Author: Dương Văn Quang

More information: www.itspiritclub.net

_____________________________________________________________

Câu 1/ Tính ln1,1 với sai số 1/106:
Giải:
Coi ln1,1= f(x) → f = ln ,với mọi t ,f(t) = ln(t).
→ x= 1,1
f’(t)= t-1
f’’(t)= (-1)x t-2 = (-1)x(1)x t-2
tương tự :
f’’’(t) = (-1)2x(1)x(2)x t-3
f’’’’(t) = (-1)3x(1)x(2)x(3)x t-4
chứng minh :
f(k) = (-1)k-1 x (k-1)! X t-k (1) ( nhắc lại f(k) là đạo hàm bậc k của hàm số f )
giả sử : f(n) = (-1)n-1 x (n-1) ! x t-n
→ f(n+1)= (-1)n-1 x(n-1)x(-n)x t-n-1
= (-1)(n+1)-1 x [( + 1) − 1] ! x t-(n+1) ( ta ghi theo kiểu này để giống với kết cấu giả thuyết)
Vậy (1) đúng với k=n+1
→ (1) đúng bất chấp k∈N.
-

Chọn o =1 ( cái này là mình chọn bất kì nhưng nên chọn 1 hoặc 0 và gần với x nhất )
→ - o =0,1
ao = f(xo) = ln1 =0
=
(

( )
( )

!
)

=

=

(

)

)! ×

×(

=

!

(

)
(

(

×

)!

= (−1) ×

)
(

×

×

)

= (

(

,

,
)!

× (−1) × ! × (

)

Ta có (0,1) không rõ , do vậy ta có :
Từ

(

=

)

×

Ta có Mn ↓ và


(
Muốn có
=

(

(


)

)

<

×

(

× , )

<

=0

=0
< =

thì chỉ cần :

(

×1=

,

)

= × < × = 2× ( ) ≈ (đú ) > ( . ) = ( ) + + + + + .net ℎử ớ = 5 ∶ = ℎử ớ = 4: ậ ọ = ∶ = .Author: Dương Văn Quang More information: www.itspiritclub.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful