Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
187Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Quan Tri Mang

Giao Trinh Quan Tri Mang

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 17,101|Likes:
Published by quoc tuan

More info:

Published by: quoc tuan on Oct 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

 
PH
 N I KHÁI QUÁT V
CÔNG NGH
M
 NG.........................................7Ch
ươ 
ng 1: T
ng quan v
công ngh
m
ng máy tính và m
ng c
c b
................7M
c 1: M
ng máy tính........................................................................................7I. L
ch s
m
ng máy tính....................................................................................7II. Gi
ớ 
i thi
u m
ng máy tính.............................................................................10I.1. I.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a m
ng máy tính và m
c
đ
ích c
a vi
c k 
ế
t n
i m
ng..............10I.1.1. Nhu c
u c
a vi
c k 
ế
t n
i m
ng máy tính.................................................10I.1.2.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a m
ng máy tính......................................................................10I.2.
Đặ
c tr 
ư
ng k 
thu
t c
a m
ng máy tính.......................................................10I.2.1.
Đườ 
ng truy
n...........................................................................................11I.2.2. K 
thu
t chuy
n m
ch:............................................................................11I.2.3. Ki
ế
n trúc m
ng........................................................................................12I.2.4. H
 
đ
i
u hành m
ng..................................................................................12I.3. Phân lo
i m
ng máy tính............................................................................13I.3.1. Phân lo
i m
ng theo kho
ng cách
đị
a :...............................................13I.3.3. Phân lo
i theo ki
ế
n trúc m
ng s
d
ng....................................................15I.3.4. Phân lo
i theo h
 
đ
i
u hàng m
ng...........................................................15I.4. Gi
ớ 
i thi
u các m
ng máy tính thông d
ng nh
t..........................................16I.4.1. M
ng c
c b
............................................................................................16I.4.2. M
ng di
n r 
ng v
ớ 
i k 
ế
t n
i LAN TO LAN.............................................16I.4.3. Liên m
ng INTERNET............................................................................17I.4.4. M
ng INTRANET...................................................................................17II. M
ng c
c b
, ki
ế
n trúc m
ng c
c b
...........................................................17II.1. M
ng c
c b
..............................................................................................17II.2. Ki
ế
n trúc m
ng c
c b
...............................................................................18II.2.1.
Đồ
hình m
ng (Network Topology).......................................................18II.3. Các ph
ươ 
ng pháp truy c
 p
đườ 
ng truy
n v
t ........................................21II.3.1 Ph
ươ 
ng pháp
đ
a truy nh
 p s
d
ng sóng mang có phát hi
n xung
độ
tCSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)............22II.3.2. Ph
ươ 
ng pháp Token Bus........................................................................23II.3.2. Ph
ươ 
ng pháp Token Ring.......................................................................25III. Chu
n hoá m
ng máy tính..........................................................................26III.1. V
n
đề
chu
n hoá m
ng và các t
ch
c chu
n hoá m
ng........................26III.2. Mô hình tham chi
ế
u OSI 7 l
ớ 
 p.................................................................27a) L
ớ 
 p v
t ......................................................................................................28 b) L
ớ 
 p liên k 
ế
t d
li
u.......................................................................................28c) L
ớ 
 p m
ng......................................................................................................29d) L
ớ 
 p chuy
n v
n............................................................................................29e) L
ớ 
 p phiên......................................................................................................29f) L
ớ 
 p th
hi
n...................................................................................................302
Giáo trình đào tạo Quản trị mạng các thiết bị mạng
Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1
itc
Digitally signed by itcDN:CN = itc,C =VN,O= itcvdc,OU =vdcReason:IamtheauthorofthisdocumentDate:2004.02.0211:15:42 +07'00'
 
g) L
ớ 
 p
ng d
ng................................................................................................30III.3. Các chu
n k 
ế
t n
i thông d
ng nh
t IEEE 802.X và ISO 8802.X............30M
c 2: Các thi
ế
t b
m
ng thông d
ng và các chu
n k 
ế
t n
i v
t lý...................32I. Các thi
ế
t b
m
ng thông d
ng................................................................32II.1. Các lo
i cáp truy
n....................................................................................32II.1.1. Cáp
đ
ôi dây xo
n (Twisted pair cable)...................................................32II.1.2. Cáp
đồ
ng tr 
c (Coaxial cable) b
ă
ng t
n c
ơ 
s
ở 
.......................................33II.1.3. Cáp
đồ
ng tr 
c b
ă
ng r 
ng (Broadband Coaxial Cable)...........................34II.1.4. Cáp quang...............................................................................................35II.2. Các thi
ế
t b
ghép n
i..................................................................................36II.2.1. Card giao ti
ế
 p m
ng (Network Interface Card vi
ế
t t
t là NIC).............36II.2.2. B
chuy
n ti
ế
 p (REPEATER )...............................................................36II.2.3. Các b
t
 p trung (Concentrator hay HUB).............................................36II.2.4. Switching Hub (hay còn g
i t
t switch).............................................37II.2.5. Modem....................................................................................................38II.2.6. Multiplexor - Demultiplexor..................................................................38II.2.7. Router.....................................................................................................38III.3. M
t s
ki
u n
i m
ng thông d
ng và các chu
n.....................................39III.3.1.Các thành ph
n thông th
ườ 
ng trên m
t m
ng c
c b
g
m có...............39III.3.2. Ki
u 10BASE5:.....................................................................................40III.3.3. Ki
u 10BASE2:.....................................................................................42III.3.4. Ki
u 10BASE-T....................................................................................44III.3.5. Ki
u 10BASE-F....................................................................................45Ch
ươ 
ng 2 : Gi
ớ 
i thi
u giao th
c TCP/IP..........................................................46I.1. Giao th
c IP................................................................................................46I.1.1. H
giao th
c TCP/IP...............................................................................46I.1.2. Ch
c n
ă
ng chính c
a - Giao th
c liên m
ng IP(v4)................................50I.2.
Đị
a ch
IP...................................................................................................50I.3. C
u trúc gói d
li
u IP...............................................................................53I.4. Phân m
nh và h
ợ 
 p nh
t các gói IP..............................................................56I.5.
Đị
nh tuy
ế
n IP..............................................................................................58I.6. M
t s
giao th
c
đ
i
u khi
n.......................................................................60I.6.1. Giao th
c ICMP.......................................................................................60I.6.2. Giao th
c ARP và giao th
c RARP........................................................62I.2. Giao th
c l
ớ 
 p chuy
n t
i (Transport Layer)...............................................65I.2.1. Giao th
c TCP.........................................................................................65I.2.2 C
u trúc gói d
li
u TCP..........................................................................65I.2.3. Thi
ế
t l
 p và k 
ế
t thúc k 
ế
t n
i TCP............................................................67PH
 N II............................................................................................................70QU
 N TR 
M
 NG..........................................................................................703
Giáo trình đào tạo Quản trị mạng các thiết bị mạng
Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1
 
Ch
ươ 
ng 3 : T
ng quan v
b
 
đị
nh tuy
ế
n...........................................................72I. Lý thuy
ế
t v
b
 
đị
nh tuy
ế
n............................................................................72I.1. T
ng quan v
b
 
đị
nh tuy
ế
n.......................................................................72I.2. Các ch
c n
ă
ng chính c
a b
 
đị
nh tuy
ế
n, tham chi
ế
u mô hình OSI............73I.3. C
u hình c
ơ 
b
n và ch
c n
ă
ng c
a các b
ph
n c
a b
 
đị
nh tuy
ế
n...........75II. Gi
ớ 
i thi
u v
b
 
đị
nh tuy
ế
n Cisco................................................................76II.1. Gi
ớ 
i thi
u b
 
đị
nh tuy
ế
n Cisco..................................................................76II.2. M
t s
tính n
ă
ng
ư
u vi
t c
a b
 
đị
nh tuy
ế
n Cisco....................................78II.3. M
t s
b
 
đị
nh tuy
ế
n Cisco thông d
ng...................................................78II.4. Các giao ti
ế
 p c
a b
 
đị
nh tuy
ế
n Cisco......................................................83II.5. Ki
ế
n trúc module c
a b
 
đị
nh tuy
ế
n Cisco...............................................84III. Cách s
d
ng l
nh c
u hình b
 
đị
nh tuy
ế
n.................................................90III.1. Gi
ớ 
i thi
u giao ti
ế
 p dòng l
nh c
a b
 
đị
nh tuy
ế
n Cisco..........................90III.2. Làm quen v
ớ 
i các ch
ế
 
độ
c
u hình...........................................................94III.3. Làm quen v
ớ 
i các l
nh c
u hình c
ơ 
b
n...................................................99III.4. Cách kh
c ph
c m
t s
l
i th
ườ 
ng g
 p..................................................108IV. C
u hình b
 
đị
nh tuy
ế
n Cisco...................................................................110IV.1. C
u hình leased-line...............................................................................110IV.2. C
u hình X.25 & Frame Relay..............................................................115IV.3. C
u hình Dial-up....................................................................................134IV.4.
Đị
nh tuy
ế
n t
 ĩ 
nh và
độ
ng.........................................................................138V. Bài t
 p th
c hành s
d
ng b
 
đị
nh tuy
ế
n Cisco.........................................146Ch
ươ 
ng 4 : H
th
ng tên mi
n DNS...............................................................147I. Gi
ớ 
i thi
u.....................................................................................................148I.1. L
ch s
hình thành c
a DNS.....................................................................148II. DNS server và c
u trúc c
ơ 
s
ở 
d
li
u tên mi
n..........................................150II.1.C
u trúc c
ơ 
s
ở 
d
li
u...............................................................................150II.2. Phân lo
i DNS server và
đồ
ng b
d
ư
li
u gi
a các DNS server.............155Truy
n ph
n that
đổ
i (Incremental zone)........................................................157III. Ho
t
độ
ng c
a h
th
ng DNS...................................................................159H
at
độ
ng c
a DNS........................................................................................160T
tìm câu tr 
l
ờ 
i truy v
n..............................................................................161Truy v
n DNS server......................................................................................162Ho
t
độ
ng c
a DNS cache..............................................................................165IV.Cài
đặ
t DNS Server cho Window 2000.....................................................166V. Cài
đặ
t, c
u hình dns cho Linux.................................................................175H
ướ 
ng d
n s
d
ng nslookup.........................................................................182Ch
ươ 
ng 5 : D
ch v
truy c
 p t
xa và D
ch v
Proxy.....................................188M
c 1 : D
ch v
truy c
 p t
xa (Remote Access)...........................................188I. Các khái ni
m và các giao th
c...................................................................1884
Giáo trình đào tạo Quản trị mạng các thiết bị mạng
Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1

Activity (187)

You've already reviewed this. Edit your review.
nhoxwy liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Điêu Chính Hùng added this note
hello
phamthuan321 liked this
Baohuy Ly liked this
cacbu liked this
Thắng Nguyễn liked this
huyfeng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->