,!

;yhk; fy;tp lhl;
fhk; jiiyg;g[fs;;

யாைை
கீ ரபபிளைை
ேேைக
ீ கள
மினசார மீ ன
கடலகேிைர
ெகாரலலா
கவிைேகள
சீரயல ோய
எத நாகரகம?
ஏன பறககணிககப படகிறாய?
என கணகள சமநே கைவகெைலலாம...
கலாசசாரச சீரேகடகள
அழகிபேபாடட
நைைநே கனைஙகள
இேைால அறிவிபபத எனைெவனறால...
மைழ
வாககமலம
ரமழான
வரேவறப
இைணயம
சவேி அேரபியாவில DSL இைணபப
சில எழததர மாறறிகள
படஙகைை வைலபபேிவில ஏறறம மைற (External Link)
பேிய பாமிைி/சாரேகசி to யைிேகாட எழததர மாறறி
T_ Serial fonts to Unicode converter

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful