The $uddhist [ongrcgatinnal lhurch

d 6rrater

Philaddphia

GIAC LAM TTMPLE
P08sx951

. lSl NyackAvenue.

Lan:dovne,PA19050

l Te!.610,626,8499. giactam-org.

qiaclam@yahoo,com

Eli
Nam M6 r6v

Thu M{ri L6 Via Dftc PhAt A Di Dn
Di Dd phat

-Tffi-r:#b:;.#X?iTf;1fi,'#,"'o

Php A Di Da Phat dd quin rd thli co, khdi ldng d4i bi ph6t ra 4p loi nguygn-de ti6p cl6 chung sanh niQm Ph4t, chira Gi5c Ldm sE long trgng td chirc Dai L6 Via Dric Phat A Di Dd tpi khu6n vi€n 131 Nyack Ave chria dia chi: Lansdowne PA 19050
DC tucrng niQm

vi tri 6n Eric Tt

lfic 10:ffi $ng Chfr NhAt ngiry 18 thring 12 nim 2011 (nhim ngily 24 thfing 1l nim Tin Mio)

Dic

biQt trong tu6i t6 sC c6 phin.giing Phrip do I vi Giing Su ndi ,ii"e dang tluo. c nhidu tn$t Tfr y6u -6n, Gi:f,ng Su Thfch Nfr Nhu Lan, tl6n tir chira iltog Thidn (Ddng Thrflp, Viet Nam). Sau cirng UuOi t6 s€ c5 I chuong trinh van nghe d{c sic Mtmg Ki'Nigm 2 Ndm Hodg f6t NgOi Ch6nh-DiQn do bannh4c U&I vd mQt s6 ca sT dia phuong d6ng tham gia trinh di5n.

xin Quf D6ng Hucrng, Phat Tt nhin tldi gian hoan hi'tdi tham dp UuOi a4i tC eC niQm Phit cAu nguyQn cho th6 gi6i hodbinh, chirng sanh an lac. SU hign di€n cria Quy Vi kh6ng nhimg li mdt bi6u tuqng ldng t6n kfnh eOi voi dAng Tt Php A di Dd Ph$t, md cdn ld m$t khich 19 lon cho chirng t6i tr6n bufc duong phUc W deo Ph6P.

Ki+

TrAn

tro. ng

kinh moi.
Ban Tri SU Chia Gi6c Lam HQi Trucrng

Chtmg Minh Tru Tri

..-

ffiNghi€m

/ta"z
Tran Ngg" Tu6n

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful