You are on page 1of 4

Regulamin konkursu Niniejszy regulamin Określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na blogu www.soincarmel.blogspot.

com §1 Postanowienia ogólne 1.Organizatorem Konkursu jest firma Atlantic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 24, 02-675, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000057713, numer identyfikacji podatkowej NIP 521-10-71-293, wysokość kapitału zakładowego 914.000,00 PLN, zwany dalej Organizatorem oraz Autor Bloga , na którym odbywa się konkurs, zwany dalej Konkursem. 2.Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. §2 Zasady ogólne konkursu 1. W Konkursie może brać udział osoba pełnoletnia, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat, jest zameldowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Autora Bloga oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora, w tym także wchodzący w skład Komisji. 3. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej„Komisja”). 4.W skład Komisji wchodzą pracownicy działu Marketingu Atlantic Sp z o.o. 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu pod adresem www.soincarmel.blogspot.com 6.Konkurs rozpoczyna się w dniu 2 grudnia 2011 roku i trwa przez 7 dni od rozpoczęcia. Konkurs kończy się 9 grudnia 2011 roku. Okres ten jest zwany dalej czasem trwania konkursu. 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 8. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy wykonać czynności, określone przez Autora Bloga w konkursowej notce. Konkurs polega na dokończeniu zdania: „Mój sposób na podkreślenie swoich atutów to…” i pozostawieniu komentarza ze swoim imieniem, mailem, kolorem i rozmiarem biustonosza w konkursowej notce. 9. Udział w Konkursie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

10. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie 11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. §3 Dane osobowe 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV)zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania e-mailem lub/iSMS-em informacji związanych z konkursem. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. §4 Nagrody 1. Nagrodą w Konkursie jest prezent od Organizatora w postaci biustonosza Magic Push Up, dostępnego w kolorach: czerwonym, ecru, fioletowym i rozmiarach: 65 BC, 70 ABC, 75 ABC, 80 AB. 2. Organizator oświadcza, iż Nagroda, która zostanie wręczona w ramach niniejszego Konkursu, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.). 3.Zwycięzca konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej do Konkursu treści. 4.Autor Bloga po wyłonieniu Zwycięzcy Konkursu zawiadamia go wysyłając informację pod adres e-mail podany przez Uczestnika oraz publikuje wynik konkursu na blogu.. Zwycięzcy zostaną poproszeni o potwierdzenie gotowości odebrania Nagrody w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji zawiadamiającej o wygranej. 5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie mailowego adresu do korespondencji. 8.W przypadku, gdy Zwycięzcą Konkursu będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana od jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania Nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie. 9.Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród. W przypadku braku dostępności Nagrody z powodu braku asortymentu istnieje możliwość wymiany Nagrody na inną o tej samej wartości.

§5 Reklamacje 1.Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres Pr@atlantic.pl 2.Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą na bieżąco rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję konkursową. 3. Uczestnicy Konkursu mogą wnosić reklamacje w czasie trwania Konkursu oraz przez 14 dni od dnia jego zakończenia. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Ponadto, reklamacja powinna zawierać precyzyjne sformułowanie roszczeń Uczestnika Konkurs. 5. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. 6. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą. 7. Reklamacje niezawierające danych umożliwiających ich rozpatrzenie lub zidentyfikowanie reklamującego nie będą rozpatrywane. 8. Reklamacje produktu Atlantic stanowiącego nagrodę w Konkursie realizowane będą zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego. §6 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu. 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail Pr@atlantic.pl .Odpowiedzi będą udzielane wciągu 7 dni roboczych. 3.Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora konkursu, na stronie www.atlantic.pl oraz na Blogu, na którym organizowany jest Konkurs. Na stronie internetowej zawsze znajduje się aktualna wersja regulaminu. 4.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

5.Organizator jest wyłączony z odpowiedzialności za wpisy dokonywane przez Autora Bloga oraz przez użytkowników na jego Blogu. 6. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. 7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.