Gi¸o viªn thiÕt kÕ: NguyÔn ThÞ HiÖp

Thø t­ ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2010 B¶ng céng vµ b¶ngTo¸n trõ trong ph¹m vi 10 1+ 9 = 10 10 – 1 = 9 2 + 8 =10 10 – 2 = 8 .

Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 B¶ng céng vµ b¶ngTo¸n trõ trong ph¹m vi 10 3 + 7 =10 10 – 3 = 7 4 + 6 =10 10 – 4 = 6 5 + 5 =10 10 – 5 =5 6 + 4 =10 10 .6 = 4 7 + 3 =10 10 – 7 =3 8 + 2 =10 10 – 8 =2 9 + 1 =10 10 – 9 =1 .

Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 To¸n B¶ng céng vµ b¶ng trõ trong ph¹m vi 10 1 TÝnh 3 + 7 =10 4+5=9 7 -2 = 5 8 -1 = 7 6+3= 9 10 – 5 = 5 6 + 4 = 10 9-4= 5 .

Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 To¸n B¶ng céng vµ b¶ng trõ trong ph¹m vi 10 1 TÝnh 5 + + + 8 5 + - 10 4 1 3 9 9 7 8 1 2 4 4 5 + 5 + 5 4 4 5 1 10 2 .

Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 To¸n B¶ng céng vµ b¶ng trõ trong ph¹m vi 10 2 Sè ? 10 1 9 8 9 1 5 6 7 3 6 8 7 3 7 1 3 5 4 5 4 .

Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 B¶ng céng vµ b¶ng trõ To¸n trong ph¹m vi 10 3 ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp a. ? 4 + 3 = 7 .

Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009 To¸n B¶ng céng vµ b¶ng trõ trong ph¹m vi 10 3 b.qu¶ bãng ? 10 - 3 = 7 . ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp Cã : 10 qu¶ bãng Cho: 3 qu¶ bãng Cßn: ….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful