A fordítaz alábbi kiadás alapján készült: Prof. Dr.

Edmond Bordeaux Székely: THE ESSENE GOSPEL OF PEACE - Book One INTERNATIONAL BIOGENIC SOCIETY Printed in the United States of America, 1981. Hungarian Translation Living Earth - Élő Föld S.Corp. 2002.

ESSZÉNUS BÉKE EVANGÉLIUM Első könyv Előszó
Közel kétezer év telt el, amióta az Embernek Fia tanította az emberiségnek az utat, az igazságot és az életet. Egészséget hozott a betegnek, bölcsességet a tudatlannak, és boldogságot a nyomorultaknak. Meghódította az emberiség felét, és a nyugati civilizáció egészét. Ez a tény bizonyítja a Mester szavainak örökös életerejét, legfőbb és hasonlíthatatlan értékét. E könyv tartalma csak mintegy harmadát képviseli az összes kéziratoknak, amelyek arámi nyelven találhatóak a Vatikán Titkos Archívumában, és ószláv nyelven a Habsburgok Királyi Archívumában (jelenleg az osztrák kormány tulajdona). E két változat létezését a nesztoriánus papoknak köszönhetjük, akik Dzsingisz Kán előrenyomuló hordáinak nyomása alatt kényszerültek keletről nyugat felé menekülni, magukkal menekítvén minden ősi iratukat és ikonjukat. Az ősi arámi szövegek a Krisztus utáni harmadik századból valók, míg az ószláv verzió az előbbieknek betű szerinti fordítása. Hogy a szövegek pontosan mi módon kerültek Palesztinából belső Ázsiába a nesztorikus papok révén, azt az archeológusok még nem voltak képesek rekonstruálni. Nincs mit hozzátennünk a szöveghez, az önmagáért beszél. Az olvasó, aki figyelemmel tanulmányozza az oldalakat, érezni fogja végtelen életerejét, valamint erőteljes bizonyítékát ezeknek a mélységes igazságoknak, amelyekre az emberiségnek ma nagyobb szüksége van, mint valaha. "És az igazság majd tanúskodik önmagáért." London, 1937. -Edmond Bordeaux Székely

Esszénus Béke Evangélium
És ekkor számos beteg és nyomorék jött Jézushoz, kérvén: - Ha Te ismersz minden dolgokat, mondd meg nekünk, miért szenvedünk mi ezektől a fájdalmas csapásoktól? - Miért nem vagyunk mi is olyan egészségesek, mint a többi ember? Mester, gyógyíts meg minket, hogy mi is erőteljesek lehessünk, és ne kelljen tovább elviselnünk nyomorúságunkat. Tudjuk, hogy Neked hatalmadban áll meggyógyítani mindenféle betegséget. Szabadíts meg minket a Sátántól és annak minden súlyos csapásától. - Mester, szánj meg minket. És Jézus válaszolt: - Boldogok vagytok, hogy éhezitek az igazságot, mert kielégítelek benneteket a tudás kenyerével. - Boldogok vagytok, hogy kopogtattok, mert kinyitom nektek az Élet kapuját. - Boldogok vagytok, hogy kitaszíttattok a sátán hatalmából, mert elvezetlek titeket a mi Anyánk angyalainak királyságába, ahová a sátán hatalma soha el nem érhet. És kérdezik Őt nagy ámulattal: - Ki a mi Anyánk és kik az Ő angyalai? - És hol van az Ő királysága? A ti Anyátok bennetek van, és ti Őbenne vagytok. Az Ő gyermekei vagytok. Ő ad nektek életet. Ő volt az, aki testeteket adta és egy napon neki fogjátok megint visszaadni azt. - Boldogok vagytok, amikor azért jöttök, hogy Őt és az Ő birodalmát megismerjétek; ha befogadjátok Anyátok angyalait, és ha betartjátok az Ő törvényeit. Bizony mondom néktek, az, aki ezt cselekszi, soha nem lát betegséget. Mert a mi Anyánk hatalma fölötte áll mindennek. Az elpusztítja a sátánt és az ő birodalmát, és uralma van a testetek és minden élő dolgok felett. - A vér, amely áramlik bennünk, a mi Föld Anyánk véréből születék. Az Ő vére a felhőkből hullik alá, feltör a Föld méhéből, csörgedez a hegyi patakokban, szélesen árad a síkság folyóiban, alszik a tavakban, háborog a viharos tengereken. - A levegő, amelyet belélegzünk a mi Föld Anyánké. Az Ő lehelete azúrkék az egekben, süvölt a hegyek ormain, susog az erdők lombjaiban, hullámzik a búzamezők felett, szendereg a mély völgyekben, forrón éget a sivatagban. - Csontjaink keménysége a mi Föld Anyánktól ered, a sziklák és a kövek csontjaiból születik. Mezítelenül fúródnak az égbe a hegyek ormain; mint alvó óriások fekszenek a hegyoldalakon, mint bálványok trónolnak a pusztában, és láthatatlanul rejtőzködnek a Föld méhében. - Húsunk rugalmassága a mi Föld Anyánk húsából születik, akinek húsa sárgává és vörössé válik a fák gyümölcsében, és táplál bennünket a mezők vetésében. - Beleink Föld Anyánk beléből születének, és éppen úgy el vannak rejtve előlünk, mint a földnek láthatatlan mélységei. - Szemeinknek az ő világossága, füleinknek az ő hallása, a mi Föld Anyánk színeiből és hangjaiból születik, amely úgy ölel körül bennünket, mint a tenger hullámai a halat, mint a forgó szél a madarat. - Bizony mondom néktek, az Ember a Föld Anya gyermeke, és az Ember Fia tőle kapta egész testét, mint ahogy az újszülött baba teste is az anyja méhéből születik. - Bizony mondom néktek, ti egyek vagytok a Föld Anyával. Ő van bennetek, és ti Őbenne vagytok. Tőle születtetek, Őbenne éltek és Őhozzá fogtok megint visszatérni. Ezért tartsátok meg törvényeit, mert hosszú életű és boldog csak az lehet, aki tiszteli az ő Föld Anyját és megtartja törvényeit. Mert a ti leheletetek az Ő lehelete, véretek az Ő vére, csontotok az Ő csontja, húsotok az Ő húsa, beleitek a Föld Anya belei, szemeitek és füleitek Föld Anyánk szemei és fülei.

- Bizony mondom néktek, ha csak egyet is elmulasztanátok betartani mindezen törvényekből, ha csak egyetlen testrészeteknek is ártanátok, teljességgel elvesztek fájdalmas betegségekben, mindenestől elkárhoztok a ti súlyos nyavajáitokban, és lészen jajgatás és fogaknak csikorgatása. - Ezért mondom néktek, ha nem követitek a ti Anyátok törvényeit, semmiképpen nem kerülhetitek el a halált. Aki pedig ragaszkodik az Ő Anyja törvényeihez, ahhoz az Ő Anyja is ragaszkodni fog. Ő gyógyítja ki minden nyavajájából és az soha nem lesz beteg. Hosszú életet ád neki, és megvédi minden szenvedéstől, tűztől, víztől, és mérges kígyóknak marásától. Mert a ti Anyátok szült titeket, ezért megtartja az életet is bennetek. Nektek adta testét és senki más, csak a Föld Anya gyógyít meg titeket. Boldog az, aki szereti az ő Anyját, és nyugodtan pihen a kebelén. Mert a ti Anyátok még akkor is szeret benneteket, ha elfordultok is tőle. De mennyivel jobban szeret, ha visszatértek hozzá? - Bizony mondom néktek, igen nagy az Ő szeretete. Nagyobb, a legnagyobb hegyeknél, mélyebb, a legmélyebb tengereknél. És azokat, akik Őt szeretik, soha el nem hagyja. Amint a kotlóstyúk védelmezi kiscsibéit, amint a nőstény oroszlán az ő kölykeit, amint az anya az ő egyszülöttjét, ugyanúgy őrzi a Föld Anya az Ember Fiát minden bajtól és veszedelemtől. Mert bizony mondom néktek, számtalan baj és veszedelem leselkedik az Ember Fiára. Belzebub minden ördögök hercege az összes rossznak parancsolója ott leselkedik minden Ember Fiának testében. Ő a halál forrása, ő minden rossznak, nyavajának és betegségnek az ura, folyton csábítgatja, kísérti és csalogatja az Emberek Fiait. Gazdagságot ígér és hatalmat, és ragyogó palotákat, aranyos és ezüstös ruhákat, szolgálók egész hadát, mindent; hírnevet ígér és dicsőséget, bujálkodást és kéjelgést, zabálást és dorbézolást, kicsapongó életet és tunyaságot, és a semmittevés napjait. Mindenkit éppen azzal csábítgat, amire szíve szerint leginkább hajlana. És azon a napon, amikor az Ember Fia már teljesen rabjává válik mindezen hiábavalóságoknak és förtelmességeknek, akkor, ezek fizetségeként elragadja az Ember Fiától mindazon dolgokat, amikkel a Föld Anya oly bőségesen megáldotta. Elveszi a sátán az ő leheletét, a vérét és csontjait, húsát, beleit, szemeit és füleit. És az Ember Fiának lélegzete rövid lesz és fulladozó, tele fájdalommal és ördögi bűzzel, mint a tisztátalan állatoké. A vére pedig sűrű lesz, undorítóan bűzös, mint a mocsár, megalvad, fekete lesz, mint a halál éjszakája. És a csontja merev lesz és megcsomósodik, szétmálik és darabokra törik, mint a magasból a sziklára zuhanó kő. Húsa zsírossá és vizenyőssé válik, rothad és gennyedzik, förtelmes kelevények, és daganatok lepik el. És az ő belei megtelnek undorító mocsokkal, gennyes folyásokkal, amelyet utálatos férgek seregei lepnek el. És az ő szemei elhomályosodnak, mígnem sötét éjszaka borítja azokat. Fülei bedugulnak, mint a koporsóban a síri csend. És végül a legutolsó, amit a vétkező Ember Fia elveszít, az az Élet. Amiért nem tartotta meg Anyjának törvényeit és bűnt bűnre halmozott. Ezért, elvétetik tőle a Föld Anya összes ajándéka: a lehellete, a vére, a csontja, a húsa, a belei, a szemei, a fülei. Legutoljára pedig az Élete, amellyel a Föld Anya megkoronázta testét. - De ha az Ember vétkes Fia megbánja bűneit, jóváteszi azokat és visszatér újra Anyjához, és ha megtartja az Ő törvényeit, kiszabadítja magát a sátán karmaiból, ellenállván az ő kísértéseinek, akkor a Föld Anya újra szeretettel fogadja vissza az Ő megtévedt Fiát, és elküldi hozzá angyalait, hogy szolgáljanak neki. Bizony mondom néktek, amint az Ember Fia ellene szegül a benne lakozó sátánnak, és nem teljesíti annak akaratát, ugyanabban az órában ott teremnek a Föld Anya angyalai, hogy szolgálják őt teljes erejükkel, hogy véglegesen kiszabadítsák az Ember Fiát a sátán hatalmából. - Mert ember nem szolgálhat két urat. Vagy Belzebubot és ördögeit szolgálja, vagy a mi Föld Anyánkat és az Ő angyalait. Vagy a halált szolgálja, vagy az Életet. Bizony mondom néktek, boldogok azok, akik az Élet törvényeit követik és nem a halál ösvényein tévelyegnek. Mert bennük az életerők hatalmassá nőnek és elkerülik a halál pestisét.

aki az írásokat adta néktek. hogy azokat hallván meggyógyulnánk és megigazulnánk. az írás pedig halott. . a mélységekben és a magasságokban.Bizony mondom néktek. amelyekről beszélsz.Megtaláljátok azt a fűben. hogy meggyógyuljunk. ahogy éltek. amiket ősapáinktól örököltünk. de még ellenségeitek gyűlölésében sem.Mester.Maradj még velünk egy kicsit és taníts bennünket.Ott vannak azok a leheletetekben. hogy azok örökkévaló szóval tanítsák az embert. Hallgatnánk a tanításaidat. mivel hatalmában állott a beszéd. Sötétség homályosítja el a ti szemeiteket és süketség a ti füleiteket. a csontotokban. és igazakká váljunk. a folyóban. bizony mondom néktek. hogy boldog csak az lehet. aki betartja a Törvényt. ami él. sem a gazdagság hajszolásában. Szeretnénk hallani azokat a törvényeket. Isten nem a könyvek lapjaira írta a törvényeket. a beleitekben. De ti behunyjátok szemeiteket. amelyek élet nélküliek. . Isten azért teremtette az Életet és minden élő dolgokat.Ne a szentírásokban keressétek a Törvényt. ha minden cselekedeteitekkel megtagadjátok azt. a földben. Jézus mondá: . sem a kicsapongó életben. amint azok írva vannak a szentírásban. mint a papoké és az írástudóké. a húsotokban. mint az írásokban? . sem a tunyaságban. .mivel mindenféle ördögi förtelem lakozik . . hogy az összes élő dolgok közelebb vannak Istenhez. mert mi nem ismerünk semmi mást. a tenger halaiban. a véretekben. mint az írások. hogy ne halljatok. mint az írásokat.Hol lehetnek azok máshol is megírva? Olvasd nekünk onnan. az ég madaraiban. sem a paráználkodásban. az Élő Isten törvényeire. . Mózes sem írásban kapta törvényeit az Istentől. És bár a Nap lemenőben volt. hogy ti azért nem értitek az Életnek szavait. nem széledtek szét házaikba. hanem körülülték Jézust és kérdezték: . És bizony. a mi törvényhozónknak törvényeit.Bizony mondom néktek. hogy megértsétek az Élő Istennek nyelvét és akaratát. De mindezen dolgok a sötétség országából. és minden ördögök urától erednek.*** Csodálattal hallgatták a körülötte lévők az Ő szavait. mert. hanem a ti szívetekbe és a lelketekbe. mondom néktek. Bizony mondom néktek. Mert mindezen dolgok messze vannak az igaz Istentől és az Ő angyalaitól. mert a Törvény az Élet. Mire a többiek felelték: . a szemeitekben.Miért nem hallgatjátok az Élő Isten szavait. a füleitekben és testetek minden parányi részében. ti mindezen dolgokat magatokban hordjátok. amelyek az ember kezének munkái? .Mi mindannyian megtartjuk Mózesnak.Hogyan olvashatnánk az Isten törvényeit máshol. melyek azok az Élet törvényei? . Jézus pedig leült közébük és mondá: . amelyek az Ő teremtményeibe vannak beírva? És miért tanulmányozzátok a halott írásokat. hogy nem segít rajtatok. . Mindnyájan beszélnek hozzátok. A Törvény az Élő Isten élő szava az élő prófétákhoz. Mindenben. Bizony mondom néktek. hogy ne lássatok és bedugjátok füleiteket. a napsugarakban. És Jézus válaszolt: .és az Ő tanítása egészen más volt. bele vagyon írva a Törvény. Isten és az Ő törvényei nincsenek abban. mert a halálban vagytok. de mindenekelőtt önmagatokban keressétek azt. Jelen vannak a levegőben. ahol te látod azokat. a fában. Nincsenek azok a nagy evészetekben és ivászatokban. hanem élő szóval. az élő emberek számára. a hegyekben. ha a halott írásokban elmerültök. Ezért.Bizony mondom néktek. a vízben. hogy az írás az ember műve. de az Élet és annak temérdek sokasága a mi Istenünk alkotása.

. lelketek pedig az Örök Élet Tengerében. Azután. és minden bűzös dolgot illatossá tesz. hogy a víz átjárhassa beleiteket. böjtölés nélkül soha nem szabadultok meg a sátán hatalmából és minden betegségtől. és hogy belül is ugyan olyan tiszták legyetek. Vesd magad mindenestül az ő ölelő karjaiba. hogy mindenkinek újjá kell születnie a víz és az igazság által. .Keresd az erdők és mezők friss levegőjét. Tisztítsátok meg tehát a templomot.És testeteknek. hogy a Levegő Angyala magához ölelje egész testedet. és illatossá tesz minden bűzös dolgot. . mert a test a lélek temploma. ezért Istennek igéje és ereje nem hatol belétek. és boruljatok le a földre a Víz Angyala előtt. szent a Levegő Angyala. Bizony mondom néktek. Akkor lélegezzél hosszan és mélyen.Ne gondoljátok. . és nem mutasd böjtödet senkinek. amíg Belzebub és minden ördöge eltávozik belőletek. és elfoglalhassa azt a helyet. . belső tisztátalanságotok sokkal nagyobb. Mert véreteket Föld Anyánktól és az igazságot Mennyei Atyánktól kaptátok. ha a Víz Angyala csak kívülről ölel át benneteket. Ezért mondom néktek. ne mocskoljátok be testeteket és lelketeket. Vesd le sarudat és ruhádat és engedd. és valahányszor lélegzeteddel megmozgatod a levegőt. Bizony. kerüljétek az Ember Fiait és keressétek a mi Föld Anyánk angyalait. lelketeknek a sátántól eredő minden kísértésétől tartózkodjatok az Isten országának oltalma alatt. . hogy a Víz Angyala körülölelje egész testedet. akit a Levegő Angyala nem enged. Nagyon igaz. ami méltó hozzá. . és buzgón imádkozzatok. Térjetek meg és böjtöljetek. maradjatok térden állva a .A Levegő Angyala után keresd a Víz Angyalát. Függesszétek azt fel egy fa ágára. És az aki csak kívülről tisztogatja magát. de belül tisztátalan marad. az hasonlatos az olyan sírbolthoz.Böjtöljetek. de belülről teli van mindenféle borzasztó tisztátalansággal és förtelmességgel. amely azt kívül-belül megszentségtelenítette. ami kívül-belül bepiszkított.Menj magadba és böjtölj egyedül. hogy a sátán és annak összes csapásait csak böjttel és imával tudjátok kiűzni magatokból. Mert bizony mondom néktek. és a mi Föld Anyánk összes angyalai jönnek és szolgálnak nektek. a Víz Angyala kiűz majd belőletek minden tisztátalanságot. olyannal.Bizony mondom néktek. Vesd le sarudat és ruháidat és engedd. Mert bizony mondom néktek. a Levegő Angyala kiűzi testetekből mindazon tisztátalanságot. mert bizony mondom. akit a Víz Angyala keresztül nem enged. amit a Nap felmelegített. ami kívülről szépen le van festve. keresvén az Élő Isten erejét a gyógyulásotokhoz. mert testetek fürdik a földi élet folyójában. mert testetek a Föld Anya levegőjét. aki minden tisztátalant megtisztít.Bizony mondom néktek.testetekben és lelketekben. Nem kerülhet ember Isten színe elé. amint a vízben kimosott ruha tisztátalansága tovatűnik a folyó sodrában. aki megtisztít minden tisztátalant. amint a tüzek füstje kígyózik felfelé. hogy a futótök szára behatoljon hátsó feletekbe. Böjtöljetek mindaddig. majd elenyészik a levegő tengerében. és engedjétek. és közöttük majd megtalálod a Levegő Angyalát. szent a Víz Angyala. Az Élő Isten látja majd és bőséges lesz a te jutalmad. . hogy az Élő Isten igéje és ereje szálljon belétek. Keressetek ezért egy nagy futótököt. és a lélek az Isten temploma. míg lelketek a Mennyei Atya igazságát lélegzi. mindannyitoknak újjá kell születni a levegő és az igazság által. hogy elegendő az. Ha azt akarjátok. amelyek tőle erednek. az talál. Mert bizony mondom néktek. ugyanúgy mozgasd meg a vizet testeddel. ember nagyságú szárral. Mert bizony mondom néktek. És minden tisztátalan és bűzös dolog kifolyik majd belőletek. Vájjátok ki annak belsejét és töltsétek meg a folyó vizével. hogy a Levegő Angyala beléd szállhasson. aki keres. Amíg böjtöltök. Nem kerülhet ember Isten orcája elé. hogy megszabaduljatok a múlt összes bűnétől. És úgy fog belőletek kiszállni minden bűz és tisztátalanság. hogy a templom Ura lakozhasson abban. mint a külső. engedjétek. hogy a Víz Angyala belül is kereszteljen meg benneteket. mint a folyó napsugárban játszadozó habjai.

többé ne vétkezzetek. és a ti rejtett alsó testrészeiteken keresztül. ahol van. hogy szabadítsa meg testeteket minden tisztátalanságtól és betegségtől. és füleitek hallani. Mindnyájuknak egyformán szent az ölelésük. Senki sem mehet az Isten orcája elé. mert testetek Föld Anyánk napsugaraiban és lelketek Mennyei Atyánk igazságának ragyogó fényében sütkérezik. És leheletetek olyan üdévé válik. amelyek testetekben lakoztak. . véretek olyan tisztává válik. és engedjétek. Mint ahogy az elhagyott házból menekülnek a tolvajok. amelyet ez a három angyal átölelve tart. és a Víz Angyalai örök időkig veletek maradjanak. szemetek világa olyan tiszta és csillogó lesz. hogy a Levegő-. Vessétek le saruitokat és ruháitokat. És mindezen dolgokat látjátok majd szemeitekkel. amit Ég és Föld egybe kötött. húsotok olyan tiszta lesz. és örökké szolgáljanak titeket.Újjászületés az új életre. amelyek megfertőzték testetek templomát. ugyanúgy fog menekülni testetekből a gonosznak minden ördöge. a Víz és a Nap Angyalai testvérek. mindannyitoknak újjá kell születnie a naptól és az igazságtól. . a múltnak valamennyi bűne. Amikor a Föld Anya angyalai. És az összes bűzös és tisztátalan dolog úgy fog eltávozni belőletek. akit a Nap Angyala nem enged. és ott a Víz Angyalának karjaiban mondjatok hálaimát az Élő Istennek. Bizony. hogy szolgálhassák őt. hogy megszabadított benneteket bűneitektől. ami beszennyezte testetek templomát. Ez a Víz Angyala által való szent keresztség.A Levegő. Leheletetek. Miután megkeresztelkedtetek. Ezért bizony mondom néktek. másik az ablakon. Majd folyassátok ki a vizet testetekből. hogy bocsássa meg régi bűneiteket. húsotok eggyé válik a Föld Anya leheletével. sőt mindazon bűnöket is. A Föld Anya oszthatatlan gyermekei ők. Ekkor vessétek be magatokat az áramló folyóba. gyötörve benneteket mindenféle szenvedéssel. a bőrötökön. mint a kék égen fénylő Nap ragyogása. amint az éjszaka sötétje elhalványodik a felkelő Nap fényében. hogy a belőletek eltávozó víz ugyanolyan tiszta nem lesz.Víz Angyala előtt és imádkozzatok az Élő Istenhez. mint Föld Anyánk vére.Bizony mondom néktek. szent a Nap Angyala. . Mert ezek után szemeitek látni fognak.Egyik az ajtón. és hadd lakozzanak bennetek az egész böjt idején. akkor keressétek a Nap Angyalát. és imádkozzatok a Víz Angyalához. Ő majd kiűzi testetekből az összes bűzös és tisztátalan dolgokat. és mindazon tisztátalanság és betegség. Valamennyi rossz nedv a szájatokon. Ekkor lélegezzetek hosszan és mélyen. és amerre tud. mindegyik. minden bűn és tisztátalanság rohanva menekül abból a testből. Ekkor a Föld Anya összes angyal nektek fog szolgálni. mint az illatos virágok lehelete. bűzös dolgot illatossá teszi.Amikor pedig már minden bűn és tisztátalanság eltávozott testetekből. véretek. amíg azt nem látjátok. vérével és húsával. szagoljátok orrotokkal és tapinthatjátok kezeitekkel. az ördögök ereje. egészen addig.És ha ezután még mindig marad bennetek bármi a régi bűneitekből és tisztátalanságaitokból. És majd meglátjátok saját szemetekkel és szagoljátok saját orrotokkal mindazt a förtelmességet és tisztátalanságot. hogy lelketek is eggyé válhasson a ti Mennyei Atyátok lelkével. a vízzel való keresztelkedés megszabadít benneteket mindezektől. mint a folyó napfényben játszadozó habjai. . aki kitakarítja az összes tisztátalanságot. hogy azt ismét birtokukba vegyék. hogy magával vigye belőletek a sátán összes tisztátalanságát és bűzös dolgait. Ők az Ember Fiának adattak. hogy a Nap Angyala belétek szállhasson. . mint a templom urai behatolnak testetekbe. amik bepiszkították azt kívül-belül. bőrötökön keresztül rohanva menekül. mint a fák levelei között pirosló gyümölcsök húsa. hogy körülölelje egész testeteket. amikor a gazda hazatér: . Újuljatok meg e vízkeresztséggel böjtötök minden napján. harmadik a tetőn keresztül. az összes bűzös szag leheleteteken. Mert bizony mondom néktek. és a rossz szagú. mint a folyó habja. Hadd öleljen át benneteket minden nap a három angyaltestvér. ő pedig egyiktől a másikhoz fordulhasson. és ne válasszátok szét azt. .

És akkor majd eltűnik a földről az összes gonoszság és szomorúság és helyette lészen Öröm és Szeretet. boldog az a fiú. mint a vér szerinti atya. amit Mennyei Atyjuktól és Föld Anyjuktól kaptak. És akkor Mennyei Atyátok nektek adja szent lelkét. Ezért mondom néktek. hogy gyakorlatot szerezzen az ő dolgaiban." A szeretet által a Mennyei Atya. mint a vér szerinti atyátok és anyátok minden hagyatéka. mert a testvérek épp úgy cselekednek egymással. anyjánál van a helye. És kedvesebb az Ember Fia az ő Mennyei Atyja és Föld Anyja előtt. és a Föld Anya is hatalmasabb. nem pedig a vér szerinti testvéreitek. hogy a fiú megérti az ő tanításait.Én pedig azt mondom néked Embernek Fia: .Bizony mondom néktek. akik a ti Mennyei Atyátok és Föld Anyátok akarata szerint élnek. azt a szeretetet.. És szeressétek úgy Föld Anyátokat. .Ennek okáért olyan tökéletessé válik. És amikor az atyja látja. el nem altatja. És szeressétek úgy igazi testvéreiteket. Mert az Ember fiának lelke a Mennyei Atya lelkéből. mint a vér szerinti testvéreteket. amint Ő szereti lelketeket. Amikor viszont a gyermek felnő. hogy azok szeretett fiáé legyenek. mint az idegenek. . Mert az Ember Fia is Szeretet. "Mert a ti Mennyei Atyátok a Szeretet. meg nem öleli. valamint az Embernek Fia eggyé válik. Mert a Mennyei Atya százszorta hatalmasabb. mint a ti vér szerinti testvéreitek. mint a Mennyei Atyátok lelke és Föld Anyátok teste. hogy hosszú életed legyen ezen a földön. Bölcsebbek a Mennyei Atya és a Föld Anya szavai és törvényei. . amikor a vér szerinti testvérek megszegték Isten akaratát. Amíg a gyermek kicsi. szeretetet adnak egymásnak.Tiszteld a te Föld Anyádat és tartsd meg minden törvényét. neki kell engedelmeskednie. igazi testvérekhez méltóan. amint Mennyei Atyátok és Föld Anyátok szereti őket. és jól végzi munkáját. Bizony mondom néktek. vagy a vacsora ideje. szeressétek a ti Isten akarata szerinti igaz testvéreiteket ezerszerte jobban. És akkor az Ember Fiai. aki megfogadja az ő atyjának tanácsait és a szerint él.És tiszteld Embernek Fia. És nagyobb értékű Mennyei Atyátok és Föld Anyátok öröksége. hacsak nem a Föld Anyán keresztül. mint a vér szerinti atyák és anyák szavai és kívánságai. mint a testszerinti gyermek az ő magszerinti atyja és vérszerinti anyja szemében. hogy Örök Életed legyen a Mennyekben. aki megfogadja és cselekszi édesanyja tanácsait és a szerint él. az atyja viszi őt dolgozni a mezőre. így egyik a másiknak vigasztalójává válik. Mert a ti Föld Anyátok a Szeretet."Tiszteld atyádat és anyádat. Mint ahogy egyetlen újszülött sem értheti meg az ő anyja szavait. mielőtt az ő édesanyja meg nem szoptatja. És szeressétek úgy Mennyei Atyátokat. teste pedig a Föld Anya testéből teremtetett. amint Ő szereti testeteket. akkor neki adja minden vagyonát. amikor eljön az ebéd. és fel nem neveli. . és a gyermek csak akkor jön vissza anyjához. az örökkévaló földi királyság és a mennyei élet. mint a hús-vér szerinti anya. a Föld Anya. Mert Káin és Ábel ideje óta. hogy hosszú életed legyen a földön". senki sem érheti el a Mennyei Atyát. Mert most már az atyja tanítja. a te Mennyei Atyádat. hogy ezerszer jobban fognak szeretni benneteket a ti igazi testvéreitek. Mert megmondatott néktek: .Bizony mondom néktek. hogy az folytassa atyja munkáját. . nem létezik igazi testvériség. akik a ti Mennyei Atyátoknak és Föld Anyátoknak akaratát cselekszik. . és Föld Anyátok nektek adja szent testét. A ti igazi testvéreitek pedig mindazok.És százszorta boldogabb az a fiú.

Mert az Emberek Fiai a Mennyei Atyában és a Föld Anyában élnek. vagy csengő cintányér. a Szeretet jóságos. Amikor gyermek valék. a Szeretet erősebb. a bűnök a betegségek és a szenvedések ösvényén. és mindannyiótokra a halál vár. semmi vagyok. Engem az Atya küldött hozzátok. akár az angyalok nyelvén szólok is. A tudásunk ma még töredékes. mert mindnyájan betegek vagytok. nem ismer büszkeséget. A Szeretet türelmes.Ekkor a Föld hasonlatos lesz a Mennyekhez. beteg és halandó testükön keresztül. hanem az egészet ismerjük fel úgy. a nyelvek. De most még csak erről a három bizonyosságról vagyunk meggyőződve: a hit. Ma az Élő Isten nyelvén szóltam hozzátok. . és eljön az Isten Országa. Senki sem látja az Élet világosságát. hogy örökölje Isten Országát. és a Mennyei Atya és a Föld Anya él őbennük. nem élvezi a hamisságot.se nem durva. nem kárörvendő. "Ha akár az emberek. elenyésznek a Szeretet mellett. hogy elfoglalja örökségét. A Szeretet mindent véd. a halott emberek halott nyelvén szólnak hozzátok. Őket csak azért érti meg mindenki. Mennyei Atyámnak szent lelkén keresztül. mint a gyermek. úgy nézünk keresztül egy homályos üvegen és homályos elveknek megfelelően is gondolkodunk. Mindenek. mint a gyermek. és tudok minden titkot. se nem önző. mindent elvisel és soha sem merül ki.Mert a Szeretet Örök. már nem csak a rész igazságokat fogjuk látni.. nehezen háborodik fel. A Szeretet nem irigykedik. úgy szóltam. ha Atyámtól kapott minden tüzemet odaadom nekik. akik a szent iratokat magyarázzák nektek. aki mindazt megérthetné. Azok. És akkor eljő majd az Ember Fia csodálatos ragyogásban. hogy felragyogtassam . Ha szétosztom mindenemet a szegények között. de nincs bennem szeretet. és bár oly erős a hitem. amit mondok. mint a lélektelenül harsogó trombita. de amikor Isten színe elé kerülünk. de vannak bizonyos téves eszmék is. mindent hisz és mindenben reménykedik. és az összes bölcsességet. ami hegyeket képes elmozdítani. a remény és a szeretet. de együtt örül az igazságnak. Vakok vezetnek világtalanokat. mint a gyermek. de nincs bennem szeretet. hogy legyen mit enniük. Akkor jön majd az Ember Fia. Habár megmondom mi lesz. és a végén mindenki beleesik a halál sötét szakadékába. de közülük is a legnagyobb erő a Szeretet. de amikor megismerjük az egészet. semmi sem válik javamra. a tudomány. mint a halál." Mert vannak bennünk részigazságok és különböző ismeretek. olyanná válok. Mert a Mennyei Atya szeretete minden élőnek örök életet ad Isten Országában. de amint férfiúvá lettem. nem gonoszkodik. ahogyan Ő tanított bennünket. az Isten országát. de nincs bennem szeretet. És akkor Isten Országával eljön az idők vége. . Miképpen most még. mint a vihar. elhagytam a gyermekes dolgokat. ez a rész belőlünk teljesen eltűnik. Senki sincs közületek. úgy éreztem és gondolkodtam.

mint tízezer Napnak a ragyogása. mint a gyertya pislákoló fénye. a hitetek fog életben tartani benneteket és sosem fogtok betegséget látni. koldus. azokat a törvényeket. Menjetek. aki küldött engem. és megújítják testeteket. . akkor hisztek Őbenne. félve. vak. Egy másik: . tekintetét a Holdra szegezte. Ha hinni fogtok a Föld Anya angyalaiban és betartjátok az Ő törvényeit. mint ahogyan egy szellő fuvallata megborzolja a fák lombját. mondván: . hajléktalan volt. és megvakítana benneteket Mennyei Atyánk világossága. amit a Mennyei Atyáról szólok. aki küldött engem közétek. és soha többé ne vétkezzetek. hogy majd mindegyik szegény.Higgyétek el. betegséggel és tisztátalansággal el fogja hagyni a ti testeteket. Majd a teli Hold előtűnt a finom felhők mögül és csodálatos fénnyel ölelte Őt körül. ahol nem szeretnek bennünket? És beszélgettek mindenről bölcsen. Ezért nem tudjátok megérteni még ma azt. egyik a másik után. amelyekről már szóltam néktek.Milyen jó is itt lennünk.aki már elment közülük. akkor majd képesek lesztek elviselni az én Mennyei Atyám fényét. csonka. mindazon dolgok lehetségesek a Mennyei Atyánál. És akkor minden angyal elétek járul és szolgálni fog néktek.Bár örökké tartana ez az éjszaka. Mert ami az embereknél lehetetlen.Béke veletek. és úgy állott közöttük a holdfényben. hogy ti az Ő útjain jártok. Még nagyon sok olyat fogok mondani nektek. hogy nagy legyen a ti hitetek. Ekkor Jézus ültéből felemelkedett. Ezért először csak Föld Anyátok törvényeit kövessétek. mennyi idő telt el. Mennyei Atyátok vakító fényébe pillantani. Ha hisztek az én szavaimban. és amit el nem viselhettek. nem marad el a ti jutalmatok. ahhoz képest. mintha az Ő szavai. Egyik sem akart hazamenni. hogy újjászülethessetek a bűnök nélkül. Szeressétek egymást. amely megvilágosítja önmagát. Hajából tündöklő csillámok röppentek föl. Miért mennénk haza. aki a mindenek Ura. A fény. sánta. Ekkor Jézus kinyújtotta karjait feléjük és mondá: . keresztelkedjetek meg. amikor még a lángoló Nap fényét sem tudjátok elviselni? . De hogyan is akarhatnátok belenézni Mennyei Atyátok vakító fényébe. szinte suttogva megszólalt: . amely ezerszerte fényesebb. a többiek azonban ülve maradtak. bánjátok meg bűneiteket. Azért kérlek most benneteket. mintha valamilyen csodálatos zenét hallgatnának. béna. oda. az soha nem csalatkozik és sosem fog látni halált. tartsatok bűnbánatot. Bizony mondom néktek. és angyalai így fogják tudni. Mert sötétséghez szokott a ti szemetek. És mások: . mert aki benne bízik. ahol minden olyan szomorú és örömtelen. Csak ültek. egyetlen hang sem hallatszott. A sátán pedig az összes bűnnel. akkor majd megpróbálhattok ti is. reménykedjetek és szeressétek egymást.még mindig ott lenne füleikben. és megerősítik szemeiteket. És mikor majd a Föld Anya angyalai kitisztítják. és akinek segítségével minden dolgok lehetségesek. ragyogó Nap olyan. mert Isten a Szeretet. De távozni egyik sem akart. mint egy mély álomból ébredtek fel csendben. mintha lebegett volna a levegőben.előttetek az Élet fényét.Nem megyek haza. amit ma még ti nem értetek. Úgy távozott. Senki nem mozdult. És akkor.Bár csak mindig velünk maradhatna! Valóban az Isten küldötte Ő. Amikor szemrebbenés nélkül tudjátok bámulni a déli Nap verőfényét. A tisztáson ücsörgő kis csoport még egy jó ideig mozdulatlan maradt. megvetve . Nem tudni. de a sötétség csak önmagát ismeri és nem tud a fényről. mert reménységet ültetett a szívünkbe. hogy a Mennyei Atya igazsága mellett a szikrázó. . De végül egyikük. mert az idő megállt. Bízzatok Mennyei Atyátok szeretetében. és eloszlatja a sötétséget. mert mindenki érezte szavainak erejét.

És mindegyikük látta. Másoknál pedig vörössé.nyomorúságában. Akkor Jézus szólt hozzájuk: . hogy az összes gonosz ördög. a bűz olyan erős lett. másoknak szemeiken és füleiken keresztül. még akkor is. ahova az ő beleiknek folyása ömlött olyan szennyezetté vált. Amikor a fényes napsugarak feltűntek a láthatáron. amely egész testükön gyöngyözött. És hálát adtak Istennek. hogy Jézus közeledik a folyó partján. De voltak néhányan. az Öröm virágai. mindnyájan érezték. egyszerre csak látták. Számos tisztátalan és beteg követte Jézus szavait. akik csak a mások szánalmára hagyatkozhattak azon házakban. Sokuknak testéből bőségesen távozott a vizelet. Másoknak a nyáluk eredt meg. ahol néhány napig menedéket találtak. Többeknek bűzös gázok törtek fel az ő beleikből. hogy azok Isten eljövendő Országának napjai. bűzös és tisztátalan hányadék jött fel az ő belsejükből. És a föld. ragyogó virágok fakadtak. amikből bűzös tisztátalanságok folytak. . De amikor megkeresztelkedtek. mint a belekből távozó ürülék. míg másoknak a vizelete elapadt és olyan sűrűvé vált. amik tehetetlen dühvel vonaglottak a belekből kiömlő mocsok pocsolyáiban. böjtöltek. Mindannyian azt érezték. megszállván kívül és belül az ő testüket. hogy senki sem tudta elviselni. És valamennyiük szívében csodás szépségű. hogy közöttük legyen. Szívük megtelt reménnyel és örömmel. elhatározták. És a Föld Anya angyalai átölelték őket. Mert mindnyájan érezték. amikor meghallották az Ő köszöntését: . akiknek volt otthonuk és családjuk.Mi is itt maradunk veletek. amiktől az angyalok megmentették őket. mint a méhek méze. hogy senki nem volt képes ott maradni. azt mondogatták: . És sokuknak undorító és förtelmes szagú volt a verejtéke. olyanná lett. amint látták a sátán mindezen borzalmait. és mind ezen tisztátalanságok csurogtak a szájukból. És a bűz már olyan erős volt. Örömtől sugárzó arccal elindultak. mert nagyon vágytak rá. ami olyan volt. ledobálták saruikat és ruhájukat. miután a Víz Angyala kiűzte őket az Emberek Fiainak beléből. a bűn és a tisztátalanság sietve távozik belőlük. láthatatlan szálakkal kötötte össze a kis gyülekezetet. mert szükségetek van rám.Béke veletek! Ők pedig számos kérdést szerettek volna feltenni neki. Felkeresték a csörgedező patakokat. nem tudván mitévők legyenek. hogy találkozzanak a Mennyei Atya angyalaival. Míg mások végtagján nagy gyulladt kelvények fakadtak fel. némelyeknek az orrukon. hogy egyiküket elküldik Jézusért. a Víz Angyala behatolt testükbe. Még azok is. Az ördögök is elhagyták beleiket rengeteg nyüzsgő féreg formájában. Némelyikük lehelete olyan bűzössé vált. és kimosta belőlük múlt bűneik minden ocsmányságát és förtelmét. mert semmi nem jutott eszükbe. vagy feketévé változott. hogy elküldte angyalait az ő szabadításukra. és ott pusztultak halomra kétségbeesett vonaglásokkal a Nap Angyalának mindent felperzselő lába alatt. És akkor rájuk zúdult a Nap Angyalának ereje. aki elment. hogy újjászülettek. Mindegyikük remegett a rémülettől. A hegyi gyorsfolyású patakokhoz hasonlóan sodorta ki testükből a kemény és folyékony utálatosságok sokaságát. és átadták testüket a Levegő. mint az ördög lehelete. mint a folyami homok. a Víz és a Nap Angyalainak. *** Amikor végül ketten elmentek az Ő keresésére. de zavarukban semmit sem tudtak mondani. akiket még mindég nagy kínok gyötörtek.Eljöttem. amikor a Hold már elrejtőzködött a felhők mögé. hogy annak szavai. Egy tündöklő világosságot láttak maguk előtt.

amit ellened vétkeztem.Óh. amikor a hét év letelik. de másnap minden kezdődött elölről.Ha hét éven keresztül képes voltál éjjel-nappal zülleni. hogy napi verejtékes munkával törlessze le az ő tartozását. és minden alkalommal türelmesen kifizette fia adósságait. És az elkeseredett fiú könnyezve válaszolta: . amikor senki sem dolgozott a földeken. züllött.Mester. csak még most utoljára. de nagyon keserves annak visszafizetése hétévi nehéz munkával. Hiába kérte atyja. Akkor. kemény munkától. Több mint hét éven keresztül folytatta a fiú az ő kicsapongó életét. valóban nagyon nehéz megfizetni azt. a szombati nap. és mindenben engedelmes fiad leszek. Leborult atyja lábaihoz és így könyörgött: . és nézd beteg tagjaimat. aki éveken keresztül csak evett-ivott. . Másnap reggel pedig adott a fiának egy zacskó ezüstöt. Szabadíts ki engem zsarnokom kezeiből. higgyél nekem. A fiú mindent megígért atyjának annak fejében. mert megtaláltam szeretett fiamat. mivel apjának nagy volt a gazdagsága.Addig a napig. és lágyítsd meg a szívedet! Ekkor könnyek szöktek az ő atyja szemébe és fiát magához ölelve. Száraz kenyéren élt. amit azután pár nap alatt elherdált. nézz rám. és kötelezték őt. hogy fizesse vissza hitelezőinek mindazt. Akkor a fiú összeszedte maradék erejét és elvánszorgott az ő atyjának házához. De végül atyja elvesztette türelmét. Hiába intette szép szavakkal a fiát. felügyelni a szolgálók munkáját. amíg két kezed munkájával vissza nem fizeted az összes adósságodat. . akit már rég elveszettnek hittem.Atyám.meddig akarsz még kínozni? . Már alig állott a lábán a kimerültségtől és a fájdalomtól.És az egyik felkiáltott: .Hasonlatosak vagytok a tékozló fiúhoz. és nem fizette ki többé fia tartozásait. Ekkor Jézus példabeszédben fordult hozzájuk: . És felöltöztette fiát a legfinomabb ruhákba. akár csak hét napon keresztül is. Esküszöm neked. . valóban így van. amikor eljött a hetedik. könyörülj meg rajtam. és bocsásd meg mindazt. .Ha továbbra is mindent kifizetek . hogy azt mondta a kölcsönzőknek: . És a hitelezők mindig adtak neki. paráználkodott cimboráival. amíg le nem róttad az összes adósságodat az utolsó drachmáig! És a fiú. ha kifizeti adósságait. S amikor a fia visszajött. Három nap elteltével.Uram. milyen könnyű hét évig tartó züllött élettel adósságba keveredni. Bizony atyám. hiszen ma nagy boldogság adatott nékem.Örvendezzünk. Kezem-lábam sajog a fájdalomtól. És akkor vége lett az evésnekivásnak. Reggeltől estig arcának verejtékével öntözte a földet. De a gonosz kölcsönző rákiáltott: .óh uram. atyám. amivel tartozott. és menjen ki helyette a földekre. akkor most hét évig kell dolgoznod.soha nem lesz vége fiam bűnös életének. a fájdalomtól elgyötört végtagjaival. az ő apja tudta nélkül újabb és újabb adósságokba verte magát.mondta . . jöjj. hogy hagyjon fel a véget nem érő tivornyákkal. már annyira szenvedett a hőségtől és a fáradtságtól. az sohasem hallgatta meg apja dorgálásait. amelyet könnyeivel áztatatott. azt mondta neki: .Látod fiam. nem bírok tovább dolgozni. hogy soha többé nem fogok züllött életet élni. és szabadíts meg minket kínjainktól. Nem fogok megbocsátani mindaddig. szabad leszel. elkeseredetten tért vissza a földekre munkáját folytatni. mert már minden porcikám fáj. és egész nap vigadoztak.De én még hét napot sem tudok elviselni. és végtagjai sajogtak a szokatlan. mondá: .Gyerünk azzal a munkával! . És minden héten. S akkor a csalódott kölcsönzők haragjukban rabszolgájukként kezelték a fiút. és a naponkénti kicsapongásnak.

-Atyám. Az Atya földjeit a világ jelenti. hogy a vagyonom jó kezekben van. mert tudom milyen nehéz azt visszafizetni. És megáldotta őt az Isten hosszú boldog élettel. mintha a sátánnak. és azután járuljatok alázatos és engedelmes szívvel a ti Mennyei Atyátok elé. és folytasd annak gyarapítását. adósává válik. Az Atya szolgálói az angyalok. hogy hét év adósságait hét nap alatt fizessétek vissza. Az adósságok a betegségek. és angyalaival együtt dolgozik az Ő országán. amíg elérkezik a hetedik nap. mint nap felügyelte atyja szolgáinak munkáját. Az Atya vagyona a Föld és a Mennyország. amit Mennyei Atyánk megszentelt.Látom fiam. Akkor Jézus odafordult a betegekhez és mondá: . mostantól fogva szerető és engedelmes fiad leszek. Az évek múltak. Az Atyától kapott zacskó ezüst az angyalok felszabadító ereje. a betegségek kiűzése testetekből. de becsületesen fizetnek és kitartanak a hetedik napig. . Mennyei Atyátok végtelenül szeret benneteket. Azok. A tékozló fiú ti vagytok. Ezért mondom néktek. Legyen mindez a te örökséged. akik hét év bűneivel és betegségeivel tartoznak. Ezért aztán ne legyetek már a harmadik nap után türelmetlenek. amely nagyon kemény és nehéz lesz. És most vissza kell. hogy gyönyörűségem teljen benned. ha a fiú engedelmeskedik az ő atyjának. hogy ezután ne csinálj több adósságot. azoknak elengedi majd a Mennyei Atya mind a hét évnek az ő tartozását. A sátán a gonosz hitelező. De vigyázz. hogy bocsássa meg a ti minden bűneiteket és engedje el az összes múltbéli tartozásotokat. mivel. jobb. birtokomat és kincseimet. és nem keveredek többé adósságba. házamat. Az Atya pedig a mindent megbocsájtó jóságos Isten. amíg keservesen. mert visszaemlékezett saját keserves munkájára. te az Ő gyermeke vagy. Amikor a fiú megkapta az atyai örökséget. amely Isten Országává válik. számos gyermekkel. míg visszafizeti adósságait. -A hét évig tartó evés-ivás és züllés mind a múlt bűneit jelenti. mintha a gonosz hitelező adósává válik. És ment az atyja földjeire.Példázatokban szóltam hozzátok. hogy fizessétek a tartozásotokat. hogy jobban megértsétek Mennyei Atyátok igéjét. és nagy gazdagsággal. Mindenki másnál azonban keményen kellene dolgoznod hét éven keresztül. mert minden munkáján rajta volt az ő áldása. Az adósság visszafizetése. amint azt a tékozló fiú tette.És az atya mondá: . És így lassan tízszeresen adta vissza atyjának mindazt. És soha többé nem nehezítette meg azok életét. atyja gazdagsága mind nagyobb és nagyobb lett a keze alatt. elengedte mindazon adósainak tartozását. Ugyanígy jobb. és egyre nagyobb lett az adósságotok. mert jó volt minden szolgálójához és jószágához. Hosszú éveken át engedtetek a sátán csábításainak. mert a többi el lett engedve. ha az Emberek Fiai a Mennyei Atya angyalaival együtt munkálkodnak azon. Mert nem felejtette el. akik nem tudták neki azt visszafizetni. és annak szolgálóit szemmel tartja a földeken. a halál urának. Bizony mondom néktek.Most az egyszer kifizethetted az adósságaidat hét nap alatt a hét év helyett. aki minden bűn és betegség forrása. nagyok és számosak a ti bűneitek. hogy atyádon kívül senki sem engedi el a te tartozásod. Bizony mondom néktek. és jól használja birtokait. Mert bizony mondom néked. jelképesen a gyógyulásotokat jelenti. amikor ő sem tudott fizetni. ha az Ember Fia betartja Mennyei Atyja törvényeit. és rabszolgaként küszködhet arca véres verejtékével. Amikor az atyja látta. hanem türelmesen várjatok. Ennek okáért néked adom az összes jószágomat. A keserves munka a fájdalmak. így szólott hozzá: . hogy neki is elengedték az ő adósságát akkor. ittatok és paráználkodtatok. hogy fia tisztességesen dolgoztatja szolgálóit. amint az a törvényeinkben meg vagyon írva. amit hét év alatt eltékozolt. mert megengedi néktek is. és nap. Ettetek. arca véres-verejtékével ki nem egyenlíti összes bűneit.

Boldogok azok. amelyek csontjai görbék és göcsörtösek voltak. s folytatták a böjtöt és az imádkozást. a vízpartra.Bizony mondom néktek. meg is keresztelkedtünk. . És amiért derék emberek lettetek. megszabadít az összes fájdalmas betegségtől. akkor minden egyes napon.Ki fogok tartani egészen a hetedik napig. Nagy csend támadt szavai hallatán. De ha ti őszintén megbánjátok a ti bűneiteket. . de jó cselekedeteitek jutalma Istentől soha el nem marad. császáraitoktól hiába várjátok a jutalmatokat. a Föld Angyalánál. aki másodszor szólítá meg: . mert a sátán ördögei az összes gonosz tetteiket felírják egy könyvbe. . És kezével odamutatott. ettől kezdve a bűnös élet helyett jóravaló emberként élitek napjaitokat.Sem a Levegő. mert ők öröklik a földet.Mester. ahol a földet a vízfolyás és a Nap melege agyagos iszappá puhította: . Bizony. hogy minden angyala nektek szolgáljon. Mert ti kikerülhetitek a királyok által hozott törvényeket. aki borzasztóan szenvedett. mivel ők már nem voltak képesek saját lábukon járni. minden jó cselekedet az Isten színe előtt a világ kezdete óta fel van jegyezve. meg mit cselekedjünk? És megmutatták Jézusnak elformátlanodott lábaikat.Boldogok. csontjaitok meggyógyulnak. És amikor az már az utolsó lapról is kitöröltetett és kitakaríttatott minden bűnötök. . hogy abban örök életetek legyen. és mondták Neki: . És amikor majd az Isten színe elé járultok. amit ne látna a mi Mennyei Atyánk.Én is ki fogok tartani hétszer hét napig. de nem az Isten törvényeit. és böjtöléssel és imádsággal keresitek az Isten angyalait. Ezek alig tudtak odavánszorogni Jézus lábaihoz. És a Mennyei Atya látja a testetekbe és a lelketekbe írt jó cselekedeteiteket és örvendezik majd az Ő szívében. aki beléphet a Mennyei Atya Országába. És sokan voltak közöttük nagyon súlyos betegek. meg lesz a ti jutalmatok. de hétszer hét napig kell fizetnetek érte. mondá az. a böjtöt és az imádkozást.kérdé egy súlyos beteg. mondá az.Mester. akik végig kitartanak. és Ő örvendezni fog szívében. ne csüggedjetek. az ő gyógyítójánál. hanem keressétek csontjaitok gyógyulását. mert ezek elől az embernek egyetlen fia sem szökhet el. mondd. bizony mondom néktek. Megáldja a ti testeteket és lelketeket és minden cselekedeteiteket. sem a Nap Angyalai nem csökkentették fájdalmainkat.És ha mi hétszer hét éven át vétkeztünk? . Azt mondták Neki: . akik mindvégig kitartanak.. Jézus pedig így szólott hozzájuk: . mert az soha nem ismeri meg a halált. majd az Ő angyalai tesznek tanúbizonyságot tetteitekről. a sátán ördögei tesznek majd tanúságot ellenetek a ti cselekedeteitekkel. Hosszú életet ad Ő néktek és soha többé nem láttok betegséget. Boldog az. Isten látni fogja szívetekben. örökségként nektek adja földi és mennyei birodalmát. a testetek és lelketek könyvébe beírt bűneiteket. . akkor majd Isten angyalai jegyzik fel jó cselekedeteiteket testetek és lelketek könyvébe. rendelkezésetekre bocsájtja összes szolgálóit. és nagyon elszomorodik az Ő szíve. Befogad titeket az Ő hajlékába. sem a Víz. megjelenhettek a Mennyei Atya színe előtt. aki elsőként szólt Jézushoz: . Mert a ti királyaitoktól. a ti testetek és lelketek könyvébe. Mert csontjaitok onnan vétettek és oda fognak majdan visszatérni. és azon nyomban elfelejti összes bűneiteket. és mindenben követtük szavaidat. az Isten angyalai kitörölnek egy gonoszsággal eltöltött évet testetek és lelketek könyvéből. Akkor is elengedi néktek a ti Mennyei Atyátok a ti összes tartozásaitokat.Bizony mondom néktek. minket szörnyű kínok gyötörnek. És amikor majdan a Mennyei Atya színe elé járultok. A bátortalanok új erőt merítettek szavaiból. amikor folytatjátok. akiket borzalmas kínok gyötörtek. Ne veszítsétek el hiteteket. Kiszabadít benneteket a sátán szorító karmaiból.Mester. És ha. hogy egyetlen bűnös cselekedet sem marad felíratlanul a világ kezdete óta.

hogy Téged valóban az Isten küldött. Ne félj.Jöjj. a bőre olyan sárga. De ti a böjtötökkel és könyörgéseitekkel vissza hívtátok testetek Urát és az Ő angyalait. mert őrülten dühöng bennem és rettenetes az ő kínzása. mindannyiszor visszaestek a földre. Jézus pedig mondá neki: -A sátán azért gyötör úgy téged. másé se legyen. de mégis kitartottak a böjtölésben. És voltak ott más betegek is. hogy még nem fejezte be dolgát. a húsotokat. egyszer csak meglátja messziről egyre gyorsabban közeledni a ház urát. És most a sátán jól látja. Amikor fekhelyükről fel akartak állni. mert . és vele együtt az összes fájdalmak menekülnek majd testetekből. mert ember még nem szenvedett így a világ teremtése óta. a beleiteket. Ekkor Jézus odament hozzájuk. megragadta őt és kidobta a házából. Volt ott egy. hogy mielőtt az Úr hazatér. hogy meg fognak gyógyulni. a betegek között. Amikor a tolvaj már minden kedvére való dolgot összelopott. De ne féljetek. amikor az nem volt otthon.Dugjátok lábaitokat az iszapba. és újra megszenteljék lakhelyeiket. mint az elszáradt hulló falevél. hogy Jézushoz menjenek. elkezdett törni-zúzni. Ezért haragjában még egyszer összeszedi minden erejét. aki erre rohanva igyekezett haza. Tudom. azonnal kiűzheted a sátánt az én testemből. De ne nyugtalankodjék a ti szívetek. mintha forgószél kapta volna el őket. elkezdtek szédülni. akik nagyon sokat szenvedtek fájdalmaiktól. mert az ő hatalma hamarosan véget ér fölöttetek. gonosz emberhez. akit az Isten küldött? . mert bizony mondom néked. a sátán előbb pusztul el. a véreteket. A betegek követték Jézus tanácsait. mint Isten templomát. és mondá nekik: . mert tudták. Éhséggel kínzod a sátánt. hogy még a kezein sem tudott Jézushoz mászni. könyörülj rajtam.Szenvedtek. Ekkor annak tudatában. mert már három napja böjtölsz és nem adod meg neki a fizetséget. és ez az ő hatalmának a végét jelenti. és hogyha akarod. Már erejük elfogyott és a nagy hőség is kegyetlenül gyötörte testüket. amelyekkel mostanáig beszennyezted tested templomát. . mert a sátán és betegségei kínozzák a ti testeteket. hogy ellensége kifosztja otthonát. Hírül adták azonban a távollevőnek. mint egy kiszáradt csontváz. akit a sátán mindenkinél jobban gyötört. És meglátjátok majd. Az Isten angyalai ne engedelmeskednének annak. ki fognak egyenesedni azok. Akárhányszor megpróbáltak lábra állni. mert Isten angyalai hamarosan megjelennek. és csak messziről zokogva kiáltozott: . a sátán is így tört be a ti testetekbe. hogy közeleg a vége. hogy testetek igazi Ura hazatér. mint ahogyan én. Már nem táplálod őt azokkal a förtelmességekkel. és ebből való dühében ő is gyötör téged. hogy a Föld Angyalának ölelése kiszívjon a ti csontjaitokból minden tisztátalanságot és betegséget. a szemeiteket és a füleiteket. És ők megragadják a sátánt és elkergetik testetekből minden betegségével és tisztátalanságával együtt. amit meg akart szerezni: a lélegzeteteket.Mester. aki besurrant szomszédja házába. És hatalmába keríté a testetekben mindazt. Mert a sátán hasonló ahhoz a békétlen.Bizony mondom néktek. hogy mindent tönkretegyen. És ti boldogok lesztek. Mester és most űzd ki belőlem a sátánt. És el fognak tűnni a csomók a ti csontjaitokból. féktelen haragra gerjedt. hogy a sátán olyan keservesen gyötör benneteket. Ha az érték nem lehet az övé. hogy elfoglalják. Annyira gyönge volt. mert érzi. hogy értékeit ellopja. mert megkapjátok kitartásotok jutalmát és soha többé nem láttok betegséget. A teste olyan volt. amely az Isten lakhelye. Emiatt van az. hogy a Föld Angyalának ölelésétől a sátán. és minden fájdalmatok megszűnik. Akkor egyszer csak a ház ura ott termett és mielőtt a tolvaj elérhette volna célját. tönkretegye testeteket. mint a te tested. a csontjaitokat.

És kétségbeesetten erőlködött.legyen tehát hitetek szerint. És a sátán minden dühével együtt tehetetlen az Ő angyalaival szemben. És szolgáljátok Őket úgy. -A sátán mindjárt el fogja hagyni a testedet. a Nap és a Levegő Angyalának az ő erejét. Ekkor Jézus megfejt egy a közelben legelésző juhot. . ahogy a sátán.Szeressétek ezért a ti Mennyei Atyátokat és a ti Föld Anyátokat teljes szívetekből és lelketekből. És. mint az ember teste. de nem tudott. könyörülj rajta. mert már három napja éhezik és benned már semmi táplálékot nem talál. A körülállók pedig borzalommal nézték a sátán förtelmes tetemét. Akkor mindannyian meglepődve és megdöbbenve látták. mint mi mindannyian.mondta Jézus . . egy utálatos féreg formájában vonaglott kifelé a beteg szájából. nézzétek! És Jézus a beteg nyitott szájára mutatott.Mester. az Ő szeretete.Jöjj és lélegezd be a szájadon keresztül a Víz.Nézzétek. a Víz Angyalának ereje beleszállt ebbe a tejbe. ami majdnem akkora volt. Jézus távozóban még ezeket mondá: . és nem lesz képes tovább ellenállni az éhségnek.Nagy a ti hitetek. hogy angyalaik is szolgálhassanak titeket. Érezni fogja annak illatát. mert ez az eledel különösen kedves a számára. amely az Örök Élet tudása és hatalma. Legyen minden cselekedetetek az Istennek szentelve. és tudsz minden titkokat. annak rögtön visszatért a lélegzete és minden fájdalma megszűnt. Isten ártatlan bárányának. mondván: . Mert ki fogom űzni belőled a hatalmas sátánt. hidegrázás fogta el és öklendezett. akit a sátán gyötört. hogy ti is részesülhessetek az Ő hatalmában és minden titkok tudásában. mintha hányni akarna. Ki fog tehát jönni belőled. És Jézus így válaszolt nekik: . És most a Nap Angyala is beleköltözik. Kiűztem belőle és megöltem. íme. Mostantól fogva legyen a te tested az Istennek felszentelt temploma. levegőért kapkodott.Íme. mert a bűnök zsoldja a halál. Akkor Jézus felragadott két éles követ és összezúzta a sátán pofáját. . Ekkor valamennyien odasereglettek és hangosan kérlelték Jézust: . hogy éhségét a forró gőzölgő tejjel csillapítsa. A tej felforrósodott a Nap erejétől. hogy nem éri meg a holnapi napot. ami már harmad napja kínozza. addig a Mennyei Atyád angyalai védelmezik testedet. És ne tápláljátok a sátánt. hogy hálát adjanak Istennek az Ő szeretetéért. . egyenesen a gőzölgő tejbe. attól félünk. mivel már a levegője is elfogyott és ekkor Jézus ölébe ájult. És most a Víz és a Nap Angyala egyesülni fog a Levegő Angyalával.Atyátok igaz fiai. A szerencsétlen ember. Mert a bölcsesség és a hatalom egyedül csak az Atya szeretetéből fakadhat. az Úr leggyöngébb teremtményének az erejével. És ti pedig legyetek. azután kihúzta a szörnyeteget a beteg emberből teljes hosszában. Amikor az utálatos szörnyeteg kijött a beteg torkából. Te valóban az Isten küldötte vagy. valóban a forró tej párája lassan kezdett a levegőbe felemelkedni.amíg te böjtölsz és imádkozol. Mert az Isten Szent Lelkének a hatalma erősebbé teszi a leggyöngébbet a legerősebbnél. hogy azok beszálljanak a te testedbe és kiűzzék belőled a sátánt.Most hagyja el a sátán az ő testét. nehogy a sátán megint visszatérjen hozzád. Kitette a tejet a napsütéstől felforrósodott homokra. Adj hálát az Istennek.Mester. mert ő jobban szenved. hogy soha többé ne kínozhassa a testét. hogy soha többé ne tudjon senkit még egyszer kínozni. . Hamarosan szemtől-szembe fogtok kerülni a sátán félelmetes pofájával és látni fogjátok az Ember Fiának hatalmát. hogy az Ő angyalai megszabadítottak és ne vétkezz többé. De Istennél vagyon a jónak jutalma. Ekkor a beteg teste hirtelen vonaglani kezdett. Ha Te most azonnal nem űzöd ki belőle a sátánt. És mindannyian elámultak szavain és az Ő hatalmán és mondák néki: . Ekkor mindnyájan földre borultak. . milyen förtelmes bestiát hurcolt és táplált magában évek óta. De az Ember Fia elpusztítja őt. mélyen beszívta a felfelé szálló fehéres párát.

hogy hosszú életű légy e Földön. nehogy a sátán rabszolgájává válj. hogy gyógyulást nyerjenek. amelynek maghozó gyümölcse van. Szemeik hályoggá lesznek az ő szemén és füleik gennyes folyássá az ő fülében. és aki a leölt állatok húsát eszi. megelevenítő emlőjét. És halála az ő halálává lészen. hanem Föld Anyátoknak. .Visszatérek mindazokhoz. felkelt. sebet-sebért. És amikor a Nap a látóhatár fölé emelkedett. Hadd legyenek a gyógyító angyalok a ti őrzőitek. A hetedik nap elteltével minden fájdalom elhagyta őket. Mert csakis Mennyei Atyátok szolgálatában lesz hétévi adósságotok elengedve hét nap alatt. belei rothadnak az ő belében.. egy Atyától ered minden élet ezen a Földön. ami egyben saját sírja is lészen. . bizony mondom néktek. A betegek így válaszoltak neki: . mondá nekik Jézus.Béke veletek! De ők szólni sem tudtak. Megmondatott ősapáitoknak. hogy: "Tiszteld Mennyei Atyádat és Föld Anyádat és tartsd meg az Ő törvényeiket. és megvonja tőle éltető. Kövessétek tehát az Isten igéjét: "Íme. amely a halálhoz vezet. mert követték Jézus tanításait. És nagy lett az ő jutalmuk. fogat-fogért. lehelete bűzli az ő leheletében. Elfordul tőle a Föld Anya. Életet-életért. Mert azok vérének minden cseppje méreggé válik az ő vérében. Menjetek. Térdre borult azon a helyen." . hiszen az Örök Élet igéi Benned vannak? Mondd meg nekünk. A teste pedig a levágott és megölt állatok húsának sírjává válik. nektek adok minden maghozó növényt a Föld színén és minden fát.Mert bizony mondom néktek. aki elküldte hozzátok gyógyító angyalait. halált-halálért. Ez legyen a ti eledeletek. Mert. mivel minden fájdalma megszűnt. és zokogva megcsókolta az Ő lábainak a nyomát.válaszolá Jézus. hogy az Ő angyalai szolgáljanak nektek az Élet igaz útján. a szenvedések keserves ösvénye. . szemei kitisztultak. amelyeket el kell kerülnünk. . hogy sose legyetek többé betegek. mert visszatért bele az Életnek csodálatos ereje. és többé ne vétkezzetek." S ezután mindjárt a következő parancsolatot kapták: "Ne ölj!" mert az életet mindeneknek Isten adta és amit Isten adott. ahol előbb Jézus állott. És ott a folyó partján sok-sok beteg böjtölt és imádkozott Isten angyalaival együtt hét nap és hét éjjen át. Elkerülik őt az angyalok és a sátán ver tanyát testében. húsa gennyes daganattá válik az ő húsában. ne ölj! . De a sátán nem enged el nektek semmit. hanem cselekedjétek az Istennek az Ő akaratát. az a halál testéből étkezik. ez az út.Éppen ezért. . égetést-égetésért. akik kitartanak a hetedik napig imádságban és böjtben. feje körül a felkelő Nap glóriájával. hogy aki öl az önmagát öli meg. Mert. ember azt el ne vegye. csontja krétaporrá málik az ő csontjában.Béke veletek! A nagy beteg pedig. és leült közébük tanítván őket. Ezért testvérét öli meg az aki öl. . neki mindenért meg kell fizetnetek: "Szemet-szemért. meglátták Jézust amint a hegyről jövet feléjük közeledett. csak elébe borultak és megérintették ruhája szegélyét. akinek testéből Jézus kiűzte a sátánt." Mert a bűnnek zsoldja a halál.és ne egyél ártatlan áldozataid húsából.Ne nekem adjatok hálát. kezet-kézért. hogy többé sose lássunk betegséget? Legyen néktek a ti hitetek szerint. melyek azok a vétkek.Hova mehetnénk Uram. Mélyen fellélegzett. lábat-lábért.

" Bizony mondom néktek. mint a nélkül. amelyben lelketek lakozik."És minden földi állatnak. és az állatokat éltető vért ne egyétek!" "Mert bizony számon kérem tőletek forró véreteket. Ezt látván Mózes és nem akarván népe pusztulását. akik szeretnek és megtartják parancsolataimat: . E szavakra mindannyian elhallgattak. lelkeddel és minden erőddel!" ez az Első és legnagyobb parancsolat. az állatok vannak az emberért és nem az ember van az állatokért. és minden levágott állatot.Mester. bizony mondom néktek. anélkül. de kegyelmet adok mindazon ezreknek. az Ember több az állatnál. hogy bármelyik állat húsát megegyük? . a Mózesé vagy a Tied? Jézus felelé: . ha megölsz egy vadállatot. gonosz tettet követ el.Amint a zöld növényt adtam nekik. Miért tiltod Te meg nekünk. Valamint minden mozgó és élő állatnak a teje is lehet néktek az eledeletek. Kemény törvények ezek. ami mozog a földön. mint tenmagad!" Nincs más ezeknél fontosabb parancsolat. bőréért. az ég minden madarát. nem lett volna sohasem szüksége Mózesnek az ő tízszer tíz törvényére.Minden állatot. a tenger összes halait a hatalmatokba adom. a földön élő minden élőlény közül. Isten csak az Embert teremtette saját képmására.És a második. . hogy az egyik testvéremet egy vadállat megtámadja az erdőben? Hagynom kell testvéremet elpusztulni. hogy az megtámadná őt. mit csináljak. Nem vétkezel tehát. a te Urad és Istened megbüntetem az atyák vétkeit a fiakban a harmadik és negyedik nemzedékig. aki a legnagyobb vala Izraelben. akinek olyan erősek a lábai. Mert. És ezért olyan sorsa is lészen. mondták a ti atyáitok és nem is tudták betartani azokat. és mindennek. És Mózes így fohászkodott az Úrhoz: . ha a ti őseitek képesek lettek volna betartani Istennek az Ő tíz törvényét. az ég minden madarának. . Mert én. Ezért. vagy annak húsáért.Szeresd a te Uradat. kedvtelésből. ami mozog a Föld színén. de akinek remegnek az ő végtagjai mégis csak messzebb jut mankóval. akik gyűlölnek engem. és minden megölt ember lelkét. hasonló: "Szeresd felebarátodat.Tíz törvényt adott Isten Mózes által a ti őseiteknek. . Mert nincsen szüksége annak mankóra.Mózes.De a húst. úgy adom az ő tejüket nektek." ". a Föld összes zöld füveit adom táplálékul. ha meglátom. de eltiltotta őket a tisztátalan állatok húsától. megengedte a mi őseinknek. De az. aki ok nélkül öli meg az állatot. adott nékik tízszer tíz kevésbé kemény törvényt. mint a vadállatoké. csak a gyilkolás öröméért. hogy azáltal megmentsd testvérednek életét. akikben az élet lehelete találtatik. avagy öljem meg a vadállatot? Nem vétek én ezzel a törvény ellen? És Jézus felelé: .Megmondatott ősapáitoknak: ". hogy a tiszta állatok húsából egyenek. Ekkor egy másik szólott: .Melyik törvény jön Istentől. mint a Sion hegye. csak egy ifjúnak halk hangja törte meg a csendet: . mert így maga is vadállattá válik. Istenedet teljes szíveddel. agyaráért.De bizony mondom néktek.

Mert olyan lesz a testetek amilyen a táplálékotok. fagyasztani és rothasztani fogja testeteket is. . akkor kinyilatkoztathasd nékik a Te törvényeidet. óh Uram. de még a táplálékot sem. . De ősatyáitok szíve még keményebbé vált. Bizony mondom néktek ez az a tűz. sem embert. amely megrontja a jó gondolataitokat és megrontja a ti lelketeket. bizony mondom néktek. Ezért ne egyetek semmi olyat. Valamennyien csak ámuldoztak az Ő rendkívüli bölcsességén és kérték Őt: . . .Ezért. Mert Élet csak életből származhat.Megparancsolá az Úr ősatyáitoknak: "Ne ölj!" De szívük megkeményedett és öltek. a ti testetekben. mint a kisgyermekek. amilyenek a ti gondolataitok. százszorosan adva vissza az elvetett magvakat. ami forróbb. Ezáltal az Angyalok is kinyilatkoztatják majd nektek az ő törvényeiket. ami a testeteken kívül lángol. sem állatot. akkor a halott étel is megöl titeket. Mert az égetett. Ekkor Mózes azt kívánta.Hol található az életnek tüze. a ti testeteket és végül a ti lelketeket is. és olyan lesz a ti lelketek. .kérdezték egyesek: . és kövessétek az Ember Fiának hét törvényét. . aki égett. Mert mind az. A halál tüzével főzitek ételeiteket a földeken és otthonaitokban. Egy tudatlanságban élő nép. Hogy elviselhetetlen törvényeket rakjanak vállaitokra. annál kevesebbre van szükség belőlük. mint a gyűlölködés tüze. amelyekre a törvények felírattak és helyettük tízszer tizet adott nekik. csak az Élet tüzével éljetek. Ha már nem lehetnek veled. és embert. Mert minél közelebb vannak a törvények Istenhez. amit magatokhoz vesztek ne öljétek meg. hogy állatokat öljenek. amelyeket még ők maguk sem viseltek.Ezért ne egyetek semmit. ami megemészti a ti ételeiteket és megemészti a ti testeteket. hogy el ne vesszenek.Kérdezték mások. Mert. nem fogja fel a Te Törvényeidet. Engedd meg. hogy a farizeusok és írástudók törvénye megszámlálhatatlan. amelyeket megérthettek. És nagy volt az ő nyomorúsága. a mezőknek minden ehető füveit. Ezért van az. Hogy megtartassanak. de ha megölitek a táplálékotokat. az élővé tesz benneteket. én csak azon törvényekre tanítalak benneteket. lelketek is olyanná lesz. annál több kell belőlük. És Jézus folytatta: . amilyen az ételetek.. mint az a szántó-vető. és akinek földje élettől duzzadó kalászokat termett. égetni. ha élő táplálékot esztek. óh Uram. amely megöli a ti ételeiteket. és ne készítsétek a ti ételeiteket a halál tüzével. De mire az aratás ideje eljött az ő földje semmit sem termett. óh Uram? . aki élő magokkal vetette be földjét. és az állatoknak minden iható tejét. Mert mindezeket . amilyenek a gondolataitok. amit az élet tüzénél erősebb tűz már elpusztított. mert népem el fog veszni. Ezért Mózes összetörte a két kőtáblát.Mert. amit a tűz. hogy más törvényeket adjak nekik. Ne legyetek hasonlatosak ahhoz a balga szántó-vetőhöz. legalább engedd meg.A halál tüze az a tűz. A halál tüze nélkül készítsétek ételeiteket és egyétek a fáknak minden ehető gyümölcsét. De legyetek olyanok.Bennetek van. hogy Istennek az Ő Szent Lelke belétek szálljon és elvezessen benneteket az Ő egyetlen Törvényéhez.Szívem szomorúsággal van tele. Olyanok ők. mint a ti véretek. hogy legalább embert ne öljenek és ezért engedte meg nekik. És a halál tüze? . a ti véretekben. hogy ne legyenek ellened. . És minél távolabb vannak a törvények Istentől. a halálból pedig mindig halál. az Angyaloké három és az Istené pedig egyetlen Egy. amelyekre már eléggé érettek vagyunk. állatot egyaránt öltek. az a lelketeket is megöli. Hasonlóképpen. és amikor elérkezik az idő és megérnek ők is a Te igéidre. a fagy vagy a víz elpusztított. És ebből a tízszer tíz törvényből a farizeusok és az írástudók százszor tizet csináltak. akik nem tudják megérteni atyjuk szavát. hogy emberekké váljatok. magjait.Folytasd Mester és taníts meg bennünket mindazon törvényekre. fagyott és rothadt magokkal vetette be az ő földjét. fagyott és rothadt eledel.De én azt mondom néktek. az Ember Fiának törvénye hét. ami megöli a testeteket. és hasonlóképpen. Mert testetek azzá lesz.

haragra gerjedt és elkergette őt az asztalától. azért nekik kell a ti kenyereteket is elkészítni. akkor az Élő Isten nektek is olyan hosszú földi életet adna. De a halál tüze megöli a búzát. amely az Élet tüzével növelte és érlelte a ti búzátokat. mert ezek mind a Föld Anyánk angyalainak ajándékai. Elégedjetek meg két-három féle eledellel. És ugyanaz a Nap. hogy a Víz Angyala belé szálljon. És tedd ki ismét azokat a napra. hogy megsüsse a ti kenyereteket is. Mert bizony mondom néktek. Áztasd be a te búzádat. a kenyeret és a testet. De ne egyetek semmit. az pedig a bűnök és betegségek ösvényén a halálba vezet. hogy Isten angyalai készítsék el a te kenyeredet. . hogy a másik oldalukat is átjárhassa a Nap Angyala és hagyjátok ott napnyugtáig. amit mindenkor megtaláltok Föld Anyátok asztalán. Majd tedd ki azt reggeltől estig a napra. Ne főzzétek. vékony pogácsákat csinálj belőlük. ahogyan ők éltek. Mert bizony mondom néktek. hogy utálatos az az Isten szemében. mert az a sátántól való. Látván ezt ura. Mert a Víz. amikor a Nap a legmagasabbra emelkedett az égen. ahol a bűnök. a mezők magvaiból és füveiből. hogy a Levegő Angyala is átölelje azt. nehogy beleitek gőzölgő mocsárrá változzanak. amikor elhagyták Egyiptomot. aki soha nem támogatja a megosztást. Mert mindaz. ha ti is úgy élnétek. Ezután törd össze a búzaszemeket. akkor testetek békéje megszűnik. Azok az ételek. igyátok állataitok tejét és a méhek mézét. amit magatok körül láttok.Egyetek ezért egész életetekben Föld Anyánk gazdagon terített asztaláról és sohasem láttok szükséget. ugyanannak a tüze kell. összeszedte mindazt. Az Élő Istennek Élő Angyalai pedig csak az Élő Ember Fiainak szolgálnak. mindig úgy egyetek. amelyeket Isten bőségesen megterített asztalán találhattok. mint a falánk szolga. És tedd ki azt ezután a levegőre. betegségek és a halál tüze fogja elemészteni testeteket. nehogy elkergessen téged az Ő asztalától.az élet tüze táplálta és érlelte. fordítsátok meg azokat. Amikor pedig az Ő asztaláról esztek. . És ez a háború el fog pusztítani benneteket. ami az asztalon maradt és a falánk szolgát maga elé szólítván mondá: . Mert Isten az Élőknek Istene és nem a halottaké. mint amilyen az övéké volt. ahogyan azt Föld Anyánk asztalán találjátok. mert közébük való vagy. Nehogy úgy járjatok. Mindent fölfalt és összekevert telhetetlenségében. . . és ne keverjétek össze-vissza egyik ételt a másikkal. a disznóimmal együtt. És ne akarjatok mindent fölfalni. Mert a ti Istenetek a békesség istene. és nehogy a sátán asztalához kényszerüljetek.Vedd és edd meg mindezt. a szolgaság földjét. aki mindent fölzabált urának asztaláról. És amikor már mindenki befejezte az ő ebédjét. és soha betegséget nem láttok. aminek az ízét csak a halál tüze adja. és gazdagabb az Ő bőségesen megterített asztala is a föld összes gazdagjainak roskadozó ünnepi asztalánál. . De Mester. a Levegő és a Napfény Angyalai táplálták és érlelték a te búzádat a mezőn. hogy a Nap Angyala is rászálljon. amint a megosztott országok saját romlásukat okozzák. a kenyérnek és a testnek is.Vigyázzatok tehát és ne szennyezzétek be testetek templomát mindenféle utálatossággal. Mert bizony mondom néktek. erőt és ifjúságot adnak a ti testeteknek.kérdezték néhányan nagy csodálkozással. És bizony mondom néktek. ha mindenfélét összekevertek a ti testetekben. Délben.hogyan süthetnénk meg a mindennapi kenyerünket tűz nélkül? . Ne ébreszd fel tehát magad ellen Isten haragját. attól a pillanattól kezdve. Egyetek tehát azért mindig az Isten asztaláról: a fák gyümölcseiből.Hagyd. Mert Istennek asztala táplálta az agg Matuzsálemet is és a ti ősatyáitokat is. ahogyan ősatyáitok is tették. és nem az én asztalomhoz. amint a Nap felkel. és örökös háború fog dúlni bennetek. ami ezeken túl van az a sátántól jön. És e három Angyalnak áldása hamarosan előhívja az Élet csíráját a te búzádból. Mert a Nap tüze ad életet a búzának. még a másokét is. az Élő Isten gazdagabb a Föld minden gazdagjánál.

Kerüljétek el a sátán kísértéseit és figyeljetek Mennyei Atyátok angyalainak szavára. akkor naponta csak egyszer üljetek az Isten asztalához. ami a legjobb mindegyikőjüknek. Csak akkor egyetek. templommá válik az Ember Fiának teste és az ő belseje oltárrá. Ha így étkeztek. 0. amikor ilyen módon étkeztek az Ő asztalánál. és a sátán messze elkerüljön benneteket. ha cselekszi Isten törvényeit. És még ugyan ebben a hónapban kezdjétek inni állataitok tejét. . beszennyezvén testüket minden féle undoksággal. aki naponta a kétszeri étkezésnél többször eszik.És az Isten angyalai elhagyják testét. . mint egy oltár.Amikor étkeztek. az Isten ereje hatol belétek. Júliustól egyétek a savanyú szőlőt. bizony mondom néktek. hogy a Mennyei Atya angyalai lakozzék bennük.5 kg). hogy a Mennyei Atya megtartsa a ti testeteket. azután mindig egyharmaddal kevesebbet egyél. Csak akkor térjetek be Isten . amit az Ő asztalán találtok. hogy amennyivel egy étkezés során jóllaktál. hogy azok tejükkel táplálhassák az Embert. hogy testetek megtisztulhasson. másodszor pedig. hol. vigyázzon rátok felülről a Levegő Angyala. És egyetek olyan lassan.Ne egyetek úgy. Hanem a lélek által éljetek és álljatok ellen a test kívánságainak. sohasem lakjatok teljesen jól. amikor az Isten asztala terítve van előttetek és mindig azt egyétek. Mert. hogy az Isten angyalai örvendezzenek testetekben. amely a legtökéletesebb az összes maghozó füvek közül. bizony mondom néktek. A zamatos fügét október és november hónapokban egyétek. Mindig akkor egyetek. mert elkerülik a sátán minden förtelmességeit. Ezért ne tegyetek semmit az Isten oltárára. Mert Isten angyalainak ereje száll belétek azzal az élő táplálékkal. És akkor hosszú életetek lesz a földön. Ne zavarjátok meg testetekben gyakori étkezésekkel az angyalok munkáját. hogy véretek megtisztulhasson a ti bűneitektől. Akkor mindig szolgálni fognak benneteket Isten angyalai és soha sem fogtok a sátánnak és az ő nyavalyáinak rabszolgaságába esni. amikor zaklatott a ti lelketek. De a sátán gőzölgő mocsárrá változtatja annak testét. először amikor a Nap delelőre ér. és a Víz Angyala vérré változtassa azt testetekben. hogy gyarapítsa a ti testeteket. Mert a sátán és hatalma mindig arra csábít. sosem láttok betegséget. hogy a Levegő Angyal megáldhassa étkezéseteket. hogy felette legyen két Minának. És a böjtötök mindig kedves lesz az Isten angyalainak szemében. és a sátán eltávozhasson belőle. Augusztus hónapjában gyűjtsétek be a szőlőt. Mert jól tudja a ti Istenetek. mintha imádkoznátok Mennyei Atyátokhoz. az a sátán munkáját végzi a belsejében. És amikor étkeztek. Mert. hogy többet és még többet egyél. Úgy vigyázz. -Ne legyen azonban a napi ételetek súlya kevesebb. mert kedvesek lesztek az Atya előtt. És ha azt akarjátok. az. és ne gondoljatok senkire haraggal az Ő templomában. Mert az Isten asztala olyan. És a Mennyei Atya az ilyet nem tűri tovább az Ő asztalánál. amikor lenyugszik. akik csak a Mennyei Atya asztalánál étkeznek. akinek étkezését nem áldja meg a Levegő és a Víz Angyala. . az templomban tartózkodik. és mikor mire van szükségetek. mert azért adta Isten a mezők növényeit az összes tejadó állatnak. amit a Mennyei Atya ad néktek királyi asztaláról. Mert bizony mondom néktek. Ne egyétek a távoli országokból hozott tisztátalan ételeket. Ebből legyen a ti mindennapi kenyeretek. hogy annak nedve szolgáljon nektek italként. amikor a fák nem hoznak gyümölcsöt. mint a falánkok. mert az ilyen kedves a ti Atyátok szemében. akik kapkodva tömik tele magukat. alulról pedig a Víznek Angyala. mint egy Mina (kb. júniustól a búzát. amit azután hamarosan a sátán vesz birtokba. Mert ő adja minden ország népeinek azt a táplálékot. Decemberben egyétek az eső után növekvő füveket.Május hónaptól kezdve az árpát egyétek. Szeptember havában szüreteljétek le a Nap Angyalai által megédesített szőlőt. Mert bizony mondom néktek. Lélegezzetek hosszan és mélyen. hanem mindig a ti fáitok termését fogyasszátok. de őrizkedjetek attól. boldogok azok. És egyétek azt mandulával azon hónapokban. hogy az folyékonnyá váljék. Mert bizony mondom néktek. a ti Mennyei Atyátok jól tudja mire és mikor van testeteknek szüksége. és az aki az Ő asztalánál étkezik. És alaposan rágjátok meg az ételt a fogaitokkal. a maradékot pedig hadd aszalja meg számotokra a Nap Angyala.

mint ahogyan ti dolgoztok hat napon keresztül a Föld Anya birodalmában. mert a parázna ember hasonlatos az olyan fához. és ne heverésszetek tétlenül ágyatokban. amikor Mennyei Atyátok asztalánál magatokba fogadjátok az Ő végtelen erejét. örök életetek lesz a Mennyek Országában. hogy testetek akár melegebbé. És ezen a hetedik napon az Ő angyalai hadd építsék a ti testetekben a Mennyek Országát. mert a Levegő és a Víz Angyalai már odakint várnak rátok. És a ti testetekben ne zavarja meg ezen a hetedik napon semmiféle étel az angyalok munkáját. mérgelődve. A hetedik napon ne vegyetek magatokhoz semmiféle földi eledelt. a ti lelketek építésére. mert ez kedves lesz Mennyei Atyátok szívének. Ne paráználkodjatok. vagy haraggal.És elküldi őket hozzátok. . Kerüljetek el mindent. és távozzék el tőletek minden rossz gondolat.Mert bizony mondom néktek. hogy azok veletek legyenek az éjszaka folyamán. minden éjszaka Mennyi Atyátok birodalmának szeretett vendégei lesztek. ha nem ismertek betegséget a Földön. ami túl forró. hogy se meleg. Éjjel és nappal álljatok ellen a sátán csábításának. sem nappal. éltető erejét. akkor az Embernek Fiai Isten Fiaivá változnak. Tehát ne paráználkodjatok. valahányszor melegebb lesz a ti testetek. hogy a sátánnak minden itala és füstölői utálatosak a ti Istenetek előtt. Mert azt akarja a ti Föld Anyátok. Isten ezért hosszú életet ad néktek a Földön. . hogy ébresszen fel titeket álmaitokból. És amint reggelenként felébredtek. És ne élvezzétek a sátánnak semmiféle italait és füstölőit. bánatosan. hanem csak az Isten igéivel éljetek.Ekkor majd a ti Mennyei Atyátok elküldi hozzátok ismeretlen angyalait. És ne feledkezz meg róla. De soha ne üljetek az Ő asztalához. érezni fogjátok magatokban az Ő ismeretlen angyalainak megvilágosodást nyújtó. sem éjjel. Munkálkodjatok egész napon át szorgalmasan a Föld Anya angyalaival. mint amilyenné a Föld Anya angyalai tették azt. amint elküldi hozzátok a ti testetek építésére az Ő angyalait minden nap a ti Föld Anyátok. amit szomorúan. minden éjjel a ti Mennyei Atyátok.És a Mennyei Atya minden reggel elküldi majd hozzátok a Nap Angyalát. amíg az étvágy angyala oda nem csalogat benneteket. se hideg ne ártson a ti testeteknek. Ne virrasszatok éjjel és ne aludjatok nappal. mert Isten legkedvesebb angyalai fognak szolgálni a Földön: az Öröm Angyalai lesznek veletek. nehogy az Isten angyalai elpártoljanak tőletek. Mert megfertőzi mindazt a sátán lehelete. És életetek hosszú lészen e földön. .az Ő országának ismereteire. bizony mondom néktek. vagy túl hideg. Mert mindaz méreggé válik bennetek. És ne hagyjátok. Ha betartjátok Föld Anyátok törvényeit. de a hetedik napon szenteljétek testeteket Mennyei Atyátoknak. Mert bizony mondom néktek. amint a Föld Anyánk angyalai akiket már ismertek . És az a fa időn előtt kiszárad. étvágytalanul esztek. és amikor a ti Mennyei Atyátok elküldi hozzátok legkedvesebb angyalát. És a mi Mennyei Atyánk ismeretlen angyalai meg fognak tanítani sok mindenre benneteket a Mennyek Országáról. Helyezzétek tehát örömmel adományaitokat testetek oltárára. ha nappal a Föld Anyátok tart ölelő karjaiban. De amikor a Nap lenyugszik. hogy örök életetek lehessen a Mennyek Országában.Örvendezzetek tehát mindig az Ő angyalaival együtt az Ő királyi asztalánál. Mert bizony mondom néktek. .szentélyében. amelynek életnedve elfolyik törzséből. nehogy a sátán kiszárítsa testeteket és az Atya magtalanná tegyen titeket. ha meghalljátok angyalainak hívó szavát. Hat napon keresztül tápláljátok testeteket a Föld Anya ajándékaival. az álmot. . hogy minden hetedik nap szent. Mert. ha betartjátok az ő törvényeit. és soha többé gyümölcsöt nem terem. Legyetek egész nap a Mennyei Atya országában az Úr angyalaival. hogy egyre jobban megismerjétek őket és az ő munkájukat. éjszaka pedig Mennyei Atyátok leheli rátok csókját. mindannyiszor Ő el fogja . akár hidegebbé váljék. De engedelmeskedjetek az Ő hírnökének. mert az az Istennek szenteltetett. akkor térjetek nyugovóra és egész éjjel legyetek együtt az Álom Angyalával. hogy virrasszatok tőle éjjel és aludjatok nappal.

szenteltessék meg a Te Neved. szeressenek és szolgáljanak néktek. akik éjjel-nappal szüntelenül munkálkodnak a Földnek és a Mennynek Országán. a Munka Angyalát. Imádkozzatok ezért így a ti Mennyei Atyátokhoz: "Mi Atyánk. . Mert örökké tartó öröm és boldogság van Isten Élő Országában. Fogadjátok ezért ti is magatokba Isten legerősebb angyalát. legyen meg a Te akaratod. miképpen mi is megbocsátunk azoknak. akkor mindaz. És ne vígy minket a kísértésbe. Mert tiéd az ország. úgy a földön is. kétségbeesés és bánat uralkodik a sátán sötét halálbirodalmában. Vegyetek példát a hullámzó vizektől. Munkálkodjatok tehát szünet nélkül Isten országának építésén. most és mindörökké. mint Mennyei Atyátok Szent Lelke. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. érzitek és követitek a Törvényt. szenteltessék meg a Te Neved. aki újra felmelegít benneteket. hogy azok tanítsanak benneteket. És valahányszor fázni fog testetek. a növekedő növényektől és fáktól. hogy olyan tökéletes legyen a ti lelketek. Jöjjön el a Te országod. amiben élet van az mozog és csak az mozdulatlan. hogy tudjátok. hogy az Életnek örök mozgása megtartson benneteket és elkerüljétek a halál örök mozdulatlanságát. érezzétek és betartsátok azokat. Mert minden. És akkor Föld Anyátok és Mennyei Atyátok elküldi majd hozzátok az Ő angyalait. Imádkozzatok minden nap a ti Mennyei Atyátokhoz és Föld Anyátokhoz. a ti szívetekbe és a ti kezeitekbe. megadatik néktek. és dolgozzatok együtt Istennek Országán. Szolgáljatok ezért az Élő Istennek. a szaladgáló és játszadozó állatoktól. Miként Te benned. mindannyiszor eljön hozzátok az az angyal. Isten pedig az Élőknek Istene és a sátán a halottaké. és olyan tökéletes legyen a ti testetek. ha ti megértitek. de szomorúság. hogy elkerüljétek a sátán birodalmát. amiért imádkoztok Mennyei Atyátokhoz és Föld Anyátokhoz. És ők fel fogják írni Istennek törvényeit a ti fejetekbe. ki a mennyekben vagy. Kövessétek a Mennyei Atya és a Föld Anya összes angyalainak példáját. azonképpen bennünk is." Föld Anyátokhoz pedig ekképpen imádkozzatok: "Mi Anyánk. a hatalom és a dicsőség. ami halott. de szabadíts meg minket a gonosztól. és lenyugvó Naptól. hűséges fiai. Legyetek ezért Föld Anyátoknak és Mennyei Atyátoknak igaz. Legyen meg a Te akaratod. aki le fog hűteni benneteket. vegyetek példát a felkelő. Mert. Mert mindennél nagyobb Istennek az Ő bölcsessége. És bocsásd meg a mi bűneinket. úgy küldd el őket hozzánk ma is. Mint a Mennyben. a növő és fogyó holdtól és a feltűnő és lehulló csillagoktól. Minden mozog és teszi a maga dolgát. ki a Földön vagy. Ahogyan mindennap elküldöd a Te angyalaidat. akik ellenünk vétkeztek. Jöjjön el a Te országod. mint Föld Anyátok élő teste. a susogó szellőktől. szeretete és hatalma. nehogy a sátán rabszolgaságába süllyedjetek. Ámen. És bocsásd meg a mi vétkeinket.küldeni hozzátok azt az angyalt.

szétszéledtek az Emberek Fiai közé. . Azután Jézus így szólt hozzájuk: . hogy rászálljon a ti testetekre Föld Anyátok békéje és a ti lelketekre Mennyei Atyátok békéje. Úgy adjátok békességeteket oda mindenkinek. Anyátokkal és Testvéreitekkel az Emberek Fiaival. . . És hadd uralkodjék mindkét békesség az Emberek Fiai között. és akik szenvedtetek a küzdelemben és a sikertelenségben! Mert az Én békém megerősít és megvigasztal benneteket. a test és az egészség.Most pedig térjetek vissza a ti Testvéreitekhez. És így búcsúztak egymástól: "BÉKE VELETEK" . . hogy a sötétségben háborúskodóknak elvigyék a Világosság Békéjét. és vigyétek el nekik is a ti békéteket. fejükben a törvény bölcsességével és kezükben az újjászületés hatalmával. Ámen. . mert ők megtalálják Mennyei Atyánk Békéjét.Béke veletek! Ezért ti is mindig így köszöntsétek egymást. és ne vétkezzetek többet. A többiekre pedig rászállt az Ő békéje. mert Istennek Országa lészen bennetek. de szabadíts meg minden rossztól. akik megfáradtatok. valamint testvéreitekkel. Mától kezdve éljetek békében a ti Mennyei Atyátokkal és Föld Anyátokkal.Amiként testetek újjászületett a Föld Anya angyalai által.Béke veletek! . az Emberek Fiaival. amit ellened vétkeztünk. Eddig háborúságban voltatok a ti Atyátokkal. ugyanúgy szülessen újjá a ti szellemetek is a Mennyei Atya angyalai által. mert tiéd a Föld. ahogyan Én adtam békességemet tinéktek. És egyedül csak a sátánnal harcoljatok.Mert az én békém örömteljes. *** Szívükben a Szeretet Angyalával.miképpen mi is jóvátesszük mind azt. Ezért majd így köszöntelek benneteket: . És ne vígy minket a betegségbe. akikkel eddig háborúskodtatok." És valamennyien együtt imádkoztak Jézussal a Mennyei Atyához és a Föld Anyához.és eltávozott közülük. .Én a Föld Anya békességét hoztam a ti testeteknek és a Mennyei Atya békességét a ti lelketeknek.Mert az Én békességem Istentől való. és a sátánt szolgáltátok. Mert boldogok a békességre törekvők. .Menjetek. Legyetek ezért hát igaz Fiai Atyátoknak és Anyátoknak. És akkor megtaláljátok magatok között is a Békét. hogy el ne ragadja békességeteket. hogy igaz testvérei lehessetek az Emberek Fiainak.Jöjjetek énhozzám mindnyájan.

1999. Edmond Bordeaux Székely: THE ESSENE GOSPEL OF PEACE . ESSZÉNUS BÉKE EVANGÉLIUM Második könyv AZ ESSZÉNUSOK ISMERETLEN KÖNYVEI Eredeti arámi és héber szövegekből fordította és sajtó alá rendezte EDMOND BORDEAUX SZÉKELY -------------------------------------------------------------------------------- TARTALOM ELŐSZÓ BEVEZETÉS ÉNOK LÁTOMÁSA.Book Two INTERNATIONAL BIOGENIC SOCIETY Printed in the United States of America. 1981.Élő Föld S.A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Prof. a legősibb jelenések Isten szól az emberhez MÓZES ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL A Tízparancsolat AZ EGYESÜLÉSEK Egyesülés a Föld Anya Angyalaival A Nap Angyala A Víz Angyala A Levegő Angyala A Föld Angyala Az Élet Angyala Az Öröm Angyala A Föld Anya Egyesülés a Mennyei Atya Angyalaival Az Erő Angyala A Szeretet Angyala Bölcsesség Angyala Az Örök Élet Angyala A Munka Angyala .Corp. Hungarian Translation Living Earth . Dr.

hogy az esszénusok nem beszéltek egymással lábjegyzetekben! Jelenlegi formájában legfeljebb néhány dogmatikus olvasóra számíthatsz a teológiai szemináriumokból. stb. még az egyházatyák és skolasztikusok legunalmasabb értekezéseinél is. Nagyon büszke voltam rá. és teljesítményem tudatában odaadtam barátomnak. . mint új álmatlanság elleni orvosságot hirdetve az egészségi magazinokban. perceken belül elaludtam. és azt a vitalitást kell belevinned. . . mi a véleménye az én monumentális fordításomról: . Biztos vagyok benne. . Megpróbálhatsz néhány példányt eladni ilyen módon. tedd irodalmivá. semmi ártalmas vegyszer stb. ami a többi könyvedben fellelhető.A Béke Angyala A Mennyei Atya JÉZUS ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL A Hétszeres Béke Béke a Testtel Béke a Szellemmel Béke a Közösséggel Béke az Emberiséggel Béke Korok Bölcsességével Béke a Föld Anya Birodalmával Béke a Mennyei Atya Birodalmával A HOLTTENGERI TEKERCSEKKEL AZONOS TÖREDÉKEK AZ IGAZSÁG TANÍTÓJÁNAK ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL JÁNOS ESSZÉNUS EVANGÉLIUMÁBÓL A JELENÉSEK ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL -------------------------------------------------------------------------------- ELŐSZÓ Az Esszénus Béke Evangélium Második Könyve Egy nagy gyónással kell kezdenem ezt az előszót: nem ez az első angol fordítása az Esszénus Béke Evangélium Második Könyvének. bőséges filológiai és szövegmagyarázó lábjegyzetekkel. hogy olvassa el.válaszolta. Az első fordításom éveket vett igénybe. hanem a második. mint az álmatlanság gyógyszere.Újra kell írnod. akik láthatólag mazochista élvezetnek tekintik az ilyesmik olvasását.tette hozzá mosolyogva -.ahányszor csak olvasni próbáltam. Annyira száraz és érdektelen.Nagyon rossz. amiket senki sem olvas manapság. amíg elkészült. található benne bizonyos érték. Mindazonáltal . szó szerint. olvashatóvá és vonzóvá a huszadik századi olvasók számára. és ő folytatta. hogy valójában a Harmadik Könyvet már nem is szándékozom elolvasni. . Szótlanul hallgattam.rosszabb. amikor befejeztem. a kereszthivatkozások százaival. Két héttel később megkérdeztem. Aldous Huxleynek..

A nagy misztikusok . kérvén az előszóban megígért második és harmadik könyvet. mind az ókorban. emlékeink és megérzéseink legyenek egyidejűleg. az Esszénus Evangélium Első Könyvével kapcsolatban. hogy a tér. ahol ugyanaz egyidejűleg többet is jelent. hogy az emberek szívét értelmükön. ami nem található meg az anyagi világot uraló törvényekben. Lehetséges számunkra. Ezért azok a matematikai törvények. (egyetlen lábjegyzet sincs!). amíg kihevertem kritikáját. Bizonyos dinamikus egység létezik a tudatunkban.Hosszú időbe telt. és órák perceknek. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi. hogy különböző gondolataink. Van valami. megbirkózva az élet nagy problémáival. Az egyes korokon keresztül a misztikusok felfedezték. így a végső megítélést olvasóimra kell bíznom. hogy nagyon szerette volna. erőt vettem magamon. hogy az emberi tudat törvényei magukba foglalnak egy aspektust. hogy az megragadja a huszadik század emberét. Átírtam az egész kéziratot. hogy tudatunk a legközvetlenebb realitás a számunkra és. Az első út a tudaté. hogy ez a kulcs az Univerzumhoz. Ha a Második és Harmadik Könyv is olyan népszerű lesz. nem alkalmazhatók a tudatnál. s így esetleges mértékek nem alkalmazhatók az ezen úton elérhető Igazságra. akkor a sok éves erőfeszítéseim bőséges kárpótlást nyernek. úgy kezelvén. képeink. Sajnos Aldous már nincs közöttünk. a világ minden részéről. hogy megpróbáljam. ötleteink. Nem volt könnyű. hogy hű maradjak az eredetihez. Kalifornia 1974. nem lesznek érvényesek a tudati síkon. De van egy érzésem. a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. november 1. mint az első. és barátom kritikáját már új megvilágításban láttam. amit az adott kor nagy mesterműveinek formájában kapunk. abban a birodalomban. Tudatunk nem a térben létezik és ezért nem írható le térbeli mértékekkel. s ez a multiplicitás a másodperc töredéke alatt mégis dinamikus egységet képez. mint egy irodalmat és költészetet. EDMOND BORDEAUX SZÉKELY San Diego. Az első Igazsághoz vezető utat a tudat útján követték a nagy misztikusok. eszmetársításaink. és egyidejűleg olyan módon tálaljam az örök igazságokat. hogy elolvassa második fordításomat. Közben változatlanul kaptam a levelek ezreit olvasóimtól. Úgy tekintették. ahol néha másodpercek óráknak tűnnek. amelyek érvényesek az anyagi világban és a kulcsot jelentik annak megértéséhez. A kéziratot évekre félretettem. Az elmúlt évek érettebbé tették hozzáállásomat. mind napjainkban. mert az esszénusok mindenek előtt arra törekedtek. ahol kettő meg kettő nem szükségszerűen jelent négyet. és újra kezdtem írni. És mégis. valamint életük hatásos és eleven példáján keresztül nyerjék meg. A misztikusok arra is rájöttek. Saját idővel rendelkezik. a második a természeté. ami mi vagyunk. Végül. -------------------------------------------------------------------------------BEVEZETÉS Három út vezet az Igazsághoz. ami bennünk van. amelyek érvényesek a természetben és az egész anyagi univerzumban. életbevágóan fontos volt. ami nagyon gyakran időtlenség. idő és súly mérései.

ami megadatott . mindent térben és időben mér. Míg az első. a spektrál analízis segítségével meghatározza az egyes bolygók alkotóelemeit. éppen úgy. és így a természeten és anyagi világon keresztül az Igazsághoz vezető úton haladva. hogy az emberi tudat specifikus törvényeit alkalmazzák az anyagi univerzumra is. a nagy mesterek csodálatos eredeti megérzései gyakran veszítenek vitalitásukból. és semmibe veszik a többit. amint továbbadódnak generációról generációra.egyidejűleg a legközelebbi energia. A legnagyobb tudósok felismerték. amely az Igazsághoz.ami folytatódik annak a láncnak a végétől. Nincs egy fix pont. A tudomány. Olyan következésekre juthatnak. amint azt az esszénus hagyományok értik és értelmezik. dogmává alakulnak. amihez hozzáköthetné a lánc végét. akik a sajátjuk mellett tagadják az Igazság bármely más megközelítését. és sokan követték minden korban tapasztalatokon és kísérleteken keresztül. A tudós. miután átalakította az emberiség életét. Az Igazsághoz a természeten keresztül vezető út nem a dogmatikus tudósé. . . a második út az ellenkező irányt választja. a misztikushoz hasonlóan gyakran esik túlzásokba. ahol ezek nem érvényesek. túlzásokba eshetnek. hogy azon személyek. hogy számunkra a legközvetlenebb és legbelsőbb realitás. hogy az emberi tudat. és adataival létrehozza az összes lehetséges korrelációt. hogy a tudományos lánc mögött van valami más. az élet és az univerzum végső problémáira adandó teljesen kielégítő válaszokkal. akik az Igazsághoz a tudat útján akarnak eljutni. miután a realitással és az élettel már minden kapcsolatát elveszítette. mind messzebb és messzebb kerülvén a valóságtól. kvantitatív mérésekkel dolgozik. A természet egy hatalmas nyitott könyv. Másik veszély az. Nagyon gyakran módosulnak. és elhanyagolják az annak megfelelőeket. és matematikai módszerekkel előre megállapítja az égitestek mozgását. eredményezte az emberiség nagy tanításait. elmaradt a létezés. A misztikus gyakran teremt magának mesterséges világot. és nagy értékeket hozott az ember számára. amelyek nem illeszkednek pontosan saját kategóriáikba és osztályozási rendszerükbe. A tudós ok-okozat lánca biztos minden részletében. eltorzulnak. Sajnos. amiben minden megtalálható. a nagy megérzéseket. amely a tudaton keresztül halad. aki pontos. ahogy az első út sem az egyoldalú misztikusé. a tudat útja belülről indul. a különböző naprendszerekbe és galaxisokba.felfedezték. ott vannak a dogmatikus tudósok. és végül is az Igazság keresőinek kell kiásniuk. a tudós nem képes megválaszolni a minden dolgok kezdetével és végével kapcsolatos nagy és örök kérdéseket. az indukciós és dedukciós módszereket alkalmazva. . akik képesek eljutni a lényegükhöz.amellett. vagy annak forrásához vezet. De a tudós. Annak kezdőpontja a külső világ. Az az Igazsághoz vezető út. és a nagy mesterműveket minden korban. és értékeik még gyakrabban kövesednek bele intézményekbe és szervezett hierarchiákba. hogy ez az egyetlen út. míg végül egy elefántcsonttoronyba kerül. Ez a tudósok útja. Csillagászati teleszkópjával behatol a kozmikus tér távoli zugaiba. ami segít neki magyarázni és mérni az univerzumot. és onnan hatol be a dolgok teljességébe. és nem hajlandók realitásként kezelni olyan tényeket és jelenségeket. de nem tud mit kezdeni a lánc végével. valamint az életet. Ilyen tehát az első út. Nagyon gyakori. Az említett utak közül a második a természet útja. A tudós az ok-okozat törvényét alkalmazva létrehozza az okok és hatásaik hosszú sorát. A tiszta intuíciókat megfojtotta az idő homokja. ami az Igazsághoz vezet. harmónia és tudásforrás. ha megtanuljuk kivonni belőle azt az inspirációt. Ugyanakkor.

Ez az oka annak.hogy minden szöveget szó szerint vesznek. . hanem éppenhogy harmonikusan kiegészíti egyik a másikat. Ezen könyvek értelmezésének esszénus módszere egyrészről az. Miután mindegyik nagymesternek alkalmazkodnia kellett tanításaiban hallgatóságának színvonalához. Ha megtanuljuk nyelvét. amelyhez a szóban forgó mester tanításai éppen szóltak. A dogmatikus teológus és az elfogul tudós megközelítése két szélsőséget képvisel. túlzó módjukon ezen szimbolisták ezrével csinálták e csodálatos szövegek különböző és teljesen ellentmondó értelmezéseit. Jézus és az esszénusok a sivatagba és így követték a második utat. amit a nagy tanítások továbbítottak hozzánk. és olyan végkövetkeztetéshez jut. mint íratlan hagyományok élték túl. mindezért az Igazság megközelítésének általunk alkalmazott módja háromszorosan egy: nevezetesen a tudaton. és néhányat megvizsgálunk. amelyek együtt alkotják azt. Ez a dogmatikus út a megkövesedés hosszú folyamatának eredménye. A harmadik hiba annak feltételezése. s azokat minden korszakban egy szűk kisebbség tartotta életben és gyakorolta. Ilyen módon történhetett az. Amikor a teológus ezt a legkönnyebb. mint teljesen értékteleneket. de egyoldalú megközelítést követi. amelyek milliókat inspiráltak az évezredek során. és egyidejűleg a tudatét is. A két út nem összeférhetetlen. hogy harmonikus összhangba hozzuk őket az emberi tudat és a természet törvényeivel. Ezen írások tanulmányozásának különböző módjai vannak. hogy ezen könyveknek nincs egyéb. Tömören. Ezzel párhuzamosan. hogy megfogalmazzák mind exotérikus.minden korok nagy gondolkodóinak. és a világirodalom nagy mesterműveinek formájában. aki úgy veti el azokat. és másrészről. minden formától. Sajátos. vagy szent írások. amivel az igazságok elkerülhetetlenül dogmákká alakulnak. Az Igazsághoz vezető harmadik út az elmúlt idők nagy gondolkodóinak bölcsessége. amint ezt teszik egyes szimbolisták. hogy a nagy tanítók olyan csodálatos és mélyen rejtett igazságokhoz jutottak. mindkettő törvényeinek teljes tudásával. és nem egyebek. mint szimbolikus tartalmuk. amelyek megfeleltek az adott nép és kor alapvető szükségleteinek.amit a teológusok és a szervezett egyházak alkalmaznak. és érvényteleneket. tudása és tapasztalata. és lefordítunk az esszénusok szent írásai közül. Az exotérikus közléseik érthetőek voltak a nép számára nagy általánosságban. állandóan ellentmondásokba és bonyodalmakba keveredik. Buddha az erdőbe. figyelem vesszük azon kor és környezet tényeit és körülményeit. mind ezotérikus tanításaikat. Ez a megközelítés figyelembe veszi annak a népnek a fejlettségi és értelmi színvonalát is. . hogy az emberiség nagy mesterei időről-időre visszavonultak a természetbe: Zarathusztra és Mózes a hegyek közé. ami ugyanolyan távol van az igazságtól. mint írott részben. és a különböző szabályok. a természet fel fogja tárni az élet és az univerzum összes törvényét. szükségesnek találták. amelyben íródtak. Az esszénus hagyományok szelleme ellentétben van e kortalan írások interpretációjának mindezen módjaival és egészen más megközelítést követel. . mint parabolák. Egyik az. szabálytól és dogmától mentesen. amit manapság univerzális kultúrának neveznénk. formák és rituálék olyan kifejezésekben voltak megfogalmazva. mint ezen szövegek kutatójáé. rituálétól. az ezotérikus tanítások a korokat részben. a természeten és a kultúrán keresztül visz a célhoz. a nagy szent könyvek. A következő fejezetekben ezt az Igazsághoz vezető háromszoros utat fogjuk követni.

Elutasítván a szószerinti és tisztán tudományos értelmezés dogmatikus módszereit. Légy nyugodt. és Tudd meg Én vagyok az Isten. -------------------------------------------------------------------------------ÉNOK LÁTOMÁSA A LEGŐSIBB KINYILATKOZATATÁS ISTEN szól az emberhez: Én szólok hozzád. és Tudd meg Én vagyok az Isten. és Tudd meg Én vagyok az Isten. Én szóltam hozzád. Légy nyugodt. és Tudd meg Én vagyok az Isten. Légy nyugodt. Én szóltam hozzád. Légy nyugodt. és Tudd meg Én vagyok az Isten. Első szavaidban. Első gondolatodban. az esszénusok nagy hagyományaival összhangban. igyekszünk az Esszénus Béke Evangéliumot lefordítani saját tudatunk és a természet fényében. Mikor megszülettél. Én szóltam hozzád. Mikor megpillantottad a világot. valamint a szimbolisták túlzásait is.A következő oldalakon az Igazság értelmezésének ezen szellemében adjuk az Esszénus Béke Evangélium fordítását. akiknek közösségéhez a Holttengeri Tekercsek szerzői maguk is tartoztak. Légy nyugodt. . Én szóltam hozzád.

A Szent Hegyek által. Az esőben és hóban. Én szólok hozzád. A völgyek és hegyek által. és Tudd meg Én vagyok az Isten. és Tudd meg Én vagyok az Isten. Légy nyugodt. és Tudd meg Én vagyok az Isten. Én szólok hozzád. Első szerelmedben. Légy nyugodt. Én szólok hozzád. Légy nyugodt. Légy nyugodt. és Tudd meg Én vagyok az Isten. Első dalodban. Én szólok hozzád.Én szóltam hozzád. és Tudd meg Én vagyok az Isten. és Tudd meg Én vagyok az Isten. . Légy nyugodt. A mezők füveiből. Én szóltam hozzád. Légy nyugodt. Az erdők fáiból. Én szólok hozzád. és Tudd meg Én vagyok az Isten. Légy nyugodt.

Én szólok hozzád. és Tudd meg Én vagyok az Isten. és Tudd meg Én vagyok az Isten.Én szólok hozzád. és Tudd meg Én vagyok az Isten. és Tudd meg Én vagyok az Isten. A reggeli harmatban. Légy nyugodt. Légy nyugodt. Légy nyugodt. Én szólok hozzád. Én szólok hozzád. Légy nyugodt. és Tudd meg Én vagyok az Isten. A mennydörgésben és villámokban. A tenger hullámaiban. A ragyogó csillagok által. Én szólok hozzád. Én szólok hozzád. A Nap sugaraiban. Én szólok hozzád. . Légy nyugodt. Légy nyugodt. A viharok és felhők által. Légy nyugodt. és Tudd meg Én vagyok az Isten. és Tudd meg Én vagyok az Isten. Az esti csöndben.

Az ősök bölcsessége által.Én szólok hozzád. mintha kemencéből áradna. Én szólok majd hozzád. Én szólok hozzád. . Légy nyugodt. Légy nyugodt. Légy nyugodt. és Tudd meg Én vagyok az Isten. Légy nyugodt. Az idők végezetével. Én szólok majd hozzád. -------------------------------------------------------------------------------AZ ESSZÉNUSOK MÓZESRŐL ÍROTT KÖNYVÉBŐL A TÍZPARANCSOLAT És az egész Sínai-hegy füstben úszott. Légy nyugodt. Mikor Angyalaimat meglátod. mert az úr tűzben szállt alá: úgy gomolygott a füst. Légy nyugodt. és Tudd meg Én vagyok az Isten. A csodálatos szivárványban. míg az egész hegy félelmetesen remegett. és Tudd meg Én vagyok. és Tudd meg Én vagyok az Isten. Az Örökkévalóságon át. Én szólok majd hozzád. és Tudd meg Én vagyok az Isten. és Tudd meg Én vagyok az Isten. Én szólok majd hozzád. az Isten.

Üdvözöld a Nap Angyalát az ötödik reggelen. És Mózes felment az Istenhez. Egyesüljél a Béke Angyalával a negyedik estén. mert a föld és a mennyek néked adattak a Törvény által. . és tartsd meg annak szentségét. Ne csinálj magadnak hamis törvényeket. csapások fognak érni nemzedékről nemzedékre. és szenteld nekik tenmagad. Ne csinálj magadnak semmilyen képet. hogy hosszú életed legyen a földön. A Föld Anya mindezen Angyalai üdvözölnek téged. mint a köves talajba vetett mag. az Örök Óceán közepén. amely gyökér nélkül hamarosan elpusztul. ami szövetség lesz a Fény Gyermekei számára. Te nem szeged meg a Törvényt. Üdvözöld a Föld Angyalát a második reggelen. a te Istenednek napja. aki kihoztalak téged a sötétség kötelékének mélységeiből. és nincsen vége. Azon a napon ne végezzél semmilyen munkát. Ne add el a Lelked. és csak az veheti el. aki a te Istened. ahol az Életfa áll. Üdvözöld az Öröm Angyalát a negyedik reggelen. vagy alant a földön lévő Törvényről. emlékezzél meg róla. A Mennyei Atya megszentelt ajándékát. aki engedelmesen felment hozzá.És az Úr leereszkedett a Sínai-hegyre. Mert tudd meg. mondván: Én vagyok a Törvény. Egyesüljél az Erő Angyalával az ötödik estén. ahol az Életfa áll. És az Úr mondá Mózesnek: . Imádkozzál a Mennyei Atyához szombat estéjén. Istened Országát. Tiszteld a te Föld Anyádat. hogy hat napon keresztül fogsz dolgozni az Angyalokkal. Üdvözöld a Víz Angyalát a hatodik reggelen. aki adja. Ha elhagysz engem. amelynek nincs kezdete. Egyesüljél az Örök Élet Angyalával a második estén. de a hetedik napon a te Urad Fényében lakozol. hogy beléphessél a Végtelen Kertbe. és minden dolgok megadatnak néked. Egyesüljél a Szeretet Angyalával a hatodik estén. és belépjen az Örökkévalóság Óceánjába. mert neked adom a Törvényt. a hegy tetejére: magához szólította Mózest. hogy örök életet nyerjél a mennyekben. mert én vagyok a Törvény. és tiszteld Mennyei Atyádat. hanem keresd a Fényt. Ha megtartod parancsolataimat. Ne alázd meg a Szeretetet. a te népednek. Üdvözöld Föld Anyádat a Szombat reggelén. A Szombat a Törvény Fényének.Jöjj hozzám. Ne legyenek néked idegen Törvényeid énelőttem. hogy lelked megmártózzék a Fény Forrásában. A Mennyei Atya mindezen Angyalai fognak egyesülni veled. akkor beléphetsz a Végtelen Kertbe. aki a szent Törvény. mert a világ gazdagsága olyan. A hetedik nap a Szombat. Üdvözöld a Levegő Angyalát a hetedik reggelen. Egyesüljél a Munka Angyalával a harmadik estén. a szerető Isten felbecsülhetetlen ajándékát. a te Istened. És Isten ezen szavakat szólotta. Az élet Istentől jön. Én vagyok a láthatatlan Törvény. fönt a mennyben. Semmilyen élőlénytől ne vedd el az életet. Egyesüljél a Bölcsesség Angyalával a hetedik estén. és minden törvények teljes Törvénye. A Törvény a te Istened. aki nem tekint téged ártatlannak. Üdvözöld az Élet Angyalát a harmadik reggelen.

és az írás az Isten írása a táblákba vésve. úgy fognak a parancsolatok láthatatlanul élni azoknak a szívében. és a táncot. és gonoszságra adták magukat az Úr előtt. mert Ő a szent Törvény. összegyűltek. mert még nem ismerik a Fény Birodalmát. mondván: . Emlékezz meg a Szombatról. az majd köti őket. amit Istenetek adott néktek: Ne legyenek más isteneid énelőttem. És Mózes visszatért az Úrhoz. összetörték arany fülbevalóikat. Fel fogok menni az Úrhoz. és nehéz szívvel szólott hozzájuk. És az Úr mondá Mózesnek: . és azokból aranyborjút csináltak. és kérni fogom bűnötök bocsánatát. A nép nem tudta. és tartsa azt szentségben. megtagadta születési jogát. akik képesek követni Törvényüket. és a nép gonoszságát. Mózes mondá a népnek: . mert az Ő szeme mindent lát. bűnt követtek el a Teremtő ellen. És ő. még a földet és a mennyet is.Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Uram.Ezek azok a Törvények. aki kiűzetett a Termetőtől. És ő lett az Istennek fia. És imádták a bálványt. és a Teremtő szent lángja reá szállt. És az Isten Mózesnek adta az írott Törvényt az emberek számára. ha megtartod Urad. soha többé nem lesznek leírva az emberek szavaival. A te népednek gyönge a hite. és magába zárta az Úr és a Fény Gyermekei közötti szövetséget. és égő áldozatokat mutattak be. megtagadtátok Teremtőtöket. ittak és táncoltak az aranyborjú körül. mert így szólok. ezért egy másik Törvényt fogok adni. mondván: Csak a Fény Gyermekei tarthatják meg a Törvény Parancsolatait. Ettek. eldobta a táblákat. mert gyermekeid elhagyták hitüket. De mihamar vége lett. láttad Szent Törvényed megszentségtelenítését. mert csakis Isten tudja minden dolgok kezdetét és végét. hogy mi történt Mózessel. amint ő visszatért a táborba.Nagy bűnt követtetek el. igen. romlásra. Tiszteld atyádat és anyádat. és szenteld meg azt. a sötétséget imádták és egy aranyborjút csináltak maguknak. Szigorú Törvény lesz. amíg te a szent helyen álltál Istened előtt. és összetörte azokat a hegy lábánál. kincsként őrizvén azt a Fény Gyermekei számára. a tűzhöz.Íme. Ne kövess el házasságtörést. a táblák. az idők kezdetén volt a szövetség Isten és ember között. a te Istened Parancsolatait.Uram. És Mózes mondá a népnek: . és látta a borjút. és ő lement közéjük. amit összetörtél. nem létezik ennél fájdalmasabb bűn az Isten szemében. Figyelj rám. És Mózes szívébe zárta a láthatatlan Törvényt. Mózes hallotta az Úr hangját. A Törvény ad neked jóval nagyobb ajándékokat. Ne kívánd felebarátod tulajdonát. lement a hegyről. hogy őrizze az elsőszülött örökségét. És Mózes megfordult. És amikor felvirradt az új nap. A táblák Isten munkái voltak. Amint te visszatértél hozzájuk a földre. és gyümölcsöztesse az ő Atyjának földjét. mert vakok a fényre. És az Úr szólott. és megadatott neki. és a Törvény két táblája volt a kezében. Urad a te Istened nevét hiába fel ne vedd. és Mózes dühe felgerjedt. . bocsáss meg nekik. Ne csinálj magadnak faragott képet. Ne ölj.

és maradhatnánk az ő szent körükben. Kimondani az angyalok szavait. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. és kérik atyjukat.Béke legyen veletek. És a láthatatlan Törvény összetört táblái elrejtve éltek Mózes szívében. és mondá: . mondd nekünk. akik elfelejtették a Törvényt. És mint a gyermekek. És felemelte kezét. És a Teremtő elleni nagy bűn miatt jött a gyász és vezeklés napja. és az Angyalokkal járták a földet. a felkelő nap ragyogásával a feje körül. amint feléjük közeledett a hegyről. amit az angyalok tesznek. És az egyik ember megszólalt: . . Mert bár tudjuk. Nem könnyű. amely nem ért véget. nekünk igen nagy szükségünk van a te bölcsességedre. Hogyan remélhetnénk. nem angyalok. mit kell tennünk. és a mi lábaink mégis a bűnök útjait tapossák. Az angyalok lábánál imádkozni Amikor mindenki a hírnevet és gazdagságot imádja. De ők szégyellték viszonozni a köszöntést. És tenni. hogy megkeressék Jézust. Ne kívánd felebarátod házát. mi csak emberek vagyunk.De Mester. hogy a Törvény állandó lánggal éghessen a szívünkben? És Jézus mondá nekik: . és az éjszaka sötétje a mi bűnös kábultságunkra száll le. hogy valaha is az ő útjaikat járjuk? Mondd meg. mutassa meg nekik. és irányítsa vissza őket a helyes útra. hogy a megfáradtak és a megkínzottak újra jöttek. hol hibáztak. mégis a gonoszt követjük.Mester. mondván: . és semmit. hogy mi a jó. ahhoz. amíg a Fény Gyermekei megjelentek a sivatagban.Az égre emelni tekinteteteket Amikor mindenki más a földet nézi. sem feleségét. meglátták Jézust.Ne lopj. És az egyik nagy kínjában felnézett rá. nekünk a nappal és az éjszaka angyalaival kell járnunk.Mester. mert valamilyen módon mindegyikük megszegte a szent tanításokat. És Jézus Mondá: . A nappal fénye csak a mi élvezeteink hajszolását látja. hogyan beszélhetnénk az angyalokkal. Nem könnyű. Amikor a nap a látóhatár fölé emelkedett. és a Föld Anya és Mennyei Atya Angyalai nem voltak velük. De mindenek előtt a legnehezebb Megfejteni az angyalok gondolatait. Mi tudjuk. ami a te felebarátodé. -------------------------------------------------------------------------------AZ EGYESÜLÉSEK És ott történt a folyó partján. hogy beléphessünk a mennyei birodalomba. rájuk mosolygott.

Mivel a Mennyei Atya angyalainak száma hét. És ez a Szent Életfa. És a Föld Anya angyalainak száma hét. a szobájából. amint mondá: . csak türelemmel építhető. Az Egyesülések jelentik a hidat Az ember és az angyalok között. Aki minden reggel megjelenik Mint egy gyönyörű mennyasszony. Ugyanígy az ember a fa törzséhez hasonlóan.Ahogy a gyermek örökli atyja földjét. És mindannyian odagyűltek Jézus köré. . Amely az Örökkévalóság óceánjában áll. hogy minden szót halljanak. Hanem egy hely a bensőnkben.. És Ő fölemelte fejét a felkelő Nap felé. ami az ajkairól elhangzik. És mint minden híd. Mi ugyanúgy örököltünk egy Szent Földet Atyáinktól. Egyik követ rakva a másik után. És a fának gyökerei a Föld Anya angyalai. Amit mi örököltünk Atyáinktól. Mert ha ők csak a szájukkal mondják Csak olyanok. Bizony. És amint a fa gyökerei a földbe süllyednek. Amit a méhek elhagytak. Gyökereivel mélyen Föld Anyjának testébe fogódzik. mint a halott kaptár. Ez a föld azonban nem szántani való. azokkal. A fa ágai pedig az ég felé emelik karjaikat. amelynek sugaraitól ragyogtak szemei. ahogyan a folyó feletti híd Köveit is egyenként faragják. és az arcukról sugárzott a vágy. Amelyeket kimondanak. A víz szélén található kövekből. Míg lelke felemelkedik Mennyei Atyjának ragyogó csillagaihoz.A Szent Templom. csak az Ősi Egyesülésekkel építhető. amelyeket végiggondolnak És amelyeket megélnek. Az első Egyesülés A Nap Angyalával. és sosem ad többé mézet. És a fának ágai a Mennyei Atya angyalai. Ahol megépíthetjük Szent Templomunkat. Úgy adom Én majd nektek a köveket A Szent Templom építéséhez. Az Egyesülések száma tizennégy. És amint a templomot építik. És tápláltatnak. És atyáink atyáitól.

És lebegve úszik a vizek fölött. Nincsen élet nélküled. Aki csordultig megtölti a száraz kutat. Ami a száraz rónaságra zuhog. Óh. sebes paripájú Angyala a Napnak! Nincsen meleg nélküled. Az Isten hangja hallatszik a vizek felett: A Dicsőséges Istené. ami mennydörög. A Föld Anya szent hírvivője. Amit a teremtő alkotott Szentek. mi imádunk téged. És add nekem az Élet Tüzét! A második Egyesülés A Víz Angyalával. És add nekem az Élet Vizét! . Igen. És mind-mind az összes áldott vizek. Az összes áldásos vizek.Hogy a világra derítse arany fényét. és a kövér felhők. Akinek az áldott esőt köszönhetjük. És a picinyke búzaszem általad Válik a szélben hullámzó Aranyló folyóvá. És a nyári zápor után gőzölgő párák. Napnak édes Angyala. A fák zöld levelei Neked hódolnak. Véremben csörgedezik Ezer tiszta forrás. ragyogó. te halhatatlan. Lépj be a bennem áramló vérbe. Ezért sohasem rejtem el magam Előled. Nincsen tűz nélküled. A Föld Anya szent hírvivője. Életnek Vize. Víz áldott Angyala. Lépj be testem szent templomába. Fürdesd meg testem Az egekből hulló áldásos esőben. A mennyei óceánból A vizek futnak és folynak A soha ki nem száradó forrásokból. Általad nyílik ki a virág A szívem közepében. Amik szétáradnak a hét Birodalom irányába.

aki szántja a földet Bal és jobb karjával. Hogy az embereknek adhassák Táplálékul adományaikat. Úgy. Ameddig a folyók szétáradnak. Ameddig csak a föld terjed. Te édes illatú. és amit kilélegzünk. Aki szétárasztja Az édes illatú mezők. . A te Anyád.A harmadik Egyesülés A Levegő Angyalával. én magasztalom a földeket. Aranyszínű növények Nőnek ki a földből Tavasz idején. Itasd át testemet. Sharon rózsája Nyíló bimbójának mézes illatát. Ő. Mi imádjuk a Szent és éltető Leheletet. Az a levegő. amit belélegzünk. aki adja a gyermeket A férj és a feleség ágyékából. A negyedik Egyesülés A Föld Angyalával. szent növény! Igen. Levegő drága Angyala. gyorsan szaporodó. Áldásos növénye Istennek. Hogy megismerhessem a szelek rejtett titkait. amint a fecske zuhan alá az égből. És a belégzés és kilégzés közötti pillanatban Rejtőzik a Határtalan Kert Összes misztériuma. Ahol te növekszel. Ahol megszámlálhatatlan csillag ragyog. És amerre a nap felkel. És a csillagok halhatatlan zenéjét. Ő hozza A gyümölcs és gabona bőségét. Ami magasan fölötte létezik Az összes teremtett dolgoknak. Ezt a határtalan áldott földet magasztalom. az örök és uralkodó Fényárban úszó világűr. Mert lám. A Föld Anya szent hírvivője. Aki adja az áldott gabonát és a szőlőt A földnek teljességéből. Végtelenbe vivő útjaival. Az embert. A nyári zápor utáni frissen sarjadó füvek.

Az a Törvényt plántálja. Imádjuk az Istent Őbenne! Az ötödik Egyesülés Az Élet Angyalával. és panaszaidat. Mint a Törvény követőinek gazdag jutalmát Küldi az Isten a Föld áldott Angyalát. És egyikük előtt.Üdvözlet néked! Óh. Hadd tapsoljanak a hömpölygő vizek.Az. amelyik gyönyörű. Hadd legyen a mező örömteli. És a sasok éles látása A tiéd. te derék élő fa. Hogy a föld sose maradjon Gyermek kacaj nélkül. az ember. aki elülteti a kukoricát. Hadd örvendezzenek a hegyek velük együtt . Magas növésű és hatalmas. Sem elkeseredett sírással. Hagyd el sóhajaidat. És gabonája beérik a dombokon. És tegye termékennyé az asszonyok méhét. És énekelj az Istennek egy új dalt: Énekelj az Istennek és az egész földnek. Mert az Istent nem lehet imádni szomorúsággal. ha a viasz nem tiszta. A Földanya szent hírvivőjét. Mert lám. A karok ereje. A gabonát. Hogyan adhatna a gyertya egyenletes fényt? Azután menj a magasra növő fák felé. És a láb fürgesége. Az Ő aratása bőséges lesz. A fülek tiszta hallása. Ő az. Hogy segítse a növények fejlődését. A Föld Anya szent hírvivőjével. Ilyen az Egyesülés Az Élet Angyalával. Hogy szépséget adjon mindenkinek. Aki az erőt. Hadd örvendezzenek a mennyek. És hadd legyen a föld boldog. aki leszáll a földre. és energiát adja az embernek. Mondd ezeket a szavakat: . és a gyümölcsfát. A hatodik Egyesülés Az Öröm Angyalával. Akkor az Élet Folyama Folyik majd közted és a te Fa Testvéred között.

És egészséget árasztó kedves és derék Angyalait. amint a társaság Jézus szavain tűnődött. Jótékony Föld Anyát. És mindazok. A hetedik Egyesülés A mi Föld Anyánkkal.Az Úr előtt. hogy mit tegyünk. és miképpen léphetnénk be Határtalan Kertjükbe? . hogy megkezdjük Egyesülésünket a Föld Anya Angyalaival. És a kiteljesedés: az egész világ. A Föld Anya és én Egyek vagyunk. és a szőlőszemeknek meleg a tapintásuk mire bíbor színűvé érnek a vesszőn. aki elküldi Angyalait. De a Mennyei Atya Angyalai nem láthatók. és meg sem érinthetők. De mi legyen a Mennyei Atya Angyalaival. És a béke vezessen: A hegyek és a dombok énekelni fognak neked. és láthatatlanok a mi számunkra? Mert mi láthatjuk a napsugarakat. Hogy vezessék az ember gyökereit És küldjék le mélyen az áldott talaja. akik az éjszakát uralják? Hogyan tudunk mi beszélni ővelük. akik a Föld Nagy Kertjét plántálták. És új erő szállt beléjük. És a felkelő nap glóriát vont Jézus feje köré. Gyökereim benne vannak. és a remény sugara látszott arcukon. Így hogyan beszélhetnénk velük.Mester. aki helyreállítja a világot! A Föld az Övé. Az Ő ragyogásának és dicsőségének köszönhetően Fújnak a szelek. És az Ő Bőséget és jólétet adományozó. Magasztaljuk a Föld Anyát! A Szent Megőrzőt! A Fenntartót! Ő az.Mester. és mondá: . Imádjuk a jóságos és életerős. A mindig termékeny tavasz felé. Te is örömmel indulsz. nem hallhatók. és új elhatározás. Föld Anya szent hírvivője. mondd meg nekünk. Öröm Angyala. Erőt sugárzó. amint rájuk nézett. akik benne laknak az Övéi. teli vagyunk vággyal. Ővele. érezhetjük a folyó hűvös vizét. És az egyik ember megszólalt: . És Ő örömét leli bennem A Szent Törvénynek megfelelően. amelyben fürdünk. Énekelni fogok az Úrnak Amíg csak élek: Énekkel fogom magasztalni Istenemet Ameddig csak élek. Akkor nagy lett a csend. Terelvén a felhőket. akik olyan magasan fölöttünk vannak.

. ami teremtette azt. nem tudjátok. A Te erőd révén Végzik kezeim A Te munkáidat. Amíg gyermekek vagyunk Meghalljuk a csobogó patak hangjait. óh Mennyei Atya! Az Erő. Úgy. ami nem hallható. Tiéd volt. Hogy megismerjétek a ti igazi otthonaitokat És az Isten igazi gyermekeivé váljatok. Hadd áramoljon az erő arany folyama Mindig Belőled felém. És kimondani. Amikor elrendelted az útját Mindannyiunknak és mindeneknek. A Te erőd révén Járja majd lábam a Törvény útját. De nem azt az Szeretetet. hogy a Föld És mindenek. aki a ti Atyátok. Amíg gyermekek vagyunk Meglátjuk ugyan a nap sugarait. És irányítja az ember kezét Minden munkájában. Csak a Mennyei Atya Angyalaival Történő Egyesüléseken keresztül Tanuljuk meg látni a láthatatlant. . Amíg gyermekek vagyunk Meglátjuk a csillagokat. Az első Egyesülés Az Erő Angyalával. És hadd forduljon testem mindenben Tehozzád. amik abban lakoznak Csak a Mennyei Atya Birodalmának A tükörképei? És amint a ti anyátok szoptatott. De nem azt az Erőt. És az Ő összes szent Angyalai felé. De amikor felnőttetek Atyátok mellé álltatok a földeken. Aki a tűzzel tölti meg a Napot. A Föld Anya Angyalai ugyanígy Vezérlik lépteiteket Ő felé. amíg kicsinyek voltatok. Amint a virág fordul a Nap felé.Gyermekeim. a kimondhatatlant. amely szétszórta őket A határtalan égbolton. Hallani azt. ami teremtette azt. és babusgatott Benneteket. De nem azt az kezet. ahogy a földműves elveti a magot.

Sem a halál napja fölött. És ismerik azt az Angyalok. Minden egyéb csak egy balga álom. Egy felhő. Az vezérli munkáinkat és tetteinket. Mint egy csörgedező patak. A Mennyei Atya szent hírvivője! A második Egyesülés A Szeretet Angyalával. Szeresd Mennyei Atyádat Teljes szíveddel És Teljes szellemeddel.Mert nincs erő. És szeresd felebarátaidat. . szeressük egymást Mert a szeretet a Mennyei Atyáé. aki szeret. S számára többé nem terem fű. ami Istentől jön. mint a mély vizek. Édesség a léleknek. nem olyan. Az. Erő Angyala. És az. aki szeret. mint az az árva madár Amit kidobtak a fészekből. De a szerető szavak olyanok. És minden tetteddel. Óh. A Mennyei Rendbe született. És mindenki. A Mennyei Atya a szeretet. mint a lépes méz. Kedveseim. Nincsen ember. ami Szembeszállhatna a Mennyei Atyával. És a szeretet kútforrása. Én szeretem a Mennyei Atyát. És ha az ember azt mondja. Csak az az erő képes bennünket kiragadni A Halál Városából. Akinek gyógyító vizei folynak Véget nem érő áramlással Az Örökkévalóság Óceánjából. Mint a száraz kút feneke. Mert szeretet nélkül Az ember szíve kiszáradt és megrepedezett. akinek hatalma lenne A szellem fölött. Szerető szavak az ember szájában Olyanok. aki a szeretetben lakozik A Mennyei Atyában lakozik. És a Mennyei Atya őbenne. És a folyó vize is megkeseredik. Igen. ami elvonul a nap arca előtt. az mondatott a régi időkben. És szavai úgy konganak Mint egy üres hordó.

aki nem szereti a felebarátját. Mint egy gyermeké. akik a Szeretet Angyalával járnak. akik szeretik felebarátjukat. És az örökkévalóság napjait? Ki tudja megmérni a mennyek magasságát.De gyűlölöm a felebarátomat. És károsak az ő tettei. hogy "Kelj fel. és tökéletes egészséget ad. és taníts!" Ugyanolyan üresek az ő szavai. mint mikor a fának mondják. Minden bölcsesség A Mennyei Atyától jön. És az eső cseppjeit. aki nem ismeri a bölcsességet Az ahhoz hasonló. aki apja kardját suhogtatja. és Megnyugtatja a lelkiismeretet. És azzal van mindörökre. Ki tudja megszámlálni a tenger fövenyét. És a Föld szélességét? Ki tudja megmondani a bölcsesség Kezdetét? A bölcsesség minden dolgok Előtt lett teremtve. "Ébredj". Mert az. és a néma kőnek. Az egy hazug ember. És megtartják a Szent Törvényt. Hogyan szerethetné a Mennyei Atyát. A szeretet erősebb. Nem ismervén annak veszélyes élét. Mint egy szent papirusz tekercs. Amit nem a tanulás révén kapunk. Bölcsesség Angyala! . Óh. A megértés az. A szeretet erősebb a halálnál. Elűzi azt a szívből. Aki megszabadítja az embert a félelemtől. De a bölcsesség koronája Békét teremt. te Mennyei Rend! És te. És azok. Szent Bölcsesség. A harmadik Egyesülés A Bölcsesség Angyalával. ami feltárul Szünet nélkül. mint a legmélyebb vizek örvényei. Akit láthat. Akit nem lát? Ily módon ismerjük meg a Fény Gyermekeit: Azok ők. Az. Hogy virágozzék Mindkét ajándéka Istennek.

És otthona lesz Az Örök Óceánban. . A hajadon énekében. Mert az. És ha ti azt gondoljátok. és a végtelen Fény Jár körkörös pályáján mindörökké. A negyedik Egyesülés Az Örök Élet Angyalával. Ne félj. Aki nem alszik. És a szántás muzsikája Örömteli dal az úr számára. Nem lesz semmi. hogy a halál Tárja fel a nagy misztériumot. óh ember! Tartsd meg szárnyait Az Örök Élet Angyalának. És száguld az Örök Élet Mennyei Óceánja felé. Ahol a Hold. Amint orsóját pergeti. Nem akadályozván őket az arany méz készítésében. Akkor ti igencsak tévedtek. hogy ezek Nem ugyanolyan kedvesek az Úr szemében. Ne várd meg. A pásztor furulyájában. Aki énekel a méhek zümmögésében.Imádkozom hozzád. a Nap. Az ötödik Egyesülés A Munka Angyalával. hogy nyája el ne kószáljon. Míg lábaid a poros földet tapossák. Kinek révén a bennünk lévő gondolatok folyama Áramlik az Örökkévalóság Szent Óceánjába. És emelkedj fel a csillagok ösvényére. Mint a legmagasabb hegyekből visszhangzó Legfennköltebb imák. És a Mennyei Atyához. Itt és most tárul fel a nagy misztérium. Ha nem ismered Mennyei Atyádat. Aki az örökkévalóság üzenetét hozza Az embernek. Ahol a Szent Életfa áll. A hálaadás napi imája. aki az Angyalokkal sétál Megtanul szárnyalni A felhők fölött. Mert a szerény kezek becsületes munkája. csak árnyék számodra Az eljövendő életben. Itt és most lebben fel a fátyol.

sem forró szél. A hatodik Egyesülés A Béke Angyalával. Éhen kell. mint egy hajnalcsillag A felhők között. Az Isten embere. Ahol gabona és szőlő. De csak sivárságot arat. ahová A Szent Templomot építse. Keresd tehát a Béke Angyalát. A Béke birodalmában Nincsen sem éhség. haljon. És akinek orcája olyan. aki megtalálta feladatát. De annak. Amiben a hold visszatükröződik. Sem öregség. Béke lakozik a csöndesség szívében: Légy nyugodt. úgy arat. Mint a gyümölcsöt hozó szép olajfa. És az éjszaka gonosz álmok keserű utazása. Mert a kőmező Csak követ tud teremni. sem szomjúság. Annak még mindig van egy belső termőföldje. Kinek csókja nyugalmat ád. De az. Mert számára a napnak nincsen értelme. sem halál. Mert hogyan tud az ács építeni A szélvihar közepette? Az erőszak magja beérhet. aki a tétlenség kenyerét fogyasztja.Az. Ki mint vet. és tudd. Magasztalom a Békét. Sem hideg. aki együtt jár A Munka Angyalával. Akinek keze elsimítja az összeráncolt homlokot. Akinek lehelete barátságos. mint a tükörsima Vizek felülete. Mert a kiszáradt agyagból Nem tud élő kinőni. Mint a telihold. És mindenféle édes-illatú Gyógynövény és virág terem bőségben. És ahogy a nap ragyog A Mindenható templomára. Aki olyan. Nem imádkozik semmilyen áldásért. akinek nincs béke a lelkében. . A semmittevő elméje Tele van az elégedetlenség gyomjaival. Nincsen helye. hogy én vagyok az Isten.

Vagy mielőtt Te megalkottad a Földet. Az örök időktől a végtelenségig Te vagy az Isten! Ki alkotta a vizeket. És te tártad fel a Mennyei Törvényeket! Te vagy az én menedékem és váram Örök idők óta. és még a leggyorsabbat is? Ki. Feltártad nékem.A hetedik Egyesülés A Mennyei Atyával. és Aki örökké lesz. S a következő éjjel . az idők minden nemzettségében. És kiterjesztetted az egeket A Te szereteteddel. Létrehoztad a világot a Te bölcsességeddel. Aki volt. óh Nagy Teremtő! Te teremtetted a Földet A Te hatalmaddal. És a legjobbat mindenek között. aki a szél Igájába fogta a viharfelhőket. óh Teremtő. Ki teremtette a növényeket? Ki az. Természetedet. Tebenned van lakhelye Minden nemzetségnek. óh Nagy Teremtő Az Örök Élet forrása A mi lelkünkben? Ki teremtette a Fényt és a Sötétséget? Ki adta az álmot És az ébredő órák örömét? Ki adta a délidőt És az éjfélt? Te. Aki van. Mielőtt a hegyek megszülettek. A köszönet dalaival Szüntelenül. óh Mennyei Atya. Uram. Amely a Szent Birodalom Angyalainak ereje. A Halhatatlanságot és Mennyei Rendet Adtad. Óh Nagy Teremtő! Te teremtetted a Mennyei Angyalokat. Az eljövendő napon Átölelem Anyámat. A Te Szent Törvényedet! Magasztalom munkádat. A gyorsat.

és a Mennyei Atya és Föld Anya békessége sugárzott Jézus arcán és a sokaságén. És nem fogom megszakítani az Egyesüléseket Az idők végezetéig. És a távozó estével és reggellel Belélegzem Törvényeiket. És égen és földön volt nagy csöndesség.Csatlakozom Atyámhoz. .

Mert ahogy a madár nem tud repülni egy szárnnyal. a Szeretet. A Határtalan Kerten keresztül vezető Ösvények száma hét. akik éhezték szavait. és belezuhanjatok Az üresség szakadékába. hogy összegyűltek. a Bölcsesség Angyalain keresztül Bejárjátok a Határtalan Kert Hét Ösvényét. . És testetek. járnia A test. az igazat mondom. Egyként. mondván: "Békét hozok néktek. Békét hozok szíveteknek. szólásra nyíltak ajkai. Békét hozok szellemeteknek. látván. a szív és a szellem. tanítványai követték. Mert az emberi test önmagában Olyan. Vonakodván a használattal bepiszkítani azt. Ugyanúgy a Bölcsesség Madarának is Szüksége van az erő és Szeretet két szárnyára. Habár csak egy pillanatra Feltárja önnön célját. Az Erő. és mindazok. Amit a Bölcsesség Angyala vezérel. A Béke Mennyei Óceánjához való Megszentelt Repülésben. és nélkülöz minden bájt. mint egy aranyozott díszhintó Amelyet készítője emelvényre helyez. Jézus felment a hegyre. De amint egy arany bálvány Amely visszataszító. Amelyek mindegyikét Be kell. Mint egy ablak üres feketesége Amikor a szél elfújja annak gyertyáját. Hogy elrepülhessen a szakadék fölött. Amit az Erő Angyala vezérel. gyermekeim. Bizony. A Föld Anya És Mennyei Atya Hétszeres Békéjét. És. Nehogy elbukjatok. Békét hozok testeteknek. és tanította őket. Amit a Szeretet Angyala vezérel. A Szent Életfához. szívetek és szellemetek Beleolvad az Egységbe.JÉZUS ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL A HÉTSZERES BÉKE És Jézus látván a sokaságot.

És test nélkül Amely végrehajtaná tetteit. A melegségnek egy gömbje. A szív a tüzes paripa Nagyszerű és merész. amire ragyoghatna. Amikor az emberi szív szeret. Egy fénysugár az ürességben. Olyan a szellem szív nélkül Amely kifejezné szavait. Bátran viszi a hintót. test és szellem nélkül. Az a szeretet Önmagát pusztítja el. a szív. mint a hintó. Bár szavainak igazsága és szépsége Nem változott. és a kocsis. És használhatatlanná vált. Mert íme.Olyan a test önmagában Az azt fénnyel megtöltő Szív és szellem nélkül. Hogy végrehajtsa A Mennyei Atya És Föld Anya kívánságait. aki felé Jó tettekben megnyilvánulhatna. A test. És nincsen szellem. Mert mi haszna a bölcsességnek Az érző szív nélkül. a ló. bizony mondom néktek. De a szem már nem képes tovább olvasni A kifakult betűket És darabokra töredezik a kézben. Szív nélkül és test nélkül Amely élettel töltené meg. amikor nincs valaki. amely a vágy lángjait beleszőné A zsoltárok faliszőnyegébe. És a szív önmagában Olyan. mint egy szent papirusz tekercs. És a hangot adó nyelv nélkül? Olyan meddő a szellem önmagában. . és a szellem Olyanok. Olyan a szív egyedül. Az erővel összekovácsolt hintó a test. És a szellem önmagában Olyan. Amely elöregedett a hosszú évek során. elmerülve A sötétség tengerében. Mint a szélörvény a sivatagban. mint a Nap a föld nélkül. Mint az öregasszony méhe. Amely vezetné énekét A cédrusok és fenyők között.

És ott majd megtalálod A Levegő Angyalát. hogy a Levegő Angyala Körülölelje egész testedet. Tanításom úgy fog hullani.Akár sima az út. Vesd magad mindenestől ölelő karjaiba. óh egek Az én tanításomat. Aki testében erős Mert egyesült a földdel. Keresed az erdők és mezők Friss levegőjét. Engedd. És akkor lélegezzél hosszan és mélyen. És mint a zápor a füvekre. Azután keresd a Napfény Angyalát. Az ősz bíbor szőlejét. És engedd magadhoz a Víz Angyalát. Ezekből áll a Föld Anya Szent Törvénye. Ugyanúgy mozgasd a vizet is testeddel. Hallgassátok meg. mint a harmat. Föld A szavaimra. mint az eső. amit Ő adott: Az aranyló búzát és kukoricát. Kijelölvén a paták és a kerék útját. . A fák érett gyümölcsét. Lépjél be a hűvösen áramló folyóba. És figyelj. A méhek borostyán mézét. Hogy a Levegő Angyala Beléd szállhasson. Hogy körülölelje egész testedet. És a kocsis a szellem. Áldott a Fény Gyermeke. óh. Naponta fogsz ünnepet ülni A Föld Angyalának minden ajándékával. Aki tartja a bölcsesség gyeplőjét. Beszédem úgy fog csepegni. Felülről látván Mi van a távoli horizonton. Mint a csendes eső A zsenge növényre. Akár kövek. Vesd le saruidat és ruháidat És engedd. hogy körülölelje egész testedet És megtisztítson szent lángjaival. vagy kidőlt fák Akadályozzák a haladást. És amilyen gyakran mozgatod a levegőt A lélegzeteddel.

Ha azokat a Mennyei Atya Angyalainak Ereje. Megtanult szárnyalni Az Angyalok Birodalmán túl. aki békében él testével Megépített egy szent templomot. A gonosz gondolatok nem lakhatnak Azon elmében. és gazdagon fog teremni. Áldott a Fény Gyermeke. Az már lelki szemeivel látja Az aranyló búzatáblát. Akinek bölcs a szelleme. Akkor azok elvisznek bennünket A Mennyei Óceánhoz. és tudatlansággal. ami az orra előtt van És értéktelen apró kavicsnak tekinti azokat. Amint egy kéve aranyló búza Magában rejti a picinyke magot Hasonlóképpen a mennyei birodalom Magába rejti gondolatainkat. Az. Mert ha csak egy maroknyi magot mutatsz A bölcs embernek. Addig az együgyű földje Csak követ terem. És ha egy maroknyi magot mutatsz Az együgyűnek. Mert mennyországot fog teremteni. Tudd ezt a békét szellemeddel. Ahol az Isten Szelleme Lakozik majd mindörökre. A bölcsek szelleme az a jól művelt talaj. Amit a Törvény Fénye beragyog. aki békét talált szellemében. Ugyanígy van Mindez a gondolatainkkal. Ő csak azt látja. Amely bőséggel. Kívánd ezt a békét szíveddel. Míg a bölcs ember földje Bőségesen adja a gabonát. Tudd ezt a békét szellemeddel. És e béke töltse ki testedet. Az ember nem szolgálhat két mestert. Szeretete. és bölcsessége Tölti meg. . gyűlölettel. De ha azok be vannak mocskolva Romlottsággal. És az. Oda fogják láncolni lábainkat A fájdalom és szenvedés oszlopaihoz.Aki neked adta az életet.

A szeretet erősebb Mint a mélyvizek örvényei. mint a napsugár. Kívánd ezt a békét szíveddel. Áldott a Fény Gyermeke. A másikkal szemben. Mélységeibe szívja Mindazt. mint a halál. Mint egy forrás Testvértől testvérig.Kívánd ezt a békét szíveddel. És e béke töltse ki testedet. aki békét talált testvéreivel Belépett a Szeretet birodalmába És szemtől szemben fogja látni az Istent. Akinek Tiszta a szíve. Mert amint a Mennyei Atya adta Az Ő szent lelkét. Az. Ez a szeretet majd úgy áramlik belőletek. És szeretetnek és bölcsességnek kell edzenie azt. Ami a föld minden teremtményére egyformán kisugárzik. Mert ő megláthatja Istent. mint egy fortyogó örvény. Hadd ragyogjon a szeretet úgy. Akik megvalósítják Mennyei Atyátok. Amint a meleg napsugár áthatol a felhőkön. Vagy olyanná válik. És akiben nincs szeretet. Nem tesz kivételt egyetlen fűszállal sem. És Föld Anyátok akaratát. Aki felépíti a földön . ami a közelébe kerül. Áldott a Fény Gyermeke. Mert a szív egy tenger hatalmas hullámokkal. És lecsendesíti a nyugtalan tengert. Mert a ti igaz testvéreitek azok. Ti ugyanúgy adjatok szeretetet Minden testvéreteknek. És ami elfolyt. És e béke töltse ki testedet. Tudd ezt a békét szellemeddel. Az falat épít önmaga És a föld összes teremtménye közé. És Föld Anyátok adta Az Ő szent testét. Mert a szeretet örökkévaló. És abban lakozik Magányban és fájdalomban. Rögtön újratöltődik. A szeretet erősebb.

És mindenki együtt dolgozik A Közösség kertjében. Mert hogyan lehetne béke ott. És rabszolgaságra adja lelkét? Te a Fény Gyermeke Fogjál össze testvéreiddel. És együtt emelik fel hangjukat A Mennyei Atya dicséretére. Mindaddig nem lesz béke a népek között. Hogy senki nem lehet gazdag. És a hálaadás áhítatos Csendjében együtt osztják meg a szent ételt. Mert a Határtalan kertben Sokféle különböző virág van: Ki mondja. Mert ő lesz a fáklya Az éj sötétjében. hogy az egyik a legszebb. Mégis közösen munkálkodnak A Föld Anya szőlejében. Tudd ezt a békét szellemeddel. Vagy a másik a legkedvesebb Mert annak szára hosszú. Áldott a Fény Gyermeke. Bár mindenki a maga útját járja. akik meg akarják hallani. Aki tanulmányozza a Törvény Könyvét. Az. Mert annak színe bíbor. Amíg a föld nem válik A Közösség egyetlen kertjévé. És mindenki a saját szívével egyesül. Ahol mindenki a saját hasznát keresi. és karcsú? Habár a testvérek megjelenésükben Különböznek is egymástól. Tanítsátok a Törvény útjait Azoknak. . És azután menjetek. És követi majd A Közösség Törvényeit. Amely azt mondja. És együtt szegik meg a szent kenyeret. Isten munkatársává Tette magát. aki békét talált Az emberi testvériségben.A mennyei birodalmat. És senki nem lehet szegény. Mert ő mindkét világban lakozik. És e béke töltse ki testedet. Kívánd ezt a békét szíveddel.

Nehogy megint olyanokká váljunk. És a Fény Gyermekei Őrzik és megtartják Írott szavaikat. Amely nincs leírva. Mint ahogy a bugyogó forrás is. Sokan vannak. Amely Istentől ered. De senki sem heverészhet ott soká Mert előttünk emelkednek A tanulás komor hegyei. Amint a ragyogó csillagok is Visszatükrözik a mennyek orcáját. hogy csak az írott beszéden keresztül Fogod megtalálni a Törvényt. És sokan vannak. De a hit a vezető. véresen zuhantak le A meredek. Ahol a gyermekek játszadoznak És a pillangók táncolnak a napfényben. A föld rejtett mélységeiből ered. Sokan vannak. És ne ismerjük az Angyalok Birodalmát. Akik tanulmányozzák azokat. akik félnek Elindulni. akik Megsebesültek. Az a Mennyei Óceán tükörképe. Mert életük csak egy röpke pillanat. amellyel Az Íratlan Törvény megérthető. Amint egy fa néma ága Trillázó fuvolává válik A pásztor kezében. Akik ott maradnak a tudatlanság Langyos pocsolyájában. sziklás lejtőkről. Ugyanígy vésődik bele A Törvény mindazon hívők szívébe.És az igazság szigete A hamisság tengerében. Ezeknek a hatalmas embereknek Nagy hírük volt. Az írott Törvény Az a közvetítő eszköz. És amint az ősök szavait Isten keze rótta A Szent Tekercsekre. Mert a régiekről azt mondták. Hogy kezdetben óriások voltak A földön. és összetörve. mint az állat. Tudd meg. A tátongó szakadék fölött . hogy az írott szó. Mert tudd meg.

A küzdelem jeges csúcsain túl Fekszik. És forrón éget a sivatagban. Életfa. Ahol a Törvény jelentését Megérti a Fény Gyermeke. hogy Anyád benned van. Tudd ezt a békét szellemeddel. És a Szent Ige tanulmányozásával. Belépett az Ősök közös Csarnokába. Kívánd ezt a békét szíveddel. Tudd meg. Szélesen árad a síkság folyóiban. Misztériumok misztériuma. ami benned áramlik A Föld Anyád Véréből született. Ő szült téged. amit belélegzel A Föld Anya Leheletéből született. és gyönyörűsége. aki a tested adta. És akinek egy napon Majd megint visszaadod azt. a Tudás Végtelen Kertjének Békéje. Az. hogy a vér. És e béke töltse ki testedet. Itt. Az Ő lehelete azúrkék A magasságos egekben. Ahol a Szent Közösség székel. Szendereg a tavakban. Fakad a föld méhéből. . Aki ismeri Föld Anyját. Tudd meg. Az Ő vére hullik a felhőkből. Szunnyad a mély völgyekben. hogy a levegő.És általa vetheted meg lábad A veszedelmes sziklákon. Amiről az ember nem beszélhet. és Ő adta az életed. Ő volt az. aki békét talált Az Ősök tanításaiban. Mert Ő az élet adója. És hatalmasan dühöng a viharos óceánban. Susog a hegyek ormain. Hullámzik a gabonaföldek fölött. Tudd meg. És te Őbenne. Az elme és a természet fényén keresztül. A Fény Gyermeke. Zizeg az erdők levelei között. erdejének közepében Áll az. Habzik a hegyi patakokban.

Sosem ismeri meg a halált. Tőle születtél. Benne élsz. Mind Föld Anyád Színeiből és hangjaiból született. Mert leheleted az Ő lehelete. akinek húsa Sárgává és vörössé érik A fák gyümölcsiben. Mint ahogy a tenger hullámai körbefogják a halat. Még akkor is. És valósítsd meg ezt a békét testeddel. Bizony mondom néked Te egy vagy a Föld Anyával. Bizony mondom néked.Tudd meg. Szemeid és füleid az Ő szemei és fülei. És megtartja az Ő törvényeit. És Őtőle kapta az Ember Fia Egész testét. hogy csontjaid keménysége A Föld Anya Csontjaiból. Mert véred az Ő vére. Szemed ragyogása. és te vagy Őbenne. . Tudd meg. Mert senki nem élhet soká. Az. Kívánd ezt a békét szíveddel. Aki keresi Mennyei Atyját Mert örök élete lesz. Füled hallása. Se nem lehet boldog. És hozzá fogsz újra visszatérni. Az ember a Föld Anya Gyermeke. Csak aki tiszteli Föld Anyját. aki békében él Föld Anyjával. Ő van tebenned. ha az újszülött teste Anyjának méhéből születik. Amik körülölelnek téged. Áldott a Fény Gyermeke. Ismerd meg ezt a békét elméddel. És az örvénylő levegő a madarat. Csontod a csontja. Tartsd meg ezért az Ő törvényeit. Az Övéből. hogy húsod lágysága A Föld Anya Húsából született. A sziklákból és kövekből Született.

Az örökkévalóságtól. Mert az Ő Törvénye a teljes Törvény: Bizony. És találd meg békédet Szent Törvényében. És a Fény Gyermekei Feje körül: Akkor hogyan lenne kioltható ez a szeretet? Se nem úgy. Úgy borítja be Őt a Fény. hogy Mennyei Atyánk volt Lakóhelyünk Minden időkben. És úgy sem.Ő az. Vagy mielőtt Ő megformálta A Földet és a világot. Tudd meg. mint egy gyertya lángja. Törvényén keresztül alkotta A földet és a mennyet egy nap. az örökkévalóságig Létezik a szeretet A Mennyei Atya És gyermekei között. És a szelek szárnyain sétál. És adta nekünk az értelmet. Kezeivel alkotott. Felhőkből alkotta hintaját. És hogyan szakadhatna meg ez a szeretet? A kezdetektől Az idők végéig A szeretet szent lángja Ragyog a Mennyei Atya. A hegyek és az óceán Mennyei Atyánk zsámolya. És alakított bennünket. És a Mennyei Atya Árnyékában tartózkodik. Mint egy palást: Úgy ereszkedik alá az egekből. . Szeresd Mennyei Atyádat. Mint egy tündökletes függöny. Mert Ő ad majd hatalmat Angyalainak fölötted. Hogy az Ő útjain tartsanak téged. mint az erdőben elharapódzó tűz. Tartsd meg parancsait: Járjál együtt Szent Angyalaival. Ő küldi a tavaszt a völgyekbe. És ezt a lángot nem lehet elpusztítani. Hogy megtanulhassuk Törvényeit. Mielőtt a hegyek kiemelkedtek. Mert az Örök Fény Lángjával ég. aki a Mindenható Rejtett helyén lakozik. az a törvények Törvénye.

És az Ő kezének bárányai. Akkor a magasságos egek megszégyenülnek. És valósítsd meg ezt a békét testeddel. aki békében él Mennyei Atyjával.És lehelete érződik a hatalmas fák között. amely az emberek szívébe lát Egyként Ő teremtette. Ő a mi Magasságos Istenünk. Azoknak. Ha azt mondjuk. Mert Ő felfedhetetlen. Akartok-e még többet tudni gyermekeim? Hogyan beszélhetnék el ajkaink. A Szent Törvény egyetlen betűje sem Fog változni. Akkor az hamisságA tekintetet. . Gyermekeim. Ismerd meg ezt a békét elméddel. Kívánd ezt a békét szíveddel. Ő nincs felfedve. Ő rajtunk kívül lakozik. nincs arra szó. Kezeiben vannak a föld mélységei. És Ő a mi Mennyei Atyánk. hogy kicsoda Ő! Csak annyit tudunk: Mi a gyermekei vagyunk. hogy a Mennyei Atya Lakozik mibennünk. sem eltűnni. És megtalálták békéjüket a Szent Törvényben. Mennyei Atyánk nem testesül meg. Az óceán az Övé. És szövetséget kötött Istennel. Ámbár mennyek és Föld megszűnhetnek. Az belépett a Törvény Szentélyébe. És örökül hagyta egész birodalmát Az Ő gyermekeinek. Ami örökké fog tartani. mint mikor Egy néma eszi a gránátalmát: Hogyan mondhatná el ő annak ízét? Ha mi azt mondjuk. Az egek mind Isten dicsőségét zengik. Az elmondhatatlant? Hasonlóképpen. És az égbolt az Ő Törvényét mutatja. akik együtt járnak Angyalaival. Ami elmondhatná. És mi az Ő legelőjének gyermekei vagyunk. És kezei formálták a szárazföldet. Ő nincs elrejtve. Az. És a hegyek lenyűgöző ereje is. amely fürkészi a távoli horizontot És a szemet.

Mert Isten elvitte őt. a titoktartás. Esszénus Genezis 5:24 A Törvény a Közösség Kertjébe lett plántálva. misztikus dolgaidat. és megértés. A Holttengeri Tekercsek Fegyelmi Kézikönyvéből Te ismertetted meg velem a Te mély. és belátás. az igazság és a belső tudás titkainak minden rejtett dolga tekintetében. minden dolgai tudásának szelleme. amely vonakodik minden szennytől.Mert kezdetben vala a Törvény És a Törvény vala Istennél. oda. és végtelen jóság. a sugárzó tisztaság. a szerény szellem. amely hisz Isten minden munkájában. a kiegyensúlyozott kedély. együttérzés az igazság minden gyermekével. és egyenessé tegyen előtte a tökéletes igazsághoz vezető minden utat." -------------------------------------------------------------------------------A HOLTTENGERI TEKERCSEKKEL AZONOS TÖREDÉKEK És Énok járt Istennel És ő nem volt. Törvényeddel Te vezérelted szívem. hogy megvilágítsa az emberek szívét. A Mennyei Atya Hétszeres Békéje Legyen mindig veletek. Hogy lépéseim egyenesen a jó út felé haladjanak. ahol Te lakozol. . és az őszinte bizalom az Ő számos áldásában és a Nagy Rend. a kötetlenül együtt érző természet. és hatalmas bölcsesség. Minden dolgok általad léteznek és nincsen semmi kívüled. És a Törvény Isten vala.

véget nem érő örömmel az örök Fény halhatatlanságában. mert felemeltél engem a végtelen magasságba. az Életfát. Könyvéből A Törvény azért lett plántálva. örömteli énekben. hosszú élettel. Te vezetsz engem. a misztériumok misztériumát. A Holttengeri Tekercsek Hálaadó Zsoltárából . és az örökösen égő.A Holttengeri Tekercsek Himnuszok VII. hogy engem az áramló folyók forrásához vittél. és én a síkság csodái között sétálok. hogy jutalmat kapjanak a Fény Gyermekei gyógyítással és bőséges békével. Hogy mélyesszék gyökereiket Az örök forrásból eredő Élet folyamába. és szellemem elérje a mennyei angyalok gyülekezetét. és az éjszaka angyalaival. és csodáidat. Te adsz az embernek örök életet. És te Mennyei Atya megvéded gyümölcseiket a nappal. egy élő forráshoz a szárazság sivatagjában locsolván a csodák örök kertjét. hogy dicsérje hajnalban és este a Te munkáidat. hogy csatlakozzam a föld angyalainak seregéhez. Örök életű ágakat növesztvén az örök ültetéshez. hogy megtaláljam a Te határtalan közelségedet a föld mélységeiből. A Holttengeri Tekercsek Fegyelmi Kézikönyvéből Köszönöm Neked Mennyei Atya. A Holttengeri Tekercsek Hálaadó Zsoltárából Hálás vagyok Mennyei Atya. az örök életű áldások gyümölcsöző magvaival. Te tisztítottad meg testem. Fény lángjaival.

és a sötétség megszűnténél. az igazság és a hamisság szellemei. úgy kerüli el a sötétséget. Áldassanak azok. a hamisság a sötétség kútjából. őrizzen meg minden gonosztól. A Holttengeri Tekercsek Fegyelmi Kézikönyvéből A ránk virradó nappal átölelem Anyámat. És adja rád az Ő hétszeres áldását. és annak örök rendjében. . az igazság a Fény forrásából születik. A Holttengeri Tekercsek Fegyelmi Kézikönyvéből Az ember mellé két szellemet rendelt Ő. Az igazság és hamisság szelleme harcol az ember szívében. bölcsen és ostobán viselkedvén. időről időre. folyamatosan minden idők generációiban. és kedveskedjen neked az örök bölcsességgel. és világosítsa meg szívedet az élet tudásával. A Holttengeri Tekercsek Hálaadó Zsoltárából Ő áldjon meg téged minden jóval. és az este homályba borulásánál és a fény kialvásánál. És ahogy az ember örökli az igazságot. a forrástól jövő fénnyel. Hogy örök békéd legyen. amelyekkel együtt kell járni. Ezek. az eljövendő éjszakával csatlakozom Atyámhoz.Magasztalom alkotásaidat a hálaadás énekeivel állandóan. hogy az igazak módján járják útjukat. és így ők a Fény útjait járják. a nappalok váltakozásában. akik sorsukat a Törvénybe helyezték. és a tovatűnő estével. és virradatkor. és nem fogom megszakítani ezeket az Egyesüléseket az idők végezetéig. és reggellel belélegzem Törvényeiket. Az igazság minden gyermekének birtoka a Fény Angyalainak kezében van.

mondván: . És az egyik megszólalt: . az erőnek forrását. ahol a nép összegyűlt. és tartsa őket távol a gonosztól. és kérdezte. Mert ha mi olyasmit gyászolunk. És én most azt mondom néktek. hogy mi az. mert ami bennünk van. az tartozik hozzátok. . Majd megáldotta őket. a szeretet áradatát és a mindent átölelő bölcsességet az örök Fény ragyogásához hasonlóan. akik szomorkodnak. vagy örvendeznek a velük történt események felett.Mindezek a panaszok azoktól erednek. a ház és termés leég. amelyeket el kell vetnünk? És a Mester válaszolt. hogy ne kívánjatok semmit. A Holttengeri Tekercsek Fegyelmi Kézikönyvéből Elértem a belső látást. és mik azok. amit az emberek elszenvednek. és világosítsa meg szíveiket az élet dolgaiba való belátással. ami nincs a hatalmatokban. akik éhezték az Ő szavait. aki megsiratja a napot. amit még tudni szeretnének. beszélj nekünk mindazokról a dolgokról. amiket sokra kell tartanunk. hogy mi a tiéd. A Holttengeri Tekercsek Himnuszok Könyvéből -------------------------------------------------------------------------------AZ IGAZSÁG TANÍTÓJÁNAK ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL És a Mester odament a folyó partjára. olyan események felett. az soha nem okozhat szenvedést. rajtuk kívül álló dolgok okozzák. és kegyeskedjen nekik az örök dolgok tudásával. és ami kívületek van az másra tartozik. akkor olyanok vagyunk. mindazok. ami ontja az élő vizet. és így kiált föl: "Mit tegyek most? Mi fog most velem történni? Hogyan történhetett ez?" . mint a kisgyermek. mert csak ami bennetek van.Áldja meg őket a Törvény minden jóval. amihez semmi közük. és a Te bennem lévő szellemeden keresztül meghallottam csodás titkaidat.Minden bajt. És ebben van a boldogság: . elvész egy vagyon. hogy ne kívánd felebarátod semmilyen tulajdonát.Mester. . ami nincs a hatalmunkban. Egy gyermek meghal. Misztikus belátásod révén a tudásnak kútforrását szabadítottam fel bennem. és mi nem.Az ősök azt mondták. és mindenki tehetetlen. amint az lebukik a horizont alá.Tudni.

az örökkévalóságig. Az. vagy kívántam-e.És a jónak és a gonosznak az ismerete nincsen bennetek? . és szintúgy a Mennyek Országát.Megakadályozhat-e bárki benneteket. Nem kívánhatjátok a földnek birtoklását. én köszönetet mondok mindenért. hogy ezt tegyétek? . arany." Tudjátok meg. hogy szabad vagy. hogy Törvényedet megszegjem? Te adtál nekem életet. amik kívül esnek hatalmatokon? . Bizony mondom néktek. hogy tiétek legyen a világ gazdagsága. és a Mennyei Atya Angyalaival való egyesülés éjszakáját? . Mert a szerint mérlegelni a boldogságodat. Mert az emberek és angyalok világában minden dolognak értéke van. vagy kitart az egyik mellett. . ahova csak akarod.Amikor az embernek két mestere van. hogy ezeket a nagy dolgokat csak úgy egyszerűen a semmiért megkaphatjátok? . és az Angyalok ösvényén járjak: nem gyaláztalak meg tetteimmel: lásd hogyan használtam a bennem lévő belső látást: vádoltalak én valaha Téged? Panaszkodtam én ellened azért. kinyújthatod kezeidet Isten felé. aki ezt megteheti. mondván: "Szem előtt tartottam azokat az Egyesüléseket.Mert bármi megtörténhet. amiket azért kaptam Tőled. de ti azt csakis a bölcsesség és szeretet fényében ítéljétek meg. Ha így élsz. és a világot is. hogy mi történik veled annyi. aki jólétre és gazdagságra vágyik. . hogy amik megtörténtek. hogy másként legyen? Kívántam-e.De bizony.Azt várjátok. ezüst és édes olaj ajándékot kell adnia. hogy megkapja az áhított gazdagságot. vagy a drága olaj kiömlik. a föld és a hatalom. azokat a bölcsesség és a szeretet fényében vizsgáljátok. És hogyha azt kívánjátok. hogy semmit sem adnak vagy adtak ingyen. és a Mennyek Országa is. annak törtetnie kell érte.De bizony. a Föld Anya Angyalainak társaságában eltöltött napot. házatok leég. és keresitek. elégedett vagyok: vedd vissza azokat. Isten igazi gyermekeként szabadságban fogsz élni. akkor gyűlöli az egyiket. amikor a Halál Angyala jön érted. és elérje mások kegyeit. és fejed csak a Szent Törvény parancsolatai előtt kell meghajtanod. mindezt és még többet kell egy embernek megtennie. számos hamis dolgokat kell mondania és tennie. akiket nem tisztel. és szereti a másikat. . . akkor mivel rendelkeztek? . mert azok a világból valók.Ez a gazdagság és hatalom biztosítani fogja számotokra a félelem nélküli életet? A szellem békéjét.Nem min azok a dolgok történnek meg veletek. és lássatok minden dolgokat az Angyalok szemeivel. ezek a dolgok nem az emberhez tartoznak. és hatalmat az emberek fölött. ami velem történt.Nincs ember. mert az bennetek van. mert minden dolgok a Tieid. ami a tietek. Ti nem szolgálhatjátok egy időben Istent. hogy az ember nem szolgálhat két mestert. gabonátok kiszárad: de ti csak legyetek bölcsességgel és szeretettel telve akármi is történik veletek. és megveti a másikat. hogy megismerjem Törvényedet. Az eső újra feltöltheti a kutat. amit Tőled kaptam: hogy mostanáig használtam azokat a dolgokat.Nem kívánhatjátok. és helyezd őket.Ha örök életetek lesz. a szomorúság és elkeseredés helyett? . ami nem tartozik hozzátok. a házakat újra lehet építeni. akkor szilárdan tartsatok ki a bennetek lévő örökkévalóság mellett. akkor biztosan elveszítitek azt. azok kezét kell csókolnia. A gazdagság. és ne ragadjatok meg az emberi világ árnyékában.De bizony. . És amikor azt elértétek.Véletlenül a kutatok kiapad. amely a halál magvait hordozza. amik a Tieid.Nincs-e az a hatalmatokban. ki kell fárasztania magát más emberek ajtajánál. . De aztán ne kiáltsatok fel ily módon: "Mit tegyek most? Mi fog most velem történni? Hogyan történhetett ez?" . A gabonát újra lehet vetni: mindezek a dolgok . mint szolgaként élni. De a Mennyek Országa a tiétek mindörökre. De a benned lakozó Angyalokhoz méltón élni azt jelenti.

Miért törődnétek az öltözéketekkel? Nézzétek a mezők liliomait.elmúlnak. A mennyek országa hasonló ahhoz. ne akarjátok felhalmozni a világi dolgokat. annál vastagabb lesz sírkamrátok fala. ne ragaszkodjatok olyan dolgokhoz. vagy földdel? Az ember nem adhatja el azt. Bizony mondom. hogy még Salamon sem volt úgy feldíszítve dicsőségében. és visszajönnek. vagy kövekre? Tudjátok meg. ami a másoké.A Föld Anya Angyalai sétálnak veletek nappal. és benne van egész lényünk. és töltsétek be örökségeteket tisztességgel. és szolgaságban is maradtok. mert mindezek csak romlást és halált hoznak. vagy abból az országból. És mik azok a dolgok. mindezen dolgok nem hozzátok tartoznak. és bennetek lakozik a Szent Törvény. hogy az még fájdalmat is okoz. Hanem te. mint amikor a kereskedő jókora gyöngy után kutat: és amikor talált egy értékes drágagyöngyöt. amik az övéi? Gyermekeim. De ki az. Fény Gyermeke a Közösséghez tartozol. és bánkódtok és örvendeztek fölöttük. Mezítelenül jöttetek anyátok méhéből. és törekszetek. csak az tartozik hozzátok. hogy a világ rátok nőjön. Miért törődnétek házzal. Tárjátok szélesre lelketek ablakait. . és földjeinek arany gabonáját. hogyan nőnek: azok nem gürcölnek. az szabad. amelyik ennek a földnek egyik kis sarkában született. és tevékenykedünk. az az ember biztos. aki úgy él. de akit korlátozhatnak.úgy. igen és még az is. akkor ti valójában szolgák vagytok. és minden ember a testvéred: Nem szabadít meg minden szomorúságtól. Ezért ne cseréld el azt. aki nem kíván semmit. csak a bennetek lévő mennyek országa. ami nincs a tulajdonában. te az Isten gyermeke vagy. De égen és földön . Mi az Ő gyermekei vagyunk valóban. Gyermekeim. óh. De a Mennyek Országa örökkévaló. ne mondd. és a megpróbáltatás szomorúságai. Az. miért cserélnétek el kavicsokra. És ha ti ilyen dolgok után vágyódtok. hogy milyen országból való vagy. aranyat és ezüstöt. hanem foglaljátok el helyeteket az ünnepi asztalnál. és a Mennyei Atyától erednek nemcsak apád és nagyapád. *** "Amikor az emberek azt kérdezik tőled. hogy ebből. és félelemtől az a tudat. amikor letépik rólatok. hanem minden a földön élő lény magvai. Ez a széles föld a tiétek. elment és eladta azt. a szerencse minden öröme. amelyek nem a tieitek! Ne engedjétek. ami körülöleli a mennyeket. akit nem akadályoznak tetteiben. A világ adatott. fiaitok és lányaitok. és akinek kívánságai megvalósulnak. és mezítelenül fogtok visszatérni oda. . és Ő a mi Atyánk. . ahol a Mennyei Atya Törvénye lakozik. ahogy a kúszó szőlőindák gyorsan benövik a tölgyet.Nem méltó a király gyermekéhez. azt mondom néktek." *** Csak az szabad. hogy csak egy szegény test az. . ahogy élni kíván. aki nem szolga? Az az ember csak. ami örökkévaló azért. hogy házatok. aki nincs megkötve. ami már mindenkié. vagy akadályozhatnak. és a világ elvétetik. és nem birtokolhatja egyedül azt. és a Mennyei Atya Angyalai vezérelnek titeket éjjel. és minden ember a testvéretek. és szívjátok be a szabad ember friss levegőjét. Mert minél nagyobb halom kincset hordtok össze. mint ezek bármelyike. földetek. aminek kérész élete van. hogy Isten a te teremtőd? Ennek okáért mondom néktek. hogy megkívánjon holmi csecsebecsét a pocsolyában. és újra csak elmúlnak. fonalat sem fonnak: és mégis. hogy szolga. és soha meg nem szűnik. Mert mi Istenben élünk. vagyont.úgy. mert az igazság. és a még azon túliakat is. hogy mások mit tartanak rólatok. Miért törődnétek a táplálékkal? Nézzétek Föld Anyátok ajándékait: fáinak érett gyümölcseit. Ha ez az értékes gyöngy a tietek lesz mindörökre.

és ami szellemtől születik. aki újraszületik a Mennyei Atyától. És Jézus tanította őket. és ti nem fogadjátok el tanúságtételünket. akkor menjetek derűs szívvel élni egy másik országba. amit látunk. hogy tettével önmagát gyilkolja meg. Az egyik ember azt kérdezte: . de ő ehelyett kincsek után kutat a sárban. Ugyanígy van a Szent Törvénnyel is. hogy építse fel a Mennyei Birodalmat a földön. És innen az elítélés. mondván: .nincs hatalom. és a bennetek lévő szellem a Mennyei Atyától. Mert ti ismeritek már igazi szüleiteket. az gyűlöli a fényt. amit nem Ő teremtett. és a Mennyei Atyától. nem léphet be az Örök Birodalomba. Mert . aki a világra jött. hogy az Angyalokkal sétáljon. Minden dolgok általa jöttek létre. És a fény ragyogott a sötétségben. mert első lehelete óta vele van. az hús. és megszületik? És Jézus válaszolt: . amit tudunk. és biztonságban éltek igazi hazátokban. és nem sétál a Nappal és Éjszaka Angyalaival. Mert mindenki. nem láthatja meg a Mennyek Országát. és igazi hazátok a Mennyek Országa.Bizony. Minden ember hallja. de az ember hátat fordított az ő Atyjának. és kerüli azt. A sivatag távoli vidékérő jöttek a Testvérek. és a Föld Anyától. de a világ nem ismeri azt. és mondá néki: . bizony mondom néktek. A szél fúj. de a sötétség nem fogadta be.Bizony. mi azt mondjuk. amely elvehetné tőletek a Szent Törvényt. bizony mondom néktek. De az. hogy tanúbizonyságot tegyenek a Fényről. a minden viharoknak ellenálló szikla. És testetek húsa a Föld Anyától születik. az a ti bástyátok. bizony mondom néktek. de az ember jobban szerette a sötétséget. És bennetek lakozik a Szent Törvény. és új szemekkel fog látni. ami bennetek lakozik.Hogyan lehetségesek ezek a dolgok? Jézus válaszolt. és a Törvény vala Istennél. és a világot. de nem ismeri föl. És erre az egyik azt kérdezi: . Ugyanez volt kezdetben Istennel. és arról tanúskodunk. mint a fényt. Mert ami hústól születik. és a Törvény vala Isten. Ti talán láthatjátok szüleitek meggyilkolását. és az élet az ember világossága volt. az szellem. Mert az igazi fény megvilágít minden embert.A Mennyei Atya ráhagyta örökségét. hogy rajtuk keresztül minden ember a Szent Törvény fényében járhasson. azoknak megadatik a hatalom. és belépjenek az Örök Óceánba. és bár halljátok a hangot. és annak bálványait imádja. -------------------------------------------------------------------------------TÖREDÉKEK JÁNOS ESSZÉNUS EVANGÉLIUMÁBÓL Kezdetben vala a Törvény. mert a tettei gonoszak voltak. hogy a fény a világra jött. Benne volt az élet. hacsak az ember újra nem születik. mégsem tudjátok megmondani. hogy Isten fiaivá váljanak. és tekintsetek szánalommal szüleitek gyilkosára tudván. és a Szent Törvény lángja kigyullad őbenne. idős korában? Visszakerülhet másodszor is anyja méhébe.Hogyan születhetik az ember újra. és az a ti üdvösségetek. Mert igazi szüleitek a Mennyei Atya és a Föld Anya. hogy honnan jön. és kiüldözhetnek benneteket országotokból. hacsak az ember nem születik a Föld Anyától. És akik elfogadják a Törvényt. mikor hallatszik. . új fülekkel fog hallani. aki rosszat tesz. és igazi hazátokból nincsen száműzetés.Bizony. A halál sosem választhat el benneteket igazi szüleitektől. Mert az ember arra született. és nélküle nem volt semmi. amiben az Életfa áll.

amely az a szikla. és kérjük. Egy ember szólott: . amiket ha egyenként kellene leírni. amint a Szeretet Angyala tanította őket. mint önmagukat. és Isten megdicsőült bennünk. és úgy szeretik egymást. ÁmenF. aki a Törvényben lakozik. de mi mindannyian nem lehetünk tagjai a Közösségnek. hasonlóképpen kérjük. ami Isten és az ő gyermekei körül ragyog. aki a rosszat kívánja. az egész világ sem tudná befogadni a leírásukat tartalmazó könyveket. Az. ti sem lehettek másképpen. megtagadja Atyját. . És az a fény. mint akik a Szent Törvényt tanítják egymásnak. Tudjátok meg. a Szent Törvény Fénye. bizony mondom. És vannak más számos dolgok is. amit ők megcselekedtek. hacsak nem lakoztok a Szent Törvényben. mi nektek adjuk: hogy ti is eggyé válhassatok. és meggyógyították a beteget és szenvedőt különböző füvekkel. és elszárad: az emberek összegyűjtik őket. hogy ti is testvérek vagytok. és azt mondták róluk. Minden olyan ágat. amely azt a Mennyei Közösséget tükrözi vissza. Ezáltal tudja meg minden ember. De mi szeretjük a fényt. amihez égen és földön minden teremtmény tartozik. ami nem terem gyümölcsöt. "Mester. azokat megtisztítja.Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben. akik hallgatták. amit Ő nyújt nekünk. lemetszi. hogy elégjenek. kivágattatik.Sokat beszélsz a Testvérek Közösségéről. hogy még többet teremjenek. És amint a testvérek lakoznak egymás szeretetében. és amelyek gyümölcsöt hoznak. Ha egy ember nem lakozik a Törvényben.És az egyik azt kérdezé. . akik együtt munkálkodnak a Közösség Kertjében. És amint egy ág nem teremhet gyümölcsöt önmagában. aminthogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk. új parancsolatot adok néktek: úgy szeressétek egymást. És a Testvérek ilyen módon tanították a Szent Törvényt azoknak. ha nem lakozik a szőlőtőkén. hogy Atyánk birodalmában nagyon sok palota van. Mert Mennyei Atyátok már a világ alapjainak teremtése előtt szeretett titeket. hogyan ismerhetjük meg a fényt?" És Jézus válaszolt. amelyre közösségünk épül. és a Mennyei Atya a gazda. és mi szeretettel nyújtjuk ki kezeinket. hogy ti is szeressétek egymást. Ő bennünk lakozik. és mi Őbenne.Bizony. Nagyobb szeretettel nem rendelkezik ember. amint mi egyek vagyunk. hogy csodálatos dolgokat vittek véghez. . hogy váljatok eggyé mibennünk. A Mennyei Atya bennünk van. az több gyümölcsöt terem: mert a Törvény nélkül semmit sem tehettek. és Anyját. és mi Őbenne. a napsugár és a víz csodálatos alkalmazásával.mi mindannyian Isten Gyermekei vagyunk. És Jézus válaszolt: . és kerüljük a sötétséget. és a mi közösségünk csak egy sötét üveg. És az. mint ahogy szeretnek titeket. A közösség a szőlővessző. Azt a dicsőséget. és senki nincs közöttünk. és tűzbe vetik. aki világra hozta őt. aki gyűlöli a fényt.

Én vagyok az első. és az égő gyertya között áramlik A Szent fény hídja. amit a Szellem mondott: "Neki. ahonnan ők jöttek. amiket láttál. mint ezer nap. ami úgy hangzott minden felől. orcája volt a sugárzó fény. a mennyek és a föld között. És a közösség. És a föld minden hatalmas közössége Egyként emeli fel hangját és énekel Ő érette. És a Föld Anya Angyalai a hét gyertya. Fehérbe öltözve. Lángoló és aranyszínű. És kezeiben volt hét csillag. és íme. ami hozzám beszélt. És amint megfordultam láttam hét arany gyertyát. mint a hó. hogy meglássam A hangot. hogy Ő hét csillagot tartott kezeiben. Szólt hozzám: "Jer közelebb. A kezeimet kitöltő hét csillag misztériumát. És azok lángoló fénye közepette Láttam valakit. És amikor megszólalt. Én vagyok az Alfa és az Omega. Írd le a dolgokat. Én vagyok a kezdet és a vég. és én odafordultam. Ámen. Ami Isten ragyogó Paradicsomának közepén áll. Azt mondták. fehérbe. És egy hang megszólalt." A Mennyei Atya Angyalai a hét csillag. Amely a csillagok. enni adok az Életfáról.TÖREDÉKEK A JELENÉSEK ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL Íme a Levegő Angyala hozza majd Őt. Egy ajtó nyílt ki a mennyekben: És egy hang. Az. A mennyek lángoló fényével tele. akinek füle van." És azután néztem. és utolsó. a kezdet és a vég. . és ami lesz. aki győzedelmeskedett. amelyek örök fénnyel lángolnak. Mint egy harsona. És azt mondá: "Ne féljetek. Aki a hét arany gyertya lángjai közepette sétált. Mindazon által. ami volt. És a hét arany gyertyáét. és amik ezután lesznek. És minden szem látni fogja Őt. És az Ő hangja megtöltötte a levegőt A rohanó vizek hangjával. Ami van. És a dolgokat. És az ember szelleme a láng. amik vannak. az Ember Fiához hasonlót. hadd hallja.

Aki a trónon ült. ami van. És a mennyek hét csillaga ragyogott a trón előtt. mert a könyv nem nyílhatott ki. És meglazítsa annak pecséteit?" És nem volt lény égen és földön." És hirtelen ott voltam. Mert Te teremtettél minden dolgokat. És a trón előtt Volt egy kristályként csillogó üvegtenger: És abban tükröződött A földnek minden hegye. hogy megkapd a dicsőséget. A nyitott ajtó küszöbénél. És a tizenhárom öreg meghajtotta magát az Ő csodálatossága előtt. völgye és óceánja. És a trón körül tizenhárom ülés volt. És nem olvashattam azt. És így kiáltottak. És a trónon ült valaki. És egy szivárvány volt a trón körül. szent Mindenható Úr Isten. És láttam egy Angyalt. "Szent. Aki a trónon ült. És akinek orcája rejtve volt. akik bennük lakoztak. És mindazon teremtmények. szellemben. És hét lámpa tüze égett a trón előtt. Egyiktől a másikig. És a vakító sugárzás tengerének közepén állt egy trón. amiben írás volt. hogy a könyvet kibontsa. sem a föld alatt. és ami lészen eljövendő. . És a látvány olyan volt. A Föld Anya tüze. Te méltó vagy. Egy könyvet. akinek orcája rejtve volt. És arcukat a fény örvénylő felhői rejtették. óh Isten. és a hátsó oldal Hét pecséttel volt lepecsételve. És azokon láttam tizenhárom öreget ülni." És én akkor Annak jobbján láttam.És megmutatom neked a dolgokat. És fény folyók áramlottak az öregek kezeiből. akinek orcája rejtve vala. És akár csak ránézni. mint egy smaragd. aki hangos szóval hirdette: "Ki az. aki érdemes arra. És beléptem a nyitott ajtón A lángoló fény tengerébe. És sírtam. Aki képes lett volna kinyitni a könyvet. szent. amik mostantól fogva lesznek. A Mennyei Atya tüze. Ami volt. ami bele volt írva. Fehér ruházatba öltözve. És tiszteletet és hatalmat.

És én elfordítám orcámat szégyenemben. És ajkai közül áramlott az élet lehelete. a borító felnyílt. és vedd a könyvet. És a Szeretet Óceánját adta az embernek. És ajkai közül áramlott az élet vize. aki feltárja a Misztériumok Misztériumát. Az Ő lábaitól. Nyújtsd ki a kezed. Akik egyszerre vannak a mélység legmélyebbjén. Mert az nektek íródott. . és erő. És a Föld felett térdelt. És hatalom mindörökkön örökké Az Övé. És felnyitottam a harmadik pecsétet. az ég elsötétült. És elfordítám orcámat szégyenemben. És gonosz füst felhői lebegtek alacsonyan az egész Föld fölött.Az öregek egyike így szólt hozzám." És láttam az aranyló fény örvénylő felhőit Tündérhídként átívelve kezeimhez. És ezrek ezrei mondván hangos szóval. És íme. És amikor megérintette a vizet. "Ne sírj. és nyisd ki azt. És az édes lég undorítóvá és bűzössé vált. És a kristálytiszta vizek iszappá sűrűsödtek. és hallottam az Angyalok hangját. és láttam a Levegő Angyalát. És az ember belépett a tiszta és ragyogó vizekbe. És észrevettem. És a Föld felett térdelt. És amikor kilélegezte. "Minden dicsőség. És a tizenhárom öreg kezéhez. A tiszta hullámok elsötétültek. a könyvet a hét pecséttel. és bölcsesség. és megláttam a Víz Angyalát. És akinek orcája rejtve volt. És észrevettem. És a Bölcsesség szelét adta az embernek. És a magasság legmagasabbján. És felnyitottam a második pecsétet. És az ember belélegezte azt. És minden teremtmény szomjan veszett. És észrevettem. aki a trónon ült. Akik a trón körül voltak. És ujjaim tapintották az arany lapokat. És azok száma tízezerszer tízezer volt." És kinyújtottam a kezem és megérintettem a könyvet. És a halak tátogva vergődtek az undorító feketeségben. És felnyitottam az első pecsétet. És szemeim meglátták a hét pecsét misztériumát. Igen.

és egy hamis napot csinált vele. És ajkai közül áramlott az Örök élet folyama. És felnyitottam az ötödik pecsétet. És az öröm. És észrevettem. És a Béke Dalát adta az embernek. és megláttam az Öröm Angyalát. És elégedetlenség durva hangzavarát. hogy nincs örökkévalóság. És ajkai közül áramlott az élet lehelete. És az Örökkévalóság titkát adta az embernek. és megláttam az Élet Angyalát. És felnyitottam a negyedik pecsétet. csak a szomorúság. és megláttam a Nap Angyalát. És a Föld felett térdelt. És a Föld felett térdelt. És az Erő tüzét adta az embereknek. És felemelte azt újra. Felégetvén az erdőket. És ajkai közül áramlott az élet muzsikája. És learatta sarlójával az éhséget és a halált. És a Föld felett térdelt. . És felnyitottam a hatodik pecsétet. És én elfordítám orcámat szégyenemben. és megláttam a Föld Angyalát. És észrevettem. és megláttam a Föld Anya Angyalát. És íme. De az ember fölemelte kezét. És pillantsa meg a misztikus. hogy nyissa ki szemeit. és kivájta saját szemeit. És mondá. És észrevettem. És levágta az éneklők fejét. És én elfordítám orcámat szégyenemben. És a Föld felett térdelt. És a Nap ereje belészállt az ember szívébe. És én elfordítám orcámat szégyenemben. És én elfordítám orcámat szégyenemben. nagy Életfát A Határtalan Óceánban. Csak megpörkölődött csontjait hagyván testvéreinek. És észrevettem. mint a muzsika. És azt mondá. És felnyitottam a hetedik pecsétet. És az ember alkotott egy kígyó formájú sarlót vasból. Aki elfogadta az erőt. És Béke dala áramlott az ember lelkén keresztül.És észrevettem. De az ember nem hallotta. a pusztítás tüzét terjesztette. És ajkai közül Áramlott az Isten és Ember közötti szent szövetség. felperzselvén az életteli völgyeket. És a Teremtés ajándékát adta az embernek. És felemelte kardját. És levágta a békéltetők kezeit.

És azok zuhogtak a földre: És a zöld erdők. és fák fellángoltak. És megszólalt az első angyal trombitája. És a Mennyei Atya hét Angyalának ajándékaival?" Borzalmas fájdalom ragadott meg. És én láttam a hét angyalt. hogy megszólaltassák azokat. akiknek trombitái voltak. És az angyal vette a füstölőt. És akiknek hét trombitájuk volt. akik elvakították magukat. De én nem fordítottam el orcámat szégyenemben. amely hasonló volt A harsona hangjához. És ez az üzenet egyedül az ember fülének szólt. Amely a Mennyei Atya trónusától ered. "Óh. amit csináltál. És a zöld füvek hamuvá zsugorodtak. Felkészültek. Bár az nem hallotta meg. És az ember fülébe suttogta az üzenetet. és megállt az oltárnál. Amint elfordítottad orcádat az Isten trónusától. És jégeső és tűz. Íme. És a hét angyal. Aki föld és ég között hányódik. Mert én ennék az Élet fájának gyümölcséből." És az Angyal nagy szomorúsággal nézett rám. . A trón előtt álló arany oltáron. kinyújtottam kezem az Angyal szárnyaihoz. Úgy. akik az Isten előtt álltak. És erős hangok és mennydörgések lettek. És sok illatos füstölőt is hozott. hogy csak saját húsuk kívánságait lássák. mondván. És egy másik angyal jött. Amit az összes angyalok imáival együtt ajánlott fel. Amint éreztem magamban Mindazok lelkét. És villámok. és földrengések. "Mondd nekem az üzenetet. Amely az Örökkévalóság Óceánjában nő. És rászórta a földre. ember nem látod azt a gonoszságot. mondván. És megtöltötte azt az oltár tüzével.És Ő magával hozta a lángoló fénynek azt az üzenetét. és vérrel keveredett tűz. És nagy csönd volt a mennyekben. Akinek arany füstölője volt. És az ég felé fordítottam hangomat. És azután meghallottam a hangot. És a füstölők illata felszállt az angyalok kezéből Az Isten elébe. És amikor visszaéltél A Föld Anya hét Angyalának.

És az egész földkerekségen nem volt egyetlen fa. Mint egy hajból szőtt zsákvászon." És ő mondá: "Az ember teremtette a pusztítás ezen erőit. Amikor a hatalmas orkán megrázza. És lábai tűzoszlopok voltak. bal lábával a szárazföldre lépett. és az ő arca volt a nap. akkor nincs már semmi remény?" És a lángoló fény folyamként áramlott kezeiből.És megszólalt a második angyal trombitája. hogy ez a látomás megvalósuljon?" És válaszoltam. amely elhullajtja éretlen gyümölcseit. Ami úgy rázkódott. És a nap olyan fekete lett. "Te tudod. . óh Szent Egyetlen. Amely megpuhult a rengeteg vértől. amit csodálatos volt hallani: "óh. mint a vér. És íme. Elfordította arcát A Mennyei Atya és a Föld Anya Angyalaitól. És megszólalt a hatodik angyal trombitája. Saját elméjéből csinálta azokat. És a hold olyanná vált. ember. És amint az óriási hegy lángra gyulladt. mint a pára. mint egy papirusz tekercs. Amint válaszolt." És én mondám: "Ragyogó angyal. Belevetették a tengerbe: És a vér felhője úgy emelkedett a földről. És az egek szétnyíltak. És az egész földön hatalmas csend volt. sem egy szál fű. És az egek csillagai a földre zuhantak. És megszólalt az ötödik angyal trombitája. És kimunkálta saját pusztulását. És megszólalt a negyedik angyal trombitája. És láttam egy hatalmas lényt. Ami addig terjedt. Hogy ezek a borzalmas dolgok meg ne történhessenek. Hogy én bármit megtennék. És megszólalt a harmadik angyal trombitája. mint a fügefa. Felhőkbe öltözötten: Egy szivárvány volt a feje körül. és lábaim belesüllyedtek a talajba. És hangos szóval kiáltott. És kezeiben tartott egy nyitott könyvet: És jobb lábával a tengerre. És én álltam a földön. hatalmas földrengés követte. akarnád-e. ameddig a szem elláthatott. amint lejön a mennyekből. Sem egy virág.

"Mindig van remény, Óh, te ember, akiért az ég és föld lettek teremtve." És akkor az angyal, Aki az óceánon és a szárazföldön állt, Fölemelte kezét az egekbe, És megesküdött Reá, aki él mindörökkön örökké, Aki teremtette a mennyeket, és mindazokat, Ami benne van, És a földet, és mindent, ami rajta van, És az óceánokat, és mindent, ami benne van, Hogy soha többé nem lesz idő: De a hét angyal trombitájának napjaiban, Amikor Ő újra megszólal, Az Isten misztériuma feltárul azoknak, Akik ettek az Élet Fájáról, Amely az Örök Óceánban áll, az idők végezetéig. És a hang újra szólt, mondván: "Menj, és vedd a könyvet, Amely nyitva áll az angyal kezében, Aki az óceán és a szárazföld között áll." És én odamentem az angyalhoz, és mondtam neki, "Add nekem a könyvet, mert én ennék az Élet Fájáról, Amely az Örök Óceán közepében áll." És az angyal odaadta nekem a könyvet, És én kinyitottam, és olvastam benne arról, Ami mindig volt, ami most van, És ami majd meg fog történni. Én láttam a holokausztot, Ami majd elnyeli a Földet, És a hatalmas pusztulást, Ami az összes népeket belefullasztja a vér tengerébe. És én láttam az ember örök életét is, És a Mindenható végtelen megbocsátását. Az emberek lelkei üres lapok voltak a könyvben, Mindig készen, hogy egy új dalt ráírjanak. És felemeltem arcomat a Föld Anya hét Angyalára, És a Mennyei Atya hét Angyalára, És éreztem, hogy lábaim érintik A Föld Anya szent homlokát, És ujjaim érintik a Mennyei Atya szent lábait, És én elmondtam a Hálaadás Himnuszát: Köszönöm Néked, Mennyei Atyám, Hogy az áramló folyamok forrásához engedtél engem, Egy élő forráshoz a sivatagban, Öntözni a csodák örök kertjét, Az életfát, a Misztériumok Misztériumát, Örök életű ágakat növelvén az örök ültetéshez, Besüllyeszteni gyökereiket az örök forrásból eredő

Élet folyamába. És Te, Mennyei Atyám, Védd meg gyümölcseiket A nappal és éjszaka Angyalaival, És a minden módon égő Örök Fény lángjaival. De a hang ismét szóla, És szemeim megint elkalandoztak A fény birodalmának pompáitól. "Figyelj, óh ember! Ráléphetsz az igaz útra, És sétálhatsz az Angyalokkal, Énekelhetsz a Föld Anyáról nappal, És a Mennyei Atyáról éjszaka, És lényedet átjárhatja a Törvény arany folyama. De elhagynád testvéreidet, Hogy belesüllyedjenek a vér tátongó szakadékába, Amint a fájdalom gyötörte Föld borzong és nyög Kő bilincsei alatt? Tudnál-e inni az örök élet kelyhéből, Amíg testvéreid szomjan halnak?" És a szívem elnehezült a részvéttől, És néztem, és lám, Feltűnt egy nagy csoda a mennyekben: Egy napba öltözött asszony, és lábai alatt a hold, És fején egy hétcsillagú korona. És tudtam, hogy Ő a forrása a rohanó folyóknak, És Ő az erdők anyja. És álltam a tenger fövenyén, És láttam egy bestiát kiemelkedni a hullámok közül, És orrlyukaiból undorító és utálatos levegőt fújt, És ahol kiemelkedett a tengerből, A tiszta vizek mocsárrá váltak, És testét fekete, és gőzölgő kövek borították. És a napba öltözött asszony Kinyújtotta karjait a bestia felé, És a bestia magához rántotta és átölelte Őt, És íme, az Ő gyöngyház színű bőre összeráncosodott, A bestia undorító leheletétől, És gerince összetört sziklatörő karjainak ölelésében, És véres könnyeket sírva süllyedt az iszapba. És a bestia pofájából emberek hadseregei özönlöttek elő, Kardokat suhogtatva, és hadonászva, egyik a másikkal. És ők borzalmas dühvel harcoltak, És levágták saját végtagjaikat, és kivájták szemeiket, Amíg végül az iszapos mélységbe zuhantak, Agóniájukban és fájdalmukban üvöltve. Odaléptem a mélység pereméhez, és lenyújtottam kezem,

És láthattam az örvénylő vér forgatagát, És az ott lévő emberek, Mint csapdába esett legyek a pókhálóban. És én megszólaltam hangosan, mondván, "Testvéreim, dobjátok el kardotokat, És fogjátok meg kezemet. Ezt az Őt bepiszkító és megszentségtelenítő helyet, Aki benneteket teremtett, És aki nektek adta örökségét. Mert számotokra az adás-vétel napjai befejeződtek, És megszűntek a vadászat és a gyilkolás napjai is. Mert az, aki fogságba vet, az fogságba fog jutni, És aki karddal gyilkol, kard által fog elveszni. És a föld kereskedői sírnak és gyászolnak majd, Mert többé nem lesz, aki megvásárolja portékáikat: Az arany és ezüstáruk, és drágakövek, Gyöngyök, finom fehérnemű, és bíbor, és selyem, és a skarlát, És a márvány, és az állatok, a birkák, és lovak, És a hintók, és szolgák, és az emberek lelke, Mindezen dolgokat nem vehetitek és adhatjátok, Mert mindez a vér tengerébe van temetve, Mert ti hátat fordítottatok a ti Atyátoknak, és Anyátoknak, És imádtátok a bestiát, hogy kőből építsen nektek paradicsomot. Testvéreim, dobjátok el fegyvereiteket, és fogjátok meg a kezem." És amint az ujjaink összekapcsolódtak, A távolban egy hatalmas várost láttam, Fehéret és ragyogót a horizonton, szikrázó alabástrom, És hangok voltak, és mennydörgés és villámlás, És egy nagy földrengés, Amilyen nem volt, mióta ember van a földön, Olyan hatalmas volt a földrengés, és olyan óriási. És a nagyváros három részre szakadt, És a nemzetek városai leomlottak: És a nagyváros megmaradt, Hogy adjon egy kupával haragja vadságának borából. És minden sziget elúszott, És a hegyeket nem találták. És a mennyekből óriási jégeső ömlött az emberekre. Minden egyes jégdarab olyan súllyal, mint egy tálentum. És egy hatalmas angyal fölvett egy óriási malomkőhöz hasonlító követ, És belevetette a tengerbe, mondván, "Így lesz a nagyváros lerombolva erőszakkal, És soha többé nem lehet megtalálni.

fehér és tiszta lenvászonba öltözve. És láttam egy másik angyalt is szállni a mennyek közepén. aki teremtette a mennyet és a földet. akiket lemészároltak a földön. Palástja vakító fény. És a kandeláberek fénye sem fog ragyogni Soha többé benne. És nagy keservesen kimásztak az iszapos mocsárból. Dalolván az éjszaka és a nappal énekét. És azt. úgy hívták: az Igaz és Hűséges. És az egek megnyíltak. És a Szent Közösség követte Őt fehér lovakon. És az angyal ekképpen kiáltott: "Féljétek az Istent. most mezítelenül állnak a trónus előtt. a megnyílt egeket. Bűvészkedéseikkel egész nemzeteket becsaptak. És a tengert és a vizek forrásait. És én egy hangot hallottam az egekből. És úgy daloltak. És zavarodottan álltak a homoktengerben. mint a tűz lángja. Akik a földet lakják. akik a föld nagy emberei voltak. amint hangszerükön játszottak. Énekesek. Ami alól mezítelen lábai kivillantak. akik kimásztak a mocsárból. és egy fehér lovat. és dicsőítsétek Őt. És a városban találták a próféták és szentek vérét. aki rajta ült. És aki Igazságban ítél. És úgy nevezték Őt: Isten szava. És fején sok korona. És megfürdetve az eső által. Mint a vízesések zuhogását. muzsikusok. És beléptek az örök és Határtalan Kertbe. Azoknak. mintha most énekelnének először a trónus előtt.És a hárfások. És az örökéletű evangéliumot prédikálván azoknak. ." És a testvéreim belekapaszkodtak kezembe. és dudások. És a menyasszony és vőlegény esküvői fogadalma sem fog hallatszani Soha többé benne. Mert kereskedőitek. Finom. trombitások hangjai soha többé nem fognak Hallatszani benne. Mert ítéletének órája elközeleg: És imádjátok Őt. és esővel fürdették mezítelen testüket. És mindazokét. Amelynek közepén állt az Életfa. És mint egy óriási mennydörgés hangját: De én hallottam a hárfások muzsikáját is." És láttam. Szemei olyanok voltak.

ami velük történt. Olyan díszesen. Sem bánat. Hirtelen új ég. És minden népek oda fognak özönleni. És Ő bennük fog lakozni. Undorítóvá tették a levegőt. És Ő fog tanítani minket az Ő útjaira. Az Isten házához. és Én vagyok az Omega. Azok. Amint ereszkedik alá a mennybéli Istentől. És hatalmas hangot hallottam az egekből. akik háborúztak. A háborút sem fogják ismerni többé: Mert a korábbi dolgok eltűntek. mint az esküvőre felékesített mennyasszony. A hegységek tetején Mindenek fölé emeltetett. És nem lesz többé fájdalom: Mert a korábbi dolgok eltűntek. elpusztították a szárazföldek és vizek teremtményeit. És nem lesz több halál sem. És Isten letöröli majd az összes könnyet szemeikről. Mert megszámlálhatatlanok az ő bűneik. És az Isten velük lesz. és azok lesznek az Ő nép. ami az emberekben van. Reszketvén a várható ítélettől. mondván: "Íme.És az eső mosdatta mezítelen tömeg eléjük vánszorgott. Én vagyok az Alfa. Igen. De én nem láttam tovább. Megmérgezték a talajt. az Úr házának szent hegye. A kezdet és a vég. Íme az Isten imaháza. És láttam a Közösség szent városát. aki szülte őket. és Ő lesz Istenük. és menjünk fel az Úr hegyére. minden dolgokat megújítottam. Jer hát. mert látomásom átváltozott. és föld került szemeim elé: Mert a korábbi ég és föld eltűnt. És nem volt többé tenger sem. sem sírás. És élve temették el Anyjukat. És nyílhegyeikből metsző kést csinálnak: Nem fog nemzet fegyvert fogni nemzet ellen. Én adom az arra szomjúhozóknak . És mi azokon fogunk járni: Mert a Szent Közösségen kívül Nem ismerik a Törvényt." És a Hang újra megszólalt: "Íme. és bemocskolták a földet. kardjaikból ekét kovácsolnak.

Énekelvén: "Jer hozzánk. És vezess bennünket a Törvény fényében. A Te misztikus belátásod révén Megnyitottad a tudás forrását. Amely tizennégy féle gyümölcsöt terem. Láttam az Élet Vizének tiszta folyamát.Az élet vizének forrását. aki győzedelmeskedik. És a testvérek özönlöttek oda. Mert az Úr Isten ad nékik fényt. Saját. És a bennem lévő szellemeden keresztül Meghallottam a Te csodálatos titkodat. És én leszek az ő Istene. és gyilkosok. És ott fognak ők uralkodni mindörökkön örökké. És a város nem volt híján sem a ragyogó napfénynek. . Amely olyan tiszta. és minden hazugok. és ő lesz az én gyermekem." És láttam a szent várost. amint dalolni kezdtek. És hallottam a Szent Közösség hangját. Sem a fényes holdsugárnak: Mert Isten dicsősége megvilágította azt. És azoknak nyújtja gyümölcsét. akik ennének abból." És látomásom újra változott. örököl majd minden dolgokat. sem a ragyogó nap fényére. Mint az Örök Fény ragyogását. De a gyávák és hitetlenek. És nem lesz ott éjszaka. Hogy feltörjön bennem. A szeretet és a mindent átölelő bölcsesség áradatát. Az. Elértem a belső látást. És az erő forrását. És nem lesz szükségük sem a gyertya lángjára. És a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. kénköves tűzzel teli vermüket ássák. És a folyó közepén állt az Életfa. ontván az élő vizet. Ami az Úr tónusától ered. mint a kristály. És az utálatosak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful