You are on page 1of 33

NOlltATIV PIIVIIND ADAPlAREA PIE VIIEN

A PIOIEtTElOR Tmp Oi 'ODITE PENlIU DIUMiJRI
REViZUiRE P19 - 86

Contract

rrr, 2766

Faze de proiectal-e:
[\/lartie 2003

REDACTAREA a ill - a

~~~~~od

DNSTI DE P I PENTRU TRANSPORTUfln AUTO, NAVALE SO AEROENE

S-dul Dinicu GGlescu nr, 38, sector 1, Bucurasti E~mail: iptflna@rnynet.ro Tel.: 40-2:1-224.93,00; 40-2·r~222.36,r4 Fax: 40-21~3·12 .:f4.·16 R.C.: J40/1747/'J99'l,Cod Fiscal: R'1583BHj

f'l

1
I
11

II 11 JI -'I II JI JI II II JI

TITLUL LUCRARII :

NORMATIV PRIVIND ADAPT AREA PE TEREN A PROIECTELOR TIP DE PODETE PENTRU DRUMURI ,
REVIZUIRE P19~86

Beneficiar: Contract Nr.: Faza de proiectare: Anul:

M.L.P.T.L.

2766/2002
REDACTAREA 2003 a III-a

LISTA DE SEMNA.TURI

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIRECTOR DIVIZIE PODURI DIRECTOR DIVIZIE HIDRO RESPONSABIL CU ASIGURAREA CALlTA.TII ,

ing. T. lvanescu., ..... ~~. Prof. Dr. ing. R. Ciortan ....

w ,

;

..

.

.II
II JI

· C. Petrescu mg.
ing. C. Simescu ..:

" "{'"

ciJ;; :...... Y.l.UV ..
~1."''/ ~.
I,

~EF COLECTIV ELABORARE PS3 . ~EF COLECTIV ELABORARE H3 ~EF PROJECT

· Ing. C-t'In Ior d· anescu
· hl Ing. M. T'IC Ie

'i ( 0. '16-~;l.: ..

JI
JI

· . ~~ Ing. EO¥ ragu91n .... ~/." .

./ ....

JI
IIl!11 ~~~~~~

Bucuresii ........ martie 2003

J
) )
CUPRINS

:1

1
CUPRINS CAP. 1. CAP. 2. CAP. 3. CAP. 4. GENERALITATI , DETERMINAREA STABILIREA LUMINII ~I A DEBU~EULUI PODETELOR 2 3 5 5 $1 PROFIL LA TEREN 6 10 DRUMULUI A PODETELOR ,

~I
'"_

1 I
I

TIPULUI DE PODET,

AMPLASAREA PODETULUI iN PLAN, PROFIL LONGITUDINAL TRANSVERSAL. PREVEDERI CONSTRUCTIVE DE ADAPTARE A PODETELOR • ADAPTAREA LA TEREN,A FUNDATIILOR , AL

CAP. 5. CAP. 6.

II 11 11 11 -11 11 -II
11 til
fl.;
Hm~

ADAPTAREA LA NOUL PROFtL EXtSTENTE CARE SE MENTIN

11
11

CAP. 7.

PROTECTtA MUNCH • CU TIPURILE DE PODETE FIG. 1+10 , CU RACOROARE ARtPI FIG. 11 ADAPTARE LA TEREN A UNUI PODET FIG. 12+16 •

PLAN~E DESENATE:

13+22

23
24+28

ANEXA I L1STA PROIECTELOR DE ELABORATE DE IPTANA ANEXA II L1STA STANDARDELOR ANEXA'"TERMINOLOGIE

PODETE ,

PENTRU

DRUMURI

PUBLICE 29

FOLOSITE

IN

NORMATIV P 19/2003

30

31

r'J I

Normativ privind adaplarea pe leren a proiecteior tip de podele pentru drum uri

2

P. actiuni ale utilajelor de exploatare). ENV 1997 : 1999 Euroeode 7 .A. 2003 t a proieclelor lip de podele pentru drum uri 3 .consultanti. teste de laborator. Art. . actiunea zapezii. Art.Bazele proiectarii structurilor. 2. Potentialii utilizatori • Potentialii utilizatori sunt . + stabilirea tipului de podet.T. Norrnativul stabileste prescriptiile necesare adaptarii la teren cu privire la: + determinarea luminii ~i a debuseului podetelor. Obieetul ~i domeniul de aplicare al normativului Prezentul normativ se aplica la adaptarea la teren a proiectelorde podete din beton armat 9i beton precomprimat amplasate pe drumuri publice. 3. NAVALE $1 AERIENE I.constructori.A.A. • adaptarea la teren a fundatiilor.N.11 :1] I ~L~j Art.Elemente geotehniee (reguli generale. actluni pe durata executiei ~i aecidentaJe.1'1 1 1 1 :11 ~! NORMATIV PRIVIND ADAPTAREA PE TEREN A PR01ECTELOR TIP DE PODETE PENTRU DRUMURI 1 Indieativ P 19-2003 Inlocuie~te P 19-86 CAPITOLUL I -I GENERALIT ATI . . vantului §>i temperaturii. fundatil: structuri de retinerea ~i pastrarea lichidelor).beneficiari.prolectantl. Prevederi constructive de adaptare la teren. . + amplasarea podetului in plan. profil longitudinal §>i profil transversal.Proiectarea strueturilor din betan (reguli genera Ie.Actiuni asupra structurilor (duritati. agregate utilizate. 1. deterrninari/studii In teren). Referinte • La Tntoemirea prezentului normativ s-au avut in vedere normele rornanesti de proiectare (Iista minima a standardelor fiind precizata In Anexa II) §i recornandarile cuprinse in normele europene: . II II II III II 11 II 11 11 11 11 11 11 . Normativul se poate aplica §Ii la alte categorii de drumuri cu acordul organelor ce au in adrninistrare drumurile respective./. elemente prefabricate §>i strueturi.verificatori de proiecte. . + protectia muncil. . . EN 1990 : 2002 Eurocode . . ENV 1992 : 1998 Eurocode 2 . TRANSPORTURILOR $1 LOCUINTEI Cu Ordinul nr . Elaborat de: INSTITUTUL DE PROIECTARI PENTRU TRANSPORTURI AUTO. Normaliv privind adaplarea oe teren Aprobat de: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLlCE. • adaptarea la noul profil al drumului a podetelor existente care se rnentin. greuta~i proprii: EN 1991 : 2002 Eurocode 1 solicitari exterioare.S.

Art.Normativul privind fundarea construciiilor pe terenuri sensibile la umezire indlcativ P7-2000. 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvemului. T eminologia utilizata este conform STAS 5626/1992. Pe langa standardele din Anexa II in proiectarea podetelor se au in vedere urrnatoarele acte normative: . 4.Cod de practice penitu executarea lucrarilor de beton. 5. din 21 decembrie 1998-Anexa I. . 26/2003 pentru modificarea §i completarea Otdoneniei Guvemului nr.caietele I .tnstructtuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire §i a nisipuri/or fine. 6.Cod de praetica pentru executie e/emente/or prefabricate din beton. Proiectele tip de podete avute In vedere sunt cuprinse In Anexa I.i reparatii ale structurilor: fundati: §-i elemente de sustinere/spri]i n ire). . public §ilsau pentru prolejarea drumu/ui. t. Art. .. .Normele metodoloqice privind cotuiitiile de inchidere a eirculatiei §i de instituire a restrictiilor de circulatie. beton annat §i beton precomprimat indicativ NE 013-2002. 10/1995 privind calitatea In consiructii. 4311997 privind regimul drumurilor.Legea nr. Poouri.Legea nr. . reguli specifice pentru diverse materia Ie $i structuri. . . Terminologie este cuprinsa in Anexa III.ril 1 -I 1 1 ·: .. Ordonanta Guvernului nr.Proiectarea structurilor rezistente la cutremur (reguli genera Ie. VI indicativ C 29-85.Legea nr.11 Normativ privind adaptarea pe leren a proiecleior lip de pode!e pentru drumuri 4 .. 16. .Cod de proieetare §i executie pentru ccnstructii fundate pe pementur: cu umtteti §i contrectii man indicativ NP 001-1990. . In vederea executiuii de lucreri in zona drumului . 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea acte/or normative.. .Ordinul comun al MI-MT nr.Hotararea de Guvern Nr. 1 + Fig. (1) La proiectarea si executia podetelor vor fi respectate cerintele Legii 10/1995. ENV 1998 : 1994 Eurocode si Art. 7912001 pentru modificarea §i completarea Ordonantei Guvernului nr.. . . 1112/411. . consolidari . 82/1998 pentru aprobarea Oroonente! Guvemului nt. 4311997 privind regimul drumurilor Legea nr. ~ i 1' II lJI III ill -·11 II III ill 11 11 11 11 11 I] I m~~~ 8 . 4311997 privind regimul drumurilor. actiuni $i solicitari seismice. beton armal §i beton precomprimat indicativ NE 012-99 lntocmit de INCERC. Oirectiva consiliului 89/106/CEE cu modificarile §i completarile aduse prin Directive 93168.Hotararea de Guvern Nr.Normativ privind Tmbunatatirea terenuri/or de fundare slabe prin procedee mecanice . silicatizate §i eiectrosilicatizate indicativ C 168-80. 413/2002 privind aprobarea Ordoneme! Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii.. iar detaliile constructive sunt precizate In Fig.Normativ privind proiectarea bidreuuce a podurilor §i podeteior indicativ PO 952002. .

lumina ~i debuseul podetului .J I 11.1 1 l I il II 11 11 11 (2) Conform Legii Nr. (3) Executia podetelor va fi realizata de personal calificat ~i instruit pentru acest gen de lucrari.'I 1 1 . Fig.' CAPITOLUL III STABILIREA TIPULUI DE PODET.elementele geometrice ale drumului In plan de situatie. Fig.N. Art. determinate conform STAS1242/3. 6) • Podete tubulare prefabricate de 0.2002 a A. Tipurile de podete Tipurile de podete uzuale sunt urrnatoarele: + Podete din cadre prefabricate tip n de 1. 1..L. 1.natura ~i caracteristidle fizico-mecanice ale terenului de fundare in amplasamentul podetului.00 m lumina (Fig. 8) + Podete cu suprastructuri din dale prefabricate de 1. Normativ privind adap/ama pe teren a proieclelor tip de pode. ~i publicat In Buletinul Tehnic Rutier nr. 3. II.-4.00 m lumina (Fig.00 m. tinand seama de panta de scurgere. raza hidraulica ~i coeficientul de rugozitate. 10. profil In lung si profil transversal precum §-idlferentele de cota lntre partea din aval §-idin amonte. 9) + Podete cu infrastructuri monolite pentru podete de sosea cu lumina L = 1.00 + 2. .00 m lumina (Fig. 7) + Podete ovoidale cu bolti prefabricate de 1.00 -.P.5.00 m lumina (Fig..01. dccumentatia tehnica ~i caietul de sarcini cu cerintele de calitate obligatorii pentru executie vor fi verificate de verificator atestat de organele abilitate prin lege. 2.00 m lumina: . 9. Art.dalate de 3. Viteze mai mari de 6 m/sec vor fi acceptate numaiin cazuri bine justificate !iii cu luarea unor rnasuri corespunzatoare pentru evitarea eroziunilor.00 m (Fig.50 m. 10/1995.00 ~i 2. 10 din 09. CAPITOLUL II Art. Determinarea vitezei de scurgere v.economlcitatea ~i rapiditatea in execu~ie. 4) . .e pen/rv drumuri 5 . DETERMINAREA LUMINII ~I A DEBU~EULUI PODETELOR . Beneficiarul va asigura verificarea lucrarilor executate prin inspectori de santler autorizati. in m/sec se va face conform prevederilor Normativului indicativ PO 95. 7.1.00 + 5.0'0 m ~i 3. §-i beneficiarul le va prezenta Inspectoratului in constructii spre avizare. B.00 m lumina (Fig.posibilitatea de intretinere in scopul rnentinerii In stare de functionare: ..00 -.D. Se recomanda sa nu se depaseasca viteza de 6 rn/sec.75 ~i 1. Utilizarea podetelor (1) Conditiile §i criteriile de stabilire a tipului de podet La stabilirea tipului de podet se vor avea In vedere urmatoarele elemente: .T.cadre lnchide dreptunghiulare de 1. Fig. 10) 11 11 11 11 11 11 11 I. ~kH Art.deterrninata conform Cap. 5. . Lumina ~i debuseul podetelor se stabilesc in conformitate cu "Normativul .-4. Proiectantul va stabili fazele determinante de control a executiei. . Responsabilul tehnic cu executia atestat de M. 13/2002.. legii 10/1995. privind proiectarea hidraulica a podurilor §i podeteiot" indicativ PO 95 aprobat cu Decizia nr.00 m lumina (Fig.00 -. 2) + Podete integral prefabricate de 1.L §-icontrolul intern de calitate al executantului vor asigura respectarea In executie a proiectului ~i prevederile caietului de sarcini ct.

podete cu calea direct pe prefabricat. lnaltimea de terasament este: . paraie).50 +2.incadrarea + podetului in peisajul inconjurator. iar inaltimea libera maxima nu va fi mai mare de 3.OOm. 2. in conditiile in care beneficiarii dispun de mijloacele de intretinere 9i decolmatare.00 m §i 3. PROFIL LONGITUDINAL .00 m la traversarea de catre drum a unor depresiuni.00 m.OOm ' CAPITOLUL IV AMPLASAREA PODETELOR IN PLAN. paraie. Tl §i eadre inchise.Ht=0. depresiuni).00 + 12.00 m + Podete integral prefabricate de 1. fire de apa (izvoare.00 m + Podete tubulare prefabricate de 0. + podetele tubulare vor avea diametrul de minimum 1.00 m. $1 PROFIL TRANSVERSAL. + Podete din cadre prefabricate de 1. + podetele tubulare cu diametrul de 0.50 m pentru drumuri nationals. In cazul drumurilor judetene.00 m lumina . . profil longitudinal §i proffl transversal Art.00 m pentru toate categoriile de drum.lnaltimea de terasament (Ht) deasupra podetelor in functie de inaltimea terasamentului.OO+5. si de minimum·1 . pe un drum mai sunt necesare podete penlru descarcarea santurilor sau rigolelor din lungul drumului.00 m. l l i i i 11 11 (3) Podete pentru santuri ~i rig ole in afara pcdetelcr prevazute la traversarea unor fire deapa (valcele.00 sl 2. cu conditia ca distantele dintre asemenea podete sa nu depaseascs 200 m.00 + 5. PREVEDERI CONSTRUCTIVE DE ADAPT ARE LA TEREN A' PODETELOR .1'1 :1 1 . (2) Inaltirnea libera a podetelor in vederea curatarii aeestora: la podetele dalate.Ht=O.00 m + Podete cu suprastructuri din dale prefabricate de 1.50 m + Podete ovoidale eu bolti prefabricate de 1. Este indicat ca aeeste descarcari sa se faca pe cat poslbil prin podetele care traverseaza firele de apa. podetele sunt de doua feluri: A 11 11 11 11 11 11 . 1. 11.Tzvoare.OO +12.OO+8. comunale §i a strazilor.la lungimi de podet de 8. alcatuite din elemente prefabricate. inaltirnea libera minima va fi de 1. SECT/UNEA 1 Amp/asarea potietelor in plan. colectoare de ape §ii la ploi in special la Normativ privind adaptarea pe teran a proieclelor I~ode podere pentrudrumuri lt~• 6 .00 m lumina .00 +4. 12.75 §i 1.00 + 4.75 m se vor folosi numai la drumuri latera Ie unde lungimea lor nu trebuie sa depaseasca 8.podete tnecate in rambleu.OOm + Podete cu infrastructuri monolite pentru podete de sosea cu lumina L = 1. Art.50 m.Ht=O. Amplasarea podetelor in plan 11 11 11 l]1 (l) Cand nu este necesar un pod eu lumina mai mare de 5. (4) Podete prefabricate Pe un sector de drum se vor adopta podete de acelasi tip.00 m lumina .Ht=O.20m.00 m .Ht=2.00 m lumina .00 m lumina Ht=O.

Una din aceste doua solutii se va adopta numai dupa 0 cornparatie tehnicoeconornlca cu solutia de amplasare a unui podet oblic urmand talvegul vail. (4) Podetele scurgere a apei. necesitand fundatf speciale costisitoare. fie prin usoara corectie a vali sau depresiunii. prin lucrarl adecvate. se va amplasa un pcdet a carui lumina ~i debuseu se vor determina conform cap.ll 11 11 11 11 11 11 11 1. fie prin rnarirea luminii podetului. piciorul rambleului drumului sa nu cada in firul apei. In cazul cand se impune constructia unui podet oblic.?Ai talvegul vaii. in amonte se vor executa praguri. fara pericol de depunere. aceasta se va face astfel lncat sa nu afecteze stabilitatea taluzurilor drumului sau a terenului lnconjurator. se vor prevedea la intersectiile respective podete de acelasi tip. unde de regula se produc depuneri care pot Tmpotmoli podetul sau se pot produce eroziuni ale terasamentelor. La vai adanci 9i la torente la care nu este economic a se modifica oblicitatea acestora. Aceasta corectare se va face astfel lncat sa se asigure scurgerea ape lor de suprafata tn cele mai bune conditiuni. camere de cadere sau 0 solutie combinate. (7) In sectoarele de drum cu serpentina sau cu trasee foarte sinuoase unde un fir de aps lntalneste doua sau mai multe ramuri de traseu. (3) Cand axa firului de apa al depresiunii travers ate face cu axa drumului un unghi cuprins intre 80-900. asttel lncat sa se amplaseze un singur podet.idescarcarea lor tn aval sa se faca fara conducerea apelor In lungul drumului. 16).1 (5) In cazul cand in firul vaii terenul de fundare este necorespunzator.l l . Corectarea vaii lrnplica sporirea ariel sectiunli de scurgere sub podet prin decaparl atat In albia majora cat :. cu amenejari corespunzatoare lntre podete care trebuie sa asigure in cele mai bune ccnditiuni scurgerea apelor de la un podet la altul. care sa asigure scurgerea debitelor maxime. Conditiile ce se vor respecta in cazul acestora sunt prevazute in "Normativul privind proiectarea hidraulica a podurilor §i podeieior" indicativ PO 95. care sa asigure evacuarea apei In bune conditiuni. Traseul drumului nu va fi conditionat de amplasamentul §i oblicitatea podetulut. (3) Cano intre platforma drumului :.adopte rnasurile prevazute In proiect (Fig.i teren nu exista 0 Inaltime suficienta pentru constructia podetului cu tnaltimea libera si acoperirea necesare.]1 It'· Normativ privind adaptarea pe teren a proiecteior lip de pode!e pentru drum uri 7 .1 In albia minora. 13.. podetul se va putea amplasa perpendicular pe drum. Amplasarea podetelor in profillongitudinal (1) Cand solutia de amplasare a podetului implies corectarea vail. In asemenea situatii. Art. se poate cobori fundul albiei pentru realizarea lnaltimii necesare. luandu-se rnasurl ca atat accesul apelor la podet cat :.. se va urmari ca. dalate. II. Arnenajarile vor consta din santuri pereate. cadre sau tubulare se vor arnplasa de regula pe directia de 1 1 :1 1 . este necesar sa se . 1 . cu conditia ca sa se poata executa In aval 0 racordare convenabila intre radierul podetului !. se va analiza posibilitatea schirnbarii amplasamentului podetului pe un teren corespunzator 9i corectarea talvegului vail. (2) La amplasarea unui podet sub un rambleuinalt sau la traversarea unei vai sinuoase. cascade. (2) Pcdetele se vor amplasa de regula perpendicular pe axa drumului.1 1 cele torentiale. (6) Se va evita amplasarea de podete la confluenta firelor de apa. pana la evacuarea lor din zona drurnului. tara a afecta buna scurgere a apei.. se va marl lumina podetului spre a reduce dblicitatea acestuia la tel mult 45°. cornpletate cu praguri sau cascade dupa caz. In cazul unor vai mici ~i apropiate se va studia posibilitatea contopirii vailor in amonte de drum.

. in vederea timitarii vitezei apei pentru evitarea eroziunilor in amonte ~i aval. (2) Cand terenul are 0 pants mai mica de 0. Traversarea conductelor (1) Pentru protectia unor conducte ce subtraverseaza drumul. dupa caz.3% se va cauta ca aceasta lirnita inferioara sa fie asiqurata prin corectii in aval. Prevederi constructive de adaptare fa teren a podeielor Art. pe 0 lungime minima de (4. se vor prevedea. cand aceasta se face cu conducte cu diametrul mai mic de 400 mm. pentru accesul in podet. In dreptul treptei trebuie sa perrnita curgerea ~i sa nu fie mai mica de 1. cerarnica. se pot executa podete al carer amplasament. (3) a) Panta radierului se recomanda sa nu fie mai mare de 5%. prin tronsoane denlvelate. prin lucrari de retinere a aluviunilor in amonte de podet. Radierul podetului (1) Podetele vor avea pante de scurgere pe radier sau In interiorul tubului de minimum1% §I maximum 5%. Treptele pot fi ~i la capetele podetulul. Panta minima se recomanda sa nu fie sub 1%.). aceste situatil podetul nu va fi folosit ~i la descarcarea apelor.2 m. 15. Inaltimea treptelor trebuie sa nu depaseasca 0. c) La podetele situate in profile mixte. Art. se va face cuajutorul unor camere de cadere (puturi).. AmpJasarea podetelor in profit transversal (1) Corectarea firelor de apa care transports material atuvionar este conditionata de rnasuri pentru evitarea depunerii aluviunilor in zona podetutui. praguri etc. La subtraversarea drumurilor nationale. pentru distrugerea energiei apei ~j realizarea Inallimii de intrare in podet. din partea de debleu. pentru evitarea depunerilor. colectarea apelor din santurile longitudinale ale caii. i . oblicitate 9i tip se vor stablll tinand seama de prevederile Legii nr. poliester armat cu fibra de sticla). d) Cand talvegul vaii are pante mai mad de 5%. in cazuri exceptionale aeeste limite se pot modifica la 0.1 1 1 1 Art. (2) La amplasarea podetelor in profilul transversal al drumului se va ave a in vedere necesitatea asiqurarli incastrarli fundatiilor intr-un teren stabil. b) La podetele dalate cu fundatii separate. beton simplu. 82/1998 privind regimul drumurilor ~i STAS 9312 "Subtreverseri de cai ferate §i drumuri cu conducte tn afara localitati1or'. 1 1 1 II l-'1 II II II 11 11 11 11 III 11 ' SECTIUNEA a 2-8 . conductele se protejeaza In tub de protectie (In unele cazuri cu 0 ranforsare suplirnentara din fonta. (4) a) La capetele podetului se va realiza raeordarea cu talvegul albiei.n f"ll lL •• a proiecfelor lip de pode!e pentru drumuri 8 . (2) La lrnbinarea mufelor tuburilor de protectie se vor prevedea pinteni din beton pentru evitarea tasarilor inegale ale tuburilor. In amonte 'sl/sau ava!.5)Ln (Ln . 16.lumina podetului). policlorura de vinil. astiel lncat in zona drumului scurgerea apelor sa sefaca In bune condltluni fara depuneri. b) Cand radierul podetului are panta mai mare de 5% se prevad trepte de rupere a pantei. lucrari de corectie in amonte 9i aval pentru reducerea pantei 9i impiedicarea eroziunilor (callbrari ale albiei.60 m. intre fundatii se va executa un pereu din piatra pe 0 funda1ie din beton de 20 em grosime. 14. lnaltimea libera In podet.3% respectiv 10% la podete cu radier special consolidat.. cu respectarea presiunilor admisibile 9i adancirnilor de inghe1 conform STAS 6054. care se prelunge~te in amonte !?i aval de Normaliv privind adaptarea pe teten In . cu rosturi de tasare.

(3) In cazul tn care la capatut din aval al podetului exista 0 diferenta de nivel lntre cota radierului ~i cea a terenului natural al vaii. deci neeconomice. referitoare la arnenajarile din amonte ~i . cu lucrari de rupere de panta §i de retinere a aluviunilor. (6) La podetele dalate. e) Pentru pante mai mari de 10% grosimea pereului va fi de 30 -. d) La capetele podetelor tubulare. Lungimea zidurilor intoarse S8 poate reduce daca sferturile de con se pereaza. 12-:-16). intra eele doua aripi sau sferturi de con se executa un pereu din piatra pe un strat de balast de 20 cm grosime la capetele podetului. Pereul se poate realizadin piatra bruta sau dale din beton. Tn continuare. Art. cu cate un zid int~rs.. c) Pentru impiedicarea patrunderii apei 9i deqradarn pereului. 1 1 1 podet pana la capatul aripilor sau sferturilor de con. unde se executa un pinten de beton de 60 x 110cm. de preferinta cu capete teslte. coronamentele aripilor vor face cu axa drumului un unghi de minimum 40°. in cazul d~nd viteza de scurgere a apei este sub valoarea de eroziune . cand nu sunt suficiente arnenajarile cu puturi. proiectiile orizontale ale coronamentelor aripilor vor face cu axa drumului unghiuri de cel putin 70°. este necesar ca fiecare culee sa fie prelungita spre terasamente. Sferturile de con se adopta de obicei in cazul in care natura terenului de fundatie impune realizarea unor fundatil grele. b) Vitezele admisibiJe de scurgerea apei. racordarea cu taluzurlle drumului se poate face cu ziduri intoarse ~i sferturi de con la lnaltirni de rambleu de maxim 7.00 m 9i cu aripi la inaltimi mai marl. c) in cazul In care la intrarea in podet firul apei are 0 directie normals pe axa drurnului. in cazul unei oblicitaf Intre axa drumului ~i axa podetului. sferturi de con. se va prevedea protejarea taluzelor prin lucrari de aparare. de fiecare parte. specifice terenului. sau cand talvegul vaii din aval de podet are 0 panta mare. se iau conform STAS 2916. racordarea cu taluzul drumului se poate face cu timpane ~i aripi. 11 Normativ privind adaplarea pe teren a proiecteior tip de podete pentru drumuri 9 . praguri. in functie de panta vaii se vor executa §i ~Ite cascade. f) in sens transversal panta pereului va fi de 1-2% catre axul podetului. adanclmea fundatiei acestora este minim adancimea de Tnghel-dezghe1· Fundatllle aripilor se vor Tncastra minim 1.40 em. indicativ PO 95. c) in cazul Tn care terasamentele situate in continua rea sferturilor de con sunt afectate de apele extraordinare.adrnislblla a terenului respectiv. sau in cazul unor oblicitati mari (Fig. Pereul se va termina eu un pinten de beton de 40 x 80 cm. cascade §i pereuri. 11).. iar pintenul de beton de 80 x 150 cm (Fig. b) in cazul cand racordarea cu terasamentele se realizeaza cu sferturi de can. (5) a) Podetele tubulare se vor racorda cu taluzurile drumului.0 m sub nivelul afuierilor generale ale albiei calculate in dreptul acestora. (2) Racordarea podetelor cu terasamentele se face cu aripisau a) Aripile se aplica de obicei in cazurile ln care spatiul pentru racordare este limitat. Aripile se calculeaza ca ziduri de sprijin. sau se vor colmata cu mastic bituminos. caz in care taluzul acestora va fi de 1:1. este necesara elaborarea unei documentatii speciale pentru amenajarea torentului. se va executa la extremitatea aval a radierului de sub podet 0 cascada de rupere a vitezei apei. rosturile se vor trata cu mortar de ciment. Racordarea cu terasamentefe 1 1 II II 11 II II 11 11 11 11 11 11 11 (1) Pentru racordarea podetelor cu terasamentul drumului si cu malurile albiei se vor respecta prevederile Normativului -aval de podet. 17. (4) in cazul torentilor.

Rosturile se vor amenaja lntre praguri. indicativ NP -001-1990. 12) .JI'} n ADAPTAREA " CAPITOLUL V LA TEREN A FUNDATIILOR . 24. se va recurge la alte sisteme de fundare (pilctl. 18. publicat In Buletinul Constructillor 7/1996.constructiilor pe terenuri sensibile /a umezire" indicativ P7/2000. Art. in afara treptelor rnentionate mai sus radierul se va executa de asemenea in trepte (Fig.. STAS 3300/1 ~i STAS 3300/2. . Planul talpii de fundatie ~i cel de separare intre fundatie §ii elevatie.balast de sub podetele tubulare se vor executa in trepte a carer panta nu va depasi 5% (Fig. 8/1985. iar blocul de fundare are dimensiuni neeconornice..publicat in Buletinul Constructiilor nr. 14). ' Art. VI" . Podetele tubulare nu se vor executa pe umpluturi de parnant. rosturile dintre tronsoane realizandu-se pe toata sectiunea transversala a podetului. . C 168-80 "tnsttuctiun! tehnice pentru consolidarea pamanturiJor sensibiJe la umezire §i a nisipurilor fine. 19. La panta cuprinsa lntre 5% ~i 10% talpa fundatiei podetului precum §ii stratul de .zldarie uscata din piatra bruta sau bolovani.00 m lungime. 25.I il III II II \ll rll IL' Normativ privind adaptarea pe leren a proiectelortip de podete penlru drumuri 10 . etc. silicatizate §i electrosilicatizate" publicat In Buletinul Constructiilor nr. STAS 1242/6. Pentru proiectarea podetelor sunt neeesare studii geotehnice. Art. 21. 23. Art. cadre inchise ~i zonele de capat la eele tubulare. etc. vor fi de regula orizontale . in cazul in care terenul de fundare pentru fundatiile directe este .00 m ~i in special la ramblee inalte. 20.parnant stabilizat conform normativelor in vigoare (C 29-85 "Normativ privind fmbunatarirea terenurilor de fundare slabe ptin procedee mecenice . la alte tipuri de podete (cadre inchise..beton de clasa C 8/10. STAS 1242/5. • La panta radierului mai mare de 10%.caietele / . precum §ii eele cu radierul in trepte se vor executa in tronsoane de 5. STAS 1242/4. . 13) . Cand 0 asemenea situatie nu se poate evita. Art.) sau la realizarea unui radier general. Stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice se va face conform prevederilor standarde!or In vigoare STAS 1242/3. Art. 1 n il -I ~ -I -I -I -I -I -I -. 22. 12/1980).). Art. se recornanda ca pentru umplutura sa se adopte solutiile urrnatoare: .. Art. . in cazul in care podetul se fundeaza pe parnanturi sensibile la umezire (loess) se vor prevedea rnasurile indicate de "Normativul privind fundarea . • in cazul in care panta radierului sau a tubului va fi mai mica de 5% eele doua plane vor avea aceeasl panta (Fig.20 m la podetele dalate. Cota talpii fundatlei va fi situata sub adancirneade inghet cu cel putin 0. necorespunzator.00 + 10. in cazul in care podetul se fundeaza pe pamanturi cu contractii mari se vor prevedea masurile indicate in "Cod de proiectare §i execuiie pentru consttuciii fundate pe pamanturi cu umflari §i comrecii! mari". Podetele lungi peste 15.

Orice neconcordante lntre situatia luata In consideratie in proiect si cea constatata de constructor pe teren la executia fundatiei vor fi semnalate beneficiarului §'i proiectantului care va stabili rnasurile corespunzatoare. pe cat posibil." aprobate prin Ordinul comun al MI-MT nr. CAPITOLUL VI ADAPTAREA LA NOUL PROFIL AL DRUMULUI A PODETELOR EXISTENTE CARE SE MENTIN . CAPITOLUL VII PROTECTIA MUNCII . 9. 28. 27. (2) M. veqetatiei.. . in etapa a doua se vor executa lucrarile din amante. . 578/1996 §>i Ministerul generaie de protectie a muncii". zgomotului $i peisajului.JI ij!'1 ~I ~ 1 ~kH (1) Legea nr.M.!. Art. eu conditia asiqurarii scurgerii c debitului existent. executandu-se mai tntai partea din aval.P. in aceasta perioada circulatia se va face pe podetul existent. 30. in majoritatea cazurilor neceslta 0 prelungire fie la un cap. Podetele existente care se rnentin.08. fie la ambele capete. De asemenea. Art. 47/29 ian. 397/24. Art. terasarnentele ~i structure rutiera. faunei.ucrarile vor fi proiectate astfel lncat sa nu lntrcduca efecte negative asupra solului. 26. :'. circulatia rutiera va fi diriiata cu piloti de clrculatle sau semafor. 5840/1996 privind "Norme Normaliv privind Maptarea pe ieten a proiectelor tip de pode(e pentru drum uri 11 . lucrarllor circulatiei drumului 1112/411. acelasi tip de podet cu aceleasi dimensiuni ca la podetul existent. Pentru asemenea prelungiri se va adopta. in timpul executiei lucrarllor de prelungire a podetelor existente semnalizarea se va face conform "Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a §>ide instituire a restrlctiilor de circulatie.S. Art. microclimatului apelor de suprafata. Ord. luandu-se rnasurile ce se impun pentru evitarea unor tasari diferite mai ales ln zona de legatura intre podetul nou ~i eel vechi.2000. publicat in Monitorul Oficial nr. 32. La executie se vor respecta actele si normativele protectia muncii §i anume: in vigoare referitoare la 11 -II -II II I. pereuri). 29. Sanatatii Ord. 31. Art. Prelungirea sub circulatie a podetelor existente se va face succesiv.·. . Art.ln cazurile in care vizibilitatea este redusa sau circulatia este faarte intensa. se vor lua rnasuri pentru reducerea poluarii mediului pe timpul executiei lucrarllor. inclusiv racordarile cu terenul (treptele cu praguri sau cascade.0/1996 cu privire la protectia muncii republicata in Monitorul Oficial al Rornaniei nr. Podetele existente se pot prelungi §>i u alt tip de podet. . 2001. l. in vederea executarli de lucrari in zona public ~i/sau pentru protejarea drumului.1 :~ 1 1 1 11 1 1 il il 11 -'II 11 ill 11 -II Art. inclusiv racordarile ~i adaptarile la teren.

719/07. Ord.S. nr.S.08.04. nr. Ord. Ord. Ord. 397/24. "Norme/or specifice de --11 11 11 11 11 11 11 III L]I III ~L~f Normativ pnvind adaptarea pe teren a proiecleJor tip de podele pentru drumurj 12 . nr.10.P . publicat In Monitorul Oficial nr.1997 privind aprobarea "Norme/or speciiice de securiteie a muncii pentru meniputeree. 1112/411. a (9) M.S. (4) M. nr.M.1995 privind securitate a rnuncil pentru prepararea. Ord.1997 privind aprobarea securitate a muncii pentru construciii §i conteciii metelice". nr.M.M. Ord. (10) M.P .06.P.2000.S.S.P.P. 136/17.P. 56/29. nr.10. montaj prefabricate §i finisaje In constructli". nr.1998 privind aprobarea "Normelor secutiieie a muncii pentru exploatarea §i inttetineree drumurilor §i poduri/or".M.puttere §i cu mij/oace. 357/22. (8) M. privind specifice de aprobarea "Normelor specifice de turnarea betoanelor sl executa rea aprobarea "Norme/or specifice de 1 (7) M.I 1 1 1 1 1 Ii i (3) "Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei 9i de instituire a restrictiilor de circulatie. transportul prin . Ord. nemecanizate §i depozitarea metetietetot".S. 355/24. In vederea executarii de lucrari In zona drumului public si/sau pentru protejarea drurnului". aprobate prin Ordinul comun al MI-MT nr. 683/1997 privind aprobarea "Norme/or specifiee de securitate a muncii pentru lucreri de orospectiuni §i explorer: geologice". lucrarilor de beton armat !}i precomprimat". (5) M.01.S.M.M.1995 securitate a muncii pentru transporturi ruiiere". (6) M.P. 116/1996 privind aprobarea "Notmelor specifiee de securitate muncii pentru lucrari/e de zidetie. transportul.M.

00.00/2 11 1 Hidroizolotie rosime or de ciment M100 11 11 11 11 11 1.OOM SI 2.20/2· CLASA "E" A30 .V80 LUMINA PODETULUI L= 1.5kgf/cm2 Fin 1 . 1 i1 1 PODETE DIN CADRE PREFABRICATE DE 1.]1 lii.60m INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O.00/2-2.OOM LUMINA PODET CU CALEA DIRECT PE PREFABRICAT 1 I .~ liTlI I-- 174/2-3.r-.08/2 3.2.QOm PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI ::.20/2-4.2.00m INALTIMEA PODETULUI H= 1.- SECTIUNE Codru din Structuro rutiero 54 VEDERE CPl CP2 _ 30 II ill II 1 I 1.

.OO-S."'.20/2 ~I CLASA "E" A30 .20/2-4.... . ..V8G JI IJ I 111 • !~i LUMINA PODETULUI L= 1. . l> -::I: I Codru din l> . i>." . • "..'" •• ~ . 8 If If'5l>.00-2.00m INALTIMEA PODETULUI H=1...74/2-3.6Qm INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O. • _.....08/2 3..5kgf/cm2 Fiq. . " .' . f> 0' JI JI Hidroizoletie - J \ Pereu din pietro brute de 20cm grosime Y1ortor de ciment M100 JI JI 1- 1... .. .OOM S1 2.' • . .OOm PRESIUNEA PE TALPA FUNOATIEI s 2. .. ' 4' . .OOM LUMINA Structuro rutiero J PODET INECAT IN RAMBLEU VEDERE SECTIUNE .lj j PODETE DIN CADRE PREFABRICATE DE 1. Ax drum Imbracominte rutiera bota calef -I -I -I -I -I J -I I~ "of .L'I • • ~./:' 1> /:.

11 11 11 o N 11 11 11 80 50-65 70/2-1..]1 11.OO PODET CU CALEA DIRECT PE PREFABRICAT VEDERE limpan prefabr.5kgf/crn2 '..OOM 2.50. T2 SECTIUNE Hidroizolatie .75m INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O. 2.70/2 1.OOM CADRE INCHISE DREPTUNGHIULARE CU L=l.OOm PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI ~ 2..50/2 .- PREFABRICATE PODETE DE SOSEA DIN ELEMENTE CU L=l.00-2.00.. tip TO.1 CLASA "E" A30 .OO - 5.V80 LUMINA POOETULUI L= 1.+0- fTII Fie .- \11 _. T1.00m INALTIMEA PODElULUI H=2. ..- 11 1 11 . o I .... 2..40/2-2.E'~ ~ 1 '1 1 1 1 1 r1 1 o co .

.. ..40/2 1.. > . ' . .. "" . .OOM CADRE INCHISE DREPTUNGHIULARE CD L=1."..36/2-2.60m A" [> Dren din) " plotro brute' o co t ..I 1'····'··.10/2 1....] I I!. .OO . Tronson prefobricat tip CO..5kgf/cm2 Fiq.36/2-2. :c . ': " a..V80 LUMINA PODETULUI L=1. C2 L=r. .." Lf') 1.75m INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O. [>t.•··04· ~ .- 11 11 11 ." ' _ "-c...00 PODET INECAT IN RAMBLED VEDERE SECTIUNE 1.5. .00m ~NALTIMEA PODETULUI H=2. .1 1 PODETE DE SOSEA DIN ELEMENTE PREFABRICAT'E CU L=l.OOM • ..OOm PRESIUNEA PE TALPA FUNDAT1Ej ~ 2.10/2-2.00/2 N " o Lf') N C! N o " II :::I: 5 I 80 50-65 11 .00/2-2.00.50.. .. Hidroizolatie .. • . 2. • .- t....~I CLASA tlE'1 A30 .11 11 11 11 11 11 a "<t' .40/2 1 1 1 1 1 III II - 2. .. 2.. . C1..OO-S.08-2.. . " ..

L1. 5 .OOM VEDERE SECTIUNE TRANSVERSALA -- Dren din loire brute 1 1 II II II -+--H+5"'_'~.00m INALTIMEA POOETULUI He=2.OOm PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI ~ L·.00/2 Elevatie refabricota .1 i1 1 11 1 1 1 1 PREFABRICATE CU L=l.5kgf/cm2 3.OOM 5.1 rl CLASA tiE" A30 . .OO DALATE CD L=3.00. 2.5.00.20m I Fia. 5. 4.40. L3 -4 Hioroizoletie 11 II 11 11 11 1]1 .tip' LO.V80 LUMINA POOETULUI L=3.00 - PODETE DE SOSEA DIN ELEMENTE PODET CD CALEA DIRECT PE PREFABRICAT . L2.1". 2.80. INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O.00.OO/2-5.

OOM PODET INECAT IN RAMBLEU 5.20m INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O.40. 6 . 4.I CLASA "E" A30 .OOM 1 l' '1 II .00m INALTIMEA PODETULUI He=2.80. 2. TRANSVERSALA 3.00.00/2-5.00.ll II II III 1 l VEDERE SECTIUNE.V80 LUMINA PODETULUI L=3.OO-8. 5. 3.00/2 ozore M100 11 11 11 11 11 11 11 .OO CU L=3.00.00 5. 2.l'l 1 1 PREFABRICATE DALATE PODETE DE SOSEA DIN ELEMENTE CD L-l.00m PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI $2.'5kgf/cm2 !il1 ~:~~~~ Fio.

93.:. 1. n .50-2.V80 LUMINA PODETULUI ¢int=O.2':'5kgfjcm2 Fia.1 ClASA "t" A30 .00m INALTIMEA PODETULUI H=O. • L 1.II".50m PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI ::..75. 11 11 tll 11 11 III 1]1 liTiI 11. 1. 7 . :) 1 PREFABRICATE DE L=O.00m • • 1 11 1 1 II III I. I :!: I' I' I .20m INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O.75M SI 1.OOM ¢ INTERIOR PODETE TUBULARE 1 1 SECTIUNE TRANSVERSALA '¢=O.75.

0 ~ ~.___.24m lNALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=2..- I .00m PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI :S 2.00m PREFABRICATE 8I 3.00/2-9..y 4...- ·I ·I ·I I I I L ..50m..5kgf/cm2 Fio.00m... 'If + . . ~ _:!_ _J tl --.. • I 1 1 II II ill -II 11 11 11 11 11 11 11 11 tJ I I!~• . ..._ Hidroizolatie CLASA "E" A30 .1 I o ~o v I I""- . . ..:~r7D?iOm1Yi~. <J l""- Lf)f'") .00m LUMINA 1 'ereu uscct rostuit 20cm pat de bolas 1 em VEDERE • ". .1. ·1 .00-3. . 1J ·1 tl .I 1 1 PODETE OVOIDALE DE 1. <J ·Um~uturo de pam( ...00-12.~I I .. CD BOLTI 2. I -----." • iQ .00m INALTIMEAPODETULUI H=1...--b.43-3.68/2 _.. .'" .c:I' . .::.V80 LUMINA PODETULUI L=1. .

00 . 2.65-1.2S. i~ r.00m INALTIMEA PODETULUI He=1..00.ll . ormot Elemente refobricote ti TC1.. Hidroizolatie Beton de onto .. 3.00 LI LI i..00M LUMINA :1 PODET CU CALEA DIRECT PE PREFABRICAT 1 1 1 ~I ~I . TC2.OOm PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI ~2.5 I I L=l.0D+4.J.95 3.65-1. HEH II .95 1.. 1.00.. I ~ LJ .25.4.00.. TC3.5.OO 4. 11 INALTIMEATERASAMENTULUI Ht=O.: TC2. Dolo DS1+DS4 L=1. .TC3.1 PODETE CD SUPRASTRUCTURI DIN DALE 1 PREFABRICATE DE L= 1.75.5kgf/cm2 11 ~] I ~""""""~"+*-~--:--5 o q ~__':"_~.J. 1 1 __ - 1 __j 1.75. LI I 1m.. 2..0.V80 II LUMINA PODETULUI L= 1.00m refobricoto din beton.25m Fin q .0.<1 I· 1LJ 1 .-------'-----1 --~-----. LI . 2.. 4...""""':_""_ ----.1 II II 11 CLASA "E" A30 ..

.4 £I'. 1 .00M LUMINA J PODET CD CALEA DIRECT PE PREFABRICAT J J lJ Imbrocominte rutiero I...40.. armat: S1.00..00m Ht=O.-"-... 2. precom r.1... q.. 4.35-2. din bet... 4....00..00m He=1. •. Structure rutiero Hidroizolotie Dale ref.00.05 . 1.. jF 1n~luturo <J nt ' <J \ ...-.20. DS3.1 I. 3.00-4. 2. ..- IJI J JI JI JI JI JI 1.'.. DS2.05 CLASA "E" LUMINA PODETULUI INALTIMEA PODETULUI . 2. DS4 Dale pref.35- 2.. 3. Fia.: 03 si 04 JI 1 .Ll '1 1 PODETE CD INFRASTRUCTURI MONOLITE DE L=1..60. _.5kgf/cm2 '>+.00..OOm s 2...11 11111 iHi~~ INALTIMEA TERASAMENTULUI PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI A30 . 2.V80 L= 1.. din bet.JI ".80.

VEDERE A-A r VEDERE B-B I II II -11 0 co I. oval se colculeozo co ziduri de sprijin cu fundatio incastrata sub Ftivelul ofluieriJor.90-3.. 10-1 .00-3. Lungime oripo Inoltime oripo Inaltime oripc Beton 1..'I 1 -I ELEV ATIEARIP A PREFABRICATA 15 1-40 1 1 1 -.20m 1.55 .5 (h2) Grosime oripo (9) Cand spatiul pentru racordare este limitat si conditiile locale nu permit oplicoreo aripelor prefabricate rocordorile amonte.00m 2. -I -I II ~r~~~ L. I II II II II II (I) (h 1) 1.. NOTA: tJI r"1 tbU F"i n l' .70m 15-45cm C18/22.

...:.3 o Q) E: o I.....:. ~...= ·c '"0 °w 0.... o -... 0 (l) . v c: <lJ CI) :... C U ::1-0 I I -JI 11 "il II 11 11 11 x ....2 o c:: ::l CI) 0. N . _.. ' :! .. o c: 1 1 1 1 11 ... (f) 0 I I E: ...._ On.. ....([)([) _-e> o0 0 '0 to I..2 ._C:: c..0-':' 0... 0 I-o. 11 :--/1 ~I -I o . -+-' o. W ... U Q) o Q) x ::1 °C 0 N c: o CI) Q) o .

~ 0 Uj .)_._ 0 ~ ~ w W c:nQ. 0 (.l 1 "I J-1 "~ ~I" to " c--r ..8 .) c: c: > 10 Z <r:: Z ~ e . <1j ~ 10 ::J o :. c: r.2 ~ _. E Q) .~ Q.) 10 (!) ~ ~ (. ..:.. .~ ~:g c: _.·c 8 (!) <r:: ~ ~ Po! c: CL 0 :::J Cf) 10 :.E c E Q. en 10 Q) JI JI JI JI <r: ~ ~ o -0 u._.:.) 10 Q)Q) 0 c. C :::::l Cl 3~ L> 10 :z I 00.JI . + II X Q) 1-.) en Q) en'.~ u...~ eft. c: > ~ E ~.n (.- c: 10 Q) c (. <t 0 <r:: JI JI :..Q.) _I Q 0 _I JI II II c. §. 10 .) I c.~ . 1-. (.) 10 Q) _..)_.~ 10 10 C/') ~ o. 10 1-.2 0 L> 10 _.

) 'is.:. 0 0 ... 'm 0:'.. U :::I Q) § 0 0 U Q. rn 0 C c C _......_ I:: Q) 0 __..0 U ::JE .._ CD 0. Q) 0 o l- en E c:""O :J (I) 0:'. ~!O 'V .. :::l U) .. CD w (I) E .2 "Q Q) '51 c :::l :::l U Q) E _.. Cl O(l)C '"" (I) ec E u + "0 0 I.) x :..1 1 1 1 11 11 1 l... I 0 C 0 I- E I- Q) .::J . o Q) U :J _.. c..::> 'J . ..~ 0 E CD "0 c:::: 0 <t) o en ox Q) z..'1 ill :11 11 11 11 ill III 11 11 • J ... 0 ""0 C :::l 0 Q.~ .. c.. (I) Q)..!2 c. :J O~ O-.c "Ii) c~ 0 Q.. 0..... _CD ::> ...::) Q) .. Q5 0 ·c (1) o o 0..._ 15 t:E 01."l 'J 0 _.s ::> U ~l""" ~.0 0 ....... '" <>i._ C .::::..!!:? c:::: = II 'E 0 o _..._ -HOl 1]1 . -0 -.) Q.- :.:.. U . 0....) CI') > u (I) :... "0 0 0 ~ -0 ~ ~ 'V. I:: .._ c:::: ::> --' '6> E 0 0 C IQ) 0 > > Q) en I.. II 0 c.I:: (I) :0 CD ._ _. 0 e cO> Eo N C 01:: E 0 Z 0 0 ~ u..._ <: Z ~ _g 0 s:::: E .:. C .. I- 0 0 Q_ o I N .oJ B OJ c .'- o. 'c Q) E LL E s::: o 0 .) 'c (I) "Qto ...t:t l0. :::l U U LO x II 0 W ~ ~ 'J "0 0 Q -Q..-. ::> c. 'a..

... c o 'i:: N o ~ ~ <D (1) o _.. ::l <.:.) o <D x Q) (1) -0 2 Q) Ow (/) 1 1 11 11 ]1 .. o <D X ::l 1 1 1 1 1 o ._ Q) Q_ II E 0 c.) o _.. Q) . .. o <....n 1 1 1 1 :1 11 It II ~ Z ~ E-t 0 1 -< Z ~ ~ ~ ~ ~ o .) en Q) -t-' o . o l._ 0 ._.0 . tn Q) Q) C oo o E ~ z o o 0 . Q.:.... Q_ o <D <D C/'J c o -< U ~ Q Q o ...) Q) ::l p.- E I IT or . C0 o _j j ~ ~ Q 2N_ o o D <D X Q) ox ........) I) L~ E :. o <....::.. :::I c I e: 0 0 o.._....... tn - 0...) -0 .....2 ....:J ::s :::> -< u u ~ N ~{ -0 <.

]1 Ill. 11 11 11 11 11 \~ Saltea din piotro bruta NOTA: Lungimea pe oblicitote a podetului...'I 1 1 11 :1 1 1 1 !1 ADAPTAREA LA OBLICITATE PODETELOR 1 •. se ia ceo a podetului normal rnajorato cu inversul sinusului oblicitctii. 16 11 . ·1 11 11 . ~L~~ .. Fig.

1. Suprastructuri din dale prefabricate de 1. Podete integral prefabricate de 1.00 m lumina.75 ~i 1. Podete tubulare prefabricate de 0.· ••• If' 1 1 I I I _I I fJ iJI iJI ANEXAI Lista proiecteior de podete pentru drumuri publice elaborate de IPTANA • • Proiect DP .80/S/R 85. 85.00 ~i 2.00 + 4.80/D/R 85. Proiect DP . iJI JJI Norma/iv privind ad&ptarea oe teren a proiecteJor tip de podele penfru drumuri 29 11." . 2. Podete din cadre prefabricate de 1.80/AlR 85.80/C/R Proiect DP . • • • • Proiect DP .00 rn.00 m !iii 3.00 m lumina Proiect DP 80/R 85.00 m JI JI JI JI JI JI JI iii I I!:. Podets ovoidale cu bolti prefabricate de 1. Infrastructuri monolite pentru podete de sosea cu lumina L = 1.00 m lumina Proiect DP 80/E/R 85.50m.00 + 4.00 m lumina.00 + 5.11.00 m lumina.

. incadrarea in clasa de importanta. STAS 1242/3-87 STAS 1242/4-85 Teren de fundare. Determinarea debitelor §i volume lor maxime ale cursurllor de apa.1992 Poduri.87 - volumelor maxime in conditil normale §i speciale de exploatare.. 1 1 1 -ll 11 11 11 11 11 II t. ~. Zonarea teritoriului. STAS 9312 .85 Teren de fundare.83 STAS 2916 . Prescrlptil generale de proiectare. Constructli hidrotehnice.85 Teren de fundare.'. Prescriptii generale de proiectare. Principii generale de calcul. Probabilitatile STAS 4273 .87 Lucrari de drumuri ~i cal ferate. anuale ale debitelor §i STAS 4068/2 .87 Deblte si volume maxime de apa. STAS 330011 . Subtraversari de cal ferate §i drumuri cu conducte.ANEXA II 1 I] LISTA STANDARDELOR FOLOSITE iN NORMATIV P 19/2003 11 1 '1 1 1 STAS 4068/1 . Terminologie Normativ privind adapt area pe leren a proieclelor Upde podete penfru drumuri 30 . Cercetari prin sondaje deschise. Cercetarea terenului prin penetrare statlca. Protejarea taluzurilor !_?isanturilor. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe STAS 6054 -77 Teren de fundare.11 STAS 1242/5-88 STAS 1242/6-76 T eren de fundare. Lucrari de drumuri §i cal ferate.82 Debitele si volume maxime de apa. Adancirni maxime de inqhet. STAS 330012 .11 11. STAS 5626 .

care sustine Zid vertical. + 9apa (Sinonim: Hidroizolatia podetulul): • Timpan: Element de protectie impotriva infiltratiei apei. + Sfert de can: Urnpurtura de parnant ee realizeaza racordarea terasamentelor de la care asiqura sprijinirea §ji racordarea capatul podetului cu fetele laterale ale culeelor. + Suprastructura. paralel eu axa drumului. deasupra boltii. Pod avand deschiderea sau suma deschiderilor sub 5. umptutura de parnant de minimum 50 cm. • Cota call considerata. • Aripa: Zid de sprijin amplasat lateral culeelor. Pede] inecat (Sinonim: Podet ingropatin care are deasupra lui 0 rambleu): Podet situ at la baza unui rambleu. • Debuseu: Debitul maxim de apa care poate curge pe sub un pod astfel incat de la nivelul apei pana la intradosul suprastructurii podului sa mai rarnana un anumit spatiu Hber de siquranta. construit umplutura dintre bolta §ji eale. Tn sectiunea 1 11 11 11 11 11 II i.11 terenul de fundatie. Normativ privind adaptarea pe teren a pr-oiecte/or lip de poriele pentru drumuri 31 . terasamentelor la capetele podetului. masurata intre fetele a doua elemente de infrastructura consecutive. Terminologie 1 ] • • ] 1 1 1 1 1 I 1 Podet:. • Lumina podetulul: Distanta minima pe orlzontala. .00 m. Partea din podet care contine calea ~i structura ee reprezinta elementul principal de rezistenta. + lnfrastructura: Parte a podetului care sustine suprastructura §ji transmite incarcarile la pe pode]: Cota din profilul Tn lung a caii de cornunicatle.'l ANEXA III TERMINOLOGIE STAS 5626/1992 Poduri.

• Parapet de siguranta a pietonilor: Element de constructie longitudinal.'1 -I • imbracamintea straturi.1 a proieclelor lip de pode/e penlru drumuri 32 . 11. care suporta direct actiunea traficului §-i rezistenta a aqentilor 1 1 atmosferici. pentru protectia pietonilor. la marginea 11 [1 i 1 1 trotuarului. • • • Convoi: Grup de vehicule care actioneaza asupra podetelor. alcatuita din unul sau doua la uzura. Afuiere: Actiunea de erodare a fundului albiei de catre curentul unei ape curqatoare. Debit de calcul: Debit considerat in calcululluminii podetului. caii: Partea superioara a sistemului rutier.. l 1 1 II 11 11 11 11 11 11 1. amplasat la marginea benzilor de circulatie a podetelor. • Parapet de siguran!8 a circulatial vehiculelor (Sinonim: Glisiera): Element de constructie longitudinal.11 Normativ privind adaptarea pe leren 1l"1.