You are on page 1of 12

PROSES SUYU

BESLEME SUYU
Kazan BesIeme Suyunun HazrIanmas
Su, endstrinin tm dallarnda, fabrikalarda
enerji retimi iin buhar kazanlarnda
kullanlmaktadr.
Suda bulunan yabanc maddeler korozyona
neden olarak ya kazana dogrudan dogruya etki
eder veya kazan ta oluturarak dolayl olarak
zarar verir.
Yksek basnlarda su buhar elde etmek iin
kullanlacak suyun son derece iyi saflatrlm
olmas gerekir.
azana dogrudan dogruya etki eden maddeler
oksijen ve asidik reaksiyon gsteren
maddelerdir.
rnegin humin asitleri, organik asitler, slfatlarn
ve klorrlerin, zellikle magnezyum slfat ve
klorrn hidrolizi ile oluan slfrik asit ve
hidroklorik asitlerdir.
Bu nedenle magnezyum tuzlar kazan iin ok
zararldr.
azana dolayl zarar veren maddeler ise
mekanik kirler, yaglar ve kazan ta oluumudur.
azan besleme suyu aagda anlatlan
basamakta hazrlanr:
Tortu ve organik maddelerin sudan
karlmas
Oksijen ve karbon dioksidin giderilmesi
Sertligin giderilmesi
%4rtu ve Organik MaddeIerin
Sudan karImas
Suyun nce durultulmas gerekir.
ullanlan byk durultma havuzlarnda
suyun hz azaltlarak bulanklk oluturan
maddelerin kendi agrlg ile kmesi
saglanr.
lem mekanik durulmadr.
Mekanik durulmann yeterli olmadg
durumlarda ise kimyasal madde ilavesiyle
kimyasal durultma ilemi uygulanr.
KimyasaI DuruIma
irliliklerin tane iriligi ok kk oldugu zaman,
mekanik durulma yeterli olmayabilir.
O zaman suya kimyasal madde ilave edilerek
suda knt oluturulur.
Bu kntler ince taneleri absorbe ederek
birlikte srkler.
En ok kullanlan kimyasal maddeler alminyum
ve demir tuzlar ile kiretir.
ap ve ferri slfat gibi koagulantlar kullanlarak
bulanklk yapan byle maddeleri ekonomik
olarak yumaklatrmak olasdr.
Oksijen ve Karb4n Di4ksitin
GideriImesi
Yzey sular atmosferle devaml temas
halinde oldugundan, olduka yksek
konsantrasyonlarda oksijen iermektedir.
Sularda znm oksijenin varlg metal
korozyonunu hzlandrr.
Bu nedenle buhar kazanlarnn besleme
suyundan kesinlikle karlmaldr.
Oksijen ve karbon dioksidin sudan karlmas
mekanik, kimyasal ve termik yntemlerle yaplr.
Suyu havalandrmak veya byk yzey
meydana getiren maddeler zerinden aktmak
suretiyle karbon dioksit gaz giderilebilir.
Fakat o zaman suda znm oksijen miktar
artar.
Bunu engellemek iin ilem vakumda yaplr
veya kazan besleme suyundan termik yntemle
oksijen ve karbon dioksit giderilir.
Suyun oksijeninin giderilmesinde en etkili
yntem kimyasal yntemdir fakat ok
pahaldr.
O nedenle sudaki znm oksijen nce
degazrlerde fiziksel olarak giderilir.
Geriye kalan oksijen ise kimyasal
yntemle sudan karlr.
Su ierisinde bulunan eriyik gazlarn
giderimi iin su, degazrn en st
ksmndaki dagtm difzrnden
niteye giri yapar.
Su,degazrn st kulesine doldurulmu
olan halkalarla temas ederek aag
dogru szlr.
ag dogru szlrken aagdan
yukarya degazr fannn sagladg
hava verilerek suyun hava ile
temas saglanr.
Hava suyun ierisindeki znm
gazlar bnyesine alr ve uurur.
Bylece ters ak prensibi ile suyun
ierisindeki gazlar giderilmi olur.
rtlan su degazrn alt ksmnda
depolanr.