◌្

J

សញញស មប់

ី ដ
ូ ែខមរ
ករចុចយូនក

ក់េជង

NiDA Standard
Khmer Unicode Keyboard

ក + ◌្ + ក Æ កក
គ + ◌្ + រ + ◌ា Æ គ

ឆ្លស់

ស + ◌្ + ប + ែ◌ Æ ែសប

បរូ
ធមមR

For Khmer divination signs and Lunar dates use Ctrl + AltGr keys.

ZWJ

>>

ZW
NJ

~

<<

1

!

@

2


Q ឆ

TAB

េថប

CAPS LOCK

ប្ដរូជប់

SHIFT

CTRL

ប្ដរូ

បញជ

AW

◌ាំ
◌ា
Z

◌៑
3

◌ឺ
◌ឹ
SALT

"E

ៃ◌

X

ំ ស
ជន

$

4

ែ◌
េ◌
D
5RC

F


ចេន្លះ ភជប់
SPACE

%

T6G

េ◌ះ
V

◌៍

YB

៚ ◌័
7

◌ួ

HU

◌ះ

*
8

◌ូ
◌ុ
J


N ន

◌៏


I


◌្
M

{

(

}

)

9

0

◌ី
◌ិ
K

◌ំ

េ◌
O េ◌


L

, ◌ុះ
,

ដកឃ្ល

ចេន្លះ មិ នេឃញ

◌ុំ

x

_
-P

◌៌ ◌៎ =
ឥ += ឲ

\
\|

ឩ េ◌ឿ ឳ


[

េ◌ៀ

]

ឡ ៖ េ◌ះ ◌ៈ ◌៉
ល ; េ◌ើ ´ ◌់
.
.

ALT GR


ឆ្លស់

/
/

?

◌៊


Å
ENTER

បញចូ ល
ប្ដរូ

SHIFT

CTRL

បញជ

NiDA – V 1.0 – 1/9/05

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful