OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2010.

GODINU

010 HRVATSKI SABOR
Uvod
Razdjel 010 Hrvatski sabor organizacijski je klasificiran u tri (3) glave: Hrvatski sabor, Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa dobio je posebnu glavu unutar razdjela 010 Hrvatski sabor tijekom izrada Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu. Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju obavljanje stručno administrativnih poslova za potrebe zastupnika Hrvatskoga sabora kao predstavničkog tijela građana i nositelja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj, obavljanje stručno-analitičkih poslova za nesmetano djelovanje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te zakonita, učinkovita i transparentna provedba izbora i referenduma.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 53 izvršenje/plan

01005-Hrvatski sabor 01015-Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 01020-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske Ukupno 010HRVATSKI SABOR

142.662.540 2.020.000

136.084.961 1.061.542

272.064.600

101.136.977

37

416.747.140

238.283.480

57

01005 Hrvatski sabor
Uvod
Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. U ostvarivanju svojih Ustavnih zadaća Hrvatski sabor redovito zasjeda između 15. siječnja i 15. srpnja te između 15. rujna i 15. prosinca, a može, na zahtjev Predsjednika Republike, Vlade Republike Hrvatske ili većine zastupnika, zasjedati i izvanredno što se redovito dešava sazivanjem sjednice nakon 15. srpnja odnosno 15. prosinca. Aktualni, šesti saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 11. siječnja 2008. godine na temelju rezultata izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 25. studenoga 2007. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Hrvatski sabor su izabrana 153 zastupnika. Sukladno Poslovniku, unutarnje ustrojstvene jedinice Hrvatskoga sabora čine: Tajništvo Sabora, Ured predsjednika Sabora, Uredi potpredsjednika Sabora, Ured za protokol Sabora i Služba radnih tijela Sabora. Za obavljanje stručnih, administrativnih, sigurnosnih, tehničkih i drugih poslova Sabor osniva stručnu službu čiji rad usmjerava i usklađuje tajnik Sabora. Tajništvo Hrvatskoga sabora obavlja zadaće koje se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i

1

zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, rad izaslanstava Sabora, poslove za zastupnike i klubove zastupnika, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalno i financijsko poslovanje Sabora, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 95 izvršenje/plan

01005-Hrvatski sabor 1000-ZAKONODAVNA VLAST

142.662.540 142.662.540

136.084.961 136.084.961

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1000 ZAKONODAVNA VLAST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 izvršenje/plan

1000-ZAKONODAVNA VLAST

142.662.540

136.084.961

Opis programa
Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor ima sljedeće ovlasti: - odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, - donosi zakone, - donosi državni proračun, - odlučuje o ratu i miru, - donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, - donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske, - odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske, - raspisuje referendum, - obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom, - nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom, - daje amnestiju za kaznena djela, - obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.

Zakonske i druge pravne osnove
Ustav Republike Hrvatske Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

2

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o izbornim jedinicama Zakon o političkim strankama Poslovnik Hrvatskoga sabora Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela Etički kodeks državnih službenika. Cilj 1. Donošenje zakona, odluka, izvješća, strategija, planova, programa te drugih akata sukladno Ustavnim ovlastima Opis cilja U 2010. godini održane su 4 redovne i 2 izvanredne sjednice u ukupnom trajanju od 93 dana ili gotovo 600 radnih sati. Ukupno je raspravljano o 339 točaka dnevnog reda. Doneseno je 160 zakona, od kojih su 42 usklađena sa zakonodavstvom EU. 83 % zakona doneseno je po hitnom postupku, a 13 prijedloga zakona je odbijeno. Doneseni su i prihvaćeni slijedeći akti: - 1 izmjena Ustava, - 2 Ustavna zakona - 1 Državni proračun - 1 izmjena Državnog proračuna - 146 odluka - 69 izvješća - 3 zaključka - 1 povelja - 2 plana - 1 program - 1 strategija - 1 izmjena deklaracije.

Zastupnici su se za riječ javili više od 6100 puta, najviše za pojedinačnu raspravu i ispravak netočnog navoda. Postavljena su ukupno 445 zastupnička pitanja, od čega 161 tijekom Aktualnog prijepodneva i 284 pitanja u pisanom obliku.

A501000 POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 96 izvršenje/plan

A501000POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA

137.014.540

131.129.956

3

Opis aktivnosti / projekta Na aktivnosti A501000 Poslovanje Hrvatskog sabora sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Hrvatskoga sabora u obavljanju stručnih administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, radu izaslanstava Sabora, poslova za zastupnike i klubove zastupnika, poslova iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslova u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalnog i financijskog poslovanja Sabora, poslova u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
Uvod
Člankom 16. stavak 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti je propisano da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ima Ured koji se osniva za obavljanje stručnih poslova iz djelokruga rada Povjerenstva te administrativnih i tehničkih poslova čije obavljanje omogućava redovito i nesmetano djelovanje Povjerenstva. Ured povjerenstva je samostalno i neovisno tijelo koje ujedno i nositelj svih financijskih aktivnosti kako za sami Ured tako i za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje je tijelo javne vlasti, ali je neprofesionalno tijelo. Stručno-analitički poslovi koje Ured povjerenstva obavlja su poslovi koji obuhvaćaju stručnu obradu podataka, evidenciju, prikupljanje i utvrđivanje činjenica potrebnih za odlučivanje Povjerenstvu, evidenciju i analizu izvješća dužnosnika o njihovim prihodima i imovini, načine stjecanja imovine, izvore sredstava kojima je pribavljena pokretna i nepokretna imovina koju je dužnosnik dužan prijaviti, stručnu obradu i postupanje po prijavama o mogućem sukobu interesa dužnosnika, podnesenima Povjerenstvu, pripremu materijala za sjednice i stručne sastanke Povjerenstva, izradu nacrta odluka, mišljenja, zaključaka, priopćenja, izvješća, pravnih stajališta i zapisnika sa sjednica Povjerenstva, te praćenje i izvršavanje akata i odluka Povjerenstva. Ured Povjerenstva izrađuje nacrte svih provedbenih propisa koje donosi Povjerenstvo, zatim izrađuje nacrte godišnjih izvješća Hrvatskom saboru o radu Povjerenstva, omogućuje javnosti uvid u podatke o imovinskom stanju dužnosnika unosom istih na internet stranice Povjerenstva, obavlja poslove pisarnice Povjerenstva, poslove izrade nacrta prijedloga planiranja i izvršenja proračunskih sredstava Ureda povjerenstva i Povjerenstva. Pored gore opisanih poslova Uredu povjerenstva su povjereni i stručni, administrativno - tehnički poslovi verifikacije (provjere) podataka iz podnesenih izvješća dužnosnika o imovnom stanju, te ustrojavanje registra dužnosnika. Administrativno-tehnički i opći poslovi, koje ured povjerenstva obavlja su poslovi koji obuhvaćaju statističko-analitičke i informativno-dokumentacijske poslove, sređivanje, čuvanje i arhiviranje dokumentacije, uredsko poslovanje, daktilografske poslove, te druge administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva i Ureda povjerenstva.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 53 izvršenje/plan

01015-Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 1884-SUKOB INTERESA

2.020.000

1.061.542

2.020.000

1.061.542

53

4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1884 SUKOB INTERESA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 53 izvršenje/plan

1884-SUKOB INTERESA

2.020.000

1.061.542

Opis programa
Sukob interesa, kako ga Zakon definira, predstavlja situaciju u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. U obnašanju javne dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa. Dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. Dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njim povezana. U slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici moraju zatražiti mišljenje Povjerenstva. Dužnosnici su obvezni na početku mandata te na kraju mandata kao i za vrijeme svoga mandata, ako dođe do promjene njihovog imovnog stanja dostaviti Povjerenstvu izvješće o svome imovnome stanju, čiji se podaci o imovini javno objavljuju. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, čije članove imenuje Hrvatski sabor, odlučuje o sukobu interesa dužnosnika državne razine te dužnosnika jedinica regionalne i lokalne samouprave. Povjerenstvo djeluje na temelju odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, dobrih običaja, političke odgovornosti i vjerodostojnosti dužnosnika. Povjerenstvo primjenjujući odredbe navedenoga Zakona, daje mišljenja dužnosnicima, donosi upute, te odluke o tome je li određeno djelovanje ili propust predstavlja povredu odredbi spomenutoga Zakona posebice odredbi o zabranjenim djelovanjima dužnosnika koja su taksativno navedena u Zakonu. Povjerenstvo pokreće postupak obvezno na zahtjev dužnosnika, a može pokrenuti na temelju svoje odluke, prijave neke druge osobe ili anonimne prijave. Povjerenstvo samostalno utvrđuje činjenice vlastitim radnjama ili ih pribavlja djelovanjem drugih tijela javne vlasti. Povjerenstvo odlučujući o sukobu interesa dužnosnika, ukoliko utvrdi povredu odredbi navedenoga Zakona od strane nekog dužnosnika, izriče Zakonom predviđene sankcije, protiv kojih dužnosnici mogu podnijeti zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i slobode čovjeka i građanina Upravnome sudu Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti Cilj 1. Sprečavanje sukoba interesa Opis cilja Cilj Ureda povjerenstva je pružiti svu podršku radu i djelovanju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, dakle stručnu, administrativnu, tehničku, statističko

5

analitičku te informativno-dokumentacijsku podršku u svrhu omogućavanja redovitog i nesmetanog djelovanja Povjerenstva u izvršenju svih njegovih zadaća i obveza, koje proizilaze iz odredbi zakona i podzakonskih propisa.

A847004 POSLOVANJE UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 48 izvršenje/plan

A847004POSLOVANJE UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

1.740.000

831.456

Opis aktivnosti / projekta Tijekom 2010. godine Povjerenstvo je donijelo 55 odluka i 44 mišljenja, koje je Ured Povjerenstva izradio i sudjelovao u njihovoj pripremi te distribuciji. Od ukupnog broja donesenih odluka, u 21 slučaju Povjerenstvo je utvrdilo dužnosnicima situaciju sukoba interesa i kršenje odredaba Zakona, u 18 predmeta zahtjev ili prijedlog za utvrđivanje sukoba interesa dužnosniku odbijen je, nakon što je Povjerenstvo, pošto je ocijenilo činjenično stanje utvrdilo da situacija sukoba interesa u smislu zakona ne postoji, u 14 slučajeva prijava je odbačena jer osobe nisu dužnosnici, ili se djelovanje ne odnosi na povredu Zakona ili je prijava nerazumljiva (u 8 slučajeva prijavljene osobe nisu bili dužnosnici), a u 2 slučaja postupak je obustavljen.

Ured Povjerenstva je izvršio administrativnu provjeru podataka iz svih podnesenih izvješća o imovnom stanju dužnosnika u pogledu primanja drugih plaća odnosno naknada za obnašanje druge javne dužnosti te pripremio Povjerenstvu akte kojim su pozvani dužnosnici da usklade svoje ponašanje s odredbama tada još važećeg Zakona. Sedam dužnosnika u danom roku nisu uskladili svoje postupanje sa Zakonom pa je Povjerenstvo istima izreklo sankciju obustave isplate dijela neto mjesečno plaće u iznosu od 10.000,00 kuna. Također Ured Povjerenstva je proveo administrativnu provjeru podataka iz svih podnesenih izvješća dužnosnika o imovnom stanju u pogledu obveze prijenosa upravljačkih prava na temelju udjela odnosno dionica koje imaju dužnosnici u pojedinim društvima te pripremio akte o pozivima kojima je Povjerenstvo pozvalo 109 dužnosnika da usklade svoje postupanje s odredbama Zakona, koji su to i učinili u zadanom roku. Ured Povjerenstva je pripremio i nacrt Godišnjeg izvješća Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2010. godinu Hrvatskome saboru i odrađeni su svi stručni, administrativni i tehnički poslovi koji su omogućili nesmetani rad Povjerenstva.

Ured Povjerenstva je tijekom 2010. godine obavio poslove edukacije o temi sprječavanja sukoba interesa na tri razine: na razini edukativnih projekata, koje u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom uprave obavlja u središtima županija u Republici Hrvatskoj, u suradnji s TAIEX-om također u pojedinim županijskim središtima te u suradnji s Ministarstvom uprave u sjedištu samog Ministarstva. Edukacija koja je održana za dužnosnike lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljena je sjedištima sljedećih županija: Osječko-baranjske, Šibensko-kninske, Međimurske, Varaždinske, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Dubrovačkoneretvanske, Zadarske, Brodsko-posavske, Požeške županije, Vukovarsko-srijemske

6

županije, Istarske županije i Ličko-senjske županije. Ovim programima edukacije u prosjeku je bilo nazočno od 40 – 50 dužnosnika te službenika lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nakon predavanja dužnosnici, osobito lokalne samouprave, predavačima su postavljali niz praktičnih pitanja, vezanih uz obveze dužnosnika prema zakonu o sprječavanju sukoba interesa, najčešće u vezi s istodobnim obavljanjem drugih poslova, prava na naknade, postupcima javne nabave te načinima i sadržajem ispunjavanja obveze dostave „imovinske kartice“. TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange/Tehnička pomoć i razmjena informacija) je program Europske unije koji pruža kratkoročnu tehničku pomoć na području usklađivanja, primjene i provedbe zakonodavstva Europske unije. TAIEX pruža pet osnovnih usluga: dokumentacijsko-informacijske usluge i savjetovanje o zakonodavstvu jedinstvenog tržišta, radionice i seminare, studijske posjete Europskoj komisiji i državama članicama, ekspertna savjetovanja državama korisnicama te uspostavu baze podataka o projektima tehničke pomoći i njihovim rezultatima. U sklopu edukativnog programa TAIEX-a, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Ureda Povjerenstva, održana su predavanja za dužnosnike i službenike lokalne i područne (regionalne) samouprave u sjedištima Primorsko-goranske, Zadarske, Splitskodalmatinske, Zagrebačke, Osječko-baranjske i Dubrovačko-neretvanske županije, na kojima je bilo nazočno prosječno oko 50 polaznika. U suradnji s Ministarstvom uprave, Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva te USKOK-om, Ured povjerenstva redovito, u pravilu jednom mjesečno, u sjedištu toga ministarstva održava predavanja u okviru teme sprječavanja sukoba interesa za državne službenike. Sastav polaznika obuhvaća one skupine državnih službenika, koji rade u tijelima u kojima je osobito aktualna potreba da budu upoznati s ovom temom. Na edukaciji je prosječno nazočno oko trideset polaznika, koje se upoznaje s osnovnim pojmovima prava sprječavanja sukoba interesa javnih dužnosnika te praksom Povjerenstva u postupanju i donošenju akata. 17. veljače 2010. Ured Povjerenstva je izradio prijedlog inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, zbog uočenih nedostataka pravnih praznina i problema u primjeni Zakona. Tekst inicijative upućen je 18. veljače 2010. Ministarstvu uprave, koje je sadržaj inicijative ugradio u tekst nacrta propisa i uputilo ga ovlaštenom predlagatelju zakona u proceduru donošenja. Uz navedeno, Ured Povjerenstva je tijekom 2010. na održanim radnim sastancima Povjerenstva, koji su u pravilu održavani jednom mjesečno, sudjelovao u raspravama predlažući mnoge prijedloge o nizu stručnih pitanja, važnih za različite aspekte primjene Zakona. 8. – 9. veljače 2010. u organizaciji TAIEX-a u Republici Makedoniji, u Skopju, održana je radionica pod naslovom „Sprječavanje sukoba interesa i sustav imovinskih kartica u borbi protiv korupcije“, u okviru koje je predstavnik Ureda Povjerenstva, uz ostale sudionike, prezentirao iskustva u sistemima prijava imovine dužnosnika, strateške i druge dokumente namijenjene prevenciji i suzbijanju sukoba interesa, načine upravljanja situacijama sukoba interesa te oblike aktivnosti institucija u sprječavanju sukoba interesa.

7

3. i 4. svibnja 2010. je predstavnik Ureda Povjerenstva, uz predstavnika Ministarstva pravosuđa, na poziv Regionalne antikorupcijske inicijative i Visokog inspektorata za nadzor imovinskih kartica Republike Albanije sudjelovao na međunarodnoj konferenciji u Tirani pod nazivom „Međunarodna suradnja u prevenciji sukoba interesa i imovinska kartica kao sredstvo u borbi protiv korupcije“. Na konferenciji su prezentirana iskustva u sustavima prijavljivanja imovine u imovinskim karticama javnih dužnosnika te je raspravljena postojeća problematika vezana uz verifikaciju, odnosno provjeru podataka o imovini dužnosnika u pojedinim zemljama, sudionicama konferencije.

1. srpnja 2010. u radnom posjetu Povjerenstvu boravila je misija stručnjaka Europske komisije. Naglasak susreta bio je na ostvarenom napretku na području suzbijanja korupcije. 12. srpnja 2010. u radnom posjetu Povjerenstvu bio je Nj. E. veleposlanik Paul Vandoren, šef Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, na kojemu su sudjelovali u pripremi i razgovorima i djelatnici Ureda Povjerenstva.. Na sastanku su ključne teme razgovora bile svijest o konceptu sukoba interesa u hrvatskom društvu (u javnoj upravi i izvan nje; na nacionalnoj i lokalnoj razini), pravni okvir područja sprječavanja sukoba interesa s naglaskom na temeljnom zakonu i predviđenim izmjenama toga zakona, uvođenje sustava nadzora i verifikacije „imovinskih kartica“ javnih dužnosnika, sankcije za kršenje odredaba zakona, profesionalna i administrativna podrška Povjerenstvu te evidencija o postignutom u primjeni sustava izbjegavanja sukoba interesa. 14. srpnja 2010. u radnom posjetu Povjerenstvu bila je Huguette Labelle, predsjednica globalnog Transparency Internationala u pratnji suradnika te Nj. E. veleposlanika kanade, Eda Loughlina, kao i Zorislava Antuna Petrovića, predsjednika Transparency Internationala Hrvatske. Tema radnog sastanka bilo je aktualno stanje područja sprječavanja sukoba interesa.

U ostvarivanju aktivnosti međunarodne suradnje, Povjerenstvo je tijekom službenog posjeta izaslanstva Komisije za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore, od 15. – 17studenoga 2010. potpisalo memorandum o uzajamnoj suradnji na području sprječavanja sukoba interesa. Prigodom susreta dvaju izaslanstava razmijenjena su iskustva u pogledu zakonskog okvira i primjene prava sprječavanja sukoba interesa u obje zemlje, razgovaralo se o poteškoćama s kojima se tijela za sprječavanje sukoba interesa susreće u praksi i mogućnostima poboljšanja normativnog okvira. Svu pripremu oko službenog posjeta kao i izradu akata – memoranduma o suradnji i svih poslova protokola odradio je Ured povjerenstva. Do odstupanja izvršenja u odnosu na plan došlo je zbog nemogućnosti predviđenog kadrovskog pojačanja Ureda Povjerenstva.

8

01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
Uvod
Državno izborno Povjerenstvo obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu te zakonima koji uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor, izbor predsjednika Republike Hrvatske, izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbu državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma. Pored prethodno navedenih poslova Povjerenstvo obavlja i sljedeće poslove: – daje mišljenja za dogradnju i unapređivanje izbornog zakonodavstva te zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma, – imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskoga izbornog povjerenstva Grada Zagreba, – provodi edukaciju članova izbornih povjerenstava i povjerenstava za provedbu referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, – informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku, – određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima i referendumu, – objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu, – podnosi izvješća nadležnim tijelima o provedbi izbora i referenduma, – utvrđuje organizaciju stručne službe Povjerenstva, izabire tajnika Povjerenstva i njegova zamjenika, – ostvaruje suradnju s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće, – podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku od 60 dana od dana objave službenih rezultata izbora,
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 37 izvršenje/plan

01020-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 1784-PROVEDBA IZBORA

272.064.600

101.136.977

272.064.600

101.136.977

37

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1784 PROVEDBA IZBORA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

9

(%) 1784-PROVEDBA IZBORA 272.064.600 101.136.977 37

Opis programa
Provedba izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, izbora za predsjednika Republike Hrvatske, izbora za zastupnike iz Republike Hrvatske u Europski parlament, izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma. Napominjemo da su kod lokalnih izbora tijela za provedbu izbora Državno izborno povjerenstvo, izborna povjerenstva u jedinicama i birački odbori. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora, donosi obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i neposredno nadzire rad te imenuje županijska izborna povjerenstva i gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba. U 2010. održan je drugi krug predsjedničkih izbora, dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dopunski izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te prijevremeni izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika, župana u pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i za pojedina lokalna općinska i vijeća.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba Zakon o izboru članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave. C i l j 1 . Za k o n i t o , u č i n k o v i t o i t r a n s p a r e n t n o p r o v e d e n i i z b o r i i referendum, dostupni svim biračima sa pravovremenim i točnim rezultatima. Opis cilja Državno izborno povjerenstvo na svim izborima ima zakonski propisane ovlasti u pripremi i provedbi izbora, a organizirana i učinkovita priprema izbora, jedan je od glavnih preduvjeta transparentno provedenih izbora. Tijekom pripreme izbora Povjerenstvo imenuje članove izbornih povjerenstava, sukladno zakonskim odredbama; utvrđuje obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora; određuje biračka mjesta i imenuje biračke odbore u hrvatskim diplomatsko konzularnim

10

predstavništvima; propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora; nadzire rad izbornih povjerenstava; nadzire pravilnost izborne promidžbe; objavljuje rezultate izbora. Dostupnost glasovanja je preduvjet dobro provedenih izbora. Visoki standard vezano uz dostupnost glasovanja, koji je postignut na posljednjim izborima, održat će se i na idućim izborima, a u dogovoru i suradnji sa nižim izbornim tijelima Povjerenstvo će analizirati mrežu biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj, vodeći računa o dosadašnjim pozitivnim rješenjima, te ju, po potrebi, prilagođavati potrebama birača. Cilj 2. Podizanje razine učinkovitosti izbornih procesa te jačanje povjerenja u izborni sustav Opis cilja Na podizanje razine učinkovitosti izbornih procesa utjecalo se mišljenjima za dogradnju i izmjenu izbornog zakonodavstva nakon detaljne analize poslije provedenih predsjedničkih izbora, edukacijom i informiranjem svih sudionika izbornog procesa, a posebice članova izbornih tijela.

A501002 PROVEDBA IZBORA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A501002-PROVEDBA IZBORA

96.478.000

96.147.561

Opis aktivnosti / projekta U 2010. godini Državno izborno povjerenstvo RH provelo je II. krug predsjedničkih izbora, a nadziralo je provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Zadarskoj županiji; dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana u Virovitičko-podravskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Ličko-senjskoj županiji; prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci; prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika u Općini Lećevica i Općini Galovac, izbori za Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji; prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik; prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Pojezerje.

A501034 PROVEDBA REFERENDUMA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

A501034-PROVEDBA REFERENDUMA

170.000.000

00

Opis aktivnosti / projekta Referendum o izmjenama Zakona o radu nije održan nakon odluke Ustavnog suda da nema pretpostavki za njegovo raspisivanje.

11

013 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
Uvod
Sukladno Zakonu o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 105/2004) te Uredbi o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 134/2009) osnovan je Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti. Ured kao stručna služba, obavlja službeničke, administrativne i ostale poslove isključivo za potrebe predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 43 izvršenje/plan

01305-Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Ukupno 013-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

1.490.000

647.186

1.490.000

647.186

43

01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Uvod
Sukladno Zakonu o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 105/2004) te Uredbi o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 134/2009) osnovan je Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti. Ured kao stručna služba, obavlja službeničke, administrativne i ostale poslove isključivo za potrebe predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 43 izvršenje/plan

01305-Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 1882-OVLASTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE

1.490.000

647.186

1.490.000

647.186

43

12

HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE U ZEMLJI I INOZEMSTVU

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1882 OVLASTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE U ZEMLJI I INOZEMSTVU
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 43 izvršenje/plan

1882-OVLASTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE U ZEMLJI I INOZEMSTVU

1.490.000

647.186

Opis programa
Obavljanjem službeničkih, administrativnih i ostalih poslova isključivo za potrebe predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti osigurava se nesmetano djelovanje bivšem predsjedniku u predstavljanju i zastupanju interesa Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 105/2004) Cilj 1. Predstavljanje i zastupanje interesa RH u zemlji i inozemstvu Opis cilja Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike da nastavi s korištenjem svojih razgranatih kontakata širom svijeta, kao i s aktivnošću u Hrvatskoj, kako bi pomogao promicanju ugleda Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici, uspješnom završetku pristupnih pregovora s EU, te prodoru hrvatskoga gospodarstva na strana tržišta, kao i privlačenju stranih investicija u Hrvatsku.

13

Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike da javnim zastupanjem stanovišta koja su mu u 10 godina predsjedničkog mandata donijela zamjerni ugled u svijetu, nastavi – gradeći na tome ugledu - aktivno raditi na promicanju slike o Republici Hrvatskoj, kao o demokratskoj državi, privrženoj uspostavljanju vladavine prava i borbi protiv korupcije, te poštivanju i ostvarivanju ljudskih prava, uključujući prava manjina. Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike da se u funkciji ostvarivanja gore navedenih ciljeva odaziva pozivima na međunarodne skupove i na razgovore sa stranim državnicima, te da u Hrvatskoj bude domaćin političarima iz svijeta, a osobito gospodarskim izaslanstvima iz raznih zemalja, kao i da održava aktivne kontakte s diplomatskim zborom u Republici Hrvatskoj.

A845001 POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 41 izvršenje/plan

A845001POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

1.244.000

514.566

Opis aktivnosti / projekta Kroz aktivnost A845001 Poslovanje Ureda Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda (aktivnosti predsjednika posebno na području vanjske politike, ali i cjelokupna briga Ureda oko zgrade u Grškovićevoj ulici broj 13 koju je Ured dobio na korištenje od Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom). U godini 2010., osim brojnih susreta sa članovima diplomatskog zbora u Hrvatskoj, g. Mesić je bio na gostovanjima u Rusiji, Siriji, Turskoj, Izraelu, Bosni i Hercegovini, Austriji i Kirgistanu. Do odstupanja izvršenja u odnosu na plan došlo je iz razloga što je Ured započeo s radom u veljači 2010. godine, dinamika zapošljavanja nije bila u skladu s planiranom, te nisu realizirana sva planirana putovanja u inozemstvo.

14

015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Uvod
Ured predsjednika Republike Hrvatske obnaša savjetodavne, administrativne, stručne i druge poslove pripreme i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Republike Hrvatske te skrbi o provođenju drugih Ustavom i zakonima utvrđenih ovlasti i obveza predsjednika.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 80 izvršenje/plan

01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske Ukupno 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

50.538.000

40.487.707

50.538.000

40.487.707

80

01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske
Uvod
Odredbom članka 106. Ustava Republike Hrvatske propisano je da predsjedniku Republike Hrvatske u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela te da se savjetodavni, stručni i drugi poslovi obavljaju u Uredu predsjednika Republike Hrvatske. Ured predsjednika Republike Hrvatske ustrojen je Odlukom o Uredu predsjednika Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 80/00, 06/04 i 54/05). Istom su uređene zadaće i osnove ustrojstva Ureda osnovanog Odlukom o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 5/91). Prema Odluci o Uredu predsjednika Republike Hrvatske Ured obnaša savjetodavne, administrativne, stručne i druge poslove u pripremi i skrbi oko priprema i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Republike Hrvatske te u obavljanju drugih njegovih Ustavom i zakonima utvrđenih ovlasti i obveza.

Ovlasti predsjednika Republike Hrvatske utvrđene su ustavnim odredbama te nizom posebnih zakona. Prema odredbi članka 93. Ustava predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti i odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje, raspisuje referendum u skladu s Ustavom, povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika u Hrvatskom saboru, daje pomilovanja u skladu s odredbama Zakona o pomilovanjima te dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom (članak 97. Ustava) temeljem Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske. Nadalje, prema odredbi članka 98. Ustava Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike, a Predsjednik Republike Hrvatske, na

15

prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu te na prijedlog Vlade i uz mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, donosi odluku o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu, uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, prima vjerodajnice i opozivna pisma inozemnih šefova diplomatskih misija. Također, nadležnosti Predsjednika Republike Hrvatske u oblasti vanjske politike utvrđene su i odredbama Zakona o vanjskim poslovima. Predsjednik Republike Hrvatske vrhovni je zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske, te imenuje i razrješuje vojne zapovjednike, u skladu sa zakonom (članak 99. Ustava), a pojedinačne ovlasti utvrđene su i odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske te odredbama Zakona o obrani. Prema članku 102. Ustava Predsjednik Republike Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske, u skladu s Ustavom i zakonom, surađuju u usmjeravanju rada sigurnosnih službi, a imenovanje čelnika sigurnosnih službi, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, supotpisuju Predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Temeljem Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske obavlja i druga imenovanja te daje suglasnost na odgovarajuće akte sigurnosnih službi. Prema članku 103. Ustava Predsjednik Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, može raspustiti Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske donosi rješenje o imenovanju predsjednika Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskog sabora (članak 109. Ustava), te predlaže imenovanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske i mjerodavnog odbora (članak 118. Ustava).
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 80 izvršenje/plan

01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske 1001-USTAVNE OVLASTI PREDSJEDNIKA RH PREDSTAVLJANJU ZASTUPANJU RH ZEMLJI INOZEMSTVU

50.538.000

40.487.707

50.538.000 U I U I

40.487.707

80

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1001 USTAVNE OVLASTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

16

1001-USTAVNE OVLASTI PREDSJEDNIKA RH PREDSTAVLJANJU ZASTUPANJU RH ZEMLJI INOZEMSTVU

50.538.000 U I U I

40.487.707

80

Opis programa
Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti, odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje, raspisuje referendum u skladu s Ustavom, povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika u Hrvatskom saboru, daje pomilovanja, dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom te obavlja druge dužnosti određene Ustavom.

Zakonske i druge pravne osnove
Ustav Republike Hrvatske Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske Zakon o vanjskim poslovima Zakon o oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o obrani Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o pomilovanju. Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore predsjedniku Republike Hrvatske Opis cilja Sukladno navedenom programu, Ured predsjednika Republike Hrvatske u 2010. godini nastavio je obnašati poslove koji su navedeni u Uvodu, a koji su temeljem Ustava i zakonima stavljeni u nadležnost predsjednika Republike Hrvatske.

A504000 POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 75 izvršenje/plan

A504000POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA

30.467.000

22.880.310

Opis aktivnosti / projekta

17

Na aktivnosti A504000 Poslovanje Ureda Predsjednika sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda predsjednika Republike Hrvatske u obnašanju savjetodavnih, administrativnih, stručnih i drugih poslova pripreme i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Republike Hrvatske. Do odstupanja izvršenja u odnosu na planirana sredstva došlo je iz razloga što nisu realizirana sva planirana zapošljavanja te što se nisu mogli precizno planirati troškovi usluge zračnog prijevoza službenim zrakoplovom sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (Narodne Novine, 79/2010).

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 88 izvršenje/plan

A504001-TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA

19.087.000

16.734.596

Opis aktivnosti / projekta Na aktivnost A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednika sredstva su utrošena za obavljanje tehničkih, pomoćnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na opremanje i uređenje Ureda, izradu planova i projekcija godišnjih investicijskih projekata, obavljanje poslova tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured, vođenje zbirke umjetnina u vlasništvu Ureda te umjetnina posuđenih od galerija, muzeja, umjetnika, vođenje dokumentacije o objektima i imovini o kojoj skrbi Ured, poslove održavanja zelenih površina, instalacija, interijera i aranžiranje cvijeća, poslove opskrbe namirnicama i potrošnim materijalom i ostalo.

18

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Uvod
Ustavni sud Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sud) najviše je ustavnosudsko tijelo u Republici Hrvatskoj čija je osnovna djelatnost usmjerena na osiguravanje ustavnog poretka, vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana. Djelatnost Suda financira se isključivo sredstvima Državnog proračuna. Ukupno planirana sredstva u 2010. godini iznosila su 57.130.869 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 46.299.836 kn, odnosno 81,04% u odnosu na planirane prihode. Kao posebnu specifičnost u strukturi proračuna Suda potrebno je istaknuti činjenicu da su kapitalni izdaci za adaptaciju palača na Trgu sv. Marka 3 i 4 zastupljeni sa 44,6% ukupnog proračuna. Naime, riječ je o vrlo zahtjevnom projektu koji je uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske započeo 2009. godine i trajat će do 2011. godine. Godina 2010. bila je druga u trogodišnjem projektnom razdoblju u kojoj je za najveći dio građevinskih radova planirano 25.454.792 kn. S obzirom da je došlo do kašnjenja u izvedbi radova realizirano je 16.696.344 kn, što je 65,6% u odnosu na planirana sredstva. Također, smatramo važnim napomenuti da su realizirani materijalni rashodi u iznosu od 5.573.763 kn za 23,8 % smanjeni u odnosu na planiranih 7.319.000 kn rezultat mjera maksimalne štednje i racionalizacije u potrošnji.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 81 izvršenje/plan

01705-Ustavni sud Republike Hrvatske Ukupno 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

57.130.869

46.299.836

57.130.869

46.299.836

81

01705 Ustavni sud Republike Hrvatske
Uvod
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 81 izvršenje/plan

01705-Ustavni sud Republike Hrvatske 1003-ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH

57.130.869

46.299.836

57.130.869

46.299.836

81

19

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1003 ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 81 izvršenje/plan

1003-ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH

57.130.869

46.299.836

Opis programa
Sud kroz svoj program zaštite ustavnosti i zakonitosti, zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom usmjerava aktivnosti tako da se njegov položaj u nacionalnom ustavnom poretku uskladi s položajem koji mu priznaje Ustav. Cilj je jačanje uloge samog ustavnog sudovanja u zemlji te njegov prodor u međunarodnu zajednicu ustavnih sudova. Sud kao samostalan razdjel i glava unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske realizaciju svog programa isključivo financira iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. Za uspješno izvršavanje programa primarna je aktivnost zaštite ustavnosti i zakonitosti te zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom, u okviru koje se planiraju i izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalne troškove Suda. Planirana sredstva za navedenu aktivnost u 2010. godini iznosila su 31.061.077 kn, a ostvareni su rashodi u iznosu od 29.092.176 kn, odnosno 93,7%. Strukturu programa USRH u 2010. godini čine još i kapitalni projekti: Informatizacija Ustavnog suda, Opremanje Ustavnog suda i Adaptacija palača Trg sv. Marka 3 i 4, koji se po svom karakteru mogu nazvati svojevrsnom "logistikom" primarnoj aktivnosti Suda.

Zakonske i druge pravne osnove
Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( "Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02-pročišćeni tekst) Cilj 1. Osiguravanje podrške mjerodavnih institucija za nužne promjene Glave V. Ustava RH i za donošenje novog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH Opis cilja Tijekom proteklih godina, a osobito tijekom 2010. godine, Sud je u više navrata upućivao Hrvatskom saboru pisane elaborate o uočenim pojavama u ustavnosudskoj praksi koje ukazuju da su pojedine nadležnosti Suda neodgovarajuće uređene. U njima se isticala potreba za izmjenom odredbi Glave V. Ustava pod nazivom "Ustavni sud Republike

20

Hrvatske" i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon). Potrebu za nužnom izmjenom odredbi Glave V. Ustava pod nazivom "Sud Republike Hrvatske" te Ustavnog zakona u više je navrata isticala i predsjednica Suda, prof. dr. sc. Jasne Omejec, u svojim predavanjima i izlaganjima na različitim znanstvenim, stručnim i društvenim događanjima. U nastavku se navode pojedina od tih događanja. a) U povodu obilježavanja 20. obljetnice donošenja Ustava, 60. obljetnice potpisivanja Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe te 60. Dana ljudskih prava Ujedinjenih naroda, Sud je organizirao svečanu akademiju, koja se održala u Hrvatskom saboru 10. prosinca 2010., koju je u cijelosti prenosila Hrvatska televizija. Tom iznimnom prigodom predsjednica Suda obratila se najvišim državnim dužnosnicima i visokim uzvanicima, između ostalih predsjedniku Republike Hrvatske, predsjedniku Hrvatskog sabora i predsjednici Vlade Republike Hrvatske, te je u svom obraćanju istaknula nužnost normativnih izmjena dosadašnjeg uređenja nadležnosti Suda. b) U povodu obilježavanja 20. obljetnice Ustava, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organiziralo je 16. prosinca 2010. znanstveni skup "Uloga ustava u izgradnji vladavine prava i pravne države - Ustav Republike Hrvatske (1990.) između starog konformizma i novih izazova". Na skupu je uvodno predavanje održala predsjednica Suda, pri čemu je i ovom prigodom posebni naglasak stavila na nužnost izmjene Glave V. Ustava i s tim u vezi donošenje novog Ustavnog zakona. c) U povodu promjene Ustava 2010. godine, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu organizirao je 22. svibnja 2010. savjetovanje "Ustavne promjene i Europska unija". Na tom je savjetovanju predsjednica Suda održala uvodno predavanje o kontroli ustavnosti ustavnih amandmana, opetovano ukazujući na neodgovarajuće uređenu nadležnost Suda i naglašavajući potrebu izmjena mjerodavne zakonske regulative. d) Sva navedena predavanja objavljena su i u pisanom obliku u znanstvenim i stručnim časopisima ili odgovarajućim publikacijama. e) Ustavni suci održali su 21. prosinca 2010. redoviti radni sastanak s predsjednikom Republike Hrvatske. Iako Sud ne odgovara nijednom tijelu državne vlasti, u duhu je članka 93. stavka 2. Ustava, koji propisuje da se predsjednik Republike brine za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti, da predsjednik Republike jednom godišnje, na kraju godine, primi sve ustavne suce kako bi ga upoznali s aktualnim problemima domaćeg ustavnog sudovanja. Na tom su radnom sastanku ustavni suci informirali predsjednika Republike o neodgovarajućem uređenju nadležnosti Suda, potrebi izmjene načina izbora sudaca, nepoštovanju standarda neovisnosti ustavnih sudaca, osobito u sferi materijalnih uvjeta njihova rada, nedostatnoj institucionalnoj autonomiji Suda, posebno u sferi uređivanja položaja ustavnosudskih savjetnika, nedostatnoj financijskoj autonomiji i nedostatku savjetničkog i službeničkog kadra. Navedene su aktivnosti rezultirale djelomičnim ostvarenjem posebnog cilja 1 (Osiguravanje podrške mjerodavnih institucija za nužne promjene Glave V. Ustava i za donošenje novog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske). Promjenom Ustava iz lipnja 2010. godine, naime, izmijenjeno je ustavno uređenje izbora ustavnih sudaca. Od tada se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja zastupnika Hrvatskog sabora. Mandat ustavnog suca i dalje traje osam godina, ali je novost da se on produžuje do stupanja na dužnost novog suca u slučaju da do njegova isteka novi sudac nije izabran ili nije stupio na dužnost, a iznimno najdulje do šest mjeseci. Osim toga, u članku 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine broj 121/10.) propisano je: "Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike

21

Hrvatske uskladit će se s odredbama Ustava u roku od godine dana od dana proglašenja ovoga Ustavnog zakona". Ta zakonska obveza Hrvatskog sabora ukazuje da je otvorena realna mogućnost da se u postupku usklađivanja Ustavnog zakona s Promjenom Ustava iz 2010. godine izmijene i pojedine druge odredbe Ustavnog zakona, kako bi se ispravili uočeni problemi, a ustavno sudovanje u Republici Hrvatskoj uskladilo s nadležnostima Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Tu mogućnost izrijekom su potvrdili predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Luka Bebić, te potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, gospodin Vladimir Šeks, tijekom prijema delegacije Ustavnog suda Ruske Federacije (2. srpnja 2010.), delegacije Ustavnog suda Republike Turske (24. rujna 2010.), delegacije Saveznog Ustavnog suda Savezne Republike Njemačke (21. listopada 2010.) i delegacije Ustavnog suda Republike Srbije (12. studenoga 2010.), kojima je domaćin bio Sud. Time je Sud nedvojbeno uspio osigurati podršku mjerodavnih institucija za potrebne izmjene i dopune Ustavnog zakona, koje se, sukladno Ustavnom zakonu za provedbu Ustava, moraju provesti do kraja listopada 2011. godine. Cilj 2. Otvaranje Ustavnog suda javnosti i podizanje svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja Opis cilja a) U nastojanju da građane Republike Hrvatske što bolje informira o Ustavom zajamčenim ljudskim pravima i temeljnim slobodama i o njihovoj zaštiti, tijekom 2010. godine počela je intenzivna aktivnost na izradi novih, osuvremenjenih službenih internetskih stranica, kojima će se omogućiti kvalitetniji kontakt Suda s građanima. Riječ je o vrlo opsežnim i složenim promjenama internetskog portala Suda, koje su pred kraj 2010. godine bile u cijelosti definirane. b) Osim na internetskim stranicama, sve važnije odluke Suda objavljuju se i u Narodnim novinama, službenom glasilu Republike Hrvatske. c) Uz navedena dva izvora, od 2010. godine ustavnosudska praksa dostupna je javnosti i u obliku tiskanih publikacija. Naime, na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 20. obljetnice donošenja Ustava, 60. obljetnice potpisivanja Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe te 60. Dana ljudskih prava Ujedinjenih naroda, održanoj u Hrvatskom saboru 10. prosinca 2010., svečano je promoviran jubilarni zbornik ustavnosudske prakse pod nazivom Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 1996 - 2009. Riječ je o projektu započetom u veljači 2010., kada je Sud na sjednici svojeg kolegija odlučio pristupiti izdavanju periodične stalne publikacije ustavnosudske prakse. Odlučeno je da će u 2010. godini biti izdan poseban jubilarni zbornik koji bi pokrio razdoblje u kojem nekadašnji Bilten Ustavnog suda više nije izlazio (1996.-2009.), a potom bi takva publikacija postala redoviti godišnjak Ustavnog suda. Nakon što je u travnju 2010. s "Narodnim novinama" sklopljen "Ugovor o suizdavanju Izbora odluka Ustavnog suda RH", uredništvo je pripremilo tekstove najznačajnijih odluka i rješenja Suda u razdoblju od 1996. do konca 2009., u njihovu sadržaju kakvi su objavljeni u "Narodnim novinama". Ukupno je pripremljeno 190 odluka i rješenja. Razvrstani su prema temeljnim nadležnostima Suda: ocjeni suglasnosti zakona s ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom, zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u postupcima pokrenutim ustavnim tužbama, nadzoru nad ustavnošću i zakonitošću izbora i rješavanju izbornih sporova te ostalim područjima iz ustavnosudske nadležnosti. Publikacije odlikuje jednostavna dostupnost, sadržajna povezanost i klasifikacija odluka, što korisniku olakšava pronalaženje stajališta koje je Sud zauzeo u određenom predmetu.

22

Odluke su opremljene tekstualnim pomagalima (izvedenim iz dosadašnje prakse Suda i pravila Venecijanske komisije), kao što su službene oznake, datum donošenja i ključne riječi. Na kraju knjige nalazi se iscrpno stvarno i zakonsko kazalo te sinoptička tablica nomotehničkih promjena u numeraciji članaka Ustava od 1991. do. 2001. Bitni elementi, kao što su izreka i sažetak odluke, zajedno s ključnim riječima i kazalima, prevedeni su na engleski jezik. Čitatelji koji žele uvid u cjelovit tekst odluka sadržanih u knjizi mogu se poslužiti i kompaktnim diskom (CD) koji je njezin sastavni dio. d) U rujnu 2010. godine započet je i projekt pod nazivom "Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske", namijenjen isključivo javnosti i njezinom upoznavanju s tekstom Ustava i svim njegovim dosadašnjim izmjenama i dopunama (1997., 2000., 2001. i 2010.). Riječ je o multimedijalnom projektu koji će se nalaziti na novim internetskim stranicama Suda, prvom takve vrste u Republici Hrvatskoj. Građani će pomoću njega imati ilustrativan i jednostavan uvid u kronologiju izmjena i dopuna svakog pojedinog članka i svakog pojedinog stavka Ustava, počevši od 1990. godine do danas. e) Tijekom 2010. godine održano je više javnih sjednica Suda, na kojima su bili nazočni i predstavnici medija, uključujući i predstavnike svih televizija s nacionalnom koncesijom i brojnih radio-postaja. Na tim se sjednicama odlučivalo o pojedinim ustavnosudskim predmetima najvišeg ustavnog značenja od interesa za javnost. Riječ je bila, primjerice, o donošenju odluke broj: U-VIIR-4696/2010 u postupku utvrđivanja jesu li ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma u vezi s referendumskim pitanjem: "Jeste li za zadržavanje važećih zakonskih odredbi o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima i otkazivanju kolektivnih ugovora?". Javna sjednica održana je 20. listopada 2010. f) U 2010. godini Sud je sklopio Okvirni sporazum o suradnji s Pravosudnom akademijom kojim je utvrdio suradnju radi unaprjeđenja pravne edukacije. Suradnja se ostvaruje u nekoliko vidova, a posebno uključuje pripremu i razvoj različitih edukativnih programa i pratećih obrazovnih materijala, što se poglavito odnosi na: - program stalnog stručnog usavršavanja pravosudnih djelatnika, - program stručnih radionica iz pojedinih pravnih područja za vježbenike, - organiziranje radionica i/ili drugih oblika stručnog usavršavanja namijenjenog sucima, državnim odvjetnicima, savjetnicima i vježbenicima u pravosudnim tijelima, - pripremu i izvedbu specijalističkih seminara i radionica, - sudjelovanje u programima predavanja o odnosu sudova u Luksemburgu i Strasbourgu, kao i odnosu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelje o ljudskim pravima Europske unije. Suradnju ostvaruju ustavni suci i ovlašteni ustavnosudski savjetnici. Na taj se način Sud aktivno uključio u ostvarenje programskog opredjeljenja Republike Hrvatske prema unapređenje pravosuđa i temeljnih prava, kao temeljnog preduvjeta za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju (Poglavlje 23). f) U povodu isteka polovine četverogodišnjeg mandata predsjednice Suda, 7. srpnja 2010. održana je konferencija za tisak na kojoj su predstavnicima medija i javnosti predstavljeni rezultati rada i aktivnosti Suda u prethodnom dvogodišnjem razdoblju (lipanj 2008. lipanj 2010.). g) Predsjednica Suda dala je tijekom 2010. više intervjua hrvatskim medijima (Večernji list, Vjesnik, Hrvatski umirovljenički list), ali i stručnim listovima (Novi informator). Godišnji intervju o radu Suda predsjednica Suda dala je televiziji Z-1 krajem prosinca 2010. h) Tijekom 2010. godine predsjednica Suda održala je nekoliko predavanja za širu stručnu javnost vezanih uz ustavno sudovanje i zaštitu ljudskih prava (primjerice, studentima prve godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studentima - članovima ELSE, studentima - polaznicima Male škole ljudskih prava, sucima i visokim državnim službenicima u povodu novog Zakona o upravnim sporovima, itd.).

23

Aktivnostima provedenim tijekom 2010. godine Sud je ostvario godišnji cilj koji čini dio trogodišnjeg plana otvaranja Suda javnosti i podizanja svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja. Rezultat otvaranja Suda javnosti putem javnih istupa i korištenja suvremene tehnologije jest približavanje ustavnog sudovanja građanima i nevladinim udrugama, što bi trebalo doprinijeti podizanju povjerenja građana Republike Hrvatske u institucije sustava, podizanju svijesti građana o pravnoj sigurnosti objektivnog pravnog poretka kao osnovnog čimbenika za dobro funkcioniranje i stabilnost države. Osnovni preduvjet za to jest pravna dosljednost zakonodavstva Republike Hrvatske u cilju ostvarenja vladavine prava, temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. Cilj 3. Unapređenje međunarodne suradne Opis cilja Sud je tijekom svojeg 20-godišnjeg postojanja intenzivno radio na uspostavljanju dobre stručne suradnje u razmjeni iskustava s područja ustavnog sudovanja s europskim i izvaneuropskim ustavnim sudovima i drugim mjerodavnim međunarodnim institucijama i organizacijama. Prepoznat kao aktivan sudionik na međunarodnim savjetovanjima i forumima, Sud ima značajnu ulogu u članstvu odgovarajućih europskih i svjetskih udruženja, osobito Konferencije europskih ustavnih sudova i Svjetske konferencije ustavnih sudova. Suradnja s međunarodnim institucijama došla je do izražaja osobito tijekom 2010. godine, u svjetlu nastojanja Republike Hrvatske da zatvori preostala poglavlja u postupku pristupanja Europskoj uniji. U tom smislu Sud je osobitu pozornost posvetio ukazivanju na nužnost harmonizacije nacionalnog zakonodavstva s europskim pravnim standardima. U prilog tome između ostalog govori stručno predavanje koje je održala predsjednica Suda u listopadu 2010. godine u Skopju, Republika Makedonija, na Međunarodnoj konferenciji o načelu supsidijarnosti konvencijskog nadzornog sustava i integraciji jurisprudencije Europskog suda za ljudska prava u nacionalno pravo. Predavanje na temu Načini i sredstva prihvaćanja interpretativne snage presude Europskog suda za ljudska prava donesenih protiv drugih država članica - iskustva Republike Hrvatske prof. dr. Omejec održala je na poziv Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe. Sud je tijekom 2010. godine također aktivno sudjelovao u radu Venecijanske komisije kroz tri plenarne sjednice održane u ožujku, lipnju i prosincu u Veneciji. U okviru razvoja i unapređenja međunarodne suradnje sa zemljama regije, Ustavni je sud bio domaćin izaslanstvu Ustavnog suda Republike Srbije i Ustavnog suda Crne Gore, te je bio i u uzvratnom radnom i službenom posjetu Ustavnom sudu Republike Srbije na poziv predsjednice tog suda. Tijekom 2010. godine uspostavljena je aktivna bilateralna suradnja s Ustavnim sudom Republike Albanije, Ustavnim sudom Ruske Federacije, Ustavnim sudom Republike Turske i Saveznim ustavnim sudom Savezne Republike Njemačke. Predsjednica Suda primila je tijekom 2010. godine u nastupni posjet veleposlanika Europske unije Paula Vandorena, šefa Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj. Tema razgovora odnosila se na moguće prevladavanje problema u pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji s naročitim naglaskom na Poglavlje 23 (pravosuđe i temeljna prava), na rad Suda, kao i na nedostatak nadležnosti u pojedinim pitanjima. Visoki dužnosnik pozvao je predsjednicu Suda da se ponovno (nakon 2008. godine) obrati članovima diplomatskog zbora akreditiranim u Republici Hrvatskoj kako bi predstavila djelovanje i ustrojstvo Suda.

24

Sud je 30. lipnja 2010. posjetila misija nezavisnih stručnjaka Europske komisije EU za područje: imenovanje pravosudnih dužnosnika, upravljanje karijerama i disciplinski postupci, g. Luca Perilli i suradnici. Tema razgovora s predsjednicom Suda i glavnim tajnikom odnosila se na ustavnosudske postupke u povodu žalbe protiv odluke o razrješenju sudačke dužnosti i odluke o stegovnoj odgovornosti sudaca. U radnom posjetu Sudu bila je i gđa. Tarja Brax, ministrica pravosuđa Finske, radi upoznavanja s doprinosom Suda pripremama Republike Hrvatske za ulazak u Europsku uniju. Tijekom 2010. godine predsjednica Suda primila je i veleposlanike Sjedinjenih Američkih Država, Republike Srbije, Kraljevine Nizozemske, Republike Koreje, Republike Kosovo, Republike Turske i Australije u radne posjete. Za Sud je bio vrlo značajan radni sastanak ustavnih sudaca sa sutkinjom Europskog suda za ljudska prava iz Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ninom Vajić o poteškoćama s kojima se susreće Sud u ostvarenju europskih pravnih standarda koje postavlja Europski sud. O praksi Europskog suda ustavni su suci razgovarali i na radnom sastanku sa sucem Europskog suda za ljudska prava iz Republike Slovenije prof.dr.sc. Boštjanom Zupančičem, kojemu je Sud bio domaćin prilikom njegove radne posjete Zagrebu. S ciljem daljnjeg razvoja međunarodne suradnje, u 2010. godini predsjednica Suda održala je brojna predavanja na međunarodnim savjetovanjima, među kojima se ističu sljedeća: - predsjednica Suda, ujedno i članica Venecijanske komisije iz Republike Hrvatske, sudjelovala je na proslavi obilježavanja 20. obljetnice te institucije u Veneciji. Od svog osnutka 1990. godine Komisija, koja broji 57 država članica, uspješno djeluje u Europi i izvan njezinih granica s ciljem podupiranja tri osnovna načela europskog ustavnog naslijeđa: demokracije, ljudskih prava i vladavine prava; - na poziv Venecijanske komisije, predsjednica Suda održala je predavanje na Konferenciji o ustavnoj i međunarodnoj zaštiti ljudskih prava u Limi (Peru) na temu Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe od strane ustavnih sudova zemalja članica Vijeća Europe; - na regionalnoj konferenciji ustavnih sudova regije u Ohridu (Republika Makedonija) predsjednica Suda održala je predavanje na temu Neovisnost Ustavnog suda Republike Hrvatske. Na toj se konferenciji, kojoj je prisustvovao i predsjednik Europskog suda za ljudska prava, raspravljalo o neovisnosti ustavnog sudstva sa zaključkom da je neovisnost ustavnih sudova jedna od osnovnih pretpostavki za djelotvorno ostvarivanje ustavne demokracije i učinkovitu zaštitu ljudskih prava. Istaknuto je također da suvremena društva mogu učinkovito izvršavati u cijelosti svoju zadaću samo ako postoji institucionalna samostalnost ustavnog sudstva; - u povodu 20. obljetnice Ustavnog suda Republike Kazakhstan predsjednica Suda održala je u Astani predavanje na temu Ustav kao temelj demokratskog razvoja države. Rezultati međunarodne aktivnosti Suda tijekom 2010. godine nisu mjerljivi egzaktnim pokazateljem niti mogu trenutno pokazati svoj učinak. Ipak, napori koji su tijekom 2010. godine uloženi u širenje spoznaja o hrvatskom ustavnom sudovanju diljem europskog kontinenta, ali i među azijskim i južnoameričkim ustavnim sudovima, doveli su do jedne egzaktne i mjerljive činjenice. Danas, naime, nema nijednog ustavnog suda na svijetu koji ne zna za hrvatski Sud. Osim toga, susreti predsjednice Suda s najvišim državnim dužnosnicima (predsjednicima država ili vlada, odnosno resornim ministrima i pučkim pravobraniteljima) te čelnicima međunarodnih organizacija u državama koje je tijekom 2010. godine posjetila nedvojbeno su doprinijeli unapređenju međunarodnog ugleda Republike Hrvatske u svijetu.

25

Učinci ove vrste suradnje, koja se sastoji od razmjene iskustava sa zemljama razvijene demokracije, kao i sa zemljama u tranziciji, ali i izvaneuropskim zemljama, predstavljaju dragocjeno iskustvo za dugoročnu izgradnju vlastitog sustava neovisnosti ustavnog sudovanja, izbjegavanja mogućih nepravilnosti kroz iskustva drugih i korištenje pozitivnih iskustava u procesu prilagodbe nacionalnog zakonodavstva europskim standardima, sve s ciljem izgradnje pravednijeg i pravno sigurnijeg društvenog poretka. Razvojem međunarodnih odnosa, aktivnim sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama i savjetovanjima, zalaganjem za normativno uređenje i neovisnost u djelovanju ustavnih sudova, Hrvatska, iako mala zemlja, postavlja se uz bok razvijenih zemalja te se na taj način promovira kao jednakopravna članica u borbi za poštovanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana, što je od osobitog značenja za Hrvatsku u trenutku približavanja njezina ulaska u članstvo Europske unije. Cilj 4. Ubrzavanje rješavanja ustavnosudskih predmeta, posebice ustavnih tužbi za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te održavanje ažurnosti u rješavanju Opis cilja Preduvjet za djelotvorno rješavanje predmeta u razumnim rokovima jest dobra unutarnja organizacija rada. U uvjetima u kojima je Sud radio tijekom 2010. godine to je opće pravilo postalo iznimno važno. Naime, broj predmeta koji je Sud zaprimio u toj godini nadmašio je sve "crne" procjene i dosegao je brojku od 7,5 tisuća. Budući da su tijekom 2010. godine izostale izmjene i dopune Ustavnog zakona, Sud je u zadanim okvirima morao poduzeti opsežne mjere u svojoj unutarnjoj organizaciji kako bi se - koliko god je to bilo moguće - uspio nositi s brojem predmeta koje je zaprimao. Opsežna i strukturalna promjena unutarnje organizacije rada započela je početkom 2010. godine. Ona se odnosila na reorganizaciju rada i postupanja s ustavnim tužbama, s jedne strane, i na reorganizaciju Glavnog tajništva Suda, s druge strane. a) Postupanja s ustavnim tužbama postavljeno je na nove osnove stvaranjem nove strukture sudačkih vijeća ovisno o elementima ustavnih tužbi koje se ispituju. Uveden je poseban postupak tzv. preliminarnog ispitivanja osnovanosti ustavnih tužbi koji slijedi poslije postupka ispitivanja formalnih pretpostavki njihove dopuštenosti. U tu su svrhu osnovana tri nova (posebna) sudska vijeća od 3 suca. Osnovano je i posebno vijeće za rješavanje hitnih slučajeva (najčešće je riječ o pritvorima, zbog čega se to vijeće popularno naziva "pritvorskim vijećem") od 6 sudaca. b) Budući da su, uz novoustrojene, zadržana i sva dotadašnja vijeća, 2010. godine unutarnja organizacija sudskih tijela postala je iznimno složena. Sud djeluje u plenumu od 13 sudaca i u čak 13 sudskih vijeća sastavljenih od troje ili šestero sudaca. Unaprijeđena unutarnja organizacija rada na ustavnosudskim predmetima pokazala se iznimno djelotvornom što je rezultiralo sljedećim: - u 2009. godini je zaprimljeno 6.041 predmeta, a riješeno je 5.793 predmeta (-248 predmeta), a - u 2010. godini zaprimljeno 7.453, a riješeno 8.021 predmeta (+568 predmeta). Iz priloženih pokazatelja nedvojbeno proizlazi da je učinkovitost u 2010. godini porasla unatoč povećanom broju primljenih predmeta u istoj godini, što je rezultat poduzetih mjera u novoj organizaciji rada. Postignuti rezultati tijekom 2010. godine, kao i intenzivan rad na rješavanju predmeta iz ranijih godina, trebali bi kod građana Republike Hrvatske osigurati pojačan osjećaj pravne sigurnosti.

26

c) Organizacijske promjene u Glavnom tajništvu Suda provedene su radi povećanja administrativnih kapaciteta Suda u praćenju povećanja broja zaprimljenih, ali i riješenih predmeta. Radi ostvarenja tog cilja Sud je, primjerice, u okviru Centra za evidenciju i dokumentaciju ustrojio poseban Odjel za europsko pravo. d) Jedna od mjera kojima se postigla veća djelotvornost rada na ustavnosudskim predmetima jest i promoviranje naročito uspješnih nižih savjetnika na položaj (srednjih) ustavnosudskih savjetnika, odnosno srednjih na položaj viših ustavnosudskih savjetnika. Važan poticaj povećanju djelotvornosti rada pružilo je i financiranje doškolovanja viših ustavnosudskih savjetnika radi stjecanja zvanja doktora znanosti iz oblasti prava. Sud permanentno vodi brigu o stručnom usavršavanju svih ustavnosudskih djelatnika. Tijekom 2010. godine mnogi od njih pohađali su tečajeve stranih jezika s naročitim naglaskom na usavršavanje stručne pravne terminologije prilagođene europskim standardima. Bez tog usavršavanja uopće nije moguće podići kvalitetu ustavnosudskih odluka. Stoga je i to jedna od mjera koja je bitno doprinijela djelotvornosti rada Suda u rješavanju predmeta u 2010. godini, što je razvidno iz činjenice da Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu prihvaća sve veći broj pravnih stajališta Suda izraženih u njegovim odlukama. Cilj 5. Unaprjeđenje prakse Ustavnog suda u području ustavnosudske kontrole zakona i drugih propisa Opis cilja Ustavnosudska kontrola suglasnosti zakona s Ustavom i drugih propisa s Ustavom i zakonom primarna je nadležnost Suda. U 2010. godini Sud je riješio ukupno 8.021 predmeta (svih signatura) od čega: - 1.408 predmeta ocjene suglasnosti zakona s Ustavom (signatura U-I) i - 128 predmeta ocjene suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom (signatura U-II). Pri usporedbi tih statističkih podataka s podacima iz 2009. (riješen 171 predmet signature U-I i 118 predmet signature U-II) treba imati na umu da je 2010. godine Sud riješio nekoliko predmeta u kojima je bio velik broj predlagatelja. Primjerice, rješenjem broj U-I3610/2010 i dr. od 15. prosinca 2010. Sud nije prihvatio 1.012 prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom nekoliko odredbi Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, dok je odlukom i rješenjem broj U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010. odlučio o 73 prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom nekoliko odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. a) Predmeti signature U-I Sud je u 2010. ukinuo ukupno sedam zakona odnosno pojedinih njihovih odredbi, i to: - na vlastitu inicijativu, na temelju članka 38. stavka 2. Ustavnog zakona, Sud je pokrenuo postupak i ukinuo članak 20. stavak 1. Zakona o obrtu (U-I-2771/2008) i članak 5. stavke 3. i 5. Zakona o mirovinskom osiguranju (U-I-988/1998 i dr.); - na zahtjev 64 zastupnika Hrvatskog sabora Sud je ukinuo pojedine odredbe članka 199. i 228. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (U-I-3084/2008); - po prijedlozima predlagatelja, Sud je pokrenuo postupak i ukinuo članak 38. stavak 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (U-I-1029/2007), članak 55. Zakona o socijalnoj skrbi (U-I-4170/2004), članak 117. stavak 3. Zakona o zemljišnim knjigama (U-

27

I-831/2006) i članak 15. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (U-I-4042/2005 i dr.); - po prijedlozima predlagatelja, Sud je (samo) pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom više odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (U-I-763/2009) i članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Kako bi općenito utjecao na unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete zakona, ne samo ukidanjem neustavnih propisa i ukazivanjem zakonodavcu na povrede Ustava počinjene ukinutim propisima, Sud je u svojim odlukama tijekom 2010. godine (primjerice: U-I769/1998, 29. rujna 2010.) često ponavljao svoje stajalište o zahtjevima koje moraju ispunjavati zakoni da bi bili usklađeni s vladavinom prava (stajalište je Sud prvi puta izrazio u odluci i rješenju broj: U-I-659/1994 i dr. od 15. ožujka 2000.). Sud je u svojim odlukama (primjerice: U-I-4170/2004, 29. rujna 2010.) utvrđivao i društvene odnose koji ulazi u područje slobodne prosudbe zakonodavca, a istodobno je određivao i granice ovlasti zakonodavca kad odlučuje o uređivanju tih odnosa (pri uređivanju tih odnosa zakonodavac je dužan uvažavati zahtjeve koje pred njega postavlja Ustav, a osobito one koji proizlaze iz načela vladavine prava i one kojima se štite određena ustavna dobra i vrednote); Broj neprihvaćenih prijedloga za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom znatno premašuje broj onih prihvaćenih, pa bi se moglo zaključiti da zakonodavac kod donošenja zakona sve više uvažava pravna stajališta Suda. Osim navedenog, Sud se u 2010. godini poslužio još jednim načinom utjecaja na zakonodavca da unaprijedi i poboljša kvalitetu zakona. Prema članku 125. alineji 5. Ustava, Sud prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor. U 2010. Sud je podnio tri izvješća Hrvatskom saboru: - Izvješće broj: U-X-2270/2010, 12. svibnja 2010., o uočenoj pojavi propuštanja zakonskog uređenja ustrojstva i djelokruga Ureda predsjednika Republike Hrvatske (druga rečenica članka 106. stavka 2.). Na temelju tog izvješća, ustavotvorac je u Promjeni Ustava iz 2010. izmijenio članak 106. stavak 2. Ustava; - Izvješće broj: U-X-6472/2010, 8. prosinca 2010., o nejednakoj težini biračkog glasa u izbornim jedinicama određenima člancima 2. do 11. Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora; - Izvješće broj: U-X-6670/2010, 8. prosinca 2010., o primjeni članka 5. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 121/10.). Tim instrumentom Sud se počeo služiti 2005. godine kada je podnio prvo izvješće Hrvatskom saboru. Primjerice, u Izvješću broj: U-X-835/2005 Sud je izvijestio Hrvatski sabor o potrebi uređenja postupka zaštite prava na suđenje u razumnom roku. U skladu s tim izvješćem Suda, zakonodavac je postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku krajem 2005. godine uredio u Zakonu o sudovima. Nadalje, u Izvješću broj U-X-80/2005, 1. lipnja 2006., Sud je izvijestio Hrvatski sabor o pojavi neustavnosti u načinu izrade pročišćenih tekstova zakona. Iako sa zakašnjenjem, mora se istaknuti da je u studenom 2010. godine Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora prvi put objavio pročišćene tekstove zakona koji su izrađeni u skladu s okvirnim pravilima sadržanim u navedenom izvješću. Riječ je o Zakonu o sudovima ("Narodne novine" broj 122/10.) i Zakonu o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 130/10.). Sud te objave smatra naznakom budućeg pravilnog postupanja nadležnog

28

parlamentarnog odbora pri izradi pročišćenih tekstova zakona, ali i poticajom svim tijelima nadležnim za izradu pročišćenih tekstova normativnih akata da slijede njegov primjer (vidi Izvješće U-X-1435/2011). b) Predmeti signature U-II Sud je u 2010. utvrdio neustavnima četiri druga propisa (U-II-2535/2007, U-II-296/2006, U-II-3982/2006 i U-II-589/2006), a jedan je ukinuo (U-II-3357/2008). Na poboljšanje kvalitete drugih pravnih propisa Sud utječe u prvom redu odlukama kojima ukida neustavne i nezakonite propise, odnosno utvrđuje njihovu neustavnost (u slučaju kad u trenutku odlučivanja Suda oni više nisu na snazi), ali i ponavljanjem svojih pravnih stajališta i u rješenjima kojima ne prihvaća prijedloge jer ne smatra svrsishodnim ukidati propise. Riječ je, primjerice, o načelnom pravnom stajalištu Suda o neprihvatljivosti mijenjanja završne odredbe zakona ili drugih propisa, o obvezi propisivanja u pravilniku datuma njegova stupanja na snagu (U-II-263/2007, 14. rujna 2010.) ili o ustavnoj zabrani povratnog djelovanja drugih propisa (U-II-2535/2007, 14. rujna 2010.). I promjenom svoje prakse, na način da mijenja svoja dotadašnja stajališta te prihvaća nadležnost za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom propisa za čiju ocjenu se u ranijoj praksi oglašavao nenadležnim, Sud djeluje na povećanje stupnja unutarnje pravne konzistentnosti cjelokupnog pravnog poretka Republike Hrvatske. Primjerice, u predmetu U-II-3464/2006, 31. ožujka 2009., Sud je zauzeo stajalište da Uredba o unutarnjem ustrojstvu Obavještajne agencije, koju je 15. svibnja 2003. donijela Vlada Republike Hrvatske, a koja nije objavljena u "Narodnim novinama" jer je označena stupnjem tajnosti "državna tajna", nije drugi propis i da Sud nije nadležan ocjenjivati njezinu ustavnost i zakonitost. Međutim, u odluci broj: U-II-296/2006, 27. listopada 2010. Sud je meritorno odlučivao o aktu označenom kao "državna tajna" i neobjavljenom u Narodnim novinama, zauzevši stajalište da takva oznaka akta (državna tajna) ne utječe na ovlast Suda da ispituje njegovu ustavnost i zakonitost. Nadalje je utvrdio da je Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova neustavna jer nije objavljena u Narodnim novinama, pa je naložio Vladi Republike Hrvatske da osigura objavu Uredbe u Narodnim novinama u roku od 90 dana od dana objave odluke Suda. Navedena je uredba objavljena u Narodnim novinama broj 17/11. Javne objave odluka Suda (v. Poseban cilj 2) nedvojbeno pomažu donositeljima pravnih propisa kao praktični vodič pri izradi i donošenju budućih propisa. Rezultati tog utjecaja Suda na opće unapređenje i poboljšanje kvalitete zakona i drugih pravnih propisa, međutim, ne mogu se iskazati egzaktnim pokazateljima. To ne pokazuje ni broj primljenih predmeta apstraktne kontrole, ali ni broj odluka u kojima je Sud ukinuo zakone i druge propise zbog njihove nesuglasnosti s Ustavom. Međutim, može se konstatirati činjenica da je u opadanju broj predmeta ocjene suglasnosti zakona s Ustavom i drugih propisa s Ustavom i zakonom u kojima se ukazuje na one propuste koje je Sud već više puta ocijenio ustavnopravno neprihvatljivima, iako je općenito broj predmeta u porastu.

A506000 ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 94 izvršenje/plan

A506000-ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE

31.061.077

29.092.176

29

TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH

Opis aktivnosti / projekta U okviru proračuna Suda primarna je aktivnost "Zaštita ustavnosti i zakonitosti, zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom". Kroz navedenu aktivnost financiraju se rashodi poslovanja, odnosno rashodi za zaposlene i materijalni troškovi. Za potrebe rashoda poslovanja u 2010. godini planirana su sredstva u iznosu od 31.061.077 kn, što čini 54,4% ukupnog proračuna Suda, dok su troškovi ostvareni u visini 29.092.176 kn, odnosno 93,7 % planiranih sredstava. U strukturi rashoda poslovanja materijalni troškovi realizirani su u iznosu od 5.573.763 kn, odnosno 76,2 % od 7.319.000 kn planiranih sredstava. Najznačajnije uštede ostvarene su u okviru troškova tuzemnih službenih putovanja, energije - s posebnim naglaskom na motorna goriva, usluge telefona, intelektualne usluga i reprezentaciju kao rezultat uvođenja mjera maksimalne štednje i racionalizacije u skladu s antirecesijskim mjerama Vlade Republike Hrvatske te odgovornog ponašanja svih zaposlenika Suda. Ipak, određena odstupanja realiziranih troškova u odnosu na planirane rezultat su preseljenja Suda na privremenu lokaciju 2009. godine. Prilikom planiranja proračuna za 2010. godinu nisu bile moguće detaljnije procjene troškova energije i komunalnih usluga. Rezultat toga su realizirani troškovi u iznosu 783.146 kn u odnosu na planiranih 1.089.000, odnosno 71,9%. Iz istog razloga zabilježeni su niži troškovi za 298.859 kn ili 43% u odnosu na planiranih 695.000 kn na materijalu i uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, budući da nije bilo većih intervencija na popravcima zgrade i inventara. Na rashodima promidžbe i informiranja te ostalih usluga planirano je 660.000 kn, dok je izvršeno 313.930 odnosno 47,6%. Navedeno odstupanje nastalo je zbog toga što se odustalo od izdavanja trojezične monografije o ustavnom sudstvu, za što su osigurana sredstva u 2011. godini kada je planirano održavanje međunarodne konferencije kojom bi Sud ujedno obilježio 20. godišnjicu djelovanja u Republici Hrvatskoj.

K506003 INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K506003INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA

430.000

428.796

Opis aktivnosti / projekta Za redovno ulaganje u osuvremenjivanje informatičke opreme u okviru kapitalnog projekta "Informatizacija Ustavnog suda" planiran je iznos od 430.000 kn, od čega je realizirano 428.796 kn ili 99,7%.

K506004 OPREMANJE USTAVNOG SUDA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

30

K506004OPREMANJE USTAVNOG SUDA

185.000

82.520

45

Opis aktivnosti / projekta U okviru kapitalnog projekta "Opremanje Ustavnog suda", za ulaganje u dugotrajnu imovinu, dakle nabavku namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te knjiga za biblioteku, planom proračuna u 2010. godini predviđeno je 185.000 kn, a realizirano 82.520 kn ili 44,61%. Relativno niska razina izvršenja uzrokovana je time što se Sud nalazi na privremenoj lokaciji te su navedene nabavke svedene samo na nužni minimum zamjene dotrajale opreme koja se nije mogla redovitim održavanjem staviti u funkciju.

K506032 ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 66 izvršenje/plan

K506032-ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4

25.454.792

16.696.344

Opis aktivnosti / projekta Kapitalni projekt "Adaptacija palača Trg sv. Marka 3 i 4" ima izuzetno velik utjecaj na visinu i izvršenje cjelokupnog proračuna Suda za 2010. godinu. Naime, riječ je o adaptaciji i preuređenju gornjogradskih dviju palača s pripadajućim dvorišnim objektima, inače stalnom mjestu sjedišta Suda. Godina 2010. bila je druga u planiranom trogodišnjem razdoblju u kojoj je za najveći dio građevinskih radova planirano 25.45.792 kn. Prilikom tako velikih građevinskih zahvata, naročito kad se uzme u obzir osjetljivost povijesne jezgre u kojoj se palače nalaze, došlo je do poteškoća oko izvršavanja operativnih planova gradnje vezano uz restauratorske radove koji podliježu posebnom režimu dozvola i suglasnosti nadležnih tijela za očuvanje spomenika kulture. Rezultat je usporavanje dinamike radova zbog čega je u 2010. godini realizirano 16.696.344 kn, odnosno 66,6% planiranih sredstava.

31

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
Uvod
Ukupno izvršenje rashoda Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencije) u 2010. godini odstupa od planiranih rashoda za 9%. Sredstva za rad Agencije financirana su iz dva izvora financiranja i to: -izvor 11 Opći prihodi i primici: planirano 13.225.371, izvršenje 12.801.459, % izvršenja 97% - izvor 51 Pomoći Eu : planirano 5.226.051, izvršenje 3.927.578, % izvršenja 75% . Do značajnijeg odstupanja izvršenja u odnosu na planirana sredstva došlo je jedino u dijelu sredstava financiranih iz izvora 51 Pomoći EU, koji su izvršeni u manjem iznosu od planiranih za 25%. U Agenciji su tijekom 2010. godine provođena dva projekta iz sredstava pomoći EU (IPA 2007 i IPA 2008). Do odstupanja je došlo radi kašnjenja procedura vezanih za ugovaranje i realizaciju projekta «Provedba politike tržišnog natjecanja i državnih potpora u RH) iz programa IPA 2007.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Ukupno 018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

18.451.422

16.729.037

18.451.422

16.729.037

91

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Uvod
Ukupno izvršenje rashoda Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencije) u 2010. godini odstupa od planiranih rashoda za 9%. Sredstva za rad Agencije financirana su iz dva izvora financiranja i to: -izvor 11 Opći prihodi i primici: planirano 13.225.371, izvršenje 12.801.459, % izvršenja 97% - izvor 51 Pomoći Eu : planirano 5.226.051, izvršenje 3.927.578, % izvršenja 75% . Do značajnijeg odstupanja izvršenja u odnosu na planirana sredstva došlo je jedino u dijelu sredstava financiranih iz izvora 51 Pomoći EU, koji su izvršeni u manjem iznosu od planiranih za 25%. U Agenciji su tijekom 2010. godine provođena dva projekta iz sredstava pomoći EU (IPA 2007 i IPA 2008). Do odstupanja je došlo radi kašnjenja procedura vezanih za ugovaranje i

32

realizaciju projekta «Provedba politike tržišnog natjecanja i državnih potpora u RH) iz programa IPA 2007.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 1004-TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE

18.451.422

16.729.037

18.451.422

16.729.037

91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1004 TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

1004-TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE

18.451.422

16.729.037

Opis programa
Programom Tržišno natjecanje i državne potpore nastoji se, sukladno zakonskim ovlastima i raspoloživim ljudskim resursima, djelovati na način da se ili unaprijed onemogući kršenje propisa o zaštiti tržišnog natjecanja ili da Agencija svojim odlukama zabrani ili spriječi ponašanja poduzetnika kojima se krše propisi o zaštiti tržišnog natjecanja. Davanjem mišljenja nadležnim ministarstvima Agencija sudjeluje u izradi zakonodavnog okvira kojim se jača tržišno gospodarstvo. Ciljevi programa su sastavni dijelovi posebnog cilja 2.1. Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata, 2.3. Učinkovitiji način korištenja nacionalnih resursa, te 5.1. Poticanje konkurentnosti hrvatskih regija utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012. godine. Agencija je u 2010. godini izvršila navedeni program ispunjavajući predviđene ciljne vrijednosti. Međutim, podatke o dodijeljenim državnim potporama Agenciji dostavljaju državna tijela koja dodjeljuju te potpore. Budući da s tim podacima Agencija u trenutku izrade ovog Obrazloženja ne raspolaže, nismo u mogućnosti utvrditi jesu li ostvarene ciljne vrijednosti iz cilja 2. Programa.

Zakonske i druge pravne osnove
Postojeću zakonsku osnovu za provođenje programa čine Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine”, broj 122/03) i Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09; u primjeni od 1. listopada 2010.) sa svim podzakonskim aktima donesenim temeljem tih zakona, Zakon o državnim potporama („Narodne novine”, broj 140/05) sa svim podzakonskim aktima donesenim temeljem tog zakona, Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), te Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07).

33

Cilj 1. Stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnosti Opis cilja Donošenjem i primjenom novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i podzakonskih akata temeljem tog zakona namjeravala se pojačati, u skladu s pravnom stečevinom EU, uloga Agencije kojoj se dala ovlast izricanja kazni u prvom stupnju za povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, nastojala se je ojačati pravna sigurnost stranaka, te se je uveo institut oslobođenja ili smanjenja od kazne. Ažurno rješavanje predmeta iz svoje nadležnosti i djelokruga rada još je jedna od važnih aktivnosti kojima se postiže zadani cilj. Važna aktivnost Agencije odnosi se na aktivnu politiku promicanja znanja o tržišnom natjecanju odnosno podizanje svijesti i informiranosti poduzetnika, vladinih i drugih državnih tijela, sindikata, potrošača, sudaca, poslovne i šire javnosti o važnosti i ulozi politike i prava tržišnog natjecanja za daljnji razvitak tržišnog gospodarstva u zemlji. Obrazloženje cilja U 2010. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja i Vladi Republike Hrvatske upućeno je na usvajanje sedam novih podzakonskih akata. Četiri podzakonska akta, zbog izmjena u pravnoj stečevini EU i potrebi dodatnog usklađivanja nisu dostavljena Vladi Republike Hrvatske, već će to biti učinjeno u prvoj polovini 2011. Korisnik odnosno primatelj usluge su svi poduzetnici u Republici Hrvatskoj. U 2010. Agencija je dala 14 stručnih mišljenja središnjim tijelima državne vlasti i poduzetnicima, te je donijela ukupno 186 odluka. Budući da je ciljna vrijednost bila rast od 2% svake godine, a u 2009. doneseno je ukupno 153 odluka, cilj je u potpunosti ostvaren. Cilj 2. Povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora Opis cilja Povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora znači prilagodbu samih poduzetnika kroz razvoj poslovnih strategija i uvođenje nužnih promjena u poslovanju koje će jamčiti njihov opstanak i konkurentnost. Aktivnosti Agencije za postizanje ovog cilja usmjerene su na preusmjeravanje potpora sa sektorskih na horizontalne, smanjenje udjela potpora u BDP-u te nadzor nad dodijeljenim državnim potporama. U Godišnjem izvješću o radu Agencije i Godišnjem izvješću o državnim potporama nalaze se podaci i analize stanja na području državnih potpora, a primjenjuje se metodologija izračuna i iskazivanja podataka o dodijeljenim državnim potporama sukladno metodologiji Europske komisije. Obrazloženje cilja Agencija je 2010. izradila i dostavila Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o radu Agencije i Godišnje izvješće o državnim potporama. Korisnici odnosno primatelji usluge su svi poduzetnici i zainteresirani građani Republike Hrvatske, te je ovaj cilj u potpunosti ostvaren.

34

Prema saznanjima i podatcima kojima Agencija raspolaže, nastavlja se pozitivan trend koji se očituje u smanjenju sektorskih potpora u ukupnom iznosu dodijeljenih državnih potpora kao i u smanjenju iznosa potpora i postotnog udjela potpora u BDP-u u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu. Međutim, točne podatke o dodijeljenim potporama u 2010., u ukupnom iznosu te po vrstama dodijeljenih potpora, Agenciji dostavljaju državna tijela koja ih i dodjeljuju. Takvi sveobuhvatni i konačni podatci poznati su tek krajem tekuće godine za proteklu godinu. Budući da Agencija još uvijek ne raspolaže podatcima o iznosima dodijeljenih potpora u 2010. godini, nismo u mogućnosti povrditi je li u 2010. ostvarena ciljna vrijednost od 5% smanjenja sektorskih potpora u ukupnom iznosu dodijeljenih državnih potpora u odnosu na 2009. godinu, odnosno je li došlo do smanjena iznosa potpora i postotnog udjela potpora u BDP-u u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu. U 2009. nije pokrenut niti jedan postupak nadzora državnih potpora, a u 2010. godini Agencija je pokrenula jedan postupak nadzora nad dodijeljenim državnim potporama. Budući da je ciljna vrijednost bila povećanje postupaka nadzora koji se provode svake godine za 1%, a, cilj je u potpunosti ostvaren. Cilj 3. Promicanje svijesti - jačanje i širenje kulture tržišnog natjecanja Opis cilja Ovaj cilj obuhvaća podizanje svijesti o učincima tržišnog natjecanja na rast konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Agencija aktivno promiče pravo i politiku zaštite tržišnog natjecanja, odnosno podiže svijest o njenoj ulozi i važnosti za daljnji razvoj hrvatskog tržišnog gospodarstva, kako kod poduzetnika tako i kod potrošača i cijele javnosti. Navedeni cilj Agencija ostvaruje objavama svojih rješenja na internetskoj stranici i u službenom glasilu RH, organiziranjem radionica i internih edukacija za svoje zaposlenike te za druga tijela državne uprave, pravosudna tijela, odvjetnike i poduzetnike. Putem projekata financiranih iz sredstava EU, u 2010. održane su radionice, konferencije i drugi oblici edukacije.

Obrazloženje cilja Agencija je u 2010. godini odgovorila na 138 upita i dala je 14 mišljenja. Ukupno je održano 11 internih edukacija te 20 radionica i konferencija financiranih iz sredstava EU s 624 sudionika. Korisnici odnosno primatelji usluge su bili zaposlenici Agencije, poslovna zajednica, suci i odvjetnici, te studentska populacija. Budući da je ciljna vrijednost bila 2% više sudionika na radionicama, a u 2009. ukupan broj sudionika na radionicama je bio 309, cilj je u potpunosti ostvaren.

35

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Uvod
Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju obavljanje administrativnih, analitičkih, informatičkih, informativnih, protokolarnih, savjetodavnih, stručnih i upravno-pravnih poslova kojima se osigurava redovito funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima, te realizaciju specifičnih vladinih programa i strategija usmjerenih na poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva, unapređenje i zaštitu prava nacionalnih manjina, poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske, uspostavljanje učinkovitog sustava središnje javne nabave, unapređenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, suzbijanje zlouporabe droga te uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu. Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske organizacijski je klasificiran u 16 glava odnosno ureda. To su sljedeći uredi: Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednice Vlade Republike Hrvatske, Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, Savjet za nacionalne manjine, Ured za nacionalne manjine, Ured za zakonodavstvo, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH, Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, Ured za protokol Vlade RH, Ured Vlade RH za unutarnju reviziju, Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom, Ured za odnose s javnošću, Ured za ljudska prava, Ured za socijalno partnerstvo, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured za ravnopravnost spolova. Urede je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o Vladi Republike Hrvatske i Zakona o sustavu državne uprave, radi obavljanja poslova iz svog djelokruga i odredila je njihov ustroj. Djelokrug pojedinih ureda određen je i posebnim zakonima (Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Zakon o ravnopravnosti spolova).
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

02005-Vlada Republike Hrvatske 02006-Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske 02010-Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge 02021-Savjet za nacionalne manjine 02025-Ured za nacionalne manjine

29.187.200

26.484.952

2.507.180

2.046.205

82

59.153.607

47.985.857

81

42.602.943

42.382.859

99

13.363.326

6.243.050

47

36

02030-Ured zakonodavstvo

za

3.635.000

3.051.673

84

02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 02040-Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske 02042-Ured za protokol Vlade RH 02044-Ured Vlade RH za unutarnju reviziju 02046-Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom 02050-Ured za odnose s javnošću 02087-Ured za ljudska prava 02089-Ured za socijalno partnerstvo 02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga 02092-Ured za ravnopravnost spolova Ukupno 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

45.387.880

40.344.523

89

4.344.500

2.207.980

51

1.587.375

1.416.153

89

1.648.325

1.520.999

92

13.209.750

10.874.271

82

6.158.250

4.410.761

72

5.716.890

4.404.274

77

1.468.625

1.160.255

79

4.277.000

3.906.605

91

2.457.050

2.024.743

82

236.704.901

200.465.158

85

02005 Vlada Republike Hrvatske
Uvod
Proračunska glava 05 obuhvaća Tajništvo Vlade Republike Hrvatske kojim upravlja tajnica Vlade. Tajništvo Vlade Republike Hrvatske sa svojim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama (Uredom tajnice Vlade, uredima radnih tijela Vlade, Službom razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade Republike Hrvatske te Službom administrativnih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova), čini glavu 020 05 Vlada Republike Hrvatske.

37

Tajništvo obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za potrebe Vlade, te potpredsjednika i članova Vlade. Za Ured predsjednice Vlade Republike Hrvatske Tajništvo obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

02005-Vlada Republike Hrvatske 1010-IZVRŠNA VLAST

29.187.200

26.484.952

29.187.200

26.484.952

91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1010 IZVRŠNA VLAST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

1010-IZVRŠNA VLAST

29.187.200

26.484.952

Opis programa
Vlada Republike Hrvatske najviše je tijelo izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj i obnaša izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. U obnašanju izvršne vlasti Vlada Republike Hrvatske: - vodi vanjsku i unutarnju politiku; - predlaže Hrvatskome saboru donošenje zakona i drugih akata, državni proračun i završni račun, te donošenje strateških dokumenata utvrđenih Programom rada Vlade ili zaključcima Hrvatskoga sabora; - provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora te donosi uredbe za izvršenje zakona; - brine o gospodarskom razvitku zemlje; - upravlja, raspolaže i koristi se imovinom RH te određuje njezinu namjenu; - usmjerava i nadzire rad ministarstava i državne uprave u cjelini; - usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi.

Zakonske i druge pravne osnove
Ustav Republike Hrvatske Zakon o Vladi RH Zakon o sustavu državne uprave Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave Uredba o tajništvu Vlade RH

38

Poslovnik Vlade RH Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske Opis cilja Prikupljanjem rezultata te koordinacijom rada stručnih službi Vlade i njenih radnih tijela osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnost Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima. Vlada Republike Hrvatske obavlja poslove sukladno Zakonu o Vladi Republike Hrvatske i drugim zakonskim propisima, donosi u vlastitoj nadležnosti uredbe, odluke, rješenja i zaključke kojima se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade odnosno provodi utvrđena politika. Vlada RH odlučuje na sjednicama Vlade, a postupak donošenja odluka u cjelini je propisan Poslovnikom Vlade RH. Brojčani podaci o radu Vlade Republike Hrvatske u 2010. godini: 1. Broj sjednica Vlade Republike Hrvatske - broj samo otvorenih sjednica - broj samo zatvorenih sjednica - broj telefonskih sjednica - broj svečanih sjednica 1 1 1575 100 6 3 5 67 53

- broj otvorenih sjednica sa zatvorenim dijelom

- broj sjednica s vladama drugih država 2. Ukupan broj točaka dnevnog reda

2.1. - od toga točaka dnevnog reda s oznakom usklađenosti sa zakonodavstvom EU - od toga skinutih točaka s dnevnog reda - od toga povučenih iz procedure 4 3

2.2. - od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica - od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica - od toga na telefonskim sjednicama 3. Ukupno trajanje sjednica 54 sata i 50 minuta 9 1127

439

- od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica - od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica

43 sata i 5 minuta 11 sati i 45 minuta

39

4. Ukupan broj zakona koje je Hrvatski sabor donio na prijedlog Vlade - od toga zakoni kojima je usklađeno zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije 43 41 - od toga potvrđenih međunarodnih ugovora

163

5. Ukupan broj donesenih akata Vlade

2419

- od toga donesenih akata usklađenih sa zakonodavstvom EU 96 5.1. ukupan broj utvrđenih zakonskih prijedloga 197 - od toga zakonskih prijedloga kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom EU 56

5.2. uredbi

141 19

- od toga uredbe usklađene sa zakonodavstvom EU 5.3. odluka 774

- od toga odluke usklađene sa zakonodavstvom EU 5.4. prijedlozi odluka 128

6

- od toga prijedlozi odluke usklađenih sa zakonodavstvom EU

0

5.5. zaključaka

686 15

- od toga zaključaka usklađenih sa zakonodavstvom EU 5.6. rješenja 493

6. Ukupan broj razmotrenih strateških i analitičkih materijala, te informacija - od toga razmotrenih strateških i analitičkih materijala, te informacija usklađenih sa zakonodavstvom EU 7. Ukupan broj razmotrenih izvješća 3 36

33

8. Ukupan broj mišljenja koje je Vlada uputila Hrvatskome saboru

71

9. Broj interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske

1 128

10. Broj odgovora Vlade Republike Hrvatske na zastupnička pitanja

40

11. Ukupan broj akata upućenih Ustavnom sudu Ustavom i zakonom 27

40

- od toga prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s - od toga odgovora / mišljenja na zahtjeve za pokretanje postupaka za 13 ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom

12. Ukupan broj akata upućenih Upravnom sudu 12

A508000 OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 88 izvršenje/plan

A508000-OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

19.734.000

17.414.516

Opis aktivnosti / projekta U okviru navedene aktivnosti sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske.

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

A508015-NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

8.037.200

7.932.706

Opis aktivnosti / projekta U okviru aktivnosti A508015 Naknade zaslužnim osobama sredstva su utrošena za isplatu stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Na temelju odredbe članka 11. stavka 3. i članka 24. stavka 1. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine, 107/00, 24/01, 22/05 68/07 i 10/08) i članka 3. stavka 1, a u vezi s člankom 5. Zakona o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama (Narodne Novine, 96/93), Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske donosi Odluku o načinu isplate stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Isplata stalne novčane nadoknade vrši se na temelju rješenja Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske po kategorijama u mjesečnim iznosima. Stalne novčane nadoknade uvećavaju se tijekom godine prema porastu plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u tekućem mjesecu prema prethodnom mjesecu, a na osnovu podataka Državnog zavoda za statistiku.

41

02006 Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske
Uvod
Ured predsjednice Vlade Republike Hrvatske obavlja protokolarne, savjetodavne, analitičke i druge stručne i administrativne poslove za potrebe Predsjednice Vlade. U Uredu postoji Odjel za makroekonomsku analizu koji obavlja stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju gospodarskih, društvenih, tehnoloških i drugih trendova i pojava, poslove analize gospodarskih kretanja (monetarna i tečajna politika, fiskalna politika, bankarstvo, financijska tržišta itd.), poslove razvijanja sustava procjena i izrade projekcija, izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o aktualnim gospodarskim zbivanjima na makro i mikro razini, vrednuje mjere ekonomske politike, prati odvijanje strukturnih reformi te održivost gospodarskog rasta i razvoja, ažurira baze podataka te obavlja druge poslove po nalogu Vlade Republike Hrvatske i predsjednice Vlade Republike Hrvatske.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 82 izvršenje/plan

02006-Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske 1024PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

2.507.180

2.046.205

2.507.180

2.046.205

82

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1024 PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 82 izvršenje/plan

1024PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

2.507.180

2.046.205

42

Opis programa
Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske obavlja protokolarne, savjetodavne, analitičke i druge stručne i administrativne poslove za potrebe Predsjednice Vlade, a osobito vrši pripremu stručnih i analitičkih materijala za potrebe Predsjednice Vlade, stručnu obradu materijala za sudjelovanje Predsjednice Vlade u radu Vlade, Užeg kabineta i radu Hrvatskog sabora, koordinaciju odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, sazivanje i pripremu sjednica Užeg kabineta Vlade, te sastanaka Predsjednice Vlade i izradu bilješki s tih sastanaka, te druge poslove po nalogu Predsjednice Vlade.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o sustavu državne uprave Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave Uredba o Uredu Predsjednice Vlade Republike Hrvatske Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske Opis cilja Obavljanjem protokolarnih, savjetodavnih, analitičkih i drugih stručnih i administrativnih poslova za potrebe Predsjednice Vlade Republike Hrvatske osigurava se kontinuirano funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske odnosno omogućuje se uključivanje Predsjednice Vlade Republike Hrvatske u rad Vlade. Navedeno se nastoji realizirati kroz pripremu stručnih i analitičkih materijala potrebnih za interpretaciju gospodarskih, društvenih, tehnoloških i drugih trendova i pojava, a sve kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

A696002 POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 82 izvršenje/plan

A696002POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

2.507.180

2.046.205

Opis aktivnosti / projekta Kroz aktivnost A696002 Poslovanje Ureda Predsjednice Vlade Republike Hrvatske Ured predsjednice Vlade Republike Hrvatske u 2010. godini obavljao je protokolarne, savjetodavne, analitičke i druge stručne i administrativne poslove za potrebe Predsjednice Vlade. Do odstupanja izvršenja u odnosu na plan došlo je iz razloga što nisu realizirana sva planirana službena putovanja.

43

02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge
Uvod
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske ima širok raspon djelovanja, od suradnje na kreiranju i predlaganju novih zakonskih okvira za djelovanje nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj, praćenja provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i mjera Operativnog plana provedbe Strategije, do izrade programa, standarda i preporuka za financiranje djelovanja organizacija civilnoga društva iz državnoga proračuna i drugih javnih izvora, kao i iz pretpristupnih fondova, te pripreme za korištenje strukturnih fondova Europske unije. Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge, Ured koordinira rad tijela državne uprave na području razvoja suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva u donošenju, provedbi i vrednovanju javnih politika, sustavno prati i unaprjeđuje standarde za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, izrađuje učinkovit sustav praćenja i evaluacije financiranih projekata i programa udruga, te provodi projekte i programe Europske unije za potporu razvoju civilnoga društva. Ured provodi projekte za potporu razvoju civilnog društva koje iz programa Europske unije financira i ugovara Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. Osim već završenih projekata iz programa CARDS, PHARE te onih planiranih iz programa IPA, Ured je nadležan i za provedbu programa Zajednice Europa za građane kojim su od 2008. otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. U skladu s Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga kojeg je Sabor usvojio u veljači 2007. godine, Ured radi na poboljšanju standarda za financiranje programa udruga iz državnog proračuna.

U provođenju spomenutih zadaća, Ured usko surađuje sa Savjetom za razvoj civilnog društva kojemu ujedno pruža tehničku, administrativnu, stručnu i financijsku potporu u radu.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 81 izvršenje/plan

02010-Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge 1021-PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH 1647-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

59.153.607

47.985.857

3.022.450

2.768.444

92

56.131.157

45.217.413

81

44

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1021 PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 92 izvršenje/plan

1021-PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH

3.022.450

2.768.444

Opis programa
U okviru ovog programa sredstva su osigurana za pokrivanje osnovnih djelatnosti i funkcioniranja Ureda za udruge kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske za potporu stvaranja uvjeta za partnerske odnose i suradnju s nevladinim, neprofitnim sektorom u RH, kao i sredstva za informiranje i izdavačku djelatnost Ureda, aktivnosti Savjeta za razvoj civilnog društva, te provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o Vladi RH Zakon o sustavu državne uprave Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave Uredba o Uredu za udruge Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata Cilj 1. Kreiranje kvalitetnog okvira za djelovanje nevladinog neprofitnog sektora i njegovu suradnju s državnim tijelima Opis cilja Ured za udruge imao je ključnu ulogu u stvaranju kvalitetnijeg institucionalnog, pravnog i financijskog okvira za djelovanje nevladinog, neprofitnog sektora, te osiguranju dobre apsorpcije fondova EU za nevladin, neprofitni sektor.

A509000 OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

45

(%) A509000-OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE 2.766.450 2.595.288 94

Opis aktivnosti / projekta Sukladno obvezi koordinacije praćenja provedbe mjera Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je godišnje Izvješće o provedbi Operativnog plana za 2009. godinu, koje je Vlada Republike Hrvatske prihvatila na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. Na istoj sjednici usvojeno i Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2009. koje Ured za udruge izrađuje na temelju detaljnih izvješća koje mu o dodijeljenim financijskim potporama udrugama svake godine dostavljaju ministarstva, vladini uredi i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, kao i sve županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj. Uz pomoć Ureda za udruge u 2010. godini oformljen je četvrti saziv Savjeta za razvoj civilnog društva koji je tijekom 2010. godine održao pet sjednica a osnovao je i tri radne skupine za potporu uključivanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika, za praćenje politike financiranja organizacija civilnog društva, i za potporu stvaranju poticajnog okruženja za javno zagovaračke inicijative i podsektorsku suradnju. Tijekom 2010. godine Ured je organizirao javne rasprava o Zakonu o organizacijama koje djeluju za opće dobro, o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj nakon kojih je započeo izradu novog Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga kojime se trebaju uskladiti mjerila, procedure i standardi dodjele financijskih potpora iz javnih domaćih i inozemnih (napose EU) izvora. Ured za udruge u 2010. održao je dva sastanka s predstavnicima tijela državne uprave i javnih institucija, davatelja financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva vezano uz preporuke za razvoj sustava dodjele financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva i sustavu praćenja i vrednovanja natječaja i financiranih projekata. Također, tijekom 2010. održano je i pet dvodnevnih seminara za davatelje financijskih potpora organizacijama civilnoga društva sa regionalne i lokalne razine u Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Splitu i Zagrebačkoj županiji, kako bi se službenike iz lokalne i područne samouprave, kao davatelje financijske pomoći organizacijama civilnoga društva iz javnih izvora na lokalnoj i regionalnoj razini upoznalo s Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga radi promicanja transparentnosti rada, kvalitete programa i aktivnosti koje lokalna i regionalna samouprava financira te primjerenijeg trošenja proračunskih sredstava – novaca poreznih obveznika. U veljači 2010. Ured je organizirao Info dane o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu. Info dani su bili prvo takvo događanje koje je okupilo gotovo sve davatelje financijskih potpora na nacionalnoj razini. Info dani su privukli veliki interes predstavnika udruga koji su tokom dvodnevnih izlaganja imali prilike sakupiti više informacija o natječajima koje će ministarstva, vladini uredi i Nacionalna zaklada raspisivati tokom 2010. U organizaciji Ureda za udruge Dani udruga 2010. održani od 13. do 15. svibnja 2010. u Zadru, bili su posvećeni financiranju projekata udruga iz fondova Europske unije.

46

Ured je kao nositelj ili sunositelj mjera iz drugih nacionalnih programa i strategija realizirao i niz drugih aktivnosti u suradnji s nadležnim ministarstvima i vladinim uredima. Tijekom 2010. Ured za udruge nastavio je s praćenjem projekta udruga financiranih iz fondova Europske unije, s provedbom i planiranjem za provedbu programa i projekata financiranih od strane Europske unije, obavljao je poslove Kontakt točke za Program Unije Europa za građane. Ured je također ostvario nekoliko međudržavnih susreta s institucijama srodnih nadležnosti, te je aktivno doprinosio izradi strateških i programskih dokumenata u području svoje nadležnosti. Programiranje ulaganja u jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva dio je Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. Tijekom godine razrađivale su se prioritetne osi, mjere i institucionalni okvir za provedbu definiranih mjera. Ured za udruge zalagao se za kvalitetno pozicioniranje ulaganja u civilni sektor odnosno za osiguravanje financijskih potpora za projekte kojima se omogućava doprinos organizacija civilnoga društva društveno-gospodarskom rastu i demokratskom razvoju. Ured je predložio i razradio projekte kojima će se financirati potpora malim udrugama koje djeluju na lokalnoj razini; udrugama kojima se promiče volonterstvo kao opće društvenu vrijednost doprinoseći ostvarenju općih ciljeva Europskog socijalnog fonda; udrugama koje provode neovisne zagovaračke aktivnosti i onima koje pružaju inovativne socijalne usluge; te uopće kapacitiranje udruga za korištenje sredstava iz europskih izvora. Ured je u 2010. godini nastavio i s izradom nekoliko ključnih dokumenata kao što su: Operativni program za «Razvoj ljudskih potencijala» (Operative Programme for Human Resource Development) čija je svrha dati osnovu realizaciji pomoći kroz ESF u području razvoja ljudskih potencijala; Organizacijska razvojna strategija (Organisational Development Strategy); Upute za podnositelje prijava (Guidelines for applicants) koje služe kao vodič prijaviteljima na Europski socijalni fond (ESF); Programska nadopuna (Programme Complement) u kojem su dostupne detaljne informacije o mjerama i podmjerama natječaja koje opisuju aktivnosti i indikatori uspješnosti projekata. Svim tim dokumentima radi se na osiguravanju financijskih potpora za projekte kojima se omogućava demokratski, društveni i gospodarski razvoj poštujući načela transparentnosti, otvorenosti, anti-diskriminacije i dobre vladavine. Ciljevi programa su ostvareni u 2010. godini kroz zapošljavanje dva nova djelatnika (u skladu s Odlukom Vlade o zapošljavanju u sklopu IPA programa iz veljače 2010.). Putem seminara i pružanja tehničke podrške za korisnike europskih potpora, kao i putem redovitog praćenja provedbe temeljem analize izvještaja i terenskih posjeta udrugama osigurana je dodatna kvalitetnija podrška djelatnicima udruga uključenima u provedbu projekata EU.

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 71 izvršenje/plan

A509042-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA

46.000

32.471

47

KORUPCIJE

Opis aktivnosti / projekta U provedbi mjera suzbijanja korupcije Ured ima ulogu nositelja 7 mjera Akcijskog plana Strategije suzbijanja korupcije, ponajprije vezanih uz suradnju s organizacijama civilnog društva u području osvještavanja javnosti o štetnosti korupcije, unaprjeđenja transparentnosti donošenja novih propisa te poboljšanje standarda financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna kroz programe izobrazbe i sustavnu informatizaciju postupka natječaja u tijela državne uprave. Sukladno obvezi iz Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata Ured je u studenome 2010. izdao Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja kao vodič za državne i javne institucije, kao i sve ostale zainteresirane, za uključivanje šire javnosti kao aktivnih sudionika u savjetovanja oko donošenja zakona, drugih propisa i akata. Osim što je inicirao imenovanje koordinatora za savjetovanje u svim tijelima državne uprave Ured je proveo i Pilot edukaciju, Civilno društvo i javna uprava namijenjenu koordinatorima za savjetovanje u srpnju 2010. u suradnji s Centrom za stručno osposobljavanje Ministarstva uprave. Edukacija je usmjerena prvenstveno na usavršavanje i obuku državnih službenika u području uključivanja organizacija civilnoga društva u oblikovanje javnih politika te savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom donošenja novih zakona, drugih propisa i akata. Osim aktivnosti vezanih uz primjenu Kodeksa savjetovanja i Smjernica za njegovu primjenu treba istaknuti da je u organizaciji Ureda za udruge i Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (HIDRA) u Hrvatskom saboru, 24. svibnja 2010., održana konferencija Novi oblici komunikacije s građanima. Konferencija je okupila oko 120 predstavnika državnih institucija, akademske zajednice, medija i organizacija civilnoga društva.

1647 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 81 izvršenje/plan

1647-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

56.131.157

45.217.413

Opis programa
U okviru ovog programa sredstva su osigurana za rad Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, za provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, te za provedbu projekata i programa Europske unije za područje civilnog društva.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Operativni plan nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora

48

Cilj 1. Stvaranje uvjeta za kvalitetnu suradnju i savjetovanje s organizacijama civilnog društva u oblikovanju javnih politika Opis cilja Ured je stvarao poticajno okruženje za sudjelovanje organizacija civilnog društva u oblikovanju javnih politika, aktivno demokratsko građanstvo, te za održivost rada organizacija civilnog društva.

A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 104 izvršenje/plan

A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

38.892.227

40.310.891

Opis aktivnosti / projekta Temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu vrši se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva. Na navedenoj aktivonsti planirana sredstva su u iznosu od 38.892.227,00 kuna od čega je utrošeno 40.310.890,90 kuna sukladno stavku 2. članka 50. Zakona o proračunu prema kojem se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 78 izvršenje/plan

A509024-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

130.050

101.869

Opis aktivnosti / projekta Ciljevi programa su ispunjeni organizacijom niza aktivnosti na promidžbi suradnje i savjetovanja s organizacijama civilnoga društva, u svrhu unapređenja transparentnosti postupaka donošenja odluka te uopće okruženja za razvoj civilnoga društva.

49

A509035 CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 148 izvršenje/plan

A509035-CARDS 2004 DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

554.000

819.612

Opis aktivnosti / projekta Izvršenje na navedenoj aktivnosti (izvor sredstava 51 - Pomoći EU) je sukladno stavku 2. članka 50. Zakona o proračunu prema kojem se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava..

A509045 IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

A509045-IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE

11.516.000

00

Opis aktivnosti / projekta Sredstva na navedenoj aktivnosti su u cjelosti ostala neutrošena jer postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga (u nadležnosti Središnje agencije za financiranje i ugovaranje) nije završen tijekom 2010. godine, kako je planirano. Sredstva će biti isplaćena tijekom 2011. kada se završi postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga i ugovaranja.

A509046 PHARE 2006 PPF - JAČANJE KAPACITETA UREDA VLADE RH ZA UDRUGE ZA PRAĆENJE I VREDNOVANJE IPA PROJEKATA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

A509046-PHARE 2006 PPF JAČANJE KAPACITETA UREDA VLADE RH ZA UDRUGE ZA PRAĆENJE I VREDNOVANJE IPA

00

93.997

50

PROJEKATA

Opis aktivnosti / projekta Izvršenje na navedenoj aktivnosti (izvor sredstava 51 - Pomoći EU) je sukladno stavku 4. članka 50. Zakona o proračunu prema kojem se uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u državnom proračunu uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija. U okviru navedene aktivnosti isplaćena su sredstva za konuzltantske usluge na projektu PHARE 2006 Jačanje kapaciteta Ureda Vlade RH za udruge za praćenje i vrednovanje IPA projekata koji je imao za cilj osigurati pomoć Uredu za što kvalitetnije praćenje provedbe projekata i aktivniji doprinos uspješnosti njihove provedbe. Općenito se programom tehničke pomoći osigurava podrška tijelima državne uprave za jačanje vlastitih operativnih kapaciteta, pripremu projekata i natječajne dokumentacije za projekte iz programa IPA.

02021 Savjet za nacionalne manjine
Uvod
Savjet za nacionalne manjine u cilju ostvarivanja i zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br.155/2002;47/2010 i 80/2010 članka 35. stavka 4. i 36. stavak 11.), osigurava sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za potpore udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i to za programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma, programa stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, zajedničke programe koja organizira Savjet za nacionalne manjine, informiranje i osposobljavanje članova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izdavanje časopisa „Manjinski forum“ i održavanje internetske stranice Savjeta za nacionalne manjine.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

02021-Savjet za nacionalne manjine 1018-OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

42.602.943

42.382.859

42.602.943

42.382.859

99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1018 OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

51

(%) 1018-OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA 42.602.943 42.382.859 99

Opis programa
Savjet za nacionalne manjine osigurava sredstva iz Državnog proračuna za sufinanciranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina. Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 17 nacionalnih manjina i njihovih preko 95 udruga ne računajući ogranke (preko 250) u Republici Hrvatskoj. Savjet za nacionalne manjine raspisuje jednom godišnje Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije u područjima: informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije. Predloženi iznosi sredstava, koja se u Državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, temelje se na analizi programa udruga i ustanova nacionalnih manjina, koja kontinuirano pokazuju pozitivni razvitak, te pozitivne učinke, vezane za integraciju nacionalnih manjina u hrvatsko društvo, sa svojim identitetom, te daljnji napredak razine financijske discipline i odgovornost za dobivena sredstva. Poticanjem rada udruga i ustanova nacionalnih manjina upućuje da se putem ostvarivanja programa kulturne autonomije kao krajnji rezultat vidno i značajno poboljšava položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, sukladno politici Vlade Republike Hrvatske i provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Savjet za nacionalne manjine će surađivati u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima. Analizirati učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina. Davati suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o znamenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina, kao i davati mišljenja, prijedloge, analizirati programe javnih radiopostaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radiopostaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja.

Zakonske i druge pravne osnove
Savjet za nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02) raspoređuje sredstva koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj . Rad Savjeta je određen Statutom Savjeta za nacionalne manjine (NN.106/2003) Za dodjelu potpora za programe udruga i ustanovama nacionalnih manjina doneseni su Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova

52

nacionalnih manjina (NN. 129/09), a za praćenje izvršenje programa Metodologiju praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN. 129/09). Cilj 1. Ostvarivanje i unapređivanje prava nacionalnih manjina za kulturnom autonomijom Opis cilja U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet surađuje i s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Stvaranje uvjeta i poticanje prava nacionalnih manjina na jednakost pred zakonom, nediskriminaciju, te unapređivanje položaja nacionalnih manjina, kao i uključivanje predstavnika nacionalnih manjina u javni i politički život Republike Hrvatske, kao relevantnih partnera, promicanjem tolerancije i suživota nacionalnih manjina. Opći cilj je u suglasnosti sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugih zakona i propisa kojima su regulirana prava pripadnika nacionalnih manjina kao i Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

A732003 NACIONALNE MANJINE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A732003NACIONALNE MANJINE

41.336.318

41.256.534

Opis aktivnosti / projekta Sredstva na aktivnosti A732003 Nacionalne manjine utrošena su za davanje potpora za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina u ostvarivanju kulturne autonomije u područjima: informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije, zajedničke programe koja organizira Savjet za nacionalne manjine, informiranje i osposobljavanje članova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izdavanje časopisa „Manjinski forum“ i održavanje internetske stranice Savjeta za nacionalne manjine Provođenje gore navedenih programa i aktivnosti se provodi u skladu sa Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2010-2012. i neposredno je povezana sa Općim ciljem 3. Jačanje pravne države i vladavine prava i posebnim ciljem 3.3. Jačanje zaštite ljudskih prava i sloboda. Savjet za nacionalne manjine potiče i pruža financijsku potporu za ostvarivanje, razvoj, unapređivanje i povećanje kulturnih i informativno-izdavačkih programa udruga i ustanova, koje artikuliraju većinu djelatnosti manjinskih zajednica, te izražavaju potrebu za očuvanjem etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno znače doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvitku Republike Hrvatske, te njihovoj integraciji u hrvatsko društvo, vodeći računa o broju pripadnika nacionalnih manjina, broju članova udruga i ustanova koje okupljaju, dužini djelovanja, te dosadašnjem radu.

53

Davanjem potpora udrugama i ustanovama nacionalnih manjina nastoji se poboljšati i unaprijediti očuvanje etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na njihovom jeziku i pismu. Odobrene potpore se doznačuju udrugama i ustanovama nacionalnih manjina kontinuirano tijekom cijele godine, jedanput mjesečno. Programi se provode svake godine i traju 12 mjeseci.

02025 Ured za nacionalne manjine
Uvod
Ured za nacionalne manjine kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske obavlja stručne poslove u svezi s ostvarivanjem utvrđene politike ravnopravnosti nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. U cilju unaprjeđenja prava nacionalnih manjina Ured provodi mjere za ostvarivanje tih prava, surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave i drugim institucijama kao i s Vijećem Europe u svezi s primjenom dokumenata Vijeća Europe u ostvarivanju prava nacionalnih manjina.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 47 izvršenje/plan

02025-Ured za nacionalne manjine 1020-OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA

13.363.326

6.243.050

13.363.326

6.243.050

47

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1020 OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 47 izvršenje/plan

1020-OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA

13.363.326

6.243.050

54

Opis programa
Ured za nacionalne manjine u okviru svog djelokruga predlaže mjere za ostvarivanje prava i poboljšanje položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ured prati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kao i provedbu Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Pored toga prati provedbu Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.2015. kao i ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama. Ured priprema mišljenja i stručne analize u s vezi s primjenom međunarodnih standarda u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina. te provodi projekte i programe Europske unije za potporu nacionalnim manjinama. Ured prati i primjenu međunarodnih dokumenata kojih je Republika Hrvatska stranka, u prvom redu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Ured obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome te provoditi projekte i programe Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove
Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija. Za provođenje ostvarivanja utvrđene politike ravnopravnosti nacionalnih manjina zakonska osnova su : Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o suzbijanju diskriminacije. Također, zadaće i obaveze Ureda za nacionalne manjine proizlaze i iz Nacionalnog programa za Rome, te Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. i Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011, te Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2008. do 2013. Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provodi se između Europske unije i Republike Hrvatske i Operativnog sporazuma potpisanog između Ureda za nacionalne manjine i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje. Cilj 1. Provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Opis cilja Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina sveobuhvatan je zakon koji uređuje gotovo sva prava nacionalnih manjina, dok je jedan manji dio odredbi uređen posebnim zakonima. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i cijeli zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj osigurao je visoku razinu prava nacionalnih manjina sukladno međunarodnim dokumentima. Izmjenama Ustava Republike Hrvatske poboljšana je ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina, u preambuli Ustava umjesto 10, navode se 22 nacionalne manjine. U cilju praćenja ostvarivanja prava nacionalnih manjina Ured za nacionalne manjine koordinirao je izradu Izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Napredak u ostvarivanju prava nacionalnih manjina vidljiv je iz godine u godinu iz redovitih godišnjih izvješća koje Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom saboru o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja se za potrebe nacionalnih manjina osiguravaju u državnom proračunu. Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za različite namjene od obrazovanja, očuvanja i razvijanja kulturne baštine, kulturnih programa, izdavaštva, programa za Rome i drugih aktivnosti u 2009. godini utrošen je iznos od 157.236.507,75 kuna. Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 26. studenog 2010. godine donio Zaključak o prihvaćanju navedenog Izvješća.

55

U cilju kvalitetnije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Vlada Republike Hrvatske je donijela Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Vlada RH je u rujnu 2010. godine prihvatila izvješće o provođenju Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 2008.-2009. godine.

A513000 POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 77 izvršenje/plan

A513000POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE

1.256.875

969.065

Opis aktivnosti / projekta Do odstupanja izvršenja u odnosu na planirana sredstva došlo je iz razloga što nisu realizirana planirana zapošljavanja državnih službenika u Uredu.

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 36 izvršenje/plan

A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

349.125

124.572

Opis aktivnosti / projekta U okviru navedene aktivnosti Ured je organizirao seminare, okrugle stolove, radne sastanke s udrugama, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjine u svezi s provedbom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kao Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjine. Ured je organizirao seminar o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, kao i stručne rasprave i seminare za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, te predstavnike jedinica lokalne i područne samouprave o učinkovitijem sudjelovanju nacionalnih manjina u društvenom životu. Do odstupanja izvršenja u odnosu na planirana sredstva došlo je iz razloga što je Ured organizirao seminare za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine, radi uštede sredstava. Troškovi su podmireni s pozicija Ureda i Savjeta u jednakom iznosu. Odluka o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina nije donesena tijekom 2010. godine, već će se donijeti 2011. godine nakon novih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

A513013 PROGRAMI ZA ROME
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 78 izvršenje/plan

A513013-PROGRAMI ZA ROME

1.378.000

1.080.131

56

Opis aktivnosti / projekta Vlada Republike Hrvatske posvećuje veliku pozornost provođenju Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. s ciljem integracije i socijalizacije romske nacionalne manjine, te poboljšanja uvjeta života. Ured je koordinirao izradu izvješća o provođenju Nacionalog progama za Rome za trogodišnje razdoblje od 2007.-2009. godine koje je Vlada RH prihvatila 9. prosinca 2010. godine. U okviru navedene aktivnosti sredstva su utrošena za provođenje mjera iz Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2012. Većina sredstava utrošena je s pozicije 3811 Tekuće donacije u novcu u iznosu od 958.862,17 kuna, koje je rasporedilo Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome za poboljšanje uvjeta života Roma. U okviru ove aktivnosti Ured je organizirao i dva seminara o edukaciji i osposobljavanju pripadnika romske nacionalne manjine.

T513020 PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 39 izvršenje/plan

T513020-PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA

10.324.326

4.028.617

Opis aktivnosti / projekta Uz potporu sredstava iz državnog proračuna te sredstvima iz donacije Europske komisije (Phare program ) uređuju se naselja i izgrađuje kompletna infrastruktura u tri romska naselja u Međimurskoj županiji (Piškorovec, Pribislavec i Lončarevo naselje.) Završetak radova i otvorenje naselja očekuje se u krajem I kvartala 2011. godine.

02030 Ured za zakonodavstvo
Uvod
Djelokrug i unutarnje ustrojstvo Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03, 30/04 i 77/09) i Uredbom o Uredu za zakonodavstvo („Narodne novine“, broj 70/01, 12/05 i 140/09). Prema članku 25. Zakona o Vladi Republike Hrvatske: “ Ured za zakonodavstvo daje mišljenje o usklađenosti prijedloga zakona, konačnih prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga Vlade, s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, priprema i izrađuje prijedloge akata koje donosi Vlada i Hrvatski sabor, ukoliko ga za to zaduži Vlada Republike Hrvatske, daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, brine o pravodobnoj objavi zakona i drugih propisa u „Narodnim novinama“, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada“.

Pored gore navedenih poslova, temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za zakonodavstvo: „Ured obavlja poslove koordinacije sustava procjene učinka na gospodarstvo, procjene socijalnog i ekološkog učinka nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje predlaže ili donosi Vlada Republike Hrvatske, te davanje prethodnog mišljenja na iskaz o
57

okvirnoj procjeni učinka propisa kao i davanje mišljenja vezano uz pripremu procjene učinka propisa“. Poboljšanje procesa donošenja odluka Vlade Republike Hrvatske ostvaruje se stručnim i pravovremenim postupanjem Ureda, praćenjem procesa usklađivanja zakona i drugih propisa s pravnom stečevinom EU i međunarodnim dokumentima, koordiniranjem poslova prikupljanja, evidentiranja, obrađivanja i analiziranja podataka o procjeni učinka propisa u suradnji s nadležnim ministarstvima, izradom mišljenja i prijedloga nacrta mjera za daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava, podizanjem razine kvalitete prijedloga akata te stručnom edukacijom i jačanjem kapaciteta Ureda.

Od studenog 2009. godine Ured za zakonodavstvo nadležan je za razvoj sustava procjene učinka propisa, te koordinaciju procesa u suradnju s nadležnim ministarstvima: Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva vezano uz gospodarski učinak, uključujući financijski učinak u suradnji s Ministarstvom financija, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi vezano uz socijalni učinak, te Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva vezano uz ekološki učinak. Od veljače 2010. godine u novoformiranom Odjelu unutar Ureda za zakonodavstvo zaposlena su tri savjetnika od kojih je svatko nadležan za jedno resorno ministarstvo obzirom na prethodno navedenu podjelu Resorna ministarstva, na zahtjev Ureda za zakonodavstvo, imenovala su po četiri ovlaštena predstavnika koja će kontinuirano sudjelovati u uspostavi i razvoju sustava procjene učinka propisa. Do početka travnja 2010. godine pripremljeni su prednacrti strateških dokumenata za razvoj sustava procjene učinka propisa: Prednacrt prijedloga Zakona o procjeni učinka propisa, prednacrti Strategije za procjenu učinka propisa s Akcijskim planom za 2010.g., te prednacrti Metodologije procjene učinka propisa. Svi naprijed navedeni strateški dokumenti su pripremljeni u formi prednacrta i sustavno se dorađuju u suradnji s ovlaštenim predstavnicima resornih ministarstava i konzultantima SIGMA-e (Inicijativom EU i OECD-a).

Tijekom 2010. godine izvršene su sve pripremne aktivnosti za Twinnnig projekt "Procjena učinka propisa". Evaluacija izbora twinning partnera izvršena je 14. svibnja 2010.g., a potom su kao partneri odabrani Ujedinjeno Kraljevstvo i Estonija. Ugovor broj HR/2007/IB/FI/02 službeno je potpisan 11.11.2010.godine.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 84 izvršenje/plan

02030-Ured zakonodavstvo

za

3.635.000

3.051.673

1032-USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM TE KOORDINACIJA SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA

3.635.000

3.051.673

84

58

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1032 USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM TE KOORDINACIJA SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 84 izvršenje/plan

1032-USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM TE KOORDINACIJA SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA

3.635.000

3.051.673

Opis programa
Ured za zakonodavstvo obavlja sljedeće poslove i zadatke: - usklađuje zakone i druge propise sa Ustavom Republike Hrvatske, pravnim poretkom, zakonodavstvom EU i međunarodnim ugovorima; - brine o svim aktivnostima na zakonodavnom području, doprinosi vladavini prava davanjem mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, konačnih prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga Vlade RH s Ustavom RH i pravnim poretkom RH, pripremom i izradom prijedloga akata koje donose Vlada RH i Hrvatski sabor; - koordinira izrada procjene učinka propisa koja će omogućit donošenje kvalitetnijih i jasnijih zakonskih propisa, te samim tim i bolje funkcioniranje pravne države. Bez efikasne koordinacije između ključnih sudionika uključenih u proces, postoji rizik u vezi sa stručnošću i kvalitetom donošenja novih propisa. Zbog toga je nužno osigurati kompletnu analizu i uključenost svih stranaka u proces stupanja novog propisa na snagu; - provodi kontinuiranu izobrazbu stručnog kadra i jača kapacitete Ureda; kroz kontinuiranu edukaciju (seminari, radionice, konferencije) Odjela za razvoj sustava i koordinaciju učinka propisa Ureda za zakonodavstvo u sljedećim institucijama: Ministarstvo uprave, Ministarstvo financija, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF), konzultanti SIGMAe, te twinning partneri (Velika Britanija i Estonija) tijekom 2011. i 2012.g.; - jača međusobnu koordinaciju različitih tijela državne uprave pri donošenju novih propisa, konzultacija, provodi pilot projekte vezano za twinning projekt.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakonska osnova za provedbu navedenog programa uspostavljena je temeljem Ustava i Međunarodnih ugovora.

59

Cilj 1. Učinkovita koordinacija i provedba specifičnih Vladinih programa i strategija kroz poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske Opis cilja Poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske omogućila je kvalitetna izrada procjene učinka propisa, kontinuirana izobrazba stručnog kadra i jačanje kapaciteta Ureda, te kontinuirana koordinacija i suradnja sa svim tijelima državne uprave pri donošenju novih propisa. Tijekom 2010. godine odvijala se iznimno velika aktivnost u izradi stručnih mišljenja na brojne prijedloge zakona i drugih propisa kako bi se ubrzala i održala potrebna dinamika u postupku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

A514000 USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM, TE KOORDINACIJA SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 84 izvršenje/plan

A514000USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM, TE KOORDINACIJA SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA

3.555.000

2.977.563

Opis aktivnosti / projekta Do odstupanja izvršenja u odnosu na plan došlo je iz razloga što nije bilo potrebe za službenim putovanjima savjetnika tijekom 2010. godine jer su se sve pripremne radnje vezane za Twinning projekt "Procjena učinka propisa" odvijale u Republici Hrvatskoj, te su tako sredstva za službena putovanja u cijelosti ostala neutrošena.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Uvod
Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske je zajednička stručna služba, koja obavlja odgovarajuće poslove za Hrvatski sabor, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Ured predsjednika po prestanku obnašanja dužnosti, Ured Predsjednika Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Vladine urede, Središnji državni ured za e-Hrvatsku te Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

45.387.880

40.344.523

60

1016-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

45.387.880

40.344.523

89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1016 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

1016-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

45.387.880

40.344.523

Opis programa
Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: - upravno-pravni, personalni, opći poslovi, poslovi pismohrane i poslovi prijevoza državnih dužnosnika i službenika za gore navedena tijela; - analitičko-normativni, financijsko-planski i računovodstveni poslovi; - rukovanje inventarom, opremom i umjetninama, te vođenje o tome odgovarajućih očevidnika; - nabava, skladištenje, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska; - stručno-tehnički poslovi, a naročito: tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, snimanje sjednica, prijepis te tiskanje materijala sa sjednica i drugih materijala, vođenje urudžbenog zapisnika, prijem i otprema pošte i pismohrana, investicijsko i tekuće održavanje poslovnih zgrada, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi Ured, pružanje ugostiteljskih usluga u internim restoranima i buffetima, zagrijavanje i čišćenje poslovnog i drugog prostora te održavanje zelenila.

Ured po potrebi obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadaću za navedena tijela državne uprave, a koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug njegovih poslova.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o Vladi RH Zakon o sustavu državne uprave Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne vlasti

61

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH Cilj 1. Dobro gospodarenje imovinom i sredstvima Opis cilja Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, financijsko-planskih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje ureda o čijem poslovanju kao zajednička služba skrbi Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. Pored navedenih poslova bitna je i kontinuirana analiza troškova koja ukazuje na nepravilnosti rada pojedinih ureda te doprinosi boljem raspolaganju odobrenih proračunskih sredstava i kvalitetnijem donošenju odluka

A515000 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

A515000-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

44.824.880

39.890.726

Opis aktivnosti / projekta Kroz aktivnost A515000 Opći poslovi za potrebe Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske je uspješno obavljao upravno-pravne, analitičko-normativne, financijsko-planske i druge opće, administrativne i tehničko-pomoćne poslove za kontinuirano funkcioniranje ureda o čijem poslovanju Ured skrbi kao zajednička služba. Navedena aktivnost predstavlja najznačajniju aktivnost koju Ured obavlja.

02040 Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske
Uvod
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. studenoga 2009. godine donijela Uredbu o Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine, 138/09, 78/10; dalje u tekstu: Uredba) kojom se osniva navedeni Ured te propisuje njegov djelokrug i način rada, a izmjenama Uredbe iz lipnja 2010. godine, predviđeni broj državnih službenika povećan je s 15 na 20 izvršitelja.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 51 izvršenje/plan

02040-Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike

4.344.500

2.207.980

62

Hrvatske 1883-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA 4.344.500 2.207.980 51

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1883 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 51 izvršenje/plan

1883-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

4.344.500

2.207.980

Opis programa
Ured za središnju javnu nabavu je stručna služba Vlade Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Ured), koja obavlja poslove središnje javne nabave za središnja tijela državne uprave, uz odgovornost prema poreznim obveznicima, državnom proračunu, obveznicima središnje nabave, te svim gospodarskim subjektima uključenim u javno-nabavno okruženje u cilju ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji, vodeći računa o optimalnom odnosu između kvalitete i cijene nabavljenih roba, radova i usluga, uvažavanju ekoloških i socijalno prihvatljivih načela, održive nabave te poticanju malog i srednjeg poduzetništva. Ured je započeo s operativnim radom tijekom 2010. godine.

Zakonske i druge pravne osnove
Ured za središnju javnu nabavu osnovan je temeljem Uredbe o Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine, br. 138/09, dalje u tekstu: Uredba) Izmjenama Uredbe iz lipnja 2010. godine (Narodne Novine, br. 78/10) redefinirane su nadležnosti Ureda, a predviđeni broj državnih službenika povećan je na 20 izvršitelja. Ured je naručitelj koji za središnja tijela državne uprave, Vladu RH, urede i stručne službe Vlade RH, obavlja središnju javnu nabavu roba i usluga (nabavne kategorije), koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom o određivanju roba i usluga (nabavnih kategorija) središnje javne nabave (Narodne novine, br. 146/09 i 79/10). Cilj 1. Uspostavljanje učinkovitog sustava središnje javne nabave Opis cilja Ured za središnju javnu nabavu utvrđuje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga obveznika središnje javne nabave (16 ministarstava, 3 središnja državna ureda, 9 državnih upravnih organizacija te Vladu RH, urede i stručne službe Vlade RH); istražuje tržište i planira provedbe postupaka javne nabave. Izrađuje dokumentaciju za nadmetanje i ostale potrebne dokumentacije, provodi postupke nabave, sklapa okvirne sporazume, prati izvršenja ugovora i okvirnih sporazuma te analizira uspješnost središnje javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda.

A846001 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

63

(%) A846001-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA 2.839.500 1.534.592 54

Opis aktivnosti / projekta U okviru aktivnosti A846001, Središnja javna nabava, financijski plan za 2010. godinu izvršen je djelomično zbog toga što je Ured započeo s praktičnim radom tijekom veljače 2010. godine, pri čemu nije imao zaposlenih službenika, već 11 privremeno raspoređenih službenika iz drugih tijela državne uprave. Financijskim planom predviđeni broj od 20 službenika popunjavan je postepeno tijekom godine institutom prijelaza iz drugih tijela državne uprave, pri čemu je do rješenja o trajnom rasporedu u Uredu troškove za zaposlene snosilo tijelo iz kojeg je službenik raspoređen na rad u Ured. U prvoj godini dana rada Ureda provedene su pripremne radnje za provedbu postupaka središnje javne nabave, provedena je standardizacija na nabavnoj kategoriji uredski materijal (pilot projekt e-kataloga), te „ad hoc“ standardizacija na ostalim nabavnim kategorijama (ujednačene i korigirane iskazane potrebe pojedinačnih naručitelja). Do kraja 2010. godine završeno je 8 postupaka u 6 nabavnih kategorija/potkategorija, a započeto 6 postupaka u drugih 6 nabavnih kategorija/potkategorija, pri čemu su u 4 nabavne kategorije postignute uštede kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena u iznosu od cca 72,7 milijuna kuna i ostvareno smanjenje administrativnih troškova (objave i radni sati službenika zaduženih za postupke nabave kod pojedinačnih naručitelja).

02042 Ured za protokol Vlade RH
Uvod
Ured za protokol Vlade RH obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, Predsjednice Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

02042-Ured za protokol Vlade RH 1023-PROTOKOL VLADE

1.587.375

1.416.153

1.587.375

1.416.153

89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1023 PROTOKOL VLADE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

1023-PROTOKOL

1.587.375

1.416.153

64

VLADE

Opis programa
Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Ureda za protokol Vlade RH podrazumijeva obavljanje poslova protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, Predsjednice Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske odnosno Ured predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja navedenih dužnosnika; priprema i organizira poslove u svezi posjeta Predsjednice i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu, priprema i organizira službene posjete predsjednika stranih država, predsjednika i potpredsjednika vlada stranih država Vladi Republike Hrvatske; priprema i organizira radne sjednice Vlade Republike Hrvatske van Zagreba, odnosno u drugim županijama kao i svečane sjednice; priprema i organizira obilježavanje državnih praznika, skrbi za tiskanje pozivnica i jestvenika za svečane prigode, skrbi o nabavi poklona te vodi evidenciju istih; priprema i organizira prijeme i sastanke veleposlanika stranih država i visokih dužnosnika međunarodnih organizacija kod Predsjednice i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Ured obavlja i poslove ceremonijala posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Republiku Hrvatsku koje se odvijaju u zgradi Vlade Republike Hrvatske, ili na drugim lokacijama, a u kojima sudjeluju Predsjednica i potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o sustavu državne uprave Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave Uredba o Uredu za protokol Vlade RH Uredba o izmjenama Uredbe o Uredu za protokol Vlade RH Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske Opis cilja Obavljanjem protokolarnih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, Predsjednice Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske koji su navedeni u Obrazloženju programa osigurava se kontinuirano funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

A686000 PROTOKOL VLADE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

A686000-PROTOKOL VLADE

1.573.375

1.405.114

Opis aktivnosti / projekta Kroz aktivnost A686000 Protokol Vlade Ured za protokol Vlade Republike Hrvatske u 2010. godini obavljao je poslove za potrebe Vlade Republike Hrvatske, Predsjednice Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske odnosno

65

predlagao, osmišljavao i provodio aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja navedenih dužnosnika.

02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju
Uvod
Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju je kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske odnosno njezinih ureda i stručnih službi tijekom 2010. godine obavljao sljedeće poslove i zadatke: - unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade, - reviziju administracije, financijskog i tehničkog upravljačkog sustava kod korisnika proračuna ovlaštenih za provedbu programa i projekata koje financira Europska unija, - davanje stručnih mišljenja u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade, - praćenje provedbe preporuka prema planu djelovanja iz prethodno obavljenih revizija, - izrade izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, - izrade strateških i godišnjih planova unutarnje revizije ureda i službi Vlade, - izrade godišnjih izvješća unutarnje revizije te pojedinačnih ili povremenih izvješća unutarnje revizije, - procjenu sustava, procesa i sustava unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika, - analizu i ocjenu poslovnih funkcija iz nadležnosti ureda i službi Vlade. Financijski plan Ureda izrađen je u skladu sa Strategijom Vladinih programa za razoblje 2010.2012. godine odnosno ciljem pod rednim brojem 1.1. Učinkovito upravljanje javnim financijama.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 92 izvršenje/plan

02044-Ured Vlade RH za unutarnju reviziju 1015-UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI

1.648.325

1.520.999

1.648.325

1.520.999

92

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1015 UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 92 izvršenje/plan

1015-UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI

1.648.325

1.520.999

66

Opis programa
Primarna zadaća Ureda za unutarnju reviziju je da, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade, obavlja unutarnju reviziju ureda i stručnih službi Vlade neovisno i objektivno, utvrđuje ostvarenje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju analize i procjena sustava unutarnjih kontrola. Ciljevi provedbe programa su povećanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja ureda i stručnih službi Vlade, maksimiziranje broja obavljenih unutarnjih revizija za koje su izrađena konačna izvješća te povećanje kvalitete obavljanja poslova iz djelokruga Ureda čijim će se ostvarenjem podržati kontinuirano funkcioniranje Vlade u cjelini.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 141/2006), Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ 35/2008), Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju („Narodne novine“ 56/2009), Strategija razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2009.-2011. godine Cilj 1. Povećati efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i stručnih službi Vlade. Opis cilja Obavljanjem poslova unutarnje revizije kod ureda i drugih stručnih službi Vlade analizira se i utvrđuje ostvarivanje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju procjena sustava unutarnjih kontrola, a davanjem preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka te praćenjem njihove provedbe utječe se na povećanje efikasnosti i ekonomičnosti njihova poslovanja. Unutarnji revizori su u 2010. godini u obavljenih 14 revizija u uredima i stručnim službama Vlade kao i u jednom tijelu s kojim Ured ima potpisan sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije dali 126 preporuka za uklanjanje uočenih slabosti i nedostataka. Od tog broja u predmetnoj godini provedeno je 114 preporuka, djelomično ih je provedeno 6, a neprovedene su 3 preporuke kojima još nije istekao rok provedbe. Cilj 2. Maksimizirati broj obavljenih unutarnjih revizija za koje su izrađena konačna izvješća. Opis cilja Ured obavlja poslove unutarnje revizije na temelju godišnjeg plana odobrenog od strane čelnika ureda, stručnih službi odnosno tijela čiji će procesi biti predmet revizije u godini na koju se godišnji plan odnosi. Cilj je potpuna realizacija godišnjeg plana odnosno dovršetak svih planiranih i započetih revizija, a Ured ga ostvaraju racionalnim korištenjem raspoloživih ljudskih kapaciteta kao i kontinuiranim osnaživanjem suradnje i komunikacije s revidiranim subjektima. Godišnjim planom unutarnje revizije za 2010. godinu planirano je obavljanje šest (6) unutarnjih revizija od čega dvije (2) nacionalne revizije i četiri (4) revizije vezane uz programe Europske unije. Sve planirane revizije su i obavljene odnosno za svih šest revizija izrađena su Konačna izvješća. Također je obavljeno, temeljem zahtjeva Nacionalne dužnosnice za ovjeravanje, osam (8) neplaniranih (ad hoc) revizija od kojeg broja su sve bile vezane uz programe Europske unije. Za sve obavljene revizije izrađena su Konačna izvješća.

67

A687000 UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 92 izvršenje/plan

A687000-UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI

1.634.025

1.506.822

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost A 687000 Unutarnja revizija ureda i tijela javne vlasti odnosi se na jedinu djelatnost koju Ured, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade, može obavljati, a to su poslovi unutarnje revizije ureda, stručnih službi i tijela javne vlasti s kojima Ured ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije.

02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom
Uvod
Direkcija za korištenje službenih zrakoplova (u daljnjem tekstu Direkcija) je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje zračnog prijevoza za vlastite potrebe tijala državne vlasti Republike Hrvatske, te za obavljanje zračnog prijevoza za potrebe pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik Vlada Republike Hrvatske.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 82 izvršenje/plan

02046-Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom 1035-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

13.209.750

10.874.271

13.209.750

10.874.271

82

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1035 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 82 izvršenje/plan

1035-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

13.209.750

10.874.271

68

Opis programa
Direkcija u okviru osnovnog programa ima obvezu redovnog i vrlo kvalitetnog održavanja zrakoplova. Zahtjevi visoko postavljenih zakonskih normi u Europi i svijetu obvezuju nas kao operatera zrakoplova na puno poštivanje istih, odnosno vrlo su bitan segment sigurnosti kod zračnog prijevoza VIP putnika. Sustav održavanja zrakoplova dizajniran je na način da zahtjeva povećani obujam pregleda, servisa i popravak u inozemstvu (Švicarska), što znači i povećanje investicija za izvršenu uslugu i ugradnju materijala, odnosno originalnih dijelova jer u slučaju bilo kakvog odstupanja od zadanih elemenata gubi se svako pravo na osiguranje. S obzirom na Uredbu o Direkciji od 01.07.2010. troškovi izvršenih letova pokrivaju se iz ureda korisnika letova. Za sigurno i kvalitetno odvijanje letova vrlo je važan stručno osposobljen kadar koji se permanentno usavršava u skladu s vrlo zahtijevnim normama na europskom i svjetskom nivou. U slučaju nepoštivanja postavljenih normi plaćaju se visoke kazne, a moguće je i prizemljenje zrakoplova od strane CAA (Civil Aviation Authority) odnosno zabrana letanja u europskom i svjetskom zračnom prostoru.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o Vladi RH Zakon o sustavu državne uprave Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave Uredba o Direkcji za korištenje službenih zrakoplova Cilj 1. Sigurnost i kvaliteta letova Opis cilja Prvenstveni cilj Direkcije je sigurnost i kvaliteta letova, a da bi se isti realizirao, pored tehnički ispravnog i redovno održavanog zrakoplova važno je i konstantno usavršavanje stručnog osoblja odnosno posade zrakoplova. Direkcija za korištenje službenih zrakoplova Vlade RH u 2010. godini ostvarila je 270 službenih letova. Za potrebe predsjednika RH 67, predsjednika Hrvatskoga sabora 26, predsjednice Vlade RH 121, za potrebe Vlade RH 2, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i Ministarstva obrane 3, medicinski letovi 4, itd.

A691000 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 82 izvršenje/plan

A691000-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

13.179.750

10.861.170

Opis aktivnosti / projekta Do odstupanja izvršenja u odnosu na plan došlo je uslijed donošenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (Narodne Novine, 103/2001, 124/2002, 18/2005 i 79/2010) prema kojoj se sredstva za obavljanje usluga zračnog prijevoza osiguravaju u državnom proračunu na pozicijama onih tijela državne vlasti koja koriste usluge zračnog prijevoza koje obavlja Direkcija, a ista se osiguravaju razmjerno udjelu koji tijela državne vlasti imaju u korištenju usluga zračnog prijevoza Direkcije. Uredba se počela primjenjivati 01. srpnja 2010. godine.

69

02050 Ured za odnose s javnošću
Uvod
Ured za odnose s javnošću izvješćuje javnost o politici i aktivnostima Vlade Republike Hrvatske predsjednice i potpredsjednika Vlade, informira Vladu o sadržaju i stajalištima medija i javnosti, obavlja izravnu komunikaciju s građanima, koordinira komunikacijske aktivnosti Središnjih državnih ureda, Vladinih ureda i ministarstava, vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost, poslove akreditacije novinara, druge poslove s time u vezi, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada, sukladno Zakona o medijima i Zakona o elektroničkim medijima.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 72 izvršenje/plan

02050-Ured za odnose s javnošću 1007-INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH

6.158.250

4.410.761

6.158.250

4.410.761

72

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1007 INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 72 izvršenje/plan

1007-INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH

6.158.250

4.410.761

Opis programa
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice: a) Odjel za medije i analitiku b) Odjel za internetski portal i građane

Odjel za medije i analitiku obavlja sljedeće poslove: - pravovremeno, cjelovito i točno obavještavanje domaće i strane javnosti o djelatnosti Vlade Republike Hrvatske i njezinih članova (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja, obavijesti, briefinzi i drugo) - davanje odgovora i informacija na pitanja novinara - organiziranje medijskog praćenja rada Vlade - organiziranje medijskih i javnih nastupa članova Vlade

70

- pripremanje i izvedbu medijskih kampanja i događaja vezanih uz Vladine programe (u suradnji s resornim ministarstvima) - poslove akreditacije novinara koji prate rad Vlade - tekstualne i kvantitativno-kvalitativne analize medijskih objava - informiranje Vlade o sadržaju i stavovima medija i javnosti o pojedinim temama - organiziranje ispitivanja javnog mijenja - praćenje medijskih objava o Vladi - pripremanje svih materijala za javne istupe predsjednika i potpredsjednika Vlade - vođenje baze podataka Odjela.

Odjel za internetski-portal i građane obavlja sljedeće poslove: - pružanje potpunih i točnih informacija građanima i cjelokupnoj javnosti o aktivnostima i politici Vlade - uređivanje, izdavanje, te distribucija biltena, brošura, letaka i drugih publikacija koji informiraju javnost o radu i aktivnostima Vlade - pripremanje i održavanje web portala Vlade - izravna komunikacija s građanima (upiti, predstavke i žalbe građana, pisma građana, elektronska pošta građana, besplatni fax i telefoni i sl.) - analiza podataka dobivenih iz komunikacije s građanima - poslove vezane uz unutarnje informiranje - poslove vezane uz Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima - poslove vezane uz Zakon o pravu na pristup informacijama - vođenje baze podataka Odjela.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o medijima Zakon o elektroničkim medijima Zakon o pravu na pristup informacijama Cilj 1. Jačanje percepcije javnosti o radu Vlade Republike Hrvatske Opis cilja Informiranjem javnosti i Vlade RH želi se postići pravovremeno, cjelovito i točno obavještavanje domaće i strane javnosti o djelatnostima Vlade i njezinih članova čime se stvara jasna percepcija javnosti o radu Vlade, ali i povratna informacija od javnosti o poduzetim aktivnostima od strane Vlade Republike Hrvatske. Program se nastoji realizirati organiziranjem medijske podrške sastancima Vladinih dužnosnika, sjednicama Vlade, kampanjama i događajima vezanim uz Vladine programe, posjetima državnika i drugih gostiju te drugim događajima vezanim uz rad Vlade i njenih članova; sastavljanjem i distribucijom obavijesti, priopćenja i drugih materijala za medije; dnevnom komunikacijom s novinarima te davanjem odgovora i informacija na novinarske upite; ažuriranjem i održavanjem Vladinih Internet stranicama na kojima se mogu naći svi podacima vezani za rad Vlade; dežurstvima na Otvorenom telefonu, te odgovaranjem na pisma i predstavke građana upućene pisanim putem te putem elektroničke pošte.

71

A518000 INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 72 izvršenje/plan

A518000INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH

6.053.250

4.371.022

Opis aktivnosti / projekta Na aktivnosti A518000 Informiranje javnosti i Vlade RH sredstva su utrošena na obavljanje poslova vezanih za informiranje javnosti o politici i aktivnostima Vlade RH. U tu svrhu se uređuje, održava i nadograđuje internetski portal Vlade RH. S ciljem informiranja Vlade o stajalištima medija i javnosti sustavno se pratio tiskani, elektronski i internetski mediji, izrađivao press-cliping i ostala pisana izvješća. Do odstupanja izvršenja u odnosu na plan došlo je iz razloga što je Ured za odnose s javnošću Vlade RH, sukladno mjerama štednje i Programu gospodarskog oporavka koje provodi Vlada RH, odustao od ranije predviđenih projekata. Naime, naknadno smo utvrdili da su uštede koje postižemo odustajanjem od projekata, kao što su izdavanje Vladinog biltena Croatia in focus, znatne. Rad Vlade medijski je dobro popraćen, stoga nismo imali potrebu za projektima i emisijama u svrhu informiranja javnosti o radu Vlade, za koja su se u ranijim godinama odvajala sredstva, te su i sad bila planirana. Dio ušteda postignut je angažmanom djelatnika u uredu, na ovakvim projektima.

02087 Ured za ljudska prava
Uvod
Ured za ljudska prava osnovan je Uredbom o Uredu za ljudska prava (»Narodne novine«, br. 22/2001, 70/2001, 3/2006, 100/2007, 29/2008, 15/2009), kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih uz zaštitu i promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Navedenom Uredbom definiran je djelokrug rada Ureda za ljudska prava. Unutar Ureda za ljudska prava ustrojeni su Odjel za suzbijanje trgovanja ljudima, poslove međunarodne suradnje te rad s predstavkama i pritužbama građana i Odjel za praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava te suradnju s organizacijama civilnog društva. Djelokrug Ureda za ljudska prava je • izrađivanje dokumenata koji definiraju sustav zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i prati njihovu provedbu; • davanje stručnih mišljenja na prijedloge zakona, nacionalne strategije, planove, programe i politiku Vlade Republike Hrvatske iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava; • praćenje domaćeg zakonodavstva iz područja ljudskih prava • koordinira i pruža stručnu podršku županijskim koordinacijama za ljudska prava • suradnja sa Hrvatskim saborom i njegovim tijelima • suradnja s tijelima državne uprave • analiza godišnjih izvješća o radu svih pravobranitelja i prijedlozi Vladi Republike Hrvatske o poduzimanju određenih mjera za poboljšanje stanja u područjima ljudskih prava

72

• vođenje evidencije o međunarodnim instrumentima i pokretanje inicijativa za ratificiranje određenih instrumenata; • praćenje provedbe međunarodnih obveza Republike Hrvatske na području ljudskih prava; • suradnja s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama; • praćenje izvješća međunarodnih organizacija o stanju ljudskih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj • Ured za ljudska prava sudjeluje kao stručno tijelo u 3 pregovaračka poglavlja za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i to: u poglavlju 19: „Socijalna politika i sigurnost“, u poglavlju 23: „Pravosuđe i temeljna prava“ i u poglavlju: 24 „Pravda, sloboda, sigurnost“ • organiziranje seminara/treninga/okruglih stolova za različite ciljane skupine o širokom rasponu tema vezanih uz ljudsko-pravnu problematiku • obilježavanje važnih međunarodnih datuma vezanih iz različita područja ljudskih prava • uređivanje internetske stranice Ureda za ljudska prava (www.ljudskaprava-vladarh.hr ) i internetske stranice PROGRESS projekta (www.suzbijanjediskriminacije.hr)
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 77 izvršenje/plan

02087-Ured za ljudska prava 1011-LJUDSKA PRAVA 1013-NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA 1436-SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA 1850POVJERENSTVO AZIL

5.716.890

4.404.274

4.023.515

2.794.181

69

266.500

239.659

90

1.035.000

1.026.008

99

391.875 ZA

344.426

88

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1011 LJUDSKA PRAVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

73

1011-LJUDSKA PRAVA

4.023.515

2.794.181

69

Opis programa
Navedeni program sastoji se od niza aktivnosti. Prva takva aktivnost je A 681 000 Osnovna aktivnost Ureda koja se sastoji se od rashoda za zaposlene, materijalnih, računalnih, intelektualnih i osobnih usluga i ostalih usluga koje su neophodno za funkcioniranje rada Ureda. Druga aktivnost je A 681 042 Centar za ljudska prava. Vlada Republike Hrvatske, donijela je 20. svibnja 2008. godine Uredbu o osnivanju Centra za ljudska prava. Sukladno toj Uredbi, Centar za ljudska prava jedna je od najvažnijih institucija u području zaštite ljudskih prava. Na stavkama Ureda bila su osigurana financijska sredstva za nesmetan rad Centra za ljudska prava u 2010. godini. Treća aktivnost je A 681 047 PROGRESS – NEDISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST. Ured za ljudska prava je kontakt tijelo za četvrtu komponentu Programa unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS. Sukladno tome, Ured za ljudska prava kroz 2009. godinu i siječanj 2010. godine provodio je projekt „Potpora provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije“. Troškovi na ovoj aktivnosti odnosili su se na plaćanje računa nastalih provedbom predmetnog projekta. Jedna od aktivnosti je i K 681 037 INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA, čija sredstva su se utrošila na kupnju licenci koje je potrebno plaćati po kvartalima, te zbog mogućnosti nabave nekih od informatičkih sistema, potrebitih za rad Ureda za ljudska prava.

Zakonske i druge pravne osnove
Uredba o Uredu za ljudska prava, Uredba o osnivanju Centra za ljudska prava, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008. – 2011., Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima 2009. – 2011., Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju u programima zajednice Cilj 1. Promicanje ljudskih prava Opis cilja U 2010. godini Ured za ljudska prava je bio tajništvo Povjerenstva za ljudska prava i pružao administrativno tehničku podršku u organizaciji tematskih sjednica. Također, Ured je osiguravao administrativno tehničku podršku Nacionalnom odboru za odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Nadalje, Ured za ljudska prava pruža administrativnu i tehničku pomoć Stručnoj radnoj skupini za praćenje zločina iz mržnje. Nadalje, Ured za ljudska prava koordinira i nadzire provođenje Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008 – 2011, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pridružene mu Akcijske planove. Sukladno tome u 2010. godini Vlada Republike Hrvatske usvojila je dva izvješća – Izvješće o napretku u provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008. – 2011. za 2008. i 2009. godinu (06. listopada 2010.) i Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu nacionalnog plana borbe protiv diskriminacije za 2008. – 2013. za 2008. i 2009. godinu (17. prosinca 2010.). Također, Ured koordinira i pruža stručnu podršku županijskim koordinacijama za ljudska prava te organizira niz okruglih stolova i seminara u cilju promocije i zaštite ljudskih prava, te decentralizacije sustava ljudskih prava.

74

U cilju promocije i zaštite ljudskih prava Ured za ljudska prava svake godine organizira proslavu Međunarodnog dana ljudskih prava te Europskog dana za suzbijanje trgovanja ljudima.

A681051 IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

A681051-IPA I 2009 USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE

1.420.800

00

Opis aktivnosti / projekta Provedba aktivnosti unutar IPA 2009 projekta „Uspostava cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije“ je kasnila, zbog izmjena Projektnog sažetka koje je Europska komisija odobrila u kolovozu 2010. godine. Sukladno tome, planirana sredstva za 2010. godinu nisu utrošena.

1013 NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 90 izvršenje/plan

1013-NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

266.500

239.659

Opis programa
Vezano uz Program – Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima od potpisivanja Konvencije UN-a, a u svrhu usklađivanja sa obvezama preuzetim potpisivanjem navedenih međunarodnih dokumenata, u Republici Hrvatskoj započela je izgradnja cjelovitog sustava suzbijanja trgovanja ljudima. Vlada Republike Hrvatske je sredinom 2002. godine osnovala Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, kao međuresorno tijelo u kojem su imenovani predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga. Nacionalni odbor zadužen je za donošenje programa i planova na području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području. Kao krovno nacionalno savjetodavno tijelo na ovom području, Nacionalni odbor od svog osnivanja aktivno radi na osmišljavanju strategije suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, nacionalni je koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, te stoga Ured vrlo često prisustvuje svim važnijim okruglim stolovima, seminarima, tribinama, konferencijama i ostalim važnim događajima na području Republike Hrvatske, ali i u inozemstvu, vezano uz problematiku trgovanja ljudima. Također, Ured za ljudska prava svake godine svečano obilježava Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima, 18. listopada. Vezano uz to obilježavanje potrebno je osigurati financijska sredstva
75

koja se odnose na najam prostora, najam pozornica, reprezentacije, obavljanja intelektualnih usluga, tiskanja raznih promidžbenih materijala i slično.

Zakonske i druge pravne osnove
Uredba o Uredu za ljudska prava, Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima 2009. – 2011. Cilj 1. Suzbijanje trgovanja ljudima Opis cilja Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvještaj o napretku u provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima 2009. – 2011. 23. srpnja 2010. godine. U cilju suzbijanja trgovanja ljudima, održane su obrazovne aktivnosti za različite ciljane skupine (policijskih službenika, državnih odvjetnika, sudaca, zdravstvenih, prosvjetnih i socijalnih djelatnika, vojnih osoba, predstavnika civilnoga društva, turističkih djelatnika, diplomatsko-konzularnog osoblja, novinara, studenata i učenika) o trgovanju ljudima, te se sukladno tome povećava broj osoba koje mogu prepoznati fenomen trgovanja i posjeduju vještine da sudjeluju u suzbijanju istog. U 2010. godini obrazovano je 500 osoba. Također, organiziranjem javnih događaja na temu suzbijanja trgovanja ljudima podiže se svijest javnosti o neprihvatljivosti ovog fenomena kao i mogućnostima zaštite potencijalnih žrtava trgovanja ljudima. Sukladno tome u 2010. godini organizirana je javna proslava Europskog dana ljudskih prava u svrhu podizanja svijesti javnosti o problemu trgovanja ljudima.

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 90 izvršenje/plan

A681023-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

266.500

239.659

Opis aktivnosti / projekta Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske organizirao je u subotu, 16. listopada 2010. godine, po četvrti puta za redom obilježavanje Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima. Cilj ovog dana je podići javnu svijest o problematici trgovanja ljudima kao jednom od najgorih oblika kršenja ljudskih prava i povrede dostojanstva i integriteta svakog pojedinca, kao i prikazati koje su aktivnosti Vlada Republike Hrvatske i organizacije civilnog društva poduzele na području suzbijanja trgovanja ljudima. Program ovogodišnjeg obilježavanja Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima sastojao se od bogatog kulturno-umjetničkog programa uključujući nastupe popularnih plesnih i glazbenih skupina te kazališnih izvođača i likovnih radionica. Ovom događaju prisustvovale su institucije koje se bave suzbijanjem trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj (Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, Mreža nevladinih udruga PETRA, Hrvatski crveni križ, Međunarodna organizacija za razvoj migracijske politike (ICMPD) te Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj). Na prigodno postavljenim štandovima građani su se mogli dodatno

76

informirati o radu predmetnih institucija na ovom području te su se mogli upoznati sa izloženim brošurama i materijalima.

1436 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

1436-SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

1.035.000

1.026.008

Opis programa
Sredstva na ovom programu namijenjena su za financiranje programa i projekta nevladinih udruga iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava. Kako je suradnja s civilnim društvom jedna od prioritetnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske jedno je od niza tijela državne uprave koje ostvaruje neposrednu suradnju s organizacijama civilnog društva putem financiranja njihovih projekta i programa.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o udrugama, Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, Uredba o Uredu za ljudska prava, Uredba o osnivanju Centra za ljudska prava, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008. – 2011., Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008. – 2013., Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima 2009. – 2011., Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju u programima zajednice Cilj 1. Suradnja s nevladinim udrugama Opis cilja 30. travnja 2010. godine donesena je Odluka o raspodjeli sredstava za projekte organizacija civilnog društva iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava u 2010. godini.

A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA

1.035.000

1.026.008

77

LJUDSKIH PRAVA

Opis aktivnosti / projekta Odlukom o raspodjeli sredstava za projekte organizacija civilnog društva iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava financiraju se: projekti koji promiču prava djece i kulturu nenasilja, projekti udruga mladih – i za mlade – sudjelovanje mladih u odlučivanju, projekti prevencije i suzbijanja različitih oblika nasilja u obitelji, projekti osvješćivanja žena – pripadnica romske nacionalne manjine o ljudskim pravima, projekti poboljšanja položaja žena i mladih s invaliditetom , projekti udruga koje se bave problematikom HIV/AIDS-a i hepatitisa C – provođenje preventivnih programa i destigmatizacijskih aktivnosti s posebnim naglaskom na ovisnike o opojnim drogama, projekti zaštite osoba s duševnim smetnjama, projekti obrazovanja ciljanih skupina (policijskih službenika, državnih odvjetnika, sudaca, zdravstvenih, prosvjetnih i socijalnih djelatnika, vojnih osoba, predstavnika civilnoga društva, turističkih djelatnika, diplomatsko-konzularnog osoblja, novinara, studenata i učenika) o trgovanju ljudima i projekti koji se bave osnaživanjem žena za izlazak iz prostitucije i podizanjem svijesti korisnika usluga pružateljica seksualnih usluga o društvenoj neprihvatljivosti korištenja istih.

1850 POVJERENSTVO ZA AZIL
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 88 izvršenje/plan

1850POVJERENSTVO AZIL

391.875 ZA

344.426

Opis programa
Povjerenstvo za azil je neovisno tijelo, koje odlučuje o žalbama protiv odluka prvostupanjskog tijela, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Povjerenstvo za azil svojim odlukama usmjerava politiku azila prema određenim skupinama stranaca, te u tom smislu postupa kao nadzor nad pravilnim zakonitim postupanjem prvostupanjskog tijela, jednom godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske, aktivno sudjeluje na svim sastancima, okruglim stolovima i drugim događajima koji se odnose na zaštitu ''ranjivih skupina stranaca'', te su u 2010. godinu bila predviđena financijska sredstva za ispunjavanje njihovih obaveza.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o azilu Cilj 1. Osiguranje drugostupanjske zaštite tražitelja azila Opis cilja Povjerenstvo za azil sustavno i kontinuirano rješava žalbe vezane uz područje dodjeljivanja azila.

78

02089 Ured za socijalno partnerstvo
Uvod
Ured za socijalno partnerstvo obavlja slijedeće poslove: -- stručne, administrativno–tehničke i druge poslove za potrebe nacionalnog Gospodarsko – socijalnog vijeća i njegovih stalnih i povremenih radnih tijela -- stručno-administrativne poslove u vezi organiziranja i provođenja postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima -- pruža stručnu i drugu pomoć te koordinira rad i aktivnosti Gospodarsko – socijalnog vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave -- koordinira i posreduje u cjelovitom razvitku socijalnog dijaloga i partnerstva u RH od lokalne do nacionalne razine -- administrativni poslovi za potrebe Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu -- administrativni poslovi za potrebe Etičkog povjerenstva državnih službenika -- stručno-administrativni poslovi za potrebe pripreme radnih sastanaka predsjednice Vlade s predstavnicima HUP-a i sindikalnih središnjica -- stručne poslove vezane uz pripremu određenih radnih sastanaka predsjednice Vlade RH - provedba projekta „Mirenje u rješavanju individualnih radnih sporova“ -- provedba projekta „Mirenje u rješavanju kolektivnih radnih sporova“ -- administrativni i drugi poslovi za potrebe Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-RH -- stručne poslove vezane uz kolektivno pregovaranje Vlade i sindikata državnih i javnih službi -- izrađuje nacrte propisa kojima se uređuju odnosi Vlade, sindikata i poslodavaca, odnosno njihovih udruga i udruga više razine -- potiče uspostavu i razvoj institucionalnog sektorskog socijalnog dijaloga između udruga sindikata i poslodavaca te resornih ministarstava -- pruža stručnu pomoć državnim tijelima, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, sindikatima, poslodavcima i njihovim udrugama te surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim institucijama, ustanovama i udrugama -- sudjeluje u posredovanju pri rješavanju određenih kolektivnih radnih sporova -- obavlja druge poslove sukladno dogovoru ili inicijativi socijalnih partnera i odlukama Vlade RH.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 79 izvršenje/plan

02089-Ured za socijalno partnerstvo 1028-SURADNJA SOCIJALNO PARTNERSTVO ZA

1.468.625

1.160.255

1.468.625

1.160.255

79

79

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1028 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 79 izvršenje/plan

1028-SURADNJA SOCIJALNO PARTNERSTVO

ZA

1.468.625

1.160.255

Opis programa
Poticanje, razvoj i unapređenje sadržaja i učinkovitosti suradnje socijalnih partnera kroz tripartitni, bipartitni i sektorski socijalni dijalog od lokalne do nacionalne razine, putem različitih formalnih i neformalnih tijela, radi stvaranja uvjeta za usuglašavanje stavova socijalnih partnera u područjima gospodarske i socijalne politike, a posebno u provedbi Programa gospodarskog oporavka.

Zakonske i druge pravne osnove
-Zakon o Vladi RH Zakon o sustavu državne uprave Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave Uredba o osnivanju Ureda za socijalno partnerstvo u RH Pravilnik o unutarnjem redu Ureda za socijalno partnerstvo u RH Poslovnik o radu GSV-a Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Poslovnik o radu Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-RH Izmjene i dopune Etičkog kodeksa državnih službenika (NN 49/06,134/08, čl.14.b) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 93/08, čl.118, st.10.) Pravilnik o mirenju u rješavanju individualnih radnih sporova Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja (NN 170/03) Cilj 1. Suradnja za socijalno partnerstvo Opis cilja Pružanje cjelovite logističke potpore u cilju kontinuiranog razvoja i unapređivanja tripartitnih odnosa Vlade RH i socijalnih partnera na nacionalnoj razini, uspostave i razvoja sektorskog socijalnog dijaloga, zatim, ostvarivanja socijalnog dijaloga između predstavnika lokalne, odnosno regionalne (područne) samouprave s predstavnicima udruga sindikata i poslodavaca te ostvarivanje i razvoj svih drugih oblika konstruktivnog dijaloga odgovarajućih dionika, polazeći pri tome od Smjernica europskog socijalnog dijaloga i drugih dokumenata.

80

A685000 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 82 izvršenje/plan

A685000-SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

1.081.973

891.570

Opis aktivnosti / projekta Pružanje cjelovite logističke potpore u cilju kontinuiranog razvoja tripartitnih i bipartitnih odnosa socijalnih partnera u RH, od lokalne do nacionalne razine, uspostave i razvoja sektorskog socijalnog dijaloga, kroz suradnju u okviru institucionalnih tijela i drugih oblika dijaloga, polazeći od zaključenog Sporazuma o Gospodarsko-socijalnom vijeću i drugim oblicima socijalnog partnerstva u RH, Programa rada GSV-a i Smjernica europskog socijalnog dijaloga. U okviru intenzivnih aktivnosti u provedbi konzultacija oko aktualnih gospodarskosocijalnih pitanja u tijeku 2010. godine ostvarene su brojne aktivnosti i radni sastanci predstavnika Vlade RH s predstavnicima udruga sindikata i poslodavaca. U okviru tih aktivnosti Ured za socijalno partnerstvo u RH redovito je obavljao organizacijske aktivnosti i pripremao odgovarajuće radne materijale za navedene radne sastanke. U situaciji gospodarske krize, značajan broj poslodavaca i sindikata tražio je posredovanje ovog Ureda u rješavanju određenih spornih pitanja koja su se odnosila na odredbe kolektivnih ugovora ili međusobne odnose suradnje i izostanka socijalnog dijaloga. Polazeći od značaja odvijanja nesmetanog socijalnog dijaloga na lokalnoj razini, Ured je usmjeravao programsko i dinamičko djelovanje županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća, kako bi ista u što većoj mjeri ostvarivala svoju funkciju.

T685016 MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 36 izvršenje/plan

T685016-MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA

127.802

46.521

Opis aktivnosti / projekta Cilj razvoja projekta je stvaranje organizacijskih, kadrovskih i institucionalnih uvjeta za rješavanje individualnih radnih sporova mirenjem na području svih županija. Edukacijom miritelja, implementacijom mirenja u rješavanju individualnih radnih sporova u kolektivne ugovore, uspostavom institucionalnih uvjeta za provođenje mirenja pri županijskim Gospodarsko-socijalnim vijećima i trgovačkim društvima cilj je stvoriti uvjete u kojima će se najprije određeni radni spor pokušati rješavati bez upućivanja istog u sudski proces. U 2010. godini nastavljeno je provođenje navedenog projekta, s ciljem edukacije miritelja u individualnim radnim sporovima u županijama u RH te poticanje osnivanja ureda za mirenje pri županijama. Tijekom 2010. godine dovršena je edukacija za miritelje na razini županija, održavanjem preostalih edukacija u onim županijama u kojima ista nije obavljena u prethodnim razdobljima (održano je 6 edukacija). Ukupno je educirano 8 trenera miritelja i 242 miritelja na razini županija. Istovremeno, intenzivirale su se

81

aktivnosti na osnivanju Ureda za mirenje pri pojedinim županijama. Tako je tijekom 2010. osnovano 8 takvih ureda. Usprkos uloženim naporima Ureda za socijalno partnerstvo u RH zbog nedovoljne angažiranosti županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća u Karlovačkoj, Požeškoslavonskoj i Zagrebačkoj županiji nisu pravodobno utvrđeni kandidati za provedbu edukacije pa ista u navedenim županijama nije realizirana.

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga
Uvod
Na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Uredbe o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Vlada RH je ustrojila Ured. Zadaće i opis djelokruga rada Ureda su da sustavno prati pojave, razmatra pitanja i obavlja druge poslove u vezi s primjenom Zakona o suzbijanju zlouporabe roga te provedbom Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga. Osim toga, Ured na prijedlog nadležnih ministarstava predlaže donošenje općeg programa za suzbijanje zlouporabe droga te na prijedlog nadležnih ministarstava prijedlog posebnog programa za suzbijanje zlouporabe droga, izrađuje nacrt i razrađuje provedbu Nacionalne strategije koji dostavlja Vladi Republike Hrvatske, koordinira i prati učinkovitost provedbe Nacionalne strategije, dostavlja zaključke Povjerenstva resornim ministarstvima i prati izvršenje istih, prati učinkovitost aktivnosti ministarstava u provedbi programa, analizira podatke službenih evidencija na području suzbijanja zlouporabe droga, surađuje s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama socijalne skrbi, odgojnim, prosvjetnim, kulturnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama, zakladama, sredstvima javnog priopćavanja te pravnim i fizičkim osobama, vodi nacionalni informacijski sustav o drogama radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama, provodi samostalno i u suradnji s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te stručnim ustanovama, obrazovanja i istraživanja vezana uz problematiku ovisnosti o drogama i zlouporabu droga, u svrhu prevencije i obrazovanja vezano za zlouporabu droga, a u cilju informiranja građana o utjecaju i štetnosti istih, osmišljava, koordinira i provodi obrazovnu i medijsku kampanju, surađuje s međunarodnim tijelima, ustanovama, udrugama i pravnim i fizičkim osobama te obavlja i druge poslove na području suzbijanja zlouporabe droga koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga 1029-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

4.277.000

3.906.605

4.277.000

3.906.605

91

82

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1029 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

1029-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

4.277.000

3.906.605

Opis programa
Kroz zadaće i djelokrug rada Ureda navedene u uvodu, sredstva utrošena za ovaj program imaju za cilj povećanu učinkovitost i koordiniranost sustava suzbijanja zlouporabe droga, smanjenje broja ovisnika, smanjene potražnje droga na ilegalnom narko tržištu, veći broj zapljena droga, bolju informiranost većeg dijela javnosti o utjecaju i štetnosti droga, bolju organiziranost nacionalnog sustava praćenja, prikupljanja, analiziranja i posredovanja podataka vezanih uz droge i ovisnosti o drogama, utvrđenu metodologiju prikupljanja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga, educiranost svih subjekata uključenih u sustav borbe protiv ovisnosti, međuresorsku i međunarodnu razmjenu informacija, a osobito jačanje suradnje s nevladinim sektorom budući da isti kroz svoje programe koje provode pružaju pomoć velikom broj osoba koje se susretnu s problemom ovisnosti.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o Vladi RH Zakon o sustavu državne uprave Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave Uredba o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Cilj 1. Suzbijanje zlouporabe droga i uspostava integriranog nacionalnog informacijskog sustava za droge Opis cilja Postignuti ciljevi i rezultati programa koji se provode ogledaju se u sustavnijem pristupu rješavanja problema zlouporabe droga i to institucionalno, formiranje novih timova koji unutar pojedinih tijela državne uprave rade na području suzbijanja zlouporabe droga, veći broj preventivnih i edukativnih programa koje se provede kako od strane državnih institucija, tako i od strane nevladinih institucija, resocijalizacija ovisnika, medijska informiranost javnosti, izvršenje mjera Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno–obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014., kao i rezultati postignuti na temelju provođenja programa međunarodne suradnje i EU projekata. Izrađeno je četvrto Izvješće o stanju problematike droga u RH sukladno EU standardima kao obveza redovnog godišnjeg izvješćivanja EMCDDA-u. Pored navedenog završeni su pregovori o punopravnom sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) te je potpisan Sporazum s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama

83

(EMCDDA). Ured je imao aktivnu međunarodnu i regionalnu suradnju, a inicijativa Ureda za ustrojavanje Regionalnog centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa, uvrštena kao komponenta u projektni prijedlog MUP-a, IPA 2008. Integrirano upravljanje granicom. Uspostavljen je sustav koji osigurava sudjelovanje svih relevantnih resora u prikupljanju i prosljeđivanju podataka. Povećani su kapaciteti prikupljanja podataka, procesuiranja informacija i primjene mrežnog rada što omogućava kvalitetnije podatke. Utvrđena je metodologija prikupljanja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedcima zlouporabe droga.

A530000 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 88 izvršenje/plan

A530000-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

2.102.700

1.860.138

Opis aktivnosti / projekta Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.102.700,00 kuna od čega je utrošeno 1.860.137,72 kuna za obavljanje aktivnosti u cilju smanjivanja posljedica zlouporabe droga i njihovog držanja u granicama snošljivosti.

A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

A530001-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

870.000

860.000

Opis aktivnosti / projekta Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 870.000,00 kuna od čega je utrošeno 860.000,00 kuna za suzbijanje zlouporabe droga. Navedena sredstva imaju za cilj uključivanje svih društvenih sektora od državnih do nevladinih u provođenju zakonodavstva, prevencije, edukacije, liječenja i odvikavanja od ovisnosti, resocijalizacije i ostalih oblika suzbijanja zlouporabe droga kao i na provođenje mjera i zadataka za koje su resorna ministarstva pojedinačno zadužena, kao i koordinaciju i nadzor nad izvršavanjem posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga od prevencije, liječenja, međunarodne suradnje, pomoći nositeljima aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, te nevladinim organizacijama u vidu sufinanciranja programa koji su usmjereni na otklanjanje uzroka i posljedica zlouporabe droga na kvalitetu života ljudi. Nastavljena je intenzivna suradnja s nevladinim organizacijama koje djeluju na području problematike ovisnosti i županijskim povjerenstvima za suzbijanje zlouporabe droga.

A530007 EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA DROGA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

84

A530007-EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA DROGA

155.500

131.312

84

Opis aktivnosti / projekta Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 155.500,00 kuna od čega je utrošeno 131.311,96 kuna. Održano je niz edukacija i tematskih radionica namijenjenih subjektima uključenih u provedbu aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga od kojih izdvajamo održavanje tri Regionalne edukacije o Projektu resocijalizacije ovisnika, kao i edukacije vezane za predstavljanje Nacionalnog programa prevencije ovisnosti.

A530014 PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 94 izvršenje/plan

A530014-PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

437.000

410.328

Opis aktivnosti / projekta Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 437.000,00 kuna od čega je utrošeno 410.327,58 kuna za osmišljavanje, koordiniranje i provođenje obrazovne i medijske kampanje o štetnosti i utjecaju droga u cilju provođenja sustavne kampanje kroz medije i to tiskanjem plakata i edukativnog materijala namijenjenog predškolskoj i školskoj populaciji, obiteljima, zdravstvenim i ostalim djelatnicima, educiranja i informiranja javnosti o problemu droge, realizacije televizijskih i radijskih emisija s ciljem educiranja i informiranja javnosti o štetnosti i utjecaju droga, organizacije društvenih kulturnih događaja. Nadalje, kontinuirano su emitirani TV spotovi o štetnosti i utjecaju droga uključujući sve TV postaje. Medijska kampanja provodila se kontinuirano tijekom cijele godine uključujući i nacionalne i lokalne strukture u borbi protiv droge.

A530019 ANTI DROGA TELEFON
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

A530019-ANTI DROGA TELEFON

160.000

145.999

Opis aktivnosti / projekta Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna od čega je utrošeno 145.998,52 kuna za pružanje svih informacija vezanih uz zlouporabu droga na besplatnoj liniji 0800 8008. Također, građani se usmjeravaju u nadležne institucije za bolest ovisnosti, odnosno centre za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, savjetovališta, terapijske zajednice odnosno komune i udruge za suzbijanje zlouporabe droga. Na istom se telefonu mogu dobiti informacije o vrstama droga, ovisnostima, simptomima,

85

posljedicama, mogućnostima testiranja te mogućnostima liječenja. Putem tog telefona na jednostavan se i brz način može doći do tražene informacije čime se skraćuje vrijeme traženja pomoći. Svi pozivi su anonimni. Analizom poziva može se uvidjeti koji su problemi najzastupljeniji kod građana, koja problematika najviše privlači pozornost, na što treba usmjeriti posebnu pažnju, koje su manjkavosti sustava borbe protiv ovisnosti te koji su rezultati mjera koje se već provode u borbi protiv zlouporabe droga.

A530020 USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

A530020USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE

418.000

371.951

Opis aktivnosti / projekta Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 418.000,00 kuna od čega je utrošeno 371.951,06 kuna. Aktivnosti su posebno usmjerene na implementaciju mjera Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u RH (2010.-2011.) Imenovani su članovi Radnih skupina u sklopu Nacionalnog informacijskog sustava za droge U sklopu IPA 3 projekta EMCDDA u listopadu 2010. održana je edukacija o raznim metodama procjene problematične uporabe droga, slijedom koje je izrađena prva procjena problematične uporabe droga u RH korištenjem tzv. capture-recapture metode (temelji se na preklapanju podataka iz tri različita izvora podataka o ovisnicima). Započet je rad na sporazumu između mjerodavnih institucija kojim ce se omogućiti razmjena podataka o liječenim ovisnicima između zatvorskog i zdravstvenog sustava kako bi se unaprijedilo prikupljanje podataka o zahtjevima za liječenje sukladno standardima EMCDDA-a, ali i osigurala bolja kvaliteta tretmana ovisnika u zatvorskom sustavu. Nadalje, u suradnji Ureda i Instituta Ivo Pilar izrađena je studija ostvarivosti i provedivosti Istraživanja zlouporabe droga u općoj populaciji Republike Hrvatske, a koja ce se provesti tijekom 2011.

02092 Ured za ravnopravnost spolova
Uvod
Ured za ravnopravnost spolova u RH je osnovan Uredbom Vlade RH od 03. veljače 2004. godine kao stručna služba Vlade RH za obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova. Ured obavlja stručne i druge poslove na način da: - koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova što uključuje pružanje profesionalne pomoći u primjeni i provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova - odobrava tijelima iz članka 11. Zakona provedbu planova djelovanja - predlaže Vladi RH i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera - izrađuje Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu

86

- provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu RH izvještava o provedbi nacionalne politike - prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koje se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente - priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova - surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti - promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova - prima predstavke stranaka o povredama odredbi Zakona i drugih propisa - izvještava Vladu RH svake godine najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima. Ostvarenje financijskog plana Ureda u 2010. godini bilo je 82% od planiranog rashoda jer neke od planiranih aktivnosti nisu provedene u predviđenom opsegu uslijed fluktuacije kadra i trajno nedostatnog broja službenika/ca u odnosu na raznovrsnost djelokruga rada i zacrtane ciljeve.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 82 izvršenje/plan

02092-Ured za ravnopravnost spolova 1034-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

2.457.050

2.024.743

2.457.050

2.024.743

82

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1034 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 82 izvršenje/plan

1034-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

2.457.050

2.024.743

Opis programa
Program se sastoji od sedam aktivnosti od kojih je ključno navesti da je Ured, sukladno posebnom cilju 2.6. Strategije Vladinih programa 2010.-2012. kao i Zakonom o ravnopravnosti spolova zadužen za praćenje utjecaja Nacionalne politike te je u tom smislu bilo potrebno izraditi odgovarajuće sustave praćenja provedbe mjera, surađivati s udrugama i provesti određena znanstvena istraživanja. Nadalje, Ured je nositelj izrade nove Nacionalne

87

politike za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2011. do 2015. kojom se obvezuju sva tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i drugi na sustavno i plansko uklanjanje spolne diskriminacije i uspostavljanje stvarne ravnopravnosti spolova. Programom se želi ukloniti diskriminacija u društvu, osvijestiti javnost o mogućnostima zaštite prava na jednakost i uvesti načelo ravnopravnosti spolova u sve segmente i na sve razine društva kako bi javne usluge bile jednako dostupne i ženama i muškarcima, jednako visokokvalitetne i donosile jednake koristi i ženama i muškarcima. Program se ostvaruje kroz primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova, realizacijom specifičnih mjera definiranih Nacionalnom politikom i drugim nacionalnim i međunarodnim obvezujućim dokumentima, osvještavanjem javnosti te edukacijom i osnaživanjem nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) , člankom 18. definiran je djelokrug i zadaće Ureda za ravnopravnost spolova. Ured je također nositelj polovice mjera iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. (NN br. 114/06) te sudjeluje u velikom broju radnih skupina i povjerenstava pri tijelima državne uprave koji se temelje na drugim zakonskim i podzakonskim aktima (Nadzorni odbor IPA IV komponente, IPA IIIc komponente, radnoj skupini za praćenje provedbe JIM-a, za izradu Udžbeničkog standarda, Nacionalne klasifikacije zanimanja, itd.) te ima zaduženja definirana međunarodnim sporazumima (UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, pekinška deklaracija i Platforma za djelovanje, Pakt o građanskim i političkim pravima, Pakt o gospodarskim i socijalnim pravima, Europska socijalna povelja, itd.) i drugim nacionalnim strategijama (u području nasilja nad ženama, tržišta rada, pravima djece, obrazovanju, itd.). Cilj 1. Povećati osviještenost građana/nki o ravnopravnosti spolova Opis cilja Poznato je da su mnogi slučajevi diskriminacije posljedica nepoznavanja osnovnih uzroka neravnopravnosti, nepoznavanja zakonske regulative, stereotipa, predrasuda, ali i mehanizama zaštite, potrebno je nizom različitih aktivnosti utjecati na znanja, stavove i percepciju građana u cilju promjene ponašanja. Cilj 2. Provesti 90% mjera Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. u svrhu promjene stanja u kritičnim područjima i unaprjeđenja razine zaštite temeljnog prava na jednako postupanje te izraditi novu Nacionalnu politiku 2011.-2015. Opis cilja Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova strateški je dokument kojim tijela države uprave, druga državna tijela i jedinice lokalne i područne samouprave ciljano, usmjerenim akcijama mijenjaju diskriminatorna ponašanja i ustaljene prakse u različitim područjima javnog i političkog života. Ured za ravnopravnost spolova prati i procjenjuje rezultate provedbe mjera zacrtanih Nacionalnom politikom te na osnovu dostavljenih izvješća nositelja mjera sastavlja svake dvije godine izvješće Vladi. Procjena učinka Nacionalne politike temelj je za izradu nove strategije i definiranja mjera za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Cilj 3. Ojačati institucionalne mehanizme za promicanje ravnopravnosti spolova na svim razinama Opis cilja

88

Učinkovite promjene u društvu zasnivaju se na sposobnosti i spremnosti određenih tijela i osoba unutar javne uprave da poduzmu odgovarajuće aktivnosti koje vode ka promjenama. S tom svrhom, potrebno je uspostaviti institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova te ojačati njihove kapacitete, u pogledu znanja, financijskih resursa i ljudskih potencijala te potaknuti međusobnu koordiniranost.

A532009 PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 77 izvršenje/plan

A532009-PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

945.000

724.323

Opis aktivnosti / projekta Ured će dostaviti Vladi RH Izvješće o provedbi Nacionalne politike za razdoblje 2009./2010. Tijekom druge polovine 2010. godine Ured je intenzivno radio na prikupljanju podataka o izvršenju obveza u provedbi od svih nositelja mjera. Poslan je određeni broj požurnica, a kvaliteta izvještaja je neujednačena. Ured je na osnovu dostavljenih informacija radio na objedinjavanju izvješća te se može zaključiti da je najveći broj mjera uspješno proveden. Određeni broj mjera uvrstit će se ponovno i u novu Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine jer predstavljaju dio dugoročnih nastojanja da se utječe na promjene u društvu i potrebno ih je i dalje provoditi. Mjere iz Nacionalne politike koje se odnose na uklanjanje rodnih stereotipa Ured je provodio u suradnji s udrugama. U sklopu natječaja za udruge za 2010. godinu „Promicanje znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova - suzbijanje rodnih stereotipa putem tiskanih i audiovizualnih djela“ podržano je 7 projekata u ukupnom iznosu od 180.000 kuna. Na osnovu izvješća udruga početkom 2011. godine može se zaključiti da je postignuta visoka razina efektivnosti (odnos uloženih sredstava i korisnika) i ostvareni značajni rezultati u 6 podržanih projekata. U sklopu natječaja tiskan je priručnik za „medijsko opismenjavanje“ i podizanje svijesti javnosti o stereotipima u medijima, izrađeno je 8 kratkih dokumentarnih filmova o ulozi očeva u obitelji koji će biti prikazivani na HRT-u tijekom 2011. godine, jedan dokumentarni film o ulozi žena u društvenom životu Splitsko-dalmatinske županije, radio jingl o promociji roditeljskog dopusta za očeve koji se više od 550 puta emitirao na najslušanijoj radio stanici Virovitičko-podravske županije te velika posjećenost dva web portala na kojima su objavljivani tekstovi iz područja ravnopravnosti spolova i ženskog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Nadalje, Ured je tijekom 2010. godine organizirao 1 promociju istraživanja, 1 promociju knjige i 1 okrugli stol. Kao suorganizator sudjelovao je na 3 okrugla stola, 1 međunarodnoj konferenciji, 3 javna događaja i jednoj konferenciji za medije. Radna skupina za izradu nove Nacionalne politike započela je s radom u drugoj polovini 2010. godine. U srpnju je održan pripremni radni sastanak s organizacijama civilnog društva te je potom oformljena radna skupina koju čine predstavnici/ce ministarstava i drugih tijela državne uprave, predstavnici/ce institucionalnih mehanizama za

89

ravnopravnost spolova i nevladinih udruga, a predsjeda joj predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helena Štimac Radin. Izrađen je radni nacrt nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine koji je potrebno uputiti na javnu raspravu prije izrade završne verzije prijedloga dokumenta nakon čega će biti upućen Vladi RH u proceduru usvajanja te u Hrvatski sabor.

90

022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU
Uvod
Središnji državni ured za e Hrvatsku provodi poslove i zadatke predviđene Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 136/04, 22/05, 44/06, 5/08 i 27/08, 77/09) i Programom e-Hrvatska.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 201 izvršenje/plan

02205-Središnji državni ured za e-Hrvatsku Ukupno 022SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA EHRVATSKU

22.228.488

44.782.351

22.228.488

44.782.351

201

02205 Središnji državni ured za e-Hrvatsku
Uvod
Središnji državni ured za e-Hrvatsku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave; uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave; racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko komunikacijsku mrežu; donošenje tehničkih i normizacijskih pravila uporabe informatičke opreme u tijelima državne uprave te donošenje stručnih i normativnih podloga za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u područjima razvitka i primjene informacijsko komunikacijske tehnologije. Središnji državni ured za e-Hrvatsku obavlja i poslove koji se odnose na praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj; promicanje i sustavno unapređivanje izgradnje informacijskog društva u Republici Hrvatskoj, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima, razvitka primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, sustava elektroničke uprave, elektroničkog obrazovanja, elektroničkog zdravstva i elektroničkog poslovanja.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 201 izvršenje/plan

02205-Središnji državni ured za e-Hrvatsku 1008INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

22.228.488

44.782.351

22.228.488

44.782.351

201

91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1008 INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 201 izvršenje/plan

1008INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

22.228.488

44.782.351

Opis programa
Glavna zadaća Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku je koordinacija i praćenje provedbe Programa e-Hrvatska te njegovo usklađivanje sa smjernicama Inicijative i2010 Europske komisije. U okviru provedbe Programa Ured priprema i/ili koordinira izradu i usvajanje strateških dokumenata kojima se planira razvoj pojedinih značajnih područja razvoja informacijskog društva kakvi su elektronička javna uprava (Strategija razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. godine), informacijska sigurnost (Nacionalni program informacijske sigurnosti u RH), širokopojasni pristup (Strategija razvoja širokopojasnog pristupa), elektroničko poslovanje (Strategija razvoja elektroničkog poslovanja u RH) te prelazak na digitalno emitiranje televizijskih programa (Strategija prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih signala u Republici Hrvatskoj). U okviru svoje nadležnosti Ured koordinira pripremu godišnjih Planova provedbe Programa e-Hrvatska, nosilac je niza mjera u provedbi tog Programa te prati provedbu Programa i priprema izvještaje za Vladu RH. U okviru praćenja provedbe Programa e-Hrvatska, Ured naručuje nezavisne studije za mjerenje standardnih indikatora razvoja elektroničke javne uprave i informacijskog društva u Republici Hrvatskoj kako bi se na temelju objektivnih i usporedivih pokazatelja moglo usporediti stanje razvoja informacijskog društva u Republici Hrvatskoj sa stanjem u zemljama članicama EU, kao i drugim zemljama koje objavljuju podatke o tim indikatorima te kako bi se uz izvješćivanje o mjerama provedenim u okviru Programa e-Hrvatska objektivno ocijenili rezultati provedbe Programa. Strategija razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. godine posebnu važnost dobiva informiranje javnosti o ovom procesu, kao i o prednostima elektroničke komunikacije i načinima kako se ona ostvaruje.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne Novine 22/05, 44/06, 5/08 i 27/08) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku Strategije i Programi za razvoj informacijskog društva u Republici Hrvatskoj: Program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2008.–2011., Plan provede Programa e-Hrvatska za 2009. godinu, Strategija razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. godine.,
92

Strategija prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih signala u Republici Hrvatskoj, Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave, Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj, Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe, Nacionalni program pristupanja Republike Hrvatske u EU, Strategija Programa One-Stop-Shop (HITRO.HR), Strategija razvoja širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj, Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj, nacionalni programi i ostali strateški dokumenti koji u okviru postizanja strateških ciljeva Vlade RH planiraju provedbu mjera koje se temelje na primjeni suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Cilj 1. Razvoj informacijskog društva na svim razinama Opis cilja U 2010. godini provedbom Programa e-Hrvatska Središnji državni ured za e-Hrvatsku nastavio je provoditi sveobuhvatne aktivnosti za postizanje bržeg iskoraka Republike Hrvatske u informacijsko društvo. Stoga je ostvarivanje ciljeva ovog Programa temelj za ravnomjerni i sustavni razvoj informacijskog društva kao jedne od glavnih pretpostavki za razvoj društva i gospodarstva znanja u Republici Hrvatskoj. Ključne odrednice Programa u 2010. godini bile su: - nastavak izgradnje i jačanje postojeće informacijsko-komunikacijske infrastrukture, - nastavak napora u pretvaranju javne uprave u servis građana, - nastavak izgradnje informacijskog društva u svrhu smanjivanja digitalnog jaza, - prelazak na digitalno emitiranje televizijskih programa.

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 13 izvršenje/plan

A677016ELEKTRONIČKA UPRAVA

3.281.500

424.596

Opis aktivnosti / projekta Do odstupanja utrošenih sredstava u odnosu na planirana došlo je iz razloga što razvoj koji je planiran za 2010. godinu nije ostvaren budući da se tijekom godine radilo na dodatnom usklađivanju sukladno Programu gospodarskog oporavka. Sredstva koja su iskorištena utrošena su za: izradu projekta i financijskog plana uvođenja znaka "Kvalitete e-Uprave"; izradu tehničke specifikacije za projekt izrade modela integriranog rješenja za upravljanje znanjem, projektima i informacijskim resursima te za projekt stručnog nadzora i upravljanje projektnim portfeljem SDUeH; analizu i razradu dokumentacije za uspostavljanje sustava kvalitete; izradu prototipa integriranog rješenja za evidenciju ICT projekata i informacijskih resursa u tijelima državne uprave; uslugu

93

strateške, organizacijske i provedbene podrške nastavku izgradnje Središnjeg portala javne uprave Moja uprava u 2010.

A757010 POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 81 izvršenje/plan

A757010-POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

4.042.000

3.268.805

Opis aktivnosti / projekta Na aktivnosti Poticanja i praćenja razvoja informacijskog društva utrošeno je oko 81% ukupno planiranih sredstava. Oko 63% od ukupno utrošenih sredstava u 2010. godini se odnosi na nastavak projekta produkcije i emitiranja emisije o novim tehnologijama "e-Hrvatska", koji je Središnji državni ured za e-Hrvatsku započeo u svibnju 2009. godine u cilju promocije razvoja informacijskog društva i korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije, s naglaskom na informatizaciju državne uprave te domaću ICT industriju, a u skladu sa svojom obvezom i nadležnosti.

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 94 izvršenje/plan

A757012RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

4.200.000

3.936.460

Opis aktivnosti / projekta U okviru aktivnosti Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave utrošeno je oko 94% od ukupno planiranih sredstva. Sredstva su utrošena na usluge pružanja zajedničke privatne elektroničke komunikacijske mreže za tijela državne uprave i tijela javne vlasti na vlastitoj ili iznajmljenoj opremi te vlastitim ili iznajmljenim vodovima (HITRONet) te za izradu metodološkog vodiča za snimku stanja potreba za uslugama fiksne telefonije.

K757011 ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 izvršenje/plan

K757011-ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA

1.500.000

1.419.452

94

DRŽAVNE UPRAVE

Opis aktivnosti / projekta U 2010. godini planirana sredstva su iskorištena za pružanje usluga korištenja, održavanja i uređivanja Središnjeg portala javne uprave Moja uprava, održavanje nacionalne kontakt točke za CIP ICT PSP, te za uslugu održavanja i udomljavanja CIRCA sustava.

T677015 DIGITALNA TELEVIZIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 1420 izvršenje/plan

T677015-DIGITALNA TELEVIZIJA

2.050.000

29.105.199

Opis aktivnosti / projekta 65% ukupno iskorištenih sredstava proračuna Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku se odnosi na projekt Digitalne televizije, s tim da su planirana sredstva na samom projektu 100% iskorištena. Od ukupno iskorištenih sredstava na ovom tekućem projektu 93% ih je bilo smješteno na izvor 43 (Ostali prihodi za posebne namjene unutar projekta T 677 015), koji je otvoren sukladno članku 50. stavku 4. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08) i Odluci Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 344-03/09-02/02, Urbroj: 5030116-10-1) od 21. siječnja 2010. godine kojom je odlučeno da se višak sredstava u iznosu od 27.168.914,57 kuna, koji čini razliku između prihoda i rashoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije ostvarenih u 2008. godini, uplati u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, razdjel 022 Središnji državni ured za e-Hrvatsku, za rashode unutar projekta Digitalne televizije, s namjenom poticanja prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj, u skladu s Odlukom o načinu raspodjele sredstava, te kriterijima i mjerilima nabave uređaja za prijam digitalnih televizijskih signala (Klasa: 612-12/0901/02, Urbroj: 5030104-09-1) od 12. veljače 2009. godine. Preostalih 7% sredstava utrošeno je na promidžbu Digitalne televizije kroz produkciju radijskih i TV spotova, oglašavanja putem tiskanog medija, organizacijom javnih manifestacija, te za usluge pružanja informacija i tehničke pomoći prilikom spajanja digitalnog prijamnika te podešavanju televizijskih programa onim građanima kojima to predstavlja značajnu poteškoću, a prije svega osobama s invaliditetom i starijim osobama.

95

023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU
Uvod
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN broj 44/06) od 21. travnja 2006. godine, izmijenjen je dotadašnji naziv i djelokrug rada Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju koji je preuzeo poslove Uprave za koordinaciju programa pomoći i suradnje s Europskom unijom Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te nastavio s radom kao Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (dalje: Ured).
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 86 izvršenje/plan

02305-Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU Ukupno 023SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU

38.206.087

32.964.765

38.206.087

32.964.765

86

02305 Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU
Uvod
Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (dalje: Ured) obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim strateškim dokumentima; koordiniranje poslova vezanih uz upravljanje programima Europske unije i programima Zajednice otvorenih Republici Hrvatskoj; u okviru svojeg djelokruga suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama Europske unije; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom, a organizacijska struktura te ovlasti i odgovornosti u Uredu definirani su Uredbom o unutarnjem ustrojstvu. Ukupni rashodi Ureda u 2010. godini planirani su u iznosu 38.206.087,00 kuna (od čega je 13.203.820,00 kuna iz nacionalnog proračuna i 25.002.267,00 kuna pomoć iz proračuna EU), a ostvareni u iznosu od 32.964.765,47 kuna (od čega je 11.768.561,59 kuna iz nacionalnog proračuna i 21.196.203,88 kuna pomoć iz proračuna EU), što iznosi 86 % planiranih rashoda.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 86 izvršenje/plan

02305-Središnji državni ured za razvojnu

38.206.087

32.964.765

96

strategiju i koordinaciju fondova EU 1025-STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE 38.206.087 32.964.765 86

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1025 STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 86 izvršenje/plan

1025-STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE

38.206.087

32.964.765

Opis programa
Uzimajući u obzir obveze koje su pred Ured stavljene u sklopu pregovora za ulazak u Europsku uniju, prvenstveno u okviru Pregovaračkog poglavlja 22. – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, u planu je širenje jednog dijela aktivnosti Ureda. Tako je u 2010. godini Ured koordinirao niz aktivnosti vezanih uz razvojnu strategiju Republike Hrvatske te koordinaciju fondova Europske unije. U tom smislu, osnovne funkcije Ureda za koje su vezane sve aktivnosti su: kreiranje i praćenje provedbe razvojne strategije Republike Hrvatske; koordinacija fondova Europske unije; obrazovanje potencijalnih korisnika za korištenje sredstava EU; informiranje javnosti o mogućnostima korištenja sredstava EU. Cilj Ureda je ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta definiranih kroz procese nacionalnog strateškog planiranja. Pri tome se identificiraju mogućnosti da se određeni nacionalni razvojni prioriteti financiraju sredstvima EU u područjima u kojima je to moguće i usklađeno sa regulativom EU. Obavljanjem koordinacijskih aktivnosti, osigurava se učinkovito usmjeravanje te korištenje raspoloživih EU sredstava na određene nacionalne razvojne prioritete.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine broj 15/00; Narodne novine broj 117/01; Narodne novine broj 199/03; Narodne novine broj 30/04; Narodne novine broj 77/09) Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 75/93; Narodne novine broj 48/99; Narodne novine broj 15/00; Narodne novine broj 59/01; Narodne novine broj 199/03; Narodne novine broj 79/07) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (Narodne novine broj 92/96; Narodne novine broj 131/97; Narodne novine broj 15/00; Narodne novine broj 20/00; Narodne novine broj 30/04; Narodne novine broj 136/04)

97

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 22/05; Narodne novine broj 44/06; Narodne novine broj 5/08; Narodne novine broj 27/08; Narodne novine broj 77/09) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (Narodne novine broj 59/06; Narodne novine broj 45/07; Narodne novine broj 49/08) Odluka o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 116/10) Cilj 1. Izrađene razvojne strategije Republike Hrvatske Opis cilja Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, u mandatu Ureda je obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na pripremu strateških dokumenata te praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Cilj 2. Koordinacija procesa programiranja sredstava EU Opis cilja Ured partnerski surađuje s tijelima Europske komisije s jedne strane te institucijama Republike Hrvatske s druge strane kako bi se optimalno i učinkovito iskoristila sredstva za ispunjenje obveza Republike Hrvatske. Sveobuhvatnost posla se očituje ne samo kroz koordinaciju institucija Republike Hrvatske i Europske komisije u pripremi projekata već i u pripremi strateških dokumenata u kojima Ured predstavlja Republiku Hrvatsku kao ravnopravnog partnera Europske komisije i kao predstavnika Europske zajednice. Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu, u mandatu Ureda su i poslovi praćenja provedbe (monitoring) i evaluacija programa i projekata financiranih od strane Europske unije. Navedeni poslovi obuhvaćaju: ustrojavanje sustava praćenja provedbe i evaluacije projekata; pružanje sve potrebne tehničke pomoći tzv. nadzornim tijelima u organizaciji sastanka; pisanje polugodišnjih i godišnjih izvješća o provedbi programa pomoći. Cilj 3. Pripremljenost Republike Hrvatske za uspješno korištenje strukturnih instrumenata EU Opis cilja Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije buduće je koordinacijsko tijelo za upravljanje strukturnim instrumentima nakon članstva u Europskoj uniji. Kao takvo, koordinira pripreme za korištenje strukturnih instrumenata EU i nositelj je pregovora o Poglavlju 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Cilj 4. Informiranje javnosti o mogućnostima korištenja sredstava EU Opis cilja Ured kontinuirano provodi proces informiranja tijela državne uprave, javnih institucija te svih potencijalnih korisnika kroz aktivnosti: kvalitetna i sveobuhvatna Internet stranica; izrada i tiskanje publikacija; kvalitetna i učinkovita provedba Komunikacijske strategije (KS); kvalitetno prezentiranje aktivnosti Ureda u sredstvima javnog priopćavanja; podizanje svijesti hrvatske javnosti o važnosti korištenja sredstava EU; ispunjenje EU regulativa i/ili smjernica vezano uz informiranje.

98

Cilj 5. Kontinuirana obuka o EU fondovima Opis cilja U cilju da šira javnost bude što kvalitetnije upoznata s procesom korištenja EU fondova te da se na taj način doprinese korištenju sredstava EU, Ured provodi kontinuiranu obuku tijela državne uprave u sustavu EU fondova te šire javnosti i potencijalnih korisnika.

A680013 PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 66 izvršenje/plan

A680013-PHARE 2006 RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA

5.634.330

3.733.084

Opis aktivnosti / projekta Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 5.634.330,00 kuna, od čega je utrošeno 3.733.084,34 kuna u okviru izvora financiranja 51 – Pomoći EU za Intelektualne i osobne usluge temeljem Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju za Nacionalni PHARE program za 2006. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije od 27. lipnja 2007. godine. Projekt u okviru aktivnosti A680013 Phare 2006 – Razvoj institucionalne sposobnosti i sredstva za pripremu projekata je završen 30. studenoga 2010. godine te se odnosio na pružanje potpore državnoj upravi u pripremanju djelotvornog sudjelovanja Republike Hrvatske u kohezijskoj politici Europske unije, nakon pristupanja. Svrha projekta je razvoj sposobnosti središnje državne uprave Republike Hrvatske za upravljanje strukturnim fondovima i Kohezijskim fondom, odnosno sposobnosti programiranja, nadzora, evaluacije i revizije fondova.

A680014 INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 56 izvršenje/plan

A680014INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE

428.000

241.053

Opis aktivnosti / projekta Ured u okviru aktivnosti A680014 Informiranje o programima EU – provedba Komunikacijske strategije nije u potpunosti ostvario planirane ciljeve rashoda za 2010. godinu. Ured je pripremio i izradio niz publikacija (Pojmovnik fondova EU, Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, Zbornik predavanja) čija se realizacija nastavlja u 2011. godini i predstavlja višegodišnju aktivnost. Racionalnim i učinkovitim poslovanjem

99

ostvarena je ušteda na Računalnim i Grafičkim uslugama unutar navedene aktivnosti, što je utjecalo na smanjenje rashoda, uz ispunjenje planiranih ciljeva i aktivnosti Informiranja o programima EU.

A680015 PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 82 izvršenje/plan

A680015-PHARE 2006 PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE

19.367.937

15.961.006

Opis aktivnosti / projekta Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 19.367.937,00 kuna, od čega je utrošeno 15.961.006,28 kuna u okviru izvora financiranja 51 – Pomoći EU za Intelektualne i osobne usluge temeljem Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju za Nacionalni PHARE program za 2006. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije od 27. lipnja 2007. godine. Projekt u okviru aktivnsoti A680015 Phare 2006 – Priprema projekata za strukturne fondove je završen 30. studenoga 2010. godine s svrhom pomoći hrvatskoj javnoj upravi u pripremi za učinkovito sudjelovanje u kohezijskoj politici Europske unije. Projekt se posebno usredotočio na pomoć u pripremi infrastrukturnih projekata i shema dodjele bespovratnih sredstava koji će se izravno sufinancirati iz strukturnih i Kohezijskog fonda u trenutku pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

A680016 IPA TAIB 2007 PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

A680016-IPA TAIB 2007 PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA

00

716.708

Opis aktivnosti / projekta Izvršenje na aktivnosti A 680016 IPA TAIB 2007 - Periodična evaluacija godišnjeg programa (izvor 51 - pomoći EU) je sukladno stavku 4. članka 50. Zakona o proračunu prema kojem se uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u državnom proračunu uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija. Navedeni projekt uspješno je implementiran te je završio ispunjavanjem posljednje aktivnosti 16. veljače 2011. godine, uz održavanje tzv. debriefing sastanka te je izrađeno završno Country Programme Interim Evaluation (CPiE) izvješće, prezentirano na sastanku. Svrha provođenja interim evaluacije I. komponente IPA programa jest vrednovanje implementacije pretpristupnih programa u odnosu na šire strateške ciljeve u ispunjavanju pretpristupnih kriterija i primjeni pravne stečevine EU. Također, interim

100

evaluacija doprinosi poboljšanju implementacije dosadašnjih programa te planiranju buduće pretpristupne pomoći, uz unapređenje relevantnosti, učinkovitosti, efikasnosti, utjecaju i održivosti projekata / programa. Ispunjavanje preporuka iz evaluacijskog izvješća se prati polugodišnje, prije održavanja IPA TAIB Sektorskog nadzornog odbora.

A758007 PHARE 2005 - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

A758007-PHARE 2005 - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA

00

785.406

Opis aktivnosti / projekta Izvršenje na aktivnosti A 758007 PHARE 2005 - Program jačanja sposobnosti i pripreme projekata (izvor 51 - pomoći EU) je sukladno stavku 4. članka 50. Zakona o proračunu prema kojem se uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u državnom proračunu uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija. Tako je 14. siječnja 2010. godine izvršeno plaćanje projekta 2005-0707-011701 Jačanje administrativnog kapaciteta za implementaciju novog zakonodavnog okvira za javnu nabavu. Svrha projekta jest jačanje kapaciteta Uprave za sustav javne nabave i drugih dionika za provedbu novog pravnog okvira za javne nabave provođenjem sveobuhvatnog programa edukacije i izrada priručnika za naručitelje i ponuditelje. Ciljevi projekta su sljedeći: priprema procjena potreba edukacije u Upravi za sustav javne nabave i drugih dionika; provođenje programa edukacije; izrada priručnika za naručitelje i ponuditelje. 30. ožujka 2010. godine izvršeno je plaćanje projekta 2005-0707-010601 Podrška Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva u provedbi MSP Pilot Grant sheme. Svrha projekta jest osigurati uspješnu provedbu Phare 2006 Pilot programa dodjele bespovratnih sredstava – Podrška povećanju konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj te poboljšati institucionalne kapacitete Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i korisnika bespovratnih sredstava u programiranju i upravljanju projektnima dodjele bespovratnih sredstava. Ciljevi projekta su: priprema programa dodjele bespovratnih sredstava te uspješna provedba programa dodjele bespovratnih sredstava. 19. listopada 2010. godine izvršeno je plaćanje projekta 2005-0707-030701 Potpora sanitarnoj inspekciji u pripremi, provedbi i održavanju HACCP sustava. Cilj projekta je pomoć pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji implementiranjem propisa EU vezanih uz implementaciju i održavanje HACCP sustava. Svrha projekta je pomoći hrvatskom Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi pružajući adekvatnu obuku sanitarnim inspektorima što je preduvjet za učinkovito funkcioniranje sustava kontrole hrane.

101

024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
Uvod
Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom je središnje tijelo državne uprave koje, sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ br. 199/03.), obavlja poslove od posebnog značaja za učinkovitiji rad Vlade.

Djelokrug rada je određen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 199/03.), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija („Narodne novine“ br. 30/04.), Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom („Narodne novine“ br. 11/04., „Narodne novine“ br. 121/04., „Narodne novine“ br. 21/06., „Narodne novine“ br. 13/08., „Narodne novine“ br. 27/08. i „Narodne novine“ br. 121/08.), Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske i povjeravanja upravljanja i raspolaganja imovinom Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 21/04., „Narodne novine“ br. 30/05.) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu: SDUUDI) za raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske do određenog iznosa odnosno za obavljanje određenih poslova vezanih uz imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 21/04.).
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 78 izvršenje/plan

02405-Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom Ukupno 024SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

35.202.226

27.515.828

35.202.226

27.515.828

78

02405 Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom
Uvod
Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje nekretninama i pokretninama te udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, predlaže imenovanje članova nadzornih odbora, ukoliko to nije određeno posebnim zakonom, te vodi evidenciju o državnoj imovini koja nije posebnim zakonom povjerena na upravljanje drugom tijelu državne uprave; ostali poslovi iz djelokruga Ureda utvrđeni Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, koji se odnose na upravljanje udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i predlaganje imenovanja članova nadzornih odbora, a koje prema posebnom

102

zakonu obavlja Hrvatski fond za privatizaciju, nisu razrađeni Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te će se riješiti naknadno po rješavanju statusa Hrvatskog fonda za privatizaciju. Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom zatim obavlja upravne i stručne poslove pripreme i provedbe odluka Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske, raspolaže imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, u smislu stjecanja i otuđenja iste i to u slučajevima kad pojedinačna vrijednost raspolaganja ne prelazi iznos od 100.000,00 kuna, obavlja poslove i odlučuje vezano uz izdavanje suglasnosti na parcelacijske, geodetske i etažne elaborate, te u postupcima ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola, kada se radi o imovini u vlasništvu Republike Hrvatske.

Osim toga, obavlja poslove i odlučuje vezano uz dodjelu na korištenje poslovnih prostora tijelima državne vlasti i dodjelu na korištenje stanova za službene potrebe, zaključuje ugovore o zakupu poslovnih prostora temeljem članka 41. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ br. 92/96, 92/99, 80/02, 81/02), te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost, a od tih poslova svakako treba istaknuti one od posebnog značaja za učinkovitiji rad Vlade kao što su razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz identifikaciju nekretnina predviđenih za poduzetničko upravljanje, prioritetno i ubrzano rješavanje zahtjeva jedinica lokalne samouprave za promjenu namjene i prijenosa prava vlasništva nekretnina u svrhu osnivanja i razvoja poduzetničkih zona te osnivanje služnosti na šumskom zemljištu radi podizanja višegodišnjih nasada (vinograda, voćnjaka, maslinika), te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kod eksploatacije mineralnih sirovina, kad se radi o nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 78 izvršenje/plan

02405-Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom 1031-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

35.202.226

27.515.828

35.202.226

27.515.828

78

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1031 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 78 izvršenje/plan

1031-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

35.202.226

27.515.828

103

Opis programa
Program Upravljanje i kontrola državne imovine obuhvaća evidentiranje i održavanje imovine u vlasništvu RH, pripremanje i provođenje Odluke Vlade RH i Povjerenstva Vlade za upravljanje imovinom vezano uz tu imovinu, odlučivanje o načinu korištenja rezidencijalnih objekata, odlučivanje o upravljanju i raspolaganju imovinom RH (otuđenje, davanje u zakup, davanje u najam, davanje na korištenje odnosno na privremenu uporabu), vođenje Očevidnika imovine RH (dalje u tekstu Očevidnik), održavanje Internet aplikacije za vođenje Očevidnika, izrada programske podrške Očevidnika, nabavka opreme i uređaja za stanove za službene potrebe i rezidencijalne objekte kojima upravlja Ured, te uređene i održavanje stanova i rezidencijalnih objekata u vlasništvu RH.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republika Hrvatske (N.N. 199/03.), Pravilnik o Očevidniku imovine RH (N.N. 30/01.), Zakon o zakupu poslovnog prostora (N.N. 91/96. i 124/97.), Zakon o najmu stanova (N.N. 91/96.), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96.), Odluka o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika (N.N. 77/07.) Cilj 1. Učinkovito, djelotvnorno i transparentno upravljanje državnom imovinom Opis cilja Učinkovito, djelotvorno i transparentno upravljanje državnom imovinom postiže se kvalitetnim obavljanjem upravnih i stučnih poslova koji se odnose na upravljanje nekretninama, pokretninama, te udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu RH. Ovaj cilj ostvaruje se kroz evidentiranje i održavanje imovine u vlasništvu RH, kroz pravodobno pripremanje i provođenje Odluka Vlade RH i Povjerenstva Vlade za upravljanje imovinom RH, kroz održavanje i povećanje opremljenosti rezidencijalnih objekata i stanova za službene potrebe, kroz ulaganja u održavanje Očevidnika imovine RH i nabavu licenci za programsku opremu.

A759005 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 93 izvršenje/plan

A759005UPRAVLJANJE KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

28.770.726 I

26.774.911

Opis aktivnosti / projekta Osnovne zadaće aktivnosti su evidentiranje i održavanje imovine u vlasništvu RH, pripremanje i provođenje odluke Vlade RH i Povjerenstva Vlade za upravljanje imovinom RH u vezi te imovine, odlučivanje o organizaciji i načinu korištenja rezidencijalnih objekata te ostali poslovi tekućeg održavanja vezani uz funkcioniranje rezidencijalnih objekata.

104

Ciljevi aktivnosti su odlučivanje o upravljanje i raspolaganju imovinom RH, vođenje Očevidnika imovine i obavljanje stučnih pravnih poslova vezanih uz pripremu i provedbu odluka Vlade RH i Povjerenstva za upravljanje imovinom u vlasništvu RH.

K520004 INFORMATIZACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 97 izvršenje/plan

K520004INFORMATIZACIJA

352.000

341.388

Opis aktivnosti / projekta Osnovna zadaća aktivnosti je ulaganje u računalne programe, posebice za održavanje Internet aplikacije za vođenje Očevidnika nekretnina, održavanje Očevidnika državne imovine, te za nabavu licenci za programsku opremu.

K759003 OPREMANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 79 izvršenje/plan

K759003OPREMANJE

95.000

74.722

Opis aktivnosti / projekta Osnovne zadaće ove aktivnosti su opremanje ureda uredskom opremom i namještajem, te nabavljanje informatičke i komunikacijske opreme u svrhu unapređenja i poboljšanja uvjeta rada djelatnika.

K759004 OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 84 izvršenje/plan

K759004OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA SLUŽBENIH STANOVA

384.500

324.806

I

Opis aktivnosti / projekta Osnovna zadaća aktivnosti je nabavka opreme i uređaja za stanove za službene potrebe i rezidencijalne objekte kojima upravlja Ured u svrhu povećanja razine kvalitete i poboljšanja opremljenosti istih.

T520007 STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

105

(%) T520007-STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 5.600.000 00 0

Opis aktivnosti / projekta Sredstva iz aktivnosti nisu izvršena iz razloga što, sukladno Odluci o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i zaposlenika (NN 77/2007), nije ostvaren preduvjet za prijenos sredstava. Uvjet za prijenos sredstava sindikatima zaposlenika u državnim tijelima bila je izrada posebnih programa za stambeno zbrinavanje državnih službenika i namještenika, sa rokom 31. prosinac 2007. godine.

106

025 MINISTARSTVO FINANCIJA
Uvod
Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje fiskalne politike i izradu državnog proračuna; izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt proračuna i izvanproračunskih fondova te lokalnih proračuna; konsolidaciju proračuna; izvršavanje državnog proračuna; proračunsku kontrolu; državne računovodstvene standarde; izradu računskog plana, vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje financijskih izvješća; upravljanje proračunskim ulaganjima; praćenje visine otplate domaćih i vanjskih dugova, evidentiranje i praćenje zajmova koje daje država; pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlaze iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i komercijalnim bankama; operativne poslove u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama; sustavno praćenje elementarnih nepogoda i ratnih razaranja; izradu analitičkih materijala iz područja bankarskog i deviznog sustava i sustava osiguranja; porezni sustav i poreznu politiku; carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i zabavnih igara; poduzimanje mjera za otkrivanje i sprečavanje pranja novca; nadzor nabave roba, usluga i ustupanja radova; ocjena poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje mjera u svezi s djelotvornosti, ekonomičnosti i učinkovitosti njihovog poslovanja. Razdjel Ministarstva financija u organizacijskom smislu sastoji se od šest cjelina: Ministarstvo financija u užem smislu, Carinska uprava, Porezna uprava, Financijska policija, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa Europske unije i Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 72 izvršenje/plan

02505-Ministarstvo financija 02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države 02510-Carinska uprava 02515-Porezna uprava 02520-Financijska policija 02535-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

252.670.495

182.375.630

30.130.102.413

30.342.058.777

101

667.442.825 917.665.176 33.580.900

619.081.548 867.284.099 32.039.974

93 95 95

28.204.525

26.333.403

93

7.527.310

7.711.517

102

107

Ukupno MINISTARSTVO FINANCIJA

025-

32.037.193.644

32.076.884.950

100

02505 Ministarstvo financija
Uvod
Unutar svog djelokruga Ministarstvo financija u užem smislu nadležno je za poslove koje se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja; pripremu, konsolidaciju i izvršavanje državnog proračuna; upravljanje portfeljem javnog duga; suradnju s međunarodnim financijskih institucijama; praćenje kretanja i unapređenje financijskog sustava; razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma; nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda; devizno i vanjskotrgovinsko poslovanja; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama; financijsko upravljanje u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice Hrvatskoj.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 72 izvršenje/plan

02505-Ministarstvo financija 1036ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE OPREMANJE 1041-IZGRADNJA OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

252.670.495

182.375.630

89.466.657 I

79.726.054

89

I

118.980.000

87.901.493

74

1067-RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

44.223.838

14.748.084

33

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1036 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

1036ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE

89.466.657 I

79.726.054

108

OPREMANJE

Opis programa
Opći cilj programa je ispunjenje materijalnih preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva kroz osiguranje sredstava za rashode za zaposlene, materijalne, financijske i ostale rashode kao i rashode za nabavku nefinancijske imovine. Materijalne i kadrovske pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planiranih aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

A538000 UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 94 izvršenje/plan

A538000-UPRAVA ADMINISTRACIJA

I

74.701.423

70.578.396

Opis aktivnosti / projekta U okviru ove aktivnosti osiguravaju se materijalni preduvjeti za redovno obavljanje poslova iz djelokruga ministarstva. Najznačajniji su rashodi za zaposlene koji sudjeluju sa 72,33% u ukupnom izvršenju ove aktivnosti te materijalni rashodi sa 27,66% izvršenja aktivnosti.

1041 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 74 izvršenje/plan

1041-IZGRADNJA OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

I

118.980.000

87.901.493

Opis programa
Program obuhvaća poslove na izgradnji, opremanju te održavanju graničnih prijelaza. Glavni cilj programa je uspostava i održavanje kvalitetnog graničnog prometa sa susjednim državama te zadovoljavanje uvjeta rada državnih službi na budućoj vanjskoj granici Europske unije. Ostvarenjem ovog cilja program pridonosi realizaciji posebnog cilja 10.3. Jačanje sigurnosti državne granice iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010-2012. Svi izvršeni radovi na graničnim prijelazima kao i ulaganja u potrebnu opremu poboljšali su uvjete rada na graničnim prijelazima i kvalitetu uspostavljenog prometa sa susjednim zemljama.Isto tako ostvareno je kontinuirano održavanje graničnih prijelaza kako bi isti bili u funkciji sa što manje zastoja i što većim protokom robe i usluga.

109

Zakonske i druge pravne osnove
Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

K107548 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 76 izvršenje/plan

K107548-IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI

32.730.000

24.969.960

Opis aktivnosti / projekta Ovaj projekt sudjeluje u ukupnom izvršenju programa sa 28,40% Najzanačajniji radovi odvijali su se na graničnom prijelazu Stara Gradiška u svrhu ispunjenja uvjeta za izgradnju objekta za inspekcijske službe koje se financiraju izu sredstava Europskle unije. Pored toga izvedeni su radovi na rekonstrukciji infrastrukture potrebne za izgradnju čvrstih objekata za rad državnih službi. U okviru ovog projekta izgrađen je granični prijelaz Prud koji također zadovoljava uvjete buduće granice Europske unije. Za granične prijelaze Klek i Zaton Doli izrađen je glavni projekt i dobivena su potrebna odobrenja za izgradnju navedenih graničnih prijelaza.

1067 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 33 izvršenje/plan

1067-RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

44.223.838

14.748.084

Opis programa
Državna riznica obavlja poslove koji se odnose na pripremu i izvršavanje proračuna, državno računovodstvo te upravljanje gotovinom i javnim dugom. Cilj državne riznice jest racionalizacija u upravljanju javnim novcem, odnosno namjensko korištenje sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, transparentnost sustava i funkcioniranje sustava odgovornosti. Glavni cilj programa Razvoj sustava državne riznice je unapređenje upravljanja javnim financijama, ostvarenjem kojega se pridonosi realizaciji posebnih ciljeva 1.1. Učinkovito upravljanje javnim financijama i 1.3. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije iz Strateškog plana Ministarstva financija za razdoblje 2010. - 2012.

110

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08), Strategija unapređenja i modernizacije procesa u sustavu državne riznice 2007.− 2011. Cilj 1. Unapređenje upravljanja javnim financijama Opis cilja S ciljem unapređenja kvalitete upravljanja proračunskim sredstvima i u 2010. su se provodile aktivnosti unapređenja procesa pripreme i izvršavanja državnog proračuna, upravljanja javnim dugom te upravljanja pretpristupnim fondovima. U 2010. godini nastavljena je edukacija državnih službenika u područjima strateškog planiranja. Kako bi se osigurao jednoobrazan i ujednačen pristup izradi strateških planova Ministarstvo financija je drugu godinu za redom sastavilo Uputu za izradu strateških planova za razdoblje 2011. - 2013. te pružilo podršku ministarstvima i drugim državnim tijelima održavanjem grupnih radionica (10) i individualnih konzultacija (62). U drugom ciklusu strateškog planiranja ozbiljnije se pristupilo utvrđivanju pokazatelja uspješnosti koji su u odnosu na prošlu godinu brojčano izraženi kroz polazne i ciljane vrijednosti. Upravo su pokazatelji osnova za uspostavu sustava praćenja ispunjavanja postavljenih ciljeva te osiguravaju informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima. Uveden je i sustav odgovornosti za provedbu strateškog plana. Obveza je ministarstava i drugih državnih tijela imenovati odgovorne osobe za praćenje provedbe strateškog plana na razini svakog posebnog cilja i načina ostvarenja (imenom i funkcijom). Na temelju dostavljenih strateških planova ministarstava i drugih državnih tijela Ministarstvo financija izradilo je Strategiju Vladinih programa za razdoblje 2011. - 2013.

U sklopu projekata Phare 2006 „Unapređenje proračunskih procesa“ održane su radionice na devet različitih tema (priprema proračuna, proračunske analize, analize politika, priprema izvještaja…). U suradnji s navedenim projektom u listopadu je održana dvodnevna Konferencija o upravljanju proračunom i fiskalnoj politici u organizaciji Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj i Ministarstva financija. Konferencija je okupila stručnjake iz Hrvatske i zemalja članica Europske unije kako bi razmijenili svoja iskustva iz područja upravljanja proračunom i fiskalne politike, a dan je i poseban osvrt na unapređenja i modernizaciju proračunskih procesa podržanih informacijskim sustavom državne riznice. Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 87/08) propisano je sastavljanje obrazloženja financijskih planova. Svi korisnici prve i druge razine organizacijske klasifikacije (razina razdjela i glave) obvezni su sastaviti obrazloženje financijskog plana. Radi jednoobraznog i transparentnog pristupa izradi obrazloženja financijskih planova proračunskih korisnika, potrebe za kvalitetnijim obrazloženjima programa, aktivnosti i projekata i efikasnije komunikacije između Ministarstva financija i proračunskih korisnika u 2010. izrađena je web aplikacija za unos obrazloženja financijskih planova. Aplikacija se po prvi puta koristila prilikom izrade Državnog proračuna za 2011. godinu. Kako bi se korisnici upoznali s aplikacijom u Ministarstvu financija održane su radionice o primjeni nove procedure za sve korisnike.

111

U sklopu procesa integracije informacijskih sustava područnih riznica sa informacijskim sustavom državne riznice, u rujnu 2010. je završena provedba projekta Phare 2006 „Integracija informacijskih sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika sa sustavom Državne riznice“. Razvijen je sustav za razmjenu elektroničkih dokumenata (Gateway) i središnji sustav upravljanja matičnim podacima (MDM). Provedeno je infrastrukturno povezivanje s informacijskim sustavima tri pilot ministarstva (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo obrane i Ministarstvo financija kao područna riznica) i Jedinstvenim registrom računa (JRR) u FINA-i, te testiranje prijenosa poruka između lokalnih sustava pilot ministarstava i SAP sustava državne riznice. Također je provedena i priprema komunikacijske infrastrukture za produkciju, ugradnja certifikata i priprema integriranih sustava za produkcijski rad.

Stvorene su pretpostavke da se u okviru središnje državne riznice evidentiraju sve ključne faze u stvaranju obveza, od najave obveze, ugovora, narudžbenice do fakture. Proračunski korisnici rezervacijom sredstava najavljuju početak stvaranja obveza u njihovoj najranijoj fazi. Unos rezervacije temelji se na dokumentima: najava obveze, ugovor i narudžbenica. Temeljem navedenih dokumenata rezerviraju se sredstva državnog proračuna po svakoj proračunskoj adresi (izvor, aktivnost, stavka). Rezervacije postaju instrument za upravljanje obvezama. Ministarstvo financija izdalo je detaljnu Uputu o unapređenju procesa izvršavanja državnog proračuna s naglaskom na formiranje objedinjene Glavne knjige te organiziralo niz edukacija za rizničare iz područnih riznica čime se dao pregled promjena kojima će se stvoriti izravan i objedinjen uvid u sve faze stvaranja obveza u informacijskom sustavu državne riznice. Promjene u procesu izvršavanja državnog proračuna važne su i u kontekstu primjene odredbi novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Zakonom o fiskalnoj odgovornosti koji je donesen 23. studenoga 2010. uvode se fiskalna pravila u okviru kojih Vlada Republike Hrvatske utvrđuje i provodi svoju fiskalnu politiku čije je jedno od obilježja smanjivanje državne potrošnje. Uz fiskalna pravila, Zakon sadrži i druga pravila vezana uz procjenu fiskalnog učinka, stvaranje obveza iznad iznosa utvrđenog proračunom i uz uvođenje prethodnih kontrola u proces izvršavanja proračuna. Nadalje, Zakonom se uvodi izjava o fiskalnoj odgovornosti za čelnike svih razina te utvrđuje sustav nadzora i odgovornosti za povredu odredbi ovoga Zakona. Cilj je navedenim pravilima osigurati fiskalnu odgovornost, transparentnost te srednjoročnu i dugoročnu održivosti javnih financija.

02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države
Uvod
U razdjelu 025 – Ministarstvo financija ustanovljena je Glava 06 kao obračunska jedinica s ciljem jedinstvenog i transparentnog praćenja prvenstveno onih rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjele odnosno glave, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini. Ova Glava za razliku od ostalih u Državnom proračunu ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 101 izvršenje/plan

02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci

30.130.102.413

30.342.058.777

112

države 1037-ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 1039-FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 1040-FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE 1046-OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU 1047-OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH 1049-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA 1050-POMOĆI LOKALNOJ PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI GRADOVI 1051-POMOĆI LOKALNOJ PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI OPĆINE 1052-POMOĆI LOKALNOJ PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI ŽUPANIJE 1053-POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI 1054-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 1055-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 67.912.710 68.104.475 100

1.731.243.398

1.731.243.374

100

65.000.000

65.000.000

100

192.500.000

312.894.780

163

18.000.000

17.974.971

100

320.015.000

320.009.588

100

7.700.248 I

7.700.248

100

-

33.414.476 I

33.414.476

100

-

47.934.853 I

47.934.853

100

-

1.000.150.000

1.099.407.098

110

210.069.889

209.617.553

100

64.563.759

64.563.758

100

113

1056-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 1058-PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1059-PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐENJE JAVNIH FINANCIJA 1060-PROGRAM MEIP OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA 1062-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBORA 1065-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1068-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 1070-PRORAČUNSKA ZALIHA 1071-ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL 1480-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 1491-SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA

295.500.000

293.422.525

99

220.000.000

220.000.000

100

3.600.000

832.720

23

20.000.000

20.000.000

100

250.000.000

250.000.000

100

18.000.000 I

12.532.647

70

17.030.593.624

17.276.971.116

101

220.000.000

168.131.743

76

451.000.000

449.998.896

100

6.973.114.550

6.884.286.078

99

110.300.000

191.565.079

174

114

1539-OBVEZE SUDSKIM SPOROVIMA 1661-MIROVINSKA REFORMA

PO

134.908.776

63.446.803

47

63.983.651

63.983.539

100

1785-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA 1786-POMOĆI PODRUČJIMA POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

10.521.380

1.622.370

15

251.110.344 OD

231.802.855

92

1798-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA 1824-ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM INOZEMNIM SUDOVIMA 1845-POTPORE KUĆANSTVIMA GOSPODARSTVU 1859-POTICANJE RAZVOJA ŠPORTA

74.694.000

3.054.142

4

2.000.000 I

00

0

187.000.000 I

177.471.604

95

55.271.755

55.071.487

100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1058 PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBORA, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1058-PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH

220.000.000

220.000.000

115

DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Opis programa
Osnovna zadaća Hrvatske banke za obnovu i razvitak je prvenstveno financiranje obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva, financiranje infrastrukture, poticanje izvoza, potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva, poticanje zaštite okoliša te osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN138/06)

A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A544005KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

220.000.000

220.000.000

Opis aktivnosti / projekta Aktivnosti HBOR-a koje se financiraju uplatama u osnivački kapital, a koje izravno utječu na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske su sljedeće:

1. Financiranje izvoza, koje se provodi kroz: Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova, Program kreditiranja kupaca-banaka u inozemstvu, Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova, Kreditne linije bankama inozemnih kupaca, Program kreditiranja turističkog sektora i Program kreditiranja pripreme turističke sezone. Osim putem spomenutih programa HBOR prati hrvatske izvoznike i kroz: Program kreditiranja financijskog restrukturiranja i Program kreditiranja gospodarstva.

116

Odobreni krediti za financiranje izvoza u 2010. godine iznosili su 3.650,2 mln kuna. 2. Financiranje projekata infrastrukture provodi se kroz a) programe kreditiranja komunalne infrastrukture - Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture kao temelja razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Osim toga, razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području Republike Hrvatske. b) projekte zaštite okoliša - Kroz navedeni Program HBOR omogućuje hrvatskim gospodarstvenicima unapređenje proizvodnje u skladu sa suvremenim standardima zbrinjavanja i prerade otpada te povećanje energetske učinkovitosti kao jednim od strateških interesa Republike Hrvatske. c) projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije - Tijekom 2010. godine uveden je Program IPARD – Razvoj ruralne infrastrukture (Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 301.) s ciljem kreditiranja projekata jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi do 10.000 stanovnika) koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima V. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) – Ruralni razvoj – tzv. IPARD programa, Mjere 301. Kroz ovaj Program financiraju se ulaganja u sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, lokalnih nerazvrstanih cesta, toplana i protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta. Za kreditiranje projekata infrastrukture HBOR je u 2010. godini odobrio kredita u iznosu od 206,4 mln kuna. 3. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodi se kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka Republike Hrvatske.

Mala i srednja trgovačka društva predstavljaju osnovu ubrzanog rasta gospodarstva i novog zapošljavanja. HBOR je i tijekom 2010. godine značajan dio svoje kreditne aktivnosti usmjeravao u razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz: Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva, Program kreditiranja financijskog restrukturiranja, Program kreditiranja razvitka otoka, Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi, Program financiranja pronalazaka, Program kreditiranja seoskog turizma i Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 1.1. i Mjeru 1.2..

Za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva HBOR je u 2010. godini odobrio kredita u iznosu od 1.079,1 mln kuna.

4. Financiranje razvitka gospodarskih djelatnosti važan je projekt kreditiranja s ciljem jačanja gospodarstva Republike Hrvatske, u okviru kojeg se kroz ponudu financiranja

117

modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda, omogućava jačanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u širenje opsega postojećih poslovnih aktivnosti hrvatskih gospodarstvenika. Tijekom 2010. godine HBOR je kroz Program kreditiranja za poboljšanje likvidnosti omogućio pribavljanje potrebnih obrtnih sredstava korisnicima s ciljem održavanja i poboljšanja njihove likvidnosti u razdoblju opće financijske nestabilnosti. Kreditiranja razvoja gospodarskih djelatnosti u 2010. godini iznosio je 1.680,4 mln kuna.

1060 PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1060-PROGRAM MEIP OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA

20.000.000

20.000.000

Opis programa
Osnovni cilj Programa MEIP je približavanje Republike Hrvatske europskim standardima očuvanja okoliša i zaštite prirode te stvaranje pretpostavki za dugoročni razvitak hrvatskog turizma i gospodarstva u cjelini.

Zakonske i druge pravne osnove
Ugovor o obavljanju poslova po nalogu broj 5100-MF-1/99 zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 4. veljače 1999. godine, Dodatak I Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 2. veljače 2000. godine, Dodatak II Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 18. srpnja 2002. godine, Dodatak III Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 26. lipnja 2006. godine, Dodatak IV Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 15. prosinca 2007. godine, Investicijski program EKO projekta i Projekta Pula te Izvješće i zaključci Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva iz lipnja 2007. i lipnja 2009. godine.

A544002 PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

118

(%) A544002-PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH) 20.000.000 20.000.000 100

Opis aktivnosti / projekta U okviru svojih aktivnosti, HBOR sudjeluje u projektima obnove i razvitka infrastrukture i zaštite okoliša. Program MEIP obuhvaća dva projekta: Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – EKO projekt i Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula. EKO projekt obuhvaća šire područje gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira. Osobitost ove regije je veliki priljev stanovništva, intenzivna stambena i industrijska izgradnja koju nije pratila primjerena izgradnja infrastrukture. Ciljevi EKO projekta su: smanjivanje zagađivanja Kaštelanskog zaljeva sukladno standardima zaštite okoliša u RH i EU, poboljšanje vodoopskrbe izgradnjom novih i proširenjem postojećih vodoopskrbnih kapaciteta i poboljšanje operativnog i financijskog poslovanja Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split. Uplatama iz državnog proračuna financira se izgradnja: kanalizacijskog sustava Split-Solin, vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir i kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir i proširenje EKO projekta optimalizacijom sustava (završetak projekta planiran je u 2013. godini).

Do 31. prosinca 2010. godine za izgradnju objekata potrebnih za zaštitu Kaštelanskog zaljeva ukupno je utrošeno 1,501 milijardi kuna. Od navedenog iznosa, iz državnog proračuna RH osigurano je 717,7 milijuna kuna.

Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula Realizacija ovog projekta započela je 1998. godine, a završetak projekta planira se u 2012. godini.

119

1062 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1062-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBORA

250.000.000

250.000.000

Opis programa
Odobrenim sredstvima za ovaj Program, a sukladno Zakonu o državnim potporama, potiče se gospodarski razvoj područja s niskim životnim standardom i/ili velikom nezaposlenosti, pomaže se uvođenje novih tehnologija, proizvoda i radnih mjesta te pokretanje nove proizvodnje, ulaganje u istraživanje i razvoj, usavršavanje radnika, zaštita okoliša i ušteda energije. U svrhu provedbe ovog Programa osnovan je Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a. HBOR koristi sredstva Fonda po odobrenim kreditima za korisnike kredita koji ulažu: na područja posebne državne skrbi (uključujući brdsko-planinska područja), na otoke, u turističku djelatnost, ulažu u poljoprivredu i ribarstvo, male i srednje poduzetnike, su dokazali tržišnu konkurentnost i uspješnu prodaju na domaćem i/ili inozemnom tržištu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva (komunalna poduzeća) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostale gospodarske subjekte koji ostvaruju poticajnu kamatnu stopu.

Zakonske i druge pravne osnove
Ugovor o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 01. listopada 2006. godine, Dodatak I Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 02. svibnja 2007. godine, Dodatak II Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja od 01. veljače 2008. godine i Dodatak III Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 31. prosinca 2008. godine.

A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A544001-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-

250.000.000

250.000.000

120

A

Opis aktivnosti / projekta U razdoblju od 2003. do 2010. godine, iz raspoloživih sredstava državnog proračuna, odobravana je korisnicima kredita nadoknada kamatne stope u visini od jedan do 5% po programima kreditiranja HBOR-a temeljem odobrenih kredita u ukupnom iznosu od 21,4 milijardi kuna. Po toj osnovi odobrena je subvencija kamate u iznosu od 2,2 milijardi kuna. U 2010. odobreni iznosi kredita za: a) Programe kreditiranja obnove i razvitka gospodarskih djelatnosti u iznosu od 1.658,9 mln kuna, b) Programe obnove i razvitka infrastrukture u RH u iznosu od 159,8 mln kuna, c) Programe kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 958,0 mln kuna. Iznosi subvencije u 2010. g. za Programe kreditiranja obnove i razvitka gospodarskih djelatnosti iznosila su 116,1 mln kuna, za Programe obnove i razvitka infrastrukture u RH 15,9 mln kuna a za Programei kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva 93,4 mln kuna.

02510 Carinska uprava
Uvod
Rast međunarodne trgovine i globalizacija čine poslove carinske službe svakim danom opsežnijima i složenijima te kvaliteta njezina rada sve više dobiva na važnosti. Uzimajući u obzir integraciju u Europsku uniju kao strateški cilj Republike Hrvatske te nove uloge i odgovornosti carinske službe s ciljem zaštite zajedničkog tržišta, strateško je opredjeljenje Carinske uprave biti suvremena državna institucija koja djelotvorno i primjereno obavlja sve zadatke carinske službe države članice Europske unije, osigurava zaštitu vanjskih granica i zajedničkog carinskog područja Europske unije istovremeno olakšavajući promet roba i putnika, kontinuirano poboljšava usluge gospodarskim subjektima te razvija nove i poboljšava postojeće standarde djelovanja. Carinskoj upravi su državnim proračunom za 2010.g. osigurana sredstva u visini 667.442.825,00 kn. Ostvareni su rashodi u visini 619.081.548,17 kn, uz postotak izvršenja proračuna 92,75%. Rashodi su financirani iz slijedećih izvora financiranja: - 11 opći prihodi i primici u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2010.g. čine 89,26%. Sredstva su planirana u iznosu 595.782.057,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 564.718.353,56 kn ili 94,79%. - 12 sredstva učešća za pomoći u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2010.g. čine 2,15%. Sredstva su planirana u iznosu 14.346.925,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 9.308.759,62 kn ili 64,88%. Navedeno se odnosi na projekte PHARE 2006 i IPA 2007. - 43 ostali prihodi za posebne namjene temeljem ostvarenih prihoda od komisije za carinskog zastupnika – carinski ispiti, komisije za carinskog otpremnika – carinske iskaznice, ostali nespomenuti prihodi (obilježavajuće markice za duhan, alkohol i kavu) u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2010.g. čine 3,27%. Sredstva su planirana u iznosu 21.800.000,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 20.339.094,18 kn ili 93,30%. - 51 pomoći EU u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2010.g. čine 5,31%. Sredstva su planirana u iznosu 35.418.843,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 24.278.563,42 kn ili 68,55%. - 52 ostale pomoći u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2010.g. čine 0,01%. Sredstva su planirana u iznosu 95.000,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 436.777,39 kn ili 459,77%.

121

Sukladno čl.50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 93 68 izvršenje/plan

02510-Carinska uprava 1044-MEĐUNARODNA SURADNJA 1048-OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE

667.442.825 49.980.768

619.081.548 34.123.807

617.462.057

584.957.741

95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1044 MEĐUNARODNA SURADNJA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 68 izvršenje/plan

1044-MEĐUNARODNA SURADNJA

49.980.768

34.123.807

Opis programa
Cilj ovog programa je ispunjenje uvjeta zahtjeva pripreme carinske službe za pridruživanje Republike Hrvatske članstvu Europske zajednice, što je obveza i imperativ Carinske uprave. Također, ciljevi su i stalna suradnja Carinske uprave s međunarodnim organizacijama, suradnja s carinskim službama drugih država i uključivanje Republike Hrvatske u regionalne projekte međunarodnih financijskih institucija. Sukladno dodatku I. Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske komisije u pogledu sudjelovanja Republike Hrvatske u Programu Zajednice Customs 2007, koji je stupio na snagu 03. siječnja 2007 (NN MU br. 11/2006), a koji se primjenjuje i na Program Customs 2013, određen je financijski doprinos Republike Hrvatske koji se uplaćuje u opći proračun Europske unije kako bi se sudjelovalo u programu. Program se sastoji od aktivnosti A540020 program CUSTOMS 2007 te kapitalnih projekata K540018 financiranje PHARE programa 2005 u nadležnosti Carinske uprave, K540021 financiranje PHARE programa 2006 u nadležnosti Carinske uprave i K540023 financiranje IPA programa 2007 u nadležnosti Carinske uprave. Državnim proračunom za 2010.g. osigurana su sredstva u visini 49.980.768,00 kn. Ostvareni su rashodi u visini 34.123.807,49 kn, uz postotak izvršenja proračuna 68,27%. Razlog manjeg izvršenja proračuna od planiranog je zbog završetka građevinskih radova na adaptaciji i izgradnji centralnog carinskog laboratorija zbog čega nije mogao započeti twinning projekt kao ni isporuka opreme nabavljene preko projekta IPA 2007 Razvoj carinskog laboratorija – twinning i nabava opreme.

122

Zakonske i druge pravne osnove
Program se zasniva na slijedećim pravnim temeljima: Carinskom zakonu, Zakonu o Carinskoj službi, Uredbi za provedbu Carinskog zakona, Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija i Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između RH i europskih zajednica i njihovih država članica. Cilj 1. Uključivanje Republike Hrvatske u procese europske integracije. Opis cilja Tijekom 2010. godine uspješno su se provodile aktivnosti vezane uz praćenje provedbe i poduzimanje radnji i aktivnosti vezanih uz pristupne pregovore u poglavljima: 1. Sloboda kretanja roba, 7. Pravo intelektualnog vlasništva, 16. Oporezivanje, 18. Statistika, 24. Pravda, sloboda i sigurnost, 29. Carinska unija, 30. Vanjski odnosi, 32. Financijski nadzor i 33. Financijske i proračunske odredbe. U tom pogledu uspješno su izvršene slijedeće aktivnosti: izrada izvješća o samoprocijeni napretka Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji (Selfassesment) za poglavlje 29. i suradnja u izradi izvješća za ostala poglavlja u kojim MFIN - Carinska uprava sudjeluje kao sunositelj; izrada Plana aktivnosti za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2011. godinu za poglavlje 29. kao i praćenje njegove provedbe; organizacija promatračkih misija EK za Poglavlje 29. Carina, Poglavlje 16. Porezi, Poglavlje 33. Financijske i proračunske odredbe te IT promatračku misiju EK. Tijekom 2010 godine uspješno su provedene aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije, koordinaciju i nadzor provedbe projekata kao i pripremu i provedbu natječajne i procedure ugovaranja za slijedeće projekte pretpristupne pomoći Europske unije: Phare 2006 „Integracija hrvatskog carinskog informacijskog sustava s carinskim informacijskim ustavom EU ugovaranja IPA 2007 projekata; IPA 2007 Razvoj carinskog laboratorija – twinning i nabava opreme; IPA 2007 Nabava opreme za mobilne jedinice za suzbijanje krijumčarenja; IPA 2008 Jačanje antikorupcijskih kapaciteta Carinske uprave; IPA 2009 FPP RAC Usklađivanje carinskog sustava analize rizika sa standardima i najboljom praksom Europske unije; IPA 2010 Integrirano upravljanje granicama. U sklopu programa CUSTOMS 2013 organizirano je sudjelovanje 47 sudionika na 47 seminara/radionica; organizirano je 18 odlaznih i 7 dolaznih radnih posjeta stručnjaka; osigurana je uplata doprinosa za 2010. godinu te prijenos financijskih sredstava Programa u nacionalni proračun radi pokrića troškova sudjelovanja u aktivnostima Programa. U sklopu FISCALIS 2013 programa organizirano je sudjelovanje 6 djelatnika na 4 seminara/radionica i na 2 radne posjete na temu posebnih poreza. Tijekom 2010. godine uspješno su provedeni poslovi vezani uz provedbu i dovršetak pregovora za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima koji je potpisan u Jeruzalemu, dana 17. svibnja 2010. godine. Pored toga uspješno je nastavljena provedba pregovora za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosovo o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima kao i provedba pregovora za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima. Provedena je zakonska procedura za donošenje Uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima. Pored toga uspješno je provedena zakonska procedure za donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi kao i procedura za sklapanje i donošenje Protokola o povlasticama i imunitetima Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi.

123

Uspješno je organizirana i provedena bilateralna posjeta visokog izaslanstvo Carinske uprave Kraljevine Tajlanda kao i organizacija godišnjeg bilateralnog susreta carinskih izaslanstava RH i Slovenije. Sredstvima utrošenim u 2010. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve ovog programa.

1048 OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 izvršenje/plan

1048-OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE

617.462.057

584.957.741

Opis programa
Program Osnovna djelatnost Carinske uprave usmjeren je na jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta za obavljanje zakonitog, učinkovitog, djelotvornog i ekonomičnog rada u skladu s pravnom stečevinom i najboljom praksom carinskih službi zemalja članica Europske unije (EU), te funkcioniranje kao takve u Carinskoj uniji po ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju. Sastoji se od aktivnosti A540000 Osnovna djelatnost Carinske uprave te kapitalnog projekta K310009 Modernizacija i opremanje Carinske uprave. Državnim proračunom za 2010.g. osigurana su sredstva u visini 617.462.057,00 kn. Ostvareni su rashodi u visini 584.957.740,68 kn, uz postotak izvršenja proračuna 94,74%.

Zakonske i druge pravne osnove
Program se zasniva na slijedećim pravnim temeljima: Carinskom zakonu, Zakonu o Carinskoj službi, Uredbi za provedbu Carinskog zakona i Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija. Cilj 1. Učinkovito prikupljanje javnih prihoda iz nadležnosti Carinske uprave, zaštita tržišta i društva kroz primjenu mjera učinkovitog carinskog nadzora te olakšavanje trgovine. Opis cilja Uloga carine je s vremenom evoluirala od njezine prvobitne zadaće prikupljanja prihoda do današnje uloge osiguravanja sigurnosti i zaštite društva, te pogodovanja zakonitoj trgovini uspostavom raznih mjera u vezi s kontrolom na nacionalnim granicama. Carina oduvijek ostvaruje svoju tradicionalnu, imanentno fiskalnu ulogu, ali je jednako tako dužna ostvarivati i, dapače sve više ostvaruje, u novim okolnostima, posebno definiranu ulogu zaštite društva od protoka zabranjene ili kontrolirane robe koja je u položaju da prijeti zdravlju i sigurnosti stanovništva pripadajućeg carinskog područja. U sklopu ukupne modernizacije Carinska uprava kontinuirano poduzima aktivnosti u svrhu jačanja administrativnih i operativnih kapaciteta kroz osposobljavanje i usavršavanje carinskih službenika kao i jačanje prevencije i poduzimanja mjera u svrhu suzbijanja korupcije. Tijekom 2010. godine službenici Carinske uprave su u okviru međunarodne suradnje (SECI Centar, OLAF, WCO, EUROPOL i s carinskim administracijama drugih zemalja)

124

sudjelovali u provođenju i koordiniranju više carinskih operacija te projekata, i to: „SHADOW IV“ – usmjerena na praćenje legalnih kretanja pošiljaka cigareta i pošiljaka sirovog duhana u cestovnom, zračnom, željezničkom i pomorskom prometu, te suzbijanje krijumčarenja; „SIROCCO“ – usmjerena na suzbijanje krijumčarenja prvenstveno krivotvorenih cigareta u kontejnerskim pošiljkama u pomorskom prometu, te visoko tarifnu robu i druge krivotvorene proizvode; „PANGEA III“ – usmjerena na otkrivanje krivotvorenih i zabranjenih lijekova i medicinskih proizvoda naručenih prvenstveno putem Interneta, a pristiglih putem redovne ili kurirske pošte; „DICE 2“ – usmjeren na praćenje legalnog prometa odnosno sumnjivih pošiljki prekursora koji se koriste za proizvodnju heroina; „AUNT“ – usmjeren na praćenje zapljena cigareta, originalnih proizvoda i krivotvorenih cigareta, u količinama od 2.000 komada do 100.000 komada cigareta; „MOUSETRAP“ – usmjeren na praćenje i analiziranje zapljena robe koja pristiže u pošiljkama putem pošte i kurirske pošte kao i svih nepravilnosti, odnosno otkrivanje carinskih prekršaja koji se odnose na spomenute pošiljke; „SKY HOLE PATCHING 2“ – usmjeren na praćenje trgovine tvarima što oštećuju ozonski omotač te otkrivanja ilegalnih pošiljaka; „SYNTRACK“ – usmjeren na praćenje zapljena sintetičkih droga, posebno MDMA (ecstacy), LSD, amfetamina i metamfetamina iz Europe prema Južnoj Americi; GLOBAL SHIELD – usmjeren na pojačanu kontrolu kemijskih prekursora, posebice onih koji se koriste u izradi eksplozivnih naprava te podizanje svijesti o ilegalnom uvozu, izvozu i provozu kemijskim prekursorima; „PAUK I“ – bilateralna operativna akcija carinskih uprava Republike Hrvatske i Republike Slovenije usmjerena na suzbijanje prekograničnog kriminaliteta. U 2010. godini ukupno je od strane carinske službe privremeno oduzeto 5.827.470 komada različitih vrsta cigareta i 722,04 kg duhana namijenjenih crnom tržištu Republike Hrvatske i Europe. U istom razdoblju zaplijenjeno 199 kilograma različitih vrste droga. Isto tako tijekom 2010. godine, ukupno je privremeno oduzeto nezakonito preko granice prenošene gotovine u protuvrijednosti od 1.207.137,00 EUR. U istom razdoblju otkriveno je i 26 prekršaja kojima su povrijeđene odredbe CITES Konvencije, odnosno odredbe Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama. Tijekom 2010. godine obavljeno je 2.207 naknadnih kontrola, sukladno članku 90. Carinskog zakona, pri čemu je u 537 slučajeva pokrenut i prekršajni postupak. Od tog broja najveći broj – 1.095, odnosi se na kontrolu trošarinske robe. Izvršen je naknadni obračun carinskog duga u iznosu od 42.501.810,40 kn. Posebne aktivnosti bile su usmjerene na kontrolu sivog čartera i privremenog uvoza plovila, kao i prometa alkohola i alkoholnih pića. Nadzor nad plovilima, osim obračuna posebnog poreza na plovila obuhvaća i nadzor posebne uporabe plovila (charter) kao i privremenog uvoza plovila shodno Anexu C Konvencije o privremenom uvozu plovila. Tako je Carinska uprava Republike Hrvatske tijekom 2010. godine provela ukupno 1.152 nadzora nad plovilima. U sklopu kontrole privremenog uvoza vozila sukladno Anex-u C Konvencije o privremenom uvozu, Carinska uprava je tijekom 2010. godine provela ukupno 956 nadzora. U 302 slučaja utvrđena je nepravilnost, te je izvršen naknadni obračun carinskog duga u ukupnom iznosu od 5.664.943,11 kuna. Nad prometom alkohola i alkoholnih pića tijekom 2010. godine provedeno je 197 nadzora, od čega 137 poreznih nadzora, a ostale aktivnosti provodile su se na prodajnim mjestima carinskog područja Republike Hrvatske. U 107 slučaja utvrđena je nepravilnost te je pokrenut i prekršajni postupak, te je izvršen naknadni obračun trošarine u ukupnom iznosu od 364.000,00 kuna. Obavljeno je 258 nadzora nad prometom energenata od čega 14 poreznih nadzora kod poreznih odnosno trošarinskih obveznika, 106 nadzora nad benzinskim postajama. U 20 slučajeva utvrđena je nepravilnost te je protiv počinitelja podnijeta prekršajna ili kaznena prijava. Obavljeno je i 109 nadzora namjenske uporabe goriva kod većih korisnika te 29 nad trošarinskim skladištima. Izvršen je naknadni obračun duga u iznosu od 2.057.049,23 kune. Provođenjem redovnih i pojačanih mjera carinske provjere, provedeno je ukupno 53.059 provjera namjenske uporabe pogonskog goriva u prijevoznim sredstvima, radnim uređajima i strojevima na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske, od čega je u 1.490 slučaja otkrivena nepravilnost, te je temeljem toga ukupno obračunato naknadno utvrđenog duga

125

u iznosu od 17.037.028,00 kuna na ime trošarina na energente. Isto tako u okviru provođenja mjera carinskog nadzora i carinske provjere na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske tijekom 2010. godine provedeno je 54 zajedničkih ciljanih aktivnosti, u koordinaciji s Mobilnim jedinicama za provedbu nadzora državne granice, Uprave za granicu, Ravnateljstva policije, Ministarstva unutarnjih poslova. Tijekom 2010.g. kroz Program EXBS (program Vlade SAD-a namijenjen izvoznoj kontroli robe dvojne namjene i s tim u vezi povezane sigurnost granice), a putem Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu, Ministarstvo financija Carinska uprava zaprimila je donaciju suvremene operativne tehnike za opremanje mobilnih jedinica u vrijednosti od 500.000,00 USD, a u okviru istog programa izvršena obuka preko 50 carinskih službenika za suzbijanje prekograničnog kriminala oružjem za masovno uništavanje. Isto tako, kroz Program PHARE 2005, PHARE 2006 Ministarstvu financija Carinskoj upravi donirana je oprema za detekciju radioaktivnosti (pokretna i stacionarna) i izvršena obuka carinskih službenika za rukovanje istom u ukupnoj vrijednosti preko 1.000.000,00 EUR. Zakon o trošarinama (NN broj 83/09 od 15. srpnja 2009.) stupio je na snagu 1. siječnja 2010. godine i njegovom provedbom uređen je novi trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih proizvoda, energenata i električne energije koji se puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske, i to u skladu sa pravilima propisanim EU acquisom u odnosu na harmonizirane trošarine. Temeljem navedenog Zakona, od 1. siječnja 2010. godine pri Carinskoj upravi ustrojen je registar trošarinskih obveznika u kojemu je na dan 01.11.2010. godine registrirano 8356 trošarinskih obveznika koji posluju s trošarinskim proizvodima – alkoholom i alkoholnim pićima, pivom, duhanskim proizvodima te energentima i električnom energijom. Navedeni registar obuhvaća slijedeće trošarinske obveznike: proizvođače (u sustavu odgode i izvan sustava odgode), male proizvođače vina, male proizvođače jakog alkoholnog pića, trgovce u sustavu odgode, uvoznike, oslobođene korisnike trošarinskih proizvoda. Carinska uprava je u 2010. godini u sklopu programa Phare 2006 uspješno završila s provedbom niza projekata, a kojima je cilj razvoj i implementacija nacionalnih IT sustava Carinske uprave za povezivanje sa IT sustavima Europske unije – zemalja članica i Europske komisije (interoperabilnost i interkonektivnost). U sklopu programa Phare 2006 Carinska uprava RH uspješno završila s provedbom pripadajućih projekata: Twininga potpora upravljanju i Prilagodba i razvoj softvera (ITMS - Integrated Tariff Management System / Sustav za upravljanje integriranom tarifom Zajednice). Projekti su započeti u 2009. godini, a komponenta Prilagodbe i razvoj softvera završena je u prvoj polovici 2010. godine. Cilj ovog potonjeg projekta je omogućivanja Republici Hrvatskoj usklađivanje sa zahtjevima EU vezanih uz Integriranu carinsku tarifu Zajednice. Projekt vezan uz područje trošarina također se sastojao od dva paralelna projekta: 'EMCS & AEO razvoj – potpora upravljanju – twinning' i 'EMCS faza 3 - razvoj softvera'. U okviru twinning projekta jedna komponenta odnosila se na carinsko postupanje vezano uz koncept ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO - Authorised Economic Operators) kao podrška Carinskoj upravi pri uspostavi tog koncepta, a druga vezano na podršku Carinskoj upravi pri razvoju IT aplikacije za Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode (EMCS - Excise Movement and Control System). Glavni rezultati twinning projekta 'EMCS & AEO razvoj – potpora upravljanju' vezano na komponentu EMCS ukratko su slijedeći: izvršena je temeljita analiza postojećeg trošarinskog zakonodavstva u RH, te izrađeni prijedlozi i smjernice za daljnje aktivnosti usklađivanja s trošarinskim pravnim okvirom EU; provedeno je testiranje HR EMCS aplikacije faze 2 s AT EMCS aplikacijom faze 2; analiziran je EU relevantna funkcionalna i tehnička dokumentacija za razvoj i implementaciju EMCS sustava, kao i specifikacije koje se odnose na sigurnosni aspekt istog; izvršena je analiza poslovnih procesa, use caseva, kao i funkcionalnosti koje obuhvaća EMCS; provedena je analiza nedostataka i potreba EMCS sustava uključujući razvojne faze 2 i 3; izrađen je projektni priručnik za EMCS fazu 3. Glavni rezultati vezano na komponentu AEO su slijedeći: identificirani su potrebni pravni,

126

organizacijski i administrativni aspekti uvođenja AEO koncepta, kao i sustava elektronske identifikacije i registracije gospodarskih subjekata u EU okruženju (EORI sustav); provedena je cjelovita analiza, te su identificirane temeljne funkcionalnosti i obilježja EOS sustava (Economic Operators System) kao sustava koji u sebi integrira sustave AEO i EORI; razmotreni su osnovni pravci razvoja EOS sustava. Glavni rezultati projekta 'EMCS faza 3 – razvoj softvera' mogu se sažeti kroz slijedeće cjeline: analizirana je EU relevantna funkcionalna i tehnička dokumentacija vezana za razvoj EMCS sustava, kao i dokumentacija koja se odnosi na sigurnosni aspekt sustava; izrađena je projektna dokumentacija; izrađena je detaljna funkcionalna specifikacija; izrađena je dokumentacija vezan uz razvoj softvera EMCS; razvijena je aplikacija za Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda EMCS faza 3; provedeno je funkcionalno testiranje EMCS aplikacije. Tijekom 2010. godine provodile su se aktivnosti vezano uz pristupanje RH Konvenciji o Zajedničkom provoznom postupku i uvođenje NCTS-a (New Computerised Transit System - Novi računalni provozni sustav) kroz projekt 'Nadogradnja nacionalnog provozog sustava – faza 2’. Napravljen je novi Plan upravljanja poslovnim promjenama, budući da je bilo potrebno nadograditi već razvijenu NTA aplikaciju s novim funkcionalnostima kompatibilnim s NCTS fazom 4. Provedeno je i cjelokupno funkcionalno testiranje tako nadograđene NTA aplikacije. Nakon provedene nadzorne misije Europske komisije u srpnju i njihova kasnijeg izvješća, donesena je odluka da se krene s primjenom NCTS-a na nacionalnom nivou kako bi se pokazala spremnost za pristupanje Konvenciji. Tako će se postojeća nacionalna provozna aplikacija sredinom 2011. godine zamijeniti s NTA aplikacijom, dok se do kraja te godine očekuje pristupanje Konvenciji i potpuna primjena NCTS funkcionalnosti. Tijekom 2010. godine nastavile su se aktivnosti vezano i uz ostale projekte interoperabilnosti i interkonektivnost s EU sustavima na području elektroničke carine od kojih, uz prethodno navedeni NCTS, veliku važnost ima i ECS (Export Control System – Sustav kontrole izvoza) čija implementacija je također dio projekta 'Nadogradnja nacionalnog provoznog sustava – faza 2'. ECS aplikacija je razvijena i provedeno je njeno cjelokupno funkcionalno testiranje. Također se tijekom 2010. godine započelo s pripremnim aktivnostima vezanim za razvoj nacionalnog ICS sustava. ICS (Import Control System) je sustav kontrole uvoza, a obuhvaća obradu i kontrolu ulaznih sigurnosnih skraćenih deklaracija. Nastavno na aktivnosti interoperabilnosti i interkonektivnosti s EU sustavima sudjelovalo se na aktivnostima vezanim uz razvoj i uvođenje EU referentnih sustava kroz projekt implementacije Centralnih servisa u skladu s EU zahtjevima. To je projekt povezivanja sa centralnom EU CS/RD aplikacijom, koja podržava obradu EU referentnih podataka i podataka o europskim carinskim ispostavama, i centralnom EU CS/MIS aplikacijom, koja podržava obradu poslovne statistike i nedostupnosti. U okviru projekta Centralni servisi obuhvaćeno je i povezivanje sa aplikacijama koje koriste te referentne podatke (NCTS, EMCS, ECS, ICS i druge). Također su sudjelovalo u aktivnostima vezanim uz uvođenje statističkog istraživanja Intrastat, a koje se odnosi na robnu razmjenu između zemalja članica EU. Državni zavod za statistiku i Carinska uprava zajednički sudjeluju na provedbi ovih aktivnosti sukladno potpisanom Sporazumu. Uvođenje Intrastata je obveza iz poglavlja 18 – Statistika. Nastavno na obveze iz pregovaračkog poglavlja 33 (Financijske i proračunske odredbe) sudjelovalo se pri razvoju informatičkog rješenja koje podržava sustav vlastitih sredstva, aplikacija A i B računa. U 2010. godini izgrađena je aplikacija, obavljeno je funkcionalno testiranje, te je aplikacija puštena u testnu produkciju samo za pilot carinarnicu, Carinarnicu Zagreb. Tijekom testiranja aplikacija se nadograđivala sukladno poslovnim zahtjevima, te će se i dalje usklađivati kako bi se zadovoljili temeljni principi funkcioniranja aplikacije u cilju evidentiranja i plaćanja carinskih davanja u proračun EU danom pristupa RH u EU. Tijekom 2010. godine Carinska uprava je započela s aktivnostima vezanim za pripremu implementacije sustava EOS (Economic Operator System) u carinski sustav. EOS sustav je sustav koji se razvija unutar koncepta e-carina (e-Customs) na nivou EU, a predstavlja informatičko-organizacijski aspekt više poslovnih procesa koji u sebi integrira 3 posebna sustava: AEO sustav (sustav ovlaštenog gospodarskog subjekta), EORI sustav (sustav registracije i identifikacije gospodarskih

127

subjekata) i SEA sustav (sustav jedinstvene autorizacije za pojednostavljene postupke). Carinska uprava je u 2010. godini započela s razvojem EORI (Economic Operators Registration And Identification System) sustava. Primjena EORI sustava obuhvaća aktivnosti dodjeljivanja registracijskog i identifikacijskog broja gospodarskim subjektima koji sudjeluju u carinskim postupcima i postupanjima, a isti služi i za razmjenu informacija između carinskih administracija zemalja članica. Aktivnosti provedene u ovom segmentu odnosile su se na analizu relevantne EU dokumentacije vezane uz EORI sustav, pripremu projektne dokumentacije za razvoj HR aplikacije i izradu prototipa buduće aplikacije. Tijekom 2010. godine nastavljene su aktivnosti vezane za ostvarivanje interoperabilnosti i interkonektivnosti, tj. ostvarivanje telekomunikacijske povezanosti HR carinskih sustava s EU sustavima – CCN/CSI (Common Communication Network and Common System Interface). Provodile su se aktivnosti vezane uz izradu poslovne specifikacije zahtjeva za CIS (Customs Information System), a nastavno na obveze RH iz pregovaračkog poglavlja 24 (Pravda, sloboda i sigurnost). Tijekom 2010. godine Carinska uprava se priključila u EU projekt MoR (Measurement of Results) – Mjerenje rezultata. MoR je alat za uspoređivanje performansi (radnog učinka) između nacionalnih uprava na razini Zajednice, tj sustav za mjerenje performansi (radnog učinka) zemalja članica, njihovih carinskih administracija kako bi poboljšale svoju učinkovitost i efektivnost. Aktivnosti tijekom 2010. godine odnosile su se na organizaciju načina prikupljanja podataka za potrebe MoR izvješća, definiranje podataka i prikupljanje podataka, te objedinjavanje istih i dostavljanje u Europsku komisiju. Kontinuirano su se odvijale aktivnosti vezane uz daljnji razvoj IT sustava za upravljanje rizicima i to na poboljšanju i unapređivanju funkcionalnosti sustava vezanom uz samu ergonomiju aplikacije (Rule edit). U aplikaciju je implementiran OIB (osobni identifikacijski broj). Također su napravljena nova izvješća za distribuciju ruta i razlike u obračunu u JCD. U 2010. godini započet je i projekt virtualizacije. Provedena je virtualizacija centralne lokacije na način da je instalirana okolina za virtualizaciju poslužitelja, te su fizički poslužitelji migrirani na virtualnu Vmware infrastrukturu. Virtualizacijom se oslobodila određena količina fizičkih poslužitelja, koji će biti korišteni u narednim projektima. Tijekom 2010. godine provodile su se aktivnosti vezane uz informacijsku sigurnost. Donesene su Politike sigurnosti informacijskog sustava i odgovarajuće upute i pravila. U okviru provedbe aktivnosti vezano na informacijsku sigurnost instaliran je i konfiguriran Bluecoat podsustav. Podsustav je namijenjen nadzoru i filtriranju Internet prometa. Obrazovanje i stručno usavršavanje službenika Ministarstva financija Carinske uprave provodi se kontinuirano čime se želi osigurati profesionalnost i kvaliteta pri obavljanju poslova u svim segmentima carinske struke. U 2010. godini, gledajući broj carinskih službenika koji su bili polaznici obuke, održan je nivo provedbe obuke od prethodne godine. Obrazovne aktivnosti (seminari, radionice, tečajevi, praktična obuka i stručni sastanci) provode se temeljem ukupne potrebe za obrazovanjem svih organizacijskih jedinica, naime na potrebama se temelje obrazovni programi, utvrđuje provedbeni plan te organizira i provodi obuka. Godišnji obrazovni plan za obuku i stručno usavršavanje za službenike Ministarstva financija Carinske uprave za 2010. godinu izrađen je i usvojen krajem prethodne godine. Početkom siječnja 2010. godine utvrđena je provedba Obrazovnog plana za prvo tromjesečje, za drugo tromjesečje u ožujku, za treće tromjesečje u lipnju, a u rujnu za četvrto tromjesečje. Plan obuhvaća sva stručna područja carinskog sustava, a od velike važnosti je temeljno obrazovanje s upravnog područja carinskog sustava za novoprimljene službenike, odnosno vježbenike i službenike koji su primljeni u carinsku službu s radnim stažem duljim od vremena određenog za vježbenički staž, ali bez položenog državnog stručnog ispita. Cilj i svrha temeljnog obrazovanja je stjecanje temeljnih znanja i osposobljavanje službenika za obavljanje poslova svog radnog mjesta i pripremiti ih za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita za upravno područje financija – carinski sustav. U tijeku 2010. godine temeljna obuka provedena je kroz tri seminara za ukupno 94 polaznika koji su nakon toga uspješno položili državni stručni ispit. Stručno usavršavanje po specijalnostima provodi se nakon temeljne obuke za

128

sve carinske službenike ovisno o specifičnostima prilikom obavljanja poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen. Cilj i svrha stručnog usavršavanja je da se stečena temeljna znanja iz struke kroz različite oblike obrazovnih aktivnosti kao što su seminari, radionice, tečajevi, praktična obuka i stručni sastanci kontinuirano unapređuju kako bi se osigurala profesionalnost, kompetentnost i kvaliteta rada. Tijekom 2010. godine provedena je obuka s područja: Carinski sustav i procedure, AEO Sustav Ovlaštenih gospodarskih subjekata, Zaštita prava intelektualnog vlasništva, Trgovinski i devizni sustav, EMCS Sustav kontrole kretanja trošarinske robe, Posebni porezi i ostali porezi, Carinska tarifa i poznavanje robe, Carinska vrijednost robe, Podrijetlo robe, Carinski nadzor, Tečaj za primjenu ovlasti za zaustavljanje vozila, Naknadne provjere, EXBS kontrola izvoza i sigurnost granice, Suzbijanje krijumčarenja i prijevara, Provedba CITES konvencije, Roba dvojne namjene, Granična kontrola nuklearnih i drugih radioaktivnih izvora s portal monitorima, Procjena rizika, Odabir JCD-a za detaljnu provjeru, Informatika i informatički sustav CURH – korištenje carinskih aplikacija, Nadzor prijenosa gotovine preko granice i sprečavanje pranja novca, Sustav sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma u RH, Suzbijanje korupcije, Obuka rukovodećih državnih službenika. Na provedbi obuke angažirani su stručnjaci iz carine dok su za područja za koja nemamo stručne ljude unutar carine angažirani vanjski suradnici. Kroz protekle godine uspostavljena je dobra suradnja sa drugim upravama Ministarstva financija, Ministarstvom uprave, Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom kulture i Državnim zavodom za zaštitu od zračenja. U Carinskom centru za obuku redovito se odvijaju seminari i radionice vezane uz međunarodne projekte, radionice u okviru bilateralne suradnje sa američkom i francuskom carinom i drugim zemljama. Primjerice održane su radionice EMCS Potpora u upravljanju CU Sustav kontrole kretanja trošarinske robe, AEO Potpora u upravljanju CU Sustav Ovlaštenog gospodarskog subjekta, AEO Ovlašteni gospodarski subjekti – bilateralna suradnja sa Republikom Francuskom, PHARE 2006, Jačanje provedbe prava intelektualnog vlasništva, EXBS kontrola izvoza i sigurnost granice, ITMS projekt, PHARE 2006., EMCS faza 3 – razvoj softvera (PHARE 2006). Carinskim službenicima omogućeno je učenje i usavršavanje stranog jezika, naročito onima koji su uključeni u rad na međunarodnim projektima pa je u 2010. godini tečajeve na različitim stupnjevima engleskog jezika pohađalo 37 carinskih službenika. Isto tako carinskim službenicima se omogućava i formalno obrazovanje na visokim školama ukoliko je to potreba i interes službe. Na Visokoj policijskoj školi na izvanredni Preddiplomski stručni studij u 2010. godini upisano je 4 carinska službenika, a na Specijalistički diplomski stručni studij upisana su 2 službenika. Obuka se organizira u Carinskom centru u Zagrebu i regionalno u carinarnicama kako bi se racionalno iskoristili resursi koji su nam na raspolaganju. Ukupno gledajući u 2010. godini provedene su 73 obrazovne aktivnosti, a obuku je pohađalo 1462 carinska službenika. Sredstvima utrošenim u 2010. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve ovog programa.

A540000 OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 izvršenje/plan

A540000-OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE

591.519.057

560.353.818

Opis aktivnosti / projekta

129

Državnim proračunom za 2010.g. osigurana su sredstva u visini 591.519.057,00 kn. Ostvareni su rashodi u visini 560.353.817,55 kn, uz postotak izvršenja proračuna 94,73%. Najznačajnija stavka rashoda u ovoj aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene u 2010. godini planirani su u iznosu od 388.997.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 382.689.185,42 kuna što iznosi 98,38% planiranih rashoda za zaposlene odnosno 61,82% ukupno izvršenog proračuna za 2010. godinu. Osim rashoda za zaposlene najznačajnije stavke rashoda odnose se na razvoj informacijskog sustava. Pristupanje Europskoj uniji zahtjeva potpunu informatizaciju provođenja carinskih postupaka i postupanja sukladno Moderniziranom carinskom zakonu EU, te danom pristupanja informatički sustavi Carinske uprave moraju biti razvijeni tako da su kompatibilni informatičkim sustavima zemalja članica i Europske komisije. Rashodi za računalne usluge (ugovorne obveze za održavanje i unapređenje informacijskog sustava Carinske uprave) planirani su u iznosu 52.347.057,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 52.337.167,56 kuna što iznosi 99,98% planiranih rashoda za računalne usluge odnosno 8,45% ukupno izvršenog proračuna za 2010. godinu. Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika imaju postotak izvršenja proračuna 11,94%. Razlog su nerealizirana sredstava koja smo Sukladno Zaključku Vlade od 30. prosinca 2009. godine bili dužni osigurati u iznosu 25% planiranih sredstava za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala.

02515 Porezna uprava
Uvod
Porezna uprava,upravna organizacija u sustavu Ministarstva financija svoje djelovanje obavlja u okviru programa Izvršna uprava i administracija.Njena je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plačanju obveznih doprinosa. Za funkcioniranje Porezne uprave u cijelom djelokrugu rada ukupno je planirano 917.665.176 kn, a i izvršeno 95% planiranih ukupnih rashoda što je doprinijelo nesmetanoj realizaciji zadanih ciljeva za 2010.g. Program Izvršna uprava i administracija izvršen je u 96% planiranog iznosa bez značajnih odstupanja. U okviru programa aktivnost A541000 Izvršna uprava i administracija zastupljena je sa 91% u ukupnom planu, s indeksom izvršenja 99%.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 96 izvršenje/plan

02515-Porezna uprava 1042-IZVRŠNA UPRAVA ADMINISTRACIJA

917.665.176 882.901.049 I

867.284.099 848.781.707

1820-PROGRAM PRILAGODBE POREZNE UPRAVE EUROPSKIM STANDARDIMA

34.764.127

18.502.392

53

130

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1042 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 96 izvršenje/plan

1042-IZVRŠNA UPRAVA ADMINISTRACIJA

882.901.049 I

848.781.707

Opis programa
Primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa u svrhu podmirenja javnih troškova u skladu s gospodarskim mogućnostima RH na načelima jednakosti i pravednosti.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o Poreznoj upravi Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o porezu na dobit Zakon o porezu na dohodak Cilj 1. Učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda Opis cilja Učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda podržana dobrom informatičkom opremom i sigurnim software-ima kao i učinkovitom službom nadzora.

A541000 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

A541000-IZVRŠNA UPRAVA ADMINISTRACIJA

824.631.049 I

814.746.651

Opis aktivnosti / projekta Planirani izdaci - rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, osnovni su preduvjet uspješnog i učinkovitog rada djelatnika iz djelokruga rada utvrđenog zakonom. Isti su realno planirani i realno ugovoreni. To je ključna aktivnost u okviru programa i učešćem najveća u ukupnom proračunu Porezne uprave. Porezna uprava upošljava 4500 ljudi čiji djelokrug rada je obiman: zaprimanje poreznih prijava, evidentiranje poreznih obveza, naplata i povrat poreza, uvrđivanje pravilnosti poreznih prijava, provođenje inspekcijskog nadzora, provođenje ovrhi, vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka, davanje mišljenja o primjeni propisa, međunarodna pravna pomoć u poreznim stvarima, izgradnja i korištenje poreznog informacijskog sustava, davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću,

131

izdavanje odobrenja ili markica za pojedine proizvode, nadzor obračunavanja, naplata i ovrha obveznih doprinosa i drugi poslovi radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i obveznih doprinosa.

02520 Financijska policija
Uvod
Financijska policija,upravna organizacuja Ministarstva financija,obavlja poslove financijskog nadzora zakonitosti,pravilnosti i pravodobnosti obračuna,prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonom.Temeljna zadaća je snaženje financijske discipline,suzbijanje neslužbenog gospodarstva i spriječavanje izbjegavanja plačanja proračunskih obveza u cilju ostvarivanja proračunskih prihoda. Realizirani ciljevi i zadaća ispunjeni su uglavnom u skladu s planiranim i značajnih odstupanja nema.Ostvareni rashodi izvršeni su u 95% iznosu od plana.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 izvršenje/plan

02520-Financijska policija 1666-UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA

33.580.900

32.039.974

33.580.900

32.039.974

95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1666 UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 izvršenje/plan

1666-UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA

33.580.900

32.039.974

Opis programa
Glavna zadaća i cilj programa je učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda.Program predstavlja kontinuirano praćenje naplate obveza poreznih obveznika i kontinuiranu izradu plana akcija,kontrola i nadzora istih,kao i u njihovoj stalnoj provedbi.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o Financijskoj policiji. Cilj 1. Snaženje financijske discipline proračunskih obveznika Opis cilja

132

U ostvarivanju cilja naglasak je na nadziranju proizvodnje i prometa naftnih derivata,duhanskih proizvoda,piva,alkohola,kave i bezalkoholnih pića u svrhu utvrđivanja pravilnosti obračuna i pravodobnosti uplate posebnog poreza te izvršavanje obveza prema proračunu preuzetih koncesijskim ugovorom ili ugovorom o zakupu. U 2010.g. izvršeno je 907 kontrola.

A542000 UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 96 izvršenje/plan

A542000-UPRAVA ADMINISTRACIJA

I

31.795.900

30.557.766

Opis aktivnosti / projekta Glavna aktivnost u okviru programa je osnovna aktivnost Uprava i administracija koja je učešćem najveća aktivnost u ukupnom proračunu s 95%.U ovoj su aktivnosti planirana sredstva za rashode djelatnika i materijalne rashode kao osnovne preduvjete rada.Izdaci aktivnosti ispunjeni su u skladu s planiranim i značajnih odstupanja nema.

K542003 INFORMATIZACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 74 izvršenje/plan

K542003INFORMATIZACIJA

525.000

386.208

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost Informatizacija sudjeluje u ukupnom proračunu Financijske policije s 1,56% i bazirana je na osiguravanju dobrih i funkcionalnih uvjeta rada odnosno dobre i sigurne informatičke opreme i software-a kao preduvjetima za ostvarenje temeljne zadaće Financijske policije.Rashodi su izvršeni u 74% iznosu zbog vremenskog trajanja procedure javne nabave gdje će se ugovorene nabavke realizirati u 2011.g.

02535 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Uvod
Temeljna djelatnost Agencije je financiranje, nabava, plaćanje i nadzor provedbe programa i projekata Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku. S tim u vezi, Agencija obavlja: poslove središnje jedinice za financiranje i ugovaranje sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, surađuje s tijelima koja čine sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskom komisijom, u okviru svoje djelatnosti priprema i provodi natječaje te sklapa ugovore o potpori i ugovore o nabavi usluga, robe i radova vezanih za sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj, upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata i tijekova financijskih sredstava (knjigovodstvo, plaćanja preko podračuna u okviru računa Nacionalnog fonda, praćenje i izvješćivanje), organizira izobrazbu vezano za svoju djelatnost, savjetuje provedbene službe tijela

133

državne uprave o propisima, pravilima i postupcima za nabavu i plaćanje usluga, robe i radova vezanih za sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj, obavlja aktivnosti provedbenog ureda za savjetodavne usluge država članica Europske unije (twinning) te koordinira suradnju vezanu za provedbu ovih usluga između Republike Hrvatske, država članica Europske unije i Europske komisije, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Svoje financijsko poslovanje Agencija obavlja kroz sustav Državne riznice u okviru razdjela Ministarstva financija kao glava 02535. U 2010. godini financijski plan Agencije iznosio je 28.204.525 kuna koji je danom 31. prosinca 2010. godine izvršen u iznosu od 26.333.403 kuna ili 93,37 %. Ukupni rashodi u 2010. godini iznosili su 26.327.254 kn pri čemu nastala odstupanja u odnosu na planirane veličine predstavljaju uštedu ostvarenu u obračunskom razdoblju.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 93 izvršenje/plan

02535-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 1798-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

28.204.525

26.333.403

28.204.525

26.333.403

93

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1798 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 93 izvršenje/plan

1798-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

28.204.525

26.333.403

Opis programa
Obavljanjem svoje postojeće temeljne funkcije, Agencija osigurava nastavak aktivnosti kvalitetnog upravljanja fondovima Europske unije, nastavak aktivnosti njihovog jačanja radi pripreme za korištenje kohezijskog i strukturnih fondova te nastavak aktivnosti na izradi programskih i drugih dokumenata koji čine temelj za korištenje budućih sredstava. Program 1798 Upravljanje pretpristupnim fondovima potpora je ostvarenju navedenih ciljeva koji su povezani sa Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2010. – 2012. godine i njenim općim ciljem 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost, kao i posebnim ciljem 1.3. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije.

134

Zakonske i druge pravne osnove
Uredba o osnivanju Središnja Agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (NN 90/07,114/07) Cilj 1. Povećati stupanj iskorištenosti sredstava iz programa EU koji su u nadležnosti Agencije Opis cilja Funkcioniranje Agencije u potpori je Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010. – 2012. godine i općeg cilja 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost te posebnog cilja 1.3. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije.Cilj se provodio kroz dva podprograma: A825001 Administracija i upravljanje i K825002 Opremanje. Cilj programa ostvaruje se obavljanjem aktivnosti Agencije kao provedbenog tijela putem adekvatne pripreme projekata, provedbe natječajnih procedura i ugovaranjem te provedbom projekata i plaćanjem stvorenih obveza za prihvaćene projekte iz nadležnosti Agencije. Cilj programa ostvaruje se i pružanjem prijenosa znanja i aktivnosti izobrazbe zaposlenika institucija uključenih u upravljanje programima EU.

A825001 UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 94 izvršenje/plan

A825001-UPRAVA ADMINISTRACIJA

I

27.211.525

25.600.746

Opis aktivnosti / projekta Najveći dio rashoda, odnosi se na rashode proračunu iznose 67,04 %. za zaposlene koji u ukupno izvršenom

Rashodi za zaposlene izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici i nema većih odstupanja u odnosu na planirane veličine. Materijalni rashodi u ukupno izvršenom proračunu iznose 29,53 % i izvršavali su se prema utvrđenoj dinamici.

K825002 OPREMANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 74 izvršenje/plan

K825002OPREMANJE

993.000

732.657

Opis aktivnosti / projekta Izvršenje aktivnosti omogućilo je opremanje Agencije. Nastali rashodi iznosili su 2,78% od ukupnih rashoda u obračunskom razdoblju i izvršavali su se prema planiranoj dinamici.

135

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
Uvod
Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 20. lipnja 2008. osnovana je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (dalje u tekstu: Agencija). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo financija. Agencija je osnovana kao javna ustanova, a djelatnost joj je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku. Ukupni prihodi za 2010. planirani su u iznosu 8.064.947,26 kn. Ostvareni su u iznosu 7.711.517,00 kn, što je za kn ili 5,0 % manje od plana. Prihodi su ostvareni iz dva izvora: - izvor 11 – opći prihodi i primici u iznosu od 7.173.879,74 kn - izvor 51 – pomoći EU u iznosu od 537.637,26 kn, Izvor 51 odnosi se na PHARE 2006 – Daljnje jačanje sposobnosti ovlaštenog tijela za SAPARD i tehnička pomoć ovlaštenom revizoru za IPA-u. Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu 7.711.517,00 kn, a odnose se na rashode poslovanja u iznosu 7.536.933.15 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 174.583,85 kn. Svi rashodi izvršeni su u okviru planiranih iznosa.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 102 izvršenje/plan

02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 1798-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

7.527.310

7.711.517

7.527.310

7.711.517

102

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1798 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 102 izvršenje/plan

1798-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

7.527.310

7.711.517

Opis programa
U sustavu upravljanja pretpristupnim fondovima EU velik značaj pridaje se reviziji, kako vanjskoj tako i unutarnjoj.

136

Uloga i značaj revizije proizlaze iz potrebe stalnog praćenja i procjene učinkovitosti sustava upravljanja, odnosno adekvatnosti i funkcionalnosti uspostavljenih kontrolnih mehanizama, ukazivanja na slabosti i poteškoće koje mogu nastati u sustavu te davanja preporuka za poboljšanje poslovanja. Stoga se ciljevi revizije u znatnoj mjeri isprepliću, jer i unutarnja i vanjska revizija imaju za cilj dati neovisno stručno mišljenje o sustavu i procesima te preporuke i savjete za njihovo poboljšanje i postizanje što veće učinkovitosti. Vanjska revizija je neovisno tijelo, uspostavljeno izvan sustava upravljanja i kontrola, u funkciji neovisne, vanjske procjene sustava u svim tijelima zaduženim za provedu programa EU. Agencija podnosi Godišnje izvješće o obavljenim revizijama Europskoj komisiji, Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Dužnosniku nadležnom za akreditaciju.

Zakonske i druge pravne osnove
Regulatorni okvir unutar kojeg se odvija provedba programa EU sastoji se od strateških i pravnih dokumenata, koji s jedne strane definiraju prioritete i iznose sredstava, a s druge strane pravila provođenja i provedbene sustave. Popis regulative, grupirane po navedenim kategorijama dajemo u nastavku: a) Strateški dokumenti - Strategija Europske komisije za proširenje - Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje EU - Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo - Strateški okvir Vlade RH za razvoj 2006. – 2013. - Višegodišnji IPA indikativni financijski okvir - Višegodišnji IPA indikativni planski dokument b) Pravna osnova za uspostavu i provedbu sustava - Uredba Vijeća (EZ) 1085/2006 od 17. srpnja 2006. godine kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA) - Uredba komisije (EZ) 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretpristupne pomoći (IPA) - Višegodišnji sporazum o financiranju programa SAPARD (NN međunarodni ugovori 3/06) - Godišnji sporazumi o financiranju programa SAPARD (po godinama), - Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o pravilima suradnje za financijsku pomoć Europske komisije Republici Hrvatskoj, u okviru provedbe pomoći po instrumentu predpristupne pomoći (IPA) (NN međunarodni dio 10/07) - Sporazumi o financiranju između Europske komisije i Republike Hrvatske za komponentu III programa IPA (NN međunarodni ugovori 8/08) - Godišnji financijski sporazumi zaključeni s EU o financiranju programa
137

prekogranične suradnje sa zemljama članicama EU i transnacionalnih programa - Sektorski sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske - Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.) - Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06) - Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 34/08) - Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje IPA – om (NN 34/08). Cilj 1. povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima Opis cilja Glavni cilj Agencije je povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima, a također u skoroj budućnosti strukturnim i kohezijskim fondovima u Republici Hrvatskoj, pružajući odgovarajuća jamstva za ovjeravanje učinkovitog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrola, a u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja. Navedeni cilj Agencije je u bliskoj povezanosti s nekoliko općih ciljeva Vlade Republike Hrvatske, jer se između ostalog uspostavljanjem odgovarajućeg sustava upravljanja i kontrola povećava iskoristivost pretpristupnih sredstava i njihovo učinkovito korištenje, što svakako utječe na makroekonomsku i gospodarsku stabilnost. Također, pravovremenim i pravilnim korištenjem sredstava iz predpristupnih programa omogućava se stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, te svakako stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora. Sve zajedno utjecati će na daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

A829002 UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 96 izvršenje/plan

A829002-UPRAVA ADMINISTRACIJA

I

7.122.310

6.835.350

Opis aktivnosti / projekta Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske. Agencija je mlada institucija koja je u 2010. godini povećala broj zaposlenika sa 25 zaposlenika na 29 zaposlenika od čega su 24 revizora. Iz navedenog proizlazi da su zaposlenici vrlo značajan čimbenik Agencije, te se nastoji osigurati neprestano stručno usavršavanje, te pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih. Potrebno je napomenuti da je Agencija tijekom 2010. u potpunosti ispunila zadaće koje su joj određene IPA regulativom, to jest izdala je godišnje revizijsko izvješće i godišnje

138

revizijsko mišljenje za 2010. za svih pet komponenti IPA programa. Također, izradila je i godišnje revizijsko izvješće za SAPARD program. Navedena izvješća utemeljena su na većem broju revizija koje su obavljene u skladu s usvojenom metodologijom rada i međunarodnim revizijskim standardima.

139

030 MINISTARSTVO OBRANE
Uvod
Financijski plan Ministarstva obrane sadržan je u OBRAMBENOM PROGRAMU MO RH (šifra programa 1552) u okviru razdjela 030 i glave 03005 Ministarstva obrane. Za Ministarstvo obrane RH planirana su sredstva u Državnom proračunu RH za 2010. godinu u iznosu 4.756.596.513 kn. Izvršeni rashodi i izdaci MORH-a iznose 4.694.428.252 kn, što je u odnosu na planirani iznos manje za 62.168.261 kn ili 1,3%. Manje izvršeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode. Za rashode za zaposlene planirano je 2.915.617.890 kn, izvršeno je 2.908.678.669 kn što je za 0,24% ili 6.939.221 kn manje od plana. Za materijalne rashode planirano je 1.711.042.037 kn, izvršeno 1.657.681.928 kn što je za 3,12% ili 53.360.109 kn manje od plana, najvećim dijelom zbog manje izvršenih rashoda za materijal i energiju i rashoda za usluge.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

03005-Ministarstvo obrane Ukupno MINISTARSTVO OBRANE 030-

4.756.596.513

4.694.428.252

4.756.596.513

4.694.428.252

99

03005 Ministarstvo obrane
Uvod
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

03005-Ministarstvo obrane 1552-OBRAMBENI PROGRAM MO RH

4.756.596.513

4.694.428.252

4.756.596.513

4.694.428.252

99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1552 OBRAMBENI PROGRAM MO RH
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

1552-OBRAMBENI PROGRAM MO RH

4.756.596.513

4.694.428.252

140

Opis programa
Obrambenim programom MORH-a razvijaju se, unapređuju i održavaju vojne sposobnosti koje omogućuju zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH, obrane RH i saveznika; jača uloga Republike Hrvatske u euroatlantskim obrambenim i sigurnosnim integracijama kao čimbenika koji doprinosi međunarodnoj sigurnosti te MORH obavljanjem netradicionalnih vojnih zadaća u zemlji doprinosi boljitku društva u cjelini. Slijedom navedenog, u Obrambenom programu MORH-a utvrđeni su sljedeći ciljevi: unapređenje prioritetnih sposobnosti oružanih snaga, unapređenje međunarodne obrambene suradnje i povećanje angažmana oružanih snaga u obavljanju netradicionalnih vojnih zadaća.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o obrani (NN br. 33/02, 58/02, 76/07, 153/09), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN br. 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09, 124/09), Zakon o obalnoj straži RH (NN br. 109/07), Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN br. 33/02, 92/10), Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga RH 2006. – 2015. (NN br. 81/06), Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane (NN br. 38/03, 168/03, 14/06, 105/06, 113/08), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga RH (NN br. 179/04, 88/08), Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe (NN br. 46/08), Pravilnik o načinu i uvjetima školovanja za potrebe Oružanih snaga RH na vojnim učilištima, školama u građanstvu i inozemstvu (NN br. 107/03 ), Odluka o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o školovanju vojnih stipendista (NN br. 45/08), Pravilnik o tranziciji i pripremi prelaska djelatnih vojnih osoba na rad izvan oružanih snaga (NN br. 112/03), Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka (NN br. 70/08, 97/09, 135/10) Cilj 1. Unapređenje prioritetnih sposobnosti oružanih snaga Opis cilja Unapređenje prioritetnih sposobnosti Oružanih snaga usmjereno je dostizanju razine sposobnosti potrebne za obavljanje svih vojnih mirnodopskih i borbenih zadaća te stalne prilagodbe obrambenog sustava dinamičnom sigurnosnom okružju. Oružane snage moraju biti sposobne odgovoriti na sigurnosne izazove i ugroze te imati sposobnost nadzora teritorija RH, odvraćanja od potencijalne agresije i provođenja borbenih operacija. Unapređenje prioritetnih sposobnosti Oružanih snaga uključuje obuku oružanih snaga, podizanje stupnja opremljenosti i modernizacije oružanih snaga naoružanjem i vojnom opremom; postizanje planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim objektima, postizanje zadane veličine, strukture te stupnja izobrazbe osoblja, osiguranje logističke, opće i administrativne potpore kroz podizanje učinkovitosti funkcioniranja MO i OS RH. Osigurano je održavanje potrebnog stupnja ispravnosti borbenih i neborbenih tehničko materijalnih sredstava, informacijsko-komunikacijskih sredstava, sredstava opće namjene, zaliha UbS-a (streljiva, minsko-eksplozivnih sredstava), objekata i infrastrukture radi poboljšanja uvjeta života i rada pripadnika Oružanih snaga RH, osigurano zbrinjavanje viška neperspektivnih sredstava čije održavanje nije isplativo, osigurana opskrba odjećom i opskrbnom opremom, osigurana prehrana i prometna potpore, opskrba gorivom i energentima te personalna potpora djelatnika MORH-a i Oružanih snaga RH. Nastavljen je projekt borbenih oklopnih vozila – BOV, nastavljena nabava domaće jurišne puške 5,56 mm, nabava inženjerijske opreme i sredstva za protueksplozijsku zaštitu za ispunjenje ciljeva snaga (NATO obveza), stavljeno u funkciju Automatsko pješačko strelište u Petrinji, te prva faza Automatskog pješačkog strelišta na Crvenoj zemlji pored Knina.

141

Provedena obuka ročnog sastava u dva ciklusa dragovoljnog služenja vojnog roka sa po 250 ročnika u svakom ciklusu, uvježbanost za zajedničko djelovanje sa snagama partnerskih zemalja i NATO-a u provedbi međunarodnih vojnih operacija, ocjenjivanje operativnih sposobnosti snaga prije upućivanja u međunarodnu operaciju ISAF, certificiranje snaga deklariranih za NATO vođene operacije, provedene međunarodne vojne vježbe s ciljem podizanja interoperabilnosti i suradnje s oružanim snaga partnerskih zemalja. U okviru izobrazbe i profesionalnog razvoja osiguran je partnerski odnos s obrazovnim institucijama u drugim zemalja NATO-a i EU-a, izobrazba u Hrvatskom vojnom učilištu (obuhvaćeno 1.617 osoba - Ratna škola, Zapovjedno stožerna škola, Časnička, Dočasnička škola, Škola stranih jezika, Vojno diplomatska izobrazba, oblik civilno – vojnog školovanja "KADET"), školovanje na civilnim obrazovnim ustanovama; upućeno 80 djelatnika na različite oblike izobrazbe u inozemstvo (školovanje i stručno usavršavanje djelatnih vojnih osoba i državnih službenika na civilnim i vojnim školama), provedeni programi potpore u okviru tranzicije i zbrinjavanja. Uređeni su smještajni i radni prostori i objekti, značajniji projekti u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" Petrinja, vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" Slunj te vojarni "Croatia" Zagreb gdje je tijekom 2010. izmješteno administrativno sjedište MORH-a. Cilj 2. Unapređenje međunarodne obrambene suradnje Opis cilja Ulaskom u NATO i približavanjem ulaska u EU, jača i uloga Republike Hrvatske na međunarodnoj sigurnosnoj sceni te se intenziviraju aktivnosti međunarodne obrambene suradnje. Sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama Republika Hrvatska ispunjava preuzete međunarodne obveze. Postrojbe OS RH se deklariraju i pripremaju za sudjelovanje u snagama brzog odgovora NATO-a (NRF), misijama i operacijama pod okriljem UN te borbenim skupinama EU-a (EU Battlegroups i EU Atalanta). Sudjelovanje u NATO vođenim mirovnim operacijama obuhvaća operacije ISAF u Afganistanu, KFOR na Kosovu, NATO Response Operations te časnike za vezu u potpori međunarodnih mirovnih operacija OS RH pri NATO/EU stožerima. Sudjelovanje u UN vođenim misijama i operacijama obuhvaća sudjelovanje u pojedinačnim mirovnim misijama za vojne promatrače, stožerne časnike i vojne stručnjake te mirovnoj misiji UNDOF na Golanskoj visoravni. Sudjelovanje pripadnika OS RH u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama, kako pojedinaca tako i postrojbi OS RH, temelji se na učinkovitoj pripremi prije upućivanja na zadaće te stvaranju uvjeta najviše sigurnosti pripadnika OS RH na području izvršenja misija i operacija. U okviru međunarodne obrambene suradnje ostvarena je bilateralna suradnja s ukupno 42 države i vojno–diplomatskim zborom akreditiranim u Republici Hrvatskoj, zaključen je niz međunarodnih ugovora, sporazuma, memoranduma i tehničkih dogovora s drugim državama i međunarodnim organizacijama, ostvarena multilateralna suradnja (provedeno 145 aktivnosti), doprinos stabilnosti i sigurnosti u regiji sudjelovanjem u nizu regionalnih inicijativa i foruma, sudjelovanjem na međunarodnim forumima i konferencijama na temu sigurnosti i obrane, sajmovima i izložbama naoružanja i vojne opreme, sudjelovanje u inicijativama i radu NATO saveza (provedeno 320 aktivnosti), suradnja s Europskom unijom provedena je kroz 18 aktivnosti i sudjelovanje djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama: NATO vođene mirovne operacije («ISAF» u Afganistanu, «KFOR», Međunarodne mirovne snage za Kosovo), UN vođene mirovne misije i operacije ( UNMOGIP (Indija/Pakistan), MINURSO (Zapadna Sahara), UNMIL (Liberija), UNFICYP (Cipar), UNMIS (Sudan), UNIFIL (Libanon), UNDOF (Golanska visoravan) i MINURCAT (Srednjoafrička Republika i Čad). i EU vođene mirovne misije i operacije (EU NAVFOR Somalia (ATALANTA) – Adenski zaljev, EU ALTHEA – Bosna i Hercegovina i EULEX – Kosovo)
142

Cilj 3. Povećanje angažmana oružanih snaga u obavljanju netradicionalnih vojnih zadaća. Opis cilja Ministarstvo obrane i OS RH nastoje, pored obavljanja tradicionalnih vojnih zadaća, biti čimbenik koji će doprinijeti boljitku društva u cjelini. Povezivanjem s drugim ministarstvima, tijelima državne uprave i ostalim civilnim institucijama, MO i OS RH pružaju pomoć i angažiraju se u čitavom nizu nevojnih aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti građana RH, prevenciju i uklanjanje posljedica radnji i događaja štetnih po građane, imovinu i prirodna bogatstva RH te pružanju zdravstvene, humanitarne i druge pomoći sukladno raspoloživom ljudstvu i materijalnim resursima.

Protupožarna zaštita ostvarena je u skladu sa programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, zaključcima Vlade RH i potrebama na terenu. U OS RH za provedbu Protupožarne sezone ustrojene su NOS (namjenski organizirane snage) sastavljene od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i Hrvatske ratne mornarice, sa zadaćom pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženje morem i opskrbi gasitelja vodom. NOS su tijekom 2010. godine angažirane na 90 požarišta sa zrakoplovima (CL415, AT802F/A) i helikopterima (Mi-8 MTV 1) koji su ostvarili 5929 naleta, 914 sati leta , izbacili 21 828 t vode, prevezli 1 865 ljudi i 320 t opreme. Tijekom 2010. zaprimljen je protupožarni zrakoplov Canadair CL-415, čime je završen kapitalni projekt nabave protupožarnih zrakoplova. Obalna straža, ustrojena u okviru Hrvatske ratne mornarice, štitila je suverena prava i provodila jurisdikciju Republike Hrvatske u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu, epikontinentalnom pojasu i na otvorenu moru. Radarskim sustavima OS RH nadziran je teritorij i akvatorij RH te se razmjenjivani podaci s civilnim institucijama kao što je Hrvatska kontrola zračne plovidbe. Tijekom 2010. angažirano je 260 članova posade na 9 brodova Oružanih snaga RH, koji su na moru proveli ukupno 275 dana, prešli 20.173 nautičkih milja (NM) i potrošili 813.416 litara goriva). Pružena je pomoć i potpora civilnim institucijama u akcijama traganja i spašavanja na moru i nepristupačnim brdsko-planinskim područjima, te prijevozu životno ugroženih osoba i organa za transplantaciju.

A545008 MEĐUNARODNA SURADNJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 93 izvršenje/plan

A545008MEĐUNARODNA SURADNJA

65.725.000

61.432.820

Opis aktivnosti / projekta Izvršeni rashodi u okviru aktivnosti A545008 Međunarodna suradnja manji su od plana za 6,54% ili 4.292.180 kn zbog manjeg broja realiziranih međunarodnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu (bilateralnih aktivnosti, multilateralnih aktivnosti, NATO aktivnosti i aktivnosti nadzora naoružanja). Odustalo se od provedbe aktivnosti nižeg prioriteta (npr. sajmova i konferencija). Zatvorena su 3 vojno – diplomatska predstavništva koja su pokrivala Grčku, Rumunjsku, Bugarsku, Belgiju, Luxemburg i Nizozemsku. Ulaskom u

143

NATO savez, kontakti koji se obavljaju preko ureda vojnih izaslanika mogu se obavljati direktno u NATO tijelima.

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 94 izvršenje/plan

A545035PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

63.432.025

59.352.025

Opis aktivnosti / projekta Izvršeni rashodi u okviru aktivnosti A545035 Protupožarna zaštita manji su od plana za 6,44 % ili 4.080.000 kn jer je u protupožarnoj sezoni 2010. zbog manjeg broja požara na obali i u priobalju, smanjeno angažiranje protupožarnih zrakoplova.

144

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uvod
U sklopu Razdjela 040 se nalaze glave: 04005 - Ministarstvo unutarnjih poslova, 04030 Proračunski korisnici u funkciji zašite i spašavanja (koja se sastoji od RKP-a: 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica, 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje i 24035 Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa koje je do 15.11.2010.g. poslovalo samostalno, a od 16.11.2010.g. na temelju Zakona o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 127/10), isto se ukida i Državna uprava za zaštitu i spašavanje preuzima poslove, službenike i namještenike, poslovne prostore, opremu, prava i obveze Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa, te financijska sredstva za obavljanje tih poslova) i 04035 Hrvatski centar za razminiranje. Razdjel je obavljao svoje temeljne zadaće: provodio je aktivnosti koje se odnose na očuvanje i poboljšanje dobrog stanja javne sigurnosti, reda i mira u Republici Hrvatskoj, zatim kontinuirano povećava razinu sigurnosti, pouzdanosti i zaštite u prometu što je trajni cilj. Veliki značaj je posvećen pitanju sigurnosti, zaštiti i kontroli državne granice. Izuzetno je zahtjevna zadaća osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba preko državne granice uz istovremeno sprečavanje nezakonitih prelazaka, kao i svih oblika prekograničnog kriminala preko državne granice. U području međunarodne suradnje provodi se niz aktivnosti izgradnje sigurnosti i povjerenja, a pripadnici razdjela aktivno sudjeluju u misijama odgovora na krize u inozemstvu pod okriljem međunarodnih organizacija i saveza. Jedna od temeljnih zadaća Razdjela je poduzimanje preventivnih, organizacijskih i operativnih mjera i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti, u koje spadaju promidžbene aktivnosti iz zaštite od požara i izdavanje stručne literature, te osposobljavanje, usavršavanje, obuke, seminari, savjetovanja vatrogasnih kadrova, uz istovremeno osiguranje tehničkotehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi kroz sufinanciranje vatrogasne tehnike i opreme, te održavanje i razvijanje djelotvornog sustava uzbunjivanja, komunikacija i izvješćivanja, štiteći strukovne interese vatrogasnih organizacija (javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovih zajednica). Provođenje mjera zaštite od požara u cilju je smanjenja šteta uzrokovanih požarima i nesrećama. Značajni poslovi i zadaci koji se kontinuirano izvršavaju su: prikupljanje, obrada i vođenje baze podataka o katastrofama, razmjena znanstvenih i tehničkih podataka i informacija važnih za zaštitu i spašavanje od katastrofa, predlaganje, poduzimanje i usklađivanje preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti nastanka katastrofa, obuka i osposobljavanje upravljačkih i specijalističkih timova kao i planiranje i provedba vježbi iz područja zaštite i spašavanja, koje uključuju angažiranje međunarodnih i spasilačkih timova. Od velikog značaja je i koordinacija svih sudionika u zaštiti i spašavanju, te izravno rukovođenje i zapovijedanje kroz cjelovit sustav zaštite i spašavanja. Razdjel obavlja i stručne poslove koji se odnose na: prikupljanje i obradu podataka o prostorima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima, vođenje evidencija o razminiranim prostorima, vođenje brige o obavješćivanju i upozoravanju stanovništva o opasnostima od minskoeksplozivnih sredstava, obilježavanje prostora zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima, suradnju s međunarodnim ekspertima za razminiranje.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

04005-Ministarstvo unutarnjih poslova 04030-Proračunski

4.318.951.246

4.299.308.526

190.945.975

184.339.504

97

145

korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 04035-Hrvatski centar za razminiranje Ukupno MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 040244.424.790 247.955.158 101

4.754.322.011

4.731.603.189

100

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova
Uvod
Ukupno planirani rashodi za 2010. godinu iznose 4.318.951.246 kn, a financirani su iz Općih prihoda i primitaka u iznosu od 4.211.080.418 kn, Sredstava učešća za pomoći u iznosu od 6.913.264 kn, Vlastitih prihoda 30.000.000 kn, Ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 40.000.000 kn, Pomoći EU u iznosu od 28.630.010 kn i Ostalih pomoći u iznosu od 2.327.554 kn. Izvršenje plana za 2010.g. bilo je 100%. U Državnom proračunu za Ministarstvo unutarnjih poslova evidentirana su dva programa i to: 1091 Javni red, sigurnost i upravni poslovi i 1789 Upravljanje državnim granicama.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

04005-Ministarstvo unutarnjih poslova 1091-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI 1789-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

4.318.951.246

4.299.308.526

3.561.075.737

3.541.804.652

99

757.875.509

757.503.875

100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1091 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

1091-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

3.561.075.737

3.541.804.652

146

Opis programa
Program javni red, sigurnost i upravni poslovi uključuje policijske poslove i druge poslove Ministarstva unutarnjih poslova koji su određeni zakonom, kao što su zaštita života, prava i sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštita imovine, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela, prijestupa i prekršaja, traganje za počiniteljima kaznenih djela i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, nadzor i upravljanje cestovnim prometom, poslovi sa strancima i drugi poslovi određeni zakonom. Program se provodi kroz aktivnosti: A553061 Redovita djelatnost i A260995 Vojni ordinarijat, te kapitalne projekte s ciljem financiranja naprijed navedenih policijskih poslova.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o policiji NN129/00, 41/08; Zakon o policijskim ovlastima 76/09; Zakon o hrvatskom državljanstvu; Zakon o prebivalištu i boravištu građa; Zakon o osobnoj iskaznici; Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana; Zakon o strancima; Zakon o azilu; Zakon o zaštiti od požara; Zakon o vatrogastvu; Zakon o eksplozivnim tvarima; Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima; Zakon o prijevozu opasnih tvari; Zakon o sigurnosti prometa na cestama; Zakon o javnom okupljanju, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, NN 5/90, 47/90; Zakon o privatnoj zaštiti; Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima; Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju gotovim novcem i vrijednostima; Zakon o zaštiti svjedoka; Zakon o zaštiti osoba i imovine; Pravilnik o načinu policijskog postupanja, NN 89/10; Prekršajni zakon, NN 107/07; Kazneni zakon, NN 110/97, 50/00, 129/00, 51/01, 105/04,71/06,110/07; Zakon o kaznenom postupku, NN 110/97, 58/99, 112/99, 58/02, 152/08,76/09.

A260995 VOJNI ORDINARIJAT
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A260995-VOJNI ORDINARIJAT

700.000

700.000

Opis aktivnosti / projekta Planirana sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su podmirenju obveza iz Ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih snaga MUP-a.

A553061 REDOVITA DJELATNOST
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A553061-REDOVITA DJELATNOST

3.248.786.556

3.243.965.380

Opis aktivnosti / projekta Izvršenje aktivnosti A553061 Redovita djelatnost financira se iz tri izvora: 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 3.216.429.735 kn, 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 26.802.433 kn, te izvora 52 Ostale pomoći u iznosu od 733.212 kn. Sredstva planirana na Izvoru 11, aktivnosti A553061 Redovita djelatnost raspoređena su za poslovanje 20 policijskih uprava i Ministarstva u sjedištu. Iz planiranih sredstava

147

podmiruju se Rashodi za zaposlene koji čine najveći dio i svi materijalni rashodi za funkcioniranje ovog Ministarstva, režijski troškovi, gorivo, izdaci za plative tiskanice, tekuće održavanje vozila, plovila, helikoptera, poslovnog inventara i dr. Rashodi za zaposlene izvršeni su u okviru odobrenog financijskog plana. Analizom strukture rashoda za zaposlene u usporedbi s prethodnim godinama evidentno je smanjenje rashoda za dodatke po Kolektivnom ugovoru zbog mjera štednje i racionalizacije. Unutar skupine Materijalni rashodi planirana su sredstva koja se odnose na podmirivanje troškova za redovno funkcioniranje službe, od čega se najveći dio odnosi na: - Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, iako je realizacija na ovoj stavci bitno smanjena u odnosu na 2009.g. obzirom da su sukladno izmjeni tumačenja Kolektivnog ugovora i smanjivanjem određenih prava djelatnicima, te reviziji svih naknada izdana nova Rješenja koja su počela važiti 1. siječnja 2010.g., - Uredski materijal i ostale materijalne rashode za troškove vezane uz nabavu tonera, kompjuterskog i fotokopirnog papira, te uredskog materijala, - Režijske troškove (struja, voda, plin, gorivo i dr.) od čega se najveći dio odnosi na gorivo za vozila, plovila i helikoptere, te ulja i maziva za prijevozna sredstva, zbog potreba službe i angažiranja djelatnika MUP-a u operativnim akcijama što nije moguće unaprijed predvidjeti, - Zakupnine i najamnine za otplatu leasinga za vozila, te najamnine za građevinske objekte i ostalu opremu, - Ostale usluge od čega se naviše odnosi na rashode za plative tiskanice (putovnice, osobne iskaznice, registarske pločice i ostale plative tiskanice), a na koje ne možemo utjecati budući da isti ovise o građanima, - Financiranje stručnog usavršavanja zaposlenika, odnosno tečajevi i seminari, te školovanje u organizaciji MUP-a i vanjskih institucija. Troškovi tečajeva, seminara i školovanja koji se provode u organizaciji MUP-a protežu se kroz stavke službenog putovanja, odnosno isplate dnevnica, prehrane i smještaja, te naknade predavačima. Veliki troškovi unutar ove kategorije odnose se na troškove koji proizlaze iz školovanja odraslih za zanimanje policajac, odnosno prekvalifikanata. Od vanjskih tečajeva bitno je spomenuti školovanje pilota, pomorskih kapetana, kotizacije za stručna savjetovanja i plaćanje polaganja državnih ispita. Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa i ostale nespomenute financijske rashode. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade odnose se na isplate stipendija i plaćanje školarina djeci poginulih djelatnika, te zaposlenicima, kao i isplatu mjesečne naknade prekvalifikantima na tečaju za zanimanje policajac koja mjesečno iznosi 450 kn i u 2010.g. je isplaćena 2.191 prekvalifikantu. Planirana sredstva skupine Ostali rashodi utrošena su na tekuće donacije udrugama građana i sportskim društvima, kao i za podmirenje ugovorenih kazni, naknada šteta, nagodbi, isplata po sudskim presudama, isplatama renti i dr. a što je proizašlo iz zakonske obveze i sporova koje su djelatnici dobili u svoju korist. Rashodi Izvora 31 odnose se na plaćanje računa za prehrambene namirnice koje se koriste u restoranima i odmaralištima MUP-a. Sredstva za ovu namjenu su planirana u iznosu od 30 mil. kn, a izvršenje je 26,8 mil. kn iz razloga što je u tolikom iznosu bilo uplata vlastitih prihoda.

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

148

K260056-IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

11.130.000

11.130.000

100

Opis aktivnosti / projekta Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva za: kupnju zemljišta, izgradnju poslovnih objekata, nabavku uredske opreme i namještaja, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U okviru skupine rashoda Poslovni objekti sredstva su realizirana za: podmirenje troškova tehničke dokumentacije ATJ Lučko, izgradnja kapelice i memorijalnog centra, opremanje kompleksa Gruž za PU dubrovačko-neretvansku, priključak električne energije za PU osječko-baranjsku, kupnju poslovnog prostora u Osijeku. U okviru skupine rashoda Uredska oprema i namještaj sredstva su realizirana za: opremu za stanove, opremu za uredske prostorije MUP- a i PU zagrebačku. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima sredstva su realizirana za: kompleks skladišta “Murat” - uređenje skladišta (II faza), streljana “Vrbovec” (započeto u 2010.) tehnička dokumentacija za uređenje, Senjak - tehnička dokumentacija i uređenje prostora za Mobilnu jedinicu prometne policije i Protueksplozijski odjel, Kustošija - uređenje dijela objekta broj 8 za Upravu za razvoj, opremanje i potporu, Uslužna jedinica Valbandon - sanacija konstrukcije mosta, Policijska akademija - sanacija krova stare sportske dvorane (započeto u 2010.), PU zagrebačka - Jedinica za zadržavanje i prepratu, Senjak - tehnička dokumentacija i ugradnja sustava ventilacije i klimatizacije, PP Pakrac rekonstrukcija krovišta, PP Beli Manastir - sanacija dijela krovišta, uređenje prostorija za pritvor i izrada tehničke dokumentacije (PU varaždinska, PU međimurska, PU požeškoslavonska, PU virovitičko-podravska, PU karlovačka, PU ličko-senjska, PU bjelovarskobilogorska, PU istarska, PU sisačko-moslavačka), PU zagrebačka -uređenje soba za razgovor s djecom, VII PP Trešnjevka - izvođenje strukturnog kabliranja, sanacija vijenca i središnjeg segmenta pročelja zgrade PU u Sisku, (započeto u 2010.), PP Stubica sanacija krova (započeto u 2010.), I PP Zagreb - sanacija pročelja (započeto u 2010.), PP Garešnica - zamjena fasadnih prozora (započeto u 2010.), Policijska akademija - Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa,tehnička dokumentacija (započeto u 2010.), PP Glina - tehnička dokumentacija za adaptaciju i uklanjanje građevine (započeto u 2010).

K553008 INFORMATIZACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K553008INFORMATIZACIJA

24.870.000

24.757.573

Opis aktivnosti / projekta Ovaj projekt planiran je u ukupnom iznosu od 24.870.000 kn, od čega je 24.750.000 kn planirano na izvoru 11 Opći prihodi i primici i 120.000 kn na izvoru 52 Ostale pomoći. Planirana sredstva utrošena su za: - računalne usluge (najvećim dijelom za podmirenje obveza prema IBM- Hrvatska d.o.o. za održavanje sistemskog softvera, te za godišnju nabavu licenci programske opreme Microsoft, antivirusni programi, te usluge održavanja sustava),

149

- nabavu računala i računalne opreme (od čega se veći dio odnosi na redovno zanavljanje informatičke opreme, a ostatak na nabavu informatičke opreme za Hrvatsku bazu podataka o vizama), - ulaganje u računalne programe (od čega se veći dio odnosi na Hrvatsku bazu podatka VIZA i povezivanje s VIS EU, te razvoj aplikacija na centralnom sustavu).

K553009 POLICIJSKA OPREMA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K553009-POLICIJSKA OPREMA

141.106.000

141.106.000

Opis aktivnosti / projekta Planirana sredstva na ovom projektu realizirana su u cijelosti i to za: - nabavu kompletne nove policijske odore i obuće, te civilnih odijela u iznosu od 104,9 mil. kn, - nabavu streljiva i ostalog potrošnog materijala za oružje u iznosu od 2,2 mil.kn, - ostale izvanredne rashode u iznosu od 5,0 mil kn za potrebe Odjela za zaštitu svjedoka i Odjela za posebne kriminalističke poslove, - nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 1,2 mil kn (uredski namještaj za potrebe MUP-a sjedište, PU zagrebačke, PU šibensko-kninske - PP Vodice, te namještaj za dječju sobu za razgovor), - nabavu razne specijalističke opreme i uređaja u iznosu od 13,8 mil kn, - nabavu razne opreme za ostalu namjenu u iznosu od 1,8 mil kn. - nabavu pasa za potrebe granične policije u iznosu od 161.000 kn.

K553014 KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K553014KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA

5.200.000

5.200.000

Opis aktivnosti / projekta Planirana sredstva na ovom projektu realizirana su u cijelosti i to za nabavu centralnog računala i pripadajućeg OTC softvera, te instalaciju istog i migraciju podataka.

K553026 IMPLEMENTACIJA ZAKONA O AZILU
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K553026IMPLEMENTACIJA

585.000

585.000

150

ZAKONA O AZILU

Opis aktivnosti / projekta Projekt je planiran u cilju osiguranja Mjerila 1 sukladno Direktivama 2005/85/EZ, 2004/83/EZ i 2003/9/EZ, a temeljem kojih je Hrvatska preuzela obvezu osigurati potpuno funkcionalnu proceduru azila za sve državljane trećih država koje žele zatražiti međunarodnu zaštitu. Planirana sredstva utrošena su u cijelosti i to za: računalne usluge (za održavanje IN2 sustava), nabavu uredske opreme i namještaja (informatička oprema), opreme za održavanje i zaštitu Prihvatilišta za azilante (klima uređaji, video nadzor), te za ostale troškove azilanata (čuvarska služba, medicinska oprema, besplatna pravna pomoć).

K553038 POLICIJA U ZAJEDNICI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K553038-POLICIJA ZAJEDNICI

U

1.727.000

1.727.000

Opis aktivnosti / projekta Krajnji cilj ovog projekta jest transformacija iz tradicionalnog policijskog modela u model djelovanja policije u zajednici i izgradnja kompatibilnog modela organizacije rada policije u odnosu na zapadnoeuropske standarde. Kroz provedbu projekta u policijskoj organizaciji ustrojena su dva nova radna mjesta te je promijenjen način i metodologija rada na teritorijalnom sektoru. Prvo radno mjesto pod nazivom „kontakt policajac“ ustrojeno je u svim kategorijama policijskih postaja, dok je drugo radno mjesto pod nazivom „policijski službenik za prevenciju“ ustrojeno u policijskim postajama I. i II. kategorije, kao rukovodeće radno mjesto niže razine. Sredstva su utrošena za troškove službenog puta, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, namirnice, promidžbeni materijal, grafičke usluge, reprezentaciju, te komunikacijsku opremu.

K553076 KOMUNIKACIJSKA OPREMA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K553076KOMUNIKACIJSKA OPREMA

3.000.000

3.000.000

Opis aktivnosti / projekta Planirana sredstva na ovom projektu izvršena su u cijelosti i to za nabavu telefona i ostalih komunikacijskih uređaja, telefonskih i telegrafskih centrala, ostale komunikacijske opreme (antenski sustavi, modemi, oprema za proširenje digitalnih centrala) i telefaks uređaja.

151

K553077 NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA MUPNET
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

K553077NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A TETRA MUPNET

26.566.000

25.984.164

-

Opis aktivnosti / projekta Planirana sredstva na ovom projektu utrošena su u najvećoj mjeri na otplatu glavnice (20,4 mil. kn) i kamate (2,5 mil. kn) za kredit TETRA, te za nabavu opreme. Izvršenje je 98%, zbog manjeg iznosa otplate kredita koji je bio rezultat niže kamatne stope (koja se formira na bazi tromjesečnog EURIBOR-a). Kredit je namijenjen Projektu MUPNet/TETRA proširenje i nadogradnja digitalne radio-komunikacijske mreže MUP-a.

K553084 CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 154 izvršenje/plan

K553084-CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA

643.060

991.566

Opis aktivnosti / projekta Sadržaj projekta je jačanje sposobnosti MUP-a i drugih relevantnih institucija u sprečavanju i suzbijanju nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, streljivom i eksplozivima te podrška Centru za kriminalistička vještačenja MUP-a u primjeni najsuvremenijih forenzičkih metoda, sukladno drugim međunarodnim standardima. Vrijednost projekta iznosi 1,4 mil.eura od čega se 0,9 mil.eura odnosi na usluge twinninga – zemlja partner Nizozemska, te 0,5 mil.eura za nabavu opreme (uređaj za balističko vještačenje – IBIS TRAX). Projekt je započeo 2006.g., uređaj je isporučen MUP-u u rujnu 2007.g., instalacija je završena i uređaj je u upotrebi. Projekt je završen, dok je finalno plaćanje uslijedilo u 2010.g. i to za twinning usluge u iznosu od 991.566 kn.

K553085 PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

152

K553085-PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

250.741

203.485

81

Opis aktivnosti / projekta Sadržaj projekta je poboljšanje kapaciteta upravljanja ljudskim resursima i jačanje policijskog obrazovanja i sustava obuke kako bi se povećala učinkovitost i motivacija zaposlenika MUP-a. Vrijednost projekta iznosi 1.785.500 eura od čega se 1.280.000 eura odnosi na twinning usluge – zemlja partner Francuska, 350.000 eura na nabavu opreme (informatička oprema, audio-video oprema, namještaj, klima uređaji), te 157.500 eura za usluge tehničke pomoći. Projekt je završen 2009.g. te je u 2010.g. uslijedilo završno plaćanje u iznosu od 203.485 kn za usluge konzultantske tvrtke.

K553087 TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K553087-TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

5.000.000

5.000.000

Opis aktivnosti / projekta Projekt je uspostavljen za potrebe provođenja međunarodnih aktivnosti MUP-a na polju sudjelovanja policijskih službenika u mirovnim misijama. Slijedom navedenog, ministarstvo provodi selekciju, obuku i upućuje službenike u mirovne misije, pruža im logistiku, te nadzire, prati i analizira njihov rad i aktivnosti. Ukupno planirana sredstva utrošena su u cijelosti za isplatu dnevnica, osiguranje djelatnika, te sve ostale izdatke vezane uz djelatnike u mirovnim misijama (odora, liječnički pregledi, cijepljenja, lijekovi, oprema i dr.) Mirovne misije UN-a u kojima su sudjelovali policijski službenici u 2010. godini: UNFICYP (Cipar)-4 policijska službenika koji se redovno zamjenjuju svakih 12 mjeseci. Dva policijska službenika raspoređeni su u sjedištu misije, jedan na poslovima časnika za vezu između policijske i vojne komponente misije, dok drugi obavlja poslove SCAT (Sector Civil Affairs Team) koordinatora. Drugih dvoje policijskih službenika raspoređeni su na radna mjesta u regionalnim sektorima, jedan kao policijski koordinator UN-ovih patrola, i jedna policijska službenica u policijskoj postaji na kontroli ulaska u zovu razdvajanja (Buffer zone)., MINUSTAH-(Haiti)-nakon katastrofalne elementarne nepogode koja je početkom godine pogodila Haiti na kojem su se u tome trenutku zatekla dva policijska službenika koji su u nemogućim životnim i radnim uvjetima svim svojim ljudskim i profesionalnim kapacitetima pružali pomoć stradalom stanovništvu te produžili svoj temeljni mandat za dodatnih 6 mjeseci, dok je istodobno MUP uvažavajući i razumijevajući neophodnost dodatnog angažmana kao temeljne mjere usmjerene na ublažavanje posljedica odlučilo proširiti kapacitete sa kojima sudjeluje u tom misiji.

153

Tijekom mjeseca srpnja u misiju je upućen još jedan policijski službenik, dok je tijekom mjeseca prosinca izvršena redovna zamjena dva policijska službenika. U misiji se nalaze 3 službenika koji rade kao koordinatori i mentori sukladno mandatu mirovne misije policijska službenika. U UNMIT (Istočni Timor)-u misiji sudjelujemo sa 5 policijskih službenika koji se redovno zamjenjuju svakih dvanaest mjeseci ili uz produženje svakih osamnaest mjeseci. Policijski službenici rade sukladno mandatu misije kao istražitelji u postajama ili u Nacionalnom odjelu za kriminalističke istrage, u policijskim postajama na poslovima nadzora rada i mentoriranja timorežanske nacionalne policije, jedan od njih je instruktor za obuku u Jedinici za posebne zadaće, a jedan radi u sjedištu misije u Odjelu za planiranje i provedbu programa razvoja nacionalne policije Istočnog Timora. U policijskoj misiji Europske unije u Afganistanu, „EUPOL Afganistan“ sudjelujemo sa 2 policijska službenika. Tijekom rujna 2010. godine iz misije se vratio jedan službenik kojem je istekao redovni mandat dok njegova zamjena do kraja godine nije izvršena tako da u misiji imamo jednog policijskog službenika koji radi u Kabulu u sjedištu misije kao Training Programme Coordinator u IPCB-S (International Police Coordination Board Secretariat). U misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu "EULEX Kosovo" tijekom 2010. godine sudjelovala su 4 policijska službenika. U misiju Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO/ISAF (NTM-A) u Afganistan MUP je uputio 4 policijska službenika u sastav mješovitih vojno-policijskih timova za obuku POMLT (Police Operational Mentor Liaison Team). Po prvi put u mandatu Sjevernoatlantskog vojnog saveza policijski službenici su aktivno uključeni u provedbu koncepta treniranja, mentoriranja i obuke lokalnih sigurnosnih snaga u Afganistanu. Prvi kontingent radi na pripremi terena i osiguranju neophodnih logističkih i operativnih kapaciteta, a redovne rotacije će se provoditi svakih 6 mjeseci.

K553088 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K553088PROTUPOŽARNA ZAŠTITA OPREMANJE

43.547.590 -

43.547.590

Opis aktivnosti / projekta Program nabave 210 vozila vatrogasne namjene bio je u okviru proračuna MUP-a od 2003.-2009.g. te je za isti plaćeno ukupno 790 mil kn. Navedeni Program završen je preuzimanjem zadnjih 15 vatrogasnih vozila 18. studenog 2009.g. Planirana sredstva utrošena su za podmirenje zadnje rate koja je imala dospijeće u siječnju 2010.g. u iznosu od 43.547.590 kn.

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 65 izvršenje/plan

K553092-NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

40.000.000

25.952.643

154

Opis aktivnosti / projekta Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, temeljni je dokument za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u RH na višu i prihvatljiviju razinu od sadašnje. Na području naše države postoji od 1994. godine, a za njegovog nositelja određeno je Ministarstvo unutarnjih poslova. Sporazum o sufinanciranju NPSCPa RH i opremanja policije za razdoblje 2006.-2010.g. donesen je početkom 2006.g., a potpisan je od strane MUP-a, Centra za vozila Hrvatske i Hrvatskog autokluba. Predmetnim sporazumom utvrđena su međusobna prava i obveze te način sufinanciranja NPSCP-a koji se provodi u cilju smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih štetnih posljedica, te doprinosa sigurnosti prometa na cestama i opremanju policije. Za njegovo financiranje izdvaja se 8% sredstava od iznosa naknada za tehničke preglede, registraciju vozila i poslove koji s tim povezani sukladno podzakonskim aktima kojima se regulira navedena problematika, te 8% sredstava od prodaje naljepnica za označavanje roka valjanosti tehničkog pregleda vozila. Nominalno najveći iznosi sredstava ostvareni su za usluge promidžbe i informiranja (10,4 mil kn), prijevozna sredstva u cestovnom prometu – vozila i motocikli nabavljeni u 2009.g., a za koje su računi dospjeli u 2010.g. (7,5 mil kn), oprema za održavanje i zaštitu (2,2 mil kn), intelektualne i osobne usluge i to izrada projektne dokumentacije za sanaciju opasnih mjesta, provođenje međunarodnog projekta "EuroRap", te projekta prevencije i edukacije u školama (1,5 mil kn), te usluge tekućeg i investicijskog održavanja servisiranje alkometara (1,4 mil.kn), materijal i sirovine - PVC usnici za alkometre, te testeri za detektiranje droge (0,7 mi.kn), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (0,6 mil kn). Indeks izvršenja je 65%, jer dio nabave iz Plana nabave za 2010.g. nije završen do kraja 2010.g. i još je u postupku (taktički prsluci za vozače, dodatna policijska odora za mobilnu policiju, motociklistička odora, testeri za uređaje za detektiranje droge, računala i računalna oprema, MTK govorno slušna komunikacija za TETRU, baterijske lampe, laserski uređaji za mjerenje brzine, motociklističke kacige, projekt sustav za nadzor registarskih pločica, zaštitni balistički prsluci, oprema za CKV, osobni automobili, sanacija opasnih mjesta, kombi vozila, motocikli, nadogradnja sustava TETRA) za što će plaćanja uslijediti u 2011. godini. Kako se radi o financiranju iz sredstava posebnih namjena u okviru kojih je dozvoljen prijenos neutrošenih sredstava iz prethodne godine, tako su se neutrošena sredstva iz 2010.g. prenijela u 2011.g. Osnovni pokazatelji stanja sigurnosti cestovnog prometa u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu: smanjenje broja prometnih nesreća s poginulima za 18,7%, smanjenje broja nesreća s ozlijeđenim osobama za 15,7%, smanjenje broja nesreća s materijalnom štetom za 10,2%, smanjenje broja poginulih za 123 ili 22,4% , smanjenje broja teško ozlijeđenih za 734 ili 18,8%, smanjenje broja lakše ozlijeđenih za 2.903 ili 16,1%. Na cestama Republike Hrvatske u 2010. godini na sto tisuća stanovnika poginulo 9,7 osoba, što je za razliku od 2009. godine (12,4), osjetno poboljšanje. Samim time ostvaren je i glavni cilj Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje od 2006. do 2010. godine.

K553110 IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

K553110-IPA 2007SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I

7.963.790

7.847.477

155

ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Opis aktivnosti / projekta Cilj projekta je ojačati sposobnost MUP-a u borbi protiv organiziranog kriminaliteta, naročito u području suzbijanja trgovine, organizirane proizvodnje i prodaje droge. Vrijednost projekta iznosi 2,2 mil. eur-a, od čega se 1,0 mil. eur-a odnosi na twinning usluge - zemlja partner Austrija te 1,2 mil eur-a na nabavu opreme, edukaciju i transfer znanja. U 2010.g. navedeni projekt realiziran je u iznosu od 7.847.477 kn i to za plaćanje twinning usluge u iznosu od 3.903.374 kn, te za nabavu opreme 3.944.103 kn (informatička oprema – PC računala 70 kom, notebook računala 67 kom, laserski pisač 65 kom, oprema za održavanje i zaštitu – detektor droge 8 kom te laboratorijski uređaji 12 kom). Projekt se nastavlja i u 2011. godini te su Financijskim planom za 2011.-2013. g. predviđena sredstva za plaćanje usluga twinninga i nabave laboratorijske opreme (LCMS Liquid chromatograph mass spectrometer- 1 kom). Predviđeni rok završetka je srpanj 2011. g.

K553124 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PREVENCIJA KRIMINALITETA SA MEĐUNARODNIM ISKUSTVOM
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

K553124-PROJEKT LEONARDO DA VINCI PREVENCIJA KRIMINALITETA SA MEĐUNARODNIM ISKUSTVOM

00

106.774

Opis aktivnosti / projekta Navedeni projekt odobren je i financiran od strane Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu i Agencije za mobilnost i programe EU. Projekt je prijavljen od strane PU krapinskozagorske pod nazivom „Prevencija kriminaliteta s međunarodnim iskustvom“ u sklopu kojeg je prijavljeno 6 područja djelovanja i to: prevencija zlouporabe opojnih droga, prevencija nasilja, prevencija imovinskih delikata s naglaskom na teške krađe, sigurnost u prometu s naglaskom na sigurnost djece i pješaka te suradnju policije i lokalne zajednice. Glavni cilj ovog projekta su razmjena relevantnog „know-howa“ iz područja prevencije kriminaliteta, učenje metoda i aktivnosti u prevenciji kriminaliteta, identifikacija efektivnih mjera prevencije kriminala. „Job shadowinng“ i razmjena znanja rezultirat će konstrukcijom boljih i efikasnijih metoda prevencije kriminaliteta. Sukladno navedenom za provedbu projekta mobilnosti dodijeljena su nam sredstva u iznosu od 18.384 eura te su ista utrošena na putovanja delegacije od 12 članova u Španjolsku. Za životne troškove sudionika, za putne troškove, za pedagošku, kulturološku i jezičnu pripremu sudionika utrošeno je 98.182 kn te za organizaciju mobilnosti 8.592 kn što ukupno iznosi 106.774 kn. Izvršenje projekta je bilo na izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene.

156

1789 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1789-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

757.875.509

757.503.875

Opis programa
Kroz program Upravljanje državnim granicama financiraju se policijski poslovi vezani uz nadzor i osiguranje državne granice. Program se temelji na Strategiji granične policije Republike Hrvatske u okviru primjene Schengenskog pravnog sustava na vanjskoj granici Europske unije. Planirana sredstva raspoređena su na aktivnost A553102 Upravljanje sustavom državne granice unutar koje su osigurana sredstva za zaposlene djelatnike granične policije i pet kapitalnih projekata iz kojih je, između ostalog, financirano tehničko opremanje i obuka granične policije.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o nadzoru državne granice , NN 146/08; Zakon o strancima, NN 36/09; Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o viznom sustavu, NN 41/08, 56/09,153/09; Schengenski akcijski plan za razdoblje 2007.-2012, Vlada RH, ožujak 2007.

A553102 UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A553102UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE

662.531.706

662.531.706

Opis aktivnosti / projekta Planirana sredstva na ovoj aktivnosti u potpunosti su utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene, te naknada za prijevoz djelatnika granične policije u 2010. godini.

K553074 PROJEKT GRANICA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K553074-PROJEKT GRANICA

68.658.120

68.658.120

Opis aktivnosti / projekta Projekt se temelji na aktivnostima ugrađenim u Schengenski akcijski plan za razdoblje od 2007.-2012.g. koji je usvojila Vlada RH u ožujku 2007.g. Pri njegovoj izradi obuhvaćene su i aktivnosti iz Strategije razvoja granične policije i Strategije integriranog upravljanja granicom. Navedeni Akcijski plan uzet je kao jedno od mjerila za otvaranje

157

Poglavlja 24. Pravda, sloboda i sigurnost, a u svrhu trajnog praćenja napretka u ispunjavanju zadaća, s obvezom njegovog redovitog godišnjeg ažuriranja. Cilj ovog projekta je dostizanje schengenskih standarda upravljanja granicom, novog koncepta organizacije i upravljanja ljudskim potencijalima granične policije, tehničko opremanje i obuka granične policije. Planirana sredstva utrošena su: - za stručno usavršavanje djelatnika granične policije (službena putovanja, smještaj i prehrana, trošak predavača). Stručno usavršavanje provedeno je kroz 6 specijalističkih tečajeva za graničnu policiju koje je pohađalo 893 policijska službenika, a provedeno je i više specijalističkih programa obuke za pojedine segmente rada granične policije. Također provedeno je dopunsko stručno usavršavanje granične policije u okviru aktualnih modula obuke na temu EU i schengensko pravo, suzbijanje krijumčarenja vozila i otkrivanje krivotvorenih dokumenata, provedeni su napredni seminari za predavače iz predmetnih područja, a obuku je pohađalo ukupno 3.819 policijskih službenika granične policije. Održana je obuka 35 multiplikatora za Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom koji su sukladno planiranom proširenju Sustava na sve međunarodne granične prijelaze, na vanjskoj granici, dužni obučavati krajnje korisnike. - za realizaciju projekta "Informatizacija vanjske granice" za proširenje Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom na 25 novih i na 2 postojeća opremljena granična prijelaza na vanjskoj granici. Sustav je već pušten u rad na 17 graničnih prijelaza - za nabavu potrebne opreme prema Akcijskom Schengenskom planu (sredstva za prinudno zaustavljanje vozila, uređaji za provjeru isprava sa mobilnim umetkom, uređaji za utvrđivanje autentičnosti isprava Doku Box, digitalni fotoaparati, tablice "STOP POLICIJA", balistički prsluci, štambilji granične kontrole, ručne lampe, termovizije ručna i prenosiva, mobilni termoviozijski uređaj na plovilu, uređaji za noćno promatranje, stereo mikroskop, endoskopi - uređaji za kontrolu nepristupačnih dijelova vozila i detektora gustoće metala) - za nabavu plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama, a osigurano je 104.059.999 kn kroz trogodišnje razdoblje 2010.-2012.g. za što je dobivena suglasnost Vlade RH. za nabavu: tip plovila A - 3 kom, tip plovila B - 1 kom, tip plovila C za more 16 kom, tip plovila C za rijeke - 2 kom i gumena plovila za rijeke - 4 kom. Za nabavu plovila u 2010.g. realizirano je 39.000.000 kn. Sredstva na ovom projektu su utrošena i za izradu projektne dokumentacije za tranzitni centar za prihvat stranaca - Tovarnik, PGP Trilj, PGP Maljevac i objekt za smještaj maloljetnika - Ježevo.

K553082 PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

K553082-PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU

00

-94.408

158

Opis aktivnosti / projekta Sadržaj projekta je daljnji razvoj i jačanje kapaciteta granične policije RH s ciljem implementacije EU Acquisa u području upravljanja granicom kao i priprema za pristupanje RH Europskoj uniji. Vrijednost projekta iznosi 4 mil. eur-a, od čega se 1 mil. eur-a odnosi na usluge twinninga - zemlja partner Njemačka, te 3 mil. eur-a na nabavu opreme (brodovi, vozila, motocikli, termovizije, dalekozori, ostala oprema - balistički zaštitni prsluci). Temeljem finalnog izvješća za twinning ugovor dostavljenog u 2010.g. došlo je do povrata sredstava u iznosu od 94.408 kn.

K553104 PHARE 2006 - NADZOR PLAVE GRANICE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) -9 izvršenje/plan

K553104-PHARE 2006 - NADZOR PLAVE GRANICE

721.358

-63.437

Opis aktivnosti / projekta Sadržaj projekta je daljnji razvoj i jačanje kapaciteta granične policije RH s ciljem implementacije EU Acguisa u području upravljanja granicom kao i priprema za pristupanje RH Europskoj uniji, te priprema granične policije za učinkovit nadzor državne granice na moru. Vrijednost projekta iznosi 1.390.000 eura. Na usluge twinninga - zemlja partner Njemačka i Italija odnosi se 1 mil.eura te na nabavu opreme 390.000 eura (3 plovila tipa C za more i oprema za 6 učionica Pomorske policije). Kao rezultat provedenog projekta donesena je Strategija razvoja pomorske policije s pripadajućim Akcijskom planom. Po završetku twinning ugovora temeljem podataka finalnog izvješća iskazana je pretplata, te je došlo do povrata sredstava u iznosu od 63.437 kn.

K553109 IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K553109-IPA 2007NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III

24.110.423

24.003.263

Opis aktivnosti / projekta Cilj ovoga projekta je uvođenje sustava za automatsko očitavanje registarskih oznaka vozila, sustava za automatsko očitavanje putnih isprava, sustava za automatsko brojanje i klasifikaciju vozila i sustava za skeniranje otisaka prstiju, čime je predviđeno opremanje daljnjih 25 graničnih prijelaza (nastavak projekta NBMIS-faza I i NBMIS-faza II). Vrijednost projekta je 5,8 mil.eura od čega je usluga tehničke pomoći 0,2 mil.eura te 5,6 mil eura nabava opreme, edukacija i transfer znanja.

159

Ostvarenje se odnosi na plaćanje predujma za usluge tehničke pomoći u iznosu od 796.088 kn i plaćanje predujma po ugovoru za informatičku opremu te software u iznosu od 23.207.175 kn čija je isporuka započela krajem 2010.g., a kompletna isporuka i finalno plaćanje očekuje se do kraja 2012.g. za što su sredstva planirana Financijskim planom za 2011.-2013.g.

K553111 PHARE 2006 - PPF - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREMA PROJEKATA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 133 izvršenje/plan

K553111-PHARE 2006 - PPF - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREMA PROJEKATA

1.853.902

2.468.631

Opis aktivnosti / projekta U okviru ovog projekta su 4 twinning ugovora: Razvoj spremnosti za provedbu Schengen Information System II (ugovor sa AAM Management Information Consulting LTD. Budapest, Hungary), Priprema za uspostavu S.I.R.E.N.E. ureda (ugovor sa SIRENE Division, International Police Cooperation Service, Ministry of Interior, Italy), Razvijanje spremnosti za održavanje NMBIS aplikacije u operativnim uvjetima (ugovor sa tvrtkom ARS Progetti, Roma, Italy) i Potpora za uspostavu i razvoj viznog informacijskog sustava i priprema za priključivanje u EU VIS (ugovor sa tvrtkom ASTEC Global Consultancy, Dublin, Ireland). Sadržaj projekta je analiza postojeće usklađenosti sa Schengenskim preporukama po pitanju institucija, pravnog okvira, te funkcionalnosti i sigurnosti IT sustava, kao i izrada planova za buduće povezivanje sa SIS II sustavom. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 879.334 eura. Projekt je uspješno završio u 2010.g. U Financijskom planu za 2010.g. planirana su sredstva u iznosu od 1.853.902 kn, dok je ostvareno 2.468.631 kn za konzultantske usluge što je financirano iz izvora 51 Pomoći EU kod kojih je omogućeno fleksibilno plaćanje u visini ostvarene pomoći.

21908 Hrvatska vatrogasna zajednica Uvod
Hrvatska vatrogasna zajednica je krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, stručna, humanitarna, nestranačka udruga vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba. Ona predstavlja interese u njima udruženih vatrogasnih organizacija, 1.891 dobrovoljno i 95 profesionalnih vatrogasnih postrojbi sa 61.421 vatrogascem, od kojih je 3.149 profesionalnih vatrogasaca te 20.815 pripadnika vatrogasne mladeži. Zadaća Hrvatske vatrogasne zajednice je organiziranje cjelokupnog vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvijanje vatrogastva sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom teritoriju Republike Hrvatske te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća. Hrvatska vatrogasna zajednica kao članica Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF) sudjeluje u radu njezinih stručnih odbora, promiče izmjenu iskustava i znanja te

160

organizira sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima CTIF-a i na međunarodnim savjetovanjima.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 80 izvršenje/plan

21908-Hrvatska vatrogasna zajednica 1096-VATROGASTVO

14.543.160

11.565.300

14.543.160

11.565.300

80

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1096 VATROGASTVO
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 80 izvršenje/plan

1096-VATROGASTVO

14.543.160

11.565.300

Opis programa
Hrvatska vatrogasna zajednica, poduzima preventivne, organizacijske i operativne mjere i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti, sudjeluje u organiziranju i provođenju zaštite od požara i vatrogastva. To podrazumijeva osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem obuka, seminara, savjetovanja te promidžbenom aktivnošću iz područja zaštite od požara kao i izdavanje stručne literature. To također podrazumijeva osiguranje tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme te održavanjem i razvijanjem djelotvornog sustava uzbunjivanja, komunikacija i izvješćivanje, štiteći i promičući strukovne interese vatrogasnih organizacija. Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskog vatrogastva, predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu. To je ujedno koordiniranje rada i zastupanje interesa svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove
Hrvatska vatrogasna zajednica svoje zadaće provodi temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 96/03, pročišćeni tekst 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09) .

A554000 KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 83 izvršenje/plan

A554000KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA

5.301.852

4.402.300

161

Opis aktivnosti / projekta Hrvatska vatrogasna zajednica unapređuje i koordinira rad te zastupa interese svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Stručni poslovi i donošenje odluka provode se putem nadležnih tijela utvrđenih Statutom te putem Stručne službe Hrvatske vatrogasne zajednice sa 15 zaposlenih i 249 volontera, članova tijela Hrvatske vatrogasne zajednice. Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva i predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje niza podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu. Hrvatska vatrogasna zajednica je u 2010. godini radom Stručne službe, radom tijela, stručnih odbora i grupa nastojala što kvalitetnije zastupati interese vatrogasnih organizacija. Tijekom cijele godine radilo se na prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o vatrogastvu. Izmjene u pogledu radnog vremena vatrogasaca i nekih drugih pitanja su usuglašene te je u Narodnim novinama broj 80 iz 2010. godine objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu. Također se intenzivno radilo na donošenju pravilnika temeljem Zakona o vatrogastvu. Kako je i po tom pitanju potrebno usuglasiti stajališta više institucija, osnovana je Radna skupina za izradu podzakonskih propisa iz Zakona o vatrogastvu koja je tijekom 2010. godine intenzivno radila na tom pitanju. Hrvatska vatrogasna zajednica je kao zakonski predlagatelj dostavila Ministarstvu unutarnjih poslova sedam prijedloga: Pravilnik o mjerilima za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnih postrojbi, Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, Pravilnik o osposobljavanju dobrovoljnih vatrogasaca, Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava koje moraju posjedovati vatrogasne postrojbe, Pravilnik o osposobljavanju građana za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, Pravilnik o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi, Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem. U 2010.godini Hrvatska vatrogasna zajednica je poduzimajući potrebne pravne radnje pokrenula postupak za osnivanje i ustrojila Vatrogasnu školu. Donijet je statut, izabrano Upravno vijeće, izabran je privremeni ravnatelj, a od nadležnih institucija zatražena su potrebna mišljenja i suglasnosti kao i suglasnosti za materijalno-tehničke uvjete u poslovnim jedinicama na području RH. Ove aktivnosti su nastavljene tijekom cijele 2010. godine. Hrvatska vatrogasna zajednica je u proljeće 2010.godine od Ministarstva unutarnjih poslova preuzela bivšu vojarnu Slatina kod Donje Stubice, preuzela nadzor i brigu o objektima. Kod nadležnih institucija i javnih poduzeća poduzete su radnje u pogledu prijenosa prava vlasništva nad komunalnom infrastrukturom i izvršen prijenos istih. Također su pokrenute aktivnosti za dobivanje potrebnih dozvola, izradu idejnih rješenja, projekata i osiguranja financijskih sredstava za izgradnju i opremanje Vatrogasnog vježbališta. Aktivnosti na implementaciji novog pozivnog broja za vatrogasce 193, započete u prethodnoj, nastavljene su i u ovoj godini. S Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije nastavljeni su dogovori oko promjene pozivnog broja za vatrogasce te su prikupljeni i dostavljeni pozivni brojevi vatrogasnih operativnih centara.

162

Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici su temeljem ugovora predane na korištenje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k. o. Fažana gdje je izgrađen Kamp za osposobljavanje vatrogasne mladeži. Ugovor istječe 2013. godine te je Hrvatska vatrogasna zajednice podnijela zahtjev za produženje roka korištenja nekretnina. Zahtjev je podnesen Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, a tijekom 2010. godine intenzivno se radilo na pribavljanju i dostavljanju zahtijevane dokumentacije, dozvola i dokaza u svrhu produljenja ugovora. U 2010. godine pripremljeni su dokumenti i procedure, a u prosincu je Hrvatska vatrogasna zajednica dobila certifikat o uspješnom usvajanju Sustava upravljanja kvalitetom norme HRN EN ISO 9001. Također su poduzete aktivnosti s ciljem unapređenja uredskog poslovanja u stručnoj službi Hrvatske vatrogasne zajednice.

Hrvatska vatrogasna zajednica ima ustrojen Ekonomat putem kojeg vatrogasnu organizaciju snabdjevena vatrogasnim oznakama zvanja i dužnosti, odličjima i priznanjima, literaturom – novim i ponovljenim izdanjima, osobnom vatrogasnom opremom te svim drugim vatrogasnim potrepštinama. Rashodi aktivnosti – Koordinacija Hrvatskog vatrogastva ostvaruju se proračunskim i sredstvima vlastitih prihodima. Odstupanje ostvarenoga od planiranoga odnosi se na rashode koji se financiraju iz vlastitih prihoda. Potrebe za vatrogasnim oznakama, literaturom i drugim vatrogasnim potrepštinama putem Ekonomata Hrvatske vatrogasne zajednice podmiruju se za vatrogasne organizacije za područje cijele Hrvatske. Kupnja planiranoga ovisi o ostvarenju prihoda vatrogasnih organizacija tako da je u tom dijelu poslovanja teško donijeti točne planske procjene. Ukoliko bi s druge strane plan bio manji od moguće realizacije, te se zbog postupaka javne nabave i drugih okolnosti ne bi mogle podmiriti potrebe organizacije, to ne bi naišlo na odobravanje vatrogasne organizacije. U 2010. godini najveće odstupanje (12%) odnosi se na članske iskaznice. Planirana je izrada kartica s čipom čija izrada je višestruko skuplja od kartica bez čipa. Procijenjeno je da se zbog niza razloga, gospodarskih i drugih, pristupi izradi kartica po jeftinijoj varijanti. Izrađena su tijela kartica, dok personalizacija za veći broj nije obavljena u 2010. godini. To ovisi o dostavljenim podacima i fotografijama iz vatrogasnih organizacija što je također utjecalo na smanjenje kako prihoda tako i rashoda u ovoj aktivnosti.

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 88 izvršenje/plan

A554001PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

399.620

353.055

Opis aktivnosti / projekta U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom

163

napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje vatrogasnih i spasilačkih službi.

s Međunarodnom zajednicom

Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš. Stoga Hrvatska vatrogasna zajednica i putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara u svim djelovanjima polazi od opredjeljenja, da se iskoriste sve mogućnosti kojima se može pojačati protupožarna preventiva, kako na normativnom, tako i na organizacijskom i operativnom planu. U tom smislu predlaže i poduzima preventivne, organizacijske i operativne mjere i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti. U okviru međunarodne suradnje, Hrvatska vatrogasna zajednica je putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara u 2010. godini sudjelovala u radu Skupštine CTIF-a. U okviru Skupštine CTIF-a održana je i 1. europska konferencija o vatrogastvu te je zbog potrebe artikuliranja jedinstvenog stava vatrogasnih organizacija u cilju osiguranja njihovog statusa u ukupnom sigurnosnom sustavu EU usvojena rezolucija. Hrvatska vatrogasna zajednica je sudjelovala u radu stručnih odbora Skupštine CTIF-a: Odbor za opasne tvari, Odbor za šumske požare, Odbor voditelja vatrogasne mladeži, Odbor za natjecanja, Odbor za proučavanje vatrogasne povijesti i simpozij vatrogasnih povjesničara te u radu Radne grupe CTIF-a za Podunavlje i Radne grupe za osposobljavanje. Raspravljena su mnoga bitna pitanja, dati poticaji i razmijenjena iskustva iz područja vatrogastva. Također je nastavljena uska suradnju sa susjednim i prijateljskim vatrogasnim zajednicama, posebno Slovenije, Austrije i Njemačke, Crne Gore, Češke i drugih, kako u pogledu razmjene iskustava i zajedničkog nastupanja po pitanju vatrogastva i vatrogasne struke, sajmovima tako i uključivanjem u vatrogasna natjecanja i praktičnu obuku. Hrvatska vatrogasna zajednica je u 2010. godini sudjelovala u Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i temeljem točke 7. - Plan za izvanredno (interventno) angažiranje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi pri složenim vatrogasnim intervencijama na području cijele Hrvatske, glavnom vatrogasnom zapovjedniku stavljeno je na raspolaganje 989 dobrovoljnih vatrogasaca i 116 vatrogasnih vozila.

Hrvatska vatrogasna zajednica uključuje se u sve aktivnosti programa posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a posebno unaprjeđuje djelotvornost sustava osposobljavanja, usavršavanja i obuke vatrogasaca. U tu svrhu Hrvatska vatrogasna zajednica je od Vlade RH dobila na korištenje prostor bivše vojarne Slatina kod Donje Stubice, koja će se preurediti za potrebe osposobljavanja, usavršavanja i obuku vatrogasnih kadrova. U 2010. godini pripremljena je dokumentacija za kandidiranje za sredstva IPA programa Europske zajednice kojim se financiraju pogranični programi suradnje. Izrađena je i plaćena izrada tehničke dokumentacije kao osnova za ishođenje lokacijske dozvole, potvrde na glavni i izvedbeni projekt.

U odnosu na ukupno smanjenje ostvarenih rashoda aktivnosti Nacionalnog odbora 5,5% odnosi se na smanjenje troškova službenih putovanja. Hrvatska vatrogasna zajednica je tokom cijele godine posebnu pozornost posvećivala i odnosila se dužnom pažnjom kako bi se postiglo njihovo smanjenje.

164

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A554002OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

793.314

792.660

Opis aktivnosti / projekta Hrvatska vatrogasna zajednica, u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti provodi osposobljavanja, usavršavanja, obuke, tečajeve, organizira seminare, savjetovanja, stručne skupove, izdaje stručnu literaturu, organizira vatrogasne vježbe i natjecanja te organizira sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i međunarodnih strukovnih sajmova. Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Osposobljenost vatrogasca ocjenjuje se kao temeljni uvjet za uspješno provođenje vatrogasne intervencije. Stoga se poduzima niz aktivnosti kako bi vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove vatrogasnih intervencija. U 2010. godini za zvanja vatrogasac, dočasnik, časnik te vatrogasna mladež osposobljeno je ukupno 7.296 osoba a za specijalnosti strojar, izolacijski aparati, tehničke intervencije, akcidenti, ronilac, za spašavanje iz dubina i visina te ostale specijalnosti osposobljeno je 1.743 osobe. U Kampu vatrogasne mladeži u Fažani kroz praktični i teoretski dio nastave u 2010. godini obuku je prošlo 1.178 pripadnika vatrogasne mladeži uz vođenje i nadzor 217 voditelja vatrogasne mladeži. U ovoj godini uvedena je nova aktivnost pod nazivom „Demonstracija sigurnog urona“ koju su provodili osposobljeni instruktori ronjenja. Programu rada Kampa pridružili su se gosti iz inozemstva, posebno iz Slovenije. Održano je 12 seminara, savjetovanja, stručnih skupova kao „Opasnosti od plamenih udara“, „Taktički pristupi kod složenih vatrogasnih intervencija“, „Intervencije s opasnim tvarima“, „Informacijski sustavi kao potpora u obavljanju vatrogasne djelatnosti i obrana od poplava“, Šesti stručni skup vatrogasaca u Opatiji s trinaest tematskih cjelina, Seminar voditelja vatrogasne mladeži, te drugi seminari i savjetovanja s ukupno 842 sudionika. Održane su 22 vatrogasne vježbe sa ukupno 2.648 sudionika. Vatrogasna natjecanja su kontinuirane provjere spremnosti i uvježbanosti vatrogasaca. Na natjecanjima Kupova koje organizira Hrvatska vatrogasna zajednica, u 2010. godini sudjelovalo je 2.619 vatrogasaca i vatrogasne mladeži. U skladu s postignutim rezultatima pet odjeljenja sa 50 vatrogasaca i vatrogasne mladeži sudjelovalo je na vatrogasnim natjecanjima u inozemstvu. Za potrebe osposobljavanja vatrogasaca pripremljena su izdana tri nova priručnika i to „Zaštitne naprave za disanje“, „Strojar u vatrogastvu“, „Procesi gorenja i gašenja“ te ponovljeni tisak priručnika „Osposobljavanje za zvanje vatrogasac“.

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

165

(%) A554003PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA IZDAVAŠTVO 900.374 868.792 96

I

Opis aktivnosti / projekta Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš poduzima niz preventivnih mjera i aktivnosti. Hrvatska vatrogasna zajednica je u 2010. godini promidžbenom aktivnosti sudjelovala u Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH. Tiskan je letak o opasnostima od požara u 230.000 primjeraka, tiskana je brošura „Kako spriječiti nesreće“ na 36 stranica u 35.000 primjeraka te „Bojanka za predškolsku dob“ o opasnostima od požara u 45.000 primjeraka. Putem časopisa „Vatrogasni vjesnik“ Hrvatska vatrogasna zajednica je u 2010. godini ostvarila svoju najveću informativnu aktivnost. Tiskano je 11 brojeva s ukupno 1082 stranice. Od ukupnog sadržaja na članke i tekstove iz struke i prakse odnosilo se 11,97% sadržaja, na požare i intervencije 4,99% sadržaja, na zakone i propise 3,79% sadržaja, na članke i tekstove s problematikom, događanjima i aktualnostima po županijama odnosi se 35,49% sadržaja. Obrađen je još niz aktualnih i korisnih tema: rad s vatrogasnom mladeži, vatrogasne vježbe, poplave, EU vatrogastvo, požarna sezona, Kornati, tehnika i oprema, sajmovi, obilježavanja značajnih obljetnica i događaja i drugo. Hrvatska vatrogasna zajednica je u protekloj godini na svojim web stranicama objavila niz stručnih tekstova, te veliki broj aktualnih tema kao on-line tiskovine, presscut, dopisništvo, te niz informacija i obavijesti vezane za rad i funkcioniranje Hrvatske vatrogasne zajednice i vatrogasne organizacije u cjelini. U 2010. godini zabilježeno 110.291 posjeta web-stranice što je u odnosu na 2009.godinu porast od 30%. Stranicu je posjetilo 67.290 jedinstvenih posjetitelja iz 60 različitih država svijeta, od čega najviše iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, BIH, Njemačke i Austrije. Raznim promidžbenim skupovima i drugim aktivnostima obilježen je mjesec svibanj „Mjesec zaštite od požara“. Održan je susret puhačkih orkestara uz sudjelovanje 25 orkestara iz cijele Hrvatske kao i hodočašće vatrogasaca u Lourdes i u Mariju Bistricu. Hrvatska vatrogasna zajednica važnost ukupne vatrogasne organizacije potkrepljuje organiziranom mogućnošću uvida u povijesni razvoj vatrogasne tehnike i opreme, putem povijesne dokumentacije, fotografija, odlikovanja, priručnika, časopisa, predmeta i drugih eksponata. Muzej hrvatskoga vatrogastva uspostavljen je na prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždin, a Hrvatska vatrogasna zajednica će ga tijekom narednih 99 godina koristiti, izgrađivati i održavati te prikupljati eksponate.

A554004 PROTUPOŽARNE PREMIJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 68 izvršenje/plan

A554004PROTUPOŽARNE PREMIJE

6.200.000

4.208.225

166

Opis aktivnosti / projekta Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme te mjerama i aktivnostima u svrhu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca, a sve zbog učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih. Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem ove aktivnosti koriste za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi da bi se što brže osigurala operativna sposobnost vatrogastva u ratom stradalim i nerazvijenim područjima. U 2010. godini, temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, u vatrogasnu organizaciju su doznačena sredstva za pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi, za nabavu opreme i sredstava za gašenje, te opreme za tehničke intervencije i intervencije s opasnim tvarima. Nabavljena je osobna vatrogasna oprema (vatrogasna odijela, čizme, kacige, rukavice) za vatrogasce koji se u okviru Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku upućuju na dislokacije. U okviru sredstava koja se mogu žurno angažirati u slučaju velikih požara te drugih katastrofa i većih nesreća doznačena su sredstva za nabavu opreme za pomoć kod poplava u sedam vatrogasnih zajednica županija. U okviru programa osposobljavanja Hrvatske vatrogasne zajednice i angažiranja sredstava iz premija osiguranja, osposobljavani su vatrogasci za vatrogasna zvanja.

K554005 OPREMANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

K554005OPREMANJE

54.000

53.650

Opis aktivnosti / projekta U 2010. godini kupnjom novog, zamijenjen je manji dio dotrajalog namještaja i komunikacijske opreme te su zamijenjene dotrajale metalne police u prostoru za smještaj vatrogasne opreme, literature i druge vatrogasne potrepštine.

K554006 INFORMATIZACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

K554006INFORMATIZACIJA

155.000

151.679

Opis aktivnosti / projekta

167

Sukladno Nacionalnoj strategiji informatizacije vatrogastva Republike Hrvatske, Hrvatska vatrogasna zajednica razvija centralni sustav za praćenje podataka o vatrogasnim organizacijama i statistika o vatrogasnim intervencijama. Na temelju definiranog sustava korištenja, izrađena je centralna baza podataka „Vatrogasna mreža“. Programsko rješenje - informacijska računalna internetska aplikacija koncipirana je na način da omogućuje direktan pristup i korištenje/unošenje evidencija za sve vatrogasne postrojbe bez vlastitog softvera. Mreža je koncipirana tako da omogućava nadogradnju s različitim modulima te unos podataka o članstvu, opremi i tehnici. Tijekom 2010. godine nastavljena je implementacija i razvoj informacijskog sustava „Vatrogasna mreža“. Izrađen je „modul za vatrogasne intervencije“ koji je centralni sustav za praćenje podataka i statistike o intervencijama. Taj aplikativni softver pomaže u rješavanju informacijsko-komunikacijskih potreba vatrogasnih organizacija. Tijekom godine obučeno je 335 novih vatrogasnih operatera, a njihov ukupan broj do kraja 2010. godine iznosi 986 operatera. U bazu podataka upisano je 16000 članova tako da ukupan broj upisanih članova do 2010. godine iznosi 44000 članova. Tako su se putem sustava „Vatrogasne mreže“ u ovoj godini po prvi puta obavljale prijave sudionika za vatrogasna natjecanja.

K554008 OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K554008OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACAFAŽANA)

129.000

129.000

Opis aktivnosti / projekta U 2010. godini Hrvatska vatrogasna zajednica je kroz investiciono održavanje raspoloživim sredstvima rješavala nužne zahvate na objektima i infrastrukturi kako bi se osigurao rad i siguran boravak vatrogasne mladeži u Kampu Fažana. Za potrebe nadzora Kampa, posebno u dijelu godine kada u Kampu nema korisnika, kupljene su kamere za video nadzor. Također je nabavljena vatrogasna oprema potrebna za obuku i vježbu mladeži u Kampu.

K554009 IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

K554009-IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA

240.000

235.940

Opis aktivnosti / projekta

168

U 2010. godini uknjižena je u vlasništvo i plaćena preostala kvadratura Doma hrvatskog vatrogastva a garaže su dovedene u uporabno stanje. Time je projekt izgradnje Doma Hrvatskog vatrogastva zaključen.

K554010 OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K554010OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

370.000

370.000

Opis aktivnosti / projekta Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu razvoja i osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi. Propisana financijska sredstva, koja moraju izdvajati gradovi i općine, predviđena su samo za provedbu redovne djelatnosti te je nužno na državnoj razini sufinancirati nabavu vatrogasne tehnike i opreme, kojom bi se kontinuirano obnavljao vozni park i oprema za vatrogastvo. Ovim projektom se u prvom redu daje potpora opremanju dobrovoljnih vatrogasnih društava koji nemaju mogućnosti osiguranja minimalnih sredstava na lokalnoj razini, a koji unatoč tome pokazuju značajne rezultate u svom radu. U 2010. godini, potpora opremanju putem ovog projekta upućena je u 61 dobrovoljno vatrogasno društvo. Nakon razmotrenih zahtjeva te uz pomoć Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, odluku kojima će se dobrovoljnim vatrogasnim društvima uputiti ova sredstva donijelo je Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice.

24035 Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe Uvod
Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa (u nastavku: Regionalno središte) je ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnovana je Uredbom o osnivanju (N.N. br. 107/2001, 24/2002). Ukupni plan je izvršen u iznosu od 3.881.484,65 kn, što predstavlja 78,51% tekućeg plana. Tijekom 2011. godine kod proračunskog korisnika Regionalno središte došlo je do statusne promjene pripajanja drugom proračunskom korisniku, odnosno Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, te je prestala važiti Uredba o osnivanju Regionalnog središta za katastrofe. Naime, stupanjem na snagu Zakona o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 127/2010, od 16.11.2010.) Državna uprava za zaštitu i spašavanje preuzela je poslove, službenike i namještenike, poslovne prostore, opremu, prava i obveze Regionalnog središta za katastrofe te financijska sredstava potrebna za obavljanje preuzetih poslova.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 79 izvršenje/plan

24035-Regionalno središte za pružanje

4.943.705

3.881.485

169

pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe 1095-PRUŽANJE POMOĆI UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA 4.943.705 I 3.881.485 79

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1095 PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 79 izvršenje/plan

1095-PRUŽANJE POMOĆI UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA

4.943.705 I

3.881.485

Opis programa
Prema Uredbi o osnivanju (N.N. br. 107/01; 24/02), djelatnosti Regionalnog središta su: – prikupljanje, obrada i vođenje baze podataka o katastrofama, – razmjena znanstvenih i tehničkih podataka i informacija važnih za zaštitu i spašavanje od katastrofa, – predlaganje, poduzimanje i usklađivanje preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti nastanka katastrofa, – usklađivanje postupaka vezanih uz prelaske granica radi pružanja žurne pomoći namijenjene sprečavanju nastanka, odnosno uklanjanju posljedica katastrofe, – usklađivanje zajedničkih planova djelovanja, primanja i pružanja pomoći drugim državama pri zaštiti i spašavanju te uklanjanju posljedica u katastrofama, – obuka i osposobljavanje upravljačkih i specijalističkih timova iz područja zaštite i spašavanja, – planiranje i provedba vježbi iz područja zaštite i spašavanja, koje uključuju angažiranje međunarodnih upravljačkih i spasilačkih timova. Kako je na sjednici Vlade RH održanoj 23. srpnja 2010. godine, Vlada donijela Prijedlog reorganizacije agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno prijedlog da se Regionalno središte ukida, a da će Državna uprava za zaštitu i spašavanje preuzeti poslove, zaposlene, opremu, prava i obveze Regionalnog središta te financijska sredstava potrebna za obavljanje preuzetih poslova, tako se u drugoj polovini godine nastavilo ulagati u dugotrajnu imovinu smanjenim intenzitetom, odnosno nije se ulazilo u nove postupke javne nabave, te je prema tome i ukupno izvršenje financijskog plana po Programu 1095 – Pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa realizirano u visini od 78,51% u odnosu na planirano.

170

Zakonske i druge pravne osnove
Uredba o osnivanju (N.N. br. 107/01; 24/02)

A742000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 79 izvršenje/plan

A742000UPRAVLJANJE ADMINISTRACIJA

4.171.308 I

3.312.474

Opis aktivnosti / projekta Tekuća aktivnost A742000 – Upravljanje i administracija se odnosi na obavljanje osnovne djelatnosti iz Uredbe o osnivanju Regionalnog središta, a aktivnosti koje su realizirane tijekom 2010. godine su sljedeće: 1. Organizacija 1. regionalnog skupa GSS regije jugoistočne Europe – ožujak, KopaonikRepublika Srbija 2. Organizacija trening tečaja za GSS – MODUL 1-ožujak, Divulje 3. Organizacija 2. regionalnog skupa GSS regije jugoistočne Europe – travanj, Divulje 4. Organizacija trening tečaja za GSS-MODUL 2-travanj, Divulje 5. Organizacija međunarodnog savjetovanja na temu ”EU fondovi i projekti” za rukovoditelje službi spašavanja u RH i regiji-travanj, Divulje 6. Organizacija informacijskog dana na temu EU projekti-travanj, Divulje 7. Suorganizacija s DUZS-om međunarodnog teorijsko-pokaznog seminara ”Spašavanje iz ruševina – MODUL 1”- travanj, Divulje 8. Suorganizacija s DUZS-om međunarodnog teorijsko-pokaznog seminara ”Spašavanje iz ruševina – MODUL 2”-travanj, Divulje 9. Organizacija okruglog stola na temu „Potresi – podmukli stanovnici zemljine utrobe“travanj, Divulje 10. Izlaganje i prezentacija Regionalnog središta na Zagrebačkom velesajmu “Medicina i tehnika 2010.”-svibanj, Zagreb 11. Organizacija međunarodnog natjecanja HMP ”CRORescue 2010.”-svibanj, Šibenik 12. Suorganizacija s HGSS ITLS tečaja za pripadnike vatrogastva-svibanj, Divulje 13. Suorganizacija s VVG 3. međunarodne konferencije ”Dani kriznog upravljanja 2010.”-svibanj, Velika Gorica 14. Organizacija okruglog stola na temu kriznog upravljanja-lipanj, Divulje 15. Organizacija okruglog stola na temu „Uloga medija u kriznim situacijama“-lipanj, Divulje 16. Organizacija okruglog stola na temu „Sigurne zajednice“-lipanj, Divulje 17. Suorganizacija radionice sa HGK u okviru Jadransko-jonske inicijative na temu ”Zaštita okoliša”-lipanj, Ancona-Republika Italija

171

18. Organizacija međunarodnog savjetovanja na temu „Waste – serious ecological threat“lipanj, Divulje 19. Suorganizacija međunarodnog seminara s Fakultetom za primjenjenu ekologijuFUTURA na temu ”Ekoremedijacija i ekološka degradacija”-lipanj, Beograd-Republika Srbija 20. Organizacija međunarodnog seminara ”Jadranski susret-traganje i spašavanje na moru i iz dubina”-lipanj, Divulje 21. Organizacija međunarodne pokazne vježbe ”SAR na moru i iz dubina”- lipanj, Divulje 22. Organizacija pokazne vježbe na temu onečišćenja mora – RESNIK 2010-lipanj, Divulje 23. Organizacija savjetovanja na temu „Voda za život“-srpanj, Divulje 24. Organizacija savjetovanja na temu „Ekološka svijest – osnova opstanka i napretka“srpanj, Divulje 25. Organizacija VII. TIEMS radionice 2010.-rujan, Split 26. Organizacija međunarodnog savjetovanja vatrogasnih zapovjednika regije JE-listopad, Hvar 27. Organizacija međunarodnog savjetovanja na temu „Zaštita šuma od požara“-listopad, Hvar 28. Organizacija međunarodnog savjetovanja na temu „The Role of Telecommunications in Disaster“-studeni, Divulje • Nastavak na radu formiranja baze podataka o katastrofama u regiji i svijetu, • Nastavak rada na izradi disaster portala - analitika katastrofa, • Analitička obrada prikupljenih podataka u svrhu analize i prevencije katastrofa, • Nastavak rada na arhivi (tiskanoj i elektronskoj). A742000 izvršena je u iznosu od 3.312.474,46 kn od planiranih 4.171.308,00 kn što predstavlja 79,41% tekućeg plana.

K742001 OPREMANJE CENTRA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 21 izvršenje/plan

K742001OPREMANJE CENTRA

150.000

30.760

Opis aktivnosti / projekta Kapitalni projekt K742001 – Opremanje centra se odnosi na opremanje Regionalnog središta uredskom, komunikacijskom i opremom za ostale namjene, a izvršen je u iznosu od 30.760,48 kn, odnosno 20,51% u odnosu na tekući plan.

K742004 ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

172

(%) K742004-ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA DIVULJE 622.397 538.250 86

Opis aktivnosti / projekta Kapitalni projekt K742004 – Adaptacija poslovnog prostora – Divulje, a što je ujedno i skupina 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se na nastavak rekonstrukcije istočnog dijela objekta koji je Regionalnom središtu dan na korištenje i u kojem se odvijao rad zaposlenika, a izvršen je u iznosu od 538.249,71 kn što predstavlja 86,48% u odnosu na tekući plan.

28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje Uvod
Temeljem Strateškog plana, Državna uprava za zaštitu i spašavanje ( DUZS ) uspostavila je novi, cjelovit sustav zaštite i spašavanja, te osigurala njegovu materijalnu osnovu. Za ciljeve navedene u Strateškom planu bila su osigurana materijalna sredstva kroz koja su se ista i realizirala. Važno je napomenuti da je Vlada Republike Hrvatske svojim Zaključkom od 23. srpnja 2010. godine, u cilju racionalizacije rada državnih tijela javne uprave, pripojila DUZS-u Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa iz Divulja sa provedbom od 16.11.2010. godine temeljem Zakona o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN 127 od 16.11.2010. godine ). Od tog datuma DUZS je preuzeo sve poslove, prava i obveze kao i zaposlene iz navedene institucije.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

28305-Državna uprava za zaštitu i spašavanje 1094ORGANIZIRANJE PROVOĐENJE ZAŠTITE SPAŠAVANJA

171.459.110

168.892.719

171.459.110 I I

168.892.719

99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1094 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

1094ORGANIZIRANJE

171.459.110 I

168.892.719

173

PROVOĐENJE ZAŠTITE SPAŠAVANJA

I

Opis programa
U 2010. godini Program 1094 - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja imao je za cilj uspostavu modernog sustava zaštite i spašavanja koji je sposoban odgovoriti svim potrebama u zaštiti ljudi, dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva. Odobrena sredstva za Program 1094 u Državnom proračunu za 2010. godinu od 171.459.110,00 kn realizirana su u iznosu od 168.892.719,00 kn ili 98,50 %. U odnosu na prethodnu 2009. godinu ukupni rashodi su umanjeni za 6,2 %. Najveći dio sredstava, oko 70 %, utrošilo se za funkcioniranje i redovno poslovanje putem aktivnosti A553018 - Zaštita i spašavanje od civilnih katastrofa. Udio materijalnih rashoda skupine 32 u strukturi ukupnih rashoda zadržao je prošlogodišnju razinu od oko 27 %. Specifičnost troškova DUZS-a čine rashodi Službe vatrogastva namijenjenih za realizaciju Programa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kroz projekt K260089 za refundaciju sredstava javnim vatrogasnim postrojbama kao i dobrovoljnim vatrogasnim društvima čije operativne snage sudjeluju u provedbi Programa posebnih mjera zaštite od požara, te čine oko 69% ukupno realiziranih rashoda istog Programa.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN 79/2007, NN 38/09, NN 127/10 ), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ( NN 79/2006 ), Zakon o zaštiti od požara ( NN 92/10 ), Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe ( NN 82/09 )

A553018 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

A553018-ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA

120.889.110

118.879.350

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost A553018 Zaštita i spašavanje od civilnih katastrofa obuhvaća osnovne rashode poslovanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje koji su osiguravali osnovne preduvjete za nesmetano funkcioniranje svih službi. U okviru navedene aktivnosti planira se i realizira međunarodna suradnja, promidžbena djelatnost, te se osiguravaju osnovni preduvjeti za djelatnost drugih službi - Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja, Vatrogastva, Civilne zaštite i Službe za sustav 112. Najveći dio rashoda u 2010. godini ( kao i svim prethodnim godinama ) – 30%, zauzimaju fiksni rashodi koji su uvjet za normalno funkcioniranje DUZS-a kao što su komunalne usluge (voda, smeće, deratizacija, ekološke usluge, usluge čuvanja imovine i sl); energije, usluge telefona, pošte i prijevoza.

174

Rashodi za 688 zaposlenika ( 84.108.991,00 kn ) čine oko 50% ukupnog proračuna DUZS-a u 2010. godini i čak 70% ukupnih rashoda aktivnosti A553018.

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

35.300.000

34.793.745

Opis aktivnosti / projekta Vladinim Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini K260089 (Program aktivnosti) propisani su zadaci i operativne aktivnosti sa rokovima izvršenja za sve sudionike u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, a koje se odnose na preventivno djelovanje sustava zaštite od požara, kako bi se na taj način utjecalo na smanjenje mogućnosti nastanka, odnosno širenja nastalog požara na otvorenom prostoru priobalja i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske. Angažiranje izvršitelja i sudionika Programa aktivnosti u značajnoj mjeri je poboljšano u odnosu na prethodne godine. Vrednujući pokazatelje ( izgorjele površine po jednom požaru -1,46 ha/požar), zaključuje se da su požari bili na vrijeme uočeni i da je operativni sustav brzo reagirao, te spriječio nastanke još većih izravnih i neizravnih šteta, što ukazuje na dobru koordinaciju svih aktivnosti protupožarne zaštite u sustavu zaštite i spašavanja. Kako bi se postigli tako ostvareni rezultati, prethodile su tome dobro provedene obuke i osposobljavanja za oko 1300 profesionalnih i dobrovoljnih kontinentalnih vatrogasaca kao i oko 600 vatrogasaca i drugih članova operativnih jedinica priobalja te je za troškove dnevnica i goriva refundirano oko 130.000,00 kn. Razina ukupnih rashoda Programa aktivnosti ostala je na prošlogodišnjoj visini od oko 34.800.000,00 kn kao i na sličnoj unutarnjoj strukturi. Za potrebe požarne sezone obavljena je nabava zaštitne odjeće, obuće, kaciga i kombinezona za gašenje šumskih požara sa skupine 32 materijalnih rashoda u iznosu od 3.334.501,00 kn, vatrogasne opreme (leđni kompleti, plutajuće pumpe, rezervoar za gašenje iz helikoptera) sa skupine 42-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2.564.908,00 kn, a u svrhu opremanja pripadnika državnih intervencijskih postrojbi i interventnih vatrogasnih postrojbi. U razdoblju od 4 ljetna mjeseca izvršena je dislokacija cca. 1200 vatrogasaca (profesionalnih i dobrovoljnih) na priobalje za što je utrošeno za njihov prijevoz (341.827,00 kn), smještaj (1.160.878,00 kn) i prehranu (2.531.310,00 kn) – ukupno 4.034.015,00 kn. Za refundaciju sredstava javnim vatrogasnim postrojbama isplaćen je iznos od 4.771.526,00 kn sa skupine 36-pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države, a za refundaciju rashoda vatrogasnih zajednica i dobrovoljnih vatrogasnih društava na skupini 38 – ostali rashodi utrošena su sredstva u iznosu 19.181.343,00 kn čije operativne snage sa tehnikom i ljudstvom sudjeluju u provedbi Programa aktivnosti.

175

K553057 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 106 izvršenje/plan

K553057OPREMANJE SUSTAVA ZAŠTITU SPAŠAVANJE

4.815.000 ZA I

5.080.900

Opis aktivnosti / projekta Opremanje sustava za zaštitu i spašavanje K553057 obuhvaća opremanje i uređenje svih službi za zaštitu i spašavanje te nabavu opreme potrebne za sve službe, a posebno za opremanje službi, sanaciju i adaptaciju poslovnih prostora, graditeljsko uređenje te nabavu ostale opreme i namještaja. S obzirom na korištenje sredstava izvora 52 prenesenih iz prethodne godine u iznosu od 560.656,00 kn u odnosu na planiranih 10.000,00 kn (namjena opremanja civilne zaštite), došlo je do prekoračenja ostvarenja cijelog projekta za 6%. Gledano po udjelu rashoda u strukturi cijelog projekta najveći dio – 31% odnosi se na komunikacijsku opremu-nabavu radijskih uređaja TETRA za korištenje u radijskoj mreži koji će se koristiti za radiokomunikacijsku podršku protupožarne i turističke sezone a u okviru Službe za sustav 112. Velik udio rashoda -24% se odnosi na nabavu računala i računalne opreme za potrebe obnavljanja računalne opreme u Državnom centru kao i u županijskim centrima 112 koji su pod ingerencijom Službe za sustav 112, gdje je ista u funkciji 24 sata dnevno. S istim udjelom od 24% ili 1.098.342,00 kn sudjeluju i dodatna ulaganja na građevinskim objektima kao stavka s koje su se najvećim dijelom financirala ulaganja u područnom uredu Dubrovnik – za Državne intervencijske postrojbe ( zbog premještaja u novi prostor ). Sa pozicija istog programa nabavljeni su i agregati potrebni za osiguranje besprekidnog napajanja električnom energijom u županijskim centrima kao i nabavka opreme za potrebe Službe vatrogastva (vatrogasne pumpe, nosila, dišni aparati, spremnici za vodu i sl.).

K553093 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K553093-ZAŠTITA SPAŠAVANJE KATASTROFAMA

I U

1.115.000

1.111.076

Opis aktivnosti / projekta K553093 Zaštita i spašavanje u katastrofama je projekt s kojeg je financirano opremanje materijalne osnove operativnih snaga, kao i interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite Republike Hrvatske. Sredstva-865.000,00 kn u predmetnom projektu upotrijebljena su za kupnju službene i zaštitno radne odjeće i obuće. Nabavljeno je 119 kompleta službene odore za djelatnike područnih ureda zaštite i spašavanja i DUZS-a, i 200 kompleta zaštitno radne odore za

176

interventne specijalističke postrojbe CZ RH, koje su dodijeljene PUZS Zonama: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. Uz opremanje interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite, popunjavali su se i kapaciteti za zbrinjavanje ugroženog stanovništva u izvanrednim situacijama kao mobilni agregat, šatori, sklopive ljestve i sl. u iznosu od 246.076,00 kn.

K553094 RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

K553094-RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE SPAŠAVANJA PRIČUVNIH KAPACITETA

1.500.000 I I

1.472.851

Opis aktivnosti / projekta Razvoj operativnih snaga zaštite i spašavanja i pričuvnih kapaciteta K553094 je projekt koji je za potrebe službe civilne zaštite ostvaren u visini od 1.472.850,00 kn ili 98%. Sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje DUZS (N.N. br. 111/07), navedena sredstva upotrijebljena su za kupnju opreme i sredstava za postrojbe na razini Republike Hrvatske, i to za PUZS Zone Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, kako slijedi; -Interventne specijalističke postrojbe (ISP) CZ RH za spašavanje iz ruševina: (mobilni agregati, prikolica za pse, zračni šatori, oprema za spašavanje iz dubina i visina, kompleti za reanimaciju, reflektori, oprsnice za spasilačke pse s oznakom CZ, torba/pojas za spuštanje/podizanje spasilačkih pasa), -ISP CZ RH za zaštitu i spašavanje iz vode: (usisne pumpe i pribor, ronilački kompleti, baloni za podizanje tereta, ronilački kompjuteri, ronilačke konzole), -ISP CZ RH za radiološku, kemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu: (sanduci za skladištenje i prijevoz agresivnog materijala, pumpe za pretakanje agresivnih tekućina, dozator tekućine za dekontaminaciju, dišni aparat sa stlačenim zrakom, za disanje u atmosferi s nedovoljnom koncentracijom kisika ili u atmosferi povećanom koncentracijom toksičnih sastojaka).

04035 Hrvatski centar za razminiranje
Uvod
Hrvatski Centar za razminiranje je javna ustanova koju je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske u veljači 1998. godine. Osnovna zadaća Hrvatskog centra za razminiranje je rukovođenje i koordiniranje svih aktivnosti u sustavu protuminskog djelovanja. Protuminsko djelovanje sadrži sljedeće aktivnosti: - poslove humanitarnog razminiranja, - edukaciju stanovništva o opasnostima od mina,

177

- pomoć minskim žrtvama i reintegracija. Aktivnosti Hrvatskog centra za razminiranje se provode u skladu s Zakonom o humanitarnom razminiranju (NN 153/05). Hrvatski Sabor je 24. rujna 2009. godine jednoglasno prihvatio Nacionalni program protuminsko djelovanja 2009-2019. godine koji je u skladu s produžetkom roka izvršenja obveza iz Ottawske konvencije koji je istekao u ožujku 2009. godine, a produžen je za 10 godina. Specifičnost proračuna Hrvatskog centra za razminiranje je da se oko 80% proračunskih sredstava odnosi na sredstva za plaćanje radova razminiranja koje sukladno Zakonu o humanitarnom razminiranju i drugim podzakonskim aktima obavljaju komercijalne tvrtke ovlaštene od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova razminiranja.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 101 izvršenje/plan

04035-Hrvatski centar za razminiranje 1391-PROTUMINSKO DJELOVANJE

244.424.790

247.955.158

244.424.790

247.955.158

101

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1391 PROTUMINSKO DJELOVANJE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 101 izvršenje/plan

1391-PROTUMINSKO DJELOVANJE

244.424.790

247.955.158

Opis programa
Cilj ovog programa je u potpunosti ukloniti minsku opasnost s teritorija Republike Hrvatske u skladu sa „Zakonom o humanitarnom razminiranju“, te u skladu s Nacionalnim programom protuminskog djelovanja 2009-2019 i Ottavskom konvencijom. Sa 1. siječnjem 2009. godine minski problem se prostirao na području veličine 954,5 km2 na kojem se prema zapisnicima miniranosti koje posjeduje HCR još nalazi 103.000 mina i nedefiniran broj neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Zakonske i druge pravne osnove
Program se provodi na temelju Zakona o humanitarnom razminiranju (NN 153/05), Pravilnika o načinu obavljanja poslova razminiranja (NN 79/00, 87/02, 94/02, 149/02, 138/03, 123/05), Nacionalnog programa protuminskog djelovanja 2009-2019, Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i njihovom uništenju (NN 141/04) Ottawske konvenciji o zabrani proizvodnje, prijevoza, upotrebe i skladištenja protupješačkih mina, te o njihovom uništavanju, te Zakonu o potvrđivanju Ugovora o zajmu

178

za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka između republike hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN Međunarodni ugovori 9/05).

A672007 RAZMINIRANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 101 izvršenje/plan

A672007RAZMINIRANJE

191.175.429

193.959.994

Opis aktivnosti / projekta Planom 2010.godine su bile određene sljedeće temeljne zadaće: - smanjenje minski sumnjivog područja Republike Hrvatske za 67,1 km²; - održavanje obilježenosti cjelokupnog minski sumnjivog područja Republike Hrvatske; - koordiniranje aktivnosti edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina; - jačanje međunarodne suradnje. Od ukupno ugovorenih poslova razminiravanja u 2010.godini 26,7% se odnosi na prioritete vezane uz sigurnost, 70,5% vezane uz socio-ekonomski razvoj, a 2,8% na ekološke prioritete. Poslovi razminiranja od 1998 godine do danas financiraju se iz sljedećih izvora: državni proračun, pravne osobe i tijela državne uprave ( investitori ) zajmovi Svjetske banke i donatori. Sredstva za poslove razminiravanja osigurana proračunom unutar aktivnosti A672007Razminiranje, u iznosu 181.423.429,00 kn utrošena su u potpunosti, dok su sredstva planirana iz donacija i predpristupnih fondova Europske komisije ostvarena u iznosu 7.140.024,97 kn ili 78,5% više od plana. Razlog većem ostvarenju od plana je povrat sredstava iz EU fondova po završnim izvješćima za projekte CARDS 2004 i Crossborder, te donacije Japana koji je umjesto planiranih 150.000,00 € donirao 400.000,00 €. Sredstva za nabavu tabli upozorenja od minske opasnosti, naknade za prijevoz, terenski i odvojeni život, te geodetsku premjeru završenih radova ostvarena su s 94%.

K672008 INFORMATIZACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 97 izvršenje/plan

K672008INFORMATIZACIJA

500.000

484.528

Opis aktivnosti / projekta

K672009 OPREMANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 78 izvršenje/plan

K672009OPREMANJE

100.000

77.855

179

Opis aktivnosti / projekta

K672030 SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - KOMPONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD - 7283)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 122 izvršenje/plan

K672030-SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI KOMPONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD - 7283)

9.000.000

11.012.772

Opis aktivnosti / projekta Preraspodjelom sredstava zajma Svjetske banke iz Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka područja od posebne državne skrbi za radove razminiranja je osigurano dodatnih 300.000 eura koji realizirani do kraja 7. mjeseca 2010. godine čime su sva raspoloživa sredstva zajma u potpunosti utrošena što se tiče komponente razminiranja.

180

046 MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI
Uvod
Djelokrug rada i osnovnih zadaća Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti propisan je u članku 16. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", broj:199/03, 30/04, 136/04, 22/05, 44/06, 5/08, 27/08 i 77/09). Ministarstvo potiče projekte u cilju poboljšanja kvalitete življenja osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom; vodi brigu o obitelji, provodi mjere pronatalitetne populacijske politike; kroz rad obiteljskih centara pruža savjetodavnu i psihosocijalnu potporu obitelji, bračnim parovima, djeci i razvedenim roditeljima; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj i druga pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja. Također obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, te ekshumaciju i identifikaciju posmrtnih ostataka stradalnika rata.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

04605-Ministarstvo obitelji, branitelja međugeneracijske solidarnosti 04630-Obiteljski centri

4.119.268.700 i

4.058.194.559

20.066.800 4.139.335.500

17.743.747 4.075.938.307

88 98

Ukupno 046MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

04605 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Uvod
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti potiče zakonske projekte u cilju poboljšanja kvalitete življenja osoba starije životne dobi kao i osoba s invaliditetom, predlaže mjere za poticanje obitelji za zadržavanje starijih i nemoćnih članova u krugu obitelji, razvija uslužne djelatnosti za potrebe starijih osoba, potiče izvaninstitucionalne oblike skrbi o starijim osobama i skrbi za osobe s invaliditetom i obavlja druge poslove skrbi ovih najosjetljivijih skupina društva, a koji nisu stavljeni u nadležnost drugim tijelima. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, doplatka za djecu, poticanje osnivanja savjetovališta i usklađivanje njihovih djelovanja, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda

181

brakova i pobačaja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim partnerima, zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece o kojima se roditelji ne brinu, posvojenje, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju, te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, prevenciju ovisnosti o drogama, kao i praćenje izvršenja obveza, te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece organizira i sudjeluje u međunarodnim aktivnostima, promiče prava osoba s invaliditetom, provodi mjere za poboljšanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, potiče podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava. Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, Ministarstvo štiti temeljne vrijednosti i dignitet domovinskog rata. Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

04605-Ministarstvo obitelji, branitelja međugeneracijske solidarnosti 1030-ZATOČENI NESTALI

4.119.268.700 i

4.058.194.559

I

8.034.900

6.704.706

83

1522MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST 1571-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA 1572-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE 1815-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA INVALIDITETOM

47.485.300

46.659.858

98

975.943.015

940.857.182

96

3.011.047.326

2.986.426.132

99

72.238.159 S

73.665.404

102

182

1816-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

4.520.000

3.881.277

86

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1030 ZATOČENI I NESTALI
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 83 izvršenje/plan

1030-ZATOČENI NESTALI

I

8.034.900

6.704.706

Opis programa
Utvrđivanje sudbine i rješenje slučajeva nestalih i nasilno odvedenih osoba tijekom Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, kao prioritetnog humanitarnog pitanja ratnih posljedica cilj je ovog programa. U tom smislu provoden je čitav niz aktivnosti, od prikupljanja saznanja o nestalim osobama iz svih raspoloživih izvora (pregovori s nadležnim tijelima drugih država, nadležna tijela Republike Hrvatske, međunarodne i humanitarne organizacije, udruge građana, i dr.) do pravodobnog i ekonomičnog postupanja temeljem prikupljenih saznanja koje se većinom odnose na ekshumacije masovnih i pojedinačnih grobnica u Republici Hrvatskoj, preuzimanje posmrtnih ostataka s područja drugih država, obrada i identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka, te njihova dostojna sahrana sukladno željama obitelji. K tome, program uključuje i niz drugih aktivnosti značajnih za ostvarivanje statusnih pitanja te utvrđivanje pravnih i povijesnih činjenica u svezi s Domovinskim ratom, kao što su: prikupljanje i obrada podataka te vođenje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata, o nestalim osobama i o posmrtnim ostacima ekshumiranim iz masovnih i pojedinačnih grobnica, kao i prikupljanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, koja se osobito koristi za rad pravosudnih tijela.

Zakonske i druge pravne osnove
- Ženevska konvencija za zaštitu žrtava rata (1949) - Dopunski protokoli (1977). Cilj 1. Ekshumiranje posmrtnih ostataka žrtava Domovinskoga rata iz lociranih masovnih i pojedinačnih grobnica, obrada i identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka, te organizacija njihove dostojne sahrane Opis cilja U 2010. godini, iz svih raspoloživih izvora, prikupljena su i terenski istražena saznanja o 41 moguća neregistrirana mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica na području šest (6) županija.

183

Probnim iskapanjima otkriveno je 7 pojedinačnih grobnica iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci 8 žrtava. Pored toga, ekshumirani su posmrtni ostaci 81 osobe koje su bile sahranjene u zajedničkim grobnicama u Kukunjevcima, Medarima i Okučanima, te ukupan broj ekshumiranih posmrtnih ostataka u izvještajnom razdoblju iznosi 89. Organizirano je pet (5) identifikacija posmrtnih ostataka na koje su pozvani članovi obitelji 83 osobe, uključujući i devet (9) osoba čiji su posmrtni ostaci pronađeni i preuzeti iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Identifikaciji se odazvalo 88 % pozvanih obitelji, koje su potvrdile identitet svojih nestalih članova, tako da su u izvještajnom razdoblju pozitivno identificirani posmrtni ostaci 72 osobe. Za 72 identificirane osobe u 2010. godini, naručena je pogrebna oprema te organiziran prijevoz posmrtnih ostataka do mjesta sahrane sukladno željama obitelji, odnosno do odgovarajućeg graničnog prijelaza kada su obitelji izrazile želju za pogrebom izvan Republike Hrvatske. Osigurano je redovito ažuriranje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu, nestalim osobama te ekshumiranim identificiranim osobama, temeljem kojih su u izvještajnom razdoblju izdana 122 uvjerenja. Nadležnim pravosudnim tijelima dostavljena je dokumentacija o svim identificiranim osobama kao i druga dokumentacija potrebna za istrage koje su u tijeku.

A522014 EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 85 izvršenje/plan

A522014EKSHUMACIJA ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA

6.748.500 IZ

5.715.553

Opis aktivnosti / projekta Najznačajnija aktivnost u programu „zatočeni i nestali“ jest proces ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica, te identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka. U procesu ekshumacija, kojeg organizira koordinira Uprava za zatočene i nestale, sudjelovali su Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležna pravosudna tijela (sudovi i državna odvjetništva), znanstvene i medicinske ustanove te Ministarstvo obrane s kojim je zaključen Sporazum o obavljanju poslova za potrebe Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprave za zatočene i nestale. Radi ostvarenja što veće ekonomičnosti, te skrbeći o ustroju drugih nadležnih tijela uključenih u proces ekshumacija, probna iskapanja i ekshumacije organizirane su prema područjima županija. Tijekom 2010. godine, u 11 navrata su organizirana terenska istraživanja i ekshumacije, koja su obuhvaćala šest (6) županija. Terenski je istraženo ukupno 41 neregistrirano mjesto za koje su postojale indicije da su moguća mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Otkriveno je 7 pojedinačnih grobnica iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci 8 osoba, dok na 34 istražene lokacije posmrtni ostaci nisu pronađeni. Pored istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka iz neregistriranih grobnih mjesta, provedena je i ekshumacija posmrtnih ostataka 81 osobe koje su bile sahranjene u zajedničkoj grobnici u Kukunjevcima, Medarima i Okučanima, čime su sveukupno u izvještajnom razdoblju ekshumirani posmrtni ostaci 89 osoba.

184

Obradu ekshumiranih posmrtnih ostataka klasičnim sudsko-medicinskim metodama i metodom analize DNA, s ciljem utvrđivanja njihovog identiteta ali i uzroka i mehanizama smrti, za potrebe Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprave za zatočene i nestale, provode znanstvene i medicinske ustanove, temeljem godišnjeg ugovora. Pored toga, Uprava za zatočene i nestale s Međunarodnom komisijom za nestale osobe provodi Zajednički projekt identifikacija metodom analize DNA, zaključen 2004. godine. Rezultat opisanih aktivnosti u 2010. jest preliminarno utvrđen identitet 72 osobe i to: 63 osobe ekshumirane iz masovnih i pojedinačnih grobnica u Republici Hrvatskoj, te 9 osoba čiji su posmrtni ostaci pronađeni i preuzeti iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Obitelji osoba čiji je identitet preliminarno utvrđen pozvane su na identifikaciju, koje su u 2010. godine, organizirane u pet (5) navrata, a odazvale su im se obitelji 72 osobe koje su i potvrdile identifikaciju.

1522 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

1522MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST

47.485.300

46.659.858

Opis programa
Programi međugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući starijim osobama“ i „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ provode se kontinuirano od 2004. godine, a od 2007. godine program "Razvoj volonterstva". Osnovni cilj Programa međugeneracijske solidarnosti je obuhvaćanje većeg broja starijih osoba izvaninstitucionalnim oblicima skrbi u lokalnoj zajednici na području Republike Hrvatske kroz različite aktivnosti programa, a sa svrhom poboljšanja kvalitete njihova života. Podciljevi koji se ostvaruju ovim Programima su: a)organiziranje „servisa“ za pomoć u kući starijim osobama; b)poticanje zapošljavanje lokalnog stanovništva, osobito teže zapošljivih skupina žena; c)sprečavanje socijalne isključenosti starijih osoba; d)senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja, brige o starijima i dobrosusjedske pomoći; e)poticanje međusobne suradnje tijela državne, lokalne i regionalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih službi te organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici. Programima se skrbi o osobama treće životne dobi (prema UN - osobe iznad 65 godina života) i to prioritetno onima koji žive u samačkim domaćinstvima i koji u blizini nemaju dijete ili skrbnika, osobama teže narušenog zdravstvenog stanja i niskog socioekonomskog statusa te osobama socijalno isključenima, po raznim drugim osnovama (marginalizirane u zajednice) koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi. Programi su se provodili temeljem Ugovora o suradnji između Ministarstva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje nastoje uključiti i zdravstvene, socijalne i slične službe u lokalnoj zajednici kao i nevladine i vjerske organizacije koje skrbe o starijim osobama. Program razvoja volonterstva obuhvaća nadležnost i koordinaciju provedbe Zakona o volonterstvu i pripadajućih podzakonskih akata te sudjelovanje Ministarstva u provedbi mjera

185

Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2007. – 2011. koje se odnose na razvoj volonterstva, poticanje i promociju volontiranja svih dobnih skupina, izgradnju volonterske infrastrukture u suradnji s Regionalnim volonterskim centrima te usklađivanje volonterskog rada u RH s međunarodnim smjernicama.

Zakonske i druge pravne osnove
-članak 4. Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi (NN 44/06) -Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa razvoja usluga za starije osobe u sustavu međugeneracijske solidarnosti od 2008. do 2011. godine (NN 90/07) -Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011. -Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2008. do 2013. -Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju (JIM), MOBMS/Uprava za međugeneracijsku solidarnost nositeljica je mjere 3.4.2. pod nazivom „Širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za starije i nemoćne“ -Zakon o volonterstvu (NN 58/07) -Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje (NN 06/07) -Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (101/08) -Etički kodeks volontera (NN 55/08) -Rješenje Vlade RH o imenovanju članova i članica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva (NN 112/07) -Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. godine, poglavlje 10. 1. Razvoj volonterstva u Hrvatskoj -Operativni plan provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2007. do 2011. godine, mjere 10.1.1 , 10.1.2., 10.1.3., 10.1.4. -Odluku Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja (NN 84/10) -Rješenje Vlade RH o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja u 2011. godini (NN 128/10). Cilj 1. Veći obuhvat starijih osoba obuhvaćenih programom za starije Opis cilja Radi poboljšanja kvalitete života starijih osoba i njihove socijalne uključenosti u život zajednice programom " Pomoć u kući" i "Dnevni boravak za starije osobe" u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uključeno je 15.200 građana starije dobi. Broj zaposlenih u lokalnim zajednicama (pružatelja usluga) iznosio je 1.007 osoba, u programima su uglavnom zaposlene dugotrajno nezaposlene žene, ali i druge ranjive skupine kao što su prognanici, povratnici, doseljenici ili bivše izbjeglice te dio manjinskih pripadnika. Cilj 2. Pokrenuti nove usluge za starije u postojećim programima uz pomoć volontera Opis cilja U suradnji s jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva provodio se Program „Volonterska pomoć u Dnevnim boravcima za starije osobe“ sa ciljem

186

promicanja sudjelovanja volontera u obogaćivanju ponude i sadržaja Dnevnih boravaka za građane starije dobi. Temeljem internog poziva, Ministarstvo je u 2010. odabralo za financiranje jedanaest projekata volonterske pomoći i sklopilo ugovore s 11 jedinica lokalne samouprave, a iste su projekte provodile u partnerstvu s organizacijama civilnog društva, ustanovama socijalne skrbi i poduzetničkim centrom. To su bili gradovi Pleternica, Buzet, Slavonski Brod, Stari Grad, Šibenik, Metković, Pazin, Vukovar te općine Lobor, Dubrovačko primorje i Brod Moravice. Pored jedinica lokalne samouprave volonterske programe provodile su dvije krovne organizacije civilnog društva – Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika s kojima Ministarstvo ima višegodišnju suradnju U volonterskim aktivnostima i uslugama sudjelovalo je 291 volonter, različitih dobnih uzrasta, od 15 – 70 godina starosti, s 80 % zastupljenosti ženskog spola. Svoje vrijeme volonteri i volonterke poklonili su pružanju različitih socijalnih i zdravstvenih usluga starijim osobama, prijenosu znanja i vještina, očuvanju kulturne baštine, informatičkom opismenjavanju te uvođenju novih sadržaja u Dnevne boravke za starije osobe. U 2010. godini na raznim aktivnostima i uslugama proveli su 9 492 volonterskih sati. Cilj 3. Jačanje uloge volontiranja u Hrvatskoj Opis cilja Aktivnosti na koordiniranju provedbe Zakona o volonterstvu i podzakonskih akata odnosila su se na praćenje i tehničku podršku Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva kao savjetodavnom tijelu Vlade Republike Hrvatske u koje je uključeno 19 predstavnika iz tijela javne uprave i organizacija civilnog društva. Održano je 7 sjednica Nacionalnog odbora i 4 sastanka stručnih radnih skupina. Isto tako, na prijedlog Nacionalnog odbora i preporuka Europske Komisije osnovano je Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja Vlade RH, koje koordinira Ministarstvo i koje je imalo krajem prošle godine orijentacijski sastanak i pripremu za 2011. godinu koja je službeno proglašena EU godinom volontiranja. U 2010. godini po prvi put su prikupljani službeni podaci o broju organizatora volontiranja, broju volontera u Republici Hrvatskoj, broju hrvatskih državljana koji volontiraju u inozemstvu te broju volonterskih sati. Podaci su se prikupljali putem web aplikacije pod nazivom „Izvješća organizatora volontiranja“, koja je instalirana na web stranici Ministarstva. Krajem godine organizirana je promocijska kampanja za dostavu izvješća. Temeljem Javnog poziva za prijavu prijedloga programa udruga koje doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske iz 2009. godine sufinancirana je 2 (druga) godina provedbe trogodišnjeg Programa četiri Regionalna volonterska centra iz Splita, Osijeka, Rijeke i Zagreba. Nadalje, tijekom 2010. aktivnosti su se provodile na izradi modela institucionalnog priznavanja volonterskog rada kao preduvjeta za dugoročni razvoj kulture volontiranja i ostvarivanja prednosti u korištenju usluga ili kod zapošljavanja te na uključivanju ekonomske vrijednosti volonterskog rada u izračun bruto društvenog proizvoda u suradnji s Državnim zavodom za statistiku. Zanimanje „koordinator volontera“ uvršteno je u abecedni popis zanimanja koje Državni zavod za statistiku koristi kao alat za šifriranje pojedinačnih zanimanja, što predstavlja značajan iskorak u prepoznavanju i vrednovanju rada s volonterima. Aktivnosti za poticanje i promociju volonterstva u 2010. godini rezultirala su obilježavanjem 29. travnja - Europskog dana solidarnosti među generacijama, organizirajući medijsku kampanju pod nazivom „Solidarnost se gradi korak po korak – započni danas! Volontiraj!“. Putem radijskog spota i plakata dizajniranih u suradnji s četiri Regionalna volonterska centra iz Splita, Osijeka, Rijeke i Zagreba nastojalo se promovirati solidarnost i volontiranje svih generacija. Isto tako, povodom Dana solidarnosti s Udrugom „Angeljeki“ u osnovnoj školi Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom, Općina Bedekovčina, održana je svečanost povodom predstavljanja pilotprograma „Mladi za stare - Angeljeki čuvari“. Glavni cilj programa je pružiti konkretan

187

primjer solidarnog pomaganja među različitim generacijama kroz volonterske aktivnosti u lokalnoj zajednici, promociju volonterstva i dobrosusjedske pomoći mladih starijima.

A754002 RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A754002-RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE

24.890.000

24.827.228

Opis aktivnosti / projekta Programom „Pomoć u kući starijim osobama“ pružaju se usluge: organizacije prehrane, pomoć u obavljanju kućanskih poslova, pomoć u održavanju osobne higijene i osnovna zdravstvena skrb, posredovanje u ostvarivanju prava te razgovori i druženja i to neposredno u kućanstvima korisnika. U 2010. godini program se provodio u 54 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

A754003 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A754003-DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE

19.430.000

19.407.111

Opis aktivnosti / projekta Programom „Dnevni boravak i pomoć u kući“ pored naprijed navedenih usluga u okviru Programa „Pomoć u kući“ korisnici su u prostorijama „dnevnih boravaka za starije osobe“ sudjelovali u različitim aktivnostima (edukativne, sportske, kulturno-zabavne i sl.) uz mogućnost da im se u istima osigura i prehrana, osnovna medicinska njega i sl. U 2010. godini program se provodio u 30 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1571 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 96 izvršenje/plan

1571-SKRB HRVATSKE BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA

ZA IZ

975.943.015

940.857.182

Opis programa
S ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata Republika Hrvatska provodi sveobuhvatnu skrb o razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji, hrvatskim ratnim vojnim invalidima

188

iz Domovinskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima, stradalim pirotehničarima i članovima njihovih obitelji, obiteljima poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja. Programom se nastoji postići smanjenje broja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja, povećati konkurentnost hrvatskih branitelja te djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada, povećati broj zadruga hrvatskih branitelja, smanjiti broj socijalno ugroženih hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, smanjiti broj ratom traumatiziranih osoba u vidu različitih oblika potpore i rehabilitacije, smanjiti utjecaj sekundarne viktimizacije i unaprijediti neovisnost življenja u zajednici hrvatskim ratnim vojnim invalidima. Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji koju provodi Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti odnosi se na priznavanje prava na osnovi oštećenja organizma hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata zadobivena u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i to s osnove ranjavanja, ozljede, bolesti ili psihofizičkog zlostavljanja u neprijateljskom logoru ili zatvoru. Da bi se priznao status HRVI iz Domovinskog rata oštećenje organizma hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata mora biti ocijenjeno s najmanje 20%. Pod uvjetima utvrđenim Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji HRVI iz Domovinskog rata mogu ostvariti s osnove oštećenja organizma: osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, pravo na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju, naknadu troškova prijevoza i pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

Zakonske i druge pravne osnove
-Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“N.N.” 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10.) -Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»N.N.«, broj 33/92., 77/92., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03.) -Zakona o humanitarnom razminiranju („N.N.“, br. 153/05., 63/07., 152/08.) -Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2008. do 2011. godine Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 131-01/07-02/05, Urbroj: 5030108-07-1, „N.N.“ 90/07.) -Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 550-01/99-03/01, Urbroj: 5030108-05-1 -Programa za poboljšanje kvalitete življenja u obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 561-01/07-02/05, Urbroj: 5030108-07-1 -Zakona o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata („N.N.“ br. 100/96.) -Zakona o sustavu državne uprave ("N.N." broj 75/93., 48/99., 15/00, 127/00, 59/01 i 199/03, 79/07.) -Zakona o udrugama („N.N.“ 88/01., NN 11/02.) -Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 564-02/00-01/03, Urbroj: 5030104-00-4 Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru -Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunskim protokolima (1977)

189

-Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 86/05) -Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 43/05) -Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09). Cilj 1. Provoditi sveobuhvatnu skrb o razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji, HRVI iz Domovinskog rata, mirnodopskih invalida, poginulih, umrlih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Opis cilja Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji zbog teške novčano-materijalne situacije nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, a nakon što su iscrpljeni svi drugi oblici pomoći putem socijalnih naknada po Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine” 73/97., 103/03.) Ministarstvo odobrava jednokratnu novčanu pomoć u iznosu do dvije osnovice utvrđene Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu. Povjerenstva za jednokratnu novčanu pomoć, u 2010. godini, razmatrala su 505 zahtjeva, od čega su pozitivno riješena 480 zahtjeva. U 2010. godini financirani su troškovi pripremnih tečajeva za upis na visoka učilišta za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, do iznosa od najviše 2.000 kuna. Pravo na povrat troškova pripremnih tečajeva ostvarilo je 26 maturanata. Ministarstvo je za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama, te na visokim učilištima isplatilo naknadu za besplatne udžbenike za ukupno 19.951 djece smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i njihove djece i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, od čega: - 12.273 korisnika na školovanju u osnovnoj školi (za školsku godinu 2009./2010. i 2009./2010.), - 6.442 na školovanju u srednjim školama i - 1.214 studenata (za akademsku godinu 2009./2010.), - pravo na besplatne udžbenika ostvarilo je i 22 djece hrvatskog mirnodopskog invalida. Ministarstvo sufinancira nabavu ortopedskih i drugih pomagala radi pomoći najtežim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata pri nabavljanju potrebnih pomagala u cilju poboljšanja kvalitete življenja.Tijekom 2010. godine zaprimljen je i pozitivno riješeno 109 zahtjeva za sufinanciranje nabave ortopedskih i drugih pomagala. Za najteže hrvatske ratne vojne invalide I skupine sa 100% tjelesnim oštećenjem organizma, Ministarstvo ima obvezu svake sedme godine dodijeliti osobno vozilo s ugrađenim prilagodbama. U 2010. godini dodijeljeno je ukupno 147 osobnih vozila. Zbog osobite ranjivosti HRVI, Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisano je da hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata I. skupine može koristiti usluge osobe za pružanje njege i pomoći. Osoba koja pruža

190

njegu i pomoć ostvaruje naknadu plaće u iznosu osobne invalidnine invalida I. skupine, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, pravo na doplatak za djecu i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima. Tijekom 2010. godine 449 njegovatelja pružalo je usluge HRVI iz Domovinskog rata I. skupine. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti snosi troškove pogreba umrlog HRVI-a iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske uz odavanje vojne počasti, ako obitelj pravovremeno obavijesti Ministarstvo. Tijekom 2010. godine, u Republici Hrvatskoj uz vojne počasti pokopano je ukupno 2.217 HRVI-a i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Programom stambenog zbrinjavanja hrvatskih branitelja sredstva su utrošena za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće, za izgradnju obiteljske kuće, za nadogradnju, nastavak izgradnje i dovršenja obiteljske kuće te za poboljšanje uvjeta stanovanja. Cilj ovog projekta je povoljnijim uvjetima kreditiranja koji uvažavaju stupanj invalidnosti omogućiti HRVI-u i članovima njihovih obitelji rješavanje stambenih potreba. U 2010. godini stambeno je zbrinuto dodjelom stambenog kredita 282 podnositelja zahtjeva, a dodjelom stana 52 podnositelja zahtjeva, ili ukupno 334 podnositelja zahtjeva. Programom Poboljšanje kvalitete življenja za obitelji hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a predviđeno je provođenje sistematskih pregleda i analize dobivenih rezultata istraživanja s ciljem prevencije i poboljšavanja kvalitete zdravlja i življenja. U 2010. godini sistematski pregledi provodili su se u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Istarskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Koprivničkokriževačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Osječkobaranjskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, Sisačkomoslavačkoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Zadarskoj županiji te Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Ugovori za provođenje sistematskih pregleda za 2010. godinu sklopljeni su s Općom bolnicom Bjelovar u Bjelovaru, Općom bolnicom Nova Gradiška u Novoj Gradišci, Poliklinikom „Sunce“ u Puli, Općom bolnicom Karlovac u Karlovcu, Općom bolnicom „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici, Općom bolnicom Zabok u Zaboku, Općom bolnicom Gospić u Gospiću, Poliklinikom „Sunce“ u Osijeku, Općom županijskom bolnicom Požega u Požegi, Poliklinikom „Sunce“ u Rijeci, Općom bolnicom „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku, Poliklinikom „Sunce“ u Splitu, Poliklinikom za radiologiju i mamografiju „Dr. Mirjana Reljić Ercegović“ u Šibeniku, Poliklinikom „Sunce“ u Varaždinu, Općom bolnicom Virovitica u Virovitici, Općom bolnicom Vinkovci u Vinkovcima, Općom bolnicom Zadar u Zadru i Poliklinikom „Croatia zdravstveno osiguranje“ u Zagrebu. Zaključno do 31. prosinca 2010. godine, od 2.566 pozvanih osoba sistematski pregled obavilo je 2.017 osoba ( 78,60%). C i l j 2 . Za k o n i t o , p r o f e s i o n a l n o , e f i k a s n o i t r a n s p a r e n t n o p r o v o d i t i upravni postupak, normativnu djelatnost i pružati pravovremenu pravnu pomoć Opis cilja Radi isplate zakonitih, točnih i pravovremenih iznosa priznatih trajnih prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na osnovi konačnih rješenja, Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti propisane Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, provodi reviziju odnosno kontrolu zakonitosti, prvostupanjskih rješenja kojima se priznaje status člana obitelji

191

smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, status HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, opskrbninu, doplatak za pripomoć u kući i rješenja kojima će se dodjeljivati osobni automobil HRVI iz Domovinskog rata I. skupine. Od 32.764. podnesena zahtjeva za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata nakon 01. siječnja 2005. godine kada je stupio na snagu Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kojim je produžen rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata s osnove bolesti 31. prosinca 2005. godine proveden je postupak ocjene zakonitosti prvostupanjskih rješenja i ocjena oštećenja organizma na Drugostupanjskom liječničkom povjerenstvu za 30.608 hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili 93 % od ukupno podnesenih zahtjeva. U 7% slučajeva nije prikupljena potrebna dokumentacija za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata, kao što je ratni put, prijava stradavanja ili medicinska dokumentacija. Smanjen je broj poništenih drugostupanjskih rješenja u upravnom sporu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske sa 54% 2005. na 10% u 2010. godini. Cilj 3. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja na tržištu rada i smanjenje broja nezaposlenih Opis cilja Provođenjem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja se nastoji smanjiti nezaposlenost hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kroz podizanje obrazovne razine nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, osposobljavanje za zanimanja za kojima postoji potrebe na lokalnim tržištima rada, kao i proširivanje njihove formalne naobrazbe sukladno novim tehnološkim zahtjevima te davanje novčanih potpora hrvatskim braniteljima koji se odlučuju na razne oblike samozapošljavanja bilo samostalno ili okupljeni u zadruge. U 2010. godini: - Mjeru stručnog osposobljavanja za nepoznatog poslodavca koristilo je 67 osoba, u pojedinačnom iznosu do 7.000 kuna, - Mjeru samozapošljavanja koristilo je 14 osoba, u pojedinačnom iznosu od 15.000 kuna i 97 osoba u pojedinačnom iznosu od 30.000 kuna, - Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti koristilo je 30 osoba, u pojedinačnom iznosu od 45.000 kuna, odnosno 135.000 kuna, - Mjeru poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja koristilo je 60 zadruga hrvatskih branitelja, u pojedinačnom iznosu od 150.000 kuna, - Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja koristilo je 23 zadruge u pojedinačnom iznosu od 50.000 kuna. Cilj 4. Pružanje pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata u domeni pravne, socijalne i psihološke pomoći, u cilju optimalne psihosocijalne integracije Opis cilja Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata provodi se u cilju podizanja opće kvalitete življenja i podupiranja potpune psihosocijalne reintegracije u društvo svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

192

Okosnicu Nacionalnog programa psihosocijalne pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata predstavljaju županijski Centri za psihosocijalnu pomoć dok se zdravstveni dio Nacionalnog programa provodi u Regionalnim centrima za psihotraumu (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i Centru za krizna stanja. Pružanjem kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata nastoji se smanjiti broj suicida, podići opća kvaliteta življenja te stvoriti uvjete za što uspješnije uključivanje osoba iz ciljnih skupina u društvo.

A753008 TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 97 izvršenje/plan

A753008-TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

785.639.600

761.309.172

Opis aktivnosti / projekta Provedbom prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u 2010. godini isplaćeno je 754.466.727 kuna za prosjećno 88.906 korisnika. Također u 2010. godini obavljena je i ocjena zakonitosti prvostupanjskih rješenja u revizionom ili žalbenom postupku u 22.217 upravnih predmeta. Najviše upravnih predmeta u postupku revizije, odnosno revizije i žalbe riješeno je u postupku priznavanja statusa HRVI iz Domovinskog rata ( 12.617 ), u postupku priznavanja statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu ( 1.882 ) i prava na opskrbninu ( 7.385 ). Manji broj predmeta u postupku revizije ili revizije i žalbe odnosi se na priznavanje prava članovima obitelji zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dodjelu osobnih automobila HRVI iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma, pravo na dodjelu besplatnih udžbenika i prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma. Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo je u 2010. godini donijelo nalaz i mišljenje u 12.119. upravnih predmeta iz svoje nadležnosti, od toga 618 ocjena oštećenja organizma hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s osnove prvotnog zahtjeva za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata.

A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 94 izvršenje/plan

A753009ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

22.269.000

20.929.107

Opis aktivnosti / projekta

193

Navedena aktivnost provodi se temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. kolovoza 2007. godine kojim je usvojen Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2008. do 2011. godine (Klasa: 131-01/07-02/05, Urbroj: 5030108-07-1, NN 90/07.). Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a osnovni ciljevi Programa su podizanje obrazovne razine nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, osposobljavanje za zanimanja za kojima postoji potreba na lokalnim tržištima rada, kao i proširivanje formalne naobrazbe nezaposlenih hrvatskih branitelja sukladno novim tehnološkim zahtjevima te davanje novčanih potpora hrvatskim braniteljima koji se odlučuju na razne oblike samozapošljavanja, bilo samostalno ili okupljeni u zadruge. Zahtjevi za korištenje poticajnih mjera Programa zaprimljeni su po objavi Javnih poziva za svaku pojedinu mjeru, a o istima je odlučivao Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 97 izvršenje/plan

A753014-NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

11.723.500

11.343.395

Opis aktivnosti / projekta Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti provodi Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata koji je usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 55001/99-03/01, Urbroj: 5030108-05-1). Pružanje kontinuirane psihosocijalne pomoći provodi se na području cijele Republike Hrvatske. Centri za psihosocijalnu pomoć primarno razvijaju i provode programe psihosocijalne prevencije i potpore, stacionarno (kroz svakodnevno organizirana dežurstva u prostorijama centra) i mobilno (timske posjete domu i obitelji stradalnika u slučaju kriznih intervencija). Temeljem Nacionalnog programa Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti financiralo je rad 129 honorarnih i 16 stalno zaposlenih stručnih suradnika socijalnih radnika, pravnika, psihologa i liječnika, a županije i gradovi dužni su osigurati prostor za rad županijskih Centara za psihosocijalnu pomoć. U okviru Nacionalnog programa djeluje 21 Centar za psihosocijalnu pomoć: u svakoj županiji po jedan, uz iznimku Brodsko-posavske županije na čijem su području aktivna dva centra (u Slavonskom Brodu i Novoj Gradišci), te je u 2010. godini obavljeno ukupno 57.304 stručnih intervencija za 44.793 korisnika.

194

U Regionalnim Centrima za psihotraumu i Centru za krizna stanja zaposlena su 33 djelatnika čiji je rad financiralo Ministarstvo, a u okviru kojeg je u 2010. godini bilo 238.040 intervencija za 64.183 korisnika. Pružanjem kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata nastoji se smanjiti broj suicida, podići opća kvaliteta življenja te stvoriti uvjete za što uspješnije uključivanje osoba iz ciljnih skupina u društvo.

1572 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

1572-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

3.011.047.326

2.986.426.132

Opis programa
Programom „Socijalno osnaživanje obitelji, mladih i djece“ sredstva su osigurana za unaprjeđenje kvalitete obiteljskog života, promicanje prava i poboljšanje uvjeta života djece i mladih. Provedbom programa „Socijalno osnaživanje obitelji, mladih i djece“ Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na brigu o obitelji, podizanje kvalitete života obitelji, promicanje obiteljskih vrijednosti, poticanje usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života, poticanje razvoja programa savjetovališta za trudnice i članove njihovih obitelji i žrtava obiteljskog nasilja, unaprjeđenje sustava zaštite od obiteljskog nasilja, poticanje razvoja programa rada u zajednici i rada organizacija civilnog društva koje su potpora obitelji i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva, poticanje razvoja usluga kao potpora obitelji i njezinim članovima, izrada nacrta prijedloga zakona vezanih za obitelj i obiteljske odnose, rodiljne i roditeljske potpore, ravnopravnost spolova, osnivanje obiteljskih centara u svim županijama i stvaranje pravnih pretpostavki za propisivanje rada obiteljskih centara posebnim propisom, izgradnju mreže obiteljskih centara i podružnica te razvoj jače povezanosti s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, podizanje edukativne osposobljenosti stručnih radnika obiteljskih centara u svrhu kvalitetnijeg obavljanja djelatnosti obiteljskog savjetovanja i pružanja pomoći obitelji i njezinim članovima. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u suradnji sa renomiranim stručnjacima i organizacijama civilnog društva provodilo je znanstveno istraživačke projekte usmjerene unaprjeđenju zaštite od nasilja u obitelji te razvoju pozitivnih stavova prema roditeljstvu i ulozi obitelji u zdravom razvoju djece. U tom smislu ističemo suradnju s Katedrom za psihologiju Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u provedbi znanstvenog istraživanja na temu „Obilježja obitelji u Republici Hrvatskoj i stavovi prema odgoju i korištenju represivnih metoda“. Ujedno, provedene su prve faze znanstvenih istraživanja na temu „Učinkovitost i troškovi društvene reakcije na obiteljsko nasilje“ i „Praćenje i evaluacija pružanja usluga žrtvama nasilja u obitelji smještenih u skloništa“. Nadalje, tijekom 2010. godine pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nastavila je s radom Radna skupina za izradu izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koja je izradila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama te ga uputila u daljnju proceduru usvajanja. Isto tako, s radom je nastavila radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o

195

izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu te Povjerenstvo za praćenje provedbe Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Temeljem odredaba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u ožujku 2010. godine osnovano je Stručno povjerenstvo za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršenja sankcija vezanih uz zaštitu od nasilja u obitelji. U veljači 2010. godine osnovana je Radna skupina za izradu Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine te je upućen u proceduru usvajanja Vladi Republike Hrvatske. Strategiju je Vlada RH usvojila 3. veljače 2011. godine. Pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Radna skupina za izradu analize kao i prijedloga standarda definiranja, utvrđivanja i praćenja poremećaja u ponašanju djece i mladih, prikupila je i analizirala podatke nadležnih tijela i institucija te izradila Prijedloga standarda definiranja, utvrđivanja i praćenja prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih. Isti je predstavljen široj javnosti putem Internet stranice Ministarstva i putem javne rasprave „Definiranje, utvrđivanje i praćenje poremećaja u ponašanju djece i mladih“ Također, pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, osnovana je Radna skupina za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih koja je izradila Analizu podataka prikupljenih temeljem Obrasca o provedbi Zakona o savjetima mladih te je u tijeku izrada prijedloga izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih. Nadalje, pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je osnovana Stručnu radnu skupinu za definiranje odgovornog roditeljstva, mjera rane pomoći u suočavanju s čimbenicima rizika i izradu prijedloga novih preventivno-savjetodavnih oblika pomoći obitelji u riziku. U svrhu izrade definicije odgovornog roditeljstva, komponenti i metodologije, analize postojećeg sustava mjera rane pomoći te prijedloga mjera za učinkovitiji sustav djelovanja u sustavu mjera rane pomoći i pružanju preventivno-savjetodavnih oblika pomoći obitelji u riziku Stručna radna skupina je izradila Radni materijal: Određenje odgovornog roditeljstva sukladno zaprimljenim očitovanjima nadležnih tijela državne uprave, znanstvenih institucija i organizacija civilnog društva. Sukladno zadaćama Stručne radne skupine u tijeku je izrada protokola načina pružanja preventivno-savjetodavnih oblika pomoći obitelji u riziku i pružanja rane pomoći te plana osposobljavanja za odgovorno roditeljstvo. Pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osnovana je i Stručna radna skupina za izradu plana razvoja, standarda i kriterija za rad skautskih/izviđačkih centara u Republici Hrvatskoj. Stručna radna skupina je usvojila Prijedlog plana razvoja, standarda i kriterija za rad skautskih/izviđačkih centara u Republici Hrvatskoj te je u pripremi organizacija javne rasprave o navedenom Prijedlogu.

Zakonske i druge pravne osnove
-Obiteljski zakon -Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji -Zakon o doplatku za djecu -Zakon o socijalnoj skrbi -Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta i Pravilnik o nagradi za promicanje prava djeteta -Zakon o savjetima mladih -Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama -Konvencija o pravima djeteta i Fakultativni protokol uz Konvenciju o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji -Nacionalna obiteljska politika -Nacionalna populacijska politika

196

-Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2008. do 2010. godine i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji -Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine -Nacionalna strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine -Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. godinu -Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima -Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima -Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine -Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011. godine -Nacionalna strategija suzbijanja opojnih droga 2006. - 2012., Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga od 2009. do 2012. -Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova od 2006. do 2011. godine -Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva; -Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije od 2008. do 2013. godine; -Nacionalni program za Rome -Program psihosocijalne pomoći na dječjim onkološkim odjelima -Plan programskih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i Fonda UN-a za djecu od 2007. do 2011. godine -Pregovaračko poglavlje 26. Obrazovanje i kultura -Zaključak Vlade od 28. veljače 2007. godine o određivanju prioritetnih programa Europske zajednice za koje će Republika Hrvatska pokrenuti postupak pristupanja -Zaključak Vlade od 16. listopada 2008. godine kojim se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa određuje tijelom državne uprave nadležnim za Program za cjeloživotno učenje, a Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nadležnim za program Mladi na djelu -Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji -Okvirni sporazum između Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji -Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice -Odluka Vlade RH o osnivanju Vijeća za djecu -Odluka Vlade RH o osnivanju Savjeta za mlade -Odluka Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih -Odluka Vlade RH o osnivanju Savjeta za populacijsku politiku -Odluka Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji. Cilj 1. Stvaranje dugoročno održivih uvjeta za povećanje nataliteta Opis cilja U razdoblju od 1998. do 2010. godine je nakon početnog razdoblja zamjetnog pada broja treće i četvero rođene djece došlo do zaustavljanja pada broja rođene djece, a kod treće

197

rođenog djeteta zadnjih nekoliko godina mjernog desetljeća pokazuje se blagi porast. (u 2003. godini, kao treće dijete po redu rođeno je 4.633 djece, 2008. godine 5.469 djece, a 2009. godine 8.162 djece). Isplata doplatka za djecu je i u 2010. godini provedena je kroz tri dohodovna razreda, čime su pravednije raspodijeljena sredstva između korisnika doplatka za djecu. Pronatalitetne mjere Vlade Republike Hrvatske koje, između ostalog, uključuju pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete za korisnike doplatka za djecu, daju svoj učinak. Sustav naknada majkama i roditeljima postao je dio šireg sustava obiteljskih potpora sukladno populacijskoj i obiteljskoj politici. Zaštita majčinstva i roditeljstva stavljena je u središte državne politike. Osnažen je sustav obiteljskih naknada te rodiljnih i roditeljskih dopusta. Zaustavljen je daljnji pad broja novorođene djece u odnosu na prethodne godine te je došlo do održanja broja rođene djece. Cilj 2. Afirmacija prava i zaštita djece i mladih Opis cilja U 2010. godini Ministarstvo je potaknulo razvoj i provedbu projekata organizacija civilnog društva usmjerenih mladima s ciljem prevencije ovisnosti i promicanja zdravih stilova života kroz organizirano provođenje slobodnog vremena, vršnjačku pomoć, edukaciju edukatora, informiranje te prevenciju i tretman poremećaja u ponašanju. Osigurana je stručna podloga za izradu Prijedlog plana razvoja, standarda i kriterija za rad skautskih/izviđačkih centara u Republici Hrvatskoj. Provedena je revizija financijskog izvješća Agencije za mobilnost i programe Europske unije za razdoblje od 1. lipnja 2008. do 31. prosinca 2009. (u skladu sa smjernicama Europske komisije za nacionalna tijela, koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima). Produbljena je suradnja s organizacijama civilnog društva na provedbi programa usmjerenih organizaciji slobodnog vremena i neformalnom obrazovanju kroz sufinanciranje 26 kluba za mlade. U svrhu prevencije ovisnosti djece i mladih i senzibilizacije javnosti osigurana je financijska potpora za 103 projekta udruga, tiskan je letak „Biram život, drogu NE!“ u 135.000 primjeraka te je isti umetnut u Večernji list dana 26. lipnja 2010. godine te je u suradnji s klubovima mladih, udrugama usmjerenim prevenciji ovisnosti i obiteljskim centrima organiziran niz aktivnosti povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti 15. studeni do 15. prosinca. Cilj 3. Unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji Opis cilja Donošenje Nacionalne strategije zaštite od nasilja pridonijelo je prepoznavanju nasilja u obitelji kao krajnje neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode te je nasilje u obitelji prepoznato kao svojevrsni oblik diskriminacije žena, kao najčešćih žrtava nasilja u obitelji, te krajnje neprihvatljiv oblik kršenja prava i interesa djeteta bilo da su djeca žrtve ili svjedoci nasilja u obitelji. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je povodom obilježavanja nacionalnih i međunarodnih vezanih uz zaštitu ljudskih prava, prava žrtava nasilja u obitelji te položaj obitelji provela niz aktivnosti. Prilikom obilježavanja 8. ožujka – Međunarodnog dana žena održan je Okrugli stol na temu „Jednaka prava, jednake mogućnosti“, povodom obilježavanja 15. svibnja – Međunarodnog dana obitelji dodijeljena su priznanja Tvrtka prijatelj obitelji i Lokalna zajednica – prijatelj obitelji, povodom 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama položen je vijenac pred sudnicom u Općinskom sudu u Zagrebu ispred koje se dogodilo tragično ubojstvo triju žena prilikom održavanja brakorazvodne parnice, dok je povodom obilježavanja 25. studenog – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održan

198

okrugli stol na temu „Obiteljsko nasilje u RH: Međunarodna iskustva i nove inicijative u Hrvatskoj“. Na svim događanjima sudjelovali su predstavnici nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave, znanstvenih ustanova i organizacija civilnog društva koje programski rade u području zaštite od nasilja u obitelji. Cilj 4. Provođenje programa Zajednice - MLADI NA DJELU Opis cilja Republika Hrvatska izrazila je želju da sudjeluje u programu Europske zajednice Mladi na djelu prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Većinu aktivnosti u sklopu ovog programa vodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, kojoj Europska komisija povjerava opsežne provedbene zadatke, uključujući odabir, ugovaranje, plaćanje i nadzor projekata. U 2010. godini Europskoj komisiji dostavljena je Ex – ante deklaracija o jamstvu za Program Mladi na djelu te je na taj način potvrđeno postojanje, relevantnost i valjani rad Agencije za mobilnost i programe EU u skladu s pravilima ispravnog financijskog upravljanja, procedurama koje će se primjenjivati, sustavima kontrole, računovodstvenim sustavom te procedurama javne nabave i dodjele sredstava. Slijedom dostavljene Ex – ante deklaracije o jamstvu u kolovozu 2010. godine Europska komisija obavila je Revizijski posjet nacionalnim tijelima zaduženim za nadzor nad provedbom Programa za cjeloživotno učenje i Programa Mladi na djelu i Agenciji za mobilnost i programe EU. U prosincu 2010. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju čime je završena pripremna faza te je od 2011. započelo puno sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje i programu Mladi na djelu. Nastavljena je koordinacija aktivnosti vezanih uz pripremne mjere - davanje mišljenja, vršenje nadzora i kontrole nad ispravnošću rada Agencije te njenih općih akata; izrađen je dokument kojim se formalizira odnos između nacionalnih tijela i nacionalne Agencije te uspostavlja sekundarna kontrola (Tripartitni sporazum); provedeni su nadzorni posjeti Agenciji za mobilnost i programe EU; nastavilo se s oslobađanjem od PDV-a za projekte programa Zajednice - Mladi na djelu.

A653012 DOPLATAK ZA DJECU
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A653012-DOPLATAK ZA DJECU

1.728.130.000

1.722.326.886

Opis aktivnosti / projekta Doplatak za djecu kao oblik potpore obitelji koji ima značajnu ulogu u prevenciji siromaštva djece, svakako pridonosi osnaživanju obitelji, odnosno održanju kvaliteti njihova života. Zajedno s rodiljnim i roditeljskim potporama, pridonosi zaustavljanju pada broja rođene djece, a potom i određenom trendu porasta broja novorođene djece. Posebnu ulogu ima i pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete u obitelji korisnika prava na doplatak. Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o broju djece i visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima utvrđenim Zakonom. U 2010. godini pravo na dječji doplatak ostvarilo je prosječno 206.295 korisnika i 390.346 djece, za što je ukupno isplaćeno 1.722.326.886 kuna. Od ukupnog iznosa za pravo na pronatalitetni doplatak isplaćeno je 354.950.000 kuna, a ostvarilo ga je prosječno 33.669 korisnika za troje djece i prosječno 11.421 korisnika za više od troje djece.

199

A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

A653028-DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

1.257.474.500

1.248.018.864

Opis aktivnosti / projekta Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama ozakonjena je jedna od mjera Nacionalne populacijske politike koja ima svrhu osigurati socijalnu i radnu sigurnost što većeg broja rodilja i roditelja, te potaknuti rađanje što većeg broja djece kako bi se dosadašnji negativni trend između broja rođenih i broja umrli u Republici Hrvatskoj preokrenuo u pozitivnom pravcu. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, osim što omogućuje ostvarivanje prava na rodiljnu naknadu svim rodiljama/roditeljima ima i snažnu tendenciju poticanja što veće uključenosti žena u svijet rada (radno-proaktivna mjera), te uskladiti obiteljski i poslovni život. U 2010.godini je: -sustav naknada majkama i roditeljima postao dio šireg sustava obiteljskih potpora sukladno populacijskoj i obiteljskoj politici; -zaštita majčinstva i roditeljstva stavljena u središte državne politike; -osnažen sustav obiteljskih naknada te rodiljnih i roditeljskih dopusta; -zaustavljen daljnji pad broja novorođene djece u odnosu na prethodne godine, te je došlo do održanja broja rođene djece ( rođeno je 44.401 što pokazuje održanje broja rođene djece iznad 44.000 kao posljedica provedbe mjera Nacionalne populacijske politike).

1815 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 102 izvršenje/plan

1815-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA INVALIDITETOM

72.238.159 S

73.665.404

Opis programa
Programom „Socijalno osnaživanje osoba s invaliditetom“ osiguravaju se sredstva za afirmaciju prava i unapređivanje politike za osobe s invaliditetom, poboljšanje kvalitete života na svim područjima života u zajednici uključujući programe i projekte za djecu s teškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe s invaliditetom. Programi i projekti provode se u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave, znanstvenim institucijama, udrugama osoba s invaliditetom i onima koje djeluju u korist osoba s invaliditetom.

200

Zakonske i druge pravne osnove
-Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine; -Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi od 2006. do 2015. godine; -Zagrebačka deklaracija; -Zakon o javnim cestama (Narodne novine br. 180/04, 138/06); -Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prav ana nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine (narodne novine br. 143/06); -Zakon o sustavu državne uprave -Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave -Zakon o doplatku za djecu -Zakon o socijalnoj skrbi -Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama -Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju -Konvencija o pravima djeteta -Nacionalni program djelovanja za mlade -Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine -Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011. godine -Program psihosocijalne pomoći na dječjim onkološkim odjelima -Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima -Plan programskih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i Fonda UN-a za djecu od 2007. do 2011. godine -Odluka Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom. Cilj 1. Osnaživanje osoba s invaliditetom u zajednici Opis cilja Ministarstvo posebnu pozornost poklanja podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom osiguravanjem usluga osobne asistencije, osiguravanjem usluge tumača znakovnog jezika, osiguravanjem financijske potpore za projekte kojima se razvija mreža socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe s invaliditetom te razvijanjem programa podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju, mladima i odraslim osobama s invaliditetom u Obiteljskim centrima, te uz suradnju s udrugama osoba s invaliditetom i znanstvenim institucijama. Uključivanje ove posebno osjetljive skupine stanovništva u svakodnevni život postiže se praćenjem međunarodnih propisa, provođenjem međunarodne i međuresorne suradnje usmjerene socijalnom osnaživanju osoba s invaliditetom te predlaganjem donošenja propisa sukladnih nacionalnim i međunarodnim dokumentima. Provođenje zacrtanih aktivnosti postiže se i suradnjom tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, što doprinosi senzibilizaciji potreba osoba s invaliditetom na nacionalnoj i regionalnoj razini.

201

U 2010. godini u suradnji s 79 udruga osoba s invaliditetom u 20 županija nastavljena je provedba programa osiguravanja usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

A754019 ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 111 izvršenje/plan

A754019ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

31.135.431

34.481.656

Opis aktivnosti / projekta Kroz projekt usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta osigurava se pružanje nužno potrebne praktične pomoći u samozbrinjavanju i to: pomoć u obavljanju osobne higijene, obavljanju fizioloških potreba, hranjenju i piću, obavljanju sitnih kućnih poslova, pomoć prema fizičkim potrebama (ustajanje, lijeganje, transfer krevet – kolica i slično), pomoć pri obavljanju administrativnih poslova, pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima te slično. Usluga je osigurana za 554 korisnika te je zaposleno 554 osobnih asistenata što je povećanje za 225 korisnika usluge u odnosu na proteklo razdoblje. Iz dijela prihoda od igara na sreću financirana je provedba 148 projekta udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom.

1816 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 86 izvršenje/plan

1816-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

4.520.000

3.881.277

Opis programa
Poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku obilježavaju se mjesta masovnih grobnica postavljanjem jednakog

202

spomen obilježja i podmiruju troškovi redovitog održavanja Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. Osim sufinanciranjs izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, na području Republike Hrvatske, Ministarstvo je sudjelovalo u obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, obljetnica osnutka ratnih postrojbi, blagdana i obljetnica koje se obilježavanju na državnoj i lokalnoj razini, a sve u cilju čuvanja i zaštitei digniteta Domovinskog rata.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; - Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata; - Zaključak Vlade Republike Hrvatske ( Klasa: 564-02/00-01/03, Ur.broj: 5030104-00-4) od 16. studenog 2000. godine; - Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunskim protokolima (1977); - Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. – 2011. godine. Cilj 1. Trajno očuvanje uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku Opis cilja U interesu trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku obilježavaju se mjesta masovnih grobnica postavljanjem jednakog spomen obilježja i brine o redovitom održavanju Memorijalnog groblja žrtava iz Domvinskog rata. Obilježavanje se u pravilu vrši na mjestu ekshumacije ili na najbližoj prikladnoj lokaciji. Spomen obilježje je jednako za sva mjesta masovnih grobnica, a mijenja se samo podatak o broju i statusu žrtava i vremenu stradavanja.

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 97 izvršenje/plan

A753011MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

2.127.000

2.056.172

Opis aktivnosti / projekta Kako bi se na značaju i temeljnim vrijednostima Domovinskog rata čuvao moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zaduženo je za protokolarnu i administrativnu skrb o Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Stoga se sredstva za redovito održavanje memorijalnog groblja osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

203

Prema evidenciji organiziranih (grupnih) posjeta Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, koja se vodi od svibnja 2001. godine, razvidan je rastući trend posjeta na godišnjoj razini. U 2010. godini zabilježeno je ukupno 89.920 posjetitelja u organiziranim grupama. Tradicionalno je najveći broj posjetitelja u kasno proljeće te u mjesecu listopadu i studenome, u povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine.

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 70 izvršenje/plan

K558037OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

1.893.000

1.325.105

Opis aktivnosti / projekta U 2010. godini za potrebe uređenja mjesta masovnih grobnica zaključena su dva Ugovora o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova, te tri Ugovora o izradi, transportu i montaži spomen obilježja i opločenja. U 2010. godini obilježena su 2 mjesta masovnih grobnica, u Petrinji „Glinska poljana“, koja je svečano otkrivena u listopadu i u Slunju „Vojni poligon Slunj“, koja je svečano otkrivena u prosincu. Za izgradnju spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu sufinancirani je 8 projekata udruga iz Domovinskog rata.

04630 Obiteljski centri
Uvod
Obiteljski centri kreiraju programe usklađene s potrebama lokalne zajednice i potrebama korisnika, te na taj način pridonose razvoju izvaninstitucijskih oblika usluga u zajednici. U cilju jačanja svijesti i senzibilizacije javnosti o potrebama suvremene obitelji, obiteljski centri provode projekte usmjerene podizanju kvalitete obiteljskog života, afirmaciji uspješnog i odgovornog roditeljstva te izobrazbi trudnica, mladih roditelja i članova njihovih obitelji. Aktivnosti u provedbi projekata uključuju provedbu radionica i predavanja, održavanje okruglih stolova i seminara te distribuciju promidžbenog materijala i drugih tiskovina. Rad obiteljskih centara temelji se na dragovoljnosti korisnika, pri čemu obiteljski centri pružaju stručnu pomoć i provode niz usluga namijenjenih obitelji i njezinim članovima u spoznavanju, prihvaćanju i svladavanju izazova stvarne životne situacije ili rizičnih okolnosti uvjetovanih obiteljskom situacijom. Poseban naglasak ovdje je stavljen na pružanje podrške obitelji u usklađivanju obiteljskog i poslovnog života provođenjem programa koji su pomoć roditeljima u svladavanju izazova u odgoju djeteta, kao i pomoći u snalaženju u novim okolnostima. Ukupna sredstva utrošena su za financiranje aktivnosti 17 obiteljskih centara. U Republici Hrvatskoj do sada je osnovano 17 obiteljskih centara i to Županijski obiteljski centri u Koprivnici,

204

Karlovcu, Virovitici, Krapini, Vinkovcima, Rijeci, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku, Puli, Senju, Sisku, Bjelovaru, Požegi, Varaždinu, Zadru te Obiteljski centar Grada Zagreba.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 88 88 izvršenje/plan

04630-Obiteljski centri 1572-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

20.066.800 20.066.800

17.743.747 17.743.747

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1572 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 88 izvršenje/plan

1572-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

20.066.800

17.743.747

Opis programa
Do kraja 2010. godine djelovalo je 17 županijskih obiteljskih centara u Koprivnici, Karlovcu, Virovitici, Krapini, Zagrebu, Vinkovcima, Rijeci, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku, Puli, Senju, Sisku, Bjelovaru, Požegi, Varaždinu i Zadru. Za njihov rad u 2010. godini utrošeno je 17.743.747,49 kuna a što predstavlja izvršenje od 88,42 % u odnosu na planirana sredstva. Obiteljski centri provodili su niz programa usmjerenih obiteljima djeci, roditeljima i ostalim članovima obitelji, savjetodavni rad s roditeljima i mladima, predavanja i radionice na temu prava djeteta, te stručna predavanja i tribine, grupne programe podrške namijenjene pojedinim socijalnim skupinama, javna predavanja i rasprave o određenim pitanjima u području obitelji, roditeljstva, podizanja i odgoja djece te odnosa među mladima, potiču građanstvo, javne institucije i udruge građana za sudjelovanje u aktivnostima koji preveniraju nastanak rizičnih okolnosti po obitelj i njene članove i slično. Kontinuirano su provodili i aktivnosti s ciljem pružanja stručne potpore u spoznavanju, prihvaćanju i svladavanju nepoželjne stvarne ili moguće životne situacije, ohrabrivanja i osnaživanja osobnog razvoja korisnika, podizanja kvalitete života korisnika, pružanja potpore u uspostavljanju i održavanju kvalitetnog dijaloga u užoj i široj socijalnoj sredini te promicanja pozitivne obiteljske atmosfere i poticanja odgovornog, pozitivnog i kompetentnog roditeljstva. Posebnu pozornost u svom radu posvećivali su pružanju savjetodavne pomoći obiteljima u uvjetima poremećenih obiteljskih odnosa.

Zakonske i druge pravne osnove
-Obiteljski zakon -Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

205

-Zakon o socijalnoj skrbi -Zakon o savjetima mladih -Konvencija o pravima djeteta i Fakultativni protokol uz Konvenciju o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji -Nacionalna obiteljska politika -Nacionalna populacijska politika -Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2008. do 2010. godine i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji -Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine -Nacionalna strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine -Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. godinu -Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima -Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima -Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine -Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011. godine -Nacionalna strategija suzbijanja opojnih droga 2006. - 2012., Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga od 2009. do 2012. -Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova od 2006. do 2011. godine -Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva; -Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije od 2008. do 2013. godine; -Nacionalni program za Rome -Program psihosocijalne pomoći na dječjim onkološkim odjelima -Plan programskih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i Fonda UN-a za djecu od 2007. do 2011. godine -Pregovaračko poglavlje 26. Obrazovanje i kultura -Zaključak Vlade od 28. veljače 2007. godine o određivanju prioritetnih programa Europske zajednice za koje će Republika Hrvatska pokrenuti postupak pristupanja -Zaključak Vlade od 16. listopada 2008. godine kojim se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa određuje tijelom državne uprave nadležnim za Program za cjeloživotno učenje, a Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nadležnim za program Mladi na djelu -Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji -Okvirni sporazum između Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji -Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice -Odluka Vlade RH o osnivanju Vijeća za djecu -Odluka Vlade RH o osnivanju Savjeta za mlade -Odluka Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih

206

-Odluka Vlade RH o osnivanju Savjeta za populacijsku politiku -Odluka Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji.

A558065 OBITELJSKI CENTRI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 90 izvršenje/plan

A558065-OBITELJSKI CENTRI

19.446.800

17.516.128

Opis aktivnosti / projekta Obiteljski centri su vrlo intenzivno surađivali u provedbi aktivnosti kampanje „Živim život bez nasilja“ u suradnji s policijskim upravama u županijama te u obilježavanju značajnih nacionalnih i međunarodnih dana iz djelokruga rada Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (8. ožujak - Međunarodni dan žena; 15. svibanj - Međunarodni dan obitelji, 12. kolovoz - Međunarodni dan mladih; 22. rujna - Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama; prvi puni tjedan u listopadu - Dječji tjedan; 20. studeni - Međunarodni dan Konvencije o pravima djeteta; 25. studeni - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama; 15. studeni - 15. prosinac - Mjesec borbe protiv ovisnosti; 3. prosinac - Međunarodni dan osoba s invaliditetom i 10. prosinac Međunarodni dan ljudskih prava). U prigodi Dječjeg tjedna, obiteljski centri Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije održali su kreativne radionice s djecom te su na promidžbenim štandovima predstavili promidžbene materijale i publikacije Ministarstva i obiteljskih centara (5. i 6. lipnja 2010. godine). Osigurana je medijska promocija aktivnosti Ministarstva i obiteljskih centara putem radijskih, televizijskih emisija te tiskovnih medija.

207

048 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA
Uvod
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 103 izvršenje/plan

04805-Ministarstvo vanjskih poslova europskih integracija

596.486.048 i

613.176.220

Ukupno 048MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

596.486.048

613.176.220

103

04805 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
Uvod
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija nadležno je tijelo državne uprave za provedbu vanjske politike Republike Hrvatske i nacionalnu koordinaciju europskih poslova, a koju provodi neposredno, odnosno putem diplomatskih i drugih predstavništva RH u inozemstvu. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija korisnik je razdjela 048, glave 05 u Proračunu Republike Hrvatske. Financijski plan za 2010. godinu izrađen je u skladu s potrebama koje proizlaze iz izvršenja prioritetnih programa usmjerenih na ostvarenje Općeg cilja 9. iz Strategije Vladinih programa 2010.– 2012., a to je daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Najznačajniji poslovi i zadaci Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u navedenom razdoblju su poslovi koordinacije svih aktivnosti vezanih na završetak procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, bilateralnu i multilateralnu suradnju sa svim sudionicima na međunarodnoj političkoj sceni koji mogu doprinijeti ubrzanju tog procesa, kao i intenzivnu međuresornu koordinaciju procesa prilagodbe hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije. Isto tako aktivnosti vezane uz članstvo RH u NATO-u, održavanje i jačanje suradnje s državama u regiji, kao i s drugim državama i međunarodnim organizacijama s namjerom promicanja zajedničkih interesa mira i sigurnosti, a u cilju daljnjeg profiliranja RH kao pouzdanog partnera na međunarodnoj razini. Financijski plan Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija se osim izvora 11 – proračun, sastoji i od drugih izvora financiranja i to kako slijedi: 12 – sredstva učešća za pomoći, 31 – vlastiti prihod, 41 – prihodi od igara na sreću, 51 – pomoći EU, 53 – inozemne darovnice, 43 – ostali prihodi za posebne namjene i 61 – donacije.

208

Izvršenje financijskog plana za 2010. godinu iznosilo je 613.176.220 kuna. Odstupanje od 2,8% financirano je iz izvora financiranja, kojima je Zakonom o proračunu dana fleksibilnost u izvršavanju.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 103 izvršenje/plan

04805-Ministarstvo vanjskih poslova europskih integracija 1097-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST 1100-OPREMANJE ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA

596.486.048 i

613.176.220

399.185.463

433.604.484

109

I

1.735.000

488.220

28

1103-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH 1104-UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA 1107-KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU

159.490.585

148.165.585

93

20.200.000

17.491.423

87

15.875.000

13.426.508

85

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1097 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 109 izvršenje/plan

1097-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

399.185.463

433.604.484

Opis programa
Program Diplomatsko konzularna djelatnost odnosi se na rad svih diplomatskih i konzularnih misija koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovaj program obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju

209

prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području. Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda, a posebice kroz Stalnu misiju RH pri EZ Bruxelles, te Stalnu misiju RH pri NATO Bruxelles, radi se na ostvarenju strateških ciljeva Vlade obuhvaćenih kroz Opći cilj 9. Daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske, te Posebnih ciljeva 9.1. Pristupanje Europskoj uniji, 9.2. Jačanje bilateralne i multilateralna suradnja i 9.3. Daljnje profiliranje Republike Hrvatske kao pouzdanog partnera na međunarodnoj razini kao punopravne članice NATO-a.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09), Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99); bilateralni sporazumi o zaštiti prava nacionalnih manjina Cilj 1. Daljnja profesionalizacija i osuvremenjivanje diplomatskokonzularne mreže Opis cilja Cilj ovog programa je kontinuirano osuvremenjivanje i daljnja profesionalizacija diplomatske mreže kako bi se kvalitetnije zadovoljile potrebe hrvatskih građana u inozemstvu, a i svih onih koji trebaju konzularnu uslugu, te postigla bolja skrb za pripadnike hrvatske manjine i iseljeništva. Uvažavajući specifičnost službe vanjskih poslova veliki broj planiranih aktivnosti vezanih za suradnju Republike Hrvatske i države primateljice u političkom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom i znanstveno-tehnološkom području evidentira se i prati kroz programe 1103 Provođenje vanjske politike RH i 1107 Koordinacija procesa prilagodbi standardima i politikama EU. Za provedbu navedenog programa u 2010. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 399.185.463 kuna, odnosno 66,9% ukupno planiranih sredstava Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Izvršenje je iznosilo 433.604.484 kuna. Odstupanje od 8,6% financirano je iz izvora 43 – ostali prihod za posebne namjene, a podrazumijeva ostvarene konzularne prihode u diplomatskim misijama i konzularnim uredima.

A776010 POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A776010-POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA INOZEMSTVU

1.200.000 U

1.200.000

Opis aktivnosti / projekta Briga za hrvatsko iseljeništvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, uvažavanje statusa hrvatskih autohtonih manjina i ostvarivanje njihovih manjinskih prava, kao i skrb o

210

Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini ustavna su obaveza Republike Hrvatske. Problematika hrvatskih manjina u europskim državama, njihov pravni i politički položaj, provedba bilateralnih sporazuma o zaštiti manjina i koordinacija s odgovarajućim institucijama u zemlji i inozemstvu u svezi ostvarivanja manjinskih prava, predmet su kontinuirane skrbi MVPEI-a. Raspodjela odobrenih novčanih sredstava u iznosu od 1.200.000 kuna izvršena je u cijelosti sukladno poduzetim aktivnostima hrvatskih udruga te iskazanim potrebama hrvatskih manjina prema prijavljenim projektima. Tako je za rad hrvatskih udruga na području Austrije doznačeno 145.800 kn; Bugarske 8.700 kn; Crne Gore 87.500 kn; Češke 29.100 kn; Italije 116.700 kn; Kosova 29.100 kn; Mađarske 125.500 kn; Makedonije 88.000 kn; Rumunjske 64.200 kn; Slovačke 46.700 kn; Slovenije 116.700 kn; Srbije 342.000 kn.

A777000 DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 109 izvršenje/plan

A777000DIPLOMATSKI KONZULARNI POSLOVI INOZEMSTVU

386.671.173 I U

422.402.836

Opis aktivnosti / projekta Uvažavajući specifičnosti službe vanjskih poslova, kroz navedenu aktivnost prati se redovno poslovanje diplomatsko-konzularne mreže, a koja podrazumijeva 82 predstavništva RH u svijetu. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 208.905.274 kuna uz napomenu da je prisutno smanjenje istih u odnosu na 2009. godinu kada je utrošeno 229.543.740 kuna. Iskazano smanjenje rezultat je provedbe mjera štednje te ujedno podrazumijeva stvaranje preduvjeta za realizaciju postavljenog cilja, a to je učinkovita i fleksibilna diplomatsko konzularna mreža koja je spremna udovoljiti promjenama u međunarodnom okruženju. U 2010. godini, putem diplomatskih predstavništava RH u svijetu izdano je 56 468 redovnih putovnica, te je otpremljeno 1850 obrazaca putnih listova. Istodobno zamijećena je smanjena potreba za naljepnicama viza sukladno odlukama Vlade RH o liberalizaciji viznog režima, te naljepnicama odobrenja boravka kao rezultat promjene odredbi Zakona o strancima kojim je omogućeno podnošenje zahtjeva za boravak i u policijskim upravama/postajama te je sve manji broj stranaca podnosio takve zahtjeve u predstavništvima u inozemstvu.

T777036 PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

211

(%) T777036-PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU 700.000 592.280 85

Opis aktivnosti / projekta Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, samostalno te povremeno u suradnji s Ministarstvom kulture, na godišnjoj razini organizira brojna kulturna događanja predstavljajući nacionalni kulturni identitet raznovrsnim projektima likovne i fotografske umjetnosti, glazbe, filma i gastronomije. U 2010. godini naglasak je bio na predstavljanju kulturne baštine i suvremene umjetnosti u državama članicama EU, pri čemu su prioriteti države predsjedateljice a sukladno vanjskopolitičkim prioritetima. Odobrena proračunska sredstva iznosila su 700.000 kuna, a utrošeno je 592.280 kune iz kojih se financiralo 30 izložbi, 16 glazbenih koncerata, 1 filmsko događanje te 10 ostalih događanja ( kazališne predstave, predstavljanje knjiga, književne večeri, predavanja, simpoziji i sl. )

1100 OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 28 izvršenje/plan

1100-OPREMANJE ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA

I

1.735.000

488.220

Opis programa
Adaptacijom i opremanjem zgrade MVPEI na lokaciji Trg N.Š. Zrinskog 7-8 uspostavlja se središnje mjesto za koordinaciju i provođenje poslova vanjske politike RH. Preuzimanjem adaptirane zgrade na lokaciji Đorđićeva u najvećem dijelu realiziran je navedeni program.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) Cilj 1. Opremanje novog i održavanje starog dijela zgrade MVPEI na Trgu N.Š. Zrinskog 7-8. Opis cilja Za realizaciju navedenog programa u 2010. godini predviđena su sredstva u iznosu od 1.735.000 kuna, što predstavlja 0,3% ukupnog proračuna Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Izvršenje istog iznosilo je 488.220 kuna, odnosno 28%. S obzirom na predviđene mjere štednje, odgođeno je nabavljanje osnovnih sredstava u 2010. godini za koja je procijenjeno da nisu nužna za tekuće funkcioniranje.

1103 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

212

1103-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH

159.490.585

148.165.585

93

Opis programa
Kroz navedeni program osigurava se odgovarajuće sudjelovanje Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u vanjskopolitičkim aktivnostima predsjednika RH, Vlade RH, Hrvatskog sabora i drugih tijela državne vlasti u svim područjima od interesa za međunarodni položaj i aktivnosti Republike Hrvatske. Posebni ciljevi 9.2. i 9.3., iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012.: Jačanje bilateralne i multilateralna suradnja, Daljnje profiliranje Republike Hrvatske kao pouzdanog partnera na međunarodnoj razini kao punopravne članice NATO-a, a jednim dijelom i pristupanje Europskoj uniji provode se i prate unutar programa Provođenje vanjske politike.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Nacionalna strategija o kontroli malog i lakog oružja; Nacionalna strategija za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje (NN 33/02, 63/07, 86/08); Daytonski sporazum; Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08); Zaključak Vlade RH od 19. lipnja 2009. godine kojom se potvrđuje sudjelovanje RH na Svjetskoj izložbi EXPO, Shangai, Narodna Republika Kina Cilj 1. Daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske Opis cilja Realizacija postavljenih vanjskopolitičkih ciljeva podrazumijeva intenzivno dogovaranje i ostvarivanje bilateralnih posjeta na svim razinama, održavanje političkih bilateralnih konzultacija i razmjenu mišljenja, te sudjelovanjem RH na međunarodnim forumima, članstvo/predsjedanje u upravljačkim/operativnim tijelima raznih multilateralnih organizacija, kao i izvršavanje preuzetih obveza RH prema međunarodnim konvencijama i sporazumima. Za realizaciju navedenog cilja u 2010. godini predviđena su sredstva u iznosu od 159.490.585 kuna, što predstavlja 26,7% ukupnog proračuna Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Izvršenje istog iznosilo je 148.165.585 kuna, odnosno 93%.

K776046 RAZVOJNA SURADNJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K776046-RAZVOJNA SURADNJA

800.000

799.775

Opis aktivnosti / projekta Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2010. godinu, kojeg je Vlada RH usvojila na sjednici održanoj 11. srpnja 2010. godine, planirano je sukladno ciljanoj vrijednosti Strateškog plana MVPEI 4 projekata razvojne pomoći u ukupnom

213

iznosu od 800.000 kuna koji su se financirali s Potprograma Razvojna suradnja. Utrošena sredstva iznosila su 799.775 kune. U okviru pomoći Afganistanu izvršena je financijska potpora na 2 različita područja: Svjetskom programu za hranu (WFP) za projekt „School Feeding“ koji se odnosi na dijeljenje hrane u školama s ciljem povećanja broja djece koja pohađaju nastavu, posebice ženske djece. Svjetski program za hranu (WFP) pruža pomoć milijunima ljudi koji su žrtve katastrofa. Program je odgovoran za prikupljanje hrane i sredstava za prijevoz za sve velike operacije dostave hrane izbjeglicama kojima upravlja UNHCR. Za projekt je izdvojeno 25.000 USD. Osim navedenog, Hrvatski tim Feyzabad pružio je potporu Provincijskom razvojnom programu Badakhshan pri Provincijskom timu za obnovu u Feyzabadu u Afganistanu za male projekte u ukupnom iznosu od 100.000 kuna. Navedenim iznosom financirana su tri projekta: - „Izgradnja postrojenja za crpljenje pitke vode u selu Gowr-e-Mar kraj Mazar-e-Šarifa“ u suradnji s MORH-om (iznos: 11.440 USD). Projekt predstavlja jasnu aplikaciju "comprehensive aproach-a" i rješavanje jednog od ključnih, egzistencijalnih problema u Afganistanu -osiguravanja pitke vode. - „Tečaj šivanja i krojenja“ u suradnji s Upravom za ženska pitanja pokrajine Badakšan (iznos: 5.000 USD). RH svoju Službenu razvojnu pomoć usmjerava i izgrađuje i kroz poštivanje jednog od temeljnih načela EU - „gender equality and women's empowerment (GEWE)“. Ravnopravnost spolova i osnaživanje uloge žena u društvu jedno od ključnih kriterija u postizanju međunarodnih razvojnih ciljeva kao i Milenijskih razvojnih ciljeva (MDGs). Ekonomsko i političko osnaživanje žena nije samo pokretač u smislu ravnopravnosti spolova, već predstavlja temelj za sveobuhvatni gospodarski rast zemalja u razvoju kao i za iskorjenjivanje siromaštva u svijetu. - Izgradnja zaštitnog zida oko Sayef osnovne škole u Feyzabadu, nositelj projekta: Osnovna i srednja škola Sayef u Feyzabadu (iznos:5.290 USD). MVPEI je još jednom dao potporu projektu UNICEF-a. Ured UNICEF-a u Hrvatskoj priključio se 2008. godine provedbi projekta Škole za Afriku. Aktivnosti ovog programa bile su usmjerene na pomoć djeci u Etiopiji s namjerom izgradnje i obnove škola i sanitarnih prostorija, osiguranja pitke vode, te nabavu školskih knjiga za djecu bez roditeljske skrbi i onu koja žive u osobito teškim životnim uvjetima. Za navedeni projekt izdvojeno je 150.000 kuna. Nastavno na konzultacije koje je MVPEI uspostavio s Američkom agencijom za razvoj (USAID) tijekom 2009. godine, a u suradnji s lokalnim vlastima Republike Kosovo, RH je identificirala potrebe mlade Republike Kosovo za izgradnju centra primarne zdravstvene jedinice u selu Letnica. Za navedeni projekt RH je izdvojila 70.000 USD. Izgradnja se vrši u suradnji s američkim NGO-om „Developing Together“ te se završetak i puštanje u rad očekuje do kraja 2011. godine.

K776047 SVJETSKA IZLOŽBA EXPO
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 70 izvršenje/plan

K776047-SVJETSKA IZLOŽBA EXPO

14.500.000

10.130.470

214

Opis aktivnosti / projekta Svjetska izložba EXPO 2010 održana je u Šangaju u Narodnoj Republici Kini u razdoblju od 01. svibnja do 31. listopada 2010. godine. Na izložbi je ukupno sudjelovalo 246 država i međunarodnih organizacija. Republika Hrvatska je imala svoj Paviljon ukupne površine 1000 m2. Tema Svjetske izložbe bila je „Better City, Better Life“, a tema hrvatskog nastupa „Croatia. Diversity of cities, diversity of life“. U Hrvatskom paviljonu promovirale su se ljepote Hrvatske i njenih gradova sa posebnim naglaskom na turističku ponudu Lijepe naše. Ukupno je podijeljeno preko 20 tona brošura Hrvatske turističke zajednice, posjetiteljima paviljona kao i svim ostalim paviljonima na Svjetskoj izložbi. Hrvatska gospodarska komora imala je u sklopu Paviljona svoj ured i stalna dva predstavnika koji su se brinuli o gospodarskoj promidžbi RH i uspostavljali kontakte između hrvatskih i kineskih tvrtki. Obzirom da je Hrvatski paviljon posjetilo preko 3.500.000 posjetitelja, očekuje se u narednom razdoblju značajan porast broja kineskih turista, pogotovo iz bogatog Šangaja. Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 14.500.000 kuna, cjelokupno predstavljanje RH financiralo se s 10.130.470 kuna pri čemu je iz donacija podmireno 1.468.118 kuna rashoda.

T776044 NATO AKTIVNOSTI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

T776044-NATO AKTIVNOSTI

700.000

621.372

Opis aktivnosti / projekta Profiliranjem RH kao punopravne članice NATO-a i pouzdanog partnera na međunarodnoj razini, RH će pokazati spremnost da kao subjekt međunarodnih odnosa i članica ove najvažnije sigurnosne organizacije aktivno pridonosi miru i stabilnosti u svijetu. Sudjelovanje na sastancima i konferencijama, provedba međuresorne koordinacije uz obvezu uspostave protoka informacija između svih sudionika uključenih u aktivnosti koje proizlaze iz članstva u NATO-u i to: Stalne misije RH pri NATO , MVPEI, Predsjednika Republike, Predsjednice Vlade i Ministarstva obrane, redovne su aktivnosti koje se obavljaju u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Utrošena sredstva u iznosu od 621.372 kuna, od planiranih 700.00 kuna, namijenjena su sudjelovanju na: Münchenskoj konferenciji o sigurnosti; neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Tallinu; sastanku APAG-a u Tromsu; konferenciji o Bosni i Hercegovini u Berlinu i Sarajevu; ministarskom sastanku država Američko-jadranske povelje u Skopju; te konferenciji „NATO u 21. stoljeću – izazovi i mogućnosti“ na otoku Šipanu.

215

U suradnji sa Zakladom Hanns Seidel Stiftung u veljači 2010. godine organiziran je okrugli stol „Civilna dimenzija NATO-a“ te konferencija „NATO – znanost i gospodarstvo“ u studenom 2010. godine. U okviru hrvatskog predsjedanja Američko –jadranskom poveljom (od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine) u travnju 2010. godine održan je simpozij pod nazivom „Žene i sigurnost“.

1104 UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 87 izvršenje/plan

1104-UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

20.200.000

17.491.423

Opis programa
Unapređenje informacijskog sustava, kao potpora provođenju vanjske politike, usmjereno je na povezivanje lokacija diplomatskih misija i konzularnih ureda u integralni sustav Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i interno objedinjavanje pojedinačnih informatičkih rješenja u jedinstveni sustav. Specifičan organizacijski ustroj službe vanjskih poslova čini implementaciju mjera i standarda informacijske sigurnosti izuzetno složenom zadaćom koja predstavlja veliki profesionalni, organizacijski, ali i materijalno financijski izazov.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09), Pravilnik o Hrvatskoj bazi podataka (NN 49/08), Plan potpunog usklađenja hrvatskog viznog sustava s viznim sustavom EU (Zaključak Vlade) Cilj 1. Organizacijska i tehnička prilagodba kao preduvjet razmjene klasificiranih podataka između RH i EU Opis cilja Ulazak RH u EU zahtijeva dodatne organizacijske i tehničke prilagodbe po pitanju ispunjavanja svih preduvjeta za razmjenu klasificiranih podataka između RH i EU, te pripremu za uključivanje u VIS EU.

Za provedbu navedenog programa u 2010. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 20.200.000 kuna, što iznosi 3,4% ukupno planiranih sredstava Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Izvršenje je iznosilo 17.491.423 kuna. Odstupanje od 13,4% nastalo je zbog prostorne dislociranosti diplomatsko konzularne mreže te različitih uvjeta nabave na lokacijama u inozemstvu, što sam postupak planiranja dodatno usložnjava.

K776053 USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

216

K776053-USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA

11.175.000

9.741.923

87

Opis aktivnosti / projekta Prema zakonskoj regulativi Vijeća Europske unije broj 2252/2204 od 13. prosinca 2004. godine, države članice Europske unije imaju dužnost početi s izdavanjem elektroničkih putovnica druge generacije. Na osnovu navedenoga, Vlada RH je pokrenula projekt izdavanja biometrijskih e-putovnica hrvatskim državljanima. Uz MUP RH, nositelj navedenog projekta je i MVPEI. Zakonski rok za zaprimanje i obradu zahtjeva za izdavanje biometrijskih e-putovnica na svim lokacijama diplomatsko-konzularne mreže bio je 01. srpnja 2010. godine i isti je u cijelosti ispoštovan. Ostvareni troškovi uključivali su opremanje novom računalnom opremom, kako standardnom tako i opremom za izuzimanje biometrijskih podataka.

K777042 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 86 izvršenje/plan

K777042INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

9.025.000

7.749.500

Opis aktivnosti / projekta Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, kao središnje državno tijelo nadležno za pitanja viza, nadležno je i za uspostavu nacionalnog IT sustava o vizama. U prosincu 2009. godine uspostavljena je Hrvatska baza podataka o vizama koja je do rujna 2010. godine implementirana u sve DMKU RH te su tijekom 2010. godine poboljšane funkcionalnosti sustava. Time je završena I. faza projekta Razvitak i uspostava Hrvatskog viznog IT sustava i priprema za uključivanje u VIS EU.

1107 KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 85 izvršenje/plan

1107-KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU

15.875.000

13.426.508

217

Opis programa
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija kao koordinator svih nadležnih tijela državne uprave u području europskih poslova usmjereno je na kontinuiranu prilagodbu standardima i politikama EU, odnosno ispunjavanju svih uvjeta za završetak pregovora i pripremu tijela državne uprave za učinkovito funkcioniranje u uvjetima punopravnog članstva. Pri tome se kroz navedeni program obavljaju stručni, diplomatski, pravni i tehnički poslovi. Program se u proračunu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija realizira kroz 5 potprograma i to: A778002 Prevođenje pravne stečevine EU i relevantnog zakonodavstva RH, A778023 Stipendije za europske poslijediplomske studije u inozemstvu i RH, A778024 Informiranje i obrazovanje, A778051 Koordinacija ispunjavanja obveza iz članstva u EU i Tajništvo pregovaračke skupine, te K778050 Euro-Internet kiosci.

Zakonske i druge pravne osnove
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, članak 69., Program Vlade RH o stipendiranju na poslijediplomskim europskim studijima (Odluka Vlade RH od 29.04.2004.) Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o EU i pripremama za članstvo (Odluka Vlade RH od 18.10.2001.). C i l j 1 . Za v r š e t a k p r i s t u p n i h p r e g o v o r a s E U Opis cilja Cilj je Republike Hrvatske dovršiti pristupne pregovore s EU, kao što i proizlazi iz Posebnog cilja 9.1 Pristupanje Europskoj uniji iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012. Za ostvarenja ovog cilja, koji se ostvaruje kroz program Koordinacija procesa prilagodbi standardima i politikama EU, u financijskom planu za 2010. godinu osigurano je 15.875.00 kuna, što u ukupnim planiranim sredstvima MVPEI čini udio od 2,7%. Program je izvršen u 2010. na razini od 13.426.508 kuna, što pokazuje ostvarenje od 85%. Nastalo odstupanje od planiranog iznosa rezultat je izostanka referenduma te s njim povezane intenzivne medijske kampanje. Planirane aktivnosti realizirat će se u 2011. godini. Tijekom 2010. godine ostvaren je daljnji napredak u pregovorima o pristupanju EU koji su ušli u završnu, odlučujuću fazu.

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

A778002PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

6.235.000

6.182.843

Opis aktivnosti / projekta Za aktivnost Prevođenje pravne stečevine EU i relevantnog zakonodavstva RH za 2010. godinu odobrena su sredstva u iznosu od 6.235.000 kn, a potrošeno je 6.182.843 kuna.

218

Sredstva su utrošena za stvaranje vjerodostojne hrvatske inačice zakonodavstva EU-a za potrebe pridruživanja EU-u i za potrebe usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom, te za prevođenje relevantnog zakonodavstva RH i ostalih dokumenata za potrebe pregovora. U 2010. godini prevedeno je s engleskoga na hrvatski jezik 8.447 kartica, na jezičnu redakturu upućeno je 4.274 kartice, kroz pravnu redakturu prošlo je 3.668 kartica, a za 4.143 kartica napravljena je stručna redaktura. Za prevođenje relevantnog hrvatskog zakonodavstva te ostalih dokumenata potrebnih za pregovore RH s EU-om na engleski jezik prevedeno je 10.145 kartica hrvatskih zakonskih i podzakonskih akata te ostalih dokumenata vezanih na pregovore s EU-om. Na jezičnu redakturu je bilo upućeno 1.593 kartice, na lekturu je upućeno 1.812 kartica, a na 135 kartica je napravljena stručna redaktura.

A778023 STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

A778023-STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH

635.000

567.316

Opis aktivnosti / projekta Za aktivnost koja se odnosi na stipendije za europske poslijediplomske studije u inozemstvu i RH osigurana su sredstva u Financijskom planu u iznosu od 635.000 kuna, a utrošeno je 567.316 kuna. Preko ove aktivnost realizira se neophodno daljnje jačanje administrativnih kapaciteta, jer stipendiranjem studenata na europskim poslijediplomskim studijima dobivaju se dobro obrazovani kadrovi koji će biti u mogućnosti uspješno provesti reforme koje su potrebne za ulazak RH u EU. U 2010. godini sedam studenata je upućeno na jednogodišnje poslijediplomske studije u inozemstvo.

A778024 INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 76 izvršenje/plan

A778024INFORMIRANJE OBRAZOVANJE

7.070.000 I

5.393.717

Opis aktivnosti / projekta Za aktivnost informiranje i obrazovanje u financijskom planu MVPEI osigurana su sredstva u iznosu od 7.070.000 kuna, a utrošeno je 5.393.717 kuna. S obzirom da su opća polazišta Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010. – 2012. otvorenost i članstvo u Europskoj uniji, projekti informiranja građana o pristupnom procesu imaju veliki značaj. Tijekom 2010. godine, sukladno Komunikacijskoj strategiji za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo (NN 13/06), provođen je Program

219

informiranja i obrazovanja građana i djelatnika u državnoj upravi i lokalnoj upravi i samoupravi o procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. U sklopu Programa informativnih i obrazovnih aktivnosti provođeni su sljedeći projekti: istraživanja javnog mnijenja, besplatni info telefon 'Halo EU!', Europa u Hrvatskoj, Europski tjedan 2010., EUQUIZ u županijama, Dani EU, ciklus seminara 'Abeceda europskih integracija', izdavanje periodičnih magazina i publikacija, studijska putovanja u države članice Europske unije, potpora projektima informiranja građana o EU koje su provodile medijske kuće u RH, potpora projektima OCD-a i ŽSEI-a.

220

050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
Uvod
Razdjel Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je u 2010. godini ukupno utrošilo 38.248.713.367,00 kn od planiranog iznosa 38.598.227.872,00 kn.

Aktivnosti ministarstva provode se kroz financijske planove slijedećih proračunskih korisnika: 1. 050 05 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 2. 050 10 Ravnateljstvo za robne zalihe 3. 050 20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 4. 050 25 Hrvatski zavod za zapošljavanje 5. 050 30 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 6. 050 45 Središnji registar osiguranika 7. 050 65 Agencije u gospodarstvu: 38743 Agencija za promicanje izvoza i ulaganje 44014 Agencija za javno privatno partnerstvo 44389 Agencija za opremu pod tlakom 44508 Agencija za osiguranje radničkih potraživnja u slučaju stečaja poslodavca 8. 050 70 Državni zavod za mjeriteljstvo 9. 050 75 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 10. 050 80 Hrvatski zavod za norme 11. 050 85 Hrvatska akreditacijska agencija.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

05005-Ministarstvo gospodarstva, rada poduzetništva

593.007.586 i

542.448.486

05010-Ravnateljstvo za robne zalihe 05020-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 05025-Hrvatski zavod za zapošljavanje 05030-Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s

29.453.926

33.753.678

115

35.586.704.160

35.417.010.567

100

2.042.215.348

1.922.278.405

94

69.335.725

67.987.186

98

221

invaliditetom 05045-Središnji registar osiguranika 05065-Agencije gospodarstvu 05070-Državni za mjeriteljstvo u 99.138.491 98.080.568 99

113.527.863

106.271.731

94

zavod

21.152.684

21.013.373

99

05075-Državni zavod za intelektualno vlasništvo 05080-Hrvatski za norme zavod

23.183.998

20.713.707

89

13.360.870

11.409.237

85

05085-Hrvatska akreditacijska agencija Ukupno 050MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

7.147.221

7.746.737

108

38.598.227.872

38.248.713.675

99

05005 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uvod
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva obavlja uprav¬ne i druge poslove koji se odnose na aktivnu politiku zapošljavanja, industriju, osim prehrambene, duhanske i drvne industrije; brodogradnju; energetiku; rudarstvo; obrtništvo; zadrugarstvo, osim poljoprivrednoga; malo i srednje poduzetništvo; djelatnost trgovine; trgovinsku politiku; slobodu pružanja usluga na unutarnjem tržištu; tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete uključujući koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; politiku zaštite domaće proizvodnje; gospodarsku suradnju s inozemstvom; uključivanje u europske gospodarske integracije; upravljanje i provedbu predpristupnih programa EU i drugih oblika međunarodne pomoći; usklađivanje aktivnosti u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji te sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; poticanje izvoza i poticanje ulaganja; osnivanje i poslovanje slobodnih i poduzet¬ničkih zona; sustavno poticanje poduzetništva, stanje i pojave na tržištu; opskrbu i cijene; zaštitu potrošača; strateške robne zalihe; privatizaciju dionica i udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; restrukturiranje i sanaciju pravnih osoba, poslove vezane uz industrijsko i intelektualno vlasništvo uključujući inovacije i poticanje stvaralaštva te njihovu primjenu i eksploataciju u industriji i trgovini imovinom intelektualnog vlasništva (e-trgovina) u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na: razvoj, provedbu i koordinaciju nacionalnih politika, strategija i aktivnosti razvoja poduzetništva i koordinaciju s odgovarajućim politikama EU. Glava Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je u 2010. godini utrošilo 542.448.486,46 kn od planiranog iznosa 593.007.586,00 kn, te je izvršenje proračuna 91,47% od planiranog iznosa.

222

Od ukupno planiranog iznosa u 2010. godini 35.980.425,00 kn je planirano za pomoći EU, 9.355.785,00 kn za sredstva za učešća za pomoći EU i 13.192.000,00 kn sredstava inozemnih darovnica. Kod sredstava financiranih iz darovnica dolazi do nižeg postotka izvršenja 8.662.997,77 kn od 65.67% u odnosu na planirana sredstva. Ministarstvo je planiralo svoje aktivnosti u okviru 9 programa: Poticanje brodogradnje, Redovna administrativna djelatnost, Reforma energetskog sektora, Poticanje razvoja malog gospodarstva (HAMAG), Poticanje izvoza i ulaganja, Međunarodna suradnja u području rada i socijalne sigurnosti, Razvoj trgovine i tržišta, Industrijski razvitak i restrukturiranje i Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva preuzelo je radnike, poslove, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Agencije za promicanje izvoza i ulaganja i Fonda za razvoj i zapošljavnje jer su Agencija i Fond 7. studenoga 2010. prestali s radom.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

05005-Ministarstvo gospodarstva, rada poduzetništva 1115-POTICANJE BRODOGRADNJE 1119-REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST 1120-REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA

593.007.586 i

542.448.486

30.242.978

11.002.171

36

96.672.005

84.837.473

88

30.549.020

25.436.756

83

1146-POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG) 1817-POTICANJE IZVOZA I ULAGANJA 1819-MEĐUNARODNA SURADNJA U PODRUČJU RADA I SOCIJALNE SIGURNOSTI 1879-RAZVOJ TRGOVINE I TRŽIŠTA 1880-INDUSTRIJSKI RAZVITAK I RESTRUKTURIRANJE 1881-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

9.720.000

8.310.000

85

36.096.392

33.518.889

93

3.181.546

6.379.534

201

6.638.200

3.366.016

51

86.560.000

79.772.359

92

293.347.445

289.825.289

99

223

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1115 POTICANJE BRODOGRADNJE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 36 izvršenje/plan

1115-POTICANJE BRODOGRADNJE

30.242.978

11.002.171

Opis programa
Ovim programom dodjeljuju se financijske potpore brodogradilištima za ugovaranje u novogradnji, do privatizacije brodograđevne industrije i kontinuirano poboljšanje i prilagođavanje male brodogradnje globalnim promjenama. Nadalje, potpore su se koristile za izjednačavanje uvjeta poslovanja hrvatskih brodogradilišta sa brodogradilištima u EU. Izvršenje u 2010. godini u odnosu na planirana sredstva je samo 36%. Nisko izvršenje programa posljedica je niskog izvršenja Projekta subvencije i inovacije u brodogradnji gdje potpore velikim brodogradilištima u iznosu od 19.234.670,00 kn nisu dodijeljene budući da ih brodogradilišta nisu mogla koristiti zbog statusa poduzetnika u poteškoćama.

Zakonske i druge pravne osnove
Program Vlade RH za mandat 2008. – 2011. godine Operativni program potpora inovacijama u brodogradnji Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05) Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06) Odluka Vlade Republike Hrvatske od 2. svibnja 2008. godine Strategija razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. – 2019. godine Cilj 1. Poticanje konkurentnosti poduzetnika iz sektora male brodogradnje putem poticanja aktivnosti tehnološkog razvoja Opis cilja Temeljem Operativnog programa poticanja konkurentnosti i inovativnosti u maloj brodogradnji za 2010. godinu dodijeljene su bespovratne potpore trgovačkim društvima i poduzetnicima fizičkim osobama kao bespovratna namjenska sredstva kapitalne pomoći sektoru male brodogradnje za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Sredstva su se koristila za: poticanje proizvodnje i konkurentnosti male brodogradnje uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških postupaka, unaprijeđenjem postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka; poticanje širenja raznolikosti proizvodnje u smislu novih, dodatnih proizvoda, proizvodnog procesa i za proširenje postojeće poslovne djelatnosti. Nadalje, vlastiti financijski doprinos korisnika potpore morao je iznositi najmanje 30% opravdanih troškova i to iz vlastitih sredstava ili iz nekih drugih izvora financiranja, a koja ne sadrže bilo koji oblik državne potpore.

224

A560046 POTICANJE MALE BRODOGRADNJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A560046-POTICANJE MALE BRODOGRADNJE

4.000.000

3.993.863

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost Poticanje male brodogradnje jedna je od aktivnosti u programu Poticanje brodogradnje i ukupno izvršenje aktivnosti u odnosu na planirana sredstva je vrlo visoko 99,85%.

A560071 SUBVENCIJE I INOVACIJE U BRODOGRADNJI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 27 izvršenje/plan

A560071SUBVENCIJE INOVACIJE BRODOGRADNJI

26.242.978 I U

7.008.308

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost Subvencije i inovacije u brodogradnji ima nisko izvršenje u 2010. godini u odnosu na planirana sredstva jer je Ministarstvo dodijelio bespovratna sredstva u iznosu od 7.008.308,00 kuna od ukupno predviđenih sredstava u iznosu od 26.242.978,00 kn. Sredstva su dodijeljena brodogradilištu Brodosplit – Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o., Split kao bespovratna namjenska sredstva za gradnju RO-RO putničkog broda Nov. 515 (m/b Jadran) što iznosi 10% od ugovorene cijene broda. Potpore velikim brodogradilištima u iznosu od 19.234.670,00 kn nisu dodijeljene budući da ih brodogradilišta nisu mogla koristiti zbog statusa poduzetnika u poteškoćama.

1119 REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 88 izvršenje/plan

1119-REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST

96.672.005

84.837.473

Opis programa
Ovaj program ima za cilj stvaranje uvjeta državnim službenicima i namještenicima Ministarstva za obavljanje poslova koji su im dani u nadležnost i djelokrug. Nadalje, program je namijenjen za podizanje tehničke opremljenosti s informatičkom opremom na višu razinu i svrsishodna implementacija nove opreme, baze podataka i softvera s ciljem učinkovitijeg korištenja istih.

225

Odstupanja u izvršenju u odnosu na planirana sredstva su rezultat provođenja mjera racionalizacije na potrošnji energije, na reperezentaciji, uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, opremanju i voznom parku Ministarstva.

Zakonske i druge pravne osnove
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (N.N. 41/08) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (N.N. 93/08) Zakon o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) Strategija razvoja sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Akcijski plan provedbe Strategije, prihvaćeni na 27 sjednici Vlade RH, 20. lipnja 2008. godine i Strategija suzbijanja korupcije (NN 75/08) Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavnje (N.N. 124/10) Zakon o prestanku rada Agencije za promicanje izvoza i ulaganja (N.N. 124/10) Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovne djelatnosti Ministarstva Opis cilja Stvaranje povoljnijih radnih uvjeta i ozračja, unaprijeđivanje znanja i vještina zaposlenika kako bi što kvalitetnije obavljali poslove koji se odnose na razvoj, provedbu i koordinaciju nacionalnih politika, strategija i aktivnosti razvoja poduzetništva i koordinaciju s odgovarajućim politikama EU.

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

A560000ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

90.294.025 I

82.149.293

Opis aktivnosti / projekta Sredstvima koja su planirana u okviru ovog programa financirani su troškovi obavljnja redovite djelatnosti Ministarstva: plaće i ostali izdaci za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje namještanjem, informatičkom i ostalom opremom, informatizacija Ministarstva stručno usavršavanje zaposlenika, obnova voznog parka, obnovna i održavanje poslovnog prostora, rekonstrukcija i tekuće održavanje poslovne zgrade.

1120 REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 83 izvršenje/plan

1120-REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA

30.549.020

25.436.756

226

Opis programa
Ovim programom se vodi sustavno i cjelovito praćenje energetskog sektora sa ciljem njegove prilagodbe EU okruženju; također potrebno je pripremiti da energetski sektor RH bude spreman za otvoreno tržište i stvoriti preduvjete da bude atraktivan za strane investicije. U okviru programa provode se slijedeći projekti: Državne potpore za enegetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Uklanjanje prepreka poboljšanju energetske efikasnosti u sektoru stanovanja i usluga GEF/UNDP – darovnica, Projekt obnovljivih izvora energije (darovnica GEF/IBIRD-a), programi pretpristupnih pomoći EU: IPA I - Upravljanje administrativnim podacima iz sektora energetike i IPA I - Praćenje sigurnosti opskrbe energentima i Program Inteligentna energija u Europi.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o energiji (NN 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10) Zakon o tržištu električne energije (NN 177/04, 76/07, 152/08, 14/11) Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 177/04, 76/07) Zakon o tržištu plina (NN 40/07, 152/08, 83/09) Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 57/06, 18/11) Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11) Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08) Cilj 1. Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivi izvori energije Opis cilja Ovaj cilj je ostvaren kroz projekt Državne potpore za enegetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Ove državne potpore su instrument subvencija za domaću prerađivačku industriju te prvenstveno služe za poticanje razvoja i proizvodnje opreme za primjenu obnovljivih izvora energije u prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske i u 2010. godini 16 trgovačkih društava koja su zadovoljila uvjete natječaja dobila su ukupno 4.000.000,00 kn. Projekt obnovljivih izvora energije je inozemna darovnica čiji je osnovni cilj podrška razvoju ekonomski i ekološki održivog tržišta obnovljivih izvora energije. Provedbeno tijelo Projekta je Hrvatska banka za obnovu i razvitak koja na temelju posebnog ugovora u ime i za račun Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva provodi sve financijske, računovodstvene poslove kao i javnu nabavu. Projekt je pružao pravnu i ostalu podršku u pripremi provedbenih propisa koji uređuju korištenje i poticanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije u sklopu kojih je uspostavljen Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača. Kroz projekt je ugovoreno više konzultantskih usluga te je odobreno preko 10 kredita za pripremu projekata OIE. Tijekom 2010. godine u svrhu ovog projekta je utrošeno 7.979.118,69 kn. Projekt Uklanjanje prepreka poboljšanju energetske efikasnosti u sektoru stanovanja i usluga GEF/UNDP je inozemna darovnica koja je financirana sredstvima GEF-a te ga provodi Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) (The Global Environment Facility) za Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Projekt je u petoj godini provođenja. Glavni cilj projekta je poticanje primjene ekonomski isplativih energetski efikasnih (EE) tehnologija i postupaka u sektorima domaćinstva i usluga u Hrvatskoj. Namjera je na taj način efikasnije trošiti energiju, smanjiti troškove i uz to vezane emisije stakleničkih plinova. Ciljne skupine projekta su sektor građanstva (stambeni), sektor javnih zgrada (kao: državne zgrade, bolnice, škole i sveučilišta, sportski objekti i objekti u

227

kulturi) te sektor uslužnih djelatnosti (kao: hoteli, banke, trgovački centri, restorani), koji su odgovorni za više od 40% ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj. Program “Inteligentna energija u Europi“ je dio većeg europskog programa za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.) koji je koncipiran kao podrška za aktivnosti i mjere u području energetike, a posebno u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Provedbom ovog programa u Republici Hrvatskoj očekuje se uklanjanje zapreka i poticanje razvoja projekata obnovljivih izvora energije, podržavanje usvajanja i provedbe zakonodavnog okvira i propisa koji se odnose na područje obnovljivih izvora energije i učinkovitijeg korištenja energije, te ostvarenja energetskih, ekoloških, gospodarskih i društvenih koristi za Republiku Hrvatsku. Za 2010. godinu evaluacija projekata je gotova i preliminarni rezultati ukazuju na 13 odobrenih projekata i dva na rezervnoj listi. Konačan broj odobrenih projekata iz natječaja iz 2010. godine znat će se nakon završenih pregovora između nositelja projekata i Agencije koja provodi IEE II (EACI). Sredstva koja bi hrvatski partneri u tim projektima mogli povući iznose oko 1,1 mil. EUR. Cilj 2. Reforma energetskog sektora Opis cilja Jačanje konkurentnosti na otvorenom tržištu daljnjom izgradnjom zakonodavnog okvira koji će poticati ulaganja u energetski sektor te osigurati iste mehanizme funkcioniranja tržišta kao u EU. Stoga je nužno kontinuirano usklađivati zakonodavni, regulatorni, institucionalni i administrativni okvir s pravnom stečevinom Europske unije. Izrađena je studija „Usklađivanje hrvatskoga energetskog sektora i energetskog zakonodavstva s trećim paketom energetskih propisa Europske Unije“ kojom se utvrdila za Hrvatsku najprimjerenija varijanta usklađivanja sa zahtjevima trećeg paketa energetskih propisa Europske unije. Cilj 3. Konkurentnost i održivost energetskog sustava Opis cilja Ovaj cilj je ostvaren kroz izrade raznih studija i stručnih podloga u području energetike u svrhu donošenja zakona, provedbenih propisa i strateških planova. Ovo uključuje slijedeće: a) Analiza stanja u području plina u zemljama u okružju sa ciljem stvaranja preduvjeta za povezivanjem sa susjednim zemljama i uključivanja Republike Hrvatske u unutarnje tržište Europske unije; b) Analiza stanja u području električne energije u zemljama u okružju sa ciljem stvaranja preduvjeta za povezivanjem sa susjednim zemljama i uključivanja Republike Hrvatske u unutarnje tržište Europske unije c) Analiza stanja u području toplinske energije u zemljama u okružju sa ciljem stvaranja preduvjeta za povezivanjem sa susjednim zemljama i uključivanja Republike Hrvatske u unutarnje tržište Europske unije d) Analiza stanja u području obnovljivih izvora (za proizvodnju električne energije, za proizvodnju toplinske energije, za proizvodnju biogoriva u transportu) u zemljama u okružju sa ciljem stvaranja preduvjeta za povezivanjem sa susjednim zemljama i uključivanja Republike Hrvatske u unutarnje tržište Europske unije e) Analiza stanja u području energetske učinkovitosti u zemljama u okružju sa ciljem stvaranja preduvjeta za povezivanjem sa susjednim zemljama i uključivanja Republike Hrvatske u unutarnje tržište Europske unije

228

Cilj 4. Harmonizacija i implementacija zakonodavnog okvira EU za energatski sektor kroz pretpristupne pomoći EU Opis cilja Ovaj cilj se ostvaruje kroz dva IPA projekta: IPA I - Upravljanje administrativnim podacima iz sektora energetike i IPA I - Praćenje sigurnosti opskrbe energentima. Projekt IPA I - Upravljanje administrativnim podacima iz sektora energetike ima za cilj harmonizaciju i implementaciju zakonodavnog okvira EU-e za energetski sektor odnosno praćenje osjetljivosti energetskog sustava sa posebnim osvrtom na sigurnost opskrbe. Poseban cilj je izrada softwera za praćenje funkcioniranja energetsog sustava i sigurnosti opskrbe energentima. Sredstva financirana putem IPA 2007 projekta EU za projekt Upravljanje administrativnim podatcima iz sektora energetike se koriste za tehničku pomoć koja iznosi 1.100.000 € (iz sredstava EU 990.000 € i nacionalno sufinanciranje 110.000 €). Projekt IPA I - Praćenje sigurnosti opskrbe energentima ima za cilj uspostavu nacionalne baze podataka iz energetskog sektora. Sredstva financirana putem IPA 2007 projekta EU za projekt Upravljanje administrativnim podacima iz sektora energetike služe za Twinning pomoć, izradu softvera za komunikaciju podataka i nabava IT opreme. Ukupni iznos projekta je 1.095.000 EUR: twining 700.000 EUR, tehnička pomoć – izrada softvera 300.000 EUR i nabava IT opreme 95.000 EUR - od čega 71.000 € financirano iz sredstava IPA, 24.000 EUR financirano iz sredstava državnog proračuna. Do sada je za twining ugovor uplaćeno 373.333,33 EUR , a preostaje još za uplatiti 326.666,67 EUR.

A560063 DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A560063-DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

4.000.000

4.000.000

Opis aktivnosti / projekta Jedna od značajnijih aktivnosti u okviru programa Reforma energetskog sektora je namijenjena za državne potpore za domaću prerađivačku industriju te prvenstveno služe za poticanje razvoja i proizvodnje opreme za primjenu obnovljivih izvora energije u prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske.

A560112 PHARE 2006 - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A560112-PHARE 2006 INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE

4.688.920

4.679.509

Opis aktivnosti / projekta

229

Program Inteligentna energija u Europi čijom provedbom se očekuje da će u Republici Hrvatskoj biti uklanjane zapreke i daljnje poticanje razvoja projekata obnovljivih izvora energije, podržavanje usvajanja i provedbe zakonodavnog okvira i propisa koji se odnose na područje obnovljivih izvora energije i učinkovitijeg korištenja energije, te ostvarenja energetskih, ekoloških, gospodarskih i društvenih koristi za Republiku Hrvatsku.

A560123 PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 70 izvršenje/plan

A560123-PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)

11.328.600

7.979.119

Opis aktivnosti / projekta Ovaj projekt je pružao pravnu i ostalu podršku u pripremi provedbenih propisa koji uređuju korištenje i poticanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije u sklopu kojih je uspostavljen Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača. Kroz projekt je ugovoreno više konzultantskih usluga te je odobreno preko 10 kredita za pripremu projekata OIE.

1146 POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG)
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 85 izvršenje/plan

1146-POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG)

9.720.000

8.310.000

Opis programa
Ovaj program ima za cilj poticanje razvoja malog gospodarstva putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i to kroz unapređenje uspostavljenog sustava jamstava za poduzetničke kredite, razvoj jamstvenih poticaja za brzo rastuće i inovativne poslovne subjekte i izrada modela umreženog sustava komunikacije regionalnih centara, HAMAG-a i poduzetnika. Djelatnost Hrvatske agencije za malo gospodarstvo proširena je kroz operativnu provedbu poticajnih mjera, te nizom mjera u cilju podizanja kvalitete savjetodavnih usluga. Nastavak projekta mreže konzultanata doprinijeti će razvoju tržišta konzultantskih usluga, a pri tome je nužno stvoriti pretpostavke za razvitak tržišta certificiranih konzultanata, specijalista za određena područja/industrije. Izrada modela umreženog sustava komunikacije regionalnih razvojnih agencija i centara, HAMAG-a i poduzetnika, kao i pružanje e-usluga i bolja suradnja s inozemnim agencijama srodne djelatnosti uvjeti su za standardizaciju kvalitete stručne i konzultativne pomoći poduzetnicima.

230

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07) Zakon o državnim potporama (NN 140/05) Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva Vlade RH 2008.-2012. Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2009. Cilj 1. Izdavanje jamstava za poduzetničke kredite Opis cilja Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) odobrava jamstva za vraćanje kredita bankama danih malim i srednjim poduzetnicima. Ovisno o programu, maksimalni iznos jamstva može biti do 80% glavnice kredita, a maksimalni iznos kredita za koji se jamči je 15.000.000,00 kuna. HAMAG je u protekle tri godine odobravao jamstva po 9 jamstvenih programa: poljoprivreda, novi poduzetnik, rast i razvoj, područja od posebnog državnog interesa, obrtni kapital, poduzetnik u zoni, nove tehnologije, mikrokrediti i financiranje pronalazaka. Hamag je od 1.1.2008. do 31.12.2010. ukupno odobrio 419 jamstava na ukupan iznos jamstva od 514.053.412,00 kn. Cilj 2. Stvaranje organizairanog tržišta konzultantskih usluga Opis cilja Cilj provođenja projekta „Mreža konzultanata“ je unapređenje kvalitete i kvantitete usluga poslovnog savjetovanja malih i srednjih poduzetnika. Projekt se provodi od strane HAMAG-a od 2004. godine i to u sklopu dvije mjere: Mjera I: Izobrazba i certificiranje konzultanata za malo gospodarstvo i Mjera II: Sufinanciranje konzultantskih usluga. Trenutačno mreža certificiranih konzultanata broji 73 konzultanta koji su specijalizirani za sljedeća savjetodavna područja: poslovno planiranje (67); financije (38); proizvodni sustavi i postupci (11); organizacija i upravljanje (11); marketing (9); internacionalizacija poslovanja (7) i e-poslovanje (5).

A563025 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 82 izvršenje/plan

A563025ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE HAMAG

6.620.000 I -

5.410.000

Opis aktivnosti / projekta Sredstvima koja su planirana u okviru ove aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti HAMAG-a: plaće i ostali izdaci za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje namještanjem, informatičkom i ostalom opremom. Odstupanja koja su nastala u izvršavnju ove aktivnosti u odnosu na planirana sredstva rezultat su provedenih ušteda.

1817 POTICANJE IZVOZA I ULAGANJA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

231

1817-POTICANJE IZVOZA I ULAGANJA

36.096.392

33.518.889

93

Opis programa
Program poticanje izvoza i ulaganja sredstvima koja su bila planirana dodijeljene su potpore kroz slijedeće projekte: Projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti za 2010. godinu, Projekt internacionalizacije hrvatskog gospodarstva za 2010. godinu, Projekt Phare 2006 grant shema povećanje konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzetnika i program Unapređenje poticanja ulaganja. Kroz dodijeljene potpore utječe se na povećanje izvoza RH, zatim povećanje broja tvrtki – novih izvoznika, povećanje izvoza proizvoda s većom dodanom vrijednošću, poticanje stvaranja izvoznih klastera i poticanje konkurentnosti što će se ostvariti dodjelom potpora kroz projekt.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o poticanju ulaganja (NN 138/06) Uredbe o poticanju ulaganja (NN 64/07) Operativni sporazum između dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje PHARE programa Zakon o državnim potporama (NN 140/2005); Uredba o državnim potporama (50/2006); Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/2007); Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama (NN 012/2009); Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu Cilj 1. Jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva Opis cilja Cilj projekta je jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz poticanje razvoja kapaciteta tvrtki usmjerenih ka internacionalizaciji poslovanja. Ovim projektom obuhvaćena su sljedeća prioritetna područja: jačanje marketinških aktivnosti i prezentacija na međunarodnim tržištima, internacionalizacija novih proizvoda (razvoj novih proizvoda za međunarodno tržište) i priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište. Na Projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti pristigla su 135 zahtjeva od kojih je odobreno 115 poticaja u ukupnoj vrijednosti od 27.042.429,00 kn. Projektom su sufinancirane sljedeće projektne aktivnosti: A1: individualni nastup tvrtki na inozemnim sajmovima u iznosu od 5.671.400,00 kn A2: jačanje konkurentnosti razvojem novih proizvoda u iznosu od 16.165.855,00 kn A3: priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište u iznosu od 5.205.174,00 kn. Cilj 2. Jačanje partnerskih odnosa i povezivanja tvrtki radi njihove snažnije promocije te lakšeg izlaska na inozemna tržišta Opis cilja Cilj projekta internacionalizacija hrvatskog gospodarstva za 2010. godinu je jačanje partnerskih odnosa i povezivanja tvrtki radi njihove snažnije promocije te lakšeg izlaska

232

na inozemna tržišta. Korisnici državne potpore su: udruženi gospodarski subjekti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji provode aktivnosti predstavljanja hrvatskog gospodarstva na inozemnom tržištu, te asocijacije gospodarskih subjekata, odnosno partnerske institucije – HGK, HOK, HUP, APIU, HIZ, koji provode aktivnosti predstavljanja hrvatskog gospodarstva na međunarodnim tržištima. Na Projekt Internacionalizacije hrvatskog gospodarstva za 2010. godinu pristigao je 71 zahtjev od čega je odobreno ukupno 53 zahtjeva u vrijednosti 3.847.400,00 kuna i to za: B1 - zajednički nastup na inozemnim sajmovima - 52 zahtjeva u vrijednosti 3.823.700,00 kn B2 - organiziranje gospodarske misije - 1 zahtjev u iznosu 23.700,00 kn. Putem ovih zahtjeva, u zajedničkom nastupanju na inozemnim tržištima bilo je uključeno više od 400 tvrtki. Najviše sredstava odobreno je poljoprivredno-prehrambenom sektoru, zatim maloj brodogradnji, drvno-prerađivačkom sektoru te građevinskom sektoru. Kad je riječ o tržištima najviše zahtjeva odobreno je za zajednički nastup hrvatskih tvrtki u zemljama CEFTA-e, zatim slijede Njemačka, Italija i Rusija. Cilj 3. Povećanje izvoza Opis cilja Kroz Projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i odobrene potpore vršilo se jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz poticanje razvoja kapaciteta tvrtki usmjerenih ka internacionalizaciji poslovanja što je imalo za posljedicu pozitivne pomake u izvoznim aktivnostima u odnosu na prethodnu godinu. Prema prvim podacima Državnog zavoda za statistiku, hrvatski je robni izvoz u 2010. godini iznosio 64,87 milijardi kuna, što je u odnosu na 2009. godinu porast za 17,4 posto, dok je uvoz smanjen za 1,4 posto i iznosio je 110,22 milijarde kuna. Deficit u robnoj razmjeni s inozemstvom u 2010. godini iznosio je 45,35 milijardi kuna što predstavlja smanjenje od 19,7 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Cilj 4. Jačanje izvoznih kapaciteta malih i srednjih poduzetnika Opis cilja Ovaj cilj se ostvarivao kroz Projekt Phare 2006 grant shema povećanje konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzetnika. Projekt financiran iz pretpristupnog fonda PHARE, u omjeru 75 % EU – 25 % nacionalno sufinanciranje (MGRP). Svrha projekta je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika kroz jačanje njihovih izvoznih kapaciteta u razvoju novih, konkurentnih proizvoda za nova tržišta. Grant shema je fokusirana na tri prioriteta: uvođenje procedura za testiranje i certificiranje proizvoda kako bi bili komplementarni sa međunarodnim standardima, poboljšanje marketinga, promocija i predstavljanje hrvatskih proizvoda na novim tržištima, te treninzi i edukacija za tehničko i komercijalno osoblje u tvrtkama da bi se osigurali kvalitetni kadrovi za provedbu svih zahtjeva koji su vezani uz jačanje konkurentnosti tvrtke. Tijekom 2010. korisnici su provodili projektom definirane aktivnosti. Tri tvrtke su odustale od provedbe projekta (zatvaranje proizvodnje, stečaj), a 21 tvrtka je završila sa provedbom aktivnosti. Rezultati i učinci projekta: viši stupanj organizacije u tvrtkama, povećan je stupanj efikasnosti u proizvodnji, povećana je kvaliteta proizvoda i uvedeni novi proizvodi, vještine i znanja zaposlenika su unaprijeđene, otvorena su nova tržišta i sklopljeni su novi izvozni ugovori. Nadalje, uvedeno je približno 20 novih certifikata i normi za upravljanje kvalitetom i sukladnosti, 10 proizvoda je testirano za nova tržišta, uvedeno je 15 novih proizvoda, 150

233

zaposlenika tvrtki je steklo nova znanja i vještine vezano uz efikasnost poslovanja, posjećeno je približno 30 inozemnih sajmova, unaprijeđeno je 10 web portala i izrađeno je 20 studija istraživanja tržišta. Također je obavljen monitoring svakog korisnika pojedinačno i od strane provedbene jedinice u Ministarstvu gospodarstva i od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje. Cilj 5. Otvaranje novih radnih mjesta Opis cilja Temeljem primjene Zakona o poticanju ulaganja (NN 138/06), od lipnja 2007. godine, kada je stupila na snagu Uredba o poticanju ulaganja (NN 64/07), zaprimljeno je ukupno 169 prijava za korištenje poticajnih mjera. Potvrdu o statusu nositelja poticajnih mjera dobila su ukupno 72 trgovačka društva za planirane projekte ulaganja u trogodišnjem razdoblju – razdoblje realizacije ulaganja definirano Zakonom, od kojih je 6 trgovačkih društava u 2010. godini podnijelo zahtjev za isplatom predmetnih poticaja. U 2010. godini, nakon podnošenja zahtjeva, potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem koristilo je 6 trgovačkih društava sa statusom nositelja poticajnih mjera, u ukupnom iznosu od 1.062.348,00 kuna. Isplaćene potpore odnose se na 75 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, koja su u skladu s člankom 8. Uredbe o poticanju ulaganja.

A817012 POTICANJE IZVOZA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 97 izvršenje/plan

A817012-POTICANJE IZVOZA

32.135.160

31.061.829

Opis aktivnosti / projekta Najznačajnija aktivnost ovog programa je A817012 Hrvatska izvozna ofenziva u okviru koje su izvršavani projekti: Projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti za 2010. godinu i Projekt internacionalizacije hrvatskog gospodarstva za 2010. godinu. Izvršenje aktivnosti u odnosu na planirana sredstva je 96,66%.

1819 MEĐUNARODNA SURADNJA U PODRUČJU RADA I SOCIJALNE SIGURNOSTI
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 201 izvršenje/plan

1819-MEĐUNARODNA SURADNJA U PODRUČJU RADA I SOCIJALNE SIGURNOSTI

3.181.546

6.379.534

234

Opis programa
Ovaj program ima za cilj izgradnju administrativne sposobnosti, konsolidaciju sustava, procesa i sposobnosti za upravljanje fondovima EU-a, razvijanje institucionalnog kapaciteta za upravljanje i apsorbiranje IPA sredstava. IPA I – uspostavljanje učinkovitog sustava institucija zaštita na radu kako bi se povezale postojeće i nove baze podataka za provedbu aktivnosti institucija zaštite na radu u skladu s propisima, pravilima i praksom EU, nadalje prilagoditi zakonske propise. Odstupanje u izvršenju u odnosu na planirana sredstva gdje je izvršenje veće od planiranog je projekt IPA I Jačanje administrativnih kapaciteta – Zdravlje i sigurnost na radu kod kojeg nije bilo dovoljno planiranih sredstava jer se očekivalo potpisivanje ugovora krajem 2010. godine i plaćanje početkom 2011. godine, međutim ugovor je potpisan 16.11.2010. i plaćanje je moralo biti izvršeno krajem 2010. godine. Na projektu je bilo planirano 387.046,00 kn, a izvšeno je 4.997.036,56 kn.

Zakonske i druge pravne osnove
Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD NN 18/2007 i Pregovaračka stajališta Republike Hrvatske za poglavlje 22. pravne stečevine EU – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata Financijski sporazum između Vlade RH i Komisije Europske unije o Nacionalnom programu za Hrvatsku u sklopu IPA komponente I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija od 17. studenoga 2008. Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu zajednice za zapošljavnje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) (M.U. 2/2008). Cilj 1. Sudjelovanje Republike Hrvatske i podnošenje projekata za područje zapošljavanja i socijalne solidarnosti Opis cilja Program PROGRESS se sastoji od pet dijelova i predstavlja jedan od važnijih instrumenata pretpristupne strategije, odnosno upoznavanja država kandidatkinja za članstvo u EU s metodama rada Europske Unije, te njihovu integraciju u sektorske politike Unije u očekivanju pristupa; cilj pristupanja programu je sudjelovanje Republike Hrvatske i podnošenje projekata za područje zapošljavanja i socijalne solidarnosti. Cilj 2. Povećanje iskorištenosti fondova EU Opis cilja Cilj je bio što više iskoristiti dodijeljena sredstva što se planira postići kvalitetnom pripremom projekata, učinkovitom provedbom projekata i kvalitetnim upravljanjem dodijeljenim financijskim sredstvima za projekte. Cilj je ostvaren. Cilj 3. Razvoj učinkovitog sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj Opis cilja Opći cilj kapitalnog projekta IPA I 2007 zdravlje i sigurnost na radu – jačanje administrativnih kapaciteta je razvoj učinkovitog sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u RH, u skladu sa EU standardima, kao i jačanje administrativnih kapaciteta relevantnih institucija vezanih za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Nadalje, cilj kapitalnog projekta je Jačanje administrativnih kapaciteta slijedećih institucija: Državni inspektorat RH, Državni zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te HZZO.

235

K817013 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA KOMPONENTA I
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 1291 izvršenje/plan

K817013-JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA KOMPONENTA I

387.046

4.997.037

Opis aktivnosti / projekta Tijekom 2010. godine izvršeno je plaćanje 60% od ukupne vrijednosti ugovora za nabavu IT opreme za institucije (Državni inspektorat RH, Državni zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te HZZO) , te 80% od ukupne vrijednosti za twinning ugovor, sve u skladu s planom te odredbama ugovora o nabavi opreme, odnosno usluga.

1879 RAZVOJ TRGOVINE I TRŽIŠTA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 51 izvršenje/plan

1879-RAZVOJ TRGOVINE I TRŽIŠTA

6.638.200

3.366.016

Opis programa
Ovaj program se odnosi na razvoj elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj i razvoj sustava zaštite potrošača. Približavanje standardima zaštite potrošača u zemljama članicama Europske unije provodi se podizanjem razine javne svijesti i znanja o potrebi zaštite potrošača. Odstupanja u izvršavnju ovog programa u odnosu na planirana sredstva su nastala na aktivnosti A822025 Razvitak elektroničkog poslovanja jer su natječaji za mjeru 5.4.2. iz Strategije razvitka elektroničkog poslovanja za 2007-2010. godinu poništeni budući da nije bilo ponuditelja koji su zadovoljili kriterije iz dokumentacije za nadmetanje.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o elektroničkom potpisu (N.N. 80/08), Zakon o elektroničkoj trgovini (N.N. 67/08) i Zakon o elektroničkoj ispravi (N.N.150/05). Zakonu o zaštiti potrošača (N.N. 79/07) Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatrskoj (N.N. 107/10) Strategija razvitka elektroničkog poslovanja za razdoblje 2007-2010 Zakon o zaštiti potrošača (N.N. 79/07) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 79/09)

236

Cilj 1. Razvoj i unapređenje e-poslovanja Opis cilja Ministarstvo gospodarstva je nadležno za vođenje Registra davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata u Republici Hrvatskoj i kvalificirano je kao Nacionalni davatelj usluga certificiranja za Republiku Hrvatsku NCARH. Razvoj elektroničkog poslovanja provodi se kroz održavanje NCARH - usluge tehničke potpore i održavanja informatičkih resursa Nacionalnog davatelja usluga certificiranja za Republiku Hrvatsku (NCARH) i provođenje mjera iz usvojene Strategije razvitka elektroničkog poslovanja za razdoblje 2007-2010. pod nazivom „Pokrenuti kampanju za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja, te izrada Studija usluga istraživanja i razvoja razmjene e-Računa u elektroničkoj trgovini. Održavanje NCARH obuhvaća: evidencija davatelja usluga certificiranja u RH je u funkciji, te, u skladu sa zakonskom obvezom, dostupna javnosti na www.mingorp.hr preko linka na server Financijske agencije; vođenje, tehničko i informatičko održavanje sustava podrške i Evidencije davatelja usluga certificiranja u RH i certifikata krovnog ovjerovitelja (verifikacijski samopotpisani certifikat-root certifikat) u elektroničkom obliku; izrada i izdavanje certifikata davateljima usluga izdavanja usluga certifikata i kvalificiranih certifikata u elektroničkom obliku; vođenje (ažuriranje i arhiviranje) i održavanje dokumentacije za NCARH; izrada naprednog elektroničkog potpisa i izdavanje naprednog vremenskog žiga za Evidenciju davatelja usluga certificiranja u RH. Cilj 2. Provođenje kampanje za podizanje javne svijesti u malom i srednjem poduzetništvu Opis cilja Izrađena je literatura kojom se u kampanji za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja: Ugovor o elektroničkoj razmjeni podataka i Priručnik kako pribaviti i koristiti elektronički potpis. Literatura je distribuirana središnjim tijelima državne uprave, institucijama, HAMAG-u, poduzetničkim centrima, HOK,HUP, te je predviđena za korištenje u okviru programa obuke malih i srednjih poduzetnika. Osnovni cilj koji Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva želi postići daljnjim razvojem sustava zaštite potrošača je stvaranje modernog i razvijenog socijalno osjetljivog gospodarstva u kojem se potrošači osjećaju zaštićeno, sigurno i zadovoljno te na tržištu nastupaju kao ravnopravni dionici potičući pritom tržišnu utakmicu gospodarskih subjekata. Cilj 3. Podizanje razine javne svijesti i znanja o potrebi zaštite potrošača Opis cilja Podizanje razine javne svijesti i znanja o potrebi zaštite potrošača provodilo se održavanjem konferencija, okruglih stolova i radionica. Nadalje, dodijeljena je financijska potpora udrugama za zaštitu potrošča za provedbu edukacija i informiranja potrošača u cilju podizanja javne svijesti u ukupnom iznosu 187.500,00 kn. U okviru projekta Savjetovališta za zaštitu potrošača, za pružanje organizirane pomoći potrošačima u četiri regije doznačeno je za 4 udruge za zaštitu potrošača 1.300.000,00 kn.

A822025 RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 34 izvršenje/plan

A822025-RAZVITAK

4.050.000

1.369.382

237

ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA

Opis aktivnosti / projekta Najznačajnija aktivnost u okviru programa Razvoj trgovine i tržišta je Razvitak elektroničkog poslovanja i kod nje je došlo do velikog odstupanja u izvršavanju u odnosu na planirana sredstva jer su natječaji za mjeru 5.4.2. iz Strategije razvitka elektroničkog poslovanja za 2007-2010. godinu poništeni budući da nije bilo ponuditelja koji su zadovoljili kriterije iz dokumentacije za nadmetanje.

1880 INDUSTRIJSKI RAZVITAK I RESTRUKTURIRANJE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 92 izvršenje/plan

1880-INDUSTRIJSKI RAZVITAK I RESTRUKTURIRANJE

86.560.000

79.772.359

Opis programa
Ovaj program namijenjen je za restrukturiranje pojedinih grana industrije, te razgradnja i sanacija. Ovim programom dodjeljuju se potpore za slijedeće programe i projekte: Razgradnja industrijskih kapaciteta Koksar d.o.o. Bakar; Razgradnja TEF d.d. Šibenik; Program potpora proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda, proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, proizvodnji proizvoda od gume i plastike i proizvodnji ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda za 2010. godinu; Program potpora razvoju proizvodnje metala, te gotovih metalnih proizvoda za 2010. godinu; Program potpora sektorima proizvodnje računala, elektroničkih i optičkih proizvoda, električne opreme, strojeva i uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica za 2010. godinu; Program potpora održanju konkurentnosti tekstilne industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2010. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove
Odluka VRH od 04. rujna 1994. o razgradnji i ekološkoj sanaciji Koksar d.o.o. Bakar Sporazum o zajmu SZ-GMT-01-2008. iz travnja 2008. god. sastavljen između Grada Šibenika, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i TEF-a d.d. u razgradnji Operativni program potpora proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda, proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, proizvodnji proizvoda od gume i plastike i proizvodnji ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda za 2010. godinu, odobren Rješenjem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 07. listopada 2010. godine Operativni program potpora razvoju proizvodnje metala, te gotovih metalnih proizvoda za 2010. godinu, odobren Rješenjem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 07. listopada 2010. godine Operativni program potpora sektorima proizvodnje računala, elektroničkih i optičkih proizvoda, električne opreme, strojeva i uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica za 2010. godinu, a odobren je Rješenjem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 07. listopada 2010. Godine

238

Operativni program potpora održanju konkurentnosti tekstilne industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2010. godinu, a odobren je Rješenjem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 29. srpnja 2010. Godine Zakon o državnim potporama (N.N. broj 140/05). Uredba o državnim potporama (N.N. broj 50/06). Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama male vrijednosti (N.N. broj 45/07). Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama (N.N. broj 52/08). Odluka o karti regionalnih potpora (N.N. broj 52/08). Odluka o objavljivanju pravila privremenog okvira za mjere državnih potpora kojim se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi (N.N. broj 56/09) Cilj 1. Povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije Opis cilja Cilj programa je potpora sektorima proizvodnje računala, elektroničkih i optičkih proizvoda, električne opreme, strojeva i uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica za ubrzani transfer tehnologije i znanja, poboljšanje tehnološke opremljenosti i jačanje kadrovske osnove koji će omogućit razvoj novih proizvoda, te povećanje produktivnosti i konkurentnosti. Sredstva su dodjeljivana na temelju javnog natječaja na koji se prijavilo 41 trgovačkih društava, a kriterije iz natječaja je zadovoljilo 18 trgovačkih društava koja su dobila bespovratne potpore u iznosu od 6.108.500,07 kn. Dvije tvrtke nisu prihvatile uvjeta iz Ugovora o dodjeli sredstava. U cilju otklanjanja ozbiljnih poteškoća u tekstilnoj i kožarsko-obućarskoj industriji, nastalih pojavom gospodarske i financijske krize nastoji se poduzetnicima omogućiti povoljniji pristup financijskim sredstvima za povećanje likvidnosti i u konačnici očuvanju radnih mjesta. Analizom učinaka provedbe programa iz prethodne godine (2009.) razvidno je da je gubitak radnih mjesta kod primatelja potpore manji od prosjeka grane. Slijedom te činjenice provedbom Operativnog programa poticanja tekstilne i kožarsko obućarske industrije željelo se predviđenim mjerama potpora ako ne zaustaviti onda bar usporiti gubitak radnih mjesta u ovim granama industrije. Operativnim programom predviđene su potpore za subvencioniranje trajnih obrtnih sredstava i subvencioniranje početnih ulaganja u modernizaciju proizvodnog procesa. Na Javni natječaj prijavilo se ukupno 137 trgovačkih društava, a kriterije iz natječaja je zadovoljilo 96 trgovačka društva od čega je za subvencioniranje trajnih obrtnih sredstava isplaćeno potpora u iznosu 25.596.633,00 kn i subvencioniranje početnih ulaganja u modernizaciju proizvodnog procesa isplaćeno potpora u iznosu 14.342.136,00 kn. Cilj 2. Restrukturiranje pojedinih industrijskih grana Opis cilja Restrukturiranje pojedinih industrijskih grana provodi se zbog poteškoća i negativnih kretanja poslovanja grane. Program potpora proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda, proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, proizvodnji proizvoda od gume i plastike i proizvodnji ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda za potpore za stalnu tehnološku obnovu, primjenu inovacija - osobito vlastitog znanja u proizvodnji i tome prilagođenu strukturu i broj radnika. Sve to komplementira se specijalizacijom proizvodnje i okrupnjavanjem tvrtki u lancu dodane vrijednosti u pravcu podizanja razine iskorištenosti kapaciteta.

239

Sredstva su dodjeljivana na temelju javnog natječaja na koji se prijavilo 55 trgovačkih društava, a kriterije iz natječaja su zadovoljila 34 trgovačka društva koja su dobila bespovratne potpore u iznosu od 6.813.690,31 kn. Program potpora razvoju proizvodnje metala, te gotovih metalnih proizvoda za 2010. godinu namjenjene su za promjenu strukture proizvodnje prema višim kvalitativnim i cjenovnim razredima; stalna tehnološka modernizacija i primjenjivanje svijetskih standarda i vlastitih znanja; prilagođavanje kadrovske strukture i specijalizacija i okrupnjivanje tvrtki oko nositelja razvoja. Sredstva su dodjeljivana na temelju javnog natječaja na koji se prijavilo 80 trgovačkih društava, a kriterije iz natječaja su zadovoljila 44 trgovačka društva koja su dobila bespovratne potpore u iznosu od 5.581.449,46 kn. Šest tvrtki nije prihvatilo uvjete iz Ugovora o dodjeli sredstava. Cilj 3. Razgradnja industrijskih kapaciteta Opis cilja Program se odnosi na dovršenje sanacije i razgradnje platoa bivše Koksar, Bakar i na dovršenje sanacije TEF Šibenik. Tijekom 2010. godine provedena je sanacija zemljišta zagađenog koksnim katranom i uljima na prostoru bivše kemijske sekcije koksare u Bakru postupkom solidifikacije za što je utrošeno 500.000,00 kn. Nadalje, na dovršetak razgradnje i ekološke sanacije TEF d.d. Šibenik isplaćeno je 350.000,00 kn.

A560117 RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 96 izvršenje/plan

A560117RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE

82.000.000

78.422.359

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost A560117 Restrukturiranje i razvoj pojedninih grana industrije ima izvršenje u odnosu na planirana sredstva manje za 4,2% budući da su neke tvrtke koje su zadovoljile kriterije iz natječaja nisu prihvatile uvjete iz Ugovora o dodjeli sredstava i odustale od korištenja potpore. Ukupno je bilo 17 tvrtki koje su odustale od korištenje 1.557.591,16 kn sredstava potpore.

1881 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

1881-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

293.347.445

289.825.289

240

Opis programa
Ovim programom se provode poticajne mjere u skladu s godišnjim Operativnim planom poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu koji je provedbeni akt Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva Vlade RH za mandatno razdoblje 2008.-2012. Utvrđeni pogramski ciljevi obuhvatili su poticajna područja jačanja konkurentske sposobnosti, ravnomjernog regionalnog razvoja, podizanja kvalitete poduzetničke infrastrukture, smanjenja administrativnih prepreka, jačanja poduzetničke klime u društvu i internetizaciju i elektroničko poslovanje. Temeljem Operativnog plana provedeni su projekti na slijedećim poticajnim područjima: 1. Konkurentnost i inovacije: Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, Inovacijom do konkurentnosti, Gazele, Poduzetništvo žena, Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom, Poduzetništvo u kulturi, Klasteri i zadružno poduzetništvo; 2. Poduzetnička infrastruktura: Izgradnja poduzetničkih zona i Poduzetničke potporne institucije; 3. Obrazovanje za poduzetništvo: Projekt obrazovanje za poduzetništvo; 4. Obrtništvo: Obrazovanje u obrtništvu, Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu i Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta; 5. Promidžba poduzetništva: Projekt promidžba poduzetništva. Odstupanja u izvršavanju programa nema budući da je izvršanje sredstava u odnosu na planirana 99%.

Zakonske i druge pravne osnove
Program Vlade Republike Hrvatske o poticanju malog i srednjeg poduzetništva 2008. – 2012. odobrenim od Vlade RH 18. travnja 2008. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju malog gospodarstva (N.N. 63/07) Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05) Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06). Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (NN 18/07 i 82/07) Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj (N.N. Međunarodni ugovori br. 8 od 3.12.2008.) Zakon o obrtu (N.N. br. 68/07, 79/07), Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (N.N. br. 86/2001). Cilj 1. Unapređivanje proizvodnih procesa i tržišne konkurentnosti proizvoda Opis cilja Ovaj cilj je ostvaren kroz projekte Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, Inovacijom do konkurentnosti, Gazele, Poduzetništvo u kulturi. Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva je projekt kojim se dodjeljuju bespovratne potpore za poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških postupaka, unaprjeđenjem postojećih tehnologija, tehnoloških postupaka i razvoj novih proizvoda i proizvoda s višom dodanom vrijednosti, unaprjeđivanje marketinškog pristupa upravljanja tvrtkom i uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i

241

okolišem, certificiranje sukladnosti proizvoda (CE-oznaka), stjecanje prava uporabe znaka izvorno hrvatsko, hrvatska kvaliteta i hrvatski otočni proizvod i drugo s ciljem povećanja konkurentnosti proizvoda na inozemnom i domaćem tržištu. Projekt se provodio kroz projektne aktivnosti: uvođenje novih tehnologija, marketing i tehničko usklađivanje. Na natječaj se prijavilo 1.338 korisnika potpora od kojih je odobreno 720 potpora u ukupnom iznosu 61.601.000,00 kn. Korisnici potpore su proizvodni subjekti malog gospodarstva (obrti, mala i srednja trgovačka društva) i subjekti malog gospodarstva koji pružaju usluge vezane uz proizvodnju. Kroz projekt Inovacijom do Konkurentnosti dodjeljuju se potpore za primjenu hrvatskog inovatorstva u stvaranju novih proizvoda za tržište, te poticanje istraživanja i razvoja inovacija u gospodarstvu kako bi isto postalo konkurentnije na domaćem i međunarodnom tržištu. Broj traženih potpora po projektu je bio 240, a odobreno je 144 potpora u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 kn. Korisnici potpore su subjekti malog gospodarstva, inovatori fizičke osobe i asocijacije inovatora. Kroz projekt Gazele dodjeljuju se potpore za projekte/investicijske programe proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti, tehnološkog razvoja, inovativnih poslovnih rješenja i primjene inovacija i strateškog poslovanja i upravljanja. Broj traženih potpora po projektu je bio 51, a odobreno je 20 potpora u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 kn i dok je 8.700.000,00 kn isplaćeno za ugovorene obveze. Korisnici potpore su subjekti malog gospodarstva i subjekti malog gospodarstva koji pružaju usluge vezane uz proizvodnju. Za projekt Poduzetništvo u kulturi zaprimljeno je 332 zahtjeva od kojih je 54 odobreno u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn. Korisnici potpore su subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi. Projekt Klasteri – udruživanjem do uspjeha se provodi u cilju pomoći malom i srednjem gospodarstvu, kako bi udruženi u klastere kao izvozni alat povećali kapacitete i sposobnost malog i srednjeg poduzetništva da postignu međunarodnu konkurentnost i poboljšaju svoj izvozni plasman i osvajanje novih tržišta. Korisnici Projekta su gospodarski subjekti: obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge. Potpora po pojedinom korisniku može iznositi do 50% troškova navedenih namjena, a najviše do 400.000,00 kuna. Bespovratna potpora operativnim klasterima za materijalna i nematerijalna ulaganja u iznosu od 2,5% ukupnog prihoda klastera, a maksimalno 500.000,00 kuna po korisniku. Do sada je stvaranje klastera dobilo podršku u sljedećim industrijama: drvna industrija, industrija kože i obuće, tiskarstvo, graditeljstvo, ICT; turizam i ugostiteljstvo, brodogradnja, proizvodnja medicinske opreme, proizvodnja komunalne opreme, prehrambena industrija i metalurška industrija. Dosadašnja iskustva postojećih hrvatskih klastera pokazala su da male i srednje tvrtke prije svega pokazuju zanimanje za usluge marketinga, promocije izvoza, obrazovanja i stručnog usavršavanja, primjenjenog istraživanja i razvoja, zajedničkih ustanova ili zajedničko korištenje usluga - ispitni laboratoriji, informiranja o javnim nabavama, zajedničke nabave, kooperacijskih pojekata te kadrova. Na natječaj se prijavilo 67 korisnika potpora od kojih je odobreno 54 potpore u ukupnom iznosu 4.900.000,00 kn. Projektom Poduzetništvo mladih, početnika, i osoba s invaliditetom dodjeljene su 497 potpora od traženih 846 u ukupnom iznosu 4.994.000,00 kn. Korisnici potpora u projektu Poduzetništvo žena su gospodarski subjekti - obrti, trgovačka društva i zadruge u većinskom (51% i više) privatnom vlasništvu žena. Broj traženih potpora po projektu je bio 1.597, a odobrena je 1.001 potpora u ukupnom iznosu od 10.540.000,00 kn. Potpore za projekt Zadružno poduzetništvo su namijenjene za pokriće dijela rashoda i izdataka za osnivanje zadruge, ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, savjetodavne usluge, a socijalnim zadrugama i za sufinanciranje jednogodišnjeg rashoda

242

za jednog zaposlen(og)icu. Projekt se provodio kroz dvije projektne aktivnosti: proizvodno uslužne zadruge i socijalno zadružno poduzetništvo za koje je pristiglo 98 zahtjeva od kojih je odobreno 42 zahtjeva u ukupnom iznosu 3.500.000,00 kn. Bespovratnim potporama želi se potaknuti razvoj tradicijskih obrta i umjetničkih obrta i doprinijeti očuvanju obrtničke tradicije te zaštiti kulturnog naslijeđa i gospodarske vrijednosti Republike Hrvatske. Cilj projekta je jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta kroz izgradnju što povoljnijeg obrtničkog ozračja i infrastrukture te očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta. Projektom se utječe na konkurentnost tradicijskih i umjetničkih obrta, povećanje broja zaposlenih u obrtima, očuvanje obrtničke tradicije te na produktivnije poslovanje obrtnika. Od ukupno zaprimljenih 580 zahtjeva dodijeljeno je 238 bespovratnih potpora (41% od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva) u iznosu od 5.738.000,00 kuna. Cilj 2. Razvoj poduzetničke infrastrukture Opis cilja Cilj razvoja poduzetničke infrastrukture ostvaren je kroz sufinanciranje izgradnje poduzetničkih zona kroz potpore za izradu projektne dokumentacije za zonu (na razini idejnog/glavnog/izvedbenog projekta za infrastrukturu, parcelacijski elaborati, geodetske podloge), izgradnju infrastrukture u zoni, promidžbu u svrhu privlačenja potencijalnih investitora (do 5% od ukupno odobrenih sredstava potpore). Korisnici ovog Projekta bile su jedinice lokalne i područne samouprave koje su zahtjeve i prateću dokumentaciju dostavljale putem županije. Županije su zahtjeve i prateću dokumentaciju, gradova i općina sa svoga područja, dostavljali Ministarstvu. Broj traženih potpora po projektu je bio 199, a odobreno je 138 potpora u ukupnom iznosu od 80.997.487,00 kn. Projekt izgradnje poduzetničkih zona u JLPS je kontinuiran projekt, od 2004. do 2010. godine sufinancirana je izgradnja ukupno 325 poduzetničkih zona koje zauzimaju površinu oko 10.270 ha i u kojima djeluje oko 2.500 poduzetnika koji zapošljavaju oko 42.800 zaposlenika. Cilj projekta Poduzetničke potporne institucije je jačanje i razvoj regionalne infrastrukture za podršku poduzetništvu i razvoju poduzetničke klime, putem poduzetničkih potpornih institucija - razvojnih agencija, poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova, usklađenih s ciljevima ravnomjernog regionalnog razvoja. Tijekom 2010. godine od 80 pristiglih zahtjeva odobreno je 42 i to 5 za poduzetničke inkubatore, 36 za razvojne agencije i poduzetničke centre, 1 zahtjev za tehnološki park i dodijeljeno jr potpora u ukupnom iznosu 4.603.000,00 kn. Dosadašnjim sufinanciranjem poduzetničkih potpornih institucija razvijani su kapaciteti što se očituje u sustavnom poboljšanju opremljenosti i povećanju prostora rada institucija, te porastu broja zaposlenih koji su potrebni za svrhovito obavljanje svih njihovih aktivnosti na regionalnoj i lokalnoj razini. analizom pristiglih i odobrenih zahtjeva razvidna je manja razlika što ukazuje na realniji pristup odabiru projekta. Analiza također pokazuje povećanje broja institucija kao rezultat sustavne podrške Ministarstva. Projektom se provodi prethodna i provedbena kontrola, a korisnici su dužni pravdati sredstva iz prethodne godine. Cilj 3. Financiranje malog i srednjeg poduzetništva Opis cilja Ovaj cilj je ostvaren kroz kreditne projekte kojima je cilj osigurati povoljno financiranje gospodarskih subjekata malog gospodarstva. Korisnici su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge u 100% privatnom vlasništvu, koji imaju registriranu proizvodnu djelatnost i ulažu na području Republike Hrvatske. U LPR-MK sredstva za subvenciju kamate osiguravaju se u omjeru Ministarstvo 1%, jedinica područne/regionalne

243

samouprave 1%. U LPR-MG Ministarstvo osigurava subvenciju kamata od 2%, županije prema mogućnostima. Lokalni projekti razvoja – poduzetnik se provodio od 2004-2008. Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje se provodi kontinuirano od 2007. godine. Projekti LPR-MK i LPRMG dodatkom su produljeni u 2010. godinu zbog dugotrajnog postupka dogovoranja s bankama i županijama uslijed nastupa gospodarske krize i smanjenja kreditnih transkacija. Subvencije za projekt Lokalni projekti razvoja – poduzetnik se isplaćuju za odobrenih 3,778 kredita u ukupnom iznosu od 4.065.823.913,00 kuna; za projekt Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva isplaćuju se za 244 odobrenih kredita u ukupnom iznosu od 347.473.106,75 kuna; za projekt Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje isplaćuju se za 721 odobreni kredit u ukupnom iznosu od 113.084.066,00 kuna. Tijekom 2010. godine za subvencije kamata za kredite i potpore isplaćeno je 32.230.886,00 kn. Financiranje malog i srednjeg poduzetništva se također provodi kroz Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP) je provedbeni program Europske unije za razdoblje od 2007. do 2013. godine koji ima za cilj potaknuti konkurentnost europskih poduzeća. Program za poduzetništvo i inovacije (EIP) jedan je od tri operacionalna programa u okviru CIP-a. Namijenjen je malom i srednjem poduzetništvu i ima za cilj olakšati pristup zajmovima kroz financijske mogućnosti Europske unije, poticati inovacije, napose ekoinovacije, uspostaviti mrežu centara za poduzetništvo i inovacije, te promicati najbolju praksu Europske unije u pogledu razvoja politika prema malom i srednjem poduzetništvu. Tijekom 2010. godine Ministarstvo je obavljalo koordinativne zadaće i aktivnosti za program CIP-EIP. Informiranje poslovne zajednice provodilo se na nacionalnoj razini (putem komora i na Nacionalnom savjetovanju o malom gospodarstvu), te na županijskoj razini prezentiranjem programa na raznim seminarima i radionicama u organizaciji poduzetničkih centara, agencija, fakulteta i sl. Za članarinu za sudjelovanje u programu plaćeno je u 2010. godini. 6.616.611,18 kn od čega je nacionalni doprinos iznosio 1.323.322,24 kn. Cilj 4. Cjeloživotno obrazovanje poduzetnika i obrtnika Opis cilja Ovaj cilj je ostvaren kroz slijedeće projekte: Obrazovanje za poduzetništvo, Obrazovanje u obrtništvu, Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu i Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta. Projektom Obrazovanje za poduzetništvo su sufinancirani troškovi izvođenja Provedbenih aktivnosti utvrđenih ovim Projektom. Korisnici su poduzetničke potporne institucije, obrazovne i partnerske institucije. Projekt se provodio kroz 5 projektnih aktivnosti: Obrazovanje poduzetnika početnika, poduzetnika u rastu i razvoju, obrtnika i poduzetnika u zadrugama; Obrazovanje za poduzetništvo u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama; Projektna aktivnost 3 – Akademsko poduzetništvo – znanje za gospodarstvo - poticanje obrazovanja poduzetnika na visokoobrazovnim institucijama sufinanciranjem specijalističkih diplomskih stručnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija, doktorskih disertacija od posebnog značaja za malo gospodarstvo, interdisciplinarnih projekata u funkciji poduzetništva, te studentskih poduzetničkih inkubatora; Projektna aktivnost 4 – Provedba projektne aktivnosti „Učenička zadruga i učeničko poduzeće“ - Sufinanciranje učeničkih zadruga i učeničkih poduzeća u osnovnim i srednjim školama koje specijaliziranim programima uvode učenike u poduzetništvo; Projektna aktivnost 5 - Promocija poduzetništva - Poticanje poduzetništva mladih, poduzetništvom protiv siromaštva – u stvaranju egzistencije u rijetko naseljenim područjima. Tijekom 2010. godine za bespovratne potpore za projekt Obrazovanje za poduzetništvo stiglo je 173 zahtjeva od kojih je pozitivno rješeno njih 154 i isplaćeno potpora u ukupnom iznosu 4.422.800,00 kn.

244

Cilj projekta je unapređenje strukovnog obrazovanja, stjecanje i unapređivanje informatičkih kompetencija obrtnika, poticanje učenika na školovanje za rad u obrtničkim zanimanjima te poticanje obrtnika i pravnih osoba na primanje naučnika na praksu. Projektom se utječe na povećanje broja obrta, broja zaposlenih u obrtima i broja educiranih učenika za obrtnička zanimanja. Od ukupno zaprimljenih 446 zahtjeva bespovratne potpore su dodijeljene za 364 zahtjeva (82% od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva) u iznosu od 7.355.999,48 kn, a od toga: 49 potpora za unapređenje informatičkih kompetencija hrvatskih obrtnika; 19 potpora područnim obrtničkim komorama, udruženjima obrtnika i subjektima malog gospodarstva za sufinanciranje 330 učeničkih stipendija; 40 potpora srednjim strukovnim školama za opremanje školskih praktikuma te obnavljanje ili nabavku nastavnih sredstava i pomagala škola; 9 bespovratnih potpora ustanovama koje provode programe cjeloživotnog obrazovanja obrtnika za opremanje praktikuma i učionica te dvorana za održavanje seminara i 247 potpora subjektima malog gospodarstva za primanje naučnika na praksu. Po svim projektnim aktivnostima praćena je namjenska potrošnja bespovratnih sredstava, a na slučajno odabranom uzorku proveden je nadzor namjenskog korištenja bespovratnih sredstava. Dodjelom bespovratnih sredstava želi se potaknuti fizičke osobe na stjecanje kompetencija za obavljanje obrtničkih djelatnosti. Ministarstvo subvencionira 70% troškova polaganja majstorskog ispita, zatim ispita o stručnoj osposobljenosti i pomoćničkih/završnih ispita te troškove prekvalifikacije za obrtnička zanimanja. Cilj projekta je promicanje cjeloživotnog obrazovanja obrtnika i razvitak obrtništva temeljenog na znanju. Projektom se utječe na povećanje broja educiranih osoba u obrtničkim zanimanjima, polaganjem majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te prekvalifikacijom za rad u obrtničkim zanimanjima. Od ukupno zaprimljenih 1.392 zahtjeva dodijeljeno je 1295 potpora (93 % od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva) u iznosu od 2.513.794,92 kn, a od toga: 729 potpora za položeni ispit o stručnoj osposobljenosti; 494 potpore za položeni majstorski ispit; 21 potpora za prekvalifikaciju polaganjem pomoćničkog/završnog ispita i 86 potpora za prekvalifikaciju za rad u obrtničkim zanimanjima. Cilj 5. Uklanjanje administrativnih prepreka Opis cilja Uklanjanje administrativnih prepreka u Hrvatskoj uspješno se provodi u dijelu registracije poslovnih subjekata kroz projekte e-Hrvatska, HITRO.HR i e-obrt. Održavanje i razvoj sustava Obrtnog registra ima za cilj omogućiti korisnicima što jednostavniji i jeftiniji upis obrta u Obrtni registar primjenom novih tehnoloških rješenja s posebnim naglaskom na korištenju Internet tehnologije. Rezultat aktivnosti je ubrzavanje provedbe postupka upisa obrta uz smanjenje troškova. Sredstva su osim na održavanje utrošena na povezivanje informacijskog sustava Obrtnog registra s OIB sustavom Porezne uprave Ministarstva financija, na povezivanje s informacijskim sustavima Kaznene i Prekršajne evidencije te na realizaciju naprednog servisa (temeljenog na XML-u) za isporuku podataka iz baze Obrtnog registra drugim sustavima tijela javne vlasti. Tijekom 2010. godine za troškove održavnja Obrtnog registra utrošeno je 2.412.759,76 kn za uslugu održavanja registra, nadogradnju aplikacije, tisak obrtnica i odobrenja i računalnu opremu za registar. Cilj 6. Unaprijeđenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz instrument pretpristupne pomoći IPA IIIC Opis cilja U okviru programa jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva provodi se i pretpristupni program Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007. – 2011. koji predstavlja osnovu za korištenje pretpristupne pomoći EU u svrhu postizanja strateškog

245

prioriteta odnosno promicanja socijalne i ekonomske kohezije u Hrvatskoj, a na temelju poboljšane sveopće konkurentnosti. Nastojanja u okviru ovog Operativnog programa dio su općeg cilja pripreme nadležnih institucija Republike Hrvatske za članstvo u EU i razvitka institucionalne sposobnosti i praktičnog iskustva za upravljanje ulaganjima poput onih koja sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF). To se postiže kroz tri Prioriteta od kojih se sastoji Operativni program od kojih se dva odnose na ulaganje, dok se treći odnosi na tehničku pomoć za upravljanje Operativnim programom. Prioriteti koji se odnose na ulaganje usredotočuju se prvenstveno na kohezivni i konkurentni aspekt hrvatskog gospodarstva. Dok su cilj prvog Prioriteta prvenstveno tzv. područja koja zaostaju u razvitku, drugi Prioritet se bavi horizontalnim pitanjima zajedničkim za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Svrha trećeg Prioriteta je osigurati da Hrvatska može upravljati Operativnim programom kroz sve aspekte upravljanja programom. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u okviru svojih aktivnosti provodi: 2. Prioritet – Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i 3. Prioritet – Tehnička pomoć. U okviru 2. Prioriteta provode se slijedeće operacije: Operacija 2.1.1 Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini; Operacija 2.1.2. Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-business); Operacija 2.1.3. Pružanje usluga savjetovanja malom i srednjem poduzetništvu; Operacija 2.1.4. Razvoj investicijskog okruženja i Operacija 2.1.5. Podrška razvoju klastera. Tijekom 2010. godine realizirano je ukupno 4 plaćanja po ugovorenim operacijama u kupnom iznosu 16.821.017,58 kn. Treći prioritet – Tehnička pomoć čiji cilj je izgradnja administrativne sposobnosti i iz tog je razloga neophodno da Hrvatska organizira identifikaciju izobrazbe, razvoj, te da zadrži dovoljno veliku bazu kompetentnog i motiviranog osoblja koje bi radilo s učinkovitim sustavima i postupcima za zdravo upravljanje programom. Cilj ovog Prioriteta je osigurati da Hrvatska može upravljati Operativnim programom kroz sve aspekte upravljanja programom. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.607.000,00 EUR, od čega je u 2010. godini izvršeno plaćanje predujma u iznosu 20% od ukupne vrijednosti ugovora, što iznosi 321.400,00 EUR.

A560089 POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A560089-POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

80.997.487

80.997.487

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost Poticanje poduzetničke infrastrukture jedna je od značajnijih aktivnosti u okviru programa Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kojom se sufinancira izgradnja poduzetničkih zona kroz potpore za izradu projektne dokumentacije za zonu, izgradnja infrastrukture u zoni, promidžba u svrhu privlačenja potencijalnih investitora. Kod ove aktivnosti nema odstupanja izvršenih sredstava u odnosu na planirana sredstva.

A560099 POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

246

A560099-POTICANJE PROIZVODNJE PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU

75.300.000

75.182.000

100

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost Poticanje proizvodnje – proizvodi, i povezivanje sa znanošću jedna je od značajnijih aktivnosti u programu Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kojom se dodjeljuju potpore na području Konkurentnosti i inovacija za slijedeće projekte: Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, Inovacijom do konkurentnosti, Gazele i Poduzetništvo u kulturi. Kod ove aktivnosti nema odstupanja izvršenih sredstava u odnosu na planirana sredstva.

A563040 POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A563040-POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI

13.501.000

13.501.000

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost Poticanje marketinških aktivnosti također je jedna od značajnijih aktivnosti u programu Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva za projektnu aktivnost Marketing unutar Projekta Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva. Kod ove aktivnosti nema odstupanja izvršenih sredstava u odnosu na planirana sredstva.

05010 Ravnateljstvo za robne zalihe
Uvod
Financijski plan Ravnateljstva za robne zalihe sastoji se od jednog programa Stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha koji se temelji na Zakonu o strateškim robnim zalihama i Bilanci strateških robnih zaliha, donesenoj na sjednici Vlade Republike Hrvatske 11. lipnja 2004. godine. Bilancom strateških robnih zaliha predviđena je popuna nedostajućih zaliha u petogodišnjem periodu. Plan za 2010. godinu u iznosu od 29.453.926,00 kuna izvršen je 115 % iz razloga izvršenja kapitalnog projekta Nabava robnih zaliha Republike Hrvatske i kapitalnog projekta Dodatna ulaganja u vlastita skladišta iz prihoda za posebne namjene, koji su preneseni iz 2009. godine.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 115 izvršenje/plan

05010-Ravnateljstvo za robne zalihe 1124-STVARANJE, OBNAVLJANJE

29.453.926

33.753.678

29.453.926 I

33.753.678

115

247

KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1124 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 115 izvršenje/plan

1124-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

29.453.926

33.753.678

Opis programa
Osnovna zadaća programa je popuna državnih robnih zaliha u skladu s Bilancom strateških robnih zaliha i Godišnjim programom, kojim se određuju vrste, nazivi, količine te uvjeti i vrijednosti roba koje se nabavljaju i obnavljaju, razmještaj strateških robnih zaliha po područjima, uvjeti pod kojima se određene vrste i količine roba mogu skladištiti, izvori i iznosi potrebnih sredstava za provedbu Godišnjeg programa, te osiguranje skladišnog prostora za smještaj i čuvanje robnih zaliha. Program je izvršen 115 % iz razloga izvršavanja iz sredstava prihoda za posebne namjene koji su preneseni iz 2009. godine.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o strateškim robnim zalihama (Narodne novine broj 87/2002). Cilj 1. Popunjavanje strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom i Zakonom o strateškim robnim zalihama Opis cilja Robne zalihe čine osnovni poljoprivredno - prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa. Cilj je popuniti Bilancu strateških robnih zaliha kako bi se moglo intervenirati u slučajevima predviđenim Zakonom o strateškim robnim zalihama.

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 117 izvršenje/plan

K561016-NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

14.500.000

16.909.744

Opis aktivnosti / projekta

248

Nabava robnih zaliha ostvarena je u iznosu od 16.909.744,00 kn što je za 17 % više od planiranog. Izvršeno je više od planiranog iz razloga izvršavanja iz prihoda za posebne namjene koji su preneseni iz 2009. godine. Realizacija navedenog kapitalnog projekta nastavlja se i u 2011. godini. Za izvršenje programa potrebno je osigurati značajna proračunska sredstva u narednom razdoblju kako bi se izvršila popuna strateških robnih zaliha sukladno Bilanci strateških robnih zaliha.

K561022 DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 616 izvršenje/plan

K561022-DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA

1.000.000

6.160.282

Opis aktivnosti / projekta Navedeni kapitalni projekt odnosi se na izgradnju kondicioniranog skladišta državnih robnih zaliha. Sukladno članku 18. Zakona o strateškim robnim zalihama robne zalihe skladište se u skladištima u vlasništvu države i u skladištima uzetim u zakup. Navedeni projekt ostvaren je u 616%-tnom iznosu iz razloga realizacije iz prihoda za posebne namjene koji su preneseni iz 2009. godine.

05020 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Uvod
Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dio su rashoda Državnog proračuna Republike Hrvatske. Sva plaćanja, odnosno odljevi, ali i priljevi izvršavaju se preko jedinstvenog računa državne riznice. Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu planirani su u svoti od 35.586.704.160 kn, a izvršeni u svoti od 35.417.010.567 kn, što iznosi 99,52% planiranih rashoda.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

05020-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 1264-MIROVINE MIROVINSKA PRIMANJA I

35.586.704.160

35.417.010.567

35.081.610.000

34.919.977.029

100

1266-OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE

10.000.000

9.186.678

92

249

KATEGORIJE OSIGURANIKA 1493ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM 495.094.160 I 487.846.861 99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1264 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1264-MIROVINE MIROVINSKA PRIMANJA

I

35.081.610.000

34.919.977.029

Opis programa
Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovu osiguranja, rashode za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima s uključenim naknadama za isplatu mirovina. Program se sastoji od 16 aktivnosti od čega se jedna odnosi na naknade za isplatu mirovina, a ostalih 15 aktivnosti na mirovine i mirovinska primanja ostvarene pod povoljnijim uvjetima i posebnim propisima, na mirovine ostvarene prema općim propisima, odnosno ostvarene na temelju osiguranja.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07. 35/08., i 121/10.), Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima ("Narodne novine", broj 127/00.), Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 79/07.) i drugi posebni propisi prema kojima se prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju pod povoljnijim uvjetima i to: Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika ("Narodne novine", br. 34/95., 164/98. i 109/01.), Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ("Narodne novine", br. 128/99., 16/01., 16/01., 22/02. i 41/08.), Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru ("Narodne novine", br. 55/00., 107/01. i 86/09.), Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 174/04., 92/05. i 107/07.), Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne novine", br. 34/91., 43/96. i 150/02.), Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine", broj 79/07.), Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 71/10.), Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke ("Narodne novine", broj 94/09.), te međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju koje je R. Hrvatska sklopila s drugim državama ili preuzela, npr. Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na

250

području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji (HVO), i dr. Cilj 1. Redovita i ažurna isplata mirovina i mirovinskih primanja Opis cilja Program Mirovine i mirovinska primanja izvršen je u svoti od 34.919.977.029 kn, a sastoji se od rashoda za mirovine i mirovinska primanja koji su izvršeni u svoti od 34.802.302.689 kn i naknada za isplatu mirovina u svoti od 117.674.339 kn. Prema Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke ("Narodne novine", br. 94/09.) određena je obustava usklađivanja mirovina prema ZOMO-u u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010.

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A688046-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA STAROSNE MIROVINE

17.083.100.000

17.029.490.030

Opis aktivnosti / projekta U programu P1264 Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja - starosne mirovine i čini 49% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. Za 2010. godinu na toj aktivnosti planirana su sredstva u svoti od 17.083.100.000 kn, a izvršena su u svoti od 17.029.490.030 kn i ne odstupaju od planiranih veličina.

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A688047-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA INVALIDSKE MIROVINE

5.871.210.000

5.842.079.897

Opis aktivnosti / projekta U programu P1264 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja - invalidske mirovine koja čini 17% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. Za 2010. godinu na toj aktivnosti planirana su sredstva u svoti od 5.871.210.000 kn a izvršena su u svoti od 5.842.079.897 kn i ne odstupaju od planiranih veličina.

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

251

(%) A753010-MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA 5.050.000.000 5.009.933.580 99

Opis aktivnosti / projekta U programu P1264 Mirovine i mirovinska primanja na aktivnosti A753010 Mirovine hrvatskih branitelja za 2010. godinu planirana su sredstva u svoti od 5.050.000.000 kn a izvršena su u okviru planiranih veličina i to u svoti od 5.009.933.580 kn. Udio rashoda za isplatu mirovina hrvatskih branitelja u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja iznosio je 15%.

1266 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 92 izvršenje/plan

1266-OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA

10.000.000

9.186.678

Opis programa
Programom su planirana sredstva za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07. i 35/08., i 121/10.) i Zakon o doprinosima ("Narodne novine", br. 84/08., 152/08. i 94/09.). Cilj 1. Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika Opis cilja Osnovni cilj je osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika: za roditelje koji obavljaju roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta, a nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi prema članku 15. Zakona o mirovinskom osiguranju; za korisnike invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema članku 25. stavak 6. Zakona o mirovinskom osiguranju; za osiguranike invalidne osobe prema članku 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s

252

povećanim trajanjem, te za osiguranike koji ostvaruju pravo na naknadu plaće s osnove profesionalne rehabilitacije.

A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 92 izvršenje/plan

A688025OSIGURANJE SREDSTAVA DOPRINOSE TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA

10.000.000 ZA NA

9.186.678

ZA

Opis aktivnosti / projekta Sredstva za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika planirana su u svoti od 10.000.000 kn, a izvršena su u svoti od 9.186.678 kn ili 91,87% planiranih.

1493 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

1493ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM

495.094.160 I

487.846.861

Opis programa
Obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova u cilju nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama. Program se odnosi na rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode) i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za ovaj program ostvareni su u iznosu od 487.846.861 kn.

Zakonske i druge pravne osnove
Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", broj 163/98. i 86/03.) Cilj 1. Obavljanje stručnih, pravnih, administrativnih i drugih poslova vezanih uz provedbu mirovinskog osiguranja Opis cilja

253

Osnovni cilj ovog programa je obavljanje stručnih, pravnih, administrativnih i drugih poslova vezanih uz provedbu mirovinskog osiguranja koji se obavljaju preko sljedećih ustrojstvenih jedinica: Središnje službe u Zagrebu, 19 područnih službi i 91 ispostave.

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

A688026ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM

460.155.160 I

455.416.908

Opis aktivnosti / projekta U okviru programa P1493 Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom. Za 2010. godinu na toj aktivnosti planirana su sredstva u svoti od 460.155.160 kn a izvršena su u svoti od 455.416.908 kn što ne odstupa od planiranih veličina. Aktivnost se sastoji od rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene sadrže plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Svi navedeni rashodi izvršeni su u okviru planiranih veličina.

05025 Hrvatski zavod za zapošljavanje
Uvod
Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao izvanproračunski korisnik državnog proračuna, svoje financijsko i računovodstveno poslovanje temelji na odredbama Zakona o proračunu i drugih provedbenih akata proračunskog računovodstva u cilju osiguranja financijskih sredstava za provođenje aktivnosti Zavoda propisanih Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Statutom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugim provedbenim aktima koji propisuju poslovanje Zavoda. U 2010. godini planirani su ukupni prihodi Zavoda u iznosu od 2.042.215.348 kuna, od čega 1.955.991.903 kune iz sredstava Državnog proračuna, odnosno 86.223.445 kuna iz sredstava pomoći međunarodnih organizacija, odnosno iz sredstava pretpristupnih fondova Europske unije.

U razdoblju od siječnja do prosinca 2010. godine prihodi iz Državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 1.899.234.680 kuna, odnosno 97,1% u odnosu na planirane, dok su prihodi od pomoći međunarodnih organizacija ostvareni u iznosu od 25.684.682 kune, odnosno 29,79% u odnosu na planirane. Pored navedenih, u 2010. godini ostvareni su prihodi od pomoći iz županijskih i gradskih proračuna i donacija od pravnih subjekata u ukupnom iznosu od 392.698 kuna, za sufinanciranje rashoda sajmova poslova održanih po područnim službama Zavoda, te ostali prihodi u iznosu od 22.799 kuna. Ovi prihodi nisu planirani, a izvršavani su također temeljem odredbi čl. 50. Zakona o proračunu.

254

Odstupanje u izvršenju u odnosu na planirani iznos za prihode od pomoći od međunarodnih organizacija uslijedilo je iz razloga što: prihodi za financiranje projekata iz programa IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ nisu ostvareni u planiranom iznosu zbog vremenskog pomaka u izvršavanju rashoda samog programa; prihodi za financiranje projekta „Centar tržišta rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje“ su ostvareni u iznosu manjem od planiranog također zbog vremenskog pomaka u izvršavanju rashoda samog projekta; dok sredstva za financiranje projekta „Različita iskustva – Nova rješenja (DENS)“ nisu planirana, a izvršavana su temeljem odredbi čl. 50. Zakona o proračunu kojim je utvrđeno da se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava. Prihodi za financiranje projekta „Priprema Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za EURES“ ostvareni su sukladno planiranom iznosu. Ukupni ostvareni rashodi u 2010. godini iznosili su 1.922.278.404 kuna, ili 5,87% manje od planiranih sredstava, odnosno 24,53% više u odnosu na prethodnu godinu.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 94 izvršenje/plan

05025-Hrvatski zavod za zapošljavanje 1257-ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI 1269-PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE 1430-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH 1671-AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJU

2.042.215.348

1.922.278.405

192.506.171

189.658.500

99

101.173.371

26.826.267

27

1.547.256.000

1.505.388.828

97

201.279.806 U

200.404.809

100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1257 ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

1257ADMINISTRATIVNI UPRAVNI POSLOVI

192.506.171 I

189.658.500

255

Opis programa
Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova osnovana Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. U okviru svoje djelatnosti Zavod obavlja poslove praćenja, analiziranja i istraživanja gospodarskih, socijalnih i drugih kretanja, zaposlenosti, zapošljavanja i nezaposlenosti, te njihove međusobne utjecaje; vodi evidencije o nezaposlenim osobama, posreduje pri zapošljavanju; provodi aktivnu politiku zapošljavanja; rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti i obavlja mnoge druge poslove. Obzirom na stalnu opredijeljenost unaprjeđenju usluga koje Zavod pruža svojim korisnicima, prvenstveno nezaposlenim osobama i poslodavcima, ali i drugim institucijama u okruženju, Zavod ulaže u tehnološki razvoj te organizaciju i dizajn poslovnih procesa, u kontinuirano obrazovanje svojih zaposlenika u cilju razvoja i unapređenja njihovih kompetencija.

Zakonske i druge pravne osnove
• Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08 i 94/09, 121/10); • Statut Hrvatskog zavoda za zapošljavanje („Narodne novine broj 49/09); • Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta s koeficijentom složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje; • Pravilnik o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanju Cilj 1. Jačanje ljudskog potencijala i administrativnih kapaciteta Zavoda Opis cilja U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u proteklo vrijeme intenzivno se radi na uspostavljanju sustava rada s poslodavcima i nezaposlenim osobama te drugim dionicima na tržištu rada. Provode se različiti međunarodni projekti na nacionalnoj i lokalnoj razini, razvijaju novi oblici rada i kreiraju novi poslovni procesi. Razvoj institucije postiže se unapređenjem znanja i vještina radnika Zavoda, a jednako tako i kontinuiranim razvojem informatičke podrške poslovnim procesima jer to osigurava bolju uspješnost u radu ali i nove kanale pružanja usluga klijentima. Sukladno svojoj opredijeljenosti na stalni razvoj usluga prema potrebama klijenata, razvoj znanja, vještina i sposobnosti svojih radnika, te promicanje partnerskih odnosa s drugim dionicima na tržištu rada Zavod je u 2010. godini ostvario svoju misiju i strateške ciljeva kroz aktivnosti praćene indikatorima mjerenja učinkovitosti sukladno godišnjim operativnim ciljevima.

1269 PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 27 izvršenje/plan

1269-PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

101.173.371

26.826.267

256

Opis programa
Priprema za zapošljavanje i samozapošljavanje obuhvaća profesionalno usmjeravanje, upoznavanje metoda i tehnika aktivnog traženja posla, obrazovanje za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju. Profesionalnim usmjeravanje pruža se pomoć djeci, mladeži, nezaposlenim, zaposlenim i drugim osobama pri izboru zvanja i zanimanja. Profesionalno usmjeravanje ostvaruje se informiranjem, savjetovanje, i praćenjem profesionalnog razvoja navedenih osoba, a aktivnosti koje Zavod provodi u tu svrhu odnose se na izradu različitog informativnog materijala, te upotrebu različitog psihodijagnostičkog instrumentarija. Pored navedenog, u okviru programa Priprema za zapošljavanje i samozapošljavanje osiguravaju se sredstva za provedbu IV komponente IPA programa „Razvoj ljudskih potencijala“ za koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje provedbeno tijelo, te sredstva za projekte u kojima se Zavod javlja kao korisnik. Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti. Analiza stanja izrađena tijekom pripreme Operativnog programa ukazala je na potrebu intenzivnog rada sa skupinama koje su pogođene visokom nezaposlenošću, usklađivanje obrazovnih programa s potrebama na tržištu rada i promicanje načela cjeloživotnog učenja, kao i na potrebu provedbe posebnih mjera za osobe koje zbog socijalne isključenosti imaju otežan pristup tržištu rada. Sredstva za realizaciju ovog programa ostvarena su u niskom postotku u odnosu na planirani iznos i to u dijelu koji se odnosi na realizaciju Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“. Odstupanje ostvarenog u odnosu na planirani iznos uslijedilo je zbog kašnjenja u dostavi izvještaja i zahtjeva za plaćanje od strane ugovaratelja, obustave i ponavljanja natječajnog postupka te zbog produžetka procedure ocjenjivanja projektnih prijedloga.

Zakonske i druge pravne osnove
• Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08, 94/09, 121/10); Cilj 1. Povećanje aktivnosti teže zapošljivih osoba Opis cilja Priprema za zapošljavanje koju provodi Zavod temelji se na načelima cjeloživotnog učenja, uključujući značaj ranih intervencija te unapređenje kompetencija za upravljanje profesionalnim razvojem. U kontekstu globalne krize Zavod je u 2010. godini poseban naglasak stavljao na aktivnosti pripreme za zapošljavanje koje uključuju procjenu i razvoj kompetencija, usluge profesionalnog usmjeravanja i selekcije te razvoj usluga u profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i drugim faktorima otežane zapošljivosti. Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja odnosile su se na različite oblike profesionalnog informiranja i savjetovanja s nezaposlenima i drugim ciljanim skupinama, uključujući preventivno djelovanje i rad s učenicima kod odabira odgovarajućeg obrazovnog programa. Aktivnostima profesionalnog informiranja i savjetovanja u 2010. godini ukupno je obuhvaćeno 39.470 učenika završnih razreda osnovne i srednje škole, što čini 42% ukupne populacije učenika završnih razreda; obavljeno je savjetovanja poslodavaca u području upravljanja ljudskim resursima, dok je u cilju djelovanja na obrazovnu politiku sukladno potrebama tržišta rada obrađeno 57.367 anketa o profesionalnim namjerama učenika čiji su rezultati prezentirani partnerima i dionicima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

257

Uslugama profesionalnog psihologijskog savjetovanja i procjene radne sposobnosti koje uključuje uporabu psihodijagnostičkog instrumentarija i mišljenje specijaliste medicine rada obuhvaćeno je 7.603 osobe za koje je procijenjeno da imaju osobito izražene teškoće (re)integracije na tržište rada. U cilju poboljšanja vještina aktivnog traženja posla organizirano je 3.679 različitih vrsta radionica u koje su bile uključene 33.633 osoba što je za 21% više nego u prethodnoj godini. Također, provedeno je ukupno 1.135 psihologijskih profesionalnih selekcija kojima je obuhvaćeno 11.508 kandidata.

1430 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 97 izvršenje/plan

1430-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH

1.547.256.000

1.505.388.828

Opis programa
Nezaposlene osobe ostvaruju prava za vrijeme nezaposlenosti i to: novčanu naknadu, mirovinsko osiguranje, novčanu pomoć i naknadu troškova tijekom obrazovanja te jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova. Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba pod uvjetom da je u toku prestanka radnog odnosa imala 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, te da joj radni odnos nije prestao njezinom krivnjom ili sporazumom. Pravo na mirovinsko osiguranje ima nezaposlena osoba koja je ostvarila novčanu naknadu i koje ispunjava uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, ali joj nedostaje najviše 5 godina mirovinskog staža do ispunjenja uvjeta za istu mirovinu, kao i nezaposlena žena koja je u trenutku prestanka radnog odnosa imala dijete koje nije navršilo godinu dana života.

Nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje ima pravo na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i pravo na troškove prijevoza, udžbenika, zaštitne odjeće i sl. Ukoliko Zavod nije bio u mogućnosti nezaposlenoj osobi osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta, a koja je sama ili posredovanjem Zavoda našla zaposlenje izvan mjesta prebivališta, ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć, te na naknadu putnih i selidbenih troškova.

Zakonske i druge pravne osnove
• Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08, 94/09, 121/10); • Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09);

258

• Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07, 35/08); • Odluka o isplati novčane naknade u jednokratnom iznosu („Narodne novine“ broj 32/09); • Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova („Narodne novine“ broj 74/09). Cilj 1. Socijalna sigurnost nezaposlenih osoba Opis cilja Nezaposlene osobe kojima radni odnos nije prestao njihovom krivnjom ili sporazumno, a imale su u posljednja 24 mjeseca najmanje 9 mjeseci radnog staža, utvrđuje se pravo na novčanu naknadu. Visina novčane naknade vezana je uz prethodno ostvarene plaće, a smanjuje se s dužinom razdoblja njenog korištenja. Viša naknada u prvoj godini nezaposlenosti štiti nezaposlenu osobu od siromaštva i omogućuje joj duži period za podizanje stupnja svoje zapošljivosti, dok se njenim smanjivanjem u sljedećem periodu nastoji destimulirati dugotrajna nezaposlenost.U 2010. godini u Zavodu je bilo evidentirano prosječno mjesečno 78.439 korisnika novčane naknade, tj. 25,94% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Novčanu pomoć radi obrazovanja koristilo je 5.101 osoba, pravo na naknadu putnih i selidbenih troškova 6.417 osoba, dok su jednokratnu novčanu pomoć ostvarilo 59 osoba.

1671 AKTIVNA POLITIKA U ZAPOŠLJAVANJU
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1671-AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJU

201.279.806 U

200.404.809

Opis programa
Hrvatski zavod za zapošljavanje, uz druge nadležne pravne osobe provodi mjere za poticanje zapošljavanja, u cilju unapređenja zapošljavanja, razvijanja poduzetništva, poticanja prilagodljivosti poslodavaca i radnika uvjetima na tržištu rada, kao i poticanju istih uvjeta pri zapošljavanju žena i muškaraca, a na temelju godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. godinu, prema kojem je Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio mjere usmjerene na zapošljavanje i obrazovanje dugotrajno nazaposlenih osoba, mladih osoba bez radnog iskustva, osoba starije radne dobi, te osoba s nižom razinom obrazovanja, odnosno osoba koje su prekinule školovanje radi stjecanja dodatnih znanja i vještina traženih na tržištu rada. Nadalje, dio operativnih mjera odnosio se na promoviranje integracije i borbe protiv diskriminacije osoba koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada (osobe s invalidnošću, osobe o otežanim faktorom zapošljivosti, nezaposleni samohrani roditelji malodobne djece i sl.) i to mjerama sufinanciranja zapošljavanja i uključivanja u programe javnih radova koje provode jedinice lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove
• Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08, 94/09, 121/10);

259

• Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. godinu • Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005 – 2015. Cilj 1. Razvijenije, konkurentnije i fleksibilnije tržište rada Opis cilja Konkurentno tržište rada moguće je ostvariti povećanjem sudjelovanja na tržištu rada, nezaposlenih, neaktivnih ili osoba koje su dugo izvan svijeta rada, jačanjem njihovih kompetencija te stručnih znanja i vještina potrebnih gospodarstvu. Pored toga, potrebno je omogućiti lakši pristup tržištu rada teško zapošljivim osobama. To se postiže sufinanciranim zapošljavanjem teško zapošljivih osoba, zapošljavanjem najugroženijih osoba na tržištu rada u društveno korisnim poslovima, obrazovanjem za stjecanje novih zanimanja ili novih vještina te poticanjem prostorne i profesionalne mobilnosti, odnosno mjerama aktivne politike zapošljavanja koje je Zavod provodio u 2010. godini. Mjerama za poticanje zapošljavanja u 2010. godini obuhvaćeno je 13.088 osoba iz evidencije nezaposlenih, od čega 6.468 žena, a pritom su 2.139 osoba zaposlene uz pomoć potpora za zapošljavanje, 614 osoba je uključeno u obrazovanje za poznatog poslodavca, 284 samozaposlene, 4.566 osoba uključeno u obrazovanje prema potrebama tržišta rada, 448 osoba uključeno u stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i 5.037 osoba zaposleno kroz program Javnog rada. Rashodi ovih mjera iskazani su unutar aktivnosti A689023 Aktivna politika zapošljavanja. U 2010. godini Zavod je provodio i mjere priprema za zapošljavanje i samozapošljavanje te sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih osoba romske nacionalnosti, sukladno Nacionalnom programu za Rome i Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005 – 2015 (aktivnost A689027 Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma) u provedbu kojeg je uključeno 304 osobe romske nacionalne manjine iz evidencije nazaposlenih osoba, od čega su 272 osobe zaposlene, dok ih je 32 uključeno u programe obrazovanja.

05030 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Uvod
Planirana sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2010. godini (u daljnjem tekstu:Fond) u Državnom proračunu bila su u iznosu 69.335.725,00 kuna a doznačena sredstva od Državnog proračuna bila su 67.987.186,11 kuna što je 98,06 % od planiranih. Odstupanja u izvršenju uglavnom se odnose na plaće zaposlenika,materijalne rashode i nešto manjim dijelom na poštanske troškove vezano uz isplatu naknada do zaposlenja. Rashode poslovanja u 2010. godini Fond je sveo u okvire raspoloživih financijskih sredstava.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

05030-Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

69.335.725

67.987.186

260

1494PROFESIONALNA REHABILITACIJA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA INVALIDITETOM

69.335.725 I S

67.987.186

98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1494 PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

1494PROFESIONALNA REHABILITACIJA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA INVALIDITETOM

69.335.725 I S

67.987.186

Opis programa
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. 116/2003 i 48/2004). Fondom upravlja Upravno vijeće od 9 članova koje imenuje i razrješava Vlada RH. Upravno vijeće donijelo je Statut Fonda na koji je suglasnost dala Vlada RH (N.N. 116/04), te izmjene i dopune Statuta na koje je suglasnost dala Vlada RH (N.N. 71/05,91/06,57/08 i 12/09). Djelatnost Fonda je provođenje politike razvitka i unapređenja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom,financiranje ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i radnih centara te isplata novčanih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Na dan 31. prosinca 2010. godine ukupno je u Fondu bilo 14 zaposlenika. Voditelj Fonda je ravnatelj, kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske, kojoj je za svoj rad izravno odgovoran.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invalititetom ( „Narodne novine“ br.143/02 i 33/05 ) , - Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“ br. 08/08, 20/09 ,96/09 i 44/2010 ) - Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi(NN 79/07) Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada Opis cilja

261

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantiranih Ustavom, i onemogućavanje vršenja tog prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. U uvjetima koji vladaju na hrvatskom tržištu rada, povećane ponude i smanjene potražnje radne snage, osobe s invaliditetom imaju velike teškoće u konkuriranju za slobodna radna mjesta. Proces zapošljavanja je izrazito kompetitivan, te je mjere osiguranja konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada potrebno poduzimati od trenutka stjecanja invaliditeta. Za uspješno ostvarenje toga cilja potrebno je koordinirano djelovanje svih dijelova društva, različitih sustava (sustava obrazovanja, sustava zdravstvenog i socijalnog osiguranja, sustava zapošljavanja), institucija, udruga i pojedinaca koji djeluju na tržištu rada. Nadalje, ne prepoznaju se još uvijek mogućnosti koje se otvaraju zapošljavanjem osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, od kojih je najinteresantnija za poslodavce ekonomska isplativost, kako od rada samih osoba s invaliditetom, tako i od poticaja koje poslodavci za njihovo zapošljavanje ostvaruju putem Fonda. Fond kroz svoje aktivnosti kontinuirano radi na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uljučivanje osoba s invaliditetom na tržište rada. Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom cilj je zapošljavanje osoba s invaliditetom prvenstveno na otvorenom tržištu rada, temeljeno na kompetencijama osoba s invaliditetom. U situacijama kada se osobe s invaliditetom zbog svoje težine invaliditeta ne mogu uključiti na otvoreno tržište rada, Fond potiče zapošljavanje u posebnim uvjetima.

A741003 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 85 izvršenje/plan

A741003ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

4.309.157

3.659.164

Opis aktivnosti / projekta Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 1.801.841,42 kuna odnosno 84,01 %. U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za zaposlene iznosi 2,65 %. Rashodi za zaposlene izvršeni su skoro za 16,0 % manje od planiranih, jer se tijekom 2010. godine nije realiziralo planirano zapošljavanje novih djelatnika. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, na rashode za plaće za redovan i prekovremeni rad(zajedno s doprinosima) odnosi se 1.773.591,32 kuna, te na ostale rashode za zaposlene iznos od 28.250,00 kuna.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.857.322,22 kune odnosno 85,81% u odnosu na plan. U ukupno izvršenom proračunu udio materijalnih rashoda iznosi 2,73 %.Materijalni

262

rashodi izvršeni su za 14,19% manje od planiranih zbog poduzetih mjera racionalizacije i štednje. Sredstva su se utrošila na način da je : 73.371,03 kn. utrošeno na ime energije, 68.717,83 kn za plaćanje usluga telefona,pošte i prijevoza, 32.831,64 kn za nabavu sitnog inventara i auto guma , 58.739,84 kn za kupnju uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Za stručna usavršavanja zaposlenih ukupno je u 2010. god. utrošeno 16.741,97 kn, za službena putovanja 36.061,51 kn, dok je za usluge tekućeg investicijskog održavanja isplaćeno ukupno 63.513,46 kn. Među najvećim troškovima u ovoj grupi rashoda su sredstva namijenjena za intelektualne i osobne usluge koja su iznosila 309.334,20 kn,i najvećim dijelom su korištena za pokriće troškova stručnog skupa u Zadru(Osobe s invaliditetom na tržištu rada), i sufinanciranje troškova hrvatskog štanda na Sajmu zaštitnih radionica u Nurnbergu te manjim dijelom za izradu projektne dokumentacije za uređenje prostora u Hebrangovoj ulici koji je dodijeljen Fondu kao novi poslovni prostor.Za zakupnine i najamnine utrošena su ukupna sredstva od 574.962,81 kn u okviru kojih su najvećim dijelom sredstva za najam prostora u kojem djeluje Fond te leasing službenih vozila(2). Za plaćanje komunalnih usluga kao što su grijanje,čišćenje,odvodnja,voda i slično utrošeno je 121.193,90 kuna, a za reprezentaciju 24.116,16 kuna. Iznos od 400,00 kuna potrošen je za članarine, a 14.529,02 kune za premije osiguranja spomenutih vozila na leasing dok je za usluge promidžbe i informiranja odnosno za kupnju dnevnog tiska utrošeno 65.052,14 kune. Iznos od 13.833,22 kuna utrošen je za ostale usluge i to najvećim dijelom za grafičke usluge strojno pranje tepiha,registraciju vozila,servis vatrogasnih aparata te parking karti za službena vozila.Nadalje,13.180,68 kuna utrošeno je za računalne usluge,16.400,00 za zdravstvene usluge(pregledi zaposlenika),3.821,51 kunu za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje a 834,69 kuna za financijske rashode te 49,01 kuna za zatezne kamate.Za naknade članovima Upravnog vijeća Fonda u 2010. godini utrošeno je 291.744,96 kuna.

A741005 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 92 izvršenje/plan

A741005FINANCIRANJE SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE ZAPOŠLJAVANJE OSOBA INVALIDITETOM

834.339 I

765.324

I S

Opis aktivnosti / projekta Cilj ove aktivnosti je stvoriti kriterije za financiranje budućih radnih centara, u kojima bi se profesionalno rehabilitirale i osposobljavale osobe s invaliditetom za rad na otvorenom tržištu rada ili zaštitnim uvjetima. Kako bi se to postiglo, potrebno je unaprijediti sustav profesionalne rehabilitacije, na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, te kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija i osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada, te bržu prilagodljivost potrebama tržišta rada.

263

A741006 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A741006-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

46.407.294

46.276.640

Opis aktivnosti / projekta Poslodavci koji su zapošljavali osobu s invaliditetom ali i osobe koje se samozapošljavaju imaju pravo na poticaje shodno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom . Za navedene namijene u 2010. god. Fond je isplatio 46.276.640,42 kn, u kojem iznosu je sadržan i dio prenijetih obveza iz 2009. godine od 7.450.102,33 kn. Izvršeni rashodi od 46.276.640,42 kuna su 99,72% planiranih sredstava. Isplaćeni poticaji u 2010. godini po pojedinim namjenama bili su: 1.) 21.780.662,43 kuna ili 47,07% za povrat doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i zapošljavanje poslodavcima (420 poslodavaca) kod kojih je bilo zaposleno 3.226 invalidnih osoba, 2.) 3.829.485,16 kuna ili 8,27% za prilagodbu ranih mjesta osobama s invaliditetom kod 18 poslodavca, 3.) 6.409.997,05 kuna ili 13,85% za smanjeni radni učinak osoba s invaliditetom zaposlenih kod 102 poslodavca, 4.) 7.031.102,82 kuna ili 15,19% za sufinanciranje osobnog asistenta osobe s invaliditetom za kojim ima potrebu 118 poslodavaca, 5.) 243.116,11 kuna ili 0,52% za subvencioniranje kamata na kreditna sredstva namijenjena kupnji opreme, alata i pribora potrebnog za samozapošljavanje, odnosno zapošljavanje osobe s invaliditetom, koje su koristila 3 poslodavca,

6.) 92.787,95 kuna ili 0,2% za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom, za koje je iskazalo potrebu 4 poslodavaca,

7.) 379.486,90 kuna ili 082% za sufinanciranje troškova radnog terapeuta osobe s invaliditetom koji poticaj je koristilo 45 poslodavaca te 8.) 6.510.002,00 kuna ili 14,6% za održavanje zaposlenosti u zaštitnim radionicama,ali temeljem Odluke Upravnog vijeća Fonda, za 7 poslodavca.

264

U ukupno izvršenom proračunu Fonda udio ovih rashoda iznosi 68,06%. Isplata novčanih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jedna je od aktivnosti Fonda, a koristi se za novo zapošljavanje i održavanje zaposlenosti. Dosadašnja iskustva su pokazala da se svake godine sve veći broj poslodavaca uključuje u ovu vrstu poticaja, te time pomaže očuvanju zaposlenosti osoba s invaliditetom i novom zapošljavanju. Kvalitetnom politikom dodjele državnih poticaja moguće je povećati zapošljavanje osoba s invaliditetom i održati postojeću zaposlenost. Cilj ove aktivnosti dio je aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada.

A741007 OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

A741007OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD

15.718.520

15.366.221

Opis aktivnosti / projekta Fond je u 2010. godini imao izvršene rashode na ovoj aktivnosti u iznosu od 14.652.518,24 kune ili 98,23% planiranih sredstava. Naknadu je shodno rješenjima centara za socijalnu skrb prosječno mjesečno koristilo 3.488 korisnika. U ukupno izvršenom proračunu Fonda udio ovih rashoda u 2010. godini bio je 22,6%. U 2009. godini za ovu namjenu od strane Fonda utrošeno je 14.261.875,00 kuna, uz napomenu da su se naknade počele iz Fonda isplaćivati od listopada 2007. godine.Do tada su se naknade isplaćivale iz sredstava Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Cilj ove aktivnosti je redovito i pravovremeno isplaćivanje naknade nezaposlenim osobama s invaliditetom, kojima je u čestom broju slučajeva ovo jedini prihod. Temeljem rješenja centra za socijalnu skrb Fond isplaćuje mjesečnu naknadu.

K741004 OPREMANJE FONDA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 93 izvršenje/plan

K741004OPREMANJE FONDA

2.066.415

1.919.837

Opis aktivnosti / projekta Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2010. godini izvršeni su u iznosu 1.919.836,59 kuna. U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 2,82 %. Izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 7,10 % od planiranih. Najvećim dijelom odnosno 99,47 %, izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu računalnog programa I faze informatizacije Fonda zatim a

265

preostala utrošena sredstva u iznosu od 10.153,40 kuna odnose se na uredsku opremu i namještaj. Cilj ove aktivnosti je jačanje kapaciteta Fonda.Ukoliko želimo ostvariti sve posebne ciljeve, koji prethode ostvarenju općeg cilj , a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta u Fondu, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesom, koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

05045 Središnji registar osiguranika
Uvod
Središnji registar osiguranika (dalje: REGOS) osnovan je Uredbom o osnivanju Središnjeg registra osiguranika («Narodne novine», broj 101/99). REGOS je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća regulatorna, stručna, administrativna i tehnološko-tehnička potpora reformiranom sustavu mirovinskog osiguranja i s njim povezanim sustavom prikupljanja podataka po osiguranicima. U dijelu poslova vezanih uz vođenje Registra osiguranika (dalje: Registar) te u donošenju provedbenih propisa, REGOS ima javne ovlasti. Osnovni poslovni proces u REGOS-u je proces prijave, novčanog tijeka i vođenja osobnih računa i Registra, a uključuje zaprimanje i obradu prijava osiguranika u II. stup mirovinskog osiguranja, povezivanje podataka s uplatama, vođenje Registra temeljem prikupljenih podataka s Obrasca RS i Obrasca R-Sm i izdavanje Potvrde, prikupljanje i raspored sredstava po osobnim računima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, pružanje informacija osiguranicima o stanju na osobnom računu putem Interneta i izdavanja potvrda na šalteru te zatvaranje osobnih računa i prijenos u mirovinsko osiguravajuće društvo, HZMO ili nasljedicima.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

05045-Središnji registar osiguranika 1045-MIROVINSKA REFORMA

99.138.491

98.080.568

99.138.491

98.080.568

99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1045 MIROVINSKA REFORMA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

1045-MIROVINSKA REFORMA

99.138.491

98.080.568

266

Opis programa
Sve aktivnosti koje obavlja REGOS dio su programa Mirovinska reforma – Socijalna skrb i mirovine nositelj kojeg je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Politika i reforma sustava mirovinskog osiguranja, kao jedne vrste osiguranja iz sustava socijalne zaštite, uvjetovana je nepovoljnim omjerom aktivnih osiguranika i umirovljenika, zbog čega treba poticati osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje i aktivaciju radnog stanovništva da preuzima osobno brigu i odgovornost za primanja nakon umirovljenja. Mirovinski sustav je također sastavni element sustava socijalne sigurnosti kojem je osnovni cilj osiguranje rizika za slučaj starosti, invalidnosti i smrti, ostvarivanje socijalne pravde i socijalne solidarnosti nužne za razvoj društva. Cilj daljnjeg razvoja mirovinskog sustava je postizanje financijske i socijalne održivosti sustava, kao i postizanje te održavanje ravnoteže između razine mirovina ostvarenih samo u sustavu generacijske solidarnosti i razine mirovina ostvarenih u dva stupa mirovinskog osiguranja. Opći cilj REGOS-a je razvijanje i održavanje sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje odgovarajućim procesima, uz osiguranje dugoročne održivosti sustava te daljnji razvoj poslovnih procesa u registru kako bi postao prepoznatljivo mjesto za prikupljanje, obradu i razmjenu podataka. Ovaj opći cilj povezan je s Općim ciljem br. 6. Jačanje socijalne pravednosti i Posebnim ciljem 6.5. Razvijanje održivog sustava mirovinskog osiguranja utvrđenim Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012.

Zakonske i druge pravne osnove
Osnovni normativni akti koji uređuju djelokrug rada REGOS-a su: Uredba: Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika ( Narodne novine , broj: 101/99). Zakoni: Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te provedbeni propisi doneseni temeljem navedenog Zakona ( Narodne novine , broj: 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 (čl.23. i 25. toč. 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga), 140/05 i 71/07), Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja ( Narodne novine broj: 177/04), Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje te provedbeni propisi doneseni temeljem navedenog Zakona ( Narodne novine , broj: 106/99, 63/00 (čl.23. i 25. toč. 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga), 140/05 i 107/07). Pravilnici: Pravilnik o Obrascu R-Sm ( Narodne novine , broj: 38/05, 42/05, 64/05. 73/05, 116/06, 135/06 i 126/07), Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika ( Narodne novine , broj: 38/05 i 135/06), Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje ( Narodne novine , broj: 1/05), Pravilnik o izboru osiguravajućeg društva i postupku zatvaranja osobnog računa ( Narodne novine broj: 126/07). Cilj 1. Cilj je pravodobno i točno prosljeđivanje i evidentiranje prikupljenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na osobnim računima osiguranika u obveznim mirovinskim fondovima. Opis cilja Ovaj cilj se ostvaruje kroz: - Prijava i promjena obveznog mirovinskog fonda , - Prikupljanje i obrada podataka s Obrasca R-S/R-Sm, - Vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa. Prijava i promjena obveznog mirovinskog fonda Osiguranicima se omogućava nesmetan izbor obveznog mirovinskog fonda osobnom prijavom na šalterima REGOS-a, a one osiguranike koji u zakonskom roku nisu sami

267

odabrali obvezni mirovinski fond, REGOS će po službenoj dužnosti rasporediti u jedan od obveznih mirovinskih fondova. Svim članovima obveznih mirovinskih fondova omogućava se nesmetana promjena obveznog mirovinskog fonda na šalterima REGOS-a. Prikupljanje i obrada podataka s Obrasca R-S/R-Sm Prikupljanje i obrada podataka s Obrasca R-S/R-Sm ostvarivat će se kroz sljedeće aktivnosti: • zaprimanje Obrazaca R-S/R-Sm u papirnom obliku, na magnetnom nositelju ili elektronskim putem, • provjeru ispravnosti podataka na zaprimljenim Obrascima R-S/R-Sm, • povezivanje podataka iz Obrazaca R-S/R-Sm s podacima o uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa Vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa ostvarivat će se kroz sljedeće aktivnosti: • prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i obvezna mirovinska društva • prosljeđivanje uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, koje se u roku 8 radnih dana ne povežu s podacima iz Obrazaca R-S/R-Sm, na privremeni račun, • ispravak pogrešnih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, • administriranje privremenim računom, • preračunavanje povezanih doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje u obračunske jedinice, • knjiženje promjene stanja imovine na osobnim računima osiguranika, • zatvaranje osobnog računa osiguranika, • isplata sredstava sa zatvorenog osobnog računa osiguranika zakonskim primateljima (mirovinska osiguravajuća društva, HZMO i nasljednici), Cilj 2. Cilj je transparentnost sustava prikupljanja podataka u dijelu javnih davanja koji se odnosi na doprinose za mirovinska osiguranja i plaće. Opis cilja Ovaj cilj se ostvaruje kroz: Razmjena podataka s institucijama u okružju Izdavanje potvrda o podacima evidentiranim u registru Uvid u stanje i promet na osobnom računu putem interneta.

268

Razmjena podataka s institucijama u okružju Na jednom mjestu u registru nalaze se svi podaci po osiguranicima vezani uz plaću i druge primitke te doprinose za mirovinska osiguranja. Elektronskom razmjenom podataka, institucijama u okružju, dostavljaju se obrađeni podaci iz registra koji su im potebiti za obavljanje djelatnosti iz njihovog djelokruga rada. REGOS preuzima od institucija u okružju podatke koji su mu potrebiti za obavljanje poslova iz svog djelokruga rada. Izdavanje potvrda o podacima evidentiranim u registru

Osiguranici iz Registra mogu dobiti potvrde koje imaju snagu javne isprave na temelju kojih ostvaruju prava (npr. prava iz radnog odnosa, dobivanje kredita i sl.) Na ovaj način osiguranici mogu tijekom godine dobiti podatke o osnovicama i iznosima doprinosa. Uvid u stanje i promet na osobnom računu putem interneta Osiguranici mogu putem interneta ostvariti uvid u stanje i promet na svom osobnom računu čime su dnevno informirani o iznosu proslijeđenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Cilj 3. Posebni cilj je razvoj i promicanje e-poslovanja s korisnicima usluga u širem okružju, uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava. Opis cilja Ovaj cilj se ostvaruje kroz: razvoj i promicanje usluge e-REGOS, razvoj elektronske razmjene podataka između institucija u okružju. Razvoj i promicanje usluge e-REGOS Uslugom e-REGOS omogućena je poduzetnicima i svim ostalim obveznicima koji imaju zaposlene radnike ili isplaćuju drugi dohodak predaja Obrasca R-Sm putem interneta uz pravodobno primanje informacija o uspješnosti predaje i točnosti predanih podataka. Potpuno je automatiziran proces komunikacije s obveznicima te obveznici mogu elektronskim putem u sklopu ove usluge preuzeti podatke o nepovezanim Obrascima RSm i uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te članstvu o obveznim mirovinskim fondovima. Razvoj elektronske razmjene podataka između institucija u okružju Razvoj razmjene podataka s institucijama u okružju korištenjem sustava za elektronsku razmjenu podataka uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava.

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

A539048ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE REGOS

10.483.225 I -

9.494.976

269

Opis aktivnosti / projekta Administracija i upravljanje – sredstva ove aktivnosti su namijenjena za rashode zaposlenika, materijalne i financijske rashode

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A772002-TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

88.233.258

88.223.328

Opis aktivnosti / projekta Najznačajnija aktivnosti je Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka, a obuhvaća : – Poslove vezani uz članstvo u obveznim mirovinskim fondovima – Poslove vezane uz Obrazac R-S/R-Sm – Poslove vezane uz uplate doprinosa – Poslove vođenja jedinstvenog računovodstva osobnih računa – Poslovi vezani uz ažuriranje matičnih baza podataka – Poslovi obveznog i statističkog izvješćivanja u sustavu i razmjene podataka s povezanim institucijama – Poslovi vezani uz reklamacije, povrate i ispravke – Poslovi vezani uz arhiviranje dokumentacije i podataka – Poslovi uvida u stanje i promet na osobnim računima osiguranika putem interneta. Poslovi iz mjerodavnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima Financijskom agencijom (FINA), Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT) i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO), a temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova Središnjeg registra osiguranika s navedenim partnerima.

K539301 INFORMATIZACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 52 izvršenje/plan

K539301INFORMATIZACIJA

92.996

48.760

Opis aktivnosti / projekta Informatizacija – sredstva ove aktivnosti namijenjena su za nabavu informatičkih alata i druge informatičke materijalne i nematerijalne imovine

270

K539302 OPREMANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 96 izvršenje/plan

K539302OPREMANJE

263.134

252.493

Opis aktivnosti / projekta Opremanje – sredstva ove aktivnosti namijenjena su za nabavu ostale materijalne imovine

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 93 izvršenje/plan

K772001-OBNOVA VOZNOG PARKA

65.878

61.011

Opis aktivnosti / projekta Obnova voznog parka – sredstva namjenjena za nabavku leasinga. auta putem operativnog

38743 Agencija za promicanje izvoza i ulaganja Uvod
U obavljanju djelatnosti promicanja izvoza Agencija za promicanje izvoza i ulaganja pružala je pomoć izvoznicima prilikom izvoza roba i usluga, obavještavala izvoznike o uvjetima izvoza te o pozivima na javne natječaje; organizirala obrazovanje izvoznika; davala potporu izvoznicima pri sudjelovanju na međunarodnim sajmovima; usklađivala aktivnosti gospodarske promocije i poticanja izvoza te promovirala i predstavljala interese hrvatskog gospodarstva u inozemstvu. U obavljanju poslova promicanja ulaganja Agencija pomagala je domaćim i stranim ulagačima prilikom odabira i realizacije projekata u RH kao i prilikom stjecanja dozvola za realizaciju ulagačkih projekata; obavještavala je ulagače o gospodarsko-pravnom sustavu RH; poticala razvoj povoljnog ulagačkog okruženja; organizirala susrete u zemlji i inozemstvu s ulagačima, te povezivala potencijalne ulagače s osobama zainteresiranim za ulaganja; izrađivala je publikacije, organizirala seminare i na druge načine promicala ulaganja u hrvatsko gospodarstvo; izrađivala je procjene isplativosti pojedinih ulaganja kao osnovu za korištenje poticajnih mjera za potrebe Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Agencija je također, inicirala mjere, davala preporuke i prijedloge nadležnim ministarstvima i Vladi RH za unapređenje gospodarskog okruženja i pravnog sustava s ciljem povećanja izvoza i ulaganja u hrvatsko gospodarstvo.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva preuzelo je poslove, zaposlene, opremu, prava i obveze Agencije te financijska sredstva potrebna za obavljanje preuzetih poslova. APIU prestao s radom 07.11.2010.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

271

(%) 38743-Agencija za promicanje izvoza i ulaganja 1878-PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA 13.086.679 11.887.528 91

13.086.679

11.887.528

91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1878 PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

1878-PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA

13.086.679

11.887.528

Opis programa
Agencija je djelovala kroz jedinstveni Program Promicanje izvoza i ulaganja, čiji su temeljni ciljevi unaprijeđenje investicijske i vanjskotrgovinske klime za razvoj gospodarstva u RH te jačanje međunarodne konkurentnosti i internacionalizacija hrvatskog gospodarstva. Program Promicanje izvoza i ulaganja provodio se kroz 6 aktivnosti 1 kapitalni projekt čije su zadaće promoviranje RH kao ulagačke destinacije i pružanje podrške izvozno orijentiranim ulagačkim projektima visoke dodane vrijednosti koji će omogućiti stvaranje novih radnih mjesta te pružati podršku izvozno orijentiranim gospodarskim subjektima u RH.

Zakonske i druge pravne osnove
Uredba o osnivanju Agencije za promicanje izvoza i ulaganja (Narodne novine br. 102/2002, 64/2005, 64/2006 i 104/2006, 96/09).

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (NN 41/08, 119/08, 81/10) Zakon o prestanku rada agencije za promicanje izvoza i ulaganja (NN 124/10) Cilj 1. Unaprijeđenje investicijske i vanjskotrgovinske klime za razvoj gospodarstva u RH Opis cilja provodio se aktivnim radom na promociji Hrvatske kao poželjne ulagačke destinacije i privlačenju ulagača te pružanjem potpora realizaciji ulagačkih projekata. Agencija u partnerstvu sa svim tijelima državne uprave i koordiniranom suradnjom s regionalnim razvojnim agencijama, pružala je potporu realizaciji ulagačkih projekata i uklanjanju prepreka za njihovu realizaciju.

272

Cilj 2. Jačanje međunarodne konkurentnosti te internacionalizacija hrvatskog gospodarstva Opis cilja Zadaća Agencije bila je je pružanje svih operativnih usluga ulagačima prilikom i nakon realizacije ulagačkih projekata u Hrvatskoj; od organizacije posjeta lokacijama, preko dobivanja različitih dozvola i poticaja do povezivanja s ostalim pravnim osobama neophodnim u realizaciji projekta. Jačanjem međunarodne konkurentnosti omogućavala je ulaz hrvatskog gospodarstva na nova međunarodna tržišta i povećanje udjela na postojećim tržištima

44014 Agencija za javno-privatno partnerstvo Uvod
Financijski plan Agencije za javno privatno partnerstvo za 2010.godinu iznosio je 7.839.012 kn. Izvršenje rashoda i izdataka financijskog plana Agencije za 2010.godinu iznosilo je 6.537.105 kn, odnosno 83%. 31 Rashodi za zaposlene Ukupni rashodi za zaposlene iznosili su 3.634.274,26 kn ili 56% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu, odnosno 95% od plana za 2010.godinu. 32 Materijalni rashodi Materijalni rashodi iznosili su 2.588.025,25 kn ili 40% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu, odnosno 75% od plana za 2010.godinu.U iskazanim materijalnim rashodima najviše izdataka se odnosi na rashode za najamnine za građevinske objekt(1.089.192,18 kn). 34 Financijski rashodi Ukupni financijski rashodi iznosili su 1.095,66 kn ili 0,02% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu, odnosno 7% od plana za 2010.godinu. 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine Rashodi za nabavu neproizvedene imovine iznosili su 34.976,67 kn ili 0,54% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu, odnosno 70% od plana za 2010.godinu. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su 278.732,69 kn ili 4% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu, odnosno 58% od plana za 2010.godinu.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 83 izvršenje/plan

44014-Agencija javno-privatno partnerstvo

za

7.839.012

6.537.105

1856-DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA

7.839.012

6.537.105

83

273

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1856 DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 83 izvršenje/plan

1856-DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA

7.839.012

6.537.105

Opis programa
U obavljanju aktivnosti propisanih Zakonom o javno-privatnom partnerstvu Agencija: - provodi postupak ocjene izvedivosti,ekonomičnosti,tehničkih,ekonomskih i pravnih aspekata predloženih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva te provjerava valjanost i cjelovitost svih predloženih dokumenata sukladno odredbama Zakona o JPP-u - objavljuje popis odobrenih projekata JPP-a, ustrojava i vodi Registar ugovora o JPP-u - prati provedbu ugovora o JPP-u, prikuplja iskustva i analizira ih u svrhu poboljšanja postojećih modela JPP-a - u svrhu promicanja JPP-a potiče i pruža potporu primjeni modela JPP-a na način koji jača mehanizme zaštite javnog interesa i interesa korisnika javnih usluga - promiče mjere kojima se potiče pravična i uravnotežena podjela odgovornosti između javnog i privatnog sektora - unaprjeđuje konkurentsko okruženje za izgradnju javne infrastrukture i pružanje javnih usluga u okviru nadležnosti središnje države i jedinica regionalne i lokalne samouprave - organizira i provodi izobrazbu i usavršavanje sudionika u pripremi i provedbi projekata JPP-a te u suradnji s drugim nadležnim tijelima organizira specijalističke programe izobrazbe za tijela javne uprave - obavlja poslove međuresorne koordinacije u pripremi i provedbi projekata JPP-a - izučava domaću i inozemnu praksu u svrhu unapređenja modela JPP-a i primjene najbolje prakse - inicira mjere, preporuke i prijedloge nadležnim ministarstvima i Vladi Republike Hrvatske radi unapređenja modela JPP-a i usvajanja metodologija ocjene, odobravanja i praćenja provedbe projekata JPP-a kako bi se osigurala njihova uspješnost i fiskalna održivost

Zakonske i druge pravne osnove
Pravni temelji za aktivnosti Agencije za javno privatno partnerstvo su Zakon o javno privatnom partnerstvu (NN 129/08) i sljedeći pod zakonski akti : - Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno privatnog partnerstva (NN 56/09) - Uredba o sadržaju ugovora o javno privatnom partnerstvu ( NN 56/09) - Uredba o nadzoru provedbe projekata javno privatnog partnerstva ( NN 56/09) - Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno privatnog partnerstva ( NN 56/09) - Pravilnik o ustroju i vođenju Registra Ugovora o javno privatnom partnerstvu ( NN 147/2010)

274

Na prvoj sjednici Upravnog vijeća Agencije, održanoj 29.rujna 2010.godine, uz ostalo usvojeni su prijedlog Statuta, Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o JPP-u ( NN 147/10) te interni akti Agencije : - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta i - Pravilnik o radu, te prijedlog imenovanja ravnatelja Agencije, temeljem kojeg je na sjednici održanoj 14.listopada 2010.godine VRH usvojila Rješenje o imenovanju ravnatelja Agencije (NN 128/10 ). Na drugoj sjednici Upravnog vijeća Agencije, održanoj 25.studenog 2010.godine usvojen je Statut Agencije. Cilj 1. Primjena modela javno privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj Opis cilja Tijekom 2010.godine predstavnici Agencije su održali niz sastanaka sa predstavnicima resornih ministarstava i drugih TDU. Agencija je održala i niz sastanaka s predstavnicima gradova i županija.Cilj sastanaka je bio upoznavanje s planiranim projektima i mogućoj primjeni modela JPP-a u njihovoj realizaciji. Agencija je i tijekom 2010.godine aktivno sudjelovala u pred pristupnim pregovorima RH s EU u okviru poglavlja 5-Javna nabava , a što je uz ostalo podrazumijevalo: -rad predstavnika Agencije u Koordinativnom tijelu za praćenje provedbe Strategije JN,čija je zadaća izvještavanje VRH o napretku, korištenjem Akcijskog plana kao mjere za praćenje, - provedbu Strategije JPP-a i pratećeg Akcijskog plana, te - sudjelovanje u ocjeni funkcioniranja sustava javne nabave u suradnji s MINGORP-om i OECD/SIGMA -om. U svrhu ispunjavanja mjerila za privremeno zatvaranje poglavlja 5-Javna nabava,Agencija je uz Ministarstvo gospodarstva,rada i poduzetništva, Ministarstvo financija i Državnu komisiju za kontrolu javne nabave (DKOM) imala zadaću osigurati: a) razvoj dostatnih administrativnih kapaciteta za provedbu propisa o JPP-u, b) učinkovitu provedbu ZJPP-a,odnosno Strategije (nacinalnoj,regionalnoj i lokalnoj), a što posebice uključuje: - provedbene materijale (pravilnici,vodiči,upute i sl.), te - dizanje razine obaviještenosti i znanja svih dionika u primjeni modela JPP-a, na svim razinama. Privremeno zatvaranje poglavlja 5-Javna nabava 1.srpnja 2010.godine ujedno je i potvrda uspješnog ispunjenja navedenih zadaća i svih traženih mjerila za zatvaranje Poglavlja. U okviru IPA 2007 Twinning Light Agencija je u 2009.godini s predstavnicima Delegacije EU u RH,Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje i grčkim Ministarstvom gospodarstva, konkurentnosti i brodogradnje - Specijalnim tajništvom za JPP, kao partnerskom nadležnom institucijom sklopila Ugovor br.2007-0404-010101 o provedbi projekta pod nazivom "Jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za javno privatno partnerstvo u provedbi novog Zakona o javno - privatnom partnerstvu". Projekt je tijekom 2010.godine u cijelosti vrlo uspješno realiziran u ugovorenom roku od devet mjeseci.Trajni rezultati provedenog projekta, uz stečena znanja i oko 1.000 stranica JN na svim razinama

275

prikupljene tipske dokumentacije, svakako su i tiskani " Vodič za JPP" i sažetak "JPP ukratko" na engleskom i hrvatskom jeziku. Temeljem Zaključka VRH od 17.prosinca 2009.godine, Agencija je u siječnju 2010.godine postala punopravna članica i aktivno se uključila u rad Europskog centra znanja o JPP-u ( European PPP Expertise Centre- EPEC). Predstavnici Agencije su aktivno sudjelovali u radu radnih skupina EPEC-a za : 1. spojeno financiranje iz EU fondova i po modelu JPP-a 2. javnu nabavu 3. institucionalni okvir za JPP 4. kapitalna tržišta te u radu Godišnje skupštine EPEC-a održane 9.-12.studenog 2010.godine. Uz navedeno, u radnoj posjeti Agenciji 20.-21.listopada 2010.godine bila je dvočlana misija EPEC-a, radi neposrednog uvida u ustroj i način rada Agencije, u okviru projekta definiranja referentnog modela institucionalnog okvira za JPP, a što je jedan od središnjih ciljeva Radne skupine EPEC-a za institucije. Kao središnje tijelo Mreže za JPP u Jugoistočnoj Europi ( South - East European PPP Network - SEEPN ), u funkciji Inicijalnog tajništva Mreže, Agencija je, u dogovoru s Vijećem za regionalnu suradnju (Regional Cooperation Councel-RCC) pripremila koncepciju i sadržaje web pod-stranice Mreže, radi njene objave na web stranici Agencije. U 2010.godini održana je u veljači, prije provedbe TWL projekta i jedna dvodnevna radionica sa SIGMA-om na temu mogućnosti primjene JPP-a na području gospodarenja otpadom. Na radionici su, uz djelatnike Agencije, sudjelovali i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja, Javne ustanove sjeverozapadna Hrvatska, te Vukovarsko-srijemske županije. Kao jedan od osnivača UN-ovog Tima specijalista za JPP (Team of Specialists on PPPTOS on PPP) u okviru Odbora za gospodarsku suradnju i integracije ( Committee on Economic Cooperation and Integradion - CECI) Komisije za gospodarsku suradnju sa Europom ( Commission for Economic Cooperation with Europe - UNECE ), predstavnici Agencije su aktivno sudjelovali u radu 5.sjednice Odbora održane u prosincu 2010.godine, posebno u podnošenju izvješća i raspravi o radu Tima specijalista za JPP u 2010.godini, te o planiranim aktivnostima u 2011.godini. U okviru plana aktivnosti u 2011.godini, dogovorena je i zajednička organizacija regionalne konferencije u Zagrebu na temu jačanja kapaciteta za JPP. Tijekom službene posjete Ministarstva gospodarstva,rada i poduzetništva Siriji, potpisan je 14.ožujka 2010.godine Memorandum o razumijevanju između Agencije i Središnjeg tijela za JPP u okviru Ureda premijera. Memorandumom je predviđeno da hrvatska Agencija pruži sirijskom Središnjem tijelu za JPP tehničku pomoć u jačanju administrativnih kapaciteta za primjenu modela JPP-a. Sukladno obvezama navedenim u Akcijskom planu provedbe Strategije sustava razvoja javne nabave, Agencija je tijekom 2010.godine stvorila formalne pretpostavke i pripremila program za početak provedbe sustava obrazovanja sudionika u postupcima pripreme i provedbe prijedloga projekata JPP-a u prvom polugodištu naredne godine. U 2010.godini je, prema projektnom zadatku Agencije razvijen korisnički program za vođenje Registra ugovora. Tijekom testiranja, specifikacija projektnog zadatka je u više navrata prilagođavana stvarnim potrebama, a proveden je i probni upis više desetaka stvarno sklopljenih ugovora. Na 1.Sjednici Upravnog vijeća Agencije usvojen je Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora JPP-a, koji je 29.prosinca 2010.godine objavljen u Narodnim novinama , čime su ispunjeni svi potrebni formalni preduvjeti za prikupljanje

276

službenih podataka o ugovorima o JPP-u, a nakon njihovog upisa i za početak rada Registra tijekom 2011.godine.

A775008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 87 izvršenje/plan

A775008ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

6.986.000 I

6.098.293

Opis aktivnosti / projekta Djelovanje Agencije za javno privatno partnerstvo iskazano je u financijskom planu kroz realizaciju jedinstvenog programa Djelovanje javno privatnog partnerstva koji se provodio kroz dvije aktivnosti: Administracija i upravljanje i Promidžba JPP-a, te dva kapitalna projekta: Opremanje i Informatizacija. Aktivnost Administracija i upravljanje, u okviru provedbe programa JPP-a, obuhvaća sljedeće: - ocjenu i odobravanje prijedloga projekata JPP-a, upis u Registar i praćenje provedbe ugovorenih prjekata JPP-a, - međunarodnu suradnju - pripremu i provedbu programa izobrazbe za primjenu JPP-a.

A775009 PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 53 izvršenje/plan

A775009-PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA

240.000

128.304

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost Promidžba javno-privatnog partnerstva, u okviru provedbe programa JPP-a, obuhvaća pripremu i izdavanje tiskanih materijala, organizaciju promotivnih događanja, odnose s javnošću i slično.

K775010 OPREMANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 56 izvršenje/plan

K775010OPREMANJE

253.012

142.454

Opis aktivnosti / projekta Izvršenje financijskog plana za kapitalni projekt Opremanje na kraju 2010.godine bilo je 56,30% kao rezultat dodatnih ušteda na troškovima uredske opreme radi manjeg broja

277

ukupno zaposlenih (14) u odnosu na ranije planirani broj zaposlenih do kraja 2010. godine (25).

K775011 INFORMATIZACIJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 62 izvršenje/plan

K775011INFORMATIZACIJA

360.000

224.834

Opis aktivnosti / projekta Napravljen je prelazak sa Linux operativnog sustava na MS Windows operativni sustav, a što je podrazumijevalo djelomičnu zamjenu strojne opreme i nove licence za dio sistemskih i korisničkih programa. Iako je planirani prelazak na novu sistemsku platformu potpuno proveden, zahvaljujući kvalitetnoj vanjskoj sistemskoj podršci, optimalnom odabiru ponuđenih opcija i odgodom kupovine opreme koja u određenom trenutku nije bila neophodna za osnovnu funkcionalnost i optimiranje rada IT sustava Agencije u cjelini, izvršenje financijskog plana za Kapitalni projekt Informatizacija na kraju 2010.godine bilo je 62,45%.

44389 Agencija za opremu pod tlakom Uvod
Agencija za opremu pod tlakom je u 2010. godini utrošila 3.097.899,87 kn od planiranog iznosa 3.462.150,00 kn, te je izvršenje proračuna 89,48% od planiranog iznosa. Odstupanje u izvršenju u odnosu na planirana sredstva nastala su jer nije došlo do novog zapošljavanja i nije pronađen novi poslovni prostor pa je dio sredstva koji je planran za tu namjenu ostao neutrošen. Agencija za opremu pod tlakom je ovlašteno tijelo za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i obavlja slijedeće djalatnosti: razvrstavanje opreme, obavljanje poslova pregleda i ispitivanja, provođenje tehničkog nadzora projektne dokumentacije, ocjenjivanje i vođenje evidencije o obavljenim tehničkim nadzorima, te sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih specifikacija i izobrazbe iz područja opreme pod tlakom kroz aktivno sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme, suradnju s Hrvatskom akreditacijskom agencijom, nadležnih tijela državne uprave, Hrvatskom komorom arhitekata i inženjera u graditeljstvu, i stručnim udrugama iz područja opreme pod tlakom. Najznačajniji posao i zadatak Agencije za opremu pod tlakom je pregled i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti koje provode njeni djelatnici u pet (5) područnih jedinica sa sjedištem Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Varaždinu.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

44389-Agencija za opremu pod tlakom 1858-DJELOVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD

3.462.150

3.097.900

3.462.150

3.097.900

89

278

TLAKOM

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1858 DJELOVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

1858-DJELOVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

3.462.150

3.097.900

Opis programa
Ovim programom Agencija osigurava sredstva za obavljanje poslova u nadležnosti i djelokrugu Agencije, poslove vezane za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, a čija je djalatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, zbog sigurnosti ljudi, imovine i okoliša.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o ustanovama (N.N. br.: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (N.N. 132/08), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanje Agencije za opremu pod tlakom (N.N. 29/11), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. 20/2010), Pravilnik o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom (N.N. 138/08). Cilj 1. Pregledi i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti s ciljem postizanja sigurnosti iste Opis cilja Najznačajniji posao i zadatak Agencije za opremu pod tlakom je pregled i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti koje provode njeni djelatnici u pet (5) područnih jedinica sa sjedištem Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Varaždinu. U financijskom planu za 2010. godinu broj izvršitelja je četrnaest (14), koji su pregledom i ispitivanjem opreme pod tlakom (ukupno 11867 pregleda i ispitivanja) ostvarili prihod od 2,875.989,00 kn, koji je uplaćen u Državni proračun Republike Hrvatske do 31.12.2010. godine čime je uspješno ostvaren zadani cilj. C i l j 2 . Za š t i t a s i g u r n o s t i l j u d i , i m o v i n e i o k o l i š a Opis cilja Cilj zaštite sigurnosti ljudi, imovine i okoliša ostvaruje se kada sva oprema pod tlakom visoke razine opasnosti, koja prema Pravilniku dolazi na red za preglede i ispitivanja u navedenom periodu bude pregledana i ispitana; kada je postignuta odgovarajuća kvaliteta pregleda i ispitivanja; nepostojanje ili minimalan broj havarija opreme pod tlakom visoke

279

razine opasnosti u navedenom periodu, kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudi, imovine i okoliša.

A817022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 90 izvršenje/plan

A817022ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

3.328.110 I

2.997.281

Opis aktivnosti / projekta Sredstvima koja su planirana u okviru ove aktivnosti financirani su troškovi obavljnja redovite djelatnosti Agencije: plaće i ostali izdaci za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje namještanjem, informatičkom i ostalom opremom. Odstupanja koja su nastala u izvršavnju ove aktivnosti u odnosu na planirana sredstva rezultat su toga što se nisu mogli zaposliti nodi djelatnici i nije pronađen novi poslovni prostor pa je dio sredstva koji je planran za tu namjenu (rashodi za zaposlene i režijski troškovi za poslovni prostor) ostao neutrošen.

44508 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca Uvod
Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (Agencija) osnovana je Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Zakon), NN 86/08, kao javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Agencija je osnovana s ciljem provedbe pravne stečevine u području radnog prava Direktive EU, Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje kao pravni sljednik Fonda za razvoj i zapošljavanje.

U državnom proračunu za 2010. godinu na pozicijama Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca osigurano je ukupno 89.140.022,00kn, a izvršeno je 84.749.198,00kn. Izvršenje ostalih pozicija u financijskom planu Agencije manje je od planiranih sredstava za 368.916,12 kn (0,41% tekućeg proračuna) radi savjesnog raspolaganja sredstvima u skladu s gospodarskom situacijom i stanjem javnih financija.

U 2010. godini naplaćena su potraživanja u ukupnom iznosu od 10.366.487,06 kn. Od navedenog iznosa 7.521.402,87 kn odnosi se na povrate temeljem isplata u prošlim godinama. Dinamiku isplata i iznose povrata potraživanja radnika određuje gospodarska situacija u zemlji i provedba Zakona o stečaju, te Zakona o upravnom postupku i rokovi propisani Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Stoga se potreba za sredstvima ne može u potpunosti točno predvidjeti.

280

Plan 2010. (kn)

Izvršenje 2010. (kn)

Indeks (%) 95

izvršenje/plan

44508-Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca 1871-GARANTIRANA RADNIČKA POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

89.140.022

84.749.198

89.140.022

84.749.198

95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1871 GARANTIRANA RADNIČKA POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 izvršenje/plan

1871-GARANTIRANA RADNIČKA POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

89.140.022

84.749.198

Opis programa
- rješavanje o pravima radnika utvrđenih Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, Narodne novine broj 86 od 23. srpnja 2008. godine, - obavljanje uplate na temelju donesenih rješenja na namjenski račun stečajnog dužnika iz članka 20. Zakona koji ne podliježe redovitoj raspodjeli sredstava stečajnog dužnika, već se otvara isključivo u svrhu isplate potraživanja radnika prema Zakonu, - osiguravanje zakonitosti ostvarivanja prava radnika, - pružanje stručne pomoći radnicima pri ostvarivanju prava utvrđenih Zakonom, -usmjeravanje i upravljanje sredstvima osiguranim za namjenu utvrđenu Zakonom - ostvarivanje procesnih prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za potraživanja radnika koja je isplatio, - razmjenjivanje relevantnih informacija s nadležnim tijelima ili jamstvenim institucijama drugih zemalja u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država Europskoga gospodarskog prostora, - ostvarivanje regresnih prava za isplaćena potraživanja radnicima u slučajevima stečaja stranoga poslodavca, - obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom.

281

Zakonske i druge pravne osnove
Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, Narodne novine broj 86 od 23. srpnja 2008. godine. C i l j 1 . Za š t i t a i o s i g u r a n j e u s t e č a j n o m p o s t u p k u p r i j a v l j e n i h privilegiranih radničkih potraživanja Opis cilja Primjena stečajnih propisa pokazala je da je zbog složenosti i formalnosti stečajnog postupka, kao i zbog koordinacije brojnih stečajnih tijela otežano i usporeno odvijanje i završetak stečajnog postupka. Zbog toga je i za prijavljena, privilegirana radnička potraživanja nastala do dana otvaranja stečaja vrlo neizvjesno kada će se naplatiti i hoće li se i u kojoj visini naplatiti, te se provođenjem programa zadovoljava potreba da ih se u jednom dijelu posebno zaštiti i osigura njihova isplata odmah po priznanju neovisno od pravomoćnosti rješenja u stečajnom postupku. Obzirom da je neisplata materijalnih prava po osnovi rada do otvaranja stečaja nad poslodavcem već ugrozila socijalnu sigurnost radnika, te kako se radnička potraživanja štite na određenoj, društveno prihvatljivoj minimalnoj razini,osigurava se njihova isplata u kratkim rokovima. Nakon isplate osiguranih potraživanja radnika isplaćena i u stečajnom postupku priznata potraživanja prelaze na Agenciju, koja tada preuzima sva procesna prava stečajnog vjerovnika u odnosu na preuzeta potraživanja sve do njihove potpune ili djelomične naplate.

A837002 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 izvršenje/plan

A837002OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

85.530.422

81.451.405

Opis aktivnosti / projekta - rješavanje o pravima radnika utvrđenih Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, Narodne novine broj 86 od 23. srpnja 2008. godine, - obavljanje uplate na temelju donesenih rješenja na namjenski račun stečajnog dužnika iz članka 20. Zakona koji ne podliježe redovitoj raspodjeli sredstava stečajnog dužnika, već se otvara isključivo u svrhu isplate potraživanja radnika prema Zakonu, - osiguravanje zakonitosti ostvarivanja prava radnika, - pružanje stručne pomoći radnicima pri ostvarivanju prava utvrđenih Zakonom, -usmjeravanje i upravljanje sredstvima osiguranim za namjenu utvrđenu Zakonom - ostvarivanje procesnih prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za potraživanja radnika koja je isplatio,

282

- razmjenjivanje relevantnih informacija s nadležnim tijelima ili jamstvenim institucijama drugih zemalja u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država Europskoga gospodarskog prostora, - ostvarivanje regresnih prava za isplaćena potraživanja radnicima u slučajevima stečaja stranoga poslodavca, - obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom.

05070 Državni zavod za mjeriteljstvo
Uvod
Od 01.01.2010. godine Državni zavod za mjeriteljstvo je glava u razdjelu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Temeljem suglasnosti Klasa: 400-06/09-01/30, urbroj: 526-02-01-01/1-09-2 koja je potpisana u Zagrebu, 15. listopada 2009. godine Državni zavod za mjeriteljstvo je 23% svog proračuna za 2010. godinu prebacio u korist Hrvatskog mjeriteljskog instituta. Radi se o iznosu od 4 641 022 kn. Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2010. godinu (NN 151/09, 103/10, 137/10) odobrena su sredstva za program 1371- Unapređenje i održavanje mjeriteljske djelatnosti u iznosu od 21 152 684 kn. Sa 31.12.2010. godine doznačen je iznos od 21 013 372,64 kn što iznosi 99,34 %. Od 25.4.2006. godine Državni zavod za mjeriteljstvo posluje preko jedinstvenog računa Riznice i od toga dana evidentiraju se prihodi iz proračuna ( izvor 11- opći primici i izvor 31- vlastiti prihodi ). Državni zavod za mjeriteljstvo ostvario je u 2010. godini ukupno 21 013 375 kn prihoda. Najveći dio prihoda za financiranje djelatnosti Zavoda ostvaren je iz proračuna i iznosi 21 013 372 kn. Tijekom 2010. godine ostvareni su i vlastiti prihodi ( izvor 31 ) od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti tj. radom čajne kuhinje u iznosu od 6 121 kn. Ovi prihodi redovito su uplaćivani u proračun. U 2010. godini Zavod je ostvario rashode u ukupnom iznosu od 21 247 601 kn.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

05070-Državni za mjeriteljstvo

zavod

21.152.684

21.013.373

1371-UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI

21.152.684

21.013.373

99

283

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1371 UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

1371-UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI

21.152.684

21.013.373

Opis programa
Program 1371 – Unapređenje i održavanje mjeriteljske djelatnosti odvija se neprekidno od 01. srpnja 2005. godine. Državni zavod za mjeriteljstvo osnovan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija kao tijelo državne uprave sa zadaćom unapređenja i održavanja mjeriteljske djelatnosti. Opći cilj programa Unapređenja i održavanja mjeriteljske djelatnosti je : -razvoj i održavanje državnih etalona zakonskih mjernih jedinica -ovlašćivanje mjeriteljskih laboratorija -ispitivanje i ocjena sukladnosti tipnih mjerila -mjeriteljski nadzor nad mjerilima i pakovinama -ispitivanje i ovjeravanje mjerila -nadzor nad uporabom zakonitih mjernih jedinica -provođenje propisa u oblasti homologacije vozila, njihovih dijelova i opreme -ispitivanje, žigosanje i nadzor nad predmetima od plemenitih kovina. Prema izvješćima FINA-e ostvarivanjem programa 1371- Unapređenje i održavanje mjeriteljske djelatnosti u državni proračun uplaćeno je 14 231 516 kn. Zavod je kroz svoj rad u području mjeriteljstva dokazao ne samo da prati promjene u europskom tehničkom zakonodavstvu, već aktivno sudjeluje u tom procesu, zastupajući Republiku Hrvatsku u međunarodnim i europskim organizacijama kao što su: OIML, EUROMET,WELMEC, DUNAMET, IAAO. Ostvarivanjem programa i u 2010. godini nastavljeno je jačanje nacionalne mjeriteljske infrastrukture koja je temelj za provedbu tehničkog zakonodavstva, poboljšanje kvalitete, prijenos novih tehnologija, zaštitu zdravlja i života ljudi, zaštitu okoliša, ispitivanje i potvrđivanje proizvoda, upravljanje industrijskim procesima i upravljanje kvalitetom.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/2003), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/07) - Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ( NN 76/93 ),

284

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 158/03 ) - Zakon o sigurnosti prometa ( homologacija – NN 105/04 ) - Zakon o računanju vremena ( NN 27/93, NN 33/96 ) Cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva Opis cilja Službenici Odjela mjeriteljskih poslova u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu izvršili su sljedeća ovjeravanja: - mjerila duljine i površine 3 669 kom - mjerne posude, bačve i staklena mjerila 600 kom - spremnici 74 kom - vodomjeri 176 684 kom - mjerila toplinske energije 182 kom - protočna mjerila obujma 14 351 kom - plinomjeri 54 248 kom - utezi razreda točnosti M 7 906 kom - utezi razreda točnosti E i F 5 kom - vage razreda točnosti III i IV do 9 000 kg 29 419 kom - vage razreda točnosti III i IV više od 9 000 kg 985 kom - vage razreda točnosti I i II i nadzor 2 516 kom - automatske vage 1 190 kom - mjerila za procjenu žitarica i uljarica 222 kom - mjerila gustoće i udjela 2 863 kom - termometri 123 kom - medicinski mjerni instrumenti 1 214 305 kom - tlakomjeri 504 kom - mjerila u cestovnom prometu 1 856 kom - mjerila vremena 14 kom - brojila električne energije 112 009 kom - mjerni transformatori 547 kom - kontrolni uređaji 34 kom - izdano ovjernica 7 323 kom čime je ostvareno ukupno 11 977 612 kn. Cilj 2. Provođenje propisa u oblasti homologacije vozila, njihovih dijelova i opreme Opis cilja U Odjelu za homologacije : - objavljeno je 18 pravilnika u području izrade propisa o homologaciji

285

vozila i dijelova vozila, a prema zahtjevima NPPEU, - izdano je 710 potvrda o sukladnosti tipa vozila, - rješavano je 608 zahtjeva u postupku homologacije vozila, traktora, dijelova, - izdana je 81 potvrda o sukladnosti za nove, rabljene i obnovljene gume, - izdana je 1 potvrda o sukladnosti tipa traktora s temeljnim zahtjevima, Ukupno je ostvareno 2 033 537 kn prihoda. Cilj 3. Ispitivanje, žigosanje i nadzor nad predmetima od plemenitih kovina Opis cilja Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja : - realizirao je 1 600 zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina i žigosao ukupno 482 270 komada predmeta od zlata, srebra i platine, - obavio oko 2 300 kvalitativnih i kvantitativnih analiza, - izdao 4 rješenja o znaku proizvođača, - prodao je 45 komada slika državnih žigova čime je ostvareno 1 486 282 kn prihoda. Cilj 4. Ostvarivanje i razvoj državnih etalona i njihovo održavanje Opis cilja Samostalni odjel za temeljno mjeriteljstvo sastoji se od Laboratorija za masu i Laboratorija za gustoću. Još u 2009. godini započet je, a u 2010.godini nastavljen postupak izdvajanja ovog Odjela u Hrvatski mjeriteljski institut. U Laboratoriju za masu obavljeno je 422 umjeravanja i izdano 52 umjernice, a Laboratoriju za gustoću prestao je s radom za stranke zbog potpunog gubitka sljedivosti.Ukupno je ostvareno 17 286 kn prihoda. Cilj 5. Nadzor nad provođenjem zakonskih propisa Opis cilja Samostalni odjel za mjeriteljsku inspekciju : - obavio je 747 inspekcijska nadzora, - izdao je 88 rješenja o zabrani , - izvršio je 93 kontrola izvršenja rješenja o zabrani , - izdao je 60 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, - primio je 48 sudskih rješenja i time ostvario ukupno 121 058 kn.

A762000 UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

286

(%) A762000UNAPREĐENJE ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI 20.093.964 I 19.955.516 99

Opis aktivnosti / projekta Ovaj program ima za cilj obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda. Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga, a sa ciljem zaštite potrošača i osiguranja sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja. 31 Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od ukupno 11 528 839 kn, što odgovara planiranim sredstvima. U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za zaposlene iznosi 54,86 %. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene na rashode za redovan i prekovremeni rad odnosi se 9 547 018 kn, doprinose na plaće 1 635 233 kn, te ostale rashode za zaposlene 346 588 kn. U odnosu na 2009. godinu udio rashoda za zaposlene veći je za 6,17 % jer su smanjena ukupna proračunska sredstva za 23%. 32 Materijalni rashodi Materijalni rashodi iznose 8 420 240 kn, što je 99,87 % ostvarenje planiranog. U ukupno izvršenom proračunu udio materijalnih rashoda je 40,07 %. Rashodi za službena putovanja iznose 1 303 062kn i značajna su stavka materijalnih rashoda što je uvjetovano vrstom posla koji obavljamo ( ovjeravanje mjerila vrši se po cijeloj Republici Hrvatskoj ) i brojem lokacija na kojima smo smješteni ( odjeli u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu). Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih u iznosu od 71 556kn takođe su značajna stavka rashoda. Realizacijom ovih rashoda mjeriteljstvo ojačava svoju profesionalnu stručnost kako bi se zadovoljili novi zahtjevi koji proizlaze iz usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 594 112 kn ostvarene su 94,30 % u odnosu na plan i čine veliku stavku rashoda za usluge. Međutim, uvedene su mjere za kontrolu troškova fiksnih i mobilnih telefona ( ograničeni su pozivi preko fiksnih telefona, limitiran je iznos potrošnje mobilne mreže ) tako da se ovi rashodi stalno prate i kontroliraju. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 615 251 kn. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata su, zbog mjera štednje svedene na najmanju moguću mjeru iako je prostor Zavoda smješten na pet lokacija, a koje je potrebno kontinuirano održavati da bi odgovarali za izvođenje poslova ovjeravanja i prijam stranaka.

Značajni izvršeni rashodi za usluge odnose se na rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 2 201 204 kn, odnose se na najam objekata.

287

Ukupni materijalni rashodi u 2009. godini iznosili su 10 336 994 kn i izvršeni su 100% u odnosu na plan. 34 Financijski rashodi Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa i zatezne kamate, planirani su u iznosu od 8 000 kn, a izvršeni u iznosu od 6 437 kn, što iznosi 80,47% u odnosu na planirana sredstva. U 2009. godini financijski rashodi iznosili su 7 638 kn i izvršeni su 99,2% u odnosu na plan.

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K762002-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

16.300

16.293

Opis aktivnosti / projekta Zbog prijenosa značajnog dijela proračunskih sredstava Zavoda u korist Hrvatskog mjeriteljskog instituta, kao i zbog mjera štednje za navedeni projekt planirana su sredstva samo za hitne nabave uredskog namještaja radi zamjene dotrajale opreme.

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K762004INFORMATIZACIJA ZAVODA

1.042.420

1.041.563

Opis aktivnosti / projekta Najveći dio sredstava planiranih za ovaj projekt u iznosu od 670 116kn odnosno 64,34% utrošeno je za plaćanje Microsoft licenci temeljem ugovora preko e-Hrvatske, kao i za nabavu 30 Oracle licenci za sustav elektroničkog upravljanja dokumentima. Iznos od 322 012kn, odnosno 30,92% planiranih sredstava utrošen je za nabavu programa kojim je integriran računovodstveni program sa sustavom elektročkog upravljanja dokumentima i mjeriteljskom bazom podataka.Dio sredstava je utrošen za ažuriranje mjeriteljske baze podataka, te programa za obračun plaća i drugog dohotka. Zbog mjera štednje u računalnu opremu je uloženo samo koliko je trebalo za zamjenu dotrajale opreme. U ukupno izvršenom proračunu Zavoda rashodi za informatizaciju su iznosili 4,96%. Ukupni rashodi za informatizaciju Zavoda u 2009. godini iznosili su 403 625 kn i plan je izvršen 100 %..

288

05075 Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Uvod
Izvorni plan proračuna Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u 2010.g. iznosi 23.183.998 kn, od toga je planirano 19.149.330 kn iz državnog proračuna na izvoru 11, iznos od 3. 904.668 kn odnosi se na pomoći iz inozemstva EU za projekt informatizacija Zavoda – PHARE 2006, planirano na izvoru 51 i iznos od 130.000 kn planiranih za vlastite prihode na izvoru 31. Izvršenje proračuna u 2010. g. po svim izvorima financiranja realizirano je 89,2% u odnosu na planirano, a ukupno iskazani rashodi iznose 20.713.707 kn. po svim izvorima, što je 89,34 % planiranih rashoda poslovanja kao rezultat racionalnog trošenja sredstava i smanjenja troškova na svim mogućim stavkama. Utrošeni iznos od kapitalne pomoći, koji se odnosi na projekt informatizacija Zavoda - PHARE 2006., manji je od planiranog iz razloga manjih troškova u odnosu na predviđene u ugovoru. Ugovorena uplata po projektu koja čini 10% iznosa ugovora isplaćuje se po prihvaćanju konačnog izvješća o izvršenju projekta. Preostali planirani i neutrošeni iznos sredstava prenosi se u 2011. godinu, sukladno Zakonu o izvršenju proračuna. Učešće u ukupno planiranom proračunu DZIV-a za taj projekt iznosilo je 16,8%, što je utjecalo na smanjenje ukupnog izvršenje plana u tekućoj godini.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

05075-Državni zavod za intelektualno vlasništvo 1376-ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

23.183.998

20.713.707

23.183.998

20.713.707

89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1376 ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

1376-ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

23.183.998

20.713.707

Opis programa
Opis programa Program Zaštita prava intelektualnog vlasništva u sadašnjoj strukturi programa obuhvaća sve redovne stručne poslove i aktivnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH. Osnovni cilj ovog programa odnosi se na osiguranje kvalitetnog, učinkovitog i financijski

289

prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim međunarodnim i europskim sustavima. Nacionalni sustav intelektualnog vlasništva (NSIV), koji obuhvaća aspekte zaštite, provedbe i primjene prava intelektualnog vlasništva, treba osigurati poticajno okruženje za kreativni i inovativni razvoj svih gospodarskih i društvenih aktivnosti, osiguravajući pri tome pravednu tržišnu utakmicu te optimalan odnos između privatnih interesa stvaratelja odnosno nositelja prava s jedne strane, te općih društvenih interesa s druge strane. Postizanje ovog cilja prvenstveno je povezano sa sljedećim posebnim ciljevima utvrđenom Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2010-2012: Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata (cilj 2.1), Jačanje pravne sigurnosti u gospodarskom poslovanju i prometu nekretninama (cilj 3.4), Razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja (cilj 4.2), Pristupanje Europskoj uniji (cilj 9.1), te jačanje bilateralne i multilateralne međunarodne suradnje (cilj 9.2). U manjoj mjeri postizanje ovog cilja povezano je sa daljnjim posebnim ciljevima: Unapređenje sposobnosti i poboljšanje kvaliteta javnih službi i uprave (cilj 3.5), Suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (cilj 3.2), Poticanje izvrsnosti znanstvenog sustava (cilj 4.3), te Razvijanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva) (cilj 4.5). Ciljevi provedbe programa proizlaze iz Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske 2005-2010, Strategije Vladinih programa za razdoblje 20102012, kao i dokumenta Strateški plan razvoja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 2009-2011.

Zakonske i druge pravne osnove
Provođenje programa Zaštita prava intelektualnog vlasništva zasniva se na zakonodavstvu Republike Hrvatske koje uređenje nacionalni sustav intelektualnog vlasništva u užem smislu: Zakon o patentu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune ) Zakon o žigu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune ) Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune ) Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune ) Zakon o industrijskom dizajnu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune ) Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima ( (NN br. 167/2003 i njegove izmjene i dopune). Također, temelji se i na 25 međunarodnih ugovora i konvencija kojih je Republika Hrvatska stranka i kojima se uređuje međunarodni odnosno regionalni sustav zaštite intelektualnog vlasništva. Provedba ovog programa određena je i Nacionalnom strategijom razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2005-2010. Tijekom 2010. godine planira se revizija odnosno razrada nacionalne strategije za daljnje dugoročno razdoblje. Očekuje se i pristupanje daljnjim međunarodnim sporazumima iz područja intelektualnog vlasništva koji će osigurati jednostavniju dostupnost međunarodne zaštite prava industrijskog vlasništva domaćim fizičkim i pravnim osobama. Cilj 1. Povećati kvalitetu i učinkovitost postupaka priznavanja prava industrijskog vlasništva Opis cilja Tijekom 2010. godine DZIV je kontinuirano poduzimao aktivnosti na povećanju kvalitete i učinkovitosti postupaka priznavanja prava, međutim planirani ciljevi nisu u potpunosti postignuti. To se prvenstveno odnosi na stupanj riješenosti prijava za priznanje prava industrijskog vlasništva u planiranom roku, koji nije u potpunosti ostvaren zbog nedostatka ljudskih resursa uslijed zabrane zapošljavanja državnih službenika (zbog koje

290

nije bilo moguće nadomjestiti stručnjake kojima je prestala državna služba), te značajne odsutnosti službenika zbog bolovanja. Navedeni problem dijelom je kompenziran ostvarenim unapređenjem informacijskog sustava za potporu postupcima priznavanja prava. U pogledu žalbenih postupaka broj donesenih odluka iznad je planiranog, što je posljedica povećanja raspoloživih proračunskih sredstava iz glave DZIV-a za rad članova od DZIV-a nezavisnih članova žalbenih vijeća. Uz tehničku pomoć u okviru IPA regionalnog programa na području industrijskog i intelektualnog vlasništva za Zapadni Balkan i Tursku, izvršena je analiza postojećih elemenata sustava upravljanja kvalitetom postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva DZIV-a, te su razvijene podloge i akcijski plan za daljnji razvoj sustava kvalitete u DZIV-u. Cilj 2. Povećati broj korisnika usluga DZIV-a Opis cilja U 2010. godini u segmentu postupaka za dodjelu prava industrijskog vlasništva došlo je do relativnog ukupnog povećanja broja korisnika usluga DZIV-a izraženog brojem prijava u odnosu na prethodnu godinu, ali na porast broja korisnika u odnosu na razdoblje prije 2009. godine i dalje utječe loša gospodarska situacija u zemlji. Međutim, u segmentu pratećih stručnih usluga DZIV-a, prvenstveno usluga pretrage i analize informacija o registriranom industrijskom vlasništvu ostvaren je u 2010. godini daljnji značajan porast broja pruženih usluga (32% u području patenata, 13% u području žigova). S ciljem daljnjeg povećanja broja korisnika usluga DZIV-a u 2010. godini razvijena je usluga za elektroničko podnošenje prijava (e-Prijava), koja će biti u primjeni u 2011. godini nakon usvajanja potrebnih odgovarajućih zakonskih promjena. Cilj 3. Doprinos razvoju učinkovitog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva Opis cilja Uz tehničku pomoć projekta PHARE 2006 „Jačanje provedbe prava intelektualnog vlasništva“, čija provedba je završena srpnju, tijekom 2010. g. uspostavljen je trajni mehanizam koordinacije poslova i aktivnosti provedbe prava intelektualnog vlasništva između nadležnih tijela i organizacija, koji djeluje na nekoliko razina (Nadzorno vijeće za provedbu prava intelektualnog vlasništva, Koordinacijsko povjerenstvo za provedbu prava intelektualnog vlasništva (KOPPPIV), Skupina za suradnju s nositeljima prava intelektualnog vlasništva (SSNOPIV), Zajednička operativna skupina za provedbu prava intelektualnog vlasništva). Pri tom je DZIV imao glavnu koordinativnu ulogu u provedbi navedenog projekta PHARE, te uspostavi i tehničkoj stručnoj potpori navedenim koordinacijskim tijelima. Uz navedeni projekt PHARE kao zajednički projekt više tijela nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva kao korisnika, tijekom 2010. kao zajedničke aktivnosti organizirani su javni okrugli stol na temu provedbe prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj (Zagrebu, 21.12.2010) te informativnoedukativna akcija “Rizici krivotvorina” u trgovačkim centrima (Zagreb, prosinac 2010), s ciljem informiranja javnosti o zdravstvenim i drugim rizicima kupnje krivotvorenih proizvoda (proizvoda kojima se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva). U okviru spomenutog projekta PHARE tijekom 2010. godine organizirano je 3 seminara iz područja provedbe prava intelektualnog vlasništva za službenike policije, carine i Državnog inspektorata te pravosudne djelatnike. Putem suradnje DZIV-a s Europskom patentom organizacijom (EPO) organizirano je sudjelovanje 4 suca nadležnih trgovačkih sudova u programima stručnog usavršavanja i edukacije u području patenata. Cilj 4. Povećanje prepoznatljivosti uloge i djelatnosti DZIV-a Opis cilja

291

Na inicijativu i uz koordinaciju DZIV-a početkom 2010. godine sastavljen je prijedlog Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva za razdoblje 2010-2012 te prateći Akcijski plan, koje je Vlada RH usvojila 1.4.2010. Donošenjem prvog Nacionalnog plana suradnje između Europskog patentnog ureda i DZIV-a za razdoblje 2010-2012 u srpnju, uz daljnji razvoj sudjelovanja u radu upravljačkih i stručnih tijela Europske patentne organizacije, praktički u potpunosti je ostvaren cilj punog uključivanja DZIV-a u sustav Europske patentne mreže.

A763000 ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

A763000-ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

19.079.330

17.279.983

Opis aktivnosti / projekta Rashodi poslovanja ostvareni su u nešto manjem iznosu od planiranih, na što su bitno utjecale mjere zabrane zapošljavanja temeljem Odluke Vlade RH, što se direktno odrazilo na smanjenje rashoda za zaposlene i cjelokupan posao koji je morao biti odrađen u okviru nadležnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Tijekom 2010. godine dodatno se smanjio broj zaposlenih, bez mogućnosti novog zapošljavanja, što je utjecalo na smanjenje svih izdvajanja za zaposlene u dijelu plaća i doprinosa na plaće. Rashodi za zaposlena sudjeluju u ukupnim rashodima 60%, planirani su u iznosu od 13.484.000 kn., dok su ostvareni 12.356.425 kn., što je 91,6 % planiranog iznosa. Poštujući stabilizacijsku politiku Vlade RH, smanjili smo sve troškove na svim razinama rada i poslovanja, tako da se nabavljalo najneophodnije robe i usluge i održavalo ono što je nužno . Racionalizacijom svih troškova i objedinjavanjem, centraliziranjempostupaka nabave na državnoj razini utjecalo je na smanjenje materijalnih rashoda i usluga u cijelini. U okviru osnovne aktivnosti, kod naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava imamo izdatke za naknade za rad članovima Žalbenih vijeća, drugostupanjski postupak u području prava industrijskog vlasništva koji je u nadležnosti Tajništva žalbenih vijeća. Pravilnikom o naknadama i nagradama za rad članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva, N.N. 52/2008. regulirane su naknade za članove koje su planirane u državnom proračunu DZIV-a i ovise o broju predmeta za koja su donesena konačna rješenja po prigovoru stranaka u postupku.

K763001 INFORMATIZACIJA ZAVODA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 77 izvršenje/plan

K763001INFORMATIZACIJA ZAVODA

105.000

81.062

Opis aktivnosti / projekta U sklopu informatizacije planirana je nabava neophodne informatičke opreme, računala i servera.

292

K763002 OPREMANJE ZAVODA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 30 izvršenje/plan

K763002OPREMANJE ZAVODA

95.000

28.815

Opis aktivnosti / projekta Ukupno ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine, ostvareni su za najneophodnije potrebe uredskog namještaja i opreme i knjiga u knjižnici , što je za 70 % manje od planiranog iznosa, provodeći Odluku Vlade o ostvarenju ušteda na svim razinama.

K763003 INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 80 izvršenje/plan

K763003INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006

3.904.668

3.129.895

Opis aktivnosti / projekta Kapitalni projekt planiran u aktivnosti Inforamtizacija Zavoda - PHARE 2006., financijski je bio planiran za okončanje i plaćanje svih aktivnosti u tekućoj godini, kad je i predan završni izvještaj u kolovozu 2010. g. Izvještaj nije bio prihvaćen do kraja 2010. godine, nego tek u 2011. pa su planirana sredstva realizirana u visini od 80,2%.

T763004 POTICANJE ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA IP4INNO
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

T763004-POTICANJE ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA IP4INNO

00

193.952

Opis aktivnosti / projekta Međunarodni projekt T763004 – Poticanje zaštite intelektualnog vlasništva – IP4INNO je otvoren i proveden u 2007. i 2008. godini, te je konačni izvještaj o projektu poslan početkom 2009. godine. Navedena prispjela sredstva su doznačena po konačnom izvještaju o realizaciji projekta prihvaćenog od Europske komisije početkom prosinca 2010. godine, te iz istog razloga nisu bila planirana u tekućoj godini. Projekt je proveden s ciljem povećanja stupnja konkurentnosti, u svrhu specijalnog obučavanja u organizacijama i institucijama koje pružaju podršku malom i srednjem poduzetništvu s

293

ciljem poticanja zaštite intelektualnog vlasništva koje je proveo Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH.

05080 Hrvatski zavod za norme
Uvod
Hrvatski zavod za norme (u daljnjem tekstu: HZN) je javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske. Djelatnost HZN-a obavlja se u skladu s pravilima europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju te Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije. U poslovima nacionalne normizacije, prednost se daje prihvaćanju europskih odnosno međunarodnih norma kao hrvatskih norma u izvorniku s prijevodom ili bez prijevoda. HZN može izraditi izvorne hrvatske norme za određeni predmet normizacije ako ne postoje odgovarajuće europske (međunarodne) norme s obzirom na to da one mogu predstavljati tehničku zapreku u trgovini. Hrvatski zavod za norme je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbor za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC). Zaključno s 31.12.2010. godine doznačen je ukupan iznos od 11.409.236,62 kuna, od toga 11.405.940,37 kuna su opći prihodi i primici, odnosno 85,37 % dok su namjenski prihodi doznačeni u iznosu od 3.296,25 kune. U studenom 2010. godine na temelju članka 50. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08), stavak 4:”da se uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u državnom proračunu”, Hrvatski zavod za norme dobio je suglasnost Ministarstva financija za otvaranje novog izvora 43 – namjenska sredstva u Državnom proračunu za 2010. godinu, za projekt AFNOR/HZN. Project: Macedonia Technical assistance for capacity building of the Institute of Standardisation (ISRM).

Svrha je projekta tehnička pomoć u razvoju normizacije i priprema Instituta za standardizaciju Republike Makedonije (MACEDONIA project: EuropeAid/129223/ C/SER/MK - Technical assistance for capacity building of the Institute of Standardisation) za punopravno članstvo u europskim normizacijskim organizacijama. Glavni je nositelj projekta Francuski zavod za norme (AFNOR), a HZN sudjeluje kao partner AFNOR-a za dio projekta koji se odnosi na pripremu ISRM-a za punopravno članstvo u CEN-u i CENELEC-u. Rashode poslovanja u 2010. godini Hrvatski zavod za norme sveo je u okvire raspoloživih financijskih sredstava, a mjerama štednje i preraspodjelom sredstava u iznosu od 204.000,00 kuna planiranih u financijskom planu podmirene su i dospjele obveze.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

294

05080-Hrvatski za norme

zavod

13.360.870

11.409.237

85

1579-RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA

13.360.870

11.409.237

85

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1579 RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 85 izvršenje/plan

1579-RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA

13.360.870

11.409.237

Opis programa
HZN ima jedan program -1579 Razvoj normizacijskog sustava unutar kojeg je jedna aktivnost koja čini 88% planiranih sredstava i tri kapitalna projekta za nabavu nefinancijske imovine koji čine 12 % plana. Program je izvršen 85% od ukupnog plana. Normizacija je instrument za postizanje najboljeg stupnja uređenosti i olakšavanje tehničke suradnje u industriji i gospodarstvu. Norme su sporazumi između svih bitnih interesnih skupina (uključujući gospodarstvo u cjelini i državna tijela) koji služe za njihove vlastite potrebe. Ti se sporazumi uspostavljaju u tehničkim odborima u kojima se izrađuju norme, a temelje se na konsenzusu svih sudionika čime se onemogućuje nametanje pojedinačnih interesa i stjecanje posebne gospodarske prednosti bilo koje od strana. Norme upotrebljavaju ne samo gospodarski subjekti nego praktično sve organizirane skupine društva te država i njezina tijela. Normama se kodificira najbolja tehnička praksa te one obično predstavljaju trenutačno stanje tehnike. Norme obuhvaćaju proizvode, sustave, procese i usluge te omogućuju racionalizaciju i osiguravanje kakvoće u industriji, tehnici i upravi. One osiguravaju mogućnost zajedničkoga rada i međusobnu zamjenjivost proizvoda i sustava, racionalno uređivanje tržišta i sporazumijevanje između tržišnih partnera. Norme pomažu slobodnom kretanju roba i usluga, pridonose sigurnosti osoba i imovine te olakšavaju zaštitu okoliša i poboljšavanje kakvoće u svim područjima života. U privredi norme osiguravaju sukladnost dijelova i funkcionalnu spojivost mreža, smanjuju troškove proizvodnje i skladištenja.

Norme omogućuju da se određene zadaće u svezi s izradbom tehničkih propisa delegiraju na nevladine organizacije čime se omogućuje deregulacija i poboljšavanje upravljanja jer pomažu

295

smanjivanju razine podrobnosti u zakonskom uređivanju bitnih zahtjeva potrebnih za postizanje ciljeva propisa kao što su zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita okoliša. Europske norme i iz njih preuzete nacionalne norme komplementarne su s tehničkim propisima i pravnim sustavom EU-a te tako i s nacionalnim tehničkim propisima i nacionalnim pravnim sustavom te su na taj način temelj funkcioniranja jedinstvenoga europskog tržišta i jedan od temeljnih elemenata u sustavu infrastrukture kvalitete koji između ostalog uključuje postupke ocjene sukladnosti i nadzor nad tržištem. Na temelju obavljanja poslova redovite djelatnosti, fakturirano je izlaznih računa u iznosu od 3.853.317,74 kuna, a naplaćeno je 3.829.459,40 kuna što predstavlja 99 %. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma, naplatom članarina uplaćuju se u Državnu riznicu.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o normizaciji (Narodne novine 163/2003) i Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (Narodne novine 154/2004, Narodne novine 44/2005, Narodne novine 30/2010). Cilj 1. Daljnji razvoj normizacijskog sustava Opis cilja Normizacija je trajan, dinamičan proces i HZN prati dinamiku razvoja europskih norma te u skladu s tom dinamikom prihvaća europske norme u nacionalni normizacijski sustavu u skladu s datumima predviđenim za njihovo prihvaćanje. Do kraja 2010. godine u hrvatski normizacijski sustav ukupno je prihvaćeno 25887 europskih i međunarodnih norma. Tijekom 2010. godine objavljena je 2721 nova hrvatska norma, povučeno je 1150 norma, a za javnu raspravu objavljeno je oko 4000 dokumenata. U bazu podataka upisano je oko 3700 novih projekata. HZN također prati i razvoj norma na međunarodnoj razini te ih prihvaća u nacionalni normizacijski sustav na prijedlog tehničkih odbora HZN-a, kad za određeni predmet ne postoji odgovarajuća europska norma. HZN je sukladno potrebama hrvatskog gospodarstva osnivao nove tehničke odbore. Poticao suradnju s hrvatskim gospodarstvom i drugim zainteresiranim stranama za primjenu norma (tijela državne uprave, obrazovne i znanstvene ustanove, komore, strukovne udruge itd.) te sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u radu nacionalnih, europskih i međunarodnih tehničkih odbora. HZN je za tijela državne uprave izrađivao popise usklađenih hrvatskih norma koje služe za provedbu usklađenog zakonodavstva koje se temelji na načelima novoga pristupa radi njihova objavljivanja u Narodnim novinama. Trajno se ažurira katalog hrvatskih norma u kojem se na prikladan način javnosti pružaju sve informacije o hrvatskim normama. HZN je pojačao rad na izradbi nacionalnih dodataka hrvatskim normama nacionalno prihvaćenih europskih norma iz područja graditeljstva (tzv. eurokodova) koji se odnose na seizmičke i klimatske parametre specifične za geografsko područje Republike Hrvatske te rad na prevođenju tih norma na hrvatski jezik.

A651002 RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

A651002-RAZVOJ NORMIZACIJSKOG

11.730.787

10.713.718

296

SUSTAVA

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost A651002 Razvoj normizacijskog sustava čini 88% ukupnog plana HZN-a. Unutar navedene aktivnosti planiraju se rashodi za zaposlene koji čine 62%, materijalni rashodi 37% i financijski rashodi 1% sredstava ove aktivnosti.

Rashodi za zaposlene izvršeni su prema Zakonu o plaćama u javnim službama i propisanoj proračunskoj osnovici, navedeno izvršenje je 89% plana. Izvršenje materijalni rashoda je 94% plana, financijskih rashoda 99% plana. HZN ima obvezu plaćanja članarina u europskim i međunarodnim organizacija koje iznose 28% materijalnih rashoda odnosno 11% ukupnih sredstava ove aktivnosti. Punopravno članstvo HZN-a u CEN-u i CENELEC-u donijelo je HZN-u nova prava, ali i obveze koje mora izvršavati. Sudjelovanje u radu upravnih i tehničkih tijela obveza je HZN-a jer time pridonosi razvoju europske normizacije i europskih norma. CEN i CENELEC zapravo čine njihovi članovi. HZN također ima obvezu preuzimanja tajništva europskih odbora u skladu sa svojim mogućnostima. Tajništva europskih tehničkih odbora preuzimaju nacionalna normirna tijela te pokrivaju sve troškove njihovog rada (organizacija sastanaka, troškovi putovanja, administracija, logistika i dr.). Članovi također preuzimaju organizaciju sastanka upravnih i tehničkih tijela. U skladu s time, predstavnici HZN-a obvezni su sudjelovati u radu upravnih i tehničkih tijela CEN-a i CENELEC-a kao što su godišnje skupštine, sastanci upravnih vijeća i sastanci tehničkih vijeća (CEN General Assembly, CENELEC General Assembly, CEN Administrative Bord, CEN Technical Bord, CENELEC Technical Bord) što čini oko 10 12 sastanaka na godišnjoj razini.

Suradnja HZN-a s europskim (CEN, CENELEC), međunarodnim (ISO, IEC), nekim nacionalnim normirnim tijelima (DIN, VDE, BSI) i američkim tijelom ASTM o distribuciji norma tih organizacija korisnicima u Republici Hrvatskoj realizira se na temelju ugovora koji su sklopljeni s tim organizacijama. HZN time ostvaruje određene prihode ali ima i izdatke prilikom prodaje inozemnih norma (ISO, IEC, DIN, BS, ASTM i dr.) sukladno potpisanim ugovorima o njihovoj distribuciji.

S obzirom da se radi pripreme Republike Hrvatske za pristupanje u EU, hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s europskim, povećana je potreba prevođenja norma koje su podrška primjeni novog zakonodavstva, kao i zbog zahtjeva drugih tijela državne uprave. Pojačan je rad na prihvaćanju i pripremi prijevoda europskih norma iz područja graditeljstva (tzv. eurokodova) i izradi nacionalnih dodataka tim normama. Za izradbu nacionalnih dodataka Geofizički zavod Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu priredio je podatke za seizmološke karte, a Državni hidrometeorološki zavod priredio je podatke potrebne za odgovarajuće karte klimatsko-meteoroloških parametara.

297

Vlada Republike Hrvatske 21. listopada 2010. odredila je HZN kao notifikacijsko tijelo u smislu Sporazuma o tehničkim zaprekama u trgovini (TBT) pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).

K651006 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

K651006-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

66.000

65.284

Opis aktivnosti / projekta Za projekt K651006 Izgradnja i opremanje poslovnog prostora planirana su sredstva u iznosu od 66.000,00 kuna, navedena sredstva čine 0,5 % ukupnog plana. Kapitalni projekt ostvaren je 99% u odnosu na planirane rashode.

K651008 INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

K651008INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME

556.000

545.235

Opis aktivnosti / projekta Za projekt K651008 Informatizacija zavoda za norme planirana su sredstva u iznosu od 556.000,00 kuna odnosno 4 % ukupnog plana. Kapitalni projekt ostvaren je 98% u odnosu na planirane rashode. HZN kontinuirano razvija svoj informatički sustav kao programsku potporu radnicima HZN-a radi brzog i jednostavnog rješavanja svakodnevnih poslovnih zadataka, kao podrška u cilju normizacije poslovnih procesa i poboljšanja komunikacije između domaćih i međunarodnih organizacija u području normizacije te interakcije s vanjskim članovima tehničkih odbora.

K651010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 8 izvršenje/plan

K651010-RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA

1.008.083

85.000

Opis aktivnosti / projekta Za ovaj kapitalni projekt K651010 Razvoj informatičkog sustava planirana su sredstva prema ugovoru iz 2008. godine i suglasnosti Vlade RH za preuzimanje obveza za

298

razdoblje 2009. do 2011. godine u iznosu od 1.008.083,00 kuna odnosno 7,5% ukupnih planiranih sredstava. Ostvarenje je samo 8% jer dobavljač nije realizirao posao iz navedenog ugovora.

05085 Hrvatska akreditacijska agencija
Uvod
Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u RH. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu. HAA je u financijskom planu za 2010. godinu planirala sredstva u iznosu od 7.147.221 kunu. Ukupno izvršenje rashoda i izdataka putem državne riznice iznosilo je 7.746.737 kuna odnosno 8 % više od plana. Razlika od 599.516 kuna plaćena je iz preostalih akumuliranih namjenskih sredstava na izvoru 43 sukladno članku 50. Zakona o proračunu. Najveće odstupanje u izvršenju u odnosu na plan su rashodi za intelektualne usluge. Putem ove stavke izvršava se osnovna djelatnost HAA – provođenje postupka akreditacije i nadzora nad akreditiranim tijelima. Daljnja stavka sa značajnim odstupanjem su članarine. HAA je u prvoj polovici 2010. godine potpisala multilateralni sporazum sa EA – European co-operation for Accredation, te su temeljem tog sporazuma obveze za članarine puno veće nego prije.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 108 izvršenje/plan

05085-Hrvatska akreditacijska agencija 1581-RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA

7.147.221

7.746.737

7.147.221

7.746.737

108

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1581 RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 108 izvršenje/plan

1581-RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA

7.147.221

7.746.737

299

Opis programa
HAA je nacionalno akreditacijsko tijelo i osnovana je s ciljem da: osigura kompetentno tržište usluga ispitivanja, mjerenja, umjeravanja, certifikacije i inspekcije na području RH; osigura priznavanje izvještaja o ispitivanju i certifikata o sukladnosti izdanih u RH na drugim tržištima; daje tehničku potporu hrvatskom gospodarstvu u ostvarivanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu; osigurava povjerenje u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu; daje tehničku potporu tijelima državne uprave u provedbi propisa u području sigurnosti i zdravlja građana, zaštite okoliša, zaštite potrošača i drugih javnih interesa. Navedene aktivnosti su u skladu s posebnim ciljem 2.1. Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010. – 2012. - Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata. HAA je u financijskom planu za 2010. godinu planirala sredstva u iznosu od 7.147.221 kunu. Ukupno izvršenje rashoda i izdataka putem državne riznice iznosilo je 7.746.737 kuna odnosno 8 % više od plana. Razlika od 599.516 kuna plaćena je iz preostalih akumuliranih namjenskih sredstava na izvoru 43 sukladno članku 50. Zakona o proračunu.

Zakonske i druge pravne osnove
Uredba Vlade Republike Hrvatske (NN 158/04, NN 44/05 i NN 30/10), Zakon o akreditaciji (NN 158/03 i 75/09). Sustav upravljanja poslovanjem HAA uspostavljen je u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011:2005. U dokumentaciju su također ugrađene upute i preporuke Europske suradnje na akreditaciji (EA) i međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF. Cilj 1. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u RH - povećanje broj akreditiranih tijela Opis cilja Glavni cilj HAA je održavanje i razvoj, tj. stalno proširivanje područja akreditacije i povećanje broja akreditiranih institucija (laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela) potrebnih za provedbu novih tehničkih propisa, usklađenih sa zakonodavstvom EU (direktive "novog" i "starog" pristupa i drugi propisi za sigurnost proizvoda, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja, zaštitu potrošača). HAA izravno pridonosti uređivanju hrvatskog tržišta proiizvoda i usluga, te stvaranju uvjeta za punopravno uključivanje u unutarnje tržište EU i međunarodnu razmjenu proizvoda, usluga i informacija. Povećanje broja akreditiranih tijela utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva, budući da akreditacija, odnosno ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značjnijoj mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije i inspekcije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire. Neprovođenje akreditacije imalo bi za posljedicu ugrožavanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za izlazak na tržište EU i šire radi nemogućnosti dokazivanja sigurnosti i kvalitete proizvoda u kompetentnim institucijama koje su ocjenjene prema međunarodnim kriterijima (akreditiranim institucijama).

300

A652002 RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 109 izvršenje/plan

A652002-RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA

6.683.250

7.282.191

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost Razvoj akreditacijskog sustava glavna je aktivnost HAA i putem te aktivnosti HAA provodi svoje poslovanje - akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje i dr. HAA je na ovoj aktivnosti planirala iznos od 6.683.250 kuna, a izvršenje je iznosilo 7.282.191 kunu odnosno 9 % više od plana. Razlika je plaćena iz sredstava na izvoru 43 sukladno članku 50. Zakona o proračunu. Najveće odstupanje u izvršenju u odnosu na plan su rashodi za intelektualne usluge. Putem ove stavke izvršava se osnovna djelatnost HAA – provođenje postupka akreditacije i nadzora nad akreditiranim tijelima. HAA za postupke akreditacije angažira vanjske stručne suradnike i eksperte iz zemlje i inozemstva, a prema prirodi, vrsti i specifičnosti postupka. Vanjski suradnici HAA su stručnjaci i ocjenitelji koji obavljaju postupke ocjenjivanja i nadzor nad radom akreditiranih tijela, a osnovom kojih se izdaje potvrda o akreditaciji. Te troškove snose akreditirane pravne osobe i uplaćuju ih u Državni proračun. HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke - Intelektualne usluge, i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA - provođenje postupka akreditacije i nadzora. Povećanjem broja akreditacija povećavaju se troškovi intelektualnih usluga, ali istovremeno se povećavaju i uplate u državni proračun, dok se limiti HAA smanjuju.

Provođenjem postupaka akreditacije HAA izravno doprinosi uređivanju hrvatskog tržišta proizvoda i usluga, te stvaranju uvjeta za punopravno uključivanje u unutarnje tržište EU i međunarodne razmjene proizvoda, usluga i informacija. Daljnja stavka sa značajnim odstupanjem su članarine. HAA je u prvoj polovici 2010. godine potpisala multilateralni sporazum sa EA – European co-operation for Accredation, te su temeljem tog sporazuma obveze za članarine puno veće nego prije.

301

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s poreznim propisima, brojem zaposlenih i utvrđenim koeficijentima. Ostali materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavku nefinancijske imovine planirani su u najosnovnijim iznosima potrebnim za redovno poslovanje i tekuće održavanje opreme.

302

055 MINISTARSTVO KULTURE
Uvod
Ministarstvo kulture sukladno djelokrugu rada definiranim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06) obavlja upravne i druge stručne poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti, promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture te istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne i prirodne baštine. Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo kulture je 2009. izradilo Strateški plan za razdoblje 2010. - 2012. u kojem je definiralo svoju viziju, misiju, opće i posebne ciljeve te pokazatelje rezultata i učinka. U obrazloženju izvršenja financijskog plana u 2010. godini polazi se od tog dokumenta s obzirom na postavljene opće i posebne ciljeve te definirane aktivnosti, programe i projekte. U proračunskom razdjelu Ministarstva kulture za 2010. godinu bilo je planirano 1.012.210.484 kn a izvršeno je 1.010.820.439 kn (indeks 99,86). Planiranje i izvršenje odvijalo se u pet proračunskih glava (glave 05, 30, 35, 40 i 65). U okviru glave 05 (Ministarstvo kulture) planirana su i izvršena sredstva za plaće, materijalne i kapitalne rashode za Ministarstvo kulture u užem smislu te sredstva koja se prenose neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima te jedinicama lokalne i područne uprave i samouprave kao i izvanproračunskim korisnicama za programske aktivnosti u skladu Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi. Financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa nacionalnih parkova, parkova prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode planirano je i izvršeno u okviru glave 30 (Nacionalni parkovi i parkovi prirode), a financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa arhivske djelatnosti u glavi 35 (Arhivi). U okviru glave 40 (Muzeji i galerije) predviđena su i izvršena sredstva za financiranje plaća, materijalnih rashoda i troškova programa muzeja i galerija dok je financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa ostalih proračunskih korisnika iz područja kazališno scenske djelatnosti, knjižnične djelatnosti, zaštite kulturnih dobara, audiovizualne djelatnosti i ostalih djelatnosti planirano i izvršeno u okviru glave 65 (Ostali proračunski korisnici iz područja kulture).
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

05505-Ministarstvo kulture 05530-Nacionalni parkovi i parkovi prirode 05535-Arhivi 05540-Muzeji i galerije 05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture Ukupno MINISTARSTVO 055-

506.503.565

507.734.317

61.925.945

63.763.947

103

89.549.354 117.241.560 236.990.060

89.529.342 117.158.998 232.615.835

100 100 98

1.012.210.484

1.010.802.439

100

303

KULTURE

05505 Ministarstvo kulture
Uvod
Ministarstvo kulture ustrojeno u 10 uprava, 2 samostalna odjela, Tajništvo i Kabinet ministra obavlja upravne i druge poslove na području kulture te kulturne i prirodne baštine. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planiralo je i ostvarilo putem 8 programa: (1) Upravljanje i administracija Ministarstva; (2) Zaštita kulturnih dobara; (3) Zaštita prirode; (4) Programske djelatnosti kulture; (5) Programi audiovizualne djelatnosti; (6) Muzejsko-galerijska djelatnost; (7) Knjižnična djelatnost i (8) Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost. U proračunskoj glavi Ministarstva kulture za svih 8 programa planirano je 506.503.565 kn a izvršeno je 507.734.317 kn (indeks 100,24). Razlika u izvršenju prozilazi otuda što se dio programa financira iz dijela prihoda od igara na sreću koja nisu limitirana.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

05505-Ministarstvo kulture 1174-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA 1175-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 1245-ZAŠTITA PRIRODE 1693-PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE 1694-PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA 1695-MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST 1696-KNJIŽNIČNA DJELATNOST 1697-KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

506.503.565

507.734.317

80.594.843

80.532.913

100

153.618.240

156.101.615

102

9.338.040

9.368.465

100

128.584.744

128.242.594

100

35.979.720

35.979.720

100

12.705.489

11.583.708

91

52.570.000

52.517.397

100

33.112.489

33.407.906

101

304

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1174 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1174-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA

80.594.843

80.532.913

Opis programa
Program Upravljanje i administracija ministarstva (aktivnost upravljanja i administracije Ministarstva, informatizacije Ministarstva, opremanja poslovnih prostorija, obnova zgrada ministarstva i konzervatorskih odjela) obuhvaća plaće, materijalne i kapitalne rashode za Ministarstvo kulture. U okviru navedenog programa osiguravaju se plaće i materijalni rashodi za djelatnike koji obavljaju upravne, financijske i druge poslove, djelatnike koji obavljaju stručne poslove a odnose se na istraživanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje kulturne i prirodne baštine, utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine, utvrđivanja svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje, obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine i prirode. Kod kapitalnih rashoda financirana je nabava informatičke opreme i uredskog namještaja za Ministarstvo i konzervatorske odjele. Za program upravljanja i administracije planirano je 80.594.843 kn a izvršeno 80.532.913 kn (indeks: 99,92).

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06) Cilj 1. Osiguranje optimalnih kapaciteta za uspješnu realizaciju programa Ministarstva Opis cilja Cilj programa Upravljanje i administracija Ministarstva je optimalnim administrativnim kapacitetima te prostornim, materijalnim i tehničkim resursima osigurati uspješnu realizaciju svih programa u djelokrugu Ministarstva utvrđenih strateškim općim i posebnim ciljevima te načinima njihova ostvarivanja.

A564000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A564000UPRAVLJANJE ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA

77.424.843 I

77.366.170

Opis aktivnosti / projekta

305

U okviru aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva osigurana su sredstva za plaće i materijalne rashode 491 zaposlenika Ministarstva i 19 konzervatorskih odjela (Zagreb, Karlovac, Varaždin, Osijek, Požega, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Rijeka, Pula, Gospić, Bjelovar, Krapina, Trogir, Slavonski Brod, Imotski, Sisak i Vukovar). U zaštiti kulturne baštine zaposleno je ukupno 290 zaposlenika koji osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje informatizacijske baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata i inventarizaciju kulturnih dobara. U zaštiti prirode i inspekciji zaštite prirode zaposleno je 52 djelatnika koji osim administrativnih poslova obavljaju i poslove utvrđivanja svojstva zaštićenih dijelova prirode i njihovo vrednovanje te vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode. Za područje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te proizvodnje zaposleno je 55 djelatnika a opće i zajedničke poslove za sva tri područja djelokruga Ministarstva obavlja 94 zaposlenika.

1175 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 102 izvršenje/plan

1175-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

153.618.240

156.101.615

Opis programa
Zaštitom i očuvanjem kulturne baštine Ministarstvo kulture osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg života u europskom okruženju. Kulturnu baštinu čine pokretna i nepokretna kulturna dobra od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja kao i dokumentacija i bibliografska baština i zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima. Kulturna baština također su i arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru te nematerijalni oblici kulturne baštine i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti. Vrijednosti kulturne baštine prepoznajemo kao starosne, povijesne, kulturne, umjetničke i autentične.

Zakonske i druge pravne osnove
Glavne strateške smjernice ciljeva i aktivnosti ovoga Programa sadržane su u strateškim dokumentima”Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.”, ”Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012.”, “Strateški okvir za razvoj 2006.–2013.“, ”Stratateški plan Ministarstva kulture 2010.-2012.”, ”Strategija razvoja arhivske službe u Republici Hrvatskoj”, ”Strategija razvoja kulturnog turizma”, ”Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010. godine”, “Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske“ te “Operativni program za regionalnu konkurentnost“ i “Operativni programi za prekograničnu suradnju“. Zakoni: - Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10 ) - Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 21/86, 26/93, NN 33/89, NN 128/99) Pravilnici:

306

- Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite kulturnih dobara te obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima (NN 129/99) - Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, NN 44/10) - Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro (NN 22/09, NN 36/11 ) -Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10) - Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 37/01, 4/08) - Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09) - Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije (NN 38/04) - Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (NN 110/04) - Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04) - Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (NN 12/06) - Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 141/06) Cilj 1. Uspostava i objava cjelovitog Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske Opis cilja Registar kulturnih dobara ključni je dio cjelokupnog informacijskog i dokumentacijskog sustava zaštite i upravljanja kulturnim dobrima bez čije cjelovitosti i dostupnosti nije moguće osigurati punu primjenu sustava upravljanja kulturnim dobrima. Stanjem 13. svibnja 2010. utvrđeno je 5760 registriranih nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta i povijesnih cjelina te 1362 registriranih pokretnih kulturnih dobara te 89 registriranih nematerijalnih kulturnih dobara. Revidiranjem rješenja o upisanim kulturnim dobrima u Registar kulturnih dobara izvršiti će se nužno usuglašavanje sa važećim propisima: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09) i Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96). Podaci o kulturnim dobrima prikupljani su i obrađivani tijekom duljeg razdoblja te uslijed promjena do kojih u međuvremenu dolazi nisu uvijek dovoljno pouzdani, što stvara poteškoće u upravljanju kulturnim dobrima. Razmjerno opsežna dokumentacija o kulturnim dobrima nalazi se u raznim zbirkama Ministarstva kulture i ustanova uključenih u sustav zaštite te ju je potrebno ujednačiti i obuhvatiti jedinstvenim informacijskim sustavom kako bi u cjelini bila dostupna svim subjektima u sustavu zaštite. Također, informacijski sustav predmnijeva izradu Geografskog informacijskog sustava (GIS) kako bi se rješenja o registriranim kulturnim dobrima povezala sa zemljopisnom kartom i pripadajućom katastarskom česticom.

307

Cilj 2. Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrima Opis cilja Sadašnji sustav upravljanja kulturnim dobrima zasniva se na razmjerno razgranatoj mreži službi i ustanova koje su nadležne za pojedine vrste kulturnih dobara. Velika raznolikost kulturnih dobara te različita normativna rješenja otežavaju uvođenje učinkovitijeg integriranog modela upravljanja. Sustav je izrazito usmjeren na zaštitu, često i nauštrb drugih segmenata upravljanja kulturnim dobrima, što uz slabu uključenost drugih čimbenika (gradovi, općine, korisnici i dr.) ograničava mogućnosti za razvoj i usmjeravanje postojećih resursa. Od 5.760 registriranih nepokretnih kulturnih dobara za njih 90% nedostaju primjereni arhitektonski snimci stanja, odnosno još nisu provedeni odgovarajući istražni radovi. Uslijed velikog broja projekata zaštite i očuvanja kulturnih dobara potrebno je unaprijeđen je sustav njihova praćenja i vrednovanja. Povećana je učinkovitost ulaganja povećanjem udjela projekata s povećanim opsegom i kraćim rokom završetka radova. Na djelotvorno upravljanje kulturnim dobrima u sljedećem trogodišnjem razdoblju utjecati će se unapređenjem istraživanja i dokumentiranja kulturnih dobara. Uvesti će se i rezvijati integrirani model upravljanja i gospodarenja kulturnim dobrima te uskladiti normativno okruženje. U smislu djelotvornog upravljanja kulturnim dobrima, unaprijediti će se provedbe Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, odnosno, povećati udio sustavnih projekata u odnosu na interventne i projekte sanacije. Unaprijediti će se sustav praćenja stanja kulturnih dobara koji će obuhvatiti sva registrirana kulturna dobra.

A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 110 izvršenje/plan

A565010-ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

80.000.000

87.999.258

Opis aktivnosti / projekta Ministarstvo kulture je kroz mrežu od dvadeset konzervatorskih odjela zajedno sa Upravom za zaštitu kulturne baštine provodilo prikupljanje podataka o kulturnim dobrima. Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata, kao i pohranjivanje podataka. Prikupljeni podaci o kulturnim dobrima sustavno se uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture je pridonijelo kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine. U 2010. godini za 607 programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara osiguralo se 87.999.258,00 kn. Također, prikupljanjem prijava za zaštitne radove na nepokretnim kulturnim dobrima i zaštićenim arheološkim lokalitetima prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, izradom financijske dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvješća o izvršenom programu osigurana je obnova i

308

prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske.

A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A565036-ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

9.000.000

8.999.998

Opis aktivnosti / projekta Ministarstvo kulture kroz mrežu od dvadeset konzervatorskih odjela zajedno sa Upravom za zaštitu kulturne baštine provodilo je prikupljanje podataka o kulturnim dobrima. Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata, inventarizaciju pokretnih kulturnih dobara, kao i pohranjivanje podataka. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture je pridonijelo kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine. Do sada je istraženo i dokumentirano 10% zaštićenih kulturnih dobara, potrebno je kontinuirano provoditi dokumentiranje i istražne radove te će se u trogodišnjem razdoblju provesti 60 inventarizacija zbirki. U 2010. godini osigurano je 8.999.998,00 kn za program zaštite i očuvanja pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara. Za 20 programa iz područja zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara u 2010. godini, izdvaja se ukupno 374.000,00 kn od čega 334.000,00 kn na 18 projekata zaštite te 40.000,00 kn na 2 cjelovita projekta. Također, prikupljanjem prijava za zaštitne radove na pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, izradom financijske dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvješća o izvšenom programu osigurana je obnova i prezentacija pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 63 izvršenje/plan

A784001KONZERVATORSKOARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

14.800.000

9.284.119

Opis aktivnosti / projekta U 2010. godini izdvojeno je 9.284.119,00 kn za 123 arheološka lokaliteta i 630.000,00 kn za 26 arheološka pokretna kulturna dobra. Obveza istraživanja kulturne baštine kojoj prijeti nepovratno uništenje propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na osobitu zaštitu kulturnih vrijednosti obvezuje i Ustav RH, a Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana 1992. godine) ratificirana je od Hrvatskog Sabora u travnju 2004. godine. U njoj je arheološka baština definirana kao suštinska za poznavanje povijesti čovječanstva, a Konvencija

309

govori o ozbiljnoj ugroženosti arheološke baštine zbog rastućeg broja velikih graditeljskih pothvata, tajnih ili neznanstvenih istraživanja ili nedovoljno razvijene svijesti javnosti. Uslijed povećanja građevinskih aktivnosti na izgradnji infrastrukture (autoceste, magistralne ceste, plinovodi, vodna mreža, poslovne zone) Ministarstvo kulture aktivno je uključeno u rješavanje problema zaštite i istraživanja arheoloških lokaliteta ugroženih gradnjom.

K565041 ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K565041ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVARVUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)

14.028.240

14.028.240

Opis aktivnosti / projekta Projektom su planirana ulaganja u istraživanje, obnovu i revitalizaciju povijesne i kulturne baštine te ulaganja u znanstvene objekte (istraživački centar Vučedol), nove muzejske postave u dvorcima Odescalchi i Eltz u Iloku i Vukovaru i izgradnja novoga Muzeja Vučedolske kulture na arheološkom lokalitetu Vučedol, kao i u sadržaje namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju. U 2010. godini izrađen je Projekt pripremnih i istražnih radova te izrađena projektna dokumentacije za konstruktivnu sanaciju fortifikacijskog kompleksa iz 15.st. - srednjovjekovnih zidina Iloka. Izrađeni su idejni i glavni projekti konstruktivne sanacije za dvije cjeline unutar zidina: Hamam (tursko kupalište) sa ulaznom kulom 8 i kula 5, s kompleksom kuća A i B. U baroknoj jezgri Grada Vukovara završeni su radovi na obnovi triju zgrada,a za 7 je završena projektna dokumentacija te se otpočelo s građevinskim radovima. Sjeverni dio kompleksa Eltz - Gradski muzej u Vukovaru: završena je nova projektna dokumentacija te su provođeni građevinski i konzervatorsko – restauratorski radovi – posebno na zgradi Velikog dvora, Paviljonu za goste i dijelu građevine namijenjenom smještaju tehničke pripreme muzejskih aktivnosti. U tijeku je izgradnja novoga Muzeja Vučedolske kulture na Vučedolu. Villa Streim, budući istraživački centar Muzeja Vučedolske rekonstruira se u izvornom obliku s očekivanim dovršetkom u 2011. godini.

K565057 ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K565057ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVARVUČEDOL (ZAJAM

35.790.000

35.790.000

310

CEB-a)

Opis aktivnosti / projekta Projektom su planirana ulaganja u istraživanje, obnovu i revitalizaciju povijesne i kulturne baštine te ulaganja u znanstvene objekte (istraživački centar Vučedol), nove muzejske postave u dvorcima Odescalchi i Eltz u Iloku i Vukovaru i izgradnja novoga Muzeja Vučedolske kulture na arheološkom lokalitetu Vučedol, kao i u sadržaje namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju. U 2010. godini izrađen je Projekt pripremnih i istražnih radova te izrađena projektna dokumentacije za konstruktivnu sanaciju fortifikacijskog kompleksa iz 15.st. - srednjovjekovnih zidina Iloka. Izrađeni su idejni i glavni projekti konstruktivne sanacije za dvije cjeline unutar zidina: Hamam (tursko kupalište) sa ulaznom kulom 8 i kula 5, s kompleksom kuća A i B. U baroknoj jezgri Grada Vukovara završeni su radovi na obnovi triju zgrada,a za 7 je završena projektna dokumentacija te se otpočelo s građevinskim radovima. Sjeverni dio kompleksa Eltz - Gradski muzej u Vukovaru: završena je nova projektna dokumentacija te su provođeni građevinski i konzervatorsko – restauratorski radovi – posebno na zgradi Velikog dvora, Paviljonu za goste i dijelu građevine namijenjenom smještaju tehničke pripreme muzejskih aktivnosti. U tijeku je izgradnja novoga Muzeja Vučedolske kulture na Vučedolu. Villa Streim, budući istraživački centar Muzeja Vučedolske rekonstruira se u izvornom obliku s očekivanim dovršetkom u 2011. godini.

1245 ZAŠTITA PRIRODE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1245-ZAŠTITA PRIRODE

9.338.040

9.368.465

Opis programa
Strategijom Vladinih programa i Strateškim planom Ministarstva kulture za razdoblje 2010. – 2012. zaštita i očuvanje prirode prepoznata je kao jedan od posebnih ciljeva. Zaštićena i očuvana priroda osigurati će postojanost temeljnih vrijednosti i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, kao i njenu afirmaciju u europskom okruženju kao zemlje s razvijenom svijesti o značaju očuvanja prirodnog bogatstva koje pametnim, promišljenim i održivim korištenjem osigurava višestruke razvojne pravce. Tijekom 2010. - Međunarodne godine biološke raznolikosti provodile su se aktivnosti usmjerene prema zaštiti i očuvanju biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti na, državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Provedbom edukacije, informiranja javnosti, jačanjem međusektorske suradnje, uključivanju javnosti u donošenje odluka i sl. poticalo se osvješćivanje o potrebi njenog očuvanja u svim oblicima političkog, gospodarskog i društvenog djelovanja.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o zaštiti prirode (NN, 70/05, 139/08); Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08.); Nacionalni strateški referentni okvir

311

Cilj 1. Učinkovito prikupljanje podataka i prijenos informacija o biološkoj, krajobraznoj i geološkoj raznolikosti Opis cilja Tijekom 2010. godine radilo se na unaprjeđivanju prikupljanja i evidentiranja podataka o biološkoj raznolikosti te su provedena daljnja istraživanja koja pridonose zaštiti i očuvanju rijetkih, ugroženih i zaštićenih divljih svojti i staništa, uspostavi i provedbi programa NATURA 2000, kao i ispunjenju obveza koje proizlaze iz procesa pridruživanja Europskoj uniji. Također, izradom i stavljanjem u funkciju baza i web aplikacija osigurao se unificiran, jednostavan i brz prijenos podataka i informacija unutar sektora zaštite prirode te prema drugim sektorima i zainteresiranoj javnosti. Cilj 2. Podizanje razine zaštite biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti Opis cilja Podizanju razine zaštite biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti, zaštićenih područja, ekološke mreže i mreže NATURA 2000 doprinijelo se razvojem planova upravljanja, unaprjeđenjem rada centara za zbrinjavanje ozlijeđenih, bolesnih i zaplijenjenih divljih životinja, uklanjanjem i nadzorom stranih invazivnih vrsta. Također edukacija i jačanje nadzornih i stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, inspekcije zaštite prirode, upravnih tijela županije nadležnih za poslove zaštite prirode, uključivanje javnosti u postupke i procese odlučivanja, jačanje nevladinih organizacija znatno pridonose ostvarenju ovoga cilja.

A779003 FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A779003FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA

907.940

905.333

Opis aktivnosti / projekta Kroz ovu aktivnost osigurano je praćenje 12 međunarodnih projekata u kojima sudjeluje Ministarstvo kulture te Državni zavod za zaštitu prirode. Izvršene su aktivnosti obuhvaćene pojedinim projektima kao što su prikupljanje podataka o vrstama, staništima, njihovoj rasprostranjenosti i sl. Sudjelovalo se u izradi smjernica za provedbu postupka Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za vjetroelektrane, zoniranju zaštićenih područja za potrebe izrade planova upravljanja, izradi planova upravljanja za pet zaštićenih područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Kroz razne aktivnosti projekta radilo se i na jačanju kapaciteta javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županija kao i upravnih tijela županija nadležnih za poslove zaštite prirode, te na uključivanju zainteresirane javnosti, posebno nevladinih organizacija u postupke i procese odlučivanja.

A779013 NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

312

A779013-NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE

170.000

168.449

99

Opis aktivnosti / projekta Nagrada za zaštitu prirode „Nagrada Ivo Horvat“ ustanovljena je još 2006. godine, kao nagrada Ministarstva za izvanredna postignuća u području zaštite prirode. Dodjeljuje se 22. svibnja na Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan biološke raznolikosti kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima, državljanima Republike Hrvatske te pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti prirode koji su ostvarili tijekom protekle godine. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti prirode obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske. U 2010. godini proveden je postupak i dodijeljene su nagrade za 2009. godinu za postignuća u području zaštite prirode.

1693 PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1693-PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE

128.584.744

128.242.594

Opis programa
Sistemski program kulture pod nazivom Programske djelatnosti kulture usmjeren je na unaprjeđenje razvoja svih segmenata suvremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (u riječi, slici, glazbi, plesu, kazalištu, filmu i drugim umjetničkim izričajima) u cjelini kulturnog ciklusa, kulturnog djelovanja i kulturnog života. Program obuhvaća potprograme (opisane u njegovim ciljevima): (1) Potpora razvoju umjetničke djelatnosti, (2) Unapređenje programa poduzetništva u kulturi, (3) Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu, (4) Jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu i (5) Potpora organizacijama civilnog društva i programima novih medijskih kultura.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09) - Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04, NN 44/09) - Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09) - Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) (NN-MU 7/07) - Pravilnik o kriterijima za sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007.-2013. (NN 120/07)

313

- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96 - Ispravak) - Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 119/04) - Zakon o 'Nagradi Vladimir Nazor' (NN 27/91) Cilj 1. Potpora razvoju umjetničke djelatnosti Opis cilja U Republici Hrvatskoj 1.316 umjetnika u 2010. godini ima status samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Sustav samozapošljavanja samostalnih umjetnika koji se potiče i pomaže uplatama doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna postoji niz godina i pokazao se vrlo efikasnim jer se umjetnicima s obzirom na neredovitost priliva dohotka, s relativno malim sredstvima, osigurava minimalna materijalna osnovica za slobodno umjetničko stvaralaštvo i primjerenu umjetničku produkciju. Na temelju planiranih izmjena Zakona o pravima samostalnih umjetnika u narednom razdoblju očekuje se revidiranje kriterija za priznavanje prava na uplatu doprinosa uključujući potrebitih sredstava za doprinose umjetnicima koji ostvaruju izniman doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti. Cilj 2. Unapređenje programa poduzetništva u kulturi Opis cilja Kao poseban program Projekt „Poduzetništvo u kulturi“ pokrenuli su Ministarstvo kulture i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 2008. godine kao program nepovratne državne potpore male vrijednosti. Cilj Projekta je poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbenoscenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, novih medijskih kultura, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturnoumjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejskogalerijske te filmske djelatnosti. Korisnici su subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge, ustanove osim javnih ustanova, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi. Cilj 3. Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu Opis cilja U značajnoj mjeri decentralizirana kulturna infrastruktura u Republici Hrvatskoj suočena je s nedostatnim mogućnostima lokalnih zajednica za njezino optimalno održanje i razvoj. Programom potpore izgradnji, održavanju, informatizaciji i opremanju mreže kulturnih ustanova: narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta i glazbeno-scenskih prostora na lokalnoj i regionalnoj razini osiguravaju se preduvjeti za rast kako kulturne potrošnje tako i aktivnu participaciju stanovništva u kulturnom životu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Cilj 4. Jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu Opis cilja

314

Jačanje aktivne međunarodne kulturne suradnje s državama članicama programa Europske unije u okviru programa Kultura 2007.–2013. odvijat će se pojačanim promoviranjem programa za potencijalne korisnike, tehničkom i financijskom pomoći projektima koji su dobili potporu Europske unije, suradnjom s projektnim partnerima i kulturnim kontaktnim točkama zemalja članica programa te Europskom komisijom i Izvršnom agencijom u Bruxellesu. Sklopljeni ugovori i programi bilateralne kulturne suradnje omogućit će šire predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Republici Hrvatskoj; poticat će se razvijanje izravne i kontinuirane suradnje i razmjene između ustanova i udruga, umjetnika i stručnjaka na svim područjima kulture i umjetnosti. Podupirat će se sudjelovanja umjetnika i kulturnih djelatnika u multilateralnim programima koji potiču razvoj interkulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti u sklopu međunarodnih organizacija i asocijacija te nevladinih organizacija. Poticat će se i programi suradnje u sklopu regionalnih inicijativa i asocijacija naglašavajući specifičnost Republike Hrvatske kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje. Cilj 5. Potpora organizacijama civilnog društva i programima novih medijskih kultura Opis cilja Organizacije civilnog društva na području kulture prema Registru udruga u Republici Hrvatskoj najbrojnije su iza športskih udruga i broje više od 5.000. Udruge kulturnoumjetničkog amaterizma imaju dugu i bogatu tradiciju u Republici Hrvatskoj i važan su čimbenik aktivnog sudjelovanja u kulturi. Strukovne udruge u kulturi segment su civilnog društva od iznimne važnosti za održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja. Za očuvanje i razvoj nacionalnog i kulturnog identiteta posebnu ulogu imaju općekulturne/kulturološke udruge kao što je Matica hrvatska i Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Potpora programima novih medijskih kultura potpora je alternativnim, intermedijalnim i interdisciplinarnim oblicima umjetničkog stvaralaštva. Donošenjem zakona i osnivanjem Zaklade Kultura nova u 2011. doprinijet će se stabilnosti i razvoju civilne scene. Kroz Zakladu će se financirati mreže udruga nezavisnog kulturnog sektora, kvalitetni intersektorski projekti i osiguravati pristup regionalnim i europskim fondovima i dugoročna partnerstva. Kao dinamična struktura Zaklada Kultura nova usmjerit će se proizvodnji kulturnih sadržaja i operativnom modelu funkcioniranja te izgradnji vlastitih kapaciteta.

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 233 izvršenje/plan

A564015-HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

200.000

465.955

Opis aktivnosti / projekta Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjeluje u normativnom radu UNESCO-a. Podupire dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti koji potiču pitanja vezana uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i kulturne raznolikosti kroz participaciju hrvatskih stručnjaka u programskim područjima UNESCOa. Neki od važnijih projekata: obilježavanje hrvatskih obljetnica pri UNESCO-u za 2010.2011., koordinacija upisa nematerijalne kulturne baštine na Reprezentativnu listu

315

nematerijalne baštine čovječanstva; obilježavanje Međunarodne godine približavanja kultura; peta dodjela Nacionalne stipendije „Za žene u znanosti“ ; Forum mladih jugoistočne Europe Baština u rukama mladih, tiskanje prilagođenog hrvatskog izdanja Priručnika za nastavnike – Svjetska baština u rukama mladih... Razlika između plana i izvršenja u iznosu od 265.955,00 kn odnosi se na inozemnu darovnicu UNESCO-a (izvor 53).

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

5.660.000

5.660.000

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost Osnovna djelatnost udruga u kulturi obuhvaća institucionalnu potporu djelatnosti 32 strukovne udruge u kulturi i umjetnosti: Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika, Društvo hrvatskih književnika, Hrvatsko društvo pisaca, Hrvatsko muzejsko društvo, Hrvatsko arhivističko društvo, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika i druge udruge.

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A565011-NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

1.553.592

1.553.446

Opis aktivnosti / projekta Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljivale su se istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Time se vrednovala i prepoznala izvrsnost kao osobiti poticaj vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu. Dodjeljivale su se kao životne nagrade (priznanje za sveukupni stvaralački opus), kao godišnje nagrade (za umjetnička i kulturna ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena) te kao poticajna sredstva (za nova djela): „Nagrada Vladimir Nazor“ (za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma), „Nagrada Iso Velikanović“ (za ostvarenja u području prevođenja književnih djela), „Nagrada Vicko Andrić“ (za postignuća u zaštiti kulturne baštine), „Nagrada Marin Držić“ (za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva) te poticajna sredstva hrvatskom glazbenom stvaralaštvu (za nova djela suvremenih skladatelja).

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A565015ZDRAVSTVENO

32.954.000 I

32.868.819

316

MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Opis aktivnosti / projekta Na dan 31.12.2010. godine pravo na zdravstveno i mirovinsko osiguranje imalo je 1239 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva (prema Pravilniku o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, NN 119/04).

A565021 MATICA HRVATSKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A565021-MATICA HRVATSKA

5.235.700

5.235.700

Opis aktivnosti / projekta Institucionalna potpora Matici hrvatskoj kao samostalnoj, neprofitnoj i nevladinoj udruzi utemeljenoj 1842. kao društvo za promicanje hrvatske kulture i koje je svojom djelatnošću i kontinuitetom postalo nacionalna institucija. Svrha je Matice hrvatske promicanje narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkoga, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života, te skrb za društveni razvitak.

A565033 NOVE MEDIJSKE KULTURE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 93 izvršenje/plan

A565033-NOVE MEDIJSKE KULTURE

4.828.326

4.469.833

Opis aktivnosti / projekta U 2010. godini financirano je 135 programa koji se odnose na podprogramske djelatnosti novih medijskih kultura: projekte, manifestacije, umjetničke produkcije, dugotrajne i ostale programe. Podržani su programi koji pokazuju dugoročnost i stabilnost i programi koji pridonose razvoju civilnog društva i drugih organizacija u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku te pridonose stabilizaciji izvaninstitucionalne i neprofitne scene uključujući podršku njihovoj suradnji s javnim kulturnim institucijama te programi koji potiču transmedijalne, intermedijalne i interdisciplinarne oblike umjetničkog stvaralaštva. Aktivnost je usmjerena k promicanju suvremenog audiovizualnog urbanog izričaja, istraživačkih umjetničkih praksi i poticanju korištenja novih tehnologija u umjetničkoj produkciji. Aktivnosti uključuju glazbene, kazališne i umjetničke festivalske programe, produkcije, instalacije i izložbe projekte, edukativne programe i radionice, okrugle stolove i predavanja i manifestacije.

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks izvršenje/plan

317

(%) A565034MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA 10.429.285 10.321.600 99

Opis aktivnosti / projekta U sklopu akrivnosti međunarodne kulturne suradnje u 2010. poticala se bilateralna kulturna suradnja (potpisano 4 programa kulturne suradnje, 1 ugovor o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji te 1 memoradnum o suglasnosti). Pružena je potpora ustanovama i udrugama, umjetnicima i stručnjacima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu na svim područjima kulture i umjetnosti: razmjena književnika i objavljivanja književnih djela, prezentacija umjetničkih izložbi, gostovanja kazališnih, plesnih i glazbenih umjetnika... Pružena je i potpora za sudjelovanja u multilateralnim programima koji potiču razvoj interkulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti te u sklopu regionalnih inicijativa i asocijacija naglašavajući specifičnost Hrvatske kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje. Na Poziv za javne potrebe u kulturi za 2010. godinu broj prijavljenih programa bio je 1.137 od kojih je odobreno 607 u iznosu od 10.321.600,00 kn (183 programa glazbeno-scenske djelatnosti – 30,10%; 126 programa likovne i vizualne umjetnosti – 28,69%; 87 programa kulturno-umjetničkog amaterizma – 13,38%; 39 programa muzejsko-galerijske djelatnosti – 8,91%; 62 programa međunarodnih nevladinih organizacija – 7,61%; 47 književnonakladničkig programa – 4,04%; 32 interdisciplinarna projekta – 4,09%; 31 ostali program – 3,18%).

A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A565056-DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA

700.000

700.000

Opis aktivnosti / projekta Ugovor o darovanju zbirke umjetnika između slikara i kolekcionara Ante Topić-Mimara i Republike Hrvatske sklopljen 5. listopada 1973. kojim su strane sporazumne da će doživotno isplaćivati Anti Topić Mimari 1% od 10.000.000 USA, a nakon njegove smrti 0,5 % od iste vrijednosti njegovoj supruzi Weltrude. Obveza na snazi tijekom 2010.

A576226 KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 102 izvršenje/plan

A576226-KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)

902.800

916.694

318

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost objedinjuje dvije stavke: Pravilnik o sufinanciranju hrvatskih projektnih partnera u sklopu programa Europske unije Kultura 2007. – 2013 i sufinanciranje Odjela za Kulturnu kontaktnu točku. Kulturne kontaktne točke su odjeli uspostavljeni u državama članicama i u drugim zemljama koje sudjeluju u programu Kultura. Odgovorni za promociju programa, pomoć za izradu projekata, poticanje sudjelovanja što većeg broja kulturnih operatera, čime se osigurava razmjena informacija s nacionalnim kulturnim institucijama, održavanje kontakta između sudionika u različitim programima Europske unije i vezu s drugim izvorima informacija na raznim programima Europske unije.

A576227 ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 97 izvršenje/plan

A576227-ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU

2.250.451

2.191.472

Opis aktivnosti / projekta Uplate članarine sukladno potpisanom i ratificiranom Memorandumu o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (2007.- 2013.) (NN-MU 7/07) čime je Hrvatska postala punopravna članica programa Kultura (2007.- 2013.). Aktivnost obuhvaća pružanje potpore potencijalnim i sadašnjim korisnicima besplatnim informacijama i smjernicama o tome kako pristupiti europskim mogućnostima financiranja i redovitim obavijestima o pitanjima vezanim za kulturu na europskoj razini te umrežavanjem kulturnih djelatnika u različitim zemljama i pronalaženjem potencijalnih projektnih partnera (baza podataka: Culturenet.hr).

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A784003PODUZETNIŠTVO KULTURI

2.000.000 U

2.000.000

Opis aktivnosti / projekta Program nepovratne državne potpore male vrijednosti (u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva) za poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, novih medijskih kultura, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturnoumjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejskogalerijske te filmske djelatnosti. Na Javni poziv za 2010. zaprimljeno je 336 zahtjeva s ukupno zatraženim iznos od 33,65 milijuna kuna. Na temelju kriterija za ocjenu zahtjeva odobreno je ukupno 136 potpora u iznosu od 4 milijuna kuna. Ministarstvo gospodarstva dodijelio je 56 potpora trgovačkim društvima u iznosu od 2 milijuna, a Ministarstvo

319

kulture je u istom iznosu dodijelilo 80 potpora obrtima, zadrugama, ustanovama, udrugama, samostalnim umjetnicima i umjetničkim organizacijama. Najmanji iznos potpore po korisniku iznosio je 4.000, a najveći 90.000 kuna. Prosječni iznos potpore po korisniku bio je 29.412 kuna.

A785008 POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A785008-POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK

1.000.000

1.000.000

Opis aktivnosti / projekta Potpora Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Sarajevu čija je svrha kulturno i prosvjetno djelovanje, ekonomsko jačanje i podizanje socijalne sigurnosti hrvatskoga naroda.

K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

K564016INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE

658.874

651.000

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost informatizacije ustanove kulture obuhvaća potporu nabavi računalne opreme, razvoju informacijskih sustava i projekata, internetizaciji ustanova i udruga kulture te razvoju baza podataka kulturnih informacija ustanova kulture kojih nije osnivač Republika Hrvatska. Ukupno je ostvaren 51 program informatizacije: 30 za narodne knjižnice i čitaonice, 9 za muzeje, 5 za pučka i otvorena učilišta te 7 programa za udruge u kulturi.

K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K565018-IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE

59.470.590

59.467.394

Opis aktivnosti / projekta U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti osiguravaju se sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave (programi sanacije, adaptacije

320

uređenja i opremanje muzeja, knjižnica, centara za kulturu). U 2010. godini sufinancirano je više od 130 programa. U dijelu muzejske djelatnosti osigurana su sredstva prema konačnom obračunu za Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu (18.885.000 kn). Osigurana su značajna sredstva (9.000.000 kn) za radove na rekonstrukciji zgrade za potrebe muzeja i knjižnice u Metkoviću. Završena je obnova Gradskog muzeja u Bjelovaru (600.000 kn). Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji zgrade muzeja u Novoj Gradiški (800.000 kn), spomen galerije Kerdić u Davoru (200.000 kn), obnovi tvrđave Nehaj u Senju (700.000 kn), obnova Muzeja Moslavine u Kutini (400.000 kn), stalni postav Etnografskog muzeja Istre u Pazinu (400.000 kn), dovršenje izgradnje Alkarskih dvora u Sinju (1.500.000 kn), stalni postav muzeja u Slatini(400.000 kn) stalni postav Muzeja Grada Iloka (900.000 kn), obnova zgrade magistrata za Muzej u Slavonskom Brodu (470.000 kn) kao i drugi muzeji i galerije. Za programe u knjižničnoj djelatnosti osigurana sredstva za radove na rekonstrukciji zgrade za knjižnicu u Ogulinu (2.000.000 kn), rekonstrukciju zgrade u Labinu (500.000 kn), knjižnice u Ozlju (400.000 kn), knjižnice u Požegi (700.000 kn), knjižnice u Biogradu (800.000 kn), knjižnice u Vodicama (800.000 kn), knjižnice u Jelsi (670.000 kn), izgradnja knjižnice u Pleternici (1.800.000 kn) te knjižnica u Šenkovcu, Oroslavju, Rovinju, Primoštenu. U okviru programa obnove i uređenja centara za kulturu osigurana su sredstva za objekte u Grubišnom Polju, Metkoviću, Krapinskim Toplicama, Maču, Gospiću, Kotoribi, Komiži, Glini, Drenovcima, Velom Ižu, Sošicama, Petrinji i drugima. Programi su sufinancirani u svih 20 županija, a najviše u Splitsko-dalmatinskoj, Međimurskoj, Istarskoj i Krapinskozagorskoj.

1694 PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1694-PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA

35.979.720

35.979.720

Opis programa
Programi audiovizualne djelatnosti u glavi Ministarstva kulture obuhvaćaju informativne usluge Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA), međunarodni program Hrvatskog radija „Glas Hrvatske“, satelitski TV programa za Sjevernu Ameriku i program potpore izdavačkoj kući Edit.

Zakonske i druge pravne osnove
Cilj 1. Razvoj informiranja domaće i tuđe javnosti, Hrvata u svijetu te nacionalnih manjina Opis cilja Razvoj informiranja domaće i tuđe javnosti, Hrvata u svijetu te nacionalnih manjina ostvaruje se putem Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA), Međunarodnog programa Hrvatskog radija „Glas Hrvatske“, Satelitskog TV programa za Sjevernu Ameriku te potporom Izdavačkoj kući Edit.

321

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A565012INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

21.679.720

21.679.720

Opis aktivnosti / projekta Prikupljanje i razašiljanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko-agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenoga, političkoga, kulturnog i gospodarskog života.

A565026 "MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA ""GLAS HRVATSKE"""
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A565026"MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA ""GLAS HRVATSKE"""

10.000.000

10.000.000

Opis aktivnosti / projekta „Glas Hrvatske" je dvadeset i četiri satni međunarodni program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju hrvatskih iseljenika, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti. Program sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini - o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije športske događaje. Sadrži odabir emisija iz produkcije triju nacionalnih programa i osam regionalnih - Dubrovnika, Knina, Osijeka, Pule, Rijeke, Splita, Zadra i Radio Sljemena, pa se tako mogu čuti emisije koje, svaka na svoj način, karakteriziraju određeno podneblje u Hrvatskoj. Osim toga osnovane su i redakcije koje na dan proizvode do 6 sati novoga govornog programa.

A570036 SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A570036-SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU

3.000.000

3.000.000

Opis aktivnosti / projekta Slika Hrvatske program je Hrvatske radiotelevizije, koji prenosi televizija Sjeverne Amerike. Slika Hrvatske nudi informacije o hrvatskoj povijesti, kulturi i naslijeđu te vijesti i zabavne programe koji zanimaju Hrvate u inozemstvu. Program se sastoji od osmosatnog bloka izvornog programa koji se prikazuje od 20:00h do 04:00h (ET) (17:00h

322

do 01:00h PT (pacifičko vrijeme)), nakon kojega slijede dvije reprize prvoga osmosatnog bloka. Slika Hrvatske nudi američkim gledateljima najnoviji dnevni program koji se prikazuje i u Hrvatskoj, uključujući 30-minutnu informativnu emisiju TV DNEVNIK kako bi ostali u toku s tekućim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A729024-POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

1.300.000

1.300.000

Opis aktivnosti / projekta Novinsko-izdavačka ustanova – “EDIT” iz Rijeke je izdavačka kuća pripadnika talijanske manjine koji žive u Hrvatskoj i Sloveniji, a izdaje sljedeće tiskovine: - “LA VOCE DEL POPOLO” - dnevni list koji izlazi od 1945. godine i jedan je od šest dnevnih listova na talijanskom jeziku koji se tiska i distribuira van granica Italije. Svaki dan izlazi s novim informacijama na talijanskom jeziku; - “PANORAMA” - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje široku lepezu tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja; - “ARCOBALENO” - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1949. godine i edukativnog je karaktera; - “LA BATTANA” - književna revija, izlazi od 1964. godine.

1695 MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

1695-MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST

12.705.489

11.583.708

Opis programa
U Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar drugih pravnih osoba upisano je 145 muzejskih ustanova, od toga 124 muzeja odnosno zbirki kojima je osnivač grad, županija, općina te jedan privatni muzej. U ovim muzejima čuva se 4.764.540 predmeta. Muzeji se dijele se na opće (kompleksne), povijesne, etnografske, arheološke, umjetničke, prirodoslovne, memorijalne, tehničke, tehnološke i druge te provode osnovnu djelatnost muzeja koja je određena Zakonom o muzejima i obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanja podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Muzejske ustanove kroz Sustav muzeja uspostavljaju jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad

323

radom muzeja, izgradnju standarda djelatnosti te potiču kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe, razvoj muzejske infrastrukture, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te veća dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju sastavnim su dijelom cilja i svrhe Sustava muzeja. Likovna djelatnost obuhvaća izložbene aktivnosti, likovne manifestacije, likovne kolonije, pripremu i tisak likovnih monografija te ostala događanja (radionice, predavanja i sl) i programe iz djelokruga arhitekture te dizajna. Naglasak je na aktivnostima koje pokazuju kontinuitet umjetničkog djelovanja i stvaralački potencijal hrvatske umjetnosti te pridonose kulturnom razvitku u cjelini. Važan segment likovne aktivnosti je međuinstitucionalna suradnja, nacionalni karakter programa i decentralizacija kulturnih aktivnosti. Programe realiziraju strukovna udruženja, galerije, muzeji, udruge, umjetničke organizacije i ostali.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakoni: - Zakon o muzejima (NN 142/98, NN 65/09) - Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07) - Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90; NN 28/90 Ispravak, NN 22/01) - Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04, NN 44/09) - Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08) - Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01) - Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 , NN 27/93, NN 38/09) Pravilnici: - Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02) - Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 82/06) - Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10) - Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99) - Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02) - Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) - Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09) Cilj 1. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe Opis cilja U dijelu sustava hrvatskih muzeja razina inventiranosti muzejske građe i dokumentacije je nedostatna. Inventiranje muzejske građe i dokumentacije prioritetna je muzejska

324

aktivnost. Potporama izložbama iz fundusa, i onima vezanim za osnovnu djelatnost muzeja propisano u Zakonu o muzejima (Narodne novine, br. 142/98 i 65/09) – obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava te onima koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja razvija se muzejska djelatnost i prezentira raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Potporama izdavačkoj djelatnosti muzeja pridonosi se valorizaciji, kategorizaciji i prezentaciji fundusa. Međumuzejska suradnja podrazumijeva razmjenu programa, organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata, suradnju na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju s naglaskom na reciprocitet pri razmjeni izložaba i definiranje troškova te na suradnju u popunama fundusa trajnim posudbama građe. Godišnje se sufinancira više od 250 navedenih programa. Na osnovu modela održanih kulturoloških izložaba Dalmatinska Zagora, Slavonija, Baranja i Srijem podupire se suradnja muzeja s drugim regionalnim i nacionalnim baštinskim i kulturnim institucijama s ciljem ostvarivanja zajedničkog i/ili kompleksnog projekta predstavljanja ukupnosti baštine pojedinih hrvatskih regija koji pokazuju povijesni kontinuitet u kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i političkom životu. Cilj 2. Razvoj muzejske infrastrukture Opis cilja Investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, valorizacija projekata muzejskih projekta i postava, povezivanje novih muzeja u Sustav muzeja, primjena propisanih stručnih i tehničkih standarda usmjereno je na integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o kulturnoj baštini te ulaganja u cilju osiguranja održivog kulturnog i gospodarskog razvoja. Podržana je cjelovita obnova dvorca Eltz za Gradski muzej Vukovar, nastavaka izgradnje Muzeja Vučedolske kulture, Vučedol kod Vukovara, i nov stalni postavi muzeja (Muzej grada Šibenika, Prirodoslovni muzej Metković, Muzej Brodskog posavlja, Slavonski Brod, Muzej Moslavine, Kutina i drugi). Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima: knjižnica, arhiva, spomeničke baštine i drugo; instalacija sekundarne dokumentacije, dodatnih modula i kompletna programska podrška (razvoj i nadogradnja sustava); osiguranje mrežne dostupnosti podataka i dokumentacije baze muzejskih predmeta. Izrada informatičkog sustava upravljanja povezanog s postojećim sustavima/bazama podataka restauriranih umjetnina, muzejske građe i arhivske građe (BREUH, M++, Arhinet). Cilj 3. Podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe Opis cilja Uspostava izrade plana preventivne zaštite i plana restauracije muzejske građe koji će obuhvatiti popis prioriteta s financijskim pokazateljima i etapama realizacije. Prednost će imati programi koji obuhvaćaju stupanj ugroženosti građe i programi restauracije građe za stalni postav. Nastavak opremanja konzervatorsko-restauratorskih radionica u šest matičnih muzeja prve razine. Povećanje uvjeta za poboljšanje zaštite muzejske građe unutar Sustava muzeja. Intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine. Izrada i provedba srednjoročnog plana aktivnosti Vijeća Sustava muzeja. Uspostavljanje dinamike u razvoju sustava matičnosti i usklađivanje rada unutar Sustava muzeja (ravnomjerno i funkcionalno razvijanje Sustava muzeja, prioriteti u planiranju za područja s neravnomjernim brojem muzeja). Cilj provedbe programa Sustava muzeja obuhvaća jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti, promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja, poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije

325

muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja, podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja, jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta, jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija. Cilj 4. Potpora programima likovne umjetnosti Opis cilja Godišnje se sufinancira oko 180 programa retrospektivnih, samostalnih, skupnih, tematskih i problemskih izložaba u galerijskim prostorima te izložbe hrvatskih društava likovnih umjetnika Zagreba, Istre, Rijeke, Splita i Osijeka. Podupiru se likovni programi izložbi i manifestacija sadržajne inventivnosti, nacionalnog karaktera, multimedijalnog izražavanje i povezivanja s primijenjenim umjetnostima, dizajnom i arhitekturom; likovne manifestacije koje ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i stvaralački potencijal hrvatske umjetnosti te koje prezentiraju tematske cjeline od značaja za Republiku Hrvatsku; programi pripreme i tiskanja, likovnih monografija, zbornika, kataloga izložaba i publikacija iz područja povijesti umjetnosti (godišnje u prosjeku oko 40 programa). Podrškom programima vezanima uz arhitekturu nastoji se dati razvojni stvaralački poticaj u cilju javne afirmacije misli i djela hrvatskih arhitekata, potaknuti širu javnost na aktivnije uključivanje u rasprave o izgrađenom okolišu te upoznavanje s dosezima hrvatske arhitektonske umjetnosti. Ističe se i pozicioniranje hrvatske arhitekture unutar europskog i svjetskog konteksta. Programi dizajna su usmjereni ka kontinuiranom praćenju razvoja dizajna na hrvatskoj sceni. Izložbama se nastoji prikazati recentna dizajnerska produkcija s ciljem kritičkog vrednovanja. U realizaciji takvih programa ističe se strukovno udruženje Hrvatsko dizajnersko društvo.

A565027 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

A565027-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

12.705.489

11.583.708

Opis aktivnosti / projekta U 2010. godini financirano je 254 programa muzeja kojima je osnivač grad, županija ili općina te ostali programi strukovnih udruga i gradova koji provode muzejsko-galerijsku aktivnost. Iz područja likovne umjetnosti, dizajna i arhitekture financirano je 236 programa.

1696 KNJIŽNIČNA DJELATNOST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1696-KNJIŽNIČNA DJELATNOST

52.570.000

52.517.397

326

Opis programa
Programa pod nazivom Knjižnična djelatnost obuhvaća uz knjižničnu i djelatnost književnog izdavaštva. Subvencije hrvatskom nakladništvu obuhvaćaju nakladničke projekte (preko 4000 prijavnica godišnje) velikih i malih nakladnika koji se prijavljuju na natječaje Ministarstva kulture za sufinanciranje autorskih pjesničkih, proznih i književno-esejističkih djela kao i onih za čije je objavljivanje potrebno osigurati sredstva za istraživački, književno povijesni ili osobito zahtjevni prevodilački rad. Godišnje se potpomogne oko 2000 projekata kroz potpore za izdavanje knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija, otkup knjiga od nakladnika za narodne knjižnice te potpore za poticanje književnog stvaralaštva namijenjene autorima i prevoditeljima. Inozemni se izdavači također mogu natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora na strane jezike. Na taj se način potiče učinkovitija promocija hrvatske knjige prilagođene osobitostima pojedinačnih kulturnih tržišta i posredno podupiru drugi oblici afirmacije Hrvatske na svjetskoj književnoj i kulturnoj sceni. Podupiru se književne manifestacije koje se kontinuirano održavaju, a uglavnom su vezane uz značajna imena i događaje hrvatske kulturne povijesti. Također se potpomažu i nastupi hrvatskih nakladnika i autora na domaćim i inozemnim književnim sajmovima u svrhu prezentiranja i promidžbe. Stimuliraju se književni programi u knjižarama koji promiču kulturu čitanja. Takvi programi su književno – autorske promocije, tematski književni susreti, organizacija književnih festivala. Sufinanciraju se nezavisne knjižare i povećava dostupnost knjiga i časopisa. Potpora knjižničnoj djelatnosti odnosi se na nabavu knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama, akcije i manifestacijama u knjižničnoj djelatnosti te potporu razvojnim programima i projektima u knjižničnoj djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90 i 27/93) - Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 137/08, 57/09, 62/09) - Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) - Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01) - Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99) Cilj 1. Potpora proizvodnji i distribuciji knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija Opis cilja - Povećati broj potpora dodijeljenih autorima i prevoditeljima za književna djela, čime će se poboljšati interes autora za stvaranje, a time i udio domaće književnosti na tržištu. - Povećati iznos pojedinačnih potpora nakladnicima za vrijedne naslove, a smanjiti ukupan broj poduprtih naslova, čime se želi postići povećanje broja objavljenih vrijednih naslova u godini u kojoj su potpore dodijeljene, što će omogućiti približavanje književnoumjetničkih djela širokoj publici te na taj način afirmirati književno nakladništvo kao vodeću granu kulturne produkcije. - Povećati broj primjeraka otkupljenih naslova kapitalnih djela hrvatske i svjetske književnosti za narodne knjižnice, čime će se osigurati njihova bolja dostupnost svim građanima RH bez obzira na mjesto stanovanja. Ova mjera obuhvaća potporu i nakladnicima i narodnim knjižnicama.

327

- Povećati broj sufinanciranih elektroničkih publikacija kako bi se osigurala brža, kvalitetnija i dostupnija informacija iz područja kulturne produkcije te omogućila učinkovitija promidžba književne, jezične i kulturne baštine Cilj 2. Povećanje participacije knjige u kulturnom životu Opis cilja - Povećati broj kvalitetnih književno-autorskih predstavljanja, festivala, okruglih stolova, tribina i radionica u organizaciji domaćih i inozemnih organizatora, čime će se povećati dostupnost knjige te promicati kultura čitanja u svrhu afirmacije književnosti kao jedne od vodećih grana kulturne produkcije. - Povećati broj kvalitetnih sufinanciranih prijevoda djela hrvatskih pisaca kod inozemnih nakladnika, što će biti jasan indikator porasta zanimanja za hrvatsku književnu produkciju te osnaživanja njezina statusa na međunarodnome književnom i knjižnom tržištu. Pojačanom participacijom olakšava se promidžba hrvatske književnosti, izgrađuje hrvatski kulturni proizvod i poboljšava njiihova percepcija, odnosno recepcija. - Povećati broj razmjena domaćih i stranih književnika i prevoditelja, što pridonosi jačanju međunarodne suradnje u području kulture. Cilj 3. Potpora razvoju knjižničnih usluga i zadovoljavanju potreba korisnika Opis cilja - Širiti mrežu narodnih knjižnica na sve općine i gradove u Republici Hrvatskoj kao presudni korak u provedbi decentralizacije kulturnog života. Mada su narodne knjižnice u isključivoj ingerenciji lokalne samouprave, Ministarstvo kulture u ovoj djelatnosti ima poticajnu ulogu koja je često odlučujuća u prevladavanju zapreka nedostatnih financijskih mogućnosti općina i gradova. - Povećati i uskladiti s lokalnom zajednicom potporu osnivanju narodnih knjižnica u svim općinama i gradovima, izgradnju inicijalnih knjižničnih fondova, ali i popunjavati i obnavljati knjižnične fondove postojećih narodnih knjižnica uz uvođenje i noveliranje knjižničnih usluga, u skladu s potrebama korisnika( uključujući osobe s posebnim potrebama) i držanja koraka s razvijenim knjižničnim sustavima u svijetu. - Povećati broj kvalitetnih manifestacija i skupova u knjižnicama i stručnim knjižničarskim i čitateljskim udrugama pridonoseći tako povećanju interesa javnosti za čitanje, za knjižnice kao prostor učenja i demokracije i dostupnosti knjige i informacija svim građanima Republike Hrvatske. - Podupirati obrazovanje i trajno učenje knjižničara te nacionalnih knjižničarskih projekata.

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A781002-KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

29.600.000

29.590.579

Opis aktivnosti / projekta - Potpora izdavanju knjiga: Na natječaj za 2010. godinu prijavljeno je 1608 programa od 348 nakladnika od čega je sufinancirano 596 naslova (37%) u iznosu od 6.585.500 kn. U 2010. odlučeno je poduprijeti manji broj naslova u nešto većem iznosu (prosječna potpora
328

po jednom naslovu iznosla je 12.400 kn što je za 1.800 kn više nego prethodne godine) jer se praksa iz prethodnih godina (dodjela potpora za veći broj naslova u nešto manjem iznosu) pokazala lošom zbog velikog broja neobjavljenih naslova. No ukupan iznos dodijeljen za potporu izdavanju knjiga u 2010. bio je najveći u posljednjih šest godina. - Otkup knjiga za narodne knjižnice: Na natječaj za 2010. godine prijavilo se 374 nakladnika s 1.632 naslova, a od toga je otkupljeno 833 naslova u 52.200 primjeraka, prosječno oko 63 primjeraka po naslovu, od 268 nakladnika u ukupnom iznosu od 12.535.679 kn. - Potpora za poticanje književnog stvaralaštva: Na natječaj se prijavilo 98 autora, a dodijeljene su 3 polugodišnje i 32 tromjesečne stipendije u ukupnom iznosu 798.000 kn. - Potpora časopisima i elektroničkim publikacijama: Na natječaj za 2010. godinu prijavljeno je 158 programa od čega se sufinancira 83 programa tj. 53%, u iznosu od 5.906.000 kn. - Potpora književnim manifestacijama: U 2010. godini na natječa je prijavljeno 200 programa književnih manifestacija, a financirana su 122 u ukupnome iznosu od 3.042.400 kn. - Potpora književnim programima knjižara: Na natječaj za potporu književnim programima knjižara u 2010. bila su prijavljena 34 projekta, od kojih je sufinancirano 19 u iznosu od 333.000 kn. - U 2010. godini za potporu izdavanju knjiga hrvatskih autora u prijevodu na strane jezike prijavljeno je 59 naslova, a od toga je odobrena potpora za njih 39 (66%), u ukupnom iznosu od 53.200 eura, tj. 390.000 kn.

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A781003-PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

18.000.000

17.971.040

Opis aktivnosti / projekta - Potpora nabavi knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama - Potpora akcijama i manifestacijama u knjižničnoj djelatnosti - Potpora razvojnim programima i projektima u knjižničnoj djelatnosti

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A784002-MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

4.970.000

4.955.779

Opis aktivnosti / projekta - Potpora radu 20 županijskih matičnih službi (financiranje jednog djelatnika županijske matične službe i njegovih tekućih materijalnih troškova) u funkciji njihove temeljne i razvojne djelatnosti na unaprjeđenju knjižnične djelatnosti u RH.

329

- Potpora programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (9 knjižnica u 2010.) s tendencijom povećanja s obzirom na najavljene potrebe manjinskih zajednica koje nisu obuhvaćene postojećim modelom

1697 KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 101 izvršenje/plan

1697-KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

33.112.489

33.407.906

Opis programa
U 2010. godini planirano je 33.112.489. kuna, a izvršeno 33.407.906 kuna iz čega proizlazi da su realizirani svi programi koji su planirani. Programi kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti, nedjeljivog dijela kulturnog identiteta i koje predstavljaju kontinuitet opstojnosti hrvatskog društva, obuhvatili su dramsku, glazbeno-scensku i plesnu umjetnost kao i amatersko stvaralaštvo. Kroz brojne produkcije, manifestacije, gostovanja, seminare te druge programe različitih profila, u 2010. godini poticala se djelatnost temeljnih organizacijskih oblika koja predstavljaju javna i privatna kazališta, umjetničke organizacije, orkestri, ansambli te udruge kulturno-umjetničkog amaterizma. Radi daljnjeg poboljšanja djelatnosti, dostupnosti i kvalitete programa, posebna pozornost posvećivala se podizanju razine organiziranosti, suradnje i razvoja te poboljšanja infrastrukture scenskih prostora. Potporama se nastojalo poticati kreativno stvaralaštvo, umjetničko obrazovanje, kulturna proizvodnja i potrošnja s ciljem kontinuiranog razvoja izvedbenih umjetnosti, specifičnih znanja i cjeloživotnog učenja.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) - Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09) - Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09) - Zakon o kazalištima (NN 71/06) - Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta (NN 116/08) - Odluka o osnovnom programskom i financijskom okviru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2009. – 2013. - Pravilnik o Očevidniku kazališta (NN 35/07) - Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 35/07) - Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Dubrovačkih ljetnih igara (NN 39/07) - Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Splitskog ljeta (NN 60/94) - Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Varaždinskih glazbenih večeri (NN 60/94) - Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Osorskih glazbenih večeri (NN 60/94).

330

Cilj 1. Održavanje standarda u financiranju programa izvedbenih umjetnosti Opis cilja Provedbom programa u 2010. godini nastojao se potaknuti rad i razvoj pojedinaca, organizacija i ustanova na području izvedbenih umjetnosti (dramskih, glazbenih i plesnih). Programi su se nastojali realizirati putem provedbe Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2010. godinu. U 2010. godini cilj je bio stalni razvoj i unapređenje vrlo širokog područja umjetničkih disciplina koje obuhvaćaju raznolike kreativne procese u kazališnim i glazbenim odnosno plesnim produkcijama. Korisnici, odnosno primatelji usluga bila su javna i privatna kazališta, umjetničke organizacije, orkestri, ansambli, kao i fizičke osobe koje se bave izvedbenim umjetnostima. Cilj 2. Potpora kulturno-umjetničkom amaterizmu te očuvanju tradicijske kulture Opis cilja Na području kulturno-umjetničkog i kazališnog amaterizma, putem javnog Poziva, u 2010. godini poticalo se kulturno stvaralaštvo velike zajednice amaterskih udruga u Republici Hrvatskoj. Takvim programima cilj je bio rekonstrukcija vrlo raznolikih oblika izvorne zavičajne baštine, naročito u sredinama gdje je ona ugrožena, kao i poticanje drugih oblika glazbenog izražavanja. Isto se odnosi na rad kazališnih amatera i njihovu promociju bogatstva govora i dijalekata te nacionalne dramske literature. Programi su se nastojali ostvariti kroz povezanost uz tradiciju i suvremene sadržaje, djelomice kroz međunarodnu suradnju te kroz raznolikost izričaja. Korisnici i primatelji ovih usluga u 2010. godini bile su amaterske udruge u Republici Hrvatskoj.

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 101 izvršenje/plan

A565030-PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

33.112.489

33.407.906

Opis aktivnosti / projekta Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu, nadležna Kulturna vijeća predložila su financiranje za: - programe glazbenih, dramskih i plesnih festivala - redovne programe javnih kazališta - programe glazbenih i kazališnih gostovanja - programe privatnih kazališta - programe suvremenih plesnih skupina - programe notnog i diskografskog nakladništva - programe međunarodnih majstorskih seminara i radionica (glazba) - programe međunarodnih glazbenih natjecanja. Također i za programe kulturno-umjetničkog i kazališnog amaterizma:

331

- festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva - programi kulturno-umjetničkih društava (folklorna društva, puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga.

05530 Nacionalni parkovi i parkovi prirode
Uvod
U okviru ove Glave osigurana su sredstva potrebna za rad Državnog zavoda za zaštitu prirode te 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 11 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje). Vlada Republike Hrvatske osnovala je javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP) osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske kao središnja ustanova koja obavlja stručne poslove zaštite prirode u Hrvatskoj. DZZP provodi niz aktivnosti koje imaju za cilj kvalitetnim stručnim radom dugoročno osigurati očuvanje i unaprjeđenje zaštite prirode u Hrvatskoj.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 103 izvršenje/plan

05530-Nacionalni parkovi i parkovi prirode 1245-ZAŠTITA PRIRODE

61.925.945

63.763.947

61.925.945

63.763.947

103

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1245 ZAŠTITA PRIRODE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 103 izvršenje/plan

1245-ZAŠTITA PRIRODE

61.925.945

63.763.947

Opis programa
Dio programa Zaštita prirode provodile su javne ustanove nacionalni parkovi i parkovi prirode te Državni zavod za zaštitu prirode. Cilj je kroz optimalno korištenje prirodnih vrijednosti očuvati zaštićena područja, područja ekološke mreže RH i potencijalna N2000 područja. Također, edukacijom i informiranjem posjetitelja kroz edukacijsko-posjetiteljske centre, interpretaciju prirodnih vrijednosti (divlje svojte, staništa, krajobrazna raznolikost, hidrološke i geološke posebnosti i dr.), poućne staze s edukativnim sadržajima i sl. doprinijet će provedbi

332

zadanog cilja. Unutar Glave 30 u ovaj Program uključene su i aktivnosti iz Projekta integracije u EU NATURA 2000 (NIP), kao i projekata Uspostava mreže „Natura 2000“ EU PHARE projekt, Utvrđivanje potencijalnih N2000 područja u moru i Cro fauna i Cro speleo koje vodi Državni zavod za zaštitu prirode. Započet je postupak definiranja svojti i stanišnih tipova za uspostavu mreže N2000 na moru, izradu faunističke baze te izradu speleološkog katastra.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o zaštiti prirode (NN, 70/05, 139/08); Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08.); Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. – 2011. Cilj 1. Postizanje optimalnog modela očuvanja zaštićenih područja Opis cilja Tijekom 2010. provodile su se aktivnosti na razvoju nove i održavanju postojeće infrastrukture za posjetitelje, praćenja stanja zaštićenih područja, razvoja sustave elektronske naplate ulaznica u nacionalne parkove i parkove prirode, kao i aktivnosti na organizaciji i osiguranju protupožarne zaštite zaštićenih područja. Navedene aktivnosti osigurale su veću dostupnost zaštićenih područja svim zainteresiranim posjetiteljima te primjerenu zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti.

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A779000UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

45.815.945

45.706.751

Opis aktivnosti / projekta Kroz ovu Aktivnost osigurana su sredstva za plaće za 392 zaposlenika i materijalne rashode 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode.

A779021 ZAŠTITA PRIRODE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 93 izvršenje/plan

A779021-ZAŠTITA PRIRODE

14.110.000

13.171.738

Opis aktivnosti / projekta Za razvoj i izgradnju nove te održavanje postojeće infrastrukture za posjetitelje u zaštićenim područjima sklopljeni su ugovori s 16 javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode (5+11).

333

Nastavljena je izgradnja 1 posjetiteljskog centra (NP Paklenica) te uređenje Eko centra Slani Dol (PP Žumberak-Samoborasko gorje). Izrađena je projektna dokumentacija za 3 posjetiteljska centra (NP Sjeverni Velebit, PP Papuk, PP Učka). Uređeno je 9 točaka kao zone posjećivanja/edukacije (NP Sjeverni Velebit, PP Biokovo, PP Medvednica, PP Biokovo, PP Papuk, PP Vransko jezero). Izgrađena su 2 kompostna WC-a (NP Risnjak, PP Biokovo). Otvorene su 2 nove poučne staze (PP Biokovo, PP Medvednica) te je započela rekonstrukcija i uređenje Premužićeve staze (PP Velebit). Započet je postupak nabave 2 nova broda za posjetitelje (NP Mljet, PP kopački rit) i vanbrodskih motora za brodove nadzorne službe (NP kornati). Također nastavljena je adaptacija i uređenje 2 objekta (Vršičak, planinarski dom Risnjak – NP Risnjak). Uređivane su i održavane postojeće prometnice, poučne staze, edukativne table itd. (NP Risnjak, PP Biokovo, PP Lonjsko polje, PP Lastovsko otočje, PP Telašćica). Postavljena je 1 automatska telemetrijska protupožarna stanica na Supini (PP Biokovo). Uređivane su postojeće protupožarne staze i putovi, a nabavljala se i nova protupožarna oprema kao npr: spremnici za vodu, naprtnjače, protupožarni aparati i dr. (PP Telašćica, NP Kornati, PP Učka, PP Velebit, PP Vransko jezero, PP Kopački rit). Temeljem ugovora tvrtka Microsoft Hrvatska d.o.o. izradila je cjelovitu analizu načina naplata ulaznica u nacionalnim parkovima i parkovima prirode te prijedlog nekoliko rješenja za uspostavu cjelovitog (jedinstvenog) sustava elektronske naplate ulaznica u NP/PP.

K779002 "USPOSTAVA MREŽE ""NATURA 2000"" EU PHARE PROJEKT"
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

K779002"USPOSTAVA MREŽE ""NATURA 2000"" EU PHARE PROJEKT"

00

885.187

Opis aktivnosti / projekta Državni zavod za zaštitu prirode je 2008. godine priredio prijedlog mreže N2000 za Hrvatsku. Kroz PHARE projekt za taj je prijedlog proveden opsežan konzultacijski proces sa zainteresiranim sektorima i drugim dionicima. Održana su dva kruga radionica kroz koje je prikupljen velik broj primjedbi te je sukladno njima revidiran prijedlog N2000. Kroz projekt su u suradnji s lokalnim dionicima izrađena i dva plana upravljanja za potencijalna N2000 područja: Vransko jezero i Jasen te područje važno za velike zvijeri Gorski kotar, Primorje i Sjeverna Lika. Dio projekta odnosio se na obuku nadležnih tijela o mehanizmu ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, a tiskan je i niz brošura, letaka, plakata i drugih promidžbenih materijala. Tijekom 2010. izvršena su zaostala plaćanja nakon prihvaćanja završnog izvješća.

K779022 PROJEKT ULAGANJA U ZAŠTITU PRIRODE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 93 izvršenje/plan

K779022-PROJEKT ULAGANJA U ZAŠTITU PRIRODE

2.000.000

1.853.981

334

Opis aktivnosti / projekta Aktivnosti za koje se isplatio Predujam omogućile su pripremu predloženog Projekta. Glavni cilj Projekta je pružiti podršku javnim ustanovama koje upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim prirodnim vrijednostima u županijama pri implementaciji N2000 ciljeva u investicijama, jačanje kapaciteta za izvještavanje temeljem zahtjeva EU i praćenje biološke raznolikosti te uključivanje svih dionika u proces upravljanja ekološkom mrežom N2000. Tijekom 2010.g završena su dva ugovora za pripremu projekta te su pripremljene komponente i aktivnosti projekta kao i svi potrebni dokumenti za pokretanje i provedbu Projekta. Temeljem Odluke VRH od 25.11.2010. o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu za Projekt, na pregovorima s Bankom (od 30.11.-2.12.2010.) usuglašeni su tekstovi pravnih dokumenata, Nakon uspješno odrađenih pregovora, Projekt je u fazi odobravanja od strane Upravnog odbora Svjetske banke, a potom još mora biti odobren od strane Vlade RH i Sabora RH.

T779023 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

T779023UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU

00

1.490.593

Opis aktivnosti / projekta Prijedlog mreže N2000 kojega je izradio Državnog zavoda za zaštitu prirode ostao je nedovršen u svom morskom dijelu, s obzirom na mali broj postojećih podataka o rasprostranjenosti N2000 morskih vrsta i staništa u hrvatskom dijelu Jadrana, a naročito u područjima udaljenim od obale. Kroz ovaj projekt u suradnji s međunarodnim stručnjacima izradit će se detaljni plan za utvrđivanje svih potencijalnih N2000 područja u moru te će se isplanirati kartiranje dubokoga mora što zahtijeva uporabu istraživačkih brodova i posebne tehnologije. Također, projekt predviđa obuku djelatnika DZZP-a o monitoringu i izvješćivanju prema zahtjevima Direktive o staništima te daljnji razvoj Nacionalnog sustava monitoringa biološke raznolikosti kroz obuku amatera - članova ronilačkih klubova i centara te njihovo uključivanje u kartiranje i monitoring morskih vrsta i staništa.Tijekom 2010. godine obavljene su pripremne radnje za provedbu Projekta. Projekt je započeo u listopadu 2010., a predviđeno trajanje je 12 mjeseci.

T779024 IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

T779024-IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA

00

655.696

335

Opis aktivnosti / projekta Cilj ovog Projekta je poboljšanje prikupljanja, razvrstavanja i dostupnosti podataka o bioraznolikosti, što će služiti kao osnova za učinkovitu provedbu projekta N2000, posebice u segmentu praćenja mreže N2000 i provedbe postupka Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (u skladu s člankom 6 (3,4) Direktive o staništima). Posebni cilj je razvoj faunističke baze podataka CRO-fauna i speleološke baze podataka CRO-speleo kao dijela jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode. Tijekom 2010. obavljene su pripremne radnje,a početak projekta očekuje se u prvom kvartalu 2011.

05535 Arhivi
Uvod
Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, 18 područnih državnih arhiva i Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. Temeljne zadaće arhiva su: - dugoročna zaštita arhivskog gradiva kao važnog dijela nacionalne kulturne i povijesne baštine, - sređivanje, popisivanje i objavljivanje arhivskog gradiva, - osiguranje dostupnosti i korištenja gradiva u arhivima, - redovito preuzimanje novoga gradiva, - stručni nadzor nad zaštitom i obradom dokumentacije koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te pružanje podrške u vrednovanju i izlučivanju, - organiziranje predavanja, izložbi i drugih kulturnih i obrazovnih aktivnosti. Državni arhivi u Hrvatskoj čuvaju oko 100.000 dužnih metara klasičnog gradiva na papiru i pergameni, 25 milijuna metara filmske vrpce, oko milijun fotografija te značajne količine vrijednog kartografskog, grafičkog i drugog gradiva. U njihovoj nadležnosti nalazi se 5.711 kategoriziranih stvaratelja javnoga i privatnog arhivskog gradiva kojima pružaju podršku u upravljanju njihovom dokumentacijom i čije gradivo trajne vrijednosti preuzimaju istekom određenih rokova.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 100 izvršenje/plan

05535-Arhivi 1698-ARHIVSKA DJELATNOST

89.549.354 89.549.354

89.529.342 89.529.342

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1698 ARHIVSKA DJELATNOST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1698-ARHIVSKA

89.549.354

89.529.342

336

DJELATNOST

Opis programa
Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, 18 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje novoga gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Time arhivi doprinose očuvanju kulturne i povijesne baštine, dostupnosti informacija o radu javnih službi i kvaliteti upravljanja dokumentacijom javnih službi pružajući im podršku u obradi, vrednovanju i upravljanju spisima. Uz oko 100.000 dužnih metara gradiva u arhivima, državni arhivi preuzimaju gradivo koje nastaje radom 5.711 kategoriziranih stvaratelja javnog i privatnog arhivskog gradiva, pri čemu godišnje nastaje oko 2.500 dužnih metara gradiva trajne vrijednosti koje treba preuzeti u arhive te primjereno obraditi i zaštititi. Postojeći prostorni i tehnički resursi većine arhiva ne omogućuju smještaj gradiva koje treba preuzeti, pri čemu posebno ograničenje predstavlja još uvijek nedovoljno razvijen sustav za preuzimanje, obradu i korištenje gradiva u digitalnom obliku. Uz to, uslijed izraženih manjkavosti u upravljanju gradivom u pismohranama tijela i službi koje ga predaju arhivima prisutni su zaostaci u obradi zbog čega dio gradiva (oko 20%) nije primjereno dostupan korisnicima. Radi djelotvornije zaštite i upravljanja gradivom te bolje dostupnosti u narednom trogodišnjem razdoblju povećat će se kapacitet arhiva za preuzimanje dodatnih 6.000 dužnih metara klasičnog gradiva, pripremit će se tehnička specifikacija sustava za preuzimanje i pohranu gradiva u digitalnom obliku, povećat će se kapacitet obrade i opisa gradiva (do 2.000 dužnih metara godišnje) te količina mrežno dostupnih opisnih jedinica (100.000) i gradiva dostupnog u digitalnom obliku (400.000 preslika).

Zakonske i druge pravne osnove
Zakoni: - Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97,NN 64/00, NN 65/09) - Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04) - Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske (NN 15/89) Pravilnici: - Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07) - Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04) - Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04) - Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99) - Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02) - Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02) - Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02, 106/07) - Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10) Uredbe:

337

- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću (NN 101/99) - Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (NN 7/07) - Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru (NN 7/07) - Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje (NN 14/07) - Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima (NN 77/08) - Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici (NN 121/08) Cilj 1. Poboljšati uvjete za pohranu i dugoročno očuvanje gradiva u arhivima Opis cilja U državnim arhivima nalazi se oko 100.000 dužnih metara arhivskog gradiva trajne vrijednosti. Da bi se ono moglo dugoročno očuvati, nužno je držati ga u primjerenim uvjetima te sustavno provoditi aktivne mjere zaštite (preventivne i nadzorne mjere, restauracija i konzervacija, sigurnosno i zaštitno snimanje) kako bi se očekivani životni vijek arhivskih dokumenata produljio i nekoliko puta. Većini arhiva nedostaje spremišnog prostora i/ili opreme za pohranu novoga gradiva koje je dospjelo ili dospijeva za preuzimanje prema zakonom utvrđenim rokovima. Uslijed toga gradivo se dulje zadržava u neprimjerenome prostoru izvan arhiva gdje je izloženo riziku ubrzanog propadanja i nije dostupno korisnicima. Stoga će se urediti i opremiti dodatni spremišni prostor za prihvat 6.000 dužnih metara gradiva te u suradnji sa stvarateljima osigurati da 90% ovoga gradiva bude obrađeno i dostupno za korištenje u roku od godinu dana od preuzimanja. Poboljšanjem uvjeta čuvanja gradiva utjecat će se na produljenje očekivanog životnog vijeka gradiva prosječno za 100% u odnosu na očekivani životni vijek izvan spremišnog prostora. Cilj 2. Jačati kapacitete za zaštitu, obradu i opis arhivskog gradiva Opis cilja Uslijed često nedovoljne ili neprimjerene sređenosti gradiva prije preuzimanja u arhive (1.000 – 1.500 dužnih metara godišnje) i time uvjetovanih zaostataka u obradi iz prethodnog razdoblja (oko 20.000 dužnih metara) potrebno je povećati kapacitet arhiva za obradu i opis gradiva. To će se postići optimizacijom procesa obrade, preusmjeravanjem postojećih resursa, jačanjem stručnih kompetencija kroz programe stručnog usavršavanja i izgradnju mreža stručnjaka za obradu pojedinih vrsta gradiva te podrškom posebnim programima ubrzane obrade gradiva, s ciljem povećanja kapaciteta obrade na 2.000 dužnih metara gradiva godišnje. Cilj 3. Poboljšati dostupnost arhivskog gradiva u digitalnom okruženju Opis cilja Dostupnost arhivskog gradiva i informacija o njemu u digitalnom okruženju ima neposredan učinak i na razinu interesa za njegovo korištenje i na stupanj obrađenosti i zaštite. Potporom projektima revizije i konverzije obavijesnih pomagala u digitalni oblik te digitalizacije arhivskog gradiva, broj mrežno dostupnih opisnih jedinica povećat će se s 50.000 na 150.000 jedinica, a digitalizacijom 400.000 predložaka udvostručit će se broj korisnicima dostupnih snimaka gradiva. Dostupnošću u digitalnom obliku udvostručit će se broj korištenih jedinica gradiva uz isto opterećenje korisničkih službi arhiva.

338

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A565028-PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

18.756.800

18.754.139

Opis aktivnosti / projekta Programi arhivske djelatnosti obuhvaćaju objavljivanje arhivskog gradiva i stručnih publikacija, posebne programe restauriranja i zaštitnog snimanja, projekte interventne ili ubrzane obrade gradiva, projekte istraživanja, sukcesije i restitucije arhivskog gradiva iz drugih zemalja, istraživačke i razvojne projekte na području arhivistike i arhivske djelatnosti, programe stručnog usavršavanja i druge projekte čiji je cilj unapređenje arhivske djelatnosti, uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologija rada, poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva te programe rješavanja prostornih kapaciteta arhiva. - U sklopu investicijske potpore arhivskoj djelatnosti izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju novog arhivskog spremišta u Kerestincu za potrebe Hrvatskog državnog arhiva (900.000 kn). Osigurana su sredstva i radovi su u završnoj fazi za arhivsko spremište u Žrnovu na Korčuli (3.000.000 kn). Obnovljeno je krovište zgrade Državnog arhiva u Zagrebu u Opatičkoj 29 (3.000.000 kn). Osigurana su odgovarajuća sredstva za investicijsko održavanje arhiva u Splitu, Pazinu, Zadru, Rijeci, Štrigovi, Osijeku, Karlovcu, Varaždinu, Virovitici i Vukovaru.

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A783000ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

70.792.554 I

70.775.203

Opis aktivnosti / projekta Aktivnost obuhvaća osnovnu redovnu djelatnost državnih arhiva: preuzimanje, zaštitu i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i dr. koja se obavlja u Hrvatskom državnom arhivu, 18 područnih državnih arhiva i jednom specijaliziranom arhivu. Ukupan broj zaposlenih u 2010. godini bio je 481.

05540 Muzeji i galerije
Uvod
U okviru proračunske glave Muzeji i galerije osigurana su sredstva za rad 21 nacionalnog muzeja. To su: Arheološki muzej Istre, Arheološki muzej Narona, Arheološki muzej Osijek, Arheološki muzej Split, Arheološki muzej Zadar, Muzeji Ivana Meštrovića, Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski športski muzej, Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara, Moderna galerija, Muzej antičkog stakla Zadar, Muzej hrvatskih arheoloških

339

spomenika Split, Muzej Slavonije Osijek, Muzej Hrvatskog zagorja, Muzejski dokumentacijski centar, Tiflološki muzej, Hrvatski muzej turizma, Galerija Klovićevi dvori, Dvor Trakoščan i Spomen područje Jasenovac.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 100 izvršenje/plan

05540-Muzeji i galerije 1693-PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE 1695-MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST

117.241.560 24.000.000

117.158.998 23.999.970

93.241.560

93.159.028

100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1693 PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1693-PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE

24.000.000

23.999.970

Opis programa
Programska djelatnost kulture u glavi Muzeji i galerije odnosi se na otkup zgrade za Hrvatski povijesni muzej.

Zakonske i druge pravne osnove
Cilj 1. Razvoj kulturne infrastrukture Opis cilja Cilj programske djelatnosti jest osigurati optimalne prostorne uvjete za djelovanje hrvatskog nacionalnog povijesnog muzeja.

K564017 OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K564017-OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ

24.000.000

23.999.970

340

Opis aktivnosti / projekta Isplaćena sredstva za otkup zgrade bivše Tvornice duhana u Zagrebu za potrebe Hrvatskog povijesnog muzeja.

1695 MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1695-MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST

93.241.560

93.159.028

Opis programa
U 21 nacionalnom muzeju čuva se 1.605.110 predmeta. Programski, nastavljeno je s poticanjem (stručnim i financijskim) povećanja razine inventarizacije, obrade i prezentacije muzejske građe. Podržane su aktivnosti vezane uz osnovnu djelatnost muzeja, obrada, zaštita, istraživanje i prezentacija vlastitog fundusa i one vezane uz funkciju pripreme stalnog postava. Muzeji se dijele se na opće (kompleksne), povijesne, etnografske, arheološke, umjetničke, prirodoslovne, memorijalne, tehničke, tehnološke i druge te provode osnovnu djelatnost muzeja koja je određena Zakonom o muzejima i obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanja podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Muzejske ustanove kroz Sustav muzeja uspostavljaju jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnju standarda djelatnosti te potiču kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe, razvoj muzejske infrastrukture, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te veća dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju sastavnim su dijelom cilja i svrhe Sustava muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakoni: - Zakon o muzejima (NN 142/98, NN 65/09) - Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07) - Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90; NN 28/90 Ispravak, NN 22/01) - Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04, NN 44/09) - Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08) - Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01) - Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 , NN 27/93, NN 38/09) Pravilnici: - Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02)

341

- Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 82/06) - Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10) - Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99) - Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02) - Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) - Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09) Cilj 1. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe Opis cilja U dijelu sustava hrvatskih muzeja razina inventiranosti muzejske građe i dokumentacije je nedostatna. Inventiranje muzejske građe i dokumentacije prioritetna je muzejska aktivnost. Potporama izložbama iz fundusa, i onima vezanim za osnovnu djelatnost muzeja propisano u Zakonu o muzejima (Narodne novine, br. 142/98 i 65/09) – obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava te onima koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja razvija se muzejska djelatnost i prezentira raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Potporama izdavačkoj djelatnosti muzeja pridonosi se valorizaciji, kategorizaciji i prezentaciji fundusa. Međumuzejska suradnja podrazumijeva razmjenu programa, organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata, suradnju na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju s naglaskom na reciprocitet pri razmjeni izložaba i definiranje troškova te na suradnju u popunama fundusa trajnim posudbama građe. Na osnovu modela održanih kulturoloških izložaba Dalmatinska Zagora, Slavonija, Baranja i Srijem podupire se suradnja muzeja s drugim regionalnim i nacionalnim baštinskim i kulturnim institucijama s ciljem ostvarivanja zajedničkog i/ili kompleksnog projekta predstavljanja ukupnosti baštine pojedinih hrvatskih regija koji pokazuju povijesni kontinuitet u kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i političkom životu. C i l j 2 . R a zv o j m u z e j s k e i n f r a s t r u k t u r e Opis cilja Investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, valorizacija projekata muzejskih projekta i postava, povezivanje novih muzeja u Sustav muzeja, primjena propisanih stručnih i tehničkih standarda usmjereno je na integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o kulturnoj baštini te ulaganja u cilju osiguranja održivog kulturnog i gospodarskog razvoja. U trogodišnjem razdoblju program obuhvaća dovršetak gradnje novih muzeja (Muzej Vučedolske kulture), nove stalne postave nacionalnih muzeja (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Arheološki muzej Zadar – postav Antike, Arheološki muzej u Osijeku, Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor, Arheološkog muzeja Istre u Puli) Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima: knjižnica, arhiva, spomeničke baštine i drugo; instalacija

342

sekundarne dokumentacije, dodatnih modula i kompletna programska podrška (razvoj i nadogradnja sustava); osiguranje mrežne dostupnosti podataka i dokumentacije baze muzejskih predmeta. Izrada informatičkog sustava upravljanja povezanog s postojećim sustavima/bazama podataka restauriranih umjetnina, muzejske grañe i arhivske grañe (BREUH, M++, Arhinet). Cilj 3. Podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe Opis cilja Uspostava izrade plana preventivne zaštite i plana restauracije muzejske građe koji će obuhvatiti popis prioriteta s financijskim pokazateljima i etapama realizacije. Prednost će imati programi koji obuhvaćaju stupanj ugroženosti građe i programi restauracije građe za stalni postav. Nastavak opremanja konzervatorsko-restauratorskih radionica u šest matičnih muzeja prve razine. Povećanje uvjeta za poboljšanje zaštite muzejske građe unutar Sustava muzeja. Intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine. Izrada i provedba srednjoročnog plana aktivnosti Vijeća Sustava muzeja. Uspostavljanje dinamike u razvoju sustava matičnosti i usklađivanje rada unutar Sustava muzeja (ravnomjerno i funkcionalno razvijanje Sustava muzeja, prioriteti u planiranju za područja s neravnomjernim brojem muzeja). Cilj provedbe programa Sustava muzeja obuhvaća jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti, promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja, poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja, podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja, jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta, jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija.

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A780000ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

71.641.560 I

71.595.536

Opis aktivnosti / projekta Rashodi za 421 zaposlenog u 21 nacionalnom muzeju te njihovi tekući rashodi.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A780001-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

21.600.000

21.563.492

Opis aktivnosti / projekta

343

U 2010. godini financirano je 152 programa muzejskih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska, a koji se odnose na izložbe iz fundusa, izložbe, zaštitu muzejskih fundusa (preventivna zaštita i restauracija muzejske građe), pripremne radove za stalne postave, pedagoško-edukativne programe, otkup muzejske građe, nakladničke programe muzeja te ostale programe. - U sklopu investicijske potpore u muzejskoj djelatnosti završen je Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini (6.000.000 kn). Isplaćena su sredstva za otkup zgrade bivše Tvornice duhana u Zagrebu za potrebe Hrvatskog povijesnog muzeja (posebna aktivnost u sklopu Programske djelatnosti kulture - 24.000.000 kn). Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade za Hrvatski povijesni muzej (500.000 kn). Izrađena je dokumentacija za izvedbu novog stalnog postava Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu (500.000 kn). Završena prva faza stalnog postava Arheološkog muzeja u Osijeku (800.000 kn). Osigurana su odgovarajuća sredstva za investicijske potpore Arheološkog muzeja u Splitu, Dvora Trakošćan, Galeriji Kolovićevi dvori, Muzeju Mimara i drugima.

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 100 izvršenje/plan

01046-Ansambl Lado 22339-Hrvatski restauratorski zavod 23585-Hrvatska knjižnica za slijepe 23608-Zavod za obnovu Dubrovnika 25878-Hrvatsko narodno kazalište 25917-Hrvatska matica iseljenika 44926-Hrvatski audiovizualni centar 45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

12.337.939 81.534.029

12.285.913 81.427.190

2.977.513

2.964.827

100

4.760.476

4.753.971

100

93.099.130

89.147.176

96

5.893.500

5.968.216

101

36.277.644

35.968.383

99

109.829

100.158

91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 01046 Ansambl Lado Uvod
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, nacionalni je profesionalni folklorni ansambl (osnovan 1949.). čiji je cilj istraživanje, prikupljanje, umjetnička obrada i scenski

344

prikaz hrvatske glazbene i plesne tradicije. Svojim programima u 2010. godini, kao i visokom umjetničkom razinom, pridonio je njegovanju vrijednosti i raznolikosti tradicijske kulture i baštine. U svoje programe uključio je najpoznatije hrvatske etnokoreologe i koreografe, etnomuzikologe, glazbene aranžere i folkloriste čija je istraživanja i skladbe, nadahnute pučkim glazbenim stvaralaštvom, oblikovao u vrhunske umjetničke izvedbe. Svoju jedinstvenu zbirku izvornih narodnih nošnji iznimne vrijednosti i ljepote, dopunio je novim primjercima. Prikazujući svoje umijeće u Republici Hrvatskoj kao i u inozemstvu, Ansambl se pokazao vrsnim promotorom hrvatske kulturne baštine i tradicijske kulture.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 100 izvršenje/plan

01046-Ansambl Lado 1697-KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

12.337.939 12.337.939

12.285.913 12.285.913

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1697 KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1697-KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

12.337.939

12.285.913

Opis programa
U 2010. godini planirana sredstva za djelatnost Ansambla LADO iznosila su 12.337.939,00 kn, a ostvareno je 12.285.913,00 kn, što znači da je program realiziran u cijelosti. Kroz realizaciju programa u 2010. godini, Ansambl je predstavio raznolikost tradicijske kulture i baštine. Program je ostvario uvježbavanjem i izvođenjem premijernih i repriznih koreografija, vokalno-instrumentalnih programa te edukacijom putem umjetničkih radionica.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) - Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09) - Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08) - Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01) - Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09) Cilj 1. Održavanje standarda ukupnog broja programa Opis cilja Ansambl LADO svojim je izvedbama u 2010. godini ostvario visoku umjetničku razinu participirajući tako u očuvanju hrvatske glazbene baštine i pučke tradicijske kulture.

345

Programe je ostvario kroz scensko predstavljanje plesne i glazbene tradicije različitih folklornih regija Republike Hrvatske te tradicije Hrvata koji stoljećima naseljavaju okolne zemlje. Korisnik i primatelj njihovih koncertnih nastupa bila je publika u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A836001ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

11.857.939 I

11.817.447

Opis aktivnosti / projekta Rashodi za 73 zaposlenika Ansambla Lado i tekuće rahode u 2010.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

A836002-PROGRAMI ANSAMBLA LADA

480.000

468.466

Opis aktivnosti / projekta Održavanjem standarda novih programa u 2010. godini, na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, LADO je izveo veliki broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih skladbi. U ansamblu je nastupalo 38 plesača (istodobno pjevači) i 15 glazbenika koji sviraju veliki broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala.

22339 Hrvatski restauratorski zavod Uvod
Hrvatski restauratorski zavod utemeljen je 1997. godine uredbom Vlade Republike Hrvatske o spajanju javnih ustanova konzervatorsko-restauratorskih djelatnosti u vlasništvu Republike Hrvatske: Zavoda za restauriranje umjetnina (utemeljen godine 1948. i Restauratorskog zavoda Hrvatske (utemeljen 1966. godine). Osnovna djelatnost Zavoda je konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog naslijeđa, zidnih slika i mozaika, kamene plastike, štukatura, arheoloških nalazišta) i pokretnih kulturnih dobara (štafelajnog slikarstva, drvene polikromirane skulpture, arheoloških nalaza, umjetnina na papiru, namještaja, predmeta od tekstila i metala) te drugih predmeta kulturnog, povijesnog ili tehničkog značaja. Zavod za obavljanje djelatnosti koristi prostore na 12 lokacija u Zagrebu i 14 lokacija izvan Zagreba. Uz ravnatelja, kojeg na prijedlog ministra kulture imenuje Vlada Republike Hrvatske, Zavodom upravlja Upravno vijeće koje imenuje ministar. Zavod se financira iz državnog proračuna, a neposredno surađuje s Konzervatorskim odjelima Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te sa stručnim i znanstvenim ustanovama u

346

Hrvatskoj i u inozemstvu, u svrhu rješavanja svojih zadaća istraživanja, konzervatorskorestauratorske zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

22339-Hrvatski restauratorski zavod 1175-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

81.534.029

81.427.190

81.534.029

81.427.190

100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1175 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1175-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

81.534.029

81.427.190

Opis programa
Program zaštite kulturnih dobara koji provodi Hrvatski restauratorski zavod a odnosi se na konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog naslijeđa, zidnih slika i mozaika, kamene plastike, štukatura, arheoloških nalazišta) i pokretnih kulturnih dobara (štafelajnog slikarstva, drvene polikromirane skulpture, arheoloških nalaza, umjetnina na papiru, namještaja, predmeta od tekstila i metala) te drugih predmeta kulturnog, povijesnog ili tehničkog značaja.

Zakonske i druge pravne osnove
- Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01) Cilj 1. Razvoj konzervatorsko-restauratorske djelatnosti Opis cilja Sustavna konzervatorsko-restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara uz izradu konzervatorsko-tehničke dokumentacije te provođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima .

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

35.952.271

35.952.270

347

Opis aktivnosti / projekta Ovom aktivnosti provedena su sustavna konzervatorsko-restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara uz izradu konzervatorsko-tehničke dokumentacije. Provedeni su konzervatorsko-restauratorskih radovi na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koji su obuhvatili graditeljsko nasljeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje. Stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzroka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko-restauratorske djelatnosti. Osigurano je 8.000.000,00 kn za Programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara, 29.656.000,00 kn za 103 Programa zaštie i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara i arheološku baštinu.

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A834002ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

45.581.758 I

45.474.920

Opis aktivnosti / projekta Rashodi za 294 zaposlenih u Hrvatskom restauratorskom zavodu i njegove tekuće rashode u 2010. Osigurani su materijalni preduvjeti za obavljanje konzervatorsko-restauratorske djelatnosti Zavoda kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju. Zavod za obavljanje djelatnosti koristi prostore na 12 lokacija u Zagrebu i 14 lokacija izvan Zagreba. Obavljanje djelatnosti zahtijeva osiguranje posebnih uvjeta s aspekta zaštite na radu, a također i korištenje različite opreme i uređaja. U okviru svoje redovite djelatnosti stručnjaci Zavoda razvijaju standarde, metodologije, tehnike i tehnologije za konzervatorsko-restauratorsku djelatnost u cjelini, organizirali su i provodili stručna usavršavanja, sudjelovali u izvođenju nastave u obrazovnim ustanovama u dijelu koji se odnosi na konzervatorsko-restauratorsku djelatnost.

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe Uvod
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 1999. godine Hrvatska knjižnica za slijepe djeluje kao javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku. Osnovne su joj djelatnosti: tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim slijepima (na brajici i u zvučnoj tehnici), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svim tehnikama, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Korisnici knjižnice su slijepe i slabovidne osobe, a i svi oni koji iz nekog razloga ne mogu čitati standardni tisak (disleksija, moždani udar, tjelesna oštećenja i sl.). Knjižni fond čine naslovi knjiga na brajici i zvučnoj tehnici - na audio kazetama i odnedavno CD-ima u MP3 formatu.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

348

23585-Hrvatska knjižnica za slijepe 1696-KNJIŽNIČNA DJELATNOST

2.977.513

2.964.827

100

2.977.513

2.964.827

100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1696 KNJIŽNIČNA DJELATNOST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1696-KNJIŽNIČNA DJELATNOST

2.977.513

2.964.827

Opis programa
Program knjižnične djelatnosti koji ostvaruje Hrvatska knjižnica za slijepe. Knjižnica je izdavač knjiga i časopisa za slijepe i slabovidne osobe. Jedina knjižnica za slijepe u Hrvatskoj vrlo dobro surađuje s ostalim narodnim knjižnicama prezentacijom svoga rada i fonda kroz zajedničke akcije na širenju knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne. Korisnici knjižnice su prije svega slijepe i slabovidne osobe, a potom i svi oni koji iz nekog razloga ne mogu čitati standardni tisak (disleksija, moždani udar, tjelesna oštećenja i sl.). Knjige se najvećim dijelom korisnicima šalju poštom na kućne adrese po cijeloj Hrvatskoj pa i u inozemstvo. Starijim teško pokretnim ili nepokretnim korisnicima iz Zagreba i zagrebačke županije koji ne mogu sami doći posuditi knjige, koji žive sami ili u domovima umirovljenika već knjige se dostavljaju automobilom na telefonski poziv, jednom tjedno.

Zakonske i druge pravne osnove
- Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99) Cilj 1. Potpora razvoju knjižničnih usluga Opis cilja Održavanje kontinuiteta knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne osobe u cilju inkluzije svih stanovnika s posebnim potrebama i dostupnosti informacija.

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A835001ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

2.977.513 I

2.964.827

Opis aktivnosti / projekta

349

Potpora obavljanju redovite knjižnične i nakladničke djelatnosti s 19 zaposlenika te ulaganju u opremu i prostor Hrvatske knjižnice za slijepe.

23608 Zavod za obnovu Dubrovnika Uvod
Zavod za obnovu Dubrovnika osnovan je 1979. Godina njegova osnivanja koincidira s dva dogadaja koji su obilježili ne samo daljnje aktivnosti ustanove nego također i ukupni odnos prema obnovi i održavanju spomeničke cjeline: prva je potres na Uskrs 1979., a drugi odluka da se Dubrovnik upiše na UNESCO-ovu Listu svjetske baštine iz iste godine. Osnovna zadaća Zavoda za obnovu Dubrovnika bila je kompletna obnova spomenika oštećenih u potresu i uspostava sustava financiranja koji bi povezao obnovu s turističkim privređivanjem. Kraj Domovinskog rata postavio je nove zadatke pred Zavod - obnovu kulturno povijesnih spomenika u Dubrovniku i njegovoj široj okolici oštećenih u agresiji Srba, Crnogoraca i JNA 1991. i 1992., i popisanih u Akcijskom planu "Dubrovnik 91/92" koji je objavio UNESCO u veljači 1993. ( sadržava kartu pogodaka i popis oštećenih spomenika u povijesnoj jezgri Dubrovnika). Od 2001. ponovo se vraćamo aseizmičkom programu, koji ce postati dominantan od 2003. do kada će uglavnom završiti obnova ratnih šteta. Zavod za obnovu Dubrovnika osnovan je odlukom Općine Dubrovnik. Njegov sadašnji status je javna ustanova s tri osnivača: Vladom RH, Gradom Dubrovnikom i Županijim dubrovačkoneretvanskom. Njegov glavni cilj ostaje nepromjenjen, uključujući pripremne radnje (snimke postojećeg stanja, arheološka i druga istraživanja, tender dokumentaciju radova na obnovi, suglasnosti i dozvole nadležnih institucija), poslove nadzora ( odabir izvoditelja, stručni nadzor), osiguranje sredstava ( zakonski izvori financiranja, drugi izvori kao joint ventures, koncesije, donacije i.t.d.), promociju ( povijesne jezgre, metoda i rezultata obnove). odnosi s javnošću i administrativne i tehničke poslove servisiranja programa i ustanove kao takve. Funkcioniranje obnove povijesne jezgre Dubrovnika regulirano je Zakonom o zaštiti spomenika kulture iz 1996. i posebnim Zakonom o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika iz 1999. Upravno vijeće u sastavu: ministar kulture / predsjednik /, ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ministar mora, turizma, prometa i razvitka, predstavnik Grada Dubrovnika i predstavnik Županije dubrovačko neretvanske, donosi srednjoročne i godišnje programe obnove kao osnov za financiranje iz proračuna. Stručno savjetodavnog povjerenstvo, u kojoj su istaknuti hrvatski i svjetski stručnjaci, uključeno je u cijeli postupak obnove i njegov zakonski okvir i ovlašteno da reagira u svakom momentu kada to ocjeni potrebnim.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

23608-Zavod za obnovu Dubrovnika 1175-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

4.760.476

4.753.971

4.760.476

4.753.971

100

350

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1175 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1175-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

4.760.476

4.753.971

Opis programa
Program Zaštite kulturnih dobara odnosi se na obnova povijesne jezgre Dubrovnika koju provodi Zavoda za obnovu Dubrovnika a uključuje: pripremne radnje (snimke postojećeg stanja, arheološka i druga istraživanja, tender dokumentaciju radova na obnovi, suglasnosti i dozvole nadležnih institucija), poslove nadzora (odabir izvoditelja, stručni nadzor), osiguranje sredstava (zakonski izvori financiranja, drugi izvori kao joint ventures, koncesije, donacije i.t.d.), promociju ( povijesne jezgre, metoda i rezultata obnove), odnosi s javnošću i administrativne i tehničke poslove servisiranja programa i ustanove kao takve.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika (1999.). Cilj 1. Obnova spomeničke cjeline Dubrovnika Opis cilja Obnova povijesne jezgre Dubrovnika kao spomenika svjetske kulturne baštine.

A833001 PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A833001-PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA

3.450.000

3.450.000

Opis aktivnosti / projekta Kroz ovu aktivnost Zavod za obnovu Dubrovnika izrađuje prijave za zaštitne radove na kulturnim dobrima, prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Provodi programe obnove Biskupske palače, crkve Sv.Križa, arheološkog lokaliteta na Pustijerni, aseizmičku sanaciju blokova povijesne jezgre Dubrovnika, izrađuje snimke postojećeg stanja povijesne jezgre i digitalizira ih te provodi projekt sanacije podzemlja katedrale, sve u Dubrovniku. Zavod izrađuje i provodi financijsku dokumentaciju, prati programe, vrši nadzor te izrađuje izvješća po završenom programu. Istraživanjem, dokumentiranjem, inventarizacijom kulturnih dobara, izradom projekata sanacije i njihovim provođenjem unapređuje stanje i vodi brigu o kulturnoj baštini Dubrovnika koji je nalisti Svjetske baštine.

351

U 2010. godini odobreno je 3.450.000,00 kn za 5 Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara i arheološke baštine.

A833002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A833002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA

1.310.476

1.303.971

Opis aktivnosti / projekta Rashodi za 7 zasposlenih ZZOD-a i nejgove tekuće rashode u 2010. Osiguranje materijalnih preduvjeta za obavljanje djelatnosti Zavoda za obnovu Dubrovnika kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju. Zavod koristi prostor palače u Dubrovniku u kojoj je i Konzervatorski odjel MK. U narednom periodu se planira dovršiti adaptacija i uređenje palače Restić u koju će se smjestiti Konzervatorski odjel, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture. Obavljanje djelatnosti zahtijeva osiguranje posebnih uvjeta rada, a također i korištenje različite opreme i uređaja.

25878 Hrvatsko narodno kazalište Uvod
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu je središnje nacionalno kazalište, čiji osnivači su Republika Hrvatska i Grad Zagreb. U svojih 150 godina postojanja HNK u Zagrebu je stvaralo kulturološku i kazališnu tradiciju, utemeljenu na nacionalnom i kulturnom identitetu. Predstavljajući bogat i raznovrstan repertoar triju kontinuiranih umjetničkih cjelina – opere, drame i baleta, ostvarena su djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika i pisaca, glumaca, redatelja, scenografa i kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko-estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva. Svoju funkciju u suvremenom društvu HNK u Zagrebu definira repertoarnim profiliranjem klasičnih i suvremenih naslova, interpretirajući ih inovativnim i modernih kazališnim izričajem, razvijanjem kazališne kulture te širokim interkulturalnim dijalogom, kojim se umjetnički relevantno postavlja u europski kazališni kontekst.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 96 izvršenje/plan

25878-Hrvatsko narodno kazalište 1697-KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

93.099.130

89.147.176

93.099.130

89.147.176

96

352

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1697 KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 96 izvršenje/plan

1697-KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

93.099.130

89.147.176

Opis programa
Programska aktivnost HNK u Zagrebu obuhvaća financiranje i ostvarivanje programa triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta, koje ostvaruju premijerni i reprizni program s ukupno 230 izvedbi te programe gostovanja. Uspješno je ostvaren program pripreme i izvedbe produkcija visoke umjetničke razine, razni oblici programske suradnje te izvršavanje osnovne kulturne misije HNK u Zagrebu, kao središnjeg nacionalnog kazališta.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) - Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09) - Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09) - Zakon o kazalištima (NN 71/06) - Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta (NN 116/08) - Odluka o osnovnom programskom i financijskom okviru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2009. – 2013. - Pravilnik o Očevidniku kazališta (NN 35/07) - Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 35/07) Cilj 1. Održavanje standarda ukupnog broja izvedbi Opis cilja Ostvarivanjem repertoara HNK u Zagrebu ispunjavaju se javne potrebe u kulturi Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Repertoar triju umjetničkih cjelina – Opere, Drame i Baleta obuhvaća premijerne i reprizne izvedbe i programe gostovanja. Ostvarena je visoka umjetnička razina programa, uprizorena su djela klasičnog i nacionalnog repertoara, što obuhvaća djela domaće i svjetske baštine te suvremenih djela. Ostvareni su uvjeti za kreativnost umjetnika . Održavanje ukupnog broja premijernih i repriznih izvedbi,gostovanja i popratnih programa, propisanih Odlukom o osnovnom programskom i financijskom okviru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2009. – 2013., važna je sastavnica u održavanju programske kvalitete. Krajnji korisnici ostvarenog programa su domaća i inozemna publika.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) izvršenje/plan

353

A832002-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

13.627.447

13.352.788

98

Opis aktivnosti / projekta Ostvarivanjem repertoara HNK u Zagrebu ispunjene su javne potrebe u kulturi Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Osnovni programski okvir ostvaren je premijernim i repriznim predstavama te gostovanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i sudjelovanjem na hrvatskim i inozemnim festivalima te popratnim programima. Programska aktivnost HNK u Zagrebu obuhvaća financiranje programa triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. Ostvarenjem njihova repertoara izvršene su minimalne obveze svake programske djelatnosti u jednoj kalendarskoj godini, a to se odnosi na 12 premijernih i 16 repriznih naslova.

25917 Hrvatska matica iseljenika Uvod
Hrvatska matica iseljenika utemeljena je 1951. godine, a danas djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika što ga je prvi saziv Sabora nakon demokratskih promjena prihvatio, na sjednici održanoj 28. prosinca 1990. godine. Unutarnja organizacija HMI uređena je Statutom, koji je Upravni odbor prihvatio 6. veljače 1992. godine, a tim dokumentima Hrvatska matica iseljenika (HMI) definirana je kao središnja nacionalna ustanova za obavljanje društvene i privredne djelatnosti od značenja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i za hrvatske etničke manjine u drugim državama, za iseljenike s teritorija Republike Hrvatske i Hrvate koji žive i rade u inozemstvu a potječu iz drugih država, kao i za članove njihovih obitelji koji borave u stranim zemljama.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 101 izvršenje/plan

25917-Hrvatska matica iseljenika 1693-PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE

5.893.500

5.968.216

5.893.500

5.968.216

101

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1693 PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 101 izvršenje/plan

1693-PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE

5.893.500

5.968.216

354

Opis programa
Ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, Hrvatska matica iseljenika (HMI) razvija i potiće snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima kako bi posredovala činjenice koje govore o sastavnicama naše samobitnosti: povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju... o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, NN 59/90. Cilj 1. Potpora Hrvatima u iseljeništvu Opis cilja Hrvatska matica iseljenika djeluje u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji na najbolji način odgovoriti posebnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako bi se rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu. Slijedeći suvremene izazove, HMI sudjeluje i u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj, te između domovine i iseljeništva.

A565022 HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 101 izvršenje/plan

A565022-HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

5.893.500

5.968.216

Opis aktivnosti / projekta Hrvatska matica iseljenika djeluje prutem središnjeg ureda u Zagrebu i područnih ureda u šest hrvatskih regionalnih središta - Puli, Rijeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku i Vukovaru. Program realizira u osam ustrojstvenih jedinica: Odjel za kulturu, Odjel za školstvo, znanost i šport, Odjel za nakladništvo (časopis Matica, Hrvatski iseljenički zbornik, web portal HMI, ostale publikacije), Informacijski odjel za iseljeništvo, Odsjek iseljeničke baštine (Muzej hrvatskog iseljeništva u osnivanju), Odjel za marketing i promociju, Odjel za pravne i opće poslove, Odjel za financijske poslove. U 2010. bilo je ukupno 30 zaposlenika.

44926 Hrvatski audiovizualni centar Uvod
Hrvatski audiovizualni centar je javna ustanova koju je temeljem Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07) osnovala Vlada Republike Hrvatske u svrhu sustavnog promicanja audiovizualnog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj. Centar priprema i provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvralaštva potičući obavljanje, organiziranje i

355

financiranje priprema, razvoja, proizvodnje, distribucije i prikazivanja hrvatskih, europskih i svjetskih audiovizualnih djela. Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto-prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kabelske distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela. U 2010. godini planirano je 36.277.644,00 kn, a izvršeno 35.986.383,00 kn (Indeks 99).
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

44926-Hrvatski audiovizualni centar 1694-PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA 1700ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

36.277.644

35.968.383

35.100.000

34.800.000

99

1.177.644 I

1.168.383

99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1694 PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

1694-PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA

35.100.000

34.800.000

Opis programa
U 2010. godini Hrvatski audiovizualni centar proveo je Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva i putem javnog natječaja raspodijelio sredstva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i komplementarnih djelatnosti. Pod audiovizualnim djelatnostima smatraju se razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih djela: igranih i dokumentarnih filmova, animiranih filmova i eksperimentalnih filmova. Komplementarne djelatnosti su zaštita audiovizualne baštine uključujući kinotečnu djelatnost, filmski festivali i druge audiovizualne manifestacije, te djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programi stručnog usavršavanja i programi audiovizualnih udruga i organizacija.
356

Zakonske i druge pravne osnove
Zakoni: - Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07) - Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, (NN 152/09) - Pravilnik o statusu i financiranju Festivala igranog filma u Puli (NN 74/08) Odluke: - Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti (NN 46/08) Međunarodni pravni propisi: - Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o filmskoj koprodukciji br. 147 iz 1992., s konačnim prijedlogom zakona (NN-MU 4/04) - Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske marakeškom ugovoru o osnivanju svjetske trgovinske organizacije (NN-MU 13/00, NN-MU 14/00) - Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07) - Uredba o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (NN-MU 11/07) Cilj 1. Potpora proizvodnji, distribuciji i prikazivanju audiovizualnih djela Opis cilja Temeljni cilj HAVC-a u 2010. godini bio je podupiranje proizvodnje, distribucije i prikazivanja audiovizualnih djela, međunarodna suradnja i ulaganje na polju audiovizualnih djelatnosti, svekolike komplementarne djelatnosti namijenjene širenju filmske i audiovizualne kulture te specifičnih znanja vezanih uz audiovizualno stvaralaštvo. Centar je predstavljao hrvatsku audiovizualnu djelatnost i stvaralaštvo na međunarodnim festivalima i manifestacijama, poticao sudjelovanje hrvatskih producenata u europskim i međunarodnim koprodukcijama te obavljao zadaće i aktivnosti u provedbi programa Europske unije i Vijeća Europe iz područja audiovizualnih djelatnosti.

A785007 KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 50 izvršenje/plan

A785007-KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA MEDIA desk

600.000

300.000

Opis aktivnosti / projekta Hrvatska kao članica Programa EU MEDIA 2007 u obvezi je osnivanja nacionalnog MEDIA deska. Hrvatski MEDIA desk osnovan je u okviru HAVC-a i radi na promociji i širenju informacija o programu MEDIA 2007, pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u njemu te blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

357

A785009 PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZALNOG CENTRA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A785009-PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZALNOG CENTRA

34.500.000

34.500.000

Opis aktivnosti / projekta Programi HAVC-a obuhvaćaju potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj suradnji i promociji. Za 112 programa audiovizualne produkcije (odobrenih u sklopu javnih poziva 2005. – 2009.) u 2010. isplaćeno je 22,74 milijuna kuna: kratki igrani i dokumentarni filmovi – 46 programa; animirani filmovi – 19 programa; alternativni filmovi – 22 programa; dugometražni igrani filmovi i koprodukcije – 25 programa. Od dugometražnih igranih filmova ističu se: DJEČJE CARSTVO (r. Branko Ivanda) – 3,78 mil. kn; KOKO I DUHOVI (r. Daniel Kušan) – 1,87 mil. kn; MAJKA ASFALTA (r. Dalibor Matanić) – 1,72 mil. kn; DUH BABE ILONKE (r. Tomislav Žaja) – 1,7 mil. kn; LJUBAVNI ŽIVOT DOMOBRANA (r. Pavo Marinković) – 1,6 mil. kn; JUTRO POSLIJE – KOPRODUKCIJA (r. Brigitte Staermose) – 1,24 mil. kn. – Ukupno 6 igranih filmova 11,91 mil. kn odnosno 52% od ukupno isplaćenih sredstava za 112 programa audiovizualne produkcije. Za razvoj scenarija isplaćeno je za jedan program dugometražnog filma, a za razvoj projekta za dva dugometražna filma (igrani i dokumentarni) – ukupno 168 tisuća kn. Za 157 programa komplementarnih djelatnosti (odobrenih u sklopu javnih poziva 2008. – 2010.) u 2010. isplaćeno je 10,16 milijuna kuna: zaštita audiovizualne baštine uključujući kinotečnu djelatnost – 10 programa; filmski festivali i druge audiovizualne manifestacije – 51 program; djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture 52 programa; proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti – 8 programa; izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti – 12 programa; programi stručnog usavršavanja – 15 programa; programi audiovizualnih udruga i organizacija – 7 programa. Ističu se programi zaštite i restauracije audiovizualnog gradiva Hrvatske kinoteke Hrvatskog državnog arhiva – 2 mil. kn te programi Festivala igranog filma u Puli – 1,5 mil. kn i Svjetskog festivala animiranog filma – 1 mil. kn Za 69 programa međunarodne suradnje (odobreno u sklopu javnog poziva za 2010.) u 2010. isplaćeno je 1,55 milijuna kuna a za 5 programa promidžbe hrvatskog filma na međunarodnim filmskim sajmovima (Berlin, Cannes i Annecy) te putem mreže European Film Promotion – 0,91 mil. kn.

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

A785006ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

1.177.644 I

1.168.383

Opis aktivnosti / projekta

358

Rashodi za 7 zaposlenih HAVC-a i njegove tekuće rashode.

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Uvod
Podvodna arheologija u Hrvatskoj postigla je posljednjih godina značajan napredak te se provodi kvalitetan sustav rekognosciranja, istraživanja i zaštite podvodnih arheoloških nalazišta. Žarište ovih aktivnosti od sada će biti Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA). Ovaj novi centar otvoren je u rujnu 2007. g. u sustavu Hrvatskog restauratorskog zavoda, znanstvene i stručne ustanove koju je osnovala Republika Hrvatska. U siječnju 2009. godine Centar je dobio i svoju pravnu samostalnost, mada će osati usko ovezan uz djelovanje Hrvatskog restauratorskog zavoda. Odluka o osnivanju Centra se zasnivala na činjenici da je Hrvatska među prvim državama koje su ratificirale UNESCO-ovu Konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001. g. Iz tog je razloga UNESCO prihvatio inicijativu Hrvatske za proglašenjem Centra u Zadru kao regionalnog centra II. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a Republika Hrvatska osigurava neophodna sredstva z aosnovne troškove Centra, dok će sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa biti osigurana iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte će se osigurati iz međunarodnih izvora.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 1175-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

109.829

100.158

109.829

100.158

91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1175 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

1175-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

109.829

100.158

Opis programa
Program zaštite kulturnih dobara koji se odnosi na rekognosciranje, istraživanje i zaštitu podvodnih arheoloških nalazišta u Republici Hrvatskoj.

359

Zakonske i druge pravne osnove
- Konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001. Cilj 1. Razvoj podvodnoarheoloških istraživanja Opis cilja Razvijanje i širenje najsuvremenijih metoda istraživanja u podvodnoj arhelogiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja na nacionalnoj i regionalnoj razini.

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

A843001ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

109.829 I

100.158

Opis aktivnosti / projekta Glavna aktivnost centra za podvodnu arheologiju u Zadru je provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Osim glavne aktivnosti Centra u periodu 2011.-2013. godine Centar provodi i dio programskih aktivnosti; razvijanje i širenje najsuvremenijih metoda istraživanja u podvodnoj arhelogiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja. Centar će imati značajnu regionalnu dimenziju u pogledu obučavanja i širenja znanja i istraživanja. Težište će biti na zemljama jugoistočne Europe i šire mediteranske regije. S obzirom na karakter arheoloških nalaza i nalazišta, predviđa se intenzivna suradnja sa zemljama u regiji.

360

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Uvod
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja odgovorno je za provođenje poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske. Njegovi su ciljevi stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kakvoće hrane. Izvršenje sredstava Ministarstva za 2010. godinu je izvršeno sukladno obvezama preuzetih Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu, što je zahtjevalo značajna sredstva na poziciji za državne potpore. Dodatno, zakonske odredbe vezane za cjelokupne promjene i poslove koji su dodijeljeni Ministarstvu, zahtijevale su povećanje obujma redovitog poslovanja, te isto tako povećanje broja zaposlenih. U Državnom proračunu Republike Hrvatske unutar razdjela organizacijske klasifikacije Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja strukturirane su sljedeće glave: 06005 - Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 06025 - Hrvatska agencija za hranu 06030 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 06035 - Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 06010 - Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 izvršenje/plan

06005-Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 06010-Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu 06025-Hrvatska agencija za hranu 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Ukupno 060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,

4.402.051.394

4.201.715.595

41.565.857

41.037.534

99

6.091.024

5.542.223

91

101.536.064

93.801.755

92

21.131.162

19.844.523

94

4.572.375.501

4.361.941.630

95

361

RIBARSTVA RURALNOG RAZVOJA

I

06005 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Uvod
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja obavlja poslove u području poljoprivrede, centralno je nadležno i koordinativno tijelo za sva biotehnička pitanja iz područja poljoprivrede i agroekologije, uključivo i sva pitanja vezana uz zahtjeve i poštivanje mjerila »unakrsnog pridržavanja« kao dijela mjera zajedničke agrarne politike Europske unije;obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove vezane uz nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u nadležnosti poljoprivredne inspekcije, inspekcije za kakvoću hrane i inspekcije za tržišne standarde kvalitete poljoprivrednih proizvoda, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i fitosanitarne inspekcije, surađuje s drugim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike, te obavlja poslove vezane uz: koordinaciju mjera izravne i neizravne držav¬ne potpore poljoprivredi i praćenje njezinih učinaka, planiranje proračuna za držav¬ne potpore, oblikovanje mjera izravnih plaćanja u sklopu tržišno-cjenovne politike, držav¬ne potpore za proizvod¬nju i potrošnju bio goriva, usklađivanje domaćeg poljoprivrednog zakonodavstva s onim u EU, koordinaciju aktivnosti oko pristupanja Republike Hrvatske u EU za područje poljoprivrede,obavlja poslove koordinacije svih aktivnosti vezanih za sigurnost i kakvoću hrane i hrane za životinje te zaštite zdravlja životinja i osiguravanja zdravstveno ispravne hrane životinjskog podrijetla te druge poslove koji se odnose na veterinarsko javno zdravstvo.Obavlja poslove inspekcijskog nadzora što podrazumijeva veterinarsko-sanitarni odnosno veterinarsko-zdravstveni nadzor (u daljnjem tekstu: veterinarski nadzor) koji se provodi nad životinjama, proizvodima životinjskog podrijetla, hranom za životinje, kakvoćom proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje. Predlaže i sudjeluje u izradi zakonske regulative u djelokrugu ruralnog razvoja, izrađuje stručne podloge i predlaže mjere strukturne politike, koje obuhvaćaju osmišljavanje, provedbu i praćenje projekata i druge oblike potpora koje se odnose na razvoj ruralnog prostora, razvoj gospodarstva na selu, razvoj poljoprivredno-okolišnih mjera, upravljanje programima ruralnog razvoja EU te obavlja poslove po prenesenoj nadležnosti iz drugih zakona; priprema nacrte i stručne podloge za donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja ribarstva i njihovo usklađenje sa smjernicama Europske unije; provodi upravni i inspekcijski nadzor i rješava u upravnim i inspekcijskim stvarima u području ribarstva; planira, organizira i izvršava zakonito i svrhovito obavljanje poslova ribarske inspekcije morskog i slatkovodnog ribarstva; prati i potiče razvoj gospodarske djelatnosti u ribarstvu. Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 1318 radnih mjesta državnih službenika i namještenika.
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 izvršenje/plan

06005-Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 1176ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE 1178-ISPITIVANJE

4.402.051.394

4.201.715.595

186.626.750 I

170.494.378

91

688.197

688.197

100

362

DUHANSKIH PRERAĐEVINA 1181KONJOGOJSTVO 1185-POTPORE POLJOPRIVREDI RIBARSTVU U I 12.685.000 12.681.602 100

3.021.393.525

3.018.897.935

100

1189SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO 1190-RAZVOJ STOČARSTVA 1193-UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA 1195-VINARSTVO I VINOGRADARSTVO 1197-BILJNO ZDRAVSTVO 1198VETERINARSTVO 1402-INFORMIRANJE I ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI 1407-USPOSTAVA INSTITUCIJA POLJOPRIVREDI 1483-PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA 1591-TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA 1595-USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE 1597-UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE 1601-MEĐUNARODNI PROJEKTI

3.195.741

3.029.741

95

25.256.500

25.111.500

99

500

00

0

101.000

00

0

3.858.000

3.447.571

89

324.001.681

310.588.620

96

2.451.600

1.627.825

66

150.100 U

100.000

67

120.648

19.968

17

1.588.000

1.550.582

98

542.176

229.040

42

301.500

142.589

47

1.785.000

1.715.000

96

363

1667-PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE PRAVNOM STEČEVINOM EU 1684-CARDS 2004 1685-PHARE 2005 1838-RURALNI RAZVOJ 1839-IPARD

97.904.523 S

35.930.031

37

4.394.546 6.278.943 537.414.063

3.663.988 35.287 529.125.019

83 1 98

40.318.026 500

3.858.478 00

10 0

1841-PROJEKT USKLAĐIVANJA SUSTAVA POTROŠNJE EURODIZELSKOG GORIVA OBOJENOG PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU 1849-IPA 2007USPOSTAVA UČINKOVITOG I FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA EU I MEĐUNARODNIM REVIZORSKIM STANDARDIMA 1873GEOINFORMACIJSKI SUSTAV U RIBARSTVU 1874-NACIONALNI PROGRAM PRIKUPLJANJA PODATAKA RIBARSTVU

47.609.942

18.889.084

40

13.290.110

9.040.648

68

8.101.240

5.917.587

73

U

1875-POTPORE I UREĐENJE TRŽIŠTA U RIBARSTVU

61.993.583

44.930.926

72

364

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
1176 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 91 izvršenje/plan

1176ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

186.626.750 I

170.494.378

Opis programa
Ovaj program obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Ministarstvu, a odnosi se na plaće, stručno usavršavanje službenika te ostale zajednički rashodi Ministarstva poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja. Važnu odrednicu visine i strukture proračuna Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2010. godini predstavlja proces prilagodbe i pregovora za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Slijedom toga Ministarstvo provodi racionalizaciju troškova i maksimalizaciju učinaka poljoprivredne politike.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o proračunu 87/2008 Cilj 1. Potpora ostvarenju svih aktivnosti ministarstva Opis cilja Funkcionalne aktivnosti (financije, ljudski potencijali, računalne usluge, pravni poslovi, inspekcijski poslovi,…) su neophodne za ostvarenje strateških ciljeva Ministarstva i potpora svim aktivnostima Ministarstva . Stoga posebno valja naglasiti važnost aktivnosti koje se odvijaju unutar pojedinih funkcija i protežu se horizontalno po svim ustrojstvenim jedinicama.

A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 92 izvršenje/plan

A568000ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE

181.611.750 I

167.631.354

Opis aktivnosti / projekta Sa ove poziciji izvršavaju se rashodi za zaposlene koji se odnose na isplaćene bruto plaće, kao i na doprinose za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje. Sistematizirani broj radnih mjesta za 2010 godinu je 1318, a broj zaposlenih je 784. Najznačajniji dio materijalnih rashoda vezan je za službena putovanja, naknade za prijevoz, usluge telefona, pošte,intelektualne usluge i naknade za rad predstavničkih tijela.

365

1178 ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1178-ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA

688.197

688.197

Opis programa
Odnosi se na donacije Duhanskom institutu Zagreb koji u okviru svog istraživačkog rada ima suradnju sa svim tvrtkama koje se bave proizvodnjom , obradom i preradom duhana.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o duhanu (NN 69/99) i Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda (NN 69/06). Cilj 1. Poboljšanje kakvoće duhana i duhanskih prerađevina Opis cilja Na tržištu Republike Hrvatske radi se na poboljšanju i unapređenju kontrole kakvoće duhana i duhanskih prerađevina. Na temelju njihovih analiza Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja razvrstava cigarete u skupine sukladno Zakonu o duhanu.

A568042 ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A568042-ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)

688.197

688.197

Opis aktivnosti / projekta Planirane tekuće donacije za pomoć Duhanskom institutu iskorištene su u cijelosti za poboljšanje i unapređenje kvalitete duhana i duhanskih prerađevina.

1181 KONJOGOJSTVO
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1181KONJOGOJSTVO

12.685.000

12.681.602

366

Opis programa
Ovim programom osiguravaju se uvjeti za razvoj konjogojstva u Republici Hrvatskoj financiranjem rada Hrvatskog centra za konjogojstvo – Državna ergela Lipik (HCK) koji provodi mjere u konjogojstvu sukladno Zakonu o stočarstvu («Narodne novine» 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06). Prema odredbama zootehničkog zakonodavstva Europske unije i našeg usklađivanja s navedenim u području konjogojstva potrebno je osigurati da nadležna institucija za provedbu sustava identifikacije i registracije kopitara u Republici Hrvatskoj (HCK) provede posao izdavanja putovnica za kopitare. Također se želi osigurati održavanje i unapređenje uzgoja u državnim ergelama lipicanaca u Đakovu i Lipiku. Financiranjem natjecanja kopitara potiče se uzgoj onih pasmina konja koje se koriste u sportu.

Zakonske i druge pravne osnove
- Strateški plan Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 2011. - 2013. - Zakon o stočarstvu («Narodne novine» 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) - Uredba o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državna ergela Lipik («Narodne novine» 97/08 - Uredba o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik («Narodne novine» 96/10) - Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara («Narodne novine» 123/09) - Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima, te prikupljanje podataka s natjecanja («Narodne novine» 154/08) - Uredba o državnoj ergeli lipicanaca ((«Narodne novine» 101/97, 132/99, 48/00 i 17/03) Cilj 1. Sustavni razvoj konjogojstva Opis cilja Cilj je osigurati uvjete za sustavni razvoj konjogojstva u Republici Hrvatskoj unapređenjem kvalitete uzgoja konja i osiguravanjem uvjeta koji će omogućiti povećanje uzgoja konja sukladno sadašnjim tržišnim uvjetima, čime se želi povećati konkurentnost i održivost konjogojstva. Program će osigurati sredstva za mjere koje provodi Hrvatski centar za konjogojstvo – Državna ergela Lipik (HCK), a koje su osnova za razvoj konjogojstva kao takvog. Osobito je važna uspostava sustava identifikacije i registracije kopitara u Republici Hrvatskoj kojim se osigurava sustav sljedivosti. Također se želi osigurati održavanje i unapređenje uzgoja u državnim ergelama lipicanaca u Đakovu i Lipiku. Financiranjem natjecanja kopitara potiče se uzgoj onih pasmina konja koje se koriste u sportu.

A568019 KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A568019KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO)

4.881.330

4.881.330

Opis aktivnosti / projekta Po ovoj poziciji sva sredstva koja su planirana u potpunosti su i iskorištena, tj.

367

utrošena, i to za: -isplatu plaća djelatnicima, -podmirenje materijalnih troškova poslovanja, -podmirenje troškova tekućeg održavanja, -podmirenje troškova investicijskog održavanja opreme i objekata, -uređenje infrastrukture na lokaciji Đakovo i lokaciji Ivandvor

K401090 HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - ERGELA LIPIK
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K401090-HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO ERGELA LIPIK

4.691.270

4.691.270

Opis aktivnosti / projekta Sredstva su utrošena za poslove provedbe mjera u stočarstvu koje provodi Hrvatski centar za konjogojstvo – Državna ergela Lipik (od 31. kolovoza Hrvatski centar za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik), a to su:poslovi provedbe onih uzgojnih programa za koje je ovlaštena: obavljanje nadzora nad radom uzgojnih organizacija i ovlaštenih uzgajivača, provođenje i organiziranje ispitivanja proizvodnosti uzgojno valjanih životinja, obrada rezultata ispitivanja proizvodnosti uzgojno valjanih životinja te izračun njihovih uzgojnih vrijednosti, kao i javna objava, vođenje središnjeg popisa za one pasmine ili vrste uzgojno valjanih životinja koje se ne vode pri središnjem savezu uzgajivača, vođenje upisnika uzgajivača onih pasmina ili vrsta uzgojno valjanih životinja koje se ne vode pri središnjem savezu uzgajivača, uspostavu informacijski sustav za praćenje uzgoja uzgojno valjanih životinja te učinkovito korištenje uzgojnih i proizvodnih podataka, poslove izdavanja putovnica za kopitare, izrada i provođenje uzgojnih programa za pojedine vrste i pasmine uzgojno valjanih životinja,vođenje središnjeg kopitara te obavljanje za uzgojne organizacije putem svojih djelatnika stručnih poslove iz njihove djelatnosti,

K568279 NABAVA MEHANIZACIJE - ERGELA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K568279-NABAVA MEHANIZACIJE ERGELA

150.000 -

150.000

Opis aktivnosti / projekta Po ovoj poziciji sva sredstva koja su planirana u potpunosti su i utrošena, i to za: -nabava novih priključnih strojeva za poljoprivrednu proizvodnju, -otplata kredita za prije nabavljenu mehanizaciju

368

K650090 RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K650090-RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA

262.400

262.400

Opis aktivnosti / projekta Sredstva su utrošena za financiranje nagrada namijenjenih pobjednicima sportskih natjecanja kopitara koja se organiziraju u sva tri konjička sporta i šest disciplina koje obuhvaćaju. Tim vidom financiranja potaknut je uzgoj pasmina konja koje se koriste za sportske namjene.

1185 POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

1185-POTPORE POLJOPRIVREDI RIBARSTVU

U I

3.021.393.525

3.018.897.935

Opis programa
Program obuhvaća sredstva za financiranje izravnih plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu te za provedbu mjera za stabilizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Uspješnost provedbe programa mjeri se: - povećanjem dohotka poljoprivrednih gospodarstava i ribara - povećanjem konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i ribara - povećanjem/modernizacijom proizvodnih kapaciteta - smanjenjem poremećaja na tržištu.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 83/09, 153/09, 60/10) Zakon o poljoprivredi (Nn 66/01, 83/03) –krovni zakon koji daje najširi okvir za provedbu mjera uređenja tržišta Zakon o poljoprivredi (NN 149/09), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (NN 35/08) Cilj 1. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i povećanje dohotka poljoprivrednika Opis cilja Cilj je u najvećoj mogućoj mjeri ostvaren jer se i u uvjetima gospodarske krize putem sredstava u okviru raspoloživog proračuna osiguralo očuvanje stabilnosti razine proizvodnje te dohotka proizvođača.

369

Cilj 2. Stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda Opis cilja U 2010. godini provođene su aktivnosti sukladne Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (Narodne novine br. 149/2009) čime je glavna intencija ovog cilja ispunjena u potpunosti za stabilizaciju tržišnih poremećaja koji su se pojavili uslijed disproporcije u ponudi i potražnji jabuka, mandarina, grožđa, maslinovog ulja u biljnoj proizvodnji te mlijeka, junadi i svinja u stočarskoj proizvodnji.

A401123 IPA 2008 - POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A401123-IPA 2008 POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA

1.361.600

1.359.326

Opis aktivnosti / projekta Glavni cilj projekta je jačanje institucionalnih kapaciteta Agencije za plaćanje u cilju implementacije tržnih mjera EU za određene poljoprivredne proizvode. Priprema Agencije za plaćanje za upravljanje unutarnjim tržišnim mjerama EU u slijedećim sektorima: šećer, mlijeko, govedina i teletina, voće i povrće, vino te kao horizontalna mjera izvozne subvencije za prerađevine poljoprivrednih proizvoda. Sukladno odredbama ugovora izvršeno je plaćanje (7/12/2010) računa na iznos od 1.359.326,31kn (184.000,00 EUR). Navedeni uplaćeni iznos predstavlja avansno plaćanje u iznosu od 80% od ukupne vrijednosti ugovora koja iznosi 230.000,00 EUR.

A568024 POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A568024-POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU

2.901.031.925

2.899.031.925

Opis aktivnosti / projekta Sredinom 2009. godine usvojen je novi Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u kojem je sadržana prilagodba domaćeg sustava potpore potporama u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU radi jačanja konkurentnosti sektora, osiguranja stabilnosti dohotka od poljoprivrede, unapređenja fizičke i socijalne infrastrukture ruralnog prostora, očuvanja ruralnih zajednica i zaštite okoliša. Jedan od osnovnih ciljeva prilagodbe sadašnjeg modela potpora je da se što je moguće više smanje negativni a pojačaju pozitivni učinci budućeg integriranja RH u članstvo EU i uključenja u

370

jedinstveno tržište gdje je obvezna primjena jedinstvene poljoprivredne politike, posebice na području tržišno-cjenovnih mjera, ali i mjera ruralnog razvoja. Od raspoloživih 2.901.031.925 kuna u 2010. godini za navedenu aktivnost utrošeno je 2.899.031.925 kuna ili 99,93%.

A568050 TRŽIŠNE INTERVENCIJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A568050-TRŽIŠNE INTERVENCIJE

119.000.000

118.506.684

Opis aktivnosti / projekta Sredstva unutar ove aktivnosti namijenjena su za provedbu mjera uređenja tržišta koje su predviđene u Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (Narodne novine br. 149/2009). Svrha donošenja tog Zakona je da se uspostavi sustav uređenja tržišta kakav postoji u EU radi stabilizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te povećanja konkurentnosti domaće proizvodnje. Od raspoloživih 119.000.000 kuna u 2010. godini za navedenu aktivnost utrošeno je 118.506.684 kune ili 99,59%. Isplate sredstava s ove proračunske pozicije izvršene su prema krajnjim korisnicima temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske. U 2010. godini ukupno je utrošeno 118.420.320,00 kuna. Isplate su se odnosile na sljedeće mjere: 1. Posebne interventne mjere u mliječnom sektoru – sufinanciranje otkupa mlijeka. Cilj je sređivanje nepovoljnih stanja u proizvodnji mlijeka. 2.Sufinanciranje troškova otkupa i skladištenja mandarina roda 2009. godine. Cilj je porast proizvodnje i otkupa jer se poljoprivrednim gospodarstvima osigurava primjerena razina dohotka za navedenu proizvodnju. Uz organizirani otkup i skladištenje sprječava se propadanje dijela proizvodnje za koji se neće naći kapac. 3.Sufinanciranje troškova otkupa i skladištenja jabuka I. klase i sufinanciranje troškova prodaje /otkupa jabuka za industrijsku preradu berbe 2009. godine. 4.Sufinanciranje troškova otkupa maslinovog ulja proizvedenog iz domaćih maslina roda 2009. godine. Cilj je reguliranje tržišta i smanjenje sive ekonomije u trženju s maslinovim uljem. 5.Dodjela tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama, osim plave ribe, spužvi i koralja.

1189 SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 95 izvršenje/plan

1189SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

3.195.741

3.029.741

371

Opis programa
Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo obavlja poslove iz područja sjemenarstva, rasadničarstva i priznavanja sorti. Cilj programa je osigurati financijska sredstva za kontinuirano obavljanje djelatnosti Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo kao preduvjet stavljanja na tržište kvalitetnog sjemena i sadnog materijala u skladu sa zakonodavstvom Hrvatske i EU.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“ broj 140/05 i 35/08) Cilj 1. Certifikacija sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja Opis cilja Cilj financiranja programa certifikacije sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja koji provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo je uspostava te usklađivanje sa sustavom certifikacije kakav postoji u zemljama članicama Europske unije.

A568020 SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A568020SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)

2.375.891

2.375.891

Opis aktivnosti / projekta Na poziciji A568020-sjemenarstvo i rasadničarstvo (Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo) izvršeno je 2.375.891 kuna, dakle 100% izvršenje proračunskih sredstava. Sredstvima na ovoj poziciji financirale su se naknade članovima upravnog vijeća, premije osiguranja imovine, usluge tekućeg i investicijskog osiguranja i plaće.

1190 RAZVOJ STOČARSTVA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 99 izvršenje/plan

1190-RAZVOJ STOČARSTVA

25.256.500

25.111.500

Opis programa
Program obuhvaća sredstva za provedbu aktivnosti kojima se sustavno želi održati i podići kvaliteta uzgoja domaćih životinja, stočarske proizvodnje i stočarskih proizvoda čime se želi

372

povećati konkurentnost i održivost stočarskog sektora. Financira se rad Hrvatske poljoprivredne agencije za provedbu mjera u stočarstvu sukladno Zakonu o stočarstvu («Narodne novine» 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06). Sustavno se sufinancira uspostava i rad uzgojnih organizacija koje trebaju sukladno odredbama Zakona o stočarstvu preuzimati poslove uzgojnog rada u stočarstvu. Navedena uspostava i omogućavanje samostalnog rada uzgojnih organizacija proizlazi i iz obveza koje Republika Hrvatska ima prema odredbama zootehničkog zakonodavstva Europske unije i našeg usklađivanja s navedenim. Neminovna je potreba za usklađenje sa standardima Europske unije u području tržnih standarda što se provodi uspostavom sustava ocjenjivanja i klasiranja trupova te ocjenjivanja kvalitete mlijeka, a cjelokupno je bitan čimbenik sustava Common market organisation (CMO)

Zakonske i druge pravne osnove
- Strateški plan Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 2011. - 2013. - Zakon o stočarstvu («Narodne novine» 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) - Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija ("Narodne novine" broj 164/04) - Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica ("Narodne novine" broj 30/10) - Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica ("Narodne novine" broj 02/09, 68/09) - Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka ("Narodne novine" broj 102/00, 111/00 i 74/08) - Pravilnik o označavanju goveđeg mesa ("Narodne novine" broj 52/10) Cilj 1. Sustavni razvoj stočarstva Opis cilja Cilj je sustavno unapređenje kvalitete uzgoja domaćih životinja, stočarske proizvodnje i stočarskih proizvoda čime se želi povećati konkurentnost i održivost stočarskog sektora. Program će osigurati sredstva za mjere koje provodi Hrvatska poljoprivredna agencija, a koje su osnova za razvoj stočarstva u cjelini. Također se želi uspostavati i omogućiti samostalni rad uzgojnih organizacija, a što proizlazi i iz obveza koje Republika Hrvatska ima prema odredbama zootehničkog zakonodavstva Europske unije i našeg usklađivanja s navedenim. Osim toga želi se osigurati kontrola sljedivosti odnosno povezanost trupova, polovica, četvrti ili komada mesa s pojedinom životinjom ili skupinom životinja uspostavom sustava ocjenjivanja i klasiranja trupova te ocjenjivanja kvalitete mlijeka, a što je bitan preduvjet za podizanje kvalitete stočarskih proizvoda.

A568017 PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A568017-PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA)

17.586.753

17.586.753

373

Opis aktivnosti / projekta Sredstva su utrošena za poslove provedbe mjera u stočarstvu koje provodi Hrvatska poljoprivredna agencija, a to su poslovi provedbe onih uzgojnih programa za koje je ovlaštena: obavljanje nadzora nad radom uzgojnih organizacija i ovlaštenih uzgajivača, provođenje i organiziranje ispitivanja proizvodnosti uzgojno valjanih životinja, obrada rezultata ispitivanja proizvodnosti uzgojno valjanih životinja te izračun njihovih uzgojnih vrijednosti, kao i javna objava, vođenje središnjeg popisa za one pasmine ili vrste uzgojno valjanih životinja koje se ne vode pri središnjem savezu uzgajivača, vođenje upisnika uzgajivača onih pasmina ili vrsta uzgojno valjanih životinja koje se ne vode pri središnjem savezu uzgajivača, uspostava informacijskog sustava za praćenje uzgoja uzgojno valjanih životinja te učinkovito korištenje uzgojnih i proizvodnih podataka, poslove izdavanja rodovnika i potvrde o podrijetlu za one pasmine i vrste uzgojno valjanih životinja za koje provodi dodijeljene joj uzgojne programe, izrada i provođenje uzgojnih programa za pojedine vrste i pasmine uzgojno valjanih životinja, vođenje središnjeg popisa svih uzgojno valjanih grla u Republici Hrvatskoj te obavljanje za uzgojne organizacije putem svojih djelatnika stručnih poslove iz njihove djelatnosti.

K401094 USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I KLASIRANJA TRUPOVA ZAKLANIH OVACA NA LINIJI KLANJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

K401094-USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I KLASIRANJA TRUPOVA ZAKLANIH OVACA NA LINIJI KLANJA

1.000.000

1.000.000

Opis aktivnosti / projekta Uspostavljen je sustav za klasiranje goveđih trupova na liniji klanja sukladno Pravilniku o označavanju goveđeg mesa ("Narodne novine" broj 52/10) kojim se osigurava kontrola sljedivosti goveđeg mesa.

1197 BILJNO ZDRAVSTVO
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

1197-BILJNO ZDRAVSTVO

3.858.000

3.447.571

Opis programa
Da bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih usjeva i prinosa poljoprivrednih proizvoda te zajamčila sigurnost trajne opskrbe stanovništva hranom biljnog podrijetla, prijeko je potrebno provoditi zaštitu od štetnih organizama bilja. Kao i druge napredne države i Republika Hrvatska je u okviru planiranja poljoprivredne politike, kroz nacionalni sustav biljnog zdravstva odredila institucionalni okvir za donošenje i provedbu fitosanitarnih propisa, mjera i

374

standarda. Sustav biljnog zdravstva podrazumijeva dvije važne komponente: zdravstvenu zaštitu i sredstva za zaštitu bilja. Zdravstvena zaštita bilja predstavlja skup mjera kojima se sprječava unošenje i širenje štetnih organizama bilja, omogućava optimalna proizvodnja bilja i trgovina biljem, štiti okoliš od posljedica djelovanja štetnih organizama bilja. Jedan od najučestalijih i još uvijek neizbježnih načina provedbe zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda od štetnih organizama i unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje jest uporaba sredstava za zaštitu bilja (SZB). Pored pozitivnih učinaka, ako se SZB ne koriste na propisan način, mogu prouzročiti i nepovoljne učinke na proizvodnju bilja, a njihova uporaba može negativno utjecati i na zdravlje ljudi i životinja te na okoliš. Stoga sve države, pa tako i Republika Hrvatska propisuju stroge uvjete za proizvodnju i promet SZB, te provode kontrolu pravilne primjene putem nacionalnih programa post-registracijske kontrole i praćenja ostataka u hrani, u ovom slučaju biljnog podrijetla. Republika Hrvatska prenijela je u svoje propise fitosanitarnu pravnu stečevinu EU, a time i obvezu provođenja suvremenih fitosanitarnih mjera tijekom primarne biljne proizvodnje, a što pretpostavlja i osiguranje potrebnih financijskih sredstava za osiguranje provedbe sustava biljnog zdravstva.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o biljnom zdravstvu (članak 71.), Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (članak 54. i 55.) Program se provodi na temelju Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (članak 35 i 44.) i prema Nacionalnom programu post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja za tekuću godinu. Program se provodi na temelju Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (članak 44.), Uredbi Komisije Br. 901. iz 2009. godine o koordiniranom višegodišnjem planu kontrole za Uniju za 2010., 2011. i 2012. godinu, u cilju osiguravanja sukladnosti s MDK i procjene izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla. Čl. 14. 63., 64. i 65 Zakona o biljnom zdravstvu (NN 75/05) i provedbeni propisi - pravilnici i naredbe o obvezi provedbe posebnog nadzora određenih štetnih organizama bilja, koji su usklađeni s Direktivama i Odlukama EK (NN 119/06, 89/08, 122/07, 72/06, 11/08, 80/08, 124/08, 56/08, 64/08, 38/09 , 02/10, 59/10 i dr. Zakon o biljnom zdravstvu, čl. 74., 75. međunarodni fitosanitarni standardi. (NN 75/05) i pripadajući provedbeni propisi,

Cilj 1. Sustavna provedba zdravstvene zaštite bilja Opis cilja U provedbi sustava biljnog zdravstva potrebno je uvažavati načela dobre poljoprivredne prakse i integrirane zaštite bilja čime se jamče visoki standardi zdravstvene zaštite bilja uz istovremeno vođenje brige o zaštiti zdravlja ljudi i očuvanja okoliša općenito. Sustavna zdravstvena zaštita bilja provodi se stalnim nadzorom nad biljem tijekom vegetacije, skladištenja, premještanja i prijevoza, fitosanitarnim nadzorom prilikom uvoza pošiljaka bilja i biljnih proizvoda, sustavnim istraživanjima i posebnim nadzorom određenih štetnih organizama bilja, provedbom hitnih fitosanitarnih mjera u slučaju nalaza karantenskih štetnih organizama bilja koji se prvi put pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske i mogu svojim širenjem prouzročiti ogromne gospodarske štete. S obzirom da je pri provedbi fitosanitarnih standarda (posebice onih koji uključuju uporabu SZB) potrebno voditi brigu o zaštiti zdravlja ljudi i okoliša općenito (vode, tlo i neciljani organizmi koji žive u tlu i vodi, i dr.), provode se programi praćenja uporabe SZB i ostataka u hrani biljnog podrijetla. Stoga je potrebno osigurati sredstva u kontinuitetu za potrebnu ICT

375

infrastrukturu - za provedbu programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja tijekom vegetacije, prilikom uvoza pošiljaka bilja i sl. (uvođenje sustava fitosanitarnog upisnika i biljnih putovnica) i nacionalnih programa post-registracijske kontrole SZB i monitoringa ostataka u hrani, te sredstva za provedbu naređenih fitosanitarnih mjera.

A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A401098-PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA

150.000

150.000

Opis aktivnosti / projekta Programom se osiguravaju financijska sredstva za provedbu hitnih fitosanitarnih mjera. Fitosanitarna mjere obuhvaćaju zakonske, inspekcijske, upravne ili druge postupke utemeljene na fitosanitarnim propisima, a provode se u cilju sprječavanja unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama bilja, posebice onih od karantenskog značenja, koje svojom pojavom i širenjem prouzrokuju ili bi mogle prouzročiti goleme gospodarske štete poljoprivrednog i šumskog bilja. Cilj ove aktivnosti je provedba hitnih fitosanitarnih mjera i to preventivnih radi sprječavanja gospodarskih šteta na poljoprivrednom i šumskom bilju, a koje bi mogle nastati pojavom štetnih organizama bilja (posebice onih od karantenskog značaja), kao i za pravovremeno saniranje šteta koje su prouzročili neočekivanom pojavom određeni štetni organizmi bilja (najčešće karantenski štetni organizmi).

A401132 MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A401132MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZAŠTITU BILJA

1.000.000

1.000.000

ZA

Opis aktivnosti / projekta Programom se osiguravaju financijskih sredstva za provedbu Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla.. Nadzor ostataka pesticida ima za cilj zaštitu zdravlja potrošača i osiguranje uvjeta za nesmetanu trgovinu proizvodima životinjskog i biljnog podrijetla. Cilj ove aktivnosti je ustanoviti količinu ostataka pesticida u hrani odnosno proizvodima biljnog podrijetla te provjeriti odgovaraju li međunarodnim i nacionalnim standardima kojima su propisane maksimalne razine ostataka (MDK) pesticida. Na taj način se stječe uvid u kojoj mjeri ostaci pesticida koji prelaze MDK predstavljaju rizik za zdravlje ljudi koji konzumiraju hranu koja sadrži tu razinu ostataka pesticida. Ministarstvo priprema i koordinira poslove vezane uz ostatke pesticida i provođenje programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u hrani biljnog podrijetla, u suradnji s

376

Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Sanitarnom upravom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskom agencijom za hranu. Programom su svake godine obuhvaćeni drugi lokaliteti u odnosu na tekuću godinu (ili prijašnje godine.

A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 89 izvršenje/plan

A568007ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA

2.458.000

2.197.616

Opis aktivnosti / projekta Predloženi je iznos na ovoj stavci planiran za troškove provedbe programa sustavnih istraživanja određenih štetnih organizama bilja (ŠO) koje provode stručne institucije određene Zakonom o biljnom zdravstvu. Programi sustavnih istraživanja ŠO odnose se samo na određene štetne organizme bilja koji svojom pojavom i širenjem prouzrokuju ili bi mogli prouzročiti značajne gospodarske štete u poljoprivredi i šumarstvu. Broj programa i vrste ŠO mijenjaju se iz godine u godinu, zavisno od pojave, intenziteta napada u određenoj godini i štetnosti za poljoprivredne kulture ili šumske kulture. RH usklađuje kontinuirano svoje fitosanitarno zakonodavstvo s direktivama i odlukama EU koje uređuju obvezu provedbe programa sustavnih istraživanja određenih ŠO. Transpoziciju EU zakonodavstva i implementaciju u praksi kontrolira EK putem misija Food Veterinary Office-a. Cilj je unapređenje programa sustavnih istraživanja određenih štetnih organizama bilja i njihova provedba sukladno EU fitosanitarnim standardima. Time se poljoprivrednicima RH osiguravaju jednaki uvjeti proizvodnje kao i onima na tržištu EU. Osim toga osigurava povećanje proizvodnje kvalitetne i zdrave hrane za prehranu domaćem stanovništvu, i povećavaju mogućnosti izvoza na konkurentska tržišta.

A650132 POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A650132POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

100.000

99.955

Opis aktivnosti / projekta Programom su osigurana financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja u 2010. godini, radi provjere ispravnosti sredstava za zaštitu bilja koja se nalaze na tržištu RH.

377

K401127 SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 0 izvršenje/plan

K401127-SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV

150.000

00

Opis aktivnosti / projekta Programom se osiguravaju financijska sredstva za poslove i usluge vezane uz uspostavu fitosanitarnog informacijskog sustava. Navedeni sustav osigurat će adekvatnu tehničku infrastrukturu, pomoću koje će se olakšati razmjena informacija među svim službama uključenim u poslove biljnog zdravstva (inter/intra komunikacija), omogućit će se svim korisnicima, prvenstveno poljoprivrednim proizvođačima e-komunikacija s nadležnim tijelima, olakšat će se vođenje potrebnih upisnika i evidencija,posebice izvješćivanje EK.

1198 VETERINARSTVO
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 96 izvršenje/plan

1198VETERINARSTVO

324.001.681

310.588.620

Opis programa
Zaštita zdravlja životinja na osnovi Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti. Obavljanjem veterinarskih pregleda gospodarstva steći uvid u zdravstveno i brojčano stanje stočnog fonda. Monitoringom određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla pozitivno utjecati na proizvodnju zdrave hrane životinjskog podrijetla. Uklanjati i toplinski prerađivati lešine životinja s gospodarstva

Zakonske i druge pravne osnove
-Zakon o veterinarstvu (NN 41/07) -Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2008. godini (NN 134/07 i 10/08), -Pravilnik o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje (NN 87/08), -Plan praćenja kvalitete mora i školjkaša na područjima uzgoja, izlova i ponovnog polaganja (N.N. 49/07), -Pravilnik o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (N.N. 118/04) Cilj 1. Uspostava učinkovite organizacije službenih kontrola Opis cilja

378

Učinkovitom organizacijom službenih kontrola u području sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja koje provode educirane osobe ovlaštene za provođenje službenih kontrola osigurava se zdravstvena ispravnost, higijena i kakvoća hrane i hrane za životinje. Cilj 2. Učinkovito smanjenje pojave zaraznih bolesti (tuberkuloze) Opis cilja Strategija kojom se učinkovito smanjuje pojava zaraznih bolesti životinja, identična je strategiji Europske unije „prevention is better than cure”, kojom se može doći do zacrtanog cilja. Sprječavanjem pojave zaraznih bolesti, znatno se umanjuje sociološkoekonomski učinak kojeg suzbijanje zaraznih bolesti može imati na posjednike, te državni proračun. Cilj je staviti veći fokus na preventivne mjere, nadziranje, kontrolu i istraživanje u svrhu smanjenja broja pojave zaraznih bolesti, a na taj način umanjiti negativne učinke do kojih dolazi nakon izbijanja zaraznih bolesti životinja. Također takva strategija objedinjuje puno više od same kontrole zaraznih bolesti životinja, što više, ona u zdravlju životinja objedinjuje i javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, održivi razvoj i istraživanje. U RH se od početka 2010. godine provodi Program certificiranja stada s obzirom na tuberkulozu goveda. Krajem 2010. godine 70 % stada dobilo je status stada slobodnih od tuberkuloze

A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 104 izvršenje/plan

A401116-SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE

48.812.500

50.837.619

Opis aktivnosti / projekta RH je obvezna uspostaviti i unaprijediti učinkovitu organizaciju službenih kontrola u području sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja, koje se provode u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, a kvalitetnim provođenjem službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje putem educiranih osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola osigurava se zdravstvena ispravnost, higijena i kakvoća hrane i hrane za životinje odnosno sigurnost hrane. U Izvješću o ispunjavanju obveza iz Poglavlja 12. - Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika, drugo mjerilo za zatvaranje pregovora u tom poglavlju glasi: „RH treba pružiti dovoljno jamstva Europskoj komisiji u pogledu uspostave potpuno EU sukladnog sustava službenih kontrola za životinje i životinjske proizvode, uključujući i njegovo financiranje.“ Planirana sredstva u iznosu od 48.812.500,00 kn neznatno su premašena i za ovu aktivnost dodijeljena su sredstva u iznosu od 50.837.618,86 kn. Dodijeljena sredstva u najvećem dijelu u iznosu od 50.113.402,03 kn (od planiranih 44.200.000,00 kn) utrošena su na naknade za usluge ovlaštenih veterinarskih organizacija i kontrolnih tijela (trgovačka društva): provođenja službenih kontrola u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje, što uključuje i izdavanja certifikata pri izvozu pošiljaka.

379

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A568001ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

200.357.100

199.960.533

Opis aktivnosti / projekta U svrhu zaštite zdravlja životinja, a posebice od pojave opasnih zaraznih i nametničkih bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama – zoonoza, kao i zaraznih bolesti životinja čijom bi pojavom bila prouzročena velika ekonomska šteta, Ministar svake godine na osnovi Zakona o veterinarstvu, donosi Naredbu o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u tekućoj godini, kojom se određuje način praćenja, nadziranja i monitoringa određenih bolesti. Usklađivanjem našeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije stavili smo sebi u zadatak nove poslove i zadali ciljeve. Osobita pozornost usmjerena je kontroli i iskorjenjivanju zaraznih bolesti i stjecanju statusa stada slobodnih i/ili službeno slobodnih od određenih zaraznih bolesti, a sve u cilju konkurentnosti živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla na tržištu Europske unije. Završetkom procesa registracije svih farmi, te registracije životinja i prometa životinja kroz Jedinstveni registar, omogućeno je uvođenje sustava certificiranja stada s obzirom na zdravstveni status.

Za dodjelu statusa „slobodno“ ili „službeno slobodno“ od bolesti potrebno je provesti poseban Program kontrole na određenu zaraznu bolest životinja.

A568057 ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A568057ZBRINJAVANJENEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE

40.500.000

40.499.640

Opis aktivnosti / projekta Sukladno članku 120. Zakona o veterinarstvu, troškovi prijevoza i toplinske prerade lešina goveda, kopitara, svinja, koza i ovaca podmiruju se iz sredstava državnog proračuna. U tu svrhu Uprava za veterinarstvo je propisala uvjete kojima moraju udovoljavati prijevoznici da bi obavljali djelatnost prikupljanja i odvoza lešina uginulih ili usmrćenih životinja do sabirališta ili objekta za preradu nusproizvoda koji nisu za prehranu ljudi. Postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi po veterinarsko – zdravstvenim načelima i načelima veterinarske zaštite okoliša podrazumijeva prihvat, sakupljanje, razvrstavanje prema stupnju rizičnosti ( kategorije 1, 2 i 3 ), privremeno uskladištenje u sabiralištima s uređajima za hlađenje, razudbu uginulih

380

životinja, preradu i spaljivanje prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla koje sadrže proteine. Nusproizvodi životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi nastaju u klaonicama, objektima za preradu mesa, riba, jaja, mlijeka, crijeva, hladnjačama, skladištima, valionicama jednodnevnih pilića, tržnicama, prodavaonicama mesa, ribarnicama, ugostiteljstvu i drugim objektima javne prehrane, objektima za uzgoj i držanje životinja, zoološkim vrtovima, lovnom gospodarstvu, lučkim terminalima, graničnim prijelazima, u prijevozu životinja i proizvoda i drugim mjestima u kojima se životinje drže, uzgajaju i proizvodi hrana životinjskog podrijetla. Prijevoz nusproizvoda obavlja se odgovarajućim vozilima koja su upisana u Upisnik registriranih subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, a popis kojih se nalazi na Web stranicama Ministarstva.

K650077 SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAVINFORMATIKA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 47 izvršenje/plan

K650077-SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAVINFORMATIKA

1.550.000

733.700

Opis aktivnosti / projekta Središnji veterinarski informacijski sustav (SVIS) je objedinjeni sustav upisnika, registara i računalnih programa, čiji su podaci organizirani u strukturiranim bazama podataka, koji se vode u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja i provedbi mjera veterinarskoga javnog zdravstva, a čija je zadaća pružiti učinkovit pristup informacijama i biti potpora pravodobnom donošenju odluka te učinkovitom upravljanju u svim segmentima veterinarske djelatnosti. U SVIS uključeno i aktivno 14 baza podataka (upisnik cijepljenja pasa, registar farmi, jedinstveni registar domaćih životinja, upisnik odobrenih objekata, upisnik registriranih objekata, registar ovlaštenih veterinarskih organizacija, registar veterinarskih inspektora, službenih veterinara i ovlaštenih veterinara, registar prijevoznika životinja, upisnik pratitelja životinja, evidencija potvrda o odobrenju prijevoznih sredstava za životinje, upisnik uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji, upisnik objekata za privremeni smještaj kućnih ljubimaca, upisnik zooloških vrtova i upisnik skloništa za životinje).

T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

T568081-USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA

11.530.000

11.505.129

Opis aktivnosti / projekta

381

Sustav označavanja i registracije životinja i kontrole prometa – premještanja životinja (goveda, svinja, ovaca, koza i konja) usklađen je u potpunosti s pravnom stečevinom EU. Najveći izazov u implementaciji ovog sustava predstavlja veliki broj gospodarstava s malim brojem životinja (preko 70 % od ukupnog broja) koji imaju objektivne poteškoće u ispunjavanju propisanih obveza (visoka starosna dob, nepovoljna obrazovna struktura, niska mjesečna primanja...). Zbog toga je potrebno angažiranje znatnih ljudskih i materijalnih resursa te uspostavljanje učinkovitih mehanizama za uspostavu i održavanje ovako složenih sustava, elektronski vođenih, ažuriranih u realnom vremenu. Sustav identifikacije i registracije životinja kao i njihova premještanja je temeljni preduvjet za učinkovitu provedbu mjera kontrole zaraznih bolesti životinja te mjera koje se provode u zaštiti zdravlja ljudi, budući da 90% rizika od obolijevanja ljudi prouzročenog hranom potječe od proizvoda životinjskog podrijetla. U tu svrhu, posjednici su dužni osigurati da su njihove životinje označene i registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ), kao i da je registrirano svako premještanje, klanje, uginuće te time omogućeno praćenje sljedivosti u najkraćem mogućem vremenskom roku. Za postizanje ovog cilja nadležno tijelo provodi: Edukacije i savjetovanje posjednika o svim njegovim obvezama koje proizlaze iz propisa o označavanju i registraciji životinja te registraciji njihova premještanja, primarno kroz godišnji Veterinarski pregled gospodarstva;

1402 INFORMIRANJE I ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 66 izvršenje/plan

1402-INFORMIRANJE I ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI

2.451.600

1.627.825

Opis programa
Prikupljanje i obrada podataka, informacija te propisanih evidencija iz djelokruga tijela državne uprave, jedinica područne i lokalne samouprave,ustanova, za potrebe izvješćivanja u poljoprivredi.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o poljoprivredi (NN 149/09), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (NN 35/08) Zakon o uređenju poljoprivrednih proizvoda (NN 149/2009), Zakon o poljoprivredi (NN 149/2009) i Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (NN 78/2010, 107/2010) Zakon o poljoprivredi (NN, 149/09) Cilj 1. Prikupljanja i obrada podataka u svrhu informiranja Opis cilja Ciljevi provedbe ovog programa su prikupljanje i obrada podataka, informacija te propisanih evidencija iz djelokruga tijela državne uprave, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova, za potrebe izvješćivanja u poljoprivredi (PIC); centralizirano,

382

redovito prikupljanje i obrada podataka o tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te raspodjela dobivenih tržnih obavijesti tržnim sudionicima (TISUP); provedba godišnjeg istraživanja (FADN istraživanja) o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gospodarstava kao jedinog instrumenta praćenja mjera poljoprivredne politike na mikroekonomskoj razini te poticanje primjenjenih poljoprivrednih istraživanja i sufinanciranje knjiga kroz Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP). Ostvarenje specifičnih ciljeva za svaku od gore navedenih aktivnosti unutar ovog programa navedeno je u sklopu pojedine aktivnosti.

A568058 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 77 izvršenje/plan

A568058ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)

1.878.000

1.442.070

Opis aktivnosti / projekta U protekloj 2010. godini Vijeće za istraživanja u poljoprivredi se najvećim dijelom bavilo praćenjem provedbe odobrenih istraživačkih projekata 7. i 8. natječajnog kruga. Slijedom navedenog, dva projekta 7. natječaja, za koje je bilo odobreno produženje provedbe za još jednu godinu, trogodišnji projekt iz 2007. godine te projekt na kojem se provela dodatna godina istraživanja uspješno su privedeni kraju te su njihova završna izvješća prihvaćena. Također, predana su i završna izvješća za ukupno 18 projekata 8. natječajnog kruga, koji su započeli u studenom 2008. godine te su ista i prihvaćena čime su svi projekti 8. VIP natječaja uspješno završeni. U srpnju 2010. godine objavljen je 9. VIP natječaj temeljem kojeg je odobreno sufinanciranje za 8 novih znanstveno – istraživačkih projekata. Dakle, ukupan iznos sredstava koji je u 2010. godini isplaćen za financiranje VIP projekata je 1.278.700,00 kn, pri čemu navedeni iznos obuhvaća isplate za projekte 7.,8. i 9. natječaja. VIP nastavlja u promicanju znanstveno – izdavačke djelatnosti sufinanciranjem troškova izdavanja knjiga iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Kroz Javni poziv koji je objavljen u 2010. godini odobrena su novčana sredstva za sufinanciranje izdavanja ukupno šest novih knjiga. Planirana sredstva na stavci VIP-a u 2010. godini iznosila su 1.878.000,00 kn, a za isplatu projekata 7. i 8. natječaja, 1. ratu novog VIP natječaja, sufinanciranje izdavanja četiri od šest odobrenih knjiga te za rad Vijeća utrošeno je 1.442.070,36 kn. Do odstupanja izvršenja od planiranih sredstava došlo je zbog toga što neki od projekata 7. i 8. natječaja nisu ispunili sve ugovorom propisane uvjete pa im slijedom toga nije isplaćena zadnja rata za koju su bila predviđena sredstva u 2010. godini.

A568268 TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 49 izvršenje/plan

A568268-TRŽIŠNO

145.200

71.783

383

INFORMACIJSKI SUSTAV POLJOPRIVREDI OPREMANJE

U I

Opis aktivnosti / projekta Odsjek za Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP) je sustav centraliziranog, redovitog prikupljanja i obrade podataka o tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te raspodjele dobivenih, relevantnih, tržnih obavijesti tržnim sudionicima. Naglasak je na podacima i informacijama o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kako bi se osigurala stalna preglednost stanja na tržištu. Glavni zadaci Tržišnog informacijskog sustava jesu: promatranje tržišta i njegovih proizvoda na nacionalnoj, regionalnoj i na određenoj proširenoj internacionalnoj razini, te izrada nepristranih aktualnih izvještaja o cijenama, tendencijama i ukupnom stanju na tržištu poljoprivrednoprehrambenih proizvoda. Sukladno legislativi Europske unije, obveza je država članica uspostava tržišnih informacijski sustava odnosno sustava za praćenje i izvješćivanje o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda s reprezentativnih tržišta, kako bi se mogle provoditi mjere propisane Zajedničkom organizacijom tržišta Europske unije. Za aktivnost A568268 Tržišno informacijski sustav u poljoprivredi utrošena su novčana sredstva u iznosu 71.782,80 kuna. Financirano je održavanje i dorade TISUP softvera i web-stranice. Intenzivno se radilo na usklađivanju metodologije prikupljanja podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda od fizičkih i pravnih osoba koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda u sektorima određenim kroz CMO te unapređenja kompjuterskog programa za obradu prikupljenih podataka. Za aktivnost A568268 Tržišno informacijski sustav u poljoprivredi preostala planirana sredstava za službena putovanja, intelektualne i osobne usluge nisu utrošena iz razloga jer su financirana kroz zajam Svjetske banke, u okviru projekta “Pravno i institucionalno usklađivanje u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU“ i iz Nizozemske darovnice. Preostala sredstva planirana za računalne usluge nisu utrošena jer je projekt usklađivanja rada TISUP-a prema zahtjevima postavljenim u regulativama EU u tijeku pa je za neke dorade na TISUP softveru i web stranici bilo potrebno više vremena kako bi se kvalitetno i funkcionalno osmislile. Dokumentacija za nadogradnju i prilagodbu računalnog programa za obradu podataka je u izradi.

A650133 SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 46 izvršenje/plan

A650133-SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)

180.000

82.607

Opis aktivnosti / projekta Uspostava Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u poljoprivredi (FADN Farm Accountancy Data Network) je obveza koja proizlazi iz Zakona o poljoprivredi (NN 149/09, članak 26.), a predstavlja instrument Europske Komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih gospodarstava te utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike EU. Vođenje

384

FADN-a je obveza svih država članica EU. Temeljem uzorka poljoprivrednih gospodarstava (uzimajući u obzir regionalni aspekt, aspekt veličine gospodarstva i vrste proizvodnje), svake godine se prikupljaju računovodstveni podaci iz kojih se izračunavaju strukturni i ekonomski pokazatelji vezani uz poljoprivredu neophodni za izradu analiza poljoprivrednog sektora i kreiranje poljoprivredne politike. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je odgovorno za uspostavu FADN, dok je Hrvatska poljoprivredna komora provedbena FADN agencija. Nakon rebalansa proračuna, sredstva su bila na raspolaganju te su utrošena za sljedeće aktivnosti: • konzultantske usluge izračuna Standard Output (SO) koeficijenata za razdoblje 20022006 (obveza MPRRR sukladno „Strategiji unaprjeđenja statistike poljoprivrede RH“, mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju 11.), u iznosu od 62.976,00 kn - aktivnost izvršena u potpunosti • konzultantske usluge izrade funkcionalne specifikacije aplikacije za vođenje knjigovodstvenih evidencija poljoprivrednika na bazi WEB servisa i izrada plana projekta prema PMI metodologiji, u iznosu od 19.630,80 kn (30% od ukupne vrijednosti ugovora) – aktivnost u tijeku, dovršenje do konca travnja 2011.

1407 USPOSTAVA INSTITUCIJA U POLJOPRIVREDI
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 67 izvršenje/plan

1407-USPOSTAVA INSTITUCIJA POLJOPRIVREDI

150.100 U

100.000

Opis programa
Uspostava institucionalne potpore sektoru poljoprivrede.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 30/09) Cilj 1. Uspostava institucionalne potpore sektoru poljoprivrede Opis cilja Ovaj cilj je ostvaren uspostavom predviđenih institucija koje svojim radom osiguravaju stručnu podršku sektoru poljoprivrede i subjektima koji posluju u sektoru.

T568065 OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 67 izvršenje/plan

T568065-OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE

150.000

100.000

Opis aktivnosti / projekta

385

Hrvatska poljoprivredna komora osnovana je krajem 2009. godine sazivanjem prve konstituirajuće Skupštine Komore. Za nastavak rada poljoprivredne komore osigurana su sredstva za obavljanje poslova javnih ovlasti koje proizlaze iz Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Za navedenu aktivnost od predviđenih 150.000 kuna utrošeno je 100.000, odnosno 66,67%.

1483 PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 17 izvršenje/plan

1483-PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA

120.648

19.968

Opis programa
Usklađenje katastarsko i zemljišno-knjižne evidencije sa stanjem u naravi za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države u funkciji učinkovite provedbe Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Zakonske i druge pravne osnove
-Zakon o poljoprivrednom zemljištu, -Zakon o zemljišnim knjigama, -Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Cilj 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta Opis cilja Financiranje sređivanja imovinsko-pravnog i katastarskog stanja na poljoprivrednom zemljištu posljedica čega jest spajanje katastarskih čestica u veće katastarske čestice čime se postiže okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta.

1591 TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

1591-TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA

1.588.000

1.550.582

Opis programa
Planirana sredstva odnose se na troškove analize inspekcijskih uzoraka i geodetske usluge inspekcija Uprave poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije.

386

Sredstva su planirana racionalno, pri čemu se vodilo računa da budu dostatna za plaćanje analiza uzoraka koji predstavljaju reprezentativni broj obzirom na broj subjekata i količinu proizvoda koji podliježu nadzoru ovih inspekcija.

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla (“Narodne novine”, br. 163/03 i 40/07); - Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (“Narodne novine”, br. 70/05); - Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja novine”, br. 140/05 i 35/08); (“Narodne

- Zakon o genetski modificiranim organizmima (“Narodne novine”, br. 70/05 i 137/09); - Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (“Narodne novine”, br. 12/01, 14/01 i 79/07); - Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Narodne novine”, broj 83/09, 153/09 i 60/10); - Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 152/08 i 21/2010); - Zakon o hrani (NN 46/07); - Zakon o stočarstvu („Narodne novine“ broj, 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) - Zakon o vinu („Narodne novine“, br. 96/03) - Zakon o biljnom zdravstvu, (“Narodne novine”, br. 75/05); - Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (“Narodne novine”, br. 74/06 i 84/10). Cilj 1. Uzimanje potrebnih uzoraka te osiguranje geodetskih usluga potrebnih za provedbu učinkovitih i djelotvornih inspekcijskih nadzora Opis cilja Uzimanjem uzoraka te korištenjem geodetskih usluga u provedenim inspekcijskim nadzorima (sukladno zakonskim odredbama) poljoprivredna inspekcija, inspekcija za kavoću hrane, stočarska inspekcija i vinarska inspekcija ostvarile su sljedeće ciljeve, odnosno rezultate: - zaštita zdravlja ljudi, bilja i životinja te zaštita okoliša, - osiguranje odgovarajuće kakvoće reprodukcijskog materijala (sjeme i sadni materijal) i repromaterijala (mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilje) u poljoprivredi, - zaštita potrošača, - povećanje kakvoće proizvoda (meda i stočne hrane), - povećanje kvalitete proizvodnje i proizvoda (vino i drugi proizvodi od grožđa i vina te voća), - povećanje učinkovitosti mjera poljoprivredne politike a posebice potpora u poljoprivredi, čime se doprinosi razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, - suzbijanje sive ekonomije.

387

Uzimanjem uzoraka od strane fitosanitarne inspekcije i njihovom analizom spriječeno je unošenje i širenje karantenskih štetnih organizama na bilju i biljnim proizvodima u Republici Hrvatskoj.

A568250 TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 98 izvršenje/plan

A568250-TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE

1.588.000

1.550.582

Opis aktivnosti / projekta Uzimanjem uzoraka od strane fitosanitarne inspekcije i njihovom analizom spriječeno je unošenje i širenje karantenskih štetnih organizama na bilju i biljnim proizvodima u Republici Hrvatskoj.

1595 USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 42 izvršenje/plan

1595-USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE

542.176

229.040

Opis programa
Planirana sredstva odnose se na nabavu računalne opreme, telefaks uređaja, fotokopirnih aparata, foto aparata, namještaja, GPS uređaja, telefonskih aparata, mobitela i skenera za potrebe rada inspekcija Uprave poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije. Sredstva su planirana racionalno, pri čemu se vodilo računa da budu dostatna za plaćanje uredske opreme, namještaja i komunikacijske opreme.

Zakonske i druge pravne osnove
Opremanje inspekcija provedeno je prema Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 110/07 i 125/08). Inspekcije Uprave poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije obavljaju nadzor nad primjenom dolje navedenih zakona, odnosno dijela odredbi zakona i to: - Zakon o poljoprivredi (“Narodne novine”, br. 149/09); - Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Narodne novine”, broj 83/09, 153/09 i 60/10); - Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 152/08 i 21/2010);

388

- Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla (“Narodne novine”, br. 163/03 i 40/07); - Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (“Narodne novine”, br. 70/05); - Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (“Narodne novine”, br. 140/05 i 35/08); - Zakon o duhanu (“Narodne novine”, br. 69/99); - Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (“Narodne novine”, br. 12/01, 14/01 i 79/07); - Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (“Narodne novine”, br. 84/08, 75/09 i 20/10); - Zakon o hrani (“Narodne novine”, br. 46/07); - Zakon o genetski modificiranim organizmima (“Narodne novine”, br. 70/05 i 137/09); - Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (''Narodne novine'', broj 107/01, 87/02, 163/03 141/04, 40/07 i 149/09); - Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industijsko bilje (NN 79/09); - Zakon o stočarstvu („Narodne novine“ broj, 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06); - Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“,broj135/06) - Zakon o vinu („Narodne novine“, br. 96/03) - Zakon o biljnom zdravstvu, (“Narodne novine”, br. 75/05); - Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (“Narodne novine”, br. 75/09); - Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (“Narodne novine”, br. 113/03 i 33/05); - Zakon o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 70/05 i 139/08). Cilj 1. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti inspekcija Uprave poljoprivredne fitosanitarne inspekcije Opis cilja U svrhu povećanja efikasnosti i učinkovitosti inspekcija Uprave poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije izvšena je nabava računalne (informatičke opreme) opreme, fotokopirnih uređaja, skenera,mobitela, telefax uređaja, digitalnih fotoaparata i namještaja.

K568254 USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 42 izvršenje/plan

K568254USTROJAVANJE OPREMANJE INSPEKCIJE

542.176 I

229.040

Opis aktivnosti / projekta Nabavkom računalne (informatičke opreme) opreme, fotokopirnih uređaja, skenera,mobitela, telefax uređaja, digitalnih fotoaparata i namještaja stvoreni su bolji materijalno-tehnički uvjeti rada za inspekcije Uprave poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije.

389

1597 UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE
Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 47 izvršenje/plan

1597-UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE

301.500

142.589

Opis programa
Program je obuhvaćao stavke čija je namijena usmjerena ka procesu uspostave većeg broja akreditiranih certifikacijskih tijela sukladno normi HRN EN 45011. Certifikacijska tijela koja provode postupak utvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom s ciljem provjere da li prehrambeni i poljoprivredni proizvodi čiji je naziv registriran oznakama izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda udovoljavaju zahtjevima specifikacije i postupak ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji radi dobivanja znaka „ekoproizvod“, odgovaraju specifičnim postupcima u proizvodnji, preradi i pripremi proizvoda za tržište, te kemijskim, mikrobiološkim i/ ili senzorskim svojstvima karakterističnim za iste moraju biti akreditirana u skladu s hrvatskom normom „Opći zahtjevi za ustanove koje provode potvrđivanje proizvoda“ – HRN EN 45011. Programom se potiče akreditiranje pravnih osoba, proširenje područja akreditacije, kao i održavanje akreditacije. Trenutno u Republici Hrvatskoj imamo nedovoljan broj ovlaštenih akreditiranih certifikacijskih tijela, što dovodi u pitanje održivost sustava registracije i zaštite proizvoda navedenim oznakama. Obzirom da zakonski propisi definiraju 21 kategoriju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda potrebno je imati više ovlaštenih akreditiranih certifikacijskih tijela.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 84/08, 75/09, 20/10)

Zakonom o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 12/01, 14/01,79/07) Cilj 1. Uspostava većeg broja akreditiranih certifikacijskih tijela Opis cilja Programom se sufinanciraju certifikacijskih tijela koja obavljaju postupak utvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom u dijelu: postupka akreditacije prema normi HRN EN 45011, proširenja područja akreditacije, održavanja akreditacije, konzultantskim uslugama pripreme za akreditaciju, edukaciji djelatnika i nabavi normi.

A568256 UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 48 izvršenje/plan

A568256UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE

300.000

142.589

390

Opis aktivnosti / projekta Ovim Programom certifikacijskim tijelima omogućeno je da postupku akreditacije sukladno normi HR EN 45011 privedu kraju, da održavaju postupak akreditacije i da obave konzultantske usluge, odnosno da educiraju djelatnike sukladno normi HR EN 45011. Tijekom 2010. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 300.000,00 kuna, dok je iskorišteno 142.589,00 kuna što je izvršenje od 48%. Razlog što sredstva nisu iskorištena u punom iznosu je taj što zahtjevi pravnih osoba (certifikacijskih tijela) nisu udovoljili uvjetima javnog natječaja.

A401108 RAZVOJNA SURADNJA I POMOĆ
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 18 izvršenje/plan

A401108-RAZVOJNA SURADNJA I POMOĆ

85.000

15.000

Opis aktivnosti / projekta Prijenos specifičnih znanja i iskustva koja mogu koristiti trećim zemljama u njihovom razvoju (posebno po pitanju procesa pridruživanja EU). U pripremi je strateški dokument o hrvatskoj službenoj razvojnoj pomoći u kojemu se predviđa da svako ministarstvo koje pruža hrvatsku službenu razvojnu pomoć ustanovi posebnu proračunsku liniju za svoje programe razvojne suradnje. Ukupna sredstva na tim proračunskim linijama trebaju dati jasnu sliku hrvatske službene razvojne pomoći. Od raspoloživih 100.000 kn, u 2010. godini utrošeno je 15.000,00 kn (17,65 %). Raspoloživa sredstva bila utrošena za pružanje tehnička i financijska potpora održavanje međunarodne manifestacije „ Dužijanca “ u Subotici. Preostala sredstva bila su planirana za razvojnu suradnju i pomoć zemljama u razvoju, ali nisu pristigli planirani zahtjevi.

A568260 SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A568260SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA

100.000

100.000

Opis aktivnosti / projekta Odnosi se na sufinanciranje međunarodnih projekata iz tehničke pomoći u Hrvatskoj. Za provedbu projekata iz donacija i tehničke pomoći potrebno je osigurati određena sredstva za rad stranih i domaćih konzultanata te za potrebe organiziranja studijskih putovanja predviđenih projektima, održavanje radionica i seminara, stručno usavršavanje naših eksperata te provedbe zajedničkih pilot projekata koji se financiraju dijelom iz proračuna Republike Hrvatske i dijelom iz proračuna zemlje donatora (odnosno međunarodnih organizacija)

391

Od raspoloživih 100.000 kn, utrošeno je 100.000,00 kn (100 %). Raspoloživa sredstva utrošena su za pružanje tehničke i financijske potpore za provedbu sufinanciranje međunarodni projekata (Projekt Europske komisije „Zdravi eko život“, Projekt Njemačko društvo za tehničku suradnju -GTZ „izrada akcijskog plana u ekološkoj proizvodnji i projekt Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu – FAO „izrada akcijskog plana za maslinarstvo“).

A568306 MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI
Naziv aktivnosti Plan 2010. (kn) Izvršenje 2010. (kn) Indeks (%) 100 izvršenje/plan

A568306MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE SAJMOVI

1.200.000 I

1.200.000

Opis aktivnosti / projekta Odnosi se na sufinanciranje dijela troškova direktnog sudjelovanja na inozemnim sajmovima i manifestacijama od izuzetne važnost za rast hrvatskog izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Ovim sredstvima sufinancira se unajmljivanje prostora, izrada promidžbenog materijala, opremanje izložbenog prostora pri čemu udio sufinanciranja proračunskih sredstvima ne može biti veći od 50 %.Od raspoloživih 1.200.000.000 kn, u 2010. godini utrošeno je 1.200.000,00 kn (100 %).

1667 PR