Industrijsko inzenjerstvo osnovne

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН

23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА:

ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ЗРЕЊАНИН
2010.

HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Садржај
00. Увод

____________________________

3

01. Структура студијског програма

____________________________

4

02. Сврха студијског програма

____________________________

5

03. Циљеви студијског програма

____________________________

6

04. Компетенција дипломираних студената

____________________________

7

05. Курикулум

____________________________

8

5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама
студија

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

5.2 Спецификација предмета

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Математика 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Техничко цртање са компјутерском
графиком

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Основе машинских материјала

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Информатичке технологије

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Одрживи развој

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Социологија

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Математика 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Механика и механизми

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Инструментације

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Електротехника са електроником

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Енглески језик 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Основе машинства

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Трибологија и подмазивање

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Хемијски принципи инжењерства у заштити . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
животне средине

28

Математика 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Хидраулика и пнеуматика

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Операциона истраживања

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Термотехника са енергетиком

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Меко рачунарство

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Вероватноћа и статистика

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Катастар загађивача и мониторинг

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Принципи пројектовања машина

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Производне технологије

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Машине и апарати

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Енглески језик 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Садржај
Технички системи у заштити квалитета
вода и ваздуха

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Техничка физика

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Теорија система

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Управљање квалитетом

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Инжењерство и иновације

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Еколошко инжењерство

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Базе података 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Индустријски дизајн

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Чврсти и опасни отпад

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Процесна постројења

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Пројектовање термотехничких и процесних . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
система

51

Логички системи у техници

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Техничка дијагностика

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Инжењерски материјали

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Климатизација, грејање и хлађење

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Менаџмент одржавања

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Технологије монтаже

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Еколошки пројекти

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Електронско пословање

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Рачунарско пројектовање

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Методе управљања и одлучивања

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Управљање технолошким развојем

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Поузданост машина

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Заштита и деконтаминација земљишта

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Енглески језик 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Технологија одржавања

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Пројектовање технолошких система

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Графичко моделирање

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

Управљање пројектима

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Аутоматско управљање

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Мерне технологије

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

5.2А Спецификација стручне праксе

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

5.2Б Спецификација завршног рада

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

5.3 Листа изборних предмета

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

. . 84 ____________________________ 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ивана . . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Садржај 5. . 90 . . . . . 111 Навалушић В. . . . . . . . . . . . 102 Ивковић Р. . . . . . 110 Летић Р. . . 78 Извештај о параметрима студијског програма . . . . 103 Јанковић П. . . . . . . Драгица . . Владимир . . . . . . . . . . . 125 Стевановић П. . . . . . . . . . .1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 09. . . . . . . . . Момчило . . . . . 104 Јевтић З. . Наставно особље Адамовић Ж. . . . . . . уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави . . . . . . Драган . . . . . . . . . . . 100 Ивин Н. 121 Радуловић Д. . . . . . Миодраг . . . . . Упис студената ____________________________ 84 . . . . . . . . . Слободан . . . . Биљана . . 120 Радосав Д. . по типу предмета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 06. . . . Вјекослав . . . . . 96 Бртка Ј. . . . . . 108 Ламбић Р. . . . 113 Николић С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Каруовић И. 87 ____________________________ 88 . . . . . . . . . . . . . . . .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. . . Милан . . . . 118 Првуловић С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Листа предмета на студијском програму првог нивоа. . Миодраг . . . . . . . . . Желимир . . . . . . . . . .1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години 08. . . . . . . . . Нина . 94 Брановић В. . . . . . . . . . 126 7. . . . . . . . . 123 Сајферт Д. 92 Бјелица В. . . . . . . . . . . . . . . . .1 Научне. . . . . . . . . . ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. . . . . Душко . . . . . . Дијана . . . 117 Павловић Д. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Хотомски З. . . . . . савременост и међународна усаглашеност студијског програма ____________________________ 83 07. Славица . . . . . . . . . . . . . . . . Слободан . . . . . . . Квалитет. . . . . . . . . . . . . . 115 Панић Љ. . . . . . . . . . . . . . . 97 Ђапић М. . . . Милан . . . . . . . Драгица . . . . . . . . Мирослав . . 90 Берковић Ф. . . . . . . . . Оцењивање и напредовање студената 8. . . . . . . . . Петар . . . . . . . Живослав 9. . . . . . . . . . Весна . . . . . . . . .

. . . . . . . . .4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму . . . . . . . . . . . . .1 Листа чланова комисије за контролу квалитета . . . 127 Шиник М. . . . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Садржај Стојадиновић Н. . 129 Тоболка К.2 Листа опреме за извођење студијског програма . . . . . . . . . . Слободан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Контрола квалитета ____________________________ 167 11. .3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм . . . . . . . . .5 Збирни преглед броја наставника по областима. . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. .4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму . . . . . . .1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму 11. . . . Владимир . . . . . . . . . . . која се налази у библиотеци или је има у продаји 166 10. . . . . . . . . . . . . 133 9. .3 Збирни преглед броја наставника по областима. .2 Листа наставника ангажованих на студијском програму 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Организациона и материјална средства ____________________________ 142 . . 156 10. . . 142 10. . . Драгиша . . . . . . . . . . 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 12. . . и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму 136 9. . . . . . . . . . . .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 10. . . . . . . Студије на даљину ____________________________ 169 . . . . . . . . . . . . . . . Ерика . 138 6. 130 Толмач М. . . . и ужим научним или уметничким областима 140 9. . . . . . . 146 10. . . .5 Покривеност обавезних предмета литературом .

10. стручна или уметничка област Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Врста студија Основне академске студије Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 240 Назив дипломе Инжењер индустријског инжењерства Дужина студија 4 Година у којој је започела реализација студијског програма Година када ће започети реализација студијског програма(ако је програм нов) Број студената који студирају по овом студијском програму Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела(навести ког) Језик на ком се изводи студијски програм 2006 2010 240 240 28.rs Страна 2 .uns.tfzr.Сенат Универзитета у Новом Саду Српски Година када је програм акредитован Веб адреса на којој се налазе подаци о студијском програму Датум: 17. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Назив студијског програма Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Образовно-научно/образовно уметничко поље Индустријско инжењерство Индустријско инжењерство Универзитет у Новом Саду Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Техничко-технолошке науке Научна.12. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.2010 www.2010 .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.ac.

12. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 00. организационе структуре и управљачке поступке. средствима рада (технологијама) и људима (људски ресурси) и повезује производне. Програм треба да омогући студентима да у довољној мери разумеју основне принципе из различитих области технике. управљање и одржавање савремених производних и услужних система. сам за себе. Индустријски инжењер интегрише људске. Увод Индустријско инжењерство је поље студија намењено за појединце који су заинтересовани за анализирање и формулисање апстрактних модела комплексних система са циљем побољшања перформанси система. веома општи и да је неопходно на примерима одређеног. извршити конкретизацију. итд.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.2010 Страна 3 . логистика. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Јасно је да је појам Индустријског инжењерства. енергетске и информационе технологије. овај студијски програм ствара инжењера способног да решава проблеме настале као последица компликованих и неизвесних интеракција које доводе до опадања перформанси система. стекну неопходна теоретска знања као и да овладају конкретним стручним знањима за пројектовање. економско и финансијско моделовање производних и услужних система. погодно одабраног усмерења. Индустријско инжењерство се бави предметима рада (производима). Датум: 17. консултантске услуге. Кратко речено.системи у којима се ти процеси одвијају. Са овим образовањем студентима се пружа шанса да раде у низу области као што су производња. Предмет изучавања индустријског инжењерства су: . За разлику од традиционалних инжењерских и математичких дисциплина овај програм се бави улогом човека као доносиоца одлука у комплексним производним и услужним системима. материјалне. информационе. новчане и технолошке ресурсе у циљу оптималне производње робе или давања услуга. Индустријско инжењерство у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе. транспорт.процеси рада у материјалној и нематеријалној производњи у свим подручјима људске делатности .

при чему се свака активност студената током наставног процеса прати и вреднује према правилима која су усвојена на нивоу Факултета. семестралних и графичких радова. опреме и информација у пословним системима. рачунарске или рачунске.2010 Страна 4 . У зависности од карактера вежби се одређује величина групе.): Индустријско инжењерсво машинске . се решавају конкретни задаци и излажу примери који додатно илуструју градиво а дају се и додатна објашњења градива које је пређено на предавањима. које прате предавања. медицинско инжењерство(траје 6 семестара). Студије Индустријског инжењерства трају четири године. Инжењер индустријског инжењерства је интегратор људи. процесна техника. Студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и при томе сакупи најмање 240 ЕСПБ. Део вежби се одвија у лабораторијама факултета. Студентске обавезе на вежбама садрже и израду семинарских и домаћих радова. Пријемни испит се полаже из математике и теста склоности који се вреднује са по 30 бодова а сматра се положеним ако је кандидат минимало освојио 7 бодова на сваком. Настава се изводи кроз предавања и вежбе. екологија. уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава. Управљање техничким системима са модулима: енергетика. али студенти имају могућност да према сопственим склоностима и жељама одређени број предмета. наставак студија на нивоу дипломских мастер студија. На предавањима се. изаберу било који од наставних предмета са Техничког факултета «Михајло Пупин» у Зрењанину. фабрикама или другим институцијама.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Исход процеса учења је знање које студентима омогућава примену знања на проблеме који се јављају у професији. При томе морају бити испуњени предуслови који се прописују за похађање наставе из изабраног предмета.12. лабораторијске. Студенти у оквиру овог студијског програма имају обавезне и изборне предмете. и омогућава. Истраживања показују да 60% запослених индустријских инжењера ради на пословима из ове области. год. Вежбе су аудиторне.струке (траје 9 семестара). Датум: 17. материјала. Структура студијског програма Академски назив који се стиче је Дипломирани инжењер индустријског инжењерства. Услови за упис на студијски програм су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит. уз сагласност Руководиоца студијског програма. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 01. излаже предвиђено градиво уз неопходна објашњења која доприносе бољем разумевању предметне материје. одржавање машина. На вежбама. и да ће се потребе привреде за овим звањима и овим профилом стручњака вишеструко повећавати. УНС или неког другог универзитета у земљи или иностранству. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Број освојених бодова је исказан према јединственој методологији и одражава оптерећеност студента. Студијски програм Индустријско инжењерство је направљен из досадашњих студијских програма (усвојени 2006. Изборни предмети се бирају из групе предложених предмета. пројектних задатака. у случају да се студенти за то определе.

Датум: 17. Сврха студијског програма Индустријско инжењерство је потпуно у складу са основним задацима и циљевима Техничког факултета «Михајло Пупин» у Зрењанину. Студијски програм Индустријско инжењерство је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Сврха студијског програма Сврха студијског програма је образовање студената за професију дипломираног инжењера Индустријског инжењерства у складу са потребама предузећа и друштва. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Технички факултет «Михајло Пупин» је дефинисао основне задатке и циљеве ради образовања високо компетентних кадрова из области технике. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 02.12.2010 Страна 5 . Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују дипломирани инжењери Индустријског инжењерства који поседују компетентност у европским и светским оквирима.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.

ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 03. предузетничких и менаџерских предмета. који је у складу са циљевима образовања стручњака на Техничком факултету «Михајло Пупин» је развијање свести код студената за потребом перманентног образовања. Овај студијски програм ће оспособљавати кандидате за вођење предузећа ка пословној изврсности у складу са европским стандардима. развоја друштва у целини и заштите животне средине. Током студија студенти се оспособљавају за коришћење најсавременијих метода и техника које се примењују у савременим тржишно оријетисаним предузећима и привредама. еколошког инжењерства. инжењерсва одржавања. процесног инжењерства. Циљеви студијског програма Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Индустријско инжењерство.2010 Страна 6 . Датум: 17.12. Један од посебних циљева. Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно потребног знања из основних инжењерских дисциплина из производног инжењерства. управљања системима и примене савремених информационих технологија. поред осталог. То. укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. али и из групе економских. енергетике. производних технологија. као и развој способности за саопштавање и преношење својих резултата стручној и широј јавности. Циљ студијског програма је такође и образовање стручњака способног за тимски рад. развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.

Рачунарско пројектовање. процесне технике.група менаџерских предмета (Менаџмент одржавања. Датум: 17.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Инжењерски материјали. Електротехника. Поузданост машина.група предмета из основних инжењерских дисциплина (Математика. Свршени студенти су компетентни да наставе студије на мастер студијама у циљу проширивања знања у смеру стицања компетенција за вршење научно истраживачког рада. еколошког инжењерства.група предмета који дају системски прилаз (Теорија система. Принципи пројектовања машина. Техничка дијагностика. овладавање информационим и комуникационим технологијама потребним за модеран бизнис и менаџмент. Катастар загађивача и мониторинг. Аутоматско управљање). Пројектовање технолошких система). Студенти су оспособљени да пројектују технолошке и производно-услужне системе и да организују и управљају предузећем. Знања и компетенције које се стичу на овом студијском програму су: основне технике и технологије у областима производње. Управљање пројектима). Еколошки пројекти. Машине и апарати. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима. Пројектовање термотехничких и процесних система. Основе машинских материјала. као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем. Када је реч о специфичним способностима студента савладавањем студијског програма студент стиче темељно познавање и разумевање дисциплина свих одговарајућих струка. предвиђање понашања одабраног решења са јасном представом шта су добре а шта лоше стране одабраног решења. Методе управљања и одлучивања. Процесна постројења. . основне економске дисциплине потребне за управљање пословним предузећима. Обзиром на карактер студијског програма посебно је важна способност повезивања основних знања из различитих области и њихова примена. инжењерства енергетике. . Заштита и деконтаминација земљишта). Електронско пословање. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 04. Производне технологије. Инструментације. способности анализе проблема.Техничко цртање са компјутерском графиком. . Операциона истраживања. Технологија монтаже. Компетенција дипломираних студената Свршени студенти Индустријског инжењерства су компетентни да интегришу стечена знања и решавају реалне проблеме из праксе као и да наставе школовање уколико се за то определе. Климатизација грејање хлађење.2010 Страна 7 . као и способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Компетенције укључују. пре свега. Предмети који сачињавају ове студије могу се поделити на следеће групе: . . Током школовања студент стиче способност да самостално врши експерименте и статистичку обраду резултата. Хидраулика и пнеуматика. Управљање технолошким развојем. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента.12. Хемијски принципи инжењерства у заштити животне средине. одржавање техничких система. као и да формулише и донесе одговарајуће закључке. Чврсти и опасни отпад. Основе машинства. развој способности критичког мишљења.група предмета на којем се образовање из индустријског инжењерства конкретизује (Трибологија и подмазивање. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.група предмета из инжењерства машинства (Инжењерство и иновације. синтезе решења. Технологија одржавања. Посебно се обраћа пажња на развој способности за тимски рад и развој професионалне етике. Механика и механизми. Термо техника са енергетиком. Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за примену знања у пракси и праћење и примену новина у струци. ).

знањима и компетенцијама. начин провере знања и оцењивања и друге податке. одржавања и екелогије.група предмета из инжењерства машинства. у организацијама за обављање иновационе активности. . трајања студија. .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. У курикулуму је дат опис сваког предмета који садржи назив.12.група економских и менаџерских предмета. стицања дипломе и начина студирања. предуслове за похађање предмета. Стручном праксом координира задужени наставник. годину и семестар студија.2010 Страна 8 . Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа. садржај предмета. број ЕСПБ бодова. механика. Курикулум Курикулум основних академских студија Индустријског инжењерства је формиран тако да задовољи све постављене циљеве. . име наставника. Саставни део курикулума Индустријског инжењерства је стручна пракса која се реализује у одговарајућим научноистраживачким установама. Завршни рад се брани пред комисијом која се састоји од најмање 3 наставника. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности. у привредним друштвима и јавним установама. методе извођења наставе. тип предмета. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента. У структури студијског програма је око 15% академско-општеобразовних. око 35% научно-стручних и око 30% стручно-апликативних предмета. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима.група предмета из основних инжењерских дисциплина (математика. препоручену литературу. . Поред ове поделе предмети који сачињавају ове студије могу се поделити на следеће групе: . електротехника). Такође је испуњен стандард да изборни предмети буду заступљени са најмање 20% ЕСПБ бодова. циљ курса са очекиваним исходима.група предмета који дају системски прилаз. око 20% теоријско-методолошких. Студент завршава студије израдом завршног рада који се састоји од теоријско-методолошке припреме неопходне за продубљено разумевање области из које се завршни рад ради и израде самог рада. услова преласка у наредну годину.група предмета из инжењерства енергетике. процесне технике. Датум: 17. . ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.група предмета на којем се образовање из индустријског инжењерства конкретизује.

Научно.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.Академско-општеобразовни предмети (А) ДХ .Стручно.56 0. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.Теоријско-методолошки предмети (Б) ТУ .11 20.Курикулум Структура курикулума студијског програма Редни број Студијски програм/Изборно подручје .модул Почетни семестар Број ЕСПБ Часова наставе 1 240 168 1.12. (>= 20%) % АО (око 15%) % ТМ (око 20%) 31.Друштвено хуманистички МД .67 11. Индустријско инжењерство Изборност и класификација предмета Основне академске студије Озн Назив BII Индустријско инжењерство BII Индустријско инжењерство Укупно ЕСПБ Број изб.33 31. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.2010 Страна 9 .00 % НС (око 35%) % СА (око 30%) % СС (око 0%) Категорије предмета: АО .Стручно-апликативни предмети (Д) СС . односно уметничко-стручни предмети ТМ .00 37.00 76. ЕСПБ 240.Теоријско уметнички УМ . односно уметничко-стручни предмети (Ц) СА .Медицински предмети НС . .Уметнички Датум: 17.00 % Изб.

1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија Студијски програм: Р.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. .Курикулум Табела 5. Шифра предмета ПРВА ГОДИНА 1 OAS053 2 OAS130 3 OAS029 4 OAS034 5 BIII01 6 7 8 9 10 11 OAS054 OAS070 OAS030 OAS018 OAS019 BIII02 Индустријско инжењерство Назив предмета С Тип Статус Математика 1 1 АО О Техничко цртање са компјутерском графиком 1 ТМ О Основе машинских материјала 1 ТМ О Информатичке технологије 1 НС О Изборна позиција 1 ( бира се 1 од 2 ) 1 ИБ OAS078 Одрживи развој 1 СА И OAS116 Социологија 1 ТМ И Математика 2 2 АО О Механика и механизми 2 ТМ О Инструментације 2 НС О Електротехника са електроником 2 ТМ О Енглески језик 1 2 АО О Изборна позиција 2 ( бира се 1 од 3 ) 2 ИБ OAS085 Основе машинства 2 СА И OAS138 Трибологија и подмазивање 2 СА И Хемијски принципи инжењерства у OAS156 2 СА И заштити животне средине Укупно часова активне наставе: Активна настава Остали ДОН часови В 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 0 0 0 3 2 1 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 6 6 4 4 4 6 6 4 6 4 5 5 5 2 2 0 0 5 45 Укупно ЕСПБ: Датум: 17.2010 ЕСПБ П 60 Страна 10 .бр.12.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.Курикулум Табела 5.2010 ЕСПБ П 60 Страна 11 .бр. .12. Шифра предмета ДРУГА ГОДИНА 12 OAS055 13 OAS147 14 OAS080 15 OAS128 16 OAS059 17 BIII03 18 19 20 21 22 OAS096 OAS098 OAS058 OAS020 BIII04 Индустријско инжењерство Назив предмета С Тип Статус Математика 3 3 ТМ О Хидраулика и пнеуматика 3 НС О Операциона истраживања 3 ТМ О Термотехника са енергетиком 3 НС О Меко рачунарство 3 НС О Изборна позиција 3 ( бира се 1 од 2 ) 3 ИБ OAS007 Вероватноћа и статистика 3 ТМ И OAS043 Катастар загађивача и мониторинг 3 СА И Принципи пројектовања машина 4 НС О Производне технологије 4 НС О Машине и апарати 4 НС О Енглески језик 2 4 АО О Изборна позиција 4 ( бира се 1 од 3 ) 4 ИБ Технички системи у заштити квалитета OAS129 4 СА И вода и ваздуха OAS95 Техничка физика 4 СА И OAS125 Теорија система 4 ТМ И Укупно часова активне наставе: Активна настава Остали ДОН часови В 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 4 6 2 2 0 0 6 2 2 2 2 43 0 0 0 0 6 6 Укупно ЕСПБ: Датум: 17.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија Студијски програм: Р.

2010 ЕСПБ П 60 Страна 12 .бр. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. грејање и хлађење 6 НС И DAS009 Еколошки пројекти 6 СА И Стручна пракса 1 6 СА О Укупно часова активне наставе: Активна настава Остали ДОН часови В 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4 6 6 2 2 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 4 Укупно ЕСПБ: Датум: 17. .Курикулум Табела 5. Шифра предмета ТРЕАА ГОДИНА 23 OAS140 24 OAS028 25 OAS013 26 BIII05 27 BIII06 28 29 30 31 DAS091 DAS065 DAS101 MIII02 32 MIII03 33 DAS093 Индустријско инжењерство Назив предмета С Тип Статус Управљање квалитетом 5 СА О Инжењерство и иновације 5 НС О Еколошко инжењерство 5 НС О Изборна позиција 5 ( бира се 1 од 2 ) 5 ИБ OAS027 Индустријски дизајн 5 СА И Пројектовање термотехничких и OAS153 5 СА И процесних система Изборна позиција 6 ( бира се 1 од 3 ) 5 ИБ OAS003 Базе података 1 5 ТМ И OAS150 Чврсти и опасни отпад 5 СА И OAS103 Процесна постројења 5 СА И Логички системи у техници 6 СА О Техничка дијагностика 6 НС О Инжењерски материјали 6 НС О Изборна позиција 7 ( бира се 1 од 2 ) 6 ИБ DAS029 Менаџмент одржавања 6 СА И DAS103 Технологије монтаже 6 СА И Изборна позиција 8 ( бира се 1 од 2 ) 6 ИБ DAS021 Климатизација.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија Студијски програм: Р.12.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Студијски програм:
Р.бр.

Шифра
предмета

Индустријско инжењерство
Назив предмета

С

Тип

Статус

ЕЕТВРТА ГОДИНА
34 DAS121 Електронско пословање
7
НС
О
35 DAS053 Рачунарско пројектовање
7
НС
О
36 DAS030 Методе управљања и одлучивања
7
ТМ
О
37 DAS069 Управљање технолошким развојем
7
СА
О
38
MIII01 Изборна позиција 9 ( бира се 1 од 2 )
7
ИБ
DAS046 Поузданост машина
7
СА
И
DAS015 Заштита и деконтаминација земљишта
7
СА
И
39 OAS021 Енглески језик 3
8
АО
О
40 OAS132 Технологија одржавања
8
НС
О
41 OAS102 Пројектовање технолошких система
8
НС
О
42
BIII07 Изборна позиција 10 ( бира се 1 од 4 )
8
ИБ
OAS010 Графичко моделирање
8
СА
И
OAS141 Управљање пројектима
8
СА
И
OAS183 Аутоматско управљање
8
СА
И
OAS063 Мерне технологије
8
СА
И
43 OAS120 Стручна пракса 2
8
СА
О
44 OAS167 Завршни рад ИИ (BSc рад)
8
О
Укупно часова активне наставе:

Активна настава
П

В

3
2
3
2
2
2
2
1
3
3
2
2
2
2
2
0
0

3
2
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
0
0
40

Остали
ДОН часови
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2

Укупно ЕСПБ:

Датум:

17.12.2010

ЕСПБ

4
5
6
4
6
6
6
4
4
5
5
5
5
5
5
2
15
60

Страна 13

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Стандард 05. - Курикулум

Индустријско инжењерство
Основне академске студије
Спецификација предмета

Датум:

17.12.2010

Страна 14

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.2 Спецификација предмета
Наставни предмет:
Ознака предмета:

OAS053

Број ЕСПБ:

7

Математика 1

Наставник:

Стевановић П. Драган

Статус предмета:

О

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

3

3

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Овладавање математичким знањима као основом за изучавање осталих предмета и струке.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент ће стећи основна знања из области опште, линеарне и векторске алгебре (решавање алгебарских једначина, решавање
система линеарних једначина, матрични рачун) и умети да их примени на решавање проблема из осталих предмета и струке.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Основи опште алгебре; комплексни бројеви – својства и операције; полиноми – корени, Хорнерова шема, линеарне једначине,
сводљивост; линеарна алгебра; детерминанте – особине и израчунавање; матрице – особине, операције, инверзна матрица,
ранг; системи линеарних једначина – различите методе решавања, дискусија решења; векторска алгебра – линеарна зависност
вектора, операције са векторима, примена; аналитичка геометрија – раван и права у простору.
Практична настава
Примена теорије на решавање проблема и задатака.
4. Методе извођења наставе:
Вербални – предавање, разговор, дискусија
Илустративни
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Колоквијум
Колоквијум

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
20.00 Писмени испит
20.00 Усмени део испита

Поена
40.00
20.00

Литература
Р.бр.

Аутор
Велимир Сотировић,
1,
Момчило Бјелица
Зоран Стојаковић,
2,
Драгослав Херцег

Датум:

17.12.2010

Назив
Математика са збирком задатака
Линеарна алгебра и аналитичка геометрија

Издавач
Технички факултет "Михајло
Пупин", Зрењанин
Институт за математику,
Нови Сад

Година
2004
1992

Страна 15

Давидовић.Курикулум Табела 5. Стечена знања се могу непосредно применити у пракси. Ђапић.. Аутор Летић. Техничко цртање . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. приказивање елемената простора у косој и у пару ортогоналних пројекција. да цртежи јасно.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS130 Број ЕСПБ: 6 Техничко цртање са компјутерском графиком Наставник: Шиник М. Д. Чачак Пољопривредни факултет. задатак овог предмета је да развија код студената упорност. означавање квалитета површинске храпавости.бр. уредност и др. пресек више делова у склопу. Пупин. читање отогоналних цртежа. конус.00 Поена 60. доследност. Десница. правилни полиедри). 4. 3. радионички цртеж. М.00 5.1. Богољуб Недимовић. Глигорић. од идеје до конструктивног решења. Основе нацртне геометрије . Радојка Глигорић Датум: 17. права и раван у општем и специјалном положају. Р. илустративно-демонстративне.врсте пројекцирања. Владимир Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. 6. Е. специјални ортогонални погледи. котирање.00 Литература Р. Практична настава: Израда примера за области обихваћене теоријским делом наставе.језик инжењерства.. праве и равни. опруге. ортогонални цртеж. лабораторијско-експерименталне Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 5.. ротација: тачке. тачка. продор праве кроз раван и њихова узајамна паралеленост или ортогоналност. праве и равни. Нови Сад Ниш : Машински факултет Београд : НИП "Техничка књига 2007 2004 1995 1993 Београд : АГОРА 1993 Пољопривредни факултет 1998 Страна 16 . каишни преносници. лопта). приказивање основних геометријских тела: рогљаста тела (пирамиде.инжењерске комуникације 4. склопни цртеж.Техничко цртање . призме.5 компјутерско цртање и конструисање Издавач Година Технички факултет „М. Образовни циљ: Да образује студенте са методама и поступцима приказивања тродимензионалних предмета на формату који има две димензије. прецизно и једнозначно дефинишу предмет цртања. тачка и права у равни. Д. координатни систем. 2006 Зрењанин Компјутер библиотека. Богољуб Предић Збирка задатака из нацртне геометрије Збирка решених задатака из нацртне геометрије : с основама теорије Толеранције облика и положаја машинских елемената и конструкција Техничко цртање 5. снимање и цртање машинског дела. Такође. пројекцирајуће површи и инваријанте паралелног пројекцирања.. Десница. Системи графичких комуникација 3. решавање просторних односа тачке.. Садржај/структура предмета: Теоријска настава: Графика . трансформација. врсте пресека. Милојевић. зупчасти преносници. 1. 2. Богољуб Недимовић 7. .2010 Назив ECDL CAD v.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. тачност. Исходи образовања (Стечена знања): На крају предмета студенти ће бити оспособљени да читају и користе техничку документацију и да развију особине графичког замишљања предмета у простору и на цртежу.аксонометријски цртеж.00 Писмени испит 10. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. 2.00 20. ротациона тела (ваљак. Е. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. цртање машинских елемената: завртњи. З. Летић.12. Примена рачунарске технике у поступку цртања. ланчани преносници. систематичност.

високих и нано технологија у инжењерству материјала. Викерсова и Роквелова) и методе динамичког дејства силе (Полдијева метода.00 Литература Р.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. прераде и обраде инжењерских материјала са њиховим својствима. New York Машински факултет. алуминијума и бакра. 5. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Колоквијум Оверена вежба Присуство на предавањима Редовно присуство на вежбама Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 25. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". Љевар. Нано. Зрењанин Година 2007 1997 1994 2006 2008 Страна 17 . Испитивање тврдоће: методе статичког дејства силе (Бринелова. Жилави и крти лом и прелазна температура. Фазни дијаграми и њихово коришћење за избор технологија обраде материјала. Фазне трансформације и њихова улога у термомеханичкој обради материјала.00 Усмени део испита 10.00 5. Одређивање модула еластичности. Исходи образовања (Стечена знања): Стечена знања се користе за реализацију развојних и примењених истраживања .00 Поена 55. Утицај температуре загревања на структуру и својства деформисаних метала и легура. А. С. везаних како за производњу прераду и обраду. Шорова метода ). лабораторијско-експерименталне. њиховом значају и инжењерству материјала. Практична настава Испитивање металних материјала – увод.. Образовни циљ: Стицање основних знања из области науке о материјалима и инжењерству материјала. тако и за примену класичних и нових инжењерских материјала.. Означавање металних материјала. Е. односно међузависност у тријади: технологија – структура – особине. нових. Ц. Испитивање жилавости. Назив Познавање материјала (III Издање) 3. као и за уочавање и реализацију задатака.. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. илустративно-демонстративне. Слободан Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Машински материјали – практикум за вежбе I део 6. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. Испитивање савијањем. Пластична деформација поликристалних материјала и услови њеног настанка.2010 Основи производних технологија Издавач Технички факултет «Михајло Пупин». С. . 1.00 5. 4. Улога класичних. Зрењанин John Wileѕ and Sons. Лом метала. 2. Таложно и дисперзно ојачавање и њихова улога у инжењерству материјала.бр. Ђорђевић. W.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS029 Број ЕСПБ: 6 Основе машинских материјала Наставник: Стојадиновић Н. Композити ојачани стакленим и угљеничним влакнима. Метални материјали на бази жељеза. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Уводно предавање о материјалима . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Callister. Оксидна и неоксидна керамика. Бешић. 3. Ватростални и ватроотпорни материјали. Пекез Ј. Нерђајући челици. Материјали (књига у штампи) Датум: 17. Одређивање динамичке чврстоће. Испитивање на затезање. Супер легуре. С. Повезаност параметара добијања. њихова својства и примена. Термопласти и дуропласти. Београд Технички факултет "Михајло Пупин".12.. Стојадиновић. Механизми ојачавања кристалних материјала. В. Стојадиновић.. Пузање.Курикулум Табела 5. Испитивање притиском. Грешке у кристалној структури и њихов практични значај за инжењерство материјала. Аутор Стојадиновић. микро и макро структура и њена улога у кристалним и аморфним материјалима. Materials science and engineering 4. Десница.

Радосав Драгица 2.2010 Година Технички факултет 2006 Универзитетска књига Мостар 2006 4.бр. Кибернетичке методе коришћењем рачунара.Курикулум Табела 5. Софтвер за управљање пројектима). детаљно упознавање са оперативним системом MS WINDOWS. Интернет мрежа. Мрежни софтвер. Технологија за електронску технологију и електронски business (Електронска размена података и Електронска трговина). WWW). Marquis Назив Office 2003 за пословни свет Компјутер библиотека. Увод у програмски језик BASIC Марјана 17.00 Литература Р. Станкић Раде Датум: Издавач Информатичке технологије. 4. Образовни циљ: Циљ предмета је да уведе студента у свет информатичких технологија из перспективе савременог пословања. Бајгорић Нијаз Gini Courter i Annette 3. (Интегрисани Office пакети. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Домаћи задатак Колоквијум Практична настава Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 5. Информациона архитектура. Алати за побољшање персоналне продуктивности. пакетом MS OFFICE. 3. Метода разговора. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Методе извођења наставе: Метода усменог излагања. познавање и коришћење основних сервиса Интернета (E-mail. Методе за побољшање квалитета пословних информационих система).12. коришћење MS OFFICE-а. Интегрисани пословни системи ). Метода практичних и лабораторијских радова. мултиплатформском и кориснику оријентисаном приступу. Екпертни системи. развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Интегрисани системи за подршку одлучивању. Драгица Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 3 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Апликацијска платформа у савременом пословању {(Класификација апликативног софтвера).Технологија за системску интеграцију}. Симулацијски софтвер. Комуникациона технологија и Рачунарске комуникације. Технологија за обраду трансакција (Стандардне пословне апликације.00 Усмени део испита 10.00 40. Барбарић 6. стицање новог знања засновано на претходно стеченим знањима и искуствима.00 Поена 40. Чачак Пословна информатика. Системи за подршку групног одлучивања. Рачунарске мреже (Локалне. . софтверско-инжењерском приступу. Технологија за подршку одлучивању (Апликације у подршци одлучивању. Извршни информациони системи. Пословна примена компјутера и пословни информациони системи (Информациони систем у пословном систему. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Business у савременом–информатичком добу. Аутор 1. 8.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS034 Број ЕСПБ: 6 Информатичке технологије Наставник: Радосав Д. издање 5. Практична настава Овладање коришћењем рачунара. односно са програмима MS Outlook и Internet Explorer. Кадрови у савременим пословним информационим системима. Комуникационо-мрежни софтвер). Метода демонстрације. Исходи образовања (Стечена знања): Овладавање информационо-комуникационом технологијом (познавати саставне делове рачунара и периферне уређаје и њихову намену.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Технологија за аутоматизацију канцеларијског пословања. 2. Основа и примена информатичке технологије у савременом пословању се обрађују на основама системског приступа. бежичне LAN и распрострањене мреже. Интегрисани Софтвер за управљање документима и радним токовима). Класификација информационих система. Радосав Драгица Увод у информатику Радосав Драгица. као и коришћењем популарних сервиса e-mail-a и www.00 5. е-публикација Информацијска технологија Економски факултет Универзитета у Београду Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин 2006 2008 1996 2004 Страна 18 .

Аутор Назив 1. 2.00 5. Друштвена одговорност. Пхилип Верграгт. Геерт Ван Гроотвелд.12. Павловић Милан Датум: 17. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Српско Сарајево. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.00 Поена 50.2010 Издавач Година Елит. Лео Јансен. Паул М Wеавер 5. Допринос мултинационалних компанија одрживом развоју. Ђукановић Мара Животна средина и одрживи развој 2. Мисија компанија у савременим условима. 4. Завод за уџбенике 2003 и наставна средства Привредна комора.Основни покретачи одрживости.00 Литература Р. Методе извођења наставе: На предавањима се излаже теоријски део градива праћен одговарајућим примерима из праксе. Група аутора Енциклопедија животна средина и одрживи развој 3.Курикулум Табела 5. Допринос локалних иницијатива на функцију одрживог развоја.00 Писмени испит 13. Привредна активност компанија и основне вредности. Исходи образовања (Стечена знања): Студент ће бити упознат са основним принципима расположивости природних ресурса и одрживог развоја у Републици Србији. Београд 1996 Београд еколибри. Владимир Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 0 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Економска валоризација природних ресурса на макро и микро плану. надзор и прикупљање података. Амбасадори животне 2005 средине. Друштвени развој.00 Усмени део испита 12. Управљање. Садржај/структура предмета: Теоријска настава: Појмовни садржаји.00 5. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Колоквијум Редовно похађање предавања Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Да Поена Завршни испит 5. Повлачење из употребе и рециклажа. . 3. Михајлов Анђелка Одрживи развој и животна средина ка Европи у 95+ корака 4. Расположивост природних ресурса. интерно издање ТФ Михајло Пупин 2008 Страна 19 . Егберт Ван Спиегел. друштвена праведност и заштита животне средине. Подстицај одрживог развоја у Р Србији. Настанак и потреба савремене цивилизације за постулатима одрживог развоја. Друштвене вредности. Образовни циљ: Упознавање са основним принципима одрживог развоја.00 10. Београд Sustainable Technology Development Greenleaf Publishing 2000 Одрживи развој-скрипта Скрипта.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS078 Број ЕСПБ: 4 Одрживи развој Наставник: Шиник М. Невладине организације и одрживи развој.бр.

(8) Друштвене промене и развој.00 Литература Р. Садржај/структура предмета: Теоријска настава: (1) Предмет. Такође је циљ да се студенти упознају са глобалним социолошким методом којим се открива друштвена условљеност свих посебних друштвених појава (одређеност сваке појаве датим друштвеним системом). ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. улоге и значаја вредносно-нормативног поретка. Аутор 1.00 Усмени део испита 40.00 20. (7) Култура и цивилизација. дискусије. међусобне повезаности различитих друштвених појава. (9) Глобализација. С.. Миодраг Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 0 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1.Курикулум Табела 5. привредни живот. социјализација личности. Знања о општим социолошким категоријама и глобалном социолошком методу се могу применити у савлађивању градива из друштвених предмета. вредносних оријентација и заузимања ставова према збивањима у модерном свету и властитом друштву. Марков. са акцентом на изучавању специфичности модерног друштва.12. 3. масовна култура. као и из других предмета на каснијим годинама студијама. (3) Рад. начина повезивања свих различитих друштвених појава у целину. (13) Еколошка димензија друштвеног развоја. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Семинарски рад Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 10.бр.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS116 Број ЕСПБ: 4 Социологија Наставник: Панић Љ. његове структуре и динамике.2010 Назив Социологија Издавач Година 2003 Страна 20 . 2. (11) Масовно друштво.00 Поена 30. Датум: 17. масовни медији. Исходи образовања (Стечена знања): Успешним савладавањем овог курса студенти усвајају знања неопходна за разумевање специфичности друштвеног детерминизма. . (6) Личност. (2) Појам и конститутивни елементи друштва. законитости функционисања и промена и развоја те целине. Практична настава: Семинарски радови студената и отворене дискусије на задате теме из градива са акцентом на актуелне појаве и процесе у пословном свету и свету рада генерално. Образовни циљ: Усвајање основних категорија неопходних за опис и објашњење друштва као особене реалности. (4) Појам и основни облици друштвених група: (5) Стратификација и класна структура. С. задаци и методе социлогије. социјалне интеракције између појединаца и друштвених група. основних феномена и процеса промена који се у њему одигравају. 4. модерне организације. Такође та су знања основа за формирање погледа на свет. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. семинарски радови студената. симулација конципирања истраживачких пројекта. (10) Нови средњи слојеви. Мирков. подела рада. Методе извођења наставе: Предавања. основни елементи културе. (12) Образовање у модерном друштву. конформизам и девијанто понашање.

Интегрални рачун функција једне променљиве. Београд Година 1996 2001 Страна 21 . Исходи образовања (Стечена знања): Студент ће стећи основна знања из области математичке анализе (одређивање граничне вредности.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Момчило Бјелица 2.Курикулум Табела 5. геометријска и физичка интерпретација. разговор. инверзне. имплицитне и параметарски задате функције. Диференцијалне једначине.00 20. Образовни циљ: Овладавање математичким знањима као основом за изучавање осталих предмета и струке. Диференцијални рачун функција једне променљиве.00 Усмени део испита Поена 40. извод сложене.бр. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.12. одређени интеграл. 3.00 Литература Р. Зрењанин Академска мисао. Практична настава Примена теорије на решавање проблема и задатака 4. Граничне вредности и непрекидност функције једне променљиве. Методе извођења наставе: Вербални – предавање.2010 Назив Математика I Математичка анализа . одређивање извода и рачунање интеграла) и умети да их примени на решавање проблема из осталих предмета и струке. Милан Меркле Датум: 17.преглед теорије и задаци Издавач Технички факултет "Михајло Пупин". 2. Момчило Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 3 3 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. дискусија Илустративни Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Колоквијум Колоквијум Обавезна Да Да Поена Завршни испит 20. примитивна функција и неодређени интеграл.00 Писмени испит 20.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS054 Број ЕСПБ: 6 Математика 2 Наставник: Бјелица В. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Низови. примена извода. . Аутор Др Жарко Митровић. извод. Др 1.

Кориолисово убрзање. Ђапић. Пупин. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Аналитички услови равнотеже равног система сила и паралелних сила. Пупин. Механизми машина – збирка задатака 6. С. Пупин.бр. Механизми: Структурна анализа механизама. Моделовање облика делова и склопова механизама применом рачунара. Садржај/структура предмета: Теоријска настава: Статика: Аксиоме статике. Живорад Милошевић Збирка задатака из теоријске механике Датум: 17.00 15.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Ж.. илустративно-демонстративне. Адамовић.Курикулум Табела 5. Услови равнотеже просторног система сила. Зрењанин Технички факултет „М. Слагање брзина и убрзања. Ж. Динамика: Закони динамике тачке. Елементи гарфостатике. везе и њихове реакције.. Ж. Механизми робота и манипулатора. момент спрега сила. кинематике и динамике. кинематичка анализа механизама. поред стицања потребних теоретских знања.. Образовни циљ: Непходно је да се студенти. Обртно кретање крутог тела. лабораторијско-експерименталне Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Семинарски рад Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 5. Зрењанин Технички факултет „М. Адамовић. апсолутно. Ж.. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. врше израду пројеката и прорачуна. Статика 2.00 Поена 60. М.2010 Основи теорије механизама и робота Издавач Технички факултет „М. Спрег сила. релативно кретање. кинематике и динамике одређених врста механизама. Транслаторно кретање тела. Диференцијале једначине кретања и закони динамике система материјалних тачака. Равно кретање крутог тела. Ђапић. као и за изучавање осталих предмета из струке.00 Писмени испит 20. Пупин.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS070 Број ЕСПБ: 6 Механика и механизми Наставник: Сајферт Д. Сложено кретање тачке. Адамовић. усмере за решавање комплексних проблема статике. Кинематика 3. 7. . Адамовић. Практична настава: Израда рачунских задатака и примера за области обихваћене теоријским делом наставе. Аутор Назив 1. 2. 3. И. Закони динамике материјалних тачака. Зрењанин Технички факултет „М. рад силе теже и силе трења. Ђапић. Зрењанин ИП "Грађевинска књига Завод за уџбенике и наставна средства Година 2005 1999 2004 2003 2002 1979 1998 Страна 22 . Динамика 4. М. Зрењанин Технички факултет „М. Момент силе за тачку. Вјекослав Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Равнотежа система сучељних сила. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. Ж. Пупин. динамичка анализа. 4. Кинематика: Закон праволинијског и криволинијског кретања. Момент силе за тачку.12.00 Литература Р. Грујин. Закон о промени момента количине кретања (закон замаха). Момент инерције тела за осу (примери за нека тела). Механизми машина 5. као и решавање структуре. Грујин.. Адамовић.В. снага. основи синтезе механизама. Исходи образовања (Стечена знања): На крају предмета студенти ће бити оспособљени да уз одређена теоретска знања. Папус-Гулдинове теореме. С. Трење. Мешчерски Живослав Адамовић. Рад силе. брзина и убрзање. М. преносно.

Слободан Јанковић 2. оспособљавање за самосталан рад у области инжењерских мерења. експеримент на рачунару. 3. поновљивост. Критеријуми за избор претварача. лабораторијско-експериненталне.Мерење нивоа. протока. Аутор 1. графички прикази. Мерење брзине и протока флуида. Мерење померања. Испитивање перформанси претварача: напонска и струјна карактеристика. Исходи образовања (Стечена знања): Студент резултативно: Познаје терминолгију и основне стандарде из области инжењерских мерења.Мерење силе и момента. »Михајло Пупин«. Кондиционирање сигнала. оспособљавање за примену мерних система и пратеће опреме до нивоа који обезбеђује самосталан рад на конструкцију претварача и њихове примене. Драган Станковић 3. Садржај/структура предмета: Теоријска настава:Увод и терминологија. Драган Станковић Датум: 17. осетљивост. Научна књига.12.Карактеристике мерних претварача.Обрада резултата. Калибрација. 2.00 Писмени испит 15.00 Литература Р. Образовни циљ: Обезбедити висок степен теоријских знања из области физичко-техничких и инжењерских мерења и потпуно познавање мерних инсталација које се користе у индустрији. линеарност. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Слободан Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 1 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Београд Научна књига. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. Мерење температуре. разуме и оспособљен за самосталан рад са мерним системима савременог технолошког нивоа.Ф.Курикулум Табела 5. демонстрација софтвера.Излагање. разговор. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.00 Поена 70. познаје конструкцију и разуме начин рада мерних претаварача свих основних физичких величина.бр. притиска и примена стечених теоријских знања у раду са истима.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS030 Број ЕСПБ: 4 Инструментације Наставник: Јанковић П. силе. Мерење релативне деформације. Мерење притиска. Мерна величина. . Београд Година 2003 1987 1990 Страна 23 . Планирање мерења. фреквентна карактеристика. илустративно-демонстративне.2010 Назив Инструментације Физичко-техничка мерења Збирка задатака из физичко-техничка мерења Издавач Т. 4. праг осетљивости. дијалог. задаци. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Редовно присуство на вежбама Обавезна Да Да Поена Завршни испит 15.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.Практична настава: Практичан рад са реалним мерним претварачима температуре.

Јачина и смер електричне струје.Класификација електронских сигнала. Решавање сложених електричних кола методом контурних струја и потенцијала чворова. Густина електричне струје. Паралелна веза елемената у колу простопериодичне струје – Паралелна веза пријемника. 3. Кулонов закон. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Увод . Пробој ПН-споја. Покретљивост слободних носилаца наелектрисања. Логичка кола . Датум: 17.00 10. Самоиндукција. Кретање наелетрисане честице у гасу. 3.Чисти полупроводници. Електрично поље. 2. Дигитални сигнали. Сајферт В. Усмерачи. Индукована ЕМС. Електромагнетна индукција – Увод. ПН спој . Аналогно дигитални конвертори.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Наелектрисане честице у електричном пољу – Кретање наелектрисане честице у електричном пољу. Магнетни флукс. Сајферт В. . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS018 Број ЕСПБ: 6 Електротехника са електроником Наставник: Сајферт Д. лабораторијско-експерименталне методе уз коришћење рачунара. Специфична проводљивост материјала и електрични отпор тела.12. Аналогни сигнали. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 10. Радна тачка и хибридни параметри транзистора. А/Д и Д/А конвертори . Представљање наизменичних величина помоћу фазора.2010 Назив Електротехника са електроником I Електротехника Збирка задатака из електротехнике са електроником Издавач Година ТФ Михајло Пупин ТФ Михајло Пупин 2003 2007 ТФ Михајло Пупин 2004 Страна 24 . Кондензатори. Слободни носиоци наелектрисања. Сајферт В. Фет и мосфет. Снага. Диоде. Полупроводници .Образовање ПН-споја.Принцип рада биполарног транзистора. Електрично поље и потенцијал дуж слоја просторног наелектрисања. Квантизација аналогних величина.. Временски променљиве електричне струје. Флукс електричног поља. Кретање наелетрисане честице у течности. РЛЦ коло (редна веза).Физичке величине и јединице СИ система. Практична настава 4. Енергетски нивои и зоне. Исходи образовања (Стечена знања): Студент треба да савлада законе електротехнике и електронике и њихову примену.Опште карактеристике логичких кола. Фарадајев закон индукције. Керлета В. Илустративне наставне методе. Демонстрационе наставне методе. Методе извођења наставе: Вербалне наставне методе. Редна РЛЦ веза – Параметри наизменичне струје.. Серијска и паралелна веза отпорника. Методе практичног рада. Појам адмитансе. Увод у електронику . Струје кроз ПН-спој. Транзистори са ефектом поља. Џулов закон. Скаларне и векторске физичке величине. Еквивалентна импеданса.00 Поена 40. Магнетно поље. Аутор 1.бр. Трансформације. Транзистори . Полупроводници са примесама.00 Литература Р. Напонска резонанција. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Кирхофови закони. почетна фаза и фазна разлика наизменичних величина. Електростатика – Појам наелектрисања.00 Писмени испит 40. Слој просторног наелектрисања.Историјски развој.Курикулум Табела 5. Основна логичка кола у аутоматици. Дејство магнетног поља на проводник са струјом. Временски константне електричне струје – Увод. Магнетна индукција. Наелетрисане честице у магнетном пољу – Увод. Дигитално аналогни конвертори.00 Усмени део испита 10. Вјекослав Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 3 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Образовни циљ: Да студенти овладају основама електротехнике и електронике да би боље разумели функционисање компјутера и електронског пословања. Коефицијенти струјног појачања. Фаза.. Одаџић Б. 2. а нарочито могућности примене закона електротехнике са електроником у функционисању компјутера и електронског пословања.00 10. Стационарно магнетно поље.

00 Завршни испит Поена 40. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. кондиционал. пасив.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Исходи образовања (Стечена знања): Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре на нивоу који је одређен садржајем предмета.12. 4.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS019 Број ЕСПБ: 4 Енглески језик 1 Наставник: Ивин Н.2010 Назив Издавач Година Граматика енглеског језика Научна књига 2005 Граматика енглеског језика кроз тестове Завет 1995 Страна 25 .00 Литература Р. индиректан говор. заменице.Курикулум Табела 5. придеви.00 Тест 40. 2. Љубица 1. бројеви. Садржај/структура предмета: Именице.бр. . Образовни циљ: Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре на нивоу који је одређен садржајем предмета. Мирић Љубица Поповић. прилози. Аутор Љубица Поповић. Марина 2. Поповић Датум: 17. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Методе извођења наставе: Комбиновани метод Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Обавезна Да Да Поена 20. 3. Драгица Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 1 1 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. глаголи.

како у теорији. израду и реализацију свих теоретских и практичних подухвата из области основа машинства. Стручна пракса: посета фабрикама за добијање. Основи машинства – збирка задатака Зрењанин Принципи пројектовања машина – збирка решених Технички факултет „М. путем стицања одговарајућих знања. Образовни циљ: Припрема студената. Тасић.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS085 Број ЕСПБ: 5 Основе машинства Наставник: Стојадиновић Н. Адамовић. 3. Николић. илустративно-демонстративне. Аутор Стојадиновић. Зрењанин Технички факултет "Михајло Познавање материјала Пупин". 3. С.00 Усмени део испита 30. Пупин. Е.Курикулум Табела 5. 1. Цеви и цевни затварачи. И. Прорачуни одговарајућих параметара одређених машинских елемената. Пупин.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.. Е..00 25. Практична настава Израда задатака и примера за области обихваћене теоријским делом наставе. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Машински елементи за спајање. 4. деформисања и тремичке обраде. 2.. Фрикциони.12. Слободан Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Основи технолошких поступака ливења. Десница. Ж. Датум: 17.. Стојадиновић. Лежишта. .бр.. 2.2010 Назив Издавач Технички факултет "Михајло Основи производних технологија Пупин". прераду и обраду металних и неметалних материјала. Грујин. глодања. резања и бушења. 4. Склопови преносника и спојнице. за формулисање. С. Зрењанин Технички факултет „М.00 Литература Р. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. М. Исходи образовања (Стечена знања): Стечена знања се користе за реализацију инжењерског прилаза у решавању проблема везаних за прорачун и израду машинских елемената. Осовине и вратила. С.00 Поена 35. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Десница. Ц. задатака Зрењанин Година 2006 2007 2004 2007 Страна 26 . М.00 5. Николић. аудиторне вежбе Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 5. Бешић. тако и у пракси. ремени и ланчани преносници.. Основи технолошких поступка стругања.

Ж. Атхезионо трошење. Моторна уља.Курикулум Табела 5. Мазива уља. предметима. Абразивно хабање. Мазиве масти. 3. табелама. Аутор Назив Адамовић. Ж. усмено излагање. Уља за хидраулику. 4. графиконима. Ж. причање. цртежима. и др Трибологија машинских елемената 3. Регенерација искоришћеног уља.00 Усмени део испита Поена 40. Трибологија и подмазивање машина С. Београд Београд : Машински факултет Година 2007 2007 2003 2007 Страна 27 . Складиштење мазива и уља. Адамовић. Уља за пољопривредну механизацију. Славица Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Дијагностика мазива. писани радови. Александар Рац Подмазивање машина Мазива и подмазивање машина Датум: 17. 4. Трошење и хабање. Мазива и њихова улога у техници. . објашњавање.2010 Издавач Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину Академија инжењерства одржавања ОМО. Методе извођења наставе: Вербалне:. 2. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Образовни циљ: Непосредна примена науке о трењу и подмазивања на техничким системима у привреди.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. решавање задатака-проблема Илустративно . Стефановић. Адамовић. моделима. Уља за пнеуматске системе.разговор..00 30. Системи за подмазивање. развој нових технологија 2.бр.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS138 Број ЕСПБ: 5 Трибологија и подмазивање Наставник: Првуловић С.демонстративне:рад са сликама. Подмазивање стандардних делова. Синтетичке течности. сликама. Механичко хабање.00 Литература Р. Практична настава Решавање практичних задатака из наставних јединица наведених за теоријску наставу. Исходи образовања (Стечена знања): Знање стечено кроз наставу овог предмета допринеће у томе да ће студент бити у стању да га примени у пракси на одговарајућем техничком систему.12. Планирање подмазивања. Треба оспособити студенте за инжењерско решавање практичних проблема у области трибологије и подмазивања. предавање Текстуалне: рад са уџбеницима и приручницима. 1.00 Колоквијум 10. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Основи трибологије. филмовима Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 5.00 10. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.00 Писмени испит 5.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.2 Спецификација предмета
Наставни предмет:

Хемијски принципи инжењерства у заштити животне средине

Ознака предмета:

OAS156

Број ЕСПБ:

5

Наставник:

Ђапић М. Нина

Статус предмета:

И

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

2

2

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Увођење студената у основне хемијске процесе у заштити животне средине, особинама, пореклом и процесима у хидросфери,
атмосфери, литосфери и биосфери, најважнијим загађујућим супстанцама и основним хемијским реакцијама одговорним за
њихове трансформације у животној средини.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Стицање основних знања из области хемијских принципа инжењерства и процеса у заштити животне средине.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска наставаЗагађивачи. Узроци загађивања животне средине. Класификација загађивача животне средине. Биосфера.
Екосистем. Биљке и микроорганизми као хемијски фактори животне средине. Кружење материје и ток енергије у природи.
Карактеристике састава природних вода и фактори који утичу на њихово формирање. Значај воде у животној средини. Физичке и
хемијске особине воде. Неутрализација и хидролиза. Јонска производ воде и пХ вредност. Хемијска термодинамика. Унутрашња
енергија, енталпија и топлота хемијске реакције. Хесов закон, ентропија, Гибсова енергија. Егзотермене и ендотермене хемијске
реакције. Основне класе органских једињења. Органски полутанти. Загађивање воде градским отпадним водама. Загађивање
воде индустријским отпадним водама.Биолошке загађујуће супстанце.Основни принципи аналитичке хемије. Квалитативана и
квантитативна хемијска анализа. Хемијска анализа воде. Хемијски процеси пречишћавања отпадних вода. Биолошке загађујуће
супстанце. Понашање хемијских загађујућих супстанци. Еутрофикација, токсичност вода, сапробност вода и процес
самопречишћавања. Негативне последице загађивања воде.Састав структура и особине атмосфере. Извори и кружење
природних компонената ваздуха.Локални и глобални извори загађења ваздуха. Смог. Радиоактивни загађивачи. Процеси у
атмосфери. Ефекти загађеног ваздуха. Савремене методе испитивања загађености ваздуха. Поступци за пречишћавање
ваздуха. Земљиште као комплексна средина. Загађење земљишта. Хемијски процеси у земљишту. Класификација загађивача
земљишта.Транспорт загађујућих материја са тла у воду, ваздух и земљиште.Практична настава На аудиторним вежбама се
раде рачунски задаци из теоријске наставе. Упознавање студената са математичким моделима и прорачунима који се користе у
циљу процене ризика на животну средину. Кроз лабораторијске вежбе студент се упознаје се анализом садржаја загађујућих
материја у животној средине. Мерење пХ вредности воде. Упознавање са методама одређивања угљеник(ИВ)оксида у ваздуху.
4. Методе извођења наставе:
Предавања. Лабораторијске вежбе. Рачунске вежбе. Индивидуалне и заједничке консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Колоквијум
Колоквијум
Редовно похађање предавања
Редовно присуство на вежбама

Обавезна
Да
Да
Да
Да

Поена
Завршни испит
15.00 Писмени испит
15.00 Усмени део испита
3.00
2.00

Поена
55.00
10.00

Литература
Р.бр.

Аутор
Д.С. Веселиновић, И.А.
1, Гржетић, Ш.А. Ђармати,
Д.А. Марковић
Д. Веселиновић, И.
2, Гржетић, Ш. Ђармати, Д.
Марковић

Назив

Издавач
Факултет за физичку хемију,
Београд

1995

Физичкохемијске основе заштите животне средине
Факултет за физичку хемију,
- књига 1: Стања и процеси у животној средини
Београд

1995

Стања и процеси у животној средини

Физичкохемијске основе заштите животне средине
Д. Марковић, Ш. Ђармати,
- књига 2: Извори загађивања, последице и
Универзитет у Београду
И. Гржетић, Д. Веселиновић
заштита
4, Д. Тухтар
Загађивање зрака и воде
Свјетлост, Сарајево
Технолошко-металуршки
5, Рекалић В.
Анализа загађивача ваздуха и воде
факултет, Београд
3,

Датум:

17.12.2010

Година

2005
1990
1989

Страна 28

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.2 Спецификација предмета
Наставни предмет:
Ознака предмета:

OAS055

Број ЕСПБ:

6

Математика 3

Наставник:

Бјелица В. Момчило

Статус предмета:

О

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

2

2

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање математичких знања и математичке културе, као основе за успешно изучавање предмета ужестручног подручја.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент ће стећи основна знања из ообласти дискретне математике (испитивање алгебарских структура, одређивање базе и
димензије векторских простора) и умети да их примени на решавање проблема из осталих предмета и струке.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Релације, еквивалентност, уређени скупови; мреже. Групоиди, групе, хомоморфизми и конгруенције. Поља, прстени, полиноми.
Векторски простори, линеарни оператори, унитарни векторски простори. Теорија редова. Анализа функција више променљивих,
диференцијални и интегрални рачун.
Практична настава
Примена теорије на решавање проблема и задатака
4. Методе извођења наставе:
Вербални – предавање, разговор, дискусија
Илустративни
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Колоквијум
Колоквијум

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
20.00 Писмени део испита
20.00 Усмени део испита

Поена
40.00
20.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1, Ж. Митровић, И. Берковић

Математика за информатичаре

Велимир Сотировић,
2,
Момчило Бјелица

Математика са збирком задатака

3, Џејмс Ендру Андерсон

Дискретна математика са комбинаториком

Датум:

17.12.2010

Издавач
Технички факултет ”М.
Пупин”, Зрењанин
Технички факултет "Михајло
Пупин", Зрењанин
ЦЕТ, Рачунарски факултет,
Београд

Година
1995
2004
2005

Страна 29

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.2 Спецификација предмета
Наставни предмет:
Ознака предмета:

OAS147

Број ЕСПБ:

6

Хидраулика и пнеуматика

Наставник:

Адамовић Ж. Живослав

Статус предмета:

О

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

2

1

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Непосредна примена хидраулике и пнеуматике на техничким системима у индустрији, развој нових технологија, разрада
развојних и инвестиционих пројеката, испитивања, техничка контрола, припрема техничке документације
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти бити оспособњени за пројектовање хидрауличних и пнеуматских система и за решавање практичних проблема у
области хидраулике и пнеуматике.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
Основи хидраулике - Физичка својства флуида; Хидростатика - мировање флуида; Кинематика флуида; Динамика савршеног
флуида; Динамика вискозног флуида; Моделирање хидрауличних појава; Задатак примењене хидраулике; Основне једначине
струјања у цевима; Посебни облици струјања флуида; Хидраулички прорачун цевовода; Хидрауличне машине и постројења;
Уљни хидраулични систем. Основи пнеуматике.
Практична настава
Решавање практичних задатака из наставних јединица наведених за теоријску наставу.
4. Методе извођења наставе:
Вербалне:- разговор, усмено излагање, причање, објашњавање, предавањеТекстуалне: рад са уџбеницима и приручницима,
писани радови, решавање задатака-проблемаИлустративно - демонстративне:рад са сликама, цртежима, табелама,
графиконима, моделима, предметима, сликама, филмовима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Писмени део испита
Редовно похађање предавања
Редовно присуство на вежбама
Самостална израда студијског примера

Обавезна
Да
Да
Да
Да

Поена
Завршни испит
40.00 Усмени део испита
5.00
5.00
10.00

Поена
40.00

Литература
Р.бр.

Аутор
Адамовић, Ж.,
1,
Радовановић, Љ.

Назив
Хидраулика и пнеуматика

Основи хидраулике и одржавања
уљнохидрауличних система
Адамовић, Ж., Стефановић, ОСНОВИ ХИДРАУЛИКЕ са изводима из теорије и
3,
С., идр.
збирком решених задатака
Хидраулика и пнеуматика - изабрани примери из
4, Адамовић, Ж
праксе
2, Адамовић, Ж

Датум:

17.12.2010

Издавач
Година
Технички факултет "Михајло
2005
Пупин"
Завод за уџбенике и наставна
1997
средства, Београд
Технички факултет "М.Пупин" 2007
Технички факултет "Михајло
Пупин", Зрењанин

1998

Страна 30

као и коришћењем одређених софтвера (Mathcad. В. 9. Транспортни проблем. Београд Научна књига. 2. В.. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Семинарски рад Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 10. Петрић. С. Линеарно програмирање. Д. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.) симулација различитих услова. Метода симплекс. Петрић. Операциона истраживања I Операциона истраживања II Издавач Технички факултет "Михајло Пупин". Хеуристичко програмирање. LINDO. Л. Ј. . Датум: 17. Параметарско програмирање. Нелинеарно програмирање. Зрењанин Рачунарски системи "Делта". Ј. Београд ИШРО "Привредно финансијски водич". Којић. Графичка метода.00 10. Динамичко програмирање.. Летић. Којић. Шаренац. Л. Квадратно програмирање. 2. Д. Јевтић. 3. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". Ј. Ј. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Модели и методе операционих истраживања. Нелинеарно програмирање 5. З. Летић.00 Писмени испит 40.. лакше симулирају различите услове и прате њихов утицај на решење. Образовни циљ: Циљ је да студенти овладају одређеним методама Операционих истраживања и на тај начин оспособе за моделирање реалних проблема и налажење њиховог оптималног решења. Петрић. Оптимизација и математичко програмирање. Београд Научна књига.Курикулум Табела 5.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. 7.. EXCEL. Душко Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Алтман. Ј.00 Литература Р. Методе извођења наставе: Демонстрација. 8. 3.бр.. Београд 1992 Нелинеарно програмирање Научна књига. Београд 1989 1. Аутор 4. Злобец.2010 Назив Операциона истраживања: алгоритми и методе. 4. Студенти су оспособљени да користе софтвере за моделирање реалних проблема и на тај начин брже долазе до решења. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05... монолошке и дијалошке методе и методе практичног рада коришћењем рачунара. З.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS080 Број ЕСПБ: 5 Операциона истраживања Наставник: Летић Р. Д. Петрић. Симулационо моделирање. анализа решења и вредновање. Петрић. Јевтић. 6. Шаренац.. Београд Операциона истраживања I Научна књига. Исходи образовања (Стечена знања): Студенти оспособљени да моделирају реалне проблема из праксе коришћењем одређених метода Операционих истраживања. Петрић. Управљање залихама.. програмирана настава. Београд 1992 Операциона истраживања II Научна књига. поновљено издање Студија случајева из Операционих истраживања експозиције у Mathcad-u Основи теорије дискретног моделирања и симулације Година 2006 2007 1982 1979 1989 1989 Страна 31 . као и софтвера за њихово решавање. Математички модели и поступци њиховог развоја.12.00 Поена 30.00 Усмени део испита 10. Ј. Практична настава Моделирање реалних проблема применом метода Операционих истраживања.

пројектовања. Сагоревање.00 Усмени део испита 30.00 Литература Р. технологије и ресурси – угаљ. Величине стања. Процеси за хлађење. Шкорић. М. Београд 1990 4. Топлотне пумпе. Спољни утицаји. Претварање топлотне енергије у механички рад. Идеалан и реалан гас. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. Рационална потрошња енергије. комуницирање стручним терминима и усмену презентацију. Геотермална енергија.2010 1998 2003 1998 Страна 32 . Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Обавезна Израда детаљног пројекта истраживања на Да Писмени испит Да Присуство на предавањима Да Редовно присуство на вежбама Да Поена Завршни испит 10.енергетским ресурсима. Сушење. Енергија био-масе. 2. Промене стања. и др. 3. лабораторијско-експерименталне. Енергетска ефикасност. димензионисање. Ламбић. Кроз предмет ће се упознати са теоријским основама и законитостима термодинамике и њеном применом у термотехници . Промене стања идеалних гасова. С. Сунчева енергија. Струјни процеси. Рационална потрошња енергије.техничких и термо-енергетских постројења. Наука о топлоти – феноменолошки и статистички приступ. Реални гасови и паре. Енергетска ефикасност. Размењивачи топлоте. Био-гас. илустративно-демонстративне. Кружни процеси. земни гас.00 5. . опремом и значајем за будући технолошки развој.термотехником.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS128 Број ЕСПБ: 6 Термотехника са енергетиком Наставник: Ламбић Р. Закони о одржању енергије и масе. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Водена пара. пројектовање и проналажење техничких решења. Ексергија. 4.Практична настава Јединице у термодинамици. Други обновљиви извори енергије. Енергија ветра. Енергија ветра. нафта. Сагоревање. Зрењанин Технички факултет «Михајло Пупин». потенцијалима конвенционалних и посебно . технолошким решењима. Максималан рад. Збирка решених задатака из енергетике Технички факултет «Михајло Пупин». Енергетика 3. Геотермална енергија. Простирање топлоте. Ламбић М. Зрењанин Година 1. Неконвенционални извори енергије. Решени задаци из термодинамике са изводима из теорије Машински факултет. Д. Први и други закон термодинамике.. Конвенционални извори.. влажан ваздух.00 5. Промене стања. Систем и окружење. Био-гас. тимски рад.. Мешавине идеалних гасова. Влажан ваздух. Енергија био-масе.12. Топлотне пумпе. Садржај/структура предмета: Уводне напомене о предмету и о појму енергије. Бинарни раствори.Курикулум Табела 5. елементима прорачуна и основама димензионисањима. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Исходи образовања (Стечена знања): Студенти ће бити оспособљени за: спровођење прорачуна биланса термо. Такође ће се упознати са ресурсима.неконвенционалних извора енергије. избор опреме из области термотехнике и енергетике. Ламбић М. Кружни процеси.00 Поена 50. Термотехника са енергетиком 2. Сунчева енергија. водена пара. Пренос топлоте. Мирослав Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Вороњец.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Принципи термодинамике. Једначине стања идеалног гаса.бр. Зрењанин Датум: 17. Аутор Назив Издавач Технички факултет «Михајло Пупин». Образовни циљ: Студент треба да стекне основе и актуелна знања из теорије и праксе термоенергетике.

Увод у неуронске мреже и хибридне неуро-фази системе.00 30.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS059 Број ЕСПБ: 6 Меко рачунарство Наставник: Хотомски З. Фази бројеви. Аутор Назив 1. Примери примене расплинуте логике у базама података. Хотомски Петар Системи вештачке интелигенције 2. разговор. хибридних неуро-фази система и других техника меког рачунарства. Зрењанин Техничка књига. Садржај/структура предмета: Теоријска настава: Теорија расплинутих (фази) скупова. Непрецизност. постепеност.00 Литература Р.00 Поена 30. 2. Лингвистички модификатори. Методе извођења наставе: Вербално-текстуална. Оспособљени су да примене стечена знања за јасно дефинисање проблема и начина његовог решавања уз примену постојећих софтверских алата. Развој интелектуалних способности. Практична настава: Израда постављених примера и задатака. графички прикази. експерименти на рачунару. методе фази закључивања. Операције на расплинутим скуповима. демонстрације софтвера. субјективност. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 10. одлучивању. вештачких неуронских мрежа. умења и навика за коришћење фази и неуро система. 3. Ltd.бр. Engelbrecht Andreas Computational Intelligence. дијалог. Фази управљање. Излагање. Кроз израду семинарског рада студенти треба да аплицирају теоријско знање на конкретан практичан проблем. лабораторијско-експериментална. Логичке мере (норме и конорме). задаци.Курикулум Табела 5. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Образовни циљ: Упознавање савремених трендова развоја фази логике. Перо Субашић Фази логика и неуронске мреже 4. Исходи образовања (Стечена знања): Студенти стичу знања и вештине за рад у подручју теорије и примена меког рачунарства. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Лингвистичке (фази) променљиве. Расплинута логика.2010 Издавач Технички факултет "Михајло Пупин". илустративно-демонстративна.00 Писмени испит 20. An Introduction Датум: 17. Израда фази контролера. Коришћење МАТЛАБА. инжењерству и медицини. . Примери примене. Расплинуте релације.00 10. England Година 2006 1997 2002 Страна 33 . Београд John Wiley & Sons. Однос према класичној логици и вероватноћи. 4. Основни појмови пробабилистичког и еволуционог рачунарства.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Петар Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1.12.

Садржај/структура предмета: Теоријска настава. Методе извођења наставе: вербалне (усмено излагање. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. тестирање статистичких хипотеза. неједнакост Чебишева. објашњавање). 4. Желимир Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. аксиоматско заснивање вероватноће. Брановић Желимир Датум: 17.00 Литература Р. вишедимензионалне случајне променљиве. случајне променљиве. Решавање задатака који прате предавања.00 Усмени део испита 60.Курикулум Табела 5. централна теорема статистике. мере средње вредности. Зрењанин Година 2003 Страна 34 . Исходи образовања (Стечена знања): Студент треба да овлада потребним знањима за решавање основних проблема и задатака везаним за коришћење случајних променљивих. регресије и трендови. 3. ланци Маркова. дефиниције вероватноће догађаја. домаћи задаци). Догађаји и операције са догађајима. случајни процеси. функције случајних променљивих. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност и домаћи рад Колоквијум Обавезна Да Да Поена Завршни испит 5. 2. Аутор 1. Упознавање са законитостима метода статистичког закључивања. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS007 Број ЕСПБ: 6 Вероватноћа и статистика Наставник: Брановић В. текстуалне (решавање задатака-проблема.бр. условне вероватноће.12. са примерима и задацима Издавач Технички факултет «Михајло Пупин». параметара тих променљивих. Образовни циљ: Развијање способности за математичко моделовање феномена повезаних са случајностима. . варијације.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. као и једноставнијих случајних процеса. рад на рачунару-упознавање са основним статистичким пакетима. контролни задаци. параметри случајних променљивих. симетрије и спљоштености случајног обележја. Практична настава. оцене параметара.00 Поена 35.2010 Назив Вероватноћа и статистика.

државне агенције. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. . Вујић.Курикулум Табела 5. 4. Исходи образовања (Стечена знања): Студент ће бити у стању да прибави и примени информације и податке у области заштите животне средине. Европска агенција за заштиту животне средине.00 10.12.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Павловић Милан 4. Милан Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Квалитет животне средине на макро и микро плану. Упутство и консултативан рад у реализацији семинарских радова. Павловић Милан 2. Садржај/структура предмета: Теоријска наставаНачин прибављања информација и података у области заштите животне средине: нови центри.00 Поена 50. Аутор 1. Израда и развој база података. Методе извођења наставе: Предавања. Европска комисија и ЕУ. Презентације и комуникације. аудио-визуелне вежбе.2010 Назив Издавач Универзитет у Новом Саду.00 Усмени део испита 10. Светска здравствена организација. Заштита природе ПМФ. Оливера Јовановић Датум: 17. Увод у географске информационе системе. Образовни циљ: Упознавање студента са основним елементима мониторинга животне средине и њихова примена у пракси. професионална друштва. развијају и објашњењавају основе мониторинга у пракси.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS043 Број ЕСПБ: 6 Катастар загађивача и мониторинг Наставник: Павловић Д. Дефинисање основних параметара квалитета животне средине. рачунске вежбе и консултације. 3. Еколошко инжењерство Технички факултет "Михајло Пупин". националне и међународне базе података. Департман за биологију и екологију. А.00 Писмени испит 3. 2. Основни алати у реализацији монитроинга.Практична настава На вежбама се обрађују. Интернет.00 Литература Р. Национални извештаји о животној средини. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Публикације.00 15. Националне и међународне организације са битном улогом у области заштите животне средине: ОУН. Зрењанин Универзитет у Новом Саду. Менаџмент мониторинга. ЕУ Топиц центри. интерно издање ТФ Катастар и мониторинг загађења-скрипта "Михајло Пупин" Висока школа струковних Мониторинг и ублажавање последица загађености студија Београдска животне средине политехника Година 2004 2008 2006 2006 Страна 35 . 3. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Колоквијум Редовно похађање предавања Редовно присуство на вежбама Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 10. невладине организације.бр. Нови Сад Скрипта.00 Колоквијум 2. Логистика мониторинга квалитета животне средине на макро и микро плану (примери).

Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. Принципи анализе радних стања делова и подсклопова. илустративно-демонстративне. Летић. Чврстоћа и поузданост делова машина. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Слободан Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Образовни циљ: Применити принципе механике и других дисциплина производних процеса на пројектовање компонената и комплетних машина које треба да задовоље задате функционалне захтеве. верификација функционалности и критеријуми за даље усавршавање.2010 Назив Издавач Технички факултет „М.12. Синиша Кузмановић 8. површинска. Василије Волков. . 4. Опште особине клизних лежиша. Ж. Адамовић. Ж. Петровић Радован Датум: 17. (Сарајево : НП "Ослобођење") Сарајево : Завод за издавање Елементи машина: II дио уџбеника. Адамовић. Аутор 1. Обликовање делова с обзиром на начин израде (резање. Пупин. Увијање. анализа напона. Особености спојница и принципи избора. Е. Принципи испитивања. 4. Исходи образовања (Стечена знања): Студент ће бити оспособљен за синтезу и анализу главног пројекта машине. ковање. Критична стања делова и подсклопова. структурна чврстоћа. Принципи пројектовања машина Зрењанин Технички факултет „М. Динамичка.Курикулум Табела 5.. 1955. Еластичне линије. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 5. Прорачун носивости. Аксијално напрезање тела. Василије Волков 5. Прототип машине. Методика конципирања идејног решења машине.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS096 Број ЕСПБ: 5 Принципи пројектовања машина Наставник: Навалушић В. Е. Димензиони и контролни прорачун. заваривање). Стандардизација. 3. Осовине и вратила. Лежиште. Принципи избора материјала и облика попречног пресека делова..00 Писмени испит 5. лабораторијско-експерименталне. Пупин. обликовање и дизајн. Сигурност и поузданост делова и функционалне целине. Структурна функција техничког система. Утицајни фактори. Део 2 Нови Сад : ФТН. М. ливење.. Вредновање и избор најповољнијег решења. Д. Десница. Моделовање облика делова и склопова применом рачунара. Стечена знања се могу непосредно применити у пракси. ремени и ланчани преносници. Савијање силама. Разрада и анализа конструкције. 2. 1966 (Сарајево : НП "Ослобођење") Интерактивно моделирање машинских Чачак : Компјутер библиотека конструкција Конструисање. Димензионисање и обликовање делова машина и уређаја. Дефиниција задатака (листа захтева).00 30.бр.00 Усмени део испита 20. Склопови преносника и спојнице.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. 6. Геометријске и кинематске особености цилиндричних. Практична настава: Израда рачунских задатака и примера за области обихваћене теоријским делом наставе. 3. реализације испитивања. Фрикциони. Николић. Десница. Чисто савијање. Извијање. 2. Садржај/структура предмета: Теоријска настава: Основе теорије пројектовања машина. типизација и унификација. Принципи пројектовања машина – збирка задатака Зрењанин CADмашинских елемената и конструкција Компјутер библиотека. Математичко моделирање и идентификација Задужбина Андрејевић параметара клипно-аксијалних пумпи Година 2006 2007 2004 1955 1966 2002 2005 2002 Страна 36 .00 Литература Р. Формирање концепционих варијанти.00 Поена 40. Милутин Огризовић 7. Чачак Сарајево : Завод за издавање Елементи машина: I дио уџбеника. Сложена напрезања. коничних и хиперболичних зупчастих парова.

.12. Зечевић Србослав Датум: 17. 9. Димитрић Ђуро.бр. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Ћуповић Ђуро.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.2010 Назив Збирка решених задатака из машинских елемената Издавач Београд Година 1968 Страна 37 .Курикулум Литература Р. Аутор Танкосић Милорад.

Ваљање. карактер сила и напона. параметри деформације. New York 1979 1997 Страна 38 . Славенка Воборник 4.. двоосном и троосном напонском стању. ТМ. деформације и њихови односи. карактер сила и напона. Посебан акценат се даје инжењерском прилазу у осмишљавању.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS098 Број ЕСПБ: 5 Производне технологије Наставник: Стојадиновић Н. W. Стојадиновић. Извлачење.2010 Назив Основи производних технологија Познавање материјала Издавач Технички факултет "Михајло Пупин". са акцентом примене стечених знања у производној пракси. Технологија ојачавања металних материјала: ХТ. повезивању и разради параметара. просецање и пробијање. који чине основу многобројних производних технологија.. Слободан Стојадиновић. Параметри обрадивости. карактер сила и напона. Чаушевић. Зрењанин Примена ултразвука за обраду растопа алуминијума и његових легура Теорија пластичне прераде метала Materials science and engineering Година 2006 2007 2003 „Свјетлост“. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.Курикулум Табела 5. 5. Живослав Адамовић. М. 3. Дубоко извлачење.00 20. значају и комплексности производних технологија. параметри деформације. . 3. 2. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Напони.00 Литература Р.12. илустративно-демонстративне. термомеханички режим ковања. фактори пластичне анизотропије. Десница. Аутор Стојадиновић. Пресовање. 2. прераду и обраду металних и неметалних материјала. Датум: 17. Callister. карактер сила и напона. термомеханички режим пресовања екструдирањем. 1. Стручна пракса: посета фабрикама за добијање. Практична настава Израда задатака и примера за области обихваћене теоријским делом наставе. при једноосном. Е. Исходи образовања (Стечена знања): Стечена знања се користе за формулисање..бр. карактер сила и напона. Обрада раздвајањем: одсецање. Услови настанка пластичне деформације. С.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. тачност израде отковака. Технологија термичке обраде и основни поступци. С. Слободан Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 3 3 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. комбиновању.00 5. Обрада резањем: стругање. Ковање. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.00 Поена 60. 4. термомеханички режим ваљања. термомеханички режим вучења. МТ обрадом. Обрада савијањем. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. Сарајево John Wileѕ and Sons. Машине и алати за обраду пластичном деформацијом. Тасић. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 5. Ц. Образовни циљ: Стицање основних знања о суштини. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". лабораторијско-експерименталне.00 Усмени део испита 10. Бешић. израду и реализацију свих теоретских и практичних подухвата из области производних технологија. параметри деформације. бушење. глодање. И.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Д. Аутор Назив 1.2010 Издавач Технички факултет "Михајло Пупин" Технички факултет "М. Љ. Машине и апарати са дифузним операцијама (апсорпција. спиралне контактне сушаре. ротационе сушаре.00 Литература Р. клипних и турбомашина. Пупин". Процесне машине и апарати . коришћење и одржавање машина и апарата у индустријским процесима. Александра Танасијевић Машине и апарати : системи хидраулике и пнеуматике 6. Драгиша Толмач Машине и апарати 2. Методе извођења наставе: Предавања. Исходи образовања (Стечена знања): Изучавање машина и апарата треба да оспособи студенте у области: пројектовања технолошких система.00 Завршни испит Поена 10. укувавање. Драгиша Толмач Машине и уређаји-збирка решених задатака Толмач.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.00 Усмени испит 40. Д. Прилог теорији и пракси сушења Датум: 17.бр. На вежбама се раде задаци из теоријског дела градива. топлотних операција. конвективне сушаре са пнеуматских транспортом материјала. Д. Пупин". филтрирање и филтри. избор. 3. Клипне и турбомашине (пумпе. Славица 5. Толмач. Драгиша Толмач Машине и апарати Драгиша Толмач. у циљу избора стандардне опреме. Толмач. операција преноса масе. аудиторне вежбе. Д. . спреј сушаре. кристализација).12. Зрењанин Година 1998 2004 2007 2005 2001 2006 2000 2007 1997 Страна 39 . посуде под притиском). ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. консултације. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Машине и апарати за хидромеханичке операције (таложење и таложници. Зрењанин Технички факултет "М. Образовни циљ: Оспособљавање студената за прорачун машина и апарата који се користе у производним процесима као саставни делови технолошких система и производних линија. Драгиша Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Толмач. Првуловић. центрифугирање и центрифуге.решени задаци 8. контактне ваљкасте сушаре. парне турбине). У одређеним терминима сваке недеље одржавају се и консултације. вентилатори. мешалице за течности.00 5. Студенти стичу неопходно потребно знање за прорачун. Пупин" Технички факултет "М. Пупин" Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин : Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин : Технички факултет "Михајло Пупин" Технички факултет "М. Д. Зрењанин Технички факултет "М. Пупин". Машине и апарати са топлотном разменом (размењивачи топлоте.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS058 Број ЕСПБ: 5 Машине и апарати Наставник: Толмач М. и кондензатори). Машине и апарати са операцијама преноса маса ( сушење и сушаре. 3. Практична настава Студенти раде прорачун основних Машина и Апарата из области: хидромеханичких операција. компресори. Машине и уређаји : решени задаци 7..00 40. вођења инжењерских развојних процеса и пројеката у функцији техничко технолошког развоја. Парни котлови. Системи хидрауличних и пнеуматских машина 4. Увод у теорију сушења са примерима из праксе : процесна постројења 9. Радовановић. На предавањима се излаже теоријски део пропраћен карактеристичним примерима.Врши се избор стандардне опреме. Толмач. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Писмени испит Практична настава Обавезна Да Да Да Да Поена 5.Курикулум Табела 5. 2. дестилација. 4.

резимеа. упознаће се са стручним речницима и литературом. радова. усвојиће терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају.Glendinng. усвајање писања извештаја. John 2. Glendinning Eric H.12.00 10. оспособљавање за самостално преводјење стручних текстова и коришћење стручне литературе. 3. Аутор Eric H.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. 2. усвојиће писање извештаја. оспособљавање и стицање навике коришћења стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет сајтовима. Ian MacKenzi Датум: 17.бр. Образовни циљ: У циљу побољшања квалитета општег стручног знања студената предвиђа се обрада стручних текстова. усвајање терминологије научно-стручног регистра у одговарајућој области.2010 Назив Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering Издавач Година Oxford University Press 1995 Oxford English for Information Technology Oxford University Press 2002 English for Business Studies TB Cambridge University press 2002 Страна 40 . оспособиће се за самостално превођење стручних текстова и коришћење стручне литературе. Исходи образовања (Стечена знања): Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове.00 Завршни испит Поена 40. McEwan 3. Методе извођења наставе: Комбиновани метод Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Превод стручног текста Обавезна Да Да Да Поена 20. . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Садржај/структура предмета: Студенти ће обрађивати и преводити стручне текстове из области наставних предмета које изучавају у оквиру одређеног наставног програма.Курикулум Табела 5. радова. Ерика Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 1 1 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1.00 Литература Р.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS020 Број ЕСПБ: 4 Енглески језик 2 Наставник: Тоболка К. 4. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Norman 1. оспособиће се и стећи навике коришћења стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет сајтовима. Glendinning. резимеа. упознавање са стручним речницима и литературом.00 Тест 30.

Курикулум Табела 5. Мере за смањење емисије загађујућих компонената. Београд СМЕИТС.00 Поена 50.Заштита животне средине 4.00 Литература Р. физичко-хемијске основе полусувих. степен заштите животне средине. Павловић Милан Технички системи у заштити ваздуха – скрипта 6. Environmental Engineering Датум: 17. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. примарне мере за снижавање емисије. Kiely L. Кубуровић М.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Анализа загађивача ваздуха и воде 5.00 10. Поступци и уређаји за издвајање чврстих честица из гасова из процеса и постројења: електрофилтри.Практична настава Вежбе су рачунске и састоје се у решавању задатака из области које се обрађују на предавањима. 4. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.00 Писмени испит 12. рачунске вежбе и консултације. технички показатељи.00 Усмени део испита 3.бр. Садржај/структура предмета: Теоријска наставаПримена процеса и постројења без или са минималном масом загађујућих и отпадних материјала. Методе извођења наставе: Предавања. Поступци и уређаји за издвајање чврстих честица из гасова из процеса и постројења: физичкохемијске основе влажних поступака пречишћавања и техничке карактеристике уређаја. Заштита ваздуха. сувих и осталих поступака пречишћавања и техничке карактеристике уређаја. Образовни циљ: Упознавање студента са Законским основама заштите вода и ваздуха и основним техничким системима у заштити ваздуха и вода. Загађење и заштита ваздуха 3. влажни. . Аутор Назив 1. 3. полусуви. Група аутора Термотехничар . инвестициони и експлоатациони трошкови. Београд Скрипта.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS129 Број ЕСПБ: 6 Технички системи у заштити квалитета вода и ваздуха Наставник: Ђапић М. Нина Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. врсте и извори загађујућих компонената. Одређивање емисије чврстих и течних загађујућих компонената у излазним гасовима из процеса и постројења. Заштита животне средине 2. аудиторне вежбе. суви издвајачи чврстих честица.12. интерно издање ТФ Михајло Пупин МцГраw-Хилл Интернатионал Едитионс Година 1994 2007 2003 1989 2006 1998 Страна 41 ..00 2. Распростирање загађујућих компонената у излазним гасовима. Београд Технолошко-металуршки факултет. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Колоквијум Колоквијум Редовно похађање предавања Редовно присуство на вежбама Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Да Поена Завршни испит 13. Петров А. Карактеристике и поређење процеса и постројења за пречишћавање гасва. Законске основе ограничења емисије.00 10.2010 Издавач СМЕИТС и Машински факултет у Београду Виша политехничка школа. Рекалић В. услови настајања. Исходи образовања (Стечена знања): Студент ће знати да практично примени стечено знање о Законској регулативи у заштити ваздуха и вода и на основу ограничења емисије примени одговарајући поступак за издвајање чврстих честица из ваздуха. Ђармати Ш. 2.

.Курикулум Табела 5. 4. Флуоресценција и фосфоресценција. Температура. Деформација чврстих тела Осцилације и таласи .00 10. Гравитационо убрзање. Усисивачи. Гасни закони. Топлотно ширење чврстих тела.Хидростатички и атмосферски притисак. 2.Структура чврстих тела. Физички закони и модели. Појаве на граници чврстих и течних тела. Врсте кретања. Тежина тела. Средње и тренутно убрзање. Овлаживач ваздуха. Образовни циљ: Да студенти овладају основама физике да би боље разумели функционисање разних техничких уређаја. Једначина континуитета.бр. Капиларне појаве.Дифузија. Исходи образовања (Стечена знања): Овладавање могућностима примене закона физике на функционисање техничких уређаја. Сила притиска. Електрични грејачи.00 Усмени део испита 10. Једначина таласа. Основе молекулско кинетичке теорије и термофизика . Сајферт В. Кристална решетка. Равномерно убрзано праволинијско кретање. Термометри.Молекулско кинетичка теорија. њен значај и веза са другим наукама и техником. Осветљавање просторије за рад. Миксери. Брзина таласа. Механичка енергија. Унутрашња енергија. Дифракција таласа. Методе извођења наставе: Вербалне наставне методе.12. Количина кретања. Кирхофови закони. Еластични централни судари. Датум: 17. Омов закон. Брзина. Практична настава:Студент треба да савлада законе физике и њихову примену. 3. Боје тела. Механика материјалне тачке и крутог тела Релативност кретања. Настајање и врсте таласа. Брзина молекула. Гравитација . Дисперзија светлости и спектри.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Звучни таласи. Вискозност. Њутнови закони. Зрењанин ТФ »М.2010 Назив Физика Збирка задатака из физике Практикум из физике Издавач ТФ »М. Призма. Сајферт В.Физика. 2. Основна релација динамике ротације. Доплеров ефектМеханика флуида .2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS95 Број ЕСПБ: 6 Техничка физика Наставник: Сајферт Д. Равномерно праволинијско кретање. Физички типови кристалних решетки. Фотометријске величине и јединице. Снага. Бука. Таласна дужина. Трење Структура чврстих тела и деформација . Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 10.Пупин«. Транслација и ротација. Геометријска оптика. Вентилатори. Топлота. Бернулијева једначина. Машина за сушење рубља. Апарати са електричним моторима. Преламање таласа. Кретање флуида. Момент силе.00 10. Центрипетална сила. Модел идеалног гаса и основна релација МКТ. Закон одржања момента импулса. Мерење температуре. Интерференција таласа. Демонстрационе наставне методе. Центрифугална сила. убрзање и енергија хармонијског осцилатора.00 Поена 20. Мере за заштиту од струјног удараГеометријска и физичка оптика .Природа светлости. 3. Момент импулса. Субјективна и објективна јачина звука. Садржај/структура предмета: Теоријска настава:Увод . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Електричне машине за шивење. Примена закона одржања количине кретања на кретање ракете.Хармонијске осцилације. Расхладни уређаји.00 Литература Р. Слободно падање. Преношење притиска кроз течност. Основни потрошачи електричне енергије.00 Писмени део испита 40. Методе практичног рада. Основни закони фотометрије. Закон одржања енергије. Потисак и пливање. Карноов циклус. Одбијање таласа. Сила Земљине теже.Притисак. Механички рад. Скаларне и векторске физичке величине. Електрични апарат за бојење.Пупин«.Пупин«. Регулатори температуре. Гравитационо поље.Гравитациона сила. Промене аграгатних стања. Енергија и интензитет таласа. Средња и тренутна брзина. Хици. Површински напон. Машина за пеглање. Клима уређаји. Једначина гасног стања. Зрењанин Година 1999 2004 2004 Страна 42 . СИ систем јединица. Судари. Сочива. Зрењанин ТФ »М. Преношење топлоте. Инфразвук и ултразвук. Оптички инструменти. Огледала. Физичка оптика. Кружно кретање. Нееласитични централни судари. лабораторијско-експерименталне методе уз коришћење рачунара. Момент инерције. Машина за прање рубља. Сајферт В. Закон одржања импулса. Физичке величине и јединице. Вјекослав Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Илустративне наставне методе. Аутор 1. Електромагнетизам Кулонов закон.

спорт). моделирање и одлучивање у производном систему. урбанизам. технички системи. решавања комплексних проблема.Курикулум Табела 5.00 Литература Р.00 Поена 40. Аутор Назив 1. Подела система према основним обележјима. деловање на систем и теорија сврха / средства. Професионално оспособљавање за: истраживање система било које комплексности уз примене разних метода анализе. Методе извођења наставе: Вербалне.00 Писмени испит 30.00 10. Адамовић Живослав Теорија система 2. Систем вредности..) 2. подела система..бр. . изучавања. математички модели за оптимизацију производних система Практична настава Дефинисање структуре система. Исходи образовања (Стечена знања): Примена: филозофије глобалног размишљања. формализација система.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Илустративно – демонстративне Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 5.12. 3. опште класификације појава. процеса откривања и представљања изграђености. моделовања и системског моделовања. системски приступ и понашање истраживача. индустријска динамика производних система. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Системски приступ. Повратна спрега. производни системи. Образовни циљ: Теорија система обезбеђује потребне теоретске и методолошке основе за истраживање. Текстуалне. системског приступа. креативности (стварање) индивидуалним путем и групним (тимским) методама.градација нивоа научног сазнања. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. за решавање комплексних проблема групним и индивидуалним методама.00 Усмени део испита 5. Пупин" Технички факултет "М. методе истраживања система. Опис система у граду (производња хране.савременог интелектуалног комуницирања. стварање (пројектовање и вођење) и коришћење (експлоатације/примене) комплексних система (као што су: организациони системи.2010 Издавач Технички факултет "М. Адамовић Живослав Збирка задатака из теорије система Датум: 17. понашања и управљања комплексних појава и објеката. Пупин" Година 2005 2004 Страна 43 . информациони системи. синтезе. Израчунавање тренда пораста производње у предузећу.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS125 Број ЕСПБ: 6 Теорија система Наставник: Шиник М. даљинско грејање. Моделовање 4. Поред потребних теоретских знања и методолошких вештина овај предмет треба да развије способности:интегралног размишљања као синтезе парцијалног и глобалног.00 10. превоз путника. представљање објеката и појава са системског аспекта. Владимир Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1.. Дефинисање основних параметара стања система.

Илустративне методе (илустрација предметима. Ђорђевић.00 10. 2.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS140 Број ЕСПБ: 4 Управљање квалитетом Наставник: Павловић Д. Ћоћкало. демонстрација рада уређаја. моделима. демонстрација ситуација. бенчмаркинг. Квалитет и управљање предузећима: квалитет као глобални феномен. демонстрација организације рада.Курикулум Табела 5. Алати квалитета: неопходност примене алата квалитета.). Садржај/структура предмета: Теоријска настава: Настанак и еволуција управљања квалитетом: настанак и еволуција концепта управљања квалитетом. Серија међународних стандарда ISO 9000: настанак и еволуција стандарда. Аутор Назив 1. Савремени инжењеринг и квалитет: реинжењеринг. дискусија).2010 Издавач Технички факултет "Михајло Пупин". ISO 22000: значај. TQM концепт: основе концепта. најзаначајнији аутори. Милан Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 4 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. ИМС . Павловић. израду и одбрану семинарских радова. трошкови. дијалог. континуално унапређење квалитета. основе. еволуција. Методе и методски облици примењиваће се у фронталном.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Посебно се обрађују алати квалитета и документација QMS-a. . Системи квалитета – Стратегија менаџмента Датум: 17. нови алати квалитета. Вежбе: Прате предавања на примерима и задацима. рад студента на тексту. Управљања квалитетом 3. Методе извођења наставе: У обради наставних садржаја користиће се следеће методе: Вербалне методе (монолог. модели TQM-a. међусобни однос пословних функција у предузећу. еволуције система квалитета и примене овог концепта у пракси. верзија стандарда ISO 9000:2000. значај кавалитета за тржишну позицију предузећа и његову конкурентску способност. Образовни циљ: Стицање знања из области управљања квалитетом. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". Такође обухватају припрему. 3. Зрењанин ЈУСК. еволуција.. предности од уведеног система менаџмента квалитетом.задаци 25. Текстуалне методе (рад наставника на тексту. примењивост. Д. Серија међународних стандарда ISO 18001: настанак. пројектовање. симултани рад наставника и студента на тексту). демонстрација мултимедијалним апликацијама). фотографијама. демонстрација односа. 4. нови приступи. Мајсторовић В. Исходи образовања (Стечена знања): Студенти ће бити оспособљени за увођење и примену захтева међународних стандарда у организацији. Београд Година 2006 2007 1994 Страна 44 . седам основних алата квалитета. еволуција концепта управљања квалитетом. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. демонстрација покрета. развој серије стандарда ISO 9000:1994 (структура серије стандарда).. значај за националну привреду. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Редовно присуство на вежбама Семинарски рад Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 10. настанка. Д. раду тандема и индивидуалном облику наставног рада. табелама.00 Практични део испита . Милан Квалитет и интегрисани менаџмент системи 2. поступак увођења и сертификација.Опште карактеристике система менаџмента квалитетом: документација.00 Усмени део испита 5. примењивост. посебно посматрано са аспекта основних постулата концепта система менажмента квалитетом. HACCP: основни принципи и поступци увођења. основе учења најзначајнијих аутора из области квалитета. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.00 Поена 50. Демонстративне методе (демонстрација процеса – симулације и др.. сликама графиконима.00 Литература Р.12.интегрисани менаџмент системи: захтеви. Серија међународних стандарда ISO 14000: настанак. групном.бр.

12. Примењена математика у инжењерству. групном. Аутор Назив 1. 3. Београд Година 2007 1990 1996 Страна 45 . Пројектно . Зрењанин ФОН. . Интеракција у систему: поузданост . Практична настава Вредносна анализа. Мирослав Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 3 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Полазне поставке и законитости планираног експеримента.00 10. демонстрација организације рада. Текстуалне методе (рад наставника на тексту. Развој предузећа (Моделовање развоја производа у предузећима.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS028 Број ЕСПБ: 6 Инжењерство и иновације Наставник: Ламбић Р. Грешке мерења). М. иновација и иноваторског рада и примена инжењерских метода. Поузданост и пројектовање. табелама. демонстрација мултимедијалним апликацијама). Демонстративне методе (демонстрација процеса – симулације и др. симултани рад наставника и студента на тексту). Београд Грмеч. Методе и методски облици примењиваће се у фронталном. моделима. демонстрација ситуација. Инжењерске методе 2. Инжењерско моделовање (Моделовање у машинству.развој и креирање новог производа и технологије (Поузданост техничких система.2010 Издавач Технички факултет “Михајло Пупин”..00 5.00 Поена 50.00 Литература Р.00 15. прорачунима). демонстрација покрета. Д. Димензиона анализа. P. демонстрација рада уређаја. Управљање технолошким развојем Иновације и предузетништво Датум: 17.техничка документација.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Ћоћкало. 4. Модели управљања залихама). Леви .).. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Колоквијум Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Да Поена Завршни испит 5. демонстрација односа. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.Курикулум Табела 5. Графичка анализа резултата експеримента. Динамичко програмирање. Димензиона анализа. Облици комуникације у систему иноватор – корисник Врсте иновација и њихова заштита).бр. Исходи образовања (Стечена знања): Стицање теоријских и практичних знања у областима инжењерства. Методе извођења наставе: У обради наставних садржаја користиће се следеће методе: Вербалне методе (монолог. функцијом и значајем иновација и иноваторског рада и обуче за примену инжењерских метода у пракси. Типови експеримента. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. рад студента на тексту. Експерименти у инжењерству. сликама графиконима. дискусија). Графичке методе у инж. Тип техничког система). Ламбић. Математичко описивање инжењерских проблема.. Предвиђање развоја). Образовни циљ: Да се студенти упознају са најзначајнијим областима инжењерства. фотографијама. Drucker. 2. Обрада резултата експерименталних истраживања. Модели креативног и иновативног процеса.00 Писмени испит 15. Експеримент у инжењерству (Уводни елементи. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Оптимизација (Изводи из теорије о оптимималним процесима. раду тандема и индивидуалном облику наставног рада. Оптимизција у инжењерским разматрањима.Јакшић. Управљање и организовање иновационих процеса. Иновациони процеси (Теорије креативности. М. Стохастичко програмирање. 3. дијалог. Илустративне методе (илустрација предметима.

Основни физичко хемијски закони у еколошком инжењерству. Аутор Назив Издавач Универзитет у Новом Саду.Заштита ваздуха. Загађење звуком. Еколошки менаџмент. Чврст отпад.00 10. 4. Економске анализе заштита вода.Посета радној организацији са развијеним инсталираним системом за заштиту животне средине.14000. Милан Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 3 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Еколошка етика. Милан Мајерник. Бадида. Технички факултет Михајло Пупин. Чврсти отпади. Заштита животне средине 4. . друштвених потреба. општим проблемима животне средине на макро и микро плану и решавањем општих и парцијалних еколошких ресурсних проблема.бр. рачунске вежбе и консултације. Техничко-технолошки развој и еколошко инжењерство. Идентификација најоптималније технологије са становишта економије. Вода као ресурс. Радоњић. Технички факултет "Михајло Пупин". Климатске промене. Одрживи развој. Садржај/структура предмета: Теоријска настава: Увод у еколошко инжењерство.12. Могућност догађања. Да оспособи слушаоце да иницирају и спроводе увођење и примену стандарда ISO 14000 у организацији. Маркишић Енциклопедијски лексикон екологије и заштите животне средине Коло 1996 Јанко Ходолич. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Колоквијум Редовно похађање предавања Редовно присуство на вежбама Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 15. Исходи образовања (Стечена знања): Студент ће имати развијену способност деловања. Отпадне воде. Заштита вода.Курикулум Табела 5. класификација и подела. могућности и технике. Павловић Милан Еколошко инжењерство 3. Основни физичко-хемијски закони у еколошком инжењерству. Методе извођења наставе: Предавања. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Димитрије Пешић Датум: 17. Х. Кубуровић М. ИСО14000. С. Зрењанин Универзитет у Новом Саду. Заштита ваздуха. Петров А.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS013 Број ЕСПБ: 4 Еколошко инжењерство Наставник: Павловић Д. Гордана Перовић 7..00 Литература Р.00 Поена 60. Душан Шебо Машинство у инжењерству заштите животне средине ФТН 2005 Агенција за рециклажу РС 2006 Грађевинска књига 2006 6. аудио-визуелне вежбе.00 Усмени део испита 2. Рачунске вежбе које прате теоријску наставу.Практична настава: Аудиторне вежбе . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. ИСО.00 Писмени испит 3. 3. 2.2010 Појмовник : наука о заштити животне средине : [ екологија и енвиронологија] Речник екологије и заштите животне средине 2002 2004 1994 Страна 46 . анализирања и генерализовања у процесу доношења одлука на релацији економија-друштво-техника-екологија. Еколошки природни инциденти. Електромагнетни таласи као извор загађења. Мирослав 5.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Зрењанин СМЕИТС и Машински факултет у Београду Година 1. иницирају и решавају најважнија еколошка питања која се постављају пред савремено предузеће. захтева. Бука као загађивач. Павловић Милан Ресурси и екологија 2.00 10. Упутство и консултативан рад у реализацији семинарских радова. Образовни циљ: Циљ је да студенти овладају основама и достигнућима у еколошком инжењерству. Прираштај становништва и његов утицај на коришћење расположивих ресурса.

4. обележја. Датум: 17. типа и класе ентитета. Аутор Назив 1. IDEF1X стандард за моделовање података. Addison Wesley Факултет техничких наука. Интентзија и екстензија модела. Појам нормализације података и нормалне форме.. Структурална и интегритетна компонента. Практична настава: Студент треба да савлада технике цртања шема база података у моделу објекти везе на конректним примерима и уз помоћ CASE алата за пројектовање шема база података.00 20. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Нови Сад Факултет организационих наука.Релациони модел података – Концепти структуралне компоненте модела. Могин П. агрегације. Врсте зависности у шеми релационе базе података. 2. Садржај/структура предмета: Теоријска настава: Појам модела података – појам ентитета. Ullman J.Complete Book 2. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Практична настава Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 10.2010 Издавач Stanford University. Концепти оперативне компоненте...00 Писмени испит 40. Луковић И. 3. Проширења модела – концепти генерализације.00 Усмени део испита 10.Генерације модела података – кратак приказ. Интегритетна компонента.Курикулум Табела 5. Методе извођења наставе: Вербалне наставне методе. Базе података З. Модел објекти – везе. Демонстрационе наставне методе. Алгоритми за пројектовање шема релационих база података. Database Systems . Биљана Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. специјализације.. кључа типа ентитета односно појмови шема база података на интензионалном и екстензионалном нивоу. Марјановић 3.бр. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Образовни циљ: Да студенти овладају основним појмовима у моделовању података на концептуалном нивоу и да се упознају са методологијама пројектовања база података. коришћење софтвера за пројектовање шема база података. . Београд Година 2002 1996 2008 Страна 47 . Бабарогић С. Исходи образовања (Стечена знања): Оспособљавање студената за примену техника пројектовања шема база података на концептуалном нивоу. Принципи база података Лазаревић Б..12. Аничић Н. Widom J.00 Литература Р.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.00 Поена 20. Илустративне наставне методе. декомпозиције.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS003 Број ЕСПБ: 5 Базе података 1 Наставник: Радуловић Д. Језик за исказивање вредносних ограничења.

Правци у дизајну.12. Квалитет и употребна вредност.00 Поена 40.демонстративне Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 7. Ергономска компонента дизајна. Квалитет и економска вредност производа. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.2010 Издавач Технички факултет "Михајло Пупин". Увођење производа у производњу. Најважнији послови и развојни утицаји дизајна. Економска компонента дизајна. Зрењанин ФТН. Николић. Асоцијативна својства дизајна.50 Писмени испит 20. продуктивност. Увођење производа на тржиште. Естетска компонента дизајна. Љевар. Животни век производа. Компоненте дизајна. С. 4. М. Садржај/структура предмета: Теоријска наставаПојам. Израда пробне серије. .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Образовни циљ: Циљ предмета је да студенти овладају основним теоријским и практичним знањима везаним за индустријски дизајн. Утицај дизајна на инвестирање у бизнису. трошкове. 3. Израда техничке и остале документације. Индустријски дизајн Датум: 17. Важнији аспекти квалитета производа. Модни хир.00 Усмени део испита 7. студенти ће поседовати основна теоријска знања из индустријског дизајна и биће оспособљени да активно учествују у реализацији маркетиншких и управљачких активности везаних за индустријски дизајн. Циклус моде.Практична настава Производ као резултат процеса дизајнирања. Истраживање и развој производа. Дизајн и инструменти маркетинг – микса. Анализа и оцењивање производа..00 10. Слободан Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Стил и мода производа. дефинисање и терминологија дизајна. А. Индустријски дизајн 2. ангажована средства. Аутор Назив 1.текстуалне. Дизајн и бизнис. Илустративно .Курикулум Табела 5. Утицај дизајна на обим производње. Квалитет и атрактивност производа. Вербално . Потребе и мотиви потрошача као усмеравајући фактор за деловање дизајна Инострана тржишта и деловање дизајна и маркетинга. укупан приход.00 Литература Р.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS027 Број ЕСПБ: 6 Индустријски дизајн Наставник: Навалушић В.50 15. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.функционална компонента дизајна. економичност и рентабилност. Аспекти утицаја дизајна на бизнис. Методе извођења наставе: 1. Утицај моде на потрошаче. цене.бр. Однос дизајна и маркетинга у производњи и пословању предузећа. Извори и ширење моде. Процес дизајнирања. Тестирање производа. Кузмановић. Фазе процеса дизајнирања производа. 2. профит. Инвестирање у нове производе. Исходи образовања (Стечена знања): Након полагања предмета Индустријски дизајн. Дизајн и маркетинг. Дизајн и квалитет. Нови Сад Година 2004 2008 Страна 48 . Техничко . Утицај дизајна на образовање и културу. 2.

фармацеутски и електронски отпад.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. отпад као гориво. 3. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Рециклажа.2010 Издавач Универзитет у Новом Саду. интерно издање ТФ Михајло Пупин Институт за испитивање материјала Урбанистички завод Републике Српске.00 Писмени испит 15. 4. Саша Основи управљања чврстим отпадом 4. Категоризација и класификација опасних отпада. Илић М. Методе извођења наставе: Предавања. Јакшић Б. европски каталог отпада. УС ЕПА листа. Индустријски. Проблемски задаци из ове проблематике. Управљање техничко-технолошким ризицима. Управљање опасним отпадом. анаеробна дигестија.00 3.Практична настава Аудиторне вежбе са примерима из праксе. рачунске вежбе и консултације. Бања Лука Година 2004 2006 1998 2000 Страна 49 . одлагање отпада на депоније. Стеченим знањем студент треба да буде у могућности да управља техничко-технолошким ризицима.скрипта Илић Марина. биохазардни. транспорта. Управљање опасним отпадом: редуковање. Начини обележавања опасних материја.00 Литература Р. Нина Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Исходи образовања (Стечена знања): Студенти стичу знање о интегралном управљању отпадом. категоризација и класификација отпада. Базелска конвенција. Зрењанин Скрипта. размена (берза). Кључни принципи управљања отпадом. Процедуре.00 2. рециклажа. Павловић Милан Чврсти и опасни отпади – систематизација. компостирање. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. ЕУ и светске законске регулатива управљања отпадом. Националне.00 Усмени део испита 15.12. Управљање опасним отпадом Датум: 17. теренске вежбе. Милетић 3. Сакупљање и транспорт отпада. Структура и количина чврстог комуналног отпада. преко сакупљања.00 10. Садржај/структура предмета: Теоријска наставаПојам .2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS150 Број ЕСПБ: 5 Чврсти и опасни отпад Наставник: Ђапић М. нове технологије отпада са искоришћењем енергије. Третман и депоновање опасних отпада. Образовни циљ: Упознавање студента са основним елементима управљања отпадом од места настанка.бр. аудиторне вежбе. поновно коришћење.Курикулум Табела 5. Аутор Назив 1. издвајање. управљање и депоновање . 2. Технички факултет "Михајло Пупин". .Подела опасних отпада. Павловић Милан Еколошко инжењерство 2.00 Поена 50.. спаљивање. Интегрално управљање чврстим отпадом. Извори опасних отпада. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Колоквијум Редовно похађање предавања Редовно присуство на вежбама Обавезна Да Да Да Да Да Поена Завршни испит 5. рециклаже и коначног одлагања отпада или инактивације.

Опис технолошког процеса. 4. Методе извођења наставе: Предавања. Богнер. сушаре са кондуктивним преносом топлоте.Гасне инсталације. А. За стицање потребних знања и разумевања градива.00 Литература Р. Београд. Исаиловић. М. На консултацијама се дају додатна објашњења у вези материје са предавања и вежби. Толмач. 2. 2. Београд 5.сушаре са конвективним преносом топлоте. Образовни циљ: Стицање неопходно потребних знања за пројектовање. Зрењанин Технички факултет "М.. енергетске потребе за рад процесног постројења: Процесна постројења са размењивачима топлоте. Исходи образовања (Стечена знања): Пројектовање. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. 3. Д. Технички факултет Михајло Пупин Ета. Исаиловић. . Д. На предавањима се излаже теоријски део градива и примери из пројектованих и изведених решења у пракси. М. Драгиша Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Рационализација потрошње енергије на процесним постројењима.00 Писмени испит 40. консултације и обилазак изведених система.Курикулум Табела 5. Шематски приказ процесних постројења. Богнер. М. Толмач. рад и одржавање процесних постројења.00 10. саставних деолова производних процеса у индустрији. вежбе. рад и одржавање процесних постројења у индустрији.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.. Прорачун и избор стандардне опреме. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.00 Усмени део испита 5. Постројења за сушење .бр. Назив Издавач Конструкција и прорачун процесних апарата Машине и апарати-уређаји производно процесних система Природни гас Увод у теорију сушења са примерима из праксе : процесна постројења Машински факултет. Пупин". Толмач. Петровић.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS103 Број ЕСПБ: 5 Процесна постројења Наставник: Толмач М. обилазе се изведени системи у привреди.00 Поена 40. Зрењанин Ета. Вежбе прате предавања и на њима се раде рачунски примери. Богнер.решени задаци 6. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Учешће у раду на вежбама Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 5.2010 Година 1991 2005 2005 2007 2000 2005 Страна 50 . 3.. Хидро и термо постројења. 4. Практична настава Решавање практичних задатака из наставних јединица наведених за теоријску наставу. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Елементи процесних постројења у индустрији.12. Д. Технички и медицински гасови Датум: 17. Пупин". Аутор 1. Процесне машине и апарати . М. М. Постројења са расхладним кулама (торњевима). Београд Технички факултет "М. Процесна постројења за укувавање и упаравање течности.

Богнер. Општи и технички услови у главним пројектима.00 Литература Р. Конструкција и прорачун процесних апарата Издавач СМЕИТС.00 Писмени испит 30. консултације и обилазак изведених система. Драгиша Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS153 Број ЕСПБ: 6 Пројектовање термотехничких и процесних система Наставник: Толмач М.12. Процеси сагоревања. Петровић.00 5. На предавањима се излаже теоријски део градива и примери из пројектованих и изведених решења у пракси. 3. сушење. Пумпна постројења. вежбе. 2. Богнер. Напојни системи. Година 1098 Машински факултет. 4. Вежбе прате предавања и на њима се раде рачунски примери. М. Београд. Београд. 2. обилазе се изведени системи у привреди. реактори са мешалицом). Методе извођења наставе: Предавања. рад и одржавање термотехничких и процесних система који се користе у производним индустријским процесима. 1991 Страна 51 . А. Прилог о примењеним мерама заштите на раду. М.бр. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.00 Усмени део испита 10.2010 Назив Пројектовање термотехничких и процесних система. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. избор стандардне опреме: Технолошки процеси (укувавање. Топловодне котларнице и котларнице са парним котловима.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Елементи и садржај главног машинског пројекта.Курикулум Табела 5.00 10.00 Поена 40. Исходи образовања (Стечена знања): Овладавање знањима везаним за пројектовање. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Опште о пројектовању термотехничких и процесних система. Компресорска постројења. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Семинарски рад Учешће у раду на вежбама Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 5. опис процеса. На консултацијама се дају додатна објашњења у вези материје са предавања и вежби.. Аутор 1. Практична настава Решавање практичних задатака из наставних јединица наведених за теоријску наставу. кристализација. Образовни циљ: Стицање неопходно потребних знања за пројектовање. прорачун капацитета и инсталисане снаге. Шематски прикази термотехничких и процесних система. . рад и одржавање термотехничких и процесних система у индустрији. За стицање потребних знања и разумевања градива. Датум: 17.

Математичка логика и принципи програмирања Душан Пупин".Курикулум Табела 5. Малбашки Технички факултет "Михајло 3. илустративно-демонстративна.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. . Образовни циљ: Упознавање са основама алгебре логике и методама аутоматског резоновања. 2. логичко програмирање. Практична настава: Израда постављених примера и задатака из домена исказне алгебре. дијалог. 4. Непроцедурни програмски језици. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.00 Литература Р. експерименти на рачунару. Булове функције и њихова минимизација. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Упознавање са концепцијом. Хотомски Петар Системи вештачке интелигенције Пупин". Зрењанин Технички факултет "Михајло 2. Програмски језик Пролог.00 Поена 20. демонстрације софтвера. Ивана Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 1 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. 3. Излагање. Зрењанин Хотомски Петар. Упознавање и коришћење конкретних алата за развој фази логичких система и фази логичко управљање. Оспособљеност за коришћење алата за развој интелигентних система. Берковић Ивана задатке Пупин". Правило резолуције за предикатски рачун. Садржај/структура предмета: Теоријска настава: Алгебра логике.2010 Година 2006 2006 2006 Страна 52 . структуром и функционисањем система базираних на знању. Аутоматско резоновање. коришћење непроцедурних програмских језика за развој интелигентних система. Булова алгебра. Исходи образовања (Стечена знања): Познавање метода представљања и формализације знања и аутоматског резоновања.бр. графички прикази. Методе извођења наставе: Вербално-текстуална. Основи фази логике и вештачке неуронске мреже. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Практична настава Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 10.12.00 Усмени део испита 20. Назив Издавач Елементи вештачке интелигенције кроз примере и Технички факултет "Михајло 1. Формалне теорије.00 Писмени део испита 30. разговор. Развој интелектуалних способности за сложеније радне задатке аналитичко-синтетичке и пројектантске природе.00 20. Упознавање са могућностима фази логичких система.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS091 Број ЕСПБ: 6 Логички системи у техници Наставник: Берковић Ф. лабораторијско-експериментална. Зрењанин Датум: Аутор 17.

Адамовић. Адамовић. Милорад Антонијевић Живослав Адамовић. Адамовић Живослав Живослав Адамовић. Драги 6. Живослав Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 1 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Стеван Петровић. Експертни системи за техничку дијагностику. 2. Љиљана Радовановић. .00 Усмени део испита Поена 40. Душан Малић. Модели дијагностике. Ж. 3. Београд Технички факултет Михајло Пупин Година 2008 1997 2005 Мерне методе и мерна средства у техничкој дијагностици Технички факултет "Михајло Пупин" 2001 Бука и вибрације у машинској техници Београд : ТЕХДИС 2004 Поузданост и дијагностика машина ОМО. Студенти ће се оспособити за инжењерско решавање практичних проблема у области техничке дијагностике. Систем техничке дијагностике. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Колоквијум Семинарски рад Обавезна Да Да Поена Завршни испит 30.00 10. Дејан Адамовић. 4. 7. београд 2002 Центрирање ротационих машина Београд : ТЕХДИС 2005 Одржавање према стању у машинству Београд : Проналазаштво 1990 Основни поступци превентивног одржавања у машинству Београд : МТС Гајић 1995 Поузданост и дијагностика хидрауличних система Београд : ОМО 2002 Страна 53 .2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS065 Број ЕСПБ: 6 Техничка дијагностика Наставник: Адамовић Ж. Прогноза стања система. Ж. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Задаци дијагностике.Курикулум Табела 5. Љиљана Петровић Живослав Адамовић. Ж Техничка дијагностика 3.бр.2010 Издавач Технички факултет Михајло Пупин Превинг. Техничка дијагностика 2. Жељко Ђурић. Објективни поступци техничке дијагностике. Модели одржавања према стању. Исходи образовања (Стечена знања): Стечено знање кроз наставу овог предмета допринеће у томе да ће студенти бити у стању да дијагностикују стање техничких система. И предавања и вежбе су пропраћене са великим бројем примера из праксе.12. Циљ овог предмета је да оспособи будуће студенте на решавање проблема из области управљања одржавањем техничких система. Аутоматски системи контроле радне способности техничког система. Горан Јованов Датум: 17. 5. Тотално одржавање Живослав Адамовић. Миодраг Реџић 8. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. мерења и контроле радних параметара . Мирољуб Јевтић. Братислав Стојковић. Аутор Назив 1.Практична настава Упознавање студената са примерима из праксе у области техничке дијагностике.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. 10. Методе извођења наставе: Настава се изводи путем предавања која су праћена слајдовима и аудиторним вежбама која дубље разрађују решавање одређених проблема.00 Писмени испит 20. Адамовић. Љубан Јапић Живослав Адамовић.00 Литература Р. Елеонора Десница. Радиша Јовановић. Аутоматизација и организација извођења техничке дијагностике. Субјективни поступци техничке дијагностике. Новица Јефтић Живослав Адамовић. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. 4. 9. Образовни циљ: Предмет има улогу да студенте упути на изучавање метода дијагностике (као и мерне технике) техничког стања система. Димитријевић.

Аутор Живослав Адамовић. Вујић 11. Слободан Стефановић Живослав Адамовић.Курикулум Литература Р. Цветковић Драган. Живослав Адамовић Датум: Издавач Београд : Завод за уџбенике и наставна средства Београд : Научна књига 1998 1991 Страна 54 . Љиљана Петровић Назив Београд : Друштво за техничку дијагностику 2001 Статистичке методе у техничкој дијагностици Зрењанин : Технички факултет "Михајло Пупин" 2001 Техничка дијагностика 14.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. 12. Драгољуб.2010 Година Превентивно одржавање текстилних машина 13. Душан Малић. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Живослав Адамовић Техничка дијагностика у машинству 17.12.бр.

Стојадиновић С. Зрењанин Завод за графичку технику Технолошко-металуршког факултета. Мерење механичких величина. Нивои структуре материјала.2010 Познавање материјала Издавач ТФ »Михајло Пупин«.. полимерни. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Испитивање микроструктуре. штампу 4. 4. Микроскопија. Бешић Ц. Структура материјала. особине у физичким пољима и механичке особине. односно за разумевање основних принципа прогнозе својстава материјала 3. 1. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Исходи образовања (Стечена знања): Стечена знања се користе као основа за разумевање инжењерства материјала. Аутор Назив Стојадиновић С. Зрењанин ТФ »Михајло Пупин«. Кристална структура. издање Инжењерски материјали. Пекез Ј. Вежбе Увод.12.. Београд Машински факултет. илустративно-демонстративне.00 Литература Р. Микроструктура. Дефинисање основних величина.бр. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. Основи производних технологија. Десница Е.. Датум: Слободан Стојадиновић. Добијање материјала. Принципи прогнозе својстава материјала. Александар Љевар 17. Технике спајања материјала.. Београд Завод за графичку технику Технолошко-металуршког факултета Година 2007 2008 2008 1988 1999 1989 Технички факултет Зрењанин 2001 Страна 55 .2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS101 Број ЕСПБ: 7 Инжењерски материјали Наставник: Стојадиновић Н. Садржај/структура предмета: Предавања Инжењерски материјали: дефиниција и врсте. Стојадиновић С. Испитивање материјала.00 Колоквијум 5. Познавање материјала. Обликовање материјала. Прерада материјала. Зрењанин ТФ »Михајло Пупин«. Основи технологије производње материјала.00 Усмени део испита 5. композитни). Техничке карактеристике материјала: тврдоћа. Образовни циљ: Стицање основних знања из области инжењерских материјала (метални. отпорност на термијске промене. 2. лабораторијско-експерименталне.00 Поена 30. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Писмени део испита Присуство на аудиторним вежбама Присуство на предавањима Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 40. керамички.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. отпорност на абразију и њени механизми..00 20. Витомир Ђорђевић Машински материјали : први део Херман Шуман . .Курикулум Табела 5. превела: 6. Петар Терзић Испитивање метала : механичка испитивања 5. књига у припреми за 3. Припрема узорака. Слободан Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 1 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. II проширено 2. III проширено издање Тасић И. Особине материјала: термофизичке особине. Нада Видојевић и др Металографија 7. Љевар А. Обрада површине материјала.

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ГРЕЈАЊА: Топлотна пумпа. 2002 2002 Београд : Парагон 2007 1994 2004 Страна 56 . Вештачка промаја.00 50. ЕЛЕМЕНТИ ЦЕВОВОДА: Грејна тела. Трошкови расхладних постројења. хлађењу и климатизацији Издавач Година Грађевинска књига. Бранислав Тодоровић. Котлови са уљним и гасним горионицима. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Сврха грејања и климатизације. Ламбић. Београд Београд : Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије 2004 1984 2007 2005 СМЕИТС. Прорачун постројења за проветравања и климатизацију. подела грејних и клима постројења. Драгана Шамшаловић. КЛИМАТИYАЦИОНА ПОСТРОЈЕЊА: Примена. 4. Практична настава Вежбања су аудиторна. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Београд. Погонска средства за расхладна постројења. Регулатори нивоа. грејање и хлађење Наставник: Толмач М. Парно грејање. Образовни циљ: Основни циљ и задаци су упознавање студената са грејном. Датум: 17. Захтеви који се постављају грејању. Ћулум.00 Учешће у раду на вежбама 30. Вреловодна даљинска грејања. ШАМШАЛОВИЋ. Henman Зрнић. Састоје се у изради задатака и решења грејне. СИСТЕМИ ГРЕЈАЊА И ПРИПРЕМЕ ВАЗДУХА: Појединачна грејања (гасни грејачи. Београд Научна књига. СМЕИТС. ЦЕВОВОДИ. илустративно-демонстративне. 1. Температура излазних гасова. 4. Грејање атомском енергијом. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. 5. Зрењанин. Šprenger.00 Поена 5. Извођење расхладних постројења.задаци Пројекат и усмена презентација Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 5. Стеван Шамшаловић 7..00 Литература Р.Курикулум Табела 5. МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ: Пумпе. расхладне и клима технике. Ваздушна климатизациона постројења. Топлодалеководи. ДИМЊАЦИ: Прорачун. Милица Милинковић-Ђапа Мартин Богнер. ГРЕЈНИ КОТЛОВИ: Котлови на чврсто и гасно гориво.00 Усмени део испита 10.2010 Назив Грејање и климатизација Грејање и климатизација Инсталације за грејање Климатизација Технологија хлађења и смрзавања хране Развод ваздуха у климатизационим системима Технички прописи у грејању.Избор стандардне опреме. 3. Архитектура. Прорачун постројења за хлађење ваздуха. Б. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Практични део испита . ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ: Тполотно грејање. Сабирни резервоар за кондензат. Исходи образовања (Стечена знања): Изучавање грејне и клима технике треба да оспособи студенте у области: пројектовања. Сунчева енергија.бр.12. уљне пећи. лабораторијско-експерименталне. Елементи цевних арматура. 3. ТОПЛАНЕ – ТЕРМОЕНЕРГАНЕ. Грејање топлим ваздухом. С. расхладном и клима техником. . 2. и др Тодоровић. Аутор Reknagel.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS021 Број ЕСПБ: 6 Климатизација. КОМПРЕСИОНИ РАСХЛАДНИ ПРОЦЕСИ. ваздушно грејање). Драгиша Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 1 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Трошкови грејања. Ж. Београд Србија солар. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. хлађењу и климатизацији са коментарима Водич кроз стандарде и прописе о грејању. одржавања и вођења инжењерских пројеката. инвеститор и расхладна постројења. 2. ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ: Топлотно даљинско грејање. Степен корисности и губици топлте. проветравање.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. као саставним компонентама ових система. 8. Начин дејства. Експанзиони судови. Уљни горионици. Стеван 6. Размењивачи топлоте. УРЕЂАЈИ ЗА ХЛАЂЕЊЕ ВАЗДУХА И КЛИМА УРЕЂАЈИ. М. Гасни горионици. ГРЕЈНА ТЕЛА. Изучавање би обухватило: основне принципе рада и системе грејне и клима технике и прорачун система у циљу избора стандардне опреме. Миодраг Исаиловић. Парно даљинско грејање.

2008 Друштво за техничку дијагностику Србије 2008 Друштво за техничку дијагностику Србије : Институт ГОША д. мерење перформаси техничког система. оспособљавање студената за бављење научно-технолошким радом у областима одржавања. објашњавање..бр. развој инвестиционих система у области научно-техничких информација и пословања индустриских система. разрада развојних и инвестиционих пројеката. решавање задатака-проблема Илустративно . Адамовић. Организација корективног одржавања. Зрењанин Београд : ОМО Београд : Научна књига Година 2007 2004 2005 1986 1990 Страна 57 . Садржај/структура предмета: Основи теорије организације одржавања (пројектовање система одржавања.00 Поена 50. Методе извођења наставе: Вербалне:. развој програмских пакета (софтвери за научно-техничке и инвестиционе потребе). одржавање предузећа као организациони систем). филмовима Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Семинарски рад Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 10. Јован 7. Менаџмент знања 6. основи теорије менаџмента. Одржавање на бази ризика Живослав Адамовић. Ненад Маринковић. трошкови одржавања. Тодоровић Управљање одржавањем техничких система Ефективност система у машинству : оперативна готовост. организационе перформансе.демонстративне:рад са сликама. испитивања. Зрењанин Технички факултет «Михајло Пупин».Курикулум Табела 5.2010 Издавач Технички факултет «Михајло Пупин». Исходи образовања (Стечена знања): Знање стечено кроз наставу овог предмета допринеће у томе да ће студент бити у стању да пројектује технологију одржавања одговарајућег техничког система.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.00 Литература Р. Славица Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. обука руковаоца). усавршавање руковаоца. Иштва Модернизација техничких система са аспекта 3.. Потребе за реинжењерингом процеса одржавања. графиконима. Марина Кутин. поузданост. Концепције организације одржавања у предузећу (централизовани и децентрализовани облик организације одржавања – предности и недостаци). Куцора. Аутоматизација одржавања. Адамовић. Методологије одржавања (интегрални системски прилаз одржавању. причање. одржавања . табелама. писани радови. 2005 Технички факултет «Михајло Пупин». Образовни циљ: Непосредна примена менаџмента одржавања на техничким системима у привреди. Менаџмент одржавања (четири функције менаџмента.00 Усмени део испита 30. предметима. развој нових технологија. програми обуке. Ж. З. Практична настава Студенти анализирају технологију одржавања у изабраном предузећу. Менаџмент индустријског одржавања 2.разговор.Неоград 4. Одржавање у великом предузећу. 4. Сајферт. Адамовић.о. моделима. припрема техничке документације. Живослав Адамовић Драгутин Зеленовић. функционална погодност Датум: 17. менаџмент вештине). Ж. Зрењанин. Интелигентно одржавање.00 10. Ж. 2. Ж. цртежима. и др. усмено излагање. Такође треба оспособити студенте за инжењерско решавање практичних проблема у области технологије одржавања. развијање способности формулисања циљева. методологије одржавања.о. техничка контрола. 3. Аутор Назив 1. Технологија одржавања 5. . концепција и технологија одржавања. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. предавање Текстуалне: рад са уџбеницима и приручницима.. основи организације одржавања. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. и др.12. Адамовић.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS029 Број ЕСПБ: 6 Менаџмент одржавања Наставник: Првуловић С. сликама.

Зеленовић. Анализа карактеристика производа и програма производње.системи и уређаји за спајање Издавач Наука Година 1991 Илија Ћосић. Величине које утичу на процес монтаже. ДФА мето-дологија за оцену погодности производа за монтажу.00 Литература Р. Образовни циљ: Упознавање студената са технологијама и системима за спајање делова и компоненти како би се у резултату добио монтиран и функционално исправан производ.00 40. Израда технолошке карте за сваку операцију. Анишић. Ћосић. . И. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.2010 Назив Монтажни системи 108.Курикулум Табела 5. лабораторијско-експерименталне. Пројектовање комплексних технолошких система за монтажу. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Структурирање производа. Пројектовање технолошких система за ручномеханизовану.00 5. Избор система за руковање материјалом и складиштење. Никола 1991 Радаковић. З. Ћосић. Избор стандардних елемената. Д. Пројектовање нестандардних елемената за монтажу. Датум: 17. роботизовану и аутоматизовану монтажу. Обликовање просторне структуре система за монтажу. Положај монтаже у укупном процесу производње.Основе радних поступака у индустријским системима : приручник за одређивање времена рада у процесима обраде и монтаже Монтажне технологије . Избор варијанте процеса монтаже. Радо Максимовић ФТН Нови Сад 2002 Страна 58 . Утицај конструкције на процес монтаже.00 Поена 30. Основни појмови и дефииције.00 Усмени део испита 5. 3. Славица Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. Студент је такође оспособљен да изврши процену трошкова и времена извођења операција. Нови Сад : Факултет техничких наука 3. 2. Степен поделе рада. Одређивање броја и редоследа извођења захвата – мрежни дијаграм.12. као и повезивање појединачних елемената у комплексан систем. Одређивање времена и трошкова операција.бр. Садржај/структура предмета: Увод у теорију монтажних система.. И.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS103 Број ЕСПБ: 6 Технологије монтаже Наставник: Првуловић С. 2. роботизоване и аутоматизоване операције монтаже. Исходи образовања (Стечена знања): Након одслушаног курса и положеног испита студент је оспособљен да изрши структурирање производа. Затим је оспосо-бњен да изврши пројектовање ехнолошког поступка и система за ручномеханизоване. уочи потребне захвате спајања и дефинише оптималан редослед њиховог извођења.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Колоквијум Присуство на предавањима Редовно присуство на вежбама Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 20. илустративно-демонстративне. 4. Аутор 1..

Исходи образовања (Стечена знања): Знање стечено кроз наставу овог предмета оспособиће студенте за израду катастра загађивача и процену еколошког ризика. опасним и токсичним материјама у технолошким процесима производње ради оспособљавања у изради пројеката из екологије 2. озонски омотач). прашкасте материје итд). Образовни циљ: Упознавање студената са предметом проучавања екологије. Прорачун ризика по здравље људи. Нина Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 1 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Цикличне трансформсције загађења у животној средини. закон о заштото ваздуха.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS009 Број ЕСПБ: 6 Еколошки пројекти Наставник: Ђапић М. David 2. локално и глобално). Директно и индиректно дејство опасних и токсичних материја у технолошком процесу производње.00 Литература Р.Практична наставаУпознавање са законском регулативом(израда студија изводљивости и информисању јавности. земљишта и здраве хране). ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. рачунске вежбе и консултације. Процена ризика од хемијског удеса и од пожара и експлозије. правилник о граничним вредностима емисије и методама анализе штетних материја у ваздуху). 4.бр. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Еколошки стандарди и законска регулатива.Курикулум Табела 5.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Облици загађивања екосистема (емисија. Акредитоване еко-лабораторије.2010 Издавач Технички факултет Михајло Пупин.12. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Колоквијум Колоквијум Присуство на аудиторним вежбама Присуство на предавањима Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Да Поена Завршни испит 15. Семинарски радови на бази упознавања са студијама о изводљивости производње (која емитује канцерогене супстанце. Процена утицаја процеса производње на здравље људи (током рада.00 Поена 40. Liu (Editor) Датум: 17. Енвиронментал Енгинеерс Хандбоок H. катализаторе. . Прорачун ризика од хемијског удеса. Зрењанин Година 2002 Боца Ратонн: ЦРЦ Пресс ЛЛЦ 1999 Страна 59 . Павловић Милан Назив Еколошко инжењерство Bela G.00 Писмени испит 15.00 25. Индикатори локалног и глобалног загађења (ефекат стаклене баште. Аутор 1.00 3. Liptak (Editor). Класификација опасних и штетних материја. Стратешка процена утицаја загађења ваздуха. воде. 3.00 2. трансмисија. аудио-визуелне вежбе. Методе извођења наставе: Предавања. воде и земљишта на ланац исхране и здравље људи. Локални еколошки акциони програми (у циљу спречавања удеса и обезбеђења чистог ваздуха. имисија). Садржај/структура предмета: Теоријска наставаПредмет проучавања екологије и еколошке дисциплине.

С.Ф.Информатичко друштво и e-Europe иницијатива . ”Михајло Пупин”. Менаџерски аспект основа електронског пословања Датум: 17. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 10. Раденковић.Концепт виртуалног предузећа и виртуалних мрежа .Технолошка Инфраструктура електронског пословања .. Ивковић.Курикулум Табела 5. 1. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.Маркетинг и пословне информације на Интернету .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. самостална израда апликакација у објектно оријентисаном развојном окружењу. Massachusetts Виша техничка школа.. Садржај/структура предмета: Теоријска настава: . 2.Стандарди Интернет технологија .Заштита података и правни аспекти пословања на Интернету . 4. 3. . Назив Електронско пословање 2. Субић. В.00 Поена 40.Рачунарске мреже .. Методе извођења наставе: Предавања. Милутиновић.Е-влада и е-образовање Практична настава: . Милошевић.Израда постављених примера и задатака.00 20. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Аутор Ивковић. Интернет и савремено пословање 3. Зрењанин 1998 2001 2004 Страна 60 .Трговина и банкарство на Интернету . М.00 Литература Р.Ф. Добриловић. Миодраг Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 3 3 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Infrastructure for Electronic Business on the Internet 4.бр. Зрењанин Kluwer Academic Publishers. стицање знања неопходних за пројектовање и интеграцију информационих система у области електронског пословања.Архитектура web-a и одржавање web садржаја . ”Михајло Пупин”. П. З. аудиторне и рачунарске вежбе.00 Усмени део испита 20.Технолошки окврир пословања на Интернету .12.2010 Издавач Година Т. стицање знања за практичну реализацију система у софтверском домену. Зрењанин 2005 Т. Исходи образовања (Стечена знања): Овладавање терминологијом. М.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS121 Број ЕСПБ: 4 Електронско пословање Наставник: Ивковић Р.00 Писмени испит 10. Субић.. Образовни циљ: Циљ предмета јесте да студенти стекну могућност самосталног рада у области електронског пословања како би били у могућности да исто аплицирају у савременом пословном свету.Интернет и пословне функције предузећа . Б. Д.

Управљање пројектном документацијом. Котрљајни и клизни лежаји. Исходи образовања (Стечена знања): На крају предмета студент ће бити оспособљен за самосталан и тимски рад на рачунарској станици формираној за примену ЦАД -а. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. 3. CAD машинских елемената и конструкција Инжењерска графика за AutoCAD 2004/2005 4. Основне методе цртања. Заварени спојеви. Практична настава Припрема и креирање модела у равни подршком АутоЦАД Мецханицала. Шрафуре. Летић.12. Dravid Frey 6. и оспособљен за даље самостално и тимско праћење напретка технологије. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Семинарски рад Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 10. Анализа напона и деформације применом МКЕ. Котирање са прописивањем толеранције. Формирање и едитовање кота. Конструисање ротационих машинских делова. Душко Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Осовинице и опруге.2010 Издавач Година Компјутер библиотека. Моделирање пуних 3Д објеката. Борис Дамјановић. Припрема и креирање објеката у равни. Е. Креирање тродимензионалних површинских модела. Пројектовање и конструисање путем параметарских метода. Мазалице. Давидовић. Wilson 7.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS053 Број ЕСПБ: 5 Рачунарско пројектовање Наставник: Летић Р. Пупин". лабораторијско-експерименталне. Летић.Центар за перманентно образовање 2004 2005 AutoCAD 2004 : 3D modeliranje Компјутер библиотека 2004 AutoCAD 2002 : основе Компјутер библиотека 2002 ECDL CAD компјутерско цртање и конструисање Auto CAD Конструицање и пројектовање помоћу рачунара 2007 2007 1990 Страна 61 . Д. Десница. Д. Моделирање тродимензионалних објеката. Пупин". илустративно-демонстративне. Геометријске толеранције. Уређивање објеката на цртежу. затим да моделира проблем. чачак Технички факултет "М. Летић. Klameja i John H.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Садржај/структура предмета: Садржај предмета Теоријска настава Основне фазе ЦАД моделирања. посебно у машинској индустрији. Петар Дамјановић Alan J. Стилизација текста.00 Поена 40. те у рачунарству и информатици уопште. Летић. Зрењанин Технички факултет "М. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Конструисање завртањских веза. Прорачун оптерећења вратила и осовина. Д. изврши одговарајући прорачун. Саставнице и базе података. ЦАД у математици његове функције. Креирање фотореалистичних 3Д модела. Датум: 17. 2. Помоћне методе цртања и моделирања. Инжењерска анализа модела. Стандардни профили и заковице.Курикулум Табела 5.. Графичке комуникације и мрежна подршка конструисању. 3Д моделирање и визуелизација 5. Десница. Е. анализира и рачунарски пројектује елементе и склопове за потребе производње. Формирање техничке докуметације. Аутор Назив 1.. . 3. Прорачун брегастих механизама. Ланчани и каишни пренос.00 Литература Р. Машински материјали. Подешавање параметара фајла цртежа.00 Писмени испит 40.бр. Чачак Компјутер библиотека. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.. Зрењанин : Институт за нуклеарне науке "Борис Кидрич" . 2. Б. Образовни циљ: Циљ предмета јесте овладавање основним принципима примене рачунара у процесу аутоматизације поступака прорачунавања и аутоматизације поступака пројектовања и конструисања. 4. Завртањске везе крутих спојница. Д.00 10.

Ђерђ 10. Милош Којић Душко Летић . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.12. Аутор 8. Жељко Анђић.ЛИНИЈЕ Издавач Center for Scientific Research of Serbian Academy of Sciences and Arts und University : Faculty of Mechanical Engineering Зрењанин : Технички факултет "Михајло Пупин Београд : Микро књига Година 1997 2002 1998 Страна 62 .2010 Назив Computational Procedures in Inelastic Analysis of Solids and Structures Графичке комуникације у инжењерском пројектовању Геометријско моделирање : део И .Курикулум Литература Р. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.бр. Петар Кочовић 9. . Датум: 17.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.

пословном одлучивању 4. Једноатрибутивна теорија корисности. Функција корисности. М. Назив Савремено одлучивање:методе и примена Multi-Criteria Decision Making Methods: A 2. MAXIMAX критеријум.00 Писмени део испита 20. Очекивана чиста добит од узорковања. Анализа ризика. Вишеатрибутивна теорија корисности.). Анализа одлучивања без узорковања. дијалог. Врсте групног одлучивања. табелама. Очекивана корисност. Дрво одлучивања и секвенцијално одлучивање. MAXIMIN критеријум.12. Секвенцијални случај. Оптимална стратегија. Triantaphyllou.2010 Методе одлучивања Издавач Факултет организационих наука. демонстрација рада уређаја. Методе групног одлучивања. демонстрација мултимедијалним апликацијама).. демонстрација покрета. Демонстративне методе (демонстрација процеса – симулације и др. Исходи образовања (Стечена знања): Након полагања предмета Методе управљања и одлучивања. Comparative Study Примена метода вишекритеријумске анализе у 3. фотографијама. Методе извођења наставе: У обради наставних садржаја користиће се следеће методе: Вербалне методе (монолог. демонстрација ситуација. E. Вишеатрибутивно одлучивање. Чачак 1998 Технички факултет "Михајло Пупин".00 Усмени део испита 20. Метод атрибутивне корисности са адитивном формом. М.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS030 Број ЕСПБ: 6 Методе управљања и одлучивања Наставник: Николић С.00 Поена 40. PROMETHEE. Методе вишекритеријумске анализе (ELECTRE. Bayes-ова теорема. Милан Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 3 3 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Очекивана вредност информације узорка. сликама графиконима. Р. 2. Вишециљно одлучивање. Рад групе. Туммала. симултани рад наставника и студента на тексту). Инкрементална анализа. Практична настава Израда рачунских задатака и примера за области обухваћене теоријским делом наставе. AHP и др. раду тандема и индивидуалном облику наставног рада. Фазе процеса одлучивања. . Илустративне методе (илустрација предметима. Београд Kluwer Academic Publishers. Зрењанин 2009 2000 Страна 63 . Аутор 1. Текстуалне методе (рад наставника на тексту. рад студента на тексту. Вишекритеријумско одлучивање.00 10. Оптимални план узорковања. Чупић. Датум: 17. 4. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Случаај без узорковања. групном. Образовни циљ: Циљ предмета је да студенти овладају основним теоријским и практичним знањима везаним за пословно одлучивање. Модели одлучивања. Узимање само једног узорка.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. MINIMAX критеријум.. Анализа вишеатрибутивних проблема. Процес одлучивања. демонстрација односа. Boston Година 1997 Технички факултет. Жижовић.00 Литература Р. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Семинарски рад Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 10. 3.. Сценарио анализе ризика. демонстрација организације рада.). Николић.бр. студенти ће поседовати основна теоријска знања из теорије одлучивања и биће оспособљени да примењују одговарајуће методе и технике у конкретним проблемима пословног одлучивања. Групно одлучивање.Курикулум Табела 5. дискусија). М.. Анализа одлучивања са узорковањем. М. LaPlace-ов критеријум. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Увод у одлучивање. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Методе и методски облици примењиваће се у фронталном. Анализа одлучивања са априори вероватноћама: проблеми са две акције и проблеми са више акција. Корисност и њено мерење. Радојичић. моделима.

5.00 20.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS069 Број ЕСПБ: 4 Управљање технолошким развојем Наставници: Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Информатичка револуција и производња.2010 Назив Технолошки развој Управљање развојем Менаџмент технологије и развоја Управљање технологијом и операцијама Управљање технолошким иновацијама Издавач Агора. Технолошка предвиђања.00 Литература Р. Маркетинг стратегије и продаја производа и технологија. демонстрација односа. Ристић Д. демонстрација покрета. Методе и методски облици примењиваће се у фронталном. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. групном. Развојна политика. Индустријске револуције. Леви-Јакшић. рад студента на тексту. Зрењанин Агора. сликама графиконима. Развој и управљање развојем на нивоу државе. демонстрација рада уређаја. Технологија и друштвени фактор. М. Модел организације предузећа. Зрењанин Чигоја. Иновациони и инвестициони процеси. Нови Сад и Технички факултет "Мухајло Пупин". 4. Леви-Јакшић. Текстуалне методе (рад наставника на тексту. 2.. демонстрација мултимедијалним апликацијама). Београд Чигоја. симултани рад наставника и студента на тексту). раду тандема и индивидуалном облику наставног рада. . Трансфер технологије. Ристић Д. Технолошки развој и светска привреда. Управљање развојем предузећа – управљање променама. односно упутствима за семинарске радове..12. М. Београд Година 1992 1992 2006 1998 2002 Страна 64 . 2. као сегментом постизања пословне изврсности. Иновације и предузетништво. Аутор 1. Илустративне методе (илустрација предметима. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Београд Чигоја. Развој технологије у појединим цивилизацијским периодима.Курикулум Табела 5. М.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Ђурић З. Управљањем развојем – увод. Развој производа технолошки и маркетинг приступ. Образовни циљ: Студенти треба да овладају знањима из области развоја и управљања технологијом у предузећима. дијалог.00 Усмени део испита 5. моделима. Појединачне наставне јединице: Процеси и појаве у цивилизацијском развоју.00 Поена 30. Инвестициони процеси. 3.). Технологија и људски фактор. Аџић С. Леви-Јакшић.бр. 3. Развој предузећа – животни циклуси предузећа. Технолошки напредак и предвиђања. Опционо. Демонстративне методе (демонстрација процеса – симулације и др. Нови Сад и Технички факултет "Мухајло Пупин". Исходи образовања (Стечена знања): Студент ће имати изграђен позитиван однос према технолошком развоју и стицању знања као једном од основних фактора друштвеног и привредног развоја.00 Писмени део испита 20.. Садржај/структура предмета: Теоријска настава: Основна структура: Технолошке иновације. демонстрација ситуација. Практична настава: Вежбе прате предавања на примерима и задацима. Методе извођења наставе: У обради наставних садржаја користиће се следеће методе: Вербалне методе (монолог.. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Присуство на аудиторним вежбама Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 5. Датум: 17. организују се посете студената предузећима. дискусија). фотографијама. демонстрација организације рада. 4.00 20. табелама.

00 Писмени испит 20. 4. Горан Поузданост и дијагностика хидрауличних система Јованов 3. Методе одређивања функције расподеле. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS046 Број ЕСПБ: 6 Поузданост машина Наставник: Адамовић Ж. ЈУС ИЕЦ 300-1/ИСО 9000-4..бр. Перформансе логистичке подршке. 2. . Куцора Иштван Andrzej S.12.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Катја Пауновић 4. Исходи образовања (Стечена знања): Стечено знање кроз наставу овог предмета допринеће у томе да ће студенти бити у стању да утврде поузданост техничких система. Ж. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Колоквијум Семинарски рад Обавезна Да Да Поена Завршни испит 30. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Перформансе поузданости. Kevin R.Друштво за техничку дијагностику Србије 2007 Reliability of Structures McGraw-Hill 2000 Сигурност функционисања : техничких система Зрењанин : Технички факултет "Михајло Пупин" 1999 Поузданост хидрауличних система Београд : Академија инжењерства одржавања 2007 Страна 65 .2010 Издавач Технички факултет "Михајло Пупин". 1. И предавања и вежбе су пропраћене са великим бројем примера из праксе. Живослав Адамовић. Зрењанин Година 2008 Београд : ОМО 2002 Тотално продуктивно одржавање Београд : ТЕХДИС . Образовни циљ: Предмет има улогу да студенте упути на изучавање поузданости система. Практична настава Решавање практичних задатака из наставних јединица наведених за теоријску наставу.Michigan Живослав Адамовић. Процена закона расподеле показатеља поузданости.Циљ овог предмета је да оспособи студенте на решавање проблема из области управљања одржавањем техничких система. Nowak. Перформансе погодности одржавања. Конструисање машина с обзиром на поузданост. Дејан Радовановић Живослав Адамовић. Братислав Стојковић. Методе извођења наставе: Настава се изводи путем предавања која су праћена слајдовима и аудиторним вежбама која дубље разрађују решавање одређених проблема. Аутор Назив Адамовић. Поузданост машина Радовановић. 3. Датум: 17. 2. Иштван Куцура. Љубивоје Пауновић.00 10. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. 6. . Студенти ће се оспособити за инжењерско решавање практичних проблема у области поузданости машина. Collins.00 Литература Р. Примери прорачуна поузданости сложених машина.Курикулум Табела 5. 5. Функције расподеле у области поузданости. Љ. Живослав Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1.00 Усмени део испита Поена 40.

2004 Нови Сад Страна 66 . Нови Сад Научни институт за ратарство 2003 и повртарство. Образовни циљ: Упознавање студената са методама контроле загађења земљишта и методама заштите и деконтаминације земљишта. Садржај/структура предмета: Теоријска настава:Земљиште као део животне средине. М. Практична настава: Лабораторијске анализе индикатора плодности и загађења земљишта ( нпр. Хаџић. Н. На. Преглед техника и технологија за деконтаминацију и ремедијацију земљишта.00 Литература Р. Извори загађујућих компонената земљишта. 3.00 Поена 55. пХ. 4. 3. П.2010 Назив Основи педологије Заштита земљишта од деградације Практикум из педологије Издавач Година Природно-математички 1996 факултет.00 10. Аутор 1.00 2.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: DAS015 Број ЕСПБ: 6 Заштита и деконтаминација земљишта Наставник: Ђапић М. Секулић. Р. Деградација земљишта.. и врсте. хумус. На аудиторним вежбама студенти се активније укључују у градиво са предавања. аудиторне и лабораторијске вежбе и консултације.12. Методе извођења наставе: Предавања.00 Усмени део испита 3.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Заштита земљишта. Мониторинг (агрохемијска контрола плодности земљишта и садржаја загађујућих материја). Фе). Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Колоквијум Колоквијум Присуство на аудиторним вежбама Присуство на предавањима Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 15. Нешић 2. Хаџић В. На предавањима се излаже теоријски део градива параћен примерима из праксе. Нина Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1.00 Писмени испит 15. Белић. Нови Сад Пољопривредни факултет. Исходи образовања (Стечена знања): Студент ће стећи знање о заштити земљишта и техникама ремедијације.Курикулум Табела 5. Распростирање загађујућих материја у земљишту. К. Љ. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Дефиниција и основне карактеристике земљишта. Миљковић П. В. услови настајања. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Семинарски радови о примени метода за контролу загађења и заштиту земљишта. Кастори. 2. .бр. Законска регулатива. Присуство загађења земљишта у ланцу исхране. Датум: 17.

3.00 Тест 30. . да проналазе литературу на одговарајућим интернет сајтовима не само за предмет већ и за остале предмете које изучавају током студија. тематика текстова који се образују.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.00 Литература Р.2010 Назив Oxford English for Information Technology Издавач Oxford University Press Година 2002 Страна 67 . преводе је уско повезан са научном облашћу коју студенти изучавају као и са предметима које слушају током студија. тј. да самостално преводе стучну литературу. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Исходи образовања (Стечена знања): На крају предмета студенти ће бити оспособљени да квалитетно користе стручну терминологију научно-стручног регистра одређене области. даље оспособљавање за самостално превођење стручних текстова и коришћење стручне литературе. проналажење одговарајуће стручне литературе на интернет сајтовима. Glendinning. Методе извођења наставе: Комбиновани метод Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Превод стручног текста Обавезна Да Да Да Поена 20. McEwan Датум: 17.бр. 2. Драгица Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 1 1 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.00 Завршни испит Поена 40. Образовни циљ: Ради упознавања и усвајања стручне терминологије предвиђа се обрада стручних текстова са тематиком научно-стручног регистра одређене области.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS021 Број ЕСПБ: 4 Енглески језик 3 Наставник: Ивин Н. да стекну навику за ефикасну употребу стручних речника. упознавање са стручним речницима како у штампаном облику тако на интернету. Садржај/структура предмета: Тематика садржаја предмета.12. да се фонолошко. морфолошко и лексички коректно и тачно изражавају на енгелском језику у оквиру обрађене тематике.00 10.Курикулум Табела 5. John 1. Аутор Eric H. 4.

развој програмских пакета (софтвери за научно-техничке и инвестиционе потребе). Перформансе логистичке подршке одржавању. Информациони систем за спровођење технологије одржавања. Техничка дијагностика. Превентивне замене делова. Модели система одржавања. развијање способности формулисања циљева. Ж. 17. Сигурност функционисанај техничких система.00 Писмени испит 30. Датум: Адамовић..00 Литература Р. . Методе извођења наставе: Вербалне. техничка контрола.Курикулум Табела 5.бр.00 10. Превентивне периодичне оправке техничког система. Организација одржавања Практична настава Решавање практичних задатака из наставних јединица наведених за теоријску наставу. Поправљање и обнављање делова система. Планирање одржавања. 2. Ж. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Живослав Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 3 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1.00 Усмени део испита 5. Образовни циљ: Непосредна примена технологије одржавања на техничким системима у привреди. развој инвестиционих система у области научно-техничких информација и пословања индустриских система. Радовановић. припрема техничке документације. развој нових технологија. Илустративно – демонстративне Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Практична настава Семинарски рад Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 5. 2. Адамовић Ж. Тражење и отклањање слабих места на техничким системима.12.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS132 Број ЕСПБ: 4 Технологија одржавања Наставник: Адамовић Ж. оспособљавање студената за бављење научно-технолошким радом у областима одржавања.Студенти анализирају технологију одржавања у изабраном предузећу.2010 Назив Технологија одржавања Збирка задатака из технологије одржавања Тотално одржавање Поузданост машина Издавач Технички факултет "Михајло Пупин" Технички факултет "Михајло Пупин" Технички факултет Михајло Пупин Технички факултет Михајло Пупин Година 2004 2005 2005 2008 Страна 68 . 4. Технологија корективног одржавања. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. 3. разрада развојних и инвестиционих пројеката.00 Поена 40. Текстуалне. 3.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Системски приступ техничком одржавању. Радовановић Љ. Адамовић. Такође треба оспособити студенте за инжењерско решавање практичних проблема у области технологије одржавања. Љ. испитивања. Исходи образовања (Стечена знања): Знање стечено кроз наставу овог предмета допринеће у томе да ће студент бити у стању да пројектује технологију одржавања одговарајућег техничког система. Подмазивање техничких система. Превентивне замене делова. Адамовић Ж. Аутор 1. 4. Основно одржавање од стране руковаоца.00 10.

Образовни циљ: Стицање потребних знања за реализацију и вођење пројеката. Д. Датум: 17. Д. Основни појмови у вези са инвестицијама. Зрењанин Година 1999 Теорија пројектовања система – Пројектовање. Енергетске потребе технолошког система. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Вежбе прате предавања и на њима се раде рачунски примери. Радовановић. праћење и контролу реализације пројекта..12. Зекоња. Пупин". Транспорт и кретање материјала. За стицање потребних знања и разумевања градива. отпрашивање и вештачко осветлење. проветравање. као и пројектовање. структура технолошког система. Богнер. Диспозициони план.Курикулум Табела 5. Толмач. ситуациони план. Зрењанин Технички факултет "М. Љ. Првуловић. Општи и технички услови у главним технолошко-машинским пројектима. Пупин". 4. Исходи образовања (Стечена знања): Студенти стичу знања и вештине за пројектовање. Пупин". На предавањима се излаже теоријски део градива и примери из пројектованих и изведених решења у пракси. Д. грејање. циљ пројектовања. структуирање пројекта. инсталисане снаге и избор стандардне опреме. елементи пројектног задатка. Толмач. складиштење. Системска анализа и системско пројектовање и планирање. 2. Пројектовање и планирање рада система.00 Писмени испит 30.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Мере заштите на раду. контрола реализације пројекта.00 Усмени део испита 10. Д.. процесни и термо системи. Методе извођења наставе: Предавања. Практична настава Решавање практичних задатака из наставних јединица наведених за теоријску наставу. вежбе. 4.бр. Производни простор технолошког система.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS102 Број ЕСПБ: 5 Пројектовање технолошких система Наставник: Толмач М. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Опште о пројектовању технолошких система. Д.. На консултацијама се дају додатна објашњења у вези материје са предавања и вежби. 3.прекидни. упутства за пројектовање и прорачун и избор опреме. консултације и обилазак изведених система. Ивановић.. обилазе се изведени системи у привреди. Драгиша Статус предмета: О Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 3 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Зрењанин Технички факултет "М.2010 Назив Пројектовање технолошко техничких система Издавач Технички факултет "М.00 Поена 40. 7. П. системи Пупин". Реинжењеринг Термотехнички и процесни системи – Решени задаци Пројекти технолошких система процесне технике – Технички факултет "М Пупин" примери из праксе Пројектовање Технолошких Система – производни Технички факултет "М. транспорт.00 Литература Р. техничко економски показатељи. Београд 2007 Елементи пројектовања главних мернорегулационих станица за природни гас “СМ Инжењеринг” 2005 Страна 69 . Зрењанин 2007 2001 2000 2008 Приручник за израду пројектне документације Ета.00 10. Планирање реализације пројекта. рад и одржавање технолошких система у индустрији. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Д. . Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Семинарски рад Учешће у раду на вежбама Обавезна Да Да Да Да Поена Завршни испит 5. организација пројекта. рад и одржавање технолошких система у индустрији као и планирање реализације пројекта. Толмач. Толмач. 2. Шематски приказ технолошких система у индустрији. Толмач. Пројектовање и методе анализе система. 5. континуални и комбиновани системи. 3. избор решења технолошког система и обликовање распореда опреме . Толмач. Аутор 1. С. сушење. Д. Инвестиције. Распоред опреме технолошког система. М. прорачун капацитета. 6.00 5.

Е... Креирање тродимензионалних површинских модела. Т. монолошке.12. Припрема и креирање објеката у равни. Берковић. Формирање и едитовање кота. Зрењанин 2007 Компјутер библиотека. Петров.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS010 Број ЕСПБ: 5 Графичко моделирање Наставник: Летић Р.. Методе извођења наставе: Демонстрација. Тродимензионално моделирање и визуелизација. Кази.бр. Презентација графичких модела. Д. Подешавање параметара фајла цртежа.00 Усмени део испита 40. Кази. Аутор Летић. додела својства материјала и сл.00 20.. Чачак 2007 ТФ "Михајло Пупин". Исходи образовања (Стечена знања): Студент оспособљен за самосталан и тимски рад на рачунарској станици формираној за примену графичких програма. 2. 3. Е. 4.. Летић. Душко Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. као и прилагођавање у раду на новим верзијама. aplikacije u AutoCAD-u ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА ЗА AUTOCAD 2004/2005. 4. Десница.1.. И. као и способностима преношења тих знања. Издавач Година Компјутер библиотека. Креирање фотореалистичних 3Д модела. дијалошке. Основне методе цртања.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. сенка. Инжењерска анализа модела. Д. 5.. Б. Управљање пројектном документацијом. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Семинарски рад Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 10. Д. Е. Летић. Д. Помоћне методе цртања и моделирања.. Чачак 2005 РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И АНИМАЦИЈА – Експозиције у Mathcad-u Технички факултет “Михајло Пупин”.00 Поена 30. Десница. . Давидовић. Десница. 6. Образовни циљ: Циљ предмета јесте овладавање основним принципима примене рачунара у процесу дводимензионалног цртања и тродимензионалног геометријског моделирања. Б. З. 3. Летић. светло.Курикулум Табела 5. Са знањима из домена визуелизације у првом реду (рендеринг: сцена. Шрафуре.2010 Назив ECDDL CAD v.5 компјутерско цртање и конструисање 3D MODELIRANjE I VIZUELIZACIJA. Зрењанин 2007 MATHCAD 13 У МАТЕМАТИЦИ И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈИ Компјутер библиотека. Моделирање пуних 3Д објеката. Летић. Д.00 Литература Р. Чачак 2007 Страна 70 . Садржај/структура предмета: Теоријска настава Основне фазе CAD моделирања. Формирање техничке документације. 2. Давидовић. Посебан циљ је методолошке природе који обухвата развој поступака за ефикасно компјутерско графичко моделирање и презентацију обликованих модела.. И.. Љ. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Стилизација текста. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Берковић. лабораторијске и рачунарске методе.). Практична настава Припрема и креирање модела у равни подршком AutoCAD-a. Моделирање тродимензионалних објеката. Датум: 17. Уређивање објеката на цртежу.

од фазе његовог дефинисања. Временске резерве у мрежном дијаграму.методе и софтвер Примена софтверских алата у одабраним поглављима из Операционих истраживања и Рачунарског пројектовања Управљање пројектом PROJECT 2002: do kraja Microsoft Project 98 za neupućene Издавач Технички факултет "Михајло Пупин". као и његовим методама и алатима и тако оспособе за учешће и реализацију задатака у пројектима. 2.00 Писмени испит 50. монолошке. Јевтић. Поред упознавања са теоријским аспектима. Д. 3..00 10. Аутор 1. ресурса и цена. Ђ. Софтвери за управљање пројектима.бр. 2. Методе извођења наставе: Демонстрација. Београд Компјутер библиотека. MS Project. Владимир Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Образовни циљ: Циљ је да студенти овладају основним начелима управљања пројектима. M. Липовац. уз примену софтвера за управљање пројектима. Јовановић. Садржај/структура предмета: Теоријска настава Управљање пројектима. врши се и обучавање студената за коришћење софтвера за управљање пројектима. Летић.. Исходи образовања (Стечена знања): Студенти оспособљени да примене знања у реализацији пројеката. Мрежно планирање и управљање.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. В. Методе и технике управљања пројектима. 4. 3. WBS. Primavera Project Planer и Excel.00 Поена 20.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS141 Број ЕСПБ: 5 Управљање пројектима Наставник: Бртка Ј. Анализа времена по методи PDM. Летић. Београд 1999 2003 1998 Страна 71 . Практична настава Примена софтвера за управљање пројектима – Microsoft Project.. 5. В. Doucette. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. до закључења пројекта. Анализа времена по методи PERT. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Колоквијум Семинарски рад Обавезна Да Да Да Поена Завршни испит 10. Зрењанин Година 2007 Технички факултет "Михајло Пупин".Курикулум Табела 5.12. 4. Зрењанин 2000 Графослог.2010 Назив Управљање пројектима . Д. Метода критичног пута. Срданов.. дијалошке и методе практичног рада коришћењем рачунара. Д. П. преко реализације. T. .00 Усмени део испита 10. Pyron. Јевтић. Датум: 17. Анализа времена. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.00 Литература Р. Чачак Микро књига.

дијалог.. Нуле и полови преносне функције. Николић Г. типским.Примена Лапласове трансформације на решавање диференцијалних једначина..Алгебарски блок дијаграм. 2. Елементарне трансформације графа. Стојић М.2010 Назив Издавач Година Континуални системи аутоматског управљања. системе на основу модела.Међусобно повезивање елемената.Увод у теорију атоматског управљања. Никвистов критеријум стабилности. Д. Дебељковић Датум: 17.стичу могућности да анализирају тех. Београд 1998 Збирка решених задатака из анализе и синтезе система аутоматског управљања чигоја штампа 1996 Страна 72 . Излагање. моделима.Структура мехатроничких система. Дебељковић Д С.Курикулум Табела 5. демострације софтвера. Аутор 1.оспособљени за самостално формирање модела техничких система..00 Литература Р. појам мехатронике. Београд 2000 Основи аутоматског управљања и регулисања. дефинисању преносних функција и стабилности линеарних система.Карактеристичне импедансе система. Слободан Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. Лапласова трансформација.00 Писмени испит 15.Тест функције и одзив система. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Редовно присуство на вежбама Обавезна Да Да Поена Завршни испит 15.А. графички прикази.Практична настава: Решавање конкретних задатака из области моделирања техничких система.00 Поена 70. 3.Инверзна Лапласова трансформација.Мејсоново правило.Аналитички критеријуми стабилности. Основни појмови о техничким системима са микропроцесорским делом за управљање њиховим радом. разговор. задаци. Милинковић.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Образовни циљ: Обезбедити висок степен теоријских знања из области теорије аутоматског управљања и омогућити анализу линеарних модела техничких система са становишта стабилности 2. . 3.12. Научна књига. Критеријум Михајлова. Садржај/структура предмета: Теоријска настава:Уводна разматрања. Упознавање студената са расположивим софтверским алатима за решавање напред наведених задатака.Дефиниција Лапласове трансформације.Граф тока сигнала.лабораторијско-експерименталне.Љ.Графо-аналитички критеријуми стабилности.самостално решавају практичне проблеме из области аутоматског управљања. Јацић Љ.бр.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS183 Број ЕСПБ: 5 Аутоматско управљање Наставник: Јанковић П.Основне теореме Лапласове трансформације. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. 4. Исходи образовања (Стечена знања): Студети резултативно:препознају аналогију различитих физичких система и њихових делова са одговарајућим. ГИП “Култура. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.Преносна функција. значај мерних и извршних органа као и делова за контролу рада мехатроничких система. Ранчић М.Логаритамско-фреквентна карактеристика система. илустративно-демостративне.

СУЛФИТ. КИСЕОНИК (БИОХЕМИЈСКА ПОТРОШЊА КИСЕОНИКА (БПК). ЕКВИВАЛНТНИ КОНТИНУАЛНИ ЗВУЧНИ ПРИТИСАК. БУКА: ЗВУЧНИ ПРИТИСАК. КАРБОНАТНА ТВРДОЋА. Образовни циљ: Основни циљ предмета јесте стицање теоријских и практичних знања о основним загађивачима животне средине. ЗВУЧНИ ИНТЕНЗИТЕТ. 3. ОДРЕЂИВАЊЕ АЗОТНИХ ОКСИДА. ПРОВОДНОСТ. демонстрација софтвера. експеримент на рачунару. Исходи образовања (Стечена знања): Студенти стичу знања о основним загађивачима воде и ваздуха као и из буке тако да самостално могу да решавају проблеме мониторинга и заштите животне средине. ЖИВА. УКУС И БОЈА. .2010 Издавач Технолошки факултет Универзитрета у Београду Бања Лука : Машински факултет Година 2000 2004 Страна 73 . АЗОТНА ЈЕДИЊЕЊА. СУВИ ОСТАТАК. Методе извођења наставе: Вербално-текстуалне. графички прикази. СЛОБОДНИ ХЛОР. ФЕНОЛИ.ВОДА И ЗАГАЂИВАЧИ ВОДЕ: МИРИС. ОДРЕЂИВАЊЕ УГЉЕН-ДИОКСИДА. Слободан Статус предмета: И Број часова активне наставе(недељно) Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 2 2 0 0 0 Предмети предуслови Нема 1. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. задаци. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Активност у току предавања Редовно присуство на вежбама Обавезна Да Да Поена Завршни испит 15. ИНДЕКС БУКЕ САОБРАЋАЈА. дијалог.00 Поена 70. ПХ-ВРЕДНОСТ. ОДРЕЂИВАЊЕ ФЛУОРИДЈОНА. Практична настава: КРОЗ ВЕЖБЕ СТУДЕНТИ ОБРАЂУЈУ КОНКРЕТНЕ ПРИМЕРЕ ИЗ МОНИТОРИНГА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. АМОНИЈАК. 2. НИВО ЗВУЧНОГ “ЗАГАЂЕЊА”. Ракелић В.00 Писмени испит 15.2 Спецификација предмета Наставни предмет: Ознака предмета: OAS063 Број ЕСПБ: 5 Мерне технологије Наставник: Јанковић П. СУЛФАТ. ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЈОНА (МЕТАЛА) .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.бр. ФРЕКВЕНТНА АНАЛИЗА СИГНАЛА И “А” ФИЛТЕР. РАДИОАКТИВНОСТ. Душан Јешић Мерна техника Датум: 17. Анализа загађивача воде и ваздуха 2. ОЗОН И ОКСИДАЦИОНЕ СУПСТАНЦИЈЕ У АТМОСФЕРИ. ОДРЕЂИВАЊЕ СУМПОР-ДИОКСИДА У ОТПАДНИМ ГАСОВИМА И ВАЗДУХУ РАДНИХ ПРОСТОРИЈА. лабораторијско-експериненталне. ОДРЕЂИВАЊЕ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА. ХЕМИЈСКА ПОТРОШЊА КИСЕОНИКА (ХПК)) . ОДРЕЂИВАЊЕ СУМПОРНИХ ЈЕДИЊЕЊА. СНАГА ЗВУЧНОГ ИЗВОРА. 4. МУТНОЋА. СУМПОРНА ЈЕДИЊЕЊА. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. разговор. Садржај/структура предмета: Теоријска настава:ВАЗДУХ И ЗАГАЂИВАЧИ ВАЗДУХА: ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЧЕСТИЦА МЕРЕЊЕМ МАСЕ. Аутор Назив 1. илустративно-демонстративне.Излагање.12.00 Литература Р.Курикулум Табела 5.

а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава.Курикулум Табела 5. .2010 Поена 100.00 Нема 1. 2. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. начином пословања. 4.12.00 Страна 74 . 3. Циљ: Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији предузећа и институција које се баве пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава и могућностима примене претходно стечених знања у пракси. у договору са руководством предузећа или институције у којима се обавља стручна пракса. управљањем и местом и улогом дипломираних инжењера у њиховим организационим структурама. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Обавезна Поена Завршни испит Дневник праксе Датум: 17.2А Спецификација стручне праксе Стручна пракса: Ознака предмета: DAS093 Број ЕСПБ: 4 Стручна пракса 1 Наставници: Часова наставе(недељно) Предмети предуслови 5. Очекивани исходи: Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или инсититуције. Методе извођења: Консултације и писање дневника стручне праксе у коме студент описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Садржај стручне праксе: Формира се за сваког кандидата посебно. Упознавање студената са делатностима изабраног предузећа или институције.

управљањем и местом и улогом инжењера менаџмента у њиховим организационим структурама. Студентима се одређује ментор из фирме. Очекивани исходи: Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних практичних инжењерско-менаџерских проблема у оквиру изабраног предузећа или инсититуције. Методе извођења: Практичан рад у предузећу или институцији. У циљу упознавања са конкретним проблемима у будућем позиву студенти се упућују да проведу предвиђени број радних часова у фирмама и институцијама уже и шире околине. односно остварени резултати студента током праксе. која би обухватала све аспекте васпитно образовног рада. у договору са руководством предузећа или институције у којима се обавља стручна пракса. који прати и надзирава извршавање добијених задатака-послова. Подразумева педагошку праксу у предузећу. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Садржај стручне праксе: Стручна пракса је обавезна за све студенте овог смера и део је наставног програма. начином пословања. Током стручне праксе се води Дневник у који се уносе све активности које су студенту поверене. консултације и писање дневника стручне праксе у коме студент описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. . Формира се за сваког студента посебно.00 Дневник праксе Поена 50. наводе уочени. Упознавање студената са делатностима изабраног предузећа или институције.2А Спецификација стручне праксе Стручна пракса: Ознака предмета: OAS120 Број ЕСПБ: 2 Стручна пракса 2 Наставници: Часова наставе(недељно) Предмети предуслови 5. додатни рад са студентима који заостају у настави.Курикулум Табела 5.институције. 3.2010 Обавезна Да Поена Завршни испит 50. Студенти добијају на радним местима одређене задатке на чијем извршавању се огледа дотадашњи степен усвојености предвиђених знања у студијском програму. Студент води Дневник стручне праксе са задатом формом. као и уверење школе о одржаној пракси. Задаци које студенти добијају су у непсредној вези са пословима које би они требало да након окончања студија обављају. На крају праксе се издаје потврда о обављеној пракси. 4. описно. Циљ: Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији предузећа и институција које се баве пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава и могућностима примене претходно стечених знања у пракси. са потписом задуженог наставника и додељеног ментора у којој се.00 Страна 75 .12.00 Нема 1. Траје 60 наставних часова. припреме за такмичења. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Похађање праксе Датум: 17. Асистент на предмету обилази студенте на пракси.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава. 2.

Курикулум Табела 5. Кандидат у консултацијама са ментором и сарадником самостално ради на проблему који му је задат.2Б Спецификација завршног рада Завршни рад: Ознака предмета: OAS167 Број ЕСПБ: 15 Завршни рад ИИ (BSc рад) Број часова активне наставе(недељно) Предмети предуслови 0 Нема 1. 4.00 Страна 76 . Посебно је важна способност повезивања основних знања из различитих области и њихова примена. Методе извођења: Ментор за израду и одбрану завршног рада бира један од понуђених модула (исти модул као и за теоријске основе) из којег ће студент да ради завршни рад и формулише тему са задацима за израду завршног рада. да формулишу и донесу одговарајуће закључке и имају способности за тимски рад и развој професионалне етике. 2.00 Одбрана завршног рада Поена 30.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. 3.2010 Обавезна Не Поена Завршни испит 70. статистичку обраду резултата.12. Свршени студенти су оспособљеи за интензивније коришћење информационо-комуникационих технологија. синтезе решења. организују и управљају производњом. способности анализе проблема. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Компетенције укључују развој способности критичног мишљења. Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за примену знања у пракси као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем. Студенти су оспособљени да пројектују. Општи садржаји: У зависности од изабране студијске групе и теме завршног рада ментор завршног рада одређује садржај потребених теоријских основа које је студент обавезан да продубњено савлада. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. да самостално врши експерименте. предвиђање понашања одабраног решења са јасном представом шта су добре а шта лоше стране одабраног решења. кандидат брани рад пред комисијом која се састоји од најмање три члана Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе Израда завршног рада Датум: 17. Након израде рада и сагласности ментора да је успешно урађен рад. Циљеви завршног рада Циљ израде и одбране завршног рада (Бацхелор рада) је да студент покаже да поседује задовољавајућу способност примене теоријских и практичних знања у пракси. Очекивани исходи: Израдом и одбраном завршног рада студенти треба да буду способни да решавају реалне проблеме из праксе као и да наставе школовање уколико се за то определе. .

2. OAS007 Вероватноћа и статистика OAS043 Катастар загађивача и мониторинг 1. 2. OAS125 Теорија система Технички системи у заштити квалитета OAS129 вода и ваздуха OAS95 Техничка физика BIII04 Изборна позиција 4 2. DAS009 Еколошки пројекти DAS021 Климатизација.12. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. OAS027 Индустријски дизајн Пројектовање термотехничких и OAS153 процесних система BIII06 Изборна позиција 6 1. 3. Шифра предмета Назив предмета Тип Статус ТМ ТМ Часова активне наставе ЕСПБ П В ДОН СИР И И 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 СА СА И И 2 2 2 2 0 0 0 0 5 5 СА И 2 2 0 0 5 СА СА И И 2 2 2 2 0 0 0 0 6 6 СА И 2 2 0 0 6 СА И 2 2 0 0 6 СА И 2 2 0 0 6 СА И 2 2 0 0 6 СА И 2 2 0 0 6 ТМ СА СА И И И 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 5 5 СА СА СА СА И И И И 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 СА СА И И 2 2 2 2 0 0 0 0 6 6 СА СА И И 2 2 2 2 0 0 0 0 6 6 СА НС И И 2 2 1 1 0 0 0 0 6 6 BIII01 Изборна позиција 1 1. грејање и хлађење BIII07 Изборна позиција 10 Графичко моделирање Мерне технологије Управљање пројектима Аутоматско управљање MIII01 Изборна позиција 9 MIII02 Изборна позиција 7 MIII03 Изборна позиција 8 Датум: 17. 2.2010 Страна 77 . DAS015 Заштита и деконтаминација земљишта DAS046 Поузданост машина 1. 4.Курикулум Табела 5. BIII05 Изборна позиција 5 1. 2. 3. 3.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. DAS029 Менаџмент одржавања DAS103 Технологије монтаже 1.3 Листа изборних предмета Р. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. OAS085 Основе машинства OAS138 Трибологија и подмазивање Хемијски принципи инжењерства у OAS156 заштити животне средине BIII03 Изборна позиција 3 1. 2. 2. 2. 2. . OAS003 Базе података 1 OAS103 Процесна постројења OAS150 Чврсти и опасни отпад 1. OAS010 OAS063 OAS141 OAS183 1. OAS078 Одрживи развој OAS116 Социологија BIII02 Изборна позиција 2 1. 3. 2.бр.

11 Научно. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.Курикулум Табела 5.33 Стручно-апликативни предмети (Д) Студијски програм:Индустријско инжењерство BIII02 Изборна позиција 2 OAS085 Основе машинства OAS138 Трибологија и подмазивање Хемијски принципи инжењерства у заштити OAS156 животне средине BIII03 Изборна позиција 3 OAS007 Вероватноћа и статистика OAS043 Катастар загађивача и мониторинг Датум: 17. односно уметничко-стручни предмети (Ц) Студијски програм:Индустријско инжењерство OAS034 OAS030 OAS147 OAS128 OAS059 OAS096 OAS098 OAS058 OAS028 OAS013 DAS065 DAS101 DAS121 DAS053 OAS132 OAS102 Информатичке технологије Инструментације Хидраулика и пнеуматика Термотехника са енергетиком Меко рачунарство Принципи пројектовања машина Производне технологије Машине и апарати Инжењерство и иновације Еколошко инжењерство Техничка дијагностика Инжењерски материјали Електронско пословање Рачунарско пројектовање Технологија одржавања Пројектовање технолошких система %ЕСПБ Научно.12. Листа предмета на студијском програму првог нивоа.2010 2 5 5 5 5 3 6 6 6 Страна 78 . .4. по типу предмета Тип предмета Шифра предмета Назив предмета Семестар ЕСПБ Студијски програм:Индустријско инжењерство OAS167 Завршни рад ИИ (BSc рад) 8 Укупно ЕСПБ: 0 1 2 2 4 8 Укупно ЕСПБ: 7 6 4 4 4 25 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 Укупно ЕСПБ: 6 4 6 6 6 5 5 5 6 4 6 7 4 5 4 5 84 Академско-општеобразовни предмети (А) Студијски програм:Индустријско инжењерство OAS053 OAS054 OAS019 OAS020 OAS021 Математика 1 Математика 2 Енглески језик 1 Енглески језик 2 Енглески језик 3 %ЕСПБ Академско-општеобразовни предмети (А) = 11.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. односно уметничко-стручни предмети (Ц) = 37. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.

2010 Страна 79 .Курикулум Табела 5.4.12. Листа предмета на студијском програму првог нивоа.56 Теоријско-методолошки предмети (Б) Студијски програм:Индустријско инжењерство OAS130 Техничко цртање са компјутерском графиком OAS029 Основе машинских материјала BIII01 Изборна позиција 1 OAS078 Одрживи развој OAS116 Социологија OAS070 Механика и механизми OAS018 Електротехника са електроником OAS055 Математика 3 OAS080 Операциона истраживања DAS030 Методе управљања и одлучивања 1 1 1 2 2 3 3 7 Укупно ЕСПБ: 6 6 4 4 4 6 6 6 5 6 45 %ЕСПБ Теоријско-методолошки предмети (Б) = 20 Датум: 17. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. по типу предмета Тип предмета Шифра предмета Назив предмета Семестар BIII04 Изборна позиција 4 OAS125 Теорија система 4 Технички системи у заштити квалитета вода и OAS129 ваздуха OAS95 Техничка физика OAS140 Управљање квалитетом 5 BIII05 Изборна позиција 5 OAS027 Индустријски дизајн 5 Пројектовање термотехничких и процесних OAS153 система BIII06 Изборна позиција 6 OAS003 Базе података 1 5 OAS103 Процесна постројења OAS150 Чврсти и опасни отпад DAS091 Логички системи у техници 6 MIII02 Изборна позиција 7 DAS029 Менаџмент одржавања 6 DAS103 Технологије монтаже MIII03 Изборна позиција 8 DAS009 Еколошки пројекти 6 DAS021 Климатизација. грејање и хлађење DAS093 Стручна пракса 1 6 DAS069 Управљање технолошким развојем 7 MIII01 Изборна позиција 9 DAS015 Заштита и деконтаминација земљишта 7 DAS046 Поузданост машина BIII07 Изборна позиција 10 OAS010 Графичко моделирање OAS063 Мерне технологије 8 OAS141 Управљање пројектима OAS183 Аутоматско управљање OAS120 Стручна пракса 2 8 Укупно ЕСПБ: ЕСПБ 6 6 6 6 4 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 5 5 5 5 5 2 71 %ЕСПБ Стручно-апликативни предмети (Д) = 31.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. .

ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. семестар 14 10 0 0 24 25 6.Курикулум Национални савет за високо образовање Комисија за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа Извештај о параметрима студијског програма Република Србија Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Назив институције Индустријско инжењерство Назив студијског програма 240 Укупан број ЕСПБ овог програма Изборност и расподела предмета по типовима Основне академске студије Озн Назив BII BII Индустријско инжењерство Индустријско инжењерство Часови активне наставе недељно Укупно ЕСПБ Број изб.56 0. семестар 12 9 0 0 21 29 2. семестар 10 10 0 0 20 25 5.26 Просечно оптерећење сарадника по овом студијском програму 1. семестар 10 6 0 0 16 35 7.96 Проценат часова предавања који изводе наставници са 100% радног времена 92.00 37.12. (>= 20%) % АО (око 15%) % ТМ (око 20%) 31.00 % Изб.2010 Страна 80 . семестар 13 11 0 0 24 31 3.00 76.00 % НС (око 35%) % СА (око 30%) % СС (око 0%) предавања вежбе ДОН СИР укупно ЕСПБ 1.63 Датум: 17. семестар 12 12 0 0 24 25 8.00 Оптерећење наставника Просечно оптерећење наставника по овом студијском програму 2. . ЕСПБ 240. семестар 9 7 0 0 16 35 Просечан број часова активне наставе недељно 21. семестар 12 11 0 0 23 35 4.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.33 31.11 20. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.67 11.

Матични број Презиме. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05.50 2 1604962855039 Берковић Ф.00 6 2107972805064 Ђапић М.12. Желимир Ванредни професор 1. Живослав Редовни професор 4. Момчило Редовни професор 2.08 7 0511944890038 Хотомски З.50 10 1701956710016 Јанковић П. Миодраг Ванредни професор 1. Драгица Предавач 1.00 5 1211970850036 Бртка Ј. средње слово. . Слободан Редовни професор 2.00 Датум: 17.00 8 0205959855014 Ивин Н.99 Укупно часова вежби у студијском програму 45. Нина Доцент 5. Владимир Доцент 1.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Ивана Редовни професор 1.бр.Курикулум Национални савет за високо образовање Комисија за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа Извештај о параметрима студијског програма Република Србија Сумарни преглед наставника и броја часова Укупно часова предавања у студијском програму 55. Петар Редовни професор 1.00 3 1109955850012 Бјелица В.00 Потребан број наставника 11 Потребан број сарадника 4 Постојећи број наставника запослених у установи са 100% радног времена 39 Постојећи број наставника запослених у установи са мање од 100% радног времена 3 Постојећи број наставника ангажованих по уговору 9 Постојећи број сарадника запослених у установи са 100% радног времена 33 Постојећи број сарадника запослених у установи са мање од 100% радног времена 0 Постојећи број сарадника ангажованих по уговору 0 Појединична оптерећења Р.2010 Страна 81 .50 9 1901955710364 Ивковић Р. име Звање Оптерећење Наставници запослени у установи са пуним радним временом 1 1404948760018 Адамовић Ж.50 4 0202946850022 Брановић В.49 Укупно часова других облика наставе у студијском програму 0.

50 Наставници запослени у установи по уговору 1 280995083312 Навалушић В.00 Страна 82 .57 Наставници запослени у установи са делом радног времена 1 1607948800026 Стевановић П. Дијана Доцент 0. Весна Доцент 0. Владимир Доцент 3. Биљана Редовни професор 0. Слободан Редовни професор 2. Ерика Виши предавач 0.50 13 2105948850013 Ламбић Р. Матични број Презиме.16 21 0801947751029 Стојадиновић Н.16 Укупно часова активне наставе коју држе наставници Оптерећење 56.50 1.66 20 0109953880018 Сајферт Д. Мирослав Редовни професор 2.00 Укупно часова активне наставе коју држе наставници Датум: 17.бр.50 17 0402968767012 Првуловић С.25 16 0605950710569 Павловић Д.2010 3. Душко Ванредни професор 2. Славица Доцент 2. Вјекослав Редовни професор 3. .Курикулум Национални савет за високо образовање Комисија за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа Извештај о параметрима студијског програма Република Србија Р. Драгица Ванредни професор 1.16 22 2604958153759 Шиник М. средње слово.50 14 0502959850084 Летић Р. Драган Редовни професор Укупно часова активне наставе коју држе наставници 1. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 05. Милан Редовни професор 5.12. Милан Доцент 2.00 2 1202950710387 Панић Љ.75 24 1001952850040 Толмач М.66 18 0608960855033 Радосав Д.50 15 2109971850042 Николић С.75 12 1403978855025 Каруовић И. Драгиша Редовни професор 5. име Звање 11 0710971855034 Јевтић З.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Слободан Редовни професор 4. Миодраг Редовни професор 1.42 23 2402957805017 Тоболка К.50 19 1203966855020 Радуловић Д.

fs.2010 Страна 83 .htm 2. и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама Европе. које студент стиче после завршених основних академских студија.it 3. на техничким факултетима других универзитета у нашем окружењу. односно знања и вештине. http://didattica.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Квалитет студијског програма је унапређен и међународном сарадњом коју је факултет остварио са Тибискус универзитетом из Темишвара.polim.cvut. усаглашен и упоредив са програмима реномираних високошколских установа у иностранству. Студијски програм Индустријског инжењерства упоредив је са: 1. http:www2. а докторске студије трају 3 године.vett. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. а пре свега са европским високошколским установама. Основни принципи усаглашености се огледају у следећем: (1) Основне студије трају 4 године. Студијски програм је усаглашен са савременим и актуелним научним и стручним сазнањима. Студијски програм је савремено конципиран. савременост и међународна усаглашеност студијског програма Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке. Politehnika .cz/web/ Датум: 17.PT Milano. (2) предмети су једносеместрални.polito.12. који су потписници болоњске декларације. а упоредив је са програмима Индустријског инжењерства. Квалитет. (3) поштоју кредитни систем.PT Torino. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 06. дипломске академскемастер једну годину. Румунија. науке у одговарајућој образовно-научној област. http://pesiwa12.CTU Prag (češki univerzitet tehnike). (5) јасно су дефинисани циљеви и исход студирања.it/scudo/modulistica en. (4) постоје изборни предмети (4) постоји практичан рад студената. Politehnika.

12. Положене активности се при томе могу признати у потпуности. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.2010 Страна 84 . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 07. на основне академске студије Индустријско инжењерство уписује на буџетско финасирање студија и самофинансирање одређени број студената који је сваке године дефинисан посебном Одлуком ННВ Техничког факултета. Студенти са других студијских програма као и лица са завршеним студијама се могу уписати на овај студијски програм. врши на основу успеха током претходног школовања и постигнутог успеха на пријемном испиту. Упис студената Технички факултет . Датум: 17. што је дефинисано Правилником о упису студената на студијске програме. При томе комисија за вредновање (коју чине сви шефови катедри које учествују у реализацији студијског програма и руководилац студијског програма) вреднују све положене активности кандидата за упис и на основу признатог броја бодова одређују годину студија на коју се кандидат може уписати. од пријављених кандидата. у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима. могу се признати делимично (комисија може захтевати одговарајућу допуну) или се могу не признати.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Одабир студената и упис се.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.12. IV год. . III год. II год.Упис студената Табела 7. 55 63 109 15 28 Укупно студира у школској години Датум: 17.2010 270 Страна 85 . V год.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години I год. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 07.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.

Минималан број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30. Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.2010 Страна 86 . Број ЕСПБ бодова утврђен је на основу радног оптерећења студента у савлађивању одређеног предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме. Максималан број бодова који студент може да оствари на предмету је 100. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Датум: 17. Сваки појединачни предмет у програму има одређени број бодова који студент остварује када са успехом положи испит. Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена које студент стиче на основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита. у складу са студијским програмом. Оцењивање и напредовање студената Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 08. а максимално 70.12. Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Студент савлађује студијски програм полагањем испита. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом 5 (није положио) до 10 (одличан). Успешност студента у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. а према квалитету стечених знања и вештина. чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова.

15 7.24 7. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 08.12.18 15 0 0 0 0 15 Страна 87 .82 7.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму за претходну школску годину ПРВА ГОДИНА Уписани Одустали Остварили 60 Остварили 37-59 ЕСПБ Просечна Остварили мање од 37 ЕСПБ Датум: 17.Оцењивање и напредовање студената Табела 8. .51 7.2010 ДРУГА ГОДИНА ТРЕЋА ГОДИНА ЧЕТВРТА ГОДИНА ПЕТА ГОДИНА Укупно 78 17 21 71 9 0 71 1 0 29 3 0 15 0 0 264 30 21 41 0 0 0 0 41 6.18 7.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.

вежбе. практичан рад. Сваки наставник има најмање пет референци из уже научне односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму. Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно научном пољу. избори у звања. тако да наставник остварује просечно 180 часова активне наставе (предавања. референце) доступни су јавности и налазе се у књизи наставника. Број наставника је довољан да покрије укупан број часова активне наставе на студијском програму. односно 10 часова вежби недељно.12. консултације.) годишње.. врсти и нивоу задужења.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Број наставника одговара потребама студијског програма и функција је броја предмета и броја часова на предметима. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Сви сарадници су ангажовани са пуним радним временом. односно 6 часова недељно. обезбеђено је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. групе за аудиторне вежбе до 60 студената и групе за лабораторијске вежбе до 20 студената. Број сарадника на студијском програму покрива укупан број часова активне наставе тако да сарадници остварују просечно 300 часова вежби годишње. Наставно особље За реализацију основних академских студија студијског програма Индустријско инжењерство. Величина групе за предавања је до 180 студената. Сви подаци о наставницима и сарадницима (ЦВ. Од укупног броја наставника 3 наставника су ангажована са 30% радног времена док су остали наставници ангажовани са пуним радним временом. Датум: 17. Број сарадника одговара потребама студијског програма.2010 Страна 88 .

ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. .2010 Страна 89 .12.Наставно особље Индустријско инжењерство Основне академске студије Научне. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Датум: 17. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.

Adamovic. Живослав Редовни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Адамовић Ж.58:621. М.8) 5.Burzic. Fascicole 2. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Journal of Russian Laser Research. DAS032 Методологија истраживачког рада 2. 3. Смедерево. No. ISSN 1071-2836. Ж.. Ж. p 105-112 9. 7....3.1996 Индустријско инжењерство Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 1995 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Индустријско инжењерство Докторат 1984 Машински факултет ..УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Београд. 658. Mirjana Puharic.. УДК: 621-192. Puharic.12. М. Адамовић. С.: Теорија поузданости. 2001.. DAS093 Стручна пракса 1 ( BII) Индустријско инжењерство. Основне академске ( BIM) Инжењерски менаџмент. Стефановић. Несторовић.: Проактивно одржавање машина. ISSN 1580-2949 8. Дипломске академске 6. 619. Ресеарцх оф хигх спеед траинс ин тхе субсониц wинд тунел.. (ISSN 0543-5846) 10.. М.мастер.: Одржавање техничких система. DAS094 Стручна пракса 1 ( MII) Индустријско инжењерство . OAS132 Технологија одржавања 7. Marina Kutin and Zivoslav Adamovic: Laser doppler anemometry in hydrodynamic testing. Радојевић. Београд. Адамовић. Адамовић.. Љ. Дипломске академске 3. Београд.151-160.мастер.. Но. Tome V (year 2007). Ж. УДК: 621-7. Experimental Analysis of Crack Imitation And Growth in Welded Joint of Steel for Operation at Elevated Temperature. OAS147 Хидраулика и пнеуматика ( MIM) Инжењерски менаџмент .. 2008...50. врста студија ( MII) Индустријско инжењерство .Зрењанин 02. ISBN 978-86-83701-04-9. DAS065 Техничка дијагностика ( BII) Индустријско инжењерство. 2008. 2008. The Influence of Maintenance Programme Forming to the Increase of Technical Systems Efficacy. Стројарство. 621. Metallurgy.. 2007.Београд Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Магистарска теза 1980 Машински факултет . M. Vol.12.54(075. ISBN 978-86-7307-195-4.2010 Међународни : 0 Страна 90 . AERODYNAMIC RESEARCH OF HIGH SPEED TRAINS IN THE SUBSONIC WIND TUNNEL . . Journal Materiali in Tehnologije/Materials and Technology. 6.873. Vol.3. Г. Београд. Пухарић. (ISSN 1584 – 2665).. Ж. пп. Академија инжењерства одржавања. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство.Наставно особље Табела 9..24.101106. Бурзић. 449стр. 2008.Крагујевац .Београд Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета Назив студијског програма. (ИССН 0562-1887) Збирни подаци научне. Adamovic. Z.: Safe Operation of Welded Structure with Cracks at Elevated Temperature. Ж. M. Адамовић. 6. УДК: 658. Journal of Engineering Annals of Faculty of Engineering Hunedoara. идр. Друштво за техничку дијагностику Србије и Академија инжењерства одржавања. Академија инжењерства одржавања Србије : Друштво за техничку дијагностику Србије. Адамовић. 2.628. 151стр. DAS046 Поузданост машина ( MIM) Инжењерски менаџмент .. В издање. No. ISSN 0039-2480. Kutin. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. Адамовић..Крагујевац Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Диплома 1972 Машински факултет .. M.: Техничка дијагностика. M. p. Ж. Z. Ц. 28. Burzic. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. Дипломске академске 1. Бешић. pp. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 15 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 11 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 1 Датум: 17.1 Научне. 4.8). Ж. 519.58:621(075. In Press. Slavica Ristic. 480стр.004.мастер.In Press 2008. Дипломске академске ( BII) Индустријско инжењерство. 285стр. Адамовић. Основне академске 5. Јосимовић.мастер. Основне академске 4. Strojniški vestnik-Journal of Mechanical Engineering. ОМО. 1985. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. Вол. ISBN 978-86-83701-17-9.

2010 Страна 91 . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.12.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. .Наставно особље Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17.

Основне академске 3. ISBN 1-4244-1491-1. 2007. 2004. Procedeengs. Ивана Редовни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . Кази Љ.2010 Страна 92 .. софтвер развијан од 1993. Берковић.. Logic & Discrete Mathematics. Илић Д. Д. 279 . 1096 стр. Дипломске академске ( MPT) Информатика и техника у образовању . Кази З. Дипломске академске 2. Летић. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Академска каријера Година Избор у звање: 2008 Берковић Ф.1987 Информатика и рачунарство Институција Област Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Докторат 1997 . Imre Rudas)... Ниш.Зрењанин Природно-математички факултет у Новом Диплома 1986 Саду .Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Магистарска теза 1994 . Logic & Discrete Mathematics. 2004. DAS011 Експертни системи у образовању ( MIT) Информационе технологије .. 213 стр. by Sergiu Nedevschi. Чачак.. OAS106 Рачунарска графика 1 6.: "Елементи вештачке интелигенције кроз примере и задатке" .10. 240стр. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. Технички факултет. И. Основне академске 4. 4. Зрењанин. Cluj-Napoca.282... Хотомски. 591-597. Основне академске 5.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. Митровић Ж. Душко: Систем «DEDUC» за израду комбинаторних распореда.: Рачунарска графика и анимација – експозиције у MathCAD-u.. Технички факултет "Михајло Пупин". “A Comparison of Rule Sets Generated from Databases by Indiscernibility Relation – A Rough Sets Approach”. 8th International Conference on Intelligent Engineering Systems. OAS079 Оперативни системи (BIT) Информационе технологије. Срдић Б. 2007. Ниш. MATHCAD 13 U MATEMATICI I VIZUELIZACIJI. 2. Технички факултету "Михајло Пупин" у Зрењанину. Берковић И. Берковић И. уџбеник. Ивана.: "The Induced Relations on Pow Set". 1996.: "Елементи вештачке интелигенције кроз примере и задатке".12. Зрењанин.мастер. "Ordered linear resolution as the base of the system for automatic theorem proving". Драган. Компјутер библиотека. Бртка В. Радуловић. Прохаска.мастер. . 5.године Збирни подаци научне. Биљана.. Петар. Зрењанин 1995. уџбеник.Наставно особље Табела 9. стр. sept. Технички факултет "Михајло Пупин". Берковић. Берковић И. 19-21.Romania PROCEEDINGS (Ed. Недељко. pp. 8. друго издање. ИСБН 86-80711-57-8.. Летић Д. Основне академске (BIT) Информационе технологије. Зрењанин. Берковић И. Časopis FILOMAT 9:3 (1995) Algebra. стр...Нови Сад Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство Информатика Ознака Назив предмета Назив студијског програма. Берковић И. Радишић. Митровић Ж.pp 222-225.Зрењанин 01.. Основне академске ( MBI) Информационе технологије у е-управи и пословним системима . DAS091 Логички системи у техници ( BII) Индустријско инжењерство. 2007. 6.1 Научне. 211стр. OAS107 Рачунарска графика 2 7. Стокић Е. IEEE 3rd International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing. Б. друго измењено издање. Основне академске (BIT) Информационе технологије.. 3. Берковић И. 9. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.: "Математика за информатичаре". Časopis FILOMAT 9:3 (1995) Algebra.. 1999.. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 6 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 5 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 1 Међународни : 0 Усавршавања : Датум: 17.. ИСБН 978-86-7672-074-3. "Grayscale Image Compression Using Backpropagation Neural Network". 194 стр. OAS087 Основе програмирања ( BIT) Информационе технологије. Петров. Cluj-Napoca. 857-865 7.... Дивјак. Т. Дипломске академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. 10.. Берковић И. 1996. Берковић И. DAS210 Рачунарско дизајнирање ( BTT) Одевна технологија. Romania. Давидовић. 6-8 Septembar. врста студија 1.мастер.

Радила је као сарадник на десетак научних пројеката. . Датум: 17. Организовала је и радила на реализацији преко 20 општих и специјалистичких информатичких курсева и више скупова из области информатике у образовању. аутоматско доказивање теорема и логичко програмирање. Већина објављених радова односи се на вештачку интелигенцију. У значајном броју присутни су и радови из рачунарске графике. Коаутор је две монографије. а као коаутор објавила је два факултетска уџбеника и једну научну књигу. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. а руководилац је два пројекта из области технолошког развоја Републике Србије. око 80 дипломских радова.12.Рецензент је за акредитацију високошколских установа и програма.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.Наставно особље Други подаци које сматрате релевантним: Објавила је око 120 научно-стручних радова на међународним или домаћим скуповима и часописима. Као аутор објавила је један факултетски уџбеник. два магистарска рада и две докторске дисертације (1 у току). Има искуство у менторством раду. Члан је уређивачког одбора часописа ComSys.2010 Страна 93 . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.

Основне академске ( BIM) Инжењерски менаџмент. One Section of the Guide is dedicated to application of MATHEMATICA in proving a theorem by Bjelica.1.12. Основне академске 4. Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17. 1994. Основне академске 3. 11. Proceedings of the 6th International Conference. M. M. 2325-2328. M. 5. Champaign. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 7 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 2 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 1 Међународни : 0 Усавршавања : Универзитет у Халеу. 4 (1997). Wolfram Research Incorporation. Refinement and Converse of Brunk-Olkin Inequality. April 14-16. 245-248. Bjelica. 1996. In: Differential Geometry and Applications. Methods & Applications 30. written by senior kernel developer Michael Trott. Niš. 1995. 105 -109. programme package. Geometry & Computer sciences. Основне академске ( BIT) Информационе технологије. M. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. М. An inequality for the triangle. Основне академске 6. 462-467. July 10-17. Момчило Редовни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . 9.1 Научне. DAS074 Финансијска математика 2. образовање и визуелизација са применама.Београд Математика Магистарска теза 1985 Природно Математички Факултет . On inequalities for indefinite form. 2005-2008. Kluwer Academic Publisher. 4. 1996. 599-602. Bjelica. 2. OAS054 Математика 2 ( BIM) Инжењерски менаџмент. Bjelica. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. Геометрија. Refinements of Ostrowskis and Fan -Todds inequalities. 117-120. Logic & Discrete Mathematics. Dordrecht. Springer. Збирни подаци научне. Fixed point and inequalities. ознака 04М05. OAS055 Математика 3 5. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. sv. Бјелица. 1996. M. autoroulettes and Steiner theorem. ознака 144032. MATHEMATICA.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. 2. October 22-24. M.. Основне академске (BIT) Информационе технологије. 1997-8. 6. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Бјелица В. 445-449. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. Vol. Filomat 9:2 (1995). 23-26. 8. OAS053 Математика 1 Назив студијског програма. Theory. 1. врста студија ( BIM) Инжењерски менаџмент. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Area and length for roulettes via curvature.2010 Страна 94 . no. 19 (1990). Bjelica. Yugoslav geometrical seminar. Bjelica. October 1017. 2001-2004. Pedals.Зрењанин 01.01. 3.Наставно особље Табела 9. Illinois. Recent Progress in Inequalities. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. August 28 – September 1. 1995.Београд Математика Диплома 1978 Природно Математички Факултет . 1998. Niš.1991 Математика Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2003 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Математика Докторат 1990 Природно Математички Факултет . No. Nonlinear Analysis. . Matematički vesnik 49 (1997). Истраживач на пројектима Министарства науке за фундаментална истраживања: Математичке структуре са применама. REVUE DANALYSE NUMERIQUE ET DE LA THEORIE DE LAPPROXIMATION. OAS077 Нумеричка математика (BIT) Информационе технологије. Bjelica. Brno. M. Journal of Mathematical Analysis and Applications 227 (1998).. OAS123 Теорија графова (BIT) Информационе технологије. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. Divčibare. 1993. Filomat 9:3 (1995).Београд Математика Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета 1. 7. Bjelica. Athens. 10.Hadamards inequality and fixed-point method. International Conference Algebra. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. Bjelica. потпројекат Диференцијабилне и тополошке структуре са применама на решавање једначина. Second world congress of nonlinear analysts. The programme includes a Guide. M.

Удружење универзитетских професора и научника Србије (УПНС) .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.12.Наставно особље Члан друштава: .The Research Board of Advisors of the American Biographical Institute 1999 .American Mathematical Association (АМА) 1992-93 .International Federation of Nonlinear Analysts (IFNA) 1996-98.American Mathematical Society (AMS) 1996-98. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Датум: 17.Друштво за механику Србије 2004-. . .Друштво математичара Србије . 2000. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.Друштво операционих истраживача (ДОПИС).Удрушење за нацртну геометрију и инжењерску графику 1999. 2003.Друштво метролога Југославије . које је члан ИФОРС и ЕУРО .2010 Страна 95 .European Mathematical Society (EMS).

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Стандард 09. - Наставно особље
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави
Име и презиме:
Звање:
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када:
Ужа научна односно уметничка област:

Брановић В. Желимир
Ванредни професор
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин - Зрењанин
30.09.1977
Информатика и рачунарство

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање:

2008

Информатика и рачунарство

Докторат

1991

Магистарска теза

1973

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
- Зрењанин
Институт економских наука - Београд

Диплома

1969

Математички факултет - Београд

Математика

Информатика у образовању
Економетрија

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Ознака

Назив предмета

Назив студијског програма,
врста студија

1.

DAS016

Интелигентни агенти

( MIT) Информационе технологије - мастер, Дипломске
академске

2.

OAS006

Веб дизајн

(BIT) Информационе технологије, Основне академске

3.

OAS007

Вероватноћа и статистика

4.

OAS016

Електронски рачунарски системи

(BIT) Информационе технологије, Основне академске

5.

OAS092

Пословна математика

(BIT) Информационе технологије, Основне академске

6.

OAS119

Стручна пракса

(BIT) Информационе технологије, Основне академске

7.

OAS124

Теорија информација и комуникација

( BIT) Информационе технологије, Основне академске

( BII) Индустријско инжењерство, Основне академске
( BIM) Инжењерски менаџмент, Основне академске
( BIT) Информационе технологије, Основне академске

8.

DAS215

Документ менаџмент системи

( MBI) Информационе технологије у е-управи и
пословним системима - мастер, Дипломске академске
( MPT) Информатика и техника у образовању - мастер,
Дипломске академске

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.

Брановић, Ж.: Информатика и настава математике, монографија, Зрењанин, Технички факултет "Михајло Пупин", 1992.

2.

Брановић, Ж:Frameworks for modeling of the System of mathematical Education, Зрењанин: 1992,

3.

Брановић, Ж.: Хипермедији и процес учења, Међународниа научна конференција, Апатин: 1996,

4.

Брановић, Ж.: Експерименат са рачунаром-нов начин учења математике, Међународни симпозијум, Москва: 1990,

5.

Брановић, Ж.: Примена фрејмова у математичком образовању, Сарајево - Јахорина: 1989,

6.

Брановић, Ж.: Предности и ограничења дистантног учења, Међународни скуп, Београд: 2002,

7.

Хотомски П., Певац И., Брановић Ж.: Развитие образоватељного софтвера на структурно-модуљном принципе, Међународни скуп у оквиру
Пројекта 1.2.7. Комплексног програма НТП СЕВ, Халле Немачка: Академија педагошких наука ГДР, септембар, 1987, стр. 14.1- 14.13,

8.

Брановић, Ж.: Модел ИНДОК библиотечког система за основне школе, Цавтат: 1986,

9.

Брановић, Ж.: О применама вештачке интелигенције у образовању, Цавтат: 1988,

10.

Брановић, Ж.: Прилог концепцији примене рачунара у наставном процесу, Сплит: 1990,

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника:
Укупан број цитата :
3
Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе :
2
Тренутно учешће на пројектима :
Домаћи :
0

Међународни :

0

Усавршавања :
Курсеви симулационих језика -Љубљана 1990, боравак у Чехословачкој 1991.
Други подаци које сматрате релевантним:
Организација више научних скупова у подручју информатике у образовању; учешће у реализацији низа пројеката и тема у
периоду 1987.- 1999. године;
богато наставно искуство

Датум:

17.12.2010

Страна 96

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Стандард 09. - Наставно особље
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави
Име и презиме:
Звање:
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када:
Ужа научна односно уметничка област:
Академска каријера

Година

Избор у звање:

2008

Бртка Ј. Владимир
Доцент
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин - Зрењанин
15.10.1996
Информационе технологије

Институција

Област

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Докторат
2008
- Зрењанин
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Магистарска теза
2001
- Зрењанин
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Диплома
1996
- Зрењанин
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Информационе технологије
Информатика и рачунарство
Информатика и рачунарство
Информатика и рачунарство

Ознака

Назив предмета

Назив студијског програма,
врста студија

1.

DAS041

Основе криптографије

( MIT) Информационе технологије - мастер, Дипломске
академске

2.

DAS073

Фази системи

( MIT) Информационе технологије - мастер, Дипломске
академске

3.

OAS015

Експертни системи

4.

OAS059

Меко рачунарство

( BIM) Инжењерски менаџмент, Основне академске
( BTT) Одевна технологија, Основне академске
( BII) Индустријско инжењерство, Основне академске
(BIT) Информационе технологије, Основне академске
( BII) Индустријско инжењерство, Основне академске

5.

OAS141

Управљање пројектима

( BIM) Инжењерски менаџмент, Основне академске
( BTT) Одевна технологија, Основне академске
(BIT) Информационе технологије, Основне академске
( BIM) Инжењерски менаџмент, Основне академске

6.

OAS186

Интернет алати и сервиси

7.

DAS212

Заштита података и рачунарских мрежа

( MBI) Информационе технологије у е-управи и
пословним системима - мастер, Дипломске академске

8.

DAS226

Пословна интелигенција и системи за подршку
одлучивању

( MBI) Информационе технологије у е-управи и
пословним системима - мастер, Дипломске академске

9.

DAS314

Заштита података и рачунарских мрежа

( MPT) Информатика и техника у образовању - мастер,
Дипломске академске

( BTT) Одевна технологија, Основне академске

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.

Бртка В., Стокиц Е., Срдиц Б., Automated extraction of decision rules for leptin dynamics - A rough sets approach, Journal of Biomedical
Informatics, 41 (2008), pp. 667–674.

2.

Бртка В., Берковић И., Стокић Е., Срдић Б., “Automated Extraction of Decision Rules from Medical Databases - A Rough Sets Approach“, IEEE
5th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, IEEE Catalog Number: 07EX1865C, 24-25 August, 2007, pp. 33 - 37,
ISBN 1-4244-1443-1.

3.

Берковић И., Хотомски П., Бртка В., Прототип порологоликог језика LP логичког програмирања, заснован на резолуцијском доказивачу
теорема, корисник: Технички факултет "Михајло Пупин", 2000.

4.

Бртка, В., Хотомски П., Берковић И., Интелигентни туторски систем iTutor, рађено за: Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, у
склопу магистарског рада, корисник: Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2001.

5.

Берковић, И., Хотомски, П., Бртка, В., Прототип порологоликог језика LP логичког програмирања, заснован на резолуцијском доказивачу
теорема, рађено за: Технички факултет, 1995.

6.

Бртка, В., Информациони систем наставе физичког васпитања, у склопу дипломског рада, рађено за: Технички факултет "Михајло Пупин" ,
Зрењанин, корисник: Технички факултет "Михајло Пупин" , Зрењанин, 1996.

7.

Бртка В., iTutor - интелигентни туторски систем, у склопу магистарског рада , рађено за: Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин,
корисник: Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, 2001.

8.

Берковић И., Хотомски П., Бртка В., Миланков Д., "Дефинисање и израда дела садржаја за систем UND - Мултимедијални образовни
рачунарски софтвер за осми разред о.ш. из математике за области: линеарне функције и системи линеарних једначина са две непознате",
2003.

9.

Хотомски П., Берковић И., Бртка В., Грујић И., "Дефинисање и израда дела садржаја за систем UND - Мултимедијални образовни
рачунарски софтвер за осми разред о.ш. из математике за области: геометрија, полиедри", 2003.

Датум:

17.12.2010

Страна 97

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Стандард 09. - Наставно особље
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
10.

Хотомски П., Берковић И., Бртка В., Китонић С., "Дефинисање и израда дела садржаја за систем UND - Мултимедијални образовни
рачунарски софтвер за осми разред о.ш. из математике за области: геометрија, обла тела", 2003.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника:
Укупан број цитата :
0
Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе :
1
Тренутно учешће на пројектима :
Домаћи :
1

Међународни :

0

Усавршавања :

Други подаци које сматрате релевантним:

Датум:

17.12.2010

Страна 98

2008 in press. 2. Основне академске 2.Наставно особље Табела 9. врста студија 1. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. 235-237. MILAN PAVLOVIC.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. 2003-2007. V68. 58. DJAPIC Nina. M. Jankov: A stilbene from the heartwood of Maclura pomifera Journal of Serbian Chemical Society. 4. 2nd International Conference of the South-Eastern European Countries on Chemical Sciences for Sustainable Development.12.10.Савезна Република Немачка. GORAN VUJIC. стипендиста Швајцарске Националне Фондације. SLAVKO ARSOVSKI.Chlorophyll biodegradation in vitis vinifera var. S. 06СЕР02/03/06. Djarmati. Nr. NINA DJAPIC. 60. Pinot Noir autumanal leaves. vol. R. Дипломске академске Технички системи у заштити квалитета вода и ваздуха 5. 2003. 2001-2003 ДААД . Djapic.2010 Страна 99 . Швајцарска. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Ђапић М. . Revista de Chimie (Bucuresti).1 Научне.Београд Природно-математички факултет у Новом Диплома 1998 Саду . 8. Greece. OAS150 Чврсти и опасни отпад Хемијски принципи инжењерства у заштити животне 6. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. Збирни подаци научне. N.Нови Сад Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Хемијске науке Хемијске науке Ознака Назив предмета Назив студијског програма. 2008 – 12 јун 2009. Djarmati: Structure determination and chemical transformations of lupeol ester of b-hydroxy palmitic acid. 4. ISSN 2066 – 1843. N. June 6-9 2000. N. p. OAS156 средине Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 4.мастер. Нина Доцент Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . Датум: 17. Други подаци које сматрате релевантним: Пројекат: Академски камп одрзивог развоја регије Баната. Djapić. DAS015 Заштита и деконтаминација земљишта ( BII) Индустријско инжењерство.стипендиста Фрибург. Halkidiki. Jankov and Z. Pavlovic. R. S. Djapic and M. Основне академске 1. DAS070 Урбана екологија ( MII) Индустријско инжењерство . Z. септ.398-402 5. Основне академске 3. CHLOROPHYL BIODEGRADATION PRODUCT FROM HAMAMELIS VIRGINIANA AUTUMNAL LEAVES. Filip. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 0 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 0 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 0 Међународни : 0 Усавршавања : Вирзбург . no. DAS009 Еколошки пројекти ( BII) Индустријско инжењерство.Фрибург Хемијске науке Магистарска теза 2003 ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ .Зрењанин 01. Chlorophyll catabolite from Parrotia persica atumnal leaves. J. Filip. 12. 3. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Revista de Chimie (Bucuresti). 2009. Canadi. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. Research Journal of Agricultural Sciences. DJURIC Aleksandar and PAVLOVIC Aleksandar .2008 Хемија и заштита животне средине Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2008 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Хемија и заштита животне средине Докторат 2007 Универзитет у Фрибургу . OAS129 ( BII) Индустријско инжењерство.

Beograd 1991 (II izdanje. Основне академске 5. Divjak N. 1984. Hotomski P.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Berković I.19-20..Београд Математика Магистарска теза 1970 Природно Математички Факултет . Малбашки Д. OAS059 Меко рачунарство 6.03006. године 7. Основне академске 4.2010 Страна 100 . Технички факултет ¨М.. Н. Prohaska D. pp 133-140.. Zrenjanin 1994-2006.Пупин¨ Зрењанин 2006. Дипломске академске 7. Radulović B... Novi Sad Journal of Mathematics.. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. Programski sistem DEDUC za generisanje kombinatornih rasporeda. ( BII) Индустријско инжењерство.. 273 стр. Prohaska D. и 2006.. .04. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Хотомски З. Допуњено иѕдање на Техничком факултету у Зрењанину 2003. Sistem “Graph” je instaliran na više univerziteta Evrope i Amerike 9.12.. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 24 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 2 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 1 Међународни : 0 Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17. Системи вештачке интелигенције. Дипломске академске 3. Vol 30. Programski sistem BASELOG razvijen u periodu 1996-2006.. Prikazana u Book Reviews. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.Зрењанин 16. Sistem predstavlja poboljšanje PROLOGA i koristi se u naučno istraživačkom radu za automatsko rezonovanje u otvorenom. Основне академске DAS226 Пословна интелигенција и системи за подршку одлучивању ( MBI) Информационе технологије у е-управи и пословним системима .. D..Београд Математика Диплома 1967 Природно Математички Факултет . Projecting Deductive Databases with CWA Managment in BASELOG Systems.. Programski modul za automatsko dokazivanje teorema. 200 strana.Z.мастер.1 Научне. 6.. 2(1991) 3. Mat.Наставно особље Табела 9. Сад. Pevac I. едиција «Унивезитетски уџбеник». 4. 2000.. posebno rasporeda časova i ispita. Programski sistem DEDUC za generisanje kombinatornih rasporeda. Hotomski P.. An induction law in proofs by contradiction with an application to automatic theorem proving.. Cvetković. Сад. Radulović B. монографија у којој су цитирани сопствени радови и резултати аутора. Хотомски П.мастер. Hotomski P . Математичка логика и принципи програмирања. 10. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. OAS056 Математичка логика ( BIT) Информационе технологије. Основне академске (BIT) Информационе технологије.. OAS015 Експертни системи ( BIM) Инжењерски менаџмент. recenzirana naučna monografija). . Divjak N. 2.. DAS038 Неуронске мреже ( MIT) Информационе технологије . Малбашки Д. delimično otvorenom ili zatvorenom konceptu sveta. Н. Funkcionalno kompletiran programski sistem. metodama veštačke inteligencije. Radulović B. DAS073 Фази системи ( MIT) Информационе технологије . Hotomski P. 2000. Ed.1986 Информатика и рачунарство Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 1993 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Информатика и рачунарство Докторат 1982 Природно Математички Факултет . . 254 стране 8. Дипломске академске 2. Збирни подаци научне. Cvetkovića u periodu 1980-1985. монографија у којој су цитирани сопствени радови и резултати аутора. (ИВ поновљено допуњено издање).. Хотомски П. metodama veštačke inteligencije. Хотомски П. Naučna knjiga. монографија у којој су цитирани сопствени радови и резултати аутора.. D. 5. Петар Редовни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . Matematički i programski problemi veštačke inteligencije u oblasti automatskog dokazivanja teorema. Funkcionalno kompletiran programski sistem. Hotomski P. Hotomski P. едиција «Унивезитетски уџбеник». dr. Berković I. Zrenjanin 1994-2006. 2000. 273 стр. Hotomski P... Математичка логика и принципи програмирања. Radulović B.. Ser. Paket od 37 programa implementiran u ekspertni sistem “Graph” razvijen na ETF u Beogradu pod rukovodstvom prof. pp. Zentralblatt fur Mathematic 521. OAS112 Системи вештачке интелигенције (BIT) Информационе технологије. N2.мастер. ETF Beograd. posebno rasporeda časova i ispita.Београд Математика Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета Назив студијског програма. Divjak N. Berković I. врста студија 1.

коментор или члан Комисија за 17 докторских дисертација и 23 магистарска рада.12. Био је руководилац петогодишњег пројекта "Информатика у образовању" и руководилац трогодишњег Пројекта виших облика међународне сарадње. 24 софтверских производа.Наставно особље Објавио је 220 библиографских јединица.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. .2010 Страна 101 . Био је ментор. Руководилац је пројекта DEDUC за израду распореда. 29 стручних радова и 24 рецензије у областима: Математичке логике. 3 скрипта. Датум: 17. 16 књига. Развоја апликативног и образовног софтвера. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Информатизације образовања. који се користи у око 70 основних или средњих школа. Вештачке интелигенције. од тога 124 научних радова. Учествовао је на 24 научно-истраживачка пројекта.

М. М. пословна политика. 61-65. Глушац. 5. стр. Николић. Основне академске ( BIT) Информационе технологије.2001 Светски језици. Ивин. фебруар 2007. Менаџмент знања. врста студија DAS072 Усмена комуникација на енглеском језику ( MIM) Инжењерски менаџмент . str.Зрењанин Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 1. (2007) Pedagogical and Didactic-Methodical Aspects of E-Learning.. 2007. Д. Пословна политика. Conference Proceedings ISBN 978-960-6766-22-8. Д. Основне академске (BIT) Информационе технологије. Spain.12. Модел примене концепта односа с јавношћу у високошколским организацијама. Савић. Основне академске ( BIM) Инжењерски менаџмент. Дипломске академске ( BII) Индустријско инжењерство. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : Међународни : Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17. Ивин. 17-20 4.енглески језик Институција Област Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Магистарска теза 2006 . Tenerife. Година </енг>XXXВИ</енг>. Quality and Productivity Improvement at Universities by Implementing Public Relations Concept. Место и улога односа с јавношћу у високошколским организацијама. Каруовић. Dec. 45-48. Д. Д.Зрењанин 01. Децембар 2008. OAS019 Енглески језик 1 ( BIM) Инжењерски менаџмент. Радосав. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. OAS022 Енглески језик 4 ( BIM) Инжењерски менаџмент. Д. Бенчмаркинг у високом образовању. OAS021 Енглески језик 3 4... .10.мастер. Драгица Предавач Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . 93-99 3. Управљање квалитетом и поузданошћу. Основне академске ( BTT) Одевна технологија.2010 Страна 102 . Основне академске ( BTT) Одевна технологија. Београд 2007.. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Академска каријера Година Избор у звање: 2003 Ивин Н.67-73 2. Ивин. Збирни подаци научне. 14-16. ISSN 17905117.. IUSEAS International Conference Puerto De La Cruz. Canary Islands. Ивин. Д..1 Научне. стр.Наставно особље Табела 9. Д.. с. 2007. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. Година XXXVII.. Ивин. Zbornik radova ICDQM 2007.... број 2-3. Д. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. Основне академске 3. стр. Светски језици. Основне академске 2.енглески језик Менаџмент и бизнис Ознака Назив предмета Назив студијског програма.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ..

DAS223 Е-управа ( MBI) Информационе технологије у е-управи и пословним системима .10. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 23 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 3 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 1 Међународни : 1 Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17. DAS121 Електронско пословање ( MBI) Информационе технологије у е-управи и пословним системима . Основне академске 4. Carccassone 2005 2. Далибор Добриловић Електронско пословање e-business. Nobel Laureate 4. M.1 Научне.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. OAS141 Управљање пројектима ( BIM) Инжењерски менаџмент. Мирјана Гомилановиц.Београд Информатика и рачунарство Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 1. Ивковић Миодраг.Београд Информатика и рачунарство Диплома 1981 Машински факултет . Слађана Милошевић. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Ивковић Р. YU INFO 2006. France. Chapter: J. Основне академске 3. Зоран Субић. Интенет у Србији и сегментација тржишта. Зрењанин. Копаоник 2004 Збирни подаци научне. Копаоник 7. Ivkovic e-Goverenment Systems. Orlando USA. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Chapter in Monographs. Pilipovic.Зрењанин 01. издавач Технички факултет Михајло Пупин. Зоран Субић. Simon. YU INFO 2004. IPSI -2005 Conference. International Conference on Management.2010 Страна 103 . Milasinovic The Infrastructure for Intelligent Organisations. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. 2003. Foreword: Herb A. Ivkovic.мастер. Дипломске академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. 1988 год 5. 3. Djordjevic: Approach to the Development of the National Computer and Network Infrastructure. Миодраг Ивковиц. Основне академске 2. Интернет и Савремено пословање. Божидар Раденковић уредници-аутор 3 поглавља. 7th. Миодраг Ивковић. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. . Миодраг Ванредни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . Дипломске академске ( BII) Индустријско инжењерство. M. монографија. Зрењанин 2005 6. Далибор Добриловић Систем за учење на даљину ДЛеарн.мастер. врста студија DAS012 Електронско пословање ( BIM) Инжењерски менаџмент.Београд Информатика и рачунарство Магистарска теза 1989 Машински факултет . B.2006 Информатика и рачунарство Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2006 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Информатика и рачунарство Докторат 1994 Машински факултет . Миодраг Ивковић.мастер.Наставно особље Табела 9.12. M. Ознака Назив предмета Назив студијског програма. “Mastering E-Business Infrastructure. 1998. Дипломске академске ( MIT) Информационе технологије . Основне академске (BIT) Информационе технологије. Ivkovic. B. Технички факултет Михајло Пупин." Copyright by Kluwer.

) 9. engines and transportation systems.мастер. Јанковић Слободан: "COMPUTER AIDED MONITORING OF MEASUREMENT SYSTEMS BASED ON OPEN SYSTEM COMMUNICATIONS". Станковић Д. Asia-Pacific Okinawa.3 дец. Дипломске академске 3. С.: "PRIMARY NOISE REDUCTION ON A VEHICLE IDI ENGINE BY NOISE SOURCE RANKING". Slovak Republik. (4 th Intern. Борак. "МЕХАТРОНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЊИХОВА ИНТЕГРАЦИЈА У СИСТЕМЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА". Д. . П. DAS123 Рачунарско мерење и индустријски мониторинг ( MIT) Информационе технологије .12. Борак Ђ.1996 Индустријско инжењерство Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2006 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Индустријско инжењерство Докторат 1993 Машински факултет . Борак Ђ. Основне академске (BIT) Информационе технологије. Međunarodna konferencija informatičkih tehnologija.) 8.мастер.Вол. nov.Радојевић Г. тракторе и одржавање ..УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.) 10. Kopaonik.. p. (3-RD Internat. PART 4. Јанковић С.52-56. Јанковић. (SAE TRANSACTIONS 2001. (13th International Syposium on Measurement for Research and Industrial Application.. (YUINFO. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.časopis Mobility & Vehicle Mechanics. Петровић. Станковић Д. Japan. (Часопис Југословенског друштва за погонске машине. 29th September . Number 3. (Međ. Дипломске академске 2.. Јанковић Слободан: "DOMINANT NOISE SOURCES IDENTIFICATION AS COST-EFFECTIVE WAY IN TOTAL SOUND POWER REDUCTION".1998. 95. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 11 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 1 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 1 Међународни : 2 Усавршавања : Датум: 17. DAS052 Рачунарско мерење и индустријски мониторинг ( MII) Индустријско инжењерство .112-115. volume 21. Борак Ђ. роботика и аутоматизација Магистарска теза 1987 Машински факултет . Петровић. ISSN 0350) 3. Kopaonik. Јанковиц. Петровић П.. Баласубраманиан. 5-7 sept. decembar 1997. стр. С. "DIESEL ENGINE NOISE PROPAGATION INTO THE OFF-ROAD VEHICLE CAB". Јанковић С. зборник радова. "DEVELOPMENT OF THE WHEEL FORCE TRANSDUCERS FOR THE VEHICLE MECHATRONICS SYSTEMS".Но2 стр. тракторе и одржавање ЈУМТО.. Год..бр. С.1st October.society for terrain vehicle systems..ЈУМТО.) 5..2.Београд Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета Назив студијског програма. Greece. Роy "LOAD AND REGULATIONS FOR EXHAUST EMISSION TESTING".) 6. роботика и аутоматизација Диплома 1981 Машински факултет . Athens. (MOBILITY & VEHICLE MECHANICS. YU. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Јанковић. Јанковић С.. Зрнић Д.conf.. 2004. Međunarodna konferencija informatičkih tehnologija.YU ISSN 0350) 4.. Слободан Редовни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин ..US ISSN 0096-736X) 2. Јанковић С. С.. (Часопис Југословенског друштва за погонске машине. "НОВИ МЕХАТРОНИЧКИ СИСТЕМИ ПОГОНСКИХ АГРЕГАТА И ЊИХОВО МЕЂУСОБНО ПОВЕЗИВАЊЕ".: "WIND UP OFF AND OFF ROAD VEHICLE WITH CONTROLLED AXES LOCKING TRANSMISSION". Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. Основне академске 4.. pages 1593-1599. Internacional journal for vehicle mechanics. Основне академске 5. OAS183 Аутоматско управљање ( BII) Индустријско инжењерство. Ивковић Миодраг: "MONITORING OF THE MOBILE MECHATRONICS SYSTEMS". Number 4. врста студија 1. OAS063 Мерне технологије ( BII) Индустријско инжењерство. окт.Београд Мехатроника. VOL 110.) Збирни подаци научне... (YUINFO. С.95. Nitra.02. OAS030 Инструментације ( BII) Индустријско инжењерство.3.49-53. Ђ. П. str.. Зрнић.97 Нови Сад. september 95. 2004) 7. Јанковић Слободан.1 Научне.2010 Страна 104 ..Зрењанин 01.Наставно особље Табела 9. 2003.. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Јанковић П.Београд Мехатроника.

12.Наставно особље Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. . ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.2010 Страна 105 .

поновљено издање. Основне академске ( MBI) Информационе технологије у е-управи и пословним системима . 2007.8).738. Зрењанин.. Летић. Letić. В. 2007.. 3. 9. Зрењанин. 6-9. Технички факултет "Михајло Пупин". V. Елевен Ерика: Информатичке технологије кроз стандардни софтвер ПЦ-ја у окружењу 2003: локализација на српски језик. .: Model for project duration assessment based on clark’s equations. Летић Д.. 4.Зрењанин 01.8). Jevtić. врста студија ( BII) Индустријско инжењерство. УДК: 519. Летић Душко. V. УДК: 658. ИСБН 14514966.. 51(65).8). Основне академске (BIT) Информационе технологије.8). Јевтић. Sajfert. Београд: Факултет организационих наука. Дипломске академске ( MPT) Информатика и техника у образовању .2010 Страна 106 .: Управљање пројектима . Основне академске ( BTT) Одевна технологија..мастер. ИСБН 978-86-7672-088-0. 004. UDK: 519. Технички факултет "Михајло Пупин".мастер.8)(076). Основне академске (BIT) Информационе технологије. 223стр.методе и софтвер.8(075. УДК: 004. 2007. ИСБН 978-86-7672-083-5. Златибор.42WОРД 2003(075. 7. Зрењанин. Летић.. В.СР-ИД 209989127.12. 10. 93. Бјелица Момчило. Дипломске академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1.мастер. Основне академске 1. Bosnia and Herzegovina: University of Zenica. ИСБН 978-86-7680-124-4. Весна Доцент Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . Д.BALCOR 2007. 9. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Јевтић З. 2004.. Берковић. D. 2007. ISBN 978-86-7680-126-8. Јевтић. В.5(075. 85стр.8(075.8(048)...1998 Информационе технологије Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2010 Универзитет у Новом Саду Информационе технологије Докторат 2010 Информатика и рачунарство Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Магистарска теза 2003 . No. Фењчев Јелена: Нумеричка математика – збирка задатака. V.4(075.1 Научне. Letić. 16-19.8). D. УДК: 519. DAS215 Документ менаџмент системи 4.8).42АЦЦЕСС 2003(075. Д. Операциона истраживања: алгоритми и методе..Зрењанин Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета OAS080 Операциона истраживања Информатика у образовању Назив студијског програма.мастер. 2006. 5. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 0 Датум: 17. И. 2. Летић. 14-45 јун. OAS141 Управљање пројектима ( BIM) Инжењерски менаџмент.4(075. 004. Milićević. Основне академске 2.: Medical Image Digitalization and Archiving Information System in Serbia. ЦОБИСС. 004. Сотировић Велимир. DAS223 Е-управа ( MBI) Информационе технологије у е-управи и пословним системима . 2006. str. 94стр. Збирни подаци научне. 2007. Scientific Bulletin of the POLITECHNICA Transactions on Mathematics and Physics.. Beograd: Fakultet organiyacionih nauka.8).101.8). DAS221 Управљање ИТ пројектима ( MBI) Информационе технологије у е-управи и пословним системима .мастер.. 9. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. Глушац Драгана. ИX међународна конференција Управљање квалитетом и поузданошћу ДQМ. Vol. ISSN 1225-6069. 9. Дипломске академске 3. Јевтић Весна. 2.451..УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Jevtić. V.Наставно особље Табела 9.. Симпозијум о операционим истраживањима. Јевтић Весна. ИСБН 86-7672-047-9. Зрењанин 2006. 8th Balkan Conference on Operational Research .10. Јевтић. Zenica. 004. Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу. Дипломске академске 6. 11th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2007. 6. УДК: 519.: Студија случајева из операционих истраживања: експозиције у Матхцад-у. Јевтић В. 14-17. ИСБН 86-7672-029-0. Jevtić. 005. Јевтић Весна: Софтверска подршка у процени трајања пројекта.42ПОWЕРПОИНТ 2003(075.42ЕXЦЕЛ 2003(075.. ( BIM) Инжењерски менаџмент.8(082). 8. Технички факултет „Михајло Пупин”. V. Дипломске академске 5.: Одређивање функције расподеле времена основног и проширеног кларковог протока за активности мрежне перт структуре.8). ИСБН 86-7672-051-7.6(075. 82стр. УДК: 004. Зрењанин. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Технички факултет „Михајло Пупин”.3).. 004. Технички факултет „Михајло Пупин”. 2005.: Distribution of time for clark’s flow and risk assessment for activities of pert network structure. 004.. Д. DAS216 Управљање пројектима у образовању ( MPT) Информатика и техника у образовању .9WИНДОWС XП(075.56. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. 2007.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Стандард 09. - Наставно особље
Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе :
Тренутно учешће на пројектима :

0
Домаћи :

1

Међународни :

2

Усавршавања :

Други подаци које сматрате релевантним:

Датум:

17.12.2010

Страна 107

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Стандард 09. - Наставно особље
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави
Име и презиме:
Звање:
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када:
Ужа научна односно уметничка област:
Академска каријера

Година

Избор у звање:

2010

Каруовић И. Дијана
Доцент
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин - Зрењанин
16.11.2000
Информатика и рачунарство

Институција

Област

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Магистарска теза
2004
- Зрењанин
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Диплома
2000
- Зрењанин
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Информатика и рачунарство
Информатика
Информатика у образовању

Ознака

Назив предмета

Назив студијског програма,
врста студија

1.

DAS013

Електронско учење

( MIT) Информационе технологије - мастер, Дипломске
академске

2.

OAS007

Вероватноћа и статистика

3.

OAS031

Интеракција човек рачунар

(BIT) Информационе технологије, Основне академске

4.

OAS034

Информатичке технологије

( BIT) Информационе технологије, Основне академске

5.

OAS099

Пројектовање образовног рачунарског софтвера

(BIT) Информационе технологије, Основне академске

6.

DAS211

Интеракција човек рачунар

( MPT) Информатика и техника у образовању - мастер,
Дипломске академске

7.

DAS222

Е-образовање

( MBI) Информационе технологије у е-управи и
пословним системима - мастер, Дипломске академске

8.

DAS228

Електронско учење

( MPT) Информатика и техника у образовању - мастер,
Дипломске академске

( BII) Индустријско инжењерство, Основне академске
( BIT) Информационе технологије, Основне академске

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.

Dragica Radosav, Dijana Karuović: The influence of DLWMS on increase of educational needs, Journal Informatics - E-learning concepts,
technologies, applications, systems,issues, Broj V, FIT in cooperation with University of Paderborn /Germany/ and University of Lleida /Spain/,
Godina 2005., BiH (pp 19-31)

2.

dr Dragana Glušac, mr Dijana Karuović: ELEARNING AS ONE WAY TO THE GLOBALIZATION, Electronic multi-topical Journal of International
Research Publications, Info Invest, Bulgaria, Vol. 2/2007 Issue Technomat&Infotel (pp 90-95), ISSN 1311-8978

3.

Драгица Радосав, Дијана Каруовић, Учење на даљину – неминовност у савременој настави, Прегледни чланак, УДК 37.018.43:004,
БИБЛИД: 0553-4569,50 (2004), 7-8, п 578-593 Педагошка стварност, Нови Сад

4.

Драгица Радосав, Дијана Каруовић, Образовни рачунарски софтвер – потреба савремене наставе, Прегледни чланак, УДК- 37.018.43;371.3,
YУ ИССН 0547-3330, Настава и васпитање, часопис за педагошку теорију и праксу, бр.2-3, Београд, 2004, п 210-221

5.

Mr Dragana Glušac, Dr Velimir Sotirović, Dijana Karuović: Distance learning system model projecting, 27TH International Convention MIPRO 2004,
May 24 - 28, 2004 - Opatija, Croatia

6.

Dr Dragica Radosav, Mr Dijana Karuović: The multimedia educational software usage in web environment – at Vojvodina Schools, 28TH
International Convention MIPRO 2005, May 30 – June 3, 2005 - Opatija, Croatia, str. 106- 112, ISBN 953-233-009-7

7.

Mr.Sci.Dijana Karuović, Ph.D.Dragica Radosav: User Interface Model Of Interactive Education Software, 29TH International Convention MIPRO
2006, ISBDN 953-233-021-6 Proceedings Vol.IV CE-Computers in Education May 30 – June 3, 2006 - Opatija, Croatia

8.

Karuović mr Dijana, Radosav dr Dragica: USER INTERFACE MODEL AND GUIDELINES TO SUPPORT CHILDREN’S LEARNING BY THE
INTERACTIVE EDUCATIONAL SOFTWARE, 30TH International Convention MIPRO 2007, May 21 –25, 2007 - Opatija, Croatia, Proceedings Vol.IV
CE-Computer in Education, 2007, str. 204- 209, ISBN 978-953-233-029-8

9.

dr Dragana Glušac, mr Dijana Karuović: GLOBALIZATION BY WAY OF MODERNISATION OF LEARNING, "TIBISCUS" University of Timişoara,
Faculty of Economics, INTERNATIONAL CONFERENCE, "A KNOWLEDGE SOCIETY WITHIN THE SPACE OF UNITED EUROPE", May 25th 26th, 2007, Timişoara, ROMANIA, Vol. XIII/2007, I.S.S.N. 1582 – 6333

10.

Dr Dragana Glusac, Dr Dragica Radosav, Mr Dijana Karuovic, Mr Dragica Ivin: PEDAGOGICAL AND DIDACTIC-METHODICAL ASPECTS OF ELEARNING, 2007 WSEAS International Conferences Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14-16, 2007

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника:
Укупан број цитата :
Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе :
Тренутно учешће на пројектима :
Домаћи :

Међународни :

Усавршавања :

Датум:

17.12.2010

Страна 108

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН
23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство

Стандард 09. - Наставно особље
Други подаци које сматрате релевантним:

Датум:

17.12.2010

Страна 109

12. М. S. 4.. 579. Ламбић..мастер. Д.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Технички факултет "М.. (160 стр... Global trends on production and utilization of biodiesel. Зрењанин. OSCE.. J..Нови Термоенергетика и термотехника Сад Машински факултет . Основне академске ( BTT) Одевна технологија. Основне академске ( BIM) Инжењерски менаџмент. Основне академске ( MIM) Инжењерски менаџмент . . Србија солар.: ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ 1. Зрењанин (194 стр.мастер. International Communications in Heat and Mass Transfer.. Дипломске академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. 6..научна монографија 2.3. Ч. 4. М..) . 2005. 2004. D. Основне академске 5.мастер. OAS028 Инжењерство и иновације Назив студијског програма. Техничка књига. 1999. 1999. Толмач. 4/1997. Ламбић. OAS128 Термотехника са енергетиком ( BIM) Инжењерски менаџмент. Збирни подаци научне. M. Heat and Mass Transfer.. Lambić. Мирослав Редовни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . ОПТИМИЗАЦИЈА ПРОЦЕСНИХ И СКЛАДИШНИХ РЕЗЕРВОАРА. HEAT TRANSFER THROUGH ROTATING ROLL OF CONTACT DRYER. Ламбић. Зрењанин. (306 r) 7. М. М. Пупин". ISSN 1556-7257. Ламбић. International Journal. Основне академске 4. 172стр. Radovanović. D. Дипломске академске ( MII) Индустријско инжењерство . Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. М. ИСБН 86-905569-0-7. ИСБН 86905569-2-3.и др: ЕНЕЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ – управљање. Пупин". 66.Београд Мотори сус Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета 1.. DAS085 Инжењерске методе 2.. Павловић. Ламбић. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.The Passive Solar Heating. str. Vol. Д..012. (2010). 9. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 6 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 3 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 1 Међународни : 0 Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17.2010 Страна 110 .Зрењанин 01. Tolmač. The Mathematical Model of the Temperature Field of the Rotating Cylinder for the Contact Dryer.1991 Индустријско инжењерство Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 1997 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Индустријско инжењерство Магистарска теза 1986 Докторат 1986 Диплома 1977 Машински факултет . ISSN 0735-1933.586. 2004. 26. DAS206 Енергетика са екологијом ( MPT) Информатика и техника у образовању . Prvulović. М. Ламбић.9. 1991.. Lj. Зрењанин. Зрењанин. Толмач Д. Крњачки.. (пог. врста студија ( BTT) Одевна технологија. SOLAR WALS .. Дипломске академске ( BII) Индустријско инжењерство.01.. Zrenjanin. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Ламбић Р..: ИНЖЕЊЕРСКЕ МЕТОДЕ. М. DAS087 Ефикасност енергетских постројења 3.1 Научне. 5. 2003. М.) 3. Технички факултет "М.Београд Мотори сус Пољопривредни факултет у Новом Саду . Ламбић. ефикасност. M. (Article in press) 10. THE BOOK ON RENEWABLE ENERGY POTENTIALS OF SERBIA AND MONTENEGRO “LIBER PERPETUUM”.Наставно особље Табела 9. рационална потрошња енергије.. Tolmač. Ламбић.Пупин". Lambić. УДК: 620. 1993. УДК: 620. No. Београд и Технички факултет "М. University of Novi Sad Tehnical Faculty "M.) 8. Илић. 234стр. Н. Tolmač.. Energy Sources B. Србија солар. Основне академске (BIT) Информационе технологије. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА ПРИЈЕМНИКА СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ. Ћоћкало.9. М. Pupin".

12.. Letić. R.. July 16-19. Љ. Дипломске академске (BIT) Информационе технологије.. 3D МОДЕЛИРАЊЕ И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА – апликације у Autocad-u. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Летић Р. пренос снаге и кретања и инж.комуникације Рачунарске науке Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета 1. 249-251).мастер. E. З. Nitra.monograph on the occasion of the 48th anniversary of the faculty of technical sciences.05.комуникације Диплома 1984 Факултет техничких наука . DAS053 Рачунарско пројектовање 2. 229-237 IMS 2004: 4th INTERNACIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS.. Технички факултет «Михајло Пупин». september 6-8. .: Нове методе и алгоритми у настави машинских елемената и конструкција. И.. D.. Lj.. 2008.: Computer assisted learning and teaching in mechanical engineering vocation. 19. Turkey. Spain. Кази. 2000..: Improving teaching process of computer aided design at technical faculties. Нови Сад. 2006. Десница. теорија машина и механизама. MATRIX DATA PROCESSING OF RASTER GRAFPHICS IN MATHCAD. Кази.2005. Letić. Р. E. ИСБН 978-86-7672-084-2 2. Gligorić.. XVII Conference on Applied Mathematics PRIM 2006. Д. принципи конструисања. ОБРАДА РАСТЕРСКИХ СЛИКА КОРИШЋЕЊЕМ МАТРИЦА У MATHCAD ОКРУЖЕЊУ.1991 Информатика и рачунарство Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2008 Информатика и рачунарство Докторат 1996 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин ... Book of Abstracts.. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. DAS216 Управљање пројектима у образовању ( MPT) Информатика и техника у образовању . SIMULATION OF RISK BASSED ON ENDING ACTIVENESS OF THE PROJECT PLAN. OAS080 Операциона истраживања ( BIM) Инжењерски менаџмент. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. Зборник радова. СИМОПИС 2006.2010 Страна 111 . Основне академске 3.. Основне академске (BIT) Информационе технологије. paper no. 2008 3.Нови Сад Машински елементи. Desnica E. p. Берковић.05. теорија машина и механизама. Computer methods application and educational trends in university level education of technical vocations. Зрењанин. International Association for Technology. 2007. Novi Sad.. Бања Ковиљача 9. Дипломске академске 6. Hungary. 10.. D. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. OAS010 Графичко моделирање Назив студијског програма. Slovačka. OAS181 Техничко цртање са компјутерском графиком ( BIM) Инжењерски менаџмент. 2006. Летић. Desnica E. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. p. Пољопривредни факултет. Desnica. 2005. Berković.p 1-5 Збирни подаци научне.17th European Conference on Operational Research. Летић. Education and Development (IATED)” Valencia .1 Научне. Летић. D. Letić. Kragujevac. DAS221 Управљање ИТ пројектима ( MBI) Информационе технологије у е-управи и пословним системима . 24. V. 14. Kazi...7. EURO XVII .SIMULATION AND FRAMES IN FUNCTION DEFININING OF TIME SHARING OF THE BASIC CLARK’S FLOW. 70-77 5.Зрењанин Магистарска теза 1994 Факултет техничких наука .-21. Летопис научних радова.. Основне академске 5. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. Međunarodna konferencija. стр. 8.. Sept. D.мастер. Computer graphics and animation in engineering . 6. E. врста студија ( BII) Индустријско инжењерство.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.. march. PSU-UNS Internacional Conference of Engineering and Environment. D. Sakarya. (ISBN 978-84-612-0190-7) 4. 7. Основне академске ( BTT) Одевна технологија.Нови Сад Машински елементи. Душко Ванредни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . Д.Наставно особље Табела 9. Е. Desnica. Letić. Основне академске 4. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Дипломске академске 7.. Е. Letic D. Novi Sad. „MACHINE DESIGN”. Д.2007. Budapest. Глигорић. Letić.Зрењанин 01. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 3 Датум: 17. R.expositions in mathcad. Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2007. Десница.мастер. принципи конструисања. Gligorić. Jevtic. пренос снаге и кретања и инж. T8-1. Desnica.09. D.01.2004. Letić. октобар. (стр. DAS207 Рачунарско пројектовање ( MPT) Информатика и техника у образовању . I.

Наставно особље Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : Тренутно учешће на пројектима : 0 Домаћи : 0 Међународни : 0 Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Аутор 11 универзитетских уџбеника. Учествовао у реализацији 8 научних. развојних и примењених пројеката Министарства науке Води 2 докторске дисертације Датум: 17. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.2010 Страна 112 .12.

Р.. 2006. ZELjKOVIĆ. 15-16 jun.84.. R. ISBN 1843-2522. R. ISBN ISBN 86-85211-96-4. BIH: 22-24 mart.. Милошевић. 111. пренос снаге и кретања и инж. M. NAVALUŠIĆ.. M. Ž. M. Нови Сад.84. ZELjKOVIĆ. Факултет техничких наука . Gatalo. Informacione tehnologije. Živković. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.. Основне академске 2. ISSN 1642-6568.. str.. I. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. Romania: 12-14 July. Основне академске 1.. Milojević. Zeljković. ZELjKOVIĆ. Sibiu.: Увод у аутоматизацију поступака пројектовања .: Computer Analysis of the High speed Main Spindle Heat – Mechanical Behavior. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka..: NC verification as a component of virtual manufacturing. str. Rumunija: 2007. Ходолич. NAVALUŠIĆ. Vol. str. Z.12. ZELjKOVIĆ. Z.. NAVALUŠIĆ. Miskolc. OAS096 Принципи пројектовања машина ( BII) Индустријско инжењерство. пренос снаге и кретања и инж. S. врста студија ( BII) Индустријско инжењерство. S.: Product development supported by the software systems of the universal purpose. 2007. принципи конструисања. Z.: Automatizacija postupka projektovanja proizvoda primenom savremenih CAD sistema. M. str. S. В. 2006. теорија машина и механизама. Z. M. ZELjKOVIĆ. Jahorina. 181.. ISBN 978-86-7892-038-7.. 4. M.. Sibiu.. ( BIM) Инжењерски менаџмент. Навалушић. M. М. Milojević. 9. Zbornik radova.. 12-14 July.262. 963-6. теорија машина и механизама.. 111112.. Machine Design. Zeljković.комуникације Докторат 1996 Факултет техничких наука . No. The 3rd International Conference on Manufacturing Science and Education .. 1-2. . IX Međunarodna konferencija fleksibilne tehnologije MMA 2006. 1990. 2. Borojev.Fleksibilne tehnologije. Гатало. ZELjKOVIĆ. 5. ĐURIĆ. S. 7.1975 Машински елементи. Z. A.Нови Сад 01. Romania: Academy of Technical Sciences of Romania.1 Научне. str. принципи конструисања. 8. IX međunarodna konferencija MMA 2006 . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. 77. ZELjKOVIĆ. 254. str..: Automatizacija postupka projektovanja proizvoda primenom savremenih cad sistema.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. 10.. ŽIVKOVIĆ.2010 Страна 113 .Нови Сад Машински елементи. MILOJEVIĆ. M. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Навалушић В. NAVALUŠIĆ.. str. ISBN 1843-3162. Основне академске ( BIM) Инжењерски менаџмент.комуникације Диплома 1975 Факултет техничких наука . The 5th international conference of advanced manufacturing technologies ICMaT 2007. Ž. Ž.MSE 2007. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. ISBN 86-85211-96-4.188. Zeljković. 2006. A.Нови Сад Термоенергетика и термотехника Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета OAS027 Индустријски дизајн Назив студијског програма.. MILOJEVIĆ.186. Зељковић. INFOTEH-Jahorina 2006. пренос снаге и кретања и инж. принципи конструисања. ISBN 1843-3162. 2007. Machine Engineering.: The application of CAE for high speed main spindle assembly analysis. Navalušić. Hungary: Section M: Production Engineering and Manufacturing Systems. Z.112. 184.425.. BOROJEV. 77. S. Lj. NAVALUŠIĆ.. M.. 4.Институт за производно машинство.12. 2004. ISBN 99938-624-2-8. Ј. ISBN 963-661-700-7...Internacional Scientific Conference.ICAMaT 2007. теорија машина и механизама. 13.: Virtuelna realnost-novi prilaz u projektovanju i proizvodnji. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 0 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 1 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 0 Међународни : 0 Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17. 187стр. Z. NAVALUŠIĆ. Збирни подаци научне. едиција ЦАД/ЦАМ.14. принципи конструисања. S. S. ŽIVKOVIĆ. 417. 2007.Наставно особље Табела 9. 2006. теорија машина и Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2006 Факултет техничких наука Машински елементи. S. Megađa.: The Application of CAE for High Speed Main Spindle Assembly Analysis. str. ZELjKOVIĆ.. MILOJEVIĆ. Navalušić. Novi Sad: Univerzitet u Novom sadu. MILOJEVIĆ. 3. ZELjKOVIĆ.комуникације Магистарска теза 1986 Факултет техничких наука ..свеска 1. Слободан Редовни професор Факултет техничких наука ... A. The 5th International Conference on Advanced Manufacturing Technologies . С. Navalušić. Lj. Novi sad. MicroCAD 2006 . Novi Sad: FTN Institut za proizvodno mašinstvo.Нови Сад Машински елементи. 6.: Software Solution Development for the Grinding Wheel Profiling Cycle on the CNC Grinding Machine. str.

Р. бр. Ј. Тодић.. као аутор или коаутор.. пројекта: И. Учествовао на пројектима: 1. Датум: 17. Технолошки развој.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. 2. објавио преко 90 научних и стручних радова и учествовао у реализацији преко 20 научноистраживачких пројеката и истраживачко-развојних пројеката и тема. 2005 2007. Гатало. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.1796. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Дј. где је и председавао. И. Стевић..2010 Страна 114 .5. ... 1999. М. Републички програм. З. Навалушић. А. Зељковић. Милојевић.. Вукелић. С.. В. Иновациони пројекат у оквиру трансфера знања и технологија у функцији иновационог и региналног развоја.: Унапредјење система техничке припреме у условима малосеријске производње применом савремених програмских пакета универзалне намене. Ходолич. С. пројекта: ТР6330А.12. Табаковић. контроле и испитивања) и принципа пројектовања универзалних зупчастих преносника... Републички програм. Будак. Љ. на већини конференција. седницама које су третирале проблематику аутоматизације процеса пројектовања... Антић. М. бр. Боројев.Наставно особље До сада је. Научне радове је објављивао у иностраним и домаћим часописима и презентовао их на међународним и домаћим скуповима. Развој и унапређивање технолошких решења производње (израде.

.мастер. DAS099 Односи с јавношћу ( BIM) Инжењерски менаџмент. 163 . Vilnius University and Lithuanian Institute of Economics.. M..168. Vol.. pp. Impact of the Degree of a Company"s Success on the Importance of the Criteria for Selecting a new Product.. М. 2. Vol. M. M. Analysis of the processes of management and decision making of the active entrepreneurs as a strategic stability factor of companies.180. 29-44. pp. Кларин. М. Technics Technologies Education Management .. (Časopis indeksiran u Science Citation Index). Dudić. Procedings of the Institution of Mechanical Engineers. No.2010 Страна 115 .. Determination of passenger car interior space for foot controls accommodation. 4.. Univerza v Mariboru. Management of Organizations: Systematic Research. 2. Lithuania. 2004. З.. 8. 169 . Part D: Journal of Automobile Engenineering (ISSN 0954-4070). З. p. OAS142 Управљање процесима рада ( BIM) Инжењерски менаџмент. September 6-8. М. 5.TTEM (ISSN: 1840-1503).10.. М. Николић. 7. Kostić. врста студија ( BII) Индустријско инжењерство. M. Николић. DAS014 Ефективни менаџмент ( MBI) Информационе технологије у е-управи и пословним системима . C. Б. November 2005. No. Z. OAS118 Стратегијски менаџмент ( BIM) Инжењерски менаџмент. 3. V.. М. 37.. M. М. No. Николић. З. Widening of Saatis scale for comparison of criteria in pairs. 6. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.. Vol. Ћоћкало. Sajfert. Nikolić. М.Наставно особље Табела 9. Nikolić. D..155-165.. Сајферт. M. Vol. 4. Savić. 5. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. 152-173... I. 10.. Sajfert. 9.1 Научне. Bešić. No. January . Основне академске 3. 38. Милан Доцент Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин .. Николић. Z. 2007. Николић... 12.TTEM (ISSN: 1840-1503).УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 1 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 5 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 1 Међународни : 0 Усавршавања : Датум: 17. (Časopis indeksiran u Science Citation Index Expanded). Vol. Russian Management Journal. Grbić. 2. pp...April 2007. The situation and perspectives of organizational culture in Serbian companies.TTEM (ISSN: 1840-1503). 223. 7. Сајферт.Brkić. Technics Technologies Education Management . No. 87-104.Зрењанин 01. Journal for East European Management Studies. 3-25. Дипломске академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1..1998 Менаџмент Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2005 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Менаџмент Докторат 2004 Машински факултет . Vol. O. N. 1.12.. The 4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems IMS2004. Technics Technologies Education Management . Николић. C. A.. 1529-1547.. (Rad prihvaćen za objavljivanje i nalazi se u štampi) (Časopis indeksiran u Science Citation Index Expanded).. Сајферт. Quantitative approach in Benchmarking: Support to Selection of Optimal Strategic Actions. DAS030 Методе управљања и одлучивања ( BIM) Инжењерски менаџмент. No. Ђорђевић. (Časopis indeksiran u Science Citation Index Expanded). 2009. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Николић С. Research on certain aspects of PR function in Serbian companies. Дипломске академске 2. Основне академске 4. . Vol. Overview of retail financial market in Vojvodina – multivariate approach. Ćoćkalo. Momčilović.Зрењанин Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Магистарска теза Ознака 2001 Назив предмета Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Процесно инжењерство Назив студијског програма. Spasojević . Žunjić.мастер. Николић. 2.Београд Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . 2009. Slovenia... Основне академске 5. Bešić. Д. Nikolić. Z. Сајферт. 2007. 9. Klarin. 2006.. З. pp. No. Б. Organizacija... Основне академске ( MTT) Одевна технологија .. 2009. M. pp. Вукоњански. pp. Д. Sakarya. An Alternative Criteria Research Methodology for Selecting a New Product.. Кларин.Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Диплома 1998 . M.. Sajfert.. pp. М. 2.. Nikolić. Ј.. Збирни подаци научне.. Николић. Turkey. Analysis of Business Performance Level in Food Processing Industry of Serbia and Montenegro. 12. pp. 4. Основне академске 1. Savić. Operational Research: An International Journal. 543-553.

2010 Страна 116 .Наставно особље Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17. . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.12.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.

Миодраг Редовни професор Грађевински факултет . Збирни подаци научне. Панић. Београд.1980 Правне науке Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2003 Грађевински факултет Правне науке Докторат 1979 Магистарска теза 1976 Диплома 1972 Правне науке Правне науке Правни факултет . Панић. 7. 8. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. М. 6. Београд. Привредни преглед. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. Привредник бр. М. скрипта. М. Основне академске ( BIM) Инжењерски менаџмент. 2006. врста студија ( BII) Индустријско инжењерство. . OAS116 Социологија 2. Грађевински факултет. 7. Панић. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Социоекономске карактеристике југословенског грађевинарства. Панић. 9. Панић. М. Београд. Београд.1 Научне. Увод у право. М. Основе права. Графотрејд. Грађевинска књига. ПТТ школски центар. Панић. Београд. Монографија. OAS169 Социологија Назив студијског програма. 2003. скрипта. 1987. Номос. 2. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : Међународни : Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17.Наставно особље Табела 9. Увод у социологију и право. Панић.12. М. Београд. 1997. Панић. М. 4. Београд. Београд. М. 1983.Београд 01. Уписи права на непокретностима.2010 Страна 117 . Прописи у процесу изградње објеката. Основне академске ( BTT) Одевна технологија.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. 10. М. Саобраћајни факултет. 3. 1979. 5. Основне академске ( BIT) Информационе технологије. Панић. М. 2001. Основи економије. Београд. Београд. Право у поштанском саобраћају. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Панић Љ. 2001. Друштвено-економски и политички систем СФРЈ. Увод у социологију и право.06. 2007. 1997. Грађевински факултет. Службени гласник. Панић.Београд Правне науке Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета 1.

Зрењанин 2. (2004) Еколошко инжењерство. 6. Степановић. А.. 7. М. Slavko Arsovski.. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. 398-402. Д. Pavlović. Павловић. Дипломске академске ( BII) Индустријско инжењерство. 2008. (прихваћен за штампу). М. Милан Редовни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин .7752. Станојевић. врста студија ( BII) Индустријско инжењерство. Bucharest. 2. Јововић. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. 9. Revista de Chimie.. ISSN: 0034 . М. Збирни подаци научне.. Strojniski vestnik. Syscom 18 s. Радић. 10.Зрењанин Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Магистарска теза 1977 Машински факултет . Основне академске ( BIM) Инжењерски менаџмент. 2010. OAS193 Управљање квалитетом ( MIM) Инжењерски менаџмент .. IF=0. DAS315 Одрживи развој 3. M.088 (прихваћен за штампу) 5..УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. 8. Дипломске академске 2. Journal Revista de Chimie (Bucuresti). Romania. Технички факултет 'Михајло Пупин'.2010 Страна 118 . Основне академске ( BTT) Одевна технологија.01.190. М. Милутиновић. 59... М. IF= 0.).. Ј.: Могућности примене рециклажних технологија у привреди Србије. организатор Републичка Агенција за рециклажу. ISSN: 0034 .мастер. Основне академске ( BIM) Инжењерски менаџмент. Revista de Chimie.1 Научне. OAS013 Еколошко инжењерство 4. С. nr. Ниш: 2003 4. 4/2009. vol. OAS140 Управљање квалитетом 6.. Goran Vujić.. В. Elsevier. . Stojan Simić.. Djapić. ISSN: 0971-0426. ISSN 0011-9164. Oxygen transfer efficiency of the aeration process in refinery waste water treatment. Павловић. Indian Journal of Fibre & Textile Research. 25 issue 04 (October-December 2008) 6.r. Павловић.287 (2006. 2008.. З. Карамарковић. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. Brazilian Journal of Chemical Engineering. М. Д. (2006) Квалитет и интегрисани менаџмент системи. Milan Pavlović.448. Основне академске ( MTT) Одевна технологија .Наставно особље Табела 9.. OAS043 Катастар загађивача и мониторинг 5.7752. Chlorophyl biodegradation product from hamamelis virginiana autumnal leaves. Петровић. Miroslav Stanojević. DAS069 Управљање технолошким развојем ( BIM) Инжењерски менаџмент. Павловић. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 5 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 7 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 2 Међународни : 0 Усавршавања : Датум: 17. nr. Симић.l. Syscom 18 s. Павловић. Chlorophyl catabolite from Parrotia persica autumnal leaves.. А. М.. Павловић. Thermodynamic study of the aeration kinetic in treatment of rafinery waste water in bio aeration tanks. Nina Djapić.).. Romania. 60 No. N. М.. Јововић. will be published in) The International Journal on the Science and Technology of Desalting and Water Purification. ISSN: 0104-6632. Зрењанин 3. Milan Pavlović.Зрењанин 01. Influence of relative density on deformation characteristics of fabrics in plain weave. Основне академске ( BTT) Одевна технологија.12. Основне академске 1. 2008. The influence of variable operating conditions on the design and exploitation of fly ash pneumatic transport systems in thermal power plants. Vol. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Станојевић. Influence of the waste oil concentration in water on the efficiency of the aeration process in refinery wastewater treatment. (accepted. Станојевић... М.1991 Индустријско инжењерство Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2008 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Индустријско инжењерство Докторат 1996 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . ISSN 2066-1843. pp. М.287 (2006.Београд Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Диплома 1974 Машински факултет .мастер. В. Павловић. 59. Радић. Технички факултет 'Михајло Пупин'. IF= 0. Шеваљевић.Београд Процесна техника Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета Назив студијског програма. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Павловић Д. М. 2. друго издање.Mirjana Sevaljević.. IF= 0. Bucharest. ISSN: 0039-2480.r.l. IF=0.

12. .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.2010 Страна 119 .Наставно особље Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17.

OAS138 Трибологија и подмазивање ( BII) Индустријско инжењерство. : Projektovanje i planiranje rada proizvodnog sistema.. Lj. (ISSN 0354 – 2025). “Rational Use of Energy in Agriculture”.1. Olsztyn – Poland. (2007). D.. YUPMA. 13-14.. 2. M.12. Zbornik radova.Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Диплома 1998 . Prvulović. p.мастер. Lj.. Prvulovic. 2007.. Prvulović. Prvulović. FON – Beograd.. : Researching results energetics charakteristics convection drying. (ISSN 1450-8230). Tolmac.... Zlatibor.. 06. ISSN 1556-7257.. DAS103 Технологије монтаже ( BII) Индустријско инжењерство. Vol. Živković.47-61. Radovanović. S.1 Научне. Prvulovic. Beograd..10. M. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. Tolmač. Lambić.2010 Страна 120 . S. Tolmač. : Efects of Heat Transfer in a Horizontal Rotating Cyilinder of the Contact Dryer..IX.15-22. Tolmac. (2008). Prvulović. Prvulović.5. (ISSN 1682 – 1130).. 29th International Conference of CIGR. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. No 1. OAS096 Принципи пројектовања машина ( BIM) Инжењерски менаџмент.56). S. (Article in press) 10. Zbornik radova. . 6. D. D. Vol. Дипломске академске 5. Tolmac..(390-396). Lj. No. p. Vol. Radovanovic. : The Analysis of Energetic and Economic Parameters During the Utilization of the Corn Grain as a Fuel for the Cereal Dryers. (UDK 658.35. 4. Tolmač. Основне академске 6.Наставно особље Табела 9. DQM 10th INTERNATIONAL CONFERENCE. Tolmač. S. Lj. Tolmač. No. Lj. Lambic. Дипломске академске 2. 54(2008) 9.36. : Convection Drying in the Food Industry. : Effect of Heat Transfer on Convection Dryer with Pneumatic Transport of Material. STROJNISKI VESTNIK (JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING). Основне академске 4. (2010).Зрењанин Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Индустријско инжењерство Процесна техника Процесна техника Процесна техника Ознака Назив предмета Назив студијског програма. Brkic. Energy Sources B. 3. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Академска каријера Година Избор у звање: 2008 Првуловић С. M.639/644. Radovanović. 9. Lj. FME TRANSACTIONS. S. (Article in press) Збирни подаци научне. Tolmač. Основне академске 7.1-12.Зрењанин 01. 2007. (2010). DAS022 Компјутерски интегрисано одржавање ( MII) Индустријско инжењерство . DAS029 Менаџмент одржавања ( BII) Индустријско инжењерство. (ISSN 1450-8230). 2007.Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Магистарска теза 2001 . Lambić. D. D. No9.. Energy Sources B. Tolmač. XI Internacionalni Simpozijum iz Projektnog Menadžmenta. ASAE (American Society of Agricultural Engineering).(410-414).45-49. Dependabiliti and Quality Menagement 2007. pp. 06. Vol. : Energy balanse of the sistems convection drying in the agri and food industry... DAS068 Управљање ризиком ( BIM) Инжењерски менаџмент. S. S.1. D. Agricultural Engineering International the CIGR E-Journal. S. D.2009 Индустријско инжењерство Институција Област Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Докторат 2004 . 7. Ž. Radovanović.. FACTA UNIVERSITATIS. J. : The Mathematical Model of the Heat Transfer for the Contact Dryer. Tolmač. S.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. D. S. D. врста студија 1. Prvulović.. Prvulović... односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 2 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 4 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 0 Међународни : 0 Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17.мастер. M. Ž. 06-08. Lambić.... Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. FME TRANSACTIONS. Славица Доцент Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . M. (2007). 5. ISSN 1556-7257. D. ISSN 1451-4966. Radovanović. pp. Živković. Основне академске 3. (2007). Global trends on production and utilization of biodiesel. Radovanovic. DAS084 Транспортни системи ( MII) Индустријско инжењерство . : Projektovanje i metode analize sistema. p. str.. (ISSN 0039-2480). Prvulović. 8. str.

Образовни рачунарски софтвер и ауторски системи.мастер.10. Наумов Дијана.8)(076. Монографија и прегледни академски уџбеник 2.8) 4. 004.Пупин“. ЦИП – Каталогизација у публикацији Национална и универзитетска библиотека БХ. врста студија 1.43:004(075. УДК: 004.(075. Књига је штампана уз потпору ТЕМПУС ЈЕП АЦ-14. DAS225 Географски информациони системи ( MBI) Информационе технологије у е-управи и пословним системима . Јефтић Весна. Дипломске академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. Технички факултет „Михајло Пупин“. Универзитет »Џемал Биједић«.655(075. Зрењанин. Радосав Драгица. Књига је штампана уз потпору ТЕМПУС ЈЕП ПРОЈЕКТА 16110-2001.СР-ИД 204394503. ИСБН 86-7672038-X. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. Ђуретановић Љиљана. Технички факултет. .. 2004. Елевен Ерика. Радосав Драгица.2010 Страна 121 .4(075.651. OAS114 Софтверско инжењерство 1 (BIT) Информационе технологије.451(075. 2004.мастер.ФИТ. ЦИП 004..6(075. Основне академске 3. Дипломске академске 7.Зрењанин 01.12. DAS078 Пројектовање информационих система ( MIT) Информационе технологије .2.8). 2002.2005.8).УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Софтверско инжењерство II. Универзитетска књига Мостар. Радосав Драгица.90.Сарајево 004. Мр Глушац Драгана.4 (075. Технички факултет / Библиотека уџбеници бр.Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Магистарска теза 1991 . 37. Др Сотировић Велимир.СР-ИД: 186771207 Датум: 17. Универзитетска књига Мостар.421. Софтверски инжењеринг.1.4(075. монографија 5.263/99. Радосав Драгица. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. Зрењанин 2005. књига број 2. Књига је штампана уз потпору ТЕМПУС ЈЕП ПРОЈЕКТА 16110-2001.Зрењанин Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Информатика и рачунарство Информатика у образовању Информатика Информатика у образовању Ознака Назив предмета Назив студијског програма. Библиотека Приручници.97. Радосав Драгица.. 2005.15-2 ЦОБИССБХ-ИД 12606726 8. 6. ИСБДН 86-7672-017-7.2) ИСБДНБХ -ИД 9958-603-16-0 ЦОБИССБХ-ИД 12606470 7. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.8) ИСБДНБХ-ИД 9958-603-10-X 10. ЦИП 004. Основне академске ( BIT) Информационе технологије. Драгица Ванредни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . Технички факултет. Увод у програмски језик BASIC (II допуњено издање). ЦОБИСС. Информатичке технологије –кроз стандардни софтвер за ПЦ у окружењу 2002. 2004. Радосав Драгица.738.СР-ИД 207918855.8)(076) ИСБДНБХ-ИД 9958-603-18-7 ЦОБИСС БХ-ИД 12835846 9. Универзитетска књига Мостар. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. Сарајево 004.1983 Информатика и рачунарство Институција Област Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Докторат 1994 . 2004. УДЦ 004. Др Радосав Драгица. ЦИП – Каталогизација у публикацији Национална и универзитетска библиотека БХ. Радосав Драгица.8) ЦОБИСС. Suported by Austrian Cooperation 3. Алгоритми у програмирању. Максумић Исмет.Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Диплома 1983 . Радосав Драгица. Структуре података и алгоритми. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Академска каријера Година Избор у звање: 2004 Радосав Д.мастер. Зрењанин.018. DAS200 Методологија педагошких истраживања ( MPT) Информатика и техника у образовању . Сарајево 004.65 1 . ИСБДН 86-7472-032-0. Биједић Нина.СР-ИД 2007500343. OAS031 Интеракција човек рачунар (BIT) Информационе технологије.8)(076. Дипломске академске 2.421(075. Implemented by WUS Austria.5(075.Сарајево 004. уџбеник.96.8). Универзитетска књига Мостар. Основне академске 4. 2004. OAS115 Софтверско инжењерство 2 (BIT) Информационе технологије.Мостар. Софтверско инжењерство I.8).1 Научне.Наставно особље Табела 9. Увод у базе података.3. ЦИП – Каталогизација у публикацији Национална и универзитетска библиотека БХ. Основне академске 5. Барбарић Марјана. Технички факултет „М.2) ИСБДНБХ-ИД 9958-603. Мостар. Барбарић Марјана. Зрењанин 2005. Јовановић Вишња. Књига је штампана уз потпору ТЕМПУС ЈЕП ПРОЈЕКТА 16110-2001. Радосав Драгица. ЦОБИСС. Мр Гвозденов Миодраг. OAS034 Информатичке технологије ( BIM) Инжењерски менаџмент. библиотека уџбеници бр. SQL кроз решене примере. ЦИП – Каталогизација у публикацији Национална и универзитетска библиотека БХ.године. ИСБН 86-8672-038-X. Библиотека уџбеници бр. ЦОБИСС. Основне академске 6.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ангажована на мастер студију за предмет DataBase and DataMining.2003.аутор или коаутор 23 универзитетских уџбеника . у својству професора на Темпус пројекту број: ЦД-Ј ЕП16110-2001. на Универзитету „Џемал Биједић“ у Мостару. у својству професора на Темпус пројекту број: ЦД-Ј ЕП161102001. изабрана у звање ванредног професора.члан Програмског одбора научно-стручног скупа INFOTECH .2010 Страна 122 . у својству гостујућег професора . 6 одбрањених магистарских теза и око 200 дипломских радова .ментор на 3 одбрањене дисертације.2004. на период од 6 година. на Универзитету у Ллеиди. 2003. Студијски боравак у Шпанији. Област: Софтверски инжењеринг Други подаци које сматрате релевантним: . решење: 02-53/08-11-04-01 СО Зрењанин). односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 0 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 13 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 0 Међународни : 0 Усавршавања : Студијски боравак у Шпанији. . од којих је на седам била руководилац. на Универзитету у Новом Саду .године.више пута ментор награђеним студентима за израду научних темата.аутор или коаутор на 130 објављених радова . Област: ДБ и ДБМС. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Датум: 17. .члан ЈУРИТ удружења.12.тренутно ментор на два доктората и две магистарске тезе . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. на Универзитету у Ллеиди.учествовала у реализацији 22 пројекта. за ужу научну област Базе података.Тренутно је члан радне групе на MEGA (Municipal Economic Growth Activity) Пројекту УСАИД: Успостављање GIS-a града Зрењанина (Земљишни IS-LIS). Београд .Наставно особље Збирни подаци научне.

Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин .. Pisarnica – three tier intranet application. Korišćenje udaljenih baza podataka u sistemima automatskog rezonovanja. N2. pp. 75-84... OAS004 Базе података 2 (BIT) Информационе технологије. Основне академске (BIT) Информационе технологије. 18. Радуловић Б. Projektovanje informaciono . Publications of the Technical faculty “M. Vol. Fall 2007. Хотомски П.. Кази Љ. Pupin” Zrenjanin.1 Научне. Радуловић Б. Биљана Редовни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . Pupin” Zrenjanin. U. Основне академске 6. 5... Радуловић Б. Основне академске 7. DAS008 Дистрибуирани информациони системи ( MIT) Информационе технологије . 2. Number 2.. Novi Sad Journal of Mathematics. pp 9-16 5. No. 3. Registarski broj 651-01-210/2001-08. Кази З. 10. 1992. INFO M. Хотомски П. ISSN: 0354-9615... Vol 30.Наставно особље Табела 9. Збирни подаци научне..мастер. sv. UDK: 005. pp. Zrenjanin. Хотомски П. ISSN 1450-7196 3. str. Основне академске 8. pg 28 – 35.str. INFO M.ejournalnet. .Суботица Информатика Информатика Информатика Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета Назив студијског програма. Journal of International Research Publications. pg 18-26. Радуловић Б. br. 22-24. (http://www. 2006. Бешић Ц. Кази З. DAS127 Системи за управљање пословним процесима ( MBI) Информационе технологије у е-управи и пословним системима . ISSN 1451-4397 6. Projektovanje deduktivnih baza podataka u oblasti obrazovnog softvera.SR-ID 69068034 8. Радуловић Б. Publications of the Technical faculty “M. God. god. Береш К. vol.1991 Информационе технологије Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2008 Информационе технологије Докторат 1998 Магистарска теза 1993 Диплома 1988 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин .. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. 2000.. pp 2-12 4. 28-35.. Content Management sistem kao podrška aukciji putem Interneta. Content Management System as a support to Internet Auctions.1. kvartal I. OAS003 Базе података 1 ( BII) Индустријско инжењерство. 29-37.com).01. 1992. Београд. 1995. Кази З.. Vol. pp. 4. SkyLine Business Journal.: "ATP System and the relation databases". Web based ICT Human resources Management System. An International Journal. Volume 9.Зрењанин 01. Sharjah. Радуловић Б. Хотомски П. vol. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Радуловић Д. Основне академске 5.2... DAS023 Комплексне базе података ( MIT) Информационе технологије .. Vol 3. 2006. Радуловић Б. 1998/99.мастер. Zrenjanin.2010 Међународни : 0 Страна 123 . UDK: 004.. Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme. Projecting of Deductive Databases with CWA Management in Baselog System. Глушац Д. ISSN 1451-4397 7. Prevođenje post relacionog modela podataka u relacioni. Сајферт З.E. DAS203 Информациони систем школе ( MPT) Информатика и техника у образовању . Časopis “IMO sistemi”. врста студија 1... Кази Љ. OAS037 Информациони системи 2 (BIT) Информационе технологије. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 11 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 5 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 0 Датум: 17.. Communications in Dependability and Quality Menagement.</енг> 9. Beograd.. стр. Zrenjanin.dokumentacionog sistema za automatizaciju vođenja poslovne dokumentacije. Радуловић Б.A. kvartal II. 18. 2. DAS045 Пословна интелигенција ( BIM) Инжењерски менаџмент. Радуловић Б. Дипломске академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1.Зрењанин Економски факултет у Суботици . Основне академске 4. Радосав Д. OAS036 Информациони системи 1 (BIT) Информационе технологије. Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin". No.... Берковић И. Дипломске академске 9. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Рунић М. The Bi-Annual Journal of SkyLine College. Радуловић Б. 48-51. Issue Technomat & Infotel. Дипломске академске 2. 2008. No. <eng>III..12.. ISSN 1311-8978. Стоин Д.мастер.8. COBISS. 2008. 133-140. Professional Journal PC Computer Software in Education.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Дипломске академске 3.. Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme.. Vol. 26. број 1-2. IV.738. 2006. godina II. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.мастер.

1998. Други подаци које сматрате релевантним: 1. развојних и примењених пројеката у Србији.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Нови Сад. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. 2. Зрењанин. Зрењанин. учествовала у реализацији 10 научних. 3. 5. преко 100 дипломских радова. ТФ «Михајло Пупин».руководилац увођења система квалитета међународне серије стандарда ИСО 9000 на ТФ «Михајло Пупин».Наставно особље Усавршавања : University of Cambridge – First Certificate in English.ментор на 3 одбрањене магистарске тезе. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.12.члан Уређивачког одбора часописа "РС у образовању". izdat u Beogradu. 2000.члан Уређивачког одбора часописа "ЦомСис ".аутор или коаутор 3 универзитетска уџбеника. . ФТН. 4.2010 Страна 124 . 2006. 2 приручника. Датум: 17.

Рајка Ђајић.М.10. Mechanical Oscillations and Charge Carriers in Nanostructures. В. 358-365 (2003) 2. 14. 20. 47-50 (2006) Збирни подаци научне. Ј. Conductance Properties of Cylindrical Quantum Nano Dots. Вјекослав Сајферт. Арсеновић.Тошић.Вученовић. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.Љ. Братислав Тошић. Основне академске (BIT) Информационе технологије. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство.12. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. Јован П. врста студија ( BII) Индустријско инжењерство. В. Сајферт.1 Научне.Д. Основне академске ( BIT) Информационе технологије. Р. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 56 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 29 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 1 Међународни : 1 Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17. Czechoslovak Journal of Physics. 25/4. 54 (9). 479-491 (2005) 5.Нови Сад Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета Физика Физика Назив студијског програма. Братислав Тошић. OAS143 Физика 4.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Љиљана Машковић. Excitonic Diffusion in Thin Molecular films. Братислав Тошић. Основне академске 1.Наставно особље Табела 9. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Сајферт Д. В. Р.Мирјанић анд С. 3507-3522 (2006) 9.К.Шетрајчић. Ћетковић. Д. Никола Буцаловић. Б. J. International Journal of Modern Physics B. Czechoslovak Journal of Physics. Thermodynamic and Kinetic Properties of Mechanical oscillations in Thin Films.С. 7. 975-988 (2004) 4. 56. Јаћимовски. Стево Јаћимовски.Зрењанин 01. Cylindrical quantum dots with hydrogen-boned materials.1999 Физика Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2009 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Физика Докторат 1990 Електротехнички факултет . P-Function of the Pseudoharmonic Oscillator of Klauder-Perelomov Coherent States. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. 4. Вјекослав Редовни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . 56. 353C. Јован Шетрајчић.Сарајево Физика Магистарска теза 1988 ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ . Thermodynamic and Kinetic Properties of Cylindrical Quantum dots. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. Д. Сајферт. Попов.1 148-153 (2005) 6. С.М. Electrons in thin films. 2. Вјекослав Сајферт.С. OAS070 Механика и механизми 3. Тошић. 217-234 (2005) 7. OAS95 Техничка физика ( BII) Индустријско инжењерство. Вјекослав Сајферт. 253 -266 (2006) 8. Братислав Тошић. 518. Давидовић. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Physica A. Братислав Тошић.Сајферт. 445-453 (2006) 10. Јован Шетрајчић. Б. Д.П. Difference Equations in Condensed Matter Physics and their Application to Exciton Systems in Thin Molecular Films. Душан Попов. 886-890 (2004) 3. Сајферт. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. OAS018 Електротехника са електроником ( BIM) Инжењерски менаџмент.Београд Природно-математички факултет у Новом Диплома 1978 Саду . Душан Попов.2010 Страна 125 . Вјекослав Сајферт.. Acta Physica Slovaca. Шетрајчић. Д. Вјекослав Сајферт.Nanosci. Основне академске 2. В. Materials Science Forum. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. М. Основне академске ( BIM) Инжењерски менаџмент. Вјекослав Сајферт.Nanotech. Ђајић. Тошић. .Ђајић. Братислав Тошић.Д. Hydrogen-Bonded Nanotubes as a Model for DNA Transcription. Б. Nanotoechnology.

Ниш Математика Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 1. Petković. I. 69. . Milošević. 2005. M22. 30 (2009). pp. Sao Carlos. P. Stevanović. Dragan Stevanović. Ознака Назив предмета OAS053 Математика 1 Назив студијског програма. DIMACS Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science.M. Letters 22 (2009). M22.878. D. Stevanović. Stevanović. Renata. D. 69. M. Caporossi. 2008. Letters 22 (2009). Applied 64/175 6. IF2008=0.909.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Introduction to Spectral Graph Theory with Applications (na portugalskom). R. Stevanović. Math. D. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. 1715-1720. Comb. Slov. Mathematics 82/214 9. pp.Ниш Математика Диплома 1996 Филозофски факултет у Нишу . in: Graphs and Discovery. Aouchiche. Stevanović. 2290-2300. 56 (2009). Mathematics. DIMACS Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. D.M. LEL-a newly designed molecular descriptor. Appl. 231-252. Letters 22 (2009). Furtula (eds.2010 Страна 126 . The distance spectrum and energy of the compositions of regular graphs. Caporossi.1 Научне. On the Randić index and Diameter of Chemical Graphs. 1136-1140. Vol.). Notes in Applied Mathematics. Brazilian Society for Applied and Computational Mathematics. G. 957-968. in: Recent Results in the Theory of Randić index. Stevanović. A. Mathematics. 3. M. de Abrey. 49-55. M. Ilić. Diudea. Indulal. IF2008=0. A. European J. Math. Applied 64/175 Збирни подаци научне. Mathematics. Melot. Vol. M.. A spectral proof of the uniqueness of strongly regular graph with parameters (81. D. 6. pp. Mathematics. Драган Редовни професор Математика Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2010 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Математика Докторат 2000 Природно-математички факултет у Нишу . M. Chemistry Monographs. G. 410-417. A. M22.948. M23.1. IF2008=0. D. B. Applied 64/175 10.20.Ниш Математика Магистарска теза 1998 Филозофски факултет у Нишу . Constructions of hamiltonian graphs with bounded degree and diameter O(\log n). Del-vekio. 2005. Sibel T.948. G. Multidisciplinary 74/125 7.Наставно особље Табела 9. 1117-1121. Appl. IF2008=0. American Mathematical Society.2)-spectral spread of fullerenes. Stevanović. Math. Chemistry. Stevanović. Vingre. Perfect state transfer in integral circulant graphs. 430 (2009). 4.678. Nair M. 365-370. Linear Algebra Appl. Stevanović. врста студија ( BII) Индустријско инжењерство. American Mathematical Society. On the (1. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 50 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 43 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 2 Међународни : 0 Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17. Ilić. Hansen.948. Gutman.V. 2007 2. Volume 27. 5. D. Bašić. Ilić. M22. M22. Appl. Acta Chim. D. On the Laplacian coefficients of unicyclic graphs.6). Основне академске ( BIT) Информационе технологије.12. IF2008=0. Vol. Applied 73/175 8. C. Onisor. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Стевановић П. What forms do interesting conjectures have in graph theory?. IF2008=0. Mathematical. University of Kragujevac. H. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. D. in: in: Graphs and Discovery.

С. 2. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Технички факултет «Михајло Пупин».: Основи производних технологија. стр. 3. 27. С. Вол. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. Збирни подаци научне. ИСБН 86-7672-064-9. Вол.12.10. 56. Зрењанин. Min.мастер. Стојадиновић С. 1992. Стојадиновић: Иследование влијанија термомханицескои обработки.386.Met. 46. 215- 5. OAS029 Основе машинских материјала ( BII) Индустријско инжењерство.. стр. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. Стојадиновић. 27. публиковано око 120 радова у часописима (као аутор – 70 радова).2010 Страна 127 . Универзитет у Новом Саду. Цветние металли. Физика металлов и металловедение. 3.1 Научне. 2. 1971. 383. Но. С. 2006.Serb. 358360. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. Стојадиновић. Гусковић. стр. Fhys.136. Рогулић: Zusamenhang zwischen Textur und durch verschuedene Stichplane erzengten inneren Spannuuger beim Kaltwalzen von AlMgSi. 7. Стојадиновић. В. . 4. Десница. Основне академске 4. Зрењанин.. Стојадиновић: Investigation of the influence of thermomechanical treatment and copper content on hardening of AlMgSi alloys. Вол.Quarter. Дипломске академске 3. Зрењанин. 56. стр. Технички факултет “Михајло Пупин”. С. Но. DAS102 Технологије обраде производа ( MII) Индустријско инжењерство . Szekerfehervar. Датум: 17. Технички факултет “Михајло Пупин”. OAS085 Основе машинства 5. Е. Бешић.1998 Материјали и технологије Институција Област Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ Докторат 1980 Београд ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ Магистарска теза 1973 Београд ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ Диплома 1970 Београд Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Материјали и технологије Металуршко инжењерство Металуршко инжењерство Металуршко инжењерство Ознака Назив предмета Назив студијског програма. III Aluminium Konferencia ’78. Cvetnie metalli. 1991. Д. Љевар А: Познавање материјала. 438стр. стр.075 -4. 2. Но.: Vlijanie sastava i termomehaničeskoi obrabotki na mehaničeskie svoistva splavov sistemi Al-Mg-Si. Миленковић.. Пекез Ј. Воборник.Марковић: Исследование процесца прократки меднои катанки в цилиндрических валках.. Вол.58.127 10. 1. Основне академске (BIT) Информационе технологије.35 % Si alloy type. врста студија 1. Hungary: 1978. OAS098 Производне технологије ( BII) Индустријско инжењерство. Но. Слободан Редовни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . стр. Chem. З.Зрењанин 01.Metallography. Стојадиновић. Но.Soc.: Инжењерски материјали(књига ће бити публикована у другој половини 2008. Основне академске 2. 41.44. С. 8. Гулишија. 6. 1994. Met. Стојадиновић: Investigation of the influence of thermomechanical treatment on hardening of AlMgSiCu alloys. 2007. Воборник: Thermomechanical treatment of Al-1% Mg2Si . С. 1985... стр. 1983. Основне академске ( BIM) Инжењерски менаџмент. 133. Стојадиновић С.Наставно особље Табела 9. Универзитет у Новом Саду. 7. ИСБН 867672 . 294стр.С.Стојадиновић.). 125. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. М.0. С. С. Но.. DAS101 Инжењерски материјали ( BII) Индустријско инжењерство. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 14 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 6 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 1 Међународни : 0 Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: аутор 7 универзитетских уџбеника.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. 9. Д. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Академска каријера Година Избор у звање: 1993 Стојадиновић Н. 3. Ц. J. С.

директор Нових челика у САРТИД-у. радио је 17 година у привредним организацијама. Сарајево. учествовао у реализацији око 80 пројеката. био је: директор за НИР у ЦИРМ-у. Датум: 17. САРТИД.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.12. Смедерево. Енергоинвест. .2010 Страна 128 . развојних и примењених пројеката Министарства науке.Наставно особље саопштио око 90 реферата на научно-стручним скуповима (као аутор – 50 реферата). ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. ментор на 2 одбрањене докторске дисертације. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. Институту за ТНДМС. продекан за НИР на ТФ „Михајло Пупин“ у Зрењанину. био је ванредни професор на Универзитету у Београду и редовни професор на Универзитету у Сарајеву (пре рата). учествовао у реализацији 12 научних. Институту за металургију. преко 150 дипломских радова. био је научни саветник у: ЦИРМ-у. студија и елабората (као аутор – 30 наслова). Београд. на 6 одбрањених магистарских теза.

2003 . . март.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Б. DAS208 Аутоматика и роботика ( BII) Индустријско инжењерство. Република Српска 8.ЕМЦ прекидачких напојних уређаја. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. ИНФОТЕX 2007. 25-27. 25-27. Међународни симпозијум Енергетска електроника-Ее 2003. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Шиник М. OAS183 Аутоматско управљање 9. машине и погони Диплома 1981 Електротехнички факултет . OAS030 Инструментације ( BII) Индустријско инжењерство. Нови Сад Збирни подаци научне.2010 Страна 129 . 13. Р.мастер.12. 13. .10. Електромагнетска заштита примјеном метода екранизације као елемента ЕМЦ.мастер. Јанда. В. 12. Новембар 2005.. Основне академске 1. Владимир Шиник.1 Научне. Основне академске 6. март. DAS084 Транспортни системи ( MII) Индустријско инжењерство . BITI06 2. 28-30. Јовановић. OAS130 Техничко цртање са компјутерском графиком 8. Владимир Шиник. Провјера усклађености електричних уређаја с нормама зрачења као елемента ЕМЦ. Нови Сад 3. Шиник..Сарајево Енергетска електроника. Међународни симпозијум Енергетска електроника-Ее 2007. Новембар 2005. Република Српска 7. Јаxорина. Јаxорина. ИНФОТЕX 2003. Међународни симпозијум Енергетска електроника-Ее 2005. Владимир Шиник. Ж. Дипломске академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1.Наставно особље Табела 9. Основне академске ( MPT) Информатика и техника у образовању . Ђорђевић.. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : Међународни : Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17.Један приступ решавања проблема високофреквентних сметњи у статичким прекидачким напојним уређајима. Међународни симпозијум Енергетска електроника-Ее 2005. Новембар 2007. OAS125 Теорија система 7.Прорачун излазног филтра монофазног и трофазног тиристорског исправљача. Новембар 2003.Високофреквентне сметње у статичким прекидачким напојним уређајима и њихово отклањање. Новембар 2003. Јаxорина. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. Владимир Шиник. Владимир Доцент Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . ЕМЦ са аспекта провере усклађености електричних уређаја са нормама зрачења. Основне академске (BIT) Информационе технологије. врста студија Изборни предмет 6 (BIT) Информационе технологије. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство. ИНФОТЕX 2006. Enhaced Sliding-Mode Control of The Single Phase Voltage Source Inverter. 14. Основне академске 5. 12.Зрењанин 01. Нови Сад 5. Владимир Шиник. Владимир Шиник. Основне академске (BIT) Информационе технологије.2001 Аутоматика и управљање системима Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2010 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Аутоматика и управљање системима Магистарска теза 1991 Електротехнички факултет . 2006 . Нови Сад 6. 2007 . OAS078 Одрживи развој ( BII) Индустријско инжењерство. Основне академске 4. Република Српска 4. март. Нови Сад 2. Владимир Шиник. Основне академске (BIT) Информационе технологије. Дипломске академске 3. Међународни симпозијум Енергетска електроника-Ее 2003. OAS063 Мерне технологије ( BII) Индустријско инжењерство.Сарајево Електроенергетика Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета Назив студијског програма.

Зрењанин 01. Акроними у литератури о примени рачунара у настави са освртом на наставу страног језика. Основне академске ( BTT) Одевна технологија.1 Научне. Језичке игре за усвајање садашњег времена у енглеском језику. Златибор. OAS020 Енглески језик 2 ( BIM) Инжењерски менаџмент. број 3-4 4. Резултати истраживања квалитативног и квантитаивног знања глаголских времена енглеског језика у основној школи.Зрењанин Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 1.енглески језик Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2004 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Светски језици. Педагошка Стварност. Пословице. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Педагошка Стварност.2010 Страна 130 . Информатика Ознака Назив предмета Назив студијског програма. 2000. загонетке и шале у настави енглеског језика. 2000. Ерика Виши предавач Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . Почетно читање на енглеском језику у трећем разреду основне школе. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. Норма. Настава страног језика помоћу рачунара. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : Међународни : Усавршавања : Други подаци које сматрате релевантним: Датум: 17. . Основне академске (BIT) Информационе технологије.енглески језик Докторат 2002 Информатика Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Магистарска теза 1999 . 1996.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Норма.Наставно особље Табела 9. Педагошка Стварност. 1997. Дипломске академске ( BII) Индустријско инжењерство. број 3-4 8. Менаџмент наставе енглеског језика у рачунарском окруђењу VII медјународни симпозиј. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.12.1998 Светски језици. Р54 Збирни подаци научне.10.мастер. 1996. Педагошка Стварност. 2001. Обрада новог градива из енглеског језика у трећем разреду основне школе. број 9-10 7. 2002 10. Менаџмент у новом окружењу. број 5-6 2. Примена рачунара у настави енгелског језика. Основне академске 2. Златибор. 1998 број 2-3 5. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Тоболка К. број 3 3. Педагогија. број 9-10 9. врста студија DAS043 Писмена комуникација на енглеском језику ( MIM) Инжењерски менаџмент . 1999 број 1-2 6. Педагошка Стварност. 2002. Основне академске 3. Менаџмент у Новом Окружењу. Управљање рачунарским играма за увежбавање енглеских глаголских времена. OAS022 Енглески језик 4 (BIT) Информационе технологије.

UDK:621(075.(уџбеник) 5.2010 Страна 131 . Зрењанин.12. : Пројекти технолошких система процесне технике.. (163 стр.8).8)(076). врста студија 1. (183 стр. : Прилог теорији и пракси сушења. : Системи хидрауличних и пнеуматских машина. Д. Толмач. OAS153 Пројектовање термотехничких и процесних система ( BII) Индустријско инжењерство. 2004. 9. Толмач. Технички факултет „Михајло Пупин“. : Теорија пројектовања технолоских система са примерима из праксе.. Зрењанин. Основне академске ( BII) Индустријско инжењерство... ISBN 86-80711. OAS101 Пројектовање производних процеса 5. Толмач. ISBN 86-7672-016-9) 8... : Процесне машине и апарати – Решени задаци.8)(076). Толмач.Зрењанин Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Магистарска теза 1994 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин . 2008.2(075. Зрењанин. 2001. (183 стр.. (190 стр. (93 стр. Д. Технички факултет „Михајло Пупин“. 1997. Основне академске (BIT) Информационе технологије..Зрењанин Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Диплома 1977 Машински факултет . UDK: 631. Д. Зрењанин. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.51. Зрењанин. . Дипломске академске 3. Технички факултет „Михајло Пупин“. Зрењанин. UDK:621:658. 2007. Технички факултет „Михајло Пупин“. OAS103 Процесна постројења ( BII) Индустријско инжењерство. Зрењанин. : Машине и апарати – елементи производно процесних система. уметничке и стручне квалификације наставника и задужење у настави Име и презиме: Звање: Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када: Ужа научна односно уметничка област: Толмач М. DAS064 Припрема производње ( MII) Индустријско инжењерство . (93 стр. Основне академске Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 1. UDK: 621:658. Радовановић. (288 стр. Основне академске 7. Д. Технички факултет „Михајло Пупин“..047(075. Толмач. 2007.(уџбеник) 2. ISBN 86-80711-48-9). (79 стр. : Пројектовање технолошких система – Производни системи.(монографија) 3.8). Технички факултет „Михајло Пупин“. односно уметничке и стручне активности наставника: Укупан број цитата : 9 Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе : 6 Тренутно учешће на пројектима : Домаћи : 1 Међународни : 0 Усавршавања : Датум: 17. : Транспортни системи.01(075.Наставно особље Табела 9. ISBN 978-86-7672-098-9). ISBN 8680711-30-6). ISBN 86-7672-013-4). Основне академске ( BTT) Одевна технологија. Толмач. : Увод у теорију сушења са примерима из праксе.1 Научне. Зрењанин. Технички факултет „Михајло Пупин“. Д. Љ. Основне академске (BIT) Информационе технологије. Толмач. Зрењанин. UDK: 621:658. Д.365. Д.01(075. грејање и хлађење ( BII) Индустријско инжењерство. : Производно процесни системи – Решени задаци.62-4). ISBN 978-86-7672-078-9)(уџбеник) Збирни подаци научне. 6. Основне академске 2. UDK: 621:658. UDK:656(075. UDK: 66. Толмач. Основне академске ( BIM) Инжењерски менаџмент. 2006. Д.Зрењанин 01.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. DAS021 Климатизација. Технички факултет „Михајло Пупин“.8). ).8).1996 Индустријско инжењерство Академска каријера Година Институција Област Избор у звање: 2008 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Индустријско инжењерство Докторат 1995 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин .8). Технички факултет „Михајло Пупин“. UDK: 62-82(075. OAS102 Пројектовање технолошких система 6.51. Основне академске 4. Толмач. 2007. 2001. (95 стр.8).01(075. (158 стр.51. UDK:62-1(075.. ISBN 86-7672-0541)(уџбеник) 10. Д. 2004. ISBN 86-80711-54-3) 7. Толмач. Драгиша Редовни професор Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин .51.Београд Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Ознака Назив предмета Назив студијског програма.06. Технички факултет „Михајло Пупин“. OAS058 Машине и апарати ( BII) Индустријско инжењерство.мастер. Основне академске ( BTT) Одевна технологија. Зрењанин. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.. ISBN 978-86-7672-089-7(монографија) 4.8). Д.01.

континуитет зналачког делања и професионални резултати оставили дубок траг на пољу процесне технике. Од тога 11 година је радио на пословима пројектовања.објавио је око 150 научно стручних радова у часописима и зборницима радова.. процесне и гасне технике. националног и интернационалног значаја.у међународној сардањи је борави у фабрикама: „CPC“ (Corn Product Company)-USA i Verner Pfleiderer – Germany . . . у циљу истраживања и усавршавања. елабората и главних машинско-технолошких пројеката реализованих у привреди. доделио је ПОВЕЉУ о признавању изузетног доприноса процесној техници проф. 14. Други подаци које сматрате релевантним: . термоенергетске.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Инжењерска комора Србије.научно стручни часопис "Процесна Техника".-члан је уређивачког и редакционог одбора часописа Енергетске Технологије-Друштво за сунчеву енергију »СРБИЈА СОЛАР« Датум: 17. априла 2003. Бр. (YU ISSN 0352 -678X). (Београд. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.написао је и објавио 25 књига (уџбеници. др Драгиши Толмачу.аутор је преко 100 технолошко техничких решења... вођења инвестиција и развоја и 5 година на пословима Руководиоца одржавања. збирке задатака).. Лиценце 330А08504. монографије.као дипломирани машински инжењер радио је у привреди 16 година. чији су висока креативност. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.Наставно особље Лиценца одговорног пројектанта термотехничке.2010 Страна 132 .12.).

00 10.1993 1. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.2003 1.29 100% 14 0502959850084 Летић Р.50 8.19 100% 5 1211970850036 Бртка Ј. Милан Доцент 05.2008 0.00 9.08 10.35 0.00 6.2008 1.00 6.66 10.69 100% 10 1701956710016 Јанковић П.1997 2.41 0.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму Лични подаци Р.66 10. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.00 7.09 100% 16 0605950710569 Павловић Д.05. Нина Доцент 08.00 10.02 0.09 0.00 5.19 0.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.50 0. Дијана Доцент 10.00 9.03.12.40 100% 17 0402968767012 Првуловић С.09. Момчило Редовни професор 04.2010 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.50 8. Драгица Ванредни професор 26.50 5.25 9.2004 1.00 10.50 7.50 10.2006 1.02.50 10.08.09. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.77 0.12.19 100% 3 1109955850012 Бјелица В. име Часови активне наст. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.17 0.2008 1.2008 2. Душко Ванредни професор 16.75 8.50 100% 4 0202946850022 Брановић В.04. Милан Редовни професор 23.50 10.05. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.12.12.00 8.35 100% 8 0205959855014 Ивин Н. Желимир Ванредни професор 27.б Матични број р. времена у или рад по установи уговору НДВУ 3=1+2 Наставници запослени у установи са пуним радним временом 1 1404948760018 Адамовић Ж. Владимир Доцент 01. Зрењанин Страна 133 Редов профе Редов профе Редов профе Ванре профе Доце Доце Редов профе Преда Ванре профе Редов профе Доце Доце Доце Редов профе Ванре профе Доце Редов профе Доце Ванре профе Редов профе . Презиме.Наставно особље Табела 9. Драгица Предавач 20.40 0. Зрењанин Факултет техничких наука. Ивана Редовни професор 15.00 8.50 10.88 100% 9 1901955710364 Ивковић Р. Славица Доцент 01.2005 2.2010 0.2008 5.31 100% 15 2109971850042 Николић С.88 0. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.63 0.2008 1. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.17 100% 18 0608960855033 Радосав Д.00 8. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.2010 0. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.62 1.00 8.1995 4.09.69 0. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.19 0.06.41 100% Датум: 17.00 8.00 10. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.01.02.00 8.00 8.00 8.58 100% 7 0511944890038 Хотомски З.00 8. средње слово.2006 2.00 10.2003 2.02 100% 6 2107972805064 Ђапић М.2008 2. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. Звање Датум избора ЧСП ЧССП ЧДВУ УЧАН (1) (2) Радни статус Допунски % радног рад (%).63 100% 2 1604962855039 Берковић Ф.31 0.00 9.29 0. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. .58 0. Миодраг Ванредни професор 14. Биљана Редовни професор 10.2008 5. Мирослав Редовни професор 22.06.12.00 10. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.77 100% 13 2105948850013 Ламбић Р.12.10.00 10.36 100% 19 1203966855020 Радуловић Д.36 0.62 100% 12 1403978855025 Каруовић И. Нови Сад Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.50 8. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Живослав Редовни професор 25. Петар Редовни професор 21.00 9. Весна Доцент 27. Слободан Рад по уговору 11 0710971855034 Јевтић З. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.36 0.36 100% Редовни професор 19.

00 12.16 10.67 0.07.2003 1. Зрењанин Редов профе Редов профе Доце Виш преда Редов профе 56.04.10. Нови Сад Редов профе Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.50 2.2010 Рад по уговору Грађевински факултет.03 Наставници запослени у установи са делом радног времена 90% 1 1607948800026 Стевановић П. Вјекослав 21 0801947751029 Стојадиновић Н. име Часови активне наст. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.Наставно особље Табела 9.75 0. Београд Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. Зрењанин Страна 134 Редов профе Редов профе . Зрењанин Редов профе Факултет техничких наука. Владимир 20 0109953880018 Сајферт Д.02.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму Лични подаци Р. Ниш Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.00 5.1993 4. Слободан Редовни професор 15.2009 Редовни професор 22 2604958153759 Шиник М.50 1.00 207.12.50 10% Укупно часова активне наставе коју држе наставници 1.42 6.16 7.00 10.75 100% 23 2402957805017 Тоболка К. Звање Датум избора ЧСП ЧССП ЧДВУ УЧАН Радни статус Допунски % радног рад (%).16 6.2004 0.13 0. Драган Редовни професор 13.00 2.00 3.50 2.2008 5.50 0.50 Наставници запослени у установи по уговору 100% 1 280995083312 Навалушић В.13 100% 24 1001952850040 Толмач М. Презиме.00 5. Слободан Укупно часова активне наставе коју држе наставници НДВУ Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.00 4.67 100% Доцент 10. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.57 206. средње слово.03 1.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.00 Рад по уговору 100% 2 1202950710387 Панић Љ.06.00 3.00 Укупно часова активне наставе коју држе наставници 3.50 100% 16. времена у или рад по установи уговору (1) (2) 3=1+2 3.17 100% Редовни професор 07. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.50 1. Ерика Виши предавач 07.2006 2.2010 1.00 Филозофски факултет у Нишу. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.00 8.75 5.01.00 2.04.00 7. Зрењанин Редов профе Редов профе 3.00 7.00 17.б Матични број р. Миодраг Датум: Редовни професор 09.2010 3. .00 6.00 6. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.02.17 0.00 5. Драгиша Редовни професор 05.

Датум: 17. рад по уговору): 3 4.12.50 Укупно (сви наставници): 27 61.26 Напомена: Проверу израчунатог оптерећења простим сабирањем часова активне наставе из структуре курикулума студијских програма није могуће обавити у следећим случајевима: (1) Ако постоје наставници који изводе и друге видове наставе осим предавања (2) Ако постоји преклапање предмета у више студијских програма/модула.00 15.53 Просечно оптерећење на студијском програму: = Укупно часова активне наставе на студијском програму (Сума колоне ЧСП) / Укупан број наставника на студијском програму = 61. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.03 1.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.50 9.50 6.Наставно особље Укупно часова активне наставе Број наставника Категорија наставника На студијском програму На свим студијским програмима У другим установама У свим установама Наставници са пуним радним временом (100%): 24 56. У случају (1) сума часова калкулисаног оптерећења наставника може бити већа од просте суме часова.07 / 27 = 2.57 206.00 222. У случају (2) сума часова калкулисаног оптерећења наставника може бити мања за износ преклапања које не ствара нову групу или на том или на повезаном студијском програму / модулу. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.53 10.07 212.03 Преостали наставници (рад са делом радног времена. .00 207.2010 Страна 135 .

теорија машина и механизама. и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму Област Ужа научна или уметничка област П ПС Д ВП РП Укупно Информатика и рачунарство 0 0 1 4 2 7 Информационе технологије 0 0 2 0 1 3 0 0 3 4 3 10 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 Менаџмент 0 0 1 0 0 1 Хемија и заштита животне средине 0 0 1 0 0 1 Материјали и технологије 0 0 0 0 1 1 Информационе технологије Укупно за област Математичке науке Математика Укупно за област Физичке науке Физика Укупно за област Електротехничко и рачунарско инжењерство Аутоматика и управљање системима Укупно за област Машинско инжењерство Машински елементи. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. . ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.3.2010 Страна 136 . принципи конструисања. пренос снаге и кретања и инж.12.технолошке Датум: 17.комуникације Укупно за област Правне науке Правне науке Укупно за област Филолошке науке Светски језици.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.енглески језик Укупно за област Техничко . Збирни преглед броја наставника по областима.Наставно особље Табела 9.

ванредни професор .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.Наставно особље Област Ужа научна или уметничка област Индустријско инжењерство Укупно за област П ПС Д ВП РП Укупно 0 0 1 0 5 6 0 0 3 0 6 9 Звања: редовни професор . предавач .ВП. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.12. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.Д.ПС. Датум: 17. доцент .2010 Страна 137 .РП. професор струковних студија . .П.

Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.2004 3.50 0.2005 2.2006 2. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.2007 1.17 0. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Снежана Асистент 05.00 100% 10 2905983860001 Миладиновић Ж.00 13.74 18 1105974815036 Стојанов Ж.00 9.2000 1.00 10. Золтан Асистент 20. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.00 10.66 14.36 0.00 16.4.00 17.36 100% 2 1004971855044 Десница К.93 100% 6 2911967855022 Филип Ђ.00 16.2005 0. Марјана Асистент 20. Звање Датум избора ЧСП ЧССП ЧДВУ УЧАН (1) (2) Радни статус Допунски % радног рад (%). Јелена Асистент приправник 24.11.11.2004 1.93 0. времена у или рад по установи уговору НДВУ 3=1+2 Сарадници запослени у установи са пуним радним временом 1 2910972855026 Даников Р. Владимир Асистент приправник 01. .32 0.00 9.Наставно особље Табела 9.2005 0. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.02.49 0.03.83 9.49 100% 4 3011969726818 Ђекић Љ.00 8.33 100% 3 2012971850030 Добриловић М.12. Зрењанин Страна 138 Асисте припра Асисте Асисте Асисте припра Асисте припра Асисте Асисте Асисте Асисте припра Сарадн наста Асисте припра Асисте Асисте Асисте Асисте Сарадн наста Асисте .00 14.00 Асистент 08. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.2007 0. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.83 100% 13 1203971855039 Пардањац М. Презиме. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.50 100% 16 1710968850017 Сарадник инжењер .12. Листа сарадника ангажованих на студијском програму Лични подаци Р.33 14.11.2010 100% Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. Љиљана Асистент 15.00 10.33 100% 17 0405980850055 Сарадник инжењер 2 .00 9.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.50 14.2008 4.б Матични број р. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.67 0.32 100% 8 0503971850010 Керлета Ђ.33 0.66 14.16 17.74 0.17 100% 5 0306974855072 Елевен А.50 16. Вишња Асистент 01. Конкурс у току Сарадник у настави 01. Конкурс у току Сарадник у настави 01.67 100% 9 1207969850033 Лацмановић Д.00 10.00 10.10.50 13.12.2007 3. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. Војин Асистент 10. Вера Асистент приправник 22.2007 1.66 10.16 0.2007 1.00 100% 15 1106975855046 Радовановић З.33 0. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. Далибор Асистент 29.00 0.00 0.2008 4. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.11. Ерика Асистент приправник 01.02.83 0.00 100% 14 2602972855011 Пекез С. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.01. име Часови активне наст.10.50 100% 12 0210969845010 Огњеновић М.2002 1.00 11. Дејан Асистент приправник 01.11.2005 0.50 9.50 16.10. Жељко Сарадник у настави 01. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.67 9.50 7.00 0. Јасмина Асистент 05. Елеонора Асистент 22.33 0.16 100% 11 0509968860062 Милићевић В. Јелена Датум: 17.00 14.33 100% 7 0412971850031 Кази П.00 11.50 0.00 14.11. средње слово.00 8.2008 1.10. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.12.00 7.00 0.2004 3.33 8.00 14.10.00 8.

00 % Категорија сарадника Датум: 17. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09. .00 % Преостали сарадници (рад са делом радног времена.66 100.2010 Страна 139 .00 % Сарадници са пуним радним временом (100%): 18 215.00 0.12. рад по уговору): 0 0. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.66 100.Наставно особље Проценат часова који држе у установи Број сарадника Часова у установи Укупно (сви сарадници): 18 215.

Оптерећење наставника Проценат наставника који има оптерећење веће од 180 часова годишње = 0.11 = 16 5.Наставно особље Извештај 1. Број наставника на студијском програму Укупан број = 27 Број наставника са пуним радним временом = 24 Број наставника који нису ангажовани са пуним радним временом = 3 2. Укупно часова активне наставе на студијском програму које држе наставници Укупно часова активне наставе на студијском програму на годишњем нивоу = 1832. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.00% Проценат наставника који има оптерећење веће од 12 часова недељно у установи = 0. Потребан број наставника да покрије укупан број часова активне наставе коју држе наставници на студијском програму Потребан број наставника = Укупно часова активне наставе на студијском програму на годишњем нивоу које држе наставници / 180 = 1832. Укупан број наставника .10 Укупно часова активне наставе на студијском програму на недељном нивоу = 61. . Активна настава коју држе наставници са докторатом (струковне студије) Проценат наставе коју држе наставници са докторатом (струковне студије) = 0.07 / 6 = 11 4.00% Проценат наставника који има оптерећење веће од 12 часова укупно у установи и другим високошколским установама = 0.12. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.2010 Страна 140 .00% 7. Активна настава коју држе наставници који раде са пуним радним временом Проценат наставе коју држе наставници који раде са пуним радним временом на студијском програму = 92.63% 6.10 / 180 = 11 Потребан број наставника = Укупно часова активне наставе на студијском програму на недељном нивоу које држе наставници / 6 = 61.00% Проценат наставника који има оптерећење веће од 6 часова недељно = 0.потребан број наставника = 27 .00% Датум: 17.07 3. Број наставника према потребама студијског програма 1.

32 / 10 = 4 4. Број сарадника на студијском програму Укупан број = 18 Број сарадника са пуним радним временом = 17 Број сарадника који нису ангажовани са пуним радним временом = 0 2. Број сарадника према потребама студијског програма 1.2010 Страна 141 .12.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.00% Проценат сарадника који има оптерећење веће од 10 часова недељно = 0.32 3.60 Укупно часова активне наставе на студијском програму на недељном нивоу = 35. Укупно часова активне наставе на студијском програму коју држе сарадници Укупно часова активне наставе на студијском програму на годишњем нивоу = 1059.00% Датум: 17. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Укупан број сарадника . Потребан број сарадника да покрије укупан потребан број часова активне наставе коју држе сарадници на студијском програму Потребан број сарадника = укупно часова активне наставе на студијском програму на годишњем нивоу коју држе сарадници / 300 = 1059. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 09.4 = 14 5.потребан број сарадника = 18 . Оптерећење сарадника Проценат сарадника који има оптерећење веће од 300 часова годишње = 0. .60 / 300 = 4 Потребан број сарадника = укупно часова активне наставе на студијском програму на недељном нивоу коју држе сарадници / 10 = 35.Наставно особље Извештај 2.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Настава се изводи у амфитеатрима. Други ресурси: Факултет располаже савременим Wеб сервисом (www. Предмети студијског програма су обезбеђени одговарајућом уџбеничком литературом. који је написан према важећем наставном плану и програму за дати предмет. рачунарски. коју може да користи сваки предавач. Технички услови. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. мултимедијалним презентацијама и другим савременим средствима за одвијање наставног процеса. У истим лабораторијама постоји посебан рачунар за наставника са бим пројектором. студентима стоји на располагању библиотека Техничког факултета. TFT17" монитор У лабораторији 24. 80GB HDD. техничко-технолошки. 29 и 30 се поред рачунара налази и пројектор Nec SVGA. просторни. Већина предмета је покривена барем једним уџбеником и практикумом. Осим тога. Организациона и материјална средства За извођење студијског програма обезбеђени су у инфраструктурни параметри. Нови Сад. 512Mb RAM. У амфитеатру и учионицама. библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. 28.2010 Страна 142 . постоји фиксирана видео-бим опрема. Датум: 17. које користе студенти.8Ghz. наставно особље и остали. људски. лиценцираним софтверима.yu).ac. АРМУНС.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. опрема и помоћна наставна средства: у свим лабораторијама је иста конфигурација рачунара: Пентиум 4 2.zr. учионицама и рачунарским лабораторијама. Факултет поседује библиотеку и обезбеђује за сваког студента место у амфитеатру и учионици. Све лабораторије су повезане на факултетски ЛАН мрежу брзине 100Mbps и имају Интернет везу по потреби Факултет располаже оптичким гигабитним линком према чворишту академске мреже.tf.12.

14 1 17.19 91.56 20 73.20 69 441.86 56.2010 Страна 143 .12. Складишта.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.2% ) Просторија 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Број Амфитеатар Слушаоница. Пролази.70 3. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10.00 Укупно (м2) 3.77 10.34 4 33.учионица Вежбаоница Лабораторијски простор Компјутерске лабораторије Радионице Библиотека Читаоница Бифе Канцеларија Књижара Студентска служба Студентски парламент Тоалет Остало Број места 2 8 1 7 6 1 1 1 1 21 1 1 1 4 17 Укупна Површина (м2) 550 494. Просечна површина по студенту на студијском програму (м2) Површина по програму (м2) 70.03 Настава се изводи у две смене.96 5. Хидро станице Датум: 17.65 212 401.50 21 87.47 4. Подстанице.56 62.85 2 33.Разводни ормани.24 538 640.02 5.56 21 604.57 62.10 20 36.70 10 32.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму Укупан број студената: 1690 Број студената на студијском програму:240 ( 14.78 482.99 2. Свечани салони.12 15 23. . ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.46 4.65 2.01 Легенда Под остало спадају:Серверске просторије.23 4. Агрегатске просторије.92 10 39. Портирнице.34 12.Организациона и материјална средства Табела 10.401.43 85.15 129 442.

20 67.66 21.20 63.00 67.00 90. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. м2 Просторија Назив Површина (м2) Број места Ознака Адреса 1 Амфитеатар 100 15 262 288 211.62 15.Организациона и материјална средства Табела 10.1.00 67.15 Ђуре Ђаковића бб 4 Лабораторијски простор Ђорђа Стратимировића 23 Ђорђа Стратимировића 23 Ђорђа Стратимировића 23 Ђорђа Стратимировића 23 Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб 5 Компјутерске лабораторије Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб 6 Радионице 7 Библиотека 8 Читаоница 9 Бифе 10 Канцеларија Датум: 17.А Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (аналитички) Укупна бруто површина у установи Р.20 17.40 32.00 42.90 14.20 67.70 16. бр.40 32.12.37 21. .56 Ђуре Ђаковића бб 10 20 73.20 32.00 Ђорђа Стратимировића 23 283.00 69.80 Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Страна 144 .62 21.20 99.12 46 10 146 148 212 232 30 44 45 28 20 16 10 25 10 20 105. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.85 20 24 27 28 29 36 24 40 20 40 62 26 67.62 33.24 Ђуре Ђаковића бб 115 200 31 35 37 39 40 41 120 120 48 48 48 54 52 48 120.20 Ђуре Ђаковића бб 01 03 04 05 06 08 21 22 23 25 26 26A 3 2 2 1 2 2 4 4 4 4 3 3 2 Слушаоница.00 84.учионица Ђорђа Стратимировића 23 Ђорђа Стратимировића 23 Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб 3 Вежбаоница 39.90 15.90 67.00 120.70 Ђуре Ђаковића бб 09 10 32.20 67.2010 18.62 21.85 Ђуре Ђаковића бб 07 2 33.20 67.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.20 43 20 36.40 67.60 36.

Пролази.401.43 45.50 3.84 5.34 Ђуре Ђаковића бб 02 4 33.33 Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб 13 1 17.00 27. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.80 Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб 11 6 GU 0 H1 0 H2 0 HM 0 HOL 0 HOLA 0 UA 0 UAN 0 UAS 0 12 3 14 0 19 0 17 1 42 1 16 10 18 0 Укупан број места Укупна површина 30.60 16.80 16.80 32.80 6. м2 Просторија Назив Површина (м2) Број места Ознака Адреса 29A 30A 32 32A 33 34 38 47 48 5 3 5 5 4 4 4 2 3 32.90 14.А Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (аналитички) Укупна бруто површина у установи Р.Разводни ормани.00 1.12 Ђуре Ђаковића бб 49 15 23. Подстанице.1.62 10.2010 Страна 145 .40 33.30 18.73 63. бр.Организациона и материјална средства Табела 10. Свечани салони.25 5.50 Ђуре Ђаковића бб T01 T02 T1 T2 4 1 8 8 21.80 28.80 287.40 15. Агрегатске просторије.00 3.80 11.92 5.64 13. Складишта. Портирнице. Хидро станице Датум: 17.17 7.80 30.622.12.16 4.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.80 30.00 15.00 14.03 Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб Ђуре Ђаковића бб 11 Књижара 12 Студентска служба 13 Студентски парламент 14 Тоалет 15 Остало Легенда Под остало спадају:Серверске просторије. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. .70 15.

4.HP 250. 2A 6 Infrared Pyrometer OS65 Series OMEGA 7 LG TFT 17" Монитор TFT 8 NEC 1280x1024 BIM пројектор BIM Пројектор 9 Notebook Notebook 10 Reign Power RP1100-24F AC/DC Adapter 24V DC.2A Rockwell-u Brinell-u.12.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.Организациона и материјална средства Табела 10.2A 11 Rockwell-u Brinell-u.NET 2003 Софтверски пакет MS Visual Studio.0 Софтверски пакет Borland Delphi 2005 Софтверски пакет MS Visual Studio. . ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. 2A Infrared Pyrometer OS65 Series OMEGA 5 Home Power MW9120GS AC/DC Universal Adapter 312V DC.NET 2005 Софтверски пакет MS SQL Server 2005 Намена Број Опрема за извођење студијског програма Мерење електричних величина Мерење електричних величина Оптички експерименти 2 1 1 1 Напајање лабораторијске опреме 3 Мерење температуре 1 Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење наставе на студијском програму Напајање лабораторијске опреме 115 4 1 1 Испитивање тврдоће материјала 1 Мерење температуре Мерење температуре Инжењерско пројектовање и симулације 2 1 Мерење температуре 10 2 Мерач диференцијалног притиска Опрема за извођење студијског програма Сервер за хостовање web сајта факултета Одредјивање густине течности Мерење електричних величина Мерење електричних велчина Мерење масе Одређивање коефицијента површинског напона Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење студијског програма Опрема за извођење студијског програма 1 5 1 1 1 1 1 1 85 10 10 10 21 47 40 21 21 95 20 50 Страна 146 .2 Листа опреме за извођење студијског програма Опрема Тип 1 BIM Пројектор Пројектор BIM 2 Dekade resistor MA 2102 3 Dekade resistor MA 2112 4 HE-NE ласер PL 10 Dekade resistor MA 2102 Dekade resistor MA 2112 HE-NE ласер PL 10 Home Power MW9120GS AC/DC Universal Adapter 312V DC. Simulink.2010 Софтверски пакет Maya 7. 4.HP 250WEB Leipzig RTD –2-100W30-36-G RTD Софтверски пакет Matlab suite Termopar OMEGA JMTSS125U-40 16 U-цев U-цев 17 UPS 600 VA UPS 18 Web сервер Web сервер 19 20 21 22 Аерометар Амперметар индустријски 0-4А Амперметар индустријски 0-5А Аналитичка вага ТИП PT-04 23 Апарат за одређивање коефицијента површинског напона Аерометар Амперметар 0-4A Амперметар 0-5A Аналитичка вага ТИП PT-04 Апарат за одређивање коефицијента површинског напона Софтверски пакет MS Office 2000 Софтверски пакет MS Office XP Софтверски пакет MS Office 2003 Софтверски пакет MS Office 2007 Софтверски пакет Adobe Photoshop Софтверски пакет Power Designer Софтверски пакет AutoCad 2004 24 Апликативни софтвер 25 Апликативни софтвер 26 Апликативни софтвер 27 Апликативни софтвер 28 Апликативни софтвер 29 Апликативни софтвер 30 Апликативни софтвер 31 Апликативни софтвер 32 Апликативни софтвер 33 Апликативни софтвер 34 Апликативни софтвер 35 Апликативни софтвер Датум: 17. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. Symbolic Math Toolbox) 15 Termopar OMEGA JMTSS-125U-40 Reign Power RP1100-24F AC/DC Adapter 24V DC.WEB Leipzig 12 RTD –2-100W30-36-G 13 RTD 14 Suite (Matlab.

12.2010 Намена Број Прилагођење нивоа сигнала 2 Прилагођење нивоа сигнала 1 Мерење фреквенције 1 Мерење масе 1 Мерење притиска 1 Мерење силе 1 Оптички експерименти Мерење електричних величина Сервер за чување података студената Сервер за чување података запослених Припрема материјала за наставу 2 1 Анализирање издувних гасова 1 Загревање воде Реализација наставних садржаја Мерење времена 1 4 2 Испитивање гасне опреме 1 Испитивање соларних колектора 1 Опрема за извођење наставе на студијском програму Комуникациони и мејл сервер Сервер за комуникацију Опрема за извођење наставе на Ласерски штампач студијском програму Ласерски штампач Canon LBP Обрада резултата 2900 Манометар Мерење притиска Одређивање гравитационог Математичко клатно убрзања Мерило протока Мерење протока Микроамперметар PHYWE OМерење електричних величина 150A Мерење линеарних димензија Микрометарски завртањ тела ADAM 4011 Advantech Data Конверзија аналогних сигнала у Acquisition Modules дигиталне ADAM 4016 Advantech Data Конверзија аналогних сигнала у Acquisition Modules дигиталне ADAM 4013 Advantech Data Конверзија аналогних сигнала у Acquisition Modules дигиталне Милиамперметар BI 0120 Мерење електричних величина Милиамперметар Мерење електричних величина индустријски 0-150mA Милиамперметар Мерење електричних величина индустријски 0-50mA Минимер Мерење електричних величина Опрема за извођење студијског Мрежни свич програма Одвајање кондензата из водене Одвајач кондензата паре Кино платно 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 4 3 1 1 1 1 9 1 Страна 147 .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. M.Организациона и материјална средства Табела 10. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. Гасни котао DAKON KS 24R Графоскоп Хронометар Инсталација за испитивање гасне опреме Инсталација за испитивање соларних колектора 40 Давач притиска PX4100-600GV 41 Давач силе LCAE 200kg OMEGA 47 Гас анализатор типа TESTO 300m 48 Гасни котао DAKON KS 24R 49 Графоскоп 50 Хронометар 51 Инсталација за испитивање гасне опреме 52 Инсталација за испитивање соларних колектора 53 Кино платно 54 Комуникациони и мејл сервер 55 Ласерски штампач 56 Ласерски штампач Canon LBP 2900 57 Манометар 58 Математичко клатно 59 Мерач протока ИНСА Земун 60 Микроамперметар PHYWE O-150A 61 Микрометарски завртањ 62 63 64 65 Микропроцесорски контролисани аналогни улазни модул Микропроцесорски контролисани аналогни улазни модул Микропроцесорски контролисани аналогни улазни модул Милиамперметар BI 0120 66 Милиамперметар индустријски 0-150mA 67 Милиамперметар индустријски 0-50mA 68 Минимер 69 Мрежни свич 10/100 70 Одвајач кондензата Датум: 17. .2 Листа опреме за извођење студијског програма Опрема 36 Бидирекциона конверзија RS-232 на индустријски стандард RS-485 37 Бидирекциона конверзија USB на RS-232/422/485 Бројачки микропроцесорски контролисани улазни 38 модул са програмабилним тајмером за мерење фреквенције 39 Центиграмска вага Тип ADAM 4520 Advantech Data Acquisition Modules RS232/RS485 Isolated Converter ADAM 4561 Advantech Data Acquisition Modules 1-port Isolated USB to RS232/422/485 Converter ADAM 4080D Advantech Data Acquisition Modules 42 Дифракционе решетке 43 Електронски волтметар Центиграмска вага Давач притиска PX4100600GV Давач силе LCAE 200kg OMEGA Дифракционе решетке Електронски волтметар 44 Фајл сервер за студенте Фајл сервер за студенте 45 Фајл сервер за запослене Фајл сервер за запослене 46 Фотокопир апарат Фотокопир апарат Гас анализатор типа TESTO 300.

ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10.4A мерење електричних величина 1000oma Променљиви отпорник 0.Домен контролер 92 Сервер за информациони систем библиотеке 93 Славина лоптаста 94 Табла 95 Термометар са сондама тип TESTO 925 96 97 98 99 100 Торзионо клатно Трансформатор 220-2V Трансформатор RLU 01-30/10 Унимер AMI 02 Унимер MI 7042 Вишеканални микропроцесорски контролисани 101 аналогни улазни модул 102 Волтметар FLO 0120 103 Волтметар FLO 0125 104 Волтметар индустријски 0-15V 105 Волтметар индустријски CN 11 Датум: 17.2A 5000 oma 82 Променљиви отпорник 0.4A 1000 oma 83 Променљиви отпорник 0. карактеристика цевовода Опрема за извођење студијског Рек орман програма Контрола приступа мрежним Сервер .2010 Тип Намена Број Опрема за извођење студијског програма Оптичка клупа Оптички експерименти Персонални рачунар Pentium Опрема за извођење студијског IV програма Персонални рачунар Pentium Опрема за извођење наставе на III студијском програму Персонални рачунар PII Обрада резултата мерења Пикнометар Одређивање густине тела Покретни орман за смештање Чување мерне опреме мерне опреме Потенциометар 475oma Мерење отпорности Опрема за извођење студијског Пројекционо платно програма Опрема за извођење наставе на Пројектор Benq студијском програму Променљиви отпорник 0.2 Листа опреме за извођење студијског програма Опрема 71 Оперативни систем 72 Оптичка клупа 73 Пентиум 4 74 Персонални рачунар Pentium III 75 Персонални рачунар класе PII 76 Пикнометар 77 Покретни орман за смештање мерне опреме 78 Потенциометар 475ома<енг> 79 Пројекционо платно 3x3 80 Пројектор Benq 81 Променљиви отпорник 0. .Домен контролер ресурсима Сервер за информациони Сервер за информациони систем библиотеке систем библиотеке Затварање/отварање протока Славина лоптаста флуида на цевоводима Опрема за извођење наставе на Табла студијском програму Термометар са сондама тип Мерење температуре TESTO 925 Торзионо клатно Одређивање торзионе константе Трансформатор 220-2V Мерење електричних величина Трансформатор RLU 01-30/10 Мерење електричних величина Унимер AMI 02 Мерење електричних величина Унимер MI 7042 Мерење електричних величина ADAM 4018 Advantech Data Конверзија аналогних сигнала у Acquisition Modules дигиталне Волтметар FLO 0120 Мерење елекричних величина Волтметар FLO 0125 Мерење електричних величина Волтметар индустријски 0Мерење електричних величина 15V Волтметар индустријски CN Мерење електричних величина 11 Софверски пакет Windows XP 115 1 115 13 1 1 4 1 4 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 5 1 1 1 15 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Страна 148 .12.Организациона и материјална средства Табела 10.6A 500 oma 84 Променљиви отпорник 1A 2000 oma 85 Променљиви отпорник 5A 30 oma 86 Променљиви отпорник PRN 117 87 Протокомер FPR110 Series OMEGA 88 ПУМПА GRUNDFOS UPS 15-60 89 Пумпно постројење 90 Рек орман 9U 91 Сервер .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.6A Мерење електричних величина 500oma Променљиви отпорник 1A Мерење електричних величина 2000oma Променљиви отпорник 5A Мерење електричних величина 30oma Променљиви отпорник PRN Мерење електричних величина 117 Протокомер FPR110 Series Мерење протока OMEGA ПУМПА GRUNDFOS UPS 15Потискивање флуида 60 Испитивање карактеристика Пумпно постројење пумпног постројења. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.2A Мерење електричних величина 5000oma Променљиви отпорник 0.

Ђапић. Д. Компјутер библиотека. Cordoso J. С. O’Brien Летић. Boston 2003 Компјутер библиотека.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм 1 2 3 4 Наслов Аутор Издавач Година "Turbo Pascal 6 . Engelbrecht Andreas Канту Марко A. includes DVD):The Modeling & Animation Handbook 11 Materials science and engineering 12 MathCAD 13 у математици и визуелизацији 13 Microsoft Project 98 za neupućene 14 Modern operating systems 15 New Products Management 7th Edition 16 Office 2003 за пословни свет Oxford English for Electrical and Mechanical 17 Engineering 18 Oxford English for Information Technology 19 20 21 22 23 24 Photoshop CS Biblija PhotoShop PROJECT 2002: do kraja Semantic Web Wsrvices. Петров. Tanenbaum John Wileѕ and Sons. Зрењанин 2004 2004 2005 1997 Страна 149 .. M. Давидовић. P. 27 Web dizajn.kompletan priručnik 28 Web апликације и базе података 29 3Д моделирање и визуелизација Летић. Рачунарски факултет. И.. Norman Glendinning Eric H.. Е. Компјутер библиотека."Михајло Пупин".. Београд 1998 2001 Микро књига 2003 5 Distributed Systems 6 ECDL CAD v. 32 Анализа загађивача воде и ваздуха Владиомир Ракелић 33 Архитектура и организација рачунара 34 Банкарски менаџмент и финансијске услуге 36 Дидактика за професоре информатике и технике А.2010 Павловић М. Чачак 2006 Oxford University Press 1995 Oxford University Press 2002 Микрокњига Микро књига.. Чачак 2007 Летић. Београд Дата статус. Е. Б..Pressman A. Б. Марјановић З.Lane D... Београд 2007 2006 1989 2000 2005 2005 Факултет организационих наука. M. Д.S. Т. Doucette. Технички факултет "М. Pyron. Аничић Н..5 KOMPJUTERSKO CRTANjE I KONSTRUISANjE 7 ECDL CAD компјутерско цртање и конструисање 8 English in Computing 9 Everyday Business English Learning Autodesk Maya 2008.. M... М. Б. Пупин".. Di Benedetto.A Crawford. Берковић.. Зрењанин Технолошко-металуршки факултет. Чачак John Wiley & Sons. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. England Компјутер Библиотека 1991 2004 2002 2003 Pearson Prentice Hall 2002 Летић. Зрењанин ЦЕТ. W. .Van Steen Микро књига. Tanenbaum S.комплетан водич" CAD машинских елемената и конструкција Computational Intelligence.1. H. New York 1997 Компјутер библиотека. Београд Компјутер библиотека. Чачак 2007 Микро књига. Д. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Gini Courter i Annette Marquis Eric H. Glendinning. Чачак Микро књига. Д.Glendinng. Пупин". An Introduction Delphi 7 S. Давидовић. Brey Prentice Hall 1995 Stephens R.. Десница. Eric H Glendinning john McEwan Ian Badger Технички факултет "М. 35 Базе података 40 ЕЦДЛ ЦАД компјутерско цртање и конструисање 41 Еколошко инжењерство Датум: 17. дипломски рад Хотомски Олга 31 Анализа загађивача ваздуха и воде Рекалић В. Tanenbaum. Д.Ф.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.. Летић. (Official Autodesk 10 Training Guide. John McEwan McClelland Deke Mc Clelland D. 30 Агенти на Интернету. 80486 and 25 Pentium 26 Visual Basic– програмирање графике. Давидовић. Д. A. Десница. Зрењанин Технички факултет „М. Е. Пупин. Processes and Applications Software Engineering Structured Computer Organization The Intel 32-bit Microprocessors 80386. Лазаревић Б. Таненбаум Rose. R. Београд. T. Бабарогић С. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". Чачак 2007 Технички факултет Михајло Пупин. Београд Технолошки факултет Универзитрета у Београду Микро књига. 38 Дискретна математика са комбинаториком Џејмс Ендру Андерсон 39 Дизајн М. Београд Елит. Thomas A. Ж. Чачак Springer Prentice Hall Pearson Prentice Hall 2004 1998 2003 2006 2005 2006 Barry B. Компјутер библиотека. Зрењанин 2007 Longman 1996 Longman 2003 Autodesk Maya Press Sybex 2007 Calister.12. Београд 2006 Т. Powell Williams E. A. Ltd. Коста Воскресенски 37 Динамика Адамовић. Sheth P. S. Давидовић.. Васиљевић Летић. Hudgins.Организациона и материјална средства Табела 10. превод:Карталовски А. Београд Prentice Hall 1998 2001 McGraw-Hill / Irwin.. Београд 2004 Компјутер библиотека. Десница.S.

Добриловић Д. Петровић. Зрењанин Београд еколибри. Зрењанин Сајферт З.. ”Михајло Пупин”. Технички факултет "Михајло Бешић Ц. Зрењанин Т. Егић 63 Информатичке технологије. Србије Технички факултет "Михајло Илић Д. 2005 2007 2004 1999 Правни факултет.2010 ТФ Михајло Пупин ТФ Михајло Пупин Технички факултет "Михајло Пупин".. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. Ћоћкало. проф. Ацкета Д. Сајферт В. Београд Научна књига.. М. 61 Информациони системи – одабрана поглавља Радуловић Б. проф. М. магистарски рад 76 Конструкција и прорачун процесних апарата 77 Криптографске методе. М. дипломски рад 78 Квалитет и интегрисани менаџмент системи 79 Лексикон менаџмента Датум: 17. Завод за уџбенике и наставна средства Технички факултет «Михајло Пупин». чачак Технички факултет “Михајло Ламбић. Милошевић С.Пупин«. др Миодраг Ивковић. Београд Т...Ф. Матић Кекић С.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Зрењанин Технички факултет "Михајло Сајферт. Зрењанин Техничка књига. Перо Субашић Драган Станковић Сајферт В. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Институт за математику. Адамовић. Кази З.Организациона и материјална средства Табела 10. Зрењанин Технички факултет «Михајло Пупин»... Машински факултет. 66 Интернет и његови алати 67 Интернет и савремено пословање 68 Интернет програмирање 69 Инжењерска графика за AutoCAD 2004/2005 70 Инжењерске методе 71 Историја научне мисли менаџмента 72 Кинематика Компанијско право: право привредних друштава 73 Србије и ЕУ 74 Компјутерски интегрисано одржавање Компресије слике применом вештачких неуронских 75 мрежа. Ламбић. Београд."Михајло Пупин". А.. Београд 2004 Технички факултет "Михајло Пупин". Београд ТФ »М. Зрењанин Србија солар. Зрењанин 2006 Технички факултет ”М. Зрењанин 1998 ТФ Михајло Пупин Компјутер библиотека. и др. .Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". Пупин. Šprenger. Henman Енергетска ефикасност Енергетски системи Фази логика и неуронске мреже Физичко-техничка мерења Физика 54 Геометрија за информатичаре 55 Граматика енглеског језика 56 Граматика енглеског језика кроз тестове 57 Грејање и климатизација Хидраулика и пнеуматика . Пупин”. Слободан Јанковић Cedeno N. Пупин". превод:Радановић Љ.12.Ф. Ж Воскресенски Коста 60 Индустријски дизајн Љевар. Николић.. М 49 50 51 52 53 Ламбић. и др.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм Наслов Електронски рачунарски системи. Сајферт В. М. Српско Сарајево. Пупин” Пејић Ј Зрењанин Технички факултет "Михајло Павловић. одабрана 42 поглавља 43 Електронско пословање 44 Електротехника 45 Електротехника са електроником И Елементи вештачке интелигенције кроз примере и 46 задатке Аутор Издавач Година Брановић Желимир Технички факултет «Михајло Пупин». Зрењанин Србија солар.изабрани примери из 58 праксе 59 Индивидуализација и социјализација у настави Адамовић. М. е-публикација Радосав Драгица 64 Иновације и предузетништво – Пракса и принципи 65 Инструментације Drucker. Љубица Мирић Љубица Поповић. М. Београд Друштво за техничку дијагностику Адамовић Ж. P. Д. Звонко Пупин" Зрењанин Технички факултет „М. Ђорђевић Д. Зрењанин 2007 2005 Васиљевић. Зрењанин Технички факултет Михајо Пупин Зрењенин Техмички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Грмеч. др Божидар Раденковић Малбашки Душан Летић. Ж.Ф.. Ђапић. Технички факултет ”М.. Субић З. Нови Сад 2007 2003 Научна књига 2005 Завет 1995 Грађевинска књига. Марина Поповић Reknagel. Д.. 62 Информатичке технологије Сотировић.. Берковић Ивана 47 Енциклопедија животна средина и одрживи развој Група аутора 48 Енергетика Ламбић. М. Пупин” Зрењанин 2005 Ивковић М.. Кази Љ. Пупин" Богнер. Зрењанин 2006 2003 2003 2005 2005 1997 1987 1999 2000 1998 1996 2004 2006 2005 2006 1996 2003 Микро књига 1996 Т. Зрењанин 2005 2003 1991 2006 2006 2006 Страна 150 . ”Михајло Пупин”. Љубица Поповић. Зрењанин ПМФ. Милан Пупин". А.

Мулти-Цритериа Децисион Макинг Метходс: А 109 Цомпаративе Студy Триантапхyллоу. 2008 Компјутер библиотека. Ж. В. Адамовић. Београд Технички факултет "Михајло Пупин". С.. . Г. Ж. Зрењанин Технички факултет МИхјло пупин Зрењанин Грађевинска књига. Бешић. М. Сајферт. Београд Универзитет у Новом Саду. Београд 2006 Микрокњига 2005 Страна 151 . S. Сејферт Звонко Милан Чабаркапа. Београд Компјутер библиотека Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Технички факултет "М. 101 Менаџмент информациони системи Вељовић А. Пупин”. Пупин" Машински факултет.2010 Богнер.преглед теорије и задаци Толмач. Бостон ИШРО "Привредно финансијски водич". Ј. Зрењанин Дата статус.. Митровић. Петрић. З. Ђорђевић. и др. Грмеч. Н. Ц. 102 Менаџмент људских ресурса Сајферт. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин".Организациона и материјална средства Табела 10. Зрењанин Технички факултет "М. И. 100 Менаџмент индустријског одржавања Адамовић. Адамовић. Д.12. Coulter. 114 Нумеричка математика Бјелица... З. 110 Нелинеарно програмирање Петрић. Момчило Бјелица Ж. З. Зрењанин Технички факултет “Михајло Пупин”. Д. методу и знању Ристић. Зрењанин Јохн Wилеѕ анд Сонс. М. 89 Математичка логика и принципи програмирања 90 Математика И 91 Математика са збирком задатака 92 Математика за информатичаре 98 Менаџмент бенчмаркинг процес 99 Менаџмент и моћ размене знања Сајферт.. Зрењанин Технички факултет «Михајло Пупин». Нови Сад Универзитет у Новом Саду. Београд Научна књига. Грујин.. W.. Берковић Цаллистер. Сајферт.. С. Vaughan T. Станојевић.. збирка задатака II Херцег. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин"... Н. В. Др Момчило Бјелица Велимир Сотировић. Неw Yорк Технички факултет „М. и Крејић. Сајферт З. Ж. 97 Менаџмент Сајферт.. Београд Технички факултет «Михајло Пупин». 111 Нелинеарно програмирање Злобец.. Пупин. С. Звонко 103 Менаџмент пословне логистике 104 Менаџмент трендови 105 Менаџмент знања 106 Менажмент 107 Методичка збирка задатака из програмирања са решењима у PASKAL-u Барац. Зрењанин Технички факултет „М. Ј. Нови Сад Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Институт за педагошко истраживање 2000 2000 1979 1989 1997 1998 2005 2006 Ета. Миловановић.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм Наслов Лидер у сваком од нас – сигуран пут да откријете 80 себе 81 Мајстор за мултимедију Аутор Haas H. Ј. Пупин. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Д. 83 Машине и апарати Драгиша Толмач 84 85 86 87 88 Машине и Апарати – уређаји производно процесних система Машине и уређаји – решени задаци Машине и уређаји-збирка решених задатака Машински материјали – практикум за вежбе I део Математичка анализа . 96 Менаџмент Robins. Е. М. Пупин". 82 Маркетинг комуницирање Ђорђевић Д. Јевтић. 115 О истраживању. Невенка Илијевски – Спалевић 108 Методика информатике Сотировић В. 93 Материалс сциенце анд енгинееринг Толмач Драгиша Драгиша Толмач Ђорђевић.. Београд Технички факултет "Михајло Пупин". Београд Академска мисао. Зрењанин Технички факултет ”М.. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. 95 Механизми машина – збирка задатака Адамовић. Београд 2006 2005 2002 2007 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Клуwер Ацадемиц Публисхерс. Ђорђевић Д. З. Зрењанин 1995 2002 2004 1998 2005 2004 2005 1994 2001 2006 1996 2004 1995 1997 2003 2002 2005 2002 2004 2007 2008 2002 2006 Економски факултет у Нишу 2003 Технички факултет "Михајло Пупин". Ж.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Бешић Ц. Ж. Зрењанин Задужбина Андрејевић. 94 Механизми машина Адамовић. M. Милан Меркле Хотомски Петар. Зрењанин. Крејић. 116 О Водама 117 Објектно програмирање на језику УМЛ Датум: 17. Д. Н. 112 Нумеричка анализа Херцег. Фењчев. Чачак Технички факултет "Михајло Пупин".. 113 Нумеричка анализа.. Бешић Ц. Ж.. Tamarkin B. Милићев Драган Издавач Година ПС. Привредни преглед. Малбашки Душан Др Жарко Митровић. Грујин.

Вукоњански. Београд 1992 Научна књига.. 152 Пословне финансије Бојовић. 17. Пупин" Зрењанин Сајферт. Технички факултет "Михајло Сајферт. Бешић Ц. Десница. са примерима и задацима Датум: 2005 Вујо Дрндаревић 150 Пословна интелигенција 153 Поузданост машина Година Технички факултет "Михајло Пупин" Технички факултет «Михајло Пупин» Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". G. Ћоћкало Д. Пупин. Машински факултет. Ћоћкало. З.. Р.. Зрењанин Факултет техничких наука. С.Организациона и материјална средства Табела 10. Десница. Пупин". З. Адамовић. В. Зрењанин Ђорђевић Д. Ж. Љ. Зрењанин Технички факултет „М. Зрењанин Цлио. Петрић.. Зрењанин 2003 Т. Технички факултет «Михајло Бешић.. М. Живановић. Ђорђевић. Николић Г. С. Београд Научна књига. Технички факултет "Михајло Богетић С. Београд Д Завод за уџбенике и наставна Адамовић. 126 Операциона истраживања И Којић.. Шаренац. Л. Пупин». Д. М. Николић. З.. Ц. 129 Летић. Пупин".3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм Наслов Аутор 118 Образовни рачунарски софтвер и ауторски системи Радосав Д. Одрживи развој и животна средина ка Европи у 95+ Михајлов Анђелка корака 125 Операциона истраживања И Петрић. Душан 121 Односи с јавношћу Блек..12.. Операциона истраживања: алгоритми и методе. Д. Ј. Ј. Е.. ОМО. Дебељковић ГИП “Култура. Зрењанин Мегатренд Универзитет примењених наука.. 119 Образовни софтвер – хипермедијални системи Ђорђе Надрљански 120 Одабрана поглавља из метода програмирања Малбашки.. Ц. С. Ж. 123 Односи с јавношћу (ПР) Павловић. Београд Привредна комора. Ж.. Петрић. Београд 1992 2006 2004 2007 2004 2006 2008 1999 2004 2004 1998 1997 2006 2004 2007 2006 1999 2003 Адамовић. Амбасадори животне средине. Технички факултет «Михајло Бешић.. Београд Технички факултет "Михајло Пупин".. Зрењанин Dessler. Ж средства. Е. Зрењанин Бркић. Грујин.. Бешић.. С. Београд 151 Пословна математика. Љ. Крмпотић.. Зрењанин Јацић Љ. П. Београд Технички факултет "Михајло Пупин".УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Београд Технички факултет "Михајло Пупин".. Београд Универзитет у Новом Саду. Ђорђевић Технички факултет "Михајло Д. Нови Хајдуковић Мирослав Сад ЦЕТ Београд. Принципи унутрашње 131 организације и дизајна 132 Општа психологија 133 Организација пословних система 134 Организациона култура 135 Основе економије 136 Основе функционисања савремене економије 137 Основе маркетинга 138 Основи аутоматског управљања и регулисања 139 Основи хидраулике и одржавања уљнохидрауличних система 140 Основи машинства 141 Основи машинства – збирка задатака 142 Основи менаџмента људских ресурса 143 Основи производних технологија 144 Парни котлови Персонални рачунари у системима мерења и 145 управљања 146 Подмазивање машина 147 Пољопривредна технологија 148 Пословна етика 2005 2003 2005 2004 2005 1989 Научна књига. Ц. Радовановић. .. С. Ј. Јевтић.. Рацунарски Вилиам Сталингс факултет Београд Завод за уџбенике и наставна Никола Рот средства.2010 2000 Академска мисао. Технички факултет "Михајло Ј. Београд. Београд Стојадиновић.. Београд. Зрењанин Грозданић Р. Пупин". 122 Односи с јавношћу Ђорђевић. Пупин". 127 Операциона истраживања ИИ Петрић. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Ди Џорџ. Шаренац. Пупин». поновљено издање 124 130 Оперативни системи Оперативни системи. Иванчевић и други Брановић. Зрењанин Технички факултет "Михајло Ђорђевић Д. Л. Ћирић Бојан 149 Пословна етика и право Издавач 2000 2003 2007 2006 2005 2006 2008 Страна 152 .. Data Status. З. Т. 128 Операциона истраживања ИИ Којић. Београд 1989 Научна књига. Д. Ј. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10.Т. Ранчић М. Д. Економски факултет у Суботици и Технички факултет «Михајло Пупин» у Зрењанину Филип Вишњић Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин Дата статус Технички факултет "Михајло Пупин" Чигоја. Београд Стојадиновић.

и др.. Николић... Зрењанин Технички факултет "М. Зрењанин 2007 157 Практикум из физике Стојадиновић. Могин П. Богнер. протоколи и 154 архитектуре 155 Познавање материјала 156 Познавање материјала. Миладин Бркић.. Д. 185 Решени задаци из програмског језика Ц Краус Ласло 175 Психологија рада и организације 176 Психологија рада и организације 177 Рачунарска графика 178 РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И АНИМАЦИЈА – Експозиције у Mathcad-u Решени задаци из термодинамике са изводима из 186 теорије 187 Савремене комуникационе технологије и мреже 1999 2004 1999 2000 Факултет техничких наука. Београд Технички факултет "Михајло Пупин".2010 Технички факултет "Михајло Пупин"... Таненбаум Пелагић Срђан Web J. Десница. Зрењанин ЕТА. Луковић И. К... Пупин". Зрењанин Технички факултет "М. З. Срданов. Стојадиновић С.нетМицрософт Висуал Ц#. Јевтић.. Богданов. Д. Зрењанин Микро књига и Академска мисао. С. Зрењанин Технички факултет "М. 189 Системи графичких комуникација Летић.. Богнер. М. Могин П. Толмач. И.А. Љ. Ђапић. Д.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм Наслов Аутор Издавач Година Д. Зрењанин 2004 Вороњец. Сајферт В. ИИИ проширено издање Преглед и анализа криптографских метода.. Ж. превод: Филиповић Р. Пупин". дипломски рад Примена софтверских алата у одабраним 161 поглављима из Операционих истраживања и Рачунарског пројектовања 160 162 Принципи база података 163 Принципи пројектовања база података 164 Принципи пројектовања машина 165 Принципи пројектовања машина– збирка задатака 166 Природни гас:прописи и примери из праксе 167 Процесна техника и енергетика 168 Производни и оперативни менаџмент 169 Производно пословни системи 170 Производно процесни системи Пројектовање технолошких система – Производни 171 Системи 172 Пројектовање технолошко техничких система Пројектовање термотехничких и процесних 173 система. Липовац.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Зрењанин 2007 1997 2006 Страна 153 . Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". Б. Ж. Исаиловић. Толмач. Цомер ЦЕТ Београд 2001 Технички факултет «Михајло Пупин». М.. 158 Предузетнички менаџмент Рајков. Београд Технички факултет „М. М.. Туммала. В. 188 Савремено одлучивање:методе и примена Датум: ТФ Михајло Пупин Факултет организационих наука. Београд 2005 2007 2006 Технички факултет “Михајло Пупин”. Београд 1990 В..А. Коста Воскресенски Воскресенски. 1098 Ета. Нови Сад Факултет техничких наука Нови Сад Технички факултет „М. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. Ж. Десница.netи 182 WебМицрософт Висуал Басиц. Луковић И. А. Р. Зрењанин Технички факултет „М.. Љевар А. Д. Зрењанин Исаиловић. Београд. Е. 179 Рачунарске мреже 180 Рачунарске мреже 181 Ракетно моделарство Развој Web апликација:Microsoft Visual Basic. Пупин. М. Тасић. Деже Сомер Адамовић. Е. С. М. Ж. Тодор Јанић. Зрењанин ЦЕТ. Сајферт. Пупин. Љевар. 174 Прописи о планирању и изградњи ТФ »Михајло Пупин«... Десница. Богнер... Таненбаум С. Пупин. Пупин". Зрењанин Технички факултет ”М. Кази. Звонко Повезивање мрежа TCP/IP.... ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. принципи. Д. 159 Предузетништво Сајферт. Кази. Београд 2004 2004 2005 Машински факултет. . Д. Зрењанин 2007 Микро књига Прентице Халл. О Шеј Компјутерска библиотека Факултет организационих наука.. М. Е. Београд 2006 Технички факултет Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". З.12. Неw Јерсеy ПИВ Нови Сад 2005 2003 1975 ЦЕТ 2003 Технички факултет “Михајло Пупин”.. 184 Реинжењеринг Адамовић. Берковић.Е. Толмач.. М. Адамовић. Десница.. М. Зрењанин 2004 Чупић. Сајферт. Ж. Говедарица М Адамовић.нет 183 Реинжењеринг Адамовић.. Сајферт. Николић. Ђ. М. Пупин” Зрењанин Пољопривредни факултет у Новом Саду Технички факултет "Михајло Пупин". Цветковић Драган Летић. 17. Сокол Ј. Београд 1996 2000 2006 2007 2005 2006 2005 2004 2004 2008 1999 СМЕИТС. И. Тасић И. Бјелић Милоња Летић.. М. Јемуовић Н. Пупин".. Д. З. З. З. Зрењанин Технички факултет "Михајло Сајферт.Организациона и материјална средства Табела 10. Д. Е.

Зрењанин 215 Термотехничар . Пупин". Технички факултет "Михајло Пупин". Јевтић.12. Пупин" у Зрењанину Технички факултет "Михајло Ђорђевић Д. Пупин" Машински факултет. М. Првуловић. Зрењанин Србија солар. Зрењанин Технички факултет "Михајло Летић.методе и софтвер Датум: 17. Мирков. Завод за уџбенике. В. М. Ета.. 210 Технолошки развој Теорија пројектовања система – Пројектовање. Зрењанин Ламбић.Организациона и материјална средства Табела 10. М.. Технички факултет "Михајло Ламбић. и др. Јевтић.. . Пупин". Зрењанин Технички факултет "Михајло Николић. Завод за уџбенике... Зрењанин Технички факултет "Михајло Адамовић. М.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Пупин" Сајферт. Пупин" 2007 191 Системи вештачке интелигенције Хотомски Петар 192 Социологија Марков. Ламбић. Технички факултет "Михајло Д. ЕТА. 211 Инвестиције. Д. В.. Зрењанин 2006 Иветић. Пупин. Егић. М. Пупин". Ћоћкало. Зрењанин Технички факултет "М.. Радовановић. Пупин". Д.. Д. Ламбић. Пупин". Београд Богнер. Завод за уџбенике. С. Д. Толмач. Зрењанин 2007 Богнер. Марјановић. М. Зрењанин Технички факултет "М. С. Д. Србија солар. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". Адамовић.. М. М. Технички факултет "М. Пупин".2010 2003 2008 2005 2005 2004 2004 1999 2005 1995 2005 2006 2007 2005 Технички факултет «Михајло Пупин». Зрењанин Ђорђевић. Завод за уџбенике. Д. Ж.. З. Београд М. Зрењанин Технички факултет "Михајло Соларни зидови Пупин". и др. Зрењанин. Нови Сад 2004 Летић. Зрењанин Адамовић. Толмач. Ж. Ђапић. Пупин". С. Зрењанин Технички факултет "М. Зрењанин Технички факултет «Михајло Брановић Желимир Пупин».. Београд Технички факултет "М.. Ламбић. Група аутора СМЕИТС. Ж Пупин». Београд М... ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". Ж. М. М. Технички факултет «Михајло Адамовић. Љ. Зрењанин Технички факултет „М. Ћоћкало Д. и др.. М. Београд 209 Технологија одржавања 214 Термодинамика 2006 2004 1992 2007 2005 2006 2005 2003 2006 2001 2001 2005 2005 1998 2005 2006 2007 2004 2007 2007 Страна 154 . Марјановић. Толмач. Ж. М. алгоритми и програмски језик Паскал Студија случајева из Операционих истраживања 207 експозиције у Матхцад-у Технички и медицински гасови:прописи и примери 208 из праксе Технички факултет "Михајло Пупин". Технички факултет "Михајло Николић. Адамовић Живослав Бркић.. Зрењанин Агора и Т. Ђапић.. Грађевинска књига. Београд М Ламбић. 193 Софтверско инжењерство Радосав Драгица 194 Софтверско инжењерство 1 Радосав Драгица 195 Софтверско инжењерство 2 Радосав Драгица 196 Соларна енергетика Ламбић.Заштита животне средине 216 Термотехничка и термоенергетска постројења 217 Термотехнички и процесни системи Термотехнички и процесни системи – Решени 218 задаци 219 Термотехника 1 220 Термотехника 2 221 Термотехника са енергетиком 222 Тотално одржавање 223 Транспортни системи 224 Трибологија и подмазивање машина 225 Управљање квалитетом 226 Управљање квалитетом 227 Управљање пројектима . Исаиловић. Љ. Београд Павловић. 212 Теорија система 213 Термички прорачун парних котлова Ристић Д. Д. Реинжењеринг. М. Београд Технички факултет „М. Радовановић.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм Наслов Аутор Издавач Година 190 Системи хидрауличних и пнеуматских машина Толмач. Зрењанин Ламбић. Т.. Љ. М. Ј. Београд 2005 197 Соларна енергетика и одрживи развој 198 Соларна техника 199 Соларни зидови 200 Соларно грејање 201 Статика 202 Статика 203 Статистичке методе 204 Стратегијски менаџмент 205 Стратегијски менаџмент Структурирани приступ програмирању – 206 инжењеринг. Радосављевић. Д. М. Драган ДМ Графика.Ф. Марјановић.. Београд М. Пупин". Исаиловић. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. Б. Адамовић. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". Пупин. Технички факултет "М. Толмач. М. Пупин". Пупин.

РакоњацАнтић. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". Зрењанин 1999 229 Управљање променама Економски факултет. Д. Адамовић Живослав Миличић.Организациона и материјална средства Табела 10. Анђић Ж. П. Одаџић Б.. са примерима и задацима 233 Збирка решених задатака из енергетике Збирка решених задатака из из финансијске и актуарске математике Збирка задатака из електротехнике са 235 електроником 236 Збирка задатака из физике 234 237 Збирка задатака из технологије одржавања 238 Збирка задатака из теорије система 239 Збирка задатака из више математике I 3D MODELIRANjE I VIZUELIZACIJA. Шкорић Синиша Кочовић.12. Сајферт В. З. Београд 1994 Летић. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Технички факултет «Михајло Пупин». Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". Сајферт. 2008 2004 2003 2003 1998 2005 2004 Страна 155 . Ј... Е. Радовановић Љ. П. ТФ "Михајло Пупин".. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.Пупин«. Пупин" 2004 Графомед. 231 Увод у теорију информација и комуникација Желимир Брановић Графослог. aplikacije u AutoCAD-u 241 A Hnadbook of Commercial Correspondence 242 Adobe Photoshop 7 Web Dizajn 240 Датум: 17.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Керлета В. М. Ушћумлић... 230 Увод у пословно планирање Ђорђевић Д. Сајферт В. Десница. Адамовић Ж. . Зрењанин 2007 Ashley A Baumgardt Michael Oxford University Press Adobe press 2003 2004 232 Вероватноћа и статистика. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. Београд Технички факултет "Михајло Пупин". Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Технички факултет "М. Београд 2002 ТФ Михајло Пупин 2004 ТФ »М. Т.2010 Брановић Желимир Ламбић Мирослав.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм Наслов Аутор Издавач Година 228 Управљање пројектом Јовановић.

Давидовић. 12 ECDL CAD компјутерско цртање и конструисање Летић. Д. Ullman J..Организациона и материјална средства Табела 10. Kevin R. Берковић. E. Десница. .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Чачак 24 Reliability of Structures 25 Sustainable Technology Development Andrzej S.4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму Ред. Marquis Чачак Eric H. 3D MODELIRANjE I VIZUELIZACIJA. Widom J. Б. Десница.Основе радних поступака у индустријским Нови Сад : Факултет 26 системима : приручник за одређивање техничких наука времена рада у процесима обраде и монтаже Датум: 17. John McEwan Oxford University Press 23 PROJECT 2002: do kraja Pyron.. Наслов бр. Collins. Ltd. Norman Oxford University Press Glendinning 15 Infrastructure for Electronic Business on the Internet 17 20 Office 2003 за пословни свет 21 Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering 22 Oxford English for Information Technology Eric H. Addison Wesley Летић. Publishers. Десница. Kluwer Academic Publishers. Компјутер библиотека. Б.Complete Book 13 English for Business Studies TB 14 Environmental Engineering Компјутер библиотека. New York MATHCAD 13 У МАТЕМАТИЦИ И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈИ 18 Microsoft Project 98 za neupućene Multi-Criteria Decision Making Methods: A 19 Comparative Study Летић. Давидовић.Michigan Лео Јансен. W. Радо Максимовић Технологије монтаже Страна 156 . Т.1. Д. Београд Kluwer Academic Triantaphyllou. T.5 компјутерско цртање и конструисање Летић. Егберт Ван Спиегел. Glendinning. Компјутер библиотека.. Д. Зрењанин Cambridge University Ian MacKenzi press МцГраw-Хилл Kiely L. Е. Зрењанин : Институт за нуклеарне науке "Борис Кидрич" Центар за перманентно образовање Графичко моделирање 3 AutoCAD 2004 : 3D modeliranje Alan J. Чачак John Wiley & Sons.Glendinng. aplikacije 1 u AutoCAD-u 2 Auto CAD Конструицање и пројектовање помоћу рачунара Аутор-и Летић. Е.5 компјутерско цртање и конструисање Компјутер библиотека.. Давидовић. Nowak... Пупин".12. Десница. Давидовић.. Engelbrecht Andreas England Center for Scientific Research of Serbian Academy of Sciences and Милош Којић Arts und University : Faculty of Mechanical Engineering Stanford University. Чачак Doucette. Пхилип Верграгт. . John Wileѕ and Sons. Д. Klameja i John H. Петров.. Чачак 11 ECDL CAD v. Петар Дамјановић Издавач Предмет-и ТФ "Михајло Пупин". Е. В. Компјутер библиотека. M. Геерт Ван Гроотвелд. Д..1. Летић. Д. Борис Дамјановић. Massachusetts 16 Materials science and engineering Callister. Технички факултет "М.. Д. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.2010 McGraw-Hill Рачунарско пројектовање Рачунарско пројектовање Рачунарско пројектовање Рачунарско пројектовање Принципи пројектовања машина Меко рачунарство Рачунарско пројектовање Базе података 1 Базе података 2 Графичко моделирање Техничко цртање са компјутерском графиком Рачунарско пројектовање Енглески језик 2 Технички системи у заштити квалитета вода и ваздуха Електронско пословање Интернет алати и сервиси Основе машинских материјала Производне технологије Графичко моделирање Управљање пројектима Методе управљања и одлучивања Информатичке технологије Енглески језик 2 Енглески језик 2 Енглески језик 3 Енглески језик 4 Управљање пројектима Поузданост машина Одрживи развој Greenleaf Publishing Илија Ћосић. Чачак Компјутер библиотека. Микро књига. Чачак Милутиновић. Никола Радаковић. Boston Gini Courter i Annette Компјутер библиотека. Интернатионал Едитионс 6 CADмашинских елемената и конструкција 7 Computational Intelligence. Wilson Компјутер библиотека 4 AutoCAD 2002 : основе Dravid Frey Компјутер библиотека 5 CAD машинских елемената и конструкција Летић. Е. An Introduction 8 Computational Procedures in Inelastic Analysis of Solids and Structures 9 Database Systems . Паул М Wеавер 108. Б. И. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. 10 ECDDL CAD v..

Пупин".... Београд заштити квалитета вода и ваздуха Технолошки факултет Мерне технологије Универзитрета у Београду Базе података 1 Базе података 2 Информациони системи 1 Факултет Информациони организационих наука. Десница. Добриловић. ”Михајло Пупин”. поузданост.. Марјановић З. Д.. Елеонора Десница. 40 Електротехника Сајферт В. 31 Бука и вибрације у машинској техници 32 Центрирање ротационих машина 33 Чврсти и опасни отпади – систематизација. Љиљана Радовановић. С.2010 Василије Волков Василије Волков. Жељко Ђурић. (Сарајево : НП "Ослобођење") Сарајево : Завод за издавање уџбеника. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. Ж. Бабарогић С. Дејан Адамовић. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. М. Е. интерно издање ТФ Михајло Пупин Технички факултет „М. системи 2 Београд Информациони системи у образовању Пословна интелигенција Техничка дијагностика Београд : ТЕХДИС Техничка дијагностика Београд : ТЕХДИС Скрипта. Ђапић. 1966 (Сарајево : НП "Ослобођење") “СМ Инжењеринг” Електротехника са електроником Електротехника са електроником Принципи пројектовања машина Принципи пројектовања машина Пројектовање технолошких система Страна 157 . Технички факултет "М.Ф. управљање и депоновање . функционална погодност Живослав Адамовић. 1955. Новица Јефтић Живослав Адамовић. пословање Зрењанин Сарајево : Завод за издавање уџбеника. Стеван Петровић. Д. Зрењанин ЦЕТ. Толмач. Аутор-и Издавач 27 3Д моделирање и визуелизација Летић. Технички факултет Еколошко инжењерство "Михајло Пупин". Рачунарски Џејмс Ендру Андерсон факултет. ТФ Михајло Пупин 41 Електротехника са електроником I Сајферт В.4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму Ред.12. З.Организациона и материјална средства Табела 10. Д. 29 Анализа загађивача воде и ваздуха Ракелић В. Зрењанин 38 Еколошко инжењерство Павловић Милан 39 Електронско пословање Ивковић. 30 Базе података Лазаревић Б. Јован Тодоровић Београд : Научна књига 37 Еколошко инжењерство Павловић Милан Технички факултет Михајло Пупин. . Милошевић.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. ТФ Михајло Пупин 42 Елементи машина: I дио 43 Елементи машина: II дио 44 Елементи пројектовања главних мернорегулационих станица за природни гас Датум: 17. Предмет-и Чврсти и опасни отпад Механика и механизми Математика 3 Теорија графова Менаџмент одржавања Чврсти и опасни отпад Еколошки пројекти Еколошко инжењерство Катастар загађивача и мониторинг Чврсти и опасни отпад Универзитет у Новом Еколошки пројекти Саду. Београд Павловић Милан Драгутин Зеленовић.. Аничић Н.скрипта 34 Динамика 35 Дискретна математика са комбинаториком Ефективност система у машинству : 36 оперативна готовост. Наслов бр. М. Зрењанин 28 Анализа загађивача ваздуха и воде Рекалић В. Пупин. Адамовић.. Катастар загађивача и Зрењанин мониторинг Електронско Т. Субић. Миодраг Реџић Рачунарско пројектовање Хемијски принципи инжењерства у заштити Технолошко-металуршки животне средине Технички системи у факултет..

Ђармати. 65 Информацијска технологија Бајгорић Нијаз 66 Информатичке технологије. М. ”Михајло Пупин”. Марина Поповић Reknagel. Зрењанин Боца Ратонн: ЦРЦ Пресс ЛЛЦ Техничка књига.. Београд 61 Хидраулика и пнеуматика Технички факултет "Михајло Пупин" Технички факултет "Михајло Пупин". И. Љ. Електронско Зрењанин пословање Компјутер библиотека. Београд Термотехника са енергетиком Ламбић М. М. средини Марковић Физичкохемијске основе заштите животне Д. Београд Климатизација. М. . Зрењанин 55 Геометријско моделирање : део И . Елементи вештачке интелигенције кроз 45 примере и задатке Енциклопедија животна средина и одрживи 46 развој 47 Енциклопедијски лексикон екологије и заштите животне средине 48 Енергетика Аутор-и Издавач Берковић Ивана Технички факултет "Михајло Пупин". Liu (Editor) Фази логика и неуронске мреже Перо Субашић Физичкохемијске основе заштите животне Д. Жељко Анђић. Рачунарско чачак пројектовање Страна 158 . Хидраулика и пнеуматика .. Радовановић. Љубица Мирић Љубица Поповић. Henman Енглески језик 1 Грађевинска књига. Б. Марковић. »Михајло Пупин«.Пупин«. Bela G. Зрењанин Универзитетска књига Мостар Кузмановић. Ђерђ Зрењанин : Технички факултет "Михајло Пупин 56 Графичке комуникације у инжењерском пројектовању 57 Граматика енглеског језика 58 Граматика енглеског језика кроз тестове 59 Грејање и климатизација Љубица Поповић.2010 Меко рачунарство Хемијски принципи инжењерства у заштити животне средине Хемијски принципи инжењерства у заштити животне средине Инструментације Физика Техничка физика Рачунарско пројектовање Рачунарско пројектовање Завет Адамовић.12. 64 Индустријски дизајн Љевар.. Радоњић. Инструментације Чачак : Компјутер Принципи пројектовања библиотека машина Т. А.4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму Ред. Зрењанин. и хлађење Т. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Ђармати. Д. ТФ »М. 63 Индустријски дизајн Еколошки пројекти Енглески језик 1 Зрнић. Liptak (Editor). грејање Србија солар. Ж. Нови Сад Технички факултет "Михајло Пупин". грејање и хлађење Климатизација.Ф. последице и заштита Веселиновић Физичко-техничка мерења Драган Станковић 49 Енвиронментал Енгинеерс Хандбоок 50 51 52 53 Факултет за физичку хемију. Београд предузетништва Предузетништво Климатизација. Гржетић. David H. Х. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. средине. Ж из праксе Експертни системи Логички системи у техници Системи вештачке интелигенције Одрживи развој Научна књига 60 Грејање и климатизација 62 Предмет-и Индустријски дизајн Индустријски дизајн Информатичке технологије Информатичке Технички факултет технологије Инжењерство и иновације Основе Грмеч.књига 1: Стања и процеси у животној Гржетић. Завод за уџбенике и наставна средства С.књига 2: Извори загађивања. Београд 54 Физика Сајферт В.ЛИНИЈЕ Петар Кочовић Београд : Микро књига Душко Летић . Д. Николић. Ш.Ф. P..Организациона и материјална средства Табела 10. Ж. 72 Инжењерска графика за AutoCAD 2004/2005 Летић.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Ћулум. Веселиновић. С. Раденковић. Српско Сарајево.изабрани примери Адамовић. Ш. Зрењанин Група аутора Београд еколибри. Наслов бр. Маркишић Коло Еколошко инжењерство Технички факултет «Михајло Пупин». 68 Инсталације за грејање Ламбић. И. Датум: 17. С. Д. средине. Београд Универзитет у Београду Научна књига. Šprenger. Зрењанин ФТН. грејање и хлађење Хидраулика и пнеуматика Хидраулика и пнеуматика Научна књига. е-публикација Радосав Драгица 67 Иновације и предузетништво Drucker. и др 69 Инструментације Интерактивно моделирање машинских 70 конструкција Слободан Јанковић Милутин Огризовић 71 Интернет и савремено пословање Ивковић.

Зрењанин Инжењерски материјали. В. Мирослав Бадида. Душан Шебо Академска мисао. Ђорђевић. Д. “Михајло Пупин”. Пупин”. Зрењанин Технички факултет ”М. Малбашки Душан Технички факултет "Михајло Пупин". Зрењанин : Технички Славица Првуловић. Зрењанин Предмет-и Графичко моделирање Инжењерске методе Инжењерство и иновације Инжењерски материјали Инжењерски материјали Катастар загађивача и мониторинг Механика и механизми Климатизација. Стојић М. И. интерно Катастар и мониторинг загађења-скрипта Павловић Милан издање ТФ "Михајло Пупин" Технички факултет „М. штампу Ј. Момчило Бјелица 98 Математика за информатичаре Ж. ФТН Милан Мајерник. Зрењанин Петровић Радован Задужбина Андрејевић 96 Математика I Др Жарко Митровић. 74 75 76 77 78 Аутор-и Издавач Компјутер библиотека...УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Др Момчило Бјелица 97 Математика са збирком задатака Велимир Сотировић. Д..Организациона и материјална средства Табела 10. Машински факултет. 81 Конструкција и прорачун процесних апарата Богнер. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10.. Београд 80 Конструисање. Милан Меркле Београд Павловић.4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму Ред. Михајло Пупин Зрењанин : Технички Толмач. Д. Кинематика Адамовић. М. Митровић. факултет "Михајло Александра Танасијевић Пупин" Технички факултет Толмач. Витомир Ђорђевић Београд Јанко Ходолич. Пупин. књига у припреми за Стојадиновић С. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Део 2 Синиша Кузмановић Нови Сад : ФТН. Берковић Датум: 17. Институт за математику. Београд. М. Београд 82 Континуални системи аутоматског управљања. Ж. . Научна књига. Зрењанин 79 Климатизација Тодоровић. Драгослав Херцег Нови Сад Технички факултет Драгиша Толмач "Михајло Пупин" Драгиша Толмач. Чачак Технички факултет Инжењерске методе Ламбић. Зрењанин Завод за графичку технику ТехнолошкоИспитивање метала : механичка испитивања Петар Терзић металуршког факултета. Летић. Д. Зрењанин Зоран Стојаковић. Београд Машински факултет. грејање и хлађење Принципи пројектовања машина Процесна постројења Пројектовање термотехничких и процесних система Аутоматско управљање Управљање квалитетом Математика 1 Машине и апарати Машине и апарати Процесна постројења Машине и апарати Машине и апарати Основе машинских материјала Инжењерски материјали Еколошко инжењерство Математика 2 Логички системи у техници Математичка логика Основе програмирања Принципи пројектовања машина Математика 2 Математика 1 Математика 3 Математика 3 Страна 159 . М. Б. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин". Пекез ТФ »Михајло Пупин«. Драгиша Толмач Пупин" Машински факултет. факултет "Михајло Пупин" Технички факултет "М. Петровић. А. 83 Квалитет и интегрисани менаџмент системи 84 Линеарна алгебра и аналитичка геометрија 85 Машине и апарати 86 Машине и апарати : системи хидраулике и пнеуматике 87 Машине и апарати-уређаји производно процесних система 88 Машине и уређаји : решени задаци 89 Машине и уређаји-збирка решених задатака 90 Машински материјали – практикум за вежбе I део 91 Машински материјали : први део 92 Машинство у инжењерству заштите животне средине 93 Математичка анализа . Ћоћкало. Ђапић.12. Милан Хотомски Петар.2010 Технички факултет "Михајло Пупин". ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА ЗА AUTOCAD 73 2004/2005. СМЕИТС. Београд Скрипта. Наслов бр. обликовање и дизајн.преглед теорије и задаци Математичка логика и принципи 94 програмирања 95 Математичко моделирање и идентификација параметара клипно-аксијалних пумпи Технички факултет "Михајло Пупин".

Адамовић. 100 Мазива и подмазивање машина Александар Рац 101 Механизми машина Адамовић.о. поновљено издање Летић. Ж. Ј. Ж. Ј. Наслов бр.системи и уређаји за спајање 114 Монтажни системи 113 115 Нелинеарно програмирање Зеленовић. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. Наука ИШРО "Привредно Петрић.. Грујин.. С.. Ненад Маринковић. Издавач Предмет-и Технички факултет "Михајло Пупин". Технички факултет "Михајло Пупин". Иштва Куцора. 117 Одржавање на бази ризика Адамовић. 2008 Основе машинских материјала Чигоја. З. Београд Друштво за техничку дијагностику Србије Београд : Проналазаштво Привредна комора.4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму Ред. Зрењанин Технички факултет „М. Дебељковић Д ГИП “Култура. Душан Малић. В.. Л. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. З. Ћосић. Зрењанин Инжењерски материјали Методе управљања и одлучивања Модернизација техничких система са аспекта одржавања Живослав Адамовић. Пупин. Пупин. Шаренац. М. Пекез Ј.. 102 Механизми машина – збирка задатака Адамовић. Анишић. и др. Д. Зрењанин Виша техничка школа. И.12. Д. Јацић Љ. Ж. Београд 125 Операциона истраживања: алгоритми и методе. 99 Материјали (књига у штампи) Аутор-и Стојадиновић. Београд Датум: 17.. С. Шаренац. Ж. Зрењанин Бања Лука : Машински факултет Трибологија и подмазивање Механика и механизми Механика и механизми Електронско пословање Менаџмент одржавања Управљање технолошким развојем Менаџмент одржавања Мерне технологије Технички факултет "Михајло Пупин" Техничка дијагностика Завод за графичку технику Технолошкометалуршког факултета Технички факултет "Михајло Пупин". Београд 116 Нелинеарно програмирање Злобец. Јевтић. 118 Одржавање према стању у машинству Адамовић Живослав 119 Одрживи развој и животна средина ка Европи у 95+ корака Михајлов Анђелка Научна књига. И. Ј. Петрић. Научна књига.. 107 Мерна техника Душан Јешић 108 Мерне методе и мерна средства у техничкој дијагностици 109 Металографија 110 Методе одлучивања Живослав Адамовић. П.. З.о. Љиљана Петровић Херман Шуман . Амбасадори животне средине. Ж.Неоград Друштво за техничку дијагностику Србије : Институт ГОША д. Менаџмент одржавања 111 112 Мониторинг и ублажавање последица загађености животне средине Оливера Јовановић Висока школа струковних студија Београдска политехника Катастар загађивача и мониторинг Ћосић.. Ј. Зрењанин Технички факултет «Михајло Пупин». ФТН Нови Сад Технологије монтаже Монтажне технологије .. С. Марина Кутин. Којић.. 104 Менаџмент индустријског одржавања Адамовић. Београд Технички факултет «Михајло Пупин». . Научна књига. Београд 124 Операциона истраживања II Петрић. Грујин.. 103 Менаџерски аспект основа електронског пословања Субић. Научна књига. Научна књига. Којић. 105 Менаџмент технологије и развоја Леви-Јакшић. С. Ј. Ј.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. З. 106 Менаџмент знања Сајферт.Организациона и материјална средства Табела 10.... . Београд Скрипта. и др. Ранчић М. Николић Г. Л.. Београд 123 Операциона истраживања II Петрић.2010 Технологије монтаже Операциона истраживања Операциона истраживања Менаџмент одржавања Техничка дијагностика Одрживи развој Одрживи развој Операциона истраживања Операциона истраживања Операциона истраживања Операциона истраживања Операциона истраживања Аутоматско управљање Страна 160 . Београд 122 Операциона истраживања I Петрић. Зрењанин 126 Основи аутоматског управљања и регулисања. М. Зрењанин. Зрењанин Београд : Машински факултет Технички факултет „М.. интерно издање ТФ Михајло Пупин 120 Одрживи развој-скрипта Павловић Милан 121 Операциона истраживања I Петрић.. финансијски водич". превела: Нада Видојевић и др Николић.

Зрењанин 144 Поузданост машина Адамовић. Зрењанин Рачунарски системи "Делта". Издавач Предмет-и Завод за уџбенике и наставна средства. Ж. издање 140 Поузданост хидрауличних система 141 Адамовић. Ж.. 130 Основи педологије Н. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. Љ. Београд Завод за уџбенике и наставна средства Институт за испитивање материјала Београд : МТС Гајић ОМО.. Наслов бр. Живослав Адамовић. Нови Сад 131 Основи производних технологија Стојадиновић. Ж 128 ОСНОВИ ХИДРАУЛИКЕ са изводима из теорије и збирком решених задатака Адамовић.12. Д. Зрењанин Хидраулика и пнеуматика 129 Основи машинства – збирка задатака Николић. Љ.2010 Заштита и деконтаминација земљишта Основе машинских материјала Основе машинства Производне технологије Инжењерски материјали Операциона истраживања Механика и механизми Агенција за рециклажу РС Економски факултет Информатичке Универзитета у Београду технологије Београд : Академија Поузданост машина инжењерства одржавања Поузданост машина Београд : ОМО Техничка дијагностика 143 Поузданост машина Датум: Хидраулика и пнеуматика Основе машинства Технички факултет «Михајло Пупин».УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Нови Сад Поузданост машина Технологија одржавања Поузданост машина Технологија одржавања Инжењерски материјали Основе машинства Производне технологије Инжењерски материјали Основе машинства Производне технологије Основе машинских материјала Инжењерски материјали Физика Техничка физика Заштита и деконтаминација земљишта Страна 161 . М. Миљковић Природно-математички факултет.. С. Технички факултет "Михајло Пупин". Радовановић. Зрењанин Основи производних технологија. Основни поступци превентивног одржавања у 136 Мирољуб Јевтић. машинству Милорад Антонијевић 134 Основи теорије механизама и робота 137 Подмазивање машина 138 Појмовник : наука о заштити животне средине Гордана Перовић : [ екологија и енвиронологија] 139 Пословна информатика. Зрењанин 147 Познавање материјала (III Издање) Стојадиновић.. Ц. С.. београд Адамовић. Живорад Милошевић Илић Марина.. Ж.. Радиша Јовановић. III проширено издање Стојадиновић С. Грујин.Пупин«.. Нешић 17. Београд Чврсти и опасни отпад Техничка дијагностика Трибологија и подмазивање Еколошко инжењерство Техничка дијагностика ОМО. А. Технички факултет "Михајло Пупин".Пупин" Технички факултет „М. 150 Практикум из педологије В. . II проширено издање Основи теорије дискретног моделирања и 133 симулације 132 Стојадиновић С. С. Катја Пауновић Живослав Адамовић. Алтман. Десница Е. Ж. Драги Димитријевић.. Љубивоје Пауновић. Стефановић. Поузданост и дијагностика хидрауличних система 142 Поузданост и дијагностика машина Станкић Раде Живослав Адамовић. 8.. Зрењанин ТФ »М. Тасић. Хаџић. "Михајло Пупин". Београд Технички факултет "М. Е. Љубан Јапић ТФ »Михајло Пупин«. М. Братислав Стојковић. идр. Бешић Ц. Белић.. Технички факултет Александар Љевар Зрењанин 146 Познавање материјала Технички факултет Стојадиновић. 149 Практикум из физике Сајферт В. Радовановић. Љ. Љевар А. Технички факултет Михајло Пупин 145 Познавање материјала Слободан Стојадиновић. Тасић И. И. Зрењанин Пољопривредни факултет. 148 Познавање материјала. Љевар. Десница.Организациона и материјална средства Табела 10. Горан Јованов Живослав Адамовић. Пупин. С.. Милетић 135 Основи управљања чврстим отпадом Саша Живослав Адамовић. С. Бешић. Зрењанин ТФ »Михајло Пупин«. Аутор-и 127 Основи хидраулике и одржавања уљнохидрауличних система Адамовић.4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму Ред..

. Технички факултет "М.. Д. грејање и хлађење Еколошко инжењерство Еколошко инжењерство Термотехника са енергетиком Методе управљања и одлучивања Поузданост машина Техничко цртање са компјутерском графиком Машине и апарати Управљање квалитетом Страна 162 .. Технички факултет „М... Зрењанин Принципи пројектовања машина – збирка Десница. Технички факултет Михајло Пупин. Ж. Луковић И. Технички факултет "М. Предмет-и Техничка дијагностика Машине и апарати Методе управљања и одлучивања Управљање пројектима Производне технологије Базе података 1 Базе података 2 Принципи пројектовања машина Основе машинства Принципи пројектовања машина Процесна постројења Пројектовање технолошких система Машине и апарати Процесна постројења Пројектовање технолошких система Пројектовање производних процеса Пројектовање технолошких система Пројектовање технолошких система Пројектовање термотехничких и процесних система Графичко моделирање Моделовање и симулација Климатизација. Технички факултет „М.. Пупин. Дејан Радовановић Технички факултет “Михајло Пупин”. Слободан техничку дијагностику Стефановић Технички факултет "М. ЈУСК. Десница. Зрењанин Машински факултет.. Технички факултет "М. Срданов. М. Д. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. Зрењанин Принципи пројектовања машина – збирка Десница. Адамовић... Кази. Д.12. Д.. М. Пупин". 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Аутор-и Издавач Живослав Адамовић. Зрењанин Богнер.. П. Д. Београд Факултет организационих наука. Технички факултет "М. Ђапић.. Николић. Ж.. Нови Сад Адамовић. Пупин. Београд Зрењанин : Технички факултет "Михајло Пупин" 174 Системи графичких комуникација Летић. Николић.решени задаци Толмач. Д. Туммала. Р. алуминијума и његових легура Славенка Воборник Факултет техничких Принципи база података Могин П. наука. Природни гас Ета. Рачунарског пројектовања Зрењанин Слободан Стојадиновић. И.. Прилог теорији и пракси сушења Толмач.. Адамовић. Приручник за израду пројектне документације Ета. Принципи пројектовања машина Е. Е. Д. поглављима из Операционих истраживања и "Михајло Пупин"..2010 Вороњец. Д. Технички факултет „М.. Зекоња. Јевтић. М. и др. Десница. Д. Е. Богнер. Пупин". Београд М. Пупин. Пупин" 176 Системи квалитета – Стратегија менаџмента Мајсторовић В. Кази.. у пословном одлучивању М.Организациона и материјална средства Табела 10. Љ. Иштван Куцура. Жижовић. М. Липовац. Милица МилинковићЂапа 172 Савремено одлучивање:методе и примена Чупић. Берковић. Сигурност функционисања : техничких система Живослав Адамовић. Ж. технике – примери из праксе Пупин" Пројектовање Технолошких Система – производни системи 165 Пројектовање технолошко техничких система Толмач. Пупин". Београд Ивановић. Исаиловић.. Е. СМЕИТС. Цветковић Драган. Пупин". Д. 167 РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И АНИМАЦИЈА – Експозиције у Mathcad-u Летић. Пупин. Београд. Е. В. Чачак Примена софтверских алата у одабраним Технички факултет Летић.4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму Ред. Примена ултразвука за обраду растопа Живослав Адамовић. Београд 169 Речник екологије и заштите животне средине Димитрије Пешић 170 Ресурси и екологија Павловић Милан 171 173 Решени задаци из термодинамике са изводима из теорије Датум: 17. Зрењанин Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије Грађевинска књига Универзитет у Новом Саду. Технички факултет „М.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Вујић Београд : Друштво за Превентивно одржавање текстилних машина Драгољуб. М.. задатака М. Ђ. Љ. Зрењанин Примена метода вишекритеријумске анализе Радојичић. Зрењанин Толмач. Зрењанин 175 Системи хидрауличних и пнеуматских машина Толмач. решених задатака М. 168 Развод ваздуха у климатизационим системима Бранислав Тодоровић. М. Наслов бр. З. Процесне машине и апарати . Радовановић. Богнер.. Зрењанин 166 Пројектовање термотехничких и процесних система... Технички факултет. Десница. Зрењанин Пројекти технолошких система процесне Технички факултет "М Толмач. Д. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Д.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Душан Малић. Ета. Технички факултет "М. грејање и хлађење Менаџмент одржавања Технологија одржавања Менаџмент одржавања Технологија одржавања Управљање технолошким развојем Производне технологије Пројектовање технолошких система Теорија система Технички системи у заштити квалитета вода и ваздуха Пројектовање технолошких система Термотехника са енергетиком Страна 163 .. 195 Технолошки развој Ристић Д. И. Сарајево Толмач. Пољопривредни З. Пупин". Зрењанин Агора.А.Организациона и материјална средства Табела 10. Љиљана Петровић 182 Студија случајева из Операционих истраживања . Скрипта. Мартин Богнер. Мирков.4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму Ред. С.Заштита животне средине Група аутора 200 Термотехнички и процесни системи – Решени Толмач. Пупин" 197 Теорија пројектовања система – Пројектовање. Ж. Ж. Зрењанин Технички факултет «Михајло Пупин». Београд. интерно Павловић Милан издање ТФ Михајло Пупин 187 Технички и медицински гасови 188 Технички прописи у грејању. Београд М. Радовановић. Ж 184 Техничка дијагностика Адамовић. Милојевић.12. М. Д. Инвестиције.експозиције у Mathcad-u Летић. Пупин. Пупин". Факултет за физичку хемију.. Нови Сад и Технички факултет "Мухајло Пупин". Ш. Првуловић. Нови Сад 192 Технологија хлађења и смрзавања хране Београд : Савез машинских и ШАМШАЛОВИЋ.. 181 Статистичке методе у техничкој дијагностици Живослав Адамовић.А. 185 Техничка дијагностика Живослав Адамовић 186 Техничка дијагностика у машинству Живослав Адамовић Богнер. задаци 201 Термотехника са енергетиком Датум: 17. Реинжењеринг 198 Теорија система Адамовић Живослав 199 Термотехничар . 196 Теорија пластичне прераде метала Чаушевић. Зрењанин Технички факултет "М. грејање и хлађење Технички системи у заштити квалитета вода и ваздуха Техничко цртање са компјутерском графиком Техничко цртање са компјутерском графиком Климатизација.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.А. Јевтић. С.2010 Ламбић М. М. С. Д.С. хлађењу и климатизацији са коментарима 189 Технички системи у заштити ваздуха – скрипта Пољопривредни факултет 190 Техничко цртање Радојка Глигорић 191 Техничко цртање . Ђапић. Зрењанин СМЕИТС. Миодраг СМЕИТС. факултет. Београд Технички факултет „М. 2002 Исаиловић. Ђармати. Д.. 194 Технологија одржавања Адамовић. Технички факултет "Михајло Пупин" Технички факултет «Михајло Пупин». Марковић 179 Стања и процеси у животној средини 180 Статика Адамовић. Д. Љ.. . Зрењанин 178 Социологија Марков. Зрењанин Превинг. Стеван електротехничких инжењера и техничара Србије 193 Технологија одржавања Адамовић Ж. М. Наслов бр. Веселиновић.. „Свјетлост“.инжењерске комуникације Глигорић.. В. Ж. Исаиловић. Зрењанин Предмет-и Експертни системи Логички системи у техници Меко рачунарство Системи вештачке интелигенције Социологија Хемијски принципи инжењерства у заштити животне средине Механика и механизми Техничка дијагностика Операциона истраживања Техничка дијагностика Техничка дијагностика Техничка дијагностика Техничка дијагностика Процесна постројења Климатизација. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. Р. Аутор-и Издавач 177 Системи вештачке интелигенције Хотомски Петар Технички факултет "Михајло Пупин". Д. Београд Технички факултет Михајло Пупин Београд : Завод за уџбенике и наставна средства Београд : Научна књига 183 Техничка дијагностика Адамовић. Гржетић. Зрењанин Зрењанин : Технички факултет "Михајло Пупин" Технички факултет "Михајло Пупин". Београд Технички факултет "М.

Илић М.12. Кастори.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Београд 215 Управљање технолошким развојем Леви . М.Љ.А.. Петров А. С. Д. Ж. А. В. Нови Сад Научни институт за ратарство и повртарство. Бања Лука Технички факултет "Михајло Пупин"..2010 Универзитет у Новом Саду. и др 207 Управљања квалитетом Ђорђевић. В. са примерима и задацима Брановић Желимир 220 Водич кроз стандарде и прописе о грејању. ФОН. Д... грејање и хлађење Технички системи у заштити квалитета вода и ваздуха Хемијски принципи инжењерства у заштити животне средине Катастар загађивача и мониторинг Заштита и деконтаминација земљишта Еколошко инжењерство Технички системи у заштити квалитета вода и ваздуха Аутоматско управљање Страна 164 . Београд 216 Увод у информатику Радосав Драгица 217 Увод у програмски језик BASIC Радосав Драгица.методе и софтвер Летић. . Наслов бр.Организациона и материјална средства Табела 10. Зрењанин Технички факултет «Михајло Пупин». 211 Управљање пројектом Јовановић. Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Технички факултет "М. Р.. Ђурић З. Нови Сад Предмет-и Техничко цртање са компјутерском графиком Техничка дијагностика Технологија одржавања Поузданост машина Трибологија и подмазивање Трибологија и подмазивање Управљање квалитетом Менаџмент одржавања Чврсти и опасни отпад Управљање пројектима Управљање пројектима Управљање технолошким развојем Управљање технолошким развојем Управљање технолошким развојем Инжењерство и иновације Информатичке технологије Информатичке технологије Машине и апарати Процесна постројења Вероватноћа и статистика Климатизација. Београд Агора. Секулић. Дебељковић чигоја штампа 226 Збирка решених задатака из анализе и синтезе система аутоматског управљања Датум: 17. СМЕИТС и Машински факултет у Београду С. Технички факултет Михајло Пупин 204 Тотално продуктивно одржавање Куцора Иштван 205 Трибологија и подмазивање машина Адамовић. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Аутор-и Издавач Богољуб Недимовић Београд : АГОРА 203 Тотално одржавање Адамовић.Јакшић. Ћоћкало. Јевтић. Чигоја. Пупин". 224 Заштита земљишта од деградације П. Виша политехничка школа. М. Зрењанин Београд : ОМО Урбанистички завод Републике Српске. 212 Управљање развојем Ристић Д. Д. Д. 213 Управљање технологијом и операцијама Леви-Јакшић. 206 Трибологија машинских елемената Адамовић. Хаџић 225 Заштита животне средине Кубуровић М. хлађењу и климатизацији Драгана Шамшаловић. Милинковић. Барбарић Марјана 202 Толеранције облика и положаја машинских елемената и конструкција Београд : ТЕХДИС Друштво за техничку дијагностику Србије Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину Академија инжењерства одржавања Технички факултет "Михајло Пупин". Београд 222 Загађивање зрака и воде Д. 210 Управљање пројектима . Тухтар Свјетлост. Департман за биологију и екологију. 219 Вероватноћа и статистика.4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму Ред. Нови Сад и Технички факултет "Мухајло Пупин". Београд 214 Управљање технолошким иновацијама Леви-Јакшић. Аџић С. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10.. Ж. Стеван Шамшаловић Београд : Парагон 221 Загађење и заштита ваздуха Ђармати Ш. Стефановић. Ж. П. 208 Управљање одржавањем техничких система Живослав Адамовић 209 Управљање опасним отпадом Јакшић Б. Сарајево 223 Заштита природе Вујић. Зрењанин 218 Увод у теорију сушења са примерима из праксе : процесна постројења Толмач. М.. Д. ПМФ. Зрењанин Графослог. Чигоја.

. Зечевић Србослав 229 Збирка решених задатака из нацртне геометрије : с основама теорије Богољуб Недимовић.В. Шкорић.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. Зрењанин Термотехника са енергетиком Збирка решених задатака из машинских 228 елемената Танкосић Милорад. Зрењанин Техничка физика Техничко цртање са Ниш : Машински компјутерском факултет графиком Технички факултет Технологија "Михајло Пупин" одржавања Технички факултет "М. 231 Збирка задатака из физичко-техничка мерења Драган Станковић 230 232 Збирка задатака из физике Сајферт В.Организациона и материјална средства Табела 10. Београд Одрживи развој Страна 165 . Димитрић Ђуро. Збирка задатака из електротехнике са Одаџић Б. Технички факултет «Михајло Пупин». Сајферт В.2010 Београд Принципи пројектовања машина Техничко цртање са Београд : НИП "Техничка компјутерском књига графиком Електротехника са ТФ Михајло Пупин електроником Научна књига. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10. електроником Керлета В. 233 Збирка задатака из нацртне геометрије Богољуб Предић 234 Збирка задатака из технологије одржавања Адамовић Ж.. Радовановић Љ.. Наслов бр. М. 235 Збирка задатака из теорије система Адамовић Живослав 236 Збирка задатака из теоријске механике 237 Животна средина и одрживи развој И. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Аутор-и Издавач Предмет-и 227 Збирка решених задатака из енергетике Ламбић. С.. Ћуповић Ђуро. Београд Инструментације Физика ТФ »М.12. Теорија система Пупин" ИП "Грађевинска књига Механика и механизми Елит.Пупин«. Мешчерски Ђукановић Мара Датум: 17..4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму Ред.

5 Покривеност обавезних предмета литературом која се налази у библиотеци или је има у продаји Студијски програм: Индустријско инжењерство Назив предмета Еколошко инжењерство Електронско пословање Електротехника са електроником Енглески језик 1 Енглески језик 2 Енглески језик 3 Хидраулика и пнеуматика Информатичке технологије Инструментације Инжењерски материјали Инжењерство и иновације Логички системи у техници Машине и апарати Математика 1 Математика 2 Математика 3 Механика и механизми Меко рачунарство Методе управљања и одлучивања Операциона истраживања Основе машинских материјала Принципи пројектовања машина Производне технологије Пројектовање технолошких система Рачунарско пројектовање Техничка дијагностика Техничко цртање са компјутерском графиком Технологија одржавања Термотехника са енергетиком Управљање квалитетом Управљање технолошким развојем Датум: 17. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. .2010 Књига Књига предметног другог наставника аутора Практикум Књиге на Збирка-е страном задатака језику Друга врста литературе + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Страна 166 . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 10.12.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.Организациона и материјална средства Табела 10.

Датум: 17. Квалитет студијских програма основних.12. систематским праћењем и континуираним усавршавањем сваког појединог студијског програма који реализује Факултет и његове усклађености са Стратегијом квалитета.2010 Страна 167 .УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ. свако у свом домену рада. У поступку самовредновања разматра се и оцена студената о квалитету наставног процеса. на основу резултата добијених применом упитника за вредновање квалитета наставе. испита. Сви запослени на Факултету. Посебно је значајна оцена квалитета наставног процеса која се утврђује анкетирањем студената. у складу са чл. Одбор за квалитет). Самовредновање је саставни део стратегије обезбеђења квалитета и спроводи се најмање једном у интервалу од три године. образовао Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуцију програма (скр.апликативних предмета. ненаставним активностима и условима рада и студирања. Студенти имају активну улогу у доношењу и спровођењу стратегије обезбеђења квалитета. 120. Ради континуираног обезбеђења квалитета Факултет је. а нарочито: структуре и садржаја студијског програма у погледу односа општеакадемских. радног оптерећења студената израженог у ЕСПБ бодовима. из реда наставника. могућности за запошљавање и даље школовање. Ова стратегија је доступна јавности. исхода и квалификација које добијају студенти када заврше студије. оцењивања и напредовања студената. свог Статута. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН. Контрола квалитета Технички факултет “Михајло Пупин” у Зрењанину је донео и реализује Стратегију квалитета. савремености и међународне усаглашености студијских програма. сарадника и ненаставног особља. утврђују програм унапређења и континуираног побољшања квалитета. Руководство Факултета и Одбор за квалитет стално надзиру реализацију наставног процеса. квалитета уџбеника и других наставних средстава. управљање установом. уз актвно укључивање студената. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 11. дипломских – мастер и докторских студија обезбеђује се: утврђивањем и правовременим дефинисањем. доприноси реализацији утврђене стратегије. успешности студија. научно-стручних и стручно. односно. којом су обухваћени наставни процес. услова уписа студената.

ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 11. . ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.бр.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.12.1 Листа чланова комисије за контролу квалитета Р.Контрола квалитета Табела 11.2010 Страна 168 . Име и презиме Звање 1 Биљана Радуловић Редовни професор 2 Дејан Ђорђевић Ванредни професор 3 Дијана Каруовић Доцент 4 Драган Ћоћкало Доцент 5 Драгана Глушац Доцент 6 Елеонора Десница Асистент 7 Ивана Берковић Редовни професор 8 Јасмина Пекез Асистент 9 Снежана Филип Асистент 10 Весна Јевтић Доцент 11 Драгана Бугарчић 12 Ружица Ивковић 13 Драган Костић Студент 14 Драгана Гулић Студент 15 Марија Ђуришић Студент 16 Тања Попов Тапавички Студент Датум: 17.

2010 Страна 169 . ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство Стандард 12. Датум: 17. унесете опис. Студије на даљину Молимо Вас да. Хвала. уз ослонац на програмски пакет за подршку пословима акредитације.12. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful