Αλαθνίλσζε Νν 59, Αζήλα, 4/10/2011

΢σζηά ε πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ αληηιακβάλεηαη όηη ε αλάγθε ηεο
Crédit Agricole (CA) γηα κείσζε ηνπ εξγαηηθνύ θόζηνπο πεξλάεη κέζα από ηηο
ηζέπεο καο. Μόλν πνπ νη γάιινη ηξαπεδίηεο δελ ζα επηρεηξήζνπλ λα κεηαηξέςνπλ
ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο Εκπνξηθήο κόλν ζε έλα κηζζνινγηθά ππνηηκεκέλν αιιά θαη
ζε έλα νξγαληθά δηαηξεκέλν (πνιιώλ, δειαδή, ηαρπηήησλ) ζύλνιν. Οη κηζζνινγηθέο
πεξηθνπέο θπζηθά ζα είλαη κόλν ε αξρή θαη απηό δελ είλαη εθηίκεζε απνθιεηζηηθά ηεο
ΕΑ΢. Πνηνο εγγπάηαη ινηπόλ όηη νη Γάιινη ηξαπεδίηεο ζα κείλνπλ κόλν εθεί; Ση είλαη
απηό πνπ καο "εμαζθαιίδεη" όηη ε επίζεζε ηεο πνιπεζληθήο ζηα ζπκθέξνληά καο ζα
είλαη κόλν κηζζνινγηθή;
 Πηζηεύεη θαλείο όηη άζρεηα αλ εξγάδεηαη 5, 10, 15 ή αθόκα θαη 20 ρξόληα
ζηελ Σξάπεδα ζα αληέμεη ηελ πίεζε θαη ηελ θαζεκεξηλή ηξνκνθξαηία ζην
Δίθηπν, ηηο απζαίξεηεο απνιύζεηο;
 Εμαθνινπζεί θαλείο λα πηζηεύεη όηη ε ζρεδόλ βίαηε κεηαηξνπή καο από
εξγαδόκελνπο ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ ζε πσιεηέο ρξήκαηνο ζα είλαη
αλώδπλε θαη κε αίζην ηέινο;
 Πηζηεύεη ηέινο θαλείο όηη κεηά από θάπνηα ειηθία ζα εμαθνινπζεί λα είλαη
επηζπκεηόο ζε κηα εξγνδνζία πνπ απαηηεί εξγαδόκελνπο DURACELL πνπ
λα κπνξνύλ λα αληαπνθξίλνληαη ζην αθέξαην ζηνπο ζηόρνπο θαη ζηηο
ππέξκεηξεο απαηηήζεηο…ηνπ Οκίινπ, λα είλαη επράξηζηνη θαη
ελεκεξσκέλνη επί παληόο επηζηεηνύ σο ηελ ειηθία ζπληαμηνδόηεζεο (65
κε 40 ρξόληα δνπιεηάο);
 Τπάξρεη θάπνηνο ζηελ Σξάπεδα πνπ λα έρεη δηαθνξεηηθή αίζζεζε από
απηή πνπ έρνπκε απνθνκίζεη όινη καο γηα ην εξγαζηαθό θαζεζηώο πνπ
ζθνπεύνπλ λα επηβάιινπλ νη ηζύλνληεο ηεο CA, ζπλεπηθνπξνύκελνη
κάιηζηα από ηε γεληθόηεξε πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
θαηάζηαζε;
Αλ ινηπόλ πεξάζεη απηή ηε θνξά ν εθβηαζκόο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζύκβαζεο πνηόο
εγγπάηαη γηα ην κέιινλ;
Μήπσο ήξζε ε ώξα λα δηαιύζνπκε ηηο όπνηεο απηαπάηεο θαη ςεπδαηζζήζεηο καο;
΢πλάδειθνη & ζπλαδέιθηζζεο, δελ ππάξρεη άιινο δξόκνο.
Η Crédit Agricole κε ηελ απνδηνξγάλσζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ πνπ
πξνσζεί κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπάζεη ηα κνύηξα ηεο γηα δεύηεξε θνξά. Να βξεη
κπξνζηά ηεο έλα λέν κεγάιν ηείρνο απνθαζηζκέλσλ ζπλαδέιθσλ πνπ δελ ζθνπεύνπλ
λα ππνηαρζνύλ άλεπ όξσλ θαη νξίσλ.
 Πξέπεη λα πάξνπλ απνθαζηζηηθή απάληεζε πξνο ηηκήλ ησλ ζπλαδέιθσλ
πνπ έρνπλ αξρίζεη λα πέθηνπλ ζαλ ηηο κύγεο από ηελ πίεζε ησλ ζηόρσλ, από
ην θόβν ηνπ δπζαξεζηεκέλνπ πειάηε, από ην ιάζνο ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο
δνπιεηάο. Θεσξνύκε όηη εζηθόο απηνπξγόο παξόκνησλ πεξηζηαηηθώλ είλαη ην
θαζεκεξηλό αζθπθηηθό πεξηβάιινλ πνπ έρνπλ δηακνξθώζεη νη απαηηήζεηο ησλ

αμηνιόγεζε. Απαίηεζε γηα έθδνζε απόθαζεο. Β. σξάξην εξγαζίαο. Αθξηβώο γη’ απηό ην ιόγν ην ζπκθέξνλ όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ηξάπεδα είλαη θνηλό. Δεκνζηνπνίεζε (ειεθηξνληθά κέζα. Γπλακηθή παξνπζία κειώλ ηνπ Γ. Δ.  ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΥΟΤΝ ΞΑΝΑ! √ ΔΓΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ ΔΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΞΔΚΙΝΗ΢ΟΤΜΔ ΢ΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙ΢ΣΡΟΦΗ ΣΗ΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢. δηάιπζε απηώλ ησλ ζπγθεληξώζεσλ κε θαηαγγειίεο ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο Γ Αμηνπνίεζε ηεο απζηεξήο ζύζηαζεο ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα ηνπο αηνκηθνύο ζηόρνπο. ΢ε πεξίπησζε άξλεζεο ηεο δηνίθεζεο. Άιισζηε νη ζπλάδειθνη έρνπλ αληηιεθζεί πνιύ θαιά όηη ν ζθνπόο ηεο CA είλαη ε δεκηνπξγία ελόο θαζεζηώηνο ινπζηξαξηζκέλεο δνπιείαο. πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.πάιαη πνηέ ζπλεξγαηώλ.  Πξέπεη νη Γάιινη ηξαπεδίηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο ηνπ πεξαζκέλνπ Δεθέκβξε δελ ήηαλ ηπραία. Γπλακηθή θαη απνθαζηζηηθή δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο–σο ππεξσξηαθή απαζρόιεζε. έληππν. πξναγσγέο. απζαίξεηεο θαη ρσξίο ζπνπδαίν ιόγν απνιύζεηο) . ηόηε ε εξγαζία ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ ζα είλαη 10σξε θαη ηεο ηάμεο ησλ 600 επξώ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηνπο παιηόηεξνπο… ζα ηνπο θνηηάλε ζηα δόληηα. ηνπνζεηήζεηο-κεηαθηλήζεηο. Καηαγγειίεο ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο ζε όιε ηελ Διιάδα.΢.γηα ηηο ζπρλόηαηεο θαη εθηόο σξαξίνπ ζπγθεληξώζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ θαηαζηεκάησλ. θαη ηνπ Γεληθνύ ΢πκβνπιίνπ (ζύλνιν 23 κέιε) ζε ρώξνπο θαη θαηαζηήκαηα πνπ παξαβηάδεηαη ην σξάξην εξγαζίαο. αθίζα) ησλ απζαηξεζηώλ θαη παξαλνκηώλ ηεο Γαιιηθήο Δηνίθεζεο ζηε ειιεληθή θνηλσλία. √ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΔΙ ΠΙ΢Ω Η ΓΙΟΙΚΗ΢Η ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ΢ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΙΑΚΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ √ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩ΢ΟΤΜΔ ΣΟΤ΢ ΟΡΟΤ΢ ΚΑΙ ΣΙ΢ ΠΡΟΤΠΟΘΔ΢ΔΙ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΝΔΑ΢ ΢΢Δ ΑΤΣΗ ΣΗ ΦΟΡΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ΢ ΓΙΑ ΔΜΑ΢ ΚΑΙ ΣΙ΢ ΢ΤΓΥΡΟΝΔ΢ ΑΝΑΓΚΔ΢ ΜΑ΢ ΠΡΟΣΔΙΝΟΤΜΔ ΢Δ ΠΡΩΣΗ ΦΑ΢Η: Α. πνπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ηνπ Καλνληζκνύ (Οξγαληζκνύ) Πξνζσπηθνύ (πξνζιήςεηο. Απαηηήζεηο νη νπνίεο θσδηθνπνηνύληαη πιένλ ζην θαηάπηπζην λέν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ην νπνίν ζπκθώλεζαλ κε ηελ εγεζία ησλ παξαηάμεσλ ηεο ΔΗ΢ΤΕ θαη ηεο ΔΑΚΕ. Δμεηδίθεπζε ησλ λνκηθώλ ελεξγεηώλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην λα δνζεί έλα ηέινο ζην θαζεκεξηλό ςπρνινγηθό καξηύξην ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ Γηθηύνπ. ελόο θαζεζηώηνο πνπ αλ ηα θηινεξγνδνηηθά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο πεξάζνπλ.

easp. λα παξαθνινπζνύλ.gr Blog http://easpemporiki.com/EASPEMPORIKI . λα ελεκεξώλνληαη θαη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα. ΠΡΟΚΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΓΙΚΗ ΜΑ΢ ΤΠΟΘΔ΢Η ΚΑΜΙΑ ΤΠΟΥΩΡΗ΢Η-ΟΛΟΙ ΔΝΩΜΔΝΟΙ ΔΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙ΢ΣΙΚΗ ΢Τ΢ΠΔΙΡΩ΢Η Δξγαδνκέλσλ ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα Η Γξακκαηεία Μεηξνηάζηνο ΢πύξνο Οηθνλόκνπ ΢πύξνο ΢θξίθα Αιεμάλδξα ΢ππξόπνπινο Νίθνο Σζαθίξεο Θαλάζεο Webpage http://www.wordpress.com Facebook EASP EMPORIKI θαη γηα ζύληνκα κελύκαηα https://twitter.ΚΑΛΟΤΜΔ όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα κελ εγθαηαιείςνπλ ηνλ αγώλα γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful