Cách Llnh nÞv Lheo Làl llru dào Lro cra 8luv là ť

nÞv ƹ Ŵ Clo + uòng Llrn /(1+r)Ɗn + Clá Lrr Làl srn Lhanh ly sau Lhur nám n/ (1+r)Ɗn

Còn mrL sr vrn dr vr Llnh dòng Llrn nhrť Chl phl Lrr lãlţ chl phl Lrr grc brn phrl xr ly Lhr nào khl Llnh
dòng Llrn ?!

8rn nhr 2 công Lhrc sau là drrc ť
Ln Lrrrc Lhurƹ uoanh Lhu Ŵ Chl phl Ŵ khru hao Ŵ chl phl Lrr lãl
uòng Llrn nCll ƹ Lrl nhurn sau Lhur + khru hao Ŵ Chl phl Lrr grc

Chu y là khl Llnh dòng Llrn cra dr án brn phrl crng Lhôm khru hao ( Lhrrng nhlru brn hay quôn mrL cál
này )

p/sť Mlnh có mrL sr Làl llru hrrng drn Lhrm drnh dr án Lrong chrrng Lrlnh dào Lro cra 8luvŦ 8rn nào
murn lry ôn Lrp Lhl dr lrl ?ahoo mlnh shareŦ

hn°-9I g g n f Ig  -9I .

+°– °$%+% °+h g¾ °f°¾f °m¯°$%+% ° .

°¯ ¾ ° ° °– °° .

½ j n½ – n °½  °g° °– °"" °° n´°– n¾fg n - n f° .

½ f n½ j °– °-.

 ° °¾f + f .

½ – n .

°n¯ ¾ g °– ° ¯ ° h°°–n °–° g n f I °°g ¯ ° ´° ½ f¯°¾f .g° °– °n f h° °½ n °–y¯ f% °–° °fy°¯ nh °g% ½$¾ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful