Chucrng Trinh D4i LO

10:00

10:30 10:50 1 1:00 11:30 12:00 trua 12:05 12235 2:30

s6ng

vdn t6p tai ch6nh diQn. cung thinh Ni Su chu 15 D6ng L6m Buu Dipn - Mira l6n. Ban Tri SU b6o c6o c6ng t6c xdy dUng chira. NguyQn huong - TUng 48 ldi nguyQn ctra PhAt A Di Da. Hoa ddng cirng Phat - ,Ph6t nguyQn ni6m Phat. Ldi cdm tq cua Ban T6 Chfc. Cirng linh Phat Tri tho trai Thuy6t Phrip - Gi6ng Su Thich Nir Nhu Lan Oai i6 hodn mdn - Chucrng trinh vin nghQ b6t d6u. Phat

Tt

Chia Gi6c Ldm xin thdng b6o tdng k6t quy6n g6p cri'u girip bflo lgt ViQt Nam.
Nhd sg qua"n tdm d6ng g6p nhiQt tinh cira cac PhAt Tt. Chna Gi6c Lim dfl thu dugc tdng cQng $3,856.00 d6 gtri v6 cho c5c nan nh6n lfl lUt ViQt Nam. 56 ti6n ndy ch"ring tdi Oa chuytin thing toitay c6c nannhdn qua su h6 trg cua c6c Phpt Tri thudn thirnh cia chira da kh6ng qudrn ngpi dudng xa vd tdn k6m tli tQn noi bi bdo lpt.

Chia Gi6c LAm xin tinthSn cdng dric ctra tdt ch c6c Quy Vi Phat Tt
tham gia d6ng g6p th6 hi€n tinh thuong d6n c6c npn nh6n'

dA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful