SINDICAT D'ESTUDIANTS ACONTRACORRENT

QUÈ ÉS L'ESTRATÈGIA UNIVERSITAT 2015?
L'Estratègia Universitat 2015 és la nova amenaça a la funció i caràcter públic de les universitats, el nou pla de reformes en l'educació superior i la investigació. Suposa la continuació del procés de desmantellament de la universitat pública iniciat amb Bolonya. Ve impulsat pel Govern, a iniciativa del Banc Santander, entre altres grups empresarials i financers. És tracta d'unes reformes que van en la línia d'aprofundir el procés de submissió de la universitat a les necessitats dels mercats i en obligar als estudiants a «reciclar-se i formar-se al llarg de tota la vida». Per a evitar mobilitzacions com les de Bolonya, el seu procés d'aplicació serà gradual i en xicotets passos, i s'espera que estiga implantada, en principi, cap a l'any 2015. Aquests són alguns dels principals punts: Desfinançament i reconversió neoliberal de les universitats: Es disminuirà el finançament públic de la universitat i obligarà a aquesta a recórrer a l'augment de taxes (com el que hem patit, especialment dolorós en segones i terceres matrícules) i al finançament privat empresarial. A més, aquest finançament públic estarà supeditat a què la universitat obtinga finançament privat extra, és a dir, que en la pràctica serà com si fóra tot finançament privat. Açò obliga a les universitats a supeditar la investigació acadèmica a les necessitats empresarials (càtedres-empresa, generació de patents, etc.) i a modificar o suprimir titulacions segons les prioritats de l'empresariat (són prioritàries per als empresaris les carreres de lletres o arts?). D'altra banda, s'obligarà a les universitats a competir entre sí, a veure quina obté més “favors” de les empreses i aconsegueix convertir els seus campus en seus d'empreses que «cooperaran amb la universitat», dirigint la formació dels estudiants i la investigació. D'altra banda, òbviament, no totes les universitats podran aconseguir aquests “favors” empresarials per allò de la competència entre elles. Aquestes simplement veuran baixar el seu finançament públic i es convertiran en universitats de tercera o despareixeran. El que pretenen els famosos «Campus d'Excel·lència Internacional» no és sinó això, diferenciar les universitats i a obrir-se a les empreses i rebre de finançament privat, de manera que unes poques s'elititzaran, mentre que les altres formaran treballadors menys qualificats i propensos a ser precaris en el futur. Govern de la universitat i liquidació de la ja limitada democràcia universitària: L'Estratègia busca destruir la democràcia universitària, que actualment s'encarrega d'escollir el Rector i el Claustre, i imposar a dit al Rector i altres càrrecs superiors mitjançant designació directa i antidemocràtica per part de l'actual Consell Social (format majoritàriament per representants empresarials i de la banca), entregant així les universitats al poder dels bancs i multinacionals. Es busca la conversió del Claustre en un òrgan consultiu –o directament suprimir-lo– i passar-li les atribucions de govern al Consell Social, que es transformaria en l'autèntica Junta de Govern, no escollida democràticament i que al seu torn designaria al Rector, podent aquest designar aquest als degans de Facultats, i aquests escollir els caps de Departament. Suposa un autèntic colp d'Estat del gran capital financer i empresarial a un espai públic encara per privatitzar, possibilitant la presa de poder per part dels representants empresarials i de la banca. A més a més, el Rector no només no tindrà perquè formar part de la comunitat universitària sinó que s'afavorirà que siga algú extern, un gestor tecnòcrata, al servei dels dictats dels monopolis financers i empresarials. Precarització de les condicions de treball i d'estudi: En línies generals, el Personal Docent e Investigador veurà com el seu estatus es «flexibilitza», és a dir, es fa més precari i subjecte a les necessitats de titulacions de més o menys prestigi. S'establiran mecanismes per atraure a professors de reconegut prestigi internacional, amb una alta remuneració, mentre que els altres s'hauran d'acontentar amb uns sous prou més baixos, que dependran dels resultats obtinguts, mentre es desregula el seu estatus jurídic de funcionari. Quant al Personal d'Administració i Serveis, la seua desregulació i precarització serà total, amb la inclusió de l'acomiadament lliure. De l'alumnat s'espera la predisposició a la formació al llarg de tota la vida i l'aprenentatge i reciclatge permanent, al servei de les necessitats empresarials. Augment de les taxes i foment de les “beques-préstec”: Les taxes de matrícula ja hem pogut veure com aquest curs 2011/2012 ja s'han incrementat, un 8% per a primeres matrícules, entre un 50% i un 75% les segones, i entre un 100% i un 120% les terceres, amb el que s'encareix i elititza l'accés a la universitat d'una manera espectacular. D'altra banda, les beques a fons perdut (les normals fins ara) aniran desapareixent i seran substituïdes progressivament per beques-préstec, proporcionades per la banca privada.

http://acontracorrent-uji.blogspot.com

acontracorrentuji@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful