CAU HOI TRAC NGHIJM

1. Th| truòng vôn trên duçc hiêu là:
A.Thi truong mo
B. Thi truong chung khoang
C. Thi truong tin dung trung, dai han va thi truong chung khoan
D.Noi diên ra cac giao dich vê vôn trung va dai han
lôi tuçng cua th| truòng tài chính là:
A.Cac loai giây to co gia
B. Nhung nguôn cung va nguôn câu vê vôn trong XH
C. Cac dinh chê tai chinh trung gian
D.Câu A va C dung
Th| truòng chính khoáng chính là:
A.So giao dich chung khoan
B. Tât ca nhung noi diên ra cac hoat dông mua va ban vôn trung va dai han
C. Tât ca nhung noi mua va ban chung khoan
D.Tât ca nhung noi mua va ban cô phiêu va trai phiêu
Thòi hçn luu hành cua các công cµ trên th| truòng tiên tç là:
A.Ngán han
B. Trung han
C. Dai han
D.Ca 3 câu trên dêu dung
Chúng tù có giá nào xác nhçn quyên duçc so hüu vôn cua cô dông và
quyên duçc huong 1 khoan cô túc theo d|nh kì?
A.Cô phiêu
B. Trai phiêu
C. Tin phiêu kho bac
D.Thuong phiêu
lc trung nào khiên cho Th| truòng Chúng khoán b| coi là có tính chât
~ may rui¨ giông vói ~sòng bçc¨ ?
A.Rui ro cao va tât ca cac nguoi tham gia dêu giâu lên 1 cach rât nhanh
chong
B. Tât ca moi tinh toan dêu mang tinh tuong dôi
C. Rât nhôn nhip va hâp dân, thich hop voi nguoi ua thich mao hiêm va
phai co rât nhiêu tiên
D.Nêu co vôn lon va ban linh thi së dam bao tháng loi
Chúng khoán có lçi túc không ôn d|nh là:
A.Trai phiêu
B. Cô phiêu thuong
C. Cô phiêu uu dãi
D.Ca 3 câu trên dêu sai
Nguòi nàm giü cô phiêu cua công ty cô phân duçc gçi là:
A.Chu no
B. Trai chu
C. Thanh viên
D.Cô dông
Càn cú vào phuong thúc tô chúc và giao d|ch thì th| truòng tài chính duçc
chia thành:
A.Thi truong so câp va thi truong thu câp
B. Thi truong tiên tê va thi truong vôn
C. Thi truong tâp trung va thi truong phi tâp trung
D.Không câu nao dung
10Các yêu tô co ban cua th| truòng tài chính:
A.Dôi tuong cua thi truong tai chinh
B. Công cu cua thi truong tai chinh
C. Chu thê cua thi truong tai chinh
D.Tât ca cac câu trên dêu dung
11Xét quan hç so hüu vê vôn thì trái phiêu chính phu khác vói trái phiêu
công ty o diêm nào?
A.Quy mô vôn
B. Thoi gian su dung vôn
C. Câu A va B dêu sai
D.Câu A va B dêu dung
1Càn cú duçc su dµng dê phân biçt th| truòng vôn và th| truòng tiên tç là:
A.Thoi han chuyên giao vôn va muc dô rui ro
B. Thoi han, phuong thuc chuyên giao vôn va cac chu thê tham gia
C. Công cu tai chinh duoc su dung va lãi suât
D.Cac chu thê tham gia va lãi suât
1Vai trò cua th| truòng tài chính dôi vói nên kinh tê:
A.Dây manh khoi thông vôn cho nên kinh tê
B. Nâng cao hiêu qua su dung vôn
C. Hô tro nha nuoc thuc hiên chinh sach tiên tê
D. Ca A,B va C dêu dung
1Công cµ nào duói dây luu thông trên th| truòng vôn:
A. Chung chi tiên goi
B. Ky phiêu ngân hang
C. Cô phiêu thông thuong
D.Thuong phiêu
1Cô phiêu uu dãi giông trái phiêu o dêm nào?
A.Duoc hoan tra lai vôn gôc dung báng mênh gia o thoi diêm dao han
B. Duoc chia loi tuc ôn dinh va duoc âm dinh theo ty lê cô tuc trên mênh
gia
C. Duoc chuyên dôi thanh cô phiêu thuong khi cân thiêt
D.Tât ca cac câu trên
1Sàp xêp thú tµ múc dç an toàn tàng dân cua các công cµ tài chính sau :
(1) Chúng chi tiên gui; () Cô phiêu; () Trái phiêu Chính phu; () Tín
phiêu kho bçc
A.(1) (3) (2) (4)
B. (3) (4) (2) (1)
C. (4) (1) (3) (2)
D.(1) (4) (2) (3)
1Thòi hçn luu hành cua các công cµ trên th| truòng vôn là:
A.Ngán han
B. Trung han va dai han
C. Ca A va B dung
D.Ca A va B sai
1Phiêu nç chuyên dôi là:
A.Cô phiêu thuong
B. Trai phiêu công ty
C. Trai phiêu công ty co kha náng chuyên thanh cô phiêu
D.Trai phiêu Chinh phu co kha náng chuyên dôi thanh cô phiêu cua bât cu
công ty cô phân nao
1Càn cú thòi hçn chuyên giao vôn thì th| truòng tài chính duçc chia
thành:
A. Thi truong so câp va thi truong thu câp
B. Thi truong tiên tê va thi truong vôn
C. Thi truong tâp trung va thi truong phi tâp trung
D.Không câu nao dung
0Th| truòng OTC:
A.La thi truong phi tâp trung, hoat dông diên ra suôt ngay dêm va o kháp
moi noi
B. La so giao dich thu 2 trong cac nuoc co thi truong chung khoan phat
triên
C. La thi truong giao dich cac loai cô phiêu cua cac doanh nghiêp vua va
nho
D.La thi truong tu doanh cua cac công ty chung khoan thanh viên
1lçi bç phçn trái phiêu nuóc ta hiçn nay là do . phát hành:
A.Doanh nghiêp
B. Chinh phu
C. Ngân hang thuong mai
D.Cac dinh chê tai chinh phi ngân hang
Công cµ tài chính nào sau dây không luu thông trên th| truòng tiên tç:
A.Chung chi tiên gui
B. Trai phiêu chinh phu
C. Tin phiêu kho bac
D.Châp phiêu ngân hang
Chu thê cua th| truòng tài chính là:
A.Cac dinh chê tai chinh trung gian
B. Chinh phu
C. Cac chu thê dai diên cho nhung nguôn cung va nguôn câu vê vôn
D.Câu A va B dung
Khác biçt co ban giüa trái phiêu chính phu, thì nhà dâu tu tro thành:
A.Thoi han luu hanh
B. Chu thê phat hanh
C. Quy mô giao dich
D.Ty suât sinh loi
Khi mua trái phiêu chính phu, thì nhà dâu tu tro thành:
A.Khach hang cua nha nuoc
B. Dông so huu vôn voi nha nuoc
C. Liên doanh vôn voi nha nuoc
D.Ca A,B va c dêu sai
Nêu cô dông duçc nhçn cô túc thì múc cô túc trên môi cô phiêu duçc tính
bàng . cua môi cô phiêu nhân vói ty lç chi tra cô túc
A.Gia tri sô sach
B. Mênh gia
C. Gia tri thi truong
D.Ca 3 câu trên dêu dung.


5:.J3 .4:6:8/3.9K997.3 9K 97E 5: .J3 %9.E...E.39.4...:34 3 E.:9397H3997..97.997.:3.J3 3.3.39.. : 3  3.3.2.2.38.53 . :.J3 .39.997.39.3.3.9.:3.4/.99.8/3...3939  %3.39 234 ":2.8:9 E.359597:3 3.39. 3.39.3339  l23....3 %97.J3 .45.3.. .39597:3. 774 %3 5.8:9 '..J3  l9.H3  3  g3.99. :8.J38E.39.4. 3 %7E.39. .:9.J3 9.3 8 : . .997.38/3.2.997.-3..3 :.3.:97H3 :8.5. %3.3 5:.8/3 53-9997.93..3939..39.. ..3.997...J3 5 E. 97E 5: .3 3.997..93 5:333 .939  .:  .39..9.3 %.3.997..997... %7E5: 5:9.34/...  .32.9. : 3 g3...:97H3 : 3 F9 6:..3 9733.997.3.93 %97. .43339 3.5 %97.

.9..997.5334 g3 ..5:.  8 .:97H3 $55992..5.O3g3.5: %7E5:J35.J3 .5:9.8..3.. ..:3 93. 5:939..4397.O 9 97.2 39049.39.E..4 /..3 9 .39.9.:3 .39 %7E5:./3 ..3 % 997.35: 5:. .3. 9 9743 .3..8:93 H2.E..39597:3.3.J38.335 .5 23.:393. 3-323E9 2 E43 l.3939. .: 397E5: 234  l.3 %97. . 93 %97.... .997.4.3.3  33 %7:33.359597:3 3.:  3 .:34 3  %97.4/. 93   5:  %7E 5: J3 5  %J3 5:4-.:3..:3 93./4.. !:3.. 3 . 3.3 .O3g3.E..5 %97.3.E.5: .359597:3 49 3/37..997.39..38. 9 3 .3 9K 9 97.4 .9..3 4E3 5E9 973 997.E.E.:3  5:9.3.-9.3 %7E5:.39439g3/3....97H323 E l. 3 .97H3997.3 3.                           %3.3 %.399 %9.

97H32. H3/4.97E5:.. 3 E.3939  3.97.J3  E..33.39.3 J35 E.-3. 3 .E.: 3.9..9K2.2.9..33.  . 997.9793  E.5:33.93 %7E5:.4/..:9397H3997.39..9.9793  %3./4 5E93  4.33.9J3 -3 . 3.9. %8:983 2:.:3.J35333 3.97E5:.34E393.3 :.J397:3.39/4.997...4333:3. :8.32 E...3.:.. :.9 /3..:3 95E93 ":2.:97H3 : 3   . 3.9.H3 l-5397E5:3. l38:.. 55:333 9.9.3.9..J35 9K3 :9.3..3..5: .9. E9788E.33.3.J3348.33.3 ..335 J35 339.J35 %J35:4-. 3E E97997.J35 9K3 :9.3:3.-9.

  .