P. 1
Bao cao

Bao cao

|Views: 0|Likes:
Published by Mai Nguyen

More info:

Published by: Mai Nguyen on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2011

pdf

text

original

Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND

Më ®Çu
Nãi chung, nh©n sù lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng, sù tån t¹i cña bÊt kú mét c¬ quan hµnh chÝnh nµo. V× thÕ, qu¶n lý nh©n sù lµ mét ®Ò tµi mµ gÇn nh tÊt c¶ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ®Òu quan t©m ®Õn, bëi nã quyÕt ®Þnh sù ho¹t ®éng cña c¬ quan cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, c«ng t¸c qu¶n lý vÊn ®Ò nh©n sù cña c¬ quan cã tèi u ®Ó c¬ quan ho¹t ®éng tèt hay kh«ng... §Æc biÖt lµ trong ngµnh c«ng an chóng ta qu¶n lý nh©n sù l¹i cµng lµ mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt. Bëi do nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh, ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù trong ngµnh c«ng an lu«n lu«n cÇn ph¶i n¾m râ qu©n sè, ®Æc ®iÓm, qu¸ tr×nh c«ng t¸c, khen thëng kû luËt cña tõng c¸n bé, chiÕn sü trong c¬ quan ®Ó cã thÓ theo dâi, kÞp thêi b¸o c¸o víi cÊp trªn khi cã yªu cÇu, cã nh÷ng ®Ò xuÊt, gãp ý ®èi víi phßng qu¶n lý vÒ vÊn ®Ò nh©n sù ®Ó gãp phÇn lµm cho ®êi sèng cña c¸n bé, chiÕn sü ®îc n©ng cao tõ ®ã cã thÓ toµn t©m, toµn ý lµm viÖc chiÕn ®Êu phôc vô nh©n d©n, phôc vô Tæ Quèc. Qua ®ã, ta thÊy r»ng vÊn ®Ò qu¶n lý nh©n sù lu«n lu«n lµ mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt. V× lÝ do ®ã, chóng em m¹nh d¹n chän: “Qu¶n lý nh©n sù” lµm ®Ò tµi viÕt bµi tËp lín thay cho bµi thi häc phÇn m«n HÖ Qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu. Ch¬ng tr×nh Qu¶n lý nh©n sù nµy ®îc viÕt díi d¹ng mét phÇn mÒm tin häc dïng ®Ó øng dông trong c¸c trêng c«ng an nh©n víi môc ®Ých qu¶n lý c¸n bé vÒ c¸c mÆt: lý lÞch, c«ng t¸c, l¬ng... Tõ nhiÒu n¨m qua trong c«ng t¸c qu¶n lý ë c¸c trêng c«ng an hÇu hÕt ®Òu sö dông phÇn mÒm viÕt b»ng ng«n ng÷ FoxPro. §ã lµ mét ng«n ng÷ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu m¹nh song giao diÖn cha thËt ®Ñp vµ ®ang cã xu híng l¹c hËu dÇn so víi sù ph¸t triÓn rÊt m¹nh cña c«ng nghÖ th«ng tin ngµy nay. V× thÕ, chóng em ®· chän Visual Basic lµm ng«n ng÷ ®Ó viÕt bµi tËp nµy nh»m sö dông c¬ së d÷ liÖu mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n, t¹o giao diÖn th©n thiÖn víi ngêi sö dông vµ còng nh»m môc ®Ých rÌn luyÖn kü n¨ng lËp tr×nh, tËp lµm nh÷ng ch¬ng tr×nh lín, häc hái thªm ng«n ng÷ míi...
Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 1

Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND

Ch¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n sù nµy cã c¸c chøc n¨ng ®îc ph©n cÊp râ rµng theo tõng cÊp ®Ó bÊt cø ai lµm c«ng t¸c qu¶n lý còng cã thÓ sö dông ®îc, cã phÇn Help kÕt nèi trùc tiÕp víi c¸c Modul ch¬ng tr×nh ®Ó ngêi sö dông cã thÓ tra cøu bÊt cø lóc nµo. MÆt kh¸c, ch¬ng tr×nh cßn cho phÐp ngêi sö dông qu¶n trÞ hÖ thèng m¹nh, t×m kiÕm th«ng tin nhanh, chÝnh x¸c. Song bªn c¹nh ®ã v× thêi gian cã h¹n, kü n¨ng lËp tr×nh cßn h¹n chÕ, ng«n ng÷ l¹i cha ®îc häc, cßn nhiÒu m«n häc kh¸c chi phèi thêi gian... nªn ch¬ng tr×nh nµy cña chóng em cßn chøa ®ùng rÊt nhiÒu h¹n chÕ mµ chóng em cha cã thêi gian kh¾c phôc. V× vËy, chóng em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña tÊt c¶ c¸c thÇy, c¸c b¹n. Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì, gãp ý cña c¸c thÇy vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· quan t©m ®Õn ch¬ng tr×nh nµy. Ch¬ng tr×nh phÇn mÒm Qu¶n lý nh©n sù ®îc hoµn thµnh bëi nhãm sinh viªn líp Tin häc D31, Häc viÖn An ninh nh©n d©n: - Vò V¨n Vâ. - NguyÔn M¹nh Th¾ng. - Hoµng Anh TuÊn. - Vò M¹nh Hïng. - TrÞnh Quang Vò. Díi sù gióp ®ì vµ híng dÉn cña thÇy gi¸o bé m«n tin häc Lª Ngäc Thµnh.

Bµi tËp lín-Tin D31

Trang 2

Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND

Néi dung
Ch¬ng I:
Ph©n tÝch yªu cÇu
Tæng quan vÒ hÖ thèng th«ng tin øng dông trong c«ng t¸c qu¶n lý C¸n bé Tríc khi b¾t tay vµo thiÕt kÕ vµ x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý c¸n bé chóng ta cÇn cã mét sè kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý: 1. §Æc ®iÓm cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý. 1.1. Ph©n cÊp qu¶n lý. HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý lµ mét hÖ thèng ®îc tæ chøc thèng nhÊt tõ trªn xuèng díi. cã chøc n¨ng tæng hîp c¸c th«ng tin gióp nhµ qu¶n lý qu¶n lý tèt c¬ së cña m×nh. Mét hÖ thèng qu¶n lý ®îc ph©n cÊp tõ trªn xuèng díi. Mäi th«ng tin ®îc tæng hîp tõ díi lªn vµ chuyÓn tõ trªn xuèng díi. 1.2. C¸c luång th«ng tin. 1.2.1. Luång th«ng tin vµo:
Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 3

tõng ®¬n vÞ cô thÓ. liªn kÕt c¸c bé phËn trong tæ chøc.2. Mçi lÇn tra cøu yªu cÇu th«ng tin ra cã thÓ hoµn toµn kh¸c nhau nhng ®iÒu quan träng lµ th«ng tin ra ph¶i chÝnh x¸c.Th«ng tin trong quan träng h¬n.Th«ng tin dïng ®Ó tra cøu: Lµ c¸c th«ng tin dïng chung trong hÖ thèng. . §èi víi c¸n bé qu¶n lý cÊp cao (lµ ngêi x©y dùng môc tiªu ho¹t ®éng cña hÖ thèng. C¸c b¸o c¸o. c« ®äng vµ tæng hîp. Mçi mét bé phËn cã lîng th«ng tin lín vµ ®a d¹ng cÇn ph¶i xö lý. ®Æt híng ®i cho hÖ thèng) th× : .Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND Luång th«ng tin nµy bao gåm c¶ th«ng tin ®Þnh híng cña hÖ thèng cÊp trªn vµ c¸c th«ng tin liªn hÖ trao ®æi víi m«i trêng. tæng hîp. ®îc dïng ®Ó tra cøu trong viÖc xö lýc¸c th«ng tin lu©n chuyÓn vµ th«ng tin tæng hîp. C¸c th«ng tin nµy tån t¹i mét thêi gian dµi trong hÖ thèng vµ Ýt thay ®æi. 1. §èi víi c¸n bé cÊp trung gian víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ tiÕn hµnh ho¸ c¸c môc tiªu nhiÖm vô cô thÓ.C¸c th«ng tin tæng hîp ®Þnh kú: Lµ th«ng tin tæng hîp vÒ ho¹t ®éng cña cÊp díi b¸o lªn cÊp trªn. C¸c biÓu mÉu b¸o c¸c thèng kª ph¶i ph¶n ¸nh cô thÓ. th«ng b¸o lµ c¸c th«ng tin quan träng nhÊt ®îc tæng hîp trong qu¸ tr×nh xö lý. . . Nh÷ng th«ng tin thu thËp nµy lµ nh÷ng th«ng tin ®îc ghi chÐp trùc tiÕp tõ c¸c bé phËn trong hÖ thoãng thõa hµnh. kÞp thêi.2. Khèi lîng cña th«ng tin nµy lín nªn ®ßi hái cã sù xö lý nhanh. mét ®èi tîng.C¸c th«ng tin lu©n chuyÓn: Lµ lo¹i th«ng tin chi tiÕt vÒ c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña hÖ thèng. C¸c th«ng tin cÇn ph¶i xö lý cã thÓ ®îc chia lµm 3 lo¹i: . . Luång th«ng tin ra: Th«ng tin ®Çu ra ®îc tæng hîp tõ c¸c th«ng tin ®Çu vµo vµ phô thuéc vµo tõng yªu cÇu qu¶n lý cô thÓ. trùc tiÕp s¸t víi mét ®¬n vÞ. Th«ng tin ra lµ viÖc tra cøu nhanh vÒ mét ®èi tîng cÇn quan t©m.Th«ng tin khi cung cÊp cÇn cã tÝnh kh¸i qu¸t.Th«ng tin ngoµi lµ quan träng nhÊt . kÞp thêi. thèng kª.Th«ng tin mang tÝnh chi tiÕt vµ ®Þnh híng Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 4 .

®iÒu chØnh cho phï hîp. 1. 2. Nhµ qu¶n lý ®¬n vÞ ph¶i lµ ngêi ®Ò ®¹t vµ quyÕt ®Þnh ®a c¸c øng dông tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý.KiÓm tra. Mçi ®¬n vÞ cã nh÷ng yªu cÇu vµ ®Æc ®iÓm riªng. C¸c Modul cËp nhËt th«ng tin tra cøu: C¸c th«ng tin tra cøu ®îc dïng chung cho hÖ thèng trong mét thêi gian dµi.3. khi x©y dùng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c yªu cÇu sau: . M« h×nh hÖ thèng th«ng tin trong qu¶n lý. C¸c th«ng tin Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 5 . C¸c Modul lËp b¶ng biÓu b¸o c¸o: C¸c Modul nµy ®îc thiÕt kÕ dùa trªn sù t×m hiÓu c¸c mÉu b¶ng biÓu b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña hÖ thèng.1. ph¸t hiÖn nhanh c¸c sai sãt khi nhËp liÖu vµ cã th«ng b¸o cho ngêi sö dông biÕt. Yªu cÇu cña th«ng tin trong hÖ thèng qu¶n lý 2. Nh vËy mét hÖ th«ng tin qu¶n lý cÇn ph¶i n¾m ®îc chiÕn lîc ph¸t triÓn chung cña ®¬n vÞ qu¶n lý.Tæ chøc mµn h×nh hîp lý gi¶m thao t¸c cña ngêi sö dông . HÖ th«ng tin qu¶n lý ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ ®ã. Nã ®îc cËp nhËt kh«ng thêng xuyªn. cÇn x©y dùng c¸c modul d÷ liÖu gåm: C¸c modul cËp nhËt. Yªu cÇu cña ®¬n vÞ. §Ó tæ chøc c¸c th«ng tin phôc vô qu¶n lý. xö lý th«ng tin tæng hîp vµ th«ng tin lu©n chuyÓn: v× lîng th«ng tin nµy lín ®ßi hái tèc ®é xö lý nhanh vµ chÝnh x¸c. do ®ã viÖc tæ chøc c¸c Modul nµy ®¶m b¶o dÔ tra cøu nhÊt.Tù ®éng n¹p c¸c gi¸ trÞ ®· biÕt vµ nh÷ng gi¸ trÞ lÆp l¹i .Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND §èi víi c¸n bé cÊp c¬ së: Lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ th× cÇn cung cÊp th«ng tin cho hä ®Çy ®ñ vµ cµng chi tiÕt cµng tèt. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng cÇn ph¶i kiÓm chøng tÝnh ®óng ®¾n. kh«ng ®Ó nh÷ng thay ®æi nhá vÒ tæ chøc còng nh vÒ qu¶n lý lµm sai lÖch th«ng tin tËp hîp. tÝnh khoa häc ®ång thêi hÖ thèng lu«n ph¶i ®îc hoµn thiÖn.N¾m v÷ng nh÷ng th«ng tin quan träng tõ th«ng tin cÇn cËp nhËt .

HÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ c¸n bé trong Häc viÖn an ninh Nh©n d©n mang chøc n¨ng ®¬n thuÇn lµ cËp nhËt nh÷ng c¸n bé míi. §©y chÝnh lµ yªu cÇu cña ngêi sö dông hÖ thèng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ thao t¸c vãi m¸y.X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu u tiªn . thuËn lîi . 3.Yªu cÇu vÒ hÖ thèng th«ng tin: HÖ thèng ph¶i ®îc b¶o mËt.Yªu cÇu vÒ nhËp d÷ liÖu: HÖ thèng ph¶i cã kh¶ n¨ng truy nhËp d÷ liÖu tõ xa.2. cã tÝnh më ®Ó ph¸t triÓn. c¸c thao t¸c ph¶i thuËn lîi. ph¶i cã tÝnh thèng nhÊt vÒ ph¬ng ph¸p lµm viÖc. b¶o tr×. C¸c bíc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin trong qu¶n lý . chuÈn x¸c. 2. Yªu cÇu cña ngêi sö dông. §iÒu quan träng lµ hÖ thèng kh«ng chØ ®¸p øng cho ngêi th«ng th¹o vÒ tin häc mµ cßn ®¸p øng cho nh÷ng ngêi hiªñ biÕt rÊt Ýt vÒ m¸y tÝnh. . ®ång thêi ®a ra b¸o c¸o thèng kª nh÷ng c¸n bé Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 6 . ®¬n gi¶n nhng ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu truy nhËp d÷ liÖu tõ xa.Yªu cÇu vÒ ®èi tho¹i.Cµi ®Æt thÝ nghiÖm ch¬ng tr×nh . chÝnh x¸c.X¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò gi¶i quyÕt vµ yªu cÇu. Tæng quan vÒ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý c¸n bé trong Häc viÖn an ninh Nh©n d©n.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND ®Çu ra ph¶i ®¶m b¶o tÝnh môc tiªu.Yªu cÇu vÒ giao diÖn: Giao diÖn gi÷a ngêi vµ m¸y ph¶i ®îc thiÕt kÕ khoa häc. ®Ñp. chuÈn x¸c yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý. râ rµng. nhanh chãng. kh¶ n¨ng trî gióp tèt kÞp thêi gi¶i quyÕt tèt mäi th¾c m¾c cña ngêi sö dông.ThiÕt kÕ vËt lý.Thiªt kÕ logic . Khi thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: . . . . §Æc biÖt ph¶i cã c¸c kh¶ n¨ng kiÓm tra sù ®óng ®¾n cña d÷ liÖu còng nh kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ xö lý lçi. . c¸ch tr×nh bµy. ®Çy ®ñ ®¸p øng yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý. §©y lµ tÝnh më cña hÖ thèng nh»m ®¶m b¶o cho ngêi sö dông khai th¸c tèi ®a mµ hÖ thèng cung cÊp. ®iÒu chØnh. kh«ng cÇu kú. gi¶i ®¸p: HÖ thèng ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn chÕ ®é héi tho¹i ë mét møc nµo ®ã nh»m cung cÊp nhanh.Khai th¸c vµ b¶o tr×. 4.

Sau khi ®· tham kh¶o nhiÒu tµi liÖu vµ ®Æc biÖt ®îc sù trùc tiÕp híng dÉn cña thÇy gi¸o Lª Ngäc Thµnh. còng nh nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c c«ng viÖc cÇn lµm ®Ó thiÕt kÕ vµ x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý c¸n bé trong Häc viÖn An ninh Nh©n d©n th× nhãm sinh viªn chóng em ®· tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng còng nh sö dông ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Ó hoµn thµnh bµi to¸n. chóng em cã ®îc nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ mét hÖ thèng th«ng tin. Do thêi gian cã h¹n.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND cã nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh phôc vô cho mét môc ®Ých nµo ®ã cña c«ng t¸c qu¶n lÝ nh©n sù.0 cho nªn trong bµi to¸n nµy chóng em sö dông ng«n ng÷ nµy kÕt hîp víi hÖ c¬ së d÷ liÖu Access 97 ®Ó hoµn thµnh bµi to¸n. Chóng em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 7 . ®ßng thêi kÌm theo chøc n¨ng t×m kiÕm th«ng tin trong nh÷ng ho¹t ®éng tiÕp theo. mÆc dï ®· cã nh÷ng cè g¾ng nhÊt ®Þnh nhng do chóng em kh«ng cã ®IÒu kiÖn tham kh¶o thùc tÕ nªn ®Ò tµI nµy ch¾c ch¾n kh«ng thÕ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. Do mét sè ®Æc ®iÓm còng nh thÕ m¹nh cña ng«n ng÷ VB 6.

Mçi ®¬n vÞ cã nh÷ng yªu cÇu vµ ®Æc ®iÓm riªng. 1. ®iÒu chØnh cho phï hîp. Nhµ qu¶n lý ®¬n vÞ ph¶i lµ ngêi ®Ò ®¹t vµ quyÕt ®Þnh ®a c¸c øng dông tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý. ®Çy ®ñ ®¸p øng yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý. chÝnh x¸c. §©y chÝnh lµ yªu cÇu cña ngêi sö dông hÖ thèng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ thao t¸c vãi m¸y. §iÒu quan träng lµ hÖ thèng kh«ng chØ ®¸p øng cho ngêi th«ng th¹o vÒ tin häc mµ cßn ®¸p øng cho nh÷ng ngêi hiªñ biÕt rÊt Ýt vÒ m¸y tÝnh. tÝnh khoa häc ®ång thêi hÖ thèng lu«n ph¶i ®îc hoµn thiÖn.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND Ch¬ng II Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý 1.Yªu cÇu vÒ nhËp d÷ liÖu: HÖ thèng ph¶i cã kh¶ n¨ng truy nhËp d÷ liÖu tõ xa. nhanh chãng. Nh vËy mét hÖ th«ng tin qu¶n lý cÇn ph¶i n¾m ®îc chiÕn lîc ph¸t triÓn chung cña ®¬n vÞ qu¶n lý. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng cÇn ph¶i kiÓm chøng tÝnh ®óng ®¾n. HÖ th«ng tin qu¶n lý ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ ®ã. c¸c thao t¸c ph¶i thuËn lîi. ®¬n gi¶n nhng ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu truy nhËp d÷ liÖu tõ xa. Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 8 . kh«ng ®Ó nh÷ng thay ®æi nhá vÒ tæ chøc còng nh vÒ qu¶n lý lµm sai lÖch th«ng tin tËp hîp. C¸c th«ng tin ®Çu ra ph¶i ®¶m b¶o tÝnh môc tiªu.2 Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý trªn quan niÖm cña ngêi lµm Tin häc.1 Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý trªn qua niÖm cña ngêi lµm qu¶n lý. Khi thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: . râ rµng. thuËn lîi . chuÈn x¸c.

Yªu cÇu vÒ giao diÖn: Giao diÖn gi÷a ngêi vµ m¸y ph¶i ®îc thiÕt kÕ khoa häc. Olacre…Visual Basic6.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND . hä kh«ng cÇn chó ý ®Õn thµnh phÇn m· thùc thi bªn díi. Ngµy nay trong c«ng nghiÖp ph¸t triÓn phÇn mÒn tin häc.3. Nhãm ®· quÕt ®Þnh sö dông hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ Visual Basic6. ®iÒu chØnh.3 Lùa chän hÖ qu¶n trÞ(Ng«n ngò ®îc sñ dông-ThÕ m¹nh cña hÖ). Bëi v× nã cung cÊp cho b¹n mét tËp hîp c¸c c«ng cô hoµn chØnh ®Ó nhanh chãng ph¸t triÓn c¸c øng dông. ®Ñp. §Æc biÖt ph¶i cã c¸c kh¶ n¨ng kiÓm tra sù ®óng ®¾n cña d÷ liÖu còng nh kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ xö lý lçi. Visual Foxpro.1.0. §©y lµ tÝnh më cña hÖ thèng nh»m ®¶m b¶o cho ngêi sö dông khai th¸c tèi ®a mµ hÖ thèng cung cÊp. th©n thiÖn ®èi víi nh÷ng ngêi míi bíc vµo lËp tr×nh híng ®èi tîng. Díi ®©y lµ mét sè thÕ m¹nh cña Visual Basic6. Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 9 . Ch¬ng tr×nh cña chóng ta cã thÓ phæ biÕn ®îc hay kh«ng phô thuéc phÇn lín vµo giao diÖn. §èi víi ngêi sö dông. Access. Giao diÖn ngêi sö dông lµ phÇn quan träng nhÊt cña mét øng dông. ®· cã rÊt nhiÒu hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu nh FoxBase. Foxpro for Dos.Yªu cÇu vÒ ®èi tho¹i. kh«ng cÇu kú.0 lµ con ®êng nhanh nhÊt vµ ®¬n gi¶n ®Ó t¹o nh÷ng øng dông trªn m«i trêng Windows. Bªn c¹nh ®ã Visual Basic còng rÊt phï hîp. c¸ch tr×nh bµy. 1. . T¹o giao diÖn th©n thiÖn ®èi víi ngêi sö dông. . ph¶i cã tÝnh thèng nhÊt vÒ ph¬ng ph¸p lµm viÖc. cã tÝnh më ®Ó ph¸t triÓn. Nh nhòng ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý trªn quan niÖm cña ngêi lµm qu¶n lý vµ quan niÖm cña ngêi lµm tin häc ®· ®îc nãi ë phÇn trªn.Foxpro for Win. gi¶i ®¸p: HÖ thèng ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn chÕ ®é héi tho¹i ë mét møc nµo ®ã nh»m cung cÊp nhanh.0 ®· ®îc nhãm khai th¸c. chuÈn x¸c yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý. 1.Yªu cÇu vÒ hÖ thèng th«ng tin: HÖ thèng ph¶i ®îc b¶o mËt. b¶o tr×. giao diÖn chÝnh lµ øng dông. kh¶ n¨ng trî gióp tèt kÞp thêi gi¶i quyÕt tèt mäi th¾c m¾c cña ngêi sö dông.

hép danh sach…NgoµI ra cßn c¸c ®IÒu khiÓn kh¸c cho ta truy xuÊt nh÷ng øng dông kh¸c.4. Nh÷ng ®èi tîng cã thÓ lµ form. Ta dïng nhòng ®iÒu khiÓn ®Ó lÊy th«ng tin mµ ngêi sñ dông nhËp vµo vµ ®Ó hiÓn thÞ. vaø nhöõng ñieàu khieån aûnh coù theå phaùt hieän vò trí con troû chuoät. hoäp aûnh.5.0 coù theå giuùp chuùng ta taïo ra nhöõng ñieàu khieån ActiveX rieâng.3. ta coù theå laäp trình nhöõng ñieàu khieån vaø form ñeå ñaùp öùng caùc haønh ñoäng phím hoaëc phieân dòch vaø xöû lyù maõ Ascii cuûa kyù töï. Sñ dông nhòng ®iÒu khiÓn chuÈn cña Visual Basic6. nh÷ng ®IÒu khiÓn hay c¬ së d÷ liÖu. hoaëc löu tröõ vaø xöû lyù döõ lieäu duøng Microsoft Jet… Taát caû nhöõng ñieàu naøy coù theå thöïc hieän ñöôïc baèng caùch xaây döïng nhöõng öùng duïng cuûa chuùng ta söû duïng nhöõng thaønh phaàn ActiveX. Söû duïng nhöõng ñieàu khieån phím. hay Alt. LËp tr×nh híng ®èi tîng. kÕt xuÊt. Ví duï form. Trang 10 Bµi tËp lín-Tin D31 . 1. nót lÖnh.3. vaø coù theå ñaùp öùng nhöõng toå hôïp cuûa phím chuoät vôùi phím Shift.0. Theâm vaøo ñoù.0.3. LËp tr×nh víi phÇn hîp thµnh. Visual Basic6.3.2. 1. Ctrl. hay ñònh daïng moät taøi lieäu. Chuùng ta ñoâi khi caàn söû duïng Microsoft Access trong öùng duïng Visual Basic. Nh÷ng ®iÒu khiÓn mµ ta cã thÓ dïng trong øng dông bao gåm hép van b¶n.3. Nhöõng öùng duïng Visual Basic coù theå ñaùp öùng moät löôïng lôùn söï kieän chuoät vaø baøn phím. xö lý d÷ liÖu cña nã nh lµ mét thµnh phÇn trong øng dông cña b¹n.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND 1. LËp tr×nh híng ®èi tîng lµ Ýnh n¨ng vît tréi cña Visual Basic6. coù theå quyeát ñònh phím traùi hay phím phaûi ñöôïc nhaán. 1. §¸p øng sù kiÖn chuét vµ bµn phÝm.

3. Sau khi taïo moät öùng duïng Visual Basic. Visual Basic cung caáp nhieàu coâng cuï giuùp chuùng ta phaân tích öùng duïng laøm vieäc nhö theá naøo. thoâng thöôøng yeâu caàu ngöôøi söû duïng khôûi ñoäng laïi öùng duïng. 1. nhöng chuùng ta cuõng coù theå duøng nhöõng coâng cuï naøy ñeå kieåm tra chöông trình hoaëc tìm hieåu nhöõng öùng duïng khaùc nhau laøm vieäc nhö theá naøo. 1.8. Nhöõng coâng cuï gôõ roái ñaët bieät höõu ích trong vieäc tìm ra nguoàn goác loãi.3. ThiÕt kÕ cho viÖc thi hµnh vµ tÝnh t¬ng thÝch. Nhöõng loãi nghieâm troïng coù theå laø nguyeân nhaân moät öùng duïng khoâng ñaùp öùng leänh. Visual Basic cung caáp khaû naêng ñoà hoïa vaø vaên baûn phöùc taïp trong öùng duïng. bao goàm trong Microsoft Office vaø nhieàu öùng duïng khaùc. Quaù trình tìm ra vaø söûa loãi goïi laø gôõ roái. Theâm vaøo ñoù. Gì rèi vµ sö lý lçi Ñoâi khi coù nhöõng loãi xaûy ra beân trong maõ cuûa öùng duïng.3. Ta coù Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 11 . bao haøm caùc hình aûnh ñoäng baèng caùch hieån thò moät loaït caùc hình aûnh lieân tieáp nhau. Visual Basic cung caáp khaû naêng ñoà hoïa cho pheùp ta linh ñoäng trong thieát keá. nhöõng öùng duïng Visual Basic coù theå hoã trôï söï kieän reâ vaø thaû cuõng nhö tính naêng reâ vaø thaû OLE 1. Lµm viÖc víi v¨n b¶n vµ ®å häa. vaø khoâng löu laïi nhöõng gì ta ñaõ laøm. Visual Basic chia xeû haàu heát nhöõng tính naêng ngoân ngöõ trong Visual Basic cho nhöõng öùng duïng. Ph©n phèi nh÷ng øng dông. Nhöõng thuoäc tính vaên baûn coù theå giuùp ta nhaán maïnh caùc khaùi nieäm quan troïng vaø caùc chi tieát caàn quan taâm.7.8. 1.6.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND Theâm vaøo ñoù.3. ta coù theå töï do phaân phoái baát kyø öùng duïng naøo ñaõ taïo baèng Visual Basic ñeán baát cöù ai duøng Microsoft Windows.

1.. qu¸ tr×nh c«ng t¸c . theo quª qu¸n. ..Danh s¸ch c¸n bé gi¸o viªn cña trêng .1. nh thèng kª theo ®¬n vÞ.1. -TiÕn hµnh thèng kª theo mét sè tiªu chÝ. Ch¬ng III ThiÕt kÕ hÖ thèng C¸c th«ng tin vµo ra cña hÖ thèng 1. C¸c th«ng tin ®Çu ra cña hÖ thèng.Hå s¬ c¸n bé gi¸o viªn cña trêng .1. .C¸c th«ng tin ®îc cËp nhËt theo ®Þnh kú cña trêng 1.C¸c th«ng in vÒ lý lÞch vµ qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé .C¸c hå s¬ c¸ nh©n cña c¸n bé theo c¸c tiªu chuÈn. ®èi víi mét hÖ thèng qu¶n lý th«ng tin theo ®Æc thï cña trêng ta cÇn ph¶i cã mét møc ®é b¶o mËt hÖ thèng vµ an toµn d÷ liÖu nhÊt ®Þnh. Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 12 .Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND theå phaân phoái öùng duïng treân ñóa.§¶m b¶o cã thÓ cËp nhËt c¸c th«ng tin vµ thªm míi c¸n bé. treân CD..Lu tr÷ ®îc c¸c th«ng tin c¬ b¶n vÒ c¸n bé: vÒ lý lÞch. C¸c th«ng tin ®Çu vµo cña hÖ thèng . treân intranet hoaëc Internet.2. . c¸c quan hÖ. qua maïng. c¸c th«ng tin vÒ c¸ nh©n. -TiÕn hµnh tra cøu t×m kiÕm th«ng tin vÒ c¸n bé theo mét sè tiªu chuÈn.. tr×nh ®é chuyen m«n. Ngoµi ra.C¸c biÓu mÉu thèng kª b¸o c¸o theo ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt cña l·nh ®¹o. 1.C¸c yªu cÇu tra cøu cña l·nh ®¹o cña trêng . phßng ban. S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng HÖ thèng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng nh sau: .

Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND C¨n cø vµo nh÷ng yªu cÇu trªn c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng ®îc ph©n r· nh sau: S¬ ®å ph©n r· chøc n¨ng møc ®Ønh: HÖ thèng Qu¶n lý nh©n sù HÖ thèng CËp nhËt Thèng kª-b¸o c¸o Trî gióp HÖ thèng cã bèn chøc n¨ng chÝnh lµ: 1. Thay cã quyÒn cÊp Ngêi qu¶n trÞ hÖ thèng ®æi mËt khÈu quyÒn sö dông míi cho ngêi kh¸c hay xo¸ bá nÕu ngêi ®ã kh«ng cßn lµm viÖc víi hÖ thèng n÷a. Mçi c¸n bé sö dông hÖ thèng ph¶i ®îc cÊp quyÒn sö dông. HÖ thèng khi x©y dùng cÇn ph¶i cã c¬ chÕ kiÓm so¸t chÆt chÏ nh»m b¶o mËt cho hÖ thèng vµ an toµn cho d÷ liÖu.1.. qu¶n trÞ hÖ thèng. NÕu muèn cã thÓ ®æi mËt khÈu thèngnhng quyÒn §¨ng nhËp vµo hÖ kh¸c truy nhËp vÉn nh cò. Chøc n¨ng hÖ thèng. §ã lµ quyÒn sö dông c¸c tµi nguyªn trong hÖ thèng nh: quyÒn chØ xemthèng HÖ d÷ liÖu. Khi muèn lµm viÖc víi hÖ thèng ph¶i vµo mËt khÈu vµ tªn ngêi sö dông.. Qu¶n trÞ hÖ thèng Thªm ng­êi dïng Lo¹i bá ng­êi dïng Thªm bít quyÒn sö dông Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 13 Tho¸t khái hÖ thèng . tr¸nh sù truy nhËp bÊt hîp ph¸p cña ngêi kh«ng cã nhiÖm vô. cËp nhËt.2. th«ng tin vÒ c¸n bé liªn quan an ninh. Môc ®Ých cña viÖc b¶o mËt lµ nh»m ®¶m b¶o nh÷ng bÝ mËt vÒ sè liÖu.

söa ch÷a. Söa hå s¬ Thªm hå s¬ Xo¸ hå s¬ CËp nhËt hÖ thèng CËp nhËt chøc vô CËp nhËt phßng ban CËp nhËt tr×nh ®é ngo¹i ng÷ CËp nhËt tØnh thµnh CËp nhËt tr×nh ®é chuyªn m«n Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 14 CËp nhËt l­¬ng .2.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND CËp cËp 1. Chøc n¨ng nhËtnhËt Chøc n¨ng nµy cho phÐp thªm. tra cøu c¸c th«ng tin vÒ c¸n bé hå s¬ Xem gi¸o viªn. cËp nhËt.2.

2. H­íng dÉn sö dông ch­¬ng tr×nh Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 15 Th«ng tin ch­¬ng tr×nh . vµ c¸c chØ tiªu kh¸c. chøc vô.4.. quª qu¸n.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND 1. Thèng kª-b¸o c¸o Thèng kª theo phßng ban Thèng kª theo chøc vô Thèng kª theo cÊp bËc Thèng kª theo quª qu¸n Thèng kª theo yªu cÇu 1. Chøc n¨ng thèng kª-b¸o c¸o Chøc n¨ng nµy cho phÐp thèng kª danh s¸ch c¸n bé theo phßng ban. Chøc n¨ng trî gióp §èi víi mét hÖ thèng tin häc cÇn cã hÖ thèng trî gióp ®Ó ngêi sö dông dÔ dµng thao t¸c víi c¸c chøc n¨ng trong hÖ Trî gióp thèng.2..3.

xö lý th«ng tin vµ cho c¸c kÕt qu¶ (output) vµ chóng ®îc göi tíi kho d÷ liÖu. S¬ ®å luång d÷ liÖu hÖ thèng. Tªn g¸n víi d÷ liÖu ph¶i lµ danh tõ. Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 16 . thêng lµ c¸c tÖp d÷ liÖu ®Ó cho nhiÒu ngêi truy cËp vµo. Kho d÷ liÖu biÓu diÔn cho mét lîng lín th«ng tin cÇn ph¶i lu tr÷ trong mét thêi gian dµi. mét qu¸ tr×nh khi nhËn ®ñ th«ng tin vµo (input) th× b¾t ®Çu thùc hiÖn. h×nh trßn (ellipse) ®îc sö dông ®Ó biÓu diÔn cho mét qu¸ tr×nh ph¶i lµ duy nhÊt. Trong s¬ ®å dßng d÷ liÖu cña hÖ thèng th× c¸c thùc thÓ ®îc biÓu diÔn víi tªn gäi ®Æt trong h×nh ch÷ nhËt. Trong s¬ ®å dßng d÷ liÖu mét qu¸ tr×nh sÏ ®îc thùc hiÖn khi cã ®ñ th«ng tin ®Çu vµo(theo c¸c ®êng mòi tªn dÉn ®Õn qu¸ tr×nh ®ã). sè liÖu ë ngoµi hÖ thèng cã trao ®æi th«ng tin víi hÖ thèng. ®îc chuyÓn ®Õn cho mét hay nhiÒu qu¸ tr×nh xö lý vµ ngîc l¹i. S¬ ®å luång d÷ liÖu cña hÖ thèng lµ mét c¸ch m« t¶ b»ng h×nh häc vÒ hÖ thèng cho c¶ d÷ liÖu lÉn qu¸ tr×nh. Cßn c¸c d÷ liÖu ®îc biÓu diÔn b»ng h×nh ch÷ nhËt cã chøa tªn c¸c th«ng tin ®îc cÊt gi÷. Trong s¬ ®å.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND 1. Th«ng tin lÊy tõ c¸c nguån d÷ liÖu. Díi ®©y sÏ tr×nh bµy s¬ ®å luång d÷ liÖu cña hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND: Chó thÝch: T¸c nh©n ngoµi: lµ con ngêi.3. nhãm ngêi tæ chøc hay c¸c th«ng tin.

S¬ ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh cña hÖ thèng bé kiÕm C¬ s¬ d÷ liÖu Thèng kª B¸o c¸o Yªu cÇu thèng kª Yªu cÇu b¸o c¸o L·nh ®¹o Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 17 . C¸c yªu cÇu vÒ thèng kª tra cøu. C¸c cøu. kÕt qu¶ tra tin tr¶ .Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND Chøc n¨ng xö lý lµm biÕn ®æi th«ng tin. biÓu L·nh C¸n bé L·nh ®¹o nh©n ®¹o th«ng thèng kª. danh s¸ch C¸n bé Hå s¬ C¸c c¸ C¸c danh s¸ch. Luång d÷ liÖu vµo hay ra cña hÖ thèng N¬i lu tr÷ th«ng tin cÇn cho hÖ thèng. 1. tin c¸n t×m 1.3. nh©n sù cøu.2. lêi yªu HÖ thèng qu¶n lý cÇu tra Yªu cÇu tra cøu.3. s¬ c¸ nh©n Hå T×m kiÕm t×m S¬ ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh kiÕm L·nh ®¹o Tra Th«ng cøu.1 S¬ ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh.

Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND L·nh ®¹o 1.3. S¬ ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh thèng kª-b¸o c¸o Yªu cÇu thèng kª/kÕt qu¶ Th Thè Thè èn Th Thè ng ng g èn ng kª kª kª g kª the the th kª the o o eo th o ph quª cÊ eo yªu ßn qu¸ p ch cÇ g n bË øc u ba c vô n C¬ së d÷ liÖu Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 18 .3.

quª qu¸n. §Ó qu¶n lý ®îc hå s¬ c¸n bé ta cÇn cã c¸c th«ng tin vÒ c¸n bé nh: Hä vµ tªn. C¸c th«ng tin chÝnh vÒ c¸n bé cÇn qu¶n lý ®îc liÖt kª trong b¶ng díi ®©y: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bµi tËp lín-Tin D31 Th«ng tin cÇn qu¶n lý Hä tªn Ngµy sinh Quª qu¸n N¬i sinh D©n téc Gia ®×nh Sè con ®Þa chØ Sè ®iÖn tho¹i Sè CMND N¬i cÊp Ngµy cÊp ®¶ng viªn Sè thÎ ®¶ng Ngµy vµo ®¶ng N¬i vµo ®¶ng Trang 19 .. C¸c yªu cÇu vÒ d÷ liÖu cña hÖ thèng.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND 1. qu¸ tr×nh c«ng t¸c .. giíi tÝnh.4. tuæi.

M· ho¸ d÷ liÖu.5. C¸c b¶ng cña hÖ thèng ®îc m« t¶ sau: Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 20 . 1. M« h×nh quan hÖ thùc thÓ cña hÖ thèng. quan hÖ mét .thùc thÓ cña hÖ thèng.5. rµng buéc vÒ kho¸ chÝnh.1 C¸c b¶ng d÷ liÖu cña hÖ thèng. ®é dµi. kiÓu. 1.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CÊp bËp Chøc vô Phßng lµm viÖc Ngµy chuyÓn c«ng t¸c Qu¸ tr×nh c«ng t¸c Tr×nh ®é chuyªn m«n Häc hµm Ngµy nhËn häc hµm Häc vÞ Ngµy nhËn häc vÞ Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ 28 L¬ng Tõ th«ng tin vÒ d÷ liÖu vµ quy t¾c nªn trªn ta sÏ x©y dùng m« h×nh quan hÖ .nhiÒu ®îc ¸nh x¹ thµnh kho¸ ngo¹i. Trªn c¬ së c¸c thùc thÓ vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng ¸nh x¹ c¸c thùc thÓ thµnh c¸c b¶ng. c¸c thuéc tÝnh thµnh c¸c cét. rµng buéc vÒ kiÓm tra miÒn gi¸ trÞ.

Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND B¾t ®Çu Nh©p Username vµ Password 1. Mét sè Modul ch¬ng tr×nh 1.6.6.1. S¬ ®å khèi qu¸ tr×nh ®¨ng nhËp hÖ thèng lÖ KiÓm tra tÝnh hîp lÖ Hîp lÖ Kh«ng hîp H¹n chÕ quyÒn h¹n Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 21 KÕt thóc .

S¬ ®å khèi qu¸ tr×nh nhËp míi mét hå s¬.2.6.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND B¾t ®Çu NhËp th«ng tin vÒ c¸n bé KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña th«ng tin 1. §óng CËp nhËt Cã CËp nhËt C¬ së d÷ liÖu Bá qua Bµi tËp lín-Tin D31 KÕt thóc Trang 22 .

§­a th«ng tin ra mµn h×nh Kh«n g In Ên ? Cã §­a th«ng tin ra m¸y in Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 23 KÕt thóc .b¸o c¸o 1. thèng kª Thèng kª.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND B¾t ®Çu NhËp th«ng tin cÇn b¸o c¸o.6. S¬ ®å khèi chøc n¨ng thèng kª b¸o c¸o.3.

Giao diÖn ch¬ng tr×nh Chóng em ®· cè g¾ng x©y dùng giao diÖn ch¬ng tr×nh sao cho thËt th©n thiÖn víi ngêi dïng. Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh Qu¶n lý nh©n sù häc viÖn an ninh 1.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND 1. ®¶m b¶o mét Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 24 .1.7.7.

2.7.1..1.3.7. Chøc n¨ng thªm ngêi sö dông Chøc n¨ng nµy chØ dµnh cho ngêi qu¶n trÞ hÖ thèng. BiÓu mÉu ®¨ng nhËp gièng biÓu mÉu khi míi vµo hÖ thèng.1. 1. thay mËt khÈu.. Chøc n¨ng ®¨ng nhËp hÖ thèng Khi vµo hÖ thèng råi ta cã thÓ ®¨ng nhËp l¹i víi mét tªn kh¸c hoÆc ngêi kh¸c cã thÓ vµo ®Ó thay ®æi kh¶ n¨ng vµo hÖ thèng.7. Chøc n¨ng thèng kª b¸o c¸o Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 25 . 1.1.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND ngêi cha cã kinh nghiÖm trong viÖc sö dông ch¬ng lÇn ®Çu tiÕp xóc còng cã thÓ sö dông ®îc ngay 1. Ngêi qu¶n trÞ cã thÓ thªm xo¸ hay söa ®æi c¸c th«ng tin cña ngêi sö dông nh h¹n chÕ quyÒn.

Ngoµi mét giao diÖn th©n thiÖn th× cßn cÇn mét hÖ thèng trî gióp thËt chi tiÕt dÔ hiÓu. Trªn danh s¸ch ®ã ta cã thÓ chän ®Ó xem th«ng tin chi tiÕt hoÆc in danh s¸ch. in hå s¬ c¸ nh©n c¸c c¸n bé t×m thÊy.4. Chøc n¨ng trî gióp §èi víi mét hÖ thèng phÇm mÒm th× tÝnh dÔ sö dông lµ mét yÕu tè rÊt quan träng.1. Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 26 . Sau khi nhËp th«ng tin tra cøu. 1.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND Bao gåm c¸c chøc n¨ng vÒ tra cøu t×m kiÕm. mét danh s¸ch ®èi tîng tho¶ m·n ®îc liªt kª ra.7.

.. ng«n ng÷ chän viÕt ch¬ng tr×nh l¹i cha ®îc c¸c thÇy d¹y dç. nhng b»ng sù Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 27 . Trong thêi gian lµm ch¬ng tr×nh nµy chóng em ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh: thêi gian nghiªn cøu tµi liÖu Ýt ái. truyÒn ®¹t. KÕt luËn Trªn ®©y lµ néi dung ch¬ng tr×nh Qu¶n lý nh©n sù cña nhãm sinh viªn chóng em. Ngêi sö dông cã thÓ xem hÖ thèng trî gióp ®Ó sö dông ch¬ng tr×nh.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND HÖ thèng cã chøc n¨ng trî gióp viÕt b»ng ng«n ng÷ siªu v¨n b¶n html rÊt dÔ tra cøu.

Trong thêi gian lµm ch¬ng tr×nh mÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nhng chóng em vÉn thÊy cã mét sè ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm: . nç lùc vµ lßng say mª lµm viÖc ®Õn nay ch¬ng tr×nh cña nhãm ®· ®îc hoµn thµnh ®óng thêi h¹n ®îc giao. chóng em ®· ®îc ®éng viªn rÊt nhiÒu ®Ó cã thÓ tiÕp tôc lµm c¸c phÇn mÒm kh¸c nh»m n©ng cao kü n¨ng lËp tr×nh cña mét ngêi sinh viªn ngµnh Tin häc.Cha thËt sù tËp trung vµo c«ng viÖc.. kh©u ph©n tÝch thiÕt kÕ cßn yÕu. giao diÖn dÔ sö dông. Ch¬ng tr×nh phÇn mÒm Qu¶n lý nh©n sù ®îc lËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ Visual Basic 6. ch¬ng tr×nh cßn kÒnh cµng nhng nÕu thêi gian cho phÐp chóng em hoµn toµn cã thÓ hoµn thiÖn h¬n n÷a ch¬ng tr×nh ®Ó bµi tËp nµy trë thµnh mét phÇn mÒm Qu¶n lý nh©n sù cã øng dông thùc tÕ trong c¸c trêng c«ng an nh©n d©n. c¬ së d÷ liÖu cha thËt gän. truy cËp d÷ liÖu vµ t×m kiÕm th«ng tin nhanh.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND quyÕt t©m. Tuy nhiªn. ..0 kÕt hîp víi c¬ së d÷ liÖu ®îc thiÕt kÕ b»ng Microsoft Access 97. th©n thiÖn víi ngêi dïng ch¬ng tr×nh. víi sù hoµn thµnh cña ch¬ng tr×nh nµy. ph©n cÊp ®îc c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt. cßn ®Ó l·ng phÝ thêi gian. Song bªn c¹nh ®ã.. Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña thÇy gi¸o Lª Ngäc Thµnh gi¸o viªn bé m«n tin häc trung t©m Tin häc . nªn c¬ng tr×nh cßn nhiÒu ®iÓm cha thËt sù hoµn thiÖn vµ cha ®¹t ®îc yªu cÇu cña bµi to¸n nh: s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cßn thiÕu.Lóng tóng trong c¸c kh©u gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Cho ®Õn thêi ®iÓm kÕt thóc ch¬ng tr×nh ®· ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu sau: Giao tiÕp ®îc víi c¬ së d÷ liÖu mét c¸ch hiÖu qu¶. Häc viªn an ninh nh©n d©n vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña tÊt c¶ c¸c b¹n trong tËp thÓ líp Tin häc D31.Ngo¹i ng÷. thêi gian Ýt. cha b¸m s¸t ®îc víi yªu cÇu thùc tÕ cña mét bµi to¸n Qu¶n lý nh©n sù. do cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh lµm ch¬ng tr×nh nh: kh¶ n¨ng lËp tr×nh cña mçi thµnh viªn trong nhãm cßn h¹n chÕ. Nhãm sinh viªn chóng em rÊt mong sÏ tiÕp tôc nhËn ®îc ý Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 28 . cha ®îc kh¶o s¸t mét ch¬ng tr×nh Qu¶n lý nh©n sù hoµn chØnh nµo. cha tham kh¶o nhiÒu tµi liÖu vµ l¾m b¾t thùc tÕ chËm..

hlp" WinDir = String(20.Recordset Public Declare Function GetWindowsDirectory Lib "kernel32" Alias _ "GetWindowsDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String. cã sö dông hµm API ®Ó lÊy vÒ th môc Windows App. HÕt Mét sè Modul m· nguån cña ch¬ng tr×nh 1.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND kiÕn ®èng gãp quý b¸u cña nh÷ng ai quan t©m ®Õn ch¬ng tr×nh ®Ó ch¬ng tr×nh ngµy mét hoµn thiÖn h¬n. 20) Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 29 . Häc viÖn ANND. " ") WinDirResult = GetWindowsDirectory(WinDir. ByVal nSize As Long) As Long Public WinDir As String Public WinDirResult Public DangNhapLanDau As Boolean ‘======================================= =============== ‘======================================= =============== Public Sub Main() 'Quy ®Þnh thuéc tÝnh HelpFile.Connection Public MainRS As ADODB. ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2002.Path & "\Qlns.HelpFile = App. Modul chÝnh cña ch¬ng tr×nh Option Explicit Public MsgResult As Integer Public MainCN As ADODB.

Width) / 2 If IsMissing(TypeShow) Then MyForm. 1.Left = (frmMDI.Top = (frmMDI.Show TypeShow End If End Sub ‘======================================= =============== Public Sub ShowMSG(MsgStr As String.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND WinDir = Mid(Trim(WinDir).Show 1 End Sub ‘======================================= =============== Public Sub ShowForm(MyForm As Form.Height) / 2 MyForm.MyForm.51" MainCN.Jet.1) 'Më ®èi tîng ADO chÝnh phôc vô cho b¸o c¸o Set MainCN = New ADODB.MyForm.Path & "\QLNS.Show frmDangNhap.Connection MainCN.ScaleHeight .Open DangNhapLanDau = True frmStart.Provider = "Microsoft.lblMSG. Len(Trim(WinDir)) . Optional TypeShow As Integer) MyForm.ConnectionString = App.Caption = MsgStr Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 30 . MsgType As Integer) frmMsg.ScaleWidth .OLEDB.3.Show Else MyForm.MDB" MainCN.

cmdThoat.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND Select Case MsgType Case 1 frmMsg.imgChamThan.Visible = True frmMsg.imgHoi.Visible = True frmMsg.cmdChon.Width frmMsg.Left = (frmMsg.Open Set rptDanhSach.Width) / 2 Case 3 frmMsg.cmdThoat.ActiveConnection = MainCN MainRS.cmdThoat.cmdThoat.Show 1 End Sub ‘======================================= =============== 'XuÊt ra b¸o c¸o danh s¸ch c¸n bä giíi h¹n bëi c©u lÖnh SQLstr Public Sub ShowDanhSach(SQLstr As String) Set MainRS = New ADODB.Visible = True End Select frmMsg.cmdThoat.Width frmMsg.Width) / 2 Case 2 frmMsg.Visible = True frmMsg.Visible = True frmMsg.Visible = True frmMsg.Recordset MainRS.Source = SQLstr Set MainRS.imgDauLau.cmdThoat.Left = (frmMsg.DataSource = MainRS Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 31 .Visible = True frmMsg.cmdThoat.

Show End Sub ‘======================================= =============== Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 32 " FROM HosoCB.PhongBan.MaPB " _ & " AND HosoCB.MaCBac " _ & " AND HosoCB.MaCV=ChucVu.MaTDCM " _ & " AND HosoCB.MaTDNN=NgoaiNgu.Open Set rptHoso.ChucVu.ActiveConnection = MainCN MainRS.MaCV " _ & " AND HosoCB.TrinhDoChuyenMon.MaCBac=CapBac.Show End Sub 'XuÊt ra b¸o c¸o nh©n viªn cã MaCB Public Sub ShowHoso(MaCB As String) Dim SQLstr As String SQLstr = "SELECT * " _ & "_ & " WHERE HosoCB.MaCB='" & MaCB & "'" Set MainRS = New ADODB.Recordset MainRS.NgoaiNgu .DataSource = MainRS rptHoso.MaTDCM=TrinhDoChuyenMon.MaTDNN " _ & " AND HosoCB.CapBac.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND rptDanhSach.Source = SQLstr MainRS.MaPB=PhongBan.

Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND Public Sub LoadFieldToCombo(TableName As String. FieldName As String.Open i=0 Do While (Not MainRS.Fields(FieldName).List(j) = MainRS.Value Then Flag = False Exit For End If Next Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 33 . Default As Boolean) Dim SQLstr As String Dim i.EOF) Flag = True 'kiÓm tra sù trïng lÆp trong trêng For j = 0 To i If ComboName.Source = SQLstr Set MainRS. j As Integer Dim Flag As Boolean ' Dïng ®Ó kiÓm tra sù trïng lÆp trong trêng Set MainRS = New ADODB. ComboName As ComboBox.ActiveConnection = MainCN MainRS.Recordset 'S¾p xÕp theo trêng FieldName SQLstr = "SELECT " & FieldName _ & " FROM " & TableName _ & " ORDER BY " & FieldName MainRS.

SelLength = Len(TextBoxName.Fields(FieldName).List(i) = MainRS.ListIndex = 0 Set MainRS = Nothing End Sub ‘======================================= =============== 'Tù ®éng chä Text khi Focuts ®îc chuyÓn vµo TextBox Public Sub SelectTextBox(TextBoxName As TextBox) TextBoxName.MoveNext Loop If Default Then ComboName.Text) End Sub ‘======================================= =============== 'Tù ®éng chä Text khi Focuts ®îc chuyÓn vµo ComboBox Public Sub SelectComboBox(ComboBoxName As ComboBox) ComboBoxName.Text) End Sub Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 34 .SelStart = 0 ComboBoxName.SelLength = Len(ComboBoxName.Value i=i+1 End If MainRS.Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND 'NÕu kh«ng trïng víi nh÷ng thµnh phÇn tríc th× thªm vµo ComboBox If Flag Then ComboName.SelStart = 0 TextBoxName.

Qu¶n lý nh©n sù Häc viÖn ANND Bµi tËp lín-Tin D31 Trang 35 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->