GOVT.

POLYTECHNIC, UTTAWAR (FARIDABAD)
BRANCH-5th Computer Engg.

MAX. MARKS:- 50 PASS. MARKS:- 20 Average Sessional Marks Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Roll No. 011408001 011408004 011408005 011408008 011408009 011408011 011408015 011408017 011408019 011408022 011408023 011408024 011408025 011408027 011408028 011408029 011408030 011408036 011408037 011408040 011408042 011408044 011408045 011408046 011408047 Name Of Students Ajit Singh/Ramkhilari Ashok Kumar/Jeet Ram Ashok Kumar/Ramji Lal Bharat Kumar/Khani Ram Bintu Ram/Prem Raj Dalip Singh/Arwind Singh Harish Khan/Kamal Khan Jatinder Kumar/Ram Partap Manoj Kumar/Dal Chand Mukesh Kumar/Rohtash Naveen Saini/Charan Singh Saini Neeraj Malik/Vinod Malik Pradeep Kumar/Satvir Ravinder Pannu/Dhan Raj Sachin Kumar Sharma/Neta Ram Sanjay Kr. Badodiya/Charan Singh Sanjay Kumar/Ghure Singh Sumit Kumar/Khachera Singh Surender/Mahender Singh Vikas Kumar/Ramesh Kumar Vinod Kumar/Geet Nath Amit Soni/Som Nath Soni Hitender Singh/Gopal Singh Kapil Sharma/Ghansham Dutt Sharma Khajan Singh/Hukam Chand 4TH 44 23 24 26 39 41 39 40 24 37 36 35 23 33 39 23 43 44 31 44 36 40 39 27 29

SUBJECT:- Unix

8TH 12th THIRTY NINE 43 TWENTY THREE 27 TWENTY FOUR 28 TWENTY SIX 30 THIRTY NINE 43 FORTY ONE 45 THIRTY NINE 43 FORTY ONLY 44 TWENTY FOUR 28 39 41 TWENTY SIX 30 THIRTY FIVE 39 TWENTY THREE 27 THIRTY THREE 37 THIRTY NINE 43 TWENTY THREE 27 FORTY THREE 41 FORTY FOUR 42 THIRTY ONE 29 FORTY FOUR 42 32 34 36 38 35 37 TWENTY SEVEN 25 TWENTY NINE 27

AVG. 41 25 26 28 41 43 41 42 26 39 28 37 25 35 41 25 41 42 29 42 34 38 37 25 27

IN WORDS FORTY ONE TWENTY FIVE TWENTY SIX TWENTY EIGHT FORTY ONE FORTY THREE FORTY ONE FORTY TWO TWENTY SIX THIRTY NINE TWENTY EIGHT THIRTY SEVEN TWENTY FIVE THIRTY FIVE FORTY ONE TWENTY FIVE FORTY ONE FORTY TWO TWENTY NINE FORTY TWO THIRTY FOUR THIRTY EIGHT THIRTY SEVEN TWENTY FIVE TWENTY SEVEN

LECTURER H.O.D.

GOVT. POLYTECHNIC, UTTAWAR (FARIDABAD)
BRANCH-5th Computer Engg.

MAX. MARKS:- 50 PASS. MARKS:- 20 Average Sessional Marks Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Roll No. 011408001 011408004 011408005 011408008 011408009 011408011 011408015 011408017 011408019 011408022 011408023 011408024 011408025 011408027 011408028 011408029 011408030 011408036 011408037 011408040 011408042 011408044 011408045 011408046 011408047 Name Of Students Ajit Singh/Ramkhilari Ashok Kumar/Jeet Ram Ashok Kumar/Ramji Lal Bharat Kumar/Khani Ram Bintu Ram/Prem Raj Dalip Singh/Arwind Singh Harish Khan/Kamal Khan Jatinder Kumar/Ram Partap Manoj Kumar/Dal Chand Mukesh Kumar/Rohtash Naveen Saini/Charan Singh Saini Neeraj Malik/Vinod Malik Pradeep Kumar/Satvir Ravinder Pannu/Dhan Raj Sachin Kumar Sharma/Neta Ram Sanjay Kr. Badodiya/Charan Singh Sanjay Kumar/Ghure Singh Sumit Kumar/Khachera Singh Surender/Mahender Singh Vikas Kumar/Ramesh Kumar Vinod Kumar/Geet Nath Amit Soni/Som Nath Soni Hitender Singh/Gopal Singh Kapil Sharma/Ghansham Dutt Sharma Khajan Singh/Hukam Chand 4TH 41 24 25 27 40 39 38 38 25 35 28 33 24 35 37 24 45 43 30 42 34 38 37 40 28

SUBJECT:- I.C.S.

8TH 43 26 27 29 42 41 40 40 27 37 30 35 26 37 39 26 41 39 26 38 30 34 33 36 24

12th 45 28 29 31 44 43 42 42 29 39 32 37 28 39 41 28 43 41 28 40 32 36 35 38 26

AVG. 43 26 27 29 42 41 40 40 27 37 30 35 26 37 39 26 43 41 28 40 32 36 35 38 26

IN WORDS FORTY THREE TWENTY SIX TWENTY SEVEN TWENTY NINE FORTY TWO FORTY ONE FORTY ONLY FORTY ONLY TWENTY SEVEN THIRTY SEVEN THIRTY ONLY THIRTY FIVE TWENTY SIX THIRTY SEVEN THIRTY NINE TWENTY SIX FORTY THREE FORTY ONE TWENTY EIGHT FORTY ONLY THIRTY TWO THIRTY SIX THIRTY FIVE THIRTY EIGHT TWENTY SIX

LECTURER H.O.D.

GOVT. POLYTECHNIC, UTTAWAR (FARIDABAD)
BRANCH-5th Computer Engg.

MAX. MARKS:- 50 PASS. MARKS:- 20 Average Sessional Marks Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Roll No. 011408001 011408004 011408005 011408008 011408009 011408011 011408015 011408017 011408019 011408022 011408023 011408024 011408025 011408027 011408028 011408029 011408030 011408036 011408037 011408040 011408042 011408044 011408045 011408046 011408047 Name Of Students Ajit Singh/Ramkhilari Ashok Kumar/Jeet Ram Ashok Kumar/Ramji Lal Bharat Kumar/Khani Ram Bintu Ram/Prem Raj Dalip Singh/Arwind Singh Harish Khan/Kamal Khan Jatinder Kumar/Ram Partap Manoj Kumar/Dal Chand Mukesh Kumar/Rohtash Naveen Saini/Charan Singh Saini Neeraj Malik/Vinod Malik Pradeep Kumar/Satvir Ravinder Pannu/Dhan Raj Sachin Kumar Sharma/Neta Ram Sanjay Kr. Badodiya/Charan Singh Sanjay Kumar/Ghure Singh Sumit Kumar/Khachera Singh Surender/Mahender Singh Vikas Kumar/Ramesh Kumar Vinod Kumar/Geet Nath Amit Soni/Som Nath Soni Hitender Singh/Gopal Singh Kapil Sharma/Ghansham Dutt Sharma Khajan Singh/Hukam Chand 4TH 35 30 34 36 35 40 39 39 23 36 28 37 25 34 38 24 41 45 32 43 35 39 38 36 27

SUBJECT:-

M.C.S.

8TH 37 32 36 38 37 42 41 41 25 38 30 39 27 36 40 26 37 41 28 39 31 35 34 32 23

12th 39 34 38 40 39 44 43 43 27 40 32 41 29 38 42 28 39 43 30 41 33 37 36 34 25

AVG. 37 32 36 38 37 42 41 41 25 38 30 39 27 36 40 26 39 43 30 41 33 37 36 34 25

IN WORDS THIRTY SEVEN THIRTY TWO THIRTY SIX THIRTY EIGHT THIRTY SEVEN FORTY TWO FORTY ONE FORTY ONE TWENTY FIVE THIRTY EIGHT THIRTY ONLY THIRTY NINE TWENTY SEVEN THIRTY SIX FORTY ONLY TWENTY SIX THIRTY NINE FORTY THREE THIRTY ONLY FORTY ONE THIRTY THREE THIRTY SEVEN THIRTY SIX THIRTY FOUR TWENTY FIVE

LECTURER H.O.D.

GOVT. POLYTECHNIC, UTTAWAR (FARIDABAD)
BRANCH-5th Computer Engg. COMPILED SESSIONAL SHEET 50 Unix 41 25 26 28 41 43 41 42 26 39 28 37 25 35 41 25 41 42 29 42 34 38 37 25 27 50 I.C.S. 43 26 27 29 42 41 40 40 27 37 30 35 26 37 39 26 43 41 28 40 32 36 35 38 26 50 M.C.S. 41 27 25 30 41 42 41 41 25 38 30 36 27 36 40 26 39 43 30 41 33 37 36 34 25 150 TOTAL 125 78 78 87 124 126 122 123 78 115 88 108 78 108 120 77 123 126 87 123 98 112 107 97 78

Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Roll No. 011408001 011408004 011408005 011408008 011408009 011408011 011408015 011408017 011408019 011408022 011408023 011408024 011408025 011408027 011408028 011408029 011408030 011408036 011408037 011408040 011408042 011408044 011408045 011408046 011408047

Name Of Students Ajit Singh/Ramkhilari Ashok Kumar/Jeet Ram Ashok Kumar/Ramji Lal Bharat Kumar/Khani Ram Bintu Ram/Prem Raj Dalip Singh/Arwind Singh Harish Khan/Kamal Khan Jatinder Kumar/Ram Partap Manoj Kumar/Dal Chand Mukesh Kumar/Rohtash Naveen Saini/Charan Singh Saini Neeraj Malik/Vinod Malik Pradeep Kumar/Satvir Ravinder Pannu/Dhan Raj Sachin Kumar Sharma/Neta Ram Sanjay Kr. Badodiya/Charan Singh Sanjay Kumar/Ghure Singh Sumit Kumar/Khachera Singh Surender/Mahender Singh Vikas Kumar/Ramesh Kumar Vinod Kumar/Geet Nath Amit Soni/Som Nath Soni Hitender Singh/Gopal Singh Kapil Sharma/Ghansham Dutt Sharma Khajan Singh/Hukam Chand

IR

ER

H.O.D. Principal Govt. Polytechnic, Uttawar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful