OMemupuk minat

OMemperkembangkan keperibadian
OMemberi kesedaran dan kepekaan
terhadap nilai-nilai kesenian dan alam
sekitar serta kaitannya dengan mata
pelajaran lain.
1u!uAn
,A1LA,A1
O&ntuk melahirkan insan yang harmonis,
kritis, kreatif dan produktif.
OMembantu murid meningkatkan rasa
kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai
keindahan alam persekitaran, keindahan
seni dan warisan bangsa.
OMemberi peluang kepada murid untuk
menyumbang ke arah pembangunan diri,
keluarga, masyarakat dan negara.
TÌF
OMenghargai keindahan ciptaan Tuhan
OMelibatkan diri dalam kegiatan seni visual
secara aktif, kritis, kreatif dan
menyeronokkan
OMenajamkan daya imaginasi melalui
pancaindera
OMengenali asas seni reka dan olahan serta
dapat menggunakannya
OMengembangkan kemahiran asas dalam
pelbagai kegiatan seni visual
OMembiasakan diri membuat rekaan seni
dengan teratur, cermat dan selamat
OMemupuk nilai-nilai kerjasama , yakin diri,
disiplin diri dan bertanggungjawab
OMengenal dan menghargai tokoh seni dan
budaya tanah air
OMenggunakan kemudahan teknologi dalam
kegiatan penghasilan seni visual
OMelibatkan diri dalam kegiatan seni
visualsebagai aktiviti kesenggangan yang
berfaedah
ASP &TAMA
OPemerhatian secara aktif
OÌnteraksi yang kritis dan kreatif dengan alat
dan bahan
OApresiasi seni visual secara mudah
OMenghargai nilai baik dalam semua aspek
kehidupan
PÌLAÌA SÌ VÌS&AL
&nsur Penilaian :
OPenilaian berasaskan sekolah
OPenilaian yang fleksibel
OPenilaian yang mempunyai akauntabiliti
OPenilaian adil
3 aedah Penilaian :
OPemerhatian
OLisan
OÌnteraksi
. Menggambar
2. Membuat corak dan rekaan
3. Membentuk dan membuat binaan
. Mengenal kraf tradisional
ÌDA
AnlSASl kAnuunAn
Standard andungan :
. Persepsi stetik
Membolehkan murid membuat persepsi
dan memahami bahasa seni visual (unsur
seni dan prinsip rekaan) yang terdapat
pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan
manusia dan karya seni.
2. Aplikasi Seni
Membolehkan murid mengaplikasi
pengetahuan , pemahaman dan bahasa
seni visual menerusi penentuan media
dan teknik dalam aktiviti seni.
3. kspresi reatif
Membolehkan murid mengaplikasi
pengetahuan , pemahaman dan bahasa
seni visual menerusi penzahiran idea
melalui pelbagai sumber, kajian dan
teknologi dalam penghasilan karya seni.
. Apresiasi Seni Visual
O Membolehkan murid membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , sejarah
seni dan budaya.
O Membolehkan murid membuat
penghayatan dan penghargaan seni
warisan serta hubungkait seni visual
dengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan
dan kerjaya.