You are on page 1of 3
150 ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○ nwéfñn§XZ§ _mUygnUmÀ`m

150 ○○○○○○○○○○○○○○○○

150 ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○ nwéfñn§XZ§ _mUygnUmÀ`m

○○○○○○○○○○○

nwéfñn§XZ§ _mUygnUmÀ`m dmQ>odaMr / {Xdmir 2011

nwéfñn§XZ§ _mUygnUmÀ`m dmQ>odaMr / {Xdmir 2011 ew^m JmoIco {Z gJm©Zo {H§$dm Ë`m AmH$memVë`m emókmZo

ew^m JmoIco

{ZgJm©Zo {H§$dm Ë`m AmH$memVë`m emókmZo (AmnU "Xod'M åhUy`m gÜ`m Ë`mcm) EH$ ór Am{U nwéf {Z_m©U Ho$co. Ë`mcm ZŠH$sM R>mD$H$ AgUma H$s XmoZ Am{X_m`m OÝ_mcm KmVë`m Agë`m Va EH$_oH$s¨À`m {P§Á`m AmoTy>Z "_Ëga' amoJmZo Ë`m Ho$ìhmM Zmhrem Pmë`m AgË`m Am{U XmoZ AmX_ ~m~m§Zr VcdmarZo gJio g§n{dco AgVo! Xod ^mar hwema. EH$ ór, EH$ nwéf, EH$ _moh_`r gn© Am{U {Z{fÕ \$i Ë`mZo {Z_m©U Ho$co Am{U ""Ë`m§Mo àý VoM {Z_m©U H$aVrc Am{U VoM gmoS>dVrc'' Ago åhUyZ Vmo _moH$im Pmcm. ~m~m AmX_ Am{U Am{X_m`ocm nS>cocm hm àý AmOhr Amnë`mcm ^mod§Sy>Z Q>mH$Vmo. H$maU Vmo {VVH$mM O{Q>c Amho. Ë`mV emar[aH$, _mZ{gH$, ^md{ZH$ Am{U AÜ`m{Ë_H$ Aem AZ§V nXam§Mr Jw§VmJw§V Amho, åhUyZM hm àý Á`mMm Ë`mZoM geº$nUo OmoS>rXmamÀ`m gmWrZo gmoS>{dUo JaOoMo Amho. gwédmV hr Zoh_rM earamnmgyZ hmoVo, ho Va AQ>i gË` Amho. g_moaMr ì`º$s hr Amnë`m n§Mg§doXZm§Zm àW_ OmUdVo Vr earamÀ`m ê$nmV. Amncr n{hcr à{V{H«$`m hm Ë`mMmM n[aUm_ AgVmo. gmYr Jmoï> Amho, Oam ZrQ>ZoQ>H$s ^mOrdmcr Agoc (H$mR>mnXamMr ZD$dmar gmS>r, IUmMo ãcmD$O, H$nmimda _moRo> Hy§$Hy$ Am{U hmVmda Jm|Xcoco Vwier d¥§XmdZ!) Va eoOmaÀ`m J~mù`m {XgUmarH$Sy>Z AmnU ^mOr KoUma Zmhr. AWm©V `m ì`dhmamVyZ ~aoMXm Amnë`mcm ^mOr _hmJ {_iy eH$Vo hr ~m~ doJir! dmgZm hm MH«$ì`yh Amho ho gdmªZrM _mÝ` Ho$co Amho, nU Ë`mVyZ ~mhoa nS>Ê`mMm VmoS>Jm _mÌ H$moUr XoD$ eH$coco Zmhr. 800 dfmªnydu Zm_Xodm§Zr Ë`m§À`m AmË_g§dmXr A^§JmV _Z Am{U dmgZoMr OmoS>r \$moS>Ê`mMm à`ËZ Ho$cm Amho.

jU EH$ _Zm ~¡gmoZr EH$m§Vr, {dMmar {dlm§Vr H$moRo> Amho Zm_m åhUOo VwOer `oVmo H$mHw$iVr gmoS>r ao g§JVr dmgZoMrŸ& EH$ZmWm§Zr _mohmÀ`m jUmcm gnm©Mr Cn_m XoD$Z

"cmo^ gn© S§>Icm, H$ê$ H$m` H$ê$ H$m`?' Ago {dMmaco Amho. AmOÀ`m easy communication À`m `wJmV Hw$R>ë`m ZmË`mV {H$Vr AS>H$m`Mo Am{U cú_Uaofm Hw$Ro> AmoT>m`Mr, Hw$Ro> Amocm§S>m`Mr ho Á`mMo Ë`mZoM R>a{dcoco ~ao. AmnU Á`m g_mOmV dmdaVmo {VWo AOyZhr {H$Ë`oH$Xm EImÚm órH$So> "{_R>mB©Mo XwH$mZ' åhUyZ nm{hco OmVo. \$º$ EH$ ^moJdñVy! Am{U hmo, g_mZVoÀ`m AÅ>mhmgmnm`r {ó`mhr nwéfm§H$So> Ë`mM ZOaoZo nmhy cmJë`m AmhoV!! 21ì`m eVH$mVhr ho d¡Mm[aH$ _mJmgconU nm{hco H$s _Z {IÞ hmoVo. earamn`ªVM Wm§~Ê`mMr _mZ{gH$Vm Omon`ªV ~XcV Zmhr Vmon`ªV `m MMm©, n[ag§dmX ì`W© AmhoV. g_moaMr ì`º$s hr EImXr ór Amho H$s nwéf `mnojm Vmo àW_ EH$ _mUyg Amho ho H$m Zmhr ~KV AmnU? ~{hUm~mB© åhUVmV Vo WmoSo> doJù`m COoS>mV nmhyZ {dMmamdogo dmQ>Vo Aao _mZgm _mZgm, H$Yr ìherc _mZyg? EImXm {MÌH$ma, {eënH$ma Va earamH$So> XohmÀ`m ewÕ ñdê$nmV "AmH$ma' åhUyZ nmhV AgVmo. earamVrc c` hr aofoV nH$S>Ê`mMm à`ËZ H$arV AgVmo. Ë`mMr KZVm, nmoV, Ë`mda nS>Umè`m gmdë`m `m Ë`mÀ`mgmR>r a§JmMo VwH$So> AgVmV. {MÌmVrc ì`º$s Am{U Ë`mÀ`m ~mOyMo AdH$me

`m§À`m g§`moJmVyZ EH$ {MÌ{cnr V`ma hmoV

H$aVm H$aVm ZH$iV Ë`m H$cmd§VmÀ`m _ZmVrc A§VanXa

_mÌ ho

AgVo.

nwéfñn§XZ§ _mUygnUmÀ`m dmQ>odaMr / {Xdmir 2011 EH$ EH$ H$ê$Z CcJS>V OmVmV Am{U Ë`m ^mdZm a§Jê$n

nwéfñn§XZ§ _mUygnUmÀ`m dmQ>odaMr / {Xdmir 2011

EH$ EH$ H$ê$Z CcJS>V OmVmV Am{U Ë`m ^mdZm a§Jê$n KoD$Z H°$Zìhmgda C_Q>VmV. hr à{V_m Am{U A{^ì`º$sMr ^mfm Agë`mZo amoOÀ`m OrdZmVrc ì`º$s qH$dm dñVy doJir n[a_mUo KoD$Z {MÌm§V AdVaVmV. EImÚm H$drcm órÀ`m nXÝ`mgmV "d¥Îm' meter OmUdmdo hohr `mM Hw$imVco! ór-nwéfm§Vrc AmH$f©U hr A{Ve` Z¡g{J©H$ Jmoï>

Amho. Ë`mMo H$m_OrdZ åhUOo {ed Am{U eº$sMo _rcZ AgVo. Ë`mV H$moU loð>, H$moU H${Zð> H$go H$m` R>a{dUma? nwcmÀ`m XmoÝhr ~mOy g_mZ Agmì`m cmJVmV, Zmhr Va KgaU gwê$ hmoVo. g§^moJ åhUOo earamMm ZwgVm Cn^moJ Zìho. Ë`mV ào_mMr, AmXamMr, {dœmgmMr Am{U nm{dÍ`mMr ^mdZm Agcr nm{hOo. {ZgJ©V…M ór Am{U nwéf gdm©Wm©Zo {Zamio, nU nañnanyH$ AmhoV. AWm©V "g_c¢{JH$ g§~§Y' ho gwÕm H$_r à_mUmV Agco Var Ë`mH$So>hr _moH$ionUmZo ~KyZ Ë`mMm ñdrH$ma H$am`cm nm{hOo. àË`oH$mZo H$R>moa narjU H$ê$Z ñdV…Mr _mZ{gH$Vm, emar[aH$Vm, ^md{ZH$Vm `mM ~amo~a c¢{JVmhr g_OyZ KoUo Oê$ar Amho Am{U VoìhmM Vwåhr Xwgè`mcm hr g_OyZ KoD$ eH$Vm. BWo _cm AmUIr EH$ ZmVo AYmoao{IV H$amdogo dmQ>Vo. "XmoZ H$cmd§Vm§Mr _¡Ìr' hm EH$ doJim Aä`mgmMm {df` Amho, Ago _r _mZVo. H$maU `m ZmË`mMm WoQ> g§~§Y gO©ZVoer creativity er AgVo. H$dr J«og åhUVmV Vo "{Z{_©VrZmemMo ^`' H$m` AgVo ho \$º$ EH$ H$cmd§VM OmUVmo Am{U åhUyZ Vmo {OdmÀ`m H$amamZo ñdV… H$mogiyZ Xwgè`mcm gmdaÊ`mMm à`ËZ H$arV AgVmo. ho ZmVo XohmÀ`m ncrH$So> OmD$Z \$º$ a§J, aofm, AmH$ma, eãX, c` Ago

_wc^yV

handle with care Ago co~c AgUmao ho Acm¡{H$H$ ZmVo AË`§V Vac AgVo. gO©ZmMo EH$_oH$m§H$Sy>Z Omon`ªV nmofU hmoV AgVo, Vmon`ªVM ho ZmVo Iè`m AWm©Zo {Q>H$Vo. cm¡{H$H$mV _mÌ H$cmd§VmVrc "Ah_²' hm J«h ~aoMXm \$ma VmnQ> Am{U hÅ>r AgVmo, Ë`m_wio ho ZmVo {Q>H${dÊ`mgmR>r

Ah§H$mamMr drU Oam CgdyZ g¡c H$amdr cmJVo! H$cm hr OrdZmMr nwZ{Z©{_©Vr AgVo Am{U g§^moJ ho OrdZmVrc EH$ AË`§V gw§Xa Am{U AmZ§XXm`r A§J Amho, Ë`m_wio Ë`mMo H$coV nS>gmX C_Q>Uo An[ahm`© Amho, OJÊ`mVë`m CËH$Q>VoVyZM Va H$cm{Z{_©Vr hmoV AgVo.

abstract and basic

hmoD$Z

CaVo.

‘Fragile,

○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

151

^maVm_Ü`o c¢{JH$ g§~§Ym~ÔcMm _moH$ionUm 13 ì`m, 14ì`m eVH$mn`ªVM Agmdm. àmMrZ, {g§Yw g§ñH¥$VrV c¢{JH$ {ejUmgmR>r H$cm Am{U gm{hË`mMm Cn`moJ Ho$cm

Jocm Agohr Aä`mgH$m§Mo _V Amho. dmËgm`ZmMo "H$m_gyÌ'

hm emómoº$ J«§W _mZcm OmVmo, nwTo> _moJc gm_«mÁ` Amco

Am{U Agwa{jVVm dmT>cr. XoemVrc gm_m{OH$, amOH$s`, Ym{_©H$ n[a{ñWVr ~Xccr H$s Ë`mMm WoQ> n[aUm_ H$coda hmoVmo, nwTo> B§J«Om§Mo amÁ` Amë`mda Ë`m§À`m Zr{V_ÎmoMo {Z`_ H$cocm cmJy nS>co. AWm©V àË`oH$ H$mimV ho {Z`_

"YwS>H$mdyZ' cmdUmao ~§S>Imoa AndmX hmoVoM! H$cmd§Vm§À`m {Z{_©VrñdmV§Í`m~Ôc _cm dmQ>Vo H$s n[aUm_m§Mr V_m Z ~miJVm Amnë`mcm Oo ì`º$ H$am`Mo Vo H$ê$Z _moH$io

hmoUo hoM Bï> Amho.

H$cmH¥$Vr Hw$Ro> d H$er XmIdm`Mr ho ^mZ Ro>dUo Oéar Amho. c¢{JH$VogmaIm {df` hm H$cmË_H$VoZo Am{U O~m~XmarZo hmVmiUo Oê$ar Amho. H$maU Oam g_ MwH$cr Va Vo pornography dmQy> eH$Vo. gd©M H$cm§Zr Zdagm§n¡H$s e¥§Jmaagmcm àmYmÝ` {Xco

Amho. IOwamhmo, H$moUmH©$, {IXamnya Aem _§{XamVyZ àU`

_moJc

H$mimV cKw{MÌ H$mT>m`cm gwadmV Pmcr. Ë`mV amOm- amÊ`m§Mm e¥§Jma, O`Xodm§À`m "JrVJmo{d§X'_Yrc H¥$îU-amYm

d JmontÀ`m crcm AË`§V cm{cË`nyU© {MVmacoë`m AmhoV. H$m_gyÌ `m J«§Wmda AmYm[aV {M̧hr H$mT>cr Jocr. "Vm§{ÌH$ AmQ©>' `m H$cm{dîH$mamV ì`º$s{MÌU ZgyZ

\$º$ à{VH$m§Ûmao c¢{JH$Vm gy{MV Ho$cocr

gn©, {ÌH$moU, {c§J Aem AmH$mamVyZ {edeº$sMo _rcZ Xe©{dco Amho. X¡Z§{XZ dmnamVë`m dñVy, Ioi `m_Ü`ohr H$ënH$Vm dmnê$Z c¢{JH$VoMo gyMZ Amho. nwÊ`mVrc Ho$iH$a g§J«hmc`mVrc AS>{H$Îmo ho `mMo EH$ {ZVm§V gw§Xa CXmhaU Amho. a{dd_m©Zo nm¡am{UH$ {df` KoD$Z Ë`mVyZ ór-nwwéfm§Mo doJdoJio ^md Xe©{dco AmhoV. AmOÀ`m H$mimVrc {MÌH$mam§n¡H$s gm¡Pm `m§À`m {MÌmV ~oYS>H$ c¢{JH$Vm {XgVo, _Zy nmaoI `m§À`m still-life _Ü`o Vr AÜ`möV dmQ>Vo. cú_m Jm¡S> `m§À`m aoIm{MÌm_Ü`o IoS>çmVrc _mUgm§Vrc am§JS>r c¢{JH$Vm {XgVo Va OVrZ Xmg `m§À`m {MÌmV Vr _mVrVyZ `oD$Z Vac hmoD$Z ~mínr^yV Pmë`mMm ^mg hmoVmo. ór-{MÌH$Vv_Ü`o {Zcr_m eoI, aoIm amoÛrVr`, Z{cZr

d {_WwZ {eënm§Mm H$cmË_H$ Am{dîH$ma

_mÌ gm_m{OH$ ~m§{YcH$s åhUyZ Vr

{XgVmo.

Amho.

_§S>c, `§Ì,

152 ○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

_cmZr `m§À`m {MÌm§V c¢{JH$Vm Am{U órdmX `m§Mo {_lU

{XgVo. AZwn_ gyX `m§À`m {àÝQ>g ór-nwéfm§À`m ZmË`mVrc dmXi d Jm|Yi Xe©{dVmV. nma§n[aH$ {MÌe¡cr d AmOÀ`m H$mimVrc {MÌ^mfoV \$aH$ Agcm Var Ë`mVrc

hm g_mZ

YmJm ZŠH$s Amho. H$mì`, ZmQ>ç, Z¥Ë` {H§$dm gm{hË`m~Ôc _r _wÔm_M OmñV ImocmV {eaV Zmhr. H$maU _cm JQ>m§Jù`m Im`Mr doi `oB©c. nU g§V H$mì`mVrc EH$ZmWm§Mo

gXJê$ _m` Hw§$Q>rU Pmcr _mPr _mD$cr øm ^mê$S>mMm C„oI H$ê$Z BpÀN>Vo. g§Vm§Zr cmoH$OrdZmVrc H$moUVohr A§J dÁ`© _mZco Zmhr, Am{U

órnwéf g§~§YmVrc ì`mnH$Vm Ë`m§Zr Amnë`mcm XmI{dcr Amho. ZmWm§Zr BWo gX²Jwê$darc Hw§$Q>rUrMo ê$nH$ dmnaco

Amho

^«m§Vr nXa H$mTy>Z AmoT>rVr Pmcr, AmqcJZ Úmd`m

gagmdcr, dmgZoMo H§$MyH$ gmo{S>`oc¡ Am{U Acj nXmVrV AmgZ KmcyZ XohmVrV ^moJ ^mo{Jcm Ë`mZo' Ago emar[aH$ nmVirdarc EHo$H$m ^moJmÀ`m AdñWm§Mo dU©Z H$arV eodQ>r XohmVrV hmoD$Z na_mËå`mer EoŠ` gmYco Amho. AÜ`mË_ Am{U emar[aH$ e¥§Jma `m§Mr gm§JS> KmcUmao ho aËZ _cm "eãXdoY'À`m A_¥VJmWm `m ImUrV gmnS>co. {MÌH$coV H$Yr WoQ> {H§$dm AàË`jnUo _ZmVrc gwßV BÀN>m§Mo Xe©Z KS>V AgVo. Ë`m_wio amIooImcr XS>cocr dmgZoMr {R>UJrgwÕm Amnco ApñVËd XmI{dë`m{edm`

15 dfmªnydu

amhV Zmhr. XyaMo Zmhr, KaMoM CXmhaU XoVo

a§J{dcoë`m _mÂ`m ‘Puppet’ `m {MÌ_m{cHo$~Ôc EH$m

metaphysical concepts of indian erotica

"AÛ¡VmMm eocm nm§Kê$Z {VZo _cm EH$m§Vmgr Zoco,

"AÛ¡VmMm eocm nm§Kê$Z {VZo _cm EH$m§Vmgr Zoco, "nnoQ>' {MÌ_m{cHo$Vrc EH$ {MÌ nwéfñn§XZ§

"nnoQ>' {MÌ_m{cHo$Vrc EH$ {MÌ

EH$m§Vmgr Zoco, "nnoQ>' {MÌ_m{cHo$Vrc EH$ {MÌ nwéfñn§XZ§ _mUygnUmÀ`m dmQ>odaMr / {Xdmir 2011

nwéfñn§XZ§ _mUygnUmÀ`m dmQ>odaMr / {Xdmir 2011

narjUmV {c{hco hmoVo, H$s øm H$R>nwVù`m dmgZmnr{S>V dmQ>VmV!' åhUyZ hV~c AgVmo Var Ë`m Io{i`mÀ`m Xmoam§Zm Z Ow_mZVm Amnco Am`wî` AmnU OJm`Mo AgVo, dJ¡ao dJ¡ao EdTo>M H$m` Vo _mPo Ë`m doiog {dMma hmoVo. AmO _r Ooìhm _mJo diyZ Ë`m {MÌm§H$So> ~KV hmoVo Ë`mV c¢{JH$VoMo under currents OmUdVmV ho _r _mÝ` H$aVo. Ë`mV _w»`Ëdo H$ê$Z ‘the couple’ hm {df` _r hmVmicm hmoVm Am{U {\$ê$Z nwÝhm hm {df` "g§dmX' `m _mÂ`m Zì`m {MÌ_m{cHo$V Zdm dof nm§Kê$Z Amcocm {XgVmo. AmOÀ`m YH$mYH$sÀ`m (_w§~B©V Va YŠH$m~wŠH$sÀ`m) fast track Am`wî`mV cmoH$m§Zm EH$_oH$m§gmR>r Úm`cm, EH$_oH$m§Zm g_OyZ ¿`m`cm doiM Zmhr. "g§dmX' hr _m{cH$m àH$fm©Zo órnwéf g§~§Y AYmoao{IV H$aVo, Hw$R>ë`mhr XmoZ ì`º$s øm {^Þ àd¥Îmr

H$aVo, Hw$R>ë`mhr XmoZ ì`º$s øm {^Þ àd¥Îmr "g§dmX' {MÌ_m{cHo$Vrc EH$ {MÌ Am{U àH¥$VrÀ`m

"g§dmX' {MÌ_m{cHo$Vrc EH$ {MÌ

Am{U àH¥$VrÀ`m AgVmV, åhUyZ EH$_oH$m§Zm g_OyZ KoÊ`mMm Vo à`ËZ H$aVmZm {XgVmVM. AmOÀ`m `wJm§V Xwgè`mMo "AdH$me' OnUo nU {VVHo$M _hÎdmMo Amho.

‘Giving space without creating a distance’ XmoKm§_Ü`o

{H$Vrhr _moH$ir A§Vamio Agcr Var Ë`m§À`mV "A§Va' nS>Vm H$m_m Z`o. ZmË`m§V N>moQo> N>moQo> jU _hÎdmMo AgVmV. EH$m {MÌmV EH$ nwéf órÀ`m nm`mÀ`m ~moQ>m§Zm ñne© H$aVmZ {XgVmo. "g§dmX' hm Agmhr Agy eH$Vmo, ^co Vmo "_½ZVoÀ`m Q>moH$m'n`ªV Zmhr nmohmoMcm Var Vmo gw§Xa Am{U g§nyU© AgVmo. _mZdr OrdZ ho BVH§$ AX²^wV Amho d _Zwî`mH¥$Vr BVH$s _mohH$ Amho H$s Vo {MÌm§V nH$S>Uo {H$Vrgo eŠ` Amho _mhrV Zmhr, nU à`ËZ _mÌ AI§S> Mmcy Amho.

shubhajg@gmail.com