Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a könyvet. Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az embereket. Ez tökéletesen igaz! A beteg, aki megfásult és belefáradt életébe, ezért is jutott oda. Meg kívánta változtatni életét, de az rácáfolt minden igyekezetére! Megírtam ezt a könyvet, mert tudom: a kudarcok ellenére szívünkben még él, nagyon is él a boldogság, a szeretet, az egészség vágya, és bennünk csak olyan dolog születhet meg, amit el is érhetünk!

Utat mutatok e könyvben. Nem mondom, hogy egyszerűen, Nem mondom, hogy könnyen járható. De járható! Hogy feleslegesen ne időzzünk Érdemes tudni honnan jövünk, Mitől ment el kedvünk. Tudni kell hol, milyen helyen vagyunk, Lényeges, el nem hanyagolható, hová tartunk. Töltse meg e három dolog markunk.

BEVEZETŐ Jó pár évvel ezelőtt megígértem ezt a könyvet, azonban megszületésé­ hez sokkal több időnek kellett eltelni, mint gondoltam. Sokkal nagyobb fába vágtam fejszémet, mint első és sokadik ránézésre tűnt. Egyedül kezdtem a munkát, de ahogyan kezdett határozott körvonalat ölteni, rá­ jöttem: segítségre van szükségem! Kiollózhattam volna az orvosi vonat­ kozásokat, használhattam volna a mások által leírtakat, azonban az nem az én tudásom! Azért kértem és fogadtam el a segítséget, hogy valódi tudást tükrözzek vissza a sorok között. Dr. Lózsa Albert barátommal azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a betegséget - ezt az ezerarcú „dolgot" - más, eddig elkerült szemszögből is megvizsgáljuk, bemutassuk, ahogy mások előttünk ily módon még nem tették. Részletesebben, sokoldalúbban és lényegesen egyszerűbben fogjuk kielemezni a betegségeket eredményező testi-lelki okokat, és az ezekből „könnyen" kivezető utat, melyet minden ember elsajátíthat, megtalálhat. Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk, a többi rajtad áll. A gyógyuláshoz, gyógyulásodhoz azonban nagyon sok mindent fel kell adnod! Fel kell adni a betegséghez való ragaszkodást, ennek hajtogatá­ sát: beteg vagyok, beteg vagyok! Az élet minden területén fel kell adni ezt a megközelítést: valami ellen harcolunk! Ne harcoljunk a betegség, a lelki kín ellen, hiszen ennél nagyobb ragaszkodást el sem tudok képzelni! Harcolni csak akkor tu­ dunk, ha leállunk vele vitatkozni, de ekkor - eredményeinket tekintve egy centimétert sem haladunk előre! Persze, nyugodtan lehet harcolni a betegség ellen - szabad akaratunk megengedi -, de akkor ne csodálkoz­ zunk az elért eredményeken: olyan dolgot veszítünk cl, amire leginkább vágyunk. Tudod, a harc olyan tevékenység, mint amit nagyapám tett. Történt egy napon - valamikor régen - hogy ki akarta kergetni a birkát az istál­ lóból, de szerencsétlen pára nem értette, mit akar. Hogy nyomatékot adjon kifejezett kívánságának, a jószág háta mögé lépett, megfogta far­ kát, majd jólirányzott rúgásokkal próbálta jobb belátásra, előre haladásra bírni. Húzta hátra, ragaszkodott hozzá és közben azt akarta, menjen elő­ re! Előbb-utóbb elszakadt tőle szerencsétlen pára, de egy része nagy9

apám kezében maradt. Ennek egyenes következménye: le kellett vágni a szerencsétlen jószágot, és ő sem érezte magát valami fényesen! Teszünk mi is ilyen dolgokat nap mint nap! Igyekszünk elküldeni magunktól a nemkívánatos dolgokat, elveszítjük fejünket, önkontrolunkat és kétségbeesve fogjuk a farkát, el ne távolodjon tőlünk! Semmit sem tudunk feladni! Vannak élethelyzeteink, amikor képtele­ nekké válunk arra, hogy elengedjük a kezünkben lévő, nehezen megszer­ zett „vagyonkánkat". Gyakran az akaratos gyermekeket jellemzi ez a cselekvés. Bizony, néha, vagy nem is annyira ritkán, ránk, felnőttekre is jellemző tulajdonság! Tudjuk: nem jó ennyire ragaszkodni, tudjuk, hogy így minden kicsúszik kezünkből, mégis kétségbeesve szorongatjuk és csodálkozunk az eredményeken. Ekkor mi a teendő? Keresni, találni egy olyan célt, ami sokkal kívánatosabb annál, amit most szorongatunk. Jelen esetben sokminden volt nagyapám fejében, csak éppen megértés nem. Legyen bennünk megértés és fel sem merül ez az eszeveszett, pusztító indulat. Figyelmünket és minden erőnket olyan „harcra" fordítsuk, melyben nyugodt marad a lelkünk! Amikor valami ellen teszünk, ég bennünk a vágy eltiporni az ellenséget és közben tevékenységünk felemészti min­ den lehetséges erőforrásunkat, mellyel boldogságot, harmóniát, ezáltal egészséget teremthetnénk önmagunknak! Harcoljunk! - Valamiért! Valamiért harcolni, ez olyan dolog, ami mentes az összes negatív ér­ zelemtől, hiszen csak a tiszta, szent, önzetlen célok vannak előttünk. Ezek pedig jó érzéseket és bizonyosságokat növesztenek bensőnkben. Fel kell adni azt az elképzelést: jelenlegi betegségünk valamilyen elő­ ző életünkben elkövetett bűnünk következménye! Kereshetjük előző életünkben mostani balsorsunk gyökerét! Ez azon­ ban elhibázott lépés, hiszen ekkor nem teszünk mást, mint kibúvókat, indokokat keresünk! Igyekszünk megnyugtatni háborgó tudatunkat, lcl10

kiismeretünket. Megjegyzem, van ebben jó is, egyébként nem tennénk! (lásd még: tudat, félelem, szorongás fejezetnél). Cselekszünk, dé csele­ kedeteink kimerülnek a hibák kutatásában, s ezzel egyáltalán nem jutunk közelebb a megoldáshoz! Közelebb kerülünk, csak nem a megoldáshoz, a nyílt térhez, hanem a gödör, a kétségbeesés aljához! Hiába „tudjuk": bűnt követtünk el előző életünkben, általában nem emlékszünk rá! Ez így van jól! Azért születhetünk le újra, mert az elkövetett hibáink minden szinten emberin és istenin - megbocsátást nyertek! Csak azután születhetünk le újra, amikor lelkünk felszabadult az elkövetett bűnök, de inkább hibák terhe alól! Természetesen, amit eddig nem tanultunk meg, azt pótolni kell, de ez mentes ránkruházott terhektől! Olyan ez, mint pótvizsga: a tanár nem szigorúbb, a tananyag nem több és nem lesz nehezebb! Igaz, lelkileg sokkal nehezebbnek érezzük az elszenvedett sikertelenségek következtében. Sikertelenségnek tapasztaljuk, mert elfelejtjük: mégis itt vagyunk, és mégis mindent megteszünk a siker érdekében. Nézzünk szét alaposan, nézzünk szét nyugodtan, meg fogjuk lelni jelenlegi életünkben a kiváltó okot. Javaslom, elmélkedjünk együtt egy kicsit, a jelen életünkben keressük, találjuk meg, a betegséget kiváltó tényezőt! Nagyon sokan - én is - hisznek egy felsőbbrendű „valamiben", Istenben! Vajon, Ő milyen tulajdonságokkal bír? Mi, emberek akkor szoktuk dorgálni gyerekünket - hovatovább ku­ tyánkat - mikor elköveti azt a bizonyos helytelen cselekedetet, nem pe­ dig valamikor később, amikor már nem is emlékszik rá! így van? Termé­ szetesen normális körülmények között így történik, nem büntetjük, nem büntethetjük feleslegesen! Márpedig akkor büntetni, felelősségre vonni, amikor már nem emlékszik rá, teljesen értelmetlen. Kitűzött célját szin­ tén nem éri el, tehát nagyon valószínűtlenül hangzik, hogy Szerető Iste­ nünk ilyet tenne! Szerinted okosabb-c, cmbcrscgcscbb-c ennél az a „valami" (Isten), ami­ ben hiszel? Akkor miért „büntetne" bennünket olyan betegséggel, melynek kiváltó oka rég feledésbe merült, megbocsátást nyert? Fel kell adni azon elképzelést, berögzült szokást, hogy másokkal ol­ dassuk meg gondjainkat, betegségeinket, gondolok itt orvosra, termé­ szetgyógyászra és Istenre egyaránt! Vegyük ki mi is a részünket saját gyógyulásunk folyamatából, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt! Akár
11

orvoshoz, akár természet-gyógyászhoz fordulunk betegségünkkel, ne­ künk legalább ugyanannyit kell tennünk, mint amennyit értünk tesznek! Változtassunk életmódunkon, evési szokásainkon, élethez való viszo­ nyunkon, de leginkább gondolkodásunkon, mert ebből következik az összes többi! Fel kell adni még egy fontos, lényeges dolgot: pótcselekvésekhez fo­ lyamodni! A betegség sem más, mint egy pótcselekvés, hiszen az egész­ séges élet helyett, az egészséges cselekvési vágy helyett valami mást választunk! Itt csupán az életünk során kialakuló betegségekről beszélek! Se többről, se kevesebbről! A következőkben megteszünk minden tőlünk telhetőt, felvázoljuk a betegségek testi és szellemi kiváltó okait, a lehetséges megoldásokat. Ezek ismeretében nagyon jó eséllyel indulhatunk az egészség felé. Ne a csodát várd a könyvtől, akkor eleve kudarcra ítéled minden erő­ feszítésed! Tégy meg minden tőled telhetőt, akkor a csoda megtörténik életedben! Fordítva nem, csak így, ebben az esetben! Tegyél meg minden tőled telhetőt, és használj fel minden tudást, tapasz­ talatot, begyűjtött „apró" örömöt, sikerélményt! Tegyél „csodát", de ha nem tudsz, legalább hagyd megtörténni! Segítő kezet nyújtunk, hogy kikerülj, kikerülhess a nehéz, megoldhatat­ lannak tűnő helyzetekből. A gyógyítás korlátai A gyógyítás paradox fogalom, mint cselekvés egy lehetetlen, megva­ lósíthatatlan dolog! Nem lehet senkit sem akarata ellenére rákényszeríte­ ni a változásra! Természetesen elérhetünk átmeneti javulásokat, változá­ sokat, de tevékenységünk befejeztével újra jelentkezni fog a „lázadás" szelleme. A betegségek is „egy kicsit" hasonlatosak a különböző függő­ ségekhez, a beteg függ a szenvedését okozótól! Függ tőle, hiszen vala­ milyen szinten erre építi életét, erre alapozza döntéseit és érzéseit. Már­ pedig egy ilyen erős alapot ledönteni meglehetősen reménytelen feladat. Furcsán fog hangzani, de állapotában, betegségében van valami jó is. Van, amitől megvédi. Látszatbiztonságot ad a nagyon ingoványos lelki állapotában. Könnyen lehet: ezt nem fedezi fel, ez nem tudatosodik! 12

Először vizsgáljuk meg a kérdést orvosi szempontok alapján! Ne pusztán tőlük várjuk a gyógyulásunkat! Az orvosok. de olvassuk el figyelmesen és felfedezzük benne az igaz. amiért könnyen lehet. s általa közelebb kerülünk a betegség-egészség meg­ értéséhez. hiszen azért nyúlt a pótszerek után. Nehéz feladat. mert nincs. valamint elegendő erőt ad a változáshoz. amikor ideáli­ sak a „körülmények". Lemondásával tünetileg megszabadul. kínzó űr marad a helyén. amiért küzdjön és hiányzik a szabadulás tárgya iránt érzett olthatatlan szomj. Ez az űr pedig az első adandó alkalommal átveszi a test és a tudat irányítását.az öröm hiányában . ugyan így nekünk is két dolog kell a változáshoz! Szükséges a kiinduló pont és szükséges az annyira áhított cél. így mindkét tevékenység a célt szolgálja. Ez a két dolog szolgálja egyrészt az elengedést. elnyűtt ruháinkat is addig őrizzük. amikor tudjuk: honnan hová megyünk. Megmarad. Ahogyan a szemnek szüksége van a külső kontrollra . kinőtt.nem látja önmagát -. amíg érzés. egyedül 13 . ami az alkohol és egyéb függőségek esetében fennáll: attól még. a csupán „rosszból" álló dolgait minek tartaná meg az ember? Egyrészt: régi.visszaesik. való szavakat. Lényegesen könnyebb lesz elérni. illetve az orvostudomány lehetőségei igen behatároltak ide sorolandók a további szereplők is -. így van ez a gyógyulás útjával is. Másrészt a gyógyulás korlátai nagyon hasonlatosak ahhoz. a feladásra ítéltek könnyebb el­ engedését. ez ennyit tesz: önállóan. amikor egyszerre húzzuk és toljuk. Megszabadulva az érzelmi kötődés­ től. de még könnyebb a feladat. az első adandó alkalommal. hogy valaki nem él vele. Egy nagyon fontos dolgot tartsunk szem előtt. Az első adandó alkalommal . mint magunk előtt tolni. továbbra is függ tőle. Könnyebb egy cérnaszálat magunk után húzni. új erőre kap. mint a föld felszínén elvágott gyom. érzelem. ami tovább fokozza hiányérzetét. hogy megköveznek. a betegség forrása megmarad. a csak rossz. mert valami nagyon hiányzott! Ha pedig még erről a gyenge pót­ lékról is lemond.Gondolkodjunk logikusan. így kell történnie. tehát valami jó köt hozzá. de lelke mélyén a probléma. megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól! Egyedül megszaba­ dulni azonban elég nehéz feladat. egy hatalmas.

Erről még később be­ szélünk. a harmonizálás tevékenységével is. mert valamit elnyom. mint a gyógyító­ nak! Részt kell vállalnia. azért. mint amikor benne vagyunk mi is. nem fogja le az immun­ rendszert. lehetőséget biztosít az egészség eléréséhez. meggyógyul­ tunk. Nem lekicsinylendő ez a terület. a „csirkefogók" ellen. stb. idő hiányában helyrehozhatatlan beteg része. így találja meg örömét. ugyanannyit tesz a gyógyulása érdekében. mert az orvos valami ellen harcol. Harcol a betegség ellen. hogy meg­ szabaduljon az esetleges gátló erőktől (lásd még: betegségtudat). hogy meggyógyuljunk? Miért nem gyógyulunk „csak úgy magától"? Mert kialakult bennünk egy erős betegségtudat. mikor „csak úgy" kapunk valamit. sőt nagyon is lényeges! Sokszor ez a legnagyobb kincs! A fájdalomcsillapításkor jelentős előnyt kap a szervezet. viszont a betegnek legalább akkora részt kell vállalnia. hogy valami problémát okozó ré­ szünktől megszabadultunk. a tolvajok. így ébreszti öngyógyító erőit! S ami legalább ugyanennyire fontos: időt ad saját gyógyító. Vonjunk párhuzamot a betegség — házasság között! Jelentős sikereket érünk el azzal. de ettől még milyen messze esik a jóléti társadalom! Lényeges harcolni. nem gátolja. regeneráló folyamai beindulásához. Harcolunk a bűnö­ zők. de egy dolgot tartsunk szem előtt: lényegét tekintve az orvos és a gyógyszer alkalmat. hiszen „csak" eldobtuk. mint orvosa. Nem mondhatjuk. amikor megszabadulunk rossz helyzetünktől. még nem értük el az egészséget! Összességében elmondható: amennyiben a beteg tevékeny részt vállal a gyógyítás folyamatában. Mindazonáltal: azzal. még korántsem mondhatjuk. amit nem tudtunk hely­ rehozni. Sőt. de ezzel még nem érjük el a boldogságot.a beteg a tudatának. mert a beteg „köszöni. melyet eltávolítanak. Lehetőséget ad. nem vonja el a gyógyuláshoz szükséges és elengedhetetlen erőforrásokat. mert kiveszi a baj forrását. sokkal jobbak lesznek esélyei. Azzal. szervezetének ellenére nem képesek a betegséget tartósan befolyásolni! Nem valósul meg valódi gyógyulás. továbbmegyek: szinte csak akkor lesz esélye a gyógyulásra. Ez az iménti kijelentés vonatkozik az akut betegségekre is. soha nem becsüljük meg annyira. de ettől még milyen messze van a gyógyulás. A műtéteknél a test nagyon leromlott. amikor önmaga is tesz érte! Emlé­ kezzünk. Az orvos „nem képes" a gyógyításra. de ki kell egészíteni a gyógyítás. nem ké­ ri". hogy megszabadulunk a betegségtől. 14 . Miért is kell tennünk. így válik részévé.

mi történik az utánpótlásokkal? Tudod. hogyan kerülhet ki belőle győztesen (most jön a lényeg). a beteg szabad akaratában! A szabad akarat jelen esetben ennyit tesz: tehetünk mi bármit. majd mindezekről „lemond­ va" a régi. | beteg problémáját.kidobja. van miből erőt meríteni hozzá. megérti. és jó kilátásaink vannak. Megérti. De vajon mi történik a hátor­ szágban. Korlátaik. elvehetjük a fajdalmait. valami fontos dolgot. mint az előbb. adhatunk erőt és energiát. de a betegnek legalább ekkora szerep jut! Az indokok ugyanazok. aminek egyenes következménye volt a betegség. vagy. Amikor bármelyik elfogy. csak szellemi vonatkozásban. • A totális háborúban már igen nagy eséllyel indulhatunk neki a harcnak. örömeit.: megtanulja. „jól bevált" szokások alapján az ellenkező irányba indul el! Az ember sajátmagát sem képes meggyógyítani.A természetgyógyászok sem képesek egyetlen betegséget sem meg­ gyógyítani (esetenként még Jézus is kérte az aktív részvételt). majd az egészet . folytatom a megkezdett gondolatmenetet! 15 . Még mielőtt elhajítanád a könyvet a sarokba. Pl. melyeket nem hághatnak át! Miben is rejlik ez a korlát? A szabad akaratban. amíg van mivel. de nekik is vannak korlátaik. vagy a billegő ágy lába alá tennéd. vagy állóháborúba ke­ veredünk. de a lényegét tekintve azonos a probléma. mégpedig úgy. a beteg felfedez valamit (most is legyen lényegtelen kinek a segítségével). de ha a beteg nem érzi magáénak. Holisztikusabban látják az embert. Nézzük meg a problémát más szemszögből is. miért következett be. és elvileg (legalább) ugyanannyira képesek lehetnek a gyógyításra. mert az ellenség gyenge (legyőzzük a betegséget). hogy ez nem is tudatosodik benne! Mondjuk. ami ugyanígy benne van a pakliban: veszítünk.úgy. vonjunk párhuzamot a betegség és a háború között! Mi is történik egy háborúban? • A tessék-lássék háborúban vagy átütő sikereket érünk el. az első adandó alkalommal megszabadul tőle! Megszabadul tőle. hogyan érje el céljait. ezáltal a régi beidegződések szerint viszonyul dolgaihoz. ahogy van . a háborút addig lehet folytatni. Jelentős segítséget adhatnak hozzá. vége a harcnak.

A szerek többsége hasznos és valóban gyógyító hatást fejt ki. feléledjen. akiben megbízik a beteg. Fontos és lényeges szerepüket már az idők kezdete óta felfedezhetjük.a gyógyulás folyamatában! Mindenhez. sőt el is vezet a betegség kialakulásához! Fordítsuk meg az állítást és megkapjuk az egészséget! 16 Gyógyszer . de amíg Ő nem akarja. melyek segítik a gyógyulási folya­ matot. és a „modern" orvoslásban. Szerepe egyaránt figyelemre méltó a különböző népi. illetve az egész környezeti légkör! Itt csupán azt hangsúlyozom.de csak segíthet . meg­ felelő légkörrel. Tudod. hangulat. Be kell látnunk. amikor ezeket a szereket figyelembe vesszük. használják őket valamilyen formában.Nem a gyógyulás lehetőségeiről beszéltem! Meg lehet gyógyulni és van gyógyulás! Ugyanúgy van gyógyulás. de elmaradt gyógyulás nem feltétlenül a szer hibája! Gondoljunk csak bele egy kicsit. a lé­ nyeg: olyan személy segítsen. bármi ésszerű segíthet . „hiába" egészséges az ember. A gyógyhatású készítmények illetve gyógyszerek jelentőségét nem kívá­ nom és felesleges lenne vitatnom. még a legszentebb dolgainkhoz is két dolog szükséges. vo­ natkozik ez a gyermeknemzéstől a gyógyulásig mindenre. ahogyan van betegség is. Ez a kettő: a gyógyszer (gyógyhatású készítmény. úgy van ez. Sokat tehetünk azért. A szabad akaratát azonban ki kell egészíteni segítséggel.) és a lelki változást követő cselekvési. a gyógyulás eléréséhez..a gyógyszer nem mindig fejtheti ki a kívánt hatást. Az annyira óhajtott. akár meg is szakadha­ tunk. Tudod. tea. Összegzésképpen elmondható: bármi. Véleményem szerint teljesen mindegy. ki teszi. hogy önmagában véve . mint a legkisebb maggal. mennyire befolyásolja a test bioké­ miáját az adott lelkiállapot. ha nem boldog! A boldogság hiánya elvezethet. hatásukra harmonizálódnak a szervezetben lezajlódé folyamatok. viszonyulási tényező sokkal nagyobb lehetőséget biztosít a kívánt cél. bármi tör­ ténhet. hogy kikeljen.. szellemünkre és fogadjuk meg azokat a tanácsokat. de legalábbis nem mond neki ellent.az akut eseteket leszámítva . Véleményem szerint e könyv tartalma is csak akkor teljes. stb. A gyógyuláshoz is két fél szükségeltetik! A betegség-egészség relációjában jelentős szerepet tölt be. akkor sem fog semmit sem tenni! Önszántából viszont. hogy figyeljünk lelkünkre.

élvezni az . hogy szelektálni tudjuk a hasznosakat. ebben a szabadságban fogjuk meglelni azon erőinket. és a belő­ lük felszabaduló energiát hasznosítjuk. lángolni tudjunk.Találjuk meg életünkben a szabadságot. még­ pedig tudatosan tartóztatni magunkat. határozott tűz szükségeltetik.harmonikus . ahhoz. Minden biológiai folyamatnál. melyek szítják. Ez a gyakorlati életben így fest: fertőzések idején. amikor életünk minden terüle­ tén megtaláljuk az örömteli cselekvést! A betegséget felfoghatjuk hiányként is. optimális hőmérsékletét. A cselekvés hiányaként! Csakhogy a testi hiányosságokat nagyon nehezen. feldolgozott. ne égjen ki túl korán. „Lassú" . pótolhatják a különböző természetes szerek. Továbbá. hogy később is lobog­ ni. hiszen nagyon jól tudjuk. pl. ami jól megmutatja az élet egysze­ rűségét. hogy az elégetett (megértett). ahhoz hogy a lehető legtökéletesebb legyen az immunrendsze­ rünk és ne „füstöljön". Fizikai síkon is. hogy a bennünk lévő anyagokat elégetjük. növelik az öröm tüzét. melyen energia folyamataink lezajlanak. kell csendesedni. izommunkánál. Ezeket a testben keletkező „örömhiányokat" pótolják. lassan lehet a szellem. Le kell lassítani. felhasznált ismeretanyagokból kialakul az életörömmel. nyugodt. de ahhoz. a tudat oldaláról pótolni. nyugalomra van szüksé­ günk. Szabadok pedig csak akkor tudunk lenni. Az ember. Hasonlatosak vagyunk a tűzhöz! Szellemi oldalról közelítve a tűz jelentése és szerepe abban áll. az élethez szükség van a harmonikus belső tűzre. és ki tudjuk válogatni a károsakat. vissza kell fogni magunkat. emésztésnél. nagyobb igény­ bevételekkor szükséges a nagy lobogás. úgy tu­ dunk erőt meríteni. mint tűz A testi-lelki betegségek kialakulását egy egyszerű példával tudom neked legkönnyebben elmagyarázni. életkedvvel jellemezhető gyakorlati tudás! Ezt a tüzet nem pusztán képletesen és szellemi síkon értem. ami biztosítja a test megfelelő. hogy tökéletesen el tudjuk égetni a szervezetbe jutó anyago­ kat. Azt a hőmérsékletet. ám valóban erős.tűz: Ahhoz.

olyan élelmiszert kívánsz feldolgozni. szellemi síkon a ta­ pasztalatok biztosítják. mint a kovácstűzhelyben és felszabaduljanak azok a rejtett erők. amit éreztünk. leghétköznapibb. hogy fellán­ goljon a tűz. Miszerint: tudást. nem használom. de ami belőle következik! Vagyis. hogy a nehezebb. legyen az a legegyszerűbb. melyek teljesen „haszontalanok". hogy minden cselekedet előtt. melyekre eddig nem volt szükség! A tűz ugyan ég.. mellyel később újralobbantjuk a lángot. erőt. olyan pénzt költesz. amit nem ettél meg. mit nem. ismeret. ami az indikátor (ami beindítja a folyamatokat). Szükségünk van a tudatosságra. hogy mit nem szabad.legyenek azok a pillanatnyilag legroszszabbak -. szel­ lemi síkon pedig a tettvágyból keletkezik! Figyeld meg. hogy „szolgálatomba" állít­ sam! Az égést segítő levegő a helyes légzésből (mély. amikor abban valami létező dolog rejlik! Képzeld el. hogy van bennük olyan információ. szelektáláshoz pedig igen nagyon szükségünk van a mindig kéznél lévő tudatunkra. Felfedezzük: az életünk során tapasztaltakban .. Fel kell ismerni a számunkra hasznosakat. mint a fizikai világban: szükség van az éghető anyagra. ellazulunk. a megfelelő hőmérsékletre és az égést elősegítő levegő­ re! Éghető anyagot fizikai síkon a bevitt táplálék. hogyan meríthetünk olyan dolgokból is tanulságot. hasznosított „táplálék" biztosítja. tapasztaltunk.). ha már egyszer a tudatosság útját választottuk! A hőmérsékletet az elégetett. Amikor lecsendesedünk. mi a haszontalan és mi az. de csak abban az esetben. ami vonatkozik a szellemi síkra is. meg kell különböztetni a haszontalanoktól.elért sikereket. stb. mit hasznosítson.: a tűz megéget Áltanulság: nem nyúlok hozzá. Ez a mély lélegzet. melyet hasz­ nunkra fordíthatunk! Nem feltétlenül azt. valódi tudást merítünk! Azért beszélek valódi tudás­ ról. mert megéget! Tanulság: hogyan kell hozzá viszonyulnom. nyugodt. A válogatáshoz. Itt is ugyanaz vonatkozik a tűzre. nagyobb feladatokhoz elegendő hőt adjon! 18 . „Ott is arat. de ez még ke­ vés ahhoz. ha azokat valóban tűzre is vetjük! Vagyis észrevesszük: van benne éghető anyag. ahol nem vetett" Pl. mély lé­ legzetet veszel. mert általában azt szoktuk tudáson érteni. akkor vesszük ma­ gunkhoz azt az erőt. hogy nem szabad cselekedni! A tanulság minden esetben akkor jelent valódi tudást. hi­ szen testünk csak így fogja tudni. belégzés biztosítja azt. amit nem kerestél meg.

Ég bennünk a tűz. Csodatévő növényként tisztelték. rákellenes. A Golden Yacca sokoldalú étrend-kiegészítő. de hogy az életünkben lévő dolgokból erős „szerszá­ mot" kovácsoljunk. valamint szellemi. immunrendszer stb. Golden Yacca* felhasználási területei: Betegségmegelőző. A belőle készített termék tartalmazza a gyógynövény bioaktiv anyagait: szaponinokat . Rákoncentrálunk feladatunkra és a dacból merítve erőt felszítjuk a lán­ got. majd cselekszünk! Az imént tárgyalt három dolog harmonikus jelenlététől. az indiánok is ismerték és gyógyításra. stresszoldó.és fizikai erőnlétük növelésére használták. együttműködé­ séből alakul ki az a belső tűz. 19 . hogy „felszívjuk" magunkat. betegsé­ geik megelőzésére. hogy a betegségből egészséget kovácsoljunk. Egészségerősítő hatás. de ehhez szükségünk van a nagyobb lángolásra! A nagyobb tüzet pedig azzal tudjuk elérni.speciális cukrot. amiből (többek között) az immunrendsze­ rünk is táplálkozik! A test hiányzó anyagszükségletének kielégítésére igen alkalmas az aláb­ biakban jellemzett természetes kiegészítő! Golden Yacca PIus®: (bővebben az anyagcsere. szükség van a nagyobb tűzre! Ég bennünk a tűz.) Már Amerika őslakói. Stresszvédő. Immunrendszer erősítő. Rákmegelőző. Az emberi szervezetben folyamatos oxidáció zajlik (belső tűz) ennek optimális beállítására megfelelő hatóanyagok állnak rendelkezésre. enzimeket. baktériumelle­ nes anyagokat és többek között a klorofillt. az „Élet Fájá"-nak neve­ zett Yucca shidigera nevű örökzöld gyógynövényből állítják elő.

mint az idő! Sokan mondják: nincs idejük pihenni. Ezt a lelkiismeret-furdalással. de ebben az esetben el­ esünk egy sor olyan ismerettől. hogy tovább rontja az egyébként is labilis idegállapotunkat. hogy ez a folyamat pozitív változáson menjen keresztül! Vagyis. akkor. hegyen (jó kedvben). nem mond ítéletet. mint figyelemfelhívó! Felhívja figyelmünket tulajdonságainkra! Figyelem: tulajdonságainkra. mit hibáztunk el! Felfoghatjuk hibaként a betegség kialakulását. ami fölött gyakran elsikkadunk. ha félreér­ telmezzük a kialakult helyzetet. A betegség jelzi: szellemi erőink megcsappantak. Mit rontottunk. melyek nélkülöznek mindenféle előítéletet. „arcait"! Fog­ lalkozzunk magunkkal egy kicsit másként is! A betegség. Hiszen a beteg­ ségnek van egy sokkal mélyebb értelme. Az okok keresgélésére ráérünk majd 20 . amikor kinn vagyunk. kijelenthetjük-e: a betegség rossz! Természetesen megközelíthetjük erről az oldalról is. dicséretet. tehát van benne valami jó is! Minden dolognak két oldala. Volt időnk átértékelni életünk helyzeteit. önváddal csak tovább tetézzük. de akkor figye­ lembe kell vennünk az alábbi tényt is: semmi esélyünk sincs arra. Te se tedd ezt! Értelmezhetjük így is: 1. csakis a tulajdonsága­ inkra. akkor nagy valószínűséggel az egészség­ re vonatkozó következtetés is tévesnek fog bizonyulni! Vehetjük a betegséget alapvetően rossznak. majd. rosszallást! Azt mutatja. a tanulság levonása határozottan re­ ménytelen feladat! „Először" jöjjünk ki. most éppen hol tartózkodunk. és nyugalom költözik a szívünkbe. van benne egy jelentős buktató! Ez a buktató pedig abban rejlik. két megközelítése van. De csak mutat. de ezzel is van egy igen nagy probléma. de a betegség nem szükségszerűség! A betegségből kijőve lehet tanulni! Amikor benne vagyunk. s csak is akkor térjünk vissza a tanulságokra! Másrészt: értelmetlen dolgok pedig nem léteznek és nem is létezhet­ nek. a hibáztatással. melyet csak a betegségből tanulhatunk. nincs idejük önmagukra! A beteg­ ség alkalmat ad erre! Emlékezzünk rá: akkor mindig volt időnk magunk­ kal foglalkozni. milyenségeinkre. s ez vonatkozik a betegségekre is. fedezhetünk fel újra! A betegségből és nem általa! Beállíthatjuk szüksé­ gesnek. völgy­ ben (depresszióban). Ez az első hallásra merésznek tűnő kijelentés nem más.A betegségek kialakulása Vajon egyértelműen elmondhatjuk-e.

ha nem találja meg a legjobbat. egyazon lelki konfliktusból fejlődik ki. mint az iskola. és képesek vagyunk megpihenni. de ez a rész. Ez az üresség rendelkezik némi intelligenciával.ezt a lehetőségeinkhez mérten eltemetjük. Előbb-utóbb mindkettő ugyanoda vezet. amikor már túl vagyunk az egészen.akkor. legyen szó egyszerű meghűlésről. homlokegyenest másként tenni! Ebben a megközelítésben ugyanúgy benne van az ok ismerete. tőlünk függetlenül igyekszik magába szívni a tudást. legfájdal­ masabb testi kínokat okozó kórról. egészen másként. csupán tünetet lehet behatárolni. ami elodáztatja velünk a vizsga letételét. Minden beteg­ ség. megelégszik a 21 .ahol semmi sincs . A vizsgán való elhasalásunk következményei igazán „csak" bennünk je­ lentenek nehézséget! A következő vizsga már nehezebb lesz. Ismerjük erényeinket és hibáinkat. Tudod olyan ez. a tan­ anyag elsajátítását! A tudás hiányának következtében kialakul egy belső űr . de ez a kettő összegződik és egy tiszta tudás marad. Nehezebb lesz. amikor megszabadultunk a za­ varó érzelmektől. Döntsünk saját akaratunkból. melyiket kívánjuk választani. vagy a legkomolyabb. ami tőlünk függően kel új életre. Ez a megközelítés lehető­ séget ad nekünk: úgy lábaljunk ki szorult helyzetünkből. és kialakul bennünk egy indulat. vagy segíti. de annál lényegesen több is: benne van a megoldás. valódi tetteinket! 2. vagyis meggyógyultunk és elfogulatlanul láthatjuk cselekedeteinket. ki­ törli a hibából eredő hátráltató érzelmeket. de ami ennél lényegesebb: kudarc­ élményünk rányomja bélyegét önbizalmunkra. hiszen szigorodnak a feltételek. hogy köz­ ben megtartottuk minden értékes dolgunkat — ismerve hibáinkat. de nem mindegy mennyi fájdalommal és szenvedéssel! Pszichoszomatikus betegségeknek nevezik azokat a betegségeket. mintegy tényként. S ez feledteti. egyazon „kis magból". vagy éppen ellenkezőleg határozott félelmet hoz létre (a félelmekről később). és ez lesz a legnagyobb hátráltató erőnk! Felkészülésünk során alapul vesszük az előző sikerte­ lenséget. Mint az imént kiderült. ahol vizsgákat kell tenni az elsajátított anyagból! Nem jelent különösebb problémát az esetleges bukásunk. Mit kell másként. Keressük meg az okot. ahol fizikai elváltozást nem. ugyanazt a dolgot lehet kétféleképpen értel­ mezni. de az értelmezés végeredménye egészen más lesz.

növekedni. hiszen a mag nem ugyanaz lesz. olyan „légkört" teremteni. így az egyiket megijeszti. Így van ez a betegségekkel is . Változott. és helyettük újak születnek. minden élő sejt egyetlen anyagból született meg. de gyakor­ latilag csak azokat. talajától" függ.nem biztos. úgy a mag fejlődését is befolyásolja a környezet. annál súlyosabb betegség alakulhat ki. melyekkei feltölthetnénk üres részeinket! Minél később sajátítjuk el a tananyagot. jól eltemetve -. és fejlődésnek indulni. a másikat inspirálja ugyanazon ese­ mény! Elméletileg bármelyik betegséget. a személyiség! Ahány ember. egyetlen fajta sejtből alakult ki. minden élő anyag egyetlen sejtből.nem úgy vettünk róla tudomást ezért nem volt lehetősége. eltünteti. Hoz­ záteszem. melyben a „mag" képtelen gyökeret verni! Továbbá azokból a betegség csírákból lesz tényleges betegség. Ahogyan a gyermek fej­ lődésére is igen jelentős hatással van a környezet. felemészti azon erőinket. mind ugyanazon hiányosságból ered! Természetesen csak az eredetében mutat egyezést . melyik mag tud gyökeret verni. ami aztán a legkülönfélébb változáson ment keresztül. Minél erősebb. Tudatunk eszméi és téveszméi alapján vezérli a szervezetünkben lezaj lódó folyamatokat. A mai tudomány kezdi elfogadni a tényt: valamikor nagyon régen. egyre több energiát von el a test többi részétől.gyengébb minőséggel is. vagy fel merjük vállalni! A megszületett probléma „öntudat­ ra ébred" és követi a maga sajátos evolúcióját! Itt szeretnék pontosítani. Testünk minden sejtje cserélődik. annyiféleképpen reagál. hogy felismerjük az ennyire mélyen lévő össze­ függéseket. melyek befogadásra tudatunk alkalmassá tette tes­ tünket! Valamit nem tapasztalt meg . de va­ lamilyen „megfoghatatlan" okból mégis másként történik! 22 . de ettől még a lényeg semmit sem változik: mag! Ez a mag a mi szervezetünk „termé­ se". kórságot „elkaphatjuk". annál jobban növekszik. mélyül az űr. folyamatosan elhalnak. Elvileg egészséges sejteknek kellene születniük. Ez az űr azután magába szippantja. amelyek a meggyengült szervezetben képesek gyö­ keret ereszteni. teremtménye! Testünk-lelkünk „földjétől. az idők kezdetén. és ebből az egyetlen dologból a lehető legszínesebb kavalkád keletkezett.valahol mélyen.

gyakran elfelejtjük ezt. de valahogy a lényeg mellett mindig elmegyünk. úgy a testünket is zavarni fogja a benne rejlő „buli". de ha ismerjük a veszélyeket és a lehetőségeket. lé­ nyegtelen mi az. és nem akar egészségtelen lenni! 0 csupán boldog kíván lenni. Igaz. hogy bajunk esik. a személyiségről már „sokat" tudunk. nem akar rossz.A betegségek megértésénél elkövetjük azt a hibát. fényes úttól és miért választja helyette a fájdalmasat? Szerintem nem önszántából! (ez a rész különösen a daganatok fejezetnél lesz fokozott jelentőségű). hogy lebecsüljük. míg meg nem adjuk a számára kedve­ sebbet! Gondoljunk bele: ha nem tudjuk. A sejt nem akar más. a gondolatok nagyon erősen befolyásolják a tudatot. Lebecsüljük az emberi lelket. pedig ez áll legközelebb ahhoz a tökéletességhez. de ezzel csak nagyon kétes örömet szerez magának! Vala­ hogy így cselekszünk mi emberek! De azt mindenki beláthatja: ez nem egy tökéletes megoldás! Az érzelmek. Lehet. 23 . abban. majd azon keresztül a testet. számításba veszi az adott körülménye­ ket! Valljuk be őszintén. Természetes reakció. még ha a megszokotthoz képest abnormális képet is mutatnak. hogy igyekszik beszüntetni a mulatozást. nyugodtan kiugrunk a ház tizedik emeletéről! A következmények könnyen beláthatóak. soha sem azt amink van. Ez a befolyásoló erő csak abban az esetben tud érvényre jutni. amikor egészen másra összpontosítunk! A tudat mindig abból merít. alulértékeljük a lélek szerepét! Figyelmen kívül hagyjuk az érzelmi té­ nyezőket. amit minden teremtett lélek Istené­ nek nevez. mi „tudatos" emberek. melyek lelkünk megnyilvánulásai. míg másra nem összpontosítunk! Csak akkor leszünk képesek „nem hagyni". amit kap! Mindaddig a kézenfekvőből merít. Mindig mást akarunk. a tiszta emberi érzéseket. két választásunk is van. hanem valami mást. A tudatról. de más legyen! S közben elmulasztunk egy roppant fontos dolgot: megtalálni örömünket. és kedve sincs hozzá. Oly keveset tudunk erről a részünkről! Gondoljunk bele: mi van. ha hagyjuk! Mindaddig hagyjuk. nem tesz­ nek mást. ami most van! A sejtjeink. ha mégis szerepe van a betegség és a gyógyulás folyamatában? Va­ jon mit veszíthetünk ezzel? Csak nyerhetünk! A betegségek megértésében jelentős szerepe van ennek: miért akar az a sejt más lenni! Miért tér el az egészséges. melyre nem hivatalos. csak amit mi elmulasztottunk! Ahogyan rosszkedvünkben bennünket zavar a környezetünkben megmutatkozó vidámság.

a kínnal. amíg felhívja figyelmedet. a rabjuk vagy és nem is engednek ki markukból. jó érzéssel töltenek el. Lényegtelen melyiket tesszük. szellemet és a lelket egy komplex egésznek véve. a félelmekkel foglalkozol. és a tudatban nyil­ vánulnak meg. de végre elérjük az egészséget. érzéseket. vagyis meghasonlik. Nem lesz több tápláléka. és gondolataidat. melyek felszabadítják a benned lakozó ISTENT! Elmondható: amíg a betegséggel. nagy esélyünk lesz arra. nincs aki. és nem is lehet! Mégis van megoldás! Keresd azokat az erőket. melyet. és úgy erősödünk. hogy eldönthessük. addig (tetszik. mit cselekszünk. mágnessé válsz a betegségre! Elkerülni a sötét. de lehet. ami tápláljon. betegséget teremtő gondolatokat nem tudod. Amennyiben tisztában leszünk tudatunk működésével. fel­ emészti önmagát! Olyanná válik. A betegség megszűnik magától! A betegségnek csak addig van értelme. betegség alakulását! 24 . amíg teljes figyelmed másra nem terelődik. a lényeg: nem esik bántódásunk. A betegségek először az érzelmekben jelentkeznek. értelmét veszti. elmond­ hatjuk: változásaik eredményezik az egészség. Amikor megértetted gyengeségedet. az ebből fakadó erődet. mint a tüz. nem tetszik).betegség A testet. Egészség . hogy ejtőernyővel ugrunk. de már akkor is. Önmaga ellen fordul. gondolatokat melyek örömmel. mi több.hogy nem ugrunk ki és helyünkön maradunk. azzá válsz! Vagyis amíg érzéseid lekötik a sötét gondola­ tok. és nem csupán megszűnnek. amíg ezek töltik ki gondolataid. ha nincsenek fénnyel töltve . így kell tennünk a betegségeinkkel is. majd mentális síkon kezdenek testet ölteni! Összességében elmondható: amivel foglalkozol. tehát megszűnik. amíg tanulhatsz belőle. nem lesz több levegője. ami leköti idődet.nyitottá. hogy közben tanultunk is belőle.

de ez kísértetiesen emlékeztet egy egyszerű megoldó képletre'. meg kell találni azt az utat. megjelenés előtt álló könyvben). hadd változzanak a dolgok (nem kell. (Én rossz matematikus vagyok. hogy beteg legyen. mégis megtörtént. hogyan leszek boldog! Természetesen.Egy konkrét betegség kialakulását. hogy eszébe sem jutott. A betegség hasonlatossá válik egy csapdához (a csapda „természetéről" bővebben az Ébresztő című. Az arány határozza meg. lehetőség van a magától való változásra! 25 . lehetséges a kiút. hajlamát hármójuk viszonya hatá­ rozza meg. Fáj neki. milyen egészségesnek lenni! Emlékeink között könnyen felidézhető az átélt rossz és a boldog időszak. hogy képtelen objektíven látni önmagát. de biztosan nem elmélkedett ezen: hogyan tudok egészséges lenni. de az egészség csendes nyugalma gyak­ ran elvész tudatunkban. vajon hány ember akar szándékosan megbetegedni? Biztosan elenyésző azok száma. és ebben az összeomlásban el­ veszhet a remény! Meg kell keresni. nem szabad megváltoztatni a képletben szereplő egyik tényezőt sem). a benne lévő nem látja. csak . Más és más betegség alakul ki különböző helyeken. hiszen lelke mélyén tudja: van. Ez olyan konfliktust eredményez. amelyiknél esély. milyen típusú kór alakul ki. de lényegüket tekintve a tény változatlan marad: a hármasság harmóniája valamilyen formában felbomlott! Az egészséghez vezető úton bármelyik imént jelzett tényező változása hatással lesz a másik kettőre is.talán . Következésképpen minden lé­ pése következetlen. akik valamilyen formá­ ban tudatosan. Jelentéktelen. melyből nem látja. Teljesen összeomolhat. Egy furcsa. imént jelzett szinten! Az egészség visszanyerését különösen megnehezíti: nem emlékszünk. Igaz más sem! Sok min­ den járt elméjében. nem találja a kiutat. ele­ nyésző rész vágyik rá. megalapozatlan és nagy valószínűséggel kudarcra lesz ítélve. mindhárom. Egészen más végeredmény fog kijön­ ni. Jelenét teljesen kitölti az a fájdalom.reméli a kivezető utat. amit a sarokba szorítottság ébreszt fel. hogy a végeredmény is változzon! Most annyira elfogult. választást. Könnyen belátható a jelen esetre vonatkozó következmények végtelen sora. kellemetlen állapot alakul ki: nem tett semmit annak érdekében. Ebben a kialakult helyzetben „elegendő" hagyni.) Különös tulajdonságokkal rendelkezik ez a képlet! Gondolkozzunk csak el. szándékosan betegítik meg magukat. azok pedig nem olvassák ezt a könyvet! Jelentős részük úgy lesz beteg.

feszültséget okoz. érzések nem jutnak el az adott területre. kínzó éh­ ségnél a minőségre nem fektetünk különösebb hangsúlyt és válogatás nélkül vágyakozunk minden elérhetőnek vélt táplálékra! Rosszul érezzük magunkat. de erről részletesebben az adott betegségeknél lesz szó! „Hiány": a szükséges anyagok. vagyis az élethelyzetek meg nem élése. miért alakulnak ki az életünket befolyásoló elváltozások. akkor túl kevés a hiány. Rosszul érezzük magunkat. amikor éhesek vagyunk. az egésztől rosszul vagyunk! Mindkettő problémát. az csakis abban az esetben lehetsé­ ges. amikor túl keveset. mert arra ugyanúgy vonatkozik a bevitel el­ mulasztása. Jusson eszünkbe a szellemi oldal is. Két alapvető ok lehetséges ebben az esetben: 1) Nem kap elegendő „tápanyagot". A valódi. mégis jelentős különbséget tapasztalunk a két érzés között. akár hiánybetegségről. amikor a szükséges mennyiségen felül veszünk magunkhoz ételt. Vagyis. ezért az ott lévő szövetek életéhez szükséges feltételek nem teljesülnek és „sorvadásnak" indulnak. hogyan. hiszen csak el kell fo26 . A gondolatoktól az érzéseken át eljutva egészen a vitaminokig és ásványi anyagokig. meg nem ta­ pasztalása! Itt elég egyszerű a feladat. túl kevés hely ma­ rad a szabad mozgásra. Tartsunk szem előtt egy nagyon fontos tényezőt: mindét esetben. az étkezést. illetve hiány okozta betegségről. Az első csoportosítás szerint beszélhetünk többlet. ha valamiből hiányunk van. akár többletbetegségről beszélünk. Könnyen érthetővé válik. A minőség szintén háttérbe szorul. panganak és később lázadnak..A betegségek „csoportosítása": Igyekszem minél több megközelítésben bemutatni. ásványianyag-hiány stb. és túl nagy az üresség! Bonyolultabbá teszi a kérdés megválaszolását az anyagok sokfélesége. A példa jói szemlélteti a kettő közötti jelentős eltérést. vagyis szerveze­ tünkből hiányzik a megfelelő mennyiségű táplálék. vagy semmit sem fogyasz­ tunk. fennáll a másik is. amikor felidézünk egy roppant egyszerű. mert nem vitték be a szerve­ zetbe: vitamin-. hétköznapi dolgot.energiák. akkor túl kevés a tápanyag. Amikor túlesszük magunkat. ha másból ugyanannyival több van.

meg kell tapasztalni a testi-szellemi táplálékot és a többi már a bensőnk dolga. Például: gyengeségeink. Többek között ez is oka a túlsúly kialakulásának. mire van szükség! 2) A szervezetbe ugyan bevitték a szükséges mennyiségű. Egy azonban bizonyos: minden esetben szellemi fertőződés következik be elsőként. Ugyanez történik az emberi szervezetben is. gyengébb minőség esetén lényegesen megemelkedik az elegendő mennyiség! Nem képes feldolgozni. (Nem érdemlem meg. képesek vagyunk min­ dentől függetlenül elrontani kedvünket. Ez az ellenkezés. Tudatunk. lustaságaink miatt elhiszünk egy olyan eszmét. melyben víz áramlik. és a befogadására. hogy hasonlít és a két esemény mindig együtt jelentkezik! Képzelj el egy csővezetéket. gondolatot. lel­ künk mélyén pedig ott munkálkodik az ellenkezés. életében mire van szüksége! „Többlet": az előzőekből következik. hogy önmagát még véletlenül se fertőzze meg valamilyen szerencsétlen elképzeléssel.gyasztani. A felhalmozás egyik oka a félelem. hogy számunkra helytelen. de ezt a témát terveim szerint egy önálló könyvben fogom tárgyalni. sorsunkat. de mégis elfogadjuk. minősé­ gű anyagot. gondolattal? Nem kell ah­ hoz külső segítség. A szellemi és a fizikai fertőző anyag egyaránt hatással van életritmusunkra. a szűkület előtt feltorlódik. nem jut hozzá. mert így tűnik kényelmesebbnek. hasznosítani. gátlás megakadályozza. A minő­ séget azért emelem itt ki. hogy ráébredjen. A kialakult hiányból már könnyen ki lehet következtetni. hogy szeressenek!) Nem ismeri fel. de azt nem képes feldolgozni. háborúskodás nagyon jelentősen fogja csökkenteni ellenálló képességün­ ket a fizikai világban lévő kórokozókkal szemben. Vajon melyikünk képes arra. világáról. mögötte pedig lecsökken a benne lévő anyag mennyisége. ami 27 . A földi élőlények közül csak az ember tud olyan képet festeni önmagáról. hogy megrontsuk életünket. tudatlanságaink. Ha ez valahol beszűkül. mert valamilyen gát. Fertőző betegségek: Kialakulásukhoz két elem elengedhetetlenül szükséges: fertőző anyag. táplálására alkalmas gazdaszervezet. mert „rosszabb". hogy a konkrét helyig eljusson a táplálék. Fél: később már nem lesz. mire van szüksége és nem is tesz semmit annak érdekében. amiről tudjuk.

mint a téves elképzelé­ seket. A természetben és önmagunkban is megtalál­ hatók azok az erők. csak szaporodni! „Eszükbe" sem jut elpusztítani a gazda­ testet. • A téveszmékre való hallgatás következményeként meggyengülnek a komoly lelki alapok. csak élni akarnak! Tetteik következménye végzetessé válhat. Azok az alapok. melyek tartást. Lelki válságaink. de ez a szervezet gyenge­ ségére vezethető vissza. nem választhatunk mást. Meggyengül a test. Most nézzük meg részleteiben! A fertőzést okozó organizmus: • Jelen van életünkben. kiváló táptalajt szolgáltatnak a fertő­ zések terjedésének. Ha már nincs bátorságunk. álválságaink alkalmával. melyek bármikor eluralkodhatnak rajtunk. akár egy kisebb­ rendűségi érzésről van szó. s beállítottságunk. Az em­ ber egyre kevésbé képes megélni az örömet. szaporodjon. va­ lamint tudatosságunk alapján választunk. A szellemi gyógyítás alapelvei 28 . tápláló test: • A más. „bármikor" megjelenhet! . ha már nincs erőnk. elképzelések szaka­ datlanul jelen vannak életünkben. Akár egy jobb sorsra érdemes herpeszvírusról beszélünk.nem létezik. Az öröm tüze kialszik. Élni. mert azt másoktól várja. hogy életét kiteljesítse. amikor határozottan meg­ gyengül hitünk valódi tudásunkban. biztonságot és ezáltal jelentős erőt képviselnek. Semmi alapja sincs. A gondolatok. ami leginkább közel áll lelki álla­ potunkhoz. állapotunk. keresünk és találunk egy biztos pontot. • Csak arra vár. „fontosabb" érdekek előtérbe helyezésének következménye­ ként meggyengül az immunrendszer. A fertőzést befogadó. hiszen élősködők szi­ polyozzák és elfogynak a felhalmozott tartalékok. Ez a biztos pont pedig az lesz. és ez a kép már akkor is elítélő. Sajnos? Természetesen nem kapja meg (lásd még az örömöknél). Semmi mást nem akarnak. hiszen az a saját végzetüket is jelenti. amikor az ellenkezőjéről még meg sem győződött. És ez nem éppen mondható felszabadító érzésnek! Téves eszméink „kiváló" alkalmat.

Ebből az egyszerű példából elindulva haladjunk a mostani problémánk megoldása felé! A testben lezajlódó folyamatokat közvetve vagy közvetlenül a tudat vezérli az elmén. irányító. jól behatárolható betegségekre. milyen lelki állapotban is voltunk a megelőző napokban! Röviden most csak ennyit: nem a legfényesebben! Szerintem könnyen felfedezhető: bizony a betegséget megelőző időszakban igen borús álla­ potban voltunk. Az ekkor megjelenő „elkedvetlenedést" a betegség részletes ismertetésénél írtuk le. ami befolyásolja a testben lezajlódó folyamatokat! Az összes megbetegedésnek előzménye: valamilyen formában meg­ gyengül az immunrendszer. Ez érvényes a legegyszerűbb meg­ hűlésektől kezdve a legbonyolultabb fertőző betegségeken keresztül az örökletes betegségekig bezárólag. megfázunk és ráfogjuk a bacilusokra. De nem is lehetetlen köz­ vetlen kapcsolatot találni . Nem feltétlenül az egész. megértését és a gyógyítást. mint amikor például lábgomba alakul ki. még nem von­ ható le az a végső következtetés. Keresnünk kell a lehetőségeket! Figyelembe kell venni: talán van más tényező is. viselkedési formák és betegség között! Amiért az első pillanatban nem látható az összefüggés. félelmünk és türelmetlenségünk következtében az első tétova észlelés alapján ítélkezünk. ezáltal nyitottá válunk bizonyos.(A nagy összegző. boldogságot és teljességet találunk. melyekben örömet. de közvetlenül csak itt okoz kellemetlenséget. Lemondunk róla és elve­ szítjük a megfelelő körülményeket! Elveszítjük azokat a körülményeket. reakciók. Olyan ez. Arról a megoldásról. és problémát okoz. az agyon keresztül. emlékezzünk. ha úgy tetszik a szellemben (a tudat irá­ nyította részében) alakul ki. A probléma feltárását. milyen könnyen kijelentünk bármit! Önteltségünk. . elemző. de részben elve­ szíthetjük a védekező képességet. majd innen kiindulva fejti ki hatását a testre. amire annyira vágyunk.a pszichés beidegződé­ sek.) Minden betegség a tudatban. hogy a tudatnak semmi köze a kórhoz! A hétköznapi életet alapul véve. 29 1) Tudat. Amikor jönnek a náthás időszakok. lemondva a megoldás lehetőségéről.igaz nem is keresik . A láb gombásodik. minden esetben erről az oldalról is meg kell közelíteni! Nem minden esetben könnyű felfedezni.

nem élte meg. milyen ellenállást fejtesz ki. örömtelien történjenek tudatunk­ ban! 30 . hogy olyan tudatot teremtsünk. hogy a változások maguktól. igyekszik kibúj­ ni. amikor tudomásunkra jut: van jobb. hiszen a tudat is egészen másként működik. amilyen szempontból gyenge. olyan kórra leszünk hajlamosak. amikor másként cselekedhetsz. esetleg hiányos a tudásunk. konkrét behatásunk nélkül. mely tökéletes és problé­ máktól mentes. kibújhatsz a iga alól! Ugyanezt teszi a tudatunk (a testünk. amikor téged akarnak megváltoztatni! Folyton kere­ sed azt az alkalmas időt. így nagyon nehézzé. szellemünk). Erről bővebben később. de emlékezz. Mivel a tudat irányít. igaz más oldalról kell megközelíteni a kérdést.Ettől még nem betegszik meg az egész test. mert ott ép az immunrendszer. de azok kudarcba fulladnak. Tehetünk erőfeszítéseket a betegségek. mi hiányzik életünkből. A megoldás ebben rejlik: hogyan cselekedjünk úgy. Akkor tudatosodik a hiány. amikor már nyomaszt valami megmagyarázhatatlan érzés. de erre nem sok esélyünk van. hiszen a többi részre nem terjedhet át a fertőzés. a szerencsétlenségek megelőzé­ sére. A test-szellem nem tapasztalta. hiszen nem tudjuk. Ám ezt el soha nem érhetjük. A betegségek és a tudati hiányosságok kialakulását igyekezhetünk elkerülni. és ebből már nagyon ele­ günk van. Igyekezhetünk megváltoztatni. nagyon közel kerülhetünk kitűzött célunkhoz. van teljesebb élet is! Nem tudjuk változtatni a tudatot! Változik magától! (csak adjunk neki lehetőséget!) Tehetünk jelentős erőfeszítéseket. egészen addig. és meg fogja találni a megfelelő alkalmat! A kívánt eredmény elérésének mégis van lehetősége. lehetetlenné válik a tudat vezérlése. A láb csökkent tüze közvetlenül nem befolyásolja a többi testrészt. Akkor tudatosodik a hiány. míg a prob­ lémáktól mentesek vagyunk.

mert teljesen kitölti a jó! Jól érzi magát! A tudat hármas felosztása: Természetesen a tudatot fel lehet osztani ennél jóval több részre is. mire támaszkodni. Tőlük már nem kérsz tanácsot az általad már megtett útra vo­ natkozóan. hogy minkét oldalt megértjük. Itt található tudásunk azon eltemetett. feledésre ítélt része. többen másztok felfelé a hegyre és visszatekintesz az alattad levőkre. nyugodt érzéseinkre. ami feledteti a rosszat! Feledteti. inkább semlegesen nézzük a tudatot. hogy a továbbiakban felmerülő problémákat megértsük! Lehetne még a jó és a rossz tulajdon­ ságok alapján megkülönböztetni. A tudatot most igyekszem a haladási. fejlődési irány szerint bemutatni és megmagyarázni működési elvét. így lesz mivel. melyek szívünkben ébrednek! A tiszta érzések vannak annyira kellemesek. melyet múltunkból hoztunk. Miért van ez így? Mert a tudat képes átadni magát egy olyan felemelő „dolognak". továbbá azt is tudni fogjuk. ami azt is feltételezi. A tudatot hasonlítsuk a hegymászáshoz! A mászáson fogom szemléltetni a tudat szintjeinek működését. hogy a tudatunkban elinduljanak és létrejöjjenek a gyógyuláshoz szükséges változások. hiszen fel sem merül­ het az ellenkezője. . de javaslom elfogulatlanul. de az itt következő három elegendő alapot ad ahhoz. tökéletesen feledteti.A legegyszerűbb út: hallgassunk tiszta. hová tartunk! Tudat-alatti: (múlt) Képzeld el.

a tudatos részünkbe. Hogy ezeket a hatásokat elkerüljük. hogy semmi másra nem marad időnk! Az elfojtások oka a lelki ismeretből. de inkább te­ metője! Tudatunk e részével érdemes egy kicsit óvatosan bánni. sőt nagyon is kellemetlen­ nek bizonyultak! Gondolkozzunk! Miért kerültek ezek az ismeretek olyan eldugott helyre. Újabb figyelmet és energiát emészt fel belő­ lünk.részünkre megszűnik létezni. Jellemzően azért kerültek eltemetésre. el­ fojtott dolgainkból keletkeznek. mert nem ébresztettek bennünk jó érzéseket. amelyek segítik a fejlődésben lévő.elvileg a probléma megoldódott . ha nem mi te­ mettük oda őket? Miért nem kerülnek felszínre. hiszen olyan ismeretek vannak itt. eltemetések: A pszichológiának egyik fő alapelve: problémáink az eltemetett. Ez annyit tesz. hogy továbbra is hatással lesznek ránk. ami kikerülte eddigi figyelmünket! Azzal. melyek igazáról nagyon szubjektíven győződtünk meg. ami keresztül gázol mindenen és mindenkin. ha annyira jók? A hibák: Az elrejtések. melyben szerepelnek azok az alapvető vezérlő elvek. az életösztön azon része. amit pedig felhasználhattunk volna életünk kiteljesítésére! Tehát nem azzal van a gond. vagy csupán a legki­ sebb következményüket érezzük. hogy minden teremtett lényben benne foglaltatik egy nagyon ősi etikai kódex.hanem. óvatosan hall­ gatni rá. mert ez így igaz! Csakhogy ennek az igazságnak van még néhány olyan vetü­ lete.halott dolgokat el kell temetni . Akkor meg miből lesz a gátló konfliktus? Ebből: az eltemetettnek hitt dolgaink a mi részeink és rendelkeznek bizonyos fokú életképességgel. ez az igyekezetünk újabb és folyamatos energia befektetést igényel. hogy eltemettük . abból a téveszméből gyökerezik. hogy mások elvárásai szerint igyekszünk élni! A lelkiismeret azt jelenti.Bontsuk két részre a tudatalattit: 1) abból a múltunkból ered. amikor még „pusztán" ösztönlények vol­ tunk. 2) jelenlegi életünkben „elkövetett" hibák gyűjteménye. Ezzel nem kívánok vitába szállni. Ezt az ismeretet lelkünk 32 . testet öltött szellemet. Ennek egy része az az alap. hogy valamit eltemetünk .

élhetjük úgy a megtett utat. változhat a múltunk megítélése (leginkább magától). eredmények: Az iméntiekből kitűnik: minden dolognak két oldala van. de ez elmúlt és csak a sikerek ma­ radtak. mégpedig így: tudjuk. ne­ hogy tudomást szerezzenek róla. a lé­ nyeg: hányat javítottunk ki. a dolgaink lecsúsztak irányításunk alól. Sok kudarcban volt részünk. mit kell tennünk.. hogy mit lehet belőlük tanulni! (Csak pozitív. hogy eltüntessük a nyilvánosság elől azon tulajdonságainkat. melyik hibánkat hozzuk helyre! A végeredményt tekintve lényegtelen hányszor hibáztunk. hogyan tudunk úgy cselekedni. Az már kevésbé. minden felmerülő akadály ellenére is eljutottunk idáig. de ez köztu­ dott tény. melyeket még nem fed a feledés homálya.legmélyén vagy szívünk érzéseiben tapasztaljuk. Ez így van mindenki­ vel nincsenek kivételek! A „különbség" abban rejlik: nem mindenki és nem egyformán figyel. ott van az orrunk előtt! „Ne ítélj. hogy képtelenek leszünk megoldani a belőle származó konfliktusokat. tudjuk. de erről nem veszünk tudomást. létező dolgot szűrjünk le!) Pl. Nézhetjük. késztetni. hogy másként történjenek dolgaink! 33 . hányszor cselekedtünk helyesen! Tudatos-tudat: (jelen) Ez az objektív. Elrejtjük az általunk (mások által!) rossznak tartott jellemzőinket. hallgat ezekre a csendes sugallatokra! A megfelelési vágy (mivel nem saját magunknak kívánunk megfelel­ ni) fog sarkallni. hogy csak az számít. pedig ott van bennünk egy másik érzés. rossz helyre tettük kezünket. hogy sokat hibáztunk. melyeket rossznak hiszünk. Pedig a megoldás nincs messze. elemezzük azokat olyan szempontból. de elrejtésük azt eredményezi. hogy másként történ­ jenek ugyanazon dolgaink! Az erények. cselekedeteinket. pillanatnyi ismeret! Itt módunkban állhat „megváltoztatni" a múltat! Itt változik. mit tettünk rosszul.. de észre kell venni ezt is: mégis." Ebből egyenesen következik a megoldás (saját szempontjainkat szem előtt tartva): vegyük elő azon legfrissebb élményeinket. helytelenül és ezekből merítve. tanulva kikövetkezhetjük.

miért van ez így! 34 . azon jövő felé. Éreznünk (nem tudnunk!) kell a vágyainkat. Amikor azt használjuk. nem értik. és ebből tapasztalatot merítve teljes mértékben oda tudunk figyelni a mostani cselekedeteinkre. de mindenki ide igyekszik. hogy az iménti kettőt ala­ pul véve haladni tudjunk a jövő felé. a mászás megtételéhez. Való­ ban értelmes célkitűzés. tényleges lehetőségeit. amit látni szeretnénk! Alapozzunk azokra az élményeinkre. bizalmat az út. A képzelet itt nem sokat segít. mint máso­ kat! Nem értették. tudatosan vagy kevésbé tudatosan. melyben már most is örömünket leljük! Betegség-tudat: Nagyon sok „gyógyító emberrel" találkoztam már. melyek a múltunkból követ­ keznek! A döntések: A helyes döntésekhez szükségünk van a tudat mindhárom részére! Ismernünk kell. ezáltal bennünk a múltról alkotott véleményünk is megváltozik. mit tettünk rosszul a múltban.Ismerjük. amit a múltból (tudat alattiból) merítettünk. Az utat pedig csak akkor lehet járni. hasznos dolognak éljük meg. olyan sikeresen kezelni. Olyan lesz ez. ha van „értelmes" célkitűzés. mint amikor lentről kinézzük azokat a fogódzókat. élő tudássá válik. Tudat-feletti: (jövö) A hegycsúcs felé vezető úton merítünk erőt. alapoznunk kell a múlt tapasztalataira. hitet. hiszen gyakran tapasztalhatjuk: a való­ ság sok esetben eltér attól a képtől. Ez fog alapot szolgáltatni a jövőbeni terveinkhez. hiszen valamilyen szinten. akik panaszkodtak: saját magukat nem tudják annyira. melyekbe kapaszkodva egyre feljebb húzhatjuk magunkat. Tudatunk ezen része leginkább Istenhez hasonlatos. következtetései­ re! Ismernünk kell a jelen tiszta érzéseit. tapasztalatainkra. aminek értelmét látjuk és szívünk legmélyén is valóságos.

hiszen csak egy könnyed emlékezet marad meg: honnan in­ dultam! A tudat domináns célkitűzése a gyógyulás lesz! Ha más nincs. hogy felismerjük: betegek vagyunk! Fel kell ezt fedezni.me­ lyeknek üveg kémlelőnyílásán már bekukucskáltunk . hogy ne emlékezzünk rá. hiszen a körülöttünk lévő emberek alig várják. ott van a tudat is: betegek va­ gyunk! Így elég nehézzé válik megoldani azokat a faladatokat. továbbá ez az akadály kis munkával kiküszöbölhető! A kulcs a betegségtudatban van! A betegség egészséggé alakításának első lépése. Kizökken az addigi kerékvágásból. amikor ott van bennünk az ismeret: van problémánk. Ezek kinyithatják azokat az ajtókat . Te gyógyítasz). vagy hagyni. A ke­ zünkben vannak a kulcsok. a nálad lévő beteg a kezelésed. Keressünk egy olyan megközelítést. Képesek vagyunk elfeledni. hogy felfedezzük. de figyelmünket mégis a gyógyulás útjára tudjuk for­ dítani! Figyelmünket összpontosítsuk valami olyanra. sőt lehetetlen úgy elfelejteni dolgokat. kérjünk segítséget. ami képes teljesen ki­ tölteni életünket. hiszen egyébként semmi esélyünk sem lesz életünket az egészség medrébe terelni. betegek vagyunk! 35 . Gondolj bele (mondjuk. Nehéz.s mögöttük fel­ sejlett a probléma megoldása. hit képesség. de akkor nem lesz bennünk a gyógyulás vágya és ezzel bezárult a kör. Emlékeztetőül: a gyógyuláshoz vezető út első lépése. melyek előttünk tornyosulnak. hogy segíthessenek! Összességében elmondható: tudatunkban megtalálható a jelenleg léte­ ző problémánk megoldásához szükséges összes út és lehetőség. hiába van bennünk a gyógyító erő. az egészség medrébe terelődjön! Ebből a felismerésből adódnak a problémák. tehát legna­ gyobb segítője. teljesen más irányba haladunk és a tudat másként fog viszonyulni hozzá! Másként viszonyul. minden figyelmével azokra a jó érzésekre tud összpontosítani. bevalljuk.A válasz nagyon egyszerű és könnyen érthető. egyik kísérletünk sem jár sikerrel. melyek teljesen feledtetik bajait. Ekkor hátat fordítottunk a betegségnek. Az öngyógyításkor nem vesszünk igénybe külső segítséget. vagy gondoskodásod hatásá­ ra kizökken az addigi gondolatmenetéből és figyelmén kívül fog esni a betegség.

amíg megtanuljuk. amelyek. hátat fordítani. a „teltség érzésére" és természetesen a betegségekre is. állandósult állapotot idézhetnek elő. és ember legyen a talpán. de sze­ rintem egyúttal könnyen a legnagyobb átokká is válhat. Ezek azután ott ka­ varognak a fejünkben. melyek az elmében megtalálhatók. öröm. hogy nem gondo­ lunk semmire . lehetőség szerint felmerül az összes érv és ellenérv.a tudat megnyilvánulásai olyképpen.ha valami másra gondolunk! 36 . hogy csak a jó értelme maradjon! Vagyis.A második lépés pedig. gondolataink bennünket fognak szolgálni. Utána azon gondolkodunk. megtanuljuk helyesen alkalmazni. A gondolatok ereje nagyon gyorsan visszatükröződhet a testen (nyál­ képződés. hogy felvetik a problémákat. A hegymászáson keresztül megvizsgáljuk a gondolkodás előnyeit és korlátait! A hegymászás előtt. aki képes nyugodtan dönteni. tiszta. vajon helyesen cselekedtünk-e? A gondolkodás lehet a legnagyobb áldás az emberek életében. Tükrözik azokat a dolgokat. értelmesen — már most. a problémás helyzeteket és a lehetséges megoldásokat. Fontos tisztáznunk: csak egyféleképpen érhetjük el. közben és után más. A példát követve itt is párhuzamot vonunk. és az ellenkező irányba haladni úgy. nyugodt érzéseinkre hallgatni és akkor. Merjünk érzéseinkre. Gondolok itt a boldogság érzésére. Ez csak akkor lehet­ séges. Ekkor. hogy csak a kitűzött cél lebeg a szemünk előtt. a cél kitűzésének pillanatában — örömünket leljük! 2) Gondolatok .és másképpen vélekedünk ugyanazon kérdésről! Ezt a folyamatot most jobban megvizsgáljuk! A tevékenység kezdetét minden esetben mérlegelés előzi meg. ha abban a kitűzött célban tökéletesen. Ez a „kitörés" az érzésekben rejlik. hogyan lehet belőle úgy kitörni. jókedv). Ott marad bennünk a kétség: jól döntöttünk-e? Közben ott van az aggódás: vajon most helyesen cselekszem-e? Ter­ mészetesen erre is fogunk mindenféle érvet felsorakoztatni. ha huzamosabb ideig jelent­ keznek. Mindaddig átok marad. pánik.

ennek kö­ vetkezménye az. egyre dominánsabb legyen az a része.Csak így kerülhetjük el gondolataink csapongását és csak így állíthat­ juk gyógyulásunk szolgálatába! A gondolatok pontosan úgy viselkednek és pontosan olyan tulajdonsá­ gokkal rendelkeznek. Ehhez csak ennyit kell tennünk: felidézünk vagy teremtünk egy szép. összeütköznek. hogy képessé teszi a testet az egészség elérésén túl a boldogság és az öröm teljes megtapasztalására is! Használd gondolataid a problémák és a lehetséges megoldások felve­ tésére. hogy elkedvetlenít. melyek már mentesek minden érzelemtől. a választást bízd szívedre. Elkerülhetetlen. sok esetben káros. de a döntést. a cselekedetek elmaradtak! 37 . tudást. Ügyesen megközelítve ezekből a hibákból hatalmas lelki és testi erőt meríthetünk. ser­ kentik a tudatot. Ezekre már lehet építeni. irányítani. pedig csak beszélt róla. kedve szerint! Az így feléledt erő oly hatalmas. mely önállóan képes dönteni. aki azt hitte cselekszik valamit. kölcsönösen kioltják" egymást és tiszta erővé alakulnak át. mint az anyag-antianyag. (Talán a valóságban is!) /Tönkremennek" gondolataink. Ekkor. Így kell és lehet megszabadulni a sötét. mint a védőoltás. hogy egyre erősebb legyen. Mi ez a más? Tiszta érzést. rossz gondo­ latoktól! Minden jó. minden diszharmóniától és csak nyugodt biztonságot adnak. hogy rossz gondolataink „keletkezzenek". építő gondolatunkat kioltja egy negatív gondolat. vagy egyszerűen csak érintkezésbe lépnek. mivel a látszólag felépített világun­ kat látszólag tönkreteszi. Amikor találkoznak. mint aho­ gyan elkerülhetetlen a régóta dédelgetett gyümölcseink megromlása. Hogyan meríthetünk erőt a rossz gondolatokból? A gondolatok jelen esetben úgy viselkedhetnek. melyeket valóban megcselekedtünk! Láttam már néhány olyan embert. minden gondola­ tod egy szent célt fog szolgálni: a boldogságodat és az egészségedet! 3) Tettek Tettek. örömteli gondolatot. de helyettük kapunk valami mást.

hiányosságától és meglévő. 38 . • Ekkor legalább nem szenved annyira! Most nézzük meg másik megközelítésben: A tettek megnyilvánulásának . mit kellene tennie. el kell ismernem. hogy képes rá. ismeri a tennivalókat. ami a legszerencsétlenebb! Tudatára. A konkrét. amit köréd rajzoltam? Erre sokminden történt: igen részletesen elmesélte. (Egyszer feltettem a kérdést: hogyan jössz ki abból a körből. „Megváltoztatjuk" a tudatot és vele együtt. de csak a gondolatig jut el. megtapasztalt tulaj­ donságától függ. A vitával egy centivel sem jutnánk közelebb az igazsághoz. de nem teszi. me­ lyek szoros összefüggést mutatnak. vágyaktól. de inkább ennek következté­ ben megváltozik a test összes vele kapcsolatos reakciója is. másrészt tudja. hogy nem tett semmit pedig. A könnyebb érthetőség kedvéért most egy rövid időre válasszuk szét a test tetteit a lélek tetteitől. és az esetek többségében fel is őrlődik! Vagy cselekdjen ismeretei szerint. ahol volt!) Ez az a „ cselekvés ". érzelmek­ től! Testünk minden cselekedete. és csak együtt.az elveivel ellenkezőt —. vagyis a gondolatoktól. tudatunk milyenségétől. mit kell megcselekedni. mert egyrészt.mint mindennek .két arca van.Ismét térjünk vissza az előzőekben tárgyalt példához! A buktatók ebben rejlenek: az ember ismeri. beleértve a betegséget és a kívánalmakat. egészen mást tesz! Tudja. egyszerre jelentkez­ nek. ha cselekszik megváltozott volna élete. Ebben a kettősségben viszont könnyen felörlődhet. mit kell megfogni. hangulatára (ez) igen erős befolyással lesz. képesek vagyunk bármin változtatni! De fi­ gyelembe kell venni egy érdekes momentumot: az Úr tökéletesre terem­ tette a világot! Vitába lehetne szállni ezzel a megállapítással. azonban mindezt nem követte tett! Ott maradt a körben. mit kell tennie. Semmit sem tudunk megváltoztatni! Na jó. sőt valami . felvázolta a lehetséges megoldásokat. mire kell támaszkodni. fizikai tett elmarad. vagy azt is felejtse el. ám értel­ metlen.

akkor az aura a szellemhez áll közelebb.Fiú .: egés­ zség. öröm) és bár a tudat ugyan egy szemernyit sem változik. hiszen nem is nagyon értjük. Természetesen ezek még ma is megőrizték régi tulajdonságaikat. tökéletlent adna ki keze közül. valamikor régen szellemből. és ezek alap­ ján cselekedni! 4) Aura Vegyük alapul a Szent hármasságot: Atya . vagy másként fogalmazva Test .Szellem. elménkkel végigfuttatjuk az eseményeket.legfeljebb ezt nem fedezzük fel benne azt csak egyetlen irányba lehet változtatni! Dolgainknak vannak rossz oldalai is. kiválasztódás folyama­ tát érvényesülni! Ebbe az állításba bele kell vonni a tudatunkat is.Lélek . ha pedig nem értjük. vagyis 39 . mintegy fejben folytatjuk a Játszmát" és ez pontosan olyan. márpedig akkor elég valószínűtlennek tűnik. ha valami tökéletes . tárgy. Az aurát leginkább egy tolmácshoz lehetne hasonlítani.Szentlélek. de az összes megnyilvánult dolog. Fizikai szerveink. amivel nem tudjuk elrontani. amit csendes szívünk diktál! A kez­ det kezdetén kisebb feladatokban igyekezzünk ráhallgatni. stb. energiát! Ez a tolmács a tudat (lélek) és a test közötti kommunikációt segíti elő. egy nagyon finom anyagból keletkezett. mégis „mi" úgy érezzük. minden figyelmünket fordítsuk rá (pl. Sokszor észre sem vesszük. A betegségek kialakulásában a gondolati tettek ugyanolyan jelentő­ séggel bírnak. hogy selejtet. olyan. élelmiszer. Márpedig. Azt nem vagyunk képesek megváltoztatni. mely tárolja a fordításhoz szükséges ismeretet. Tűzzük ki az elérendő célt. könnyen elronthatjuk avatatlan kezünk munkájával! De nem is kell megváltoztatni! Nincs rá szükség! Van más megoldás. Márpedig a tökéletesen rosszat nem illik megváltoztatni! Le kell cserélni! Hagyni kell a természetes lecserélödés.Futtassunk le egy gondolatmenetet: Istenünk tökéletes. és a siker esélye a legnagyobb lesz. de azok is tökéletesek: tökéletesen rosszak. mint a fizikaiak. mint az imént említett! Ennyi a teendőnk: csupán szívünk legtisztább érzései szerint kitűzött céljainkra figyeljünk és tegyük meg. hogyan működik.

hogy kialakul­ jon a baleset. most csak a betegségek szempontjából elemzem. Még akkor is így van. de valami másból is állnak! Az aurát felfoghat­ juk egy öntudatra nem ébredt jelenségnek. Ezt elérhet­ jük. de az) egy cseppet sem változik. ezek a részletek könnyen kiválthatnak betegséget. Gon­ dolkozz el ezen a mondaton. légiesebb. az energiával feltöltöttség sokkal lényegesebb. A nagy dolgok jellemzője lehet: elveszhetnek benne az apró részletek. tudtunk. hogy „rángatjuk" a vállunkat. a milyensége sokkal lényegesebb az egészség és betegség szempontjából! Sokan beleesünk abba a hibába. A témáról bővebben olvashatsz a bővített kiadás40 . Térjünk most vissza a fizikai testünkhöz. melyen keresztül mindig. látszólag mellé­ kes körülményt: lényegében semmi sem változott! Sok lényeges dolog történhet életünkben. hiszen hosszú út vezet odáig. rendelkeznek egy olyan tulajdonsággal. de leginkább lazasággal. mint szeretnénk. A test és a lélek annyira más nyelvet beszélnek. hogy záloga a nagy méret. A vállrángatás lényege: tapasztaljuk és megéljük a negatívumokat. annyira „különböznek" egymástól. de a Lényeg (ami nem csak úgy néz ki. hogy szükség van egy másik szervre is. Nagyon fontos: a test alakul. olyanná. hogy az aura méretei alapján akarunk levonni következtetéseket a testi tünetekkel kapcsolatban. A lazaságot újra felidézhetjük . (Az aurának van egy másik nagyon jelentős feladata is. de erről majd később beszélek. Szerveink nem csupán húsból. mint az aura. ha csonkolódott a test. „lazább". következéskép­ pen sokkal könnyebben reagál az „Őt" ért hatásokra. hiszen lehetséges: nem funkcionál olyan mértékben. A siker kul­ csának nem biztos.) Az auráról is elmondható: a méret kevésbé fontos.gyermekkorunkban még sajátságunk azzal. de (és itt jön a lényeg) figyelembe vesszük a következő fontos. A tisztaság. mert nagyon fontos! Amikor „rángatjuk" vállunkat (természetesen a jó értelembe vett rángatásról beszélek és nem a flegmatikusról!). megteremthetjük meditációval.nem csupán „anyagból". minden energiát megkapunk az auránk tökéletes feltöltéséhez. amiről eddig nagyon keveset szóltunk. vérből állnak. nem pedig fordít­ va! Az aura lényegesen könnyebb. nyitva marad Isteni csator­ nánk. mintha fontos lenne.

csak örülni! Nagyon fontos momentum az öröm. Nem kell feléleszteni. még a legrosszabbakban is. Az öröm nem jön életünkbe csak úgy magától. mert nem veszünk róla tudomást! Ennek a mulasztásnak azután egyenes következménye: levertség. világosságnak mely átszűrődik a sötétségen. amikor él bennünk a megismerés vá­ gya . beengedéséhez azonban szükségünk van a tudatosságra. hogyan lenne képes segíte­ ni. Ez a fény a nem más. már készen lévő dologból. a betegség.azért rejtő­ zik.egészében átéljük. van-e kedvünk észrevenni a nagyszerűséget életünkben? Nincs! Viszonyít­ sunk. hagyással éleszthető fel ez a bel­ ső erő.és nélküle hogy tudatosodna bennünk. Merítéssel növelhető. feléled bennünk egy új erő: a fény. nem kell elkészíteni. az örömben van mindennek az alapja! Még a SZERETETNEK is! Lényegi kérdés az öröm újrafelfede­ zése. tudatosan kell figyelnünk rá! Hogyan meríthetünk örömet a legnagyobb rosszból? A legsötétebbnek érzett kétségbeesésben gondoljunk erre: lehetett volna rosszabb is.Spirituális Útmutató Szellemi Ván­ doroknak c. első látásra gyenge vigasznak tűnik. Emlékezz csak. A jóhoz (most. minden teremtett dologban benne rejlik . az örömet észre kell vennünk. A lehetett volna rosszabb is már kivezető út! A fényt nyugodtan nevezhetjük világosságnak is. hogy kivezető utat mutasson. csak venni kell belőle. mert csak akkor fedezzük fel. viszonyuljunk tehát a rosszhoz. átadjuk magunkat ennek a felemelő érzésnek. éltetni lényünket? Úgy élteti. a belső tűzből eredő átélt. vagy abban a pillanatban) nem tudunk viszonyulni. hiszen egyre inkább ez hiányzik életünkből. de gon­ doljunk bele: amikor el vagyunk keseredve. Minden emberben. a butaságon. mint a belső tűz. hogy nem hívja fel magára a figyelmet.han hamarosan újra megjelenő . kifeje­ zésre juttatott öröm. a kétségbeesésen és a betegségen. miből lehet meríteni? Csakis egy létező. Tudom. Amikor elővesszük valamilyen jó tulajdonságunkat s hagyjuk kiteljesedni. könyvemben! 5) Fény Különösen fog hangzani: merítéssel. teljes.dologban. észrevételéhez. fel vagyunk dúlva. hadd jöjjön! Benne van minden létező. és hagyni. Hiányzik életünkből. hogy könnyebben kijöhessünk a nehézségekből. honnan. 41 . s ebből elegendő kivenni részünket! Semmi más teendőnk nincs vele.

hogy eljut mindenhová. hogy nem vágyik a tudatoso­ dásra. a pozitív értelem. olyat. azzal. amikor zavaróvá válik a sötétség és észleljük hiá­ nyát. Ezt a fényt kell most beengedni az életünkbe . csakhogy az ember „tudattal" rendelkezik. és igen kemény. az ellenkőzőét éri el! A betegséggel kapcsolatban a fény a kivezető út. Bosszant. Sem környezetünket. vagy tágabb környezetünk? Tennünk kell valamit. Hadban állunk bensőnkkel. idegesít a közvetlen. amikor belső világunkkal hadilábon állunk. gátat szabjon a Szabadság­ nak. és magát a környezetet is igyekezhetünk megváltoztatni. mert abban az esetben zavar a külvilág. aminek kimenetele mindig kétséges! 42 . A Fény természete. azonban a célunkhoz. mégpedig úgy. mert a változtatás általában valamilven harccal történik. hogy környezetünk változzon is meg nem is. ami minden tekintetben kielégíti e vágyunkat. hogy másban keressük „nyomorúságunk" forrását. kíméletlen harcot folytatunk annak eldöntésére. amikor valami meghatározhatatlan dolog hiányzik. a harmó­ niához. hogy nekünk pillanatnyilag legyen jó. hogy ezzel szándékosan (!) mások életébe nem avatko­ zunk be! Olyan jellemzőkkel kell bírnia tetteinknek. nem mindig szándékosan teszi az ember . de megjósolható az eredmény: hatalmas erő és energia-befektetés mellett sorozatos kudarc és sikertelenség! Nagyon nehéz ezt belátni. 6). hiszen valahol mélyen az emberi természet része az (és talán még könnyebbnek is tűnhet). a csendhez egy lépéssel sem kerülünk közelebb! Más megoldást kell keresni. a szenvedésen kívül. Ezért lehetséges. Azért mondok most pillanatnyit. hogy falakat emeljen. sem önmagunkat nem tudjuk megváltoztatni. éltető erejét mindenütt kifejti. a remény. Tudom. elzárkózik előle.a beteg sem minden esetben akar beteg lenni -.van segítség! -. hogy „tudatosan" nem en­ ged utat a fénynek. Környezet Hatásait.csak akkor érezzük. de azzal. mit is akarunk valójában. hogy érzésünk jelentős mértékben változzon. hozzáállásainknak. Megtehetjük. következésképpen minden erejét leköti. érezzük az űrt. hogy van más megoldás is a betegségen. teljesed­ jen a gyógyulás útja is.

7) Étrend Bár nagyon fontos. de nem annyira az étel milyensége határozza meg a betegség és az egészség közötti viszonyt. nem ismerjük életünknek és környezetünknek minden je­ lentősebb részletét. Cselekedjünk úgy. hogy tudjuk megkü­ lönböztetni a jót a rossztól! Fosszunk le róla minden sallangot és meg­ kapjuk azt. Ez csupán ennyit jelent és egy betűvel sem többet! Teljes lesz tudásunk és ismeretünk ekkor: szívünkkel képesek vagyunk megkülönböztetni! Teremtsük meg. a haszontalanokat. hagyjuk hadd vegyék el azokat. megértettük és tanultunk belőle. amikor átéltük. hogy legyen bennünk a vágy. A többit hagyjuk ott. jelentőséggel bírnak. melyek valamilyen formában hasznosak. ami minden teremtett lélekre is vonatkozik és igaz! Tudod. eddig elfelejtett tényezőket is. A titok nyitja a megismerésben rejlik! A megismeréshez pedig kell.AZOmban van lehetőségünk. értelmüket. nem is bennünk. melyek szimpa­ tikusak és megláthatjuk. csak azt veszik magukhoz. gyorsan hozzáfű­ zöm: az egészséges és erős immunrendszer feltételezi. mint a tiszta „tudatlan" gyermeki lelkek: tegyünk elébük mindenféle ételt. hogy a tudat jól vezérli az emésztő rendszert és az anyagcsere-folyamatokat! Az élelmi­ szerek rezgései közül csak azokat teszi magáévá. hogy mégis másként történjenek dolgaink! Döntéseinknél vegyünk figyelembe más. ahol van! Ezt természetesen csak akkor tudjuk tökéletesen megtenni. feleslegeseket pedig kiüríti! 43 . amelyek nekik hasz­ nosak. élesszük fel a megismerés vágyát. sokkal inkább a „hogyansága"! Még mielőtt a vegetáriusok eretneknek neveznének. nem a környezetünkben van a hiba. hanem a viszonyulásunkban! Nem teljes az ismeretünk. Tegyünk mi is így környezetünkkel: vegyük ki belőle azokat a dolgo­ kat melyek számunkra jók. ha az otthagyottakat is megismerjük és megértjük jelentőségüket. talán) van vagy létezik más megközelítés is az eddigieken kívül. amikor rosszul érezzük ma­ gunkat. A megismerés és az alkalmazás között hatalmas különbség van. hogy (eset­ leg. és ezt jól véssük észbe! Igazán akkor vagyunk képesek (maradék nélkül) lemondani egy dolog­ ról.

összeütközik bennünk a jó és a rossz étel. károsakat! A helyes táplálkozáshoz szerintem ez is szükséges: olyan táplálékot is be kell vinni. nem betegít meg. mint a védőoltás! Gondoljunk itt az állatvilágra. serkenti pangó részeinket! Pontosan olyan ez. álljon az bármiből. hogy önállóan megkülönböztesse a jót a rossztól! Most azonban térjünk vissza a hogyanság fogalomköréhez! A hogyanság alatt az ételhez való viszonyt értem! Hogyan viszonyul tudatunk az elfogyasztott szellemi és fizikai táplálékhoz? Ahogyan a szellemi táplálékhoz viszonyul a tudat. hogy az étrend . de talán fontosabb: hogyan eszünk! 44 . hasznossá fog válni a szervezet számára! Általában véve ami jól esik . tudjuk: „az élet káros az egészségre"! Ha ismerjük gondolatainkat. Szellemi étrendünk tekintetében igyekezhetünk. Vagyis amikor tudatunk nyitott: úgy vezérli testünket. sőt megtehetünk min­ dent. va­ gyis találkozni fogunk azokkal a gondolatokkal. .és szerintünk esik jól -.sajnos"(!) nem tudjuk megtenni. pozitív gondolkodás. hogy csak a számunkra kedves táplálékot vegyük magunkhoz: pl. melyek homlokegyenest más mutatnak. ami stimulálja. hogy mit eszünk. tökéletesen táplál­ va az egészséget! Összegezve az imént kifejtett gondolatokat elmondhatom. a tiszta. a tudat által vezérelt szervezet úgyis megkülönbözteti és kiüríti a számára haszontalanokat. kudarcokra. mit eszik. tapasztalatokkal. vagy a védőoltásokra. ismerni fogjuk azt az utat. úgy fog viszonyulni a test a fizikaihoz (és ez nagyon fontos mind a betegségek. nem leszünk képesek elkerülni az összeütközést. akárho­ gyan igyekszünk.. az élet napos oldalának keresése.nem gyógyít meg. mert akármit cselekszünk. De. amikor a természetes szelektálódáshoz szükség van a ragadozókra. Legyünk objektívek. mind az elhí­ zás. Gondolok itt a pozitív gondolkodók esetében a negatív tapasztalatokra. abban szervezetünk megtalálja a neki nélkülözhetetlen energiákat! Fontos. érzéseinket. mit fogyaszt. lehetőségeinket. csendes örömmel fogyasztott táplálék. amerre menni kell. ahogyan a gon­ dolatok esetében. de más hatá­ sokkal együtt mindkét eset lehetséges! Az örömmel. vagy a kóros soványság tekintetében).Teljesen mindegy. aminek kö­ vetkeztében azok tiszta energiává alakulnak bennünk.önmagában . amikor arra serkentik a szervezetet.

hogy a kívánt cél felé repítsen.8) Változás Szerepe igen meghatározó a betegség-gyógyulás folyamatában. Tudatosan. az apró sikerekre. melyek a változás szelét hozzák. mely ott motoszkál bennünk. a változásokat nem! (Megjegyzem: az is nagy je­ lentőséggel bír. egy apró vágy.: a fájda­ lom jelentős erőket szabadít fel. Olyan ez. pontosan mi is ez? Könnyen érthető ez a folyamat mindkét irányban: Minél jobban érzékeljük a betegség jelenlétét. amikor szí­ vem minden szeretetével. befoghatjuk ezt a szelet. hogy a fájdalomhoz másként viszonyulunk. Megelőzhetjük ezeket a nagyon a nagy fájdalmakat. hangsúlyozom: tudatosan. szívünkkel érzékeljük ezeket. Életünk összes percében és pillanatában érnek bennünket olyan hatások. míg másik része ugyanekkor újjászületik. annál gyorsabbá válik a gyógyulás folyamata. és ez teljesen függet­ len attól. Megtalálhatók bennünk azok az erők. sejtjeink állandóan pusztulnak. Minél jobban odafigyelünk a pozitív változásokra. ugyanakkor nem ve­ szünk róluk tudomást. hogy a változásból kivegyük a számunkra hasznos tényezőket. de ekkor a válto­ zás nagyon erős és sok fájdalommal jár. A fizikai testünk is folyamatosan változik. A változás az élet minden területén folyamatos. amit befektethetünk az egészség eléré­ séhez!) 9) Elfogadás (Legtökéletesebben akkor tudom elfogadni az anyósomat. elmém minden figyelmével a lányára koncent­ rálok!) Szerepe a gyógyulásban és a betegségben igen jelentős szereppel bír! Miért? 45 . annál gyorsabban fejlő­ dik ki a kór. pl. és közben új sej­ tek születnek. Lényünk egy része „pusztul". mint egy késztetés. míg ez az apró érzés mindent elsöprő elementáris erővé válik. Hogyan tehetjük meg a legkönnyebben? Szívünkben. Természetesen jogunkban áll megvárni. hogy tudomást veszünk-e róla. melyek megkönnyítik életünket az egés­ zséghez vezető úton. Itt is lehetőségünk kínálkozik arra. melyek elősegítik törekvéseinket. vagy sem.

a szervek újra képződése? Ez az öngyógyítási képesség az Isteni részünkben található és természetesen iste­ ni tulajdonságokkal is rendelkezik. amikor tudatosan vagy tudattalanul segítséget ké­ rünk. Történhet regenerálódás.Elfogadni a betegséget. a fizikai szinten pedig betegséghez vezet. hogy beteg! Nem többet és nem kevesebbet. Miért? Mert a tudat nem képes elfogadni a beérkező ingereket és így képtelenné válik a feldolgozásra. akkor nagyon valószínű. nem nélkülözhetik egymást. hogy el tudjuk fo­ gadni az egészséget is. mondjuk a kórokozókat. és ezt vegyük nagyon komolyan! 46 . de ezek szorosan összefüggenek. továbbá a megértésre. A tudatos elfogadásban van a kulcs. Arra. Ez pedig azt jelenti. de nem biztos. A félreértések elkerülése érdekében tisztázom az alábbi kérdést: a beteg­ ség elfogadása még a véletlenül sem jelenti a következőt: beletörődni! Csupán ennyit tesz: most beteg vagyok! Nem többet és nem kevesebbet. beteg.Elfogadni ezt: lehetséges a gyógyulás. de szinte kivétel nélkül mindannyiunkat foglalkoztat a kérdés: hogyan működik a regenerálódás. segít. Az elfogadás három lépése: . ha pedig egy helyzetet nem ért. Vagyis lehetségessé válik: nem fogadja be a léthez szükséges anyagokat. mégpedig első lépésként (ha már beteg valaki). és befogadja. . akkor a beérkező anyagra.Elfogadni minden külső. mellyel valamilyen szinten minden teremtett élőlény rendelkezik. ami az élettől idegen. ezt felfogni. legyen az tápanyag vagy valamilyen kórokozó. hogy rosszul fog rá reagálni! Ha a test nem képes az elfogadásra. belső segítséget a gyógyuláshoz vezető úton. Továbbá bennünk van az a csodálatos öngyógyító képesség. A tudós társa­ dalmat. hogy nem erőltet ránk semmit. valószínűleg helytelenül fog rea­ gálni. és ez csak annyit jelent.Mert a tudat szintjén jelentkező el nem fogadás depresszióhoz. Ha el tudjuk fogadni a betegséget. helytelenül értelmez. hogy regenerálódási képességünk és ezzel az egészséget elérő ké­ pességünk a lehető legtökéletesebb legyen. két módunk van. az feltételezi azt. hogy kihasznál minden lehető­ séget. . illetve a gyógyulást is.

Szabadabban. és csak ez számít! A lélek az Ősi fájdalomban születik. csupán másként nevezik. melyek benned ébrednek. Ez az erő tette lehetővé. hogy a MI lényünk előbb-utóbb olyan tökéletes legyen. Ez. hogy önma­ gát megtudta osztani. énünket! 47 . a határtalan boldogságot. Első lépés: felvetni a „talán"-1. Ekkor felfedezte az örömöt. 10) A lélek ISTENI szikra. de legalábbis hasonlatos. amit most nyújtunk neked. minek nevezzük. mely rendelkezik minden ősi tu­ dással. továbbá azokat az erőket. de már egy sokkal teljesebb felé. Nem mehetünk vissza az Ősi Istenhez. értelmezhetetlen volt). a bizo­ nyosságot és a hitedet. a megosztást követő pillanatban megszületett a Szeretet (előtte nem nyilvánult meg. Használd a reményt. mely felé min­ dannyian igyekszünk. az azt megelőző pillanatban átélte az elképzelhető legnagyobb fájdalmat. mondhatni. ami Lényünk ISTENI része! Sokan mondják: le kell győzni. mely rendelkezik az Ősi Tudással! Teljesen mindegy. A lényeget tekintve semmi eltérés nem tapasztalható. lényege tulajdonságában rejlik. tökéletes! A lelket a különböző vallások illetve irányzatok különbözőféleképpen értelmezik. az immár a felszabadult erővel volt képes a világot megteremteni. Majd ezzel. Most lényünk azon részéről beszélek. lényünk azon része. igyekeznünk kell. ahhoz. tehát érzékelhetetlen. Ide. egy új Istenhez igyekszünk mindannyian! Eletünk során törekednünk kell arra. Öröm felé igyekszik! Fájdalomban születtünk: amikor az Úr végtelen magányosságában megosztotta önmagát (ősrobbanás). Az emberi életben növekszik. több oldalról megközelítve kell gondolkodni! Figyelembe kell venni ezt is: ha van betegség. A robbanást. el kell tiporni „egónkat". mi több. A fájdalom másik oldala a boldogság. van gyógyulás is. Végül: fogadd el azt a segítséget. ebbe az irányba halad min­ den teremtett dolog.

hogy „Istenné" for­ málódjon! Figyeld meg jól az iménti mondatot! Az egónk döntéseink hatására változni. ami a kis­ gyermeket is arra készteti. Lelkünk az a részünk. mint a testiek. megtagadja az együttműködést! Tulajdonképpen erről a dacosságról beszélhetünk a betegségek kialaku­ lásakor is. nem vállalja fel valódi érzéseit..Én azt mondom: tanítani kell az egót (tudatosan). amit elrontottunk! Az ok. ha van hozzá kedvünk) meríthetünk erőt életünk további részéhez. amennyit szívünk szeretetétől vezérelve megcselekszünk. Mi. nem csupán annak érezzük. Ha nincs bennünk szeretet. Ez valós fáj­ dalom. Lelkünk már tökéletesen ismeri e fogalmat. mint egy durcás kisgyermek. ez a fal pedig lehetetlenné teszi az erők szabad áramlását! A lelki fájdalmak is ugyanúgy léteznek. mégis valamely furcsa oknál fogva lemondunk erről a tudásról. nem ismeri. Lelkünkben benne van a „minden-tudás". hogy visszaszaladjon édesanyja szoknyájához. fejlődni fog! Abban a pillanat­ ban. kiűzünk magunk elé egy értelmes célt. hogy betegeket tudunk gyógyítani. máshol kellene len­ nünk! Fájdalom lényünk azon részében jelentkezik. öröm. gyógyító erejének meg­ nyilvánulását: a fájdalom! A fájdalom úgy viselkedik. mint egy fal. egyéb esetben a lélek (hatalmánál és erejénél fogva) helyre­ hozhatná azt. ahogyan mi emberek azt értelmezzük! Nem szükségszerű. Mi értelme annak. hogy csodákat tudunk tenni. Visszarohanunk. de közben tisztában vagyunk vele. E részünk ugyan isteni tulajdonság­ gal rendelkezik. felnőtt emberek is ugyanezt tesszük. mi értelme az egésznek? Az értelmetlen dolgok pedig nagyon rövid életűek! 48 . tehát már nem kel­ lene tapasztalnia! Illetve nem olyan formában. de ez önmagában csak annyit ér.. és aztán visszarohanunk a biztonságosnak vélt helyre. „okos". de mégis meg kell tennünk abból a belső indíttatásból. olyanná válik. mi értelme. mely megakadályozza lelkünk fényének. ha nincs bennünk az öröm és a szeretet. mely még nem tökéletes saját értékelésében. mi értelme. melyből bármikor (feltéve. úgy viselkedik. hogy a lelki fájdalmat újra és újra átél­ jük. hogy világot tudunk teremteni és pusztítani. amikor igyekszünk formálni.

Mint ahogyan minden embernek más és más jelenti az igazi örömet. eredendő tudására. ha be akarunk verni egy szöget a falba? De mire megyünk pusztán a fizikai erőre támaszkodva? Könnyen megjósolható az eredmény! 49 . Most legyen ennyi elég: állapota nem volt túl tökéletes! Tehát a szellemünknek is alapoznia kell régi. mindegy hogyan nyilvánul meg. hogy olyanná váljon.11) A szellem örök változó. meghatározások és nem látjuk tisztán. hogy szabad akaratából csak azok legyenek. hogy azokat a legmegfelelőbb módon alkalmazhassuk. és szabad akaratot kapott! A szabad akarattal rendelkező részünk a szellem. de mindnek van egy közös vonása: mindegyik erőt ad. de annál. mégpedig úgy. hogy erejét használhatjuk! Meg kell ismernünk ezeket az erőket. a feledésbe merült múltban megszületett lelkünk. amit felhasználhat a fejlődéséhez. ezért szükséges tisz­ tázni a részleteket. az örökkön formálódó. ami a lélek volt. Egy új dolog szülessen. marad­ janak benne. minden egyes célhoz és gondolathoz más energia szükséges. de ennek az újnak a régire kell épül­ nie. melyekből megszülethet az Új! 12) Az energia sok megnyilvánulási formával rendelkezhet. úgy minden szervhez. mely folyamatosan törekszik arra. változnia kell. Olyanná kíván válni. Mindegy minek nevezzük. Szellemünk rendelkezésére áll egy igen komoly isme­ ret (a lelki ismeret). a nagy tanuló! Gyakran keverednek a megfogalmazások. Talán így lehetne definiálni: az energia Isten olyan megnyilvánulási for­ mája. Szellemünk lényünk azon része. a lényeg az. aki szabadságot. melyet szabadon tudunk felhasználni céljaink elérésének érdeké­ ben. hogy Istenünk megosztotta önmagát. sokkal többnek kell majd lennie a fejlődésben lévő szellemnek! Valamikor régen. mint a benne lakozó lélek. hogy valami egészen más jöjjön létre. Valami oka bizto­ san volt annak. Mire megyünk (pusztán) a gondolat erejével. melyik részünk milyen célt szolgál.

még semmit sem tettél azért. Ez az idea sem úgy kell a gyógyuláshoz. megfoghatatlan képződmény! Amíg van hit. hogy bensőd visszanyerje a harmóniát! Miért fontos gyógyulásunkban az együttérzés? Mert ha nem érzünk (magunkkal) együtt. hogy megszabadulsz azoktól az anyagoktól. de ezzel az egészséghez még nem jutunk közelebb. melyek gon­ dot okoztak. vagy a legegyszerűbb cél elérésről! 14) Hit Hitünk tárgya. addig nem számít kézzelfogható. lehetséges hogy létezik.valóságnak. ahogyan a két láb is együttműködik a cél elérése érdekében! A hit egy arra vonatkozó elképzelés. Harcolhatunk elvakultan a betegség ellen és lehetséges. legyőzted azokat. hogy látszólag legyőzzük. csak is abban az esetben segíti elő a gyógyulás folyamatát. nem fogjuk érezni a gyógyulás fontosságát és ekkor nyilvánvaló. Gondoljunk pl.13) Együttérzés A gyógyulásban betöltött szerepe abban áll. a hasmenésre: azzal. de számunkra ez teljesen ismeretlen. sőt valahol biztosan létezik. amikor társul mellé a tudás is. mint az a közhiedelem sze­ rint szükséges! A hit csak akkor. megtapasztalható .elért . ami még számunkra nem történt meg. hogy komolyan vegyük magunkat és problémáinkat. csupán vágyunk rá és hiszünk benne. amíg hiszünk valamiben. legyen szó egészségről vagy megismerésről. békés. mellyel meg lehet teremteni az egészséget. melyek a csikarást okozták. hogy természetes belső erőink nem élednek fel olyan mértékben. Mégpedig a kettő­ nek ugyanúgy kell (együttműködni. úgy érzékeljük a dolgokat. erre fel­ tétlenül szükségünk van! Nélküle soha meg nem lelhetjük azt. vagyis objektív képet mutat mindenről! Hogy úgy lássuk. Ereznünk kell saját fontosságunkat. meg kell tapasztalnunk jelentősé­ günket és a betegséget. idegen. hogy komolyan vesszük a betegséget. nem teljesedett be. Az együttérzés nagyon távol áll a sajnálattól és a lekezeléstől! Az együttérzés egy nyugodt. ahogyan vannak. amit kere­ sünk. Együttérzésünk alakítja ki azt az érzést. de szem előtt tartjuk az egészség és a betegség „érdekeit" is. elfogulatlan. hogy sike50 .

A hit jó. nem gondolkodik rajta. amelyik fel­ szabadít! Nézzük meg a gyermeket: amikor orvoshoz viszik. hogy olvasod ezt a könyvet. amikor hitünkkel foglalkozunk! Van benne jó és van benne rossz. aminek „csak" a magja volt a hit. felnőtt a hit és bizonyosság lett belőle. hogy meggyógyul. de akkor már nem lehet többé hitnek ne­ vezni. ami kinyitja előttünk az egészség teljességét. de rossz. ami feleslegessé teszi a hitet. a betegségre vonatkozik. kiindulópontja volt a hit. Bennük még él az a természetes elfogadás. mert re­ ményt ad a sötét kétségbeesésben! A hit rossz. a világosság iránt érzett örök. mégis az esetek jelentős többségében megtörténik a gyógyulás! Miért van ez így? A gyermekek nem hisznek. a prob­ lémára. mert reményt ad. amikor azt mondjuk: hiszünk ezt is jelenti: elmegyek minden konkrét. azt az oldalát vedd alapul. A hit jó. amikor a legnagyobb bajban vagyunk. minden megtapasztalható mellett. mert a gyertya fénye elaltatja a valódi fény. Ez természetszerűleg az adott témára. ők tudnak. Elfogadásból felnőttkorban már csak a rossz elfogadásának a természetessége maradt. mert átalakul valami egészen mássá. de csak van! Rajtunk. melyik arcát vesszük alapul! Javaslom. Nekünk felnőtteknek.rül! A lényege mindenképpen ez: most nincs itt. Figyelmen kívül hagyom a jeleket. gyógyulásunkhoz miért van mégis szükség a hitre? Valahol nagyon mélyen eltemettük azt a természetes elfogadást. nem hiszi. kielégítetlen vágyunkat. Hitünket felhasználhatjuk. 51 . magasabbrendűvé. Változtassunk ezen. Magja. van egészség! De csak van. tudjuk: van gyógyulás. Tudod. amikor saját lábunk helyett a hitre támaszkodunk! Mindezeket vegyük figyelembe. mert világosságot. következésképpen semmit sem ad (igaz semmit sem tagad meg).Elég egyértelmű a válasz. de megfelelő hozzáállással mindent meríthetünk belőle. de közben fává lett. gyertyát gyújt a sötétben. orvosságot adnak nekik. vagy tudod? . a hit jó. a mi hozzáállásunkon múlik. ébresszük fel a tudást. most nem tudom kézzel fogni! Most hiszed. az elért sikereket.

Vagyis amikor átadjuk magunkat a pihenés­ nek. de inkább a fogalom: a lustaság egy olyan tevékenység. Ami­ kor másra fordítjuk figyelmünket. ki hitében már odáig „fejlődött". elengedni nyomasztóvá vált gondjainkat. a tiszta gondolatokat. de közben továbbra is egyhelyben ülünk. hezi­ tálunk. és csak a tiszta lényeget fogjuk tapasztalni. Cse­ lekedjünk! Ezt bizony gyakran elmulasztjuk! Gondolkodunk róla. hogy szabadon választjuk. „Volt" nekem egy ismerősöm. Nézzük. akár a gyógyuláshoz. hiszen csak ekkor nyílik lehetőség a másfajta nézőpont alapul vételére. Milyen nagy szó ez! Találjuk meg a lehetőséget és éljünk vele. ami eddig befolyásolta tetteinket. és ezek alapján cselekedjünk. Lehetőség. Emlékezz erre a lehetőségre a be­ tegségekkel kapcsolatban! 15) Pihenés Könnyen belátható és megérthető. Talán nem lesz belőle probléma. előbb vagy utóbb lustává válunk. meg­ szűnik nyomasztónak lenni. he­ lyette éljenek. hogy a segítő kezet már el nem fogadhatta! A hit akkor nyer értelmet. akár a boldogság­ hoz. nem létezett számára más. Megoldás. megszabadulunk eddigi előítéleteinktől. de a lényeg: hite egész életét kitöltötte és már nem maradt ideje cselekedni! Csak várt és várta. amikor megtaláljuk és használjuk azokat a lehetőségeket melyek általa kerülhetnek elénk az életben. mennyire fontos kiereszteni a fáradt gőzt. hogy most egy olyan „munkát" végzünk. melyekkel aztán élünk! Éljünk. gondolkodásunkat. Ha nem pihenünk. ami feltételezi: később (talán) nem lesz belőle baj. a többi már csak rajtunk múlik. csak a hite. szabadon dönthetünk arról.Tegyünk így mi is. hogy helyette tegyenek. Ebben a helyzetben pedig könnyedén meglelhető a szükséges megoldás. de hite annyira kitöltötte. azaz használjuk őket. A pihenés és a lustaság az érem két oldala. hogy elfelejtett minden mást. sőt elengedhetet­ len. Hitte: Isten segít. képzelődünk. a jó érzéseket. Ekkor szakadunk ki érzelmeink erős kötelékéből. az. higgyünk. aminek hátat fordítottunk. Ez mind nagyon szép és jó. A pihenést jellemzi. Igenis lesz! 52 . mit is jelent a lustaság szó. de a következő pillanatban vegyük észre a visszajelzéseket is. Fontos. hogy valóban kikapcsoljunk. ami kizökkent a hétköz­ napok taposó malmából.

hogy semmi sem rögzített egyértelműen. kisagy. nyúltagy a gerincvelővel együtt képezik a központi idegrendszert. sokmilliárd idegsejt kapcso­ lata. az idegingerületek lehetséges útja szinte csillagászati mértékkel mérhető. melyeken nem kell sokat gondolkodni. Védelmét a csontos boltozat. A nagyagy két féltekére oszlik s felszíni szürke állományát tekervények és barázdák szabdalják. mint egy rádió adó-vevő. Lelki oldal: Agyunk idegközpont. és természetesen fordítva 53 . A nagyagyhoz csatlakozó közti agy. fordítja az észleléseket a másiknak. Dehogynem. ahol összefutnak a különböző pályák. A kéregállomány és az alatta fekvő. csakhogy olyan dolgokat. melyben az összeköttetések száma. Gondoljunk bele: igazából milyen ritkán fordul elő. A lehető legkisebb annak az esélye. valamint egy többrétegű burokrendszer biztosítja.Itt nem beszélhetünk arról. illetve a szellem számára. hogy a szellemvilág hangjait halljuk. AZ AGY Fizikai oldal: A központi idegrendszer a koponyaürben elhelyezkedő képződmény. hiszen nagymérvű agykárosodások esetén is más területek képesek átvenni feladatokat. Tudatunk az agyhoz szellemi és fizi­ kai síkon egyaránt kapcsolódik. érzékeli és átalakítja a kapott jeleket a fizikai test. pályákat tartalmazó velőállomány egy hihetetlenül összetett térháló láncolata. hogy a lusta nem tesz semmit. Az agyburkok lemezei között az az agyfolyadék kering. Ugyanakkor az is kiderült. Az agyvelő hasonlóan működik. E bonyolult domborzati térképre a tudomány már nagyjából felrajzolta azon központok területét melyekhez különböző tevékenysé­ geink köthetők. hogy valami is változik életében. amely mélyen az agykamrák falában lévő fonatokban termelődik. A tudat az agy sejtjein keresz­ tül adja át tájékoztatásait a testnek. vagy érzékeljük. Mivel az imént említettek nem egy „nyelvet" beszélnek. Itt kerül feldolgozásra minden begyűjtött ismeret. tesz.

mi zajlik az agyban. hogy ráébredjünk valójában.tudatos . a hirtelen fellépő vagy folyamatosan jelentkező fájdalmas területekből könnyedén kikövetkeztethető az a lelki állapot. érzései alapján átalakítja a fizikai létet. ott ered gyökere. Szoros összefüggésben van az akarat különböző megnyilvánulásaival.: tompa fájdalom jellemezheti a területet. Ennek jelentősége akkor fog előtérbe kerülni. területhez tartozik egy-egy jelentés. amikor vizsgáljuk önmagunkat (másokat). melyek még nem hoztak létre konkrét. A csakrák állapotából. betegség a tudatból indul. hiszen minden részhez. az akarat kinyilvánítással van kapcsolatban. tehát ott kell kezdeni a gyógyítást is. Tulajdonképpen egy (kétirányú) érzékelő. hogy a kapcsolat. Itt elsősorban a tünetekről és azon diszharmóniákról beszélek. kézzel fogható elváltozást. Márpedig az érzékelésnél.állapotra van szükség. tapasztalásnál is elenged­ hetetlen a viszonyítás. szüksé­ ges egy különleges tudatállapot! Ugyanígy egy különleges . vagy azokat megvalósítani. hiszen önmagunkban (minden visszatükröződést nélkülözve) lehetetlen értelmezni tetteinket. Minden felmerülő diszharmónia. amilyen a tudat. ami a tudat tulajdonságai. Önmagunkat vizsgálva nehéz feladat ezeket észlelni. Csak ekkor tudjuk a dolgok valódi természetét megismerni! Érezhetjük az apró hiányosságokat. diszharmóniákat. mi­ lyensége szerint. mely részünk szorul „fejlesztésre". de volt (van) valamilyen „baja". 54 . Ahhoz. Tompaság és dekoncentráltság fogja jellemezni életét. hogy érzékelje egy „kívülálló" a bennünk lezajló folyamatokat. átalakító szerv.is igaz. amikor az ember tudata kissé beszűkül és nem képes önmaga elé célokat kítőzni. a valódi kapcsolat kialakuljon. Nincs mihez viszonyítani. aminek eddig nem tulajdonítottunk jelentőséget. E területek energiái leginkább a célok kitűzésében és ezek elérésében segítenek. A könnyebb megértéshez térképezzük fel az agy lelki jellemzőit. Pl. Homlok tájék: Jelentősége az akarattal. hogy érzé­ keljük. Ilyenkor érdemes segítséget hívni. amikor elzárkózik az örömet okozó helyzetei elől. illetve meg nem nyilvánulásaival. de nem feltétlenül önmagunkban. Röviden: a test olyanná válik. felfogjuk. gondolatai.

Tarkó: Azt és úgy érzi. az agyban az ellenkező oldalon lesz. úgy az is éppen fordítva tükrözi vissza a kívül megjelenő sajátossá­ gokat. 55 . érzelmet akar elérni. Szükséges ez a kapaszkodó. stabilabbá teszi a cél felé haladást a nehézségek között. Mindkét esetben előfordul a csakra deformálódása a lelki egyensúly megbomlása. mint hegymászóknak a kötél. Gyakran előfordul: görcsös igyekezetében. Homlok (baloldal): Fizikai dolgokra. Minden más megegyezik a jobboldal jellemzőivel. és a betegség kialakulása. hogy másoknak is vannak érdekeik. sokkal könnyebbé. akarva-akaratlanul is figyelmen kívül hagyja. amikor itt érzékelünk diszharmóniát. valamit pedig szeretne elkerülni. Homlok (jobb oldal): Ezen az oldalon az érzések jelentkeznek. Tehát ami a csakrában jobb oldalon jelentkezik.viszonyra vonatko­ zik.bizonytalan . a fokozott akaratot helyezi elő­ térbe. Pl. de ennek van egy másik vetülete is: nem vállalja fel az eset­ leges kritikákat. az „benn" a testben már a jobb oldalon fog feltűnni. az azokhoz való . Tehát.célok tisztázatlanok. erős falak és gátlások jellemzik a céljai felé vezető utat. Ennek következtében rájuk erőlteti akaratát. De ami a legjellemzőbb: az érzéseivel nincs tisztában: konf­ liktus támadt az érzésvilágában. amikor a beszűkült hozzáállás helyett a fokozott tevékenységet.A célok kitűzésének és az elérésükhöz szükséges energia befektetésének jelentősége a kapaszkodóban van. valaki megpróbálja irányítása alá vonni gondolko­ dásmódját. hogy elérje kitűzött céljait. akkor az önmaga elé kitűzött . Előfordulhat az ellenkezője is. Az agynál illetve a fejnél figyelembe kell venni egy „furcsa" tulajdon­ ságot: miként a szemben illetve a fényképezőgépben fordított kép jelenik meg.érzelmi . bizonytalanok. A beteg valamilyen érzést. az álmodozást. a csakra érzelmi (bal) oldala mutat beszűkü­ lést.

a konfliktus fizikai eredetű. megtapasztalt fájdalmat. de . de ezt most nem tartom idetartozónak. az igaz érzés. az önállóság megtapasztalásából fakadó bizalom és odafordulás diszharmóniájára lehet következtetni az itt jelentkező műkö­ dési zavarokból. Az anyagi világ megoldatlan. de tisztában van a valósággal! Ott bujkál benne a valóság érzése. Itt a konkrét kézzel fogható. tünetet. nem mer „konfrontálódni". feldolgozatlan. 56 . mely mellett megtalálható a biztos támasz tudata jelentős belső erőt képvisel. de a kettősség tovább­ ra is fennáll! Szeretné. Fejtető: Az elszakadás.még saját magának sem! Fejtető (Baloldal): A segítséghez való viszonya csorbát szenvedett.mégis . Nem néz szembe a megoldásra váró feladatokkal. félreértett dolgaiból ered. viszonyulási sémát választja.nem okozna különösebb problémát. A bezárkózásból fakadó segítségkérés elmulasztása. El­ temetve ugyan. anyagi segítségekhez való viszonya van olyan szakaszban. Tarkó (jobb oldal): Az érzésekre. melyek gyakran a múltjában keresendők. Az önállóságban. szeretné elkerülni. akarata hatá­ rozottan érezteti hatását életében. a meg nem értés! Ez még . Felmerülő anyagi és érzelmi problémáit nem adja ki. de „tudatosan" másik megoldási. hogy megvizsgálja eddigi életét.önmagában .mások gondolata. fizikai léttel. jellemezhető. sem elfogadni nem képes a segítő kezet. Lehetne az ide vezető utat sokkal bővebben is értelmezni. amikor sem kérni. Vagyis a konkrét. nem mondja el . de elfogadja stb. nem fordul hátra. Tarkó (baloldal): A ráhatás. érzelmekre vonatkoztatva alakul ki a fel nem dolgozás. Hiszen nem képes elhinni: létezik számára segítség. vagy éppen ellenkezőleg: félreértelmezett. de nem teszi.Nem néz szembe. a segítség el nem fogadása takar egy bizonyos fajta hitetlenséget.

fájdalmában sebeit nyalogatja. A Jobboldal panasza az érzelemi ingerek iránti értetlenségét jelzi. Gondjai. hogy kizökkenjen az eddigi (rossz) hoz­ záállásából! Rossznak kell lennie ennek. és ez annyira leköti erőit. anyagi dolgok meg nem értését képviseli. melyek gyötrik. könyvem részletesen tárgyalja) húzzuk ki a felgyülemlett feszültséget 57 . mint eddig értelmezte? Lehet-e más megoldás is? A legfontosabb része ezeknek. Gyógyítása. Szeretném hangsúlyozni: neki ez a hozzáállás igen kényelmetlen! Halánték: A Baloldal a földi. a gyógyulás útja: Nagyon fontos a gyógyulás szempontjából. hogy semmi másra nem marad ereje. akadályai azok. lelki konfliktusaiban (melyek jelentős hatást gyakorolnak rá). csak egyetlen dolog. hogy figyelmesen kérdez­ zünk. Azonban szorosan idetartozik még: erősen gondolkodik a probléma lehetséges megoldásán. Érzéseiben.és meg nem nyilvánulásaira. A továbbiak jelentése megegyezik az előzőekkel. sem kedve.Fejtető (jobb oldal): Érzelmi nézeteltérései megoldásához nem kér. Annyira gondolkozik rajta. mint a lemezjátszón felakadt tű! Semmi más nem képes bejutni tudatába. nyomasztják. mégpedig az alábbi témakörökben: Hogyan áll a segítség elfogadásához? Elfogadja-e a felé nyújtott segítő kezet? Ad-e segítséget (önzetlenül)? Az iménti kérdések célja a következő: kétség ébredjen benne. rányomják bé­ lyegüket minden érzelmi meg. illetve a beteg (önmagának) tegyen fel kérdéseket. mert más esetben ez nem okoz­ na lelki-testi diszharmóniát! Szellemi gyógyítása: Az „Élet Koronájából" (A Spirituális Útmutató Szellemi Vándoroknak c. Érzelmileg erősen befolyásolt. és nem kap segítséget. valóban úgy vannak-e dolgai. vagy gon­ dolat tölti ki életét.

Hogy az orrfolyás az agyat tisztítja. innen adagolódik az emlő fejlődését és a tejelválasztást serkentő hormon. amely a női és hím nemi hormonokat szabadítja fel. de a simító moz­ gással feloldjuk azt a falat. A lejátszódó folyamat: Tulajdonképpen nem veszünk ki semmit a betegből. hogy ez a mirigy az agy­ ban működő szellemeket mintegy „leszűri". ezek termelik a növekedési -. században is elterjedt volt. Más néven agyfüggelék.és a mellékve­ sekéreg-serkentő hormon. míg szúró érzést tapasztalunk a kezünkkel. Itt keletkezik továbbá a sárgatest serkentő hormon.és a simító mozgást mindaddig folytassuk. a pajzsmirigyserkentő. szoros összhangban. amely az agyalapon a töröknyereg elnevezésű csontmélyedésben foglal helyet. Ugyanakkor a petesejt vagy a spermium fejlő­ dését is szabályozza. ami megakadályozta a Fény szabad áramlá­ sát. vezérli a szervezet hormonháztarását. Majd szívünkre koncentrálva töltsük fel azon szellemi erőkkel. E helyen keletkezik a festékanyagokat tartalmazó sejteket. kisebb cseresznye vagy babszem nagyságú belső elválasztású mirigy. melyekre szüksége van. mint szenvedély vagy szokás. hogy tüszszentéskor az „egészségére!" felkiáltással kívánunk jót a másiknak. továbbá az is. amely a női nemi hormonnak. harmóniát teremtő erőkkel.) Az agyfüggelék elülső lebenyében sajátos mirigysejtek foglalnak he­ lyet. Erre vezethető viszsza a tubákolás. hogy gyorsabban emlékezzen a szervezet. az ösztrogénnek a kiválasztását segíti elő. ez a vélemény még a XVIII. AGYALAPI MIRIGY Fizikai jellemzők: Irányító szerepet tölt be. Majd a megtisztított helyre a biztonságosabb gyógyulás érdekében. Mun­ káját a Toboz-miriggyel együtt teljesíti. (A régi orvosok különös elképzelése az volt. a 58 . Valamint itt épül fel. majd így a rossz gondolatok orrváladék alakjában távoznak el. feltöltjük a nyugalmat.

Mindig azzal a szervvel kapcsolatos az örömök meg nem élése. tudatos részünkben nem alakul ki az öröm érzete. mire az ellentétes irányú parancsot ad.pigmentsejteket serkentő hormon is. Ha fejünkben. amelyikkel összefüggésbe hozható a kialakult működési zavar. Mikor ez utóbbi a normális alá süllyed. mellékvese) nem kapnak táplálékot. Ez a finom hullámzás tehát élettani jellegű. 59 . s az itt keletke­ ző vegyületeket agysejtekre gyakorolt hatásuk miatt nyugodtan nevez­ hetjük örömmolekuláknak. Ennek lényege a következő: amikor egy adott hormon szintje emelkedik. meg nem tapasztalása. vagyis a tűzzel van szoros összefüggésben. cselekvési módnál szá­ mításba kell venni azokat is. Tárolóhelye azon hormonoknak. vagyis a serkentőhormon szintjét le­ csökkenti. hanem a hypothalamuszban képződnek. A hormonok szintjének szabályozása a negatív visszacsatolás elvén működik. Ezáltal magának a célhormonnak szintje is csökkenni fog. hogyan várhatjuk el tőlük az optimális működést. ez az esemény egy visszajelzés formájában feljut az agyalapi-mirigybe. Ez a rész rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal. Hihetetlenül bonyolult vezérlő működése az agyalapi mirigyet a többi belső elválasztása mirigy működésének karmesterévé teszi. Lelki jellemzők: (lásd még a kapcsolódó szerveknél) Az iménti alapján kiderült: a hormonokkal. Az agyfüggelék hátsó lebenye idegszövet jellegű. melyek mellé társulnak. pajzsmirigy. Ennek tudomásulvételekor az agyalapi-mirigy újfent megnöveli a serkentőhormon mennyiségét. A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni: nem egyedül itt jelentke­ zik probléma! Így a megkeresendő viselkedési. de ellentétes jellegű üzenet jut fel. továbbá a vérnyomást emelő és a vesében a vízkiürítést sza­ bályozó vegyületeket. nem érezzük át elért sikereinket. egy ismételt. melyek nem itt. Végezetül az elülső lebeny felelős az ópiumszármazékokkal rokon endorfinok szintéziséért. Ezenkívül ez a terület szabadítja fel a terhes méh összehúzódásért felelős oxytocint. és egy életen keresztül tart. ezek a szervek (pl. Ha nem kapnak táplálékot. me­ lyek képessé teszik az adott szervek ellátását.

Az ént a családja veszi körül. akkor megrendül a látszólago­ san megszerzett biztonságérzet. nyomasztó konfliktusaiból. védi ezt a bonyolult idegközpontot. Az emberi tudatot. Ha az idegrendszer e területét fertőzés éri. szűk környezetet mutatja. segítő anyagokat. energiákat. hogy a gyógykezelés egy igen összetett és nehéz feladat. háromrétegű burokrend­ szer fogja körül. illetve agy víz áramlik folyamatosan. Ezt a kitörési vágyat tük­ rözi a gyulladás. tehát nem kerül be a „köztudatba".) Az ellentét sajátossága. s végül is gennyvérüségről beszélhetünk. Amennyiben ezt a részt átfordítjuk a tágabban vett emberi környezetre. fejfájással. elkezd lázadni. Ez a mechanizmus rendelkezik mind­ két tulajdonsággal. Jellemzője a hirtelen kezdet. valamint az ezek viszo­ nyából egyenesen következő identitást. (Ebből tud a későbbiekben kialakulni a betegség. az intenzív betegellátás teljes fegyvertárát igénybe kell venni. sokk. Amikor ebben a kör­ nyezetben valami ellentét formálódik ki. míg az agyhártya a szűken vett családot. Azaz. óvja a világ „káros" tényezőitől. illetve az egyént bonyolult én-védő mechanizmu­ sok óvják a nem kívánt hatásoktól. hagyja abba a hiábavaló erőlködést és a túlzott alkalmazkodási vágyat! Ez így szép és egyszerű feladat! De megvalósítani lehetetlen! A gyulladás akkor fog csökkenni és megszűnni. van jó. hidegrázással. szeret­ ne kitörni szorult. s a közöttük lévő résrendszerben vér. hogy nem feltétlenül kerül felszínre a konfliktus. Ezt gyorsan követi a vérnyomászuhanás. az sür­ gősen ellátandó.AGYHÁRTYAGYULLADÁS Fizikai jellemzők: Az egész központi idegrendszert egy sajátos. akkor az agy az egyént (tudatot). Mindebből következik. A beteg rosszul érzi magát a kialakult helyzetben. és van gátló rész is. betör az egész vérkeringésbe is. Ha baktérium idézi elő. minden külső behatás ellen. Lelki jellemzői: Az agyat védő hártya. lelki erőket máshová irányítja át! 60 . amikor az égést tápláló. életet fenyegető állapotot jelent. védi. és keringés-összeomlás. de ettől függetlenül kifejti hatását. A gyógyulás útja: Első nekifutásra azt is mondhatnánk: fejezze be a lázadozást.

nem is létezik ez a képessége. hogy ezek a rossz elvek állandósulnak gondolkodásmódját illetően. Érfal-elfajulás (meszesedés) fog kialakulni annak következményeként. mert nem enged szabad utat a kicsi. Természetesen olyan helyre. Borsónyitói akár ökölnyi kiterjedésig változó. és nem élte meg azo­ kat! AGYLÁGYULÁS Fizikai jellemzők: Ha az agyban vérkeringési. lágy. kikerülte. ahol árnyékos. Annyira lemond. aggodalmaskodások gyötrik. A pépszerű anyag immár élettelennek mondható. Igyekszik elkerülni az összeütközést. majd ez a rész sejtoldó enzi­ mek hatására ellágyul. az ügy szempontjából lényeg­ telen mitől fél. lázadásnál mindig fellép egy bizonyos fokú .Amikor átirányítjuk erőinket. de értékeiről a hosszú. Lehet félelem és aggódás. automatikusan kivonulunk a beteg területrő1 de ami a lényegesebb: egy konkrét j ó i behatárolható cél felé vesszük irányunkat! Hogy is néz ez ki a gyakorlatban? A gyulladásnál. foszló állománnyal kitöltött üregek jönnek létre. az érintett területen az agyállomány körülirtan elhal. hogy úgy hiszi. 61 . könnyen elengedhető indulatoknak. s ezzel ellátási zavar keletkezik. Beszűkülnek az erek. Ezt az utat választotta a további konfliktusok elkerülésére. védett. hiszen félelmek. a lényeg: ragaszkodik problémáihoz. fájdalmas út követ­ keztében lemond. Túl nagy a nyomás. Lelki jellemzők: Értékes emberről van szó. mert már túl nagy benne a nyomás. elrejtett terület található. Igyekszik önmaga elöl is. ami a hordalékot mindig egy adott helyre rakja le. a külvilág szeme elöl is elrejteni problémáit. ahol csökken az áramlás. de lemondott róluk. amik eddig is jelen voltak. és hasonlatosan viselkedik a folyóhoz.lelki elégedetlenség. Le­ het ez egy „apró" dolog. ám roppant fontossággal és jelentőséggel bír a beteg számára. Tehát itt olyan élethelyzeteket kell megtalálni.

hallás járás. (lásd még: agyvérzés) Körülírt. stb.és teljes feladatokat átvállalni. Megjegyzem. vagy ha mégis. Agyvérzés következtében is létrejöhet lágyulás . Fontosnak tartom elmondani: az elhalt részeket az agy . melyek előidézik az elhalást. Felállítja. képes rész. Márpedig ez a veszély igen jelentős. bizonyosság: ő szerencsétlen ember.másként nem okozna szenvedést a szerencsétlensége -. amennyiben ez az értékcsökkenés ki­ terjed életének más területeire is. Szerencsétlen. Tehát önszántából nem növekszik. Az agyunk (szervezetünk) is úgy működik. nem terjed tovább.idővel . hogy „ne kelljen" másként viszonyul­ ni. akinek semmi sem sikerül. amelyik alátámasztja jobbik oldalát. A gyógyulás útja: Tornáztatás! 62 . rögös út! Életvitelében általánossá válik a folytonos akadályokba való ütközés. mert halmozódni szoktak a bajok. hogy továbbra is tökéletesen tudjon működni. amivel évek óta küszködik (lásd még agy). életének azon részét. tudja: igenis szerencsés! Akkor hol van a probléma? A konfliktus abban áll. Ugyanakkor jelen van egy másik fajta bizonyosság is . Igen erőssé válik benne a hit. elveszít bizonyos képességeket: lá­ tás. mint rög. Az értelmetlen. nem meri felvállalni lényének. de a kockázat továbbra is fennállhat. Ugyanígy fokozatosan a beteg élete is lassan megbomlik: eddigi képes­ ségei a feledés homályába vesznek. élettelenné (halottá) vált dolgok pedig természetüknél fogva fokozatosan szétesnek.képes kiváltani.az ember. mint az Élet: minden esetben utat tör(ne) magának! Nekünk pedig lehetőséget kell biztosítani számára. ezeket az akadályozó tényező­ ket saját maga állítja fel.hiszen az agyi katasztrófa környékén megteremtődnek azok a feltételek. tehát az fölöslegessé válik. Igyekszik pótolni az használhatatlan részeket.amennyiben a beteg túléli . hogy nem ismeri. rövid időn belül megszűnnek! A szükségtelenné. jól behatárolható az a probléma.vagy egészen másra használ . haszontalan dolgok a teremtett világban nem léteznek. (A baj nem jár egyedül!) Amit nem használ . arra nincs szüksége. bomlásnak indulnak. mert már annyira megszokta szerencsétlenségét.Vérrög.

részeket a megfelelő. A vizelést kísérheti parancsoló vizelési inger.ép . amikor a beteg nem tudja tartani vizeletét. nevetés. ha időt ha­ vunk a körülötte lévő területek többé-kevésbé helyettesíteni tudják a kiesett részeket. amely jelentkez­ het csak éjszaka. Tehát nekünk ezt kell elérni! ÁGYBAVIZELÉS Fizikai jellemzők: A vizelés akaratlagos szabályozásának hiánya. Előbbit általában 6. akkor a gyerekkori neurózis vezető tüne­ tének kell tekinteni. Lásd még gyermekbetegségek! Az anyaméh közelsége és a gyermek fogékonysága következtében azo­ kat a kimondatlan szavakat. melyek így. ha nem. támogatni lehet. A „labilitásnak" köszönhetően félreérti a családi légkört.fel nem térképezett. ki nem mondott dolgokra és érzelmileg nagyon erősen kötődnek szüleikhez (ez így ter­ mészetes).Lehetséges a tornáztatás. Érzi a szülők között feszülő ellentmondásos . Mint tudjuk. be nem vallott .kérdéseket. problémákat is érzi. ez jelen esetben lé­ nyegtelen. Ha éjjeli bevizelés for­ májában nyilvánul meg. heves félelem). tudat alatt megtapasztalja 63 .félelmeket jelez. ami körülötte és persze benne zajlik. fel nem fe­ dezett. boldogító dolgokkal való foglalatoskodással erősíteni. s ez bekövetkezhet sajátos körülmé­ nyek között is (pl. De a meglévő . azt hiszi. mert őbenne már kialakult egy konkrét elképzelés). túlreagálva válaszol minden diszharmóniára. utóbbit 3 éves koron túl tekintjük kórosnak. indirekt módon nyilvánulnak meg. ami igen gyakran megbúvó . Ezáltal megbomlik lelki egyen­ súlya. Lelki jellemzők: Elsősorban a hét év alatti gyermekeknél előforduló működési rendel­ lenesség. vagy nappal is. melyekről a gyermek előtt szó sem esett . Érthető módon érzékenyen. Oka: Ebben a korban még nagyon fogékonyak a szellemi.amelyeket a szülők elhallgattak. habár az elhalt részeket mozgatni lehetetlen.vagy számára annak tűnő . nem szeretik! (Ha szeretik. így igyekeznek felhívni a figyelmet a felszín alatt rejlő problémáikra (félelmeikre).

64 . a feszültségektől. amikor ella­ zult fázisba kerül az ember.a veszekedések felkavaró érzelmeit. minden teremtett léleknél megfigyelhető: igyekszik szabadulni a kötelékektől. Az idegőrlő feszültségeket az „elmondással" sokkal könnyebben lehet megoldani a veszekedéseket mellőzve. mely belül mun­ kálkodik. A gyermek feszültséget. hogy nem beszélnek róla. és ezzel az ernyedtséggel van szoros összefüggésben az akaratlan vizelet­ ürítés. Rákérdezésre nagy valószínű­ séggel ezt nem tudják megválaszolni. így könnyen azt a következtetést vonják le (akaratlanul) nem szeretik őket. miután tisztázták érzéseiket gyerekük iránt. de ami ennél lényegesen fontosabb: így viszonyul szüleihez. Igyekszik meg­ szabadulni az iránta támasztott követelmények súlya alól. ellazult állapotban fejt ki jelentősebb. nem szeretik szülei és ez az érzés akkor fokozódik leginkább. Gyakran a szülők közötti feszültségeket reagálja így le. elhallgatják. és mindent ezek szerint ítél meg. a nem éber. hogy fel­ fogják életük pozitív megtapasztalásait. Gyógymód: Csak a szülők tudják hatékonyan megszüntetni ezt az akadályt. amikor az apá­ nak túlzott vágyai. érzékelhető hatását (ágyba vizelés). az alváskor. Az eddig uralkodó feszültség távozik. amikor (burkolt vagy nyílt) konfliktus feszül közöttük. de annak feltétele. Mivel nem kerül felszínre. amit képtelen volt feldolgozni. hogy tudatosodjon a probléma. A gyermekekben bennmaradó feszültség megakadályozza. Válasszák külön a munkahelyi és a családi problémákat. kívánságai vannak a gyermek képességeit illetően! Ezt az érzést. Miért pont a mélyalvás állapotában következik be a nem kívánt ered­ mény? A mélyalvás a pihenés azon szakaszában következik be. Ennek következtében erre a nem tudatos élményre fog ala­ pozni. Magyarul: úgy érzi. bizonyosságot tovább fokozza. de a gyermek így érzi! Van más módja is a szabadulásnak. már­ pedig itt erről szó sincs! A felszín alatt megbúvó konfliktusokra a gyermek akkor lesz fokozottan érzékeny. tudást. bajt érzékel. ha élete során volt egy olyan krízishelyzet. Természetes reakció. Nem feltétle­ nül ölt ez határozott formát. Különösen igaz ez. Az ágybavizeléssel magukra és a problémájukra „kívánják" felhívni figyelmet.

amikor tűzön-vízen keresztül. amikor a kicsi már elaludt (elalvás után 5-10 perccel) üljenek az ágya mellé. ér­ szűkületek előidézhetnek ijesztő . örömteli cél elvesztésétől való félelem. A lényeg ebben rejlik: elfelejtette. amit szintén nagy gondolkodások. Lelki jellemzők: A görcs tulajdonképpen egy tömb. tudd min­ dazt. ragaszkodásból egyenesen kö­ vetkezik. s a szeretetet. Egyik. Szé­ dülés-. amit a beteg jelentős erőfeszítések árán megvalósít. bele értve a visszavisszatérő hisztériás kitöréseket is. aggódás. ám az agy erei kevéssé képesek aktív összehúzódásra. Egy olyan akarással.s szerencsére múló . jelezve. amit irántad érzek). mint egy felakadt lemez: csak ugyan azt szajkózza! 65 AGYÉRGÖRCS . melyet iránta éreznek. az agya úgy viselke­ dik. Bármely agyi verőér időleges összeszűkülése értelemszerűen a mögöttes. járás. zsibbadás és gyengeség a ro­ ham formájában fellépő átmeneti vérellátási zavar jellemzői. csak ez lebeg a szeme előtt. általa ellátott terület oxigénhiányos állapotát fogja előidézni. Mi is rejlik lelki hátterében? A betegségnek két oka van. hiszen annyi mindenhez vagyunk képe­ sek görcsösen ragaszkodni! A ragaszkodás tárgyáról azt azonban tudni kell. akadály. hogy a milli­ árdnyi idegsejt energiaszükséglete igen magas. és felcserélte egy görcsös akarással. sugározzák ki rá. mely a keringési zavar okozta görcsös fájdalomra utalhat. élete során valahol elhagyta a lazasá­ got. kettős látás.Majd este. Viszont embóliák. a nyugodt tettvágyat. hogy fájdalmas! Fájdalmat ébreszt bennünk: a nyomasztó emlék. hogy semmi mással nem tud foglalkozni.tüneteket. gondolkodásából. vagy akár egy szép. A görcsös akarásából.és beszédzavar. figyelmen kívül hagyva minden tényezőt. (Erre gondoljanak: szívem minden szeretetét kiárasztom. a másik. Fizikai jellemzők: Az emberi agyon percenként 8 dl vér áramlik át. Néhány héten belül meg fog szűnni minden tünet. Ennek a ragaszkodásnak a gyöke­ rei rendkívül sokrétűek lehetnek. Az „agyérgörcs" népszerű kife­ jezés. tétovázások következtében elmulaszt megtenni.

szeretné megoldani gondjait. a szorongatottság érzése következtében az egyén úgy véli. Tudnunk kell. mert „valamilyen'' okból bebizonyította: másként nem élhet.Az ér görcse e miatt jön létre: kettősség alakul ki.a közhittel ellentétben . amikor tudatoso­ dik. s így nem húzódhatnak össze aktív módon. súlyos áramlási za­ varokhoz fog vezetni. Egyrészt elfogadja ezt a tényt. a világ nagyon szűk határok közé be. fél. Itt is ezt kell tenni! AGYÉR-SZŰKÜLET Fizikai jellemzők: Az agyi keringés intelligens szépségét fentebb (agyvérzés) már leírtuk. helyes cselekvéssel! Akkor. A bezártság. ennek fokozottan nagy (és rossz) jelentősége van. de ugyanakkor az ellenkező érzés is jelentkezik. A verőerek falában zajló kóros folyamatok beszűkítik azok belvilágát. Egy olyan nagy energiaigényű területen. szorongásból születnek (lásd ott). Tönkremenetelének legelterjedtebb formája az érelmeszesedés. Lelki jellemzők: Lényegében megegyeznek az egyéb területen bekövetkező szűküle­ tekkel (lásd ott)! A szűkületek minden esetben valamilyen félelemből. mintegy parancsra.az agyállományon belül futó ereknek nincsen beidegződésük. A szűkület mögötti területen ugyanis oxigénhiány. Élete behatárolttá vált. mint az agy. már könnyű másik utat választani. A rugal­ masságba fektethető erejét a távolságtartásba. S bár az érpályák bántalmát gyakran jelzi görcsös fejfájás ez nem „érgörcs"'. mi lesz azután. Gyógyulás: A görcsök természetéhez szorosan hozzá tartozik a másik oldal is: nagyon is tisztában van a helyes úttal. amikor tisztázódik a görcs valódi kiváltó oka. hanem a megromlott vérellátás követ­ kezménye. az élettér beszűkítésébe 66 . anyagcse­ rezavar alakul ki. másrészt viszont harcol ellene. Az életkor előrehaladtával az érrendszer a „civilizált" embernél különös előszeretettel károsodik. hogy . mi okozza a problémát. s bárhol történjen is ez az elfajulás.

a se­ besen romló tudatállapot tompulatba. Kezelésében lényeges a koponyaűri nyomás csökkentése és a görcsro­ hamok kikapcsolása. gondolatot vagy élethelyzetet nem tud helyesen értel­ mezni és okulni belőle. pl. vérszegé­ nyek vagy panganak a fizikai síkon.és probléma-feldolgozó képességét. Agyi érszűkület bekövetkezésére akkor a legnagyobb az esély. Az ellentétekből ered a gyulladás. Ez a behatároltság be fogja árnyékolni a gondolkodás. Az új dolgok keresését felváltja az alkalmazkodás. amiből kialakult. a szabad gondolkodás örömét. Lelki háttere: A gyulladások az emberi szervezetben abban az esetben alakulnak ki. Vagyis kezdi tudni: ez a védekezési. Lázad a kialakult élethelyzet. Azok a területek hidegek. melyeknek a tudatban is beszűkül­ tek. bénulások és görcsök lépnek fel. a másikon pedig beletörődik. kómába torkollik. amikor a tudatának egy része is beszűkül. leginkább vírusok vagy baktériumok az előidézői. fejez ki (lásd még gyulladás). Láz. összeütközés szük­ ségszerűsége ellen. A gyógyulás feltétele: elérni. visszahúzódási mód helyes. törvényszerű. a gondolkodás­ módban találjuk meg. lázongást fejt. hányások és igen rossz közérzet mellett a tarkó kötötté válik. mikor az valamilyen dologgal szemben ellenállást. Valamilyen célt. hogy beszűkítse gondolkodá­ sát. de méreganyagok. Tudatosan úgy viselkedik. Azt az örömet. A meghatározó okot. kreativitását.fekteti. AGYVELŐGYULLADÁS 67 . ami felszabadítja! Fizikai jellemzők: Fertőzések következménye ez a kórkép is. Kimenete mindig igen kétséges. alkohol szénmonoxid is kiválthatják. Viharos kezdet és gyors lefolyás jellemzi e betegséget is. „Harcát" azonban kettősség jellemzi: egyik oldalon lázad (törekszik legyőzni). megtapasztalni a gondolkodás.

hogy a négy ellátó ér bármelyikének elzáródá­ sa után a többi még mindig képes az agy minden területének kielégítő vérellátást biztosítani. Igen nagy és speciális anyagcsere-igényei vannak. A meg nem oldott feszültségek folyamatosan halmozódnak az agyban és tudatban. ha az érintett személy az alábbi lelki tulajdonságokkal rendelkezik: . Az agyvérzés kezelése összetett. A beteg (vagy egészséges) erek valamilyen ok folytán megrepednek. törekednie kell. ahol kialakult a vérzés.AGYVÉRZÉS Fizikai jellemzői: Agyunk idegszövet. s ennek megfelelően különleges érrendszer látja el. Gyógyítása: Legjobb ezt a betegséget is megelőzni. kettő hátul -.kettő elől. A nyakban négy hatalmas verőértörzs emelkedik fel . s az agy­ alap közepén ezek egy artériás gyűrűt alkotnak. Keringése és légzése percek alatt összeomolhat. intenzív ellátást igényel. Lelki jellemzők: Abban az esetben alakulhat ki. Az „ISTENI" ujjal arra a területre sugározz erőt és energiát. Az emberi agyon percenként több mint 3/4 liter vér áramlik át.legtöbbször hibás döntéseket hoz . 68 .belefárad a próbálkozásba. Természetesen a betegnek is részt kell vennie a gyógyulásban. és a védekező mechanizmusok könnyebben kijavít­ ják ezt a gyengeséget.rengeteget gondolkodik. Tisztítani és erősíteni kell az élet koronáját. Ez majd meg­ erősíti a sérült részt. orientált. és egyre nyomasztóbbá válva gyengítik az agyi erek ellenálló képességét. E bőséggel megáldott és biztonsággal megtervezett rendszer egyik katasztrofális történése az agyvérzés. zavart tudatállapotú beteggé válik. őrlődik problémáin . mozgékony ember a következő pillanatban már akár bénultan fekvő. hogy gondolkodásmódját helyes mederbe terelje. s a kitörő vér roncsolja az agyállományt. Az egyik perc­ ben még éber. A meggyengülés eredménye lesz azután a kialakuló beteg­ ség. Ennek olyan sajátos elágazódás-rendszere van. E heveny. hogy tökéletesen megoldja élethelyzeteit. ütésszerü erővel lesújtó agyi kórképet az igen gyors és látványos kezdet jellemzi.

A „téveszme" kiteljesedésekor elveszíti természe69 AIDS . vagyis az emberi immunhiányt előidéző vírus. Okozója a HIV.T idatosan figyeljen a dolgokban rejlő jó. A vírus az általa megfertőzött sejt genetikai állomá­ nya felett már régen átvette az irányítást. Éppen erről a bizonytalanságról szól a betegség. ha egy pozitív erőket sugárzó kispárnára fekteted. lehet rop­ pant határozott. pontosan ott kezd rombolni. költőien azt kell mondanunk: e parányi támadó ördögi intelligenciával rendelkezik. hogy lassan elhiszi. Fizikai jellemzői: A betűszó „szerzett immunhiányos tünetcsoportot" jelent. szájpenész jelenhet meg. Orrfolyás. Lelki oldal: (lásd még immun-. majd fogyás és éjjeli izzadások lépnek fel. úgy válik a beteg fogé­ konnyá olyan visszatérő betegségekre. hogy azon pihenjen (lásd még a könyv végén). lelentös segítséget nyújthat. A beteg súlyos személyiség­ változáson megy át: koncentráló képessége lecsökken. Gyengeség. hónalj és lágyék te­ rületén előtűnnek a duzzadt nyirokcsomók. fáradékonyság. de ez csak a látszat! Ezt a szerepet játssza. mialatt az immunrendszer alattomban gyengül. időszakos vagy állandósult láz kísértetében. nyirokrendszer és az érintett szervek) Albert kiválóan megfogalmazta a bizonytalanságot. Az újra és újra támadó fertőzések végül halálhoz vezetnek. gyakran még önmaga előtt is. lehet nagyon erős. Később a nyak. depresszió. he­ veny zavartság lép fel szakaszosan. köhögés. hogy egy pillatatra elszakadjunk a tu­ domány szigorú nyelvezetétől. a válasz kulcsa rejlik. S amint az immunrendszer tovább gyengül. majd ezekben szaporodik. valóságnak gondolja. Annyira belemerül. amire szüksége van. hasznos ismeretekre és igye­ kezzen leszűrni mindazt. Kivé­ telesen megengedve magunknak. ahol a későbbi védekezés. Sokéves lappangási idő következik ezután. A nyirokrendszerben megfertőzi a fehérvérsejteket. A beteg lehet nagyon biztos a dolgában. annyira átéli. amelyeket egy sértetlen immun­ rendszer könnyedén leküzdene. amikor az első bizonytalan tünetek fellépnek.

Meg kell keresni a különbséget! Ez a különbség pedig a felhasznált. mit is jelent ez! Bontsuk két részre ezt az összetett szót. melyekkel benn találkozott.megbomlott egyensúlya miatt a test maga is termelni fogja a különböző méreganyagokat. elalszik a figyelme. mint örömöt. Gyengül. hogy nem minden betegséget.illetve a lélek . oko­ san. melyek „hibáit". Újra kell tanulni a védekezés örömét és emellett egy. amit szeretne elkerülni.külső . Szerepet kell játszania. Úgy viselkedik. ALKOHOLIZMUS Tisztázzuk a kérdést. Mivel figyelmét más köti le. ezzel igyekszik kompenzálni a benne rejlő elégedetlenséget. de játssza a megelégedettet. és haragvó pillanataiban igyekszik (nem szándékosan) elpusztítani a körülötte lévő dolgokat. és nyitottá válik a különböző . Azokat. beenged. A betegség évekig bujkálhat. mit is engedjen be a tudat vezérelte immun­ rendszer. A szervezet elveszíti a meglévő védekező működését. Az imént mondtam. ezért a tudatának így kell kielégíteni szükségleteit. Ez az érzelmi eltolódás erősen gyengíti a lelki egyensúlyban rejtőző láthatatlan energiákat. elégedetlen ember. a tökéleteset. Gyógyulás: Itt eszünkbe kell jutni annak a fontos emberi tulajdonságnak. nincs megelé­ gedve! Nincs megelégedve. egyfajta tulajdonságokkal rendelkező emberek kö­ zül nem mindenki betegszik meg (lásd még fertőző betegségek). Gyakran mindent elfogad. 70 . mert egyrészt nem egyik pillanatról a másikra omlik össze világa. mint a ha­ ragvó. hogy kellően megerősödjön az immunrendszer. olyan értelmes célt kell találni. és könnyebben eljutunk teljes értelmének megismeréséhez. nem mindent fertőzést „kap" meg mindenki! Látszólag egyforma. nem tud beleszólni. melyeket fel lehet. másrészt sokáig titkolja valódi érzéseit. és éppen azt nem veszi észre. mert abban az elutasításban nem találta meg örömét (már amennyiben ezt szokta tenni). „gyengeségeit" is megmutatják. és fel kell használni a gyógyulás útján. Azokat az érzéseket.tes bizalmatlanságát. egyedülléttől. dühöng. ami akkora erőt képes ébreszteni. A szervezet . tudatosan használt erőben van. A „mindent elfogadni" elvben sokkal több bosszúságot fedez fel.betegséget okozó vírusokra. hiszen azokkal a tulajdonságokkal. hogy szerepet játszik. mert fél az elutasítástól. Elveszíti védekező képességét.

csak ezt hajtogatná: le tudok én szokni róla . Hasonló a szerepe az emberi életben is.ha akarok! A kezdet: Ez a függőség nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. milyen hatása van az élő szervezetre? Ezt az anyagot általában fertőtlenítésre. amikor a megértés. konfliktust . és nem fogadna el semmilyen segítséget. Amennyiben segíteni akarunk rajta. probiémát. És ezzel még nincs semmi baj. 71 . figyelni. Az alkoholhoz folyamodnak ahelyett. hanem egy igen hosszú folyamat eredménye. zsíroldásra illetve bizonyos szennyeződések eltávolítására alkalmazzák. hogy minden felmerülő. és ez a vélemény igen elítélő. de sajnos ezzel a hozzáállással nem lehet segíteni a betegen. akiknek volt már alkoholistákkal élménye. Ha nem lenne benne semmi rossz. meg kell értenünk.Izmus: Valamilyen irányzat. hogy neki ebben az állapotban van jó és rossz élménye! Ha nem lenne benne semmi jó. már rég abbahagyta volna. hagyom. hogy adott esetben az itallal enyhítettük fájdalmunkat vagy éppen fokoztuk örö­ münket. nem kérne. Nem elhanyagolható a következő kérdés sem: miért fordul az ember alkoholhoz? Erre a kérdésre a választ szinte már meg is adtam az alkoholizmus je­ lentésével. hiszen akkor nyúlnak az alkohol után. akár kívülről érkező . A dolgok egy elv szerint működnek. Alkohol: Én mindig.akár belső. elkezdem az adott fogalmat szemlélni. hogy valami más utat keresnének és találnának.az alkohollal kívánnak feloldani. nagyon határo­ zott vélemény alakult ki róluk. hogy minél több ismeret bejöhessen belső lényembe. a gond akkor kezdődik. mit is végez az alkohol. a feldolgozás. tehát valószínűleg a testünkre is ugyanaz érvényes. amivel az élet bizonyos helyzeteit igyekez­ ­­k megoldani. de menjünk tovább! Sokakban. mire használjuk a fizikai vi­ lágban. amikor valamit szeretnék teljesen feltérképezni. ha valamilyen „begyűrűzött" testi-lelki összeütközést nem képesek a saját erejükből megoldani. elv. Sokunkkal előfordult már. a feloldás helyett választjuk az italt. Tehát merengtem. Jelen esetben ez annyit tesz.

társát.gondjait. senki sem képes megérteni súlyos vívódásait (megjegyzem van benne valami igazság!). ez az édesség pedig az alkohol cukortartalma. mi több magára hagyottnak érzi magát. saját magának sem vallja be . Az alkoholfüggő egyre inkább magára marad. de ez leginkább panasz. ami még inkább rontja egyébként sem fényes hangulatát.. „Furcsa" dolog ez. ennek pedig egyenes következménye lesz: egyre kevésbé fogja . Egyre inkább megkeseredik élete. amit fel kell oldania valami édesség­ gel. ezáltal egyre csak „temeti" és egyre jobban elnyomja nehézségeit. úgy tűnhet. a problé­ máira senki sem figyel. melyekkel önmagának bebizonyítja: értelmetlen dolog beszélni.mintegy megerősítésként érlelődik benne a bizonyosság: őt nem értik. hogy képes kijönni. Ehhez az elképzeléshez azután megtalálja azon tetteket. amely leginkább nyomasztja. min­ dig a rosszat. csakhogy egyféleképpen. Elpa­ naszolja „gondjait". meg fogja találni azokat az indokokat. vagy inkább annak tudatát. majd szépen visszarántja. . képes megoldani gondjait. A fontosabb viszont ez: saját magára sem figyel.. mert „bonyolult" lelki folyamatok követ­ keztében a benn lévő feszültségek hatására . Szinte teljesen mindegy. Figyel önmagára. (Amennyiben így áll hozzá. de nem a valódi okokról — hiszen ahhoz nem érzi partnernek a vele lévőket —. Panasz. hogy egyedül vagy társsal él. melyek enyhülést hoznának a fájdalom perceiben. ami egy családban megtörténik vagy történni szokott: valamilyen vélt vagy valós oknál fogva igen erő­ sen lecsökken az empatikus képesség. melyek alátámasztják elveit. Nézzünk meg egy szokványos esetet. Nem fi­ gyelnek rá. Az elnyomáshoz igen nagy testi-lelki erőre van szüksége. magányosnak. és újra erősen markolja. Miután nem képes kinyilvánítani a benne munkálkodó erőket. a nyomasztó érzéseit nem képes kimutatni. kiadni.igazi . Magára marad. a megvetendőt keresi és találja.) Beszél. és ez által feloldani.figyelembe venni életének örömteli pillanatait. Beszél ő. sőt pontosan erről van szó: mintegy vizsgáztatja partne­ rét.tudja . hogy valóban figyel-e rá. hanem a felszínen lévőkről. Ez a hangulat el fogja nyomni a kive­ zető út iránti vágyat. illetve nem arra a problémájára figyelnek. ami hasonlatos a jojóhoz. Ehhez társul az elképzelés: őrá. egy idő után megtelik velük és megcsömörlik tőlük. akkor is elszige­ teltnek.A beteg lelki tulajdonságai közé tartozik. hogy a gondjait. Nem képes tudomást venni azon erőkről.

új ismeretet meríteni. problémás terü­ leteken teljesen megbomlik az erők egyensúlya. hogy melyik született előbb. hogy helyette oldják meg problémáit és alátá­ masszák különös elképzeléseit! A lemondás oly mértékben fokozódik. Nem akar már új dolgokat tanulni. amivel ki lehet jönni ebből a fáj­ dalmas csapdából! A kivezető utat csak akkor találhatja meg. nem olyan egyértelműek a határok. elve­ szítette hitét. nem akar már kijönni. ödémák fogják jellemezni. senki nem segíthet rajta! Pedig szó sincs arról. bosszant? Stb. hogy végleg megfosszuk magunkat a harmónia megteremté­ sétől! Oka van az ivásnak! (Számára) nagyon jó oka van! 73 . A kivezető út: Feltehetünk ilyen jellegű kérdéseket: Miért iszol? Miért nem hagyod abban? Mi idegesít. hogy az adott. de gondoljunk bele jobban. hogy segítséget ker! Azt kívánja. a (házas) társ meg nem értése. vagy a konfliktus bennmaradása! Nem is ez a lényeg! Mi most azt keressük és találjuk meg. Amennyiben bármelyik fél nem mutat megfelelő hajlandóságot. az igyekezet halálra van ítélve.! Ezekkel a kérdésekkel pont ellentétes hatást fogunk elérni. és kívülről kell bevinnie a fűtőanyagot (tüzesvíz). azt akarja. mert a beteg már nem hajlandó tudást. hacsak nem az a célunk. Ennek egyenes következménye. Elveszíti a reményt és a tűz kialvásával jelentkező víztöbblet bennragad. elmegy a kedve az egésztől. Tudom. Nem lehet . Kialszik a belső tűz. hogy pangó vizek. ha azt mindannyian igye­ keznek megkeresni. nagyon kellemetlen dolog együtt élni vele.ráfogni lehet egyértelműen eldönteni.Újra megfogja hiszen alátámasztja elképzelését: senki sem érti. Felszaporodik a víz.

csak egyetlen szemszögből vizsgálja. reagálnia kell! Élethelyze­ teit. elfogadni. mit. Már az is akadá­ lyokba ütközik. hogy miért alakul így és hogyan lehet kijönni belőle. Az allergiához minden esetben egy olyan meg nem értett . túlzásba vitt reakciót váltja ki. amiért érdemes küzdeni. hogy valami ellen lelkiismeretfurdalást igyekszünk ébreszteni. olyannyira. miközben pihenésre nem marad ideje.félreértel­ mezett . még az alkoholizmus ellen sem! Valamiért harcolunk. akkor meg minek küzdjön érte'.Kellő oka van az ivászatra (és ezt nagyon komolyan állítom). ALLERGIÁK Lelki jellemzők: Orvosi szempontokat figyelembe véve az allergia kialakulásának egyik fő oka a meggyengült immunrendszerben keresendő. nem lenne oka az ivásra! Van célja. hogy mindig ugyanazzal a problémával szükséges szembenéznie.lelki összeütközés vezet. Folya­ matosan rosszul válaszol a létrejött nehéz helyzetekre. ami a sajátja! Van­ nak ilyenek! Vannak céljai. A legyengülést pedig a fásultság. hogy egyáltalán válaszolnia. milyen élethelyzetet nem tud elviselni. hogy erején felül teljesítve igyekszik kivetni szervezetéből. mert hosszabb idő elteltével belefárad. fokozott. Ez így igaz is. hogy valamit tiltunk. mert jobbat nem talált! Azzal. de nekünk azzal is törődnünk kell. hogy azt hiszi.' Tehát itt (is) olyan célt. de ez nem lesz a sajátja és nem is fogja magáénak érezni! Ha nem érzi sajátjának. Tulaj­ donképpen ez az allergiás tünet. mert ha (lelke. nem érünk el (pozitív) sikert! Emlékezz: nem harcolunk semmi ellen. Adhatunk neki célt. a személyes boldogságáért harcolhatunk. azzal. akivel kapcsolatban kialakult a túlzott reakció. Ez egy olyan cél. örömteli dolgot kell találni. illetve azt a személyt. majd az ellenszegülés és végül a „felháborodás" követi. értelmezi. 74 . olyan mélyre temette. már nem is létezik. de már „lemondott" róla. életéből? A kérdésekre adott válaszok szerint fog kialakulni az allergia. A védekező rendszer meggyengülése a fáradtságban keresendő. A teljes megértéshez okvetlenül fontos ez a néhány alapkérdés: kit. ami aztán felbukkanásakor ezt a hely­ telen. tudata mélyén) nem lenne.

bár akkor megalapozottnak tűnő) elképzelését. 1. Ő másra vágyik. a valóságban is így van. Könnyen félreérthető ez a kije­ lentés! Itt nem arról van szó. hiszen az anya fél. a valóságban lényegé­ ben azonosak. Félelem alakul ki mindkét részről. hogy félreismeri. hogy édesanyja számára a róla való gondoskodás sok esetben nyűg. munkára. Ez azonban nem csupán a képzelet szüleménye. az anya kétségbe van esve.Tejérzékenység: Fizikai oldal: Nyers vagy főtt tejfehérjék által kiváltott allergia. illetve fél ismeretek alapján von le messzemenő következtetéseket. szereti anyját! A „buta" elképzelések egyenes következménye. nem szereti! A gyermek ezt az anyai tevékenységet úgy éli meg. stb. 75 . az allergiás tünet kiváltója. a hangsúly a máson van! Mást. hogy anyja nem szereti. ezek azon­ ban csak látszólag vannak egymással ellentétben. kötelességnek. de vér által közvetített formájukban súlyos bőrelváltozások és migrénes fejfájás is kialakulhat. Bármit is mondjon a „gyermek". melyek alátámasztják (téves. és eddig egy gyermek született: A gyerek tudatában és tudatalattijában megjelenik ez az érzés: az édesanya mellőzi őt a szeretetével. olyannak amilyen. fordítja. és általában a gyomor-bélrendszert érintik. ami tej érzékenységet eredményezhet. kötelező feladat. hogy gyermeke nem fogadja el. mert összes törődését. A szülők házasságban élnek. hogy az apát nem képes maga mellett tartani. gondoskodását valaki másra. az anya-gyermek kapcsolatban van a meg nem értés. Több ok is lehetséges. és másként szeretne kapni! Az anyáról kialakít egy nem túl ked­ vező képet: nem szereti. a gyermek kétségbe van esve. Tünetei különösen gyermekkorban súlyosak. Lelki jellemzők: Minden esetben. Táplálkozásélettani szempontból az anyatej bioló­ giai fölénye a tehéntejjel szemben egyértelműen bizonyított. Ez a mindkét oldalon jelent­ kező félelem fogja meggátolni a harmonikus kapcsolat kialakítását. hogy nem gondoskodik gyermekéről. Majd megkeresi azokat a cselekedeteket. az apára.

és allergiával válaszol. félelme szerint) a testvér kapja az eddigi szeretetet. forduljon szeretettel. akivel megoszthatja életét. egyedül (gyerek nélkül) könnyebben találhatna magának partnert. örüljön-e. mint az előzőekben felvázoltak. Testvér születik: lényegét tekintve azonos az iméntiekkel azzal a kitétellel. de jusson eszünkbe az is. hogy (hite. hiszen mást és másként szeretne kapni! Ez kez­ detben az anyatejre.: az anya nem tudja. Az anya egyedül neveli gyerekét: Természetes törekvés. Rendezze saját érzéseit. később minden tejalapú táplálékra kivetítődik. elfogadással gyermeke felé. Természetesen a betegség mindaddig kiújulhat. Ebben az esetben tejérzékenységgel fog a világra jönni. a gyermek hozzáállásán. Betegség. lelki­ állapotán múlik. míg véglegesen nem tudatosodik benne ez az érzés. Értessük meg vele a kialakult helyzetet. amikor már nem képes kilépni az általa felállított hiedelemvi­ lágból. megértéssel. vagy sem születendő gyermekének. hogy próbál keresni magának egy társat. Gyógyítás: Figyelmünket elsősorban a szülőre kell fordítanunk. nyitott gyermeklélek tapasztalja a közöttük lévő diszharmóni­ át. Más tekintetben ugyanaz vonatkozik rá.Erre a félelemre lesz reakció a tej érzékenység! A tejre. 4. Ezenkívül az anyában mélyen ott bujkál az érzés. vagyis amikor bekövesednek az álláspontok és „nem is akar" változást. kialakul-e betegség. Vele született érzékenység: Pl. Egy dolgot minden esetben tartsunk szem előtt: beszélhetünk a szülő felelősségéről. Az érzékeny. azonban ekkor a nagy igyekezetben elmulaszt tö­ rődni gyermekével. allergiás. 3. illetve ezzel hívja fel magára és a konfliktusra a figyelmet. 2. 76 . Az előbbi esetek a születés után kialakult tej érzékenységekre vonatkoz­ nak. A gyógyulás ezután magától megtörténik. amivel az anya táplálja.

majd helyüket feltölteni pozitív megerősítésekkel. tehát biztosítandó a kellő mennyiségű és „minőségű" alvást: AZ OR77 ÁLMATLANSÁG . csak az apával áll összefüggésben. hogy az ellenérzést kiváltó gondo­ latokat ki kell szedni. Fizikai oldal: Az alvás egy periodikusan bekövetkező. hogy az „olcsó" „megoldást" keresendő. mert szereti! Ha nem szeretné. valamilyen el nem fogadáson alapszik. Próbáljuk tudatosítani a mostani tulajdonságait. ami idegesíti. Az apával szemben van benne egy érzés. Az alvásidő lerövidülése vagy szaggatottsága depresszióban. De lerontják az alvást testi betegségek. mint az előzőeknél. szorongásos neurózisban és stressz hatására fordul elő leggyakrab­ ban. Gyógymód: Mindegyikre egyaránt vonatkozik. mint a férfiaknál. kávé) is. mely normális körülmények között a napszaki ingadozást követi. A nehéz elalvás és többszöri felébre­ dés panasza nőknél gyakoribb. Elérendő a felüdülést és elkerülendő az álmos fáradtságot. feszélyezi. ami kiváltja az allergiás tüneteket. Feszélyezi. manapság felírt összes gyógyszermennyiségnek közel 20%-át az altatószerek teszik ki. aktív biológiai folya­ mat. nem is bosszantaná az apa hozzáállása! Gyógymód: Megegyezik az imént vázoltakkal. Az alvás-ébrenléti rendszer biológiai ritmusa az állatvilág­ ban is fellelhető. E rendszer leggyakoribb zavara az álmatlanság. pollen. s ennek ékes bizonyítéka. házipor: A beteg tágabb környezetében keresendő az a dolog. Ez is mint az előzőek.Lisztérzékenység: Ugyanaz vonatkozik rá. hogy a beteg önállóan legyen képes irányítani érzelmeit. fájdalmak és izgató élvezeti szerek (tea.

aki e problémát másképpen közelíti meg? Lelki jellemzői: Kialakulásának több oka is lehetséges. Azt is mondhatnám: •amiben szerepel ez a szó: nem (vagy bármely szinonimája). hogy megértse. Ezek között szerepelnek a félelmek.dolog. nem tanulság. a tudat nem képes leállni. továbbra is „fel van húzva". álmainkban tovább éljük a napközben tapasztaltakat. hogy alvás közben illetve. Ez ennyit jelent: mindazon dolog.okolni kialakult konfliktusainkért! Ilyen esetekben 78 . mégpedig úgy. mert „csak" azért harcolt. Ennek a feszült állapotnak lesz következménye a következő: olyan képeket vetít. hogy elkez­ dünk .minden mást .VOS ALTATÓSZERT RENDEL. Egy darabig így megy ez. és nem tudjuk becsapni önmagunkat sem! Előbb-utóbb „rávezetnek" minket arra. A tudat igyekszik a lehető legoptimálisabb (legrövidebb) idő alatt megoldani a problémákat. nem tisztáztunk. Az alvászavarok és az álmatlanság kialakulása azért lehetséges. melyektől nagyon szeretne elhatárolódni. olyan képeket elevenít meg. hogy a megoldás érdekében nem cselekedett. pozitív tanulságot vonjon le belőle. Ez a nyomás az alapja a lelkiismeret-furdalásnak. tehát nem kerülnek felszínre e gondjaim. pl.létező . hogy távol maradjanak tőle a zavaró gondolatok. hiszen van egy egész sor megoldásra. Az alvászavarok megértésének egyik lehetséges akadálya. Az alvás egy nyugodt szakaszában kerülnek felszínre a problémák (a beteg ezeket nem oldja fel). feldolgozásra váró feladat és a megoldás érdekében semmit sem tett. (Azonban tett valami egészen mást!) Azért mondom. de hosszú távon nem tudjuk becsapni a természetet. mivel nyomasztóan hatnak rá. a napközben felgyülemlett feszültségek és az ezek következtében kialakuló „rossz helyen fekvés". mert az elme. A tanulság minden esetben valami pozitív . hogy másként közelítsünk életünkhöz és a benne lévő dolgokhoz. hogy nem szabad" fogalomköre nem számít tanulságnak. De mint vélekedik az. Többé-kevésbé köztudott dolog. A közhittel ellentétben a „mit. ezért ez lesz a reakció: nem alszom. nagy valószínűséggel rányomja bélyegét az éjszakánkra is.: hogyan lehet elérni valamit. amit napközben nem oldottunk meg.

mert valamilyen földsugárzás fölött van az ágyam. stb. rosszindulatú bőr­ daganatoknak.szokott felszínre kerülni: rossz helyen fekszem. hogy a betegnek elalvás előtt meg kell bocsátania mindenkinek . melyek az élet milyenségére mutatnak rá. Számtalan formá­ ban és eltérő színben jelenhetnek meg.még saját magának is -. ANYAJEGY Fizikai jellemzők: Bőrünk legismertebb jelensége. A környező bőr színétől barna vagy kék fes­ téktartalmuk miatt elütnek. a szeretettel pedig erősödik optimizmusa. Ebben a lelki állapot­ ban aztán a környezet minden feszélyező ereje távol marad. azonban negatív hatást csak akkor képesek kifejteni. nyugodt álmot. leggyakoribb fejlődési rendelle­ nessége. amikor arra alkalmassá válik a személy! A gyógyulás útja: Meggyógyítása igen egyszerű. Bíznia kell saját erejében. máskor csak évtizedek múltán tűnik elő. személyiségünk fejlődése során. Ez a gyengéd segítség jelentős szerepet kaphat szellemünk. ám nemritkán kiindulópontját képezhetik a valódi. és ez meghozza a békés. Lelki jelentése: Figyelmeztetések. Alakja családi jelleggel halmozódást mutat. Néha már születéskor jelen van. ritkán egész testfelületeket elbontva az állati bőr küllemét kölcsönözhetik. 79 . és tulajdonképpen a bőr jóindulatú daganatai. Jelentése mindig attól függ. Szerencsésebb dolog erre az apró jelre figyelni és hallgatni rá. hogy a test mely részén helyezkedik el. A nehézség csupán ebben rejlik. A megbocsátással növekszik benne a szeretet. avagy a szülőn és a gyermeken azonos helyen és azonos minőség­ ben jelenik meg: innen az anyajegy elnevezés. Ponto­ sabban a magunkkal hozott „tanulnivalóra" vonatkoznak. mielőtt nyugovóra tér. Ezek valóban ott vannak. Előemelkedő felszínükből gyakran vaskos szőrszálak állnak ki. E bőrelváltozások évtizedekig is nyugalomban maradhatnak.

és energiafolyamatot. majd az így nyert vegyületekben rejlő kémiai energiát hővé és mechanikai energiává fordítja át.a szív tájékon megjelenő anyajegy figyelmeztet. így egyidejűleg szállító folyamatok is zajlanak a szervezet egyes részei között. kiválasztása is folyamatosan megtörténik. amire vágyik. környezetének bizonyos forrásaiból meríti az anyagokat létfolyamatainak fenntartása érdekében. Sőt tovább megyek: a helyes viszonyulás megtalálása nélkül nem leli meg boldogságát sem. hogy életünkben elő­ térbe került a másokról való gondoskodás. a szervezetben .tüdőtájék: folyamatosan erőt kell gyűjteni. 80 ANYAGCSERE . Egyik következménye. építőmunkához fogja felhasználni az ember. és el kell azt fogadnia. . ám az ember már jórészt áttételesen. s ezt ponto­ san az előbbi. hogy a sejtek belsejében állandó hőmérséklet és nyomás uralkodik. A lebontó folyamatok által viszont vegyi energia keletkezik. elsősorban a táplálékhiány miatt. A felvett anyagokat ezernyi biokémiai folyamat során testünk a saját részére felhasználhatóvá alakítja. összetett molekulákat. Az érintettnek figyelni kell a felé áradó gondoskodásra. Ezt a hihetetlenül összetett. mellyel egyenértékű energiát juttat vissza az emberi test a külvilágba. Az anyajegyekből csak akkor keletkezik valamilyen betegség. hogy meg tudja tenni min­ dazt. E kémiai történésekben zavarok keletkezhetnek. A felépítő kémiai reakciók energiát használnak fel ahhoz. aminek megtanulásáért leszületett a föld­ re. Utóbbi nagy része hő. hogy létrehozzák a nagy.és annak minden egyes sejtjében végbemenő kémiai folyamatok összességét nevezzük anyagcserének.Pl. Fizikai jellemzők: Az élő szervezetek által felhasznált energia végső soron a Napból származik. az élet során soha le nem álló anyag. különösen csökkent fehérje.: . s még ugyanakkor bizonyos anyagok elszállítása. Az anyagcsere-folyamatokat enzimek és hormonok szabályozzák. s ilyen környezetben végez munkát az a kívülről fel­ vett szabadenergia. Mind e felsorolt anyagcsere-folyamatok kétfélék: felépítő és lebontó jellegűek. ha az illető nem végzi azt a feladatot.vagy vitaminfelvétel esetén.

a hasznosítás. hogy másként nem is történhetett volna. a kóros zsírraktározás. mint ami valóban lényeges. hanem a személyre szabottakról! Azokról az . Ez röviden annyit tesz. amikor igyekszünk megfejteni a jellemzőket. mint a számunkra fontos és ér­ tékes dolgokhoz! Gondoljunk csak bele mennyire szoktunk ragaszkodni az értékes dolgainkhoz. Az iménti okfejtések. és mennyire vagyunk képesek magunkhoz kötni. hogy amikor rossz. a cukorvízelés. ez nem az. pontosan úgy viszonyulunk hozzá. egészen másként vélekedünk dolgainkról. szelektálás és a megítélés jelentős mértékben függenek az aktuá­ lis lelki állapottól. A ragaszkodás megnyilvánulhat az ilyen „ártatlan" álarc mögött is: beteg vagyok és megindokolom miért! Történik velem valami kellemetlen. de már a rossz hatásfokú zsírfelszívó­ dás is. érthetőek és még nagyon „sokmindenek". s ezek le is rakódnak a szervezetben.A fehérje-anyagcsere zavarai enzimkárosodásokkal függenek össze (mivel az enzimek maguk is fehérjék) . Térjünk vissza az anyagcserezavarok lelki jellemzőihez! A legsajáto­ sabb tulajdonság az értékeltolódás. boldog helyre juthatna. Lelki jellemzők: Az anyagcsere vonatkozásában is igaz ez a megállapítás: „amint fenn. a vá­ lasztás. és mintegy igazolás­ képpen bebizonyítom. mint amikor feldobódottak vagyunk. Zsíranyagcsere-zavarokhoz vezet a fokozott zsírégetés. hiszen nem kereste azt az utat. úgy lenn is".kóros és káros fehérjék képződ(nek. Lelki oldalról megközelítve az anyagcsere kérdését szem előtt kell tartani egy roppant lényeges részletet! Ez a „részlet" pedig az ÉRTÉK! Az érték sokszor igen furcsa jellegzetességekkel bír! Első és sokadik ránézésre is azt mondjuk. A lelki-szellemi. de mindezekből még nem szokott következni a megol­ dás! Nem következik. Itt nem az általánosan elfogadott és értelme­ zett értékekről beszélek. indoklások igazak. az enzimkárosodás egyik jele ilyenkor pl. melyen elindulva egy másik. hasznosnak. ezért könnyű dolgunk van akkor. Mást tart értékesnek. tudati folyamatok: a megértés. A szénhidrát-anyagcsere egyik jellegzetes formája a cukorbetegség. mégis pontosan úgy viselkedünk vele. rossz élmény. lehangolt állapotban vagyunk. szorítani a kellemetlen dolgainkat. Lelki-szellemi szinten ugyanazok a folyamatok zajlanak.

mint kezelni.azonos időben jelentkező ellentétes érzés miatt elmosódnak a határvonalak és a beteg kiüríti az értékeket (ezeket minősíti értéktelennek. az elfogadáshoz szükséges „hitét" . tüdők. használhatatlannak). A gének kódolt védekező és ön­ gyógyító tevékenységét kell támogatnunk. (A zsír sze­ repe az életfolyamatok tükrében: ebből az anyagból és ebben az anyag­ ban van a raktározás fő helye). mint testileg. mint „hasznavehetetlent"! A zavar jellegzetességei . rosszul cselekszik. Ez azonban csak a felszín. hogy a szer­ vezet saját maga képes regenerálódni. Azt látni kell. a vesék. és ez vonat­ kozik mindkét oldalra! Tehát ugyan annyira fontos lelkileg megtisztulni. a mélyben tudja. amikor a beteg semmit sem kíván megőrizni. Amikor a szervezetnek sikerül megszabadulnia felesleges és káros anyagoktól. amikből. Régi tapasztalat: könnyebb és olcsóbb a betegségeket megelőzni. azzal a kitétellel. hogy bármennyire is igaz az állítás a betegségek 82 . hiába bizonygatjuk az értékességére vonat­ kozó nézeteinket . kihangsúlyozva. hiszen „szentül" meg van győződve. az jelentős hatással lesz a másikra is! Golden Yacca®: A szervezet bonyolult védekező-rendszeréből a máj méregtelenítő szerepét. lehetősége van. megfelelő mód­ szerekkel.elvesztette a megértéshez.ő mást „tapasztal". helyesen cselekszik. az önértékelést mindenkinek önmagának. mert egyéb esetben nem keletkezne belőle betegség. amikkel építi életét. Nem kívánja megőrizni. A gyógyulás útjának elengedhetetlen része a méregtelenítés. hogy az örömmel kapcsolatban vannak értékeltolódások! (lásd: cukorbetegség). Bármelyiket elhanyagoljuk. zavar. a bőr-izzadás. hogy beinduljon saját természetes védekező és öngyógyító mechanizmusa. testsúly) esetében az alábbiak szerint alakul az értékeltolódás: fokozott zsiradékürítés fog bekövetkezni. A gyógyulás útja: Az értéket. Amiket aztán le­ bont életében. segítenünk. személyiségét. vala­ mint a tápcsatorna szerepét említem meg. A cukor vonatkozásában ugyanaz jellemző. önmagában kell megtalálnia! Hiába mondjuk. az ellenkező előjelüeket viszont beépíti! A zsír-anyagcsere (lásd még: alkoholizmus.értékről. a természetes kiválasztást. kifelejtjük vagy elmulasztjuk javítani.

helyileg kenőcsök és kúpok alkalma­ zása is mindig szóba jön. Igen fontos a végbélnyílás környezetének tisz­ tán tartása. Gyorsan akar megszabadulni .megelőzésének fontosságáról. aminek létezését sem sejtjük? De legyünk elég erősek és a betegségek elkerülnek „maguktól"! A máj biokémiai szempontból a szervezetünkbe jutó összes anyag átalakítását végzi. ijesztő vérzést. (Nem feltétlenül tudatosodik ez a hiány.érthető módon -. hogy feldolgozta és megértette volna és hagyná. Egyik fő szerepe a méregtelenítés. mert életéből kimaradt az öröm és nyugalom megtapasztalása. és a bekerülteket pedig megköti. Lelki tulajdonság: Legfőbb sajátossága: a nyugodt „hagyás" helyett választott erőltetés. Másrészt hogyan tudnánk elkerülni azt. hogy erején felül akarja teljesíteni a fejébe vett célokat. akkor műtét jön szóba. Ha a zárógyűrűn kívül helyezkednek el. daganat vagy idült gyulladás. mind kiváltó okai lehetnek. melyekből türelmet meríthet. Ülő életmód. pangás a visszerekben. Fizikai jellemzői: A visszeresség (lásd ott) azon formája. hadd történjenek a dolgok a maguk természetességével. Már a bélben megakadályozza számos káros anyag felszaporodását. székrekedés. vagy gyulladtak. Székeléskor gyak­ ran megrepednek. Az aranyeres csomók akkor okoznak panaszt. de egyébként nem lenne szük83 ARANYÉR . akkor külső aranyeres csomók­ ról van szó. Ezt a funkcióját segíti (hatékonyan) a Golden Yacca. Ha mindezen eljárások hatástalanok. A bélmozgások normalizálásá­ val a bélnyálkahártya felszívó és kiválasztó szerepe is gördülékenyebbé válik. A gyűjtőeres fonatok előemelkedve bedomborodnak a végbél űrterébe. Ülő (gyógy)fürdők jótékonyak. ha már túl nagyok. amikor a vénatágulat a végbél körül helyezkedik el. ahelyett. égő fájdalmat okozva. a mai életkörülmények között ez nem is olyan egyszerű feladat. De nem csak a máj munkáját könnyíti meg. A dolgaitól való megszabadulás vágya olyan nagy benne. Idő előtt igyekszik megsza­ badulni belső konfliktusaitól.

Elveszíti türelmét. ebben az esetben nem minden következmény nélkül. iránytani.) Másként értelmezi. nem képes meg­ érteni vagy ami lényegesebb: másként értelmezi. de gyászát olyan hatalmasnak érzékeli. de ez az erőlködés megjelenik életének minden (lelki) területén. képes megemészteni. tudattalanul tisztában van azzal: mit kellene tenni! Kialakulása a túlzásba vitt akaratra. A feszültség minden esetben kettős tulajdonsággal rendelkezik. de a lényeg nem változik. (Pedig ez volt a célkitűzése. Képes lenyelni. Az ellentét azonban csak lát­ szólagos! Éppen az ülő. Vagyis azt a dolgot. hogy ülő helyzetben (semmit sem cselekedve) is kialakulhat. felnőjön a feladat megoldásához. akkor könnyebb és jobb lesz! Ezen lelki jellemzők összessége fogja kiváltani az aranyeret.teljesen érthető módon. amiért már annyit tett. hiszen lelke mélyén. megértéshez szükséges lazaságot. Igaz. a félelemre. nem mozduló. és látszólag ellentétben van azzal a megállapítással. feldolgozni. A betegség kialakulásnak menete: Létrejön egy meg nem értés. egy erős lelki megrázkódtatást. reményét. ami csökkenti a fel­ dolgozáshoz. vagyis két fajta érzés.ség az erőlködésre!) Itt elsősorban a székletürítésről beszélek. A reménytelenségből következik egy bizonyos lelki fájdalom. hovatovább hibának érzékeli. Az értetlenségből kialakul egy belső feszültség. Ebből ered a gyulladás is. hiszen csak később lesz belőle probléma). amitől minél előbb szabadulni kell. A személy idő előtt kíván megszabadulni a felmerült ellentétektől . két cél van benne: akarom is meg nem is! A feszült állapot következtében csökken annak lehetősége. hogy a túlzott erőlködéssel van összefüggésben. „varázsütésre" rossznak. mellyel nem tud mit kezdeni. Idegessé válik. érzi. de legaláb­ bis hozzájárul kialakulásához. Természetes emberi reakció: amit nem tudunk kezelni. PL: átélt egy csalódást. 84 . sőt elsősorban ott jelenik meg. valamint az ezekből egyenesen következő türelmetlenségre vezethető vissza. meg kell szabadulni nyomasztó dolgaitól. amikor az adott problémát (de inkább információt. hogy fel­ töltődjön és megerősödjön. ami azt „sugallja": minél előbb megszabadulni. Furcsa paradoxon. s csak ezután alakul ki a testben. ezáltal meg­ születik a félelem! Ennek sok oka lehet. attól igyekszünk minél előbb szabadulni. újat nem kezdő helyzetből fakad az erőietetés szándéka.

hogy megszülessen. de vegyük fi­ gyelembe: éppen ő teremtette meg azt. még születése előtt magára veszi azokat. s mint alapvető viselkedési mintát. minden erejét ebbe az erőlködésbe fekteti. Ez vonatkozik a férfiakra is! A férfiak is képesek erre: olyan hatalmas erőt fektetnek egy problémától való megszabadulásba. hátat kell neki fordítani! Ezt csak abban az esetben vagyunk képesek maradéktalanul végrehajtani. Ezt természetesen ráfoghatjuk a génekre és az öröklésre. átültetve a köznapi életbe. tulaj­ donságait. A szülők vélt vagy valós létbizonytalansága tovább fokozza a visszatartó erőt. hogy az felér szüléssel. amikor valami egészen más tölti ki figyel­ münket! 85 . felfedeztük a probléma. Fél a fájdalomtól. A születendő gyermek ismeri. Ez is szülés. a szenvedéstől. A könnyű szülésre való felkészülést már a fogantatás utáni időben el kell kezdeni. a betegség kiváltó okát. ami nagyon is érthető. csak egy kicsit másképp! A baba szemszögéből nézve: A terhesség ideje alatt olyan ingereket tapasztal.Igyekszem megvilágítani ezt a kérdés egy másik megközelítésben is. valamivel gyakorlatiasabb oldalról. Olyanná lesz. Feleslegessé válik az erőltetés. érzéseket sugárzunk a gyennek és önmagunk felé. Ekkor vágy ébred benne majd arra. Az anya szülésnél nem engedi. Így az anyának kell erőltetni. Az anya szemszögéből: Vizsgáljuk meg a félelmek kiinduló pontját. a szellem határozza meg az anyag működését. de jusson eszünkbe. határozzuk meg mitől tart ennyire. érzelmi és testi szinten egyaránt. a tudat. melyek bizonyos fokú félelmet ébresztenek benne a világgal szemben. hogy szeretetet és pozitív gondolatokat. érzi és tudja a szüleiben rejlő gon­ dolatokat. Erőszakosan igyekszik minél előbbre hozni az eseményt. amitől most retteg! A gyógyulás útja: Amikor megismertük. hogy a baba a saját életritmusában jöjjön a világra. mégpedig azzal. mint szülei. Kialszik a születési vágy.

Ez még önmagában kevésnek fog bizonyulni.csak úgy . Gyógyhatása: A varázsfát. amikor képesek leszünk azt átültetni nehezebb helyzeteinkre. ennek alkoholos kivonatából készül a varázsdió krém. Sok törzs dörzsölte főzetét vágásokra. ami segíti az egészséges bélmű­ ködést és könnyebbé teszi az ürítést. amivel kapcsolatban nyugodtak. elengedés. Korábban a varázsfavíz a cserje vérzéscsillapító hatású levelének és gallyának főzete volt. A varázsdió észak-amerikai gyógynövény. Akkor fog valóban hatá­ sos lenni ez a lazaság. idézd fel azt. megvalósulni? A tudatos cselekvés mindig „sokkal nehezebb". Vérzéscsillapító. izmokra és hátakra. emléket vagy bármi mást. ami által nyugalom tölti el szíved. lazák tudunk lenni. amit megnyugtatónak érzékelsz. hogy keresünk és találunk egy helyzetet. mert ekkor valamit tenni kell és a dolgaink nem . Varázsdió-krém®: Hatása és felhasználási területei: Csökkenti a visszér és az aranyér gyulladásos tüneteit. viszketéses panaszokat.szabadon . horzsolásokra. Enyhíti a végbéltáji égő. Egyszerűvé tehetjük saját dogunkat azzal. A varázsfát vérzés és gyulladáscsökkentő szerként 86 . eséllyel tudj visszatérni az egészséges állapotba. mint gyógyszert nagyra értékelték az indiánok (akik köz­ tudottan tudnak „valamit" a gyógyítás művészetéről). Igyekezni kell olyan táplálékot magunkhoz venni. Ezek a lelki ráhangolódások jelentősen hozzásegítenek ahhoz. hogy könnyebben és nagyobb valószínűséggel. Emlékezzünk arra a dologra. fájó csuklóra. Sokat javít a helyzeten az étkezési szokások megváltozása.elengedő lelki állapotban vagyunk.Jelen esetben azt a régen elfelejtett képességet kell újra „feléleszteni"' amikor . Hogyan fog ez működni. Elősegíti a nehezen gyógyuló sebek hámosodását.maguktól változnak. amivel kapcsolatban kialakult bennünk az a görcsös szabadulási vágy! Amikor hatalmába kerített az a szorító érzés.

Ezzel. következtében ellenreakció lép fel és ezt a beteg nem tudja kifejezésre juttatni. Levelét és kérgét kiütések és égések elleni gyógyszerek készítéséhez használták. 87 ARC . kicsapódás során hártyát hoznak létre. Gyulladásos gócok alakulnak ki abban az esetben. milyen kép alakult ki benne a világról és ho­ gyan érzi magát benne. milyen viselkedésformákat alakított ki. így csökkentik a hajszálerek és a sejtmembránok áteresztő képes­ ségét. kezelt területen beszűkítik a hajszálereket és így csökken a vérzések valószínűsége. amit a külvilág felé mutat. melyek fehérjékkel csapadékot képeznek. Vagyis: a benső énje ho­ gyan viszonyul dolgaihoz. Csökkentik az erekből való vérkiáramlást és csökken az ödéma esélye. gyulladt duzzanatok! Hatásmechanizmusa: Legnagyobb százalékban cseranyagot tartalmaz. Gyógyászati alkalmazása külsőleg: Aranyér és visszérbántalmak. de ezt vala­ milyen oknál fogva. A cseranyagok olyan növényi eredetű vegyületek. Pl. csak jellegzetességek­ ről. Így konkrét betegségekről itt nem tudok beszélni. amikor a lázadást választja a megértés helyett. Elősegíti a gyógyulást. Tehát meggyorsul a hám regenerálódása. A gátolja a baktériumok szaporodását. amikor valamilyen külső inger. ha megbomlik a két világ közötti egyensúly. tehát itt abban az esetben fog jelentkezni elváltozás. Összehúzó hatásuk miatt a véralvadás. Pattanások keletkezni. Mutatja azt a lelki beállítottságot.tartották nyílván. mennyisége). hogy az alvadék felszínén keletkező hártyával leváló beteg hámsejteket egészségesek pótolják. valamint a vérbőséget csökkentő hatásával magyarázható a fájdalomcsillapító hatása. Lelki jellemzői: Az arcból illetve a rajta keletkező elváltozások jellegéből lehet követ­ keztetni a személy világához való viszonyára.: egy közelálló személy megbántotta. nem meri kikérni magának. (az adott.

Króni­ kus gyulladásnál viszont gyakran nem szerepel fájdalom. Tünetei a tompa fejfájás.ARCÜREGGYULLADÁS Fizikai tünetei: Arcüregünk voltaképpen hatalmas. mely hajoláskor növekedhet. Leggyakoribb az arcüreggyulladás. Jóindulatú. Az orrváladék bő. amely a felső állcsont testében foglal helyet. vagy a homlokcsontról a koponyaűr felé hatolnak. tömör vagy szivacsos szerkezetű csontdaganatok gyakrabban a homloküregben képződnek. Láz viszont csak súlyos esetben lép fel. A felső szemhéj duzzanata kíséri. A homloküreg-gyulladást a homlok. Savós gyulladásnál az arcüregben polipok jelennek meg. ha fejét hirtelen hátraveti. A rosszindu88 . Ha azonban az orrváladék mennyisége megnő. vagy ha a többi melléküreg is érintett. savós váladék. A finom szellőző rések elzáródnak. már az aggyal határosan kis csontfülkék bonyolult rendszere helyezkedik el.és szemtáji fájdalom jellemzi. légterük szintén az orrüreggel közlekedik. Mivel a csontok mindig érintettek. A gyógyítás első teendője a váladéklefolyás biztosítása. mely fog eredetű is lehet. Rátörhetnek a szemüregre. mint egy tartályban. esetleg genny szaporodik fel. az agyhártyagyulladás fenye­ gető veszélyét idézve elő. és az idült folyamatokban is csaknem mindig van polipképződés. A beteg érzi. gennyes. A fájdalom lesugározhat a metsző. Rendszerint a többi orrmelléküregben is zajlik a gyulladásos folyamat egyidejűleg. Súlyosabb esetben át kell öblíteni az üregeket és antibiotikumot kell alkalmazni. Szintje van és löttyen. Egészséges körülmények között a melléküregek szellőzése rendben zajlik. Ezeken kívül a mélyben. hőemelkedés. Gyulladásakor tompa fájdalom és az arc­ ban érzett feszítő érzés keletkezik. mely lohasztó orrcseppekkel rendszerint sikerül. Szerepük a hangadásban van: rezonátorként viselkednek. Legerősebb a fájdalom heveny gyulladás esetén. láz kísé­ retében. vagy teljesen megszűnik. páros orrmelléküreg. fog eredetű gyulladásnál kifejezetten bűzös. e kórképek veszedelmes szövőd­ ményei a tovaterjedő csontfolyamatok. fokozott orrváladék-képződés.és szemfogakba. Súlyos esetben az orrváladék gennyes vagy véres lehet. Az orrlégzés csökken. orrdugulás. e kamrákban gyulladásos folyamatok indulnak el. Az orrüreg nyálkahártyával bélelt légtartalmú melléküregei közül legnagyobb a két homloküreg és a két arcüreg.

Vizsgáljuk meg egy kicsit részletesebben ezt a kérdést a könnyebb ért­ hetőség érdekében! Az arc az a testfelület. megbecsülést! 8') . elismerjék anyagilag és érzelmileg egyaránt! Elvárásai jelen vannak. tehát olyan helynek tekint­ hetjük. hogy a környezeti hatá­ sok ne érjék közvetlenül a „személyt" és védelmet. megbecsüljék. de figyelembe kell venni egy roppant fontos tényt: dőreség mástól várni. amit akarva vasgy akaratlanul a külvilág felé kell mutatni. A beteg lelkiállapota az alábbiakat tükrözi: úgy érzi. mit tehet saját magáért. ahol kialakulnak viszonyulásaink a külvilághoz. amit magunknak sem adunk meg! Itt tehát erről van szó: a beteg figyelme arra fordul. hogy nem érzi magában az erőt. és ez az elvárás nem egyezik a saját el­ képzeléseivel. hogy észre tudja venni a felé áramló figyelmet. Ez az üreg min­ den tekintetben védelmet nyújt! Védelmet nyújt. de ezeknek nem ad hangot. ugyanakkor nagyon szeretné elmondani! Ezek az elvárások egyáltalán nem megalapozatlanok.és sugárkezelést igényel­ nek. világa jelentős elvárásokkal viszonyul hozzá. Per­ sze. összpontosítani! A saját örömét. érzéseinek. mondani! Az üreg az. boldogságát kell megtalálni. pl. Nem ad hangot kívánságainak. hogy fi­ gyelmen kívül hagyja a vele szemben támasztott követelményeket. A gyulladás kialakulása: nem érzi magát annyira erősnek. ahol a dolgokat dédelgetjük. Lelki tünetei: A betegség kialakulásának oka: elkezd lázadni egy olyan alapbeállítottsága ellen.latú daganatok a laphámrákok. amit nem kapott meg és figyelmén kívül esik.: szeressék. hiszen egészen másra kell neki fi­ gyelni. amely szerint megnyilvánul a külvilág felé. amit leginkább kendőzetlenül mutatunk a kül­ világ felé. melyek műtéti. Ő is jelentős elvárásokkal van világához. vagyis az arc azt a lelki tulajdonságot jellemzi. biztonságot nyújt „tulajdonosának". hogy megfelelő helyen legyen képes felkészülni a válaszra! A betegség kialakulásához közvetve a külvilághoz fűződő viszony meg­ bomlása vezet (az imént vázolt szempontokat figyelembe véve).

Mindent megtesz a góc. semlegesítésére. de a fizikai gyógyulás mellett elindul a lelki gyógyulás is. békés állapotba. pró­ bálja eloltani a tüzet. hogy az elégedetlenség átadja a helyét az elégedettségnek.váltanak ki. ellenőrizhetetlen gyulladás természetesen rossz!) Itt olyan megoldást kell keresni. Ez a váladék viszont be fog sűrűsödni. amely a gyógyulási folyamatot. mert egyre kevésbé képes a nyugodt. Továb­ bá: a váladék besürűsödését elősegíti a növekvő gyulladás is. huzat. ahol megmarad (ellenőrizetten) a gyul­ ladás. de nagyon fontos részlet: ellenérzéseit nem nyilvánítja ki. de akkor vegyük figye­ lembe az alábbi tényt is: oka. illetve segítenek elő. melyeket felhasználhat a gyógyulás érdekében.foko­ zott . csendes megújulásra. Ezt a lelki gátlást igyek­ szik leképezni. evés stb. gyulladásával járó kórkép. valóban jó. A gyógyulá­ sát segíti. érzelmeinek. értékes tulajdonságokkal rendelkezik. haragját. az öngyógyítást segíti elő. átadja a helyét.váladékképződés. visszatükrözni a besűrűsödő.látszólag ártalmatlan okok . ami eljuttatja egy nyugodt. mozgás. milyen jó. melyet érintés. tehát értelme van a gyulladásnak! Oka. A gyógyulás útja: Harcolhatunk a gyulladásos folyamatok ellen. a tűzfészek kiiktatására. mire vágyik! ARCIDEGZSÁBA Fizikai tünetei: A háromosztatú ideg (ötödik agyideg) fájdalmával. Ennek lesz következménye az adott területen a . . 90 . jó érzésekkel van tele! Márpedig ezeknek a jó érzéseknek át tudja magát adni! A további teendő: végre mondja ki. Nehezebben kap levegőt az orron keresztül. mert nem enged szabad folyást érzéseinek. A betegnek el kell indulnia egy úton. megragadó váladék. (A túl­ zott. fájdalmát önma­ ga marcangolására fordítja! A szervezete ezt a gyulladásos folyamatot igyekszik kompenzálni.Az arcüreg gyulladásakor egy lázadásról beszélünk. dühét. Ezt a legkönnyebben így érheti el: kényelmesen leül és elmél­ kedik egy kicsit azon. hiszen olyan dologra figyel (teljes mértékben). ami tiszta.

Amikor aztán már képes eldönteni. A vívódásaiból kialakul egy (néha megfoghatatlan) kisebbrendűségi érzés. lüktető fájdalom támadásai miatt a beteg sápadt. hogy azok elitélő hangsúlyától pedig retteg! 91 . A késszerü. elhamarkodottak.A kezdet hirtelen: villámszerű. helyette inkább kibúvókat keres és talál arra. miköz­ ben figyelmen kívül hagyja értékeit. A kétségek elvezetik ahhoz az álla­ pothoz. halmo­ zódnak.csak általa rossznak tartott) tulajdonságait. s a villámszerű fájdalmak közé állandósuló. mi lenne a helyes. Ebből a döntésképtelenségből természetesen előbb-utóbb határozott belső konfliktus fog kialakulni és már ki is alakult! Egyenes következ­ ménye: kétségbe vonja értékeit és felnagyítja rossz (jellemzően . lándzsadöfés-jellegü fájdalom. hogyan cselekedjen. megfoghatatlannak és érthe­ tetlennek él meg. Ismeretében. csökkentendő annak valószínűségét. Ez még önmagában nem jelent betegséget kiváltó problémát! Azért születik ebből jelentős konfliktus. mert közben tisztában van a kivezető úttal. mely ro­ hamokban jelentkezik. ezért mások véleményét keresi (kell keresnie). a megoldás lehetőségével. „Saját szavaira". verejtékezik. Az összeütközés ebből terme­ lődik ki: tudja. belső megérzéseire többé már nem tud hallgatni. Nem cselek­ szik. az előre megalkotott ítéletekből kiala­ kul a félelem! Fél. Képtelen eldönteni. melyek általában kudarcokat tartalmaznak. megáll és nem cselekszi meg. sok esetben titkolt félelem. hogy képes megcselekedni és mégsem teszi! Eb­ ből az „össze-vissza" érzelemből. azzal együtt. A betegség előrehaladásával a fájdalmas periódusok sűrűsödnek. Tudja. félreértettek. teljesen kicsúszik kezéből. hogy a beszéd újabb ro­ hamot váltson ki. hiszen ismeretei a világáról és önmagáról igen felszí­ nesek. Lelki tulajdonság: Az arcidegzsába lelki oka: a beérkező változatos ingerek hatására nem tudja eldönteni. tompa vagy égő fájdalomélmé­ nyek iktatódnak be. miért is nem szabad megtenni. mert kialakult benne egy igen erős. a panasz-és tünetmentes időszakok rövidülnek és ritkulnak. „tudásában" olyan alapokra szorítkozik. melyet többé nem képes irányítani. hogy a külvilág felé melyik és milyen „arcát" mutassa. az érintett arcfelét tenyerével fedi és próbálja rögzíteni. mit mutasson. melyben mindent bizonytalannak.

hogyan értékelik tetteit. felfogni! Nem képes magáévá tenni a mi elképzeléseinket. amikor lelke legmélyén kezd tudatosodni: nem képes megfelelni mindenkinek. mert ez a kettősség megmarad.. mint eddig gondoltad? Gondolkoztassuk el. hogy amit tesz. ami benne van. személyiségének megnyilvánulásait. ahogy saját elképzelései szerint mutassa arcát. csupán saját magával vív elkeseredett (hiábavaló) harcot. Önmagában szembe kell néznie mindazzal a jóval. Másrészt van egy másfajta visszaigazolás! Ebben a két el­ lentétes érzésben könnyen elveszíti a belső harmóniáját. Ezt úgy kell elérni. információk függvényé­ ben! (Emlékezzünk: helytelenül értékeli az ingereket!) A kettősség eredete ebben rejlik: tudja. Még nem jut el addig. és a saját magába vetett hitét. gondol. és nagyon nehe­ zen érheti el újra. A gyulladásos folyamat akkor indul meg. Gyógyítása: Erősíteni kell az önbizalmát. hiszen teljesen csordultig van azzal. melyeket az idegek vezérelnek a kapott ingerek. hogy mindig mások kívánságait lesse és azok szerint éljen. cselekedjen. megingathatatlan gondolatai vannak önmagá­ ról. Később. csak nem merített belőle.Fél mások kimondott vagy kimondatlan véleményétől. de már elégedetlen a mostani helyzetével. A kettőségek összeütközéséből keletkezik az arcizmok remegése. de eddig elment mellette. amit önmagáról megismert! Az első lépés: kétséget ébreszteni benne. Állandóan azt figyeli. nem is engedi azokat felszínre jönni. a rosszakat pedig igyekszik palástojni. elnyomni azokat.. 92 . hogy ön­ magával kapcsolatban ébredjen fel és ne mi (direkt módon) ébresszük! Kérdezzünk! Kérdezzük: . vajon elment-e élete szép pillanatai mellett? Melyeket megtapasztalt. Ezt termé­ szetesen nem úgy tudjuk elérni. Csak saját elvárásai­ nak. megpróbálja visszaszoríta­ ni. és mi ne tetézzük ezt még a saját véleményünkkel! Úgy sem fogja megérteni. Belső jó tulajdonságait a háttérbe szorítja. a gyógyulás során pedig ez a harc megszűnik és átadja helyét a békének. Ekkor még nem mutatja a külvilág felé. valahol helyes és jó. ahogyan egy „normális ember" neki kezd! Nagyon is konkrét. De egyszer kirobban! Fellázad az ellen. megélt.valóban olyan szerencsétlen-e életed.

Lelki tünetei: Ez a tünet illetve a betegség minden esetben valamilyen elnyomásra. és nem is jó nekik. fulladással. Mivel jelen esetben görcsről. az elnyomás érzetére utal. akik beosztotti viszonyban állnak. hogy nem tehetik azt. de ami a legjellemzőbb: ha egyik helyen fellép. iskolai vagy munkahelyi eredetű. és úgy értékelik jelenlegi helyzetüket. illetve ennek lelki megfelelőjét. beszűkülésről beszélünk. szűkült tudati állapot van a háttérben. egy lelki ragaszkodás. Mégpedig egy olyan dologhoz ragaszkodik a beteg. tevékenykedni és így a bennük rejlő kreativitás is 93 ASZTMA .Ez egy hosszú folyamat. amire az asztmatikus roham a válaszreakció. Gyógykezelése: Nagyhatású hörgtágító. jelentős beszűkülése. elviselhetetlen lesz számára a fekvő testhelyzet. ami megingatja világnézetét. A betegség rohamszerűen lép fel. a másik kettőn is értelemszerűen jelentkezni fog. a szellemi erőt. mellkasi nyomásérzést eredményez. Felnőtt korban elsősorban azokat jellemzi. A tüdővel szívjuk magunkba a levegőt. viszont egyedül remekül képesek dolgozni.és antiallergiás szerekkel. Fizikai tünetei: Valamilyen ingerre fokozott válasszal reagál a légcső és a hör­ gők rendszere. hangos sípolással. éli meg. súlyosan kimerül. de megéri visszanyerni az elvesztett önbecsü­ lést. A beteg elkékül. ismeretét. amit kellemetlennek. amely nehézlégzést. ami­ hez kedvük van. heves szívdobogás. terhesnek érez! Vagyis az elnyomás bizonyos megnyilvánulását tapasztalja. Megjegyzem: vezető (önálló) beosztásban nem nagyon állják/állnák meg helyüket. s ennek eredménye a légutak hirtelen kialakuló. halálfélelem kíséretében. köhögéssel jár. Az elnyomás lehet családi. köptetökkel és a szívműködés támogatásával történik. verejtékezés­ sel.

család. egyre zárkózottabb személyiség ké­ pessége a kapcsolatteremtésre. Kizárólag saját. hiszen lehetséges: csak a gyermek ér­ telmezi tévesen. s ezt közismerten jól jellemzi egyes művészek. Ez a „beosztotti" viszony vonatkozik az élet minden területére: házasság. követhetetlen. . de a gyermeki lélek sokkal érzékenyebb és észleli a „mélyben" megbúvó ellentéteket is.kezdetben kisebb. de legalábbis szórakozottnak mond­ ható.felszínre kerülhet.húzd ki a blokkot. A külvilágtól elzárkózik. melyek kiváltják a rohamokat. az önma­ gával való elégedetlenség elhatalmasodásával egyre inkább becsukódik. Viselkedése bizarr. szabadságot! A gyógyulás: .töltsd fel mindazzal az erővel. iskola.a tüdőből és az éteri aurából az előző könyvben ismertetett módszerrel . társak. feltalálók életének 94 . főnökök figyelmét. érdeklődési köre beszűkül. ám a kisebbrendűségi érzés.álljon ki az igaza mellett Gyerekeknél hagyjuk. környezet stb. az örömátélésre súlyosan csökken. majd nagyobb dolgokban is kezdjen el önállóan dönteni . de inkább másképpen figyeljenek rá.beszélgetéseitek során hívd fel figyelmét. Mindkét esetre ugyanaz a jellemző: rohamaival kívánja magára terelni a szülők. okolni. Továbbá nem kell feltétlenül a nézeteltéréseket keresni. hogy teljesüljön a szabad akarata (természetesen csak az. Ezek a konfliktusok lehetnek egészen aprók. hagyjanak neki szabad teret. . Gyermekkorban: a kialakuló asztmatikus megbetegedések mögött elsősorban a családi körben vannak azok a tényezők. AUTIZMUS Tünetei: Az egyre inkább befelé forduló. . hogy ők is képesek elérni kitűzött céljaikat. Eleinte még figye­ lemmel követi a világ eseményeit. melyek a szü­ lőknek fel sem tűnnek. zárt világa foglalkoztatja. Erősítsék bizonyosságukat. amire szüksége van. hogy minden döntés az ő kezében van. amelyiknek nincs visszafordíthatatlan következménye). hogy többet.

az esetleges diszharmóniát. van aki haraggal stb. többé nem figyel másra. A tapasztalt érzelmek erős hatással vannak a fejlődő szellemre. a szere­ tetet. elég labilis lesz. A beteg magára marad. már amennyire abból szüksége van. Mi­ vel egy féle ismeretet szerez a világról. A saját tudatában elzárkózik minden elől. csak kívülről. aki félelemmel. gyógyító erejére a szó hagyományos értelmé­ ben nem (nagyon) lehet számítani. érzékenyebb. van. Pótcselekvés ez a javából! A külvilág helyett saját világa felé fordul! Gyógyítása: Mivel a saját tudatára. és érdeklődési körének beszűkülését üldöztetéses téveszmék. A lelki fájdalmak hatására a gyermek tudata visszahúzódik. miközben melankólia-szerü állapotát indulatkitörések.egy-egy időszaka. könnyen meg­ bomlik a kényes egyensúly. Szinte csak a saját maga kialakított világra összpontosít. tehát a szülő és a gyó95 . A sérülések félelmet. könnyen kiborul! Minden esetben dühroha­ mot kap. Persze az imént említettek csak abban az esetben igazak. amikor megpróbálják kizökkenteni ebből a számára kényelmes állapotból. amikor a gyermek tudata sérü­ lékenyebb. esetleg narkománia vagy alkoho­ lizmus is fokozhatja. csak önmagára. főleg mivel az ilyen egyén nemegysze neurózisban. agresszív megnyilvánulások "színezhetik". Elzárkózásának az is eredménye lesz. ami­ ből szinte mindent és mindenkit kirekeszt. hogy távol tartja az esetleges pozitív behatásokat is. és sérüléseket okozhatnak neki. aki örömmel ve­ gyes feldobódottsággal. a félelem visszahúzódást vált ki a gyermekben. Gondolkodjunk csak el: minden ember másként reagál ugyanarra az ingerre. Érzékeli a szüleiben lezajlódó lelki folyamatokat. megvédve magát a külső befolyásoló erőkkel szemben. depresszióban is szenved. A fejlődő gyermeki lélek (bármennyire képtelenségnek tűnik is) az anyaméhben érzékeli a körülötte lévő világot. ami még az anyaméhben érte. lassan de biztosan elszigetelődik. Lelki jellemzők: Az autizmus mögött valamilyen születés előtti lelki sérülés megráz­ kódtatás áll. van. Kialakul egy sajátságos világkép. Az autista személyiség számára a kapcsolatteremtés hihetetlenül nagy nehézséget jelent.

gyító tud kezdetben segíteni. Lehet bármilyen a segítség, de egy dolgot szem előtt kell tartani: nagyon gyengéd legyen, valamilyen formában vegyen részt benne a gyermek! Ez a részvétel az érdeklődés! Érdeklődést kell ébreszteni! Ez most is jelen van, csupán nagyon a hát­ térbe szorult! Ott van, mert egyébként nem lennének dühkitörései! Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a szülők is tevékenyen részt vettek a betegség kialakulásában (ebben a kijelentésbe semmi esetre sem szabad többet beleérteni!). Tevékenyen részt kell vállalniuk! (azon kívül, hogy orvoshoz stb. fordulnak) jelentős szerepe van a „külső" segítség­ nek, mert velük szemben - a gyermekben - nem alakult ki ez az előíté­ let! Meg kell találni azt a „hangot", melyet nagyon szívesen fogad. Rendel­ kezik azzal a tulajdonsággal, mint a többi gyermek, tehát elfogad min­ den, számára kedves érzést.

Ez az érzés pedig a szeretet!
A szeretet meggyőzi! Mégpedig úgy, hogy semmit sem erőltet rá! Olyan ez, mint amikor egy vadat akarunk megszelídíteni: kitesszük elébe min­ denünket és hagyjuk; vegyen belőle, amikor szüksége van rá, amikor elég erősnek érzi magát! Tegyünk ki mindent elé és hagyjuk, hogy ön­ magától fedezze fel: a világ, melyet mutatunk számára, biztonságos. Az eljárás hasonlít az ágybavizelés gyógykezelésére (lásd még ott), a gyermek olyan állapotában kell rá hatni, amikor a legvékonyabb az a fal, ami elválasztja tudatát a külvilágtól: az elalvás utáni percek.

AUTOIMMUN BETEGSÉGEK

Tünetei: Az immunitás az emberi szervezet leghatékonyabb védekező mecha­ nizmusa. Az ember tehát védett (vagy nem fogékony) a kórokozókkal és azok méreganyagaival szemben, s ez az állapot részben velünk születik, rész­ ben megszerezzük az életünk során. E feladatot a nyirokrendszer illetve annak sejtjei látják el, s ez a védelmi rendszer ismeri fel az idegen szer96

vet is (szervátültetéskor), amikor is - mint idegen - anyagot ki akarja lökni azt a befogadó szervezetből. Az immunrendszer tehát felismer. De meg is különböztet, hiszen normális körülmények között a szervezet SAJÁT élettani alkatelemei ellen nem termel ellenanyagokat, azokat megtűri. Ám ha valamilyen okból eredően ez a felismerő, megkülönböztető rend­ szer megzavarodik, megszűnik ez a természetes tűrés és autóimmun be­ tegség alakul ki, vagyis önmagára támadó, önpusztító jelenségek in­ dulnak el. A védelmi rendszer ellenségnek kezdi vélni a saját szervezetet, s annak anyagait támadóként könyveli el. Válaszul az immunrendszer tehát tá­ madásba lendül a test saját szövetei, sejtjei ellen, - kíméletlenül. Az autóimmun kórképek hosszú sora ismeretes, lényegük azonban min­ degyik esetben megegyezik a fent vázoltakkal. Ezért illetjük e folyama­ tokat egy másik névvel is: autoagressziós betegségek. Lelki jellemzők: Jelen esetben is a fizikai jellemzők nagyon hasonlatosak a lelkiekhez (sőt ugyanolyanok), hiszen emlékszünk rá, a tudat irányítja a testet! Csak azok alapján tudja végezni ezt a munkát, amit ismeretei szerint legjobb­ nak, leg optimálisabbnak vél! Sokszor vélhetjük, hogy azok alapján dönt, ami hiányzik belőle - emlékezz, hányszor igyekeztél azokra a tulajdon­ ságaidra alapozni, melyek hiányoztak, pl.: pénz, lehetőség, képesség stb. -, de ez másként van! Hiányosságai következtében „döntéseiből" lényeges részek maradnak ki, sikkadnak el, ezért jelentősen megnő a kockázat. Megnövekszik a hiba lehetősége. Keressük meg azokat a jellemzőket, melyekkel szemben (nem másokkal szemben) védekezik a szervezet és az azt irányító tudat. Nézzük meg, miben is áll a pótcselekvés! A pótcselekvés jelen esetben a következő: a „valódi ellenség" helyett saját magában keresi - találja - a rejtély, a probléma forrását. Már az is érdekes lelki jellegzetesség, hogy miért kell állandóan ellenséget keres­ nie! Ellenséget kell keresnie és találnia, mert semmi mást nem talál! Tehát nem leli föl önmagában az értéket! A betegség kulcsa: téveszmék! (Az itt szereplő fogalom nem tévesz­ tendő össze a klasszikus értelemben vett lelki betegségekkel!) Tudja ő,
97

hogy az eléképzelései félresikerültek, vagyis nem kellene harcolni az emberek és az elvek ellen, de úgy érzi, nem tehet mást! Ám a harc nem ilyen egyértelműen dönti el a kérdést, más ellen nem, tehát önmaga ellen kell bevetni fegyvereit. Olyan ez, mint a krimikben lévő fegyver: ha szerepet kapott, akkor el is kell sülnie! A beteg téves következtetéseket von le saját értékeit, értéktelenségeit illetően! Ebbe könnyen belejátszik, hogy figyelmen kívül hagyja a kül­ világ - pozitív - reagálásait, visszajelzéseit. Az egyoldalú „hallás" kö­ vetkeztében elkerülhetetlenül félreérti és elhárítja. Elhárító mechanizmu­ sait az egyedüllétig tökéletesíti! Az egyoldalú ismeret egyenes út a lelki­ testi egyensúly megomlásához, a tudat káros, kóros elváltozásához. Térjünk vissza egy kicsit a nagyon távoli múltba és bocsátkozzunk „feltételezésekbe"! Gondoljuk el: a Mindenható tökéletesre teremtette a világot és a benne lévő dolgokat. Ez nem feltételezés, ez így van! Ebből egyenesen következik: összes tulajdonságunk és az egész teremtett világ tökéletes. Minden a helyén van! Elismerem, elég ritkán vagyunk képesek objektíven értelmezni, és helyesen élni vele. így kijelenthető: jellemző tulajdonságaink is kerek egészek! Hogy ezt érezzük is, másként kell hozzáállni! Változtatni értelmetlen, hiszen a tökéletes dolog csak egyetlen irányba képes változni! Felmerül a kérdés: akkor hagyjuk, tűrjük rossz sorsunkat? Tudod, a tűrés azt jelenti, hogy csapdában van az ember, de legalábbis azt érzi! Természetesen ez a lényeg, hiszen érzéseink alapján cselek­ szünk. Az autoimmun betegségben is, mint más kórokban a miértek mellett meg kell keresni a hogyanokat is. Lényegesen könnyebb felismerni a gyógyulás lehetőségeit, amikor keressük megoldásokat is. Miért alakul ki? Egy első ránézésre teljesen „agyament" válasz: miért ne? Miért ne alakulna ki, amikor semmit sem teszünk annak érdekében, hogy másként történjenek dolgaink. Miért ne alakulna ki, amikor csak azért harcolunk, küzdünk, hogy valami ne történjen meg, csupán arra törekszünk, hogy valamit elkerüljünk! Azt, hogy valamit el is érjünk, már teljesen elfelejtjük! Miért történne másként, amikor a beteg nem, vagy rosszul megközelítve akar megérteni dolgokat, ha most egyáltalán beszélhetünk megértésről. Itt leginkább beletörődésről, behódolásról lehet és van szó! És ezt előbbutóbb elkerülhetetlenül felváltja a kitörés, a lázadás szelleme. Olyan ez, 98

mint a csapdába esett állat: kínjában önmaga ellen támad, pedig a probléma gyökere a csapda tulajdonságában rejlik. Hasonlóan cselekszik az autóimmun betegségekkel küszködő ember is! A bennünket ért ingerekre csak akkor tudunk megfelelően válaszolni, ha ismeriük annak minden - de legalábbis jelentős - részét. Pl.: az utcán látunk jönni egy embert, s ebből azt a következtetést vonjuk le: le fog ütni, meg fog támadni. Pedig erre semmilyen jel sem utal. A gyógyulás útja: A gyógyulás kulcsa ebben rejlik: felismerés! Felismerni hogy a harcokban, a háborúkban csak vesztesek vannak! Csak azok nyerhetnek, akik kimaradnak belőle. Így kell ezt a problémát is megközelíteni! Azért harcolunk, mert jobb megoldást a cél elérésének érdekében nem találtunk. Amikor ezt kijelentjük, az azt is jelenti, hogy van! Önmagunkban meg kell találni a nyugalmat, erőt adó tulajdonságokat! Amikor az öröm eltölt bennünket, boldogok vagyunk, eszünkbe sem jut a harc! Tehát a betegnek tudatossá kell tenni cselekedeteit és természetesen a gondolatait ahhoz, hogy el tudja dönteni, maga számára mi helyes és mi helytelen.

Fizikai jellemzők: A pajzsmirigy fokozott hormonelválasztásából eredő betegség. A megnövekedett hormonszint miatt fokozódnak a testben az égési folya­ matok, megemelkedik az alapanyagcsere, s természetesen mindezek miatt a testhőmérséklet. További tünetei az ingerlékenység, idegesség, kézremegés, fogyás, gyors szívverés, a nyirkos, verejtékes bőr. A szem­ golyó jellegzetesen előredülled. Bár a betegnek felfokozódik az étvágya, s többet is eszik, mégis fogy­ ni kezd. A pajzsmirigyben göbök keletkeznek, a szerv látható módon megduzzad. Gyógyítása jódkészítményekkel kísérelhető meg, de súlyosabb esetek­ ben a pajzsmirigy részleges vagy teljes kiirtása válhat szükségessé.
99

BASEDOW-kór

Lelki jellemzők: Mint már a könyv elején is beszéltem róla, a hormonok igen szoros összefüggést mutatnak a belső tűzzel. Oka van annak, hogy ezek a hormonok fokozottabban termelődnek a szervezetben. Ez az ok a tudatban található meg. Gondolkodjunk: a szer­ vezet számára a tűz az átalakítást is jelenti, azon anyagokét is, melyek károsak. (Az anyagcsere-folyamatokat részletesebben az adott fejezetben tárgyaljuk). Amit a szem meglát, amit a kéz megfog, szájhoz emel, amit a fog megrág, azt a garatnak kell lenyelnie, de a gége előtt elhelyezkedő pajzs­ mirigynek kell megvizsgálnia, jó, vagy elkerülendő az elfogyasztott táp­ lálék. Kidülled a szem! Vajon miért, milyen lelki jellemzők miatt történik ez a furcsa jelenség? Igen egyszerű a válaszom. Amikor meglátunk egy olyan dolgot, ami erős érzéseket vált ki, akár jó, akár negatív értelemben, elkerekedik szemünk. Ugyanez történik a betegnél is! Már eddig jelentős mennyiségű (feldol­ gozatlan) információ halmozódott fel, így bármilyen új dolog kerül sze­ me elé, elkerekedik a szem. Kikerekedik, hiszen ott van az újabb feladat, s közben még az előzővel sem tudott mit kezdeni. Ez a jelenség aztán állandósul, és folyamatosan azt nézi, keresi (félelemmel telve várja), mikor érkezik a következő „sorscsapás". A feszült, ideges állapotok kialakulásának oka abban van, hogy a be­ teg a felszaporodott indulattal nem tud mit kezdeni, így önmaga ellen fordul. Nem tud mit kezdeni kifejezésre váró indulataival, mert ehhez bátorság kellene, de ezeket az erőket az elfojtásra fordítja. Ez annyit tesz: amikor valami olyan inger éri, amit szeretne kiadni, kimutatni, inkább nyel egy nagyot és beletörődik helyzetébe. Vagyis nagyon szeretné ki­ mondani nyomasztó érzéseit, de attól fél, még jobban eltávolítja magától a szeretett személyeket. A feszültséget tovább fokozza: a belső (felhasz­ nálatlan) problémái következtében nem tud többé figyelni környezetére, amit ők úgy értelmeznek, hogy már nem figyel rájuk. A környezet, tehát mindent megtesz a figyelemfelkeltés érdekében. Ez természetesen még inkább fokozza az imént említett tüneteket. Remegni fog a keze, hiszen egyre kevésbé lesz benne bizonyosság, nyúljon érte avagy vesse el, legyen az bármi is. Következetlen lépések fogják jellemezni cselekedeteit. 100

Megemelkedik a testhőmérséklete, mert folyamatosan lázad, lázong a kialakult élethelyzet ellen, amit még az is tetéz, hogy tisztában van sajátságos helyzetével. Azonban ne menjünk el a láz, a hőmérséklet emelkedésében rejlő pozitív értékek mellett. A szervezet kompenzálni akarja, vissza kívánja nyerni az elvesztett harmóniát, megemeli a test hőmérsékletét, így óhajtja elérni a „méreganyagok" mielőbbi átalakítását. Jódkészítményeket említ az Albert, és ez nem véletlen. Az előzmé­ nyek ismeretében könnyen felfedezhetjük a jód fertőtlenítő szerepe és az indulatok, a kifejezésre nem juttatott indulatok közötti összefüggéseket. Jelentős szerep hárul a jódra, hiszen valamilyen módon el kell kezdeni a bennrekedt indulatok kitisztítását. Ennek a módszernek is megvannak a hiányosságai, hiszen a táplálékkal eddig is bevitte a jódot, a fertőtlenítő szereket, ismereteket, de nem tudott vele mit kezdeni.

Fizikai jellemzői: A bél cső alakú üregrendszer, melynek belvilága a test egészén térbelileg belül van ugyan, mégis szervezetünk számára ez külterület; egy külvilággal közlekedő tér, csatornarendszer, amelyben passzív és aktív módon kívülről érkezett anyagok áramlanak, haladnak tova. Ezt testünk valódi szöveti terétől egy jellegzetes sorompó választja el, egy sikamlós nedvvel bevont hámréteg, a nyálkahártya. Míg a nyálka a be­ lekben szállított anyag mozgását segíti elő, addig a hámréteg határt ké­ pez, amely nem ereszt át „senkit és semmit", tökéletes választófalat ké­ pez a kül- és a belvilág között. Ha ez a határ egészséges, rajta csak speciális anyagok juthatnak át egyik vagy másik irányban (ha tehát van „útlevelük" és azt a hámsejtek „kezelik" is). E jelenséget, ha befelé zajlik, felszívódásnak, ha kifelé, elválasztásnak nevezzük. Kevésbé költőien fogalmazva: a hámréteg egyik oldaláról a másikra történő bármilyen anyagtranszport csupán és csakis a sejten keresztül történhet. A hámsejtek közötti réseket ugyanis egy szoros összeköttetés, egy úgynevezett zárólánc-rendszer tökéletesen lezárja. A bélben az aktív felszívó működést a hámfelszín kesztyüujjszerű kitüremkedései végzik. Ezek a mikrobolyhok, melyek a felszívódási 101

BÉLPROBLÉMÁK

felszínt rendkívüli mértékben megnövelik. 1mm2 bélhámfelszínen száz­ millió mikroboholy üldögél. A vékonybél falának mirigyei és a hasnyálmirigy (lásd ott) termelik azon enzimek sokaságát, amelyek a táplálékot lebontják. Az emésztés során így nagyszámú, olyan egyszerűbb vegyület keletkezik, amelyet már a bélhám képes felszívni. E folyamatok csupán a vékonybél felső szakaszán játszódnak le. A távolabbi terület a vastagbél világa. Itt szá­ mos baktérium békés és hasznos együttlétben él testünkkel. Az immár emészthetetlen béltartalom egy részét még lebontják, s ezenközben Bvitaminokat termelnek számunkra. Lelki jellemzők: A belügyek! A feszívódás, feldolgozás és a dolgok (tapasztalatok) beépítése a szerve­ zetbe valamint a felesleg kiürítése. Jórészt mindenkinek a saját belügy­ ének számít: hogyan, miként és mit épít be életébe, fontos, lényeges részleteket. Csak nagy vonalakban térek ki a bélszakaszok jelentésére, mert a könyv mérete nem teszi lehetővé a bővebb ismertetést, de remélem, kezdetnek elegendőnek bizonyul. Vékonybél: szükségünk van egy életfelfogásra, mellyel megközelítjük a tapasztalatokat, táplálékokat. A táplálékot, melyekből a szükséges élet­ erőt, tapasztalatot merítjük. Ezek az elvek fogják meghatározni a táplá­ lékhoz való viszonyunkat. Amikor a vékonybélben keletkeznek működé­ si zavarok, akkor zavar keletkezett a felfogásunkban. Vastagbél: a „finom" munka. Azaz itt kerülnek lebontásra azok az apró­ ságok, részletek, melyek színessé, teljessé teszik életünket. Pangás alakul ki (lásd még székszorulás), amikor nem szívesen foglalkozunk a részle­ tekkel. Vakbél: a vakvágányok. Előfordul, hogy olyan dolgot is szeretnénk megemésztésre félretenni, aminek hiábavalóságáról meggyőződtünk. Vagyis tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy nem kellene „bespájzol­ ni", de azért félretesszük későbbre. Amikor ráébredünk hiábavalóságára, amikor lázadni kezdünk ellene: gyulladás keletkezik, (lásd még vakbél­ gyulladás) Végbél: a vég. (lásd még: aranyér). Valahol mégis csak tárolni kell azo­ kat a dolgokat, melyeket ürítésre szántak. Nem lehet csak úgy kihajigálni a szemetet! 102

I

így a bab. lenyelt élelmiszer elégetéséhez. hanem mindkettőben megtalálható a másik is. ami mulandó. Tehát az égéstáplálás mellett a levegővel gyűjtünk „lelki erőt" a feladat elvégzéséhez. megemészté­ séhez (a könyv elején már szó esett róla) szükség van levegőre. lencse. miért keletkezik gáz! 1) Az elfogyasztott. arányuk megváltozik. Ezen azt értem. a bomlási folyamatokkal együtt jár. míg ezek egyensúlyban vannak. 103 . oxigén. ami az emésztéssel. A belek gyulladásos folyamatait is túlzott gázképződés és gyakori szél­ ürítés kíséri. Lelki jellemzők: Természetes jelenség. Nézzük meg részleteiben. a hő. 20% -ban a véráramból származik. mely táplálja. A bélgáz fő összetevői: széndioxid. nem okoz gondot a bélgáz. hasonlóképpen a máj-és epehólyag-betegségeket valamint az ideges állapotokat. Elégtelen emésztés. A hőt a természetes hőháztartás biztosítja. Bizonyos puf­ fasztó ételek hasonló állapotot idéznek elő. ammónia. Emlékezzünk az általános iskolai tanulmányokra: az éghető anyag. metán. kénhidrogén és merkaptán. a bomlási. borsó. minden esetben egy mély lélegzetvétellel kezdünk hozzá. s ezt a has felfúvódása és teltségérzés kíséri. Amikor valami új dologhoz fogunk. nitrogén. Egészen addig. A fennmaradó rész a béltarta­ lom bakteriális erjedése során keletkezik. a levegő elengedhetetlenül szükséges. és a levegő. Mindannyian tudjuk: amikor valamilyen lelki jelenséget feldolgozunk. egy ingert értékelünk. elősegíti a meg­ felelő égést. erjedési és rothadási folyamatok fokozó­ dása esetén a termelődő gázok mennyisége megnövekszik. hogyan. hagyma.BÉLGÁZ Fizikai leírás: Lényegét tekintve gázelegy: több mint 60% -a lenyelt levegőből ered. fogunk benne olyan részt találni. hogy a dolgaink nem tisztán jók. ká­ poszta. Az éghető anyag jelen esetben az élelmiszer. és kb. vagy rosszak.

bennünk kell hogy legyen.felsorolást az olvasó folytathatja -. a belek vagy a gégeiz­ mok . de nézzük meg azt az oldalt is. BÉNULÁSOK Fizikai jellemzők: Ha egy szerv. amit a tüdővel lélegeztünk be. 104 . Arról van szó. Részében és egészében az ember hiányt kezd szenvedni. elősegíti az emésztés. mely katalizátorként működik. De a másik szerepe sem elhanya­ golható! Testünknek van egy igen érdekes tulajdonsága: bizo­ nyos mértékben a környező szervek képesek átvenni a másik szerepét. Bénulhatnak a szemmozgások. végtag aktív működő képessége ideiglenesen vagy véglegesen megszűnik. Külön. Ezt a beteg nem érzékeli és csak részlegesen hasznosítja. S mivel testünk minden része beidegzésekkel bír. mintegy kisegítve. mindig tudjuk. A vér juttatja el azt azt életerőt. Eddig a természetes folyamatokról beszéltem. „gyengeségei" következményeként visszatartja a fáradt gőzt. mint a kenyérsütésnél a kovász. Lényegét tekintve nem beszélhetünk itt semmilyen extra dologról. és ez a hűdés elsődleges jelen­ sége. gyulladások és daganatok következménye mind lehet bénulás. Az élethez hozzátartozik a tiszta levegő. bénulásról beszélünk. hogy a dolgainkat meg kell emészteni (ez nem csupán a fizikai síkra vonatkozik). vagy a legkülönösebb kombinációkban. 3) Az erjedéses folyamat olyan. működések vesznek el. helyettesítve azt. a bomlás beindulását. A megromlott folyamatok aztán további romlást idéznek elő. amikor a gázok már problémát okoznak. Az eredmény ugyanilyen tarka képet mutat: testünkben sokféle mozgás állhat le külön. mint egy katalizátor. ezért e vezérlő elv kiesése az érintett területre bénítólag fog hatni. Következésképpen a belekben keletkező gázokkal kell helyettesíteni. Elsősorban az izmok aktív mozgásképessége szűnik meg. így leállhat az ideg­ pályák ingerületet tovavezető képessége. szövetrész. A háttérben álló ok ezerarcú: sérülések és mérgezések. hogy a beteg. Folyamatosan él bennünk. tehát a vágy. s ezzel feladatok esnek ki.2) A véráramból származó légnemű anyagok a vér könnyebb tisz­ tulását szolgálják elsősorban. Úgy viselkedik. a húgyhólyag.

az eredmény azonnali ha­ lál Ilyen a légzésbénulás. hogy mellkasunk kitáguljon. utóbbiak pedig vérmérgezéshez vezethetnek. mikor a légzőközpont néhány ezer idegsejtje nem ad többé parancsot arra. melynek révén jelentős mértékben változik az a körülmény. A gyógyulás útja: Az iménti fejtegetésekből már körvonalazódik az a tevékenység. csak éppen olyan dolgokat. sem kedve nem marad arra. Elural­ kodik rajta a megkötözöttség érzése. Ha az életet fenntartó központok bénulnak. hogy a tudat meg tudja teremteni. tevé­ kenységi területét. hiszen semmit sem tesz annak érdekében. hogy képtelen elérni dolgokat. végső soron in­ nen indul. csak éppen azokkal a dolgokkal nem törődik. hogy meg van kötözve és nem képes megvalósítani semmit. melyek látszólag semmi kockázattal nem járnak. Lelki jellemzői: Ahhoz. Cselekszik ő. nem tesz saját érdekében semmit. vagy ki tudja alakítani azt a szituációt. huzamosabb ideig kell a tuda­ tunkkal hallgatnunk: „bénák" vagyunk! Sokakban. ami kiala­ kult! 105 . mikor az ember tehetetlennek érzi önmagát. Miért is ne.néldául a bénultan fekvő szélütött beteg testén hamarosan felfekvéses fekélyek alakulnak ki. Abban az esetben szokott előfordulni. A bénulások pótcselekvéséről elmondható: mindent megtesz. Itt van a központ. tehát sem ideje. de lehet huzamo­ sabb gondolkodásmód is. hiszen az egy nagyon „kockázatos" dolog. Kimenetele kétes. sőt mindenkinek megfordul a fejében. Nem tesz érte semmit. hogy olyan dolgokkal foglalatoskodjon. hogy megtalálja szabadságát. ide fut be minden inger. hiszen va­ lami olyan jöhet. bi­ zonytalan. amelyben lebénuljon a test. melyek teljesebbé tehetnék életét! Mindent megtesz. hogy eljut-e az adott területre. ami még nem volt! A bénulások kiváltó tényezője az agyban keresendő. Ez lelki tapasztalatoktól függően lehet nagyon rövid idő. de nem biztos. amik kiszélesíthetik látókörét.

hangsúlyvilágában. Életének egy látszólag lezá­ rult szakaszában keresendő a kialakulás forrása. A legvalószínűbb azonban. Nagyon fontos: a gyermekkori sérüléseket mind a mai napig nem dol­ gozta fel és nem tanult belőlük. az ütemezésben vagy a szókap­ csolatokban alakulnak ki zavarok.úgy sajátítjuk el. nem szabadult fel súlyuk alól! Dadogás: Lelkében az alábbi tanulság szűrődött le: belé akarják fojtani közlen­ dőit! Élete során sok olyan behatás érte. A tagolt. a kezdő konfliktus bizo­ nyára a szülőknél keresendő. raccsolás.mely közlésre szolgál . agydaganatok. a szülei igyekeztek elnyomni). ami a szívét nyomja. hogy a beteg szabadon kinyilvánítsa gondolatait. Lelki jellemzői: A szó szoros értelembe véve ez nem számít betegségnek. hogy mindkettő. Ezek milyensége alapján a zavarok: dadogás. zavarttá teszi. sokszor pedig onnan származtathatók a felnőttkori zavarok. de a központi idegrendszert éri károsodás. hadaró beszéd. A kapkodás idegessé. Nem feltétlenül szándékos behatás volt ez (mondjuk. Természetes: nem lesz 106 BESZÉDZAVAROK . A beszéd zavarai sokszor a gyermekkor jelenségei. selypítés.Tünetei: A hangelemek sorozatát . meg­ nyilatkozását (erőszakosan) visszaszorította. Nagyon valószínű. sőt beszédképtelenség alakul ki akkor is. ami meggátolja. „csupán" lelki zavarnak! Idegesség. egy feldolgozatlan stressz. mint például: agyvérzések. vagy agysorvadás esetében. ezért megpróbálja minél gyorsabban kinyilvá­ nítani (amíg van rá módja). mint tudja. vontatott. artikulált beszéd folyamatosságában. hebegés. ha maga a hangképzés nem sérült. de akár iskolai kudarc is. Erőszakos behatásnak élte meg. Beszédzavarok. érzéseit. Ez lehet szülő-gyerek viszony. vagy érthe­ tetlenül gyors. hiszen sokkal gyorsabban „kell" elmondani. hogy a gyermekkorban. tiszta. mert lelke világa kissé érzéke­ nyebb az átlagnál! Attól fél (nem feltétlenül tudatosan!). skandálás. hogy nem lesz elég ideje elmonda­ ni. ami az akkori közlési vágyát. de annak élte meg.

mit döntsön! Jelen esetben erről beszélhetünk: dönt. van hatása. el-elakad. kinyilvánítja mondandóját. észre fogja venni: hatással van környezetére. szíve érzéseire figyelni. még akkor is.! Mindenkivel előfordul. de közvetve tapasztalható. megfogalmazott vágyaiban nagyon jól tükrö­ ződik: zűrzavar uralkodik benne! A bizonytalansághoz vezettek az alábbiak: elmulasztott figyelembe ven­ ni egy igen fontos részletet. hogy nem képes (abban a pillanatban) dönteni. Hadarás: Ezt hiszi: környezete csak akkor figyel rá. amikor nem tudja. Elvesztette türelmét. ha ezt az közvetlenül nem mu­ tatja meg. mint cselekvéssel „küszöböli" ki. csak akkor képes közlen­ dőjét kinyilatkoztatni. de még abban sem biztos. elhitte azt a képet. hogy nem tudja magát oly módon kifejezni. és ez még feszültebbé te­ szi! A legfontosabb. kinyilvánítják-e! Észre kell. de addig biztos támpontot lel benne!) 107 .ideje gondosan képezni a szavakat. kerüli el. észre kell vennie: figyelnek rá és ez teljesen független attól. Pótcselekvés: Inkább sietve elmondja. ahogyan szeretné! Pótcselekvés: Dadog. ami ezt a zavart jellemzi: a télelem. hogy így magára vonja környezete fokozott figyelmét. Közvetlenül nem. de az már kevésbé. amit róla festettek stb. amíg más közbe nem vág. értékítéletében. hogy kialakuljon a vágy: megerősítse érzéseit. mint lecsende­ sedjen és megértse: most másra kívánnak figyelni! Hebegés: Bizonytalanság és az ebből fakadó feszültség! Tudásában. mondandóját! A gyógyulás útja: Sokat segít az egészséghez vezető úton: legalább egy dologban legyen biztos! (Majd az is elmúlik. ez valahol „természetes". A gyógyulás útja: Rá kell ébrednie saját értékeire. hogy akkor is dönteni akar. ha azt nagyon gyorsan teszi. hogy egyáltalán most döntenie kell-e! Pótcselekvés: Hebegéssel.

szellemében fennálló túlzott nyugalomról lehetne leginkább beszélni. szalagszakadás. bevérzés) esetén az az öt jel ismerhető fel. tiszták legyenek! Pótcselekvés: Selypít. törés. vágyak jelenlétét feltételezi a fenn említett be­ szédzavar. a megnyilvánulásai egyértelműek. melyet hatal­ mas erejű oldalszalagok rögzítenek. melyeket megtett vagy szükséges megtenni és meglépni. A gyógyulás útja: A tisztázás! Fizikai oldal: A bokaizület tulajdonképpen egytengelyű csuklóizület. az imént felsorolt jellemzők sze­ rint azonosíthatók be: Duzzanat: Olyan dolgokat akar még egyszer megcselekedni.Selypítés. hogy az élet tüze 108 BOKA . névszerint: a) Duzzanat b) Bőrpír c) Melegség d) Fájdalom e) A működés megromlása Lelki jellemzők: A boka a lélek nyelvén a lépéseket. a tervek és az érzések tisztázásának erős megoldási vágya. amely károsodás esetén az emberi test bármely más részén is kialakul. Az iméntiekkel ellentétben itt nem jellemző az idegi megterheltség! Ebben az esetben a lelkében. raccsolás: Tisztázatlan érzések. vérömlenynél közös jellemző. hogy az élete. A lépések. Hiszen nem sokat tesz azért. mert ekkor nem alakulhatnak ki olyan könnyen a gondolatok. amit már nem kell. Minden vizenyőnél. a meglépett és a meg nem tett lépésekből származó stabilitást tükrözi. Az ismert sérülések (zúzódás.

(Bő­ vebben a lélek és a fájdalom fejezeteknél). Ez a kedvetlenség a lépésekben keresendő. lehet érzel­ mi.biztos -. Az ilyen cél felé vezető út elején. mert másként ott marad és további problémákat eredményezhet a konfliktus! Sokszor már az is jelentős javulást idéz elő. majd. akkor (ebből következően) az ellenkezőbe! Elindul (az általa is rossznak tartott irányba).diszharmonikussá válik. hogy elérje kitűzött dolgait. hogy felmérjük helyzetünket és kialakul bennünk a szándék. közben. nem teljes energiabefektetéssel. Ez a fájdalom attól függően. és ebben az állapotban könnyen gyökeret ver az alulértékelés! Az elért „sikertelenségeknél" jusson eszünkbe ez a perspektíva is: valószínű . Így nem marad más. amikor felfedezzük: olyan célok után fut. Továbbá: életének rengeteg részletét nem vagy helytelenül értelmezte. szívében van egy jelentős érzés. Szándék. teljes szívvel kí­ vánta elérni céljait. Nem merítette ki az összes. 109 . pontosabban semmit sem szeretne tenni annak érdekében.és belefárad. valamint anyagi jellegű döntés. tessék-lássék módon. mit hibáztam! De ami ennél sokkal fontosabb. Nem merítette ki belőle a jó élményeket. hanem csak félgőzzel. ami lelkiismeretfurdalást okoz! A lelkiismeret-furdalás a másfajta érzésből ered. ami az ellenkezőjét sugallja. hiszen ott van a belső késztetés! Ez a kedvetlenség két. amit sikerként könyvelhet el. mint a kudarcélmény. mit lépett meg. hogy melyik bokán jelentkezik. A gyógyulás: Megértéssel kell kezdeni: mit mutat. amiből egyenesen következik a ked­ vetlenség. cselekedet. valamerre menni kell! Ha nem a helyes irányba. vagy meg-nem-tett lépést jelez. ami nem ébreszt benne örömet. de még a célnál sem fogja érezni az elvégzett munka teljességét! El.. hiszen valamit tenni kell.. mit tudok belőle tanulni? Sorra kell venni ezeket. Fájdalom: Olyan megtett. benne rejlő lehetőséget és tulajdonságot. A fájdalom jellegzetessége az egyszerre jelentkező kettősség! Egyrészt tudja mit tett. hogy megoldjuk. Mégis meg fogja tenni. Másrészt lelkében. szorosan összefüggő eseményből ered: Kisebbrendűségi érzése könnyen érthetővé válik. Megoldjuk.

A környezetről sok mindent el lehetett mondani. vajon helyes. de lehet. szabadulási. előbbutóbb belelépek „valamibe"! Beleléptem. hogy időszerűtlen lépés volt. hiszen egyébként nem fektetnénk rá elegendő hangsúlyt. így könnyen megjósolható volt. hogy semmi másra nem tudtam figyelni.egy „előző" életemben -. és ez.lépésre. hogy lélek­ emelő látvány tárult szemem elé. de leginkább menekülési vágyamtól vezérelve „elhatá­ roztam". de az élet megmutatta. mert egészen mással törődtem én.A legfontosabb: mindent helyre lehet hozni! Ficam: Egy rossz döntésre szánta el magát. Erre elmesélek egy nagyon rövid történetet: Egyszer valamikor. az érzésekre nem maradt idő. a lépésem kificamította bokámat. de figyelembe kell venni azt a lelki állapotot. régen . amit felhasználunk arra. Ebben a büdös. mert fájdalmam következtében alig voltam képes visszamenni a pihenőbe! Ráfoghatjuk a rossz . nyomasztó lépést! Ez nagyon le­ foglalta gondolataimat. megteszek egy igen nehéz. ami igen hatékonyan játszott közre figyelmetlenségem­ ben. sertéstelepen dolgoztam. akkor biztosan állítható. Dac­ ból. Filozofálgathatunk rajta. érzésemet nem. csak azt nem. Mentem. Még a lépéseimre sem! Minden másra figyeltem. a közelmúltban meg is lépte! Megtette. mendegéltem és nagyon el voltam gondolkodva. amit természetes módon akkor nem tudtam különösebben értékelni. amit nagyon gyorsan helyre kell hozni! Természetesen ez is fájdalommal jár. Annyira lefoglalt. pihenés.fizikai . Sok minden járt a fejemben. Amikor meg vagyunk győződve valamely elképzelésünk helyességéről. Ezt rögtön tudtam. ez olyan lépést volt. hogy elmélkedjünk: helyre lehet. vagy helytelen érzelmi lépés volt-e (a bal lábammal zajlott ez a történet)! De ha ennyire lekötötte fi­ gyelmemet. fel sem merül bennünk a gondolkodás! Amikor tudjuk a helyes utat. és kell hozni elkövetett hibánkat! 110 . egyszerűen haladunk. s közben figyelünk minden apró részletre! Hogy ebben a történetben mi volt a pótcselekvés? Egy örömet okozó döntés helyett egy másikat választottam! A gyógyulás: Pihentetés. csak a konkrét lépéseimre nem. lehangoló légkörben az én hangulatom is kezdett hasonlóvá válni.

Az egyén belső intimszférája és a külvilág között tölt be védő. Jusson eszünkbe: az immunrendszer (egyik) első 111 BŐRBETEGSÉGEK . Lelki tulajdonságok: A bőrt tulajdonképpen értelmezhetjük kétirányú falnak. Kültakarónkat mindenütt finom szőrzet fedi . A válogatás. Szükség van erre a falra (és nem csupán esztétikai. s kiterjedt hajszálérhálózatával ugyanakkor a hőszigete­ lés. nem en­ gedhetünk be minden ingert. amely egyben védelmet szolgáltat a mélyebben fekvő képleteknek. beengedő szerepet. Ezzel. Súlyra és kiterjedésre nézve is a bőr testünk legnagyobb szerve. nyomás-. lásd aura). a bőr alatti kötőszövet zsírtartalma révén tápanyagraktárként szolgál. A fajdalomérzés.Szellemi gyógyítás: Kezünkkel formáljunk csövet a boka körül. csomagolástechnikai szempontokból). hogy most kihúzok belőle minden erőt. koncentráljunk arra. Az ingereket meg kell szűrni. (Ez persze szellemi síkon is igaz. a hideg-meleg érzékelés. válogatni kell közöttük.és faggyúmirigyeink. A védelmi gátat jelentő felszíni hám nem áteresztő. hőleadás. tehát testünk hőháztartásának szabályozásában is lényeges szerepet játszik. helyrehoz­ ható. de az adott pillanatban helyrehozhatatlannak éljük meg! Fizikai jellemzők: Bőrünk a lestünket borító szövet. A bőrben helyezkednek el verejték. információt. a szelektálás nél­ külözése komoly betegségek forrása lehet.tenyerünk és talpunk ki­ vételével. ami gátolja a helyreállást! Törés: Egyértelműen olyan elhibázott lépés. ami hatalmas (általában rossz) változást hozott életébe! És ami megkülönbözteti a ficamtól. Még mé­ lyebben. A mélyebb réteg a festékanyagot termelő sejteket tartalmazza. rezgésvalamint viszketés-érzés szolgálatában áll a belé ágyazott sajátos idegvégződések segítségével. a tapintás. gyűrődés után az eredeti alakját visszanyeri. A mélyében elhelyezkedő rugalmas rostoknak köszönhetően a moz­ gást nem gátolja.

Nem érti: miért pont neki kell ilyen helyzeteket elviselni. hogy a levegővel együtt szilárd anyag is bekerül. Érzi: ezek ellen semmit sem tehet. vastagítja. PL: a mindkét kézen megjelenő ekcéma jelzi. Másrészt. rányomják bélyegüket a környezet­ hez való megnyilvánulására. esetleg károsakat kiengedje. Egyrészt nem kíván velük foglal­ kozni. Természetes. ezért mást talál ki: körbeveszi őket. kóros elváltozás akkor alakul ki. ami előbb vagy utóbb kifárasztja. hogy e két véglet 112 . Problémája van a körü­ lötte lévő világgal. lelke mégis háborog rajta. mikor az a kényes egyen­ súly felborul. megtudhatjuk a pontos kiváltó okot is. de nem képes teljes mértékben kilökni magából. nem fogja észrevenni az élete jobbik felét és kialakul benne egy nagyon erős elégedetlenség. így a számára káros dolgok szabadon beáramolhatnak. aki távol tartja magától (legalábbis igyekszik mindent megtenni. Ennek az oka: mivel szinte csak az irritáló dolgokat tapasztalja.bástyája a bőr! Vegyünk figyelembe egy másik tényezőt is: olyannak kell lennie. elégeti a rendelkezésre álló erőket. A környezetéből olyan ingerek érik. melyekkel munkálkodni kell. hogy így legyen) a külső ingereket. behatást. Az ebből már egyenesen következik. másrészt elérhetetlennek tartja azt. hogy több bajt ne okozhassanak! Apró meg nem értések. hogy baja van. Mitesszer: A bőrön lévő pórusokon keresztül lélegzik a test. energiákat és átesik a másik oldalra! A beletörődő. Így két alapvető típust lehet megkülönböztetni: A túlzottan védekezőt. érződik rajta. Amennyiben össze­ vetjük a testrészek jelentéstartalmával. A tapasztalt dolgai szinte beleégnek. kiürítse! Betegség. de az igazi gondjait nem mondja el. a szükségtelene­ ket. melyeket „kénytelen" elviselni. amire igazán vágyik. kivetési vágyak tükröződnek a mitesszerekben. a bőr védekezik ezek ellen. aki már nem tart távol semmilyen ingert. ami a természetes védekezés és a beburkolódzás között van. Erősíti a bőrt. hogy az élethez szükséges dolgokat beengedje. hogy idegenkedik azoktól a dolgoktól.

. amikor a mitesszerek jelentkeznek. Cáfolni! Nem megérteni! Tanulni belőle. hogy azok nem az övéi. A „két világ" közötti feszültségek idegeskedést eredményeznek. Kicsinek.. mit gondol róla a világ és saját tudatával harcolva érveket gyárt azok megcáfolására. Mégis ráerőszakolják. ennek egyenes következménye. hogy szembenézzen azokkal a dolgokkal. hogy itt is az egyénnek a világhoz való viszonyában van a probléma gyökere. lega­ lábbis a külvilág felé ezt mutatja és amikor nem bírja tovább. hogy nem néznek rá . ebben az esetben nem jellemző a lázadás. hogy igen. amikről azt hiszi.között fog érzelmektől túlfűtötten ingadozni: követelőzés és a teljes viszszahúzódás. A pattanások megjelenését is vehetjük valamiféle eredménynek. Természetes módon nem képes megszabadulni a felhalmozódott mérgektől! Tűr. hogy valóban léteznek! Összességében elmondható: teljesen mindegy. melyektől borsó­ dzik a háta. amikor ezt ta­ pasztalja (nem feltétlenül tudatosan): a problémákat úgy terhelték rá. érik-e kritikák vagy nem.jó" szemmel. természetesen eredményte­ lenül. pattanásos területek. mit mond. in­ kább a csendes beletörődés a mértékadó viselkedés! A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva kikövetkeztethető a helyes viselkedési minta. Arra összpontosít. Elhelyezkedés szerinti jelentés: Háton: Itt akkor jönnek létre gyulladt. Az a „tény". sokáig tűr. idegesíti. de itt már határozott lázadásról is szó van. általa! 113 . kevésnek érzi magát ahhoz. ez hatá­ rozottan befolyásolja az egyén megnyilvánulásait. de ezt most inkább más! Lázad azon jellemzések ellen. Szorosan ide tartozik: itt. és ezeket igyekszik minél gyorsabban megcáfolni. feszültté teszi. A negatív benyomá­ sokat lázadások közepette igyekszik eltávolítani életéből. feltételezi. sértődöttség. hogy a bőr (természetesen a tudata is) elveszíti a tisztulási képességet. kifakad. Természetesen az imént felsorolt tulajdonságok csak azon időszakokra jellemző. Pattanás: Lelki tünetei annyiban hasonlítanak a mitesszerhez.

Konfliktusa van a gondoskodással! Érzi: olyan emberekről. de ezt nem igazán tudja megnyugtatóan kimutatni. hiszen ebben a korban. hogy minél nehezebben lehessen rajtuk fogást találni! Miért igyekszik távol tartani a dolgokat? 114 . melyek igen nagy terhet rónak rá. Lelke lázong. tehát igyekezzünk kicsúszni karmai közül"! Kemény az élete. fedezi fel milyen is a világ és azt. Nem elképzelései szerint viszo­ nyulnak hozzá. hogy a külső. cselekvési formák kialakítása. mint: „a világ el­ lenséges". ez nem az ő feladata lenne! Lázad.A gyógyulás útja: A megértés. hogyan szabaduljon tőlük. hiszen tudja. Ebben a korban szembesül. problémája van családjával. hiszi. jól megalapozta eszméit! Sérülékenynek hiszi önmagát. Miként egyes küzdősportokban felfedezhető: olajjal kenik testüket. melyek neki el­ lenszenvesek. Erre meg is talált minden indokot. mert életét csakis egyoldalúan értelmezte és más következtetést. amikor a kör­ nyezetből azt a következtetést vonja le. Hol van az ő helye? Zsíros bőr: Lelki jellemzői: Túlzottan fél a környezetétől. időszakban alakul ki a világhoz való végleges viszony. a saját érzéseire való figyelés és az ezek szerinti viselkedési. hogy hogyan viszonyuljon hozzá. Pubertáskorban nagyon gyakran fordul elő. Jelentős súlyokat visel és nem találja annak módját. Mottó: „Az élet rossz. rá akarnak erőszakolni olyan dolgokat. elvekről kell (akarata ellenére) gondoskodnia. „nem is történhet másként". hogy más arcot kell mutatnia. következésképpen igyekszik minél sikamlósabbá válni. zavaró „ingerek" könnyebben lecsússzanak róla és ő könnyedén kitérhessen a „viharok" elöl. hát még megoldani! Arcon: Ebben az esetben keletkeznek az imént említett tünetek. Combon: Azt érzi. nem is vonhatna le.

melyek fájdalmat. hogy eddigi élete során képes volt különösebb erőfeszítések nélkül is megúszni a szorult helyzeteket. Mindenki irányítani. hogy elmulasztották „meg­ öntözni". de legalábbis kellemetlenséget ébresztettek benne. szabadságát. lényege­ sebb: saját magáról megfeledkezett gondoskodni! Valódi gondoskodásról beszélek! A száraz bőrű emberek hajlamosak erre: az igaz gondoskodás helyett az érzékeik. Az ilyen ember már képtelen közel engedni környezetét. belügyeibe. na­ gyon jó oka van ennek és ezt valahol érzi is). fásultnak érzi magát. érzelmeik kielégítését helyezik előtérbe. de azt hiszi. illetve azokat a dolgokat. mások­ hoz pedig másként. nagyon sokat harcolt mások ellen. akkor saját maga elveszne. majd depreszszió). Ennél is fontosabb. ráncosodni kezd. igaz lényéhez. elfárad. kiégett! A kiszáradás annak következménye. Másrészt szeretne közelebb kerülni önmagához. és ez rettentően kifárasztotta. Elveszítené egyéniségét. sértődöttséggel és az ebből egyenesen következő félelemmel. teljesen kimerül. 115 . és ez elől folyamatosan menekül. A részletesebb megismeréshez idézzük fel a testrészek lelki jelentését! A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell találnia. Száraz bőr: Testileg-lelkileg el. befolyásolni igyekszik életét (nem véletlenül. s ezt az érzést jeleníti meg a bőr. melyeket másokkal szemben tapasztal. Eddig közel engedte az embereket. azt is mondhatom. elfelejtették a gondoskodást. következésképpen (nem csak látszólag) megöregszik. hogy kiszáradt. Vénnek. hiszen eddigi „tapasztalatai" jól megmutatták: beletipornak érzéseibe. Harcolt. Ez a két ellentétes érzés: vágy a közelségre és a közelség félelme állandó harcra serkenti (dühkitörések. fel kell fedeznie.Mert már így is tele van! Mivel? Rengeteg indulattal. hiszen a víz hiánya miatt száradni.és megfáradt.

Merd felvállalni céljaid. mennyi jó van ebben: közel engedni azokat. Ha a felhám pigmentjei körülírt területen megfogyatkoznak. amikor igen határo­ zott elvárásai voltak egy szerelmi partnerrel kapcsolatban és ezen elvárá­ sokat jó ideig teljesítette. szeme színe piros) Lelki tünetei: Az orvosi háttér mögött nagyon jelentős szerepet játszik ez a tény: az élete során kialakult pigmenthiány minden esetben összefüggésbe hoz­ ható egy nagyon erős lelki csalódással. közös életük más irányt vett. Pontosabban egy olyan (testi) jellegű csalódással. Ez figyelhető meg a hajlott korú emberek arcán. Pótcselekvés: Megmar mindenkit.festenyzett. akik gondos­ kodni szeretnének. majd egy hirtelen fordulattal.haja fehér. Vagyis többé már nem felel meg az elvárásoknak. bizonyos fokú vissza­ húzódás. A gyógyulás szolgálatába azért nem képes állítani tudását. Találd meg. (az albínó örökletes festékanyag-hiányban szenved . Ennek következtében kialakul szerveztében egy félelem. ugyanis addig sem kell olyan dolgokkal foglalkozni. az élet során különféle festékanyagok rakódnak le a sejtekben vagy a sejtközötti állományban. belemar saját magába. BŐRPIGMENT-HIÁNY Tünetei: A bőr . melyeken gondolkodnia kell! A gyógyulás útja: Fedezd fel betegséged forrását.úgymond . vagy teljesen eltűnnek. bőre sápadt. 116 . mivel nehe­ zen cserélődik. kezén. ebből következik: nehezen fogad be új dolgokat és nehe­ zen hasznosítja megszerzett életismeretét. világos foltok keletkeznek. többek között tisztaságmánia is. Kötözködik. mert folyton pótcselekvésekhez folya­ modik! Ez lehet pl.Nagyon fontos szerepet játszik a víz szállítja az ismereteket.

Bőrünk a külvilághoz való viszonyunkat tükrözi. idő előtt fejlődik vissza. amikor tanult belőle. és így biológiai ellenálló 117 CSECSEMŐMIRIGY . megértette az összes kiváltó tényezőt! Tünetei: Az elülső mellkasüregben helyezkedik el. a kívánt hatékonyságot. 5-10 éves korig még növekszik (mintegy kétszeresére). sé­ rülékeny lelkületét nem mutatja meg. jelentése a következő: abban a tekintetben kialakult egy erős távolságtartás. majd a serdülő­ kortól rohamos sorvadásnak indul. ugyanolyan kapcsolatokat igyekszik kialakítani. S az így felnőtté váló ember szervezetének védekező folyamatai (im­ munrendszere) SOHA NEM ÉRI EL a kívánatos. elhú­ zódó folyamatra lehet és kell számítani. az nem derül ki. hideghatás. színtelenség. következtében rendellenesen gyorsan. hogy a csecsemőmirigy a korai gyerekkorban bekövetkezett súlyos lelki vagy testi megterhelések (éhezés. amikor a „problémás" személy­ nek teljes szívből képes megbocsátani! Ezt viszont akkor tudja megtenni. Tudjuk. A pótcselekvés: Inkább visszahúzódik. fertőzés). Hosszadalmas. Tanult belőle és ezek után már másként viszonyul a külvilághoz! A külvilágról alkotott véleménye. mint amiben csalódott. és így .amíg működik . lapos. optimális szintet. rózsaszí­ nű szerv. Nyirokszerv. amikor az ember lelkileg feldolgozta az őt ért sérülést. a szükséges erősséget. s felnőttben már csak zsíros marad­ ványként lelhető fel. A bőr színének visszanyerése csak akkor lehetséges. Igyekszik bebizonyítani: ő másmilyen! Hogy valójában milyen. tehát amikor a színező­ anyag eltűnik. hiszen valódi. megnyilvánulása akkor következik be. megerőltető testi munka.az immunrendszer része. nem is ezek szerint cselekszik! A gyógyulás: Ebben az esetben elég nehéz helyrehozni a bőrt. sebeit nyalogatja. kétlebenyü. hiszen ez az elváltozás „különö­ sebb" problémát nem okoz.

Mennyivel könnyebben tudjuk feldolgozni. hogyan viszonyuljon a szeretethez. ugyanilyen hatása van az örömnek is az immun­ rendszerre. BEÁLLÍTÓ SZERV! Az optimális sebességgel. Lelki jellemzői: A szeretettel. mennyire „hidegen hagy" a körülöttünk lévők hatása. a gyerekek sokkal elfogadóbbak. mégpedig a tapasztaltakat átfordítja a szív nyelvére. és elsősorban gyermekkorban alakulnak ki azok a visel­ kedésformák. mint a felnőttek. kiárasztani a szeretetet és átalakí­ tani érthető nyelvre. amikor békések és örömtelik vagyunk. Lényegét tekintve gyermekkorban fejlődik-alakul ki az a viszony. Ugyanígy. az emberek­ hez és a világ dolgaihoz viszonyul. ami az életben maradáshoz szük­ séges. Akik gyermekkorukban „sérülést" szenvedtek korán fejlődött vissza ez a szervük . mi is veszi őket körül. ami igen erősen befo­ lyásolja az immunrendszert! Ugyanez igaz a hangulatokra is. A csecsemő-mirigy szerepe: felfogni. az optimális égéssel érhetjük el a maximális erőt. A han­ gulatváltozások párhuzamosan hatnak a védekező mechanizmusra. Azt is mondhatom: a csecsemőmirigy egy átalakító szerv. Ereznek ugyan „valamit" de nem tudják. így nem is tudnak vele élni! A szeretet és a hozzá való viszonyunk szabályozza. határozza meg im­ munrendszerünk „tüzének" sebességét! IMMUNRENDSZERT SZABÁLYOZÓ. mint örömforráshoz. az ősbizalommal van szoros összefüggésben ez a szerv. természetesebbek. Köztudott dolog. csak gondolkodni. A gyermekkorban szerzett tapaszta­ latok fogják elsősorban befolyásolni. elmélked­ ni kell egy keveset. hogy az mi.sokkal nehezebben értik meg a sze­ retet nyelvét és azt.képessége csupán töredéke lesz annak. meghatározni. A szeretethez. ami a szeretethez köti. Könnyen beláthatjuk ennek életképességét. 118 I . melyek alapján későbbi életében önmagához. Alapvetően.

Ez az a „hely". melynek üregében folyadék (vér. vagy szilárd képletek (pl. más esetekben viszont észrevétlen marad. Bármely szervben előfordulhat. 119 . A tanulságokat elmulasztotta hasznosítani. kapott egy dolgot. pangó váladék. hogy egy bekövetkezett érzelmi ellentét (csalódás a szeretett személyben) nem került feldolgo­ zásra. jól körülhatárolt terület. tehát nem is védekezik ellene. megrepedhet. A méhben keletkező ciszták lelki oka a méh szellemi jelentésében található. mert ez könnyebbnek. Ez a megoldatlan helyzet vezetett azután a ciszta keletkezéséhez. ami örömet ébreszthet benne. és azok szerint csele­ kedni. daganat-sejtek) lehetnek. erős fallal bíró tömlőszerű képlet. Félretette és úgy gondolta.). melyet félretett (magába zárt) anélkül. probléma azonban megmarad. kockázatmentesebbnek tűnik. savó). megérteni az élet dolgait. Úgy gondolja: ez (bármi legyen) számára nem jó! Pótcselekvés: Cisztákat hoz létre. s mivel nem tudatosodik. csontban. hogy megoldotta vagy feldolgozta volna. és nem okoz panaszt vagy tünetet. nyák. genny. akkor az alábbi lelki jellegzetességek vannak jelen: talált. inkább magába fojtja. Lelki tünetei: Olyan pszichés eredetű konfliktust takar. és a tudatalattijába kerül. majd később megoldja. vesében. méhben stb. Tehát amikor itt keletkezik ciszta. akár magányosan. Ekkor a gyógyulás folyamatát még nem is említettem! A könnyebb érthetőség kedvéért. akár nagy számban (agyban. Ez a kérdés. A bal vesében megjelenő ciszta lelki oka. de nem hagyja növekedni. így a szervezet immunrendszere nem ismeri fel. növekedve teret foglal. ahol a fogantatás után kifejlődik a magzat (!). mint feldolgozni. néhány példával igyekszem bemutatni a hozzá vezető folyamatot. mulasztását viszont nem pótolta.CISZTA Fizikai leírás: Védőburokkal.

CUKORBETEGSÉG Fizikai tünetei: Leggyakoribb bevezető tünete a gyengeség és a fáradékonyság. pl. A betegség a szeretettel van összefüggésben. amely . ami normális esetben bánatot okozna.főleg az alsó végtagokban . Majd gyakori és bő vizeletürítés. egyes esetekben kóros éhségérzet és túlzott evés mellett fellépő fogyás. hogy önállóan rendbejöjjön). (Ekkor tulajdonképpen a beteg immunrend­ szerét. hogy a beteg rendezze végre magá­ ban a konfliktust. ér­ zéskiesésekben nyilvánul meg. Ez abban áll. és felszívódjon. hogy az fel­ oldódjon. Természetesen egy feltételt tartsunk szem előtt: a tör­ ténetben szereplő mindkét félnek legyen megnyugtató a megoldás.: nem örül a jó érzéseknek és örömet vált ki az. szomjúságérzés. és ez azt jelenti: saját maguk szeretnének olyan dolgokat cselekedni. Jellemző a testszerte vagy gyakran a nemi szervek bőrén jelentkező visz­ ketés. Tulajdonképpen leáll a hasnyálmirigy harmonikus működése.Gyógyítása: Beszélgetéssel vágyat ébresztünk. mi történik a testben. Gyermekkorban: A szülő és a gyermek között kialakuló konfliktus. hogy a tudat és a szervezet nem találja meg azt a dolgot. tudatát erősítjük. Önmagáról elfeledkezett valamilyen oknál fogva. majd gondolj erre: A bennem rejlő erőt a cisztát körülvevő burokra sugárzom. Kezedet rakd a kérdéses terület fölé. A gyermekeknek is van szabad akaratuk. A cukorbetegség kialakulásának oka az örömben keresendő! Nem képes az ember „helyesen" értelmezni az életében bekövetkező örömteli pillanatokat. Lássuk bővebben ezeket a kiváltó tényezőket. amivel megédesíthetné az életét. ismétlődő homályos látás. ami kiváltja ezt e beteg­ séget. Lelki háttere: Elöljáróban tisztázzuk. 120 .érzészavarokban. de vizsgáljuk meg a miértet is. majd idővel a perifériás idegpályák károsodása. melyek örömet okoznak.

csak az elméjében. mint amenynyire ő teszi. Újra kell tanulni az örömmegélő képességet. idős korban már könnyen keletkeznek törések. és az izület mozgásai minden irányban beszűkülnek. a tudatában és a szívében élnek. A gyógyulás útja nem nélkülözheti a saját örömöt. hiszen elég mélyen beleivódott az elképzelés: értéktelen. Fájdalom és sántítás alakul ki. egyre több szeretetet (édességet) kapnak. CSÍPŐ Fizikai jellemzők: A kor előrehaladtával idült gyulladásos (kopásos és torzulásos) jelen­ ségek lépnek fel a csípőizületben. nem szereti annyira. Felnőtt korban: Két lehetséges ok vezethet a betegég kialakulásához. főleg a combnyaknál. Leggyakrabban ezek a problémák. de úgy érzi ő.Ezek a gyerekek nem saját maguknak teremtik meg az örömteli pillana­ tokat. ami lelki szinten egy bizonyos lustaságot eredményez. az örömöt. egy tőről fakadnak! Ezek az okok pedig a gyerekekhez való viszonyban keresendők: Van gyermeke. nem becsüli meg mindazt a gondoskodást. A tudatban lévő lustaság kihat a hasnyálmirigy működésére (lustává teszi).) 121 . amit neki szentel. úgy érzi. (Felritkulás kezdődik a csontfej szerkezetében és a medence ízvápájában is. figyelmet. Gyermeki módon át kell adni magát a fel­ szabadult örömnek. hanem készen kapják! A betegség kifejlődésével pedig egyre in­ kább így lesz. Míg fiatalabb korban a combcsont csak igen nagy erőbehatásra sérül. tehát egyre nehezebben tud mit kezdeni a cukorral (édességgel). Nincs gyermeke: az utódok hiánya miatt azt képzeli: kimaradt minden öröm az életéből! Természetesen a hite és a valóság nem minden esetben fedik egymást. nem érdemli meg a magával való foglalkozást. Nem lesz egy egyszerű dolog. de ezek nagyon szorosan összefüggenek.

elfogadni azt a köszönetet. kívül maradnak tudatán is. Észre kell vennie: követ el hibákat! Sokkal több van ebben. tevékenységnek. sem kedve. egy helyben to­ pog. mint ebben: hibákat követ el! Látszólag a két mondat ugyanaz. melyek rajta kívül esnek. az egészsé­ ges ütem megtalálása. megérteni. haszontalan. Utóbbi csak a ku­ darcokra. hogy az esetek jelentős többségében az érintettek zuhanyozással tisztál­ kodnak! 122 . de mereven ra­ gaszkodik ahhoz. akiknek az életét mások szolgálata tölti ki.Lelki jellemzők: Megbetegedésének lelki oka a következő: a saját világában nem leli örömét. hogy történjen. tapasztalatai szerint viszont minden esetben elköveti a hibákat. Általában ez azokra az emberekre jellem­ ző. Könnyen érthetővé vá­ lik. boldog­ ságával és boldogulásával tölti idejét. hogy inog az egész élete! Ezekhez az imént vázolt elvekhez erősen ragaszkodik. Mások örömével. hogy másoknak (a sajátjánál) jobb életet teremtsen! A sok munka következtében elfárad. Cselekedetei. elmulasztja észlelni sikereit. Saját magára nem marad sem ideje. egyre jobban akar megfelelni! Mereven ragaszkodik elképzeléséhez: az általa végzett mun­ ka értéktelen. csak ezekre alapozza értékelését. Komoly gondot okoz neki a megfelelő haladási sebesség. Hol nagyon gyorsan akar eljutni kitűzött céljához. nem fogja érzékelni. miért is megy el jó tulajdonságai mellett: kicsinek. hogyan is érthetné meg mások köszönetét! Csak azt tudjuk elis­ merésként értékelni. Mi más­ ra figyelne. amikor egyre jobban meg akar felelni. hol nem képes erőt venni magán és nem halad sehová. hiszen saját értékeit nem ismeri. nem örül munkájának. amit magunkban is megbecsülünk! Azok a dogok. Önmagában ez még nem jelentené a betegségtünet létrejöttét. figyelme elsiklik az elvégzett munka értékei felett! így kell. amit ők adnak. Ennek következtében lelkiismeretfurdalása. de ő ezekben a gyengeség jelét véli felfedezni. belső diszharmóniája lesz. ezért ne is igye­ kezzünk meggyőzni őt! A további jellegzetessége ennek a betegségnek. Gyengeségnek éli meg és ezért rossznak. nehézségekre figyel. kerülendőnek tartja. kevésnek és vala­ hol értéktelennek tartja magát. de ez csak a látszat! Egészen más száj­ ízzel jön ki belőle az ember! Ennek a jelenlévő diszharmóniának lesz egyenes következménye: elve­ szíti. természetes. életét a „kudarcokra" építi! Kudarcra épít. Mivel minden figyelmét erre for­ dítja.

a sorok között olvasva kiderül. de ezekről nem vesz tudomást. hogy belül. felháborodni. a lázongásban. mit kell másként szemlélni és cselekedni! 123 . de a sebesség helytelen. Lehetne jobb. A gyógyulás útja: figyelmesen. Jelentős. mert nincs idejük arra. hiszen képes rá! Csípőizület-gyulladás: Létrejöttéhez az alábbi feltételek szükségesek: Komoly. másként döntés. kialakult hitrendszer. konkrét tetteket elfelejt megtenni. Amikor valaki laza és „hajlékony". lelke legmélyén érzi. vagyis különböző elváltozások kelet­ keznek. Elvekhez való végletes ragaszkodás. mit kell tennie. mely sok tulajdonsággal rendelkezik. Csak azon dolgok ellen tud lázadni. de egészen mást tesz. lelkében is rugalmasan áll hozzá dolgaihoz. me­ lyeket kötelességnek. vagy elmegy a boldog pillanatok mellett. és ez konfliktust okoz. kettős tudásból fakad! Ez a kettősség: tud­ ja. Fájdalmas dolog belátni. tehát kötelező érvényűnek érez (szerinte nem lehet belőle kibújni). átadják magukat a nyugodt ernyedtségnek! Mindig rohannak! Persze ennek meglesz az ellentéte is. de cselekvése kimerül a gon­ dolkodásban. cse­ lekszik. hiszen ezt nem tekinti és lelki beállítottságának köszönhetően nem is érzi örömnek. Pedig élete tele van örömteli cselekedetekkel. hasonlatossá válik az ember szellemiségéhez. tapasztalja az igazságot. tudja a számára helyes utat és lázad a mostani sorsa ellen. hogy kényelmesen. semmilyen nehézséget sem fog okozni a másként viszonyulás. hiszen előbb vagy utóbb elfáradnak (összeesnek) és átesnek a „ló" másik oldalára: semmit sem tesznek saját érdekükben! Most nézzük meg a „különböző" okok miatt kialakuló fájdalmat! A fájdalom a kettős érzésből. mit kellene tenni. csak éppen szabadsággal nem. Lázad és mégsem tesz annak érdekében. hogy lehetne jobb is az élete. ezért vagy nem érti.Tussolnak. Keménység. A diszharmonikus mozgás azután kivetül a fizikai testre. elengedve pi­ henjenek. hogy élete po­ zitív fordulatot vegyen. Természetesen sok örömteli dolog van életében. Cselekednie kell. A gyulladás annak lesz következménye. ami megnyilvánul élete minden területén.

merev megközelítés egyenes úton vezet a harmónia meg­ bomlásához. csak együttes jelenlétük váltja ki a tünetet. melyek örömet adnak. hiszen amit kigondolunk. Amikor tehernek érzünk valamit. Ez azt eredményezi. Ezen azt a felfogást értem. Kopás: Izületi kopás oka lehet a túlzott igénybevétel mellett az elmulasztott pihenés. Ezek a kiváltó okok nagyon szorosan összefüggenek. A nagyobb terhelés ebből a pótcselekvésből következik: Az anyagi gondjait érzelmi oldalról igyekszik megoldani. A gyógyulás útja: ha lelki baja van. és sokkal kevésbé használjuk. Érzelmi válságait az anyaggal próbálja orvosolni. tehát kenni sem kell. amit a beteg érez. valamint az izület gyengesége. vagyis valamelyik érzelem túlsúlyba kerüléséhez. tehát igyekszik beletörődni. nagyon is kézzelfogható tüneteket hoz létre. és kész tényként fogadja el a rossz sorsát. kímélni fogjuk. mert a megélhetéséhes kevés pénzt keres. de konkrét test­ mozgás nem történik). 124 . így idővel a test felveszi a tudat által közvetített formát. hogy túlzásba visszük pihentetését.Torzulás: Huzamosabb ideig tartó „torz" életfelfogás miatt a tudat olyanná teszi a csontokat. Másrészről: az ellenoldalt jobban terheljük. érzünk. a feloldást. akkor ez az érzés hasonlóképpen meg­ terheli a testet is. amilyen ő maga. arra „nincs" szükség. Ha anyagi jellegű konfliktusa van. Tehát pihentetni. hiszen tapasztalja: élete távol áll a tökéletestől! De miért is lesz ilyen? Elveszítette gondolkodásbéli rugalmasságát. Gondolhatunk a legegyszerűbb nyálképződéstől egészen a szellemi tor­ náig (azt gondoljuk. a keserűségeit. Válságba kerül és el­ megy vásárolni. mint a másikat. hogy tornagyakorlatokat végzünk. akkor lelki oldalról kell megkeresni azon eseményeket. amikor kimutathatóan erősödnek az izmok. amit pedig félrete­ szünk. Az egyik oldalt jobban terheli. igyekszik magának bebizonyítani. hogy az anyagi javak hajszolásával elérheti a megoldást. Vagyis a megoldás helyett pótolni igyekszünk valami mással. Bele is fog törni. Rosszul érzi magát a munkahelyén. ami nem kizárólag testi jellegű. azt anyagi oldalról kell orvosolnia. A nagyon nagy igénybevétel. A hosszú távú. az örömtelen küzdelmeit.

Törések: Keletkezésükhöz az alábbi lelki jellemzők szükségesek: törést okozó szellemi megélések. vagy inkább újra használni úgy lehet. hanem valami mást megerőltetőt . biztosít egy bizonyos szintű keménységet! 125 . a jól végzett munka örömét. CSONTBETEGSÉGEK Lelki tünetei: Amire épít. Nem tudja felfogni és megérteni azt a változást. Csonttö­ rés környezetében duzzanat. megtett lépését! (lásd még a csonttöréseknél) Fizikai tünetei: Sérüléseknél azonnali. amiben elfáradtunk. . amit akarva vagy aka­ ratlanul ő idézett elő. de ezekről nem hajlandó vagy nem képes tudomást venni. Általában akkor keletkeznek a törések. amikor az ember helytelennek. értelmetlenné válik. végtagokat alkotó csontok sérülésekor az érintett terület mozgáskorlátozottá válik.Mivel kevésbé támaszkodunk rá. A kivezető út: a cselekvések harmóniáját visszanyerni. hogy abban találjuk meg a pihenés. amire alapozza életét. valami jelentős dolog változik életében. TBC-s stb. amikor az ember azt érzi. melyek nagyon nagy hatással vannak sorsa alakulására. Akkor válik hajlamossá a törésekre. rossznak ítéli meg döntését. nem kell olyan erősnek lennie.csontel­ változásoknál később és fokozatosan kialakuló fájdalom.daganatos. vérömleny keletkezik.végzünk. ami tartja. mikor életében hirtelen változások állnak be. Magyarán nem tesszük félre pihenés céljából. tehát: meggyengül! A pótcselekvés ebben áll: a pihentetés helyett a másik oldalt vesszük igénybe! Ez korántsem jelenti a gyenge rész pihenését! Sokkal inkább ezt: az adott rész feleslegessé. más .

törések esetén fellépő fájdalom. ismeret helyett valami mást. hogy ezt ész­ lelte és tudatosította volna. akkor meg­ bomlik az a kényes egyensúly. amire eddig tudott alapozni. CSONTHÁRTYA Fizikai tünetei: A csont külső felszínét körülvevő rostos burok. idegent kíván beépíteni. töré­ sek esetén. de ami nagyon fontos részlet: nem érzi sajátjának. de ahelyett. arra igyekszik alapozni. tá­ maszkodik. Ha a csontrendszerben problémák alakulnak ki. Nem tudja beépíteni életébe a tanultakat.és a testnek a testen keresztül kell tanulnia. amikor a saját tapasztalat. s ez utóbbiaknak köszönhető a csontok közismert fájdalmassága ütések. hogy helyettesíti. és nem vonna maga után betegséget. Tehát elve­ szíti egészséges önértékelését. ami azon túlmenően. 126 . használhatatlannak. miért alakulnak ki törések. A porcos végek kivételével csontjaink külső felszínét rostos kötőszövetes hártya borítja. Benne bőségesen húzódnak erek és érző idegek. lénye­ ges részleteiről! Semmi sem irányítaná rá figyelmét azokra a konfliktu­ sokra. Testi töréseknek szükségszerűen ki kell alakulni . mely bő ér . ad! Életében bekövetkezett egy jelentős törés. mert egyébként az ember nem venne tudomást életének nagyon fontos. mégis alapoz rá! Könnyen be­ látható. De ez csupán látszat! Azt kell. tudás. melyek tudat alatt megkeserítik életét.hiszen csak ezt a nyelvet ismerjük . sőt idegennek érzi ezeket az elveket! Idegennek.és ideg­ hálózattal rendelkezik. Ez még önmagában nem jelentene. A törés fogja „megmutatni": a lelkében már valami nagyon régen eltörött és „kéne" (kell) már valami újat keresni és találni.A csont tulajdonképpen az. a régi beidegződések szerint próbálta folytat­ ni életritmusát! Tetteiben. mert azt a törést nem vette tudomásul. amire az ember élete során építkezik. valami sokkal teljesebbet hoz. hogy mondjam: szükségszerű a törések létrejötte. cselekedeteiben (fizikai síkon) ez azért jelent meg. A gazdag érzőideg-ellátottság következménye: az ütések. A csontrendszerben kialakuló különböző elváltozások azon pótcselekvé­ seknek következményei. milyen lelki konfliktusokat képes ez létrehozni! Törés: Nehezen érthető.

lusta és mozgáshiányos embernél történik. amire az emberi tartást lehet felépíteni. egy viselkedési. ha egy csontot teljesen el is távolítunk.igyekeznek azt sértetlenül hagyni. A környezetből. s csontműtétek esetén . Ezt köve­ tően egyensúlyi állapot áll be: az építő sejtek részben lebontó sejtekké alakulnak át. Pótcselekvése abban áll.. nő a csonthártya le­ építő tevékenysége. fogy a csontunk. Aktív. Ha a csontot nagyjából nyugalomba helyezzük. úgy rak rá rétegről rétegre haladva újabb és újabb csont­ állományt a csontfelszínre a csonthártya belső rétege.. évente új faréteget.ha csak egy mód van rá . leképezett idea alapján felborul az a kényes egyensúly. 127 . mit építsen be életébe. ismeret alapján alakítjuk a világban betöltött szerepünket. ami szerint valaki eldönti.Amint a fák törzsén és ágain a kéreg alatt a fatestet szaporodásra képes sejtekből álló palásszerü burkolat öleli körbe. az év­ gyűrűt alkotva. ami nagyon érzé­ kenyen érinti életünket. E burkolat orsó alakú sejtjei végzik a csontképzést a csont növekedésének idején és ak­ kor is. Mégpedig életének azon részébe. Egy csont vastagsága és nagysága adott határig és korig nő. hogy a kialakított. ami erős hatással van életünk alakulására. viszonyulási formát a világhoz. ha a csonttörés ingere az újraképződés erőteljes folyamatát meg­ indítja. de megfelelő körülmények között. Mindannyian rendelkezünk egy olyan tulajdonsággal. Ezért a csonthártyának „nagy becsülete van" a sebészek előtt. tehát terhe­ lésre viszont a csonthártya tevékenysége a csontépítés irányába tolódik el. amint ez a tétlen. sőt erőltetett mozgáskor. viszont a csonthártyát érintetlenül hagyjuk. Különös. Az ala­ pokat. ami az alapokat adja. a környezet által létrejött tudás. Lelki tünetei: Mindenki kialakít egy képet a körülötte lévő világról. az az egész csont újraképződését képes biztosítani.

ami a változó kor velejárója. de nem ez a gyökere. Az orvostársadalom véleménye szerint a tüneteknek a hormonháztar­ tás megváltozása az egyik kiváltó oka. mennyire fog változni az emberi tartásunk. Lelki tünetei: Mint az iméntikben kifejtettem.Fizikai tünetei: A közel panaszmentes állapottól a súlyos hátfájásig terjedő panaszok­ kal. hiszen a hormonokat is vezérli valami. A betegség gyógyításában előszeretettel javasolnak külön­ böző vegyi anyagokat. Elismerem. akikről eddig gondoskodott. spontán csigolya. amivel eddig rendelkezett. amikor nem tudunk örülni életünk édes pillanatainak! Már nevében is benne van a lényeg: változó kor! Ebben a korban minden folyamatos átalakuláson megy át. A szaggató. Ebben a bi­ zonytalan helyzetben még inkább kiéleződnek a labilitást okozó (belső) konfliktusok. nem termelődnek csak úgy! Gyökerük a tudat beállítottságában van. megszűnik a betegsége. Ami teljes mértékben igaz is. a hormonok közrejátszanak a csontritkulásban. a csont a tartást jelenti. CSONTRITKULÁS 128 . a gyerekek kirepülnek. a tudat). Gondoljunk csak bele egy pillanatra. húzó csontfájdalomra jellemző. mint nappal. A beteg lelki szempontjából nézve is jelentős változások következnek. Céljait viszont azért „veszítette" el. Ha ez a szilárd sejtszerkezet kezd felpuhulni (ezt megelőzően vele együtt az énkép.úgy . hogy az ember kezdi elveszíteni azt a tartást. már nem .veszteség. az elveszítette hitét abban. Amennyiben ezt a célt valaki újra maga elé tűzi és elkezd „építkezni".és combnyaktörésekkel járó betegség. amikor csökken örömmegélő képességünk.igénylik a figyelmet. hogy éjszaka erősebb. hogy van még célja életének. hogy eltűn­ jenek a kézzelfogható értékek. az azt jelenti. melyek csupán tünetileg kezelik a problémát. ugyanis aki ilyen típusú problémával küszködik. ha fizikai szinten figyelembe vesszük a hormo­ nok szerepét. életéből eltűntek az érté­ kek! Az anyagcsere folyamatok megbomlásának „feltétele". lényege az anyagcserezavaron alapuló nagymérvű csontállomány. elmarad a menstruáció.

Végsősoron azonban bármely csonton képződhet kinövés. ami már régen elveszítette aktualitását. hogy a csontkinövéssel küszködő ember egy nagyon nagy szelet szított. bizonyítási vágy! Ezt a tenni akarást minden esetben kíséri egyfajta bekeményítési kényszer. melyből viszont porcrák alakulhat ki. olyan távoli múltba ka­ paszkodik. melynek . csontszerkezete normá­ lis. kudarcként értelmezett tapasz­ talatok és az ezekre épülő túlzott tenni akarás. Felmerülhet a kérdés . Ha a példánál maradunk. és hasznavehetetlen. CSONTKINÖVÉS Fizikai tünetei: Igen lassan növekvő. hogy azok. melyekbe kapaszko­ dott. amire már újra lehet támaszkodni. jóindulatú csontdaganat.Gyógyítása: A gyógyulás itt is az arany középúton érhető el legbiztonságosabban. A megfelelő motiváláshoz a célok ismeretén túl az örömre is szükségük van. hogy egy „kissé" túlzásba viszi a dacosságot. lazán hozzáállva . A csalódásának fő forrása abban van. előfordul az orrháton. amikből a szervezet képes felépíteni azt az erős rendszert. átalakuláson megy át. támaszkodott kicsúsztak „irányítása" alól! Ezek a fix pontok csak látszólag annyira stabilak. miért a múlt dolgai alapján kí­ vánja irányítani életvitelét? Mert a jelen rossz szájízt hozott létre. A valóságban minden dolog folyamatos válto­ záson. 129 . Fiatal korban a hosszú. Lelki tünetei: A fő konfliktus: csalódásnak felfogott.merüljön fel -. és a medencecsonton.ügyesen. mégpedig olyan jellemzőkkel rendelkező munkásokra. így ez az ember. Azonban szük­ ség van az építőmunkásokra. ahol szülési akadályt képezhet (ez ritka). hogy tökéletesítsék a művet. itt olyan helyeken. idősebb korban a sarokcsont hátsó felszínén nem túl ritka. Említésre méltó a csontos hal­ lójárat csontdaganata. csöves csontokon jelenik meg. akik szívvel-lélekkel azon vannak. de a vitorláit leengedte. Ez annyit tesz. sőt még a horgonyt is kivetette. Szükség van azokra az anyagokra. akkor elmondhatom. porcsapka borítja. Azt a dacot.szelét befoghatjuk a céljaink felé vezető vitorlásúton.

A bizonytalanság helyébe (természetes emberi szükséglet) igyekszik minél rövidebb idő alatt új kapaszkodót keresni. Furcsa kettősség alakul ki: egyrészt, igyekszik ott maradni, ahol van, másrészt a lehető leggyor­ sabban szeretne (de inkább akar) elérni a kitűzött céljaihoz. Természetes, hogy gyorsan akar célba érni, hiszen lelke-tudata mélyén tudja, amit most művel, az nem jó, de tovább megyek: azt is tudja, mit kell tennie! Ezt azért merem kijelenteni, mert a betegség fájdalommal jár! Emlékez­ zünk: a fájdalom a két ismeret összeütközéséből születik, táplálkozik! A túlzott tenni akarás, olyan dolgokat is létre hoz, melyre semmi szük­ ség. Tisztában van vele, mit kellene tennie, de egészen mást fog megten­ ni, és ez konfliktust, fájdalmat eredményez. Fájdalom keletkezik, mert a létrehozott, megteremtett - új rész, csontkinövés - nyomni fogja a régi, jól működő részeket. Magyarul a most kialakuló célkitűzés nem illik bele jól működő dolgaiba. Fájdalom és börkeményedések jellemezhetik a csontkinövéseket, hi­ szen elveihez erősen ragaszkodik, és mindent megtesz azok védelmében. Megerősíti a határvédelmet - bőr - azon a területen, ahol konfliktusa van. De mint utaltam rá, ez az elképzelés nem túl szerencsés, és ezzel a ténnyel ő is tisztában van, ezért a keményedés fizikai létén túl is fájda­ lom keletkezik az adott területen. A gyógyulás útja: Mindenképpen szükséges felülvizsgálni, és átértékelni azon dolgait, amelyek felé igyekszik haladni! Pl.: a sarokcsonton keletkező kinövéssel rendelkezőnek meg kell gondolnia, miben akar ennyire a sarkára állni! Keresse meg, melyik élethelyzetben áll annyira a sarkára, hogy az már belső konfliktust okoz.

CSONTVELŐGYULLADÁS

Fizikai tünetei: Levertség, majd hidegrázás, láz. Az érintett csont érzékennyé és fáj­ dalmassá válik. Sokszor a tünetek bizonytalanok, elmosódottak. A betegség lényege: valamilyen sérülés következtében gennykeltő bakté­ riumok jutnak a velőűrbe. 130

Lelki jellemzői: (lásd még: csont, vér) A csontvelő lelki jelentéséhez eljuthatunk, ha összevetjük a vér, a csont és az immunrendszer tulajdonságaival. Röviden: A vér szállítja mindazon örömöt, mellyel a test életerőhöz és ebből fakadóan védekező-mechanizmushoz jut. A csont adja a rugalmas tartást. A csontvelő jelentőségét, működését ebben az összefüggésben érthetjük meg igazán. Mi, emberek, előállítjuk vagy inkább megtaláljuk azon apró örömein­ ket, melyekkel elláthatjuk magunkat. Ezek az örömök táplálják vágyain­ kat, cselekedeteinket. Nélkülük nem sokáig létezhetne élet. A csontvelő jól elrejtett, biztonságos helyen tartózkodik, mintegy jelké­ pezve emberi tartásunk lényegét. Az emberi tulajdonságok úgyis mélyen, a közönség elől elrejtve léteznek. Igaz, ezeket néha még önmagunk elöl is eltitkoljuk. Ebben a titkolódzásban kimerülnek - vér - készleteink, azok a lehetősé­ gek, melyekkel újra és újra elölről kezdhetjük. Az elveszettnek hitt önállóság, identitás után érzett erős vágy arra kész­ tet, hogy minél hamarabb odaérjünk. Félelem alakul ki: talán nem — vagy nagy nehézségek árán —jutunk el céljainkhoz. Ez a félelem előbb-utóbb annyira megerősödik, hogy felrúgjuk biztos tudásunkat, lemondunk minden biztos alapról. Erről az állapotról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy természetes! Nem természetes, tehát hatalmas indulatokat vált ki. Ezek­ ből az indulatokból már könnyen alakul ki olyan helyzet, amikor a test belekerül egy előre nem látott szituációba. Az irányítás kicsúszik ke­ zünkből és bekövetkezik egy baleset. Ebben - megrendült önbizalmában - könnyen nyitottá válik egy fertőzésre (lásd ott). Pótcselekvése ebben áll: lemond saját képességeiről és helyette valami mást választ. Valami olyat, amiért „nem kell" küzdeni.

131

DAGANATOK

Fizikai tünetei: A féktelenül, kontroll nélkül szaporodó ráksejtek beszürik a környe­ zetet, és áttétet adnak. A eredeti daganatos tömeg kizárólag ráksejtekből áll, s ettől nagyobb távolságra ép sejtek tartományát látjuk. A kettő kö­ zött pedig nincs éles határvonal az ép sejtek közé mintegy beáramlanak, a tumorsejtek, megszállják, beszürik a még egészséges tartományt (ezért nem tudja a sebész, hol vágjon). Tüneteket általában akkor észlelünk, ha már a daganatos folyamat előrehaladott állapotban van: Fokozódó gyengeség, étvágytalanság, fogyás, majd kóros soványág, szürke arcbőr, végtagi vizenyők, hőemelkedés, fájdalom, amely az elviselhetetlenségig fokozódhat és gyakran csak kábítószerekkel csillapítha­ tó. A daganatos gócokban, szövetekben másodlagosan szétesési, elhalási folyamatok, vérzések keletkezhetnek. A tudomány értetlenül áll azon jelenség előtt, hogy gyakran igen kis kiterjedésű, körülhatárolt és nem életfontos szervekben kialakuló daganat látványos gyorsasággal halálhoz vezet, bár még áttét sem mutatható ki. Máskor viszont az akár ökölnyi tömbökben összekapaszkodó daganatok elárasztják és szinte teljesen kitöltik a hasűrt, s ezzel a beteg képes éve­ kig élni, roppant szenvedések közepette. Lelki jellemzők: A rák egy „alattomos" betegség, nagyon sokáig bujkál, szinte csak akkor észleljük, amikor már annyira megerősödött, hogy lehetetlen elle­ ne harcolni. Megerősödött, és ez nagyon nehézzé teszi a gyógyulás útját. Adott a betegségtudat, a sok kudarc (amit hallott, tapasztalt, stb.), a harc valami ellen. A szó hagyományos értelmében szinte megvalósíthatatlan feladat leküzdeni a kórt! Más úton, beleértve a hagyományos orvoslást is elérhető közelségbe kerül a gyógyulás! Nem gyógyíthatatlan betegség! Gyógyítható! Ki lehet belőle gyógyulni! Meg van a gyógyulás lehetősége! Mivel „alattomos", sokáig megbúvó betegségről van szó, a tünetei, a lelki tünetei is igen összetettek és sok, de leginkább őszinte vizsgálódás­ ra van szükség! A felismerésen túl (habár ez az első), kell még a gyó­ gyulás vágya, miértje. Igazán akkor vagyunk képesek vágyni, amikor

ismerjük annak valódi értelmét: az nem lehet igazi értelme a gyógyulás­ nak, hogy valaki kedvéért tesszük, vagy mert nem akarunk betegek lenni. A következőkben szeretném bemutatni azt az utat és lelki jellegzetes­ ségeket, melyeket a daganatos beteg bejár a kór kifejlődéséig. Nézzük meg azok a pótcselekvéseket, melyek elvezetnek a tudat, az immunrend­ szer meggyengüléséhez. Ezeknek meg kell gyengülniük, mert más eset­ ben nem képes a tumor olyan gyorsasággal kifejlődni. 1. Az ember mások örömét keresi, szolgálja, így saját magára nem tud elegendő figyelmet fordítani. (Áldott jó ember, ezzel lehetne leginkább jellemezni, de ez csupán a felszín!) Azért keresi mások boldogságát és azért igyekszik mindent megtenni másokért, mert valakit boldogítani kell! Valakinek boldognak kell lenni, ha én nem, akkor valaki más! Saját örömébe vetett hite, reménye eltűnt (nem táplálta semmi). Közvetlenül nem szolgálja már saját felsza­ badult jó érzését. Erőt meríteni már nem tud abból, hogy folyton másoknak ad. 2. Azt hiszi, minél többet segít, annál jobban fogja magát érezni. Nincsenek sikerei, vagy legalábbis nem fogja érezni azokat. Se­ gítsége leggyakrabban nem segítség! Megoldja helyettük! Akkor érezhetjük a teljes örömet, amikor már az adás pillanatában telje­ sül minden vágyunk. Nem teljesülnek vágyaink, amikor azt várjuk, más adja meg nekünk, amit magunknak kell megtenni. A maga ér­ dekében semmit sem tesz, azt várja, úgy viszonyuljanak hozzá, ahogyan Ő viszonyul (helytelenül) másokhoz! 3. Titkolja: vannak vágyai az örömre, a boldogságra, de teljesen el­ nyomja ezeket a vágyakat és behelyettesíti más érzésekkel, más törekvésekkel. Ezek nem fogják kielégíteni vágyódásait és ez még jobban felerősíti az értéktelenség tévhitét. 4. A saját gondjait nem beszéli ki, helyette mások gondjait veszi ma­ gára, azokat sajátjaként kezeli. Mivel tudatába, szellemébe mélyen beivódik, bevésődik a probléma, valamint az ebből fakadó fájda­ lom, nem tudja, nem képes beengedni azt az éltető erőt, ami har­ móniát, ezáltal egészséget teremt benne. Mindenki lehet beteg, mindenkinek lehet problémája, csak neki nem, mindent és mindenkit maga elé helyez. Túlzásba esik, telje­ sen elfelejtkezik magáról. Mindig ő az utolsó a sorban és ez így nem mehet sokáig. 133

Lényegében ezek a lelki jellemzők fogják alkotni, kiváltani, hogy saját sejtjei nem kapják meg azt az éltető erőt (örömet, jókedvet, boldogsá­ got), amire szükségük van, így saját maguknak kell ezt beszerezni. Ez a beszerzés nem sokban fog különbözni a kizsákmányolástól, teljesen mindegy, milyen hatással van a gazdaszervezetre, a lényeg: nekik min­ denük meglegyen! Az embernek is szüksége van a pihenésre, a kikapcsolódásra a nehéz, fárasztó munka után. Csak így képes teljesíteni, csak így képes tökélete­ sen működni. Fizetnünk kell sejtjeinknek, amiért ilyen tökéletesen segítik életünket, részeinket. Amikor huzamosabb ideig nem fizetünk, „bér nélkül" marad­ nak, az elvégzett munka örömét nem tapasztalják, fellázadnak sanyarú sorsukon keseregve és megtagadják a munkát. Elzárkóznak előlünk és kialakítják a maguk sajátságosan ellenálló, ellenséges világát (daganat), ami nagyon hasonlatos egy gerillaháborúra. Tény, hogy a tudományos világ bebizonyította: naponta keletkeznek szervezetünkben ráksejtek, de azokat felismeri az immunrendszer, s így hathatósan védekezve megóvja az egészséget. Az immunrendszer csak akkor képes védelmébe venni az egészséges sejteket, amikor a tudatban is tisztázódott: mi számít jónak, követendőnek. A helyes következtetés egyik alapvető feltétele: a viszonyítás! Szervezetünk optimális működé­ séhez is elengedhetetlen, hogy legyen mihez viszonyítani. Tisztáztuk: mire van szükségünk, mitől kívánunk szabadulni! Tehát ezek a rákos sejtek rövid élettartammal rendelkeznek, mert sikerült (valami alapján) felismerni őket. Vannak olyan élethelyzeteink, amikor feléled bennünk a lázadás, a titkolózás szelleme, de nem talál, nem találhat megfelelő táptalajra, mert a többi sejt jól érzi magát. Jól érzi magát, mert örömöt kap, tehát öröm­ mel végzi munkáját, a rákos sejt pedig - mivel nem kap, nem talál támo­ gatást - elpusztul. El kell pusztulnia, hiszen az öröm „számára" ehetetlen táplálék, ellenséges környezet. Burjánzani, szaporodni csak akkor képesek ezek a rákos sejtek, ami­ kor a védekező mechanizmus nem ismeri fel őket - nincs hozzá sem kedve, sem ereje. Megfelelő „közösséget" találnak, ahol kölcsönösen védik, erősítik egymást. Itt aztán már ki tudnak alakítani egy olyan társa-

134

dalmát, melyben jól érzik magukat, hiszen hasonszőrűek veszik körül őket. Emlékezz, a testet a tudat vezérli, tehát az immunrendszert is! Miért van bennük az a vágy (a rákos sejtekben), hogy szaporodjanak? Mert a gazdaszervezet is ezt tanította: minél több, annál jobb (minél töb­ bet segítek, annál jobban érzem magam!). Következésképpen minél töb­ ben vagyunk, annál jobban fogjuk magunkat érezni. Továbbá, a tömeg­ ben rengeteg erő rejlik, a közösségi szellemben megfelelő támogatottsá­ got élveznek, otthonra találnak. A betegség kialakulásához (típusától függően) aránylag hosszú időnek kell eltelnie és az ember viselkedéséből elég jól felismerhetőek a meg­ előző jelek. Ennyi bevezetés után nézzük meg a konkrét okokat. A kór egy olyan lelki-fizikai konfliktus a múltjában és természetesen jelenében, melyről nem vesz, vagy nem akar tudomást venni. így a meg­ oldásra halvány esélye sincs! Eltemetve, lelke legmélyén megbúvó problémái azonban szüntelen emésztik. Felemésztik azt az életerőt, amellyel a boldogságot, az egészséget érheti el. A fő kiváltó ok azonban ez: nem érti meg, nem hajlandó szükséges feladatként felfogni, neki is szüksége van arra a gondoskodásra, melyet másoknak, szeretteinek ad! A rákos sejtek tulajdonképpen „csak" figyelmeztetni kívánják „gazdájukat"(sajátságos nyelvezetükkel), hogy úgy oldják meg a kialakult konfliktust, hogy nekik is jó legyen, rájuk is fordítson megfelelő figyel­ met és gondoskodjon róluk is! A betegség és egy élethelyzet között most vonjunk párhuzamot: A rákos folyamat hasonlatos a forradalomhoz! Mese a forradalomról: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy közösség. Olyan nagy közösség volt ez, hogy hasonlatossá vált egy országhoz. Ebben a hatalmas országban élt egy igen magányos ember! 135

Élt, éldegélt saját kis világában, igazából nagyon keveset tudott önma­ gáról és a körülötte lévő hatalmasságokról, de nem is nagyon érdekelte milyen környezetben él. Egyetlen dolog, egyetlen cél lebegett szeme előtt: jól élni! Tudta, jobban is lehet élni, tudta, jobban is élhetne! Bármit is mondott környezete, valahol mélyen tisztában volt vele: sokkal többet akar. Többet akar, mert képes megvalósítani. Ez a kettősség: képes rá, és mégsem meri, nagyon elkeserítette. Fájt mindene, fájt élete. Életfilo­ zófiája, életszemlélete ennél tovább nem jutott. Miért is jutott volna, amikor egyedül volt és nem talált magának társat, aki segíthette,"pátyolgatta, tanítgatta volna. Nem tudta, nem is sejtette, mi hiányzik. Egy do­ logban volt csak bizonyos: valami nagyon nincs rendjén, valami nagyon hiányzik! Fájdalmában és nyomasztó hiányérzetével eltelve növekedett benne az elégedetlenség és egyszer elindult világot látni. Elindult, fel­ eszmélt és észrevette: vannak körülötte más sejtek is, akik nem figyelnek rá, nem segítik, s azt érezte, lenézik, sokkal kevesebb, értéktelenebb a többi sejtnél. Valamennyit beszélgetett társaival, de égető problémáit nem adta ki, hiszen nem talált megértésre. Ezért egyre inkább magába fordult. Első ijedtsége és megbántottsága hamar elmúlt, mert kifejezetten jó, megnyugtató ideológiát talált és ezzel megindokolta; miért nem fog beállni a többi közé. 0 nem lesz „Bólogató János", el fogja érni kitűzött céljait, kerül, amibe kerül. Visszahúzódott magányába, hogy megfelelő tervet eszeljen ki melynek segítségével elérheti a boldogságot. A boldog­ ságot, amit ő is megérdemel, a megbecsülést, az érvényesülést. Eközben az a hatalmas valami (test), - amit most nevezzünk államnak - határozottan el volt foglalva azzal, hogy ápolja külső kapcsolatait. Tö­ rődnie kellett a szomszédos államokkal, kiket nagyon szeretett és fontos­ nak tartotta figyelmüket, véleményüket és azt, hogy jó kép alakuljon ki róla. S amíg elfoglalta magát azzal, hogy a külvilág felé fordult, teljesen meg­ feledkezett állampolgárairól. Megfeledkezett róluk és már nem gondos­ kodott jólétükről. Elfogadta a látszat-jólétet, melyet beépített ügynökei jelentettek. Nem gondoskodott jó gazda módjára, a nép már csak azt tapasztalta: mindig, mindent tőle vesznek el, mindig neki kell szolgálnia, és cserébe nem kap semmit. Kezdetben csak egy-egy lázadó, elégedetlen személy termelődik ki, és ő előbb-utóbb kiáll az emberek elé és hangot ad nemtetszésének. Meg136

Ha a rákos sejteket nem hallgatnák meg az elégedettek. hogy a rendőrség (az immunrendszer) elől elbújva a lehető legnagyobb bizton­ ságban legyenek. Biztonságban legyenek egy olyan közösségben. itt is illegalitásba vonulnak. semmi. csatlakoznak hozzá. vágyaikat. mert fenntartják a látszatot: minden rendben! Ha kérdik mi bajuk. A csoportok nagyon jól szervezettek. hogy a daganatos sejtek a test. a készet igyekeznek elra­ bolni! Miként a forradalomban. ahol forradalmi nézeteik megértésre találnak. Nem fordítanak figyelmet rájuk. hogy a lehetőségekhez mérten jól érezzék magukat. Lassan belterjessé és elfajulttá válnak. és egyre szervezettebbé válnak. Ez szükséges. elgondolkodnak. Kifelé teljesen titokban tartják létezésüket. a szervezet ellen vannak. lázongásával felhívja figyelmét a kialakult válságos állapotra. Lázadó sejtekbe. nem hallgatják meg kívánságaikat. A pótcselekvés itt ebben rejlik: a sejtek saját jólétük elérése helyett. egyre gyorsabban növekednek. nem találná­ nak megértésre. feloldhatatlan feszültséget eredményeznek. kifejezésre nem kerülő indulatok feszültséget. cselekedeteit. A fellázadt sejtek minden esetben a saját érdekeiket nézik. ahol azonos elveket vallók vannak. ellenálló csoportokba szervezödnek. és jobbat nem látva egyetértenek vele. egyre többen hirdetik az „igét". elégedetlen nép fellázad uralkodó osz­ tálya ellen. a válaszuk egyszerű. most még könyörtelenül elbánhatnak velük. „Ők" nem a gazda ellen jönnek létre! Ők csupán meg kívánják teremteni a saját otthonukat! Felmerül a kérdés: miért? Mert a jelenlegi rendszer számukra elviselhetetlen. mert ha lelepleződnek. Tévedés lenne azt állítani. „Minden szentnek maga felé hajlik a keze"! 137 . ennek lesz egyenes következménye az áttét. (ez történne a normálisan működő immunrendszer eseté­ ben).győzi a hallgatóságot: csak az általa megtalált út az egyedüli helyes és követendő. nem sokat foglalkoznak a többiekkel és az uralkodó osztállyal. Feladataik be­ határolhatók. Előbb-utóbb a megerősödött. feladnák a renitenseket és a „belügyi csapatok" semle­ gesítenék őket. ez az út fogja a boldogságba vezetni az elégedetlen tömege­ ket! A kijelentéseket meghallgatják. A bennlévő. A szélsőségeseket letartóztatnák. A sejtcsoportban a kialakult ideológia határozza meg a tagok „gondol­ kodásmódját". eltávolítanák az egés­ zségesek közül.

halála. Ez a küzdelem önvédelem! Harccal. mert azt hiszi. cse­ lekedett.így a forradalmár sejtek is csak a saját érdekeit nézik. A szenvedés abból ered hogy képtelen megérteni és feldolgozni: olyan dolgokat cselekszik. De nem csak a közvetlen környezet fog így viselkedni. legyen az a legnemesebb is. mert az örömtelenségből fakadóan alig marad ereje másra. Nem nyújt tökéletes meg­ oldást. a lázongás „gondolata" eljut „mindenkihez" és előbb vagy utóbb termékeny talajra lel. amit látok. ahol a test figyelmezteti „tudatát" a vele kapcsolatos helytelen gondolkodásmódra. mert el van foglalva azokkal az apró „pótörömökkel". Saját fenntartásával. gyakran követel áldoza­ tokat. Ennek következtében az immunrendszer tétlenül szemléli a szervezet fokozatos elsorvadását. Fel sem merül benne: mi van. kifelé azonban zavartalanul terjeszkedhetnek a fallal együtt. Jelen esetben ez a test szenvedése. hogy a sejtek lehető legjobban érezzék magukat. Létrehoznak egy erős védvonalat. ugyanis a konfliktus lelki háttere változatlan marad. A terjeszke­ dés akkor lehetséges. mert azt hiszi: minden rendben van (csak az létezik. A tudat azonban nem fogja fel ezt a tarthatatlan állapotot. „eszükbe" sem jut. és a tudat és a test továbbra sem ismeri fel a „lázadó" sejteket. A véren és a nyirokrendszeren keresztül nagy távolságra is eljuthatnak a lázadók és velük együtt a hírek is. melyek némi megnyugvást adnak hiányos állapotában. tehát nem ismeri meg a „beteg" sejteket. amikor a környező sejtekben is megtalálható az elégedetlenség! Az információ áramlása semmilyen akadályba sem ütkö­ zik! A sejtek egymás közötti információcseréje következtében az elége­ detlenség. melyek korántsem arattak osztatlan sikert. Ez történik a daganatok esetében is. tökéletesnek fogadja el helyzetét. mi fog történni otthonukkal. ha mégis másként van? Nem kételkedik. hiszen egészen mással van elfoglalva. Az ember tudata nem ismeri fel az okot. Ez fal aztán teljesen elrejti a mögötte lévőket. de fél másként vélni. csak rosszabb jöhet. mely leköti minden energiáját. Ahhoz. Gyökeret ver és a környező sejtek is hasonló elveket fognak vallani és természetesen lázadóvá válnak. amikor megerősödnek! A forradalmat felfoghatjuk így is: kétségbeesett segítségkérés! Mint minden harc. becsapja a védekező mecha­ nizmust. ezért a test is hasonlóan vála­ szol. el kell szigetelődniük a „egészséges" társaiktól. Tudja. A rákos sejtek körül kialakul egy egyirányú fal. „pótelismerésekkel". mely befelé teljesen zárt. 138 . hogy nem tökéletes. drasztikus beavatkozással meg­ gyógyítani nehezen vagy inkább nem is lehet.

sőt ki is alakít­ ják a maguk kis különálló világát. Saját érhálózatot. amikor csu­ pasz valójukban találkoznak. hozzáállásbeli tulajdonságok is. melyeken keresztül ellátják társadalmukat. melynek során változnak étkezési. vegyünk róluk tudomást. de legalább törekedjünk rá. gondolkodás­ beli. Mindkettő metamorfózison megy keresztül. amit tenni kell. és szinte csak így van esély (jó esély) a gyógyulásra. hogy azt ecseteljem. mit nem lehet! Amit tenni lehet. életviteli. akivel szemben létrejött a válság). és egy egészen új dolog születik belőlük. Ezt a tényt könnyen megérthetjük. mindenki igyekszik túlélni! Csak a legritkább esetben fordul elő. Ami még nagyon fontos. Lázas szervezkedésük jele fizikai síkon.tapasztalok. utánpótlási vonalakat építenek ki. Céljuk a túlélés! Tulaj139 . A gyógyulás útja: A rákot elkerülhetjük aránylag egyszerűen. Megteremtik maguknak az infrastruktúrát. szerető emberek harcolnak egymás­ sal. ami a szívün­ ket nyomja. Időnként végezzünk ön­ elemzést. az egészség elérésére! Arra kérlek. a teljes gyógyulás eléréséhez más megol­ dást is kell találni! Keresgéljünk tovább. A daganaton belül lévő sejtek igyekeznek kialakítani. mindenre kiterjedő út. legyen bátorságunk másoknak (vagy az érintett személynek. hogy a daganatos csomó hőmérséklete magasabb környezeténél. melyben jól érzik magukat. így van. A frontvonal mindkét oldalán érző. elmondani. a megoldást a tudatban fogjuk megtalálni. Az összetett kiváltó tényezők. az egy ugyan olyan átfogó. most emlékezz vissza a gondolatoknál leírt jellegzetessé­ gekre! A „két fajta" gondolat kölcsönösen kioltja egymást. csak gondoljunk a háborúzó felekre. lehetőségeink szerint OLDJUK MEG azokat. a melegséget. amit nem látok az nincs is). Kialakíta­ nak egy sajátságosan torz szeretetet. és az idő rövidsége miatt a gyógyulás során figyelembe kell venni: önmagában egyetlen gyógymód sem nyújt­ hat teljes megoldást. Ebben a könyvben szeretném elkerülni. Ha már kialakult a betegség. nézzünk szembe bátran gondjainkkal. ezzel is helyettesítve az „anyai" gondoskodást. Önállóan képtelen korrigálni a hibát. hogy céljuk a másik fél teljes megsemmisítése.

mégpedig egy nagyon is kegyetlen háborúnak. amikor felfedezik: a túloldalon lévő lövészárokban is ugyano­ lyan emberek vannak. visszatérhetnek eddigi életükhöz. Az emberek. mert a rákos sejt memb­ ránjának szerkezete eltér az egészséges sejtmembránétól. az édesség. ezért benne bármilyen térfo140 . nem táguló üreg. nem csökken-e a harcok intenzitása? Dehogynem! Amikor létrejön a béke. Tehát a rákos sejtek számára fogyaszthatatlan tápanya­ got viszünk be. fel­ szabadító gondolatnak. milyen nehezen tudjuk elfogadni a gyengédséget . évvég­ re felszabadultan örülnek. ha átadják helyüket valami örömteli. az öröm hiányzik leginkább a beteg életéből. Golden Yacca®: A konkrét daganatok. hogy végre-valahára visszatérhetnek szeretteikhez.sejtjeink is hasonlóan. Itt is két ellentétes érdek csap össze! Vajon a háborúban. hogy ellenünk harcolnak! Viszont a harcot csak akkor képesek feladni .lázadó . Ugyanígy a testünkben élő . Mivel a koponyaalap és a koponyaboltozat egy zárt. túlsúlyba kerülnek! Ezáltal is elősegítik a gyógyulást. amikor megszűnnek a téveszmék! A téveszmék megszűné­ séről csak ekkor beszélhetünk. Itt is érvénye­ sek az előzőekben leírtak: amikor felindult állapotban vagyunk. Mint a rák általános leírásánál már olvashattuk. egymás keblére borulnak. nem szívesen öldöklik az ellent. ezért kézenfekvő terápiás ki­ egészítő ez a különleges cukor! A szaponin képes kiválasztani a rákos sejtet. harcolni fognak-e? Nem csökken-e a harci kedv. A rákos sejteknek fogyaszthatatlan. az eddigi ellenfelek kijönnek földalatti állá­ saikból és kezet fognak az ellenséggel. de az egészséges sej­ tek megerősödnek.mind­ két oldalon -.donképpen a daganatot is felfoghatjuk háborúnak. azono­ san reagálnak. amikor a két oldal számára megszűnik a politikai nyomás.sejtjeink sem örülnek annak. Örülnek. és kiváltó okai: Agydaganat Fizikai tünetei: A koponyaűrben térfoglaló folyamat zajlik. elvnek! A Yacca szaponin gátolja a rákos sejtek növekedését és életképessé­ gét. a politika­ mentes emberek nem szeretik a háborút.

Mert valamilyen „furcsa" oknál fogva mindenkit maga elé sorol. mert „társaságban" jobban múlik az idő. Minden teremtett igyekszik távol tartani magától a ma­ gányt. így lesz tökéletes az élete. Lelki jelentése: Gondolatai. nagyobb szükségük van. Gyors szaporodásnak indulnak. Közben nem marad ideje saját megoldandó feladataival tö­ rődni. Termé­ szetesen ez abban az esetben lehetséges csak. örömtelenségből igyekeznek szabadulni a rákos sejtek. hogy mindig mások a fontosabbak. érdemtelennek tartja. Fő tünetei: szédülés. de gondolatait egészen más tölti ki. előtérbe kerül a kiszolgálás. Pótcselekvés: Gondolkodik. még önmagának sem szí­ vesen vallja be. látászavar. vagyis szinte teljesen megszűnik a szabad akarat. hányinger. gyorsan elhessegeti. mások helyett igyekszik megoldani a felmerülő gondokat. Mivel saját feladatán nem elmélkedik (gondolkodni pedig kell). Vizenyő. hányás. s ez így fog megnyil­ vánulni: a többiek nagyobb bajban vannak. Miért igyekszik mások helyett élni? Mert azt hiszi . melyek kiteljesíthetik életét. Így lehet: 141 . növekvő daganatok. mely részen alakult ki először. fájdalom. ebből még nem következik egyenesen. gondolkodik mások helyett. Mindezt a kinyilvánítás helyett titokban tartja. amikor mégis (nagy küszködés árán) beismeri. ebből rendre kima­ rad a saját magára fordított örömteli gondolkodás. Saját énjét kevésnek.vagy legalábbis azt az elképzelést hagyja érvényesülni -. megszűnik önmagának keresni az elérendő célokat. megoldásokat keres má­ sok helyett.. következésképpen: keresi hasonló mentalitású társait! Konkrétabb jelentése attól függ. torló­ dással járó keringési zavarok következménye koponyaürön belüli nyo­ másnövekedés.gat-növekedés életveszélyt jelent. amikor saját magával nem foglalkozik. Ebből a megkötözöttségböl.. Kiszol­ gál minden kérést. céljai határozottan alárendeltek másoknak. Életét kitölti a gondolat szolgasága.! Ha ez teljes mértékben így is van. Szorosan idetartozik a miért. célkitűzés.

amit meg kell oldania. s az idő teltével ez nem múlt ki. Elöl alakul ki daganat amikor. A gyógyulás útja: Az orvosi kezelés mellett nagyon fontos. kerüli a szembenézést a mögötte tornyosuló kritikákkal. Nyíltan nem. natában lelkiismeret furdalást okozott). Hangsúlyo­ zom: bármennyire is takargatja. ugyanakkor mindez erősen foglalkoztatja. értelmi jellegű. megvalósításával van teljesen elfoglalva.az agy jobb oldalán jelentkező daganat. Hátul keletkezik. A szolgaság és az örömtelenség szorosan összefügg a fizikai világ megnyilvánulásaival. saját (eltitkolt) célkitűzései helyett a mások céljainak. amikor megtörténik a felismerés. melyeket másoknak átadott! Baloldalon kialakuló daganat anyagi. Felismeri. amennyiben nem tisztázza (önmagában) a világhoz való viszonyát.nagyon is szüksége van azokra az érzelmi sikerélmé­ nyekre. de elviselhetet­ lennek tart minden irányítást. mégpedig megnyug­ tatóan.: képtelen felfogni. hogy igenis van egy olyan problémája. tudja . ha új dolgokat tapasztal. Pl. érzelmi konfliktusra.de nem meri felvállalni . miért ilyen az élete. amit a szőnyeg alá söpört (olyan célra vágyott. ami már megszületésének pilla. Úgy. A másik társuló ok: érzésit. jelentős lépést tehet előre a gyógyulás útján. a vágy ott van benne. hogy előtte megtöltöm"! . sem kedve. hogy abban felhőtlen öröme legyen! Nézzük mit is kell felismernie? Fel kell fedeznie. hogy szerettein csak úgy tud segíteni. „Zsebből pénz adni csak úgy lehet. megérzésit mindig mások szolgálatába állítja és a saját magára nem marad sem ideje. ha friss ismereteket szerez.

illetve felesleges dolgokon rágódott. kifekélyese­ dés bűzös lehelet és váladékürülés. Csak lenne. hogy ami máskor . hogy öröm nincs is. s ezt a másokon való segítésben reméli megtalálni. A fő gond abban rejlik. beteljesíteni azokat. súlyos rágási és nyelési nehezítettség a vezető tünetek. Vagyis kifelé fordulóvá válik (ez még önmagában nem jelent problémát). reméli: eléri boldogságát úgy. így azt a következtetést vonta le. hogy nagyon is tisztában van szükségleteivel.vagy szerencsére . és mások majd beszélnek helyette. kire vagy mire hallgasson. természetesen hiába. és rossz tanácsokat adott önmagának. a rágódással van szoros összefüggésben. pótcselekvései miatt önmagának nem. az egyensúly a saját megértései és a megértetései között. Hiszi. hanem más fogyasztotta el. de örömre mindenkinek szüksége van. Ezért ezt a problémát elrejti önmaga elől. Persze reméli. megélt tapaszta­ latai szerint nem volt képes eldönteni. hogy más adja meg neki. Sajnos . milyen já­ rulékos betegségek társulnak hozzá. mert neki csak a szükség maradt.Fizikai tünetei: A kialakuló rákos daganatok esetében fájdalom.valamikor régen . Elhitte. ha másokkal teszi azt. reméli. amit más fogyaszt el. akkor lesz boldog. de nem meri megtenni. me­ lyekben nem talált örömet. kommunikációval. Mégpedig: félelmei. csak má­ soknak ad tanácsot. vérzés. Okai: A beszéddel. Félelmei ebből erednek: érzelmei.nem sikerült. Lelki jellemzői: Leginkább a beszéddel. Hiszi. az ezután sem fog. a megrágással. 143 Szájüregrák . vagyis ő beszél mások helyett.a világ nem így működik! A szájrák kialakulásának több oka lehetséges attól függően. de igazán hinni már nem meri. Mások öröme mindig másoké marad. mások problémáit igyekszik megrágni. azt nem mi. megnyilvánulással kapcsolatosan az alábbiakat teszi: (emlékezzünk a történetre) felborul az egyensúly. másoknak mond igazságokat. teljes mértékben mások töltik ki eletét és közben az önös érdekek elsikkadnak. amire neki lenne szüksége.

mert azokban talál valami jót. Gége. ha előtte oda berakta (ezt nagyon jól tudja. a hangképzés elvesztése (megné­ mul). Tegyünk elé egy sokkal értékesebbet (számára valódi értékkel bírót) és úgy mond le berögzült szokásairól. halálfélelem uralkodik rajta. de mégis talál valami sokkal jobbat! Hogyan érhetjük el ezt? Egyszerűen. Legalábbis úgy nem tudja ezt megtenni. A konkrét esetet alapul véve: csak akkor tud zsebéből pénzt kiadni. nem képes mindent feladva hátat fordítani eddigi beidegződéseinek. és miután jól lakott. hogy men­ tesül az elvesztés (átmeneti) fájdalmától.és torokrák 144 . amikor valaki nem akart valamiről lemondani. A beteg fogy. Emlékezzünk. viselkedési formáiról. nyelési. ez a jó korántsem tökéletes. Ez annyit tesz: „mondjon" magának olyan igazsá­ got. Vérzések. Egyéb vonatkozás­ ban ugyanazt jelenti. hiszen egyébként nem okozna neki lelki vívódást). légzési nehézségek lépnek fel. hogy ne szerezne be egy sor fájdalmas tapasztalást Nem képes feladni viselkedési formáit. mint az előző! A gyógyulás útja: Az ember nem képes meghasonlani önmagával. Igaz. amellyel örömmel tud táplálkozni. hogy (látszólag) nem ad fel semmit. fájdalom.A táplálékfelvétellel kapcsolatos megbetegedések jellegzetessége hogy önmaga helyett is másokat lát el „táplálékkal". ossza meg másokkal! Fizikai tünetei: Állandósuló rekedtség. és rögtön valami értékeset kap. ragaszkodott hoz­ zá. fekélyes szétesesi folyamatok indulnak el a gégében és környezetében. életünk során már voltak olyan tapaszta­ lataink. de most jelen pillanatban jobb nincs. lázas. Ezeket alapul véve kell megközelíteni a gyógyulás útját! Úgy kell elindulni.

ebből már egyenesen következik a félelem. mert mindenkinek ez a véleménye: el kell fogadnom.Elfogadom a másik embert olyannak. A megértésből lesz majd félreértés. A félelem pedig olyan dolog. az már rég nem az! . érzé­ seket ad át. szelektálás nélkül mindent lenyelünk. Mivel lelke legmélyén rejteget. Az egyoldalú látásmód következtében hiányozni fog a megértés. az elfogadásban és az ebből fakadó erő és örömgyűjtés hiányában keresen­ dő! Olyan ez. amilyen . titka. melyekre neki is ugyanolyan (ha nem nagyobb) szüksége van! Ez ennyit tesz: Kialszik benne az életöröm. mert én sokkal rosszabb.Lelki jellemzői: Fő rejtegetett konfliktusa. mint amikor mindent és mindenkit elfogadunk. Kialakul benne és megmerevedik az egyféle látásmód. „Elfogadom. a lelki tulajdonságokhoz tartozó sejtek nem kapják meg azt a gondoskodást és örömet amire szükségük van és fellázadnak. ez a beletörődés tipikus esete! Elfogadni csak akkor vagyunk képesek. értéktelenebb vagyok". elfogadom. válogatás. mert el kell fogadnom. mások elfogadása is megkérdőjelezhető! Másokkal úgy tudunk türelmesek lenni. csak éppen saját magunkkal szemben nem érvényesítjük ezt a remek tulajdonságot. amikor birtokában vagyunk az öröm érzésének. mint amiről a fejezet elején beszéltem! 145 . Mivel önmagára nem vonatkoztatja ezt az elfogadást. hiszen amit az ember má­ soknak nyújt. amikor valami egészen mást helyezünk figyelmünk középpontjába! Tehát: mikor felmerül bennünk az elfogadás gondolata. amit még önmaga előtt is rejteget.ez általában nem a legjobb vélemény szokott lenni -. Márpedig itt erről szó sincs! Nem beszélhetünk örömről. amit rejtegetni kell. A gyógyulás útja: Hasonlatos azokhoz a megoldásokhoz." Megjegyzem: az iménti viselkedésnek semmi köze az igazi elfoga­ dáshoz. nem juttatja saját magának! És ekkor olyan dolgokat. hiszen nem foglalkozik azzal. hogy ön­ magának is adjon.

amikor ezt nem tapasztalja meg? Számára az öröm forrása nem is fog létezni. ahol az „öröm" magjai „megteremnek". Ez a visszafogottság. Jellemző elváltozás a here fájdalmatlan meg­ nagyobbodása. Ez abból is ered. Sőt 146 . Je­ lenti ez az elveket. testi örömöket általában önmagának könnyebben. A bal here a lelki oldalra. hogy tudat alatt nagyon erősen él. a segítséget. de közben elfelejt . míg az öröm. amikor önmagának nem ad. Ennek oka ismeretlen.nem tartja fontosnak . vagy nehezebben tud kialakulni az öröm hiánya. így természetesen nem tudja elfogadni mások köszönetét. hiszen az számára ismeretlen fogalom. Aztán ezeket „átadja" önmagának. vagy egyáltalán nem adják ki. máshol kívánja elvetni az öröm magjait.Heredaganatok Fizikai jellemzői: Gyakran rosszindulatúak és gyors lefolyású betegség képében jelent­ keznek. Amikor tehát itt daganat keletkezik. A fizikai oldalon tehát nem. mennyire és hogyan képes az „örömcsírákat" átadni! Érzéseivel. a magunkkal való jó viszony már sokkal gyengébben él bennünk. akkor el kell gondolkodni azon. értékességét. mert a fizikai. és áttételeket adnak a nyirokutak közvetítésével. tetteivel igyekszik másokban . hogy ezekből valami új dolog szülessen. ki kell nyilvánítani. Az esetek igen nagy százalékában érdekes módon a bal here érintett. más formái évekig is elhúzódhatnak. másoknak. Alulértékeli ön­ nön fontosságát. illetve át.lehetőleg mindenkiben örömet ébreszteni. a konkrét tanácsokat. Olyan ez. Lelki jellemzői: A here az a hely. önmegtartóztatás saját magával szemben áll fenn. a társas kapcsolat. és amennyiben egyensúlyban van. mint a gondoskodó kertész esete: mindenre figyel. minden­ kinek örömet szerez csodás teremtményeivel. az érzelmi világra vonatkozik és sokan ezt lényegesen nehezebben. létezik a fajfenntartás ösztöne. gyakrabban megadja. Honnan is ismerné. Tovább kell adni. csak éppen ö nem veszi észre a szépséget. Hogy válaszoljak Albert kimondatlan kérdésére: azért nem a jobb herében jelentkezik a daganat.önmagának is juttatni.

Felhőtlen önzetlenségen a következőket értem: azért adunk. amikor elég fontosnak. Minden. Akkor kezdünk aggódni fizetségünkért. ilyen cselekvést kényszernek érez. Az okot pedig mindig képes megindokolni. A gyógyulás folyamatánál különösen fontos: miért gyógyuljon meg. amit elérhetőnek tart. másnak. hogy úgy lesz tökéletes az élete . hogy ne kelljen másként élni. 147 . vagy már nem látna rá lehető­ séget. Leginkább a szabadság. valaki más miatt! Egyetlen értelmes cél jöhet számításba: saját maga! Ez csak akkor következhet be. Éppen ez az a feltételes mód. Szeret­ tein igazából csak azzal tud segíteni. Fog ez menni abban a pillanatban. energiája. az önelemzések során rá fog ébredni. A beszélgetések. Ereje. amikor felébred valami vonzóbb! Olyan vágy. boldogságot. Igyekszik örömet adni. mert eszünkbe sem jut azon gondolkodni. egyéb esetben nem akarna meggyógyulni. így van kifogás arra. ha minden „magot" átad. valamint tudása megvan. és más teremtsen belőle örömet. és ki fogja mon­ dani: mire vágyna. Ereje van. mit szeretne elérni. hogy meggyógyul. Ha még tud szenvedni. amikor nem hisszük. akkor a szenvedésbe fektetett erőnek kell átfordulnia a meg­ felelő irányba. a mozgás és a cselekvés szabadsága és az ebből egyenesen következő rugalmasság hiányzik életéből. Szeretném hangsúlyozni: ennek a kifogásnak nem örül. nehéz változni. sőt nyomasztja. másoknak adta) a felhőtlen önzetlenséget. Érzései átváltanak az ellen­ kező oldalra.a betegség bebizonyította az ellenkezőjét -. vajon kapunk-e érte cserébe vala­ mit. de ha a sajátja elfogy. hiszen nem merít. mi értelme gyógyulásának? A miért soha nem lehet valaki más kedvéért. értékesnek tartja magát. ha nem lenne. és életben ma­ rad. már nem lenne ereje szenvedni. A gyógyulás útja: Tudom. miből fog adni? Természetesen ennek a cselekvésnek vagy inkább nem-cselekvésnek is megvan a jó oka. hogy jót és helyeset cselekedtünk. A beteg megszokta azt az elképzelést. tevékenykedni. nem tapasztalja meg (belőle hiányzik.elsősorban önmagára vonatkozik. amihez erőt kell gyűjtenie. de kibúvó­ nak „megfelelőnek" tűnik.

Fizikai tünetei: Elsőként fájdalmatlan nyirokcsomó-megnagyobbodások észlelhetőek majd láz lép fel. Az eltitkol elégedetlenség. autoimmun betegségek és nyirokrendszer c. A haragot. a figyel­ men kívül hagyott megérzések elindíthatják a háborút. megnyilvánulások erősen visszafojtják an­ nak vágyát. Ennél a betegségnél különösen jellemző tulajdonság. mintegy önmagát hibáztatva. Azokat az érzéseket. de nagyon is létező indulatokkal van szoros össze­ függésben. ki nem fejezett feszültséget okozó indulatok bennmaradtak. Közben tisztában van cselekedetének reménytelenségével és értelmetlenségével. egyszerre 148 Nyirokrák . Öröm hiányában . Mint említettem. Javaslom. hogy valaha is kifejezze nagyfokú elégedetlenségét. amit a „mesében" írtam. hasonlóan fog járni. Emlékezzünk a történelemre! Hogyan. amikor azok keletkeznek! Amennyiben másként cselekszik. miért törtek ki a népek közötti háborúk? Hogyan.rövid időn belül kialakulhat az elégedetlenség. Lelki jellemzői: (lásd még: immunrendszer. Kirobban. önmaga ellen fordítja. és megkapjuk a keresett válaszokat. bűnbaknak beállítva saját személyét! A gyógyulás útja: Akkor kell kimutatnia érzéseit. önmaga ellen fordítja. indulatokat. hetek alatt végezhetnek a beteggel. éjjeli izzadások.a feszültség jelenlétében . a külső-belső védekezéssel kapcsolatos viszonyulások harmóniájának határozott felbillenése. térj egy kicsit vissza ahhoz a részhez. így az örömmegélő képessége határo­ zottan leromlik. A nyirokrendszer egyes rosszindulatú folyamatai hihetetlenül gyors le­ folyásúak. A ki nem mutatott. melyeket kifelé kell mutatni. feje­ zeteknél) A belső tüz. Egyre növekszik a belső nyomás és egy idő után az érzelmi megnyilvánulások kicsúsznak a keze közül. Csökkenni fog a tüz. mégis megteszi. ami itt teljesen semleges tulajdonság­ ként van jelen (csak ebben az értelemben beszélek róla). fogyás. hiszen a benn lévő. indulatot. és miért robbant ki az ellenforradalom? Ezek elemzésénél szorítkozzunk a „száraz" tényekre. a számára is értel­ metlenül ható cselekedetek. mint a biztonsági szelep eldu­ gulása után a kukta.

életére már nem vonatkoztatja. Ebből aztán lelkiismeret-furdalása lesz és igyekszik elke­ rülni a hasonló eseményeket.nemritkán véres folyadékgyülem. Hátfájás. Áttételes tüdődaganatok esetében gyakori a mellkasi . tápláló tanácsot. súlyos fulladás előrehaladott állapotban. akik keveseb­ bet tudnak. köhögés. Ezt egyféleképpen érheti el: elfojtja igazi érzéseit. mivel szeretteit támogatja. akik ezt nem érdemlik meg. Ijesztő és figyelmeztető tünet a vérköpés.ugyanúgy.dőreségnek tűnik. íz­ lelgeti azt. Véleményem szerint mindezekből már kikövetkeztethető a követendő út! Fedezze fel. majd helyette is. előtte jól megforgatja. azt reméli. Tőlük várni a felmentő sereget . nem alakulna ki a kór! A gyógyulás útján egyetlen értelmes tanácsot mondhatok: mindazt az Isten adta képességet. Természetesen a beteg számára is. Viszont ezt a képességet önmagára. kiken segített? Azokon. Azt hiszi. nehézlégzés és mellkasi fájdalom. amikor végre kimondja megfon­ tolt. fel­ oldják kétségeit. alkalmazza önmagára is! Tüdőrák (hörgőhámból kialakuló rosszindulatú daganat) Fizikai tünetei: Eleinte a tünetek nem sajátosak: fogyás. Amikor másoknak ad éltető. (vízmell-vérmell) 149 . szédülés. Fokozódik a tüdőgyulladásra való haj­ lam.árad ki a felgyülemlett feszültség és olyanokat is megbánt.számomra . ritkábban dobverőujjak kialakulása. Gondoljunk bele egy rövid időre. így kiváló. ahogyan ő. mert ha másként értelmezné. megoldják. helytálló segítséget képes adni. hőemelkedés. levertség. Nyelvrák Lelki jellemzői: Lásd még: nyelv! A mondanivalójával vannak konfliktusai. milyen örömet tapasztal. végiggondolt sérelmeit. főfájás.

Ha stimulátorként fog hatni. de figyelembe kell még más jellemzőket is). mi több nagyon egészségesen éltek. hogy helyette ne kelljen semmit sem csinálni. Vélt vagy valós tapasztalatai alapján arra a következtetésre jut. itt az ideje az erőgyűjtésnek. hogy az ember változtasson az életen. hogy a változás nem jó. hanem az: mit hoz be­ lőle létre. Mivel min­ den emberben megvan a változás vágya. következésképpen nem vállalja fel. jó mélyre temeti. Miért dohányzik az ember? Ahhoz. Illetve fontosnak tartja. és ő nem érheti el. a változástól való félelemben. hiszen nem is marad rá ideje. nem lesz belőle betegség. hogyan értelmezzük. s nem is tartja fontosnak. hogy nekikezdjünk a legegyszerűbb feladat végrehajtásának.Lelki jellemzői: Sejtései vannak. Gyakran mondják. már nagyon nyomasztó és ideje lenne változtatni. Él a vágy. de ezt csak másoknál tudja elképzelni. de nem teszi. hogy miből merít erőt a feladatai végrehajtásához. de ha ez pótcselekvés és azért tesszük. mit végez. de ezt jól elrejti. Rejtve marad előle a változás valódi lényege. venni kell egy mély lélegzetet. A félelemben. saját életének örömtelibbé tételére nem fordít energiát. 150 . akik életükben soha nem do­ hányoztak. Másrészt a tüdőrák azoknál is kialakul. Valami másban van a megoldás kulcsa! Hol? A titkolózásban. okozhat (van benne igazság. Mégsem „menekülnek" a rák elől. hogy el tudjunk indulni valami felé vagy. betegség forrása lehet. A vágyban. de legalábbis növeli a kialakulás veszélyét. A változás nem jó és nem rossz. az újtól való félelemben. hogy az ember jobbá tegye a legszorosabban vett magánszfé­ ráját! Eltitkolja. és ő maga vastag álarc mögé bújik. hogy többek között a dohányzás is tüdőrákot okoz. Önmagára. vagy reménytelen. mi tesszük azzá és a mi látásmódunktól függ. hogy itt az ideje a megújulás­ nak. A dohányos éppen ezt teszi! Az már más kérdés. mindig másokon segít. de nem is ez a lényeg. hogy ezt kielégítse. Gondolok itt a táplálko­ zásra és a környezetre. mi lesz a cél. lelke legmélyén tudja. hogy az élethelyzet. amiben él.

Egyedül. „Eszükbe" sem jut bárkinek ártani. hogy majd később. hogy önmaga tele marad idegességgel és ki nem fejezett indulattal. tehát arra törekszenek. „Természetes" következménye lesz tehát. Mivel a probléma feldolgozásának öröme nem élteti a test sejtjeit. amikor lesz rá ereje. bármennyi konfliktust. mindenki problémáját önmaga elé helyezi. használja önmagára is. hidegrázás és a láz a bevezető tünete. Állandóan készen áll a segítségre. Mindenkit. hogy old­ ja. Rohamos állapotromlás mellett pár hónapon belül halál következik be. fájdalom a jobb felhasban. bármennyit segít. hogy a másokban kialakult keserűséget és az ebből fakadó indulatokat feloldja. nekik egyetlen cél lebeg a szemük előtt: jól érezni magukat és ez vonatkozik az összes da­ ganatos betegségre! 151 Epehólyag rák . hogy minél töb­ ben legyenek. de önmagában nem alkalmazza ezt az iste­ nadta képességet. és „meg­ érdemli".vérhányás. Úgy érzi. de ez soha nem következik be. megoldja. melyekkel lelket öntött másokba. megoldja a feszültségeket. a saját gondjai a szőnyeg alá kerülnek. Lelki jellemzői: (lásd még: epe) Életét arra teszi fel. A teremtett lélek keresi saját örömét. Néha . fogyás. indulatával. összetűzést el is egyenget. magányosan rossz. előbbutóbb fellázad a „gazda" bánásmódja ellen.) Fizikai tünetei: Közismerten alattomos betegség! Étvágytalanság.A gyógyulás útja: Ebben a fejezet részben már számtalanszor utaltam rá: a daganatos beteg áldott jó ember! Azon képességeit. kevés! Tehát még többet kell foglalkoznia mások haragjával. később epeútelzáródás miatt kialakuló sárgaság. (Gyakran az epeutak is érintettek. így a sejtek is. mint minden do­ lognak értelme van! Még az indulatoknak is. Márpedig.a megtámadott erek miatt . boldogságát.

hogy már nagyon tele van! 152 . étvágytalanság. és rákos soványodás is kialakul az előrehaladott állapotban. Ők úgy érzik. Ez azt jelenti. Annyira telítődik a megemésztetlen élelemmel. idült betegség képét látjuk. ehhez a végállapotban remegés. hogy amikor újabb „is­ meretet" igyekszik bevinni . A senyvesztő. hogy ez reménytelen és hiába való cselekedet. meg nem bocsátás lakozik. amit eddig tettek az emberekért. Találjanak valamit (számukra értelmeset). In­ kább mellébeszélnek és megindokolják: miért nem! Nehezen tudnak változni. anyagcsere) A máj végzi a szervezet méregtelenítési feladatának egy jelentős há­ nyadát. Nem veszi tudomásul fel saját értékeit. mivel a tü­ netek kialakulása után már nem sok ideje marad a változtatásra és a da­ ganatos betegek egyébként is nagyon nehezen változtatnak bármin. A betegek hagyják meghálálni mindazt. delírium és kóma társul. fogyás. hányingerek-hányások. ami az emésztés elengedhetetlen felté­ tele. továbbá termeli az epét. esetleg sárgaság. jobb bordaív alatti fájdalom. ezért folyamatosan mások megoldatlan feladatai kötik le jelen­ tős idejét. Igenis tenni kell azért. Lelki tényező: (lásd még: máj. hogy jól érezzék magukat. amibe kapaszkodhatnak! Májrák Fizikai tünetei: A betegség lappangva fejlődik ki: gyengeség. és végre hagyják: foglalkozzanak velük. A betegben harag. és ennek egyenes következ­ ménye lesz a sikerek fel nem ismerése. ellenreakció (há­ nyinger) váltódik ki benne.A gyógyulás útja: Jelen esetben a legcélravezetőbb megoldás a megelőzés. Haspuffadás a hasűri folyadékgyülem miatt keletkezik.vagy csak gondol rá -. Eletébe csak ezeket az ismereteket építi be.

s ezek megjelenése már előrehaladott állapotot jelent. következéskép­ pen: önmagát. hogy azok könnyebben megemészthessék az elfogyasztott testi-szellemi táplálékot. gyors fogyás. fáradékonyság. Látványos. fogyás. feldolgozatlan dolgaiban segít. Majd étvágytalan­ ság. Örömét. böfögés. hányás és hasi fájdalom a vezető tünetek. szaggató fájdalom lép fel a felhas középső területében. Hasi teltségérzet. a rákos senyvedés képe alakul ki. étkezések utáni gyomorégés a bevezető tünetek. és szu­ rok széklet jelentkeznek. Bélrák 153 . vérhányás. Sá­ padt. hogy mások baját orvosolja. éles. Súlyos.Fizikai tünetei: 40 év feletti betegeknél gyakori. később hasmenések. Szédülés. vagy tudatosan nem fedezi fel. hogy mások majd segíte­ nek az ő problémájában. pontosabban nem fogja tapasztalni és értékelni. bizonytalan nyomásérzés. Gyomorrák (Vékony-Vastag) Fizikai tünetei: Néha csak a hirtelen fellépő vérzés. boldogságát abban reméli meglelni. csontváz-szerű küllem: ez jellemző a végállapothoz közel járó betegre. Miért? Egész életét arra tette fel. A korai gyomorrák nem okoz panaszokat. hányin­ ger. émelygés. Ez nem fog bekövetkezni. hányinger. vagy bélelzáródás jelzi a rákos elfajulást. Lelki oldala: Mindig mások megoldatlan. az erőnlét romlása. Vastagbélrák esetén árulkodó jel a székelési szokások tartós megváltozá­ sa. beesett orcák. viaszos bőr. szükségleteit nem ismeri.

ami felszívja a tápanyagot. Lelki jellemzői: Amitől illene megszabadulni. Az egész élettere tele lesz a felhasználatlan. hogy a helyet töltse. de e nélkül lehetetlenné válna a táplálék hasznosítása. A fájdalomtól való félelem miatt a beteg székszorulásra válik hajlamos­ sá. és lassan értékte­ lenné váló limlomokkal. aki csak halmozza az „értékeket". Ez nagyon hasonlatos ahhoz a gyűjtögető. haszontalanná vált . Szerepe tehát a felszívódásban van. kórosan felhalmozó emberre. de e helyett mindig másokat igyekszik megszabadítani a feleslegessé. helyi duzzanat érzése. fájdalom. Amit egész életében nem hasznosított. csupán szeretteinek juttatja a nél­ külözhetetlen „táplálékot".káros dolgaiktól! 154 . Végbélrák Fizikai tünetei: Vérzés. de azokat saját javára soha fel nem használja. hiszen nem lenne.most már .Lelki oldala: Ez nem csak azért van a szervezetben. Ebből csak mások húznak hasznot.

A támogatás nem feltétlenül egy adott személy túlzott segítségét jelenti. Itt spontán törések keletkezhetnek. Ennek azonban mégis rugalmasnak.csak mások . Mivel beteg. Attól pedig soha nem kaphatja meg a szükségleteit kielé­ gítő erőket. Azzal elér­ ni. tartást kell merítenünk. a fokozott. Lelki jellemzők: (lásd még csontrendszer) A csontrendszer az. E tulajdonságokat a beteg nem képes realizálni azon cselekvési mintázatok alapján. Amikor annak rákos elfa­ julásáról beszélünk. Figyelembe kell venni azokat az építőköveket. hogy egy jellegzetes viselkedési minta az élet minden apró részletére ki fog terjedni. A folyamatos megfelelési „kényszer" követ­ keztében figyelme elterelődik önmagáról. hiszen belülről semmit sem kap. az érintett területen a csont duzza­ nata észlelhető. A külvilággal való foglalatoskodás apró sikereit előnyben részesíti. 155 . akkor a másokra való építésről. melyekből élete össze­ áll. mozgathatónak. Miben nyilvánul meg ez a betegség? Nekünk embereknek életünk során a tapasztalatainkból erőt.Csontrák Fizikai tünetei: Állandósuló csontfájdalom jellemzi. vagyis betegek. lelki erő van. szomszédos izületek mozgáskorlátozottá válnak. megvalósíthatatlan vállalko­ zás! A betegben rengeteg erő. így feltételezhetjük: ezek a kövek sem túl tökéletesek. olykor kéretlen támogatásról van szó. amire építkezik a test. Nem talál sikert saját értékrendjében! Igaz nem is kereste. A daganatközeli. A kívülről jövő energiák csak „gyenge" pótszerek. mellyel most közelíti meg dolgait. és ezt igyekszik mások . A könyv elején már tárgyaltam. Igazi rugalmasságot a mozgás szabadságából lehet meríteni. és ezek csak tovább fokozzák az adás vágyát. de jelentheti és jelenti egy eszme támogatását is. mert van egy kis sikerélmény. értékrendje lassan eltolódik a külvilág felé. de ugyanakkor szilárdnak kell lenni. Tovább fokozzák ezt a belső kény­ szert.javára fordítani. hogy mindig másnak van kiszolgáltatva.

Ebben talál némi örömet. amely színek meglepő változatosságát pro­ dukálja: a nyers hússzíntől a koromfeketéig a fehér minden árnyalata előfordulhat.A gyógyuláshoz és boldogsághoz a tartásban meglelt boldogságon keresztül vezet az út. vagy megvédeni magunkat: az két. sokszor a pikkelysömörre vagy az ekcémára emlékeztető küllemmel. Túlzásokba esünk és akkor is védekezünk. mint a minden-körülmények-között-másokatmegóvni című viselkedésben találja meg. vagy tömegesen jelenhetnek meg a rákos elváltozások. hogyan viselkedik önmagával szemben a beteg. de alapul veszünk valami régi élményt. a valóság mégis más. egy­ mástól nagyon távol eső fogalom. Védekezni valamivel szemben. ezért a beteg valamilyen pótszer után néz! Ezt pedig nem másban. amikor félelmünktől vezérelve (lásd ott) harcolunk a bennünket fenyegető veszéllyel. Látszólag semmiben sem különbözik. Manapság egyre többet hallani a túlzásba vitt napozás káros. Lelki jellemzői: (lásd még: bőr) E betegség a védekezéssel és a külvilág felé mutatott képpel kapcsolatos. A félelem velejá­ rója az elfogultság. bármikor újra meg­ történhet. a folyamatos védekezés közben el­ marad az utánpótlás beszerzése. amikor semmi sem fenyeget. esetleg rákkeltő hatásairól. elfogultságunkban pedig gyakran esünk túlzásba. Egy így van. bármikor megeshet. következésképpen arra jut. de teljesen nem elégíti ki. Bőrrák Fizikai tünetei: A bör számos rosszindulatú daganatát ismerjük. vörös és piros is. Egyrészt arról kell beszélnünk. Akkor beszélhetünk védekezésről. de lehet kék. s ennek alapján azt feltételezzük. másrészt arról kell szót ejteni. megjelenési formáik igen változatos képet mutatnak. hogy mit és hogyan mutat. Az elmaradt „bevételeket" pótolni kell. de ami a leglényegesebb. hogy minél többet 156 . Legismertebb a melanoma. Magányosan. Nem fenyeget.

segít, minél több embert minél jobban megvéd, annál jobban fogja magát érezni. Azt hiszi, ez a tevékenység kielégíti hiányosságait. Ebbe belefeledkezve önmaga lassan háttérbe szorul, és ez meggyőzi értéktelenségéről. A kör bezárul! A gyógyuláshoz vezető úton fel kell fedeznie, át kell élnie, és tudato­ sítania kell: távolságtartásában van jó is. A „megvédjük magunkat" jelentése: megóvunk valami értékeset, valami olyan értéket, ami valódi jelentőséggel bír. Óvja magát a gyógyulni vágyó, amennyiben éppen akkor ahhoz van kedve. Legalább annyi figyelmet fordítson önmagára, mint másokra. Újra vegye észre, mennyi öröm van életében.

Mellrák

Fizikai tünetei: Az érintett emlőben általában csomó tapintható. A mell fájdalmas, megkeményedik, megduzzad, vagy zsugorodik. Bőrpír, viszketés lép fel, az emlőbimbó váladékozik és kisebesedik. Az érintett oldali hónaljban képződhet duzzanat, karvizenyő vagy csontfájdalom jelzi az áttétet. Lelki jellemzői: Úgy érzi, teljesen mindegy mennyit tesz gyermekeiért, szeretteiért még ha megszakad is - bizony kevés. Nagyon elgondolkodtató tény, miszerint szinte minden mellrákos beteg­ nek volt abortusza, vetélése vagy egyéb módon vesztette el gyermekét, esetleg egyáltalán nem szült. A lényeg nem is az elvesztésben, mint konkrét tényben van, hanem a mikéntjében, vagyis az anya lelki hozzáállásában. Itt teljesen lényegte­ len, van-e kiről, van-e mivel gondoskodni — elégtelennek érzi azt, amit nyújt. Ennek következtében egyre kevesebb ideje marad önmagára. Csökken az örömmegélő képessége, és hiába nyilvánítják ki köszönetü­ ket gyermekei, nem fogja értékelni. Nem fogja, nem meri értékelni, hi­ szen „olyan keveset" tett értük, amiért nem érdemel köszönetet. Márpe­ dig - valahol - ezért dolgozott. Gyakran megfigyelhető a lelkiismeret-furdalás, minek egyenes követ­ kezménye, hogy mindennek és mindenkinek meg akar felelni. Mindenkit 157

igyekszik boldoggá tenni gondoskodásával, úgyis mondhatnám táplálá­ sával. Mindenki bajával törődik, mindenkit táplál, kivéve saját magát. Könnyen megérthető és belátható a helyzet: ha én nem eszek, akkor előbb-utóbb másnak sem tudok adni. És kérdem én, hogyan adhatok másoknak szerető gondoskodást, amikor azt a szerető gondoskodást saját magamnak elmulasztom megadni? Ennek egyenes következménye lesz az a lelki beállítottság, hogy elveszti önmaga fontosságát, mindenkit maga elé helyez és csak az ő örömüket, keresi, szolgálja, de inkább azt mondanám, helyettük végzi el a feladato­ kat. A bal mellben jelentkezik (először) a daganat, ha az imént vázolt meg nem felelés érzése az érzelmekkel kapcsolatos. A jobb mell daganata a fizikai oldallal mutat szoros összefüggést, neve­ zetesen: anyagi javakkal való gondoskodás, stb. Az anya diszharmonikus kapcsolata ,,gyermekével"(!) gyakran méhdaganatot eredményez A gyógyulás útja: Mindenek előtt a megértést emelném ki. Meg kell értenie: magáról is gondoskodnia kell, hogy aztán másoknak is adhasson. Elég meghökkentő esemény lenne, ha a fiókáit tápláló madár csak a fiókákkal törődne? Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy belássuk, ha nem eszik ő is, ha nem gondoskodik önmagáról - ugyanannyit - elpusztul. Akkor képes feladatát teljesíteni, amikor önmagának is ad. Ezt a viselkedést kell átvenni a betegnek, és ekkor nem csupán jól fogja érezni magát, de jelentős esélyt kap a gyógyulásra!

(lásd még: méh) A beteg jellemző lelki állapota vagy inkább konfliktusa a születéssel, az új dolgok befogadásával, kihordásával, és új élet adásával kapcsola­ tos. A méh, ez a misztikus szerv képes egy olyan biztonságot adni, amit aztán egész életünk során keresünk. Ez a női szerv adja az örömteli biz­ tonságot, s ezt az Isten adta képességet szabadon meg kellene osztani az összes teremtett lélekkel! Csakhogy ebbe bele kell tartoznia önmagának is. 158

Méhrák

Az évek hosszú során a betegben kialakul egy elképzelés: keveset ad! Ezt alátámaszthatja: gyermeke nem fogadja el segítségét, mert mindig helyette akar megol­ dani dolgokat. Ezt természetesen nem látja. Csak annyit lát, hogy hiába segít, az soha nem úgy sikerül, ahogyan szeretné. Ezért egyre többet törődik vele, mire még inkább elutasítással válaszolnak. A beteg mit tehet? Egyre többet és többet ad! Elveszített egy gyermeket - haláleset, abortusz - és ez az élmény rá­ nyomja bélyegét tetteire. Hiábavaló kísérleteket tesz arra, hogy valami mást találjon, de közben az önvád, önsajnálat növekedik benne. Ennek következménye lesz: egyre kevésbé tud örömet átélni, és megkeseredik. Mindezek lényegét összegezve kijelenthető: saját maga szerint túl keveset ad, ezért egyre többet és többet ad magából, pedig már érzi tettei hiábavalóságát. Figyelme elsikkad sikerei, örömei felett és ebből önmagára nézve igen elmarasztaló véleményt formál. Vagyis: nem érdemli a magával való törődést! Ez így nem igaz, hiszen ez soha nem fogalmazódik meg! így viszont igaz: másokat szerettem, mindig, minden körülmények kö­ zött fontosabbak nálam. A gyógyulás útját azzal kell kezdeni, hogy kétséget ébreszt önmagá­ ban: mi van, ha másként is lehet szeretni, gondoskodni?

Prosztatarák

Fizikai tünetei: A rákos szövet beszűri a prosztatát, amely megnagyobbodik, keménynyé, göbössé válik, és a rajta keresztülfutó húgycsövet beszűkíti, vagy elzárja. Legjellemzőbb tünete a gyakori és sürgős vizelési inger, illetve vizelési nehézség és vizeletelakadás. A vizelés nehezen indul, gyakran el is akad, az erőltetéstől vagy a rákos folyamat hólyagba való betörése miatt vérzés lép fel. Lelki jellemzők: (lásd még: prosztata) A férfiúi mivoltával, a férfi jelleggel kapcsolatos feloldatlan, tisztá­ zatlan konfliktus! A teremtés mindenek fölötti vágya nincs összhangban megtapasztalásai­ val. A lehetőségekhez mérten örömet, jó tanácsot kíván adni, anélkül, 159

hogy mindezt önmagára is érvényesnek tartaná. Azt hiszi, akkor, és csak akkor lesz boldog, ha mindenkinek életre való ötletet, tanácsot ad. Másokat lát el, mert - akár tudat alatt - lényegesen kevesebbnek érzi magát annál, hogy önmagával foglalkozzon. Felesleges dolognak tartja a magára pazarolt időt. Nagyon sokat szeretnék még erről a témáról elmondani, és valószínű­ leg folytatni is fogom, de a könyv terjedelme kompromisszumokra késztet. Viszont remélem, hogy az imént leírtak összessége jelentős se­ gítséget ad a rákbetegség megértéséhez. Ha pedig ismerjük azt, amitől igyekszünk megszabadulni, könnyebben megleljük a homlokegyenest ellenkező irányt.

Tünetek: Alacsony hangulati szint, amely az enyhe szomorúságtól az erős bűn­ tudat- és reménytelenségérzésig fokozódhat. Csökken vagy elvész az öröm átélő képessége, szorongás, ingerlékenység, aggódás jelentkezik. Koncentrációzavar, és kedvtelenség uralkodik el a betegen. Elvész az érdeklődés a világ dolgai iránt, elvész a szexuális érdeklődés is. A passzivitást néha súlyos izgalmi állapot váltja fel, esetenként tévesz­ mék alakulnak ki. Főfájás, alvászavar, étvágyromlás, testsúlycsökkenés kíséri. Depresszió­ ban nem ritka az öngyilkosságra való késztetés. Lelki oka: Nézzük meg azokat a körülményeket, melyek ebbe a lelki állapotba ,Juttatták" a beteget. Itt nagyon fontos az idézőjel, hiszen nem lehet kör­ vonalazni konkrét okot, mivel ebben az állapotában mindent bajnak és kiváló oknak fog megélni! Inkább azt keressük meg, azt igyekezzünk megtalálni, amit elmulasztott. Ugyanis az elmaradt, kimaradt dolgok a hiányok következtében alakulnak ki, még akkor is, amikor magát okolja egy elkövetett hibáért! Ebben rejlik az ok! Nem valami, hanem valaminek a hiánya váltja ki a lehangolt állapo­ tot. Természetesen, amikor már mélyen benne van, nem fogja megtalál160

DEPRESSZIÓ

ni, ha meg tudná találni, már vége is lenne szenvedésének. Helyette in­ kább bűnbakot keres - rendszerint talál is - és arra fogja szenvedésének forrását. Másban keresi - találja - a hibát, mert azt hiszi: neki nem sza­ bad tévednie; a tévedés olyan luxus, amit nem engedhet meg magának és minden lehetséges eszközzel el kell kerülnie! Túldimenzionálja a hibák jelentőségét, elméjében megmarad a kudarc élménye, és csak ez marad. Képtelenné válik előkeresni azon részeit, melyek jól, kiválóan meg tudták oldani a felmerülő problémákat. Magya­ rul: sikerélményeit oly mélyre temeti, hogy képtelen észrevenni és él­ vezni azokat. (Nem is akarja megkeresni, mert akkor fel kell adni az eddigi „kényelmes" állapotot!) A depresszióra nagyon erősen érvényes az alábbi viselkedési forma: az okok keresése, a „bűnbak" felállítása, határozott körvonalazása. Ez annyit tesz, hogy (mintegy megnyugtatásként, kibúvóként) érveket keres és talál arra, élete miért marad ebben a kerékvágásban, ahelyett, hogy a kiutat, a boldogságot keresné! Beszélhetünk krónikus (orvosi szempontot alapul véve: csak ez sorol­ ható a betegség fogalmához) és átmeneti depresszióról, de a lényege mit sem változik, mindkettőhöz azonos utat kell bejárni! A krónikus és átmeneti - szinte mindenki átjut rajta és rövidebbhosszabb idő alatt megoldja - depresszió közötti eltérés abban áll, hogy az idült változatban szenvedő beteg már nem képes életét kezelni, irá­ nyítani, és elveszíti a teljes kontrollt! A körülmények okolása, a súlyos önvád csökkenti azon képességét, hogy felfedezze életének más aspektusait is. A mások okolása jelen eset­ ben (talán) segíthet a legnehezebb időszakban, lehet, hogy súlyosabb következményeket vonna maga után, ha másként tenné! Tegye ezt, mert másképpen, önmaga ellen fordul, de ne feledjük: ennél van jobb megol­ dás is! Mások okolása minden esetben pótcselekvés! Másokat okolunk, mert akkor semmi sem indokolja, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunkat és felnőjünk! Van ebben valami, de ez bizonyosan hátráltatja a gyógyu­ lást! A betegség kialakulásáért okolhatunk mást, avagy magunkat, de csak akkor vagyunk képesek változtatni rajta, ha másképp, más szemszögből figyeljük a problémát. A betegség kialakulásáért a lelki viszonyulás a „felelős", már amennyiben egyáltalán beszélhetünk róla, vagy van értel­ me a felelősségről beszélni! 161

Röviden vizsgáljuk meg azt az utat, ami a depresszióig vezetett: Miért van szomorú hangulata? Mert nem teremti meg a jó hangulatot! Miért nem teremt jó hangulatot? Mert érdemtelennek érzi magát! Miért tartja magát érdemtelennek? Mert nem kereste és találta meg saját értékeit! Miért nem találta meg értékeit? Mert a mások szerinti értékeket kereste eddig! Minden teremtett lélek abból építkezik, amije van. Ha abból akar létre­ hozni egy „tökéletes" életet, ami nincs, csak depressziós, keserű létet tud megteremteni. Jellemző tulajdonság - a betegség előtti állapotra vonatkoztatva - az erős vágyak, a vágyódások jelenléte! Igen sok vágy él benne, de a megvalósítás helyett sokszor az várja el, hogy valaki más teremtse meg álmai tárgyát! (ő, megmarad a „puszta" vágyódásnál, sóvárgásnál!) Emlékezzünk: igazán csak saját - elért, meg­ valósított - céljainknak, munkánknak tudunk valóban örülni! Ez most nem az ajándékokra vonatkozik, az egészen más! Itt a munka, a teremtés, a tevékenység saját képességről beszélek! A mániákusságra való hajlam fog kialakulni azon egyszerű oknál fog­ va, hogy érzi, tudja, valamit tennie kell! A betegségével illetve a gyó­ gyulásával kapcsolatban azonban lépni nem tud. Nem képes a jó útra lépni és azon haladni, mert azzal kapcsolatban igen határozott, érzelmi­ leg erősen színezett elképzelése. Ezek az érzelmek pedig azt suttogják: nem kell, nem tudsz változtatni, minden így van jól stb.! A gyógyulás útja: A mély depresszióban lévő beteggel semmit sem tudunk kezdeni min­ daddig, míg megfelelő szakorvos kezelésbe nem vette és a szükséges terápiát meg nem határozta! Nagyon fontos részletek: - nem lehet kihagyni a beteget a gyógyulás folyamatából! Annyi min­ dennel tele van az elméje, annyi minden kavarog benne, hogy oda beten­ ni már semmit sem lehet! Tehát nem adunk neki ,jó" tanácsot, sőt sem­ milyen tanácsot nem adunk neki! Onnan, ahol sok van (jelen esetben 162

gond, probléma), csak elvenni szabad, mégpedig figyelembe véve ezt az alapvető elvet: mi nem vehetünk ki semmit akarata ellenére! Ezt pedig csakis így lehet elérni: ő saját maga teszi ki! - bármit is mondjon, vagy sugalljon: meg akar gyógyulni! Ha nem élne benne a gyógyulás, a boldogság vágya, vagy meg sem keres, vagy telje­ sen passzív veled szemben! Meg kíván gyógyulni, ki akar jönni a gödör­ ből, de értsük meg: neki ebben van jó is, van, ami biztonságot és valami­ féle örömet ad neki! Ha pusztán csak rossz lenne benne, már minden tőle telhetőt megtett volna gyógyulása érdekében! Kérdezni kell! Mégpedig úgy, hogy kérdéseink kétséget ébresszenek benne! Kétséget ébresszenek kérdéseink! A kétségnek az alábbi módon kell megnyilvánulnia: lazuljon fel az a szemlélet, miszerint annyira szerencsétlen! Pl.: valóban annyira rossz az életed? Stb. Feltétlenül fontos dolog, hogy aktívan részt vállaljon, figyeljen (pilla­ natnyi) életére, hogy észrevegye: képes megtapasztalni az örömet! Könnyebbé tehetjük a gyógyulás folyamatát egy nagyon egyszerű mó­ don: figyeltessük a jövőjét, mint jelent. Kösse le minden figyelmét a megálmodott, szebb jövő: pillanatnyi cé­ lunk most az, hogy elfordítsa tekintetét a keserű múltról!

DYSLEXIA

Tünetei: Az olvasási képesség zavara a központi idegrendszer sérülése miatt. A térre és a saját testre vonatkozó orientáció egyik zavara: vagy a szem­ mozgásokat nem képes kontrollálni a beteg, vagy a tér egyik oldalát nem ismeri fel. Baloldali térfelismerési zavar esetén a gyermek nem a sor bal szélén, hanem ettől jobb felé kezdi el a sorok olvasását, és így az olvasottak értelmét teljesen összezavarja, holott a szavak és szókapcsolatok jelenté­ sével tisztában van. Lelki jellemzők: Olyan gyermekkori stressz, ami erősen befolyásolja, vagy befolyásolta a világáról kialakult képet. Egy lelki fájdalom miatt félelmei a külvilág163

hiszen. amit az írás-olvasás területén elveszít. A koncentráló képessége (sok területen) meggyengül. melyekkel felszabadulttá tehetné magát.gal szemben felerősödnek. pl. hogy gyenge képességű gyermek­ ről van szó. milyen figyelmetlenség vezetett az égés bekövetkeztéhez. az önkifejezés örömét. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt. Gon­ doljunk csak bele. ami tovább fokozza a már eddig is je­ lentős érzelmi válságot. vagy maró vegyi hatás által kiváltott gyulladás és különböző mélységig történő végleges szöveti elhalás jellemzi. aminek elengedhetetlen feltétele és a leghatásosabb módja. de az égéseknek is van lelki jelentése. nem tudja (pedig képes) összeegyez­ tetni érzéseit a tapasztalataival. A betegség lényege. érzelmei erősen befolyásoltak (determináltak). 2) Koncentrációs gyakorlatok. ezért tanulságokat sértődöttségei (beszűkült látótere) szerint értékeli.) elhalása Jelentése: Elsőre furcsán hangozhat. Négy fokozata van: 1) Bőrpír 2) Hólyagképződés 3) Mély bőrrétegek elhalása 4) Mély szövetek (izom. melyek feledtetik az elszenvedett feszült­ ségeket. azt más terü­ leten bepótolja! Gyógyítása: Két fő feladat merül fel: 1) Stresszoldás. sugárzás. Fe­ szültség alakult és maradt benne. hogy a körülötte és benne lévő világból nem képes önállóan tapasztalatot meríteni. 164 ÉGÉSEK . mi vezetett. Érzései. hogy felfedezi az írás. csont stb. Fizikai tünetei: Hőhatás. vagyis elve­ szítette rugalmasságát a világ és önmaga dolgaival kapcsolatban.

a valóságtól való elrugaszkodások. hogy ezt az eseményt . tanul meg valamit. hogy minden körülmények kö­ zött szeretné felhívni figyelmünket az elérendő feladatokra. amikor valamit megcsele­ kedtünk. Sokáig nem hallgatunk az intő jelekre. amikor a belső szervek szenvednek égési sérülést. elhatározott dolgot még nem cselekedtük meg. átértékelni cselekedeteinket. hogy érdemes átgondolni. Tehát a bőr: az a részünk. eltekintve néhány kirívó eset­ től. amit megértünk és alkalmazni tudunk. amikor nem is figyelünk rá. ezért a lélek olyan nyelvet választ. Minél nehezebben fedez fel.Mi váltja ki az égések bekövetkeztéhez „szükséges" figyelmetlenséget? Ebben az esetben olyan lelki okokat találhatunk. a következő figyelmeztető. Ha szigorúan vesszük az alábbi eseményeket. és hatást fejte­ nek ki életében! „Megpörkölődik" a lélek. mert halmozódnak a „büntetések"! Ide az igazán pontos kifejezés inkább ez: annál nagyobbat esik vissza. és azzal határozottan hibát követtünk el! Persze itt mondhat165 . de korántsem biztos. ami a világban való megnyilvánulásunkat vagy akara­ tunkat tükrözi. amikor a konkrét. Olyan dolog a kiváltó tényező. hogy azt a nyelvet megértjük! Bizonytalan a megértés különösen akkor. hiszen könnyen megégethetjük magunkat vagy leéghetünk! Mély szöveti károsodás akkor alakul ki. csupán eldöntöttük. s mivel a fenti tény.talajától. de mindenképpen jelen vannak. hogy egészen másra fektettünk hang­ súlyt. Bőrpír és hólyag képződik. következ­ mény nem tudatosodott a személyben. ami a külvilággal érintkezik. hiányosságok kö­ vetkezményei. minél inkább eltávolodott a . Az eltávolodások. akkor az igazsághoz az is hozzátartozik.realitás . melyek megégették. annál nagyobb lesz a megégés mértéke! Ennek így kell lennie. a szellem. tuda­ tosító jel már a testet éri. Melyek ezek a hiányosságok? Általában a bőrön keletkeznek az égések. sőt egészen másra fordítjuk tekintetünket.direkt módon .nem a belső énünk cselekszi velünk! Ez a történés annak következménye. amire már figyelünk. vagy meg fogják égetni. Az égések mértéke és a tanulási nehézség egyenes arányban áll. A lelkünk pedig olyan tulajdonsággal rendelkezik. hogy könnyebben fel lehessen fedezni a hiá­ nyosságokat! A lélek sokféleképpen beszél „nekünk". A lélek ilyenkor figyelmeztet.

ájulásba. koponyasérülések. láz. Ez igaz! De ami megkülönbözteti a két dolgot. süllyedő vagy emelkedő jelleggel. Szédülést idézhetnek elő más okok is: legyengültség. 166 . vagy meg nem tett lépés következménye. a másikban nem (nem pörkölődik meg lelke).nánk azt is: sokan követnek el „végzetes" hibát és mégsem égnek össze. félelem. alacsony vagy magas vérnyomás. . hogyan is néz ez ki a fizikai tünetek tükrében: Albert az or­ vostudomány álláspontját közli. Másképpen fogalmazva: egyensúlyzavarban szédülünk. vérzés és vérvesztés. hogy az egyikben tudatoso­ dik a hiba (nem ég meg a teste). következésképpen a testének „kell" sérülni. az az. hiszen hiába van a külvilágban békesség. eszméletvesztésbe torkollik (torkollhat). Ha a kérdéses személy nincs olyan hangulatban. EGYENSÚLYZAVAROK Fizikai tünetei: Egyensúlyérző szervünket a belső fül ívjáratai képezik. teljesen távol marad tőle és semmilyen (jótékony) hatás­ sal nem lesz rá. amikor nincs mozgás. forgó. Az egyensúlyérzés egy szubjektív érzet: érzünk nyugalmat. hogy érzékelje.vagy mozgás érzése. A szédülés abban az esetben alakulhat ki. stb. Igaza van. gyorsulást és forgást. A szubjektív érzetnek azonban van objektív alapja. (ilyenkor nem a belső fül a beteg) . A harmónia elsősorban a belső világban alakul ki. vagyis: hamis mozgásérzés keletkezik. Nézzük. agyi keringési zavarok. amely a fül eredetű szédüléseknél hiányzik. bár az egyen­ súly érzésében ezeken kívül látási és tapintási érzetekre is szükség van. mérgek.a szédülés. A szédülés . amikor az érzékszerveken keresztül érkezett ingerek nincsenek összhangban az emberben kialakult tudással.vagy az adott testmozgásra létrejövő mozgásérzés felfokozódik. Lelki jellemzők: (lásd még a fül és érintett szervek) Fül eredetű szédülés: a hallás harmóniájának elveszítése. tapasztalattal és elvárással. Testén keresztül tudatosodik a megtett. mely összefüggésbe hozza a szédülést a fülön kívül más érzékszervekkel is. alkohol.

hogy érzi (valahol mélyen). tudja. A labilis alatt nem kell és nem szabad többet érteni. figyelmen kívül ha­ gyott szavakat. A betegnek meg kell keresnie és meg kell találnia azokat az „apró". Ez lehet kimondott vagy ki nem mondott szó. Ennek a tétovaságnak lesz következménye az egyensúlyzavar. mire. akkor másoktól várja a válaszokat. milyen formá­ ban alapozzon. abban felfedezhetők a lelki merevség tünetei. Gyógyítása az iméntiekből már egyenesen következik. ami a harmónia az egyensúly elvesztéséhez vezet. Nagyszámú betegség gyakrabban fordul elő elhízott személyeknél: magasvérnyomás. hogy nem képes eldönteni. Tehát akinek egyensúlyzavarai alakulnak ki. ELHÍZÁS 167 . most másokra kellene figyelni. és még lehetne sorolni.és lelki betegségek. saját magára hallgat. mint amennyit mondtam! Ez „csupán" annyit jelent. vagy az inger hiánya okozza a szédülést. szívkoszorúér-elfajulások.hallgatnia. de e helyett magára összpontosít! Amikor magára.Dinamikus harmóniát kell minden teremtett léleknek kialakítania. anyagcserezavarok állhatnak az elhízás hátte­ rében. A lényeg: az észlelés létének milyensége. Ezzel az a probléma. dep­ resszióhoz vezet. gene­ tikai és hormonális okok. izületi.megfelelő formában . A halálozási mutatók az elhízás mértékével párhuzamosan emelkednek. Amikor másra kellene . cukorbaj. A lelki merevség pedig előbb-utóbb fásultsághoz. Merev világkép ki­ alakulásakor. saját tudására kellene hallgatni. lelkiállapotra utal ez a betegség. Fizikai tünetei: Zsírszövet-feleslegben megnyilvánuló kórkép. minden olyan inger. ami különbözik a benn lévőtől konf­ liktust hoz létre. melyek lelki-egyensúlyát erősítik. hiszen folyamatosan változik az egyén és a világ egyaránt. Nem csupán a túlzott kalóriabevitel következménye (bár az is). Enyhén labilis személyiségre. de lehet lát­ vány vagy annak hiánya és természetesen más érzet is.

hiszen nagyon sokmindentől eltávolodott az. hányinger168 EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK . de jusson eszünkbe. szellemi táplálékot illeti. Ez elsősorban a fizikai testet táplálja. sokkal bővebben. ami túlmutat annak pusztán fizikai jellegén! A szellemi táplálék az. daganatos megbete­ gedései a jobb felhasban okoznak panaszokat. jó érzéseket képes ben­ nünk ébreszteni az elfogyasztott táplálék. amit a hétköznapjaink során tápanyagnak. fájdalommal." és ez nem csupán a szó átvitt. amit a tiszta. éle­ lemnek nevezünk. de leginkább az érzéseinkből merítve használunk szellemünk „etetésére".-nek nevezik.. amit tesz. engem egy kicsit elgondolkodtatott. ha úgy tetszik. Küsz­ ködik. így min­ den étellel szellemi eledelt is viszünk be. hiszen ekkor az édességeket részesítené előnyben. aki ezzel a problémával küszködik. Elhízás. kiteljesítő érzésekből meríthetne. teljességében foglalkozom egyik következő könyvemben. eltolódik a fizikai felé. Nagyon messze járunk az igazságtól. mert belül nem érzi helyesnek. A táplálékot két oldalról. A témával. Elmélkedjünk egy kicsit szaba­ don és gondoljunk bele: milyen megfoghatatlan. hogy megtalálja az annyira óhajtott boldogságot. miért éppen elhízásnak és nem meghízásnak stb. ahogy él. amit a gondolatainkból. „Nem csak kenyérrel él az ember. A kövér emberek gyűjtögető életmódot folytatnak.. Az édesség a sze­ retet földi megfelelője.ez még önmagában nem jelentene konfliktust -. tudja a helyes utat is. érzi mit kellene tenni ahhoz. Etellel. Fizikai tünetei: Az epehólyag gyulladásai. az epeutak szűkületei. két világból merítjük: A fizikai táplálék az. minden fizikai dolognak van szellemi aspektusa is.Lelki jellemzői: A földi és égi energiák egyensúlya megbomlik. ami igen előrehaladott állapotban van. A táplálékot. vágyainkból. már ami a szeretetet és a gondoskodást. de tovább megyek . de a szó szoros értelmében véve is igaz! Bevallom. Tudja. célja­ inkból. fizikai étellel cseréli fel a szellemi táplálékot. amikor kizárólag a szeretetéhségre fogjuk a túlsúly kialakulá­ sát.

Csakhogy a teljes élethez. Ez a váladék bontja elemeire a bevitt táplálékot. hányással. mint nap megélünk. lázzal járó kórképek. elszántságra." Orvosi. Szellemi szinten az epében vannak azok az energiák. melyek az elfogyasztott anyagok emésztését lehetővé teszik. elfojtja (elraktározza). Az epebántalmakkal küszködő ember dühösködik. mintegy elret­ tentő példát mutatva önmagának. A kő vagy daganat okozta epeútelzáródás klasszikus tünete minden esetben a sárgaság. fizikai szinten értelmezve az epe tárolja az emésztéshez elenged­ hetetlen anyagokat. melyek számunkra rossz. Az epeváladék egy nagyon keserű folyadék és itt a keserűségnek igen fontos szerepe van. Az epés megjegyzéseit. ennek következménye az epekő. 169 . Ha epés megjegyzései vannak. epetúltengése van. Az epeváladék szerepe: benne találhatók azok az enzimek. amikor mindenben a keserűséget fedezi fel. a tökéletes emésztéshez és meg­ értéshez csupán akkor juthatunk el. hogy fel lehessen dolgozni a szellemi táplálékot. Lelki szinten mit is szoktunk keserűnek. Az indula­ tok pedig a keserűségekből táplálkoznak. Mit jelent ez az emésztés a feldolgozás szempontjából? Szellemi dolgaink megemésztéséhez szükségünk van egy egés­ zséges indulatra.rel. ugyanígy... Ezekkel a megjegyzésekkel egy rendkívüli dolgot fog cselekedni! Újra és újra előveszi. amikor mindkét „oldal" jelen van. „na ugye megmondtam. melyek erőt adnak. ami erőt ad. hogy megemésszük azokat az ingereket. elkerülendő jelentéstartalom­ mal bírnak. melyeket nap. Lelki jellemzők: Az epe működését és szerepét megismerve könnyebbé válik a teljes lelki térkép megértése is. keserűségesnek nevezni? Azon dolgokat.

(Termé­ szetesen.) Ennek a „béketűrő". ha na­ gyon is tisztában van azzal a dologgal. irányá­ ba sugárzik ki. melyet nem hajlandó semmilyen körül­ mények között sem lebontani vagy átlépni. Ha ezzel van probléma.ugyanilyen . hogy elkerülje a konfrontálódást. Lásd még: kőbetegségek! Lelki jellemzői: Valakire vagy valamire haragudott. alakul ki ez a betegség. pedig nem kellene. Abba a hitbe ringatja magát. a belőle származó ismeretekbe nem hajlandó energiát fektetni. rendkívül súlyos fájdalom. A békülékeny alaphangnak köszön­ hetően egyszerűbben képesek megoldani a vitás helyzeteket. Ez csak abban az esetben lehetséges . lesz amit hasznosít. Ezzel szemben a nők lényegesen béketűrőbbek. az epe az emésztésben játszik jelentős szerepet. összes energiáját ez köti le. a szembekerülést. és a többire nem marad ereje.mármint a nem akarás -. gondoskodó be­ állítottságnak van hátulütője is: kevésbé marad ideje önmagával. és nyilvánvalóvá válik ennek gyökere. hogy ez az elképzelés jó és tökéletes. amit nem akar. görcsös jelleggel a jobb bordaív alatt. Minden igyekezetét és energiáját abban fekteti.mu­ tatja. sokkal inkább igyekez­ nek kikerülni az összeütközéseket. A fájdalom gyakran a jobb lapocka területére. A férfiak (alapvetően. de mint a példa .betegség . amikor nem elfogultak. Vegyük figyelembe a férfi-nő közötti alapvető lelki különbözőségeket. Tehát romlik az anyagcseréje (lásd még anyagcsere). pontosabban egy lelki falat húzott fel ellene! Kialakított egy falat. jellemzően) könnyebben kiadják magukból a fel­ gyülemlett feszültségeket. akkor egyenesen következik belőle: egy adott dolgot nem akar megemészteni! Az emésztésbe. a dolgok másként vannak.események történnek! Látszólag különösnek tűnhet: a nők körében lényegesen gyakrabban fordul elő.Fizikai tünetei: Rohamszerűen fellépő. Emlékezz. saját EPEKŐ . más szükséges anyagokat pedig kiürít a szervezetéből! Lelki szinten is hasonló .

és bármikor aktiválódhat. a viselkedés megváltozása. emberekhez való igazodás élete előrehaladtával aztán egyre inkább teret nyer. így sokkal több .problémáival foglalkozni. A háttérben fennálló ok lehet régi koponya­ sérülés. daganat. A beteg visszanyeri eszméletét. gyulladás. hirtelen izommerevedéssel. és jelentősen nő az epekő kialakulásának veszélye.kellemetlen hatás következményeként a háttérbe húzódik. de tudata még akár órákig is ködös marad­ hat.kifejezésre nem jutott indulat marad benn. Az eszméletvesztés előre meg nem jósolható időpontban következik be. A törést még most sem gyógyította be. Tünetei: Azon kórképek összefoglaló neve. Két részre kell osztanunk a betegség jellemzését. de mégis van némi különbség! 171 EPILEPSZIA . alkoholfogyasztás vagy alkoholmeg­ vonás. A betegség gyökere egy régi rossz élmény hatására kialakult lelki törés. A roham pár perc alatt lezajlik. melynek során az ideg­ sejtekben elektromos kisülések sorozata zajlik le. Mivel ez nem történt meg. A légzés leáll. A rohamot előidézheti alváshiány. és a történtekre nem emlékszik. a beteg a földre zuhan. érzelmi stressz-hatás. majd a test egész izomzatára kiterjedő rángógörcsök lépnek fel. érbetegség. amelyeket visszatérő görcsroha­ mok jellemeznek. a vizelet és a széklet elengedésével. Ez a problémákhoz. a kiváltó tényező folyamatosan jelen van. A rohamot néha figyelmeztető jelek előzik meg: fejfájás. személyisége időnként valamilyen . A roham oka az agy átmeneti működészavara. nyelvharapással. és lemond a test irányításá­ ról. Lelki jellemzői: A jelenlegi tudata. Sokszor azonban hosszas vizs­ gálódással sem lehet semmilyen okra fényt deríteni. lehangoltság. meg kell különböz­ tetnünk a veleszületettet az élet során kialakulttól. Bár ezeket nem lehet különválasztani.

Ennél a betegségnél arról van szó. hogy ki hova tartozik. hogy ezt a tanulási fázist igyekszik kikerülni! Inkább elmenekül valami biztonságosabbnak hitt világba. Ebből viszont még egy dolog fog következni: sok esetben a szabad aka­ ratot semmibe véve ráerőltetik akaratukat a gyermekre. amit a genetikusok öröklődésnek neveznek. aki felébresztheti szüleiben a megismerés vágyát és az ebből egyenesen következő megismerést. Nehéz megtalálni. minthogy állandóan szembesüljön konfliktusaival 172 . Ezért olyan környezetet fog/kell választania. ezért nagyon bonyolult az életük és ezt még bonyolítani fogja gyermekük betegsége. vagy másképpen: karma. A genetikai részbe én nem kívánok beleszólni. hogy megismerjék és felvállalják saját milyenségüket. melyek azok a dolgok. amíg hasonlatossá válik a lélekhez. A szülők: Nincsenek tisztában saját érzéseikkel.A veleszületett epilepszia: Itt szükséges figyelembe venni a családi hátteret. tapasztalnia szükséges. A gyermek: A fejlődő tudatnak. amíg eléri azt a fejlettségi szintet. ami támo­ gatja. A betegség kialakulásához azonban szükség van arra is. ha elkezdik más szem­ szögből is vizsgálni a családban kialakult légkört. A kellő gondoskodás elma­ radása az imént vázolt rendezetlen viszonyok egyenes következménye. hogy nem fordítanak rá olyan jellegű figyelmet. Ez pedig abból ered. Természetesen csak akkor. saját identitásukkal és ebből fakadóan rengeteg feszültség van a családi légkörben. hogy a gyer­ meknek gyengébb legyen a probléma-feldolgozó képessége. A szülők feladata közé tartozik. Nem tisztázzák érzéseiket. Vizsgáljuk meg a szellemi oldalait ennek a problémának. Nehéz felfedezni. Erre a problémára kiváló alkalmat kínál a gyermek betegsége. alátámasztja bontakozó személyiségét. melye­ kért érdemes küzdeni. amikor már véglegesen eggyé tud válni a teremtő végtelenséggel. A nagy játszmában a sérült gyermek az. érdemes rajongani. mert ezek nagy jelentőséggel bírnak. ahol újra felfedezheti a hiányzó dolgait. saját énjüket. nem az én területem. Az ezoterikus szóhasználatban pedig: hasonló a hasonlót vonzza.

EVÉSKÉNYSZER Tünetei: Nagy mennyiségű étel időszakos. nem törődve saját érzéseivel. rendszerint titokban. a családban kialakult betegsége lesz az a hajtóerő. Későbbi kialakulás: Emberi létünk során mindig alkalmunk és lehetőségünk van okolni a körülményeket. a sorsot és szüleinket. Ezek azok a tulajdonságok. melyekről eddig azt állította: nem léteznek. fokozott érzelmi sérülékenység és az ettől való félelem jel­ lemzi. akikkel élve a lehető­ ségek szerint a lehető legrövidebb idő alatt a legtökéletesebben tisztában lehet saját magával. amit felhasználhat a tökéletesség megteremtéséhez! Másként kell szemlélnie a világot! Ezt a másfajta szemléletet pedig csak egyetlen módon érheti el: észreveszi és alkalmazza azokat az információkat. depresszió társul. Leggyakoribb belszervi következményei: (heveny) gyomortágulat és hasnyálmirigy-gyulladás. melyek leginkább jellemzik az evési kény­ szerrel küszködő embert. Egészen mást érez. E kóros „viselkedésre" jellemző. Ez a viselkedési forma így alakul ki: 173 . Lelki jellemzői: Sérültség. Az életében. A leírt cselekvésekhez bűntudat. A gyógyulás elengedhetetlen feltétele a biztos pont. bizonytalan pillanatai­ ban támaszkodhat. önhánytatással. hashajtók szedésével. Fokozott feszültségben él. Mindent és mindenkit meg kíván érteni.Jelen esetben azokat a szülőket fogja „választani". Meg kell találnia azokat az erős kapaszkodókat. hogy gyakran „ürítő" munkával társul. mint amit cselekszik. Túlzott megértési vágyat érez az egész világgal szemben. melyekre a nehéz. gátlástalan fogyasztását jelenti.

megtapasztalni jó. Ezzel két legyet üt csapásra: 1) Teljes és tökéletes mértékben elfordul figyelme az eddig prob­ lémát okozó élethelyzetektől. A gyulladás oka pedig ez: lázad az érzés. örök emberi értéket képviselnek.Elmulasztja felfedezni. Hiányzik az a táplá­ lék. Ezek az értékek létezők. ami kialakult. míg ki nem elégítette vágyát. Összességében elmondható. A vágy kielégítését követi a felismerés: ez sem az. hiszen annyi megélt rossz tapasztalata van már. Egyszerűvé teheti ezt az utat azzal. szembe kell néznie a ténnyel. amit szeretett volna. Egyrészt teljesíteni akar. ami kielégítheti éhségérzetét. hogy kialakul benne egy igen erős kettősség. hogy kicsi. jelen lévők! Egyéb esetben nem ébresztenének 174 . A belső rossz tapasztalatok hatására elfordul önmagától. melyek értéket. vagyis a megértés törekvése másokra irányul. sőt önmagának kell meg­ adnia. Kétségbeesve keresi azt. sokkal több jó van benne. mégpedig önmaga megértése! Végre fel kell vállalnia. sérülékenység. Az elismerést hiábavaló­ an várja másoktól. me­ lyek megcáfolni látszanak a belső értékeket. Ezekre az érzelmekre azután gyártani fog jól alátámasztott érveket! Képessé válik megindokolni az összes „rossz" tulajdonságát. emberi tulajdonságait. sokkal értékesebb. Feszültsége abból fog keletkezni és táplálkozni. melyben rengeteg megértés és együttérzés van. élethelyzet ellen. másrészt fél a teljesí­ téstől. Az értékesség hiányának egyenes következménye a meggyengülés. amire vágyott! Ebből következik az ürítési kényszer. majd sérülés. melyben nem lesz meg a kívánt öröme és sikere. mint eddig bemesélte magának. lényegtelennek tűnő dol­ gokban megtalálja értékeit. A jó tapasztalatok hiányában előtérbe kerülnek azok az érzések. amiből építhetné életét. üresnek érzi magát. Bővebben lásd még az anyagcsere folyamatok­ nál. hiszen nem azt vitte be. Ezt a fizikai táp­ lálékban véli felfedezni egészen addig a pillanatig. önmagának is megadhatná. alátámasztja: miért értéktelen és miért nem képes változtatni. A gyógyulás útja: A megértés elengedhetetlenül fontos. Figyelmét azon dolgaira tudja for­ dítani.

de már nem lesz annak hatása alatt. hogy nem volt . szűkületével. de inkább felborult az információk szabad cseréje. lassul. s ez az. nagyon lazává vált. hogy bizonytalanságai eredményeként igyek­ szik tudatosan bezárkózni. Eltér a normálistól a vér áramlása. gyorsul.lega­ lábbis nem érzékelte .ilyen mértékű lelki fájdalmat! Eletét kitölti ez a tudat. amikor aggódás. Szívben keletkezik. és képes lesz ezt az erőt hasznosan al­ kalmazni. 2) Képes lesz erőt meríteni. Amikor megbomlik az áramlás kényes egyensúlya. pang vagy meg is alvadhat az érpályán belül. szív és vérnyomás c. így a vér számtalan feladatának egyikét sem képes ellátni. és itt párhuzamot vonha­ tunk a természetben jelenlévő folyókkal. ha a keringető szív nem látja el tökéletesen feladatát.ereje a változás megengedéséhez. félelem tölti el. megbomlott. szakadásával. hogy problémákkal küszködik. A láb visz előre (lásd még ott). megpróbál az előrehaladásból kitörni. Értágulat: az adott területen túlzásba vitte az elengedést. Fizikai tünetei: Ismeretes az erek tágulatával. Egy következ­ mény minden esetben közös. de ehhez szorosan hozzátartozik az érme másik oldala is: belefáradt a görcsösségbe! 175 ÉRBETEGSÉGEK . leállni. ha megtagadja másoktól és önmagától a szeretetet. Betegsége éppen abból eredt. fejezeteknél) Az életünknek van egy természetes folyása. hogy a keringés megromlik. Lelki tünetei: (lásd még: a keringés. részleges és teljes elzáródásával kapcsolatos kórképek hosszú sora. vajon helyes lépéseket tesz-e meg. Az érszűkületek A lábban alakul ki szűkület. Ami a legjellegzetesebb. Hibátlan érrendszer mellett ugyanígy kóros jelenségek lépnek fel. Egészen más hatás alatt lesz. de közben teljesül a másik oldal is: tudja.

A Yucca-szaponinok fokozzák az immunrendszer működését azáltal. koponyaűri vérzés. antibakteriális és rákellenes hatásuk van. élethelyzetek. A fájdalom tünet. magas vérnyomás. allergiaellenes. egyben egy végtelenül hasznos jel. jelzés. ehhez pedig a vérből von el koleszterint. Ha igen. hogy a T-limfociták (speciális fehérvérsejtek) érését segítik elő. A szaponinok úgy csökkentik a vér koleszterinszintjét. mint a környezet. gyulladás-és fájdalomcsökkentők. Új felfedezés. hogy a Yuccalevél proteinje erős vírusellenes hatású. 176 FÁJDALMAK .) Sokszor az idült fejfájás oka migrén. Golden Yacca* A Yucca-szaponinok természetes kortizonként is működhetnek. Ez a molekula nem szívódik fel a belekből. A Yuccában lévő természetes antibakteriális anyagok hatásossága megegyezik a kémiai anyagokéval.Elzáródás alakul ki. A szaponin leköti az epesavakat. vagy elvek elől. Ezzel arra készteti a májat. ezzel ezek hatékonyságukat növelik. koleszterinszint csökkentő. és a vírus szaporodását. és a széklettel kiürül. a sejtekbe való behatolását. Egy messzemenően szubjektív érzés. Gátolja a vírusnak a sejthez való tapadását. lelki feszültség. arcüreggyulladás. depresszió. vészjelzés! A fájdalomérzést lelki és érzelmi tényezők éppúgy befolyásolják. sőt még a műveltség is. szembetegség stb. hogy új epét állítson elő. így kevesebb rakódik le az érfalakon. akkor az ok rendkívül sokféle lehet (agydaganat. amikor a beteg elzárkózott bizonyos életet segítő emberek. hogy a belek­ ben lévő koleszterinnel oldhatatlan komplex molekulát képeznek. Fejfájás: A fejfájásban szenvedők többségében az orvos semmilyen szervi elté­ rést nem talál a háttérben. megakadályozza azok visszaszívódását.

hogy lényünk „emberi" része egyre inkább közeledjen a teljesség. tüsszentés és a nevetés. az elzárt területen pedig beindul egy „erjedési" folyamat. a hibák kijavítását és a jó tulajdonságokból való merítést! A fájdalom: a párbeszéd megszakadása! A természet megköveteli (és belső késztetést is érzünk erre). maradandóval töltsük ki. mint a lélegzés: kiadjuk az elhasznált levegőt. Ezt azonban igen kevesen képesek meg­ tenni és ezek alapján élni. terjeszkedne. amire oda kell fordítani tekintetünket. (Ez olyan. ám ennek kór­ élettani alapja (ha van) teljesen ismeretlen az orvostudomány számára. A fal mögött. ami „gázosodik". 177 . Lelki jellemzői: Egy olyan felhalmozódott dolog (szándékosan nem mondok problé­ mát). ami leginkább hasonlatos Istenhez.Súlyos fejfájást okozhat köhögés. ami kezd határozottan megkeményedni. a tökéletesség felé. Szerintük örülni kellene neki. Szerintem ez nem más. következésképpen rosszabb lesz közérzetük. A könyv elején már beszéltem erről és szerintem mindenki egyetért ve­ lem: az Istenhez igyekszünk! Lelkünk. Olvastam már arról. de a fal nem engedi. de ellentétes tudás összecsapásából meríti erejét. berögzülni! Figyelmeztetés. Tulajdonképpen ez a beszélgetés felfogható egy szüntelen viszonyítás­ nak is. kialakul egy fal. mint saját magunk becsapása. folyamatos kapcsolatban van tudatunkkal/szellemünkkel és folytonos párbeszéd történik közöttük. hogy a megszületett gondokat kiadjuk és helyét valami jóval. Ez teszi lehetővé. ennek következmé­ nye lesz a feszültség és a hosszantartó feszültségből születik meg a fáj­ dalom. Lényünk egésze kommunikál tudatunkkal és ez a kommunikáció teszi lehetővé a hibák és erények felfedezését. hogy frisset szívjunk helyébe!) Amikor keresztbe teszünk a természet rendjének (nincs meg mindkét tevékenység). A fájdalom az egyszerre jelenlévő. hogy fájdalom jó és ajándékként kell felfogni.

mely az elveszített végtag helyzetére. ami érzékeli a múlt fájdalmas emlékeit. nem szabad szimulálásnak felfogni. kínzó állapotként jellemezhető. szellemünk fog fel. Ismere­ teinkben csak egy rész az. A kivezető út: Hallgatni kell szívünk tiszta érzéseire. Megmutatják azokat a kapaszkodó­ kat. Van azonban egy másik vetülete is a kérdésnek: az ember képtelen feldolgozni a test egy részének elvesztését. Vegyük komolyan ezt a fájdalmat. merre van a kivezető út. mint hallu­ cináció!. s ebbe kis híján beleőrül). hiszen a beteg számára ez nagyon is valóságos érzés és ezt nem lehet. Lelki jellemzői: Természetes. Igen súlyos. Az agyunk és tudatunk feldolgozzák mindkét világ (szellemi. azok minden esetben csendben elmondják. FANTOMFÁJDALOM Fizikai tünetei: Az orvostudomány a fantomfájdalmat úgy határozza meg. ami VAN! 178 . melyet az auránk által. az amputált végtag helyére vetített hallucinált fájdalmat. Át kell érté­ kelni életét és most már arra kell összpontosítania. az aura megmarad. fizikai) észleléseit és attól. hogy egyik megszűnik. akkor szokott leginkább fájni lelkünk. Tehát ugyanúgy valóság maradhat számunkra az érzékelés szempontjából. érzéseire (pl. a másik még létezik. Nem pszichotikus tünet. hogy fizikai test részleges elvesztésével még a szellemi test. sőt mozgatására is vonatkozik. és ott kerülnek kifejtésre. következtetés levonása az első és legfontosabb lépés a gyógyulás útján! Fel kell adni annak hajtogatását.: viszketés: de nem tudja megvakarni. amit a fizikai testünk érzékel. marad még egy jelentős rész. a feldolgozás és a tanulság.Emlékezzünk. A testi fájdalmak lelki hátterét mindig az adott betegséggel összefüggésben értelmezhetjük. amikor nagyon is tisztában vagyunk a helyes úttal és mégis egészen mást cselekszünk. A kivezető út: A megértés. melyek biztos támpontot adnak a háborgó érzelmek között. hogy valamit elveszített.

mi­ előtt azok felszívódhatnának Másrészről a beteg képtelen megérteni azokat a körülményeket. esemé­ nyeket. 179 . miért alakul ki vitaminhiány! A hiányosság oka nem feltétlenül abban van. En­ nek oka az A-vitamin hiánya. A lelki hiányosság ebből ered: egy kicsit merevvé. ám félhomályhoz és sötéthez a szem nem képes alkalmazkodni. vagy éppen kiüríti. azon könnyen lehet segíte­ ni. hogy lelke nem képes feltöltődni a mindig jelenlévő örömteli dolgokból! A kivezető út: Lazaság. Szürkének éli meg az eseményeket. Ám amikor nem annyira egyértelmű élete (szürkület). ezért lassan a tudat ugyanilyenné teszi a szemet. Lelki jellemzői: Egyrészt vitaminhiány. ennek lesz egyenes következménye. beszűkülté vált. hogy nem visz be ele­ gendő vitamint. melyek megadják életének savát-borsát. Az esetek jelentős részében azonban ennél összetettebb a probléma: a szervezet nem dolgozza fel a bevitt vitaminokat.FARKASVAKSÁG Tünetei: Esti. már nem tud megkülönböztetni és összefolynak előtte a dolgai. mivel a látáshoz szükséges látóbíbor nevű anyagból nem áll elegendő mennyiség a szem rendelkezésére. szürkének tapasztalja mindennapjait. vagy szürkületi vakságnak is hívják. ha csak ennyi a gond. Jelenlegi életében nem fedezi fel a színeket. kiválóan észre vesz minden részletet és felfedezi az örömteli dolgokat is. Az élet borúsabbra fordulásakor nem. vagy nagyon nehezen veszi észre a bajból kivezető utat. másrészt lelki hiányosság! Először vizsgáljuk meg. A színek újrafelfedezése. Elveszik a részletekben. A nappali színlátás a betegnél zavartalan. színtelennek. néha tyúkvakságnak. Amikor nagyon nyilvánvalóak a dolgok (nap­ sütés van). hiszen.

esetleg ellenérzés a partnerrel szemben. A vérben és a csontvelőben felszaporodva torz sejtformák jönnek létre. tehát az elfojtással ki fog alakulni egy igen erős ellentét. vagy a félelem a nem kívánt teherbeesés miatt. a normálisnak húsz-harmincszorosa is lehet. A tüz színe a piros. vagy az öröm távoltartása. melyek közös jellemzője. könyv­ ben részletesen tárgyalom) Ezen erők mindig igyekeznek (mint minden teremtett dolog) egyensúlyba. 180 . Ennek további következményei is lehetnek gyulladások. Lelki oldala: Érzelmi konfliktus. a lázongás­ nak. ezáltal „lefojtja" a terület tüzét. Lehet ez egy abortusz és az újabb nem kívánt terhességtől való félelem. csak ezt az orvostudomány nem ismeri el). Pszichés oka lehet a szeretkezés alatt érzett fájdalom... harmóniába kerülni egymással. A belső nemi szervek gyulladása. vagy a nyiroksejtek száma kórosan megemelkedik. FEHÉRVÉRŰSÉG Fizikai oldal: Számos kórkép összefoglaló neve..(A Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. gombás fertőzések stb. hogy a fehérvérsejtek. Mivel ebből kevés van.FEHÉRFOLYÁS Fizikai tünetei: A hüvelyből ürülő váladék kóros megszaporodása. az egyensúlyhoz kell a fehér színű folyadék ürülése. Az ember lelke legmélyén vágyik az örömre. sokszor azonban lelki okokra vezethető vissza (mint a fertőzések is. fertőzése állhat a háttérben. ami egy szexuális megrázkódtatásból ered! A négy őselemet alapul véve könnyen érthetővé válik a folyadékürülés jelentősége. ami melegágya a lázadásnak. vagy viharos lefolyású. A tűz (az öröm) csökkenését úgy kompenzálja a szervezet. Jelen esetben valamilyen érzelmi csalódás következtében igyekszik el­ határolni magát a további ilyen jellegű behatásoktól (védelmi falat épít). hogy a feles­ legessé vált folyadékot kiüríti. A betegség lehet idült.

Daganatos betegségekben a nyugati gyógyászat gyakran kénytelen sejtmérgeket használni. Néha lá­ zak. Mindezen tünetek a csontvelő elégtelenségből következnek. a szer molekulái ehhez nem „elég okosak". nyirok-. mint az előrefutás! 181 . melyek felismerik a ráksejtet. éjjeli izzadás. hogy csupán a gyorsan szaporodó. Mindemellett valódi vérszegénység is kialakulhat. az úgynevezett citosztatikumok. csak az győz. s ezek száma kórosan lecsökken. hogy olyan anyagokat találjon. A mérleg nyelve jelen esetben a védekezésre koncentrálódik. gyakran csontfájdalom kíséretében. Ezek a sejtek szaporodását gátló gyógyszerek. hőemelkedés. Mivel azonban a legmodernebb szerek sem igazán „válogatnak". Bár a cél az. csontvelő-átültetés. (E gyógykezelés háború a javából. s idevág Pósa Ferenc gondolata: egy háborúban csak vesztesek vannak. mely után még a milliónyi elölt sejt széthullásával keletkező bomláster­ mékkel is meg kell küzdenie. Heveny lefolyás esetén viszont már a korai fázisban vérzések lépnek fel testszerte. fogyás. normál sejtekben is pusztítást visz véghez. és csak azt támadják meg. legyengült beteget még inkább „padlóra küldi" egy ilyen infúzió-sorozat. hormonhatású készítmények adása (mellékvesekéreg-hormonok) és gyógyszeres kezelés. immunrendszer és vér) Felbomlik az éltetés és a védekezés kényes egyensúlya. rosszindulatú sejteket pusztítsák el. általános gyengeség mellett a lép megnagyobbodását lehet észlelni. elveszti a réven. A saját boldogítását. mivel a vörösvértestek is torzulnak. A beteget a legkülönfélébb fertőzések támadják meg. mely a kó­ ros sejtformák elpusztítására irányul. jókedvét háttérbe szorítja. S bár nagyszámú ráksejtet elölnek. miközben védelmi rendszere ép sejtjeiből is jelentősen veszített. a csont­ velő normál elemeit ugyanis a ráksejtek kiszorítják. a „hátra arc". E vegyületek alkalmazása súlyos mellék­ hatásokkaljár.A bevezető tünetek: fáradtság.) Lelki jellegzetességei: (lásd még: daganat. mégis: amit nyer az ember a vámon. Az orvostudo­ mány álma. aki kimarad belőle. Gyógykezelése: Vérátömlesztések. mert lényegesen fontosabb feladatnak tűnik számára a védekezés. így a kezelés az ép. A rosszindulatú folyamatban szenvedő.

Tenni azonban kell valamit. Gyakori a patkóbél és a nyelőcső fekélybetegsége. súlyos esetben vérzéssel jár. nyugtatókat. FEKÉLYEK Fizikai tünetei: Bőrön vagy belső szervek nyálkahártyáján kialakuló. hányás kíséretében. A beteg megtalálja a módját. Mivel a tudat önmaga ellen fordul. Háttérbe szorul a valódi öröm. Vagy meggyőző­ dött. 182 . ha folyamatosan harcol. trombózisát (lásd ott) kíséri fekélyképződés. Gyomorfekély esetében a meggyengült nyálkahártya megemésztődik. A kudarcélményhez azért az is hozzátartozik. túl sok mindenen kellett keresztül törnie. hogy mindent elért. gyakran hányinger. égető fájdalom. hogy saját ma­ gának bebizonyítsa: csak akkor lehet teljes az élete. Továbbmegyek: előfordulhat. követik gazdájukat. azonban elmulasztotta észrevenni. amelyet gyulladás és gennyesedés kísér. túl sokáig küzdött az elérhetetlen boldogságért. elkeseredésében gazdája ellen fordul. Gyakran indokolt a fekélyes terület műtéti eltávolítása. A szervezet tulajdonképpen másolja a tudatot.Érzései szerint túl sokáig haladt előre. A panaszok és tünetek a felhas középső területén lépnek fel. Nem tehet mást. a vérnek valamilyen célt kell szolgálnia. hiszen annyi kudarc. Belefáradt. rákos elfajulásra hajlamos. melyek helyességéről nem győződött meg. „agresszívvé" válik. hogy bizony olyan célok felé rohant. mert nincs rá szükség. Az iménti hatások megkeserítik. néha roham­ szerűen. Gyógykezelésében régóta alkalmaznak gyomorsavat lekötő szereket. gyomormüködést. csak ezt „látja" egyedül értelmes feladatnak. csupán a harci dicső­ ség kétes öröme marad. súlyos esetben vérhányással. szurokszéklettel. és egyre kevésbé tudja értékelni az éle­ tet. sikertelenség volt osztályrésze. de nem volt elég türelme kivárni az eredményeket. mint a mesebeli dzsinn. a test felületén pedig a rossz vérellátás miatt leginkább az alsó végtagok visszerességét. és ebbe belefá­ radt. maró érzés formájában. -elválasztást szabályozó anyagokat. a mélybe hatoló folytonossági hiány. A gyomorfekély kiújulása. Ha nem tud értelmes dolgot cselekedni. akkor úgy fog viselkedni. hogy magába tudjon kötni. a fehérvérsejtek sem tehetnek mást.

üszkösödések alakulnak ki agysérülés (agyvérzés. ami mintegy irritálja az adott területet. A belső elbizonytalanodások következtében a külvilágot is e tapasztala­ tok alapján ítéli meg. így. így az új sejtek csak a romokat tudják alapul venni. A fertőzés emberről emberre vagy állatról emberre terjedhet. farán. Az elhalt szövetekben fertőzések. Ne nagyon csodálkozzunk azon a tényen. de van egy igen jelentős részlet: tudja. hiszen a beteg az energiák jelen­ tős hányadát a hiábavaló. ebben az eszeveszett harcban azok a területek. ahol a csaták folynak. Ez még önmagában nem okozna betegséget. 183 FERTŐZŐ BETEGSÉGEK . gennyesedések lépnek fel. láb­ ujjain. stb. következ­ ményük vérmérgezés. azokkal a korlátokkal melyeket önmagának teremtett. regenerálódó képességüket. nem képes megoldást találni.) miatt mozdulatlanul. reménytelen háborúba fektette. amikor tisztában van korlátaival. fokozott elkeseredés­ sel fordul ellenük. ezek a romok lesz­ nek a másolás alapjai. Felborul a tűz-víz egyensúlya és kijelenthető: az összes létező energia harmóniája megbomlik. Elveszítik. Lelki jellemzők: (lásd még az adott részeknél) A fekély lelki hátterében egy olyan hosszantartó folyamat zajlik. meggyengülnek. rossz színben tünte­ tik fel az ingereket és a beteg fokozott reakcióval. se megoldani nem képes. Ezek a besorolások helytelen. Csupán akkor alakulhat ki. hogy nem sikerül! Hogyan sikerülhetne. Izgatja. eszméletlenül fekvő betegek hátán. s a romokon nagyon nehezen elképzelhető áz egészséges születés esélye! Fizikai tünetei: A fertőzés: kórokozó élőlények vagy anyagok bejutása a szervezetbe. Fertőző betegség minden olyan kórkép.Felfekvéses fekélyek. melyet élő mikroorganizmus (baktérium vagy vírus vagy egysejtű) okoz. de mindezekre rácáfolva „mindent" megtesz a megnyugtató végeredmény érdekében. mert se megszabadulni. ha a behatoló képes is szaporodni az emberben. és teljesen elveszítik ellenálló.

de nézzük. Könnyen lehetséges. mint egy tál étel. kívánom az ételt. hogy más. helyességét. hepatitisz stb) A fertőző betegségekkel kapcsolatban hajlamosak vagyunk kijelenteni azt az elhamarkodott véleményt. hogy teljesebb képet kapjunk erről a témáról. Szükséges felismerni elveinket. Tudhatjuk. Lelki jellemzői: (Lásd még influenza. küzdenünk kell. kellemes lakhelyet biztosít a betolakodónak! Másrészről: nem minden kórokozó támad meg minden embert és élő­ lényt. hogy az orvoslás feladata valamilyen anyaggal elpusztítani a behatolt kórokozót. ami befogadja és szállást. bacilusok és különböző vírusok okozzák! Nem vitatom. mikor kerülöm el a fogyasztását. vannak olyan jellemzőkkel megáldottak. hogy felismerje a behatolót. a fertőzés tényét nézzük meg más szemszögből is. hogy a kórokozók elpusztítását a szervezet ön­ maga is végzi: képes arra. hogy valaki mennyire fogékony fertőző betegségek iránt. ha ezek gyógykezeléséről van szó. éhes vagyok! Emlékezzünk: ez itt egy hasonlat. miszerint ezeket a betegségeket bakté­ riumok. melyekért küzdhetünk. vagyis egyetértek vele. Általánosságban úgy fogalmaz­ hatunk. mindent ehhez viszonyítunk.Az. amely elménk jóllakottságát biztosítja. majd „legyártsa" az ellenanyagot. ezek nélkül nehezen jöhetne létre a fertőzés. Ezek az érzések. melyekre (jelenleg) építhetjük 184 . akik természetes védett­ séget élveznek a fertőzésekkel szemben. Mikor fogok enni abból az ételből. Tudnunk kell azonban. hogyan is viszonyul ez a problémánkhoz! Lelkünk ismeretéből merítve. mikor nem vált ki bennem reakciót? Magam is kívánom. célok és ta­ pasztalatok adják azt a szellemi táplálékot. melyek azok a dolgok. érzés mibenlétét. jelentősen eltérő vetületeket is találunk a hagyományosak mellett. de figyelembe kell vennünk: kettőn áll a vásár! A fertőzést okozón kívül lenni kell egy olyan kör­ nyezetnek is. Nagyszámú fertőző betegség ismeretes. részben genetikailag meghatározott. mikor fogadom el. Gondoljunk csak bele: a fertőzés is olyan. A fertőzéseket. minden eszme.

életünket, szükségesek a vezérlő erők, melyek kijelölik, megvilágítják utunkat. Akkor fogok más eszmék, gondolatok iránt sóvárogni, amikor az enyémekről nem veszek tudomást. Vezérlő elvnek lennie kell (a sajátomat nem találom), tehát nyitottá teszem magam, hogy kívülről fogadjak egyet. Ezzel az elvvel, „pőreséggel" fog érkezni a fertőzés! A pótcselekvés ebben van: a saját elveim, érzéseim, látásmódjaim helyett valaki, valami másét próbálom magamévá tenni! Nem tudom, mit akarok! Nem tudom egyek, vagy ne egyek? Honnan is tudhatnám, amikor beidegződéseimnek köszönhetően nem merem beismerni, mire van szükségem, minek örülök! Csak a múltat tudhatjuk! A jövőt „csak" érezhetjük. Tehát ebben az esetben nem merek, nem hall­ gatok szívem tiszta, csendes érzéseire! Az érzések azok, melyek a tüzet, az ellenálló képességet adják. Immunrendszerem áll, nincs ami stimulálja! Mást kívánok enni! Másra vagyok éhes! Ez a legoptimálisabb, ekkor az elénk tálalt ételnek csak a jó oldalát fog­ juk értékelni (nem vesszük kísértésnek), és az felismerteti, mi a szívünk vágya. A fertőzések az életuntság megnyilvánulási formái! Ha az embernek nincsenek saját elméletei, hitei (ennek pedig lenni kell), nyitottá válik az uralkodó közhangulatokra. Pontosításra szorul az iménti kijelentés: van­ nak vezérlő elvei, de annyira nem vesz róluk tudomást, olyan mélyen eltemette azokat, hogy úgy látszik, eltűntek. Szükségünk van vezérelvek­ re, legyenek azok a legegyszerűbbek, de kellenek! Amennyiben nem a sajátunkat alkalmazzuk, kénytelenek vagyunk másokéhoz folyamodni! Ezt persze képtelenek vagyunk teljes mértékben magunkévá tenni, kö­ vetkezésképpen, nem tudunk belőle életerőt meríteni. Hiányzik belőlünk a jó elv, de elvnek, véleménynek lenni kell. Tehát nem marad más, mint a rossz, fertőző, uralkodó gondolat, elmélet. OEzek a hangulatok, párhuzamot vonva, megegyeznek a fertőzést okozó kórokozókkal. Az ember saját hite eltűnt (ebből táplálkozhatna az immunrendszere), megszűnik az a táplálék, melyik az élet tüzét élteti. Az megcsappan, 185

csökken a védekezésre használható erő, energia mennyisége és termé­ szetesen a test védekező képessége is. Ebben a környezetben már egészen könnyű dolga van a fertőzést okozó eszméknek, és egyéb vírusnak, baktériumnak! A gyógyulás útja: Amennyiben figyelmesen olvastuk a kiváltó tényezőket és azoknak homlokegyenest hátat fordítva az ellenkező irányba indulunk, megleljük a kivezető utat. Azt az utat, aminek egyenes következménye lesz a szel­ lemünk, lelkünk, immunrendszerünk megerősödése. Nagyon fontos: meg kell találni a miértet! Miért gyógyuljon meg!? Mi értelme a gyógyulásnak? Mi célt szolgál a gyógyulás? Mi értelme van új elveket találni? Az értelem megtalálása! Nem tudom és nem is akarom megmondani, meghatározni, mi az ér­ telme életednek, hiszen akkor valójában minden a régiben maradna. Azt viszont megmondhatom és megmondom, milyen tulajdonságokkal ren­ delkezik! 1. Építőnek, felszabadítónak érezzük már születésének pillanatában. 2. Megnyugtató, mégis rendkívüli erőt, tetterőt kölcsönöz. 3. Csak rólunk, nekünk szól! Természetesen ebben benne lesz a kül­ világ is, de most már önmagunkat is az előtérbe helyezzük. 4. Lehet pillanatnyi, de lehet hosszú távú cél is, a lényeg: miénk! Az elméletek mellett nagyon fontos, hogy ezeket a gondolatokat a gyakorlatba is átültessük, megcselekedj ük. Érezzük át a felszabadító érzést, hagyjuk, hogy átjárja minden részünket, időzzünk el ebben a boldog pillanatban. A pillanatban, ami alapja lesz a hosszabb távnak!

Tünetei: Aránytalan és szubjektív válasz egy külső, kiváltó ingerre: ennek kö­ vetkeztében olyan viselkedésforma alakul ki, amely MEGGÁTOLJA A FÉLELMET KIVÁLTÓ INGER ELHÁRÍTÁSÁT. 186

FÉLELMEK

Viselkedésbeli megnyilvánulása sokféle lehet: futás, menekülés, szorult helyzetben támadás vagy agresszió, de lehet bénultság, megnémulás, következményében immár kimerültséggel, alvászavarral, rémálmokkal. A saját maga vagy a környezet által kínált megoldási lehetőségeket a félelem állapotában levő ember nem veszi észre, nem mérlegeli. (Féle­ lem esetén a kiváltó ok megállapítható, szorongásról akkor beszél a lélektan, amikor a kiváltó tényező nem határozható meg, DE EKKOR IS JELLEMZŐK A CÉLSZERŰ MEGOLDÁST MELLŐZŐ CSELEKE­ DETEK). Célszerű megoldást mellőző cselekvés: pl. mozitűz esetén való viselke­ désforma, (a vészcsengő hangjára felugró tömeg percek alatt elhagyhatná az égő mozitermet, ha rendezett sorokban, egyesével rohanna ki a vész­ kijáratokon. Mivel a tömeg mellőzi a célszerű megoldást, ezért rende­ zetlenül, beékelődik a kijáratba és bennégnek az emberek, holott egyen­ ként könnyedén és gyorsan kijuthattak volna). A félelem nem csak egy alkalmi reakció, hanem alkotórésze lehet az egyén létezési formájának, tudatos Én-képének. Lelki tünete: A félelmek tekintetében teljesen mindegy, van-e kézzelfogható alapja vagy nincs, úgyis csak a tudat megtapasztalása, levont következtetése számít. A következtetések alapján levont viselkedési, viszonyulási for­ mák azok, amelyek számítanak. Fontos megjegyeznem, hogy a követ­ keztetéseket minden esetben a múltban történt negatív tapasztalat alapján vonjuk le. Természetesen csakis egyféle megközelítésben ismerjük meg és el az akkori történéseket. Vagyis minden dolgot rossznak, kudarcnak élünk meg és teljesen „lényegtelen" számunkra, volt-e benne pozitív tapasztalat. Márpedig az összes dolognak van jó oldala is. Ez a hozzáállás, megközelítés már jól megmutatja a jelenlegi lelki beál­ lítottságot, az értékrend változást, eltolódást. Az, hogy valamitől félünk, előbb-utóbb fokozódik, és rettegéssel tölt el. Már önmagában ez is problémát jelent, de ennél még erősebben jelenik meg, amikor belátjuk saját „dőreségünket"! A konfliktus egyrészt ebből ered: állandóan szembesülünk vele! Bármerre megyünk, bármerre fordítjuk tekintetünket, a félelmünk tárgya ott lesz előttünk, és rettegést ébreszt bennünk. A másik oldala ennek a kérdésnek, hogy valahol benn tudjuk a kivezető utat, csak nem teszünk semmi gyakorlati lépést. Elju­ tunk a „kéne", „kellene" választóvizéhez, a cselekedet azonban elmarad. 187

Küzdhetünk a félelem ellen, ez pótcselekvésnek kitűnő, hiszen végére sohasem érünk, sőt egyre jobban elhisszük: félelmeinknek alapos oka van! Valóban alapos oka van, mert a visszafogott cselekvési erő követ­ keztében fél gőzzel dolgozunk a cél elérése érdekében, és ez könnyen kudarchoz vezet. (Az is igaz: nem vagyunk meggyőződve, hogy elér­ hetjük. Ez a téves hit az előzőekben vázoltakból következik). Valóban jó oka van (jó, számára meggyőző indokokat talál, amit való­ ságként fog fel), de ezzel nem jutunk közelebb a nyugodt, békés, kreatív élethez! Továbbá, ha valóság lenne, amit igyekszik bemesélni magának az ember, akkor nem szenvedne tőle. Ha szenved ettől a helyzettől, akkor ismeri a megoldást, illetve a megoldás lehetőségeit. A félelmek kialakulásának fő lelki oka: a kapkodás, az „idő szűke" következtében a meg nem ismerés, illetve a fél ismeret alapján leszűrt konzekvencia! Elethelyzeteiben valamit felfedezni, megérteni vélt, és igyekszik erre az ingatag alapra felépíteni életének következő szakaszát. Ezek az ismeretek általában nem rendelkeznek „pozitív" tartalommal, inkább ilyen jellegűek: mit nem szabad, hogyan nem szabad. A „tanulsá­ gok" negatív előjelűek, márpedig ezek nem lehetnek valódi tanulságok! A tanulság minden esetben: valami! Hogyan lehet mégis, hogy kell mégis elérni. Ezeknél a megállapításoknál alapul kell venni, hogy arra alapozzunk, illetve abból következtessünk, amit meg lehet tenni. A lényege: az ember megtapasztal egy élethelyzetet, ami érzelmei alapján, negatív befolyással bír! Ez valóság, tehát az adott körülmények között ez igaz és valóban megtörtént! Majd ebből úgy von le végső kö­ vetkeztetést, hogy az adott témát nem vizsgálta meg minden lehetséges oldalról! A kép, amit kialakított, félelmetes, igen csalóka, hiszen jelentős tényezők hiányoznak belőle! Hiányzik a megromlott lelki állapot kiváltó tényező és még egy nagyon fontos elem: mit tanulhat általa! Ezek hiányában készpénznek, evidensnek veszi: ezután már mindig így történik és másként nem is lehet. Mást el sem tud képzelni!!! A félelem azért ,jó" pótcselekvés, mert ekkor az adott személy mentesül a tanulás, a cselekvés és az önállóság terhe alól! Valamint megszabadul a döntések súlya alól. Természetes ezek az elkerült dolgok sokkal több fájdalmat okoznak így, de a beteg meggyőződhet saját „igazáról".

188

Szorongás és beletörődés fog kialakulni, mert úgy érzi, a külvilág, az események erősen befolyásolják életét, amibe neki semmi beleszólása sincs. Megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan dolgok hiányoznak. Olyan ez, mint, amikor valaki éhes és nem tudja pontosan, mi hiányzik. A szorongás is éppen erről az éhségről szól! Valami nagyon tápláló, éltető hiányzik életéből. A hiányérzete űrt hoz létre benne, és azt érzi, az egész világ rá akar borulni, az egész világ szorongatja. Furcsa tulajdonsággal bír ez az ür, hiszen valaminek lennie kell, ami megakadályozza, hogy ebbe az űrbe, ürességbe beáramoljon a fény, a nyugalom és az öröm! Valami van benn, valami benn maradt és ez nem más, mint a kifejezésre nem juttatott fe­ szültség, harag, düh. Fel kell vállalni ezeket az érzéseket, és akkor kiala­ kul belőlük egy igen erős indulat. Indulat, melyről most mint olyan do­ logról beszélek, aminek erejét befogva, megszelídítve kilendülhet szo­ rongatott helyzetéből. (A sarokba szorított állat is kifejezi agresszióját, és ki akar törni). A tudatosan vezérelt indulat olyan lesz, mint a kuktából folyamatosan kiengedett gőz. Gondoljunk bele, milyen hatalmas - indulatkitörés robbanás kíséretében kerül felszínre a benn rekedt gőz! Azokban a dolgokban, melyekben teljes az ismeretünk, természetes módon kialakul a fel szabadultság érzése. Megismerjük körülményeinket, felszabadulunk és ennek egyenes következményeként távol marad tőlünk a félelem. Közelítsük meg másik oldalról is: Tudunk-e félni az ismeretlentől? Nem! Csak az vált ki félelmet, csak attól tudunk rettegni, amit valamennyire ismerünk. A szorongás olyan, mint amikor bemegyünk egy omladozó házba, és a sok apró megérzésről nem veszünk tudomást —...az egész ránk borul. Valamilyen tudatossági szinten felmerül bennünk a veszély érzete, de nem engedjük felszínre törni. A gyanú árnyéka ott lebeg bennünk, és az egészre rányomja bélyegét. Kimehetnénk, megtalálhatnánk, de nem, mert hátha meg sem történik. Előtérbe kerül, fő viselkedési sémává vá­ lik a passzivitás, a regresszió, a visszahúzódás. Igyekszünk elkerülni a fájdalmat, de csak vele találkozunk, ez pedig alátámasztani látszik J o ­ gos" aggodalmunkat (a kör bezárul). Meglelhetjük a szabadulás útját, kijöhetünk, megismerhetjük az egészet! Kijöhetünk, megjavíthatjuk a
189

megroggyant falakat, de ehhez ismerettel, teljes ismerettel kell rendel­ keznünk, hogy dönteni tudjunk. Lényegét tekintve bármitől lehet rettegni. De a félelmek gyökere kö­ zös, bennünk van: nincs bátorságunk megismerni rettegésünk tárgyát. Igyekszünk menekülni előle, de az, folyton utolér, hatalmába kerít ben­ nünket. Pánik: szorosan kapcsolódik a félelemhez. A kettő gyakran együtt jelentkezik (erről bővebben a pánikbetegség címszó alatt)! A kivezető út: Látszólag legyőzhetők ezek a félelmek, a gyakorlatban azonban nem mindig, vagy nagyon ritkán vezetnek eredményre erőfeszítéseink. Meg lehet gyógyulni, ki lehet jönni, de másként kell megközelíteni a gyó­ gyulást. Ha valamink nincs - márpedig itt is erről szól a „mese" -, ha valami hiányzik életünkből, a hiányunk tárgyával azt pótolni lehetetlen! Márpe­ dig a félelmeknél pontosan erről van szó: hiány! Hiányzik életünkből, tudatunkból a tudás, az ismeret! A tudás és ismeret, aminek örülünk, aminek örömét képesek vagyunk megélni! Csak olyannal lehetséges pótolni, helyettesíteni hiányosságainkat, ami­ amink VAN! Van vágyunk az egészségre. A vággyal az a gond, hogy az sincs! Hiszen csak olyan dolgokra vagyunk képesek vágyni, ami - kézzel fog­ hatóan - hiányzik. Akkor kezdünk el vágyni a gyógyulásra, amikor már jobban unjuk, jobban nyomaszt benne maradni, mint kijönni, és akkor vágyunk, amikor már megvan bennünk a képesség és erő a megvalósí­ táshoz. A Lélekmelengető című könyvben írtam: nem kél szívedben olyan vágy, aminek megvalósításához ne lenne erőd! Mindenkiben van jó, mindenkiben van használható tudás, ismeret és élmény! Vitorláinkba ezeket kell és lehet befogni! Nagy hibát a félelmek legyőzése során követünk el. Le akarjuk győzni a félelmet, le akarjuk győzni magunkat, ez egy annyira értelmetlen, le­ hetetlen feladat! Háborúban még a győzteseknek is jelentős veszteségeik vannak! Győzhetünk önmagunk felett, csak ebben az a probléma, hogy akkor a vesztesek is mi magunk leszünk! Ez, szerintem elég szerencsét­ len megközelítése a nehézségnek! Ne háborúzzunk, még önmagunkkal
190

se! Keressünk más utat, egy olyan utat, amelyen nyomasztó dolgaink „maguktól" változnak! Életünk, dolgaink folyamatos változáson mennek keresztül, nekünk az a dolgunk, hogy hagyjuk fejlődjenek, növekedjenek szabadon! Ezt a hagyást (tökéletesen), csak egyféleképpen érhetjük el: egészen más dologra fordítjuk figyelmünket! Ennek elérésében (is) van jelentős sze­ repe a bennünk lévő jó tulajdonságoknak. Amikor ezekre figyelünk, megszabadulunk minden befolyásoló előítélettől, lazákká és olyanná válunk, ami kitűnő táptalajt teremt a változásra! Gondolkodjunk egy kicsit szabadon! Elmélkedj, emlékezz vissza egy olyan dologra, ami félelmetes érzést ébreszt, ébresztett benned. Most ugyanolyan rosszul érzed magad, mint amikor az esemény megtörtént. Mi történik? Miért van ez így? Amikor visszaemlékszünk, felidézzük azt a rossz emlékezetű eseményt, harcolunk ellene, lealacsonyodunk félelmünk tárgyához. Hasonlatossá válunk hozzá, és képtelenné válunk a megoldásra! A gondolkodásmód változtatása nem vezet, nem vezethet eredményhez! Szerencsére ez nem is sikerülhet. Bátorságot lehet és kell meríteni abból, hogy mégis képesek voltunk túlélni azt a szorongató helyzetet! Abban az esetben, ha elhatalmasodnak a félelmek, szorongások és kicsúszik kezünkből életünk fonala, feltétlenül forduljunk megfelelő szakorvoshoz!

Fizikai tünetei: A felső állcsont és az állkapocs fogmedri nyúlványaiba csapszerűen beékelve a csontoknál jóval keményebb képződmények, a fogak, felül és alul ívben egy - egy sort alkotnak. A tejfogazat 20, a maradandó pedig 32 fogból áll. A tejfogak a méhen kívüli életben, a 7. hónap után kezdenek áttörni, a maradandó fogak a fogváltás során, 6. és 24. életév között jönnek elő. 191

FOGAK

így is jelentős feladat hárul rájuk. Minden dolgot le lehet nyelni rágás nél­ kül.elsődleges aprítása. Ezek után már a belső szervek veszik át a szerepet. 192 . amelyek nem „öntisztító" felületek. lelki oldalon is ugyan azt a nagyon fontos funkciót töltik be. szemünk érzé­ kelte és erős érzelem hatására képesek vagyunk minden megfontoltságot nélkülözve utána kapni és lenyelni. mint a fizikai síkon. jobban megrágott anyag jut el hozzájuk. cement stb. vagy lenyelnénk táplálékokat.A fogszú a fog kemény szöveteinek (zománc. hogy olyat is lenyelünk.nagy szá­ mú. menjünk sorba a folyamaton. sokszor egymásnak ellentmondó elmélet szól! (fontos az ivóvíz op­ timális fluor-szintje) Lelki jellemzők: Könnyen belátható. túl sokáig rá­ gódunk anélkül.melynek csak kései tünete a fájdalom . Jól meg kell rágni dolgainkat. könnyebben boldogulnak. ugyanúgy rágjuk meg. mint érzelmi ingereinket. gondoljunk csak bele. Vonatkoztassunk el egy kicsit. rágódás és az egészséges öntisztulás kényes egyensúlya. sugallatait kell vezérlő elvnek venni!) Azokban a dolgokban. A fogak elváltozásai: Fogainkkal akkor kezdődnek a problémák. majd üreg képződik.és ajakmozgások nem tud­ nak teljesen letisztítani az ételmaradékoktól. és jellemzően a fog azon felszinein keletkezik. illetve a nyelőcsőbe. tehát meglátott és megszerzett táplálékok . Természetesen rájuk is vonatkozik: ha jobban megválogatott. hogy a fogak szellemi. hiszen táplálékainkat éppen ugyanannyira. A fogszuvasodásról . Itt a zománc elszíneződik. fizikai . (Itt is a szív érzéseit. amit szeretnénk kivetni. hogy megoldanánk. Az észrevett.szellemi. vagyis amelyeket a rágás. Lé­ nyegét tekintve azonban az a meghatározó. hogy hasznosnak tartjuk-e abban a pillanatban vagy sem. milyen nehéz lehet lenyelni a kellően meg nem rágott problémáinkat! Javaslom. hogy azok jól előké­ szítve kerüljenek a gégébe. Fogaink „foglalkoznak" az aprítással. Miután vágy éledt bennünk a „dolgok" megszerzésére. minden falattal elrágódhatunk a végtelenségig.) betegsége. melyektől igyekszünk szabadulni. Beletörődhetünk abba. amikor felbomlik a rágás. a nyelv. felpuhul.

így ezek megbetegedése követ­ ni fogja a fogak állapotát. Akkor jelentkezik. és a normális vérkeringés szabályozza a helyes pH. de nem a megoldás irányába. Az elmulasztott. A lyukas fogak következő fázisa: fájdalom. fojtogató. mit teszünk! További fontos adalék. fullasztó érzések. Ahogyan mi emberek képesek va­ gyunk belefáradni a felesleges. hanem épp ellenkezőleg! (lásd még: fájdalom) A következőkben a konkrét lelki vívódásokat tárgyalom.megnövekszik a torokbetegségek veszélye. Ez így a gyógyulást is előidézhetné. amikor már igen határozottan figyelmeztet lelkünk által a fogunk: figyeljünk oda. melyre a rossz fog elhelyezkedése mutat rá. illetve bélrendszeri gyengeségek következ­ nek. rosszul megválasztott rágás következtében jóval na­ gyobb szerepet kap a gége. ami jellemzi a fájdalmat. 193 .meg nem rágott „táplá­ lékoknak". hogy lelke mélyén. .-értéket. s lyukadnak ki fogaink. és a gyomor. és értelmezhetővé teszi azt. Egyre nagyobb lesz a ki lyukadás veszélye. Az öntisztulási folyamatok harmonikus működésének elengedhetetlen felté­ tele. majd a gyengeség halad egyre lejjebb.megszabadulni a rágódás tárgyától.Az „értelmetlen" használat következtében sokkal hamarabb haszná­ lódnak el. Minél többet „rágódunk" valamin. Az alapjelentések után térjünk ki a részletekre.a későbbiekben gyomor. mit kellene tennie! Csak kellene. A savasodás. Ezek a következményei a kellőképpen -jól . itt már konkretizálódni fog a rágódás tárgya! A fogak fokozott szuvasodása szoros összefüggést mutat a száj vérke­ ringésével. hogy a beteg képes legyen .maradéktalanul . . mert nem tesz semmit a harmónia eléréséért! Illetve tesz. a „belesavanyodás" eredményeként jobban terhelődik a fogzománc. de még valahol tudatosan is tisztában van azzal. csakhogy a rengeteg kudarcél­ mény következtében több sav képződik a száj üregében. úgy fogaink is azonos módon fognak reagálni. annál fokozottabb lesz a vér keringé­ se. esetenként értelmetlen munkába.

értelmi) oldalra. az előzményeken. hogy addig „varázsoljuk" amíg újra egés­ zséges lesz a lyukas. Minden szabad idejét a vívódás köti le. akkor is megtalálja módját annak. hogy belekössön saját döntésébe. Ez természetesen igaz mindkét (ér­ zelmi. rágódik. Alsófogak: • A múlton rágódik (vesd össze az előzőekkel). Felsők: • A jövővel kapcsolatos nehéz. hogy értelmezze. melyeket felfedezni vél. meg kéne tennie. Jelen hozzáállásában. A gyógyulás útja: Elméletileg elképzelhető. földi élettel kapcsolatos dolgok. hogy „beleverje a csúfot". hogyan vélekedik érzéseiről a külvilág. mint egy megakadt lemez. melyen már nem lehet és nem is kell változtatni. Jobboldal: • A konkrét fizikai. A megoldások he­ lyett egyfajta önvád állandósul. megközelítési módjában valóban megoldhatatlanok ezek a célkitűzések. Azon rágódik. mert sohasem kezd bele! Ha valamilyen véletlen folytán mégis elszánja magát és „beleharap". aprítsa azokat a nyomasztó tapasztalatokat. ill. felesle­ gesen izgul a megoldás keresése helyett! Figyelmét és összes energi­ áját leköti. kritikák. Az anyagi lét bizonytalanságai. Azért írtam ennyi feltételes mó­ dot. Fontos: nem tudja megoldani. miért ilyenek saját érzései. hanem gyötrődik azon is. de nem csupán erről van szó. melyeket el kellene végeznie. gyakran megoldhatatlannak tűnő problémák. Elöl (metszőfogak): • Azokon a feladatokon őrlődik. Rágódik. összerágja. hogyan véle­ kedik róla a külvilág. hiszen. bele kéne kezdeni. de ez lehetetlen! A lyukas fog betömése a fogorvosra vár! Ebben az esetben a megelőzés a cél! 194 .Baloldal: • Érzelmi jellegű gondolatokon gyötrődik. mindig ugyanazon dolog körül járnak gondolatai. szuvas fog. olyanná válik.

Az imént ismertetettek fényében körvonalazódik lázadásának tárgya: neki kell azokkal a felmerülő dolgokkal foglalkoznia. FOGÍNYGYULLADÁS 195 . A fogmedret bo­ rító nyálkahártya gyulladása duzzanattal.Fizikai tünetei: Az íny a fogakat rögzítő fogágy védelmét szolgálja. ész nélkül nekiesett megrágni. hogy teljesen felesleges volt. melyek biztos támaszt adnak a „feladatok" felosztásához. vérzékenységgel jár. Az elégtelen rágás valamilyen kudarcélmény hatására háttérbe szoruló optimális rágódás. amihez nem fűlik a foga. a leküzdött gondokra és ennek alapján kidolgozza a legjobb stratégiát. mert annyi sikertelenség volt osztályrésze! Pontosabban kiderül a lelki ok. fájdalommal. felaprítani fela­ datait és a végén azt a következtetést vonta le. amikor a környező fogak jelentésével is összevetjük Gyógyítása: A teljeskörü szájhigiénia biztosítása mellett akkor a legoptimálisabb a cselekvésünk. Valójában azonban nem tanult. A szervezet emlékezik az átélt sikerélményekre. Vadul. mint az im­ munitás. Nem fűlik hozzá a foga. A fogíny azon „eszközeinket" védi. amikor megtaláljuk azokat a tetteket. melyek mellet eddig oly sikeresen elsiklottunk. értelmetlen dolgokkal foglalta le energiáit. Oka a rágás hiánya mellett a fogkőképződés. miért pont velem történik? Miért pont nekem kell ezen rágódni? A fogíny védi azokat az emberi természetből fakadó alapokat. melyek a feladatok feldarabolásához szükségesek. C-vitaminhiány illetve az elégtelen szájápolás. Lelki tünetei: (a gyulladás mindig valamilyen lázadást takar. nem tapasztalta meg a belőlük következő örömöket és igyekszik elkerülni a következő konfliktus esélyét. lásd még ott) Dilemmája: miért pont engem érnek ezek. sőt az íny ki is fekélyesedhet. Olyan ez.

majd idegim­ pulzusokká a fül. részletezett) sike­ rekből táplálkoznak. hogyan rágjunk meg. Természetesen ezek az események a fogak általános jellemzésével meg­ egyező képet mutatnak. Gyógykezelése: Felfúrják. melyek meghatá­ rozzák ismereteink feldarabolásának elméleteit. Lelki tünetei: A foggyökerek azokat az alapokat jelképezik. 196 FÜL ÉS BETEGSÉGEI . összetett érzékszervünk a hallást és az egyensú­ lyozást szolgálja. A zománcon áttörő szuvasodás a gyökérállományba hatol. Tehát azokat a tulajdonságok. önbizalmunkat. mit dobjak ki és mit nyeljek le. a saját maga oko­ lásából gyűjtenek erőt. Páros. Az úgynevezett cementállomány és gyökérhártya biztosítja. A hit. FOGGYÖKEREK Fizikai tünetei: A levegő hullámszerűen tovaterjedő periodikus sűrűsödése és ritkulása a hang. Következménye: fájdalom az idegpálya gyulladása miatt. s ebben a fog táplálására szol­ gáló erek és idegek haladnak. „kiidegelik". majd gyökértömés készül.Fizikai tünetei: A fognak a fogmederben ülő része a gyökér. mert másként fella­ zulnak. Vezérelveinknek megle­ hetősen szilárd tulajdonságokkal kell rendelkezniük. a tudás megingása az észre nem vett (felaprított. meggyengülnek és közrejátszanak a gyökerek elváltozásában. amelynek közepén az állcsontba torkolló csatorna vonul végig. mit. A foggyökér lelki jelentése hitünkben. melyekre alapozzuk bátorságunkat. hogy a fog a fogmederben rendkívül erősen legyen rögzítve. Ezt a légrezgést alakítja át előbb folyadékrezgéssé. a tudásunkban. melyek alapelvet biztosítanak: mit rág­ jak meg. hogy tudjuk. Jó adag bizonyosság kell ahhoz. Ez a félreértelmezés az önvádból.

Itt történik a két csigából befutó hanginger összehasonlítása. mely a légrezgéseket a középfülbe. Három. melyben egy még bonyolultabb. a halántékcsont szikla­ csonti részében foglal helyet a belsőfül. melyeket a hártyán üldögélő több tízezer szőrsejt alakít át idegimpulzus­ sá. a levegővel telt dobüregbe közvetíti. s ezekkel már nem a fülnek. mint a hidrogénatom átmérője (százmilliomod cm). Kisebb. mint az állatoknál.A külsőfül tölcsérszerü vak járat. a tér 3 síkjában fekvő félkörös ívjáratból áll. A külső hallójárat a dobhártyával végződik. A belsőfülből a jelek a hallópályákon az agyi központokba jutnak. De az élettani hangérzet s a lé­ lektani hangélmény más. A belsőfúl másik része egy valóban útvesztőhöz hasonló. Lenyűgöző a fül hihetetlenül nagy amplitúdó-átfogása is. Ha a fej bármelyik síkban elmozdul. A hang fizikai meghatározását fentebb már megadtuk. melyre a fül a legérzékenyebb a hallásküszöb körül. ami az irány­ hallást szolgálja. Itt helyezkedik el a hallócsontocskák láncolata: egy feszes izületekkel egymáshoz rögzített közvetítő berendezés. összetett. tömör csontpiramis mélyén. További utakon az impulzusok az agykéregbe kerülnek. Ez a labirintus. Bár embernél ez csökevényesebb. Azon frekvencián. mely az impulzusokat továbbadja a folyadékkal töltött belsőfülnek. ennek megfelelően legalább 2 ívjáratban 197 . mégis egy finom. elképzelhetetlenül kicsi a hártya mozgása. hártyás falú töm­ lőrendszer ül. ember alkotta műszert. Márpedig az em­ beri fúl 0 decibeltől 120 decibel hangerősségig terjedő átfogása lényegé­ ben ezt jelenti. a csiga. ahol is a hangingerek feldolgozása és tárolása történik. zörejmentes erősítést tesz lehetővé. Folyadékterekkel érintkező finom alaphártyáján futnak végig a hallócsontocskák által ide közvetített rezgéshullámok. Csontos üregrendszer. egymásra merőleges. és ez a kicsiny elmozdulás másodpercen­ ként 3000-szer is ismétlődik szabályosan. mellyel messze felülmúl minden létező. Egyik része egy felcsavarodott csontos cső. Utóbbit a fülkürt köti össze a garattal. egyensúly-érzékelő szervünk. A hanginger erőssége a hártya kitérésének mértékében jelentkezik. így bizto­ sított a dobüreg szellőzése és nyomáskiegyenlítése. hanem a teljes embernek van dolga. amellyel egymilliomod volt és egymillió volt egya­ ránt mérhető anélkül. Egy háromoldalú. Képzeljünk el egy olyan voltmérőt. bonyolult domborzatával a fülkagyló övezi. Kívül. hogy ez a berendezés károsodna.

fülzúgás. gennyes stb. Röviden: gyógyszeres. akkor olyanokat kell meghallania. de egészen mással tölti idejét! A tudás és az ezt követő tettek különbözősé­ ge feszélyezni fogja. „Rosszul" hallja meg a dolgokat és azokat helytelenül értelmezi! Nem hallja meg azokat az információkat. fülcsengés. A fülbetegség tünettana: általában viszketés. A „nem hallás" oka (mindig mindent meg­ hallunk. A konfliktus és a betegség ebből alakul ki: tudja. irányáról és szöggyorsulásáról. a dobhártya átszúrásával a feszítő. de nem tudatosodik). A fáradtságnak köszönhetően a „könnyebb" utat választja: elzárkózik a további információk meghallga­ tásától! Hallani pedig szükséges! Ha nem hallja meg azt.tehetetlensége folytán . ami igazán fontos és lényeges. és belső-fülben fellépő daganatos betegségek. fájdalom.helyben marad. a heveny középfülgyulladás.a folyadék . műtéti út. vagy akaratlanul meghallott. sem kedve megtalálni azt. közép -. mit kellene tennie. Láz. hallásromlás. antibiotikumok. Gyógykezelése: Gyulladások esetén: gyulladásgátlók. amit hallani szeretne! így nem marad sem ideje. el. Leggyakoribb (és ezért legismertebb) betegségei a nagyothallás. súlyos esetben. váladékozás a hallójáratból gyulladások esetén. fülzsírdugó. amelyek idegesíteni. Ezekből az ismeretekből önmagára nézve kedvezőtlen tanulságot vont le. ha a folyamat rátör a koponyacsontra: műtét. véres.és megfárad. gyulladásos eredetű váladék lebocsátása. siketség. va­ lamint a külső. Ez ingerületet kelt a fal érzéksejtjeiben. amire szüksége van. savós. s egy jelsorozat tájékoztatja az idegrendszert a forgás terjedelméről. vagyis a hártyás ívjárat-fallal szemben relative áramlás keletkezik. hogy egészen más köti le figyelmét! Ér­ deklődése arra összpontosul. feszélyezni fogják! (Fordítva is igaz! 198 . Lelki tünetei: A fül megbetegedésének elsődleges okai azok az ingerek melyeket akarva. melyek így vagy úgy segít­ ségére lehetnének életének.

busszal kö­ zelítettem meg a betegek lakását. Ehelyett mindenre figyel. Ezek kö­ vetkezménye lesz a halláscsökkenés. hogy elkerültük a kellemetlen behatásokat. ám egészen más formában. illetve huzamo­ sabb ideig ragaszkodva téves beidegződéseinkhez: a süketség. oldják meg problé­ mámat! Segítettek! A betegekhez nem kellett többé busszal utazni. hiszen ez egy gyengéd figyel­ meztetés is: (csökkent a hallása) koncentráljon már végre-valahára saját hangjára. Azzal. mert csak egy kis töredéke jutott el tudatáig. segítsenek rajtam. Félreértelmezi. vagy hallá­ som romlani! Számomra ekkor is megszűnnek a feszélyező hangok! Nézzünk meg egy másik vetületet is. ne kelljen busszal mennem! Olyan fáradt vagyok. Teljesült vágyam. akkor távolmaradnak. melyek tudomására jutottak. vonjon le belőle következtetéseket. félreértelmezi azon információkat. hogy hallgassanak el a zavaró hangok! Nem a zavaró hangok. 199 . ahogyan én elképzelem! A fülem fog bedugulni. Egyszer. vagy legalábbis nem úgy fognak megszűnni. Nem is juthat el több! Telve van a félreértett. melyek számára kellemetlenek. figyelmén kívül esnek a kellemetlen ingerek!) Olyanokat tapasztal. hogy később mások felé is képes legyen megnyílni. Nem kellett sehova sem menni! Eletemből eltűntek azok a betegek. A halláscsökkenésnél is erről van szó. csak önmagára nem! Mások hangja. Szeretnénk valamit elkerülni és eszünkbe sem jut a kitűzött cél. „Nem akarom hallani a kritikákat és azt akarom. ami még kiválthatja a fúl problémáit: valamit nagyon meg akar hallani! Mivel csak részleges információkat ismer és fogad el.Amennyiben tudatosan figyel a számára fontos dolgokra. mint kívántam. hogy elérjük célunkat már egye­ nesen következik. tehát igyekszik valamilyen formában védekezni ellenük. Egy fárasztó nap után ácsorogtam a buszmegállóban és kértem az égieket: tegyék meg. Végül. félre-. szava soha nem azt az annyira óhajtott szót hozza. valamikor régen (amikor még nem volt autóm). helytelenül értelmezett kijelentésekkel. mindig kudarc lesz része! A következő problémaforrás: ellenkező előjellel hallja. akiket hosszú utazással érhettem volna el. felborul a harmóniája és könnyen felborulhat vele együtt az egyensúlyérzete is. egyensúly-zavar.

A döntésig el sem jut az adott személy. Csak eddig jut el. Ez a kettősség már képes kiváltani a fülcsengést. Van ennek egy sokkal hétköznapibb értelmezése. belső hallottakon való felzúdulás. hogy minden ott zúg a fejében.. ami ugyanannyira igaz és csak annyiban különbözik. zúg és zavaros egész világod! Vonatkozik ez a gondo­ latokra is! A kivezető út: Huszárosan meg kell cselekedni a következőt: tudja mi zavarja. pl. A fülzúgás lényege abban rejlik. akkor fordítson neki hátat és induljon el az ellenkező irányba! Keressen.: nem használja ki a lehetőségeket. tépelődést választja. Ott duruzsol a megoldás. amit tapasztalt. az egyértelműen rossz! Igyekszik gátat szabni. de tudomást nem veszünk róla. melyek jó érzéseket ébresztenek benne. Emlékezz. várjuk: valaki mondja meg mi a feladatunk. hogy az érem másik oldala! Valahol lelkünk mélyén keressük a tisztázatlan helyzeteink meg­ oldását. a jellemzője a fontos: csendes legyen! Fülcsengés: Őrangyalok figyelmeztetése azzal kapcsolatban.Lelki jellemzői: A zúgás oka a külső. jelentése is. Az erős visszhang a jelentős érzelmi reakciókat jelenti. Magyarul saját magát igyekszik meggyőzni valaminek a helytállóságáról. felháborodás és az ezekből következő háborúság! A megértés helyett az őrlődést. de ezt úgy teszi. 200 Fülzúgás . mi az igazság! Kettős érzés ez. gondolataiban. nem enged szabad utat a hallot­ taknak. Találja meg azokat a biztos pontokat. óhajtja a kive­ zető út megmutatását. de találjon is egy olyan helyet életében. Könnyen megjósol­ ható a vesztes kiléte. de a másik részünk önállóan kívánja azt felfedez­ ni. szelektálni. gyakran ebbe a gyözködésbe saját maga is középpontba kerül. A hátat fordítás helyett a győzködést választja. Lehet ez bármilyen dolog. amikor sok információ jut tudomásodra és még nem csende­ sedett le benned. amivel 1-2 órával korábban foglalkoztunk. még ott csengenek fülünkben az igazság szavai. ami a nyugalom szigetét tükrözi. egyik oldalon lényünk egyik része várja. hogy a „fülben" benne marad az elhangzott szó és ott erős visszhangot vált ki..

Ha mással nem tud foglalkozni (csak a hallottakkal) dugó alakul ki. Nem engedi tovább. A kivezető út: Elemezni eddigi ismereteit. melyek veszélyt sugallnak. mert még az előzőek is ott csengenek . Fülzsír: Az információt nem engedi tovább. „Az egyik fülén be.semmi sem fenyeget. lehet . az igazság szavaira! Lényeges tisztázni az eddigieket. hasznosítani a megszerzett.még ha ideiglenesen is.megoldatlanul . befejezett. mert sértőnek. a másikon ki". ki kell rekeszteni . amikor nagyon sokáig áll fenn ez a paradoxon. de itt másra konkrét dologra kell hallgatni! Hallgatni kell azokra az „apró" figyelmeztetésekre. „sikeres" elzárkózás. melyekben nem lát tisztán és nem ismeri lényegüket. Tegyük a kérdéses terület fölé kezünket. hogy a megoldáshoz. belső hangjára. Következésképpen kialakít egy természetes védekező mechanizmust.nincs semmi veszély. zökkenőmentessé tétel. a „feloldozáshoz" nem kap segítséget. Ez a cselekvés fel fog vetni egy sokkal nehezebb feladatot. megtapasztalt tudást! Szellemi síkon történő gyógyítása igen egyszerű. Lehet .fülében. hozzáállás helyett! Hogy bizonyos kellemetlen hangokat elkerüljön. de ezt tudnunk kell! Sőt tudnunk kell az ebből következőt is: biztonságban vagyunk. dőreség lenne további életét olyan alapokra helyezni. Az elzárkózást választja valamilyen okos tett. ne szerezzen róla tudomást. felhasználni. Dugulás: Védekező reakció. szembe kell nézni önmagával! Mégpedig úgy. fájdalmasnak érzi azon dolgokat. de egészen másra figyelünk.Állandósulni akkor szokott. koncentráljunk a fülre és gondoljuk el: most kihúzzuk az ott keletkezett dugót! 201 . Dugulással védekezik az újabb információk ellen. mint ami szívünk vágya! A kivezető út: Hasonlatos az eddig ismertetett vonatkozásokkal. A dugulás célja. melyek tudomására jutottak. ez lesz a zsír! A zsír kettős szerepe: távoltartás. hogy végre figyeljen saját igaz. Vagyis sokáig tudatosan vagy tudattalanul.

a ga­ ratnak és a középfülnek a gyulladásos elváltozásai révén. A nagyothalló vagy süket ember kiközösítődik a társadalomból. amelyekről akar. főleg ha ezek kezelése késedelmes vagy nem teljes. halláscsökkenéshez vezet. E hihetetlenül széles tartomány felső határát túllépő zajszint . Pusztító hatásúak az ipari zajok is. nagyothallásról beszélünk. Lelki jellemzők: A folyamatos. Ezért ha valaki azt megelőzően veszíti el hallását. önmagába fordul és dep­ resszió vagy agresszió fog elhatalmasodni rajta. Peremre szorult helyzete miatt fokozatosan visszavonul.) Ismeretes idegi eredetű hallásromlás is. most arról a lialláscsökkeiiésröi beszélek. Az adórész a beszéd.zene. nagyothallás . amely a hangvezető rendszert sújtja. hogy csak azokról a dolgokról szerezzen tudomást.érzékelése már fájdalmat okoz. Hangképeket utánozva tanulnak meg beszélni. (A fül számára még éppen elviselhető hang energiája két billiószorosa a még éppen meghallható hangnak. olyan folyamatok indulnak el. amiben a szellem fejlő­ dik és tudni fogja a szükséges teendőket! Fizikai jellemzők: Az emberközi érintkezés eszköze egy adó-vevő rendszer. gyulladás vagy a gyakori meszesedési folyamatok miatt. mielőtt kialakult volna beszédkészsége. Bármilyen károsodás. ami fokozatosan (az élet során) alakul ki. Károsodjon bármelyik is. és hatása romboló. mert a ben­ sőjével is igen erőteljesen hadilábon áll. Ilyenkor a belsőfül (csiga) vagy a hallópálya károsodhat sérülés. A halláscsökkenés egyenes arányban áll a tudatában 202 Halláscsökkenés. a vevőrész a hallás. elsősorban az orr. Azért zárkózik el a külvilág elől.és melléküregeinek. hosszú ideig tartó külvilágtól való elzárkózási szándék eredménye. Ha a társalgási beszéd megértése nehézségbe ütközik. „Jó lehetőséget" nyújt arra. süketnéma lesz. Itt.Ennek következménye lesz: a fizikai dugulás szellemi oka megszűnik és így meggyógyul. hiszen az ember alapvetően társas lény. zörej . annak következ­ ményei igen súlyosak lesznek.

Természetes védekezés a hallottakkal kapcsolatban. és mintegy vezérlő mechanizmussá válik. annál jelentősebb lesz a hallás csökkenése. vagy egyáltalán nem. A beteget el kell különíteni. ami aztán egész lényünkre hatással lesz. (Járványos fültőmirigy-gyulladás) MUMPSZ Fizikai jellemzői: Vírusos betegség. egyik vagy mindkét oldalon. A nyálmirigyek. lázat és fájdalmat csillapítunk. bő folyadékbevitel. fertőzések illetve fii!. 203 Fültőmirigy-gyulladás . ezért így kom­ penzálja a zavaró tényezőket. hogy a tökéletes ágynyugalom betartása esetén szövődmény csak igen ritkán lép fel. Szigorú pihenést. Egy olyan szisztémát. melyek érzései szerint még inkább gyengí­ tik! Egyre inkább elzárkózik {hátha megússza különösebb következmé­ nyek nélkül). elesettség. Megelőzése védőoltással lehetséges.) A hallott. Codein. de „távolmaradtak" tőle a segítő. Aspirin. Kezelése: Tüneti. örömteli szavak és ennek következtében elfáradt. A beteg gyengének.. A fáradtság pedig eredményezheti a bezárkózást. Láz. és legfőképpen a fültőmirigyek érintettek. de nem ritka a társuló agyhártyagyulladás sem. amely cseppfertőzés útján terjed. (Lappangási ideje 14-21 nap) Utóbbi megduzzad. nőknél petefészekgyulladás léphet fel. Tehát minél nagyobb a káosz. A tapasztalat azt mutatja. teljes fizikai nyugalom. Vitaminok.lévő „zűr" nagyságával. vagy a hallani vélt szavakra kialakítunk egy viselkedési mintát. minél nagyobb a fel nem dolgozott ismeretek halmaza. amelynek lefolyása azonban jóindulatú.. fájdalmassá válik. ágynyugalmat írunk elő. Nem feltétlenül tudatos cselekvés. reakció ez. (Az USA-ban már van) Lelki jellemzői: (lásd még gyulladás. erőtlennek érzi magát. igen rossz közérzet mellett gyakori szövődményként férfiaknál here-.

hormon tar­ talmú készítményekkel. hogy életünkbe csak azokat a szavakat engedjük be. el kell vezetnie a következő lépcsőfokhoz is: miben van nekem igazam. összezavaró mondato­ kat esetenként ki kell rekeszteni. idült betegség. mert addigra már elég stabilnak hiszi személyiségét.besugárzás. Hátterében allergiás betegség áll. szigetekben durva.nincs igaza! A gyógyulás útjának minden esetben keresztül kell mennie. Ott munkálkodik benne. ami határozottan befolyá­ solja énjét. melyek va­ lamilyen módon segítségünkre vannak. vagy UV . megvastagodott. Ettől függetlenül mégis szükséges a harmonikus elzárkózás-beengedés. 204 Fülekcéma í . Megbetegedése általában a családon belüli konfliktusban keresendő! A „családon" azt (is) értem. mi az elhangzottakban az igazság? Meg kell találni benne a hasznos. hogy elmegy még a maradék életkedve is. akinek véleményére nagyon ad. beépíthető ismereteket. Foltokban. A hallottak. hogy egy olyan személy mondott juttatott kifejezésre valamit. pedig tudja . repedezett felszí­ nű bőrelváltozások keletkeznek. melyek váladékoznak. milyen jelentősége van annak. száraz. gennyes folya­ matok alakulhatnak ki.A fültő-mirigynek a hallottakkal szembeni természetes védekezésben van igen jelentős szerepe. megtörténhet. A zavaró. és (bármely bőrfelület ekcémás elváltozását jótékonyan gyógyítja a napfény. na­ pozás. A felnőttek esetében azért lehet ennyire végzetes következménye. Könnyen belátható. az észleltek ellen lázad. Amikor viszont bekövetkezik egy ilyen családon belüli kritika. tehát nagy jelentő­ séggel bírnak számára szavai. Fizikai jellemzői: Ez minden testfelületen előforduló ekcéma jellemző leírása.csak ezt tudja . Krémek. viszketésgátló folyadékok stb. A külső hallójárat (és esetleg a fülkagyló) bőrén zajló ekcémás folya­ matjellemzőén viszketéssel és váladékozássáVjáró. kifejezésre nem juttatja. paszták. de ezeket a sérelmeket visszafojtja. kenőcsök. kvarcolás). Kezelése: Gyógyszeres (helyileg és tablettásan) mellékvesekéreg .

így a szeretkezéssel szemben ellenállás alakul ki. depresszióhoz vezet. (Ha csak terhesség vagy szoptatás idején lép fel. túlzottan védekezik valamilyen külső hatás ellen ahelyett. amikor is egy nő senkivel és semmi­ lyen körülmények között sem érez szexuális vágyat vagy izgalmat. amiben már képtelenné válik felfogni a környezet hatásait köz­ vetlen életére. Fizikai tünetei: A női nemi érzelmi hidegsége. de ezek alapján képes döntéseket hozni a megerősödés. majd ez az állapot kisebbrendűségi érzéshez. A gyógyulás útja: El kell jutni arra a szintre. ha neki valamilyen 205 FRIGIDITÁS . valamint szerelmi ismeretek hiányában. az egészségesek pedig megváltoznak. zavarok lépnek fel a saját értékrend­ jében. még egyébként „harmonikus" párkapcsolat vagy rokonszenv esetén sem. Mi­ vel nincs kéjérzés. melynek kontrolja kicsúszott irányítása alól. eltérnek az optimálistól.) A háttérben álló okok gyakran a gyermekkorban. ha egy nő nem jut vagy juthat el a sze­ relmi feszültség és a velejáró öröm állapotába. Ennek eredménye. hogy nem egészséges sejtek keletkeznek. Itt is egy túlzásba vitt válaszreakcióról van szó. Lelki tünetei: Egy dolgot mindjárt az elején tisztázni kell. Huzamosabb ideig. csökken. az önbi­ zalom érdekében. a nevelésben kutatha­ tók fel. A tapasztaltak hatására az adott területen kialszik az „élet tüze". melyen észreveszi és nem csak hogy észre veszi. A beteg frigiditásának értelmezhetősége abban az esetben történhet meg. hogy másként tekintene rá és igyekezne megérteni az őt körül­ vevő világot. Elvesztette a megfelelő egyensúlyt. akkor természetesnek te­ kinthető és csak időleges.Lelki jellemzők: Jellegzetessége részben vagy egészben megegyezik a bőr különböző elváltozásaival. S a fentiek mellett a neurózis játszik szerepet abban. illetve megváltozik az immunrendszer és a szervezet működése.

hogy közben teljesen lemond saját érdekeiről. Mindenkinek meg kíván felelni . csak partnerét tartja szem előtt.önmaga mellett nem -. és nem akkor. ezek adni fognak egy szabadság érzést. mire. továbbá félelem. már nem hisz a sikerekben. amikor kellett volna! Ezek alapján levonja a következtetést: így nem lehet megoldani! A megoldás keresése már kimarad életéből. ami lehet lelkiismeret-furdalás. ami a legjellemzőbb: mind egyszerre! Lassan körvonalazódik egy helytelen. elítélő vélekedés nemiségéről. Őszintén be kell azt is vallania. A gyógyulás útja keresztül vezet az őszinteség rögös ösvényén. Csakhogy ebben az esetben meg kell vizsgálni: vajon miért nem szólt. 206 .fogalma van elérendő örömteli céljáról! Ha fogalma sincs arról. nem csupán a nemi élet gyönyöreiről mondott. oly sokáig áll fenn. mert már szólt! Igaz nem úgy. hogyan van rá szüksége? Nem szól. hanem az élet minden területén jelentkezőkről is! Mivel a nemi örömökkel kapcsolatban határozottan elfogult. valamilyen vágy elfojtása. s közben már teljesen elfelejtette hol van saját érdeke. Ez a viselkedési séma. hogy életéből a szexuális öröm. Ennek következtében megbomlik az ideál is (viszony saját nemiségéhez. Azaz már vannak pozitív tapasztalatai.mindenkinek fontos megfelelni -. hogyan okozna ez problémát és hogyan talál­ hatná meg a kivezető utat? Csak akkor ébredhet vágy ennek visszaszer­ zésére. Miért záródik el a csakra? Mi okozza a félelmeket és az elzárkózást? A nemi örömöktől való tartózkodás kialakulhat a partner durvasága. Először más örömöket kell megélnie. A félelmeket pedig megelőzik sorozatos kudarcok. mellyel könnyebben tudja újra megélni a lazaságot. egy másik utat kell elkezdenie. negatív élmények. ha már van valamilyen fogalma róla. könyvemben) a feldolgozatlan félelmek következtében. így most végig megyünk az „elvesztés" és a „visszaszerzés" folyamatán. hogy nagyon szeretné elérni az öröm ilyen megnyilvánulási formáját is. Vagy. Mivel valaki mellett mégis ki kell állnia . vagy jelen esetben: voltak. Csakra bezáródása: (bővebben a Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. figyelmetlensége következtében is. Úgyis lemondott már minden örömről.

Lelki tünetei: Itt olyan energiák. A beteg „megnémul": képtelen a hangkép­ zésre.Fizikai tünetei: A légző. Belső tere jelentős alakváltozásokra képes. a „lenyeléssel" kapcsolatosak. melyek az elfogadással. de nem tud. A légúti és táplálkozási feladatokat összehangolja azáltal. vagy daganatos megbetegedései rckedtség. ellentétes érzésekből jönnek létre az elvál­ tozások.és tápcsatorna közös része. lelki oldalt is. köhögési inger. idegentest (félrenyelés) esetében: gégemetszés. teljesen el is zárható. Az egyszerre jelentkező. hangkeltő szerv. tetanuszban. fájdalom. hogy hang­ adásnál. Albert olyan remekül jellemezte a szellemi. (Valójában a gége ALATT bemetszve a légcső felé nyitunk utat a levegőnek). Lelki jellemzői: Nem is nagyon lehet mit hozzáfűzni. nehézlégzés kíséri. szellemi erők találhatók. légvételnél illetve nyelésnél a megfelelő utakat pontosan időzít­ ve szelepszerűen nyitja vagy zárja. GARAT Fizikai tünetei: A gége üreges. vagy beszéde suttogóvá válhat. műtéti. 207 GÉGE . Gégegörcs. Gyulladásos. vagy le kellene nyelnie. illetve a hangszalagok feszülésétől függően változtatható magasságú hangok képzésére alkalmas. Elzáródás. Hisztériában. A részletesebb megismerés érdekében érdemes átnézni a kapcsolódó fejezeteket. Kezelése: Gyógyszeres. torokgyík esetén végzetes kimenetelű fulladás alakulhat ki. Az jelentkezik itt. amit életében le kell. veszettségnél hasonlóan a hangrés görcsös bezárulása okozhat katasztrófát. gégevizenyő.

miként a felbőszített állat teszi. de ehelyett azt benntartjuk. bűzös izzadmány. piszkos szürkés vagy sárgás.) történhet. Szervezetünkben harc folyik. Gennykeltő baktériumok idézik elő. daganatok. nem vonulnak vissza. Ezt a bomló részt el kell zárni. Egy helyben maradnak. Felfoghatjuk egy csatatérnek.Lásd még a kapcsolódó részeknél. halál a következmény. Lelki tünetei: (lásd még ciszta) A genny valahol egy egészen tökéletes dolog. Gyógyítása: Gyógyszeres (antibiotikumok) Sebészeti úton megnyitjuk a tályogot. a külvilág felé sipolyon keresztül törhet ki. tályogokban szaporodik fel. s a gennyképződés a test bármely érintett területén (agy. jó ürügyet szolgáltatva a további harcra! Állóháborúba bocsátkozunk egy olyan dolog ellen. hanem beszűrődik a szövetek közé. amelyet már csak a hátramaradott „halottak" borítanak. lecsapoljuk a gennyet.) Fizikai tünetei: A genny bomló szöveti részekből. kilátástalan harcba! Megelégelik az értelmetlen küz­ delmet és előbb-utóbb gazdájuk ellen fordulnak. hurut. Ha az érpályába tör. (pajzsmirigy. ami már tulajdonképpen nem is létezik. gennyvérűség. a test még ép részébe nem szabad beengedni. és a harcoló felek elhul­ lott tetemeinek tömege. a szervezet védekezése során keletkezik. már lényegtelen! 208 GENNYESEDÉSEK . elárasztva azokat. egyre jobban növekszik bennük a tettvágy! Hogy ez mi ellen irányul. fehérvérsejtek tömegéből álló híg vagy sűrűnfolyó. hogy az eddig felvonultatott „seregek" belefárad­ nak az értelmetlen. Gyakran üregekben. Természetes. mint amikor találkozunk egy problémás helyzettel és lel­ künk mélyén tudjuk. Nem odavaló. Igen súlyos állapot. Problémát. ki kell azt lökni. amikor a genny nem egy jól körülírt helyen gyűlik össze. érezzük. szétesett és élő baktériumokból. vérmérgezés. betegséget a túlzásba vitt védekezés fog okozni! Olyan ez. mandulák stb. és Basedow-kór stb.

kapcsolatot hordoz a központi idegrendszer magasabb területei és az alacsonyabb szintek között.és mozgató beidegződése szintenként szelvényezett. Mindezek összegződéseként pedig egy rugószerű mozgás jön létre.és leszálló. szimmetrikusan helyezkednek el két oldalt. A gerincoszlop mozgásai igen összetettek. A gerincvelő egy összekötő rendszer. majd állni és járni. bő­ rünk. érzések helyett azt választjuk. amikor nem találunk megfelelő ellenséget. az utolsó 9 (eset­ leg 10) olyan mértékben módosult. mint ujjnyi vastagságú hen­ geres test. Ebből. amikor feszülünk az indulatoktól. Amint a kisded megtanul ülni. Olyan ez. Zsigereink. s egyben a test csontos tengelyét képezi. mozgató. melyeket metsz a test súlyvonala. hiszen az előre-. Kínunkban saját magunkat marcangoljuk szét. helyezkedik el a gerincvelő. Fel. hát hol másutt lenne? Foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá! Fizikai oldal: A nyak és a törzs vázát. tovább folytatjuk az árnyékharcot. ahogy a gerincvelőből 2 oldalt sorban . mint amikor túl vagyunk valamin. Több jellemző. de azt hisszük még min­ dig ott van. hogy ott van bennünk az ellenség. A csigolyaközti lukakon a belőle kilépő és az oda belépő idegpályák szelvényezetten.és oldalhajlás mellett és ezzel együtt képes a hossztengely körüli csavaró mozgásra. hátra. A belsejében végigfutó zárt csatornában.lépnek ki (és be) az ideggyökerek. A felszabadult gondolkodás.szinteket alkotva . rugószerűen görbült oszlop. Biztos. annak megfelelően. parancsokat hoznak a központokból és ingerek jeleit viszik fel oda.Jó néhány esetben mi is ugyanígy önmagunk ellen fordulunk. és a fent leírt szerkezetből következik. ami már biztos. izmaink érző. pusztulások vagy sérülések a támadás magasságától távo209 GERINCOSZLOP . Ezt a felesleges önmarcangolást veszik át sejtjeink. ám ebből csak az első 24 valódi csigolya. a veleszületetten csu­ pán egy ívvel bíró gerincen újabb hajlatok keletkeznek és kialakul egy kétszeres S-alakban.és érző pályák ezrei húzódnak benne. hogy a benne induló gyulladások. természetes görbülete van. normális vagy ideális esetben a súlyvonal előtti testterületek súlya megegyezik a mögöttes részek súlyával: egyensúly áll fenn. 32-33 csigolyából te­ vődik össze. hogy álcsigolyának tekintendő.

a csigolyák állapota. V Lelki tünetei: Terhek cipelése. Személyes tapasztalatom: a gerincproblémával küszködő betegek igen jelentős része a tusolást választja az ellazító. A gerincoszlop deformálódhat. hiszen azon jár az esze. kóros hajlatok és púpok keletkezhetnek. egyben a gerincvelőhöz kapcsolódó idegműködések egész sora károsodhat. azért nem történik meg a fogantatás. hiszen olyan dolgokat is meg kíván oldani. Ezek sérülések (törések) következményei is lehetnek. Könnyen előfordul­ hat az alábbi eset: a nő azért nem esik teherbe.szinte állandó .idegbecsípődése van! Látszólag sem­ mi köze nincs hozzá. Sok esetben nem is a belső „nemesebb" szervben keresendő a betegség. bajok hordozása mellett az embernek nem marad ideje az elvégzett munkáját élvezni! Tipikus viszonyulás: majd örülök. mozgáskorlátozottság jöhet létre.. érzéski­ esések. mégis különös kórképeket hozhat létre. emberi tartás. ha­ nem a gerinc deformitása miatt bezáródó idegekben. információt kapnak normális működésükhöz. vagy ha . amikor részben vagy jelentősen korlátozódik az ingerek szabad áramlása. Egy teljes harántsérülés (gerinctörés) például a sérülés helyétől lefelé mindkét oldalon teljes és maradandó érzéskiesést és bénulást okoz.labbi területek kiesését idézik elő. mert . A gerinc elváltozásainak oka (röviden) a következőkben található: a pihenés. bénulások. akkor hagyják abba a munkát. akkor fekszenek le. Akkor ülnek le. nyugtató fürdés helyett. a lazítás helyett az ember a folyamatos munkálkodást választja! Ez a munka sok esetben teljesen értelmetlen. mit kell még elvégeznie . amikor már nem bírják tovább! S ahogyan gyermekko­ romban tanultam: pihenésképpen valami mást kell csinálni! Amikor nem tesz semmit. szaka­ datlan „munkakedv" abból merít erőt. helyzete igen erősen befolyásolják a belső szervek működését is. akkor is dolgozik! Dolgozik. mit nem végzett még el. A gerinc mellett és benne az idegvezetékek. sokkal kevesebb ingert. ha elértem ezt. Ez a folytonos. Ezek a szervek az „idegelzáródás" miatt fulladoznak. aminek még nincs itt az ideje.ami termé­ szetesen nem várhat egy percet sem. különböző betegségek következtében ferdülések.. Ennek oka lelki hozzáállásban található: a tusolást előtérbe helyező em­ ber nehezen vagy egyáltalán nem képes a lazításra! Rájuk inkább az „ájulás" jellemző. hogy mindig kevésnek érzékeli az 210 . torzulások.

ha jobbra. akkor anyagi szemlélettel lettünk „megáldva". ami arra ösztönzi. mit gondolnak. amikor már önmaga számára is nyilvánvalóvá válik a megfelelés vágyának kényszere! Ezek a belső konfliktusok előbb-utóbb Iázadozásokat (gyulladás). szemmel látható elváltozásokhoz tartozó lelki jellegzetességeket. mert azt nézi. akkor me211 . nem szüle­ tett még meg az az ember. hogy elhajoljon. mi hajlítja az emberi gerincet szellemi szinten? A terhek! A terhek. Szorosan idetartozik még az alábbi is: magától semmi sem hajlik el! Lennie kell egy erőnek. mondhatná ezt a misztikus. azt figyeli. Az élet egészen más! A gerincferdülés engem nagyon emlékeztet az írásra. aki képes mindenki kedvére tenni! Az elmaradt sikerélmények jelentős hatással lesznek tudatára. fájdalmakat (krízi­ seket) hoznak létre. Jól tudjuk. az elengedésre! Elengedjük a sikertelenségek érzetét. egy hatásnak. túl sok van rajtunk. A gerincferdülés: (oldalnézetben van görbület) karmikus — az illető előző életében valakit becsapott — mondja. Görcsös területek alakulnak ki. (Hogyan is érezhetné ele­ gendőnek. Lehetőségünk van az ellazulásra.elvégzett munka minőségét és mennyiségét. A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell említenem a fürdés jelentőségét! A fürdést itt a tisztálkodás olyan szempontjából emelem ki. értelmezni. serkenti. kilé­ pünk a hajtásból. és még akkor is meg akar felelni. mit mondanak róla az emberek. ami túlmutat a testi meg­ tisztuláson! Amikor fürdünk. lelki álla­ potára. Ha balra dől akkor érzelmi. amikor nem áll meg pihenni és értékelni sikereit!) A gerincprobléma ennek következménye. amikor túl sokáig. ami­ kor eltávolodnak a hétköznapok meghatározó erői. ahogyan azok valójában vannak! Egyéb gerincbetegségek Most nézzük meg a „látványos". egy olyan ellazult állapotba kerülünk. és dolgainkat képesek vagyunk úgy látni. és ez ki fog terjedni a fizikai testre is. melyek egyrészt erősítik ellenálló képességünket — megedzenek — másrészt. az írásképre. A betűinket is arra döntjük. amelyik oldal leginkább hatással van életünkre. Vajon mi okozza. de ez így ebben a formájában nem igaz.

ami nem az övé. saját vagy rátett. Állandósult teherviselés.súlyokat. melyet valahol lelke mélyén elfogadott és egyetért vele. Úgy tűnik. Görnyedt: Úgy érzi. Önmagát becsapja. hogy mit nem akar! Nem mondott ellen.revséget. Példának ide lehetne hozni az anyagfáradást! (Minél kevesebbet pihen. A jobbra elhajló pedig a fizikai világgal kapcsolatos terheket jelenti. Belerok­ kan azoknak a terheknek a cipelésébe. magára vett terhek. Nem is nagyon tehet mást. hogy ígéretével ellentétesen cselekedjen.megoldatlan . belekényszerítik. Csak olyan dol­ got lehet rárakni. amit valahol ő is akart! Itt sem igazán számít. a pi­ henés. olyan problémát vesz magára. sőt azt sem nyilvánította ki. akkor szabadulni szeretne és ebben az esetben össze kell vetni egyéb idevonatkozó feje­ zetekkel. Ha más testi tünet is jellemzi a beteget. A könyv több részében már kitértem rá: úgy. Hajlamos arra. hogy valami ellen harcolunk. megváltozik a teher súlypontja és nem lesz anynyira nyomasztó. A balra görbülő gerinc jelzi az érzelmek. amikor probléma. amit „ráraktak". Amikor görbül. hiszen figyelmét és életét teljesen betölti a megszabadulás iránt érzett megvalósíthatatlan vágy. értékelés és ápolás hiányában a folyamatos terhelés következtében a nyomás enyhítésének céljából a gerinc és a tudat megpróbálkozik a túlterhelt részek tehermentesítésével (görbülés). már nem is akar szabadulni tőle! Ez természetesen csak arra az esetre vonatkozik. annál hamarabb elfárad!) Mint az előzőekben már vázoltam. de egyre jobban belemélyedünk „ellensé­ günk" csapdájába! Összetett torzulások: Sok probléma nyomja. fáradást okoznak bennünk. minél kevesebbet törődnek vele. belekényszerült egy alázatos viselkedésbe. mit akar! Púp: A görcsösséget. 212 . beletörődést választja. az érzések terén viselt felesle­ ges .és tünetmentes. nem hogy nem szabadulunk meg. elhajlik.

gyűrű alakú vagy karéjos szegélyű. párás. sötét. foltos vagy hólyagos területek. csak ilyen területeken képes megtapadni és szaporodni. Lelki tünetei: A gomba egy olyan élő organizmus. ami kiváló táptalajt nyújt a gombáknak. Eletéhez a bomlásban lévő szerves anyagokból merít tápanyagot. ami a vizes.még ha nem is látványosan . lábujjak között alakulnak ki. nap­ fénytől védett helyeket kedveli. A bőr gombás fertőzései legkönnyebben a nyirkos.az a mellette futó idegekre is befolyással van! Az ingerület-továbbítás rendellenes működése pedig hatással lesz a belső szervek működésére is! Tehát a belső szervek működési zavara sok esetben a gerinc elváltozásá­ ra vezethető vissza! A gyógyulás útjáról röviden annyit lehet és kell elmondani. testhajlatokban. A bőr felső (legkülső) rétegében a sejtek 213 GOMBA . hogy az előzőekben tárgyalt viselkedési mintákban meg kell találni a lazaságot. lényeges kérdést: amennyiben a gerinc torzul . és a napozás is jótékony hatással van rá. Gyógykezelése: gombaellenes vegyületekkel történik. Izzadást mérsékeljük. Ezek másodlagosan fertőződhetnek. elszíneződött bőrelváltozások. Nagyon fontos: tartsunk szem előtt egy igen fontos. Tünetei a viszketés.Gerincmeszesedés: Mereven ragaszkodik az elképzeléseihez (lásd még az izületeknél). a bőrt szárazon tartjuk. Már­ pedig a bőrön folyamatosan keletkezik olyan szerves anyag. vagy verejtékes bőr felületén. Ezt az ellazulást akár egy nyugodt fürdéssel is el lehet érni! Fizikai tünetei: A gombák által okozott betegségek leginkább a bőrön zajló folyama­ tok (ritkábban a belső szervek gombás elváltozásai).

Ahol megtapad. Miért alszik ki? Miért ne! Első hallásra nagyon furcsának tűnhet ez a kijelentés. Tudatosodik benne milyensége.pusztulnak. emberben keletkezik gombás fertőzés! Mi az oka? A belső tüz. de ettől még nagyon közel áll a valósághoz! Teljesen természetes folyamat.: a katonaságnál nagyon gyakran előfordul a lábgomba. A kapott információk alapján aztán kiadja a megfelelő utasítást a javításra. attól függően. hogy éppen itt.az öröm! Az adott terület életörömének felélesztése és megélése. azon a területen kialudt az élet tüze. és élettér keletkezik a gom­ bának! Pl. Ez azonban csak abban az esetben igaz. akkor előbb-utóbb kialszik és nem ad több meleget és fényt.a hagyományos mellett . ha nem tápláljuk (éghető anyaggal) a tüzet. kedvünket -j— ami az élet tüzének éghető anyaga — akkor teljesen világossá válik. illetve élni képes. hogyan. illetve az adott terület hőháztartása. hiszen az újoncnak nem sok kedve van ott lenni és ott „lépéseket tenni". energia-ellátottsága csökken. ebben a közegben keletkezik. A gyógyulás útja: A legjobb. és az elpusztult sejt jó tápanyagot biztosít ennek az organiz­ musnak. mit kell elérni! 214 . Az energiaellátást az agy. de még másod­ jára is. ha megkapja az ismeretet és rendelkezik a probléma felismerésének ké­ pességével. Érthető. Gondol­ kozz! Az előbbiekben leírtam. Ugyanígy működik az emberi szervezet is. kialszik a tűz. illetve a tudat végzi. Ha egy adott területen nem leljük örömünket. Mégsem minden emberen. hogy mi­ lyen és mennyi ingert kap. leghatásosabb gyógyszer .

GÖRCS Fizikai tünetei: Kórosan felfokozott izomfeszüléssel járó állapot. A vázizomzatban kialakuló merevgörcs odáig fokozódhat. Például a láb görcsös tüneteit okozza.egy helyben maradni. lassan oldódik és elviselhetetlenségig fokozódó fájda­ lommal jár. Mindent megtesz az egy helyben maradásért. járandó úttal! Ez az erős konfliktus fogja eredményezni a görcsöket. rángógörcsről beszélünk. gondolko­ dás ismerete. Abban a megfelelési vágyban. valami olyan dologra kényszeríti a természet. tehát nem érzi sajátjának. Üreges szervek falában fellépő görcsöt gyulladások.dacosan . csak a folytonos cselekvés. amit ő nagyon nem akar! Nem kívánja a tisztulás. életbevágó meglépni valamit. görcsös akarás. hogy közben tisztában van a helyette választandó. kövek idézhetnek elő. azt képzeli a be­ teg. önmagától csak na­ gyon nehezen. Ez a „kényszer" kívülről érkezik. és egy sor kellemetlen cselekvésre kényszerül! Amennyiben házasságban vagy párkapcsolatban él. epilepsziás rohamban figyelhető meg. a megújulás e formáját. késztetés közül nem tud választani. hogy azt érzi. Lelki tünetei: Hátterében felfedezhető a lelki merevség. hogy a gerincoszlop is összeroppanhat (tetanusz). alóla nincs kibú­ vó. 215 . amikor „megrémül". Nincs más lehetősége. de akar! Ennek a cselekvési. Ezt a megnyugtató utat azonban egy belső gátlás eredmé­ nyeként nem képes felvállalni. hiszen a tudat másként nem akarja megérteni ezt a különös nyelvezetet. hiszen rengeteg mindentől elesik. neki nagyon fontos. pedig szíve szerint menne! A menstruációs görcsökre is igaz. (Vesd össze a többi szerv és testrész jelentés­ tartalmával). Fontos: a két ellentétes érzés. viszonyulási formának igaz a másik oldala is: „igyekezete" kiterjed az egy helyben állásra is! Vagyis görcsösen igyek­ szik . a görcs eredete a túlzott megfelelési vágyban gyökerezik. Kétségbeesetten ragaszkodik eddigi vi­ selkedési szisztémájához. ami pl. ami megje­ lenik a fizikai testben is. A görcs lelki sajátossága közé tartozik a helyes cselekvés. menekvés. Hangsúlyozom: úgy ragaszkodik „elveihez". Ha pedig a feszülő izom ritmusosan váltakozva összehúzódik és ellazul.

„szellemi só" . Ekkor átmenetileg kizökken az eddigi befogadó. hogy friss erővel tudja folytatni ezt a türelmes életet.képzelni. hiszen ilyenkor egy kisebb-nagyobb . amiben mindenkinek ő hordozza a terheit. A fájdalom ebben az esetben abból ered. Mivel csupán egyetlen cél (egyféleképpen) lebeg szeme előtt. Ez a görcs azoknál jelenik meg. elveszíti a boldog élethez szükséges rugalmasságot. te­ remtő. Közben tudatában van fontosságának és el sem tudja .jól összeállított" világ omlik össze. melynek egyenes következménye lesz az iz­ mok merevsége.. sőt nagyon elhibázott. belekényszerül egy olyan viselke­ dési formába.el sem meri .fájdalmat okoz a felismerés és a be­ ismerés -. akkor végképp nem! A menstruációs szakaszok jelentik a nő életében a tisztulás.gondoskodása nélkül tovább mehet a családi élet! Felvesz. mert másként nem okozna görcsös fájdalmat. ő gondoskodik mindenkiről. Félelmetes dolog ezekkel szembesülni. hogy amihez ennyire ragaszkodik mint kö­ vetendő elvhez. nincs ami megízesíthetné szürke. érzi.hiányzik a szervezetből (valójában fizi­ kai sóhiány is elő szokott fordulni). és ez nem vé­ letlen! Fájdalmas szembesülni a ténnyel . sokkal messzebbre fog jutni. A görcsök általában fájdalommal együtt jelentkeznek. aminek az a következménye. gondolkodása és viselkedése távolítja el céljaitól. ahogyan az 216 . A test fájdalmában a lelki fájdalom a kiváltó tényező! Eletének sava­ borsa valahol elveszett. semmit sem úgy értékelünk. pihenni! Azt hiszik: nélkülük megáll. nem képes maradéktalanul megfelelni. a „régiből". amikor megáll pihenni. hibás. Vagyis éppen görcsös igyekezete. Az ásványi só . Ez másként van! Sokkal többre. amikor pedig menstruál.melyben úgy érzi. hogy nélküle . értékelni és átértékelni jelenlegi helyzetét. sőt összeomlik világuk. Amikor elmegy az életkedvünk. hogy elérhetné. türelmes állapotából. Tudatában van — hangsúlyozom — nagyon is tisztában van elképze­ lése hiányosságával. ízetlen életét. akik „nem képesek" lazítani. hogy elérhető közelségben érzi kívánt céljait. útja nem a kitűzött célja felé vezet! Fájdalmas dolog felfedezni. hogy az információk nem áramlanak a megfelelő minőségben és mennyiségben. de nincs hozzá bátorsága (lásd még fájdalmak). a meg­ újulás folyamatát.

van! Vagyis hiába jó. szülőket (!). amivel sokkal széleskörűbben. a szülőknek. diszharmóniát. Legyen meg benne a vágy: tanuljon a körülötte lévő világ dolgaiból! Feltétlenül ide kell sorolni a megelőzés és a kezelés szempontjai között az adott területen végzett lazító masszázst. miszerint a gyermekek tudatlanok. elvető lelki állapotban hiába visz be megfelelő mennyiségű ásványi anyagot. Ez a titok aztán kialakít benne egy hatalmas káoszt. A test ugyanígy fog cselekedni! A tagadó.. nem hasznosítja azt. hogy jobban megértsük a probléma gyökerét és mibenlétét. így azokat a dolgokat (érzéseket. vágyait. melyek nyugalmat és teljességet adnak. vagy azoknak az érzéseknek. őszinteséget és nem utolsó sorban azt az érzé­ kenységet. melyeket igyekeznek eltitkolni előle.. csupán még nem sajátították el az általunk (felnőttek) tudásnak vélt anyagot! Éppen ez az 0 erényük. Ez természetesen nem igaz. a szervezet nem fogadja be. Felnőtt szemmel nézve kialakíthatunk egy elhamarkodott és megalapo­ zatlan véleményt.) 7 éves kor előtt a betegség okát minden esetben a szülő-gyermek kap­ csolatban kell keresni. (lásd még autizmus. és hasznos valami: kidobjuk. érzelme­ ket. hiszen mi felnőtté válásunk során elfelejtjük azt a természetes elfogadást. színesebben érzékelhetjük a körülöttünk lévő világot. konfliktusokat) is tapasztalja. A további görcsök jelentését össze kell vetni az adott szerv jelentésével. A kivezető út: A legfontosabb megfigyelni a szív tiszta érzéseit. GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN 217 . melyik érzékszervének higgyen. elvetjük. stb. Nem tudja eldönteni. A gyermek sokoldalúbban érzékeli a világot és természetesen a benne lévő embereket. melyeket még ezen felül tapasztal. Induljunk el egy kicsit messzebbről. melyhez kiválóan megfelel­ nek a gyógynövény-alapú készítmények. Ott megta­ lálhatók azok a tettek. ágybavizclcs.

Utóbbiak azonnali beavatkozást igénylő. és ezek minden esetben felborítják egyébként is labilis nyugalmát! 218 . Lényeges a gyomorfal (gyomornyálkahártya) szöveti ellenálló képességének meg­ gyengülése az emésztőnedvekkel szemben és a sósav túltermelődése. elhamarkodottan von le végső következtetéseket.nincs ki­ elégítően tisztázva. ami a feltételezések szerint közrejátszik a gyomorfekély kialakulásában. Műtéti megoldás akkor jön szóba. sőt tökéletesen beleillik a képbe. melynek következményeként has­ hártyagyulladás lép fel. elzáródás. a kóros lelki állapotok és a stressz jelentőségét. Szövődményként vérzés is jelentkezhet. Lelki jellemzők: Az utóbbi időben az orvosi kutatások kimutattak egy baktériumot. a kicsit és azt a szülőt. szellemi tulajdonságok jellemzik a gyomorfekélyes embert. késszúráshoz hasonló érzés. Ez a személy többnyire az anya. ha vérzés. a gyomor átfúródik. A fájdalom étkezésre vagy hányáskor enyhül. GYOMORFEKÉLY Fizikai tünetei: Képződésének oka . hányingerek. akihez legjobban kötődik. Bevezető tünetei az étvágytalanság. Nézzük milyen lelki.Gyógyítás: Mindig együtt kell kezelnünk a kél embert. égető. perforáció lép fel. A fekélybetegség kialakulásában régóta hangsúlyozzák az idegrendszer szerepét. hányások kíséretében fellépő felhasi fájdalom. fogyás. Rossz elemző képességének köszönhetően idő előtt. később már maró. Kezelése: Általában gyógyszeres.számos más betegséghez hasonlóan . életet fenyegető állapotok. még rosszabb esetben a fekély átrágja magát. Ez azonban semmit sem változtat a beteg lelki jellemzőin.

Az elfogyasztott testi és lelki táplálék szájban elkezdett emésztése a gyomorban folytatódik. amikor ki kellene törni. A rossz. Bár nagyon törekszik rá. hogy a megemésztett. efölötti bánatában folyamatosan emészti magát. abból lelkiismereti gondjai tá­ madnak. legyen szó akár fizikai. A fekély forrása lehet még. és mégis ragaszkodik hozzájuk. nem tudja elfogadni. hogy idővel meggyengül és kifekélyesedik a gyomorfal. tehát ha a tudat azt ér­ zékeli.illetve epeproblémákkal küszködik és ezek következményeként kialakulhat hajhullás és különböző bőrbetegségek. és ezáltal az emésztő nedvek elválasztása megnövekszik. „Erőszakos". Ha a gyomrával problémája van. nem teljesen kielégítő emésztés következtében gyakran vese máj .Nem jellemzi a nyugalom. Tisztában van bosszantó körülményeivel. új. akkor utasítást ad az emész­ tésre. A gyógyulás útjának minden körülmények között keresztül kell ve­ zetnie a megemésztett és így már értékké vált ismeretek hasznosításán. de lenyeli (mondjuk a sértéseket) és igyekszik magát túltenni (sikertelenül). hanem évek hosszú sora alatt. A gyomorfekély nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. nem keres rá megoldást és természetesen semmilyen segítséget nem fogad el. és ez fizikai és szellemi szinten egyaránt izgatja a gyomorfalat. akár szellemi táplálékról. Eveken keresztül rágódik egyetlen problémán (ennek egyik következménye a fogak nagymértékű elvesztése). Emiatt nagyon sok lelki vívódásban van része. melyek valódi örömöt ébresztenek szí­ vében 219 . hogy önmagának sem lesz képes megadni az elért sikerek örömét. hogy megemésztctlen „anyag" van. Azon dolgaira kell támaszkodni. mivel rög­ eszméje: nem képes a váltásra. amikor a csendes sza­ vakra van szükség és elfogadó. de általában rossz eszközöket vet be a cél érdekében. hasznosított tapaszta­ latait és az azokhoz vezető utat nem adta át. Továbbá nagyon jellemző vonás: az igazi gondjait nem mondja el. jobb élet teremtésére. valamit nem tud megemészteni. Végsősoron az agy/tudat vezérli az emésztést is. Ha ritkán mégis elfogadja a támogatást. megemészteni. Ennek természetes követ­ kezménye lesz. Nem osztja meg másokkal és ennek egyenes következménye lesz. Nem tapasztalja az örömöt.

ha a tudatban. vagy más (kémiai-fizikai) hatásokra. nem törekszik a konfliktus feloldására. válasz a kórokozók behatolására. Mit értek titok alatt? Azt. melegség (helyi vagy általános hőjelenség!) fájdalom és működészavar. Nem fejezi ki. és szabadon beáramolhat életünkbe az éltető. hogy nem meri felvállalni lázadásait. vörösödés. Célja és hatása: lokalizálás és védelem. ezért ki kell. elégedetlenségeit. Lényegüket tekintve azonban megegyeznek. de a lélek. Amikor végre kifejeződik. lelki forrongások következménye a testi tünetként jelentkező különböző megnyilvánulási formájú gyulladásos folyamat. gyógyító FÉNY. A gyulladás akkor kezd elcsendesedni. inkább minden igyekezetét. Lázadások. a testi fájdalom. erejét a leplezésre. mondjuk a folyadékokkal! 220 . testet öltésünkkor ezzel a törekvéssel tökéletesen egyetértettünk. és ennek követ­ kezményeként leomlanak a gyógyulástól távoltartó falak. illetve a testben ez nem fejeződik ki. hogy fejeződjön valahol. a betegség alakjában. vagyis titokban tartja a problémá­ kat. az Isteni Lélek igyekszik a tökéletesség. Gyulladásos tüneteket akkor fog produkálni a szervezet. kipirulás. máshol pl. A test. Tehát. hogy találjon egy olyan nyelvet. amire (végre) odafigyelünk. amikor kifejezzük fájdalmun­ kat és helyébe friss tudást. a betegség az. amire figyelmet szentelünk. nem néz velük szembe. Mivel a lelkünk. következésképpen tudatosan nem is fejezi ki azokat. Igen ám. ki kell. Továbbá leszületésünkkor. az eltemetésre fordítja. örömet viszünk be. Lelki tünetei: Most általánosan beszélek a gyulladásokról. vagy nem figye­ lünk rá. igyek­ szik figyelmeztetni. Klinikai jellemzői: duzzanat. de mi a lélek nyelvét nem értjük.GYULLADÁSOK Fizikai tünetei: A gyulladás szöveti reakció. a harmónia felé terelgetni a lélek emberi oldalát. a konkrét betegségeknél bővebben is megtalálható a pontos jelentése. lehetőségünk van a kitörésre. a tudatunk nem lázad fel és nem tör ki.

Keressen egy elérendő célt. Lelki tünetei: Gyakran mondják az ideges. ezzel nem azt mondom. a mellék­ vese-működés zavarait. a csökkent pajzsmirigyműködésnek. ra­ dioaktív sugárzás a legismertebb előidéző okok. 221 HAJHULLÁS . A férfi nemi hormo­ nok jellegzetes kopaszságot okoznak . valamint gondolkodásával feléleszti természetes élni akarását és a pozitív vágyait. ez a folyamat zajlik le a hajhullás esetében. A-vitamin. csupán rengeteg té­ pelődés. néhány új és drága vegyület kísérleti szakaszban és hajátültetés. Emellett számos gyógyszer mellékhatásaként jelentkezik diffúz vagy foltos haj vesztés.és szőrzetvesztés jellemző kísérője a rákos senyvedésnek. Fizikai tünetei: Az élettani hajváltás mértékét meghaladó hajvesztcség. hogy igyekszik szembenézni konfliktust kiváltó helyze­ teivel. amit minél hamarabb összhangba kell hozni. Okai közé sorolhatjuk a hormonháztartás felborulását. hormonhatású készítmények. hiszen gyakran jelentkezik láz. melynek következménye a folyadékvesztés. egyáltalán nem döntenek. hirtelen haragú emberre: tépi a haját! Nos. és figyelembe veszi életének napos oldalát is (mert vannak ilyenek). Felborul a szervezet harmóniája.A folyadékoknak a gyulladásos betegségeknél a friss információkon túl fizikai síkon is fontos szerep jut. de fontos kiemelni. problémáit. Lelkiekben zavarodottak. melyért érdemes küzdeni. legalább magának panaszolja el gondjait. nem képesek nyugodtan döntéseket hozni. Foltos kopas­ zságba vagy teljes hajvesztésbe torkollhat. fertőzések. cukorbajnak. Elmélkedik. Gyulladások.nőkön is. idegeskedés előzi meg a gyakran (a feszültségből eredően) helytelen döntéseiket. de ezek mindannyian egy tőről erednek. felborul az őselemek egyensúlya. habár nem ilyen látvá­ nyosan. továbbá. Kezelése: Az alapbetegség kezelése. Gyógyulásában a betegnek tevékenyen részt kell vennie az orvosi keze­ lés mellett úgy. hogy a haj. a kiszáradás.

így egy nagyon egysíkú megisme­ rés alakul ki. íz érzékelés) felléphetnek ilyen élménnyel kísért jelenségek. de zavart állapotban ezek az ingerek összekeverednek. hovatovább értéktelenek. ennek az egyoldalú ismeretnek egyenes következménye: döntéseket. sőt tagadja azt. ami 222 . hogy „a hallucináció sze­ mélyes valósága mások számára valótlan"! A gyakori akusztikus és op­ tikai „érzékcsalódások" mellett s többi érzékszerv területében is (szaglás. bebeszélik önmaguknak: kevésbé értékesek. Mind a „valóság". A tudomány úgy. Váratla­ nul. konzekvenciákat csak egyféleképpen képes látni.igaz nem is akarja -. csak nem mindegy. igaz. hiszen e kifejezés alatt a kontrolálatlan érzékeléseket értjük. tapintás. orvosilag). Ér­ zetszerű élmény. amikor a beteg nem képes többé eldönteni. nem a szó legszo­ rosabb értelmében. HALLUCINÁCIÓ Fizikai tünetei: Az orvostudomány szerint a hallucinációnak nincs valóságalapja. Az elme folyamatosan gyárt vagy érzékel ilyen képeket. melybe mindent képes belemagyarázni. melyik a való! Mi vezet ehhez az állapothoz? Erős és jelentős befelé fordulás. Ha úgy vesszük. Ez természetes módon vezet a hormonháztartás felbomlásához (kezdeti szakaszban ez nem minden esetben mutatható ki műszeresen. nem irányítható. és ÉRZÉKI MINŐSÉGE kifejezett. ami valamilyen lelki megrázkódtatás. hívatlanul tör be a többi élmény közé. és ennek a hatásnak a folyamatosan jelenlévő sikertelenség következmé­ nye. mindenkinek vannak hallucinációi. A „beteg" (?) nem ismeri fel a hallucináció tényét. azzal az indoklással leplezi le. Igazán akkor lehet erről beszélni. hogy a tudat milyen állapotban van. mind az általa megéltek. Lelki jellemzők: Minden ilyen észlelésnek van valóság alapja. ereje meggyőző. A külső ingerek megszűnnek beáramlani a tudatba. el nem nyomható.Mivel sokáig tart a döntés folyamata. s e valóságclményt mellőző jelenség leggyakrabban elmebetegségekben fordul elő. Minden mást. olyan átütő hatást fejtenek ki. amely külső inger nélkül keletkezik. értelmezni. hogy képtelen eldönteni . melyik észlelés igaz és melyik nem.

Nem tisztem és szorosan nem is tartozik a könyv témájához.eltér a nagyon szűrt „tudástól". ez nem feltétlenül az emberek feletti hatalmat je­ lenti. de természetesen bárkivel előfordulhat időlegesen vagy állandósulva. minek következményeit az imént ecseteltem! Elveszítik realitás érzéküket. 223 . a puszta tapasztalás lesz a lényeg és nem ez: mire lehet használni. Mindezek egyenesen el­ vezetnek a lelki-tudati egyensúly elvesztéséhez. vagy létébe. melyek alátámasztják elképzeléseit. A gyenge én pedig képtelen válogatni az ingerek között. amit látnak. Gyakran tapasztalom ezt a lelki egyensúly-megbomlást különböző ezoterikával foglalkozó emberek körében is. de ez is benne van. amit jelenlegi (földi) életükben nem lelnek meg. A gyenge alapokra nehéz. A szellemi „dolgokkal" foglakozók körében azonban nagyon jelentős a kísértés. következésképpen a kialakuló én gyenge lesz. Márpedig a diszharmó­ nia kialakulása után már nagyon nehéz eldönteni. mellyel ki lehet tűnni mások előtt és természetesen ön­ maguk előtt is. hiszen hi­ ányzik egy nagyon fontos dolog: a gyakorlati megtapasztalás. jelentőségébe. Mivel nem vizsgálják tapasztalatukat . lehetetlen erős jellemet. figyelmen kívül hagy.több szempontból is -. kialakul az egyoldalúság. ami fe­ lettébb érdekes. Maga a szellemi látás. szétválasztani az „ér­ zékelt" két világot. vagy lehet másként is? Ennyi bőven elég lehet a kettősség fenntartásához! De tér­ jünk vissza a különböző szellemi régiókkal foglalkozókhoz. érzékelnek. Továbbá olyan dolgokat tapasztalnak. a lehetőség! Hogy miért? Mert egy olyan világ kezd feltárulni előttük. Elfelejtik megvizsgálni: vajon mi értelme annak. azt fogja beépíteni. Előkerülhetnek ezek a „hallucinációk" a meg nem valósított vágyaink temetőjéből. a tudat alattiból! Az egészséges ember annyiban különbözik a betegtől. hogy belemenjünk a szellemi világok jelentésébe. a visszaellenőrzés. ahogy gondolom. vagy mint a matematikában. Megcsapja őket a hatalom szele. személyiséget építeni. ahol mindazt megtalálni remélik. hogy erőt vesz magán és elkezd kételkedni! Vajon úgy van. nem is történhetne másként.

Feszültsége. hogy minél hamarabb megszabaduljon feszültséget kiváltó anyagától. felháborodást és görcsöt ébreszt benne. Érdemes. nyugodtnak — tapasztalja magát — léphet tovább. vagy hányinger. A hányást általában megelőző jellegzetes érzés illetve (tünetcsoport). de időköz­ ben ráébredt: neki ez nem kell. vagy verejtékezéssel. Védelmi szerepe: a gyomorba került túlzott mennyiségű étel. ami erősíti meggyengült énképét. látási. Természetesen az általam javasolt eljárás is csak akkor lehet hatásos. Fizikai tünetei: Reflexfolyamat. Ekkor is szüksége van a megfelelő támogatottságra. szaglási ingerek. amikor az a beteg szándékaival megegyezik és tesz azért. érzelmi tényezők. Gyorsan meg akar szabadulni ettől a ta­ pasztalástól. ha a „kór" még nincs előrehaladott állapotban és elenyésző a hallucinációs folyamat. A táplálék bevitel folyamatát nagy részben elvégezte. A hányás központja az agyban van. lenyelt. vagyis a tanulság helyett más. hogy kordában tartsa a tudatát. megbotránkoztatta. sőt szükségszerű felkeresni a megfelelő szakorvosi rendelést. tápláléktól. eltávolítása. talán könnyebbnek tűnő utat választ. mérgek. hallási. Amikor már megfelelően erősnek.A kivezető út: Én igazán csak akkor tudok megoldást javasolni. központi idegrendszeri hatásra jön létre. tünet együttes. hiszen rossz érzéseket ébresztett benne. az émelygés. a gyomor lesüllyedésének érzésével jár. károsító hatású anyagok. de meg­ emészteni. feldolgozni már nem képes és nem is akarja! A megértés és feldolgozás. hogy ilyen helytelen döntést hozott. befogadott. Hányást okozhatnak hasűri folyamatok (gyomor-bél). Eredménye­ képpen a gyomortartalom a szájon át kiürül. HÁNYÁS . stb. Meg akar tőle szabadulni. felidegesítette. amely sápadással. és számos területről kaphat ingere­ ket. Lelki jellemző: Azok a dolgok melyeket megrágott. 224 HÁNYINGER.

steril folyadék foglal helyet. verejtékezik. gyak­ ran mondjuk: felfordult a gyomrom. ahogyan önmagunkkal szemben is reagálunk. hogy befogadja. le­ nyeli a táplálékot (szellemit-fizikait egyaránt). A hasüreg falát bélelő és a hasűr és a medence egyes szerveit borító csillogó. súlyos. mely kómába torkollik. melyek felborították eddigi cléképzelését a világról. Gyors lefolyású betegség. stb). életet fenyegető állapot lép fel. Gyulladásának oka: az egyébként steril hasürbe kórokozók jutnak.Ami megkülönbözteti a hasmenéses tünetektől. tudatvesztés lép fel. Gyógykezelése: Azonnali műtét! Antibiotikumok. a gyomor-bélrendszer átfúródása vagy elhalása következtében. pl. így van ez a hányinger. majd fokozatosan sokkos állapot. majd a has felfúvódik és a bélműködés bénulás miatt leáll. A has izomfala deszkakeménnyé válik. felháborodást váltanak ki. csak rajtunk áll. végül a légzés és a keringés összeomlása halálhoz vezet. tiszta savóshártya. Életünk során gyakran érnek bennünket kritikák. Választhatunk különböző megoldások közül. beavatkozás nélkül akár órák alatt halálhoz vezet. így a zsigerek egymáson akadálytalanul elcsúszhatnak. A gyógyításban gyakran műtéthez kell folyamodni. keringés-légzés gyógyszeres támogatása (infúziók. A rossz általános közérzetet rövidesen súlyos elesettség követi: láz. Fizikai tünetei: Az emberi test legnagyobb kiterjedésű és felületű savós hártyája a hashártya. hányás esetében is. mivel a hashártyalemezek közötti virtuális résben csekély mennyiségű kristálytiszta. há­ nyinger és hányások mellett igen erős hasi fájdalom alakul ki. illetve olyan ingerek melyek ellenállást. hogyan viszonyulunk világunkhoz. de gyorsan meggondolja magát és igyekszik minél hamarabb kivetni. Ez így is van a szó legszorosabb értelmében! Olyan benyomások értek. erős antibiotikus 225 HASHÁRTYAGYULLADÁS . Úgyis csak úgy tudunk viszonyulni a külvilághoz. A beteg halottsápadt.

hasznosításhoz szükséges rugalmas bizton­ ságot szolgáltatja. Betegsége kialakulásához egy belső dac. Eb­ ben a megmerevedett lelki állapotban meglehetősen érzéketlenné válik a nyugalmat adó érzésekre. a türelmetlenség pedig merevséget. Erre azért kerül sor. Az elégedetlenség pedig türelmetlensé­ get. tapasztalataira fordított időnek. sőt növekedésnek indul. mert energiáit „felesleges" dolgok megértésé­ re. mely az emésztéshez. úgy fog nőni a gyulladás. Ezt segíti elő a hashártya.kezelés mellett a beteg nyugalmának biztosítására megengedettek a ká­ bító fájdalomcsillapítók is.csen­ desség és nyugalom feltétlenül szükségeltetik. a burok. Ezek az apró ismeretek. de ettől függetlenül a vágy ott van. felesleges tunyaságnak éli meg.egészség -. Vagyis újra fel kell fedeznie: értelme van az életére. milyen események vezettek a gyulladáshoz (lásd még gyulladás)! Sokáig birtokában volt ennek az állapotnak . Érzéketlenné válik rá vagyis egyre kevésbé tudja átélni. Az optimális emésztéshez. elvégzésére áldozza és ezzel párhuzamosan nem. Mindezekkel . Nézzük meg. Lelki jellemzői: A szeretet azon megjelenési formájával mutat összefüggést. elégedetlenség vezet.tudat alatt . Ahogyan az érzelmek „tombolása" erősödik. védelmező teret alkot a „dolgozó" részben. anyagcseréhez .könnyen belátható . vágyak egyre erősebbé. 226 . mert úgy érzi. valaki vagy valami ráerőltette. keménységet eredményez. nyomasztóbbá válnak.tisztában van és csendben működik benne. de aztán érték­ rendje lassan átalakult. lázadás esélye is. kezdte figyelmen kívül hagyni a sikereket. A gyógyulás útjának mindenképpen keresztül kell vezetnie az „idő­ szakításon". A pihenés a feltöltődés időszakait elfecsérelt. ami fokozza az elégedetlenséget. tudásá­ ra. vagy nagyon kevés ideje marad a valóban fontosakra. feldolgozáshoz. A beteg megunja a nyugalmat. hiszen a páciens rendkívüli fájdalmakkal és halálfélelemmel küzd.

Tudását nem alkalmazza. nyákos. Tudja: elég szeren­ csétlen dolog idegeskedni.HASMENÉS Fizikai tünetei: Rendszerint többszöri. a beépítés szükségszerűsége mellett elsikkad. mit kellene tennie. nem tudatosodik benne. Éppen ezért lázad. Folyadékpótlás. Jó dolog a háborgás. Lelki tünetei: Itt. híg székletürítéssel. de lelki állapotának következtében mást nem tehet! így kell hozzáállni: most nem. amit meg kellene emésztenie. hasznos dolgot saját érdekében! Sokszor könnyebbnek tűnhet háborogni. Tudja. A háborgás értelme abban rejlik. diéta. de önmagában. koplalás. vagy fizikai jellegű). Okai: gyulladások. ételmérgezés. Kezelése: A hasmenés rendszerint tünet. gennyes. vagy a bélfal gyulladásos állapota. híg vagy pépes. akkor a szervezet igyekszik minél előbb megszabadulni az „idegen" behatásoktól. de később igen! Az a tény. ha nem követi a lecsendesedés és a cselekvés. 227 . nem sok értelme van. ha olyan dologgal szembesülünk. mert nem hajlandó lecsendesedni. fel kellene használnia élete jobbá tételére. fertőzésben). Gyulladás oka: inkább lázad. indulatosak leszünk. allergiák. Általában olyan dolog ellen lázad (szellemi. Azért igyekszik szabadulni (nem feltétlenül tudatosan) az őt ért ingerektől. a nyugalom és a megértés felé. melyet fokozott bélmozgás kísér. ideges állapotok. erjedéses vagy rothadásos jellegű. hogy kudarcaiban van tanulság is. hogy megszabadul a fölös feszültségektől. sem mint tegyen valami értelmes. folyadékveszteséggel járó tünetegyüttes. kevesebb kockázatot lát benne! Igaz. háborog. Pedig eb­ ben megtalálhatná a benne rejlő tudást. Amikor ez a düh nem szabadul fel (tudatosan tehát nem törekszünk a megértésre. dühösek. lenyugodni. jelentős lépést tehet a szabadulás. de mást választ. de nem teszi. véres. amit nem érzünk jogosnak. Gyógyítjuk a mögötte lévő betegséget (pl. A hasmenéses széklet lehet vizes. most elsősorban az átmeneti jellegű hasmenésről beszélünk. de természetesen vonatkozik az állandósultra is. stb. „Természetes" tünet. lázadni. semmi esélye sincs a változásra. lázong. a kiadás után a feltöl­ tődésre).

nem kerülhet be. hovatovább boldogsággal vagyunk eltelve. megélés marad tudatának felszínén. megszabadulni egy adott problé­ ma súlya. sőt roppant nehéz. Akkor mi a teendő? Törődjünk bele. Ebben az esetben ugyanis semmi más . és ezt leggyorsabban a hasmenéssel „érheti el". Úgy tudunk . Vagyis a felszívódott „anyagokkal" sem tudja pótolni a veszteséget. hasznosította az „elfogyasztott táplálékot". Mivel csak a zavaró. Az allergia csupán annyiban különbözik az imént vázoltakkal. félig megértett dolgaitól. hogyan fogadjuk el. rá hatást gyakorló emberekkel nem tud összhangba kerülni — és mégis ki kell egyenlíteni az energiákat. Amikor jó érzésekkel. minden úgy rossz. Nem kerülhet be. hogy „elkerültük" a negatív élményeket. Beletörődött: semmi sem változik.tökéletesen . magáévá tette. 228 . félig feldolgozott. megszabadulni a feszélyező dolgoktól! Ez a tevékenység nem egyszerű feladat. A SZORONGÁSTÓL VALÓ SZABADULÁS elsődleges szempont. gyorsan meg kell szabadulnia a félig megemésztett. mert valami egészen mást. nyugalommal.Fontos tényező továbbá: részben már megemésztette. hogy lehetetlen. egyenesen következik. lemond a hasznosakról is. de amikor figyelme másra terelődik: változnak dolgai! Mivel nem képes kezelni érzéseit — a körötte lévő. hogyan éljünk vele együtt? Sehogy! A kérdést.elfogadni. ingerlő értelmezés. A gyógyulás: A feszültség kiadása. de még azt is megkockáztatom. és ott már nem marad elegendő hely. ahogy van és ezen képtelenség változtatni. ki kell hagyni. Valóban képtelenség. jót engedtünk be. Az irányítás hiánya szorongást ébreszt (lásd ott).inger . hogy a felfogása a megemésztésre váró dolgokat illetőn állandósult. amikor valami egészen más tölti ki életünket. terhe alól. Bemere­ vedtek az elképzelései a világról és a benne lévő dolgokról. illetve a megoldást meg kell fordítani.

ami annyit jelent. j ó és rosszindulatú daganatok egyaránt szerepelnek. határo­ zottsággal lehet megemészteni. ugyanis egyrészt felépítése nyál­ mirigyszerű: emésztőnedveket . hosszúkás.Fizikai jellemzők: Májunk mellett a másik nagy hasűri emésztő mirigy. melynek hatá­ sa az inzulinéval ellentétes: vércukorszint-emelő és cukor-raktározást fokozó. Haránt fekve helyezkedik el a hasüreg hátsó falához tapadva a felső ágyékcsigolyák magasságában. Az inzulin fehérje. e folyamat vészes kórjóslattal bír: legsúlyosabb formája. dudoros felszínű képlet.termel és juttat a bélbe (ugyanott. a hasnyálmirigy egy másik hormont is termel. hogy értelme legyen ezeknek a tevékenységeknek: emésztés. Valóban. Heveny hasi katasztrófa képében jelentkezik. legtalálób­ ban a kutya nyelvéhez lehet hasonlítani. övszerű felhasi fájdalommal és a sokk-hatás olyan elemi erejével. nemegyszer alkohol vagy vírus által kiváltott izgalmi állapot. a heveny hasnyálmirigy-elhalás órák alatt vezethet halálhoz. 229 HASNYÁLMIRIGY . A hasnyálmirigyet érintő nagyszámú kórkép között gyulladások. megértés és tanulság! Vannak élethelyzeteink melyeket csak a megfelelő indulattal.régiesen mondva „hasnyálat" . vagy megtalálni hozzá a helyes viszonyt. szeretetet. valamint a rosszakat . me­ lyek az inzulint bocsátják a vérkeringésbe. A szerv heveny gyul­ ladása nem ritka. Külső és belső elválasztású mirigy. Lelki jellemzői: (lásd még: cukorbetegség) Az embernek alapvetően kétfajta „ételt" kell megemésztenie: úgymint a jókat . hogy megnő a sejtek szénhidrát-felvétele a vér­ ből s így egyben cukorfelhasználásuk is. feldolgozás. Másrészt szőlőfürtszerű szerkezetébe ágyazva kicsiny szigetek sokaságát tartalmazza. amely villámcsapásként sújt le a betegre. Arasznyi. mely a beteget a meg­ semmisülés érzetével söpri el.keserűeket. Ez utóbbi a glukagon.édességeket. E dolgaink megemésztését. Okát néha nehéz felismerni. hornionvegyület. Hatására csökken a vércukor­ szint. kiválasztását a máj végzi. ahol az epe is beomlik). Hogy a cukorforgalom (beépülés és mozgósítás) tökéletesen szabályo­ zott legyen. Kedv kell ahhoz.

230 HÁT . gyakran feladja nekünk a leckét a szeretethez való helyes viszonyulás megtalálása. a jó érzések­ kel kapcsolatosak. együttér­ zés szükséges. kezdeti tulajdonságaik azonosak. melyek a szeretettel. Valljuk be őszintén. csigolyák törései. Ezt a részt. amikor tisztázódik. Segít azon táplálékainkat feldolgozni. ezt a tulajdonságot tükrözi a hasnyálmirigy. melyekhez rengeteg szeretet. izom. Lelki oldal: Az imént felvázoltak látszólag igen változatos okra mutatnak rá. Fizikai tünetei: A törzs hátulsó falának fájdalma az egyik leggyakoribb panasz. szabadságér­ zetünkre hatással lesznek.ideális tüzet növelik. melyek egész életvitelünkre. az örömhöz való viszonyunkat alakítja ki. hátul lép fel. hogy nincs ellenünk a világ. betegségei). hátunkra veszünk. miért nem szeretnek. Van. amiket cipelni értelmetlen dolog. Ekkor olyan erők szabadulnak fel.Vannak olyanok is. megértés. Szúró. melyek az .és idegfájdal­ mak s természetesen a sérülések (bordák. mö­ götte számos betegség szerepelhet. Vagyis amikor megértjük. Gyakran olyan terheket is a vállunkra. azon­ ban gyökerük. daganatok. mikor azt nem tudjuk megérteni. hogy semmit sem kívánnak ránk erőltetni. amikor azt nem értjük. epekő vagy epehólyag-gyulladás pedig jellemzően a jobb lapocka területébe küld kisugárzó fájdalmat. A szívbetegségekben a fájdalom gyakran a hátban. miért háborgatnak? Miért erőltetik ránk gondoskodásukat? Gyakran ezek az ingerek. gondolatok. (lásd még gyulladások) A hasnyálmirigy termeli belső erőink azon részét. hasító fájdalmat okoznak a hát területében a mellhártya (és tüdő) gyulladásos folyamatai. E szervünk a szeretethez. vagy a szívtájékról a bal lapockába sugárzik. s az ezekkel gyakran társuló kínzó köhögés. feszültségeket ébresztenek bennünk és ebben az állapotban megbomlik a hasnyálmirigy egészsége is. mérgelődéseket. Hátfájást okoznak a testtartással kapcsolatos hibák. a porckorongok sérülései. van.

és izületi fájdalmak. torokpanaszok. Mire odaér elveszíti a türelmét. hogy valóban át tudja magát adni kitűzött céljainak. A gyógyulás feltétele lesz annak újrafelfedezése. nem fogja észrevenni. A láz és a hidegrázás gyors kezdetet jelent. akkor sikerül. hogy ha nagyobb erővel esik neki. hányások ala­ kulnak ki. mert ahhoz az kellene. melyekkel a beteg nem nézett szembe. nem vett tu­ domást róluk.Azok a problémák. melyeket mások helyett magára vett. hogy valamilyen nyomasztó dolgot megoldjunk. A hát merevedései illetve az itt tapasztalható méreglerakódások konkré­ tan tükrözik azt a lelki állapotot. Cipeli annak biztos tudatában. Mit tesz ilyenkor a „normális" em­ ber? Felveszi a hátára és cipeli. így bármilyen sikert is ér el. 231 . általános rossz közérzet. és azt hiszi egyszer majd sikerül. hogy semmi értelme. Oda viszont nem jut el. figyelme már csak a gondokra. örömteli célra koncentrálunk. A terheket levetni pedig egyetlen módon lehet: leesnek azok maguktól. Abból a kitűzött célból merítsen örömet. nátha. Az étvágytalanság azonban már ezt megelőzően is súlyos. ami előtte van. Dac lesz benne. hiszen nem tud mit kezdeni vele. Felmerül a kérdés: miért teszünk így? Furcsa dolog a vágy! Vágyunk arra. bizonytalan izom. hogy csak akkor képes eljutni kitűzött céljaihoz. értékelni. amikor ténylegesen arra a közeli. terhek mutatkoznak itt és okoznak különféle betegsé­ geket és fájdalmat. Esetleg azokat a terheket is hordozza. ami tovább sarkallja ebben a hiábavaló munkában. amit elérhetünk. terhekre lesz befogadó. Ezekből azt a követ­ keztetés vonja le. hányingerek. HEPATITIS Fizikai tünetei: A fertőző májgyulladás első tünetei: fáradékonyság. de közben bebizonyosodik: most nem vagyunk képesek szembefordulni vele és megoldani. amikor leveti magáról a felesleges terhe­ ket. azok értéktelenek maradnak. Nem fogja megoldani. melyben rengeteg haragot él át a hordo­ zott terhek miatt. Ha el is jut. további erőfeszítésekre készteti.

ha nem is sokat. vitaminok. meg nem valósított vágyaiból! A nem létező dolgok­ ból. hogy fokozottan alkalmassá válik a fertőző betegsé­ gek befogadására és táplálására. egy idegen anyag szerveztünkben éhen hal. illetve a járulékos tünetek) A máj a szellemi mérgek. A bevezető tüneteket követő ötödik-tizedik napon megjelenik a sárgaság. Ezek­ ből pedig erőtlenség. gyengeség jön létre. akkor annak jelentése a következő: gyengesé­ geinket kihasználva a fertőző anyag átveszi az irányítást. mert . Különös tünet a dohányfüst-undor. Példa erre a szervátültetés. tünetet még nem okoz. a meglévők mellett nem áll ki. az indulatok átalakítását végzi. a megértés hiánya. melynek következtében csökken a belső tűz. 232 { . megélt örömeiből nem merít. de kap tőle „valamit". de a gyulladás ekkor még nem jött létre. feszülő. fertőző betegségek. Terápia: Agynyugalom. vagy leginkább hasonlít a hiányzóhoz. diéta: fehérje tilalom. mellékvesekéreghormon­ tartalmú szerek (szteroidok). Táplálja. Lelki oldal: (lásd még: máj. cukorinfúziók. nem is annyira jót -. Tehát egyrészt meggyengül: sikereiből. Kevésbé gyakori. ami hasonla­ tos. tehát amikor itt csapódik le a fertőzés. hogy nemi úton. Nincs tisztában saját szexuális szokásaival. fájdalmas. csak az el nem ért. az elesett beteg elviselhetetlen fájdalmakat érez a jobb bordaiv alatt.Hasmenések lépnek fel. Egy olyan jellegűvel. mert igyekszik kompenzál­ ni. Az adott terület meggyengülé­ se pedig oda vezet. A fertőzés létrejötte alapján lehet kikövetkeztetni lelki jelentését. helyettesíteni a hiányzó részeket. tapasztalatokból igen nehéz feladat bármit is meríteni! Azok csak elvenni tudnak! Mégpedig éppen azt veszik el. Ezeknek egyenes következménye lesz a feldolgozás-. Ne felejtsük el. A máj megduzzad. a fizikai terhelés és az alkohol szigorú mellőzése. amire az embernek legin­ kább szüksége lenne! A lelki erőt! A szervezet befogadja a fertőző anyagot. vagy a vér által közvetítve. A hepatitis főleg szájon keresztül terjed. a belső öröm. Az imént felsoroltak vezetnek a fertőzés kialakulásához.

láz. amikor éppen azokat az inge­ reket. Cukorinfúzió. Annyira belefáradt már a hiábavaló próbálkozásokba . A lágyék érzékeny. melyek leginkább stimulálnák határozottságát. Ta­ lálja meg azokat az „apró" sikereket. a fájdalom jellemzően fel és hátra a borda és a ge­ rincoszlop közötti szögletbe sugárzik. a beteg ezt így éli meg). melyek mindig is ott voltak! Hormon készítmények. De hogyan is erősödhetne meg. borogatás. Tarthatatlan ez az állapot: meg­ mondják nekem. melyek kikapcsolják a tudatot. meg kell erősödnie. elesettség a vezető tünetek. Meg kell találni (vannak ilye­ nek) azokat a foglalatoskodásokat. Fizikai oldal: Gyulladásos folyamatai a mellékhere duzzanatával járnak. Ez lehet akár a sze­ xualitással kapcsolatos is. Gyógyítása: Szigorú pihenés. előtérben tartásá­ val. az örömteli célok kitűzésével. Tehát tudja: elérheti. a kudarcokba. Következménye lehet sterilitás. igen súlyos fájdalom. HERÉK . fel kell állnia. hidegrázás. Láz-fájdalomcsillapítók.A gyulladás akkor ölt testet. el kell indulnia saját útján. milyen szerekkel kezelik a beteget! Pihenés. Annyira hiányzik az életet megédesítő tapasztalás. mibe kell beletörődnöm. A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni az Albert által leírt gyógymódokat. mit szeressek. Azaz a beteg képes teljesen átadni magát annak a dolognak. Nézzük meg.igaz ezek nem szívből jöttek -. Gyulladásai igen gyakran a mumpsz szövődményeként lépnek fel. Öröm nélkül. Antibiotikumok. A beteg ráébred. Annyira lecsökkent a belső tűz. (Bár ez így nem igaz. Vizenyő. mit szerethetek. hogy külső se­ gítséggel kell „szítani". ágynyugalom. táplálékokat vonja meg magától. amikor az ember tudata mélyén lassan megfogalmazódik a helyzet tarthatatlansága. mit kell elviselnem. szabad akarat nélkül élni: ez következményekkel jár.

akkor. nem önszántából. ahogyan viszonyul a világhoz. Ha pedig számára sem elegendő. vagy társas kapcsolatban él. Amennyiben házasságban. amit mégis ad belőle. Tehát beszélhetünk erről: nem adja át „magjait". Önmagának sem juttat örömteli gondo­ lataiból! Ha önmagának nem ad. hogy nem szívesen „fizet" érte. Megbomlik a benne lakozó férfi és nő között lévő egészséges harmónia. Erre igen egyszerű a válasz „amilyen az adjon isten. tehát akinek adja azt sem fogja maradéktalanul ki­ elégíteni. hogyan adna belőle másnak? Ezt a diszharmonikus viselkedést a beteg kiterjeszti az élet minden területére! A férfi elsődleges. hanem kötelességből adta. amikor valamilyen tudást. ismeretet nem akarja. sajátossá­ gokkal rendelkezik! Megtalálhatók benne a női tulajdonságok is. a „magok" elvetése! Ez nem csupán a nemi dolgokra. és önmagához. (Most sem az egymás melletti elbeszélésről szólok!) 234 . Igaz ez fordítva is! Úgy fog viselkedni környezetével. Herebetegségek akkor kezdenek kialakulni. partnere is hasonló típusú problémákkal fog küszködni. olyan a fogadj isten". az öröm és a gondola­ tok átadása. és vi­ szont. vagy az imént em­ lített „magot". meghatározó szerepe az aktivitás. Azt azonban képtelenség eldönteni. Nem akar kiadni magából.Lelki oldal: (lásd meg: heredaganat) A férfi egyik ős-szerepe a megtermékenyítés. Nem szívesen fizet. mert annyi csalódás érte már! Ezeken a csaló­ dásokon ne csodálkozzunk! Ennek így kell lennie! így kell történnie. akkor. hanem az élet minden területére vonatkozik! Természetesen. melyik volt előbb: nem fogadták az adott örömöt. vagy valamilyen gátlás következté­ ben nem képes átadni. úgy fog viszonyulni szűk környezetéhez. az érezni fogja. nagyon távol lesz az igazi. de akkor beszélnünk kell az érme másik oldaláról is. akkor válik a férfi hajla­ mossá a megbetegedésre. hiszen önmagának sem ad eleget belőle. önzetlen adástól! Akinek adott. ahogyan önmagával. vagy nem adta. ennek pedig egyenes következménye. és ekkor a kör bezárult. Nem a kiváltó okot kell megkeresni! A gyógyulás útja pedig egy alapos beszélgetéssel kezdődik. de itt meg kell jegyeznem: a férfi nem kizárólag férfienergiákkal.

A tünetek között szerepel az égető érzés. amikor a kimondott vagy a ki nem mondott szavak legyengítik a terület immun­ rendszerét. mivel harcolni. maga fölé helyezné környezetét. valamint Cvitamint és helyileg kloroformot. Annyiban különbözik a két betegség. Be­ tegséget csak akkor okoz. Lelki gyökereik rendkívül hasonlatosak. Lelki jellemzői: Fő problémája: mondjam. vagy ne mondjam. étert. helyezze maga mellé! Kezelje környezetét ugyanolyan elbírálással. mennyire érezzük égető szükségét a harmónia visszanyerésének. nem mint eddig! Fizikai tünetei: Nincs bizonyíték arra. ne te­ gyem!? A herpesznek két típusa ismeretes: az ajakon valamint a nemi szerve­ ken jelentkező. A betegség égető érzéssel kezdődik. s ez könnyen ért­ hetővé válik. de olyan inger is. az eltérés csak látszólagos. amikor elgondolkodunk. Hatásos kezelés nem ismeretes. ha valamilyen egyensúly-eltolódás jön létre kiváltó tényezőként. melyekre tudja a helyes megol­ dást. Az ajakherpesz vissza-visszatérő herpeszvírus-fertőzések következ­ ménye. Ugyanúgy. hogy maga elé. miszerint a vírus az ajakhámban él. mint önmagát. hogy a herpeszcs ajak.Ahelyett. Alkalmaznak bizonyos vírusellenes anyagokat. kenőcsben. amely pontosan nem is azonosítható. ráébredünk. Égetőek a beteg kialakult konfliktusai. akkor maga a harc is értelmetlenné 235 HERPESZ . Hiszen ha nincs kivel. mert más esetben nem okozna ilyen jellegű konfliktust. ahogyan az érem két oldala! Száj: az itt jelentkező tünetek akkor nyilvánulhatnak meg. illetve. majd kicsiny hólyagocskák képződ­ nek. s ez lehet hőmérsékletváltozás. de van olyan elmélet is. tegyem. fizikai vagy kémiai inger. és természetesen stresszhatás. Tudnia kell.és szájüreggyulladás ragályos lenne. semmilyen módszer sem tűnik sikeres­ nek. ezek felszakadnak s végül pörkösödnek.

hibát megengedhetetlen hibát követett el. Miért lesznek ilyen következmények? Mert nem volt alapjuk. akkor mindkét fél . hogy megbomlott az egyensúly. de észlel­ hető hatást nem fejt ki (mások véleménye szerint szinte mindenkiben jelen van valamilyen formában). és nem azt mondta.mindkét ismeret jelen van! A kialakult helyzetben képtelen eldönteni. sokkal inkább vádak és olyan érzelmek. Nem teremtődik olyan „termékeny föld". hanem valami egészen mást! Ezzel nagyon is tisztában van. ha ér­ zelmeit. és jelentős belső háborgást vonnak maguk után. rossz időben hangzottak el. Lényegét tekintve ez semmiben sem különbözik az előzőektől. ismerethiány miatt nem képes fel­ ismerni. melyekkel igyekezett elnyomni a másik szabad akaratát. A szavak nem pusztán szavak voltak. de legalábbis rosszul megválasztottak. élni képes.tökéletes. helyesen beszélt-e.a hallgató szemszögé­ ből . hogy az immunrendszere . A lényeg: a szavak alaptalanok. A ki nem mondottak akkor okozzák a herpesz tüneteit. hiszen nem úgy. Ha mégis jelentkezik a hatás. vagy sem! Ekkor már teljesen mindegy mit tett . megerősödhet. Ennek oka abban keresendő. nézeteltérést pedig nem igyekszik tisztázni. Nem igyekszik. ezért semmilyen tünetet sem okoz. Miért bomlott meg az egyensúly? Két oka van. és valamilyen blokkolás. de ezek szinte minden esetben egyszerre jelentkeznek.válik. amikor bizonyos dolgokat ki kellett volna mondani. mert ott volt az ideje és a helye. vagyis megakadályozza a vírus kifejlődését. hiszen azt hiszi (tudja). amit mondani akart. érzéseit. hogyan kellett volna. gondolatát. Az ebből fakadó összeütközést.az előadó lelki állapota a döntő! Mit is jelent ez az égetés? A legtöbb emberben már jó ideje létezik a herpesz vírusa. A kimondott szavak következményeként akkor lesz herpesze. az annak a jele. csupán az érem másik oldala! 236 . de elmaradt. védekezni a betegséggel szemben. melyben a vírus gyökeret ereszthet. sőt még az ellenkezőjével is. ha harc van. Márpedig.ezen a területen . vagyis tudja mit. melyeket (akár gondolatban is) szavakba öntött. nem kellett volna kimondania! Nem kellett volna kimondani.

A nemi szerveken kialakuló herpesz jelentését tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. pl. Ekkor már nem képes megfelelő. vagyis sokkal kisebb az újra kialakulás veszélye! 237 . olyan hibát. A gyógyulás útja: A betegre jellemző a probléma benntartása! Ennek egyenes következménye lesz a feszültségek felszaporodása ezek kordában tartása jelentős erőket von el. • Felső ajak: a jövőt érintő kérdések következtében lesz érintett. az anyagi dolgokra vonatkozó sza­ vak jelenléte fedezhető fel. ami jelentő­ sen elősegíti a gyógyulást és a helyes megelőzést. és így is kialakul a herpesz). érzésekkel kapcsolatos dolgot mondott el. Csupán szabadulni szeretne! Nem követett el bűnt. a rövidebb gyógyulási szakasz rövidebb lesz. a minél hamarabbi megsza­ badulás reményében „kiengedi" a felesleges gőzt. amit nem. Ezt hirtelen kirobbanás követi.A konkrét okokat a jelentkezésük helye alapján ismerhetjük és érthet­ jük meg: • A száj bal oldalán: olyan érzelmekkel. Sokáig benn tartja a nyomást. kit égetnek. elfogadható mederben tartani feltoluló indulatait. Emellett a krém a megelőzésben is jelentős szerepet játszik. majd. A természetes anyagokból álló krém elősegíti az egészséges állapot vissza­ nyerését. • Alsó ajak: a múlttal kapcsolatos kinyilvánítások. Már nem nézi. Azzal a jelentős kitétellel. Csökkenti a hólyagképződést és a felülfertőződést. nem másoknak kívánt fájdalmat okozni. sebesítenek meg. És ez jól van! Ebből a felismerésből következik: nem másokat akart megbántani. igenis kellene! • A száj jobb oldalán: munkahelyi. (a betegség kialakulá­ sához sok esetben nincs is szükség a félelmen kívül semmire. csak ontja magából. vagy éppen ellenkezőleg. A beteg úgy viselkedik.kevésbé hagy maradandó rossz emléket -. igyekszik meg­ szabadulni. Ha a félelem csökken . ugyanakkor semmilyen mellékhatásuk nincs. amit ne lehetne helyrehozni! A Fáma Antiherp ajakápoló krém hatóanyagai igen hatásosan kezelik a kialakult elváltozást. mint az elzáródott biztonsági szelepű kukta. hogy a szexuális szo­ kásainak környezetében vannak a harmónia megbomlását okozó konf­ liktusok.: fizetésemelés fölösleges kérése.

valamint rákos folyamatok esetén egyértelműen kórjelzö a vérvizelés. és csak akkor kezdünk szelektálni és üríteni. Lelki okai: (kapcsolódó fejezetek: kő. mert nem tölthetjük minden időnket azzal. A szabad hasűrbe betörő vizelet hasi katasztrófát okoz. 238 HÓLYAG . hogy megvárunk egy bizonyos mennyiségű felgyü­ lemlett problémát. vagy túl világos. elesettséggel.a veséből . nyugalomhoz szüksé­ ges lelki erő. úgynevezett „stop") a hólyag felett (húgyvezeték). láz kísérheti. meg tud­ tunk szabadulni! A betegséget jellemző gyakori ürítési inger jelzi: elveszítette türelmét. néha görccsel kísért vizeletürítés történik. vese) A betegség mindkét síkon a „szennyező". Azért történik így. gyulladás. bonyolult helyzeteket kellett feldolgoznia. vagy a hólyagban lévő kő. Az életfolyamatok természetéhez tartozik. Benn kell tartani a kiszelektált ismere­ teket . hogy már „nincs ideje" tartalékolni. kiürítésre váró anyagok átmeneti tárolásához való helytelen viszony következtében alakul ki. Másrészt igazodik ahhoz a ritmushoz. Az elzáródás következménye vizeletpangás. daganat.akaratlanul hanem bizonyos idő elteltével ürülnek ki a szervezetből a felgyülemlett anyagok. amitől megszabadul. Az alhasi fájdalmat hideg­ rázás. égető fájdalommal. A tudásanyag.vándorló. daganat. Okai: kő. vagy alatt (húgycső) keletkezik. A sűrű inger mellett kismennyiségü.(húgyhólyag) Fizikai tünetei: Gyulladásos folyamatainál (a jól ismert „felfázás") a vizelési inger gyakorivá válik. Ha akadály van (vizelet-elakadás. Lefelé . A vizelet sötét. prosztata-túltengés. amikor már lényeges feladatnak érezzük.anyagokat -. akadályokba ütközik. elodázni a szabadulást. A folyamatosan termelődő vizelet a hólyagot robbanásig feszíti. émelygéssel. Előfordulhat lázadás. hogy fel tudjuk fogni: megszabadultunk. zavaros színű. hogy megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól. megértenie. hogy nem azonnal . feszélyezte. és ha nem tud leürüli. mert igen nehéz. csípős érzéssel járó. Elfogyott a várakozáshoz. annyira nyomasztotta. a hólyagfal megreped.

Gyulladás keletkezik a hólyagban. csak így. ami jelentős hatást gyakorol ránk és elveszi erőinket. éltető erőt. feszült állapota­ inkban nem töltődünk fel minden szinten. A kivezető út: Újra fel kell fedezni. pihenés alkalmával. pihentető ellazulás elé. amikor egyrészt túlzásnak érezzük az elnyomást. olyan üresség. pl. nem szaba­ dulhat meg. Nyitott szájnál azonban a kitóduló levegő egy része a szájüreg. örömtelit. Ez ennyit tesz: a lázadásra csak akkor kerülhet sor. s így egy sajátos hangjelenség jön létre. Ez 239 HORKOLÁS . A gát alapvető tulajdonságai közé tartozik a kordában. A gátolt orrlégzés egyik jelensége. Valamilyen lelki gát akadályokat gördít a nyugodt. Akkor kezdünk lázadni. szívjuk legin­ kább magunkba az új. hogy jól esett az étel vagy sokat ettünk. hasznosat tanult megértett dolgaiból! Rá kell ébredni: a világ legtermészetesebb dolga kiadni a fe­ szültségeket. más része pedig az orrgarat felé áramlik. melyet a pozitív tapasztalatokkal kicserélhetünk. miért pont vele történnek ezek az ese­ mények! A gyulladást minden esetben megelőzi a terület kihűlése. a mederben tartás. amely alvó (esetleg eszméletlen) embernél észlelhető. Lelki oldala: Alvás. mert a beteg azt érzi. A feszültségeket . Bizonyos fokú bűntudatunk van attól. annak hátsó széle lebegni kezd a garat hátsó fala és a nyelvgyök között. amikor teljesen ellazulunk. nem adhatja ki feszítő. a kilégzett levegő a lágyszájpad mögött az orr felé áramlik. Lázad: miért pont neki kell ilyenekkel foglalkoznia. ezzel a cserével lehet elérni. Napközben. másrészt amikor valamilyen elérhető cél kerül szemünk elé. Merjen beszélni problémáiról. hogy valami jólesőt vettünk magunkhoz. mennyi jót. Olyan dolog ellen lehet küzdeni. s rendszerint hanyatt fekvő helyzetben lép fel. lelkiismeret furdalásunk van.napközben . amikor valami ellen kell harcolni.szűk határok közé szorítja. Fizikai jellemzők: Légzési zörej. hogy üresség keletkezzen. Ha a száj zárt. tudatos. égető problémáit. Ilyen áramlási viszonyok mel­ lett a lágyszájpad rezgésbe jön.

sikerélményt ébresztenek a betegben. A beteg nagyon hosszú ideig tartó lecscngési folyamat részesévé válik. Biztos pont lehet a „tény". csak az ellazulási . Hogy miben lehet örömöket. s a nc240 HORMON . Ez az önigazolás kiváló alkalmat. szabadulást eredményez. sikerélményeket tapasztalni? Azt a beteg nagyon is jól tudja! Elegendő felidézni szíve legrejtettebb vágyait. Ezek a kö­ vetkezők: AGYALAPI MIRIGY. kibúvót szolgáltat arra. a hasnyálmirigyben a LANGERHANS-szigetek. de a beteg ragaszkodást mutat. az élete behatárolt. (az elnevezés a görög „hormao = serkentek" szóból ered) Fizikai jellemzői: A szervezet egyes meghatározott sejtcsoportjai által termelt szerves vegyületek. de bizonyos mértékig büszke bajaira! Büszkeség mutatkozik abban.szakaszban képesek oldódni. Keletkezésük helye a belső elválasztású mirigyek rendszere. Annyi bizonytalanság tapasztalható nála. hogy bebizo­ nyítsa: nincs ideje. MELLÉKPAJZS­ MIRIGY. és természetesen meg is kell őket valósítania. kívánságait. Miben mutatkozik meg ez? Elsőre furcsán hangozhat.lassú lefolyást. TOBOZMIRIGY. nyugodtabbá tenni életét. azaz lassú feloldódást.alvási . szövetek működését szabályozzák úgy. Bebizonyítja milyen erős. Oldódnának. amelyek közvetlenül a véráramba jutva távolabb fekvő szer­ vek. majd azokkal szembesülnie kell. tehát a PETEFÉSZEK és a HERÉK. Ezek a mesterséges gátak fogják nyugodt légzését akadályozni. A bonyolult rendszerben az agyalapi mirigy a „karmester". az élet nem engedi szabadon cselekedni. melyek nyugalmat. A többi belső elválasztású mirigyre hatást gyakorló célhormonokat választ ki. azaz meg­ mutatja: mindezt képes elviselni. hogy eközben az anyagcse­ rében közvetlenül nem vesznek részt. A nap­ közben felgyülemlett feszültségek nappal nem. hogy önmagát kell erősítenie. lehetősége jobbá. CSECSEMŐMIRIGY. feloldódnának ezek a nyo­ masztó problémák. A gyógyulás útja keresztül fog vezetni azokon az apró örömökön. valamint a NEMI SZERVEK. MELLÉK­ VESE. hogy szüksége van erre a „biz­ tos pontra".

hogy valamin változtatni kellene. köhö­ géscsillapítók adása. a bizalomra. energiák egyensúlyához. utóbbi igen komoly fulladá­ sos rohamokkal társul. amikor bizonyos dol­ gainkkal (vagy a velük való szoros kapcsolattal) megbomlik a helyes viszony. Asztmás és allergiás állapotokban is felléphet. hidegrázás. Fertőzések következményeként létrejövő légúti megbetegedés — de okozhatja egy­ szerűen meghűlés.gatív visszacsatolás elve alapján serkenti vagy gátolja azok működését (lásd agyalapi mirigy). köpetürítés. gőzölések. Az igazi egyensúly kialakulásához szükség van a célok elérésébe vetett hitre. ágynyugalom. Irritálja az a tudat. 241 . Fő tünetei: láz. hogy azt kitűzött örömteli célt el tudjuk érni. mellkasi fájda­ lom. súlyos formáiban a kisebb hörgőket a váladék teljesen eltorlaszolhatja. Lelki oldala: (lásd még: tüdő. a hörgők nyálkahártyájának gyulladása. A hormonok szintje és harmóniája akkor borul fel. köhögés. mellyel elérhető közelségbe kerülnek vágyaink beteljesülései. Bízunk benne. de még nincs bátorsága megtenni. esetleg csak hőemelkedés. lázcsillapítás. vagy izgató gázok belégzése is. női (és még sorolhatnám) hajtóerők. Gyógyítása: Antibiotikumok (ez az oki kezelés) és tüneti kezelésként köptetők. és a hajtóerőre. és képesek leszünk azt átélni. Lelki jellemzői: (lásd még: belső tűz valamint a belső elválasztása mirigyek) A test harmonikus működéséhez szükség van a különböző férfi. HÖRGHURUT Fizikai jellemzői: Tüdőfolyamat. nehézlégzés. életkedvet. Ezek az érzések adják azt a belső tüzet. melyeket magába lélegez. légcső) Lázad azon erők ellen. illetve erőt akar be­ lőle meríteni.

hogy nem. de ami ennél sokkal lényegesebb. de inkább alul­ értékeli tulajdonságait. reális vágyairól lemondva vegetál. sőt elengedhetetlen a biztos pont. abban reménykedik. megélt tapasztalatokon alapszik! Amikor nem tud dönteni. az a tudás. a hagyás helyett a görcsös akarást választja. képességeiről. ami valós. Azt akarja.a biztos pont a tudása. de közben nagyon rosszul érzi magát! Nem gyűjt lelki erőt élete megváltoztatásához. mert lényegét tekintve az égvilágon semmit sem tesz! Semmi érdemlegeset. A döntésekhez szükséges. amiért küzdhetne. hogy in­ kább valaki más döntsön helyette (s ez irritálni fogja). A beteg azonban tovább dolgozik. hogy majd megoldódik magá­ tól. mert valahol elveszítette azt a vágyat. hogy az életünk változásai elé került akadályok elhárulja­ nak! Mindent összevetve elmondható: sorsának alakulása kicsúszott keze közül. mert azt hiszi. szíve sze­ rinti lépések helyett latolgat. Elodáz. biztosak lehetünk benne. hogy erőt vegyen magán. hogy elérje. Ahhoz. amitől rögtön amnéziás lett és elfelejtette azon képességeit. A légzőszervekben (és csak ott) meggyengül az immun­ rendszer. Ez. hogy életünk „magától" vál­ tozzon. Kezd ki­ fejlődni a betegség. • Erőiről. Azért rohan. hogy az változzon! Az elengedés. nem talál megfelelő célt. csökken a regenerálódás. továbbra is „rohan" valahová. Vágyat ébreszt és lázadni fog. Vagy túl-. Azért „választja" a lustaságot (persze ráfogja. nem lát. tisztulás képessége. kibúvókat keres). hiszen valahol beépült hétköznapjai közé a lustaság. nem hagyja. Természetesen ennek egyenes következménye. nekünk nagyon aktívan részt kell vennünk benne! Olyan légkört kell teremteni. hogy nem értékeli saját képességeit a megfelelő módon. hogy az „értéktelenebbeknek" túlzott jelentőséget tulajdonít! Sokáig halogatja a döntő lépések megtételét! Az átgondolt. meghatározót nem cselek­ szik! Az alábbi okok hozzák létre: Nehezen tud dönteni! Nehezen tud zöld ágra vergődni. tegyen érte! 242 . me­ lyekkel eddig élt! Elveszített valami fontosat és ez természetes vágyat ébreszt valami új után.A betegég folyamata: • Kialszik a megújulás kedve. hogy akkor meg­ ússza az önálló cselekvést! Abban bízik.

hitét táplálják. elérhető dolgokat. kényszer) következtében hüvelygörcs léphet fel. a hüvelynyálkahártya élet­ képességének csökkenése. amely a vesék által kiválasztott vize­ letet tárolja. 243 HÜVELYBETEGSÉGEK . avagy lelki okok (félelem. baktériumok és gombák elsősorban. ami a sze­ retkezést lehetetlenné teszi. Gyógyítása: Helyi és általános kezelés. ezek gyógyításában kizárólag műtéti eljárás jön szóba. melyek önbizalmát. kifekélyesedések. Normál befogadó képessége kb. harmonikus tüzet ébreszt. azzal a beteg tisztában van! Alapul kell venni azokat a lemondás. gyakran viszketéssel. és időszakonként üríti. Lelki jellemzői: (lásd még: hólyag) HÚGYHÓLYAG Fizikai jellemzői: Gyulladásos folyamatait kórokozók idézhetik elő. A hüvely rákos megbetegedései ritkák. Fizikai jellemzők: A húgyhólyag izmos falú tömlő. 3dl. Fő tünetei a folyás.A gyógyulás útján észre kell venni és értékelni szükséges az apró sikereket. Hogy melyek ezek. Meg kell ezeket élni és a belőlük felszabaduló energia új. mely célzottan a fertőzés ellen irányul. s ez vizeléskor még fokozódik. befoga­ dóképessége túllépheti a 6 litert. ennek hátterében azonban mindig fellelhető a hü­ vely öntisztító képességének meggyengülése. amelyet égető fájdalom kísér. melynek lényege a me­ dencefenék izomzatának hirtelen kialakuló görcsös állapota. inkább csak idős korban fordul­ nak elő. Ám ha a vizeletvczetékben akadály keletkezik a tágulás folytán. Gyulladások. hihetetlenseg fiókjába tett közeli. Mindezt alhasi húzó érzés kísérheti. melyekre annyira vágyik. szégyen.

a probléma megbeszélése.helyzet ellen. Ez az egyik hely. Ennek a ténynek lesz igen jelentős szerepe a gyógyulás folyamatában. hogy örömet talál benne. befogadja a férfit és azt. Azon dolgokat. amikor lázad a kialakult . és képes tanulni belőle. de ezt képes megérteni. A konkrét ok most lényegte­ len. A tűz. csak ez számít: tudása. Amíg a kapcsolat (ha van) olyan stádiumban van.kellemetlen . vagy azon érzelmeire. hi­ szen a testi betegségeket minden esetben megelőzi a lelki „elváltozás". de csak arra tud gondolni. de megteszi. Amikor tehát hüvelybeteg­ ségekről beszélünk. átalakítva a gondoskodás. hogy visszaállítja a har­ móniát. hiszen a szervezet felismeri azokat és védekezik ellenük. vagy épp ellenkezőleg. tudja a megoldást. A 244 . Megjegyzem a lázadás csak akkor alakul ki.és a megoldása és ezek alapján cselekszik.Lelki háttere: (lásd még fehérfolyás) A női test felépítése az anatómiát is alapul véve arra teremtetett. hozhatnak életében! Ezekből az örömet okozó „dolgokból" aztán létrehoz egy egészen új „életet". melyek megcáfolni látszanak vágyait. a nő pedig ezt alapul véve. Az egészséges befogadás. miért éppen itt alakulnak ki betegségek. Ez szellemi-lelki síkon ennyit tesz: érik ugyan kellemetlenségek a „partnerrel" kapcsolatosan. hogy ne kelljen befogadnia semmit. így világossá válhat. Ez vonatkozik . a mostani tapasztalatokra. A férfi örömet ad neki. mintegy a teremtő. a figyelmes­ ség más megjelenési formáját tükrözi vissza. érzései ellenére cselekszik. A nő lelki jellegzetessége alapvetően a befogadó. Befogadja az ismereteket. feldolgozni. Védekezik. amikor elméjével nem a jelen pillanatra.a lelki alapokra is. Nem szeretné befogadni a férfit. vélt vagy valós sérelemre figyel. nem történik semmi. figyelembe kell vennünk a lelki jelenségeket is. Gyulladás alakul ki. vagyis tudatosodik a probléma . örömöket. A nemi élet kellemetlen élményei tükröződnek a különböző megbete­ gedésekben. feloldatlan probléma lép fel a férfi-nő kapcsolatban. meg­ oldása helyett a betegséget választja. de helyette egészen mást tesz. újat hoznak. amit a férfi ad. A befogadás helye szellemi síkon is megegyezik a hüvellyel. ahol a nő valamit befogad. hogy „dolgokat" befogadjon. melyek örömet.túlmutatva az utódok létrehozá­ sán és a szexualitáson . amikor konf­ liktus. a bekerülő „anyagok1' nem képesek káros hatást kifejteni. hanem valami régi. a helyzet kulcsa. mint immunrendszer. amikor ismeri. Görcsök alakulnak ki. mégpedig úgy.

Görcsös ragaszkodás. hogy örömtelenségről beszélhetünk az adott területen. Az öröm meg nem élésének képes­ sége életének minden területére hatással lesz. vagy oda 245 . IDEGRENDSZER Fizikai jellemzői: Idegszövetből felépülő szervrendszer.kétségek megjelenésekor felidéződnek az átélt élmények. úgy ezeknek a baktériumoknak is használhatatlan a cukor. Emlékezzünk arra. ahelyett. (Gyakran figyelhető meg az alábbi tevékenység: a szomorú. (Amiként a „gonosz" ember nem érti a szeretetet.és mozgatórendszert. amiként az ördögnek kerülendő a szentelt víz. szeretetéhes ember az édességgel igyekszik kielégíteni hiányát a cukorbeteg nem képes örülni dolgainak. Működése alapján pedig egyrészt megkülönböztetünk érző. melyek hatás­ sal lesznek jelenére. kellemetlen élményeire. és a létfenntartás szempontjából célszerű döntéseket képes hozni. a fizikai befogadáson. melyek háló­ zatokat.) Ez a jelenség itt is jelentős szerephez jut. másreszt — a tudattal való összefüggés alapján — beszélünk szomatikus és vegetatív (a tudattói függetlenül működő) ideg­ rendszerről. a kedvesség. ezeken terjed a központból kifelé. hogy elengedne! A gyógyulás útja: Nézzük meg. Ez röviden ennyit tesz: erősen lecsökken az öröm megélő képessége. mint a rossz. pályákat alkotnak. a szellemi édesség). mint az öröm. Lecsökken a jó tapasztalatok száma. túl lép. hogyan tehetjük könnyebbé a szervezet öngyógyító mechanizmusainak dolgát! Itt is ki kell emelni. az idegsejtek. túl halad magán az aktuson. hiszen másra sem tud koncentrálni. vagy görcsös tenni akarás jellemzi. Az idegrendszer alapegységei a neuronok. elemezni. a szeretet forrását. amely az érzékszervekkel együtt a külvilágban és a test belső környezetében uralkodó viszonyokról információkat képes felvenni. Alaktani szempontból központi és környéki idegrendszerről beszé­ lünk.

Fizikai jellemzői: Legismertebb kórformák az arcidegzsába és az ülőidegzsába (isiász). sérül. és nyomást gyakorol a megfelelő ideggyökre.. figyelmeztetések érzékelése. a beteg mozgá246 IDEGZSÁBA . szervezete által keltett.) Az idegbecsípődésnél: a gerinccel van probléma.. elképzeléseihez. lásd ott) idegszálak pusztulnak. A zsába ideggyulladás: baktériumuk méreganyagai. A Mozgató idegek az érzők által tapasztaltak alapján a megfelelő reak­ ciók végrehajtásához adnak impulzust. kidomborodik. mely lesugárzik az alsó végtagba. hogy nem marad ideje a feltöltődésre és a nyugalomra. Sorvadáskor az (szklerózis multiplex. alkohol. cukorbetegség szerepel a hát­ térben leggyakrabban + fizikai behatások.. Az ideggyulladáskor: fellázad a. Elzárkózik a zavaró ingerek elöl és ezt csak a csökkentett ingerbevitellel érheti el. sugárzott információk. Mintegy elsorvasztja ér­ zékszerveit. ki akar bújni a. Lelki oldal: Az érző oldal feladata az ember környezete. kötöttek. hogy hol van a gyulladás.befelé idegingerület formájában az információ. Az információ szabad áramlása a feltétele az egészséges életnek. kémiai és/vagy elektro­ mos változások révén. Az idegrendszer betegségei a gátakból erednek. hideg stb. amit a „körülmények" és önmaga hozott létre. Isiász: A csigolyaközti porckorong elfajul. fémmérgezések (ólom). A reszketés hátterében a félelem áll. A teljesség igénye nélkül kiemelek néhány tünetet. alól. szétzilálódik.(attól függ. ellen.. Ez annyit jelent: oly sokáig ragaszkodik eszményeihez. A deréktáji izmok fájdalmasak. mi ellen. B1 és B 1 2 vitamin hiánya. A „kötötte az ebet a karóhoz" viselkedés következménye. Hirtelen kezdet jellemzi: deréktáji fájdalom lép fel.

Így a partnerkapcsolatban. Me­ rev. melynek egyenes következménye: egyre kevésbé veszi észre az eredményeket és ezek a kielégítetlen vágyak fo­ kozni fogják az elégedetlenséget. Gyógyítása: Gyulladásgátlók. Rosszul.különösebb terhelés nélkül lehajolt. B-vitaminok. hanem valami. és ennek következ­ ménye lesz . előrehajló testhelyzetet vesz fel járása nehezítetté válik. Merev kényszertartás. Gyakran a beteg arról számol be. A gyulladás ott fog kialakulni. apróléptü járás. Nem önmagáért. gyakran az alszárba. Ez utóbbi pedig egyenesen elvezet a gyulladásos folyamatokhoz.ahol jelentkezik . Harcol a zavaró tényezők ellen. Fizikai jellemzői: A kielégüléshez vezető szeretkezésre való képtelenség a merevedés hiánya vagy részleges volta miatt. hogy a probléma hátterében lelki tényezők állnak.önkifejezési nehézségei támad­ tak. majd már képtelen volt felegyenesedni. tehát harcol ellenük. A fájdalom és a gyulladás mindig féloldali. felegyenesedni képtelen. ahol a legégetőbb a probléma . óvatos. hajolni s főképp.sában korlátozottá válik. Alapos vizsgálattal felderíthető. 247 IMPOTENCIA . Az elégedetlenség és a kielégítetlen vágy szítja fel a lázadás szellemét. késszerű fájdalom vág derekába.az ember nem tudatosan rossz . nincs belenyugodva.a megromlott közérzet. melyekkel nincs megelégedve. ám a kiújulás így is gyakori. fájdalomcsillapítás. köhögéskor vagy tüsszentés esetén elviselhetetlen. izomlazító szerek. Lelki oldala: Azon a területen . jellemzően a jobb vagy a bal comb hátsó felén sugárzik lefelé. elfajult porckorong-részt eltávolítjuk. hogy . félelem a nagyobb moz­ dulatoktól gyorsan kialakul. Sokszor műtétre kerül sor: a kidudorodott. és e közben elmulasztja észre­ venni a sikereket. valaki ellen harcol. diszharmonikusan él. helyileg kenőcsök és lidocain befecskendezése.ajánlott összevetni az adott testrészek jelentésével.

környezetének. a frusztrációt a társa gerjeszti. Ide sorolhatjuk nőknél a hüvelygörcsre való készséget. hogyan jön ki belőle. meríthetnek. vérszegénység és egy sor urológiai betegség is. hogy aki érintett. balesetek.mást nem keres. Ez a kerülés pontosan úgy fog viselkedni. Lelki jellemzői: Kialudt a testi-szellemi vágy. vagy a tetterő. így is összegezhetnénk: a működési zavart. Ezt természetszerűleg nem csupán a szexuális vágyra. így nem is találhat mást-állandósítják sőt éltetik a fájdalmat. 248 . Kicsinek tartja magát. a drogok és az alkohol élvezete. filozofálgatni azon. félelmek és bűntudatok. hogy nem meri elhinni. amely idevezet. éppen azok mellett. miként jutott idáig és. amelyek mint tényezők szerepelnek az impotencia kialakulásában. A fájdalmat — hiszen oly sokat tapasztal belőle — igyekszik minden körülmények között elkerülni. Depresszió: (lásd még ott) Mint arról már szóltam. hanem az egész életre vonatkoztatom. melyek táplálhatnák életkedvét. melyik is volt korábban: a szexuális vágy csökkenése. de ezzel még nem kerülünk közelebb a megoldáshoz. és a frigiditást is. melyből a társak is tanulhatnak. belső tüzét! A sorozatos kudarcélmények. de ide vezetnek a gerincvelősérülések. szorongások. a magas vérnyomás betegség és a kezelésére használt gyógyszerek.házasságban felmerülő problémák. kudarcokkal teli dolgok kötik le. a depressziót kiváltó okok között elsődleges szerep jut annak a lelki beállítottságnak. mindenféle pszichiátriai szer alkalmazása. a depresszió. Nem képes olyan dolgot adni partnerc­ nek. de annyira együtt jelentkeznek. A továbbiakban részletesen tárgyaljuk azt az utat. Nagyon fontos. Lehetne gondolkodni. hogy értelmetlen lenne bár­ melyiket kikiáltani bűnösnek. a nikotiniz­ mus. a teljesítmény hanyatlása. A különböző lelki okok. elfogadni: bizony vannak értékei! Folyamatosan elmegy értékes dolgai mellett. Ilyenek a cukorbetegség. A pszichés eredetű impotencia mellett a tudomány számos organikus (szervi) elváltozást is felsorol. de inkább az a jellemző. hogy figyelmét a fájdalmas. teljesítési kényszert.

Idegrendszeri eredet van jelen. A rossz tapasztalatok kialakulásánál jelentős szerepet játszik az ilyen negatív élmény. merevedési zavar. Ellenben levonta az ellenkezőjét: tessék. a szervi elváltozások nem alakulnak ki csak úgy ma­ guktól! A háttérben lennie kell valami kiváltó tényezőnek! Vegyük ezeket sorra. Szervi okok: (lásd még idegrendszer. s ezt követően az érrend­ szer is szűkülni fog. amikor a beteg az eddig megtett. gerinc. Érrendszeri eredet szerepel. pillanatnyi fellobbanásai után ment. energia­ befektetéssel végezte azokat. sikerül. hogy ide már nem jut elegendő. amikor megbomlik a harmónia az inge­ rek érzékelése és a válaszok között. miért fogja vissza magát és miért nem fektet be újabb energiákat. hogy másként történjenek az események. már megint nem sikerült! Ezek után könnyen érthető. egy átmeneti működési. és az esze. hogy egy más fajta betegség fennállása miatt a szervezet annyira takarékoskodik az energiaforrásokkal. Hiszen sok esetben úgy kezdett új dolgokba. Ellenben másért. létreho­ zott dolgaiban csalódott. elhamarkodottan félelmek jönnek létre — sokkal mélyebb érvényű tanulságot von le. biztosan máskor sem fog! Annak érdekében. Ha egyszer nem sikerül. hogy: ha szívvel-lélekkel cselekszem. áthatolhatatlan fal. hogy nem vizsgálta meg szíve vágyát. Ebből az élményből aztán általános következtetéseket von le! Mivel csak féligmeddig ismeri a tünet kialakulásának körülményeit. Ezek a fellángolások pedig nem a lelke mélyéről gyöke­ reztek. Előfordul. semmit sem tesz. Ezt pedig a feszültségek. 249 . a kudarcért sokkal többet. Beszűkíti saját életterét. Egyéb kórképek esetén Akkor is kialakulhat a csökkent teljesítőképesség. Mivel nem onnan indultak. és így sikertelennek bizonyult. Ebből pedig azt a következtetést nem vonta le.mint egy hatalmas. Bár ez nem tudatos cselekvés. amikor a nemi szerv­ nek semmilyen elváltozása sem mutatható ki. melyen nem jut át semmilyen energia és másfajta tapasztalat. az elnyo­ mott vágyak háttérbe szorításának következtében fellépő életerő-hiány okozza. így nem is akkora kedvvel. érrendszer) A betegségek.

megfelelő körülmények között teljesíteni tudja azt. hogy mekkora a probléma. ha már ugyan­ annyit önmagának is adott. melyekből kiderül: az ember igenis képes arra. verejték. Ezt testünk leghatásosabb védekező mechanizmusa hajtja végre. ő nagynak. s fehérvérsejtjei a beha­ tolás helyére sietve elpusztítják. Ez a siker nyugalmat. hogy elsősorban másoknak kell megfelelnie. epesavak) képesek a betolakodók megsemmi­ sítésére. amikor a beteg kétségbeesik és szinte minden idejét. amit kitűzött önmaga elé. mellyel a kívülről betolakodó. a szövetekbe hatoló idegen nagymolckulával szemben. Hiszen úgyis csak akkor képes „megfelelni". Ennek a „belső" megfe­ lelési kényszernek köszönhetően csak a harc fog szeme előtt lebegni. hogy az adott. azt hiszi. A külvilág ártalmai ellen való védettséget elsősorban a fizikai határ­ felületek biztosítják. bekebelezik a támadókat . tágabb értelemben véve a szer­ vezet válaszát minden. hogy lemond az összes öröméről. még annak árán is.fertőző betegsé­ geket okozó mikroorganizmusok vagy az ezek által termelt mérgek támadásának ellent tudunk állni. akkor lép működésbe a szorosan vett immunrendszer. Fizikai jellemzők: Az immunitás védett állapotot jelent.a saját célkitűzéseit.Ez leginkább akkor fordul elő.) kíséretében. önbizalmat biztosít. Egy képesség. Itt most lényegtelen az. stb. erőt. Ám ha e védőgátakon valamely kórokozó mégis képes áthatolni. csak úgy lehet újra boldog. Ekkor képes lesz feladni azt a téves elképzelést.a gyulladás jól ismert helyi tüneteinek (vérbőség. 250 IMMUNRENDSZER . Függőségek: (lásd még alkoholizmus) A gyógyulás útjának keresztül kell vezetnie azon felismeréseken. Tehát mindenképpen .egyelőre . minden áron. ami elengedhetetlen része a gyógyulásnak. ha megoldotta ezt a roppant nehéz fela­ datot. energiáját az alapbetegségre fordítja. jelentősnek tapasztalja. kívánalmait tartsa elsőrendű feladatnak. gennyedés. gyomorsav. így a bőr és a nyálkahártyák által termelt váladékok (pl.

Ez csak abban az esetben jön létre. mint például a daganatsejtek. Erről védelmi rendszerek sokasága gondoskodik. ami pedig harmonizálja a belső tüzet. a csontvelőben képződnek s a véráram útján jut­ nak el a nyirokszervekbe (nyirokcsomókba. Ám ha e védekező mechanizmusok valamelyike meghibá­ sodik. egésznek és kereknek érezzük. Lelki oldal: Javaslom. nagymolekulák. vírusok). ismételten vonjunk párhuzamot a testi és lelki jellegzetessé­ gek között. Ennek következtében békesség. A támadás után emléknyom-tartó nyiroksejtek maradnak fenn. amikor az örömet meg­ éljük és megtapasztaljuk. baktériumok. Egy-egy nyiroksejt csak egyféle ellenanyagot képes termelni. Normális körülmények között az immunrendszer a szervezet saját alkotóelemeit nem támadja meg. akkor egy másik. A tűz egyen­ súlyában lesz leginkább tökéletes az immunrendszer. A nyiroksejtek volta­ képpen fehérvérsejtek. lépbe). még magasabb szintű rendszer lép működés­ be: a nyiroksejtek ellenanyagot termelő munkája.Ha ez a védelem sem bizonyul elegendőnek s a kórokozók inváziója fenyeget. legvédettebb állapotban? Amikor teljesen tökéletesnek. Teljes mértékben egyet tudok vele érteni! Gondolkodjunk egy kicsit hangosan! Lelkileg mikor vagyunk a legbiz­ tonságosabb. hiszen általa sokkal közelebb jutunk a kérdés megválaszolá­ sához. mandulákba. melyek pontosan őrzik az idegen anyag felismeréséhez és felszámolásához szük­ séges korábbi információt. amely ellen ne létezne megfelelő­ en felfegyverzett nyiroksejt. A nyiroksejtek a sejthártyájukba beépített molekulák segítségével ismerik fel az idegen anyagokat. származzanak azok akár a külvilágból (mint pl. megelégedett­ ség jár át bennünket. akár magából a szerve­ zetből. mely a testfolyadé­ kokban keringve pusztítja el a támadókat. hogy az immunitás ezt jelenti: védettség. Ninesen olyan fajidegen. tapasztal­ juk a világot. de vész esetén osztódni kezd. Albert az imént azt fejtegette. s vele megegyező sejtek sokasága fogja előállítani a megfelelő ellenanyagot. 251 . életet veszélyeztető nagy molekulájú anyag. akkor az immunrendszer a saját szövetekre fog támadni és autoimmun betegség alakul ki. Mozgó­ sításuk innen történik.

önbizalmat adnak az elkövetkezendő kihívások megoldásához. jó minőségű táplálék. ismerniük kell a helyi lakosságot. Ez csak akkor lehetséges. A célt pedig akkor tartják értelmesnek és követendőnek. mit szeretnénk elérni. A tudás azonban önmagá­ ban annyit ér. pihenési lehetőség formájában. vagy elalszik egészséges tettvágyuk. illetve annyit ér. akkor lehetőséget biztosít. felismerik a veszélyes.azokat nem osztja meg . • Elegendő számú katona áll rendelkezésre a kijelölt helyőrségekben specializálódva egy-egy területre . hogyan oldotta meg a problémákat. Ha az állam érzi katonái szükségszerűségét.kellő harci szellemmel. megbecsüléshez szorosan hozzátartozik a kifejezésre juttatott meg­ becsülés: az állam megad nekik minden szükségeset. És ezek a pozitív emlékek erőt. akkor képesek vagyunk megteremteni az ideális helyzetet. megfelelő légkört te­ remt és a „katonák" megszületnek „maguktól"! • Ők rendelkeznek azzal a megfelelő tudással és ismerettel. nem születik meg. érzi az egészséges a veszélyeztetettséget. Amikor lemond elért sikerei jelentőségéről . ki nem illik oda. a katonák jó lelki beállítottságának szükséges és elen­ gedhetetlen része. Mi kell hozzá. A harci szellemnek. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges a viszonyítás képessé­ ge. Ha tudjuk. mit szeretnénk el­ kerülni. az állam jó. Ha nem érzik fontosságukat és megbecsültségüket. Gondoljunk csak bele: a felszerelés. fontos. amennyire élnek vele. Lelki oldalról megközelít­ ve: az önbizalom a megélt örömökből és a sikerélményekből táplál­ kozik. hogy értelmes cél érdekében harcoljanak. és mit kíván elkerülni. alkal­ mat teremt a megfelelő számú katona megszületéséhez. de ami sokkal fontosabb: emlékszik arra. hogy a védelmi rendszere a lehető legtökéletesebb legyen? • Megfelelő legyen a határvédelem a bőrön és a nyálkahártyán. és tudjuk. egészséges önbizalommal rendelkezik.akkor a katonáiban sem alakul ki fontosságuk. értékesség kinyilvánításával jó. a lehetőség önmagában semmit.Újra vonjunk párhuzamot az immunrendszer és például az állam kö­ zött. amikor a test. amennyit kifejezésre juttatnak belőle! 252 . hogy tudják. melynek alapján megkülönböztetik. Emlékszik hibáira. Az állam a megbecsülés. Ehhez a . felforgató eleme­ ket. neki mi az értékes. ha az állam őket partnernek tartja. jelentő­ ségük tudata. Az államnak tudnia kell. kiegyensúlyozott háttérrel.

és figyelmét az elérendő célra fordítsa. Itt kiemelem: emlékezni kell hibá­ inkra. öröm! Golden Yacca: Állandó jellegű. mérgeket. pl. amelyből az állam elegendő szá­ mú/minőségű katonát képes mozgósítani. amelyek egy része helyhez kötött. ahol megőrzésre kerülnek az előző támadások jellegzetességei. hogy az útból eltakarítsa a ro­ mokat és az akadályozó tényezőket. amelyek magukba kebelezik.• Szükséges a jó. teszi lehetővé. jelenlegi erőnkhöz mérten támo­ gatjuk „harcoló alakulatainkat"! Támogatjuk azzal. Ezt az utánpótlást biztosítja a Yacca. az emésztőrendszerben. Itt szintén előtérbe kerül az önbizalom és az imént vázolt tényezők. Ép test. és amit soha ne felejtsünk: hogyan fogunk. de ami legalább ennyire fontos. élethelyzeteinkre. hogy olvasás közben nem sikerül párhuzamot vonni és megérteni: olvasd el az egész idevonatkozó részt! Az egészet látva meg­ érted az immunrendszer lényegét! Annyit kell tenni. stabil hátország. Ebből tudnak következtetéseket levonni az esetleges későbbi támadásokkal szemben. megfelelő minőségű támogatottságot. A gyógyulás útja: A legtöbb. Szembefordul. ép lé­ lek. a test felszínén. és fenntartója ellen fordul. A kudarcokat. hogy most megkeressük. amit tehetünk: erőnkhöz. mint a fájdalmában ön­ magába harapó kutya. hogy katonáit eljuttassa a veszélyeztetett területekre. • Archívum —tudás —. • A kiváló infrastruktúra — a keringési rendszer —. sikertelenségeket. és a nyálkahártyák szintjén zajlik. aminek át tud­ juk magunkat adni. Ezek a falósejtek (fagociták). (autoimmun betegség!) Lehetséges. 253 . hogy az iménti sorokat vonatkoztatni kell a saját éle­ tünkre. a kórokozókkal szembeni védekezés a légzőrendszerben. Ehhez a hathatós védekezéshez szükséges a megfelelő utánpótlás. elégedetlenség ütheti fel a fejét. hogyan kell más­ ként cselekedni! Könnyen belátható: amennyiben a hadsereg nem kap elegendő mennyi­ ségű. Az emberi szervezet immunrendszerének vannak olyan sejtes elemei. megtaláljuk. felfalják a testidegen részeket (baktériumo­ kat).

valamint köhögéscsillapítók és bő folyadékbevitel. hiszen nem a kóros folyamatok ellen hat­ nak. kábultság.mintegy vezérkari főnök. érését támogatja .. Ez a befelé fordulás nem állandósul. A beteg nátháról. továbbá a fájdalom. A szervezet immunrendszerében kulcsszerepet vállaló T-limfociták (spe­ ciális. járványos fertőző betegség. Gyógyításában elsőrendű az ágynyugalom. torokfájásról. Fejfájás. A szerben lévő anyagok másként közelítik meg az immunrendszert. Mindkettőt a . Fizikai jellemzői: Heveny. hányinger. mint (általában) az eddigiek. védő fehérvérsejtek) hatékonyságát. Lelki tünetei: (lásd még fertőző betegségek) A betegben kialvó életkedv oly mértékben csökkenti örömmegélő képességét. s ezek hatékonyan gátolják a kóroko­ zók szaporodását és támogatják az immunrendszert. addig az influenza esetében az ember a „hiányzó" belső érté­ keket igyekszik pótolni valamilyen külső „értékkel". hanem a szervezet természetes védekező rendszerét támogatják igen hatásosan. mely gyakran a szegy­ csont mögött jelentkezik. Nézzük konkrétabban: kialakulásában nincs jelentősebb különbség a meghűlés és az influenza között. hiszen valójában ott vannak ezek. gyulladások és más jellegű kórfolyamatok). kínzó köhögésről pa­ naszkodik. száraz.kihűlés'" előzi meg.és láz­ csillapítás.más része a vérárammal és a nyirokkeringéssel vándorol a veszélyezte­ tett helyek felé (sérülések. hogy a külvilágból érkező. A szer hatására fokozottan képződnek a fertőzésekkel szemben védő T. A bevezető borzongást és rossz közérzetet hirtelen kitörő. Idézőjeleztem a hiányzó szót. vérbőek.és B-limfociták. magas láz követi. Csakhogy míg a meghűlés esetében a figyelem középpontjában marad a belső érték. mellkasi fájdalom lép fel. izomfáj­ dalmak (főleg végtagfájdalmak) kíséretében órák alatt súlyos elesettség alakul ki. de ez az állapot átmeneti. fertőzést okozó vírusokkal szem­ ben nem tud és nem is akar védekezni. csak nem képes őket 254 INFLUENZA . Az orca kipirul. orrdugulás. a garat és a kötőhártyák belövelltek. Hasonlatos ez a depresszióhoz (lásd ott).

tönkretéve az ujjak írnom mozgásait. Ugyanez az influenzánál egészen másként fest. csőszerű. és az érintett rész mozgáskorlátozottá válik. a száraz.sok esetben . Ez a helyettesítés pedig lehet akár az is. hogy nincsenek értékeink. Ekkor még . fe­ nyegetve ezzel pályafutásukat. hogy a kialakított eszméje ellen fel fog lázadni. nem veszi észre. mozgatáskor finom sercegő hang hallató. gátolva. azt mutatja: van! A gyógyulás bekövetkezik „magától"! Pihenjünk meg és végre gon­ doskodjunk magunkról! Fizikai jellemzők: A végtagok hajlási helyein az inak leszorító szalagok alatt futnak. amivel helyettesíteni tudja. nyomásérzékenység kíséretében. ha nem látja. de inkább keres valamit. A beteg tisztában van azzal. könnyű elcsúszást biztosító hüvelyek. Az ínhüvelygyulladás a megbetegedett terület fájdalmas duzzanatával jár. Nem egy természetes dolog azt hinni. és nem is igaz! Érték és értéktelenség mindig egyenlő arányban töltik ki életünket. Igaz. A beteg csatornában szűkület keletkezik. így zongoristáknál. gyulladásos felrakódások miatt dörzsölés. A kórkép gyakran támad a kézen.felfedezni! Azt hiszi. tényként fogadja cl: semmi baj! A betegség azonban mégis azt mondja.azzal sincs tisztában: van-e valamilyen problémás élethelyzete. A betegség rendszerint meg­ erőltető munkát követően alakul ki vagy finom kézmozdulatok igen nagyszámú megismétlése esetén. s közben tisztában van annak hiábavalóságával! Eltérés mutatkozik a jókedvben is. akkor nincsenek is! Nyilvánvaló. Az előzményekben nem fertőzés szerepel. sokszor egészen más lelki állapotban vagyunk és nem vagyunk hajlandó­ ak ezt tudomásul venni. ÍNHÜVELY 255 . és c területeken súrlódáscsökkentő alagutak veszik körül őket. tudja mi váltotta ki. vizenyő. gépírónőknél. mire van szüksége. Kész. A meghűlésnél tisztában van rosszkedvével. súrló­ dás lép fel. hogy magáénak tekinti a kialakult közhangulatot! Magáévá teszi.

korlátok ellen. óvták rugalmasságát. Mindez gyulladást eredményez. tetteseket keres felháborodásában. annál többet fog. Fel kell adnia. hogy minél jobban markol valamit. (izületi szalagok) Fizikai tünetei: Az ízület mozgékony csontösszeköttetés. A gyógyulást mindenképpen elősegíti. az út. A behatároltság alatt az alábbiakat értem: tudnunk kell mekkora. támogatja a pihenés! Ez fogja tudatosítani: sokkal több rugalmasság. problémamegoldó képességét. A hibák következtében okolni fog másokat. Könnyen belátható. A területbe gyulladásgátló injekciókat lehet befecskendezni. Bezárult. Sebészeti úton kezelve bemetszéssel gyógyíthatjuk. Mindazonáltal azzal is tisztában kell lennünk. s ami bennmaradt. melyen keresztül kijöhetünk az általunk felállított korlátok közül. sőt minden parányi mozdulatot is. merre van a menekülési útvonal. görcsös igyekezet fogja jellemezni az ember munkásságát. biztonságban érezzük magunkat.Gyógyítás: El kell tiltani a megerőltető munkát. hiszen eddig az ellenkezőjére volt csak példa. az izületi 256 ÍNSZALAGOK . Ideges kapkodás. és egyre több hibát követ el. nyomasztó. Az ínhüvely betegségeihez jelentősen hozzájárul ez az érzés: bezárult körülötte a világ. A szemben álló csontrésze­ ket (az izületi tokon kívül) hihetetlen erejű rostos kötegek. hogy ez éppen vele történik meg. Minél hama­ rabb szabadulni kell belőle. hova vezetne az észnélküli szabadság. Mennénk mindenfelé. evégett gipszben nyugalomba helyezzük a végtagot. Fellázad azon falak. szabadság lesz életében. hajlékonyságunkat megőrizzük. szükségünk van egy fajta határra. amikor feladja azt az elképzelést. melyek között jól. melyek eddig védték. milyen mozgásteret szeretnénk magunknak kialakítani. eset­ leg növeljük. és soha nem jutnánk el valódi céljainkhoz. Ismernünk kell azokat a természetes korlátokat. hogy rugalmasságunkat. kibúvókat. Lelki háttere: Ahhoz.

tartsuk magunkat. bizony. Bizony. Hallgatni kell a szívünkre. Nekünk is hasonló módon kell viszonyulnunk. a haladás legnagyobb hatásfokának érdekében. Ekkor bátran viseljük mások gondjait. hatalmas erő. tudva: bármikor felállhat. és ilyenkor ráéb­ redhetünk valódi erőinkre. Az izületi szalagok sérüléséhez néha rendkívüli erőbehatás szükséges. nyavalyáit. Lelki oldala: (lásd még: ínhüvely. jól kiszámított tartás. Az ínszalagok állapota azt mutatja. mégis rugalmasan. Az öröm pedig 257 . és nem szerencsés a túlzott keménység sem! A gyógyulás elengedhetetlen feltétele az önbizalom helyes viszonyá­ nak helyreállítása. hajlíthatóan összetartja az izületeket. izület. rögtön megtapasztaljuk a fizetséget is: az örömöt. miként a fa meghajlik a szélben. stb. Kitérünk az összeütközések elöl. úgy megbomlik a test egyensúlya is. Amikor szívünkre hallgatva cselek­ szünk. visszanyeri eredeti alakját.szalagok kapcsolják össze. Mert mikor is esünk túlzásokba? Amikor attól félünk. hogy az ember bátran merjen térdre ereszkedni. nem álljuk ki a próbát! Az életünk tele van kisebb-nagyobb próbatételekkel. lelki tartás kell ahhoz. a fent leírt stabilitás megszűnik. vagy épp ellenkezőleg. amelyik csak 500 kg terhelés felett szakad el. Igazából akkor vagyunk képesek önszántunkból meghajolni az élet meg­ próbáltatásaikor. Önszántából kitérni. A nagy szakítószilárdságú izületi szalagok az izület bármely állásában feszesek és annak mozgásaitól függetlenül is mindig feszesek maradnak. a két csontvég mindig helyben marad. így biztosít lehetőséget a csontrendszer számára a mozgékonyság. ficamról beszélünk. rugalmasság kényes harmóni­ ája megbomlik. mindig megmondja. (Van. mennyire van tudatában ez irányú képességeinek. De nem jó a túlzott rugalmasság. és továbbra is megőrizzük tartásun­ kat. de amikor eláll a szél. így az ízületben a porcfelszínek mindig egy­ máshoz simulnak. mikor térjünk ki.) Ha a szalagok megnyúlnak. amikor fel tudjuk vállalni feladatainkat. megereszkedni. mivel többnyire az izület forgási tengelyében.) Szorosan. Amikor ez a feszes. vagy ahhoz közel erednek. az izület ízvégei ily módon eltávolodnak egymástól.

felhőszerű eloszlásban meszesedés kelet­ kezik. működésében korlátozott. kikapcsolódás. hogy a valóban . vagy nagyon ritkán szakít időt. hogy egyre kevésbé leli meg örömét munkájában. a gégeizom gyulladása: nagyméretű rekedtséggel. Az izomláz jelensége folyadék­ os sóveszteséggel és a tejsav felszaporodásával magyarázható.számára is . fájdalmassá válik. hanem a mennyiség számít. lazítás helyett a fokozott munkát. Az izom megduzzad. Az idő múlásával aztán ez valóban beidegződéssé válik. beszűkül az erre vonatkozó tudata és bemerevednek elképzelései. hogy „nincs ideje" pihenni. a felfokozott életritmust választja.azonnal erőt. lényegbe vágó dolgokra nem. Lelki háttér: Leginkább úgy lehet jellemezni a beteget. Fokozott izommunka során az egyébként is keletkező anyagcseretermé­ kek kóros mértékben felszaporodnak. Ilyen pl. Jellemző tulajdonsága.fontos. hangképzéskor fokozódó.igazán . izomvérzéseket követően alakul ki. amikor megerőltető tevékenységet követően a pihentetett izmokban fájdalom lép fel. A berögzült szokások vonják maguk után az izmok merevségét. ami nagyon fontos része a tartás visszanyeré­ sének! Fizikai tünetei: Lehet az izom önálló gyulladásos folyamata. tetteiben és ezt újabb munkával igyekszik pó­ tolni. amit aztán az „ájulás" követ. A vázizmokban zajló különös gyulladások egy része izomzúzódásokat. eközben a fájdalom miatt a kényszerű pihenés állapota következik. hogy a rendszeres pihenés. Bemere258 IZOMGYULLADÁSOK . súlyos fájdalommal jár. Tehát nem teszi meg. Mindent meg akar cselekedni. lelki erőt ad. és „eltakarításuk" időt vesz igény­ be. Ennek egyenes következménye és kísérő jelensége. Leginkább azokra a dolgokra vonatkozik ez. álláspontjai. melyeket nem tart . vagy valamely fertőző betegség részjelensége. Nem valódi izomgyulladás. hogy az izom­ ban csontképzőkés indul meg. s benne csontszerkezet alakul ki. Már rég nem a minőség.fontosnak. Ekkor megtörténhet. Az iménti hozzáállás következménye lesz.

miközben az izületek széli részein csontcsipkék. a megoldása és az ellentétes cselekvés. milyen nagyfokú lázadást szít ez az emberi szervezetben. A gyógyulás útja: Csekélységnek tűnhet amit javaslok. konfliktust ébresszenek és a már meglévőket fokozzák: hiszen egyszerre jelentkezik a probléma. pusztulásos folyamatok képviselik az izületekben zaj ló kórformákat. A mérgek. fáradtság. nagyszámú betegségben azonban közös vonások ismerhetők fel. hogyan lehetne boldogabbá tenni életét! Ezek a tudások. változatos képű. hanem a fürdéssel járó lazításról. Az izületeket érintő. A ki­ alakuló „görcsökben".vednek az izmok. melyek mindegyikre jellemzőek. Persze nem feltétlenül. néha lázzal. Mik is ezek? A kudarc! A balsiker. porcpusztulás történik. az izületet alkotó csontok összenövése végérvényesen bekövetkezik. hogy problémát. az hogy dolgozik. Könnyen elképzelhető és belátható. s az idült lefolyású. Az izületekben képviselt gazdag és változatos mozgásformák korláto­ zódnak. Az izületek környéke megduzzad. mit kellene tenni. fölöttük a bőr piros. ismeretek azonban önmagukban „csak" arra elegendők. hiszen a tudat nem ad utasítást az elernyedésre. beszűkülnek. Fontos megjegyezni. melyek a szellemi síkon ugyan úgy jellemzik betegünket. kikapcsolódásról! IZÜLETEK Fizikai jellemzők Gyulladásos vagy leépüléses. Izületi betegségek bevezető tünetcsoportja lehet (és kísérője is) az általá­ nos levertség. reumás betegségek végállapo­ tában a valaha különálló részek merev összekapcsolódása. igazak: lényegébén mindig porcelfajulás. s a kór kezdődhet hőemelkedéssel. és figyelembe venni az alábbi tényt: minden gyulladásos folyamatnál jelen van a helyes cselekvés ismerete! Tudja. A kö­ vetkezmény egyre súlyosbodó működészavar. amelyet fájdalom kísér. de fürödjön! Nem a tisztálkodásról beszélek (habár az sem árt ©). tudja. 259 . csontkinövések alakulnak ki. és mégsem leli meg örömét. megtesz mindent. étvágytalanság. merev területeken megbomlik a normális anyag­ csere és felszaporodnak a mérgek.

Visszahúzódóvá. Lehetséges egy feladatot úgy is megoldani. vagy ezek nélkül is elérhetőek céljaink. két ököllel törölgettük könynyeinket. neki kell elviselnie. Hányszor volt már olyan. Izületi probléma: Az előzőekből következik: beleun azokba a dolgokba. meghajolni. A kiválasztás folyamata igen határozott sze­ repet tölt be az izületek állapotában. Figyelmen kívül hagyunk minden intő je­ let. Képes legyen elhajol­ ni. Lelki háttér: (lásd még: ínszalagok. amikor az ember elveszíti a „rugalmasság" és a „keménység" kényes egyensúlyát! Ebben az elvesztésben jelentős szerepe van a megértésnek: (amiről itt nem be­ szélhetünk). A meg nem értés. ami elvezet a szervezetben lévő anyagok egyensúlyá­ nak megbomlásához is. lemerevednek az izületek. Életunttá válik. csak ezek tudatosodnak. A problémájával és annak miértjével. a megoldásokhoz vezető úton szükséges és elengedhetetlen tulajdonság a rugalmasság. csontrendszer) Az izületek az ember rugalmasságát. és esetenként lehajolni. de igen kétségessé és kétes érté­ kűvé teszik kívánalmainkat. mindent „neki kell" megoldania. hogy elértük az annyira áhított célt és. fel nem dolgozás diszharmóniát okoz lelki szinten. hogy közben semmi másra nem figyelünk. merevvé válik és már semmit sem akar elvégezni. élethelyzetekbe.Mozgáskor. Ha a vágyat elveszíti. Egészséges működésük elengedhe­ tetlen feltétele a dolgaink megértése. s a mozgások huzamos korlátozottsága következtében az izmok sorvadásnak indulnak. 260 . Emlékez­ zünk egy kicsit. tisztázása. Ez óhatatlanul is maga után vonja a vágyak el­ vesztését. Hiszen elméjében. a negatív élmények kerülnek felszínre. neki kell engednie. nincs tisztában valódi problémájával. melyekben mindig. Tudjuk. de inkább feladását és a beletörődést. Az izületi problémák abban az esetben alakulnak ki. Mindezekkel. minden segítő szándékot. hogy minden élethelyzetre megfelelően tudjon reagálni. járáskor. hajlíthatóságát biztosítják. sőt néha éppen nyugalomban fájdalom lép fel az érintett ízületben. tudatában rendre a kudarcok. nem is történhet ez másként. minden adandó lehetőséget. amikor célba értünk. A vese szerepe: (lásd még a vesénél) A vese harmonikus működésének függvénye a szervezetben lévő sók és ásványi anyagok jelenléte.

Mereven ragaszkodik elveihez. „megbántódik" és visszahúzó­ dik a külvilág ingerei. hogy azok helyesek. mert nem értik meg. és befolyásoló tényezői elöl. mint az az előzőekben körvonalazódott. megoldási mód­ jaiban csak is egy fajta sémát követ. visszahúzódó. cselekedni! Fizikai jellemzők: A vállizülettől az ujjakig terjedő felső végtag a tér majdnem minden irányában mozgatható. mint azzal megoldani. elsősorban az úgynevezett reumás bántalmak támadják meg a kar izületeit. azok közül is előszeretettel a válltájékot. De jellemzően helytelenek. E nagymérvű mozgékonyság elsősorban akkor csökken. A meszesedés folyamata A sorozatos kudarcélmények hatására. nincs bátor­ sága másként vélekedni. Azt azonban szeretném hangsúlyozni: nem érzi magát jól ebben az álla­ potban. mert lelki fájdalom előzi meg. óhatatlanul is bekövetkezik az elfajulás! Lemerevednek a gondolatok. amit aztán az izületei tükröznek. Fásultabbá válik. vagy helytelenek.mondanom sem kell -. amije van. melyek nem tükrözik a természet rugalmasságát. mint a belterjes tenyészet.Izületes emberrel nem lehet mindenről elbeszélgetni . 261 KAR . gyakran fásult. ha izületi betegségek. az pedig. „Mozgásszabadságát" jóformán csak a törzs gá­ tolja. És mindezzel tisztában van. sőt nagyon rosszul viseli. Ezt előbb-utóbb az izületei is tük­ rözni fogják. mert félreérti önmagát. a problémamegoldás képességét és így nem marad más. hiszen azok a dolgok. Ebben a visszahúzó­ dó állapotban azután „csak" egy fajta inger éri .nem fecsegős típus. és lényegtelen. távol áll a tökéletestől! Ízület fájdalmak Fáj. ezért legyünk velük belátóak és türel­ mesek. nem túl sze­ rencsések. mert fél­ reértik. s ez nem túl kecsegtető! Olyan ez. Fáj. Elveszíti a rugalmas gondolkodás.

amit átkarol vagy épp ellenkezőleg: nem. Lelki oldal: (lásd még kéz. és a testet oxigénnel ellátó nagyvér262 .értékelése követ­ keztében bizonytalanság és ebből fakadóan távolságtartás alakul ki. Központi szerve s egyben elsőrendű aktív tényezője a szív. Megbomlott a belső egyensúly és valahol elveszítette azokat a fontos ismereteket. 40 év felett gyakori a vállizület környéki lágyrészek gyulladása. a háttérben egy sérült ember lakozik. aki segítséget vár.30 év felett az ínba és az izület környezetébe kalcium lerakódás indulhat meg. A gond itt kezdődik: lelkileg is határozottan megviseli és ennek következtében a fizikai létben nagyon nehezen boldogul. 8-as alakú pálya. mozgáskorlátozottsággal. Tehát nem szabad alábecsülni az apró kellemetlenségeket. A karban futó vér. KERINGÉSI RENDSZER Fizikai jellemzők: A vérkeringés a véredények által alkotott zárt rendszerben történő. izmok illetve a jelentkező tünetek) Amit magához ölel. Léte­ zik egy oxigénnel telítő kisvérkör. fájda­ lommal. Hiszen őszintén ölelni csak akkor képes az ember. ficamodás leggyakrabban a vállizületben történik.és nyirokerek valamint az idegpályák elváltozásai lehetnek önállóak. de minden esetben következmény a kar működésének meghibásodása. Egy sérült ember. Tüle­ kedés. ha tisztában van vágyaival és azzal is. vagy általános betegségek részjelenségei. A vérkör emberben kettős. A sikertelenségek. Hasonló elváltozások a könyökben és a csuklóban is előfordulhatnak. A gyógyulás folyamán figyelembe kell venni a tünetekhez tartozó utakat. ízület. melyek a felhőtlen öleléshez szükségesek.elítélő .az imént ismertetettek birtokában. fájdalmakat. meghatározott irányú véráramlás. A kar törései. A lényegen azonban semmi sem változtat: végre vegye észre és értékelje képességeit . sérülései közismertek. illetve a saját elvei melletti ki nem állás jellemzi a beteget. a kudarcok egy fajta . hogy képes elengedni. váll. Ez még önmagában nem jelentene problémát.

Az emberi arc mellett legkifejezőbb testrészünk. A sejtanyagcsere során leadott víz s a benne oldott anyagok (a szövetnedvből és a mechanikai mozgásból eredő nyomás hatására) a nyirokrendszerben áramlanak. vérmérsékletét. s bármilyen zavara betegséghez vagy ka­ tasztrófához vezet. elszállítja az anyagcsere bomlástermékeit és a széndioxidot. nemét. A legkényesebb és legsokoldalúbb feladatok elvégzésére is alkalmas testrészünk. áldást és átkot képes osztani. nyugalmat és tudást a szervezet minden részére. foglalko­ zását. a színművészet és a harc­ művészet hatalmas eszköze. Még a majmoknak is csupán horogszerű működéssel bíró kapasz­ kodó kezük van.) A keringési rendszer annyira összetett. E szövetnedv a nyirok. mely a nyirokcsomók által megszűrve végül csatlakozik a vér­ pályához a nyaki és a kulcscsont alatti gyűjtőér torkolatában. Hüvelykujjunk ugyanis két főtengely körül képes mozogni. Öl és simogat. a tánc. érszűkület stb. hangszert szólaltat meg. Az ókori zsidóknál kozmikus szimbólum. melyhez az emberi kéz fogható lenne. hogy megértéséhez össze kell vetni más részeinkkel is. ám a nyugalomban lévő kéz is árulkodik. nyirok. Taglejtéseivel a társalgás és szónoklás.és immunrendszer. Mozdulatainak ha­ talma bámulatos. lassúbb keringés is. illetve tőlük távo263 KÉZ . Van egy másik. Jelzi gazdá­ jának korát. Fizikai jellemzők: Nincs a természetben még egy olyan kifinomult alkotás. A ke­ ringés állandó az élet során. Valódi fogó. Egy­ részt a tenyér síkjában a többi négy ujjhoz közelíthető. Célba juttatja a tápanyagokat és az oxi­ gént. A keringés eljuttatja az örömet. ám egymástól mégis tökéletesen el­ különül. markoló szerepre csupán az emberi kéz lépes. s e kettő a szívben találkozik. de minden más régi kultúra is ábrázolja isteni erők forrásaként. A keringő vér folyékony szövet. hogy a test minden sejtje érezze a gondoskodást.kör. Vele az ember munkát végez. ír és fest. lelki és egészségi állapotát. Lelki jellemzők: (lásd még vér.

mint aki azt a feladatot kapja. nem engedi! Merevvé válik. amikor szembesül bizonyos . és mégsem kíván rajta változtatni. Jelen esetben lényegtelen. hogy világa szabadon változzon. A gyógyulás útján meg kell találnia azt a harmonikus fogást­ elengedést. illetve ennek az ellentétében: nem kíván megérinteni. hiszen tele van a keze a régi. amikor lelki rugalmasságát félretéve mindent egyféleképpen akar megoldani. jó vagy rossz. hogy két kezében vigyen el minél több vizet. a konkrét konfliktusok. mellyel a legtöbbet foghatja. Bal kéz: Nem kér és nem fogad el érzelmi segítséget. mulandó dolgokkal). hogy új dolgokért nyúljon (nem is lenne rá képes. mozgásában korlátozott lesz. amikor „elmegy" az ember kedve attól. Ha nagyon lazán tartja tenyereit. a társuló tünetek alapján kiválóan beazonosíthatóak. legyenek azok jók-rosszak. nem engedi. Jobb kéz: Fájdalmak jelentkeznek. Lelki jellemzők: A kéz lelki jellemzői közül a cselekvési szabadságot illetve korláto­ zottságot kell leginkább kiemelni. amikor lelkiekben is görcsösen ragasz­ kodik a megragadott dolgaihoz. Mit tesz erre? Egyre nagyobb erővel szorítja össze ujjait. A kezek hideggé akkor válnak. melyeket görcsösen próbál megfogni. másrészt olyasvalamit „tud". kellemetlen­ nek érzi. fogni. Ha átesik a „ló" másik oldalára és görcsösen igyek­ szik szorítani. mindegy. Természetesen látja. A kéz betegségei minden esetben ezekhez köthetők (lásd még izületek)! Ezek a kórképek a pontosítások. 264 .szorongatott tulajdonságaival. Elmondok erre egy rövid példát: a kézproblémával küszködő ember olyan. s a benne lévő fo­ lyadék erre hogyan fog reagálni? Egyre gyorsabban illan el. hogy kicsúszik keze közül a megfogott dolog. A kéz betegségeinek gyökere egyrészt azokban a dolgokban található meg. A rajta keletkező görcsös folyamatok akkor jelentkeznek. amit semmilyen más szerv nem tud a világon: a többi ujjal szembe helyezhető. akkor ugyanaz lesz az eredmény.lítható. ujjai között szabadon kifo­ lyik a szállított víz.

amely nem egyidejű és nem azonos jelentésű a havi vérzés megszűnésével . van ideje igénybe venni azokat a lelki reakciókat. A szaporodásra. hogy beszél­ jünk a beteggel. Míg a nők egy része különösebb kellemetlenség nélkül jut át ebbe a korszakba. rugalmasságot is! Fizikai jellemzők: A változás ideje.kezdete pár évvel meg is előzi azt. addig sokuknál érzelmi-lelki tünetekkel áthatott panaszok sokasága lép az előtérbe: ingerlékenység. hogy nem egy kórfolyamat. ami ennyire nagy hatást gyakorol az ember szervezetére. ve­ rejtékezés. elsápadások. zsibbadások és heves szívdobogásérzések. hogy valaminek . A kínzó fizikai és lelki tünetek évekig elhúzódhatnak. szaporításra képes ivarérett korszak lezárulása mind­ két nemben. A férfi klimax nem jár ilyen viharos tünetekkel. A hormonkezelés igen gyors és látványos javu­ lást hoz. hanem egy élettani változás zajlik le benne. A kor előrehaladtával a petefészek illetve a herék működése lassan csökken. hagyni kell egy kis szabadsá­ got. melyek a megváltozott állapot­ hoz való alkalmazkodást elősegítik. 265 KLIMAX . így kell viszonyulnia az életében fontos dolgokhoz: ha meg akarja tartani. Mivel a nemi működés külső jelei visszavonulnak. kipirulás. s a nő panaszai teljesen megszűnnek.a lényege: vége mindennek -). Gyógyításában elsődleges (mindenféle kezelésben az!).Ebből okulva. majd depresszió uralkodik cl. hogy közben a szervezetnek van lehetősége tél­ használni a hormonális kiegyensúlyozás eltérő folyamatait. hogy nem mindenkire ugyanúgy fejti ki hatását. meg kell fogni. de adni.túl a fizikai változásokon . Lelki jellemzők: Az iméntiekből is világosan kiderül. Ezért bátorkodom egy kicsit gondolkodni azon. mivel a hereműködés olyan lassan csökken. tudja. fejfájások és hőhullámok.kell még lennie. sok nőn az „ajtóbecsapáspánik" (a német szakkifejezés szószerinti fordításban: a „redőny lehúzá­ sa" jobban visszaadja .

A köhögés mindaddig ismétlődik.éles határvonalakkal kijelölt . vagy inkább másfajta figyelemből az érintett azt a következtetés vonja le. sőt kínzó lehet a köhögés. és ebből a csökkent. túl az érzékeny területen. s ekkor a gégefedő hirtelen kinyílik.Az elveszettnek hitt nőiesség váltja ki ezt a pánikszerű jelenséget (lásd még: pánik). A hang­ súlyok elmozdulnak. A produktív köhögés viszont váladékürítéssel jár mely . Egyre kevesebbet kell táplálnia másokat.annyi időt fordítson. míg a vál­ tozókor közeledtével a kifelé fordulást lassan fel kell váltania a befelé fordulásnak. A légcsőben és a gége falában levő idegvégződé­ sek izgalmi állapota az agytörzsön keresztül váltja ki a reflexfolyamatot. feleslegessé válni. melynek során a tüdőbeli nyomás jelentősen megnő. rövid belégzéssel kezdődik. A folyamat gyors. teremtő erejét önmagára koncentrálja. Nélküle légúti elzáródás következtében fulladásos halál állna be. Fizikai jellemzők: A légutakban felgyülemlő váladék vagy idegen anyag eltávolítása létfontosságú feladat. az adakozás jellemzi. Van ideges köhögés. míg az eltávolítandó anyag fel nem jut. kínzó köhögésnél a légutakban letapadt nyák nem tud felszakadni. torokköszörüléssel rokon. Ezt követi egy nagy erejű kilégző mozdulat. s az orkán sebességével kiáramló leve­ gő kifelé sodorja az ingerlő anyagot. Ez az időszak. és ezt a betegnek illene követni.legalább . Tehát bármily kellemetlen. Száraz.ciklu­ sokra. szerepe mégis végtelenül hasznos. Eletünket feloszthatjuk különböző . mint másokra. A gyógyuláshoz. hogy kezd értéktelenné.a folyamattól függően 266 KÖHÖGÉS . Tipikus hangjelenség kíséri. mely a krákogással. majd a gégefedő bezá­ rul. Vagyis a testi változásokat ugyanúgy kíséri a lelki változás is. és ezzel párhuzamosan szük­ ségszerű. amikor a gyermekek egyre kevesebb törődést igényelnek. Az aktív kort leginkább az adás. illetve tünetek csökkenéséhez az alábbi változásokra van szükség: Saját magára . Robbanásszerű kilégzés történik. hogy figyelmét.

hogy valamit kezdeni kellene vele.. a félelem. sokkal inkább beletörődő! A jelen lévő problémák előbb-utóbb fojtogatni fogják. Nyomasztó.tünethez . Kezelés: A köhögéscsillapítók szerepe a kínzó rohamok felfüggesztése. háta mögött hagyhatná. letapadt váladékot oldják. Gátakat. de egyiket sem teszi. tudja. mellőzöttnek érzi magát. bi­ zonytalan fizikai kiváltó tényező jelenlétét kell feltételezni. 267 . eltávozását. mert ott van. egyik esetben a vála­ dék felszakadása tapasztalható. de ezek távolról sem nyugtatják meg. környezetében. Lelki jellemzők: (lásd még hurut. ami remekül fogja szemléltetni a betegséghez . Fullasztónak érzi környezetét.szerintem . de nem teszi. így meg­ könnyítik a köpet felszakadását. így egyre nagyobb lesz a szabadulás vágya. Itt megemlítek egy rövid példát. Nem nyugodt. kö­ högéseket. sőt véres.) Szükséges különválasztani a két köhögés típust.lehet nyákos. Az allergia esetében egy megfoghatatlan. érve­ ket hoz annak igazolására: tehetetlen vagyok! Meg fogja találni ezeket az indokokat. világában elnyomottnak. gátoltabban kezd új dolgokba. de ön­ tisztító folyamat révén a köhögést magát felfüggeszteni tilos! A köptetők a szívós. a lelkiismeret is erre sarkallja. Ennek következtében sokkal visszafogottabban. míg a másikban csupán inger. Helyette marad az aggódás. felpuhítják. daganatok széteső részeit is kiköhögheti a beteg. és erre még jelentősen rásegít: semmi másban nem leli sza­ badságát. akár szöveti cafatokat.vezető utat. gennyes. A kifejezésre juttatott változtatáskor kez­ dődik a köhögés.leginkább az allergiás tünetekhez hasonlatos (lásd még ott). Lelki oka is ilyen jellegű.nyomasztó ismeret van. nyomott hangulatai a változtatás elkerülhetetlensége következtében erősödnek. savós. Vegyük alapul a dohányzás következtében létrejövő lerakódásokat. sokkal inkább betörik. Aki tehát nyákot felköhögő tüneteket produkál: el­ kezdte kötelékeit lerázni. melyben rengeteg feldolgozatlan . Kidobhatná. A váladékos köhögés egy olyan élethelyzetet jelent. nehezebben tud felszabadulni.. és ezek egyenes következménye: a visszafojtás. Rossz. Növekszik a vágy.félretett . A száraz köhögés .

aminek ki kell jönnie. Mivel itt köhögésről beszélünk. hogy igen határozottan érlelődik a változtatás gondolata. Ennek következtében tudata csak a homályos. ami érthető és közel áll hozzá. Nincs mese.kedve van hozzá! Kezdetben elegendő gondolatban hozzákezdeni. Ez az átható erő fogja táplálni a tetterőt. de nem is képes a túl tiszta levegőt — mint tiszta ismeretet — elvi­ selni. biztos alapot nyújt a cselekvéshez! 268 . mire vágyik. azokat másként tapasztalja! Önmagában a dohányzás nem jelentene problémát. mert érzi a valami újba kezdés szük­ ségszerűségét.ő. Elméje.Miért szokik rá valaki a dohányzásra? ˝E könyvben (a tüdőnél) már szóltam arról a jellemzőről. Játsszon el a gondolat­ tal: mi lenne ha. Ez nem támasztja alá. körvonalazatlanok.. hogy „kiköhögi". Dohányzik. de ehhez nincs sem kedve. A gyógyulás útjához szorosan kapcsolódik a cselekvés. mert ez teljesíti a „mély levegő" utáni vá­ gyát. valójában mi nyomasztja. a téma körül járó gondolatai. és nem is igazolja ezt a pótcselekvést. A dohányzás pedig éppen erről a mély légzésről szól! Az ember azért kezd dohányozni. mert addig sem kell friss levegőt szívnia! Dohányzik. hadd jöjjön ki. hagyni kell. A szabadulás. arról is szót kell ejteni. és lerakódások kezdődnek.valóban . a tüdő öntisztító képessége lecsökken -. dolgokat képes elfogadni. Ebben a lelki állapotban nehezen képes elfogadni az egyértelmű "dolgokat .pl. hogy minden tevékenység egy mély lélegzettel kezdődik. és a hagyás. Olyan eszközhöz folyamodik. de nekem nem tisztem sem alátámasztani. mit szeretne elérni. hogy a feléledő jó érzés szétáradjon egész lényében. a megvalósítás eszményei ködösek. Ezt minden köhögő em­ ber azzal segítheti elő. füstös érzéseket. hozzá kell kezdeni! Természetesen úgy. ez az is jelenti. az eddig takargatott gát (elszakadásából még nem követ­ kezik a gyógyulás! Ennek elengedhetetlen része a helyettesítés! Mivel lehet helyettesíteni? Mindenképpen valami jóval! Tisztában van vele. Ennek a passzív beállítottságnak következménye lesz az adott terület pangása . amikor . alapot.. hiszen a benne lévő mérgek lehetnek stimuláló ha­ tásúak is.. Hagyjuk. és akkor. sem elítélni! Az ember dohány­ zik. sem bátorsága. hogy ezzel is elodázza a helyes úton való haladást.

A könny víztiszta. A könnymirigyek ilyenkor túlműködnek. Könnvelvezető csatornarendszer: A szemhéjszél belső végén kezdődik. Keménynek. izgató gázok. baktériumellenes hatású folyadék. és ennek kö­ vetkezményeként lázadás jön létre. valamint gyulladások. váltják ki. ebbe a tevékenységbe kezd . majd a könnyvezetéken keresztül lejut az alsó orrjáratba. Ez a szemhéj zárásával néhány másodpercenként megújul. Elzáródások. mely a könnytöm­ lőbe kerül. arcidegzsába.határozottan belefáradni.) A könny óvja a szaruhártyát a kiszáradástól. Erejét felemésztette az erős falak építgetése. Kivezető csa­ tornái a kötőhártya felső áthajlásába nyílnak. megnő a könnyelválasztás. vakító fény.Fizikai jellemzők: Könnymirigy: a nyálkamirigyekkel rokon szerkezetű. Lelki tünetei: A könny védő feladata könnyíti meg a szemet szúró észlelések kitörlését. ami tovább fokozza az égető érzést. hogy ne kelljen megmutatni gyengeségét. hideg szél stb. akkor keménynek. idegentest. Nem meri kimutatni. Rendellenes működés lelki hátterében azok az élethelyzetek állnak melyeket elsiratott vagy cl kellene siratni. sós. Innen bonyolult csatornarendszer vezeti el a könnyet. nem hatódik meg és nem hullat könnyeket az elvesztett dolgai felett. továbbá sérülések és daganatok. mert egyszerkétszer már átgyalogoltak rajta. biztosítja a szem biológiai védelmét. Lecsökken a könny termelése. gyulladások idézhetik elő a könnytermelés megszűnését. A szem elülső felszínét állandóan vékony folyadékfilm alakjában borítja. 269 KÖNNYCSATORNA . A könnyezést érzelmi impulzusok. Zárt szemrés mellett a záródási vonal és a szem között könnyel teli rés alakul ki. (Ha nem: a könny kicsordul. amikor a megjátszott keménység alá­ támasztására nem mutatja érzéseit. rettenthetetlennek fogják látni. A példa viszont azt mutatja. ha nem mutatja „gyengeségeit". Abban a hitben él. érzéketlennek tünteti fel magát a külvilág előtt.

irritálja. A kór hevenyen indul. évekig is tünet. az őszi kikerics magjának hatóanyaga. A gyógyulás útjának el kell vezetni a harmóniához.továbbra is azt lesi. Ez is egy bizonyíték: nem képes elsiratni. egy olyan dolog került szeme elé. így keletke­ zik a köszvényes csomó. fordítsa tekintetét egy olyan dologra. mikor követke­ zik olyan esemény. régi.gyulladásos szöveti reakciót váltanak ki maguk körül.csak azért is azt csinálja. A kikaparás művészete. ami nagyon piszkálja. ritkábban a könyök vagy a váll. Még most is gyászol. Tudja. a boka. Következményesen a húgysav sói kristályok formájában rakódnak le. ami kielégíti szépérzékét.A könnycsatorna beszűkülése a félelemre. Élete rettegések között telik. ha irritálja a szemét valami.mint idegentes­ tek . a félelemből fakadó távol­ ságtartásra vezethető vissza. de úgy viselkedik. hogy za­ varja. 270 . sírjon.fel­ háborodva . Körömszakadtáig ragaszkodik megszerzett javaihoz. ha azt érzi sírnia kell. Idő múltán azután súlyos működészavarok és torzulások alakulnak ki az izületekben. Leggyakrabban a nagyláb­ ujj első izületén. de érintett lehet a térd alatti lágyrész. s egy ponton támad. mint a rossz gyerek . Jellemző az éjszakai. elveszett értékei iránt érzett hiányt még nem építette be életébe. hirtelen rohammal való kez­ det. s az igen heves fájdalommal együtt magas láz lép fel. amit nem szabad. de helyette . KÖRÖM KÖSZVÉNY Fizikai tünetei: A régiek által is már jól ismert betegség anyagcserezavar: a szervezet­ ben lévő húgysav kóros felszaporodásával jár. amit nagyon szeretne elkerülni! A túlzott könnytermelés (allergia. s ezek . lásd még ott) azt jelzi.és panaszmentes lehet a beteg. Gyógyításában a gyulladásgátlás és a mellékvesekéreg-hormonok adása mellett fő szerepet játszik az ősidők óta erős méregként ismert kolchicin. attól fél. Ezt követően hónapokig. Szeretné figyelmét másra fordítani.

mert nem képes eldönteni. Ezekből már elég nyilvánvaló: nehezen tud döntést hozni. Pl. lehet teljes. homokképződés. izületek) A köszvényes betegnek idegrendszeri problémái vannak. Elveszíti a rugal­ masságból. pont vele történnek ezek az események. Különös képességet fejleszt ki: mindenben képes észrevenni a rosszat. feldolgozási korlátozottságból erednek. hogy most sikerült. az értékesség keresé­ se. mert elveszíti életkedvét. melyik elvéhez. (lásd még a testsúly fejezetnél) Gerinc és izületi fájdalmai vannak. keményé te­ szi. az értékek elvesztéséből kelet­ keznek. mert a tapasztalatai szerint az egész világ ellene van.(bővebben a vese címszónál) Ismereteit rendszeresen rosszul értékeli. lehet. ezt a hangulatot kivetíti környezetére is. befelé fordulóvá válik. vagy.Lelki oldal: (lásd még vese. csak amikor ezeket meglelte. Ez pedig gyakran „erőszakosságba" tor­ kollik. s ha mégis akkor általában helytelent. most segített. a hajlékonyságból eredő „konfliktusmentesség" örömeit. Ezek az ismeretek a megértési. Izületi. és másoknak is árthat. A kezdeti szakaszban hízásra való hajlam alakul ki a megfelelő lelki táplálék hiányában. A köszvényben szenvedő embert az alábbi lelki tulajdonságok jellemzik: Érzelmeit gyorsan váltogatja. Az emberi természet velejárója az értékek. és gondolati merevség jellemzi.úgyis . In­ kább mások döntéseit teszi magáévá! Aztán . így sok választása nem marad: igyek­ szik minél előbb elérni céljait. Ezek a gyors változások a belső bizonytalanságából. szakadatlan tépelődésnek hajhullás lesz a következménye. megmerevednek álláspontjai. de máskor biztosan nem. Befelé fordul. megállapításokat fognak tar­ talmazni. A túlzásba vitt akarat kudarca előbb-utóbb fásulttá. Valahol kisodró­ dott és a természetesség elveszett. A rossz alatt az alábbit értem: a végső következtetések negatív érzéseket. pillanatok alatt képes önmagába fordul­ ni. gondolatához tartsa magát. Nem érti miért. kőbetegségek. A vesék elégtelen működése folytán lemerevednek az izületei. de biztos vannak hátsó szándékai. ami önmagának. Izületi ödémák keletkeznek. kutatása.megtalálja benne a hátsó szándékot. miért pont ellene fogott össze a világ! A sok. elkeseredni. 271 .

annyira elvesztette hitét. Az ösztönös cselekvéshez szokott folyamodni az ember.. tettvágyát. de előfordulhat a tüdők hörgői­ ben éppúgy.de meg tud gyógyulni! -.szeretettel tud változtatni életén! .Két szélsőséges véglet között ingadozik. szinte lehetetlen feladat meggyógyítani . Amint a kagyló esetében 272 .az emberek nemhogy nincsenek ellene. mint a visszerekben vagy az orrkagylók mélyén. addig „gyógyíthatatlan". hogy nem lehet megtenni! Arról szól: hogyan lehet mégis. nyálmirigyek vezetékei. Majd felfedezve hibáit.. de sokan mellette vannak! Segítő erőnket most is nyújtsuk felé. s kialakulásuk akkor indul meg. amikor erre bizonyos kór­ folyamatok megteremtik a feltételeket. melynek következtében folyamatosan hízik. a bennünk rejlő erőket (melyek harmóniát teremtenek) árasszuk ki rá! Kövek Fizikai jellemzői: A kinti világban fellelhető ásványok. erőszakosan mások értékein. hogy: . Érzelmeit mértéktelen húsevéssel igyekszik kiegyenlíteni. kőzetek vagy kristályok rokonai felépülhetnek az emberi testen belül is. vesemedence. Fel kell fedeznie. hiszen az önfejűség. A kő keletkezésének egyik változata hasonlatos a drágagyöngy képző­ déséhez: parányi kőképző centrum jelenik meg. húgyhólyag. az akaratosság magas fokán áll. érdekein átgázolva akaratát ráerőlteti másokra. Még mielőtt elfelejteném: nem arról szól ez a könyv. Eb­ ből a megállapításból viszont következik ez is: való problémáinak fel­ színre kerülése jelentős erőt ad a gyógyulás útján. depresszióba esik. elveszíti maradék életkedvét. Durván. Az epehólyag. A gyógyulás útja: Nagyon nehéz. hogy ez nagyon megnehezíti az új befogadását. hogy mit nem. Üreges szervek váladékában képződnek.! Mindaddig. amikor tu­ datosan nem találja az örömteli helyzeteket. belek mind-mind tartalmazhatnak követ. míg nem látja be milyenségét. Anynyira nehezen vállalja fel „milyenségét". s veséi lassan felmondják a szolgála­ tot.

máskor akár diónyi. Testüregeink élettani váladékainak stabilitásáról különleges elosztású. néma.és mert csak morfiummal csillapít­ ható igazán -. úgy mondják. s akár borsónyi nagyságot is elérhetnek. mi­ vel útjuk során felszakíthatják a nyálkahártyát. ha az érintett testfolyadck (pl. A másik jel a fájdalom. vagy elhalt sejtek formá­ jában. almányi kőtömbök épülnek fel az évek hosszú során. Elmozdulásuk egyik biztos jele a vérvizelés. Az epekövesség úgyszintén elviselhetetlen fájdalommal járó betegsé­ geink egyike lehet. mire az izomfalával rámarkol a gyakran buzogány ala­ kú. A gyulladásos váladékok megzavarják ezeket. meszes burkolattal. Az epeutakban vagy az epehólyagban a legkülönfé­ lébb színű és nagyságú kövek alakulhatnak ki. hogy ennek élménye igen szubjektív. ha elzárják az elvezető rendszert. A benne oldott anyagok töménysége a pangás miatt megnő. féregnyúlványban s a vastagbél egyes területein lelhetők fel.egy homokszemcse tölti be ezt a szerepet. A kismedence gyűjtőér-fonataiban gyakori. A megmozduló kő ugyanis izgatja a vesemedencét vagy a húgyvezetéket. pira­ mis formájúak. Véna-kő az erek öbleiben. Veszélyt itt is ak­ kor jelentenek. s a fájdalomtűrő-képesség egyénenként is más és más. A bélsárkövek gyakran egy gyümölcsmag-középpontra épülnek fel. súlyos hányások s a vizelet elakadása kíséri. vándorlása viszont kőrohamot idéz elő. visszeres csomókban megalvadt vérben. Amíg egy kő mozdu­ latlanul üldögél. gyakran soklapú. De a gyakori okok között szerepel az is. egymáshoz csiszolódott felszínnel tö273 . mikroszkopikus méretű részecskéket tartalmazó rendszerek gondoskod­ nak. s egy a kicsapódáshoz ha­ sonló folyamat kezdődik el. az embernél is egy kicsiny. epe) a rossz elfoiyás következtében besűrűsödik. a kőbeteg orvosok beszámolói alapján . Mindennek ellenére a megfigyelések. A vakbélben. tüskés felszínű kőre. Nyálkövek a nyálmirigyek kivezető csöveiben vagy a mirigytestben alakulnak ki. idegen kicsapódási felszín alakul ki idegentest. oválisak. Tudjuk. Kerekek. Néha csupán homokszemcsék alakulnak ki. a stabil állapot meg­ bomlik. nem okoz panaszt. Megmozdulása. s megint csak kristályosodási magok képződnek. A vesében különféle vegyi összetételű kövek alakulhatnak ki a vizelet összetételétől függően. melybe idővel mészsók rakódnak le. hogy az ember legnagyobb fájdalomélmé­ nye a vesegörcs. vérrögből képződik. Ezt sokszor haspuffadás.

Látszólag minden a legnagyobb rendben. Ragaszkodik hozzá.megesen fordulnak elő. amit sikeresen feloldott.érzelmeket. melyeket kialakított és fenntart. Fenyegető következ­ mény az epevezeték elzáródása. A teljes kép érdekében érdemes feleleveníteni az adott szervek jelentéstartalmát. hidegrázás. 274 .melylyel nagyon is tisztában van . miért nincs pénze. de kaparjuk meg egy kicsit a felszínt. sőt lel­ kileg növekedve kijönni belőle. amiért pont őt „találták meg". Általánosságban a kövekről elmondható: a beteg egy problémát . míg más összetétel esetén a hegyi­ kristály keménységével vetekedhetnek. mint a szőnyeg alá söpört szemét. Fájdalom. Tulajdonképpen elmondható. miért nem szeretik? Bélsár-kő: Jórészt megemésztette. és rögtön előkerülnek a konfliktusok. és képes vagyok épen. E képletek lágy tapintásúak is lehetnek. Vagyis a belőle nyer­ hető lelki erőt nem használta fel. mint a dacos gyermek. Pl. hiszen igazolódni látszanak azok az álláspontok.negatív . A kődugasz mögött robbanásig feszül az epehólyag. Például: volt egy igen súlyos konfliktu­ sa szüleivel.belülről sír. s az életveszélyt a hamarosan fellépő sárgaság (lásd ott) jelzi. hogy a követ okozó problémához ragasz­ kodik a „gazda". de úgy viszonyul a világhoz. Vesekő: A megértéssel. Ponto­ san úgy viselkedik a kő. Tanult belőle. aki ezt mondogatja: nem fáj. részletesen ki lett fejtve. de az összes tanulsá­ got nem vette ki. magáévá tette a feldolgozott problémákból eredő tanulságokat. Ezért az itt kiala­ kuló kövek jelentése is ezzel van összefüggésben.: nem képes megérteni. Félreteszi. láz vezeti be a kórképet. mint a babzsák. Ott marad. vagy egyetlen kőóriással. Pedig a tapasztalatban ez is benne van: képes vagyok kezelni az ellenem irányuló . Egy kicsit sarkos a hasonlat. Lelki jellemzők: A fizikai jellegzetességeknél olyan jól. de meg nem szabadul tőle. benne akár 80-100 kővel. hogy alig szorul kiegészítésre. Az epehólyag olyan lehet. s közben .eltemet. Határozottan állandósul egyfajta dac. a feldolgozással kapcsolatos szerv. mindennapjait igen erősen befolyásolja. Felháborodás maradt lelkében. de benne marad egy „tüsök". konzervál. mint a koleszterin-kő.

s így igen csekély ener­ gia-befektetéssel. kijelenthetjük. vagy annak térden aluli része a köznyelvben a „láb". ezzel rögzül a lábszárhoz a láb. látjuk. A sarokcsont az első pillér. és elvileg hasonló vázzal bír. Az egyetlen tökéletes alátámasztás ezen a földön három ponttal bír. mint a kéz. hogy ez az épít­ mény hihetetlen kezdősebességet tesz lehetővé. fut és ugrik az ember s igen hosszú távokat képes gyalog megtenni különösebb megerőltetés nélkül. hogy fel­ építésében és működésében az emberi láb is egy egyedülálló csoda. ám valójában ez a lábszár vagy másképpen alszár alatti végtag­ terület. érpályái és a talp izmai. miszerint a kétlábú állvány felborul. Együtt tekintve a combokkal és a lábszárral. Összevetve más állatcsoportokkal. szinte észrevétlenül rovunk le nagy távolságokat. hogy képesek vagyunk a lépéshosszat megnövelni. A hatalmas erők átvitele bámulatosan karcsú izmokba van tömörítve.Epe-kő: lásd ott Fizikai jellemzők: Az alsó szabad végtag. a négylábú pe­ dig billeghet. Ennek az a titka. s a mozdulatok tökéletes lendülete harmonikus szépséggel párosul. A határ a bokaizület. A mérnöki tudományokban járatlan ember is tisztában van azzal a statikai törvénnyel. A két ív közötti térben pedig egy harántboltozatos szerkezet épül fel. olyan roppant erővel. LÁB 275 . s főként a velünk fizikai. a második és harmadik pillérig. hogy az egészséges láb nem deformálódik a test súlya alatt.anatómi­ ai síkon „rokon"-nak mondott főemlősökkel. és a boltozat alatt az összenyomástól védetten futnak a láb idegei. s innen két széttérő ív indul előre az első és ötödik lábközépcsont fejéig. Ugyanakkor rugalmasságuk a rázkódásokat tompítja. S lábunk valóban a talpból előemelkedő három pillérre tá­ maszkodik. A csontok alkotta íveket szalagkészülékek tartják össze. Két végtagjával jár. Hoz­ zá csak megközelítően is hasonló megoldás nem található az állatvilág­ ban.

ha egyszerre vannak jelen! Márpedig mindig kéz a kéz­ benjárnak! A láb betegségeinél felbomlik a haladás harmóniája. miként halad el mellette a világ. A döntések meghozatala utáni cselekvés. és ezekből milyen konkrét örömet. de végül ott maradt a helyén! Tisztában van vele. A láb különböző megbetegedéseivel küszködő.mozgásszabadságának . célja felé haladását. melyeket nem kellene. anyagcse­ re-folyamatok egyensúlyának kibillenése (lásd még: anyagcsere). Ezt a mozgási energiát fordítsuk át egy nagyságrendekkel könnyebben értelmezhető fogalommá! A kudarcélmények hatására . amikor csak tessék-lássék módon „próbálkozik" . és elmulasztja a szükségeseket. mint a választás. Másrészt jelentős energiát kell fektetnie abba. de ez a két ellentétes tevékenység nem zárja ki egymást. hogy visszatartsa magát! Ez a két . Éppen ezért a szervi elváltozásokat mindig megelőzi az. melyekkel megoldhatóvá.Lelki jellemzői: Az egészséges láb a mozgás szabadságáról.cselekvés. de inkább nem cselekvés teljes mértékben felemészti a lábban rejlő mozgási energiákat. Az ember céljai felé haladását jelképezik és tükrözik a problémák. Csak akkor lesz be­ lőlük betegség. és éppen ebből fog kialakulni az összes lábbal kapcsolatos problémája! Hogy miért? Mert két végén égeti a . elindulás legalább ugyanannyi­ ra lényege része életünknek. mennyi energiát. hogyan kell be­ lőle kijönni! Ő igen változatos megoldási lehetőségeket vetett fel . az em­ ber megcselekszik olyan dolgokat.mi más következne be. Ez a tevékenység az önértékelés megbomlásából meríti erejét.teljes mértékben korlátozza saját mozgását. mit kellene tennie.gyertyáját.he­ lyességükről meggyőződött -. teljesíthetővé válnak céljai. vagy éppen ellenkezőleg a túlreagálásról tesz tanú­ bizonyságot! „Különös" véletlen. Megmutatják: hogyan halad. Egyre többet ül (kétségbeesve). aki köré egy falat rajzoltak és megkérték: mutassa meg. A valóság is ezt mutatja! A korlátozottság és a túlzott tettvágy egymással szoros összefüggésben vannak. erőt fektet be cselekede­ teibe. tehetetle­ nül figyelve. Egyrészt energiát fektet azon lehetőségeinek felkutatására. és az annyira áhított bol­ dog élet! 276 . tapasztalatot merít. hasonlóan jár mint az.merőben ellentétes . míg a beteg a mozgás korlátozottságáról.

Az emberi bőrön megtelepedő gombáknak e homályos.önmagában nem mindig hatékony eszköz a gombák elűzésére: a fény és a láb szellőztetése. 277 LÁBGOMBA . hámlás indul meg. de közben szíve majd meg­ szakad. bűzös szag kíséri. Később a lábujjak közti áthajlás berepedezhet. Ha tehetnénk. megtenni. hogy el tudná érni. majd bőrpír keletkezik a lábujjak között. amikor szembesül mindazzal a valósággal. mi a teendő! Fizikai jellemzői: Igen makacs. mert másként ezt nem olvasná). Mindezen jelenségeket rossz. torz karomszerü képződményekké alakulnak át. „örök" homályban és sokszor nyirkos környezetben él e testrészünk. közben fényüket vesztik s piszkossárgán elszíneződnek. amikor ezek a megkötözöttségek. szúró. mert tudja. rá fog jönni. Fény és levegő nem jut el hozzá. és reméli. domború. Első tünete a viszketés. sem tesszük szabaddá: elfelejtettünk mezítláb járni. A gomba behatolhat a körmök alá. Lábunkat burkolatokban „hordjuk". A másik .Meszesedések lesznek megfigyelhetők. égető érzés kíséretében. amely kezelésre nehezen reagál. kifakadó és szivárgó hólyagos elváltozások je­ lentkeznek a talp bőrén. Az orvos célja (mint minden kórokozó esetében): megölni a gombákat. s ha javul vagy gyógyul is. Ellenük a bőrgyógyász nagyhatású ké­ szítményeket vet be. S bár a helyi kezelés alig rejt magában kockázatot. s azok megvastagodnak. a szájon át szedett gombaellenes gyógyszerek komoly máj. Az arra hajlammal is bíró ember lábát azután kiirthatatlan gombás folyamatok veszik birtokukba. Fájdalmak keletkeznek.és vesekáro­ sító mellékhatással bírnak. Fáj a hiány. rövid tünetmentes időszak után ismét felütheti fejét. az ujjak elhaló bőrének leválása. El tudná érni és ehhez megvan az összes feltétel! A gyógyulás útja: Aki egy kicsit is figyelmesen olvasta és él benne a vágy (márpedig él. elhúzódó bőrbetegség. majd a helyzet to­ vábbi romlásával vörös. nedves és fülledt környezet ideális légkört teremt. melyet nincs bátorsága felvállalni. korlátozások állandósulnak.

Lelki tünetei: A gombásodás olyan helyen. mint őselem jelenik meg a kinövésekben. átható szagot áraszt. nyomasztja a kialakult helyzet (tisztában van a lépéskényszerrel). igazán lényeges dolgai iránt érzett cselekvési vágya. hogy tett­ ereje pang. lelki oldalról közelítve pedig a kedvetlenség váltja ki. akkor másoknak kell segíteni. Az ott lévő levegő igen erős. a meghozott dönté­ seinek megvalósítását folyamatosan elodázza. megalapozatlanul tesz lépéseket: gyakran rosszul. sem értelem nincs. akkor lényegtelen. az ettől eltérőben nem képes hosszabb ideig létezni. tetterejé­ nek kialvása még nem mentesítik a cselekvések alól. vagyis kialszik a belső tűz! A tűz tekintetében elmondható: fizikai szempontból a vérkeringés romlá­ sa. amiben nem leli örömét. Ennek egyenes következménye lesz: mi értelme ilyen dolgokba fektetni az energiát. párás környezetben érzi jól magát. milyen tulajdonságokkal rendelkező világban terem a gomba? Milyen helyet kedvel. aminek sem alapja. fölösleges dolgokkal kell foglalkoznia. nincs kedve semmi új dolgot cselekedni. testrészen képes kialakulni. mi kedvez életének? Sötét. Elha­ markodottan. Térjünk vissza a láb gombás megbetegedéséhez. ahol meg­ bomlik a szervezet egészséges hőháztartása. nedves. A föld. lényeges dol­ gokat. Hogy is van ez? Párás. Ez egyre kedvetlenebbé. ami felettébb hasonla­ tos. ez azonban nagyon távol áll az igazságtól! 278 . Elmélkedjünk egy kicsit! Milyen helyen. akkor minek legyen tűz a lábban? A tűz kialvása egy adott területen magával hozza. Pótcselekvés: A saját. aminek szinonimája. a különböző elválto­ zásokban és ennek jelentése: bizonytalanságának következményeként sok olyan cselekedete van. labilisabbá teszi. ami jelzi: képtelen a megújulásra (lépések terén). Az eddig elhangzottak alapján kialakulhatott egy elmarasztaló. Cselekednie kell. Ha saját magát tekintve nem tevékeny. hogy a többi őselem túlsúlyba kerül. elítélő kép. nyirkos légkör teremtődik meg. mások érdekében cselekedni! Ha nem cselekszik értelmes. ami kiváló táptalajt biztosít a gombának.

nem érdemlem meg. Bármelyik rendszer hibásodik is meg elsőként. mint az itt futó vér áramlásának tökéletesnek kell lennie. kezébe vette. szivacsos tapintású. de itt helyezkednek el a szaglást és a hangképzést szolgáló szervek is. ennek nincs értéke stb. Az egymást kölcsönösen lerontó folyamatok efféle ördögi köre szerve­ zetünkben számos más helyen is megfigyelhető! Bonyolult szervrendszer. hogy ezt érezte: ez természetes. Lelki jellemzői: (lásd még köhögés. Az egyre kisebb járatokban áramló levegő végül a parányi oldalkamrákhoz jut: a közel 350 millió léghólyagocska a gázcsere tulajdonképpeni helye. a hólyagcsákban zajló szellőzésnek éppúgy. hogy az oxigénfelvétel és a széndioxid-leadás a tüdőben zavar­ mentesen történjen meg. és így tovább. annak ágrendszeréhez. Fizikai leírása: A mellűr két oldalát kitöltő páros légzőszervünk tompa kúp alakú. majd jó messzire eldobta! Le­ het. és ahhoz. A benne vonuló légutak ezer és ezer egyenrangú elágazással folytatódnak. mely ugyanakkor rövidesen maga után vonja a másik megromlását is. Miként a fizikai testet ellátja az élethez szükséges levegővel. s így a hörgők csőhá­ lózata megdöbbentően hasonlatos egy fához. betegség jön létre. Könnyen belátható: itt egy folyadék és egy gázrendszer találkozik (egy egy sejtsorból álló. sok jó cselekedetet tett meg. hihetetlenül vékony membránnal elválasztva). úgy 279 LÉGZŐRENDSZER .Rengeteg jó lépést. lélek) Ez az a szerv mellyel új lelkierőt képes gyűjteni az ember. talpalt mások érdeké­ ben. melyekben örömet talált! Végzett örömteli dolgokat. de nem maradt ideje saját magára és nem vette észre azon dolgait. az további kárt okoz az előzőben. amelyben beépített biztonsági berendezések sora gondoskodik a tüdőbe áramló levegő minőségéről és a légutak ön­ tisztulásáról. habszerű szövetekből áll. illetve in­ nen tudja legkönnyebben kiadni a feszültségeket és az elhasznált anya­ gokat. Orr-garat-gége-légcső-hörgőrendszer: ez az út a voltaképpeni gázcsere helyéig.

hiszen nem mindig válogathatjuk meg. melyek saját örömeit. 280 . a betegnek most nincsenek húzó céljai. Ennek következtében lélekben kezd lemondani . Visszafogja érzéseit. erőt gyűjtött. A vizenyő alapvető feltétele. kevésnek érzi magát. Azon­ ban ezekből csak a kudarc élményei maradtak meg. amit már megismert és megszokott. melyekről nem vesz tudomást. Valamikor régen erőt vett magán. de ha nem ezt tenné. melyekkel erősíteni kívánta ön­ bizalmát! Most azon dolgaival kell foglalkoznia. mit ürítünk ki a környezetbe. hogy az adott területen is kialszik az életkedv. éppen ezért alakul ki a betegség.a megújulás re­ ményéről. Felszaporodik a víz. kicsinek. vágyait. Eddig másoktól várta az elismeréseket. Tüdősorvadás: Nem tud önbizalmat gyűjteni. A tüdő: megújulása a tetterőnek. Az már sokkal fontosabb. következésképpen . hiszen a visszatartás­ hoz elhasznált erők hiánya fogja eredményezni a nem kívánt folyamatot. és nagyon is kifejtik hatásukat. majd cselekedett. Tüdővizenyő: (lásd meg ödéma) Kedvetlenség jellemzi.felszínre törni.a szellemet is ellátja a működéséhez elengedhetetlen új erővel és most itt mindegy. el kellene múlnia a betegségnek! A gyógyulás elengedhetetlen része azon célok kitűzése melyek való­ di örömöt. hogy azok a visszafogott érzések. A gyógyulás útján az iménti kijelentést kell alapul venni: visszafogja! Ez azt jelenti. az alapvető belső tűz. sikerélmé­ nyeit növelik. ott vannak benne. Tudom. mert a beteg nem akar megszabadulni elképzelései­ től. Igyekeznek a. ragaszkodik ahhoz.túlsúlyba kerül a víz. milyen tisztaságúval.a védekezés ered­ ményeként . erő­ sen hangzik a ragaszkodás szó.le is mond . milyen levegőt szívunk be. hogy kimossa a felgyülemlett gátló tényezőket. és új értelmet adnak életének. nem vesz erőt magán. hogy ebből mit hasznosítunk.

hogy erőt kell gyűjtenie. Ha balesetek következtében megreped. és az egész élet során részt vesz a nyiroksejtek termelésében. Ennél elmésebben 281 . de pusztán ezzel a ténnyel az orvostudomány még nem képes megmagyarázni azt a tapasztalatot. A nő lépe mindig nagyobb. de kívülről érkezőnek tapasztalja. többé nem képes betölteni szerepét. valaki más. Lelki oldal: A vér az információk megújulása. hasznos dolog szülessen belőle! Természetes. Igen lényeges a fentiek mellett. hogyan kell a „haszontalan" dolgokat úgy felhasználni. hordozója! Mi értelme lenne pusztán a temetőnek? A Teremtő jobb megoldást nem talált erre e problémára? Dehogynem! A lép csodálatosan példázza. hogy a lép a szervezetbe került idegen anyagok elleni védelem egyik székhelye is. hogy minden létező előbb vagy utóbb elfárad. E szervet fontos feladatai ellenére sem tartja a tudomány nélkülözhetet­ lennek. mással pedig nem tudja.Tüdőgyulladás: Lázad a megújulás „kényszere" ellen! Azt érzi. mint a férfié. a tűz és az összes elem szállítója. átalakítani. akkor meg minek tegye meg? Tegye magáévá és meggyógyul! LÉP Fizikai jellemzői: Kissé költői módon a régi anatómusok a lépet a vörösvértestek teme­ tőjének nevezték és ez így igaz. s így súlyos vérzés forrá­ sává válik. majd szükség esetén visszaüríteni a keringésbe. valami más akarja ráerőltetni a cselekvést! Érzi ő. Ugyanakkor a lép vérraktár is: nagy mennyiségű vért képes tárolni. hiszen e dinnyeszelethez hasonló alakú nyirokszervben pusztulnak el a kiöregedett vörösvértestek. hogy egy női szervezet valóban sokkal jobban tűri a hirtelen vérveszteséget. Ilyenkor az immunrendszerben betöltött feladatait a nyirokszövet többi része átveszi. értelmes. el kell távolítani. hogy egy egészen más. szükségessé válik a cseréje. nem magáénak! Ha nem az ő ötlete.

megtapasztalunk konfliktusokat. A határértékek mindaddig vita tárgyát képezik és meghatározásuk szükségképpen bizonyos mértékig önkényes. Ez a nyomás a megoldásra váró feladat! Egész életünk erről szól: elénk kerülnek helyzetek. az alko­ holfogyasztás és a dohányzás. hogy csak egyszer tudott valamit megtenni. Végsősoron a magas vérnyomás kialakulásához a félelem. a szorongás vezet. akkor egyre tökéletlenebbül hajtja végre. hogy az ember igazán tudjon teljesíteni. kell egy bizonyos mértékű nyomás. ami az el nem végzett feladatok „nyomásából" ered! 282 MAGASVÉRNYOMÁS . De ha nem örömmel vég­ zi. Lelki tünetei: Ahhoz. valamint hormonális okok mellett a fokozott sóbevitelnek tulajdonítanak jelentős . mégpedig olyan nyomás. ami cselekvésre ösztökéli. tapasztalja az elvégzett munka örömét.szerepet. hogy lemásoljuk a természetet: hulladékhaszno­ sítás!) A beteg nem képes lépéseket tenni a megújulás felé. (Hétköznapi életünkben is vannak már rá példák. Amikor az ember „időben" elvégzi feladatait. Felhasználni. A lép kiszűri az életünkben keringő ismeretek közül a feleslegeseket és a tovább hasznosíthatóakat pedig tárolja. egyre kedvetlenebb lesz és elhanyagolja a megoldásra váró dolgokat. többször nem. melyeket meg kell oldani. hogy 140 és 85 Hgmm a „nor­ mális felső határa". mégis azt mondjuk. A lép érintettsége azt jelképezi: a beteg úgy érzi. hogy megerősödve továbbléphessünk. újrahasz­ nosítani a már „értéktelenné" vált anyagot. akkor minden rendben van és érzi.nehezen lehetne elképzelni a feladat megoldását.ám mindmáig egyben vitatott . Fizikai jellemzők: A megnövekedett vérnyomás a nagy vérkör verőeres rendszerének a normálisnál nagyobb nyomásértékeire vonatkozik. A már fennálló magasvérnyomást viszont egyértelműen súlyosbítja a kövérség. A háttérben genetikai tényezők szerepelhetnek és idegrendszeri.

Lelki oldal: (lásd még: anyagcsere. felépítő és lebontó folyamatok ezrei zajlanak egyetlen sejtjén belül is. A mérgező anyagokat eltávolítja a keringésből. hepatitis. erényeinkre.Ebben az esetben is két részre kell bontani a betegség lelki tényezőit. A kérdés itt ebből adódik: szellemi szinten. Másrészt el kell raktározni. Ekkor az embert különböző szorongások tartják gúzsba kötve. mint csupán az epe termelése . De melyek is ezek? A magas vérnyomás a beszűkült erek miatt alakul ki. szőlőcukrot. ahhoz. kiválasztó. és egyben méregteleníti is. ha ismerjük a testrészek szellemi jelentését. májdaganat) A „nagy" raktározó. Csak ezek birtokában leszünk képesek a legideá­ lisabb megoldásokat megtalálni. emlékezni kell. a keringő vér mennyiségét. szénhidrátok és aminosavak átalakítását végzi. epe. Működése messzemenően sokoldalúbb. sőt a magzati életben még vérképző szervként is működik. hogy a jelenben valamint a jövőben képesek legyünk feldolgozni egy „anyagot". ami azokból az ér­ zelmekből keletkezett. El kell raktározni az ismereteket. szándékunk legyen a cél sikeres eléréséhez. meg­ tudhatjuk. A kialakulás „másik" oka a szív túlzott működése. hasnyál-mirigy. átalakító. tulajdonképpen egy megnyilvánulási formáról van szó. Biokémiai útvonalakon zsírok. A szükségleteknek megfelelően képes raktározni és felszabadítani létfontosságú anyagokat.teljes mértékben pozitív értelemben véve -. vitaminokat. Hogy melyek ezek.lényegében anyagcsere-szerv. meggondolatlanul adott ki magából. hogy megfelelő indulatunk . bár ez csak látszólag kettő. 283 MÁJ . Ismerni és emlékezni kell hibáinkra. szabályozza a vérfestékek anyagcse­ réjét. melyeket a beteg kapkodva. hogy a következő alkalommal már képesek legyünk hibáinkból okulni. Véralvadási faktorokat épít fel. lelki oldalon mit raktároz és alakit át? Mint tudjuk. a jobb rekeszkupola alatt helyezkedik el testünk legna­ gyobb mirigye. Fizikai jellemzők: A felhasban.

A zsugorodásnál a kiégés a jellemző.most már —. Nem talált megértésre. a tudat sem lesz képes betölteni feladatát.számunkra . pontosan lemásolják egy­ más viselkedését. vagy . lassan eluralkodna sorsunk felett. de vagy rosszul. kevesebb probléma fér be. Ha nem lenne benne semmi sem „kényszerítene" azok megoldására. Feleslegesnek tartja . tehát visszatért a problémája. mit kell hasznosítani! A máj állapota szorosan összefügg a tudattal. nem raktároz el.A tárolt tudás alapján az ember képes megkülönböztetni mire van szük­ sége. eluralkodtak rajtunk. a máj nem tud meg­ különböztetni. Bizony be kell látnunk. Hogyan tudunk megszabadulni ezektől? Sehogy! 284 . Felhalmozódik benne egy csomó indulat .keserűség van. Ha kisebb a hely. mit kell kiüríteni. Ez pedig azt sugallja: ne tegye.elnyomtuk . hogy soha nem akkor és nem úgy hangzik cl.halogat és visszafojt. ha abban . A gyógyulás útja keresztül visz a méregtelenítésen. hogy az élet nehézségeit csak akkor vagyunk hajlandóak leküzdeni. Hagynánk mindent. Ha a tudat nem akar emlékezni. Megbetegedései az indulatokból adódnak. vagy egyáltalán nem hasznosítja azokat. Azaz meg kell sza­ badulni a szellemi mérgektől is. hogy sokkal intenzívebb hatást vált. A máj megnagyobbodáskor pedig az imént jellemzett folyamatnak az.megnagyobbodás. problémáit.vagy épp el­ lenkezőleg. mint kellene.jelen esetben . A máj termeli az epét. mint ahogyan a máj zsugorodás. Ha a máj nem különböztet meg. nem törődnénk vele. melynek birtokában van. Melyek vagy teljesen háttérbe szorultak . Belefárad abba a sok felhalmozott. ellenkezője zajlik le: felfújja dolgait. amikor robbanásszerűen kitört belőle és a felfokozott indulatok követ­ kezményeként nem talált megértésre. A felfokozott indulat másik sajá­ tossága.ami meg kellene tennie . Ennek sajátossága.csak egyetlen módon lehet: a tároló helyet csökkenteni kell. Eluralkodik. mert csak akkor beszélt róla. mert értelmetlennek tartja a beszédet. ki nem mondott és így értelmetlen­ né vált erőbe. Elkerülni pedig . kerülje ezeket a konfrontálódásokat.

MANDULÁK Fizikai jellemzői: E szerveink a tápcsatorna és a légutak kapuját őrzik. hogy a szájsebek hihetetlenül gyors és jó gyógyulási hajlammal rendelkeznek. de esak kezdetnek elegendő ez is: lehetséges-e más értelmezés is? Első lépés . és ezen át oda-vissza vándorolnak. Ebből egyenesen következik. Szellemi síkon eldöntik. gyűrűszerűen körülölelve e két csatorna bejáratát. Egy olyan kétség. Eldönti a bekerült fizikai. Nyiroktüszők halmazából nagy tö­ megek épülnek össze e helyen. meózást. A bősé­ ges vérellátás mellett ez az oka annak.minden betegségre vonatkozik . ami serkenti. ismeretben létezik jó rész is! Itt az a feladat tárul elénk. Súlyosabb esetben a mélyükön pangó váladékban gennykeltö kórokozók szaporodnak el és a mandulák gennyel telnek meg. meghatározni a szükséges reakciókat. szellemi anyaggal kapcsolatos teen­ dőket.Minden létező dologban. ízlelés (érzések elemzése) után a garatban lévő mandulák segítenek szelektálni. hogy ha az immunrendszer meggyengül. kialakított képünket más­ ként is lássuk. A híres és hírhedett garatmandulák is óriási nyiroktüsző-halmazok. mire van szüksége a testnek és a szellemnek. és támaszt meríthe­ tünk. noha a szájüreg (a to­ rokkal és a garattal együtt) állandóan fertőzött területnek számít. ugyanezen a területen súlyos védelmi zavar keletkezik. A szervezetnek szüksége van valamilyen stimuláló anyagra. felszínükön pedig sárgásfehér genny­ csapok bukkannak elő. 285 . amiből bármikor erőt. elmélkedés). hogy az eddig megszerzett. így a behatolás helyszínén nyernek azonnali információt bármely baktériumról.a pozitív kétkedés. A rágás (gondolkodás. ami előre visz. rajzanak a nyiroksejtek hadai. Kezdetnek. tudásban. Ez a páros szerv végzi az elsődleges szűrést. He­ veny gyulladásuk esetén duzzanat és vérbőség lép fel. elődomborítva a nyálkahártyát. súlyos nyelési nehezítettség és magas láz kísére­ tében. Lelki jellemzői: A védekezés első vonala.

sőt nagyon sokszor egyáltalán nem leljük örömünket. Tudja. de inkább a tétlenséget választja. életének konzekvenciáit fél ismeretek alapján kívánja levonni. tapasztalatok. ezzel megakadályozva az észszerű cseleke­ deteket. de nincs más megol­ dása! Másrészt: senkit sem érdekel. ami tovább fokozza a két iménti érzelmi állapotot! A természetellenes. A tétlenségből. ismereteket sze­ rezzünk. úgy változnak dolgai. Nem dönt. Igyekszünk fejünket ho­ mokba dugva figyelmen kívül hagyni a gyengéd terelgető erőket. Lustaság: az ember bedugja fejét a homokba. mellékesnek tűnik. Ez az egyféle nézőpont pedig ez: én mit akarok! Az. A hasznot viszont csak akkor vagyunk képesek értékelni. az elnyomottságból felszaporodik az energia. mert valahol lelke mélyén érzi. hogy ő megőrzi eddig életét. Lázad. s ez nem is történhet másként. ami erő­ szakosan fog felszínre törni. mit kíván elérni! A részismeretek alapján meghozott döntések rendre rossz tapasztalatokat fognak szülni. Reméli: megússza. hogy a világ erre hogyan reagál. Az éberség nem más. mit kellene tenni. de nyitottan viszonyulni az információkhoz. Nem akarja. Válogatni kell. amennyiben tudunk megkülönböztetni. életszemléletét. hogyan alakul ki a gyulladásos folyamat. így 286 . Eletünk során ahhoz. ő mit nem akar. ismeretekhez! Könnyen lehet. szükség van az elfogadásra. mert csakis egy féleképpen igyekszünk szemlélni dol­ gainkat. amikor „lenyeljük" a világ ránk vonatkozó megnyilvánulását. Az elfogadásnak arra a formájára. önsanyargató viselkedés velejárója lesz (a lelkiisme­ retre alapozva) a lázadás. Félelem fog megszületni. minden megismertben található számunkra hasznos is. hogy tapasztalatot meríthessünk. Nézzük. mit jelentenek ezek az erős kifejezések. növekedni benne. milyen pótcselekvé­ sek szükségesek a „kívánt" eredmény eléréséhez? A válogatás nélküli elfogadás vagyis jelen esetben beletörődés kialaku­ lásához keresztül kell menni a lustaság. az erőszakosság és a félelem buktatóin. de ebben nem mindig. A rémület kialakulása előtt nézzük meg. mint a természe­ tes kétkedés.éberen tartja az immunrendszert. Kétkedve. Talán elmúlnak fölüle ezek a zavaró érzelmek. Ebből a tevékenységből fakad azután a mandulák megbetegedése is. hiszen döntés és elfogadás között meg kell találnia a harmóniát. csak ez számít. sőt biztos. majd döntenek a feje fölött! Ez persze feszültséget ébreszt benne.

Hormonzava­ rok. legyen szó fizikai ételről vagy szellemi táplálékról. nemzőképtelenné válhat. A férfiak rendelkeznek egy olyan szellemi résszel mely női jellegzetességekkel bír. hiszen a bejövő információk. Régebben csak a nőben kutatták az okot. ősi tulajdonságokkal rendelkezik a férfi és a nő. kölcsönösen segítik az élet alakulását. ha a nő az önmagában hordozott férfit akárcsak tudattalanul is megtagadja úgyszintén csökken a befogadóképessége. az ember utódok létrehozására képtelenné válik. jelen ismereteink alapján azonban az esetek felében a férfi betegsége áll a háttérben. hogy távolabbról induljunk. Ez a két ősi erő harmóniában él egymás­ sal. méh és daganatai. és a nőkben is megta­ lálhatóak a férfi tulajdonságai. nevelheti. Lelki jellemzők: (lásd még hüvely. min­ tegy őt téve felelőssé a meddőségért. Tisztázzuk. Amikor a férfi nem vállalja fel a benne élő nőt. a teljes kép kialakításához szükségesnek tartom. amit a nő befogad és majdan táplálhatja. Mégpedig így: saját kezébe veszi az irányítást. de ugyanezt nem is csekély mértékben a pszichoszexuális zavarok is előidézhetik. A férfi rendelkezik a dominanciával. legyen az szervi el­ változás avagy a lélekben keresendő ok. a dolgok. daganatok és idült mérgezések mind vezethetnek med­ dő állapothoz. a döntések meghozatalát! A gyulladásos folyamatoknak következménye a mandulák megnagyob­ bodása. A jellegzetességek össze­ mosódnak a kettősség következtében. a megtermékenyítő erővel. gyulladások. mely utóbbi ugyanolyan súllyal esik a latba. a problémák sokasodása. milyen alapvető. csak valahogy másként mehet tovább élete. A torokban helyezkednek el.nem. 287 . Hasonlóképpen. MEDDŐSÉG Fizikai jellemzői: Ha az ivarszervek vagy a nemi szervek kivezető útjai súlyosan káro­ sodnak. és azt nem építi be szer­ vesen a férfiúi mivoltába. anyagok ott áramlanak keresztül. klimax és hormonok) A betegség megértéséhez. gerinc. tehát meddővé válhat.

azoknak nem biztosít termékeny talajt. A belső üregét burkoló nyálkahártya 28 na­ ponként újul meg: vérzés és elhalás kíséretében leválik. Az egyik ok: folyamatosan éri a testi-szellemi behatás: nem feltétlenül konkrét fizikai behatásra gondolok. Es ami­ kor a meddősségről beszélünk. Amikor valaki a „szeretkezést" bántónak és fájdalmasnak érzi. az új dolgok létrehozásának boldogságát. erőszakosnak éli meg a „behatolásokat". a teremtést kihordó. Ezt természetesen minket síkon igaz. Fizikai síkon ennek egyenes következménye a meddőség. MÉH Fizikai jellemzők: Tömör és erős izomfallal rendelkező szerv. Amikor az ember megtapasztalja a teremtés. Ez a szerv mindaddig tökéletesen működik. amikor a méhszáj nyálkahártyája meggyengül. hogy beforrna? A nő agresszívnek. s a kettő együtt jelentkezik. mindezek harmóniája csorbát szenved. seb képződik rajta anélkül. a gyengéd. nem érzi magáénak a neki juttatott örömöket. Nem fogadja be a férfi megtermékenyítő erőit.A nő a befogadó. majd újra kép­ ződik. A születés misztériuma nem me­ rül ki „pusztán" a fogantatásban és a születésben. akkor (előtte és vele együtt) megjelenik a 288 . mely mint fordított körte. utóbbiak közül is a méhnyak és a méhszáj rákjai rettegett folyamatok a köztudatban is. Lelki jellemzői: (lásd a kapcsolódó részeket) Ez a csodálatos szerv is túlmutat a pusztán fizikai tulajdonságain és egy sokkal összetettebb jelentéssel bír. Méhszájseb: Miért is tud kialakulni az a folyamat. hiszen nem csak a testi behatolás miatt alakul ki a seb. ül a kismedence közepén. míg a Nő nőiességének teljes tudatában van. bár ez talán az élet egyik legnagyobb csodája. megvalósító. Gyulladásos és daganatos elváltozásai jól ismertek.

szellemi behatolástól való félelem. sem kedve megkeresni azokat a dolgokat. Kialszik benne az öröm tüze és ennek egyenes következménye. A másik oka pedig az. A táplálás. Nem marad sem ideje. Rosszindulatú daganata a nyugati világban a leggyakoribb rákféleség . Egész pontosan ez az alábbiakat je­ lenti: attól függetlenül. hogy e létfontosságúnak egyáltalán nem mondható szervünk mégis milyen hatalmas jelentőséggel bír. hogy a szervezet immunrendszere nem képes. És tudott. Gondolatai telve vannak az emlékekkel és a jö­ vőtől való félelemmel. Rákos elváltozásai esetén lelki katasztrófát okozó eltávolítása jelzi. amikor szoptatás során gennykeltő baktériumok jutnak be a mell állományába. Elválasztó szervvé a női mell a terhesség során alakul idegrendszeri és hormonális parancsokra. melyek örömet ébreszthetnének.keleten szinte ismeretlen. 289 MELL . Ezt a test tényként éli meg és így is reagál rá. a gondolatokban ugyanúgy lezajlik a folyamat. hogy ezen a területen. Miért nem működi tökéletesen a védekező mechanizmus ezen a részen? Röviden válaszolva: elfáradt. erőszakkal. az elmében. Feladata az újszülött táplálása. hogy a steril. a szegycsont két oldalán. belefáradt és nincs miből feltöltődnie. kettős domború kiemelkedés a mellkason. Alakja és nagysága rendkívül változatos és műtétileg jól formálható. hogy megtörténik-e a behatolás fizikai szinten vagy sem. mint az „őt" ért „sé­ relemmel". a fel nem dolgozott veszteséggel kapcsolatban gyengül a szervezet és a tudat ellenállóképessége. Gyakori betegsége az emlőgyulladás. hogy kijavítsa a hibát. a szoptatás titokzatos és bensőséges kapcsolatot teremt édesanya és kisded között. olyan szinten működni. Miért? Mert a tudat semmi mással nem tud foglalkozni. Fizikai jellemzők: A szépség és a nőiesség. az anyaság és a nemiség eme szimbóluma hideg tudományossággal megfogalmazva páros mirigy. az elme megteremti a negatív él­ ményt. hogy történik-e tényleges behatolás. Magyarán: teljesen mindegy.

illetve a nagyon is anyagias támogatás (a pénz). de meg kell világítani a fizikai világ (a megnyilvánult világ) oldaláról is. amikor önmagáról kellene gondoskodnia. az érzésekkel való táplálást jelképezi. a célokért való kiállás. azzal van szoros összefüggésben. vagy nem úgy gondoskodik a nő. Lelki jellemzői: (lásd még daganatok) Itt természetesen nem csupán a női mellről beszélek. Erre példa a szoptatás. nem legtisztább érzései szerint nyújt át magának. Ide tartozik az is. To­ vábbá az egyensúly elvesztéséhez vezethet az is. A körülötte lévő emberekkel. de nem veszi meg. hiszen jelentésében lényegi különbség nincs. ahogy az ideális. vagyis amikor nem. Megbetegedés vagy figyelmeztető jel akkor alakul ki. Az imént „pusztán" a szellemi oldalról közelítettem meg a mell kérdését. mondjuk szeretne egy jó ruhát. Ezen ezt értem: nem szíve szerint cselekszik. A bal mellel „ellentétben" a jobb mell jelentése már sokkal anyagiasab­ ban mutatja az embert. megvan rá a lehetősége. problémáikkal együttérzően foglalkozik és képességeihez mérten gondoskodást nyújt. vagy éppen nagyon előtérbe helyezi saját vágyainak kielégítését. hogy ezt az érzelmi gondoskodást ön­ magára is fordítania kell. Ragadjunk ki néhány betegséget 290 . Legfőbb hozzátartozó lelki tulajdonságok: a táplálás. Jusson eszünkbe az a tény nem lehet eléggé hangsúlyozni -. hanem a férfiéről is. másoknak gondoskodást. amikor ez az egyensúly megbomlik. és nem múlhatja felül újszülöttkorban. természetesen a nőknél súlyozottabban. Mindkét nemnél azonos értelemmel bírnak. gondoskodás. kebelre szorítás.enzimeket és immunanyagokat is tartalmazó anyatejet semmilyen más táplálék nem helyettesítheti. Bal mell: Az érzelmekkel. Jobb mell: Inkább a fizikai oldalra vonatkozik. amikor túlzásba viszi a másokról való gondoskodást.

hogy gondoskodhasson sze­ retteiről. A fájdalom a kiszolgáltatottság. Először tehát gondoskodjon saját magáról. a másodlagos nemi jelleget szabályozzák. Pedig épp arra vágyik. Összességében elmondható: a mellek betegségei. hogy felborul az a kényes egyensúly. aki fél az újabb kudarcoktól. amikor a külvilág felé azt mutatja.és vízháztartását. mert önmagára elegendő figyelmet fordít és ennek kö­ vetkeztében a külvilág felé is odaadóan viselkedik (bár ezt nem szívesen vallja be). A lelke legmélyén érzi. kb. a „pőreség" érzéséből ered. Itt kell-elkezdeni. mert ez utóbbi cselekvés (szerinte) fájdalmas hatással lenne rá. fehérje. de nem tud erőt venni magán. Játszik. Ha csupán nem szeret az ember másokkal törődni. hogy gondoskodnia kellene. a bal félhold alakú. Ezért ki akarja rekeszteni a problémát. Jobb mellen megjelenő elváltozás: a fizikai táplálásra utal (főz. belső elválasztású mirigy. Ám e csöppnyi szigetek . Azonban ez nem több egy színjátéknál. aztán tud a másik felé fordulni.melyek az agyalapi mirigy ve­ zénylete alatt állnak . Szembetűnően magas a kéregál­ lomány C-vitamin tartalma. Mellékveséink relatíve parányiak.Sömör jelenik meg a mell alatt: táplálnia kellene a körülötte álló embe­ reket.és zsírforgalmát. nem lesz betegségforrása. A velőállományban pedig az adrenalin és rokon vegyületei képződnek. A jobb oldali háromszögletű.szerteágazó módon irányítják létfontosságú élet291 . nincs gond. ami a másoknak és önmagának adott gondoskodásban van. háromrétegű kéregállomány termeli az úgynevezett kéreghormonokat. mert belül egy sérült ember lakozik. pénzt ad kölcsön stb.). Nem képes szembenézni önmagá­ val. működészavarai abban rejlenek. nem akar gondolkodni. 5g súlyúak és 2-3 cm-esek egyenként. MELLÉKVESE Fizikai jellemzők: A két vese felső pólusán sapkaszerűen ülő páros szerv. s emellett a gyulladásgátlásban igen nagy hatásúak. hogy nem szeret másokról gondoskodni. Ekkor betegség keletkezik. A probléma abban az esetben kezd testet ölteni. amelyek a szervezet só . A kén­ sárga metszlapú.

hajolás során fokozódik. átmeneti látászavarok. szédülések kisérhetik.folyamataink százait. ha oda vér vagy genny tör be. vagy vér tör be („vizes" mellhártya és vérmell). ha gyulladás miatt ott savó jön létre. De ehhez szükséges. mely köhögés. Ha folyadék gyülcmlik fel . feldolgozását. ami jelentős szerepet játszik a szervezet ellenálló-képességében. Gyógyítása: Adjunk a mi belső tüzünkből és a beteg újra találja meg azon vágyait. vagy. késszerüen szúró fájdalom. ezek adják a belső tüzet. Lelki jellemzők: Megbetegedése roppant nehezen ismerhető fel (saját tapasztalataim alapján). amikor már sok bajt okozott. A mellhártyagyulladas vezető tünete a heves. Tényleges üreg a mellhártyák között csak akkor keletkezik. melyek valódi örömet. a mellűrt. a külső-belső problémák felismerését. közöttük pár cseppnyi kristálytiszta folyadék van. ha levegő kerül be a tüdő vagy a mellkasfal sérülései következtében. Túlműködésük vagy csökkent aktivitásuk súlyos anyagcsere. mert ráksejtek árasztják el a mell­ hártyák felszínét -. tüsszentés.és hormonális zavarokat von maga után. hogy a tüdő külső és a mellkas belső felszíne egymáson szabadon el­ csúszhasson. hajhullás. Ez biztosítja az erőt. Pajzsmirigy-eltérések. gyulladás esetén. tüzet élesztenek benne. mert elváltozásai már csak akkor mutathatók ki. amely két fénylő lemezből áll. Termeli a szükséges hormonok egy részét.pl. Fizikai tulajdonságok: A maximális kilégzési és belégzési állapot között nagy a térfogatkü­ lönbség. A két lemez egymásra siklik. amely a lapszerinti szabad elcsúszást biztosítja. ez a 292 MELLHÁRTYA . egyik a tüdőt burkolja. Előrehaladott gyulladásos folyamatoknál a mellhártya két lemeze he­ lyenként kisebb vagy nagyobb területen összetapadhat. amelyhez a tüdő szivacsszerű szövete könnyen alkalmazkodik és így kitölti a rendelkezésre álló teret. Ezt szolgálja a mellhártya. a másik belülről borítja a mellüreget.

Fizikai jellemzői: Féloldali. csillag. vagy legalábbis a tünetek enyhítésében az orvoslás nagyszámú. levegőt vennünk. E félel­ metes tünetek hátterében a nyaki vagy agyalapi verőerek valamelyikében zajló kórfolyamat áll: érgörcsöt követő érfalvizenyő lép fel. Mi idézi elő e mélyen zajló drámai változásokat? A migrénes rohamokat gyakran váltja ki érzelmi. hányás.így pl. Lelki jellemzői: (lásd még gyulladások. vagy fizikai stressz. Sokat segít. ha a beteget csendes. szemizombénulás. kizárva a külvilág fény. Émelygés. a kóros folyadékgyülem lebocsátása. úgymint fényfellobbanások. hogy nem érezzük kényszernek. A kezelés ekkor mellkascsapolás. mint a testi-lelki megújulásnak természetesnek és fo­ lyamatosnak kell lennie. homályos látás vagy fényiszony kíséri. elsötétített szobában fektetjük le. a csokoládé . cikkcakkos fényjelenségek vagy szabályos mértani alakzatok felvillanása. vizelési inger.tüdőt kívülről összenyomja és súlyos nehézlégzés. A mellhártya segíti. lüktető. Átmeneti vakság. különféle fájdalomcsillapítót vet be. kimerültség. fronthatás. Gyógyításában.és szikralátás. vagy még tovább eltarthat. hogy a folyamat nyugodt és zökkenőmentes legyen.és hangingereit. Tehát nekünk alkalmazkodnunk kell ehhez a természeti törvényhez. Magyarul: minden külső behatás nélkül úgy kell tudatosan változnunk. elemi erejű fejfájás. esetenként bizonyos ételek . túl kevés (esetleg túl sok) alvás.és alkoholtartal­ mú italok fogyasztása. A migrénes látászavar fény-hallucinációkkal jár. amely rohamokban jelentkezik és órákig. gyakran menstruáció idején lép fel. eszméletvesztés és tudatzavar is előfordul. s különös mó­ don. de érezzük a belülről fakadó szabadságot. vagy heves lüktetéssel kísért értágulat. Nőknél gyakoribb. fulladás lép fel. légzőrendszer) A légzésnek is. leginkább a serdülőkorban vagy a felnőttkor elején. MIGRÉN 293 .

melyek alátámasztják tehetetlen­ ségeit. s el­ fertőzve a területet gennyes pattanás alakul ki. Egyre inkább magára-maradottságot. mákszemnyi pont tűnik fel az arcbőrön. Ez a ragaszkodás annyi erejét leköti.feloldatlan . MITESSZER Fizikai jellemzők: A faggyúmirigy kivezető szakaszában a mirigy pangó váladéka beszá­ rad. Ebből már kikövetkeztethető a célirányos cselekvés is. ezáltal egy dugasz keletkezik. és ráadásul nagyon is tisztában van a megoldással. De ez is közrejátszhat. Könnyebbé teszi haladását. a teljes gyógyulás útja a feloldásban. minek szeretne hátat fordítani. miszerint a mitesszer gyógykezelésében leg­ hatékonyabb a rendszeresen használt csapvíz (!). Vajon mivel oldható fel ez az évek alatt jól megindokolt hozzáállás. Piszok és por tapad bele. ha tudja. A gyógyulás. csaknem erején felül ragaszkodik. milyen cselek­ vés váltja ki az üresség érzését.Lelki jellemzői: Az ér görcsei valamilyen kielégítetlen vágy miatt alakulnak ki.problémára vonatkozik. valamilyen elvhez. Gennykeltő baktériumok előszeretettel telepednek meg itt. Tudja. hadd változzon magától! A betegnek kell tudnia. A görcsökkel járó folyamatoknál az alábbi jellegzetesség áll a háttérben: valamihez. magányosságot érez. Minden­ napjai igen zavarosan telnek. az ismeretek gátolt áramlásának feloldásában van. vi­ selkedési szisztéma? A könyv elején már kitértem erre: semmin sem lehet változtatni. Ha kétoldalról összenyomjuk. Itt nem kell feltétlenül „valami rosszra" gondolni . Ebbe már nem férnek be az újabb ismeretek. Igazat kell adnunk néhány bőrgyógyász javaslatának. fonálszerű zsíros törmelékként ürül ki. Hagyni kell. és talál. a nyugalmat. és mint fekete. hogy köz­ ben már nem marad ideje az élet naposabb felével foglalkozni. egyre kevésbé tud koncentrálni a nyuga­ lomra és egy felpörgetett állapotba kerül. a harmóniát teremtő tapasztalások. vagy valakihez igen szorosan. Ez természe­ tesen csak az adott . de helyette kibúvókat és indokokat keres. 294 . mi.

Lelki oldal: Sok mindenre ráfoghatjuk a nátha kialakulását és valószínűleg valahol igaz is lesz. Fizikai tünetei: (lásd még: arcüreg) Az orr (valamint az orr-melléküregek és az orrgaratüreg) nyálkahár­ tyájának hurutos lobja. információ nem minden esetben nyeri el tetszésünket. Indokolt esetben (ha baktériumok vannak jelen) antibiotikumok. Dugulás-érzés. Másrészt érezzük. Ez a két dolog szorosan összefügg és együtt jelentkezik.Lelki jellemzői: (lásd még bőr) A bőr pórusain keresztül lélegzik és anyagcserét folytat. mégpedig azért. hogy megszabaduljon feleslegessé vált anyagaitól. esetleg gennyes vagy véres váladékcsorgás jelentkezik az orrnyílásokon. A külvilágból felvett tudásanyag. termé­ szetesség a kilökéshez. Egyet azonban tartsunk szem előtt: miért tudott „kihűlni"? Ebben az esetben talán a legszerencsésebb. baktériumra. Szellemi szinten tekintve jelentése és funkciója ugyanaz. Vagyis valamilyen inger érte az imént említettektől. ha a naphoz hasonlítjuk az embert. Vízszerű. mert nincs bennünk elegendő erő. aminek közvetlen következménye a nátha vagy meghűlés. Az orrlégzés nehezí­ tetté válik. gyulladásgátlók. Előfordul. Gyógyítás: Gyógyszeresen: C-vitamin. orrcseppek. így ráfoghatjuk a szomszédra. savós-nyálkás. teltségérzés kíséri. allergiát kiváltó anyagok. Pórusait arra is használja. hogy ez a folya­ mat elakad. Mikor fog kialudni a nap? 295 NÁTHA . Okai: vírusok. vírusra. baktériumok. ezért szükséges a kiürítése. anyósra. tompa fájdalom. de mindezek semmit sem változtatnak azon. valaki akadályozza megszaba­ dulásunkat. hogy a betegnek elment az életkedve.

ami örömmel és megelégedéssel tölti el! Ez lehet egy cél. elégeti a mérgeket. túlsúlyba kerül a víz eleme és folyni fog az orrunk. 296 . a meg­ hűléshez: A viz: információt szállít. Beszélgessünk a beteggel. nemiség és szaporodás összefonódva lelhető fel az emberben. vagyis ezek az elemek igyekeznek kiegyensúlyozni egymás hatását. Teljesen mindegy. Ebből következik. a lényeg: számára már most is örömet adjon. véges. és kérdéseinkkel önmagát vezeti rá a megnyugtató megoldásra. de még célravezetőbb megoldás. melegíti a vizet. Utódokról kell tehát gondoskod­ nunk. vagy akár egy szeretett személy. hogy az emberben is akkor alszik ki a belső tűz. Hiányában elesettség és fáradékonyság lép fel.. NEMI SZERVEK Fizikai oldal: A fizikai lét íve behatárolt. s evégett nem. közvetíti a gondolatokat. könyvemben. A föld: adja a biztonságot. Férfi és nő pedig: társak. A levegő: új erőket hoz. Bővebben olvasható erről a témáról a Spirituális útmutató szellemi ván­ doroknak c. egy megtörtént esemény. és így tovább. ami­ kor hiányzik az égéshez szükséges „anyagok" valamelyike. ha kérdez­ zük.. magabiztosságot. ám az „okos" ember folyton akadályokat gördít a termé­ szet folyamatai elé. A gyógyulás útja: Keresni kell egy olyan dolgot. Ezt önmaguktól is megtennék. Ha kevés bennünk a tűz. A négy Őselemet alapul véve négy úton juthatunk el a náthához.(Nagyon leegyszerűsítve!) Amikor felemésztett minden olyan anyagot. amivel táplálhatja a tüzet. mit talál. A tűz: kordában tartja az energiákat. A szervezet az energiaminimumra törekszik és a harmóniára. vagy inkább örömet érezzen benne.

Jobban nem részletezem. a pajzsmirigy. nyakizmok. csökken a regenerálódó képesség. Befogadás. mert egyrészt ugyanazok vonatkoznak rá. Következésképpen az adott terület könnyebben betegszik meg. életre keltés. Ez az anatómia síkján leírva csatornák. akkor keresni kell valami mást és ez a más gyakran a belső vívódás. légcső. új gondolatok. új tettek. odaadás. 297 . Könnyen megbillenhet az egyensúly a félreértések következtében. mintegy életet adva neki. kedvvel. mint a férfira. babusgatás. akik kiegészítik egymást. Ebből aztán azt az elhamarkodott tanulságot vonja le. De ezt lehet általánosítani is: az adás! Önzetlen adás. nyaki zsigerek. átjuttat. Lelki tünetei: (lásd még az adott betegségek tárgyalásánál) Amikor a párok nem képesek kiegészíteni egymást. üregek és sejttermelő mirigyek bonyolult rendszerét jelenti. nem jól adja stb. amit ad. gége. befogad és még ennél is többet. A lényeg azonban nem változik. A női alapszerep: az öröm elfogadása és kiteljesítése. Ezért nem is fogja örömmel. Röviden nézzük meg a konkrét bajokat. Az adott területen meggyengül az immun­ rendszer. az imént felsorol­ tak mind rossz „vért" szülnek. tesz: testén belül nem csu­ pán a megtermékenyítés zajlik le. nem elég értékes. A férfi alapszerep: az öröm adása. NYAK Fizikai jellemzői: Fejünket a törzsünkkel összekötő szervünk. s végül az Ő feladata a világra juttatás is. Alkotói: a nyakcsigolyák. hogy cselekvésének semmi értelme. A nő fogad. önvád és visszahúzó­ dás! De a végtelenségig sorolhatnám még a különböző viselkedési min­ tázatok kialakulását.Párok. garat. hanem táplálás és védelem is a magzat teljes kifejlődéséig. másrészt alaposan tárgyalom a konkrét folyamtoknál. megfelelő tűzzel ellátni nemi szervét. A férfi ad: átad. a fejbe felszálló és onnan alászálló erek valamint az agy. Az ember azt hiszi.és gerincvelői idegek.

mert nem érzi magát elég erősnek a problémák megoldásában. Hullámszerű. a garat és a gyomor közötti összeköttetés. amely a nyálkahártya mozgatását végzi. ez a két ok azonban minden esetben együtt jelentkezik.és hőhatáso298 NYELŐCSŐ . Felszínét különféle hám borítja. elvekhez való ragaszkodás. kötőszöveti részében jellegzetes mirigyek találhatók.de ez belülre is vonatko­ zik -jövő szurkálódások élét csökkenti (lásd még allergia). azaz túlzott érzékenységet mutat. Ez pedig a túlzott nyakasságból eredő fokozott keménység. ezáltal a kívülről . tovahaladó mozgásai hajtják lefelé a falatokat. és kü­ lönlegesen vastag nyálkahártyája durva vegyi-.Lelki jelentése: Problémák két okból fejlődhetnek ki. mechanikai. valóban cső alakú szakasza. Síkosabbá teszi a szerveket. hogy a nyálkahártya szerepe a simulékonnyá. Amikor nyálkahártya probléma alakul ki. Fokozott ingerlékenységet mutat. A lényegét tekintve azonban elmondható. azt jelenti. síkossá tétel. mely jórészt a mellűrben he­ lyezkedik el. ebből félelem. hogy egyre kevésbé képes rugalmasan viszonyulni az ingerekhez. NYÁLKAHÁRTYA Fizikai jellemzők: Üreges zsigereket bélelő háromrétegű hártya. esetenként túlreagálja dolgait. hiszen szervezetünkben számos helyen megtalálható. Természetes a túlzás csak arra az esetre igaz. Lelki jellemzői: Erről itt csak általánosságban tudok beszélni. Fizikai jellemzők: Emésztőrendszerünk ujjnyi vastagságú. végül egy kétrétegű símaizomréteg következik. a kinyílástól való félelem növekedett ki. amikor elváltozások jelentkeznek! A másik oldal ennek az „ellenkezőjét" jelenti: kialakult benne egy igen erős csalódás.

konkrétabban akkor lehet elemezni.és B-vitaminhiány esetén. Ezt kordában. idegesítő „táplálékainkat". ellenérzéseinkről nem veszünk tudomást. vörös vagy málnaszínű skarlátban. Fizikai jellemzői: A szájfenék hatalmas. áruló jelzője számos be­ tegségnek. tömör kiemelkedése. a forró ételek és a maró hatású alkoholok és a fűszerek hosszú ideig „bűntelenül" nyelhetők le. Albert már utalt rá: bűntelenül lenyelhetünk dolgokat! Csak az Isten a megmondhatója. amikor górcső alá ve­ szünk egy itt jelentkező betegséget (lásd ott). milyen extrém dolgokat vagyunk képesek hosszú időn keresztül lenyelni! Lenyeljük a feszélyező. Akár fejjel lefelé való testhelyzetben is lefelé tolja a gyűrű alakban végigfutó összehúzódási hullám a falatot vagy kortyot. így például füstös vagy kormos a nyelv mérgezésekben.kat képes elviselni. bizonyos határok között kell tartani. sem kedvünk a hasznosak. dolgot mely nem hasznos. időnk. Nyelvünk elváltozása. „sző­ rös" gyomorhurutban. De tartsuk szem előtt: ha sokáig csak rosszat nyelünk. Lelki jellemzői azok a hétköznapi meglátott. az örömteli táplálékok lenyelésére. s ennek a felépítésnek köszönheti a nyelv rendkívül sokoldalú mozgé­ konyságát. s a háttérben ilyenkor vérsze299 NYELV . Csak a csodálkozás marad: fáj a gyomrunk! Mindannyiunkban ott van a képesség. mely végül a gyomorba jut a kellő pillanatban ellazult gyomorkapun keresztül. Nagyszámú izomkötegből tevődik össze. elszíneződése érzékeny. Természetes dolog. megrágott és lenyelt tapasz­ talatok. melyeket fel kell. Ha kettőzött körvonalú piros foltok tarkítják sár­ ga szegéllyel. Néha a csak többé-kevésbé megrágott falat. hogy a számunkra nélkülözhetet­ lent lenyeljük. nem marad erőnk. térképnyelvről beszélünk. megfogott. hogy lenyeljünk olyan jellegű táplálékot. befogadására! Bővebben. fekete A. a növé­ nyi rostok. vagy le kell dolgoznia. melyek a tér mindhárom irányába képesek húzódni.

egyre ritkábban tudjuk jó érzéssel megta­ pasztalni az elénk kerülő „ízeket"! Nyelvünk elszíneződése hűen tükrözi mindazon színességét. ERRE alapozva könnyebbé tehetjük lépéseinket. Ezerarcú nyelvünk — más szervekkel együtt — a nyelést és a beszé­ det szolgálja. hogy belső állapotunkat jellemzi a nyelvük! A magyar nyelv tele van nagyon is kifejező megállapításokkal: csípős a nyelve. a test kiszáradásakor (lázakban) pedig taplószerüvé válik. stb. és lehet hasadt a csúcsán. Igaz ennek a folytatása is: a sok kudarcba fulladt beszéd következtében egyre csendesebbek. félrehajlik a kö­ zépvonaltól. A konkrétabb jelentéséhez hozzá kell illeszteni a mellette jelentkező elváltozásokat.. hogy mondanánk valamit. Egyre ritkábban tudunk örülni. A gyógyulás úján járva összegezni. kimondhatjuk problémáinkat. vírusos fertőzésekben hólyagocskák tömege borítja. mint a kígyóé. Mérlegelni kell. Vagy éppen ellenkezőleg: beszélünk össze-vissza anélkül. a meg/kibeszélés harmóniája vagy diszharmóniája tükröződik a nyelv különböző elváltozásain. Gutaütések következményeként pedig félreáll. amilyen tarka formában megjelentethetjük. örömet meríthetünk már az elhatáro­ zásból is. ízét. 300 . Gondolkodjunk egy kicsit! Hogyan változik megnyilvánulásaink hang­ neme a lelkünk állapotának függvényében? Szerintem könnyen belátható jellegzetességeket mutat: minél nyűgö­ sebbek. Lelki jellemzői: Az önkifejezés. annál inkább válik csípőssé. szótlanab­ bak leszünk. de erőt. felvágták. vagy az okos kifejezés! Nem lesz egyszerű feladat. hogy erre vonatkozóan ezerféle szólás és mondás ismeretes. Lehet lebenyes küllemű (szájüreg­ gyulladást követően) -. mi jár kevesebb feszültséggel: benntartani vagy kimondani! Mérlegelni kell.. egyre kevésbé érezzük át a kimondott szavak örömét.génység áll. veleszületetten. hova­ tovább gyilkoló eszközzé nyelvünk. Nem lehet csodálkozni azon. s nem véletlen. Fedheti fehér vagy piszkossárga lepedék gyulladásokban. melyik viselkedés okoz nagyobb örömet: a benntartás. értékelni és átértékelni kell a felgyülemlett érzéseket. minél feszültebbek vagyunk.

pl. vallástól. Fizikai jellemzői: A regiek által Szent Antal tüzeként emlegetett kór a múlt rettegett bőrbetegsége volt. Mandula: begyullad. ahogy azok vannak. Nem tud védekezni az önbecsülését sértő hatások ellen: Torokmandula: a fizikai lét ellen lázad. Lényege: gennykeltő baktériumok hatolnak a bőrbe. Nyirokcsomó probléma: a családtagokat elnyomja. A betegség hirtelen magas lázzal. s ezt kö­ vetően a folyamat „útnak indul". igen rossz közérzettel. Magyar szentünkre a XIV. energia kiegyenlítődés. A nyirokrendszer információt szállít a vízen keresztül pl. a gyógyszert. Fel nem dogozott kudarcok. ha elege van a védekezésből. belefárad. energiát. Ám az orbánc ma is végződhet halállal. ő maga is gyógyító lesz. de hatásukra külö­ nös módon nem gennyes. akkor tett fogadalmat. hányással és ezzel párhuzamosan megjelenik az orbáncra jellemző elváltozás is: a behatolási kapu környékén vörös. émelygéssel. stb. ami nem kell neki. hanem savós izzadmány keletkezik. Véde­ kezés: másik irányú információ. A szülő ne erőszakolja rá az ételt. Gégemetszés: nem tud lenyelni valamit. 301 ORBÁNC . kisebbrendűségi érzés ami ural­ kodói vágyaiból építkezik. ha nem kezeljük. „behatások" ellen. amit lenyelt (gondolatok). harag. Uralkodási vágya olyanokra is kiterjed. a meg nem értettség érzése. szomszédok. században Itália földjén feltehetően az orbánc sújtott le. rázóhideggel kezdődik. melyek az önzéséből fakadnak. A gyógyu­ lása akkor következik be. akikhez nincs köze. fellázad az ellen. így történt. amikor úgy fogadja cl a dolgokat. éleshatárú foltként a bőr elődomboro­ dik a torzító vizenyőtől.NYIROKRENDSZER Lelki jellemzői: Düh. Túlzottan védekezik a külső-belső ingerek. Az orrmandula megbetegedése eseten igyekszik elzárkózni az új gondo­ latoktól. hogy ha felgyó­ gyul.

És ugyanitt helyezkedik el értelemszerűen a szagió302 ORR . lebegő növényi szálaktól. Amennyiben szerencsénk van. meg tudjuk fékezni. Olyan ez. útját gyulladt nyirokércsíkok jelzik. csendben kialszik. tüzes erejében. A kiszáradt. hogy titokban vannak tartva ezek az elégedetlenségek. Tehát itt arról van szó. pár nap alatt egész testtájakat borítva el. fénylő vörösen tovakúszó góc csak egy irányban terjed el. Máskor a tűzszerüen. s amelyet számos vidéken — noha nem Antal napkor — szertartásosan átugrottak. ám nagy felületű orrjáratokban átáramló levegő felmelegszik és útja során egyben párával telítődik. Ezeknek nem kell feltétlenül felszínre kerülniük. Fizikai jellemzői: Ha az emberi arcra tekintünk. A gyógyulás útját megérteni. gyulladás és a tüz) Mint az iméntiekből kiderült. A modern nyugati or­ voslás viszont egyáltalán nem bízik e kór tisztító. az orr.Ez a folt aztán elindul: csipkézett nyúlványokkal elkezd szétáradni. rovaroktól. amit egy száraz erdő közepén gyújtunk. a csúcsa alatti kettős nyílás pedig a légutak kezdete. Váza túlnyomó részben porcból áll. koromtól. A szűk. De ha látjuk. megfásult testet könnyebben uralhatják el az indulatokból táplálkozó tüzek. s miközben mintegy körbevándorol a testen. De a jelen betegség esetében ez a tüz kicsúszott az irányítás alól. majd magára hagyjuk a szeles időben. Az itt beszívott levegőt az orrüregek megszűrik a portól. látjuk. a mögöttes része gyógyul. hogy annak jellegét döntően meghatározza egy kiszögellés. küllemét az egyénre oly jellemzővé tevő kiemelkedés. amely a néphit szerint is megtisztít. ami segíte­ né az emberi szervezetet. mint a tábortűz. Amerre elhalad. Azzal a tűzzel. és a testet antibiotikus szerekkel kezeli. Orbánc szavunk eredetileg is a tűzzel függ össze. azaz tudatosodniuk. megvalósítani leginkább a tűzzel és a bőrrel együtt lehet (lásd ott). Lelki jellemzők: (lásd még bőr. ez a tűz nem éppen az a tűz.

Orrdugulást. 303 . Orrsövényferdüléskor az orrjárat beszűkül és ennek lelki jelentése: azon az oldalon sokkal kevésbé tudja nyugodtan magába szívni. Jelentését röviden így lehet összefoglalni: amibe beleüti az orrát. avagy maró gőzök. eme létfontosságú jelzőrendszer. nyákos. Sokáig tartó: vagy lelkiismeret furdalása van. fájdalom ébredhet benne. amikhez semmi köze. akinek az életébe akkor beleszólt. Ezek küllemükre nézve kocsányos vagy párnaszerűen kiemelkedő elváltozá­ sok. s csaknem állandó jellegű fejfájás. ORRPOLIP Fizikai jellemzői: Az orr-melléküregek idült gyulladása következtében a nyálkahártya elfajul. Mindennapos jelenség a felső légutak védekező reflexe. vagy éppenséggel véres és gennyes váladék termelődik. légzészavarokat idéznek elő. Vagy nem bocsátott meg annak. mint fertőzéses nyálkahártyahurut.szervünk. Lelki jellemzői: (lásd még az orrpolip. melynek következtében nagy mennyiségű savós. vizenyős. amiért beleszólt. Szaglás átmeneti vagy végleges elvesztése: görcs a szaglóideg pályáján. Orrunk jól ismert. és a nagy nyomással ki­ áramló levegő a gyorsvonat sebességével sodorja kifelé az ingerlő anya­ got. Olyan külső dolgokkal foglalkozik. mely illóanyagokról. érzékelni az információkat. hogy szinte nem is igényel kü­ lönösebb kommentárt. jóindulatú kötőszövetes daganatok alakulnak ki. a lelkiismeretfurdalásból keletkezik. mely nem más. Mivel ezzel szembe­ sül. kártékony füstanyagok veszedelméről tájékoztat bennünket. a tüsszentés. A fájdalma a felismerésből. közönséges betegsége a nátha. Megoldás: műtéti eltávolítás. orrvérzés fejezeteket) Albert annyira jól jellemezte az orrot. véres nyákos váladékozás kíséri őket. amikor is kémiai vagy mechanikus ingert követően görcsös erejű kilég­ zés nyitja meg hirtelen az orr-garat nyílását.

mert nem talál. mint kellemetlenséget! Ez a jóság azonban csupán a felszín. A gyógyulás útján éppen ezt kell újra felfedezni! Az ilyen -jóindulatú . a feszítő érzésről. más módot kell találnia! Nem tudja kiadni a lázadás okát. óvó fal. hogy ez tulajdonképpen egy jóhiszeműen fel­ állított védő. Hogy melyek ezek? Az orr természetéhez tartozik a kiszagolás és az ezekből az informáci­ ókból. illetve arcüreg).folyamatoknál meglehetősen nehéz dolga van a gyógyulásra vágyó embernek.Lelki jellemzői: A polipról elmondható. Gyermekeknél. hogy egy hosszantartó gyulladásos folyamat előzi meg a polip kialakulását (lásd még: gyulla­ dás. mert egyébként nem panaszkodna az orrdugulás­ ról. ami bátorságát teljesen elnyomta. Ha a nyitottság helyett a strucc-politikát alkalmazza. Mert ez az elváltozás sokkal több jót. hiszen lényeges dolgok kimaradnak életéből. sok­ kal nagyobb biztonságot ad. vagy nem meri kimutatni. lázongását nem tudja. hogy ne kelljen ilyen védő fa­ lakat emelnie! Megtalálja a szabadságot és egyre kisebb lesz a kiújulás veszélye! Fizikai jellemzők: Az orrsövény porcos részének nyálkahártyáján elhelyezkedő érfonatból ered leggyakrabban.aki meghallgatná. Újra meg kell találnia a szabad gondolkodás. Természetesen ez az elzárkózás nem nevezhető egészségesnek. olyan személyt . fiataloknál gyakran minden kimutatható ok 304 ORR VÉRZÉS . Ezt a falat állította a beteg a problémái útjába.önma­ gában sem . ezért el fog esni egy sor örömtől és szabadságtól. a szabad légzés örömét! Ez az „apró" sikerélmény segíti szervezetét. Nem képes kimutatni. A lázadását. mert annyi kelle­ metlen tapasztalatot gyűjtött már be. Mindezeket figyelembe véve: a jótékony elzárkózás marad számára egyedüli megoldásnak. ismeretekből egyenesen következő nyugodt erő. ezért-hogy mégis megszabaduljon -. a látszat! Látszatnak kell lennie. stb. A fizikai jellegzetességek is azt támasztják alá. mely bizonyos betegségekben vérzésforrásként szerepel.

vágyakat kell előtérbe engednie. magyarul: se le nem teszi. feszélyezni fogják. (lásd még: vér) Milyen célt szolgál a vér? Szállítja az élethez szükséges éltető erőket. Ennek az lehet a következménye. A tapasztalatok olyan mély hatást gyakorolnak érzékeny lelkivilágára. Mellőzöttnek. Van ennek egy másik megközelítési módja. ami kiegészíti fejtegetése­ met. Néha életveszélyt is jelenthet. de nem tud velük mit kezdeni. gyógyulás útja nem nélkülözheti saját értékessége tudatának erősödését. mérgezéseket is kísérhet orrvérzés. Jelen esetben viszont már annyira telve van ezekkel az ismeretekkel. gyengének. szúrás). mert azokat a tapasztalatokat. olyan finom.elé kerülnek. a beteg szó szerint elvérezhet az orrán keresztül. A konfliktusok pedig feszíteni. Legközönségesebb oka azonban sérülés (ütés. Igen erős szociális érzékenysége következtében megérzi azon dolgo­ kat. Lelki jellemzői: Olyan dolgokba üti az orrát. de máj betegségeket. alig észrevehető dolgokat szimatol ki. hogy teljesen vérig lesz sértve! Azért folyamatos az ingerlés. vagy rétegesen kitamponálva az orrüreget a vérzés megszüntethető. a „fejében tartja". A megrepedésre hajlamos orr-ereket a gégész kiirthatja. Sőt ezek a megtapasztalások igen erős befolyással vannak rá. mely egyben az egész érrendszer súlyos károsodását is jelzi. meg nem becsültnek érzi magát.kimondatlanul is . és ezekkel nem tud mit kezdeni. Ezektől pedig szabadulni kell! A szabadulás. mint háttérben álló ok. Miért vérzik tehát? A megoldás a vér szerepében található meg. melyeket megszerzett. tapasztalatot meríteni. Leggyakoribb a magasvérnyomás és az érelmeszesedés. érzékelt. Ezért azok irritálni fogják (fizikai síkon is) a nyálkahártyát. Ez az esemény tulajdonképpen értelmezhető egyfajta figyelemfelhí­ vásnak is. melyekből nem képes tudást. hogy a folyamatos ingerek hatására mivel nem dolgozza fel. se fel nem dolgozza! Az irritáció lehetne „simán" orrfolyás. melyek . Mindezek belső konfliktusokat eredményeznek.nélkül lép fel orrvérzés. és nem is adja ki azokat . hogy inkább a „könnyebb" szabadulást választja. 305 .meggyengülnek az orrban lévő érfalak. Olyan célokat.

mert másként nem élhetne a betegben ilyen elemi erővel a szabadság vágya! Fizikai jellemzők: Az emberi test súlyának 70%-a víz. A heveny. mellyel nem tud vagy nem akar mit kezdeni. Ez a szöveti áramlás igen jelentős: egészséges embernél naponta 400-500 liternyi! Vizenyő (ödéma) akkor keletkezik. ÖDÉMA 306 . A tűz kialvása annak lehet a következménye. embólia. ami azután ott pang. Ilyen életet fenyegető. a jobb szívfél elégtelen működése miatt a nagyvérkör. a gégevizenyő. nyirokerek és a sejtek falai alkotják. A határokat végte­ lenül finom hártyák. Ezek a feldolgozatlan események egyrészt elveszik az „égéshez" szükséges erőt. másrészt rányomják bélyegüket a már meglévő tűzre. Ilyen célok tömegesen találhatók. Ez a folyadékmennyiség különféle töménységű sóoldatok formájában helyezkedik el.melyeket eddig háttérbe szorított. s hasonló ok miatt lép fel vizenyő szívbetegek­ nél. valamint a szövetekben zajló kiáramlás és visszaszívódás normális körülmények között egyensúlyban van. hajszálerek. A folyadékfelvétel és -leadás. vagy a visszaszívódás folyamata lecsökken. melyek egymástól jól elhatárolódva úgynevezett folyadéktereket alkotnak. bal szívfél elégtelensége esetén a kisvérkör területén. látványos katasztrófa pl. melyeken keresztül a nyomásbeli és koncentrációbeli eltérések vízván­ dorlással egyenlítődnek ki. hogy van az emberben egy sor olyan ismeret. daganatos tömeg). vagy bennük torlasz képződik (trombózis. Az eredmény: a szövetközi tér folyadéktartalma kórosan felszaporodik. Okai: szűkülnek az erek. ha: vagy az érpályából való kiáramlás felfokozódik. Lelki jellemzői: A fő probléma: az ödémás területen kialudt a testi-lelki tűz és túlsúly­ ba került a víz. akár pillanatok alatt kiáramló ödémák viszont allergiás eredetűek. Len­ niük kell.

A szemre támadó herpesz pedig vaksághoz vezethet. Bár maga a bőrfolyamat egy-két hét alatt gyógyul. hólyagok tömege borítja el a bőrt. (lásd még az alkohol. ám akiknél a szervezet védekező képessége meggyengült. Mivel az övsömör a mozgató idegeket is bántalmazza. fennmaradó fájdalmak kezelése. a betegség heveny szakaszát követően átmeneti bénulások (pl. címszó­ nál). Az általános kezelésben az ismert fájdalomcsilla­ pítók mellett vírusellenes anyagokat. vagyis oldaliság jellemzi. Fizikai jellemzők: Más néven herpesz (herpes zooster). B12-vitamint adunk. alulműködés miatt). Lelki jellemzői: (lásd még: idegrendszer. ha fejen.. Az érintett területnek megfelelő nyirokcsomók duzzadtak és fájdalmasak. Gyógyítása: A hólyagos területek ellátásában a szárító paszták és rázókeverékek általában jól beváltak. Ahol megjelenik. elviselhetetlen fájdalma.Ha az ödémák vese eredetűek (leállás. de a mélyben min­ dig érintettek az ott vonuló idegek.. vagy javulás ugyan jól elérhető. sávszerű ívek jönnek létre úgyszintén hólyagokkal teleszórva. Ha a törzs idegpályáinak lefutása mentén keletkezik. amely csak az egyik testfélre támad. gyulladás illetve herpesz) 307 ÖVSÖMÖR . bőr. „csökkentheti" a fájdalmat. akkor a beteg valamit nem ért és nem akar megérteni. Külön probléma a betegség lezajlása után akár évekig is fennálló. nya­ kon vagy végtagon támad. nehéz megakadályozni az életet ve­ szélyeztető vírus terjedését. arcidegbénulás) is előfordulhatnak. a megtámadott idegpályák fájdalmai még hónapokig fennállhatnak. Megjelenésük előhírnöke a vonatkozó idegpálya éles. Normális immunrendszerü egyéneknél gyors javulás érhető el. „de csak a betegek kis százalékánál". félövszerűen (és nem övszerűen!) húzódó. egy vírusos eredetű fertőző be­ tegség. duzzadt­ vörös alapon elhelyezkedő hólyagcsoportok alakulnak ki. A szakirodalom rengeteg anyagot sorol fel azzal a megjegyzéssel. hogy „segíthet".

hogy önmagának bevallja. nem képes megtalálni a helyes viszonyt. mert nem tud velük mit kezdeni.tévesen értelmezi.sorra . Ez az erőszakosnak megélt inger türelmetlenségre. melyben már képes felfedezni a már eddig is ott lévő viselkedési formákat. A beteget idegesítik ezek az ingerek. hogy azokon tölti ki bosszúját. sért meg. melytől igyekszik szabadulni. de mivel részben a pajzsporc mellett foglal helyet. de ezt. akiket legjobban szeret. nem hajlandó helyreigazítani. Az igazsághoz tartozik. belsejükben pedig sűrű folyadék helyezkedik el: ebben raktározódnak a már „legyártott" (jód­ tartalmú) hormonok. így önmaga ellen fordul és kialakul az övsömör! A gyógyulás útja keresztülvezet az őszinteségen! Kezdetnek annyi is elegendő. Miután kifejezésre juttatta nemtetszését. belső elválasztású mirigy. Az őszinteség óhatatlanul is magá­ val hozza a nyugalomnak azon fajtáját. Tarthatatlan állapot. ha be is vallja. Alakja a patkóra emlékeztet. Mikroszkóppal szemlélve a pajzsmirigy kicsiny tüszők sokaságából áll. s ezt a sej308 PAJZSMIRIGY . A szabadulás egyik formája: fellázadni ellene! A lázadás azonban soha nem jelenti a hibák kijavítását! A lázadás csak a helyzet tarthatatlanságát jelzi. Nem képes ellene védekezni. fokozott válaszreakcióra készteti. Feladatuk az anyagcsere befolyásolása. Ezek sejtjei veszik fel a véráramból a jódot. ami a cselekvéshez szükséges. Értelmezésé­ ben leginkább a szuverenitásába való beavatkozást tapasztalja.A bőr alatti idegpályák gyulladása ezt jelzi: azok a dogok. hogy ezt talán . amitől leginkább fél: olya­ nokat bánt.soha be nem vallaná. A sok ellentétes érzés előbb-utóbb lelkiismeret-furdalást ébreszt. Az indulataitól való szabadulás lehetővé teszi az objektív látás­ módot és ebben már felfedezi: hibát követett el. A tapasztaltakat rendszerint . lecsillapodik s elkezd gondol­ kodni.nekik . Fizikai jellemzők: Kétlebenyes. amely a gége és a légcső felső szakaszának két oldalán helyezkedik cl. Továbbá az önvallomás adja meg azt az erőt. melyek a környezetből érik. akiket nagyon szeret. így gyakran bekövetkezik az. határozottan feszélyezik. így elevezése innen ered. Ebben az elhamarkodott cselekvésben nem képes figyelembe venni másokat.

vagy nem. mert más esetben nem harcolnánk. A pajzsmirigy-probléma kialakulása az elfojtott indulatok következmé­ nye. mindkettő hatással lesz ránk. értsük meg az egész fo­ lyamatot. E kó­ ros megnagyobbodást ijesztő méreteket is elérhet. a másikat a nyelőcsövön keresztül jut­ tatjuk szervezetünkbe. így a vizsgálati célból beadott jódizotóppal a pajzsmirigy működése kitűnően feltérképezhető. a levegő is. Csernobil óta ezzel mintegy magába sűrítve rákos elfajulása lehetőségét. De ne szaladjunk ennyire előre. E hormonok csök­ kent jelenléte olyan kórképeket idéz elő. érzéseinket elsősorban a látvány. sőt elégtelenségét idézi elő. melyiket tesszük. Halmozzák az indulatokat és a tüszők pontosan követik a lelkiál309 . valósággal magukba szívják a keringésben megjelenő jódot. hogy tegyék. nem küzdenénk érte . A legjellemzőbb tulajdonság a harag. amit megeszel. Lelki jelentés: „Csak az a tied. A testi folyamatokra pedig leginkább az elfogyasztott dolgok van­ nak hatással. Minden indulat. vagy nem. Egyiket a gégén. mint a véde­ kezés első vonalának jelentős szerep jut az egészség fenntartásában. Hiánya (vagy fo­ kozott bevitele) a pajzsmirigyműködés zavarát. a tátottak határozzák meg.előbb-utóbb felszaporodik és haraggá. Jelen esetben ez a hatás indulatokat vált ki. Indulatot váltanak ki a látot­ tak. amit aztán vagy megfogunk. Szemünkkel és általában az érzékszerveinkkel gyűjtünk ismeretet környezetünkről. melyet nem juttattak kifejezésre . Ezért az itt elhelyezkedő mirigynek. vizsgáljuk. A betegség szempontjából teljesen min­ degy.tek oxigénfogyasztásának szabályozásával érik el. kirobbanó indulattá változik.vagy ellene. Ezzel a betegséggel küszködő emberek gyakran fojtogató érzést tapasz­ talnak. ezt kell. Mivel a tüszősejtek maradéktalanul. A jódot a táplálékkal vesszük fel környezetünkből." Gondolatainkat. vagy megrá­ gunk és lenyelünk.elfojtottak . melyek szellemi visszamaradottsággal járnak. Ám e szervünk ugya­ nilyen mohósággal koncentrálja magába a radioaktív jódatomokat is. Ily módon van kulcs­ szerepük a gyermek növekedésében és fejlődésében. Ellensúlyozandó a jódhiányt a pajzsmirigy megnagyobbodik. Az elfogyasztásba természetszerűleg beletartozik a táplá­ lék.

mellyel a beérkező ingereket semlegesíteni lehet. elem­ zésbe. szédülést. hiszen a megfe­ lelő választáshoz szükséges. hogy a káros hatásokból. mire használ­ juk a jódot? Elsősorban fertőtlenítésre. és tovább fokozó­ dik az eddig is meglévő feszültsége. Ismert a nagyzási paranoia. Hajhullást. Azt hiszi. Gondolkodjunk egy kicsit. A tudat és gondolkozás világossága egyebekben tehát sértetlen. vélt. elengedhetetlen feltétel a nyugalom. csakis ellene van. Ez előbb-utóbb tudatosodik benne. Semle­ gesíteni kell. Olyan ingereket fog kidobni. de mégis ott él benne a vágy: szeressék őt! Ez a kettőség aztán változatos tüneteket idéz elő. Ellene vannak. A válogatás az ilyen betegnél határozottan korlátozott. nem mást okolni! Egyszerűen ki-. A legfontosabb tünetek az állandóan fennálló üldöztetéses téveszmék. mert nem tudja. illetve azon változatai. amikor eltúlzódik a saját érdek. mire figyeljen és mit hagyjon figyelmen kívül! A gyógyulás feltétele a bennlevő indulatok kiadása! Nem másra borí­ tani. Ennek hiányában könnyen elfárad. kudarcokból képes legyen a legtöbb jót különválasztani. a félreértésekből. Az ember lelkileg kezd megtelni és ezt lemásolja a pajzsmirigy is. Ezt a szerepet tölti be a pajzsmirigy életében is. elmondani! (lásd még Basedow-kór és a daganatok) P A R A N O I A (üldözési mánia) Orvosi leírás: Az érintett személyen lassan. és megtartja a szükségteleneket. Látászavarokat. Érintetlen az intellektus és a szakmai tevékenység is. hiszen anynyit tépelődik problémáin. mert nem találja az egyensúlyt. Megduzzad. Albert említette a jód szerepét. belefárad a folyamatos vizsgálódásba.lapot változásait. alattomosan uralkodik el egy téveszme­ rendszer. A megfelelő védekezéshez szükség van egy olyan könnyen hozzáfér­ hető eszközre. vagy megtörtént. az egész világ s benne minden ember ellene. amely aztán tartóssá és befolyásolhatatlanná válik. de jelentéktelen méltánytalanságokkal 310 . melyre szüksége van. A téveszme­ rendszeren kívül fekvő dolgokra vonatkozóan azonban változatlanul megmarad a helyes ítélet és kritikai készség.

ami a saját maga megítéléséből következne. Az Ő világában nagyon is ez a valóság! Tehát mi is így viszonyuljunk hozzá. A jelenség tekintetében teljesen mindegy. hogy felfedezi: valami nagyon nincs rendben! Talán ez a legnehezebb rész. és jelentős hatást gyakorolnak rá. Igen határozottan kifelé fordul! Figyelme leginkább a külvilág ellen irá­ nyuló megjelenési formáit keresi. Talán a legfontosabb jelenség.nagyon is valósak.és újabb energi­ ákat meríthet. hogy az érintett nem rendelkezik beteg­ ségtudattal! Természetesnek . lélek már nem tudja. Noha az intellektus sértetlen marad. a külvilágot lesi. nem tudná elviselni a kritikai észrevételeket. miért is fordul ennyire kifelé? Az emberi tekintetnek. melyből új. hogy ilyeneket lel­ jen. Megszerzett ismeretei kezdenek egyoldalúvá válni. figyelemnek minden esetben fordulnia kell vala­ mi felé. és rendszerint meg is találja! Nézzük meg. az megbot­ ránkoztatta és megrémítette. léteznek-e az őt üldöző dolgok vagy sem.nem lehet. Kifelé fordul. akkor megteremti őket. Olyan megértést. Vegyük figyelembe dolgait és mutassunk megértést.eleve ku­ darcra van ítélve! Ez a gyenge benső már nem képes elviselni az újabb megpróbáltatásokat. Ne csodálkozzunk rajta. nem szabad figyelni. és ennek az egyoldalúságnak egyenes következménye lehet (lesz) a személyiség meggyengülése. 311 . csak így tartható fenn az a hajtóerő. Ha mégsem utal semmi ezekre.bár rossznak . Lelki jellemzők: (lásd még a félelmek és a pánikbetegség c. mert amit benn talált. a házassági és a tartós kapcsola­ tok súlyosan károsodnak. A meggyengült személyiség. mellyel képesek va­ gyunk pozitív irányt mutatni keserédes életében. figyeli. Az egyoldalú­ ság következtében a kiútkeresés . s így fog ez a későbbiekben téveszmék keletkezéshez vezetni. A gyógyulás útja azzal kezdődhet. ezért igyekszik megtalálni a kiutat. A benn lévőkre .szemben: a beteg ezeket súlyosan ítéli meg. úgyis fog keresni és találni alkalmat arra.véleménye szerint . részeket) Vegyük komolyan a beteget és a betegséget! Számunkra értelmetlen.még ha nem is léteznek . megfoghatatlan dolgai a számára .az ismeretek hiányában .fogadja el állapotát.

erőt adni. Gyakori fiatalokon a pubertáskor idején. mint amivel távol óhajtja magától tartani a nem kívánt embereket. Másrészt az adott testrésszel illetve a hozzá tartozó tulajdonsággal való konfliktus meg­ nyilvánulását jelenti. mint sok más esetben ki kell cselezni az elménket: olyan dolgot kell cselekedni. akkor ahhoz is van ereje. nyomasztó állapotot. nőknél gyakran a menstruációt kíséri vagy előzi meg. amikor a betegnek eszébe sem jut ellenkezni! (Ha már kicsúszott az irányítás a kezünkből . hiszen a beteg olyan sokszor beszélt már róla! Fizikai jellemzők: Szőrtüszőben.de egyéb esetben is . Tulajdonképpen a feszültség ezen megjelenési formája tekinthető olyan­ nak. Ezért az itt jelentkező gyulladásos folyamatokról elmondható: a bőr igyekszik magából kivetni a feszültséget okozó ingereket. faggyúmirigyben keletkező gennyes gyulladás. Lelki jellemzői: (lásd még bőr. ingereket. 312 PATTANÁS . ehhez más­ ként kell hozzáállni. genny) Mint tudjuk. hogy engedje a változásokat! Igaz. A beteg elmondhatja: nincs ereje változni! Nézzük másként ezt a problémát! Ha van ereje fenntartani ezt az igen kellemetlen. Itt is. Létezik ilyen cselekvés. A pattanás letisztulása egyrészt a test méregtelenítése. melyekben csak ő tud segíteni. Azok rengeteg bajtól „megóvták". tehát jót talált bennük. Itt is meg kell találni! Az elvesztett boldogsága az erő tudatában van. a bőr képviseli a test védekező mechanizmusának első vonalát.forduljunk szakorvoshoz!) Oly sokszor említettem már a boldogság megtalálását. Az el­ dugult faggyúmirigyben visszamaradt faggyútömeg körül gennykeltő baktériumok által kiváltott gyulladásos folyamat keletkezik. majd gombostűnyi heg marad vissza. Találni kell olyan elfog­ laltságokat.hogy nem adja fel eszményeit. A felgyü­ lemlett genny spontán ürülhet.

A rettegést kísérő testi tünetek: heves szívdobogás. verítékezés. esetleg hányás. Most nézzük meg részleteiben! Hagyja. amit feltehetünk! Hogy miért zárkózik el? Ez egy igen hosszú folyamat végső állomása. de sűrűn ismétlődő és kiszámíthatatlanul fellépő. Minden betegben . A betegség kiváltó okai: 1) A belső tűz kialvása 2) Levertség. hiábavalóságon és eljut a kilátástalanságig. Ezek a fél­ ismeretek előtérbe kerülnek és eluralkodnak rajta. Végül . Erőtlenné és hajlamosabbá válik a már eddig is benne lévő fél-ismeretek alapján történő döntésekre. Lelki jellemzői: A pánikbetegek lelki konfliktusát az alábbiakban lehet megtalálni: minden külső és belső dolog elől elzárkózik. Kezelése: A depresszió és a szorongás oldása gyógyszeres úton. gyomorgörcs. továbbá vi­ selkedésterápia. hogy eluralkodjon rajta egy beszűkülési szakasz. szédülés. nagy erejű szorongásállapotok. szorongásrohamok jellemzik. s ez már mindennapos életvitelében súlyosan korlátozza. hasmenés. depressziós­ sá válik.előbb vagy utóbb . pszichoterápia. kedvtelenség állandósulása 3) Üresség — nyitottá válik a szomorúságra 313 . csak akkor tudjuk megszabadítani őt gyengeségeitől.kivétel nélkül félelem alakul ki a szorongástól.megtörtté.PÁNIKBETEGSÉG Tünetei: Rövid ideig fennálló. A fenyegetettség-érzés jellemző. A miért nagyon fontos. főfájás. hányinger. így a benne lévő tűz. gyakran tömegiszonnyal. fulladásérzés a leggyako­ ribbak. relaxáció. öröm lassan elcsendesedik. Komolyan kell venni azokat a dolgokat melyektől fél és retteg. továbbá remegés. illetve a leglényegesebb kérdés. keresztül megy az értéktelenségen. mely elindul az alulérté­ kelésből.

félelmet okozó tényezőkre. melyek nem mások. akkor válik nyitottá a külső. félelmek. Minden betegség gyökere az emberi tudatban keresendő. Gyógyítása: 1. érezze segítségünket. pánik Az egészséges tudatú és egészséges testű emberből sugárzik az élet örömteli fénye. Kéregállományában különböző érettségi állapotú tüszők helyezkednek el. A borsónyi érett tüsző megreped. A fény teljes kihunyását követően jelentkeznek a félelmekre utaló jelek. miközben maga is hormonális szabályozás és ideg­ rendszeri befolyás alatt áll. valamint saját hormonjá­ nak az elválasztása. ahol az új dolgok táptalajának elenged­ hetetlenül szükséges „alapanyaga" születik. meleg figyelmünket A fájdalmak kivétele Feltöltés. Kialakulni csak abban a személyben tud. vagy egyáltalán nem képes új dolgoknak teret adni. szeretettel A belső tűz felélesztése PETEFÉSZEK Fizikai jellemzők: Mandula alakú páros szerv. Lelki jelentése: A petefészek a test azon része. Ez így nagyon pongyola megfogalmazás. Meg kell fogni a kezét. amely teljes méretét serdülő korban éri el.4) Az aura és a szellemiség meggyengülése 5) „Démoni" erők érkezése. Minden betegség valamilyen helytelen lelki tulajdonságból meríti a fennmaradásához szükséges erőt. A megbetegedés tünetei azt mutatják: a kialakult lelki állapot­ ban kevéssé. 4. akiben megrendül az önbiza­ lom. és a sugárzó szeretet. Ez a 314 . A petefészek feladata tehát petesejttermelés. Amikor ez a fény kialszik. de nagyon nehéz egyetlen mondatban összefoglalni ezt a csodát. mint tüszőhámsejtekkel körülvett petesejtek. belőle a petesejt a hasüregbe kerül. 2. 3.

hogy másoknak kíván megfelelni. ha ezt feladja. A rosszkedv. felfázás gyakran előforduló probléma. 315 . hogy az adott területen megcsappan az életöröm. amikor ezt saját magára is érvényesíti. Csakhogy ez egyrészt lehetetlen és megvalósíthatatlan. Egy laza.kívánalmak teljesítése nem okoz különösebb problémát. Legyen önmaga is lényeges. A felfázás és a gyulladás igen szorosan összefüggő tünet.ismereteket.vagy egyáltalán nem . A csökkent öröm előidézi a felfázást. és neki kell engedni. mert értelmetlen és teljesíthetetlen! A fő konfliktus abban rejlik. és ez a nyugalom megteremti a gyógyulás -jelentős .jelentős szerepet kap az elégedetlenség és a dac. és akkor se­ gíti a gyógyulást. ez így teljes mértékben megvalósíthatatlan feladat elé állítaná a beteget! Képtelenség lemondani erről a vágyról! Helyettesíteni viszont lehet.kerül olyan állapotba.örömteli . akkor következik be a gyógyulás. A petefészek-gyulladás. ideális állapotai közé! Előbb-utóbb fel fog lázadni ez ellen a természetellenes állapot ellen! A szerv gyulladásos folyamatainál . és másként cselekszik. amiben van ereje másokkal foglalkozni. Ekkor megtelik örömmel és képes nyugodtan viszonyulni életéhez.lázadásainál . mint a környe­ zete. Tisztában van a helyes.kijelentés vonatkozik az élet összes területére. nagyon nehezen .szüntelen . Konfliktust idéznek elő. Mivel itt diszharmónia van.megfelelés értelmetlen vágyát! Fel kell adni. idegesítik. A felfázás kialakulásához vezet. A petefészek a teremtés kiinduló pontja. éppen ezért lázad a „rákényszerített" ellen. Az imént jelzett megfelelési vágy akkor kerül harmóniába.új . nyugodt megfeleléssel. Átmenetileg képtelen befogadni az örömet hozó . bírjon olyan fontossággal. mindig neki kell megalázkodni. a saját maga iránt támasztott . melyekkel mások örömet kívántak neki szerezni. A gyógyulás útján járva el kell hagyni a másoknak való . életének e területére lényegesen ke­ vesebb figyelmet szentel a beteg. más­ részt értelmetlen! Tudom. minek követ­ keztében elmegy a kedve az egésztől! A petefészek illetve környéke sokkal kevesebb „melegséget" kap. járható úttal. ami határozottan befolyásolja a hétköznapi létet. vagyis azok a „figyelmességek". a kedvetlenség nem tartozik az ember természetes. hogy mindig mindent neki kell elviselni. feszélyezik. és azt hihetnénk.esélyét. az adott szerv meghűlését. Unja már.

vagy gyermeknek. Sokat gondolkodik. Félelem. gátlásokat éleszt. melyekért rajongott. képzeletében lejátssza az esetleges beszélgetést. hiszen úgysem hallja meg. ha nem tartja méltónak magát. de partnere kinevette. Gyulladásba torkollik a félelem. hogy szeretette volna útjára engedni. de kifejezésre már nem meri juttatni. Kicsi. sőt bele is tartozik az egész világ. de inkább monológ. figyelmére kell támaszkod­ nia. A szorongás pedig a fizikai testben is realizálódni fog. panaszáradat „természetesen" rossz szájízt teremt. A kinevetést nem a szó szo­ ros értelmében. A meg nem értésbe beletartozhat. meg nem értett ismeretek vannak jelen életé­ ben. megvalósul az öröm születésének feltétele. elképzelésnek. hanem átvitt értelemben veszem. A folyamatos. kinevették. Erre azonban már nem kerül sor. A lényegét tekintve: saját magát beszéli le a cselekvésről. feldolgozatlan. állandó hatásnak könnyen lesz következménye a gyul­ ladás. hogy kialakítson. Mivel mások véleményére túlzott hangsúlyt fektetett. mert gá­ takat. hogy mások elismerésére. Nem figyeltek rá. helyesnek tartja elveit. A megnyílási vágy csökkenése a kö­ vetkező eseményt vonja maga után: beszűkül a petevezeték. a környezet minden résztvevője. Szeretné létrehozni. amikor tisztában van saját igazá­ val. de végül nem valósítja meg! A beszélgetés. Lehet ez egy jó. kellemetlen tapasztalata volt. kellemes. Sok kudarca. meleg 316 . szeretett volna életet adni egy új eszmének. és nem vette komolyan. melyek fokozzák szorongását. Saját magát alulértékeli és ennek egyenes következménye. mellőzték azon dolgait. a saját ered­ ményei figyelmén kívül rekedtek. az „életbe kívánkozó" örö­ möket.PETEVEZETÉK az út. melyekben fantáziát látott. Rosszat kell. melyen keresztül eljut. Pillanatokra át kell adnia magát a felszabadultságnak. mert egyébként tényleg mindent megtenne a megvalósítás érdekében. önmagának bebizonyítja. amikor valamilyen belső okból követke­ zően nem engedi szabadjára a benne rejtező. melyek életében keletkeztek. apró dolgokban kell újra felfedezni a szabadságot. ennek így kell lennie! A gyógyulás felé haladva újra meg kell találnia értékeit! Nem lehet mindig másoktól várni a dicséretet. szeretne életet adni azoknak a dolgoknak. Félelmei abból erednek. Problémái akkor kezdődnek.

Előszeretettel a végtagok feszítő oldalán könyökön. Ha a tudat ezeket érzékeli. 317 PIKKELYSÖMÖR . elvetendőnek tartja tulajdonságait. hogy feszülté. hogy csak arra fi­ gyeljen. Lelki jellemzői: A bőr betegségei mögött az egyén külvilághoz való viszonyának disz­ harmóniája található. így megérthetjük. A belső feszültségeiből fakadóan túlreagálja az őt ért ingereket. A gyertyacsepp-szerű hámpikkelyeket lekaparva vérzések jelenhet­ nek meg. térden és a hajas fejbőrön keletkezik. Értéktelennek.fürdő. meglehetősen gyakori bőrbetegség. a lényeg. csúnyának. Ezt átvette a kül­ világ és a benne lévő emberek. Ebből következik. Jelen esetben az alábbi lelki beállítottságot tükrözi: „Beteges félelem" a külvilág befolyásoló tényezőitől. idegessé válik. csak akkor lehet sikeres. nem lehet csodál­ kozni azon. Fokozatosan elveszíti lelki (és a fizikai) regenerálódási képességét. De hangsúlyozom ennek egyáltalán nem örül. a tudat változásait. ha mindenkin keresztülgázol. sőt lelki gondjai keletkeznek belőle. Ritkán testhajlatban is kialakul. ezekről nem vesz tudomást. melynek genetikai háttere van. miért nem tud önmagára elegendő figyelmet fordítani. hogy életét nem képes irányítani. melyeket elért. bár nincs terület.sőt meg van róla győződve -. Azt hiszi . alulbecsüli értékeit. Rosszul érzi magát a bőrében. hogy a bőrön is jelentkeznek ezek a kellemetlen tünetek. Ezüstös pikkellyel fedett élénkvörös foltok képezik az alapjelensé­ get. hogy bármilyen sikeres. amin ne léphetne fel. azt hiszi. Fizikai jellemzők: Idült. szeren­ csétlennek tartja magát és ennek egyenes következménye. ezeket érzi magáénak. Általában véve enyhe viszketés kíséri. Gyógykezelésében elsődleges szerepet játszanak a kátránytartalmú kenő­ csök és a szalicilsav. de a súlyos esetekben mellékvesekéreg-hormonok alkalmazása is szükségessé válhat. Tudjuk: a test követi a lélek. miért ilyen ellenséges a külvilággal szemben. vagy napozás! Bármi is legyen az. Figyelmen kívül hagyja azokat az ered­ ményeket. majd a feltöltő­ dés hiányának folytatásaként belefárad mindenbe.

Növekedésük során hosszúkás. de nem könnyebbül meg. kedvesebbé teszik számára az életet. az lelki konfliktust okoz. A haj szerkezetnek nem sok köze van hozzá. Hám eredetűek. a gyomorban. teniszkönyöke lesz.elvárják. nem mások rovására teszi! Fizikai jellemzők: E daganatok kezdetben lapos képletek. Mivel most hiányzik életéből a „só". de nem teszi. Annak.hite szerint . Innen ered elnevezésük. annak a hajas fejbőrén lép fel pikkelysömör. utálja. nyálkahártyából emelkednek elő. Fejen. teret foglalnak el és könnyen véreznek. Ha a derékon van sömör: nem mer örülni. nyélszerü képletté. Nem szereti magát. gégében. melyek ízesebbé. fejbőrön akkor lép fel. de ezt nem teszi. Bárhol legyenek is. melyek számára fontosak. de amit növekszenek főleg a vastagbélben előfordulók -. annak a szövetéből is állnak és általában nagyszámú mirigyet tartalmaznak. Ha hátul: az jelzi azt. amikor gondolkodásával. A pikkelysömörös ember haragszik. 318 POLIP . továbbá a méhben és a vastagbélben. megoldási mec­ hanizmusával van konfliktusa. megnyúlt kocsányos alakzattá változnak és rendsze­ rint csoportos megjelenésük a polip hullámzó karjainak látványát idézi. ha valakinek könyökölnie kellene. Aki akaratosan keresztülviszi a szándékát. húgyhólyagban. foglalkozzon olyan dolgokkal. hogy önálló gondolatai legyenek. Gyakoriak az orrban és az orrmelléküregben. mondjuk. amivel nem nézett szembe: „énnekem ne mondjál te semmi jót!" A gyógyulás felé vezető úton újra kell tanulnia felfedezni azokat az ingereket. A beteg haragszik a világra. ezerszám lepve el a nyálkahártyát. annak nem lesz soha pik­ kelysömöre. A sömör ott jön ki. Gondolkodjunk! Hogyan védekezik az állatvilág? Páncélt képez. vagy ha teszi. Vegye észre: amikor érdekeiért harcol. A pikkelysömörös ember elpanaszkodja a nyűgét. A polipok feltétlenül jóindulatú daganatok. hogy harcolnia kell az érdekeiért. Akitől .Egy rövid kitérővel bemutatom más oldalról is a folyamatot. ahol tömegesen is megjelenhetnek. rosszindulatúvá alakulnak át az idő múlásával. ahol a feladat: könyökön.

hogy mindent figyelmen kívül hagyva rohan célja felé. Mennyi értelem van abban. létéhez szükséges energiákat. akkor távol maradnak a zavaró tényezők.nagyon is értelmes elváltozásról van szó. és nem jön többet elő! PORC Fizikai jellemzők: A csont fejlődési előfutára. vagy akkora elánnal.Lelki jellemzők: A polip egy teljesen jóindulatú butaságból. melyek elöl el kell zárkóznia. A gyógyulás útján újra meg kell találnia azokat a sikerélményeket. növekedése és anyagcseréje nem teljesen ismert. Ha ezek hiányoznak. Több porcsejtet tartalmazó sejtfészekből áll. A porcszövetben erek nincsenek. melyeket beengedünk. melyeket önmagunk fölé emelve. Sokkal több figyel­ met kell fordítania a cselekedeteire. Csak a nyugalmat adó élethelyzetekre fordítsa tekintetét. egyik fajtája a támasztószöveteinek. Hangsúlyozom -jelen körülmények között . Lehet ez egy egyszerű elv: szerencsétlen vagyok.. tehát.. Bizony jó. melyek nyugalmat és megfontoltságot ébresztenek. és szerkezetileg is több faj­ tája van. Vagy nem indul neki semminek. amikor benn ülünk egy biztonságos. és csak azon ingerek érintenek. meleg szobában. következésképpen viszszahúzódik. de ez mit sem változtat a hely­ zeten! A leginkább jellemző tulajdonság a folyamatos megújulásra. de továbbra is fennállnak problémáink. Itt nagyon változatos indokot lelhetünk. apró kis zsarnokokat. 319 . hogy elzárkózunk. nyugodt életre való képesség elvesztése. ha nem azért mert tudat alatt meg vagyunk rettenve! Persze megmagyarázhatjuk ugyan ki ne lenne képes megmagyarázni sanyarúságát -. túlzottan erős falat emelünk magunk köré? Milyen jó is az. és ekkor nem is állunk olyan messze az igazságtól! Mindig találhatunk megfelelő indokokat. azok. gátlásból nyeri életéhez. akkor értelmét veszíti a polip. miért is zártuk magunkra azt az ajtót. behó­ dolhatunk neki. A polipokat tekinthetjük teljesen jóindulatú élősködőnek is. biztonságos! De ne felejtsük el.

vagy pedig könnyen kiújul. rugalmasság kényes egyensúlya. és ez az em­ ber egyik legáltalánosabban előforduló bántalma. Kezelésében nagyhatá­ sú fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentő jönnek szóba. Mivel a kór igen makacs. harmóniája „véglegesen" megbomlik. melyik testrészen keletkezik. A korongot ölelő gyűrű meggyengül. E nagy ellenállású szerkezetben az életkor előrehaladtá­ val elfajulási. Amikor a hajlíthatóság. mozdulatra elviselhetetlenségig fokozódhatnak. irányíthatatlanná vált érzés. s ha kell. elfajult porcrészeket el kell távolítani. lángoló fájdalom lép fel. de éveken keresztül fennállnak mint tompa derékfájások. PORCKORONGSÉRV Fizikai jellemzők: A csigolyák leglényegesebb összeköttetései korongszerű. eltorzul. cselekvés akkor válik érthető valósággá. melyek tüsszentésre. így a kórképet a derékból a végtagok felé sugárzó óriás fájdalmak jellemzik. Kerületük rostos gyűrű. rostos porc­ lemezek. Elég. ha kemény területen hanyatt fekve pihen a beteg.Lelki jellemzők: Az elveink mellett hosszútávon csak úgy lehet kiállni . lumbágó-ról beszélünk. Mivel a porckorong-sérv leggyakoribb az ágyéki gerincszakaszon. A betegséget a derékfájás összefoglaló nevével illetjük. amikor megvizsgáljuk. s ekkor esetleg már csekély erőbehatásra is szét­ szakad. Ez az isiász. és a lágyabb mag a meggyengült helyen a gerinccsatorna felé sérvszerűen kinyomul.veszteségek nélkül -. leépülési folyamatok indulnak el. hajlíthatóságot. Ha a panaszok mérsékeltebben. 320 . számíthatunk a porc elváltozásaira. gyakran csak a sebészi beavatkozás jelenthet megoldást: a kipréselődött. ha cselekedeteink mutatnak rugalmasságot. melyen belül kocsonyás jellegű mag helyezkedik el. ha a kitüremkedő porckorong-rész éppen csak megérinti a gerincvelő ideggyökeit: villámszerű. Ez a túlzott. s az ágynyu­ galom akkor lehet hasznos.

vagyis itt lesz a legnagyobb a problémák megoldásához felhasználható erő. Gyulladását baktériumok idézik elő. vagy helytelenül viszonyul hozzá. a keleti jógát és a csakrákat alapul véve a gerinc alsó részén találha­ tók azon erőink. A „letehetetlen" terhek annyira nyomasztják. ener­ giákat kell az elviselésükre mozgósítani. PROSZTATA Fizikai jellemzők: Régi orvosi szóhasználattal dülmirigy. sietség odáig fajulhat. hogy aztán minél előbb visszatérhessen égető problémáinak megoldásához. annál nagyobb. mivel nem találta meg a nyugalmat adó örömöket. Ez a mozgósítás aztán elveszi. és rohan a következő feladat felé. E szelídgesztenyéhez hasonló alakú szerv a húgyhólyag alatt foglal helyet. melyeket felélesztve. hogy jelentős erőket. Túlzott merevség. gyorsan letusol. s általában a súlyos vizeleti zavarok terelik rá a gyanút. vagyis merevség. Persze ezek nem megoldások. sokkal inkább halmozások lesznek. A daganat beszűri a környezetet és előszeretettel ad csontáttételt a medencébe és a csigolyákba. elengedés teljes mértékben hiányzik életéből. Ez a merevség. mint a víz nyomása. keménység túlzott gerincesség és a csak-az-elvekhez-való-ragaszkodás marad osztályrésze. gyakori vizelési ingerrel. Kapkodva tisztálkodik. Váladéka a többi nemi mi­ rigy váladékával együtt az ondót képezi. esetenként földhöz ragadottság jellemzi a beteget. Figyelembe kell venni a másik oldalt is. A tes­ tet. Időskori megnagyobbodása beszűkíti a húgycsövet. az új mag adásának képessége. Lelki jellemzői: A férfiúi énkép fontos része az öröm. felemészti a további mozgásokat. hogy már fürödni sem marad ideje. 321 . Az ellazulás. miszerint ide kellene támaszkodni. Súlyos gáttáji fájdalom és láz kíséri. Amikor ezzel az adománnyal nem él. minél lejjebb vagyunk. vizelet-elakadást okozva. A víznél is a fenéken tapasztalható a legnagyobb a felhajtó erő. Rákos elváltozásai igen gyakori­ ak. használva kikeveredhetünk égető problémáinkból.Lelki jellemzők: (Lásd még sérv) Olyan ez.

A bakteriális fertőzés esetében is fennáll az a roppant fontos tényező. Másrészt a fertőzést okozó élőlényeket is táplálni kell valamivel. valami lényegtelent. mit szól a környezete. mint eddig. és az elzárt terüle­ ten megcsappan az. gyulladást fog maga után vonni. ezért következhet be a prosztata megnagyobbodása. Az imént említett téveszme hatására diszharmónia alakul ki. hogyan vélekedik róla. Nézzük meg a kialakulás menetét. csak valami mást. így felborul a kényes lelki egyensúly. 322 . ami. A bölcsességét. Nem él létező képességével. Az ilyen jellegű problémával küszködő embernek erős érzéke van a mások örömét szolgálni. A gerinc elmozdulása az ingeráramlás eltéréseit követi. lehetőséget ad a baktériumok megtapadására. vagy egyáltalán nem lehet szervi elváltozáshoz kötni. Nem tudja. a felszíni dolgait adja át. ezáltal könnyebben megérthetjük mindazon kétségeket. hogy ez a visszafogott. A gyógyulás útján elindulva sok mindent kell újra felfedezni. a lelki tartás bizonytalanságai okoz­ zák. mihez tartsa magát. és a lelke mélyén érzett hiány lázadást. majd lázongáshoz vezet. Félni fog. de he­ lyette valami egészen mást tesz. Eddig ugyanis azt figyelte. fontos érzéseit nem. hiszen a férfierő csökkenésével mindinkább értéktelennek érzi magát. bizonytalanságait. tévedhetetlen férfi. Ez az értéktelenség aztán folyamatos elégedetlenséghez. elképzelés szerint cselekszik. melyek rányomják bélyegüket életére és megnyil­ vánulásaira. Természetes dolog. A kor előrehaladtával egyre nagyobb lesz a betegség kialakulásának veszélye. gondolko­ dik. melyik vezérlő elvet tartsa szem előtt. sokkal kevésbé fontosat. amit nagyon nehezen.elváltozások keletkeznek ebben a szervben. mert egy különös közhangulat. Lecsökken az immunrendszer aktivitása. elégedetlenséget és ezek következtében erősen visszafogja az „adásait".végre . A lázadás mindig magával hoz egyfajta dacot. Gyakran kezdődik ez a betegség bizonytalan derékfájdalommal. Félni fog kiadni gyenge­ ségeit. mikor éri kritika. Ezt „természetesen" nem adja ki. a teremtés koronája. A gerinc apró elmozdulásait a tartás. hogy . hogy alkalmasnak kell válni a befogadásra. hiszen ő az erős. valódi.életerő. a fizikai vagy inkább a lelki dolgaira alapozza életét! Ezek görcsö­ ket és az öröm tekintetében apró eltévelyedéseket eredményeznek.figyelmet fordítson környezetére! Mégpe­ dig másként. Ezek közé tartozik.

Sugárirányú izomnyalábjainak összehúzódása­ kor a kupolák lelapulnak s a mellkas űrtere megnő. A rekesz a belégzés jelentős. Nem tudja miből. s az összevisszaság görcsöket. Ez az úgynevezett hasi légzés. Az izület mélyén. fájdalmat (lásd még fájdalom) hoz létre a testben. mert kialakult benne egy félelem (lásd ott). de ezek helyett valami egészen mást fog cselekedni. a savóshártyán kicsiny gyulladásos burján323 . s a benne lévő lehetőségek és tartalékok tudatos fejlesztése a hatha-jóga alapgyakorlataihoz tartozik. mikor kell és lehet erőt meríteni. mert bizonytalanság.ellentétben a bordái vagy mellkasi légzéssel . és mit kell megemészteni. amely a mellűrt a hasűrtől választja el. Visszafogja magát. mit fogok én. visszafojtja érzéseit.igen nagy szerepet játszik sportokban és az énekművészetben. Visszafogja. tisztában van elvégzendő. de röviden emlékezzünk viszsza: minden cselekvés előtt mély levegőt veszünk! A rekeszizom-problémával küszködő beteget az alábbi tulajdonság jellemzi: erőt gyűjt egy elvégzendő feladatához. ami azt mond­ ja: nem szabad.REKESZIZOM Fizikai jellemzői: Izmos lemez. nem ébredne benne ekkora kielégítetlenség! REUMA Fizikai tünetek: A reumás izületi gyulladás ismeretlen eredetű idült gyulladásos meg­ betegedés. vissza­ tartja érzéseit. Lelki jellemzők: A tüdőnél és a légzésnél már tárgyaltuk. minek kö­ vetkeztében nem képes kihúzni magát! Nézzük meg részleteiben a működési zavar kialakulását! Tudja. megvalósítandó feladatival. Nem tudja szétválasztani a jelen­ ségeket. azonban a konkrét cse­ lekvés megkezdését folyton elodázza. Kettőzött kupola alakjában magasan felboltosul a mellkas terébe. kétség ébred ben­ ne: vajon helyes-e ezt megtennem. mely . aktív tényezője. mit fognak hozzá má­ sok szólni! Csak annyit mondok: helyes! Ha nem lenne helyes. Összekavarodnak benne az érzelmek.

a más megvilágításra. azt a rugalmasságot. hogy képes feladni eddig elképzeléseit és hajlandó beengedni valami újat — talán jobbat. főleg a fájda­ lomcsillapításban. térd . fogyással és igen bizony­ talan izületkörnyéki fájdalmakkal. miért jár fájdalommal! Mint az összes betegségnél.megmerevednek. Arról nem beszélve. lökdösni a gyógyulás felé. Az önfeledt jelen esetben azt jelenti. folyamatosan változik! így. ha van hozzá hely. Az érintett izületek . Új dolgok életünkben akkor tudnak keletkezni. el­ képzelésekkel és ezek megakadályozzák az „önfeledt" döntésben.zás keletkezik. hogy közben mi is változunk. hanem elengedjük. majd a csontra is. kimar­ va azokat. a csontvégek összekapaszkodnak. végül a szalagokat és inakat is elpusztítja. melyeknek meg kell születniük. Évek leforgása után aztán az izület eltorzul. Bőralatti csomók keletkezhet­ nek a csontos kiemelkedések felett. problémáinkat. Elfelejt vagy figyelmen kívül hagy egy nagyon fontos szempontot: minden vál­ tozik. Ennek oka: elveszíti rugalmasságát. amely azután rátámad a porcra. Lelki tulajdonságok: A fő konfliktus: a meg nem értésből következő merevség. és mozdíthatatlanná válnak. A megértés azért hiányzik belőle. Nézzük. mely arra késztetné. Ez a fájdalom fogja inspirálni. hiszen telve van merev gondolatokkal. melyeknek el kell múlniuk és vannak. Helyet pedig úgy tudunk teremteni. hogy minél előbb tegyen valamit a megoldás érdekében. Gyógyszeresen mindmáig az Aspirin a legjobban be­ vált szer reumás elváltozásokban. amit akár kreativitásnak és problémamegoldó képességnek is nevezhetünk. A reumás emberből hiányzik az ehhez szükséges lazaság. lelke mélyén tudja. tehermentesítés és a speciális tornáztatás mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a beteg félelmének és tehetetlensé­ gének oldására.leggyakrabban a kézujjak. Vannak dolgaink. 324 . mert ehhez elengedhetetlenül szükség van a más szemszögre. de természetesen egyéb gyulladás­ csökkentők alkalmazása is szóbajöhet.és hideg kezelések jótékonyak. csukló. hogy bizonyos (terhes) dolgainkat nem igyekszünk fenntartani. gondjainkat is kicsit másként kell és lehet megoldani. A kór alattomosan indul: rossz közérzettel. itt is jellemző az alábbi tény: valahol. de nem teszi meg a megfelelő lépéseket. ismeri a változtatás szükségességét. más válik fontossá és más lényegtelenné. Meleg. Ez a kettősség váltja ki a fájdalmat. Gyógyításában a pihentetés.

Végül oka lehet a sárgaságnak a vörösvértestek tömeges és hirtelen szét­ esése. ezért kapkodva. sivárnak érzi életét. májzsugor. kövek. A konkrét értelmezés abból derül ki. Mik ezek? Veseproblémák. gyakran következményes sárgasággal. amikor a májsejtek tömeges pusztulását mérgek vagy vírusok okozzák. hogy hol. (lásd még: epe. Elsőként a szem fehérjén észlelhető: a szaruhártya besárgul. Hasonló májártalmat idéz elő az idült alkoholiz­ mus is. s ott ebből egy bomlási folyamat során olyan epefesték keletkezik. következmény. A sárga szín üzenet. elszínezi a szöveteket. majd a fo­ lyamat súlyosbodásával igen gyorsan kiterjed a színváltozás: a bőrbe rakódó festékanyag miatt a beteg megdöbbentő látványt nyújt. idegesen igyekszik színt vinni bele. Fizikai jellemzők: Az ember és a húsevő ragadozók legfőbb epefestéke a bilirubin. A beteg külleme tehát drámai módon megváltozik. tapasztalja színtelennek? 325 SÁRGASÁG . sárgaságról beszélünk. Ha ennek szintje a vérben kórosan megemelkedik. alkohol. kő vagy daganat által).Fontos megjegyeznem: a reumás izületi problémák nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. a felszaporodott epefesték ugyanis megfesti. sőt belső szervei is elszíneződnek. hogy színtelennek. Színt vált. hosszantartó aggodalmaskodás. Lelki tünetei: A fő jellegzetessége az a konfliktusa. Vannak jelek a hajlamosságra. emésztés) Vajon miért érzi. A sárgaság tünet. hogy a máj ezt már nem képes kiválasztani a vérsavóból. melyik helyen kelet­ keznek először az izületi bántalmak. vagy súlyos máj­ károsodás. hajhullás. Oka az epeutak elzáródása (pl. hideg időben izületi érzékenység. döntésképte­ lenség. tetőtől talpig élénk kikericssárga lesz. Ilyenkor nagy mennyiségű vérfesték jut szabadon a keringésbe.

magáévá tenni nem tudja. Hasonló események történnek vele is. tehát a haragtól sem megbocsátással szabadul meg. A további látóideg sorvadás vakságba torkollik. vizelési zavarok. Azzal a kitétellel. de megfogni. A gyengeség súlyos­ bodik. kicsinynek tartja magát. mert már érdemtelennek. közel kerül hozzá. Elzárkózik. látásromlással. amely előszeretettel fiatal felnőtteken támad. a feldolgozásból eredő örömöket. hanem valahová félreteszi. hogy egy tudatos lényről van szó. Hiszen a felhalmozódott reménytelenség. Olyan ez. Bevezető tünetei nem jellegzetesek: zsibbadás. Nem is történhetne másként. skandáló jellegűvé válik. megenni. és általában minden elöl. A gyógyulás útján haladva a legnagyobb ellenfél az idő. Nagyon jellemző: elzárkózik a megoldások.Mert máshol. hanem: neki miért nincs! Nem akar másnak rosszat. Fizikai jellemzők: Ismeretlen eredetű idegrendszeri megbetegedés. Életéből valahol elvesztek az életörömöt hozó pillanatai. egyensúlyzavar és végtag-bizonytalanság. és csupán amikor teljességében bontakozott ki a kór klinikai képe. 326 SCLEROSIS MULTIPLEX . hogy nekik van. pontosabban ott vannak. az ér­ zéskiesések és görcsös bénulások fokozódó rokkantsághoz vezetnek. tehát még a tehetet­ lensége is fokozni fogja „irigységét". csak számára megtapasztalhatatlanok. nem akar el­ venni. Pár hét után ezek a panaszok eltűnnek és több hónapos vagy éves tünetmentes időszak következik. homályos látás. növekvő izomfeszülés és izomgörcskészség lép fel fokozódó já­ rászavarral. kedvetlenség igen erősen befolyásolja életkedvét. gyengeség-érzés. másnál egészen mást lát. Nem a szó hagyományos értelmé­ ben jelenik meg az irigység! Tehát nem az fogja bosszantani. hiszen már nagyon régen elveszítette az emésztés­ ből. A beteg beszéde furcsán elváltozik. majd az eredeti panaszok immár újakkal gyarapodva térnek vissza. magának szeretne adni! Nagy különbség! Az epeváladék nem tud természetes módon ürülni. mint a csacsi elé kötött répa. csak akkor lehet a diagnózist biztosan felállítani.

de ez még korántsem jelenti. melyekben szükséges megtalálni a biztos pontokat. Mint mondottuk. Ezzel . Minden maradt a régiben. előbb-utóbb visszafogjuk magunkat az adott személlyel kapcsolatban!) Az életcélok fokozatos és folyamatos elhalása jellemző a kialakulás fázisában. hiszen lényegét tekintve semmi sem változott. Előfordul az a sajátságos helyzet. leginkább a nagy agy féltekék fehérállományában gócok alakulnak ki. Helyesbítek: a folyamat kezdetén a tűz csak látszólag alszik ki. hogy azok a célok már most is örömet ébresztenek benne. és azt emészti! (A tűz elakadását jelzi az is. A központi idegrendszer különböző helyein. sorvadásnak indulnak. következésképpen satnyulásnak. Lelki jellemzők: A fiatal felnőtt kor tele van bizonytalanságot fokozó élethelyzetekkel. gátlásokat eredményez. pozitív irányba. és ezeket rögtön követi a kedvetlenség és az életkedv kialvása. visszatért ehhez a lelki beállítottsághoz: homokba dugja a fejét. A betegség későbbi szakaszában lehetséges az új célok kitűzé­ se . épp ezért számos elmélet létezik e kórképpel kapcsolatban.eléri: megszűnik az a stimuláló erő. a valóságban a beteg ellen fordul. hogy hormonkészítmények­ kel igyekeznek helyrehozni a megbomlott egyensúlyt. És hogy mi igen? Ujabban azt feltételezik. hogy mindig újat keressen. Ez a „semmi baj" azonban egyáltalán nem különbözik a gyermeki dactól! A dacosság általában falakat. Ezek a támpontok elsősorban az értékességben rejlenek. a velőhüvely lebomlik. amikor mintegy szemellenzősen csak egyetlen módon viszonyul és elfogadja .az elé kerülő ismereteket. mely arra sarkall. Foko­ zott tünetekkel tér vissza a folyamat. és azt hajtogatja. (Emlékezzünk: amikor sokáig a mellőzöttséget tapasztaljuk. a betegség oka ismeretlen.) 327 . és érdemes alapozni. Annyit tudunk. ahol az idegpályák burka.kész tényként . megszűnnek a tünetek -. A gyógyítást főleg mellékvesekéreg-hormonokkal kísérlik meg. Azokat a támponto­ kat. Ezt követi magának a pályának a pusztulása. melyekre lehet. hogy nem autóimmun­ betegség és nem zsíranyagcsere-zavar. „azt érzik feleslegesek".Az elváltozások az agy mélyében zajlanak.nem szándékosan . hogy a folyamat hátterében vírus áll. Az idegpályák szerepe háttérbe szorul. semmi baja.ekkor csökkennek.

A túlzásba vitt tenni akarás következtében elmulaszt segítséget kérni kitűzött feladatai megvalósításához. Ebből a disz­ harmóniából a. Ilyenkor a hasfal valamelyik gyenge pontján zsigerek nyomulnak ki a hasüregből. Ez természete­ sen egy csalóka ábránd. Vala­ milyen konfliktus volt. Lelki jellemzők: Az ember megpróbál meglévő erején túl teljesíteni. A lágyéksérv a leggyakoribb. Heresérvnél a sérvtömlő. meggyengül. amelyen maga a sérv kilépett. Ez korántsem jelenti az anya ellenszenvét gyermeke iránt! A félreértés könnyen kialakulhat akkor. Azt hiszi. Köldöksérv esetén a köldökgyűrűn keresztül türemkedik elő a hasűr taralma. rendszerint bélszakaszt tartalmazva. belek kinyomódása esetén bélel­ záródás következik be. hogy világra jöhessen. akkor lesz tökéletes és boldog. ha mindent ő old meg.Fizikai jellemzők: Valamely szerv vagy szervrészlet kinyomulása egy rendellenes nyílá­ son. ha szülést mesterségesen indítják be. nagyon akarják. Sérvkapu az a nyílás. Ha nem. s a gerinccsator­ na felé kinyomódó belső mag a megfelelő ideggyököt érinteni fogja (lásd ott). Kideríthetjük a konkrét kudarcot is: Köldöksérv: Gyermeknél: nagyon kellett erőlködnie. a here­ zacskóba száll le. Gérincsérv keletkezésekor lényegében porckorongsérvről van szó: a korong rostos gyűrűje pusztulásnak indul. Fél kevesebbet teljesíteni. mint 150%-ot. nem engedik a dolgok természetes folyását. Ezen keresztül esetleg visszahelyezhető. miközben egy kiboltosult sérvtöm­ lőt alkotnak.gyermek ezt a következtetést vonja le: nem hagyják. hogy fél. 328 SÉRV . a sérvtömlő tartalma elszorítás következtében elhal. Senki és semmi sem lehet olyan tökéletes. Azt érzi. lágyékcsatornán át csúszik ki a sérvtömlő. van az anya-gyermek kapcsolatban. ezt a betegsége is megmutatja. Ennek egyenes következménye: egyre inkább ragaszkodik a jelenlegi biztonságot nyújtó anyaméhhez. Ennek olthatatlan vágya abból ered. és kizáródik. mint amit ő megvalósít. Általánosságban és leggyakrabban a hasűrből kinyomuló szervek helyelhagyásáról van szó. hogy a világra jöjjön.

ha nem társul hozzá szervi elváltozás . férfiaknál az erején felüli adás a kiváltó tényező. vágyak fel nem vállalásával van összefüggésben. a célok. mint szédülést éli át. 329 .vagy magasvérnyomás-betegség áll a háttérben. koponyaalapi törések. Míg saját magát el nem fogadja egyenes. Más utat kell keresnie. addig egyre jelentősebb teher nehezedik rá. Ez egyensúlyozó szervünk megbetegedésé­ nek vezető tünete.a bizonytalansággal. Központi idegrendszeri okai: az agytörzs és a kisagy sérülései. Azonban úgy tűnik. Lelki jellemzők: A nagy igyekezetben. s ezt a beteg.A felnőttkorban kialakuló sérvnek is ugyanez az oka. hogy az életben megállja a helyét. melybe előbb-utóbb „belerokkan''. ha alacsony. Az agyi nyomásviszo­ nyok eltolódása hasonlóan vezet szédüléshez. koponyasérülések. hogy önbizalmát visszanyerje. a kéjes öröm megélé­ sével kapcsolatos. Gerincsérv: Mindig azért küzd minden erejét megfeszítve. hiszen sérv alakult ki szervezetében. hogy emberként. Lágyéksérv: Az ágyék minden körülmények között az öröm. SZÉDÜLÉS Fizikai tünetek: Az objektív és szubjektív terviszonyok között eltérés keletkezik. Még ebben a korban is igyekszik kötődni szüleihez. elveszítette testi-lelki egyensúlyát. Az itt keletkező sérv jelentése az imént jelzett vágy erőn felüli akarása. Ennek a másik oldala is igaz: a szülő igyekszik magához kötni gyermekét. az önállóság helyett. Nőknél az öröm „habzsolása". eredménytelenül. hányinger járászavarok kísérik. A szédülés . felfokozott-nemi-teljesítő képességgel igyekszik palástolni. látászavar. gerinces embernek. gerin­ ces emberként tisztelje környezete. Ez azonban sikertelen marad. daga­ natai. Heresérv: Kisebb rendűség érzéseit.

hogy közben ezzel nincs tisztában. továbbá sok gyógyszer is.Ez utóbbi olyan szempontból igaz. ha elnyomjuk. Ha a beteg székrekedésre panaszkodik. s eközben az alsó szakaszokban felszaporodik a béltartalom. sűrűbben kellene végeznie. gyakran arról van szó. amikor az eddig figyelmen kívül hagyott értékeit beépíti életébe. székszorulásról beszélünk. A gyógyulás akkor kezd megvalósulni. szájbűzt. (Ezért kell itt hangsúlyoznunk a viselkedés és a kívánalom szavakat.: a kábító fájdalomcsillapítók és persze a komoly szervi elváltozások. Végletes esetben bélsárkövek (lásd ott) képződnek s ezek bélelzáródást okozhatnak. hosszú ágynyugalom. Ide vezet a székürítéstől való félelem is. hasi görcsöt. ha például fájdalommal jár. így pl. mert bizonytalan saját értékeit il­ letően. az ideges panaszok is idézhetnek elő székszorulást. Ennek egyik oka lehet. ha a széklet napokat késlekedik és ennek oka ismeretlen. Mint utaltunk rá. akkor megoldásként a hashajtás és a beöntés számos formája és módozata jöhet szóba. Fizikai oldal: Ha a székletürítés a megszokottnál ritkábban történik. Mivel a széklet mennyiségében és a székelés gyakoriságában igen nagyok az egyéni különbségek. Székrekedést okoz az elégtelen testmozgás. mint a daganatok és az egyéb okból fellépő bélszűkületek. hogy az illető viselkedése a székelési szokására vonatkozó kívánalmait fejezi ki. alacsony rosttartalmú ételek fogyasztása. Úgy véli. vagy igen kemény és ürítése fájdalmas. illetve elmarad. így azt is nagyon nehéz meghatározni. rossz szájízt. akkor már valóban beszélhetünk szék­ szorulásról. hogy voltaképpen mi is a „normális" e tekintetben. Ha az utóbbi­ akat alapos vizsgálódás után kizártuk. puffadást és étvágytalanságot. vagy figyelmen kívül hagyjuk a székelési ingert: e helytelen cselekedetet többször megismé­ telve az inger meggyengül vagy egy időre ki is alszik. Nincs tisztában érzéseivel vágyaival. SZÉKREKEDÉS 330 .) Ám. amely azután további ideges panaszokat okoz.

átlép az ellenoldali agyféltekébe. Nem akar szabadulni. Rostos burokban helyezkedik el. mely végletesen összeszűkülhet. és úgy vélekedik. jeges. Két szemünkből hátul kilépő két látóidegünk hátrafelé hatolva alkotja a látópályát: az alkotó idegrostok egy része kereszteződik. retina. SZEM 331 . miszerint a szem a lelkiállapot. mit akar látni. Ám a természettudomány kifejezéstelen gömbnek tekinti. az indulatok kivetí­ tője. mely a külső világról képet alkot és ezt az agyba továbbítja. a szem mélyén üldögél a fényérzékeny réteg. a szemhéjak mozgásától és helyzetétől kapja. hogy mit lát.Lelki jellemzők: Azoktól a dolgoktól. meleg vagy bársonyos tekintet függ még a szembogár állapotától is. vagy nem akar szabadulni. és nem akar. és mit nem szeretne látni. megértett és tanult belőlük. azoktól nem tud. hogy a levont következtetések szerint cse­ lekedjen • tart a következményektől. vagy látó­ hártya. amely a rajta képződött kicsiny. melyek a döntő lépés után kerülnek sorra Fizikai jellemzői: Fényre fogékony látószervünk gömb alakú test. melyet a szem belnyomása feszesen tart. hogy újabb dolgokat kell feldolgoznia • nehezen szánja rá magát. Lelki jellemzők: A látási rendellenességek különbözőek: attól függően. úgymond a lélek tükre. hogy a szem kifejező erejét a körü­ lötte lévő arcredőktől. mert életében ez az egy pont biztos. Elterjedt felfogás. A helyes kifejezés inkább ez: nem tud. Hátul. pl. Az így keletkező hideg. fordított képet a látóidegbe köz­ vetíti. düh vagy ópium következtében. A lehetséges okok között szerepel: • tudat alatt fél. míg a rostok többi része az azonos oldali látóközpontba jut. vagy félelem hatására óriás pupillatágulat jön létre. melyeket már feldolgozott.

Például társát másnak akarja látni (ér­ zelmi szinten) mint amilyen. külső világát! Befelé forduló embert jellemez. de kevésbé irritáló hatás is kiválthatja. intim szférájában kell meglátnia a le­ hetőségeket. hogy belőle erős reakciókat vált ki. A jobb szem tekintetében ugyanezt mondhatom el. azt hiszi már nem képes meglátni a jót. ha huzamosabb ideig van jelen. Szúrás. nem is lesz! A belső tulajdonságaira építheti fel jövőjét. elérhetetlennek tűnnek számára az annyira áhított érzések. a megnyugtatót! Ez -jelen pillanatban . (Messzire most nem lát. Gondot okoz neki. ami nincs. hiányzik belőle a szép.) Lelki jellemzői: Jelentése: magával foglalkozzon. mert most már ideje lenne észrevenni. Elfordul a jövőtől. de annyi bizonyos. rángás: valamilyen érzés. mint eddig hitte! Rövidlátás alakul ki. anyagi dolgokra vonatkoztatva! Bal szem: Rövidlátás (A kép a retina előtt képződik le. bántja a szemét. Általában a partnerével. nem látja a lelki fejlődését. Fél észre­ venni az új érzelmi lehetőségeket. érzésekben gaz­ dag élet reménye. és annak lehetősége. Igaz a fizikai. a megértés helyett a kötözködést.így is van. 332 . Lehet ez bármilyen jellegű konfliktus. mint ahol érzése. illetve a hozzá való vi­ szonyában található a probléma. Nem látja meg másokban a segítő szándékot. meglátni életében azt. hogy csak közelre. ami idegessé. mert már elveszítette türelmét. Ezt az utat azért választja. és ameddig eképpen cselekszik. Pedig abban sokkal több van. szíve sugallja. amit máshol keresett és keres most is. Észrevétlenül hagyja az elkövet­ kezendő örömet. Jellemző lelki állapot: a létező (tulajdonságok) dolgok helyett olyanok után epedezik. érzelem szúrja. aki érzelmeiben csak közvetlen környe­ zetét figyeli. a közvetlen környezetére lát rá.illetve meg nem látásokkal" kap­ csolatos lelki állapotok jelentkeznek fizikai elváltozásként. feszültté teszi. belső vádaskodást választja! Hamarabb akarja a célját elérni. mint azt a szellemi fejlődése engedi.) Hiányzik neki (és nincs is) érzelmi célja. hiszen egészen máshol keresi azt.Ezen az oldalon az érzelmi „meg.

hogy figyelmét az elérhetetlen messzeségben lévő dolgokra fordítja. Hogyan is lenne rá képes. Helyette . de itt már az okok a konkrét fizikai világgal. kétségbeesések szintjén. Nem vesz tudomást a külvilágról. se a rosszról. közvetlen környezetében lévő megoldásokat nem veszi észre. Nehezen. közvetlen környezetén kívüli dolgokkal sokat foglalkozik. tisztában van azzal. Nincs kézzel fogható érzelmi célja.) A távoli célkitűzéseket. vizsgálnia életét és most már a pótcselekvések helyett meg kell találni azokat az anyagi . de ez általában megma­ rad az ábrándok. Önmagába nem néz. az ér­ zelmek tudatosítását távol tartja önmagától. Távollátás: (a kép a retina mögött alakul ki. se a jóról. viszont a jelen­ ben. Fél attól. Lelki állapotára leginkább jellemző tulaj­ donság: „elmenekül" a jelenből és helyette a jövőben igyekszik élni.Hiányos érzelmeit a távoli jövőben szeretné orvosolni. kutatja. Jobb szem: Rövidlátás: Lényegében megegyezik a bal szem jelentésével. elérhe­ tetlennek tűnik számára. melyekre alapozhat! Tisztába kell tenni önmaga megítélését. Ezeket gyengeségnek. A testén. 333 .lehetőségeket. Belső diszharmóniája alól próbál kibújni azzal. vagy egyáltalán nem képes kitűzni és megcselekedni távoli célokat. távoli célt tűz ki.eddig figyel­ men kívül hagyott . amikor önmagával sincs tisztában! Ennek a rendbe tételé­ re kiválóan alkalmas ez a típusú „fogyatékosság". Aprólékosan végig kell elemeznie. hogy a jövőbeli érzéseit meglássa. nem látja a lelki fejlődését. Soha nem azt nézi. anyaggal kapcsolatosak. amit el kíván érni.azt keresi. a jövő érzelmi növekedéseit látja. és arra alapoz. ami van. bízva abban: magától megoldódik. soha nem azt látja meg. tudja vannak benne. sőt. problémái tisztázatlanok ma­ radnak. olyan érzé­ sek. de inkább értékelését. melyek feszélyezik. amit nem lát! E miatt az eltolódás miatt saját érzései.különös érzékkel . elkerülendőnek érzi. A tisztázatlanság kialakulásához jelentősen hozzájárul az aggó­ dás: mit talál önmagában? Azt hiszi. ábrándozások. A saját életének meglátása helyett inkább valami távoli jövőt.

Fi­ gyelmen kívül hagyja saját erejét. problémamegoldó képességét. közvetlen környezetét elsorvasztja! Figyelme annyira a távoli jövőbe koncentrálódik. Távollátás: (lásd még a bal szem) Magával is foglalkozzon. Már pedig mégis ez az. vagy ha mégis az nagyon elítélő. hogy kitűzött céljait (ha egyáltalán vannak) el tudja érni! A testi. mert már nem hiszi. anyagi nehézségeit. Lényege: a szemlencse zavarossá. de ez esetben a konkrét fizikai dolgokat.Mindennel foglalkozik. ezek le is kötik min­ den figyelmét. csak belső dolgaival nem. a jelen minden nyomasztó gondja egy csapásra megoldódik (nem fog). Mindkét esetre egyaránt vonatkozik: a jelenből megpróbál menekülni a jövőbe. érelmeszesedéshez társuló hályogképződés. A jelen feladatait itt és most kell megnyugtatóan orvosolni. Gyakori cukorbetegeken a lencse táplálkozási zavara. Pedig nagyon ideje lenne odafigyelni jó tulajdonságaira. ha már egyszer a jelennel nem törődik! Csak a távoli jövőre figyel. A szakmai előmenetel nem igazán érdekli. a jelenét. csak ez az. rendezetlen környezete. mint az ellenoldali szem. Idevezet a lencse hámjának burjánzása is. Leginkább vagyontárgyai fontossága kerül előtérbe. homályossá válik. ha folytatja „struccpolitikáját". Természetesen a gyógyulásra. az nem jó. ne csak mással. Számos bőrbetegsé334 I Szürkehályog .ez a betegség nevé­ nek (katarakta) arab értelmezése. hogy természetes ve­ lejárója lesz a rendetlen. orvosló megoldásokat másoktól reméli. anyagi lehetőségeket mulasztja el felfedezni. önmagára sem marad ele­ gendő ideje (majd lesz). Ami jelenében itt van. El kell terveznie. amire lehet építeni! Hasonló lelki tulajdonságokat jelent. ami igazán számít. Fizikai oldal: A beteg mintha valamit folyni látna szeme előtt . Reméli. következésképpen kerülendő! Ellenben jövőjét aprólékosan eltervezi.

Rosszindulatú formája rövid idő alatt vaksá­ got okoz. életuntságból. Kialakulhat még lustaságból. időnként átjárható.is kísérhet szürkehályog képződése. páncélbőrűséget . pikkelysömört. amelyre kóros szembelnyomás. élethelyzetek meglátása elől zárkózik el. „Lehúzza a rolót". fájdalmas és belövellt lesz. Falat épít önmaga elé (hályog).fokozó­ dás jellemző. hogy észreveszi: önmagában is van szeretni való! Jobb szem: az anyagi dolgok tekintetében értendő a befelé figyelés. De erre csak úgy lesz képes. El van saját bajaival foglalva. Javaslat: fedezze fel.get . A hályog egy igen jelentős figyelmeztetés: ideje másként nézni önma­ gára. Ezen a különös függönyön keresztül igyekszik nézni. ahogyan azok vannak. hogy mindenki ellene van. hogy anyagi és szellemi tapasztalások elől el­ zárkózzon. Ettől persze semmi sem változik. 335 . Bal szemnél: érzelmi dolgok. másként tekinteni jelenlegi életére! Ideje félretenni az előítéleteket. és bizonyos fásultságból.ekcémát. a szemfenéken bevérzések keletkeznek. Csak néhány élethelyzet elöl menekül. A szemcsarnokok folyadékve­ zetése akadályozottá válik. szemet hunyni a számára kel­ lemetlen megtapasztalásoktól. Egy azonban biztos: igyekszik elzárkózni. érzékelni a dolgokat. és érlenséget ébresztenek benne. Észre kell venni: igenis szép és vannak értékei. azok a tények legalábbis nem. tudati okai hasonlatosak az iméntihez. azonban itt a fal még képlékeny. hogy szeretik. melyek zavarják. Az elszigetelődés az élet minden területére vonatkozik! Lassan kialakul benne egy érzés: mindenki és minden dolog ellene van. melyeket eddig figyel­ men kívül hagyott. A szemgolyó megkeményedik. Lelki oldal: Úgy érzi. és úgy látni. Él benne egy erős vágy. Zöldhályog: Fizikai jellemzők: Igen elterjedt szembetegség. Lelki jellemzők: Lelki. látni életét.

kemény viselkedési mintát. Hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. ami eltakarja a céljait. hogy mindig. ezért lázad! Ha nem lenne tisztában jelenlegi tulajdonságaival. A lázadásban a szem úgy viselkedik. nem alakulna ki ez a probléma! Képtelenné válik elsiratni elveszett. úgy ez a hályog állandósulhat. Amennyiben huzamosabban kitart aggodalma mellett. hiányzó dolgait.látszat maszkjának viselése. Belülről. hoszszabb-rövidebb ideig. úgy ahogyan kell! Ez az erővel fenntartott dolog előbb-utóbb elvezet a lázadáshoz. Ez a lelki sajátosság csak időszakonként tér vissza. elveszíti nedvesség tartalmát! A könnycsatorna beszűkülését a védekező mechanizmus okozza: igyekszik meggátolni (gyulladás követ­ keztében) a kialakuló folyadék . Hangsúlyozom. hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. felvértezte magát egy igen erős páncéllal. nem lenne oka lázadni ellene! 336 Szemszárazság . ez csak látszat. valóban ilyen kemény lenne. Felvesz egy nagyon merev. mindent elsirasson és fájdalmat érezzen! Megkeményítette szívét. ezért csak bizonyos élethelyzeteket nem akar meglátni. lényeges dolgok fognak kívül rekedni és ezeket soha sem ta­ pasztalja meg! (Eletének pozitív változásai a hozzáállás változását köve­ tik!) Az imént vázolt lelki beállítottság egyenes következménye: az elmúlásra ítélt dolgokat erővel igyekszik életben tartani. Zöld hályog úszik a szemen: néha beúszik olyan probléma. Nem érzéke­ nyül el. nem érzékenyül el. kudarcok hatására felveszi a túlzott önbizalom csaló­ ka álarcát.illetve csak néhány dolgot akar másként (szűrőn keresztül) látni. az elmúlók helyébe nem jön új. nem képes lemondani elképzeléseiről. nem ereszkedik le másokhoz. vagyis a gyulladáshoz. nem ereszkedik le másokhoz. mint az éghető anyag a tűzben. Ha valóban így viszonyulna.és információveszteséget! Az átélt fájdalmak. melyen (hite szerint) nem juthat át semmilyen fáj­ dalmat okozó érzelem! Ez a tevékenység természetes módon „bosszút" fog állni. lelke mélyén azonban na­ gyon is tisztában van érzéseivel. más! Pedig hagynia kell. melynek következtében erővel visszatartja érzéseit. Azt hiszi. hiszen annyi mindent elsiratott már! Belefáradt abba. Lelki jelentése: A könnycsatorna beszűküléséhez vezet a túlzott önbizalom . történjen minden.

Ez az elérzékenyedés megnyitja a csatornákat és feloldja az eddigi gátakat. Lelki háttere: (lásd még allergia) Valami nagyon is konkrét dolog szúrja. túlzott könnyelválasztáson alapuló jelenség. szeles levegő. de kíséri a szaruhártya. mély. ami előbb-utóbb megin­ dítja szívünket és elérzékenyülünk. a bosszankodást választja! Tudatosan vagy tudat alatt elsiratja életének egyes részeit! Ezt még akkor teszi. másként érzékelés helyett inkább a lemondást. bántja a szemét! A másként való megközelítés.A gyógyulás útja: Az iméntiekből egyenesen következik. Hagyjuk. Kiválthatják ezen kívül izgató gőzök. Miért küzdjön!? Ha nem találja a miértre az értelmes választ. amikor korántsem jött el az ideje. ezért most úgy nézi. mi alapján várja a sikert? 337 Könnyezés . Mentes a túlzott érzelgősségtöl és csak egy nyugodt szemlélet marad benne. A tűz. vagy hideg. a kötőhártya és a szivárványhártya gyulladásait is. vagyis idő előtt. erős fény. gázok. mert felszínre került a nyugalom. ami ennyire be­ folyásolja életét. Bármely. hogy milyen képességet kell újra feléleszteni. Lazítson. hiányozni fog belőle a tűz. hogy figyelmét új lehetősé­ gekre terelje. Védekezési folyamat. mivel nem merítette ki a benne rejlő lehető­ ségeket. még élve temeti el életének legszebb pillanatait! A „temetés" következtében. hogy mentes minden érzelemtől. Fizikai jellemzők: Fokozott könnytermelés. A felébresztés nem jelent most semmilyen problémát. a szembe jutott idegentest előidézi. gyakran a sírás jelensége kíséri. Ha érzelmi impulzusok állnak a háttérben. amit külső szemlélőként él meg! Felszínre kerülnek az eltemetett érzések. látja életét. hogy az elfeledett dolgok elindítsanak bennünk egy folyamatot. Nem merít lehetőségeiből és elveszíti életéből az értelmet. lassú lélegzetvételek közepette! Aztán ébressze fel azt a nagyon mélyen lévő fájdalmat.

ami nem feltétlenül szerencsés. Hajlamos arra. magával hozott gyengéd. Merevvé. megélni az örömet! Fizikai jellemzők: A szemek nézővonala nem párhuzamos. Legismer­ tebbek a szemizmok bénulásai. Vagyis a gyermek úgy fog fejlődni. Az ember könnyen egy kupacba veszi az érzelmi és az értelmi oldalt és csak a saját orráig lát (olyan párt vár. látásmód helyett igyekeznek valami szerintük helyeset adni gyermekük számára! Pl. gondolataikat tartják szem előtt. helyrehozza. szándékosan kívánják irányítani. hanem szöget zár be. legyen orvos. szeresse a sárgabor­ sót stb. befolyásolni gyermekük életét! Nem szándékosan. hogy a gyermek pontosan visszaadja a szüleivel. ami lá­ tásmódjára vonatkozik. hogy tudata csupán egyetlen dologra legyen képes figyel­ ni. de a hosszú távú céloknál már igen jelentős mértékben meghatározza a személy lehetőségeit. mi az érdeke? A szabad gondolkodás. ahogyan a szülők „akar­ ják"! Idézőjelbe tettem az akarják szót. agyi folyamatok. teljesebbé válik élete. hogy tudatosan. Nagyszámú formája ismert. okos és szereti). de azért felfedezhető és kimutatható: saját elképzeléseiket. és ebből kimarad az egyeztetés! A lelki egyeztetés. Lelki jellemzők: Veleszületett. és hátterében számos ok állhat. behatárolttá válik személyisége. Ez még önma­ gában nem jelent komoly problémát. Befelé álló szemek: szűk látókörűségre való hajlamot jelent. Amikor ezt lelki szinten is kijavítja. szüleiről kialakult képet is. 338 Szemtengelyferdülés . Nehezebben tud felszabadulni falai alól. Ez a hajlamokat tükrözi. Ezt én nem tekintem betegségnek. de legalábbis nem sorolható a hagyo­ mányos értelemben vett betegségek közé! Ettől függetlenül igen megha­ tározó jelenléte. Ezért a szabadság széles láthatára tudatán kívül reked. hiszen korántsem jelenti. agyhártya-gyulladás és mérgezések. szép. hogy vajon a gyermek mit kíván. örök figyelmeztetés.A gyógyulás útja: Megtalálni. sérülések. könnyebbé. de nagyon fontos ada­ lék. aki gazdag. a szemmozgató izmok idegeinek gyulla­ dásai.

Felfelé irányuló szemek: Valami megbotránkoztatta. figyelmen kívül hagyja a pillanat örömeit. Vessük össze az iménti tünetekkel (összeálló szemek): itt arról van szó. amiket látott vagy látni vélt! Tovább menve. jelentősége helyett a széles láthatáron ke­ resi. amiről van valami fogalmunk. így észrevétlenek ma­ radnak olyan dolgok. új célokat kitűzni. a megvalósításról már nem is beszélve! Jobb szem befele néz: mereven ragaszkodik a saját érdekeihez. ami távol áll mostani jelenétől! 339 . Azon érdekeihez. hogy olyannyira jellemzi a szabadság. Lefelé álló szemek: „Szemlesütve jár. el sem tudjuk képzelni. jelentősége megegyezik a bal szemével." Bal szem: szégyelli azokat az érzelmi dolgokat. Szétálló szemek: mindenkire odafigyel. Továbbiakban jelentése. mintegy reménykedve: valaki segít fentről! Ez az elfordulás valamilyen ítélkezés következménye. hogy igyekszik nem tudomást venni a külvilág dolgairól. ami az orra előtt van. Külön választja a munkahelyet és a családot. ezért valami olyat választ. kevésbé vagy egyáltalán nem képes megújulni. hogy önmagáról már nem is vesz tudomást! A külvilágtól várja a segítséget. csak arra nem. melyek hasznosak lennének számára! Jobb szem: szégyelli az anyagi kiadásait.Bal szem befelé néz: mereven ragaszkodik a saját érzelmeihez. Érzel­ mileg van behatárolva. Csak azt vagyunk képesek megvalósítani. Közben pedig elmegy. Ez ennyit tesz: a saját értékei. Ha nem látjuk. az örömet és a bol­ dogságot. ítélkezik azok felett. Ezt csak így tudja elérni: lesüti szemét. figyelni és megvalósítani sem tudja. külön a pénzt és az érzelmet. ennek a „szemérmességnek". akiket és amiket meglátott. Tudattalanul — az ítélet velejárójaként — többre be­ csüli magát másoknál. reméli bajai megoldását. ingerek is. ezért figyelmét következetesen igyekszik elfordítani. A földön járás helyett igyekszik menekülni. melyek az anyagi világgal vannak szoros összefüggésben. elérni. Ez az elzárkózás szintén gátolni fogja előmenetelét. saját értékeit. elzárkózásnak lesz következménye.

szem) ÁRPA Fizikai jellemzők: A szemhéj mirigyének tályogja. 340 SZEMIZOM-SORVADÁS . látott melyek bántották a szemét. amennyiben a művelet sikertelen­ séggeljárt. elhelyez­ kedéstől függően). Elveszíti belső nyugalmát. de ez a behatás beágyazódott. kifárasztja. kedvetlen ember lakozik a táskás. gyulladás. ám ebbe beletörődik (nem elfogadja!). vagy anyagi észlelés. nyomasztja. Táskás szem: számára visszás dolgokat lát. bő könnyelválasztás mellett vizenyő és savós. KÖTŐHÁRTYA Fizikai jellemzők: A szemizom-rostok nagysága illetve száma csökken. Lelki jellegzetességek: (lásd még allergia. Lelki háttere: Érzelmi. Gyógykezelése a kiváltó októl függ. tartósan megmaradt. örömét és tettvágyát. Kivörösödés. E folyamat megnyilvánulása az árpa. Megfáradt.Táskás szem Olyan dolgokat tapasztalt. A belső vagy külső árpa esetén a kü­ lönféle típusú mirigyekben gennyes beolvadás jön létre. karikás szemek mögött. ami szúrta a szemét (helytől. Fizikai jellemzők: A szemhéjak belső felszínét és a szemgolyó elülső részét borító átlát­ szó hártya idegen anyagok. esetleg gennyes vagy véres váladékképződés kíséri. Egy idő elteltével igyekszik ezt a kellemetlen élményt kilökni magából. kórokozók hatására izgalmi állapotba kerül. de már beletörődött.

úgy táncol. A sikerélmények valahogy távol maradtak tőle. Amikor feladja a megtalálás vágyát. Nem érti miért. lehetőségek keresésébe. háborgást választja! 341 SZEMIZOM-GYULLADÁS . mint a szemizom-gyulladás esetében) Lelki jellemzők: A szemizmok a szem forgatásán kívül segítenek a fókuszálásban is. reményét. hanem megfelelő idegberendezések összehangoló működése következtében tökéletes összerendezettségben van. értelmét veszíti. (Észre veszi. de nem vesz róla tudomást. Értelmetlen dolgok pedig nincsenek . észrevenné örömteli dol­ gait! Különös elképzelése: a világ úgy forog. nem tudatosodik benne. vagyis képtelen hasz­ nosítani!) Mivel nem tapasztalja az annyira áhított érzéseket. Tudnunk kell ugyanis. saját köz­ pontja körül minden irányban szabadon forgatható. Lelki jellemzők: (Lásd még: gyulladás) Lázad az ellen a kozmikus törvény ellen. bénulása vagy gyulladása esetén a finom beállító. változó dolgokat. összehangolt szemmozgásokban zavar keletkezeik. ami eddig mindig új és újabb dolgokat „mutatott" neki. hogy a két szem nem egymás­ tól függetlenül mozog. de biztosan megszűnnek! Fizikai tulajdonságai: A szemüregben egy gömbfelszínben ül a szemgolyó. Az ember fia belefáradt a mindig új dolgok. Lázadással válaszol erre az alapvető törvényre ahelyett.ezért lassan. vagy pedig idegi sérülés. Ez azért következhet be. Bármelyikük sérülése. de tény: soha sem veszi észre a kínálkozó lehetőségeket. ellátási zavar. Ezek a mozgást és irányulást végzik végtelen pontossággal. megfárad és a sokáig tartó kimerültségben lassan feladja élete értelmének keresését. Mindkét oldali szemgolyóra 6-6 karcsú izom tapad. (ugyanaz. és itt.legfeljebb nem találtuk meg benne . hogy megtalálná. finomsággal.Oka: vérkeringési. nem teljesül és a megértés helyett a lázongást. kutatni kell a friss. Értelmét veszíti az a szemizom. ahogyan ő fü­ tyül. kutatásába. miszerint újra és újra keres­ ni. mert eddig csak a kudarcokat ta­ pasztalta.

ahol felismerhetjük valódi életünket és valódi céljainkat! A lázadás. fokozatosan felhagynak az ingerek szállításával. gyulladásai látótérkiesésekhez. és megtaláljuk!) Az emberben a változástól való félelem lakozik. Lelki jellemzői: Észleli az új eseményeket. és így az belső konfliktust eredményez. hogy közben minden más kívül marad tekin­ tetén. ezért nem is szükséges semmilyen válaszlépés. ha elbújik. Ennek a konfliktusnak egyenes következménye a lázadás. Lázadni fog. de a tudatáig már nem jut el az információ. gyulladás lesz az út. hogy mások is örömmel teljenek meg. Minden más és mindenki más! Márpedig lelke legmélyén egészen másra vágyik. megússza. Mivel az idegek nem érzékelik. hogy szükség van rájuk. hogy nem találja azt. de elfelejti. Olyan mederbe viszi. ami tudat alatt (ha már nem kívánja tudatosítani) működik és vezérli életünket. melyekért élni érdemes. vagy teljes vaksághoz vezetnek. Sérülései. hogy örömében vele osztozzanak. melyen elérhetjük a kívánt szabadságot. Abban bízik. és mindenkinek van lelkiismerete. amire annyira vágyik. és elsorvadnak. hiszen mindenkinek van lelke. amikor ezt már (valahol) felismerte! LÁTÓIDEG Fizikai jellemzői: A szem hátsó pólusánál lép ki a szemgolyóból. Azzal a kifogással. Vágyik ugyan erre. Röviden: tapasz­ talja az ingereket.Elfelejtett egy nagyon fontos tényezőt: oka van annak. (Minden létező dologban benne van! Nézzünk „más" szemmel. Ellustul észrevenni azokat a szépségeket. esetleg lustának érzi magát a megfelelő lépések megtételéhez. CSŐLÁTÁS 342 Fizikai jellemzők: . A két idegpálya a ko­ ponyaüregbe való belépése után részlegesen kereszteződik. Ettől kezdve agypályaszerü a látópálya. figyelmen kívül hagyja (tudat alatt). hogy nem vette őket észre. de gyulladás csak akkor tud keletkezni. de fáradtnak. Arra. gyönyörködtető pillanatokat. A lustaság és a félelem elegendő tényező a betegség alapjának kialakulá­ sához.

melyek során a fény hatására elbomlott látóbíbor nevű vegyület sötétben illetve homályban újra képződik. hogy ne kelljen meglátnia a körülötte lévő dol­ gokat. hogy képtelen tisztázni élethelyzeteit! 343 . utóbbi ugyanis nélkülözhe­ tetlen a retinában zajló biokémiai folyamatokban. hogy még teljes látáséles­ ség mellett is gyakorlatilag vakságnak tekinthetjük. hogy a dolgok tisztázása. a tisztánlátás helyett elfo­ gadta azt a téves elképzelést. feszélyezik! Erre nem talál megnyug­ tató megoldást. hogy zavartalan nappali (szín)-látás mellett a szürkületi látás fogyatékossá válik a sötéthez való alkalmazkodás hiányos volta következtében. A jelenség kialakulásában döntő szerepet játszik az A-vitamin hiánya. a látás. mert nem képes elviselni az „észrevétele­ ket" és a rájuk adott fokozott reakciókat. hogy az esti szürkületben jelentősen csökken tisztánlátása. akik csak a számukra (látszólag) fontos dolgokat veszik észre. Erre azért van szükség. 5-10°-ra való beszűkülését jelenti. Lelki jellegzetességek: Jellemzője. Mindent el lehet mon­ dani róluk. Háttérben a látóhár­ tya leépülése. Tele vannak szorongással. addig kell keresni. míg megtalálja! FARKASVAKSÁG Fizikai jellemzői: Más néven szürkületi vakság. tehát nincs is! A szűklátókörű embereket jellemzi ez a betegség. Lényege. pusztulása áll. Olyan mér­ tékben korlátozza a térben való tájékozódását. Márpedig ezek a válaszok hatá­ rozottan rossz érzésekkel töltik el. ami annak köszönhető. rugalmasságot nem! A gyógyulás útja: Mindenek előtt a belső fájdalmat kell feloldani valamilyen pozitív megtapasztalással! Ilyen pedig van.A látótér igen súlyos. az érzékelés beszűkítésével oldja fel a feszültsé­ get! Nem látom. csak a felszabadultságot. életük rettegéssel telik. Lelki jellemzők: Beszűkíti látásmódját. Lelki oka a következőre vezethető vissza: „labilis" lelki állapot.

azt sem fogja észrevenni. akár kellemes. Ezt a megközelítést. Ez lehet színtévesztő látás. melyekkel szemben teljesen elfogulatlan. vagyis ismeri a kellemes és kellemetlen dolgok mi­ benlétét. mert mentes azoktól az érzelmektől. csökkennek lehetőségei a tisztázásra. Elfogulatlan. a kékre.dolgokat. Ebből a nyugalomból ki fog zökkenni. addig képes áttekinteni azokat. szürkülni. Ezeket az információ­ kat tudja elemezni. Bezárkózik önmagába. hogy meg is találjuk. vagyis (a szellem nem fogadja be az értékes dolgokat) a test sem fogja hasznosítani a számára (a szemen át bejutó) fontos. melyekhez erősen ragaszkodik. de amikor a lényeg kezd ködbe burkolózni. Ezeket nem tudja támpontként alkalmazni. Ők a vörös. Mivel a tudatá­ val nem fogadja be az „élet sóját" a teste. ami kihúzhatná onnan. Ez azért lesz alkalmas. a zöldet pedig a fehérrel té­ vesztik össze. s az ebben szenvedők bizonyos színekre kevésbé érzékenyek. Tehát ebből kell kiindulni. belső békéje biztosítva van. elveszíti a fonalat. apróságnak tartja.látszólag lényegtelen . vagy amiben megkapaszkod­ hatna. egyértelműnek tapasztalja a körülvevő dolgokat. A részleges színtévesztők viszont a kiegészítő színek egyikét szürkének látják.Amíg nyugalma. mert csekélység­ nek. átláthatónak. a vörösre. amikor a gyógyulás útját keressük: abban a reményben. akár kellemetlen. a sárga. Röviden: képes megkülönböztetni és az ismeretei alapján képes helyesen dönteni. elengedhetetlen anyagokat. észre fog venni minden környező ingert. nem veszi fel a táplálékból azt a vitamin.és ásványianyag-mennyiséget. cselekvést fogja követni a test is. ami a szemnek szükséges az egészséges működéshez. a zöldre. ám igen lényeges részletet mulaszt el. Gyógyítása: Meg kell keresni azokat az apró . 344 EGYÉB LÁTÁSZAVAROK . Amíg tisztának. Fizikai jellemzők: Itt beszélhetünk a rendellenes színlátásról. Rengeteg apró. a zöld és a barna színeket egymással. továbbá az ibolyaszínt kékkel.

aminek nem volt ott semmi keresnivalója. Lelki jelentései: (lásd még: fogak. a nyelv és a nyálmirigyek rosszindulatú elváltozásai. alatta egy izomrekesz. A szájüreget (bár a szó szoros értelmében nem üreg) borító nyálkahártya embernél a külső arcfelszínre kifordulva az ajakpírt alkotja. s ez esetben a színek egyáltalán nem érzékelhetők. amely egyedülálló emberi sajátosság. A szájüregbe nyílnak a nagy nyálmirigyek. fölötte a kemény -és lágyszájpad helyezkedik el. A fogsorok íve mögött a nyelv ül. mely esetben a színvakság csak szürkü­ letben következik be. Lelki jellemzők: Ez a kórkép mellékvesével. Más az alkonyati vakság. mielőtt bármit is mondott volna. de ez esetben bizonyos idő múltán a színlátás is­ mét normálissá válhat. nyelv. olyan helyen és időben. Betegségei közül a gyulla­ dásos folyamatok említendők. nyálkahártya. Sokat rágódott. arcüreg) A rágódással és a beszéddel van szoros összefüggésben. Olyan dolgot nyilvánított ki. és a pajzsmirigy diszharmonikus működcsével van összefüggésben. Ezek az állapotok általában veleszületettek. résznél). A megetetés eredményeként erősen lecsökken a 345 SZÁJ és BETEGSÉGEI . aggodalmaskodott. (lásd ott és a farkasvakság c. így a teljes színvakok számára csak a világos és sötét átmenetek léteznek. aho­ gyan egy normál látású ember egy fekete-fehér fényképről nyer színér­ zetet. Szájpenész akkor alakul ki. Fizikai jellemzők: A tápcsatorna kezdete. Egy állandó baktériumflóra lakja e területet. Mindezen kórképek a velük járó fájdalommal együtt az étkezés (rágás és nyelés) és a beszéd súlyos gátlói. avagy ritkább betegségek következ­ tében alakulhatnak ki. és a nem ritka szájüregi daganatok. ha mondott egyáltalán valamit. Szerzett színlátási zavarok mérgezések és sugárhatások révén. pontosan úgy.A teljes színvakság a rendellenes színlátás legsúlyosabb válfaja. amikor azt érzi: megetették valamivel (amit nem érdemelt meg).

Leginkább egy allergiához tudom hasonlítani a szemölcsök megjelenését és ez nagyon közel áll a valósághoz! Gondoljunk csak bele. nem jönnének létre az imént említett bőrelváltozások. tömött és érdes göbök. 346 SZEMÖLCS . körömágy mellett. Kóroktanunk­ ban vírus szerepel. Makacsul és kiirthatatlanul képesek fennállni illetve hosszú idő múltán egyszerűen eltűnhetnek és nyom nélkül. leginkább kézen és lábon.betegség! Elhelyezkedése a testen minden esetben. Lelki jellemzők: A szemölcs nem . mert ha más­ ként lenne. a macskák szőrborzolása stb. A pótcselekvés tehát ebben áll: a megértés vagy elfutás helyett a foko­ zott ellenérzéseit mutatja ki. Természetesen ezzel korántsem oldódnak meg a felmerült problémák. Ugyan ez zajlik le az emberi szervezetben is. melyek kölesnyi-borsónyi nagyságban jelennek meg. sötét helyeket kedvelő penésznek.nem feltétlenül . egy „előző életből" áthozott figyelmeztetés. spontán gyó­ gyulnak.. hogyan mű­ ködik az állatvilág! Amikor az állatokat valamilyen rémisztő. hiszen ebben az életében ugyanúgy jelen van a kiváltó ok és ugyanolyan jelentőséggel bír! Aggodalomra semmi ok. szokatlan. olyan tetteket hajtanak végre. tehát ebben található a kialakulás oka is. ami lehetőség szerint elriasztja támadójukat. milyen belső tulajdonságra fektessen nagyobb hangsúlyt.. Azt hiszi. feszélyező inger éri.belső tűz intenzitása és remek táptalaj teremtőtik a vizes. Igyekszik távoltartani magától egy olyan behatást. megtett minden tőle telhetőt a feszültség megszüntetésére. A szemölcsök a „rendellenes" bőrszövetekből keletkeznek és ez már sokmindent elárul! (lásd még: bőr) A bőr egyik szerepe a védekezésben van. amit nem képes megfelelően kezelni. A valóság persze mást mutat. avagy talpon okozva fájdalmat. Nagyon is idézőjeles ez az előző élet. Fizikai jellemzők: Piszkosszürke vagy testszínű. amikor a szemölcsök kialakulnak. hisz ez csupán javaslat: ebben az időszak­ ban mire. kiemelkedő. Pl. nedves.

vesd össze a testrészek jelentésével. mert embrió állapotban is jelen voltak azok a feltételek. bár lehet belőle. Sőt! Ezzel semmi más dolgunk nincs. melyek kiváltják a védekezés ösztönét. Négyrekeszes üregrendszerét hosszantilag sövény. Ezek az áramlások és nyomásváltozások hatására szelepszerűen nyílva és zá­ ródva biztosítják a szív szivattyúmunkáját. nem tekintem betegségnek. Figyelem: a csigával semmi mást nem kell tenni! Fizikai jellemzők: A vérkeringés elsőrendű aktív tényezője és központi szerve. kúp avagy csepp alakú izmos falú tömlő. de ha kéznél van egy éti csiga. Kívül. melyek az ellenreakciót szükségessé tették! A lényeg: a gyermek úgy érezte. megnyilvánulások. nem túl szerencsések! Érdemes megkeresni a megoldást! A patikákban már kaphatók kiváló szemölcsellenes szerek. anyajegyek azért van­ nak meg. csúcsi részt a szívkamrák alkotják. A kivezető út: Mint már említettem. Ide lépnek be és innen erednek a nagyerek. „futóművét" végig­ húzni a szemölcsön. harántirányban pedig billentyűk választják el. melyek jellemzik. szükséges és helyt álló a védekezés. környezetében vannak olyan jelentős elemek. s benne a saját koszorú­ érrendszer gazdag leágazásokkal. 347 SZÍV . de hát miből nem alakulhat ki? Azért azok a lelki tulajdonságok. Amennyiben konkrétabban szeretnéd tudni jelentésüket.Egy rövid időre válasszuk szét a születéskor jelenlévőket a később kiala­ kulóktól! A gyermek születésekor jelen lévő szemölcsök. az is megteszi. A kúpos. a pitvarok és a kamrák határán a koszorúbarázda fut körbe. távolságtartás e módozata! A később megjelenő elváltozások jelentése: szüleivel való kapcsolatban. A szívpitvarok és -kamrák falának körkörösen elhelyezkedő izomtömlő-rendszere meghatározott időrendben működik együtt idegrendszeri parancsra: felnőttnél átlagosan percenként 70-es frekvenciával. mint a csiga talpát. amely a mellkasnak a tüdők által közrefo­ gott közbülső terében foglal helyet.

ami már magában a gon­ dolkodásban is káros. vagy csak egyetlen dolgot eszünk stb. sokkal világosabbá válik az összefüggés. Lelki jellemzők: Megbetegedései a szeretettel. Vérkeringésünk elsőrendű aktív tényezője szívünk. viszony sze348 . mellyel a betegnek konfliktusa van. cselekedetek és még sorol­ hatnám mi minden. akkor életképesek. cselekvés. amikor kizárólag egyetlen elv. Szívünk szüntelen dobog. létezéshez elengedhetetlen! A szívbetegségeknél is erről a fajta harmó­ nia-megbomlásról beszélek. mégis két összehúzódás között egy szem­ pillantásnyi időre mind a pitvarok. de ez nem igaz! A szívproblémával küszködő (is) életé­ nek összes területhez ugyan ígyfog viszonyulni! Ez első olvasatra mere­ deknek tűnhet. A szeretet megnyilvánulási vagy meg nem nyilvánulási formája határoz­ za meg. egy izomrostokkal átfont központ. Egy-egy összehúzódással 80 ml vért lök ki a nagyvérkör felé. kinyilvánításával vannak szoros összefüggésben. ha csak belélegzünk.A ritmikusan váltakozó telődés és kiürülés egy életen át zajlik. s meghatározott időrendben való egymás utáni és egymással összehangolt pulzációjukat egy ingerképző és ingervezető rendszer vezérli. Működését jellegzetes zajok. A pit­ varok és kamrák izomtömlő-rendszere külön-külön képes működésre. hogy kiemelünk egy-egy dolgot. mid a kamrák ellazulnak. a szívhangok kísérik. Gondoljunk csak bele: milyen következményekkel jár az. A parancs a pitvarok felöl érkezik. és bár egy nap alatt közel 9000 liter vért keringet körbe. eszmék. hiszen ekkor óhatatlanul ki­ alakul a (csak) egyfajta szemlélet. amennyi a harmonikus működéshez. ha két dologból épülnek fel. Az igazán maradandó gondolatok. teszi folyamatossá. És mindkét komponensből annyi van. mégis mintegy öt órahoszszat pihen. Túlzásokból erednek a fő hibaforrások. illetve igazítja a mindenkori élethelyzethez. a „karmester" vagy „lépéscsináló" az úgynevezett sinus-csomó. de amikor mélyebben belemerülünk a témába. Itt könnyen eshetünk abba a hibába. A tüdőnk által közrefogott közbülső térben a gátorban pulzál. s a lökés keltette szakaszos áramlást a rugalmas érrend­ szer ellensúlyozza. a szeretet megélésével. hogy milyen típusú működési rendellenesség alakul ki. hasznosításával.

élete egyoldalúvá. önző stb. Tehát hangsúlyozom. érezni! Most nézzük meg a kérdést bő­ vebben! • Zárkózottá válik. labilissá válik. mert azt hiszi. hiszen magamat sem sze­ retem! 349 . • Nem fogadja el a felé áradó gondoskodást.. érdemtelennek tartja saját személyét. hanem: emellett elfelej­ tett másként is élni. ellobbanás. hogy én bármit tennék!" „Minek is tenni. hogy minden. hogy az ember utálkozik. a probléma nem abban van. hiszen én annyira vá­ gyom rá!" Persze nem tudja elfogadni a gondoskodást! Elméleteit olyan tökélyre fejlesztette. mert vagy nem vesz róla tudomást. cselekedni. Pedig ezzel semmi gond sincs! A gond. Ennek legjellemzőbb oka a lustaság. a konfliktus a „hogyannal" van! Mégpedig: ho­ gyan vágyjon úgy. de ez csak akkor tud így alakulni. önzően „rajong" valami iránt. melyekért lehet lángolni. feledve a való­ ban fontosakat. mert valamilyen (általa megélt) dolgokban fájdal­ masan csalódott. miért. másrészt azt mondja: nem érdemlem meg. A kérdés itt az.rint hozzuk meg döntéscinket. nem érdemli meg! Itt van a paradoxon: egy részt várja mások figyelmét. (Ön­ maga felé meg minek tenné!!!) A megnyílás helyett a befelé fordu­ lást választja.a vágyon kívül semmi és senki! • Csak mások szeretetét várja. mi helyett? • Oly régóta vágyik olyan dolgok után. képtelen lesz feléleszteni a tüzet. ahol tüzet rakjon! Képetlen lesz megvalósítani. mert nem lesz. ami­ ből. Nem fordít elegendő gondoskodást. mert túlzott elvárásai voltak azzal kapcsolatban. „talán meglelem boldogságom a nélkül is. szívszorító kudarcok nagyon zár­ kózottá teszik. ha lemond értékei megtalálásáról. amibe már nem fér be . az eseményben résztvevő kívánsá­ ga teljesüljön! A megélt fájdalmas. mintegy feleslegessé téve a szeretetet. Ezek után. vagy egészen másfajta elképzelései vannak a szeretetről! Előfordul: kevésnek. kifáradás. • Végletesen. amikor szük­ sége lenne rá. Levonja a következtetést: nem szabad vágynia. ezért azok megtapasztalásakor felad mindent és mindenkit. Ennek egyenes következmé­ nye lesz a „kiégés". ezért szeretetét nem nyilvánítja ki mások felé. Semmi másra nem marad ideje. s eközben önmagára nem fordít kellő figyelmet.

A jobb pitvar falában helyezkedik el az a mintegy 8-10 mm hosszú. melyek a működés során inge­ rületet képesek előállítani. szivar vagy répa alakú képlet. mennyi benne a gondoskodás és hogyan viszonyul ezekhez. környezetétől sem fogadja el olyan őszintén. de mind között kétségkívül az a legcsodálatosabb. védett és kitartó . hogy ingerület képződjön benne. mintegy színészkedve! A benne lévő szeretetet kevéssé nyilvánítja ki és nem vagy alig fogadja el a felé irányuló szeretetet. Ez a sinus-csomó. A benne rejlő tiszta érzéseket belső aggódásai következtében nagyon ritkán.sok ponton és sokféleképpen meghibásodhat kártékony hatások következtében. mit cselekszik: elégtelenül. nem teljes odaadással. Maga teremti meg a parancsokat saját maga számára. miszerint család­ tagjaitól. nem szeret senkit. melynek titokzatos izomsejt-csoportja képes rendszeres parancsot adni az összehúzódásra. kedvvel teszi! Helyette inkább valami mást. Ennyi bevezető után térjünk át a konkrétjói behatárolható betegségekre.Ez az iménti négy állapot. Teljesen mindegy. elterjedt angol nevén „pacemaker". ahogyan azt adják. Mégis. hogy mennyire. Természetesen ennek az ellenkezője is vonatkozik rá. Ez a rendszer . a szívizomzat egységes és azonos szerkezetet mutat.bár nagyon stabil. de ezt felemásan viszi véghez. Szívelégtelenség Fizikai jellemzők: A szív izomzatának számos lenyűgöző tulajdonsága van. mit tesz. valahogy más­ ként tesz! Mondjuk. Azt mutatja meg. A percenként átlagosan hetvenszer megjelenő utasítás azután végigfut a szív egész munkaizomzatán. a létrejött ingerületet az izomfalak tömegén belül izomsejt-kötegek vezetik tova. hogyan szeret. tovavezetni. Karmesterként vezényli a szívet. ő a lépéscsináló. így 350 Szívritmus . hogy ennek az izomszövetnek nincs szüksége idegi behatásra ahhoz. hiba (?)egész jól jellemzi a betegség kiváltó gyökerét. és kevéssé mutatja ki környezete iránt. vannak olyan kis területei. Bárhol is vizsgáljuk.

a lényeg csak ez: az élet és a sze­ retet minden körülmények között igyekszik a felszínre jutni. milyen tudat uralkodik. Egyszer szülői módon szeret. Felborult az adok-kapok harmóniája. ha végre kimutatja a benne lakozó érzése­ ket. Szívritmus zavar: Hol szeret. a szív szavának nem lehet parancsolni..beszélünk az ingerképzés. hol nem. az életben egy-egy alkalommal szinte bárkinél fellépő „kihagyás" a szíven . saját érzéseit. amit iránta tanúsítanak. amit éppen tesz. Kedélyállapotától függően az ember hol fenntartások nélkül elfogad mindent. Egyik végletből a másikba zuhan. hogy szembekerül mások érzéseivel. Retteg attól mi fog történni. Az elmezavarok (nem) létére vonatkozó gondolattal analóg módon fogalmazom meg a kérdést: terhelt és hajszolt létünkben miért maradhat sértetlen a szívritmus? (vesd össze: nem az a kérdés. hogy ez a stabil vezérlőrendszer. mely­ től létünk függ. Hol kinyilvánítja. Érdemes elgondolkodni azon. mennyire erős. hol nem. hogy a szívnek. Lényegtelen.. Aki tapasztalta. hol igen kritikusan viszonyul minden érzéshez és kimondott szóhoz. Hol ad. Ami a legjellemzőbb: mindig rossznak. milyen tudat vezérli. kevésnek érzi azt. Hol elfogadja. hol nem. hol nem. így ezt itt meg sem kísé­ reljük. A ritmuszavarok ismertetése általánosságban is kötetekre rúgna. Fél. miért bolondul meg ezer ember közül 23. A kérdés az: hogyan képes 977 épelméjű maradni?) A választ az olvasó­ ra bízom. Szívszorulás (angina pectoris) 351 . Lelki jellemzők: Az iméntiekből kiderül. tudja: a mindennapokban. máskor képes tiszta szívből gyűlölködni. helytelennek.ijesztő élmény. az ingervezetés zavarairól. a sokak által ismert. követi a saját ritmusát.

kiboltosulása. Passzív lemezzé válik.a rugalmas szívfal egy adott területe . elmeszesedése az érfal megvastagodásával kezdődik. de főleg nehéz testi mun­ kásoknál. verej­ tékezés és halálfélelem kíséri.vagy inkább mellett . vagy attól balra elhelyezkedő mellkasi fájdalom jelzi. aktív szívizom . heveny katasztrófa ala­ kul ki. Szívinfarktus 352 . A nagyobb területet érintő elhalás azonnali következménye a szív-sokk. Trombózis. szegycsont mögötti.olyanná válik. Egymással való összeköt­ tetéseik száma sokkal gazdagabb sportolóknál. koszorúalakban fonják körbe a szívet.szívünk az a szerv. Pusztulásnak indulnak a benne rejlő rugalmas elemek.és koleszte­ rin-származékok épülnek be az érfalba.heves. töredezett lesz.érintetté válik.és szó szerint . érdes. (lásd ott). A vaskos felrakodások leszakadhatnak. mely soha többé nem lesz működképes. A koszorúerek elfajulása. akiknél ebből következően jóval ritkább a szívinfarktus. ami vérzéshez és halálhoz vezethet.) Ha a koszorúverő­ erek pusztulása idáig jutott. Az így szabálytalanná váló felszínen azután már könnyen indul meg vérrögkép­ ződés. A szív­ izomzat folyamatos ellátását a szív saját érhálózata. „megnémul". mint amilyen a szívé. vagy embólia miatt történhet. A katasztrófát .már azt megelőzően . Az elzáródott érág által ellátott izomrész pár másodperc alatt körülirtan elhal. A koszorúér-rendszer valamely (bármely) ágának hirtelen elzáró­ dása elsősorban trombózis. a koszorúerek ágrendszere biztosítja. mint a tojáshéj. ezért olyan szintű ellátottsági igény mellett. A keresztmetszet tovább szűkül. Ezek közvetlenül a kilépő főverőérből erednek két értörzzsel. a bel­ világ szűkülni kezd. érfalfekély alakul ki. (Másutt a testben ezt a fal elvékonyodása. mely­ nek energiaszükséglete állandóan rendkívül magas szinten áll. végül az erek merev csővé válnak. Az érfal lassan . a heveny szívelégtelenség és igen súlyos ritmuszavar. Az összehúzódásra képes.Fizikai jellemzők: Az emberi agy után . megrepedése követi. majd annak csúcsa irányában leágaznak. könnyen elzáródhatnak. Időben megkezdett kezelés nélkül ezek bármelyike is a beteg életet követelheti. Zsír. s az űrbe lemezek formájában bedómborodó képletekbe kalcium rakódik le. s mint nevük jelzi. végezetül a legfinomabb erek merőlegesen hatolnak be az izomzat mélyébe. Sápadtság. az érbelhártya pedig elveszti simaságát.

ezeket azonban eltit­ kolja. csupán nem találta meg a helyes. Vagyis helyrehozható. hiszen azt hisszük. hogy kezdjük elveszíteni türelmünket (egyre görcsösebben). Mit kell ehhez tenni? Amikor szívünkben csendes. hiszen a sorozatos megélt kudarcok hatására lemondunk arról. vagy kapjon szeretetet. Viszont a jótékony része jelentősen előtér­ be kerül és kifejti gyógyító hatását.Lelki jellemzők: Fizikai oka a szívizom görcse. hogy valaha is sikerre visszük el­ képzeléseinket. Ezt az állapotot meg lehet előzni. békés szeretet van. az élet keletkezéséhez el­ engedhetetlen a melegség. hogy a szív melyik részén következett be. amikor nem kapjuk meg azt a gondoskodást. A benne lévő érzések felhalmozódnak és nem bírja tovább fenntartani a látszatot. meleg érzés kell. Hosszú távon ezek a lángolások vala­ mint szorongások ( mert nincs harmónia a szívben) fogják előidézni a görcsösségeket. Gondoljunk csak bele: amikor érzé­ seink nem találnak megfelelő partnerre. önzetlen szeretettel. 353 . egyre akaratosab­ ban igyekszünk kikényszeríteni. érzelmi oka pedig a következő: görcsösen fél. illetve ha már kialakult. Lelki. hogy átjárja szívünk és minden más részünk. A reménytelenségnek pedig az lesz a következménye. és talán az is. majd megszakad a szívünk! Annyira tud fájni a reménytelenség. illetve az izom elhalása. Ennek lesz kö­ vetkezménye a szív izomzatának elhalása. A beteg szívtelennek tűnhet önmaga és az emberek előtt. ami a szeretet adásából és elfogadásából adódik. hogy rengeteg jó tulajdonsággal rendelkezik. annyira tud dobogni. Pontosabban is behatárolhatjuk a kiváltó konfliktust. optimális viszonyulást a dolgaihoz. kilátástalannak tűnne a helyzet. amit annyira hiányolunk. Megbomlott az a harmónia. de nem sikerül. elérni. Nagyon való­ színű. hogy majd kiugrik helyéről. jelenségek nem jelentkeznek. ezek a negatív érzések. hevesen verni a szív. ezért igyekszem jobban. Mert mint tudjuk. Ez első olvasatra így kicsit talányosnak és nehezen érthetőnek tűnhet. sokat lehet rajta javítani. konkrétabban is elmagyarázni. ha tudjuk. Még mielőtt rémületesnek. az Új Életé. amit eddig elrontot­ tunk. másként nem érhetjük el remélt cél­ jainkat. retteg attól. tisztázom: a szívinfarktusos ember is tele van tiszta. hogy adjon. Ez a melegség az ÉLET melege. „Csak" egy nagyon kellemes.

Most elemezzük a konkrét területek szerint. Vizsgáljuk meg a kérdést mindét szemszögből (ezek nagyon szorosan összefüggenek) a teljesebb megértés érdekében: A beteg oldal azt mutatja. ha azt teljes mértékben megleli az anyagi javak hajszolásá354 . meg nem értésre vezethető vissza a betegség létrejötte. de ami biztosan állítható: ez valamilyen érzelmi konfliktus és ennek következtében jön létre a betegség. miért viselkedik így vele a világ. az odafigyelést. melyet megérdemelne. gondoskodását odaadni. „halottá" válhatnak érzé­ sei! A társ szempontjából nézve. de eközben van benne egy korlát. ebben a kettős érzésben könynyedén fel lehet őrlődni! Könnyen görcsössé. illetve anyagi jellegű konfliktusokra. azzal kiegészít­ ve. amikor minden igyekezetével éppen másfelé törekszik. Miért is lennének szép érzések életében. Azt érzi. Ezek a (berögzült) érzések fájdalmat és görcsöt váltanak ki benne. A halkamra oldalfalát érintő: A diszharmónia kialakulása gyakran az ellenkező nemre vezethető vissza. amikor oly sokszor megbántotta. Nem tudatosan. Miért is fog megkeseredni és miért vált ez kijelentés érzelmi válságokat? Szeretne szeretni és szeretné minden figyelmét. Magyarul: miért adna bármit is az élet. miszerint: minek adjak én bármit. Természetesen örömét nem leli ben­ ne. Nem szabad lebecsülni ezt a konfliktust. Jobb kamra érintettsége: Férfire. hiszen. illetve a benne lévő emberek. ami­ kor nem kapok érte cserébe semmit. azt a figyelmet. amikor a beteg éppen az ellenkező irányba halad. Lényegét tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. amit leginkább szeretne elérni. A megoldás és a probléma kulcsa a megértésben található. neki mindenért sokat kell harcolnia. A jobboldali szívizom károsodást „kapó" ember főjellemvonása a hajtás. aki „kiváltja" a betegséget: miért is adna (a személy) szeretetet. hogy jelen esetben a fizikai világgal van szoros összefüggésben. hogy nem kapja meg azt a szeretetet. Ez a fájdalom megkeseríti életét. az anyagi javak folytonos keresése. úgy kell kierőszakolnia a tiszteletet. hiszen a fő konfliktus ebben rejlik: nem érti. de éppen azt tartja magától távol.

Görcsösen igyekszik megmagyarázni. Miért? Mert a tudatban az a következtetés szűrődött le. mely a fizikai dolgokért küzdött. megérteni. Elülsőfali károsodás: Csalódásai abból keletkeznek. Konfliktusa ebben rejlik: azt hiszi. hiszen minden. félelmeiből adódnak (ez a szívszorító félelem jelen van az imént vázoltaknál is). mi vezet görcshöz és az izomzat el­ halásához. Ennek alapja a ke­ ménység. Szívének azon része. mindene lesz benne csak maradéktalan öröme nem. Ebből már könnyen megérthetjük. reméli. hogy hozzá hasonlóvá váljon a test. kritikával nem volt (és most sem) haj­ landó szembe nézni. valahol értelmetlenné vált. szeretni és megoldani. de már „ismert". Hátsófali érintettség: Egy érzéssel. de ez a lényegen nem sokat változtat. hogy feleslegessé váltak élete jelentőséggel bíró dolgai.ban. amikor pe­ dig eléri. kialakított dolgai. Természetesen itt is külön lehet választani az érzelmi oldalt az anyagitól. Hogyan is történhetne másként. Erre azért van szükség. Soha nem biztos benne. mégpedig azért mert megszokott egy életstílust. Ennek pedig az lesz az eredménye: a tudat a testnek kiadja a megfelelő utasításokat. amikor a meg nem értéseiből fakadóan minden dologgal. örömet lel benne. fölöslegessé válik. következésképpen nem fenyegeti az in­ farktus veszélye. hogy jók és igazak elfoga­ dott. amiért küzdött. ingerrel szemben előítélettel viseltetik. értelmetlenné. mely lehet jó vagy kellemetlen. melyekkel szembekerül. bebizonyítani a maga igazát (többnyire majdnem teljes siker koronázza tevékenységét). 355 . fizikai dologgal. értelmetlen dolgokat pedig minek tartson fönn. hogy megszűnjön a különbözőségekből adódó belső feszültség. Fájdalmai az aggódásaiból. elfogadni. Még a segítő szándék mögött is hátsó gondolatokat gyanít. akkor harmóniában van. el kívánt érni. amit el kíván. de mindig marad benne kétség.

: ajtót-ablakot bezár. Összekeveredik a valóság a fantáziával. de a bizarr gondolkodásmód nem zárja ki más vonatkozásban a logikus gondolkodást. A személyiség szétesik. másokat viszont gyűlöl. Mi is az a tudat? Tudat az a részünk (énünk azon része). de szeretném. vagy ellenkezőleg: telített lehet gazdag téveszmés fantáziálásokkal. De a megbetegedés lényege mégis csak az egy­ szerre jelentkező kettősségben. de ismételjük át egy kicsit. A gondolkodás. Társas viselkedésében súlyosan zárkózott lesz. Megjelennek a paranoid gondolkodásra jel­ lemző téveszme-rendszerek és téves elképzelések. szegényes. és ebben az összevisszaságban már lehetetlen el­ dönteni melyik a helyes és melyik a helytelen. A tudat ketté válik és összekuszálódnak a benne lévő ismeretek. Elemezhetném ezt sokkal részletesebben is. A beteg aktív elhárító intézkedéseket tesz. az érzelmi élet és a magatartás közötti normális összefüggés. nagyon megválogatja kit szeressen. külön világát. Önértékelése alacsony. Fizikai oldal: Másnéven hasadásos elmezavar. ezek a mások feltéte­ lezett fenyegető viselkedésével kapcsolatosak. s ennek eltűnésével a beteg a való világ helyett megteremti saját. A tudatról már esett szó a könyv elején. A gondolatok valószerűtlen és kényszerű fo­ lyamatai lassan elmossák az én és a világ határát. tanul és a tanultak alapján válaszreakciók­ ra ad utasítást. pl. (lásd még: autizmus) Lelki oldal: A szó szoros értelemben is erről a fogalomról van szó. fóliába csavarja magát a „halálsugarak" ellen. elemzését végzi. Az ingereket rosszul vagy hiányosan szűri meg a beteg. a bizonytalanságban van. ha megmarad­ nánk a lényegnél! 356 SCHIZOPRAENIA (tudathasadás) . felfegyverkezik. A kórképet mindig depresszió kíséri. mely a külső és belső ingerek szelektálását. Néhány embert szeret. összehangoltság szétszakad. A gondolati taralom lehet sivár. Örömátélése csökkent.Szívbillentyű zavarok Szelektál.

ahogyan saját világában áll. amikor huzamosabb ideig (ez nagyon változó időtartamot jelent) nem foglalkozunk mással. A tudattal akkor kezdenek problémák lenni. A tudathasadás feltételei akkor kezdenek határozott körvonalat ölteni. mellyel a jövőre alapozunk és ezt felhasználva teremtjük azt. csak egyetlen megoldásra váró feladattal. 357 . mert úgy viselkedik a tudat. csak kidolgozza a lehetséges megoldásokat. TALP Lelki háttere: Megmutatja. Mint ahogyan a lemezjátszó sem csak egyetlen hangot ad ki. melyeket már megéltünk. halad céljai felé. A tudat életünk minden pillanatában rengeteg információt és ingert dolgoz fel és ezekre (szintjének megfelelően) kidolgozza a (szerinte) szükséges lépéseket.ötvözi a jelen pillanattal. Az. A gond ebben van: a betegnek több határozott elképzelése van a konf­ liktus megoldására és ezen .nevezhetjük tudattalan­ nak . Ez azért történhet így. de a döntéseinket nem a tudatunk hozza meg. Ez a dolog pedig a szellemünk! Szellemünk az a részünk. A realitásérzék elvesztése. Kicsit furcsán hangzik. úgy a tudat is egy egész sor gondola­ tot szajkóz. Anélkül.jó" verziók között morzsolódik. mint egy rossz lemezjátszó. befolyással van egész életére és egész testi-szellemi egészségére. amit a leginkább keresünk: a lényeget. őrlődik a személy. ezért minden körülvevő információt beenged. hogy lényegében bármi konkrétat cselekedne. melyeket szeretnénk megérteni. Fontos tisztáznunk: nem hoz döntéseket. Ebből a két alapelemből fog kialakulni az a tudás. amikor sokáig nem tudjuk eldönteni. hanem egy dallamot. azt valami sokkal mélyebb „dolog" végzi. ami az ősi tudást . hogyan állja meg helyet a fizikai és érzelmi világában. ugyanis a bonyolultságban azt veszítjük el. s egy erős érzelmi megrázkódtatás után a tudat nem találja a helyét a világban.Egyszerűsítsük le azon dolgainkat. amin megakadt a tű és csak ugyanazt játssza. mit is tegyünk. megtapasztaltunk. A tudat végső soron azokat az információkat hozza bennünk felszínre.

és gyorsan. A túlterhelés oldalán jelentkezik a kórkép. A miértre egyszerűnek tűnő válasz is van: csalódás! Csalódásai abból adódnak. hogy élethely­ zeteit nem vizsgálja meg minden lehetséges szemszögből! Megértés akkor lesz benne. amikor a meg­ fontoltság a fontos. Összességében: hiányzik belőle a helyes döntésekhez szükséges nyuga­ lom. melyekre gyorsabban kellene cselekedni. középkorúakban. az érzelmi döntéseivel. melyek gyötrik. amikor valamilyen dolog után (legyen szó anyagi dologról vagy érzelmiről). fájdalom alakul ki. ismételt fogó és markoló mozdulatok és az alkar csavaró mozgása következtében a felkarcsont külső vagy belső csontbütyök-nyúlványán súlyos nyomásérzékenység. rossznak éli meg. Itt érdemes és ajánlott ezeket összevetni a reflexzónákkal! A bal lábon jelentkező problémás terület az jelzi. elfogulatlanság és a bizalomból fakadó csend. elhamarkodottan tesz lépéseket olyan ügyekben. Ez pedig a meg nem ismerésből. TENISZKÖNYÖK Fizikai jellemzői: Az alkarizmok túlerőltetése. hogy lásson más szemével is! Bőrkeményedés például akkor keletkezik. jól cselekedett-e? Nehezen lép meg olyan érzésbeli dolgokat. A jobb talpon keletkező problémás területek jelentése mindig anyagi jellegű! Hasonló az iméntiekhez. Az alkarizmok idült feszülése következtében a csontbütykökön eredő hajlító és feszítő inak parányi méretű szakadásoka/ idéznek elő követ­ kezményes csonthártya izgalommal. a kelleténél többet talpal. Kétségei vannak. jól döntött.A talp felületén keletkező fájdalmas területekből következtetni lehet azokra a lelki problémákra. A meg-nem-értése abból adódik. lépéseit kudarcnak. illetve azok helyességével nincs teljesen tisztá­ ban. amikor feléled benne az igyekezet arra. hogy a megtett érzelmi döntéseit. fájdalommal s a két csontdudor idült gyulladásával. a meg nem értésből merítkezik. hogy az érzéseivel. 358 . diszharmóniát ébresztenek benne. csak éppen a fizikai oldalról megköze­ lítve.

de elege lett. Hiszen a legtöbb esetben együtt jelen­ nek meg. neki mindenért kö­ nyökölnie kell. amit (neki) el kell (kellene) kerülnie. de mégis így kell tennie. és helyette inkább valami „célravezetőbbet" választott! A betegség nem abból adódik. nyugalmas pólya felhelyezése. fájdalomcsillapító. dolgokat. Miként az árnyék követi a test minden mozdulatát. mint minden más esetben is. me­ lyek közte és célja között állnak. de inkább olyannak érzi. hiszen ebből már éppen elég (belső) konfliktusa támadt. Van ennek a kérdésnek másik megközelítési formája is. Ez konfliktust okoz. Lelki háttere: Fő konfliktus: harc. hiszen ezek határozzák meg az ellenálló képességet. küzdelem. s a csukló ellenállással szemben történő hajlítása. csa­ varó mozdulat súlyosbítja. de nem ilyen egyszerű és nem ennyire egyoldalú a problé­ ma. „erőszak" a nyugodt. ami nem zárja ki az előzőt. inkább kiegészíti azt. A fájdalom fel-vagy lesugárzik az izomhasba. Ezért olyan dolgokat tűz ki maga elé. mert tulajdonságai között nem szívesen tapasztalja az erőszak ilyen formáját. úgy a test is követi a tudat minden apró rezdülését. Jelen esetben miben nyilvánul ez meg? Jelenlegi lelki beállítottsága azt mutatja (azt érzi). Ezt alapul véve már könnyen eljuthatunk a va­ lódi okhoz. Alapvetően nyugodt ember rejtőzik a „durva" felszín alatt. feszítése fokozza. Gyógykezelése: Pihentetés. ehelyett valami ellen! Nem har­ col saját érdekeiért. Figyelembe kell vennünk itt.A könyök külső és belső csontbütykének fájdalmát a forgómozgás. hanem ebben: nem érzi helyesnek! Helytelennek. laza cselekvés helyett! Nem elhanyagolható tényező a teniszkönyök kialakulásában a fizikai megerőltetés. Ez a kettősség fogja meggyengíteni fizikai testét. hogy erőszak található benne . a lelki tényezőket. Helyileg: a gyulladt csontbütyök felületére gyulladáscsökkentő injekciók fecskendezése. Ez az eset: nem saját érdekeiért harcol. Félre kell lökdösni azokat az embereket. melyekkel nem tud eggyé válni. Nem képes szívvel-lélekkel küzdeni! 359 .vagy él vele -.

térdre ereszkedés. a ezt úgy éli meg. a térdre ereszkedés. vagyis igyekszik kiszakítani magát ezekből az élethelyzetekből! A szellemi szakadások következménye lesz a szövetek szakadása. a behódolás kifejező­ dése.Következésképpen az imént említett törtetés önmagával szemben nyilvánul meg. Lázadnak. Előbb-utóbb azonban beleun ebbe a tevékenységben és fellázad a sorsa (beállítottsága) ellen. Ráadásul térdünk nem védett lágyrészekkel . sejtek gyulladá­ sos folyamatot produkálni. erős szalag­ készülékek jelzik. hogy hatalmas erők hatnak erre az izületre. csak éppen saját magával nem foglalkozik. A nagy csontvégek. könyökben lévő szellemi erő (aura) csökken. mint akiben szakadások keletkez­ nek. Alkotásában a comb— és a sípcsont. a térdizület szalagai. dolgai hadd változzanak „maguktól".eltérően sok más izületünktől. mindenkinek kiharcol mindent. amikor olyat és csakis olyan dol­ gokat cselekszik. Elöl ágyazódik bele az izület tokjába a térdkalács. vagy lágyrészek. Lelki jelentése: A különböző vallások szertartásaiban nagyon jelentős szereppel bír a térdelés. ezáltal csökken azon a területen az ellenálló képes­ ség. hogy a könyöknél. csak fájdalmat tapasztal! A gyógyulás útja: Az előzőekből már egyenesen következik a megoldás is: hagyni kell. Gyengül a lelki erő. mint a megalázkodás. Minden dolgunk képes változni. csak hagyni kell! Ezt pedig úgy tudjuk elérni. Sérülhetnek a csontok. hiszen ez nem egy egészséges állapot! Nem túlzottan szerencsés az. Mindkét dolog ahhoz vezet. vagyis mindenkit maga elé enged. hogy egészen másra össz­ pontosítunk! TÉRD Fizikai jellemzők: Az emberi test legnagyobb méretű és egyben legbonyolultabb felépíté­ sű izülete. A szertartásokban betöltött szerepét dőreség lenne lealacsonyítaniAzért kapott jelentős szerepet a térd. ekkor fognak a környező szövetek. s tér­ dünk színtere lehet számos különféle gyulladásos folyamatnak. mert ez a test360 . a szárkapocscsont másodlagosan. valamint a térdkalács vesz részt. melyekben örömet nem.

hogy meg tudjunk pihenni. Vizsgálódjunk. valamint a környezet reakcióira. még ha bele is szakad! A másik konfliktus. A dacosság következtében kezd felölteni egy olyan viselkedési 361 . addig a jelentése a jó érdekeket szolgálja. és nem látják a egymást. Az alázatosság szerepe és fontossága abban áll. hanem folyamatosan közelednek felénk. hogy akkor megállunk. itt is vizsgálnunk és elemeznünk kell a probléma kialakulásának két oldalát. hogy valóban jó irányba haladunk. Jól ismerjük azt a tényt. hogy elvakultan haladunk és megbomlik a harmónia. Minden­ napjainkban is meg kell történnie. már biztos. hogy végre-valahára (akár egy rövid időre) feladja mindazon berögzült. merev ragaszkodását és erős akaratát. amit kudarcnak. sikerélményt. Felülvizsgáljuk eddigi elképzeléseinket és meggyőződünk róla. legalábbis ezt tapasztalja. céljai mellett. milyen lelki diszharmóniát mu­ tatnak a térdben jelentkező elváltozások! Mint már ezelőtt minden esetben. melyeket követünk? Természetesen nem mindig vagyunk képesek arra. hogy amikor két dolog közeledik egymás felé. Mindaddig.helyzet. mert térdre akarják kényszeríteni. Az a harmónia. ezt az üzenetet hordozza azt: most feladom eddigi elképzelései­ met és beengedek valami újat. Figyeljünk a beteg oldalára. ezt érzi. melyről azt hisszük: jó! Ennek lesz kö­ vetkezménye. ezért talpon akar maradni. A megbomlott harmónia oka: sok olyan inger érte. Az egyik konfliktus ebben rejlik: nem ereszkedik térdre. és nem nagyon akar felkelni. Ennek szükségessége ebben rejlik: mindenki tévedhet. ami szorosan illeszkedik hozzá: térdre ereszkedik. elmélkedjünk egy kicsit. kitartását elvei. A kitűzött céljaink a közhittel ellentétben nem állnak egy helyben. más erőket beengedni az eddigiek mellé. Amikor vi­ szont ez külső erővé lép elő. minden dolog változik. valóban jók azok az elvek. sikertelenségnek élt meg. Könynyen elkerülhetik a találkozást. csendes elfogadást és az ezekből fakadó önbizalmat. ezért kialakul benne egy nem feltétlenül tuda­ tos dac. elmélkedünk és megvizsgáljuk környezetünk reakcióit. ami eddig biztosította számunkra az egészséges alázatosságot. míg ez a belső késztetés való­ ban bentről ered. A térdre ereszkedés szerepe abban áll. hogy el tudjunk csendesedni. hogy nem annyira szerencsés! A térdre ereszkedéshez azonban nem szükséges vallásos áhítat. a változásokat követni kell a cselekedeteknek is. hogy önszántunk­ ból megálljunk egy olyan úton.

hogy minden segítő erőt nyűgnek. Ebből egyenesen következik. az nehezen fogalmazható meg. mely nélkülöz minden lazaságot és csak recsegve-ropogva tud vagy mer térdre ereszkedni. amit szíve. ápolva testünket. hogy mennyire súlyozódik a beteg életében a szűkebb és tágabb környezet. Ugyanaz vonatkozik rá. A bal térd betegségei. hogy az egészséges és tiszta bőrnek van egy jó illata. erősségeit. erő­ szaknak fog megélni. tudata diktál! A térdre ereszkedés helye is fontos lehet.túl erősnek tartja magát ehhez .és nem is tud segítséget elfogadni. a konkrét anyagi megnyilvánulá­ sokat tükrözi. TESTSZAG Fizikai jellemzők: Mirigyek ezrei öntik váladékukat a bőr felszínére. Megalázkodik. Vagyis képte­ len eldönteni. mint. tehát elítélendőnek tapasztal. 362 í . Ez attól függ. fájdalmai az érzelmi dolgokkal kapcsolatos alázatosság diszharmóniáját jelenítik meg testi formában. követendő út. A térdre ereszkedés még azt is jelenti: elve­ szítette képességét arra. kerül minden változást. még akkor is hajthatatlan. még önma­ ga előtt is. Érzelmeit igyekszik állandósítani. illetve a fizikai világhoz való viszonyrajellemző. Ennek következménye. Már nem érzi megaláztatásnak. talpra állhat.formát. Ezek adnak akkora lelki erőt. melyik a helyes. amikor már az egész világ összeomlani látszik. hogy segítséget kérjen . és egészen másként cselekszik. mellyel már nem érzi kétségbeejtőnek a megalázkodást. de mindannyiunknak ismerős. vagy épp ellenkezőleg. a ke­ ménység helyett a petyhüdtséget választja! A jobb térd pedig a fizikai dolgokat. de ez a fizikai világra. hogy milyen. Ezen a családot vagy a tá­ gabb környezetet értem. A gyógyulás útja: Amit mindenképpen el kell érni: ne érezze magát térdre kényszerítve! Ezt pedig csak egyféleképpen lehet: megtalálja értékeit. mert tudja: bármikor felkel­ het. védve. karbantartva. mint a bal térdre. Az érzelmi változás helyett a merevséget.

következésképpen most csak arról az oldaláról beszélek. jellemző. aromás illata. A kétes értékű dezodorok virágkorát éljük. hogy ezzel távol tart­ sa magától az „ellenséget"! Engem ez a tevékenység felettébb emlékeztet az állatvilágban is jelenlévő védekező mechanizmusra. alkoholfogyasztás. Senki sem mentes a testszagoktól. vöröshagyma). a bőrünkön mindig jelenlévő. hogy testfelületünkön azok a dolgok tükröződnek. fájdalom. Lelki háttér: A pótcselekvés ebben áll: „rossz" szagot teremt. lúgos vegyhatású folyadékot választ ki. Arról a testszagról. akár túlzott e váladékok mennyisége. elváltozások követ­ keztében jelentkezik. A súlyos májbajban szenvedő betegnek édeskés. Hormonjaink hatására pedig a faggyúmirigyek működése fokozódik. verejtékmi­ rigyeink egyik fajtája pedig tejszerű. Továbbá ami különböző betegségek. rettegés. cukorbetegek bőre finoman acetonos lehet.Faggyútermelő mirigyek bocsátják ki zsíros váladékukat. védő savköpenyt. Fontos megérteni. illetve azon folyamatok következményei jelennek meg bőrünkön. 363 . macskagyökér vagy a B-vitaminok szaga. ám legjobb fegyver a rend­ szeres mosakodás. Sokszor azonban nem a verejték lebontásából ered a bűzös izzadás. De akár normális. Fokozottan ve­ rejtékezünk a leláztalanodás időszakában is. Hasonló módon jelennek meg a növényi olajok (fokhagyma. benzinmérgezés után szinte bűzlik az ember. vagy fémszaga van. tisztálkodás híján elszaporodnak. me­ lyek belül zajlanak. míg másik részük híg. Izzadásfokozó állapot az aggódás. savas váladékot termel. Itt éldegélnek. melyek rányomják bélyegüket a mindennapokra. ami zava­ róvá válik. s a verejték lebontásából eredő testszag gyorsan kialakul. áruló jeleként számos betegségnek. terpentin-belégzés. ami már zavarja. A verejtékkel kiválasztódó kémiai anyagok figyelemfelkeltő testszagot produkálnak. egyedi illattal rendelke­ zünk. esetleg a patikai lemosószerek. hanem eleve rossz szagú veríték választódik ki. rothasztó hatású baktériumok folyamatosan végzik lebontó munkájukat. idegesíti a személyt és a környezetét. A túlzott. rossz szagú kipárolgás mögötti lelki jellemzőket igyekszem megvilágosítani.

szoron­ gás. Ebben a folyamatban részt vesz a bőr is. A félelmek. Hiá­ ba tesszük tisztába testünket. Ennek több oka van. ami rá­ nyomja bélyegét. Ehhez szükséges a benn lévő anyagok és az ezekkel együtt járó információk cserélődése. 364 . Egyrészt a testnek is szüksége van a folyamatos ingergazdag környezetre. A testi tisztálkodás mellett a lelki higiénia is fontos. mi okozhatja ezeket a túlzott reakciókat: Természetes folyamat. A gyógyulás útja: Tisztába kell tenni magunkat! Gondoljunk csak bele: a gyermekeknél meglehetősen ritkán figyelhető meg a test ilyen jellegű kipárolgása. Sőt tovább me­ gyek. hiszen így képes tökéletesen működni. ha továbbra is ott marad a szenny. felesleges. Ezt mi már el nem érhetjük. Náluk a félelem . és szeretne megszabadulni. ez pedig a testszagban jelenik meg. lásd még ott). hogy legyen. A rossz testszag megszüntetésének és az egészsé­ ges kipárolgás eléréséhez nem elegendő (de elengedhetetlen része) a megfelelő testi higiénia. de ez egy tudatosabb állapotban újra megteremtődik. pánik) előbb vagy utóbb kitörnek belőle.míg beléjük nem nevelik . annak olyan problémái ke­ letkeztek.legapróbb jele sem fedez­ hető fel. Tehát annak. Az elfojtott düh. melyen keresztül a folyadék és a levegő egy része frissül. csak együttes alkalmazás lehet nagy valószínűséggel sikeres. Másrészt a szervezet az anyagok egy részét tartalékolja. aki ilyen problémával küszködik. olyanná kell válnia. mint a gyer­ mek. melyeket meg kell oldani. de ezt a dühkitörést meg­ előzi a nem tudatos megszabadulás. hogy a szervezet igyekszik kiüríteni a benne lévő káros.Következtetés: akinek ilyen bajai vannak. A „rossz" testszag minden esetben valamilyen belső. szorongások (lásd még félelem. Nézzük. de nem csupán külsőleg. rejtett félelmet takar illetve jelent. ami munkára inspirálja. esetleg nyomasztó anyagokat (anyagcsere. hanem belsőleg is. és ezeket időnként (a bio­ ritmus szerint) frissíti. harag nagyvalószínűséggel okozni fog valamilyen belső szervi megbetegedést.

Méreganyaga a gerincvelői ideg-összeköttetéseket zavarja. Feszülni kezdenek a végtag.Fontos figyelmeztetés: az antibakteriális anyagok a rossz szagot eredményező tényezők mellett a hasznos (a bőr szempontjából) létfon­ tosságú összetevőket is eltávolíthatják! Ebben az esetben érdemes megfontolni. amikor onnan mély sebbe jutnak. amiben mindkét feltétel teljesül: eltávolítja a károsakat. melynek az a végzetes következménye lehet.a megszabadulás mellett . 365 . nyugtalan. a támadó ideális környezetre talál. de segíti. Ébredésük akkor következik be. hogy az izomtónus további növekedésével eltöri saját gerincét. A kórokozó spórái a talajban. Mint minden fertőző betegségnek. melyet a vázizomzat merev­ görcse. ser­ kenti a hasznosakat! A testszagok vonatkozásában is igaz a kijelentés: nem kell mindent elpusztítani ahhoz. elfogad­ ható illatot érjünk el. torz vigyorba fagyasztja az arcot. majd a fo­ gak összepréselődnek a felfokozódott izomtónus miatt. csak a szövetek mélyén uralkodó széndioxiddal dús közegben tud szaporodni. TETANUSZ Fizikai jellemzők: Súlyos (de nem ragályos) fertőző betegség. mert a bacillus a levegő oxigénjével áthatott környezetben nem. Ezt követően a nyak mered meg. Ha tehát egy szúrt vagy vágott seb szájadéka bezárul. Ezt az állapotot viharos gyorsasággal követi az állkapocsmerevség. a tetanusznak is van lappangási ideje: ez legkevesebb 5 nap. hogy olyan megoldást találjunk. nyclési nehézsége van. A tetanusz-baktérium által termelt idegméreg okozta heveny mérgezés. nagy fedett sebzés azért lényeges.és a törzsizmok. szerte e világon ott alusznak. hogy . A tünettan félelmetes: kezdetben a beteg fokozottan ingerlékeny. a hasfal bekeményedik. és az arcizmok feszülő görcse széthúzott szájzugokkal és felhúzott szemöldökkel egy merev. ám az óriás hátizmok görcsös erejének túlsúlya ezt legyőzi.kellemes. Ragóizmaiban feszülést érez. A mély. s a beteg teste elviselhetetlen fájdalmak közepette hídba feszül. illetve rángógörcse jellemez.

tehát a fertőzés kialakulásához szükség van arra az eseményre. valamint a megfelelő táptalaj. Ehhez a gyengüléshez a megélt örömök. Gyógyítása összetett feladat. A legkisebb fény. Csontritkulásban viszont elenyésző behatás is elegendő ahhoz. Az éhező sem nézi. hogy legyen. mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Aki viszont túléli. TÖRÉSEK Fizikai oldal: Külső erőbehatása bármelyik csontunk folytonossága megszakadhat. Az orvos izomlazítókat. Lelki jellemzők: ' Itt nagyon lényeges kiemelni a fertőző betegségekről írtakat (bőveb­ ben lásd ott). az idegen dolgokat befogadva bizonyta­ lanná válik élete. nyugtató szereket rendel és a beteget ingerszegény környezetbe helyezi. annál a betegség nyomtalanul gyógyul. Ebben a gyengült állapotban sokkal nyitottabbá válik az ember az új dolgok befogadására. milyen folyadékot öntenek a szájába. mint energiaforrások hiánya hozzájárul. Végezetül a légzőizmok is sorra kerülnek: a beteg elkékül. A gyermekkorban adott védő­ oltásoknak nagy jelentősége van. mellyel bejut a kórokozó. hogy a seb bezáródjon. éber tudattal éli át. hogy törést szenvedjünk. mivel táplálta önmagát.vagy hanghatásra további görcsfokozódás és rángógörcsök lépnek fel: elég egy lámpát felkapcsolni. a betegek fele ebbe belehal. hogy levegő jusson a behatolás területébe. sőt. Gégemetszést. a sebet fel kell tárni. A megfelelő táptalajt a meggyengült immunrendszer (lásd ott). a védeke­ ző képesség csökkenése teszi lehetővé. ha valóban kialakul a tetanusz. így a fertőzött sem azt nézte. vagy halkan letenni egy poharat. ám ennek ellenére. mivel a csontok nyomási. Egészséges csontozat mellett ez az erő nagy és gyors kell.Mindezt a beteg tiszta. és a gégegörcs beálltával együtt fulladásos halál következik be. Albert említette: a világban a kórokozók ott vannak. és gyógyulásnak induljon.és szakítószilárdsága is hihetetlenül nagy. 366 . milyen eszmékkel helyettesítette elve­ it. A gyengeséget kihasználva. Nem lehet megen­ gedni. mit adnak neki. a szomjazó sem azt figyeli.

csupán a testrészek lelki jelentését kell ismernünk hozzá. cselekedett. ekkor a vér­ vesztés és fertőzés következményeivel is számolnunk kell. Töréseink lehetnek zártak. Pl. Könnyedén megfejthető a konkrét. mint önmaga. hogy nem volt képes kilábalni belőle. és mit kell még elsajátítanunk. hogy valódi törés történt. lelkünk már régóta mondja a magáét. úgy éli meg) olyan dologhoz fogott vagy nem fogott. Természetes következménye ennek. de ezt megelőzően egy meglehetősen hosszú folyamat zajlik le. Törés keletkezett az ember életében. A gyógyítás alapelve a rögzítés: nyugalomba helyezzük. lelkünk . a tudatban a tényleges fizikai törés előtt már kialakult egy szel­ lemi törés és ez a saját képére.A károsodás területe fájdalmas. hogy (úgy érzi. vagy csak nagy fájdal­ mak árán lehet helyrehozni. de annak élte meg. mintha semmi sem történt volna. olyanná teszi a testet. hogy felhívja figyelmünket arra. de nyíltak is. A tudatunk. Lábtörés: olyan rossz lépést tett meg.a sors is .: Kéztörés: a bal kéz törése könnyen jelentheti azt. a szellem. amiben hatalmasat csaló­ dott és ez törést jelent életében. ezért olyan nyelvhez folyamo­ dik. Olyannak. hogy kitoljon velünk! Éppen ellenkező­ leg! Célja. amit nem. sőt úgy viselkedett. Lelki oldala: Emlékezzünk egy kicsit a könyv elején leírtakra: a tudat. esetleg kóros mozgathatóság jelenik meg: testünk ott hajlik. Gerinctörés: életében egy olyan jelentős változás történt. de nem értettük meg. hasonlatosságára formálta a testet. amit ismerünk. Ebből következik: tudatunk. amire felkapjuk a fejünket. egyáltalán nem biztos. miként a villámlás. A törés. Annyira leterhelte gondolatait. egy pillanat alatt kialakul. de erről nem vett tudomást. ami kettétörte egész eddigi sorsát és ami a legfontosabb: megváltoztathatatlanul! 367 . hogy a szel­ lemben. ahol nem volna szabad. kiváltó ok. hogy nem is tudott az adott konfliktussal „dűlőre jutni". Nem biztos. tehát ez annyit jelent. milyenek vagyunk. mozdulat­ lanságra kényszerítjük a törvégeket s így elkezdődhet egy csöndes és hosszadalmas átépítő és felépítő folyamat. recsegő-sercegő hangot adhat. ami nagyon megviselte és igénybe vette idegrend­ szerét. duzzadt lesz. Olyan „hangon" mondja.nem kifejezetten azért van.

Ez az infark­ tus. agyat. pangó a vérkeringés az adott területen. melyeket lelki válság előz meg. mely szívet. előtte oszlopszerüen felszaporodhat a vérváladék. megértjük azt is. TROMBÓZIS-EMBÓLIA Fizikai oldal: Vérünk normális körülmények között folyékony. Az ér ellátási területéhez tartozó szövetek azonnal elhal­ nak a hirtelen beállt oxigénhiányos állapot következtében. tudati folyamatoknak kell lezajlani. ha megértjük a dolgok jelentőségét.Tehát a törések következmények. más esetben „csupán" morzsányi rög tapad az erfalhoz. Az adott érszakaszban történő vér alvadásának okai a bizonyos érte­ lemben vett lassúságban és az ebből következő fásultságban található meg. többféle okot rejthet. Az orvos feladata: a vérrög oldása. Mint az előző esetekben is. ahol beékelődik. a vér fokozott alvadékonysága vagy érfal-sérülés. mely hosszú kezelést jelent teljes ágynyugalom mellett. ugyanis az érfalhoz tapadó vérrög leszakadhat. Tömeges heveny sejthalál. kialakulni. Ez torlaszt alkotva részlegesen vagy telje­ sen elzárhatja bármely erünket. s visszafordíthatatlan károsodást okoz. Az elzárt érhez tartozó mögöttes hálózatban egy csapásra megszű­ nik a keringés. E vándorló alvadék okozta heveny katasztrófát nevezzük embóliának. Az. vérrög képződik. A trombózis oka a véráram lelassulása. de lényegét tekint­ ve nincs különbség. Lassú. hogyan előzhetjük meg és hogyan gyógyíthatjuk meg a testet és a lelket. vesét vagy tüdőt érintve gyorsan végzetessé válhat. A vérkeringéssel tovasodródva előbb vagy utóbb szűkebb keresztmetszetű érbe fut bele. hogy létrehozzák a trombózisos folyamatot. előtte és mögötte pedig megromlik a keringés. milyen lelki. Lelki háttere: Nézzük. Ha érpályán belü] alvad meg. 368 . Az elzáródás helyén ugyanis rövi­ desen gyulladás alakul ki. s ezzel a vér további útját teljesen elduga­ szolja. hogy megalvad a vér.

akkor tudhatjuk. Bár szinte minden érszakaszban előfordulhat trombózis. Pl. leülepszik a sűrűbb rész. Megoldás: a kettő között kell találni egy olyan lejtést. 369 . de inkább egészséges életked­ vet. hajtotta. melyekkel ritmusosan tudta meglépni szükséges teendőit. Mit is jelent ez érthetőbb nyelven? Pl. hogy valamilyen tulajdonsá­ gunkkal nagyon nem vagyunk megelégedve. érzéseinkhez. hogyan viszonyulunk a testünkhöz. hogy ilyen példát hozok. illetve az erő. illetve a kudarcnak megélt élethely­ zetek következtében csökken a tartása. késztető erői. véralvadás következhet be. sőt fel vagyunk azon hábo­ rodva. amikor mindkét feltétel teljesül. mely fűtötte.Ennek oka: elvesztette azt a „hevességet". akkor még mielőtt lefolyna. akkor gyorsan leszalad a víz és ottmarad a szenny. Ennek oka abban van. mely biztosította az információk. Az imént felsoroltakhoz még hozzátartozik a következő adalék.) A szennyvíz csatorna esete: ha túl nagy a csatorna lejtése (túl gyors a vér sebessége). Egy adott (lassult sebességű) szakaszon a természetes vértisztulás folya­ mata . mert a vér nem megfelelő sebességgel áramlik. ismeretek harmonikus áramlását. mégis leginkább a visszérre jellemző. hogy a visszér mutatja meg.: lábtrombózis esetén a betegnek hiányoznak azok a lelki inspiráló. Kitágul a beteg területen lévő erek fala. Ha túl kicsi a lejtés. „kinyúlik".az érfal tisztulás is . ezért ott lerakó­ dás.lecsökken vagy megszűnik. Amikor ez az ér kidagad. megvastagszik. Leesik a vérnyomás. azt. Lelassul. mert csökken az adott terület életkedve. mert azt hiszi: nem tudja megoldani feladatait és egy idő után már nem is akarja megtenni a rá váró dolgokat. elveszíti rugalmasságát és elfárad. de csakis ott) ezáltal csökken az áramlási sebesség. Az egészséges tisztuláshoz és az egészséges áramláshoz szük­ séges a harmonikus (közepes) áramlási sebesség. Az imént említett lelki okok miatt.: (talán kicsit erősnek tűnhet. Leesik a vér nyomása (ott.

első tüneteitől számítva alig pár óra leforgása alatt is katasztrófába torkollhat. afféle oldalág. hidegrázás. s a mélyben a lobos folyamat hamarosan gennyesen szétterjedő gyulladássá alakul. hőemelkedés kíséri. zsákutca. Megoldása egyértelműen sebészi: a gyulladt nyúlványt eltávolítják. tisztességesen ezért így fogalmazhatunk: nem a „vakbélgyul­ ladást". a vékonybél és a vastagbél találkozásának hatá­ rán közvetlenül a vékonybél beszájadzása után egy „oldaljárat" helyez­ kedik el: vakbelünk. kezdeti tünete a hirtelen jelentkező köl­ dök körüli. majd jobb oldali alhasi fájdalom. nyomásnövekedéssel.Ugyanígy kell eljárni a vérünkkel is. 6-8 cm hosszú vakon végződő nyúlványba. Gyulladása életet fenyegető. meg kell találni azt az arany közép­ utat. hogy amit a laikus szóhasználat „vakbél"-nek. A megfelelő körülmények hatására ezek felszívódhatnak. s belül pangás. mely kialakulásától. Tulajdonképpen a vastagbél kezdeti részének szaka­ sza. vak csatornának a gyulladásos folyamata. de a vakbél a helyén marad. Oka: eldugul. eltűnhetnek. Előfordul az alábbi eset is: a felgyülemlett szilárd vagy megszilárdult. VAKBÉL Fizikai oldal: A jobb csípőárokban. majd — ha nem avatkozunk be — a fé­ regnyúlvány falának átfúródása hashártyagyulladáshoz. melyben tökéletesen működik minden. innen pedig rö­ vid úton halálhoz vezet. Ezt az eseményt nevezzük embóliának. melynek alsó vége még tovább folytatódik egy ceruzavastagságú. Tudnunk kell. alvadt anyag leszakad az ér faláról. Ez a függelék. Mivel e betegség ennyire nagy veszedelmet rejt magában. e szűk. Émelygés. vakbélgyulladásnak nevez. 370 . A féregnyúlvány vékony belvilága tehát elzáró­ dik. az valójában nem a fentebb leírt vakbélnek hanem folytatásának. vagy féregnyúlvány. Nevét alakjáról kapta. elzáródik. viharos gyorsasággal lezajló folyamat. fertőzés és vizenyő lép fel. E nyirokszövetet tartalmazó szerv rajtunk kívül csak az emberszabású majmokban lelhető fel. A „vakbélroham" látványos. hanem már annak gyanúját kell megoperálnunk.

a féregnyúlvány. ami nem vezet sehová. Lelki jelentés: E testrészünkkel hordozzuk az élet terheit. itt olyan megemésztett. illetve mások által felhalmozott megoldatlan feladat. csapottsága stb. A gyulladás akkor kezdődik. álló testhelyzetben vállunk szélessége. melyre semmi szüksége. Vannak olyan dolgaink. de legalábbis bevitt dolgot igyekszik „eltárolni". je­ lentősen járul hozzá megjelenésünkhöz. kinek a terheit hor­ dozzuk. A teher természetéhez tartozik. amire semmi szüksége nem volt. előre és lefelé csúszik. Összevetve a belek jelentésével. Egyenes. Úgy is csak az számít. itt kapcsoló­ dik a szabad felső végtag. izületeivel és izmaival együtt szabatosan vállövnek ne­ vezünk. Vak tasak. hogy lehet saját.és fűggesztőszerkezetet. hogy belőle ismeretet. A vállöv és a vállizület összeadott mozgásai biztosítják azt a csodálatosan nagy terjedelmű mozgékonyságot. afféle tartó. Ebben az esetben lényegtelen dolog arról beszélni.Lelki oldal: Bonyolult lelki háttere van. Alkotói a kulcscsontok. mely végül abban nyilvánul meg. kinek a problémáit vettük vállainkra. hogy kezünkkel a térnek szinte minden irá­ nyába elérhetünk akkor is. vak zsák ez a képlet. 371 . hogy nem tesszük le a nyomasztóvá. lapockák és a vállizületek. VÁLLAK Fizikai jellemzők: E két testtájunkat együttesen szemlélve kitűnik. Legismertebb betegsége a ficam. Helyreállítására számos müfogás ismert. amikor a felkarcsont feje (néha csupán egy jelentéktelen erőbehatás kö­ vetkeztében) az izületi tokon belül elmozdul. ame­ lyet csontjaival. ha törzsünk és derekunk mozdulatlanul ma­ rad. ter­ hessé vált „csomagokat". melyeket egy kis időre el kell raktároznunk. de nem is ez szokott begyulladni. tudást merítsünk. hanem a folytatása. A beteg ugyanis olyan dolgot fogadott be és abból próbált tanulni. amikor mintegy önmaga ellen lázadva ki akarja vetni a bennlevő tartalékait. hogy vállaink elől és hátul egy-egy ívet alkotnak.

amikor az ellenkezik elveinkkel és érzéseinkkel! A váll problémái megjelennek. Hírhedt for­ mája a monokli. és van bátorságunk félretenni problémáinkat. lapszerűen elhelyezkedő. hogy a kétségbeesett emberek ráborulhas­ sanak. VÉRALÁFUTÁS Fizikai jellemzők: A bőr alá vagy a bőr rétegei közé kiömlött vér rétegesen. Ezekből merített örömeink hiányában következnek be a különböző el­ változások. értelmes dolog-e mások helyett cipelni? A kérdésre válaszolva: időnként vállunkra kell venni azt is. mert egyébként elveszítenénk fontosságunk tudatát. Ez így van jól! De kérdeni én. orvosi nevén „pápaszem-vérömleny". hogy a sajátunkkal nem foglalkozunk. Erőt kell venni magunkon. Nincs időnk. melyet felhasználhatunk rugalmasságunkhoz. mely jól körülhatárolt és jellegze­ tes elszíneződésü. Tompa erőbehatásra bárhol keletkezhet. Amit a vállunkra vettünk azt le is kell rakni! Természetesen vállunk a hordozásra teremtetett. Van bátorságunk felvenni mások problémáit. rajta kisírhassák fájdalmaikat. hogy előbb-utóbb el is hisszük.Vállaink azt a célt szolgálják. Sikerélmény nélkül pedig hiányozni fog az erő. nem lesz meg a sikerélményünk. nincs lehe­ tőségünk levetkőzni azokat. Ezt addig fokozzuk. körülírt gyülemet alkot.. nemegyszer a koponyalapi törés fenyegető jeleként.. A gyógyulás útja a „nem"-mel kezdődik. addig magyarázzuk. Ez utóbbi pedig felté­ telezi: van bátorság. A részletesebb ismeretek érdekében össze kell vetni más fejezetekkel is. azok mindig gyengéden megsúgják. mikor nem tesszük le terheinket. Viseljük mások terheit s közben vállunk annyira le van foglalva. elmondhassák gondjaikat. és hallgatni kell érzéseinkre. Mivel nem marad időnk magunkra. amikor a szemkö­ rüli lágyrészekbe a szemüveg alakjára emlékeztető bevérzés történik. van bátorságunk letenni. mi a teendő. 372 . hogy akkor is cipekedjünk. ami nem a miénk! De. de nem arra. van bátorságunk önmagunkkal foglalkozni.

Pl. sejtjeinket szolgálja: táp­ anyagokat és oxigént juttat hozzájuk s elszállítja tőlük a széndioxidot és 373 . Lelki oldal: Az iméntiekből világosan kiderül. zöld majd sárga elszíneződésű terület a duzzanattal együtt eltűnik. Szerveinket. VÉRZÉS Fizikai jellemzők: Vérünk folyékony szövet.az elvesztett öröm . különböző színekben pompáznak. mely az alvadásra képes vérsavóban úszó sejteket tartalmaz. Ahogyan a kiömlött vérfestékek lebomlanak. hogy visszavonhatatlan ku­ darcként könyveli el a történteket. mely valószínűsíti a balesetek bekövetkeztét. Ennek jellegzetessége (lásd ott). úgy színezi át az idő múlásával a beteg a megtörtént eseményeket.A kékeslila vagy feketés véraláfutások lassan felszívódnak. A gyógyulás útja ebben az esetben nem érdemel különösebb magya­ rázatot. A kiömlött vér . vagyis az esemény töréstjelent sorsában. szöveteinket. kibúvókat keres. hogy az adott terület­ tel megszakadt a megfelelő összeköttetés. Jelentését kezdjük ebből a szemszögből. hogy a véraláfutást megelőzi egy másik . a háttérben maradnak. Az esemény megtörténte figyelmeztető jelként is felfogható! Ezt mondja: a beteg az adott területen nem hajlandó. egyszerűbben: kialakul egy hajlamosító erő. Színezi és igyekszik megindokolni. Az érfalak folytonosságának megváltozása jelenti.hatás. a vérfesték bomlása során a kék.esetleg külső . melyek nem megfelelően kerül­ nek felszínre. mintegy figyelemfel­ keltőként: valami fontosat most kiengedett életéből. nem tudatosodnak és nem ezek alapján cselekszünk. érdekütközések. miért is történtek meg vele ezek az ese­ mények. elveszett az egészségesség eszménye.: vérvételnél. Előbb-utóbb ezek a nem különösebben súlyos behatások jelentő­ ségüket vesztik és meggyógyulnak maguktól. Azok a nézetletérések. Vagyis. vagy átmenetileg kép­ telen a megújulásra. és onnan fejtik ki aknamunkájukat (lásd még tudat).megalvad.

Ereink a szív. Feladatát csak az ereken belül képes ellátni az erre specializálódott vérsejtekkel. Lelki oldal: (lásd még a lép. nyomásuk pedig további keringésromlást idéz elő. kimaródhatnak fekély környezeté­ ben. Benne van­ nak azok a létfontosságú elemek. Amikor a betegnek vérproblémája. Ez a hemoglobin. melyekkel eljut a szellemi táplálék a test sejtjeihez. de folyamatos áramlása közben az érfalra bizonyos oldalnyomást fejt ki. ugyanakkor lüktető. s az ömlenyek roncsolhatják a szöveteket (lásd: agyvérzés). vérzésről beszélünk. és statisztikailag meghatározott átlagértékeken alapul. van akkor megbomlik az a kényes egyensúly ami az egészséges ellátottság és az elhasználódott erők között van. Ha a vér kilép az érpályából. Egy 70 kg-os felnőtt vére öt liter körül van. A sejtek nem kapnak új alapanyagokat és nem megfelelő a bomlás­ termékek elszállítása sem.az anyagcsere bomlástermékeit. hosszantartó megnövekedését értjük magas-vérnyomáson. Vörös színét egy nagy molekulájú. meggyengült érfalakon alat­ tomosan is átszivároghat az életet jelentő testnedvünk.és érrendszer bármely területén megnyílhatnak. Fizikai ter374 . VÉR VÉRNYOMÁS Fizikai oldal: Keringő vérünk tökéletesen kitölti az érpálya belvilágát. gyulladások következtében. Már maga a „normális" vérnyomás is sok vitát előidéző fogalom. s a beteg. Az ember össz-vérmennyisége a testsúly és még inkább a testfelület függvénye. Való­ ban fellelhető. máj. A szövetek közé hatoló vér teret foglal el. Általánosságban: a nagyvérkör verőereinek falára nehezedő nyomás kóros. vastartalmú szerves vegyületnek köszönheti. ismert okai csupán az esetek 5%-át teszik ki. mely képes az oxigén felvételére és szállítására. megre­ pedhetnek magas (vér)nyomás miatt. Külső erőbehatásra. fehérvérűség és a sárgaság címszónál) Szállítja az élethez elengedhetetlen erőt és tudásanyagot.

Kiváltó okok: • Szív-eredetről beszélhetünk abban az esetben. mint hajtóerőről. vagy efölöttinek ta­ láljuk. Sajnálkozni pe­ dig akkor szokott az ember. 375 . gutaütés néven ismerjük. kábaság és még számtalan. elfogult és képtelen a valódi segítségre és annak elfogadására .és vese-eredetű magas vérnyomásról. Évek hosszú során azután káro­ sodik a látóhártya. Természetesen itt sem jó. Se szeri. széles egyéni váltakozásokkal. Ilyen állapotban jó közérzettel. úgy hatással lesz a vér nyomásásra is. amikor a szeretetből. amikor van rajta egy bizonyos nyomás. tarka tünet és panasz. és ha ezt az értéket később és több alkalommal is ennyinek. mintegy kifejezve sajnálatát. dohányzás. amikor érzelmileg kifejezetten érintve van. Itt (de másutt is). Ám megemlítjük. hosszú éveken át panaszmentes lehet valaki. Hirtelen nyomásnövekedés esetén émely­ gés. Amikor ez a „nor­ mális" nyomás változáson megy át. se száma a különféle úton és módon ható vérnyomáscsök­ kentő vegyületeknek. zavartság lép fel. erek repednek meg és ennek végzetes következményét agyvérzés. hányás. Vagyis amikor mindent (erősen) szívére vesz. látászavar. békés és ismerős környezetben. izgalom. a gondoskodásból fakad a fokozott nyomás. félelem hatására a vérnyomás emelkedik. Előbb-utóbb azonban jelentkeznek a tünetek: reggeli tarkótáji fejfájás. továbbá lehet a háttérben hormonális zavar. abból el kell venni! S valóban. csupán a nyomásról. az érvágás életet mentő beavatkozás egy magas vérnyomás­ roham esetében. hogy a régi orvosok gondolkodásmódja a mai tudomány számára is elfogadott és használt: amiből sok van. aluszékonyság. Ha nyugodt. sem rossz értelemben nem beszélek. úgy magasvérnyomás-betegségről beszélünk.helés. a vese zsugorodhat és elpusztul. a nagyerek rugalmasságának csökkenése úgyszintén növeli. nyugalomban vagy pihe­ nés után ismételten 140/90 Hgmm-t mérünk vagy ennél többet. Lelki oldal: Minden ember igazán akkor tud és képes teljesíteni. ismertetésüket még csak meg sem kíséreljük. Ám az esetek 95%-ában nincs a háttérben fellelhető ok. a szív túlterhelődése miatt a szívizom elfajul és agyunk is károsodik. és tudunk szív.

ami összehúzza az erek falait. amikor a belső tűz harmóniája megbomlik. hitünk stb. vagy az. hogy minél többet tudjon ki­ hozni magából. amikor tisztában vagyok az igazsággal. hogy nem szabad megtenni. Az imént ismertetett kiváltó tényezők előbb-utóbb együtt fognak je­ lentkezni. csak egyféle következtetést vonhatunk le: mit nem. az érzelmi kötődés. Nézzük meg. a remény és a tudás „végleg" kicsúszott kezünkből. Gondoljunk egy pil­ lanatra az elszorított locsolócsőre. addig csupán átmeneti állapotról lehet szó. Mint a könyv többi részében. Arról van szó. de kérdem én: melyik fog jobban fájni: nem tudom. mint a dominó. és mi helyén való. azt hi­ szem az általános iskolában tanultam a folyadékok áramlásáról. csökken a szállított mennyiség. könnyen feldönti a mögötte állókat is. A megértés legnagyobb ellensége az elfogultság. Olyan ez. úgy megváltozik a benne lévő folyadék áramlása. Amennyiben valahol szűkület ala­ kul ki. Márpedig a megértés abban áll. amit lelkünk. hogy mi a bajom.• Vese-eredetről beszélhetünk abban az esetben. növekszik a nyomás. • Érszűkület. ezek az „okok" miért eredményezik a nyomás tartós meg­ változását. de mégis valami egészen mást te­ szek. amikor még nem állandósultak a 376 . amikor a plusz fe­ szültség. tudatunk legmélyén helytelennek. a könnyebbnek hitt út (vak)reményében felcseréljük egy valami egészen másra. azok tulajdonságairól különböző zárt rendszerekben. kivétel nélkül igaz): akkor számít betegségnek. és mi ellen küzdjön. • A félelem eredetű magas vérnyomást két oldalról kell megközelíte­ nünk: az első az adrenalin-növekedés.. amikor az irányítás. ó nem fog ez feltétlenül tudatosodni. Amikor ezek jelen van­ nak. tehát növeli a nyomást. cselekszek? A betegségekről elmondható (ez mindegyikre. ha egy elborul. miért harcoljon. és érthetővé tenni: ez is a pótcselekvés egyik megnyilvánulási formája. Nem tudja. a valósággal. Amíg van reményünk. hogy az ismertet. hogy valami pozi­ tívat értünk meg belőle. Nem tudja és nem képes már eldönteni. nyomás a meg nem értésből ered. Albert erről nem beszélt. itt is igyekszem felderíteni. kerülendőnek tartunk! Nem. Ugyanerről a jelenségről beszélhetünk itt is. A másik oldal pedig a féle­ lem összeszorító görcsössége. Mégpedig egy olyan dologra. • Hormonális eredet akkor keletkezik. mi helyes. de valamikor régen. Ismeretes: a baj nem jár egyedül.

vagy arrébb megyünk a tűztől (magunk mögött hagyjuk feszélyező tényezőinket). ezáltal az oxigénszállító képesség leromlik. mint a kukta. örömeit és az ezekből fakadó lehetőségeit nem használja ki a helyzetéhez mérten. sorsszerű állapotába. Igen sok vegyület egymásra hatásával le­ zajló folyamat. Ugyanígy életünkben is arra törekszünk. mégpedig úgy. kialakulhat a depresszióra való hajlam. így egyre kevésbe képes sejtjeinek az egészséges élethez szükségeseket megadni. mely akkor indul meg. amiről tudjuk . valami okosat. VÉRSZEGÉNYSÉG Lelki jellemzői: Meglévő képességeit. pihentetővel foglalkozunk. lelkében igen kiterjedt harcot vív (ön­ maga ellen). állandósult a magas vérnyomás. vala­ mi mással. Vagy leengedjük a gőzt (lazítunk). A vörösvértestek száma lecsökken (csökken a vastartalom). valami boldogítót kifőzzünk. nem lesz betegség. Olyan ez. De ugyan ez fordítva is igaz lesz. VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS Fizikai jelentés: A véralvadás láncreakció. A beteg tudata nem fogja érzékelni a szervezetében lezajlódó pozi­ tív folyamatokat. Tehát. Most arról az állapotról beszélünk. gyógyuláshoz vezető utat. A beteg beletörődött életének megváltoztathatatlan. hogy valami másba lépünk. amikor már kialakult. és amíg megnyugszunk. életéből kimaradt a „fűszer". amíg átmeneti feszültségről beszélünk. Azt érzi. ha a vér az erekből a külvilágba 377 . de közben belül. hogy kilépjünk belőle. Szükség van a megfelelő nyomásra. tehát állandósultak az imént felsorolt kiváltó tényezők is. A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva a kiváltó tényezők tulajdonságait könnyen felfe­ dezhetjük a kivezető. amiben éppen főznek valamit. Tehát a harc a pótcselekvés.tünetek. ezért nagyon visszafogott lesz. hogy valamit. és ezt a nyomást nekünk tudatosan szabályozni kell.és tesszünk is -.

vérszegénységnek. calcium szint csökkenés. Vérzékenység: trombocita. védelmet (mégha ideiglenesen is) építsen magaköré. bőr. Sebeink átlagos esetben pár percig véreznek.középutat. Az idők során képtelenné vált arra. egy egyszerű foghúzást követően is elvérezhet a beteg. Vérzékenység lép fel C-vitaminhiányban. de ami sokkal fontosabb: ezt a szerepet saját magának is eljátssza.és gyomorvérzések. tehát megnyúlik a vérzési és az alvadási idő. Ha az alvadékonyság csökkent. Elveszítette. szerepe a javító szerepben játszódik le.kerül. orrvérzések. védelmi folyamat elvérzés esetén. de közben legbelül tudja. a kifolyó vér útját elzárja. de inkább elfelejtette azon képességét. érzi. Eredménye: a folyékony vér kocsonyás halmazállapotúvá válik. de a körülmények „ellene" vannak. mert már vannak rossz tapasztalatai: amit felépített elkezdett uralkodni rajta és többé nem volt képes kivonni magát a hatása alól. le is bontja a szükségtelenné váltakat és közben megleli a helyes. középutat! 378 . Mivel a vérzés nem áll el — vagy csak órák múltán szűnik —. kísérője lehet a fehérvérűségnek. de csak szeretne változni. fájó élményeknek. amivel falat. Lelkileg az alábbi jellegzetességeket fedezhetjük fel: sérülések alkal­ mával nehezen vagy egyáltalán nem képes a lenyugvásra. továbbra is megőrzi a sértődöttséget. A gyógyulás útja: Mindenképpen (újra) meg kell találnia a . A megnyugvás a lecsendesedés helyett a „mártíromságot" és a „súlyos vérveszteséget" választja. amiben épít is falakat. inkább előveszi. benne egy fehérje-térháló képződik.most is létező . hogy képes legyen hátat fordítani a rossz. A véralvadási betegségek tünetei a vérvizelés. és újra megforgatja magában az éles kést. rossz úton jár! Sze­ retne. Nem épít már falakat. és nagyon nehezen békél meg. súlyos fertőzésekben. A kórosan elhúzódó véralvadást alvadásgyorsító gyógyszerekkel fo­ kozhatjuk. ami jelen esetben a szó szoros értelmében értendő! Mártírkodik mások előtt. a jelentős veszteséget pedig csoportazonos vérkészítmény bevitelével ellensúlyozzuk. elfalazza. vérzékenységről beszélünk. Lelki oldal: A vér azon része alakos elemi. vérlemezek.

így a gyógyszereket. Tehát kiválasztó szerv is. a gerinc két oldalán helyezkedik el az utolsó háti és a két felső ágyéki csigolya magasságában. őrködve a folyadékterek felett szabályozza a só. Fontos viszont. hogy tudjuk: vesénk is gondolatok. következésképp a jelentése is ehhez kapcsolódik.Ebben az útkeresésben és találásban jelentős szerep jut a „külső" segít­ ségnek. az életfolyamatokhoz szükség van egy szél­ sőségektől mentes térségre. Páros szerv. a megértés szerve.és vízháztartást. annak alapján egy olyan kifinomult és mérhetetlenül bonyolult folyamat-lánc rajzolódik ki. Emellett eltávolítja az anyagcsere nemkívánatos végtermékeit és hasz­ nos.és sokszorozási elv néven illeti. Hogy fennállhasson egy stabil belső világ. A vér átáramlása a vesén összetett idegrendszeri és hormonális szabályozás alatt áll. a szabad gondolkodás öröm érzékelését! VESE Fizikai jellemzői: Testünk és a kinti világ. Erről.a már eddig is létező. A veseműködés jó néhány részlete még nem ismeretes. Finom szerke­ zetét több tízmillió hajszálérgomoly és bonyolult csövecskékből álló hajtűkanyar alkotja. Lelki jellemzők: A kiválasztás. A kutató elme ezeket szűrési-. ellenáramlási. melynek egyensúlyviszonyai ideális színteret biztosítsanak minden életfolyamat számára. elvek szerint épül fel és működik. 379 .. mégis. vagy azok bomlástermékeit. kiegyenlítődési-. A segítség leginkább abban áll. továbbá az idegen anyagokat. testünk belső világának állandóságáról gondoskodik a vese. hogy ennek ismertetését még csak főbb vo­ násaiban sem kíséreljük meg. hogy segít kifejleszteni . a belső és a külső tényezők tengere folyama­ tos változásban van. de ami már tudott.és nyomásviszo­ nyok változatlanok maradhassanak. Ezek alapján hozza létre e szerkezetében és működésében olyannyira összetett szervünk azt.a szabadság. de túlszaporodott köztitermékeit (így a felesleges vizet is). aminek biztosan és végleg el kell távoznia: a vi­ zelet. hogy a koncentrációból eredő térfogati. a hátsó hasfalon.

szertefoszlik. lelki síkon is.? Ez a másfajta megközelítés mindenképpen szükséges az elinduláshoz és ez fog alapot biztosítani a gyógyuláshoz. és mire nincs. Természetesen ezzel egy időben jelentkezni fog a másik oldal is. a konkrét. hogy képes legyen rá.Ahogyan fizikai síkon a vízzel szervezetünkbe jutott anyagok között különbséget tesz. amikor az érzéseiben lényegtelen dolgokra alapoz. Pontosabban: nem mer. minden. Nem szelektál a dol­ gok között. ismeri. megkülönbözteti a test számára hasznosakat a „haszontalanoktól". ismereteket válogat szét. Nehezére esik eldönteni.. Könnyen belátható a következmény: felborul egész élete. kiegészítve azzal. és inkább beletörődik élethelyzeteibe. mert könnyebbnek gondolja . Gyógyulás útja: Mindenképpen fontos: kezdjen cl gondolkodni! Kezdjen cl másként gondolkodni: mi van. A megtapasztalt. de ezek helyett . A fő hangsúly ezen van: tudja. nincs bátorsága érzéseire. Bal vese: Betegségek. minden. ha másként is történhetnek a dolgaim. A szervezetbe kerülő „vizet" tisztítja. 380 . Nem elemez. Veseproblémák akkor jelentkeznek.talán. mi jó. és mit vessen meg/ki. megérzéseire és tudására hallgatni és cselekedni. Nem tudja eldönteni. kézzel fogható anyagi világgal kapcsolatos dolgokkal mutat szoros összefüggést! Az anyagi sík történései a betegre zavaróan hatna. hiszen már régen nincs abban az állapotban. amiben hitt. átélt érzelmek között ingadozik. szétválasztja a hasznosakat az ártalmasoktól.valami egészen mást tesz! Kido­ bálja a hasznosakat és megtartja a haszontalanokat. A sok keserű tapasztalat hatására visszavonul. amire szüksé­ ge van s azt hasznosítja. mi hasznos. Az „elhasználódott vizet" és a felhalmozódott mérgeket kiüríti a testből. amit remélt. úgy ez történik szellemi. mire is van szüksége. hogy a jobb oldal a fizikai. kiválogatja mindazt. zavarok jelentkeznek. Információkat. problémák. begubózik. amikor az ember nem tudja eldönte­ ni. lényeges dolgokat figyelmen kívül hagy. számára mi fontos Jobb vese: Lényegét tekintve a probléma ugyanaz.. mit szeressen.

elsősorban húgysav. például a keserű ásványvizekben lévő magnézium-szulfát gyakorlatilag nem szívódik fel. fénylő falú. Szervezetünk fel van készülve arra. A méregtelenítés: Az emberi szervezetnek szüksége van a folyamatos méregtelenítésre. hanem a bélnyálkahártyánk. károsító anyagok kiürülhetnek a szervezetből. a tok alatt. Továbbá kedvezően irányítják a nátrium-kálium ürítés arányát. élő szervezetekre gyakorolt „nyomás". de csak kisebb arányban okoznak káliumveszte­ séget. A Yucca-szaponinok javítják a kalcium felvételét. a vesemedence falán. A táplálkozás során felvett létfontosságú anyagok egy része rosszul szívódik fel az emésztőrendszerből. amelynek egyes szervezetlen sói. de csak nagyobb vízfelvétel esetében. hogy az anyagcseretermék vagy a környezetből a szervezetbe jutott káros anyag oldódjék vízben. A salakanyagok vesén keresztül történő kiválasztásának feltétele. A méregtelenítés másik fázisa a kiválasztás fokozása. A vízhajtó hatású növényekre jellemző. ezáltal csökken a sejtekre. a bőrünk és részben a tüdőnk is felellős a kiválasztásért. 381 . Hasonló a helyzet a magnéziumnál is. A verejtékkel elsősorban só ürül. de távozhatnak különböző anyagcse­ re-termékek. A Golden Yacca hatékonyan segíti a bélflóra-egyensúlyt! Ciszta: Fizikai jellemzők: Magányos vagy többszörös üregek a vesekéregben. A Yucca-szaponinok fokozzák a vizelet ürítését. hogy növelik a nátriumürítés mértékét. Ez a helyzet a kalcium esetében. így az eddig oldatlan. Nemcsak vesénk. A Yucca-szaponinok a víz feszültségét csök­ kentve előmozdítják a vízzel nem elegyedő anyagok oldódását. de a Yucca-szaponinok jelenlétében igen. a sokcisztás vesét százszámra boríthatják a félgömbszerűen előemelkedő. hogy a káros anyagoktól akkor is megszabaduljon.Golden-Yacca* A Yucca-szaponinok jellemző kémiai szerkezetük és fizikai (fizikokémiai) tulajdonságaik alapján elsősorban a tápanyagok jobb értékesíté­ sét biztosítják. ha azokat nem tudja normál a csatornákon keresztül kiüríteni. Az emberiség már régen felismerte ennek fontosságát. A betegség öröklött is lehet. vagy a mélyben.

jelentőségét. Keletkezésük oka ismeretlen és nincs sajátos gyógykezelés sem. így a torzult. még a sebészeti beavatkozás is csupán akkor javallt. A heveny gyulladást rossz közérzet. Bár a beteg rend­ szerint panaszmentes. A fehérje-bomlástermékek viszszamaradva általános mérgezési tüneteket okoznak. az alattomban zajló fehérjevizelés jelzi a kór meglétét. ne kelljen változtatni eddigi elképzeléseinken. hányó és zavart betegnél egy súlyos sejtanyagcsere-zavar képe bontakozik ki.lásd vesezsugor) fejlődik ki. mint egy burok. Hoszszútávon a dialízis. de lényegét tekintve változatlan. verőeret vagy a húgyvezetéket. a nitrogénvegyületek szintje a vérben megemelkedik. melyben (kezdet­ ben) víz. 382 . felfogta súlyát. és mindkét oldali vese érintett lehet. amit elzártunk. Az idült gyulladás lappangó. derékfájás kíséri. amivel ugyan szembenézett. ha a ciszta elnyom vagy elszorít valamit. gyökeresen pedig a veseátültetés lehet a megoldás. füstszínű és mennyisége megcsappan. fejfájás. A ciszta egy nagyon konkrét dolog.információ található. azaz . Lelki jellemzői: A kialakulás helyétől. de aktív vesefolyamat. szabálytalan vesék működése fokozatosan romlik. A vizelet véres. A veseszövet pusztulásnak indulhat és vese­ elégtelenség alakul ki. felfogásunkon. a vér vegyhatása savassá válik. hogy ne kelljen tudomást venni róla. Érintettek lehetnek a gomolyok a vesekéregben. magába zárta. de lehet allergiás eredetű és végül fertőzések kö­ vetkeztében akár gennyes folyamatok is zajlanak a vesében.szellemi síkon értelmezve . azonos! Miről is van szó? A ciszta nem más. A legyengült. Gyulladás: Fizikai jellemzők: A vesegyulladás igen sokarcú betegség. pl. Elzártunk. urémia (húgyvérűség . de a megoldását elodázta. Azt is mondhatom. hogy ne is lássa. A romlás előrehaladtával a vizeletképződés teljesen megszűn­ het. kávészerű. lesoványodott. Fejlődési rendellenesség kö­ vetkeztében is kialakulhatnak ciszták és természetesen szerzettek is le­ hetnek.kristályos folyadékot tartalmazó képletek. fallal vette körül. félretette gondjait. oldaltól függően változik jelentése. Isme­ ret.

önmaga előtt talán még büszke is rá . viszszamarad. Pangás. melynek végállomását a vese jellegzetes alakváltozása jelzi.s nem engedi ki. agyvizenyő. pl. s ez. majd kóma alakul ki. A fehérje-anyagcsere végtermékét. mint káros anyagcsere-termék. A testet elárasztó karbamidból ammónia szabadul fel. s vagy ez. s ebben az időszakban már igen sok. híg vizeletet választanak ki. gör­ csökkel küzd. ami fölött nem tud napirendre térni. a szívburkot. ami a köszvényhez (lásd ott) társul: a vese finom szerkezetében tömegesen lerakódó nátri­ um-urát kristályok gyulladást idéznek elő. átitatva. Vesezsugorhoz vezethet az anyagcserezavar is. A végállapotban itt is húgyvé­ rííség uralkodik. Ez az utóbbi fogalom egy tünetcsoportot takar: heveny és idült vese­ betegségek végállapotában látunk urémiát vagy azotémiát (régi magyar műszóval húgyvérűséget). Egy belső önmérgeződés következik be. A veseszövet pusztulását aztán egy másodlagosan fellépő. A megkisebbedett vesék végállapota ez. vese-eredetű magasvérnyomás kíséri. Magába zárta a sérelmet . legyen az bármilyen. egy biztos pont az életében! A bal vesében keletkező kő egy érzésbeli problémát takar. Zsugorodás. 383 .Vesekő: Fizikai jellemzői: Lásd a kőképződés fejezetnél! Egy olyan — néha csak esetleges — sérelmet jelent. Ez az ismeret. Szívelégtelenség alakul ki. A vizeletszagú beteg hányásokkal. felszínüket dudorok és ék alakú süppedékek borít­ ják. a vese-verőerecskék meszesedése folytán kialakuló és veseelégtelenségbe torkolló kórfolyamat. s ez által megszabadulni tőle. A jobb vesében kialakuló kő a szorosan vett anyagi világgal kapcsolatos. a vizelettel távozó karbamidot (régiesen „hugyany") a már súlyosan károsodott ve­ sék nem képesek kiválasztani.immár testszerte. Alulműködés Fizikai jellemzők: Egy magasvérnyomás-eredetű. megoldani. tudatvesztés. vagy a súlyosbodó húgyvérűség vezet halálhoz. ami további romboló hatást fejt ki . gyulladásba hozva a mély savóshártyákat.

A tudat mindent megtesz az optimalizálásra. vagy a tüdő felöl. hogy csökkenti a megértés vágyát. a gennyről és a fertőző betegségekkel foglalkozó részek! A vese a feldolgozás. megértő szerv. hogy egészséges erőkkel látják el. hogy a gümőbaktérium által keltett szöveti elváltozások gyakorta körülírt csomók (latinul tuberculum = gümő) formájában je­ lentkeznek. A vesék lezáródnak. Idővel társfertőzések csatlakoznak az alapbetegséghez. gennyvizelés. akkor a fizikai szerveket is olyanná teszi. hosszú lefolyású fertőző megbetegedés. A kór elsődlegesen több helyen is befészkelheti magát a szervezetbe. kishitűségböl eredően a beteg lassan elveszíti képességét az önállóságra. Leggyakrabban fiata­ lokon keletkezik. Emlékezz: „a gyökér a tudatban keresendő". Jelen esetben ez annyit tesz. Gyógyítás: Fel kel! adni a berögzült rossz szokásokat. gyengeség. a felesleges takarékoskodást. a kiválasztás egyik szerve. Tehát ha a tudat lustálkodik. A vesét mindig másodlagosan támadja meg. miközben gennyes zsákvese alakul ki.Lelki jellemzők: A lustaságból. azáltal. s kezdetben mindig csak az egyik vesét érinti. A le­ csökkentett megértés következtében a vesék lényegesen kevesebb éltető erőt kapnak. Tünetei a láz. Ezt pedig csak az „elbocsájtások" árán érheti el a beteg szervezete. Fizikai jellemzők: A tuberkolózis idült. s az üregrendszeri pangás elpusztítja a vesekéreg fi­ nom felépítésű szűrőrendszerét. akkor az ember valakinek vagy vala­ minek az igen erős irányítása alá kerül. Lelki jellemzők: Szorosan ehhez a témához tartoznak a veséről. Nevét onnan kapta. vagy a csontrendszer már fennálló tbc-je következtében. Mégpedig olyan jellegű alá. A kevesebb energiából kisebb számú sejtet tudnak megóvni a mérgektől. ami 384 VESE TBC . majd váratlanul jelentkező vérvizelések. Amikor megfertőző­ dik ez a kiválasztó.

Alszárvizenyő. kifekélyesedés és sötét festenyzettség kíséri. ami jelzi: magához kötötte ezt az elvet és beépítette. külö­ nösen álló helyzetben. felmerülő problé­ máit csak mások elképzelései. ahelyett. hogyan viszo­ nyuljunk élethelyzeteinkhez! A beteg. mely a vért a szív irá­ nyába visszaviszi. hogy megkeresné saját (örömteli) életszemléletét. a visszerességre és visszérgyulladásra utal: amikor a tágult. A gyógyulás útja: Az önálló döntések elérésének legrövidebb és legoptimálisabb útja abban rejlik. VISSZÉR Fizikai jellemzők: A visszér szorosan véve bármely olyan erünk. gondoskodnak róla. Kezelése széles skálán mozog: a felpolcolástól és rugalmas harisnya viselésétől kezdve egészen a sebészeti beavatkozásig terjed. örömteli célok felé veszi irányát. A kórképpel tompa fájdalom. és még örül is neki. mint jellegzetesség a szövetek csomósodása. hogy a saját maga által kitűzött pozitív. hiábavalósá­ gaira. felületes vénák kanyarosan futnak az alsó végtagon. elveszítsék eddigi rugalmasságukat? 385 . de mégis a „könnyebb" utat választja.meg kívánja határozni: hogyan értelmezzük dolgainkat. Azt hiszi . fáradtságérzés jár együtt. hanem valaki más kedve szerint. alá­ veti magát mások irányításának. „Érthe­ tő" módon ezt választja.elhiszi —. Lelki jellemzők: Gondolkozzunk egy kicsit hangosan! Vajon mitől szokott egy dolog kitágulni és fájdalmat okozni? Mi ösztönzi arra az ereket. mert abban reménykedik: most figyelnek rá. A felszíni gyűjtőerek káros tágulásának leggyakoribb oka. hogy kitágul­ janak. amint egyre inkább elfajul. ha a mélyen futó vénák elzáródnak. tehát neki már semmi tennivalója nincs! Ide tartozik még. A folyamat során valamikor ráébred az elv hiányosságaira. A laikus elnevezés közismerten a lábszár felszíni vé­ náinak jól látható rendellenességére. Pedig tisztában volt vele és most is tudja: nem szíve szerint cselekszik. tapasztalati alapján képes megoldani.

mindegy mit cselekszel. hiszen problémám sokkal jelentősebb.sokkal magasabbakra állítja. érzéseit olyannak. amilyennek. minthogy megérthetnéd. túlzott igényesség váltja ki. vigasztalásaidat! Terhesség után visszeres láb jelentése: az elviselt terhek annyira rá­ nyomták bélyegüket. megvalósítani. de ez mentes és független a külső ingerektől.Valamikor régen azt tanultam: az anyagok a fáradás (ebbe beletartozik a fokozott igénybevétel és még nagyon sok minden) jeleként mutatják ezt a „tünetet". Nem fogadja el a testét. indokol és győzköd! Győzködi önmagát. ezért pótcselekvéshez. az elengedés. lelki oldalról köze­ lítem meg) a túlzott igények. gondolatai röviden összegezve így hangzanak: mind­ egy mit mondasz. hogy már nem tartja kívánatosnak magát. Azért a láb visszereiben jelentkeznek ezek a tünetek. tapasztalatoktól és csak a saját gondolatait. nincs szabadsága és nincs harmóniája sem! Az elképzelései. amikor felfedezhetné. amit nem követ az elernyedés. Ez az értéktelenség(érzés) aztán vonatkozik lelki és testi oldalra egyaránt. Jelen esetben a fáradást (mint már megszokhattad.szándékosan . hogy a beteg a pihenés. akkor már régóta nem tartja szépnek magát. hanem okol. melyek kiválóan bebizonyítják eddigi elképzeléseit. Igaza van! Ilyennek éli meg önmagát! De ezen kívül semmije sincs! Nincs öröme. Valahol mélyen tisztában van értékességével. mint amit képes „lenne" elérni. hiszen folyamatos kudarcok érik. mégpedig a helytállás értékelésével.nem marad ideje azokra a pillanatokra. de „nem hajlandó" számításba venni és ezekre alapozva élni.a tudat is . szépségével. teljesen mindegy mit mon­ dunk neki ezzel kapcsolatban. elképzelése386 . az értékelés idejét is „aktív" munkálkodással kívánja helyettesíteni. Mivel folyamatos igénybevételnek van kitéve . így nem tudom elfogadni szavaidat. félre-értékelésével kapcsolatos a lelki konfliktus. Nem találja saját értéke­ it. mindegy. én akkor is elégedetlen va­ gyok. de ennek ellen­ kezőjéről is meg van győződve! Az elvárásait . Mivel önmagát „ilyennek" találja.. az elégedet­ lenséghez folyamodik! Ez jó kifogás. a lazítás időszaka. A pótcselekvés abban áll. megélhetné a saját értékei által kiváltott örömöt. úgyis meg lesz győződve a maga igazáról. Ha fájda­ lommal jár. mert a helytállásá­ val. de helyette talál valami mást: az értéktelenségeit.

elfogadást a fájó visszereire. a fizikai világgal éli meg. A lázadás. A külső kinézetével. Jobb lábon: Konfliktusát. hogyan fogadja el saját érzéseit. Érzéseivel kapcsolatban alakulnak ki az elégedetlensé­ gek. Gyógymód: Tisztázzuk vele a probléma gyökerét. Az „Isteni ujjunkkal" rajzoljunk egy cikk-cakk mintát az adott területre. amíg teljesen fel nem „fújja" elége­ detlenségeit. melynek egyenes következménye a gyulladás.it „szajkózza". Sugároztassunk a szívéből megér­ tést. illetve. a környező világot s a benne lévő dolgokat. pótcselekvését a fizikai testtel. gyulladás már előszobája a fájdalomnak. hogy hogyan viszo­ nyuljon ezekhez. a test megjelenésével nincs megelégedve. (lásd még: fájdalom) Bal lábon: Lelki konfliktusai támadnak abból. Addig folytatja ezt. 387 .

Vagy a következő történik: a kezelések hullámhegye után lassan. környezetre gyakorolt hatásukat a MAGYAR ORSZÁ­ GOS RADIESZTÉZIAI TÁRSASÁG igazolta és annak AJÁNLÁ­ SÁVAL kerültek forgalomba. Lehet csökkenteni a völgyek nyomasztó. beletörődött állapotába. visszahúzó hatását. Gyakran tapasztalható. Ebből a lehetőségből indultam ki. energiákat sugároz környe­ zetébe. mert ezt szokta meg. amikor létrehoztam ezeket a termékeket. hogy a beteg nem szándékosan. fokoza­ tosan visszaesnek. . Ezek rossz hatással lehetnek önbizalmára.A gyógyulás útjához jó segítséget nyújt az a két „termék". A lepedő és a kispárna olyan szellemi erőket. de ellenáll a gyógyulás folyamatának. A gyógyító. melyek jelentős segítséget nyújtanak a gyógyulásban. melyet a „vé­ letlen" folytán hoztam létre a betegek megsegítésére. gyógyulás­ ba vetett hitére.

• Harmonizálja az aura és a csakrák működését. a Vízerek és más „káros" akadályozó erők ellen. Ezt a megújító erőt fejleszti. a Hartmann-rácsok. • Sugárzott energiája segít abban. •melyek megnehezíthetik földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. az ember nem tesz erőfeszíté­ seket. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. hogy a beteg mentálisan rege­ nerálódjon. Párnahuzat • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. ellazul a test és a szellem.Az élet jelentős részét. • Kellemes. ezért nagyon lényeges. átjárja a belső megújító erő. annak következményei lehetnek a különböző testi-lelki beteg­ ségek kialakulásai. elköltözésen kívül is). Féle Párnahuzat . Létezik más megoldás (átrendezésen. Alvás közben működni kezdenek azok az erők. hogy ott milyen erők. jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb szellemi ellazulást. szellemi energiák veszik körül. melyek a szellemi harmóniát visszaállítják. így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. pihenést. A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. erősíti a párnahuzat. pihenés). Radiesztéták véleménye: amennyiben ezek a hatások huzamosabb ideig tartanak.

nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja erejét! Anyaga: 100% pamut Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt. A párnahuzat által árasztott energia szintje. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ:6302210000 .• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz tudati feloldódását. 6750 Algyö. tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel. Használati utasítás: Használata. az „energia tisztasá­ ga" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát). 38. Aranyhíd u. és nem kell újra és újra átrendezni a lakást.

illetve a párnahuzat. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. melyek a testi­ lelki harmóniát visszaállítják. Létezik más megoldás (átrendezésen. • Sugárzott energiája segít abban. . a Vízerek és más „káros". körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. nem tesz erőfeszítéseket az ember.(160x210) Az élet jelentős részét. annak következménye lehet a külön­ böző testi-lelki betegségek kialakulása. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. erősíti a lepedő. így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. pihenés). ellazul a test és a szellem. pihenést. energiák veszik őket körül. elköltözésen kívül is) a Hartmann-rácsok. melyek megnehezíthetik a földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. hogy a szervezet visszaállítsa a testi-lelki egyensúlyt. akadályozó tényezők ellenében. átjárja a belső megújító erő. amennyiben ezek a negatív hatások huzamosabb ideig érik az embert. hogy ott milyen erők. Ezt a megújító erőt fejleszti. Alvás közben működni kezdenek azok az erők. ezért nagyon lényeges. • Harmonizálja az aura és a csakrák működését. Lepedő • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. Radiesztéták véleménye szerint. • Kellemes jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb ellazu­ lást. A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek.

tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel.• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz feloldódását. és nem kell újra és újra átrendez­ ni a lakást. Használati utasítás: Használata. . nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja eredményessé­ gét! Anyaga: 100% pamut.38. • A lepedő által árasztott energia szintje. 6750 Algyő Aranyhíd u. Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt. az „energia tisztasága" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát). Adószám: 21757336-2-06 VTSZ: 6302210000 A lepedő és kispárna megvásárolható a Paradigma-bolthálózat üzletei­ ben.

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A GYÓGYÍTÁS KORLÁTAI GYÓGYSZER AZ EMBER.80 83 87 88 90 93 94 . MINT TŰZ A BETEGSÉGEK KIALAKULÁSA A SZELLEMI GYÓGYÍTÁS ALAPELVEI AZ AGY AGYALAPI MIRIGY AGYHÁRTYAGYULLADÁS AGYLÁGYULÁS ÁGYBAVIZELÉS AGYÉRGÖRCS AGYÉR-SZŰKÜLET AGYVELŐGYULLADÁS AGYVÉRZÉS AIDS ALKOHOLIZMUS ALLERGIÁK ÁLMATLANSÁG ANYAJEGY ANYAGCSERE ARANYÉR ARC ARCÜREGGYULLADÁS ARCIDEGZSÁBA ASZTMA AUTIZMUS 9 12 16 17 20 28 53 58 60 61 63 65 66 67 68 69 70 74 77 79 .

ÉS KIVÁLTÓ OKAI: AGYDAGANAT SZÁJÜREGRÁK GÉGE-ÉS TOROKRÁK HEREDAGANATOK NYIROKRÁK NYELVRÁK TÜDŐRÁK EPEHÓLYAGRÁK MÁJRÁK 96 99 .101 103 104 106 108 111 117 119 120 121 125 126 128 129 130 132 140 140 143 144 146 148 149 149 151 152 .AUTOIMMUN BETEGSÉGEK BASEDOW-KÓR BÉLPROBLÉMÁK BÉLGÁZ BÉNULÁSOK BESZÉDZAVAROK BOKA BŐRBETEGSÉGEK CSECSEMŐMIRIGY CISZTA CUKORBETEGSÉG CSÍPŐ CSONTBETEGSÉGEK CSONTHÁRTYA CSONTRITKULÁS CSONTKINÖVÉS CSONTVELŐGYULLADÁS DAGANATOK A KONKRÉT DAGANATOK.

GYOMORRÁK BÉLRÁK VÉGBÉLRÁK CSONTRÁK BŐRRÁK MELLRÁK MÉHRÁK PROSZTATARÁK DEPRESSZIÓ DYSLEXIA ÉGÉSEK EGYENSÚLYZAVAROK ELHÍZÁS EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK EPEKŐ EPILEPSZIA EVÉSKÉNYSZER ÉRBETEGSÉGEK FÁJDALMAK FANTOMFÁJDALOM FARKASVAKSÁG FEHÉRFOLYÁS FEHÉRVÉRŰSÉG FEKÉLYEK FERTŐZŐBETEGSÉGEK FÉLELMEK FOGAK FOGÍNYGYULLADÁS 153 153 154 155 156 157 158 159 160 163 164 166 167 168 170 171 173 175 176 178 179 180 180 182 183 186 191 195 .

. FRIGIDITÁS GARAT GÉGE GENNYESEDÉSEK GERINCOSZLOP GOMBA GÖRCS GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN GYOMORFEKÉLY GYULLADÁSOK HAJHULLÁS HALLUCINÁCIÓ HÁNYINGER...FOGGYÖKEREK FÜL ÉS BETEGSÉGEI HALLÁSCSÖKKENÉS.. NAGYOTHALLÁS FÜLTŐMIRIGY-GYI FÜLEKCÉMA. HÁNYÁS HASHÁRTYAGYULLADÁS HASMENÉS HASNYÁLMIRIGY HÁT HEPATITIS HERÉK HERPESZ HÓLYAG HORKOLÁS HORMON LLADÁS 195 196 202 203 204 205 207 207 208 209 213 215 217 218 220 221 222 224 225 227 229 230 231 233 235 238 239 240 .

HÖRGHURUT HÚGYHÓLYAG HÜVELYBETEGSÉGEK IDEGRENDSZER IDEGZSÁBA IMPOTENCIA IMMUNRENDSZER INFLUENZA ÍNHÜYELY ÍNSZALAGOK IZOMGYULLADÁSOK IZÜLETEK KAR KERINGÉSI RENDSZER KÉZ KLIMAX KÖHÖGÉS KÖNNYCSATORNA KÖRÖM KÖSZVÉNY KÖVEK LÁB LÁBGOMBA LÉGZÖRENDSZER LÉP MAGASVÉRNYOMÁS MÁJ MANDULÁK 241 243 243 245 246 248 250 254 255 256 258 259 261 262 263 265 266 269 270 270 272 275 277 279 281 282 283 285 .

MEDDŐSÉG MÉH MELL MELLÉKVESE. MELLHÁRTYA MIGRÉN MITESSZER NÁTHA NEMI SZERVEK NYAK 287 288 289 291 292 293 294 295 296 297 NYÁLKAHÁRTYA NYELŐCSŐ NYELV NYIROKRENDSZER ORBÁNC ORR ORRPOLIP ORRVÉRZÉS ÖDÉMA ÖVSÖMÖR PAJZSMIRIGY PARANOIA (ÜLDÖZÉSI MÁNIA) PATTANÁS PÁNIKBETEGSÉG PETEFÉSZEK PETEVEZETÉK PIKKELYSÖMÖR POLIP 298 298 299 301 301 302 303 304 306 307 308 310 312 313 314 316 317 318 .

.326 328 329 330 331 334 335 336 337 338 340 340 340 340 341 342 342 343 344 345 346 347 . SÁRGASÁG SCLEROSIS MULTIPLEX SÉRV SZÉDÜLÉS SZÉKREKEDÉS SZEM SZÜRKEHÁL ZÖLDHÁLYOG: SZEMSZÁRAZSÁG KÖNNYEZÉS SZEMTENGELYFERDÜLÉS TÁSKÁS SZEM KÖTŐHÁRTYA ÁRPA SZEMIZOM-SORVADÁS SZEMIZOM-GYULLADÁS LÁTÓIDEG CSŐLÁTÁS FARKASVAKSÁG EGYÉB LÁTÁSZAVAROK SZÁJ ÉS BETEGSÉGEI SZEMÖLCS SZÍV YOG 319 320 321 323 323 325 ....PORC PORCKORONGSÉRV PROSZTATA REKESZIZOM REUMA.

TROMBÓZIS-EMBÓLIA VAKBÉL VÁLLAK VÉRALÁFUTÁS VÉRZÉS VÉR VÉRNYOMÁS VÉRSZEGÉNYSÉG VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS VESE VESEKŐ: VESE TBC VISSZÉR UTÓSZÓ 368 370 371 372 373 374 374 .....377 377 379 383 384 385 388 .

...SZÍVELÉGTELENSÉG SZÍVRITMUS SZÍVSZORULÁS (ANGINA PECTORIS) SZÍVINFARKTUS SZÍVBILLENTYŰ ZAVAROK SCHIZOPRAENIA (TUDATHASADÁS) TALP TENISZKÖNYÖK. TÉRD TESTSZAG TETANUSZ TÖRÉSEK 350 350 351 352 356 356 357 358 360 362 365 366 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful