MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI

MURID TAHUN 2 PANDAI
MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA
Oleh
Zaridah binti Zuber,
SK Seri Manjung,
32040 Seri Manjung,
Perak Darul Ridzuan.
ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran
penggunaan huruI besar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Pandai. Seramai 44 orang
murid dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya memIokuskan kepada penggunaan huruI
besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah. Tinjauan awal yang dibuat melalui ujian
pengesanan menunjukkan murid kurang peka terhadap kepentingan penggunaan huruI besar.
Oleh itu, saya telah menggunakan teknik warna untuk mensiIarkan kesalahan murid dalam
penggunaan huruI besar. Saya telah menjalankan langkah-langkah yang dirancang dan didapati
penguasaan murid untuk menulis huruI besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah
semakin memuaskan berbanding sebelumnya. Murid tersebut juga menunjukkan sikap yang
lebih positiI dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.ISI KANDUNGAN
1. Kandungan ......................... 1
2. Penghargaan .......................... 2
3. Abstrak ................................ 3
4. Latar Belakang Kajian / Refleksi P & P yang lalu ......... 4
5. Fokus Kajian / Isu Keprihatinan ................. 4
6. Objektif Kajian ........................ 5
7. Kumpulan Sasaran ........................ 5
8. Methodologi .......................... 6
9. Pelaksanaan Kajian ...................... 7
10. Dapatan Kajian ....................... 9
11. Refleksi Kajian ........................ 9
12. Cadangan Tindakan Seterusnya .................. 10
13. Penutup .......................... 10
14. Bibliografi ......................... 11
15. Lampiran .......................... 12
PENGHARGAAN
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan atas sokongan dan
kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini
kepada :
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan,
Kementerian Pelajaran Malaysia
kerana telah membiayai Kajian Tindakan yang telah saya jalankan pada tahun
2005 dan 2006
Encik Zahidi bin Zukiffli
Guru Besar SK Seri Manjung
Puan Hajah Normah binti Mahamad
Penolong Kanan Pentadbiran SK Seri Manjung
Puan Hajah Eaishah binti Abu Talib
Penyelia Petang SK Seri Manjung
Encik Muhammad Saad bin Mohd Noor
Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan)
Pejabat Pelajaran Daerah Manjung. LATAR BELAKANG KA1IAN
Berpengalaman tahun mengajar murid Tahap membuatkan saya rasa pengalaman
yang selama ini saya simpan begitu berharga. Bermula dengan sukatan pelajaran yang mudah
bagi murid tahun sehinggalah ke zaman era perubahan sukatan yang begitu ketara. Namun
setiap kali latihan di dalam kelas, ujian atau peperiksaan, murid yang bijak pun kadangkala cuai
dengan penggunaan huruI besar.
Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah Salin semula ayat-ayat di
bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai`. Di samping itu, kesalahan murid
dalam penggunaan huruI besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah
akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut, Saya mengambil satu daripadanya untuk
dipertingkatkan penguasaannya iaitu penggunaan huruI besar. Jika murid menulis ayat tanpa
penggunaan huruI besar sekurang-kurangnya di permulaan ayat, maka kehilangan markah amat
ketara.
Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu
permulaan ayat dan nama khas mesti ditulis dengan huruI besar tetapi kadangkala murid leka dan
menganggapnya tidak penting. Oleh itu, saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah
tersebut.
2. ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KA1IAN
Sewaktu mata pelajaran Bahasa Melayu, saya dapati masih ketara di kalangan murid Tahun 2
Pandai tidak dapat menulis ayat dengan lengkap iaitu tidak menggunakan huruI besar di tempat
yang sepatutnya seperti menulis jawapan pemahaman, menyalin ayat dan sebagainya. Oleh
kerana saya mengajar murid yang sama semasa Tahun Pandai (2005), maka agak mudah untuk
saya mengesan pencapaian mereka. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana
penggunaan huruI besar adalah penting setiap kali menulis. Kemungkinan besar jika masalah ini
tidak diatasi, peratus markah dalam subjek Penulisan Bahasa Melayu Tahap 2 nanti akan terjejas.
Merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2, setiap Rancangan Mingguan terdapat
kemahiran menulis menitik beratkan penggunaan tanda baca. Contoh :
ras : 8. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan
yang cantik.
ras 2 : 0.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
ii. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda
baca dalam ayat.
ras : 9. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.
i. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda
baca yang betul.
Oleh itu, saya mesti lakukan sesuatu. Saya perlu meningkatkan penguasaan kemahiran
penggunaan huruI besar melalui teknik yang dirancang.
3. OB1EKTIF KA1IAN
Objektif Umum
i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruI besar.
Objektif Khusus
i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruI besar pada
permulaan ayat.
ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruI besar.

4. KUMPULAN SASARAN
Kajian ini melibatkan 44 orang murid Tahun 2 Pandai yang terdiri daripada 25 lelaki dan
9 perempuan. Murid-murid ini seringkali tidak mengambil berat terhadap penggunaan huruI
huruI besar. Murid yang cemerlang juga kadangkala cuai dalam penggunaan huruI besar apatah
lagi murid lemah. Oleh itu saya menjalankan Program Kajian Tindakan ini untuk mengatasi
masalah tersebut.
5. METHODOLOGI KA1IAN
Methodologi yang digunakan ialah :
a) Pemerhatian
Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran
berlangsung.
b) Soal selidik .
Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan
jawapan yang tepat secara jujur.
c) Ujian Pengesanan
Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka
untuk menggunakan huruI besar dalam ayat.
d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan.
g) Semakan buku latihan
Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid
dalam menguasai kamahiran berkenaan.
6. PELAKSANAAN KA1IAN
6.1 Tinjauan masalah
Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil, saya telah meninjau masalah-masalah yang
menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruI besar
menggunakan methodologi yang dinyatakan.
6.2 Analisis Tinjauan Masalah
Berdasarkan kepada instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang
menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruI besar, maka saya
membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah.
BIL MSL JUML
Kurang tumpuan. 8°
2 Sikap malas. 7°
Tidak memahami arahan. °
4 Kurang keyakinan diri. 5°
5 Menyalin tanpa meneliti penggunaan huruI besar. 77°
6 Tiada bimbingan di rumah. 4°
6.3 Tindakan yang dijalankan
Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Oleh itu, langkah pertama yang saya
jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya
sekiranya ada kesungguhan. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Maka, adalah
penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penggunaan huruI besar pada
permulaan ayat sahaja. Tindakan seterusnya ialah :
i) Memulakan setiap tulisan dengan warna.
ii) Pemeringkatan secara bergred.
ii) Latih tubi.
6.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian
6.4.1 Pelaksanaan Aktiviti:
ktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Setiap aktiviti atau latihan
yang memerlukan murid menulis, murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat
meningkatkan daya ingatan. Saya telah mencantumkan warna biru dengan pensel murid agar
mereka tidak lupa bahawa setiap kali mula menulis, warna biru itu mesti didahulukan.
6.4.1 Aktiviti dijalankan seperti berikut:
Item 1
. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruI besar.
2. Mengecam penggunaan huruI besar pada ayat tersebut.
. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruI besar di tempat
yang sesuai menggunakan warna.
Item 2
. Membaca ayat yang diberi tanpa huruI besar di permulaan ayat.
2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruI besar di tempat
yang sesuai. (uruI besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna)
Item 3
. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruI besar.
2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruI besar di tempat
yang sesuai. (uruI besar pada permulaan ayat dan selepas noktah
menggunakan warna)
7. DAPATAN KA1IAN
Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan, saya dapati peningkatan dalam
menguasai kemahiran penggunaan huruI besar amat memuaskan terutamanya untuk item dan
2. Murid mengambil berat penggunaan huruI besar. Kesilapan akibat kecuaian, siIar bagi murid
cemerlang dan berpotensi cemerlang. Di samping itu, saya telah menjalankan satu ujian
pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan.
MRK PENCPIN
UJIN
PENGESNN
*ITEM

*ITEM
2
*ITEM

UJIN
PENCPIN
20 6 22° 00° 00° 96° 95°
5 0 22° 0° 0° 4° 2.5°
9 6 26° 0° 0° 0° 2.5°
5-0 0° 0° 0° 0° 0°
`Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir.
8. REFLEKSI KA1IAN
8.1 Penilaian Pencapaian Pelajar
Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Keyakinan diri murid juga
menunjukkan peningkatan yang positiI. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk
huruI besar tanpa arahan daripada guru. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah
(PKSR 2006) yang lalu, hanya orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruI besar
pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan
menggunakan tanda baca yang betul. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas
pemulihan. Soalan PKSR 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru
Besar. Meskipun dalam setiap ujian bulanan, markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi
sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C.
8.2 Rumusan Pemerhatian
Sikap kurang berminat, malas, kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruI besar di tempat
yang sepatutnya ketara berkurangan. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga
menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran
dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid.
Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu, guru kelas dan guru mata pelajaran lain di
kelas yang sama, pencapaian murid dalam penggunaan huruI besar banyak membantu
meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata
pelajaran lain.
9. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KA1IAN TINDAKAN
Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang
saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di
samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. Seterusnya saya ingin meningkatkan
penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah).
10. PENUTUP
Murid adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. Oleh itu, meskipun agak sukar dan
kadangkala kita mengeluh dengan pencapaian yang begitu minima dalam setiap mata pelajaran,
namun itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Kekangan masa dan bebanan tugas
yang semakin bertambah sememangnya tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, kita buat
semampu mungkin supaya semua murid menerima pendidikan berkualiti dan selaras berasaskan
Kurikulum Pendidikan Kebangsaan.


BIBLIOGRAFI
1. Manual Kajian Tindakan
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia
2. uraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2
Unit Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
. Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2
Jabatan Pelajaran Negeri Perak
. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid
Dewan Bahasa dan Pustaka
4. Buku Latihan dan ktiviti Bahasa Melayu Tahun 2
Dewan Bahasa dan Pustaka


8OPAM0 SOAL SELIDII IAJIAM TIMDAIAM
TAHUM Z PAMDAI
Z00o
8IL SILA JAWA8 DEM0AM JUJUP Yo (/)
Tidok ( x )
I. Pengojoron cikgu menyeronokkon

2.
Cikgu beri fumpuon kepodo soyo

.
Soyo minof mofo peIojoron 8ohoso MeIoyu

4.
IeIuorgo beri bimbingon di rumoh

5.
8imbingon yong cikgu beri mencukupi

6.
8eIojor menyeronokkon

7.
Ierjo sekoIoh yong diberi mudoh

8.
Soyo suko menuIis

9. Soyo suko memboco

I0. Soyo fohom orohon cikgu

.
Percokopon cikgu ferIoIu Ioju

Contoh : ßORANS SkOR ITEM 1
MENYALIN AYAT
BIL NM MURID L L2 L L4 L5
UJIN
PENCPIN

2 B C B C B
C
4 D
5 E
6 F
7 G
8
9 I B
0 J B B
K
2 L
M
4 N B
5 0
6 P
7 Q
8 R
9 S B B
20 T
2 U
22 V B
2 W B B B
24 X B B
25 Y
26 Z
27 B
28 CD
29 EF
0 G
IJ
2 KL
MN
4 OP
5 QR
6 ST
7 UV
8 WX
9 YZ
40 BC
4 DEF
42 GI
4 JKL B
44 MNO B
*L - Iutihun
0 - Gagal (0 markah)
C - Pencapaian kurang daripada ¼
B - Pencapaian lebih daripada ¼
A - Memuaskan ( betul semua)
&iun Pengesunun
Salin semula ayat di bawah ini menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai.
. hari jumaat yang lalu saya pergi ke kelantan.
**************************************************** ,
2. salim dan azmi selalu bermain di padang sekolah.
**************************************************** .
. sekolah kebangsaan seri manjung menjadi johan perlawanan bola
sepak.
****************************************************
******************* .
4.bapa david memandu kereta proton waja.
**************************************************** .
5. guru kelas tahun dua pandai bernama puan zaridah zuber.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .&IAN PENCAPAIAN
Nama : ______________________________
keIus : Tuhun Z Pundui
Item 1
SuIin semuIu uyut berikut.
AIif memeIihoro seekor ornob. 8uIu ornobnyo berworno pufih. Dio memberi ornobnyo
mokon kongkung. Arnobnyo songof ponfos berIori. AIif songof soyong okon ornobnyo.
****************************************************
(b morkoh)
Item 2
SuIin semuIu uyut berikut menggunukun huruf besur di temput yung betuI,
I. kifo mesfi mokon mokonon yong bersih.
****************************************************** .
Z. kifo bersenom supoyo bodon kifo sihof.
****************************************************** .
3. jongon mokon kuih yong monis ifu.
****************************************************** .
4. sikof rombuf komu supoyo keIihofon kemos.
*******************************************************.
b. bojunyo yong fidok berbosuh ifu berbou busuk.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .
(b morkoh)
Item 3
SuIin semuIu uyut berikut menggunukun huruf besur di temput yung betuI,
I. ifu rumoh nenek. rumoh nenek rumoh popon.
***************************************************** .
Z. emok pergi ke posor. emok membeIi ikon fenggiri don soyur sowi.
**************************************************** .
3. soImi pergi ke pusof sumber. dio hendok meminjom buku cerifo.
**************************************************** .
4. gonesh sokif peruf. dio perIu mendopofkon rowofon.
**************************************************** .
b. dofuk menunggong mofosikoI ke kebun. di kebun dofuk odo pokok durion.
****************************************************
**************************************************** .
(I0 morkoh)MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI
MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA
Oleh
Zaridah binti Zuber,
SK Seri Manjung, 32040 Seri Manjung,
Perak Darul Ridzuan.
1. LATAR BELAKANG KA1IAN
Setiap kali latihan di dalam kelas, ujian atau peperiksaan, murid yang bijak pun
kadangkala cuai dengan penggunaan huruI besar. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian
bulanan adalah Salin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang
sesuai`. Kesalahan murid dalam penggunaan huruI besar secara tidak langsung akan
mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. Walaupun
setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat
dan kata nama khas mesti ditulis dengan huruI besar tetapi kadangkala murid leka dan
menganggapnya tidak penting. Oleh itu, saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah
tersebut.
2. OB1EKTIF KA1IAN
Objektif Umum
i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruI besar.
Objektif Khusus
i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruI besar pada
permulaan ayat.
ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruI besar.
3. METHODOLOGI KA1IAN
Methodologi yang digunakan ialah :
a) Pemerhatian
Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran
berlangsung.
b) Soal selidik .
Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan
jawapan yang tepat secara jujur.
c) Ujian Pengesanan
Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka
untuk menggunakan huruI besar dalam ayat.
d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan.
g) Semakan buku latihan
Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid
dalam menguasai kamahiran berkenaan.
4. PELAKSANAAN KA1IAN
4.1 Tinjauan masalah
Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil, saya telah meninjau masalah-masalah
yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruI
besar menggunakan methodologi yang dinyatakan.
4.2 Analisis Tinjauan Masalah
Saya membuat analisis berdasarkan instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah
yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruI besar.
4.3 Tindakan yang dijalankan
Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Oleh itu, langkah pertama yang
saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit. Tindakan seterusnya ialah:
i) Memulakan setiap tulisan dengan warna.
ii) Pemeringkatan secara bergred.
ii) Latih tubi.
4.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian
4.4.1 Pelaksanaan Aktiviti:
ktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Setiap aktiviti atau latihan
yang memerlukan murid menulis, murid perlu memulakan dengan warna kerana warna
dapat meningkatkan daya ingatan.
4.4.2 Aktiviti dijalankan seperti berikut:
Item 1
. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruI besar.
2. Mengecam penggunaan huruI besar pada ayat tersebut.
. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruI besar di
tempat yang sesuai menggunakan warna.
Item 2
. Membaca ayat yang diberi tanpa huruI besar di permulaan ayat.
2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruI besar di
tempat yang sesuai. (uruI besar pada permulaan ayat sahaja
menggunakan warna)
Item 3
. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruI besar.
2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruI besar di
tempat yang sesuai. (uruI besar pada permulaan ayat dan selepas
noktah menggunakan warna)
5. DAPATAN KA1IAN
Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan, saya dapati peningkatan dalam
menguasai kemahiran penggunaan huruI besar amat memuaskan terutamanya untuk item dan
2. Murid mengambil berat penggunaan huruI besar. Kesilapan akibat kecuaian, siIar bagi murid
cemerlang dan berpotensi cemerlang. Di samping itu, saya telah menjalankan satu ujian
pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan.

MRK PENCPIN
UJIN
PENGESNN
*ITEM

*ITEM
2
*ITEM

UJIN
PENCPIN
20 6 22° 00° 00° 96° 95°
5 0 22° 0° 0° 4° 2.5°
9 6 26° 0° 0° 0° 2.5°
5-0 0° 0° 0° 0° 0°
`Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir.
8. REFLEKSI KA1IAN
8.1 Penilaian Pencapaian Pelajar
Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Keyakinan diri murid juga
menunjukkan peningkatan yang positiI. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk
huruI besar tanpa arahan daripada guru. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah
(PKSR 2006) yang lalu, hanya orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruI besar
pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan
menggunakan tanda baca yang betul. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas
pemulihan. Soalan PKSR 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru
Besar. Meskipun dalam setiap ujian bulanan, markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi
sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C.
8.2 Rumusan Pemerhatian
Sikap kurang berminat, malas, kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruI besar di tempat
yang sepatutnya ketara berkurangan. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga
menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran
dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Penggunaan huruI
besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu
meningkatkan prestasi mata pelajaran lain.
9. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KA1IAN TINDAKAN
Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang
saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di
samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. Seterusnya saya ingin meningkatkan
penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah).

$& 

,3/:3,3  

!03,7,,3  

-897,  

,9,70,,3,,3

:  4:8.3..#0108! !.3.

3  .257..3 ..93.7.1  .3  094/44  !0.8:057.  !03:9:5  -47....3%3/.3  #0108.3.3.3.9./.8.8.3$..3  .3  -091.3$0907:83.5.3  :25:.3.

3!039./ !03443..472.3.33 05..8..88443.90../.3.8.9./-34/447 !03443!!:7::2 02../-7..3$$07.!# $093 93503.203.3/..7../-07.3..3:3 !:.9!0.3!030/.38.3%3/.3/.3.3 07.390./$..8.:3 /.7$$07..3$$07.3:3 !:.390..7.3!07.- !030.3 3....3.3805./..3.-39.5.3.3.!09.3.3 !0.7.3:3  .3.8.3...3.35.3:3 3.88.3.2.3!0.9.2...-39-:%..22../-3:11 :7:08.202-..3 0203907.8. ..3...7!03//.39072.3.3/.:.07....:.-.3:8. 07.

. ... ..9/./.9/ -.3 /54943 :39: 809.3..38:3../5072:.33.:. 0 . 507:-.5:3.. 825.7.3 203.. 2:7/ 9.:.20.5./.2.32.9 2.7.780:7.2.203:.3-:.3002. /03.3....3 8:.3..9 .. -... 503:3..9.:5:3809..3-.3 9.3.3 -09: 09.3 :7:1 -08.7 $4..3802:..253 9: 08.3 808:.203:88.3.5 202-:. %# 07503..7909..3 07.7.:3 203..0. / 9025..3 . .7..7..3..3:7:1-08.07.80-0:22:.3 :7.3/.7 2:7/ %.3:7:1-08.3:3.. 203....5.3 2:7/ /.3.82089/9:8/03.....9.3.2503:3.8.8. 203:3..5.2.3 .3 8:.3 .2.3.9.9...35. 3 8. 203.7.2.9: 503:3.2.3 503:.:505078.3.3../.3.2.7 .3//.2- 8.. 072:.9. :39: /50793.2:3 809.9.53..3 -09: -07.8 :..:7:809.. /03.7..9: 5072:.3.. $.2.2:7/0.780..:3 803. 90780-:9  $&!#%.  8./.3 90780-:9 $.3 8..3..3203:7. -...35. .9 9..5 08.9/.3 9./.8 2.3:7:1-08.9. 9/.3503:3..33.. 503.5. 7.9 ..3 50. 50393 0 9: 8.7.5.8.75..3 2:/.3 .3:7:1 -08.33.7.9 09. 2:7/ 203:8 .7.3 3 :39: 203.9: /.3 2:7/.3 2.3 80.38.

39070.8. -40 /-..9/03..9 02.802../.7:9.3 2070.72:7/.3:7:1-08. &$ $0.9203:8.8./.203:3. / .3 203.5.9 2..7.2.39..3/.%.3..203:8 02:33.5.8 3 9/.7.38.:%.3:7:1-08.8 09.. 20308.5 #.9...3 .3.7..8..53.3 !0.0.:39: 8.:3  809.2:/. 50.8.3.9 /.8 507.9:93.: %..3 -07.3203:82039-07.8 07:: $:.7.3 502. $9:./. 0 07.3 9/.50393809.28:-0!03:8..3 2:7/ %.3503:3..9: 2.3 805.:3 !. 503:3.3.3 3:..3/.39.  2..5.7.3-08.9.9:9/... 0. 0.2. /.303.: 8.8..5.3 503.:3!.7.7.9.3 .9..3 07.3 ..3/.3 80-.2. 4394 ..9/.203..7/9025...7../.3.9:82. 805079 203:8 .5.3 907/.3.5.5.-.3....9 ..8..

8.3.7 -091:8:8 033..9: $.308.. -.39 7..9.3503:3....9..3 808:.3  0303./03./.39:8.8..3.3203:3..3503:.3 .99:3.92.3:7:1-08.8 03.3507.:903.720.2:  03:8507..3/.3.7.3 503:..75.8..3/..7..3.39..9 7. 5072:.3/.3  03../..3/.39.3:7:1-08.3:7:1-08.3:7:1-08. 2089 .9  033.7.89/.3 02.3-09: 0 9: 8../.908....8 02-3.7.8 030/9/.9.30.7.3  % -091&2:2 033.2.5.99:3.3/507/03.9.2-2.3202-09:.9..30. -.. 507: 2033./.3503:.908.:./.3/507/03.3/7..3.32:7/907..302.7.32:7/:39:203:3...3.3/..8503:8.3/.5.5503:3.3203:8507..9..3.9.2-2..3 ..3-09:/.3202:73.3 503:3.9.7  .3.

3 :7:1 :7:1-08.9203...7..0.5.9/.3:7:202-.7.9 907...3 $..7..33.9/.9.9.9.:39:203/.3 !747.. 203.3 :7/ 2:7/ 3 8073.7.7.9 / %3/.9.:2..-. 9/.8//..3-::.82:7//3.2070.2.3 %3/.3-0703./..802.52:7//.3.5.38:380.2503:3./.3.3 %3/../..2203:... :39:203:3.3!0308.9.2- -07.75..384.3/.3  $02.80//-0705./.3502-0.3 3 :39: 203.3.3...2.3/./.90780-:9  %  094/44.38:3 .3.8.. 2:7/ 02..2:7/:39:203::780.5.2:7//..3502-0...80/ 47..9503.....7/..550702-.3 .3../.3:.32:7/ /.3-::.7.3/:3.3 -0705.3 $02.3/.9:. .3 507025:.9..::7 ... &!&$$# .8.3:7:1-08. !0207..5 503:3. 203..980.3502.:.2..2.3:7:1-08..$4..3 -07.347.3320-...3 .. 0 9: 8.3905.-.3/02:..203.38:3/.5.3907/7/./.503.8 2..9503.32:7/%.0207.3.9..5.3/.8.3.980.380. .3..:3!.9. &.32070.7 :7/.9.7.9..7.-84.7.2 .

2- 8.7..3 2030-. %3/..3  3. :. 202-07 249.3.30.. 8..3/.8.3..3:7:1-08..3 :39: 2033.2.3.3/7:2.3.32:7//.08:3:.3...: 2.8 05.:3.90.3 503:3.9.380. 202-:.32.     :7.3 :7...8.3.88 .8.-.202..-0770/ . 2.3 :7/02./..3 /-:..3/:3/.30. .. .9 0 9: .3 .3.. ... 02:.8 %/.7.3 %3/. 50393:39::7:202:2:7/-0703.75.59:8.3/7 03... 807.7.:.3 $.3 . 02.3503:3.8.52.2.  !02073. 2:7/ 907-.380907:83.3..88%3.8..20309503:3.3/3.8.. . $ &    %3/.3 2:7/ ..3.8.5073..3. 203:./.7.3:7:1-08.3.3./...3.3.80./.32094/44.3. $0-0:2.3 .9.39:25:./:.203/../..3 /./..9/.-09:503:3.7..3 -07/.3:7:1-08.. 07/.. 5079.8.7 203:3../. 5072:.39.-9 -. 2070..3.3/03.-2-3.3 05..9..98./-.:5:3.. -40 -07...5..7.95:.8.-.3.88805079..:2. .3 /..3907.2203:..3809.02..3 2030-...2.35.7 %.:...7 2..2033.3 :7:1 -08.. 3897:2039 ..380907:83.3 8.73. !$ %3.

99:-  !0.8.3!0207.3%3/.3/.3. .9..3..

320207:.3203:3.9 2033.3:7:1-08.990780-:9  03...7/9025.:.3..9.5.39...203:8 .9 .5.3.3/-079. :7:1-08.203:3.3.39:2..:7:1-08..75...9 9../.990780-:9/03.3808:.3.3.990780-:9/03.....8.3203:3.::..-7:9:2089//.990780-:9/03.9.3809..3.3802:.203:3.9.7  03.9.3.9.7.8.3808:./.3/-079.7/9025.-....9/.7 2070.90.3802:..32:7/203:8 2:7/507:202:.2503:3.3805079-07:9 902 02-. 902 02-.9  03.73.:7:1-08.9...2..9 .809..2:.73.73...9 ..303.. 902 02-.-7:/03.3/..../.3:7:1-08.9/..75.3..7/5072:.3:7:1-08..3...5/03.9 .7  030.5.73...50..98.9.3:7:1-08...3.7/9025.73.3:7:1-08.3.3  !0...!03.5.73.3 $.3/03.5072:...3  9.3..35.9/.07...3503:3.203.9.3203:3.9.35..: $09.:5.3 ..92:/.0.3503802:7/.3802:.

3.3..5.354891 .9..3 8.  !% $090.90..3..3/.5072:.7 08..:.8.9.-7::39: :7:1-08.3802:....3/.3.9.3.5.3.8 502:. 203:3:.3 :7:1 -08.3/03./..3.3 81.3.3902/3..07.9.3 203:3..-07.7.-..:39:902/.73.8349.39/. 203:3...3.2&./.3$04.3.3 /.3/.3:39:20308.3.30-0708.802:....7  #$ !03.75.3808:.2:7/90780-:9.3503:3..35033./03.5..7.3:7:1-08.95033.9 202:..2 203:.20.5.9203:9902././.3.79.3 $4.9:39:84.3 -07549038 .3/..:7: /.5072:...9.-.7-.390.3  8.3.9/.5.3 # & !$        %    !! %    %   & !!    !03.2--07.8:7: .7.9....3/.203:3.3.3/7.3.3.303/.47.3!0.32. :7:1-08.3:7:1-08.9.9503:3.3/909.9:$..73.0207..2.3.5.32:7/8.:..... !$#  .75.3/72:7/:.#03/...8.3 503..39.3 8..7 5../...9: :.3.3907.02./80/..3/.3!03..3.3.7.7 0802:..253 9: 8.35....9../.75.3:390.3907:9..3.9/-.3.2:7/0.340.38005...0207.47.3!03.: . 90..3 :7/203./..3-09: :.2.. 203.7 0.3!$# -.9.8203:3.3.2:7/ .

82:7/ 2:7/-0703. 50..:  #:2:8.2-.39/...3 .3502-0.3.3:3..3 -079..3:7:1-08.39:203.09...32:7//.3:39:20307:8..3-07:.5..3909.3 802.9/.9.8/.9.8 $0907:83..7.35033.7.:7:502:. 0.39:2:7/02.9 /0..380.: :7:0. /.-.7.7.8-07.3.38.3/.503//.2503:3. .38.39: 2033.5..52....5 80:7.33..3. -07-:.23/ 8.3 /.3.3/507409/.2809.8.3/.9.3/ 0.3-:.3 .. -:.3 :7::2!03//.3-09:232.3507.-07:7.202-....3.8.8 . 9/.8.39. 42..3.9.9:8080:7:.3 2.2809.50.3:7::39:20302..3 0 9: 2085:3 ..3 :39: 9. 80202.-078.9.39. .3.3..3805. 390.3 $.9..3:7:1-08.9 2.-07..3/.2:3 9: -:.9.7..2503:3.39:2033..35747.2:7/ $0-. 8:.9 .3.3..8.:39:203/.8.202:/..3 :7./.9.9/.3 /5079.5:3 9.3:.7.9.3..253202-.. 503.. .2030:/03.30-.8 :7.2.7.25:2:338:5.3/.33.2.7....3/:.3/8...203:3.393/.5./.:.7.2..: -.3.7 085:3/.8. 203:3:.3.3.253-07438/0.20.30.802:.32:7/-0703.3.3..7..:7:2.202-.3.3  &%&#&$% 0802:..9.3503.9:93.3 $..39:25:. /..50.3.3 .5:.3 9:.349.38:3503:3..38079./..357089. 9/.3 2.3/.8.3.3:7:2.  !&%&! :7/ ../.3  ..807.82.3 $0.3!0207...332033.5.8.3-0723.9..9.7-.7.202-.5:7...3.9.5..9./.38.2.0207.3 -0-.3 8.3-.7 /.7..574808503..3.0.08.3 503:..3 3.50.5.9 .9 802.3349.7/9025.9.-.2:7/203072.

3/.    .. # ..8.3/..3.3.:3 .8.0.3:.9. ::.3.:3 &39!0702-.3!0.8.3.:%.3..0.:3 0.0.-.9.3...8.8..3.8..:3.0.7..3!:89.7!03//.3!0.3007!07.7.7.:%.:3/ 0..3!0.3:7::2 0203907.9...3 .3. #.3!:89..3!0.3...3$:.:%..3./.8...7.../.3 0203907.3!07..3.3%3/. ::%08.:%.3.8. :7.39.9.8..3!030/.3%.

 . #$ $% %&!  $&&# .

:  !07.804.1.9.50.  $...:907.92.3 :-079:25:..3.: 0:...3.7.0.:          .8. $.::5 0.:...8:./.-07-2-3.3.. 2-3...5.3/-072:/. $.720307434.3.305.:-07203.2.202-.3..:20307434.8:.3.8.7.7..23.3/7:2.          !03. %/...203:8  $.7...3 07.

7. ..75. 2.30-/./..5.75.3 ./..3/.3:7...5.9.  !03.  !03.4394 #$ #% %                         &#        ! " # $ % & '       ! "# $% &'                                                                                                                     & !!                        .

3804.2/./4. 805.3203:3.574943.50700.  . **************************************************** *******************  -.3..38.:3/:..7/.3.5./202..3 $.39.3507.. ****************************************************  :7:0.7:2.3 -09:802:.8.3802:.5:.9..9..2..:-07 ****************************************************     .0-. 02:.:8.5.3/5.3808:. ****************************************************  804.280./.3!0308.9/-..:-072.3-4.3/.3:7:1-08.3:3203.-073.3/:0709./.3.7/9025..3 ****************************************************  8.3..89.3. &.38072.

95.73..8%.:3.-3..73. .- ::.-.3:7:1-08.-07803..32.80047.3-078 ******************************************************  9.97.7.28:5.9.73.0..3802:.:3!.7.389: ******************************************************  8.2-:9.3-09:  9.8.8:9:-07-.3.8.9 ******************************************************  .32..73.8 *******************************************************  -.3.32.3.-3.2.9.3/.../.3.39.-07.39/..3802:.-07-.9-07:9203:3.39.-3.7/9025.9-07:9 12020.8-07.-3.7 18..****************************** 0.. 902 $.3:. 2.3.3..73.3. **************************************************** 2.5:9 .202-07.2:8:5.98..:-:8: ****************************************************** 2..3:3 73.20892.&!! . 902 $..3.7.302.

7/9025.902 $.3 **************************************************** ****************************************************  2.5.38. ****************************************************  8.7.7 02...39037/.9:203:3.9.9.507:203/.5.250705:8.9507:9 /.9.202-0.50705.00-:3 /0-:3/.3030 7:2./.8.3:7:1-08.3802:.5. ****************************************************  .     .544/:7.37.9:.324948.3-09:  9:7:2.98:2-07 /.079.9-07:9203:3.30307:2.03/...3 ****************************************************  /.3088.:78.2-::.2023.3 *****************************************************  02.

.3 2:7/ /.3 $...3.9/.: 505078.5.3 -:..7. 80-0:2 2:.35.3 :7:1 -08.9.9..5503:3. 90780-:9  % -091&2:2 033..3 :3.. 203.7./.3:3  $07.3...3./9025.7 80.-.3 8.7 909.3 808:.3.7 -091:8:8 033...2..8 2089 /9:8 /03.3/:3.7.3.2.3.3 / /..3503:. !0207./.3:7:1-08..3 .9/-.302.3 2:7/ .3 :7:1 -08.9..3002. 203:.:.3:7:1-08./03. .9  033.3.9.3 .9.3 203:7.9: 5072:..3 .38:3 .7:#/:...2 0.3/.:..3.. 9/. ..39.3 3 :39: 203.. ./.7.9. 203:8 8.9503.390780-:9 .8..3/54943:39:809.2.3.3503:.9..3 -.7  %  094/44..2 503:3.3..3/. 08.32:7/907. 2:7/ 0. 9/.7.3503:3.9.9.. $.8 2.3503:3.9.5. /.9 /. 50393 0 9: 8..980.75.8.7/.9:.7. 5:3 .3 :7:1 -08..5 .3 -07.8 :...07.5 .7.:7:809..3 ..3  %# $09.5 ..-39:-07 $$07.38:3 .7..32:7/:39:203:3.203:3... .508..38:380.3.7..3 ..3/...3502-0..3:3 !07../.53.. 5072:.3802:.9.7 $4.:5:3 809. .3:7:1-08./. 3.3 203..9 .52:7//..32.8..%#!&&#&$# &#%&!&%# 0 .

.980.3 -07/.3 -0705.:2.7.3.8..3..3 %3/.32:7/.3%3/....-0770/  .8.2.9.2203:.202-:. 5079.3:39:2033.8//.5.2..3/03...9.3!0308..2:7/:39:203::780.-.3  $02.3/.73...3.380907:83.3 $02.7.3:7:1-08.5.3.32094/44./.3/...3502-0.3 /-:.88 .7.-9 %3/..  !02073.90.3.2..9 0 9: ..3503:3.3809.5.99:-  !0.8..2070.-.3905.3  3.$4..9..32:7/ /. &.8.8.7.::7 .8.3503:3.80/ 47...3 .32070.7  %3/.3 8.3 /..3-0703.59:8..3./.3. .3. 2.2./.8...9.-84.32030-.202-07249. :39:203:3.3/.2- 8.8.3502..:. ....550702-...9/.9.3/3.02.33897:2039..:.7.3.2033..2203:.3 %3/.38:3/.7.9. 02:./..32:7//.805.9503..3:7:1-08.. $.02.802.203:.7...9..7/.3.-.9 / %3/.380..:39:203/.3-::. $0-0:2..3.3/.:2.-.8.3..3-::.82:7//3.8..3!0207.3.3.3/02:.380.9.3.8.88%3..2:7/907-.7...5.3/..3.2.32030-....9203.7.30.33.2:7//.203..3.3  !$ %3.3.7..7203:3.:2..... .8...88-07/.3.503.380907:83.80//-0705.3.9.32.. ..3:7:1 -08.3 .384.3:7:202-.

3  !0.3.9 .!03.39..8..

3. 902 02-.3203:3.3:7:1-08.253 9: 8.9/.32:7/203:8 2:7/507:202:. 90.7.3 /.990780-:9/03..90.7-.3805079-07:9 902 02-.990780-:9/03.: $09...9.2..-./.35.50.9.8.9.3:7:1-08. :7:1-08.3/..3 8.3.3808:. 203:3.990780-:9/03.9.9.9/.35.3203:3.9503:3.9 202:.75..5.9.3802:.9.07.7  03..:.9203:9902..9..3802:.:39:902/...5/03.:7:1-08..9/.3:39:20308.3802:.3..9.92033.3:7:1-08.5...5.320207:.2503:3.9 .95033..9.73.802:.3.3..3503:3.3/-079.3..0..:7:1-08. 203.3...3..7/ 9025.303.98.02.5.5072:.8. :7:1-08.3..7 08...73../.92:/.3....3.3/-079.3  8..  !% $090.3.0207.7.3  .75.3 :7:1 -08...203:3.5072:.2.2--07..3/.9.3809.7/5072:.3503:3.3808:.7/ 9025...3 81..3..3.3/03.3.3:7:1-08.3/.73.73...5../.9: :.3 8.9.3:7:1-08.3..3 -07549038 ..9..9.2.203:3.9  03...2 203:../. /.3/909..75.3 :7/203.9.3203:3.3.5.9.3.7/ 9025.3 503.3.2:7/ .3907:9....9.:..3:7:1-08...0207.3/.5..8 349.990780-:9  03.7...3 .3  9.8..7  030.73.38005. 902 02-.3808:..3.30-0708.3.

8 :7: 08..73.9.3 .7 0802:.7.......3 507. .2 &.3907..8.7.3.75..3 .9. /....-07.5.3 9:25:.9 / -.  .9.3 /50740 9/.. 20.7 .7. . !$#   .3:7::39:20302.# & !$        %    !! %    %   & !!    !03.3....3 40 .23/ 8./... -.5 80:7.3. . 47.9.3 03/./..3 !$#   -.9:8 080:7:.3.3 2:7/ 8..07.9 :39: 84. 09.2.253 202-.3.3 $4.82.7 / 9025.5.3/.3 :..7.33.3 :7:1 -08. 202-. .7 9./.3 54891 ..8 :7.3 -0723.7. 9/.7.3 .3 805......8.3:39:20307:8.3 909.3 8.253-07438/0. #03/.3 5033.393/.9..3 /.3 9/..3 503:.0207..3 !03..3 $..7 085:3 /...3 203:3.39: 2033.7 0.-.7.3 8..3 $.3.8 $0907:83..8 502:.3 . :7:  /.3 2.82:7/ 2:7/-0703.3.9.20.9..332033.3.32:7/-0703. 2:7/ 0..3/7..3. .390./. 5072:.3.5 :7.39: 2033.35.2 809.9: $.3/.3 9/..3  &%&#&$% 0802:.3 /./..3. /80/..9.3 802:.3.3 / :.. 42..3. ..3 -:.3.. 203:3..3/.3:3 90.3 :7.38079.3.35747.3!03. 203:3.9.3/.202-.38:3 503:3.3/.807.3502-0.3 9. 574808 503.9.3 -09: :.2:7/ !03:3.357089.3/72:7/:..9.3 9.9 .3349.:  #:2:8.9...39:2:7/02..9. .3 .30. -7: :39: :7:1 -08. :.9. /03.3 /.3-.5.7 -.3. .3 .3:7:1 -08.. 47.39.50. 203:3:.3 2.-078.3902/3.8 203:3..:39:203/.9.. -07:7.3.7 5.75..7  #$ !03.202:/.3 $0.3 5033.202-. 349..3/03.9:93..7.3 :7:1 -08. 2:7/ 90780-:9 ...9.7.3 /.3!0207. 3 90.9 2..2503:3.3 .39:203.-07.5 :.3 / 8.3!0.3 .: .:7:502:.:.....3 $04./. 203:3:.

 .