Ini Iori.

Ini Iori bopo Abu.
Lori bopo Abu keciI.
Ini Iori.
Ini Iori bapa.
Ini Iori bapa Kim Lan.
Lori bapa Kim Lan besar.
Ini rumuh,
Ini rumuh Linus,
Rumuh Linus rumuh butu,
Rumuh Linus besur,
Ini rumoh.
Ini rumoh Toni.
Pumoh Toni rumoh popon.
Pumoh Toni keciI.
Ini uyum,
Ini uyum emuk,
Ayum emuk gemuk,