ประจาปี 2554

มู ล นิ ธิ ก ร ะ จ ก เ ง า

จดหมายข่าว

NEWSLETTER
ฝ่ายระดมทุน

ข่ า วในฉบั บ

เกี่ยวกับมูลนิธิ
กระจกเงา
ผลการดาเนินการ

โครงการภายใต้
ฝ่ายระดมทุน

ติดต่อสอบถาม

ฝุายระดมทุนภายใต้การดาเนินงานของ
มูลนิธิกระจกเงา ประกอบด้วยโครงการย่อยหลาย
โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์
ความช่วยเหลือที่มีลักษณะแตกต่างกันไป แต่ใน
โครงการต่าง ๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกัน เพราะเราทางานภายใช้จุดประสงค์
เดียวกัน คือการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้
สังคมมีความดีงาม ดังคากล่าวที่ว่า
"...เราเป็นกลุ่มคนที่มีหัวใจอาสาสมัคร หัวใจ
ของคนหนุ่มสาว ที่อยากเห็นสังคมที่งดงาม เรา
แสวงหาความหมาย การมีชีวิตอย่างมีคุณค่า
เราเชื่อว่าการทางานเพื่อสังคม ไม่ใช่ความฝ๊น
แต่เป็นการทางานบนโลกแห่งความเป็นจริง ขอ
เพียงเรากล้าคิด และลงมือปฏิบัติ... สิ่งที่เราทา
เราทางานอยู่ในภาคเมืองและชนบท เราปรากฏ
ตัวเป็นเงาของป๊ญหาสังคม เราเป็นกระจกเงา
สะท้อนเรื่องราวของความเป็นจริง ที่คนบางกลุ่ม

อาสาสมัครทากิจกรรมกับชาวบ้าน

ช่วยกันสร้างห้องนาให้เด็ก ๆ บ้านแม่แฮง

อาจมองไม่เห็น เราขออาสาสะท้อนเรื่องราว
เหล่านั้น..."

( สมบัติ บุญงามอนงค์ ประธานมูลนิธิ )
โครงการย่อยในฝ่ายระดมทุน
ประกอบด้วย

โครงการครูบ้านนอก

โครงการ Free Schools

โครงการกองทุนเด็กดอย

โครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

ทุกโครงการจะมีความเกี่ยวข้องกับการทางาน
ร่วมกับชนเผ่า เพื่อเข้าไปพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ และชาวบ้าน ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เตรียมตัวลุยงาน โครงการ Free schools

มู ล นิ ธิ ก ร ะ จ ก เ ง า

การดาเนินงานที่ผ่านมา (ปี 2554)
1. โครงการครูบ้านนอก
ที่ผ่านมาโครงการครูบ้านนอกได้กิจกรรม
และเข้าไปพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ มากมาย ประกอบ
ได้วยครูบ้านนอก และครูบ้านนอกสัญจร รวมทั้ง
ครูบ้านนอกรุ่นพิเศษ ซึ่งมีครูอาสาที่เข้าร่วม
โครงการครูบ้านนอกในปี 2554 รวมทั้งสิ้น 271
คน ดังนี้

ครูอาสารุ่นที่ 132 ช่วยกันสร้างห้องน้้า

- ครูบ้านนอกที่ไปลงพื้นที่ในหมู่บ้านต่าง ๆ
ประกอบไปด้วยรุ่นที่ 132 ถึง รุ่นที่ 140
รวมทั้งหมด 9 รุ่น
- ครูบ้านนอกสัญจร รวมทั้งหมด 3 รุ่น
- ครูบ้านนอกรุ่นพิเศษ ได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 3
รุ่น
ครูบ้านนอกสัญจร 14 รุ่น “สะบายดีเมืองลาว 5”

2. โครงการ Free Schools

เด็ก ๆ บ้านแม่แฮง

มอบสิ่งของให้เด็ก ๆ

โครงการของเราได้จัดกิจกรรม มากมายเพื่อ
เป็นการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก ๆ โดย
ดาเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งหมด 8 พื้นที่
ซึ่งแบ่งเป็น โรงเรียน สพฐ. และ ศูนย์การเรียนใน
หมู่บ้านดังต่อไปนี้
 โรงเรียน สพฐ.
จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนห้วยฮ่อม โรงเรียนห้วยกุก๊ และโรงเรียน
บ้านห้วยศาลา
 ศูนย์การเรียน ในหมู่บ้าน จานวน 5 หมู่บ้าน
ได้แก่ บ้านป่าลัน บ้านแม่นาวาง บ้านห้วยทราย
บ้านแม่แฮง และ บ้านห้วยม่วงใน

มู ล นิ ธิ ก ร ะ จ ก เ ง า

การดาเนินงานที่ผ่านมา (ปี 2554)
3. โครงการกองทุนเด็กดอย
โครงการได้จัดกิจกรรมและได้มอบทุนให้เด็ก
ชนเผ่าเหล่านี้ ปีนี้มีเด็กที่ได้รับทุนในโครงการทั้งหมด 57
คน แบ่งเป็น ทุนต่อเนื่อง 29 คนซึ่งจานวนนี้รวมนักเรียน
ทุนอุปการะ 6 คน ทุนรายปีหรือผู้ได้รับทุนรายใหม่ 28 คน
นอกจากนี้ยังให้เด็ก ๆ ทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม เช่น การให้เข้ามาฝึกงานใน
มูลนิธิเพื่อให้เรียนรู้และมีส่วนร่วมกับการทางานของมูลนิธิ
การจัดค่ายที่อาเภอแม่จันเพื่อให้เด็กทุนที่มาจากหลาย ๆ
หมู่บ้านทาความรู้จักและเกิดความคุ้นเคยร่วมแบ่งบัน
ประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน นอกจากนี้ยังช่วยกันเล่นดนตรี
ที่ถนนคนเดินเพื่อหาเงินมาร่วมสมทบทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้าท่วม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเสริมสร้างประสบการณ์
และทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ให้พวกเขา
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ

พิธีมอบทุนการศึกษาประจ้าปี 2554

เลี้ยงขนนมเด็ก ๆ ที่ได้รับทุน

4. โครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง

มอบของใช้จาเป็นให้ชาวบ้านที่ถูกไฟไหม

มอบชุดนักเรียนให้เด็ก ๆ

โครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง ได้รับการบริจาคของ
จากผู้ที่มีจิตใจเมตตาเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย สนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนให้กับโครงการ Free schools เป็นประจาทุก
เดือน เพื่อนาไปแจกให้นักเรียนในสังกัด

ช่วยชาวบ้านที่เกิดเหตุการณ์
ไฟใหม้ จานวน 9 หลังคาเรือนโดยมอบทุนฟื้นฟู
ช่วยเหลือจานวนหลังคาเรือนละ 1,500 บาท

สนับสนุนผ้าห่มช่วยชาวบ้าน ในพื้นที่ เชียงใหม่
เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน และประเทศลาว จานวน
5,414 ผืน

สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้ กลุ่มนักเรียนในสังกัด
อาชีวศึกษา เพื่อทากิจกรรมที่อาเภอเวียงแก่น

มู ล นิ ธิ ก ร ะ จ ก เ ง า

การดาเนินงานที่ผ่านมา (ปี 2554)
5. โครงการนักศึกษาฝึกงาน
สาหรับปี 2554 ที่ผ่านมามีนักศึกษาฝึกงานเข้ามา
เรียนรู้งานกับทางมูลนิธิ จากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ
รวมทั้งสิ้น 70 คนจากทั้งหมด 19 สถาบัน
กิจกรรมลงแรงเกี่ยวข้าว

สถิตินักศึกษาฝึกงานมูลนิธิกระจกเงาสานั
กงานเชียงราย ประจาปี 2554

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรอนันต์ ผาสุก (จะเด็ด)
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา สานักงานเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 053 - 737412 -3 ต่อ 23
มือถือ 08-7183-3705
106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100

jadadbannok@hotmail.com
http://www.bannok.com

งานเสร็จแล้ว เย้!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful