Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009

Falsafah Pendidikan Kebangsaan
“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

Misi KPM
Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.

Matlamat
a.

b.
c. d.

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

Prinsip Etika Kerja
a.

b.
c.

d.
e. a. b. c. d. e. f. g.

Niat yang betul. Perlakuan yang baik. Penggerak ke arah kebaikan. Memperkotakan apa-apa yang dikatakan. Berdisiplin dan beradab.

Nilai-Nilai Utama dalam Etika Kerja
Amanah Benar Bijaksana Bersyukur Dedikasi Ikhlas Penyayang
1

masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara. mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap. menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi. terlatih. agama dan keturunan untuk mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya. berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:  menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak individu. dinamik dan berteraskan pembaharuan yang berterusan. masyarakat dan negara/kerajaan. berkesan. 2 . canggih. pantas dan bijaksana. berdisiplin. menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa. menguruskan kerja dengan cekap. guru. komited. lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan amalan perkhidmatan penyayang. dan meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan untuk menarik individu yang terbaik menyertai perkhidmatan pendidikan.         memberi peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Piagam Pelanggan Kami warga Kementerian Pelajaran dengan penuh tekad dan iltizam. memastikan kementerian sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan – murid. menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bertanggungjawab dan produktif.

Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010) Teras 1 : Membina Negara Bangsa Teras 2 : Membangunkan Modal Insan Teras 3 : Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Teras 4 : Merapatkan Jurang Pendidikan Teras 5 : Memartabatkan Profesion Keguruan Teras 6 : Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Teras Perkhidmatan Awam Berazam meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap mementingkan diri Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara Berpegang teguh pada ajaran agama Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam Kami pegawai awam Malaysia. Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai awam. peraturan dan etika jabatan. 3 . dan Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas. salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan yang berikut: Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam : : : : : : Berusaha dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah. dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuh integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah. Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah. Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang. Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah.

Pengaruh teladan Kewajipan menjalankan tugas Keutamaan kesabaran Peningkatan bakat Ketekunan membawa kejayaan Kebijaksanaan berhemat Menghargai masa 8. Keseronokan bekerja 10. Kemuliaan kesederhanaan 9. Kekuatan sifat baik hati 4 . 5. 2. Ketinggian peribadi 11.Perancangan Tahunan IPGM Kampus PM 2009 Tonggak Dua Belas 1. 7. Nikmat mencipta 12. 6. 4. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful