You are on page 1of 22

I – CONTROL PANEL

:
1) Hiển thị tất cả biểu tượng khi mở Control Panel:

2) Hiện các biểu tượng được chỉ rõ trong Control Panel:

3) Ẩn các biểu tượng được chỉ rõ trong Control Panel: .

4) Cấm truy cập Control Panel: .

*** Chỉnh tất cả các Policy về mặc định sau khi thực hiện. II – Start Menu and Taskbar: 1) Gỡ bỏ menu RUN khỏi Start Menu: .

.

2) Gỡ bỏ Network icon khỏi Start Menu: .

3) Gỡ bỏ biểu tượng Action Center (lá cờ) khỏi System Tray: .

III – System: 1) Cấm chạy chương trình COMMAND PROMPT: .Logoff sau đó logon trở lại thấy không còn Action Center tại System Tray *** Chỉnh tất cả các Policy về mặc định sau khi thực hiện.

2) Cấm chạy công cụ chỉnh REGISTRY: .

.

3) Cấm chạy 1 ứng dụng bất kỳ (vd: Internet Explorer): .

.

4) Ẩn chức năng Lock Computer (khóa máy tính) khi ấn “Ctrl + Alt + Del”: .

*** Chỉnh tất cả các Policy về mặc định sau khi thực hiện. IV – Windows Components – Windows Explorer: .

1) Cấm truy xuất ổ đĩa trong My Computer: .

2) Hiển thị thanh MENU trong Windows Explorer: .

*** Chỉnh tất cả các Policy về mặc định sau khi thực hiện. V – Windows Components – Microsoft Management Console: 1) Không cho mở công cụ Server Manager: .

2) Không cho mở công cụ quản lý dịch vụ (Services): .

VI – Windows Components – Internet Explorer: .

Không cho phép xóa History của chương trình Internet Explorer: .