CMYK

Y¶OYP°EIO E£NIKH™ ¶AI¢EIA™ KAI £PH™KEYMATøN ¶ANE¶I™THMIO £E™™A§IA™ MÈÏÒ Î·È Áڿʈ EÏÏËÓÈο ¢EYTEPO E¶I¶E¢O ¢I¢A™KA§IA™ BIB§IO TOY MA£HTH ¶PO°PAMMA: «ENTA•H T™I°°ANO¶AI¢øN ™TO ™XO§EIO» BO§O™ 2007 .

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂÓ¤ÎÔ˜ °ÏˆÛÛÈ΋ Î·È ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ ∂È̤ÏÂÈ·: ™Î›ÙÛ·: ISBN: 978-960-6774-02-7 ¡·ÔϤˆÓ ª‹ÙÛ˘.°’ ∫¶™ ÕÍÔÓ·˜ 1 ª¤ÙÚÔ 1.roma.√. Iˆ¿ÓÓ˘ °·Ï·ÓÙfiÌÔ˜. 382 21 BfiÏÔ˜ Website: www. ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ À¶∂¶£ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶. ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: πÛÌ. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ. ¢È‡ı˘ÓÛË °’ ∫¶™ ºÔÚ¤·˜ ÀÏÔÔ›ËÛ˘: ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Y‡ı˘ÓÔ˜: À‡ı˘ÓÔ˜ ÀÔ¤ÚÁÔ˘: ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. NÈÎfiÏ·Ô˜ K·Ï˘‚¿˜. ∫ÚÈ¿ÚË.∂∫∆.¢. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂÓ¤ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ· ¢ÂÚ‚›ÛË .Y¶OYP°EIO E£NIKH™ ¶AI¢EIA™ KAI £PH™KEYMATøN EI¢IKH Y¶HPE™IA ¢IAXEIPI™H™ E¶EAEK EYPø¶A´KH ENø™H ™Y°XPHMATO¢OTH™H EYPø¶A´KO KOINøNIKO TAMEIO ∂¶∂∞∂∫ .gr ¡·ÔϤˆÓ ª‹ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂÓ¤ÎÔ˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂È̤ÏÂÈ·: ¡·ÔϤˆÓ ª‹ÙÛ˘. ¡·ÔϤˆÓ ª‹ÙÛ˘. °ÂˆÚÁ›· ∞Ó‰Ú¤Ô˘ √Ì¿‰· ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜: °ÂˆÚÁ›· ∞Ó‰Ú¤Ô˘. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂÓ¤ÎÔ˜. ™¯ÔÏ‹ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘.1 ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 1.∂.1..uth.1 ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË: ºÔÚ¤·˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘: H ¶AI¢EIA ™THN KOPYºH EȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· EÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È AÚ¯È΋˜ E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ K·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Î·È ÁψÛÛÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· «ŒÓÙ·ÍË ∆ÛÈÁÁ·ÓÔ·›‰ˆÓ ÛÙÔ ™¯ÔÏ›Ի ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË .

ENOTHTA 1 TÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔ˘ .

4 1 ENOTHTA 1 .

5 . ■ ∆È Î¿ÓÂȘ fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÂÈÛÙÚ¤„ÂȘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ■ °È·Ù› Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.1 ENOTHTA TÔ Û¯ÔÏ›Ô. ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· 2 3 ■ TÈ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· οÓÂȘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.

Ô˘ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ. µÚ˜... ÙÔ Ï¿Ì‰· (Ï) ÙÔ Î·Ì·ÚˆÙfi. ™Ù‹Û·Ó ¤Ó·Ó ÙÚÂÏfi ¯ÔÚfi È·ÛÙ‹Î·Ó ¯¤ÚÈ ¯¤ÚÈ Ì‹Î·Ó ÌÚÔÛÙ¿. Ì‹Î·Ó ÌÂÙ¿ Ù· Î·Ù·Ê¤Ú·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿.1 ENOTHTA ŒÓ· Û·ÎÔ‡ÏÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∆· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÚÈÌÒ¯ÙËηÓ. ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÙÔ fiÌÈÎÚÔÓ Î·È ¿ÏÈ.. ÔÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÙfiÛÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi. ª‹Î·Ó ÙÔ Û›ÁÌ· (Û) Î·È ÙÔ ¯È (¯) ÙÔ fiÌÈÎÚÔÓ (o) ·Ú¤·. 6 . ·Ó ÌÔÚ›˜. ∫¿Ó·Ó οÙÈ ·Á·ËÙfi. Û ¯ Ô Â › Ï Ô ■ ª¿ÓÙ„ ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ï¤ÍË. Ì·˙‡ÙËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ Û·ÎÔ‡ÏÈ ÌϤ¯ÙËηÓ. ÙÔ˘ ·ÈÓ›ÁÌ·ÙÔ˜.. ÙÔ ¤„ÈÏÔÓ ÁÈÒÙ· (ÂÈ) ÙÔ ‰ÈÏfi Î·È ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜.

Î Ë AÓ ¿ Á Ó ˆ Û Ú ¿ Ë A Ó Ó ˆ ÁÛ 1 ‹ È · Ú Ù Î Ì ° Ì · Ì · ˘ Û Ù Î ° Ì ‹ Ó È ENOTHTA ■ MÂÚÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ӷ ÛÙ· Û·ÎÔ‡ÏÈ·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÔÈ· Â›Ó·È Î·È Ó· Ù· ÁÚ¿„ÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿. fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: Û ˘ È ‹ Û Ô M Î ı A È ı Ë Î Ù Ú ‹ Ì È ı · Ê Ú ı O Ô › Ú · Á Ê 7 .

¶ÔÈ· ›ӷÈ. fiˆ˜ Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Ï æ £ Ô · Ó 8 Z ■ ∞Ó ‚¿ÏÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Î›ÙÚÈÓˆÓ „·ÚÈÒÓ ı· ‚Á¿ÏÂȘ ÌÈ· ϤÍË. ¶ÔÈ· ›ӷÈ. °Ú¿„ ÙÔ ÎÂÊ·Ï·›Ô ‹ ÙÔ ÌÈÎÚfi Ô˘ Ï›ÂÈ ÛÙÔ Î¿ı ˙¢Á¿ÚÈ Ì ٷ „¿ÚÈ·.1 ENOTHTA ■ ∆· „¿ÚÈ·. . ËÁ·›ÓÔ˘Ó ‰˘Ô ‰˘Ô.

B H ‚ ° ™ ¶ Y Ù X Ê ˆ 1 ENOTHTA ■ ™ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: K È Ú •  ¢ Ì 9 . °È’ ·˘Ùfi ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ï›Ô˘Ó.

fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ☛ 1 10 15 20 24 · Î Ô ‡ ˆ ☛ 18 22 15 11 5 9 15 ☛ 16 9 13 1 10 1 18 ☛ 10 20 11 9 10 5 9 15 ☛ 18 22 15 11 9 10 15 18 10 19 17 15 22 15 13 15 12 15 18 ∂. ■ µÚ˜ ÙȘ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ϤÍÂȘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ÙËÓ ÎÚ˘Ì̤ÓË Ï¤ÍË ‚Á¿˙ˆ Î·È ÛÙÔ ÓÔ˘ ÌÔ˘ ̤۷ ‚¿˙ˆ. ÙfiÙ ¤Ú¯ÔÌ·È ÎÈ ÂÁÒ! . ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÌÂډ‡ˆ. ∞ µ ° ¢ ∂ ∑ ∏ £ π ∫ § ª ¡ • √ ¶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ƒ ™ ∆ À º à æ ø 17 18 19 20 21 22 23 24 µÚ›ÛΈ ϤÍÂȘ Î·È Ì·ÓÙ‡ˆ.1 ENOTHTA ª¤Û· ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› οı ÁÚ¿ÌÌ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û’ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi.

11 . µÁ¿Ï ÙÔ ‚Ô˘ Î·È ‰È¿‚·ÛÂ. √ µ·Ï¿ÓÙ˘ ÁÂÏÔ‡Û Ôχ Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘ Ê›ÏË. µÔ˘ı·‚Ô˘Úıˆ ‚Ô˘Û ‚Ô˘ÏÈ‚Ô˘ÁÔ ¡· Û·˜ ˆ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘ ÙÒÚ·. Ë ÔÔ›· οı ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ.‚Ô˘µ·‚Ô˘Ï·‚Ô˘ÓÙË ‚Ô˘·‚Ô˘Û ‚Ô˘ÙË ‚Ô˘Ì·‚Ô˘Ï· ‚Ô˘ÎÈ ‚Ô˘Â‚Ô˘Ï· ‚Ô˘Ó· ‚Ô˘·‚Ô˘Ì ‚Ô˘ÛÙÔ ‚Ô˘Û¯Ô‚Ô˘ÏÂÈ‚Ô˘Ô 1 ENOTHTA √ µ·Ï¿ÓÙ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ οÓÂÈ ·Ú¤· Ì ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·. Ô˘ ÙÔÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ›.

ÒÛÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ ————— ˜ ¤ÌÔÈ·˙ Ì Ì· ————— ÓÈ ÍÂÊÔ‡ÛΈÙÔ Î·È ‹Ù·Ó ————— ÎÏ¿Ì·Ù·.ÁÈ·). fiÔ˘ Ú¤ÂÈ.. Â¤ÌÂÈÓÂ Ô Ê› ————— ˜ Ù˘... ∫¿ıËÛ ÛÙÔ Û· ————— ÓÈ ÎÈ fiÙ·Ó ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ô ————— ÙÚfi˜ ÙËÓ ¤‚·Ï ӷ Ï· ————— ÛÂÈ Û ¤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ ¯·ÌË ————— . ∞fi ÙË Ï‡Ë Ù˘ fi ————— ·‰˘Ó¿ÙÈ˙Â. ªÈ· ÛÙ·ÁfiÓ· ÏÔ Î·È ‰‡Ô ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÁÈ·. ∏ ·ÚÚÒÛÙÈ· Ë ‰È΋ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·Ï ————— ÎÔÙË.. ¶Â˜ ˜ ÛÙfi Ù¤ ————— ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ. ÁÈ· Ó· Á›ÓÂȘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηϿ. ∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·-Ïfi ÎÔÓÙ‹ ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً! 12 ■ ¢È¿‚·Û ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÊÔÚ¿. — ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi. ¶. fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË (¯ˆÚ›˜ ÏÔ. ∫¿ı ̤ڷ ı· ›ÓÂȘ Ì›· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ‚ÈÙ·Ì›ÓË ÏÔ Î·È Ì›· ÁÈ·.. ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ë Î·Ë̤ÓË Ô‡Ù ÏÔ Ô‡Ù ÁÈ·.1 ENOTHTA ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ¯ˆÚ›˜ Ïfi. ¶Ú¤ÂÈ Î·È Ó· η ————— ÙÚÒÙ ————— Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÙÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ê·ÁËÙ¿ Ì ‚Èٷ̛Ә Ì ÏÔ Î·È ÁÈ·. — º¿Ú̷η ı· ¿Úˆ. ÚÈ˙fiÁ· ————— . — ¢ÂÓ ¿ˆ. Á· ————— ԇϷ. ¿ ————— ÏÔ ÁÔ. ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ————— ÙÚÂÈ¿. ‰ÂÓ ¿ˆ. — ª· Ú¤ÂÈ ————— ÙÔ Î· ————— ÛÔ˘. — ¢ÂÓ ¿ˆ! ∂›Â Ë ÈÛÙÔÚ›·. ¢ËÏ·‰‹ ÎÔÙfiÔ˘ ————— . — ¡· ·˜ Û ηӤӷ ————— ÙÚfi. ————— . Ô˘ ı· ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÔ˘Ó. ∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·-Ïfi οو ÛÙÔ ÂÚÈÁÈ¿ÏÈ.¯. ›Û̈ÛÂ Ë ÈÛÙÔÚ›·. °È· Ó· ÙË ‰È·‚¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ ÏÔ Î·È ÙÔ ÁÈ·. ∫·Ï¿ Á¤ÏÈ·! ■ µÚ˜ ÎÈ ¿ÏϘ ϤÍÂȘ. Ï›Ô˘Ó ÙÔ ÏÔ Î·È ÙÔ ÁÈ·. ————— ÙÚ¤. ————— Ô‡ÚÙÈ. ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È ¤Ï·ÌÂ Ô ————— ÎÏËÚË Ì ÙÔ ÁÏ˘Îfi Ù˘ ¯·ÌfiÁ ————— . ——— ÙÚ¤. ·Ó ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· Ïfi.ÁÈ· ÙÔ˘˜. ————— ÚÌ¿‰Â˜. — £· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ ‚Èٷ̛Ә. — ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ————— ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Û·˜. ›Â Ô ————— ÙÚfi˜. ÏÔ ¯›·˜. ∞Ï‹ıÂÈ· ªfiÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·¯‡ÓÂÙ ‰›¯ˆ˜ ¿Ï ————— . Ù˘ › ¤Ó·˜ Ê› ————— ˜ Ù˘. ÛÔ˘————— ÁÈ¿ ˜.. — Œ¯ˆ ÔÓÔΤʷ ————— .ÁÈ· ■ ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ¤Ó· Ì‹ ————— ÙËÓ Ë̤ڷ. ÌË ————— ÈÙ˜ Î·È Ì ————— ̷οÚÔÓ·.

ÂΛ ı· „¿ÍÂÈ ÚÒÙ· ÚÒÙ·. Ó’ ·Ûʷϛۈ ÙÔ ÎÏÂȉ›.. 5 7 ∞Ó Ê‡ÁÂȘ. °ÂÈ· ÛÔ˘! ¤ÓÓÔÈ· ÛÔ˘. ªÂ›Ó ÏÔÈ——— Ó Ó· ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ. ∫·Ï¤ ÁÈ·ÁÈ¿. √‡Ù ÎϤÊÙ˘ Ô‡Ù ˙ËÌÈ¿. ÂΛ Ô˘ ÙÔ ·Ê‹ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜. Ô˘ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.. ·ÏÏ¿ ·Ó ‚·ÚÂıÒ ı· ʇÁˆ.1 ∂ÁÒ ÙÒÚ· ı· ¿ˆ Ó· „ˆÓ›Ûˆ. ∂ÁÒ ı· ‚Úˆ ¢ÂÓ ı’ ·ÚÁ‹Ûˆ ÙÚfi——— Î·È Ó· ʇÁˆ Î·È Ó· Á˘Ú›Ûˆ. ŒÏÏË ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ ¤‚·——— ̤۷ ÛÙË Á——— ÛÙÚ· Ì ٷ ÁÂÚ¿ÓÈ·. ˆ˜ ı· ÌÂÈ Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÛÔ˘. 2 4 ∫·——— ÁÈ·ÁÈ¿. 13 . 1 ENOTHTA ■ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛÙÔÚ›· Ï›ÂÈ ÙÔ Ô Î·È ÙÔ Ï·. Ó’ ·Ê‹ÛÂȘ ÙÔ ÎÏÂȉ› οو ·——— ÙÔ ¯·——— ÎÈ. °›Ó ÎÈ ÂÛ‡ ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙȘ Û˘ÏÏ·‚¤˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó. Ó’ ·ÓÔ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÛÔ˘. ÙÈ Ï˜. 6 √ °È·ÓÓ¿Î˘ Îڤ̷Û ÙÔ ¯·ÚÙ› ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ——— ÚÙ· ÎÈ ¤Ê˘Á ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. ª·. ∂Û‡ Ó· Ì›ÓÂȘ ‰Ò. ∞Ó ¤ÚıÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ó· Ì·˜ ÎϤ„ÂÈ. 3 ∫·——— Ϙ. ÁÈ·Ù› οو ·——— ÙÔ ¯·———ÎÈ Ù˘ ———ÚÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‚ÚÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÎϤÊÙ˘ Î·È ·Ï›ÌÔÓfi Ì·˜. ∫·——— ÁÈ·ÁÈ¿.

. ☛ ¯¤ÚÈ / ı¤ÏÔ˘Ì / ŸÙ·Ó / ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì / Ù¿ÍË Ì·˜...................................... ªÌÌ.................................................................................................................................................................................................... √ µ·Ï¿ÓÙ˘ ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È Ë ∂Ï¢ıÂÚ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ÙȘ ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿: ™‹ÌÂÚ· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÛÙÔ ‹Á ۯÔÏ›Ô................................................................. ........................................................................................................................................................ ¶ÚfiÛÂ͘ ˆ˜ fiÙ·Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÌÔ˘Ó Û ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÓfiËÌ·............................................... / ÛÙËÓ / Ó· / ÛËÎÒÓÔ˘Ì / ÙÔ ........................... .................................. ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿............................................................................................................................. ....................... ☛ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· / ·›˙Ô˘Ì / ™ÙÔ / Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ......... / ¶¤ÌÙË / Ï·˚΋ .... ☛ ΢ÏÈΛԢ / ∏ / Â›Ó·È / Ù˘ÚfiÈÙ· / ÙÔ˘ / ÓfiÛÙÈÌË.................................. ÙÔ ‚ڋη! ™‹ÌÂÚ· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‹Á ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô....................................................... ☛ ¤¯ÂÈ / ∆ËÓ / ·ÁÔÚ¿.................................................................................................... ■ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ ÙÔ ·È¯Ó›‰È...................................................................................... 14 ■ ¶·›Í ÎÈ ÂÛ‡ ÙÔ ›‰ÈÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÛÔ˘......... ∞˘Ùfi ϤÁÂÙ·È ÚfiÙ·ÛË............... fiˆ˜ Ô µ·Ï¿ÓÙ˘ Ì ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·.......................................................1 ENOTHTA ∆· ·È‰È¿ ·›˙Ô˘Ó ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ·È¯Ó›‰È................................ ............................................................

ÌÈ· Û˘ÏÏ·‚‹ ·fi οı ϤÍË Ô˘ ϤÌ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ. ☛ √ ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ·ÁfiÚ·Û ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ. √È Ï¤ÍÂȘ Ì ÌÈ· Û˘ÏÏ·‚‹ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙfiÓÔ. 1 ENOTHTA ∞ÁfiÚ·Û· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ∫¿ı ̤ڷ ‰È·‚¿˙ˆ ÔÏÏ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· √ ηÈÚfi˜ ¯¿Ï·Û ͷÊÓÈο. ☛ ™ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ Ë ÛËÌ·È·. ■ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÎÈ ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ϤÍÂȘ. ∏ ∞ıËÓ¿ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ☛ ¶ËÁ·›Óˆ ÛÙËÓ ˆÚ· ÌÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. µÔ‹ıËÛ¤ ÙÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÂÈ. 15 . ☛ √ °È¿ÓÓ˘ ·ÓÔÈÍ ÙËÓ Î·ÛÂÙ›Ó·. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ. ■ √ µ·Ï¿ÓÙ˘ ͤ¯·Û ӷ ‚¿ÏÂÈ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ. ÛÙË Û˘ÏÏ·‚‹ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿. Œ¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ Ï›Á˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ.ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿ÌÂ. ‚¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛËÌ¿‰È Ô˘ ÙÔ Ï¤Ì ÙfiÓÔ (ã). fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: √ ηÈÚÔ˜ ¯¿Ï·Û ͷÊÓÈο. ŸÙ·Ó ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜.

■ ∆ÒÚ· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚¿ÏÂȘ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔ˘Ó ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿.1 ENOTHTA 16 MÈ¿ ̤ڷ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ■ ¡· ·ÊËÁËı›˜ ÙÈ ‚ϤÂȘ ÛÙËÓ Î¿ı ÂÈÎfiÓ·. .

... ................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................ 17 ............................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ο Βαλάντης ξυπνάει νωρίς το πρωί ...................................................... ...................................... ........................................................ 1 ENOTHTA ■ ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ·È‰› Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·fi ÙÔ Úˆ› Ô˘ ͢Ó¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Û¯ÔÏ¿ÂÈ...................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................

................... ...... ÛÙÔ Ô ¿ÚÎ ˜ ™Â ¤Óˆ ÚÈÌ  £· ›ӷ È ‰fiÔ ÈÚÔ..... fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó.......................... ■ √ µ·Ï¿ÓÙ˘ Î·È Ô ƒ·Ê·‹Ï Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ............................. Ï fi Ú¤ · 18 ———————————— ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ Î˘Ï ———————————— .... Ô ›Ó· η˜ Ë ÛËÌ·›· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·...................... · ÛÊ ™Â ÂÚÈ̤ӈ ¿ÓÙ· Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ Ë ÛËÌ·›·................. .. Ó· ·›ÍÔ ˘ÌÂ Ë Ë ·...... ªÔÚ›˜ Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂȘ ÙÈ ÙÔ˘ ϤÂÈ................................. ∆Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È Î·È ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ................... fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ———————————— ·‚ Óˆ ·› Á Ë ‰È ENOTHTA ÁÚ §Ô˘ÏÔ‡‰È· Ì ϤÍÂȘ . ☛ ª¤Û· ÛÙËÓ ÙÛ ÏÔ Ô ‰¿Ûη · ıÔ˘Û Ë Ë ·› ‹Î ı Ô ÏÈ È‚ ‚ Ë ˆ ‹ ˘Ï Ë· Ë ‰· Ûο Ï· Ë ÁfiÌ· Ô Ú·Ó› ı Ô Ù Â›Ô ÈÏ Î Î˘ Ô Ù ☛ ¶ÚÔÛ¤¯ˆ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ‰¿ÛηÏÔ Î·È ÙÔÓ ·Î ———————————— Ì ÚÔÛÔ¯‹............................................................... ———————————— Î·È Ê˘ÛÈο Ù· ‰·Ó›˙ˆ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì ———————————— ÌÔ˘........ ÒÛÙ fiÙ·Ó ¿˙ ËÍ ‡ÛÙ Ú· ■ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ϤÍÂȘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fi Ù· ¤Ù·Ï· ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ.............................ˆ Ú ÔÛ ¤¯ ˆ ÌÈÏ¿ˆ 1 ¿Ê ·›Óˆ ı · Ì Û¯ÔÏ¿ˆ ·ÎÔ‡ˆ ηٷϷ‚·›Óˆ ˤ ‰Ú· Ë Ù¿ÍË Û¯ ———————————— Î·È ¿ˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Ó· fi ÙÈÎ Ô Ì ‰Ë ÙÔ Ë ÙÛ¿ÓÙ· ÙÔ Û¯ ÔÏ ›Ô ☛ ™ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ☛ √ ‰È¢ ———————————— Ì¿˜ ϤÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚԇ̠ηı·Ú¤˜ ÙȘ ·›ı ———————————— Î·È Ó· „ˆÓ›˙Ô˘Ì ———————————— ˜ η · ¿Ú Ô¯ Ô Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ Ô‰ È¢ ı˘ ÓÙ‹ ˜ ———————————— ¤¯ˆ ¿ÓÙ· ................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful