P. 1
The Flame-Page One.

The Flame-Page One.

|Views: 254|Likes:
Published by Dave Riley
The Flame --Arabic Language supplement to Green Left Weekly edited by members of the Sudanese Communist Party
The Flame --Arabic Language supplement to Green Left Weekly edited by members of the Sudanese Communist Party

More info:

Published by: Dave Riley on Oct 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

pdf

text

original

ﻊﺑȚﺮﻟȚ ȢﺪﻌﻟȚ Greenleft Arabic insert

2008 (ﺮﺑﻮﺘﻛȖ) ﻦﻳﺮﺸﺗ October 2008 1
Ú‹»
Ž
í€a

THE FLAME

ȷﺰﻛﺮﳌȚ ȪﺎﻴﺘﺣﻹȚ ﻚﻨﺑ ﻦﻠﻋȖ
ﻦﻣ ﻊﺑﺎﺴﻟȚ ﻰﻓ (RBA) ﻰﻟȚﺮﺘﺳﻷȚ
Ȣﺮﻛ – ﻪﻣﺰﻋ ﻰﻓ ﻪﻧȖ ȷȤﺎﳉȚ ﺮﺑﻮﺘﻛȖ
ȜﺪﺤﺘﻟȚ ȝﺎﻳﻻﻮﻟȚ ﺔﻣȥﻷ ﻞﻌﻓ
ﺾﻴﻔﺨﺗ - ﺔﻴﻟﺎﳌȚ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷȚ
ﺮﺒﻛȖ ﻮﻫȶ ،%1 ﺔﺒﺴﻨﺑ ȜﺪﺋﺎﻔﻟȚﺮﻌﺳ
ȳﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﻚﻨﺒﻟȚ ﻪﺑ ȳﻮﻘﻳ ﺾﻴﻔﺨﺗ
1992
ﻮﻫ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟȚ Țﺬﻫ ﻦﻣ ȯﺪﻬﻟȚ ȴﺎﻛ
ȧﺎﻌﻧȘȶ ﺔﻴﻟȚﺮﺘﺳﻷȚ ȱﻮﻨﺒﻟȚ ﺰﻴﻔﲢ
ﺲﻔﻧ ﻰﻓȶ ،Ȣﻼﺒﻟﺎﺑ ﺔﻳȢﺎﺼﺘﻗﻹȚ ﺔﻟﺎﳊȚ
ﺔﺻȤﻮﺑ ȝﺪﻬﺷ (ﺮﺑﻮﺘﻛȖ 7) ȳﻮﻴﻟȚ ﻚﻟȣ
،ȹﺎﻔﻴﻔﻃ ȹﺎﻋﺎﻔﺗȤȘ ﺔﻴﻟȚﺮﺘﺳﻷȚ ﻢﻬﺳﻷȚ
ﻪﻣﺰﻋ ȷﺰﻛﺮﳌȚ ﻚﻨﺒﻟȚ ȴﻼﻋȘ ﺪﻌﺑ ﻦﻜﻟ
ﺔﻘﻴﻗȢ ﺮﺸﻋ ﺔﺴﻤﺧ Ȳﻼﺧ ﻊﻳﺮﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻢﻬﺳﻷȚ ﺔﻤﻴﻗ ﺖﻀﻔﺨﻧȘ ،ȱȚȣ
ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺎﻬﺿﺎﻔﺨﻧȘ ﻢﻬﺳﻷȚ ﺖﻌﺑﺎﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟȚ ȳﻮﻴﻟȚ ﻰﻓȶ .ﻚﻨﺒﻟȚ ȴﻼﻋȖ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ
ȳﺎﻌﻠﻟ %30 ﻰﻟȚ țﺮﻘﻳ ﺎﻣ ﻰﻟȚ ﺖﻠﺻȶ ȹ ﻼﺜﻣ (ASX) ﺔﻛﺮﺸﻟ ȜȤﺎﺴﺧ ﺔﻠﺠﺴﻣ %4
ȰﻮﺴﻟȚ ﻦﻣ ȤﻻȶȢ ȴﻮﻴﻠﺑ 95 ﺔﺻȤﻮﺒﻟȚ ﺖﻌﻠﺘﺑȘ ﺮﺑﻮﺘﻛȖ ﻦﻣ ﺮﺷﺎﻌﻟȚ ﻰﻓȶ .
%42 ﻦﻣ țﺮﻘﻳ ﺎﻣ ﻰﻟȚ ȝﺎﻛﺮﺸﻟȚ ﺾﻌﺑ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﺖﻠﺻȶ ȜȤﺎﺴﺧ ﺔﻠﺠﺴﻣ
.ȳﺎﻌﻠﻟ
ﻪﻧȖ ﻻȘ ،ﻪﻨﻣ ȜﻮﺟﺮﳌȚ ﺔﻳȤﻮﻔﻟȚ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟȚ ﻰﻄﻌﻳ ﻢﻟ ȜﺪﺋﺎﻔﻟȚ ﺾﻴﻔﺨﺗ ȴȖ ﻢﻏȤȶ
ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﻬﺷ ﺪﺋȚﻮﻓ ȴȶȢﺪﺴﻳ ﻦﻳﺬﻟȚ ﲔﻴﻟȚﺮﺘﺳﻹȚ ﺔﻟﺎﺣ ﲔﺴﲢ ﻰﻓ ﻢﻫﺎﺳ
ﺔﻴﻟȚﺮﺘﺳȖ ȱﻮﻨﺑ ﺔﻌﺑȤȖ ﻻȘ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟȚ ȤȚﺮﻘﻟ ﺐﺠﺘﺴﻳ ﻢﻟ ﻦﻜﻟ .ﺎﻫﻮﻨﻬﺗȤȘ ȲȚﻮﻣȖ
ﻢﻬﻨﻜﻟ ،ﻰﻨﻃﻮﻟȚ ﻰﻟȚﺮﺘﺳﻷȚ ﻚﻨﺒﻟȚȶ Ȣȥ ȴȖ ﻪﻳȖȶ ﺚﻟﻮﻨﻣﻮﻜﻟȚȶ ȱﺎﺒﺘﺳȶ ﻰﻫ
ȴﺎﻳﺮﺳ Ȗﺪﺒﻳ ȴȖ ﻰﻠﻋ ȜﺪﺋﺎﻔﻟȚ ﺮﻌﺳ ﻦﻣ %0.8 ﻰﻟȚ ﻞﺻȶ Ƚ ȹﺎﻀﻴﻔﺨﺗ ȚȶȤﺮﻗ
.(ﺮﺑﻮﺘﻛȖ) ȲȶﻷȚ ﻦﻳﺮﺸﺗ ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻦﻣ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟȚ
ȷﺬﻟȚȶ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷȚ ȜﺪﺤﺘﳌȚ ȝﺎﻳﻻﻮﻟȚ ﻰﻓ ȞȢﺎﳊȚ ﻰﻟﺎﳌȚ ﻚﻜﻔﺘﻟȚ Ȕﺐﻋ ﻊﻘﻴﺳ
ȴﻷ ﺔﻟﺎﻄﻌﻟȚ ȢȚȢﺰﺘﺳȶ ،ȔȚﺮﻘﻔﻟȚ ﻰﻠﻋ ﻰﺴﻴﺋȤ ﻞﻜﺸﺑ ،ﺎﺑȶȤȶȖ ȵﺎﲡ Ȕﻂﺒﺑ ﺮﺸﺘﻨﻳ
.ﺔﻠﻣﺎﻌﻟȚ ﺪﻴﻟȚ ﺔﻳȢﺪﻋ ﻰﻓ ﺮﻴﻓﻮﺘﻟﺎﺑ ﺎﻬﺗȤﺎﺴﺧ ﺺﻴﻠﻘﺗ Ȳȶﺎﺤﺘﺳ ȝﺎﻛﺮﺸﻟȚ
Ȳﺰﻌﲟ ﺖﺴﻴﻟ ،ﺔﻠﺋﺎﻬﻟȚ ﺎﻫȢȤȚﻮﻣ ﻢﻏȤ ،ﺎﻬﻠﻌﺟ ﺎﻴﻟȚﺮﺘﺳȖ ȴȖ ȜȤﺎﺠﺘﻟȚ ﻞﻳȶﺪﺗ ȴȘ
ﺔﺣȢﺎﻔﻟȚ ȜȤﺎﺴﳋȚ ﻚﻠﺗ ﻚﻟȣ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟﺪﻟȚȶ ،ȜﺪﺤﺘﳌȚ ȝﺎﻳﻻﻮﻟȚ ﻰﻓ Ȟﺪﺤﻳ ﺎﻣ ﻦﻋ
.ȷȤﺎﳉȚ ﺮﺑﻮﺘﻛȖ ﻦﻣ ﻦﻣﺎﺜﻟȚ ﻰﻓ ASX ﺔﻛﺮﺸﻛ ȷﺮﻠﻛ ﺔﻛﺮﺷ ﺎﻬﺑ ﺖﻴﻨﻣ ﻰﺘﻟȚ
ȝﺎﻨﻴﻣﺎﺗ ﻰﻓ ﺢﻀﺘﻴﺳ ،ȴﻵȚ Ȟﺪﺤﻳ ȷﺬﻟȚ ﻰﻟﺎﳌȚ țȚﺮﻄﺿﻹȚ ﺮﺛȖ Ȳﺎﺤﻔﺘﺳﺈﻓ
ﻢﻬﺷﺎﻌﻣ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟȚ ȳﺰﻠﺗ ﺔﻣﻮﻜﳊȚ ȴﻷ ،ﺔﻠﻴﻐﺸﻟȚ ȝﺎﺷﺎﻌﻣ
ﻪﻠﻌﺠﻳ ȷﺬﻟȚ ﺊﺸﻟȚ ،ﺔﻔﻠﺘƥȚ ȝȚȤﺎﻤﺜﺘﺳﻹȚ ﻰﻓ ȳﺪﺨﺘﺴﻳ ﺚﻴﺣ ،ȹﺎﻳȤﺎﺒﺟȘ
ﺎﻣ ﻞﻛ ﺔﻈﳊ ﻰﻓ ﻰﻔﺘﺨﺗ ﺎﲟȤȶ ،ﻢﻬﺳﻷȚ Ȫﻮﺒﻫȶ ،ȰﻮﺴﻟȚ ȝﺎﺒﻠﻘﺘﻟ ﺔﺿﺮﻋ
.ﻢﻬﺘﺧﻮﺨﻴﺷ ﲔﻣﺄﺘﻟ ȵȶﺮﺧȢȖ
(ﻮﻴﻟﻮﻳ) ȥﻮﲤ ﻰﻓ ،"ﺔﻴﻗﻮﻔﻟȚ ȝﺎﻧﻮﻫﺮﻟȚ ﺔﻣȥﺄﺑ" ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻴﻓ ȯﺮﻋ ﺎﻣ ȝȖﺪﺘﺑȘ ﺎﻣﺪﻨﻋȶ
ﺔﻴﻠﻜﻟȚ ﺔﻤﻴﻘﻟȚ ﻞﻛ ﻦﻣ % 6.4 ﻰﻟȚﻮﺣ ﺔﻣȥﻷȚ ȵﺬﻬﻟ ﻰﻟﺎﳌȚ ȢȚﺪﺗȤﻹȚ ﻊﻠﺘﺑȘ ،ﻰﺿﺎﳌȚ
Țﺬﻫ .%15 ﻰﻟȚ ȜȤﺎﺴﳋȚ ﺖﻠﺻȶ ȷﺮﺧﻷȚ ȝȚȢﺎﻤﺘﻋﻹȚ ﺾﻌﺑ ﻰﻓȶ ،ȝȚﺮﺧﺪﻤﻠﻟ
،ﻞﻣﺎﻛ ﺾﻴﻔﺨﺗ ȷȖ ȴﺈﻓ Țﺬﻟ ،ȢﻮﻗﻮﻟȚȶ ȳﺎﻌﻄﻠﻟ ȜﺪﻳȚﺰﺘﳌȚ ȤﺎﻌﺳﻷȚ ﻰﻟȚ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
ȼ
ﺒȾ ﻗ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﺷ țﺎﺣﺮﺘﺑ ﻞﺑﺎﻘﻴﺳ ȴﺎﻛ ،ȜﺪﺋﺎﻔﻟȚ ﺮﻌﺳ ﻰﻓ ،ȱﻮﻨﺒﻟȚ ﻪﺑ ȳﻮﻘﺗ
ﺾﻴﻔﺨﺗ ȴȘ .ﻞﻣﺎﺷ ﻰﻟﺎﻣ Ȥﻮﻫﺪﺗ țﺎﺘﻋȖ ﻰﻠﻋ ﻢﻫȶ ﲔﺿﺮﺘﻘﳌȚȶ ﺔﻠﻴﻐﺸﻟȚ
ﻰﻟȚ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑȶ ȩȶﺮﻘﻟȚ ȝﺎﻴﻌﻓȢ ﻰﻓ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻰﻟȚ ȷȢﺆﻴﺳ ȴﺎﻛ ȜﺪﺋﺎﻔﻟȚ ﺮﻌﺳ
ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻰﻟȚ ﻢﺟﺮﺘﻳ ȴȖ ﻦﻜﳝ %0.8 ȲȚ ﺾﻴﻔﺨﺘﻓ .ȝȚȤﺎﺠﻳﻹȚ ﺔﻤﻴﻗ ﺾﻴﻔﺨﺗ
ȲȚ Ȣȶﺪﺣ ﻰﻓ ﺢﺒﺼﺘﻟ ،ȤﻻȶȢ ȴﻮﻴﻠﻣ ﻒﺼﻧ ﻪﺘﻤﻴﻗ ȩﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﻬﺷ ȝﺎﻴﻌﻓȢ
.ȤﻻȶȢ 273
ȱﻮﻨﺒﻟȚ ﺎﻴﻟȚﺮﺘﺳȖ ȝﺎﺑﺎﻘﻨﻟ ȳﺎﻌﻟȚ ﺲﻠƣȚ ﺔﺴﻴﺋȤ ȶȤﻮﺑ ȴȶȤﺎﺷ ȜﺪﻴﺴﻟȚ ȝﺪﻘﺘﻧȘȶ
ﺔﻄﺳȚﻮﺑ ȠﺮﺘﻘﳌȚ ﻞﻣﺎﻜﻟȚ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟȚ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﻘﻓȚﻮﻣ ȳﺪﻌﻟ ﺔﻴﻟȚﺮﺘﺳﻷȚ
ȴȖ ȷȤﺎﳉȚ ﺮﻬﺸﻟȚ ﻦﻣ ﻦﻤﻘﻟȚ ﻰﻓ "ȴﺎﻴﻟȚﺮﺘﺳȖ" Ȝﺪﻳﺮﳉ ﺖﻟﺎﻗȶ .ȷﺰﻛﺮﳌȚ ﻚﻨﺒﻟȚ
ﺐﺋȚﺮﻀﻟȚ ﻊﻓȢ ﺪﻌﺑ Ȥﺪ
Ƚ
ﻗ ȹﺎﻌﻣ Țﻮﻠﺠﺳ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟȚ ȝﺮﺟȖ ﻰﺘﻟȚ ﺔﻌﺑȤﻷȚ ȱﻮﻨﺒﻟȚ
ﺮﺜﻛȖ 20ﻦﻤﺿ Țȶﺮﻛȣ ﻢﻬﻧȖ ﺎﻤﻛ ،ȳﺮﺼﻨﳌȚ ȳﺎﻌﻟȚ ﻰﻓ ȤﻻȶȢ ȴﻮﻴﻠﺑ 51 ﻰﻟȚﻮﺤﺑ
ﻊﺑȤﻷȚ ȱﻮﻨﺒﻟȚ ȵﺬﻫ ȴȖ ﻰﻟȚ ȶȤﻮﺑ ȜﺪﻴﺴﻟȚ ȝȤﺎﺷȖ ﻚﻟﺬﻛ .ȹﺎﻴﳌﺎﻋ ȹﺎﻜﻨﺑ ȽﺎﺤﺑȤ
ȜȢﺎﻳȥ ﻦﻣ ﺖﺗﺄﺗ ȤﻻȶȢ ȴﻮﻴﻠﺑ 4 ﻎﻠﺑ ȳﺎﻌﻟȚ Țﺬﻫ ﻦﻣ ȲȶﻷȚ ﻊﺑﺮﻟȚ ﻰﻓ ȹ ﻼﺧȢ ﺖﻘﻘﺣ
ﻚﻟﺬﻛȶ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ȝﻻﻮﻤﻋ ﻰﻠﻋȶ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟȚ ȳﻮﺳﺮﻟȚ ﻰﻠﻋ ﺖﺿﺮﻓ %40 ﺔﺒﺴﻨﺑ
32 ﺔﻔﻠﺘƥȚ ȩȶﺮﻔﻟȚ ﺪﺋȚﻮﻓ ﻦﻣ ﻢﻬﻟﻮﺧﺪﻣ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﻴﺑ .ȩȶﺮﻘﻟȚ ȝﺎﻨﻴﻣﺄﺗ ﻰﻠﻋ
.ȜﺮﺘﻔﻟȚ ﺲﻔﻧ ﻰﻓ ȤﻻȶȢ ȴﻮﻴﻠﺑ
ﻰﻠﻋ ﺢﺑﺮﺘﻳ ﻚﻨﺒﻟȚ ȴﺎﻛ ﺎﻬﻴﻓ ﻰﺘﻟȚ ȳﺎﻳﻷȚ ﺖﻟȶ ﺪﻘﻟ": ȶȤﻮﺑ ȜﺪﻴﺴﻟȚ ﺖﻟﺎﻗȶ
ȴﻵȚ ﺐﺠﻳȶ ، ﲔﻠﻣﺎﻌﻟȚ ȧﺎﻌﻣ ȝﺎﻨﻴﻣﺄﺗ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻦﻣ ȶȖ ȲȥﺎﻨﳌȚ ȷﺮﺘﺸﻣ țﺎﺴﺣ
ȴﻮﻜﻴﺳ ﺎﻣ ȤﺎﺒﺘﻋȘ ﻰﻠﻋ) ﺔﻴﻨﻬﻜﺘﻟȚ ﻪﺣﺎﺑȤȖ ﺐﺴﻧ ﻦﻣ ﺾﻔﺨﻳ ȴȖ ﻚﻨﺒﻟȚ ﻰﻠﻋ
ﻰﻠﻋ ȷﺮﺧﻷȚ ȳﻮﺳﺮﻟȚȶ ȩȶﺮﻘﻟȚ ﻰﻠﻋ ȝﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟȚ ȳﻮﺳȤɀﺾﻔﺨﻳ ȴȖ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻤﻛ ،(
ﺾﻴﻔﺨﺘﻟȚ ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ ȱﻮﻨﺒﻟȚ ﻖﻓȚﻮﺗ ȴȖ ﺐﺤﻳ ﻚﻟﺬﻛ .ﺐﺤﺴﻟȚȶ ȝﻼﻳﻮﺤﺘﻟȚ
ﻚﻨﺑ ﻦﻋ Ȥﺪﺻ ȷﺬﻟȚ ȴﻼﻋﻹȚ ȴȘ :" ﺖﻓﺎﺿȖȶ ."ﺔﻠﻣﺎﻛ ȷﺰﻛﺮﳌȚ ﻚﻨﺒﻟȚ ﺎﻫﺮﻗȖ ﻰﺘﻟȚ
ﻚﻨﺒﻟȚ ȳﺰﻋ ﻦﻋ ،ȷȤﺎﳉȚ ȳﺎﻌﻟȚ ﻦﻣ (ﺮﺑﻮﺘﻛȖ) ȲȶﻷȚ ﻦﻳﺮﺸﺗ 8 ﻰﻓ ﺚﻟﻮﻨﻣﻮﻜﻟȚ
ȴȖ ﺪﻛﺆﻳ ،ȤﻻȶȢ ȴﻮﻴﻠﺑ 2 ﻎﻠﺒﲟ "Ȟﺮﻴﺑ" ﻰﻓ ﺰﻛﺮﻤﺘﳌȚ (ﻚﻨﺑ ﺖﺳȶ) ﺔﺼﺣ ȔȚﺮﺷ
ȜﺪﺋﺎﻔﻟȚ ﺮﻌﺳ ﺾﻔﺨﻳ ȴȖ ﻪﻟ ﺢﻴﺘﻳ ﺎﳑ ،ﺔﺒﻠﺻ ﺔﻴﻟﺎﻣ Ȝﺪﻋﺎﻗ ﻰﻠﻋ ﻒﻘﻳ ﻚﻨﺒﻟȚ
.ﻚﻟȣ ȔȚﺮﺟ ﻦﻣ ȜȤﺎﺴﺧ ﻰﺸﺨﻳ ȴȖ ȴȶȢ ، ȹ ﻼﻣﺎﻛ
ﻆﻔﳊ ﻦﻣﻵȚ ȴﺎﻜﳌȚ ﻰﻬﻓ ،ﺔﻠﻴﻐﺸﻟȚ Ȝﺎﻴﺣ ﻰﻓ ȹﺎﻳﻮﻴﺣ ȹȚȤȶȢ ȱﻮﻨﺒﻟȚ ﺐﻌﻠﺗ
ȔȚﺮﺸﻟ ȴﻮﺿﺮﺘﻘﻳ ﻪﻨﻣ ȷﺬﻟȚ ﻰﺳﺎﺳﻷȚ ȤﺪﺼﳌȚ ﻚﻟﺬﻛ ﻰﻫȶ ،ﻢﻬﺗȚﺮﺧﺪﻣ
ﻒﻗﻮﻣ ȴȖ ﻰﻫȶ ﺎﻨﻣﺎﻣȖ ﺔﻠﺛﺎﻣ ȜﺪﺣȚȶ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﻰﻘﺒﺗȶ ،ﺎﻫﺮﻴﻏȶ ﻢﻬﻟȥﺎﻨﻣ
ﺢﺑﺮﻟȚ ﻰﻟȚ ȯﺪﻬﻳ ȷﺬﻟȚ ﺔﻨﻜﻨﺒﻟȚ ȳﺎﻈﻧ Ȳﻮﺣ ȹ ﻻȗﺎﺴﺗ Ƞﺮﻄﻳ ﺔﻴﻟﺎﳌȚ ȝﺎﺴﺳﺆﳌȚ
ﻰﻓ ،ﺢﻳﺮﻣ ﺪﻋﺎﻘﺗ ȴﺎﻤﻀﻟ ȴﻮﻠﻣﺎﻌﻟȚ ȵﺮﺧȢȘ ﺎﲟ ،ﺮﻣﺎﻘﻳ ﻪﻧȖ ﺔﺟȤȢ ﻰﻟȚ ȤﺎﺒﺘﻋȘ ȴȶȢ
.ﺔﻴﻟȶﺪﻟȚ ﺔﺻȤﻮﺒﻟȚ Ȥﺎﻤﻀﻤﻛ ȔȚﻮﻫﻷȚ ﺐﻠﻘﺘﻣ Ȥﺎﻤﻀﻣ
ﺎﻣﺪﻨﻋ ،1947 ȳﺎﻫ ﻰﻟȚ Ȣﻮﻌﺗ ﺔﻘﺑﺎﺳ ﺎﻴﻟȚﺮﺘﺳȖ ﻰﻓ ȱﻮﻨﺒﻟȚ ﻢﻴﻣﺄﺗ ﺔﻟﺄﺴﳌ ȴȘ
ﻪﺘﻣﻮﻜﺣ ﺔﻄﺧ ﻦﻋ ﻰﻠﻔﻴﺷ ﻦﺑ ﻰﻟﺎﻤﻌﻟȚ ȴﺎﻣﺰﻟȚ ﻚﻟȣ ȔȚȤȥȶ ﺲﻴﺋȤ ﻦﻠﻋȖ
ﺪﻌﺑ ȱﻮﻨﺒﻟȚ ﺖﻴﻘﺑȶ ،ﻂﻗ ﺬﻔﻨﺗ ﻢﻟ ﺔﻄﳋȚ ﻦﻜﻟ ،ﺔﻴﻟȚﺮﺘﺳﻷȚ ȱﻮﻨﺒﻟȚ ﻢﻴﻣﺄﺘﻟ
ﻚﻟȣ ﺾﻔﺨﺗ ȴȖ ﻰﺘﺣ Ȥﺪﻘﺗ ﻻȶ ،ȜȤﺎﺴﳋȚ ﺎﻔﺷ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻧﺄﺑ Ȳﻮﻟﻮﺗ ȹﺎﻣﺎﻋ ﲔﺘﺳ
ﲔﻠﻣﺎﻌﻟȚ ȝȚﺮﺧﺪﻣ ﻊﺿﻮﺗ ȴȖ ﻦﻜﳝ ﻚﻟȣ ﺪﻨﻋ .ȷﺰﻛﺮﳌȚ ﻚﻨﺒﻟȚ ȵﺮﻗȖ ȷﺬﻟȚ %1 ȲȚ
ȢﺎﺼﺘﻗȘ ﺔﻄﺳȚﻮﺑ ﺲﻴﻟȶ ،ȴﺎﻤﺘﺋȘ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺔﻄﺳȚﻮﺑ ȤȚﺪﺗȶ ﺔﻣﻮﻜﳊȚ ȷﺪﻳȖ ﻰﻓ
ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌȚ ȝﻻﻮﺧﺪﻟȚ ﻮﺤﳝ ȷﺬﻟȚȶ ،ȴﻵȚ ȞȢﺎﺣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ȜﺮﻣﺎﻘﳌȚ ȝﺎﻫﻮﻨﻳȥﺎﻛ
.ﲔﻠﻣﺎﻌﻟȚ ﲔﻳﻼﳌ
ﻰﻋﺮﺷ ﺮﻴﻏ ﻦﺑȘ ȷȖ ﻞﻐﻧ ﺎﻫȢﺮﻔﻣ *
JfibIJa ⁄ωj€a
ȴﻮﺴﺑȶȤ ﺮﺘﻴﺑ
ȷﺬﻔﻨﻣ ﻦﻣ ﻢﻫﺮﻴﻏȶ ȲﺎﻤﻋﻷȚ țﺎﺤﺻȖȶ ﲔﻟȶﺎﻘﳌȚ ﻊﺸﺟ ﺪﺿ ﺎﻬﺋﺎﻴﺣȖ ȴﺎﻜﺳ ﺔﺤﻠﺼﳌ ﺲﻟﺎƣȚ ﻞﻤﻌﺗ ȴȖ ﺐﺠﻳ"
ﺎﺴﻴﻨﻴﻓ ﺖﻟﺎﻗ Țﺬﻜﻫ "ﺔﻴﻟȚȤﺪﻴﻔﻟȚ ﺔﻣﻮﻜﳉȚȶ ﺔﻔﻠﺘƥȚ ȝﺎﻳﻻﻮﻟȚ ȝﺎﻣﻮﻜﺣ ﺔﻘﻓȚﻮﻣ ﺪﺸﳊ ،ﺔﻴﻧȚȶﺪﻌﻟȚ ȝﺎﺳﺎﻴﺴﻟȚ
) ﻰﻧﺎﺜﻟȚ ﻦﻳﺮﺸﺗ 29 ﻰﻓ ﻢﺘﺘﺳ ﻰﺘﻟȚȶ ﺪﻧﻻȤﻮﻣ ﺔﻳﺪﻠﺑ ﺲﻠﺠﻣ ȝﺎﺑﺎﺨﺘﻧȘ ﻰﻓ ﻰﻛȚﺮﺘﺷﻹȚ ﻒﻟﺎﺤﺘﻟȚ ﺔﺤﺷﺮﻣ ȴﺎﻣﺮﻴﻫ
.ȳȢﺎﻘﻟȚ (ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
Ȝﺮﺘﻔﻟ ﻞﻤﻋ ﻰﻛﺮﺗ ﻞﺻȖ ﻦﻣ ﻦﻜﺗȤȘ ﺪﻴﺴﻟȚȶ .ȴﻮﺘﻟﻮﺑ ﻮﺳ ȶ ﻦﻜﺗȤȘ ȴȚȤﻮﺗ ،ȴﺎﻣﺮﻴﻫ ﻊﻣ ﻰﻛȚﺮﺘﺷﻹȚ ﻒﻟﺎﺤﺘﻟȚ ﺢﺷﺮﻳȶ
ȝﺎﻌﻤﺠﺘﻟȚ ȝﺎﻄﺸﻧ ȷﺪﺣȘ ﻰﻬﻓ ȴﻮﺘﻟﻮﺑ ﻮﺳ ﺎﻣȖ .ﺔﻴﺑﺎﻘﻨﻟȚ ȝﺎﻛﺮﳊȚ ﻰﻓ ﻚﻟﺬﻛȶ ﺔﻴﻛﺮﺘﻟȚ ﻪﺘﻴﻟﺎﺟ ﻊﻣ ﺔﻠﻳﻮﻃ
ﺮﺛȖ ȝȚȣ ȷﺮﺧȖ ﻊﻴﺿȚﻮﻣȶ ﻞﻤﻌﻟȚ ȝﺎﻗﻼﻋ ȴﻮﻧﺎﻗ ﺔﺿȤﺎﻌﲟ ﺖﻣﺎﻗ ﻰﺘﻟȚȶ ،ȷȢﺎﲢﻹȚ ﻦﻣﺎﻀﺘﻟȚ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻓ ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟȚ
.ȝﺎﻌﻤﺠﺘﻟȚ ȵﺬﻫ ﻰﻠﻋ
ȩȤﻷȚ ȤﺎﻌﺳȖ ﺖﺤﺒﺻȖ ﺔﻘﻄﻨﳌﺎﻓ ،ﻦﻜﺴﻟȚ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻰﺸﻔﺗ ﻮﻫ ﺪﻧﻻȤﻮﻣ ﻰﻓ ﻢﻫﻷȚ ȬﻮﺿﻮﳌȚ ȴȖ": ȴﺎﻣﺮﻴﻫ ﺖﻟﺎﻗȶ
ﻊﻓﺪﺑ ȔﺎﻔﻳﻹȚ ﻰﻠﻋ ﺔﻣȶﺪﻌﻣ ﻪﺒﺷ ﻦﻳﺪﻋﺎﻘﺘﳌȚ ȶȖ ﻞﻣﺎﻛ ȳȚȶﺪﺑ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟȚ ȜȤﺪﻗ ﻪﻌﻣ ﺖﺤﺒﺻȖ ﺔﺟȤﺪﻟ ،ﻆﻫﺎﺑ ﺎﻬﻴﻓ
ﻦﻣ ȦﺎﻨﻟȚ ﻦﻜﳝ ﻞﻜﺸﺑ ȪﺎﺴﻗﻷȚ ﺔﻏﺎﻴﺻ Ȣﺎﻌﺗ ȴﺄﺑ ﺐﻟﺎﻄﻳ ﻰﻛȚﺮﺘﺷﻹȚ ﻒﻟﺎﺤﺘﻟȚ ȴȖ": ȴﺎﻣﺮﻴﻫ ﺖﻓﺎﺿȖȶ ."ȪﺎﺴﻗﻷȚ
."ﺔﻘﻄﻨﳌȚ ﻰﻓ ﺮﺜﻛȖ ﺔﻴﻣﻮﻤﻋ Ȳȥﺎﻨﻣ Ȕﺎﻨﺒﺑ ȳﻮﻘﺘﻟ ﺔﻳﻻﻮﻟȚ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻳ ȴȖ ﺲﻠƣȚ ﻰﻠﻋȶ .ﺎﻬﻌﻓȢ
) Ȝﺪﻳﺮﳉ ﺖﺣﺮﺻȶ ،ﻰﺿﺎﳌȚ (ﻮﻴﻟﻮﻳ) ȥﻮﲤ ﻰﻓ ﺔﺌﻴﺒﻟȚ Ȟﻮﻠﺗ ﺮﻃﺎﺨﻣ ﺪﺿ ȝȚﺮﻫﺎﻄﺘﻟ ﺔﻤﻈﻨﳌȚ ﺖﻧﺎﻜﻓ ȴﻮﺘﻟﻮﺑ ﻮﺳ ﺎﻣȖ
ﺔﻳﻻﻮﻟȚ ﺔﻣﻮﻜﺣ ȝﺎﺣﺮﺘﻘﻣ ﺪﺿ ﺔﻴﺒﻌﺸﻟȚ ﺔﻠﻤﳊȚ ﻰﻟȚ ȳﺎﻤﻀﻧﻹȚ ﺪﻧﻻȤﻮﻣ ﺔﻳﺪﻠﺑ ﺲﻠﺠﻣ ﻰﻠﻋ": ﺎﻬﻟﻮﻘﺑ (ﺖﻔﻟ ﻦﻳﺮﳉȚ
ﺖﻧﺎﻛ ȷﺮﺧȖ ȢȤȚﻮﻣ ﻦﻣ ﺺﻠﻘﻳ ،Ȥﻮﺒﻋ ȳﻮﺳȤ ﻪﻴﻓ Ȭﺪﺗ ﻖﻳﺮﻃ Ȣﻮﺟﻮﻓ ،ﺔﻴﺑﺮﻐﻟﺎﺑ ﺔﻴﻗﺮﺸﻟȚ ȔﺎﻴﺣﻷȚ ﻂﺑﺮﻳ ﻖﻔﻧ ﺔﻣﺎﻗﺈﺑ
ȳﺎﻳ Ț ﺮﻬﻇ ﺪﻌﺑȶ ȢﺎﺣﻵȚ ȳﺎﻳȚ Ȳﻼﺧ ȝﺎﺼﺑ ȶȖ ﺔﻴﻠﻴﻟ ȝﺎﺼﺑ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﻪﻧȖ ﻻȘ ،ȷﺮﺧȖ ȔﺎﻴﺣȖ ﻰﻓ ﺎﻫﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﻦﺴﺣȖ ﺪﻧﻻȤﻮﻣ ﻰﻓ ȝﻼﺻȚﻮﳌȚ ȴȖ ﻢﻏﺮﻓ .ﺔﻣﺎﻌﻟȚ ȝﻼﺻȚﻮﳌȚ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﺔﺼﺼﺨﻣ
ȳﻮﻘﻳ ȴȖ ﺲﻠƣȚ Ȥﺪﻘﻳ Ȝﺪﻋ ȔﺎﻴﺷȖ ȱﺎﻨﻬﻓ ،ȴﻮﺑﺮﻜﻟȚ Ȟﻮﻠﺗ ﻦﻣ ﻰﻟﺎﺧ ȹﺎﺴﻠﺠﻣ ،ﺪﻧﻻȤﻮﻣ ﻰﺣ ȷﺪﻠﺑ ﺲﻠﺠﻣ ﺢﺒﺼﻳ ȴȖ ﻞﺟȖ ﻦﻣ ﻞﺿﺎﻨﻳ ﻰﻛȚﺮﺘﺷﻹȚ ﻒﻟﺎﺤﺘﻟȚ ȴȘ ": ȴﻮﺘﻟﻮﺑ ﺖﻓﺎﺿȖȶ ."ȝﺎﺗﻮﺒﺴﻟȚ
ȤﺎﻄﻣﻷȚ ȵﺎﻴﻣ ﻪﺟȚȤ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﺎﻤﻛ ،ﻪﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟȚ ȝﺎﻳﺎﻨﺒﻟȚȶ ﻪﺒﺗﺎﻜﻣ ȜȤﺎﻧﻹ ﺔﻗﺎﻄﻟȚ ﺲﻔﻧ ȲﺎﻤﻌﺘﺳȘ ﻦﻜﳝ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻴﺴﻤﺸﻟȚ ﺔﻗﺎﻄﻟȚ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗȔﺎﺿȘ ﻰﻓ ﺪﻤﺘﻌﺘﻓ ȬȤȚﻮﺴﻟȚ ȵȤﺎﻧȘ ﻪﻠﻳﻮﺤﺘﻛ ﺎﻬﺑ
."ﻪﻴﻧﺎﺒﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ
.ﻦﻃﺎﺒﻟȚ ﻦﻣ ﲔﻟȶﺎﻘﳌ ﺎﻬﺋﺎﻄﻋȘ ﻦﻋ ȹﺎﺿﻮﻋ ﺎﻫﺬﻴﻔﻨﺘﺑ ﺲﻠƣȚ ȳﻮﻘﻳ ﻰﻜﻟ ﺖﻗﻮﻟȚ ȴﺎﺣ ȴﻵȚȶ ،ﺎﻬﺘﺼﺨﺼﺨﺑ ﺲﻠƣȚ ȳﺎﻗ ﻰﳊȚ ﺺﺨﺗ Ȝﺮﻴﺜﻛ ȝﺎﻣﺪﺧ ȱﺎﻨﻫ ȴȖ Ȝﺪﻳﺮﺠﻠﻟ ﲔﺘﻛȤȘ ȴȚȤﻮﺗ Ƞﺮﺻȶ
ȳﺪﻌﺑ ȲﺎﻤﻌﻟȚ ﻢﻋﺪﺗ ȴȖ ȹﺎﻀﻳȖ ﺲﻟﺎƣȚ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﺎﻤﻛ .ﺔﻔﻠﺘƥȚ ȝﺎﻴﻟﺎﳉȚ ȝﺎﻣﺪﳋ ﻢﻋﺪﻟȚ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﺺﻴﺼﺨﺘﻟ ﺎﻳȤﻮﺘﻜﻓ ﺔﻳﻻȶ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟﺎﺑ ﺲﻟﺎƣȚ ȳﻮﻘﺘﻟ ȹﺎﻀﻳȖ ﺖﻗﻮﻟȚ ȴﺎﺣȶ
.ﲔﺘﻗﻮﻣ ȹ ﻻﺎﻤﻋ ȴﻮﻣﺪﺨﺘﺴﻳ ﲔﻟȶﺎﻘﻣ ﻊﻣ ﺎﻬﻧȶﺎﻌﺗ
0413377978 ȷﻮﻴﻠﳋȚ ﻰﻠﻋ ȶȖ 96398622 (03) ﻰﻔﺗﺎﻬﻟȚ ﻢﻗﺮﻟﺎﺑ ﻞﺼﺗȘ ﺎﻬﻌﻣ ȴȶﺎﻌﺘﻟȚ ȶȖ ﺔﻴﺑﺎﺨﺘﻧﻹȚ ﺔﻠﻤﳊȚ Ȝﺪﻋﺎﺴﳌ
ﻦﻜﺗȤȘ ȴȚȤﻮﺗȶ ȴﻮﺘﻟﻮﺑ ﻮﺳ
ﺪﻧﻻȤﻮﻣ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻋ ﻒﻟﺎﺤﺘﻟȚ ﺎﺤﺷﺮﻣ
ﺐﻌﺸﻟȚ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻳﺪﻠﺒﻟȚ ﺲﻟﺎƣȚ
ﱋﻮﺘﻧﺮﻴﺷ ﻰﺗﺎﻛ
ȜȢﺎﻌﻟﺎﻛ ﲔﻓȢ ȚﺪﻧȚﺮﻴﻣ ﺖﻧﺎﻛ
ȠﺎﻨﳉȚ ﺔﻓﺎﺨﺳ Ȳﻮﺣ ﻦﻣ ȶȖ
ﻰﻟȚ ﺢﺠﺒﺘﳌȚ ﻰﻨﻴﻤﻴﻟȚ
ﻼﻓ Țﺬﻟ ،ﺪﺋȚﺮﳉȚ ﻰﻓ Ȣﻮﻣﺎﻋ
ﺎﻬﺗȢﺎﻌﺳ ﻰﻓ ﻚﺷ
ﻖﻴﻓȤ ﻪﻄﺧ ﺎﳌ ȜﺪﻳﺪﺸﻟȚ
ȢȤȚﺮﻴﺟ" ﻰﻨﻴﻤﻴﻟȚ ﺎﻬﺣﺎﻨﺟ
ﻰﻓ ﺐﺘﻛ ﺎﳌ ،"ȴﻮﺳȤﺪﻧﺎﻫ
ﻰﻧﺪﻴﺳ) Ȝﺪﻳﺮﺠﺑ ȵȢﻮﻣﺎﻋ
ﻰﻓȶ ﺎﻤﻛ ،(ﺪﻟȚﺮﻴﻫ ﺞﻨﻧȤﻮﻣ
ﺎﻳȚﻮﻨﻟȚ ȷȶȣ) ȟﺎﺘﻧ ﻰﻫ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟȚ ﺔﻴﻟﺎﳌȚ ﺔﻣȥﻷȚ ȴȖ ȹﺎﺤﺿﻮﻣ ،ȷﺮﺧȖ ﻒﺤﺻ
.ﺎﻣﺎﺑȶﻷ ﲔﺒﶈȚȶ (ﺔﺒﻴﻄﻟȚ
ﺔﻴﻟﺎﻤﺳȖﺮﻟȚ" ȳ
ȿ
ﻮﻟ ȢȶȤ ﲔﻔﻴﻛ ȔȚȤȥﻮﻟȚ ﺲﻴﺋȤ ȴȖ ﺪﻳﺪﺸﻟȚ ﻪﻄﺨﺳ ȤﺎﺛȖ ﺪﻘﻓ
ﺪﺸﺣ ȳﺎﻣȖ ﻪﺜﻳﺪﺣ ﻰﻓ ،ﺔﻣȥﻷȚ ȵﺬﻫ Ȟȶﺪﺣ ﻰﻓ ﺐﺒﺴﻟȚ ﺎﻬﻧﺄﺑ ،"ﺔﻓﺮﻄﺘﳌȚ
": ﻪﻟﻮﻘﺑ ،ȷȤﺎﳉȚ (ﺮﺑﻮﺘﻛȖ) ȲȶﻷȚ ﻦﻳﺮﺸﺗ ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜﻟȚ ﻰﻓ ȲﺎﻤﻋﻷȚ ȲﺎﺟȤ ﻦﻣ
ȷȢﺎﳊȚ ȴﺮﻘﻟȚ ﻰﻓ ﺎﻬﻋﺎﺷȖ ﻰﺘﻟȚ ﻰﺿﻮﻔﻟȚ ﻒﻄﻨﻧ ȴﻵȚ ﻰﺘﺣ ﺎﻨﻟȥﺎﻣ
."(ﻮﻜﻴﺟ ȴȶȢȤﻮﻏ) ȲﺎﻔﻃȖ ﻦﻳﺮﺸﻌﻟȚȶ
ﺔﻴﳌﺎﻌﻟȚ ﺔﻴﻟﺎﳌȚ ﺔﻣȥﻷȚ țﺎﺒﺳȖ ȴȖ ﻪﻔﻳﺮﻌﺗ ﻰﻓ ﻖﺣ ﻰﻠﻋ ȢȶȤ ﻦﻠﻛ ﺪﻘﻟ
ﻰﻓﺎﺻ ȴȖ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﺮﺴﻔﻧ Țȣﺎﻤﺒﻓ ﻻȘȶ ،ȷﺮﺒﻜﻟȚ ȝﺎﻛﺮﺸﻟȚ ﻊﺸﺟ ﻰﻟȚ Ȣﻮﻌﻳ
(ȝﺄﻓﺂﻜﳌȚ ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏȶ ﻪﻤﻬﺳȖ ȠﺎﺑȤȖ ȴȶﺪﺑ ȷȖ) ȷﺮﺒﻛ ﺔﻛﺮﺷ ﺮﻳﺪﻣ ﺐﺗﺮﻣ
ﺐﺗﺮﻣ ﻦﻣ Ȝﺮﻣ ȴﻮﺘﺳȶ ﺔﺛﻼﺛ ﺮﺒﻛȖ ،ﺎﻴﻟȚﺮﺘﺳȖ ﻰﻓ ȷﺮﺒﻛ ﺔﻛﺮﺷ 51 ȲȚ ﻰﻓ
،ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻊﺸﺟ ȱﺎﻨﻫ ȴȖ ﺮﻜﻨﻧ ȴȖ ﺎﻨﻟ ﻒﻴﻛȶ .ﻞﻣﺎﻛ ȳȚȶﺪﺑ ȳﺎﻋ ﻒﻃﻮﻣ ȷȖ
ﻰﻓ ،ﺔﻴﳌﺎﻌﻟȚ ȜȶﺮﺜﻟȚ ﻦﻣ %40 ȴﻮﻜﻠﳝ ﻢﻟﺎﻌﻟȚ ȔﺎﻴﻨﻏȖ ﻦﻣ %1 ȴȖ ȯﺮﻌﻧ ﲔﺣ
ȜȶﺮﺜﻟȚ ﻦﻣ %1 ﻦﻣ ﻞﻗȖ ﻰﻓ ȱȤﺎﺸﻳ ﻢﻟﺎﻌﻟȚ ﻦﻣ ȹȚﺮﻘﻓ ﺮﺜﻛﻷȚ ȔﺰﳉȚ ȴȖ ﲔﺣ
.ﺔﻴﳌﺎﻌﻟȚ
ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﻢﻟﺎﻌﻟȚ ﻊﺿȶ Țﺬﻫ ȜȚȶﺎﺴﳌȚ ȳﺪﻋ ȴȖ ﻪﻴﻓ ﻚﺷﻻ ﺎﳑȶ
ȬȤﺎﺴﺘﺗ ȳﻮﻳ ﻞﻛ ﻰﻔﻓ .ﺎﻬﻨﻣ ȹȚȔﺰﺟ ،ﻰﻟﺎﳌȚ ﻚﻜﻔﺘﻟȚ ﻚﻟȣ ȴﺎﻛȶ ،ﻰﺿﻮﻔﻟȚ
ﻢﻈﻨﳌȚ ﻰﻟﺎﻤﺳȖﺮﻟȚ ﺐﻬﻨﻟȚ ȴﻷ ،ﺔﻴﺧﺎﻨﻣ ﺔﺛȤﺎﻛ ﻮﺤﻧ ﻢﻟﺎﻌﻟȚ ﻰﻄﺧ
ﺔﺛȤﺎﻜﻟȚ ȵﺬﻫ ﻮﺤﻧ ȝﺎﻔﺘﻟﻹȚ ﻦﻣ ȹ ﻻﺪﺑ ﻊﻳﺮﺳ ﺢﺑȤ ﻰﻠﻋ ȲﻮﺼﳊȚ ﻰﻟȚ ȯﺪﻬﻳ
.
ﻞﻗȖ Țȶﺮﻴﺼﻳ ȴȖ ȔﺎﻴﻨﻏﻷȚ ȢȶȤ ﺐﻟﺎﻄﻳ ȴȖ ﻰﻓ Ȝﺪﺋﺎﻓ ȱﺎﻨﻫ ﺲﻴﻟ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑȶ
ﺪﻘﺘﻌﻧ ﻦﺤﻨﻓ ،ȹﺎﺸﺣﻮﺗ ﻞﻗȖ ﺔﻴﻟﺎﻤﺳȖﺮﻟȚ ﺢﺒﺼﺗ ȴȖ ﻰﻨﻤﺘﻳ ȴȖȶ ،ȹﺎﻌﺸﺟ
ﻢﻫﺮﺿﺎﺤﻳ ȴȖ Țﺪﻋ ȹ ﻼﺣ ȳﺪﻘﻳ ﻻ Ȣȶﺮﻓ Țﺬﻜﻫȶ ،ﻚﻟȣ ȴȚȶȕ ȝﺎﻓ ﺪﻗ ﻪﻧȖ
،ﻢﻬﺋȚﺮﺛ ﺐﺒﺳ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻰﻓ ȹﺎﻌﺸﺟȶ ȹﺎﺸﺣﻮﺗ ﻞﻗȖ Țﻮﻧﻮﻜﻳ ȴȖ ﻢﻫﻮﺟﺮﻳȶ
.ȝȚȶﺮﺜﻟȚ ȵﺬﻫ ﻢﻛȚﺮﺗ ﻢﻬﻟ ﻞﻬﺴﺗ ﻪﺘﻣﻮﻜﺣ ȝﺎﺳﺎﻴﺳ ȴȖȶ ﺔﺻﺎﺧ
ȱﻮﻨﺒﻟȚ ﺔﻧﺎﻤﺿ ﻰﻓ ȳﺎﻌﻟȚ ȲﺎﳌȚ ﻦﻣ ȝȚȤﻻȶﺪﻟȚ ȝﺎﻧﻮﻴﻟﺮﺗ ȤﺪﻬȽﺗ ȴȖ ﻦﻣ ȹ ﻻﺪﺒﻓ
țﺎﺨﺘﻧȘȶ ﺎﻬﻤﻴﻣﺄﺗ ȝﺎﻣﻮﻜﳊȚ ﻰﻠﻋ ﺐﺠﻳ ȴﺎﻛ ،ﺔﻴﻟﺎﳌȚ ȝﺎﺴﺳﺆﳌȚȶ
.ﺔﻣﺎﻌﻟȚ ﻰﺤﻠﺼﻤﻠﻟ ﺎﻫﺮﻴﻴﺴﺘﻟ ȽȚﺮﺷﺎﺒﻣ ȹȚﺮﺣ ȹﺎﺑﺎﺨﺘﻧȘ ﺎﻬﺗȤȚȢȘ ﺲﻟﺎﺠﻣ
ﻞﺟﺎﻌﻟȚ ȷﺪﺤﺘﻟȚ ﺔﻠﺑﺎﻘﳌ ȳﺪﺨﺘﺴﻳ ȴȖ ﺐﺠﻳ ȳﺎﻌﻟȚ ȲﺎﳌȚ ﻰﻓ ﺮﻴﻓﻮﺘﻟﺎﻓ
ﻚﻠﺗ ﺮﻤﺜﺘﺴﻧ ﺎﻨﻋﺪﻓ .ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹȚ ﺔﻟȚﺪﻌﻟȚȶ ﺔﻴﺧﺎﻨﳌȚ ȝȚﺮﻴﻐﺘﻟȚ ﻰﻓ
ﻦﻣ ȴﺎﻜﺳȘȶ ،ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﻠﻳﺪﺑ ﻞﺋﺎﺳȶ ȪﺎﺒﻨﺘﺳȘ ﻰﻓ ﺔﻳȤﻻȶﺪﻟȚ ȝﺎﻧﻮﻴﻟﺮﺘﻟȚ
"ȱﻮﻜﻴﺟ ȴȶȢȤﻮﻏ" ﺔﻟﺎﻔﻛ ﻦﻋ ȹ ﻻﺪﺑ ،ȬﺎﻴﳉȚ ȳﺎﻌﻃȘȶ ،ﻦﻜﺳ ﻢﻬﻟ ﺲﻴﻟ
.ﻢﻟﺎﻌﻟȚ
țﺎﺤﺻȖȶ ﺔﺒﻴﻄﻟȚ ﺎﻳȚﻮﻨﻟȚ ȷȶﺬﻟ ȴﺎﺣ ﺪﻗ ﺖﻗﻮﻟȚ ȴȖ ﺎﻨﻌﻣ ﻊﻓȚﻮﺗ ﺖﻨﻛ ﻮﻠﻓ
ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﺔﻳﺎﻤﳊ ﺪﺣȚȶ ﻊﻤﺟ ﻰﻓ Țȶﺪﺸﺘﺤﻳ ﻰﻛ ȜﺪﻴﻌﺒﻟȚ ﺔﺒﻗﺎﺜﻟȚ ﺔﻳȗﺮﻟȚ
Greenleft, ﻰﻓ ﻚﻋﺮﺒﺗ ﻊﺿ ȶȖ ﺎﻨﺗﺪﻳﺮﺟ ﻰﻓ ȱﺮﺘﺷȘ ȩȤﻷȚ ȵﺬﻫ
țﺎﺴﳊȚ ﻢﻗȤBSB 062- 006 țﺎﺴﺣ ﺖﲢ Commonwealth Bank
: ﻰﻟȚ ﺔﻳﺪﻳﺮﺑ ﺔﻟȚﻮﺣ ﻞﺳȤȖ ȶȖ 901992
PO Box 515, Broadway NSW 2007

HÚjÓİ€a bÌaω€a ÙÎáI ÚÓö”
¥œäİnΩa
ﻞﻳﻮﺑ ﺮﺘﻴﺑ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->