NOlltATIV PIIVIIND ADAPlAREA PIE VIIEN

A PIOIEtTElOR Tmp Oi 'ODITE PENlIU DIUMiJRI
REViZUiRE P19 - 86

Contract

rrr, 2766

Faze de proiectal-e:
[\/lartie 2003

REDACTAREA a ill - a

~~~~~od

DNSTI DE P I PENTRU TRANSPORTUfln AUTO, NAVALE SO AEROENE

S-dul Dinicu GGlescu nr, 38, sector 1, Bucurasti E~mail: iptflna@rnynet.ro Tel.: 40-2:1-224.93,00; 40-2·r~222.36,r4 Fax: 40-21~3·12 .:f4.·16 R.C.: J40/1747/'J99'l,Cod Fiscal: R'1583BHj

f'l

1
I
11

II 11 JI -'I II JI JI II II JI

TITLUL LUCRARII :

NORMATIV PRIVIND ADAPT AREA PE TEREN A PROIECTELOR TIP DE PODETE PENTRU DRUMURI ,
REVIZUIRE P19~86

Beneficiar: Contract Nr.: Faza de proiectare: Anul:

M.L.P.T.L.

2766/2002
REDACTAREA 2003 a III-a

LISTA DE SEMNA.TURI

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIRECTOR DIVIZIE PODURI DIRECTOR DIVIZIE HIDRO RESPONSABIL CU ASIGURAREA CALlTA.TII ,

ing. T. lvanescu., ..... ~~. Prof. Dr. ing. R. Ciortan ....

w ,

;

..

.

.II
II JI

· C. Petrescu mg.
ing. C. Simescu ..:

" "{'"

ciJ;; :...... Y.l.UV ..
~1."''/ ~.
I,

~EF COLECTIV ELABORARE PS3 . ~EF COLECTIV ELABORARE H3 ~EF PROJECT

· Ing. C-t'In Ior d· anescu
· hl Ing. M. T'IC Ie

'i ( 0. '16-~;l.: ..

JI
JI

· . ~~ Ing. EO¥ ragu91n .... ~/." .

./ ....

JI
IIl!11 ~~~~~~

Bucuresii ........ martie 2003

J
) )
CUPRINS

:1

1
CUPRINS CAP. 1. CAP. 2. CAP. 3. CAP. 4. GENERALITATI , DETERMINAREA STABILIREA LUMINII ~I A DEBU~EULUI PODETELOR 2 3 5 5 $1 PROFIL LA TEREN 6 10 DRUMULUI A PODETELOR ,

~I
'"_

1 I
I

TIPULUI DE PODET,

AMPLASAREA PODETULUI iN PLAN, PROFIL LONGITUDINAL TRANSVERSAL. PREVEDERI CONSTRUCTIVE DE ADAPTARE A PODETELOR • ADAPTAREA LA TEREN,A FUNDATIILOR , AL

CAP. 5. CAP. 6.

II 11 11 11 -11 11 -II
11 til
fl.;
Hm~

ADAPTAREA LA NOUL PROFtL EXtSTENTE CARE SE MENTIN

11
11

CAP. 7.

PROTECTtA MUNCH • CU TIPURILE DE PODETE FIG. 1+10 , CU RACOROARE ARtPI FIG. 11 ADAPTARE LA TEREN A UNUI PODET FIG. 12+16 •

PLAN~E DESENATE:

13+22

23
24+28

ANEXA I L1STA PROIECTELOR DE ELABORATE DE IPTANA ANEXA II L1STA STANDARDELOR ANEXA'"TERMINOLOGIE

PODETE ,

PENTRU

DRUMURI

PUBLICE 29

FOLOSITE

IN

NORMATIV P 19/2003

30

31

r'J I

Normativ privind adaplarea pe leren a proiecteior tip de podele pentru drum uri

2

A. . profil longitudinal §>i profil transversal. vantului §>i temperaturii.beneficiari. Prevederi constructive de adaptare la teren.N. TRANSPORTURILOR $1 LOCUINTEI Cu Ordinul nr . EN 1990 : 2002 Eurocode . . ENV 1992 : 1998 Eurocode 2 . ENV 1997 : 1999 Euroeode 7 . 1. + amplasarea podetului in plan. Normaliv privind adaplarea oe teren Aprobat de: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLlCE.1'1 1 1 1 :11 ~! NORMATIV PRIVIND ADAPTAREA PE TEREN A PR01ECTELOR TIP DE PODETE PENTRU DRUMURI 1 Indieativ P 19-2003 Inlocuie~te P 19-86 CAPITOLUL I -I GENERALIT ATI . . elemente prefabricate §>i strueturi. Art. Norrnativul stabileste prescriptiile necesare adaptarii la teren cu privire la: + determinarea luminii ~i a debuseului podetelor.Elemente geotehniee (reguli generale. actiunea zapezii.verificatori de proiecte. actiuni ale utilajelor de exploatare). • adaptarea la noul profil al drumului a podetelor existente care se rnentin. .11 :1] I ~L~j Art. Obieetul ~i domeniul de aplicare al normativului Prezentul normativ se aplica la adaptarea la teren a proiectelorde podete din beton armat 9i beton precomprimat amplasate pe drumuri publice.A.constructori. . + stabilirea tipului de podet. . 2.T. . Normativul se poate aplica §Ii la alte categorii de drumuri cu acordul organelor ce au in adrninistrare drumurile respective. + protectia muncil./. Potentialii utilizatori • Potentialii utilizatori sunt . agregate utilizate. actluni pe durata executiei ~i aecidentaJe. II II II III II 11 II 11 11 11 11 11 11 . fundatil: structuri de retinerea ~i pastrarea lichidelor).Bazele proiectarii structurilor. NAVALE $1 AERIENE I.Proiectarea strueturilor din betan (reguli genera Ie. deterrninari/studii In teren).A. 3. teste de laborator. Art.consultanti.P.prolectantl. • adaptarea la teren a fundatiilor.Actiuni asupra structurilor (duritati. greuta~i proprii: EN 1991 : 2002 Eurocode 1 solicitari exterioare. 2003 t a proieclelor lip de podele pentru drum uri 3 .S. Elaborat de: INSTITUTUL DE PROIECTARI PENTRU TRANSPORTURI AUTO. Referinte • La Tntoemirea prezentului normativ s-au avut in vedere normele rornanesti de proiectare (Iista minima a standardelor fiind precizata In Anexa II) §i recornandarile cuprinse in normele europene: .

. . 413/2002 privind aprobarea Ordoneme! Guvernului nr. 4311997 privind regimul drumurilor. . silicatizate §i eiectrosilicatizate indicativ C 168-80. Terminologie este cuprinsa in Anexa III. . T eminologia utilizata este conform STAS 5626/1992.tnstructtuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire §i a nisipuri/or fine. In vederea executiuii de lucreri in zona drumului . din 21 decembrie 1998-Anexa I. reguli specifice pentru diverse materia Ie $i structuri.ril 1 -I 1 1 ·: . beton armal §i beton precomprimat indicativ NE 012-99 lntocmit de INCERC. 4311997 privind regimul drumurilor. Oirectiva consiliului 89/106/CEE cu modificarile §i completarile aduse prin Directive 93168.Cod de proieetare §i executie pentru ccnstructii fundate pe pementur: cu umtteti §i contrectii man indicativ NP 001-1990. . iar detaliile constructive sunt precizate In Fig. . 1112/411. 10/1995 privind calitatea In consiructii.Proiectarea structurilor rezistente la cutremur (reguli genera Ie. 16. . consolidari . beton annat §i beton precomprimat indicativ NE 013-2002.11 Normativ privind adaptarea pe leren a proiecleior lip de pode!e pentru drumuri 4 . . 7912001 pentru modificarea §i completarea Ordonantei Guvernului nr. 5. 4..Legea nr.i reparatii ale structurilor: fundati: §-i elemente de sustinere/spri]i n ire).Legea nr.. (1) La proiectarea si executia podetelor vor fi respectate cerintele Legii 10/1995. .Ordinul comun al MI-MT nr.Normele metodoloqice privind cotuiitiile de inchidere a eirculatiei §i de instituire a restrictiilor de circulatie..Cod de praetica pentru executie e/emente/or prefabricate din beton. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea acte/or normative. . 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvemului. . 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii.caietele I . . 6.Legea nr.Normativul privind fundarea construciiilor pe terenuri sensibile la umezire indlcativ P7-2000..Hotararea de Guvern Nr. 4311997 privind regimul drumurilor Legea nr. 1 + Fig. Proiectele tip de podete avute In vedere sunt cuprinse In Anexa I.Normativ privind Tmbunatatirea terenuri/or de fundare slabe prin procedee mecanice . . Pe langa standardele din Anexa II in proiectarea podetelor se au in vedere urrnatoarele acte normative: . Art.. 82/1998 pentru aprobarea Oroonente! Guvemului nt.Hotararea de Guvern Nr. .. Art. t.Cod de practice penitu executarea lucrarilor de beton. 26/2003 pentru modificarea §i completarea Otdoneniei Guvemului nr. public §ilsau pentru prolejarea drumu/ui. ~ i 1' II lJI III ill -·11 II III ill 11 11 11 11 11 I] I m~~~ 8 . Poouri. VI indicativ C 29-85. actiuni $i solicitari seismice.Normativ privind proiectarea bidreuuce a podurilor §i podeteior indicativ PO 952002. Ordonanta Guvernului nr. ENV 1998 : 1994 Eurocode si Art.

N.00 m lumina (Fig. tinand seama de panta de scurgere. legii 10/1995. ~kH Art.L §-icontrolul intern de calitate al executantului vor asigura respectarea In executie a proiectului ~i prevederile caietului de sarcini ct..elementele geometrice ale drumului In plan de situatie.1.posibilitatea de intretinere in scopul rnentinerii In stare de functionare: . Lumina ~i debuseul podetelor se stabilesc in conformitate cu "Normativul .P.. 9. 10) 11 11 11 11 11 11 11 I.00 m lumina (Fig.01. determinate conform STAS1242/3. profil In lung si profil transversal precum §-idlferentele de cota lntre partea din aval §-idin amonte. 8) + Podete cu suprastructuri din dale prefabricate de 1. 7) + Podete ovoidale cu bolti prefabricate de 1. Utilizarea podetelor (1) Conditiile §i criteriile de stabilire a tipului de podet La stabilirea tipului de podet se vor avea In vedere urmatoarele elemente: . 10.e pen/rv drumuri 5 .dalate de 3.1 1 l I il II 11 11 11 (2) Conform Legii Nr.2002 a A. 9) + Podete cu infrastructuri monolite pentru podete de sosea cu lumina L = 1.-4.00 + 5.00 m lumina: . B.economlcitatea ~i rapiditatea in execu~ie. Art.00 m (Fig. in m/sec se va face conform prevederilor Normativului indicativ PO 95.'I 1 1 . Responsabilul tehnic cu executia atestat de M.T. dccumentatia tehnica ~i caietul de sarcini cu cerintele de calitate obligatorii pentru executie vor fi verificate de verificator atestat de organele abilitate prin lege. Fig.00 -.00 -.75 ~i 1. 10 din 09. 1.D..L. Proiectantul va stabili fazele determinante de control a executiei. 3.0'0 m ~i 3.00 ~i 2. Determinarea vitezei de scurgere v. DETERMINAREA LUMINII ~I A DEBU~EULUI PODETELOR . II.00 m lumina (Fig. 7. Fig. . .00 m. .deterrninata conform Cap.' CAPITOLUL III STABILIREA TIPULUI DE PODET.00 + 2. Fig.00 m lumina (Fig.natura ~i caracteristidle fizico-mecanice ale terenului de fundare in amplasamentul podetului.00 m lumina (Fig.00 m lumina (Fig.J I 11.50 m. §-i beneficiarul le va prezenta Inspectoratului in constructii spre avizare. 13/2002. privind proiectarea hidraulica a podurilor §i podeteiot" indicativ PO 95 aprobat cu Decizia nr. Viteze mai mari de 6 m/sec vor fi acceptate numaiin cazuri bine justificate !iii cu luarea unor rnasuri corespunzatoare pentru evitarea eroziunilor.5. 2. Beneficiarul va asigura verificarea lucrarilor executate prin inspectori de santler autorizati. 4) . . 5.cadre lnchide dreptunghiulare de 1. 1. Se recomanda sa nu se depaseasca viteza de 6 rn/sec.lumina ~i debuseul podetului . ~i publicat In Buletinul Tehnic Rutier nr.. Art.00 -. 10/1995. Normativ privind adap/ama pe teren a proieclelor tip de pode.-4. 2) + Podete integral prefabricate de 1. Tipurile de podete Tipurile de podete uzuale sunt urrnatoarele: + Podete din cadre prefabricate tip n de 1. 6) • Podete tubulare prefabricate de 0. raza hidraulica ~i coeficientul de rugozitate. (3) Executia podetelor va fi realizata de personal calificat ~i instruit pentru acest gen de lucrari. CAPITOLUL II Art.

1.50 m + Podete ovoidale eu bolti prefabricate de 1.50 +2. in conditiile in care beneficiarii dispun de mijloacele de intretinere 9i decolmatare.00 m.00 m pentru toate categoriile de drum. + podetele tubulare vor avea diametrul de minimum 1.podete cu calea direct pe prefabricat.00 m la traversarea de catre drum a unor depresiuni.Ht=O. PREVEDERI CONSTRUCTIVE DE ADAPT ARE LA TEREN A' PODETELOR . + Podete din cadre prefabricate de 1.Ht=O. podetele sunt de doua feluri: A 11 11 11 11 11 11 .OOm. profil longitudinal §i proffl transversal Art.00 + 12. (4) Podete prefabricate Pe un sector de drum se vor adopta podete de acelasi tip. iar inaltimea libera maxima nu va fi mai mare de 3.20m. 2.75 m se vor folosi numai la drumuri latera Ie unde lungimea lor nu trebuie sa depaseasca 8.00 + 4.00 +4. $1 PROFIL TRANSVERSAL.00 sl 2.00 m + Podete integral prefabricate de 1. comunale §i a strazilor.50 m.Ht=O.OO +12. .00 m lumina Ht=O.Tzvoare. Art. fire de apa (izvoare. inaltirnea libera minima va fi de 1. alcatuite din elemente prefabricate. Tl §i eadre inchise. lnaltimea de terasament este: . paraie.Ht=2.podete tnecate in rambleu.1'1 :1 1 .Ht=0.00 m §i 3.00 m .OOm + Podete cu infrastructuri monolite pentru podete de sosea cu lumina L = 1.incadrarea + podetului in peisajul inconjurator.00 m. cu conditia ca distantele dintre asemenea podete sa nu depaseascs 200 m. l l i i i 11 11 (3) Podete pentru santuri ~i rig ole in afara pcdetelcr prevazute la traversarea unor fire deapa (valcele. In cazul drumurilor judetene. depresiuni). colectoare de ape §ii la ploi in special la Normativ privind adaptarea pe teran a proieclelor I~ode podere pentrudrumuri lt~• 6 .50 m pentru drumuri nationals. 12.OOm ' CAPITOLUL IV AMPLASAREA PODETELOR IN PLAN.00 m lumina .OO+5.00 + 5. si de minimum·1 .00 m lumina . (2) Inaltirnea libera a podetelor in vederea curatarii aeestora: la podetele dalate. Este indicat ca aeeste descarcari sa se faca pe cat poslbil prin podetele care traverseaza firele de apa. paraie). pe un drum mai sunt necesare podete penlru descarcarea santurilor sau rigolelor din lungul drumului.lnaltimea de terasament (Ht) deasupra podetelor in functie de inaltimea terasamentului. 11. SECT/UNEA 1 Amp/asarea potietelor in plan. + podetele tubulare cu diametrul de 0.00 m + Podete cu suprastructuri din dale prefabricate de 1.00 m lumina .00 m lumina .00 m + Podete tubulare prefabricate de 0.la lungimi de podet de 8. Amplasarea podetelor in plan 11 11 11 l]1 (l) Cand nu este necesar un pod eu lumina mai mare de 5.75 §i 1. PROFIL LONGITUDINAL .OO+8.00 m.

camere de cadere sau 0 solutie combinate. prin lucrarl adecvate.ll 11 11 11 11 11 11 11 1. cascade. care sa asigure evacuarea apei In bune conditiuni. cornpletate cu praguri sau cascade dupa caz. Art. 16). se va marl lumina podetului spre a reduce dblicitatea acestuia la tel mult 45°. 13. Una din aceste doua solutii se va adopta numai dupa 0 cornparatie tehnicoeconornlca cu solutia de amplasare a unui podet oblic urmand talvegul vail. La vai adanci 9i la torente la care nu este economic a se modifica oblicitatea acestora. 1 .. (3) Cano intre platforma drumului :. In asemenea situatii. Aceasta corectare se va face astfel lncat sa se asigure scurgerea ape lor de suprafata tn cele mai bune conditiuni. Corectarea vaii lrnplica sporirea ariel sectiunli de scurgere sub podet prin decaparl atat In albia majora cat :. aceasta se va face astfel lncat sa nu afecteze stabilitatea taluzurilor drumului sau a terenului lnconjurator. unde de regula se produc depuneri care pot Tmpotmoli podetul sau se pot produce eroziuni ale terasamentelor.]1 It'· Normativ privind adaptarea pe teren a proiecteior lip de pode!e pentru drum uri 7 . In cazul unor vai mici ~i apropiate se va studia posibilitatea contopirii vailor in amonte de drum. Traseul drumului nu va fi conditionat de amplasamentul §i oblicitatea podetulut..adopte rnasurile prevazute In proiect (Fig.l l . fie prin rnarirea luminii podetului. Amplasarea podetelor in profillongitudinal (1) Cand solutia de amplasare a podetului implies corectarea vail. Arnenajarile vor consta din santuri pereate.1 In albia minora. (2) La amplasarea unui podet sub un rambleuinalt sau la traversarea unei vai sinuoase. (7) In sectoarele de drum cu serpentina sau cu trasee foarte sinuoase unde un fir de aps lntalneste doua sau mai multe ramuri de traseu. podetul se va putea amplasa perpendicular pe drum. (6) Se va evita amplasarea de podete la confluenta firelor de apa. se va analiza posibilitatea schirnbarii amplasamentului podetului pe un teren corespunzator 9i corectarea talvegului vail.1 1 cele torentiale.1 (5) In cazul cand in firul vaii terenul de fundare este necorespunzator. este necesar sa se . in amonte se vor executa praguri.. cu amenejari corespunzatoare lntre podete care trebuie sa asigure in cele mai bune ccnditiuni scurgerea apelor de la un podet la altul. In cazul cand se impune constructia unui podet oblic. tara a afecta buna scurgere a apei.idescarcarea lor tn aval sa se faca fara conducerea apelor In lungul drumului. luandu-se rnasurl ca atat accesul apelor la podet cat :. (2) Pcdetele se vor amplasa de regula perpendicular pe axa drumului. pana la evacuarea lor din zona drurnului. Conditiile ce se vor respecta in cazul acestora sunt prevazute in "Normativul privind proiectarea hidraulica a podurilor §i podeieior" indicativ PO 95. se va amplasa un pcdet a carui lumina ~i debuseu se vor determina conform cap. (3) Cand axa firului de apa al depresiunii travers ate face cu axa drumului un unghi cuprins intre 80-900. (4) Podetele scurgere a apei. fie prin usoara corectie a vali sau depresiunii. cadre sau tubulare se vor arnplasa de regula pe directia de 1 1 :1 1 . necesitand fundatf speciale costisitoare. care sa asigure scurgerea debitelor maxime. II. asttel lncat sa se amplaseze un singur podet.i teren nu exista 0 Inaltime suficienta pentru constructia podetului cu tnaltimea libera si acoperirea necesare. dalate. se poate cobori fundul albiei pentru realizarea lnaltimii necesare. se vor prevedea la intersectiile respective podete de acelasi tip. piciorul rambleului drumului sa nu cada in firul apei.?Ai talvegul vaii. fara pericol de depunere. cu conditia ca sa se poata executa In aval 0 racordare convenabila intre radierul podetului !. se va urmari ca.

oblicitate 9i tip se vor stablll tinand seama de prevederile Legii nr. se vor prevedea. beton simplu. cand aceasta se face cu conducte cu diametrul mai mic de 400 mm. In dreptul treptei trebuie sa perrnita curgerea ~i sa nu fie mai mica de 1.60 m.3% se va cauta ca aceasta lirnita inferioara sa fie asiqurata prin corectii in aval. Radierul podetului (1) Podetele vor avea pante de scurgere pe radier sau In interiorul tubului de minimum1% §I maximum 5%.lumina podetului). lnaltimea libera In podet. c) La podetele situate in profile mixte... pe 0 lungime minima de (4. b) La podetele dalate cu fundatii separate. lucrari de corectie in amonte 9i aval pentru reducerea pantei 9i impiedicarea eroziunilor (callbrari ale albiei.3% respectiv 10% la podete cu radier special consolidat. dupa caz. (4) a) La capetele podetului se va realiza raeordarea cu talvegul albiei. colectarea apelor din santurile longitudinale ale caii. Traversarea conductelor (1) Pentru protectia unor conducte ce subtraverseaza drumul. Prevederi constructive de adaptare fa teren a podeielor Art. (3) a) Panta radierului se recomanda sa nu fie mai mare de 5%. d) Cand talvegul vaii are pante mai mad de 5%. 14. pentru distrugerea energiei apei ~j realizarea Inallimii de intrare in podet.1 1 1 1 Art. cu respectarea presiunilor admisibile 9i adancirnilor de inghe1 conform STAS 6054. 1 1 1 II l-'1 II II II 11 11 11 11 III 11 ' SECTIUNEA a 2-8 . care se prelunge~te in amonte !?i aval de Normaliv privind adaptarea pe teten In . in vederea timitarii vitezei apei pentru evitarea eroziunilor in amonte ~i aval. Panta minima se recomanda sa nu fie sub 1%. 15.. Art.5)Ln (Ln . pentru accesul in podet.n f"ll lL •• a proiecfelor lip de pode!e pentru drumuri 8 . aceste situatil podetul nu va fi folosit ~i la descarcarea apelor. conductele se protejeaza In tub de protectie (In unele cazuri cu 0 ranforsare suplirnentara din fonta. intre fundatii se va executa un pereu din piatra pe 0 funda1ie din beton de 20 em grosime. cu rosturi de tasare. pentru evitarea depunerilor. poliester armat cu fibra de sticla). (2) La lrnbinarea mufelor tuburilor de protectie se vor prevedea pinteni din beton pentru evitarea tasarilor inegale ale tuburilor.2 m. In amonte 'sl/sau ava!. se va face cuajutorul unor camere de cadere (puturi). din partea de debleu. Inaltimea treptelor trebuie sa nu depaseasca 0. (2) Cand terenul are 0 pants mai mica de 0. AmpJasarea podetelor in profit transversal (1) Corectarea firelor de apa care transports material atuvionar este conditionata de rnasuri pentru evitarea depunerii aluviunilor in zona podetutui. i . 82/1998 privind regimul drumurilor ~i STAS 9312 "Subtreverseri de cai ferate §i drumuri cu conducte tn afara localitati1or'.). prin tronsoane denlvelate. La subtraversarea drumurilor nationale. praguri etc. cerarnica. Treptele pot fi ~i la capetele podetulul. 16. prin lucrari de retinere a aluviunilor in amonte de podet. in cazuri exceptionale aeeste limite se pot modifica la 0. policlorura de vinil. se pot executa podete al carer amplasament. astiel lncat in zona drumului scurgerea apelor sa sefaca In bune condltluni fara depuneri. b) Cand radierul podetului are panta mai mare de 5% se prevad trepte de rupere a pantei. (2) La amplasarea podetelor in profilul transversal al drumului se va ave a in vedere necesitatea asiqurarli incastrarli fundatiilor intr-un teren stabil.

Racordarea cu terasamentefe 1 1 II II 11 II II 11 11 11 11 11 11 11 (1) Pentru racordarea podetelor cu terasamentul drumului si cu malurile albiei se vor respecta prevederile Normativului -aval de podet. cu lucrari de rupere de panta §i de retinere a aluviunilor. (2) Racordarea podetelor cu terasamentele se face cu aripisau a) Aripile se aplica de obicei in cazurile ln care spatiul pentru racordare este limitat. se va prevedea protejarea taluzelor prin lucrari de aparare. cand nu sunt suficiente arnenajarile cu puturi. se va executa la extremitatea aval a radierului de sub podet 0 cascada de rupere a vitezei apei. de preferinta cu capete teslte. 17. c) in cazul In care la intrarea in podet firul apei are 0 directie normals pe axa drurnului. specifice terenului. in cazul unei oblicitaf Intre axa drumului ~i axa podetului. praguri. 11 Normativ privind adaplarea pe teren a proiecteior tip de podete pentru drumuri 9 . Tn continuare. racordarea cu taluzul drumului se poate face cu timpane ~i aripi. cascade §i pereuri. in functie de panta vaii se vor executa §i ~Ite cascade. Art. 11). (4) in cazul torentilor. Lungimea zidurilor intoarse S8 poate reduce daca sferturile de con se pereaza.. e) Pentru pante mai mari de 10% grosimea pereului va fi de 30 -. cu cate un zid int~rs. unde se executa un pinten de beton de 60 x 110cm. f) in sens transversal panta pereului va fi de 1-2% catre axul podetului. intra eele doua aripi sau sferturi de con se executa un pereu din piatra pe un strat de balast de 20 cm grosime la capetele podetului. caz in care taluzul acestora va fi de 1:1. rosturile se vor trata cu mortar de ciment. Sferturile de con se adopta de obicei in cazul in care natura terenului de fundatie impune realizarea unor fundatil grele. de fiecare parte. (5) a) Podetele tubulare se vor racorda cu taluzurile drumului. Aripile se calculeaza ca ziduri de sprijin.0 m sub nivelul afuierilor generale ale albiei calculate in dreptul acestora. coronamentele aripilor vor face cu axa drumului un unghi de minimum 40°. in cazul d~nd viteza de scurgere a apei este sub valoarea de eroziune . b) Vitezele admisibiJe de scurgerea apei.. c) Pentru impiedicarea patrunderii apei 9i deqradarn pereului.adrnislblla a terenului respectiv. sferturi de con. sau cand talvegul vaii din aval de podet are 0 panta mare. Pereul se poate realizadin piatra bruta sau dale din beton. este necesara elaborarea unei documentatii speciale pentru amenajarea torentului. d) La capetele podetelor tubulare. Pereul se va termina eu un pinten de beton de 40 x 80 cm.00 m 9i cu aripi la inaltimi mai marl. racordarea cu taluzurlle drumului se poate face cu ziduri intoarse ~i sferturi de con la lnaltirni de rambleu de maxim 7. 1 1 1 podet pana la capatul aripilor sau sferturilor de con. deci neeconomice. proiectiile orizontale ale coronamentelor aripilor vor face cu axa drumului unghiuri de cel putin 70°. sau se vor colmata cu mastic bituminos. este necesar ca fiecare culee sa fie prelungita spre terasamente. (6) La podetele dalate. referitoare la arnenajarile din amonte ~i . c) in cazul Tn care terasamentele situate in continua rea sferturilor de con sunt afectate de apele extraordinare. indicativ PO 95. se iau conform STAS 2916. iar pintenul de beton de 80 x 150 cm (Fig. 12-:-16). b) in cazul cand racordarea cu terasamentele se realizeaza cu sferturi de can. (3) In cazul tn care la capatut din aval al podetului exista 0 diferenta de nivel lntre cota radierului ~i cea a terenului natural al vaii.40 em. sau in cazul unor oblicitati mari (Fig. adanclmea fundatiei acestora este minim adancimea de Tnghel-dezghe1· Fundatllle aripilor se vor Tncastra minim 1.

STAS 1242/4. Cota talpii fundatlei va fi situata sub adancirneade inghet cu cel putin 0. necorespunzator. . La panta cuprinsa lntre 5% ~i 10% talpa fundatiei podetului precum §ii stratul de . Stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice se va face conform prevederilor standarde!or In vigoare STAS 1242/3.caietele / . se va recurge la alte sisteme de fundare (pilctl.00 + 10. 24. etc. 25.beton de clasa C 8/10. 14).00 m ~i in special la ramblee inalte..publicat in Buletinul Constructiilor nr. • in cazul in care panta radierului sau a tubului va fi mai mica de 5% eele doua plane vor avea aceeasl panta (Fig. . Art. 12) . etc.parnant stabilizat conform normativelor in vigoare (C 29-85 "Normativ privind fmbunatarirea terenurilor de fundare slabe ptin procedee mecenice .. indicativ NP -001-1990. publicat In Buletinul Constructillor 7/1996.). precum §ii eele cu radierul in trepte se vor executa in tronsoane de 5.I il III II II \ll rll IL' Normativ privind adaptarea pe leren a proiectelortip de podete penlru drumuri 10 . . 21. 23. 12/1980). Art. ' Art. Art. vor fi de regula orizontale .00 m lungime. Podetele lungi peste 15.) sau la realizarea unui radier general. Podetele tubulare nu se vor executa pe umpluturi de parnant. • La panta radierului mai mare de 10%..20 m la podetele dalate. Art. Rosturile se vor amenaja lntre praguri. C 168-80 "tnsttuctiun! tehnice pentru consolidarea pamanturiJor sensibiJe la umezire §i a nisipurilor fine. Art. STAS 1242/6. Pentru proiectarea podetelor sunt neeesare studii geotehnice. 20. 18.constructiilor pe terenuri sensibile /a umezire" indicativ P7/2000. 22. cadre inchise ~i zonele de capat la eele tubulare. silicatizate §i electrosilicatizate" publicat In Buletinul Constructiilor nr.balast de sub podetele tubulare se vor executa in trepte a carer panta nu va depasi 5% (Fig. Cand 0 asemenea situatie nu se poate evita. 8/1985. .JI'} n ADAPTAREA " CAPITOLUL V LA TEREN A FUNDATIILOR . VI" .. in afara treptelor rnentionate mai sus radierul se va executa de asemenea in trepte (Fig. Planul talpii de fundatie ~i cel de separare intre fundatie §ii elevatie. 13) . la alte tipuri de podete (cadre inchise. 1 n il -I ~ -I -I -I -I -I -I -. se recornanda ca pentru umplutura sa se adopte solutiile urrnatoare: . Art. STAS 3300/1 ~i STAS 3300/2. 19. Art. STAS 1242/5. rosturile dintre tronsoane realizandu-se pe toata sectiunea transversala a podetului. in cazul in care podetul se fundeaza pe pamanturi cu contractii mari se vor prevedea masurile indicate in "Cod de proiectare §i execuiie pentru consttuciii fundate pe pamanturi cu umflari §i comrecii! mari". iar blocul de fundare are dimensiuni neeconornice. in cazul in care terenul de fundare pentru fundatiile directe este .zldarie uscata din piatra bruta sau bolovani. in cazul in care podetul se fundeaza pe parnanturi sensibile la umezire (loess) se vor prevedea rnasurile indicate de "Normativul privind fundarea .

578/1996 §>i Ministerul generaie de protectie a muncii". 26.1 :~ 1 1 1 11 1 1 il il 11 -'II 11 ill 11 -II Art. in etapa a doua se vor executa lucrarile din amante. luandu-se rnasurile ce se impun pentru evitarea unor tasari diferite mai ales ln zona de legatura intre podetul nou ~i eel vechi. Ord. eu conditia asiqurarii scurgerii c debitului existent. in vederea executarli de lucrari in zona public ~i/sau pentru protejarea drumului. Sanatatii Ord. De asemenea. La executie se vor respecta actele si normativele protectia muncii §i anume: in vigoare referitoare la 11 -II -II II I.S. faunei. Art. 9.M." aprobate prin Ordinul comun al MI-MT nr. pereuri). in majoritatea cazurilor neceslta 0 prelungire fie la un cap. Art. . publicat in Monitorul Oficial nr. Art. Art. pe cat posibil. 30. 32. se vor lua rnasuri pentru reducerea poluarii mediului pe timpul executiei lucrarllor. Art. . in timpul executiei lucrarllor de prelungire a podetelor existente semnalizarea se va face conform "Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a §>ide instituire a restrlctiilor de circulatie. :'. 397/24.JI ij!'1 ~I ~ 1 ~kH (1) Legea nr.. . 5840/1996 privind "Norme Normaliv privind Maptarea pe ieten a proiectelor tip de pode(e pentru drum uri 11 . 31. Orice neconcordante lntre situatia luata In consideratie in proiect si cea constatata de constructor pe teren la executia fundatiei vor fi semnalate beneficiarului §'i proiectantului care va stabili rnasurile corespunzatoare. inclusiv racordarile cu terenul (treptele cu praguri sau cascade. Art. lucrarllor circulatiei drumului 1112/411.ucrarile vor fi proiectate astfel lncat sa nu lntrcduca efecte negative asupra solului. terasarnentele ~i structure rutiera. 29. zgomotului $i peisajului. 28.ln cazurile in care vizibilitatea este redusa sau circulatia este faarte intensa. Prelungirea sub circulatie a podetelor existente se va face succesiv. executandu-se mai tntai partea din aval. l. microclimatului apelor de suprafata. circulatia rutiera va fi diriiata cu piloti de clrculatle sau semafor. veqetatiei. Podetele existente care se rnentin. 2001.08. CAPITOLUL VII PROTECTIA MUNCII . 27. inclusiv racordarile ~i adaptarile la teren. . 47/29 ian. Pentru asemenea prelungiri se va adopta.!. fie la ambele capete.P.·. (2) M. acelasi tip de podet cu aceleasi dimensiuni ca la podetul existent. CAPITOLUL VI ADAPTAREA LA NOUL PROFIL AL DRUMULUI A PODETELOR EXISTENTE CARE SE MENTIN .0/1996 cu privire la protectia muncii republicata in Monitorul Oficial al Rornaniei nr.2000. Podetele existente se pot prelungi §>i u alt tip de podet. in aceasta perioada circulatia se va face pe podetul existent.

montaj prefabricate §i finisaje In constructli".I 1 1 1 1 1 Ii i (3) "Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei 9i de instituire a restrictiilor de circulatie.01. aprobate prin Ordinul comun al MI-MT nr. 1112/411. (10) M.S.P.06.1995 securitate a muncii pentru transporturi ruiiere".04.S. nr. 683/1997 privind aprobarea "Norme/or specifiee de securitate a muncii pentru lucreri de orospectiuni §i explorer: geologice". "Norme/or specifice de --11 11 11 11 11 11 11 III L]I III ~L~f Normativ pnvind adaptarea pe teren a proiecleJor tip de podele pentru drumurj 12 . (8) M. nr. nr.S.P.P. nr.08.S.2000. In vederea executarii de lucrari In zona drumului public si/sau pentru protejarea drurnului".P.P . nemecanizate §i depozitarea metetietetot".10. Ord. nr.S. (5) M. lucrarilor de beton armat !}i precomprimat". 397/24. Ord. transportul prin .M.10.P . 56/29. a (9) M. 719/07.1998 privind aprobarea "Normelor secutiieie a muncii pentru exploatarea §i inttetineree drumurilor §i poduri/or".M.S. Ord. publicat In Monitorul Oficial nr. 357/22. Ord. (4) M. nr.1997 privind aprobarea "Norme/or speciiice de securiteie a muncii pentru meniputeree.S.1995 privind securitate a rnuncil pentru prepararea.M. (6) M.1997 privind aprobarea securitate a muncii pentru construciii §i conteciii metelice".M. 355/24. Ord. transportul. Ord.M.M. Ord.M. nr.puttere §i cu mij/oace. 136/17. 116/1996 privind aprobarea "Notmelor specifiee de securitate muncii pentru lucrari/e de zidetie. privind specifice de aprobarea "Normelor specifice de turnarea betoanelor sl executa rea aprobarea "Norme/or specifice de 1 (7) M.P.

20/2-4.5kgf/cm2 Fin 1 .2.00/2 11 1 Hidroizolotie rosime or de ciment M100 11 11 11 11 11 1.- SECTIUNE Codru din Structuro rutiero 54 VEDERE CPl CP2 _ 30 II ill II 1 I 1.08/2 3.OOM LUMINA PODET CU CALEA DIRECT PE PREFABRICAT 1 I .2.OOM SI 2.00m INALTIMEA PODETULUI H= 1.00/2-2.~ liTlI I-- 174/2-3.00.r-.60m INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O.20/2· CLASA "E" A30 .QOm PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI ::.]1 lii. 1 i1 1 PODETE DIN CADRE PREFABRICATE DE 1.V80 LUMINA PODETULUI L= 1.

6Qm INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O. 8 If If'5l>..20/2-4. l> -::I: I Codru din l> .. • ".OOM S1 2.../:' 1> /:. ' 4' .' • . • _.OOm PRESIUNEA PE TALPA FUNOATIEI s 2. f> 0' JI JI Hidroizoletie - J \ Pereu din pietro brute de 20cm grosime Y1ortor de ciment M100 JI JI 1- 1.V8G JI IJ I 111 • !~i LUMINA PODETULUI L= 1.. .lj j PODETE DIN CADRE PREFABRICATE DE 1. . Ax drum Imbracominte rutiera bota calef -I -I -I -I -I J -I I~ "of .5kgf/cm2 Fiq. .. .OO-S. .20/2 ~I CLASA "E" A30 . i>.L'I • • ~. .OOM LUMINA Structuro rutiero J PODET INECAT IN RAMBLEU VEDERE SECTIUNE ...00m INALTIMEA PODETULUI H=1. " ."'.. .08/2 3. ....." .'" •• ~ ..' . .74/2-3.. .00-2..

5kgf/crn2 '.- \11 _.11 11 11 o N 11 11 11 80 50-65 70/2-1. T1. o I . tip TO.+0- fTII Fie .50. 2. T2 SECTIUNE Hidroizolatie ..OOm PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI ~ 2.V80 LUMINA POOETULUI L= 1.- PREFABRICATE PODETE DE SOSEA DIN ELEMENTE CU L=l..00m INALTIMEA PODElULUI H=2.- 11 1 11 ...50/2 .1 CLASA "E" A30 .]1 11..40/2-2.00-2.E'~ ~ 1 '1 1 1 1 1 r1 1 o co .75m INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O.70/2 1. 2.OO - 5..OOM CADRE INCHISE DREPTUNGHIULARE CU L=l..OOM 2.00. ...OO PODET CU CALEA DIRECT PE PREFABRICAT VEDERE limpan prefabr.

00m ~NALTIMEA PODETULUI H=2. ': " a..- t.V80 LUMINA PODETULUI L=1.40/2 1 1 1 1 1 III II - 2. .00/2 N " o Lf') N C! N o " II :::I: 5 I 80 50-65 11 .5.40/2 1.~I CLASA tlE'1 A30 . Tronson prefobricat tip CO.. .OO . . Hidroizolatie . ' .... C1.. . . [>t.. :c .I 1'····'··.." Lf') 1.00 PODET INECAT IN RAMBLED VEDERE SECTIUNE 1. C2 L=r." ' _ "-c.OOM • . • .60m A" [> Dren din) " plotro brute' o co t .10/2 1.1 1 PODETE DE SOSEA DIN ELEMENTE PREFABRICAT'E CU L=l..08-2..00. " ..".10/2-2... 2...36/2-2.5kgf/cm2 Fiq.. . .. 2. ..11 11 11 11 11 11 a "<t' .75m INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O.00/2-2. ... > .36/2-2. .OO-S... "" .•··04· ~ .OOm PRESIUNEA PE TALPA FUNDAT1Ej ~ 2.. • .50...- 11 11 11 . ...] I I!.OOM CADRE INCHISE DREPTUNGHIULARE CD L=1.

00/2 Elevatie refabricota . 5 . 4.5kgf/cm2 3.OO/2-5.00.OO DALATE CD L=3.OOm PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI ~ L·. L3 -4 Hioroizoletie 11 II 11 11 11 1]1 . INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O.00 - PODETE DE SOSEA DIN ELEMENTE PODET CD CALEA DIRECT PE PREFABRICAT .20m I Fia. L1. 2.1 i1 1 11 1 1 1 1 PREFABRICATE CU L=l.5.1".00.OOM VEDERE SECTIUNE TRANSVERSALA -- Dren din loire brute 1 1 II II II -+--H+5"'_'~.1 rl CLASA tiE" A30 .OOM 5.tip' LO. 5.40.00m INALTIMEA POOETULUI He=2. 2.80.V80 LUMINA POOETULUI L=3.00. . L2.

00.OO CU L=3.OOM 1 l' '1 II .l'l 1 1 PREFABRICATE DALATE PODETE DE SOSEA DIN ELEMENTE CD L-l.ll II II III 1 l VEDERE SECTIUNE.00 5.00/2-5. 6 .40.00. 3.00m PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI $2.'5kgf/cm2 !il1 ~:~~~~ Fio. 2.I CLASA "E" A30 . 4.OOM PODET INECAT IN RAMBLEU 5.00/2 ozore M100 11 11 11 11 11 11 11 . 2.20m INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O.00.V80 LUMINA PODETULUI L=3. 5.00m INALTIMEA PODETULUI He=2.80. TRANSVERSALA 3.OO-8.

n .20m INALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=O. 7 . • L 1.2':'5kgfjcm2 Fia.:. 1. :) 1 PREFABRICATE DE L=O. I :!: I' I' I .OOM ¢ INTERIOR PODETE TUBULARE 1 1 SECTIUNE TRANSVERSALA '¢=O.75M SI 1.V80 LUMINA PODETULUI ¢int=O.00m • • 1 11 1 1 II III I.75. 1.00m INALTIMEA PODETULUI H=O.75.50m PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI ::.50-2.93.. 11 11 tll 11 11 III 1]1 liTiI 11.1 ClASA "t" A30 .II".

:~r7D?iOm1Yi~._ Hidroizolatie CLASA "E" A30 .___.. ..- ·I ·I ·I I I I L .50m. I -----..c:I' . .43-3..00m INALTIMEAPODETULUI H=1." • iQ .y 4.::. ..24m lNALTIMEA TERASAMENTULUI Ht=2..1 I o ~o v I I""- .V80 LUMINA PODETULUI L=1.1.0 ~ ~.. ... 'If + ... • I 1 1 II II ill -II 11 11 11 11 11 11 11 11 tJ I I!~• .. ~ _:!_ _J tl --.68/2 _.00-12.- I . . . CD BOLTI 2. . 1J ·1 tl .00m.00-3. <J l""- Lf)f'") ..00/2-9.~I I ..'" .00m PREFABRICATE 8I 3.5kgf/cm2 Fio. .I 1 1 PODETE OVOIDALE DE 1.--b. ·1 .. <J ·Um~uturo de pam( . .00m LUMINA 1 'ereu uscct rostuit 20cm pat de bolas 1 em VEDERE • "....00m PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI :S 2.

LI .OOm PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI ~2.0. . 4. LI I 1m.25m Fin q . ormot Elemente refobricote ti TC1.1 PODETE CD SUPRASTRUCTURI DIN DALE 1 PREFABRICATE DE L= 1.V80 II LUMINA PODETULUI L= 1. HEH II .95 3.95 1. 2.-------'-----1 --~-----. 11 INALTIMEATERASAMENTULUI Ht=O.00. 3.: TC2. 2...ll .75. TC2..0.00.5kgf/cm2 11 ~] I ~""""""~"+*-~--:--5 o q ~__':"_~.0D+4.00 ...75.. I ~ LJ .. 2..00..65-1.4. Dolo DS1+DS4 L=1..J. 1. 1 1 __ - 1 __j 1.1 II II 11 CLASA "E" A30 .5.65-1.00m refobricoto din beton.J.00M LUMINA :1 PODET CU CALEA DIRECT PE PREFABRICAT 1 1 1 ~I ~I . i~ r.<1 I· 1LJ 1 . Hidroizolatie Beton de onto ..00m INALTIMEA PODETULUI He=1.2S.TC3..""""':_""_ ----.OO 4.. TC3.25.00 LI LI i.5 I I L=l.

.- IJI J JI JI JI JI JI 1.. 1 .05 CLASA "E" LUMINA PODETULUI INALTIMEA PODETULUI .00m He=1. •. _.JI "..35- 2....Ll '1 1 PODETE CD INFRASTRUCTURI MONOLITE DE L=1.00M LUMINA J PODET CD CALEA DIRECT PE PREFABRICAT J J lJ Imbrocominte rutiero I..: 03 si 04 JI 1 . DS4 Dale pref..4 £I'. DS2. 2..11 11111 iHi~~ INALTIMEA TERASAMENTULUI PRESIUNEA PE TALPA FUNDATIEI A30 .00.. din bet.... Fia..1.05 . precom r.60... 2.00. 1.'.00m Ht=O.35-2.00-4...-. . armat: S1. 4. DS3.OOm s 2...-"-.. jF 1n~luturo <J nt ' <J \ ... 2.1 I.40.00. 3. 3.5kgf/cm2 '>+. 2.80. 4...V80 L= 1. q. .00.20.. Structure rutiero Hidroizolotie Dale ref. din bet.

Lungime oripo Inoltime oripo Inaltime oripc Beton 1...70m 15-45cm C18/22. VEDERE A-A r VEDERE B-B I II II -11 0 co I.'I 1 -I ELEV ATIEARIP A PREFABRICATA 15 1-40 1 1 1 -.00-3.90-3. -I -I II ~r~~~ L. I II II II II II (I) (h 1) 1.20m 1.5 (h2) Grosime oripo (9) Cand spatiul pentru racordare este limitat si conditiile locale nu permit oplicoreo aripelor prefabricate rocordorile amonte.00m 2. oval se colculeozo co ziduri de sprijin cu fundatio incastrata sub Ftivelul ofluieriJor. NOTA: tJI r"1 tbU F"i n l' .. 10-1 .55 .

-+-' o..([)([) _-e> o0 0 '0 to I.0-':' 0.. 11 :--/1 ~I -I o .. v c: <lJ CI) :. ' :! .:..... C U ::1-0 I I -JI 11 "il II 11 11 11 x ....3 o Q) E: o I. ....... o c: 1 1 1 1 11 . U Q) o Q) x ::1 °C 0 N c: o CI) Q) o ...:. 0 I-o........ (f) 0 I I E: . 0 (l) .= ·c '"0 °w 0.. o -._ On... _. W . N .. ~..2 .._C:: c...2 o c:: ::l CI) 0....

.8 . §..) I c.~ .. (.2 0 L> 10 _.- c: 10 Q) c (. en 10 Q) JI JI JI JI <r: ~ ~ o -0 u.~ 10 10 C/') ~ o. C :::::l Cl 3~ L> 10 :z I 00.) 10 Q)Q) 0 c. <1j ~ 10 ::J o :..E c E Q. ~ 0 Uj .. 1-.·c 8 (!) <r:: ~ ~ Po! c: CL 0 :::J Cf) 10 :.Q.)_.~ Q.~ eft. c: > ~ E ~. .)_.) c: c: > 10 Z <r:: Z ~ e . c: r.~ ~:g c: _. E Q) . 0 (.JI ._ 0 ~ ~ w W c:nQ.) 10 Q) _.) en Q) en'. <t 0 <r:: JI JI :. 10 ..~ u. + II X Q) 1-.) _I Q 0 _I JI II II c. .l 1 "I J-1 "~ ~I" to " c--r .2 ~ _.:._.n (.) 10 (!) ~ ~ (.:.. 10 1-.

.:.. 0.0 0 .s ::> U ~l""" ~. . I 0 C 0 I- E I- Q) .. I- 0 0 Q_ o I N ..._ -HOl 1]1 . ~!O 'V ..0 U ::JE .. Q5 0 ·c (1) o o 0._ C .!!:? c:::: = II 'E 0 o _.. -0 -.... :::l U) ....... 0 ""0 C :::l 0 Q.!2 c. Cl O(l)C '"" (I) ec E u + "0 0 I.) x :......c "Ii) c~ 0 Q.-.. c.) 'is.'- o. 0 e cO> Eo N C 01:: E 0 Z 0 0 ~ u. (I) Q)...._ I:: Q) 0 __.'1 ill :11 11 11 11 ill III 11 11 • J .::::. rn 0 C c C _. :::l U U LO x II 0 W ~ ~ 'J "0 0 Q -Q...~ .) 'c (I) "Qto . _CD ::> . '" <>i.oJ B OJ c .. "0 0 0 ~ -0 ~ ~ 'V... U :::I Q) § 0 0 U Q.::> 'J ....:. CD w (I) E .::) Q) . c.. 'm 0:'. 'a.. I:: ..... U . 'c Q) E LL E s::: o 0 .._ <: Z ~ _g 0 s:::: E .t:t l0.... C . :J O~ O-._ c:::: ::> --' '6> E 0 0 C IQ) 0 > > Q) en I.. 0 0 ..::J .2 "Q Q) '51 c :::l :::l U Q) E _._ _.~ 0 E CD "0 c:::: 0 <t) o en ox Q) z. o Q) U :J _.. 0.. II 0 c.. ::> c...._ 15 t:E 01..) CI') > u (I) :.1 1 1 1 11 11 1 l._ CD 0.:..I:: (I) :0 CD .- :. Q) 0 o l- en E c:""O :J (I) 0:'....) Q..."l 'J 0 _.

) I) L~ E :.) Q) ::l p...0 .. o <...) o _..2 ....n 1 1 1 1 :1 11 It II ~ Z ~ E-t 0 1 -< Z ~ ~ ~ ~ ~ o . tn Q) Q) C oo o E ~ z o o 0 ._........- E I IT or .:. ::l <. .. o l... Q. c o 'i:: N o ~ ~ <D (1) o _........ Q) .) -0 . :::I c I e: 0 0 o...) o <D x Q) (1) -0 2 Q) Ow (/) 1 1 11 11 ]1 ... Q_ o <D <D C/'J c o -< U ~ Q Q o . o <.) en Q) -t-' o . o <D X ::l 1 1 1 1 1 o . tn - 0....._. C0 o _j j ~ ~ Q 2N_ o o D <D X Q) ox ._ Q) Q_ II E 0 c.:J ::s :::> -< u u ~ N ~{ -0 <...:..::..._ 0 ....

~L~~ .]1 Ill.. Fig..'I 1 1 11 :1 1 1 1 !1 ADAPTAREA LA OBLICITATE PODETELOR 1 •. 16 11 . 11 11 11 11 11 \~ Saltea din piotro bruta NOTA: Lungimea pe oblicitote a podetului. ·1 11 11 . se ia ceo a podetului normal rnajorato cu inversul sinusului oblicitctii..

00 rn. iJI JJI Norma/iv privind ad&ptarea oe teren a proiecteJor tip de podele penfru drumuri 29 11. 85.75 ~i 1.00 + 4." . Suprastructuri din dale prefabricate de 1.00 + 5. 2.80/D/R 85. Podets ovoidale cu bolti prefabricate de 1.· ••• If' 1 1 I I I _I I fJ iJI iJI ANEXAI Lista proiecteior de podete pentru drumuri publice elaborate de IPTANA • • Proiect DP . Infrastructuri monolite pentru podete de sosea cu lumina L = 1.50m.00 m JI JI JI JI JI JI JI iii I I!:.80/C/R Proiect DP .00 ~i 2. Podete tubulare prefabricate de 0. Podete din cadre prefabricate de 1.00 m lumina Proiect DP 80/R 85. 1.11.00 + 4.80/S/R 85.00 m lumina. Podete integral prefabricate de 1.80/AlR 85.00 m lumina.00 m lumina Proiect DP 80/E/R 85.00 m !iii 3. • • • • Proiect DP .00 m lumina. Proiect DP .

.87 Deblte si volume maxime de apa. STAS 330012 . Prescrlptil generale de proiectare. incadrarea in clasa de importanta.85 Teren de fundare. anuale ale debitelor §i STAS 4068/2 . Determinarea debitelor §i volume lor maxime ale cursurllor de apa.82 Debitele si volume maxime de apa. Cercetari prin sondaje deschise.'.11 11.11 STAS 1242/5-88 STAS 1242/6-76 T eren de fundare. Terminologie Normativ privind adapt area pe leren a proieclelor Upde podete penfru drumuri 30 . Lucrari de drumuri §i cal ferate. Probabilitatile STAS 4273 . Constructli hidrotehnice. . Principii generale de calcul. 1 1 1 -ll 11 11 11 11 11 II t.83 STAS 2916 . Adancirni maxime de inqhet.ANEXA II 1 I] LISTA STANDARDELOR FOLOSITE iN NORMATIV P 19/2003 11 1 '1 1 1 STAS 4068/1 . Subtraversari de cal ferate §i drumuri cu conducte.87 - volumelor maxime in conditil normale §i speciale de exploatare.1992 Poduri. Zonarea teritoriului. STAS 330011 . Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe STAS 6054 -77 Teren de fundare.85 Teren de fundare. STAS 1242/3-87 STAS 1242/4-85 Teren de fundare. Prescriptii generale de proiectare.87 Lucrari de drumuri ~i cal ferate. Protejarea taluzurilor !_?isanturilor. ~. Cercetarea terenului prin penetrare statlca. STAS 5626 . STAS 9312 .

• Aripa: Zid de sprijin amplasat lateral culeelor.11 terenul de fundatie. care sustine Zid vertical. Partea din podet care contine calea ~i structura ee reprezinta elementul principal de rezistenta. • Cota call considerata. Tn sectiunea 1 11 11 11 11 11 II i. • Debuseu: Debitul maxim de apa care poate curge pe sub un pod astfel incat de la nivelul apei pana la intradosul suprastructurii podului sa mai rarnana un anumit spatiu Hber de siquranta. construit umplutura dintre bolta §ji eale. Pede] inecat (Sinonim: Podet ingropatin care are deasupra lui 0 rambleu): Podet situ at la baza unui rambleu. terasamentelor la capetele podetului.00 m. umptutura de parnant de minimum 50 cm. paralel eu axa drumului. deasupra boltii. . Pod avand deschiderea sau suma deschiderilor sub 5. • Lumina podetulul: Distanta minima pe orlzontala. masurata intre fetele a doua elemente de infrastructura consecutive. + Sfert de can: Urnpurtura de parnant ee realizeaza racordarea terasamentelor de la care asiqura sprijinirea §ji racordarea capatul podetului cu fetele laterale ale culeelor. Terminologie 1 ] • • ] 1 1 1 1 1 I 1 Podet:. + lnfrastructura: Parte a podetului care sustine suprastructura §ji transmite incarcarile la pe pode]: Cota din profilul Tn lung a caii de cornunicatle. Normativ privind adaptarea pe teren a pr-oiecte/or lip de poriele pentru drumuri 31 .'l ANEXA III TERMINOLOGIE STAS 5626/1992 Poduri. + Suprastructura. + 9apa (Sinonim: Hidroizolatia podetulul): • Timpan: Element de protectie impotriva infiltratiei apei.

pentru protectia pietonilor. care suporta direct actiunea traficului §-i rezistenta a aqentilor 1 1 atmosferici. l 1 1 II 11 11 11 11 11 11 1. • • • Convoi: Grup de vehicule care actioneaza asupra podetelor. la marginea 11 [1 i 1 1 trotuarului. amplasat la marginea benzilor de circulatie a podetelor. alcatuita din unul sau doua la uzura. • Parapet de siguranta a pietonilor: Element de constructie longitudinal.'1 -I • imbracamintea straturi. Debit de calcul: Debit considerat in calcululluminii podetului. • Parapet de siguran!8 a circulatial vehiculelor (Sinonim: Glisiera): Element de constructie longitudinal.. Afuiere: Actiunea de erodare a fundului albiei de catre curentul unei ape curqatoare.1 a proieclelor lip de pode/e penlru drumuri 32 . 11.11 Normativ privind adaptarea pe leren 1l"1. caii: Partea superioara a sistemului rutier.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful