Postavke za MOB e BILNI INTERNET i MMS
A Automatske  postavke  za WAP,  GPR prijenos  podataka  te MMS  uslugu  naručuje slanjem  SMS  poruke s  a  RS  e  ete  e  eči DA na 063 3 3805.  ključnom rije Postavke ćet te primiti sam mo za aktivir rane usluge k koje imate na a svojoj SIM  kartici. Stoga a je prije slan nja spomenu ute  poruke potre ebno aktivira ati tražene us sluge.  Nakon slanja a zahtjeva pr rimit ćete po oruku (ili više e poruka zar redom ‐ ovis sno o modelu u), koju treb ba da sačuvate.  Nakon toga i isključite tele efon i ponovo o ga uključite e.   S Slučajevi u ko ojima vam se e također šal lju automatske postavke, , a koji se inic ciraju promje enom mobite ela su:   •  Kada  imat aktivne  ne od  poda te  eke  atkovnih  uslu (neku  od GPRS  tarif MMS,  WA a  promijenite  mobi uga  d  fa,  AP),  ilni  t telefon, nako on promjene e uređaja prim mate poruku u:  Z primanje postavki  za sve  aktivn GPRS/WA Za  e  a  ne  AP/MMS  uslu odgovorite  na  poru sa  DA.  Ako  ne  želi uge  uku  ite,  z zanemarite p poruku. www w.hteronet.ba a  •  Ako  nakon promjene  mobitela  ak n  ktivirate  neku  od  GPRS/W ili  MM usluga,  za novoaktivir WAP  MS  a  rane  usluge na  mobilnom te elefonu u naj jkraćem vrem menskom rok ku primit ćete e odgovaraju uće postavke e.  Ručno unoše enje postavk ki  Ručno podeš šavanje je ne eophodno u  slučaju da m mobilni telefo on ne podrža ava automat tsku konfigur raciju, a vrši  se  prema dolje prikazanim t tablicama un nosom u post tavke Vašeg mobilnog tel lefona. 
GPRS TARIFA BEZ MJE ESEČNE NA AKNADE Mobilni Intern START net GPRS naziv ve eze nositelj pod dataka naziv pristupno oga mjesta (A APN) korisničko ime o lozinka a početna str ranica sigurnost veze vrsta veze IP adres sa telefona Adresa pr roxy servera a Broj proxy p porta* ERONET ST TART GPRS gprs.eronet.ba ostaviti pra azno ostaviti pra azno po želji, , n www.eronet.ba npr. isključen na trajna automats ski ostaviti pra azno 8080 WAP P ERONET WAP GPRS S wap.erone et.ba ostaviti pr razno ostaviti pr razno http://wap.er ronet.ba isključe ena trajna a automat tski 010.012.00 03.010 8080 0 Mu ultimedijalne poruke MMS MMS ERONET MMS GPRS mms.eronet t.ba ostaviti praz zno ostaviti praz zno http://mms.g gprs.eronet.b ba/mms/wape enc isključena a trajna automatsk ki 0 010.012.003.011 8080

*Broj proxy p porta može b biti i neki od s standardnih (9200, 9201, , 9202, 9203 ili 80)   

e eronet.20 011.erone et.9.  GP PRS TARIFE S MJESEČN NOM NAKNA ADOM Mobilni Internet MI 50.b ba data1. npr www.erone r.ba dat ta3.ba data4.ba da ata6. 9202.ba  y porta može biti i neki od d standardnih h (9200. MI 4 GB.ba isk ključena t trajna automatski ostav prazno viti 8080 8 *Postojećim korisnicima koji su 1.eronet t. MI 10 GB 00. 9203 3 ili 80)  **Broj proxy     .eronet. MI 1 GB.eron net. et. 9201 1. migriral li s 4GB na 10 0GB APN je d data2.eronet.ba a* ostav prazno viti ostav prazno viti Po želji. I MI 50 I M 200 MI naziv veze nositelj podataka naziv pristupnog mjesta (APN) korisničko ime lozinka početna stranica sigurnost veze vrsta veze IP adresa telefona Adresa proxy servera Broj proxy porta** ERONET WEB T GPR RS MI 512 MB E ERONET 512 2 GPRS MI 1 GB ERON NET 1 GB GPRS MI 4 GB B ERONET 4 GB GPRS MI 10 GB ER RONET 10 GB B GPRS web. MI 20 MI 512 MB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful