Đề cương ôn tập môn Trí tuệ nhân tạo 1. Thuật toán tìm kiếm mù 2.

chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm 3. chiến lược tìm kíêm tối ưu(thuật toán A*) 4. chứng minh logic mệnh đề, logic vị từ bằng phương pháp bác bỏ, đi từ giả thiết,luật suy diễn tiến, luật suy diễn lùi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful