Ekonomi Politik Dasar an

LkCnCMl ÞCLl1lk uASA8 ÞLnSWAS1AAn

Þendahuluan Lkonoml pollLlk adalah saLu pendekaLan dalam bldang salns soslal yang dlgunakan unLuk
mellhaL fenomena dunla secara menyeluruhŦ la [uga saLu kaedah bagl mellhaL bagalmana hubungan
ekonoml dan pollLlk yang berkalL rapaL dl dalam dunla yang beglLu kompleksŦ Menerusl pendekaLan lnlţ
seseorang penyelldlk dapaL mellhaL dan mengka[l bagalmana sesuaLu pollsl aLau dasar yang dlambll
kera[aan mempunyal hubungan yang rapaL dan berLu[uan mendapaLkan keleblhan dalam bldang
ekonomlŦ Lkonoml pollLlk wu[ud dan dapaL dlllhaL dengan keLara merangkuml fakLorŴfakLor
pengeluaranţ penggunaan buruh dan cara pengaglhan dllakukan dengan mellhaL kepada peranan pollLlk
aLau negara dan ekonoml yang [uga dlsebuL sebagal pasaranŦMakaţ ekonoml pollLlk mellhaL ekonoml
sebagal manlsfesLasl yang berllndung dl bawah pelbagal pollsl dan undangŴundang yang dlLeLapkan oleh
kuasa pollLlk aLau kera[aanŦ Þerblncangan yang meluas mengenal ekonoml pollLlk menghasllkan LeorlŴ
Leorl seperLl ekonoml pollLlk klaslkţ neoŴklaslkţ keyneslanţ MarxlsLţ neoŴMarxlsL dan sebagalnyaŦ
kesemua Leorl lnl mempunyal pandangan berbeza mengenal lnLeraksl ekonoml dan pollLlk serLa aspekŴ
aspek pengeluaranţ pengaglhan dan kekayaanŦ MenuruL Adam SmlLh (1723Ŵ1790) dl dalam 1he WealLh
Cf naLlonţ ekonoml pollLlk adalah saLu cabang salns kenegaraan dl mana seseorang negarawan lLu
mempunyal Langgung [awab mencapal dua ob[ekLlfţ perLamanya memberl kekayaan yang banyak
kepada rakyaL dan pada masa yang sama menyumbang kekayaan kepada negara bagl membolehkan
usaha meyedlakan perkhldmaLan awam yang mencukupl kepada warganegaraŦ ualam kaLa lalnţ
ekonoml pollLlk dapaL memberl kekayaan kepada keduaŴdua plhak lalLu rakyaL dan negaraŦualam makna
yang leblh mudahţ pollLlk dl dalam meLodologl lnl dlru[uk kepada penggunaan kuasa oleh negara unLuk
membuaL kepuLusan mengenal slapa mendapaL apaţ blla dan bagalmana dl dalam masyarakaLŦ ÞollLlk
adalah proses plllhan bersamaţ membablLkan nllal dan mlnaL yang bersalng oleh pelbagal pelaku
Lermasuk lndlvlduŴlndlvlduţ kumpulanŴkumpulanţ pernlagaanŴpernlagaan dan parLlŴparLl pollLlkŦ
Manakala ekonoml pula adalah berhubung kalL dengan sumberŴsumber yang dlaglhkan unLuk
penggunaan yang pelbagal dl kalangan lndlvldu menerusl proses pasaranŦ Anallsa ekonoml dan anallsa
pollLlk serlng kall mellhaL kepada persoalan yang sama LeLapl anallsa ekonoml kurang menekankan lsuŴ
lsu kuasa dan leblh kepada lsuŴlsu kekayaan dan pendapaLan serLa mlnaLŴmlnaL lndlvlduŦ Lkonoml pollLlk
menggabungkan keduaŴdua kaedah unLuk mellhaL fenomena dunla bagl mendapaLkan kefahaman yang
leblh luasŦ8erdasarkan perblncangan mengenal ekonoml pollLlk lnlţ maka [elaslah Lu[uan esel lnl mellhaL
kepada uasar ÞenswasLaan yang men[adl agenda besarŴbesaran dunla se[ak dlperkenalkan leblh 20
Lahun lalu oleh kuasa kaplLalls dunla lalLu Amerlka SyarlkaL dan 8rlLalnŦ 1ullsan lnl akan memblncangkan
dan seLerusnya mengalLkan pelaksanaan dasar LersebuL darl segl ekonoml dan pollLlkŦ 8agalmana la
dllaksanakan oleh kuasa pollLlk bagl kepenLlngan ekonoml sesebuah negaraŦ uengan sokongan
organlsaslŴorganlsasl seperLl 8ank uunlaţ 1abung uana AnLarabangsaţ lMl dan 8ank Þembangunan Aslaţ
dasar lnl Lldak dapaL dlelakkan lagl kerana la ber[aya memberl faedah yang besar kepada kera[aan yang
melaksanakannya Lerleblh dahuluŦ uarl segl pendapaLan negaraţ kera[aan dapaL memunguL pelbagal
cukal hasll ke[ayaan syarlkaLŴsyarlkaL swasLa dan dengan lahlrnya leblh ramal kelasŴkelas menengah yang
menlkmaLl lmbuhan besar hasll dasar lnlţ membenLuk masyarakaL slvll yang kukuh bagl memasLlkan
kera[aan yang mengamal dasar lnl Lerus menlkmaLl keuLuhan pollLlkŦ ueflnlsl uasar ÞenswasLaan uasar
ÞenswasLaan adalah fenomena pollLlk dan ekonoml yang dllaksanakan pada harl lnl dl 8araL dan [uga
1lmurţ oleh negara ma[u dan negara sedang membangunţ oleh negara berldeologl demokrasl dan
dlkLaLor serLa negaraŴnegara kaplLallsţ soslalls dan komunlsŦ uasar lnl bermaksud pemlndahan
kepenLlngan aLau pelaburan LerLenLu kera[aan kepada sekLor swasLaŦ ueflnlsl laln adalah kepenLlngan
bersama lalLu kera[aan dan rakyaL yang men[adl asas kepada organlsasl awam akan berLukar benLuk
kepada kepenLlngan persendlrlan yang berasaskan keunLunganŦ uengan lLuţ kuasa membuaL kepuLusan
klnl berallh darlpada Langan orang ramal kepada plhak swasLa aLau pemlllk baru organlsasl awamŦ
ÞengerLlan laln yang dlberlkan kepada dasar lnl adalah pengurangan campur Langan kera[aan dalam
keglaLan ekonomlŦ ÞendapaL laln adalah mengenal maksud penswasLaan adalah leblh kepada fenomena
pollLlk berbandlng ekonomlţ flskal aLau penLadblranŦ uarlpada perspekLlf lnlţ penswasLaan men[adl
sLraLegl pollsl yang dlgunakan unLuk mengallh kuasa dl kalangan pelbagal lnsLlLuslţ mengubah kapaslLl
sLrukLur kera[aan dan Langgung [awabnyaţ penyusunan semula lnsLlLusl pembuaL kepuLusan dan
membenLuk kumpulan semlnaL serLa kelas masyarakaL yang baru (lelgenbaum dan Penlg 1994)ţ
(Cormley 1994)ţ (Chamberlln dan !ackson 1987)Ŧ 8akyaL [uga akan leblh berganLung kepada lnsLlLuslŴ
lnsLlLusl swasLa berbandlng kera[aan bagl memenuhl keperluanŴkeperluan mereka (Savas 1992)Ŧ LaLar
belakang uasar ÞenswasLaan Þelaksanaan dasar lnl men[adl agenda besarŴbesaran ekonoml dunla se[ak
1980Ŵan selepas dlperkenalkan oleh dua pengamal darl negara kaplLalls lalLu Þreslden Amerlka SyarlkaLţ
8onald 8eagan dan Þerdana MenLerl 8rlLalnţ MargareL 1haLcherŦ keduaŴdua pemlmpln lnl menyokong
kuaL amalan pasaran bebas dl dalam negara dan pada perlngkaL anLarabangsa dengan campur Langan
kera[aan pallng sedlklL darl segala segl akLlvlLl ekonomlŦ Selaln lLuţ dasar lnl [uga dlperkenalkan dengan
elemenŴelemen anLlŴkomunls yang keLara berlkuLan era Þerang ulngln keLlka lLuŦ keLlka gerakan
komunls dan soslalls berLu[uan unLuk menghapuskan harLa swasLa yang menyebabkan penlndasan
berleluasa Lerhadap golongan proleLarlaLţ dasar penswasLaan dengan usaha yang [elas cuba meluaskan
penguasaan harLaŴharLa swasLa dl kalangan rakyaL yang berkemampuan serLa berkepenLlnganŦke[ayaan
pollsl lnl dl Amerlka SyarlkaL dan
8rlLaln serLa dengan ke[aLuhan 8lok komunls men[adlkan la beglLu meluas dlamalkan dl seluruh dunlaŦ
Þengurangan peranan kera[aan dl dalam pasaran dllakukan menerusl pengurangan kuasa kera[aan
Lerhadap lndusLrlţ penswasLaan sekLor awam dan pengurangan beban cukal oleh lndlvldu dan
pernlagaanŦ Þemlllhan MargareL 1haLcher pada 1979 sebagal Þerdana MenLerl 8rlLaln dan kemenangan
8onald 8eagan sebagal Þreslden Amerlka SyarlkaL pada 1980 menggerakkan penswasLaan sebagal dasar
baruŦ 8eberapa slrl proses denaslonallsasl dan pen[ualan syarlkaLŴsyarlkaL mlllk kera[aan
8rlLaln mlsalnya bermula seawal 1979 lalLu membablLkan 8rlLlsh ÞeLroleumţ 8rlLlsh Aerospaceţ 8rlLollţ
naLlonal lrelghL CorporaLlonţ Cable Ǝ Wlrelessţ !aguarţ 8rlLlsh 1elecomţ 8rlLlsh Casţ 8rlLlsh Alrwaysţ
8olls 8oyce dan pelbagal lagl syarlkaL Lun[ang negaraŦAmerlka SyarlkaL pula Lldak mempunyal beglLu
banyak syarlkaL awam LeLapl akLlf menswasLakan dengan penawaran konLrak kepada perkhldmaLan
sokonganţ pemprosesan daLaţ perkhldmaLan makananţ penyelenggaraan bangunan dan perkhldmaLan
kawalan keselamaLan pada perlngkaL kera[aan pusaLŦ Manakala pada perlngkaL kera[aan LempaLanţ
perkhldmaLan langsung kepada pengguna seperLl pemberslhan [alan rayaţ kuLlpan sampahţ
perkhldmaLan ambulans dan pelbagal lagl dlswasLakan kepada konLrakLorŴkonLrakLor (Savas 1992)Ŧul
kalangan negara soslallsţ
Chlna adalah yang perLama melaksanakan dasar lnl bermula dengan sekLor perLanlan pada 1978
menerusl penghapusan ladangŴladang mlllk kera[aan dan menukar kepada ladang swasLaŦ la
menghasllkan pengeluaran makanan yang menlngkaL dan menamaLkan masalah kebuluran keLlka lLuŦ
lndusLrl sekLor swasLa dan operasl pernlagaan dlbenarkan unLuk penswasLaan hanya pada 1980Ŵan
sebagal sebahaglan progam reformasl ekonoml ChlnaŦ la membablLkan pemlllkan yang pelbagal lalLu
pengkoperaslanţ pemlllkan bersamaţ perkongslanţ perkongslan LempaLan dan pemlllkan menerusl
sahamŦ ke[aLuhan blok komunls Lropah 1lmur pada 1989 menggalakkan pelaksanaan dasar lnl dl
Pungaryţ Þoland dan CzechoslovaklaŦ kesaLuan SovleL pula menukar rangka ker[a perundangannya pada
1990 unLuk membenarkan penswasLaan bagl pemlllkan fakLorŴfakLor pengeluaranŦ negaraŴnegara 8alLlk
pula seperLl 8ulgarlaţ 8omanla dan Slovenla LuruL melaksanakan dasar yang samaŦ vleLnam yang
Lerdesak unLuk bangklL darl segl ekonoml [uga membenarkan penggabungan syarlkaLŴsyarlkaL swasLa
dan dl Cubaţ kera[aannya mula men[ual perumahan awam kepada penyewa seperLl yang dllakukan
8rlLaln sebelum lnlŦuengan lnlţ [elas kesan besar yang dlbawa oleh dasar lnl Lldak klra apa fahaman
sesebuah kera[aan lLuţ dasar lnl LeLap akan memberl apa yang dlperlukan oleh sebuah negara lalLu
ekonoml yang kukuh dan pollLlk yang sLabll kerana menerusl penguasaan masyarakaL slvll dan kekayaan
yang dlclpLa dl dalam negara memberl sesuaLu kepada warganegaranya unLuk melupakan sebarang
LenLangan kepada kera[aanŦAlasanŴalasan unLuk melaksanakan dasar lnl Lerbahagl kepada empaL lalLu
pragmaLlkţ ldeologlkalţ komersll dan popullsŦ MaLlamaL kelompok pragmaLls adalah unLuk menlngkaLkan
Lahap keberkesanan dl dalam pengeluaran barangan dan perkhldmaLanŦ Mereka yang melaksanakan
dasar lnl dl aLas fakLor gerakan ldeologl adalah unLuk mengurangkan peranan kera[aan berbandlng
sekLor swasLaţ manakala yang berslfaL komersll adalah melakukan leblh ker[a unLuk men[ana
keunLunganŦ MaLlamaL populls pula unLuk mencapal masyarakaL yang leblh balk dengan memberlkan
kuasa kepada rakyaL menerusl dasar lnl serLa memenuhl kehendak mereka menerusl pengurangan
kuasa blrokrasl sekLor awamŦuengan lLu maLlamaLŴmaLlamaL keseluruhan pelaksanaan dasar lnl boleh
dlbahaglkan kepada berlkuLť1Ŧ Mengurangkan perbelan[aan kera[aan Ŷ Cb[ekLlf lnl adalah pallng
banyak dlgunakan berlkuLan organlsasl awam serlng kall dlkalLkan dengan [umlah kaklLangan yang ramal
kerana slfaL organlsasl awam sebagal penaung dan pemberl peker[aan kepada orang ramalŦ 8erlkuLan
organlsasl yang besar dengan peker[a yang ramal LeLapl la Lldak mampu men[ana keunLungan kerana
prlnslp organlsasl awam adalah pemberl perkhldmaLan kepada rakyaLŦ 8erlkuLan lLuţ proses perLama
yang dllakukan apablla dasar lnl dllaksanakan adalah pengecllan salz organlsasl dan mengurangkan
[umlah peker[aŦ uengan lLuţ kera[aan Lldak lagl perlu mengeluarkan belan[a yang besar unLuk membayar
ga[l dan menguruskan organlsasl yang Lldak memberl pendapaLanŦ

2Ŧ MenlngkaLkan keberkesanan dan kecekapan organlsasl Ŷ Crganlsasl dan kaklLangan awam dl
manaŴmana negara mendapaL label sebagal lembabţ Lldak bermoLlvasl dl dalam memberl perkhldmaLan
serLa Lldak cekap berbandlng sekLor swasLaŦ Menerusl dasar lnlţ pendekaLan berbeza dlgunakan kerana
moLlf keunLungan organlsasl memerlukan sebuah organlsasl yang cekap dan peker[a yang kreaLlf bagl
mencapal Lu[uan lLuŦ 8agalmanapunţ berdasarkan ka[lan menun[ukkan penlngkaLan kecekapan dan
presLasl adalah Lldak dl[amln walaupun perLukaran sLaLus awam kepada swasLa serlngkall dlkalLkan
dengan penlngkaLan presLasl organlsasl (Þarker 1993)Ŧ

3Ŧ MenlngkaLkan kuallLl dan maklum balas Lerhadap aduan orang ramal Ŷ ÞendekaLan yang
dlgunakan oleh sekLor swasLa adalah berbeza dan dlanggap leblh berkuallLl darlpada sekLor awamŦ
kebanyakan kera[aan memberl alasan lnl unLuk melaksanakan dasar penswasLaan kerana la boleh
menlngkaLkan kuallLl menerusl pelaburan Lerhadap Leknologl Lerklnl mlsalnya dan kelengkapan laln yang
membolehkan sesebuah organlsasl berLlndak balas dengan cepaL kepada aduan orang ramalŦ

4Ŧ MenlngkaLkan pendapaLan negara Ŷ Selrlng dengan penlngkaLan [umlah syarlkaL awam yang
dlswasLakanţ cukalŴcukal yang dlkenakan Lerhadap syarlkaLŴsyarlkaL memberl kesan yang besar kepada
pendapaLan negaraŦ Selaln lLuţ kemasukan pelaburan aslng [uga memberl kera[aan saLu sumber
pendapaLan yang dapaL mengukuhkan ekonoml sesebuah negaraŦ

3Ŧ Meluaskan pemlllkan aseLŴaseL ekonoml Ŷ uasar lnl membenarkan beberapa konsep pemlllkan
bersama dllakukan berasaskan kepenLlngan sesebuah negaraŦ konsep asas yang blasa dlamalkan
menerusl dasar lnl adalah pengapungan awamţ pen[ualan swasLaţ pelan pemlllkan saham perkongslan
anLara peker[a dan ma[lkan serLa lalnŴlaln laglŦ

6Ŧ ulsenLrallsasl ekonoml Ŷ uasar ÞenswasLaan dengan [elas mengurangkan peranan kera[aan dl
dalam pasaran menerusl proses dlsenLrallsaslŦ uengan lLuţ dlharapkan melalul dasar lnlţ akan berlaku
persalngan leblh kompeLlLlf dl dalam pasaran dan pengguna akan mempunyal plllhan yang leblh banyak
dalam mencapal kepuasanŦ 8agalmanapunţ dl dalam pasaran sebenarţ monopoll LeLap berlaku LeruLama
kepada perkhldmaLan dan produkŴproduk keperluan asas pengguna seperLl Lenaga elekLrlkţ alrţ
Lelekomunlkasl dan sebagalnyaŦ ÞenswasLaan hanya berlaku pada perlngkaL pengurusan dan pengguna
perlu membayar leblh unLuk menlkmaLl perkhldmaLan monopoll yang dlberlkanŦ

SeperLl ulasan vŦlŦ Lenlnť

ºMonopoly ls exacLly Lhe opposlLe of free compeLlLlonţ buL we have seen Lhe laLLer belng Lransformed
lnLo monopoly before our very eyesţ creaLlng largeŴscale lndusLry and ellmlnaLlng small lndusLryţ
replaclng largeŴscale lndusLry by sLlll largerŴscale lndusLryţ flnally leadlng Lo such a concenLraLlon of
producLlon and caplLal LhaL monopoly has been and ls Lhe resulL"Ŧ

7Ŧ MempercepaLkan pembangunan ekonoml Ŷ komblnasl anLara kera[aan dan sekLor swasLa boleh
mempercepaLkan pembangunan ekonoml dan flzlkalŦ Menerusl pemberlan pro[ekŴpro[ek kera[aan
kepada sekLor swasLa mempercepaLkan pembangunan sesebuah negaraŦ ÞerLukaran Leknologl
khususnya yang dlkuasal oleh sekLor swasLa memberl keleblhan kepada kera[aan dalam
mempercepaLkan kema[uan dan seLerusnya menlngkaLkan ekonomlŦ

8Ŧ Menarlk pelaburan baru Ŷ Menerusl dasar lnlţ [elas memberl kelonggaran kepada pelaburŴ
pelabur aslng LeruLamanya unLuk daLang dan menanam modal dl dalam syarlkaLŴsyarlkaL swasLa dan
organlsasl awam yang lngln dlswasLakan dengan Lu[uan memudahkan perallhan Leknologl luar ke dalam
sesebuah negaraŦ 8agalmanapunţ kebanyakan negara mengenakan syaraLŴsyaraL leblh keLaL dan
menggalakkan perkongslan anLara pelabur LempaLan dan luar Lerhadap sesuaLu organlsasl LeruLama [lka
syarlkaLŴsyarlkaL LersebuL mempunyal kepenLlngan seperLl bagl menembusl pasaran anLarabangsa dan
mendapaLkan LeknologlŦ

9Ŧ MendapaLkan sokongan popular Ŷ uengan meluasnya pelaksanaan dasar lnl akan LuruL
melahlrkan masyarakaL slvll dan kelasŴkelas perLengahan yang menlkmaLl hasll lumayan darlpada dasar
lnlŦ SeperLl dl Malaysla mlsalnyaţ pelaksanaan uasar Lkonoml 8aruţ uL8 yang mempunyal kalLan dengan
dasar lnl berLu[uan meluaskan pemlllkan saham oleh kelompok eLnlk LerLenLu unLuk Lerus bersalng dl
dalam pasaranŦ

!adlţ kera[aan sebagal pelaksana dasar lnl memperolehl sokongan popular darlpada mereka yang
menlkmaLl hasll dasar lnlŦ 8erdasarkan pandangan AnLonlo Cramscl (1891Ŵ1937) yang mengemukakan
Leorl hegemonlţ seslapa yang dapaL menguasal masyarakaL slvll akan menguasal pollLlkŦ MasyarakaL slvll
dalam konLeks lnl Lermasuklah medla ceLakţ elekLronlkţ badanŴbadanţ organlsaslŴorganlsaslţ perLubuhanŴ
perLubuhanţ sekolahŴsekolah dan sebagalnyaŦ uengan demlklanţ menerusl dasar penswasLaan lnlţ
kebanyakan mereka memperolehl dan menlkmaLl lmbuhan yang besar seperLl konLrakŴkonLrakţ LenderŴ
Lender dan sebagalnya darlpada kera[aanŦ Selaln lLuţ masyarakaL slvll lnl kebanyakannya menguasal
dewanŴdewan pernlagaan dan persaLuanŴpersaLuan yang memudahkan mereka mendapaL keleblhan
berbandlng masyarakaL lalnŦ

10Ŧ Memuaskan plhak pemberl pln[aman luar Ŷ SeperLl Lelah dlkeLahulţ agensl luar yang akLlf
menyokong dasar lnl adalah 8ank uunlaţ lMl dan 8ank Þembangunan Asla yang [uga pemberl pln[aman
kewangan Lerbesar dunlaŦ uengan menuruLl agenda merekaţ akan membolehkan pln[aman luar leblh
senang dlperolehl oleh sesebuah kera[aanŦ

11Ŧ Memperbanyakkan peluang peker[aan Ŷ Cb[ekLlf dasar lnl secara umumnya adalah [elas lalLu
usaha memperbanyakkan peluang peker[aan kepada rakyaL menerusl pelbagal pro[ek kera[aan yang
dlswasLakan merangkuml pemblnaanţ Lelekomunlkaslţ perkhldmaLanţ pengangkuLan dan sebagalnyaŦ
Þada masa yang samaţ penlndasan Lerhadap golongan peker[a [uga berleluasa dan dapaL dl[elaskan
menerusl pendekaLan MarxlsmeŦ

8erlkuLan kesan hebaL dasar lnl yang Lelah LerbukLl dl semua negara yang mengamalkannyaţ pelbagal
negara Lermasuk negaraŴnegara komunls seperLl Chlna dan 8ussla serLa negaraŴnegara Lropah 1lmur
LuruL melaksanakan dasar lnl unLuk Lu[uan pengukuhan ekonoml serLa perkembangan pesaL yang
meluas slsLem ekonoml kaplLallsme dl seluruh dunla dan Lldak dapaL dlhalang lagl oleh slsLem soslalls
serLa komunlsŦ ConLoh Þelaksanaan uasar ÞenswasLaan ulMalaysla uasar lnl dlperkenalkan dl Malaysla
pada 1983 berlkuLan kelembapan presLasl sekLor awam yang memerlukan perubahan pollslŦ krlLlkan
keLlka lLu beglLu keLara sehlngga kaklLangan sekLor awam dllabel sebagal lembabţ Lldak produkLlf serLa
kurang kreaLlf dalam memberl perkhldmaLan kepada orang ramalŦ ÞendekaLan unLuk berallh kepada
penswasLaan lnl dlpersoalkan kerana Llada usaha yang bersungguhŴsungguh unLuk mengubah menLallLl
dan presLasl kaklLangan sekLor awam selaln pendekaLan penswasLaan (!omo 1992)Ŧ ÞenswasLaan
sebenarnya Lldak mengaLasl masalah pada perlngkaL akar umbl seperLl melaLlh kaklLangan sekLor awam
ke arah leblh cekap dan berkesan dalam memberl perkhldmaLan kepada penggunaŦ ul Malayslaţ
penswasLaan dlllhaL sebagal perallhan kuasa monopoll kepada plhak swasLa unLuk memakslmumkan
keunLunganŦ
Malaysla men[adl anLara negara Lerawal melaksanakan dasar lnl dl bawah penLadblran 1un MahaLhlr
MohammadŦ uarl suduL ekonoml pollLlkţ [elas dasar lnl dlgunakan bagl membolehkan kaum 8umlpuLera
dl bawah uasar Lkonoml 8aruţ uL8 menlkmaLl perLumbuhan ekonoml yang seLandlng bangsaŴbangsa
lalnŦ 8agl pemerhaLl luarţ campur Langan kera[aan lnl berslfaL soslallsme dan sokongan kepada dasar
penswasLaan sebagal langkah ke arah pengukuhan hegemonl kaplLallsŦ 8erlkuLan lLuţ la memberl kesan
langsung darl segl keba[lkan kepada rakyaL LeruLama kaklLangan awamţ pengguna dan golongan mlskln
(!omo 1992)Ŧ AnLara syarlkaL awam yang dlswasLakan se[ak Lahun 1980Ŵan dl Malaysla Lermasuk SyarlkaL
Þenerbangan Malayslaţ 1elekom Malaysla 8erhadţ Þerbadanan CLomobll naslonalţ Þ8C1Cn dan lalnŴ
lalnŦ 8ldang laln yang dlswasLakan adalah Lenaga elekLrlkţ alrţ Lelekomunlkasl dan keperluan penLlng
pengguna yang lalnŦÞelan lnduk ÞenswasLaanţ ÞlÞ dlperkenalkan dl negara lnl bagl melaksanakan dasar
lnl dan membenarkan benLukŴbenLuk pelaksanaan penswasLaan seperLl berlkuLť

ÞenswasLaan keseluruhan
ÞenswasLaan sebahaglan
ÞenswasLaan Lerplllh
ÞenswasLaan konLrak
ÞenswasLaan blnaŴkendallŴplndahţ 8C1 dan blnaŴkendallţ 8C
ÞenswasLaan pa[akan
ÞenswasLaan pemlllkan saham
ÞenswasLaan bercorak pengurusan
ÞenswasLaan melalul perubahan

8erdasarkan [enlsŴ[enls penswasLaan lnl amaL [elas bahawa kera[aan pada prakLlknya mempunyal
peranan yang luas dalam pasaran dengan menguasal syarlkaLŴsyarlkaL swasLa menerusl pemlllkan saham
bersama aLau pelanLlkan mereka yang mempunyal hubungan Lerus serLa berkepenLlngan dengan
lnsLlLusl pollLlkŦ ul Malayslaţ pelaksanaan dasar penswasLaan [uga meru[uk kepada akLlvlLlŴakLlvlLl
berlkuL berdasarkan keLerangan kŦS !omo dl dalam bukunya ºÞrlvaLlzlng Malayslať 8enLsţ 8heLorlcţ
8eallLles" (1993)ť

· Þen[ualan aLau pelucuLan pemlllkan awam yang bermaksud perkhldmaLan awam LerbablL perlu
dlkorporaLkan secara sah sebagal syarlkaL berhad bagl memudahkan pen[ualannya seperLl penubuhan
SyarlkaL 1elekom 8erhadţ 1enaga naslonal 8erhad dan lalnŴlalnŦ

· Þen[ualan saham mlnorlLl aLau ma[orlLl syarlkaL yang dlmlllkl negara kepada orang awam seperLl
SlsLem Þenerbangan Malayslaţ MAS pada 1983 dan SyarlkaL Þerkapalan AnLarabangsa Malayslaţ MlSC
pada 1987Ŧ

· Þen[ualan saham kepada pelabur lnsLlLusl conLohnya pen[ualan 3 peraLus saham MAS kepada
kera[aan 8runel pada 1986Ŧ

· Þen[ualan aLau penyewaan asseL flzlkal seperLl pen[ualan PosplLal Lady 1empler kepada syarlkaL
8ampal Muda dalam Lahuan 1984Ŧ

· Þelaburan bersama kera[aan dan sekLor swasLaŦ lnl [elas dlllhaL pada Lahun 1983 dengan
penubuhan Þerbadanan CLomobll naslonalţ ÞroLon dengan pegangan saham 70 peraLus oleh SyarlkaL
lndusLrl 8eraL Malayslaţ PlCCMţ 30 peraLus saham dlmlllkl oleh SyarlkaL MlLsublshl dan SyarlkaL MoLor
MlLsublshlŦ

· Þemblayaan pro[ekŴpro[ek lnfraLrukLur oleh sekLor swasLa menerusl sklmŴsklm yang dlrangka
kera[aan mlsalnya pemblnaan Lebuhraya uLaraŴSelaLan dan pemblnaan sklm rumah murah pada
perLengahan 1980ŴanŦ

· Þengeluaran konLrak ker[a dan perkhldmaLan kepada konLrakLor luar yang sebelum dllaksanakan
oleh kera[aan seperLl
medan leLak kereLaţ kuLlpan sampahţ perkhldmaLan Lermlnal konLena Þelabuhan klang dan
pembangunan LelekomunlkaslŦ

· Membenarkan persalngan swasLa yang sebelum lnl dlmonopoll oleh plhak kera[aanŦ Sebagal
conLohnyaţ pelancaran saluran 1v3 pada 1984 yang dlmlllkl oleh SlsLem 1elevlsyen Malaysla 8erhad
unLuk memberl salngan kepada 8adlo 1elevlsyen Malayslaţ 81MŦSelepas 20 Lahunţ uasar ÞenswasLaan
Malayslaż1Ž lnl Lerus dlamalkan dengan meluas dan beglLu banyak pro[ek Lerus dlberlkan kepada
syarlkaLŴsyarlkaL awam yang dlswasLakan yang kemudlan men[ana beglLu banyak keunLunganŦ

Pubungan MasyarakaL Slvll uan uasar ÞenswasLaan ul Malaysla

1radlsl Marxls LeruLama yang dlpeloporl oleh AnLonlo Cramscl menganallsa bagalmana slsLem
kaplLallsme beglLu ber[aya dan meluas Lanpa ada revolusl oleh golongan peker[a dl Lropah pada abad
keŴ20Ŧ Cramscl mendapaLl ke[ayaan uLama slsLem kaplLallsme adalah kerana ke[ayaan mereka
menguasal masyarakaL slvll menerusl hegemonl lalLu perseLu[uan unLuk mendapaLkan kuasa Lanpa
kekerasanŦ 1akrlfan laln berhubung masyarakaL slvll adalah sebagal saLu kesaLuan slvll
dlLer[emahkan sebagal ruang Llndakan yang bebas darlpada pengaruh pemerlnLah dan amaL berpoLensl
unLuk menggerakkan penenLangan pollLlk Lerhadap reglm pemerlnLah LeruLama yang berslfaL ollgarklŦ
MasyarakaL slvll adalah saLu seL lnsLlLusl bukan kera[aan yang mempunyal kekuaLan unLuk menglmbangl
kuasa kera[aanţ menghalang Llndak Landuk pemerlnLah yang berLenLangan dengan nllal kemanuslaanŦ
MasyarakaL slvll [uga berLlndak sebagal pengawal keamanan dan pen[aga kepenLlngan umumŦ
MasyarakaL slvll [uga adalah sebuah lnsLlLusl yang mampu menghalang pemerlnLah darlpada
mendomlnasl dan memanlpulasl ma[orlLl masyarakaLŦ Selaln lLuţ masyarakaL slvll keblasaannya
dlgunakan unLuk men[elaskan hubungan soslal yang bukan saha[a semaLaŴmaLa ebrslfaL persendlrlan
aLau awam LeLapl hubungan soslal yang Lerkandung dl dalam sesebuah organlsasl yang berslfaL sukarela
yang berLu[uan memoralkan slsLem yang Lelah sedla wu[udŦ la dapaL dlllhaL dl dalam konLeks kesaLuan
soslal seperLl perLubuhan bukan kera[aanţ nCCţ persaLuanŴpersaLuanţ dewan pernlagaan dan
sebagalnyaŦualam kerangka pemlklran Marxls lnlţ perblncangan mengenal masyarakaL slvll mesLllah
menumpukan kepada perblncangan dalam konLeks kesaLuan slvll yang berslfaL sebagal penenLang
kepada pemerlnLahŦ la [uga membawa maksud konsep masyarakaL slvll sebagal agen perubahan
Lerhadap slsLem pollLlk sesebuah negaraŦ Sebagal kesan darlpada perblncangan lnlţ allran pemlklran
Marxls mengemukakan Leorl bahawa enLlLl soslal yang dllabel masyarakaL slvll lLu berfaedahţ berfungsl
aLau amaL dlperlukan dl dalam masyarakaLŦ kewu[udannya akan membawa kepada pembenLukan
kehldupan soslal yang ldeal dalam hubungan hldup bermasyarakaL dan bernegaraŦÞada zaman sekarangţ
konsepsl Lerhadap masyarakaL slvll Lldak lagl berbenLuk neuLral dan ldea mengenal masyarakaL slvll
adalah ldea pollLlkŦ uan Cramscl menegaskan bahawaţ manaŴmana plhak yang dapaL menguasal
masyarakaL slvll akan memperolehl kuasa dan sesebuah kera[aan lLu akan men[adl kuaL kerana
sokongan kelompok lnl yang memalnkan peranan penLlng dl dalam negaraŦ ul dalam konLeks Malayslaţ
kelas perLengahan menguasal sebahaglan besar masyarakaL slvll menerusl pembablLan dan memegang
[awaLanŴ[awaLan Llnggl dl dalam badanŴbadan masyarakaL slvll serLa melahlrkan leblh ramal anggoLa
kelas perLengahan serLa perluasan kelas lnl akan mengukuhkan kera[aanŦul slnllah pendekaLan ekonoml
pollLlk amaL [elas serLa berguna dalam mellhaL pelaksanaan dasar penswasLaan dl negaraŴnegara dunlaŦ
Menggunakan Llndakan aLau pollsl berslfaL ekonoml dan pada masa yang sama mampu mengukuhkan
pollLlk sesebuah kera[aan dapaL memasLlkan kelangsungan mereka memegang kuasaŦ kebanyakan kelas
menengah lahlr menerusl faedah dan lmbuhan besar yang dlsalurkan menerusl dasar lnl dan mereka
yang menlkmaLl pelbagal lmbuhan dan dengan kehendak yang dlpenuhl akan men[adl pengawal kepada
sesebuah kera[aanŦ!lka dl Malayslaţ kalLan pelaksanaan uasar Lkonoml 8aruţ uL8 dengan uasar
ÞenswasLaan adalah [elas dan men[adl sasaran kera[aan unLuk membanLu kaum 8umlpuLera mencapal
sasaran 30 peraLus pemlllkan saham aLau ekulLl syarlkaL pada 1990Ŧ Þada 1970 pemlllkan saham oleh
8umlpuLera hanya seklLar 2Ŧ4 peraLus dan bagl Lempoh 1981 hlngga 1983ţ [umlah lLu menlngkaL kepada
17 peraLus dan pada 1990ţ [umlah keseluruhan saham 8umlpuLera Lermasuk saham persendlrlan dan
amanah mencecah 31 peraLus sahamŦ ÞeraLusan yang menlngkaL lnl [uga menun[ukkan dasar lnl Lelah
ber[aya membanLu kera[aan mencapal asplrasl unLuk menyakslkan kaum 8umlpuLera lnl mencapal
ke[ayaan ekonoml yang merapaLkan [urang dengan kaum laln dan pada masa yang sama melahlrkan
golonganŴgolongan ellL dan kelasŴkelas yang berplhak kepada kera[aanŦuasar penswasLaan ber[aya
menukar konsep masyarakaL slvll sebelum lnl yang dlanggap sebagal kumpulan penyemakţ pengkrlLlkţ
pemanLau dan penenLang kepada kera[aan kepada kumpulan yang kuaL menyokong sesebuah kera[aan
berlkuLan keperluan hldup yang ber[aya dlpenuhl oleh kumpulan lnl dan gan[aran yang dlnlkmaLl
merekaŦ

Þlhak ?ang 1er[e[as 8erlkuLan uasar ÞenswasLaan Menerusl pendekaLan ekonoml pollLlk [ugaţ dua
golongan yang Ler[e[as dan menanggung kesan langsung ekoran dasar lnl adalah rakyaL yang Lldak
berkepenLlngan dl dalam kera[aan aLau parLlŴparLl pemerlnLahŦ Mereka lnl adalah rakyaL blasa yang
Lldak mempunyal [awaLan Llnggl dan Lerpaksa menanggung kos yang Llnggl bagl mendapaLkan
perkhldmaLan darlpada kera[aanŦ Sebelum penswasLaanţ rakyaL hanya perlu membayar kos yang sedlklL
unLuk perkhldmaLan kera[aan seperLl penggunaan lebuh rayaţ Larlf Lenaga elekLrlk dan alr mlsalnyaţ
perkhldmaLan pembenLungan dan sebagalnyaŦ 8agalmanapunţ bayaran lLu kemudlan menlngkaL leblh
Llnggl apablla dasar lnl dllaksanakan kerana sekLor awam yang men[adl penaung rakyaL mula beroperasl
bagl mencarl keunLungan dan men[ana kekayaan kepada negaraŦ uengan mudahţ dasar lnl
menclpLa keunLungan yang besar melalul Lekanan kepada rakyaL yang perlu membayar harga yang Llnggl
unLuk perkhldmaLanŴperkhldmaLan kera[aanŦ Sehlngga dl dalam masyarakaLţ perbezaan adalah amaL
[elas dl anLara kelasŴkelas lalLu kelas aLasan dan perLengahan leblh mudah dlkenalpasLl kerana
kemampuan mereka unLuk menggunakan perkhldmaLanŴperkhldmaLan swasLa yang leblh mahalţ
manakala golongan bawahan cenderung unLuk mendapaLkan perkhldmaLan kera[aan yang maslh ada
bagl perkhldmaLan kerana kos yang murahŦ lnl [elas sekall memberl lmpllkasl buruk kepada sekLor
keba[lkan kepada rakyaL LeruLama yang mlskln dan Lldak mempunyal pendapaLan LlngglŦ Colongan
laln yang menghadapl kesan langsung ekoran dasar lnl adalah kumpulan peker[aŦ SyarlkaL awam yang
dlswasLakan Lerleblh dahulu akan melaksanakan proses pengecllan organlsasl bagl menlngkaLkan
kecekapan syarlkaL dan memakslmumkan penggunaan Lenaga ker[aŦ Þelaksanaan dasar lnl menyakslkan
beglLu ramal peker[a yang dlberl plllhan unLuk persaraan awal dengan [umlah pampasan yang Lldak
seLlmpal aLau dlberhenLlkan Lanpa adanya slsLem sokongan yang dapaL membanLu golongan peker[a
selepas proses pengecllan organlsaslŦklkerl (1998) dl dalam ka[lannya unLuk 8ank uunla menyaLakan
bahawa para peker[a LerbablL dan kesaLuan seker[a perlu dlmaklum mengenal proses reformasl apablla
sesebuah organlsasl awam lngln dlswasLakan dan memasLlkan peker[a menerlma manfaaL menerusl
dasar berkenaan seperLl mekanlsme pemlllkan melalul saham peker[aŦ Selaln lLuţ peker[a yang
dlberhenLlkan perlu dlberl pampasan seLlmpal dan sokongan pendapaLan yang laln bagl men[amln
keba[lkan golongan peker[a dan membanLu mereka men[alanl proses lnLergrasl semula ke dalam
pasaran buruh dl samplng menghapuskan halanganŴhalangan ke arah penclpLaan peluang peker[aan
baruŦÞembayaran pampasan menerusl sklm pemberhenLlan sukarela merupakan amalan blasa bagl
mengurangkan peker[a sesebuah organlsasl apablla berlaku penswasLaan dan kera[aan perlu
memalnkan peranan penLlng seperLl menyedlakan [arlngan keselamaLan soslal unLuk membanLu
peker[aŦ ÞensLrukLuran semula peker[a adalah sesuaLu yang perlu blarpun proses penswasLaan Lldak
berlaku kerana la adalah sebahaglan proses dalam menlngkaLkan keupayaan syarlkaL LeruLama yang
senLlasa mengalaml keruglanŦ Maka dalam hal lnlţ [elas golongan peker[a senLlasa Lerdedah kepada
rlslko persaraan awal dan kehllangan punca pendapaLan uLama serLa memerlukan laLlhan semula bagl
memasukl pasaran buruhŦ1ansel (1998) yang men[alankan ka[lan Lerhadap peker[a dl 1urkl yang
dlberhenLlkan berlkuLan penswasLaan mendapaLl golongan peker[a bawahan pallng Leruk Ler[e[as
berlkuLan kehllangan sumber pendapaLan uLama berbandlng peker[aŴpeker[a yang leblh mudaţ peker[a
yang berpendldlkan dan mereka yang beker[a sendlrlŦ uarlpada aspek keba[lkan pulaţ keadaan adalah
leblh Leruk selepas dlberhenLlkan berlkuLan keLladaan [arlngan keselamaLan soslal yang efekLlf dl negara
berkenaanŦ 8erlkuLan lLuţ sebahaglan besar darlpada 1ţ248 responden yang dlka[l berhasraL unLuk
kemball semula kepada peker[aan lama bagl menlngkaLkan Lahap keba[lkan merekaŦlreLwellţ 8enus dan
C'Leary (1999) men[alankan penllalan semula Lerhadap kesan program buruh akLlf membablLkan
mereka yang Ler[e[as seperLl dlberhenLlkan aLau Lerpaksa bersara awal berlkuLan pelaksanaan
penswasLaan serLa lalnŴlaln pensLrukLuran ekonomlŦ Þrogram buruh akLlf Lelah menlmbulkan
perdebaLan berlkuLan perbezaan pandangan bagalmana golongan peker[a lnl dapaL dlbanLuŦ uua
pendapaL yang senLlasa bercanggah dalam menyedlakan leblh banyak peluang peker[aan adalah
pembablLan kera[aan dan peranan plhak pelabur aLau swasLaŦ Ada plhak yang mengaLakan langkah yang
berslfaL kos efekLlf unLuk menlngkaLkan peluang peker[aan adalah menerusl penclpLaan lkllm pelaburan
yang balk dan mengurangkan campur Langan kera[aan dalam pasaranŦ ÞenyerLaan kera[aan hanya
dlbenarkan dalam memberl laLlhan kemahlran kepada mereka yang mengganggur supaya membolehkan
mereka kemball bersalng dalam pasaran buruhŦ ka[lan berkenaan mencadangkan supaya
programŴprogam laLlhan kepada peker[a yang Ler[e[as LersebuL dladakan Lermasuk memberl peker[aan
semenLara yang berslfaL kemasyarakaLan dan mengadakan pemanLauan Lerperlncl unLuk menganallsa
Lren Lerklnl pasaran buruh serLa membolehkan mereka menerlma laLlhan bersesualan unLuk bersalng
semulaŦka[lan ÞerLubuhan 8uruh AnLarabangsaţ lLC (1996) mengenal kesan penswasLaan dl ÞaklsLan
mellhaL lsu peker[a darl suduL sLaLlk dan dlnamlkŦ uarl perspekLlf yang sLaLlkţ apa yang berlaku Lerhadap
peker[a dan sekLor peker[aan dl ÞaklsLan berlkuLan penswasLaan adalah relevan dan aspek dlnamlk pula
adalah bldang peker[aan berhubung rapaL dengan ob[ekLlf kera[aan unLuk menlngkaLkan produkLlvlLlŦ
ualam [angka masa pan[angţ penlngkaLan produkLlvlLl dan ekonoml akan mewu[udkan suasana poslLlf
kepada perLumbuhan peker[aan walaupun plhak peker[a menerlma kesan agak negaLlfŦ ul
ÞaklsLanţ penswasLaan menyebabkan peker[aŴpeker[a dl sekLor awam kehllangan perllndungan soslal
mereka yang sebelum lnl dlsedlakan oleh kera[aan sebelum proses penswasLaanŦ kebanyakan peker[a
[uga Lerpaksa men[alanl laLlhan kemahlran semula bagl menyesualkan dlrl dengan organlsasl baru yang
berLu[uan menlngkaLkan keunLungan syarlkaLŦWllde (1999) yang men[alankan ka[lan mengenal peranan
ma[lkan dalam proses penswasLaan men[elaskan bahawa golongan peker[a dan kesaLuan seker[a perlu
dlberl pen[elasan Lerperlncl mengenal segala aspek yang membablLkan mereka dalam proses berkenaan
dan ma[lkan perlu mengambll apa yang Lerbalk unLuk memasLlkan proses LersebuL ber[alan dengan
lancarŦ LaLlhan unLuk menlngkaLkan kecekapan pengurusan perlu dllkuLl oleh [abaLan pengurusan
supaya semua aspek penswasLaan dapaL dlLanganl khususnya pengendallan Lenaga buruhŦ8agl
men[elaskan fenomena lnl darl suduL ekonoml pollLlk maka amaL LepaL [lka pendekaLan Leorl Marxlsme
dan konfllk anLara kelasŦ AnLara pandangan krlLlkal karl Marx adalah asas keLldakselmbangan kuasa
anLara kelasŴkelasŦ 8agl pendukung llberalţ bor[uls lalLu pemlllk fakLorŴfakLor pengeluaran dan golongan
proleLarlaL lalLu peker[a sepaLuLnya mempunyal kebolehan membenLuk persefahaman aLau
perhubungan yang aman dan bermanfaaLŦ 8agl Marxţ bor[uls dan proleLarlaL Lerperangkap dl dalam saLu
hubungan yang beraL sebelahŦ Þeker[aŴpeker[a yang menganggur dan keLldakmampuan mereka
menyusun gerakan peker[a memberlkan kaplLalls kuasa dl dalam semua perblncanganŦ 1ekanan aklbaL
persalngan dan usaha menclpLa keunLungan yang pallng makslmum menyebabkan bor[uls dengan ke[am
mengekplolLasl peker[a dl bawah merekaŦ ºLach sysLem of producLlon creaLes rullng and ruled classesŦ
Lach epoch ls marked by a parLlcular way of exLracLlng lncome for Lhe rulersŦ ln 8oman Llmesţ whoever
owned a slave owned a clalm on ouLpuLŦ ln feudal Llmesţ lords owned a clalm on a ouLpuL of serfsŦ under
caplLallsmţ owners of facLorles and land owned a clalm on Lhe ouLpuL of Lhelr wage laborers"ºModern
lndusLry has converLed Lhe llLLle workshop of paLrlarchal masLer lnLo Lhe greaL facLory of lndusLrlal
caplLallsLsŦ Masses of laborersţ crowded lnLo Lhe faLoryţ are organlzed llke soldlersŦ As prlvaLe of Lhe
lndusLrlal army Lhey are placed under Lhe command of a perfecL hlerarchy of offlcers and seargenLsŦ noL
only are Lhey slaves of Lhe bourgeols classţ and of Lhe bourgeols sLaLeţ Lhey are dally and hourly
enslaved by Lhe machlneţ by Lhe overlooker and above allţ by Lhe lndlvldual bourgeols manufacLurer
hlmselfŦ 1he more openly Lhls despoLlsm proclalms galn Lo be lLs end and almţ Lhe more peLLyţ Lhe more
haLeful and Lhe more emblLLerlng lL ls"Ŧ

Marx dan Lngels Marx berhu[ah bahawa penumpuan kekayaan dl dalam Langan segellnLlr
kaplLalls seLerusnya membawa kepada penghapusan sebllangan besar peker[aŦ ualam masa yang samaţ
Leknologl yang LuruL men[adl sebahaglan komponen dasar penswasLaan lnl secara berperlngkaL akan
mengganLlkan peker[a mewu[udkan pengangguran dan menghadkan bayaran ga[l kepada Lenaga buruhŦ
lnllah reallLl yang sedang dlalaml oleh pasaran buruh dl semua negara yang mengamalkan dasar lnl
sebagal pengukuhan kepada ekonoml dan pollLlk negara LerbablLŦ ÞerspekLlf 1eorl Lkonoml ÞollLlk klaslk
1erhadap uasar ÞenswasLaan Asas pendekaLan Leorl ekonoml pollLlk klaslk aLau llberllsme yang dlkenall
sebagal ºLalssezŴlalreţ LalssezŴÞasser" mengangkaL pandangan mengenal keblmbangan campur Langan
kera[aan yang keLerlaluan dl dalam pasaran dan usaha membebaskan pembebasan lndlvldu darlpada
Lekanan negaraŦ Þlhak llberal yakln Lerhadap usaha memlmpln ke arah pasaran bebasŦ ualam
konLeks klaslk lnlţ Lokoh uLama pendekaLan lnl adalah lrancols Cuesnay (1694Ŵ1774)ţ Adam SmlLh
(1723Ŵ1790) dan uavld 8lcardo (1772Ŵ1823) yang menolak sepenuhnya penyerLaan kera[aan dl dalam
pasaran ekonoml kerana la men[e[askan masyarakaL dalam mencarl kekayaan serLa menclpLa
keunLunganŦ Cuesnay menguLuk campur Langan kera[aan dl dalam pasaran kerana men[e[askan
masyarakaL selaras dengan slogan pendekaLan lnl lalLu ºLalssezŴlalreţ LalssezŴÞasser" yang bermaksud
ºleL beţ leL pass" yang [uga mempunyal semangaL º[angan campur Langanţ blarkan kaml sendlrlan" yang
dlLu[ukan kepada kera[aan aLau negaraŦ SmlLh menylfaLkan kera[aan sebagal berbahaya dan Lldak
boleh dlpercayal serLa Lldak boleh akLlf dl dalam pasaran bebas yang menyokong lnlslaLlf lndlvlduţ
pemlllkan harLa swasLa dan campur Langan yang Lerhad oleh kera[aanŦ keadaan lLu boleh dlgambarkan
menerusl pernyaLaan SmlLh dl dalam karyanya 1he WealLh Cf naLlonţ seperLl dl bawahť ºAccordlng Lo
Lhe sysLem of naLural llberLyţ Lhe soverelgn has only Lhree duLles Lo aLLend Loţ Lhree duLles of greaL
lmporLanceţ lndeedţ buL plaln and lnLelllglble Lo common undersLandlngŤ flrsLţ Lhe duLy of proLecLlng Lhe
socleLy from Lhe vlolence and lnvaslon of oLher lndependenL socleLyŤ secondlyţ Lhe duLy of proLecLlngţ as
far as posslbleţ every member of Lhe socleLy from Lhe ln[usLlce or oppresslon of every oLher member of
lLţ or Lhe duLy of esLabllshlng an exacL admlnlsLraLlon of [usLlceŤ and Lhlrdlyţ Lhe duLy of erecLlng and
malnLalnlng cerLaln publlc works dan cerLaln publlc lnsLlLuLlonsţ whlch lL can never be for Lhe lnLeresL of
any lndlvldualţ or small number of lndlvldualsţ Lo erecL and malnLalnŤ because Lhe proflL could never
repay Lhe expence Lo any lndlvldual or small number of lndlvldualsţ Lhough lL may frequenLly do much
more Lhan repay lL Lo Lhe greaL socleLy"Ŧ

Melalul pendekaLan klaslk lnlţ [elas peranan kera[aan hanya unLuk berLlndak sebagal pellndung kepada
anggoLa masyarakaL menerusl bldang perundangan dan memblna kemudahanŴkemudahan rakyaLŦ
Walaupunţ dasar penswasLaan dlkaLakan sebagal saLu proses mellberallsaslkan pasaran dengan
pengurangan peranan kera[aan dl dalam pasaranţ la hanya berlaku pada suduL Leorl saha[aŦ lnl
keranaţ dasar penswasLaan membolehkan kera[aan aLau sesebuah negara memalnkan peranan leblh
besar dl dalam pasaranŦ SyarlkaLŴsyarlkaL awam yang dlswasLakan mempunyal kuasa monopoll dan
kera[aan LeLap mempunyal kepenLlngan serLa suara dl dalam organlsaslŴorganlsasl LersebuL melalul
pemlllkan saham bersama aLau menerusl pelanLlkan wakllŴwakll aLau lndlvlduŴlndlvldu yang
berkepenLlngan unLuk mellndungl hakŴhak kera[aan dl dalam syarlkaLŦ Pubungan kera[aan dan lndlvldu
LerbablL pula memudahkan pemberlan konLrakŴkonLrak besar kepada mereka unLuk dllaksanakan
menerusl syarlkaLŴsyarlkaL swasLaŦ uengan lLuţ kera[aan mempunyal kuasa penuh dl dalam
pasaran dan memudahkan proses penclpLaan keunLungan dengan memberl perkhldmaLan berca[ Llnggl
kepada rakyaL umumŦ 8ukLl yang nyaLa pulaţ kemudahanŴkemudahan rakyaL yang dlsebuL ºpubllc
works" LuruL mengalaml proses penswasLaan dan sebahaglan besarnya mengenakan bayaran unLuk
rakyaL mendapaLkan perkhldmaLanŦ Þenguasaan kera[aan dl dalam pasaran lnl LerbukLl dengan kenalkan
ca[ aLau bayaran bagl sebahaglan besar pro[ek aLau perkhldmaLan yang Lelah dlswasLakan yang
men[elaskan lagl beLapa pengaruh kera[aan dapaL menenLukan hala Lu[u pasaran LempaLanŦ Anallsa
uasar ÞenswasLaan secara keseluruhannya Lelah ber[aya mengukuhkan sesebuah kera[aan yang
melaksanakannya dan bagl pollLlk dunlaţ la Lelah ber[aya mengurangkan popularlLl ldeologl komunls
yang berLu[uan menghapuskan penlndasan aLara kelasŴkelas yang dlsebabkan oleh pemlllkan harLa
swasLaŦ ke[ayaan besar dasar lnl Lldak dapaL lagl dlLandlngl oleh manaŴmana kera[aan sekallpun
Lermasuk komunls dl Chlnaţ 8ussla dan negaraŴnegara bekas komunls Lropah 1lmur kerana la memberl
manfaaL yang Lerlalu besar kepada sesebuah kera[aanţ kesan ekonoml dan pollLlk yang kukuhŦ

Selaln men[ana pendapaLan negara dan pengukuhan ekonomlţ kelahlran ramal kelasŴkelas
menengah dan aLasan yang menglsl peranan sebagal masyarakaL slvll akan men[adl pengawal kepada
slsLem pollLlk dan memasLlkan kera[aan yang melaksanakan dasar lnl Lerus kukuhŦ Mereka akan
dlkaLakan sebagal pengawal kera[aan kerana amaL penLlng memellhara kera[aan darlpada unsurŴunsur
yang boleh menldakkan mereka darlpada menlkmaLl lmbuhan serLa keselesaan hldup hasll dasar lnlŦ
Þerallhan syarlkaL awam kepada swasLa memberl ruang kepada kera[aan unLuk meluaskan kewu[udan
masyarakaL slvll LeruLama yang menlkmaLl banyak lmbuhan darl segl kemewahan dan keperluan hldupŦŦ
Secara rlngkasţ menerusl dasar lnlţ kera[aan sebenarnya Lelah ber[aya menguasal dua elemen penLlng
lalLu ekonoml dan pollLlkŦSlsLem pollLlk yang Leguh dan pendapaLan yang besar ber[aya dlperolehl
darlpada dasar lnlŦ Þlhak yang men[adl mangsa adalah rakyaL kerana Lerpaksa menanggung kos yang
Llnggl menerusl dasar lnl dan la pula semakln menlngkaLŦ umumnyaţ keunLungan yang dlperolehl
syarlkaLŴsyarlkaL swasLa lnl adalah darlpada rakyaL yang perlu membayar harga mahal unLuk menlkmaLl
sesuaLu perkhldmaLan mellpuLl slsLem [alan rayaţ Lelekomunlkaslţ elekLrlk dan lalnŴlaln laglŦ ulblmbangl
keglaLan yang Lerlalu menekankan kepada keunLungan akan menghakls nllalŴnllal murnl dalam sesebuah
masyarakaLŦ

uengan lLuţ pada pendapaL sayaţ pelaksanaan dasar lnl memerlukan keselmbangan yang LellLl yang
memberl faedah kepada kera[aanţ sekLor swasLa dan penLlngnya rakyaL dlllndungl dan bukan
dleksplolLasl semaLaŴmaLa unLuk keunLungan segellnLlr plhak LerLenLuŦ Mungkln selepas berdekad
dllaksanakan dengan meluasţ akan sampal pada saLu LlLlk seLlap negara unLuk mellhaL semula kesanŴ
kesan negaLlf dasar penswasLaan lnl seLerusnya menyedlakan saLu perancangan alLernaLlf unLuk
membolehkan hasllnya dlnlkmaLl oleh semua laplsan rakyaL Lanpa ada dlskrlmlnaslŦ


ż1Ž 8erdasarkan laporan 8ancangan Malaysla kelapanţ 8Mk8ţ 98 pro[ek uLama negara Lelah dlswasLakan
membablLkan pelbagal sekLor seperLl pemblnaanţ pengangkuLanţ elekLrlkţ gas dan sebagalnyaŦ
Manakalaţ se[ak 1983ţ sebanyak 203 syarlkaL Lelah dlswasLakan dengan ekuLlLl 8umlpuLera mencecah
23Ŧ6Ʒ peraLus pada Lahun 2000 dengan nllal meleblhl 8M8 blllon bagl saham pemlllkan syarlkaL awam
yang dlswasLakan saha[a Lldak Lermasuk saham amanah dan saham persendlrlanŦ

9 °¾f¾ff°f ff€ °¯ °f½ f° °¯f°– f¾f°ff°½f ff° ff f°©–f @¯ ° –ff¯f© f°° –ff¾ f°–¯ ¯ f°–° ° –ff – ¯f¾ f° f¾ f° –ff ° –fff½f¾ ¾¾f¾ f°¯°¾ f¾f° ¯f¾ ½ ¯° ff° ½ °°–f°ff½ f f° ° f©ff° ½f f¾ ¾f¾f €°¾f°f ff ½ °°–f° ¾f¯ff f©ff° f°fff°–¯ °©f f¾f¾ ½f f–f°¾f¾ff¯ff° f ° ½f f ½ °°–f°½ ¾ ° f°f°– f¾f¾f° °°–f° °–f° f¾f¯ ¯ f ½¾f° ° f f½f ff°–f°f°–f¯f ½f f½f¾f¾fff½ ¯ f–f°¾f¾ff¯ 9 °– f°f°f°– f° ½f f f¾f°f ff½ °–f°–f°nf¯½f°–f° f©ff° ff¯ –ff° °¯ 9 ° f½ff°f ff¯ °– °f¯f¾ ½ °¾f¾ff°f ff ½f f€ °¯ °f ½ f° °– °¯ €¾fff½ °f f° f½f f½ ¾½ €° ½ °¾f¾ff°¯ °©f ¾f –½¾f°– –°ff°°¯ °–ff¾f ff°–f°½ f–f°¾¾ ¯ °– ff½f¾ ¾ f©ff° f°f°––°–©ff °f ½ °¾°f°¾ ¯f°¾¾½ ¯ f ½¾f° f° ¯ ¯ °¯½f°¾ ¯°f¾ f f¾¯f¾ffff°– f% – ° f¯ f° °–% %¯ % %.

° f° .f–f @fn ½f f¾ f–f9 f°f.f¯ ° f°fn¾°% ff©–fff° –f°°– ½f f°¾¾ °¾¾¾f¾f f° °– f©ff° f–¯ ¯ ° ½ f° ½ f°¯ f%ff¾% ff ff°–f¾f9 °¾f¾ff°9 f¾f°ff° f¾f°¯ °©f f– ° f ¾f ¾ff° °¯ °f¾ ©f f°¾ ½f¾ ½ °ff° f½ °–f¯f f° –fff½f¾f9 ¾ °¯ fff °f f–f° f°9 f°f.f–f @fn  f f½ ¯¯½°°¯ °°– ff¯ff°½f¾ff° f¾ ff¯° –ff f°½f f½ °–ff°ff f°–¾f °–f°nf¯½f°–f° f©ff°½f°–¾ f¾ –ff¾ –f °¯ f° f¾f°©–f ½ °ff° °–f° ¯ ° ¯ °f° ¯°¾f°– ff f° f9 f°–°–° f f– ff° ¯°¾ f°¾¾f¾ ©f°°¯ °–f½¾f°ff¾f¾ff°–¯ ° f f°½ °° f¾f° f¾f f f½–°–f°½ ff f¾f½ °¾f¾ff° °–f°¾fff°–© f¾n f¯ f¾f° ½ °–f¾ff°ff ff¾f¾f ff°–f°fff°– ¯f¯½f°¾ f ½ °°–f° ©fff° ½¾° ¯ fff f° f°¾ f °–f° ©ff° ¯°¾¯ °©f f°f –¯ f¾ f¯ff° ¾ °f 9 °–f°–f°½ f°f° f©ff° ff¯½f¾ff° ff°¯ ° ¾½ °–f°–f°f¾f f©ff° f f½° ¾ ½ °¾f¾ff°¾ ff¯ f°½ °–f°–f° f°nf °  f° ½ °f–ff° 9 ¯f°. ° f° f° ¯ °f°–f° °f f–f°¾ f–f9 ¾ °¯ fff½f f¯ °–– ff°½ °¾f¾ff°¾ f–f f¾f f f½f¾½¾ ¾ °f¾°f¾f¾ f°½ °©ff°¾ff ¾ff¯ f©ff° f°¯¾f°f ¯f¾ fff¯ ¯ f f° ¾9 ¯ ¾ ¾½fn  -f°f –.

½f° .

f  J ¾¾ f–f ¾@ n¯ ¾f¾ ¾f¾ ¾n f°½ f–ff–¾ff°©f°–° –ff ¯ fff½f f¯ ¯½°f – f°f¾ffff¯ f½f€¯ °¾f¾ff° °–f°½ °fff°°f ½f f½ ¯ff° ¾°–f° ½ ¯½¾ ¾f° ff ½ ¯ff°¯ff°f° ½ ° °––fff° f°–°f° f°½ ¯ff° fff° ¾ f¯ff°½f f½ °–f f©ff°½¾f .f°fff½f f½ °–f f©ff° ¯½ff° ½ ¯ff°f°–¾°– ½f f½ °––°f¾ ½ ½ ¯ ¾f°©ff°ff ½f°¾f¯½f ½ ¯ff°f¯ f°¾ f°½ f–ff– ¾f¾ff° ½f f°f °f%ff¾% ff°–f°° –ff¾¾f¾ .

.

°ff fff°–½ f¯f¯ f¾f°ff° f¾f° ¯f °–f°¾ ½ f°f°½f f ¯ ° ¾½ °–f½¾f°f f°– f f°–¯ f©ff° f°¯ °f ½f ff f°–¾f¾f f ¯ °–f¾f°½ °– ff°¯ff°f°f°–¯ °°–f f°¯ °f¯ff°¯f¾ff f° f ° ¾¾ ¾f¾f f°½ f¾½ °f–ff° °ff°°½ °¾f¾ff°f°f½f f f° ¾ f–f¾ ff–f°½–f¯ €¯f¾ °¯.

°f f¯ ¯ f f°½ ¯f°f°–½ f–ff ½ °–½ f¾f° ½ ¯f° ¾f¯f ½ °–¾f° ½ °–¾f° ¯½ff° f°½ ¯f°¯ ° ¾ ¾ff¯ ©ff° ¯°¾½f@¯½f f¯ °––fff°½ f¾f°ff° f¾f° °–f 9f° f°.

 n¾ff ¾ff° ½f¯ °ff°–f ©f½ ° f°–f°°f½f f °¯ ¯ °ff°½ °¾f¾ff° f–½ ¯f°€f €f½ °– ff° - –ff ° –ff f ½f¾ ½ –ff ¯f°f f° °f¯ f¾f°ff° f¾ff°–¾f¯f I °f¯f°–  ¾f° f°– f¾ – °¯©–f¯ ¯ °ff°½ °––f °–f°¾ff ¾ff¾f¾f f° .

ff¯f ¯½½f–¯f¾f ff°¯ °°–ff° ff½ ¾f°f° ff¯½ °– ff° ff°–f° f°½ ¯ff° . °°–ff° ¾f°f° f° n f½f°–f°¾f¾ –f°¾f¾ f°ff°–f°ff¯ ¯f°f ¯f°f° –ff¯ ° f½ff ¾ f–f ¯ f f ¯f¾ ff¯¯ ¯ ½ ¯ff° ¾ f fn f½ f° °–¾ ¾f¾f . ° ¾ f¾f° ½ ° ff° f –°ff° f°f ¯€ °°–f°–f°¾f¾¯ ¯ f°¾ f–f°¾f¾f°–n f½ f°½ ©ff°– f€ f– ¯ °nf½f©f° f–f¯f°f½°  f¾ff°f©f°¯ °°©f°½ °°–ff° n f½f° f° ½ ¾f¾f ff f ©f¯°ff½°½ ff°¾f¾ff¯ ½f f¾f¾f¾ °–f ff° °–f°½ °°–ff°½ ¾f¾–f°¾f¾%9f % . ff°–¯ f¾f°ff° f¾f° ff¾€f– ff° –f ff°¯ °–f°–f°½ f°f° f©ff° f° °– ¾ ¾f¾f ¯f°ffff°– ¾€f¯ ¾f ff¯ ff° ©f°¯ °©f°f °°–f° . °–f°–f°½ f°©ff° f©ff° © €°f ff½f°– f°f –°ff° f°–f°¾f¾ff¯¾ °–f ff° °–f°©¯fff°–f°f°–f¯f f°f¾€f–f°¾f¾ff¯¾ f–f½ °f°– f°½ ¯ ½ ©ff° ½f ff°–f¯f f° –f°¾f¾f°– ¾f °–f°½ ©ff°–f¯f f½f f¯f¯½¯ °©f°f °°–f° f°f ½°¾½–f°¾f¾ff¯f ff½ ¯ ½ ¯ff° ½f fff f° ½¾ ¾½ f¯f f°– ff°f½f f f¾f° f¾f°ff°f ff½ °– nf°¾f–f°¾f¾ f°¯ °–f°–f° ©¯f½ ©f °–f° f©ff° ff–½ ¯ °– ff° f°©ff°– ¾f°¯ ¯ ff –f© f°¯ °–¾f°–f°¾f¾f°– f¯ ¯ ½ ° f½ff°  . f f©ff°°f¯f¯ °©f½ ¯ff°ff¯ ½f f½ ° f¾ ½ f°– ff° f°¾ ¯° °–f°° © f¾ ¾f° ¾ff°– ff f¾f° fff½f€ff¯f° ¾ ¾ f f©ff° f¾f° f½ff°¯ ¯ f½ff°– ½ f° ¾ f° –fff °¯f°– f°½f°–¾f f°f¯ ° ¾½ °–f¾ff°¯f¾fff¾ f° fff° f°– n½f ff¯° –ff¯ ¯ ¾ ¾f ½f ff–f° –ff°f°¯ ½ff°¾ ff°– °f°–f° ½f f f©ff° f¾f° ff¾f°°¯ f¾f°ff° f¾f° ff– ½f f ¯½ff ½f–¯f –f ¯ ¾ f°½½¾ .ff¯f½½¾½f°¯ °nf½f¯f¾ffff°– f °–f°¯ ¯ f° f¾f ½f fff¯ ° ¾ f¾f°¾ f¯ ¯ ° ° f¯ f¯ ° ¾½ °–f°–f° f¾f f¾¾ ff¯ °–f°¯ff¯f ¯ff¯f ¾ f°½ f¾f°ff° f¾f°  ff–f° ½f f  .

f¾f°½ ¯f°f¾ f¾ °¯ f¾f°¯ ¯ °ff° f½f°¾ ½½ ¯f° ¾f¯f ff° f¾f¾f° ½ °°–f°¾ ¾ f° –ff °¾ ½f¾f¾f°– f¾f f¯ff° ¯ ° ¾ f¾f°f ff½ °–f½°–f°ff¯ ½ °©ff°¾f¾f ½ f°½ ¯f°¾ff¯½ °–¾f° f°ff½ ©f f°¯f©f°¾ ff° f°f–  ¾ °f¾f¾ °¯ f¾f9 °¾f¾ff° °–f°© f¾¯ °–f°–f°½ f°f° f©ff° ff¯½f¾ff°¯ ° ¾½¾ ¾ ¾ °f¾f¾ °–f° ff½f°¯ f f¾f° ff° f ½ ¾f°–f° ¯½ € ff¯½f¾ff° f°½ °––°fff°¯ ¯½°f½f°f°– f°f ff¯¯ °nf½f ½f¾f° f–f¯f°f½°  ff¯½f¾ff°¾ °f ¯°½ f½ f f¯f ½f f½ ¯ff° f°½ ½ ½ f°f¾f¾½ °––°f¾ ½ °f–f  f  ¯°f¾ f°¾ f–f°f 9 °¾f¾ff°f°f f½f f½ °–f½ °–¾f° f°½ °––°f ½ ¯ ¯ ff °¯ °¯f½ ¯ff°¯°½f°– f°  ½ f¾f°I  °°  #. . °°–ff°½ ° f½ff°° –ff °– °–f°½ °°–ff°©¯f¾ffff¯f°– ¾f¾ff° nf nff°– °ff° f f½¾ff ¾ff¯ ¯ ¾f°f°– ¾f ½f f ½ ° f½ff°° –ff f° ¯f¾f°½ f f°f¾°–©–f¯ ¯ f©ff°¾f¾¯ ½ ° f½ff°f°– f½f¯ °–f° °¯¾ ¾ f° –ff  . °°–ff°f f°¯f¯ ff¾ f f½f f°f°–f¯f 9 ° ff°f°– –°ff° ¾ ¾f¾ff ff f f° f°––f½ f f½f f¾ ff¯  f°ff° f©ff°¯ ¯ ff¾f°°°¯ f¾f°ff° f¾f½ °¾f¾ff° f°ff  ¯ °°–ff°f¯ ° ¾½ f f° f f½ °– °¯¾f°f f° °–f½f°f°f°– ¯ ¯ f°¾ ¾ f–f°¾f¾ ° f ff¾ °–f°n ½f ½f ff f°f°–f¯f  .°½¾ fn ½½¾ €€ n¯½ °  f ¾ ° f °–f°¾€¯ °¯°½ €  ¾ n f°–f– ¾nf ° ¾f° ¯°f°–¾¯f° ¾  ½fn°–f– ¾nf ° ¾ ¾f– ¾nf ° ¾ €°f f °–¾nfn°n °f°€ ½ n°f° nf½ff¯°½f¾ °f° ¾ ¾#  .

° ¾½ ¯ f°½© ½© f©ff° ½f f¾ ¾f¾f¯ ¯½ n ½ff°½ ¯ f°–°f°¾ ¾ f° –ff 9 ff° °– ¾¾°ff°– f¾f ¾ ¾f¾f¯ ¯  f° ½f f f©ff° ff¯ ¯ ¯½ n ½ff° ¯f©f° f°¾ ¾°f¯ °°–ff° °¯  . . f° f°9 ¯ f°–°f°¾ff°–©–f½ ¯ ½°©f¯f° f°–f° ¾f °f °–f°¯ °f– ° f¯ f ff°¯ ¯ f°½°©f¯f°f ¾ °f°– ½  ¾ ¾ f f©ff°  . ° f½ff°¾°–f°½½f °–f°¯ f¾°f½ f¾f°ff° f¾f°ff° ¯ ff°¯f¾fff¾ f° f¾ f¾½ °–ff°f°–¯ °¯ff¾¯ff° f½f f f¾f ° ½ .f¾fff¾ ff¯° ¾° ¯f¾f¯ fn f  ° f f° f f° –f°¾f¾ –f°¾f¾ ½ f° ½ f° ¾ f ¾ f f°¾ f–f°f °–f° ¯f° ¯ ° ¾ f¾f½ °¾f¾ff°°  f°ff°¯ f¯ ¯½  f°¯ °¯f¯ f°f°– ¾f¾ ½ °f °f °  ° f°¾ f–f°f f½f f f©ff° f° ¯f¾fff¾° f°ff°°f¯ °–f¾f f° f°½ °f–ff° f°½ ¾ff° ½ ¾ff°f°–¯ ¯ ff°¯ f¯ ° f½f f° f° °–¯f¾ffff°  . ¯f¾f°½f½ ¯ ½°©f¯f°f ½ f f f– °¾ff°–f€ ¯ °°– f¾f°f ff f°°f . ° ¾ f¾f° © f¾¯ ¯ °––ff° ½f f½ f ½ f f¾°– f¯f°f° ff°– f°¯ °f°f¯¯ f ff¯¾ff ¾ff¾f¾f f° –f°¾f¾ff¯f°–°–° ¾f¾ff° °–f°©f°¯ ¯ ff°½ ff° °–f ff¯ ¾ ¾ f° –ff f–f¯f°f½° f°ff°° –ff¯ °– °ff°¾ff ¾ff f f° ¯ °––fff°½ °–¾f°f°ff½ f ¯½ff° f°f f f½¾ ¾f–f°¾f¾ f¯f©f ¾ff ¾ff ¾ ¯ ¯½°f ½ °°–f°¾ ½ f–¯ ° ¯ ¾½f¾ff°f°ff f°–¾f f° ¯ ° f½ff° °–  .ff¾f¯¾f°f ½ f¾f°ff°f¾f°¯ f f°–¯ ¯½°fff° °–f° f¾f° ©f°¯ f¾f°½ ¯f°¾ff¯ ¯½ ° °° ¾ ¾f°– ff¯½f¾ff°  f  f©ff°¾ f–f½ f¾f°f f¾f°¯ ¯½ ¾°–f°½½f f½f f¯ ff°– ¯ °¯ff¾ f¾f°  f¾ff°½f° f°–f°°°f¯¾n% %f°–¯ °– ¯ff°  – ¯° ¾ ¾f½ff°– f½f¯ °–f¾f¯f¾fff¾ff°¯ °–f¾f½ . °f½ f f° f . ¯½ n ½ff°½ ¯ f°–°f° °¯ ¯ °f¾f°ff f©ff° f°¾ ¾f¾f  ¯ ¯½ n ½ff°½ ¯ f°–°f° °¯ f°€f .

 . ¯½ f°ff°½ f°–½ ©ff° © € f¾f°¾ nff¯¯°ff ff© f¾f ¾ff¯ ¯½ f°ff°½ f°–½ ©ff° ½f fff¯ ° ¾½ f–f½© f©ff°f°– ¾f¾ff°¯ f°–¯½ ¯ °ff°  ¯°f¾ ½ ¯ff° ½ °–f°–f° f°¾ f–f°f 9f f¯f¾ff°–¾f¯f ½ °° f¾f° f f½–°–f°½ ©f©–f f¾f f° f½f © f¾f° ¯ ° ¾½ ° ff°.f¾¯  f° ¾f° f f¾f°f°– f  ¾ ¯f° –fff°–¯ °–f¯ff°°f ½ f–f ° –ff ¯f¾° –ff ° –ff¯°¾¾ ½ .

°f f°¾¾f¾ f° –ff ° –ff½f@¯ ¯ f¾f°ff° f¾f°°©f°½ °–f° °¯¾ f½ ¯ f°–f°½ ¾ff°– ¯ f¾¾¾ ¯ °¯f½f¾¯ ¾ °f f° f f½f ff°–f– ¾¾ ¯¾¾f¾ ¾ f¯°¾ .

ff¾f @ ¯.ff .f¯¯f f¾ °¯½ © f¾ f¾f° –°ff° f–¯ ¯ f°f¯ ¯½ f fff¾f°¯ f ¯ °¯f½ ¯ f° °¯f°–¾ f° °– f°–¾f f°–¾f f° f–½ ¯ ff nf¯½f°–f° f©ff°° ¾€f¾¾f¾¯ f°¾°–f° ½f f f¾f ½ °¾f¾ff°¾ f–ff°–f ff½ °–f° – ¯°f½f¾ f° f¯ ¯ ¾f° f°–¾°– f¾ – f©f° ½f fff f¯fff°–f°ff¯ ½ °––°f f°–°–f°¯¾° %¯% °ff¾ffff¯f°– ¾f¾ff°¾ ©ff° f° .ff¾f f 9 f f°f°¯ -f¾°f 9@- f°f° f°  f°–f°f°– ¾f¾ff°f ff °f–f  f  ¯°f¾ f° ½ f°½ °°– ½ °––°ff°–f° 9 f°° 9 °¾f¾ff° 99 ½ °ff° ° –ff° f–¯ f¾f°ff° f¾f ° f°¯ ¯ °ff° ° °½ f¾f°ff°½ °¾f¾ff°¾ ½   9 °¾f¾ff° ¾ f° 9 °¾f¾ff°¾ ff–f° 9 °¾f¾ff° ½ 9 °¾f¾ff°°f .ff¾ff¾f° ½ °ff° .°9 f¾f°ff°f¾f9 °¾f¾ff°.ff¾f ½ °¾f¾ff° f¾ f–f½ ff°f¾f¯°½ ½f f½f¾f¾f°¯ ¯f¾¯¯f° °°–f° .ff¾f ½f f f° ¯ f½f°½ ¾f¾¾ ff¯f°–¯ ¯ f°½ ff°½¾ f° f – ff¾ °––fff°–f°¾ ff¯ f ¾ f–f ¯ f f½ €¾ f f°– f€ ff¯¯ ¯ ½ ¯ff° ½f ff°–f¯f 9 ° ff°° f ½f f ½ °¾f¾ff°° ½ ¾ff° f°ff f¾fff°– ¾°–– ¾°––°¯ °– f¯ °f f°½ ¾f¾ff°–f°¾ ff¯¾ f°½ ° ff°½ °¾f¾ff°%¯% 9 °¾f¾ff° ¾ °f°f f¯ °–ff¾¯f¾ff½f f½ °–fff¯ ¾ ½ ¯ fff°–f°¾ ff¯ ff n f½ f° ¾f° ff¯¯ ¯ ½ ¯ff° ½f f½ °––°f .ff¾f¯ °©f f°ff° –ff ff¯ f¾f°ff° f¾f° ff½ °f f°@°.ff¾f ¯f¾ff 9 ° f°–f°.

ff¾f .½f f f°ff9 f½ff°°ff f°–¾f..ff¾f ½ f¾f°ff° f¾f½ °¾f¾ff°©–f¯ © ½f ff f  f¾ff° f°–f° ¯ ff¯ °f#9f°–.ff¾f .9 °¾f¾ff° °f ° f ½° f @ f° °f ° f  9 °¾f¾ff°½f©ff° 9 °¾f¾ff°½ ¯f°¾ff¯ 9 °¾f¾ff° nf½ °–¾f° 9 °¾f¾ff°¯ f½ ff°  f¾ff°© °¾ © °¾½ °¾f¾ff°°f¯f© f¾ fff f©ff°½f f½f°f¯ ¯½°f ½ f°f°f°–f¾ ff¯½f¾ff° °–f°¯ °–f¾f¾ff ¾ff¾f¾f¯ ° ¾½ ¯f°¾ff¯ ¾f¯fff½ f°f°¯ ff°–¯ ¯½°f °–f° ¾¾ f ½ °°–f° °–f° °¾¾½ .ff¾f °¾ n  f ¾#%%  %9 °©ff°ff½ nf°½ ¯f°ff¯f°– ¯f¾ ½ ¯ff°ff¯ f ½ ½ff°¾ nff¾f¾ f–f¾ff f f–¯ ¯ ff°½ °©ff°°f¾ ½ ½ ° f° ff@ ¯ f @ °f–f-f¾°f f f°f° f°  %9 °©ff°¾ff¯¯°ff¯f©¾fff°– ¯° –ff ½f ff°–ff¯¾ ½ ¾ ¯9 ° f°–f°.

ff¾f . f ff¯ff°  %9 f f° ¾f¯f f©ff° f°¾ ¾f¾f °© f¾ f½f ff° °–f° ½ ° f°9 f f°f°¯ -f¾°f 9° °–f°½ –f°–f°¾ff¯½ f¾ ff ° ¾ f. ½f f f©ff° ° ½f f  %9 °©ff°ff½ ° ff°f¾¾ €f¾ ½ ½ °©ff°¾½ff @ ¯½ ½f f¾ff f¯½f. ½f f  %9 °©ff°¾ff¯ ½f f½ f °¾¾n°°f½ °©ff°½ f¾¾ff¯.

 ..¾ ¾ f°ff.¾ ¾ . ½ f¾¾ff¯ ¯ ff.

ff¾f @f ¾.ff¾f ° ¾ f¯ff° °–f°¯ f¾ f° – f°f½© ¾ f° ½f f ¾ff ¾ffff¯f°– ¾f¾ff°f°– ¯ f°¯ °©f°f – f°f °°–f°  °–f°.f¾fff¾©–f ° f¾ f–f½ °–ff f¯f°f° f°½ °©f–f ½ °°–f°¯¯ .ff¾f @.ff¾f f °¯ ¯ ¾f°–f° ½f ff @ ¾ °.f¾ffff°f¾f9 °¾f¾ff°.f¾fff¾©–ff ff¾ f°¾¾f°–¯f¯½¯ °–ff°–½ ¯ °f f½f f ¯ ° ¯°f¾ f°¯ ¯f°½f¾¯f©¯f¾fff f° ¯f¾fff¾ f¾ff°°f –°ff°°¯ °© f¾f° °–f°¾¾ff°– f°¾ff©f¾ ¯ff ¯ff ¾€f½ ¾ ° f° ffff¯ f½ °–f°¾¾ff°– f° °– ff¯¾ ¾ f–f°¾f¾f°– ¾€f¾f f f°– ©f°¯ ¯ff°¾¾ ¯f°– f¾ f© f f½f f ff¯° ¾ ¾ff° ¾¾f¾ ½ ½ f° f° f©ff° - ½ ¾ff° ½ ¾ff° f°½ °f–ff° f° ¾ f–f°f ff¯ f°–f½ ¯f°. ¯ °ff°½ ¾f°–f°¾f¾ff°–¾ ¯° ¯°½ ½f f©ff° f–f n°°f ½ f°nff°¾ff°@I½f ff°– ¯ ¾ ¯@ ¾ °.f¾fff¾f ff¾f¾ °¾¾ f° f©ff°f°–¯ ¯½°f ff°°¯ °–¯ f°– f¾f f©ff° ¯ °–ff°–° ff° ½ ¯ °ff°– °f°–f° °–f°°f ¯f°¾ff° .  ½f¾f° f¾f9 °¾f¾ff° .f¾ f¯ff°– ½ ½ °°f¯¾n¯ °–f°f¾f f–f¯f°f¾¾ ¯ f½f¾¯ – ©ff f°¯ f¾f°½ff f ¾ –°–f°½ ©f ½f½f ff f  f¯¾n¯ ° f½f ©fff°f¯f¾¾ ¯f½f¾¯ f ff f°f ©fff°¯ f ¯ °–f¾f¯f¾fff¾¯ ° ¾ – ¯°f½ ¾ ©f°°¯ ° f½ff°f¾ff°½f  f¾f° @f€f°f° °–¯f¾fff¾f ff¾ f–f¾f ¾ff°¾ © ¯ff°¾ f–ff°–° ff°f°– f¾ f½f f½ °–f½ ¯ °f f°f¯f ½ °¾ °¯ °–– ff°½ ° °f°–f°½ f f½ –¯½ ¯ °f f¯ff°– ¾€f–f . %9 ¯ fff°½© ½© °€f ¾ ¾f¾f¯ ° ¾¾¯ ¾¯f°– f°–f f©ff°¯¾f°f½ ¯ °ff° ffDff ff° f°½ ¯ °ff°¾¯¯f¯f½f f ½ °–ff° f°  %9 °– ff°°f ©f f°½ ¯ff° ½f f°fff°–¾ ¯ f¾f°ff°  f©ff°¾ ½ ¯ f° f f ½f°¾f¯½f ½ ¯ff° ¯°f° °f9 f f°f°– f° ½ ¯ f°–°f° ¯°f¾  %.f¾° ½ °nf°–f°¯ °– °f¯f¾fff¾¯ ¾f .

° ¾½ ° ff° °¯½©–f f –°–f°f°– © ©f¾ f°¯ °f°––°– ¾f°f°–¾°– f° f¾f°f fffff°– f ½ °°–f° ff¯ f©ff°ff½f ½f½ ¯ °f .f¾¯ °– ¯ff° fff °¾¾ff°– f ¯f¾fff¾ €f f €°–¾ fff¯f ½ f° ff¯¯f¾fff © f°°fff°¯ ¯ ff ½f f½ ¯ °f°  ½f°¾¾ff°– f ff¯ °–f° ½ ¯f¾fff f° ° –ff 9f ff¯f°¾ ff°– °¾ ½¾ f f½¯f¾fff¾ ff– °° f f° f¯ °– °f¯f¾fff¾ f ff f½ f°f¯¾n¯ ° –f¾f° fff ¯f°f ¯f°f½ff°– f½f¯ °–f¾f ¯f¾fff¾ff°¯ ¯½ f¾f f°¾ ¾ f f©ff°ff°¯ °©f f f°f ¾°–f° ¯½°f°–¯ ¯f°f°½ f°f°½ °°– ff¯° –ff ff¯° ¾. f°f ffff f¾ff°– f¯ ¯½°f©fff°°–– f° ½f¾f¯ °f°––°–¾f°–°–– f–¯ ° f½ff° ½ ¯ff° f½f f f©ff° ¯½ °¾f¾ff° fff°f½ ¯ ¯ ff¾f°–¾ °½ ¯ff° f©ff°¾ ½ ½ °––°ff° ff f€ °f–f  f°f¯¾f°f ½ ¯ff°½ ¯ °°–f° f°¾ f–f°f f–f¯f°f½° fff° ¯ f°¯ °°–f °––f½f f f¾f° f¾f°ff° f°f¾ ff¯f°–¯ °©f ½ °f°–ff¯f ½ f¾ .¯ °¯½f° ½f f½ °nf°–f° ff¯° ¾ ¾ff°¾f°– ¾€f¾ f–f½ ° °f°– ½f f½ ¯ °f f©–f¯ ¯ ff¯f¾ °¾ ½¯f¾fff¾¾ f–ff– °½ ff° f f½¾¾ ¯½¾ ¾ f° –ff f–f ¾f° f½f f½ °nf°–f°° ff°½ ¯f° .ff¾f ff°½ f¾f°ff°f¾f°¯ f  °–f°f¾f 9 °¾f¾ff°f ff© f¾ f°¯ °©f ¾f¾ff° f©ff°°¯ ¯ f°f¯ ¯½ f¯ °nf½f ¾f¾ff°½ f¾½ ¯f°¾ff¯ff ¾ff½f f 9f f½ ¯f°¾ff¯ ¯½ ff°f¾ f ½ f¾ f° f– ¯½°––f ©¯f¯ °°–f ½f f ½ f¾ f°½f f ©¯f ¾ f°¾ff¯ ¯½ f ¯f¾¾ff¯½ ¾ ° f° f° f¯f°f¯ °n nf½ f¾¾ff¯ 9 f¾f°f°–¯ °°–f°©–f¯ °°©f° f¾f° f ©ff¯ ¯ f° f©ff°¯ °nf½ff¾½f¾°¯ °f¾f°f¯ ¯½ f°¯ °nf½f ©fff° °¯f°–¯ f½ff°©f°– °–f°f¯f° f°½f f¯f¾ff°–¾f¯f¯ ff° –°–f° –°–f° f° f¾ f¾f°– ½f ½f f f©ff° f¾f½ °¾f¾ff° ©ff ¯ °f°¾ ½¯f¾fff¾¾ ¯°f°– f°––f½¾ f–f¯½f°½ ° ¯f ½ °– ½ ¯f°f f°½ ° °f°– ½f f f©ff° ½f f¯½f°f°–f¯ °°–¾ ¾ f f©ff° f° ½ f° ½f°– ©ff ½ ° ¯½f°° f°–f°©ff°f°– °¯f ¯ f  9ff°–@ © ©f¾ f°f¾f9 °¾f¾ff°. °––°ff°° ff°ff½¾ ¾€f °¯ f°½f f¯f¾ff°–¾f¯f¯f¯½¯ °–f° ½¾ ¾ f f©ff° f½f¯ ¯f¾f° f°–¾°–f°¯ f¯ ¯ –f°–f¾f f°ff° f¾ ¯ ° °–ff¯ ° ¾€f f f°¯ f° ¾ff°– ¾ff°¯ ° ¾ f¾f° f°¯ f f°–¯ °¯f½ f–f¯ f° f° °–f° ° ff°– ½ °ff°¯ °©f ½ °–ff ½f f ¾ ¾ f f©ff° f .ff¾f  f¾½ °–ff°¯ °–f¾f¾ ff–f° ¾f¯f¾fff¾¯ ° ¾½ ¯ f f° f°¯ ¯ –f°– ©fff° ©fff°°–– ff¯ f f° f f°¯f¾fff¾¾ f¯ ff° f¯ff°––f f¾½ °–ff°¾ f½ f¾f° f¾°ff°¯ °–f° f©ff° ¾°f½ ° ff° °¯ ½f¯f© f¾¾ f –°f ff¯¯ f½ f¾f°ff° f¾f½ °¾f¾ff° ° –ff ° –ff °f .

ff ff¯f° © f¾–°–f°½ ©f¾ °f¾f f ½f f ¾½ ¾fff°ff f° f°–f°½°nf½ ° f½ff°f¯f¾ f¯ ¯ f°ff°¾ ¯f f– ¯ ¯f¾½f¾ff° @f°¾ %%f°–¯ °©ff°f°f©f° f f½½ ©f @f°–  °f° f°½ °¾f¾ff°¯ ° f½f–°–f°½ ©f fff°½f°– © ©f¾ f° f°–f°¾¯ ½ ° f½ff°f¯f f° °–½ ©f ½ ©ff°– ¯ f ½ ©f f°– ½ ° f° f°¯ ff°– ©f¾ ° f½f ff¾½ f©f°½f f ff°f ff  ¾ ½f¾  °f° f° f ff°©f°–f° ¾ f¯ff°¾¾ff°– € € ° –ff °ff° f° ¾ ff–f° ¾f f½f f ¾½° °f°– f© f¾f° ¯ f¾ ¯f ½f f½ ©ff°f¯f f–¯ °°–ff°ff½ f©f°¯ f   °¾ f° # f%%¯ °©ff°f°½ °ff°¾ ¯f f f½ ¾f°½–f¯ f€¯ ¯ f f° ¯ ff°– © ©f¾¾ ½  °f°ff ½f¾f ¾ffff f°½ f¾f°ff° ½ °¾f¾ff°¾ ff° f°½ °¾f° °¯ 9–f¯ f€ f¯ °¯ f° ½ ff° f°½ ff°½f° f°–f° f–f¯f°f–°–f°½ ©f° f½f f° f ½ ° f½ff°–¾ °f¾f nf°––f ff¯¯ ° ff° f°f½ f°–½ ©ff°f ff ½ ¯ f f° f©ff° f°½ f°f°½f½ f ff¾f¾f f½ff°–¯ °–fff°f°–ff°– ¾€f¾ € €°¯ °°–ff°½ f°–½ ©ff°f ff¯ ° ¾½ °n½ff°¯½ f f° f°– f f°¯ °–f°–f°nf¯½f°–f° f©ff° ff¯½f¾ff° 9 ° ff° f©ff°f°f . f–¯ °nf °°–f° f°¯ °©f°f fff° ½f f° –ff °–f°¯ f f¾f° ¯ °n½f °°–f°f°– ¾f¯ f f°f° ½f ffff°–½ ¯ ¯ fff–ff°–°–– °½ ¯ff° ½ ¯ff° f©ff° °––f ff¯¯f¾fff ½ ff°f fff¯f © f¾ f°ff f¾ f¾f f¾ff¾f° f°½ °–ff° ¯ f °f½f¾ f°f ¯f¯½f°¯ f°¯ °––°ff°½ ¯ff° ½ ¯ff°¾f¾ff°– ¯ff ¯f°fff–°–f° fff°n ° °–°¯ ° f½ff°½ ¯ff° f©ff°f°–¯f¾f f f–½ ¯ff° f°f¾f°–¯f °© f¾¾ f¯ ¯ ¯½f¾ ½f f¾  f©f° ½f fff f¯ff°–¯¾° f° f¯ ¯½°f½ ° f½ff°°–– °–f° f°f°–¯ °–f f½ ¾f°f°–¾°– f° f¾f°f ff¯½f°½ ©f ffff¯f°– ¾f¾ff°  fff°¯ f¾f°ff°½¾ ¾½ °– nf°–f°¾f¾ f–¯ °°–ff° n f½f°¾ff f°¯ ¯f¾¯¯f°½ °––°ff° °f–f ©f 9 f¾f°ff° f¾f°¯ °f¾f° –f¯f½ ©ff°– ½f°°½ ¾fff°ff °–f°©¯f½f¯½f¾f°f°– f ¾ ¯½fff  °f°f°½ff f°f¾¾ ¯¾°–f°f°– f½f¯ ¯ f°–°–f°½ ©f ¾ ½f¾½¾ ¾½ °– nf°–f°¾f¾ %% ff¯f©f°°f° f°°f¯ °fff° fff½ff½ ©f f f° ¾ff°¾ ©f½ ¯f¯¯ °– °f½¾ ¾ €¯f¾f½f f ¾ ¾ f–f°¾f¾ff¯°–° ¾f¾ff° f°¯ ¯f¾f°½ ©f¯ ° ¯f¯f°€ff¯ ° ¾ f¾f °ff°¾ ½ ¯ f°¾¯ ½ ¯f°¯ f¾ff¯½ ©f f° ½ ©ff°–  °f°½  ½f¯½f¾f°¾ ¯½f f°¾°–f°½ ° f½ff°f°–f° f–¯ °©f¯° f©f°–°–f°½ ©f f°¯ ¯ f°¯ f¯ °©ff°½¾ ¾° –f¾¾ ¯f ff¯ ½f¾ff° ¾f¯½°–¯ °–f½¾f°ff°–f° ff°–f° ff½ °n½ff°½ f°–½ ©ff° f 9 ¯ fff°½f¯½f¾f°¯ ° ¾¾¯½ ¯ °f°¾f f¯ ½ff°f¯ff° f¾f f– ¯ °–f°–f°½ ©f¾ ¾ f–f°¾f¾f½f f f½ °¾f¾ff° f° f©ff°½ ¯ ¯f°f°½ f°f°½ °°–¾ ½ ¯ ° ff°©f°–f° ¾ f¯ff°¾¾f°¯ ¯ f° ½ ©f 9 °¾f°¾ ¯f½ ©ff ff¾ ¾ff°–½ f½°½¾ ¾½ °¾f¾ff° f f f°fff ff¾ ff–f°½¾ ¾ ff¯¯ °°–ff° ½fff°¾ff f¯ff°– ¾ °f¾f¯ °–ff¯ –f° .

ff fff¾f¾ f¾ ¯ f°–f°f¾f f°ff f¾ f¾ f–½ ° °– f ©¾f½ ¯€f €f½ °– ff° f°–°–f° ½ fff½ ©f¾ ½f°f¯ ¯½°f f°¯ ¯ °½ ¾ €ff¯f°ff ½ °–f°f°–f¯f° f° ¯f°€ff f–. ° ° ¾f¾n°  ¾½€½ffnf¯f¾ ° – f€fn€° ¾f nf½f¾¾ .f¾¾ ¾€f ¾ n ° €f f –f° ¾ ¾ ¾½f € ° ¾ff¯ f ½fn ° n¯¯f° €f½ € n fn€€€n ¾f° ¾ f– °¾ - °f ¾f ¾€ – ¾nf¾¾ f° € – ¾¾f f ff° °¾f  ¯fn°   f° f f  ° f – ¾¯f°€fn ¯¾ € @ ¯ ½ °¾ ¾½¾¯½nf¯¾–f° ¾ ° f° f¯ ¯ ½  ¯ f €f° ¯ ¯ °–¾#  .f ©¾ f°½ ff ½ f°–f½ ff¯¾f °–f°f°– f¾ f 9 ©f ½ ©ff°–¯ °–f°–– f° f¯f¯½f°¯ f ¯ °¾°– ff°½ ©f¯ ¯ f°f½f¾f¾f ff¯¾ ¯f½ °nf°–f° @ f°f°f f ½ ¾f°–f° f°¾ff¯ °n½f °°–f°f°–½f°–¯f¾¯¯¯ ° f f° ©¾ °–f° ©f¯ ¯ °– ½f¾½ ©f ff¯ f #fn¾¾ ¯€½ n°n f ¾°–f° nf¾¾ ¾ fn ½n¾¯f f½fnff€ fn°–°n¯ € ¾ °¯f°¯ ¾  ° f¾f ° fnf¯°½ °€ f¯ ¾ ¾° fnf¯°f½€¾ €¾ D° nf½f¾¯ ° ¾€€fn ¾f° f° ° fnf¯° ½€ f– f ¾##.f¾¯ f°°€f°ff f¾ °ff½f° f°–f°ff. °ff° ff¯¯ ¯ ff° ¯ff° ½f f¯ ff°–¯ °––f°––¾½ff¯ ¯ f° ¯ f ¯ f ¾f°– ff¯½f¾ff° f©f° °ff°¯ °nf f°–f°¾½ff ½–f¯ ½–f¯ff° ½f f½ ©ff°– © ©f¾ ¾ f ff° ¯f¾¯ ¯ ½ ©ff° ¾ ¯ °fff°– ¾€f ¯f¾ffff° f°¯ °–f ff°½ ¯f°ff° ½ °n°¯ °–f°f¾f ° °½f¾ff° ¾ f¯ ¯ f°¯ f¯ ° ¯fff° ¾ ¾ff°° ¾f°– ¾ ¯f f©f°9 f° °ff f°–¾f %%¯ °– °f ¾f°½ °¾f¾ff° 9f¾f° ¯ f¾½ ©f f¾ ¾f f° °f¯ f½ ¾½ €f°–¾f f½ff°– f f f½ ½ ©f f°¾ ½ ©ff° 9f¾f° f°½ °¾f¾ff°f ff f° f°f¾½ °f¯½f f ff f°–½ ©ff° °–f½f °–f° © € f©ff°°¯ °°–ff°½  ff¯©f°–f¯f¾f½f°©f°– ½ °°–ff°½ f° °¯ff°¯ © f°¾f¾f°f½¾€ ½f f½ ¯ f°½ ©ff°ff½°½f½ ©f¯ ° ¯f ¾f°f–f° –f€ 9f¾f° ½ °¾f¾ff°¯ ° f f°½ ©f ½ ©f ¾ ff¯ f°–f°½ ° °–f°¾¾f ¯ ff°–¾ ¯° ¾ ff° f©ff°¾ ¯½¾ ¾½ °¾f¾ff° f°ff°½ ©f ©–f ½f¾f¯ °©ff°ff° ¯ff°¾ ¯f f–¯ ° ¾ff° °–f°–f°¾f¾ ff°– ©f°¯ °°–ff° °°–f°¾ff J %%f°–¯ °©ff°f°f©f°¯ °– °f½ f°f° ¯f©f° ff¯½¾ ¾½ °¾f¾ff°¯ °© f¾f° fff–°–f°½ ©f f° ¾ff°¾ ©f½  ½ °© f¾f° ½ °n¯ °– °f¾ –fff¾½ f°–¯ ¯ f f°¯ f ff¯½¾ ¾ °ff° f°¯f©f°½ ¯ °–f¯ f½ff°– f°¯ ¯f¾f°½¾ ¾ ¾ ©ff° °–f° f°nf ff°°¯ °°–ff° n f½f°½ °–¾f°½  ©f ff°½ °–¾f° ¾½ff¾ ¯ff¾½ ½ °¾f¾ff° f½f f°–f°¾¾°f½ °– ° ff° °f–f f– ¯ °© f¾f°€ °¯ °f° f¾ °¯½¯fff¯f ½f©f½ ° ff° .

. ¾°f% % f¯¯ % % f°f nf % %f°–¯ °f¾ ½ °°f½ ° ff° f©ff° ff¯ ½f¾ff° °¯ f°ff¯ °© ©f¾f°¯f¾fff ff¯¯ °nf fff°¾ f¯ °n½f °°–f° . f½ ° ff°f¾° © f¾½ f°f° f©ff°f°f° ° f¾ f–f½ ° °– ½f f f°––f¯f¾fff¯ ° ¾ f°–½ ° f°–f° f°¯ ¯ °f ¯ ff° ¯ ff°ff Jff½° f¾f½ °¾f¾ff° fff°¾ f–f¾f½¾ ¾¯ f¾f¾f°½f¾ff° °–f° ½ °–f°–f°½ f°f° f©ff° ff¯½f¾ff° ff°f f½f f¾ ¾ff©f ° f°f f¾f½ °¾f¾ff°¯ ¯ f° f©ff°ff¾ ¾ f° –ff¯ ¯f°f°½ f°f° ¾f ff¯½f¾ff° ff ¾ffff¯f°– ¾f¾ff°¯ ¯½°ff¾f¯°½ f° f©ff° f½¯ ¯½°f ½ °°–f°¾ f¾ff ff¯–f°¾f¾ –f°¾f¾ ¾ ¯ f ½ ¯f°¾ff¯ ¾f¯fff¯ ° ¾½ f°f°f fff°  ° f°– ½ °°–f°°¯ ° °–f f f©ff° ff¯¾ff °–f° f©ff° f°°   f ½f¯ ¯ ff°½ ¯ f°°f °f ¾f ½f f¯ f° f¾f°ff° .f ©f fff½ °¯½f° fff° ff¯f°–f°¾ – ° f½f¾¾ ¾°f¯ ¯ ff ½f f½ °–f½¾f°¾ f°–f° ¾f½ ©f ff¯¯f¾ff°–¾f¯f  °–f°–¯ °©f ¾ ff–f°¯½° ° f¾f½ °¾f¾ff°°¾ nff ½ °–fff° ¯ °––f°f°½ ©f¯ © f°½ °–f°––f° f°¯ °–f f° fff°–f© ½f f °f–f  °f ff°–¾ f°– ff¯ ½f¾ff° ¾ ¯f° –fff°–¯ °–f¯ff° f¾f° ¾ f–f½ °–f° ½f f °¯ f°½° –ff f 9 ¾½ €@ °¯9f¾ @ f f½f¾f9 °¾f¾ff°¾f¾½ ° ff° °¯½f¾ff ¾¯ f°– °f ¾ f–f#f¾¾ f f¾¾ 9f¾¾ #¯ °–f°–f½f° f°–f°¯ °– °f ¯ f°–f°nf¯½f°–f° f©ff°f°– ff° ff¯½f¾ff° f°¾ff¯ ¯ f¾f°½ ¯ f¾f°°  f½f f f°f°° –ff 9f ff° f f½¾ff¯ ¯¯½° ff½f¾ff° f¾ ff¯ ° ¾f¾° f¯f½ ° ff°°f fff°n¾.f f°°– ¾. ¾°f¯ °–nf¯½f°–f° f©ff° ff¯½f¾ff° f°f¯ °© ©f¾f° ¯f¾fff¾ ff¾ °–f°¾–f°½ ° ff°°f#f¾¾ f f¾¾ 9f¾¾ #f°– ¯f¾ #  ½f¾¾#f°–©–f¯ ¯½°f¾ ¯f°–f#©f°–f°nf¯½f°–f° ff°f¯¾ ° f°#f°– ©f° ½f f f©ff°ff° –ff ¯¯ °€ff° f©ff°¾ f–f fff f° f  ½ nff¾ f f f€ ff¯½f¾ff° f¾f°–¯ °°–°¾f€°  ½ ¯f°ff¾f¾f f°nf¯½f°–f°f°– f  f©ff° f ff°  –f¯ ff° ¯ ° ¾½ °fff°¯ ff¯ff°f@ J f€-f° ¾ ½  ff #nn °– ¾¾ ¯€°ff  ¾ –°f¾°  ¾f °   ¾€– f ¯½f°n ° ½f°f° ° – n¯¯°° ¾f° °– €¾  €½ n°– ¾n €¯ °n f° °f¾°€ ° ½ ° °¾n ¾ n°  €½ n°– f¾ €ff¾½¾¾  ¯ ¯ € ¾n €¯ °©¾n ½½ ¾¾°€  ¯ ¯ €  € ¾f ¾°–f° fnf ¯°¾f°€©¾n f°   € n°–f° ¯f°f°°–n f°½ n¾ f°n f°½ n°¾°¾ nnf°°  € ° ¾€ f°° f ¾¯f°¯ €° f¾  nf° ¯f°f° nf¾ ½€n °  ½f ½ °n f°° f¾¯f°¯ €° f¾ –¯f€ ° ¯n ¯ f° ½f – f¾n #  .

¯ ° ¾¾ff ¾ff¾f¾f °–f° f©ff°¯ ¯½°ff¾f½ ° ff¯ ½f¾ff° f°¯ ¯ ff°½¾ ¾½ °n½ff° °°–f° °–f°¯ ¯ ½ ¯ff° nf©°–– ½f fff¯¯ f°–°ff½f ¯ ff° ¯ ff°fff°– ¾ #½ n ¾#¯ °–ff¯½¾ ¾½ °¾f¾ff° f°¾ ff–f° ¾f°f¯ °– °ff° fff°° ff¯ ° f½ff°½ ¯ff° 9 °–f¾ff° f©ff° ff¯½f¾ff°°  °–f° °ff° nf©ff fff° f–¾ ff–f° ¾f½© ff½ ¯ff°f°– f ¾f¾ff°f°– ¯ °© f¾f°f– f½f½ °–f f©ff° f½f¯ ° °f°ff©½f¾ff° ¯½ff° °f¾f f¾f9 °¾f¾ff°¾ nff ¾ f°°f f ©ff¯ °–f°¾ ¾ f f©ff°f°– ¯ f¾f°ff°°f f° f–½ °f f f ©ff¯ °–f°–f°½½f –¯°¾ f°– ©f°¯ °–f½¾f°½ °° f¾f°fff f¾ f¾f°– ¾ f f° ½ ¯f°ff ¾f¾f ©fff° ¾f f¾f° f f½ff– f° °– ¯f°f ¯f°f f©ff°¾ f½° ¯f¾¯°¾ .

 fff° fff°¾ f–f½ °–ff f©ff° f°ff¯f½ °°–¯ ¯ ff f©ff° f½f f°¾ °¾ f°– ¯ ° ff°¯ f f½f f¯ °¯f¯ f°¾ f ¾ ¾ff° ½f¾ f¾f° 9 ff°¾ffff¯ ½f f¾f¾f¯ ¯ f°– ½f f f©ff°°¯ f¾f° © f° ¯f¾fff¾ f¯ff°–¯ °¯f f°f¯ f° f¾ – ¯ ff° f° ½ f° ½  nff°–f¾ ¯ ° ¾ f¾f° f©ff°¾ °f°f f ©ff¯ °–f¾f f ¯ °½ °°– f °¯ f°½ ¾ ¯½f°– – f°½ ° f½ff°f°– ¾f ©ff ½  f½f f f¾f° 9ff°–¯ °©f ¯f°–¾ff ffff f°f ½f¾f¯ °f°––°–¾f°– °––¯ ° ¾ f¾f° f°f½f¾ ¯f°¯ °°–f D¯¯°f °°–f°f°– ½  ¾ff ¾ff¾f¾f°f ff f½f ffff°–½ ¯ ¯ fff–f¯ff°¯ °¯f ¾ ¾f½ ¯ff°¯ ½¾¾ ¯©ff°ff  ¯°f¾  f°f° f°f– ¯ f°– –ff°f°– f¯ ° f°f° ½f f °°–f°ff°¯ °–f¾°f °f¯° ff¯¾ ¾ f ¯f¾fff  °–f° ½f f½ ° f½f¾ff ½ f¾f°ff° f¾f°¯ ¯ f° ¾ ¯ f°–f°f°– f°– ¯ ¯ €f f ½f f f©ff° ¾ ¾f¾f f°½ °°–°fff ° °– f° f° ¾½f¾¾ ¯ff ¯ff° °°–f°¾ – °½f ° .°f ¾¾f f°° –ff ° –ff f¾¯°¾½f@¯ f°ff¯ ¯ ¯f°€fff°– f ¾f ½f f¾ ¾ f f©ff° ¾f° °¯ f°½f°–  f°¯ °©f°f½ ° f½ff°° –ff f°½ °–f° °¯ ff°f¯f f¾ f¾ ¯ ° °–f f°ff¾f°f°–¯ °–¾½ f°f°¾ f–f¯f¾fff¾ff°¯ °©f ½ °–ff ½f f ¾¾ ¯½ f°¯ ¯f¾f° f©ff°f°–¯ f¾f°ff° f¾f° ¾ .°–°¾ ½f¾ f f¾f°ff° °–f°¯ f¾ ff°¾f¯½f½f f¾f¾ f½° –ff°¯ f¾ ¯f ¾f° ¾f°° –f€ f¾f½ °¾f¾ff°°¾ ¾°f¯ ° ff°¾f½ f°nf°–f°f °f€° ¯ ¯ f°f¾°f °¯f ¾ ¯ff½¾f°fff°½ff f ¾¯°f¾  .

  f¾ff°f½f°f°nf°–f°.ff¾f f½f° .f°fff ¾ ©f ¾ f°f¾ff f ¾f¾ff° °–f° ¯½ f¯ °n nf  ½ f¾½f ff° °–f°°f¯ . ° f–¾ff¯½ ¯f°¾ffff¯ f°– ¾f¾ff°¾ff©f f ¯f¾¾ff¯f¯f°f f°¾ff¯½ ¾ ° f° . ½© f¯f° –ff f ¾f¾ff° ¯ ¯ f f°½ f–f¾ ¾ ½ ½ ¯ °ff° ½ °–f°–f°  –f¾ f°¾ f–f°f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful