You are on page 1of 5

IMBUHAN

www.saujana.sg BAHANINIDIUSAHAKANOLEH JAWATANKUASAPENGUMPULANSOALANP5&P6

LATIHAN BAHASA UNTUK P5 & P6

01

LATIHANIMBUHAN(1A) LATIHAN IMBUHAN (1A) Cuacapadahariitusangat panas.Rahilabertambah panas Rahila bertambah risaudankeringatnyatidak henti henti hentihenti___( )___. (1) . Sudahsejamdia___(2)___ Nani,tetapibayangNani tidakjuga___(3)___.Pada halmerekatelahberjanji untukpergikepameran untuk pergi ke pameran ___(4)___bersamasama.

( ) (1) (3) (1) (3) (1) ( ) (3) (1) (3) (1) (3) (1) (3) (1) (3)

aliran mengalir bertunggu penunggu kelihatan p g penglihatan dilukis melukiskan diberikan memberi Bertambah Menambahkan bertepuk menepuk

( ) (2) (4) (2) (4) (2) ( ) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4)

beraliran pengalir menunggu tertunggu melihat terlihat lukisan terlukis memberikan pemberian Ditambah Tambahan ditepuk Tepukan

LATIHANIMBUHAN(1B) LATIHAN IMBUHAN (1B) Karyarakanmereka,Suyin telahterpilihdalam telah terpilih dalam pamerankaliini.Mereka mahu mahu___(5)___sokongan (5) sokongan moralkepadaSuyin, seorangpelukismuda. ___(6)___pula,mereka berasabanggamempunyai seorangtemanyang seorang teman yang berbakat.

( ) (1) (3) (1) (3) (1) ( ) (3) (1) (3) (1) (3) (1) (3) (1) (3)

aliran mengalir bertunggu penunggu kelihatan p g penglihatan dilukis melukiskan diberikan memberi Bertambah Menambahkan bertepuk menepuk

( ) (2) (4) (2) (4) (2) ( ) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4)

beraliran pengalir menunggu tertunggu melihat terlihat lukisan terlukis memberikan pemberian Ditambah Tambahan ditepuk Tepukan

LATIHANIMBUHAN(1C) LATIHAN IMBUHAN (1C) Tibatiba,bahuRahila ___(7)___daribelakang. (7) dari belakang Nanitelahpuntibadengan sebuah bungkusan hadiah sebuahbungkusanhadiah ditangannya.Hadiahitu ingindiberikankepada Suyinsebentarnanti.

( ) (1) (3) (1) (3) (1) ( ) (3) (1) (3) (1) (3) (1) (3) (1) (3)

aliran mengalir bertunggu penunggu kelihatan p g penglihatan dilukis melukiskan diberikan memberi Bertambah Menambahkan bertepuk menepuk

( ) (2) (4) (2) (4) (2) ( ) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4)

beraliran pengalir menunggu tertunggu melihat terlihat lukisan terlukis memberikan pemberian Ditambah Tambahan ditepuk Tepukan

JAWAPAN LATIHANIMBUHAN(1)

( ) (1) (3) (1) (3) (1) ( ) (3) (1) (3) (1) (3) (1) (3) (1) (3)

aliran mengalir bertunggu penunggu kelihatan p g penglihatan dilukis melukiskan diberikan memberi Bertambah Menambahkan bertepuk menepuk

( ) (2) (4) (2) (4) (2) ( ) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4) (2) (4)

beraliran pengalir menunggu tertunggu melihat terlihat lukisan terlukis memberikan pemberian Ditambah Tambahan ditepuk Tepukan

www.saujana.sg

BAHANINIDIUSAHAKANOLEH JAWATANKUASAPENGUMPULANSOALANP5&P6