PILIHAN GANDA

MEDAN LISTRIK
1. Sebuah benda dikatakan bermuatan positif apabila benda tersebut .
A. kelebihan elektron
B. kekurangan elektron
C. kelebihan netron
D. kekurangan proton
E. kekurangan netron

2. Muatan A menolak muatan B dan menarik C, sedangkan muatan C
menolak D. Jika C bermuatan negatif, maka .
A. muatan D positif, muatan B positif
B. muatan A positif, muatan B negatif
C. muatan A negatif, muatan D positif
D. muatan D negatif, muatan A negatif
E. muatan B positif, muatan D negatif

3. Dua buah muatan Q1 dan Q2 masing-masing +2 3C dan ÷8 3C
berjarak 4 cm satu sama lain. Apabila K = 9 x 109 N2m2C-2, maka
besar dan arah gaya elektrostatis yang dialami kedua muatan adalah
.
A. 50 N tarik menarik
B. 90 N tolak menolak
C. 90 N tarik menarik
D. 180 N tolak menolak
E. 180 N tarik menarik

4. Dua buah muatan listrik masing-masing besarnya 4 3C dan 8 3C
berinteraksi dengan gaya 0,8 N. Jarak antara kedua muatan tersebut
adalah ...
A. 3,6 cm
B. 6,0 cm
C. 18 cm
D. 36 cm
E. 60 cm

5. Jika dua buah muatan sama besar yang terpisah sejauh 8,0 cm
memberikan gaya Coulomb 5,625 N maka besar masing-masing
muatan adalah (dalam mikrocoulomb).
A. 1,0
B. 1,8.
C. 2,0.
D. 2,4.
E. 4,0.

6. Dua buah titik P dan Q berada pada jarak 6 cm. Jika muatan di P ÷4
3C dan gaya tarik yang dialaminya 90 N, maka muatan di titik Q
sebesar .
A. ÷9 3C
B. ÷9 C
C. +9 3C
D. +9 C
E. +90 3C

7. A B C
Tiga partikel A, B, dan C terletak pada satu garis lurus. Muatan
partikel A = 18 3C, partikel B = -3 3C, dan partikel C = -12 3C. Jarak
par-tikel A dan B = 3 m, sedangkan jarak B dan C = 2 m. Besar gaya
coulomb yang bekerja pada partikel B adalah .
A. 0,027 N
B. 0,054 N
C. 0,065 N
D. 0,081 N
E. 0,135 N

8. Muatan A dan B terpisah 2,0 m, muatan A adalah +1,0 C, dan muatan
B adalah +2,0 C. Muatan C (+2,0 C) diletakkan diantara keduanya
pada suatu titik tertentu, sehingga gaya pada C adalah nol. Jarak
muatan C itu dari muatan A ....
A. 1,0 m
B. 0,83 m
C. 0,67 m
D. 0,50 m
E. 0,36 m

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut :
(1) Kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan rapat garis medan
listrik.
(2) Tempat yang bermedan listrik lemah, garis medannya dilukiskan
rapat. Tempat yang bermedan listrik kuat, garis medannya dilukiskan
renggang.
(3) Fluks medan listrik adalah banyaknya garis medan listrik yang
menembus suatu luas penampang tegak lurus permukaannya.
Pernyataan yang tepat berkaitan dengan hubungan antara kuat
medan listrik dan garis medan listrik adalah .....
A. (1) saja
B. (2) saja
C. (1) dan (2)
D. (1) dan (3)
E. (2) dan (3)

10. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yg berkaitan dengan kuat
medan listrik :
(1) Besar kuat medan listrik sebanding dengan muatan uji (q).
(2) Arah kuat medan listrik searah dengan gaya F jika q positif.
(3) Arah kuat medan listrik berlawanan arah dengan gaya F jika q
negatif.
Pernyataan yang benar adalah .....
A. (1) saja
B. (1) dan (2)
C. (1) dan (3)
D. (2) dan (3)
E. (1), (2), dan (3)

11. Kuat medan listrik di titik P yang berjarak 8 cm dari muatan Q
sebesar 1,2 N/C. Besar kuat medan listrik di titik R yang berjarak 4 cm
dari muatan itu adalah ....
A. 0,30 N/C
B. 0,48 N/C
C. 0,60 N/C
D. 4,80 N/C
E. 6,00 N/C

12. Sebuah elektron yang muatannya 1,6 x 10-19 C berada dalam
medan listrik. Jika elektron tersebut mendapat gaya coulomb sebesar
3,2 x 10-13 N, besar kuat medan listriknya adalah ....
A. 2,0 x 10-7 N/C
B. 2,0 x 10 6 N/C
C. 5,0 x 10 6 N/C
D. 2,0 x 10 7 N/C
E. 5,0 x 10 7 N/C

13. Dua buah muatan QA = +2,5 3C dan QB = - 1,6 3C berjarak 40 cm
satu sama lain. Jika QA berada di sebelah kiri QB, maka letak titik C
agar kuat medan listrik di C sama dengan nol adalah ....
A. pertengahan AB
B. 1,6 m di kiri A
C. 1,6 m di kanan A
D. 1,6 m di kiri B
E. 1,6 m di kanan B

14. Perhatikan gambar di bawah ini :
Q = 3 3C A

Apabila k = 9 x 109 N2m2C-2, besar dan arah kuat medan listrik di
titik A yang berada pada jarak 9 cm dari muatan Q adalah .......
A. 3,3 x 106 N/C mendekati Q
B. 3,3 x 106 N/C menjauhi Q
C. 6,7 x 106 N/C mendekati Q
D. 6,7 x 106 N/C menjauhi Q
E. 5,0 x 106 N/C menjauhi Q

15. Sebuah bola konduktor berjari-jari 10 cm bermuatan listrik 10-9 C.
bila k = 9 x 109 N2m2C-2, besar kuat medan dan potensial listrik
pada sebuah titik yang berjarak 9 cm dari pusat bola adalah .
A. nol dan nol
B. nol dan 90 volt
C. nol dan 100 volt
D. 90 volt dan 90 volt
E. 90 volt dan 100 volt

16. Kuat medan listrik dalam suatu lampu neon tertentu adalah 5.000
V/m. Besar percepatan yang dialami sebuah ion neon bermassa 3,3
×10-26 kg dan bermuatan +e (1,6 ×10-19 C) adalah.. (dalam m/s2)
A. 1,8 × 108
B. 3,6 × 108
C. 6,6 × 108
D. 2,4 × 108
E. 3,2 × 108

17. Sebuah elektron dengan kelajuan 3 × 106 m/s bergerak memasuki
suatu medan listrik homigen 1.000 N/C. Medan listrik searah dengan
gerak elektron. Jarak tempuh elektron itu sebelum berhenti...
(me = 9,11 × 10-31 kg, qe = 1,60 × 10-19 C)
A. 2,56 cm
B. 5,12 cm
C. 11,2 cm
D. 3,34 m
E. 6,68 m


18. Segumpal awan mempunyai beda potensial 8 x 10 6 volt terhadap
bumi. Ketika terjadi kilat antara awan dan bumi, suatu muatan listrik
sebesar 40 C dilepaskannya. Maka besar energi yang hilang pada
peristiwa itu adalah .
A. 5 x 10-6 J
B. 2 x 105 J
C. 5 x 106 J
D. 1,6 x 106 J
E. 3,2 x 106 J

19. Untuk memindahkan muatan positif 25 3C dari titik yang berpotensial
15 V ke suatu titik yang potensialnya 75 V dibutuhkan usaha
sebesar...
A. 0,0015 J
B. 0,015 J
C. 0,15 J
D. 150 J
E. 1500 J

20. Sebuah muatan 3,0 3C diam di titik X dalam suatu medan listrik
homogen 5,0 V/m. Muatan itu kemudian digerakkkan 3,0 m sejajar
medan kemudian tegak lurus medan untuk sampai titik Y. Perubahan
energi potensial yang dialami muatan diantara X dan Y adalah.
(dalam mikrojoule)
A. 5,0
B. 15.
C. 45
D. 60
E. 105

21. Dua buah electron dengan e = 1,6 × 10-19 C dan me = 9,1 × 10-31
kg dilepaskan dari keadaan diam pada saat berjarak antara 2 × 10-
14 m. Kecepatan elektron itu ketika keduanya berjarak antara 5 × 10-
14 m adalah.
A. 0,02 x 108 m/s
B. 0,2 x 108 m/s
C. 0,3 x 108 m/s
D. 0,50 x 108 m/s
E. 0,84 x 108 m/s

22. Sebuah elektron yang mla-mula rehat, kemudian bergerak melalui
beda potensial 1500 V. Jika massa electron 9,11 × 10-31 kg dan
muatannya -1,6 × 10-19 C, maka energi potensialnya akan turun
sebesar..(eV)
A. 16,3 × 104
B. 3,3 × 103
C. 1500
D. 9,11 × 102
E. 6,12 × 102

23. Permitivitas ruang hampa 1o = 8,85 × 10-12 C2/Nm2. Sebuah
konduktor bola dengan jarijari 0,1 m membawa suatu muatan positif
10 --4 C. Sebuah partikel P dengan massa 2 × 10-5 kg membawa
muatan negatif 10-10 C dibebaskan dari keadaa diam pada jarak 1 m
dari pusat bola. Jika gaya akibat gravitasi diabaikan, kecepatan P
ketika menabrak permukaan bola adalah...
A. 2,8 ms-1
B. 9,0 ms-1
C. 29,8 ms-1
D. 81,0 ms-1
E. 890 ms-1

24. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas suatu kapasitor
keping sejajar adalah ...
A. muatan dan bahan penyekat
B. beda potensial dan bahan penyekat
C. muatan dan luas bidang keping
D. luas bidang keping dan bahan penyekat
E. muatan dan beda potensial
25. Pernyataan berikut berkaitan dengan kapasitas suatu kapasitor :
(1) makin luas kepingnya, makin besar kapasitas kapasitor
(2) makin kecil jarak antara kedua keping, makin besar kapasitas
kapasitor
(3) makin besar permitivitas dielektrik bahan pengisinya, makin kecil
kapasitas kapasitor
Pernyataan di atas yang benar adalah .
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (1), (2), dan (3)
E. (1) saja
26. Sebuah kapasitor terbentuk dari dua lempeng aluminium yang luas
permukaannya masing-masing 1 m2 dan dipisahkan oleh kertas
parafin yang tebalnya 0,1 mm (konstanta dielektriknya = 2). Jika 1o =
9 x 10-12 C2/Nm2, maka kapasitas kapasitor ini adalah...
A. 0,35 3F
B. 0,25 3F
C. 0,18 3F
D. 0,10 3F
E. 0,05 3F

27. Jarak pisah antar keping sebuah kapasitor keping sejajar bermuatan
dibuat menjadi setengah kali semula. Beda potensial antar keping
menjadi ....
A. seperempat kali semula
B. setengah kali semula
C. tetap sama
D. dua kali semula
E. empat kali semula
28. Tabel di bawah menunjukkan besaranbesaran pada kapasitor
keping sejajar
Kapasitor Koefisien
dielektrik
Luas
keping
Jarak
keping
C1
C2
C3
C4
C5
K
2K
2K
3K
4K
A
2 A
A
½ A
½ A
d
½ d
d
2d
d
Yang memiliki kapasitas kapasitor terbesar
adalah...
A. C1
B. C2
C. C3
D. C4
E. C5

29. Sebuah kapasitor dengan kapasitas 20 3F dalamnya berisi udara.
Apabila di antara keping kapasitor itu disisipi bahan yang mempunyai
konstanta dielektrik 5 maka kapasitasnya menjadi ...
A. 4 3F
B. 10 3F
C. 25 3F
D. 40 3F
E. 100 3F
30. Sebuah kapasitor yang kapasitasnnya 4 3F dihubungkan dengan
beda potensial 6 volt. Besar muatan yang tersimpan dalam kapasitor
itu adalah .
A. 1,5 x 10-5 C
B. 2,4 x 10-5 C
C. 1,5 x 10-6 C
D. 2,0 x 10-6 C
E. 2,4 x 10-6 C
31. Dua buah kapasitor masing-masing C1 = 3 3F dan C2 = 6 3F
disusun seri dan dihubung-kan dengan baterai bertegangan 3 volt.
Besar muatan pada kapasitor C2 adalah ...
A. 3,0 3C
B. 6,0 3C
C. 24 3C
D. 30 3C
E. 60 3C
32. Tiga buah kapasitor C1, C2, dan C3 dengan kapasitas masing-
masing 2 3F, 3 3F, dan 6 3F disusun seri, kemudian diberi muatan
hingga kapasitor C2 mempunyai tegangan 4 volt. Maka besar
tegangan pada kapasitor C1 adalah .....
A. 3 volt
B. 4 volt
C. 6 volt
D. 12 volt
E. 24 volt


33. Tiga buah kapasitor masing-masing C1 = 1 3F, C2 = 2 3F, dan C3 =
5 3F disusun paralel lalu dihubungkan ke baterai. Bila besar muatan
C3 = 60 3C, maka besar muatan C2 adalah ....
A. 10 3C
B. 12 3C
C. 24 3C
D. 30 3C
E. 60 3C
34. Sebuah kapasitor C1 sebesar 6 F diisi muatan dengan
menghubungkannya pada tegangan 30 volt. Apabila kapasitor C1
dilepas dari tegangannya, kemudian dihubungkan dengan kapasitor
C2 yang berkapasitas 4 F secara paralel, maka besar tegangan
kapasitor menjadi .
A. 6 volt
B. 10 volt
C. 12 volt
D. 15 volt
E. 18 volt
35. Tiga buah kapasitor C1, C2, dan C3 masingmasing kapasitasnya 2
3F, 4 3F, dan 8 3F. Ketiga kapasitor disusun paralel, kemudian
dihubungkan ke sumber tegangan hingga muatan di C1 (Q1 = 12
3C). Besar muatan totalnya adalah ...
A. 24 3C
B. 48 3C
C. 72 3C
D. 84 3C
E. 108 3C

36. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini :
6 3F 9 3F 18 3F
3 3F
V = 12 volt
Beda potensial pada kapasitor 9 3F adalah ..
A. 2 volt
B. 4 volt
C. 6 volt
D. 10 volt
E. 12 volt

37. Sebuah kapasitor diberi muatan 4 3C dan mempunyai beda
potensial 6 volt antara platplatnya. Energi yang tersimpan di
dalamnya adalah ...
A. 1,2 x 10-5 joule
B. 2,4 x 10-5 joule
C. 7,2 x 10-5 joule
D. 1,2 x 10-4 joule
E. 2,4 x 10-4 joule
38. Energi yang tersimpan pada kapasitor eping sejajar sebesar 8 x 10-6
Joule. Jika kapasitas kapasitor 0,04 3F, besar beda potensial antara
kedua keping itu adalah... .
A. 20 V
B. 10 V
C. 2 V
D. 1 V
E. 0,5 V
39. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di
bawah ini :
4 3F
3 3F 2 3F
2 3F
V = 18 volt
Besar energi yang tersimpan dalam kapasitor
4 3F adalah .
A. 9,0 x 10-6 joule
B. 1,8 x 10-5 joule
C. 5,2 x 10-5 joule
D. 8,1 x 10-5 joule
E. 7,2 x 10-5 joule
40. Empat buah kapasitor dirangkai seperti
gambar di bawah ini. Rangkaian yang mempunyai
kapasitas gabungan yang terbesar
adalah ......
A.
B.
C.
D.
E.

          :./.3-07:9 :..7.9.9.9.7820/.  /.9-07.9.3/03.32:.9.:7:85072:.3 5.35.3  /09.3897.5.390758.9.3 7../.37.790 /.7 90/.  :.9.3897/....3/99" 80-08..3. .7.78:7:8 :.7.3.. .9:999079039: 803.9.389702./.9::./.23.7820/..9.3.920/.3. .5./:8.25..3897..3 .9.3.3/.9.5../.33.9:.9/3.5.3905..9.5.3/03.8.72:.3.790.2 ..32 08.33..9.9.7  3   3    3  %.7.9.9 %025./:8.3.3/! 3/.7.3 703. !073.790 3 /..9.9.8:.7.9. 5.8503..5.9.3-0720/.0/:..3897:. 2 2:.3  2  2  2  2  2  !07.7903 5.3.35073./.3 5073..9 .3  :820/./.7820/.9 20/.39:/./..790 3 .3 20302-:88:.5.3/.4:42-././..-.3/.39./.34 .5.   8. 2:.3"-07.2:.:.7..3 897  %025../.5.32 80/. 2.390./.2:. 5.7820/.3.7820/.3-0720/.3-007.99!/.39.   :.3:-:3.7.3897.-:.3..3897/.390709.33.

9..3897-07..389780.7:.9.91 !073.3" 80-08.3.  /.920/.3897 08.3.3-07..:.3   /.389780-.7.3   /.7.6 30..3   :.9..  /.3   /.3 5073.:./03.3...7.3.3   07:93.3    /.7..5073.  8.9 20/.9.72:.9.654891  7.3/3/03./.9.3-03.3:./03..3: 6  7.920/.920/.3-07.7 ..920/.3897/99!.2/./.   8..3   /.32:.3...3/03.

2 /.9.7.920/..3897/99#./.   ..3-07. 08.39:.72:.7:.

  .

  .

  .

  .

. -07.  $0-:../.38973./.2 20/.9.7:.5.9.   .4:42-80-08.3897 .7  -08.33.32:..00974390780-:9203/...009743.920/./.

  .

  .

  .

  .

3" 3/.  :.3  2/7 ./. .2.3  2/7  2/.9:8.99 .-:.09.2.  507903..2 8..7."-07.334./../80-0.9../03.3" 3-07..7:.3 .920/.3897/8.7" 2.3.2:.

5.3.7.:.3897/ 99...2/.9..72:.   .-.920/.7/-.3  !07.3.3". 2 -08.3-07.9./.7/.7.2-./.3..3 "3 5./. 2/.

9"  .203/0.

203.:"  .

203/0.9"  .

:"  .203.

9.7:../.3-07.49  .3 .80-:.3 .7 .49  :.25:30439079039:.334 34/.3897/.7 . 2 -08.49 34/.3/..9-4.3897  -.9:.3549038.7..99. '.203.:"  $0-:.  34/.49  .920/..2/./.920/.3 .49/.3 ..2-072:.49/.897 5.75:8.43/:947-07./.-4.28:.

22.9..2 08.88.9.7507.3-072:.433043-072.05.3./.3 0   . /..  /..280-:.3/.

8               $0-:.009743/03.:.3 2.30.

8-0707.8: 8:.38974203 .9:20/.202.

2  .2  .9025:0097439:80-0:2-07039 20  60    .3 07.7.7.389780./03.009743 . 0/.2  2  2  .

70307./.907.9.28:.9:.33.5 -:2 09.7 /05.3.49907.7.9..2:.3549038.9:2:.../.7          $0-:.           &39:2023/.3 3/.2/99/.3548913/.3/.3.-08.32025:3.3897 42403 '. $0:25.3:8.8.9:99./.32:. 50789.3897 80-08.549038..-0/. ./..3-:2 8:.'/-:9:.9:20/.9..9.. 80-08. .39.3-07549038...35. '08:.799.

22:. 2.05.7.30  /..3/.7.-07.3 280.3.9. 2 0....8.7./.39...00../.3/07..70.25.320  /05.39.9..3/.-:.3.:7:820/.39:02:/.3/.302:/./.7.3 0307549038.22744:0         :.25. /.0/:.   2.7 20/..390.99 !07:-.8.2 :.../.39.3/.7.30097439:09.9743/03.9-07.9./.3:39:8.

8  2.

8  2.

8   2.

8  2.

8  $0-:.32.9743  /.3-0707.549038.009743.3 . ' .20.70.88.: -0/.00.9 02:/. 2:.2.

87:.3.3.33.39:7:3 80-08...9.2:.9.14  .   2.0307549038.7 0'              !0729..25.

  2:.-7.9 2:.7.7.8.70.8 5.8. 2.549038./00973.9-4.5.89.3/.9.3-07:9-07. .9..7/:.8.9..350383. .3/.5.3    /./.89.2 /.8 .3...9.05.3/03.3   /.3-08.75:8.832/.5.3   /.  $0-:.13. .8947 2./03..9 -0/.02503.5..35030.7:..9:.3-08.9:.3:.750729.83 2.3 0./.97.0/:.3/.1..7. 2...89.9 2:.8-/.3-.5./.89.549038..947 1.-.3202503./..8947 2..89.330.3053 :.7.3-...3-0/.8-/../.3.3   8.88:.3/.053 2.9.8947 !073.9.-..8 5072:.35030.88.7 2202-.340079. 2:.8...91 /-0-.9.390-.354891  $0-:./.   /.39.7.14 .5.5.33. 202-.9.7.3053/.88:.9...5.8/0097-.947.7.3-4. !073./..7.39. 22 4389.8947907-039:/...:23:2.3.9:2:.8:.5.3! 09.5.30.5072:.8947 05380.7.3-.3/58.35030.3-08.5.5.32.3:.790!/03.7.80533.30..25.3/..8947 2.203.9.  28  28  28  28  28  . 43/:947-4.39.9.8/.2 $0-:.9.3-03.2.3:..

...2 2.8./.5.5.89473.89. .

9. 025./.8947 05380.7.7-072:.58.802:.802:.5.58. 80903.8.7  3  3  3  3  3 ...5..802:.. 053        / / / / / .-0/-.5.802:. %.5.39.3202.3-08.7 ..9203.89.802:. /:.203:3:./  80507025.9.8947907-08.7053 203.894705380.9.2. .39.5../80903. 909.549038..7.8947401803 /0097 :..8 053 . 0/.7.705380-:.7...3-08.3 /-:.35.

/  3  3 3  3  3 $0-:.5.83 2..7.3/03.72:.49 08..8947/03.89..053.....3.549038.3 3.5.-08.9.3.5.8947.90.49 .8947 9:.3/03. 5./00972..5./.-0790..49  ./.3.            :.8947 /..3/:-:3 .3.89472.-:.  3  3 3  3  3 %.3/.3/03.3.82.72:.89./.9.83.3.       $0-:.3.. 4389.33 /8:8:3807/.49 08.3-.3/:-:3.89479:/885-.5.5.9.8947.39.23.49 .5.49 ./.5.5.3./.5../..49 .3907825.-..907./.8 3/.89.3.33/8:8:3807 02:/.203.39.5.833/.89.7 90.83 2..3/-072:.35.833 3 /.-078:/.3 -0/.7.89472025:3.3.8947.2.5.32025:3.-:.833.49 ..5.  ....35.

9.93.8/.9. . %.894780-08.49 .89472.:/:-:3.32../..8947203.5.5. .89..3.3/03.3.3.832.3 203:-:3.5.49 0/.7.5.72:.83 2.49  .5.5.3/ " 3 08.5.3.5.49  $0-:.33/. 3 3 /.3.3.-:./..9.49 .90.3949.549038.  3 3 3 3  3  !07.49 .308:2-0790.3/03.8947/-072:.8947 ./.89..49 %.8947/-.8947/8:8:35.3907825.8947 /05.5.-:.33 09.30-.49 .5.3/:-:3.39.3. 307..9.9.  .83.32025:3.7.49 .72:.-.3 3 2./.2:.7./  .33.5.23.-08.49 .3 .83.0 02:/.49  . 549038.0.9.3-07...3.5./.-08.-08.49 5.5.5.49.89473...907.8947 /.33.2-..5..3/ /.-0/.3 333 3 '..7.880...9..  3 3 3  3  3 $0-:.72:.790.5.3 3/8:8:35.3.7/82:.833 3 /.3 /:-:3.33.77. 02:/.95..0 2.3 .790.3.7..../.

.8.7-0/.3.3.3907825.5.35.5.89.3../.8947/7.3 #..   '  ' ' '  ' !07.3907825..7/-. .3.3/.3.39.3.8.3 3 33 3 '.   4:0  4:0  4:0  4:0  4:0 25./.0539:... 0/:.8947 3 -08.       .9-:.7.  4:0  4:0  4:0  4:0  4:0 307.5..2-..894705380.7 ..32025:3..2-.549038.5.70307.8947/ -.-:3..5.7 4:0 .3.8947 3.89.77.2.5.9./...780-08.3907-08.805079 ./.5.49 08.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful