You are on page 1of 67

YAPI ĠġLERĠNDE KAMU ĠHALE SĠSTEMĠ 2.

Bölüm
Yrd. Doç. Dr. Selim Baradan

5/3/2012

Yapı ĠĢletmesi - 5. Kamu Ġhale Sistemi_b

1

ĠHALE EVRESĠ

5/3/2012

Yapı ĠĢletmesi - 5. Kamu Ġhale Sistemi_b

2

KAPSAM
• Ġhale Öncesi ĠĢlemler
– – – – – –
– – – –
5/3/2012

Ġhale onayının alınması Ġhale dokümanının hazırlanması Duyuru yapılması Ġhaleye katılabilme Yasaklar ve cezalar Ġhale komisyonlarının kurulması
Önerilerin Verilmesi Karar / Onay AĢaması SözleĢme Yapılması Ġhale Sonuçlarının Duyurusu
Yapı ĠĢletmesi - 5. Kamu Ġhale Sistemi_b 3

• Ġhale Süreci

Ģartnameler. Kamu Ġhale Sistemi_b 4 . 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . • Ġdarelerce ihale onayının alınmasından sonra. sözleĢme tasarısı ve hazırlanmıĢ diğer dokümanlar onay belgesine eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır.5.ĠHALE ONAYI • Ġhale edilecek iĢe iliĢkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaĢık maliyet hesap cetveli. ihale ilanı veya davetinden önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır.

ihaleyi gerçekleĢtirmek üzere. • Devlet adına taahhüde girme yetkisine sahiplerdir. ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç 3 gün içinde ihale komisyonunu oluĢturur. ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kiĢi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmıĢ görevli (m. • Ġhale yetkilisi. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . 4) • Ġdarelerin ita amirleri yazılı iĢleri ve ihaleyi yaptırmakla yetkilidir. Kamu Ġhale Sistemi_b 5 .5.ĠHALE YETKĠLĠSĠ (Ġta Amiri) • Tanım: Ġdarenin.

5. tek sayıda  OluĢum koĢulları • BaĢkan • En az 2 (ihale konusu iĢin) uzman • Muhasebe veya mali iĢlerden sorumlu bir personel  Ġhale komisyonunun idare personelinden oluĢturulması gerekir. kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir  Ġhale yetkilisi komisyonlara baĢkan veya üye olarak giremez 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .ĠHALE KOMĠSYONLARININ KURULMASI (m. Kamu Ġhale Sistemi_b 6 . 6)  Ġhale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır  Kim kurar  ihale yetkilisi  En az 5 kiĢi. eğer yeterli personel yoksa.

ĠHALE DOKÜMANI (m. 27 & 28)
• İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari Ģartnameler ile yaptırılacak iĢin projesini de kapsayan teknik Ģartnameler, sözleĢme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. • Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan Ģartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. • Pazarlık usulünde isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir. • Ġhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.
5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi - 5. Kamu Ġhale Sistemi_b 7

Ġhale Dokümanının Hazırlanması
• Ġdare, ihtiyaç duyduğu yapım iĢinin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanları, Kamu Ġhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanlarını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. • Ġdare, ihale dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar kesinleĢtirir. • Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleĢtirilecek yapım iĢleri ihalelerinde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır.
5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi - 5. Kamu Ġhale Sistemi_b 8

Ġdari ġartnameler
• Ġdareler, uygulanacak ihale usulüne göre Tip Ġdari ġartnameyi esas alarak idari Ģartnameleri hazırlar.
– – – Açık Belli Ġstekliler Pazarlık

Ġdareler, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapacakları yapım ihalelerinde, ön yeterlik Ģartnamelerini, “Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik ġartnamesi” ni esas alarak hazırlar. ĠĢin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususlar “Diğer Hususlar” bölümüne eklenebilir.
Yapı ĠĢletmesi - 5. Kamu Ġhale Sistemi_b 9

5/3/2012

ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği d) Ġsteklilere talimatlar.Ġdari ġartnameler (m. türü ve miktarı. Kamu Ġhale Sistemi_b 10 . b) Ġdarenin adı. telefon ve faks numarası. niteliği. c) Ġhale usulü. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . hizmetlerde iĢ tanımı.5. adresi. 27) • Ġdari Ģartnamede ihale konusuna göre asgari aĢağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) ĠĢin adı.

i) UlaĢım. vergi. resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.5. Ġhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. Ġhale konusu iĢin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı. Tekliflerin geçerlilik süresi. mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği. belgeler ve yeterlik kriterleri. e) f) g) h) 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . k) Ġhale kararının alınmasından sözleĢmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. sigorta. l) Ġhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı m) Teklif ve sözleĢme türü. Kamu Ġhale Sistemi_b 11 . j) Tekliflerin alınması.Ġdari ġartnameler (devam) Ġsteklilerde aranılan Ģartlar. açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.

q) Ġhale konusu iĢin baĢlama ve bitirme tarihi. Kamu Ġhale Sistemi_b 12 . u) Yapım iĢlerinde iĢ ve iĢyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna iliĢkin Ģartlar. verilecekse Ģartları ve miktarı ile sözleĢme konusu iĢler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne Ģekilde ödeneceği.Ġdari ġartnameler (devam) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait Ģartlar. Ġhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. t) Vergi. resim ve harçlar ile sözleĢme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. r) Ödeme yeri ve Ģartlarıyla avans verilip verilmeyeceği.5. yapılma yeri. teslim Ģartları ve gecikme halinde alınacak cezalar. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. muayene ve kabul iĢlemlerine iliĢkin Ģartlar. w) AnlaĢmazlıkların çözümü. n) o) p) 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . v) Denetim. s) Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları.

13) Yaklaşık maliyet eşik değere eşit veya üstünde İhale türü Yayın zamanı Yayın yeri Yayın sayısı Açık ihale Belli istekliler a.5.DUYURUNUN YAPILMASI Duyuru zamanı. yeri ve sayısı (m. d. Pazarlık İhaleden 40 gün önce Son başvurudan 14 gün ö. Kamu Ġhale Sistemi_b . İhaleden en az 21 gün önce 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . İhaleden 25 gün önce KİB KİB KİB >=1 >=1 >=1 Yaklaşık maliyet eşik değerin altında (yapım işleri için) YM<132 BİN YTL 132<YM<=1103 BİN YTL İhaleden en az 7 gün önce İhaleden en az 14 gün önce Yerel 2 gazete KİB + 1 YG KİB + 1 YG >=1 >=1 >=1 13 1103 BİN YTL<YM< eş.

5. Kamu Ġhale Sistemi_b 14 . 8) • Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal veya hizmet alımlarında 660 343 YTL.EĢik Değerler (m. • Kanun kapsamındaki idarelerin yapım iĢlerinde 22 232 648 YTL. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . • Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal veya hizmet alımlarında 1 010 572 YTL.

Kamu Ġhale Sistemi_b 15 .Ġhalelerin EĢik Değerlere Göre Dağılımı (2006) Adet Tutar 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .5.

Ġhalelerin EĢik Değerlere Göre Dağılımı (2009/1) 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .5. Kamu Ġhale Sistemi_b 16 .

• Mal alımı ihalelerinde teslim yeri. • İhalenin adı. • Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. 17 Yapı ĠĢletmesi . • Uygulanacak ihale usulü.5. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler. • İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.Ġhale Ġlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar (m. • Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. • Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere. niteliği. adresi. • İhalenin nerede. 5/3/2012 • İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. telefon ve faks numarası. Kamu Ġhale Sistemi_b .24) • İdarenin adı. hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. miktarı. • Tekliflerin geçerlilik süresi. türü. isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. hangi tarih ve saatte yapılacağı. • İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. • İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. • Teklif ve sözleşme türü.

18 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . niteliği. • Mal alımı ihalelerinde teslim yeri. hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. adresi. miktarı. • Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. türü. • Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu • Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.Ön Yeterlilik Ġlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar (m. • İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.5. • İhalenin adı. • İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi. Kamu Ġhale Sistemi_b . • Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati. telefon ve faks numarası. • İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.25) • İdarenin adı.

5. Kamu Ġhale Sistemi_b 19 .Örnek Ġhale ve Ön Yeterlilik Ġlanları 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .

Kamu Ġhale Sistemi_b 20 . 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .Duyuruda değiĢiklik / uygunsuzluk (m.5.26) • Duyuru yapıldıktan sonra Ģartname ve eklerinde değiĢiklik yapılamaz. duyuru yenilenmedikçe ihale geçersizdir • Geçersizlik ihale sonrası anlaĢılırsa ihale veya sözleĢme feshedilir. • Yasaya uymayan duyurular geçersizdir.

tekliflerin hazırlanmasını veya iĢin gerçekleĢtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde.5. son teklif verme gününden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek Ģekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.29) • Ġlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değiĢiklik yapılması zorunlu olursa. ilân yapıldıktan sonra. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iĢ yeniden aynı Ģekilde ilân olunur. • Ancak. • Yapılan bu değiĢikliklere iliĢkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname.Ġhale Dokümanında DeğiĢiklik (m. Kamu Ġhale Sistemi_b 21 . ihale dokümanında değiĢiklikler yapılabilir.

5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .5. bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek Ģekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. • Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama.29) • Ayrıca. Kamu Ġhale Sistemi_b 22 .Ġhale Dokümanında Açıklama (m. istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden 20 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir.

5. YaklaĢık maliyete iliĢkin belge. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . Kamu Ġhale Sistemi_b 23 . ihalesi yapılacak her iĢ için bir iĢlem dosyası düzenler.ĠHALE ĠġLEM DOSYASI (m. 7) • Ġdare. • Dosyada bulunanlar – – – – – – – Onay belgesi. Ġhale dokümanı. Ön yeterliğe katılan adayların belgeleri ve diğer belgeler. Ġstekli önerileri ve diğer belgeler. Duyuru metinleri. Ġhale komisyonu tutanak ve kararları • Ġnceleme amacıyla ihale iĢlem dosyasının birer örneği. ilân veya daveti izleyen 3 gün içinde idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.

Kamu Ġhale Sistemi_b 24 .C. kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢilikler 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . her ihaleye katılabilirler – Konsorsiyum.C. hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi • Ortak girişim: Ġhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kiĢinin aralarında yaptıkları anlaĢma ile oluĢturulan iĢ ortaklığı veya konsorsiyum – ĠĢ ortaklığı. katılmaları ihale dokümanında belirlenir • Yerli istekli: T. iĢin tümünde hak ve sorumluluklar ortak. vatandaĢı gerçek kiĢiler ile T.5.ĠHALEYE KATILABĠLME Tanımlar: • İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi. uzmanlık alanlarına göre ayrılmıĢ.

doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak Ģekilde belirlenemez.5.Ġhaleye Katılabilme (devam) • Ġhaleye katılabilmeleri için isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi gerekir. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . Kamu Ġhale Sistemi_b 25 . belge. • Bu amaçla idarelerce istenilecek her türlü bilgi.

10) • Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için. – Ġsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri. Kamu Ġhale Sistemi_b 26 .Ġhaleye Katılabilme (devam) Gereken Belgeler (m.5. – Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler. – Ġsteklinin iĢ hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iĢ ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iĢ miktarını gösteren belgeler. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .

Ġhaleye Katılabilme (devam) • Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenebilecek belgeler. – Ġsteklinin ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde. Kamu Ġhale Sistemi_b 27 . mal ve hizmet alımları için son 5 yıl içinde. – Ġsteklinin.5. mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . yapım iĢleri için ise son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleĢme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleĢtirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

− Ġhale konusu hizmet veya yapım iĢlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile iĢi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler. − Ġhale konusu iĢin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis. araĢtırmageliĢtirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler. Kamu Ġhale Sistemi_b 28 . − Ġsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu iĢi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıĢtırdığına veya çalıĢtıracağına iliĢkin bilgi ve/veya belgeler. teçhizat ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .Ġhaleye Katılabilme (devam) − Ġsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine. makine.5.

tedarik edilecek malların numuneleri. – Ġhale konusu iĢin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren. – Ġdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere. • Ġhale konusu iĢin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı. ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe iliĢkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.Ġhaleye Katılabilme (devam) – Ġstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın.5. Kamu Ġhale Sistemi_b 29 . kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluĢlara iliĢkin belgeler. katalogları ve/veya fotoğrafları. uluslar arası kurallara uygun Ģekilde akredite edilmiĢ kalite kontrol kuruluĢları tarafından verilen sertifikalar. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .

5. Kamu Ġhale Sistemi_b 30 . yürütmek.Ġhaleye Katılamayacak Olanlar (m.11) • Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. • Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. • Ġhaleyi yapan idarenin ihale konusu iĢle ilgili her türlü ihale iĢlemlerini hazırlamak. • Akraba ve ortaklıklar da rol oynar 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. • Ġhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kiĢileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kiĢiler.

zorunlu tasfiye kararı verilen. iĢlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. • Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olan. • Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olan. alacaklılara karĢı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. Kamu Ġhale Sistemi_b 31 . tasfiye halinde olan. • Ġflası ilân edilen.Ġsteklilerin Ġhale DıĢı Bırakılması (m. mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. iĢleri mahkeme tarafından yürütülen. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .5.10) • Ġflas eden. • Ġhale tarihinden önceki yıl içinde.

maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. ihaleyi yapan idareye yaptığı iĢler sırasında iĢ veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiĢ olan.Ġsteklilerin Ġhale DıĢı Bırakılması (devam) • Ġhale tarihinden önceki beĢ yıl içinde. • 11. • Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. maddede belirtilen yasak fiil veya davranıĢlarda bulundukları tespit edilen. • 17.5. Kamu Ġhale Sistemi_b 32 . • Ġhale tarihi itibariyle.

• Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek. anlaĢma. nüfuz kullanma. • Ġhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. katılımı engellemek. ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya baĢkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . kullanmak veya bunlara teĢebbüs etmek. yollarla ihaleye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna teĢebbüs etmek. • Ġsteklileri tereddüde düĢürmek. Kamu Ġhale Sistemi_b 33 . çıkar sağlama.YASAK FĠĠL VEYA DAVRANIġLAR (m. rüĢvet suretiyle vb. vaat. 17) • Hile.5. • Alternatif teklif verebilme halleri dıĢında. isteklilere anlaĢma teklifinde bulunmak veya teĢvik etmek. rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranıĢlarda bulunmak. tehdit. asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

5. 58) • Yasak fiil veya davranıĢlarda bulundukları tespit edilenler hakkında. ihaleyi yapan bakanlık tarafından 1-2 yıl arası. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . • bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Kamu Ġhale Sistemi_b 34 . • usulüne göre sözleĢme yapmayanlar hakkında ise 6 ay – 1yıl arası.Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanma (m.

5. Kamu Ġhale Sistemi_b 35 .Ġsteklilerin Ceza Sorumluluğu (m. • Hükmolunacak cezanın yanısıra. meslek sicillerine iĢlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine iĢlenmek üzere Kamu Ġhale Kurumuna. idarece verilen yasaklama kararının bitiĢ tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak Ģartıyla 1-3 yıl arası bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla yasaklanırlar. 59) • Türk Ceza Kanununa göre suç teĢkil eden fiil veya davranıĢlarda bulunan kiĢiler hakkında ceza kovuĢturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar. • Bu madde hükümlerine göre.

• Yargı organlarınca ceza verilmiĢ olanlar. • Ayrıca. • Ġhale ilkelerine ve kurallarına aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar ile yaklaĢık maliyete iliĢkin gizlilik esasını ihlal edenler hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır. haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. fiil veya davranıĢlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuĢturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.5. Kamu Ġhale Sistemi_b 36 .Görevlilerin Ceza Sorumluluğu (m. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının. 59) • Yasak fiil veya davranıĢlarda bulunduklarının. taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde. bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.

Kamu Ġhale Sistemi_b 37 5/3/2012 .ĠHALE. ONAY.5. TESCĠL VE SÖZLEġME YAPILMASI • • • • • • TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ KOMĠSYONUN TOPLANMASI ĠHALE EVRESĠ ĠHALE KARARLARININ ONAYLANMASI ĠHALE KARARLARININ BĠLDĠRĠLMESĠ SÖZLEġME YAPILMASI. ĠHALE SONUÇLARININ DUYURUSU Yapı ĠĢletmesi .

– Posta gecikmeleri dikkate alınmaz Yapı ĠĢletmesi . Kamu Ġhale Sistemi_b 5/3/2012 38 . sıra numaralı alındılar karĢılığında komisyon baĢkanına verilir – Öneriler iadeli taahhütlü de yollanabilir. • Önerilerin alınıĢı – Duyuruda belirtilen saate kadar.TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI (m. içinde teklif mektubunun bulunduğu iç zarf ile bu zarfla beraber güvence belgelerini ve istenilen diğer belgeleri içeren dıĢ zarfın tümüdür.5.30) • Teklif.

– YapıĢtırılan yer imzalanır ve mühürlenir. – Önerinin hangi iĢe ait olduğu. ticaret unvanı. soyadı. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .5.Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması (devam) • Dış zarfın üzerinde. – Ad. – Ġhaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. – Tebligata esas açık adres. Kamu Ġhale Sistemi_b 39 .

– Ad.5. – Ġhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi. – Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması. ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kiĢilerce imzalanması gerekir.Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması (devam) • Teklif mektubunun aĢağıdaki Ģartları taĢıması zorunludur: – Yazılı olması. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ olması. • Ortak giriĢim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının. silinti. düzeltme bulunmaması. – Üzerinde kazıntı. Kamu Ġhale Sistemi_b 40 .

35) – Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.34): – Tedavüldeki Türk Parası.5. teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere. istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. – Türkiye'de faaliyet veren yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .Geçici Teminat • Ġhalelerde. (m. Kamu Ġhale Sistemi_b 41 . (m. – Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.33) • Teminat olarak kabul edilecek değerler (m.

– Ġhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı 2. – Ġhale üzerinde kalan istekli ile sözleĢme imzalanması halinde. en avantajlı 2. Kamu Ġhale Sistemi_b 42 . • Ġdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları saymanlık / muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. teklif sahibine ait teminat sözleĢme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. – Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.5.Geçici Teminat (devam) • Ġhale sonunda. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .

5. hastalık. mevzuata aykırı durum varsa giderilmeli • Toplantı düzeni (m. çekimser kalınamaz Yapı ĠĢletmesi . Kamu Ġhale Sistemi_b 43 . tatil günü) Karar çoğunlukla alınır.KOMĠSYONUN TOPLANMASI • Toplantı öncesi ihale komisyonu ihale dosyasını kontrol etmeli. vekil Önerilerin açılma zamanı mesai saati içinde Saat/gün problemi (saat değiĢikliği.6) – – – – – – 5/3/2012 Eksiksiz toplanır Toplantıyı terk halinde karar çıkamaz Yedek üye.

TEKLĠFLERĠN ALINMASI VE AÇILMASI (m. • Belgeleri eksik / teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir • Ġstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Kamu Ġhale Sistemi_b 44 . • Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınıĢ sırasına göre açılır. madde 1.5. • Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .36) • Ġhale komisyonu teklif zarflarını alınıĢ sırasına göre inceler.fıkraya uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. • “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” ile ilgili 30.

idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Kamu Ġhale Sistemi_b 45 .TEKLĠFLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (m. Aşama: Ġdare net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. • Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dıĢı bırakılır. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .5. • Öncelikle ilk oturumda belgelerinde eksiklik / uygunsuzluk tespit edilen tekliflerin değerlendirme dıĢı bırakılmasına karar verilir • Eksikliğin önemsiz derecede bulunması halinde. 37) • 1.

• Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılır.Tekliflerin Değerlendirilmesi (devam) • 2. Aşama: Tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi • Ġsteklilerin ihale konusu iĢi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen Ģartlara uygun olup olmadığı incelenir. Kamu Ġhale Sistemi_b 46 .5. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .

• Ret veya cevap gelmemesi halinde. Kamu Ġhale Sistemi_b 47 .Tekliflerin Değerlendirilmesi (devam) • Son Aşama: isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının kontrolü • Hata bulunması halinde. aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından düzeltilir. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . • Ġstekli düzeltilmiĢ teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı olarak bildirir. teklif değerlendirme dıĢı bırakılır. • Tekrar hesaplanan teklif hemen istekliye yazılı olarak bildirilir. isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla.5.

5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaĢık maliyete göre teklif fiyatı aĢırı düĢük olanları tespit eder. Kamu Ġhale Sistemi_b 48 .AĢırı DüĢük Öneriler (m. aĢırı düĢük teklifleri değerlendirir • Açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.5. • Ġhale komisyonu yazılı açıklamaları dikkate alarak. • Bu teklifleri reddetmeden önce. belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileĢenler ile ilgili ayrıntıları yazılı ister. 38) • Ġhale komisyonu teklifleri değerlendirdikten sonra.

5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . – Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım iĢinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koĢullar. Kamu Ġhale Sistemi_b 49 .AĢırı DüĢük Öneriler (devam) • Açıklama (belgeli) istenebilecek konular: – Ġmalat sürecinin. – Teklif edilen mal. hizmet veya yapım iĢinin özgünlüğü. verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması.5.

5.KARAR / ONAY AġAMASI (m. • Ġhale yetkilisi kararı izleyen 20 iĢgünü içinde kararı onaylar/reddeder. Kamu Ġhale Sistemi_b 50 . • Komisyon kararı ihale yetkilisinin onayına sunulur. • Ġhaleyi alanın yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir. 40) • Ġhale ekonomik açıdan en avantajlı öneriye bırakılır. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .

5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .Karar / Onay AĢaması (devam) • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düĢük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda (birden fazla en ekonomik teklif gibi). vb.5. Kamu Ġhale Sistemi_b 51 . fiyat dıĢındaki unsurlar (iĢletme ve bakım maliyeti.) dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. maliyet etkinliği. • Bu tip ihalelerde ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler veya nispi ağırlıklar olarak ifade edilmesi zorunludur. kalite ve teknik değer. verimlilik.

Tüm Tekliflerin Reddedilmesi  Eğer.5. • Talep eden istekliye iptal gerekçesi bildirilir. Kamu Ġhale Sistemi_b 52 .39). • İdarenin yükümlülüğü olmaz.  Yasanın temel ilkelerine aykırı durumlar belirlendi ise  Bütün öneriler reddedilir. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . • Durum isteklilere bildirilir.  Mevcut ödenekle verilen öneri karĢılanamayacaksa. ihale iptal edilir (m.  Öneriler yaklaĢık maliyete göre çok yüksekse.

5 gün içinde gerekçeler kendilerine bildirilir. • Mektubun postaya verilmesini takip eden 14. gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. • Ġhalenin iptali durumunda da isteklilere aynı Ģekilde bildirim yapılır. 41) • Kararın onayını izleyen 3 günde durum bütün isteklilere bildirilir (iadeli taahhütlü posta).ĠHALE KARARININ BĠLDĠRĠLMESĠ (m. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .5. • Ġhaleye katılan istekliler tebliği izleyen 5 gün içinde açıklama isteyebilir. Kamu Ġhale Sistemi_b 53 .

10 (yabancı is. (m. • Kesin güvence vermek ve sözleşme yapmak üzere posta ile tebligat yapılır (7. • Bu bildirim isteklinin imzası alınarak idarede de tebliğ edilebilir • Taahhüdün sözleĢme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla.SÖZLEġMEYE DAVET (m. 43) 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . sözleĢmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Kamu Ġhale Sistemi_b 54 . 42)  Ġhale kararının bildirilmesinden (Maliye vizesi gerekiyorsa vizeden) sonraki 3 gün içinde. gün ulaşmış sayılır).5.12) günlük bir sürede.

• İhale yetkilisi uygun görürse. • Geçici güvence gelir kaydedilir. • Kesin güvence vermek. Kamu Ġhale Sistemi_b 55 . 44).5. • Bu istekli de sözleşmeyi imzalamazsa güvencesi gelir kaydedilir.SözleĢme Yapmada Görev ve Sorumluluklar  İsteklinin görev ve sorumluluğu (m. ekonomik açıdan en avantajlı ikinci öneri ile sözleşmeye gidilir. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . • Sözleşmeyi imzalamak (Geçici güvence geri alınır) • Aksi halde. ihale iptal edilir.

Kamu Ġhale Sistemi_b 56 . taahhüdünden vazgeçebilir. • Belirlenen süreler içinde sözleĢme yapılması hususunda kendisine düĢen görevleri yapmak • Aksi halde. sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60. 10 gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek Ģartıyla. 45).SözleĢme Yapmada Görev ve Sorumluluklar (devam)  İdarenin görev ve sorumluluğu (m.5. • Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiĢ giderleri istemeye hak kazanır. • Bu zarar. • Ġstekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç 5 gün içinde. madde hükümleri uygulanır. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .

46) • SözleĢme taraflarca imzalanır. Yapı ĠĢletmesi . Kamu Ġhale Sistemi_b 5/3/2012 57 . sözleĢmeler ortak giriĢimin bütün ortakları tarafından imzalanır.5. • SözleĢmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak notere onaylattırılır ve tescil ettirilir. • Yüklenicinin ortak giriĢim olması halinde.Ġhalenin SözleĢmeye Bağlanması (m.

5. • Ayrıca iĢin özelliğine göre baĢka yollarla da ihale sonucu ilan edilebilir. Kamu Ġhale Sistemi_b 58 . 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .Ġhale Sonucunun Ġlanı (m. 47) • SözleĢmenin imzalanmasını izleyen en geç 15 gün içinde ihale sonucu Kamu Ġhale Bülteninde yayımlanmak suretiyle ilân edilir.

niteliği. türü. miktarı ve yeri • Ġhaleye katılan istekli sayısı • Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya ticaret unvanı. Kamu Ġhale Sistemi_b .Ġhale Sonucu Ġlanının Ġçeriği • • • • Ġhaleyi yapan idare Ġhale tarihi Ġhale usulü Ġhale konusu iĢin adı.5. • SözleĢme bedeli • SözleĢme bedelinin hangi kaynaktan karĢılanacağı ve kaynağın miktarı • ĠĢin baĢlama ve bitiĢ tarihi 59 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .

5. Kamu Ġhale Sistemi_b 60 .SözleĢme Bedeli / YaklaĢık Maliyet Oranları (2006) 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .

 Verilen öneriler tutanağa bağlanır. 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .  Şekil şartına uymayan zarflar değerlendirme dışı bırakılır → T.  İsteklilerin kimlik ve önerileri → T. su ile alınır.Ġhale Evresi ĠĢlem AkıĢı  Öneriler sıra no.5.  Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayan öneriler → T (tutanak tutulur). Kamu Ġhale Sistemi_b 61 .  Belgelerin eksik olup olmadığı kontrol edilir → T.  Öneriler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Yapı ĠĢletmesi . Kamu Ġhale Sistemi_b 62 5/3/2012 . istekliye bildirilir. Öneriler eşitse iş deneyim tutarları kıyaslanır. Gerekçeli ihale kararı ihale yetkilisinin onayına sunulur. Aşırı düşük öneriler hakkında işlem yapılır.Ġhale Evresi ĠĢlem AkıĢı (devam)     Ön yeterlik ve yeterlik değerlendirmesi yapılır → T. Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi → sözleşmeye davet. Aritmetik hatalar resmen düzeltilir.5. Net olmayan konularda ilgili istekliden yazılı açıklama istenir. Sözleşmenin imzalanması. yazı ile.     Ekonomik açıdan en avantajlı öneri belirlenir → T. Eksik belge ve bilgilerin tamamlanması istenir→gelmezse değerlendirme dışı.      Öneri mektubu eki cetvellerde aritmetik hata kontrol edilir. Öneriler değerlendirilir. Düzeltilen öneri.

TEŞEKKÜRLER! 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . Kamu Ġhale Sistemi_b 63 .5.

Pancarcı. Kamu Ġhale Sistemi_b 64 . Orhan Yüksel • Yapı ĠĢletmesi ve MaloluĢ Hesapları – A.5. M. Emin Öcal 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .KULLANILAN KAYNAKLAR • Kamu Ġhale Kanunu • Kamu Ġhale Bülteni Ġstatistikleri • Yapı ĠĢlerinde Ġhale Düzenimiz – Prof.

5.ĠNGĠLĠZCE TERMĠNOLOJĠ • • • • • • • Açık ihale: Competitive Bidding Pazarlık: Negotiation Teklif: Proposal / Bid Fiyat teklifi vermek: Bid Yeterlik: Qualification Değerlendirme: Evaluation Aday: Prospect Yapı ĠĢletmesi . Kamu Ġhale Sistemi_b 65 5/3/2012 .

Kamu Ġhale Sistemi_b 66 .ĠNGĠLĠZCE TERMĠNOLOJĠ (devam) • Ön Yeterlik: Pre-qualification • Ön Yeterlik Ġlanı: Request for Qualifications (RFQ) • Yeterlik ispatı için sunulan belgeler: Statement of Qualifications (SOQ) • Davet Mektubu: Request for Proposal (RFP) • Teminat mektubu: Performance Bond • SözleĢme: Contract 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi .5.

ĠNGĠLĠZCE TERMĠNOLOJĠ (devam) • Ġhale dosyası: Bidding documents • Ġhale ilanı: Invitation to bid • Ġhale ilanında açıklama: Instruction to bidders • Zeyilname: Addendum • Ġhale sonucunun ilanı: notice of award 5/3/2012 Yapı ĠĢletmesi . Kamu Ġhale Sistemi_b 67 .5.

.

0 $8902* .5 09208 .2: . .

0/4Q2.3.3.7 3.0.70 .2: .709.8 /Q0307 W 48.3.-008 .5 09208 .042843:9:9..09003Q33/0/..8 3 3-707730  3.3 ::7:209307 C30907 0.08.042843:Q00730. 2.090 3-00 .077 .7.. $$ 2 W /../.0020.7 W 3.3 .0 $8902* .7 3-0007..7.-::3.5 ..7..9 ./.0/ 07-0007 .0 02/48.2..07 3-7 02/48./.0/ 07-0007 89030707.0. .1 3/.

.

 .

209.59 ..5 2 0733 . .7 2098:3:.5 22Q90.% %.00.0..3/.9.7 3.0847:2::.0. 07.7 0.7 .3. 2.7 3/.-07037 W 07890 % .70.00 .0 4: 9:7:.:8:.0.9 2.7.7479.7 2 .7 ..0.7 3.70:7:2: 9Q0 07 . 2.3 3/..9 ../ W 79.3:3. .9 2.7 W 890 . 070 070%  .070 ..0830901.0 /4Q2.3 .-707 438478:2 :2.438478:2 479. 39Q2Q3/0.3..7 2 .3 2.Q070-7/031.3 479.9Q0 33.070390/..

.

0 $8902* .5 09208 .2: . .

9 .-090300..0/0 0703/720 79070770.3.-20 /0.2.00. 09070702080..7007..02..843: /4 :7..0079Q7Q - -00 /4Q2.00.2 W ./.-20073890073 04342. 0/0-0703020 .089030.0 903 09070733/0 0703/7208 0707 W :.9 .

.

2: .0 $8902* .5 09208 . .

0.0-97/  29..0 43:8: 09.2.-20 /0.9 3/..3.02.L/:7:2:0 -0007 89033-.390230/0.348:.7/..9 .0.00.2 070030007 2 W 4342.Q/Q...L0907 3-07032083 .23890703945.7 3 890703-0007 .0890332.348:3:30707Q03 -Q207 89033 .748:..-..

.

0 $8902*- .2: .5 09208 . .

7 3843 3/0 .7.09030907 3-07032083 89030-0.9 070 4/.0.08097/0 80 20-0/03303.3 3/.:.70.0:8:78:.00...-:0/03 -0307 070/03023890703-0007 .0.. 094/: :3:.07200.3 9.4.043:8: ..3-0007 89033.0901. 2./03090/ .5 2 073 80843 3/0.8. 0700 97/ .3 3/.2 W 080. 1.-0307 07/02.0990-::3/: :3:.0..0-0007 89033 20.:93099 /.2:. 9 4.-20 /0. 847.9 .. 47.0.0 209..7.

.

5 09208 . .2: .0 $8902* .

-20 /0.2 89033Q7092.0...9 .00.

. /. 9 7..30 -0007 8903347.0..843..0390905078430 .3..2.0.890830 .0.5...8 3.043:8: 073009720309078.908.7.5 8 3. 9 72.090730... 3.0..2. 0 97201.9.0. 3-. 9 7/ 3.

9.5 2 073/089033 309.02080390073890703-0007 .0.0903507843033 0 92..30 90.043:8:209.3. 3 -0007 ...0.0/ 07052./748:0 Q7Q90. -0007 .043:8: 307300970-2083070 7Q039088 2.

.

 .0 $8902* .5 09208 .2: .

3 3/.0703 80791..9 .3-.02.3/0/4 7:: :9090/20Q070 90/.39035078430.7.79.42..0/4Q2..70339..7 /.3.1 3/.7.::3 0/0 .4.2 8900/4 7:/.00.903:7:: .7 9.-20 /0.0-.7 0/0.7.8 3 .7 . 48:3.0.3/.8 :7.-0790389.70/900/2 .7. ::3: :3:890703 ::8.0.7.9043974:7:: .043:8: 3. 3 -0007 .0.7 33:2:3007 .9043974/03 847:2:4.7..9.

.7 /.0..5 09208 .1494 7.3 .0 .0/4Q2.1.7 W .. .0..0.-07903- .307330907 /0 0703/72083/0:.0..30907 0 33.0 $8902* .2: .-0007/03./.3 3/.043:8: 3390 3070:.09 -00073/0-0797 .0.

.

 .

0.0 0.3/.3.043.3/ 72.-.7 W 207.7033.07.5.2 3.2.8099 30.308:.9 .2:. Q7Q920 843:.7.4.5. .7/./00.0/ 07.QQ207070 3.070307 W .7 W %0770Q.. QQ2Q-::3.7. .2.8Q704.7038:. .00..0.7 W 7.0 02073.5:7:.7/..3. 07 W . 7.58.3..0.0479.3:3..2..32 4.3..3/.7443.70.3 .3:3.00730..3/4.7 2 W :..7 .0098 070-:090 8.7/.9.3.70.7/..9 2.7/..043:8: 0079Q7Q .0 47.7.001.7033.8.3:3:.

.

0 $8902* .5 09208 . .2: .

03572-47.09073/03/4.8 2 W 1.:.:.:.9QQ207 :.3.0830 2 .4..3..7 3.Q.0 $8902* W W W W .2: .5 09208 .890073 .7 -47.7 .3 072.7 .0.03/ Q083/020.810.03/Q083/020.020/.3 1. 2.3Q7Q9Q03 073.-::3.03/Q083320.1 3/.7.0.9 3/.9QQ207 :.7.3/04.708 .0 3/0 2080 1.03/Q083320.QQ203 .3/4.0830 2 848.07-47.0.09.0.80/03 9.9QQ2073070-0307-7 /:7:2/.810.8 30/03 47:3:9. .7 ..8 ..3 ..0 7.0703 .9 QQ2073070-0307-7/:7:2/..4..7 3/.7 3. 2.020 9.7.:4..3 %Q70 33.73/033.3 %Q70 33.:4.7. .:..

.

 .

09. 2.8 /0..099032030/2 4.072003. .700.59 078 7.9 0/03 .2080.1 3/.3 :2.3 /.7.2 W .0.5.0..7. -.320801.0 7.//0/0-07903-.73/033.0-0 3/0 . 7 1.0.709.9 070 .385.8 3/. 9.0. . 3..09. 9 4/: :4/.890073 .79-.3 9 .0-0007.1 3/.0907/0-::3/: :-:/. ..:.70 20.

0.2: ..0.7.1.3 2.00. -079/ .//0070..3 .00..8./.7 908590/03 . -::3/:.90-00.9 .0 $8902* W W W W ..07/ 908590/03 2.//0/0-07903.8.7/.2./0.9 .5 09208 ..

.

 .

7..9.9 2./0.90-00.- 4.$ ''# # 2 W 0 . W $. . ..7 9 72..-::32.90 0--Q80920 W 890079070//Q/0/Q Q720 .9 90/9 3Q1::.7.098:7090. ./ 3.007/0-7 8909.-.-:3..3..91901.8.0.00..0. 7Q . .32.2..7 3 0900.0.00 3 02070108.0 /.2.3 .0.8.901.1 3/.90 0--Q80920 W 9073.78. 4.32.9013/0-::32.070-20.-09./4 7:/. .7.0903-7/03 1. . .0720 W .90 ..07/ 3/.0903.9 2 030020 890070..9/Q03020 :.0../4.909023.00..0./.7. 2.303/8.7..9 .7/. 0920 70.0. 2.3.0. .7.0..-:3.7 .3 . -079/ .

.

5 09208 .2: . .0 $8902* .

52.3 . 3/.9 2.3:3.8.7.3 .9.8.7 .0:7:: ..7. 2 W ..9.3.3.7.1 3/.8 W -:.3.7/. 3/..0070.7 . ..2 3/.3 9.8. .0.32./..80.00730 .9 2.7 908590/0307.5..-::3/:.3-Q9Q3 .0.7 3 3.8 W :8:Q307080 20.58.2::7:2.2.077 .07..7..3 -.7.1.

.

2: . .5 09208 .0 $8902* .

9..0..7 3 3.3 07.3.3 .7.7 :2:709 $. 3/.3:3:3.8 .7.58.0.0703 .2: .8 -:.2.8:/::7:8:3/.-::3.8.7 3. 4..7 3....9 2.32.0..$47:2:: : 2 W %Q70..8900730.0730 0320Q070/0 20804/.2 3/.0.73003Q3/039-.Q07009:2:709 $.3 3.8. 3.-/77 ....708:90 0/031.7.3-Q9Q3.7 .//0QQ20730702.020.3 7.7 W :2.7....8. /. .79 .0.7 0 . /.8.70.-::3::7 W Q24:3.0 :7:2:3.7.3.3.5 2..7.Q24:3.020.0730 0320Q070..703 ::.3 8 7.7 3 3-9 9.: 9:72.00730 ..3:3.. 20808.0. 07.32.2::7:2. .0:7:: . .7/.

.

0 $8902* . .5 09208 .2: .

..9 3::.7.1./74.8 3 .7 3./ . 1.0.8 ::..4.0730.7...52. 3.9..7 47.3.:.7 3 3 70.7 3 30 3070..1.070307.0.0-790 9.00 2.3/0 .7 3 390859..0:7.0Q24:3.7.3 -733.:.0 / 0720.8 070.7/.7.7 3/././ .000730.8 /.7.: 9:72..7 3.7 /.0/0307.:8:7:.700907/0 -::3/:.:.0.0...7.070.-::3/:..7/.3:3:3. 7 4../.0.7.18 .3.8 3.70.2. 4.0..3.073.2309977 W ...3 . .9.7 W .2.3 7 W 7 .7 3.7 .090 3 08...0.1.5.3 .8..32.20.3030QQ207070 03/07309.072 4.7 3: 7.0.-079032Q0/007 ::.7.0/853..7 3 3 9.7 -:.7 3/.2. 2.009...5 7.9.7 070 3..../0.$47:2:: : 2 W ..3:3 070070::3.0.3./.0.7.70.7.3 7 .0. 3/.

.

0 $8902* .2: .5 09208 . .

  %$ ' $C !$ W W W W W W % # '# $  $ &% !$ '#$ ### $ ### # $ $C !$  $ &@#&&#&$& .5 09208 .2: .0 $8902* .

.

 .

7.-7 !489.03.-07Q.% # #$' $&&$ 2 W %01 3/0901209:-:3:3-::3/: :. .077 C30707.-079038.90.3:2./.90. 3 ::7:/..7 8 7.7 3/.-07.3 3.2007/./09.71 0-:.71..0 890303/ 07-00070703/ . 3/ . 32.. .Q9Q/04.0-00073.0.7.3. .42843-.71 3 9Q2Q/Q7 W C307073.

.

2: . .5 09208 .0 $8902*- .

3 7./ 9.%01073.7033. .3072.3/.02QQ7037 .9.709:3..8 /0.8..3 0.2 W .0..3 %0-./708. .08.0 $:3:2.94/: : .5.5 9 7 ../708 C30733.71 3Q073/0 / 84. 7. 7 .8 .32.

.

0 $8902*- . .5 09208 .2: .

0 $8902* ..2 W %01209:-:3:3..7 9. 2.32. 0-7-730::34.2: .0 $:3:2. . 2.2.7.32 42.0 2.9.8 / 84.3.2.8 D073/0.3 . 7.0.2.0703890073901 209:5...09 .8 W 79..8 /0.-:0// 33 -079208 %010/03-0/037.0/4Q2.8:709009 07.2034:3:5.8 .2.7 39.5 09208 ./.901.07/07 07.%01073. 2.2 9..8 .7 24. /. ..32. 42. .79.1 3/.709:3.0.7 3 3 479. .7.7..0.02.8 0707 .8 47:3:/:7 . 39 839 /Q0920-::32.3 3 39.

.

 .

1 3/.007/0 9010/03-0/03 Q3/03.38:7:2...070.0079023.%023.0/030.1 3/.0 9:9.0.3.9209:5.0703.0013..-.32.0703 9023..09.0-:80309070730 /Q030303-0007 %Q70 /01.7 3 /Q0300.7 .7.3.3. -.Q070 8909.7. 42.0/0 0707 2  %0/..2.9 W .9209:5.9.0.7.Q/0%Q7!.30Q890 .94.8 .7.7/.-:0/0.3.$030907.7 9.7.9023.7 2 .7 3.09 47. 3 7 2 W %023.3.7..

.

 .0 $8902* .5 09208 .2: .

3 . /.2.%023.0Q073/0. 9018.2 W .9 /0.-8900.9209:5.. .303 ..39..7 8.99023.0.3890004342..0843:3/.

2:.70.9.0.8 ..3890080 202..99023.39023.3/ 9.9 80 202.32.-30.39.0 Q07309.0/020.80-02Q/Q7Q073090820/7  07890070. . 3.990/-743:.9...7.7800203.0Q073/0.302038437./00/7 W /.. 9018.3/0 03../00/7 ..2.99023.

.

5 09208 .0 $8902* . .2: .

042843:..:.7.2. 2. $ &% !$ W %45. 0/0Q0 ..0 C307073.89.39 /Q03 2 88945.9. 7 /:7:2.39 3...93/0 $..3/0.8.3 208.3 7 %45. . /0720 W %45.08.0/48.8 3 439740920 20.9.78.7 .2.39 907.

.74 :3:. .Q3574-02 8.2. 3 7 02807. 3..7.9Q3Q .9/0  9.

.

5 09208 .2: .0 $8902* . .

3.71.% # $' @$ 2 W .042843:901.73Q3/0 . W .3..7890070-790..007 W %01073. 3 8 7.7 3 . 32.8 0 2.08:3:2.8 3.7-79:9. 3 8 7.8 3.//0 1 7.71. 0-0703070/0 0703/7200.::342. 7 W 000708.70 3.70.3.71.8 .32. 7. 7-::3.

3 7 W %0107.0203 /0 0703/720Q07049:7:2.5.9.9 7 . ..3.3890079:9.042843:3.9 ::342..7 ..9023.901209:-:00.908590/7 W 8900709011.

.

0 $8902* .5 09208 . .2: .

7 3 8900-7 W C3.-00073/008.2. /.. .7.901073.% #  # # $ 2 W  . 4.7.3:8:8..7030942.0049:7:2/. 89007/03.2.

2.0/0-::32.3/0 /.7. 2.8 .2. 7 .7..7.0-0703038Q70/089007/03-:08 -00.0. 4.389007/0 0703/720/ .077 W 8 33028/070.7.8 .32.2.2.0.8 3. ::38::908590/03901073/0 0703/720 / .7.-0739.2. 89037 W 0703038Q70/008-00.-07 9..70.

.

5 09208 . .2: .0 $8902* .

7 39  /0 0703/7208 W 890073./ 3.2.%010730 0703/7208 /0./ -070303890073 90107/0 0703/720/ .7.0/4Q2.0901073.5.3 3/.2 W  .0037 W &:342.890073-07003090779070730 . 7 ..7.043:8: .::34:542.5.-20 .79.-07903 . %01073.

.

 .5 09208 .2: .0 $8902* .

5.9.042843:9.79209./ 3 3 43974Q W . 4.3/Q097 W %07.390102038900.2.0073/0. 890073901209:-:0 .7.8.1 3/.0..8 .0.7.708.7 .73003Q33/0.2 W $43 .-/77 W #09.3/0 901 /0 0703/720/ .7.9.9.3/0 89007..9.%010730 0703/7208 /0.-::32.. ..-:0/50920/ 390- 9.-::3:5-::32.7.09.09010/03 -721.3..  4.79209.5020208. 32.708.-/77 W 890/Q092 901. 7 ./ .

.

0 $8902* . .5 09208 .2: .

 ./.. 7 /Q Q4.0.7 /..5073/03901903024/: :3: 90859099 -0 03070. 8907 W .7 .90. .703390859099 .0.9 ... 2.0 -070/ 8Q70 3/09018.7 90859 0/07 W :9010770//0920/033.7 09077Q2003.7. 7 /Q Q90107/0 0703/77 W .7 39 . / 07901070..2.-::32. .3.389007390107 70//0/7 ./.042843:.  . 7 Q QC30707 2 W .090709011..042843:90107/0 0703/7/9038437.2.2. .

.

2: .5 09208 . .0 $8902* .

07032093.3..5 2 3902330434242. 7 Q QC30707 /0.0.-332....98Q70.39.09018.. 4 :.2 W .7 %010/032...7 2.043:.33 .0.8 $003903Q207. -00 89030-0. . .0.5 2 33 Q3Q Q . 209.5 2 330730 0972083/0:..2.02090739023.

.

0 $8902*- . .5 09208 .2: .

##.

0.7 . 3.004342.0098. 7 W 42843.7.3 3.39.. 4:542.7 43. /.7.7.8./ 90909977 W .7.303.. $ 2 W .7 003 Q3Q 3/0.8:3::7 W ..009833 43.7.. 3070.

70//0/07 .

.

2: .0 $8902* .5 09208 . .

7..7.

/0 0707.90.9/ 3/./ /:7:2.0 03/Q Q1.2 W 4342.385 .1.2..0.908..8 3.0/4Q2.09 093 . /.0903/0 07 ./00/20847:3:/:7 . 90138.04342.. 0304342901- 1.. :38:7.39.7.0-.8.303. 3.7. 7 . ./0. -7/031.3 3/... 22.39.007/0.- /.8 /0. 901-07037 W :95.7 35.072 .-: :38:7. /.90.70-070320833 2Q2Q342.303.7/. 3.7 0920.09 2.74.7.

.

0 $8902* .5 09208 . .2: .

. .8.059.. W %.7 -0703/80 Q9Q33070770//0/7 .8.%Q2%01073#0//0/208 07 C30707.7033QQ2QQ Q42.0/7 2  W :7:2890070-/77 W /.090704Q8080 0. 2.2.7 ..:9/0300.3 3902000730. 7 /:7:2.050/03890059.3.07008-/77 .0703307 ...

.

2: .5 09208 . .0 $8902* .

.## # $ 2 W . W 09:-:35489.Q9Q5489.5 7 . 3 003Q3/0/:7:2-Q9Q3 890070-/77 . .00.2./09.03359.7.7 389007090- 9.7. 7 W .890070..38900790- 003Q3 3/0./:7:2:3/.50/03 Q3.3 0/0-/72./..8900-7 Q33/0 07000703/0730-/77 W .78.7 343.0720839.9 .

.

 .2: .0 $8902* .5 09208 .

 3.0720.3 3..70/0/090- 0/0-7 W %.08 070478.7.3.080 20.2.9 .7.3 3/.7.Q0705489.3 QQ20730::34.7 3 3-/72083/03 . 3 7 2 . 7 W :-/72890332.8:709047..0.5.0..8 . 0839023.52.-.0-0/0 Q073/0308.0/4Q2.0/03 8437..0.5 7 Q3:. 80 2033.Q33/0 .0.32. 2 8. 8 Q3Q-78Q70/0 W 083Q./.03.0Q073/0.3890/03.$C '% 2 .Q/Q380 20. .07300972083 8.2.. .8 3/.0.5 2.9.0 90-.

.

 .2: .5 09208 .0 $8902* .

0098::37Q780 04342. 3.8.2..03.0 $47:2::.03.307080 200/7 W :890/080 202.70. /.7 8903370./0 W 0.059..0847:2:: : 2  W 083Q.Q.0/7 ..0.03.007. 3 7 W 8.$0 20. 0.2..007./.03.Q./0/7 W .52../0/7 ..0807 .Q.0720 W $0 202.303 .39.

.

0 $8902* . .2: .5 09208 .

07203.00-7 W :9.907.208 0-/720 ././/0QQ207::.70.0 $47:2::.07.9023.70303 0Q33/0 Q38Q70-734907-.79 .$0 20. .0847:2:: : 2  W 0703038Q70073/080 20.7 /0..03/830/Q 0370.7.52./0 W 8908Q7033-92083003Q3/039-.0...52.73.3 7 .9 .8 :8:8:3/.. 9.5 2.7..077.Q/Q3/03.08909023./7/00.2 /.59 -0003/72 /0707890200 . 2. W 8..703370.9....7 .3 7 W :.3.7 80-054.2309977.7 3/.

.

 .0 $8902* .2: .5 09208 .

1.3 7 .8 2 W $0 209.1 3/.9.3.8 .3 7...7.7.34907043.7.0.3/0 80 2007479..99 7 7.033$0 200...32.7.7 23-Q9Q3479.3 7 W $0 2007/.7 242.0.70..7.. 7.2.33479. 09977 W Q03.3 2.1 3/.0 0980Q03.32.0908.7 9. .

.

 .5 09208 .2: .0 $8902* .

0843:.32...3 2 W $0 20332.2: .7. 2.32. /. ..:.0843:.:3:3 .:. 30 3070-.30/0-7 .8:7090 30/7 W 7 ..8 3 00303 0Q33/0.0Q9033/0.0$43:.4.

.

0 $8902*- .2: . .5 09208 .

/ .7 .3.3890 8.709:3..3.: .7 ./ 390 9Q7Q 29.0:8:Q . 329.3 .5.3 W $0 20-0/0 W $0 20-0/033 ...3.7 ..9.0$43:.7 ..7 W 3-.0-9 9.0.3 89033.3.2.0.3 3 3 07 W W W W . .09.007 W . 9.043:8: 3.00.0..0 . 8 W D0730. .3/.70 .5 .9 .

.

0 $8902*- .5 09208 .2: . .

$0 200/0.

.3.. .7  .09 7.

.

 .2: .5 09208 .0 $8902*- .

5. 3 7 !489.0.2030/030 02043:2.708 02 C307078 7.7.71..9 7 ././ 439740/7 % 8900732.-.34 8:0. .79 3.330707 % 9:9.3..0.:2.3.. 7 % 00073084:542.3.7/0 0703/720/ .9:9::7 '0703307079:9.3 7 0 . .030707 % C30707/0 0703/720Q07049:7:2.

.

5 09208 .2: . .0 $8902* .

09 $0 20332.343:.2.7 .. 02.7/.2 C30907. 3.7.8:3::7 0830 03.7708203/Q097 Q0903307 ..0.708 02 /0.9.32.7.2.5 7 % 0942.5 7 C307070 980 /03029:9. .9.79209.0.32. 0 8900-/77 7 /Q Q30707.8 . 307-07037 % 0700.890/03.89037 8-00.0-0739.00983343.39.... /.7 3 3-/7208 80 200/.7 .303.007/0..09.7.00907/0 0703/7208...439740/7 79209.2. .0.8.3 7 4342. 3/.8 89037 02080/0 0703/720/ C30707/0 0703/77 C307209:-:0.

.

5 09208 .0 $8902* . .2: .

% D## .

.

5 09208 .2: . .0 $8902*- .

0. .2: .98907 W ..0.5 073/0 .3.&# W . 23C.3:3: W .2: .3Q80 W .5.0Q032 !741 7.0Q903 89.7.4: 08.5 09208.7 !..

.

2: .5 09208 . .0 $8902*- .

7 049.0//3 !.. %#  W W W W W W W ..0425099.943 %01!74548.

:.943 /./ ..!74850.0720/ 0907":.9901..9 .5 09208 .1.2: .0 $8902* .943 0 0703/720.

.

 .

.1..043/ W $0 204397..3-0007 $9.9 .2 W C30907!70 6:..90203941":.3 #06:089147 ":.0909:-:#06:089147!74548..3. #! W %023..943 W C30907 .9438 #" W 090785.1. %#   /0.9209:-:!071472.9 38:3:.9438 $ " W .1.

.

5 09208 . .2: .0 $8902* .

 %#   /0.3897:.041.9.3 349.3 3/..3 3.7/ .0/48.0..0.94394-/ W .8 //3/4.94394 -//078 W 03. .2 W ..0843:.:3:3.20//03/:2 W .:20398 W .2.

.

2: . .5 09208 .0 $8902*- .