Digitized by the Internet Archive

in

2011 with funding from
University of

Ottawa

http://www.archive.org/details/bibliothecahagiOOpeet

BIBLIOTHEGA

HAGIOGRAPHICA ORIENTALIS

IMPRIMERIE CATHOLIQUE,

Beyrouth (Syrie).

SUBSIDIA HAGIOGRAPHICA.

10.

BIBLIOTHECA

HA6I0GRAPHICA 0RIENTALI8

EDIDERUNT SOGII BOLLANDIANI

BRUXELLIS
APUD EDITORES
22,

Boulevard

Saint-Michol

1910

FEB 2 4 1918

PRAEFATIO

Aperientibus hanc Hbellum^ttitAminia persuasum esse cupimus nc

ab co multa requirant qvae eius inscriptio
liceri.

et

argumentum vidcntur
monumenta

pol-

Praeter populos enim quorum linguae suos thesauros huc contureliquerunt,

lcrunt, aliae Orientis c/tristiani gentes scripta

quae fortasse, progredientibus studiis, ab hagiographis aliquando explorari oportebit, etsi nunc tantac operac prctium non ostendunt. Nostro

tamen nec

consilio nec rolvntate accidit ut Iliberorum nobilissimae litte-

rae e.rdudcrentvr ab opcrc, in quo locum obtinet longe ab antiquae ecclesiae consuetudine

remotiorum Acthiopum barbaries.Neque
collectio aliqua

illas abessc

sineremus,

si

earum

informari posset sine multorum

librorum subsidio, qui procul trans Portas Caspias in angulis bibliothe-

carum

invisitatis

hodie delitescvnt. Quos qua

via

assequi possimus,
esse

docebit dies. Certe

muneri nostro non ante satisfactum

putabimus,
Interim
istud

quam

huic opusculo

tam necessarium complementum
infinitam

accesserit.

tamen, ne

moram

eamdcmqve inutilem traheremvs,

prorsvs intermittcndum fuit.

Neque in finibvs angustioribus, quibus hoce nostrum studium praesenti nccessitate

conclusum

est,

responsurum

esse con/idimus.

omnium sive votis Et cum fieri possit

sive exspectationi id

ut nonnulli in

hunc
Bi-

librum incidant qui Bibliothecam hagiographicam graecam

et

bliothecam hagiographicam latinam manibus terere non soleant, hi
se

moneri patiantur nobis nullo pacto propositum fuisse ut fontium

historicorum locos ornnes indicarcmus qui ad sanctorum

memoriam

ali-

quo modo pertinent, scd in
proprio vocabv/o
«

solis

u/onvmcntis qvae disciplinac nostrac
»

hagiographica

dicuntvr, hanc inqvisitioncm ver-

satam
loco

esse.

Quod ipsum genus
fvit.

latius

etiam quandoquc patet
vaioris, dc

quam
V.

hoc

acceptvm

Exstant enim dc Cruce S&

B.

Maria,

de sanctis viris ac feminis qui in sacris tibris inducuntur, laudationes,

,

VI

PRAEFATIO

commcntarii, disputationcs excgcticac, aliaeque gencris eiusdcm orationes
;

quas, qui

umbram aliquam
;

historiac ex

iis

captarc volet, partim
praetermitti patitur,

amandabit partim admittct
in suis tabulis

qui nihil utile a

se

omncs promiscue conscribcndas putabit. Neutra via nobis
et

omnino placuit,

qucm

in

hac parte

modum
iri

tencre praestet, expc-

rientia et peritorum scntcntiis nos

doctum

speramus. In praesentia
istic

vcro expositiones theologicae vel paraencticae, quae

passim occur-

rent, a lectore benevolo quasi praeter cxspectationem inventae accipiun-

tur.

Ad rem
sacrae. Quos

hagiographicam aliquo modo pertinent etiam fabulae spuhistoriae

riae de patriarchis, dc prophctis, dc magis, aliisvc pcrsonis

tamcn

libellos si

dedita opcra nos colligere profitcremur

aegrc prohitjcri

potcrat quominus, assimili assimile sccum trahente,

apocalypscs, tcstamcnta, paralipomena, evangclia et universa utriusquc
foederis apocrypha colluvies

aditum huc

sibi

perrumperet. Genus igitur

ipsum omnino cxclusum
tincntur
si

fuit,

cx eo tamen narrationes aliquot exccptae,
vel

quae olim usu liturgico celebratae sunt,

nexu quopiam

artiori con-

cum

scriptis

quae vere

ct

propric sunt hagiographica. Cctera,

importune hinc abcsse vidcbuntur, postea supplere non omittemus.

De synaxariis maxima
tales

occurrit difficultas.

Hacc enim apud Oricnplerumque
fit

non solum contractioribus
ccclcsia, sed
iis

clogiis constare solcnt, ut

in gracca

interdum Vitas intcgras refcrunt aut historias
si

nihilo breviores
erit

quae seorsum editae sunt. Has

admiseris, difficile

modum

statucre in quo consistas,

nisi fortassc

certum

numerum

versuum, quem

primum

collibucrit,

pracfinias infra

quem narratiunista

culae breviores practcrmitti possint, non secus ac mentiones martyrologicae.
elogia,

Neque multo clarius ccrnitur quomodo indicare praestet
quae in synaxariorum
stilo

ad praescriptum quemque diem

translaticia veluti
sustidit pracsens

formula annectuntur. Dubitationem tamen intcrim

rcrum
;

condicio.

Vix enim aethiopicum synaxarium

recludi coeptum est
vidit
;

copto-arabici

non amplius dimidia pars lucem
editio

armeniae rcccnsionis antiquioris

nova paratur

(1),

qua

sola deinceps pleriquc utcntur,
sit.

cum

pristina non nisi paucissimis nota

Nihil igitur in hac parte pracstari

nunc poterat, quod non bre-

vissimo tempore obsolesceret . Itaque, synaxariis omnibus generatim ex-

(1) Huius, absoluto iamiam opere nostro, fasciculns primus nuperriG. Bayan, operam conferente Maximiliano principe Saxoniae, Le synaxaire armcnien de Ter lsrael, I. Mols de Navasardy Patrologia orientalis, t. V, fasc. 3 (1910).

me

prodiit

:

,

PRAEFATIO
clusis,

VII

ex armenio QuyuJunj>Lpg, quod pridcm exstabat, solas orationes
in

retinuimus quas non nisi

paucis cxemplaribus legi comperimics,
vel

et

quae vcl scorsum in codicibus rcpcrncntur,

in ipsa

istius

corporis

compagine suam unitatem retincnt, qualia sunt luudationes, narrationes,

commentarii ccrto cuidam viro

vel auctori ascrijjta.

Eodcm

faventc hcdicio,

rcceptae sunt

historiac

nonnullae, quas

inverecundi sive librarii sivc cxpilatores intcrpolatis ojicribus assuerunt.

Neque severius excludendos

esse

pictavimus commentariolos quosdam

qui casu magis qicam suapte natura amplioribus scriptis inserti sunt.

Carmina etiam
abire iubcret.

aliquot istuc irrepserunt, quae fortasse
inter narrationes

censor acerbus

Nam

metricas, quae

ad rcm nostram

pcrtincnt, et cantica vcl Jiymnos qui non pcrtinent, non adeo perspi-

cuum

discrimen interccdit,

maximc apud

Syros, ut non interdum ultro

citroque delectus fluctuare possit.
Ccrtiorcs contra

rerum

fincs obstiterunt

quominus admittcrentur
,

narrationes, quac sanctorum

quidem memoriam pcrscquuntur nullo

tamen iure habercntur ut hagiographicae, quales sunt Mohammadano-

rum fabulae de VII Dormientibus Ephcsinis, de Zacharia, de Georgio, de Barlaam et Ioasaph, corundemque commentationes de Apostolis, de
martyribus Homeritis,
et si

quae

aliae.

Alia non pauca hic fortassc nonnulli frustra quaerent, qicae non neglecta sed exclusa sunt,

quod erant anno Christi

MD posteriora
et

.

Is

enim

annus

in quo Bibliothecae hagiographicac

graeca

latina consistunt,
si

huius etiam orientalis ambitum terminat. Qicae tamen temporis meta
superstitiose observareticr,

ambiguo planc iure non pauca, Aethiopum

praesertim,docunienta hic recensita vidcrentur. Neqice in singulorum
libellorum aetatc definienda, nullis satis evidentibics indiciis, dubitandi
finis

umqicam factus

essct.

Haec igitur rcgula adhibita

est,

ut scripta

quac saeaclo

XV°

quoquo modo anteriora videri possent, prorsus omnia
versioncs

conscribercntur. Quin adco
etsi

qicasdam opericm antiqicioru m
crant, pro re nata omitti non

anno

MD

aliquanto posteriores

posse existimavincics.

Hae quidcm

in

de/inienda

hiciics

vohcminis materia praecipuae
ct

difficultates occurrebant.

Ubi vcro cadcm disponenda

concinnanda

fuit, diversae vel contrariae neccssitatcs cxortae stcnt,

quas una compo-

nere non liccbat.

Nominum formam,

in

qua ipsiusoperis ordo nitebatur,
sivc

plerumque

cligcrc,

non raro ctiam fingere oportuit. Jn quibus

interprctandis sive transcribendis,

cum

nulla regula

sc ojfcrrct

omnibus

Z
7 «44-

bS7

VIII

PRAEFATIO
primum
rerum

partibus idonca, haec duo velut instituta nobis praeluxerunt
ut ista Bibliotheca
iis

:

etiam aliquo modo pci via

esset,
;

qui in orientalium

litterarum

vepribus pervagari

non assueverint
veritati

alterum
,

ut

perspicuitas multiformi

sonorum

anteponeretur

neque idem

sanctus
vel

tot

personas videretur induere quot fuisset linguis cclebratus
Quotiens igitur barbari nominis interpretationem in

nominatus.

litteris

graecis vel latinis usitatam

repperimus, hac indubitanter usi

sumus, quantumvis a nativa appellatione discrepare cerneretur. Eius-

modi sunt

:

Abdas, Acepsimas, Aeithalas, Narses, Onuphrius, PeSinuthius,
aliaque id genus vocabula,

sunthius, Sarbelius, Sapor,

quae interdum

iis ipsis

opportunc commcmorantur, qui genuinam codiffitemur

rundcm formam oculis noverint vel auribus. Nec muni utilitati multo libentius servire, quam eorum
dae, si qui hodie ex ea schola
litteras Orieniis attingere

nos com-

cruditioni subabsur-

supersint, qui graece indocti christianas

non vereantur. Ubi vero priscorum intcrprc-

tum nobis decrat auctoritas, vel ad sanctum aliquem transferre dubitabamus graecanicum nomen quo cognominis quispiam eius parum
eleganter appellatus
fuissct,

peregrinum vocabulum

latinis

litteris

utcumque expressimus. His ut contenti essemus commoditas typographi
nos coegit non

admodum

reluctantes.

Quem enim morem

in nominibus

barbaris transferendis, classici scriptores

communiter tenuerunt, eun-

dem, cum
tari.

res pressiorem

accurationem nonfcrat, nos minime piget imi-

Ceterum nomina quae consimilibus elementis exprimi non potuelibelli,

runt, ad calcem

in proprio indice, nativa

forma descripta sunt.

Eadem

fere causa nos permovit ut

sanctorum etiam orientalium,

qui in ecclesia graeca culti fuerunt, festum indicaremus ex calendario
graeco. Profecto, si

commode addi
sit,

posset, quis cuique sancto in ecclesiis

oricntalibus dies sacratus

socordiae foret id omittere.
se

Verum qui

laborem istum ingressus fuerit, brevi experietur

molestiam suscepisse
ita

maximam eandemque
ut ipsi Orientales

fallacia

plenam, cum non
e

raro acciderit
fastis re-

suorum martyrum memoriam
istorum commemorationes

Graecorum

petierint et

cum

tum

alid festa ex

eodem

fonte traducta, pcr
indigenis,
eo die,

quam

liccnter die et

mense moverint. Sanctis vero
hic

quos reliqua ccclesia

ignoravit, festum

assignavimus
lector

quo in sua quisque patria coluntur. Caveat tamen
ilico

ne

istos

omnes
rus,

amandandos

putet ad eos greges inter quos eminent Diosco-

Severus Antiochensis,

Iacobus

Baradaeus, lacobus Sarugensis,

aliique hagiographici huiusce receptaculi hospites ct inquilini.

PRAEFATIO
Necdum excusandi
quodque
aliis
finis.

IX
cuius-

Nempe documenta quae ad nomen

que sancti allata sunt, eo ordine collocari oportebat ut antiquissimum
ceteris antecederet.

Id quidem in nonnullis pracstitum

cst,

in

tiae

utcumquc tentatum, in multis penitus omissum. Maiori diligennec res nec tempus faverunt Etenim praeter quam quod litterarum
.

orientalium partes multae ratione

et

via

nondum

exploratae fuerunt,

librorum editiones quae ad nostrum opus necessariae crant, nusquam

una

collectas

rcpperimus, sed quandoque

unam

Londinii, Vindobonae

alteram, Constantinopoli tertiam, quartam Beryti nacti sumus. Neque

semper una cum
otium necopinato
ut,

libro
se

quem diu

et

frustra quaesieramus, etiam legcndi
difficultates

tandem

obtulit. lstae igitur

effecerunt

ducente fortuna magis
et

quam

iudicio,

ordo saepe statueretur quem

futura studia

nostra ct aliena multis partibus innovabunt.

Interim, quo facilius conferri possent non
meniis, coptica

modo armenia cum ar-

cum

copticis, syriaca

cum
se et

syriacis et ita porro, sed etiam

variarum linguarum exempla inter

cum

graecis a quibus

magnam
prima

partem manarunt,
exscripsimus

initia et clausulas cuiusque
fieri solet.

documenti latius etiam

quam

Plerumque

omissis formidis quae

verba subsequuntur vel extrema proxime antecedimt, paulo remotius lo-

cutionem aliquam notabilem repetivimus,quae instar signi cuiusdam conspicui esse posset. Arte

eadem

alia causa nos uti iussit in

Aethiopum com-

mentis,qui praefandi

et perorandi fineni

iterum

et

saepius videntur facere
libris,

antequam

eos

inania verba tandem deficiunt. In copticis
et

qui raro

non aliquot pagellas, primas potissimum

ultimas amiserunt, extreinitio

ma

descripsimus, quae non

admodum

procid ab

vel fine ipsius

orationis distare videbantur.

Quod autem passim
detrita

indicata sunt aegyp-

tiorum

operum fragmenta penitus

ac rudera potius

quam

monumenta,

id legitimae peritorum opinioni
utilitatis speratur,

datum

est.

Nisi enim ab

eiusmodi reliquiis aliquid

nequiquam laborant sum-

mae

eruditionis viri qui easdem tanta

cum

diligentia colligunt suisque

commentariis illustrant.
Editiones,

quantum

fieri potuit,

notavimus omnes.

Nondum enim

in l{tteris Orientis christiani

tam

beata condicione vivitur ut quantula-

cumque

subsidia fastidire liceat.
vel

Et cum

istae

philologorum disciplinam

perdiu contempserint

inscitc

adhibuerint,
.

providendum

fuit ut

ectyporum

vitiis

aliqua ratione occurreretur Itaque in locis afferendis,
;

variae lectiones plerumque insertae fuerunt

verba quae in omnibus

exemplis non leguntur, uncis inclusa; quandoque etiam genuina scriptio
coniectando restituta. Attamen

mcnda

evidentiora,

praesertim

quae

u

-

X

PRAEFATIO
iacite

typothetarum errore aceidisse vidcbantur,

ut

plurimum

correxi-

mus

:

quae

ut

studiose

ac sincere

nos referre profitercmur
nos
esse

— quod
li-

nonnulli

fieri

malunt ac iubcnt

— certiores
nostras
liccat.

oportebat sivc

brariorum, sive editorum

erratis

neglegentias non

annume-

ratwn

iri.

Quippe id idtimum exponere
tra praestari potuit ut

Ncc labore nec diligentia nosnacris ac maculis cdcc\

tam procul
et

sine multis

rctur libcr qui plurium oculis

praesentissima

ra indigebat. Peiora

ctiam

illi

fata imminebant, nisi ddfuisset moderatorum egregii Typooffi-

graphei Catholici Bcrytcnsis peritissima scdulitas, in primisque

ciosum studium R. P. Aloysii Chcikho, magisiri nostri, qui nos, ut
solct
ct

omnes, cximia sua eruditionc iuvare semper paratus
hic

fuit.

Grato

memori animo

nominatos quoque volumus

lilt.

PP.

Mechitharistas

Vindobonenses, qui nobis locupletissimam

suam

bibliothecam liberaliter

apcrucrunt, viamque in his thesauris quaercntibus duccs bcnevolentissi-

mos

se

non semel exhibuerunt.
horridum,
difjicultati-

flaec pracfati, libellum mole exilem, aspcctu

bus midto etiam horridiorem,

eorum indulgentiae committimus,

ad

quorum

utilitatem multo labore paratus est. Qui,

dum

cius

subsidio in

propriis quisquc studiis raro se cgerc scntient,

ad finitimam

tamen

provihciam cursim explorandam illum non planc incommodum fortasse
rcperient.

P.

PEETERS.
MCMX.

Bruxellis, dominica in Albis, III non. apriles, A. D.

~~ ^^5r^6J2S=<t—

LIBRI SAEPIIIS ALLATI.

Academie. Vid. Bulletin

;

— Memoires.

Accademia. Vid. Atti
Act. SS.

;

— Mcmoric.

Acta Sanctorum, quotquot toto orbc coluntur... collcBruxellis, 1910, git Ioannes Bollandus, cet., t. III Novembris,
in-fol.

=

Adjarian. Vid. Manandian.
L.
torica

Alisiian
:

(lH,h<XU*b)>

Eclogarii ex
historici
et

Armeniae
:

historiis

=
:

Z^iufiuu^iuinm-iT

ufiuinJJj^p

b

l_

i^iuuii/iil^J-^l/i^ z^ujfntj

Documenta

his-

armenia. Armeniae

ttXiuiniTnupinSig Z,umj„,j,

historiae. 3 tom., Venetiis, 1901, in-12°.

— Totius ope-

Pars altera

ris editio

maior

in-fol., ibid.,

1901.

chretienne,

Monuments pour servir d Vhistoire de VEgypte Memoires publies par les membres de la Mission archeologique francaise au Caire, t. IV (Paris, 1888), in-4°.

E. Amelineau,

E. Amelineau, (Monuments pour servir d Vhistoirc de VEgypte chretienne au IV* siecle.) Histoire de saint Pakhdme ct de ses communautes, Annales du Musee Guimet, t. XVII (Paris, 1889), in-4°.

Anal. Boll.
t.

= Analecta

Bollandiana.

Bruxellis,

t.

I

(1882)

XXIX (1910).
\*ntu/„uin,

Ararat ^=
:
;

\^iiu/f„uu,

iui/i„un

[,j,,

[fiioiiujffu/tif

niufiiiftu //„//,,

tuuj.n.riulfiuh...

Ararat, commentarius menstruus de re religiosa, morali, historica... postea vero Winunuun „j,„^„„'/,,„/j„//, ,„,/7„„,f [,,, <^uif,iii„u/ru,uj/f,uf, ,„[,) „,, ,,j \\. \^z{,/[„,,&'/,[, Ararat, commentarius menstruus publicus S. Sedis patriarchalis S. Edjmiadsin. Valarsapat, t. 1(1878) t. XXIV (1901), in-4°;t. XXV (1902) t. XXXIII
:

(1910), in-8°.

Assemani, Acta martyr.
l-^v-^oo L^M_jpo L»_**o

or.

=

Steph. Ev.

Assemanus,

|Lojo>*>
et

IjoWj
I.

,

Acta sanctorum
in-fol.

martyrum orientalium

occidentalium. Pars

Romae, 1748,

XII

Assemani, Acta martyr,
1748, in-fol.

occ.

=

eiusdera operis pars

II.

Romae,

Asskmani,

Biblioth,

or,

=

orientalis Clementino-Vaticana.

los. Sim. Assemanus, Bibliotheca 3 tomi, Romae, 1719-1728, in-fol.

Assemani, Bibliothecae Vaticanae catalogus.

=

Steph.

Kv. Asse-

manus
cofficum
in-fol.

et Ios. Sim.

Assemanus, Bibliothecac apostolicae Vaticanac manuscriptorum catalogus. 3 torai, Romae, 1756-1759,

Atti Accad. dei Lincci

=

Atti della
t.

R.

Accademia dei Lincei.
;

XIII (1884) ser. 4a, Memorie, t. I (1884) t. X (1892), t. VIII Rendiconti, t. 1 (1884) (1891); ser. 5*, Memoric, t. I (1893)— t. XIV (1909), Rendiconti, t. 1 (1892) t. XVIII (1909).
ser. 3*,

Roma,

Memorie,

t. I

(1871)—

I.
|

B.

AuciiER,

Sanctorum Acta pleniora
ifljiiiiuiriiiliii If! ni
:

=

\y.

UhS-bPbllV
h ^hli
iiiolmi-^.

[iiul/iiiniui/i ijiiijip l,i

li

it iii'

nu

"/>/*

l/tuli

g»i-g[i h//hijh <ijL»/ l^ujjiuiiu,iifiiLru,jt)

Plena descriptio vitae et confessio;

sanctorum qui exstant in veteri calendario ecclesiae Armeniot. XI, \j.,..J!i. rum. T. I-X, XII (Venetiis, 1810-1813), in-12°
nis
Ijiiuf/iuiuusfi t[uin„uij...
:

Supplementum

(1814).

Eiusdem operis
1810, in-fol.
^.luiiifiiii/f^iu
:

editio altera, omissis annotationibus. Venetiis,

PolvlllStOr.
iii'ii
-.

'^^-

^iunifiui/f^ui

ohiiiij

fiii

nliiutiiuliy iii%ii.L^

Lu liiit'iiitiiif,[iu*! Pazmavep (Polyhistor), ephemeris physica, / domestica, philologica deinde autem p^«y</?«<^£iy m, /;,„,,f /i( Bazmavep, commentarius menstruus. T I (Venetiis, 1843) t. LXVIII
uujf/u/ii
; i
-.

(Venetiis, 1910).

Acta Ul^^ofo |>o*o»> \*Z± P. Bedjan, Acta martyr. et sanctor. tomi, Parisiis, 1890-1897, in-8°. Tom.VII martyrum et sanctorum. 7
,

=

=
t.

\L$>*lf [fia->^

,

Paradisus Patrum.
periodica di studi
ser. 2a,
t.
I

Bessarione, pubblicazione t. IX (1901) (1890) (1909).
I

orientali.

;

(1900-1901)

Roma,
t.

VII

Dibliotheca
f/iu^tty
x

armenia

= [L.

Alishan, UL.bC.U1jl>

\S

nt

t lriip

{'"~ A"tf f

Libri armenii. 22 fasc, Venetiis, 1853-1861, in-32°.

E. A.
<L
s

Wallis Budge, The Contendings
i

of the

Apostles
Apostles,

= ^Kih
being the

l£*A

ih^PCf'^

ss

The

Contendings

of the

Histories of the Lives and Martyrdoms and Deaths Apostles and Evangelists. Vol. I. The Ethiopic Tem:t. in-8°.

of the tivelves

London, 1899,

L.ady Meux MaE. A. Wallis Budge, The Book of Paradise the Histories and Sayings nuscript N° 6. The Book of Paradise being of the Monks and Ascetics of the Egyptian Desert by Palladius, Hiero-

=

nymus and

others.

2

vol.,

London, 1904,

in-8°.

XIII

= Bulletin Acad. de St.-Petersbourg Bulletin de VAcadomir imperialc des sciences de St.-P&ersbourg, t. I (1856) t. (1890); e t. XIU (1907);' 6 ser. 5 e ser., t, I (1894) t. 1 (1908)— t. III Vid. Melanges asiatiques Memoires. (1910).

— XXX

;

L. Clugnet, BibliotKeque hagiographique orientale. Paris, fasc. fasc. VIII (1905), in-8 (1901)

I

]

Corp. Scr. Christ. ()r. == Corpus scriptorum christianorum orientalium, curantibus I.-B. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat, B. Carra de Vaux. Paris, 1903 et seq. in-8°.

W. E. Crum, Catalogue of Museum. London, 1905, in-4°.
W. Cureton,
tries.

the

Coptic Manuscripts in thc British

Ancient Syriac

Documents

relative

to

the

earlicsf,

Establishment of Christianity in Edessa

and

the
\

neighbourincj Coun).

London,- 1864, in-4°. (Text.

syr.', p. ia*a

History of thc Martyrs in Palestine, by Eusebius, IHshop of Caesarea. London, 1801, in-8°. (Text. syr., p. ^i-j - / ). Emendationes apud Br. Violet, Die palaestinischen Macrtyrcr des Eusebius von Caesarca, Texte und Untersuchungen zur Geschichte DER ALTCIIUISTLICHEN LlTERATUR, t. XIV, 2. Leipzig, 1896.
J.

W. Cureton,

DaSHIAN

(SUCJjIVIi)»
[,

3" L//'" f ^"il^C^1' /

^tf'^^1["uU

Juimtrinu^

,fiii(iu/i,fi'h

xpf„f,ft,!,(,/.„//,,/

x{J,/.'t/r,,u,

schriftcn in dcr Mcchitharistcn-Bibliothek zu Wien.

Catalog der armenischcn HandWien, 1895, in-4°.

(Pars armenia,

^-1164

pp.).
et reliquiis Actorum fragmenta duo. Romae, 1793,

A. A. Georgius, De miracidis sancti Coluthi
sancti Panesniv
in-4°.

martyrum

thebaica

Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha Sinaitica, Studia Sinaitica N°V, London, 1896, in-8°. (Textus. p. ivi r -{),

Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha
ffandes amsored.
u,(,„L/.„.„tf {,„„„/{,„%
:

arabica, Studia Sinaitica
).

VIII, London, 1901, in-8°. (Textus. p. Al-1

= <4"^"f £"

,u,r„of,/.,uj^

p„,(,„j,u/{,„'i,, „L„„^tti,,u/f„/i,,

Commentarius menstruus de re morali, scient. I

tiis,

artibus. Vindobonae, in-4°,

(1886)

t.

XXIV

(1910).

G. IIoffmann, Ausziu/c aus syrischcn Akten persischer Maertyrer, Abhandlungen fur die Kunde dks Morgenlandes, t. VIII, 3. Leipzig, 1880, in-8°.

Horac semitkae. Vid. Marg. Dunlop Gibson et Lewis.
H. Htvernat, Les

Agn. Smith

actes dcs martyrs de VEgypte tires dcs manudc la BibliothequeVaticane et du Musee Borgia, t. I (Paris, scrits coptes 1886), in-4°.

XIV
Journal asidtique. Paris. 1'° sene, t. I (1822)— t. X (1827) 2 e t. XVI (1835) t. XIV (1842); smp. t. I (1828) 3 ser. t. I (1830) t. XX (1852); 5- ser. t. I (1853) t. I (1813) t.XX (1802); se>. t. X X t. 6 e ser. t. I (1803) sSr. t. I (1873) (1872) C 9° ser. t. I (1893) t. XX (1892) t. I (1883) t. (1882) 8 ser. 10° ser. t. I (1903) t. XVI (1910). (1902)
e

I'-

— —

;

— —

;

XX

;

;

T

XX

;

;

J. P. N. Land, Anecdota syriaca. 4 tomi, Lugduni Batavorum, 1862-1875, in-8°.

Agn. Smitii Lewis, Sclect Narratives of holy Womcn. Tcxt, Studia Sinaitica N° IX. Cambridge, 1900, in-8°.
sjriace),

Syriac

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica ajjostolorum (arabice et Horae Semiticae N° III. London, 1904, in-8°.
.

Al-Machriq, j^dl
(1910).
I.

Berjti Phoeniciorum,

t. I

(1898)

t.

XIII

^"ii»ij *"7»

Manandian (iTU^irbT-MVb) et H. Adjarian Armeniae martjres recentiores ifjiiuhh-fip^
:

(UtfULrblYb).

Valarsapat, 1903, in-8°. 1903.
Melanges
asiatiques
t.

— Ed.
tires

(1155-1843).
ibid.

minor, omissis annotationibus,
Bidletin

du

historico-philogogique de
t. I

PAcademie imperialc des

sciences de St.-Petersbourc/,

(1852)

t.

IX

(1883)

;

in-8°

;

X

(1892), in-4°.

Memoires Acad. dc St.-Petersbourg Zapiski lmperatorskoj Akademii Nauk, Memoires de V Academie imperialc des Scienccs de St,Petcrsbourg, 8° ser.
t. I

=

(1899)

t.

IX

(1906).

— Vid. Bulletin.

Memorie Accad. di Torino.
delle scienze di Torino, 2a ser.

Memorie della Reale Accademia

t. I

(1839)

t.

LIX

(1909), in-4°.

Oriens christianus, christlichen Oricnts. des

Rom,

Roemischc Halbjahrhefte filr die Kunde t. I (1909) t. VII (1907), in-8°.

PatroL or. R. Grafein, F. Nau (et S. A. R. le prince de Saxe), Patrologia Oricntalis. Paris, 1903 et seq., in-8°.

=

Max

t.

Revue de VOrient chreticn. « Supplement trimestriel ». Paris, I-II (1896-1897). «Recueil trimestriel », t. III (1898) t. X
;

(1905)
J.

2 ser.

C

t. I

XV (1910). (1906) —
t.

Armitage Robinson,

Coptic

Apocryphal Gospels,

Texts and
t.

Studies. Contributions to Biblical and Patristic Literature, IV, 2. Cambridge, 1896, in-8°,

E. Sachau, Verzeichniss syr. Handschr. Die HandschriftenVerzeichnisse Koeniglichen Bibliothek zu Berlin, t. XXIII.
Verzeichniss der syrischcn llandschriften. Berlin, 1899, in-4°.

=

Studia Sinaitica.

Vid.

Marg. Dunlop G-ibson

et

Agn. Smith

Lewis.

XV
Synax. armen.
I
li'lii>l. 11///

=

'h/v;/ >

-p
l. ,

aaku»n.u uutpnt n
l.i

upnna

k"lt \\,i" ,!n" "' v.p> aliut^utuiutltnv.nrpt-bu
j^uui u L.h-nj Ju-pnj
s

"/'
/•

fwpni&wtyk
tfiup*.

nii*/*L 1/1

Liber, qui dicitur .\\f, Aismavurkk, complectiturque orationos de vita sanctorum et de confcssione beatorum martyrum testiumque Christi Dei nostri (t. c. Sjnaxarium ex rccensione Gregori Chelathensis), ed. Iohannes Baptista Marsivanus, Constantinopoli, 1730, in-fol. Kditionem vidinms. priorem (CP., 1700), non
inlipuiiuiifh
t[j-{jliifu
[,,,,„«<•[,

Synaxarium
indicatuni est.
lvh.
['Ji/fuj'//!!'/*

Ter-Israelis, cd. CP.,

1834,

aliter.

suis

locis,

Tsherakhian (2fMl^bU*b)>
a-fina

utn-utp£r£utfyutbqr

:

r*iiv! hpivi. 4LV3«iLViiri. 4Ko rus litterarum armeniarum antiquarum et reccntium, tiis, 1904, in-12°.
B. Turaiev, Monumenta Acthiopiac 1902-1905, in-8°.

Libri apostolorum spurii Libri apostolici iioii canonici, Thesau\a* %i\v 'wnvnbmAYi.s
«

=

t. III.

Vene-

hagiolotjica. 3 fasc,

Petropo-

li,

tf/pufu*piii'/*,,u[J^[i*//*n Vitae ct Passiones sanctor. A^fiP l" r uppna ^utmpuuifip outnu-utfa fa i\iunp iimpiuif Vitae et Passiones sanctorum selectae cx Eclogariis, 2 vol. Venetiis, 1874, in-8°.
:

=

[Z,iunufhn ifutp^] ed. Chatsiiatur Patrum, ed. Ispah. Caesariensis, an. Armeniorum i\+% (1641), fi jtutnutgii (MUSLlSnhP) \}ufiu$iu/* jiuuiuufium \ p ,VjiLij:i*fi*f « Susis, quae est urbs C°<!_' "i" ^

Vitae

=
t ,t

f

:

Ispahan, in deserto Novae Zulfae,» an. 1641, in-12°.

Liber qui dicitur Vitae, ed. Gregorius Hierosolymorum patriarcha et Iohannes eparchus, Constantinopoli, 1721, in-8°. (Editio priori fere consiId.j ed.
'177-7'
'•

CP.

"V h"ll' A'ui""\'/ ^Kypg

Patrum
milis).

Id., ed.
^mifl*'/*

Venet.

=

A^u/ip
,

1 "/'f "//

Z^tupiu/*j

Ll.
:

^*u**fiuifiup,,L[tJ[,,//*fi

Liber de vita morif/ptyfi'/* busque sanctorum Patrum ex gemina interpretatione veterum scriptorum, 2 tom., Venetiis, 1855, in-8°.
[3-iupq-:/i 3iuiiL.[ax-b-utu
'/iiu[u/i/.iuif

pmn

W. Wright,
London, 1871,

Apocryphal Acts ofthe Apostles.

I.

The Syriac Texts.
thc

in-8°.

W. Wright, Cataloguc of Syriac Manuscripts in Museum acquired since 1838. London, 1870-1872, in-4°.

British

Zapishi Vostothsnago OtdHenija Imperatorskago Russkago Arkhcologitsheskago Obstshestva. Petropoli, t. I (1886) t. XVIII (1908).

t. I

(1846)

Zeitschrift dcr Deutsclten Morifcnlacndischen Gesellschaft. Leipzig, t. LXIV (1910), in-8°.

G. Zoega, Catalogus codicum copticorum manuscriptorum, qui in Museo liorgiano Vclitris asservantur. Romae, 1810, in-fol.
II. Zotenberg, Catalogue des manuscrits syriaques et {mandaites) de la Bibliotheque Nationale. Paris, 1874, in-4".

sabeens

HENSIH TAIIIME.

I.

MENSES SYRO-ARABICI.
^+±1
JjVI
,

I.

>ovo (*-»^L)
i*i-l («-»^L)
>o v o ^oia
,

,

ct^i

,

tesrin prior

:

october.
:

II.

^;*L

Juji

a^i

,

tesrin posterior
:

november.

III.

Jjvi oytf",
,

canun prior

december.
:

IV.

w*~/ ^aia

jiiji
,

oy^, canun
:

posterior

ianuarius.

V.
VI.
VII.
VIII.

t£^*
99/
,

,

i»Uw
,

sbat
,

februarius.
:

jbt
,

jbl
,

tfflfa^

martius.

yt*+s
+*l

ot-xJ

msflrc
,

:

aprilis.
:

,

jCi
,

,

iar
5

oiar

maius.
:

IX.

vmU.
|oioL

oU j>
jj£
, ,

haziran
,

iunius.
:

X.
XI.
XII.

,

jj^
:

tammuz, tamuz

iulius.

ta/

,

J\
,

ab

augustus.
,

^al«|

J^jbi

elul

:

september.

II.

MENSES ARMENII.
y9

I.

ujL-iuuujnn-)

navasard.

1


-

Aug. 11
»

11


-

Aug .21
»
»

2 3
4

-

»

»
»

5 6 7 8 9 10

-

»
»

»
»

12 13 14 15 16 17 18 19

-

»

20

12 13 14 15 16 17 18 19 20

» »
»

»

»
» »


-

22 23 24 25 26 27 28 29 30

21 22

— —
-

Aug. 31
Sept.
» » »
» 1

23 24 25 26 27 28 29 30

3
4 5

» »
»

-

-

»9

6 7 8

XVII
horri.

II.

^nn-fif

1

=
-

Sept. 10
»

11

=
-

Sept. 20
» » » » » »

21

2 3
4

11

»
»

-

5 6 7

» »
»

8
9 10

»

»
»

12 13 14 15 16 17 18 19

12 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23

-

20
III.

7 -

»
»

»

24 25 26 27 28 29
sahmi.

22 23 24 25 26 27 28 29 30

= =

Sept. 30 Oct. 1
»
» » » »
»

2 3 4 5 6 7

»

8
9

»

\\iu<^JJt 3

1

=3
-

Oct. 10
»

2 3
4

5 6 7 8
9 10

-

»
» » » »

11 12 13 14

11 12 13

=
-

» » »

15 16 17 18 19

14 15 16 17 18 19

20
IV.

-

Oct .20 » 21 » 22 » 23 » 24
» » » » »

21

25 26 27 28 29
tre.

22 23 24 25 26 27 28 29 30

— —
-

Oct. 30
»

31
1

Nov.
» »
»

-

2 3
4 5

»
»

6
7

»
»

8

Sph,

1

=
-

Nov
» »

.

2 3
4 5 6 7 8 9 10

» »
» » » »

»

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V.

11 12 13 14


-

Nov. 19
»

20
21 22

15 16 17 18 19

-

»

»
»
» » » »

20

.

— — —

»

23 24 25 26 27 28

21 22 23 24 25 26

— — —
_ — —

Nov. 29 » 30
Dec.
»
»
» »

1

2 3
4

27 28 29 30

»

» »

5 6 7 8

^Kwqnj,
11
-

khalots (khaghots).
=3
» —

1

=
-

Dec
»

.

2 3
4 5 6 7

-

»
»

»
»

-

»
»

8 9 10

» »

-

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

12 13 14 15 16 17 18 19

20

Dec 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 » 25 » 26 » 27 » 28
.

21 22 23 24

~~*

Dec. 29
» »

-

=
_ -

30 31
1

Ian.
»

25 26 27 28 29 30

2
3 4 5 6 7

» »
» » »

III

XVIII

VI.
1

Yjiiug,

arats.

=-

Ian.
»
»

2 3
4 5 6 7

-

8 9 10
11

11 12

=
-

Ian. 18
»
»

21

=

Ian.
»

19

» » »
»

-

-

8 9

-

»
»

-

»

12 13 14 15 16 17
VII.

13 14 15 16 17 18 19

»
» » » »

20 21

-

» »

20

22 23 24 25 26 27
f

22 23 24 25 26 27 28 29 30

» »

28 29 30

=

31 Febr. 1
» »

2
3
4

»
»

»

5 6

\ylr^iuti
11

mehekan.
.

1

=—
_

2 3
4

5 6 7 8 9 10

_ _ _ _
_

Febr. 7 » 8 » 9 » 10
»
» » »


-

Febr 17
»
»

21

11

_

_
_

» »

12 13 14 15 16

12 13 14 15 16 17 18 19

20
VIII.

— -

18 19

» » » » »

»

»

20 21 22 23 24 25 26
areg.

22 23 24 25 26 27 28 29 30

= Febr.27 28 = Mart. 1
»

»
» » »

2 3
4 5

»6
»

»

7 8

y^plr^.f

1


-

Mart.
» » »

9

11

= Mart.
»

19

21

— Mart. 29
_ _

2 3
4

— -

5
6 7 8 9

» »
»

10

— -

»
»

»

10 11 12 13 14 15 16 17 18
IX.

12 13 14 15 16 17 18 19

20

-

»
»

» »

»
»

»
»

20 21 22 23 24 25 26 27 28
ahekan.

22 23 24 25 26 27 28 29 30

=
-

30 31 Apr. 1 » 2
» »

_ _ _ -

»
»

»
»

3 4 5 6

»

7

\\<£n-%u/u 9

1

=
— _
_

Apr
»
» » »

.

2 3
4

5 6 7 8
9 10

_ _ _ _ _ —

» » »
»

»

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11

=
-

Apr.18
» »
»

21


_

Apr. 28

12 13 14 15 16 17 18 19

19

-

»
»

-

»
» »

-

20

-

»

20 21 22 23 24 25 26 27

22 23 24 25 26 27 28 29 30

=
-

29 30 Maii 1 » 2 » 3
»

»

»

4

»
»
»

-

5 6 7

XIX
X.
1
\j*uifififi[i f

mareri.

=
-

Maii 8
»

11

=
-

2 3
4

9

-

»

10
11

5 6 7 8
9

-

»
»

» »
»

-

-

»
»

10

12 13 14 15 16 17

12 13 14 15 16 17 18 19

-

Maii 18 » 19 » 20 21
))

21 22 23

=

Maii28
))

»
))

29 30
31
1

-

»
» » »
»

-

20

»

22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30

=

Iun.
))

2

»

3
4 5 6

» »

»

XI.
1

W^u^tt^iuj^
11

margats.

==
-

Iun.
» »
»
))

2 3
4 5 6 7 8 9

7 8 9 10
11

==
-

lun. 17
» »
))

-

»

-

»
»
))

-

-

-

»

12 13 14 15 16

12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

18 19

»

» »
»
))

-

-

))

20 21 22 23 24 25 26

21 22 23 24

=
=

lun. 27
» » »

28 29 30
1

25 26 27 28 29 30

Iul.
»

2
3

»4
»
»

»

5 6

XII.

^pnwfy,

hrotits.

1

=
-

Iul.
))

2
3 4 5 6 7 8 9 10

»

»

-

»
» » » » »

-

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11 12 13

=
-

Iul.
» »

-

17 18 19

21

=

Iul.
»
))

14 15 16 17 18 19 20

»
»

20
21

» »

-

» »
»

-

22 23 24 25 26

22 23 24 25 26 27 28 29 30

» »

27 28 29 30
31
1

=

Aug.
» »
» »

2
3 4 5

XIII.

\\<-b[hp,

avelikh.

Aug. 6
»

3
4

=
-

Aug.
»

8
9

5

=

Aug.

10

7

XX

III.

MENSES COPTICI ET AETHIOPICI.

I.

O03TT (0OOVT, e^VT),
1

0o)u9,

&y

<ID
.

fth<I« D

*

mascarram,
Sept. 18
»

=
=

2 3
4

Aug. 29 » 30
»

11

=
-

31
1

Sept.
» » »
»

5 6
7

8
9 10

»
»

2 3 4 5 6 7

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sept. 8 » 9
»
» »

21

=

-

»
» »

» »

-

10 11 12 13 14 15 16 17

22 23 24 25 26 27 28 29 30

19

» » »
» »
»

20
21 22

»
»

23 24 25 26 27

II.

n^oni

(n4.4.ne,

noone),
11

<p

aw <p£
8 9 10
11

,

u

.

vtyf*^
21

*

teqemt.

1

= =

Sept. 28
»

=
-

Oct.
» » » »

=
-

Oct. 18
» » »
» »

2
3 4 5 6 7 8
.9

»

29 30
1

Oct.
» »

2 3
4

» »
»
»

10

5 6 7

12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

-

»
» » » »

-

12 13 14 15 16 17

22 23 24 25 26 27 28 29 30

19

-

20
21

-

-

-

» » » »

-

22 23 24 25 26 27

III.

^ecwp (g^TCDp),
Oct. 28
»
»

a 96p

,

jj*
7

.

*KC
21

s

khedar.

1

=
-

11

Nov.

2 3
4

29 30
31
1

5
6 7

=
-

»

Nov.
»
»
»

8
9 10

»

-

»6

2 3 4 5

12 13 14 15 16 17 18 19

»8
9 10 11 12 13 14 15

=
-

Nov. 17
»
»
»

20

-

»16

22 23 24 25 26 27 28 29 30

18 19

»

» » »
»

»

20 21 22 23 24 25 26

XXI
IV.

X 0J ^ K
1

(

KJ <*-& K DC OJ<5-8 K ),
>

XOVxy.

,

^f.
21

$"\ *\F\
%

takhsas.

=
-

2
3 4

5
6 7 8 9 10

=
-

Nov. 27 » 28 » 28 » 30
Dec.
» 1

11

=
-

Dec.
»
»

7

=
-

12 13 14 15

» » »

8 9 10
11

2
3 4 5

»
»

-

»

»6

16 17 18 19 20

-

»
» »

-

-

»

12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dec. 17 » 18 » 19
»

-

»
»

-

-

» »
» »

20 21 22 23 24 25 26

V.
1

TCMS J (TCWSe) TO fi(
28 29 30
31
1

,

*

>

*fC

i

ter.

=
-

Dec. 27
»
»

2
3 4 5 6 7 8 9 10

» »

-

=
-

Ian.
»

2
3 4 5

»

»
»

11 12 13 14 15 16 17 18 19

=
-

Ian.
» »

-

»
»
» » » » »

-

-

-

20

-

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
^n-~»!

21

=
-

Ian. 16
»
» »

22 23 24 25 26 27 28 29 30

-

»

»
»
»

-

-

» »

-

17 18 19 20 21 22 23 24 25

VI.
1

Aiexjp
Ian. 26
d

(iiajip),
11

m
-

(

?

,

fh-brti
21 22 23

iacatit.

=
-


-

Febr
»
»

.

2
3
4

» »

5 6 7 8 9 10

-

»
»

27 28 29 30
31
1

=
-

Febr.
»
s »

2 3
4

12 13 14 15 16 17 18 19

»
»

-

» » »
»

5 6 7 8 9 10
11

=
-

-

20

-

»

12 13 14
svc69,

24 25 26 27 28 29 30

-

Febr. 15 » 16 » 17 18 » » 19 » 20 » 21
»

» »

-

22 23 24

VII. $<5.JUieJlC»e (II<J.p!!g<5.T),
1

W
» »
» »

ol^.^Pfl/hmagabit.
21

= Febr.
»
»

2
3 4

»

5 6 7 8 9 10

=

25 26 27 28
.

11

=

Mart

.

Mart
» »

1

2
3 4 5 6

» »
»

12 13 14 15 16 17 18 19 20

»
» » »
-

»

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

= Mart.
»
» » »
»

22 23 24 25 26 27 28 29 30

17 18 19

20
21

» »

»
-

»

22 23 24 25 26

XXII
VIII.

^^piJLOTOJ (n^piJLOVTe),

W
6 7 8 9 10 11 12 13

[xou9(,

o^
21

.

"WH?
Apr. 16
»
»

i

muizaia.
1

=

Mart.27
» » » »

11

=
-

Apr.
»

=
-

:*

4 5 6 7

28 29 30
31
1

=

Apr.
»
» »
»

8 9 10
IX .
1

2 3
4

12 13 14 15 16 17 18 19

» »
» »

-

» »
» »

-

5

20

-

14 15
'

22 23 24 25 26 27 28 29 30

-

»
»

17 18 19

-

»

-

»
»

» »

-

20 21 22 23 24 25

n^^cwxi (n^ojonc^
Apr. 26
» » »
»

7U0C)(WV, u-*~)

"nW
21

j

genbot.

=

11

=
-

2
3 4 5 6 7

=

27 28 29 30
1

Maii
» » »
».

2
3 4 5

8 9 10
X.
1

12 13 14 15 16 17 18 19

-

Maii 6 » 7 » 8
» »
»

=
-

Maii 16
» »

-

9 10
11

-

» »

-

» »

20

12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 29 30
,

-

»
»
»

17 18 19

20
21

-

» »

-

»
»

22 23 24 25

n^cwnj (n^cwjte,

iu.<s.jih), %0L ^i

^jj»

:

flfc s

sane.

=

Maii26
»
» »

11

=
-

Iun.
»

2 3
4 5 6

»

27 28 29 30
31
1

7 8 9 10

=

»

Iun.
»
»
»

2
3
4

12 13 14 15 16 17 18
19

»

» » » »

5 6 7 8 9 10
11 12

21

=
-

Iun. 15
»

-

»
»

-

20

-

»

13 14

22 23 24 25 26 27 28 29 30
.

»
»

-

» » » »
»

16 17 18 19

20
21

-

-

-

»

22 23 24

xi.
1

eimn
»
» » » »

(enen),
11 12

s7uicpi

,

^>\
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

th9°(l>

*

hamle.

=

Iun. 25

=
-

Iul.
» »
» »

21

=.
-

Iul.
»
»

2
3 4 5 6 7 8 9 10

=

26 27 28 29 30
1

Iul.

»
»
»

2 3
4

13 14 15 16 17 18 19

-

»
» » »

-

20

-

»

22 23 24 25 26 27 28 29 30

-

» » »
» » » »

15 16 17 18 19

-

20 21 22 23 24

XXIII

XII.
1

JUteCCUpH,

^scyopV)

,

<S^r~*

•'

/f/irt.

;

ii

iahase.

=

Iul.
»
»

2
3
4

»
»
»

5 7

25 26 27 28 29 30
31
1

11

Aug. 4
-

8 9 10
XIII.

=

»

Aug.
»
»

2
3

12 13 14 15 16 17 18 19

»
»
»

5 6 7

21 22


-

Aug. 14
»
»

»
»

8
9 10 11 12 13

-

» »

-

» »

20

23 24 25 20 27 28 29 30

-

»
» »

15 16 17 18 19

-

»
» »

20
21 22 23

-

»

IIJ^&OT I1KOT2U, ^ayopvai %epat,
-

^ljJl

.

M^Vf

pagvemen.

1

=
-

Aug. 24

2

»25

3 4

=
-

Aug. 26

»27

5

=

Aug. 28

>

-

m-

<

Aaron thaumaturgus,
i.

— Aethiop., mascar.
Vita.
:

coenobiarcha in Aethiopia, incerta aet.
8.

Inc.
:

prooem.
:

H*

:

^KVfi^
:

s

l£"A
<

:

V^XT^
: :

:

AKO-V
->
:

hO
:
:

<*>VM-qi
:...

CDIfh^

th£?

:

£W1C

b&Mf
:

Inc. Narrat. _tf°0- :...
:

K 7H.K'flrh,C A% HM ^lV A£*
:

AKO

:... ntflc.

t-n?

tf Hf_ 7

:

A7»^
:

:

Des. nY-HH,
:

:

J^Ah
:

&Ytrb
" D 'Ml_M_

w-A-

s

^rm ai+^^
*•

*»<pdA

Aa«

:

Ahn hETr
[i
II,

:

n^h*

:.

. .

WlTr

«

Turaiev, Monumenta Aethiopiae hagiologica,
2.

37-72.

Translatio. Inc.

_W°_Ml,
:

:

l^V^tX^
:

t

hdft
:

:

f-h;Vl>«

.

Y$

:

^h^
:
:

:

.

.

.

A* W*
'JA^
:
:

ttft-n^

^^
:

*

h^ "VIC*

:

IHDtRfr

flWl*

:


: :

Des.

(Dh-Mi*

:

W+
H-fc
:

:

/*V>I>
:

:

ha»1\\{^
-f-tf^
:

h£?

tth-nC
:

MMMtlft

0>M(\C<P
:

A^H
:
.

A_>A
«

:

*«VN____J«

Jtfth

:

fflhMl

0A>

.

.

h aVi

[2

Turaiev,

op. cit., 77-78.

Abd
[-__ȣ_.*

al-Masih, m.
InC.

in civitate Singar,

f 384.
f^Ott

— Syr.,
<~-»/

hazir.
|)w.1_
[____*

27

1. PASSIO.

ILo^a^oo

^JS^

*_»

I

-

J^f

|*_-0
ov_»j

tsi-O

IjLf—^ Looi
.

l_*t.

Des.

-_;___-_-

|___.o;__. >oa_>

^sL/
. . .

^*j |ooi
|

|<j

.a_> J_____jo

Iks^Ofj
|_ni_____

|La____>

^d
.

>__-<?>

^d

^_o

___.£__>:___>.

t__oL __>;___

v^to
[3
et

^__o/

.

.

.

o\___-j

£_ |ojjo

fcu|*Aia ^_,.__i_>jo ^__j

J.

latine,

Corluy, Acta sancti Mar AbduH Masich, aramaice Anal. Boll. V, 9-52 Bedjan, Acta martyr.
;
||

et

sanctor.

I,

173-201.

Exc. Wrigiit, Catalog. Syr. Manuscr., 1132-33.
2.

rASSIO.

Inc.
.

\}yflrJ['JJ
uimilixl,
I

111111111111111

jt

liiti^iitiiiiii/iiu 1,1

I,

iii

h

^[KuiUap

iiiini uiiihi

fi

£

\* uumuujcr+**i M

Xujilhli jniiiintiiLp

2

ABDAS
i/i

iii ii

///^'l/l.jmji/j [/ /<l

///lj ///'//[///

^Jiiinn*

tljhidiL. [t i/i/jtun

unutunlfuii

£n

L/ntjnL.[cJ-[iL^i

— Des.
i

fjujtnujiilrini/iifh^iiiuiiufj

unnnju

\*ntLjt/uff<£[i***
/

niunffpiou nLJilrini/uuL
llllj/l***
lll/ll l/ r

pninnpnU

\* uuml.ui&* m

ij[i

lunuuiui 11L

u/j

nuinb^
VA

Vitae et Passiones sanctor.

I,

6-25.

Abdas, Ebediesus
Maii 16.
Passio. Prooem. Inc.

et soc,

mm.
>x|jo

in

Perside, f 374-375.


^~j

u>ok*./j
)o\

|j/

u$.a

— ^»
»

;*/*

|

>/

Des.

I^am

^aj*»

vv*^j

—^j

oysa*. **

uuoA^aj ^a—^iAjj

Narrat.
oj£Sr*>o

Inc. L*(A*3 ts^>j |;okxij |jL/j
|fia*v^°-3 °v=> |ooi fcu/j

|ooi uoiofcs^/

|5aaat*^ >xa«w*^v

Des.

Lfia-. o>x. L«j/

**j/

5
or.,

Assemani, Acta martyr.
martyr.
et sanctor. II,

144-60

;

||

Bedjan, Acta

325-47.

Abdas, Haso, Isaac
31, sept.
1.
»v>-v

et soc,

mm.

in Perside,

f 420.

— (Mart.
**-*

5).
Inc.

PASSIO.
>od

LiaiaO \±aa\£
L**.©

J

a^oo

J^JMJ

^LjLo ^;

ki*a

^

L^Ia^a>

— Des. mutil.
et sanctor.

[6

Bedjan, Acta martyr.
2. Vid.

IV, 250-53.

Abdas, Hormisdas, Suenes.

Abdas, Hormisdas, Suenes (Sain)
side sub Isdegerde.
I.

— Sept.

et

Beniamin, mm.

in

Per-

5.,

mart. 31.
[3-ujtLUJL.nnnL.[il-nu/U

PASSIO.

Inc.

]*
ffL.

tf iiii/itiuiulju

^nnjni/hn

^i)^^niLnun
lih niii/i****

<jni/>/?i_,

n nnJiuihui lnulcrliuju mi/ujuinn^tn*** •^utn~
bui/iuunujnuu
Des.
uiL.ututLlriun Q<^n~

tnL-UiL.

Y^niLuti

tj-fiu

tt

Xbulu

^nlfytnuiliiuuy
tutlfjl/
i

h

i/iuiiut/i

uiuunj n

duuju

Itl.

mjiu*
I

uitiin liii.niili jnu

J

Vitae et Passiones sanctor.
2.

I,

1-5.

Vid.

Abdas, Haso, Isaac et
pr.

soc.

Abdhaicla
Abercius

m. Vid.

Symeon Bar Sabbae

et

soc

ep. Hierapolitanus,

sub Marco Antonino.
Inc.
]*

— Oct. 22.
lyujiiffnufi
fcr ut nut un~
?)

VlTAE EPITOME
ul.

(SYNAXARIUM).
nt Ijjiuij

cfuit/iuhujlju

^Juutnunuuii

ffL. '|

nujnlfmiuptn tffnLUiujujpui

ABRAHAM
/##//////,

3

A ////////////// y^ntiiii/finu infru/nuj
11

niuunnL.iT lui/nn/uu

— DeS. hnfiu
|8
:

uni/iu

inii///ju/l/u* nnji uju/iii/iiuuuif,

m

ij*

liL. /~

aiuiin [uou***

Effigies, I. Misakiikdjeants, in ephemeride -^mmfA-p YII (1896), 249-51. Cf. Synax. armcn., 133-35.


I.

Abgar, rex Edessae,
1.

saec.
«

— Armen., khagh. 22.
MANU
MLII »,

HlSTORIA SIVE
IllC.

EPISTULA ABGAR

AUCT.

LABUB-

NA (LERUBNA).
[u~nnnnii.fi)

Qiuilfi

/ijihn<^iu/ifiL.j//innj//Lfi

Diun-iuulihjinjiufi
[friun.iuL.n~

[& 111 lj.il/ L,niinL[crhiui/l/
nnii.fi

-f^nLluuLj***

jnjidu/iT

iihuin 1' nn.Lun

^* u/l/nifu/ j

— DeS.
S

ifnL.ji<CiufjD <£uiuuiUMUim-[ij-/r~
uiliij

luu*
(al.

iiiliij

/uiu<^fiu <^u/uuiu/uiiu_[crhiuun iiin

u/ji<-*LUl/iu/i<CuLi/Lun

LUU/^flU <?LUUUlLULUnL.[(T-lrLUl/p)

T^
r
'

L. Alishan, \um^hu^iiImiuj , /"- ## f'""i {'/' 7^7/7* \?i-k"b"J' p-nunp- Wfia.uifinL. Labubnea notarius Edessenus. Abgari •yhpm.^uu ^n-tVuiugfi (Venetiis, 1868), 1-51 epistula
t
: ;
||

ffu/iT ^,upii,jiit.p[iiji,^i

sive S.
2.

Lerubna Edessenus Thaddaei praedicatio (Hierosolymis, 1868), 1-59.
upjEnjit
\d*,un-hfi
:

Vid.

Addai (Thaddaeus);

— Christi Domini imago Edessena; — Dor-

mitio B. M. V.

Abhai,

ep.

Nicaeae, saec. 1V-V.

— Syr.

iacob.,

tham.

15.

VlTA ASCRIPTA MlCHAELI SYRO.
o^a._ via\
}.____._ci.\

InC.

Lt*___o>---\

i__-__-.0

X-.*J
|-n--i

^)
o>—_>

^&»
000
vj

t__<__,*j
.

[tfl
.

L^___c_ |Jo }___».oj

... —
[jpo^
.-01
*

Des.

.

._-_->/

i*;» l**t0? •

|;»a_v

_v»;oL/o uoi

|_ooj

_oo>_L/o lt-99 l**ovj •

L_.*.-a_\

^-0/

...

OiLa.\c_->«

l

1

Bedjan, Acta martyr.

et

sanctor. VI, 557-614.

Abibus.

Vid.

Habib.

Aboli m.

Vid. Iustus.

Aborsam (Abrosimas)

m. Vid. Miles et

soc.

Abraham

abb. in Aegypto, saec. VI.

— Copt., tobe 24.
eius.

Laudatio panegytica auct. consobrino quopiam
Itji gejipcwjULe
jit<j.jicu_tjul

Inc.

mutiL

^S

2_e ovjt

.

.

hojoYT<ut£OTTOY ctjulc 2te k<$.t<5. ee t<u oji Te oe jit<5.jiji<*,v nejtneTOT^.eq Hn enToey ji^f ocno}uc — Dcs. jikhjulc
.
.

.

.

julji jietfoouj...

epeneqno?\jTevjULi5. &ji JULiiHTe £<$-&tj!

4

ABRAHAM
Jtgovo

jiecjejOTe.
g4.JUlHJI.

^e

g<5.gTHq

nejiT^JtiepiTq

.

.

.

[n

Vhist.

Fragmenta. E. Amelineau, Monuments pour serv. d dc VEgypte chret., 742-53. Huc spectare videtur fragmentum editum ibid., 754-55 cf. sancti Abraham
;

Synaxarium, Forget Synaxarium Alexandrinum, Corp. Scr. Ciirist. Or., Scr. arab. XVIII, 411-13 et Amelineau,
op. cit., 512-13.

Abraham

ep.

Arbelae m.
jooi^/
|ooj

in Perside,

f 344. ku^

— Febr.

5.

Passio. Inc.

*-LLf **3ojjj c**».

Des. u*;*J_* Ja*~^

|90>x»^ ^aj.

[12
Bedjan, Acta martyr.
et sanctor.

IV, 130-31.

Abraham

m.

in Perside

sub Sapore.

Laudatio,

saidice. Inc. et des. mutil.

Fragmenta. E. 0. Winstedt, Coptic Saints and Sinners, Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, pars eiusdem loci Crum, Ca(1908), 234-37 276-78 talog. Coptic. Manuscr., 141 iter. ap. Winstedt, loc. cit., 236-37, inimis pagel. var. lect. Winstedt (0. von. Lemm),
; ;

:

;

loc. cit.,

282-83.

Abraham

inclusus. saec. VI, in Mesopotamia.
Inc.
>°oi;o/
i.3/

VlTA AUCT. IOHANNE EP. EPHESI.
va.\,ooi
l^ofisM

pjoj<i-*\ jk

*jj

ooL

^-^»i

p

^stu ^*

v^-^ U&>

•••

^"»9 oi&u^L

— Des.

^O t&£j

|La^L?

\s^,

f*.\a»* frx^

[13

Land, Anecdota syriaca, II, 65-68 (^lohan. Ephes., De monachis orientalibus, cap. 7).

Abraham

Cascarensis, coenobiarcha in Mesopotamia,f ex. saec.

VII, maii 2.
VlTA. Inc.

&olm;

[^ik

fua&tto \^

|jo>aa*o

U*M ^^ **l u **
J

^&A
;

'

0(>1

^oi^
Exc. Sachau, Verzeichniss syr. Bandschr., 558 pars «Paradisi» auct. Palladio Heliopolitano (sic).

[14
quasi

Abraham
VlTA.

Naphtharensis mon. in Hadiabene, saec VI.

IllC.

V^f/j

\}ll

Qi^

^o

uOlOfcu/

^M

0*00^

)-»^SiJ

^0)^| u**

[uy

ACACIUS

5

— Des. o»^»^
Abraham

oiL; vvi^

o^»/

«.«;* >ax»j

U^xn^ x-j»LL/o

[1

5

Ign. Ephr. Rahmani, Studia syriaca (Sarfe in monte Libano, 1904), 37-39.

m. Vid, Sapor, Isaac,
(et

Ma na et
c

soc.

Abraham Kidunensis
Vita.
cs^
(

Maria), saec. VI.
.

— Oct. 29.
^k*J*
Ul

Inc.

J

oo^,

"^Oi

(jot

.

.

I^-Aa

|^o> v
a)

*^

^l

<*^~/

oooi

)

^mCsm
r >ii ^ o
...

oA

|ooi

&*l \$\*l

— Des.

|fco£

|L^a

Jia^v ^o &t*°uo

io»^u ^*tt>
vel b)

[i6
ifif

^oo/

\*\*

^J^

*?

u^t^

^*-^* t^*' ^povSa

;*-*

[17

Th. J. Lamy, Acta Beati Abrahae Kidunaiae monachi, Id., Sancti Ephraem Syri hymni Anal. Boll. X, 10-49 Bedjan, et sermones, IV (Mechliniae, 1902), col. 13-83
; ||
.

;

|[

Acta martyr.

et sanctor.

VI, 465-99.

Abraham

et

Maro

stjlitae in Mesopotamia, saec. VI.
EP.

VlTA AUCT. IOHANNE
r

EPHESI.
Des.

[inc.
^oj©)

^|A OpO
*d

^ia»
|

...
|

^»<0>>
•>

(xa^

o££wo a^o Ma^as/

^ —

k£^~ U*-*h

!•

o i*»

^o
[18

Ja-^fOi ^oj U>euaS[a

Land, Anecdota syriaca, 11,31-45 (= Iohan. Ephes., De monachis orientalibus, cap. 4) cf. Zotenberg, Catalog.
;

des mss. syr. de la Bibl. Nat., 185.

Abramius.
Vita
j/jdl
a.

ep.

Crateae, cca an. 543-553.

— Dec.
Inc.
<£j\*

6.
<jl

Cyrillo Scythopolitano
rc -il
:
I

q*^» jsdj

y*|
kj»l

^y^j)


I

4^*h crj^J

^

->W ^zi\

i>,«i

.

.

^Ji

&

^jU» j :rv»
:

[18

^jS d\^aj J\ Gr. Graf, Monumentum christianum vetus, Al-Machriq, VIII (1905), 259-65. Emend. et var.

lect.

Anal. Boll.,

XXIV,
Vid.

351-55.

Abselamas (Absalom) m.
Abunafer.
Vid.

Petrus.

Onuphrius.

Acacius m.
1.

Byzantii, sub Maximiano.
IllC
>*^*^»ao |jI*A

— Maii

7.
i

PASSIO.

^i-.iao

Looi lcn.aft» |La

°>i^f

oot p-aia


6

ACEPSIMAS
\
y./

|»..?kvi

^ao(

)

—^o

c»u*L/

0001

Des.

k*a

^_—;o£sioj

|coo^

^W

...

v;»,

[20
Bedjan, Acta martyr.
et sanctor.

VI, 68-82.

2.

PASSIO.
/r/ fii

Inc.

\Y* iiinuptlptulinpp

uiJu/mppmp mnJfmi

n P?~
opt^

[iimuni

u [(riuntuL.npnL.[Jtfiiilili
ptuliutuplintj^u

*n nJJiu/ ui/i.nn* op pum
DeS.

p

siiijuuul /i y
JliliJiL.

pnppnptfui/
tiL.

np

'/ut/

tiijpnn
"1'J*

nui/uop (ruiuiuliiulip*

P**?

l/nL.[rrpLjj

pmnnmP***

<Cmt-mmnil
ijmiii uii niil y}

p

Itiu

iuu/mL.pupu*
tft_***

np \^u uitu.ui a- qtpmn
:

uit _niip 7 u pt-/i

mia-iT

uu/t~u

T2I

Vitae et Passiones sanctor.

I,

68-88.

Praetermissa

est,

utpote ab argumento prorsus alie-

na, oratio de s. martyre Acacio..., quam inter opera Severiani edidit I. B. Aucher, Severiani, sive Seberiani Gabalorum episcopi Emesensis homiliae nunc primum editae (Venetiis, 1827), num. 8 (ed. 2 \}t ^Lpfnuiiuu/i 1.,^ /,,,//„ „/,,,,/, *\.<u r ,u,,su,i, ,,,, (j^. T^iunu^py ibid., 1830 non vid.).
;
: ;

Acepsimas, Ioseph, Aeithalas, mm.
Nov.
1.
|

in

Perside, f 379.


|oi

3.

Passio.

Prooemium.
(

Inc.

\_%\

ia&j

\-*\

k*,
J^

oov>/

l*^

\»\

^^.

\iv»V

— DeS.
|ooi

U.«tiv>, al.)

^m.so,

^bc^co^

fu^a

i*«£kjj

soo>.*j^.o


=>c*sl

Narrat. Inc.

»aAj U+£> ^*oa3 ^.3o*j* >\a*o ^fc\L fco*a


||

Des. ^

0001 .ooy*soa*jao oi~ yoo^u.^t

^§^o ^ooik-^^L*
or.,

|Lof^»0\~

[22
;

Assemani, Acta martyr.
martyr.
et sanctor. II,

171-203

Bedjan, Acta
(Halis

351-96.

Exc. Aem. Roediger, Chrestomathia syriaca non. vid. ed. 2 (1868) Saxonum, 1838), 134 Ioh. Roediger (1872), 85. curante
;

;

;

— ed. 3,

2.

PASSIO.

IllC.
/1

D^u/u^b/t k XumnL.tuh

fi tljfjtujj

uppng

ftL-pntj*

ui/nnJu puippum
/"'/"/['

mumnL.uj&-uj<£ujj/i Jtupqmpt^u***i Qbrptfg^mpfiL--

u-ofi-ulrpnpnfi

/""^ <^iu/uihuihmtj tlhpng

qfofi

ujtitfmn.
:

hmiiJuht
ll
fi

DeS.

umn.^mi^uim^lfmj fumrjmqni-fJ-fuht m^[ump<^fi
fi

//m/tftun u-pmuu-/[uj***
L [tJ-uju.mL.npnL.[u Lmuij

mmuUtfpnpqnutF mjutfujlhi ^nl/mhUpbpp*
<l\mpufrg

£ uiuf<^nj

*

tfL.

fi

Jbu^

[d-uj~

3 .

AECATERINA
11

7

iiiuniili in 1

S^li

iim

Ii»»*

l~2t

Vitae et Passioncs sanctor.

I,

89-102.
pleniora, VIII, 217-18.

Exc.

Aucher, Sanctorum Acta

Acylas m.

Vid.

Eugenius, Valerianus
ap.

et soc.

Addai (Thaddaeus)
1
.

— Aug. 21.
((

Doctrina Addaei, sive
>an{au^
(

Epistula Abgar regis

pilii

Ma nu
c

)).

Ine.
*___>

v;_oj

)

oiLni\v>->o L_j__*
\if

|Lai-\v),\ _v__Lo ^___>}/o |L*>_J_.L _____

— Des. >opo

Li_-_a___

|Lo^»oi^

^H^

^*£

[24

G. Piiilipps, The Doctrina of Addai the Apostle (London, 1876), 1-53 (text. syr.). Exc. Ed. e cod. mutil. Cureton, Ancient Syriac Documents, 5-23 (text. syr.), 108-110. Emend. W. Wright, ibid.. x-xi, xiv. C. Brockelmann, Syrische Gram2) matik (Berlin, 1899. 1905). Chrestomathie, 12*-21*. 3) Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 51-52.

2.

Doctrina, armenice.
Exc.
\f/f.li-uuiijjii

(De inventione
t[uuT
S.

prima

S.

Crucis).
ji)w//y f fi T
:

•\Jr[niu^uui

^ujpnn/iLfS-fitJig

uf/fLnfii

Lerubna

Edessenus, sive 1868), 60-71.
3.

Thaddaei ap. praedicatio (Hierosolymis,
;

Vid.

Thaddaeus
Vid.

;

— Abgar — Sanducht.

Adrianus.

Hadrianus.

Adurhormizd
nisan 25.
1.

praefectus, m. in Perside, f 447.

— Syr.

(iacob.),

PASSIO.

Inc.
o>_>

(?).

v

-_>_-_

\

__a^,
...

^-*._oi

^)U

<-*&)

ov+ia-X

j_o ^oo

L^_>oia_» 001

|x_.j_>

^9
)»•>

|ooi £n_/

|ooi ;____ 001

L_fa___

o>_> |jl-,__o

u*oio£->o*-»

ov_

*_»

Des.

._____»

i*>ii

o/ *•?

*__.

.

uoiai_^o_\ |a_t

l;c_»J__ ^_oL ;>a___LL/o

^xl

...

M

l--=»a*

[25
et sanctor. II,

Bedjan, Acta martyr.
2.

565-83.

Vid. Pethion.

Adurparva.
Aecaterina,

Vid.
v.

Mahduct

et

soc

m. Alexandriae sub Maxentio.

— Nov. 24.
*.<J__

Passio. Inc. mutil. jJ .Jytflj ?$$\ JL.
._.__

a_0


|

Jl

Ijy^

<jl

*£^ w->-j —

Des. *\f[

jj-juII

Uu- j^L

J^ <£

8

AEDESIUS

»

^jul

.

.

.

lu-JJUlil

t>Xfi>

«-«• taj
XXVI,

v^

*

JLJ

£j£j

[26

Anal. Boll.

13-32.

Aedesius m. Caesareae, f 306.
Passio auct. Eusebio.
v-.oia-/

— Apr.
DeS.
I

2, 9.
«^ooij
.\oi?

a)

Inc.

^iA*3^

v

^? ^oiLoa/
jfco

^Ao

^

3|

jko

^to

l^ou»

>a^U

^^^/

cmiA*3/

^;oL/

|Lo$o>£»»t

[27

Cureton, History
Bedjan, Acta martyr.
recensione altera).
b)
w»oia_/

of the Martyrs in Palestine, 19-21 et sanctor. I, 229-32 (coniuncte cum
;
||

Inc.

«£/

^) ^*\o

*fco

^o

L_*<.*.o

|?o>_-

u»ai._iL_ _o<Si?

^<*>

^oiLo_/

— DeS.

|ooi -.;_L/ Ltsa^, usa__,^/ ^j_£vc_..___ c_>ai__/

9009
;
j|

[28

Assemani, .Acfa martyr. occ. I, 195-97 G. G. Kirsch, Chrestomathia syriaca (Hofae, 1789) non vid. ed. altera, curante Gr. H. Bernstein, I. Chrestomathia P. Zingerle, Chrestomathia (Lipsiae, 1832), 221-23 syriaca (Romae, 1871), 202-204 (om. claus.) Bedjan,
; ; ; || ;

||

loc. cit.

Aeithalas (Aithalaha) et Apsees (Haphsai) mm. in Perside, Dec. 11, febr. 20. f 354-355, 16 can. (pr. vel post.).
Passio.
Inc.

^*ih

|Lo>_\
...

^__;_t
y

|ooi

|;

— —»a_

|o>__*o-/

Ljoi

f__^_ ov-

-

Des. u***La

;_a__L-\_._

)

^*

<

o

^oov-jLj f_j <_v__o L^_> ^o

;_\ v_>/ a__/o

|jo*_>^_

vox3

[29
Bedjan, Acta martyr.
et

sanctor. IV, 133-37.

Aeithalas (Aithalaha) m.

Vid.

Acepsimas

et soc.

Afra

m.,

Augustae Vindelicorum sub Diocletiano.
InC.
\*

— Aug.
ul.

5.

PASSIO.
^Znuiuuiit^n

oiunujphb uhnuiP nnnL.iT uAjniJj £ {^nnutnlrui*
pu^nnJilri
iiuiiujii

fitfiiuilili

nonnuuinukuiiuli
iniunnfii.***

iuh Li
J/jiuiL

DeS. tun.
unL.no.

uiiiIjuil.

uuihuii

tiijuuif^u

uin

ujnuiniutniili

*-[\nnuuinun
i

ftpi/uinnui

!unuinnJtiiIinufcrDiiiifh

nn n *uijn

uulf^li

1^0
I,

Vitae et Passiones sanctor.

146-48.

Agape

v.

m. Vid. Sophia.

AHUDEMMEH
Agapius m. Caesareae, f 20
aug. 19.
Passio auct.
Eusebio.
.

9

nov. 307.

— Nov.
^Lat

19, sept.

19,

a)

Inc.

,.;_-_.

...

U&orff **il
L_jo>_.

*a-^»

_»______>
|00l
L__<|

|m&4 pov- o>_>o

_;_./

Dcs.

o>

_o_— L ^___

|*t-o

uaa-V^/t oiL_jC_;_>o

T31
;
||

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 21-23 Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 232-36 (coniuncte

cum
b)
IllC.

recensione altera).
.

u_-l_,.ftnv>

U<

->/

u^6l3

.

.

.

C\„a__t

J.___o*

M

*^fl

__-_»

— Des.

|__-*j

____v^/j U____ o>_>o__L

^f

|ooi poi

[32
Kirsch, non vid.; Chrestomathia (Lip;
||

Assemani, Acta martyr. occ, 198-201

G.

G-.
;

— ed.
Agapius m. Agapius m.

Chrestomathia syriaca...
2,
;
||

cum

lexico (Hofae, 1789)

siae, 1832),

curante G. H. Bernstein, I. 223-26 Bedjan, loc. cit.

Vid.
Vid.

Bassa

et soc.
et soc.
et soc.

Eustathius
Vid.

Agapius (Papias) m.
lus et Plesius

Charisius

Agapius, Alexandri duo, Dionysii duo, Timolaus,

mm.

Caesareae, f 305.
0001

— Mart. 15, 24.
^*

Romu|ooi

Passio auct. Elsebio. Inc.

^___>

v

pot___i»_v_ ^___w_

hL_

— Des.

_»&_©L/ |__;_» o>-_-o L-o>._ L__.___o

[33
; ||

Cureton, History of
Bedjan, Acta martyr.
et

the Martyrs in Palestine, 11-13 sanctor. 1, 217-20.

Agnes

v. m.,
Inc.

Romae,
__;____ o

saec. III.
*___>

— Ian. 21.
oi__-o__ [-_-_ L;_ Li^oi ______ * __»/

Passio.

J__._„*

!_______. !___».___> |oo) U _;_./

vo__ _»;-[-

— Des.

>_-_.LL |?;

_.?

lLa____o>_»o

\___LL |Lo,o>__* )-___o

[34
;
||

Assemani, Acta martyr. occ, 159-64
martyr.
et

Bedjan, Acta

sanctor. IV, 116-23.

Ahudemmeh
ab2.
Historia.
...o>__j«_-o

ep.

Tagritensis m., f 575, aug. 2.

— Syr.

iacob.,

Inc.

prooem.

^__-_-__j

l-u.^ L__\j
*„ ©>

[__-__>

„___

v;„* oi__LL___
L101

lnc.

narrat.

!__-£_- ___>? )iL/

„*__./

_.;„ L_**_

~*9 °°>

2

io

AKEBSEMA

[001 (..oioC^./

— DeS.
^f
ooi
.

***-«» Lol»?)

^csNotoo yi* »\ ^ujCw.» |t\*U.OJ

^A^)

Li^-*/

...

oiLo_\.

L*_id

[35
et

Or.

III,

F. Nau, Histoires d' Ahoudemmeh 15-51.
Vid.

de Marouta, Patr.

Akebsema.

Acepsimas.
Georgius
et soc,

Alexander m.
Alexander
et

Vid.

Alexander mm.
Dei», Edessae et

Vid.

Agapius

et soc.

Alexius «Homo
Vita.

V. — Mart. 17.
a)

Romae
001

(Constantinopoli), saec.

1.
|

Inc.
.

|;a*\

JJd

|*a^«

v/ %u;»/ |Lja»jLj iJ^^o |fc^*L
J..ooyO
.

uJJ

— DeS.
Inc.

>o».»o
»

L-nsavsj L»;~/o ILasj*
• .

oi^o, ow\d

^

ouv;aj.o
.

uxad U ovi»
b)
Lujj

["36

uo)o.;ajo uoft

|;

—^^0

oo)

v/ »u;ao/ lou^j
.
.

!—^^
.

^j

|fiuv*L

— DeS. )0^o
»

ov^Saao La^jo L.**./o L*»o»,o ILfaaooLo oi;sof ov\d oyV

uvk*/o

«-H

U ovt»

[37
ul~/
00»
al.)

c)

Inc.

,

u;»/

|L$oso*L<>

(

;^

oiis—^L

al.)

lu^*

|i\***L

»\

JJ6

|;a^«

v/

(

v&Xlm«.o

^j^o

u-~/

al.; »x»;»/ y^

^*ao»o

— Des.
i.-^

fere

ut l,a.
d)

[38
;-^
JiAO)
.

Inc.

|L*a

*s>Lf

|;^^«

|k-^*L >x*uj LiajoSo Lt^.3

.^..

»\ u>o|

— Des. ut l,a.
>ooi;s/ u^/ oijL/o ov-Moia^

[39
^o
ȣ

e)

Inc.

uoia\v ^vfi^M*} Loa^ ^j

po)

Des. ut 1, a.

[40

Arth. Amiaud, La legende syriaque de Saint Alexis, VHomme de Dieu, Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes, fasc. LXIX (Paris, 1889) inc. et des. a), p. 3-14 (text. syr.) aliae recensiones permixtae in apparatu critico, 29-44 (it.).
:

;

2.

Vita. a)
(

Inc.
\

|;^^«

)

^\
(

»j* »-ujI.>

^oo»
(

(

|i\!1vaL

»~\o) al.) Ifcu^L
».»

L»;—.sL/

Lt^yo*) al.)
L>9*)auv

laoIo o>ia~so
|oo»
|oo)
)

|oo)«)

oo)

)

|;ja*o;d
;il.

ovuo

.

(

|o>^*>

— DeS.
*-.*>/ ...

m^fi» ^^^

o>\

o>t»

(

|ooi c^ca.j^

)

u^aoj; Lu/

^o
[41

o0&-^«> |...»*> >\a*-.

v;»^

oiLa=u.£o

(

^jjja-v

al.)

ANAHID
b) Inc. c*©)&> |fcu*A&\ oio^c^/

ii

^eooi^
:

00019

ooL

|t»£»

—Des. ut 2,a. [42
;

Amiaud,

op. cit.

inc. a, dcs. b),

15-28

var.

recens.

(ut supra), 45-55.
3.

VlTA.
Ifi^

a)

InC.

\\

l/i nifii

l^n

fi

t

^m n.nu

r ^puiniuph

ill. <\

uiuuii'li

inid-

UJ11/111/1/1//1

bu

niiiiiiii

1 in 11 111

y^ilihilliiiiiinn

— Des.
^M>M»f
S

ab ipso

initio in

hanc annot.

(librarii ?)

:

**y*

£»***

^**-nStujy^n*^***

p*y«j

*« — X

—i

j^ltm*4*C^p4Hlttfl—Tlh*mU

*

n^***^**p* £l**-^j*J
ty»

\^
uih/i

b)

InC

\^nuAil/ipIi
iiiiniii/ilili

Wf/rpunu/unu nnizh
ii/imuli nyi

uhct

(i ->(//

hc

Jiuin.tuL.nn

nnni

\^ipuuhujunu

Des. p.uinlru.np

AnlinL.[crhiuuii
11111

uujnhuii n
um.iinuli

JuifuAujuhnuJU
hiL.

n

uhunuinn iu
uiuXuujnu
ui i

hc

.hiuJU

111/1

^\umnL.c^ni

nnnL-U

^pu
|44

*
J

»

nfiuinnun
Vitae Patrum, ed. Ispah., 685-704; ed. Venet. I, 138-61 in im. pagel. ;
||

||

ed.

CP., 301-

315
4.

Vid. Filius

Regum

;

Gabra Krestos.

Alphaeus, Zachaeus et Romanus, mm. Caesareae, f 304.
Nov. 18.
Passio auct.
^Ila ^;ou* fcd*a;

Eusebio.

a)

Inc.

00»

19^.9 |ooi

«^k^

oo»

l—iaia ^»9 pov*

— DeS.

okaL/ |Cs^aa ^L/

\iOy*f I90V»* \sd* )*Jk

145
;
||

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 5-9 Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 208-214 (coniuncte cum
recensione altera).
b)

Inc.

^»»

«i.v

kuo^

001

It^

|ooi

«.:x»;o

|£sj~»

v >»

\*%

>aa

\*i

^v^
[46

— Des. taksL/

|&^oo s*Lv*> l><n*»> Ua^ >** Assemani, Acta martyr. occ, 177-81
^tao

;

||

Bedjan,

loc. cit.

(Alusis). Vid. Aedesius.

Amai
1.

v.

m. Vid. Thecla,
v.

Mariamne

et soc.

Anahid

m. in Perside, f 447.
IllC.


. I

Syr., hazir. 18.
po»-=>

PASSIO.

|x-vjo

|

**i*Qf

o>j;-a3f 001

o>o

^.9

Jj.^t

N3 v

o ^»

9VO09001909/ u.;» |ov^9
^Ti\Ivo

Des.

^»9 |oot

—ta^o
...

^»9

}iA.\a..

o%\5

|ooi

^l/
[47

uiM 9*^9V>9

^L kuo

o>3 |tv^o;^ N>a*2>
et

o>.WoJ)

Bedjan, Acta martyr,
2.

sanctor. II, 583-603.

Vid. Iazdin

;

— Pethion.

12

ANATOLIA
Vid.

Anatolia m.

Philoctemon
Vid.

et soc.

Anatolia (Natalia).

Hadrianus.

Anatolius Persa m. Antiochiae, sub Diocletiano.
tobe 11.
Passio, bohairice. Inc. et des. mutil.

Copt.,

Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr.
Christ. Or., Scr. copt.
I,

24-33.

Andreas
i.

ap.

— Nov. 30.
eSj^Jl

Praedicatio. Inc.
1

oj^

lUl
Jlj

J,l

JL#}dl

nr

lij

3&S

^JTS ^J

[V^ <5*L? -Ve-J*

^ui — Des.

^y

« £u1 ^JJI ^jl

aM~J ^*JCp j^
3-11.
2.

jr^- II* Jls llj

^.5C*o «J£ Sjjts

[48
Apostolorum,

Agn.

Smith

Lewis, Acta

mythologica

Praedicatio.
:

Inc.
:

fl>h?H

:

£0>dh«
t

:

hCfrhH*
i

:

OhMr
:

:

9A^»

£ft-flft«
i

:

flH,?

oB-nj»*
h^it
5
:

<W>
Des.
s

htl+Ch?
s s

A-*»i

.

hnnjti
0>*?i*
i

(dwigov
K*t*b
i

i

i

hA hp^yn^ n*
:
i

:

<DA°*
JfM-

Jffl£/Hh
:

flJ^H

:

£-flA

:

CDdK

^h* p>l»ahC\}0V K^lf^ MW° £lVflrH

::

:

fthlHh-tlfhiCi...
E. A. 140-56.

[49

Wallis

Budg-e, The Contendings of the Apostles.

3.

Praedicatio (Acta?), saidice,
Inc.

I.

Actio secunda. (De Phile-

mone.)

CCWC

ilRT<UOY JIOVHH& JlCUOpTl. JULJIJI^.CjS^nTJ^e JUtn^OC THptf &JI OVejpHJlH.. £<*.mutil.

— Des.

JULHJl.
II.

[50

Actio tertia. (De puero occiso.)
<ui2s.pe<j.c

Inc.

AIJIJIC^.

1T<LJ

&6
[51

ctj epe

S^nTj^e iin?\^oc eTgh

Xytt<$. ttio-

>aC 6JC C*T<Ul<3.C
Fragmenta.
;


1)

Des.- mutil.
I. GrUiDi,

Frammcnti

Copti,

Atti Accad.

dei Lincei, ser. 4.Rendiconti, III (1887, 2° semestre), 368-

lacuna, sequitur 72 ibid., 19-20. 2) Interiecta fragm. apud Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 125-26.
4.

PASSIO. Inc.

\?u, bqpujjjg,

ujnLUJgbgujj

[i

^auin^j^

^

linn-

«

ANDREAS
iiuiliu
iiiiiunulili,

13

nniU-gT lun&Uiuli uiniun npu
nuiulililrnnLAin iiiliuilixu
iiUL.fiuihlilin***

tffc/i
/1

piP
iml.

Des. n[i
nuiLniJilri

nuinnl-

S\

nunuu

um^

tuhi

nJlinii^u iiiiuiiilhiun linnui

1^2

Tsiierakhian, Libri Apostolorum spurii, 146-67.

5.
OvfllUJll

Passio. Inc.
o-xtl o"j*~"

&JUJ

o~^ *—V" ^

cj-Aj^ jL- U
1

u^i
\f})
[53

^Mj wj^^r^
^i ^ aU

— Des.

IJIaj

jj!

^

ej.~>.

I

ajl

«^JIj di^o

XjojI (j

40 Ll *£

y«>

Smith Lewis, Acta mythologica Apostolorum, 23-26.
6.
-Tifl s

Passio.

Inc.

(

&\ft

s

/VM frh^C
s
a i

s

-fl^ft
s

a

KifrCptl
s

s

mL
s
s

i

hhW
s

)

*

<}W>
:

(DKa-n

«

«ww hciy^ii mmt jhm hu-w - Des. tw&RP d&a* «»y^«
s
s

<oMfK* /»\?i> s iDft-f* 0»^fld » anrHs s + h^ oA^f/l ^•A uf/M « A-flrh^ s. K^1f
. .

WS+

5

M°o~
[54

s

Budge, Contendings of
7.

the Apostles, 184-88.

Fragmenta incerta,

saidice.

W. Pleyte
Musee
8. (al.
1

et P. A. A.

d" antiquites des

Boeser, Manuscrits coptes du Pays-Bas (Leide, 1897), 272-74.
;

Vid. Andreas et Bartholomaeus Matthaeus et Andreas.
)

«

Paulus

et

Andreas

;

— Mathias

Andreas
1.

et

Bartholomaeus
Inc.

app.

Acta.

lj £jy)}\ i>_)

<y «^JI £j~i
<_£*lj'
• •

fcju- aa\J

Jv*>

o\Jafi[—a

^\y & ^VI

£— ^jJ.^

J, ^j-jdujd

l5Cu
Jfr

Jj^


[55

Des.

^jj^ j^
uy=-^
11-23.

'j^A? rc—II £j*j ojl ^l» L-jaII ilUVl

(+*j^J

.

«al

^J
Lewis,
Acta

Agn. Smith

mythologica Apostolorum,

2.

Acta.

Inc.

OlVlV

s

fcJ»°£"W

a

J-

V/vfc

3

A/V7ll.riV

a

fc.f
s

frft:

hCiYMl*
s

OTMlAa
:...

«°l0-;Kts
:

TfV
s

s

0*h'b
fiaHA-f*

a

^hhA

rV7£

fliyftG

flnWli-

Uli

a

MWWl

s

flJ|Cl>-C

-

14

ANDREAS
s

-f-

-

im^T^I
<

Des.

WfOfl-

i

flWWf

1

s

K 7tl.M
<

s

...

" <D

Ah 7IIJVflrh.Cs...
E. A.

[56

Wallis Budge, The Contendings

of

the Apostles,

156-83.

3.

Acta.

a)

inc.

<$.cajame

2^e

IiTepe

nejixoejc

jc

Tcwovji
ji<j.j

e&oX gh jieTULOOTT ^tcw ^qpppo... ^vcw

uijijtcj.

<$.nctt3TJip

ji<u^eoc ovojtgq e&oT^ hS<5.peo?\ojut,uoc

gjl T^ttJp**. JlXin^.peOC

— Des. mutil.

[57

Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. dei Lincei. I. Rendiconti, 1887, 2° semestre, 177-90.
b)
It., saidice. Inc. et des. mutil.

Fragmentum. Guidi,

loc. cit.,

179-84.

Andreas
Aug.
PASSIO.

tribunus et soc.
19.
IllC.

mm.

in Cilicia, sub

Maximiano.

^O luuinm

iiicruijfili

nujuHujn u j[i

Itl.

niiililiifuiluuj[i

runifCnL-tupj)

tjiiili^iiiuinlil, j(i

hL.

ijiuliujiu niuij iihj[i

ijuniulisl, j[utli
iuij

Des.
o-nLAth
/u/uJL
:

ul. iiuinXiuli dl.
ti11 11

inL.nujpuib<pL.n uiL n[iu, bl. iiuiiiuiiiu

<^utiuj~

qjhfujuiuiu

J

uuiini [cthuiu

linijiii

uiouujjuup.hu

ujiP
r^s

h

n

«...

Vitae et Passiones sanctor.

I,

103-112.

Andronicus m. Andronicus
VlTA.
Inc.
v*^»/f

Vid.

Probus

et

soc
eius,
in

et

Athanasia uxor
oy»M
... fc*9

Aegypto, saec. V.


|Jo

Febr. 27, mart. 2.
ittaajoiv>i
|->oi
.

|fca»^ao

)

. "v

a^ops

^-

\^^ ^f

I001 O^/

— Des.
**»/

Usoa.v^o
OV*0.2-t*O

kU

.

aa.\a>o Ih** uoioJ^jo
:

1_.o10.aA*

... u»OlO<ja.*L_i>

^

0>i*A

|ov^ y^bOJ
et

Oy2>

[59

Bedjan, Acta martyr.

sanctor. VI, 405-17.

Angeli.

Vid.

Gabriel et Michael.

Anna

mater Deiparae.
Miracula.


Iiic.

Sept. 9, iul. 25.

Vita et

prooem.

(Ul aD

s

K 7tt«h'flrh,C

<

s

h-fl

*

)

*

ANTIOCHUS

15

fciPt :... nXA-;i* A*JMMh r/iV :... Inc. narrat. Kft^ nM+ h-n^ Ar/iV * wi*» nA-nP /s^^Cii^ o-Vfh : - Des. "»J^k : °ihr tf)A'[hn-^7 £/Yfc fcA
: 5
:
i

s

s

:

:

:

:

"W

Wh
:

:

:

:

:

KJM»

:

M

:

/V/Y^f

/*\?

:

WW-ll «

[60

Wallis Budge, The miracles of the blessed Virgin Mary and the life of Hanna (Saint Anne) and the magical prayers of Wheta Mikael. Lady Meux Manuscripts, Nos.
E. A.
2-5. (London, 1900). Appendix, 84-107.

Anorewos (Honorius)archimandrita

— Aethiop., mascar. 18.
Acta.
Inc.
:

in Aethiopia, saec.XIV(?).

1.

prooem. (post longiusculam inscriptionem)
:

:

tl9°
:

0*

1

ht\W
:

(Dh>^
:
:

<S*/VJ
:

:

/\A
:...

:

WPfifto**
Inc.
:

:

tt^A

4*0 ai^Ar/rnh^
i-^/^/V
:

ft>L*\
:

&¥>!
:

narrat.
:

0>J&hlU

:

:.

.

.

hrth
:

Hh^ -f^A£ KfM KS^^fl
I

Wh W™
ftA-*
:...
1

An^CJ&V

h^lTr «

Hh^ (Des. Coloph... —
: :

M

- Des. 1£
£&A rtx^^
::

1

'JflhA-

:

h^
:

:

mfg0ffl0*1t

:

oo-mr-b M-b^"l

V/°J^ s

[61
I,

K. Conti Rossini, Vitae sanctorum indigenarum, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aeth. XX, 65-100 (101).
2.

Miracula (XV).
:

Inc.
:

(Dfthfh-t:

:

1*

:

fi-nC
:

^frfc

:

MM

dA^
:

:

h9°£:"i£
:

:

T$h
.

Des.

flWAfi^
« ftA«"fc

tt^ft
CDrt^h*

:

fY7li.h
.

-nrh,C

CDnr\A-*

:

AhfM Md&tl
:

:.

[62

Conti Rossini,

op. cit.y

101-110.

Anthia. Vid. Eleutherius.

Anthimus
PASSIO.
4

ep. Nicomediensis,
Inc.

m. f 302.

— Sept.

3.

\]PF n/

trl[lrntraunjU
,

J^uuwuo-ni iliuinujpujnujpph
iiiu/ii/u/hiiiim/
:

~y

t

nuniIhrLiuaunn

mlsli inu

trt_

^[\nhuutnun <?ouinu

— Des. ap ^nnhp
miu...
LJintrtn
1

lunnujnnn

/i

Xan^nh ^uuinuo-ni

tru

IX^nncfbrnujL/<r/

in/ili/l, i/tlif/ iihii/iul, il /•l.iil/ iiii

on trnnnnn.

£11 iiii/imifi,

ui//i//~
[^63

n

ill.u

^f,

///1 /'//...

Vitae et Passiones sanctor.

I,

113-34.

Antiochus
PaSSIO.

et

Cyriacus mm. Sebastae, sub Diocletiano.
\\nL.ntih

Iul.

16, 15, 17.
InC.

\^Jbtnnnpnu

ul.

utr&-

i/ l/u/iti

-(

^

/#/////////////

i

16

ANTONINUS
puip/rupupui ^im iimuiij
iiii

4y» ptrpj//

ji

^\\iipuinnu*

p

oujnujpf^li
JtuJilfL.

[\h piiiuinpiu
iiiiiiuoii
i

— Des.

ul. Ipi<trnpli

utiL.pp \*^iuip&uj[u\p*
fi

nn £
tru

/tl. ^"

/ fipujuuu/i

uppnnli

puinuumuji

puitili

<C plitL*

/

1/111111 ti***

T&4
Vitae et Passiones sanctor.
I,

135-37.

Antoninus, Zebinas, Germanus reae, f 308. Nov. 13.

(et

Mannathos) mm. Caesa;~a-i.

Passio auct. Eusebio.

Inc.

^Aoi jfco ^o

|ooi

Ik^»

U*\

^J ^o
^A*/

u»o§A^/j

^-m/ ^o 00L. ^Cva/j
>Q+0 ILcu^

Des. ^oov^oklsLo ^ot»

oa^f)

Oi~±£sae>l *fX-+\

^fiO^)

[6 5
;

||

Cureton, [fistory of tlie Martyrs in Palestine, 33-36 Bedjan, Acta rnartyr. et sanctor. I, 250-54.
ab. in Thebaide, f 356.

Antonius
I.

— Ian.

17.
t

VlTA AUCT. ATHANASIO.
itlttii

a) InC.

\Kujpunp £ buj[uujij£ uintti-

n/iunL,[frlruju

puti upuipiuiL.npu hnpupnut ip^an***'.
*

Pouino pnu
"*- hntutru

punnt^
ul.u
/tl.

t^p

tnt puniiui nf

juintuui crunnujn

Des.

ujii
*

<Cuipu*\/ru ppptrL.
I

nuiiiuipu

/il.

n ui upu tpuup iu

npujt^u

bl.

/rnujiilrip <£iuitiu uarn

liuinlipnu

uipuip

p
I,

ipuiii u**

>

|66
||

Vitae

Patrum.

ed.
:

Yenet.
S.

17-80

;

Is.

Daietsi,
patr. 1899),

y. W/frmli iii ii !i \\rib tm iuliii.fi imi
lAin-irfiriupuiiinLf&fiifiip

^tuituuiuh tnh

\\iuil.o^ priiL-nfo-p tru

Athanasii Alexandriae
(Venetiis,

orationes,

epistulae,

controversiae.

533-614.
b)
ttiii

IllC.

\.iu fuuuX

puipuni
/tl.

ujtL.ujD punL.[a-/ruju

O" uuiiu uif/ui
ptluiiiui
/fl.
i J

ifpui IiXhlJiu
t^p

lrfprnlrnL.ni

\^a. pupnnu p

iun.

^Jjuinu
fi

LUnfLujL.

hn.p tjjuiiua p*

p

uw<?uujifilj <^nipij*
I, a.

p"t u
\6j

pujL.uj/puj^jnL.p- fnJh uuuii nfiiu i

— Des. Ut
\

Daietsi,
2.

loc* cit.,

in imis pagel.

Vita auct. eodem.
v
aa.i*ja3j
\

Inc.

prooem.
(

*o-$j
\"*~ 7 9

l^^o
\§&*~o

mojojLj
al.)

\<j\

U »"«»" C*»^

u^y

^ajo

^J&^v^
|oo>

ypt^^

^
(

T *•*.:>,


^o

Inc. narrat.

f»oia{,

^o \—»»o»

uoiofi^/ o>e&i^3

sa §W U**b

\*f <^ 7 l»Oio^ al.)

\

7

\~ uilaj

— DeS.

fU

^a.^ Ji^aImMO ^als^

^/

x*^^>°

littl»opo

[68

ANTONIUS
Bedjan. Acta martyr.
et sanctor. V, 1-121 of Paradise, 11,3-92.

17

;

j|

F.

A.

Wallis Budge, The Book

Ezo< (Cap. 1-15) Fried, Schulthess, Vrobe einer syri^ schen Version derVita Sf. Antonii (Leipzig, 1894), 1-19 (text. syr.), 21-22. var. lect., ibid., 49-58.

Fraginenta ecodice rescripto syriaco (e cap. 39..., 7173, 92-93), Agn. Smitii Lewis et Marg. Dunlop Gtkson, Palestinian Syriac Texts from palimpsest Fragments in the EaTaylor-Schechter Collcction (London, 1900), 89-104.

dem auctius apud Agn. Smith Lewis, Apocrypha
142-49.
3.

syriaca,

Vita auct.

eodem,

saidice.

Inc.

et

des. mutil.

Fragmenta. 1) Cap. 33 (Vitae graecae) aceph., Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 142. 2) Cap. 4G aceph., Zoega, Catalogus. 361-62. 3) Cap. 50, vers. med., ad 51 init., Zoega, op. cit., 362. 4) Cap. 56 aceph., ad 59 extr., Crum,

— —

op. cit., 142-43.
4.

NARRATIUNCULA

S.

ANTONII.
ht-

InC.
r
*

^ujuiJhuig.** yjiunhjfinu*
<?uijji.
rjhri/
X

h[tr^ hlju uiul

hu

nifli***

muf

hu.
uilii/r/l r

nilu/^h

iinpu in

— Des. n4
5.

f~

luu
Vitae

jy* uuinL_o-ni ji

hc «i
Venet.

[6$

Patrum,

ed.

I,

338-39.

Epistula Serapionis
!

de

morte Antonii

ad EIUS DISCIPULOS.
i/uiji/j

Inc

J

& o~

-

ruiiiili

[nou hnnnju uip[uujn<?u hu Jhcr

/tl/f/uiiu/i/
[<f

hjihnhp

DeS.

h

Xhrj

njinjiuihn

nhnnujju

rjm jiijm n/humi

[n

l/.

nn

J- /tr nL# b Sty*
lbid.,
6.

[7°

81-82.
:

Vid.

Patrum Vitae
Vid.

Narrationes seniorum.

Antonius.

Georgius.
in

Antonius
Historia
IiijIiL.

et

Cronides monachi

Armenia, saec. IV.

— Ar1'TT^
1-

men., horri 21.
auct.
/

Pseudo-Zenobio
hijnjih
J

Glakensi.
i

Inc.

X\l"t

Iiiiulili

ujijiniti *!"»/#
ijJiiii ij

m um

nji%[/

Jhimj h

[unii J[ijiu ~

uj/^h

DeS.
t

h nm_li

fjiuju liuti

mjij/ni Aili

h

l|

m ijmjipui uju/ m
[jl

J>ujnujg

Bibliotheca armenia, X, 59-72. Sequitur

hypomnema

de

*

18

ANUB
morto eorumdem
j/rl^Lr^Lrjr.nflr

stj^"*p tr k utn *>"f/F fVi u, h uil purn ^rupruunj Iptuul,, ll)ld 73.
: . ,

£"1'iuifii

Anub

m. in Aegypto sub Diocletiano.
auct.

— Copt., epep 24.
Inc.
<J.CttJtt5IlJ

Passio

Pseudo-Iulio

Akfahsensi.

2s.e

&eji ejuieTOYpo ji2>jok?vhtj<$.jioc

<$.njfc

j<U£o?\oc ccwpejut

iineqgHT c^So^
ep^KO^f
Jtiecyjyo^j"

jul^^J"...

ovo& <uje«xy hii^pnejuoc
ctcjuljul^t
.

— Des. &eji

jijjulcwjt

hc<$.

neocy

jij-

<uiok ne jotAjoc.

hcovk^ iinj^SoT
nJcc $<u
[72

enHH

<s.c[ep$opjji juliu;x^ojul

ji^tJvcmjul.:.

eTeeSo?\|
Christ. Or., Scr. copt.
I,

Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr.
200-41.
S.

Exc. Georgius, De miraculis Zoega, Catalogus, 30-32.

Coluthi,

lv-clx.

Apater

et

Herais

(Irai),

mm.

in

Aegypto sub Diocletiano.

Copt., thout 28.
1.

Passio

auct.

Pseudo-Samuele

et

Pseudo-Isaac.

Inc.

<$-C-

&e £>eji ejuLCTOvpo ji*yJOK?\htj<uioc novpo ji<s,JTOJULOC OVOg Jl<5.HOCT<S.THC ^Cfe^JULJO Jl&<UlJ2vCU?V0JI
cycwnj

JULUOYJIK J12U&

— Des.

<UlOK ne C^JULOTH?\
<s.jiok

njpeJULIltfjJlJ-

7\&&

«f"

oj iiJULeepe...

i^oj JULJULeepe

ne jc^^k nj^p^H2s.j^.Kcwji eT<ujUL<s.pTvpj<3.. $<u eTe e&oXgjTOTcj
[73

epe cwov

h|

H. Hyvernat, Les Actes des martyrs de VEgypte, 78113.
2.

passio.
i

inc.
s

am
•«

1

nwi/*** a^h^at^a
*

s

it*/»

*

\\d\^

•Mte

&mp^t
s

i

a>ft0»?~(fl>-

s

h^lMn-fr
*

*


*

Des.
«

M\\
fc^
[

*

^WA h&fr «... ro+^mffl, h\\t\h grogAcDc^ ^nh^ &/*•**"»• hnrii
'M&
*
s

ti9°d

s.

. .

s

74

F. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aeth. XXVIII, 167-89.

Apatil m.
Passio.

in
a)

Aegypto, suh Diocletiano.
Inc.
<5.CttJtt5HJ

— Copt., epep

16.

&6JI eJULCTOVpO h2iJOK?\HTJ^-

APOLI
jioc...

i9

£>en ejuL^gt* hpoJULiu jitc TecjJULeTOvpo

<$.cfTOV-

jiec ovjijcyf h^JCM^iioc...

ovog oviiHcy ^vep^^cwjijjiovchov hgjpHJiJKOJi
<$.v-

^ecee
jicjul

Des.

eT<s.V2UJULj

K05T e^cwq jiovtoiioc... $<u ct^. g^jimcyf

juljulhjjij

g^JiT^tfo evooj

cycwnj ji&htcj

evcwov h^Tpj^c...
[75

«J.JULHJI.
b)

Iqc.

^.ccycwnj £>en ejULeTovpo... ji<u

2s.e

ovji evcyon
[76

jULiu-jpH^f

ovog ecf^H

e^eji if v;x;h

Des. mutil.

Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr. Chr. Or., Scr. Copt. I, 89-109. Exc- Georgius, De miraculis S. Coluthi, lxix-clxxiii (sub nomine sancti Tia). Zoega, Catalogus, 26-27 (sub nomine Aptia).

Aphu

ep.

Oxyrynchi (Pemdje), saec V.
inc.

Copt., thout 21.

Vita.

JULJiJic^.

ji<u ov<ui<j.^k<5.joji
n<s.j

ne eTpejipmuLejulcji

eve iinenjcKonoc eTov<*.<$.&. jipcwJULe ne <s.$ov cvjulovtc
neT(^JUL(50JUL
julojih

epe necfp^ji

gJi

oji

epocf gii iipcwjULe %.e

Des.

6VJI<5.KCWT
<5.vc«

JULII^OC £JT Teigvnojit^cjzicwk
gi*.

iiTejJULJjie.

t<u Te ee

eSoX
[77

JULneqSjoc... gli

covxovtovc IieoovT
;
||

ne^c...

E. Revillout, La Vie du bienheureux Aphou, Revue Egyptologique, III (1883), 28-33 F. Rossi, Tre manoscritti copti del Museo Egizio di Torino, Memorie Accad. di Torino, ser. 2, XXXVIII (1886), 67-84.
Exc.
tische
I

Fragmentum unum

Miscellen,

auctius, 0. von Lemm, KopBulletin Acad. St-Petersbourg, ser. 6,

(1908), 596-97.

Apoli m.
i.

in

Aegypto.

— Copt., mesor.

1.

Passio auct. Pseudo-Sergio et Pseudo-Ischyrone.

Inc.

mutil.

— Des.

^.njccwTHp ep<um<*.c<5.cee

juljuloc <s.qo?\c

encycm

em$Hovj
JULOV

£eji ovcwov; <uiok ne cep^joc...
cy^.

cjcjj iinecf-

pcwovcy JuLiue&oov Jien meaicwpg

njegoov

jitc

n<$.-

OVO& JI^J^CWOV

JULneJlC^^...

<5.JULHJl. <S.C2lCWK...

[78

Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr.
Christ. Or., Scr. copt.
2.
I,

242-48.

Vid. Iustus et soc.

20

AP0LL0NIUS
ep.

Apollonius
PASSIO.
ii

m. Romae, sub Commodo.
i\/!P

Iul.

23-22.
h
iii

IllC.

qi*wiifib

Iiiiiji<^IiIi

hi

*iniiiiiiiiiinii

hfili

'iiii

iiiiuiih ####__! ^ffffffft-fffcVj jiiiiII. himiiiii iih^^^jijiiiiiiiiul^ iijiiiiiitiiiiuiiifi

'liiujiii

lutuLUinnL-ftr/fiuu
rjhiii
*

itjiiiiihli

DeS.

ijuiiih

J&uuil

nn
'Ar

:

/>£_

iiiiiiiih iii j

iiiu^Aiuijli
ui iti*** iuill h r
V

ijmn
X

iliiiijni/jji

n j [iiuimh nnb*

_* l

f-"

n

-

ijiimi

iiii

niilit

ti

[j<)

Vitae et Passiones sanctor.

I,

138-43.
in

Apollonius
tiano.
i.

— Dec.

et

Philemon mm. Antinoae
14.

Aegypto sub Diocle-

^cujome 2_e jrrepe &ck7\& oyju eqpn^pTvpoc &j ^pj^jioc... ^.qKeXeve h(fi n&HreJULcwn eTpe-rPassio. inc.
6*0.116

llTenpOCT^CJ_L

THpC

JIT6KK?\HCJ___
T^-i

Des.

_^T-

<K>_5.^_q"

&_s.gTJUL nccwjuus.

J__*.ck?\_s.

tc ee

jit_^v-

2_.0JK

eSoA

JtTeTJUL^pTVpjiS.

gll

OY!lJlTrejTJ__UOC.
[8o

£<S-JULHJ_.

Fr. Rossi, Un nuovo codice copto dcl Musco Egizio di Torino, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, I (1893),

69-77.
2.

Vid. Asclas

;

— Arrianus — Philemon
;

(et soc).

Apostoli et discipuli Domini.
1
.

— Iun. 30.
|La_i----_--x

Doctrina Apostolorum.
Ljo oo
!^__i__-xL

a)
*__

Ine. ...|_je__>

»_».Lo

^_&>L

-m___-

U-__-^9
|_\i_»v_ct

oL/

..4__i___-

uoio-^/f
;____>

o>2>

|k___»j/ >o_____>

— Des.

o>V--_ko

|_oooi*_* [5\s N a_-___»__t o>___

l^-co

^op

|ooi

[81

— Var.
b)
)__________-

Cureton, Ancient Syriac Documents, 24-35 (text. syr.). lect., 166-73. Emend. W. Wright, ibid., Xl-XII.

Eadem ascripta Addaeo
*__

ap.

Ine.

...Ujcuj

|L<_

__-___*->

t____a>

_m____

\__3

o>^

f

;_______> >j.__

Des.

^

o>2__»i

*-_>

Js^-^o

vv^_>\

__./o

l_________-__

[82
P. A. de Lagarde, Reliquiae iuris ccclcsiastici antiquissimae syriace (Vinclobonae, 1856), 33-44.
Exc- Mai, Scriptorum veterum nova collectio, 1838), 171-75.

X

(Romae,

2,DoCTRINA APOSTOLORUM.

a)

IllC.

{\mJ[i

bjilip^uj£i{iL-£i(/*ji)npn_{i

.

.

. .

APOSTOLI
//////#///// ///i//y //

ai

/////////////////

lipftttiilinL-lfJ-hiuu^u)

f\nt-.uiiiiif

n

ttl

iniitn-

unnnL.[a-uttili

Sffinhtihu/i***

hufili

uipuiuhituip

h

*~

y^m iiin nl^p-t^
/t/ fili y

Des.

1111111

liilmi

mli

ttntjui*
// l.

ul.

iiiti.lif/11

inuiLAiu (al. iun
fti
'

uio/iu)

i/uCruiiiiuiio-uiiLU (ntmjl^u)
i

ifuijhi

£ uiinm

I,

uiu

unnui

(tfiuin

m[83

ni ihjiu

f

***

ntunmiifiC/i n*tiiin***

luiL-htnhTilifi

:)

b)

IllC.

y\uju/i /ijihn-^uijifii

iil,jinjuifi
h/jft/i

filihl,
'~y

nniui

f/

fipfnitt/ini ft/

h tti/i

^fifhnhiiit /jtujuhii

*fLm/nn***

n

g

uiiiuiii/^fd-i^
ill,


ul.

Des. uih~
n 111 11X11
tjci f/l/*,
.

uhiui

***

ij/itwCunnuiu ni-ft/ fu Im
nn<?nu[tr/iL-/iu
:

unnui*

to mi/j/r i/

ntiinpuin nif
1///1 ///////'///#/_

ilminiit tiuili/ fili y

iuniiiii<iiiuuih

T84

J.
liu'i,

DASHIAN,

\\mjiij-ujiuI. uuiL/tlfiuli W/Litrgt/rij/ijf
:

mliifiii,

Lpui^

//iu/11'iiiuij

nonum apocryphus (Yindobonae,
nita

Doctrina Apostolorum, liber ca1896), 290-358. (Ex infilectionum varietate, duas recensiones praecipuas
Jluui/ru/i/p

eruimus).
3.

Certamen Apostolorum auct. Pseudo-Sophonio (Sophronio)
InC.
i

ET PSEUDO-DOROTHEO.

H-fc

i

^ftV/l^
i

i

"i-nt

i

hc&hfr i
i

w>
:.
. .

hi-nc-b
i

(ai.
i

hczh-bi) Mx ia.M
Des.

H?tftfVMlh« a
11
.-

i

fl*
:.
.

i

((DttXX™

il4-

i)

(OHiVfh

WtlTO»*

_
:...

-MA*
:

flW

:

l£(Dl
[85

A

:

HTfllgrfi^C^:
i

^hr*!

akah^

(D&WGhC&h^ h a%i «

7<7flC

-H/hfr»

- :

E. A. Wallis Budge, The Contendings of the Apostles. 5-305 (306). Vid. ad nomina Apostolorum singillatim.

in the British

Exc W. Wright, Catalogue of the Ethiopic Manuscripts Museum (London, 1877), 59-64.
apocalypsis.
1. ..

4.

Acta et
i

Inc.
:

prooem.

(Hl 00
:

:

h*ti :...
:

YiC
:.
.

:

hCKh* Tmi
Inc. narrat.

rDAh^y.
hSfrtl
;

WOia* 1M
:

nif^JM»:

(D$ fJO

;

"VhhA-^
flA0°h
:

tf>fl<:hfn>:

fl^fc^C'/*
:

:

^°A+A
A;'ije.Ah

:


I
:

Des.

hhFl
"•

:

H<B/M)hV
:

^9

<»*>U

:

tthfWfiWt

Ah
i
.

:

A-flr/iV

(Dhh»'U>

:

A9A"» : 9A^°

1

h"'*'}

:'.

H"/:

"D Rth<l\

|"86

E. Littmann, Arde^et
(1904), 7-25.

:

The Magic Book of the Disciples
1

JoURXAL OF THE AMERICAN OrIKNTAL SoCIETY, XXV,

22

APOSTOLI
INDEX APOSTOLORUM.
IllC.
(

5.

l|L;/no

11111

lupLiiiili

£n

/,

nhn^L^h

\KhiLUiufu^iu f hqp.iujii

\*%tf.£ilj{i

— Des.
/1

[Kiun^liuiniuuu*** uiuuilihut 1

LnLi

i/uitiui/iiinuuilfuih

uiiuuim .nJ

Jiiiin

u

^\Kii/iuinnu/i

:
|

87

Tsherakhian, Libri Apostolorum spwii, 46G-70.
6.

INDEX E «DoROTHEO». Inc. ^\huinnu utn utpL ui
Itl.

1

fi

l\^utn/in[iut

(uiuiiu
Jiuriniii

p

\y*p2uta.uin[in[tl u) f
1

/1

^\nhuinu

DeS. utiiuiiiuip <?ut~
|~88

[J/nlh hfiLiiLniufiufli

TSHERAKHIAN,
7.

Op. tit.,

471-73,
Inc.

CATALOGUS EX
uin^utpuiuiunop
X

«

EPIPHANIO
DeS.

».

\\j u uin^iughuti^g <fufh~
/1

iihnX
il

*| ni_f/iuu

^t^hunl^u

#|>*_/cr/>M#—

nnL.hu h

^89

TSHERAKHIAN,
8.

Op. Ctt.,

474-75.
interprete (auct.
11

De parentibus Apostolorum, HYPOMNEMA
InC.

PsEUDO-DlONYSIO.

Tf

?*
:

i

_1C

!

If+O^
*
-

i

M
s

?)

i

RtllPtl

ttA H-flrh_<_ iV?Gh i —
s

:

0V%*
"£fn

...

hlVl)-

tilYFPTr

H+_W°f

Des.

s

J&HJ5

tihflHM

AgHK-G
[90

fl-tl-frihi

AMl*...
Budge,
op. cit., I, 49-50.

9.

Catalogus Apostolorum,

saidice. Inc. et des. mutil.

legends,

Fragmentum. E. 0. Winstedt, Some coptic apocryphal The Journal of Theological Studies, IX (1908),

378-80.
10.
iniinu

NOTITIA

APOSTOLORUM
firi_

:

Q.UI

CONIUGATI QUI COELIBES.
linnut
l\^nn/iut

IllC.

il

\h~
~

itiiLiiipLiui

uiltnLM

liltnty

DeS.

y\ n

^ufh^u

iffytiwhgffh

:

[91
op. cti.,

Tsherakhian,

476-77.

Cf.

F. N. FlNCK,

Kleine mittelarmenische 7<?2tfe,ZEiTscHRiFT fuer armenische Philologie, I (1902), 217.
11.

LAUDATIO

AUCT.

GREGORIO

NAREKENSI.

Inc.

$fihnhiiuiij

h-utn/iliD

hu uinuhlio
Juiufflf

uitilisui ,/ip

uiufhh \fti.hifuii
_r#_

Des.

pitni-it"
fi

^uiLUtuinj

Duu-hutiD

ifiiilthuti^g

utiiij.ujputijhuii^

APPHIANUS
^[Kphumnu***
inill'li
X

^3

[$2

*|./V

uMqop-fiif
;

append., 80-103
qffauMj ziuin /»/--''
;

— ed. 2, 407-26
alter
:

:

Lib.

precum

S.
;
||

Gregorii Narek., ed.
Z,u,u,nP

1,

^p'iP"Pt
S.

^PP"-

Gregorii Nal , rek., 88-107 u« hppt"p/' 'h—p^k-n *li"i bg i[u/i,u,lfu/i,[i Jui m lru,uu-fni.Ppuilg S. Gregorii Narek. opera, ed. 1, 336ed. 2, 424-38. 50

Tomus
||

encomiorum

;

_

12. Inc. Ol

Oratio
Oy^y.
1

panegyrica auct.
I

Elia Nisibeno patr.

\~

'Uii-l j\j3j ajy

u^-J

jfc^

(S^

48

Jui~l

•Ma«Il J^-Jl

^itu J^

*l£ll

— Des.
*l

^rj

^jujjJJIj

UJlTJI

kliij
[93

Oul Oupedllj »WI U*l*j u^jlaUIIj

jlJJI

fetcs

Abbe Yacoub, Discours religicux pour les principales de Vannee, par Elic III, patriarehe dcs Ncstoriens de VOrient (Mossoul,1873), 191-202;— ed. 2,t. I (ibid.,1901), 196ead., suppresso Eliae nomine, in wk>ji u&S": Liber 207; homiliarum in usum ecclesiae copticae (Kahirae, 1874),
||

151-160.
13.

Fragmenta varia,
1)

saidice.

Emend.

Georgius, De miraculis sancti Coluthi, 102-107. I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. dei Lincei, ser. 4, Rendiconti, III (1887, 1° semestre), 52. 2) Guidi, ibid., 52-53. 3) Guidi, ibid., IV (1888, 1° semes-

— —

tre), 60-64. 14.
Vid. Discipuli

Domini.

Apphianus, m. Caesareae, f 306.
Passio auct.
I001
<

Eusebio.

a)

Inc.

— Apr. 2. ^^ ^oo
)

\*+*

Pja^o

I;-»;»

^a^

^->\

^ocnj^ [i^tu

— Des.

^ia

x?)^

I

001

»w^*^i> l^*^c\ [m\oa

P^fc^e |»&4 pov^

op^ojo

[94
in Palestine, 13-19 220-29 (coniuncte cum
;
||

Cureton, History of the Martyrs
Bedian, Acta martyr.
recensione altera).
b)
Inc.
ct

sanctor.

I,

\^±\

u»ni.Yi.mi»5

J.

-xu.) Ul

PyoJ^o

){-»;»

|j^o^.o

)

^A

|-.<x-

Des.

^jto \^± oyipojo U— v^s.
u.(*a

uttoi^d/

i»*tt9 oik*x*Lj

|...^«.

[^lo*

v^k*

^oa-j

|95
;

Assemani, Acta martyr. occ, 189-95 G. G. Kirsch, Chrestomathia syriaca cum lexico (Hofae, 1789) non vid.
[| ; ;

.

24

APSEES

— ed. 2, curante G. H. Bernstbin,
siae, 1832),
;
|| ; ||

I,

Chrestomathia

(Lip-

213-21 P. Zingerle, Chrestomathia syriaca (Romae, 1871), 191-201 Bed.jan, loc. cit.

Apsees (Haphsai).

Vid.

Aeithalas.

(Aptia). Vid. Apatil.

Aquila (Acylas) m.
Aragavi, qui
et

Vid.

Eugenius, Valerianus

et soc.

Za-Mikael, mon.
Inc.

in Aethiopia, saec.

IV-V.
*

Aethiop., tek. 14.

Vita et Miracula.

prooem.

flft^

s

h al\Kh'(\fh,C

XM

n^iWiir-pitt^frYVfihi... Inc. narrat. WM: KiXl h.Vs £<**... wh^Hi ^h-U dh-b* Ahn-Vs n aV\h>i\
s

i

<JW10

5

M

^AJ^ h^hlWPtl
s s

s

fll^CeV)
s

s

Des.
s

hb^
s

i

evhfc
s

h 00
s

s

jjatjo-T'
s

s

(Dh^10
"•.
.

vvi-bih

hn

h™
[

£VK>

<JV\<B

Hha^ HA^jWl
Guidi,

96

// «Gadla \Aragdwi», Atti Accad. dei Lincei, Memorie, II (1896), 56 (57)-86 (87) Id., Vita ZaMiktfel "Aragdwi (ibid., 1896), 1-98.
I.

ser. 5.

,

||

Arcadius.

Vid.

Xenophon, Maria
Philemon,

et

soc

Archippus
PASSIO.

et

Phrygia.

— Nov. 23, 22
WnL-pfL

discipuli Pauli ap.,
;

mm.

Chonis

in

febr. 20.
^[Kpftuuinufi t^fih
[i

Inc.

Msujj^u

oujqujp^
i

\\n~

nnuujnunu

— Des.
* *

h

ujujuinuujuujij bl.
)»(*>>

n uni nn
ditun u**.
I,

uihnL-ri$

iiiiiiiiiL^ii

liiutiiiuiiu tiuili*

h unibdphnh

h

[yj

Vitae et Passiones sanctor.

144-45.

Ares,

Promus

et Elias
Eusebio.

mm.
Inc.

Ascalone, f 308.

— Dec.

19.
t*.;*a

Passio auct.
|joi

^dot
i^fl^

o>

=>

|;*a-*a^ y^^o vax*

|»&a3

— Des.

aafi&SL/ ^oovt*?

[98
;
||

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 36-37 Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 254-55.

Arethas
24.
1.

et socii,

mm. Nagranae
ep.

in

Arabiae, an. 524.

— Oct.
G-a-

Epistula Symeonis
Inc.

Beth-Arsami ad Symeonem abb.

BULAE.

6o* o>«b*/;

v^»-../

yaiaa ^»cQ.s,a?

^a^aaA

^u.

^om ^f

taoL

ARETHAS
»----jj \L'+*.~ ^te >ic-£-j u__o* .._*_ _J_\j
|L___-___o>o |-\-JL.»_a

25

u-Uo

v

__\_-Lo |[_ca_oL

DeS. a)

.aAoo
[99

|L;_.t

i-o-^o \u*
oics-.-;*--^

^
$<_,_*___>

vel b, ulterius
w__o/ ...
L__._s_--

)

_u_-_>t
.

!**_.*

-»010 o>..i.v

__i____,

©>*__- >«----/*

o>_-*j

lt-_-_>

oi_Ov_-

[100
.

Epilogus.
...

Inc.
:

...

£w___./ ^_*©t

l____\__-oj

Des.

vo©v_. 1;$

__

_\__»o

vooiL-___j_-«

Ulac-i,

[101

I. Guidi, £a lettera di Simeone vescovo di Beth-Arsdm sopra i martiri Omeriti, Atti Accad. det Lincei, ser. 3, Memorie, VII (1881), 501-515 Bedjan, Acta martyr. ct sanctor. I, 372-97.
;
||

Exc. J.

Halevy, Examen

critiquc des sources relatives d

Nedjran, Revue des etudes juives, XVIII (1889), 26-27, 30-31, 34-38 ( hebraicis littela persecution des chretiens de ris
b)
).

ElUSDEM EPISTULA, UT INSERTA IN CHRONICO IOHANNIS
-M_w

EP. EPHESI.
)

Inc.

|^_a__oL

|joi?

_•».-./

.__-__- ^_;____->y o___.&_A N

-__m<__o

Des.

*>\v»

|_»v_.-cv__

D___>

00 |___oj>o p-s^/ ^^--Jf

-»k_»L/j

U^oov-

[102

rensi)
1
;

Assemani, Bibl. Or. I, 364-79 (e Dionysio TellmahaIoh. Dav. Michaelis, Syrische Chrestomathie, ed. ed. 2, I (Goettingen, 1783), 22-39. non vid.
;

||

;

Exc.

I.

B.

Chrestomathia, 45-46.
c)
It.,

Wenig, Schola syriaca (Oeniponte, Halevy, loc. cit., 166-67.

1866).

apud Zachariam Mitylenensem.
l,b.

Inc.

...

s

a-_--<_-__» ^L__j/

^M*»
[103

— Des. ut

Mai, Scriptorum veterum
; ||

nova

collectio,

X

(

Romae,

P.Zingerle, Chrestomathia syriaca (Ro1838), 348-53 Land, Anecdota syriaca,'lll, 235-43 mae, 1871), 175-90; (= Zachariae Mityl. Hist. eccl. lib. VIII, cap. 3).
||

2.

ElUSDEM EPITOME.
*__
\

InC.

_-ooi«-.--i_v-_\^

u____.o

t

»fc__Lo

|}__J.i©L

-U-a
___-*jo

Pf-4
v
.

*\\»

|ooi y_->o/

— Des.

.

|_\__-_»__

|Lv-5-t

I

viNoo W*>

^

v

W
G-.

[104
Knoes, Chrestomathia syriaca (G-ottingae,
1807),

37-54.
3.

Epitome apud Michaelem Syrum, syriace.
J. B.

1902
4.

;

Chronique de Michel 273-76. isograph.),
Inc.

Chabot,

le

Syrien (Paris,

Passio. (Historia Nagranensium).

li (t**'h'P

-

H.Vlf -">•

*

26

ARI

Artnfc

i

VliSlt
s

s

wM°paTh/**
»

s...

IfW

:

(\yrti
s

-.

9*»+ mr}«i/»
«
;

*

5

AP-Afll/TA
*

«...
-.

niJlfl>*h-|:
i

*""PflA
Dcs.
i

Uiir

i

A*4*

s

M

n^f^A/W Wl Fdrth a oovt (nhfwe hKmjb-ntMi
frl:

K/K"!<:
•>

i

n/">
*.
. .

<o^fl rm^ whdt
:
;

<L

i

bi\\r

«

(DtMft

*

->AhA-

s

ATrflUtf

tfJfc"^ «

[105

F. M. Esteves Pereir K,Historia dos Martyres de (Lisboa, 1899), 79-122.
Exc.

Nagran

Win. Fell, Die Christenverfolgung
,

in Suedarabien

himjarisch-aethiopischen Kriege nach abessinischer Ueberlieferung Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesellschaft, (1881), 48-74.
die

und

XXXV
nii

PASSIO.

IllC.

QluJu <^hbnhpnpn_
[€J-ujn_uii__nplruin
f.ijl.iu

jnpfiuuntuiuul y
lujpfiiujp^fib
)

p

fx}uin_UJi_n~

ppb

y^ni_uuifiuibnufi*

*nn nunn
nnp

DeS. ppph___ n<?Unn QhpiP
inf,

j

(al.

<Chnhuii

p

Jfiitiuj hpljpfi*

uhuij

iuiIL hl, ijnt

li

uiuijfili

op^bn___[crp___b ^^uuinucrnif tfiuin_uJL_nph"

inif

jim

fiiif, /tfnj*

Tl06

Exc.
6.

Aucher, Sanctorum Acta pleniora, VII, 505-10.
arabice.

Synaxarium maroniticum,
Gtuidi, loc. cit.,

496-97.

Ari

pr.

m. in Aegypto, sub Diocletiano.
Inc.
<$.CttJCWIU 2^6

— Copt., mesor.
ct^h^^j

9.

Passio.

&6JI eJULCTOVpO Jl2UOK?\HTJ<S.juliijchot

jioc jicjul

n^gJiij^jioc jtjovpcwov

eTeJULJUL<5.V

Jl^Vjpj JlOVJULeTn^p^JlOHOC

Des.

njjm^p-

Tvpoc

jtTe

n^c

njpeJULcyeTJioTcfj

hcove

juliij<U£ot
[107

jmecopH. ecjoj jtovpo egpHj
Hyvernat, Les

ezicwjt... ^julhji.

Actes des martyrs de VEgypte, 202-24.

Exc Zoega,

Catalogus, 61-62.

Aristaces, Verthanes, Iusik, Gregorius et Daniel filii et nepotes S. Gregorii Illuminatoris Armeniae. Armen.,

tre 22.
I.

HlSTORIA.

Inc.
f

\\tlhtjuj nnufcr

Wuuini__ujcr

np ujuuin h futu~

uujpfi ^nju CYujn_hi

np hu hiunhuin

— DeS. nnffh i\>uin_jjhpuh<^ LuhnuU

ASCLAS
iy\2 u1/I2 UJUI 'i*** 1 UUJ "}
Tfualah
:

27

UJL-lTip

DlUll

iihllbl*

illl/ll

illfi

1

I,

111 1

ilmfii-

[108
Bibliotheca armenia,

X, 47-56.
fufni

2.
/r/ nu.li lit^u

LAUDATIO. InC.
wltXhli hifni

\\wqXwlip unmji

nnnniiph

bt-

uibmnnt_~
[t)

lim^wli$hm i bmuhnni
n<^mt-ufbni
<?nubi-nti

iiu'li!y

h

iikI miini

b~
bu.

— Des»

rr nnnJpn.no

[tJ-hiAi bu. nwliiLniiniiL.[3-htfli
iiu njil,

x

tlhp

binwniwnbwi u h

ubnuiuni Xbiuij inwn

unnt n
[

t^"UP***
Qw£uifrMunuwmnt.ir
«

I0 9

Homiliae

«

dogmaticae
;
||

»,

quae fe-

runtur, 312-34
nia,

S. G-regorii
;

— ed.

Illuminatoris (Constantinopoli, 1737),

2

(ibid., 1824),

346-70

Bibliotheca arme-

X, 5-45.

Arrianus

praefectus, m. Antinoae in Aegypto, sub Diocletiano. Dec. 14.
inc.

1.

Passio.

<s.ccycwne
julji

^e jtTepov

<ov>ca

evpu^pTV^e
Jttfj

poc

I16I

«uioAAcwjijoc

$j?\hjulcwji ^«^tcwovji

<s.pj<uioc

ngH^encwji

<s.q&cwK

Des.

&<S.&TJUL iiccwjuus.
n<5.ji<$.?jttt)

U$jAhjulc«ji

juljt <s.ck}\<$. julji

<5.noXAcwjnoc

>

THC

<£Jl 0>YT<S.$OC... JlCOYttJJULOYJl

JULIl<5.pJUL&OTIl

git
[110

OTg<ejpHJlH...>

Fr. Rossi, Un nuovo codice copto del Museo Egizio di Torino, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, I (1893), 77-86.
2.

Vid. Asclas

;

— Apollonius et Philemon — Philemon (et soc).
;

Arsenius m.

Vid.

Gore.
in

Asclas m., Antinoae
19,21.
1.

Aegypto, sub Diocletiano.

— Maii 20,
<5.pj<5.-

Passio.

Inc.

gp<d

gll

COY&OYTOYe

JlTCU&e gJ

jioc n&H?euLcwji<s.Ytfcbiie jiot^. £e<j.CKX<s.<$.vejjte
Jt<$.q

juljulocj

— Des.

<$.vge eneqccwjUL<5.

julhp ejiecjovepHTe <j.ttojulcc[

gj neKpo julji ncwjte ctgJl OYejpHJlH. [m

Fr. Rossi, Un nuovo codice copto del Museo Egizio di Torino, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, I (1893),
65-69.
2.

Yid.

Apollonius et Pnilemon

;

— Philemon (et soc.) — Arrianus.
;

28

ATHANASIA
Vid.

Athanasia.

Andronicus.
Alexandrinus, f 373.

Athanasius
1.

ep.

Ian. 18, maii 22.

VlTA. Inc.

p

tf

uiiluibiulju nu/jiLiijuipui pTiun.uiL.nppli {tlL «//'/)

\^nuiniubitplinup* f^ji(uni_jipb^ \\ffr uiuuiupnu ubLuit Lt_

m uLuii
l.jt

l\\~

nfipuu/iuiniuni.nn
uint_o~nj
ijljLiuiiii
/rt_

nutnti/pp

Des. uLo-iu[iiii/i^ni_iiti
IfL.

ui.it fi

\\u~

puibpi_

fjuiiiiuiiifnu j

*nni_nu

jijLmj,

fju/uiu/jibiun

In

ji

p

zluuii u***

Tii2

ISaiaS DAIETSI, \\* WP^u/limup ^jl.pum^iijppnj ^mjpmmhmp lCmnn [o* nuijjpn tri_ jili ij ij_p i/iu p mli n l[J fi t'l»n S. AthaiiaSJi
*
f

patr., orationes, (Venetiis, 1899), 1-23.
2.
ii iii

Alexandriae

epistulae,

coutroversiae

VlTA AUCT. PSEUDO-TlMOTHEO.
L tuii

IllC.

]- cfttii/u/bu/lju [tfu/n_iui_n~

[ti

t^pnljijL iispuibnup* L jiuiblrj [in
^,_f////f__o-/f/
fxi__

ni/iubp

^y^iujifjLrnnu

L t_

\§nnnijn*

ojipbon
lil_

<Ciui

imniiinL ui /
:

DeS.
/>

luttlL buijli

itsniiiLnm [tl L
jjuti.u Tfiun

^nnt-ni
fiL.

utujitllinj

^iiil uuil/mi

p

jiiuni/iun
|

Lniub*

^^\jipuuinup*** un/ljb*
cit.,

1 1 3

Daietsi, op.
3.

24-26.
f_>o_w___)/ u_$

Vitae epitome.

Inc.

^? *-___>_*. 9

u»_-__w_/

— Des. ©gpo*
[114

^av

coL-__.«o |_o *<_-_____

Bedjan, Acta martyr.
4.

et

sanctor. VI, 460-61.

Vita

(?).

Inc

mutil.

Des.

JIOYCTY?\H

J_«5_TKJJUl

gJI

T^twp^, jiKHJtie 6Te necj&joc ne eTpovejji e&o_K gjii n^c njtovTe __T<5.c[TO<fq epocf __jjt Tecf juljitkovj. n_u
neoov... &_uihjt.
Fragmenta.
1)

rn^.

Fr. Rossi, Testi copti del Museo Egizio di di Torino, ser. 2, XXXVI (1885), 95-120. 2) Id., / Martirii di Gioorc, Heraei, Epimaco e Ptolemeo con altri frammenti, ibid., ser. 2, XXXVIII (1888), 250-55. 3) W. E. Crum, Coptic Manuscripts brought from the Eayyum by W. M. Elinders Petrie, Esq. (London, 1893
Torino,

— —

Memorie Accad.

;

autogr.), 9.
5.

VlSIO.

a)

IllC.

|^-/-V_/Zr /////_//«

y^uuwL-iuCr
/_"/"/

nji

upu/b<hj[i inlrufij

lrjilri_lruniu iluijiuut jif pijl/ y

De_»

_.)

pbu/fju/jiuib ^Kjtpuutnufi

hi_

uiuujlitiiufjuib
:

*nn_L_njb

ujtpnj,

<Cu/liupuin

-lop"

hjiljliu/*-

*-"[*£

Fl 16

ATOM
Vel
ntun^li
t

29

b)

ul.

utiunt,

ill. 11

iiiill, hl, 11111 'h

111I1 1

ulrpujuuu-l~in

nuip~
\

ll 7

Daietsi, op.
6.

cit.,

493-99.

Laudatio,

saidice.

Fragmenta- 1) 0. Patriarchcngeschichte

von Lemm, Koptischc Fragmcntc zur Alexandricns, Memoires Acad. de

St-Petersbourg, ser. 7, (1888) 11-28. 2) Fr. Rossi, Trascrizione con traduzione italiana di un tcsto copto, Memorie Accad. di Torino, ser. 2, XLII (1892), 193-91, num. xviii et xix. 3) 0. von Lemm, Nachtrag zu den « Koptischen Fragmenten zur Patriarchengeschichte Alcxandriens», Bulletin Acad. de St-Petersbourg, ser. 5, IV (1896), 238-40.

XXXV

7.

Fragmenta varia,

saidice.

1)1. GruiDi,Zh" alcuni pcrgamene saidiche, Rendiconti Accad. dei Lincei, ser. 5, II (1893), 522-25 Zoega, Catalogus, 269. 2) Zoega, ibid., 271-72. 3) Fr. Rossi, I martirii di Gioore, Heraei, Fpimaco e Ptolemeo con altri frammcnti, Memorie Accad. di Torino, ser. 2, XXXVIII (1888),250-55. 4) Pleyte et Boeser, Manuscrits coptes du Musee d^antiquites des Pays-Bas (Leide, 1897) 275-80. 5) W. E. Crum, Coptic Manuscripts brought from the Fayyum by W. M. Flinders Petrie Esq. (London, 1893 autogr.), 9. 6) Id., Catalog. Coptic Manuscr., 145-46.

;

;

Athenodorus Erzenkanus.
Athenogenes
PASSIO. Inc.
ep. m.,

Vid.

Theodorus Salahunius.

Pedachthoae, sub Diocletiano.


t

Iul. 17.

\\nt_npu uiiu ^^utliuin.pu^u bnLri-

nnhuutnuhuii h
DeS. nt ulitui n
fcrb 11111
liiiiiiiui-

piinumuhljpn cfunniun

i^^ujpuuint_nn nuu-Uin-i^u
Jli ui; ni_

h iihuhuiun

tliuuli

ihpuiuiuiuh biiuihuii nih

nbnun

i/nunplt ^Jcrujliiun.plil u r
<Cnut uiunt-pfiijf

p

<?ni-ii

U111 nui n 11 n u

m u utu

Jl/iuint ~

pruujup p

p ^Kppuutnu***
I,

Tll8

Vitae et Passiones sanctor.

46-67.

Athom

m. Vid. Pirous.
et

Atom

soc,
9.
Inc.

mm.
\\/iP

in

Armenia, sub Isdegerde

II.

— Armen.,
11111111111111-

navas.
PASSio.
cruiul^p
11 11

biumipt* "'-

^ U'PP

(fnnnJtiL niLp

bpl/fiL_nfiiu V\utitnrcS nt ...

p J uiuiuliuiuu

•\uinlprnutp

30

AUGIN
Q\iunupn p) nu/ iiil
\\iiiiiiiiiIiiiiiIii

uit/fziunpinfl
11 iii i

nii/ifi

DeS. ^ufluiArnX /unn<£niiiu//~
iiitimii/i/i

li

In

11111I

ituuo/tr

nonuin/i inio

/Y* uuin~

i

nio*»*

uiillji

i

pi 19

Bibliotheca Armenia, XVIII, 69-82.

Exc-

Aucher, Sanctorum Acta

mutato
meniae

stilo, pp. 66 et seq.). historiis, I, 376-78.

— Alishan,

pleniora, II, 86-87 (et Eclogarii ex Ar-

Augin

archiraandrita in Mesopotamia, saec. IV. Sjr. iacob., nisan 20, tesr. poster. 2 Syr. nestor., fer. VI post domin.
;

Encaeniorum.
1.

VlTA AUCT. PSEUDO-MlCHAELE.
o>flft»

a)
.

IllC.

\*"\

.~\..

"^Soi

Oi-^----___L

oijL/o cn—iooi-^o

^a
|--J

^.j |ooi _.oiO-_»/

ov»--»/ J-^oi
i£S____-_.

^»^0/
vooiLa»\«
f

-»(-0 !*-»*-> J
..__.

DeS.
»-_*>/

OiL<_-«-->«

.

»^-_>/

»a__>

}___.;;__

|o-v_./«.

__/

v

_._;Ajj

..4_____> |__L___ nx_>*|_-o

...^i-*.

v*_o

l»>-»°

V^
a)

c, *i0

1***°*

[120
_________
___;___>•,

b)
...

Inc.

prooem.
J_»)
\>*\

l*-_>^j oi___._______

»j.___*./

|Lov---oLo

|L^o«L

J_s_«

|Lf o

_»«L«

Inc.
!•.--*_>

narrat. ut supra
v
I

Des.
.

_______
^-so/

soov-_o>_a_.

^

•-___.-->*

oov__s«o
--------

o>__-j ^*j oiLa__j

.

.

v ooiL___j

^vM

%__->o
.

...

vv» *—£-»
__»/«

...

-___>•.,. }_£_-

f_oi

^-

3/...

...^_-_ ^o

*-_e/o -•/

^oo^-

[121

Bedjan, Acta martyr. et sanctor. III, 376-479 (permixvariis recensionibus. In primo libello, initium oscitanter ab editore notatum est).
tis

2.

VlSIO.
...

Inc.

*.-_»o_

\

|__--_- ov>*j<__j [_.-_• ^»,0 +**)

\

...

».i

.->..

o^o«L/

__/

— Des.

£-»

I**** 1*-©«--- **-- ^j-oio
loc. cit.,

[122

Bedjan,
cis cuius).

480 (quasi appendix recensionis nes-

3.
*_»J

Laudatio auct. Iesusiab Nisibeno.
Jl^^vJV
I

Inc.

i*

JL—J-1

Jy*J

Jy£

__A~_J

w-i ^--* 4
1

_U-A_U <_-__£ *p« ^__.__P!_*

u_fjl

j^ ,jj--JI
Sjjnll

jj-jj-ill Ll

^iCcl^J ^iCSlc-/

uL>- J->

uVI

— Des. Jjl_uj
-_»J-___*

u__^-»Vlj

_M_>j

vlruJI __^U- _i

2_sU__i

»;L

.^iOjol

O^ •<ymJ*y*db*4~b
Abbe* Yacoub,
Discoicrs

[123
religieux

principales fetes de Vannee, par Elie III, patriarche des Nestoriens de
les

pour

BABYLAS
VOricnt (Mossoul, 1873), 153-61
160-68.
;

31

— ed. 2,

t. I

(ibid.,1901),

Avida (Avira) m.
Auxentius m.

VicL

Iazdapnah.
soc.

VicL

Eustratius et
soc.

Azad eunuchus cum
Passio. Ine.
fj^ooS »j&Aj

mm.

in Perside,
u**n4—:a

f 340.
joa*.«)

— Apr.
^•'•jLo

7.

\*o&* fjoya ov=> ^o&^»

f

v\?»o

%^&\L *m*a

— Des. a-oL/o vo>^

i*3/

^j

|joi |Lo*jovfiaA

oA^oL/

u^m [124

Bedjan, Acta rnarAssemani, Acta mart. or., 45-50 E. Manna, tyr. et sanctor. II, 248-54 (cum var. lect.) Morceaux choisis de litterature arameenne, I (Mossoul, 1901),
;
||

;

||

138-45.

Azad m.

Vicl.

Iacobus

et soc.

Azazail m. Romae, sub Maximino.
PASSIO.
IllC.
...

— Syr., iar 12.
|«ov-*»
cOioC^./ 0019
I

f—joL/

^o

\&&)f

f^o*x>

*-** *****/

L-x^j h\v> |Ln°H..fj |— i^>p>
|Lo;_jak3« b^o L^dLL/o
»-_©/
...

|ooi Cx»/

>.^**.^


.

DeS.

IovSsj

IU^a ^»m|*nmo
.

y»l

.

^c^ o»LoA«o

)£s_J5**a__K ovJi^o»

f«_ o>o«

...ov\« f__i-&a

[125

Fred. Macler, Histoire de saint Azazail, Bibliotheque de l^Ecole des Hautes Etudes, fasc. CXLI (Paris, 1902), 1-37. Emend. C. Brockelmann, Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesellschaft LVIII (1904), 500-501.

,

Babai (Bebaia) m.

VicL Sarbel.

Babovai Catholicus

Orientis, m.
looi

f 484.
jooi <*\v>_»

PasSIO. Inc. |Lo_v_vo£so«. |*_~
_>___> _;_> _->«(/
f

;^po

io;-_« yOJO»

|£>oo<_»

voov=>

..tit^f )_^\-__

DeS.

"*_£_»

|«o>——

»

f___ot\o >«_v fl_-

^aa
[126

ov_~ _i__«0 ^a^^ZiO»

|L^__._«

Bedjan, Acta martyr.

et sanctor. II,

631-34.

Babylas

riano. — Sept.
rASSIO.
IllC.

ep.

Antiochiae et tres pueri
4, ian. 15.
\f/ifruii
Itl. iiilui

mm.

Antiochiae sub

Nume/;r//.

I.

h ouinuipb

\*liiiihnpiuni_na

| y

ji/i~

iiilmii f€tiiitf.uii^npb

t/n<^u uinh-nn ii/n unjli

ifumnii

ijuitifi,

32

BABYLAS
Iml.

DeS. priunlrnuii. <^uiluihpX frp/rp uiutil/uiiJppli
J^uiuni^uiLT

p nfrriu/fiLj/li
pi~/i *

:

np

inillj*** /tl. ijimii

.m

njil r

i/

i/uim mi

iiii/imi

uifiu
j"l

ijimn

p
Vitae et Passiones sanctor.
I,

27

149-57.
|?L_a\

2.

PASSIO.

IriC.

Oik«^\

^a.i.JO u.*bajj Lox^o
^ojcvit

1*^9 [llx u»au;*oaj

|ov^>

— Des. ^.01 xj-o |?oX»

>°-*

^adLL/o

:

|

^q^*, oiA-»* o>*> «3/

ova 0001 *£*iy P»i3

[128
et

Bedjan, Acta martyr.

sanctor. IV, 274-89.

Babylas ludimagister, cum
(al.

pueris

LXXXIV, mm.
uinlrui/

Antiochiae), sub Diocletiano et Maximiano.
IllC.

— Sept.

Nicomediae
4.

PASSIO.

W^uiniifiiifiiutinu

[truin.iuL.np

p ouinuipu

y^nunilniiAruii

nn^Zlruin ^\u/nnnlip
uiuun/ti
j

Des.

luitfu/ruihu ulru/ui/runlr~
I/iuhiiu/iL i/mh*** tr/i~

nh*

n/i 0/1

iiuiii t~p

\\pi7-

n/lP iu/uu/r\u

l/nnni tn/

-^l,

[trujhntiiulimh [trtuiLtui niimn* pul/ putn
Vitae et Passiones sanctor.
I,

uhn

fl^

158-66.

Bacchus m.
Badai
pr.

Vid. Sergius.

m. in Perside.
Inc.
|**-»»j


.

Syr., tesr. pr. 5.
jooi

PASSIO.

|k—soo*
.-»9

tA*k-i.o

faa*

l^v© ^o^j/>
o>_*Sj

i

*+** «-»^

DeS.

1^^^

^^>aL/

IW

ovtao (jLso^f

^ooo»

i&^L 9&0 ^oo

|jove»»-3

X^^o

u^^o
Bedjan, Acta martyr.
et

[130 L
sanctor. IV, 163-65.

Badimus
Passio.

archimandrita, m. in Perside, f 375.
Inc.
|*-»»jv»i

— Apr.

9, 10.

— DeS. a&&JO

...»
\*+=>

1*^*9

K»»3^

*a»|L/o

|ooi

<~LL/ poi Lia^ ov»

&«9<Xa/ ^v-toio

.*

^Sm

ja^*

£s*x>f

L*>^

[131
j|

Assemani, Acta martijr. martyr. et sanctor* II, 347-51.

or.,

165-67;

Bedjan, Acta

Bagarat.

Vid.

Pancratius.
Vid.

Barachisius m.

Berichiesus.
Vid.

Barachisius mon. m.

lonas.

i

BARDIESUS
Barbara
et Iuliana, vv.

33

mm.

Heliopoli,

sub Maximiano.

Dec. 4.
I.
ii

PASSIO.

InC.

(''"A

ti iiiifiiiUiutiuu

pUiL uitlinuhfj
1

ltriuu_iuL.n~
y*iuilitriiiu'
i]\i [inL.uio~

1,111:1

iiu/ujiiiii/niii
111 11

Lrt. tuUoiit~UU
11 11

^iunuliilliiulinu***
11111

111 11

uip/i

iinJls
:

11

uiuiuii

— Des. ul. [triunli
fspuilstun

tlhnX

I

("'

*P ti/nit{Pf'
,

"'- "pUiliL.

11111111 >ii

nno h
I,

fjp[inuiip

unnna
[132

ij /juii/iiiJi

h

ifiiusi

u***

Vitae et Passiones sanctor. II, 355-65.

2.

PaSSIO.

a)

Inc.

L^*ajo

JJo_*.

(sic)

u»a^ttd|) ILoj^po* v<uoi Lila^
|ooi

|^j
.

L*3o«*

^*« |ooi

0^/o to»oXto/ pa^so^oi

Lioi

«^oio^/


.

DeS. t3/«

Ll^./

<o>>o ^sjj^ ^o^o ^ouA i~>L_a
...

1*-^*^ l^tut^o w»o £s.WsL/

\y~Csi

^oov»**— ^»

^oo/

|o>^M ov^o

[133
Select Narratives of

Agn. Smith Lewis,
101-10.
b)

HolyWomen, IX,

Inc.

^»v Lof voov^3
liLL^ L^f

f-.9of t

...

(fiaa.u^am&M |ooi
.

y\>aao yOOv^* v

-*

01

k-^w^

^A&daA)
^io/
... LojJ

+~

U^^

I001 tx»/

Lu^sa»^

— Des.

ov»«

%-^*/

^oov^o

L*^a*. ajxe»/ a\bdAO

[134
et

Bedjan, Acta martyr.

sanctor. III, 345-55.

Barbasymas (Barbasemin)
Ctesiphonte, f 346.
PASSIO.
)i\y> ?Q»
InC.

— Syr., can. post.
^.vit,\:>;.a«

ep. et socii

XVI mm.
9.

Seleuciae et

<n.\m« Laoftwi.^/

u»0)O«*O o\^|L/
;
.

^3o«j«
^.Cs-.

£s*

Goa^
^.^fioi.

O ^aAjao-^ojo

DeS.

pvOad* |bX~« «m

*cn~

~-i*

L^o

po,

[135
martyr.

Assemani, Acta martyr. or., 111-16 et sanctor. II, 296-303.

;

||

Bedjan, Acta

Bardiesus

ep. et soc.

mm.

in Perside, sub

Sapore

II.

— Arm.,
\\iuuil[^u)
njil,

sahm. 17.
PASSIO.
uujuuihlj*** InC.
:

£\ujJu

^

tiiiu^iil

utiipujih

1111111111

^uiiujh-nL-ifu
(al.

dl.

h

tfiui/iuUujfjhu

iuifliilp/j

^Kujniih^ni

Luifuiljnujiiu

nt/nnUhuii

DeS. luUuiiiiuui duiisni_n
uhlitua
issn ts/ ii... r
x

Ijjs iifssssi

m
ubst

lUJiutP

uipfuuifi^Chu.
iiiil, iii i

JitilulSuili

nntiL.ifi Ul.

tfiuuUuu

JtunnL-p unnniu uiLuiLUtL.anhuanL.jp***
I,

\lj&

Vitae et Passiones sanctor.

193-99.

5

34

BAR EDTHA
in

Bar Edtha coenobiarcha

Mesopotamia, f cca 612.
Inc.

Vita metrica auct. Abraham.
J-^/t ^2*il

prooem.
Lj^oL»

c»;o ...|;^o La/
L;3j yo.\

^
>*~j

.*£- >ooi^>/ Ul

Inc. narrat.

|}o>j

coio^.^

L9«ot

^f L»;W

\$\9 o>».*j t^l |&^;o u»oio)».->
(.-.jjjo.i.0

Des. >ooi;a/ «^*^-^

^

Y^"i

o>;*oLttA c^s^o aca)

u\*ua^

i*oiod>a/

^o

[137

tJie

Wallis Budge, The f/istories of Rabban Hdrmizd Persian and Rabban Dar Idtd (London, 1902). The SyE. A.
c

riac Texts, 114-201.

Barhadbesaba
tham. 20.
Passio.
Inc.

diac.

m. Arbelae in Perside, f 354.

Syr

,

"^^Wt

M*m

L^*a**.;»

|ooi

y-LL/
.

^o»^
; ||

|»m ^»v>„ fcd*a

— Des.

|$o>*»*a jaboL l-;*s ^;oa.i.s

...^^sL/

|$L/ ^oovtv |ooij Lx»/

[138

Assemani, Acta martyr. martyr. et sanctor. II, 314-16.

or.,

129-30

Bedjan, Acta

Barlaam, m. Antiochiae sub Numeriano.
PaSSIO,
nft
i

— Nov. 22.
fth uj niu L.n~
Itl.

Inc.

\^i- IrnlfL. nhiL uiL.nL.nulj nun. uii/inuhL
*|j#7f//?

*iLnuiiiitrni_nn

nhuiunuh uiuiuuinpinn*.

itfnhnnnn.nL.it
<l|/i

uiiffi

— Des.
ltl.

n uhcru

\*Jbt"Pnpf

ih^luuiuni-frt-lrujlju
\*\*^
13.1.

hiffiuiunuh
iifi^

^Efn.tfitnufi^

iu/i/uL iufifi unitrunbrnh
Ijii

ilL hinL ifnh
i

nn on
1^39

nuuili

nL-fcr

mi/uni/iU

Itl

h

iSLn
I,

uiui^li

Vitae et Passiones sanctor.

212-19.

Barlaam mon.
tits 25).

in

monte

Casio.

— Syr.,

tham. 19 (Arm., hro-

Vita. Inc. dLj>j£ j>

oWoj-

-fJ^Ciij fja^c 6'

*M

1^.1

Lu}li

— Des. ^j )y j£, & jt*
• •

£-tll
t»JL~*

j ^Ldl Jl
JLJ

J.UI

^ <d2 cJfcj
[140

4ll^U> 4^jr

L^fe^ Sjj„ U^

Exc» P. Peeters, «9. Barlaam du mont Casius, mox edenda in Melang-es de la Faculte Orientale de Beyrouth, IV (Beyrouth, 1909).

Barlaam
i.

et

Ioasaph ascetae
auct.

in India.

— Armen., avel.
a) Inc. \?p4fa*b

5.

Historia
i\

Iohanne Sabaita,

^f"tk l "3
niuii-

^Zhn.ujn.njh

i\^tLhuiuinut~

iiunht-hi[in hnnuiitht~

ifiiiiLL itti

BARLAAM
Xji/i j hjiiuiffjt

35

— DeS.
i

1'irpljm [tJ-niti fjiiiinutjip niuiih luiiii uni
tjuiju iinli. lia.jli

f<l

I,

uiiln

unnnnli mjlin ijfiii
i\nij-^utltlil u*** y
liulj lilt***

/iL.

huihu ttm
utipnnlt,

iiiiun fi Ijjiutt liuti niiu

/1

iii/iij/i

-Zuiliijuuili uili

ntt

ul.

j>mjihlituiiii
[141

uiilt^li

:

Mesrop Ter Mow sesean,
i/iuimt
ij

*i,

#'"/"" 7/""

/£*/''''

^'"f/" j»/»«*{«A
:

QiiifiuutuijiuL nniLL.ni priun-iuiujif/li

^hijljiuij
filii

IlistoriEt

spiritalis vitac Ioasaph, regis Inclorum pat, 1898 lege 1897), 1-123.
:

(Vagharsha-

torii

Exc. N. Marr, Armjansko-gruzinshie matcrialy dlja isVarlaamh i loasaf, Zapiski Dushepolcznoj Ponhti

Vostotshn. Otdelen. Imper. Russk. Arkheologitsheskago Obstshestva, XI (1899), 74-76.
2.

HlSTORIA (iNTERPR. ASAT).
i\uiunlt*
iilmijih

IllC.

VV'/'
li

[*

ifiupn. li£iuuuiijYjiuinL-~
X

&-ni

mij

ijufMitljhjiinult

ii/jnuiiiiiiuili***

UL.

u^Zluu

J[ii£uiljLUL-

utpliiLUti^U

^jttnuuin
:

^t)^ni_i/ujip

DeS.

ul. uiLplt lulx_

X* nlfli/yji [u~ utij.iuL.nnnu

ul. upltiUL. utjuoji

pujnnL.u

<Cjilu*>

j>

LUfLULj

^\uuinuiuainterpretis
:

utno[trni-p

unnui
^jjluui

LU^fniuji^nU ^ltii/jujn
Xuii^iuup

:

(Coloph.
lulu~

anp

p^lmuup upni

uinL.LUL.npp***)

[142

Synax. armen., 693-708.
Exc. Ter-Mowsesean, op* cit., 124-30. Notice sur le livre de Barlaam et Joasaph 93-94.

— Zotenberg,
(Paris, 1886),
»].

3.

HlSTORIA AUCT. IOHANNE
\k\
jjo

DaMASCENO

InC.

Jl*

4*1^ J
ljy> ^Jaff-

\l*j
*jA
I

41)1

rjj

pjl/,4

-*

Cjl^

Jbj j*cla

X,*j

ry&y*
<

DeS. JJ^l

if^W <~£ y j\

Jjy-Jl

Sy* *~X**J'J
j-~i

(3'J

»e— *JJ

9-

y~S

U U~-

»AJ

O ^^

^

Ujy

*&

A^sJj ^Jw*.£j

\*i

t*

[143
Exc. 1) B. Dorn, Ueber einc Handschrift der arabischen Bearbeitung des Josaphat und Barlaam, Bulletin histor.imiilol. de l'Acad. de St-Petersbourg, IX (1852), 321Melanges Asiatxques, I, 607-10 23 cf. 313, 318-20 ( Zotenberg, Catalogue des mss. cthiopiens 596 602-605. de la Bibl. Nat., 208-209. 2) R. Basset, Vic d"Abbd Yohanni, Bulletin de corri-spondance africaine, III Zotenberg, Noticc sur le livrc de Barlaam, (1884), 435 154-57 Id., Catalogue, 3) Zotenberg, Notice, 127-53 209-11.
;

=

;

;

;

||

;

;

||

;

||

1

36

BARSABIAS

4.

HlSTORIA AUCT. IOHANNE

[ «

GETHSEMANENSI
i

» 1,
'
:

INTERPR. HABA-

cuc. Inc.
"l'(l£
i

£0,

i

th<PC?
i

i

MlWP.

Itxtl"

5

W'A^ P
;

fcA

s

J&MK- i
«

<™l&Xl

tyVH
1)

i

ha^l-b o*_V£
i

Kmj^thC

[144


5.

Exc.
2)
Id.,

Notice sur lelivre de

Zotenberg, Catalogue des mss. ethiopiens, 208. Barlaam, 158-66 Id.,
;
||

Catalogue, 209-10.

HlSTORIA

METRICA

AUCT. ArAKHEL
<?uj7CbnuiL.*

DOCTORE.

InC.

L {\ntio uJun
***
1, 1

*ujiiiu lrnbbuJL.nn
I^Mi/j/H-M/o-f/

ibnbhn

b l. ^KujIiu \v uuinL.ujhM
III III

i

iinll. limjlifi...

Wp""hn

ujiipuiilih

III 1/

II III 111

j

/,

DeS.

iiuutuuiiiiml^li
X
|

^mlil, ijlili nlitu* uiujniub
pd-pf/nL.[€J-nLji
:

_r__ [il iuijI, ijlili

uin

<?onh unnui

\uiqn l.iP

hnpqp

uujiniuiin*

n

thujnju***

*nni_nib unnni Tfpuujnmn
SoJlupuji,
;
||

1^45
:

Liber kalendarii (Amstelodami, 1668), Z^wjng £*_ z.n-oJiujhgung Kalendarium Armenor. et G-raecor. (CPoli, 1740), 142-215 &, Ter(Orthakoei, 1831), Appendix, 3-53 non vidim.

tlmg

149-250

p»"^/

$<>Jl„i,

i

;

;

;

||

Mowsesean,

op. cit., 131-79.

Barsabias archimandrita

et

soc.

mm.

in Perside,

f cca 342.

Syr., hazir. 17.
Inc.
|

PASSIO.

|ooi

fc_»/

*~ l^v*-t V_v_>L/
U-*»-o
w*j

\

i_>__l

__A-._._09

|_Oi

Ji_-*_-

o>_»

Des.
Itoi

y**!** u-i-__-

;_.._-.__,*__

cu_____l/

.

oJ-ajL/

voov*-*~>

|-\_©__.

vocn__o

__-*_>

[146
Assemani, Acta martyr. martyr. et sanctor. II, 281-84.
or.,

93-95

;

||

Bedjan, Acta

Barsauma Nudus asc Kahirae
epagom.
i.

in

Aegypto, f 1317.

— Copt.,
k

5.

Vita. Inc.

J,

J-JI ^Jl-^I vuVl II*

61

rfUI
U'*

IjJW
96

^^
uul

i-j-X^

^y

_j>l

ufe^ul» j«II
dil

^^j:

L*l

ut-^^l

^eS,

^O

^

-.xJLI

JL*

OB •oWjl ^JLs Uj-jj

iiLUUl

^UJJI[i47

Crum, Barsauma the Naked, Proceedings of the Society of Biblical Archaeology (1907), 138-42,
E.

W.

187-92.
2.

Vita.

inc.

mutil.

Des.

<s.c[2_.po

ejiecjz^xe Jiee

BARTHOLOMAEUS
JI<$.e<5.JI<$.CJOC

37

IIJ<JLIIOCTO?UKOC

necTeMoc

CTC-

poTcwejJi gix IiKOCiioc nejtT^q^cwK eSo?v extwcj htfj
iio|^ze|
[148

Crum,

loc. cit.,

192-95.

Barsauma Syrus mon. f 458
ViTA.
Inc.

— Sjr.
Wl f/D
s

iacob., sbat 1.
s

hf&MSft
s

s

wAWitl
s

0&*
s

1

AK*£**
frflfc
s s

s

J^
s

7-M

:

CDAu^ftl
i

OfJi+h. «
s

(Mffl.
s

fKJl^
s

hl^tl^

— (Des. Mb*°
5

A-+

A-flrh>

<D]f]-flC

<D0fl£

hff
[149

ML

s

aihfth

A^A^s...)
G-rebaut, Vie de Barsoma
le

S.

Syrien,

rient chret., ser. 2, III (1908), 338-42. ibidem mox edenda. Vid. appendicem.

Revue de

l'0-

Reliqua pars

Barsimaeus (Barsamias)
1.

ep.

Edessae, m. f 105.

— Ian. 29,30.
|;cai.k*/o |Lx.*.3J/

Passio auct. Pseudo-Zenophilo et Pseudo-Patrophilo. Inc. ki*a

jal^o-Io/f oiLaaJi^^ "

"

|»flftv»vi-

£sja

ov»Cs*/o

|ocl»j

|Lo^>.soj

imou^
2.

v;»

— DeS.

l«-ao*o )*t\ ioy ^.»».o |.a»avu

EPILOGUS. InC

fooi

^s;A

— Des. *>o» *».» ^j
Cureton,
sjr.) epilogo)
;
||

Arcczen^ Syriac Documents, 63-71, 71-72 (text. Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 120-30 (om.
||

•*
on—XiALf
*

^ v a.9t

</-»/

[150
j-.xiao^ t*« \ «
J

001

coijo/*

L3aaaa..a/

Ljoi

>o v

»

L^j,

|J« ...

^^k-La

1151

;

C.

Brockelmann, Syrische Grammatik
(it.).

(Berlin,

1899). Chrestomathie, 21*-30*

Emend. (ad ed. lam)
cit., xiii.

W. Wright,

apud Cureton

op.

3.

Vid. Sarbel et Babal.

Bartholomaeus
i.

ap.

— Iun. 11.
Inc.

Praedicatio. in Oasi.
\

JLo^ttl «.!>.!

11

Ofcj

s^jj\

£^\

—^i
J,l

^ljJ

CjUIjJI

ejj^==>

ttJ.7" «3'

u"y+^X
a

(+4** <J^C_$

Des.

cJ\i

L-^i ci^U o"yi^ ^i^*
. .

^ J ^ C'U-1^1
Acta

IjJu

frnTJ
[152

u:y>ljJlyo

•rc

rJH
mythologica

Agn.
58-64.

Smith Lewis,

apostolorum,

.

38

BARTHOLOMAEUS
Praedicatio in Oasi.
i

2.

Inc.

Wtfi
s

:

M
; :

i

'J\"Mlhs

s

th^PCf^
s

OHDdh i dl AflC+A-^ft ^A^P/li s - Des. OUllAh ftAIMi
...
:

h /0

£9?i

OWW-

'(lrh,C
s

s

CD/h^

01^ IttfF-il
5
:•.

h«°
[i 53

jp-ft-nh

j

n* nn^» ^nutf
s
:

•>

. .

<0h"fc?

E. A.

Wallis Budge, The Contcndings

of the

Apostles,

3.

Praedicatio

in

Oasi.

a)

Inc.

^ccycwne
••

&e

iiTepejia.-

nocTO?\oc

ncwoj ezicwov JiJie^^P^...

M<$.peo?vo.ajt«uoc
[154

T^gOCf CTpecfScWK eOT<5.&e

— Des.

mutil.

— Huc
b)
Inc.

Fragmentum. Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 126-127. referenda videntur fragmenta alia, ibid., 127.

mutil.

Des.

<e>&<$.A &JI

Jiovegj

<<5.&it>cwt
e|...

eJieijiToc <jicjT<$.>aje<uoj julikTc
...
|

<jkc ne>;x;pc nej

Ji?\ecfT^Jt<^^

<S.Y>Jtt

JIgCWHCW<OTCJCW>Jl... ga.HHJl. [155

Fragmenta. 0. vonVLemm, Koptischc apokryphen Apostelacten, Bulletin Acad. de St-Petersbourg, nouv. ser. XXXIII (1890), 513-15 (= Melanges Asiatiques, X, 103105).
4.

PASSIO.

InC

*\*.i[uiuunnp

unnnn (^nUmnbuJi
juiniru

)

UJn_ujpbinq*u
:

X

unlinuiLuuiuu ujyuihhnuipu
tri_

u pAuj h b n uju

iuijiiu***

*\>hujn

hnutunrjp

uin uinhuiiu ^\ujnnnnnui^nu

De^. ul.

^ iu t/nuinXh uij
diuiu.uji_n~

njihtLU fucihmlin unujniuu <CiULUimiunbjnn!i*

h Jh nkniuu

ftp" 1&kp"'
Dibliotheca armenia, sanctor. I, 200-211 spurii, 333-57.
;

[iS^

||

XIX, 5-30 Tsherakhian,
;

|j

Vitae et Passiones Libri apostolorum

Exc- Alishan, 109.

Eclogarii ex Armeniae historiis,

I,

106-

5.

PASSIO. InC.
L-$l*l
Jsil

i)S

II

<j,l

^j}\

JLJJ ^yX^J. ^a*

\

l

uSTj

£b\

uy^ ^
.

j*d\ .J^li A*

2LLII i*Ja*il

— Des. *y ©Jilj
1*57

.

.

~~Jlj
Lewis, Acta mythologica apostolorum, 64-66.

:

BASALOTA-MICHAEL

39

6.

Passio.

Inc.
s

&W
::

s

M
:

s

rh^
:

:

nC+iV"WA
n

1

'TrO
I

-

7lVfc
:

£-_

1

a>fc_v}_*.A
1

hv-bc

unjM-

Aw>
a

»

3.n

"MM«

QrlhC

-

Des.

&£%!>A-flrfi-lh

'.VHP
.

n+flVH«

WMttCPi-ahM'

:

«°»r>

IP V

£
p.

::

« .

.

A JMK*

[158
1.


7.
111 111

Budge, Contcndings of
97,
1.

thiae et

thc Apostles, 93-100 (p. 94, inserta est pericope pertinens ad Acta Andreae in civitate Kahenat).
3,
{\ujafj/iJiuifi ifingnL.,

20

Ma-

INVENTIO. InC. {\uiJu

^iupufti

'"[qtujjf,

nilli

uilmrli Jl^ iunnL.fr) ujj

— DeS.

f
fi
X

nbl^uihjpbiin* nn on bn/in-

niiiiuuili

£»

uti/un

\h y

JiujnujL.niiuju^/^u

^ujin

(al. Jiujn_ujL.iiiihinif

nunLlin y^nnnniLnLfrl-fiLluj***}

utJ/^h

\^j9
;
jj

Aucher, Sanctorum Acta pleniora, IX, 447-49 rakhian, Libri apostolorum spurii, 365-68.
Andreas et Bartholomaeus ; B. V. Maria. Imago in coenobio Hogeats.
8.
Vicl.

Tshe-

Bartholomaeus

et

ludas

;

Bartholomaeus
PASSIO.
ihiuinbuin***
Inc.
i

et

Iudas app.
ujJbltbanLAi ^Knfiuuinu
|^ffffffff_fffO-

*|-_ffif_/ffff

ubn

f

*|-Afffo

ul uni_nn ujniunbu
fi

hj \KninnnnfiJi\nu fi |tfff-

nuiuuhi

*\\iunufin
:

DeS. ul. [J-ujnbqfhi

unht uih ii[ht

}

'ltnhjuj/^u /tl.

u u T?JL {t uh'

l6 °
[

Tsherakhian, Libri apostolorum Synax. armen., 231-34.

spurii, 358-64.

— Cf.

Baruch,

proph. proph.

Mai.

1.

Vid.

Prophetae

;

Ieremias

Basalota - Michael archimandrita Aethiop., sene 12, hamle 21.
vita.

in Aethiopia, saec.

XIV.

r*
Ui

i

fw
i
i

inc.
:

?+jw° .hihia^^ih^iiiMi... axdud.*
Ah-n
Des.
:
i

vhk:
CDOK
:

:

Ain-Mi
flWl+
:

:

-nM.
:

:

a^»

:

&n«
:

"ICftl

:

ftM
i

« a>0'l*(l
_

Sin^PfcO
s

AnjvJ-

&{\&>V

htf/Etf-

wbWth

a><*>ma3

Wfi

a«w_+
[161
I,

h&

i

&/*\6i+ «

Kar. Conti Rossini, \ Vitae sanctorum indiyenarum,

/

4o

BASILIDES

Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aeth.,

ser. 2,

XX,

3-58.

Basilides m. Antiochiae, sub Diocletiano. Aethiop., mascar. 11.
Passio:
Inc.

— Copt., thout 11,
11'i'fc
:

prooem.
(Dtl'/°d
:

(inscriptioni

continuatum).
i

?£-A

i

!

m MW
at
i

i

H^S-ft
i

:

M"
i

i

atfifMlrao-

narrat.

If^*
:

:

^rt.A£fl
:

:

Wtfr A.4» rh^
:

(Dh&rh ftttiK^ — Inc.
th&i
...
:
:

i

fcWJ-

AA.£^*lfl
fOje-KH.i
:

Des.

(DW

s

^W
:

<»A£

:

JtfD-Muf-ft

:

s

f*h?%V
:
:

i

MjB*a
ft+
:

-

Vtf-i
i

Kmf*yi^:
i

JfchftH-fl

fl^

0,+

<*>&<£

(F1f*£

HhSWlM*

AlfVrt

HAfc
[162

IHJAi... A£IK*«

F. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, I. Corp. Scr. Christ. Or., ser. 2, Scr. aeth., XXVIII, 3-64. (Sequitur Miraculum saeculo XVI non anterius).

Basilides m. Vid. Bassus et
Basilissa
PASSIO.
1/111 n/tl, 111 1

soc.

v.

m. Nicomediae, sub Diocletiano.

— Sept.

3.

IllC.
/t

\\irr^guunjnitnu i/uiuniii n/i ''y^l/nJjtnujj J?ujnuit}£i*
l/m n u

uunut/t
trt^

Des.

pJ p unL./crniJbp
funn^op
t

uuiuiujn/iu*

%nJ[tu

Ppnu

ujpiuinon

unnnju

^K/inuuinu/i* P""[163

#Y#/M_z/\*» uiJ/^U

:

Vitae et Passiones sanctor.

II,

366-69.

Basilius
1.

Magnus
et

Caesareae

ep.,

f 379.

— Ian.
k,

1.

Vita

miracula
IllC.

auct.

Pseudo-Helladio

( vel

Pseudo-

AMPHILOCHIO). a)

X^/^/kg

^*- ptu/i/rl/ujjg, n£_

ufli^uiuujuiui tfa
Irnlri^ui
,

Auin. nujlinu JnujJnut n/nii
iii

ni/***: \)ui Irofcruuj :!L

mi

tnnt-lr~

I

ipun inL-unL-Uu Q_nnn
(al.

DeS. (?) ul.
s
\

l/tt + l,

iuj

nu/tuu n./iL-nuj~
u/ui/nit
l~fi

1/11111

uuini/.ni_nlrnnin
:

ui/tu

i/uiill. liut/li

i/nii

(tr/J-l^)

iLunont-U/tuU

[^64
I,

Vitae et Passiones sanctor.

220-33

£(cf.

libellum in-

sequentem).

B MIRACULA Q.UATTUOR.

I.

MlRACULUM. De ANASTASIO PRESBYTERO.

BASILIUS
InC.
1>*"'//
ilju

41

11

lri_u
fi

iipuih*.h i/m
JfitiL-U
11

uiiuuiJhu***
I,

i

IttuJhquiL-

uni^un

^Zuiiniiiuili mli

iuL_ni_iin

imuli

1

uitimujpni

Diiiniiiplfu

DeS. iiuinXiiip

uiunuipu nhcriiL-fcrhuiJn Oli^uhjnif
I

ny\utnnL.uiCr***

I65

II.

MlRACULUM. DE
"*"'II

EPHRAEM ANACHORETA SYRO.
ui~u
itl.

Inc.

\?np"J[ip
.buii
f

/"/*

uliiil, i/in

upiuuthmu***

:

^^.JiiihiP

ni/ii

ituh 111 111 111111/1

DeS.
***

11111X111I1I1 iiin

ijliiiiuii

fuuiniunni

fc/fi uiifti

Jiuin

111

1

nii/i 1111I

Tl66
IllC.

III.

MlRACULUM. DE VIDUA PAENITENTE.
hu.
ill,

\\fiu ntfh

Jhhuintifi

hnhiui
nnL.

A

C

iiiiiim

li

l'ij<l

i

P ^pwnuiPhh
Jiiiuh

\\/r u ut

nh uj

1

— DeS. p}~n~
ln
11111
Z

hniitii
/tl.

nJhnu
Jhp***

fitii/i uiini

nuinhnuinni h/huih

nnnL-tP
IV.
11

\l&7
Inc.

MlRACULUM. DE IOSEPH MEDICO IUDAEO.
/"/"
l

YMJU
tuiiiit

(\nifu^tfi f

il

" n l""l[Pi

^Cunuui

/^n

pcrpliiiiliuih

huutfi

Des. MiraClll.

iiiiiill.

liunli

uuiuinnL.uicru P*-P
usiL_iin
111111111

nuinhujiujuinL-fcJ-huidn.

Lujnn/^n

:

DeS. Vita.

P

u Lui siunuilih unnnih\\fiL-pfiujhnufiX
fcrnnhuii

^iuuq-hniuL-***
^{Kfifiuuinufi
t

i/imuuiujIi

ihhhnhnL-ny

*

fi

Jiuin u
j"l68

Ibid., 233-45. (Non liquet quo nexu libellus hic superiore in codd. conectatur).

cum

2.
X*J>

Miraculum.
^m -Up
*

Inc.

L-JUiJ

Ju«MJ ^a j&. uLJI uk^
-

[

JlSl
l-J

&\

(jfeO

<j"xh~}

lH^ ~~ ^ es
'

J>

1

^J*
.

&'

^

j-4:

c^SiWj
uul.
.

J^Vl ^jJy
\j^>j\

lSjUj

*l

Vi c->^

JUI3 l^AI Xly j>>U b\
.

*^jj\

Cx.^\

[169

E. G-altier,
arabe-copte. IV.

Contributions d Vetude de la litterature Histoire de Saint Basilios et du serpent,

BULLETIN DE l'InSTITUT FRANCAIS d'aRCHEOLOGIE ORIENtale, IV (1905), 140-44.
3.

Laudatio auct. Amphilochio

ep.

Iconii.

Inc

U

|fiu**ioA>

f

V»*

£|,> \±£±!±) |jo.m
...

^jf
|.joi

|Laj;^vio

^*^

— Des.
et

\is<»

^/,

|bo^\ u.o,aj>a±«
i

\^lf

|*ua

.

ov=>

><io

y*1)

\

sx i

S

coio^o^o ov^

&>-»/

170

Bedjan, Acta martyr,

sanctor. VI, 297-335.

6

3

42

BASILIUS
Laudatio auct. Gregorio Theologo, armenice.
Exc. (e cap. 17-18). L. Alishan, Eclogarii ex
historiis, I,

4.

Armeniae

233-35.

Basilius et Gregorius doctores

— (Ian.

1).

Laudatio panegyrica auct. Severo Antiochensi.
ts*l

Inc.

K
|J

.

\

k-/

^h»
...

|m<l* |fcd*

^a^

)iV\n\

— Des.

t_*;*£a~

|oov

o»\a

^

|o>^ *x>j

^a*/

ooA

:

^u.

[171

Exc- 1) 1849), 217 ; J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, II, 1 (London, 1885), 178-79. (Vid. appendicem).— 2) Ephr. Ign. Rahmani, Vetusta documenta liturgica, Studia syriaca, III (Sharfe in monte Libano, 1908), p. 37 text. syr.

W.

Cureton, Corpus Ignatianum

(London,

Bassa, Theognius, Agapius et Pistus, mm. Edessae Aug. 21. donia, sub Maximiano.

in

Mace-

PASSIO.
i/li

InC.

W^iupunuhu/bnu
Ifn^jrh

fcl ui nuii iiii

l, ///,

tiit

h

nuinuipb
Des. [un->
tuti

lrn/ri-/rifi

unn

\\fignJj np £ JuijtbL.JnL.utu
n
ifiiuiiii/,


trL.

'huin<^hnnL.niruii
J/iniil/ jt

nuitunuiltnnu

nu/i

tim

/ii>

luphbn
\*7 2

^\\nhuinnu***
Vitae et Passiones sanctor.
I,

180-87.

Bassus, Eusebius, Eutychius et Basilides, mm. Nicomediae,
sub Diocletiano.
PASSIO.
Inc.

— Ian. 20, 18.
/jiuhituiiij
:

{\ aui JliUiint-.pT btiili unnnt
/i,

/,

tiihu/inninuhb

fcK4«*-

ujnjuibuit UL. ^^ntjhuit

ttiju

i"np aphnL-nnpu
u Ijuiuiui jih niuli***

DeS.
nji

h
on

Jhuiuph /J ttiijl,
nL.lt} fcn
1111111/11

ijmli

nphnL-nnpb
tfL.

/t/juuj/ y
jt

utJunt.

u/uuil/li

ijitii/

^\jthuiitnu***
J

iy

Vitae et Passiones sanctor.

I,

188-92.
in Perside,

Bassus, Susanna, Stephanus et Longinus mm. Syr., iar 11. f 388.

1.

Passio metrica. Inc.

prooem.

«.~j>o fa/ **«

^*

|oo>

»>**/> \*9
\\»^*-

\f*>

— Inc narrat. o^ |Lo;d&£o iLo*,a^o — Des. iA
Looi U*\>
...t^aa)Jo
t-»*ao
: ||

p
J^oj

...1^0*0*09

w*Lo

^aLo
u^coj

i^>

IL&a |L*~

^soj.

^oLo

["174

J. B. Chabot, La legende de Mar Bassus, martyr persan Bedjan, Acta martyr. et sanctor. IV, (Paris, 1893), 1-54 ;

471-99.
2.

Miraculum. Inc U**9 M^l

.- a2kA

v

M>^W

o-*** i.V.-u.o cJL/

BENIAMIN
DeS.

43

^OOvC&AttO ^oovi-.vi» |ov\U

...^u.0

.

uoto*2u.o ittuta

UpO)

ILaj^jC^

...coia*u.f

^o

^o
Chabot,
op. cit.,

[175
65-67
Inc.
;
||

Bedjan,
|*o>

t.

cit.,

505-507.

3.

MlRACULUM
»..;

(S. BASSl).

u.^0

a>;

o>\£o ^f t^> c*aJ!a-

uu&tt2

so» 1;-.«

^o

1*«-*?

v*«

lU^*
.

Luav^

cAAOfift^

Des.

«_*«.

v -m?

0*\ >VM ...OWpOJ

^i-i.O <.J.;9^ ^>0.\So

vM/

...

|lb£U_.O>i0

^oov^A

^o

|CM^po

^»1

...

lov^

[176
Chabot,
o/?. ctV.,

55-63

;

||

Bedjan,

t. cit.,

499-505.
II.

Behnam, Sara
can. pr., 10.
PASSIO. Inc.

et soc,

mm.

in Perside sub Sapore

— Syr.,

Ljj

^fift^

Lu\ ^o; y./ o>oaJ>t
CNba*fla3

}***>

*.a*3C>o>o<>

oo> ILo*»/ uL*l^o>

Des. ^ooiLoX v-^f
v^e/o
. .
.

:

^oov».»*^

^Aaou^^M

|L&ife*ov39 *-^*/ ^oov^aV

ja.v

l^oAv

»

oitN*-i3

vjojLao

...o>j~.j.

|o>-^ iA*ftj

[177
II,

Bedjan, Acta martyr.

Hoffmann, Auszuge aus
17-19.

397-441. var. lectMaertyrer, Cf. Sachau, Verzeichniss syr. Handschr., 575.
ct

sanctor.

syr.

Akten

persisch.

Beniamin

patr. Alexandriae,

f cca 631

— Copt., tobe

8.

Vita, saidice.

Inc. et des. mutil.

Fragmentum. E. Amelineau, Frqgments coptes pour serconquete de V Egypte par les Arabes, Journal Asiatique, 8 6 ser., XII (1888), 368-78.
vir d Vhistoire de la

Beniamin archimandrita
poster.
YlTA.
a) 1.

in

Mesopotamia, f 460
o>a*a*. o/

— Syr., tesr.
yL;^/
Cs^bo

Inc.
Cnj/

>joLo

|$aaflft..j

*•**£'*

\

aou* CxAso

iA

>oa.*.)lf

uue

— Des.

.

uLjax»

La£),.\

uoiau.v-> L;*)/* ujjiaa

u\ udo^jj}

^ao/ ...Lm^ojw ovU*aMO ovJ-sjaso lovVUo

[178
Zeitschrift
f.
;

V. Scheil, La vie de Mdr Benjamin, Assyriologie, XII (1897), 64-85 93-96.
b)

Inc.

u.iio

^oCn^Lo
.

\

—ao~
...

^A»

^asL;^/

cx£oo*

ua..aA

L_j/

vx^a»
CiflftJ

i30C\3/}

DeS.

OltN^~Q\Q uOiaJOljaSO uO)O^L.x\
oiLa_\v--3j

Ll*l\*.0 |j?*ax OVLM

ItNtuvO ICn^aL^ Ijoi L=>oto ;£jCnj

[179
Mardin.
;

Scheil,

ibid.,

64-91.

Vid. Hananias ep.

Beniamin m. Vid. Abdas, Hormisdas Haso et soc.

et soc.

— Abdas,


44

BERICHIESUS

Berichiesus (Barachisius) m.

Vid.

Ionas.
in

Berichiesius et Ebediesus (Abdiesus) milites Geloni, mm. Mesopotamia, f 12 nisan 351.
1.
*_\oi

PASSIO.

Inc.

[__-_**_a_,

^ao
voo>-jL

^o_-i:>

;_a_vi-\_>

^LjLo

^._\_vO |L>o-n->

_m_,_>

Loa^
.L_a_>

ojo>e_/

DeS.

a_\__o

|LaJ.-ja>o>

U-\3o

.

|.*i_,aj}

\.l=>\

+\

*

[180
Bedjan, Acta martyr.
et sanctor.

IV, 166-69.

2.

Vid. Sapor,

Sauatruk

et soc.

Bisoes

solitarius in Aegypto.

Copt., epep 8
a)

;

Syr.,

tham.
)*..»Vl^>y

2.
«____./

VlTA AUCT. PSEUDO-DISCIPULO
.oo>_-\-/

EIUS.

InC.

-_0>eL=~----.0

^

U&AO
oooi

^

ai|

Lr>/

Ljoif

x +f \

«.*oioo>->/

...^W-o/o

U->/>

«--->©

av_a*.

|._-.

|o>-^_\j

ijL__>

Lftj/

Des.

.

_-a_,_-> L_>/

L»_» v

o <**h ^

Ljjoia_\ «3/
*

^

a_>_\__,2uj

LjyLaA

*->! -_---> o ...L___>a_,

a-xaJo ...oiLa-\*__> |o-\*j u._»o
III,

[181
572-620.

Bedjan, Acta martyr. et sanctor. Zotenberg, Catalogue des mss. syr. de libellum insequentem.
b)


«_.__>/

Cf.

la Bibl. Nat., 187, et

Inc.

...Ljoit

^*

c_cna_>/ ...a

v>a_. |o>-\).->

-__---__-» o

[____*._>*

Des.

(?) |;_>*-o

vo>->

©iv-L»

|o>__>)J

a_>;oL/>

l5-\->o

L,e___ C\--»o/ L_£c___»/

[182

Bedjan,
superiore).

zfoc?.,

572-619 (conserta hac recensione cum

Additamenta. V. Scheil, Restitution de deux textes dans syriaque de la vie de Mar Bischoi (ed. Bedjan), ZeitsCHRIFT F. ASSYRI0L0GIE, (1900), 104-106.
le recit

XV

Blasius

ep.

m. Sebastae, sub Licinio.
Qod-iunni^l&hiuli

— Febr. 11.
ftdnj
<^ lu l[LU n_Lu l[
Ijujj

PASSIO.
i/tnuin
1
Iii/iiii

InC.

<£nnt_nj

uiLiunnL.I3'fiL'h***X ykiL

& ui i/luIi lu L
i/hbibL.
]

!3ujn_uji_nnnL-[a-LiLUU

plfhuJljnun

ujt/ptLunpmn

nonuiuuiin
i

LiLUJLULU^inni_urLruiiJU


X

Des.

nJ-Thni-lf/liLllip

LUunnL-i/p

/flifftj

niuiuon <riuULUULu'JM

LuiuiuipL ni iii
ilLu

.

n

lcruin.ujL^nnni-13-hujij

pLniuUnun ujuujujtipuip*
I

/3-uLn.iLJL.nnhrin

#

Io3

Vitae et Passiones sanctor. II, 382-89.

Exc-

Aucher, Sanctorum Acta pleniora

I,

404.

CHRISTINA
Calliopius 7,8.
ra.

4$

Pergae

in

Pamphylia, sub Diocletiano.
/nfitiuinnuh t/tu/tnug^

— Apr.
iiim/iuu

PASSIO. Inc. {d^nl/n/iut
uii/iuut

Lj/t l//r !l "«/'*

— DCS. iun

/iti

nunL.n n 'tit/mu jtnli fru /fj-uit/b^pli jutjiih J/mO*

bu

ott^lili nfiti r/X\u umuui o-> JtuifL.utu.nnlr/nJ

mJl

y

Ii

X

\l$4

Vitae et Passiones sanctor.

I,

687-90.

Callistratus et
tiano.
PASSIO.
iii/iiiiliiin/i

— Sept. 27.
Inc.
]*

socii

XLIX

(al.

CXXV) mm. Romae,

sub Diocle-

JiuJiiibiiil/u

[J-iui/.ujunnnu/fJ-lriuLb
t^/t

i

\^hnl/ntr~

iiii/uiui/iMii/i

nuti/nuJ*

Jn/nu/J-nuh ^fc/cruiunutug
J-nnnJlruin

Des.

outuut/iuili
Iru

Jl.t/ni t/tj/nn

Lru

JJiuJnujbnu/cTlriuli

C/i/rftiiiuliiun

Jiti/ifit/uilf

p

Jiiuruutiiuibnupr/tub***

^nnunih
[185

uppnj

:

Vitae et Passiones sanctor.

I,

656-86.

Candidus m.
Catharina
v.

Vid.

Eugenius

et soc.

m. Vid. Aecaterina.

Charisius, Nicephorus et Papias (Agapius) tempore et loco. (Mart. 1).

mm.

incerto

Passio.

Inc.

Im^

|okx»j

^aoi

\l*\z ...U^l
.

Ig^Ltf

\*>l u*aujj Lix./

Des. )fl w;*La

^^

***^ ^»t

oWaL/

ia^a otLaapk La^ Lipojo
et sanctor.

[186

Bedjan, Acta martyr.

VI, 52-56.
?),

Christina, quae et Iazdoi, Iazdin in Perside. (Mart. 13 ?).

filia

(Iazdinducht

v.

m.

Passio auct.
...J.sa-iLvj

Babai. Inc. prooem.
IliC.

|Loov^>
naiTat.

o>i$/ ;

a

oo»

^

v£.\x> *a

?oi|op Looa\a3 Luaol

;»Lia\

X

001 to;| LV.|io»j>

jj/

IL^oa

I9019

ow*^oL

looi \n

LuLa*

— Des. mutil.
et

[187

Bedjan, Acla martyr.

sanctor. IV, 201-207.

Christina
I.

v.

m. Tyri, sub Traiano.
Inc.
\^/>

Iul. 24,

aug. 5.
Iru l/hn$
ut*>~

PASSIO.
%
~Y

rtuu no/iuiJiu/i
/iiiinuiji/ili

\\unniuhnu uibnult^
t

nu/inuu

bn[/nnnu
Des.

n

^/n /tutnunn
i

Iru

fr/itrulr//ip

/uujn^n

nJpf/nt lcTnulip ninnnuiF

/iti/ili

Jhb<lru

nui/uon

46

CHRISTODORUS
:

«/

uiuiul>uifjh

ljiiiiniitjilfijiiii_***

itirtfu', tiilili

/iuiiuiiiiii 1111I1

,

h

f3~uj*^

trujL.nnni-f<rli

uih ^njiftiiihnun*

fi

tfiinii

u***

fl88

Vitae et Passiones sanctor. II, 534-40.
2.
'linufi*

PASSIO.
l ii y
tiiin

Inc.

]x

cfuii/uibiufju
\\i

ftf uifiiiii iiimi f,)

buiu S/""//""~
9

nuli tn/intli

nnujhnu*. Lt_

f/btiO

/iiiiun *{

hhh*

ki-

f,it

'imijiii

iini tiinji
***


I,

DeS.

fftj-ltlt

jiwniiiujifnfjlili' nt^n f jt r

ijiini m$/i'/i'fi

:

IiiiiiiiiiiiiI, ijuii

iiiiifnl, inlili

liim

iti ii iii ii ij fi t

iiji

ott Ifold-h

/,/t*.

fiiinli
\ I&9

fiiiiiiniiiiji/f/ini ftl

tiiifj'

t

n

iliiini u**.

lbid.,

541-53.
et

Christodorus, m. incerto loco

tempore.

Passio, saidice. Inc. et des. mutil.

Fragmenta. Fr. Rossi, Trascrizione con traduzione italia-

na di un

testo copto,

Memorie Accad.

di

Torino, ser.2, XLII

(1892), 147.

Christophorus
nov. 9, dec.
1.

et socii
1,

mm.
\)a.±
\

Antiochiae, sub Decio

— Maii
a)

9,

16.
^Ojo

PASSIO.

Inc.
ts*l

|*~

— V\aoy
(

(

iMa4)0)
k_\L
al.)

al.)

i^a— ±Q)
Des.

umSo
ojo>ao/

J»*j ll^QCft^ Looi

\L\*^o |La*i* ©)La^\aoj
...


\

>cv |k.\Lo ^__.L£*oo ^xdf/

^«L^L

^-*j

(«AOfada^mAp

**+Q) oik-\v^ *^f

r

|;£w\*a2u»/
vel
I»)

[190
.

....oo)La\«^« ^ajoi

o>=>

|*£i»o

^^cov^ *ouj b»**a

ciAjoISa/ ...oj ou»/

^io/ ...|**J \*lf *^) (sic)

[191 Iohann Popescu, Die Erzaehlung oder das Martyrium des Barbaren Christophorus und seiner Genossen (Leipzig, 1903),
1-29.
InC.

vai\^»

2.

PASSIO.

(^uji/u 13-ujnujuniinup-bujliu {^nt jfiui/inuli
l

ffu

nujuiuii^nnnt-tS-huiuu
yiiiliiiiij j

^tffjnup
innnu.il

fcji

<Cuiiuio-nL.uij***
/iiutjntjf

X

&t_ tjn

*"//'

"h

ni fn

Des.

inknuny

nfr^/jnuja-pilhp

I

[ilifili***

s

bu uiouiuhiu/ianfib

t/on

/njujuiiul/ti

hnjtuj

uju

iinilf y

*

p

ifiimt u***

\l92
Vitae et Passiones sanctor. II, 527-33.

Chryses m.
Cirycus et
Iul. 15.
I.

Vid.

MM.

Oskianenses.
Tarsi in Cilicia sub Diocletiano.

Iulitta,

mm.

PASSIO.

InC.

\\nJntinL-P-fiiJb

tj

^"f1 Pj^ujt/Lnjh

irtjjtin_tjujb*

:

6-

CLEMENS
puii.

47 pl uniil n
r

piupn

ukpuitiliu***
ii

t

^Kutiq

tfu

ihni

p*i<f~

1"^"/ /""/

Ouiiiuiquii

uttiilil,

I

puin

un <?piuuuiup
iiiunliutpt

i/l/uiim

/1) /11 Tttj

unqtti

Des.

npuqplt

tri__

utiKuiptrqplt
lni 11111111,

1,1/1, 11I, ijLrut 11

qTCpt/utppui

ulpiipupuiuni-icr lit

n

*-[\pputnnu* + +
I,

1^93

Vitae et Passiones sanctor.
2.

691-97.
M^oj* v«
DeS.
J.----*
»&i

Passio. Inc.

^

-_>_/

^o
:
)

L-£-_>*_-

^

|->_oa---

|ooi

^aJ-X*/ |_\1_»____> |001 -\_/

^J

|L_\>/

...*.lV-.O>-0f

Q>^,°V?> O>_o/ >0__
_*.;.__>

^ooiLaJ-»^--»*

.

l-Oyn^X .oovipoj
_\_CL_fi_

—_-*_>o
...

).--____

}*j/ *_©

a___-_>L/o (asoL

^-o/

...

s

OO>-_0^

^*L-__ OV=»> |*-9

[194
sanctor. III, 254-83.

Bedjan, Acta martyr.

et

Claudius dux m. Antiochiae, sub Diocletiano.
Aethiop., sene 11.

— Copt., paoni 11;
Siut,

Laudatio
abb.

panegyrica
inc.
s

auct.
i

Constantino
s

ep.
_

interprete
s...

Salama.

£A»
s

4*.Wi

""7-WM!

-kiimlmjiti
<t> <»<£>
.

n-4-h

(D-h-P
a

-V7ru.
-

h^Ah
i

s...
'.

MjWj
s

9^*
* s

A3.P-

_A£\F£A
s
s

1-vp3
5

^m-n-h

^ha^
s

AP^

hfjn

\\m^L — Des. oMrtfc flWl-fnQ&p-t? « (Coioph. i»H^Ae ahd rtA"7 .... £6/1 Mho* 5... KQ
s

^d

s

h^A-s...

h V}i)

[195

F. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aeth., ser. 2, XXVIII, 195-216.
Passio, saidice. Inc. et des. mutil.

E. Amelineau, Martijre aVapa Claudios d^Antioche, Etudes archeologiques,linguistiques et historiques dediees a M. le Dr. C. Leemans (Leide, 1885), 8994. 2) 0. vox Lemm, Kleine koptische Studien, § VI, Bulletin Acad. de St.-Petersbourg, ser. 5, (1899), 412.

Fragmenta.

1)

X

Clemens

ep.

m. Ancyrae, saec. IV.


}_>/

Ian. 23.
Inc.
J_____L/ __!./

Laudatio auct. Proclo CPolitano
|,o>-*o

ep.

ooi l___-_-v
|o>__\

^

ooi pov->

^->o>_>

^j —
.

Des.

J-a^M

M

l&^*

p-0___*

t__o/ ...|ov_-U o>_a--.o _.oio;-^_5)

*-k->9

l-^M
1

f

1

9

J. B. Ciiabot, Trois homelies de Proclus eveque de Constantinople. II. Homelic sur S. Clement, ev. d" Ancyre et marser. 5, tyr, Rendiconti Accad. dei Lincki, (1896),

V

183-90.

48

CLEMENS
ep.

Clemens
1.

Romae, f cca 101.

— Nov. 25.
Petrum comitatus
ad IV,
1). Inc.

Historia Clementis, quomodo Simonem
Recognitiones
»

sit

(__
||

a

graeco-rufinianae,

lib. I,

1

uabo\o p/
)

aAmj^ L>Ltt^aAvf |b*MtO

uC^amo

.

}«.soooijj

|£Xj-.*.»

^soooij

oo

(

£^»001

v_.fc«^/

— Des. ^»i
oov^ ;*/
(

«-k^

^»n i->

\ »j

\i2*)f ooij

(

^

fl.^N o al.)

|^,o^\o

U-»^»^

&l

^ukoo* ^.\ttA>^>3)

al.)

Omj| ^.£Sxa»

Mw\oA*^ay

0001

[197

P. A. de Lagarde, Clcmentis Romani recognitiones syet Londinii, 180 1), 2-123. Emend. W. Wright, Note on de Lagarde^s edition of the Syriac Text of Romani Recognitiones, Zeitschrift der Clementis S. Deutsch. Morgenl. Gesellschaft, XVI (1862), 548-50.
riace (Lipsiae

2.
(

Libri adversus gentiles
Inc.

(

=

«

Homiliae
¥s

»

graec.)

I.

Lib.

III

= homil. X).
II.

)*o oiou* ^o |*»>ao ^o

u*L\oa*;£o fk^lt |mo*3

Des. ^sa*

\^l $*
IV

ov**o

^*

^»;*ao fcu^j |fiu^a

[198
^)
^OttA^

LlB.

(=

homil. XI).
U)**>9

L_*>fa^:n *3 <xa.\aJL.;£.z> Ljoj/j

iA»o^3
III.

*o

— Des.

|oo) Itt

M*£W>

J-joL^o

[199

Itinera inde ab urbe Tripoli
et XIII).
|6oj\
Inc.

Phoeniciae
*s

(=

homil.

XII

deminuta
^ul*

o>ia^

^aii^\ v^»
(=
homil.
)

— Des.

^o v^I^>>o

^a^o

^oi

[200

IV.

Oratio decima quarta

XIV
*>oi«

rufiniana). Inc.

|*Maaa
^.h*

>*o ia»o*£3 >oo-\a« ^o t-K^ft

^—

Des.

^£40

.

^*jo/ |ov\JJo

^ul*

|fcdj\ |ooi

^O^O ^iiO

[201
op. cit., 124-167.

Lagarde,
3.

Recognitiones gum epistula ad Iacobum. Epitome.
^jJc^ {j* a*-J

Inc.
Ix*.

^J^JI

*L^~*jj aJjJu ^ja
\>

o^

l-y uriLuJS'1 bjJl)

ClW

iJjlll

— Des. ^y* ^^
Jll

iUl

zx^-

v -kuJTI

tl

Ulj

S^Udl) JL>.

ub

*&

*~^y

*\zj -Ue JUUJol jJ

[202

Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha

Sinaitica, 30-45.

Sequitur (45-53) Martyrium Clementis arabice, ex interpretatione recentiore Macarii Antiochensis, a quo fortasse et libellus hice translatus est.
4.

Recognitiones. Epitome. Inc.

(u^ed-)

jl?jp

ul

^^

COLUTHUS

49

CjJ

'

Jtf

*-}

pJJl

JL^I

4»l

j? j>W

^j-UI

«l^

»>• rcJt.il

[203

Gibson, op.
5.

cit.,

14-27.

Historia Clementis eiusque parentum ac fratrum. Inc.
oiLfco/j

I^>^

Ijo^o^oo

L*a*o i£oajL»j,*^A»od o>*a*o
)«"i*>y

l&ajpo
ca.aa.j

uoooott^
.

|ooi fc^/

l»-»^ *~

— DeS.
*-.*s/

V^-^-MO Ul*ajJ

lov^U

L**aa*

£00

a^oLj

O^

|La*»*jaJ*o

...oyo

^^toMf

t^*/ yOOv^A^

|^_ia.i.

[204
et sanctor.

Bedjan, Acta martyr.
6.
Virf.

VI, 1-17.

Petrus ap.

Codratus
Maii

et soc.

mm. Nicomediae, sub

Decio et Valeriano.

9.
]* tl ujiluibiulju c\^trLbuji

PASSIO. InC.

huJiubp bu

\\ uinbpliuilinufi ^

p p

p1unnL.1I

nuinujnuin ptstp >umil:ly fili nnppiiiiinlih uipib
nuni.pp

DeS.

cr/i—

puiptpi uin buii

uiupupb

bnpui

iriLpb

qa-nL.pnL./crhrujup

uibnunv uiiuui^uiA p*

^Ziuliu iipun

ifuuiLuiL-nplrunni-p*** uiul^biX 20 5
I,

Vitae et Passiones sanctor.

698-714.

Coluthus
19, 18.
i.

m. Antinoi in Aegjpto,

sub Maximiano.

Maii

Passio.

inc.

&p<u

*\e

gli

cov^oTTOTe
<5.n<*.

ijLiie&oT

n^ojojic

<5.vn<*.pgjCT<j.

iing<*.?joc

KoMoveoc

jt<$.pj<s.jioc

n^H^eJULcwji

ecjgnooc gj

ii&hjul<5.

Des.
|~2o6

mutil.

Fragmentum. A. Peyron, Grammatica linguae copticae (Taurini, 1841), 165-67.
2.

Miracula

(duo).

I.

Inc.

mutil.

Des. <5.V&CWK
julji

eiieVHJ

&h ovejpHJiH GT^feooT iinjioTTe
?\oveoc
11.

ii&<3.imoc ko[207

inc.

ccwtai

oji

eKejio^

jiujiiHpe..
juljulocj

.

<$.vejjie

2^e
Des.

ojt

jiovptttULe ecfCKo^ ejULJt6t)JUL

ejiioocye

mutil.

[208

7

50

CONSTANTINUS
Fragmenta. Steph. Borgia, Fragmentum copticum ex martyris (Romae, 1781), 35-49 eadem auctius, Q-eoeoi, l)e miraculis S. Coluthi, 17-27.
;
J|

Actis S. Coluthi

3.

Miraculum,

saidice.

Inc. et des. mutil.

Fragmentum. J. Leipoldt, Aegyptischc Urkunden aus den Koenigliclien Musccn zu Bcrlin, koptische Urkunden,
t. I,

fasc. 6 (Berlin, 1904, autogr.), 186-88.
ep.

4.

Laudatio auct. Phoebamone
mutil.

Akhmimensi,

saidice. Inc.

et

des.

Fragmentum. Crum, Catalog. Coptic. Manuscr., 150.

Constantinus imp.
Historia.
Inc.

— Maii 21.
— Des.
!>&*» U* Jjai^o
:

mutil.

-»;

a*

U>

\Z~ L^.o

^m/o

..,|LoA_\ao

uop
;

[209

Fragmentum. Gr. Hopfmann, lulianos der Abtruennige. Syrische Erzaehlungen (Leiden, 1880 Kiel, 1887), 3-5.

Corebor m.

Vid.

Eleutherius

et soc.
1, iul. 1,

Cosmas

et

Damianus mm.
Inc.

— Nov.
^ao
*
|

oct. 17.
voov*£»oj ^a. ^

VlTA ET MARTYRIUM.
a*i.£Sj.boAo Q

aujLL/j

* •
l\ao ^o
|ooi «^oit

[»1**Q |jo>«af **•

^

iJftaoA

(

|*1»*& )*+& U«>

al.)

^oo»*^^

Vo

\±++f

«^01

IPs^»
...

— Des.

|ooi

^aajo
)
:

^ootiao

^j joj>.o

^o^o ^ooyoo^ LaA
[210

(

^io/

vooiLa\*_3t

^ojoi

h -^*

u»c*a-.«

umo»

^
VI, 107-119.

Bedjan, Acta martyr.

et sanctor.

Cronides mon.

Vid.

Antonius.

Crux D. N. Iesu
1.

Christi.

-

Sept. 14.
(a Protonike).
«.

Historia inventionis prioris

a)

Inc.

«-

1»|

»Lax\x>t U»»L u»a*{aJ.

oi*.^vj 001 ^axa iao a.

a_\o 9

oiL&j/

t.two»A3 v

««*> »"\..o

— Des.

[±il

»*o

»~_Ldi »-»LtL«

k^i

«.A-\i»

016*00*39 001

|<)oov» uoiot\«/

[211

E. Nestle, Brevis linguae syriacae grammatica (CarolsId., De ruhae et Lipsiae, 1881), Chrestomathia, 71-76 Sancta Cruce. Ein Beitrag zur christlichen Legendenge;
||

schichte,
b)

7-11

;

var. lect., 37.

Inc. ...u»o»^a\o9 oiLtu/
1*010*0*9

u^j^o^
*

ua^au.

— Des.
ed.

>o*© u»ooi

^^^00
[212

t^o/

.

^.o

fjhkdOA ot-\j

lt»> Ui.La

Nestle, Syrische Grammatik,

2 (Berlin, 1888

;

CRUX
ead. anglice reddita a R. S.

51

Kennedy,
De Sancta

ibid., 1889),

Chres;

tomathia,
lect.,

108-113

;

||

h>.,

Cruce, 21-25

var.

37-38.
AP.
IilC.

2.
Xl,ti

EADEM ASCRIPTA THADDAEO
ijmiilj uni^iift fmiixfili***
:

|>t_

'"/"/

ujujinJhijfttj

fl|/'"

nuit *^\ujinnnliplibuj

mlun

li,

l/pu

\\nujL.ii.nuJi Ijujiuuii
/iuiiCli

— Des. uin^biut

pr lunbnhu uuut nujJbuuiuni_pn
|2 1
spurii, 453-61.
3

^\\npuutnup

i

Tsherakhian, Libri apostolorum
3.

Eadem ascripta Addaeo
^)/
+5 001

ap.
Li_n.=>

Inc.
o>_»

_>a«_*

v;

m^
Des.

oi-\c_--_i

t&o ^o
L_ __>-\_>_o

iioooi^. L9L_ v ai.ba* |ooi
L_.____«.

|_ba_\«>

|_\_--».L«

^v^» «m

__ •»•/

^t

L__>*^ I901

[214
et

Bedjan, Acta martyr.
4.

sanctor. III, 175-83.
J__v*
»_»>

Proiectio S. Crucis in foveam a Iudaeis. Inc.
oiov-\U ;.*oo
«J-__/«}
I

^£_o
hoov»

^a^aa

00

*

^*
f-0«_-

L_joo>_«) |;__3
*---J"3|

— Des.
|

tcoao.^

o

_-i_>L/«)

...OOlftNo».

|5»Ov\

»

r*L jL*

«..__. yi-SOf

Ov_--\«

__.-__->

Ol-\_90-.-_«j

^oooo

_.;_____

L__H2

o«-____«>

!;_**-->

_-oio;-a.£o

[215

Bedjan,
5.
|_»;_->t-3«)

t. cit.,

183-87.

Historia inventionis posterioris a S.
|LfiA-.>A.

Helena.

a)

Inc.
|

|fcs-_o

a

«-u-L/

|*;~/ .aii

^

--*;-L->

_c_ai_AiA__.a©«)
|oo>>«> L».c_9o

oiLa-__-__o«

-_-____--

— Des.

^-_____.L_>

;___,_ _\_><>L_>

L_.__.««;
>si

o>>;_»o*}

I

216

Nestle, Linguae syriacae grammatica, Chrestomathia, 66-78 Id., De Sancta Cruce, 11-20.
;
||

b)

IllC.

wauAi^caao

|o>-__

N<-~j«;

0iLa:_\__:_
|_\

|

v _,o

«.

u.b& u o |l» -\\L

_\l*.._-

|_\_u__-oo l_\__«.o |La__.._£

Des.

L«\_

-^a^

>i.;_o >c___ |_m_o

^oov\

looiL

^»1

...|o>__-

[217
Id.,

||

Nestle, Syrische Grammatik, Chrestomathia, 113-26 De Sancia Cruce, 25-36.
yOid u»(-_.

;

c)

Inc.

_»;_./

L_>f

L_\_o

__ai-^i^-t_o*

oiL_____->«) |-\-v _:___,

«*.*)

|_vt_o

— Des.
6.

...ov__«j

v;_oo

o>_o/ *_»;_o

t_L^o |_v_a_>a^ *..*
I,

|_\i_o

^oov^. |ooiL

[218

Bed.ian, Acta martyr. et sanctor.

326-43

;

var. lect. 535.

Translatio particulae

S.

Crucis

in

coenobium Aparanen-

sium, sub Basilio et
I.

Constantino
titi/ttifim/imii

impp., auct.
/'iiifii/mi/iui

Gregorio Narekensi.
iiil

IllC.

(

*uil

iiii tii iiii

ft

iimimtliiu

/</

li

iuliii

$2

CRUX
V
k"l

("/'

U k"UU

U

k

u nf/"fuj\'/

uu i\ ni^ 'll)

^iujiuirjiurnni

fjLu/h

(lujihujh)

iuujul[ih \j.uuji_iuj
lilfuinu

DeS. uiiu [uuiyt/tih^

'hnjrnrj iii«///i,
'/ihjrj'nij[i

hnfintf.il/Uni rnrj
(al.

nu/hh*

h

Ij"'/"/

ijnJliUinh 'linjmri
:

Unjinn.uihnL.ujri. 'hLuinu
II.

nu/hh* 'uh/iann[ujh)
CRUCIS.
IllC.

\

2 ^9

EPILOGUS. LAUDATIO
iuil

\\uinu/Uo/t

u/ftji>u/!uuun~

/ikiui

ufUJuiuiulfu/li
Ijl.

fii/hu

juijiuilfuij

DeS.
Itl.

ij.njiunnL.nu/hliju
ju/hrjnr nujlju/h

Un/intf.JiuJ/2
jiiil [iinl,

huu
:

iun.ujL.li/

/u/hihmhnht

mhu*

uu$l~h

T220
:

Liber precum ^Vbiip uuiop-fcj y. ^fifnf-upf, *i,tinihff,i,,jL»j... Gregorii Narek., ecl. 2 (1700), Appendix, 3-32, 32-57 Z,u.«,„P „ r / "n 'i,/^,.,,,^,,,^ ed.4 (1703), 339-64, 364-86 /r 7\tt,„/nr... Tomus alter encomiorum S. Gregorii Narek.,

S.

;

;

||

:

5-30,

30-64

;

||

u*
:

L

t

Vi'l"i"/'b

\t'"/' l' , /"i/

^"''[','J

'[",'i,,„/pu'i,f,

,r,„,„L'i,,„,

lV n,[j j,,'i,^,
;

302, 302-319
Exc.

— ed. 2, 371-90,
Eclogarii
S.

s. Greg-orii

Narek. opera,
390-406.

ed. 1,

283II,

Alishan,

ex

Armeniae

kistoriis,

110-18.
7.

Translatio particulae
IMP.

Crucis

in

montem Hatsuniorum,
W^ontfUJi
[il uiiLiiiL.nn[uj

SUB

HERACLIO
ijn

InC.

]*

JujJu/UujlfU
tuill.hiuili

y^nLhiun
juiu

[rruirjiunnr

/JliiM

luppiujn^hu

Des.

kt-

juiii?? nhnjli

runlhkr
:

rilihutuup [unjnn

ku

unL.iunujljuitj

h

ujut-

uiht- unL.nn

u*>u/U[fU

T22I
:

In

ephemeride Wpuipuun

Ararat,

XXI

(1888),

399-

404.
Exc. Alishan, Eclogarii ex Armeniac historiis, 1,498-501.
8.
IllC.

Epistula S. Cyrilli ep. Hierosolymitani ad Constantium imp.
iiiituini ttih

\$*ujniuL.njih

uiuhjrh***i (u

y^tLUJyph uuiju j\^/ml.uuj~
nnL.un
lutL.iupkiT'

nkuty

uiuuinL.uj&ujuL\ji

fJuJt/.ujL.nniiL./Jku/Ui/

[crn[a-nj

liuinihhu

DeS. a)
Xktj

nujnnL.u

[iiiuijuinujl/uiU

ujrujriunrujrj
||

ujuqn

//inn^Ckutjl^

uiuLhujju

iniuJti***:

n$

jkn h
[222

$£[>

*

Vel b)

up.UJnnL.ltu [irrurjrunriiljujjiu ujiujruinniu rurJrtrn*** tuilli lnu i~
:

'u/il. iniuifj\iL***

Jj'i7jp

jhii

:

T 22

?

Non semel edita in libris liturgicis Armenorum in Missali armenio, dominica V, post dominicam Novam (ex. in Bregr., tfwyiuj Wpf; I (Venetiis, 1686), 587-90 ^ui,nu/pjjpa-„u[uL 'tih, viario armenio, eodem die (ex. gr.,
: ;

||

5

CYPRIANUS
\ f ff£rq/rtijLn/

53

^ui/iuuinu/ttl

iitjn.

I

(Yi ndobonae, 1879), 359-03.
imp.

9.

Miraculum

S. Crucis in

monte Varag, sub Constantino
]-

(HlSTORIA THODIK MONACHl).

ItlC.

JmJmhmlju
*mjnn p
n

Jhfid(i'hu b^ihul,ui^
tnuiuti ({}\nnr/.nJm/ ^

iipmuih/hiunh
/hnljnph
\\

l*_/f/m__CT"m

/mpliiu/n^sliu

muujr.i

iimljiiilili

— Des.
I,

eHuuljt^n

hiiiiijsiirjni f<J b 111I1

ht-

111111111 ijiiini

u

/1

nmnXnuliu mtlhl.imunL.nn
op. cit.

^^n/innii.nL./3'hmij***

|^^4

Alishan,
10.

521-25.
«

MlRACULUM

S.

CRUCIS

ARCENTIS

FLUMINA

»

TrAPEZUNTE,

SAEC. XI. Inc.
I1I1

\\hm JmfuTuuhpu

uihmn'li Q\huinnun nJtuhji
ijpu/ult

/mpm~
Qmr/m~
:

ntniiin linniu

mn_hh n^\^hmuinnh/ unL.nn
n
iijinnCi tultu

DeS.

fi

tltiihu

/h/iljh/ih \jnL.uit~nL.n***

^uiL.uiinmnh/nnh

1^22

Alishan,
1 1
.

op. cit. II,

200-202.
inventionis
)

Oratio
Inc.

metrica in
\*f JLvmo ©iLo_\_/

festum
*_».
:

S.

Crucis,

auct.

Narsete.
oiLoov_m
|-N__a____.L

ov-*_>

*__\i\

[_>o;_>

Jl^

1_-___m

l^^f
Ijco

— Des.
oA
II

^

*1

^ >*•*$

o>___--_.c_sj

oov-_-

:

U-O)

^

1-V-joL

|t_-

©>_.

oL

[226
A. Mingana, Narsai doctoris syri homiliac et carmina, (Mausilii, 1905), 114-30.
JuA-l

12.
_

Laudatio panegyrica auct. Elia NlSIBENO.InC.
_

__]j>U

u' __>ji*jM

lf-1

_9=s»5i

aI__u1I

U

CJSy^JiS

Juljb

v-ii^

_u|

*_*jlp
tjui

c^j

li'

J^jVl

— Des.
ojA^j

acI_Hj _u5CI_r

ulLUj

4! j___

jMUl

__!__£

J^—Jl t£A« j^ «JLJI
fetes

[227

religieux pour les principales de Vannee, par Elie III, patriarche des Nestoriens de VOricnt (Mossoul, 1873), 229-34 ed. 2, t. I (ibid.,1901), 231-36 ead., suppresso Eliae nomine, in __J_.-_n s_.i~_s" Liber homiliarum in usum ecclesiae copticae f(Kahirae, 1874), 9-15.
;

Abbe Yacoub, Discours

:

||

:

13.

Oratio

ascripta

S.

Cyrillo

Alexandrino,

saidice.

Inc.

et

des.

mutil.

Fragmenta. ZOEGA, CdtaloguS, 614-15, Coptic Apoeryphal Gospels, 178-84.

620

;

— ROBINSON,

Cyprianus, Iustina
tiano.
1.

— Oct.
llic.

(et

Theoctista)
^__

mm.
^oj

Antiochiae.sub Diocle-

2.
[__-j/

AcTA.

X\a__o

L.x_*.

[_-.-.*._©

\xo__.

v ;_o *oo;9j

ov-_-*__

54

CYRIACUS

^»—9 ^cx»—^»

— Des.
...

a)

+5 .*-»u»

Uokioj

'

r

~;^

U*» v*^a»_

|£sj~.po

^.poao—

^t^o [__
Vol b)

v;*>

L^vvibo

[228
[^

_o-»,jaA

|;oC\ioj

;„

)

;ctt-v.\a^a
»,3

(.*

^ o.bo.a-.j

o>*£s-»/j

1^-»*-»

|^_ v b_ [2

^bo/ ...u.oia^(Jo o>_j

...

v^o i^N^a^

yi-^u»

coio_/j

20
;

Bedjan, .4cta martyr. ct sanctor. III, 322-44 (des. b) Agn. Smith Lewis, iSe/ec^ Narrativcs of Holy Wom.cn, 245-78 (des. a).
||

2.

ACTA.
JlyN

ItlC.

-b^pa». Juc

«Ul fyj
t

llA^lj lij

S^_- J^il
«i

11

UVl
• •

_ij

j^l

j,

— Des.

& -JS v

_L_I

_~JIj li*
JjVl

Oul

.

UVjl juptj jl^JI

^ -LoUl .UUJ j
(cf.

jj-Jui-l ^j»

[230

Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha arabica, 68-81.
3.

Confessio

Cypriani
initio).

Act.

55.,

Sept.

VII,

222-241).

Inc.

(proxime ab

|*JtOT J16. OJ<LCOJ<$.2:e

eCOYCJI T_JH-

khcjc jme&poov
<5.?\?\H?V0YJ<5.

liaj<$.vaj„ne k^t.4.

ov$<s.jit<$.cj<*..

Des. (non procul ab extremo).

JlT?\e^JC JULilJI<T>ge_p<UOC 2_e
[231

gCWCTC

eTp<5.|

Fragmenta. 1) 0. von Lemm, Sahidische Bruchstucke der Legende von Cyprian von Antiochien, Memoires Acad. de e St-Petersbourg, 8 ser., IV, 6 (1900), 1-12 2) hic inserendum videtur fragmentum saidicum apud Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 151-52 3) von Lemm, loc. cit., 13_16 4) Crum, 152 5) von Lemm, 17-28.
;

;

_

;

;

4.
cit.,

Passio Cypriani, Iustinae et Theoctistae
p.

(cf.

Act. SS., loc.
:

242-44). Inc. mutil.

Des. proxime ab extremo

JlT6pe

il*l<5.pTVpOC

_CWK eSO?\

JlTeTJUL^pTTpj^. _ejKe?\eve
[232
loc. cit.,

ejiov_e|
Fragmenta. 0. VON LEMM,
29-32.

Cyriacus, qui

— Oct. 29.
Passio.
I001

et

ludas,

ep.

Hierosoljmorum, m. sub Iuliano.
J____j 01—*?!.

1.

Inc.

>o*U

_©i_;_j
...

>o*o t,»o

>o*o >»* |o>_

^oov——

__sc
.

— Des.

^|/o Ji_a^ vfc» L<_
i*l

«-\_>L/ |;_2_.

__oi ptv^/

^o/

...»^9

v;»

I—-— « <*>

oi___j

u»*«9

|__ __

[233

Guidi, Textes orientaux inedits du martyre de Judas Cyriaque, Revue de i/Orient chretien, IX (1904), 87-95.
I.

CYRILLUS
2.

55

Passio. Inc.

<s.ccycwnj
<s.cj<$julojij

eT^qepovpo hze kwct^jitjjULnjji^g^f
(al.

jioc
Des.

iU2aKeoc

iiTe

nejio^c

Kvpj^.KOc neiucKonoc eeoT^S
j?\hjul) jtejui

nj^.p^HenecKo-

noc itTe
jul^.uoc

^jjji^.

TeqjUL«*.v jicjul ^.^.julcwji nj-

jicotkS

JULna.onj.

e<*.Ttfj

iinj^?\cwJUL Jt^.e?\cuji
[234

£>en

nx^

^--M-Hji.
loc. cit.,

Guidi,

320-32.

Exc- Zoega, Catalogus, 114-15.
3.

Passio.

Inc.

<DM°R2>£* (+4&<m
i

i)
a

ao^^
M°F:"id,ib
!...
s

.

^qo^
5

*&>
S°A

*

hlMhad^C

feAfltfm/TA
s

s

-

Des.
s

(HpVtt*

+TfhC«w*

X\

ao

W
i

*

ttWi»
:

J*AJ?
:

htl
s

M°*-

AhA

s

J&l-fK;

i

wtii*

^h£A +
XI

iLhif tf°-

'J+<W1

flh^il.
[

Mj...

HHsj...M^a
Guidi,
loc. cit.,

235

(1906), 340-51.
/<} iiiuiuliiii/, 111
i

4.

PASSIO.

IllC.

]*

&uji/ujuuj/iu
/////

ilhtypli

\\nu^
(?)

uiii/liti/iuilinu/i
1/111/1111/1,

nuinbuiiupuip, nn
ti/mit%/i

i//$/il/

p

^Kppuuinul^
uti/ul, //tl/

— Des.
bL.

p

innnLjP
X

h/i//iu

1

p uupu

///////1111-

ntrnujL.

\

2 3&

Exc.

Aucher, Sanctorum Acta pleniora,

II,

454-57, et

443-53 pass.

Cyriacus m. Carrhis
Passio, syriace.

in

Mesopotamia.

Sjr., nisan 18.

Excerptum.

Hyvernat, Album de paleographie
a.

copte

(Rome, 1888, isographice), tabula VIII,

Cyriacus m.

Vid.

Antiochus.

Cyriacus neom.

Vid.

Gregorius Balovensis.

(Cyriacus). Vid. Cirycus.

Cyrillus

ep.

Alexandriae, f 444.
Inc.

— Ian.

18.
i^oA^ox»

VlTAE EPITOME.
...©,LaA*I=>
.

\2±+*L
»

\

\*\\*s o pSf

^^.^S

— Des.

fia*a

Ijxo^aJ/o

||

™^

[237
et sanctor.

Bedjan, Acta martyr.

VI, 464.

Cyrillus diac. m. Vid. Marcus.

5

6

CYRUS

Cyrus

frater Theodosii imp., mon. in Aegypto. Aethiop., hamle 8.
auct.
«

— Copt.,epiph.
«

8;

Vita

Pseudo-Pambo.
:

Inc.
:

£A.

:

4W«ft
s

hfl
«

s

fl0

O€

P

hh'/°^

^hVfl^
-

!JRft+
Des.

.

A.+
i

flhr/i'/:

M4<

JwrM;Hh
:

hOl.JRi-f-Sfl'»

«


:

a>jtf°4h
:

<W/°

:

f ll-flhfl»"
CBflXA-'/'

jth-tyi>-

ir^l-

:

ftfr/i

HiVfrflA

^d^C ;h

s...

:

W-A"^
[238

4"?«:

*%"£?:...
B. Turaiev, Kopto-ethiopskoe skazanie Kirh, Zapiski Vostotshn. Otdelenija I. R.

prepodobnom Arkheologi-

tsheskago Obstshestva,

XV

(1903), 03-013.

Cyrus

et

lohannes mm.

in

Aegypto.
ep.

— Ian. 31.
Inc.

Miraculum auct. Paulo

Monembasiae.
y>.

I^Uo

11

U^LlJj
lcb «-juJJI

L-l^:.« Z'^x* kULi. *-&j[
il

x^

— Des.

jjjdl j^^-L joj

(^ill

bj Jj

Jftlj «Jl^.1

[239

Awr/. #0//.,

XXV,

236-40.

Dadas (Bado) m.

Vid.

Gobdelaas

et soc.
II.

Dado

m. in

Thamanon

vico Persidis, sub Sapore
Inc. mutil.

Passio

auct.

Iohanne vitaxa.
\s.*\

— Des.

Jx^

^u.

^^0
[2 4

!^v*o

f*3|

|jov» yo\e*l)

|£S-»;o

^aiso&o ^aj/
et

^oo

^oa&oo ^Aoi

Bedjan, Acta martyr.

sanctor. IV, 218-21.

Damalis m.

Vid.

Theophilus

et soc.

Damianus

m. Vid. Cosmas.
.in

Daniel Scetensis abb.
ol
i.

Aegypto, saec. VI.
ji^jutejip^^f

Copt.,

pa_T

on 20.
Vita. inc.

ovuj$Hpj ne $ f 6exi xiHeeoT^S itT^q ne^^cj h&e iunpo$HTHC... *x&^rcT^. nejucwT jTgv^ovjuiejioc itTe cujht — Des. iijjuu.
cw

^necwc

eji^q^H iinocf Ji&e hcjijcwt eeov^S <$.&&<*. 2^.jijh?v njgvuoTneJtoc ctt<uhovt jitc cijjht. ececycunj
Xt^JI...
<3.JUtHJl.
I.

[241

Guidi, Vie et recits de Vabbe Daniel, III. Texte copte y

.

DAVID

57

L. Revue de i/Orient chretien, V (1990), 534-42 ( Clugnkt, Bibliotheque hagiographique orientale, N°I, 83-99).
Catalogus, 89-92. A. Mallon, Chrestomathie, 32-36 maire copte (Beyrouth, 1904), 2 (ibid., 1907), 64-08.
Exc. Zokg-a,
2.
ILn
../?

=

Gram;

— ed.

Narratio.
!;_»_

Inc.

>_*

u^-^»

^o

M*jj

I

*l

^^

^f

looi

^__j
»_

^tPt •

.**-~-»>L

Des.

o>fc__x»

>a»—_ |Lo_/ >q_> |*__*_ _oi

kttu^Att/^ !;____,

[242
Vie et recits... II. Texte syriaque, ibid.,
op. cit., 68-78).

F. Nau, (= Clugnet,
3.

391-401

Laudatio historica.
s s

Inc.
s

dh al'i MW*_VI
s

s

™TrilC
s

s

h"l
s

nh-n<h>c
s

n* ^Afcu- nh^
s

j&n.
;

••

wfr s

Des. hti
s

£i-n<s.
.

0°&£+ nn OT
w-av
s

fthn-

s

nM-f*
s

-f-nh^
i

s

m?u&ah
s

?°aa,u«
s.
.

7ctwi

s

srvh^*

n&po.

Aidi^uA-

Ah^n/A*

.

[

243

L. Goldschmidt et F. M. Esteves Pereira, Vida do abba Daniel do mosteiro de Scete (Lisboa, 1897), 3-26. var. lect. Guidi, Vie et recits... IV. Corrections de quelques passages du texte ethiopien, Revue de l'Orient chretien, VI (1901), 54-56 (= Clugnet, op. cit., 115-16).

Daniel medicus, mon.
Vita.
Inc.

in Perside,

saec IV.
1

— Syr., hazir.
^____9
^O)

3.

prooem.

k*^ot k-vj
»j_

^ -*?*
:
>

L_,

v

.__

^

_>*»

t.^i^n
»-.*

«_oio__/ Loooj

_a_|_Lj

IjL/

— Inc narrat. o>c-i^a _ ^e — Des. [—-- ^;_i—_ ^0«
'.

oiofc-/ La_/

^<«-J» »\ «_*1

->oL

|____o )*&__» ____> ov_-~»oy_

*__/o ...)»_—- v/o (__>___

/

...|_>a__t__/ u_.._,»_

_;mo

...

vooiL__c_^

[24 4

Bedjan, Acta martyr.

et sanctor. III,

481-510.

Daniel. Vid. Aristaces.

Daniel

et

Varda mm.
Inc.

in Perside,
^__.

f cca 341.
$_o
»j_o

Syr., sbat 25.

Passio.
|joi__v-_

_-__»^ o>\_>-\

^LU

— Des.
;

p>__o ^w\->

^___
Assemani, Acta martyr. martyr. et sanctor. II, 290.
or.,

[245
103-104
||

Bedjan, Acta

David Dunensis
areg. 22, 23.

neom., f 31 mart. 693.

— Armen.,
/>

arats 18,

rASSIO. InC. |Vi/m/7jf>/i ulilini*h
1

///

iiiuu iim

lim iiTiiun

om

niiiuliL-p

111 111/111 11I,

1 »•*

:

l r

n

11111111

iiiiii

11111111111

h

iiiitiA/1/1

inn^Zil/^

JJ«/_##_

8

58

DAVID
niliiu
<l
li

<!*###/#

Iin\l, nf,

mi

DeS.

itiiunt^ti
1,1
1,

t,

iili^mnm/*/
.

m

/i

t/f,nl,~
i/ili/ili

ii ii ii ii

mi/iu

apifiiin/ini /unuuini/ nilint

mt/n

. .

ni.

uuifitiit

na-y/ini^fir lnAip

^tm

uiunutin

i

niiy

h

i/iiun

//
;

T^4^
||

rii

Armenia. XIX, 85-96 Alishan, Ecloga546-52 (omisso prooem). ex Armeniae historiis, I,
Bibliotkeca

David

neora. in

Kharberd, f 16
\]iti

ian. 1474.

— Arraen., khal.
,L

1.

Passio. Inc.

4/'

mi/mii

^J-k

O

####/_#»#_#»

2 ,i J^ffyp^'" l""Y7 ^7 f Ij/iiimliffi* h JiUJii-U***

'"-

— Des.

julJji/ujii

1^47

Manandian
res*

et

Aojarian, Armeniae martyres recentio-

306-308.
ra.

Dausa (Dosas)
Demetrius
1.

Vid.

Heiiodorus.

ra.

Thessalonicae sub Maximiano.
InC.

— Oct. 26.
jniinL.LT
l~ti

PASSIO.

\\[lfh

f

1

Juilfiuhiu/j/tU jujuJ/ilj

iuiniu /J /u-U* ul. uiuuwL-Uicruilfujriuiu \]^ tiipu/ii/hmlinu
Tiujn
ill.iS

DeS.

/#####»-

mtiJiiijO in ii ...
,

innnt-il

Jho-uiJhcr nJpLnL-fcr /uSlip

liui-

uiiiiiil /ili mliii y

h ilimu

II**.

[248
I,

Vitae et Passiones sanctor.
2.

332-35.
EP.>
I.
:

MlRACULA <AUCT. IOHANNE ThESSALONICAE
InC.
111111/1,

DE MARIANO
\\jrt
niru

EPARCHO.
1

^\uiutJhj/ij
uiijliui iiilimli

ht_

ujji^

upuju^/ri/tu***
inicr*'

m m
11

111

u~l_ illrcS

uitnniJi

nnnL.il

mliniJi
iiuiiili

f^n

\\^iunhujunu


x

DeS.

_r/_

JiiiJrruit^nn

ipul~n
i

^utnnnucr
i/muli n/i

iuiiLi

jhi

£

h XhnJb hnurhhit^nju ^^JrJhuinhitrunu/i
uiiltyi

lii/m

t/m~
f

2 49

Ibid. 9
II.

338-45.
DEMETRII SUB IUSTINIANO ET
h/Jl^
IfiuJ/itj/ip
iliiiii
f/

DE

INQ.UISITIONE RELIQUIARUM S.

MAURICIO. InC. \ftfhuynL-pf ntf^
uuiliii

u/ijil. j/ip,

tjp.ujrjJqp

mumnfi 111

1

DeS.

_r#_

n<

utli^liuiniuUiL
i

u/iu iittf.n
1/1111110***

Xhjt

miuiim uiS mufii

/Juinujt-njinL-/JhtiriJrj-

^\n/iuinnuh

[250

Ibid.,
III.
111 1,

336-38.
URBIS THESSALONICAE.
Inc.
aitib
W\ujinJhtj/icj
/rt_

DE LIBERATIONE
/

iipuilisl, r/ni***,

njJ <ytiiupujihiun_ujn.nili

n 111 il.uiv pliii * tjnn
11

ifL

/mfi iJJtiinui

cSsujcr/jhi

DeS.

tfj/t^uiuitulfu

unnui Liuutuinu

~

DIONYSIUS
nnLjj)
"fi***

$9

fUJiL
:

unufiu

imiiuitiiit uiii*&

/»'#

nliiiuiuop

diuiti

iiil.ii-

tilruiinijy*** uidl*li

J25I

Ibid.,

345-49.

Exc-

Aucher, Sanctorum Acta plcniora, VII, 545.

Denha

patr. Nestorianorum, f

23

febr. 1281.
Inc.

Laudatio metrica auct. Iohanne.
.oowpo? V
.

lx»_^©/> &»^. l&^ao
I

«.*i..7.\

>oa

»-3p
.

^d

U*
.

:

|b-2uk^a

— Des.

oybW

**&» csoL

*£o.v«) c*oio

ILn*..*.^
I.

B. Chabot, Elogc du patriarche nestorien le moine Jean, Journal Asiatique, ser. 9. (1895), 111-24 P. Bedjan, Histoirc de Mar-Jabalaha de trois autres patriarches, d^un pretre et de deux laiqucs, nestoriens (Paris, 1895), 332-46.

[252 Mar Denha

r

T

par

V

;

||

,

Didymus m.

in

Aegypto, sub Diocletiano

— Copt., thout

8.

Passio. Inc. mutil.

|JtieJ JULJULCWTeJl CW Jl<S.ttJ$Hp r f' JIOY

xe

CCttTeiX JICCWJ &6JT JIH e^f JT<5.£0T0Y JICWTeJl
<*.

— Des.
<*.n<j.

mutil.

ovcjulh

j

e&o^ &eji

itccujula

iinjJUL^K^pjoc

&j&yr

JULOC

<5.C[C<$.Z:J JteJUL

JIJ^CWOTJ JITC jovXjoc|

253

H. Hyvernat, Les Actes des 284-303. Exc Zoega, Catalogus, 135-37.

martyrs de VEgypte,

Diomedes m.
PASSIO. mliiiuh
ffL.

Nicaeae, sub Diocletiano.
]* d-iudiiiuuiliu

— Aug.16.
111111111111

JnC

fdujnujL.nnnL.fdliUjWu '^finhnfruifi^
ouilinp
l y

\y~iupufiilhuiUnufi*.*,
hrnfrL-

n

<£ 11 111 ifufu ft

uiuinujb

I 1111


<f

DeS.

jnnnL.iT

nd^ffni^ld hHbp

nuinnL.iT
:

iplihu upuilfL- nujtuon

mdmltmlili h XfrnAj unnni Jlimdili

nnnd
T^54

dtnui

Itl.

<CujuuiuMuiq

diurn.uJL.nnp*** uidf/li*
I,

Vitae et Passiones sanctor.

350-56.

Dionysius Areopagita
1.

ep. ^o

Athenarum.
|ooi

— (Oct.
oi«

3).
^ift^L

VlTAE EPITOME. Inc

v-oio^/ u»a^.a3«,

.roa^oai^

M»aL.L/

Des. Lsj I^L=> ^x>L/o

u*u^LL=> ova u»oieL~

>o\»

[255

Bedjan, Acta martyr.
2.

ct

sanctor. VI, 459-60.

Visio in urbe Heliopoli, saidice. Inc. et des. mutil.

Fragmenta. O.von

Lemm, Eine dem Dionysius Arcopagita

6o
zugcschriebene

DIONYSIUS
Schrift
in

koptischer
ser. 5,

Acad. de St-Petersbourg.
3.

Sprache, Bulletin XII (1900), 269-78.

Narratio de sua vita,

syriace.

Recensiones duae ab M. A. Kugener, Unc autobiographic syriaque de Denys V Areopagite, Oriens christianus, VII (1907), 300-356, typis expressae sunt necdum tamen in lucem editae. Vid. Appendicem.
4.

Vid. Dionysius, Rusticus et Eleutherius.

Dionysius m.
siis.

Vid.

Agapius

et soc.

Dionysius Areopagita, Rusticus

— Oct.
Inc.

et

Eleutherius mm. PariOjTjlil ly~\
Ijjlpl

3.

Acta.

3yi jSJ'
jl^fel

ul

ulj\^\ w-«^lj

1^.1

OujaaII *l/G-l
.
-

^3

Jl Jliijj

Des.

L^:^ ^JUJ!

ij

b j JLS»* jli-l
lijjCJ

6^-JI /j* uj^ ^J*?

»ljylJl fL>.l /j*

J^*-» V^-*

.

-^fcU^

[256

Exc. P. PEETERS, (jJ^xi Jl *^U-jj ^O^j jVl o~>-i^ u-^ 251 *-^5 Historia S. Dionysii Areopagitae effeius epistula ad ApolAl-Machriq, XII (1909), 122-24. lophanem, Cf. Dionysius Areopagita, num. 2.

Djore. Vid. Gore.

Dioscorus

ep.

Alexandriae, f cca 460.

Copt.,

thout 7

;

Syr. iacob., tesr. pr. 4.
1.

Vita auct. Pseudo-Theopisto.
*!*>•

a) Inc.

va&aaA

\i\

*.>oL» i.V.^.,

wM>aj i»]**»>ofofL

Liat

oop

^»9 L001 ...tA,., L»/o p/ ^i\^flo Ls jo<j 'jo>^/

^W

Des.

uOiom%.<>9 L_3/

LaJXJX ^.

|a*jo

L»*^

^01 )vi\v

^o

o>i.oCi>.

*&»« LloAso

^ao/ ...v*^
b) Inc.

:

pLs Lu<m Ltta^

[257

mutil.
»..->fcl

Des.

^

.

|o>^ uoia\* |kLso*
^*f

|fr

\n°>\fl\

fco/

vaoJ* *»

^»\

...

1**2^0

ti^.,i-^..

^»O^S

^Ol

[258

F. Nau, Histoire de Dioscore.
10, I (1903),
2.

Journal Asiatique,

ser.

21-106 (108).
saidice.

Fragmenta varia,
1)

W.

E.

Crum,

Coptic

texts

relating to Dioscorus of

Alexandria, Proceedings op the Society of Biblical Archaeology (1903), 268-71, 274. Cf. Nau, Journal Asiati2) E. O. Winstedt, Some que, ser. 10, II (1903), 181 Munich Coptic Fragments, Proceedings (1906), 138-41.
;

3.

Vid.

Macarius Etcoviensis.

DOMETIUS
Discipuli Domini.
I.

61

CaTALOGUS.

InC. \fliiinuiuiuuili

mn

uipu ninli u/bni uihph

iuii tr-

iniiiiiuilitji

iiuiinlili Uli

— DeS. ULGRAECUS
(

iiuuiiilili i[i ji

(()»/' ipiiMLU***

\l%^

F. N. Finck, Kleinere mittelarmenische Texte, Zeitschrift fur armenische Philologie,*I (1901-1903),216-17.
2.

CATALOGUS

C(

»

INTERPRETE Abu'l-BaRACAT.

Inc.

(BARNABAS)

jU

JCWCHC)

^pA-jf»

f3

(

&<J.pjI<5.&i5.C

)

^j^x
<i

it^Jk Llj
<CJuJ Lo

— Des. (Phygellus) 1^^

Jl* S)

>

>

J/JI «dLj

[26O

zeichnis

A. Baumstark, Abu-l-Barakats « griechisches » Ferder 70 Junger, Oriens christianus, II (1902), 316-42.
«

3.

CATALOGUS

ORIENTALIS» AUCT. EODEM.
0:'

IllC.

(ADDAl)

Ujl

SjjJic

jj^iJI ^jJ

<i^

— Des. (Levi)
246-74.

*Jj

f)L-> ^bj

Baumstark, Abu-l-Barakats
nis der
4.
Virf.

nichtgriechisches Verzeich-

70 Junger,

ibid., I (1901),

ApostoU.

Dius m.

in

Aegypto sub Maximiano.

— Copt., tobe 25.
julji

Passio. inc. <s.ccyc*me

^e gh TJtiliTepo JULJUL<5.f:jJULjjtj<uH)c
eJtK<*.CTpoji
Ji?veuecwji

^qzioov
Des.

jiovnpocT^m^
^e

<J.C[TCWJULC

JUL*JLOC[ JJLIIJUL<$.

CTJULJUL^V ttJ<5.gOVJl eilCOT

Itg<ooT> ^.czicwk

eSo>\...

jicot2£o<tt>h jiTcwSe gli
[262

OTejpHJlH.

&<J.JULHJl.

Fr. Rossi, Un nuovo codice copto del Museo Egizio di Torino, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, I (1893),
86-90.

Dometius mon.

in

Kuros monte Mesopotamiae,
c*sol*=> ...|Ljax>>Lj

saec.

IV.

Syr. iacob., elul 24.
Vita. Inc. oiLeu^^io Vao)

|*a^* Ijk*» l^ojj
I0&9

|k-^*L

iLa—_Ajl-o V_»**. |—\x itaAo «3/o ..Att.No^
~_»/ ...0^9
:

Des.

o)Lf>t\^ft\ axueo

^a^o

|ov_

^jo

i_— * ^Av y\.^ ^t Nn-^ o

[263

Bed.ian, Acta martyr. et sanctor. VI, 536-56.

Dometius mon.

Vid.

Maximus.


DOMNA
m. Vid. Indes.
et socii

62

Domua

Domniuus
|oo»

mm.

Caesareae, f 307.
InC.

— Nov.
^o-i*

5.
looi

PASSIO AUCT.
c»oiofc^/
<-»***/

EuSEKIO.
»-»v*.^

*~

^«^.o

tx^tti\°>"> ov»o.*^oi

w»iajo/
.ojoi

Des.

^k

\*iay o-k^L/

^.SAa\)

M>*-^
Cureton, History of
Bedjan, Acta martyr. Nov. III, 48-51.
II

[264
the
et sanctor. I,

Martyrs in Palestine, 25-28 239-42 Act. SS.
;
||

;

Dormientes septem.
Dosas (Dausa) m.
Drosis
v.

Vid.

Pueri septem Ephesini.

Vid.

Heliodorus.
in Svria,

et soc.

mm.

sub Traiano,

Mart. 22,

sept. 22.
PASSIO. Inc.
oiLaiicuoi

o^ift^ L^a |L^
)J

ov^ |oo> b^\ \±*±io \ia\ u»ox.;^/j o,1<t>\yi->
jj.yud\io v oj6i

L^

Looi

)J/

Des. ov*Of kvi\»/

>i^

poL/j

|i^a^
("26

>Q-\A ...|o^s>

ll^a^Co

5

A. Smith Lewis, Select Narratives of HolyWomen, 93-101.

Ebediesus (Abdiesus)

ep.

m. Vid. Abdas.
m. Vid. Heiiodorus et
Vid.
soc.

Ebediesus (Abdiesus)

diac.

Ebediesus (Abdiesus) m. Gelonus.
Eleutherius, Anthia et Corebor
Dec. 15, apr. 18.
PASSIO.
InC.
U*J**o

Berichiesus.
sub Hadriano.
h\v> u»ai-o*oi
u-ia
avio.j.j

mm. Romae,
^;av

^O

fidf

^* ojLa^aoj |t~o
|ooi
.

Csu.^

Des.

|Lo>baAbo

^oooi^

...

v

oo>^.\cu ^y
|Lax^.o>a

a-ojL/

|iooo>>

^oo

^so/ ...nxoj^j oiLaa.Nvia

A-j

w*j

:

«ftOJUjjoif,

oiLnaAvis»

[266

Bedjan, Acta martyr.

et sanctor.

VI, 417-30.

Elias proph.

Iul. 20.
Inc.

Laudatio ascripta Iohanni Chrysostomo.
ziocf je

OV

Iie

^f" Jl<S«-

ov ne
r

r

f-

ji^c^zj iiJtioq

cw jt<$.jutejtp<5/f ... *f epgo-

ovog f ceepTep e&cwji h&e iu«umoc
't

Des. 2te^<j.c eqetfj

gJUtOT

e&pju
jt<$,-

h?u<5-c eepejtfcjjutj jioyji<u...
«JJUtHJt. thc

gpCJt njSHJtl^. 6TOJ Jt&O^ ...
Fragmenta. E. A.

[267

Wallis Budge, On

fragments of a

EPHRAEM
coptic vcrsion

63

of an cncomium on Elijah the Tishbite attributed to saint John Chrysostom, Transactions of the Society of biblical Archaeology, IX (1893), 357-84.
(?).

Elias archimandrita in Mesopotamia, saec IV
Vita, arabice. Inc. mutil.
A

Exc. Hersch Ram, Qissat Mar Eliid, Leipziger semiReliquam partem tische Studien, III, 3 (1907), 1-13. huius libelli mox editurus est A. Fischer.

Elias m. Ascalone. Vid. Ares et soc
Elias m. Zoorae. Vid. Peleus et
soc.

Elisaeus doctor Armenorum, saec.
horri 8.
HlSTORIA.
//////////,

V

Armen., mehek. 21,

Inc.

^ujtnJft

ijjuuL

fffiiu'u/rfi_nfli

^"t^t ^
1

##/

/"/"/ ~
uiuiui

Ph
u...

hn

fl/ium
i/cro-

nnh iiii

(al. n-iMfniuujtjUj}

unnniu

\\

iiiini


h

DeS.
ijiiiui

ul. uioli

*#/#_«//>/» £/i//

aon

Iiiiiiiuii iiiliuli

lrniuulriL.njhy

T268
Bibliotheca armenia, XI,

41-45

;

||

Alishan, Eclogarii

ex Armeniae

historiis, I,

430-34.

Elpis

v.

m. Vid. Sophia.

(Emeraies). Vid. Herais.

Enneim

v.

m.

Vid.

Thecla,

Mariamne

et soc.

Ephraem
1.

Ian. 28. Syrus diac. Edessae, f 378. VlTA. a) Inc. ^jaao oicfti^a |ooi uoiO^| >***&l «-*^>o
>."^»»j

\***Q

^)

001
|oio

L>»a~L
L_;oi

^t

^o

|ooi ^-.cnoCv-./ *^*j utOta^/ L»w v oj

Des.

*so

^v^ttMO
.

i^.Cs»

|^oo_x ^A>o ...iooa.\.cin^
...Loi

>o

-

v

...0iLaAc_^j

..ioLj

f»\i.«ia

oov^S

^o/

L=^v=>

...u.oiojaiai.o

[269

II et

Th. J. Lamy, Sancti Ephraem Syri hymni et sermones, (Mechliniae, 1890), col. 3-89 Bedjan, Acta martyr.
;

||

sanctor. III, 621-65 Brockelmann, Sijrische Grammatik (Berlin, 1899), Chrestomathie, 30*-50* ed. 2 (ibid.,
;
j|

;

1905), 23*-43\

Exc. Gr. Bickell, Die Gedichte des Cyrillonas, nebst einigen anderen syrischen Ineditis, /eitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesellschaft, XXVII (1873), 600-604.
b)
Inc.

^o ^j uoiaa/

.

L*-»jac»

L_£aj.^
***Qf

(001

coiolVu/

>Q.*'+Sl

»-.;» L>oi |^»»j>

opo/o

.

|ku** V^tV

Des.

\

o>>».)oa |ooi

.

Liio-.6Vio

.

oo^aA

}*n»aa

.

64

EPIMACHUS
cao

^ttt/

.

.

ttA*mi

^vOfO 0)LoAtA

.

5>*o ["^.

.Hk^
; II

[270

Ios. Sim. Assemani, /??7>/. 0r., I, 26-55 Petrus Bbnedictus et Steph. Ev. Assemani, Sancti Ephraem Syii opera omnia, t. III syriace et latine (Rornae, 1743), xxiiilxiii Fr. Uhlemann, Elementarlehre der syrischen Sprache (Berlin, 1829), Syrische Lesestiicke, 3-23 Id., Syrische Grammatik (Berlin, 1857), Chrestomathie, 1-27.
;
||

;

|j

Exc.

I.

B.

Wenig, Schola syriaca (Oeniponte, 1866),

Chrestomathia, 39-41. P. Zingerle, Chrestomathia syriaca (Romae, 1871), 204-211.
2.

Testamentum.
IV*o

Inc.

Ul »>»**

ua-.L^o
|L/,

|j/

L\» >**&l

Jj/

Des.

\**

U^o WU
et

(L^*»

oo, al.)

|o^

[271

Ios.

Sim. Assemani, S. P. N. Ephraem Syri opera graece
II
;
||

(Romae, 1743), 395-410 J. J. Overbeck, Syri, Rabulae..., Balaei, opera selecta (Oxonii, var. lect., xxvii-xxxiii P. Bedjan, 1865), 137-56 Liber superiorum seu Historia monastica auctore Thoma episcopo Margensi (Parisiis, 1901), 681-96 R. Duval, Le Testament de saint Ephrem, Journal Asiatique, ser. 9, XVIII (1901), 243-83 (collatis editionibus prioribus quae omnes inter se discrepant).
latine,

£.

Ephraem

;

;

||

;

||

3.

YlTAE EPITOME.
.

InC.

^-*jaa»

o>fiai^p

fooi u^otok-./

;**'*£/

u^e [io^

Des. ...oiLa-^I»

^*o~

yu&l J

U/ o>\ |a*,

M *A
Wenig,
op. cit.,
Inc.
»*»

[272
Chres-

Assemani, Bibl. Or. I, 25-26 Cf. Lamy, op. tomathia, 38-39.

;

II

cit.,

vm-ix, in imis pagel.

4.

Laudatio metrica auct. Iacobo Sarug-ensi.

oo^| \r^l
looi

i^at* f***\l U-o
|ov^ ^3« 0>M^A

J^|ao
fcsXi-.^

:

|»-A* o/

yui)

*-»«

Des. i>oia\

M>/j

k^a.»

l&u^yiO ^O ^.i~0f

1273
et sanctor. III,

Bedjan, Acta martyr.
5.

665-79.

Vtd. Basilius

Magnus, uum.

1,

II.

Epimachus m.
Passio.
inc.

in

Aegypto.

Copt., pasons 14.

ne ji&yhojul <jikjul><l JiT^Tcycwne gix iij^Jtivpjc eT&e ng^^joc enjJUL^^oc gti neovoejcy
ji<u

jiinoAeJULJoc

nen^p^oc

hKHJtie

— Des. mutil.

[274

Fragmenta. Fr. Rossi, / Martirii di Gioore, Heraei, Epimaco e Ptolemeo con altri frammenti, Memorie Accad. di Torino, ser. 2, XXXVIII (1888), 271-75.

EVAGRIUS

65

Epime

m.

in

Aegypto sub Diocletiano.

— Copt., epiph.

8.
2^.6

Passio auct. Pseudo-Iulio Chehehsensi. Inc. <5.CCLJCWnj

£)CJt

euteTOvpo jifcjOK?\HTj<s.jioc... &cji nftjjiepe Aoc ccupeu iinecf^HT.. ee&e ^f ii^p^S<lcjc
Jt2s:e

nj2s.Ji5.So-

eT<$.cj<uc

?<uoc nj^.p^(;HenjcKonoc
ji<s.cj

— Des.

Jien jiJTcw&g jitc
jr*cwpj...
<$.n<s.

$h

eTejiepcy<u

jul$ooy

njn^pTvpoc

enjixe

<6eji iu&julot... <5.julhjj.

[275

Balestri et Hyvernat, Acta Martyrum, Corp. Scr.
Christ. Or., Scr. copt., ser.
3,
I,

120-56.
S. Coluthi, xlvii-cl
;

Exc. Georgius, De miraculis 86 (membra minutatim concisa).

— Zoega, Catalogus, 22-24.

383-

Epiphanius
Vita.
Inc.

ep.

Constantiae in Cypro, f 403.

— Maii 12.
THpOV
<S.Y2£:J

mutil.

Des.

JULJ1JTC<*.

J1<S.J

fc.6

iinccwjUL<*. juliuio6" JULneTOY<s.<s.S <*.vejjie juljulocj|

[276

Fr. Rossi,

Un nuovo

codice copto del

Museo Egizio di
I

Torino, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, 7-47.

(1893),

(Epiphanius). Vid. Apphianus.

Evagrius Ponticus, mon.
mehek. 5
1.
;

in

Copt., dom.

V

Aegypto, f cca 400. Quadrages.
38).

— Armen.,
Inc.
\\

Vita

(cf.

Historia Lausiaca, graece cap.
i

put~

qnL.it

P/' u * n H

uP/l "/liPf

UJPl'
£/#

l l

n

quinuiutituip

Itl. ^Zii

\UMUiui_nn
iuuqiiinl,

hnlTL-truii

qiunni-p***'

\]ui

iiuqqt^

^numuiqn, n
q/i o~#_
XI,

\\.nhnhiui
h~L

DeS. U-lihqn httiuqftrnq
:

uiunqhqn***

n

nftfcrl,

iiqhiui

pui<Zhui 1

utniuu til,

^Knnumnu n

qhnuii uiiunqu
T^77

iiunnL./crhuiu

Vitae

Patrum,
^i°P

ed. Venet.,
t-

1,

318-22

;

|j

Bas. Sarkiuiuuir. l,,u^

SEAN,

X\PF n I

gu f-Pt'

*f\""inujriLii/

uuinn

tru

fpntjZ-fiLiig,

Sancti Patris Evagrii Pontici vita et opera

(Venetiis, 1907), 1-8.
2.

Vita (epitome).

Inc.

II<upcWJULJ

OYJI CTCJl^jpj epOCf

jie

OTpeiAiiojiTOc ne &eji neqcy?\o?\ ecjepcyHpj jiovr 27 8

npecSTTepoc.
Exc. Zoega, Catalogus, 132.

9

.

66

EUBULUS
Vid.

Eubulus m.

Hadrianus.
et

Eudoxius, Romulus, Zenon
Traiano.
I.

— Sept.
111

Macarius mm.
iiuilitffilj ftl
iii ii

Melitinae, sub

6.
iu i ntiL jiul

PASSIO.

IllC. \* (TiuJiiiliuififhi

S*)jmi~
nii

ititliniifi

i-iiiiiIiiiiiiii,

imi/i

iiiiiiiiiiilinij 11111/,
*

h

111111111

li 11 11 111

funifCni

DeS.

iihliiuif,

1

unnnih

||

iii/iiiinfmufi fjiJinfiiTuiiu uiini ^*ui jii/iuifji

}

iiiiiful, 111I1I1

<£nltinff ufih nfi * fi ifitun

u

BTL.

fi tjnil tit

Ll fn

Ui***

T 2 79

Vitae et Passiones sanctor.
PASSIO.

I,

412-21.
|ooi

2.

IllC.

001 ov»
;

|ooi

"^^L/ Lx^o u»ai*;^

i^oaoj ^Aoi
L*-**o

Lo^
1280

Ifco^,; \\s*>


^o

T)es.
fafeao

fifljkts\L

|boooA \^aX./ i«^Lo «.000*^*0
oiLo*^o.o \^i^>
et

^^L/o

^»10/

...^»9

:

itt&i^Aoo^

Bedjan, Acta martyr.

sanctor. VI, 119-32.

Eugenia, Protus, Hyacinthus
do.
I.
tfittjl, 111

— Dec. 24.
IllC.

et soc, mra.

Romae subCommo-

ACTA.

|*

td-uin_uJL^nnni^J3-u-uihu
l^ntffiti ffiui
11

ubcr oiunujpjih *n_ntf~
jl,

mj

filijihiiiljui j
Itl,

tiitt iitiilftiin

n/cflib nniuifi
ffi^

DeS.

m<_

fiiiim

tjuili

fi

iiiuii

11 11 11

n 11

:

PU'1nii

ttnu

ifffp***

ffi_

iitill, I11111I1

ilfnni
i

lunuumij stili

t

[inn

itijln/,

£ n

tfl,

jmti imln

huij*-

'hft ***

uiJJfij

[281
I,

Vitae et Passiones sanctor.
2.

371-89.
***./

ACTA.

Inc.

|fcoi

IkLt^&a L^oJ^o
«.S/o

Ll^oa

^.foioaxs

|ooi

i^ue

+S

l*oo)9 |Lo>*ojaoo

— Des.
|

voo*iAM

.

La_.jno U\-*f \b~-*2uk |jo_^> a.§\-L/o

^»/

...

|La*&w>\L

r

...

|ob^j

^l
;
||

[282
Agn.

Bedjan, Acta martyr. et sanctor. V, 469-514 Smith Lewis, Select Narratives of Holy Women, 1-48.
3.

% tUi^. aorbM?, .... wayfrtl - Des. IMll s hCft*A fltfft VsAH; i-oihA AAA»y CDAAA.U- fl*AH ?V*7*' /"JPY* « flO/^KA" AKIttJtii (DhM £A*ft: ... 0>flftA-*
Acta.
5

a)

Inc.

fl>M

:

tti»
s

s

AAA

:

01C

:

G

s

s

&W£

s

s

s

s

s

a

s

1

:

'T.hh.A
b)

:

OII-flC^A

:.

.

.

h^ll
s

«
s

[283

Inc.
s

<DM
(al.

:

V*r

hr/i^.
s)

CD^A^
Des.

1

AAA
<

1

(/1£

:

^^WA

r°l^li

-

?t 7.t?%-fl,fi.C

:

C°% s.. llfMP

:

KUPHROSYNA

67

Kdg.

J.

Goodspeed,

7%e Sfory

o/"

Eugenia and Philipp,
;

The American Journal of Semitic Languages and Literatures, XXI (1904), 38-49 (inc. et des. a) ibid., 38-50 (in apparatu critico).
altera recens.,

Eugenius m.

Vid.

Eustratius, Auxentius et

soc.

(Eugenius). Vid. Augin.

Eugenius, Valerianus, Candidus, Acylas
PASSIO.
IllC.

et

Trapezunte, sub Diocletiano et Maximiano.
y\mL.iiL.itu
IfL.

— Ian. 20.
mtl

Macarius mm.
M-mniUL,npiju
* n_

<f iitifiiiliui fiiii iih

mpintipft

*]*linfpih uiliuflinu
Juiili tp .nn

W^tupupJpmlinu fcpu p Jbcr tjmnutppli
IfL.

nJ~

DeS.

n-hnhnlpu^lyU

Jlpuimpiulipli*

ptiill y

limuuu 11I1 jiiil

fi/fniuutii/l/ ttnpitt mliluiiiJiiuli uioliiuluujini

pl nmifp*
I

p

^Kppuinnu***
Vitae et Passiones sanctor.
I,

285

390-411.

Eugraphus m.
Euphemiav.
I.

Vid.

Menas

et soc.

et socii eius

no et Maximiano.
PASSIO. InC.jv

— Sept.

XLIX mm.

Chalcedone, sub Diocletia^ppufpiu
^Y^jtn^
i

16, iul.
hfihi///

omnuiplm ^\utntyfftLnmjmnL.nn
uiiluptipp-un

utulcrpt-Ujmuinuu

p Jmuiuumfiu
ubujCf-ttjl^ii

ftf iiiii

uu

iiiif/li

Iptbinpmlinup
bfL.

— Des.

inmuymuojp uutiiuiifJp p

l/lilimnu

op

fpimiuipuutli***

p

<^pL-uimuii_nyli
»

'^pnljnlfmpmunuli
IJu/iiut/_nph i ///..

ul.

W^iupupi/piulinup

*bpunL.ipmunup

bt-

Jbn
I,

T286

Vitae et Passiones sanctor.
2.
PASSIO.
Inc.
|ooi
Cs*./

476-90.
i£aaafi&*;S
|ooi |ooi t*oioCs*/

J—Sofoj.:* iafta§^oC\j/

^

^)Ov*a-\^3
©>^

Lu^oa^j lU^» [*&

— Des.

|ooi

i&>b*Mo

^Ai

|

**o LjoijoAa

L+»h

|o-jloo^j oiC\^*5 if+l Cwi|^«^e

[287
Select Narratiocs

Agn. Smith Lewis,
194-218.

of

Holy Women,

Euphemia

v.

Vid.

Maria.
v.

Euphrosyna (Smaragdus)

— Sept. 25,
Vita. a)

et

Paphnutius, Alexandriae.

febr. 15.
|ooi

1.

Ino.

ov**; ...|;a^

^^

|Cm*v» L*j*ificA^|a ^»9
|J

|ooi o**/

lo^* U^\ *^4Lfc»> ^Jjdiaa

Des. 01;» Lo-\ ta^

aA* I^o^ *.*o

68

EUSRBIUS
.

____,._ o>___« ^-*/o •••*^Q>^J 001 ^.j |o>_U

oiL;_>

_____o;3o/« [_>£^ La_ ;_u_L/o

^Oo/

..^Oft* o>.;_oj> p_>^/

[288
et

Bbdjan, Acta martyr.
b)
|ooi
IllC.

sanctor. V, 380-405.
,

o>___0

U——*

m- li-->^

|- 1

u___- _n
;__>L/o

|___f

|

__._.»._,_ ^_>*_>
«._:_._

|ooi __/

^_ M o

__>_.£____> |ooi

— Des. ^_

|__._.i-_<j/

o

01

;_ L_-\ _>u.o

..[_/•

|__a__CN_ oiL;_

fi_—>o^o/ |cs__v_5

ovx»;^

[289
of Holy

Agn. Smitii Lewis,
61-80.
2.

.Se/e^ Narrativcs

Women,

VlTA.

IllC.

\^nni-

"*lli

nifh

.11, <\

uiinni

li

i\*nbrpuiiihijiiniti

iPUtnu/pnUf
liL.

nnnLA/

utuniAi 'n ^ittijiuniiinnii
uiil.

DeS.

„)

i'iii'//i'»cj*

JcruinL

<

ttnli

nhui uhnA.
ntt

ijmnu jih ni_nni

^-^.uijinujiuuii lini.upli*

ifiiim

iiji tiiili

iniJ ***

1111111

^iuujilfnnL-JcrliLAi

uhnnntuu

lii

utui

ht^

iJiiiiii tii i uiily

uhnuui***
ihnlihhu* /triunhuii

I29O

vel b)

i/i/////// tiiiii

uhnX

iiju

ijuuihiih ln nni

\^ihjinunhhuij

:

T^^I

Vitac

Patrum,
;

495-50

(des. a)

— ed.

cd. Ispah.,

614-22 (des. a) Venet. I, 278-87 (des. b).
;

— cd.

CP.,

Eusebius. m. Antiochiae sub Diocletiano
Aethiop., iacat. 23.
Passio.
Inc.

— Copt.

mech. 23

;

<~cajcw.ij

__e

&ejt ejuteTOvpo ji2_jok?\h-

TJ<U10C
6TiJ.C[X W

HJOTpO

^ CCW(5

^

Jt<$.JtOJUtOC
_r

f itTC

OTOg Ain<5.p<S._<S.THC $<j.j T$e — Des. _,C[KOV?\CW?\C
cjij^hotj &ejt
ovcj,<_JUtHJt.

jtg<_JtJUU_im<j. itojejic <s.qo?\c encycw j

OT.

T£jpHJtH

JtOVOJt JtJ_eJl...
Les Actcs

[292

Hyvernat,

des martyrs dc

V Eyyptc,

1-38.

— Exc
Eusebius
ep.

Zoega, Catalogus, 113.

Romae, f 311.
p.___ov_>
)_..__o

— Sept.
...).___.

7.

HlSTORIA.
)„.,*i-V >__jo

Inc.

___£u^_--_9 _oi__oa_j Uo n___m j_o ^oo
^o
o>j«j__. |ooi ov___<> J—»*-_

— Des.
:

vt_-9 oiL<_____
_—_«• _.__>

^-

*__/ ...o>_« 001

^*_/

__i_>

I

293

G. Hoffmann, Julianos der Abtrucnnigc. Syrische ErBedjan, Acta zaehlungen Leiden,1880 (Kiel, 1887), 5-59 martyr. ct sanctor., VI, 218-97.
;
; ||

Eusebius
Vita.

ep.

Inc.

Iun. 22. Samosatae, f 380. ^3 ^o U ^-o |oot ^_L___o !?--_ -^->«9

|Lo^___

*_«

^o

|oi

_

EUSTATHIUS
.".ia

69

— Des.

©Aj

:

c*oiaI— *jxa |ov^ 001 lt»o*

'

\t***l

*»©* |^-.o>^ ;»po

*-\

^xt ...^JLL
Bkdjan, Acta martyr,
ct

[29 4
sanctor. VI, 335-77.

Eusebius m.

Ftef.

Bassus

et soc.

Eustathius (Evostathevos) coenobiarclia in Aethiopia, Aethiop., takhs. 15, mascar. 18. XIV.

saec.

Vita.

Inc.

prooem.

flfl^
:

s

MlljMltlbC
<

s

/Vtt

:

f\fc?
:...

;

^«P

AA

:

— Inc.
:

narrat.

7W*
:

n<JJMfc+
s

s

h 7H,fc-nrh,C
fcA
s s

IJtiV

ti>(Uh6i flHM-A*
-

WWWV)
s

.mAj„,
>
=

0>Ali?1:«

*WI
0*j&

M>u- hrn«°& fl»wtt

«jnjR.
5

m°/»&-+
s
s

*

Des.

AhA
«

a

!Mfl>s

nxA-+

Anrhl-

JMM- +Ttfl£ Ah°f n.hnrii,c mi ahv.pUf
s

h*°

flJjVJ-Jv^
[ 295

s

s

B. 1-132.

Turaikv,

Monumcnta

Acthiopiac hagiologica,

III.

Miracula XVII.

a).
s

Praemissa invocatione,

Inc._

(Dfift
s

s

1*iW,J&iTl
:

s

yphcni?
Des. aHfrtfl,
n-lfJ&A
b)
:

s

mm
s

a.jpa"i ct^a
s

s

0W11s

s

-nrh,^
s

k-w*m s

ft<P£
:

**»fl4»A
::

s

H/f'A

Itfft,

Qr"HC

flJ"7dnA

:

h^-MfcA
:

A>-VVA
s

[296

Inc.

rDhfTli

1-nh
s

s

hftt
s

:

MPA"11;*Pft
s

s

+%%<?
s

i

nft^v
Des. ut

mgdft^
Turaikv,

rfi/wj*

^r-nrh,^

hCffl?


["297

a.
ojo.

c#., 134-77.

Eustathius (Placidas), Theopiste, Theopistus et Agapius

mm. Romae sub
1.

Hadriano.
o>»*> h-

— Sept. 20.
I001

Passio.
|00l

Inc.

looi

1^^
>

b*\

\\

\& ^ttou^) t*^
|^|aO
:

ovoid

>flft.^^^tt>/

u.OlOfcs-/o iopO».,a.\ a

DeS.

^O Cu^l*)

.OOiLolJ^* Vf+\

^ao/ ...oiLa^^o ^ooiLoJj/j 1*-.*jd

^oo^a

^
ct

...^oov^^ ^Aoi

|ov^

[298

Bkdjan, Acta martyr.
2.

sanctor. III, 215-53.

PASSIO.

InC.
iffi

Quiiljtli L iiLnniin.fi

\^ uinljhuilinu

Luiiutrii^ trnlfi
lir

unjtui /jojumj

iiiji

uptuliuit_nn

/"/"

t

Qnnnu p uml

ujniinL iiiuiiilni
,

DeS.
1)111111111

tutri

uiQ
Ll.

J?"'" nnt

fcf

Ijm ijuiliij uinti
'iiii

<^ n L ut tr iTnLnft

/y*

/,

uitfftu*

Lu

nuiiibftsou

miiiiiiijL j niju

h

*~l\ppu~

II III

II... Ull

Vitac ct Passioncs sanctor.

I,

422-34.

70

RUSTRATIUS

Eustratius, Auxentius, Eugenius, Mardarius et Orestes Dec. 13. mm. Sebastae, sub Diocletiano.

PASSIO.
i

InC.

]*

ftriuiLuii nnlii

uii/njuiii-yuihli
tit

li i

uilionnlinli
/<}

\^.linun[iuinuihnun lUiiLliuiili
ft

*n,iii/t/iiiili

nn

li^/muliui
tri^

ln hli
ill.ri

Des.

HriuiLuiL-nnnL-M-li

iiiuIj

^^niilinli iiihuiliituh t

n

iililimiiuli

nuju!iijo~nL_l(rliUjIi

hi

tiuiutuuiiu liuilim

l.l

n mli

uiiiuifiu*

nnnriT

iliiiil> i

4***

wutfu

i

\j 00
I,

Vitae et Passiones sanctor.

435-75.

Eutychius m.

Vid.

Bassus

et soc.

Euthymius
Vita

ab. in

eremo Urbis Sanctae, f 479.

— Ian. 20.
Inc.
ju>.JI

auct.

Cyrillo

Scythopolitano.

a.Vl

£&\ l^U-j l^h>

y$ ^ill
uu

jy^jJI

JT JJ JV'
j^jj

<A

*JTj

Des. jwJll ^Jif c£j>_>
.
.

fr*jl ju.1

;>"VI

i

Vj

Lj*U V
[301
;

.

J ^JJI

Versio Exc. P. Peeters u-^-«*l ^jJBI Sj*J *ViJ <^JJ antiqua historiae S. Euthymii. Al-Machriq, XII (1909), 347-53. Cf. H. L. Fleischer, Zeitschrift der Deutsch.

Morgenl. Gcsellschaft

I

(1847), 158-59.

Febronia
1.

v.

m.

Nisibi,

f 304.

— Iun. 25.
Inc.

PASSIO

AUCT.

PSEUDO-THOMAIDE.
:

u*a_i_£_-OOjj oitaocua
Des.
^oovooi

|ooi
t^./

|;o L0.MJ9 oi^L/ *a poi
OOi

ld«£ooi vtt^fio/ faJ^ao

;—vLcsjj

...|m«*^ l-*M
...

|Lo_jVioJ_

sOor.~>

^ojoi

cS/j J-u/ |o>~\ CsVwj

__-~9 (ja^U

^l

ov^,

[302
Bedjan, Acta martyr.
et

sanctor.

V, 573-615.
^^.hnlinbuihuflinuh

2.

PASSIO.

InC.

\fntfli

IrnliL.

h

tfuii/u/liuilitt
uilifilruji

liiuiulrp*

^Juprpuiiu

/rntitiiipnii

iiIjI^ii

h
n

^ni^ujuiLni ~
ijJiiiijpli ul.

hrliiuli

— Des.

p uupu

crujifnt-

uniiip

nuihuiipli

,

liiuij

puiqntLU

tu/ijiiiiurf 'ttip

pa-^/jl^pli* ihujiLUJunnlri nu

unl'f li

:

T3^3

PVtae e£ Passiones sanctor. II, 409-29.

Fere Michael mon.
Vita.

in Aethiopia, saec.

XV — Aethiop.,

sene 18.
s

Inc

(post longiusculam inscriptionem).

7+/W

fl££"

.

s

GARRIEL
h,

71

+
:

s

H*9tljfc»flff_g
:

s

A0-A
:

;

ftVh.£

s

H^
: s

s

f»l£'A
Des.
s

1

...

hm
s

j

#%-fc

c

©Aft h\n 0<r& WHMT futaft h£*fr r»hi>^^ s hn-v
:
:

<?<_

mM°Tf
*

:

s

"Vih-A

h^
[304

I<D?:AAk «

W%1
Vid.

«
I,

Bor. Turaiev, Vitae sanctorum indigenarum, Scr. Christ. Or., Scr. aeth., ser. 2, XXIII, 3-11.

Corp.

Firuzes m.

Peroses.

Gabra Endreias mon.
VlTA ET MlRACULA.

in Aethiopia, saec.
IllC.
s

XIV.
S
1

OHMs

S

A-fl^
s

(\Vld
:

S

£?°'fl_
Des.
:

nl\o^

:

KJ/^K
s

s

hCft-f A

<W'fl?ill*

hCA/ ?
:

-

3.A

*°Vfl4lij>
:

A0-A rnV* MA4- 3+W'_.+
s i

nd$*£

s

?°AA

^»7fl^
s.
.

$»<?Cft
[305

s

A"Wtfh « hfldft

Turaiev, Monumenta Aethiopiae hagiologica,

II,

81-91.
teq.

Gabra Krestos
14.
1.

asc. Constantinopoli, saec.

V.

— Aethiop.,
:

VlTA. Inc.
.

flft"»

:

Ml :...
:

ItKtbfc

:...
:

<DAfi

-fcP^ftf-fl
:

s

•J7.jp

^flT^T'} ?
:

«

awh*3:
s

fr7tUt-flr!i.C

(D0oqi<t>&
s)

^^
s

1TV
s

'fcWAf-ft
s

0°i£<p&
s

-

fl>^
s

__ Des . <D(D£&
s

-flC

V>
"7V

s

'Ml

s

(al
s.

ID-A+
.
.

^«HK«

H^rhfc

tf-A«

£-tf>^*

s

fll/h^
[306

:s

ftA"*

A£YK*

E. A. Wallis Budge, The Lives of Mabd* Seydn and Gabra Krestos, Lady Meux Manuscripts N° 1 (London, 1898), Appendix, 35-63.
2.

Vid.

Alexius

;

— Regum
Vid.
ep.

fllius.

Gabra Maskal.

Vid. Lalibala.

Gabriel archangelus.
Gabriel Kostanensis
iacob., can. pr. 23,
Vita.
|oo)

Michael.
coenobii

Kartamin, f 667.

Syr.

ab 31.
^_ M_i

a) 1

Inc.

yo^o )o»^ [±*+o i_*__ . » •

^Ao

>9vo «.-^**^..

^_x»

>s

>__._.$

^k

DeS.

|_.L,a_}_—

»

uoia*_-o
|..

Ojkdo^- ...oii^^—v
>

_oi<__~o/

l-t* |;9a_ ...wi___=_o |_____i o>_*>)

.

A» ^—

l*_j)

[307
Orien-

Exc. F.
1

Nau,

Noticc historique sur le monasthre dc Qar-

e congres international des tarnin, Actes du XI m.istks, II (Paris, 1900), 98-111.

V

72

GAIANA

^)*»*

[308
Exc. Sachau, Verzeichniss syr, Handschriften, 584-87.

Gaiana

v.

m. Vid. Gregorius Illuminator
Vid.

;

— Rhipsime.

Gamaliel.

Stephanus, Nicodemus

et soc.

Garima.

Vid.

Pantaleon.
Diospoli in Palaestina.
«

Georgius m.
1.

— April. 23.
Inc.
]* ffujJiuliuil/u
t

PASSIO
L

CORAM REGIBUS

LXX
ttiti

».

^uijujn~

oiuuuin

l/ln/li i/i njti

^\/ihuuinuh

iiui

m jm Xtll. n lim i/Lui
DeS.
iiiiiiinli 1 [1 lllllL Illlljf:

111111111

Uiuu ^iuuo/it^li
Ul—
I~
lll.tl

iiufnniii-Miini frl L
lll^

uiifunj

]»*|"*
II

/ItlJ/lL ItlOU
tuilf*li*

Oll tllllijlllll

^IHI

lllil.lll Ijlitn

^\Kphuuinuh***

\

3°9

il^uftp

titipiifii

^tjnin^iuj
'

/jofiiijc/in/if/fi

z

stratelatis

XXVIII
2.

(Venetiis, 1849), 29-53. (1909), 254 et seq.

— Emend. Anal.

Vita

S.

Georgii
Boll.

Passio.

Inc.

Jt&pHJ

2^6

&6JI IIJCHOY
njjtjcyf

eTCJULJUL^Y

iincHov
Des JieJUL

iinj^jjuicwjt
<S.?\e£:<S.JI^p<5.

jien

irf co^juloc


..

*f OYpcW <U[£CWK JlTecjJUL<5.pTjpj«S.

Jiovegoov itKjpj^KH h^2tn o JULine&oov ne cvjtKp^THC... ecje^ totcj JteJLiHj hxe

Epilog. j.jiok

h<l6^c...

[310

E. A. Wallis Budge, The Martyrdom and Miracles of Saint George of Cappadocia (London, 1888), 1-37.
3.

PASSIO.
L
iiifiii

IllC.

$htunJ'j Jhpnj

Ll:

*{*[' f

f£/*

u

(>

^{K* ftllujn_ujL-n~

jmt

frr

ni

ul/hnph ujL.nL.nn***

(|«

u~nhi-

h

tl iiiifuitjitililih

juijliuhl/

uiuumhl/ f/nujtuiupuint-ftrjn-Jj
l/iuinuj/iLn/ujL.***

Des. <Cuinlruji

u/inu

h

f/ii/iiiiljiufj/jtj

jiuuitL uihli

uh<Chl/h

|**)>»

#m/«_/»jl«
<ij jx^—

ni^nnujfcrni^* /hofcruhn n/in (fiut/nt*

h diuin */:

— EpilogUS.|^«
i

uhl//iiiinil u.** utnni^nni-hj-uujijji l/iu/it/L tjh y

i/jhiujiniuLiu/iujuu
Vitac
et

\^H

h
4.

*LUJflp U« *VU"pi-w)i 5-21 252-66.
a)

;

II

Passiones sanctor.

Passio.
Jjuao

Inc.

cooi

^<£»

Ij;

—m

ILai^ova L~**»j
.

oiL*!l %?f **

^of

Va

— Des.|C\Lo
^Aoi

^.J—aa-xa ,..^\sL/

i«ft^|a«^

^*t°?

*oio>—»^
^.j

,"^

<ocuo )fcoo;^ L«^.
:

^aexsJL*


...

Epilog. oiLo&^o^o ...L^ <*&> ixiSooi

^vot

^oe/ ...o&)

^o^

^iw/

v;»j

1,3 1

2

GEORGIUS
b)
IllC.

73

|LaAu.J |«AO

|oCvoo9

LigVu^

c*OOl

»VU»Q
.

|_MA*Nf
L^.

OfLt-V +*) +3

DeS.

>x*fco ICooi-vs

^oou.ir>

L-V-^j/ *-*;ca-VJS

. .

.^XsL/

lovM-3 ai^»oi
|j/

u^o
[313

^

». \

»

Epilog. ^"bo^a*Jv Lm*>o L.fa* ^o ...vflQ.^^oaAj/

,_»j

Bedjan, Acta martyr.

et

ambigue
a)
I.

a et b)

;

cf.

527-28.

— Var.

sanctor.

I,

277-300 (consertis

Guidi,

Bemerkungen zum

et supplementa (ex ersten Bande der syrischen
lect.

et Sanctorit?n, Zeitschrift der Deutsch. Morgenl. Gesellschaft, XLVI (1892), 746-49 (ex quo ambas recensiones utcumque discriminavimus).

Acta Martyrum

5.

Passio, saidice.

Inc. et des. mutil.
1)
;

Budge, op. cit., 177-89 190-99. 2) U. Bouriant, Fragments de manuscrits thebains du musee de Boulaq. II. Bagiographies, Recueil de travaux relatifs a LA PHILOLOGIE ET A l'arCHEOLOGIE EGYPTIENNES ET ASSYFragmenta.

riennes, IV (1883), 154-55.
6.

VlSIO IN MONTE ALANO. IllC

\\i/iiujplf^ .g
iiin^ni

uvu£u
ill.it

t/niiuij

XLjmij

ul, intiiib,L>

unn

ijpuiti \h

i

[iu

unn

hijl/ti

jm

Des.

nn P

nibnntrup

p

/?£"» ut_
X

11.nL-

-Smjnh ui n ^Kjtnuutnuf-

nftjrnnnuur hi_lt

i/l.ijuin i/hjinij

^3*4
54-59.
\\jig

\\^uipg ujijitiju ^f^njtu-iuj aop tu ijui /Sli f p

7.
ILUl

MlRACULA IMTERPRETE GrEGORIO PHILOMARTYRE. InC
'\\lUML.lTni Uljic/ llllljl
/[lllfij

ujujpUL.

lllljll

l/lUJl/lUjnl y

fJ.

UjhfUiUlUIU

fjmofi ujijmijh uitijbji/jnuiuliiii 1 [1 <yUJi uiinnij

— Des. ui—
Ijm

iujn[«rnt-./(T jil.Ii
ujili

nunjLfju
1/111
.

/tTpLtuiuh uuj

,

jiuitiu /uounL./cru uit/j'***
.

|J^ tiijinin~

ij/i

i/iuiit uil_ujiI, uijnt-jj*

*

unl/f li

X

Epilog. \\nujnnncru~nujL.
X

ijnjin *** \\ liiujujul^ji

,

qnn
i

ul. ujuinljmljjtij uijiuiutjl^*** uiilhli

|^5

Jl^ujip uI,

h^"i' tt uf/

f

22-28

;

||

Vitae et Passiones sanctor.

267-72.
translatione
ep.

8.

Oratio de

et

miraculis
I.

S.

Georgii

auct.
'"f"-

Pseudo-Theodosio
ji^ovcwji

Hierosolymorum.

Translatio.
k<*.t<*.

Inc.

hpcm i)en

g<$.jm<j.p<$.&o?\H...

^pn^f

eT<s.

iunjteTJUL<j. eeov<*.& c<s.2u

Des.

a)

k<s.t<$.

ojul^jh iinj
[316

kotzij jiTonoc ?Le
vel b)

cjji<j.kotc[ k<s.t<l TeejKOJUt.
<J.C2£CX5K

Tecj^OJUt.

kcmt e^f eKK?\Hcr<5.

e&oA JlTeqJUL<S.pTYpj<J. eTe cot^ Jtinj^ScwT ^.ecwp...
10

eT<s.q[317

»

74

GEORGIUS
Miracula IX
a)

II.

Inc.

'f UJ$Hpj Jl&OTJ^f
juliijtoiioc...

TC

0<J.J

6-

T«5.q<uc...

£>en

ixkcut

eT^qgJTOTq

Des. jicjul

^ji^pe^c ^e $h tccjjul^t juljul^jjiot^ e?\ejm
JlTOTCJ..|"3i8
JUL$-

'fOTpCW CTgCWC
b)
lnc.

OTOg

CTCCJULOT eTttjeilgJULOT
2^6

i5.JI^pe^C

$H

eT<U[gJTOTC[ CKCWT
ji<j.qejiKOT

JUL<s.pTjpjoji
Des. mutil.

juliij<umoc

uecwpujoc

ne

[319

Budge,

op. cit., 38-82.

— var.
;

lect.

(ox

b)

ibid.

236-71,

in imis pagell.

Exc. (ex a) A. Mallon, 1904), Chrestomathie, 8-11
9.

— ed. 2

Grammaire

copte (Beyrouth,

(ibid., 1907),

40-43.

Encomium auct. Theodoto

ep.

Ancyrano.

Inc.

Cjepnpe-

njji

oto& oT2UKeon ne ot^hot ne juieJi^T^H...
J16JUL

eepeJiep$JUL6TJ JUU&JCJ
jiTe neji?\<u)c jijkot^j
jij^.?\cmotj

JlJ<UTOJl

Des.

e&OTJT
<jicjul>

jicjul

Jijjucy^f

Ju&eMoj

Jij^np^.

JieiUL

jun^peejioc oTog

oji JiTeq-

CJULOT... <5JULHJI.

[320
op. cit.,

Budge,
10.

83-172.
InC. fi)\ujq-UJi-npu
ihtliiiiili
,

LAUDATIO METRICA AUCT. NARSETE TARSENSI.
nup[uujn<^nu LnL iL
iI/imu
iiii

ujuuuj^

DeS.

"/'

noniunnin n

on<£uBUp

iim
(?)

/tiiiL

mli

t

T32*

Exc
11.

iL«7»£ u- tbk»[>*t'»j, 60-62.

Laudatio.

Inc.

^L-wdlj uL^V'j *_il

<£*

Ji*ll

j\^i\
«»

^j {j^^^JA pt
»»»

— Des.

*lVl

)Lj OujJwJb J-jH

lc\kt\

uul -Ou^ilj
v^JI ^\zf
:

[322
Liber homiliarum in usum ecclesiae copL. Cheikho *,oUI s&I jlfjtf
;
||

ticae (Kahirae, 1874), 190-95
:

Mnemosjnon anniversarii decies o~*jr a-i^551 »>i*££~V JLr^ sexies centesimi passionis S. Georgii, Al-Machriq, VI
(1903), 393-95.

Georgius hieromon. m.
Historia auct.

in Perside,

f 14

ian. 615.
Inc.

Babai archimandrita. Prooem.

»**

^

&A

GORE
yLa^j ^* C^ooi *&£&*
*-»*—/
IllC.

75

DeS.

|

»-.»*>
L»oi>

^ojoij

Li^»/ }»**»/ u»0»<LcrJS.aO
|*-*J

yj*
|ooi

yooifcca-avaj

— Narrat.
(

Loo^
a

J-s^ »»H/ ...Lca*£o oy»

»-**

noiofc^—»/

U-±)l i-K^
Itovaof

01H/
oi*»v»jJ*)

M

Des.

0«k—»£» k^OV^
L»oi
)

^

L2u.ojo.
fc^.|^»C^»o

ov^-»* oiLn.i.^o
...

y»/ Lueeu

ojo£L/*) L*o>

^v

|

»..»»;

[3

23

P. Bedjan, Histoire de Mar-Jabalaha, de trois autres patriarches, dhtn pretre et de deux laiques, nestoriens (Paris, 1895), 416-571. Exc.

Hoffmann, Auszuge aus

syr.

Akten pers. Maerty-

rer, 91-92.

Gerasimus mon.

in solitudine Iordani, an. 475.

— Mart.
*
:

5.
S

ITER AD INSULAM BEATORUM. InC.

tl9°(h

i

MW
nh^

^H/^h^
A,R,4»,Pft
*

M

i

h,C9°?ti

i

Nlje. :...

wY\&
*
:

:

g-j-h/**

i

:


"
:

Des.

(Dhtftt
:

:

0Wl*
:...

:

&+ 3flCW>
ArO*
:

»

Pvfi^A
:...

^T^*

A-fltfrlh

AMl
:

Hh**"f:

0WO/.+'

M°CArh+

TTC*

:

*JA?°

>\&
in
the

ffiP°A^+

:...

[p 4
of the blessed

E. A.
lived

Wallis Budge, 7%e History

Men wo
:

days of Jeremiah the prophet, in opere The and Exploits of Alexander the Great, I (London, 1896), Life 355-76.
in Syria.

Gesius et Isidorius mon. Iohannes Baptista.

— Aethiop., miaz. 12.
soc.

Vid.

Giut

(qui et

Varus). Vid. Thathul et

Gobdelaas, Kasdoa (Kazo) et Dadas (Dado) mm.

f 332. — Sept. 29.
InC.

in Perside,

PaSSIO.
Ueo^».

f-MLa
»-»o/

L^Abo

9&^M

<-»Oia*>a.o

L.J

•->)

l*&<>99 |oo» <-k^*>
*•»

»-.»)

+2

— Des.

^do

...o*La-\<o ja=x*j o>V»*) ©iLoaAiOf CsALo

*£*-*>

^io

^oo/ ...Lm^oa uqxoj I^a-vo |L»a o%Xs >a-^ k»L»oA

1325
IV, 141-63.

Bedjan, Acta martyr.

et sanctor.

Gore (Djore) m.
i.

in

Aegypto.

— Copt., choiac 15.
gjut

Passio.

Inc

liTepe ngii^ejutum &e ej eajnjji TnoJuie'jut<5,TOJ

>uc

^qxooT

e&0/\

htuxjj Tiipq

Des. mutil.

[326

Fragmenta.

1)

Fr. Kussi, / martirii di Gioorc, Heraei,

n

76

GORGIANUS
Epimaco
di
e

Ptolemco, con altri frammenti,
ser.
2,

Memorie Accad.
255-62.

(1888), Trascrizione con traduzione italiana di XLII (1892), 147.
2.

Torino,

XXXVIII

2) Id.,

un

testo copto, ibid.,

Laudatio auct. Elia

ep.

urbis Psoi.

Inc.

^f" n<5.p<5.K<J.?veJ

iiJULCMTli cw hrejut<s.JOc eTCJUt<s.jui<j.<$.T

CTpeTeTJiKO)

ji<u
[327

eSo?\ hcyopn

JUIJIJICCWC

T<5.KTOJ

— Des. mutil.

Fragmentum. Crum, Catalog. Coptic Manuscr.,154. Subdubitari potest num haec laudatio ad SS. Eulogium et Arsenium pertineat.

Gorgianus m.

Vid.

Philoctemon.

Gregorius Illuminator maioris Armeniae, cca 330.
I.

— Sept. 30.
]*qXj>
nJiuiliiiuinujli

Historia auct. « Agathangelo
ijit/liliin iJrinnh

».
f,

I.

Prooemium. Inc.

nnXuina mi n
<Cuium
iiuilil,
I

iil/iui

111 iili

h

liuii ui-^tiil/i/ Iiiiiuli
<\

— Des.
i

h uuihX

iiiii

fiii/iu-ti

h

iILiuii

hiiu iiitmil, iiinu
II.

r^ 28

Confessio S. Gregorii. Passio SS. Rhipsime, Gaianae et soc.
truiuuihuilin hr ut nuiL.nnnL.hr h uihh
j]^iiuiuiL.Luhuji
:

InC.

[*"'/- hnL-tiinlii
I11111

<l|##/

n [crhi_iu

,

h
1,

nniii
11I,

uit^nnL.fa-huih

— Des.

ul. nni-p

m

lil/lni [111

iui

iijiuih

uinop inL.hp[ip

\j^9
Inc.

III.

DOCTRINA

S. GREGORII.
iluil.ujy

#£/*

YMumnL.Luh>

nii 'hui Jfiujjh

MiphnL-13-huJi/p) ul.

nuiu n/im

\fijy

np —Des. nuiJhhhufrui/i
uunL.nn

j> 1 1 111111111111 11 Ct iit/tohru uin ht~n Wl. -Cuiuiiiuiuily n, Jiiiin tut niifri

tuhnt uthiih

^on

hi^ l\nn.L-nif

\jjO
regis. Inc.

IV.
Lljtuin,
Jini

Conversio gentis Armenorum et Tiridatis
Iriiptuiiit,

YmPq-

noii iiliiiIi

Jitiiih

^iiiuiuiin/ljiiiii

yphnL-prhujuh
ii/tiiuui/lili.

hr itiuiinin

— Des.
J/.11

u/iuuihuh
:

nuinnuin

uiiiXuil/htu i

$y*,fi

1'"«"»-«;^

nnL. hu

T33*
^frrg
:

Ionas Astuadsatur,
^, ,,/,,//,, ,,!,,„/,/,

t/jiuMUMuurimt-P^huJii

np

h,,^

Historia quae cognomento ed. 2 dicitur Agathangelus (Constantinopoli, 1709) ; iter. ed. (ibid., 1824 mendo inscriptus est an. 1822) Venetiis, 1835. 1862 Tiflis, 1883 et fortasse alias. Eiusdem operis partes et pericopae in libris editis passim occurrunt. De codicibus mss., maxime sjnaxariorum,vid. Dashian Catalog armen. Handschriften, 1052. Emend.
Wa-tufirwltia-lrniiu
; ;

;

GREGORIUS
Gabr.
///
* ' / #/ //i5
/

77

Nahabedian, n L '/Y 7/,///^^ 7 Vit'"P "'^7 bqk-y /y////,,//;,,/,;/. ///// Emendationes historiae Agathangeli,
:

NUUTUW4
Cf.
I.

:

Tiryakian,
263-65.

Polyhistor, LXV (1907), 103-106, 147-50. ibid., 309-10.

Exc. (recensionis plenioris e codice rescripto) Dashian,
op. cit.,

2.

Acta (« Agathangeli
r-Ln-lj
t-jaII

»

epitome).

Inc.
«>jl

mutil.

Des.

i\

«il

l-L»

^*
.

«*Jll Jbj* j;>.

L^

Oj

*j^> OlS^

— —

Epilog.

jO

j?j3

.

.^U c-^JLJi ^«il

U'

4^5" li*

oul

.

.

«^Jl SU?^ *\$CJ

[332

N. Marr, Krestshenie armjan, gruzin, abkhazov i alanov svjatym Grigoriem, Zapiski Vostotshn. Otdelenija Imper. Russk. Arkheologitsheskago Obstshestva, XVI (1905), 66-148.
3.

Acta. (Epitome).
i

Inc.
s

<»?iWte
(al.

1

(al.
s)

0>M

i

*tf°£"te
i

:)
1

1-dA"

7Jt4

-.

tihCtiSl

Ahtti"!

a><ti>htl

9°hM
1

in
1"°

5

/"Ptb

i

h*°

i

d\<?C?

i

h1tU\-(\<h,C «
Fr. Mar.

(DM twti-tr HfV* :... h°%l «
i

i

i

a>M?

i

tAtrf

nrt

[333

triarcha da Armenia. Versao ethiopica,
lect.

Esteves Pereira, Vida de S. Gregorio, paBoletim da Sociedade de Geographia de Lisboa, XIX (1901), 860-71. var.

872-75.

4.

COMMENTARIUS DE VITA ET DOCTRINA, AUCT. GEORGIO ArABUM
ad Iosue inclusum). Inc.
ks+l)
.

ep.

(in epistula

o/

L*ju»<|D

**^L?

001

lAftcuto^;^

|tx*x*Lj ILso
.

**
»

vx»."boA
.

Lo..*/

)i°>\o^

^.f

— Des.

|<\»i>v«« |LaJLafis&M
.

Vo

!LL>

h^»i ^Aoi ^o L>t~{ voU5u>

LoA

...Uf ^**

[334
syriaca
(Lipsiae,

P. de Lagarde, 122-28.
5.

Analecta

1858),

INSTITUTIO

ET

VITA.
111 11 111 11

Inc.

\?i-

jnjufiuiT Y^UujI^ fuuipknu~
Uilipuijh)
tiL.

pbiiiuti uiiin/unfunn
ihtiiliiuinh
I111I11

ii^tiiujiiii/

hlipu ijnjiuj

h

V iiuinnin
iijiiiinill.


f

Des.

«"«_

ijnjuijnunt

h JuiruAuilih

unnni *Conh
uiuriujhiih
:

ill.iiiii

mil J>tiQ
iiui

h

i\*nujI3-ujhnlrnnu iuutti~
uiillr
li
:

1111

tii

oji<Cutiiui

hmhiuhu*
uijiih

T335
||-^///7/

'\,/.

fipnrjl. m'l'i>

lumuijl.

111 1

\^mniiLO-iij
iifi^fiii

\\uljl,-plr-^

pm'ii...

fi

iji.piiij ujij'iijii

*\.jiji,j nfifi

jnuiiuii

tlbpiij

:

Encomia

78

GREGORIUS
a viro Dei Iohanne Chrysostomo habita in laudem S. Gregorii nostri illuminatoris (Constantinopoli, 1734), 117-26.

6.
i

HlSTORlA.
l/lt

— DeS.
p
i/iiiin

/*"'A "'//
ti

puinJnL-P-nuU

upnntjlt*

np JnnnT33^

JLiiii

muiLf

^[Kiinuinnnh***
:

exc.
y.

\\ l.mr ,u„,

Ararat,

XXXVI

(1903), 109.

Oratio metrica de confessione
IllC.

S. Gregorii, auct.

Arakhel

DOCTORE VALALESENSI.
iniuh luliAuirx-Luliiuli
\\,iiiiji,iiI [i,
111111111,

prOOem.
narrat. {'

()//<^V/£///#
II
ifL.

^utjiib hp/jliLUL-np
iiiiii Itii


X

IllC.

rjtfpij iiiin
/ti/ntj

Jhcrpb
iim

uii

ubnijuibhb

DeS. Jhnuin

lifhijjil, j

Sty

PnnnL-PfiLh*
*\*h[\P

[337
Z,'"/i"/i

moi/iunuin

J^n

oifiiij

I. ,j

,

,, 11

Itl.

lumii nmmo./iu 11

:

Kalendarium Armenorum Graecorumque
simplex (Constantinopoli, 1723), 97-140.
8.
I

et

kalendarium
j/itn

OBITUS.

/EpITOMe).
* uiiii

InC.

\)nL.pp ^LUjpLULuhtjah

iII.ii***

nLuiUL-nn/ffniu n
ijiiii

DeS. nutyh

p

ujiiipcS

mbu

ill. //,

ht-

ij/i

phph
[338

nlinili Ijiuill.

:

Wjimjimm,
9.

t. Clt'.

,

108.

Inventio SS. Gregorii,
SUB MlCHAELE IMP.
InC.

Rhipsimae, Gaianae, Sergii et Bac1* JujJuthuttjfib

CHI,

jnpnL-iP ^utt

(al.

*////««) lcrnL.LulfLuhh ^)"|*l"*(al. ^>1 X 1»0 fcp*
ni/li

""'"fP" 1"/ lt I1 ""/lPr uP
hJtu
:

DeS.

a) ul.

iiiji

uppnnh npp hpb

phtj.

Jutub
ijtlh

1111111

ht-

ul'J>

Ijtimitiiji/i jini

ijjliiiiiitriiilju*** 1I111111 itu nji/i
ijljiiiiiiin jtl, 111

utjniti

Y^uuinL.LU—
////£_«'

crnL-prpLMh***
htn/ibhn*
111

np
X

j

puiji/iiili

jib/jiu jrjtit

/>.

tll*b

\j]9
tiiill.

Vel b)
ill.n

p

ijiLun-U

lituiini jij> \^pnnnti-nL-/J-/fLULili

:

JluuIi npnj

hr

Ijiiminiji/, injni

1,

tjj/itininui/j***
rj/i

hc
f

i/iiiiii

int njil, iiijm

n

tjtittt jij>

n\^ppnpn-nL-/cT-pL-bb*

ijfjintiiiujil,

mj

/nn

pinf,

mliu
b)

:

T34^
;

^mjimm,
10.

XXXV

(1902), 1178-83 (des.
II,

||

Alishan.

Eclogarii ex Armcniae historiis,

42-48

(des. a)>

Translatio
Exc.

in

Armeniam, armenice.
f,t-'ii

M. Tshamtshean, <*\mmj;,Lfal Armeniae, I (Venetiis, 1784), 653-54.
ii.

Z,mj„3

x

Historia

Apocalypsis, armenice.
Exc. N. Marr, /z letnej pohzdi v" Armentju, Zapiski Vostotshn. Otdelenija Arkheolog. Obstshestva, VI ID. X\.fm,,'ii,ujf,l, ,,, .jh ,,[,,,^/,^,{,0 n-km p (1892), 160-61
; ||

,

Z^uyu

:

Commentarius de

itinere

quodam aestivo

in

Arme-

niam, AlVbl^U UlTUOrbUO* VI (1892), 303-304.

h

j

.

GREGORIUS
12.

79

Laudatio

historica

auct.

Pseudo-Iohanne
IllC.

Chrysostomo,
(4)

INTERPRETE
tlljUOII IfL.

AbRAHAM GrAMMATICO.
uih
ii iii

^(""^"[t

"*hu

utoliu

ii/ iii l<S tti ii iii II

h

ijiiiiil

iijiiu h iiihh

miijiuiij jim [*l [n liu
fr/_

Des. pliuiljijhj ii u
ifuik jinu
)

p

iljiiiiuhh
I,iii

i/piiihyuhuii

iiiiiiiujt^u

uipJuiuuiL.np
uiill h f
t

hjiiuhiiii

[ttnuuitlu/liuti*

niinij

i/inh...
IfL.

Epilog.

]* IJnL-tuljttiiJpu ^" '}
(al.

P~ iiipU-tfiuubniu __
jliMiiiiiiiiijuii
\

niunjujyun\uin
134*

uui<Ziuuituhp

u/uyu$bi[i

t

*|,/. ////////» //////»

iii ii iiiiil.

mi

iii tii li

|^##//»##/_0-/##

f|

^iuli
||

||// fir, /•

I.

iitti li

.

,

i[l.[u.,j \\. f,

^pjttj-npli jiiliiujliijijJ, ilhjuijy

1-70;

M. Mseriants,
;
||

^uipuu^

Spicilegium, II (Mosquae, 1861-1862), 3-33 uh liliii t-[tr lj, [irnftrnij ff^iuLrjnuh ^##^/##V#V##/#_ J)//y/r#Hfir#//##V#/r... Iohannis Chrysost. interpretatio epistularum Pauli, II (Yenetiis, 1862), 792-826 Beati Iohannis Chrysostomi oratio panegyrica de vita et laboribus S. Gregorii Illuminatoris, patriarchae Armeniae (Venetiis, 1878), 2-74 (76).
: : ;
||

13.

Laudatio auct. Pseudo-Iohanne Chrysostomo.
tupu/liu
ij

a)

Inc.

W"t

iiinL.1110 tttijiiiiuihij
t,<

nJuiuu/lint h/ [u h ptu nnL.il
jiiihliiiiujininplj

bu

ijuiliiiiijuih

iijiujlyU bt__
trt^

uujutunuiupli

Des.

p

Jfijiiutijp uiun.

njiJbJ^

n^nn.p

linptu
t

uncpp unp

it.nL.

nujnnufcnn* nt^ujhpiiiJ
|~

^op*** nnnL.11***

iiiill ij y

34-^

Xplrfjuni-Pfiiji <i\,uun,„i[,

f

t.

cit .

,

826-41

;

||

Bibliotheca ar-

menia, IV, 89-125.
b)
ilul.
I.

Inc.

Ut a.
iin/l.


:

Des. Jtuuu ntnj
iiiijij iiiij

op^tjhuii bu tLnJbuji hu
t

puiL uJplt

biuih

bl.

uinuiun

i\uipbhiOubtu Jtuuii
\j43

Jhjt* unt-un. |^oui/?i_o-ii/

\jk n nn nk uflip umuiijlriuj

uiinlj |^.

f|

^iuli [\n/j'nh

liu/li,

71 — 116.

14.

LAUDATIO AUCT. IOHANNE DIACONO.
I,

Inc.

0%uj<^ujuiujlinL.~

IcrnLM uppnnu uioul^
Des.
tip

Ijhtjbtip, l\njJiiL.pJ-buJtIp Ltnijiii uiuito uiii ti/lim

ijJlnunh

uijli

ujiunnplj

ujptTuitjujuj^u

Ijm jiuniijni

/>

uiuhj

,

ftnp^OP \\uiUpu hu

*ntiL.nt ujijmj,

p

JtujnJU***

1^44

Bibliotheca armenia,
15.

V, 5-36.
Inc.

Laudatio auct.

Vardano.

prooem.

(\,uinn
OratlO.

iiiuiiiiii 111

S uiuhpuin Jho-nL-fJltLjJ 4 nf"h i~ nif
^ujjtnli

— InC.

v'7'7 {^p^Uhuii
imi

ShP

W"tnnL.uJO'hnjiiii

Jhjuuj

ht-

op^Mfuii
1,

£

ui'hiu'li

np

i[utiti tuij

— DeS.

htnp<^piLiiJ

ui'liojil 'liiiL.[t/ r

it/l/li

^Kpttuuinuh

80

GREGORIUS
<Zhnni_uh tuph
iii/i

Itl.

p

hnpui* np

£ op<Cuhtui
;
|| 1
1

1^45

Bibliotheca
iii iii iii i/iii ii

armenia, V, 39-40, 41-82
li iliii ii iii Ji
I.
i

V-w"/'""7
||

'

n iii i- iii n
1I.11/11//1

i

iii

ii il

ii) ii I, iii j

iliiini, iunil, iii/i li

inn^
:

il

,,,1,111]

,

imi li I.

iiii

'l\niii/tl

I,

i

*|

•/'/"/

nn/ln.l

llll

llllll

nn/l*

Laudatio historica a Vardano doctore habita Gregorii Parthi Illuminatoris Armeniae,
(1870), 41-42, 81-83, 113-16, 149-51. Exc. Dashian, Catalog., 47.
16.

in

laudem

S.
III

U.PU(Ti.S>

LAUDATIO AUCT. IOHANNE ERZENKANO.
/>/i /ilj///i ///
1

Inc.

{\uipujqnL-iupl£
*

piuiLnuftrkujup
flfffl

////<\///,

li

l/hqh

ijli

m/i

////...

J> luut/P

P

G ii/iihiu
fniiL
uii/f/h

I

/ii/iiihiui/i

iiijiL

iimljh

Des.

q/i

ul.

Iru

uinauihn

ht/lf
/il, /

q

on
:

hljli ijh iii iii

uppml/pou

i/ui/ifjm /mli

ipuin uiL.n~

[346
.r
:

dogmaticae », quae feruntur, S. Gregorii Illuminatoris (Constantinopoli, 1737), 312-34 Bibliotheca armeed. 2 (ibid., 1824), 294-345 nia, V, 85-164.
«
;

& ,„ ^m/.muf ,„.„„,

Homiliae

;

j|

17.

LAUDATIO AUCT. GREGORIO ARCHIDIACONO.
ijj

Inc.

Wpu/^u umjnji
uf,

hu p

1/111 iitlh uitip 11 111

puiqnL.l/p

p

i/tujiql/iiilil,

lopphtri

niultu
-

Des. np

t/fjup nt-nftn

Jui/im
//***

ij

hn/itti
:

•^liuJn-fu/*

J^^P^^P UL diup~
T347

iiuiup/itiL./af

huti/p £/, tii/t

u/il/,1/

Bibliotheca armenia, IV, 129-57.
18.
Vid.

Mani

v.

Gregorius Chelathensis mon. neom.
1426.
1.

— Armen., khal. 28, 27
Inc.

in

Armenia, f 19 maii
uiuuinL.iuO-uj<^uj~

;

horri 12.
trpujulrip*

PASSIO.

\\j u

LrpQuflifil/ Itl.

ant

Itl.

uiuuimuj&iiiu/itipiliiiif/,
/IimiiuiiuI/Ii

/rpuiuujpunp^ ouipnqu
h
1//111/1 :

— DeS. np
t

Itl.

*l/n//liu

t op<C^inL./tj &uji/p

Wj u

/P'r 'l UJL1

p

\Kuiq^2
i/o[3u
*t(rp
:

nPJ>

<7'" fj,

/f,u//'P

f

"^"/ * IP2

9hp V uuiPP UJtp un/ J ""
[348

Manandian
res,
2.

et

Adjarian, Armeniae martyres recentioInc.

264-72.

LAUDATIO METRICA AUCT. IACOBO EIUS DISCIPULO.
Xm/li
Luil/uihp*
tui/iiii/ujl/l,
iti/tio/i

i\*npn~

JiiiqmJtl

tP

uipuiuJunL_ui/ p

— Des.
*

np
[3 49

q iiiuiul/i/h 111 q <CpujpnLAi
flis,

ulm.fi,

qn/rq $4/' pujpnuhp
'•

Aristac. Tevkants, A"f/^rth 1882), 175-80 [non vidimus]
cit*,

Carmina armenia

(Ti-

;

||

Manandian

et

Adja-

rian, op*

274-79.

GREGORIUS
Gregorius Dserents.
Vid.

81

Gregorius Chelatensis.
ep.,

Gregorius Karni (Theodosiopolis)
ian. 1321.
PASSIO.
y %

neom.

in

— Armen., arats 22.
\*'

Armenia, f 29

InC.

un

-

ffiui/u/htulju
iii

jniliiiiljiujiii /<flru/f/h

uiijnph

/,miujuii/ Ijjifjhh

ijojuijijIi

i

uiijijh

\\ui/mjfr

j

I,

nih

DeS.

p

unL.pn
|

iniuTiiiiiili nji

iiuuniJuu uni_nn \yuiiiuiuj/i,nlih bi_ uni^nn^^nfinnn
y

n«_~
1.3

imii njis[!h

nl. cV///jl iijiiiimii nij

p

ijium u***

5^
;

Manandian
121-27.

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, III, 123-29 et Adjarian, Armeniae martyres recentiorcs,
||

Gregorius Manadjihr.

Vid.

Gregorius Pirangusnasp.
in

Gregorius Narekensis mon. mehek. 21.
1
.

Armenia, saec. X.

— Armen.,
Ju/hpa
y t

VlTAE SUMMA.
/tl.

Inc.

\\m.pn <£uiipu Jhn iiiuuint-iii&iupbnii^

Diu<Cu/hujiu

fjjiohmi niiu *\*>phn- np*

^p p

y.mii/iljuij


Ijmj

DeS.
ijuiliu

nP"l ujiuinmuiljiiili UiupJphu
<Cni_Lu Lljli nliiji
,ij

l,tjl, iijj

fj ltJ /

P un/h
X

uiji/i

unnnL.^L.n/h \\mhuhiuinj
uittinili

1.3 5 '

*\*fipj*

uwnoltrnii

^.nnu-iinp

"jjitjrtn liimii

n

i

tupiuptnui

i

Liber precum S. Gregorii Narek. ed. 2 (1700), appendix, 143-44 e d. 4 (1763), 527-28.
;

_

2.

Laudatio metrica auct. Gregorio
/nju
J/iJt
/i

Tathevensi.

Inc.

\\p~

utfimlju/li

jiljhmjlili

QpunL-u

^Kppuuinu

^op
tfft

upuih-ph


t

DeS. ipuinLU
juil
hiiifi

ujn_ujpuup*** muiniu
:

iiitS-ni^/tj/jiiii/j'

iLUiL-iuutrup

iJthu

juji fiiiiliuhij, imlf.li

I352

^pp

uinopfiij, ed.

2 (1700), appendix 145-49.

Gregorius Nazianzenus

Vid.

Gregorius Theologus.
Vid.

Gregorius Neocaesariensis. Gregorius
ep.

Gregorius Thaumaturgus.

Nyssenus, cca 395.
syriace.

— Ian. 10.
VI, 461-62.

Vitae summa,

Bedjan, Acta martyr.

et sanctor.

Gregorius Philomartyr.

Vid.

Gregorius Vekaiaser.

11

82

GREGORIUS
in

Gregorius Pirangusnasp m.
khal. 25.
1.

Perside,

f 542.

— Armen.,
jo^k^
u;v>\

PASSIO. Inc.

|Lo|op

^

\+j1>) \Ln-\\vi\

^Zi* ^*su.o |J*usoL fco*^ |oo>o

Looi Li;^L/

\aa^m

v;»f
|J,

— Des.
\-o 7 ,

[**+*&

o>\ ;£©

^

:

J*-.*j

Ijov»

^x/

...^[i^o/

\*L

UAs

[353

P. Bedjan, Histoire de Mar-Jabalaha. de trois autres patriarches d J un pretre et de deux laiques, nestoriens (Paris, 1895), 347-94.
,

Exc. 78-86.

Hoffmann, Auszuae aus
'CnbnhtnuJuiubhiinniLh
1111111111

syr. Akten pers.Maertyrer.

2. PASSIO. InC. \*

uii/h l3-ujnuiunjinL.t3-huili

\\inujinjiiij

(ai.

\19nu11111nJ ui^

\\jiJiJif

//.

.

&r#

^juiiJnib

Des.
11

1111111111 111 1

nunt^npji
trt-

/1

uJrnph

ijj/iiiiiiiifi ijfiu ijbtii

unu<ntriK Jiui-

n 11

njil ji***. nnnL.ll y

Jlip**» tuJtpj

X

T354
xpiM/iuuiSp^i,
{).,„,/ /,/ /t

G. Ter-Mekerttschean, %p[uf-np \p/,<^l,ui%
,„,,^,/{,,1
:
:

Gregorius Manadjihr, Rhazichensis, e Ararat, XXXV (1901), 473-74, gente Mihran, LLPUPCL8 et seorsum.
ep. Neocaesareae, cca 270.

Gregorius Thaumaturgus
17.

— Nov.
uiiu~
purj-

VlTA.

Inc.

\^puib\hiujn.nncrb
tl iiiuiuliiiilju \*

^\*.phn.njihnu

t^n

h

nuinuinlfb

*~y^nhtruujnnL. n
uif di y
ii ii t

M L_nhnpuibnuli
cr*_

htujuhji

— DeS.

^linlin /inui mnt

h

hfrunujnnL.uhuy
uitf/jit
:

-^juiitl mjifi utj

ii

n ti ^uiuntrujL- n *-\\iinuuinu***

T355

Vitae et Passiones sanctor.

I,

317-31.
pleniora, IX, 36-37.
ooi |o>\U

Exc.
2.

Aucher, Sanctorum Acta
^,
poi

VlTA.

Inc.

...^oov^

)****i">

l-»M

|£wan*L ^£\j uL./
|jcm

l*t^t*

|ooi coiofc^/

,nl»*o

^o

Des. ^i/o

Jjlso.^ ooi

\*l~f

f*&\*>

^o

l*i*.

^m/

...ovjaia.*

^o

|~m/

^

...oiLoJik»!»,

:JLad|d

oi**o

La.\

[3

56

Bedjan, Acta martyr.

et sanctor.

VI, 83-106.

Gregorius Theologus
I.

ep. Constantinopoleos,
frL.

f 389.

— Ian. 25.
DeS. nutn
ii

VlTA.

Inc.
t^n

\\uuinL.iuo-nL-<^uiani

uhcr

Jiiijiij miijl, iiih

i-Y^nhnnnnnu
Mittjini

thnhiitfb frnfjnnnn. \\tu uiui ij nt/liin ni_n n
tltn/u uibnitij
ttijfiti j!

<£iuuiuhnh

<SiuinnL.niulifri

X

nt jiujl y

ij/i

hu

tll.n***

luiiiiunnL-tutiTf

nhnhnuihop

Jtiiiit ttii njil, j ***

iiibXhlin

frjihu

.

GUBARLAHA
l/uiuiuinhiiii

83

uiun/iniiunuin***

uiilL^li

:

357
I,

Vitae et Passiones sanctor.
2.
i/ill.t/
*

278-83.
IllC.

VlTA <EX GREGORIO PRESBYTERO>
iii

.

\\j uol' ^['f *-{*£> kwg
tm\
///

j

f"/l""/if>i iliihrh i^jifiu.niinnu iiiuintu
fi

/•iulim f<) lniiil/-

HinfuuinhiuiV

<fna_hun£i fiyiuifunL-fJfiiJliuli

— Des.

ITlUtil.

h$8

Ibid.i

284-316.
IllC.

3.
i»oiaLk~

VlTAE SUMMA.

OM~*P? cx»a^a\o/L
|£Si^ v

u»o.ja„^^

— DeS. OM-^P)
[3

?4^» opo ^aoooij

fcw^j

»
et

59

Bedjan, Acta martyr.
4.
Vtd. Basilius

sanctor. VI, 462.

Magnus.
106.

Gregorius Vekaiaser Arraenorum catholicus, f 1105-1
Armen., avel.
1.


360

3.

VlTA. Inc.

(?)

\fubuii

bu.

JuiiiJhui£

/i Jiulil/uiliuili

'"/'"//
I

ni.ui/1111/fi uiuiiiiu iiicriii//ili iLtinn**.

243-47. — 2)
2.

Exc.

1)

Alishan, Eclogarii ex Armeniae
Id., ibiol.

historiis, II,

250-52.

LAUDATIO METRICA AUCT. VARDANO. InC (InptJ-ujJ* £H£ilfiui£>£iu
ul.
/i

Jnnnt/hJ*
unll li y
uri_

DnliunL-fJhuili

tiujli

ii/uitiiuii/hil

hn[iqfi

ui/JJ*
illi

hi-

iuiuiui

uiuniiiui h / [1
i

:


/i

Des.

uiuhi

/cr nc_ujuuiu

^"\)>1^ hnuL.

i/in[uni

untini
:

<fiiii/iii*u/h tn/iu

\$6*-

u f.iut ,r „lh ul
i

Polyhistor,

XXXI

(1873), 264-71.

Gregorius nepos Verthanes et

S.

Gregorii Illuminatoris.

Vid. Aristaces,

soc.

Gregorius, Symeon et Cyriacus neomartyres Balu Armen., aheak 10. Armeniae, f 10 febr. 1290.

in

urbe

PASSIO. Inc.
uhimiiii
li

{\uiJfi

\^f\\
I,

f<)>

fal.

hofJ^u^uipfiL.phpnnnfi
:iitu ilmii/i

hnhuuiuin

/? tii
<\ /////

uiliuiliiiL /<}

niliii
t

*tu/nn

hu

um

cruni

tii

i

uij/iiili
*~y

Y^tiiuni^crn/
%

\*uiL./i/J hnl^ii
[iimli/ili

— Des.
h

fi p.iiAiuil/ui~
:

inL-fd Ii luu

iiiiii/[iIi

huinnuin J^nnnLAi
et

^).un//il.u

\\\$>2

Manandian
res,

Adjarian, Armeniac martyres rcccntio-

104-17.

(Gubarlaha). Vid. Gobdelaas.

84

GUHSTAZAD
ra.

Guhstazad (Gusthazad)

Vid.

Symeon Bar-Sabbae

et soc.

Gurias, Samonas, Habib Licinio. Nov. 15.

mm.

Edessae, sub Diocletiano et

1.
|ooi
,

ACTA AUCT. PSEUDO-THEOPHILO.
a_v
u.oijo/*

InC.

OiLmV*?
...Loo»x^»
.

l^o^fcuaoLo ll»k* CoaA
|

|3aaflo3/

p&o

umoo

a^e uoooj^oov^,
|&a^ LcwaL l***^)

iA»(u^AAo«

Des. \—m- ) ...^ooiLoA»

^

|Lo*~

f^po

^ao/ ...yOOyi^Off [sox^ t3Lok*/j

^^

^ooog

T363

II Rahmani, Acta sanctorum confessorum Shamonae exarata syriaca lingua a Theophilo Edesseno, anno Christi 297 (Romae, 1899), p. 3-28 (text.

Ign.

Ephraem

Guriae

et

syr.).
2.

PASSIO. InC.

y^iuJJi

ijh ij^irrjr/n.ji/, jmjrri/r

^/r'lrrj/,inrrriuii'fi/,11111/11

iinjuj/r /rt uiniiii_iijirii!r/

ituih^nbuuujunnh J^uJUu-n.nuujinunj***
1111111111

\^nhuj

f,uj/irifjiiiijriu/i

\\L.n<£uiin*
jrrrr

*\^l, nljrj [riiiliirrlinti

— DeS.

an/iL.

ujurrrljnr

illi

L jirrrlrl,

1I1 111 rjlr

m

1111

\\nliiu

I,

111/111 Ijnirj nu/i

linjrruJi
f 3^4

jiiiiijuijr/i,

h

1/111111

u.**

G. Ter-Mekerttschian,
Itl.

^JlSij/,

,/fj„,,/,,j „j,

,/i „jji.,j/,'h
(

Qfeutntu/j j\\up^iu

,

f
:

„,,„,„ f//,j,,„,j

<\.,,

f

,/r,„

Commentarius de

condemnatione Guriae et Samonae martjrum qui Edessae passi sunt. ururUS Ararat, XXX (1896), 385-92. Seor:

sum (Valarsapat,

1896), 63-91. Vid. infra.
,„,jc/,,j,'/,f.

Exc. Id. geli fontibus, lirurUS» loc. cum editione modo memorata ubd l 3fc"# ",M# ^ cet., 6-17.

'iijji

w^,u(atu7*a-lTn„uf,

cit.,
:

425-28. —
(

r /, ,j
r

:

Ex AgathanSeorsum una iu,ji±/,L.t,'u b^

\\u-ut[lTuJijtj

bnuulL

PaSSIO. InC»
ni/li

\* <ruii/uihui/ju '^^/inljrjfjiir/iiulinu/i

li/ iiiijiin nji/ifi

^\^nt-npuju
irjimiili iiij

uthmJii

n

Q-" n

£k

"/'

H n}P
K

\\

wl'kp }h"b UJ
r

DeS. hihuop

rji/iujirl/ifi

unnni

r/fjuij/itr

\\ji/ruirrnu/r

triLnh

n

uiiiiujuih/i,

n

r/rruii

u***
et

|J"5
I,

Vitae

Passiones sanctor.

273-77.

— Cf.

Aucher,

Sanctorum Acta pleniora, VIII, 437-44.
4.

Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi.
:

Inc.

^ja^o
|oi

(jom*

i*joxaL |deutA

.oov-^o^ a-oj
k^cw»

|joye»

— Des.

001
<~f~*>2>

:

^4ob*o

|^*ao

oov^-Asj

l^-s^

A

oov*«

[366
(text.

Cureton, Ancient Syriac Documcnts, p. 96-107 Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 131-43. syr.)
;
||

5.

Vid.

Habib

diac.

m.

HADRIANUS
Gusniasdad m.
Vid.

8$

Sabas.
Vid.

Gusthazad (Guhstazad) m.

Symeon Bar-Sabbae

et soc.

Habib
1.
ooi |ooi

diac.

m. Edessae, sub Diocletiano
auct.

et Licinio.

— Nov.

15.

Passio
»-^-i.

Pseudo-Theophilo. Inc.
\jclq

^^o
|ooi

\\*b+. &a*j

o/ c-^M>
oiLa&^Mf

uoijo/i |__3aia-co3/
|fo>f

um&o

....o^on

u»oi»JLfiaAJ^j

^KyN.

— DeS.
||

p*a*9 |L&*9 vflft.m^/ ^oioJ^
• •

oov»

(367 *

Cureton, Ancient Syriac Documents, 73-86 (text. syr.); Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 144-60 (omissa extrema senteritia).
2.
l*i-\«

Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi.
$o«/ o>.\ t3/f
.

Inc.
.

|>o>—

m

v

->.->»

|f

oj

^o

u»j;o

It&io^
001

u^V

— Des.
Bedjan,

o>\-> |«L/ |oo»

«-^*L/

^,

|Mj>0 U~=>OaO Id-Xs

Ov\

OOu>

y-.^
;
||

[368
t. cit.,

Cureton,
E.

op. cit.,

86-96

160-72

;

||

Manna, Morceaux

choisis

de litterature arameenne,
I,

I

(Mossoul, 1901), 290-307.
Exc. Assemani, Biblioth. or.
3.

330-31.

Vid. Gurias,

Samonas

et

HaMb.

Habib.

Vid.

Stephanus, Gamaliel
et

et soc.

Hadrianus

Passio auct.
vaj/

Eubulus mm. Caesareae, f 309. Febr. 3,4. Eusebio. Inc. — .ojoijo u»ol^odt ovAmoj. hfl

*j>

^S>

Ijjoa^ua

oVbO^j

— DeS. >oAa ovio^/

|ooi

jon»/

[+ iet\ c\af

^ojoi

[369
;
||

Cureton, History ofthe Martyrs
Bedjan, Acta martyr. et sanctor.
I,

in Palestine, 48-49

271-72.

Hadrianus
miano.
I.

— Aug. 26.
IllC.
/tf

et Natalia (Anatolia)

mm. Nicomediae sub Maxitiilili

PASSIO.

\f-

untriIt

l/rn/tnnniLnL.uu n uiiutnl,
*

\$*uip-'

u/iuptuunu/i

tnniiii .niilili

yJiliiiilliii 1111111111

nmiiiiiiui***

au

iLnuhuii
illinttilili

h

iiiuic\uiiiIi
li

DeS.
1

ul.

niutjlfiu 1*1 lu'li

uijiiii'liii

bl. Iiitttimliii

tiiliiilf

intll.lil,

lilt

luiuhlimilit.

^iiiiit/ttinliuiiO) &UJfL.UJ~

/biml

$/rujn'u**»
Vitae et Passiones sanctor.
I,

\j7°
26-45.

.

86

HALA
Passio, syriace. Inc. et des. mutil.

2.

Fragmenta. Friedr Schulthess Christlich-Palaestinische Fragmente aus der Omajjaden-Moschee zu Damaskus, AbHANDLUNGEN DER KOENIGL. GrESELLSCHAFT DER WlSSENSCHAFten zu Goettingen, philol.-histop. Kl.,N.F.,VIII, 3 (1905),
.
,

108-118.

Hala zelotes mon.

in

Mesopotamia, saec. VI.
EP.

VlTA AUCT. IOHANNE
|oot >..\>n»x> Cs.|j

EPHESI.
\xim.2>

InC.

|

i3©i

Ijfc-oo

U*

^fc-^Oi

U*°-b

.v.^

kd/y o©>

|ooi

|*a&oo

— Des.

c*a.^s ov^ >oiL> ^ao**

^ttt/ ...Oy\*) OOl

lov^U O-fo/o

[371

Land, Anecdota syriaca, II, 195-99, 332-33 (= Iohann. Ephes. De monachis orientalibus, c. 33).

Hamazasp m.
PASSIO. Inc.

Vid. Isaac.
in Perside,
;_>

Hananias Arbelensis m.
^*af/ ^e

f 12 can.

pr.

345.

— Dec.

1

|.ia_\i.

Us^
et

J*n-- |oot *~LL/

^_3o?f9 k* fcu-o
o>»Aj

DeS. I^ovoo^ vai___j

|;c-._Vffio

U^e^,

^J

^^-_*_*L/j

:

ov^o

fc-O-v

[37 2

Bedjan, Acta martyr.

sanctor. IV, 131-32.

Hananias
soc.

Seleuciensis pr. m. Vid.

Symeon Bar-Sabbae

et

Hananias

ep.

Mardin, f cca 826.
Inc.
iU__wo |t»f po>_\ |oo>
0»L*-_»

VlTAE SUMMA.
^»-V_->

001

Des.

1~j*_o Lo__-

^J-\

OV=> |00)

b_/o

[373

V. Scheil, La vie de Mar Benjamin, Zeitschrift fur Assyriologie, XII (1897), 91-92 (quasi appendix ad Vitam Beniamin).

Hanna.

Vid.

Anna.
Vid.

Haphsai (Apsees) m.
Harith m.
Vid.

Aeithalas

et soc.

Arethas.

Harpat

chorepiscopus in Anzitene, saec. VI.
ep.

Vita auct. Iohanne
I^Cs-vO

Ephesi.

Inc.

{—-»

|ooi

-_o»oM

Loi

^9

M^H
[374

M>*o U*-*-. iW<s.

Des.

>0__v-, U_>oio

cov-W-j./ )».«/*.

|£ao*-=> J__>0)0

h> M^y»
Land, Anecdota syriaca,
II,

88-92 (= Iohann. Ephes.

De monachis

orientalibus, c. 11).

Haso m.

Vid.

Abdas

et soc.

HILARIA
Hedesius. Vid. Aedesius.
Heliodorus, Dosas, Mareabes (Mariab), Abdiesus Apr. 9, aug. 20. mm. in Perside, f 361-362.

87

et soc.

PASSIO.
LmcL.L

IllC.

^

|ooi

>.n\fto

I

—-c»v9f

LaAx>

iorta^
Li_sf

COi>Lo ^

.*^cu. fcujc»

— Des.

Liaoa*\ L» v \

L^3 ^al

»_2o>tS*3 |oio

:

|-v_-___>

[37 5
or.,

Bedjan, Acta martyr.
Exc.

et sanctor. II, 316-24. Ed. e cod. mutil. Assemani, Acta martyr.

134-39.

Herais (Emeraies)
5, 25.
i.

v.

m.

in

Aegypto, sub Diocletiano.

— Sept.

Passio.

inc.

<s.cujcwne

^e

gji

negooT

jikot?\kj<uioc

eqo hgHueJULcwji ep<5.KOTegiiiiK<u<p>oc jm<e>pnHTe —
Des. mutil.

[376

Fr. Rossi, / martirii di Gioore, fferaci, Epimaco e Ptolemeoy con altri frammenti, Memorie Accad. di Torino, ser.
2,
2.

XXXVIII
Inc.

(1888), 262-71.
i

a>M FXh-P hllMKC? fl^Af m-A+i mLi
Passio.
:

*

A+^At^A^Tft
1
s

i

Tti9°htl

i

1

Mf jM;m^;jTCj
;

Des.
i

fflr-

°t*

1

IrW

.-

(DWWth WfTVL h^ hdi+% ttrh
-.

-

MfiA,
[377

A

a cort-H

s

^ft^

s. .

.

Tcdo AroC^»

(Ama

Fr. M. Esteves Pereira, Martyrio de Santa Emerayes autogr.), Heraei). Versao etkiopica (Lisboa, 1902 11-15.

Herais

(Irai) v.
filia

m. Vid. Apater.
Philippi ap., v. m. Ephesi.
\\ni_nnu injn
[^iii/tilihnu ,

Hermione
PASSIO.
ujiuiiiub 1

— Sept.

4.

InC.

annni u ^h at^ utnujniuo
DeS.
'linimi

niliiiiitiihiinuiuliinli

uuj<£iuinujLni_lo*-hi_u

J>/ihu~
um'li/,'li,

uinltk-uitDU

nfW hP"

l\^ihhunu
(al.

uon

iIimiiuiui/j/i
i/li

np

011

ffutf

kp

ub-ujinu-Jh.lfnjt

uiujuh hru

^n ^nLmlrJnlrnh)
T378

iiii/imi,

h

iliimi ii...

Vitae et Passiones sanctor.

I,

360-70.

Hermocrates m.

Vid.
Vid.

Pantaleon

et soc.

Hermogenes m.
Hermolaus m.
Hilaria
Vita.
filia

Menas

et soc.

Vid.

Pantaleon.

Zenonis imp., monial. in Aegypto.
mutil.

— Copt. tybi 21.

Inc.

Des.

COT2£OTTOTe

JlTCM&e. <J.TC£<U

88

HILARION
efto>\...

^e iinecejcwT exSe neczcwK
gll

<lycm

gejtpixnHj

ejAkU eje

JT<U<5.TJl <Ul

(sequuntur syllabae aliquot inter[379

cisae).

Fragmenta. 1) E. Amelineau, Histoire des deux filles de Vempereur Zenon, Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, 1887-1888, 194-98 N. Giron, Legendes coptes (Paris, 1907), 49-58. 2) Fr. Rossi, / mariirii di Gioore, Heraei. Epimaco e Ptolemeo, con altri frammenti, Memorie Accad. di Torino, ser. 2, XXXVIII (1888), 282 Giron, op. cit., 58-59. W. 3) Amelineau, ibia., 199 Pleyte et P. A. A. Boeser, Manuscrits coptes du Musee d' antiquites des Pays-Bas (Leide, 1897), 290-92; Giron, op. cit., 58-60 (partim idem ac num. 2). Giron, ibid., 4)

;

||

;

||

;

||

||

54-58,61-65.

Hilarion mon.
1.

in Palaestina,
1*

f 371.

— Oct. 21.
pttli

VlTA. InC.
IfL.

W\ujnbuuipU ntuipup
uintun pnb
i

£, n<

um
p

uiuin

duju

uiuuiuuniu

<CpUn.
Iml.

h ptuQ
[ihl,
i

Des.

bi^u

tiibnpuu
iilii
,

Itipu AnAibnuJL.^
tpiuiL.u*.*

iun uihXplih,

uppbibuin

n I, nl,

p

T?80
Bibliotheca armenia,

XXII, 69-137.

2.

VlTA. Inc.

XfpPu^Uftli
. .

<^UMipU

Jbp

\*.iujppnU

L,p

iuJL.nL.pu

uiipnjU
nlniit
I,

[inuiiiiuhtifmibiiuh.
iilinn

p

^y^tuniui

nuinuipcjU

Des. <?uju~

bpujubuii bu <£ujtp ^ujpuiun... ( p} <?nliuibupbpp duuiii
ipujn_u...

bi_ i/h

opp

p

I381
ed. Ispah.,

— ed.
3.

Vitae

Patrum
I,

611-14

;

e'd.

CP., 493-95

;

Venet.

327-30.

Vita. Inc mutil.

— Des.
ii|...

JlgOTO

*l\£

gll nKHnOC J1£TJlgOVO
OJl
JUIJI

ncwp^

IIJUU. JlT<S.<JJUtTOJl

iiuoq
e|...

JUUUt<$.Y.

nKec<eene>
di

juxjuu.

ej|...

[382

Fragmenta. Fr. Rossi, Vita di Sanf Ilarione e Martirio Memorie Accad. di Torino. ser. 2, Ignazio, XXXVIII (1888), 7-51, 51-52.

Sanf

Hormisdas m. Vid. Abdas et soc. Hormizd archiraandrita in Mesopotamia
tor., fer. II
1.

saec. VII.

— Syr. nes-

hebdomadis

III post

pascha.
|L9j \u\
:

Vita auct. Symeone.

Inc.

prooem.

ILo^. 11» LiA^ujjA

o>a »iiV>\

v^^jo |LuA
IjL/

-^sA^ 6uA ^o ^tootf

— narrat. ^o ^uxjooi L—i^o^* ^* ovea^ omi; — Des. ^o^jCo L^o K**h ovi^o^
Inc.
*^-f

Lboa^ ^>o_v


HYACINTHUS
itiIit7

89

-•*

...cn^»

^o ^trs

ov^^A

jj.lva

)

i%iy

)N.io

.v*>

^*ov^> ^»

oiLa2w_^

^oo/ ...Lo&* Lc>*>\*>»

[383

the

E. A. Wallis Budge, The Histories of Rabban ilormizd Persian and Rabban Bar-Idtd (London, 1902), the Sjriac Texts, 3-107. Exc. Id., The Book ofthe Governors the Historia monasof Thomas Bishop of Margd, I (London, 1893), clviiiclxvi.
:

tica

2.
inc.

Vita metrica
I**>^»

auct.

Sergio

Vahle.

Praemissa invocatione,
|a»

prooem.

Li-^

).w> L*Cc/

^.q \*> ^o L^aoA
...Lvsu

rat. jLaittuota ooo) Lu£woa^

^f coiodW

voi

>x=u L»jooi

^o

— —

Inc.

nar-

Des. oov\

ov^o
ts

w-»/

uoio-aaL, yft-k^

^

^v-9 001

.

Cx\-i<y>»

U

v

i

s->

£S*ksL/ Lvos

|A^
[384

..\«

the

E. A. Wallis Budge, The Life of Rabban Hormizd and foundation of his Monastery at Al-LCdsh, Semitische Ergaenzungshefte zur Zeitschrift fur AssyStudien riologie, 2-3 (1894), 4-166.
:

3.
u»oirtfc

Laudatio metrica auct. Emmanuele Garamaeo.
.\L)J

Inc.

vai»

^ia
aiaoa

s;»

)...»v>

^ooy^ )-a^o

La^
:

^ajoj

^Aao

Des.

oi^°i\

|»-»*vL

^lsxiviAo I^Lifio

U-^U

I0010

[;nx>

o^>

[385

Cardahi, Liber thesauri de arte poetica Syrorum Gr. (Romae, 1875), 142-45.
4.

Carmen auct. Adam Akraeo.

Inc.
:

0^0
^»L=>

:

aa^i/

«3/

**UUl

°l

tcx^yH

Des. ^so/ ^opo ^*H»>

uoioJ^csioJi».

u>«mo

[386

Cardahi,

op. cit.,

102-104.
et soc.

Hormizd m. Hormizd

Vid.

Sapor, Sanatruk

et soc.

mm.
>s,.o

Seleuciae et Ctesiphonte, sub Isdegerde.
^oo |vi\> iJLa ooo) ^oovftu/ Llso^ ^Aoi
.'

PASSIO. Inc. LwL*

^*« ^ojoi

DeS.
^.00/

Io^aj
..

vooiLoA«Ido

)»«».
|i

^o

o\iao

oyuA

u»oiofcu/j

Ld&oo&d/

iaai| i-»>o

oiLoa*£o ^oov^ooi*

v\oLa ^J\~£Sjj
et

[387

Bedjan, Acta martyr.

sanctor. IV, 184-88.

Horsiesius (Orsisius) abb.

in

Aegypto. Vid. Pachomius.

Horus mon.

Vid.

Or.
Vid.

Hyacinthus m.

Eugenia

et

soc

12

90

HYPERECHIUS
soc.

Hyperechius, Philotheus et

— Ian. 29.
Inc.

mm. Samosatae, sub Maximino
_»ox_______oo« oiLo2l_v_o* _n__L _____
i

PASSIO.

001 |ooi

»____

I

£___.

^_\»
|$a_ __o

i

^____f ^a^ooJj

__> _i______o_uo

— DeS.
!m>o

--__--\

oi-\_-i-o

}i_>a£ ojOvoo/f |^-/

M_»_^, |^_:_\ o,h*J ^»

^/
et

[388
occid.,

Assemani, Acta martyr.
Acta martyr.

124-47

;

||

Bedjan,

sanctor. IV, 88-116.

Iabalaha patriarcha

Orientis,

periodeuta Sinensis,
Vita. Prooem. Inc.
Des. ^u^o/
fvi\vj
_*©io-n_/j y_>/
»-o

f 15 tesr. post., 1317. et 10 can. post. 1294. f
La_-_-_
L___,;_<>o £v__
l_._o__.v_o

Sauma
|oi_S_

oiL____^

^;_o
-_j/

>«v» >o»._a\o
!ov-\JJ

.Ao>_

U-&-*

^-.jo

|j|_»

— Narrat. — Des.
li_>j

Inc.
i^__-

|__-__o>-o

^o

|ooi -_»/

oo

i_-_-i_,

|_oj

^____>»__j

v-»1»)o ...

NooiLo___.*,o

)C_>fa__.\

oytpof

.

|;_©a____ >c____LL/o __;_./

_.;_>£>_-

.

6v»

y_»o/ ...f_oo«

[389
;
||

P. Bedjan, Histoire de Mar Jab-Alaha patriarche et de Id., Histoire de MarRaban Sauma (Paris, 1888), 3-185 Jabalaha de trois autres patriarches, d^un pretre et de deux laiques, nestoriens (Paris, 1895), 3-205.

Emend. ad ed. 1, H. Hilgenfeld, Textkritische Bemerkungen zur TesHtha d^mar Jabalaha patriarcha umd^rabban

Qauma

(Iena, 1904) [non vidimus].

Iacobus Alphaei
i.

ap.

— Oct.
cjy«

9.
al.)

.

Passio. Inc.

Atjj\

*

jjuoy- J*o
/-U

U uiT

l^J
.
.

^IJ

(^jjl Jl i_Jdl

— Des.

JjVl u_^3 tf

UJ <i
[390
;
||

«_~Jlj A^jj\

S

JsClAl

^

jC*j C jCv«l

^

/ul S^4lc (3 al.)

Marg. Dunlop G-ibson, Apocrypha Sinaitica, 63-64 Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 94-95 cum var. lect., ex ed. 1.
2.

;

Passio.
s

(Epitome).

Inc
s

W\ft
:

s

2_7lf
s

s

£flfl>*?t
s

s

^«Hl
:

s

r/i^PC,?

^fl

«

_V? 4-ftA»S>°
*

h^»
- _fl *

£f_-fl.l
*

flfc

— Des. K^
*

JA
[59I

mc.

s

f Mrh

flH'4"fl<_

s

0,1-

«°*Jtft

oWi+

*

/_._*4-flA»

0° « ft-fl^

5...

^J-^ «

I,

E. A. Wallis Budge, The Contendings of the Apostles, 223-24.

IACOBUS
Iacobus Baradaeus
31.
1.

91

ep. Edessae,

f 578,


InC.

Syr. iacob., tham.

VlTA AUCT. PSEUDO-IOHANNE EPHESINO.

fco*j

|oAU

|fc^aaj>L
0»L

^

v» v

^

lov&v ^oa-

p

.

.

.

^O 0\+SO "^.

«

|frs

Vl..Y>0

|<fLa-b.

Ov\*00
OOO)

uOiOJui^

p\

|jf «O-i.

.OOV^ ^&OJ

I-X30

DeS.

|00l pkiaoO

oiLa^..

^\[* .-a)\%^

|i£oio

^*l

...|ov^U

oA*

:

[***oi u»oiaio|^» 1;*« IovSm U*~

Land, Anecdota syriaca, II, Emend. J. P. N. Land, Th. Noeldeke, H. G. Klein, apud W. J. van Douwen et J. P. N. Land, Joannis episcopi Ephesi commentarii de Beatis Orientalibus (Amstelodami, 1889), pagella autogr. 3.
2.
IllC.
|

voo{i 364-83.

[392

COMMENTARIUS DE INTERCEPTIONE OSSIUM AUCT. CYRIACO AMIDENSI.

^yd

(

)'+*)

^09
|;

al.

)

l^oo^.
.i"i

ya.aft«u ft7

oa

ja^.»

u»;*o

Vaoi

p

|^\.fw°)f
«^sof

DeS.

a-»)Jo

|»i

^ooviO*) |La-j»)Jo

Mi«a v\

«^—*>L u»oiofis*/o

...|&wazi*k^o

[393

M. A. Kugener, Recit de Mar Cyriaque racontant comment le corps de Jacques Baradee fut enleve du couvent de Casion et transporte au couvent de Phesilta, Revue de l'0rient chretien, VII (1902), 198-201 (= L. Clugnet, Bibliotheque hagiographique orientale, N° 3, 7-10).
3.

Vid.

Patrum

Vitae.

Iacobus Intercisus m.
PASSIO.
Looi l^ofiwCJoo
*-ao/...

in Perside,

f 621.

— Nov. 27.
&u\Lo -.CO^Lo
|),V1

Inc.

OiLojOvoa ...u»o^v.iaaa_^j ov*k*/«

v^»

kua

oaavi M^a^f

Des.

:

uiox»

k*^m3

ov^ |ooi u>« \* |Va*^3o u.^b.

(...oiLoJiv«f al.) »-»oiaaa*.£ao

oiLa^^d
or.,

[394
242-57
;
||

Assemani, Acta martyr.
martyr.
PASSIO. InC.
/joniiin
iiininiii/in

Bedjan, Acta

et sanctor. II,

539-58.
iuiIIi \\
liiili
t

\^nbL- jbn/jnnnunL.iP
uinpiuifi
^iuiiu/iii,
1

111111/1111

nnn_L.ni
1II1

f^ujn~

li

iiiiil.

1111/1

ujuuinL^LU—
11111111:111

crijjuitinin
liiuli

DeS. ul.
«

niiiiiiili 111

unL-nu
t^n

f/iiiiiu ttn,

1,

11

mi> h
/tl.

m~

intrnuny
uiiltfi

niini/.ii

1J1111I,

1

liiiiublrn nili.

Lnuin.uiL.nnu~-'

rjujg...

:

£395

Vitae et Passiones sanctor. II, 108-23.
4.

Passio. inc. mutil.
r

Des.

JiTepepov&e cyame
ottoiioc
jicyjuljioc

<LVOV<5.-

n £A e ^P^ ?/ ovneeHn
iineicwT... &<5.julhji.

gji

eveooT

[396 Fragmenta. Giorgi, Dc miraculis S. Coiuthi, 252-72.

92

IACOBUS
Passio

5.

(et

Translatio).

Inc.

mutil.

Des.

<S.T6JTC[

e&oTji enjii^. eT^VKOTq n&q
£>en ottjjulh jieii ott<uo
O.von Lemm,
bourg, 8
6.
^*L<|L
e

^v^^q h&pnj
otcwot
jul$jcmt...

ji&htcj
[397

jicjul

Iberica,

Memoires Academ. de St-Peters-

se>., VII,

6 (1906), 3-8.

Carmen historicum
^oija^o
.

auct.

Georgio Varda.

Inc.

Il_tt.vn*

ku^

»*».*>

Cs.\L ^.ottt-^o

utto^itti^) ^CO^Lo

Des.

|&^*o

u^o
[398

...1^.0

^-j^

^^

v^jo w>;^ ...ovPojj hl-vX lv^-v |La*—^^f

H. Hilgenfeld, Ausgewaelhte Gesaenge des GiwargisWarda von Arbel (Leipzig. 1904), text. sjr. 40-44.

Iacobus Iustus, frater Domini,
1.

ap.

— Nov.
^a>-

15.
11

Praedicatio. Inc.

1U! i)X* \y^Jk} Ju*^bl *+^>\

Ofc"
*j>-J

^Ja*>

U

icjAi!

z**»J

IjpjIjuj

«cjjl!

Des. ^iij^l ^l
I

Oul

^jj\ Of*~~±

^J

^.^«ull

\}j<i>-3

399

Agn.
120-22.
2.

Smith

Lewis,

Acta

mythologica apostolorum,

Praedicatio. Inc.

IDW
s

s

M
-

s

'fr?'(\h*

i

ghWCf^
.

s.

.

.

VflC

«

Des. IDft+

s

&.? 44A»?
s

fcft"»
s

^^.4,

.

m.^
:.
.

afflftTh.

a

*TrCl>U-

i

tf-/wn*

:

K*>H

J&rt.-fl/hP

Afr7llJfc-fl/fi>C

.

tnh"M

«

[400

E. A. 73-76.
3.
liijiniiin

Wallis Budge, The Contendings
\\n.iugkutA
ifiuiiJlini , niiiin

of the Apostles,

PASSIO.

InC
nuui

\* umnL.&nj M
ff

unL-pph

y\uj^npnu

^hujuu

n y^nJuLTUiuii

DeS. uui^utX

inuiuli

pun. liwCuiuiutuuU) <?uiinujujhuuj luui <Cuiinujuikuiuli

[4OI

Tsherakhian, Libri apostolorum spurii. 449-52. Synax. Armen., 135-37.
4.

— Cf.
ale

Passio. Inc.

At>j£ j! ^>J\ f-\
Des. j£jj

lljLll jfcJu*!!

uy*

h
d

^>J\ **\i

pt± (£&)
*)


ojo.

v-^ll (Jt

J>-

j-jill

JL$J\

Oul

^ill-ol^lj
Lewis,

U-Vl

[402

c#., 122-25.
i

5.

Passio.

Inc

(Dfld

Mh

i

JPfl-Hl

s

^{.AA^

*

0>rtflh

*

IACOBUS
A°*°:

93

nA^

:

V7H.M

i

Des.

flWl*

i

9°ty<P0»

i

KCU^

i

**...

0MI?*
Budge,
op. ctr.j 76-82.

[403

6.

Passio.

(Epitome). Inc.

«LCttJCWIie

fc6

JITepe J<5.KCW&OC

iinzoejc Scmk egp^j — Des. hcovjtiJiTjyiiHji iineSoT eitnn glt ovjULliTXcwcwpe Mj njui^K^pjoc j^ncoji
KCW&OC...

g^HHJl.
I.

[404

G-uiDi,

Frammenti
III

4,

Rendiconti,

copti, Atti Accad. dei Lincei, ser. (1887, 1° semestre), 61-62.

lacobus Nisibenus
1.
)

ep. in

Mesopotamia, saec. IV.

— Ian.
1).

13.
l*a»

Vita (ex Theodoreti Historia religiosa, cap.
>.L

Inc.

—soa—

k--3 o>-£s-/

|kupo ^^-»v>
.

•Uv^ M°~»» oik*Uj 601 La»attj

>o|x*

L*ov^


06

Des. a) ^oe/ ...L^soa ov^«
vel b)

u»oioj«.oa3

Igoo oy*~9« nxoj- v ;x ^o

[405
[4

^ao/ ...L«^o 9*m.j oiLoAcst 1*^-»» Moit *~»oio£=>oj 0001 ^Aoi

Bedjan, ykta martyr.
2.

et sanctor.

IV, 262-73.

VlTA. InC.

l|

bp&uiunqnL-prpLJi

ujurinrlni

pl n

irih

Juiulr ujinnjlr

XuiljnJpuii* rinjiu

litil, iluriirrrrtilnr iiiiuijni

p unn

\\phbuii
otl.

DeS. ut-

ppliL~p
Ir

ijiuiii uirjurpri

I,

Ijhijl, rjfrtr ,

ljiuprjl y

rr

niii^in lurr ju

qpouuJL.npu
\&P1

Jtiuti\ujpujunL.pTpLAi***

Bibliotheca armenia,

Exc. 69-70.
3.

Aucher,

XXII, 5-63. Sanctorum Acta pleniora, X, 54-55,

VlTA. InC. prOOem.

W*nJut;u

tiruinnirirS nrjlilr nnLjlmrihnli'
hrrf,

np

Ir^lrpX q\\uipJjip h-nffh
/tlrn
tj uitili

InC. narrat. \yh-plih jjuiquip tjp
Itl.

urr

uui<Ci/uihqp

*nn,nunq

*^\uipupq

DeS.

htiuiiuiqph

np qp

uppnih

jJ^ujpnL.qtjp

Itl.

Jluuu \\^bitjup
^uiuql-

hrrjfrufjnrrjnufi f
t

ujnopto
Juinp***

unqui***

Jbri

loqJjnuprpLjJ

\\tmnitrrrl, quit

p

1/111111 11***

T408
II,

Vitae et Passiones sanctor.

83-107.

Exc. Aucher,
4.

t. cit.y

56-57.
^uijjiuiuj/,

VlTA.

a)

InC.

\)nupp y^iuljop \y2rphuij
unt-pp
]

m lp
y

uitjrjuu
ul.

^ujpfJbL.

Ll.

iiiijij iirljtu'li

nL.uujL.np<(ih

Jhpni

— DeS.

1

94
linhuu
ffili

IACOBUS
//

n ////', iii /i
fi

o"/#il7//i /,l_ jiltljiitjillihiiij

iii

i

iiiIiii

I,

iii /i 111111

hli

I,

iuiilil,

-

Quiljop*

^[Kjiputnnu***
"/'

T4°9
2ki<'''
:

l

VlT-P

h"ll*

Liber qui
j|

«

Sapiens

»

dicitur

(= Homiliae Aphrahatis,
Cf.

Synax. armen., 246-49 xxxix.
||^A 5"

ed. 2, CPoli, 1824), 407-27. Antonellus, op. cit., xxxiii;

b)
ujijuijlt

Inc.

^uiipuiujlnnli

m^uiliniji'

^uti-puiplfn

"J"J ['

4/'

^^jipnnjip*

|4IO

Exc. Dashian, Catalog armen. Handschr., 573.
$.

Vita

(?),

arrnenice.
I,

Exc. Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis,
6.

228-30.

Laudatio auct.
ij

Gregorio

Narekensi.

Inc.
hi_

\KujpXpuij[ip
pinjfCpnuji
nji*

yMiiitfli <Cntilri-np

ptfim_iiji tiihXliim

np ptuuuiunp

hjiultuiLjnp [tinpnih


:

Des. piiijihluouni-ficrhujifp <Cutjaifuiu imjoftj fi/j
uijnnnhuii*** nhjipnpnujljuiu
tiuli.li
i

tippnpi m^ujunJp.uji
Ljpn.

npni_u

illnii_jt1 JilJi
["4 1

tfiiunmt_njihutjn__p
*h[itip

op<?uutn_uip Amjupi_***
[j.

lu^p^ftij

Gregorii Narek., ed. 4 (1763), 427-47
S.
uiutuiflijnij
[,

Liber precum \i iu li/.l,,u,juni ed. 2 (1700), Appendix, 103-128
<\.p[,^„p[,
: ; ;
||

Z,uju,„p L p/jpnp,^ iihppnn/iiiiujj z\iun_ptj...
t

\\.

z,*

xp .

^pfiijnpL^

it iuph//,uaL,,j

:

Tomus
; ||

alter

encomiorum

S.

P. N. Gregorii Narek., 108-28
ii uitiiu/iiuiip

%p[,a-„pp

*\jUipL-iiiu, ti luhpn

tftu u, Lii ,1/

monaphi coenobii Narek
439-54. Exc.
ed. 2).

ojiera, ed. 1,
cit.,

up n ,-l*rf, Licp 351-66
i

&. Grre»rorii
;

ed. 2,

Antonellus,

op.

xli-xlii

(e

Libro precum,

Iacobus notarius m.
PASSIO.
)*»«/«

in Perside sub
[-^oOooj j&a^^so
tw>oo
|fc\Sao<J/o

Vararane V.
iaa a.Vi
|

Inc.
:

|

ip
)n

^so

joi

ooi

^y

|ooi u»oiok*/

— DeS.

)*-*-=> o

\*-**o

a^ao L|o J.^*jA ^jpoj ov^

L*a*>

^m/... (...[m^ al.)

^3

^ ^ooy oiLoA»«
et

[412
sanctor. IV, 189-200.

Bedjan, Acta martyr.

Iacobus Persa m.

Vid.

Iacobus Intercisus.
f 521.

Iacobus Sarugensis
1.
\__t\

ep.,

— Sjr. iacob.,
c-^&so
ov**j«

tesr. post. 25.
Inc.
>xa
**
|«oioj

Laudatio metrica auct. Georgio eius discipulo.

^*

|Lv*^«

)i°i\^o ooi

oaft

v>

^^e

**

^dcu» ^3-^.t

|Im|»

— Des. mutil.

[413

IACOBUS
I.

95

B. Abbeloos,

rum Sdrugi

De vita ct scriptis snncti Iacobi Datnain Mesopotamia cpiscopi (Lovanii, 1867), 24-84.

Exc. Assemani, Dibiioth. or., I, 286-88. G. Cardahi, Liber thesauri dc arte poetica Syrorum (Romae, 1875), 37-39.
2.

EPITOME.

lllC.

L_*?ao*

U-o^t

M>az>/

L-i°>\y>

oaa^

u»^o

U*+o

Des.

^ nnw^

/

u»c»oC^/

p

ov^So

^Zia ^L^Lo

[414

Assemani,
Exc.
I.

t. cit.,

286-89.

B.

Wenig, Schola syriaca (Oeniponte, 1866),

Chrestomathia, 43-44.

Iacobus Zebedaei, frater Iohannis,
i.

ap.

— Nov.

15.

Acta.

a)

Inc. mutil.

|jULHHClje JlOYejUJ 2UJlT<UlCCWTeJUL

25:e

<5,julJitcjtoovc juljul<luoc ej egp<5.j
2te jc

eeje^kix e^vpeSo?v

jul^ohthc jiovpcwjme

Des. <s.vej

&jtootoy
[415

eveno

iijuloot eSo?\

THpov eTpcynHpe
I.

Iijuljuljitjioo^

iinjiovTe. n<u eSo?\ &jtootc[... ^julhji.
Fragmentum.
G-uiDi,

Frammenti

copti,

Atti Accad.

dei Lincei, ser. 4, Rendiconti, III (1887, 1° semestre), 54-59.
b)

Inc. mutil.

— Des. ^CJ e&0?\ gJTOOTOY
56-59, in imis pagellis.

Jltfj

n^nOC[416

to^oc ctot^S j^kcwSoc er^f eoov
Gtuidi, loc. cit.,

JULiutovTe...

2.

Acta. Inc.

^u a^l

iy^cj iUI

u^* i

Obl

*J\
'

11

CJ^

s^J\

^* ^LAI ^u«—

— Des. \y*TJ J~^ r^ f-^J

^—

^ ^.-ij

ijul

.

Ijl-jI

[417 Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 26-29.
Inc.

3.

Acta.
S

(Dhh9°^

w-a-

:

CDM hdx^
i 1

M
*
*

i

f*h£A:

1

ibWC?* hWh£
i s

1

°ih9°

1

h<sA

n(\Kih
i

hrm
i

s

^itfc-nrh.

C

«

— Des. m»yfi*
"•'

n

a>(DM\*
:

1

hkjh #M'I" hr-hHAT a* hl\\
1
s

&Vf

MJVi
i

i

0,^
«

:

YlCM:
a

:

&MMP

AV7 HLMl/fi£

9AM- HHh^V
I,

/*'A-A

:

n/^Art,

i

HA-* «...

mK^

[418

E. A. Wallis Budg-e, The Contendings of the Apostles, 247-53.
InC.

4.

ITINERA, PASSIO ET TRANSLATIO IN HlSPANIAM.
Itl. uiliujiiiiiiiiij iih j
[i

J\tunuj~

nmjjt) lUjiililiin^iuu^

lu

j

nju

^iujtumuijnuar*»*l

J

9&

IACOBUS
/rt-***

i\-%biuu

\'"^/' ifim

trnp.iiitnli

QnJ^uJtilini-

h

<Chn_un_nji

ujjfiiuifi^fb
ilmijl,

[[ujui/ifiuiiji nij

— DeS.
uijj

fibpb
'l'1'l/l'

hi iinJtib
/'

^uibnlrnX ni

h

Jl.ijmij nuiinuiuinuiu
:

/"" hinlfbuiljiub ^jmjb
[419
spurii, 174-89.

h

i

iiiinbOiu/iuiijb

Tsherakhian, Libri Apostolorum
5.

Passio.

inc.

<$.cttjcwne

^e Inrepe j^kcmSoc nujHpe
eSO?\ JITecfOJKOJlOJUU,*.
Jl6*J

Ji£efiefc«uoc &cwK

e£p<u eTULJiTCjioovc jul^v^h eTgh
<J.C[2$:CHK

TfcJ^Cnop<5.

Des.

nuL^K^pjoc j^kcmSoc nojHpe h^e&esuuoc gh oTejpHJlH... g<5.UHJf.
Gtjidi, loc. cit.,

[420
59-60.
<£ -u>

6.

Passio. Inc.

^l rc~~l\ f>~J Ju JL?
jjJI

J) ^y*>

nr

L~\Xi)

jZ-*

^jVI

Des.

IL* J,

j&

~*$yjt

<y

m

Cx.jZ*J

**~
[421

Lcb

«^•aJjj^ j^-J
Lbwis,
op. ciY., 30-31.

7.

Passio. Inc.

CDW

*

M
(al.
:

:

<»<W%
:

:

W-fl
:

:

<DA£

:

ff-fl&PYl

:

•Ml

*

I<DgMft
*

:

TJCP?
:

s

Vl£"

ttjC&lr

)

— Des.

Y\9°l(0%
*.
.

*

AOJClf

"l^Ttf

(D<M\CP
op.

fl#T

*

H^^C* " K7t-*

.

[422

254-57. Cf. Zotenberg, des mss* ethiop* de la Bibl. Nat. 56.

Budge,

cit.,


y

Catalogue

8.

Vid.

Iohannes

et Iacobus.

lacobus Zelotes m.

Vid.

Iohannes Bar Mariam.
f 371-372.
|ooi

Iacobus

et

Azad mm.

in Perside,

— Apr.
.

14.
^.fcC^L

Passio. Inc. |e^^;Ai»/j U^x> tdoax»
|k*tO

*-LL/ ,-3ovj ^*LjLo

tM*a

DeS.

|moo

^fift^)

u.;*^a

)\.cn

\^f[* L-JL.O ^j n\\*»L/

|*«wta J-£oL/o

yao^f oiLarxA«j

[423
et sanctor.

Bedjan, Acta martyr.

IV, 137-41.

Iacobus et Iohannes
I.

apostoli.
y\fiunt-uft
(al.

ACTA. Inc. \)/>pb[t ut^ui^B-pingb
ul.

*\Kpfiuuinu{i)

fXuihnpnu

QnJ<£uitihl^u J> n IP "PH-hg

hP" i\punt-uh
:

— Des.

hi-

tfhph QnJ^uftilsljU htib uihrLntfb

i\ftfihunu

T4 2 4

Tsherakhian,

Libri Apostolorum spurii, 293-99.

IARED
2.

97
{\iujli€^uiir

ORATIO (EXEGETICA)
h
ni
'liuj

S.

IRENAEO

SUPPOSITA.
* •*
:

Inc.

ill.iiXLijiin

tfuijn

nnnt-nglM

OJrph nh tuj
DeS.
l

(|^_ n-UJtntufifj tru

tlhuipu

IfL.

ij

'

uijjiiimiuiji

nuiUpu

ntt

nlriiuiijujugl; J)uili
I

niuukuujiu iluinnfjtujhu nhnL.jd hi3iu

425

I. B. Pitra, Spicilegium Solesmense, I (Parisiis, 1853), 505-508 W. Harvey, S. Irenaei opera, II (Cantabrigae, 464-69 [non vidimus] J. P. Martin, apud Pitra, 1857),
;
||

;

j|

Analecta sacra Spicilegio Solesmensi parata, IV, Patres Antenicaeni (Parisiis, 1883), 31-33.
3.

Laudatio auct. Iaruthiun Edesseno, annenice.
*\

i trnnun
:

nnnunilli

\\imuiifiii'li lliinnn

mn

uip L

i

nillt

QuiuiiflUJJ ITL

Qmj^iui&nL.

Laudatio SS. App. Iacobi et Iohannis, filiorum

tonitrui (Constantinopoli, 1823) [non. vidimus].

Iacobus
PASSIO.
(;.»i

et

Maria mm.
\+**Si

in Perside,
|ocvi

f 347.
.

— Sjr., adar. 17.

Inc.

oao.v.

*-.LL/
.

^ojjj *^* buo >
122

DeS.

ftn

v^fc a

u-^La ;m ->tao

al.)

Ijovo»^

v/ u.^>
or.,
;
||

[426
Bedjan, Acta mar-

Assemani, Acta martyr.
tyr. et sanctor. II,

307.

Iacovik m.
Ianuarius
PASSIO.
jiiljinJjlmij

Vid.

Iacobus Intercisus.

ep. et soc.
InC.
Lfjfi L.

mm.

Puteolis, sub Diocletiano.
l

— Sept.19.
j3-ujn.ujL.nnh
XtrnAi

\*

(riuuujuujuu

\^hnljnliuijiuilinuh
*}^'rliuijihnu

unt-iin /iujhuljnujnuli

h

£hurn~

jtlhuij

— DeS.

unL.iij' Ltl. hjiiutthjfi

<^uijjiuiujhuili
uilini ujIi
I,

^\^.truuinhnuy <<Zuiu~

ijhjiX uijunppL-p jili/ifijionu,

h iptun m

^hum //

^4^7

Vitae et Passiones sanctor.

246-51.

Iared melodus,
11.
i.

pr. in Aethiopia, saec.

IV

(?).

— Aethiop., genb.
iicti-tn
ftfc*
*

Laudatio historica.
i

Inc.

prooem. (inscriptioni continuatum).
i

zctii
narrat.
li s

nb^h
i

i

?&£

i

im
i

*c.
s

i

n,h

*

*

inc.

?(ML frMia»* /hTM
s

hCft-fcH
i

'

A»f-1
i

Ifl

MiM" — Des. &A«**:.. Wll*
i

nti^

-i*9°i,6

Tti^So-oUv^-t

A°l^

«

[428
I,

K. Conti Rossini, Vitae sanctorum antiquiorum, Scr. Christ. Or., Scr. aeth., ser. 2, XVII, 3-20.
2.

Corp.

Laudatio et Miracula.

Inc. 'ilt^lC

s

tl

70

s

l\?fiA

i

'/°AA

a

13

98

IASU
:
*

m<rh (DMWfiX 0*
rt£")7
:

hl\\
s

i

£•>*£
;

s

- Des.
i

a>&+ah9°
:

i

a>p,M6
«...

•'

£ IY>fl
;

+A4«

r*h^r/)'V

MiS'}M-

[429

Conti Rossini,

£. ceV.,

20-31.

Iasu Daretensis archimandrita
Vitae summa.
Inc.

in Aethiopia, saec.

XIV-XV.
;

(praemissa invocatione).
t

hftihQ

'iMl't
:

n
'•

WA
^'/
,

s

H"7lJ-

a

AflhA.
s

*.W>
1

s

fcfl

a

J^fr
i

s...

MH
1
. .

:

A?°0

£«f>

a

H.V

»

"VCtfA
. .

IDA*
i

— Des. hh\\
1

ftr>h
5.

h'F?:C

i

(Df
[

fodh» x

*A«* :.
; ||

hT A£

hC<8

3JWIA-A

&h a %l x

4 jo

B. Turaiev, Monumenta Aethiopiae hagiologica, II, 7576 Id., Fftfle sanctorum indigenarum, II, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aeth., ser. 2, XX, 159-61.

Iazdapnah
PASSIO.
L>*_\o/

et

Avida mm.
|

in Perside
|«o>a»

sub Chosroe Anusirvan.
u.^o

Inc.

iai_»o>s©

ou*o

fo^*^
V^-o

V^sL/j

«fco ^o |ooio
)_»__,

^a^

o>La—ii___-__jo

Des. a)

|-___*«

)_.i,v>.»o>ao

0001 o_a_.

^ao/ ...Im^oa ov_v« (o>_\j

[431
fc^lv^&^

vel b)

...o>S>«

v ^o

L___oo». ov__._» *__»

J^ao

ooo>

*.-;__>.

_oo

[432

triarches,

Bedjan, Bistoire de Mar-Jabalaha, de trois autres pad^un pretre et de deux laiques, nestoriens (Paris, 1905), 394-415.

Exc. Hoffmann, Auszuge aus syr. Akten pers. Maertyrer, 87-91.

Iazdbuzid (Theodotus) m. in Perside, sub Chosroe Anusirvan. Armen., khal. 2, mehek. 19.

PASSIO (AUGT.

PsEUDO-NeRSETE
nnni__nj

?)

Inc.

j'W
mj

JujJiuuujIju /&ujn_uj~
ujnpuj/fiu
^iiijiulin...

unnni^M-hujuU
M/y/i mtli

\\*nujinijni

\liiii__iuuiiiij

JJ^ujfuni
ijijiuijiiim

Jnn

DeS. /"/"
iiimiii ijf.
j

iliu/jjh
l

nni uijuSiu QUjn nujb~
nfi
iiiill. liiuilijilj
\

Apliu

111

^im

nn

ijuiuli

[ili*

UL-JfalX
Vitae et Passiones sanctor.
II,

[433

124-30.
:

MnemoExc. E. Alishan, Qnt-zfife ^ujjplr^lriuij £,uynif syna patriae Armenorum, II (Venetiis, 1870), 521-29 Id., Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 466-69.
;

||

lazdin solitarius
hazir. 21.
1.

in

Perside,

saec. V.

Syr.,

elul 21,

22

;

VlTA. Inc. J-s^

I001

M*

©*»**/« L_iS_v-»

**Lo

^

Mo

|l__.__-_ Cs___»

i

IEREMIAS
u0,aloao
^»»*-«

99

fAa^o

*~

1*^^

**^*>-» +* s}°**°)

DeS.

(?)

001

^\oi

\JL. ^o

t*!*.

^&\>^

+~o ^>;pn\a 6u[*jvAO k-L.oi|

U^a^,

[434
559-65.

Bedjan, Acta martyr.
2.
Vjrf.

et sanctor. II,

Petnion.
v.

Iazdoi (Iazdinducht)

m. Vid. Christina.
1.

Ieremias proph.
1.

— Maii
E LIBRO
krt-

HYPOMNEMA

BARUCH.

ItlC.

{}fy/<//#///*

<^UiUnbnZkuMi
Des.
/in/jnit-

l fuj y

^[\utnij-l;uin[tnu

ujujpujntii
uiiuii

n\^nnL.uuin^un
iliiiinnt ijlili

n.hinup
unitiiisli

uhuiuiu/iuitip 7
ili

u

T* i/////»/_o-/j/

uihunn

/>

itinii

i

T435
:

Ararat, XXVIII (1895), supS. Iosepheants, yfibljuiunu a-fiiin ^V/ Ijmmliuipmumg Libri apocryphi veteris Testamenti, p^mj^MiriVu 4Kb hh "bfir *ullKbbU8 Thesaurus antecessorum antiquiorum et recentiorum, I (Venetiis, 1896), 349-57 (des. fere iisdem verbis).
In ephemeride YXpmpmm

plementum ad mensem martium, 1-3
:

;

||

*

2.

PARALIPOMENA
n.trnbrnujiJ

«

E

GRAECORUM

LIBRIS

».

InC.

\?u u-qhu

iniuruJiP

nnnhpu
/tl-

\\unuj it^ift

h

Atrnu

lJ-uja.ujL.nn/ni

^\\uMniJ-l\uiijL-nij
ifluti/h
:

DeS.

nn/rnph

p

Jbpujj \\uj £ opphuilfh \?prr~

Itl.

Oujii
:

ftiouph

\^iiliifjiujjh***

nn/fUJi

h

fcfnfi-ft

y\uinnL-puit

^Knhuuinuh*»*
Winupunn,
loc. cit.,

\4j6

3-8
i

;

||

Iosepheants, op.
s

cit.,

349-57.
i

3.

Historia. Inc.
s

h,C9°ytl
i

(O-h-P

h9°M^ CDQT^
i
_ i

^nff
(Dit
'(\6
s

mcp
i

s

ATf-n

(ai.
i)

i

TxWtxit-n

nivm
»

hTMtt atoa*h nn-nx m + — Des. rn-t* rraud m
i i
s

ifl-fc

:

W*°

£_>'>
J.

S^ftA

i

Wft.

i

(DhG'} «

[437

Bachmann,

Aethiopischc Lesestucke (Leipzig, 1893),

10-13.
4.

Mors. h

Inc.

\\ui

^n jY^nup nu^uij
f,ft i

[Klflifiujil^i^

— Des.

Iit

\fiiliufuu

nuiL-itj/i/^

otu <?uiuiu 1 hnli
8.

|43^

\\f>*'P iui„, loc. cit.,

5.

Historia

Ieremiae

et mscipulorum eius
|^t#f#i/i#_///0-

Barucii
I

et

Ahimeitiuiilr il
/iiijiilr li.

LECH. InC \\niuriutl IjiuiH.niui

Jiu uilili

ny^tint

h

11.L111iL.hl IilAi

Dc_.

/'

Xltnllt

iliiililjuili 1I/1111

huliiL.ni

h

,

ioo

IESUS
*

t

iiF tr f u Y uiiuiji"it

[439
op. cit.,

Iosepheants,
6.

358-63

(64).

Vid.

Prophetae.

Iesus Christus
1.

dominus

noster.
a)
Inc.
]%

Narratio de cruce Berytensi auct. Athanasio.
iiiuili IfL.

uuj<^uujuu ^fn
unL_u

[uuj nlili,

p nujnuipu

^Kpi.ppuinUf
.ujn 1 [iu,
IfL.

vA" pnj~
/,

^plfUJfjj
filin

— Des. uuupuJL. p \\nuuiiuliiihni
uppnL-prlfiuuiJUy

ji/jpufuj-

iihu uuuj
b)
IllC.

111 (i

p

iniun

11.*.

T44
(

J*

\\pL.phinnh oiuniuph* np
fft__

1IL11X

Lj

i\^pni_uujnl^i/)

iiiii^i/iiiliu

^fiiimi/i

WptLnup* i~ph piunnL_iT ^pffiuip
lfi_

— DeS.
/tl /11

111

p m~

niiJL.

p

X^niiniiuliii uni_ujOf[iu,

trnnn

fiuii

11111

unniii

huli

p

tpiuiLU***
\

[441
-

IS.

DAIETSI,

_\,P-u^iumu[i

X^nhguu/ltn-ptiuj
i

^utjptuuib ut[t

tfiutLjj, pnutipj? bu /fiin-n-[iJtuugn_p[ti^ij2 S. Athanasii Alexandriae patr. orationes, epistulae, controversiae (Vene-

tiis,

1899), 489-92.

2.

De

S.

Hasta et

reliquiis dominicae Incarnationis
\\

expositio
inuopfiuui•

(AUCT. NlCOLAO EP.). InC.
/jiiiliiuijli

ujuu unupp

Ltl_

i[ipfjuj//iuu
ij

ujipnt/tl /1 inutjli** ijiniun

p

nnpo~nn

nu/jn

pnu ***'.

\npcruju
Ltl.

11111 /1I1

n[urtULLUJ__npnL_/_rlfUJU
[1

niunujjtli

DeS. iQujpnuujulfuuJL-

nhnujL.

^ujju*. jnpnL.iT p^fnJh

(al. £// fd-ju-u)

7^^/\* (MV^"~
|44^

innu/i iIiujii

./>)
^tuuMutlhuj
:

Poljhistor,
Wfttujtunn
:

XV (1857),
Ararat,
S.

177-78

;

||

Mesrop

[Ter Mowsesean],
3.

XXXI (1898), 227-28.
ep.
(al.

De imagine Edessena, oratio

Epiphanio Constantiae
Lrt_

SUPPOSITA. InC.
h ji/jlii n[uJi
<S

\^uutni_iuCrtUfpu jni_uni/
/*">/)

IfnlfhL.npL.

Unpnuh
li i

np ntjbp
i

puuiuuiuj n/t iu j
Ltl.

pu

uiouujupppuy

u

Ltl.

mtS

fjli

innli***

^Kiuunp

jliiii

ulsii mlilijLttili

^nt^nuLUUtfpnL.
DeS. pujnluutf

J\*ujlj/fnJiuuJtfL_ni
Ltl. ij[iiui\Ii

nopujnnuJi

hijhu ^iujuujnni_hp
(ui~)
*

^\Kppuuinup ijlmijnJ

fLrut

unpuj

:

()"

putj***

ufui—

IIIIIIIIIUIJIUI

^KpnuUinUp

t/llJII llllllj

^OI/I/I£_<V/l/

UL_

€T UJ l__UJU nlU fj ll II

^\p/iuuinup*

p ihum

u***
:

[443

^ftiuittutn

Ararat,

I

J(1869),

131-34, 185-91, 214-20,
historiis, I,

241-43.
3Sxc.

Alishan, Eclogarii ex Armeniae

84-92.

IESUS

ioi

4.

Narratio de imagine Edessena (« Epistula Abgar
IjLj

regis... »). Inc.

j0\

Ujl dll« ilLj ^jsC*

Inc. narrat.
Syi-I

Cpost

exemplum utriusque

epistulae)- ZjjSC* aILJI *JU

L;

juj

— Des.

Co j*l mj^j

o

©ju^ LjlT^Ji U Oy

<!'

jJ^-Ij

.ju*JldUll IJU

l^^jbLJI^^ JUUI

L^>.

.

.

[444

R. J. H. Gottheil, An Arabic version of the AbgarLcgcnd, Hebraica, VII (1891), 271-75.
5.

Carmen ex oratione metrica
Inc.
*i
.

Iacobi
|LL>;

Sarugensis de legatio|

ne Edessenorum ad Christum.
ov^-

ILj^La

M .»^\

k*^*

^<Mto/

L^.i. \m»B ^A-bft^

.oo>^

i

AX

cniovuo oyX

Des.

L01 opo»_a uooV*?

^ov^s l^-^f too^

[445

Cureton, Ancient Syriac Documents, text. syr. 108-109.
6.

De sacerdotio

Christi commentarius auctPhilippo.

Inc.

^atr iS*xz J-j ulTjiKfl

dUll ^iUj* 6Uj £ utTiUI
fcl

^^JO

— Des. ulTip^JI j^Ju? ^JJ j£> Jp ^pUi


JU

<u>l

OJ£*i
[446

(uuD

J

N

JiJllj-cil^ uVl y*j

Libellus sub proprio lemmate insertus in historia pa-

triarcharum Alexandrinorum B. Evetts, History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, Patr. Or. I, 120-34 Chr. F. Seybold, Severus ben el-Moqaffa* , Histopatriarcharum Alexandrinorum, Corp. Scr. Christ. ria
: ;
j|

Or., Scr. arab., ser. 2,
7.

I,

8-15.

Sepulcri

Domini

Inventio ab Eudocia

sorore

Constantini

imp.

Inc. mutil.

— Des.

Jt£U)& JUJUl

eilT^nZOejC

£CWJl llJULOgjut

ov gtootc jiTn^peejioc. t<u tc ee
np<L iinjcwT... &<5.ixhji.

ejiT<s.c<s.<$x

[447

Fr. Rossi, Trascrizione di tre manoscritti copti del Museo Egizio di Torino, Memorie Accad. di Torino, ser.2, XXXVII (1886)84-106, 173-74, 106-115.
8.

De tunica

inconsutili
a)
IllC.

Christi

narratio S. Iohanni
[<) uiii

Chry-

SOSTOMO
iliiii

SUPPOSITA.
i

\\L.nnuuinu

im

tiiil.iiiij

^n.ntfujufili

tin

h unnui

<i

mifiiiliiii/jhu IrnBL.
Itlt

ujt-kuinuu uni^nn
/#

Iiiii

||^u/-'

nnuiuni^

— E)es.

unpuj uin

n

m n<y m hrli

l njuinni. [<) [nli

^h mii b

.

102

IESUSABRAN
X

ni

ftTuinjnL-unb

\4$

N. Marr, Khiton Gospoden, i>' knizhnykh legendakh armjan, gruzin i sirijtsev, Sbornik statej utshenikov Profbssora Barona Viktora Romanovitsha Rozena ko dn.ju DVADTSATIPJATILETIJA EGO PERVOJ LEKTSII (Petropoli, 1897),
82-92.
b)

EADEM, ADDITO EPILOGO DE ABGAR REGE.
(al.

InC.

]*

un/tui
iui

diuI,

ilui/uuliii

p

(f

uiutti/tiu/iu Y*n/iuinni^

/crtufiuiL.nii/i/i\

unui

iii/iii

unL.ua

fiiu utili

J^tuiinuiiJnu.
\lr
ii
ii

— Des.
i

ut~

uu nnnl,t_
liifiu.

jnitt i/iuiul
litfiu

fuuiL.~
th/i .
.

mnti* ul.

iiiiiiii
C /i

h iii

i(ilili

/nni

nui/infi

ijm il,

/it/iuu/iiiL./t? fu

(

lutl/^/i)

:

[449

Marr,
9.

loc. cit.,

82-93.
epistula Pseudo-Philothei diac. Inc.
...[±~of |L6>a|J
|~-»**>j

De imagine
[aXf v oaJlk ** X
«

Tiberiadis
Li_i.ja»
«,

x

»

tA

|oo»

»—
*«~>

/

l*W> •
fco>a..ai.=>

U*-^*-^ ^o\csl\*S
«...La»\*A

vjJ^aJoU iA«|) v ;so*
\

opn


Des.

k.\v> v «

).-.—

opjL/

^*J©/ ...H*£/ IfAJO |«Ol

I^AXk^S

p^eo\

teOfiftO

[450

*

E. A.

Mary and

Wallis Budge, The History of the biesscd Virgin the History of the Likeness of Christ, I. Thc Syriac

Texts (London, 1899), 157-210.
10.
Vid. Atogar
;


et

Crux D. N.

I. O.

— B. V. Maria.
in

Iesusabran, qui

Mahanos, m.

Perside, f 620.

— Syr.
»s/

nestor., domin. III adventus.
Passio auct.
Iesuiab Hadiabeno.
Inc.

prooem.

o-»*»L/

M^™
[4

ux^dt^ |La^.°i»«\ vooifco* o«»>« II^oaxo
|oo*

Inc. narrat. ;^«is.oj^ ^-Soi Llso^ v

Itok*

l*.oj|ov»o >**.*&

*>

ooi L^^ixars^

Des. mutil.

51

J.-B. Chabot, Histoire de Jesus-Sabran, ecrite par JesusYab d"* Adiabhne, Archives des missions scientifiques et litteraires, VII (1897), 503-84.

Ignatius Antiochensis
1.

ep. m.,

f 107.

— Dec. 20.
^oa p
001

PASSIO.

InC

L&\m

)

uaau^
(

Looooij* |Lai*?

Lls^

k

+) ov=>
*-*=>

\L~*+) o»v-^oAL 0019 «xftcu^i^/
*-*»/

La**}

Des.

|

i..»M« OlCs*U,f

l&s^j

...0A9 00»

...nxo*^>« ov^oij

^aA*o

[452
;
||

Supidemcntum Corporis Ignatiani a Curetono editi (Oeniponte, 1872), 3-12 W. Wright apud I. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers-, part II, vol. II (London, 1885), 687-708; ed. 2, vol. II, 2 (ibid.,
Gr.

Moesinger,

(iuilielmo

IGNATIUS
1889) 103-24;
||

103

Bed.jan, Acta martyr.

ct

sanctor. 111,103-214.

Exc. Cureton, Corpus fgnatianum (Londinii, 1869) Petermann, S. Ignatii, patris apostolici, 222-25. I. H. quac feruntur cpistolac una cum ciusdem martyrio (Lipsiae, Epistula ad Romanos 1849), 451-64, in imis pagellis. Lightfoot, contractior), Cureton, op. cit. 40-56 (forma 666-70 ed. 2, 82-85. Utriusque recensionis loci op. cit., selecti, Petermann, op. cit., 128-82, in imis pagellis.

;

;

||

2.

Passio.

Inc.

YjJ 1'

fr*£_
:

11 ufi^b' 1" 1'"1^^!*^*

•~-*

nni

Hu{j^y
nftff

Ljn

y

umtritti
I,

^jii/i j/iuiliimli

ii/i//i/l : ji...

jiuimif
-

<t iiiifiuliiii fjfi

|w/

Uutmftnu

ujfiufjnu/nw
lumuiliiii jfi

m

///

!j

h iun

*\mf <Ciuulint_
;j

— DeS.

nn

ijnluUtiuj n [uiu iftiiijtt
ittiju

11

fJL.

/jiiimm jiliiu u

j)

jilmmmuit uly ji

u~L. tjijuililjuijfi

ftL.li

^lKfifiuuinunu*** nnni.tl tliuin o***
;
||

I

45

3

Bibliotheca armenia, XXII, 141-85 J. P. Martin, Analecta sacra Spicilegio Solesmensi parata, IV (Parisiis, Locis aliquot interpolatis vel insertis, I. B. 1883), 2-5 Aucher, Sanctorum Acta pleniora, X, 75-106 quam editionem (omissa ep. ad Romanos) descripsit, Petermann, op.cit., 496-548, qui Aucheriana additamenta uncis notavit.
;
||

;

EXC. Epistula ad
^iujjiujiulrut/i

RomanOS,
:

\*nfluuin[uiu \\u/nnt.uj<ytuntj 'rujg r

p-nunPj» Ignatii Tneophori patriarchae episEiusdem loci selecti tulae (CPoli, 1783) [obiter vidimus]. apud Petermann, op. cit., 128-83, in imis pagell.

}.

Passio.

Inc.

&en

eu<j.ge
KeC^.p...

hpouiu

JiTeJULeTgH^e-

JULU3JI

JI<J.JlTp<5.J<S.JlOC

J^Jl^2s.JOC

neHJCKOHOC

jii^jtTJO^j^ e<s.cfepjiu.g&
Des.

JULejiejic^.

jij^nocTO?\oc

ee&e iiJJi^gi^ jieiUL ^f &tiiojulojih jitc nejitfoejc... e<u Te ejUL^.pTTpji5....iJLejiejic^necf2:cwK eSo^...necov^
jienHn &eji n^o...
[

4$ 4
;

P.

Le Page Renouf, apud Lightfoot,

op. cit.,

865-81

ed. 2, 281-97.

Exc. E. Revillout, Le martyre de St Ignace, Revue Egyptologique, III (1883), 34-37 (editio dimidiata).
4.
Passio.
Inc.

non procul ab
(ed.

initio

IgeJlIipOTHKTCWp

Jie

jiTe Tp^i^jtoc

jievp^ji

tjc

julji

nppo eTe juu Jie KopjiH>\joc iuccuji S^.t^oc — Des. eTSe thjceTnojULOJtH egoTJi enejiKoejc. t<u tc TJUL^peji<s.Tp<u<uioc)

TTpj^.... <*.cj2u jiTJULJiTenjcKonoc...

k^t^

T<x.cne JiJipiir 4 55

jikhjulc
Fr. Rossi,
Vita di

SanV

Ilarione e Martirio

di

SanV

104

INDES
lgnazio,

Memorie Accad.

di

Torino,

ser.

2,

XXXVIII

(1888), 52-75.

Fragmentum. (alius exempli) E. 0. WlNSTEDT, Somc Munich Coptic fragmcnts, Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, XXVIII (1906), 229-31.
5.

LAUDATIO AUCT. IOHANNE

CHRYSOSTOMO.

Inc.

*

t

\iumnt.tuu£p

//n%liiumliiu/ipli

uml ii/
r

nu/nuuifunnuifil/u bt. niubiu nu/hu u/u/inpu/uuibb
i/mil/. Iiui /h

ubnujuu

— DeS.

niufbnuftf/

p

P-Uiu '/fnilr

btL.

tiiliiuulifii/l r

i/iim /i/'u uujiuX

^45^
(\u4irtM&-tiui%nu
rtujtt-j,
:

•V v"V'V/«/

Iohannis Chrysostomi

orationes (Venetiis, 1861), 243-56.

Indes,

Domna et
30
;

soc.

XX milia

Nicomediae, sub Maximiano.

Sept.
PASSIO.

dec. 3, 30.
('^7 crujdtubu/l/uh phn.
\\*u/j.iufiilpu/bnup*
'

Inc.

u/jbnufil/

bnbc

fcTujn_ujL-n~

pb/ u/bojiphph
u/m/ifitm

liL.

/b/il//in/it/nL.if utilfi

Des. iujlP-

fcru/ u_u/L.nji/~I/

[J^

u/pupupujbnui~
t

dl.

a

u/it inlii/li /rn/

bu
457

nu/uujl/h luhu/u/u/l/u/h

p

^liu/nA/ly*** uiul-u
I,

I

Vitae et Passiones sanctor.

599-633.

Interpretes. Vid. Isaac et Mesrop.

Ioasaph.

Vid*

Barlaam.

Iohannes
i.

ap.

— Sept. 26.
I.

Itinera ex Prochoro.
(^y/fiUfLj/

Acta

in

urbe Epheso. Inc
cr

i\hui

-^ujuni/m lim /ni
u/uu/n/ijni/h

ubjinA

XpunL.ufi***,

nr/ni/

biu /
(ntf)

um

/ip

i\f.pnL_uujnt-u
/iiii li/iiih

crni^crhui /nL.fcrbu/up u/iu^*L /

npuibb

tybuinJ/

— DeS.
p
EXSILIUM.

fi/np^jjb fibiunJ/
fcrh uili n

tun.
t

p

^iui

tumm/
|_45^

pinnt/mt/

un ui h i/i /u/ n_n/t(T nt

^wCtuhbnL.
LUL.nL-/i

II.

InC

1*"£
b___

h

tIfu~unL.LT
i/htu
:

L/ilnLiu/

'bi/u/

im/l. hiiiml /i'/i r

mliu/liiui/ji

tuut-

DeS. uhu/ijfib

p

uiulaju
1.459

fu

/ili

mlii/ ifiuin

mi

n/iL/nif

uY^uuinL-Uicy-

III.
t/pl/

De MyRONE. InC ^{Kujbnf
npn/
nft

ujjp

t/fi

l /i r

ft

jjujnujjjfu jujjb^
nnu/l-u /tuhiu/iu/m
npnL.il

jy^LU<^LUL-np*
tfttittli

u/l/nil/

jy*pn_nbnu

— DeS.

tunnbjit-,
lfltUl_L.JJ***

ftiutjni fcrliiut/p

tnuj/p

\^uuinL.cS-n/*

L4^°

IOHANNES
IV.
ufili
111

105

DE

BASILIO.

IllC. *-\K***hqp iujji nilli l ji i/l.lS p

tiiinm'h

fi

nmrjm-

iiuiuillilij
Jt)
I,

"/'"/

uiuiuu

||

11111111

DeS.
***

tjluun
:

h

ni 111 lib***

jimfunt

iii/n tl/.cSmt

tfimn mt iinl.iml
^[Kuflnjfi
t\ji

mill*h
iulim*li

[461
'hnjim

V.
iifiufi

DE CHRYSE.
111/1111111

IllC.

»»««

\%m fu_~
jmunLli
I46 ^

— Des.

kjikfumjm. fcrkmli ki

ilujitnkiuij nliui

*oji**» millih

i

VI.

DE CYNOPE.

InC.

^[Kiulitjfi

i\ji

nifu

fi

[Kmnii/uijfi

/jtjiji_n£li
:

/jmfumjiij

— Des.
SJ

sjtujn

tjkm
in

mil^jiv

n d iu nuip m lJi
lupi

ki^ iijmmlji

I

463
fi

VII.
t/tllllllll,

De daemone
lh lH.
LulllL* tli

figura

(= dE Lyco).

Inc.

j^«_

IID l\LullLU</^Jl SJllk U

DeS. U njlCTWllk Ijllll
i
I

tll.

<?kuustiini

hh ^^hnufi
«

ki^

uwwwuk ijmh

ow^wliwjjali
InC.

464
fi

VIII.

DE

SNOTIANO

»

(= NOETIANO).
firt_

<[KujUnf

/^ji

ntfh

utunmnfih

jnijhilfih i) ilfin nhitii

niSu/^ji kjiljm.u njin.hu

— DeS.

ki^

rjtu rjmjik ijmt)

mn

uuiu

miP

ilfi

i

L4^5

IX.

De

SOSIPATRO.

IllC.

{\mh/jiiMbkj^

rjwwwi^npfib

Ijijijunjli

^[wwuwjh
utiiJcrLubkjnif

Des. uiiipjikb rjwnuiknni-.fcrfiL_h ^Znrji.nn ki^ uwnuhnrj*
rjilktj

jmjipmjni
InC.

fhfiilili

^juwni^o nj***
11

14^6
Ijijtji

X.

DE EVANGELIO.
k~L_

\\kui

^wi^wwwj
njil,

jb tuilhbmjb
'jwif//.

njh

^[mmuiujfi
DeS. istsjujp

ifwfuAwukjnj
umrjiiijjh,
i

fcrwtjWL_njifili
1111

mfiwbnufi
*uijji


wh~
14^7

fl

ifimn

jmj

rjy^umiir^wcr

uljfiupji*** wi/J^b

Tsherakhian,
2.

Libri apostolorum spurii, 190-292.
(ex
^x>»

Acta Eusebio Caesariensi supposita
^oaaA^od^
|fcooa»

Prochoro).
jks

Inc.

^o
001

[£^>uo;£ |L/o

aAaoL/
.

^

U^aA

v

0^0«

DeS.

^3a*
^*l

vaa.aoJ
:

k^ad
y^piN»

jj?

\L*\) ^+y oy^-i^

o\-\ «fii^d >O v baJbkS

U-V^o

^M*

uOiO&u/f

...^sJJ

|)

+s

[468
Apocryphal Acts of the Apostles,
I

W. Wright,
don), 1-05.

(Lon-

3.

Itinera ex Prochoro. a) Inc. *._J! f>~>

:y^

ju>

ufcj

^J*

^i

Jui-aXf

!

Jl JUlfclJ
^JJI
I

A^>;r >Ul
l

J,l

— Des. ^o i
y>j Sxjf
1

g

al.) <

>

.l_^_

Jt>-

lj£f Joo0

& ^j^sC

14

106

IOHANNES

Oul

£^J

li*

Jj

^ («d^Uf ^^
»

^jjl

j^ sJcf

[469

Agn. Smith Lewis, A/.ta mythologiea apostolorum, 31-46. Exc. I. Guidi, 67/ Atti apocrifi degli apostoli nei lesti copti. arabi ed ctiopici, Giornale dblla Societa Asiatica Italiana, II (1888), 10-13.
b)

inc
1

wm
:

i

fc^jt-fc:
s

s

f)C1*
:

s

MfMM...
1

-

11WI+

s

rt"7£

'K^-nh:

ftVPC^h
:

\\\
:

^"Hl4.
s

tVICfr
:

:

— Des. <*>
1

A+

s

£ftf
:

(ITW
S

117*

ftVh-<h
(al.

H>ft-f-

a°Xthfc

OlUjB.
s

:

t<J&£
0/lh s...

mflfli^

.*<WJ.

a

*4?°£->

<D(lM'Hl

£fc
[470

a>fc"%?s
I,

E. A. Wallis Budge, 189-213.

Jfte

Contendings of the Apostles,

4.

ACTA. EX EODEM.
JL
«j

InC.

a£ JUi^tJI
lj jAl*l

J^

-Jia1I

t*jj s^JU.

ll

bj


3^
taj

dllij ^Jull

r-J^)

^

S^alJI
*0)l

Oj^U ^lO
yoji
Lewis,

o^-^all (jvl-Lall {j*J Ojtol\

— DeS. ^ J^3 ^ J-^ JJloj
'
*

-*

*

0.^*1 jJI

[471
op. cit., 134-44.
saidice.
I.

5.

Acta (ex Prochoro),

De Dioscoride.
252-55.

Inc.

et des.

mutil.

Fragmenta. Guidi, Frammenti
II.

copti,

De Cynope.

Inc. et des. mutil.
1)

Fragmenta 255-62.
III.

Crum,

op. cit., 129.

2)

Guidi, op.

cit.,

De Lyco.

Inc.

mutil.

Des.

^cyopujp ^.qJULOVOVT
[472

juiiijlijitcjiooyc

jiovhhS Jutnepne.
I.

Fragmentum.

reliquiae Venetiis in bibliotheca niae, 1785), cccn.

A. Mingarelli, Aegyptiorum codicum Naniana asservatae (Bono-

IV.

De Noetiano.

Inc.

J16VJI

OVpcOiJLe 2i6

gh

TIIO?\JC
[473

jnepjJioTc^. eneqp^ji
(membratim).
V.

ne jiohtj^jioc

— Des. mutil.

Fragmentuni. MlNGARELLI, Op.

cit.,

a p. CCCIV ad CCCXIII

De
22

Sosipatro.

Inc

et des. mutil.

Fragmentum. Georgius,
; j|

De miraculis
262-64.

S. Coluthi,

119-

auctius Guidi,

loc. cit.,

IOHANNES
6.

107

TrANSITUS.
III

IllC.
li

|^//

/*W
/l

/iifputnii
'

I,

pttiltli

1

[fh

{\nij^iuuul^u
l/
IHIlllljfl

llL&lliL.
Ij/ii

Jllllllini /tl

llll/n

$*,/!

"I

Ittlt^llt II

1//1111

tiutlj/ / jt r r

DeS. upliMiliii

ubp
li
i

111

nwlii

l iiin /,t_ r
iili...

tiuiutpf itiL.utu~
:)

11

hiii 11

n^nnltli

p

XIiilIi S^hiiiu

(lit.

Qpunt

uii/*u

T474
:

Saepius edit. in libris liturgicis Armenorum in misH (Venetiis, 1686), 185sali armenio, ex. gr.: zC'"^"// 'lbl'4'i in rituali armenio, inter exsequias episcopi et pres88 bvteri, ex. gr. xr»,£,t,ny (Venetiis, 18:31. 1840), 446-51 lyiiijiiinij, f{,i'{»i p-uiqJiuh Ipiiimiuunfiuiij (Hierosoljmis, 1896), 254-61, et alias pluries J. Zohrab, iV"*""-'"*""^"'-*'/ Biblia sacra (Venetiis, 1805), Appenclix, 27-29 ed. minor, IV (ibid., 1805), Appendix, 83-87 ed. 3a (ibid. t 1860), 1221-23 Catergian, Ecclcsioe Ephesinae de obitu I. lofionnis apostoli narratio (Vindobonae, 1877), 32-51.
;

;

:

;

j|

;

;

;

||

7.

TRANSITUS.

a)

Inc.

...^U»a* 1***0 ooi ^iloaj, (l~l &>. ^.j |oc* noiofcv../

l^a^,
.

c.oiok-/j \*o**f %»* oiyNa^
.

Des.

«.*_*./

^a^\

|vi.\*.o fi**.

X

;*o/

po

.oiLa^k,

U-

+s o>-oj

>*±±l
op. cit.j 66-72.

[47 5

Wright,
b)

inc

Jiepe njuu.K<s.pjQC jcw^^jijihc
JieCJlHT
(non procul

gh

ecjecoc

ecj-

T6?\H>\

JULJl

THpOV
ab

JULlie&OOT 2iC IiTeKvpj^.JIT6

KH
eco


e|

Des.

extremo)

RK&KG

ZCWCWpe

eftoA jiTe ne;x;<uoc ep<fb& jitc Te&pcw

Jic«5jre ujcwiie

^476

Fragmenta.
della,

collezionc

ser. 5, II

nuscr.,

3) Guidi, Frammcnti (1887, 2° semestre), 72-76.

130. —

IH alcune pergamenc saidichc 1) L Borgiana, Rkndiconti Accad. dki Lincki, (1893), 514-15. 2) Crum, Catalog. Coptic MaGuidi,

co/rfi, ibid.,

ser. 4, III

c)

It.,

saidice.

Inc.

et des.

mutil.
1) Gtjidi,

Fragmenta (variarum recensionum).

ne saidiche, 516-17. 2). J. Lkipoldt, Aegyptische Urkunden aus den koeniglichcn Museen zu Berlin, Koptisehe Urkunden, I, 6 (Berlin, 1904, autograph.), 173-75.

Pergame-

d)
J^-MI

Inc. \?*~p\ \J£.

-£^

pji

Ju-^bl ly»)l\ £* u\tjj\ bcj u\T

^—

Des. ^y

«u)l

\ye~~* l^fcj SjoJlI

£Ul

\f+>j$*Zj\ dll

ti

Oul

.

-u^tijJl w^eJI
Lkwis,

jJ
144-46.
i

[477

op. cit.,

e)

inc.

<dM

i

h^yrhd

^hMTr

:

TrflUwiffbC

1

"ȣ-W

-.

u

1

108

IOHANNES
<i/i9°
s

tf-A-

i

s

(D&CTb
;

....

0>1h+ifl>*
;

:

AW'>
s

A<h*4-

r-iKM
i

<w'UA«E
....

fi>J.£"Vi°
-•

- Des. WriQC?: M*»* V* 9*VtlC*
i

s

*

(imhWU
8.

lAnr/i
Budge,

tohFVi

[478

op. cit., 214-22.
-u>

Transitus. Inc. iUl j5Ci ^aUA- ^Jl >j;
J^c

^

uif

JL«^btl rjj^-j

UJl

J,l

eSyt^j

— Des.

li

* Jic lu>^ <uu>. a)I

U>l lcb

•ojl

Jt*i

U* J^J
o/>.

JL*}bl

^ jrp

Oj^ ^,^«11

^H

[479

Lewis,
9.

c&, 46-51.
dormitionem iohannis
auct. nersete lamI,

commentarius
PrOOem.

in

BRONENSI.

qutu

cri^

/u piiii>iiili\[ii

inC.

|v

#

p hpbpqu* <?tuip uni^pp* h<?inu tuu. pu — Des. h — ExDOsitio p linipu tipuiuiulih n/iu np uml miuujf^u pbn- hqpuipuu*** 1nnnL.1l inhqL.nv — J>/J
itlC.

*|^/ #

«/?"

iqiuuiiiL.iulpihini

nilni

ilfnnli-

quitiuili

*

y

i

i

uiuf^*

Ifl.

trrf,

DeS. ujuiuiAiun_u

ufii-irf
*

hi puiuuuiunjiL uin

p

i/.iu pi/uiuinni ftrpt

li

unpfiu puipApuiuuii
,S'«

punii<Cqp ^\ppuuinup***
/" -li
111
:
1

[^80
I.

""'

/<»

iUfio/tr pti

lutuutUii 1 hf
ft o

11/fi
111

iiii/lipn

liliyuujli
*\j

iu 11 111 iiLtuw- 111 11 tuli
\^,u r ppni,iutjti,j

L

iti ii! 11 tuli* ftli

*^ ui tilt 11 t.

n uip u

111 1

hn 11

1, 11

n

Expositio preeum, historiae, sermonum, Iohannis Theologi evangelistae a Narsete Lambronensi composita (CPoli, 1736), 3-11, 12-157.
dormitionis
S.

10.

PROLOGUS

EVANGELII.

InC.
/,

y}ntf<^iuliIinL.

uiL.huiujpujVu*

qphuii £ ^nu<^iulitinL\\nij "Ciuuuf^u

— Des.

fihq/itp. nili
i

^^upuii

p

ihqnL.

/npt
[^4.8

i

<CuiuquiuqnL./rrpLAi

In variis SS. Bibliorum editionibus, ex. gr.: J.Zohrab. (Venetiis, 1805), 182 ; ed. minor, IV (ibid.. Novum Testaed. 3a (ibid., 1860), 1023 1805), 706 mentum (Vindobonae, 1857), 198, et al.
[\iittitit-ui&us„iLtij_
; ;
||

ii.

Prologus evangelii,
Exc.

arabice.

primum ex
12.
Iv-^eAL
i-oia_./<»

P. Kirsteni, Vitae evdngelistarum quatuw nunc antiquissimo codicc mss°. arabico Caesario crutae (Breslae, 1608), 46-53.
Inc.

Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi.
»•_.*

v^o

«->:

OftM^
«_>-»^s

m^aa

;_©i/

:

|fcs_J_\» «____© v_»i/

— Des.

«.-^a_/o

ov-._&-.«)«)

ooi

[»_:__-

ovaa^

[482
Homiliae
selectae

P. Bedjan,

Mar-Iacobi Sarugensis.

II

(Lipsiae, 1906), 705-16.

IOHANNES
13.
L»j

109

Laudatio.

Inc.
lu*-

jLjjl £--^ rx <i*^J

Jj*-' k pJ'
^fc»

^*
UB

^i>

^Ldi

loo

o

Des.

sZ*'>6

*jJI <i

Jl—S >^N

Oul

«<iit

j£c iJtfCilj

ij<jl

[483

Lewis,

op. cit., 147-49.

Iohannes Baptista praecursor Domini.
I.

— Iun. 24, aug. 29.
S.

HlSTORIA IOHANNIS ET ElISABETH
Inc.
.

IOHANNI ChRYjj j

sostomo supposita.
*ti 0'
dllll

^oj^a ^W
il

t^.jj»

U ^tVl dliJ
4i

J,

— Des.

.

dlUI

(iiJI

.

L..LI3 »11 Zjjj^

jiJI

[484

Acta SS. Nov.
2.

III,

18-19.

Inventio
I.

capitis

Iohannis
a)
Inc.

Baptistae a Gesio (Cassio

?)

ET

Isiuoro.

Inventio.

mutil.

JT6J 611HJ illieJieJCWT

iiu^Te. ne&e jcj^cwpoc xe Ai^peJiT^^q eSo?\ xiTennuxy e^tuji jtTeqTjJUtH — Des glt tkccyji^jc ctjiht TJiJt^T^iiWTJi enziWK^ epoj^-ji n^oejc pgji^q &jtji Te X^P JC &<*-**HJt. [485
-

••

G. Steindorff, Gesios und Isidoros, Zeitschrift FiiR aegyptische Sprache und Alterthumskunde, XXI (1883), 140-58 (e duobus codicibus mutilis).
b)
Inc. et des. mutiJ.
J. Leipoldt, Aegyptische Urkunden aus dcn koeniglichcn Musecn zu Berlin, Koptische Urkunden, I, 6 (Berlin, 1904
;

autograph.), 184-85.
ii.

Miracula.

inc.

<5.co)05ne

^e

ftTe<pec>pgjti*.q

iin[486

JtOVTC eOOVtt5J1& eS0>\ JtJlKeeC
Fragmentum. STEINDORFF,
3.

— Des. mutil.
loc. cit.,

158.

Laudatio historia auct.
InC.

S.

EphraEm syro, interprete Gregorio
linthnuJL.

PhILOMARTYRE.
/// 111

^iiuit
i<li 11

/i/ihiiiiJ
fiiiiiliti

lhqni_

hiP jni_nui~
hi—

nui 11

hi_

n

l/hli uiii

— DeS.

uiunniunu

lunnuju
:

uh nnnnlfunu

uitnnili
:

yXnu^iuliunL.

l/iuiiiuuiLu/fif,

iihf\n

h *_

j>hn

/////////

[487
\ w

Wpfmjii

.,/,, ,/.,//,

,n„,„l. h,„,

f(

,,,, [<1

[,,'hy

:

Sancti

Ephraem
CJtpcy^

opera, IV (Venetiis, 1836), 129-42.
4.

Laudatio panegyrica auct. Proclo Cyzici

ep;

Inc.

j

iio

IOHANNES
ixnneTOT^«j.& jcw^^iijikc jienpo^pojutoc iinujH[488

jULiioov

pe ixniiovTe.

Fragmentum. Fr. Rossl, TrascHzione rfi tre manoscritti copti del Museo Egizio di Torino, Memorie Accad. di Torino,
ser. 2,
5.

XXXVII

(1886), 163.
Inc.

Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi.
k-^

l*-fiod

^A to-S/
|^.\io 001

u*^e

«^k^

lyLajk

Des.

019«.

to

\lo

o)^-xf

y^;^

•^oiaM^oo

[489
P. Bed.ian, Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, III (Lipsiae, 1907), 664-87.

6.

Laudatio (metrica) auct. eodem. a)

Inc.

^sL*

"fcA^j Ijoioj >ku&^»/o

«~*3/ ov^jf

— Des. uftOvA^?
Bedjan,
yyhunL-U /"]"

ooi t^*^a oiv»

***/> |Lj— / o>\

[490

t. cit.,

687-710.
nti
niuill. Imijli

b)
Cj~

InC.

ijitn n uij

mfihnhnu
J>I*L-

iiiiiii-

ujnLUjnnin o-uin.nL.uu

juijinlnii ttj

hmu nn
hi_

DeS.

<£uiuiL.hn&
iliui u

juiiiuiijiii u/ji7\

nhnf/nujuqp
:

unpui

'Ciiiuuiuiuin

wi n~
\A9^

jihjmj

tiii/fjii

nrutfunut
7.

:

Ararat,

XXI

(1888), 271-83.
Inc.

Laudatio metrica auct. Narsete Leproso.
loot

io*~* ^U ^,01^

lU^Jt Ua

[492

Exc. H. Gtsmondi, Linguae syriacae grammatica (Berjed. 2 1890), Chrestomathia, 28-46; 103-110. (1900),
ti

Phoeniciorum,

8.
ttni h itij

Laudatio

ascripta

Hananiae

interpreti,

Inc.

]*

Xhnii
liifuiu-

ufit/iuuiiiu 'Cnn.L.nih

Xhn%uinunu^hujup. ^Jnn^nnph
ijiuill, IiiijjIj,

uinL-prhuiu

— Des. qp
J

Ul"h

hu hnftnh

jiijii

uiviuijli u/

jiiiill.liiti ilifl

hu.

uhp

tjiuiii iiji

njiliuniiuii***

|493

B. SARKISEAN,
tf

\\ite,i%fitu

r

,,ti&n,j i,,r„j^i,iTp

r

p iuiia-./uj%^t

hu

[tLj,

.jjnuljiuh

:

Hananias interpres eiusque scriptorum

specimina (Venetiis, 1899), 16-29.
9.

Carmen historicum
Varda. Inc
o>QAad«
|*jol»

in

diem natalem Iohannis Baptistae auct.
...p^
M-i.o
:

GtEorg-io

U*. ^u*a.*

^ao

:

|1*© «--tt/o

Kps '^o?
|^a
^*

\U**

U^of
(

o>tu»

— Des.
«^V
)
•:•

...p^^o
|i*vu ^o^
|

IAIa&m ^\<h\

».^o/»

^o

pp.

^&a |k~oo*L

Aid ooi >o>

[49 4

H. Hilgenfeld, Ausgewaehlte Gesaenge des Giwargis

IOHANNES
Wardn
10.

iii

von Arbel (Leipzig, 1904), text. syr., 31-36.
Inc.

Laudatio pankgyrica.

mutil.

Des.

(non procul ab

extremo) Ul<5,?UCT<5.

JlCJlT^Vf IieC^HlJU.

gJCttOY. JO)g<5.Jl-

r&j.htjcthc nenpo&pojaoc iine^c SoHeej <vrcw otoji jijjul eTOvaxy e^.rcwjtJ^e|
jihc
Fr. Rossi,
loc. cit.,

epoif
[495

115-44.

Iohannes erem.
Vita. Inc.

in

Asa monte Aethiopiae.
i

i\9"0*
s

hr\w*t
.

'>

H/i"
5

••

7£-/V* i... (DOfc*

i

b^TtifL

*

j»$ao
7fr/l
s

.

f9°(|/!
:

ftft/7D
s

«JflJJ,
i

fll]lfl-C
s

hw

WP^

OWA"

m*

fl^* "fih^C^ hM\
s s

s

— Des. 0*0
s

f-?

« A-fl

r/rhs...

h^->«

[496

R. Basset, F& d^abba Yohanni, Bulletin de corresPONDANCE AFRICAINE, III (1884), 443-53.

Iohannes Bar-Aphthonia,
f 538.
YlTA. Inc.
Des.
^oe/

— Syr.
^o^am

archimandrita

in

Mesopotamia,

iacob., tesr. post. 4.
|ksa!lcko lL.\Ia-\o Ltt\a<£kj
\t\

|w
|oi

L>L£*aa*i\<>
;*oLi

u^m/

taStoo ...Iha* <.2\~

^* ^A

.

|o>^ «-\

oo^^

LJjlso

L»/

:

[^Aif^

^o

.

..oov^

:

[m4*m^

l*n*.i ^o«^>

L=^ L-o;.^

[497

Fr. Nau, Histoire de Jean Bar Aphtonia, Revue de l'Orient chretien, VII (1902), 113-20 (= L. Clugnet,
Bibliotheque hagiographique orientale,

1,

17-24).

Iohannes Bar-Malche (Calybita) asc Constantinopoli,
V.
1.
|£o<>

— Ian.

saec.

15.
|Cs*vaL
N>.ia>vi^

VlTA.

Inc.

asji
*

(Laiio^oit Laa*. IJM) JUj.*>oS<> L=>j L**mJ>
«

|£u...*so

[xooi^

)ooi w»oioix./

».*.

|;:x^...

— Des.
.

^ao
i****/

Ijanx wAoi |Z~» oo
^atrxa
Lt^<j»/o

.OOl

.iao ^ojoi
L«.oi

*i«,v>
{* oo a

t

^.t.^0 nxoa^

v^o ^cf

^h^
[498

^^aso

pt_^o

».i/**n\'>

^o ^ooyi «*\aSo
et

Bedjan, Acta martyr.
2.

sanctor.

I,

344-65.
fcfuiniui niini-fJti mli

VlTA.

InC

Quidu

f/

uiJu/liiuLuin

\*nhiuit[^nun**+ h <^u/inuiu/trinni^ffj-truiu iinnniu Qn<£ujbunL- [\ubtr~
/'/# /#///////,

'"//' "«"'

4/1
I,

lu/uinnL.ui\u/u/u/<£ iiiiiiiuinhu
I, t__

— Des. u/ifhho(u«_) uiliJi-ii-

uuiiiuipuiJiunni

/t/

tiiun

nt^n nuiJiuin

^iui luiutiJ

112

IOHANNES
uunnuihli
1/1

l/Lrin

ni.

ff~ni <l
:

lim iiii

/«/

/,

uiiln

<Cuihnbuii

n

v j\#i//u-

innu***

iiiii

nuilruihu

1499
ed. Ispah.

— ed.
3.

Vitae

Patrum,
I,

361-70

;

— ed.

CP. 294-301

;

Venet.

126-38.
;

Vkl.

Gabra Krestos

— Regum
et

Filius.

Iohannes Bar Mariam
f 344.
PASSIO.

— Nov.

lacobus Zelotes mm.
^aaaa9/ ^L-o*
ou^oL/
:

in Perside,

1.

Inc.

|fcv—i*v»

^^W>
*•*

|ooi

*~LL/

^0999

>soj/ fcu*a

Des. u*
«-»;-./

aL u<^[2 h«3

^«.oao .o©v»<jLj

yOi»**» ^aj/ o

A a*

|}0>^ta

[500
Bedjan, Acta martyr.
ct sanctor.

IV, 128-30.

Iohannes Bar Phencaie mon.
VlTAE SUMMA.
^U*a*
a) InC.
*...;

in Mesopotarnia, saec. VII.
<.-\i>L/

U±*V

l*^»0>j

^j

l*o;_\ *s ..rT.^.,

— DeS.

^oo/ ...|LcL\^»j

:

^o.:a3j ^**a* \*&f [*f l^oaxs
1

[501

Sachau, Verzeichniss syr. Handschr., 554-55, quasi pars « Paradisi » auct. Palladio Helenopolitano Add. Scher, e Journal asiatique, 10 ser., X (1907), 162-64.
;
||

b)

Inc.

|La__»;-» J*-a*>/ i»a.\

|L/

p>

poi

Des. ut a)

|;

^a©/ ...1*1*09

[502
in

Ign. Ephraem II Rahmani, Studia Syriaca (Sharfe monte Libano, 1904), 35-36.

Iohannes Calybita. Iohannes
khedar
Vita.

Vid.

Iohannes Bar Malche.
Bizan,
in

abb. coenobii
13.
(post.
S

Aethiopia.
s


s

Aethiop.,

fltRMr fc^tOiV s... ?kvw. iKti» ... hPdrth ^ax-yv cwiY-fcA *™& Jlfl^? IPftV» - Des. /ufttrM "M O^W-fctfAr/fl/. lUttf*1C* tt* h^^!> ftA«* s. [503
Inc.

prooem.

?)

s

s

M

1+JW
-

-.'.

s

hm
s

i

s

s

s

s

s

s

M

s

s

s

::

. .

C. Conti Rossini, // Gadla Filpos e il Gadla Yohannes di Dabra Bizan, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, VIII (1900), 127-49 (locis aliquot omissis).

Iohannes Chelathensis neom.
mehek.
PASSIO.
4/'

in

Armenia, f 1438.
uiuili <\
////// il

— Armen.,
QwCuhfhlju
l^n
iiiiiL ii[iIj

15.
^\tu mni^iuLu/li
fc*_

a) IllC

Ijiuiu

H ^uhmjiltiuu

nun.iun.i~h

Des.

11

iiiimII. iu i

IOHANNES
/////////////////>

113

bc

o/i<Cunt-p}~buiup.

p
:

ipiun u uiptupxphx Ipuutiup/i

nutt_*'**

p

tnohp 7\'\)> <£iu/piuu/hiniiiiih

|5^4

Manandian
284-91.
b)
ill. 111
1

et Adjarian,

Armeniae martyres

recentiores,

Inc. ut a) *i\iuuim-iuliiuh*** tiiin Qo^ufitut^u**.
t^ii

— Des.

'M in2~

ttiiibn/i

ubpbnutuupu

:

f/uiiniuiiu
l

111111

...

\\1u11hf1L IiiiiuIi/i

•siu/nu/tl o/th t

p

'/!"/

J-UMUnt- iiiL.ni^iih

|5^5
0/). c«Y.,

Manandian

et

Adjarian,
ep.

292-98.

Iohannes Chrysostomus
Nov. 13.

Constantinopolitanus, f 407.


fi

Yita, Miracula, Translatio (e Georgio Alexandrino

?),

INTER-

PRETE GREGORIO PhILOMARTYRE.
<^uni-uli

PrOOem.

inc.

^Jh^hbgbufti npj>
DeS.
inC.

nponn
i/tll.i/

bnhlt

u/iuuii/m prfiuihu
i

/m/linuihly
| "*/»

np

lim/u

nmli

tuupuiphqpli i/m/u
ii/ni/t

inpnp JJuinuipfj*
'/-"/"
f

innAi npni

ifii

hplii-liii.ni
:

— NaiTat. — DeS.
J^pn
/1

uui

l\\u ~

/

iu-umun/im^

n_npcrbuiq uium

hi^

p

<£uihnhp£huiiu

ui/n /rh uuiiip***

hc

t/hp

//"'/ uli 111/1111/1111/)

piuh/iu

miumuni
i/,

/ti

111

h

t

'yhnp^on***

\^od
JJ.

^uitnifiiuftr nt/li
Qo^u/l/littt/1 *\*,ifiu-i,fik
[\ill/l.

t/iunni

iip u/li * hr i 1. iu u
Jti/liL

h i_
:

n_hiuni_tu\nu
/1

nl, im/li... /tf

tunn

m/

/1

jiii'liiul/11/liL.

-^nt/ii

l/tu/&n<[[il/nuk \\J/iu/iuu^n l/"ibjl.p,j

Historia vitae,

morum, casuum
Exc.
I,

S. Ioh.

Chrysostomi

e

graeco translata a
historiis,

G-regorio Philomartyre (CPoli, 1752), 1-315.

(hinc

?)

Alishan, Eclogarii ex Armeniae

316-17.
Inc.

2.

VlTA.

\\tnqnu.t/

bli
y

/uoup

i/ utpii

uiu/bium
Des.

/cf Inii/i

bt~

tlhLhnt^/crbuih mu./ip

npnn

i/n/i

bJcJnn
nuuili bi_

tbLbqbqun^

uppnn ^truipb/nqh*
/uiill t
.

jne lu/m/e/i

bolJli*

bu

utnh/ili

uilP

p

i/iiun u***

T507
II,

Vitae et Passiones sanctor.
3.

131-39.

VlTAE EPITOME.

Inc.

J»o3 ^j

ojoi

(sic)

u»osoo£^o^

u**jj|a«/ u»^o

^aoiM

— Des.

^oo/

.

i*oiaj«_aa3 |J.bo-uo ovu-^« *^*J?
et sanctor.

[508
VI, 463.
saec.

Bedjan, Acta martyr.

Iohannes Colobus erem.
Nov.
1.

in

solitudine Scete,

V

in.

9.
ep.

Laudatio 1'ANhGYRicA auct. Zacharia

Xeos. Inc.

GY£Y-

15

ii 4

IOHANNES
ectfocj

noeecjc
eeji^^f

oto&

JULiia.p^^o^on jitc jij$hotj e<u

gHOT hjteji-^v^H enj&oTo — Des.
TejiJi<5.cya.cyjiJ

£>en njKeecrjji
jieii
<s.juihji.

eeJtHOT

n<uiTcrjc

enK}\Kpoc

$ne
[509

poc JutnemcwT &eji
E.
tigypte,

eueTovpo

jijij$hovj...

Amelineau, Histoire des monasteres dc la Basse Annales du Musee Ouimet, XXV (1894), 310-410. Exc. Zoega, Catalogvs, 110-18. Amelineau, De ilis-

toria Lausiaca (Parisiis, 1887), 25.
2.

Vita

(?), saidice. Inc. et des. mutil.

Fragmenta.

1)

Catalogus, 543-45;

AmELINEAU, op. cit., 415-22. Amelineau, ibid., 422-25.
||

— 2) ZOEGA,

Iohannes Daliathensis mon.
VlTAE SUMMA.
Des. v^o La\
u.u.o
IllC.

in

Mesopotamia, extr. saec. VIII.
oik.\j$ ^l~a» "'+*) uSiaa/

Ijjoiaj

k*a

*,» o>fifti,^0

oiUv^

^o

[510
in

Ign. Ephraeni II Rahmani, Studia syriaca (Sharfe monte Libano, 1904), 34.

Iohannes

Eleemosynarius
ep.

ep.

Alexandrinus.

f 619.


Nov. 12.
Vita ex. Leontio
|La

Neapolitano.
)J«/«j

Inc.

^ai-oo

|k»*.oLo |k-aa*.L

»1 »-.al.£*o

k^**>* U**o>a

^f^uaa^JJ ^l-a k*L/
a**^*-o c*oi Ifcoja^
^so

...

M

|Lan*^

Des.
kVa.^

^*«.aa.*.:a

...oy*\a3

^f

|ooi

...j.-^U

a^^L/j ^s

anaajo

oiLa^* .<*—/ *^;*&o l^.*Lo

[511
et sanctor.

Bedjan, Acta martyr.

IV, 303-395.
XIII.

Iohannes Garniensis mon.
ahek.
VlSIO.
-^iuliiih
Xliii

in

Cilicia,

saec.

— Armen.,
uhu\
tuiiuiukt/

8.
IllC.

^uiutuhiun
t^n
ii/i

ilLti
tj

niunb-Cnn.h
I

Tfnjj ut L.n nu

nXh uii
uniu

h uniu
ul.

iiiilli

iu/ii7iujlili

Des.

lit-

iiinl,

nnL-p

n

tl/iuiil/iui

uiiuil r

tliitni. uil-uiiIi

nly n

u^Knhuuinu***
bh(> P-iP»8 32. — Synax. armen., 512-13.
'

J5^^

l

Liber epistularum

(Tirlis, 1901),

530-

Cf.

Iohannes Kozern, doctor
horri 25.
VlSIO.
|j
*

in

Armenia, saec. XI.
innnt-i/
tri

— Armen.,
*ujtnn
Des.

InC.

]*

&uiitiiiliuililili,

t^n

lirni uiliuilili
I, tii

p-Lun.uiL.nn

*nn.ntfnu

||

uiuhi

iuiiiln

uin~

IOHANNES
Xuil/lnu/
"^lili
iii

115

t/fnfuuiuuu *iu/nn
lii-

Ifl. jiiiiiiiuiiini ftt

hiiiifn iilmiijhli

1 111

p [uiuii*~

jiliuilnj*

^lK/iftuuiniifi*»* uuffjli

:

[5*3

N. Marr, Skazanie o katolikose Petre i utshenom loanne Kozernh, Vostotshnyja Zametki (Pctropoli, 1895), 19-26. (Libellus idem disiimcte insertusfuit in Chronico Matthaei Edesseni, ed. Hierosolymis, 18(59).

Iohannes Lycopolitanus inclusus
athor 21.
1.

in

Thebaide, f 393.
i).

— Copt.,
Inc.

Vita (ex Historia monachorum aegyptiorum, cap.
UKjy
fi

$lr~

uiiip

ilijiiijijilt

^iifnuMilriji^nn

n

uiw~Cifiuliu
l/ 1

|

[ll/niu/ t/Jhhrli

r/aiiuiu/i/[iu
fi

*\n<?iuuutju

— Des.
ecl.

o-ulJiji lnihiuj
.

"// 1

jiunolcru* h l.
t

uifliu

iiunofcrli/u Ijiuiniujili niui

u»n.

|\iM/«w.nia ijhiu/nu
I,

T$*4

Vitae
2.

Patrum,

Venet.,
initio

97-112.

Vita.

Inc.

non procul ab

|

gll OYJULe

<m« eq*ie£
JTJJUL

Jta.peTH

JlJiJL

n^J JlT^rjOTCWH^ eS0>\ JlOVOJl

gJTJl
[515

Jtecf gSJlTe

— Des. mutil.

de

V Egypte
Patrum

Fragmenta. Amelineau, Monumcnts pour serv. d Vhist. chretienne, 650-65. Exc. Zoega, Catalogus, 541-43.
Vitae.

3.

Vid.

Iohannes

ep. Mardensis,
|oo. |;.»o«

f 1165.


,

Syr. iacob., tham. 12.

Vita. Inc.

^)

+$

PM

k-^

**-kJ

^a^so

i..;»

;»/

Des.

^, ^*
|

v

...^^o* oiLo^A
|joi

^o\

— Epilog.
^Aoi
:

IllC.

^ia^v

u&Aj ...Lo-\*> [>;~l

}*»*.«

00L0

— Des.

|L£.j *z>il

».Yi**fln-v.\L

«.^i^

^j

[516

Assemani, Biblioth.

or. II,

217-29.

Iohannes Nazaraeus mon.
VlTA AUCT. IoHANNE
EP.

in

Mesopotamia, saec. VI.
IllC.

EPHESI.

-_l-a^
yj*-^*

(joi

\**>Oj OiCw*a£A

v»,

^*^o

a^;*>&oa\. ^JS/ ^isax»

— Des.

p«ota&

^aAxo ^A\TaoL/j ^Aoio

^»/ ...Uo^.

Land, Anecdota syriaca,

II,

22-30, 230-32
3).

[517 (= Iohann.

Ephes. De monachis orientalibus, cap.

lohannes Odsunensis Armenorum
men., ahek. 10.

cathol., saec. VIII.

— Ar-

Laudatio auct.
lil/hi/hijliuiiju, "ij/ili

Vardano.

Inc.

**\ujj&ujii
*\>-/ifir/

^

1

"^" Wf^ht/t

D/ifiuinnuiunijhuiii

n/ifinu

Des. piunlr~
nnn/iJl.iu

fuouni^pliuiJp

ujipnjli

S*n£yUJuunL_ JkcVfi

^iiij/iiiiiijl.uiUli

n6
iijiII. liiujli
-~*iiii

IOHANNES
iiiuihnhiiiii uiijmtj
... .......
:

T5*8
(1888), 580-93.

y\r

t

7

Ararat,

XXI

Iohannes
Passio

e Phanidjoit

auct.

m. Kahirae, f 1209. Copt., pach. 4. Marco pr. Inc. proocm. CCWTeil JUL$OOT 03
&<S.TJ2l

Jt^iieJip^^ CTCJULJt ill\jepOiJri5.?\THC
rat.

Inc. nar-

<5.cajotmj

^e &eji eJULeTOTpo hgoTOJULeji nojHpj mcwIIJgOZ:&e£ eTCKCCWOTJt
oj<l JULJULOCf

CH$

— Des. £>6Jl

ce

jicjul

jih eTqj^pcwoTcy...

njn^. Ji^^. jioSj eSo>\ &eji

^f-

JULCTOTpO JIT6

JJJ$JlOTJ... <5JULHJf.

[519

E. Amelineau, iln docuincnt copte du XIII siecle, Mare tyre de Jean de Phanidjoit, Journal asiatique, 8 ser., IX Emend. P. de Larminat, Atti del l/° con(1887), 134-89. gresso internazionale di archcologia crhtiana (1900), DisserP. Casatazioni lette prcsentate (Roma, 1902), 344-51. nova, Bullctin de Vlnstitut francais d^archeolofjie orientale, I (1901), 113-36. Casanova, loc. cit., 128. Exc. Zoega, Catalogus, 88.

Iohannes Pusillus.

Vid.

Iohannes Colobus.
in

Iohannes in puteo, erem.
1.
111I1111 li

Armenia.
\\\pi»
-

— Mart. 30.
t

VlTA AUCT. CHRYSIO.
t^p y^nt_ipiU)
ill.

a)

InC.
l

f"fu J>pfiuinnuujul~p npnLuT
DeS.
[frt,
i

o

uttniuli
,

n l"

iitijui

%b

tj/i

ijliiu

ijnl.j
tiiuij

ijiitju

j/iMiiiiiiiiljiiijinibii...

ijft

n ninuiunh h

nnujpup plinp<^u

hphpL ntuCruiij

jn iimj ^juuini^iuc^*** uii/l lt 9

[5^^

Vitae
b) Inc.

Patrum,
f-u\ai
\i\

ed.

Venet.

I,

113-25.
[***jwia.\
£svi*.f
|v*.

L001 |x.m/o
\i\

o>^>*? |ooi

k»f

^9

ILfco/

DeS.

...0>\t |o£.JJ
*

U^AMO

OfttiOO

Jj/

I^OM +5

fcs-OOl

v^VJ ^)J *

L

[521

M. Briere, Histoire de Jean lc Siloite, Revue de l'0rient chretien, 2 e ser. IV (1909), 157-67.
2.

VlTA AUCT. CHRYSE ET ChRYSIONE.
(4/')

ItlC.

{\hpljpffiu ^fnJhft^
nLlit^p
uitijp

/jhnt.nn
uiijtp ht-

y\n<^itiuul^u *

p
o

ntuniupt^u \]hutuiint_+
iluiuml. tlp h~L.
//

ntunhujiuptii

— Des.
«...

unilt

nphujpt

p

\]ppupl^
uihij ,

AnAjiuL.npt^ ht_

p

\tnLpL.upnltl^
iliiiin

jini lini

(/#~l)

<Cutuuuiuui

i/pill.

nitnu

iiiliiiiini iii it

[5^2
;

— ed. Venet.
Iohannes
PASSIO.

Vitae

Patrum,
I,

ed. Ispah. 557-64 113-26, in imis pagellis.

— ed. CP.,

454-60

;

ep.

Taron neom.
\~>p

in

Armenia, f 1463.

— Armen.'

ahek. 12.
IllC.

utiL.nn

hujftu/jnujnuli

Qn^uAjbtjU p tnnuiinu^


IONAS
lcriiht^

117

uuliuii

h1

.

1I111 11

' 1,

111

1

li

1J111I111

uiiiiin

\y11111111111h

mfih
ilh

DeS.

iiiiiiiiv/i

unnni ulfnuilmiu

*

i

fjiuuiuiiili nuii ...

ih

11/111111111111

lujnujld-ni^

ffiifi

npujn uihf lui
et

:
I

5^3

Manandian
299-303.

Adjarian, Armcniae martyres

recentiorcs,

Iohannes
sbat

ep.
6.

Tellae

in

Mesopotamia,
InC.
<-*:»*.

•}

538.


. . .

Syr. iacob.,

YlTA AUCT. ELIA DaRENSI.
\.+

^*bO-\ ^O^a-^^ c^-JO
jo |L£*2uj
^i-U.

\l~0) \l~\l

£i+l

|Co* )La*;^*> )**-Aba\
.

^o^Vii

o/

vaeu^ ;**>

c»;*

Des. ...J-^oa o^f

c*iAia*io i9/ |oov> *soL cfc^/ Jj/j \±*lf

[52 4

Het leven van Johannes von Tella door (Leiden, 1882), 3-83 Elias E. W. Brooks, Vitae viroMonophysitas ccleberrimorum, Corp. Scr. Christ. ricm apnd Or., Scr. syr., ser.3, (1907), 31-95.
,

H. GL Klein,

||

XXV

Iohannes

et

Symeon mm.

in

Aegypto, sub Diocletiano.
Inc.

— Copt.,

epiphi 11.
Passio auct. Pseudo-Iulio.

<$JULCmJlJ CCttTCJUL JIT<5-2£CW

epcwTeu
<6eJt

jul$&joc... jieovojt oTpcwjULj

&e

julcotchc eqojon
JljSejl
[525

OVfjULJ

— Des.

£<5.JI£JULOT

JIT<^60 JipH^f

£>eji ^^.jiJULHoj ji2UJicycjujn.

ececycwnj juui...
des

H. Hyvernat, 174-201.

Lcs Actes

martyrs dc VEgyptc,

Iohannes m.

Vid.

Laurentius, Agrippa
in

et soc.

lonas abb. coenobii Dekhukhan thiop., magab. 17, ter 20.
Vita.
Inc.

Erythrea, saec.

XV.

— Ae:

7T7C:
;

H/T
;

:

\^
:
s

:

A-flhA,
:

:

fc<7lUt-fl<fi.C :...

roiM"

;

6t\hfl9
:

Ml£
:
;

frC

Ki-t
s

"A"7

:

Ul£
5

Des. ht\ r/D

£AH'

::

?&&&* hn69°* Afl' (rt^nA.lf^ tU& ^^+n>

(ȣh'k\
h"7/* «

"»A+A — "»(M# \i°°
:

:

t

:

[526

Exc. C. Conti Rossini, Gli Atti di abbd Yonds, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Rendiconti, XII (1903), 187-201, 239-55.

Ionas Anbarensis archimandrita dominica post domin. Novam.
Vita auct. Pseudo-Zadoi. Prooem.
}__oj
[i«i\a

in Perside,

saec. IV.

— Syr.,
^&»
[*..._>

Inc.

|_» IL^L^» |&o_>u V-k^

^001 ^_ifc_j

— Des.

),

««.»_-\ ___<> !(-*- p_3ojLt/<) |**jL

u8
...

IONAS
o

01 o*... ».a-\

v ;_

— Narrat.

inc. i_»o;_a__ ^j_»
oifc__*L

_;„

l-<*o 001

__ _jLj
v_>oi
*.»oi

^l
|?oi

+*l

Utk^


^>o

Des. a) '*_*o L.©v~ U-v^?

|k_.____j

^\

Uioo

fjpof
oiLo.\«o
:

[527
|£s_jo_\ o>>;_oj
.

yel b)

[£_;:>_ ^j^ _;» ^_i L_»«.oo

L.011

mm( „.^m)

|C_o_>_L

^_

;>oa_

^oo |t\_____> w.oy_>

[5

28

Bedjan, ykta martyr. et sanetor. I, 466-525 (oonsertis var. lect. duobus exemplis et recensione sequenti). Guidi, /iemerkungcn zum ersten I. Id., t. cit., 541-43. Bande der syrischcn Acta Martyrum et Sanctorum, Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. GrESELLSCHAFT, XLVI (1892), 75056 (qui praeterea codicum lectionem discriminavit).

2.
|J_>0»._

Vita auct. Pseudo-Mari. Prooem.

inc.

L,__/ !____ _.;_ |Lo__£
li-OO- L-f

^—_>

vOO(HJf

L_> v .__

DeS. ^»/ ...L_3 ^_j*
?

_;„ u_Lj

<yf

— Narrat.

inc. ut 1

Dcs.

[529

Bedjan, t. cit., 471-72 in imis pagellis (qui in reliqua editione prioris Vitae, pp. 472-525, 542, gemino exemplari suo var. lect. subiecit vel intexuit ex hoc libello, quem epitomen vocat, p. ix).
3.

Laudatio metrica auct. Iesudenah Basrensi.

Inc.

L-^ooovf

L v-

}___> I;—

.^

___jo/t i_*;___ (____ o>\ __o;_

[530

Exc. Guidi,

loc. cit.,

757-58.
in Perside,
^___o *__**

Ionas, Barachisius et

soc.

mm.

f 327.
©iL

— Mart. 29.
___
[531

Passio auct. Isaia Arzanenio. Inc.
l_j |--ojj v^- [**»*3j
|;o>_>

____»> i;__i_L

Des.

_»;__» L__Lo

^jcava

oo>___<__- L« v _ .oov-9 ^o

*a

**© v__s Assemani, Acta martyr.
martyr.
et

or. 215-24 Bedjan, Acta 39-51 sententiis aliquot rescissis, Aem. Roediger, Chrestomathia syriaca (Halis Saxonum, ed. 2 (1868), [non vidimus] 1838), 128-34 ed. 3, curante Ioh. Roediger (1892), 79-84.
; ||

sanctor.

II,

;

||

;

;

Ioseph sponsus
i.

B. M. V.

— Dec. 26.
a)

Vita et Transitus

inc.

jxajjunj 2_e JtovegooT epe
e__ejt

nencoDTHp
&U3JT
CWOY

jt<~?<j.eoc

gejutcj

jijtcwot jrre

jij-

— Des.

&CJI nZJJtepe neJlCCWTHp Jt^^iLOOC 2te

JtiLJ

ji<ui ^jtOTjtocf
Jt<5.ej...

ovog

<utp<s.ajj ^.jityengJULOT

oto&

^jt^f-

«5.JULHJI.

r^ 2
du Nouveau Testament

E. Revillout, Apocryi-hes coptes


IOSEPH
(Paris,


ii9

P. de Lagarde, 43-70(71); 1-37. Aegyptiaca (G-ottingae, 1883), Emend. (ad ed. lam L. Stern, Das Leben Josephs des Zimmermans, Zeitschrift FUR WISSENSCHAFTLICHE TllEOLOGIE. XXVI (1883), 269-70. var. lect. Robinson, Coptic Apocryphal iospcls, 221-29.

1876

;

autograph.),

||

?


b)

Saidice. Inc. et des. mutil.

RoBINSON, Fragmenta. 1) REVILLOUT, Op. cit., 28-29 op. cit., L46-48. 3) Revil2) Robinson, ibid., 148-50. Lagarde, op. cit., 9-21, in mediis lout, ibid., 30-42

;

||

;

||

pagellis.

Exc. Zoega, Catalogus, 225-27.

2.

VlTA ET TRANSITUS. InC.

LjJj

jsA&ttj
£"

*Wt
^

Jb*l J,

u^

J

^-

U CM+Z>-

a-*3

©

jL«^j

*-*

^jJ

U

rc

Jll

J-~l

^a^cAj \^*2 lj

uy/)\
Cm\

— Des.

LJLjlj

bl^rj U^ji
jJli

UoU^

j* ^sCJl U*

L— \*x**
[533

bJ

^Clll JfJ

JT
,
||

G. Wallin, jii-" Ju-ji 1^35 sive historia Iosephi fabri Aem. Roediger, apud Thilo, /«<7wanY(Lipsiae,1722),4-106; Codcx apocryphus Novi Testamenti (Lipsiae, 1832), 6-60 P. de Lagarde, op. cit., 1-37, in imis et mediis pagellis.
;
||

Ioseph Dvinensis marg. 13.
1.

neom.

in

Armenia, f 1170.

Armen.,
n

PASSIO.
1

Inc.

^uiL.ni^jiu luuhjfuuJljnL.lJ-tfUJU J/.jmj

ii/ijijh,

lim

ii/tj/iit/

J i/uluiliui-.Jiu
u/nJ uiluuulfiu
i
i

intmL-J
jj
i

f^ji

— Des.
t

u/u ujun uiinj

unanh
^ujjau—
[534

ujuiii/jui ijli

itJfttt-

jni_itu/ ij/iiu

n n

^ylyfl***

gkjj***

ujtll*h

K. TeR-MEKERTTSCHIAN,
Qnn/^tJiiu.
1/ iiiiiii
1

<f\u/inJ?u.p-fu.rJ
I.

%nttnn.

/{/lujjfi/
:

ij

ttt-

li 111

^ 111 111 iu u 111 JfJ

iu'li'h

i/'iiiiiiii 1(1 /11 li

HlS—

toria vitae et confessio neomartyris Ioseph, UPULPUS : Ararat, Manandian et Adjarian, Ar(1897), 42-48

XXX

;

||

meniae martyres rcccntiores, 46-59.
2.

LAUDATIO HISTORIA
J
lllll

AUCT.
1

DAVID

PR.
flL

InC

**\ujpuiujujuju
MlUllljfl/J

biT

lljlllllllll IIUl/lJlli

J2"1

pUUI

lllllfjlij[l

l/Jt/lll/j/i

UfUJ~

1///11 111

— Des.

h

iutitlStiijifi

uiijuu

jJ fftiili nn+
iuliu
X

/ml.

unJiiit

<Cuj un.hr n£

jfii/iiiluiij[i

Juiui u/nu/Uitt/ijij
1)

/jitij/i

1^35

Alishan, x\jitu/tuuu, p'ii„, l„„j ^ z^iuji/in.nu/ii/.uijfj Ararat, prima patria Armenor : rum (Venetiis, 1890), 358-59 Manandian et Adjarian, op, cit., 01-64. 2) Narratio cum parte exordii, Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, II, 324-32,
et

Exordium

peroratio,
:

L.

x

;

||

120

lOSEPH
TRANSLATIO. IlK.
[,

3.

\\jp

nUl, \)ttip,/[,u l/nsl,yLui/ X

"/,'/[,

,,„[„[, }

<$uidp.uil/nufd-1rufh „,[,„„
,/[,

— Des.
,„j///l,

J9

ui~

tp//n,
:

[,,

"ppyu

[J„,/l,,„/

jhf/L,/lrgi_n£'li t

fi

XlrnH,

'l,„/i[i'l,...

r^6
59-60.

Manandian

et Adjaria.n, op.

cit.,

Ioseph
Ioseph

ep.
pr.

m. Vid. Nerses.
m. Vid. Acepsimas.
Vid. Isaac.
v.

Ioseph m.

Irai (Herais)

m. Vid. Apater.
ep.

Irenaeus Sirmiensis
PASSIO.
IllC.

m. sub Diocletiano.
puipp puippn
hri_

— Aug. 23.
„,„;„„, „,?S „,,„ t,,„,~
'im/iu, „„,

QnpJnii/

[ttlruiJp ///t[d-tMiu/D
pbl/lryuiL/it,
,

p

t/L„i

:

DcS. bt^ <^ui„iLuii

nt/.p?L-[u

uL/nui

'

n/, o/i t[l,tj tjn itt^l, l/iuli[i

tuJunp h [J-ut„,UL-n~

^lriunJi.*. uiiU^ltX
Vitae et Passiones sanctor.
I,

^37
357-59.

Irene m. sub
PASSIO.
IllC.

Licinio.

— Maii
La..\>o

5.

uOv^Of

u»oi*ja\} oiLa:i.\io_\

|^o

u^o

|Lttk* Cmjo
|a.\jo

o^

L,\»L/
..

|Cm-»v5o

Des.

L~.=>a*.

rova,^/* L^oi* &\va* i»oio?|«9 001 L*x»;3
,

^oAv

\.\\a

^/*

<*kv_j.

^.o>\a..\ £s3|o

.

L-*_>-0!0_\

o>\

[538
Women,

Agn. Smith Lewis,
123-94.

Select Narratives of holy

Isaac patr. Alexandrinus, f cca 688.
Vita auct. Mena
ep.

— Copt., athor
Cje^WgejUL

9.

Prosopidis.

In$.

JULJULOJl JUL-

$got

h-_e njep$JULeTj

iinjn^Tpj^p^HC ctt-uhoyt

cw

ji^JULejip^^f

eqTOTjtoc egpnj JUL$paooTTq
ji<s.j

Des. tcji-

Ji^g^f 2_e

jmeeoT^S THpoT
J16JUL
ji_ui... ^.julhji.

eSo>\

£)_-,2_cwq"

jun^.-

Tpj^p^HC
ecejytunj __e

JU«5.T10CT0?\0C

J16JUL

JlHeOOT^S THpOT.
[539

E. Amelineau, Histoire du patriarche copte Isaac, Publications de l'Ecole des lettres d'Alger, II (1890), 1-80. Exc. Zoega, Catalogus, 108-111.

Isaac
1.

ep. Ninive, saec.

VII extr.
uOioN-./ ^ft>>^>
|o

VlTAE SUMMA.

Inc.

ujj

>r>nm./ _»^o

L»oi

ISAAC
DeS. ^a^A. u;m^ |;»q^s ni^»LL/o

121

^540
Rahmani, Studia
33.

Ign.

Ephraem

II
I),

syriaca (Sharfe in

moiite Libano, 190
2.

VlTAE SUMMA.

IllC.

^JL^ ^* J^JI

^M—J d

»jJ^

Ofe^

Assemani,

Biblioth. or.

1,

444-45.

Isaac Tiphrensis m.
4.

in

Aegypto,sub Diocletiano.
Inc.

—Copt.,

pach.fi.
t\£ £)CJl
iig<*.ji-

Passio. auct. Pseudo-Christophoro.

JI£pHJ

juegooT jrre ajok?\htj<$.jioc novpo <s.qjpj g&HOTJ JlCOjeJl^JTOT <3.Jl — Des. ^Cjep^J^JJI

JULJULOq

hcoTa

Ainj<s.ftOT tcw&j. <ltoj juiu
^julhji.

ji&htcj it&e

g<5.jtz:oii

jiea £^Ji$y$Hpj. evcwov..

[$42

E. A. Wallis Budgk, The martyrdom of Isaac of Tiphre, Transactions of the Society of Biblical Archaeology,

IX

(1893), 92-110. Exc. Georgius,

(membratim).
2.

— Zoega,

De miraculis

S. Coluthi,

xxxvi-cxlvii

Catalogus, 20.
Inc.
(Ofif\
i

Passio auct.

eod., interprete Salama.

\\*i i

II

Kih

i

<np\*

ta4*b*
5

- Des. (Dhh+Ch? ttWMip YhT&V (DW} co^>« h-flCa n^Ma^i AMIM ^ffrfi ;...
i
i

i

a

s

*

££A- A-* ;... (Dh "lt

«

— (Coloph. (OtihlVi

i

M M
i

al

i

H-t

Fr. M. Esteves Pereira, Martyrio do abba Isaac de Tiphre. Versdo ethiopica (Lisboa, 1903), 1-16.

Isaac

ep.

m. Vid.

Abdas

et soc.

Isaac

ep.

m. Vid. Sapor (Sabor) et soc

Isaac mon. Vid. Garima. Isaac et Hamazasp ahek. 1.
PASSIO.
IllC.

mm.

in

Armenia, f 785-786.

— Armen.,
]
l,i

P^"A diuJiiibuiliu p-iuiriui^nnni_p-lrujlfb

ni/lifi

Ijuiiuhii*** uuiuin/jujnhuii

noniuliuiin <^uinuinuj<^uiiini^f3-fiillili
fi

**£uj?f~

l["Jg
/i

DeS. jfi^uiunuli /""jifi f3-nn[ili jujpfuuiii^fi y
li l

uim n\ uiliii
l^j^

'llillli III III

fl

UIUIU.U***

Bibliotheca armenia, XII, 61-80.

16


122

ISAAC

Isaac et Ioseph mm. Theodosiopoli (Karni), f cca 808.
men., arats 15.
PASSIO.
InC.
ki^

— Ar—
5

QuJifu
fi

f<)

lunu/t njiiu
]

/()

/•

uJltlt

*nnJur iuihniL.nn
^ujTC/jujii

*y t hljkifinjituj*

piihiu/jiujnt
l,i_

fr)

I,

iitlilt

\\<^iuiinli/i

Des.

fi itikn/i

^iuhnuiiihittli*
tl

pfilibijhh iflju/jiujiujh*

/ntinuif J ,n*~J'?~
:
I

hm JcrnLJin

niunni
Vitae

jjihfih* tfiiuii utt ntikjnif ...

tuil/^li

45

et

Passiones sanctor.

II,

266V71.

Isaac patriarcha et Mesrop doctor Arraenorum, saec. IV. Armen., navas. 30, horri 8.
1.

HlSTORIA.

Inc.

fyun

uiutuit ^"'JP'1 y "' IuTCiij h n ^ujjiiiuujkiiiu

Jht\ ^uujul

iiiuIjl~u*

bii-

iiuvnniLl^

DeS. ujuiufjkiiij

<C/i/n/jlj

ifhjinij

unnnn* uLjiuin.iuL^nnhiU Unuiu n^\Kpfiuinnu Jiu/n qp
iii i i\

i/iuin

im

njil,

utjnt

p*

on<Cuhiui

*

nntlhiiii

juii.fuiik hfnj

:

T^4^

liibliotheca
2.

armenia,

II,

7-42.
nifhljh ij.fij/

VlSIO SANCTI ISAAC. InC.
:

\\("f

jbpnujj fhtX Jfuufi

nujunL.la-hujup.***

|>A hu n Jh&- ^fihupLunujfa-L^nyh
nuilifin

niuinljfih

Des.

jiiiiju/ijii

iiiiuiijfiufi

uiuhi

fhjS

/»"'/

unnnfh bc
J

Ijiinl

Wttinhj

:

jfiptuuiui/j hnjttu

on-^uni^ftrbujua***

u/iltfh

T547

libellus in Armenorum historia auct. Lazaro Pharpensi, cap.17 (Venetiis, 1793), 50-62 ed. alter. {ibid., 1873, 1891), 87-113, et al.

Bibliotheca armenia, II, 45-67.

Idem

;

Exc. Mich. Tshamtsheants, <t\utu,itni.[J-fit3, z,"jjng meniae historia, I (Venetiis, 1784), 785-92.
3.
,

'

Ar-

Oratiuncula de utterarum armeniarum inventione.

Inc.

i\w~

/,111

m jiiufmmjf,

it/j

jj, jiljjimj/i

nhcxnL-ftrhuiuji

DeS. (?) on<ChnL.~
:

ftrfiLAj

nnnnuiuo f/li, nu/nbnujhnL^fJ fiuh nJjlfnP"
Alishan, Eclogarii ex Armeniae

r 5*4-8

historiis, I,

320-22.

4.

Vid.

Mesrop.

Isaias Berrhoeensis coenohiarcha in Mesopotamia, saec. IV.
Syr., tesr. pr. 15.

VlTA.
L^a/
»-»;*©

Inc.
\***q
.

cO)0&v*/j ^

x+u*

|LjasojL?
L*;so

1^=^ V<^
^j/ |o*j

^

^^

^*^*

oc* fiyifina

— Des. o^av;
^v
Ui ooi

oiLq-\^s

oh^*M

001

j.W^ fo>*^aAo

^ao/ ...o>^>

0)fc^

L>ai^ ^-x>
et sanctor. III,

[549
534-71.

Bedjan, Acta martyr.

IULIANUS
Isaias mon. in Palaestina, f 488.
Vita. Inc.
**n*^>
|__j

123

— Syr. iacob., can.
|£\_----fcfc-_.

pr. 11.
fc_______j

__oio_v-/ ljojo|L U01 ...^*-./ :^£io|L/ ;**--•

L__\_,\L

^.;_.j

I001

— Dos.

->_/

.

oi*_-_a_-L

-__»o;£A__- o>_--j
_%_(.

U+9L0 ILv»
|_\____aL
(

-_*___*

*_*

^
^x/

_\j

|Lo_uS._oj

l_oa__.\

|o_v_>Lo

_oo;__l

_\_o.*_o

^*«

)

_^__

...o^o ...|o>_M
;
||

[550

E. W. Brooks, Land, Anecdota syriaca, III, 346-56 virorum apud monophysitas celeberrimorum, Corp. Var. lect. M. Script. Christ. Or., Scr. syr. XXV, 3-16. A. Kugener, Revue de Vorient chretien, V (1900), 479-80.
Vitae

Israel Vid.

Thaddaeus

ap. et soc.

Iudas

ap. Vid.

Thomas.
ap. Vid.

Iudas frater Domini tholomaeus. Iudas m.
Iuliana
v.

Thaddaeus

;

— Addai. — Bar;

Vid.

Cyriacus.

m. Nicomediae sub Maximiano.
InC.

— Dec. 21.
iiuuur/iL-iuiu^i

PASSIO.

^nljpUujLuiini^ur/rujliu
1

||

^iuiiu/u/h itiunu/i iuifiuujn~

fz^'b ^"-'"fcfy^d

-"!]

J b t^ n ^dh' ut/ n u
t

-g u"i"'4?b *y*bk nu*bv u3^"9

— DeS.
tiinL-ffT
/1

iiunnniSuu <yUJuiu///i uiuujij ni
lulili i\\fii[ilj/uuiiiiii/i. /it_

l</ fu iiimuiiili/i

uiil
i

ukn

jt/

mn iui.ujil, in

luiii&ujn
f<
S I

criuuuiuu

/r

m

h}l,uiu

^on***

uiut*b

Vitae et Passiones sanctor. II, 140-64.

Iuliana

v.

m. Vid. Barbara.

Iulianus m. Emesae, sub Numeriano.
Passio et Translatio. [no*

— Febr.
^J»

6.

ji^

^tW

^SkW
Cj\J\

s_-l

f

l

ft

jw_

^r
t

i:,sz

U_te-llj

*U L^JIJ
j.

^JJI
• •

.

__»!

j)

J^ lSv^ ^aJJI
J-i-lj

— Des. X
j9-J(_J -**'
j

-tJU•

JLi*

..jyJl; JUullj

J

t

-Jb

Oul

i

jlcwll _Uj$CJU (3

i^J*J

$ $

2

Edenda

in Anal. Boll.

Iulianus Sabas erem.

in

Mesopotamia, cca 370.
c.

— Iun.
Inc.

9.

Vita (ex Theodoreti Histor. religiosa,
|ooi |;o_\_o
^__o/
[____»

II).

^__-\c_. U__a£

|}L/

t___i_a

^»0 |;<__4_>«

y./* 001
_S____j«

— Des.

^___oi

.

|LoLa.__o liA }____.j<o

.

^x»

^-_-<^J oi-N___^f

L--oo^

^Aj

__>_v__\jo ...__-_\_>L/ ^-«

[553

Bedjan, Acta martyr.

et sanctor.

VI, 380-404.

124

IULITTA

Iulitta m. Vid. Cirycus.

Iulius pont. rom., f 352.
Vitae summa, syriace.
(i.

— Apr.

12.

Moesinger, Monumenta syriaea
et

9

II

(Oeniponte,1878),

5

;

||

Bed.ian, Acta martyr,

sanctor, VI, 461.

Iusik. Vid. Aristaces.

Iustus, Aboli et Theoclia mm. in Aegypto, sub Diocletiano. Copt., mesor. 4 Aethiop., nah. 4.
;


s

Passio

auct.
i

Pseudo-Sergio
i

et
i

Pseudo-Ischyrione.
s

Inc.

M
s

Mh
(\6
i

s

Afl

mt
i

3.e-«7AJWA
G9°
i i

OW
8

fol
*

*

Y\ip
s

-.

AAA
s

<*>1

f^-h^r-Y
::

-

Des.
i

a>hd£?

<o-A+
:.
.
.

A"7£ ;h
s

£

i

A-flftfh

M

AJMDfrf

« (\*\r

:

. . .

AClMb fl)W7

1-fK«

A**A

tf-fV

HOfl *D«p*A a
[554

Fr. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, Corp. Scr. Christ. Or., scr. aeth., ser. altera, XXVIII (1907), 81116.

Izdbuzid m.

Vid.

Iazdbuzid.

Kardag

m.

in Perside,

f 367.

— Syr.,

nis. 1.

Passio. Inc. «.-oiojdv»?
(...

|k*-*.*L |^a-vo |L V^\ ^.j/

f

|jUa»

al.)

|^o

u2ua«

v;soj

<.aoia*w»ta?o «.^oio«d>fiof al.)
|o£s
*j

L~^x>* U-* v &
i»;m
Lt^vA


|

Des. a)

001 ULj <n

»-^

oiLoJS*aj

^f
;^a
:

.

(t^**x>

al.)

i^a^

^s^H/

u»OioJS^j

^tt/o
vel
^*so/

...f^kftj(f)

[555

b)

^_u.csj

U* IL**.

i^^o

...o>x^j

|oku

*^$Lf

ov^* L»a*

oop

....

QViiaa^tSj ovvai.0

©iLcL.\«p

[556

I. B. Abbeloos, Acta Mar Kardaghi Assyriae praefecti, qui sub Sapore II martyr nccubuit, Anal. Boll. IX, 11-103 (des. a et b) H. Feige, Die Geschichte des Mar Abhdisn und seincs Jungers Mar Qardagh (Kiel, 1890 autograph.), 2-96 Bedjan, Acta martyr. et var. lect, 102-104 (it.)
l Q
;
||

;

;

;

||

sanctor.

II,

442-507

(it.)

Kasdoa (Kazo)

v.

m. Vid. Gobdelaas et

soc.

Khostrov (Chosroes) Gazacenus neom.
Armen., marg. 27.
I.

in

Armenia, f 1167.
'|

PASSIO. InC.

]*

cIuiJutliutlAu)

nn^UujhuJini-f^lru/L^b

tfu^ujy

.

LALIBALA
unq
innni_iT
l

125

J Uin

m-iihtlu

nttinXnl, iui
***

l~n

DeS.
f,l
I,

h

i/iiiiniu~

nuinuipnli nn
il111 111

l/ntfi

^i^ui/iXuilj.**

n

jtt

mii uiiniini

tiiuli

|^<7"*-

n 11 ht

^iunulin ^uiuilijuj^/i*

fiuli

li

tlbn ... twitfu

:

[$57

G. Ter-MekErttschian, \un,,p,nf *\*„/i,&,u/{/.,,f,, Chosroes MaGazacenus, HPliril8 Ararat, XXX (1896), 590-94 nandian et Adjarian, Armcniae martyrcs rcccntiorcs, 23-31.
:

;

||

2.

LAUDATIO AUCT. MekHITAH GOS
trnnntfni_niip

(« RARIPILO »).
fi

Inc.

0^m_ui[i~
u~t_

&ui/iuj/i

uuiu/uuui/^u

ipiiMMuitu/i
fi

lituunt fu

ii/iiiiiifu/h Jlfuiffiij
pi~ft''

— Des.
n

(non procul ab extretno)
<Zuu uiuiiunlrinii/i

u/tiu^ui/^uju /i
jiuf

m/in inhnfi

-S imuiiitiifi

n

lil,

pfinnt/u^

iiiljrifliniii/iuili

iionfiUUifA

T5^8
et

Manandian

Adjarian,

op. cit., 32-39.

Lacaron
14.
Passio.

et soc. ram. Antinoi. sub Diocletiano.

— Copt., phaophi

Inc.

^cojtwnj *he

&en

"j-jju-gjH irpoiinj jitc

epe <s.pj<uioc oj jtgHreuuMJi e^JiTJtcmov eT^q^?\Hj eTeq ?\e^o5pjoji — Des. ^Tep^cn^^ecee iinoq oj<s.TOYo?\q e&ovji 6tho?\jc iinejitfojc ovo&
2sJOK?vhtj<$.jioc...

neJlJlOTT^"...

<LJW.HJT.

r^9

Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. copt., ser. 3, I (1907), 1-23. Exc. Zoega, Catalogus, 114.

Lalibala, qui et Gabra Maskal, rex Aethiopiae, saec. XIII. Aethiop., sane 12.
Vita.


i

Prooem.

I

inc.

flfl^

;

h-fl :...

/*VWl
:

:

II

AJ&AA4»
-•

<p;h£-s...

AHh^lf; h«lXOxi Mtt* fcU
?MO>-'i
} «
;

a>htl1?:

H,?

:

-

Des.
;

*
<

W%

M1C*
flfM
:

;

S?,h
II

i

.4>t\

:

&hh+p&9>
:

;

XUMh
:

h'1.
i

— Prooem.
s

inc.

fc*JW°
:

hMtf-**
:

A/i

m*hrb MM- - Des. £V <7A (DOoWfr htl™ ^hW/L K<h0 * Kfi*"U :. u %Tr — Narrat. inc. (DUAa^ hilvll W\C J. ^ti***?» h C?rh — Des. flrVAA*"f' Yft&lh Kiti JMUCM (D'\f\ ££+ fc"«s [560
7lf.fc-fl/h>C

flrVrf*
:

hrmjxl
;

....
:

:

hTW^
:

.

::

:

.

:

:

:

:

:

:

:

*

W>«

Exc.

J.

Perruciion,

Vic

de

Lalibala

roi cfEtkiopie.

126

LAURFNTIUS
PUBLICATIONS DK L^ECOLB DES LETTRES D^ALOBR, IX (Paris,
1892), 1-64.

Laurentius, Agrippas et miano et Diocletiano.
Passio.
11111111',


:

soc.

mm.

Syr„,

in Mesopotamia, sub Maxiab 10, elul 2, 27.
Inc.

I.

Prooem. (de
ftTf,

S. Iohanne).

{\uijuiP
/t/ pi
li

immp

ljiu~

ijiui

i///mim

mi/p

— DeS.

ul.

/~

upumi/iu

i/hm^ni h/ l,mh

linniu <£iiiutun ouili
II.

mpiufly u

T^I
iun\uuip
-^li

Narrat. inC. {>""'

crtiiiLtfiiiUli

npifL.nib\\umni_2rni 1

p

Ipiipil, fim ijli
li

*n

niIi/1111

uumli
IfL.

bi_

lrnlini_p


//

Des.

uuiuiliiuL.
'.

p

/jmiiil,iil r

filuf

mifnn uppntjb

ujum/jhnm,r_
I,

^^_ppumnufy

\^6l

Vitae et Passiones sanctor.

634-55.

Lebbaeus
Leontius

ap. Vid.
pr.

Thaddaeus

(et Addai).

m. Vid.

Vardan
Vid.

et soc.

Leontius Arabs m. Leontius
1.

Theodorus Orientalis.
in Syria,

et

Publius mm.
Inc.
vjj/

sub Vespasiano.

— Iun.
s

18.

PASSIO.

...„©a

_,____*» jo

[?-\x>

u»au^Aooff
^oo^.a.2»

QiLaS.\ao? ).—>^

u»o_£uo)J o>_— 9
!fc_~§^
(oCsajo

t__fc~/ 001 lx-ia oiao
.

Des.

_oiaio^=> |Lv»)Lo
...

...OiLa\c_i<> 001

oy^ ;_ca.x CSr» fco

^|—

t_^«l-

^_iL/

.

|taoa*

^»/

...^aT-ooo

[563
Bedjan, Acta martyr.
et sanctor.

VI, 210-17.
syriace.
et

2.

Laudatio (Leontii)

ex Severo Antiochensi,

Exc. Fr. Nau, Les Martyres de S. Leonce de Tripoli de S. Pierre d^Alexandrie, Anal. Boll. XIX, 11.

Libanus
1.

ab. in Aethiopia, saec.

V/VI

— Aethiop.,
|D -i

ter. 3.
1

Laudatio historica auct.

(?)

Elia ep. Inc.

It9°(h

htlC

h¥x(D%i ^i-s...
Des. t\66d*
i

to^i
i

M KlfK
<

nh^i
i
.-

+(Dt\¥-i
i


«

^&M
:

h^d

i

$\<n
•>

s

&$

s

9^

h*™ iTstDg
^ixn-fi

A**l

pri?

i

nrtA^»

hin.h'i-<h,t:

an-wiAP

-ncn

fMlr/rN...
trea, I
2.

[^64
Exc. C. Conti Rossini, Ricordi di un soggiorno in Eri(Asmara, 1903), 25-34.

Miracula XXXII, aethiopice.
Exc. Conti Rossini, op.
cit.,

34-41.

LUCAS
(Licinius). Vid.

127

Longinus.
I.

Longinus
1.

centurio m. in Cappadocia, saec.
InC.

— Oct.
£n
lii.

16.
jiUL.nL.nu

PASSIO.

\^l""^"f l[' uiinu iuju
1111

*|

[ililihuiunu

i&tFUltuU**** si/suiit.uiih
tfitnu***
lil/iuiij
It

^uinhi

ssiusis/f

ss

— Des.
:

luiu hnhu.

n

<)w*/niiin
-

niiiintiit

nnni

lcr/ftiilili

^usauit-lriui*
ntiili ttiliu

hl iisuun

tll.it 111 y\IiuitL-tsli***

***

11 111

I565

Vitae et Passiones sanctor.

I,

715-21.

Cf.

Aucher,

Sanctorum Acta plcniora, IX, 337-46.
2.

PASSIO (SyNAXARIUM
Iil.

?).

InC.

\)"'f 4/' /'

\\ujujLUtLnJJfuJtiL-nj
fi

nuJL.ni n qli

I n Iiiunnhiui w

-^uiitjit iiuiuiIfui
Ifl.

— DeS.
ttuliXlt

Xhn.h

'|

ncU"

Iinuiunuli

tfiuiti iuL.it nbtuii

qpu \\utnnL.LUO'*
iliistm

uiiitun

iiuiii dl_

<.uiliuiuiiun

Ifu

ph'l-

uutu* h
111 111

u***
tiiuiu rj uiiili
11

X^&Q
iiii

*j»A/f/> tf.nttni.hu

itiiutiitll„
:

iituL

m

lili

t^huiii nh

\tpnuuuwii%*r\ hfihfinftn.

tfuiuii***

«

Libellus hice

exponit pri»

mum

de adventu 1710), 113-16.
Vid.

Iesu

Hierosolyma, deinde...

(CPoli,

Longinus m.
Lucas
1.

Bassus, Susanna

et soc.

evangelista.
a)
Inc.

— Oct.
a^So
tSoAtt...
>c* v o

18.
f*-..*.©

Passio.

U*IAa a»nL/

p

\i^\ *^f
OytbO

ooy»

.--***-*-

^OOOitA ^lp*

U»0^2L^

DeS.
^;*.&o

OM^Ai

voo>\A

OOOi w*?^&000
.

^f

|a.\»

:

yOfpf oiLq^ V>na

;cojk

>\*&o ...1SAm^|

!&***£ |Lp.j

^l

..ȣ-*

[567

Fr. Nau, Martyre de saint Luc evangeliste, Revue de i/Orient chretien, III (1898), 158-67.

b) Inc.
*~*jj

JL-ia* ^J^i

^- Jf

iUll i>±«

x-*yd\ \j+J&\ U
^iS"

Jf

^J^ oz^ cJLj' *_ij .fcjuJ .uulll ,>! ****** dUll u^
-y
<i

— Des.

^

a*o^j

^J^
[,6S L
'

Agn. Smith Lewis,
130-33.
c)

Acta

mythologica

apostolorum*

Inc
i

(DM

:

fltt

«

W\&fc
i

'.

diWCfr htfbt
i

i

°Hi9°
i

:

fl>M

1

h<r.A-

A^Tirri

i

uu
i

c°%

-.

— Des.

(Dha>-dh
i

i

wn^
i

mw

«

HiWrh « wt&p»
I,

txro*

i...

(\"°<P6il.O'

AfcO

l*hr

«

fHMi^:... y/I.W«
E. A. 119-25.

[569
of the Apostles,

Wallis Budge, The Contendings

128

LUCIANUS
inc,

d)

ji^cjiihji eiiiX.T'Aoc hfce

7\orK&c eqoj Ji^q

JULJJL<5.eHTHC

OVOg

ejl\*pa.JUL*JL <S.TeVC

Des. JUHJieTJUUS.

Ji^.K^.e^pTOJi
e£o?\...

eTeq^jOTj juljulcbov e£oA. eT<j.q&cuK ^e jicoTks nn^oiiH &eji eAieTorpo juiepcwji. neji-

(JOJC... <S.JULKJI.

[^70 G. Balestri, // martirio di S. Luca evangelista, Bessarione, ser. 2, VIII (1905), 129-30. Fragmentum (alius exempli). S. Gaselee, Tlic Journal (1908), 52-53. of Theological Studies,

X

2.

PROLOGUS EVANGELII.

Inc.

*{

t

ryu

4/' *^\ljUinnup

— Des.
x

f'

f!P

u

*\

"lIiiuu
:

lujutliLnin
*|

<|j*8>

""^

^uu/nujnJbu/inj

«\>nl/i£iu

m

l/u/u

jiuiini_pfiL%

|"57I

Non semel
\^uuwuuJO-tn y in
tiis,
</-,

edit. in bibliis armeniis, ex. gr.
tltu tn lr tia li
;

J.

Zohrab,
(\ OllQ—

^pli ut-

Imn

htniuliiupiuliiiiii

{ibid.

1805)^113 1860), 993

ed. minor,
;

IV

{ibid.

1805),

Novum Testamentum

684; ed. 3 (Vindobonae,

1857), 118, et al.
3.

Prologus evangelii,

arabice.

primum ex

Exc. P. Kirsteni, Vitae evangelistarum quatuor nunc antiquisimo codice mss°. arabico Caesario erutae (Breslae, 1608), 38-45.

Lucianus m. Lucianus
PASSIO.
V))l2>

Vid.

Sukhias

et soc.

et
Inc.

Marcianus mm.
^—*i~tao
[zoJi t\*z>

— Nov. 27.
^oo
)
:

\ffO

wa-^.
»-»a*/

|*i«»

^Of i^-V*

[i+3f

U*+l

— Des.
II

^*;_xnx-i ...*»?

o-W^L/

vcu/

ILo^ov»? JJAoSj |L;~ |jo>^o

.( s oo>i^>\a.v\\

01X

[uaoA

:

<>^-/ t-»**fco

|^o

[57 2
;

Assemani, Acta martyr. occ, 49-54 (conclus. brevior) Bedjan, Acta martyr. et sanctor. IV. 1-7.

Maba

Sion. Vid. Takla Mariam.
ab. in Scete, saec.
ep.

Macarius Aegyptius
1.

IV
a)

ex.

— Ian. 19.
prooem.

Vita auct. Serapione

Thmueos.

Inc.

JIH

JULeji
K<5.T<5.

eT^.cjgjcTopjn
IUJ10JULQC

Ji!&e iij&cwk

jitc

^nov^f

julcwtchc

— Inc. narrat. HJJlJCy^f

<&£ OTJl eTeilJUL^T...

(KiTi ^pH^ eT^.JiccwTeJUL ejiejijo^f eT&^cwji) Jte ov edo?v ne — Des. $k eTecj<6<j.T0Tej irx£ &e &jju. ;x^ c

MACARIUS

129

evegoTnen
pcwov...
E.

JieuL^cj

^cuji &eji

jijjul<*.

eTXcjg^cyju

e-

n<u ececycuiu
tlgypte,

ji^ji eepejtcua.ojjn epcwov...
Histoirc

[573

Amelineau,

dcs

Annales du Musee Guimet,

monasteres de la Basse (1894), 46-117.

XXV

b)

Iiic.

prooem.

^li^

[z>v

^aso okaj ^X./ ^«o>\3
\s>l

>.-\.-^..

Inc. nar^a)
poi

rat.

|ooi

coiok-- »1 ...<^»;&ao
|okjj?
...

)ov^

C

^~M

iJ^^^o

\*9

ua-.su

p)Zd |d>a/

— Des

|ooiL

.

o>^\ ov^s ^o o>:^~/j
po/ vaJo>\

001 [**-*» nxoa^

^oo;3

^so/ ...|Ln-^^o ...}***£ 001 oo>\ v

«...ok*/*

[574
V, 177-262.
tuniuunnt-p
(al.

Bedjan, Acta martijr.
2.

et sanctor.

VlTA AUCT. CEDRONE.

InC.
:

\i6fi'/l^'

u/uimjtu--

p-b-ufu h/iufubinju \j^ui^iuiiujf
h/iuiui, in
Ijujtj
li

\^u Xjhnnnli

Xjhntuj) bt/£

nmn

\Y*ujbujiiaui
ijffuiht.

DeS. uuj bnht_

o/ijuJtuf/

nmnfi

i!hiuiuutlih~

uiuhhhunthi

niu/uon

:

F$75

Vitae

Patrum,
89-97.

ed. Ispah.

564-71

;

ed.

CP. 460-65

;

ed.

Venet.
3.

I,

Narrationes

de S. Macario.

Inc.

<S.Y2£OC

Jti^K^pj
Des.

&e

gOTe

eT^cjtfj

jul<uh

ee&e <?.&&<*. &ejt ^f^peTH —
1

cy<s.Jicije ji<£.ji

enejuuL<$.jtcycwnj
.

h^f cwov

jul^^J

"

jicjul

necj&cuK

<*.&&<*. ii<s.K<$.pj.

<*.julhji.

R76

Amelineau,

op. cit.

118-202.

Exc. Zoega, Catalogus, 121-22.
4. Vit/. Macarius et Macarius Patrum Vitae HlSTORIA MONACHORUM. ApOPHTHEGMATA SENIORUM, al.
;

:

Historia

Lausiaca,

Macarius Alexandrinus
Ian. 19.
1.

ab.

in

Thebaide, saec. IV ex.

Vita.

Inc.

mutil.

(?)

Des.

JUL<S.K<S.pj

njpeJULp^KO^

ix&iStSon
JIJIH

i\e

njpejUL

jepoTca.?\HJUL
£)6Jl

jitc
J16JUL

T$e tho?\jc
lIJJULeTOjeJl-

6T0TJ10CJ
<5.JULHJI.

THpOT

IU&JULOT

£HT...

[577

E. Amelineau, Bistoire cles monasth-es de la Basse Egypte, Annales du Musee Guimet, (1894) 235-61.

XXV
:

Exc. Zoega, Catalogus, 66-69.
2.

Vid.

Macarius

et

Macarius

;

— Patrum Vitae
al.

Historia Lausiaoa,

Historia monachorum. Apophthegmata seniorum.

17

i

3o

MACARIUS
in

Macarius Antiochensis m.

Aegypto.

— Copt., epiphi 22.
rautil.

PASsro auct. Pseudo-Iulio Akiahsensi. Inc.

|pOK£ gCWK
J14.K

JULH

<*.YCJ02£K

JIIieK<S.JUlCWJUl<5. JIH

eil^T^f

JULJULU30V
^f" JULH

*JLJULHJIJ

Des.

COpOYKCWT
eepecj^cttK

JULIUTOIIOC <6eJl

JlJ&ejI.

ovog
cwov

«*.qj

eSoA

e&oX

JULiigcwS

iinovpo

ecj^f[578

JULnejitfojc... <$julhji.

H. Hyvernat, Les
Exc. A.
ad. ed. l^m^
CEr, ser. 5,

actes des

martyrs de V Egypte, 40-77.
copte,

Mallon, Grammaire
54-80
;

(Beyrouth, 1904),

Chrestomathie,
J.

ed. 2(1907), 86-112. var. lect. GurDi, Coptica, RENDrcoNTi Accad. DEr LrN-

XV

(1906), 470-71.
ep.

Macarius Etcoviensis

m. f cca 550. Copt., paophi 27. LAUDATro HisTORrcA DroscoRO Alexandrino ascripta. a) Inc.

*i~-

jiT^p^H JuLnjnpoojnjoji e&cm jitotcj JULiueukcujulj^cthc ovog lupecjtfjJULcwjT jiTe ju&eMev — Des. n^jJiepeKOTcwJi^ Jiot^o^ e&o7\ &&. *f JULeejULHi.
ji<5.6i

jiejrrcw&g JUL$Heeov<*.& evecyc»nj jicjul^ji THpov...
E. AMELrNEAu, Monuments pour serv. d Phist. de gypte chretienne, 92-161.

U79
V E-

Exc. Zoega, Catalogus, 99-102. E. Revillout, Memoire sur les Blemmyes, MEMorrtEs presentes a L^AcADEMrE des iNSCRrPTroNS, l e ser., VIII, 2 (1874), 419-25; A. Mallon, Grammaire copte (Beyrouth, 1904), chrestomathie, 21-31 55-63. ed. 2 (1907), Emend. (ad ed. lam) I. GurDr, Coptica, RENDrcoNTr Accad. DEr LrNCEr, ser. REvrLLOUT, loc. cit., 399-400. 5, (1906), 468-69.
||
;

XV

b)

Saidice. Inc. et des. mutil.

Fragmenta. 1). AMELINEAU, op. cit., 790-93. 2). J. Krall, Mittheilungen aus der Sammlung dcr Papyrus Erzherzog Rainer, IV (Wien, 1888), 68-73.
'

Macarius

«

Komanus

»,

anachoreta

in

Mesopotamia.

Oct. 24.

VlTA AUCT. PsEUDO-THEOPHrLO.
uli,

IllC. j*

lJiuuuU ui/riunJj Wu/jqujfin-

nji

£

/1

JJ^n0ujn.hrinu
n.iuiiXuijj

J^unnunu^ nhutui^p

— Des.
— ed.

p-irpTni-na

[uiliuujp

o~i_)

iiinfiuiiii^

hu

iij

luniuL niujj

Jiuub o-hnnib
[580

uppnj

x

— ed. Venet.

Vitae

Patrum
I,

ed. Ispah.,

572-78

;

CP., 465-70

;

340-48.

MALCHUS
Macarius m. Macarius m.
Vid.

131

Eudoxius

et soc.
et soc.

Vid.

Valerianus
et

Macarius Aegyptius
1.

Macarius Alexandrinus.
itic. r

Vita. (?) (Post prooem.)

f\JU.$jpj 2.6
ojt

eeSe

nj-

penii^HJULJ Jtcyopn ovo& Jteoq
CCWJUL<L Jiojopil

^qzcwK eSo?\ &ejt
[$8i

— Des. mutil.
Inc.

Exc. Zoega, Catalogus, 127-28.
2.

Narrationes variae.

<Uf£OC
z:e

<$.&&<*.

Jti^K^pj eq £cu

juljuloc

ee&HTq JlOTCOJl Jl*e gOTe jibjoj Jt<s.?\ov —
<s.qgcw>v

Des.

<$.q&ctt^

^.qx^

ni&eMo

ovog, nj^^joc

e&ovjt eTeqpj. eovcwov

jul$jcmt... ^julhjj.

[$82

E. Amelineau, Histoire des monasteres de la Basse Egypte, Annales du Musee Guimet, (1894), 203-34. Exc. Zoega, Catalogus, 123-25.

XXV

Macrobius
Laudatio

ep.

m. Nicii (Psati) in Aegypto.

— Copt., pham.

2.

auct.

Mena

ep.

Nicii.

Inc.

&CJI II2UJiepjJl<5.T
r juLJUL<5.jJtov j~ jjcjul

otji rf jiot

eneTCjiepovoT
eji<s.ajcwc[

cw

nj?\<5-oc
Des.

neTeJtJULejJt^HT
Sejt

oj

jiojc^Hpj
^.JULHJt.

OTog Jt^pe ovojt jijne evfcuov jLtnejKfc ovog nejt[583

JlOV^f ...

H. Hyvernat, Les Aetes des martyrs de VEgypte, 225-46. Exc. Zoega, Catalogus, 133-34.

Magistrianus
Translatio

et soc. (Senes
in ecclesiam

XLIX) mm.

— Copt., mesor.

5.

Sancti Macarii Aegyptii, sub Iustinia-

xo

imp.

inc.

^ccycttiu jULeJtejica.

JLieTrejtJteoc

epov^cuK eSo>\ &ejt ovjiTOY^eJmcjc eeov^S it&e ji^j^joc
[584

eTejtepcy<u Jtcwov ^tkcwcov.:.
Exc. Zoega, Catalogus 95-96.

Mahanos.

Vid.

Iesusabran.
captivus.

Malchus mon.
Luo;* L»;ot^»
^*ao/ ...^oov^

Historia auct.
|

Marco mon.
ts+\

a)

Inc.

|

«^a*£o/

^o

^\I*nq |k\L

^
JJ/

v~

|^»^o
|Lo*>|

L*jox»j

Des. owoto W*+o Ua-»o>

o^
|o^f

0001

^um

L;c^/j
«

u.oio-Vao

^oo^a )*\o ^oov»
»

|;*a*

[585

Inserta in

Paradiso Patrum

auct.

Enaniesu, ed.

,

132

MALCHUS
Bedjan, Acta martyr. et smctor, VII, 236-51 E. A. Wallis Budge, The Book of Paradise, II, 279-90. Exc. P. Van den Ven, S. Jerdme cl la vie du moine Malchus, Lb Museon, nouv. sor., 1 (1900), 450-55 seorsum (Lovanii, 1901), 38-43. Budge, op. cit., I, 351-52 (ex
;
II

;

ed. la
b) Inc.

).

ut

a).

— Des.
h;o

o>a

;*>.*

|o>^j o>~ojo po;^ |ooi |o>Ssf *"s^ ©>\x»oi

^oo/ ...o>\ ^x.*so ILaSj

^/*

u»oia2du ^oov^

^o

[586

Sachau, Verzeichniss

syr. Handschr., 105-109.

Malchus Clysmensis archimandrita
nis.

in Perside, saec. IV.

— Syr.,
)»n\

21,

el. 1.
IllC.

VlTA AUCT. PSEUDO-ELTSAEO.
|ooi u»oio&../

^-*V./
>xa>*a

\b>** ¥o

|L»>\

t-Jlaj o>\5

ce*a£^»a^/j
:

|*L/

^»J 001
}jjoiaso

|Lais>a*oi

^u>j

— Des. t3La*o
o^aa»

^*so/

...^ocnLoAc-^»

L»aii.

^LoJJ

Epilog".

...|joi |fcu^*fcs^ -**.

. .

. |

^tt.,,^ poi?

c*oio£soj

^so

o>a L*;*»
et sanctor.

[587
V, 421-69.

Bedjan, Acta martyr.

Malchus mon.

in

Mesopotamia, saec. VI.
ep.
>*_*.

Vita auct. Iohanne Ephesi
|^u v» *»/
*«ae/o
^

Inc.

^—

»M

*X»> |;»axa

*-•>

^f

^\=>
|o>^

^

1 -^.

^M

v* 001

Des.

o>>po> oyoj U- 1 *?
v Zfi«

U^oj «Ady

...|o>£s.

L^

|£\a..,..ojo o>i-.s«

.

op^^

s)

^

[588

Land, Anecdota syriaca,

II,

De monachis

orientalibus, cap.

356-62 (= Iohann. Ephes., 29 ?).

Mamas
1.

m. Caesareae, sub Aureliano.
Inc.
I* ;*.

— Sept.
ltt£>.*:>

2.

PASSIO.
^ao/
.

».^vL/ Ijol

^2uS«.\
^sa-^i.

\m\» ^iaal |o>^j |j*aa&A

^o

Des.

tAidL/

^^\o

*st.2u

^soo

^Sl*.

[589

cdita

Acta sancti Mamantis martyris aramaice nunc primicm (Bruxellis, 1890, in codicillo Analectis Boll. parato), 6-31 Bedjan, Acta martyr. ct sanctor. VI, 445-58 (ex l a ed., interpolata clausula).
;
||

2.

PASSIO.

IllC.

1*

rriuuiulnuliu
(al.

]* i-.pijn[iuibnup j

huipihp,

l nl'~

(riuiF bn_ntfb

uninpni^M-piJbb

un^iuunini_f3-fuJjb^
<^iuit^p
lu

iopiuhuiip
ui i_uib n.b imi

uiuiuiuibp uh

Des.

upliMLuii-

nufrbu

n<^nn.pb
fJlruji/p

p
fi

Xtfciu ^\uuinL.vrni uni^piiu ^V^uiuiuu^

ptupp

pi n u in n Juib n i

~-

^uyp...
Vitae et Passiones sanctor. II, 1-5.

\*)9°

MARABA
3.

133

Passio.

(cum Theodoto et Rufina).
tfioa^,ojo|L

Inc.

|^^
oiL^o

looi

ts*l

i«aLau

LuSoj o»^a mLCo/o

ov**f *~

—Des.
^so

ov^^

[^iol^.

c*ow*»o

^oo/ ...ov^> (lov^U al.)

v

;vsA iMa* |^j
t.
cit..,

[591

Bedjan,
4.
ii/iMii

431-45.
IllC.

PASSIO.

(CUM
'"//'

IISDEm).
nilli

{\1uJ11
ttti
li

{V///ny/# #/#?//» 1/^
uiui^uin^lili

tuJluiu-

tiiiipuiif*

nnliuinnlih
/ini/ftun
/'

^uiilinuiiLn^
/fL.

'huinunn
uiiliui/ ii y

— DcS.

lllUtil. ui.

nuui
:
l

iuiiiputinL./a^pL.li bpljUpij*
{lliuiiiuin/fnuiL.***

11iL.111u1t.ii 111 11

n^Cnnnb
:)

iiuifulf uilib

ubuiuibjp/riin /rn/inL.

|59 2

Vitac ct Passioncs sanctor. II, 6-8.

Mana

m. Vid. Sapor et

soc.

Manasse

ab. in Aegypto.
Inc. mutil.

Laudatio historica auct. Ephraem eius consobrino.
(non admodutn procul ab
initio).

|en&JOC JlTAlJlTJUtOJl^^OC.
jiov-

^cojume 2^e eqejiKOTk jioyotojh ^.qzu pexpjKe kotj & njioTTe otcwoj eT^gneq — Des. mutil.

[^3

Fragmenta. E. Amelineau, Monwnents pour serv. d rhist. dc VEgypte chretienne, 666-79. Emend. 0. von Lemm, Koptische Miscellen, Bulletin Acad. St-Petersbourg, 6 e ser., II (1908), 65-66. Exc. Zoega, Catalogus, 374-75.

Mane
i.

v., in

Armenia, saec.

III.

— Armen., sahm. 20.
et

Narratio de Mane

virgine

de

Gregorio Illuminatore
IV-l^fcj

auct. Symeone. Inc (?)
n/, iiu./i niu/juili

\\fitftuu
(?)

£ /unt-/
utlhh

fJ"tiiiri " JuiJu
/fniuuh] stili
|J.

DeS.

/'

ssilfnt-nQ*

*\H'bt

n

cb

:

[594

Alishan, Eclogarii ex Armeniae
2.

historiis, I,

218.

Vid.

Nino.

Maraba
Vita.

catholicus Orientis, f 29 febr. 552.
Inc.

L^

-oLa ^lia»

L*3

a-uL/j

\*±*h

|— *a^i^

Cv*A

&*l

1*1*.

voo\i^a»t
^io/
...

— Des.
OviA^

|Lo_\p

.

|^^x> oiL^
v

^*o |«;o

^s/j U-\I^o Jjo^*»

^oo^
[595

s^0^

...u»OlOA-*

O ^oov^f

P. Bedjan, Histoire de Mar-Jabalaha, de trois autres patriarches, aVun />retre et de dcux laiques, ncstoricns (Paris, 1895), 206-74.

b

i 3

4

MARCTANUS
Vid.
Vid.

Marcianus m.
Mardarius m.

Lucianus

et soc. et soc.

Eustratius

Marcus
i.

evangelista.

— April. 25.
£j~j)
ry>~J\
ll

Acta. Inc.
a)

ij*^

<->J\


5

uW;

<i ofr"
2li>

11

©v*J" JL«jAj
cjul

U>-

U

jlIc ( 9«

— Des.
^l

-ixJ 4 ;jj5C-Vl
l$-3

jl^ *ll

•• .J (iiil

JwJl

J : f 'j

f^C J^Cj

[596

Baroes, Homelie sur Saint Marc apdtre et evanpar Anba Severe eveque de Nesteraweh (Paris, 1877), Appendice, 85-92 eadem inserta in historia patriarcharum Alexandriae auct. Severo ep. Hermopoleos, ed. B. Evetts, History nf the Patriarchs of the Coptic Church of Xlcxandria, Patr. Or.,I [1904J, 134-40; ed. Chr. Seybold, Severus ben cl-Moqaffa\ Historia patriarcharum Alexandrinorum, Corp. Scr. Christ. Or., scr. arab., 3* ser., IX (1904),
J.-J.-L.
geliste
;
||

16-19.
2.

Passio.

a)

Inc.

^

^ill

oVl ^L-JS^ «-.J.I fy~* bj

61
(i

£*j> z*>-jx» ^jiy J Jl* Ofc" J>-j
^j-jj

*£*)
^J

*

•jyull

JJ


4.»

Des.

jLib (jjV^I »-AL

. .

,»1)1

lc-

40i£~*

j*o.a

X~>X (3 Jol

jJu^w»i/l

Dul

^i dlJS JJ ^ ^J
Agn.
126-29.

[597
Acta mythologica Apostolontm,

Smith

Lewis,

b)

Inc.

J.

•>

^y

7t«»J.I

^j-j

^jJjJil

cj»jJI

jujJ

uU3
4>

ci

ute"

^l

.r-*j> v^-a^) *J>j l>\aj j*) /%^j
(4^

•LJI

(Jy

©j>j*^
eJ>jv«j;

jJJI^CLVl)

jjJo

UJ

^j£j

-iJUj^iJ

— Des. (j^) ^
;

j JJL5C!— jl
»

»•£

j>-l

(j

vjul

• Jbfill

J**ai

(ju— ^=»j!)jVl
||

[59^
it.,

Barges, 0/?. ctY., Appendix 93-101 patriarcharum Alexandriae, ed. Evetts, ed. Seybold, loc. cit., 19-22.
c)

in historia

loc. cit.,

141-48

;

Mi£A- hWhd 9A?° flftTfi d1 A*?.fl alC«f>h Xi*™ £thC *M flrhfl^C* 1-tlK — ^<£*:... fl IID > 7/ M * Des. tfWtf-i Tfi** 117^ - 0>M Amc^fi 77^ «. a*h1=: oWi-N fcC^ IPYlA *£'*'} j&fc-flrli: ...h*»B [599
Passio.
s

Inc.

(DW
-

s

M

-

s

'

:

-

s

s

i

i

<

:

:

*

s

.

*

s

*

E.

A.JWallis Budge, The Contendings

of thc Apostles,

1,257-64.'

MARCUS
d) It.,

135

saidice.

Inc. ct dcs. mutil.

Fragmentum. Crum, Catalog» Coptic Manuscr., 131-32.
3.
<

PrOLOGUS

EVANGELII.

lllC
11

W"/"

\Pujnfynu
l/itti/
Ii

tu^utlilput

i|4# ///' /,l//'

DeS.

ftnnXit

uiiniuunii*

Jlrnmi

inut~

'liL

mtjli

:

[600

Non semel
y^iniiiiLiiia~w>iii-%+

edit. in bibliis armeniis, ex. gr. J.
iimsii 1.
111 ii

Zohrab,
(
;

tiis,

1805)"
;

09

(1860), 973 70, et al.
4.

V ene _ ed. 3 IV (1805) 669-70 Novum Testamentum (Vindobonae, 1857),
^hi' i*u
iittii

litiiiuliiiiniiititiiii

;

ed.

minor,

Prologus evangelii.

Inc.

IU<5.IMOC JULLpKOC...

nujHpj

JITCOJIJ Jl&^pjl<5.&<J.C

— Des. Jl^^Jl^CT^CJC JlTIKttJl£ JTJIH
[601

eejt^&^f epoq
a
5.

V archeoloyie egyptiennes

A. Jacoby, Hccucil dc travaux rclatifs d la philologie ct et assyriennes, (1903), 46-47.

XXV

Prologus evangelii,

arabice.

primum ex

Exc. P. Kirsteni, Vitae evangclistarum quatuor nunc antiquissimo codice mss°. arabico Caesario erutae (Breslae, 1608), 32-38.

6.

Laudatio auct.* Severo
l>.
• •

ep.

Agnopoleos (Neste-

raveh). a) Inc. JL-I
^-juil
.

Jl5CTjIj

^ju)) ^jj Jl5 Jl%VL

jb

«^l
61

rjj\

^y: ^<)l

^juI

<jVl

M

— Des.
J,l

a)

4,'lelj

Vj^
cJ!
fcj>l

.

.

jlJI fUI b)

&

Lii jUj

|.UI

>UJul

Lcbj JuVl

(Jl

[602

Inc. ut a).


ojo.

Des.
6y»l

•<£j>. tulj

ol

Csic)

i jS ^y
[^
^

6^*1

J*Jf oy^\ u*^^*
Barges,
7.

^*^' ^j^
(des. a)
;

c&, 2-72
mutil.
|

2-82

(des. b).

Laudatio.

Inc.

<ilJlJtC><*.

K6 ^fOT JtgOOV
Des. mutil.

nepiuuteeve ne

^.o^ji^cjoc Fragmentum. Crum, op. cit., 132.
Jt<ui<s.

[604

Marcus

IV. — Mart.

Atheniensis eremita in
5.

Tarmaka monte Libyae,
a)
InC.

saec.

VlTA AUCT. PSEUDO-SARAPIONE.
uh-ipli \\biiL uifinli "1/fUi
t,ltlt /i t/JLQ

**\iuuiJhujn
t^

Jhn

Lnut-

\\li1tu/3-lruti t ntt

t[^nliuiiniiu»**:
11111

tfuull uttrulii

JtfO

DeS.

utti

iiiliiu

iiu/n

Jlnujli.

luli/i

iil. i/i>

136

MARCUS
t/iipni/uijP p^liiut/i
x

p
iim

^hiunJif,***
Ifl
I,

hu

stjU

iunofi-ln-p

I,

l.

piupl, luo~

ui i/n

unnniu
Vitae

T^O^
ed. Veriet.
I,

Patrum,

188-207.

b)

Inc.

^»***

1

*

|;^».^-=> looi i^oiofc^/

+$ ^a-H^x,

M^

^

loo»

h>**» uaZ*a«

uviJSi4a

tw~j

— Des. mutil.

[606

V. Scheil, La Mort de Mar Marcos, ou Derniere Entrevue dc Mar Marcos ct dc Mar Serapion, Zeitschript fur Assyriologie, XII (1897), 162-70.
c)

InC.

^\suiutStruiQ IrpttflilripU

\\l, iiiiiuilinti (al.

\\puiu/linU) illsUi
i

l^p

Itiu

pjj^hufntij np l y
jLp
li

p

tih$tiinhinu \f.nlituusnu!s***

^fruli uihu/i/u

jnii(f-iusi

inttiliii

Qn^uflihni-

— Des.

liL.

nnnnn tuJtl u S3 tJiui~
^^uijihnup nupiiiii~
T^O?

Ut_njU

i

trL.

uituiti

u/itrnms

m/ip trphlu_nmCrp***

uns prpLuU*

p

ilitun u***

— ed. Venet.
Marcus Salus mon.
W' W Ir^-I
DeS.

Vitae

Patrum,
I,

ecl.

Ispah.

581-92

;

— ed.

CP., 472-80

;

188-207, in imis pagellis.

in

Aegypto.
InC.

NARRATIO DE MARCO ET DANIELE SCETIOTA.
I

\}n J npni_PfiLJj

jhnlsliii n[i uissiin

<^iuinu*

t

p
i

unu/it.npti uptuuniui/
n/ini/
1p1utL.1tiL.npb1/1uL.

<?tsjiiucrlrind

nntrt^uii

p p

unuuiUS^
spsun_u***

hniuutripU \fyiupiU ffl*tupf/nU)

T6o8
;

— ed. Venet.
Marcus
ep.,

Vitae

Patrum,
I,

ed. Ispah.

651-52

— ed.

CP. 526-27

;

350-52.
Vid.

Marcus Tarmakanus.

Marcus
soc.

Atheniensis.
Iuliano.

— Mart. 28, 29, 30.
InC.
tiL.

Cyrillus diac. et
J* (f-iuifsisUiuhu

mm. Arethusae, sub

PASSIO.

tnnns^u

Scriuutui.ntihuisi utUojitfuU

Qnui[iiulinu

uhsstus
i

usupiutL_h/

Des. n<

np

l/iuni~ /1UI /

n-/ intf

pni/ tuUi/iul/ir/
iinsui/

***

\\iiuint-tucr

1/1/isusL.ujL.niipiu

pi~p

1/iiiuL.iUL.njit^
i

sssplssLu/t^pu
:

ul.

p

<£ ui li i/JtrpXhtu/

puupiiilrUpU

ijuitili

npni*** uisiiyU

[0O9
9-16.

Vitae ct Passiones sanctor. II,

Mares
ACTA.

discipulus e

LXX,
;aao

ap. Orientis.

— Syr. nestor.,
|»aa\».^Q..

feria

VI

secundae hebdomadis aestivae.
InC.
i^o

u>t* *£

u»o^^^
^oL

Jooi

i^»M) ^a*
>

^f

jfco

^ajj

|jfc\

^.\oaj

^

DeS.

joi*

«»\.^

C^lu.oj U^v» P*» |jaoa*aj


MARIA
^oo/
.

137

vo-*m

ovutt* ^o vo[<^Csjo
I.

v&ba«^a^j
var. lect.

[610
Anal. Boll.,
129-31
; ||

B. Abbeloos, Acta sancti Maris apostoli,
;

IV (1885), 50-128
ti/r. ct

Bedjan, Acta mar-

sanctor.

I,

45-94.

cines Apostels des

Emend. R. Raabe, Die Geschichte dcs Dominus Mdri Orients (Leipzig, 1893), 14-63 (in imis

pagellis).

Maria Virgo mater
1.
f,

D. N. Iesu Christi.
a) Inc.
,

Protevangelium Iacobi.
1111111 pli

]*
t//.

P~nL- nj u^uiuijhi-pifu/h^
O umtiii
/1

pfjiitiitiiuiiiti

/r

ii

\\nij utlifiil
ujiiiiiiiiiii 11
ti

iitid,

trt-

l/iu~

mrii uu/htjp
*

/jplj/iiiiliji

11 111

Des. ^nutuu/h
ilfih%/,i

um

I,

1111

h

ngL/i/»

11

pp 111, n\
:

tiili

ui.tlili

1

ui/ui^

niliuiif,

n**\\nhuuinu

t/uipi/imJ

[6ll
Is.

Daietsi,

\^hipu%i, ii

t

q-fifuj

*unp

/,-,,,,„//„,,,,,;/,„,,,

:

Libri

apocryphi Novi Testamenti, f^irb^UiriVb 4U3i|U»ilVb AVh bh *ht\V rb airnM^bll'b8 Thesaurus litterarum arme:

niarum antiquioris
250-64.
bj
Inc.

et recentioris aevi, II (Venetiis, 1898),

0^00
|oo)

|o>^

f^.^3 c^a»
fj/
.

|ooi

»-»kM V*^JO-* ov^a^t
|*;

*«•

l^s^

|ooi &*/

^oia
...*

i^jao
*f
Jj/


.

Des. **•

t^SLa |m**m
U**

*o_\

(

|j— al.) |u*J«
(

f»A
al.)

<--!»*»

^Aa^o/

^o

f^a^*

^o^

...fcoto iaaa_x*

^LdOi

^joi

[xte ooto/*

[612

Agn. Smith Lewis, Apocrypha syriaca, 2-22.
to the

e cod. acephalo, W. Wright, Contributions Apocryphal Literature of the New Testamcnt (London, E. A. Wallis Budge, The History of the Bles1865), 3-7

Fragmentum
;

||

sed Virgin

Mary and

the History of the Likeness of Christ,

I,

The Syriac Texts (London,

1899), 213-17.

Exc. Sachau, Verzeichniss syr. Bandschrift., 676.
c)

InC

Y?*- 4/'

\\nu uilinu
imi 11

ill,

o

uniiiii

!i

/'»/</

ul.

i/iiiiiiiu iiti/li/ y

p

S)f,um'li
11 i> 111 11

/in/ihh

iiiiiiiiiiiiti

PL.11
I,

ttiill.

lim ilifi

DeS.
fft.

pppln
*(\/'Aw—

UuiCi fitui
X

li l.

tj 111 11^*111

iiLuii

iiiililfili

iuiiiiiuipu*

tiitiup*.. itiill/h

[613
cit.,

Daietsi, op.
d)

237-50.
\\unuiil,
i/i

Inc.

|*

l3-nt-.ni Ltl.
'"//'

h uiwCul^ hrnLnuiutuu/h uiuiiuni
<Zutumi niulilt ii

4/'

\\nuuiLhu

,

piupti tiiuiMii...

Lnuph


[614

Des. mutil.

Daietsi, ibid., 264-67.

18

138

MARIA
Inc.

e)

mutil.

Des.

CTp<J.C£<U

JlTejgJCTOpj<J..

.

.

n<s.pjiejpe
<5.n<$.

iinpiuieeve
*

iine&oov
..|yjuuioc|

iiim<j.K<s.pjoc
jico>Tojjtiovji
[615

£>*OOP J<5 C
J.

<^>Ji^ec[<i.ji^ii<i.T<cjc

<iineSo>T ecue|...|n&oejc|
tevangeliums,

Leipoldt, Ein saidisches Bruchstiick des Jakobus-ProZeitschrift fur die neutestamentliche

Wissenschaft, VI (1905), 106.
f)

Inc.
i

WOtir

i

tuhfr

s

-flhrt.
i

i

hVOiPC-t:
s

*

mhAh,* >7£
:
-.

s

hi\/-u.t\

nt\w hS*h<b9°
i

hw^wr w*

[616

Exc. 1) Zotenberg, Catalogue des mss. ethiop. de la BibL Nation., 57-58. 2) M. Chaine, Le Cycle de la Vierge dans les apocryphes ethiopiens, Melanges de la Faculte Orientale de l'Universite SWoseph (Beyrouth, 1906),

191-94.
2.

LlBER DE PUERITIA SERVATORIS.

a)

Inc.

]*u/f ujjfiu

{)mJw^tT

innJ-unP hi

h mmlil,

hi_nufj;

iunhmi u<Zouiu

hi_

u<?nj[n u, ulimn
linpiu iiumnlili

imhmmmmli
[iimiimnni.lti n

Des. y^hunu.u on<Zuhuiu niiiium
riiimiimtijmii^u fn iibuiuii
cit.,
t

bl.

iiiifii

T^*7

Daietsi, op.
b) Id.,

1-126.

armenice. Inc.

et des. mutil.

Daietsi,
c)

ibid.,

127-236.
inc. |>«_

Omissa priore parte
nL.iiuininL.ftt

ijujn/nJu
flL.li

jiupnL.g/ruj£^
«**

mn.

n\Y^uinhuJiP

h utifn uiim/i uinmvp

mulr Jh 111111
X

DeS. nmi_n<ZunL.fa-hilu
*-\Kphuuinuh.** mill^u
:

J^iii/?/M_<Vn#

rililjuiiiintjj

h uhntnu Xhji

bl.

|6l8

Exc. N. Marr, h IHnej poezdki v' Armeniju, Zapiski Vostotshn. Otdelen. Imp. Russk. Arkheologitsheskago Obstshestva, VI (1892), 137-45; (=Id., D Ju*n.%uU f}i* m.nhu.,^
t

r
d)

.

Lp-f,L.i-.fa n-kui

/.

^uiju,

AlVuT^U UlTUOrbUB»

:

Handes

amsorea, VI, 1892, 232-35).
Id.,

saidice.

Inc. et des. mutil.

Fragmenta. 1) J. Forbes Robinson, Coptic Apocryphal Gospels, 2-4. 2) Revillout, Apocryphes coptes du Nouveau Robinson, Testament (Paris, 1876, autograph.), 1-16 ;
op. cit., op. cit.,

— 4-12. — 3) Robinson,
;

ibid.,

12-14.

— 4) Revillout,
||

7-11 15-27 Robinson, op. cit., 14-20. libellum eiusdem generis pertinere videntur fragmenta saidica unde exc. 1) Acta SS. Nov. III, 12-13. 2) Crum, Catalog. Coptic Manuscr* 133. 3) Robinson, op. cit., 162-66.
;
||

Ad

;

MARIA
e)
0*.
-~»

139

(

«

EVANGELIUM INFANTIAE SeRVATORIS
• •

» ).

Inc. JL_3
c^ wA^-j

jV

i»—>j o£JL* <c- <3j

i^^il ^r^j u*j*— «j*
Lull

ujw

^r^li-tl yl
0t«l

jju^CVl

— Des.

-uljfb

<$\j

(

iu^

ed.) ]a~u j

'Jbell aI 4ifc£jj

<Uaij aIL.>Ij
,

[619

H. Sike, •U.AkJi Js?J» Evangelium infantiae vel liber apocryphus de infantia Servatoris (Traiecti ad Rhenum, I. C. Thilo, Codex apocryphus Novi Tcsta1697), 2-160 menti (Lipsiae, 1832), 66-130.
;
j|

H. L. Fleischer, apud Tischendorf, Evangelia apocri/pha (Lipsiae, 1853), 171-202, in imis pagellis ed. 2a (1876), 181-209, itidem.

Emend.

Cf.

3.
LIS.

LlBRI VI DE DORMITIONE B. V.
I.

MARIAE

SUPPOSITI
illO.

XII APOSTOo>*l\*

a)

(DE SCRIPTIONE HUIUS LIBELLI.) PrOOem.
|>o\\\ |L/o oi;a\

9**9 |ovM

u*(9 |;^j
\i*\

(H^*o
u\^L/
L*iAt*

— Des.

...|jo» J»atN">

^&*> v<sa*» v o

^fo^o

fjo^

\n*l)

— Narrat.
»-»ov^£

inc. 90.^0 P^U I001

1^*^» ^*aoi \u^

W
lsu^

v-»09

u*m

— Des.

^v

tA.baj }— scl.\ao ••.|ay

U^a*^

ov*)J

ov*5uo

»-»*/

...l^
(De Abgar rege et de convocatione Apostolorum.) Inc.
ka.2u

[620

II.

t..L;so

uU,' ^>;*L

u.{~»L^

y u

c*:>eu.o

^vji^/o |J.»fc\L

— Des.
&**

|*N*\i.

00

^\

av:>&M )0v»
. .

^do

0U.9 N)^o .
.

^s

...l£s-joal«

[621

III.

(Miracula Deiparae.)
v*i

Inc.

|LoL/ o>«

^ **^
...|fi^**^>

**o

I*a^

0L/0

It^xaa^
ovoo

uooi

vt*.£s£o*09

— Des.

ov"*eu« 001

«oVv 3

U^j co>.\ o>jo\3|j9

L^AM^
(Transitus Deiparae.)
>o-»;jo

[622
Inc.
*-»L;_jo9
**!.*»

IV.

o\A* 0001 ^*.*:*
ov^*>

)

»«?>.»

^ao

|L*^co

— Des.

*a*j ...»Aoi uT»

w»*9

^o
uo>

.

[*»*^> ovi^o^ Ioo>j

^W

...

v^o
Inc.
fc

[623
\a«a»LL/

V. (Apocalypsis Mariae, pars prior.)
JjDft>9;3

^9

p

a^

o>m/ v-m ^a*-»

vv*«

|L/

^9;^

|Cv*l»a^

DeS. ^90y\o yau.9

ov» U*ao9 |o»»09 uoi I9010 o»lS-JUk

[624
PARS ALTERA.)
**.

VI.

(APOCALYPSIS MARIAE,

Inc.

o».alv IfcwlAa^

tSiCc.9/0

^v V.
ci

.-.jL

Luo

— Des. »^»0
|. *>

...Xl\ao

Cn*oo> L-v^La +*

u\ L^o/9

>»»^o

^so

y «.->»*>

1^.9^0

«o ...ycofjo y^9 k~»9> ov\

[0

25


140

MARIA
W. Wright, The.De/jarturcof my Lady Mary from, this World, TlIE JOURNAL OK SACKED Liter ati;re,V I (1865) 3-32 419-48) VII (1865), 33-51 (= 108-128). ( Exc. Ccreton, Suriac Docvmcnts, text. Ancient syr., 110-12.
:
;

b)

Libri V.

I.

(De scriptione huius libelli.) Prooem.
inc.

inc. et des*

fere ut a).

—Narrat.
^^*°

item.

— Des.

...©\La.\.

*__•

.

M©k^ ^»

^

-mojjo

^W '^°V
(II.

IL*-~* ^*<h\ao

[626
Apostolorum.)
Inc. fc_o
||*jfc\L

De Abgar rege

et de convocatione
|fc\fcv_

|£__\L >»a* uoio^_/« o>3 ^MOi
l—*_

u(_>/ »*;* L ».~;.»|~

mo|/o ^__*>/o

— DeS.

avtt-o ou.« >0*so

.

,.|k__a^ ©>_ Looi l—k^ot |&w__ ^o
Inc.

[627

III.

(Miracula Deiparae.;

»t_o

uooN j«k__»j, |LoL/ ...|;_^ oL/o

>a

«;_ u>L;_
...oo»

Des.

i_*;_

.

..>a-.;_ «_L;__v ^_-»*o©v»

©v\ oooi

^

u^^»*
|

©u*

628
v_o

IV.
|L;_*o

(TRANSITUS DEIPARAE.

)

Inc

a^

IfcuiAa^*,

o>__

^~_*

)..**.\»

— Des.

*_._

...t**

°>cw\

soo>\ _>&_, ^b Vso U.j|_ fcwfc\o

).sn*ft

^i\

^/
Des.

...J_i_!*

U*»
)

[629
Inc.

V.
J

(Apocalypsis.

^*_* o>_/ La_* ^_._*

...|L/o ...&_.__LL/

^o

p
L;_/

— A-<ti

o>\

^fiaMO ...uoot }-__»o u\ L^o/« U_o ^*o>_5o i__ob*/o

^_~__ ...u\«

*^£_o uitt.v«

[630
(consertis codice

Lewis, o/?. aV.j 22-115 mutilo et alio codice).
c)

rescripto

Liber de dormitione B.
|||f

M.
*.»•,

Virginis.

Inc.

[

__*_..

v

."..U

l_ __•, |&i\_« |La__*oio

cu__\

t__«a» ...^_>L ov\—_o |a_u©\_o

Des. mutil.

[631
Fragmentum.

W. Wright,
the

phal Literature of text. syr., 27-34.
d)

New

Contributions to the ApocryTestament (London, 1865),

Liber de dormitione

B.

M.
Uo

Virginis. Inc. mutil.

— Des. ^o^o
\-§>^+

^oo/ .,.ILo*^__fc\ Ivajo. u>L»\.«, t_>to
^.ao/
...

y_

ai__oi V«

_Utt*|f

;~~^«L

y^o y___<*o

[632
Wright,
;
||

Contributions to the Apocryphal Lewis, op. cit., Literature, tex. syr., 33-51 ; Preface, 14

Fragmenta.

Agn. Smith Lewis, (Cambridge, 1894), xvn.

150-57. Exc.

The four Gospels in Syriac

)

MARIA
e) LlBRI VI

141

DE DORMITIONE
I.

H. V.

MARIAE IOHANNI APOSlibelli.)

tolo suppositi.
Inc. -bl J^jl
i|itl

(De scriptione huius

Prooem.
uVj?

^J\ ^L,: JjVl JuJ\

<i J^-jil l$ju3

v>.l

JK

^jlU
^jajvcj

Des.

»L-^V'j >Wl 5*1^1
inc.

jyij
L>\

^jilj

iil*Jl»

£ °^
<C»I

JL«jblj

— Narrat.

Jk*
fjj»

w=*-*
*i

l>Vlj

\:jj

^j»

^r
^J^

jL-^Jl ^y

JUJI £$!

<i

ulf

sy.Vi l^i

-*aJlj

gjuJI

— Des.
(ijiJu.

^jLJtflj sjlJI

^r>

^jjui-l
fjj

fjJI dili ufcj

^

c~u Jl
II.

[633
Inc.

(De convocatione Apostolorum.)
.u*A-l

*£ cJ\T ^»

jy&jll

dii-Mj Sjlil £j£ ;* Sjl*JI c^*>-y

— Des.

j^

(

©y*^*j

4J r^UI
III.

^

jjjjjl

«^ll Jjo

jJTjH
JU-j

SyJI

[634 zaj JaI l^u— \£
[635
juJI

(Miracula.) Inc.
X*j\l\

jjU-

,j-jlJI1I

^a — Des.
IV.
|f

sy JJ

<y 6UJI

<ij Z~*jj <i

(Transitus Deiparae.) Inc.
\y*#\

ZnJ~S +%

v^

Jf

^

jV ^*^

jL*^)

u-J^JI rJjJI JV?

— Des. ^u
yi

jiJj

Jf uU*j
[636

oju

Ji uV~« ulT^iJlj *!•

fjj

^JJI

.jj.

Jl
Inc.

V.

(Apocalypsis
j
II

Mariae.)
ci

sjy

sjl

*J1

Ulj

m

ll

p^j

Ji u-j^jiil

j>^j

— Des. vl^l_*jia>

rj^>-*

J^~'*

^*
[637

.-•j^JI
VI.

JU
z^ij Sj
II

(Apocalypsis Mariae.) Inc.
llc


[638

ti^
1^1.

juj

O -aili — Des.
Jj
sJ-jji

I^-J-

j\c

V

.

il- uu-?*j 4«J> $*" ufej

U*. JJL^

jui-l

I4&

)

-Uiill
,

Max. Enger,
2-106. Exc. 132 seq.

rujJ.1 ^i xwj

J ^JuJl L>^> jLii

trf

es£

Ioannis

apostoli de transitu beatae Virr/inis liber (Elberfeldae, 1854),

Wright, Journal

of

sa/jred

Literature,

VII,

142

MARIA.

f)

LlBER <IOHANNIS AP.> DE DORMITIONE B. V. MARIAE.

IllC. (^lf\

Exc. 1) Chaine, Melanges dv

la

Faculte orientale de

niversite St-./oseph, loc. cit., 194-95. 2) Zotenberg, Cataloguc dcs 7nss. ethiop. de la Bibl. .Xation., 58-59.
4.

V /J-

Libellus de dormitione B. Virginis
IllC.
:

Mariae

auct.

Pseudol jt y

NlCODEMO.

|Jm_///»
IfL.

liniuli

W^uinhuiir \^uuini.ui&ujb Iih

i\^nnL.uuint^tl

buli
^iiii

<^itbpuiuiljh
111

^ybmnJi

bi.

tuul^

nuui


1

Des.

a)

inill.h/,

11 111

I111

ttiti

bi.

<Couipij

uijij iiilimi n 11
j

i/ilih

lijiiuliiit.tr)

h

nilitjli

(

al.

uinpuijnitrT^buiu bphlipn

njt

p

*\Kppu~
[^40

innu***

iuill h y

t

Vel b)

uJtti btiuih

ihi jiiuniuhilitji
*

JpTLiulju
:

p

*nnt.niu

uPP n l
[641

iun.uiyunnn.buii d* Linuiiii

<>/»

unll^lt

Daietsi, op.
5.

cit.,

451-78.

Epistula Pseudo-Dionysii ad Titum ep.

Cretensem de dorjpn*

MITIONE B. V. MARIAE. Inc.
1/11/1

\y\ui%pjt~ bqpujipnL.[oL[ii^bn

nJ

iluiljiiilnt

$$/*"'/,

»

nuihuft

p

rruiuuihujLp

inprruiii
/7

<Cujun_bn ~

Xbuji

t^p

biujubi
uin_

iiupfuujfi^l,

— Des. np
k'*t

<?piuppuh

J^uuincu/dj

rTiurrbbuji

p

nninn

nijiui ui^piujp<CI^*

uitui tfnunn***
*"»/»«#• ujwunfin-fdf-pnt

T^42
,f„,,,'i,
;

K. Srovandsideants, tyng
*X*uiuf&fi tru \pmfuL\f, ^njiiYinutjunj

novis et veteribus liistoria de Davide et Moyse Chorenensi. (Constantinopoli, 1874), 110-115.
6.

E

Libellus

de exsequiis B. V. Mariae, syriace.

Inc.

et des.

mutil.

Fragmenta. Wright, Contribntions to thc Apocryphal Literatnre, text. syr., 55-65 praefat., 14-15.
;

7.

Historia. (Vita et Miracula). a) Inc.

1vi>**im\ <3/ &*\

JLf

\j& 1*1*

»*oio(X_—*\)

|*a^9 |Cwa^ oifcok^

u»'»._3«> \az>\

^y

*3 ...|»i>o£»o

|jCAa&tto

^i^l
[

[&*ji

— Des.

...oiLa^»

^oo
^vo

^oooi^a 6V*j\
oiLa.\*o

|mom ^vm
]

^m

>m

J

*^rwfo

*oi

o>«9^a^o

|joi

^frw^vo

^.-oo/

:

jks«)ar\.\

ovipof*

[^»1 ...^a^ao
Budge, The History of
imis pagellis.
the blcssed Virgin,

[643
3-145 (146),
in

MARIA
b)
I.

143

Ine.
<_»_»>/

\

^oo

»._<

...}_vot_o
|.x__>

l)CO.n \c*o
,._<»

Eyi-i .«\

„_/

_>__./

|_oi

001

U—-

f,

uau.

oi_\_».-_>

|ooi ua.-_3f

1

— Des.
.

^eooi{_>

>o-t-o

c_L«_o L^_-_»
|Lo?L|._>o

^o

o>ii_.o L_oia__w<J

J\vo

oiLa__c_>]

0001 ov-t/i

l_«-\.->

:

soo>_>_<

[...l_____»o

Uot

^
MlRACULUM.
lllC.

^(>4
...|L6V-»/
|L»
.

1

II.

APPENDl-N.

*->

a__.-N_v/f ».___._____.

o/ a-_.j

*_.

li-x^ ^_ad/

|-m_.,_--> |ooi _\_/

— Des.
.

___tao

|

&____-_.&_» o-v__.? [/*__»o<)o

•^oo/o ^-/

pov^t

|jaj

pi_>ta*_oo

..f____JO

:

|_><i_-_j

i-oj<>

[0 4 5

Budge,
8.
(l x

op. cit.,

3-145 (146), 146-52.
\\9np<^btju/L. u/Jf/hu/ii/ipm ^fi/t
1
)

APOCALYPSIS MARIAE. A) Inc.

^uuinL.tucS-ujcS-pbh) hiip/iui
a) <Cu/ut/puin

(al. Iiiiulil,

n

jhiuiiAi Qplcrhblfu/u
Ijfiji


646
1

DeS.
h~L-

nuitn

/ml. 1111

Inliii nuii
:

unL.pp

mljllili

^

p Jiu/uu***:
I

iniiui 11I1 ui 1

iiiil/.lih tiiii

ti

inii/ li f
111

vel

b)

Ju/uli
bttiiit

u/u/uint

iitijiiii

IS lnuli

P" nl
hhunt

iliu/n u/unn/f
li

//*/_////
iliiuiL.jj***

11/tutiiniiitiitiibfi
liuili tui/ti

iiintfi 1111

n/ill.

tuuui 11I1I1

:

1^47
cit.,

Daietsi,
B)
nnL.<^n)
i/iu/iiA/
111111

oj).

383-401.
pjnbtun<CbnujL.) unL.11 p
(al.

InC.
n

\itnn<^bnu/i_

(al.

ujJbbujunp~
bplcrujip)

\ m uuuiL.ujcS-ujcS-pUb
DeS.
u/uti/tnuil/tii 1

JJ^ujnp/ut/*

hiift/iui
X

(al.

p
nn

p

iiiuibviiihu/ijit***
itull^lt
:

/n

tijiiiiuiiiulu itilili

Luij

tuuuinpli.

tutlt^h,

|*. //////# ff-p/ 111

pfhtt/h

tfiujn-o***

ujJlfh

:

[648
cit.,

Daietsi, op.
c)

402-17.
ilu/iit

InC.

\\111pn1.uh1111

\\/ujni-UJo~ujcS~ph

^hiun

h*

nhu/ti

p

iliu/iili

DeS. njiuj/r u

p
J

Jpnpi,- phiiu/hni uinitiijiu fJ/ili bt. uiult pb*

i/iujuj,

jj/fa*** tjjujb^

4

[649
cit.,

Daietsi, op.
(1)

440-45.
,

InC.

\\nL-pp
1

Ijnjuli

y~ uipliitiil

tluijii y\iiilipli

\^uutnL.crnt***

jnjiJ inif

ifiiifu/i

Ijuitll. tjiiii

(al. ljuiJI,ji

/tii-fniuji^/,!!
ttitl

— Des.

Jp

XiuliXjimtiuij

ti

upiuii/iu
uiill^li
:

tjtuiCihi

y

np*** tiiliptiuu

iijuui/juiijli,

p

-[\1J1uu1nu***

r^5°

Daietsi, ojj. cit., 445-50. Exc. Marr, Zapiski Vostotsltn. Otdelen» Arkheologitshes4 kayo .Obstshestva, loc. cit., 147-50 (= z,w i"r h" U^' /'^"//' loc.cit., 269-70).
;

2

144

MARIA
\\

e)

InC.

J

tutuinni tubiuu Iru iiiiiiiuiiiiiS uuilti

il

iii/ml

m /u/

/>...:

\\uin

^iiiil/uun tim/ii/

tfuuinjj***

Itl.

r/um iin

r/uin

lupb miuu

um

iu~

/munj

— Des.|^m«/M-M/o-M/o hbu
tfL.

iiiiiu

iuJLuujiu uii/inn
uii n/il^
:

iliuiiiiitinnuiu

au
I

u/uuil/iu///iij tunJil^

nuif-

ujiiniunu iliiun

^65

Daietsi, op.
l)

cit.,

418-39.
tiL.

InC.

(I

7

ii/uiuiiii uil/iuli

iiiiiunu

mrt iuuly ii iliii/m/111/iiin
n/ ^truinJj

^[Kiinuutnuli

^mi

iiitiniiuLiu/

u***

:

Xliin ^iuiIiuiiiiuui /
trt^

Des.

uinolcru

11111 lihfi

<Ciuuuju/iun

tiipupu

uuiuli

uiubutu/tj
r^ 5

^iiii iuiiiiiii/1, /111/

:

Daietsi, op.
9.

c ;t.,

418-39, in imis pagellis.
£ft>
s

Apocalypsis Mariae
s

Inc.

PViYlA

s

0>A£
s...

s

H'flft,?Yl

s

tt?<Lb£

h1\i.M
ti°ltl
s

s...

(Dhriiih^
s

s

"lC?r
cf.

(Dha^fh*

i

(D^&tF

s

hSt-thttl

[653

Exc. Chaine,
10.

loc. cit.,

195-96;

Zotenberg,
a)

op. cit., 59.

Oratio Deiparae

in

regioNe Parthorum,

saidice.

Inc. et

des.

mutil.

Fragmentum. Revillout, Apoci yphes coptes, 12-14 Robinson, Coptic Apocryphal Gospels, 20-24.
b)

;

||

Eadem.
s

Inc.

£fl,s
s

h"MM
s

s

(Dh9°<Mi
(\hlrt-:

s

t\1hh\0-

7&<h7
s

AhC^i^s...
IO-A+
s

«1»!,,, H-fcs JUHhi _
s

Des. (DlVUtl

AA^

s

<D0C?

A<W

s

fl0fl«JZ.

A-flr/i^ «

A-*s...

CDK^::
V

[654

C. Conti Rossini, Z« redazione etiopica della pregkiera della Vergine fra i Parti, Rendiconti Accad. dei Lincei, ser. 5, (1896), 462-79.

Exc. Iobi Ludolfi ad suarn historiam aethiopicarn commentarius (Francofurti ad Moenum, 1691), 349-50.
11.
a)
s

Miracula (XXXVI).
1

I.

Prooem.
s

inc.

W^ll^
;
::

s

MlVi
s

s

<P*^-}

(D*fcf\
s

Ht

s

a,i-

s

hCA-fc.n
s

fltf-flCU
f)0»-

hWii* hA
s

Qfljri^

— Des.

(Dh.frWwb

'Hh<:

s

CDJiflA*

a»t\h\\
[655

tiWjtiM^
II.

Prooem.

(narratiuncula).
s

Inc.
:

(Dhthi*
s

s

dA^

s

J&fl»A
s

s

h°/
s

h.w s... aicpr tmyfrW} ftft-h
::

hje.
s.
. .

«

^in

fifl

- Des.

h*»

i?-n-fl<p

fc^

::

[656

1

MARIA
III.
:

145

hth^ h>Kh #*A &M? ? 0.+ \}Ct\±n HTATA^ l/A^ &&tlj*tl — Des. M^hnV a>}>.<n>Xh- -TrO»V **kKWt fl>£>Ahh«> fl)£rt,M*V «
Miracula.
Inc.

OHMlr
:

1

:

'-

'-

"

«

:

:

M1

:

i

s

:

:

:

kTHM-C-i..: 1D43.+

1

h^Ah:

T*f'I's tird* ftJHMM...
Des.

— (Sequuntur
VtL
:

salutatio et « effigies ».

°lCf9°

:

d/Ml W°(l^h
:

(Dtlhd.

iW.-lC*

fl>AJth««)

[657

Wallis Budge, The Miracles of the Blessed Virgin the Live of Hannd (Saint Anne) and the Magical Prayers of "Aheta Mikdel, Lady Meux Manuscripts Nos.
E. A.

Mary and

2-5 (London, 1900), Appendix. 8-9, 52-70 (78-83).
b)
Inc.

1-2,

10-12,

13-45,

46-52,

Miracula (XLVI).

I.

Prooem. (Libellus de
:

festis

Deiparae).
:

^KVh^ HJZ^VfMl M **" fTrdfc +h9° tfi... wftAd.'. ^CVti fl^h*: llWXhihw-mt "7C#A:AA^vn-n ^ff Des. nch-v ahn.n ^^a « aa^ Ah« fhd. +h9°ch+ nAA^ x^Fi nciu » [658
TT>*:
:

*

i

i

:

:

:.

. .

:

i

i

*

i

II.

Prooem.
* *

Inc.

M«Mfl*°-

i

hr\W
:.
i
. .

:...

(D?'(\CO

:

hb^lf^ i
[659

hMWfl 00
III.

Des. (fere ut a
Inc.
*

I).

Prooem.
:

tlVO*

i

Ht

i

n,i"

hCA-fcH
fl>A£'h«
:

Kin ^h&M* h w
i
:

hd^
i

hti
:

i

OtVY}^ flWl^
:

:

n-tl9°(h

i

— Des. ^
[660
:

n : /P*C
IV.

:

h*»

£t\££

A>

:

$<*\&*h5 f
fl>0A°
i

Miracula. Inc. ut a
:

III (aut fortasse
:

g^Hflfl
:


[66

:

fl)KA0* A41A

i)

— Des. ^rhAVh
*

(iChtlV :

h*» Ju£rh.Afl>h*
-

:

run?

i

flw-nh-h « n^h^*
Budge,
70-78.
o/?.

^yk*
2-7,

s. ..

K^

«*,,

10-42,

45-47, 48, 50, 51-62,

12.

De [Dormitione
«

B.

V. Mariae ac] de imagine Deiparae in

COENOBIO
dsrunii
IsaaC.

ANIMARUM

»

(HoGEATS), INTERROGATIO PsEUDO-ISAAC Ar-

et

responsum
hi-

Pseudo-Moysis
uujuiuuii

Chorenensis.

a)
•»

Inc.

epist.

^_nlfymiuL

nn
'"

///.

o

///

ftJ I,

uihuli

\\iifiumnun

Inc. epist. Moysis. jO^ /"/"/ nL-['l ["

uin-UMmnL-p$-huju

mumni

m<S
nl,

uiifih

^niijnni ylinn<^mn, nn h ulrnuii

un

DeS.

///'///#/////

/»///

[uou

nounn
n.ui.oo

illuucs
l*i~

lifi

|

'*

mfifi/i
I,

mn

\lil.uiili
lu-.ii um *

p

lijiulit;***
:

ilim

umJi

uiiiiii-

nuiuufiu

I,)

uiifi,

^n

* *

uiillji

[662

19

146

MARIA
\\[ifiif'i/
<jOfi'i/
1I1.

finf

\y 111I ul

w

iilt

\\infil,'ii///iii /if

i//'////i/.'i/////i

f/ni

_

/>/"'''.(>

N. Moysis Chorenensis opera (Venetiis, 1843, 1865), 282-96. Exc. Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiisl, 99-101.
:

S. P.

b)

Inc. epist. Isaac. \y*h&fi

uujutuun-nji /""/'V/"/' 1/ *>/'^ juiutfy OL>

dhhnL.p^autiMii
mutil.

^\\nftumnuft

Inc.

epist.

Moysis ut a)

Des.

[663

G.

Aghaneants,

\iiliPumj

:

Oholus,

IV

(1900),

302-309.
13.
Sl.

De eadem
(?)

imagine narratio metrica auct. Narsete Mokenuhtiputiiu

InC.

IVV'"
(?)

nn$ni3thuii

/»'"7

utnhtJriu
.

unltpu

iiltdhuti

— Des.
i

Up uiututifnnfd

t/utnnnlt /thuuti

it/utut

unnnd
664

uiuuiutnh nuiL.

Alishan,
14.

t. cit.,

102-106.
in-

De

imagine Deiparae in coenobio Saidnaia,
?)

TERPRETE (AUCT.
;~,o

IOHANNE MONACHO.
©i*
<jl S*>-1 t

InC.

prooem.
li

J$C+\*>

£j\M ,v ^
4»^« oJuJl
j&~\

>•

U-x^

Inc. narrat.
b-«

a u£"

Ujuo
.

tuJ

viill xjJI

— Des.

}U

tf?j

<£J<*,

&
4.1

JT

^jtj

li«j

^*i> ufj

]

dUi> j^ M:«)b rU Vj

4>j

u^C
[665

[0}-l

JCtfiNj
:

L. Cheikho *~>«)l feU-^-p ^^l -*i- Narratio de imagine miraculosa Saidnaiae, Al-Machriq, VIII (1905), 462-67.
15.
a)

Oratio de dormitione B. V. Mariae auct. Pseudo-Eucho?)

dio

(Evodio

ep.

Romae.

inc.

<5.pecy<5.ji

ovovpo

iiTe n<u-

kocjuloc OTcwcy ejpj JiOTgon eneqcyHpj
juljulhuj

cy<s.pe

OTjncyf
Jl<5.T-

ecwoT^f

epoq

Des.

g<5.Ji

npoceT^H
ezcwji.

julotjik JULiuegooT jicjul
juljuloc

nje^cwpg ejracy e&o>\ ejmcw
cycwnj

&e

JUL^pe

neKJi<u

egpHj
75-112

neji[666

tfOJC... <*JULHJt.

Revillout, Apocryphes
Aegyptiaca, 38-63.
b).

coptes,

;

||

Lagarde,

Oratio de dormitione
Inc.

B.

V. Mariae auct.

Pseudo-Evodio
(sic)

ep.

Romae.

mutil.

|pJlTn<5.peeJlOC

TOT<5.<*.&

jUL^pj^-

TeTnpecSeve|... [ejuioTelcy

jijjul

jtineJULTOOT

1

MARIA

147

eScA
F<S.p

JULnjtoYTe

Tepcww nnrejioc

eji<s.fc<$.*i

ovppo
I

JITC njKOCJULOC

— Des. mutil.

667

Fragmenta. W. Spiegelberg, Eine salridische Ve?'sion dcr Dormitio Mariae, Recueil de travaux relatifs a la philologie et a l'archeologie egyptiennes et assyriennes,

XXV
16.

(1903), 2-4.

LAUDATIO

AUCT.

GREGORIO

THAUMATURGO.

Inc.

(\nfiJ-iuiT
i/[i

in-yhil* t/Yfi '"/P

uuin'- u '/ UJU "fu * m/immuniAiJ^
,

— Des.

uni

/'/''/

nn h

ut^li 11.n1

<N ////////

[\/"/['

\\uutni -^ n/ h* niini_iT ilimn

/>

T668

In

ephemeride

y^tmiuum

:

Ararat,

XXIX
Inc.
tuji

(1895),

366-68.
17.

Laudatio
[</

auct.

Iohanne

Chrysostomo.

Yjlhtiujju
[ihnh/ih

iiiolim[ui/nm
V* umnL-tuc^ M
li

niAip

tlliminn

<£nuipm/[i
*

hu

Des.

hli trt_

miiuhmu

tll.it

ln/ni ilimn

./>

^669
:

Jh liii 11 i~/*r p 1SI1 Itl ii/il iu/li t\\tiiL_iiiiu/i Iohannis Chrysostomi expositio epistularum Pauli, II (Venetiis, 1862), 630-34.
Qiii/<fUiiiiiiiL. \\nlil. //.

nu/lin

18.

LAUDATIO

AUCT.

EODEM.

IllC.

mtATuinD*

umnXhmi mnmmni
uhn
t

/iJhui/i

^mpXhmi nii m tjui
llli

[uijuni_phtuh
Des.
i/[i

lim

£

[iiuinmnnL. Itlnili

inn

hnpnn ^uihmmuin Jmih/hi

7 un/1<^°J2

^lin/miAi***

mul^h

i

\&7®

lbid.,

634-39.

19.

Oratio de dormitione B. V. Mariae auct. Theodosio Aleinc.

xandrino. Post exordium

JUL^peJlT^COOJl e^eJl njnpojitc

Kvnejion...

e^TepgHTC e^fojKOjtojuu^
1)

n^c

cy^
[671

JI&U3K e&Oi\ JIT<U<UM«5- iin<5.peeJ10C

Exc
90-126.
20.

Zoega, Catalogus, 94

;

— Des. mutil. — 2) Robinson
72-74

op. cit.,

Orationes variae de dormitione B. V. Mariae,
Fragmenta. REVILLOUT, op. op. cit., 66-68.
I.

saidice.

cit.,

;

||

ROBINSON,

b) RobinFragmenta. a) ROBINSON, op. cit., 70-86. c) Robinson, son, ibid., 70-72, 82-88, in imis pagellis. ibid ., 80-86, in mediis et imis pagellis.
II.

III.

Fragmenta. Robinson, op.

cit.,

24-40.

— Exc.

Zoega,

Catalogus, 224-25.

IV. Fragmenta. Robinson, op.

cit.,

xxvi-xxvn,

148

MARIA
LAUDATIO AUCT. ATHANASIO AlEXANDRINO.
jiilj> (al. uili?iiuii
fiiihi
I, I, j[t

21.

InC.

Y%&uin
uii/f/lrirriini

f/h

[tmn<^nt
\\ul uhlr

[unii<^nt

iiil)

nn

jr XI,

n'h

nn

ijiiii

tiinnh i/mjiiifjuih

Des. tftunrih

//// />,

A/

'imjifili
//

nuilrni h/

I,

uiliijli

^uiunnLn
:

il,

jiljhtu jhli

iiuii

iun uiuuih

,

tliiuii

//)

iui//ji
Is.

^672
l

^urn-gt

Daietsi, U* w/o iiSininifi WijL^piiiM/itii^ijiiij <t ii*jiitiiujL ntfi [^ i>, 'iP^ &tl />'i»i'i fiifiiiiiijm pl ["''!£ S. Athanasii Alexandriae patriarchae orationes, epistulae, controversiae (Venetiis, 1899), 284-91.
'

22.

Oratio de Maria et Elisabeth auct. Athanasio Alexan-

DRINO.

InC

^f////«/£/o//
t/uijiJliiiiijl,

niftniuu
tn
j
(a.1.

uitSlijiiil

ntf

n[unn<?iuntrh

tfhc^*
a)

n[tinn<?ni nri
-^infi ijhinii
inliijinijiiiii

ifiuritfuui/iiujnij

^Kujhhh

DeS.
J

wi

ui
11 (1

^[iiiiiiiiIi 11111*

niunkhiouu tu

^'Knntjuinun

*//////// <V/i/

fjl,

ijtu

unly ijuihXhhu tlhji*

lnfuj thiun'£>***

f^73
^linn<Cuji_p

Vei

b)

nuinhhruri^uhuj ^\nnuuinun*
/11 11111I

ihnbhi

nJl.rj

iujniiifiiL ft) fmiiJ /»

nnnL.LT ihujn-n***
*\\u,L

T^74

Daietsi, U- wpiuiiiu,./,
23.

^, 292-311.

Oratio de Maria et Elisabeth auct. Timotheo Alexandri\Y*P "//"/" f^P utujniuuiiun nh<
DCS.
i

NO.
lniij

IllC

1/111111

hbphtuu

ifuijii/liiuhtL.

IjinilhjiiJ

iuil.

/ilinli 111I111

jztujin itn jihhintii

htfuiu—

tnnL-ffruuJUpL Xnlfh***
fifhuilili***
X

y^jiljjiujuuj h tfp ^urtfuinni

tinunn ^^njinnn.ni^.'^
["675

Ners. Aginean sfiJlipk,,,, theus I Alexandrinus, AlYiiI^U sorea, XXII (1908), 326-27
;
||

,r„,,,,i.i„, t ,

ir „,

[Jt.,,,1,

,/££

:

TimoHandes AmUlTUOrbUS Id., s[^»Ph»» M»^ $"V Timotheus Aelurus in litteris arVA-

\Xqke"'"''"tp ujg['
:

'

meniis (Vindobonae, 1909), 54-60.

24. Oratio metrica de dormitione B. V. Mariae auct. Iacobo
Sarugensi. Inc
Des.
J*j/ |ooio

Ik^ i*^\o
:

:

^ijj k~Jo
|fcwaa*L

(aoo* *^j\

ov^cu^j |^s
|

...>*j».v.\&3 P*u*j

»Avo

fc-.»o3

^s ^o

iA

l-.-oo L>tw

67 6

P. Bedjan, S. Martyrii. qui et Sahdona, quae supersunt (Parisiis, 1902), 709-719. var. lect. A. Baumstark, Zwei syrische Dichtungen auf das Entschlafen der allerseligsten Jungfrau, Oriens christianus, V (1905), 91-99, in imis

omnia

pagellis.

25.

Oratio

in

dormitionem B. M. V. auct. Andrea


MARIA
Cretensi. Inc.
\tj> >UoJ! J&ljlj
Ol«I

149

jj$\ ^yjl
4)

Jk pi*

^y,

\^^1^

'J

Cxj^

^^

\

J,^ i

— Des.

J,l

&J

j>. fetj M*1T

u/3
[677

.

4)

^jUI

^JL\ d\f
I.
:

j>- jJ Jl ^t?

JMT J».j

^ikijjv»

L., crjLM 'I u-l-^ Al SjJIj r L- J J ^2iIn dormitionem Deiparae oratio perdita S. Cretensis, Al-Machriq, VII (1904), 413-19. Andreae

Exc.

j^

26.

Oratio
Inc.

metrica de dormitione B. M. V.
«J^oivj

auct.

Timotheo

Carcarensi.
^oo/o

oL

:

^uL/o ^tuoj»/

:

Ika^asoj

019^^

Des. o>^ |>ojo

^*/ v p.

^» ^
:

!f» +*

[678

G. Cardahi, Liber thesauri de arte poetica Syrorum (Romae, 1875), 145-59. (Cf. num. 27).

27. Oratio metrica de dormitione B. V. M. auct. Iohanne
BlRTHENSI.
Des.
InC.
|Ltt
ft>>
°> .i ">

ep

t^Olp oL

:

u^l^.

*USO«t/ JfcO^SOj

0)«|^v^

^cnaio*.»

^A^o

ov^ l«*aa* ...idLofc**

^oov^A^ao

:

i§A~6oo

|»***>/

oovba^

r»/

^^^
Baumstark, Oriens num. 26).
28.

[679
christianus, loc. cit., 100-124.
(Cf.

LAUDATIO
ijiiiuiilij

AUCT.

GREGORIO

NAREKENSI.
u/unjili
/

Inc.

^nL.Jiunp
pui~
a>,

liii/ffiii

bnyuibfjuinb uju/mni
Iju/ifiiijifi

b piu jiuij>/, ijm h

bpL-p

— DeS. p unjb

na-nu/ujauu-/n
\fiiitj
:

n ohrn

11/111111111

I,

unni

tuiicriui/uihuiu l pti puijiXjiiiinlni/j y

T680

Quasi appendix ad laudationem S. Crucis, ^bbfip wno^ t Liber precum S. Gregorii P^b/J U- ^cbvcb h*»[>LI(M»ijLnj... Narek., ed. 2 (1700), Appendix, 58-78 ;— ed. 4 (1763), 386/,'/,,„ L fiffjtiiftif Z^iuinnp tnuiLplJ \\. *\.fi fi „f,fi 405 f,f'„
:

'/>/.

i/

5

||

,f

,f

'
}

,.i*f,f. fiiu.j,

„i ,„„iu,jl..i,i
;
||

:

Tomus
U-

alter
:

encomiorum
'h^(-

rii

Narek., 67-86

4- IT-

^vbwb
s. P.

u

S. G-rego-

/'"/

fa^h

N. Gregorii, coenobii Narek monachi, opera (Venetiis, 1827), 319-32 ed. 2
,f,„'h,„ff,,/hf, ,/;,i,„f,'h„i,ff,„if<if,i'hf,
;

(ibid., 1840),
2<?.
hri-

407-20.
InC.
I,

LAUDATIO AUCT. THEODORO SOLITARIO.

l\pu/buu_np
luilfiuu/ nu/jiu
-

nub-p/ubXblruib uiw&iun uuu/b \f> /m i/ njin
/jiiijiijiiii iiiiiii frf fiu/t/j,*»»

m

p/ ru/b

Abl.

ijuijiij iiijiIi

u/j
i

DeS.
njili/

rf mifii/tiiiif/

uint_/ih

i

um p//
h

iuliujjin.fi /

tubfuujt/iuih

m
[^f

ijl,

iuipuiuinL.fr/hthi

trnl/uhu*

^[Kpfiuu/nu..*
• ^iil/^ii/l/liiiL

T68l
fii/i„„„i,„„f,fifi
\'lif. ijliij 1I111 1,1

/.'/,,„„ fi„, f,l

f,

lIiii

:

Iohannis 172-82.

philosophi

Odsniensis opera

(Venetiis,

1833),

i^o

MARIA
v.

Maria

m., sub Antonino vel Dioclotiano.
IllC.

PaSSIO.
|Cs.\^^\

^ooiLo

iA»j pvOoS oh*
*.*-»/

jja^ ^.\-x> ua»aj~*ja£j/o ta»ox»jjo«
)('.-'.

^o

9ov> *<^°

L**->*>i>a\> J

^df)
o»,XU»)
)

I

|

»i.SOJ

OiLojOve»
|ooi

UM&OO
|^-.j_sq^

fiu3 \to~1 i^njjy |ov^ |«;m

^

^kj

[i.^na»^ ^o U3o»/j

t—

(*_\5\...M
Agn. Smith Lewis,
111-22.
Select

[682
Narratives of holy

Women

Maria Aegyptia,
1.

saec. IV.

— April.
a)
Inc.

4.

VlTA AUCT. SOPHRONIO.
nuitipnp £,
IfL.

<\funa<£nL_nn.
\^jutnni_crni

f^tuqtut nnfi
i

TAl o-iucrhht
ii iiii

qqnno u

ouinnqh
nn
lii/ui

ifitu*~

niiiutinili***

:

tJ^/»/#«_ nitli

iilim ^iuiihnuififiuiiii

DeS.
fi

ht^

nntnnfi
-^iiiinnt

nnnq
i//<V

fi
fi

ulintiiuut^

tmi

fiiu/.uiliii
uitll-li
:

<Cu/i\hqhinii

cthnu
[68}

nij

^\iiftuinnu***

Vitae
b) Inc. |ooi

Patrum,
»

ed. Venet.
+>)
>

I,

291-317.
[^^*m :a**A*\
;-2l* Ls\x>-. o»ii/
.

lo&yfoiot^v j^ut
DeS.

<-»<*

\

t.fe~>\*f |L£»y-S uj{
...|fiwoaj.L

\—A$

Ovl\^

^^M

(Lo^ajveoO 6u3 ^»fo|L

.-.:>

^m/

[684
et

Bedjan, Acfa martyr.
2.

sanctor.

V, 342-85.
IllC.

VlTA AUCT. « ZOSIMO
i

))

(SoPHRONIO).

n

m Q't (D*

i

}\}\\

i

\V\Y}
<E
i

tiVi
i

1

9°l\ai_L\

i

YU*3 *
i

« (Dl-dt
i

i

h9°1i}f.
<

i.*.

(Dht?

Wt(D\
i

H7+*
:...

A,Wffj
HA-*
:...

h9°l\-(\thii

hr^Cl M\ alHh'(l<h.C
i>
-•

ntf-tV

"H14*

s

h 7rUWlrfi,C— Des. (D (Dhbtd. fllMl* K?
: i

Ah^rU*

[685

Fr. M. Esteves Pereira, Vida de santa Maria Egypcia
(Lisboa, 1903), 1-24.
3.

VlTA

a)

InC.

\\{ihu

tuju

ujniAifilj
fi

i\n

ft

^uiquip/fh \\qtr~
iiuqunt .uiuuih

nutuunnnuji \j>qfiujuiiuqt_nq* n<
tuijiil-

ul.huimiuh uutu
inli

DeS.

\\ntfinnhfinu

^Zujiniuiuh

\^nnLUuiql^ufi

qnhuin

nujniuit/ni frrfu_h hnfin

hnuiuhiui

hi_ hnvuihfiu
:

uiquifuhnth \\umni_~

crnt \Y* uinfiujt/tui \j>n.fiiuiunL-<£t_nj

[686
I,

Vitae
b)

Patrum,
fi

ed. Venet.,

287-91.
\?q.fiufiiiuj~

InC

\\fuiu ujju fyi
(

^ujquia/fh Wqlrgututiqfifinj

ni__nu*

iint-uuiii

fc/i

fi

)

ubcrtuuiujuuihq hi_

luiqhnt iuIiuiIj uiqqt;


MARINA
DeS. Ut SUpi.
|) ni/iim li/inu*** lunui/iilinili

i$i

^\ii/iuuinun»**

[087

Vitac Patrinn, ed. Ispah.,

622-26

;

— ed. CP., 505-508.
^iO

Maria

solitaria in Mesopotamia, saec. VI.
EP.

VlTAE SUMMA AUCT. IoHANNE
ItoiL

EPHESI.
fcfc^o

Inc.

|^*a Vift)

Looi U

— Des.

Li&.Vi^ 6^-jLL/o

oV.^099 |fi^

[688

Land, Anecdota syriaca,

II,

354-55.

Maria Maria

paenitens. Vid.
v. ra. v.

Abraham Kidunensis.
Mariamne
et

Vid,

Iacobus.
et soc.

Maria
Maria
Maria. Maria.

m. Vid. Thecla,

monialis. Vid.
Vid. Vid.

Theophiius
et

Maria.

Xenophon
Marina.

Maria.

Maria

et

Euphemia

moniales
EP.

in

Mesopotamia, saec. VI.
**/> ^l&X»
L*o>*s

VlTA AUCT. IOHANNE
|fr>

EPHESI. InC.

u»a\a9

^tt

+S

aoi Uo |pj £sA wa»a f^«»\a^y

— Des.

I**—

f—^oi^s

^oiyfio c^;*o fc^^.\

^ov»^ot?

[689
Land, Anecdota syriaca, De monachis orientalib., cap.
II,

92-104 (= Iohannis Ephes.,

12).

Mariab m.

Vid.
v.

Heliodorus

et soc.

Mariamne

m. Vid. Thecla et soc.
et

Marina, quae
I.

Maria.

— Febr.
IfL.

12.
uiliniJili

VlTA.

a)

Inc.

|-yi lu//'

^r P ^pt-fi^ujunuii* nnnL.LT

Ljn \^i~uitLlmu (al. \ft-tpinu* \fL-/j/nit;nu) ht- ntlu/^n Lhli
/i

— Des. uhli^hi^
" ntluJllP*
<Luiuuni-p

uiu^Z
dl.it

^uiUn.ni^nfTnuiu
liiu Iiiiii

n\
. .

iui iinukiu n

:

\* PH-i

/ri_

hXmi
li
i

ii iij)

i

fiiiiu ii.

liniu

iijiiui fiiii ijli

n

^lKfi/iumnu***

uiil/ r

F69O

Vitae Patrum ed. Ispah., ed. Venet. I, 402-400.
b)

550-55

;

— ed. CP.,

451-53

;

Inc.

mutil

— Des.

HpOC OTKOTJ JlOTOejOJ T6J10T ^e
?/*x.

c[e]ji^.K>vHpojjoiiej juie<5.u<$.eoji Jiuj<s.ejie&

n^jcwu
[691

ctjiht &jtji nejiT^cjmepjTq
Fragmenta.

<s.CT«$.&poc excwej...
Vie

U.

Hyvernat,

dc Saintc Marine, IV.

152

MARO
Texte copte, Revue de l'Orient chretien, VII (1902), 13947 (= L. Clugnet, Bibliothh/ue hagiographique orientale, N° N. Giron, Legendes coptes (Paris, 1907), 31-42. 8, 65-73)
;
||

c)
Sjja> U>

Inc.

}\y\

*)

u^J
Oj*

Jli

— Des.

0f\j\
j

J Jl* J*o

V

1

[

^?

1

^ ^
S*

*.aj »6-JuJij J-l^illj JS^JSt

vajw l*yb
[^9 2

Oul

4.*Liulj ©;Li-l jc^

*LS>\

^\^'

-

ll^>U iXy^ %A

I. Guidi, Vie de Sainte Marine. V. Texte arabe, Revue Clugnet, op. cit., de l'Or. chr., VII (1902), 247-52 (

=

81-86).

d)
v^ii
jvc-

Inc.
J.j

l\y\

a)

ufeO

£*U

j

*-

J

</-* J*o «J^l

^4&
4.1

^ ^SC — DeS.

JL_~J£

i^JaP i>.yj >S
bTj

JUcJ j^ij

^-tfJ

Jul

jjlll

J

aJ

II

kU£j ...

[693
op. cit., 87-91).
0001 ^.(»/ uauau»)

Guidi,
2.
^.;..j

/oc. ctY.,

253-57 (= Clugnet,

Vita. Inc. prooem.
|oo>jf

;_a *~
a)

|^^
(

I001

k./(*

|LdW

pa«o ^ol^v

— Des.

JioAj

|o^U

)

oooj y..-t»v> ou»o

a^&Af ^do

coiajL.|Io

^Avav

[694
\)A$t

vel b) vel c)

o^oa ^£0* t.oioA^vIo ^c\sC\i6

...Ajm±f

^so

[69 5
>x*&*o lu.*
.

^»/

...

v

^

oA^
.

:

ou.* |Ljaso*L uld/ \o.
.

|oAU |k~a^*L oo^

^o
;
II

[696

Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 366-71 (des. a) ead. inserta in Historia Monachorum, ed. Id., ibid. VII, 27277 (des. b) F. Nau, Histoire de sainte Marine, I. Texte syriaque, Revue de i/Orient chretien, VI (1901), 283-85 (des. c, collatis edd. priorib. L. Clugnet, Bibliotheque
;
||

;

=

hagiographique orientale, N° 8, 117-19).
3. Vita. Inc. prooem. t^toSj ooi £«j/ *<-* |o>\U |Lk^*»o |ik.ooLo |&waa*L

©imL


...

Inc. narrat.

ILfco/

o>\ |oo» fc^/o

pofio^
3/j
:

|oo» fc^/

*~

1**^
i*j|i

— Des.

|-*^*-x>t l^iMo pA~<jo

|Lna.^

iaaSjj; ....ju.

oV^/

|L&j/t

o>*Aj fcv\^

y\fl\v

V^CL3

.

\U)) \U~) [mo.3

[697

48-61 prooem).
;

Agn. Smith Lewis, ^/cci* Nai*ratives of holy Women, Nau, apud Clugnet, op. cit., 114-17 (omisso
||

Maro mon.

Vid.

Abraham.

MARTYRES
Martha.

153

— Syr.,
Jj.3oi

filia S.

Phusic,

v.

m. Seleuciae et Ctesiphonte, f 540.
Inc.
+=>

(loiu.

ResuiTectiouis.
ho .0 LV^ I*- |L;^
«3/

Passio (bt Translatio patris cum filia).
t^aoa3 U^ti_\ Ov^ |00i k*i
J-kkfi»/

DeS.

^I^L

jfco

fH^^U
.

\&M

^joi^* U^L

lNIaO

oiL^so c^oaad |xaa^

»..»«

\*9 ^*\oi

voo>Via^.\ w*Lo
II,

[6 9 8

Bedjan,

ylcfa

martyr.

et

sanctor.

233-41.

Martha

v.

m.

Ftrf.

Thecla,

Mariamne

et soc.

Martinianus erem.
VlTA.
iifiiiij
l

in Palaestina, saec.

IV/V.

— Febr.

13.
fi

InC.

\y\uinuii'/i
ki^

^uumL-Crni
ininrun/

||* iiiiuiifflifmiliiiu f^n
ni^fcr u~l.uiuiuu

\]l,uui~

l\niiih iiiiifilifiuit

fttiari-

(al.

uiiuuu
,

fn. nuf3-)

uuliiin
i/

DeS.

p-ujnuupu
i[ili^fuj
fi

(aliuj)

p

UpuJUujL^nii
ul.

uihni^n^

innul^

nuinni

upiulip

uhnhujiuu

n

<CfiL.iulinu,

h

i/ium u*. *

\&99

— ed.
1.
\.,

Vitae

Patrum,
I,

ed. Ispah.,

607-609 ;—

ed. CP.,

488-92

;

Venet.

330-37.

Martyres omnes.
Laudatio auct. Eusebio Caesariensi.
)f

Inc.

|Lo^

»9 ov»>a£u vo/

iAta
U

;*ooo

Ik^^

lCtvloo

IM-^o pj^o^
|Laso».o

ItJ^jo

|i\.Jin^

— Des.

utt!Lx> o/

^.Cv^iO

Xl^.i\o (^-^jooj Ov*~*

[700

Harris Cooper, The Encomium of the Martyrs, Journal of Sacred Literature, N. Ser.,V (1868), 404-408.
B.
2.
i;

Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi.
al.)

Inc.

>a^.

&

.«<»

m*.

9oa (pfioA^

pL/o

^—~.L/

«^

:

(^oovjo^U
l*oV»

al.)

voo>_*ji^^a
001

}&1\L/

s

oov.il~*j«

(^v*

al.)

Des. a)

^oowa^M»

V\a« ^o»

^-»^ [701

vel b)

^oowa^f^ v.oio«oW\

(oii\3jed.)

^Sj [mum

a£u(.a

[702

E. Manna, Morceaux choisis de litterature arameenne, I (Mossoul, 1901), 229-35 (sub nomine Narsetis doctoris ; P. Bedjan, Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugendes. b) ;
||

sis, II

(1906), 636-49 (des. a).
Inc.

3.

Laudatio metrica auct. Narsete doctore.
)

*—+*\
U*H*
ct

uo^as

oiLaru\«j

ff^'\

ov^^o

w^.a.\Ia.ao

:

oiLn^.o^
:

|fov«» nxojv.

— Des.

|*-*a^ u»*oL

^*a3 ^o

^» |m\gjo ^oov^ |k~a^*.L ov\

IL^ va^^

v.oio^av

[703
carmina,

A. MiNdANA,
II

Narsai doctoris syri homiliac

(Mausilii, 1905), 46-55.

20

154

MARTYRES
ignorati nominis.
i)

Martyres

Libelli incerti.

saidice.
1)

Inc.

et

des. mutiJ.

Fragmenta.
crits coptes

W. PlETTB

et P. A. A.

284-86.
II)

— 2) CitUM,

du Musee

cV anliquites des

BoESER, MatlUSPays-Bas (Leide, 1897),

Catalog. Coptic Manuscr., 151.

bohairice.

Inc. et des. mutil.

Fragmenta. 1) J. Leipoldt, Aegyptische Urkunden aus den Koeniglichen Museen zu Berlin, Ivoptische Urkunden, I, 6 (Berlin, 1904; autograph.), 179-80. 2) Leipoldt, ibid., 181 (de martyre occiso, Maximino regnante, Ariano praefecto). 4) Leipoldt, ibid., 183. 3) Leipoldt, ibid., 182.

Martyres Beth-Garmienses.

Vid.

Narses

et soc.

Martyres Beth-Huzaini, f 340.
Passio. Inc.
)Ll fL/

&*&*l

U*~f I**m

**>

la*Aut&a
^t~~?

v*^*
L

1

-*

It***^ *»t t^ U&*
)

^

^Soiaao

— Des. ^ua»
:

pot 1*»^*=»

t*

^? 1^*? ^»^ »«i\

fao^

~so/ ...^oovi-aso lo>^Ut

^*.
et

[70 4
sanctor. II, 241-48.

Bedjan, Acta martyr.

Martyres Beth-Seleucienses, f cca 447
VI, sabbato et domin.

hebdom.VII ae

nestor., feria post ieiunium Apostolo-

— Syr.

rum.
1.

Passio

(una cum historia martyrum antiquiorum).
>Cco
(

Inc.

l_J©i

joL/f |%\y>
0001 »<^a»

c*oiaIc«»|C\A.

|La&u»a) \*i ^;s

—Des.
;
||

\

*1~

^oo^A ^Aoi

jfcoo

l£L.fiau3

.oov**t |.fc-oo |u*t-^ |v-*uLo

[705

collecta, II

G. Moesinger, Monumenta syriaca ex Romanis codicibus (Oeniponte, 1878), 63-75 Bedjan, Acta mar-

tyr. et sanctor. II,

507-35.

Exc. C. Brockelmann, Syrische Grammatik (Berlin, 1899), Chrestomathie, 51*-69* ; ecl. 2 (1905), 50*-65*.
2.

Yid.

Iohannes, Isaac et soc.

;

— Sapor,

Isaac et soc.

;

— Tahmet soc.

iasgerd.

Martyres Garamaei (Beth-Garmienses).

Vid.

Narses
;

Martyres Geloni. Vid. Berichiesus Sanatruk et soc.

et

Ebediesus
Vid.

— Sapor,
et soc.

Martyres Nagranenses (Homeritae).

Arethas

Martyres Nicomedienses.

Vid. Indes,

Domna et
II.
|Lo«.~
:

soc.

Martyres Orientales,
1.

in Perside,

sub Sapore

Laudatio.

a).

Inc. mutil.

— Des. .^oio^ch^

^i W\*

**«»

MARTYRES
^so/
:

155

oyantwi\

|Cs.**oL

:

1*01 01

-^0 *^

lt«>

[706

Exc. E.
ne.
b).
I

Bedjan, Acta martyr. et sanctor. II, 57-122. Manna, Morceaux choisis dc litteraturc aramecn(Mossoul, 1901), 121-33.

Inc.
ii ii

mutil.

(non procul ab

initio ?) {"*/_ jj'"'"/'
Itl ali/y*

guSb /{"*//>

/,

iniuTCttiiiii

jpli/rniut

h

111111111111

tutiuiu uinuiinni

mj

jjujuft

nlfnhnfil/

/~

jiuntfit, n/i

— Des. mutil.
XX, 55-155 (cum
Z^uiutpiiuifip
:

[7°7
parte extrema
f,

Bibliothcca armenia,
cf. a, loc. cit., p.

107).
pufilli-pntiL.uih-j»

EXC.

Th.
II

THORRNEAN,

Jwmhruuiwi-nnt-p-kuMug

classicorum, 430-38.
2.

Loci selecti scriptorum (Vindobonae, 1866) 515-26; -- ed. 2 (1891),
uuifaukuig

LAUDATIO ASCRIPTA EPHRAEM SYRO.
i

InC

\)tjuujjg

iuiuhL<j/r~
iitll.it

ui/tl- ii/ujiiiiII.

iinniuinu

//'// iiMiuiiuliu

nn h l/flli

— Des.

<Ztul//rn

h

<Zuiliitfiuui

nn

))t

nfi

(t

uiuiuuuil/kiui u/rnnL-hrftuti/iiu n fjuiL.hui/iitui~

l/uili

ntiinhuli nltltiuiyfiu
MSiiflfii

h ^[Knhuuinu***
Jiu..,Luiutf pni.lJ[ii-'ii
r

[7^8

Sancti Ephraem opera, IV (Venetiis, 1836), 150-52. (Reapse haec oratio licenter excerpta est e proximo libello cf. Bibliotheca armenia, loc. cit., 73-83.)
bipiiiTtiJ.

p

:

;

Martyres Oskianenses (Oski
provincia.,
PASSIO.

f 130.
*|-**/m
< r "J

— Armen., horr. 10.
t/fiL-U

et soc.) in

Bagrevand Armeniae
h
l/nnifiiiliu

InC

/rt-U

ii/ii

uiutinifiiiiihii

QnLAtuia
ijitjinn

DeS.

^

unltnanLAin

ut/t

nl imili

h

n&^/fm-P-pLAi
iuiL-h~

uino/ty-hi-D unnui
:

punn^/rnuiL. h

*[\//fiuuiiiulr ***

innuiuu

\l^9
Bibliotheca armenia,

XIX, 59-66.
et

Martyres Palaestinenses, sub Diocletiano
COMMENTARII AUCT. EUSEBIO CAESARIENSI.
^oomAi ^o
«_.oia*x~<j*
^.fcw.

Maximino.
|o>

InC.

^j

k»*I© \~*)a*

^j hVo o

^ ^j
\

lov^JJo ...^u~.ia\f ^ojoi
U Jjj/

— Des. ^^ Vo
[710
;
||

vaJO^. |o>^ «A*l> )0^o

s\\m

^f

Martyrs in Palcstine, 1-52 Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 202-276. Passiones horum martyrum singillatim vid. ad haec nomiAgapius et soc. Alphaeus et soc. ; na Aedesius Antonius, Zebinas et soc. ; Apphianus ; — Ares et soc. ; DomniHadrianus et Eubulus nus; Pamphilus et soc. Paulus, Valentina et Ennatha Peleus ct soc. ; Petrus Abselamus ;
the
:

Cureton, History of

;

— Silvanus — Timotheus.
;

;

— —

:

;

:

— —


i}6

MARTYRES
milleni. Vid.

Martyres Persae
Martyres Persae Dosas et soc.

Azad

ot soc.

in captivitate interfecti.

Vi<L

Heliodorus,

Martyres Persae
Passio.
IllC.

variis in locis, sub Sapore

II.
L>oi

L**© JJoa~*o |ooi »Aoi >.yi»\r>;3

U-v^ 'V^L/j

Lcsia o\*

Des.

^aa.\*\o ^toLo >o^s\ ^joio

i^att

Lajoio

yj^» ^o>\>
;

[711
||

Assemani, Acta martyr. or., 118-20 Bedjan, Acta martyr. et sanctor. II, 303-306 E. Manna, Morceaux choisis de litterature arameenne, I (Mossoul, 1901), 146-49.
;
|j

Martyres VII Samosatenses. Martyres
I.

Vid.

Hyperechius

et soc.
9.
l,ii

LX Sebastenses,
InC.
('^"A

sub Licinio.
\

— Mart.
mli
1111

PASSIO.

fl iiiilu/liuiliu
/tl.

/il/liu/li/,

ftliii/imi njili

<£u//iu(Tiil.uIi

j/ii/iumnli/r lin*

tjtinll. Ith ui.
iiitii//r

nuiiihtiiiiipiiini

-

urlfujuri

//*\pl/

— Des.
:

iJiiiijiIi li

u

11iL.uuiL.n11p uip[uuin<^/i***

/sl.

/Iiju/uiu/lj
//

niiiiili

Ii/ nti/ili Ji tlijiljiu It/

In h imll. uiuiu 'Ciui ininiu ijh

111 ij

,

*iuinu*»*

uiil^ti

ry I 2

Vitac et Passiones sanctor. II, 506-514.
2.
liic.

Passio. Inc. prooem. o-Ak*/ |o&«

l*o\*» Lu*-»

"^^o

*L/

^^

JL.I
*J5

narrat.
:

L

ooooijj
oiCs*-jl3

ILaaJ^&a «7^0/ U°-*
>sojL»

I

*>\* u»a*ooj t*^
jCs»
|oi

Des.

L

ta.\i>.o

^oovPo?

c~*

...L^o;^* Ls^o£ ^»/

^so/ ...^ooiLoA^o

[713
et

Bedjan, Acta martyr.
3.

sanctor. III, 355-75.
Inc.

Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi.
oy\
»-*ojt


I

1*9«;

|o>^ ;s

Ul*.) L«jo/ uIS.\nq.\

L aa..\so

is^aS L»»to/
:

Des.

|Loso L*^o \-»«—»La

o(n*po *»

l»T ^i-v

>4*o>*

o\o?

001

y»;s

L*o.~aj c3/

LJL»o

[714

Be
4.

jan, op.
Inc.

cit.,

VI, 662-89.
|

Laudatio.

mutil. (prooem).

<gJ>

TOOTK epoq
"

e^cf. ovkoyji jitooy jieT«$.px ej eeecTcwpj^ ^jiok gu? Inc. narrat. «U3ttJ>tt)He &*1 II<K«S.J>pOC ejOVe^ JICCWOV aih&jcm^iioc epe n^ja.So>^oc tovjioc jiotjioo^ JiX J ~

ilCWJl

— Des. mutil.

[71

$

Exc. (e fragmentis) W. E.Crum, Catalogue ofthe Coptic Manuscripts in the Collection of the John Rylands Library, Manchester (London, 1909), 47-49.


MARUTHAS
5.
IllC.

157

Laudatio panegyrica auct. SisiXxo
b

(al.

Stephano) Sehastensi.
nifiuiiii uiulijini ftl Ju
lili

O

i/fcro

11

lcf-ni^fctlii bli

|

*jiiiiini

O

/i/

A/.

uict-n 1
(al.

i/fisin 111/1111111

<Zjiuiuuili iilihuiiuip

Dcs.

/'

i/fi

liliiiiniiiiiuiihi
iuill. liiujli

Iiiiililiuinuiiiiunii)

\fimi uuint^U

)

ltL.il

n uiuXhuii
ill.u ...

Ijuiti

^ nif[\P
6.

tuuuini uicSui^uiTinjlinli» jniiu

j

[inli hi

|? l 6

Bibliotheca armenia, XII, 5-58

;

var. lect., 81-85.

Laudatio panegyrica auct. Elia Nisibeno.
^l

Inc. juA-I

^.•Lu

r^ 0' Oy^y'

uUj'

j>'^r-

<

J

t

•J>

/*-**' j>~"

t^^r-*'

<S^ ^
*^t

C^jS\
.

^j j&)
ii

.IjylJ)

}j$S

— Des.
/%-^-k

ij,

I^U>j
'

/i' Jf l

i

^cLSJ il^
.

^^CJa^.)
Z>\? fct&j

,**-*-'

Jm»^

^«-M ;U>I

^J.

oWUiLJl
L.

[717
«iJUSI Cjl

Cheikho

:

Oratio de Martyribus
Orientis,

XL habita ab Elia Al-Machriq, V (1902), 257-62.
et

J^iJI £J*$ c*_ -*jVI
III

•1jl_*±1I

y?

jj

patriarcha

Martyres X,
et
soc.

Seleuciae

Ctesiphonte.

Vid.

Hormizd

Martyres
April.
PASSIO.
$Lf *L/

CXX,
5.
t \
IllC.

Seleuciae

et

Ctesiphonte,

f 344-345.


kuo

M

0001
****

o^-wLL/o ICm-v» |ooi koAfiad

^i^»
. |

L> es «

\

*~*+*

lk-* a

\^9

aJ^aL/

—^i^f 1^-* ^&»
[718
;
||

^of^ \

»>**».

^io/ ...|jo\X»*S

Assemani, Acta martyr.
martyr.
et

or.,

105-109

Bed.jan, Acta

sanctor.

II.

291-95.

Martyrius abb.
Vita,
saidice.

in

Aegypto.

Inc. et des. mutil.

de

V Egyptc

Fragmentum. Amelineau, Monumcnts pour chretiennc, 630-32.
Vid.

serv. a Vhist.

Martyrius m.

Sergius.

Maruge.

Vid.

Augin.
Tagritensis,

Maruthas
iar
2.

metropolita

f 049.

Syr.

iacob.,

VlTA ET MARTYRIUM.

IllC.

uj^o

|<u. v

o

U^LL k

4-^of

*-*oi

La-\ |j^~tt oiyaojo ILoJ^o

^h — DfS.

uOio-1-.j vJL./

V^w

\ts*±+L

.

a—a/f

lfk-*o

oi«^..v^

15»

MARUTHAS

^/

...^»^»
Or.
III,

[719
F. Nau, ffistoires d'Ahoudemmeh 61-96.
et

de

Marouta, Patr.

Maruthas
VlTA.

ep.

Maipheractensis, saec. IV/V.

— Febr.

16, 17.
lii V/

InC.

\\J

hnyLiujtp in~
x

<

^ iU/U,

f

t

nt iitnm J> ijii/iuiiiJnL-13
i

(hjiuibtiji^njli)
Ijn

W^ujjint-frTujjp***
1,1 piAt
iii ii

^p/iiuiji^u iujn iii/nnuhiii
Ai,

fii
1,1

ji

uiujufuniu
ii

DeS.
it

p
niti

nli

ujijmn
J,J

niujih luouni

h mli

mliii

*r iujinjh

lfi_ hiiutlii,

^y^tunni
i

mifi lujuuii
:

fif,Ji Jinljni

~

prpiJj nuinuiplui hi_

iiip/iiiuji^pli

hr_ litftu*** mill\l:

^7^0

Vitac ct Passioncs sanctor. II, 17-32. Exc. Aucher, Sanctorum Acta pleniora,

I,

609-18.
4.

Mastots Armenorum catholicus, f 897.
^uiijtiijih iinjuj
r/ilihjni ftl
ii

— Armen., Sahm.
IllC.

VlTAE SUMMA AUCT. StEPHANO EIUS DISCIPULO.
ti

\\ujJ[i
I,

^%~

<^tujipuphjinjinp
*****

Juifcfutjhjinjuip

hi_

jilinniiij fi

iiiu***

X\iu

hP P
Jp

uin^ut^
itij

niu<Suiuuijuiijuju
IrJ piAt
:

DeS.

tllilishi

pJpnAihunt;

ijujiiiinjuuuuih
n/r

rujipiujnr

"^ ju

Ifh

fiiihp

Jiujmi-ij
x

unpujj***

l/iujili

iuli<^iui iiiuihj/i

prni-pnp
["721

Xhn

I.

ujL-utjt i\>urn-ljiui,
.

THOPHDSCHIAN, ^nugut/j i/ruutu-pujtj \vui*fi/j Jtujin.,^ Catalogus chirographorum doctoris Kh.
i

Dadkan (Valarsapat,

1898), 43-45.

Mastots. Vid.

Mesrop

;

— Isaac et Mesrop.
16.
mutil.

Matthaeus
1.

ap. ev.

— Nov.
Inc.
n«*.j

Praedicatio.

— Des.

^qej 6&0?v gJTOOTOT
ne..

eq^f eoov IxiuioTTe

eTe nwcj

gaaiHJi.

[722

Exc. Crum, Catalog, Coptic Manicscr., 131.
2.

Passio. a) Inc. b^»

Jo>j\j

J£>jj
*

<!•

aL^I
Cj\*\
'

^S —

J^
*•

1

u*j\z* j*»-

h

Des. Jl<5CiJj

.

.

.^.jt^ ^juI)
(^

Sl*j ju>

m» jts, a~£~
17^3
apostolorum,

9nc**JlJ

««l £jA AJS

jt-C-

^jl

40L~«
Acta mythologica

Agn.
91-94.
b)

Smith

Lewis,

inc.

(DWtMinXihi^t:Ptiia)'}%<\<Z*^(\ihS^h>

MATTHAEUS
f*
1

159

9°&£

:

J&U-fl
s

£

1

^
+

-f*

:

*<J.ft
.

WZihA miti — Des. K r/D TlDgJtfPJM "7 UWl hdtd. aHfc* -flfcrt. artfH: -W
i
1
l

J

i

:

s

::

:

ft"£

:.

.

»

(D+WW
a)

>

fl?°0-

:

h"°

:

Ifl>l

1.

.

. A-flrfrh

:. .

.

[724

E. A. 114-18.
3.

Wallis Budge, The Contendings

of the Apostles.

PASSIO.

IllC.

(\\^flij^.biLJ
t.n
/">!/>

iiiii

tupli

itifli

W^iufcTl^nu bi_ tuiJthi/tu

tniunuilinxli

p

ihpplih
pufcTnii
ij

" 'pbt-buuil.

«^punL-U

Des.

uuiniui.
111

ku/fi.il/niutitiiu-fcTk
iiiill, liiujii

mli
i

njuifili

ni_n**+

puipk~
17 ^5

fuouhu
b)

n

tfl^/i

inuli

uisjiiiup^p

\]^pu<n.bn. uinuipkiuiu***

p

ikpfiuu i\n
a).

pnh

cri_

il/imf 11/1111111/111-

TCujuujl. 1 bnbL.bnujL.***

— Des. Ut
ukph

\7 2 &

c)
111111111

^'nhin.kn^ i^n uiiL.pp iun
\y*uj[crl^nu
tl tiijint /)

ui/>kiii /

h bi^

tui

buitupuihpCli ^\\ppu~
l/k tjkiiii

p

ibjipuh

bi_ ptih
fi

— Des.
11

njit/ft

lin/im

/'in/ifi

kt^

^iuhnhujL.*

iliiuu

*[Kiifiuuinufi

\\umiiL.cTni

JLpnj
d)

:

[727

IllC Ut C.)
It

— Des.

(?)

fcTnnbiuj
i

""pi^f*"

ifinfuujuuil/

fiL.p

jw~
17^8

fcrnn.

iijfiuljinijnuni

pl ktuli

Tsherakhian, Libri apostolorum
4.

spurii. 437-48.

PROLOGUS EVANGELII.

InC.

l\\i-bunupiuh nn nuui \ytutnfcTI;~
Des. \\* tuinfti
1

nufi***] n/i
ifiuhfi

phpu

\Y** ujpiuhbpin
:

^biunJi

t^tiu

lcTuinn_~

hiin. lilihtun

\7%9
edit. in Bibliis armeniis, ex. gr. J.
ifiuiiil. ut7i
*•>/»'#/

Non semel
\^iiutiiLtuc>~uj-nit-7i*

Zohrab,
(Veiie—

l*t-

tniji

f/iiiiul/iu/iiuliiun

tiis,

1805), 3

;

ed. minor,

IV
;

gratuni

(ibid., 1860),

945

— Novum

(ibid., 1805),

647;

ed.

A. Ba-

Testamentum (Vin-

dobonae, 1857),
5.

[v], et al.

Prologus evangelii,

arabice.

primum
6.

Exc. P. Kirsteni, Vitae evangelistarum quatuor nunc ex antiquissimo codice mss°. Caesario erutae (Breslae, 1608), 20-31.
Matthias
et

Vtd.

Andreas.
in

Matthaeus pauper, mon.
Vita auct. Sarapione.

Aegypto.

— Copt., choiac

7.

Inc. mutil.

(non procul ab

initio)

|coOYJl

JuLncy^e n«u tcjiot

ct|...

|&JCTopj£;e

5tlil|.., |^-jcyjjie

160

MATTHIAS
Jlg<S.g JlCOJl J1<5.p;)(;<UOJl
£<5.*JLHJ1.
<s.v'«

\.^p

&JTOOTOT

- Des.

mutil. (prope

ab extremo) gJt

OYejpHJlH.

jiovK<uce

k<*.t<j.

neqii ucy^
J)

^Jl^ epoej k^t^ nT^ejo JiTerj^JtOJl 2^6
[730

juljitjuloji_vx;oc

^^^1
t

Mingarelli, Ajegyptiorum modicum rclir/uiae, cclv-cclxxx (membratim). 2) Amelineau, Monuments pour se?*v. d Vhist. de V Egypte chretienne, 707-736 (partim eadem atque superiora). 0. von Lemm, Exc. Zoega, Catalogus, 537-39, 535. Kleine koptische Studien, § 15, Bulletin Acad. de St-Petersbourg, 5 e ser., XIII (1900), 49.
Fragmenta.

Matthias
1.

ap.

— Aug.
[

9.

Passio a) Inc. w-j L_;>j J*£

j^ ^*
W<J
ll

^-

U 0)f

]

s^J»

$1
*

o^j
*y:

ulk^>
j.«

C

?

wfi.
<_£

J^

)

mua

^UJ
^U*

£. : ~ll

Des.
uul
**
.

[731 Agn, Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 11820 (suppleto initio ex alio codice).
_i»l
*

JlA\

^
:

o^jr

aU

i-:c

0'/-ll»

^^ ^r

^

2U,-u <i

b)

AP
s

:

cdM £0-% hhftafE ATrflUlV «...h^i JM-W.C
inc.
i
i 5

i

M

s

^mJP
: :

.

h*°

:

£ft*
i

rt£")'_'

— Des. IO-ft+
h*°
i

1^7
<">

C -H^fcUT^
JJO/t
i

£tf-'i

:

M-to°¥>
:

i

<b>hi\Pl
i

Xti&Cl
"

i

(\K?

i

iVM.K-fl/h-C

CDWd*

fVflh :...

(Dh°Vi

[732

E. A.

Wallis Budge, The Contendings
et

of the Apostles,

243-46.
2.
Virf.

Matthias
(al.

Andreas.
apostoli.
o>

Matthias
1.

Matthaeus) et Andreas
a)

Acta inter Anthropophagos.
jL/o «__£-_tta_v§a3j |-\»<__
____}»_</

Inc.

o\a.-»f

|fc*ocu

$£\--

^O
^to

\

tw.\\\ t^u\o^
\xoju» ^;_o

oAmL/

p

U^a_>_\ ...yt*?
*- * .oo l->;.\

— Des.

l____*_o

M-aa^j

oio>_\ 001 v-»

^*;»/o 0001

|m*-vo Ijccvi

^-_o/ ...ot-t?

:

\~» |o>_^o

01^

[733
Apocryphal Acts of the Apostles,
I

W. Wright,
1871), 102-120.
b)

(London,

Eadem,

syriace.

Inc. ei des. mutil.

Fragmenta. Fr. Schulthess, Christlich-palaestinische Fragmente aus der Omaj/aden-Moschec zu Damaskus, Abhandlungen der Koenigl. (tesellschaft derWissenschaften zu Goettingen, Philol.-hist. Klasse, N. F., VIII, num. 3 (1905), 80-92.

.

MATTHIAS
c)

161

inc.

aMVh*
:

i

^As
f

iMf'*:

i

iMAt
;

5

ih<PC¥'V
:

i

tOr
:

V*
Des.

:

fl&.fH-AA»?
i

\>(\h*

Iflv!
i

roJrVlh
i

JLM-h^rti

i

WlMu** ht\h Ofl.e-tf^ a>Mahf>a* Mtt WAh- A#VJ£C£A An-A AW° IVtf* «
i 1

i

i

s

W

Jft-flAr

i

[734

I,

E. A. \Yallis Budge, 7%e Contcndings of the Apostles, 307-35.

d)

Inc.

<S.CUJ<U3IU

2s.6

JlT6>?ve
...
«5.

Jie<S.nOC<TO?\OC>

IlCWttJ

62:CM<0T Jl>JlJ^Wp^ TH<}\OT>
<5.c

neK?\HpOC

JUL<JUL<3.0J> -

T^giS eTp<eqj> eTeno?\jc
Fragmenta. 0.

ejie<?\ec[oveiJL>At»JULj

Des. mutil.

[73$

von Lemm, Koptische apokryphe ApostelacBulletin Acad. de St-Petersbourg, Nouv. ser., ten, I (1890), 558-70 (== Melanges Asiatiques, X, 148-66).
2.

Eadem, contractius. a)
l«UI jJI iJojdl <J,l>
• •

Inc,

0^—« Ju»5bU ^51
fUII

11

ufe"

^UI u^rl
.

^.cu
»^l
-0)1

<^> jyfj* ^*Ij
Acta

— Des. C&>y
[736
apostolorurn,

*)

^iJl

'^j-j&iJ

tj-jW

ujJ^aj

^A

Agn.
109-118.
b)

Smith

Lewis,

mythologica

Inc.

(DW
i

i

0OK

:

MM
:

M

:

Hl^A61
S
i

:

ihWC?^ hWbt
i i

i

°ttK9°

i

(D-\r°t
:

(D(Ddh
s

i

A^l-tpil

X\™>
i

:

£*C —
: i

Des. hltt
-.

jvnA>?tl

<p;h£-

<->}s*
:...

hinh-tiih.c
«

hrtfi

M&cpti

a><n
[757

:...

HA«*

A£YK>

E. A.
3

Wallis Budge,

op. cit.,

225-42.

Eadem, alia forma. a)

Inc.

L«7a^ ^<job4»lj(j-J» uiT

iJUVl J,

^b?

jJj ^jjjl
J,i

3%

^ — Des.
:

<La^ ^i

JlSj

^JI

<u>./ ^lc

Oul ut

/Ul yo
Inc.

^J*
o/>.

J^ c^L-j ^jl

[7 3 8

Lewis,
b)

«V., 83-91.

IDM
:

5

fc/NTA

(DMMyfl
OhMr
:

:

ft9°°I-fl2rf<'»i

:

fc^-n
:

rli^
(lege

:

ffCh
1)

(DhXTrPa**
;

:

i

h°%l
:

— Des.

°%(Vi
:

1Z

:

I*
:

''itUWa^
:

fl)^n,A-tf»:.
.

Z?
«

&"llUWhii.C

mAA^

:

flJA*

^AA,h^
iomaei.)

[739 101-113. (Ad hunc libellum pertinet pericope inserta, ibid., 94-97, in Actis Andreae et Bartho-

htlh

.

OlK^'>

Budge,

oyA caV.,

21

/

162

MAXIMUS
EADEM, ALIA FORMA.
ith

4.

a) IllC.

(^tpJ-UtlT iun /1I1
ij

<£/iiui/iii'h

unupp
1111

iiiumnL m /

niujinijki *.*
1I111 iiij iiilil, iiiiiii

hcVuiti

/it\m lili
y*

|J"* 11

pr f.nuli
f-ji
11

1,/ipl

/iiip/iiui/i<^h
liijipj

Des.
ill.tSli

linpl uiu 9

nhijf-li

\ t

lunpuuiiy knn.tujji ^kuiiinu/i
:

1, 1

uin iiiO/ib lupiuljhpinpb

^Kppuuuiup

T740
spurii,

Tsiierakhian, Libri apostolorum Synax. anrnen,* 226-28.
b)
IllC.

108-73. — Cf.

yyfin

'Cuiuiiiun liui/n j
,

tyh uiitb

ihpliliuu
Ii i

Itl.

i/um

/i/>

n *n '1 [iu uin inplfiui
t/linutu
/<r
I,

n/iu/l-U kt_ tiiuiun £f,/t
li

— Des.

i/pi/iprutpf,p

imlini b

S^l, iiin

(««_ ni-UtU-tpiilil^p

I,

l.

linpiu}* ki_

jo<l iiijiiii
j

-

uii/p limtmii iiljili

11111111111111 lijili iiiin

h

,

p

ilitniiu***

74*

TSHERAKHIAN,

Op. tit., 124-45.

Maximus
pto.

— Copt., tybi 14.
Inc.

et

Dometius

filii

Valentini imp., monachi in Aegy-

Vita.

<S.*lCmjlJ

THpOV

JUl$OOY

cw

fiiUO^ eeov<s.&

ovo& iieeo$opoc iiTeTejiecwovf epoj
htcwot jmiiepjioY£ JTe
jitc jiejuo^f
jui<u Jij&eji...

Des.

jtc

ji<j.

^jtcji JijnpecSj^.
2v0jute-

eeov^S

Jtpcujuieoc
.

jui^ja.oc Jie*x
^.julhji.

tjoc eTe nccwTHp jjotoji jn&eji.
E. Amelineau, Egypte, Annales du

[742

Musee

Bistoire des monasthes de la Basse G-uimet, (1894), 203-315.

XXV

Mekhitar doctor
areg 27.

Sassunensis, saec. XIII.

— Armen., mehek.
Inc.

5,

Laudatio panegyrica auct. Daniele magistro.
i/iuhin/p
biujli/i*
t/l.

H^

au»p~

ku
nu

<ypuipiuip uibul/pnpb T^uuint^uicT <?iujji ul. uipuippi tuub~
unuljtnj/t

hu
j

upuih\li i/t ujuulJi
x

Des.

q/i

nnnjiututx

f;

iitin njilili

p

Ijli

inliu
ij/i

iii in

Y^nuiilrt/** uii/uiih u
tll.ij

nL.pkuh

ijiiijiXiil. j>

p

uknuin*

njiujf-u

nnnjnlh ntjfi

^\jipumnu***

[743

Synax. armcn., 304-66.

Meletius

ep. Antiochensis,

f 381.

— Febr. 12.
Inc.
[*un*

LAUDATIO
tnhuuilju
il

AUCT.

IOHANNE
iiiliu

CHRYSOSTOMO.

ujt/I/liujju
tjuiill.

mjnij [iij h

itivkfjtn nuilifi t/

niuiU pii

ku

lim ih
tll.n
*

nuiniupu

Des.
:

<?uiuiuiiki

puj/ittu/crhiubipi funutntu ijhjnu
:

np

l/tu/

ku

tlliiii/

upnu

//'///'*** uiillfh

[744

^

MENAS
i\„if^i.,'i,'hni
\]„/f/.

163

!'/,(,„//,/,

tVi«« j>

:

lohannis Chrysostomi

orationes (Venctiis, 1861), 235-43.

Menas
I.

m.

in

Aegypto, sub Diocletiano.
IllC.

— Nov.
:

11.
l

PASSIO.

y\uiifu

fn^mn.uii_npnL.phhui/ili

\*Jii:lnil,

uijimhi

'linuji 1,1

|J''uipupupinunuji t-n
/1

<liupuci ///_//#*

I"IIU

*•

n/iLJi

nuu

hputlihiji/i ||y///i£/iy iuiL.pp
pii/intlli

L.

A^Uiiinhin

— DeS.

f/iu/ift u/L- ijl/uipiipmli /

uppnt
Jt/

ijfuuijili*

piitut i/

uih'UL.ny

nJ-^l/n^fcrfii^lip

l/1uJtu \l

pmphjuount

h tiiup uppnt/t*

Ji ijiiun_u***

Vitae et Passiones sanctor.
2.

II,

57-63.
s

Passio.
«7'flfts s

Inc.

(r»)7/'>*
s

s

4>^ft
s

s

rt"7f)V

-00*0

;

<1St\

s

W-fl
s

rh.^

s

M+
s

^"7
s

:

*W
s)

(al.
s

'feTH

s)

- Des.
s

tU'V^
s

wttiiM*

(al.

m-Trj&A

flhA-fc
s

'Ml

TrfH.Mlrh.C

hflh
s

fcKV
s

£

s

Or/ifl^Cl-

CWrthA"

(al.

lt\t\tP

*)

MtxlMh-flthiC

hVMfi

00DXr%)

s...

(...fVfc?

)

[746

E. A. Wallis Budge, 7e^s relating to Saint Mena of Egt/pt and (,'anons of Nicaea in a Nubian Dialect (London,
1909), 62-73.
3.

Passio ascripta

Cyrillo Alexandrino,

Inc. (?) mutil.

|

JT<5.

ixjijic<$.

ji<u

& nvppoc n&OTencwi kooy eneojTeKO

<5.qqj JUtnJUt<5.K<3.pjOC

&n&

JUIHJI<J.

Des. mutil.

[747

Fragmenta. W. Pleyte et P. A. A. Boeser, Manuscrits du Musee d 'aniiquites des Pays-Bas (Leyde, 1897), pp. 282, col. 1 281, col. 11 282, col. 11.
copfes
; ;

4.

MlRACULA.

I.

(DE MERCATORE PEREGRINO.)
ijitji

InC,

X\[u£

li*iLuj~

nnL.11 nupiulii/ii/iuli

uipmp

^juinut

z//<V

p Xh uh p

uliuiijili

pi pnt***%
1,

iuip

iiu/i

/"/"

ill- ct

iuiiiiil/i

p

ui/,11111

uu/Auiu uihuiuni

ft/

uilt


Ji

Des. puinnL-Up

p

<^hpt

uiunumu
:

-^iiii itiuiui iijt/t

^\\iipumnu h l.

unL.pp

ij/jui Jilt

linpui yy*p/iuiu

T748
nulJ uibniJu \* n.uiuiftnu M
fi
iiiiii

II.

(Di;

AGAPIO.)
/n~p

IllC.

\\jp

Junp^h iiuii
ijimn iu~

Iiuil il/iuiii
L.ni/1, p:ij

— DeS.

h l. p/ipu nmpXuiL.

I1/1

pt-p

ip\\ppuinnu***

\l49
IllC.

III.

(DE

IUDAEO

ALEXANDRINO.)

*\>>iiipXhiiii

i/Jn

11

11,11
-

upuibsh i/tu

it/iiiuiil/.t/***:

^phuti

nuli / /i r

l\\ip'J>iiiu/in plim iJiuHCtUii

164

MENAS
ii/ihiut.

mljiuu
/iT/llJj

— DeS.
111111111*

iiiiitiiuhiiuiu

liilm

ttltti

nilihi[i uiujttjp(uuitinL.~

/l l/llllll !!*•*

I?^

Vitae et Passiones sanctor. II, 07-735.

Miracula
mutil.

ascripta Timotheo Alexandrino,

saidice.

Inc.

ct

des.

Fragmenta. Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 157.

Menas, Hermogenes
cletiano. — Dec.
ASCRIPTA

et
10.

Eugraphus mra.Alexandriae, sub
ALEXANDRINO.
Inc.

Dio-

PASSIO
ylinii<yiuuli
/ifiui/iiiiiili/ii

ATHANASIO
ht

^[Kft/iuuinufi
(i/iu<?ni uili
Ijliiiiun
li

jiiii\ui/ui/iiilili

hljhnhtihuin
li

nuinifiiiliitiili

UL.
lf

11'iiiiiiJf/

h uiiiii

iihiiiiiihii

— Des.
•>///•//

a")

'jbi/
iiii/f

ht. ilijil/ni
jili

'<

tuli

i

hu

iiimiijiii iiluili

nitiiili 111 111

/t/

li

111 111 111-

ijiuli**.

.

/1 1/1 111

11 11

uiuhliiuunL-iin
titi

111 It

m

.111 li

^n

111 11

//.
uii/uiufjli

1/5*
iuitt~

Vel

b)

il/iiiiliXm

Itiii/iiuiitiii niit/u

lt

iilih 'iijiiih

/tj-UL-hrhiuu* IjuiuiujiiU ijmli unt-itp. i/Ijuiilui***
/1

nn on

uitiiuli t,n ttiuun/lt*

^[Knnuinnu** *
Is.
t£iuu-^i>

\j ^ 2

Daietsi,
/o^iii-rjjdjj

U* w/iJ utiiiuufi
Itljiiitj

Wijhjiiiu/iin-ji/iiij

<^iMjf[iiiuu/, iufi

Athanasii Alexandriae patriarchae orationes, epistulae, controveriffii/imiijm
:

/J fn'iiji

S.

siae (Venetiis, 1899), 510-32.

Mercurius m. sub Decio
PASSIO.
InC.
\*

et Valeriano.

— Nov. 26.
/) huili

truiuuiuuifiu
*iLnt/t/

/i/ iiiii 11iL.11/1n1

'^hhtiup

Lr#_

\\ uiiili ii/iiiilimi/i

h

nutiiuip***i /jnslnjhiu j
tniinL.ii

ujiijut rjiuill. uin/li
nL.it

u/ui/jnptnnuli

— Des.

h inhnL.nvu

uuiiniunhnuiL.*

hu

nrrjljnL-hrfiLtjp nuinnL.t/p

ljiiiiiiiniilt /ui. /i

i/iutn u***

\lS^>

Vitae et Passiones sanctor.

II,

47-56.
in

Mercurius (Markorevos) coenobiarcha

— Aethiop., nahas.

Des.
:
*

Aethiopia, f 1419.
P: !
1

4.
. :

Vita.

(Dt^-Hdi awi+s ftn^s £-n<_5
a>Mht\*b
« n/.h

YithM

flftA"*

*

-.

t\M*i

s

i-lftii

:

Wfrtl

s

a e*;iVs... (oY\ %in

[754

Exc. K. Conti Rossini, Vitac sanctorum indigenarum, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aeth., ser. 2, XXII (1904), 349, 50-51. (Postrema pars narrationis complectitur summam vitae abbatis Takla Iasu).

MESROP
Mesrob, qui
1.

165

et

Mastots, doctor Armenorum saec. IV.
liorr. 9.
a).

— Ar—

men., mehek. 13,
Vita
auct.

Koriun.

Prooem.

inc.
/#/<>

Ojua gu/inua l.ufii
m

""/'/ fili ul.

*uttujuuiuili iif\[iiiiin<C[uJ tiuiuuiiu
111111111

iiiujuiiitth

t

ijjmli

DeS.

ut~

im/fii/iiuiiuisLii

<CniuuiiiU

<Cttiiunt_n/i uit
c

tiuiiuiiu^

nliunltx
iftutiU
ini l<)

— Narrat.
ul.
11111111

inc.

IV1-^'

""['

b^tujfuuil^ tu^t n

tiufiifiu

it2

u' uu'h ul(p>
*uiinu
*-[Knnu~
\7*) 5

ntini
l>

thtijP-

uijiuij/l. uii


11111
li

Des.
111
1

nujtinildlriuUU
ufj[trii'li
:

imltr
J

Qtunlilftitiin

/rt^

iiinuft*** unlt^u

\\npptSI.
Wif/uiiifilfi

tliiifi

11

111111

li

111I1
i,,

,

\J*u,tff!fil~p
:

tJLr/10 tuuniffi Ltl

'\-.i„i fil</

f,

Koriun doctoris, Mambre /r lectoris et Davidis Invicti opera (Venetiis, 18133), 1-29
,/;i,,i,/,/,in,

/<) /,,'/,,,

;

j|

\\nppt'/i.

(l\iuiuatit_l€thL.h 1/11111111

,,

/. ,_

i/tu^iii

111/1

xlui/it^iutiihut/i

(Venetiis, 1894), 7-48.
\\nplrufii
:

dian,

\\uiijiutu.piii.ft} fnhyi«

Emend. G. Nahabeemendationes ad Koriun,

11 iii' 11 i'/i

II"

'/.

upiiiuiu

t

IMlAWIlilJt*!

Polyhistor, LXII (1907), 195-99.
t

Exc. M. Tshamtshean, <t\uiu, fi,i_[£[,L'i, Armeniae, I (Venetiis, 1784), 524-25.
TATSI,
\\nphi-l'
if uipiuiuitf/ru,
/fl.

— Norair Piuzan: ;

z,'"/'»)

-

Historia

Iinppli

[tr tup tiuiu/i n t-hJ p Ll{n

Koriun doctor et translationes ab eo factae (Tiiiis, 1900 in quo opere, integer Koriuni libellus membratim exploraAlia excepta passim in permultis commentationibus tur. Armeniorum.

b)

IllC.
iiic,

O

luuptuuuinatttu
<

1,1/1/1 fiu liL.

q _*tu iusuuiuju

m >[nuiji-^[m
*li

nuiuuini

lutnni

n ->lmii^u***i \^f uiinu mjii ^y^bunnu p. n ^iuinutt

n_iui_uiti_i~

DeS.

niinu linpop iwmiiIju jimli jmj fnjhli nA}ifiunuin____~
1//I/U
////

nrfnu

/1/1/1/11/

I11 j/l,

uili/il,

qtut

tuiu*

n ifium
;

u***
\\„p[,,'i,.

Xl^
tu , „,,,-.

Bibliotheea armenia,
,fii,

XI

(1854), 5-37

||

[2 pj,, 7, 14-48, in imis pagellis.

Exc.

Aitshan,

Eclogarii ex Armeniae historiis,

I,

317-

18
2.
jinL.li

;

338-41.
ep.

Laudatio historia auct. Karapet
nuinXuibujn aiuiunntii
uftnnnl.li
ufi/tnj

Sassunensi. Inc.

|^**#~

nn

Auil^ qunnui
ul.
I,

niF

— Des.
i

<Cuji~
nfi

liijhtu fi

t.n qntULnL-lclfiLlt
,/!//<

iift_Tnqnt.fif fu'li ill.ijmij^
/ //// fuiil, ii/liu

ujncruiiifi

t['QnL.n

nun

*<* t/hpui

l.

\757

333-3<'>,
t/llllf

Mesr. Ter-Mowsesean, 378-84, 456-63
;
||

\\pi„p.u.u:
Ii».
|).

Ararat, XXX (1897), seorsum, ^,/. /,/-,„//.„//, ,„,^
t

l[,Upill_IJ

l. l_

ifill^llliuh

||

.

W'/. lipilllflUJ

(\\lUflUlllfl.

III

Iruf.

\]„tuhiuij,

/

(7 )

Encomium

de

vita et morte S. Mesrop

166

MICHA
doctoris, habitum L897), 13-74.

a Karapet ep. Sassunensi (Valarsapat,

3.

Vid.

Isaac ct Mesrop.
in Perside, saec.

Micha archimandrita
post. 1.

IV.

Svr. iacob., tesr.

Vita.
I

Inc.

prooem.

|

—aAo^o ^»*
oyiio
.

u.;» ^*^**

voa/ o/
[nx

u^c^
jo
Lj/

U


|*>n

ii»*

.

narrat.
fc\»:*ij

^o
|}L/

o>x»i <^*> |oo- ^o-ok../ \+*+q ^** L>oi ...| £*•*»* L

|oi

Jjjo-oJ

— DoS.

fjj-ta-v

i^oaJ o>^ "JijkiOo

Li-iO_.o-.iO

co*0&^«) ,*>oJ^o

...o-kieeu

voovSS

...t»La^«!!!a«*

|*-**ta^ Li*>oAa*.o

— Soquitur precatio.

[7

58

Bedjan, Acta martyr.

et

sanctor. III, 510-32.

Michael archangelus.
i.

— Sept.
Inc.
i

6.
i

Miraculum.
; *

a)

<f>X?l
5

h'J

n

&)£
s

i

lVi'U
:

:

V \t\
:

:

UWfc'

i

&f\f hwhhA-b
s

fl^Ji*

'dthsC
:

A4MA "VifeA A«* MliA MiLfc-flribC JM--WAJ
i
:

anw-P tf-A- n tf^Mi-Th ©Aii f»rd%a
Dcs.
s

M

s

(\l\
*

:.

.

.

«...

[759
:

b)

Inc IDIJA"
i

s

AM£

:

OT0fl.£
tfPA-A/f*

:

'dth.C

(Df&il*
J.

i

<*"}Mr

i

:

y"W* — Des.

Ifj&WlC
ut
a.

flfl>-?i+

:

[760

Bachmann,
auct.

Aethiopischc Lescstuckc (Leipzig, 1893),

20-24.
2.

Laudatio

Severiano Gabalorum

ep.

Inc.

CJK<L?\ej

juljuloji

JtinooT

iitfj julj;x;<$.h?\

eneqcy^ ctov^^S

n<s.<p>[761

;)£K<S.?ue?\OC

— Des. mutil.
J.

Fragmenta.

Koenii/lichcn Museen zu Berlin, (Berlin, 1904), 189-90.
3.

Leipoldt, Aegyptischc l rhundcn aus den Koptische tJrkunden, I, 6

Laudatio
<S.JlOK
-"f

ascripta

Theodosio

archiep.

Alexandriae.

a)

Inc.

2UJIU

JlT^p^H

JULIUC<S.2U

e&0?\ &6JI

$H

gj jiojul^ &en gcw& Jij&eJi — Des. ce^P<lk juljc^k ^S^eji^^c» jicjul nj^^joc CTe$<s.jtoc... julii jegoov jicjul ine&cwpg eepeq epovji<u && neq?\<u)c

eTOj

jtco?\ce?\ jihj

heocj nejicTc

ovog nejuioirf

...

<sjulhji.

[762

E. A.. Wallis Budge, Saint Michel thc Archangel. Three Encomiumsby Thcodosius, Archbishop of Alexandria,Severus,

Patriarch of Antioch and Fustathius, Bishop of Thrake (London, 1894), 2-61. Exc. A. Mallon,

Grammaire
;

Chrestomathio, 49-54

— ed. 2 (1907), 81-86.

copte

(Bejrouth, 1904),

MICHAEL
b).

167

Eadem,

saidice. Inc. et des. mutil.
(e

Exc.
c).

fragmentis), Crum, op.

cit.,

135.

Eadem, arabice.
Exc.

Budge,
auct.

op. cit., 137-54.

4.

Laudatio

Severo Antiochensi.

a)

Inc.

'J" CCWTC**.

enj^Aacw^oc
epeJi^f

eeoT<*.&

2^yj2s. ecjepcTjuuixejuji

ji^ji

ixnecwoT^f e&oTji iiii<uaj<u

— Des.

<$.

iuji<s.t

ajcttnj e-

knejioTOj
Budge,

jit6jixo?k

e&o?\

Juu*XTCTHpjoji
[763

eeoT<*.& jitcji^ cjuot

ii$h

eTepe...

<s.*ihji.

op. aV., 63-91.

b).

Eadem,

saidice.

Inc. et des. mutil.

Fragmenta. 1) Crum, Catalog. Coptic Manuscr. in the Brit. Mus., 135 (exc). 2) Id., Catalogue of the Coptic Manuscripts in thc Collection ofthe liylands FAbrary, Manchester

(Manchester, 1909), 45 (fortasse ex libello quodam Miraculorum).
c).

Eadem,

arabice.
cit.,

Exc. Budge, op.
d).

155-69.

.

Eadem, aethiopice.
*

Inc.

h9°9~
s

s

h^H^C
i

i

*^fl

s

WV
* <*«A
[764

Xmth
h^»
s

"l-MA*
s

'•

Tf>*
:

:

a°jA
:


:

:

ffriStiki

- Des. l&K
:

4»Cfl
-

XH,i)«
:

h*°
;.

jMrYO,

IDJM.ftw s iPAflUi

fD7<Vn,h

Alf

J&ftA^

.

Km

«

Budge,
$.

op. cit.,

195-216.
a) Inc.
r
f" Jl<*.OTCWJl

Laudatio auct. Eustathio Thracensi.

hpcwj &eji &<uin<s.p^&o}\H

oto& jit^c^^j

jijjh

eTgHn
julj-

&eji n^?\^c

Des.

enj<s.p;x;H<s.?i*e?\oc

eeoT^S

;X;<m?\... ji<*.£pejt
eSo>\...

$ vf nj^r^eoc jtTecf^^ jiejuioSj ji^ji
t<uo|
[765
op. cit.,

epe cwot
Budge,

Jtt&ejt jicjul

93-135.

b).

Eadem,

saidice. Inc. ct des. mutil.
(e

Exc.

fragmentis) Crum, Catalog. Coptic Manuscr. in

ihe British
c).

Museum, 136.

Eadem,

arabice.
cit.,

Exc, Budge, op.
6.

170-94.
Inc. mutil.

Laudatio auct. Evodio archiep.

Des.

JlJtft<Lp-

f

168

MICHAHL
6TOY<JULOYTe ep>OOT &e
C<J.p<JlA<$oVHC
.

SiJ.pOC.

juljijic<j.

Tpe <nJl>OTTC

^f JULIlC&pO JlJie£pOSJUL<UOC|.

[p<5.

eTlil[j66

JUL^T|...|jlTeK^T<LCT^.CJC|...|OTejpHJlH IlTC njlOTTC

Fragmenta. Fr. Rossi, Trascrizione, con traduzione italiana, di un teslo copto, Memorie Accad. di Torino, sep. 2, XLII (1892), '143-46. (Fragmenta perverso ordine collocata
videntur.)
7.

Miraculum

(Visio

?)

auct. PseudoDionysio Areopagita,

sai-

dice.

Inc. et des. mutil.

Fragmenta. Crum, Cataloguc of tlic Coptic Manuscr. in Rylands Library, 45. (Narratio haec fortasse pertinet ad librum Miraculorum eundem de quo supra, num. 4, b.)
tJie

8.

Laudatio. Inc. mutil. non procul ab
?)
|

initio (Miraculi

an ipsius

orationis
<s.$ji
r

CgpHJ

6$JlOYJl J1T6 ^JULCJl^

<S.C[COJl£C[

CJUL^T

f

'T epcyjcyj jtjij^^joc... jicotoji ovpcwjULj

^e &eji
[767

*t no?uc jieJUL^e
the

eneq p^Ji ne

h?\j<s.c

— Des. mutil.

Fragmentum. Crum, Catalogue Rylands Library, 219.
Inc,

of the Coptic

Manuscr. in

9.

Miraculum.
Ijljj.

j-^LJj- ^i~> 0\L^>
elLftl

^

J^L J^ i^
Itj
.

ill

C^

ufe"

liaj

— Des. £k-S\
elyj

li* J Jls

dtTlij

^ Jl
[768

4JI jaX^

^AJ

*\c~JI (^l

iic JL«^J

I. KRATCHKOVSKI, :Crvia~.lJ J3j\ J JjJl^ 4>C?;>U,I ^JJJ Xj^?tfrl *-<*> Miraculum archangeli Michaelis in Palaestina, Al-Ma-

chriq, XII (1909), 450-50.

10.
uljl

Laudatio panegyrica.
ft-x^j

Inc. u^jVl
JJI

J^JJ

^jwJI

-ui

-x^J.1

J^~u>
JtjjVl}

jLil

— Des.
,

o

Oj^
jUI

.

r

~J-lj i Jlj

A~aUj
[769

qu

1

UkUl <y ^JU. jUfVlj Jjlj
wJa*J!

^ uU

cjUr

Liber homiliarum in usum ecclesiae copti-

cae (Kahirae, 1874), 183-90.
11.
Vid.

Michael

et Gabriel.

Michael

et

Gabriel archangeli.
.

LAUDATIO PANEGYRICA
h

AUCT.
^lmliij

NERSERTE
litiiui

KLAIENSI.

IllC

\\j uo('
iii

ul1111111 njiu

h Ijhith iii ni
<^* ii iii

u iiUiu i

nm ^iiiIiiiiiiii uili

ni -

hJ-hiJj

ifli\iui

Miiiliiim

iii iii r ii

ij I, iiljliiiii

iijuuijli Ijiuiiuiiiilfjnu

MIRAKH
DeS. uin iui_hini_fty-huiu hi
liuiu
niiuj/w ii

169

um

11111111 /</ //#////

tpiun uiu hi.
11 11 111

miiii miijiui-

nintf 111 /i/r
fif
I,

hl^

111 111

1

itiiui

111 liiliiif l,ii

/11

lllupillUi
I

(11

11

uiiitf iiiliiui

iiiiiii

uili,

h

ifiuin u***
Zm'U l ntl
11

770

*>/- ///// V/
'lil.

C

|,C-#»#/4-//A
,

l/lllf''
i/ f,

"I

ll/llfllll

ll

,

II

lllll. Illll
I.

J-ll/ll/l

/!/•

11

ijiuf/ii/h /1

/

mi/niii

uit/lili

jiiui/

111

'hfui

!,

n

i

IJ

n/liij
I,

^pl'

?«»

111 iiilj 111 ii/I, 111 111

j'h
:

*^njpppt^ifi tru ypfipiu/l^ifi

Irt, 111 tlL

h ui/ p li

/il/hin /f/h

H<>pnt.[tMritfiitfi, Narsetis Armenorum catholici laudatio panegyrica SS. Gabrielis et Michaelis et universi caelestis

exercitus (Constantinopoli, 1808), 3-64.

Mihrnerses m.

Vid.

Sultan Mahduct
f 421.

et soc.

Mihrsabor m.
PASSIO.
IllC.

in Perside,


^"»

syr., tesr. pr. 10.
U*»ir$ J«t\v» ytOlfO)

fOAAfOvM liaa^t OlLojOv»
>o+o

^LfL
,*_>

CUAik

Des. Ik^A?

\x>&+2>

u**L «.-^ U**\>

^^>L/
or.,

.

|jAj o>^

^A

[771

Assemani, Acta martyr. martyr. et sanctor. II, 535-39.

234-36

;

||

Bedjan, Acta

Miles, Aborsam (Abrosimus) et Sinoi, Sapore II. Nov. 13.

mm.
^9/ ;»/

in Perside,

sub

1.
J^ovfip^

Passio. Inc Ul £<*»

U ^a/

^e^/
***

:

p/

t

aVm
.

JJ

—Des. a^fi^/
J|

JJ

c^./ c>t*&o ixa^Cs^&o U-vO

n^sL/

vft.Vu»

[77 2
;

Ev. Assemani, Acta martyr. martyr. et sanctor. II, 260-75.
B.

or.,

66-79

Bedjan, Acta
186-87
;
||

Exc. Ios. Sim. Assemani, Biblioth. or.
thia, 41-42.
2.
ujjii
ijtui-

I,

I.

Wenig, Schola syriaca (Oeniponte, 1866), Chrestoma-

PASSIO.

InC.

a-iuiIuhtujLu

[\pjnnfi *^\uinufin uipniuifi t;p

up p nopuin
i

linpui

— Des.
iiii

uui<£uiuiuit/hnuiihi-ii
iIiiiiii

hu

thuin uu

uti/i-

ijp

|^«oinL«iff nipuiii
hi_

nnliMi

nii niitf

iui.ui/' ui*>~

pnup^pu

h

<^ ujlin.fr iiJ/i/m

i/li.

np

iffipm hjihjiitimrip...

T773

Vitae et Passiones sanctor. II, 33-37.

Mirakh m.
PASSIO.

Tavrizi in Perside, f 1486.
Inc.

— Armen., areg 16.
t^p
fi

\^/iu/uhifi iut

iiiii/i

W^ftpujo
pfn/n/

ilL/S

nuinujp^u
//"//'

ol- juiuni_uiu[i ^tu<^uiuuiuju/,u
iii/iiu/iij

(<|w///
/////

— Des.
:

ui/iefiulifi

luuiufjpb

ht_

/nuuhntfu

uii/inuiiifiu
It

np

ht_
:

uiifhuuiiu

unpnu*** hu U" ui/ulr u u psfi

iipiiiiiifui ftt

uiliit iii

ii ii jjiiiii/i

774

22

170

MOCIUS
.Manandian et Adjarian, Armeniae murh/res recentiores,

322-28.

Mocius

pr. m.,
IllC.

Byzantii, sub Diocletiano.
Qiui/h
intitintni
\\il I, 111111
1

— Maii
i/jiiiinm

11. hl huiuli
|

PASSIO.
ii/ililiitii

li

m/ihl l/i

UILM~

h

Ijnni/iulit/

Ljn

unihnJinL.fthniu
li 11 11 111

iiiuunL.il'
/1/
/1


n/i

DeS.

IfL-

n/>P

UitiniUl/itru

u t j/ipiitiinuljii
1ll.11

/11/111 111

iui/i'

.

liniiiu

1'iniil,

/iiouni
:

fi/li t/iilji l,i

111111111I1.

11

ij/i

tiui jii' YfiiiitiiiitnL.-

fc/hi^i*** uii/lji

|775
II,

Vitae et Vassiones sanctor.

74-82.

Mocius (Mocimus) Aethiops,
I.
l,ii

mon., saec. VI.
jnujifi

PAENITENTIA.
11/1

IllC.

QuiL.nL.nu

ujm ym

iiiiipuii/iu

|J"*

otiljuti

fuuii/n/ilj

iui/iiil/ti

h uiwCutiiliu
)

^nili/i

i/iiiij


DeS.

int.li/iu

hnunL.
UIIL.lt II

t^n

u

uiluTiuilili |J^/i//y»(//
^yfi I///I //.,
.

nu/ii (««-) uinL.nnfili

<£utdnhnnt h/ /ilJi
\ll^

l\fjl/U// tlJIU/fj/l

Vitae

Patrum,

ed.

CP.,

108-109

;

ed.

Venet.

I,

390-92.
2.
Virt.

Moyses Aethiops.
in

Moyses abbas
Vtta.
&<*.

Ebot Aegypti monte, saec. VI.
non procul ab
2s.e

Inc.

mutil.

initio.

|Jl6*J

JtCTCfJ poOTttJ

TUte jiev&HK
JULJl

eTeKK^HCj^

fjtiiHHjie licon cji<s.y
[777

&T00T6

pOV^e

— Des. mutil.

Fragmenta. 1) Amelineau, Monuments pour serv. d Vhist. de VEgypte chretienne, 680-88. 2) Zoega, Catalogus, 53334 Amelineau, ibid., 689-90. 3) Amelineau, ibid., 691-92; 701-706. (Huc etiam spectare videtur fragmentum quod exstat, ibid., 755-58). Cf. Abraham ab. in Aegypto. De Moyse nescio quo fragmentum saidicum ap. Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 157-58.
;
||

Moyses Aethiops eremita
1.
I001

in Libya, saec. IV.
w.010^/1
.

— Aug. 28.

|

VlTA.

IllC.

l*OvJOl o>fiai„^>

l*a» oVAaj
|f 01
.

^s^

*»f |ooi

b-*\

[*5ol oij^oao

— Des.

U^w ^.

aJ^«o a~vj

|ov^ b^*»t-3 .-.J.ru^&ooo

*>-~9
H. Gismondi,

[778
Linguae syriacae

grammatica (Beryti

MYRON

171

Cf. (1900), 123-27. rum, syriace, c. xi.
2.
Vtd.

ed. 2 Phoeniciorum, 1890), Chrestomathia, (48), 49-54 Patrum Vitae 3. HlSTORIA MONACHO-

;

:

Mocius (Mocimus).

Moyses Bar Cepha
sbat 12.
1.
yoo/
.

patriarcha Syrorura, f 903.
^t~aS ^o
|ooi

— Syr. iacob.,
DeS. coi&^fio^^o

VlTA.

lnc.

|&*;a

wOiok*/ wtOiaa/

oiLcl\*_.3 tv*J

^» 01 o^=i*.

t««T.\»j

IfQ^i

779
j

Assemani, Bibliotk.
2.

or.

11,218.

Vitae summa.
.

Inc. ^av^aj. ov*»; u.oi«^i/ LsLs ^» L*a»

— Des.

O-kSj
[7

...oiLa\.

LdLd

^

L».ax>

u»**

U-»«-o t«on*«\

o>-\ |oot

80

Sachau, Verzeichniss

syr. ffandschr., 685-80.

Moyses Chorenensis
horri 8.
HlSTORIA.
riXh

et

David Invictus
[""- UI
/fl.

doctores.

— Armen.,
%

a)

InC.

\\["^fl£

H

"* Mipfnju

\)(io'bfi

uitruuAih-if
fi

n

111111011

uiuiimiiiici iuifih
iuiuillili
[{/////// ////

h iii/hui inh
x

tniunif

ifuiiii

mi

Des.

JuujiI^

\ ^niuf'tiiufi
ctl.

Iruinulinujnu ifpuujiifiin
:

liuuj/ni^ja-u-LuufL

i

^tfCunulcy-fuJi***

ifnpui

F781
:

K.

Srovandsideants,

Z^*»g

bu

u,,,,,,,^

Delectus vete-

rum
b)

et

novorum (Constantinopoli,

1874), 39-87.

InC. Ut a).

— Des. (mutll.
«
:

?)
:

<^ujuujnujL^ iuh<^ujin nniujnnL.~
[7^2

[rt-hijltu ht_

/intnti iijtiiinuj-yUinul/

IV"'V

Ararat, XII (1879), 180-88, 210-17.

Muain mon.
VlTA.
..-U***

in Mesopotaraia, saec. IV.
|

DeS.

MO

OlfisMOU

)Ou.o

|k-»*o

&»**£»

|jflU=£-3

^*_JL*.

^AO

Exc. 1) Wright, Catalogue, 1134-35. ~j2) Anszitgc aus syr. Akten pers. Maertyrer, 28-33.

[783

Hoffmann,

Myron
n

pr.

m. Cyzici, sub Decio.
Inc.
)\

— Aug.
ujilli

17.
iuiifil
/ii

Passio.

ih 1111111111 ni il

iiiiiiiiim lil

huihii
i/li

\

TjtL[iuji//iiinnup

tiiitfnuiii^lih

\*nuJiuiiL.nn
bt_
if Ifiitjfih

ifihlt

ii

^uiiuiiS
X

w

DeS. LUtilnunniU iluininfiiinufih

*\\ii(tuuinufi

Iftuiniu nh
Iiii

-

nmi

...

n

ilfiii

m

iii

il

uihftl fn

1,11111111,1 ft)

l.nilih

lipfuiulin

tiL.nth

172

NABIUD
hui[

\\htjjil[nlifi*

n

ill.ii

/////////

:

T7^4

Vitae et Passiones sanctor. II, 38-46.

Nabiud mon.

Nahrou
Vita.

in

— Aethiop., ter 20. — Vid. Patrum Vitae. Aegypto. — Copt., tybi 13.
mutil.

Inc.

— Des.

JT<$.J

Jie

Jie<"jeJpe

JULJULOOV oj<l
[785

^Toove ecjgiuiHve ennovTe
thebains

Fragmentum. U. Bouriant, Fragments de manuscrits du Musee de Boidaq, II. Bagiographies, Kecueil d:: TRAVAUX RELATIFS A LA PHILOLOGIE ET A i/ARCHEOLOGIE EGYPTIENNES ET ASSYRIENNES, IV (1883), 153-54.
(Selik Harubtha), sub Isdegerde.
l*>

Narses m. Seleuciae
PASSIO.
InC.

|_Ai v AO

aj looi

1«^^

OiLojO>ao

>0*O [ldO^ u^»Jj pOl 00»
|La_-»)Jo pj<>a^\
aj/

Des.
,>-.:*/

.oom^mo
...|-Si:*J

I96W9 yOOi^o
|i_<JO-0<J

f*t*j£0 ^so

j.vao

^»a_*i..2>j

^da»

^

^fcjj

[786
et

Bedjan, Acta martyr.

Hoffmann, Auszuge aus

syr.

sanctor. IV, 170-80. Cf. Akten pers. Maertyrer, 36-38.

Narses Klaiensis (Snorhali), Armenorum

— Armen., hrotits 30, avel.
VlTA. InC.
uin
Ji

catholicus, f 1173.

4,

marg.

8.

1.

i^^ujuuini^ujc^utinU ujUiliul nf3-nL.J3 bujuah phnrK^
ion.nL.in
iliu iiiiljinli

nn

tljt-un

DeS.

[JiL.nujpiuhipU[i
Ji

ijinjuiunlini Jcfli uilin,

tiji itl. ijXIi ti

iiiihutil f

^^\nhuumu

niunnL-Jcr JilJj

ubuujn* ttnnn jjian***

imll^li

:

|7^7

Bibliotheca armenia,
2.
iiin

XIV, 9-83.
Ijbiuhuh
/tl.

VlTA.

DeS. (?)

jbnu/libj/i
tu

<^uiUnjbuiu
<Cuj[in
fiL.

Ji

tiiuun

mjtbjnij
:

ftL. ifuiinjuiiif^Jitj ffL.

n ntiin uiuiuh

uuinn.ui~
f 788

uifi mtiiii

Alishan, Eclogarii ex Armeniae
3.

historiis, II,

306-316.
f"

LAUDATIO METRICA AUCT. NARSETE LAMPRONENSI.
ainjmil,
<?uinlj

Inc.

ujp~

trbuii

ui^nniJhny

ntj2u1nujn.nnL.1fu

(al.

nqiLUjn.ui~

nnL-dU) JiUnu

nujuji

Des. <^uijqbiu jplibf
***npnL.J^

ubq

[P l, f>[b'
ijtiun iiu

a D~*f UJ[J*
'

0[i^ubui[ J>pU
tuicftf

<^ujjnbuji***

uiujqnL.n

[ujlA^ui

bu

[iiii

Jnnbifli

:

\j^9

NARSES
*l f

173

/V

"P H"LP

l*l»7- > //;/ ^//////// ///^/ >
111 1.

s

lupiuptmiui

npniutjlMUMun,
:

„,•

LibGT Qlli Universus » dicitur, auct. sanctissimo patriarcha nostro Narsete Snorhali (Petropoli, 1788), 301-316 ed. 2 (Constantinopoli, 1825) [non vidimus]. Cf. Dashian, Catalog. armen. Handschr., 1016.
imi'ii
*!,/, ,,,,/,,,/,

^uMjniuiuuinhu ilhpnj
«

^jlinp^iuiLiii

;

Exc. L. Alishan, ^mp^iufji h-L ,tf,i,(,„iij ,,,/ [ ip atque eius aetas (Venetiis, 1873), passim.
:

:

Sncrhali

Narses Lambronensis

ep.

Tarsi,

f 1190-1191.
% [

— Armen.,
unL.ujnhi
ju/iji-

avel. 4, arats 12, hrotits 11.
1.

VlTA

AUCT.
I,

SAMUELE SKEVRENSI.
/tl.

a)

IllC.

uq.

fdui/j

mi -njini.lt/
ijiiil.

uili

fipluuJunL-fa-lMUih

*iuinn*

inncrtuu
/""/-

juiumLIm
/jii/u/i/

j\\utfiujL;ju/ijt nnlt
/j

Des.
tr/L.

lUJnJbtri

ttitiii tuiiii Ltl.

luiyiuljnnuhiiuii

uiuniJi
:

JujtL.uihtilrf
tujipujifiu

njuti .puihf-

1'iuihuiu Ijhuihuh***
ittnu
:)

n $lyP "hn

{*\^-ujjiAauii

h ^[Kppu~
f79°

<$\iu tn tfii Lla-

p uli
:

ifiupni

t
11

\i lrpuptip

IruMjiiil/nuMniip

I,

„„ nnn

Vita Narsetis ep. qui cantica psalmorum exposuit, rLPliPll8 Ararat, XI (1878), 81-100 Ars.
\\,„,/, ';,„/,„ ^t/i/ittuLijfi
'
;
||

TER-MlKHELIAN,
f,

\\uMtfilLhjp
:

^UM^UM^IIUj/,

\Xl,trtJL.nj ^UMLUMiMtf!,tjlMtM

ipnij iutuunr,ua-pau(a

rum
b)

Samuelis pr. Aniensis summa librohistoricorum (Valarsapat, 1893), 224-43.

InC.

Ut a).

Des.

fi

Juiuh

J[u\///Iffi

unnnnh

ft

tnju hc.

h

tuinuinnt

iiiji^C nihti.nL.fcfnLJih^ ft

^[Knpuutnu***

\79*

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, II, 402-13. Exc. Dashian, Catalog armen. Handschr., 332-33.
2.
iju/i///,

VlTAE SUMMA.
u/u
i/I.ji...

InC.

\]uj

httujjihifi

ht_

rt/u/fif/iJujuui

*[ujii~

arhuihlt

n

fcJ

nL-uiuujhnu
|Jyo7-«_i£/#

^uijnn^ flp*
:

— Des.

P

<Cjthpuiuiljujnhujlj uni_nn

nL.niuih

nPnl
:

iftpujuiuiff

on<£~
T79 2

unL-fcJhujJfi htj/njfi*

/tl.

ujnofcrfiL-p
,„„<>/(/

unntth*** uiut^h
uiiuuiifiicfd-UUMli

$L

11

nt

fi>

f,il,

I111

niulittn
111 1

'liliVifin/,

\t L-ftuhuJt \ju,r pni,iutji.,j Coinmentarius in orationes et historiam F dormitionis Iohannis ap. auct. Narsete Lambronensi (Constantinopoli, 1736), 157-59.
„1 „111,11 i„'S nifiiili

tui

L tntnptui,* pi, Qo^tuifiitii

luptupL

:

3.

LAUDATIO
If 111 li
I,

AUCT.
l.

GREGORIO

SkEVREKSI.

InC
hlt

[\ujanL.un
util/nafi/j

tjnnL.pnL.fcl

uinl nj y

uinfcrhni-fcrli uili ujl^iiin

njt

n

174

NARSES
DeS.

immiiii u.<\ uijlmij
11

n milljmij
iii

niu jil,
1111111 ij

/j

/ij/O nt_f(J-fiiJj***
Iifi

U/n-

uinniili iijuimiii /tjimlmiiijm
1,1 I.iii, /j'
li

lil lii

b*

uiill.

ijm

luj

^.uidui^

Xnijlmi

t/fi

nuiiiuU

tjiuiii iii i njili...

m:ll li y

:

1793

Bibliotheca armania,

XV,

5-90.
t.

Exc.

(e

cap. 11). Alishan,
[\nL.t/a

cit. 11,

427-28.
il/.ji
'

4.
t;ji

LAUDATIO.
iiiljmli

IllC (?)
(N

Irt

bjt^iubftlj ^ujjjiu

^bjiul^u

mnlmt

bnniun

/jmt_uilj

DeS.

ul.

ffJ itin_uiL.it jil,
Itl.

m

jujL_fiuilfhujljiiih Ijbbqtt
tfiiun
111 1

nbiL*** fthtj uftjiLj/iub %niiui

jilnj

'linufth

njil y

tt*uijli***

\79-\
t. cit.,

Alishan,

414-20.

Narses Parthus,
f 372/373.
1.

— Armen.. mehek.
S.

qui et

Magnus,
14.

Armenorum

patriarcha,

De

posteris

Gregorii

Illuminatoris et de vita
IllC.

S.

Nar-

SETIS

NARRATIO AUCT.

MESROP
ft

PR.

{\uju, UL-fcfnLinitiubt.iiniuffi /i
i/iilli

tlL&ftli
$i*)

^jii/mmmj

(al.

jniuJ-liL.ii/uiuli

ftriiin.iui^niini^ftj^biuuh
IjiiiijL

uuinuiL.

iitiftJnu ujtnnih ^)%m/i l.nu/i

— Des.

uij

/1

^tut~
uiuti

jituujl,

umi filbmbb
h-L,

*uijnn tlba~ujn
:

iil

n nuitfiuin

<£uiL-UJinntf

IrtiLuntJb

*ntitj

(Subsequi videtur

hypomnema idem

atque
["795

infra, 2, II).

Bibliothera armekia, VI, 9-115.

2.

Eadem, forma auctiore.
l|

I.

Inc.

iit
*

1.

Des.
«

a)

^un/ut-

ntuuujuJi unL.no.

utjiiLutb h

l.

ujjuib*bj/t

uuijbutu

nn

ujbnL_tuhltjj

bntru*

fi

^Knhuumu***
/1

utul^h

:

\79&
l]
i

Vel

b)

*ujjiunuiuujujt unL.nuh
t/ifi

tuniLiub Ll. tinuibibi/i *i/tuj^

huilj bi_ L jimbl,

*iuiftutjutiiujbuib

|797
utn_hnL.u
ujuttiljqph

Vel

c)

ft

unnfib

uJuiuiJiiL.JS-lruihn
1/1I/LI
11111 11111

nDUiinL-fLrfnJb

unijm,
y\fiunuu
Vel
ifuittb

nji
:

iijnmljl, /jml/

n

^Ktifiuiiinii

[798
Ljiutltf, j/ilt

d)

*ututunutuujbuih* br
'

iuiiil 'jljuij tuiLut,
:

nutbu
f799

J>ujy

bi_ uiniiuiit^ji tunnftb jj^ luuhljiifit^fin

NARSES

175

Vcl

e)

'/"/'

/'ut/J/it-il^ /u/l/uiii

niiiUlu

i>

itu/iiluijtbu/i

f.

u/tnniu

\f~nfrtkb '/'"/"/ uiujbuih* "/' "__ u/uuil/bn/uU
Ljilfh[uj
:

h IJutn

i/t/inujjni^lS-bitjlili

j"800

H.

HYPOMNEMA
hi

SCRIPTORIS.

IllC.

'|nl»/\

^uiinu

h

Jhj///iijhu/nnn/_[cfb/ul/h


:

P~ ni
||

utl/ujh[iu

DeS.

ui^utbuii

\\*inilli/iii'lif,'/ini,

h ubiijli n II

IjUi/l ||

ittiiil [1

[\* jirj t

nllP jiulcrbii ~
T80I

/j/i/d*** tuJt^h

:)

*\\uMu,ifii_.la J11I1

L

iiViii h/lli ifiiinm

11

L

t_

i/tti^ 111 luli

I,

11111I1I,

1

/1

tiiit

h

\\ii„int-h,,i iififi'/t> tlL>rf,'ii

\

f

tT

l

„,';„/.

viri Dei S. Narsetis Magrii ( *\tu„„/„,_/_f f,_.i, ahuitjnpi^iun _\,„j„,j L,_ \\j,ut,j : Pa(des. b) ; ralipomena historiae Armenorum et Hiberorum (Madras in civitate Indiae, 1776), 55-136 (des. b) [utramque hanc
||

Historia vitae mortisque (Constantinopoli, 1737), 1-223
:

schedulam nostram complevit. editionem obiter vidimus Bibliothcca armcnia, t. cit., 1-124, R. P. Ferhatyan] 138-39 var. lect. 125-36, 139-47 (des. a, b, c, e).
;

;

j|

;

Exc.

(des. d). 2) B. Sarkisean WL^/> %^i'"/>"/> ffi&ujjri_\u_$r ,r,„p a_uipl „L.p l.„ t'i, j„ji, /-'hiiiij/i/i i Prophetiae S. Narsetis exemplar graecum, fMU9_IFlL*Lb a l : Polyhistor, LII (1894),
:

1)

Dashian, Catalog armen. Handschr., 801-802,

28-32.

— 3)
;

Alishan, Eclogarii ex Armeniae
(alius exempli).
ifusttppg
tf/,

historiis,

I,

285-91

296-99.

Fragmentum
%lrt,„h„/i

Mesr. Ter-Mowsesean,
:

xp&^/,'h

,„iu„„„,u/,fi
:

Fragmentum

e

Vita Narsetis Magni, Jianawr
64-66.

Philologus, IX (1907),

3liliiui

VlTA METRICA AUCT. ARAKHEL ANIENSI.
ufu_\uin_ |^ui#»m_o-/»/
:

InC.

(\ufun__%

op<^~

Jb&hj***

:

ututriP ijujutuiJnt-IJ-hiJh Jbcrh

*l t

/rjiutjuh***

*{ ui
f

l^n

lcrnn_% y^ni_uLiiij

IJnirnh
nji

^\-_jihtjnnh

Des.

liuji/uJiuJ
*_?"

jt/ujibhioii jlrji

*utjnn utnnh*

bup

ino%///[uJ-

F 0n___?

jfr2

n,uil

"fyf

r)

utJl-%

t

[802
,/,„,,„utj

Q\iu_n_fii_.[_l [n?b

Lf,fuj.i/,/i

y.

'\

i L [„,_.tt/,

(ed.

CP),

223-43.
4.

LlBELLUS DE PONTIFICATU S. NARSETIS ET CONSTITUTIONE SEDIS
Inc.

PATRIARCHALIS.

Wj/^/ulj ui/ipujj

^uitnn nnnh

^[iiiuihiuj l/n__~

n/unbjn j nuui iujiJ iu%[/h h ^iuj/uhn uijiputJ
uhj/n/j
'/°J'

Des.

u/ounnutnu

jh^ui/nitiuh

/11111,1

:

||

itnfh

nj/ni***

jiuijibjiuthbunnL^o*

176

NARSES

pmpl, <£iuJpiiu huuni.n

/rt

mn im

I, i

ihuin im nphuqni

j>

jilnj

^Op***

imllji

:

|"8o3

liibliotheca

armenia, VII, 5-30.
IllC.
0"#..

5.

INVENTIO (CCA 127$).
11 11
I,

{\npipnpiuljuj'h

Xiiijli/it

gbhni^-

hrhiuh
Des.

mliii

nphpuihuiq

puiphiuq Jiuinnt
hi_
///

ijuilil, i/i>

ohq

ujuj^hunl^

n

ipnpXtuhujn

iul u/lip
1

ujpuiuq^
»«•

m

n/nj

^ZujLjujuinih

1/1111 11 111 111 11 111

pl

111 1/ 1,

1I1111 11 111

niil,

1

T^^4

Bibliotheca armenia, VII, 33-78.

Exc. Alishan,

t.

cit.,

551-59.

Narses regum

filius,

mon.

in

Aegypto.
Inc.

VlTA E SYRO CONVERSA, INTERPRETE GaGIK.
q
tj 111 11 11

<*\ujuiJhi

Jha

pinphiniii-yiiipiih
lint tiiijiiiiinjh

I,

iiljpt

11

Lj*

nni^ql^

pim

iiit>lihm /,l h uih
I,

iJinpni ijh

— Des.
. *

u~L-

quiJhukuhiuh -sinpj
l

mn

<?uiJ^

pim

Imiiiii

h

inpn.nnnL.uij uin^ujnfiuni^la-uLuh

— Epilog. |>" ^"'/P
hiiijph

^Y^ujqpu pTtuiiq Jijjhuqp.
^[Kphuuinul^***
Vitae

nijiJ uihli

iponLD uiuiuuujq

n

[805

— ed. Venet.
Narses Snorhali.
Narses, Ioseph et
tesr. post. 10.
PASSIO.
|fia«^o

Patrum,
I,

ed.

Ispah. 661-68

;

— ed. CP.

533-38

;

360-69.

Vid.

Narses Klaiensis.

soc.

mm.

in Sahrgerd,

f 343-344,

— Syr.,
|806

I.

Inc.

U
*

oio>M |3aa«*3/
«-»;«./

i^xa^j

|ooi

t~LL/ *-2>ojj* *A W ^ 1*-3

\

#

— Des.

lto>a»ta

v,.;*.fco

|L;ra,\-> )»,«»Zo

*..•

\

ouS^aL/
||

Assemani, Acta martyr martyr. et sanctor. II, 284-86.
II.

or.,

97-99

;

Bedjan, Acta

Appendix

(De martyribus

qui

passi

sunt

in

Beth-Garmai
|3ar>m.°>/ »4~«v.
<*»«

a.

343-3 44).

Inc.
)

*_•**. &*a "^aL/ yn\«w iVai k>Pj
Des.
fc»_s>ov»

|fcu»;o (al. <^v"»=>

I^^^L^

t^»/

:

^a^
;
||

Jaso»

«^oi

^v

l

r ^
/

[807
Assemani,
286-89.
op.
cit.,

99-101

Bedjan,

op.

cit.,

NOVEM SANCTI
Nerseh
vel Nerses. Vid. Narses.
Vid.

177

Nicephorus m.
Nicephorus m.

Charisius

et soc.
et soc.

Vid.

Victorinus

Nicodemus.
Nicolaus
I.

Vid.

Stephanus, Gamaliel

et soc.
6.

ep.

Myrensis, saec. IV.
DE
VITA

— Dec.
I.

ORATIO

ET

MIRACULIS.

VlTA
iiiiij

inc.

OjMtJUuuyb
uiuiuini L
: i

ui:i ///•;/ Itl. i/h

iiQiubhf/ iibuinL ujiu J^jutnnL.h^ni

L

i

Itl.


'

Des. (?)
II.
\li

bi-

h oui^UibiuiujLutb
Inc.

n£^ ut.ljin uu/liun/i q.uJL.lJI^
ut

[808

Miracula.
"'Ili

iliiu/i*.*'.

nifb

l u aL- up uj u ~ l" p['3 ll "[' nL-3 ^truinnu u/bniJb nnni i/imuuiuiIj unnui on<^/bni_~

Wpf

"fyftftf*'

fiTliuiJj'

Des.
11 [1

/iinci /1
1/1/

dmop
1111L

UiiiuisMib

liuimuiiiL
iicruui
1111

t

iiinob
|,«

hui/ui*
11/1/

iiiiujI^u
I,

1J1//111
:

uijL

b

ti\^

M*

ul.

btiiuii

uii

i/i/ujl u**» f

uiutjb

[809
II,

Vitae et Passiones sanctor.
2.

165-88.
oiLaii_\»

ACTA.

IliC.

O)**

\jA\

)vVpo Locuov» uaau^a^MOA^
ov»»Jai. ^»?

u»a^
JJ

^I*j/ 0001

— Des.

^aixa |&*a

(ooi

.

|o>^ ©iL^

^

i&AAb*) w» \U

^ ^x \*~f

^ooov ...oiLa^.

v-^>>

:

^Ov^
et

[810
sanctor. IV, 290-302.

Bedjan, Acta martyr.

Exc. (alius exempli). P. Kokovtsov, Sv. Nikolaj i Artemida Efesskaja, Zapiski Vostotshn. Otdel. Arkheologitsheskago Obstshestva, IX (1896), 85-86.

Nilus m.

Vid.

Peleus

et soc.
v. in

Nino, quae et Theognosta, sahm. 20.
Acta
(?).

Hiberia, saec. IV.

— Armen.,
jiji
|

Inc.

mutil.

Des.

|cepWK6&

Jl<Jie>TOT<5.<5.&
. .

<j.c<Ttt5>ovjt

«$.cej

<gji>

ovtfeim

<ne>£<s.c

.

|T<U

|...

g^ilHJl

[8ix

Fragmenta. 1) I. Guidi, Di alcune pergamene saidiche, Rendiconti Accad. dei Lincei, ser. 5, II (1893), 525-28 0. von Lemm, Kleine koptische Studien, § IX, Bulletin e Acad. de St-Petersbourg, 5 ser.,X (1899), 427-30.— 2) O. von Lemm, Iberica, Memoires Acad. de St-Petersbourg. 8 C ser. VII (1906), 22-23 26-31.
; || ;

Novem
i.

Sancti conditores ecclesiae Habessinicae saec. IV/V.
h\\>lr(D\\OT>'
.

Acta et Miracula. Inc prooem.

ft*ty0«p

*

23

178

NUNE
:

M Wh
i

mMrt.
i

i

H.VI/W-

:

AhA-

:

ftJW?
.

"

?iA
:

s

HJiT*
,

:

1w5«1

:

«°Hfifr>
:

^A+PJMft
:

,

_ Inc
: s

.

namu

fty»(Mn,

H.V(/
:

tf°-

5

ARJtj*?

Hh"D

flldh:

s

h^^
:

hh^VT^
•••

H£0,
:

fc^H.
:

A^A?
2^
:

Des.
:

fc^MiC hi\t\ *JW»? » WhCMC.

H)H,

<D'I°'I«

0/liA'r

:

h"»

:

H^A-^-^ fctf»^ 4»
:

IP^*

::

[8 12

Conti Rossini, Ricordi di un soyqiorno in Eritren, (Asmara, 1903), 9-22.

I

2.

Vid.

Aragavi

;

Libanos (Likanos)

;

Isaac (in Appendice)

;

Pantaleon.

Nune.

Vid.

Nino.

Omnes

sancti.

— Armen., sahmi 23.
\\u»p^nn^ljl^
iiitlLuiujli

LAUDATIO.
^nniiiituuih ijuu
ijtujii/iurJ/lihu

InC.

hljlnjh

ij[i

uni-ftp* h jifjfili fi jtytfpfi

inii jii/m i>l/

hi_nnJo
nUiuijiuu

DeS.

niuul^u

o
,

inijljh uufili

ht

njtujl^u

\ [i juuliiulmt .

nui'
|8 1
3

qnuup

h nfiijjil.'

n ihtun

u...

Synaxar. armen., 151-155.

Onesima regum
VlTA.
a)
Inc.

filia,

monialis in Aegypto.
|ooi

L_

~_/

o>_.j

iMa^ja
|oio

|ooi

t^l

|__a£

|*~ ILfco/

Lj_o L;o Looi

>a.\_ ...o>~j

....
ov.c^»/j
.

—Des.^^—•_> ovpo?

L*j£^\

6.^»-»L/

k_t* }_/ U3/o

|ov^y ovv^j oik*LLx_ Lvj^

[814 L

Agn. Smith Lewis,

Select Narratives of holy

Women,

81-93.
b)
Idc.

^oov^ cooi

_/o

f_».-M ooo) .oov»^»/ o>*o>a/o ...|ooi
L»*.v

^/

lt_—

ILlvj/

|b_t*o !*£_*.*_

— Des.

oi_LL_ v_.

jo>v_jo ^_&v>o o>_oo [__.

|oio

^so/ ...o>\j lov^) Olv^)
;

[815

et

Bedjan, Acta martyr. et sanctor. V, 405-419 cf. p. viii Zotenberg, Catalogue des ?nss. syr. de la Bibliotheque Na186.
1-**.*.

tionale,
c)

Inc.

(?)

— Des.

^ M „/

U

u.rs*5|>o

|__ai

^oi

L*i.v

^ L_/j
[816

_>a_
Fragmentum. Bedjan,
d)
It.,
t.

cit.,

420-21.

syriace.

Inc. et des. mutil.
t.

Fragmentum. BEDJAN,

cit.,

419-20.

:

ONUPHRIUS
Onesimus
Passio.
u»«
^^
)

179

ap.

m.
*.

— Febr.
|©v^

15.
\*o

Inc.

M ftoo

cO^^»

l^^j

J**1

^ ^^0»
|>o>ao<>
• •

(001

+~ ed.)

c^
^Vtt

>&ao |ov2b>

^j

|LoiiO-.oy3f l.^ns/o

— Des.
U*-*»t

\+*+o

»v^-»?

fbftAa^O ^^
&\2>

*» »o

<

oypo»
|oov»

t*d

ljk.00

[i-Mo3o

:

|k_bo~*ao

ov^ c~A*Lj

.

^e/

...ov^

[817
et sanctor.

Bedjan, Acta martyr.

VI, 18-31.
in

Onuphrius (Benofer, Abunafer) anachoreta
IV-V.
1.

— Iun.

Aegypto, saec.

12.
a) Inc.

Vita auct. Paphnutio.

JteOYOJI OT<5.Jl<S.;)(;CttpjTHC
<s.jiok

enecjp^Ji ne

^^jioT^f

<5.ejca.2u.,.

ne c^^jioT^f

eTjejuevj jtoTegooT &ejt n^&HT — Des. <j.t6j iinj2tcwn ecyjHT ^r^Q&q &ejt 'f ckk?\hcj<j.... oto& jt^Tcwcy h&HTq jiji<5.t ju&ejt ne eTcwoT... jitc ejieg <5.*jlhji [818
serty

E. Amelineau, Voyage d^un moine egyptien dans le deRecueil de travaux relatifs a la philologie et a l'archeologie egyptiennes et assyriennes, VI (1885), 168-69. Exc. Zoega, Catalogus, 14-17.
|jlJte |...|<5.JULtt)OT
|...[

b)

Inc.

£Jt<5.Cf JULJl |...|C

IlTepOTej
<uJtieeTe
[819
reli-

eSo?\ glt KHJUte

<s.tcw <5.cj2£ooc

jij.t

JtTejge

2Sie

JtoToejoj e&cwc egoTji eTepHJULoc
Fragmentum.
quiae Venetiis in bibliotheca 1785), CCCXL-CCCXLI.
2.

— Des. mutil.

Mingarelli, Aegyptiorum codicum

Naniana asservatae (Bononiae,

Vita auct. Paphnutio.
i

Inc.
i

Hhf J^9
1

htf°"
1

s

H-fc:

hhtl^:
*...
ft,i*
:

...iwi-

hr^

1

<li(l
i

-•

ni\o^
i

fl-fl^
i

wu:
s

WhMi

M
i

:

(HlM Mfrfr
i

fcrfi£

*A'h

- Des. (Dftf*
¥>t\r69>
i

aWl*

\\C

M:n £1^
*

s

^Orh
:. .
.

i

hhh

s

(Dfr-n-nr

ntf-A-

%\L

« (Dfrk-nfoP

h a%l »

[820

F. M. Esteves Pereira, Vida de santo Abunafre (S. Onuphrio), Versao ethiopica (Lisboa, 1905), 5-26.
3.

Eadem interprete Gregorio Philomartyre.
J* iJ/inLiJ

I

(De Timotheo).
i/it/lii

Inc.
lih

LUL.m_n

ilini

fd

m iiiui
n)

iilihl

mi>

m

i

tiL.

[ntiX)

n

npuiuri niti
ri

mliiu uiuiinU

[tun.

uthutuuhi
htl


hi-

DeS.

i.L.niuninL.~
rrrrll,-

urhiuun.
t

iim liuirrul

h

nliuilinr f<l In liu

riiuirrrif/. tili

'hhnnL u

:

[821

3

180

OR
(De Onuphrio). Inc. |^l
,<

II.
'//'"

ijuijiXI, u,j

,//i^u,,/i, f ,,tj,/

,/i,,j,

„//,/,,
,

lunl
i

^ni-[irh'P V
bt-

Des.

luii&ujliuiinjil, ijmj

ml, uu/lil,

bi^
[nj'p

ujuiuu/I.

:

bnpn/i*** uinourni-p*** unujin </uinnu
bt- iifijim/

7\/v /;#//#

nnuin

j<></ iujiiii f<l hiuifi'

/uont^Dt uiuf/b
ed. Ispah.

:)

[822
;

— ed.
Or mon.
1.

Vitae

Patrum,
I,

517-30

— ed. CP., 422-34
C. II). Inc.

;

Venet.

165-87

(inc. I, des. II).

Aegypto, saec. IV. Aug. 7. VlTA (EX HlSTORIA MONACHORUM IN AEGYPTO,
in

$nuuq>
<~/„ijji
-

"bp

ll '/P

"P llll'f' u

\t\^untuilrni_nu uiujiii J|l/' u/lint-li

li-ijnn

iju/liiuljiii/iiiiij

j.iiiiji/iuij

DeS.

i/

uiiui <?jif,puiui/juiif uujltiiiiu IjiwCuili
i/tui n

ubriAUt njip uilnj imjuiji oji^unL.hfbiiiup.

un

nji/nli

ij^j/Luui—
r82

ml jili
T

jiui [itnliniliu, uiilf£h

:

Vitae
ed.

Patrum,
I,

Venet.

ed. Ispah. 545-47 ; 210-13, in imis pagellis.
:

— ed. CP. 446-48;—
;

2. Vid. Patrum Vitae Historia monachorum Aegyptiorum TORIA MONACHORUM ASCRIPTA HlEROKYMO.

— Hls-

Orestes m. Vid. Eustratius et
Orsisius (Horsiesius). Vid.

soc.

Pachomius

ab.

Oskiani mm.

Vid.

Martyres Oskiani.

Pachomius
i.

ab. in Thebaide,
a)

f 346.

— Maii

7, 15.
|

Vita.

Inc.

mutil.

(non procul ab

initio)

&6JI

Jl J<S.peTH

iiTe

nemcwT

eeov<$.&
-

&m.
mutil.

<uitc«jijoc

Sjoc iinjjijcyi

h?\j^.c... ...jieovoji

ii^pHi" oji ii$ov<u ^e &e n^cwix
[824

&eji neocy cjih
E. nautes,

— Des.

Amelineau,

Bistoire de S. Pakhome et des ses commuAnnales du Musee Guimet, XVII (1889), 1-214.

Exc. Zoega, Catalogus. 71-77.
b)

Inc.

mutil.

(non procul ab

initio

?)

|e*CUC[

Jl&ejU.OJH

ji^^Jiicwji
Des.
c)

iinTVnoc juievgoop evovcwcy enooTTcj

mutil.
Inc.

[825
mutil.

— Des.

(?)

e^.VT^V THpOT' 6T00TCJ £&q

xjtot egovji ejiecjno^jc ctot^S jit^. n^oejc t<s.<j.y n&q jitovjo Juieqgjce e<$.cjiiTOji iinocj g<vrJi jict-

OV^S THpOV... £<JJUIHJI

[826

PACHOMIUS

181

cit.,

Fragmenta (variarum recensionum). I. Amelineau, 314-17 (inc. b). exc. Zoega, Catalogus, 371-72.

op.

II. 1) Amelineau, Monuments ponr serv. d Vhist. de V Kgypte chretienne, 543-47. 2) Id., Histoire de S- Pakhome, 317-28. 3) Id., Monuments, 552-58. 4) Crum, Ca-

158-59 (ex alio exemplo). Amelineau, Monumcnts, 547-52, 590-91, 590, 592-606 c), 588-89, 555-60 (cf. infr. 1*).
talog.

Coptic

Manvscr.,

5) (des.

Mingarelli, Aegyptiorum codicicm reliquiaeVenetiis Xaniana asservatac (Bononiae, 1785), ccxxnccliv (membratim) Amelineau, Monumcnts, 801-810 idem auctius, Amelineau, ibid., 521-36 Crum, op. cit.,
III.

in bibliotheca

;

||

;

||

;

||

149, col.

i-ii

(ex alio exemplo).

IV.
2)

1)

Amelineau,

Histoire de S.

Pakhdme, 295-97.
(?).

Zoega, Catalogus, 640-41.

V. Amelineau, Monuments, 811-12
i*.

Appendix (de Orsisio et ThEodoro).
initio).
|

Inc.

mutil (non admo-

dum

procul ab

JIOTT6 (fll nc^JJie XineJieJCWT n^-

&wii[o] n<u

eTiioojie

iinon

gii

^jk^jocvjih

jtjai
[827

eSo^ £e

jiepe

nxoejc

— Des. mutil.
— —

Fragmenta. (variorum exemplorum). 1) Amelineau, Monuments, 561-62. 2) Mingarelli, op. cit., cli-ccxv Amelineau, op. cit., 562-84. 3) Amelineau, Histoire de S. Pakhome, 297-99, 299-314.
;
||

In recensionibus integris historia Orsisii et Theodori Vitae Pachomii continuari videtur (cf. supr. 1 b, c [II, 5]).
2.

Vita.

Inc.

^l

OjL-^

J-il

oIa .^.

J^^U-uil iJT

LjuI

$)±>- (3

*^l

— Des.

^JJI »j^j ^l Vl

4._*j^) di)S

JU

Ji

cu\

^UJ.
Amelineau,
Histoire de S.
»

[828
Pakhome, 337-709.

3.

Vita sive

«

Asketikon

Discipulorum Pachomii (Tabennesio^t-*

tarum

historia). Inc. prooem. o?«xtt\
al.
)

W

v=^<»>

y»/ (fcs-^^SDal.) fcu^aA—

(ooks/j

^tssLl) \*±*l
|ooi

Inc.

Vita.
.

o^o*o

\Z~l2> c*j/

^m> ^9
|ooi

|ooi

t^l

|)o^m (ov^^9 al.)
^oo/

— Des.

*-Aop

001 M>k>*

l^-*o |Lo-^*^V)\

jsum*

...U^oA

|,oj

^>o,

[829

182

PAMIN
Inserta in Historia Lausiaca, syriace, Bed.ian, Acta martyr. ct sanctor. V, 122-70 Budge, The Book of Paradise.ll, 301-343.
; ||

4.

Vtd.

Patrum Vitae
in

;

— Theodorus.
initio
?)

Pamin
Vita.

mon.
Inc.

Aegypto.
(non procul ab

mutil.

|^pocf
extwoT...
jie

K<5.Jl

€T-

ojoon glt

cycwxie

nm

erjaj<uiufAH>v

neineT[8}o

ot^S

tfe

TenoT n^^^joc

&\\&

ii^juliji

ove&o?\ ne

gil OYJtO<f Jl^f UL6 JULneJULJlT ilJULOOV

Des. mtitil.

Amelineau, Monuments pour
chretienne, 737-41.

serv. u Vhist. dc

VEgypte

Pamphilus, Valens, Seleucus

— Febr.
L;_*>iw/f

et soc.

mm.
^.

Caesareae, an. 309.

16.
Eusebio.
Inc.
|fc

Passio.

auct.

»>

|Lj-.j

|;o

p^ ^jxm

^Aoi >eo

^kjj

— Des.

lov^M

oy*&-*.

voov*fc^/j

^W

^oov-*-/

^o vo^.^jj

oai^M
Cureton, History of
Bedjan, Acta martyr.
the
et sanctor.

[831
Martyrs in Palestine, 38-48 I, 258-70.
; ||

Pamun et Sarmata
Ian. 18.
Passio,
saidice.

(disc.

abbatis Mojsis),

mm.

in

Aegypto.

Inc. et des. mutil.

Cf. Fragmenta. Crum, Catalog. Coptic Mannscr., 161. von Lemm, Koptische Miscellen, Bulletin Acad. de StPetersbourg, 6 e ser. [II] (1908), 69-70.

O.

Pancratius
1.

ep.

Tauromenii, saec.
\]nL.ppIi
iuii iiicih

I.

— Febr.
hu.
n[iu

9.
l^p

VlTA.
(al.

IllC.

^Kuiniupmin ujjujhhpin
>

unnnn

iuri

ui~

Duinnu

uppni

n jh

^huipnup^
uihuhp

AhnJiujn.phnujL.
/fl.

p

uppnih H\hinpnul^
hnjhiut-u
Itl. ilul.

DeS.

npujt^u

nuuujp
X

iphtfu
|_8}2

<^mj ni hiu n^\Kppuuinup linp <Couiu
sanctor.
I,

Vitae et Passiones

167-78.

— Cf.

Synax. Ar-

men., 643-47.
2.

EPITOME.

Inc

|>/'

h

^ utnuw[' u

IUI['

"'/*

dhh^ujuiniJj

DeS.

ujuhuhnnL.h npn

Luiitiujrihli

njpjiuuiiuti

upnnihy

ipujn_ujL,n'~

phpiu^...
Ibid,, 179.

[833

— Cf.

Synax. armen., 647.

PANTALEON
Panesneu (Adelphius
Passio.
<j.qT<s.<LY
Inc. mutil.

183

7)

diac. m. in xVegypto,

sub Diocletiano.
|n<S.p<5.fc.JCOC

(non

admodum

procul ab

init.)

e&oTji epocf
cw

ne&e .uj^^hA

ji^cj

xe

^.julot
[854

eSo>\ gii nejJUL<L

ncuyrn ji^j^kojioc

— Des. mutil.
in

Fragmenta. Giorgi, De miraculis S. Coluthi, 178-93.

Panine, qui
Yita

et

Symphonius,

et

Paneu monachi

Aegypto,

saec. IV(?).
(?),

saidice.

Inc. et des. mutil.
(e

Fragmenta 549-51.

duobus codicibus).

Zoega,

Catalogus,

Pantaleon, m. Nicomediae, sub Diocletiano.
1.

Iul. 27.

PASSIO.

a)

IllC.

y^uitJu

la uin_uJL.npnL.l3'u'UJU
trui Itl. tnuf,

^^ ujpupupujunup
DeS. puJi- Ijnnuli
l(jh uiup*
t^jn

uiiliijiu jisuip Itl.

mlioiililiji
Itl.

<£pujuiuu

miili li/iiiIiij,
luilitiLli

nL.n

u Ifiusti uiii***

piujip

pinuumauihni
t

^auinJj***
jnt

puuuhmhh

limi iiium nti It
Itl.

nji

op

<Cpljn

(al.

jiuitth k,p* hfL.

jnu tuuuiij

Diiiuli

IfOprti))

p

ijimm u*.*

|8 ^

5

Vitae et Passiones sanctor. II, 189-201 (inscripta: Passio

SS. Pantaleonis, Hermolai
b)

et

Hermocratis).
/tl.

InC.
.

\*

/3-iunujL.nplri

muujiiip^uipli

mliojiplipli

\f*uipup~
|8?6

Jpmiinup

puinuuin
Exc.

mji-^muuiji^L ut j
pleniora, VI, 520.

Aucher, Sanctorum Acta

2.

Passio. Inc. mutil.

^.^^h^jitjoc iiTe^^pjc hTne

£11 nenpo<U3TJOJl M jVt. 516 <uec>^(;o?\^.CTJKOc... eqxj iineK?\oii
<s.vw

— Des.

neSp^Sjojt

ftTefcjK<uocvjtH
[837

eSoX &jtootc[

linejizioejc...

g^HHJi

Fr. Rossi, Un nuovo codice copto del Museo Egizio di Torino, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, I (1893), 47-64. Fragmenta alia ex eodem codice, ibid., 90-95.

Pantaleon mon.
I.

in Aethiopia, saec.

V/VI.
/0 fllK
i

— Aethiop., tek.
i

7.
l

VlTA AUCT. PsEUDO-ISAAC. InC
1

£ft»
i

!

^ftV/l^
Des.
s

&V

doffh*

hihH-d
:

s

M'%0
*

i

\LW<fi>*
''

i\M:4>'}
*

-

l\"°<pd

A

s

ha**1h(ntl
1

7?V

H{°"£
5

(DahJtFkf

"WA

'J7V*' «

(Dhr°i fjD ^

v-frAT.prft

iXtiy&Vi*

*« -

Epiiog.

tf^Ar

.

184

PANTELEEMON
i

h<P

:

M

J&flr/i*

i.

.

(I>h"%'} -

[838

K. Conti Rossini, Vitae sanctorum antiquiorum, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aeth., Ser. 2, XVIII (1904), 43-60.
2.

Vtd.

Novem

Sancti.

Panteleemon (Pantoleon).
Panegyris.
Vid.

Vid.

Pantaleon.
et soc.

Theodorus Orientalis
[DjXLVI mm.
^*|o&o
in

Paphnutius
1.
L»;

— April. 20.
PASSIO. Inc.
L.;x>tooj
*

et soc.

Thebaide, sub Diocletiano.
laaii^Otti^ oiCN-xo^a

L>o*a^oi

|ooi

b^l Lv\x>

—ftW v


.

|csw*>_\ ^»/o ...**Q±A)\

|om
:

o>bQj.«

Des.

Mal v

*-=
.

...y^o^ oiCs-LLvta td/

..

v

ooiLa-\c_=>o

yOoiLo^M^t

|k*o y-.S/o

|)vi»v>..

«^oju&d

t^e/ ...L*AdaA c&aojo

[839
et

Bedjan, Acta martyr.
2.

sanctor.

V, 514-42.

Passio.

Inc.

JlgpHJ

2^6

&6JI OJUteTOVpo J12sJOK?\HJi2te

tj<uioc

ecjoj

hgH^eJuicwji

^pj^jie...

<$,t<s.uoju
[840

eOVno?\JC £6 TCJlTCWpj
Balestri
et

— Des.

mutil.

Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr.
I,

Christ. Or., Scr. copt., ser. 3 (1907),

110-19.

Paphnutius.

Vid.

Euphrosyne.

(Papias.) Vid. Agapius.

Parasceve
PASSIO.
hiuiiniii...

v.
InC.

m. Romae.

Iul.

26

[oct. 14].

{^p^Chlfuji

:
,

£

^uinnt-UJCt-f

np uipujp ubpljpp

bl.

j| ujiih

np

t^p b puihnu-^pu

uiiu ^oipuipuj
ipjiuliljuip
X

p

nujnui~
ujii***

J>tfh

^nLnJJuji

Des.

hf-nn

nuujhuiiu

/tl.

u iimiL

fiuipuiupni

onn nuiuhp
puli uhii

^\uhitrujnnL. uiuah*
iuiL.ninahJiu
i

puiluh

uilih

^nuinbuphn
L^4*

xiiiih niiiiuuiiili*

Vitae et Passiones sanctor. II, 202-217.

Parasceve
marg.
VlTA
nifli

paenitens
10.

in

Aegypto, saec. IV/V.
InC
]*

Armen.,

PAENITENTIA
/tl.

»).

J^ujniupfih

Wnbjyuwhij-pnL. ^p
P"*/-

Xfnnujljnu

J>"in "hnnui ^iunuiuuhL.n
fi

— Des.

,u ll

l[PO~

'huiL.nn bl. unL.no. Lujhujiuh

uiuifuiiiuifiu

ih^uiuiujLujnh

p

Uuinuip
l,o42

!*('

Otih*

p

i/ium u*.*
Vitae

Patrum,

ed. CP., 111-13.

PATRES
Patermuthius
ra.

185

Vid.

Peleus

et soc.

Patrum
1.

Vitae.

HlSTORIA

MONACHORUM
(ex

AEGYPTIORUM

ASCRIPTA

HlERONYMO,
Prooem.

auct.
inc.

Enaniesu
^i.Ai-a

recensione
001

Timotheo-Rufiniana).
001

^oov^aj pjjova k^i J
^qJ^s i^a> id/o

|o>A

yv^o
inc.

— Des.

^J&^*

^

«3/o

uj/

^^5 »»

^Aft

— Historia

ovt*&l»»fto ^^doi

&w~
[8 4 3
;

ua^l^&o) ofl&\f

— Des.

|fiw»

)6^*ia^ l^>^* I^-aaL^ ^u» &l ^a-^L/

Bedjan, Acta marti/r. et sanctor., VII, 329-441 BuDGE,77ie Book of Paradisc, II, 345-431. Singulorum capitum argumenta haec sunt,in utroque exemplo l.Iohannes Lycopolitanus. 2. Or. 3. Ammon. 4.Abban (Benus). 5. Fratres Oxyrrhinci. 7. Theon. 8. Elias. 9. Apollo et Ammon. 10. Apelles. 11. Apollo et Iohannes. 12. Paphnutius. 13. Eulogius. 14. Isidorus. 15. Dioscorus. 16. Copres et Patermuthius. 17. Isaias, Paulus et Anuph (Nophi). 18. Evagrius. 19. Pithyrion. 20. (Miracula octo). 21. Monachi Nitrienses. 22. Ammon prior. 23. Ammon alter. 24. Didymus. 25. Chronius. 26. Tres fratres. 27. Philemon. 28. Iohannes Decapolita. 29. Sarapion. 30. Apollo minor.

||

:

Exc. J.W. Mobach, Jou.Landin, J. Ephr. Markstroem, V. F. Vinquist, P. C. Westergard, G. Chr. Carlberg, C. A. Lagerstroem, Liber qui inscribitur Paradisus Patrum,
partes selectae (Upsaliae, 1851), 1-42. E. Preuschen, Palladius und Ru/inus (Giessen, 1897), 131 (Dioscorus, ex editione priore) Budge, op. cit., I, 131. Preuschen, ibid.j 132 (Dioscorus, ex alio cod.).
;
||

2.

Historia

monachorum Aegyptiorum.
nn
iiiiiJulimiu
iuiuiui

I.

Prooem.
fiiuJ/S

inc.

()/»<>-

litriui

tnt^n J^uinni^uio- f

Jiunnnb

11/1

L/rnnLu

Des.

uiiJJhL
:

Lc

tun.

nn

nonuinni.nuiu/-

nuiJ/.fiiiiili

iiiiJf/liuiSb/i

T844
inc.

II.

Historia.

(Apolor,

i.

e.

Or)

tfLuuip

Jhn unn

Jj

t

iqjuSb^L-fii jbfi/ffifiu \i\^LpuijLiji_nij

— Des.
h

(Sarapion) t/^nihJtunu/bu

\\nij u/^i/iuijy

»</_>##

Ll_

ijnniil. uilifi

</ uiJiiiuiuli/i

unJnjb Jnnn~
[845

ijLm^ ty

t

Vitae

Patrum,ed.\enet.

I,

207-270.
:

—Singulorum capi-

tum haec sunt argumentum

et locus 1. Or. 2. Ammon. 3. Bes (Apabai). 4. Apelles (Pelenius). [5]. Iohannes. 6. Paph-

nutius (Pakhrotius). 7. Eulogius (Ligion) scholasticus. 8. Patres Oxyrrhinci. 9. Theonas. 10. Elias. 11. Apollo (Apollonius). 12. Copres. [13]. Patermuthius (Miusis). 14. [Surus], Isaias et Anuph. 15. Eulogius. 16. Helles (Apelles).

24

186

PATRES
17. Pityrio. 18. Patres Nitrienses. 19. Ammonius. 20. Didymus (Eugimius Eudimius). 21. Cronides. 22. Evagrius. 23. Macarius Aegy ptius. 24. Isidorus. 25. Sarapion.
:

Exc. Preuschen, op.

cit.,

130-31 (Eulogius).

Partes alius recensionis vid. inter Vitas maiores, 13
B, 2-5.
3.
I.

Paradisus seu Vitae monaciiorum ex recensione
1;
,

Enaniesu.
«^.

Epistula ad Lausum. Inc.

.°u

«;'«^

^^

Ul ^ov»

— Des.

^*»>

k*»i
II.

©»i^m

jfco

(<£o>H
Inc.

al.)

&i)

|ooiL &^.Lubo/j u.oi

|ov^ ;-^

[846

Prooemium.

Ijfiw»

l^oj

o>a >*+*) La&o L>o>a

— Des. ^o oA£~L/
[847
*.^*.o.->o*a |ooi

^^.s/, o)L^»
III.

Prooemium alterum.

Inc

0*1^0*

^^om ^»

L_3ua1mjA0 Li-a^
LYl.«y..j OitOvx)

&u|^MO

|L^^oa^ ^doi

Des. ^.V^OjOO o>*oo3j Lx»0^0

«^t/ (_.oia.\i.

[848
*s ^-^oi U*»°^^ ...yLo_\ ^;.»* o>j^o-xs ^*&*o |V*/

IV.

Historia.

a)

Inc.

ioux»o«o|L
^^do.*.

Lx\*« ^LjLo L»£9oo>a
fco^ao *3 Itox^

L**»j.«»^\U

&Xj/

— Des. (Sarapion)
vooy»<i&\
fc^oo» >x

^oL/o

^a

ILa^ais
6>a*3o) Lil*.\

[849

b)
(fc^Lva...

Inc. ut a).

— Des. (Eulogius)
J*^9oo>3

M

^^
[8

)j/

LioiAo
InC.

^i^a^/
»LfL«

ooV\ voov.*»k\
ICvi^io

50
.-.

C)

^

L*^_ixtt&.\U

£S.\\/

^

^»«

M&*-=>

>VOA< >o*«|L«

[851
...|fca*»ao

d)

Inc.
Inc.

L.t v i**a».\U

*^ k^

k.L*^...
*a

[8

52

e)

...**L

tw^/

L*^ V i«fts_\U k_\i/

^« Ui***

[853

Bedjan, Acta martyr. et sanctor. VII, 1-192 (des. a) pericope ex ed. Budge, The Book of Paradise, I, 92-242 222-24 (des. b; cf. infr. ad num. 4. Historia monachola, II, rum). Cum partibus I, II et quadamtenus III cf. BHG. 14351437. De IV,vid. Butler, The Lausiac History of Palladius, I, Texts and Studies, VI, 1 (Cambridge,1898), 77-96.— Argumenta capitum 1. Isidorus. 2. Dorotheus. 3. (Potamiaena). 4. Didymus. 5. Alexander. 6. Macarius pr. 7. Monachi
;

;

||

:

Ammonius. 9. Or. 10. Pambo. ll.Ammonius. Beniamin. 13. Apollonius. 14. Paisius et Isaias. 15. Macarius. 16. Nathanael. 17. Macarius Aeg. 18. Macarius Alex. 19. Paulus Simplex. 20. Pachomius. 21. Stephanus. 22. Valens. 23. Aaron (Heros ?). 24. Ptolemaeus. 25. AbraNitrienses. 8.
12.

PATRES

187

ham. 26-29. Virgines lapsae quattuor ignorati nominis. 30. Taisia. 31. Elias. 32. Dorotheus. 33. Pachomii « Asceticum ». 34. Virgo Alexandrina. 35. Piamon v. 36.Talis v. 37. Timiron (Taor) v. 38. Coluthus m. 39. Magistrianus. 40. Melania senior. 41. Melania iunior. 42. Olympias v. 43.
Candida. 44. Gelasia. 45. Iuliana. 46. Heronius (Verus) et Bosporia. 47. Magna. 48. Monachus Ancyranus. 49. Iohannes Lycopolitanus. 50. Posidonius. 51. Chronius. 52. Iohannes et Paphnutius. 53. Diocles. 54. Capito. 55. Monachus stultus. 56.Ephraem Edessenus. 57. Innocentius Montolivetanus. 58. Elpidius. 59. Eustathius. 60. Sisinnius. 61. G-addanus. 62. Elias. 63.Sabas. 64.Sarapion Cingulatus.
[65. Eulogius].
the Exc. E. A. Wallis Budge, The Book of Governors monastica of Thomas bishop of Margd, II (London, 1893), 195-97 (epist. ad Lausum et prooem. I), 31-36, 198Butler, op. cit., II (1904), 241 (inc. c, d, e). 99.
:

Ilistoria

4.

HlSTORIA ALTERA MONACHORUM ASCRIPTA PaLLADIO.
oov*9
(l , *i>3 J

I.

InC.

va^|

pjt}&£ Cs^ooi

*«:i\a al.) [j^a u\a.\

Csiaao^ [*«ao uaa..;.coo ^.


^l

Des.

|**jo

l^j^a ov-*o/ ^o ^fiof UJ
Inc.

[854
^aoi |k*$aM

II.

Epilogus.

;»/* Ul

*-»**

p

— Des.

a)

vckfco>

uiAJato ^o >0*s©

^A
|oi

[855

vei b)

^o »^x.co

([a^

cd/ ^j/ CsioJikj./o al.)

>*±±l ^co^» ^»o£o ^Aoi

h**>

ov*jo3

^A
;

[856

Bedjan, Acta martyr. et sanctor. VII, 193-329 (omissis Vita Pauli Thebaei et Pachomii « Ascetico ») var. lect. 1011-1012 Budge, The Book of Paradise, II, 242-345 (suppletis aliquot locis ex editione superiore, I, 351-52,
;
||

358-75); vid. supr. 3, Paradisus.
inter quas insertae sunt, in priore exemplo, Vitae Eulogii, Pauli Thebaei, Moysis Aethiopis, Evagrii Pontici, Malchi captivi, Bessarionis, Marinae, Eucarpi, Sarapionis,Macarii Alexandrini, Macarii Aegyptii, Pauli Simplicis, atque « Asceticum Pachomii sive Tabennesiotarum historia. In altero exemplo praeter historiam Eulogii (vid. supr. 3. Paradisus, IV b) et Marinae, desunt narrationum minorum series duae, quarum prior ab editore, loc. cit., suppleta est.

Librum implent narratiunculae,

Vid. Malchus Sarapion.
$.

;

Marina

;

— Moyses Aethiops — Pachomius ;—
;

HlSTORIA MONACHORUM AkGYPTIORUM
I.

(Q.UASI

EX HlSTORIA LAU-

siaca).

Epistula

ad Lausum.

Inc.

03

OVJI^J^TC JlTeKIipo-

188

PATRES
Des.

&epecjc—
ova<u...
II.

jiot^jaot m.K &eji

iucjulj eeji<uie'[.
[857

Prooem.

inc.

<5-

OTJAHUJ
jnc^

jiSo?\

— Des. ejiKcwf
Narrat.
inc.

£JTOTOT ec£e g<5,JliAHOJ noTTponoc jicjul TOTnpoge1^58

pecjc c&otji e^JioT^f
III.

(Pambo)

<$.

OT<U OTOJIgCf &6JI

IIJTttJOT
\$ 59

jiTe nepjioT2t

eTutoTf

epocj

&e &n&

n^ncw...

siis,

Fragmenta. E. Amelineau, De historia Lausiaca (Pari1887), 73-124.
Exc. Zoega, Catalogus, 129-31.

6.

HlSTORIAE

MONACHORUM AeGYPTIORUM

EPITOME

ascripta Philoxeno Mabbugensi. Inc. (?)

*i$Xi» ;^-Vi IjH*
ijlj>

*Lm

UJSI «JL»

llj jP-t

Jo-j IjJj

c>lj»>l

ufe^*

Sj|U.JI

^
Inc.

[S6o

Exc. Sachau, Verzeichniss syr. Handschr. 741-42.
7.

Verba narrationesque seniorum
niili

(cf.

BHL.

6527).
//<

a)

\?*£

pujjp
DeS.

b^uipn
I

ijiuppuij

^JUmnUpnu bc
pnp

iuuly * np

iijui^/, n/itj
/11111111

p

juiji/ju

m

utirn/fliu

ujuiinjiiuuuibujn ufinnnujn

^{Kppuuinu^**

uiilijU

:

T86l

Vitae Patrum, ed. Venet. I, 413-32, 493-506, 519-51» 564-81, 597-679, 705-715 II, 5-27, 55-86, 96-154, 187-97» 211-14, 218-41, 251-67, 276-311, 342-47, 353-63, 374-436» 452-87.
;

De perfecta virtute. n. De Capitum argumenta i. m. De paenitentia et lacrimis. iv. De ieiunio et temperantia. v. De fornicatione. vi. De rerum omnium abdicatione. vn. De fortitudine et patientia. viii. De ostentatione fugienda in actionibus. ix. De cavenda licentia iudicandi fratres. x. De iudiciis Dei. xi. De vigilantia. xn. De perpetuitate orationis. xin. De hospitalitate et misericordia. xiv. De oboedientia. xv. De bono humilitatis. xvi. De iniuriarum oblivione. xvn. De amore Dei. xviii. De fratribus mente illuminatis et thaumaturgis. xix. De probatis moribus patrum perfectorum.
:

quiete.

b)

IllC.

\^<^uinu

nilli

n^mjjiU ~f*%tnnUfinu

bi^

tuuf,
i/i ii/jI,

— DeS.
ijiiiu

(?)

//

uuj<CuujiJUJn mUiufi lunofd-pi-p uppni h-bpniti
iiu tjiiiu iimui ij!,
iii j

bu

bnpuijiiU
j

bnbc.

i

862

PATRES
Patrum,

189

1-513 (531) ed. CP., 11pericopis aliquot alienis admixti, parin ed. Venet., loc. cit., passim ad imas pagellas tes vero residuae, ibid. I, 433-92, 507-518, 552-63, 582-96, 680-70 1, 716-722 II, 28-54, 87-95, 155-86, 198-210, 215Vitae

422 (435).

— Loci paralleli,
;

ed. Ispah.

;

;

242-50, 488-500.
17,
xviii.

268-75, 312-41,

348-52,

364-73,

437-51,

Argumenta 17 capitum priorum eadem atque in 7 a. De fratribus mente illuminatis. xix. l)e thaumaExemplorum instar Vitae quaeturgis. xx, ut a xix. dam insertae sunt, quas pro re nata reperies ad nomina

quae crassioribus litteris notata sunt c. 111. Taisia vii. Andronicus et Athanasia Moyses Aethiops c. Theodora c. XIII. Petrus telonarius Iohannes Calybita Alexius c. xvni. Macarius Anna, Ephraem xix. Moyses Aethiops c. XX. Onuphrius (qua Vita liber concluditur. Sententiam in quam des. ipsum c. xx, oscitanter notavimus. Prologum vid. infr. 21).
; ;

— —

;

:

;


;

;

;

;

;

;

Exc. (aliorum exemplorum). Dashian, Catalog. armen. Handschr., 295-99. F. N. Finck, Katalog der armenischen Handschriften des Herrn Abgar Ioannissiany (Tiliis, 1903), 182-92.


a)

8.

Verba seniorum.
?)

Inc.

mutil.

— Des. mutil.
IlCOn

(non admo-

dum
gjut

procul ab extremo

Allieq &CWK

Jl<5j

egOVH

CKeJUL^

nn^Jicycwcwne.

^qpajimpe

Jitfj

xC^KKo

eui<s.Te

e&[863

p<u e&h Teq[
;

Fragmenta. Zoega, Catalogus, 289-91 (ex cap. de quie291-93 (ex cap. de ieiunio) 354-56 (ex cap. de te) 293-95 354-56 (ex cap. de hospitalitate) ieiunio) 296-307 (ex cap. de humilita(ex cap. de oboedientia) 308307-308 (ex cap. de oblivione iniuriarum) te) xvi. De patribus 354 (cap. xv. De amore Dei., acephal.

;

;

;

;

;


;

xvn. De thaumaturgis. mente illuminatis. moribus patrum perfectorum, des. mutil.).

xviii.

De

Exc. 1) Georgius, De miraculis S. Coluthi, 114-15; 140150-52, 159. 47, 2) G. Steindorff, Koptische Grammatik ed. 2, 1904), Chrestomathie, 1*-31*. (Berlin, 1894;

b)

Saidice.

Inc. et des. mutil.

Fragmenta (e variis exemplis). 1) Mingarelli, Aegyptiorum codicum reliquiae Venctiis in bibliotheca Naniana asservatae (Bononiae, 1785), cccxxxvii-cccxxxviii (ex cap. de paupertate). 2) Zoega, op. cit., 553 (ex c. xvi ?).

9.

Oracula Patrum asciupta Palladio.
^o/o |o>^ LaX vA. ^.^N^?»

a)

I.

(Narrationes et
*s

sententiae.) Inc.

|ooi ^oiofc^./

&u*>il

[*l

190

PATRES
^oao t^*9
|~oj 001 h« U!

Des. voov^a
II.

[864
AL.)
InC.

(QUAESTIONES,
l*~.)J*

RESPONSA,
|ov\U

MONITA,

Ott^/

|L6ya/

^o ^fL

O^§O0 |CiwaAM ^ao/ ...o>\>
:

y

aj/ \xjcij*

— Des. Opb.^ |«^l^3|m ^OtA^.)
0010^0«^
)

|~*a»j
Inc.
:

[865
^o
|ooi i-.oio£^/^
fr*>»o

III.

Appendix.

Uj-ols/
|oov>

v

~

L.;..>

I

****&'?

— DeS.

^.oV§-~j

Loo2t*o

^a*.? Lum*»» X^\

u»oia*x»^3o

^*/ ...o\LS^
Bedjan, Acta martyr. et sanctor. VII, 442-691, 986, 986-90 (consertis variis exemplaribus).
:

[866
692-

I. Cap. i. De fuga mundi et Editionis argumentum quiete. n. De ieiuniis et abstinentia. m. De lectione scripturarum, de vigiliis, de perpetuitate orationis. iv. De peccatis deplorandis. v. De paupertate. vi. De patientia. vn. De oboedientia. vm. De vigilantia. ix. De misericordia et hospitalitate. x. De humilitate. xi. De fornicatione. xn. De paenitentia. xiii. De thaumaturgis. xiv. De praestantia vitae solitariae.

II.

Commentationum asceticarum
series.

et

narrationum pro-

miscua

III.

Narratiunculae duae residuae
;

dam Antiochensi
Prologum
b)
Inc. ut a)

— 2) de solitario

:

(cf.

1) de Iohanne quo7 B, ix).

vid. infr. 22.

— Des.
I,

L_H~o ^li

o**&jl\ Lio lov^ Loj^

o>^\

|

oij

Lu/o

...xL^m

[867
Budge, The Book of Paradise,
priore)
II,

444-766

;

exc. (ex ed.

619, 630, 681, 717-18, 790.

Liber in priore parte cum a I fere congruit, in altera ab eodem multifariam recedit. Omissis, ut videtur, a librario, clausula prioris partis et initio alterius, ambae partes conflatae sunt (cf. Budge, I, 798-99, annot.).
10.
lilt iii ii

SENTENTIAE PATRUM.
uni_pn
itrnnbu uni
I

Inc.

^nnnuVruj^
puujuuiniLhn
:

fi

JfiLuufib Jfuujhui-

iin ul.

DeS.

nujunp iluld
T868

n\

LujJph juh

iitintlni [(TfiL-lih

^Kppuuinup

Vitae

Patrum,

ed. Ispah.
:

531-48

;

— ed. CP., 435-45.

Dicta XII solitariorum. n. De perfecta virtute. iii. Dicta eorum qui in ascesi consenuerant. iv. Quaestiones ad S. Macarium.
i.

Argumenta capitum

Exc. Vitae Patrum, ed. Venet. II, 500-504 (c. 90, in imis pagellis (e c. iv). Auctiorem huiusmodi

i)

579seriem
;

PATRES

191

vid. ibid. 507-635, quae, utpote mere ascetica, hic praetereunda est, etsi partes eiusdem in Patericis passim conglo-

batae sunt.
ii.
inc.
et

(Verba

seniorum

?

Apophthegmata patrum

?)

a) Saidice.

des. mutii.

Fragmenta. Amelineau, Monuments pour serv. d Vhist. de VEgypte chretienne, 813-27, 829-34.
b)

Bohairice. Inc. et des. mutil.

Fragmenta. R. Pietschmann,
bohairisch,

Apophthegmata patrum,

Nachrichten von der koenigl. Gesellschaft derWissenschaften zu Gtoettingen, Philol.-histor. Klasse,
1899,
c)
1,

38-42.

Arabice. Inc. et des. mutil.

Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, XI (1888-1889), 157.
12.

Fragmentum (copticis litteris). P. Coptic Transcription of an Arabic Text,

Le Page Renouf, A

Verba seniorum de
r

S.

Antonio. Inc.

<S.V2£OC Jl2te &<S.JI-

ee&e <$.&&<s. «uitcujijoc 2te <s.qcyumj JtinjieTJUL^TO^opoc & KK& ji<$.c[owxy ec<*.2U <s.ji ne — Des. mutil. [869
te,

geMo

Annales du Musee

E. Amelineau,M^02><? des monasteres de la Basse G-uimet, (1894), 15-45.

Egyp-

XXV
||

copte

Exc. Zoega, Catalogus, 51-52; A. Mallon, Grammaire (Beyrouth, 1905), Chrestomathie, 1-2. Var. lect. et supplementa, I. GrUIDI, Co/>^'ca,RENDICONTI ACCAD. DEI LlNCEI, ser. 5, (1906), 463-65.

XV

13.

Vitae maiores, amienice.
Vitas ampliores, quas armenia Paterica typis edita aliis narrationibus collectas exhibent, sive istae series singulare veluti corpus efficiunt, sive cum reliquis unius libri partibus artius conectuntur, hoc loco recensere visum est, ut istarum editionum aut codicum, quos eaedem referunt, facies perturbatissima quoquo modo dignosceretur. Unamquamque Vitam vel narrationem require ad haec

una cum

nomina singillatim.
Paulus Thebaeus. 2. Antonius. 3. (Sarapionis Paulus Simplex. 5. Macarius Aegyptius. 6. Iohannes Lycopolitanus. 7. Iohannes in puteo. 8. Iohannes Calybita. 9. Alexius. 10. Sarapion. 11. Onuphrius. 12.
A)
I.

1.

epistula).

4.

Marcus Atheniensis.
II.

gyptia.
lita. 7.

Petrus telonarius. 2. Euphrosyna. 3. Maria Ae4. Evagrius. 5. Paulus Lystrensis. 6. Symeon styHilarion. 8. Martinianus. 9. (De praestantia vitae
1.


PATRES
solitariae). 10.
radisi. 12.

192

Macarius Rornanus.
Salus. 13.

11. 17.

De inventione PaTheodora. 18. Ma-

Marcus

Symeon

Salus. 14. Narses. 15.

Reguni

filius. 16.

Moyses Aethiops.
;

rina. 19. Taisia.
Vitae Patrum, ed.Venet. 1 1-207,271-409 (inter hasce duas series intercedit Historia monachorum Aegyptiorum.

Vid. supr.
B)
1.

7).

Narrationem

11,

11. vid. infr. 20.
2.

Paulus Lystrensis.

Or.

3.

Ammon.

4.

Bes

(Abasi). 5. Apelles (Pelenius). 6. (Parthenon Antiochensis). 7. Marina. 8. (De praestantia vitae solitariae). 9. Iohannes in puteo. 10. Macarius Aegyptius. 11. Invontio Paradisi. 12. Macarius Romanus. 13. Sarapion. 14.Marcus Athonien16. Paulus Thebaeus. 17. Martisis. 15. Paulus Simplex. nianus. 18. Symeon Stylita. 19. Hilarion. 20. Euphrosyna. 21. Theodora. 22. Maria Aegyptia. 23. Paulus Alexandrinus, Gennadius, Amos patr. 24. Marcus Salus. 25. Symeon Salus. 26. Narses. 27. Regum filius.
ed. CP., 445Vitae Patrum, ed. Ispah., 544-704 549 (Vitis passim interiecta sunt carmina vel preces et, in postrema praesertim parte, orationes et sententiae Nili,
;

Chrysostomi, aliorum).
Exc. Vitae Patrum, ed. Venet. (in imis pagellis), I, 211-13 (Or), 214 (Ammon), 215-19 (Apelles, Iohannes),24756 (Copres, Patermuthius) cf. supr. 2. Bistoria monachoIbid., 436 (Gennadius), 471-75 (Paulus rum Aegyptiorum. Alexandrinus, Amos...), al.

;

Exc. (alius exempli) Dashian, op.

cit.,

300-303.
Ephesi.

14.
Oem.
inc.

De monachis orientalibus

liber Iohannis ep.

Pro-

u__>£_&_ _oio_tt_> La\ oiL^cnof
)»i.fcV>^

\xa_> ^oo;9o ^u_so> oik\ba\ +$

Des. >xa_.
<Aj(f

coiot^/ *~

^*

U__*j

U

____

[____,

L>oi

— Historia. (Habib) l;_^j — Des. (De coenobio lohannis)
[_*/

inc.

oifc__>Lj L»;j_

L*^
[87

y".t* NS.—4.0

b_3J/

fc__>}L/ ^~>- ^Of l?cn |&jj_v

Land, Anecdota syriaca, II, 2-199, 332-23, 109-288 Emend. Id. et Th. Noeldeke apud W. J. Van Douwen et J. P. N. Land, Ioannis episcopi Ephesi commentarii de Beatis orientalibus (Amstelodami, 1889), pagellis autogr., 1-3. E capitibus, quae olim numero 58 fuisse videntur, in serie nominum suis locis inserta sunt quae seorsum in codicibus descripta esse comperimus. Vid. Abraham et Maro Harpat — (Iacobus Baradaeus); Hala — Iohannes Nazaraeus (Malchus) Maria et Euphemia
(343-63).

;

;

;

;

;

;

(Susanna)

;

— Theophilus et Maria.

Exc. (lacobi Baradaei Vita sincera). C. Brockelmann, Syrische Grammatik (Berlin, 1899), Chrestomathie, 12330 ed. 2 (1905), 122*-29\
;

PATRES
1 5.

193

Historiae

Patrum

qui

coenobia condiderunt in regnis Perep.

sarum et Arabum auct. Iesudenah
IjL/

Bassorensi.
..

Inc.

(Augin)

I

^J^a

o>twi,^r> |ooi (fc^/ al.)

coiok»/

^*>^o/

«-»**»

k**a

^

fc^}so*i»

01

u*^.a3

|ooi Ljoio

(|Lm»^

L>o|o_\o al.)

|Lj^

|v>n»a\o
!*6V»

^o

ix»a£^^/«)

Des. (Iacobus)

aov^^

u»>o* L*oiaX^Jf

^^ ^

b^a >o*x»LL/o [871
;

J. B. Chabot, Le livre de la Chastete compose par Jesusdenah, eveque de Bacrah (Rome, 1896), pars sjriaca, 1-71 P. Bedjan, Liber Superiorum, 440var. lect., 81-84 517.

;

||

16. De sanctis viris coenobii Beth-Abensis libri VI AUCT. Thoma
ep.
(1. I,

Margensi
C.

(((

Liber Praepositorum
U^,

)>).

Inc prooemium ad Ebediesu
|ft>

1-3).

^—»601 ^i-jktoo

M_i. ^sj t^| ctooi *^^o«

\\

^

LaA\

*d


U**l

Inc

historia

(de

Abrahamo Magno)

$0/

^o

>o<»;

*l Li*o£^o

^so*

lovS^ t**3 >o+o
;

UZ±*9

Des. (de Gabriele Birthano)
o^.
%.

|LL^a |ks}oo *^.o
Lsjov;>C_

i-x»».

^ov^o

P>-**-a

—-_—

.j

001

w*«

loiAU
L>o>

.

I^q-*a\ o»a3oi/

i_>;

£aj i^Oiajj«a_i.o

|aXj

oi£->ja_>

u»oiabax>/

^__s

^x-

.QO>« «*i"»

^x/ ...LaA^

[872
;
||

Bu ge, The Book of Governors, I, 15-407 IAber superiorum, seu historia monastica auctore copo Margensi (Parisiis, 1901), 1-435.

P. Bedjan,

Thoma

epis-

Exc. Assemani, Biblioth. or., III, pars 1, 463-501, 8891, 93-94, 98, 105-107, 124-25, 144-46, 149-51, 163, 17779, 183-87, 203-208, 217-18, 227-28, 255, 440-41, 453-62. Bedjan, Acta martyr. et sanctor., VII, vi-vii. Budge, The Book of Paradise, I, lx-lxii. J. E. Manna, Morceaux choisis de litterature arameenne, II (Mossoul, 1902),

55-68.
17.

HlSTORIA COENOBII MONTIS VARAG.

Inc.
ijiii/i

\\[ip

^ujt-UJUiUMrjfib

j\^ uuini_uj<\ ?nt/ti//iiiiit/fi>/r u bi- <Cumuuiujuid j

h

uf,ji tujiiii ji %/tfi
itsiuj

DeS. Ijutnh h bujnnh unnnnu fru
ujnni<fii/
n[i

jnji/iuiill.

ijtt

^ujTumjui* iliuuli
X

Jh

j [ittfi

filiX /jiitiuiitnjtii juiini jtl fnJ/t

\&7j

Alishan, Eclogarii ex Armeniae
18.

historiis, I,

525-27.

De

coenobio Beth-Cochensi narratio metrica auct. Sabriesu.
...|;_>o
(-=./

InC

^Oofcoo

^o _oioi___V_. fS;

:>-*n\
<-«V>

^o
VO

^-_*aa3
n cn °> ^
t\j

^ ^o Lu^a»\
\^_i

|a_*

...coiok-/

— DeS.
|L

L*__>o_,

^op ^oLo

•>

.OOOV

h- ( A-

oo>\3

^io^.

...L*U

r
25

[874

n

194

PATRONICE
A. Mingana, Sources syriaques, 171-220.
I

(Leipzig,

[1907

?]),

19.

Visiones Nabiud monachi.
*

Inc.
s

flnfH*
:

0t
s

bC

(D&.A-Y*

i

hinh-nthiC

hrihfb

*

nthfsto

a*M*

n-t s...

[875

Exc.

W. Wright,
DE
\^i

in the British
20.
mli
iiiii li
y f

Museum (London,
INVENTIONE
1111!, iii

Catalogue of the Ethiopic Manuscripts 1877), 174-75.
PARADISI.
IllC.

NARRATIO
h jiiiif u/i

|*

c/iuifii/buiffu

ni

*iu/nn

11111111111111

ij iii nii

luuiuuih

DeS.

//

uJLy

i/f. /ilitn

f</

hittli

~y\u iu

umo- n n

I,

c

Diunnut^n

unll.nl,-

gnihi

X

\%jG
Vitae
ed.

Patrum,
I,

ed. Ispah.

571-72

;

— ed. CP., 455 —
;

Venet.

348-49.
Inc.
l,L-l t
i

21.

PROLOGUS AD VlTAS PATRUM.
[\uiu*
uuiu/i
iii

[){i

kpu

[*

ul/apuiul; uju.

Y^uwni-UioDeS.
a)

a.uiqai_u

fuinL

/luj/int

fl h

/////

iuu fiuin

1'fiij

iuuliiuiukinn

nun mo/i quo nL-ld-u ttili

/ri_

iii jiiiiliiiit

UThmli, h -[\ iifium ////..
Xuii/i ni_nujliini f(f
,

P877
ol. tno/i

Vel

b)

/1

111/1

quonulartruju

iuii fiml, ~

/itnlini/i /juuuiu/i

h

v

j'w ifiuumu***

^87^
(des. a)
;

Vitae
(des. b).

Patrum,

ed. Ispah. 2-8

— ed. CP., 3-8

22. PROLOGUS.
>x^flaj

Inc.

6^o/

^iaj

(J

...^ISS oviok*/ \aL\*i&i [zk&f
J

^ ^gt»
[879

— Des. H^«to
pagellis.

M*j ^ocu

oop

fuvi» ^of
et

£a-k

-^

*yl

Bedjan, Acta martyr.

sanctor.

VII,

442-44, in imis

23.

Prologus.
:•-

Inc.
*

4»fi"£

:

^hHtf
*

V

i

h£h°16

£fc

MtUi-flrh.C
0/}.

AMl H£fl, rfW ^flCf «...
*
s *

s

HO

:

ftTf

[880

Wright,

cit.,

170-71.

24. Laudatio Patrum Aegyptiorum auct. Iohanne Chrysostomo.
Inc.

dttoA

)^\.i*>

U;»* o>^H»

>*-\ ^m-L/

— Des.

:

A\aj

^.^o^. Ui U.\**i->q

^ao/ ...oiln^.fca |o&jj ^oov^j

[881
et

Bedjan, Acfa martyr.

sanctor. VII, 992-1001.

Patronice m. F^. Theophilus

et soc.

j

PAULUS
Paulus
1.

195

ap.

— Iun. 29.
mutil.

Acta (cum Thecla) et Martyrium. Inc
<s.v>c»

— Des.

<S-Y-

p<eoje
Te|..;|

^KT^y

jieT Ji<Tec$>p<5.iMC

eT£*x <njiov>[882

<n&><s.ejc jhcotc|...

Fragmenta. 1) C. Schmidt, Acta Pauli aus der Heidelberger koptischen Papyrushandschrift Nr. 1 (Leipzig, 1904 isographice, op. cit., ed. minorem, ibid., 1906) 1*-16* Tafelband, i-xxii. 2) Id., Ein neues Fragment der Heidelberger Acta Pauli, Sitzungsberichte der koeniglich preussischen Akademie der Wissenschaften, 1909, 217-18. isographice, loc. 3) Iv.,Acta Pauli, 16*-50*;
;

;

||

||

cit.,

xxii-lviii.

Emend.
Gesellschaft,
2.

J.

Leipoldt, Zeitschrift der Deutsch. Morgenl.

LVIII (1904), 923-24.
I.

EUTHALIANA.
i/ini/.f

VlTA ET PASSIO.
ijuiiit/iii ijl.

a)

Inc.
:

(^/y. nL.unL.fRiujul p i
*'|

frc

pun.

onini unnnin.
juirjtjt,
iii

iu j

uit ijnu

uin

iiipfrui

kpnuiibqh

l~n

Des.

uuiuuihiini
I,

/crfitjiii

itlifjiiijl, ttij

n

ppbnL-uio- iiihXiiihn,
*-"[l£
*

iirtiiiint hrlitiilili

jifjhnn

j/th/ili

(riiiiruihn\iii~

[883
In bibliis armeniis, ed. Zohrab, i L"""«-"'^"'£'«-^ Jium^ $p. hu %„e l.utuilituftun.iu^ IV (Venetiis, 1805), 362-68 ;
1

LruA.

ed. minor,

764-66
Th.

;

ed.

Bagratuni

(ibid.,

1860) 1107[t

1110

;

et fortasse alibi.

EXC.

THORRNEAN,
i.ini.,,

^ujuwpliui/tp
i

pl.f^lrpgnt.tuhrg

ifui.ni/iuuninn /o

classicis, II,

Eclogarii e scriptoribus ed. 2 (Vindobonae, 1891), 407-413.
'hu, /,,i,!. ,„./
\t\

b)

Inc.

\*l±*

u»a^o3
^o ^J^-i.

;soj£oo

usom)

)Lo&-»c~o

fifr\a* £XiCu.^>
|LdV=»/j

^

ov—co-k^s

|ooi t-.oiofc^./

— DeS.

>.\-iftv>

ILni^N^o»

)Ltuv>N»vi\

U^o-M IL-t^Nv»? ^001 |Lo^

[884

Ephr. Ign. Rahmani, Studia syriaca (Sarfe in monte Libano, 1904), 4-5 (e cod. interscisso).
II.

De

itinere romano,

armenice.

Vid.

Biblia armenia, ed. cit. et al.

Tsherakhian,

op. cit.y 123.
III.

De martyrio

Pauli,

a)

armenice.

Vid. Biblia armenia.
b)

— Cf. infr.

3.

syriace.

Rahmani,

op. cit. y 5.

196

PAULUS
PASSIO. InC.
f,

3.

\?f(fib <^u,uf,u f,
ul. tRiuijfht

^nnifiP

')

m

lirnti fi

<|xu/^££,
nlfbfipu

tffimnu

^ujnJiumlrujj

— DeS.
:

1.111111%

un/ju,

m^iimJuiuliu/hf
y%upnifhfiu.

i/iuin iiiL_nfil,in,f *.* mi/l^i,
'liTi„'/iu,///r,jfi

— Rpilog.

(ex Euthalio) Ym"tfliiuini

Ituijulfiip*..

ncfuiJiuuiul,

fJ I, uili
rgg
tr

*^\uMunnuf,

11111

uinhiii

I

:

Tsherakhian, Lihri apostolorum
supr. 2,
4.
III.

spmrii, 57-61.

— Cf.
gJl
Des.

Passio.

a)

Inc.

}\OVK^C

j\B

JlTepecfCJ

eSoX

TV^TCK^TS^
mutil.

<S.VUJ

TJTOC eSO?\

&JI

fc^niTJA

T886

Fragmentum. I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. dei Lincei, ser. 4, Rendiconti, 3 (1887, 2° semestre), 65-67. Exc. 0. von Lemm, Koptische apokryphe Apostelacten, II,

Bulletin Acad. de St-Petersbourg, Nouv. 298-302 (— Melanges asiatiques, X, 358-62).
b)
inc.

ser. III (1892),

JiTepe ?\oyk<$.c &e ej eSo?\ gji tu<s.?u^<,u><s.

«LYCU

TJTOC

— Des. mutil.
,-kLj
^JJI

[887

Fragmenta. 0. von Lemm, Bulletin, loc. cit., 294-96, 304-314 (= Melanges asiatiques, X, 354-56, 364-74).
5.

Passio. Inc.
X.A)jt
.

\jji\

-ja

^il!

ISjl

0*5^111 i^M:l!

IjJfe'

ujja.il
Oul
. .

*lj&a

^ja

— Des.

ilac^l!

fM$C ^a^J^fj

lo>. \j>-i

cjJIj aIUV!

^/jfrj

[888

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 184-89.
6.
u-U

ACTA.

Inc.

;_*fcu«> Ljoi
u»;

u»oAo3
oi-n-^aLj

(^OL^f uoittx-u»

|£^.:>.a.Cs_\

VlM

|LJj

^oov^d ^o

— Des.
.

»9

^001 ^Aoi

.

^ojoi Lx-^H./ o,x» U

00L

***o/o ...oiLoAt_a*

v

ooy»-\-7 Ji^oi )-*-\-> tficoXaS

[889
I,

Bedjan, Acta martyr.
7-

et

sanctor.

34-44.

Narratio de leone baptizato

(« Epistula

Pelagiae

»). Inc.

(H

£ - Des. &K£M*
i

i

A^

:

(DfohlW*

i

ATm^

i

-V\£

*

Kfrpi...

&*««
00

[890

Edg. J. Goodspeed, The Epistle of Pelagia, The American Journal of Semitic Languages, XX (1904), 99-104.
8.

Acta.

I.

Laudatio (= Prooem.).

Inc.

(toll

i

_V7-t,JVflrh»

«

.

.

PAULUS

197

C

*.
«

.

.)

•Wb
::
s

:

A<d-A"A
5

:

frto
=

:

*S<tfh
:

1

H>%rOH
:

:

A(Vf-

:

hCA-fc
:

n

ft*+ <°** ^Ar
s :

Ah^lLhV
«

— Des. <d"7'*£<:
:

*V*Mi
II.

'M UA-

AJ&io-Th
Inc.

:

HA^A^
:

[891
hrlili-n
s

Acta Pauli.
:

ftFfh

£hH.
:

:

^°^Cf}
s

!..-.
fDfr

*A
/^h^
;

A<D«A~fl

:

^+CN
:

-! £-£'4»
:

«^°UC

ClhA

— Des.
:

h!nA.A
s

:

ftFb

nfrnr/ilh

fJh^ft^y.: h9°h&

hlltfi
[892

Vs... nfttf*III.

*s.ft
Philippi.
:

Acta Pauli et
:

(Dh^Li

:

hlftCh?-

:

WWM
:

s.

.

A*^fl

£A*fl
:

:

hl\\

IJA:

:

n*AC^
:

:

— Des.
:

fl^T/l^ MC
<D£A*ft
«

h?

:

g

:

thVC.W

VM^.?

*<D«A«/l

<D/in
[893

rfrK.. /Vfc?»

W
IV.
«

Acta Pauli, Petri et Andreae
»).

in
:

urbe
s

Gahelia
4»^.f|
:
s

(y*U

Ignorantia
:

Inc.
:

<&hr?AL
:

:

^ftfl
:

\\™>

^C
h"7V
in
:

m*
— Des.

(Dbh

ftflNWl
flWlfc;*'
:

:

hA

:

/uOh«

hCJWl*

(D^VMZ^

s

:

fl/VftOiV

: ...

(Dhfrlb

1kC

:...

HA-*:...
V.
Inc.
r/i
:

[894
insula
:

Praedicatio Pauli
:

Manafeket
?0<D-£:
s

Haeretica

)>).

(Dhin

Ofr>

:

**ft

ftO^Wl
:

fH^A-flil :...

n#
[895

AlVh

:

- Des. IDj^-tfhfc
ap.
Inc.

Ju£*lA

$C<hfr\i

h&hTmJbH
urbibus
:...
:

rh,C-HA-*:...
VI.

Narratio Petri

de

praedicatione
:

Pauli
:

in

Kartagena et Varikon.

(D\\bi\
1

h9°0*

:

WVEl
a

fHlh-f
:

n^
<**
:

:

<P6$-}
:

::...

(Dh9°^^H
:

<fr£ s...
:

*W

CDrlhni

— Des. £"°V
:

h'>*

:

^Kh
:.
.

Ofc «

«f»CW CDh^^*rt Ch^
lilrl
:

H?*

hhM^
:

:

ArVJlthV
Inc.
:

[896
:

VII.

Martyrium Pauli.

(Dhfc&P
1

9°0C'f^Om
JVfc? «

:

ArVH^l
s

:

<D£Q,

:

hA-nh

hA
s

:

O^ hKFC - Des. (D™\)C<pao~
:

h"*L
[897

V:... (DtDO-iMPa^

'YrOC-V

*TijK.(D'> s...

E. A. Wallis P>udge, The Contendings of the Apostles, 436-598. (Varias narrationes quae in hoc centone assutae sunt, utcumque discriminavimus. Reapse Martyrii pars prior exscripta est sub num. II, p. 505-510).

198

PAULUS
Exc.

W. Wright,
[

in the British

Museum (London,
£t^*

Cataloguc of the Ethiopic Manuscripts 1877), 63-64.
|ooi
<-.oiofcs*/

9.

EPITOME.

InC.

^o

wxoox*»;^

wbo

)...\»

uu&Xod

^&oa«

— Des.

^t.\v^ ?>o »»j;5o^ )mo.A lasofco

).^Lo

[898

Rahmani,
10.
iini iifib

op. cit., 3.

APOCALYPSIS.

IllC.

|^l

jniitfiuun

uiuinurb

n^\ujL nnu hr_
BTL. rlfr

lutiu nurhnfru
iiiij

iiiiiii iiiiinijli

DeS. UJUJUJjfiiiiiiihunni n
:

fiiijrfriini />.

*[\iifiuiiiniifi* ** uiill li y

T^99

TSHERAKHIAN,
11.

op. dt., 62-84.

APOCALYPSIS.
t

IllC.

]

nr^ujpnL.n* nnnfrp Jlunii Iiuju* hi

fi

Jfiui

uirxJ~o***
tri-

l^" ^\ujL.nnu

inhufr

n

liufrli crrjji/nL.

— Des.

1111111111111111

op

<£ur iiujiujliqp*

\\nnnuhuin

iil.ti

*

^nhjuiuiliuruihuin. ^uuinr-Cxnr*
[9 00

hu

*\Knfiuuwufi***

TSHERAKHIAN,
12.

Of. dt., 85-100.
hrjlrL,

APOCALYPSIS.

InC.

|>l

rxu/u

$hum'li

ujil.

ftu hr_

mufr

*

Y\uuj rrnnnij pritiiuuiL
iiiulj,*

Des. Auifu
hri
//

njitji nifi l 1
*

uuinL,<xni iun

unuui

cr«_

*uiua.fiuui

111 111 11 11

111 11

Xhu

hi-*-\Kppuuinufi***

l*)®!

Tsherakhian,

op. cit.,

85-100, in imis pagellis.

Exc. N. Marr, Iz letnej poezdki v^Armeniju, Zapiski Vostotshn. Otdelen. Imper. Russk. Arkheologitsheskago OBSTSHESTVA, VI (1892), 152-54. (= ID., W^u, nJl.ujjfl, nunlrunpnup-I.Lbfa n-knj f z,u,j t. ^iyul^U Amsorea, VI (1892), 270-71.
t

UlTUOPbU8 Handes
s

13.

Laudatio (enarratio exegetica
?)
|

?).

Inc.

mutil. (non procul

ab initio

<OT>2£<U

iiT^vge epoc gii
Jt<5JUlJJl<5.fc<5.&

linJCp^H^ JUtJlllCa. T<5.;x;JtU.?\tt3CJ«5. Senj^jULjji ejcenp \^^p Tjyeepe tc
[902
copti, loc. cit.,

— Des. mutil.
Inc.
oiLa
001

Fragmentum. Guidi, Frammcnti
14.

67-72.
a*A»

Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi.
)

0)Lo|o*—&a \a\v\
ov\

01

v^

U-^o U«o

:

oAa

L^tU

1

^axij

— Des.

y*^

Jooi |cut« |La.4«\».\

u.owx^i

[903
II

P. Bedjan,

Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis,

(Parisiis, 1906), 717-47.
1 5.

LAUDATIO METRICA AUCT. EODEM.

InC.

Oi&^»

U

u»oAad«

ov=>vA

PAULUS
ov-iao L^o/ »*ao U3/
:

199

©v^ l^f

yW

Des.

|a-'*j

(Laa»

VSa

o>A ^»«

^.^a

oA

I001

[904
Bed.jan,
£. ctV.,

747-69.
;

16.

Yirf.

Paulus

et

Andreas

— Paulus et Barnabas — Petrus —
;

;

Petrus et Paulus.

Paulus Alexandrinus mon.
ahek.
VlTA
(?).

in

Aegypto, saec. VII.
hi^

— Armen.,

6.
InC.

\\uuin hhn* ^i^htunuip hu
i^nhpuuiliittinuj
hilnij
:

/iiliijuiiiuui/ /ih y

\\nihnnunnu hnnbtfu
la-nnni^j3-nijj
iiiiiui


^O

DeS. j<a-hnhi-U uinuiunt^
iijju

puiunutP uhnuin

iiu/L luujli

int huii

iu 1

iiiii,

ijujp*,*

r^o 5
;

ed. CP. 508Vitae Patrum, ed. Ispah. 626-32 (?) 511. Cf. ed. Venet. II, 468-71 (inter Dicta narrationesque Patrum, armenice, A, c. xix).

Paulus eremita.
plex.

Vid.

Paulus Thebaeus

:


iiji

Paulus Sim-

Paulus Lystrensis mon.
VlTAE SUMMA. InC. ^\iuunnu nUh h
/iinLuuiji/i
]

nt_utnnhni f
tjhui

ly

n

ujiuinni uij
uiiin/u

(iuytjnu
uiil


I,

Des.
:

nnp

uhn/rh

nninnnJ

iujiuu

hu

iujujujiu

T^O^
ed. Ispah.

— ed. Venet.
1.

Vitae

Patrum,

544-45

;

— ed. CP., 445-46

;

323-24.
in Thebaide, saec. IV.
4/i

Paulus Simplex, erem.
VlTA.
a)

— Oct.
ht_

5.

Inc.

<I|m/£_«

UJ

4

J/'

^nnuinnn&
^Jhuinli,

uin

tut

hi
UJ ~

ujunnh-

— Des.

p-ujnbnhh
:

uhiii ^jt/nhuiu

hc

nf*P

kfo

Miiljhiiuip Y*Jhuinhn

T907
ed.

Vitae
b)
IllC.

Patrum,

Venet.

I,

82-88.
ht^

Ut

a).

— Des.

Puiqhtjph
jhui
ij

tftui \\utujiitu
'lininu
:

\$iuinh

111 ~

^uiljhiiuig upptnjh Yfiuinhft
f</
I,

m [ulCuihh

[\Kuinb [uouni

~

uulp..*

\90S
Vitae

— ed.
2.

Patrum,
I,

Venet.

ed. Ispah. 592-96 82-88, in imis pagellis.
;

— ed. CP., 480-82
(xix).

;

Vid.

Patrum Vitae,

3.

Paradisus, syriace,

c.

xvm

1

*oo

PAULUS
in

Paulus Tammanus mon.

Aegypto.

— Copt., phaophi

7.

Vita auct. Pseudo-Ezechiele, faiumice.

Inc. et des. mutil.

Fragmenta. 1) Amelineau, Monuments pour serv. d Phist. de VEgypte chretienne, 759-60. 2) Zoega, Catalogus, 36570 Amelineau, o/j. cit*, 760-69. 3) Amelineau, ibid., 835-36.
;
||

Paulus Thebaeus eremita
1.

in

Aegypto, saec. IV.
IllC.

— Ian.

15.

VlTA

AUCT.

HlERONYMO.

OYJULHUJ JtCOH

<5.CjajCWIIJ

otkcu^ eSo?\ &jtotot hjijJULon^^oc eeov^S — Des. cy^cjTcwSg cctoj enec[ccwjUL<5. ^jiok ^e jeptwjijiioc... egOTe ^ nop$<rp<$. jitc juovpcwoT jicjul
jixe otkjjul Jien
noTtfj£&'*JC
jiejuL

hovcuot Tnpcj

«jjulhji.

[909

E. Amelineau, Histoire des monasteres de la BasseEgypte, Annales du Musee G-uimet, (1894), 1-14.

XXV

Exc. Zoega, Catalogus, 10-11.
2.

VlTA AUCT. EODEM. A)
j fiUl.ii

Inc.

\\n_ puianLu/u puiqnL.tr uhn^uiiP

fiiluifiii

tr/crt^

iul.u

nL.uupl^

quin_ui§fiUu

u/juuil.

nUuiuLi

luiUuiuiuiinn
imiii
<

— Des.
Vitae

uuii/t^p <~Juu luinntf

d unnui duiU

ij[criutjiui n<-

o fiiiitihfiuli <?iuU/in jiX iijiuuininif

linijiu, fi
I,

ifuun u***

T9IO

Patrum,

ed.

Venet.

1-16.
ifuit^n
trfc/t;

B)

Inc.

W"nuiu

ruiijUL i/u puiqnL.un

uiUlluiiF fnUiifiii
ij

inL-Ui/t;

nL.uupl; uuuuil.
ijfct

— Des.

a) iju/tujili
«N

ouili ljtmity fi <yUiL,uiuinif
^iiitiiitriiX,

n*

uin.uiL.tri

iiiniin niniiljuili

fiiiuilifiu

n

111111:11/11

unnniU

Ltl.

n

ifiujiuu***

r^ 1

Vel b)
ijlitu

ul.ii 111 /11

j[ihl ji y

n

utfnuti liniiiu,
IS

uin_uiL.ni
ijuuii u***

<^iuuujnirjnif

piiiU q[cruin_uiL.nnuiuuiU

fijiuiljfiu,

n

\9 1 ^

Vitae Patrum, ed. Ispah., 1-16, in imis pagellis (des. a)

;

— ed.
.

596-604

ed. Venet. I, 482-88 (des. b). CP.,
;

3.

VlTA AUCT. EODEM.

a)

InC.

fiua

DI&* oooi ^ooi .fiftaJ^oS
OV^.
|001
»

\z>\

^£so
(U^o

iMft^.^^ IUM»
i^. ^o^of
b)
Inc.
)joi

OOOJJ \+++)Q Us"..*l

DeS.

l >i

*>\

p

looi

|^*N&a ^*i£>} oov^** v

..<4ru.bajOM/

p/o
a)
;
||

[913

U|ok oooi

^^

JjoS Jaf

^£»

— Des. ut
et sanctor.

[914

E. A. V, 561-72 Cf. Paradise, II, 242-51. of 3. Historia monachorum, syriace, c. n (inc. a). Patrum Vitae.

Bedjan, Acta martyr.

Wallis Budge, The Book

PAULUS
VlTA (AUCT. EODEM).
1

201

4
'>
i

.

I.

IllC.-fllMi
i

*

ItlPlP
«

:

W

i

h9°+Rf°
s

""WlfrTh
1

?iA

1

Wf
i

*

fl-flffi.4
1

l-flff

- Des.

<D£&A«

iihl
[915

njMiiihC
II.

fl>MH

njry

jetftww «

Epilogus

(De S. Antonio).
"

&M

i

KWHlA
efe

*

J&MlCa...
[916

*h<l

s

CAwh

s

1««°

<n*fl£

s

Uf

a ftA--fc

«...

Fr. M. Esteves Pereira,
(Lisboa, 1903), 1-16.

7^«

5.

Paido de Thebas

Paulus

et

Andreas
Inc.

ap.

Acta.

mutil.

Des.

^.TCVJl^^e gft TenpOC$Op<$.
<$.vej

ctot^S

nccw*i<*. iiji

necjtoq Jtine^pjcTOc
...

e&o?\
[917

&JTOOTOY 6TC!*OV

<eiI>JlOYT<e>

g<5.JUUUI.

— 2)

Zoega, Catalogus, 230-35. Atti Accad. dei Lincei, I. Guidi, Frammenti copti, ser. 4, III (1887, 2° semestre), 80-81.
1)

Fragmenta (ex eodem cod.)

Exc. G. Steindorff, Koptische Grammatik (Berlin, ed. 2 (1904) 34*-46\ 1894), Chrestomathie, 47*-59*
;

Paulus

et

Barnabas

ap.
?),

Laudatio (enarratio exegetica
collezione

saidice. Inc. et des. mutil.

Fragmentum. I. Gtuidi, Di alcune pergamene saidiche delle Borgiana, Rendiconti Accad. dei Lincei,- ser. 5,
517-19.
in

II (1893),

Pauius

et

Ptolemaeus mm.

Aegypto.

Passio, saidice. Inc. et des. mutil.

Fragmentum. J. Leipoldt, Aegyptische Urkunden aus den Koeniglichen Museen zu Berlin, Koptische Urkunden, I, 6 (Berlin, 1904 autogr.), 176-78.
;

Paulus, Valentina et Ennatha, mm. Diocaesareae na, f 308. Iul. 25.

in Palesti-

PASSIO AUCT.
|ooi

EUSEBIO.

InC.

jjo

<v**MO

CooeuA9 L3099/9 k*

^jA

Lw**

^-01 ^ru>a^9

— Des.

[—+.**

josofco ^.y<»-\o

[*^ao

.

^«*ANi

La*x» ^09

X.\k*/ Lo»

P019 o>aoCoL

[918
the
ct III,

Cureton. History of
ll

Bedjan, Acta mariyr.
Exc. Act. SS., Nov.

sanctor.

Martyrs in Palestine, 28-33 I, 243-50.

;

46.

26

202

PEGOL
ab. in Thebaide, saec. V.
?),

Pegol

Vita (laudatio panegyrica

saidice. Inc. et des. mutil.

Fragmenta. E. Amelineau, Monurnents pour serv. d Vhist. de V Egyptc chretienne, 229-36.
Exc. Zoega, Catalogus, 373-77.

Pelagia paenitens Antiochiae.
HlSTORIA AUCT.
coiofcs*/ Ijoi

— Oct.
IllC.

8.

IaCOBO DIACONO.

©i v

i0^oL
l^*JJ

^

...Li*.ba*ao

vaaa^ ^e
o^~j«

|&^*.L>

^)

L*.j

...

voa^ oofi^/f k-*^i
^aa-^r^-».

^*^3 ^
...).»

— Des. v
">

\— .bQoay ^oaeoJJ
^oo/ ...l^aaA
:

^n.i-tfcjo [ixL,

— Epilog. b^u»)

var. lect.

»

Iv^oj ^>oi

*Aoi
J.

|*.=>o«

kafc^o

[919
Acta S. Pelagiae, syriace (Bonnae,
;

Gildemeister,

1879), text. syr., 1-12 Select Narratives of holy

Women, 306-25

Agn. Smith Lewis, Bedjan, Acta
;
||

martyr.

et sancior.

VI, 616-49.
ap.

Pelagia

v. Vid.

Paulus

(Pelenius) Apelles. Vid. rum, armenice, c. iv.
tina. — Sept.
auct.

Patrum Vitae

:

2.

Vitae

monachoin

Peleus, Nilus, Patermuthius et Elias mm. Phaeni
19.
Jjo>^ o>ao
:

Palaes-

Passio

Eusebio. Inc.

|ooi *.*o>ok»/

^aV.^

|;ttv*L \*&+

|ov»L

pa^/

Des. ^aj/ i^A*. \*)C*)

U^

*-*o

[920
; ||

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 49-50 Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 272-74.

Perozes (Firuzes) m.
PASSIO. Inc. ^ioifOf

in Perside,
udi

f 421.
(.-.oif

— (Sept. 5).
^Lo
-*k\Lo |^av^* l^io
)o[a *s o>#.j axn»3
.

(Dv^iOvO |£m*.

I^ja^v^

l*a\^a^

ILaau.^ |ooi

ua—LL/j

^^»

...}*«»;£ 9

LaA»

— Des.

ioiv^c»; |>L^ x*t

^-^W

^Jcu^ ^a-\*Ls L**w^
et

...^9

W^L/

Lsj L»a3

[9

21

Bedjan, Acta martyr.
Exc.
rer, 39-43.

sanctor. IV, 253-62.
syr. Akten pers.lMaerty-

Hoffmann, Auszuge aus

Pesunthius
Laudatio
jutn<j.jcu,u

ep.

Keftensis,

in

Aegjpto, saec. VII.
Keftensi.
jicjul

Copt.,

epiphi 13.
auct.

Iohanne

ep.

ii$oot q *ieg hp^ojj

TgVnO06CJC oyjiocj ctc negoInc.

ot ne XinejiJtwT

— Des.

njJti^. eT<$.c[OTe£C<5.£jn <uicyoK<j

PETHION
jcaeii
Sctjji

203

neqon&
eKCttJi...

xe^^.c jiTeqepnpecJi^gpeji neq&H*i<s. ctoj iigcf ctcwov
<s.jioji

^.e

gcmi..,

m~t\ heoej nentfojc... <l*ihji

[922

E. Amelineau, Etude sur le christianisme en Egypte au septiemc siecle, Memoires de l'Institut Egyptien, II (1887), 333-423. E. Revillout, Vie de Exc. Zoega, Catalogus, 41-44. S Pesunthius, eveque de Coptos, Revue Egyptologique, IX Id., Les ajfres de la (1900), 177-79 (editio dimidiata) mort chez les Egyptiens, ibid., II (1882), 67-69. A. Mallon, Grammaire copte (Beyrouth, 1904), Chrestomathie, 11-22 ed. 2 (1907), 43-54 vari. lect. (ad ed. l*m) I. Guidi, Coptica, Rendiconti Accad. dei Lincei, ser. 5 a ,XV (1906), 466-68.
1

;

— —

;

;

?

Pethion m.
1.

in Perside,
a)

f 447.

— Syr.,
|ooi

tesr. pr.

25

(elul 7
^o ^f

?).

PASSIO.
«

Inc.

t^lvSjoj/
u;» U~*j
t

^ad

^Ao

|fcaoeu j£>a

|ooi

Des.
[

uoitt

^a

.tt^63

Ijoycoo
...vltt

|?*m k^L^boo

...ovi»

0990 0001 aj^ru
)
.

*oi ^oov-kX-^J

^**|

!*-»*>

J^ - &l |o&\_*L?

U**l

ov— .'vJO_iJao

(...^k^o

[923

Bedjan, Acta martyr. et sanctor. II, 604-31. (Passioni praemissa vel inserta sunt Acta SS. Iazdin, Adurhormizd et Anahid Bedjan, ibid. 559-603).
;

b)
...fiuiftj

Inc. [fc&^o ^01 001 |ooi
L-.:aaj.o ...£S-.ok*/?

v

a3 ^.Ao
.

|£ssocu

^j

jfco

^oo

— DeS.
..

off I^Lo-.

L.£^- ^»9 p/)

v

a^£x3 «_»^o f~~»*J |fou»o

.0*1*0

[924

J.

Corluy,

Historia sancti

Mar Pethion
syr.

martyris, Anal.

Boll. VII, 8-44.
Exc.

Hoffmann, Auszuge aus den
(}£o^#>

Akten pers. Maer-

tyrer, 61-68.
2.

ACTA (EPITOME). InC

<^uip[iL.p dl. jfiunifu

/tl.

[ilili

milp p-ni^nb ^nn-nifnu)
juintf./^U ^\uipu[ij
UUlllll/^
:

inpc/uii/*** uiip
[1

"uh

ill.h uiinnilli
uiuuiltl,

L l.

i/iiii

Des. i[m[u/rnuiu
klLUIL. UL.

^\Kp[iuuinu*
UL.U

mi o h

IpiiUimilf, IJ,IU_...

ll[ll II

l[ltuiUIUlll

sllljlMII-

puihuij Impui

p

ul,

uiml, i/p/,p[i mi/uiij

ihop-^uLpnprLni^iF

iUL.ni niili,

p

iji

m n u...
Vitae et Passiones sanctor. II, 430-37.

T^

2

5

3.

Laudatio panegyrica auct. Elia Nisibeno.

Inc. jui-l

oji-o)

5/ j

J^sCJl» Jb-jii

401

— Des.

*-bV!

^JI

»UjJI

£'x ^blj

204

PETRUS

j^i

'U*£LJ)j jU^

1

y^ t&Vj*
;

1

H?

EA*j**Ul

^*

<j

[926

Vacoub, Discours rcligieux pnur les principalcs fetes de Vannce par Elie III, patriarche dcs Nestoriens de VOrient (Mossoul, 1873), 235-41 Discnurs religieux par Elie III..., I. Uiscours pour lcs principales fetes. (ibid., 1901),
||

236-42.
4.
Vid.

Iazdin

;

— Adurhormizd — Anahid.
;

Petrus Abselamus (Absalom) m. Caesareae, f 309.
11.
Passio auct.
Eusekio. a) Inc. oo>

— Ian.
[927
;

^o;^3

c.;~/

vats .-;** |L;a^ [****
|ts...->>

L^j^v

|oo» l;ofioo>

— Des.^W/o

«*fc^L/

L~^ao> J90W9

|La*i>

Cureton, IHstnry nf the Martyrs in Palestine, 37-38 Bedjan, /leto martyr. et sanctor., I, 255-57 (consertis «
j|

et
b)
Inc. v

b).

(Si*^bo L>;^ft.aa |^oJs*:x^ 001?

«.mo^s
|LaL3>

u**./

ais u»;*^ |L;m.va

Des.

^sL/o

^ft^L/ L~.*»> l9<na>t

|k~-^

Lia^U
208-209
;
||

[928
Bed an,
t

Assemani,
loc.
cit.

Acta martyr.

occ,

Petrus
I.

ep.

Alexandrinus m., f 311.
Inc.

— Nov. 25.
JI^Jl

Jl&pHJ &6 &ejl ^f JUl<J.£Je JipOJULIIJ JIT6 2aOK?\KTJ<UlOC... e^cfT^go hg<s.jiepj&oTjioc ep^TOT
Passio.
JI6JUL g<J.JlgH\*eJULCWJl

— Des.

eojCttllJ

JlOTHpOCT^THC

ji&oto
JlOY^f.

jul<s.?\}voji

*f jiot

eT^qgcwnj

&<*.Teji

n^c

nejt[929

H. Hyvernat, Les Actes des Martyrs de VEgypte, 263-83. A. Mallon, GraraExc. Zoega, Catalagus, 13-14. maire cnpte (Beyrouth, 1904), Chrestomathie, 36-45 ed. 2 (1907), 68-77.

;

2.

PASSIO.
Lifcoo^,

IliC.

uo&i.^oot uxLa
va

...ov»;*oL>9 |Cs\iO

^.9

U**.

OO

^50 l»0) L=>j

iseo\§&

y2>\L/

I001 fa^io

Des.

..

-^s*

|;so

**• cn\ L001 |fcoi

L^oiJ^o

^uo/ ...ov^j 001

[930
Bedjan, Acta martyr.
et

sanctor.

V, 543-61.
l

3.

PASSIO.
t^n

InC.

]*

^iun.uiinnni_fcllrujuu

\^nnbntrinniulinuh
nl,

Ijiiijulin,

Ju/ftuO
uiu

/7f_i7I/...

iiuibduitP

liiuiiuli

iiuiuk
X

1/1

',

u/fi~

ulinujnuiiiiijl,

— DeS.

niIuuuuJL.nnli<u

fti-ii

iliuin

uu_nnt f

uiiuuji~u

.

/

PETRUS
hiuinuiph
11 111 1 11 11 1

205

11

n <?uijjiujtijhmli

*•[/# 111 11

n 11,

p

ipuin //.

\9j^

FeY<w ef Passiones sanctor. II, 218-27.
4.

Laudatio ascripta Alexandro
ji^ji

ep.

Alexandrino.

Inc.

£eJl

nftjflepeqaj,u

ii$oov hze

neKep$jjteTj eT-

T<UHOTT

tt)

n<UCWT
ji<s.j

— Des.

CJIJT<U0 Jl^TC^XJ M. Jt(X0T

&eji jij$hovj.

ececijcwnj...&eji

n2UJiepeJi&cwK eSo?\
r

iinejiSjoc £eji ovjulct^tjioSj evcwov...
Hyvernat,
tica,

932

op. cit.,

247-62.

— var.

lect. I. G-uidi,

Cop-

Rendiconti Accad. dei Lincei,
Exc. Zoega, Catalogus, 12.

ser. 5,

XV

(190(5),

469-70.

Petrus
I.

ap.

Romae.

— Iun. 29.
a) Inc.

ACTA ET MARTYRIUM.
bnpujpnpb
^ytj/t

J^pu/bh^

uu, tupl,

u,jl,

*l\buipnu

^ZuiliittrnA.

bji

p

^rL.nuu

Duinuippb uhcfujL_
lui/bupl/

nL_nii/nini_~

prbu/up p
bh/[ili

Des.

p

(ruiuujuujljpb
:

/npiiL-U

bpuj—

Wyainnnu

p

Ijlrbiiuju t/lSiijpl, nu/i

^Kppumnup (al.

ilinliuiiii jih

m

hntfL.

p ^Kppuutnu*** npnnf}***

iuiIiJj*

T933

P. Vetter, Die armenischen apokryphen Apostelakten, Tsherakhian, Oriens christianus, I (1901), 220-38 Libri apostolomm spurii, 51-56.
;
J|

b)
IjIi 11
1

Inc.
u, iil,

Ut

a)

DeS.
G"jl

J^PIf/l ^ujpuh-Lubu
uhpiifi

p

ijhjuu/
111

uj^ui*

*l\huipnup
*

p

imlL hiujli

<Cuii

niu ijhimjli

p

^{Kpp ULnnu ***

|934
loc. cit., in

Vetter,
2.
coJ—aoj

imis pagellis.
|£>_v*L

ACTA.

Inc.

U-_-

^

tsAo a_v£N*boJ_ ^u^aLL? [i^iM) _oia__jj

— Des.
.

*~a l*i__>*}

Ipaa

.

. , «.

Aao Cs*. /
Epilog.

>l_>oio

.

o>—»> |?a_vo &-,__ o>_x»o
^»f

^so/ ...o>__*

v^o L__oo> oiLa— *£

~f &_>/ ...on-_,2-L

__.._u\o

|La_i*i

Cx-u,;--

[935
Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 1-33 (omisso epiloEmend. et supplementa, I. GrUlDl, Zeitschrift der

go).

Deutsch. Morgenl. Gesellschaft,
3.

XLVI

(1892), 744-45.
_*o>a-_oj ^tN-L &Uj_>

DOCTRINA SlMONIS PETRI IN URBE RoMA.
o>~- ^»(j^ *__a*§o/ ^o
[_•*
J._)._

InC.

|._yjooi;.\
lCsx.po

vaA_t_

|ooi

_v_j ;<_o

Des. ^«

^f^
[936

Uoooi^s

}___ |ooi |ooio

Cureton, Ancient Syriac Documents, 35-41.

.

206
Exc. Marg.
4.

PETRUS
Dunlop Gibson, Apocrypha
Inc.

Sinaitica, p. viit.

Altercatio cum Nerone.
\xu
|ooi

;«a<>L fl&^/

:

b*u* l*~

k^

l*

1

-^

^oy^oaX

c&*0)j

^jf

p

— Des.
II,

vooo>j

i

r ...".\»? ^pov^o^

v3/o

Bedjan,
5.

op. c#.,

680-86.

Praedicatio. Inc.

6W-

<Jf>

«I

J\3

li^il ul»-~» *»' \*s

JL**}kll ^jJj

uU~-

— Des. «—II
0/?.

i'UVl ujiJai j Jlllj J*V>

b)f&j
[938

Uul.

•*!

<£-*!!

GrlBSON,
6.
J

c#., 56-62.

Praedicatio. Inc.
i
i

0)M
(al.

s

flfr
I

s

&T(?ft
*)

s

fl^ft'1*
:

:

fil^
Des.

s

£"%
s

s

OtA ^lfl^ Y\rV
YKJ
s

* *T7/»'+
:

C a% —

h*^

£

AfcMlV
tles,

s

<» *//T

s

AIVt-tJ«

%J*Tt

» ftA"#"»« :...

[939

E. A. 7-36.
Inc.

Wallis Budge, The Contendings

of the Apos-

7.

Passio.
*

<PM
s 9

s

ft.TCft
s

:

ID-A+

s

!|-fi
s

s

C^
oWl-f-

s

Mtt

s

JBfrA/ffh

niV7lUt-flrfi.C
:

— Des. (?)
s.
.

JiW7P

s

^A*
[940

A

s

(D?-fl{-

flh^

dJ ^

« ftA«"fc

Budge, o/>. ciY., 37-41. Cf. 1. (Dubium est an exemhuiusce folia duo ab editore omissa sint. Cf. Petrus et Paulus, 3 Passio, aethiopice.)
pli
8.
extr.)

Passio (ex Actibus Petri

cum Simone)

a)

Inc.

mutil.

(c.

iv

|THTTJl

neTJULJUL,S.V

^e

gcwcuq-

^f ji<j.poKgeq

ecjojig.

jitoov ^e

^tt^^c enevgjtT
jit<*.

— Des.

&*i nevo-

eioj

eTliiia.v n<u

neTpoc

zick

neq&joc eSo?\
[941

ft&HTCj... £<$.1XHJI

Fragmenta. I. G-uidi, Frammenti copti, Atti Accad. dei Lincei, ser. 4, Rendiconti, III (1887, 2° semestre), 23-34.
Exc. 0. von Lemm, Koptische apokryphe Apostelacten, Bulletin Acad. de St-Petersbourg, nouv. ser., III (1892), 284 (= Melanges asiatiques, X, 344).^
b)

Inc

mutil.

— Des.
ji<j.v

mutil.

(non procul ab extremo).

JlTCpe
ct[942

neTpoc rfc&<cw>
Se n<u
<s.

<u[Tpevc<s.&cwoY e&o?v
<s.ejp

ijljulocj.

Jtepcwji 6*cujit <s.vcw

ov|
loc. cit.,

asiatiques,

Fragmenta. 0. von Lemm, X, 1892, 300-342).

240-82 (= Melanges

«

.

PETRUS
9.

207

Passio, saidice. Inc. et des. mutil.

variis exemplis). 1) Guidi, loc. cit., 25-29, 31-33, in imis pagellis. 2) Guidi, ibid., 34-35.-3) Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 136.

Fragmenta

(e

10.

Passio Inc.
»!*->

Ju-Jl

I#U

jjll

U»l

2ua*JI *i«i

5oy^l 6'

j*

jl t£l

j£j —>Jl * lo
jul
.

u ^.
-

— Des. ^
^y

Jp

4

;>l

s^j ^l ^l ^*
[943
apostolorum,

.

«jjl

4.1

^jJI i_if£Jlj Jj>Ui-l

ra>

Agn.
179-84.
11.

Smith

Lewis,

Acta mythologica

Acta Clementi
}rnft
s s

supposita.
a

I.
s

Apocalypsis Petri. Inc.

J&tt»
.

s

+A//

3

h ^H
s s

a

«LAfc
s...
:

Jifl-f
s

fc<P£A
*

s

/|"M a fc<»A#? s.
s

Ohttl

Ofi»

hinjM

A*A

ft'(M

HJR*

— Des.
»).

ai?lA
.
.

s

+*A
II.

:

H0>-#Vfc

<DT7A <nr)«u»+ s
«

h<7*!.K-nrh,C «

A-* s.
Inc.
s

[944
5

Historia Clementis (e
:

Recognitionibus
s

J&Q»
s

+
i

A,r7^A «
*•+
h^»
s
.
.

Ms +A»^1/nft h^s ^iTOCV
s

ft/TffA

OdA ^i^
s

*hA£

s

£?(!<•

0>A+ #?£ Q/hC 0W|+ ^f MA»f
s

s

s

s

- Des. Afcn-f
Ml

(DMx9°?

:

::

[945
Inc.
s

III.

Acta Petri, Iohannis et Pauli Antiochiae.
s

£0*»

s

+
s
s

A.^°imA
u?<:

h*»
s

s

a»T0CX

s...
s

£n>A2:
s

*-•

s

n^H.
s

«WlMhtf
:

hr fr-£.+f - Des. fvfVHi
-mi
s

-in

tf?<:

:

*.£,•«

0>Mfc

r*Ch-

s

^^ «
Inc.
s

[946
(Dfl(\
s

IV.

Acta Petri Romae.
s

W

s

OT^
.

s

Jt"??*

s

"«"PflA
Des.

ftdMJfc :...
s

<DhA
B

+££

:

mAhVfif \\ao ifrQ 2trhC#?i+ s 'Wm
.

s

^W
s

oi£

s

£°%
s

:


s

aOt£

£"£
V.

[947

Acta Petri
s

in
s

urbe Kartagna.
s

Inc.
s

<n#\9°7f

rh^

s

ao^
[948

oat .... m°w -vn inc + s (Dxhof&h i a*&&a» A-nh-f1

n^
£(l»

s

tn.y

^a*a

s

— Des. o^
s

s

no>-A'Ws

VI.

De Simone mago.
s

Inc.

^TOC^
s

>

s

&T*?A
s

fll^
s

J5"KTI
/"/*"P

%L'Y\

s

#**?
::

:

_

Des.

flWW

Jtf°a4?#?

fcA

f **

s

<DhjMt\<?

[949

208

PETRUS
Apocalypsis.
Inc.

VII.

f

.-...

'ftotihi
s

whj imu?*»-*
*

0>M

«

{\°lb\*

i

\\l\r

s

h^J^OC
o>Aft«D >.
-*

fcflvihc

hrhjnwg

wa-

s

nwv? *»**$+

*

— Des.
*

^Ar

A-th.

s

fcfMi^i...

[o$o

Budge, op. cit., 382-435. (Varii libelli qui in ista serie congesti sunt, utcumque distinximus. Cf. pauius ap. Acta,
aethiopice.)

12.

Apocalypsis
»).

Petri

per

Clementem

(« LlBER

Voluminis
^ju)!
rat.
iy

a) Inc. prooem.
ll^all

^..-Jfl

^jfjU

^l:5Cfl Ijl_*

J

^Jll

i^:5C.H
JL.}UI

uW~
.

«

i»*^ ttJlJI ^j^il


ji*

Inc. nar-

jLL5l

j

J/Tj

.

\:*^\

^IU U S_fl ^jjtf!

^Jfl
o j*
1

Jl5

^bjVl

— Des.
p.li>

r^—1

1

^ w^h

a^-JI

&•

Sy>lkll

gf

-4

V
1

$ul

[95

Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha arabica, 1-56. (Praeter brevem narrationem reapse complectitur liber apocr yphum illud Testamentum Adami quod seorsum ediderunt syriace quidem et arabice, C. Bezold, Die Schatzhoelc, II, aethiopice vero Lipsiae, 1888, 2-273 var. lect. yiii-xx E. Trumpp, Abhandlungen der boyer. Akademie der WissenCf. etiam « Liber schaften, I CL, XVI, 3, 1882, 3-169. Adami, aliique generis eiusdem libelli apud S. Iosepheants, t \^i,l^u'i,„ ii ,, /•/>[> ^fi' ^miu^utpuAui^ : Libri apocryphi Veteris
;

;

Testamenti, fa.lVu<MiriVb 4Kb hh *bfir 'bUKbbllS Thesaurus antecessorum antiquiorum et recentiorum, II,
«

1-26).

b)

Prooem.

et narrat. inc. ut a.

Exc. Sachau, Vcrzeichniss syr. Handschr., 736-40. (Li~ ber in priore parte cum 12 a, in posteriore cum 11, 1I-V1I fere congruit. Vid. etiam Pauius ap., 8. Acta, aethiopice.)
13.
inpli
iili

TRANSLATIO
puiljuiifi
Ijnifi

DIGITI
11

IN

ARMENIAM.

Inc.

{\uiJu

^^fil/fitfinpujj

liiiiiul,

QnuUinU)

J> luyb "*- uiu uinpuni

— Des.

p

nhnli np
tfitun^u***

^^niT*

\\h-pujipp*.

ul.hiuc ni^pujfuni^/3-u-uiu^*
Xnu.UMifp.

p


Cf.

Epilog.
:

\\lW

pufa^unJinit)***

op^ub/nju
[952

(\ntfulit{iujj f ...

Alishan, Eclogarii ex Armeniae Synax. armen., 583-85.

historiis, II,

122-32.

Exc. Dashian, Catalog. armen. Handschr. 13-14.

PETRUS
14.

209

De translatione

digiti

in

Armeniam

narratio metrica.
i

InC. \\lnifli$

iinl^O) ""('"'flPt

puiupu

ujujJi1nL.11//jUih***

/"['fypf'

u

^unnn
t\

nuii_uiu_pb \)iuuiu'h
ujIiilI^Ii

— DeS.
133-37.
^o

h jarlfbnbtjhUpb

<|x////
:

f*y~
\()<j j

uiipni* ht- plipli

^uibiihuiL.

p

1/111111

u Y^uuim.c^ni

Alishan,
15. MlRACULUM.
Des. ^o/o ...ILaxoe^ao

t. cit.,

Inc.

|6oLvao

|*JS>

|3^

^o.*:»*. |ooi

^

[ia\

ooya

McC-U ^ao^ao

j'.»r».l

Pierre,

F. Nau, Fragment syriaque des « Voynges » de saint Revue de l'Orient chretien, 2 e ser., IV (1909), 132-33.
;

16.

Vid. Apostoli

— Clemens —
;

Paulus

;

— Petrus et Paulus.

Petrus Hiberus
pr.
1.

ep.

Maiumensis, f cca 485
?)

— Syr.
£u»j

iacob., can.

1.
IllC.

YlTA (AUCT. THEODORO ASCALONITA

f_j^ v ioJ^

jo^fco^

^_u»-ua.9

^ov^

\~.*

\*

ifloo^aS ^o

— DeS.

^ju^v^x» U>jM>* <y£A.~ccf |L\-\Lj oov»

^oo/

...^

^,

|ov^

...^**
lberer.

[955
Sittengeschichte des ficnften

R. Raabe, Petrus der
Kirchen-

und

Ein Charakterbild zur Jahrhunderts

(Leipzig, 1895), 3-146.
2.

Vita <auct. Zacharia Mitylenensi>

.

Inc. mutil.

— Des.

>

*\

latNj^o l^-^o* |k~o*jo ;so/

ujoo^jo^^^p

[956

Fragmentum. E. W. Brooks, Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. svr., ser. 3, (1907), 18.

XXV

^.

((

Plerophoriae »

sive narrationes de
syriace.

Petro eiusque soda-

libus auct.

Iohanne Maiumensi,
Exc.
1)

— 2) F. Nau,

Wright,

Catalog. Syriac Manuscr., 1104-1105. Les Plerophories de Jean, eveque de Mayouma,

Actes du onzieme congres international des orientalistes, 4 e section (Paris, 1898), 102-106.

Petrus telonarius, asceta Constantinopoli,
VlTA.
////«/

saec. VI.

— Ian. 20.
ill, <\

a)

IllC.

y*yUiifipfilpirji^nij

tti^fuuip^tfi £// ntfh
uintuipiiL.
/'"'/-

uiuini

7/

uiiiiiji/nui/j

dl.

uiunnnpu
uipnuipu

— Des.
li)

tpuliiuAi ubh-nL,~

blhuih

ul.

nbplpipn

ln h

uiuhliuiib

um

nnu h

27

j

7

210

PETRUS
,

*

\ppuin nulj

nnni
Vitae

u

*

|9 5
ed. Ispah. 356-01
;

— ed. Venet. 271, 272-77,
b)
IllC.

Patrum,

— ed.

CP., 291-94

;

in imis pa^ollis.
ntin Ijiuiiiiiiijlih Uifiu niu/uuJO["958

Ut
:

a)

DeS.

«*_

//#///# ###/_###'/##/

hi_

jftJiup

Vitae

Patrum,

ed.

Venet.

I,

271-77.

Petrus
I.
i

et

Paulus

apostoli.
\?*-

— Iun. 29.
ihin biufhb in
i

ACTA. Inc.

{knbL)
(al.

uppnih ^uji^nnup
lin

p

Y*.UJL.n.nJbnpLnLunL.nu
In/iii

\\nnni JJ^/rn/iuiiuni-.nut»^

nL.niU f

"- tli l

p

linnjuibu

\\iiiiunuiiji

mj

DeS.

t

^\hn.uj/ruinL.UJi
ul.

/tl_

^nbuibh^

uiliiuliuij

p unpph mjunj
iui/1/li
X

inL.j3-h*

punn^qp

Jiupn.ujuppnL-~
|"959

jJ t.ujJp tf/,iwi'h..*

Die armenischen apokryphen Apostelakten, Oriens christianus, III (1903), 20-54,324-82; Tsherakhian, Libri apostolorum spurii, 1-29.
||

P. Vetter,

2.

Martyrium.
2itT

Inc.

_JI

JJl -Loj Jl

2uLJ ^* ^J^

**> U

ul_US ^JI

— Des.

uVJl

jSj-l^

U

icill

udOJ

Agn. Smith
165-78.
3.
tt i

Lewis,

Acta

mythologica

apostolorum,

Martyrium.
i

Inc.

0>M kTGtl
:

i

flWlf'

s

Ul£
;

i

C9°$

1

M
i

&Y&*\i\
i

ah1\lh-a<h>C
i

JflCA-fft

da^h-U

^M
.

i

— Des.
i

h°_*}iP

-'

a>hd£<L
«

-fl£H> :...

h^hl-MH* h 00 g Afl>C
*

*

^

:

f/i^A. «

KA"*

:. .

fllK^

[961

E. A. Wallis Budge, The Contendings of the Apostles, 37-49. (Reapse hoc est Martyrium Petri, in quo insertum est, p. 41, 1. 25 - p. 45, 1. 19, Martyrium Pauli. cf. Petrus ap., 7. Passio, aethiopice, et Pauius ap., 8. Acta, it.
4.

PASSIO.

Inc.

\^jh ffb^ fipP bL l" L
-

-

LU'b

uifUujfU *l\onnuh

h

*n_nu
IjiujiiI, ji

^iibujipu
/1

(#»//

inhnuihoji Ljph}f
i

J mjtnJI, ijmh

DeS.

inL-lriui

111

iiuiiuhuihl,

ijhnuiu

ltl.

m;htij/r u

liiuiiiiu jih ijtuli

nuinn
Xy&1

-Ziui

uiinnu

p

^'Knpuuinu
op. cit., 30-45.

Tsherakhian,

PETRUS
PASSIO.
InC.

2ii

$.

U"L/y
iftiu/btj

uitiiiiphiii^i <*\htnfinu /'[truif

j\?[tnL.~

tiiunhtff,

h

iiiiiimifhf

WuuiniSitj

— Des.
:

jfi^uiuttnlfUJL- uftti-

umiJrJn
ifiumii*»»

Iri^

unnqp

u^gli
*

n$

^\\ftfiuuinu***

Ifnjn tfJhn^ tfp J>n hli

imi nmlfhnn

|9"3
0/). Clt.,

TSHERAKHIAN,
6.

46-50.

ACTA ASCRIPTA EPHRAEM SYRO.
1

InC.

<J>

«£l

oj

l

ui^V

£iL.j

j^ ***£

^

tj* iSf

r

,a '

^^

[^ 6 4

Exc. I. Guidi, Bemerkungen zum ersten Bande der syMartyrum et Sanctorum, Zeitschrift der rischen Acta Deutsch. Morgenl. GrESELLSCHAFT, XLVI (1892), 745-46, Cf. Assemani, Biblioth. Vaticanae catain imis pagellis.
logus, 446.

7.
<£>l

Acta. Inc.

Ofcj X--ull

<»l

£~U5C} UjlJU
5y3l

u^^Jj» ^^il
Ja»
^JJI

u'

rfjl J^Ja^a)
«JbJll

— DeS.
o/>.

*«—

li

UJU^JU

©A*

ftJLjt

^U
[965

uul

.

tJJwJj

aJ^^uaUWj
«V., 150-64.
et des.

Lewis,
8.

Acta,

saidice.

Inc.

mutil.
1)

Fragmenta
Studien zur

(variorum exemplorum).
Litteratur,

Ad. Jacoby,

Recueil de travaux RELATIFS A LA PHILOLOGIE ET A L^ARCHEOLOGIE EGYPTIENNES ET ASSYRIENNES, XXIV (1902), 43-44. 2) E. 0. WlNSTEDT, Some Munich Coptic Fragments, Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, XXVIII (1906), 233-36.
koptischen

9.

Acta,

syriace.

Inc. et des.

mutil.

criptus,

Fragmentum. Agn. Smith Lewis, Codex Climaci resHorae semiticae N° VIII (Cantabrigae, 1909), 192.
Pseudo-Dionysii
PAULI.
InC.

10.

Epistula
PETRI

Areopagitae
(\\*J
)

ad

Timotheum de
iuuinnuiuS mjjlli,

PASSIONE

ET

uj^uilfhnut
Ijiuiiiuinli
(al.
*,

nfiiLU <^nuhi-nn%

unnin* (funn^nL-nn.)

hu

:

(*l\onnu)
l^/t)

nn

nrfbnhui/

f^n n\*juuint- uj&- ht-

fuiuihuji
ijmi
I,

Iiiunpji/iui/li

/mr/Jl*If~
(ai.

*\Knpuuinup
tih/nu

— Des. a)

nmnntfhi

iiun imilili
!in/itu)
t

^hiun%

[Itl.

n u uiiiiLuiiiihtnui/ittiu fcriu_n[cru
)

puii n/int-U

hi~

jnnnL.il
fi

nujuuilili
*..

nuliujitjni-p
:

(al.

uiuiuliiuiiu ujftrruiliuiL.nnhunni-p)

tfhuiu'lilr

uuff 'li r

[966

212

PETRUS
b) nlinnilihi
V^A
ij

Vcl
11 111 1
I,

ifm jui
fi

1111111.

u-iu hl fn'li

<l| <>//// //// l,i

nutnnill,

1

uiiti iiiiihli

111 11 li

y

^[\iifiuimiu**. iiinlji
:

:

\9^>1

QuyuJtuunuug Synaxarium armenium e recensione Ter-Israel (Oonstantinopoli, 1834), Appendix, 45-47 (des. b) J. P. Martin, Analccta sacra Patrum Antenicaenorum, Analkcta Sacra Spicilegio Solksmensi parata, IV
;
||

(Parisiis,
cit.,

1883),

249-54
a).

(des.

a)

;

||

Tshkrakhian,

op.

110-22 (des.

11. EADEM. Inc
L___**o

c**n_\ ooi ...oiE^mLo o>=i-\ Ui~oj |;ao L*ov^ |»^a_\fs\

>a_ _~._oio __L_,o !o>\U

— Des

*___ o>*i_

_n\:___j

(

|j___/o

)

[j^o/

^OOy-.»

^_*>/ :..|o>\Uj

^oov-jaaoj-* ^aj/ _\*____j ^ajoi

(

|_.__ v

o

)

yOOv-vSj |La-\«

[968

Martin,
12.

loc. cit.,

241-49.

Eadem.

Inc. $}\

-£»1

JlJJj <iLjJl
dl)S

dr.Vlj

Jti\ JLJftl

^
• •

r

jH-Jlj £- :
vjriJI

~J

ojUllj

4JVI

^JI

uV q>I

— Des. ^r
[969

^^Jii

«-.?-

OljUu _r„~^ u^Ji f^
(i

Wu^ J^' wjUVIj CjVj*^JI

<a)

j

ijul

^.«^Lj

W. Scott Watson, An Arabic Version of the Epistle of Dionysius the Areopagite to Timothy, American Journal of Semitic Languages, XVI (1900), 226-36.
13.

Eadem, forma augtiore.
fflhWfrg:
s
:

Inc.

h^lTr
s

'-

ft19°
.

s

A_,£'h
s

s

h9°
-

All<E

s

tw^&A^
i i

.

fllAA-fl
s

J<feU
s

s.

hli^°
s

<b/*M.

'm*
OC
_

^Anrt,

s

J_?°AV_

<Dft*A

i^YlA
i

hSfrll

— Des. CD£ft
AAje.")?^ «
[970

a>£ti-t\C
5

i

(D?1fat\
.

h9°Vl\a»~

^"mgo*

s

ftfr*

AJvn

i.

.

a>h"£7

::

Budge,
14.

op. cit., 50-65.

Synaxarium, arabice.
A. Baumstark, Das maronitischc Synaxar Oriens Christianus, I (1901), 316-18.

zum 29

Juni,

15.
ill.n nif

Laudatio

auct.

Iohanne

Chrysostomo.
*^\u-ui[inu

Inc.
ul.

\\[>q-

ifutuu

nn

uinofrl Imijf,

bnnl^D* Jfiuunfi

*i\onnu >^[iui~
_ri_

dtunhnfih

fi ifty'9

— Des. ttturin h nfB-fi^ht/g mhuuiuh ^
"'/;/',

tfbuj

uibl£iu~

"liffi tfuuft mijli

<£tunnnn.u nuru/lifirtfii/if

"['"{] [P^jf1 '**

\97 l

;V"/»'/""

Appendix 53-55.

PHILIPPUS
16. Laudatio metrica auct. Narsete doctore.
a

213

Inc.

^-3>

l—a^,

\

aoia>o

^aoj

lia-M
liAiOf

liki^.
\x>

l

a

W*

<-^oi
|oa^
:

!

m^-o

i>,

,i^,\

oyacu.j

liLo^

Des.

|i—*}
:

«^

^-^

L^-so* y»/

L_ii»-A^ao ^a-^ u**3{

r*>/

flso^
A. Mingana, Narsai doctoris syri homiline
(Mausilii, 1905), 68-89.
et

[972
carmina,
I

Philemon m.

Vid.

Archippus

et soc.

Philemon, Apollonius, Arrianus
PASSIO.
11

et

soc

Arsinoae) in Aegypto, sub Diocletiano.
1.

— Dec.

mm.

Antinoi (vel
14.
Iputuf.p,

InC.
tiiuiitii.

QujifjilJ

bnf/nnntLtj

s

\^infjnfjiufi lultnufi

\*npujunu
iiiri^ilri

nn

^JuLuuitit H lltIP
Ijl.

^puiuiuifjujn

<Cpnu tupinuju
(\i/if/it/iilip

—Ijl.

DeS.
y^ujnn
:

nL.p
ntiufi

uiupupu
uiliii
x

uppniu
ul. iliiiiu

ul.

~y\uunuii

fr/Lpli

1111

nn iiiuu! pli
f

tfgty...

ujJtYb

[973

Vitae et Passiones sanctor. II, 476-84.
2.

Passio,

syriace.

Inc.

et

des.

mutil.

Fragmenta. 1) Agn. Smith Lewis, Palestinian Syriac Texts (London, 1900), 93. auctius, 2) Ead., ibid., 74 Ead., Apocrypha syriaca, 133.

;

|j

3.

Vid.

Apollonius

et

Philemon

;

— Arrianus — Asclas.
;

Ad Passionem SS. Apollonii et Philemonis (num. 80) add. Exc. et emend. 0. von Lemm, Kleine koptische Studien, Bulletin e Acad. de St-Petersbourg, 5 ser., XXV (1906), 0153-0154.

Philippus
1.

apostolus.
Inc.

— Nov.
)..
:

14.
.\»
i.aoa.2u\-3

ACTA.

L_*\\j |ou*.a

^. |m^m

nxoj^.

^^e

^j»o

^C^ukyoLa

—DeS.
.

(o**»cod.) 00) h|j-»;*

o^xs/o

a^jko ok^^o

<ujo/ ou.o 0*^1*}

^o

^o/o

...o\^f

.

^ a**j ^>o

|ov^

[974

W. Wright,
2.

Apocryphal Acts of the Apostles, 74-99.

^cojume &e jrrepe jt<$.nocTO?\oc ccuovg egovji gj&ii titoot jine&oejT ^Tcy^^e julji jieTepHV ejteJULJiTJioc^ JtinjiovTe — Des. mutil. [975
Praedicatio.
inc.

Fragmenta. I. GrUIDI, Fra m.menti v.Opti, Atti AcCAD. DEI Lincei, ser. 4, Rendiconti, IV (1887, 2° semestre), 20-23
;

von Lemm, Koptische apokryphe Apostelacten, Bulletin Acad. de St-Pbtersbourg, nouv. ser. I (1890), 520-38
||

0.

.

214

PHILIPPUS
asiatiques, X, 110-28). Exc. (auctius), 0. von Lemm, Kleine koptische Studien, e Bullbtin, 5 ser., XI (1899), 433-34.

(= Melanges

b) inc.

^cojumj ^e <jrre>?\e jie<5.nocTO?\oc

c<ch>ov<*.£

ejiev<s.?\jv gJ2t<Ji>

nT^v
-n^^f"

jijik<ut evcyexj

^jlji

jict^?\hv
julji

£jt

jieneTJtiJ.6^

Des.

jioTenjcKO<n>oc
<s.v<ej e>&<*.}\
...

£jinpec&<YTepoc> ^vcw jitcj&h

&JT*?.-

tot
^jcy
|

ev$
...

|

...

|juuuus.v
...

e&<*.?\

tj?\ot|

|TpovT<uyesyllabae
inter-

[l\Ke|

<II>0?\JC

(sequuntur

aliquot

cisae).

[976
cit.,

Fragmenta. 0. von Lemm, Apokryphe Apostelacten, loc. 520-49 (= Melanges asiatiques, X, 110-39). Exc. Id., Kleine koptische Studien, loc. cit.
saidice.
(e

c)

Eadem,

Inc.

et

des.

mutil.

Exc. 137.

fragmentis),

Crum,

Catalog. Coptic

Manuscr.,

3.

Praedicatio. a) Inc.
lci

J

>

jhc JL«^:1I «.j^l

II

Ote"

*_>j!

ll^j ^.^u»

C? ujb» cod.) uj^»

**} ^ylT

— ^es. ^j-^J
[977

0J

.

.

-l^^Ui

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 51-55.
b)
inc.
i

a>m
s ;

i

M
s

s

^.i-nh.
i

1

d&Cf* MA
s s

s

£-fl<:

s

HjMh
s

s

Olh^H

J&Vtt-

ft-fl

li^

ftHffi-tffa*
; i

— Des.

«MfP-A-f-

0)^
s
-1i

«K* « embh* ?i^fl,ir^ fc?H £A* hA 7-fK- flfl^ }rfllj|}
s

£A,-flrThP 5...

otfvh^

s

:

s. .

[978
of the Apostles,

E. A. 126-34.
4.

Wallis Budge, The Contendings
<5.cajcwne

Passio.

Inc.

&e jrrepe $j?uniioc Scwk
|

e&ovji

eTecfpHKj^.

julhtiio|...

<

Jic[T<uyeo>ejaj

ji^.v

JULne^C

— Des.
a)

mutil.

[979

Fragmentum. Crum, Catalog. Coptic Manuscr., 128.
5.

PASSIO.

InC.

\f*fiu£tf.bn- £fib

unupp tun^ujgliujiD
niunujpp ^ujunlrpX
ul. uiiihiiiupli

c|>A#^*y\f* uiph~
ilaij

uinu
i/uil.

Itl-

f\*//#»Ax nnnt/^nu

i\^.ujpiphuJ^u

— DeS.

uiuimm.uiliuili

umnilhmj

qnn

trui

PHILIPPUS
/1

215

\***\

uj7\l~ii

ltl.

rioiiiiiliiuin
:

11 11 111

puinnnni

It) l.iiilt

11111 uiitli 111 1I1

h

^[Kiinuuuiu***

niill,'lt

T^So
Op. dt.,

TSHERAKHIAN,
b)
IllC.

300-320.
tfy/ti/iiiiiitiiii

\y* nuiitlrn-

</uj

uni

np mn .uipnuji nu
iy^niitn/iii/n// u r
i

ul.

i\suphrnnpmgnu
111 tli

ul.

\y*uinnujuun

— Des.
ntulili
l1

lunLuipl» —

uiuuilili

ijitii

uili/crujn^uju

iiniiuliuiL.lt

tri^

umiu

<S 111

uiTxlyii IfL-

niiii/t/uiliiuiii
:

punn^qp

ul.

uiunn.uJunnnL.UT Lruiun ^lruinJi***

1111L./1111//I1/111

[981
loc. cit.,

Tsherakhian,
6.

in imis pagellis.

Passio. a) Inc. dlLT JaI Jl

tlj\ <Jx«

J,l

^AJ

Jio

(lj

Oul

Jbdlj *>Lj X^-lLy J,

fij^j j^:a

^
*
i i

[982

Lewis,
b)
-TrO
s

o/>. czV.,

56-58.
i

inc.

fr(\h
i

i

hm Mn ^a&h &&kh -m ou hv&ty? - Des. (DhlftCP 0W1I* «W» ¥>h-£ *(\<h>C
.

i

i

i

i

i

rh3.fl
i

(DiPlfr
:

:-

a*M

i

+WI+
s...

i

ti9°9~ i...h<*D

i

((Dxhwc^
[983

WC Ml 00
7.

TrflfJWlrfi^
cit.,

Btjdge, op.
Vid.

135-39.

Pnilippus et Bartholomaeus.
in Aethiopia, saec.

Philippus coenobiarcha montis Bizan

— Aethiop., nah.
Inc.

XIV.
i

5.

Vita.

prooem.
i

1W'Y1%
s...

s

'£<.+
s

*

£J ;

M 7/* +
t

,

«

f O^Wt
s

(Dhtli-rfotf-t*
(DlVd>n
i

— Inc.
s

narrat. ftiT0«

frflfl^
i

i

(DM^
i

M

i

i

Mfr

:

(Dh£?<E

(Dffi
s

i

A£"fc
s

h9°i
i

OflJ&^
i

;

<*>>\
i

Itt
§
i

i

__ Des.

mW

**»<Pf)A

;h£<w*

fffUO

(Dhd£<L

h 00

AW/irt, « ftA*"fc

s...

[984

K. Conti Rossini, // Gadla Filpos e il Gadla Yohanncs di Dakra /Jizan, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5, Memorie, VIII (1900), 70-126.

Philippus coenobiarcha montis Libani Aethiop., hamle 28.

in Aethiopia, saec.

XIV.
a

Vita. Inc.
-fUUJ-s...

?W»

i

RtK&i

li

f

H-HlAA: Mt<hrt*

i> (D^i^bihi (DlKMVLh A tiro-i hhrWk* htl^i ATTMs*
i

216

PHILIPPUS

W/. a>iAK Wfc 0°AA tf-Ah^- 1... h m - — Epilog. M\ n nch i... hrAh rtc j» ^A-r iv*Mi nhsi^ * [985
i
'>

-

-

n

:

.-

*

;

-.

B. Turaiev, Monumenta Aethiopiae hagiologica, I, 1-83; P. K[okovtsov], Zapiskl Vostoishn. Otdel. Imp. Russk. Arkheologitsheskago Obstshestva, XVII (1906), 071073 B. Turaiev, Vitae sanctorutn indigenarum, II, Corp. Scr.Christ. Or., Scr. aethiop., ser.2, (1908), 173-248.

— emend.
;
||

XX

Philippus
ACTA. a)

et

Bartholomaeus
uipb

apostoli.
aii/uiiiiii/iMtt iiiiiiiiiiilili

InC.

y\iuL.n i-iiu t/uidiuuiiiljitin
tiin
tujli

tftiujjpujUnup* uni^np

nJjiun
uilui

h

|

[itiilnu
ijuili

Des. |J^#//~
[i

nhiuUhh
tiuiii***

[i

f^nntiujIiujU
:

ijhm

Ul.

hujuiuj jih

^\Kii[iu~

iuihr li

P986
;
jj

Aucher, Sanctorum Acta plcniora, VIII, 490-93 Tsherakhian, Libri apostolorum spurii, 321-28.
b)

InC

\\

<rujuujuuiliu tiJUiijiiitinptu***
njiu/n

ttin

ujph luili ^[\ii/iuuinun

(///«_///»//) <j>/'/ [tiijujnu

n uui^Cuiuuu ^^unujqL.nn yy, ji mujni[iu
(al.

DeS.

h y^nniiuiuuju sjUm
:

<Cnujuiiiu[i

/lutn <Cnu/uujl/u/u)

S^h tnii b

dbjint*** iuill^h

[987
li-

Tsherakhian, loc. cit., in imis pagellis. (Non satis quet quid exemplar quodque ferat).

Philoctemon, Gorgianus, Anatolia, Theodosia
Heliopoli.
PASSIO.
liiui

— (Nov. 29, dec. 2
|*

et soc,

mm.

?)

InC

cruJUUJUiuhu ^CuJiujty-ujuujnu
J2J? nL-hP

innJ-ujdT \^uiuiui~ ujujpuioutjnn

ijiiL.uiiilSuiijliuii
Itl.

^Iiujuujuiul. [u jnuj
tr/. ttijj

DeS. h jiljhji[iLii
uiujuuju*

hliuunLJi <Cu/nu/ii*

I1L.U ujIjiii ttjlip <^l/a.a~

nji on<?uL^[iI/ li^juuinL-UJO-*** uinnL.n<I/ Ijuliuj /».. uiJLjl/i

[988

Vitae et Passiones sanctor. II, 438-75.

Philotheus m. Antiochiae, sub Diocletiano.
(Passio
et)

— Copt., tybi
mutil.

16.

Miracula,
Gr.

saidice.

Inc

et

des.

Balestri, Di un frammento palimpsesto Museo Borgiano, Bessarione, ser. 2, IV Id., Sacrorum bibliorum fragmenta (1902-1903), 62-67 copto-sahidica Musei Borgiani, 111. Novum testamentum (Romae, 1904), xxxix-xliii.
Fragmenta.
copto-saidico del
;

||

PHUSIK
Phinees
Passio.
|_^.fiftja^/o
«uoauL/

217

ra.

Phenek

in

urbe Persidis, saec. IV-V.

Syr.,

adar

28, tesr. pr. 15.
Inc.

prooera.

|o>—»»L

poi* u.oio^ott
^oiofi^./

|k-**L

LoA ^aoi oo;oj
[i^a^

Inc. narrat.

^m o^mi^p

(xa^i^s u*;*
|La*aj.\j }>;-/o

^» o*

— Des.

iA^d^

tw.\,so ...oiLa-\c_a |<>V$m

:

|La.u»aaof *~

^oo/ ...oi&u^

^^

lov^ [j;^of o>\ «.^.^0

oyiAad

**o

[989
IV, 208-218.

Bedjan, Acta martyr.

et sanctor.

Phocas
1.

ep.

m. Sinope, saec.
InC.
J*. (f

II.

— Sept. 22.
uflttruJiP

PASSIO.

*[\ufUn[t

nujani-iF

<[>//A »////«.

:
ft

h
'

niuiuinffiil,

tuuiiiuujfju Qjiuijpiiiunup

fd

^

tii/j

im

iij/ni

p)

Luil/li ,

tiutnuiun

in/tli 11111////I,

mj

DeS. pppffL.
jtun[tr

p
.

ifpnj

nt_nnL p
i

jl, jsiinll f

uppnnu*
11/111111111111

itinjjiuj
illi

uupuiu

m prf/utli

hiL.

nuin_<CujL.iuui^u'uij***

^fitlinfb^***

\990

Vitae et Passiones sanctor. II, 491-502.

Exc. Cf. Aucher, Sanctorum Acjta pleniora, VI, 384-90.
2.

VlTA.

IllC.

[ ^,rJ-

k

<f ujtfuflittif/u

aujnfrLutnn_nLfcflruiiiu
ntflt
njitljintiiijfi
Ijl,

tbofcl~

uhpnpttp <ftnjnhjinpirp***
n_t_nu

^uflttnninu

DeS. <Cn~
n/jji

u urihi^L.f_rhuiup. ufuuuiuuiunj/t

-fuiliiiiiijuin

p

ujm~
\99^

urnt_ppufliu

^Kppuuinup*** uruf^u

i

Vitae et Passiones sanctor. II, 485-90.

Photina Samaritana m.
PASSIO.
InC.

— Mart. 20.
fjfflfb

\)ppnu<^p

uutiflujiuinp

jntit/f.
fft-

*-[\nfiuuinu

^n/L^/ [thnjjtl, mij

— Des.

ifafi

ncfpCnL.^Aifu utiujn
ffL.

inL.uujL.n~
i

nnL.p-fiLM* ptunhpiounL-fcf-fiuit/p. uppnfli*

Jittinn*** uuf/Ji

\^2

Vitae et Passiones sanctor.

11,

503-505.

Phusik
1.
c*x«»a_3

(Posi)

ra.

Ledan

in

urbe Persidis, f 340.
• •
«

— Apr.
^oo

17.
*\

PASSIO.
|

Inc.

|}oV*3 t- '">») oiLaujoiot

|&^aL La\

\

JiSkj

-u^>\ o

[—-.»>

— Des.

o>\j

.

|&^o>J^

|Laj;a^^

;-*&>x»/ ^»j

*Aoi

^*t ...f^a*
Bedjan, Acta martyr.
2
Vid.
et sanctor. II,

[99 3
208-32.

Martha

v.

m.

28

218

PIGIMI

Pigimi (Pidjimi)

abb.

iri

Thebaide saec. V.

Vita, bohairice. Inc.

et des. mutil.

Fragmentum. Amelineau, Monumcnts poicr
;
||

serv- d Vkist.

I. Leipoldt, Sinuthii arde V tigyptc ckreticnnc, 247-48 ckimandritac vita et opera omnia, Corp. Scr. Christ. Or., Cf. W. E. Crum, Cataloguc Scr. copt., ser. 2., II, 77-78. Coptic Manuscripts in the Collection of tke John Rylands ofthe Library, Manchester (Manchester, 1909), 221.

Pirgusnasp.

Vid.

Sabas.
mra. in Aegypto, sub Diocletiano et Maxiraia8.

Pirou

et

no.

— Copt., epiphi
Inc.

Athom

Passio.

^COJCtfHJ 2^6 &ejl

eJULCTOTpO JtJUOTpcWOT

kn^p^JiojULoc... jih

^eXoc — Des. e*en jiotAtjul^jioji eeoT<s.& jiae otoji jn&eji oj^tot £<u c^totot eSo?\gjTeji nejitfojc... <s.julhji [994
H. Hyvernat, Les Actes des martyrs de VEgypte, 135-73. Exc. Zoega, Catalogus, 53-54.

eT^vf 2tcw<JiT> jul^^T Jien Jieq<s.rjitotj e&oX &en jul<u jijScji jiceoTtwojT-

Pisenti. Vid. Pesunthius.
Pistis
v. ra. Vid.

Sophia

et soc.
soc.

Pistus m. Vid. Bassa et

Pisura

ep.

m. in Aegjpto, sub Diocletiano.
Inc.

— Copt., thout
— Des.

9.

Passio.

mutil.

|TOT JI£e ^JlOT^f

JIJIH eOJULCJ JULJULO*[
juliij;x;?\ojul

2te

heoq

jicxjopn

ne eT^cjJULejipjTen
cj}<S.J

JIT6 'fjULCTJUL^pTTpOC

eT^CJCe&TCWTCf J1050T

Jl2te

njJUL^.p^^.pjTHC

JULJULHJ

JHC nOTpO JIT6 JUOTptWGT...

[995

H. Hyvernat, Les Actes des martyrs de VEgypte, 114-34.
Exc. Zoega, Catalogus, 52-53.

Platon m. Ancvrae, sub Maximiano.
PASSIO.
InC.
|*

— Nov.

18.
liuuibuji

nuinuipnli
iiiu tu$[i
i

Y^liLpL.nujnL.nn

ituuiuun
ujlint^b

^nnntiUf ^nuii/iuLiiiii
b<£uiui nninL.ni unnniu

pt-n fjujnnL-iiiuTibi

DeS.

bu

uiiuui/^u LuiuiujiiLrnuiu***
*** iuii /iiitl/li/iii
S

nn

011 JT/_/<rex--

iniiiuli /^n uii/anili, i/iuin_uiL.ntibinu

\99&

Vitae et Passiones sanctor. II, 228-32.

POLYEUCTES
Placidas. Vid. Eustathius.

219

Plesius m. Vid. Agapius et

soc.

Polycarpus
1.

ep.

Smyrnensis m., f 155.

— Febr. 23.
^f" 6KK?\HCJ<5.

Passio

(Epistula ecclesiae Smyrnensis). Inc.

iiTe fy^f eT&eji cjtiTpji^.
K?\HCJ<5....

ecc&<u ji^k^oo^jkh

jick-

TCJIC^^J JIWTCJI JIJCJIHOT ejlT^JULO X*.l*.tt5TeJl ee&e jih eT^Tepjut^pTvpoc — Des. &en n&jjiepejtepttjc| Hp eneq&jcj *f jiot jrrejtttjttmj oji iittj$Hp JiK^npo£eji

jiojuloc enecfiiTOJt

ejuteTOTpo
^.julhji

Jt*.neu6*ojc...

cy^
[997

ejteg jitc juejieg
carpe,

THpoT

E. Amelineau, Lcs Actes coptes Proceedings of the Society logy, (1887-1888), 394-406.

du martyre de

St. Polyof Biblical Archaeo-

X

2.
|La

Passio

(ex Eusebio). Inc.
*a

narrat.

ua^aoo/

».*;.oL/«,

00*1

caoajuja^jj

a^» ^f

Inc. epist. ecclesiae

Smyrnensis.

M* ^»U

lov^j IL^

o^ovx»/?

^X./^

\?-"l

va«k »A-

^aks

...UoxjaYkAa

— DeS.

epist. ya.JOij

Jjpo^j
*»«>

voo>a
|CwvaL

a-»;"iaia^ ^. v ..is.^ ^ajoif fri.a^o
|<>i»\

a~*>Lf a» v of

— Des.

narrat.

\-~l

oio2&£

p*~ooi<j

|L^t ...
et

Bedjan, Acta martyr.
sebii Historia ecclesiastica,

Bedjan

sanctor. VI, 56-67. Cf. Eu1. IV, cap. xiv, 10-xv, 46; ed. P. (Paris, 1897) [non vidimus] ed. Wright et N.
;

[998 L

W.

Mac-Lean (Cambridge,
3.

1898), 205-218.
Iiic.

Vita et Passio (ex Eusebio).
uji/j

narrat.
njiuiiii!l y

\^ uj jj

jw-f-nu
ufjfn,,

\yihfjuinuh*

nn

iimiu ijmjy

JLii***

\^nb/ihnu

il \or//i/fiu/iu/nu

— Inc. epistula ecclesiae Smyrnensis. \\n~ hfjhnbgfiu
i

/1

fjiu/Juiuu

\^uhuini^nn***
Jl/uij/inh/j

^^.nbnuip
DeS. epist. ]*

uin.

Xht/

*

hnpui/ip*

Juiu/i

tiiiff/luiifliji n/i

uitri/i^n^

ni_n tuii<f iiiliuu u,,
„,,

£/i* t/n/i $t~/i hijn/tj

Jbn*

Des. narrat. P^"h u/ibnuhfi u/uiuijhij
:

lunJuiuh bu uho~n
Vitae

jhtiiiiiiuifjfi

T99Q

Passiones sanctor. II, 233-38. Cf. Eusebii Jlistoria eccles., 1. IV, cap. xiv-xv ed. Abr. Djarian (a\us U,j;. t _p fii.% Llj/rrjlr.j.nj, Venetiis, 1877), 263-79 in imis
et
;

pagellis.

Polyeuctes m. Melitinae

— Ian.

in

Armenia, sub Decio et Valeriano.

9.

PASSIO AUCT.

NEARCHO.

Inc.

XMjJiP

Jbh-nuphub ^Jnn^ujnu

220

POLYEUCTES
Ifl.

l^f/f/ifii-tYfi/

nopnL.pt [ilai

bnnliu

[i

XL n'h uppnt ifiiipin[ipnu[uj

Des. H\on[ipinnu
1111111111

iuuiini*

p |J^A ////// /iif/,, lUJtLiny oiuu ii*nuii p fu-utnuiL.npnL.l€j-lFUjh Qu tti tLh
siunsiupiiiliiuii uitpnpj***
1,11

tilui [ipuilnililili
* * *

tuJf^h

:

EpilO^. 1^ L piUt
nL-p
Ifl\

[l

UUL.pp

[Ffl/FfjlFtlt-nP

*

TlOOO
Vitae et Passiones sanctor. II, 239-54.

Polyeuctes m.

Vid.

Sukhias

et soc.

Posi m.

Vid.

Phusik.

(Primus.) Vid. Ares,

Promus
et

et Elias.
in Cilicia,

Probus, Tarachus
-j.

304.

— Oct.
.

Andronicus mm. Anazarbi
Felice et Vero.
|&__vOo

12.

Passio auct.
|£\_i.»,._5

Marciano,

c_>a_»;A_ **

..u_ ai*xus__s©«

*
Des.

Inc.

*

^

*LjL*

U&^o^

~auA.\Ao^

— DeS.

.—>/ ^J__o ^

*_>o/ ^._i___

^.*o

*-;_£s_ ;__jc_> |Lj£__> |Lo«o>—_>
^00>_>>-._>-.-

—Epilog.

...i_>ai_o;_ ~»«

^

^_>o/

:

^OOll- )

&_>.'_ O

[1001
et

Bedjan, Acta martyr.

sanctor* VI, 171-209.

Procopius m. Caesareae
Passio auct.
|ooi

in Palaestina,
Inc.

f 303.

Iul. 8.
^pov-t-* l-»*o

Eusebio.

a)

|i4tt.\_.f v_joi
>o__rs_/

|«o>_>

U
\a

-Csio

____;_

a_^_L/

~\__>o»._

p_«a-o

^__oi

}joi

.

_u_ *.*»

;<_>__>

[1002
;
||

Cureton, History of the Martyrs in Palestine, 3-5 Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 205-207 (conserta recensione hace cum altera).
b)
Inc.

_____._.;_

a_uL/

l_*gs_____>«

^ajoi

^__L/ ^i-ai v

—Des.

__>__.-_>/

v _\i_»,x) !-;____« |__->vo |Lo«o>__ ^
||

Assemani, Acta martyr. occ, 169-71;

•c-oi |«oi

l*-»tO |«d>«- yOOv--»-» |-_s*0

[1003

Bedjan,

loc. cit.

Promus

m. Vid. Ares et soc

Prophetarum Vitae.
1.

Prophetarum elogia

auct.

Epiphanio.

I.

Inc.
(Iob)

(Isaias)
a)
J__.__

}—-*-/

|__o

»_«>_»/ ^-> ^*«

-\_ao |ooi ».i»oiofc_/

jc_>_jo/ ^o

— Des.

f^-o

f.____j

^so ^ojo

po^,

[1004

PROPHETAE
II.

221

Appendix.

Inc. cak&L/ U<

vaj/

^^dj

[*!a>

ooL

fcu/o

—Des.

|J!ajjo

^ctt^.

|£a^jo fustojjo
E.

[1005

Nestle, Syrische Grammatik (Berlin, 1888 Sytranslatcd from. thc German by R. S. Kennedy, ibid., 1889), Chrestomathia, 86-107. Exc. E. Nestle, Brevis lingnae syriacac grammatica (Carolsruhae, 1881), Chrestomathia, 43-51.
riac

=

Grammar,

b)

Inc.

ut a

I.

Des.

/

t-

^ %$*
;

\*l

A-aooLk» oVA^o

[*l

&isu

U

[f

oC^

6VM

(U*?)

[1006
:

E. Nestle, Marginalien und Materialicn (Tiibingen, Dic dem Epiphanius zuge1899) [non vidimus] seorsum schriebcnenVitae Prophetarum (ibid., 1893), 37-39.
c)
I.

Inc. ut

a

I.

Des. ut a

II.

II.

Appendix.

Inc. ut

a

II.

— Des.

»»*oia.

»./

-t-a.* o?;a ^4-^** oiL&u/

|^3i

^

^fliOif

[1007

Nestle, Vitae prophctarum, 36-37.
d)

Inc. (?) mutil. (Isaias) uiocL^
o>\i,

.

I^m

caa3&ss©> [*.ck** »»»;oL/« |jo>^tto|

Uo^f

^oL

— Des.

?

[1008
;

Membratim apud Michaelem Syrum,
Chronique de Michel le Syrien (Paris [1899J 52, 37-41, 46, 52-56, 58-61, 63-64.
2.

J.-B. Chadot, isographice),

Mortes Prophetarum <auct. Epiphank».

a) Inc.

(Isaias)

\)iu

/^p

u,nt UUJ "p^fr \\ / l

t

[fcklfnuuj

ft

gbntj {\m.n.iuj

— Des. (Ezechiel)
nt-iinn
X

^uiIjiiiii

uih Ifuiin

iiuiu niuuhuiuili

uu ninu lihuiun

f IOOQ

S. Iosepheants, xtfiQu/iinh tfaip ^fui Xyu,,,^,,,^,,,'!,,,,.^. Libri apocryphi veteris Testamenti, P-lTb^Urirb 4Kb hb %nP "uliHubUS» Thesaurus antecessorum antiquiorum et recentiorum (Venetiis, 1896), 207-227.
b)

InC.

(?)

(Isaias)

{\huujjfi Jui 110.11111^1

l^ii

niuifi

\\JnJuuij

fi

\d*hlini-iuj fi tjlrnf; {\ni_i*iuj
l,i ii

— Des.

(?)

(Zacharias pater Iohannis)
ifuiuu

n^

ipbtjfib
:

uihufii

n

h

uiuiAuinfiu

fJ mi/n
'

i

tihuiuu
flOIO
876,

tiinuiAuinu

&u„,g

tlnip

:

Missale

armenium

(Venetiis, 1686),

899-904, 975-77.
c)

Fragmenta vel excerpta variarum recensionum.
I)

(1895),

G. Ter-Mekerttschian, iVv»""' Ararat, XXVIII supplementum ad mensem martium, 8 (Ieremias).—
:


222

PROTUS
2)
.

— Cf. Dashian,
m

Iosepheants,

op. cit., 218,

22

(I)aniel);

224-27 (Ezechiel).

Catalog armen. aandschr^ 9-10.
soc.

Protus. Vid. Eugenia et

Ptolemaeus
niiano.
Passio.

— Copt., choiac 11.
#p<u
JULJT

Antinoi in Aegjpto, sub Diocletiano et Maxi-

Inc.

K?\HTJAJSOC
<JUICX5JI> |...

Tiieg^oTOTe Jipcmne ji^joJUL^JliLJ^JlOC gj ^pj^HOC IlgH^egii
Tioii

— Des. mutil.

Fragmenta. 1) Fr. Rossi, 1 Martii ii di Gioore, Hcraei, e Ptolemco, con altri frammcnli, Memorie Accad. di Torino, sor. 2, XXXVIII (1888), 275-78. 2) Id., ibid., 279-81 (ex eoclem an ex alio exemplo ?).

Epimaco

Publius

in.

Vid.

Leontius

et

Publius.

Pueri septem
1.
o>=>

(al.
Inc.

octo) Ephesini mm., sub Decio.

— Oct. 22.
^aA»
**

Historia.

^s^ ^1*9
uoia^aJS

l i0

<^fa

t^- 1 *

^-^

f*ooi*j o>uia\ >c.\* ^s

*&sck*l

— Des.

|^tt\

|Lo».**.ao |LaJ^i.£Sboj |fc\v

U+~l &l

Land, Anccdota syriaca, III, 87-99 (quasi pars historiae ecclesiasticae auct. Zacharia Mitylenensi, 1. II, cap. 1). Emend. W. Wright apud I. Guidi, Testi orientali incditi sopra i Sette Dormiente di Efeso, Atti Accad. dei Lincei, ser. 3, Memorie, XII (1884), 372-73. Exc. Sachau, Vcrzeichniss syr. Handschr., 100.

2.

HlSTORTA.
J..i\j|aii\

I.

D0RMITIO. InC
.

|ooi fc^JO |ooi

icoamSjJo

v

— DeS. ^eaa^Of/

\z cx»a*£«iOto!L Cs*^\ [» v\ |La2ksoj ILsa*:»

....
; ||

y^bo/ JJa.v

u»a*09

^.j

^

li^uoi» la.\»

[1013

0. Fr. TvlIjBekg, Dionysii Tclmahharcnsis Chronici libcr Bedjan, Acta martyr. et primus (Upsaliae, 1850), 166-77 sanctor. I, 301-311. Emend. I. Guidi, Bemerkungen zum crsten Band der syrischen Acta Martyrum et Sanctorum,

Zeitschrift der Deutsch. Morgenl. Gesellschaft,
(1892), 749-50.
II.
|L v i\
.

XLVI

RESURRECTIO.

IllC.

kA^O U^ ^^l ^*^

IjOOJJO t-^0±J
ovbc^

^*u.tt>j(M [l3| **1

>

\jo^

C\^?o
.
:

DCS. csftAaSai*AiAi»Q.c^ LSaAcaS/

q\|/ oiLaiia.»oij

|Lo^.so
*

^io/

|o>\P

^^Aio

^
;
|| ||

[1014

Guidi, Testi orientali, loc. cit., 375-84 J. E. Manna, litterature arameenne, II (Mossoul, 1902), Morceaux choisis de 210-24 (sub nomine Philoxeni Mabbugensis) ; Bedjan, t.
cit.,

312-25.

u

7

PUERI EPHESINI
3.

223

EADBM.
|L/

IllC.

^nAaiiugvj^a^
|_m.-.v_o

Cwjo

|ooi

w_~_o/

\}a..\

___>____.•)

^OOi

v^

i__»ac__3jj

^L

w_oo
-_-_,__

—Dos. ^

^soj 001

:

~Z&

^^

(_.va__.o>_o«)

X*ai

*__S©/

...0lL0Oy\)J

L-N-0

[__.-_ajw

^_J*___o/

[101 5

Bedjan,
4.

£. ciV.,

528-35.

Historia.
iitfl

Inc.

mutil.

— Des.

(non admodum procul ab
__.

extre-

mo)

nppo

JULii^jJioTTe eeo2-03Cjoc.

j_eTOV<5,<s.ft

Juuut_5.pTTpoc ej

e&oA

g_s.2_.wef

^ttcwhjit epoq g*i npo
[1016

iinecn<H>?\_uoji epe jiev|
Guidi, Testi orientali, loc. cit., 344-49.

5.

Historia. Inc.
*5C>.j

J,l

^Lb dWl

fl*

Ujcc Ocu}^

l

uyl»
[
1

«

l^Jlc-

^rj—^

£-0

-u

o

1

Exc. Guidi, Testi orientali, loc. cit., 391-92.
6.
-

Historia.
s :

Inc.
i

M
_

s

'l^W
-

_

t\\W~h
IV_*+
s

-

(al.

^k^A
s

-

/
-

*_h_f "ft

_)

TW* 0h
7A}_A
-...

0W_'_-

0fl£

fi7C

s

A*?

KUW
5

-Des.

K
H

fl>££_J°_»

9°M

s

h*V-

***»

_!<%->

A«*_...

K^«
Guidi, Tes^" orientali, loc. cit., 406-419.
(?)

[ioi8

7.

HlSTORIA AUCT.
fru mjiut 11 fi\h
11 11

GREGORIO PhILOMARTYRE.
ij

InC. \^t///liL^nL^ij
X

mfr jih

nhutr^ n
t^ftli

/#0 [ihuh

hi__

nu/n ujQpliuu** +

\\nptu

hokruthkpnh
111

nhuifjL ui 1

h uiuniuphh \^ihfrunuh
uiou uu<jIjiuuitiijiL gnu

DeS. /3-nnpli
ejojih

hujf u y

nuujt^u
iluihj

hhyhnnlih*
l~n ujijin/jh*

tjuijh*

njmJu

IfL.

h

ijiuin u***
I,

flOIQ

Vitae et Passiones sanctor.
8.
ff

491-502.
IllC.

DORMITIO ET
i

RESURRECTIO

(EpitOme).

\}'lg"'

k^

['

uii/ujfiui/ju

\^b-/jnup uiifjiuinh^tn uijipiujfih }

njiiifip

thtun.uiL.nftp

Des. nn n<^lrnAnL.uj(yuh

uihfjfrnhh

iiiLuLiuj

ijupuih^f, j[iuh *

<Ctut_ut~
^{Kjifiu^-

iimigph
111

nunfin

^im
II 'li r
:

luin u!

h

jnju

jiujini^/3^L-iiih*

L L.

n 11 /1 t/iuiiLp f ui

Tl020

Guidi, Testi orientali, loc. cit., 431-33.
9.
|;_Ja*.

Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi.
;_oi/

a)

Inc.
|;_oJJ

|ov_-\

;_-_

y.H

____.

__.&__>

:

o>\

|*_-_t-i

o>VfL

u_._Cs_>>

— D33. ^o

l-_^j J-vj

224

PUSICES
l^i^o pai^ vaj/ L70/0
o\i!±

\scof

Lo^mo

:

a^
||

[1021

Linguae syriacae grammatica, mathia, 45-53.
b)
.

Guidi, Testi orientali, loc. cit., 358-63 ; H. Gismondi, ed. 2 (Beryti 1900), Chresto-

Inc.

)

»;*
.

&lf u^jL u\ u.o&3 ...m-*k3j

lov.^
:

^

— Des.

f—^>^j

^^

..|£S—

ioaL

oAo

|Lo^kio

k^

U-~?

l

JaJ>^

y^/ Ljo/o

o>i-^

o^

^o uoiaa».*^.

[1022
Guidi, Testi oricntali, loc. cit., 363-69.

Pusices. Vid. Phusik.

Qardag.

Vid.

Kardag.
Codratus.

Quadratus.

Vid.

Quiriacus (Cyriacus). Vid. ludas.

Rabbulas
YlTA.
oiLoAj^
~io/
.

ep. Edessae,

f 435.

Syr.,
^.«
...

ab

7, 8.
l-»*** 50 *

Inc.

|&^*k3
[to)

v -.z>

^a^a*. )0+q

V**"M

ov^o*.*

W^
u'^

<---/
|oi?

**o Ljar>j

Li^al, ^*j |ooj ocvioC^/

—Des. fcoou?
^^f
*-A

Ui-^o
*"*^

Lj/

..uAfao u.o*\o
I.

...kU. **)a*o

ua^Ljo
S.

.

*u.

[1023

Ios.

Overbeck,

Ephraem

Syri,

Rabbidae episcopi
;
||

Edesseni,Balaei aliorumque opera selecta (Oxonii, 1865), 159Bedjan, Acta martyr. et sanctor. IV, 396-450 209 ; Brockelmann, Syrische Grammatik (Berlin, 1899),ChresC. tomathie, 70*-102* ed. 2 (1905), 69VL01*.
|j

;

Raphael archangelus.
Miraculum
in insula Patres,

auct. Pseudo-Theophilo ep. Ale-

xandriae, saidice. Inc.

et des. mutil.

Exc. (e fragmentis) Zoega, Catalogus, 612-14.

Regum filius
I.

asc. Edessae, saec. V.
\\flf

VlTA.

Inc.

hqptupg

/jl.

^utpg) jnuiupni^^p uujiuuiJnL.~
*

[cJ-/ilJj 11111%

\^uuinL.&nj njnji.nj p-uia.ujL.nnhb ^rLnUnn***
\\nuuitiiliij/ilini ujojuli

1

V* UUJ

fr

DUjnujp/fu
<Zuj
ul.

Des.

LujbiP
/j/iuj

nn

ijuijbujpup
,

dnh nni-M-nLjj
LhuirLUJL-nnl;

uuuj <Cnnbntfli i/iujnjnju

jujliApb pL-jML-U

u Juun iuunjifnu
S

["-/')

^[Kjipuuwu

^juuinL-iuar*

niim.t

fA~

UJt/f/b

[l024

— ed. Venet.
2.

Vitae

Patrum,
I,

ed.

Ispah., 668-84

;

— ed. CP. 538-49

;

369-90.

Vid.

Alexius

;

— Gabra Krestos.

,

ROMANUS
Rhestakes.
Vid.

225

Aristaces.
et soc. vv.

Rhipsime, Gaiana
Sept. 30.
1.

mm.

in

Armenia, saec.

III.

Laudatio auct. Pseudo-Moyse Chorenensi.
111 11

Inc. ^y^niiuj^iiiu^

bu

n_L 11111111111 /<\

4"

moliii

bt.

1111111,1111111

<Cnn.bL.nn nlto-ntL./crbutIi

nuiL<Cut unL.it utn-<\uiiltt;
inlStiliii
,

Des.

P""- uihn.ntu

uihutuhbinJ

tmt

tt~

/1

<CuihtiL nXLuiiuli

Jujuiuhbunni-O

<Ciuuujlibi

h /tbuthu h
Tl025

lin/lt

lihph h ^\\nhuinnu***
j^iun.
iiLnpiiitiuliujli
.

n

*^u/l,n_i^u L n\

iiilijilj
l. 11

ijni iiuiliunjii
I. 1 1

unnnii
1, 11
:

^n h ifiii jiilL uigjii.. lunuinb lli I \\111jtL liuiijLiij tuli iJ\, jj" ji Laudatio panegyrica in festum ss. virginum Rhipsimae et sociarum eius concinnata a beato Moyse Chorenensi (Constantinopoli, 1817), 3 46 U. 4- IF- W»^»/' \»»pb%u»d L.n J J„i.,ri/i,„i. i,,,,i [J /i,'ii,, S. P. N. Moysis Chorenensis opera (Venetiis, 1843. 1865), 304-25.
11 1 11
;
||

:

Exc. Aucher, Sanctorum Acta pleniora, III, 52-55. Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 172-73.
2.

HlSTORIA AUCT. EODEM.
Ltl.

IllC.

y\utntjiti_u

uuiuujoujIi

uibnbuju
bnbL.fili

UL.

nhiiiii/tn

Jmtini n

unnnn

*n..htpuhJhuihnlt t nn

n<

niibutt
<t iiijm hiiimj

Des.

ujujih-Lun^ujnnL-nujhbinJ
Ll.

nuhnuiu

-Ciut nitiiiiujl,

m

utohuiuhnujn
:

muutnuiu\ uiunjiiijn* J uiuh np ^iKtthu^
Tl026
ifm •iiL'iiiutf

utnuh***

tu.ityli

\pni/ul^up

\\nifiL iiuini

n

i

ii

iii L-J fii

hj>

,

297—303.
154-63.

Exc.
3.

Aucher,

t. cit.,

48-49.

— Alishan,
Chosrovik

t. cit.,

Inventio auct.
VIl).

Rhipsimio,

Iacobo,

et

Stephano

(SAEC.

InC.

y\uufh nuuih

bu nL.hJbnnniLh

^UJnujL.niinL./3-bujVh
luiiiuihni
'li

^uinnL.t-n \ktnunnJnL.
*n./it/iuhJt^
:

DeS. ujnutibtP

luihXh Ll.
l

ohn
|~I027

\\ujunn otwCuthuti*** ^iiibJiuihhnu

cap.
4.
Vid.

Altshan, t.cit., 493-95. (Falso perhibet codex hoc esse 25 historiae Sebeos.)

Gregorius Illuminator.

Romanus
PASSIO
Ijmill.
ijli 111 1

m. Antiochiae, sub Diocletiano.
(CUM
INFANTULO).
1

— Nov.

18.

InC

\\uljnbujbujj

^iutiuttuuujbiufi

Jiiiitihl,

tLljbnl, ijh

\*uuihnpuinL.nn
I,

bu

•^uijmiS

I,

j

n o 11 huuinhL 111 ju

— Des.

utjhujt^u ilmjiiWmhs, uii

iiujltbii

n j li

juth~

29

226

ROMANUS
IjI,

ii iii

i

ii ii

Imiijii

i

nnt-n^J

<?iunbiub' ii y

ii t j J i.'L-/inihbiu/iuib

/il/liiu ijli

,

/#

^{Kfi/iuinnu...

[1028
Vitoe et Passiohes sanctor. II, 255-05.

Romanus
Romulus

m. VicL Alphaeus et
m. VicL

soc.

Agapius

et soc.
soc.

Romulus

m. Vid. Eudoxius et

Rufina. Vid.

Mamas.

Sabas Gusniazdad mon.
YlTA. InC.
;.__>_-_- 9

in Perside,

f 487.
|

— Sjr., ab 20.
£__._____ o>\

«-_OiO_\_/

»,_oia__-.<f«) l_-\,_-__. U_.__,___t

Laau oL
»__

«_._-/

|jL/ ^_o

o>o_i^o o>_ooia^
^_foi

^_.>

— Dcs.
l^ioi

a)

«.__*___«)

J_o

001 .oo>i_o
^i-Sj

^o

^__s/

:

[___&_.

{zo^i |yLU
^__>o

^o

voo>___ v___i|_o
|<joi

oi_>M__,

v;_s o>\

[1029

vel
.-.____-_,

b)

:

[j<J?__ __-_-._.
_v.|_._._,

00 ^oooa-

N

a__,«^.o ...^_-__,-_i_«) ...»_•%-

...[__-.

a*

«._.£*..

»__._»/

[1030
ct

Bedjan, Acta martyr.
rer 68-78.
y

sanctor. II, 635-80.
syr.

Exc. Hoffmann, Auszugc aus

Aktcn pcrs.

M

c

ty-

Sabas Pirgusnasp
Passio.
|Lo

et soc.

mm.
^-

in Perside, sub Sapore

II.

Syr., ab 16 (nis. 16).
Inc.
«.__>

[_____.«)

pU-->

-_>___- *___i

^_-^j_\_3

|_-_----_^

;_^ ^^/
vooi_\__-§_o

i_oo[_- ____>;v>

)o^o |La*vc_j

— Des. mutil.

J_«S»i

vajoi

l_o*^«)

^o o>*_c
|

*_>

c_____jjo |_____o«> _»oia£_L__L/«)

[1031
et sanctor.

Bedjan, Acta martyr.
rer,

IV, 222-49.

Exc. Hoffmann, Auszilge aus syr. Akten pers. Maerty22-28.

Sabor. Vid. Sapor.

Sabriesus catholicus Orientis, f 604.
VlTA AUCT. PETRO EREMITA.
»,_s|o;-.s ).#;_>_xio«)
!__>;_.

— Sjr. nestor., elul 18.
^-«)

IllC.

|?L/ »^0 |o_> c_OiO_\_/ [__*0 poi

ooi

*_.

».-_o<^v

fc___«)

Des.U_-.__s ___ «._oi_^_;_^J9 ILcu^j U____

*__«•/

...o>_,«)

:

o>_--->s

^ ^o__

«_»;_o

[1032

P. Bedjan, Histoires de Mar-Jabalaha, de trois autres patriarches, dhin pretre ct de dcux laiques, nestoriens (Paris,
1895), 288-331.

SAMUKL
Sadoth (Sahdust)
PASSIO.
IllC.
<r>

227

ep. ra:,

Seleuciae et Ctesiphonte, an. 342.

Oct. 19, febr. 20.
.\fift->

va*.ttA

iA.\~

|ooij

oo>

^3oaoo3/

^f

tsooioy*.

^oAM^a-ao

— Des. o>jAsoL
et

J~**ioa

^sL/o

\2usaz cn*-j
or.,

^k*/
; ||

[1033

Assemani, Acta martyr.
martyr.
sanctor. II, 276-81.

88-91

Bedjan, Acta

Sahin (Sain) m.

Vid.

Abdas, Hormisdas

et soc.

Sallita coenobiarcha in Zabdicene, saec. IV.
Vita.
Inc.

— Syr., elul
— Des.

19.

Inc.

prooem.

I— Lj
^M*
..

»a \2±+

JJ

f^^

|*-/> f*
J*-»**

^o>Ss \z&~f |faj

narrat.

|ooi u»oiofcu/

*

IHf

^
.

[&-^*

«-*^>°

^oi^ad Uo

...faja |^»^JO

f»*£~

|oov»

.oiLo^Ia

fjovjoa ^iO

**.

Uo f^CL^Af |La»$

[1034

Bedjan, Acta martyr.

et sanctor. I,

424-65.

Samonas m.

Fed.

Gurias

et soc.
in

Samuel Kalamunensis coenobiarcha
Copt., choiac 8.
i.

Aegjpto, saec. VII.

Vita.

Prooem.

inc.

mutil.

|

JUtJIT£aOCttpe

*1^?UCT^

jiecjKenp^jc THpov eTpoToejji hee jijiccjov — inc. narrat. TIU.Tpj<5. fc.6 JULnneTOV^^S &YII. C^fJLOTH^ OY6&o?\

ne gli Te^cwp^ iiimgjT ecjHn eTCVJtgopj^

jit-

no?uc line?\gjn
Vhist. de

— Des. mutil.

[103$

1) E. Amelineau, Monuments pour serv. a VEgypte chretienne, 770-74. 2) Id., Fragments coptes pour servir d Vhistoire de la conquete de V Egypte par e les Arabes, Journal asiatique, 8 ser., XXII (1888), 363-68; Id., Monuments, 774-77. 3) Id., Monuments, 777-89.

Fragmenta.

||

Exc. Zoega, Catalogus, 545-47.
2.

Vita.
i

Inc.
i

-flM^Tr

:

^Aj&Vh
l£-A«
i

:

n *A.Vf
(al.
i

i

ooidA^
s)
s

i

flHlhfl

+<h9*<P

h*<>

hKth<h

i

:

+Ttfl<-

A-fl&A

i

a°h'tP
i

£'A
i

i

— Des. mi-vomah
i

h^haiC
i

cb^IICP
i

<D<\tl\(»-9>
i

(MV

twPdti

a>a>£ti

i

fofrivt

nA°iti9°

{X^l^Y

hinjh
[1036

*

i ...

A£YK>
teiro

«

Fr. M. Esteves Pereira, Vida do abba Samuel do mosdo Kalamon (Lisboa, 1894), 83-114 var. lect. 115-34.
;
-

:

228

SAMUEL
Kartaminensis coenobiarcha
in

Samuei
408.
Vita
Ijoij |$L/
:

— Syr. iacob., iar 15.
Iric.

Mesopotamia, f cca
^»« Ji_oi

a)
^so

narrat. (post prooem. historicum) |.ja_ _oio&_/
|joi

^labftj. «._;* l*++a
)J___

001

.

^Lo

—\

k£-©j

|»_/ |IS___Lj

— Des.^-[1037

|La

}\m U_/ »» |Lasi?

Wo

|j|*>J_\ »j_5j ^joi

|--oj

JAAL/j ou_ja_<

^oo/ ...o,La_^^

min, Actes du

Exc F.Nau, Notice historiqve svr le monasthre dc QartaXIV e Congres international des orienta______
J_____a_-j ____.o
|J_u_oL ____.* ooi *__©/o «____o

listes, II (Paris, 1906), (76-79), 79-87.
b)

Inc.

prooem.

...^o;--».

[1038
Exc. Sachau, VerzeicJiniss syr. Handschr. 581-83.

Samuel Valdebanus coenobiarcha
Aethiop., takhs. 12.

in Aethiopia, saec.

XIV.
:

Vita auct. Takla-Sion.

Inc.
:

h9°th

:

hhttW (Oh'W
:

\i

— m
: :

«r££-#f!^
hl-V
0>Afi
i

s

H.V11-

i

ATf»*
i

-nhfi. :...
:

hh rjD

*

H0A& mnc
i

tl
:

al

i

Mlh-r
«

- Des. mhbLZA MM
:.
. .

:

A^-h,A h*eT
:

gWlh

__A«*

Mh afLl «
Aethiopiae hagiologica,
II,

[1035
1-33.

B. Turaiev,

Monumenta
ap.

Samuel m.

FzW.

Thaddaeus
Sapor

Sanatruk m.

Vid.

et soc.
I.

Sanducht
1.

v.

m.

in

Armenia, saec.

— Armen., khal.
tjtt

7, 15.

PASSIO.

InC.
/ri_

\\nt.npb \\mbtinL.fu!ii
tjn Ijnjn

n.m.ump \\mliuimpljnj
unt_pp

miipmiftli
tnfilhjn^h

*uiinn

DeS.
,1,

n^mhiihum hntuhhnjnj

\\utJinfumni,
tj

np

ijliui

nitjli

p

nmnnn
:

uiuunj

ihL-prb

[jtummnhuii

Luiint

ftl

uuitln

h *<//#/*< ujut-U

IO4O

Bibliotheca armenia, VIII, 77-83.
2.

PASSIO AUCT. SAMUELE. InC. (?)

\?ljhm^uni_pp'li\]u/bifni_[uui

ujil unt

pp

itt

n

uinl,

iiijli ,

hi_

mijlihmi jnutuijnpm
X

— DeS. ^iuumuimijp
I0 4*

<£mi

iinituinl, ititu puihfiL.

uni_pp uiL-hmmpmlipli

Alishan, Eclogarii ex Armeniae
3.

historiis I,

93-96.

Vid. T_taddaeus (Addai),

SARAPION
Sapor, Isaac, Mana, Abraham et Symeon, mm. 340. Nov. 20.
-j-

229

in Perside,

PASSIO. Inc.

U a ^*°

'£=*^ aa^o

.

ix*;3* jakao

Jo^aj oiLqSl^oj ^.&1

ku^

Des.

e^^^so o^joo voov»^-a o=o^o p^x»^ £~/ IW 0L/0 Assemani, Acta martyr. or., 226-29
;

[1042
||

Bedjan, Acta

martyr.

et

sanctor.

II,

51-56.
et soc.

Sapor, Sanatruk,
•j.

351.

— (Nisan
IllC.

Hormizd
12).

mm.
^9

Gelorri,

in Perside,

1.

PASSIO.

u»oia»»o oJ^^o

|^m

|coa

[*-»»*> ^oov^-u* )&=>

^oo

)***

— Des. mutil.
Fragmentum
169-70.
.

[1043
Bedjan,
Acta martyr.
et

sanctor.

IV,

2.

Vld. Berikiesus et Ebediesus.

Sara

v.

m. Vid.

Behnam.
in

Sarapamon m.
Passio.
Inc.

Aegypto, sub Diocletiano.

— Copt., athor 28.
JIT6 *f S^KJ CJ<U

mutil.

Des.

I*

JljpCtfJULJ

jULnecjccwjui<5,

jijScji

^veonccj &eji oTgjpHJm <sjulhji. ot<ojj> eT^TepjUL^pTTpoc nk hcyo jteJUL cw ji^t^h
...

^cwpjc
6*OJC...

jih

eTeJULnoTcytfjHnj

juljulcuot

£jtcji

neji[1044

H. Hyvernat, 304-331.

Les Actes

des

martyrs de PBgypte,

Sarapion Sindomta mon.
21.
I.

in deserto Scete, saec. IV.

— Mart.,
Ltl.

VlTA [EX PALLADIO].
IrnlfL.

IllC.

\\/rpLtufin'li

uyp Lpl[fiuqiu&
iitiilifi

mr/lmi tn /mli
\}tiuiiti/itili
i

iffiitiiutuf/fiitin

— DeS.
\^/ihi_Mi

a)

n

i/iu

iniu

<*uitn

uum

ijiiiinl\iiili!i

nnii

n

h

/iii>fi

ui^uj/ibninh fnrini
|

O

uiDUinnuii/iy

h ihuin

n *~[\n h u utn u h

1045

Vel

b)

ltu,ti

luiiihuiL.

n<

I,

tfm

iii

i

uiu

tlui /liTSuiuti

iiun ...

h inuinu
[1O46

^Knftuuinufi

Vitae

Patrum,
;

465-72
a- in

(des. a)

— ed. Venet.
\-=^ yov^*

ed.

Ispah.

I,

578-81 (des. a) 162-65 (des. b

;

;

— ed. CP., — des.
it.,

imis pagellis).
inc.

2
l^.wao

Vita.

Prooem.

oiLom^

|k~a^*.L au*u oL iJL/
inc.

— Des.

^*»/ ...o>\j

:

[5uo^

oiLu*i oi^o^

— Narrat.

\ia\z

^

o>a

230

SARAPION

u>aSl>« t a yo»* loySsj o>:sa~j \~Lj +*f 001 \ • « • • • #

^oo/ ...oiLo\c_3j

:uoio^ojj

|^lj,

v

>.->

oiy^AboA

— DeS. —

io>»o L^so U

oyk-j

.

001 fjai^s^

^^

(Epilog.

>oa*3

..\*_^9j

^o

[^*l

:

^.kl.L-0

£^0

^aola

^et

[1047
sanctor. V, 203-341.

Bedjan, Acta martyr.
3.

Vwf.

Patrum Vitae
et
soc.

:

Paradlsus, sjriace, cap. 64.

Sarapion
.

m.

in

Aegypto sub Diocletiano.

— Copt.,
jitc
ccw-

tybi 27.
Passio.
Inc.

^e £eji ^f JUL<$.ge JipoJULTiJ ^jok^htj^jioc njOTpo ji^jiojuloc & nj2iJ^.SO?\OC
<s.cajcwnj

peJUL JULneqgHT... <s,e|c<£\u cy^.
Jic^o jicjul c jteii

^pj^jioc

— Des. cejpj ii^
ji^tt^ko
[1048
di Panefosi,
;

£&

ji^t^h
7/

e<5,Y6i

jiii j;x;?\ojul

&eji

oneTOTpo
Gr.

hnejitfojc... «sjulhji.
martirio di

Balestri,
; ||

Apa Sarapione

Bessarione ser. 2, IX (1905), 35-45, 179-87 X (1906), 48-54 Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp.
Scr. Christ. Or., Scr. copt., ser. 3,
I

(1907), 63-88.

Sarbelius et Bebaia (Babai) mm. Edessae, f 122.
sept. 5.
1.

— Ian. 29,
l^bAiO*. ki*a

ACTA AUCT. MARINO ET ANATOLIO.
OiLo;*oo*oo ...J^^s^ oiLoaJioo* £s\L

I.

IllC.

jo^^o/)
a»au;^
|jo:*o

^_»s^f

kuoo

^c&o

l&oo;** 1*00*3 ^.cV./t |^*.^A^d |3aocftS/
^b&Aflo

|}o.\jOiv>

uoioa^

— Des. k*^2 —Epilog. fcoks
[1049
^a»;^ ^f
poi

[^lse*

Uo^*

\l\ ...^\oi Jgo>oiba3ooi

II.

APPENDIX.
|ooi

(De BARSAMIA.)
0001 v** ai0

InC.
L001

oi*.*-\L

l3ao.ca3/

^*a;j\

—Des.

IL^

hpksoj }**_Aa9 |L;^ao3o

[1050
;


||

syr., 41-63 179-85 W. WRIGHT, ibid., XII-XIII emend. var. lect., Bedjan, Acta martyr. et sanctor. I, 95-119 (omissis epilo-

Cureton, Ancient Syriac Documents, text.
;

;

go et appenclice).
2.

Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi.

Inc.

I^oos

^*a^
|mp

|;»}*o utvaL uoiasoa*

L^a

!*o>i» looij

"

«

—Des.

:

^o>. ^»0

b\o.& |so«o U*^so

o>\.*

Mv

^£\*> NoVfiof }so*\

o»aa*Of

'?•»*-=>
/

[1051
e

G-..

Moesinger, Monumenta syriaca
(Oeniponte, 1878), 52-63.

Romanis codicibus

collecta., II

3.

Vid.

Barsamias.
Vid.

Sarmata m.

Pamun.

SERGIUS

2?!

Sauma.

Vid.

Iabalaha.
Vid. Vid.

Seleucus m. Seleucus m.

Pamphilus
Stratonice.
Vid.

et soc.

Senes

XLIX mm.
Vid.

Magistrianus

et soc.

Serapion.

Sarapion.
in Syria, sub
... t ,i*,*.«v>t)

Sergius et Bacchus mm.
1.
|ooi »

Maximiano.

— Oct. 7.
cnjao

Passio.
/

Inc.

[j>i!!.ia

Lo\

oik..LJao«)

k*o ^.5\Lo |^£s\L

|Lf A<s c»

|La*i.^.s [.^ao?? oiLcfu\iao9 001

. .

.

uao ai**\£!fia.io •

Looi o>*C^»/

DeS. U^**A

j.i.kiO ...oiLa.\ *_2> v.caa.^sfcvtfo ^soCs\

^l/j

»sb

^io

|*^»v»

©>— >C_oLL/t
>

r»/

...o>\*:|o^t

[1052
et

Bedjan, Acta martyr.
2;

sanctor. III, 283-322.
^uiiuicruiliuiiili
Lrnbli
/r__

PASSIO.

InC.

(*'/i/

J-utduiuiutiu

\\*uipun~

upuiunup

inifiipnii/i-.in

fcruiniui_npp

pupnubiui o

p AunSb

^lnnpnpiui rrpup
jnpnL.il

— Des. p

pbpnph

l

^n_nL.uiuipiuin*

uiun bn.ph***

uibn__n0b
ij

pJpuni^ferpLljp puinni_iJ

ipupu piupapiounL."
uiift.u
:
|

fcrbuiup uppnn

/puiptpi* i/uuii uii_npbinu
II,

I

O^

3

Vitae et Passiones sanctor.
3.

272-79.
Inc.
©>.\£c~>«)

Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi.
l_oi
:

|;_a
;.»_i*.

vo ov—.ca\ ao ^o/i u\

.00VI.-0 U*£s_a\ oov»
001 w.»;^
:

— DcS.

i-ȣ,o

o>aa»

^oowa^l-»

i.*oio»_o\

ojo/o ^\^f

Olt^£B ||3o

o>l.«_>«

[1054

Bedjan, Acta martyr.
4.

ct sanctor.

VI, 650-61.

LAUDATIO AUCT. SeVEIIO AntIOCHENSI.
y**™

InC. fc~l_l_io ^foa*.*) vaJOi
«ja-«j

;^h

»>k»«)

^_A
:

*._

\-±ccZs))

^a&»

— Des.

>*__j ©>\«o [-»£

I-joS-»

«-.»/ ...f-f-S»)

oo>_\

u_a3a*A)/«)

u>©»

!&-»,» La_v« 001

:

_\

[1055

I.

R. Duval, Les homiliae cathedrales de Severe d^Antiochc, Homelies LII a LVII, Patrol. Or., IV [1906], 83-94.
Gregorius Illuminator
;

5.

Vid.

— Sergius et Martyrius.
Mesopotamia, sub Sapore
Klaiensis
II.

Sergius et Martyrius mm. Armen., arats 16, 24.
i.

m


P

Passio.
IllC.

I.

Epistula

Narsetis

de quattuor SS.
li'f'"
''*-

SERGIIS.

()/""/

piunXuii/i

4

AjuttipuinuIcrpLjili
/i

puiliu

— DeS. unp ptiUuipup niinu

/////

/uuiuuiuli

m

i

uiipnj

m

/uui'fi

232

SEVERIANUS
£
iuiululju
:

iiiijiiiuiui /y/ '"//> "/#

[1056
plcniora,
II,

thcca armenia,

Aucher, Sanctorum Acta XVI, 5-9.

46-48

;

||

Biblio-

Exc. Dashian, Catalog armcn. Handschr., 3-4.
II.
iliujf,
iji

PASSIO.
nij

IllC.

^

friutltubujfiu

[,} iiiii

im

niuii [<) Luflt'li

*

/l/i-

db&pll

X^nuiiiiuliii/iuilinu^

iiii

ii, ,ui

pbitil njiuifjtuh
/i

put~

phut\p

liuitlujtjh
:

— Des. ujiu^hgffh ntj.nu^ni-pLuitln
jt

uiuunnt

m fsiub
J(rLU~
1 f/ ^/

tnhijL.ny

Ijiiiuiiiijifiijiut ...

jd-LuntiiL.npni-JJhiiibu
y^nL.i/tit/bnufi*
fiu/i
/i

^\mjiufiij

V ^""/^"f*

""- ^nn.ntfiliujh^L.nij
Ikflt
:

ill.ti

n_uti^nphpnj $hisiisli... ui

— Epilog.

{thujp'n.LfiitbhnutL_***
X

jpL.pusoutb^/iL.p

trph-uitiiiL

<^uiiuhtlp* uiJl^b

T

I0 57
;

||

Bibliothcca armenia, XVI, 11-53 Vitae ct Passioncs sanctor. II, 280-99.
;

— var.

lect.,

81-82

2.

PASSIO.

IllC.

1^/'

\\uinnfiu
(?)

luiu

i [t

"fbnp<^qp
cun
f,

hc fm
usj

111111

^nn.L.nifb J^uinnucrnj
lut^luLUifC^b

DeS.

jhui

hiifiu uu_ni_iib

uiiuiiujb

*nn_ntlnn* uinuinftli
:

miisisjiuhiislj LUti/fnutnniiCr* ht^ hiLfib

p

uihnfi LuiuuinL.LUuiulin

10^8
t. cit.,

Exc. Aucher,

4-5, 49, 52-57.

Severianus m. Sebastae, sub

Licinio.

— Sept.
nci

9.

PASSIO. InC. \\hut Jtinuibutn ht-

il Ijiuiuiuuth

ltut<^uiuiuihnt_f3-frutb

unnnn ^\uin.utuniJb
niiiuji

ifuuitptpi

uiiunnhls

tfljiiiihnpb

p
tsiit.

\\hnujii~
*

mj
I,

i/m I jitiiiiiiiniunpb
tfiiiLib

— DeS. nuiubbuiib
iuls

nustju

njphhintf

hc

i/iiinffj

jnij

uinhni IJ I,

ttitfi. liuijli uillfi

nffjtujn

*~\\nfiu~
[

uinu*** Luillfh

:

I0 59

Vitae et Passiones sanctor. II, 300-309.

Severus Antiochensis patriarcha, f 536.
sbat
1.

Syr.

iacob.,

8.
Inc.

Vita auct. Zacharia scholastico.
|_~-j o/

J_l»o- ^LoA

fcuL/ \z+\

^O

U^-o

—Des.

||a~* uoiok*/ |L;-»;* |^x».L

^5$o

|oy^ cOi>~j ov—*?? ooi

KWMo
:

[1060

Das Leben des Severus J. Spanuth, Zacharias Rhetor von Antiochien in syrischcr Uebersctzung (G-oettingen, 1893) [non vidimus] M.-A. Kugener, Vic de Severe par Zacharic lc scholastique, Patr. Or., II (1903), 7-115.
;
||

.


233

SILVANUS
2.

Vita auct. Iohanne Beth-Aphthoniensi.
la^f

a) Inc.
\t\

prooem. i^ruJao
Inc. narrat.

|o>^t U=*>^ o/ ILj^-ao
O^-tti^» |oOi u.OiO-N..f
oi;r.--\

y^^\o
|;*o[/so

ya.\a^

cs*i~;_\


Cv*.
/

\*f

*so

^v^ao^

DeS. ^a-^oCvi
fbofo

-> ja*A._> ^aSjjCsj |?|-~o

yoo>\

C\->/

«-Aoi* ^ojoi
[-*-**»>

Epilog.

»^o»

.

.

.

Cnv*.

y£3a-A

».3

^Aoi

^o/

...}->|J

<»-**•

:

[1061
0r.,
t.

.M.-A.

Kugener, iWr.

cit.,.207-64.
le

Exc. cf. J.-B. Chabot, Chronique de Michel (Paris [1902], isographice), 280-81.
b)
Saidice.
Inc.
et des. mutil.

Syrien,

Fragmentum.

W.

E.

Crum,

Ccitalogue of the Coptic

Ma-

nuscripts in the Collection of the Rylands Library, Manchester (Manchester, 1909), 51.
3.

Vita auct
s

Athanasio.
i

a)

Inc.
-

^V*

s

7\1X\
s

:

tthJfVtlC

i

tim&jj? in*
Des.

h-n

:

od£ wzti
::

M

1

m !«s[1062

tD-f-AMn
•<

h^s
s

*rt~to»a*>~

ichWCppiDTrilhfoi^lllhi..
n-<-h
s

$CK
b)

4*/M

i

"WA"
J.

0)JVPli-

^h*

s.

.

Edg.
Saidice.

Goodspeed, 7%e

Conflict of Severus Patriarch of

Antioch, Patr. Or.,

IV (1907), 591-718.

Inc. et des. mutil.

Fragmenta. 1) W. E. CRUM, apud GOODSPEED, 779-83. 2) Id., Catalog. Coptic Manuscr., 163-64 apud Goodspeed, loc. cit., 583-84.

loc. cit.,
;
||

Id.,

c)

Bohairice.

Inc. et des. mutil.
loc. cit.,

Fragmenta. Crum, apud Goodspeed,
4.

585.
(

Epitome.

Inc.
:

\

* y .cn+<*

l^sa^j/^

^;^;^

|;.op» <-;»

\**+o

)

Des. ^so/ ...01L0A.

1};*

>ilj [l~~i] ILaau.
/oc. cit.,

j^

[1063

Kugener,
5.

318-19.

Laudatio
JL>

(vindigatio theologica
_»"*>

?),

Inc.
u'

I^Ud
^ȣ>-l l

•VJ


^~>«
o^-TiLi

\* ute^

y

j\~»

Lj'

-JJuH

*

>VI

l-i*

[1064
Exc.

Kugener,

/oc. cit.,

397-98.

Silvanus

et soc.

mm.

in

Palaestina, f 310.
U-ao-i, u-jaja-u-[joi

— Maii
^.\

4.

PASSIO AUCT. EUSEBIO. Inc.
Des. noia.A-.jj vo-jo^
|ov-\

001 |ooi »a-aj
;_sj

^f |k^ ^o

O-Ii,* JO*.» ca.\x»

|J

|jj/

Vo

[1065.
;

Cureton,

History of the Martyrs in Palestine, 40-42

||

30

*

234

SILVESTER
Bedjan,
Ar.ta

martyr.

et

sanctor.

I,

274-70.

Exc. Aot. SS. Nov.

III,

47.
2.
\\/([iij[ili

Silvester
1.

p.

Romae, f 335.
uitutiii/jii [<)
X

— Ian.
[l

VlTA SOCRATI SCHOLASTICO SUPPOSITA. \nc
I,

{[>

uppnjh

\\hijl~huuijinuh)

iiilin

ui nuiutpv

p

,

nji

fin\li tutii

imhtn

t

^uijjiiiiuiLttiiiift/lnt/h,**

{\\ufA
ilj

i/7uhfjtiL.[fJ /,uf-

uipnn uniuuinui-

nhuij
I,l_

\y,

///'/*

uuijmu

DeS.

iuuliulfnnL.lt
f/i_

j)iuiinn/ p <^hn.uiunjiuin t
/il.

uhjiAuiunjiuin
.h

ni, nli ttijuh

j> puipl, hui p n nt/tt L uiil

<Ciuuuituuini
itiit [itnfi

^.uit uiiunij
:

o

ujui^uiljii

ii^^umtii uiLt

n^utiii***
I

uihu

1

066

Vel

b)

nn
Isl.

ihm

i//iiiniiii

pt L

inli

nji

puiptinii

unjiui

k~

111111111-

uiil-[<j pLAi*

^Ziiiumiiunnili

'CutL.uimnJ n

ttpiiyin/ ji f

n \\ u "
I

uinutuCr***

IO67
!.

B. SARKISEAN,
triet

§liiint-P [ilIi \]LrpvLu,n/tnn[, tuiiitnJn, [J
:

i:/~i

L-. \kiniilrtiuMj)Lnij lui^Llrpmtj

Commentatio

cle

historia Silves:

de fontibus Moysis Chorenensis, fHl^irUUUb^ Polyhistor, LI (1893), 311-18, 358-67, 401-416, 449-57, 497-506, 545-51 LII (1894), 12-17, 60-66, 107-114 seorsum (Venetiis, 1893), 1-78 (des. a) Mesr. Ter;

;

;

|j
,

MOWSESEAN,
tr.,t_[&[it/i,
:

\jitffliuiinjjij

\$pnpuui,d[ifpiu[i

L

IjL. rjl

rpulpul,

ujtuui^.

Socratis scholastici historia ecclesiastica (Valarsapat, 1897), 692-799 in imis pagellis (des. a et b).
IllC.

2.

VlTA EIDEM SUPPOSITA, INTERPRETE GREGORIO.
tili l/li

\~-L.u/-p[inu

H\iuui[i[njh ui ilt
triilihuih

nu iinii/uihh
***
i

<^ni/iurinhint[

U!Uiiiuiunt-[cr[iLJi f

nuiiu hprnn

\\[inp.humpuu n 1/iiiuunL.hrhiuhu ^JiIiul.—

pnlip hiipniiL.
[1

uiilXiI~ji UBijii/uiiiL.njinu[cr[iL-li

— Des.

ufjuuiL. uhcruiliiuj

/jsinuisihuli
C
i

*iL.ni[iiiupliiiL-ni-

uiuni.ii

^huinJi***

pLut-

niuiL.it

juiL.[unh h[in

[l068
op. cit.,

Ter-Mowsesean,
BAIAN,

691-799.

— var.
Lr L.

lect. Is.

Kha-

^•tun n-UJUiiii.hr/iiJli

iinuiiinJrn

|J« tltl tum [i

\fP >' *-" u, ,1 h tlh

3,1.,, -ut it[/i, : Collatio historiae Socratis typis editae i codice Hierosolymitano (Hierosolymis, 1898), 87-95.

cum

3.
tA^ft^bo

VlTA.

Inc.

J.

2^.

\\c*\*

ofco/ *9
v^
*»«

\

»;cna Ufu^oso/

uaa^*A»3

^

<A«£o ^uo(.ax>

^*aa£>.J\

oiLcuVQo

(fioo^aacuV^fio
,

[&*^,cn.ca\x>/

|oo»

Des.
...o>-\«

....;_*« o>v&jo |£vi*oo [»ooi»o [*^>*J |Laiau& ^a |ov^« ov>M&-*>^ ^ * • • •
-

^»/

[1069

SINUTHIUS

235

I

Land, Anecdota syriacd, III, 46-76 (quasi caput 7 Historiae ecclesiasticae Zachariae Mitylenensis).
imp.
:

libr.

4.

De baptismo Constantini
Inc.

oratio
o>a $|~-^
:

metrica
L^j

auct.

Iacobo

Sakugensi. a)
L»L/o

iow/o

«.-

^

c~jj

Ijoioj »...010^./* >xa*-

— Dos.

<n^.s-\ ^cu.99 Ija* |oo>L oiLa.\«

|La£,ALL=> u»*j

l*;.».

^»*»oi

^o

x

_-a>
A. L. Frothingiiam

[1070
jr., VOmelia di Giacomo di Sarfig di Costantino impcratore, Atti Accad. dei Linsul battesimo Cf. num. 5. cei, ser. 3, Memorie, VIII (1883), 217-41.

.

b)

Inc.

6>j 3jt\

Jk*\\ jyb\

^ £j\ £&\ r^J}

^~> ^J!

l^J

-..fJjLcJp
195-96, 203. mani, Bibliothccac Vaticanac catalogus, III, 446.
Exc.
op. cit.,
5.

[107 1

Frothingham,

— Cf.

Asse-

De baptismo Constantini
IllC.

imp.

oratio metrica Ephraem Syro
,..i^\

SUPPOSITA.
voov^i)

L—^aa.»^

ou»

|^a ^oooAj

L^o/

|oi

Lsjjso

^o k*^a* >Q*m
l*-*»°

y.»/

— Des.
I.

^o cfloai-.^a^x»ai3 v-^jL/j

:

|L v—-^-«J

l

s

^

i^P

\\)

\^>

a^
Ios.

[1072
Overbeck,
5.

aliorumque opera
oratio ex

selecta

Frothingham, loc. cit., num. 4, paucis mutatis, excerpta

Ephracmi Syri, Rabulae, Balaci (Oxonii, 1865), 355-61. Emend. 212, in ima pagella. (Reapse haec

est).

Simon
uif, uli

Zelotes apostolus.
SUMMA.
Inc.

— Maii

10.
/tl.

HlSTORIAE
\]nunifu

^uinni^uih^hjiuuujli

uiuuiniuj&uj^
puiiili

— DeS.

iniuiiniu/i unnnjli

iiuiniihifi ji

Li

i/h f

/1

i/iimi «...

Tl073

Aucher, Sanctorum Acta plcniora, IX, 100-101 Tsiierakhian, Libri apostolorum spurii, 464-65. Cf. Synaxar. armen., 93-94.

;

||

Sinoi (Senoi) m.
athor 17.

Vid.

Miles
in

et soc.

Sinuthius archimandrita
1.

Thebaide, f 451

(?).

Copt.,

"fjt^epgHTC J1C<3,2U COSe JIJzoiA jieut jnaj$Hpj eT^cj^JTOT jrae ^jiot^ eSoA ^jtotc[... JieoTOji ot^julj ^e &e ojej[<j.?\o?\eT — Des. a) Jie*SK^& JtgHT ee&HTC[ £6 iUtep£)<S.eJ JlOYJUUJ^f
Vita auct. Bhsa.
Inc.

236

SINUTHIUS
eii&Jieq.

n^jpu^f oji aiiojcuiu en^fcwoT ii^jioT^f ejicyenguoT jitot^ jutnejitfoic... 1074
jipeq^fcSc»
1

vcl

b)

Jie*JlK<5.g

ji&ht eeSiiTcj iiu^ojcw. u^upiff

OJl

«uiojcwiij

h^f cwot **.$"+ oto& jiajengjmoT jxtotcj
n;x;c
chreticnnc, 2-91 (des. a)

jibocj
1^1075

neji<fc...

E. Amelineau, Monuments pour serv. d Vhist. de VEgypIoh. Leipoldt, Sinuthii archimandritae vita et opera omnia, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. copt., ser. 2, II (1906), 7-70 (des. a et b).
te
; ||

Exc. 1) Zoega,

Memoire sur

les

Catalogus, 3 38. 2) E. Revillout, Blemmyes, Memoires presentes a l'Acadel
,e

mie des inscriptions et belles-lettres, (1874), 393-94, 405-407, 409, 430.
VlTA.
a)

ser., VIII,

2

Inc.

Jj£o ©>^

^^j

ocvy^ |£S*.a^j.Lj oi^a^> IfcwasiAL «Aa-J
vx^aj ^so C\*fio».oo
}*-••*£

».»!»./

uo^ooVa/} fi^SaSo oijL/
.

^

|£>v.\o

*.fl

—Des. ^^/
T1076

oi(

soj

|k«.a2^b\o U-»t°9 ov?oiai\

10M

^n^*» ** t*9

V\o

^ocn^ *i^£o Uj

^oo/o

.

..t**^*j *i~o

noudi,

F. Nau, Unc version syriaque incditc dc la Vie de SchcRevue Semitique, VIII (1900), 153-67 (et seorsum).
et des.

b)

Inc.

mutil.

Fragmentum. I. Guidi, Le traduzioni dal copto, NachRICHTEN VON DER KOENIGL. GESELLSCHAFT DER WlSSENSCHAFten zu Gtoettingen, philol.-hist. Kl. (1889), 53-55.
2.

Vita auct. Besa.
hp<Loje|
...

Inc. mutil.
...

(non procul ab
|^cw[
...

initio)

|&Jt OV...

jiotf"

I^cwk eSoA|

ne ^n t^I

|oje

julul^<v>. neitwT 2^e

Jievcyoon

m,q

htfj git
1)

iin<U2aK<uoc jie ot|... |ne koyj jiecoov — Des. mutil.
Amelineau,
cit.,

^.tcw

[1077

les

47. — 2) Zoega, Catalogus, 378 — Revillout, Memoire sur 394-95. — 4) U. Bouriant, FragBlemmyes, loc.
;

Fragmenta.

op. cit.,

633-42, 644-49, 237-

graphies,

mcnts de manuscrits thebains du Musee de Boulaq, II. HagioRecueil de travaux relatifs a la philologie et a l'archeologie egyptiennes et assyriennes, IV (1883), Amelineau, op. cit., 642-44. 152-53; 5) Crum, CataCataloqus, 164-65. log. Coptic Manuscr., 6) Zoega, 379-80.
II

3.

Vita auct. Besa.

Inc.

prooem.

lyO»! Ua_:p [JU]
Inc. narrat.

uJL-* o^Ul ullUUI Cn~s£+yj$\

Cjl*>~1\

J UUdj

SOPHIA

237

M;*
^_,-,»N

j,s;

h/ j,«

/*

j^-UJI

^j


.

^Uall tU

— Des.
«j*Jb ^iil

^J' *!*«j

J-J^

A50>UI

^j-JO

StUij

%\j

\j\f

^;l:^
[

(i

OvJ

ta j 2ujJi

-JwXa!! Il>I

^-lo

«u.-A> fcjo fcjjT

I0 7^

Amelineau, Fragmentum

o/j. ctt.,

289-478. exempli)
E. G-altier, Contribution arabe-copte, Bulletin de l'Insti-

(alius

d Vetude de la litterature

TUT FRANCAIS D^ARCHEOLOGIE ORIENTALE, IV (1905), 106112.

Sirun neom. Hiznae

in

Armenia, f 1476.
IriC.

— Armen., arats

7.

PASSIO (SYNAXARIUM).
iiiiiifini
iil,

\}ui k[*
Ifi^
1

DeS. ori^uni/fftriiit/n
inLAinuuili iiil/uni

*£""/'"£&' -^"/[""J* ^"D hiinqp <?nnhi niiop i Iiiiiiiuu~
['

nmi .***

h

(j^

)-*)

h ihtun u***

[iO^O

Manandian
res,

et

Adjarian, Armeniae martyrcs reccntio-

309-312.

Sisinnius m. Antiochiae, sub Diocletiano.
Aethiop., miaz. 26.
i.

— Copt. parm. 26,
i

Passio. Inc.
s
s

MW6
:

:

-flhrt.
i

*

HA^

i

frlWNTft M^ft-ilh
i

i

MttlJ VVtiP A-+
h-flc
••••...

0>A£'

— Des. H'Wft
i s
"••

flfl^

s

WiftS>

s

h9°hh
5

i

fl^

i

^n^

a^

i

cDJ&rt.-fl^

Mtilllhtlfli.C

nnjMh £*£,<«* i kr*Rft\r i... h u Vi fio8o

Fr. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aeth., ser. 2, XVII (1904), 261-72.
2.

Vita et Miracula
s

(?).

Inc.
i

(VlHi"

s

hr/iS-

;

'flhfl.s

Ufl^

i

(bt\Tr?*h

a>h(D-tl(\

i

-flhA.^

OHDH&

«...

[1081

Exc. (latinis littcris) K. Fries, The Ethiopic Lcgcnd of Socinius and [frsida, Actes du huitieme congres international des orientalistes, I, 2 (Leide, 1893), 62-64.

Sisinnius eunuchus.
Vita
(?),

bohairice.

Inc. et des. nuitil.

ct
II

Fragmenta. loh. Leipoldt, Sinuthii archimandrita Vita opera omnia, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. copt., ser. 2, (1906), 78-80.
Vid.

Smaragdus.

Euphrosyna.

Sophia, Pistis, Elpis et Agape min. Romae.
1.

— Sept.

17.

PASSIO.

Inc.

^mji/

<n-V>

M\a

\+*± £S~-L |L^ia» |o<^>

oiLaa*^

5

238

STEPHANUS
Ijoio

Des. a) M~*(~^ o>^ Looi |La»:*i3
vel b) vel c)

<wi^|

JJ

u.oiaio^o

[1082

L;.vt^/ oiLa^ |La.\yio ILa^u^
..4-u-£a»^j |j^> >o;*©;jo ...|La^«

|,oi.

.

[1083
.

^f

oy^ Loo> |La^.o...

[1084

Agn. Smith Lewis, Select Narratives of holy Women, 218-44 (des. a) Bedjan, Acta martyr. et sanctor. VI, 3252 (des. b et c).
;
jj

2.

PASSIO.

InC.
(f i

\\aifbp

Lplfliim niip

Qnuni_uh
ftl
liitili

^[Kpjiuuinuji
tfuipiiilpult *»
:

ijiph\[tli ill.ptii

niuptiiuupjui muLuitiili i-lmt
uiliuiJi l y

\\fui nilh npnt^u

p

\\t/uiumm pf ftt
t

li

DeS.
slL

linnnuli uiiiiiiu
tjp
uii/unjli,

^ntjijuu
fi

inii/uli iiihli

<CpnmJin

nti

op

miuuiuU
putn
tlL

JcruiiLiut-nnnL-Jerlriuu
:

Y

t,

ntijtuilinuji+

dl.

n

^[Kpjiu~
r
1

uinuji*** tuiff^U

08

Vitae et Passiones sanctor. II, 310-21.

Stephanus protomartyr.
i.

— Dec. 27, aug.
|lU*l<5.

2.

Acta

(?)

Inc.

mutil.

&<S.gTHK

JlTJttfcW

£<*.

o<u&ec iuieKty?\H?\. <uiok v\e <utchotji jijulh^t <5.jiuj?\hX e&p<u ennoTTe — Des. mutil. [1086
Fragmentum.
dei
I.

Guidi,

Frammcnti
III

copti,

Atti Accad.
1° semestre),

Lincei, 48-50.

ser.

4,

Rendiconti

(1887,

2.
lis
|

Revelatio seu Inventio ossium Stephani, Nicodemi, Gamalie-

et Habib, an.

415

(Epistula Luciani pr.)
..43aa£a3/

a) Inc.

^oo^ts*/) ^V»U
|*.-*._jo

3« 0)Laa*£o b^-»**3
>c-»Jj Cn*);*£n*

|»y£\

|o>k% ^ba~<| ),iia.»o\soo

fsoj

N

^2o

|.j;o

usoLj

— Des.
U*£*o

\^

|<j}9

^ooi^. ^oooy)

U»^

;asj IjoW b«Aa

H**o/ ...o>\f 001 ...^*.*.*^ari

[1087

Bedjan, Acta martyr. et sanctor. III, 188-99. (Eadem epistula quasi pars Historiae ecclcsiasticae Zachariae Mitylenensis, lib. 1, cap. 8 ; Land, Anecdota syriaca, III, 76-84.)
b)

Eadem,

syriace.

Inc. et des. mutil.

Fragmenta. Fr. Schulthess, Christlich-Palaestinische Fragmente aus der Ow ajjaden-Moschee zu Damaskus, AbHANDLUNGEN DER KOENIGL. GeSELLSCHAFT DER WlSSENSCHAFten zu Goettingen, philol. - histor. KL, N. F., VIII, 3
(1905), 102-106.
c)
<S

IllC»

\\linn
i

putn

uuinuiptun

trt^

i>

mi

ui/i tuti

bi^

uiuuini_iu~

uiupwymfiii*.*

\\ujpn

ittupli ln_ i/uipiLUiutjiiu Y*uuinL-Ui&-

uitnui-ui

STEPHANUS
ntujiXjiiu rini
I

239

ijtiihf,

1

Ijiuill.

ijim

ijh tjOjit jt

Dcs.
***

yfihfit
Jt

uljtujuijiuih
i/itiiujiuih

iujitl iiihiui nji uifinfiii

i

uiiitiii

"Ji"J

iiiijiii\lril

lintiji
iiti/L

'yfihnL.tulSJi

jiL.jiiu ninu% [11 ji
111

iiiiui

Ijtujiji

:

ijtuuii

ij/i

biuiiin

tij,

|

^jijinjinnt JtTh

hh* *

uiiftjh

:

fl0<)8
:

Edenda in 4«A^.4« \^.r,.aj,L u,j Hancles Amsorea. Dashian, Catalog armcn. Handschr., 12.
3.

— Cf.

Laudatio panegyrica auct. Pseudo-Gregorio Thaumaturgo.
ht- criiijiKiitnnJlt tuuinnt tn^
«=»

IllC. J^jiiii-yiuiMitui! iiuj ujlt (al.^jiui-yiutjiiufi.)

\iujhntjli
tJnuiL
111 1

iJtttiiLiun
(ill.

uiticriuhtunlriuj
)

DeS.

mjid iiihiuiiijjih

mjiIi

j

ijiiun-iut^njiliintj

pliiL

iILn

iniui hiiiiijijiiu Ij

dmu —
[1089

ftTnif *** tuilffh

:

J. P. Martin, Analccta sacra Patrum antcnicacnorum, apud Pitra, Analecta sacra Spicilegio Solesmensi para-

ta, IV, 162-69.
4.
Iil.

LAUDATIO ASCRIPTA ATHANASIO ALEXANDRINO.
lj

InC.

^\ttJjSiuii^

iinjiui^Cjitup

Junji<^m

nsi

utoujui*

mj

hn['iatjtp***y

"*-

p tttn
Iil.

tujitjijiunjiiujj

7iitiii-uinujjJc/-Jitj

— Des.

a) r uttjqni_Jcrhuiuji r
tt

*nfjLL.njh

ujinnj

:

niinn tulin ui l.Ji n inLjjinL-Jcr hiuu***

a nnmju

iiihiijitnhljuisj

jiunnu hjiljjiiuirhujn nutiiiuljuihuin***
Vel b) utuhljnilhn uiit^jin hljhfjhijt^n;*
Irnlrli
ft

IlOQO
olrt-

utijnphiut
**

n

niiijiX/rtui

njitnnt JtTJit-h 7CyuftiJftuini_Jcl^huih
IS.
:£tu,Ljj
f

()

TlO^I
^iuj/iiuiijLinfi

DAIETSI,

Wfdhmtliiisiifi

\^rjL_jyusi/l,,itifinj
:

Athanasii Alexandriae patriarchae orationes, epistulae, controversiae (Venetiis, 1899), 500-515. (Clausula alterius exempli videftTnLijpTj* L-l j/snt tj-fiJiuuijnt-JS-fiiJiip

S.

tur oscitanter indicata esse.)
5
.

LAUDATIO (ORATIO EXEGETICA
k li y''

?)

ASCRIPTA IOHANNI CHRYSOSTOMO.
<Cnjiii.hjnif
iuil.

InC

"*-\KnftU3tinuf

h^iiiu

TSkttiJiuiujiujfC
Jt

Jt
Jt

Ijhtuhu

— DeS.
ijnufi
:

p un

-

uiuiiliiujh uuL-jtnu

<Z uihii.frpXhtu t

/jhiuhuli

f

^{Kjihuumu***
QniJ^iuliliiiL
\\ciLL i'L nn/lifi...
iIL'1/linL-fa-fiLii
ftf

Tl0^2
nftrnn
*f\cuL^-

Iohannis

Pauli, II
6.

interpretatio (Venetiis, 1862), 880-83.
Inc. mutil.

Chrysostomi

epistularum

Laudatio.

Des.

25:6

<J.*1HJTJ1 JieTCJUt^-

jui<5.<s.t

JiTe

n^eicwT iiTeTiiK>\Hpojionej jiTiijiTepo
GrUIDI,

jit<s.tc&tcw|

Fragmentum.

Fram niciiti

cojtti, loc. cit.,

[1093 50-52.

*

6

24o

STEPHANUS
IllC. «__»;__

7.
.

LaUDATIO METRICA AUCT. lACOBO SARUGENSI.
t.A_oi
:

|>o\x_.> !;_>-_-

;_»

Li~oj o>\a_____

— Des.

|joyfi_.\

l-__»

^J__

o>_\

o oy»j

001 w-*-3

>____^

[1094
P.

Bedjan,

Homiliae selectae

Mar-Jacobi Sarugensis.

III (Parisiis,

1907), 710-23.
SUPPOSITA.
a)
IllC.

8.

EADEM EPHRAEM SYRO
ljn<hti/n

\^hijj///'h[ilj h t/ti/ji^
'

C

u/l//inuiun
liliXy

n[iu

n

<ytinhi_nji

<?///j/u/ubf/u JU-Ji

^" bnji<Zhui

^VV/ 1
lii^

— DeS.
M/7"//''

(}ji<ylihwj

£

^Kjiliuuiiiu

nn

Iiiii

hifiu ijojiiil-~

M-IilIi

iu/iifcT m.lcrliiJi Iil. uji/u/fj* hi
' !•''/'/' l

lufii/ tliuinjj***

F^095

'V'

^"""^'''""ic"

p

l'i'in>

-

Sancti

Ephraem

opera, IV (Venetiis, 1830), 143-49.
b)
IllC.

T^li/jjiu/lijifjb

tuuLhuijb

uiiijiuijijinuuiij
ij[iu

liin iu iiiijii ttt ,li

^{Kjipuuinuli unL.nn ||"'/j tlnulilinu
<

lin%li/i//i

uijuoji

— Des.

ilIil--

nuinuiL.

usuiiiliiiiiii

iUJjis.u/jiu/1/u/ij*
/i

«__
* :

<jtrpu/u//ju/L-

niuuinL.lcrliL-b

fjiujiO tuii nili
_V> tfuijiliiinj 1

iiiiuUVuiliuiii

ifiu/n u**

\^uhliui<Cuiiin_l u uiouIil.*** r
\
1

uuuii uicf-*** nn nntlh ui***

00.

Synaxar* armen., 269-73.
9.
:

Laudatio metrica auct. Narsete.

Inc.

}__«___

L_ij

|_jo^ La_\_o
<.£____l\j

oi_~t*-o >o«
L_.__-v_-

_>

J_5*___»

?»»— o |____- o>\

l-*^
:

:

l--_5o L*_._-_\

— Des.
et

oL

:

£__•&£__ Lvaof Laa.___._i ov_e__ |oo>j?

oi*-*-- ,x>a.__- |Lo_\*_=»

[1097
carmina,

A. Mingana, Narsai doctoris
I

sijri

homiliae

(Mausilii, 1907), 90-99.
p.

Stephanus

Romae, f 257.

— Aug.

4.
IllC.

PASSIO INTERPRETE GREGORIO PHILOMARTYRE.
luijbilpfj
uiii h uii

]- (fuiJlu^btuJjfnj
\\
uiij/i iilitti^

n[i2[iiiiihnL.I3-liiSuli

^jLnddiu i/r ni nn
rjpbpb

l/nitp***

ntiiti u/$/ft/fi

nij/l/i

<^ui ljujiL.il/fj

njifiuunilit\fin

tjnL.~

nuibt^ji

— Des.
n

joji Luiuiu/j/ifiub l/nj/uj

uiouhu utilhuuijl/ n/uijifnu~

fd-pLAijjb ^iL.nJuujifraL.nii* hL.

uin.

bupli njip

p

Xhnhi unjiui nl/~
Ti0q8

o-u/ihnuju*

ifiiuii!__#

*

Vitae et Passiones sanctor. ep. in

II,

340-54.

Stephanus Tathevensis
mehek. 28.
CONFESSIO (SYNAXARIUM).
fjnujnupli

Armenia, an. 1483.
1] Iju/jiu t>tuhnL.p fnhj

— Armen.,
uip<^hujfiu~

IllC.
f^ji

Qu/ltt ht

//}***}

nn

htjjiojiniujp

ilhh

iliiijuj iiiujl, itifili

!

SUKHIAS
(" ////////////

241

— DeS. h <Ciuduinu ^iuiiuuuiLituunU
uLtini^i/
,

t

<|wy/0-/j n/#/*_ uiju

p

$

1

('"*

/«//////////////////

//

////////_//
:

!099

Sisakan, sive descriptio SiuA.lishan, QfmmfiA Manandian et Adjarian, niae (Venetiis, 1893), 526-28
L.
;
||

Armeniae martyrcs

recentiores, 313-19.

Stephanus
(Aug.

Ulniensis et soc.
18).

XXXII
I.

in Cilicia,

sub Iuliano./~n

Passio interprete Gregorio.
i/Lniui
11 /1

Praefatio interpretis. Inc. \?u

tfi-

iliiii/ili

linouuii

iifiu

*CiuuliUJi

n u:nu

uiuhljnL.fu-tfUJU
i

DeS.

nnnnuhunh
PASSIO.

S^f /i... inutSliuiili •^uiluiiiiuiiiL imi r

JlIOO
ufhon/hi/?

II.

IllC.
t

]*

dujJtifhui/ju
"'//'
trt-

Qni_i[iuibnuh

^"///////cV//i _////..

///_

l~n

u/i

n

niunuiphu ^hui/inpuii
or#_

Des.

011

11 11 111

oiif~

utTi l~/ui

nujnuiiihuiihli*

"On
.

luu<?iu~
11111/1-

muir/iii /trL uili limiui
mf/lifiij
:

uiu

iuiili uioht~/uJ% tru r

inuin mi n/ifr lili. .

TlIOI
Vitac ct Passiones sanctor. II, 322-39.

Exc. (Praefatio) Aucher, Sanctorum Acta pleniora, V, 89-90. Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 231-32.

Stephanus m.

Vid.

Bassus

et soc.

Stephanus mon.
9, 31.

Vid.

Thomas.

Stratonice et Seleucus
PASSIO.
a)

mm.

Cyzici, sub

Maximiano.
•__

— Oct.
_•>_*._>

Inc.
__./•.

\

i_?

voo^i.\

|ooi *___> oiLa_.___<__»

ai- ;*> a > « \j__j/

ov£__.a*__ oooi
[._-_ov-o

— Des. J*A»o

}_.__£:_.__*._>

^•a_____uoi v oo>_\_ __i_»L/ *»*_oi

[1102
Assemani, Acta martyr.
occid.,
|ooi *___>

68-121.
:

b)

Ilic.

o>i£-_a»__ |ooi Cs_/j \i.a)
!_.;_
;_»_._>_____

voo^a\

JJa_.

[____o

__>ai_;-aaj« o>i_>>_-

o>-^
^__o/

DeS.

__»f_i

M_-a{, ^_j a_____L/

.

l__-_o>tt

\^^»f

Jo>_, ^_.___

y*l __ft

...|_____o

o>\>

.

pfxso
et

[1

103

lect.

Bedjan, Acta martyr. ex a).
Vid.

sanctor. IV,

14-88 (cum var.

Suenes (Sahin).

Abdas, Hormisdas

et soc.

Sukhias, Lucianus, Polyeuctes et soc. mm. in Armenia Maiore, f 107. Armen., nav. 17, horri 10, sahmi 17.

31

1

242

SULTAN MAHDUCT
Passio.
\\uiLI
Ifi

i.

Inc.
l.liliuii

*\ iti<?iiiimii/ij>
9

11111»

ijiiui ijliii
t/liuii/

/(',/ iiiIiiiiii

ii.iuiiil,
*'//

q^Lui
iiI.iiiIiij

uiftl/bnQ
111 11


11

Dcs.
1I1I1

/uip/uiii/i
ii

/11

~

ujuiiuill.

lil iiiij 1111

f<rir

iijmjl

r

Ijiii

iiiui/iL ijiiiIi

um /i/jih

:

[

1

04

Bibliothecu armenia,

XIX, 33-50.
Sanctorum Acta plc-

Exc. (e variis exemplis) Auciier, niora, II, 113-18.
2.

Inventio
IllC.
(?)

(Visio

Constantini

imp.)

auct.

Pseudo-Antokio
J
%///#// #_o-///>
t/ft

MON.
iuul ji r

^Luuili',11

n

tnlruiL

iiilt

q<?/i/fpuiujl/
nt/lr

DeS. A ////////
uiif/i

n

q'L/iliiuuiiti
IfL.

h

^'^nhutnnuf,
ttiJf-h
:

\* uuint-&n/ j

nui/iL luniiiii /<} L

unqttif
t.

punn<yqp***

|lI05

Aucher,

cit.,

119-20.
in

Sultan Mahduct, Adurparva et Mihrnerses mm. Can. post. 12. monte Persidis, f 318.

Berain

Passio auct.
Loch

Gabriele Tevartha.
oiL;=ico

Inc.
*s

prooem. &)Lo*A»j

>x*L fcu*a

JW;3L/

^a

^ Imaim^
a.»»*.L/
.

o^

^o

U*»*3«

k^» *»«^M

Inc.

naruoi

rat.

^—Aoi |*6V»

u»ooi

^^cs-i»» ^Aoi* |ia^ o>»

— Des.

|k*v*L

«i^sL/ v&joi ^f
...*/ ...

^xkv
*

...6>i»
aia.o

o£o> ^\so
i.fia-i.jt>o

.

|^**asoj

I-—»tJ l^-^L/« ^oovVgt-o?

v00)La2V«

c*;~/

v

!*-••**>

[1106
1-39.
pers. Maerty-

Bedjan, Acta martyr.
Exc.
rer, 9-16.

et sanctor. II,

Hoffmann, Auszilge aus

syr. Akten

Susanik
1.
/////

v.

m. in Armenia Maiore, f 458.
InC.
/»//

— Armen., khal. 20.
<IJ ///////////

PASSIO.

|>/- u-qlft-

p

ifiutfiiihiil/u

////////////_//-

ftlLiiihh
ii/i

h

iii •»///

V| iiiur/Lli

Des.

//////////,//

^\nnuutnun
/ihtiitiih/i*
r

uhjiXiui

/P"/ 1

"*-

^nt±un/U

u/tnn/

jilnjl. j

Ll.

n

ifuuuu...
Bibliotheca armenia, IX, 11-47
;
||

1

107

Alishan, Eclogarii

ex Armeniae
2.
L-"IPJ2

historiis, I,

407-15

(locis aliquot rescissis).

PASSIO

(EX

MOYSE CHORENENSl).
n
qn/t
:

IllC.

\)nt-ppjt

nifuhijy

L/tff~

Lti >t~tuy fihn

hiiiluui jim jiiu ijh

tjL /niii/fiutm/

p

uip[uiit/i<Cnu

*uj/nq

— Des.

fcH^ ftihifjiLu

n Jiuninn/tnqnph,

nmiuli/fu ffc

uinJUnLM

q[iihti-nujfih

TlI08

Bibliotheca armenia, IX, 49-55.

1

SYMEON
Susanna
monialis in Mesopotamia, saec. VI.
EP.

243

VlTA AUCT. IOHANNE

EPHESI.

Inc.

|o>^.

J~*soj [±+ax~

;*^ 0>^~

^aj^

»a ^i^jk/f
va

^*/

I901

^9 |&*iaa£ ...^o

|n**j/ |La. ^MV\ ^ 9 001

V

Des.

o

^.^-N^yt

^ioL

^i^i.A ^AttA f^>.«AX)9

oi&O^ofcoj oiLttUca^a^ao ov*t<=>Ot^ ^u^oiL

lov^U^-

[1109
Land, Anccdota syriaca,!!, 343-53 (quasi pars hjstoriae Iohannis Ephes. Dc monachis oricntalibus ?)

Susanna m.

Vid.

Bassus

et soc.

Symeon
1.

sub Traiano. — Sept. 18.

filius

Cleophae

[apostolus], ep.

Hierosolymorum m.

Praedigatio. a) Inc. jj? J* JL«^I **z*\
C

Oj>.

i>\^=>

\JC ^un Oju I^JSJ bf>J\

J:>-

«jl

al. )

— Des. ^l

J6j

.

••uU-Vlj

[II 10
;
||

Marg. Dunlop Gibson, Apocrypha Sinaitica, 65-67 Agn. Smith Lewis, Acta mytholoqica apostolorum, 96-98
(collata editione priore).
b)
inc.
s

a)fia
s

i

-t-p-nh*
s

:

diwc?^
s

i

nft-n^

;

nffi
:

>*l£/V-

W-A:s

fcUT^
1

%^
J

00*

1

AM.U«.
.

(DlflV

flWtf*
«

- Des. <Dfc£lKW: A.f<.flA.^° MH« JftiVflfh
i

h^ £ ^H JK^
i * i
s

A3V7
[1
1

it fc-nrh.c

.

<Dh a r>

1

E. A. 67-70.
2.

Wallis Budge, Thc Contendinqs

of the Apostles,

Acta.

Inc.

mutil.

— Des. mutil.
^tcw

(procul ab extremo ?)

&TOe^Ji
[1112

oTe &e jiTepeqcycwne
ujume

<s.T<5.n«5.t^ej?\e

enppo

JuieJiT<5.Y-

<s.ej<s.K<UTiS.<K>Tej
ec||

<s.cjpcwgT JtJieejrfjz:

jievepHT

Fragmenta. I. Guidi, Frammenti copti, Atti Accad. dei Lincei, ser. 4, Rendiconti, III (1887, 2° semestre), 76-80.
§

Exc. et emend. 0. von Lemm, Koptischc Miscellen, XLVII, Bulletin Acad. de St-Petersbourg, 6 e ser. [1]

(1908), 1067-75.

Fragmentum
nuscr.,
3.

(alius exempli)

Crum,

Catalog. Coptic

Ma-

139.

Passio (Epitome). a) Inc.

J«>.

jfcJi^all

^>y» «UL'

ju>

OlS^

v

244

SYMEON
^ijl
• •

ISft.

^A)
J<il

fr^*

— Des.
cit.,

jll

j€t {y*

^U

;^-lt <3

*ol«i ^j
[

.

.

.

dUU

<jij

IJI

3

Gibson, op.

68-69.

b)

Inc.

b^.

^M

•£--

J*>- v-»y*

J^^' r^ ^.J
i«J>
j,,


1

Des.

.

.

J ^JJI

J5Cjl Ja>\^
op. cit.,

^»1

&&c

^jil

^

*\,l

[1

14

Lewis,
c)
s

99-100 (collato
5

n).

Inc.

a>M
,J

s

hfMi
:

tW**
s

5

A+3-ft

s

£*«Ml
s

1

*£•*
s

1

«W AlW
«»i
W"A<...>
s

» s... CDfttf»«
s

JRiM

— Des.
;

W&A 00

A9°0s

fc
s

AmCli
s...

rfi9°A,
::

s

n/*TY*

AV7HjWlrh.C

foMf.

HA-+

mh^

[1115

Budge,
4.

op. cit., 70-72.

Passio

(Epitome).

Inci

nojnpe JtK^ecwn^c
jULJiTcyjULHJt

— Des.

^e Jrrepe cjul'#ji I*.neq«3.uttMi ctt^cjht jicoy
<3.cajume

jienHn. n<u epe...
Gtuidi,

rm6
saidiche della collezione
,

I.

Di alcune pcrgamene

Borgiana, Rendiconti Accad. dei Lincei, ser. 5 a
514.
5.

— var.

II (1893),

lect.

Crum,

op. cit., 139.
saidice. Inc.

Laudatio (auct. presbytero Hierosolymitano

?),

et des. mutil.

Fragmentum. Crum,

op. Clt», 138.

Symeon Bar-Sabbae, Abdhaicla, Hananias
leuciae et Ctesiphonte, f 339.
1.
ts&ol
|y;
*.

— Apr.
oit£tt.a*

et soc.

mm.

Se-

17.
ufai, ja.**jo »%jaj

PASSIO.
\$.*l

PrOOem.

inc.

«ajo3o ^sa^j
|^.jftS-\

(^too)

fett?

t**-") |Lo>;*o

— DeS.
inc.

^a.v^sjo

v«a.\*^jf

a^d

^ooitajwrto

*• \-fol ^o
ba_i.

^

poi

— Narrat. Un^a*. — Des.

|ooi...

U*»^3j |Loa^*&.\ i;«a^^o li» 6^»a
t-*oi

|«44*m

^gt*

<£/o k-\£.oL/o oiOib^/ oj*.*o

w^a^
Assemani, Acta martyr. or., 10-36. Exc. Redjan, Acta martyr. et sanctor.
2.
II,

[1117
123-30.
ijuljfrqph
irnlrL.

PASSIO.

PrOOem.

inC.

\\ljuuihjufg

gni-ijufhb^
jnjnll r
Ti
-\

\niji\iuniuliiuij

<r finiiiJ[ifih uili

uhnnj**. khrl^
iju/lifi

<^km/~

Des. <Zuiuiil^nh

/jwj/tTuiljijfi

nni

j

qnt-npnu n

Juijiinnt.fi}- h uili


1

SYMEON
TCunjuiujiu/i^u

245

— NaiT&t.
11

inc.

*\f' t-lcFulrt-Uiiuuuhnniiit [1 (sic)
1,

[J tu~

niuL-niini^fD-lf ithili

*^\tununn,

nn

nl, ulih

nniin

m n.iu\uh
o

11

n 11 ri ^" uiui~

<?ni*** tutil/nu

^iunli

— Des.

<\iuiilri-ii

luiiiuup

aiiin-itilinuii

.nnon

unt-tin trtj/rnani_ni***

trt-

uuIjiuiuiu nujuuiuu iuTjiuujiuuujuu n

< f\/ym~
1 1
I

uinu***

n/ill^l/

:

8

Bibliotheca armcnia,

XX,

7-54.
Ztivin/Sttui/if,
,.'h[J ![><!»• •"*./>

EXC. Thadd.
,/,,j„,l/i,,„,l (>,•>

[J

rum
3.

libris, I

p Loci selecti ex antecesso(Vindobonae, 1866), 504-515 ed. 2* (1891),
l.

TllORRNEAN,

„,'/,,,

'/,,„/„/,/.,„,,

:

;

419-30.
Passio.
»•-

Prooem.

inc. |>©u»j

o»\£ot l&s^i-

|fc^*.L

La\

^^oo

»\ »jI.L/
JJ*

|**>oo* l-Ml-3

V^

U*°*° °°19 ...U**o

— Des.
kuo
...

|o>^

«J.»

|»cn'f looi ||3

v»Jjo

|3omi

Im^

>i\k»-j*
1

— Narrat.
^so
.

inc.

^oo>*3o*jf

|k«.v*&o

^&m

o>a |;*j

'ttau^ttao

l

-

3 *^ k*aoj jfco

...^o^ifio^vf oiLa2\M9 k*ba~o
J.t3oi

fc**.ba^.o J|*o£\a

Des. Ifc^^Lj^soi t^o\a*

;v^m|

^to>\

f.»»-M \?9

^Aoi

.

oooi J.»a\^j ^£.tt

^o/

..

vooiLa\.«

.

tJy^ |k»**o

*\

«^^vOf

|£-*2i~ ^jf...

[1119

Bedjan, Acta martyr. et sanctor. II, 131-207 (suppleto prooemio ex recensione, ut videtur, aliena). Exc. Wright, Catalog. Syriac Manuscr., 1133-34 (e E. Manna, Morceaux choisis de litterature prooemio). arameenne, I (Mossoul, 1901), 134-38.

Symeon
VlTA.
oiLa~\«

Kartaminensis coenobiarcha in Mesopotamia, f 433.
Inc.

Syr. (iacob.), tesr. pr. 2, can. post. 4, 18.

^
)ts

.avtt» i#t>0 V&aoo/ ^»|abO* c*;so

!**•»•->•

OlLabO
\*ex*

^Soi )b&

*.so

— DeS. —^f

|Lad^ itto^aou^
.

«-.;» \=±y

>}jpo»\

U>^^5

^9oi

^ao/

.

..}*l»t09 |jojaao |o>\>JJ

ow»jaa„\

[1120

Exc. F. Nau, Notice historique sur le monastere cle Qare tamin, Actes du XIV congres international des orientalistes, II (Paris, 1906), 88-97, et seorsum. - Specimina alius exempli, Sachau, Verzeichniss syr. Handschr. 583.

Symeon
1
.

Stylita Telanesae in Antiochea, f 459.
InC.

— Sept.
|Cs*.»».o

1.

VlTA AUCT. SYMEONE ET BAR-HATAR.
«^o |ooi <-»oiobi&/

t^*Za~o

»1*130 »T^)J
\Ly±) o\*-i2,

U\a2ic\*j« \\l\
•_»«

U*-»«J

l-»oi

^soi
i-oAj

ooi

...paAoko

oi&-»;oj o^a»vo

— Des. ^ |Coo;^o
.

«>^ |^o

«^yfio

:

|Ooo;m |»a^

y*5o/

...|£\3Ja^.\ o>j;5o»

|i^a^.o

fof

|m.jOPO
et

|Lov**.^

«^oa»

|*\y\**\

112

1

Bedjan, Acta martyr.

sanctor* IV, 507-644.

246

SYMEON
Vita.
I.

2.

Prooem.

inc.

j*&.\ i>*-U-)l f)UJI llSU
L<$»

JU 01
u_iJI

*r* jUj
ejt_iII.

y—

Des. dJUi» jubj— LT^CJi^U

JJU

[lI22
Narrat. inc. \j\ijt\

J*

{j*

^rky^

^•u^6U—
.

jUl li*

^j^« oUfb ty^
Oul si^h
Oul

— Des.
*l

^UJI Sju ©i* *U)I
(jl

_L_f \L;i

&ji«

<^l

S & *^~!l /v^CU^
i^CJ^UIj jjJI

ujl«~*

— Epilog. ^jJII ^*oU
>V**&9

JUIj

Sjl-JI ac-VbLs

[i

123

De qua mox
3.

in Anal. Boll.
DIAC.
IllC.

VlTA AUCT. COSMA
|jo_»

li_____oo

d Lo *-__»•.

*-•
*

|fL/

|.___}a___jj

^o (J___i^leg.)
**©

l*__;.-.


looi _-oiofcv./

.

i_.\^__,

i_;_o

|o£_\o


[*n_

DeS. .^_s__*/o |ov_\ ^^
U_j/

\

;__-L/

|o>-vJJ

;___«0 |oy_\ 0>->io/

|_\_,a__o oV-»* |o<$>__»

v

»

[1124
Ev. Assemani, Acta martyr. occ, 268-394. Emend. P. Zingerle, Ueber einige Stellen in den syrischen Akten Symcons des Styliten, Zeitschrift der Deutsch. Morgenl. Gesellschaft, VII (1853), 233. Ios. Sim. AsseExc. Ev. Assemani, op. cit., 251-52. mani, Biblioth. or., I, 213 Schola syriaca I. B. Wenig, I. S. Assemani, (Oeniponte, 1866), Chrestomathia, 42-43. Biblioth. or. I, 239-54.
;

||

— —

4.

Vita auct. Antonio, bohairice.
Exc. Zoega, Catalogus, 63.

5.

VlTAE

SUMMA.

IllC.

^tiuujfri^h
_r*_.

\\fiu%nu

fyi

fi

jjiunuigtju

Y^uuinnpuJi ^\uniii_nn

— Des.
iljihh
I,

f^n

ubynt-uli

Lrnuiuo

u nih
|

iiuu~
1 1

uUinhh ubujuin i/nf,/i/i

iujLnt_ti iniujif, i/m/i,

n

i/iiiin

u...

25
5

— ed.
6.
}_i».\
^_o

Vitae

Patrum,

ed. Ispah., 609-611;

— ed.
Inc.

CP., 492-93

Venet.

324-26.
v;_»
.___

Laudatio metrica auct. Iacobo Sarugensi.
_-Oio*3eu. ^ooj*

ooi
001

\^<^ v_ -_>---»._^,___o
:

:

|^3a*. |]_o« (-Cu-m

joWo

— DeS.
[1

|-__»« i___uj

uLa-\p^

_»oia,____£_s

uLo__^

»_o

i_o>-_\___./«

126

Ev. Assemani, op. cit., 230-44 Bedjan, t. cit., 65065 C. Brockelmann, Syrische Grammatik (Berlin, 1809), Chrestomathie, 103*-123* ed. 2 (1905), 102*-122*.
;
||

;

||

;

Symeon

m. Vid. Iohannes et Symeon.

TACLA HAIMANOT

247

Symeon Symeon

111.

Vid,

Sapor

et soc.
soc.

neom. Vid, Gregorius et
ficte

Symeon
YiTA.

VI. —

stultus et Iul. 21.
\\[itl/,nli

Iohannes

solitarii prope

Emesam,

saec.

IllC.

l,i

Qn<^uflili/,u
i/puipi

/^lili

jj^unpt nj j\^iitfufiuj
DeS.
/1

Diuniupl~li) ul. yWli/J^nh
111 111

1/111111

m

t/f

r

p

t/iuin

u \\u~

ci 11/

11/^11/1 un/ii

np ptuunuu aruimtuiu niAtp p
:

o~iuo~nL-ljy ul. ilu//-

n^iuunpp t/iipon

uilinilu y^liunv-iip *-\\pputiinup

TlI27

— ed. Venet.,
Symphonius.
VicL

Vitae

Patrum,
I,

ed. Ispah.

613-19

;

— ed.

CP., 527-31

;

352-59.

Panine.

Tacla Haimanot coenobiarcha
1.

in Aethiopia, ca. saec.

XIV.


i

Aethiop., tahhs. 24, genb. 12.

VlTA EX RECENSIONE DABRA-LlBANENSI.

IllC.

(pOSt longhlSCU:

lam inscriptionem)

?*JW° tU^K^
:

:

h1\lh-(l<h>C
:

""XVfiA

A£+ tihM s...
:

0>A£
i

i

hlMh-dth.C
:

(\KP
:

:

MAftshVs
:

fl^J — Des. ([tl9°0 efDpWM- £*0° S> AhQ-V :... (Dhr?Vl +*C OW-A:
:
: :

\+ft-

Y\C

^7-flA
*

{l°ft :...

h aVi

i

Eplog.

H^KHH:

hM*

kTCfti... H/lT^A: i*"7£: &&<">

A\*{A"*...

[1128

E. A. Wallis Budge, The Life of Takla Hdjmdnot in the Version of Dabra Libdnos and the Miracles of Takla Hajmdnot in the Version of Dabra Libdnos (London, 1906), Appendix, 1-98 (isographice, ibid., passim in corpore
libri).

2.

Vita ex recensione Valdebbana.
:...::

Iiic.
:

VU"
:

i

HiV

:

rhJ&flJ^Js
:

:

AKn-V
i

a»-W-fl

:

?*¥:£>

:

hTdx^
:

*? U'«

Des.

dh^th
:

:

(D(\h&
:

£<fe*
:

:

hl'Y <D£*4»
:

'TNl* 1

*
:

:

£<fe*

h«U
:

(\fo£

:

^JK.T.AmV

K^fcU-

(\&(l*"l*

MhO'

<D£h<hAV

flWl*

:

¥/*Mi0-a... (DhPV}*
la

[1129

C. Conti Rossini, // « Gadla Takla Hdymdnot » secondo rcdazione waldebbana, Atti Accad. dei Lincei, ser. 5a, Memorie, II (1894), 102-122.

3.

Translatio (auct. monacho Dabra-Libanensi). Inc. (praemissa

3 : 1

248

TACLA IESU
:

invocatione) tl*J"0-

OlAflfll.
:

:

MSfc&lf 0»X7fi£
: :

:

H.Vli- :...
i

H
D '>

jMhMWl
£ft
:

.

n*A*
:

i

T.Art*
:

**ft

fcjP°Ah

r:hh — KFAx HA"* :.
::

Des.
.

(DWloffD
:

AV
:

:

<*

.

hAtl

ftfYl

'HA


[1130
in

-> «... /\"fc? « (AHftrfift:

:

a>AHfcft7h£ ...)
Appendix, 99-106
(et

Budge,
corpore
4.

o/>. c*V.,

isographice,

libri).
I.

Miracula XLIV (ex recensione Dabra-Libanensi).
flA^»:
:

Proocm.

Inc.

MlUh-adhC* Mllhi A^fiH^Af *" D 'Ml£s...
A^O-fc
:

...0>£Ml£
:

:

T.«iV.«'Je
»

:

CDft' A<D.
*

:

rVHftl^

'-

— Des.
:

J\

h hrat-fcz bctinn
II.

n A-t*
:

M
s :

:

K9°h£«Vi.
-flhA.^
f*0°
s »

*

[ 1 1 3

Miracula. Inc.

OIIJAail:

Jvh-fc
Yitlh

:

h#WI* —
:

Des.

mi/AfW
::

s

«H«}\*
:...

-flhA.
::

:

Mti

£7-flC
:

:

*'Hfll?

KA«*
tf

Jt^?

("»Ah

CD-fV.ft^

:... CDfltfA*

AA

jMhs...
III.

h ^::)
Appendix (Miracula
:

[11 32
II).

Inc.

^f\*f°6lh
*

i

Ahfl**:...
:

Ch
s
:

A

:

fcflfl*
:

h^ hWiPtl :...
:
:

hM^'
:

0*-fV£
:

ilCW*
. .

KA

p<£*>Cl?
:

flA-flh^

:.

. .

Vflri

&*fl?ifl
:

*#*
:

:.

U-iltlhd

^A ^ r&L
9°9°
:

:

h^rh^
:.
. .

s

- Des. h^
«

£7"iC

tf-fV

:

flH/^JP^
[i
1 3

AfV}

«

KA-*

h"£?

Budge,
corpore
5.

o/j. ctV.j

Appendix 107-138

(et

isographice in

libri).

Miracula (ex recensione Valdebbana).
:

Inc.
:

/\9

U

4'A,/W
:

:

b

£<h*

hKWi h,Md
i

:

-athd
s

s

i\i»fctl

:

^<PM
s
:

hted. CDAA

M*
iVT
:

5

__ Des.

?%fl->: ...

a^l-tiMlh MlClOh AflA, 7KVhV : ID*^ T^+^ * Atf«AV 0>«A*fi h^li- : #h£CD*
: : :

?*7ll/:

fVfc-*::

[1134
loc. cit.y

Conti Rossini,

122-24.

Tacla Iesu.

Vid.

Mercurius.
et

Tacla Mariam, qui

XV. — Aethiop., tek. 21.

Maba

Sion, mon. in Aethiopia, saec.

Vita et Miracula. Prooem.

\\CMxn

:

MxhM
:

:

A-fl
:

:

-

fi^VMl, : if-Ah^ : ^fl^ : Des. 4>£'MP : 0>i\C\l9> : htl<"> : *>
inc.
s :

*A

:

CDfl-^h

(D-M?

A^'» ^JWfc* f t/A*

?°AA:..

t\°b^

-

1

TARACHUS
Narrat. inc.

249

M°fh
*
tf

1

M&^
s
1

:...

M: WMtvV
1
:

a

l*(\'h'} « Kl"l£\\
s

o»'

:...

flJfM"

<»s 'flfcrt.

8lA- 8> °

IMW'

s

X"F-'J
a

— Des.
5

flh"»
«

*

fc
a

AAP

1
1

«M
a

7 «

A-*

A-flWi-l-

5...

Ilft-n^

KT-7

*£*!•

'/"AA
[

* S-A7

tuA^frlh

;..

A fth-'*

1 1 3 5

E. A. Wallis Budge, The Lives of Mahd? Seydn and Gabra Krestds, Lady Meux Manusgripts, N° 1 (London, 1898), Appendix, 1-33. (Prooemium a narratione plane alienum videtur).

Tahmazgerd (Tahmiazdgerd), m.
(Elul 25).
1.
l— _V»
l^

in

Beth Selok, f 447.


^_;*.

CARMEN HISTORICUM

AUCT.

GEORGIO VARDA.
___ 90
-\_ooi

IliC.

|jd>

_>?

9&^M

ou_^_

.

,.__ooi

_\_cvi?L/o fc\_jo

&___*

— Des.

|joi_aj

i_o

^oot-—-

^_._oi

(

w_- a_*so?L/? plC-

|j_v_ ->o al.)

i^_.__.__

____><»L./j

|.j|I._

i-*_i_ v_

[1136
H. Hilgenfeld, Ausgetvaehltc

Warda von
2.

Gesaenge des Giwargis Arbel (Leipzig, 1904), text. syr., 37-40.
et soc.

Vid.

Iohannes, Isaac
in

Taisia paenitens
VlTA. InC.
___

Aegypto, saec. IV.

— Oct.
1 "/-

8.

\?nP u'[U> {"f ifumnhrfp) inmintlLt/ Xha uupmUih f[iu mn/mpfmmnnt-fJ pLM***
DeS.
t

tiiijmi&mn

Wj

bnmUhifiu uiju Jinin
_r__

nihil^ii

puin i/mnifLni

^fu^mUnmnmL. uhnhu mi^ninu*
fiiUmt/qpli
ffyn/jijili***

lujhniljU 'tibQlrmn ihuin

munnmuil u y
ed.

[ll^J

Vitae

Patrum,

CP.

3

107-108

;

ed.

Venet.

I,

406-409.

Takla. Vid. Tacla.

Tarabo (Therapon
Vita. Inc.
\jlj
II

?),

saec. IV.

jUI

6lT (?j>l*l_V_l leg.)
*__.])

j\^ uUj £ CX $ [JB
Jl dtV
i_jull

<w_J

<_,

w^ — Des.
u^
Galtier,
II.

Jfclu

<i-Jl

dUy»
[11 38

Jul

joVl J,l J_JicU!

E.

Contribution d

Vctude de la litterature

arabe-copte.

La rage cn Egyptc. Vie de Saint Tarabu, BULLBTIN DE i/lNSTITUT FRANCAIS DVRCHEOLOGIE ORIENTALE, IV (1905), 118-21.
Vid.

Tarachus m.

Probus

et

soc

32


TATAK
et Ctesiphonte, sub Isdegerde
«o-^.^ ^oi 001

25o

Tatak domesticus m. Seleuciae
PASSIO. Inc. IfJ- ;a

I.

|;a^

[ba\^2>>

y*/ k=>a£
|£J>o».n

^>

|ooi uoiofc^/

DOS.

...yjaoj o>

11-0 oiLo^-.^

.

|L;~/

^^

<-»;»

U^a^t <**^ ^.L/o

...o>ui>CS.

o;A*j ...^ooiLo^^a

[1139
ct

Bedjan, Acta martyr.

sanctor. IV, 181-81.

Ter. Vid. Apater.

Tertag rex Armeniae
i.

[saec. III].
;

Historia. Inc.
i

A?°fMn.
i

hh^?
s
::

:

(Oh(\^
: i

::

IDItf-M

i

:

YCp«\

W\r m<r
:

Des.

aw?^
:

i

-hS.Afn.fiiD.

h'Hi £M: Oli hC°T}? i— cjh^ hcwhw^ mh^Tf w rmp+ [i 140 tihCni? M°J CT^
l-af&n
i

i

-.

:

:

s

::

J.

Bachmann,

Acthiopische Lesestiicke (Leipzig, 1893),

1-7.
2.

Vtd. Tiridates.

Thaddaeus,
i.

qui et ludas, ap.
inc.

— Iun. 19.
<j.vjie&

Praedicatio.

«sxujume 2^6 JiTepe Jl<S.IlOCTO?\OC

ccwoY£ enevepHT

gmix

iitoov juiKoejT

k^h-

poc.
gJi

neK?vHpoc ej exli e^^^^joc eTpec[T<uyeoej$y TC^CWp^. JlJlCVpjJIOC — Des. mutil. [1141
.

<$.

Fragmentum.
dei

I.

Guidi,

Frammenti
III

copti,

Atti Accad.

Lincei, ser. 4, 02-63.

Rendiconti,

(1887,

semestre),

2.

Praedicatio (et Martyrium) a)
jj-jllit

Inc.

I^~*-I

ll

ufr"

1'^s* J,l

^- ^^
>• A«,j

.

^J!

\jyJ0j bf-i^
Uli
• •

J— :r J
^
^-*

i~*M"H
ufe' *-X«3

i

^*

— Des.

ui

<0\$ ^j-jlla»

'^Jlj /*#kl ^JU******

IjljI

tcb

.

-c-^! rt*—i ^*j

^Uj** u* Mi

-^~c

[

IJ 4 2

Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostoloram, 101109, in imis pagellis.
b)
Inc.

<»M

i

Afl

i

^P-dh*
i

:

thVCP^ AdA
i
:

:

ft-fl/.
i

:

MJ&^
*

*

wttoah
£iflC?i

idOi...

w&h
i

dl
s

i

A;t-£,PA
j

h^
i

-

¥>faC
:...
:
*:

-ttl

tfl
s

— Des. omi* W
hr&<\L h«Vi
i

<7fl^
i

s

2tfn*tf,>-

^&pa

i

hdtd.

hr

CDK^y iaohm- <hr&
-.

m

1

THALELAEUS
n
i

251

£rt,-n;h

i

^h-n
E. A.

s...

[1141
of thc Apostlcs,

Wallis Budge, Thc Contendinqs

296-305.

c) Inc.
aI^JI

.J.UI
*.«~«

lj~Jj
^j^-

uj2»jll

J :>- J*

JL^^d!

*w*l

11

ufc"
I

jx«

J,l

^rj^

— Des. Uj
101-109.
ep.
nf, ijf y
tt

^Jb

^llcl ^ju..

Jo*j

Lewis,
3.

ojo. c?Y.,

Passio auct. Samuele
///<\ uiifili

Inc.

\\wuJuitffiJfi

hu

Zlu/uui~

iiiiuii<1d UJUUini

im

tj in lll Ij IU tlli * If I

mt

niifi iifiuilli iiui-

nni^ni
liL.

— Des.
1/f'Ii*
:

<^uiuminuinfui
Jiujn^iuL.nnhinif

iuu^nin
ijum
***

lUithJhli nnhp*** /*"'/ "'//'

fihn

iin \^it 11 nntinL.hr fiLJili

h

1111111-

Xui^tiu

Epiloo. \*u \\uiuniAyi

tfL-

uni^nnu

\\111I111

ni.luni

ilfL-ftlu

liniipu uiJiiniu*

h Jiiun

//.<-.

[lI45

Bibliothcca armenia, VIII, 9-58.
4.

Vid*

Addai

;

— Thaddaeus,
Samuel
\^u

Samuel

et

Israel

;

Thaddaeus

et

Sanducht.

Thaddaeus
INVENTIO

ap.,

et Israel.
(AN.
5

AUCT.
uiul^it*

CYRIACO

20).
l^h

Inc.

{'/"/

uliuhuii
i

'bnjitii

uiiumJL 1
Des.

ht-

\]liiiuilniu

utpuiljhnuihitij

\^ujL. hJ-h
g


hu
46

Ijiuiniiinhuijftii

h ^huinJi^

niiinhfuouni fj htui/j'
fi

unnnnli*
P
1

^tuunhlt

Jtuufiti

Juin^uiunnL-fa hujli unnnnlt*

*\\iihuinnu***

Bibliotheca armenia, VIII, 87-97.

Thaddaeus
HlSTORIA.
uni.nn nun.
iliiiililnii
I

ap. et
InC.
tii ii

Sanducht
\\nL.iin

v.
(<)w//y l tiu r
f^tun.

tuii ujphiiijli

n*nnfiti

ui ii uip/i iiijnli

DeS.

tjJui iullilili

h
*

Jfjfili

miP

hi
li

n<^ nn.hu uiu. J^uuinL.uio\\uuinL-h-ni
i

Jhnuitia iui

hi_

<Chiuqhtut

1I111111

ii

hiiiiii

TII47

Bibliotheca armenia, VIII, 59-75.

Thais.

Vid. Taisia.

Thalelaeus m. Aegis

in Cilicia,
IllC.

f 284.

— Maii 20.
flf,iu'fi'l,
y

PASSIO AUCT. TANEBO.
['
'

[tl

uin_un n ii iti
fi

9

n, JLnhiiii

t

LU"" UJ i~ntini flhuililt

\{\^niinpfi*

niuiiuipfuj

\^nhui

252

THARBO
uujIiiiil.

Des.
i

/i

uii ni jiu
'

niiinXuii
EpilOff.

fi

fibhiiiniiy

I,

l.

nuinni
<\ iii ii iii i

iln

</uj~

iimiiii iijili

fi

$hji

\? u ^uilifrnnu

unnnili
iftiti-

^)xuinbnuii
hlujl. niif/li «

n,/fniuuitufiu
iij il/£U
:

unnntjli. n/ip

Api/ujnuini-loL /fuii/f'
[

I

I

4B

Vitac ct Passiones sanctor.

I,

503-512.

Tharbo (Pherbutha)
f 339.
Passio.
Inc.

— April. —
|£\

et soc. vv.
5.

mm.

Seleuciae et Ctesiphonte,

ru-oo

LoipL/ U-*oar_o>
^.9

1*^/ L>oi Ll_>*-* <»=>

— Des
1

^£*
149

Ijo*-»*-* ;_/ -_•**_. Lfc-o.-_a

|_w»-o

»AV.5L/

.

L^so?

|ooi |x.\ft»Mf

Assemani, ykto martyr.
martyr.
ct

or..

54-59

;

||

Bkdjan, Acta

sanctor. II, 251-00.

Thathul, Varus, qui

menia, saec. V. — Armen., horri 31, khal. 22.
VlTAE SUMMA.
InC.

et

Giut, et

Thomas

anaclioretae in Ar-

1.

\\npiu

uipiujj/rnuip f^/iu

unr.nn <^ui/nui~
jujp/iiujn^t^u
I

ujuuiuinli y^ut<^ujuuii lru\^/trunnuiiui
imliitiliit tri_

— DeS. ifinfutrnuiL.

jiiiliijjiuu

ulriuiiUf

/1

i/imii u***

1 1 <

O

Bibliotheca armenia, XI, 47-51.
2.

VlTA AUCT.

IOSIA

(EPISTULA AD
^i-tunfrntrunu
uijiib

VARAZDEM).
iiihtttii
li

InC.

(^\K/ifiu~
l

innuuiunn/i
ufim***
:)

\\ uiiiuiniiiui

itiniu \huii

j\\ nij~
7(/ii/~

^KiuiiXiiiitiinih
i

^^uinnuarni
if,

n nfiuin nutti.n 11 fr 111 n

uuiL_niili

t\^.uiffrni_i

— Des.

frf/frunfru

nfiiiuiiiit/ni.ftrfii_li

ifliuiifinu
:

uiinnn,

Itl,

fiiuiL.nL

fJ tfuiuil

trnfjliuJL.n/1 iJiiunnai.qpli

iiiunXnfni

TlI^I

Alisiian, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 424-30. 01. 1D., ^utiiuu/iuiuiu tf ^utiiiufi* n Itl. u/utinifm ftj pilip *tuiiu/ Armeniae historici et historiae (Venetiis, 1901), 155.
.


i

Exc. Id., Wjtiiufttuui fLStiujfuiuii^ ^iujiuiiiiiii/hf. ui/tf prima patria Armenorum (Venetiis, 1890), 536.

:

Ararat

Thecla
1.

v.

m. Seleuciae

in Isauria, saec.
o>*3o*j
')**=>

I.

— Sept. 24.
^
L*.o*Ni->
r

ACTA. Inc.

a_-a_\L/
ov^

k>v» Vai_--D «.c-a^ad |oo> ij-A-i.

v-»-.x^a->o^oio L»|«

Des. a)

|o>-\JJ

s&±l

f_---.-J

^\

»~ ^°
[1152

£s-_--^ vel
^_,_o/

b)

o>

->

L-..-.J9

L_,Mt-o

HoL

|-\__-jj c-01

£s

_--_-.

^01 Ll—v

f*

x*°

...L-._->-a_>

[1153


THRODORA

253

\JNao a.»ooij oi^o

»-*£>

^o^^i

u»jofc\jw/j

[1154

W. Wright,
2.

Apocryphal Acts of the Apostles, 128-69.
frji/cruijji

ACTA.

JyV"*-

Itjuuij

^uiL.nnu

i\\ljnliftnli

oiunutn

ilnn ^uiiiiih-uiuuin fiL.jtnn.liL.

jnL.nfi tulililiuti

nliiLUUiu ^^bt/iuu

Des.

nuttjnL-tP

i/iti /njfilj

jnL.uttiL.njtlruin
i

nuiuniJlt

^uumL.^-nj*

Ll.

'itlt^utun fi

nnt^fi ^uhtrLUUikujli

F1 1 5 5
I,

Vitoe et Passiones sanctor.
^iijiii.>i'iitnjin

513-31

;

||

Th. Thorrnean,
I,

nliltT

u niiM-Uicrp

Ji

iliiiiiiuliuin

im ujtt
ecl.

iijIiij

liuiJiiliUuiii

:

Eclogarii c scriptoribus 1909), 95-115.
3.

classicis, II,

2 (Vindobonae,

Acta.
:

Inc.

h^s
s

C

s

<I>flftV/i
;

^#M£
s

OW

jUHlVls A^A-ft
:

s

OWH*
"•

;

tf-A-

s

hVb
flJ

"? IftC?

!

A^r^

r i°fl ;

— Des.
:

MA

hAK«

opttj)-

i

t\U* lP.

i

u&lr*ip<£

wdifra**

IfiAkir
[1156

^afl-llJ&Aa A«ffrft
Edg.
J.

a...

Goodspeed,

77*e

Book of Thekla, American
(1901), 71-85.

Journal op Semitic Languages, XVII
4.
Vid.

Paulus^ ap.

Thecla.

Vid.

Tacla.

Thecla, Mariamne, Martha, Maria,
in Perside,

f 347.

— Iun.

Amai
» vo

(Enneim),

w. mm.

9, (6, 5).
*.*fia;j

Passio. Inc. \±*±i

v

U^s^> ja:**»^
|LJ.>?

!i*o ek.a|L/ poi liaia ov»

Des. oik*a&\ IV^o

001 yoi.| t.oio^i.

|a.JOAO

[1 1

57

Assemani, Acta martyr.
martyr.
et

or.,

123-27

;

j|

Bedjan, Acta

sanctor.

II,

308-13.
soc.

Theoclia m.
Theoctista
v.

Vid.

Iustus et
Vid.

m.

Cyprianus

et Iustina

Theodora
VlTA
a)

paenitens Alexandriae, saec. V.
Inc.

— Sept. 11.
fi

QuiL.nL.jiu
/ /i r

i^^aunlin

iiijiniujfiU

niiinuipfilt

^\/'i l/niiiliij/ifitii f

fy).l nijn/ttti y
tj

itin Iiutlilili

ijlnju tjfii/

inLuili ttiifn

Des.
ijlttti

a.)

injttruiu

ittfulSuiubrtjiuL.

^Zuiiji
/1

uuiliuinh

t

liutism

t/fili

ifinliiiiiliui/j

unjiui

tniiuiy linjuj

1_

<?wjji tfuiuuiiju nt fuiiinlt*
r1 1 5

ft

1f1tun.11**»

8

DeS.

b)

InC.

QutL.nL.nu

O

lilinlifi

uijipuijftli***

lr /t

1/f'Ii

nuli

254

THEODORETUS
\^l^nijnpui u/hni'h
f

iii

n

'imifililiy
...

iiktjknplj

uikiiikujt/p

— DeS.

J"f'~

</

im/
i

i[ itihiuipi

m [uiiijih
tlhtj

X

n juui uim uiiun~ \\p'J*** [uhn jikunni
pt IilJi
///_

ufi

mjljli
X

^Kiinuinnulj
njinu

<£uiuj*kjini

iunpni_Ja~jiL.h

jniijili

nnnhrnn

ku

j

1159

Vitae
a, des. a).
2.

Patrum

CP., 189-93 (inc.

— Cf.

b,

ed. Ispah., des. b) ;

— ed. Venet.,

233-38

(inc. a, des. b)
I,

;

— ed.
(iric.

392-402

Synax. armen. 72-74.

ce

,*

Vid.

13.

Palrum Vitae, 7. Verba narrationesque seniorum, armeniVitae maiores, armenice.
pr.

Theodoretus
PASSIO.
I,

m. Antiochiae, sub Iuliano.
"*-

— Mart.
I""]-

2.
Ir/

InC.

\\" "{Pp"p

uiuumi^uio luut^n
ni
i/Iiuijh

pul uinm

buflt

jitiihk

ii

njh

ii\*l n/iiiiihiiitiuh r

ij/juijh

Jo&tujML~
//|^//-

[c/fliJi

DeS.
kt-

u[t

ni-pui[unL-Ja-li uiup.
(

t[iuin_uu_np

ttinupnl n y
tlkp
X

mnuuio-

Liuuiuippul~D q jppiuuiiulj hnjiut*
i

hc p

Jhpuii np

nphuiup

lunoft/u Uinjjpn/^D

ku op ^unt-ftf ptJj>* +
I,

uul/~h

Tll6o

Vitae et Passiones sanctor.,

532-44.

Exc.

Aucher, Sanctorum Acta pleniora, VII, 445-46.

Theodorus
i.

ab. in Thebaide, saec. IV.

— Maii

7, 15.

Vita. Inc. mutil.

— Des. mutil. (non procul ab extremo) «|^Jl-

Teqjutom jmnec[z:oj e&ovji enjuu, jiulojij eTeJUt*Ji<5,T. Ke r^p jieT^cfJUioT <5.ji irae eeo&cwpoc ^XK^ eT<s.qjikot &eji ovjikot en^Jieq JutneJixeo iino*ojc| [n6i
communautes, Annales du Musee Guimet, XVII (1889), 21594. Emend. R. PiETscHMANN,7V«c^nc^m von der Koenigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Goettingen, Philol.-histor.
E.
Histoire de

Amelineau,

saint

Pakhdme

et

de

ses

Kl., 1889,

I,

88-92.

Exc. Zoega, Catalogus, 371-72.
2.

Vid.

Pachomius.
in

Theodorus neom. Caesareae
mareri 11.
PASSIO.
InC.

Cappadocia, f 1204.
liL. iiiii

— Armen.,

*-\KppuutnuuidLpp

uwnnjTii

ijfn

niiniii/nLprhtuh

^hnp^^ji
ij[iii
}

^ntj.L.iipi npprjj

— Des.

mutil. (prope

ab extremo) <^ulhhp
ill.

fe-#_

jiuupuiL.

Iil.

imhlSiun

hjiuilini^p-huih

jiXh ijm

nfi ji* &/_

>"j"j

////«//?/_

<lb tnkL. J2'"\ Vitae et Passioncs sanctor.
I,

\ll62

550-68

;

||

Manandian

et

THEODORUS

255

Adjarian, Armcniac mnrtyrcs rccentiores, 73-92 (suppleta parte postrema, ibid., 92-93 ox Tshamtshean «)#_#####/?##_/y /,,'t,
z,u,j,iij
:

Armeniae

historia, III, Venetiis, 1780, p. 178.)

Theodorus Orientalis
tjbi 12
Passio.
1
;

ra.

Antiochiae, sub Diocletiano.

— Copt.,
s

Aethiop., ter 12.

Inc.

JErHMh
*

s

hlllhdili.C
s

s

M°1\l shlM-Ktit...
* s

+TIW- A**A wtdf, +9i»-+-l- A* P-0° -I^Hliti -fePfr 1?A IWJCA^A - Des. 10111+ -flfcA- -fcPJtCA (lTC-fePA *£ MH £•><&£ ftA-* s. h"M « [1 163
» 1

*

:

s

a

*

-

-•

'.-

.

.

Fr. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aeth., ser. 3, XXVIII (1907), 125-51.

Theodorus Salahunius,
niae, saec. III.
PASSIO.
l~n

— Armen., mareri
mt^nnL.lLTu-ujlni
uii/jini lifi

qui et

Athenodorus, protomart. Arrae4.

InC.

*\uiuu

V
|J

'//////;//-///

/cruin.u/i_.nnnu
li

mlli

h

I1111I11 uiiiiii

nuin

//__// iji/

tulini
/////>

— DeS.
|

h

uuitipli

^Y^nnnipnL.

})

f()-_////////

linsifijhui j

/#/_

<Cun-Uiuinu
I

ij/itll.li 111 11

lim ntnuiuhu uuin_nn$nt-iLrni-U)

h ihum

//..*

[64

Alishan, Eclogarii ex Armeniae historiis, I, 175-79 (omissis aliquot miraculis). Cf. Synax. armen., 560-02.

Theodorus Stratelates m. sub
1. Passio. Inc.
..._\->[_a-K--_K9

Licinio.

— Febr.
l i;

7.
|-N-.v__L
:

^_

.__?i

U vaoo^ofofL U-*->-o? |joi

__._____.__.__.

o%fi_-_^> ([_»f ______•/ ed.)

f-.-_.i_.-_-

|ooi

__.oioC\_/

[**+&

*
:

*»> 00)

— Des.
J-____->o

..oiO-N./o

^oooi
^_._o/


:

i

f__.__a__

uc.jLj
}_____.<>

Jbet*

o>-~-o ...oiLa____*___j ooi

}_-v£ooj

^___.v_ot

rJ

h°-^

[uf )oa._»

sooi^_et ianctor.

[1165
VI, 500-535.
2_.e

Bedjan, Acta martyr.
2.

Passio auct. Dionysio draconario. Inc. <U,cncWIU

£>eSY

juegooT iiTe ^jok^htj^jioc... &ejt *f Jt«u.gje jtpojuLiu jitc TequLeTOTpo eTe 'fjUL-S.gJH jtpojULiu Te jitc jul^£HJULJJtJ«UlOC
ntflcj
7\yi}\

— Des.

JlJJUL^JIOJCWnj JieilOTp^JlJOJl

eT&ejt
nee[1166

jteJUL

jijckhjih jtoTcwjjtJ iiTe novjtoq

jicjul

eSo?\ gjTeji nejtdojc...
Ciirist.
infr. 5.

Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, Corp. Scr.
Or.,
Scr.
copt.,
ser.
3,
I

(1907), 157-81.

— Cf.

3.

Passio.

inc. mutil.

— Dcs. eTceSj^. ^.ccwXj

JULneqccwii^.

256

THEODORUS
otjul<$.

iioioTj ^c^x^ej &eji
jnSejt...
ji&julc
iicyo

ecj&Hn jitc neciu. otoji
ji&

jicjul

JUl^t^h

e&vcfi

julhjj"i

^AOJUL... JHCOTC... J.JULHJI

167

Fragmenta. Fr. ROSSI, Di nlcuni manosc/ itti COptt chc Sl conservano nclla Biblioteca Nazionale di Torino, Memorie Accad. di Torino, ser. 2. XLIII (1893), 318-25.
4.
tii 111 11 11

pASSIO.
Ls uii

IllC.

O^ii/ljpiifili

Iil.

n

nuini/iifuuij/i
^*iiiiiti<fiii

Liil/UiuXfip

ifli&iif-?iiiup
11

upiiiiiilfiliiiiiiii
lil^

Des.

an i'
l,i

filii

IfL-

^uiinlili

^ilfuui

Ifnfinh
filui

111:11111*

IfL

ifinuliui/ifin
li

u ujnXiu/inn
uitiu***

/jnfinlfli
*

nnnamn

uiilh

umiu

uni_nnti ,

*\Klifiii~

iuilt*u

j

II 68

Vitae et Passiones sanctor.

I,

509-81.

Exc.
5.

Aucher, Sanctor.

acta plcnioia, V,
Inc.

224

Miracula auct. Dionysio Draconario.

CCWTeil
...

&tttC[

*\

jiot ejiH ct^. ^jioT^f

<utot eSoX &jtotc[
CCJOJ
juliuc<*.2u

enj&H
eJUL<S.-

OTJt
cycw

& ^JlOT^f

*f

J1<S.CJ

ilOT&JULOT

JIJIJO)^
oj<l

Des.

JUL^peji

i jiot ^cwk
ji^^jiotoji

n<un<5.
JULnejt-

eo&e ojulct^itjctoc
tfOJC...

iiTCJi^fcwoT

J.ilHJI

[1169
op. cit., 182-98.

Balestri et Hyvernat,
6.

— Cf. supr. 2.
Inc.

Miraculum auct.

Pseudo-Cyrillo
CWJl£)

Alexandrino.

proJl-

oem.

^pejy^Jl njp05JULJ
&J2teJUL

OTO&

JlTecjepOTJULHO)

njK^gJ — Inc narrat. <S.CCXJCMIIJ 2^6 &6JI niCHOT e& noTpo oeo^ocjoc 0Tc«pn itccm — Des. o<u eTjpj JULiupcwjuLj jic^ejUL^LO e^jtoT^ jten Jiecj^u^oojt. ^jiot^ jiTe ^ ^ejpHjiH eqe^f eopejiep neqoTcwoj c&
pOJULUJ
...

T&H

&JT6JI *f JUL6TJUL<U...
E. Amelineau,
te

[1170
serv. d Vhist. de

Monuments pour

V Egijp-

chreticnne, 165-95.

7. Vid. telates.

Theodorus Tiro

;

Theodorus Orientalis

et

Theodorus Stra-

Theodorus Tiro m. sub Maximiano.
1.

— Febr. 17.
jnnm.iT
\^ uilfliiinliuiijf/li

Historia.

I.

Commentarius de Amasia urbe et de nativitate
]*
tfuufiiiiiiufifili

S.

ThEODORI.

Inc

THEODORUS
Wqlrpuu/lirLii
I/iiiiii

257

i\)/i///i/fi//f, u/l/

linJ/iu/iuii

Des. ituujj
li

p

<^iu/jujn_uj~
iut//r h
i

uinh h

intuh niuiiliUJiWMiini-P-liuiU)

^\nhuinnu***
iiiiiii

(Epilo°. 1* /«
ntJJju
:)

K

ujiuuii/nL./*/ JilJi*** nii/il.wl/l,

nuiiiiinuni

/t/ /il.Iiu

[lI7I
lect., 82-87 Ararat, XXVIII (1895), supplementum ad mensem aprilem, 11-12. Alishan, Ecloqarii ex Armeniae historiis, I, Exc. 219-22.
II

Bibliotheca armcnia, XVI, [G. Ter-Mekerttschian],

55-63 Wpmpmui
;

— var.
:

;

II.

PASSIO. InC. \yuJtjufiJfiujLinu
iiiii

hc \yuitjufiJfinu

(al.\yujrjufihLn^u)
/t/f, uili

/J- ujclujt_nttp

u/nlfii/ih
/1

h

<^ uujttuihii btuiu

hp/iiujhni

hu—

nlliiihn
ijiu/ii
11

DeS. uiL
***
X

iiui/h pi_nnL.LT*
ijit/l/

tr^ihjiuuiuihh
niini.Itl
:

l/u/i/iu/ iih /iiiJ

h

\liumui 11I1

*•*

h

/(/

uui 111 1

lnnhh

|J* iiinulitlliiti-

Irnuh

Itl.

JJ^uipuht/nuh*

puh h

Jhti ***

u/i/ljj

TlI72

Bibliotheca armcnia,

XVI, 63-80.
82-83.
/Jui/iuu.nttnL./c/lriuh-i

Exc. Alishan,
2.

t. cit.,

PASSIO.

InC.

{**""

Jiudujhujlju

|* ii/puhi/liiuhnii/i

ul. \Y* lupuWhutnuh t^n
\i}*lr iui
:

-^uiiuiIS

m

Jh

:

tnnnL-iP

J uiuiuhiu /th
dl.
Irit.

nJtinJjlrurr

niinu

— Des.

h

nujnujplt \^t/ujuhuj*

h <lujun.uutBUJu***
i/iujilu*»»

frf_

l/iiiuiiunlih

njhpiuuiuth unnntu [cK4 n ~
[1173
I,

nnnnuh» h

Vitae et Passiones sanctor.

545-49.
et

Theodorus Orientalis, Leontius Arabs

— Copt., tjbi 12(5).
Passio.
Inc.

Panegyris Persa.
Ctt

1.

^UOT

OJ^pOJl

il^OOT

JUJCTOpjO
JITC JIH-

Up^OC

JlTCKepjCTOpj Jl

JIJ.JI JIJI J^VnOJtlJlHJUL^

eeoT^S... <j.ca,amj ^e epe nepojioc jiJijpcwneoc
eS0>\ JlOVecye JlOTpo
suoi

^h
[1174

— Des. mutil.
X

G. Balestri, II martirio di S. Tcodoro V Orientale c de' compagni Lconzio VArabo c Pancgyris il Persiano, Bessarione, ser. 2, (1906), 151-62,' 248-57; ser. 3, II Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, (1907), 34-41 Corp. Scr. Christ. Or., Scr. copt., ser. 3, I (1907), 34-62.
;
||

2.

Vld.

Theodorus Orientalis
et

et Th.eod.orus Strateiates.

Theodorus Orientalis
Passio

Theodorus

Stratelates.
ep.

(Laudatio

?)

auct.

Pseudo-Theodoro

Antiochiae.

33


258

THEODOSIA

epe $jcwt jikX^t^joc oj jiovpo e^JiTJO^j^, epe iuafjoc Kvp k^tsuoc oj
Inc

^ccycwnj *&e

w

Ji<s.jmejip4/f"

J1KOV2U

lie

— Des. mutil.
Zoega, Catalogus, 58-61.

["1175

Theodosia

v.

m. Caesareae, f 307.
Eusebio.
L~**0
a)
|00)

— Apr. 29.
L*3o«i
Ltoi

Passio auct.
»

Inc.

i-k>oL/ ^fcooa*^
Jt-^0£»

"~*~ ^iA

L**v

a^J

|oO)

v-OioC^/

— DeS.

I

ta&ML/ ^*i |ku^o

;_***»/

[1176
Cureton, History
recensione

Bedjan, Acta martyr.

cum

of the Martyrs in Palcstinc, 23-25 et sanctor. I, 236-39 (conserta hac altera).
;
||

b)

Inc.

^

aa^i t-.oiok-/

L-;*o |ooi t_tooL/ £>ioa--2>$ L^ojj* uaa- £u*a v

Des.

c»£jkk£ft/ yfia^vM Li^fiAA^

^Aoi *$

|ooi

La»a

^

~.« Lioa*

[1177
;
||

Assemani, Acta martyr.
loc. cit.

occid.,

204-206

Bedjan,

Theodosia m.
Theodosius
pr. 30.

Vid.

Philoctemon

et soc.

ep.

Hierosolymorum, saec. VI
Inc.

— Syr.
L>/
«

iacob., can.

(Vita et)

Transitus.
#

e^oofc^/

^2^ ^oj

r^o>sj

+*&*)

^ « ^£»
>o*©«
001

kAaa^GAOfolL LuaoXt (ogjoiav* al.)

ov»JaM •
.

P^

1*1

L-v&sajoj

— Des.
L^^L
||

^oo/

...)t . . rto

|oa-j

^.

&i ^oo^ax;

LmJ vm ^o

|C\j*.»-o

|fcvj-.*.so<»

[1178

Vitae

Land, Anecdota syriaca, III, 341-46 E. W. Brooks, virorum apud Monophysitas celeberrimorum, Corp.
;

Scr. Christ. Or., Scr. syr., ser.

3,XXV

(1907), 21-27.

Theodota, quondam meretrix, m.
PASSIO. Inc.
|Da*^ao

Philippis,

f 318.

L»a-.o

^oV/ u.^d

^Ax

*a

L^otf/ ^LjLo

^i/o
|£«lk\

|L*>k*.

IS10

im«^\.^
.

Ifcoo^*
:

— Des.

L*tt*« |La&\vi,\ o>aAjo

oia^a^jo

~oo/

.

.

Lu-^ba^, L*oa*.

Cu*
occid.,

[1179
221-24
;

Assemani, Acta martyr.
;

diger, Chrestomathia syriaca (Halis 38 ed. 2a (1868) [non vidimus]

Roediger (1892), 85-88
IV, 123-27.

;

j|

3* curante Ioh. Bedjan, Acta martyr. et sanctor.
,

— ed.

Aem. RoeSaxonum, 1838), 135;
||

(Theodotus.) Vid. Iazdbuzid.

Theodotus m.

Vid.

Mamas

et soc.

THEOPHILUS
Theognius m.
Vid.

259

Bassa

et soc.

Theonas m.

Vid.

Theopompus.

Theone

m. Alexandriae, sub Licinio et Diocletiano. pharmuthi 10 (?), phamenoth 10 (?).
v.
a) inc.

— Copt.,
JULJl

Passio.

<u3ttjcwne *&e

gb. novoejaj jijiexpjCTJ,*.-

JJOC &Ji TJULilTepO JlfcJOK?\HTJ<5.JlOC ULJl ?\OYlM<U10C
*X&.£ JJULJJ1J<J.J10C...

JlTCpe njppo 2iJOK>\HTJ<UlOC TCMCWtfe

eSO?\

A1H2lJ<5.T<5.?JUL<5.

eT&HHTOV

Dcs. mutil.

[1180

Fragmentum. Giorgi, Dc miraadis S. Coluthij 212-242 (membratim). Exc. 0. von Lemm, Kleine koptischc Studicn, Bulletin Acad. de St.-Petersbourg, 5 e ser. XXV (1906),0155-0156.
b)
Inc.

mutil.

— Des.

|

KttXWC ilJULOC gJUL

IITOOY JIT6C-

no>\jc.
jijjul

[^ckcmk

e&o?\...

oj^. jiTeq^fTOKO^Tcj

gh gcM
[1181

eji^Jiovq]

Fragmentum. 0. voN Lemm, Koptische Miscetlen, Bulletin Acad. de St.-Petersbourg, 6* ser. [1] (1908), 590-91.

Theopiste, Theopistus. Vid. Eustathius

et soc.

Theopompus
1.

(al.

Theopemptus) et Theonas mm. Nicomediae,

sub Diocletiano.
Passio. Inc.

— Ian.
oiL£\ (H^A^

4.

L-.*asoj

^so u»ai«£\oa*9

^t ^Sojjj

|fc\**0vO

|ki*a

^H

)Z*b& +2^0

^-X^

— DeS.. ^JSdL/o
L*(.wCjL/o

[ida^ oiLo*o>a» uVitu |ov*>L

Ljo^Uo

yJX>l ...OV^* OOl ...^t*)

[1182
ct sanctor.

Bedjan, Acta martyr.
2.
f<) inti

VI, 132-70.
*\^/in//r/f,

PASSIO.

IllC.
liL.

y\uiJh

/i)fli/,i

mutuUbnnnn.fi
,

ui/iutunufi

mi

nnli,
I,

iuin_utvfiu

ttitf/i

^tti/uio inuiii tfli

utnutn ^^.pnunlr^
Jl/in/!, ui/

infnulinu
iifinti/ini,

n/,t uiliuiuni

h


i

DeS.

utpXuif/hrittn
Irfi,

t/ni/plt,

JIfuiinL_l3-liLMlt
uiilf li r

fuiunuinnt

uttfp

p

$hP

Ju/i***

nnnuu

iputn-p***

JII83
1,

Vitac et Passiones sanctor.

582-93.

(Therapon

?) Vid.

Tarabo.
habitu, in Mesopotamia,

Theophilus
saec. VI.

et

Maria ascetae mimico
EP.

VlTA AUCT. IOHANNE

EPHESI.

IuC.

ov—»M*

**>

\

k*wL/

LojtJ |00i U

1

5

260

THOMAS
^v
U -S»/o >oo_uo

l*w ILfa^L
\fl^SO

— Des.

Lisoio

:^i|Lj

P ^.\

w-a_. L_;_o>

"*— >L U*

^UJ,

r -iTif

[1184

I)c

Land, Anecdofn syriaca, II, 333-42 (= lohannis Ephes. monnchis orientalibus, c. 52 ?) Exc. Wright, Catalog. Syriac Manuscr.. 1122.

Theophilus, Patronice et Damalis mm. Caesareae Armen., avel. 5. docia).

(in

Cappaqffl/li

PASSIO.

InC.

\* Uutulr/ipnu M

ntifruijfu \^L./tnu/fi

ijij

I, ijl,

iiii

q

\\iniiiiiili(iijli ul_

i/n/hm/

punli

— DeS.
p

m/uu/f^u

i/uifu7\it/li/, ut

i

uni_nnu

UL.

frnLulih/Jili
/i

^Luuipnupf/L,
:

n uiqututfu

'CujIiilU /iX

ifu/li/jiiiifjUi,

iiiihm

*op*** uiutjU

r
I,

1

8

Vitae et Passiones sanctor.

594-98.
6.

Thomas,
I.

qui et Iudas, apostolus.

— Oct.
I.

Acta.
*

De Habban mercatore.

Inc.

^oJw^o^

L___>|

ooo»

*->o

u_>o|j*j/o L9L- .avbCLx
tnia-. a£i->-.L/o

^^

.oo^S

L_-_A*.

—Des.

(%>\l |-\J_»po o v io>\> al.) |&a.*t*o o*jov=> • • •

oiLa_\

aA|/o
Inc.
o*jo>-\

[1186
(JaooJL al.) Ijoov»
*

II.

De
^_b,

aedibus regis Indorum.
*-. (|_u_*_o)

^

*->o

|^L

— Des. a)

^__o/

0;»/ ^ajoio

:

|_\--_Lo

Lu^

Uo

[1187
|o;_

vel

paulo anterius)

l-_«._>»--j

^&»

_-._-:_.

0010

^oov^

oovo

^o

|oo»©>^
III.

[1188
nigro.
|_\*»_-_»

De serpente
»*j/

a)

Inc.

o>-.

;_»/• L__»U ^t)-&-*

U-A*

|ooi «__-__o

v;-o

— Des.

voL;-»

U««

^01
|L/ L__.\_> L*_i_._> w-_joj

[1

189

b) Inc. (anterius) o>__o

^_\ *ao v;_o

^o

— Des. ^o
[1190

v;_o

Lo__wf v ooiLa____Lo y ooiLai-,i_J_\_o

IV.

De asello loquente.
|

Inc.

t___\_. |ooi >oL__

|-.*oL_>

(oitoo*

^)

*_>o

V->-a_o yfwoi

*-._> >a-_.o

(

I-00IL al.)

— Des.
IllC.

(

|oo»)

v_-3j

Lia.-/

(0001) o*__--o

^oov^

[1191
DE MULIERE DAEMONIACA.
^._o/

V.
o>_a_

^ajoi

L__i-> v_»

|-\l_v_a\ !----_* |ooi ^-.o

— Des.

0^0/ (^v-oio

al.)

vaioio

|-\-.->-\-»

(U)o Lu^. Uo

[1192
^*
I001 (fi\-7)

VI.
(!*_._>

De puella a iuvene

occisa. Inc.

|j-_-_»j *_> L_a-.\_. (^soL)

al.) L_u_» c__^9 J*_/ |Lo_s. (|ooi ;___>• al.) ov_» L001
oo>-o_.o

— Des.

vooov ^*-M

U/

|oo>j

s

[1193

THOMAS
VII.
Inc.

261

De matre et
iv» o»joi

fiija

a daemone
Ijoov» *3o

ohsessis.

(De militum duce).
$o»ab
»aj/

|ooi )»

o>\i^ (L»o|L)

— Des. vo©v~

l~^?9

(o>\ OOOi

^lwbM

Uo OlLu* ^O OOOl O v ri.i./f lao^)

[1194
t^oio

VIII.

De Mygdonia.

a)

Inc.

oj

ooi* oi&_a.\o voovao Ijoov» I001

\u~

— DeS.
b)
IllC.

OOi L_\.a kVioj oiLa-\o oik__*;ao La_> o»_> fc_i/o

[1195
k_i/o
kja._Jo

fj

**j

S»«a.\o |jv_ *&.__- ^o

J.soo|L

(^3ot *,3o

— Dcs.

.

..oiLa.\ C^uttjo oi^-j.-^;so La.\

[l

196

IX.

De

Charisio

et

Misdaeo.

a)

Inc.

|k_^_.3 o*_a J__ ^> s*+&

|ooi ukOiok*/

— Des.

^*»/ ...^ov^ 001

isj/j

v**

3a £

^* v*^» °y

^h

[1

197

b)

Inc.

|ooi (._*.~fcooo |ooi

J__ L__ ov^
Inc.

^ up — Des. ut a)
6>_v_

[1198
ia_*p
JLoo

X. De Mygdoniae captivitate.

^* _jo
(

al.)

.^rn _*_

v^ oiCn— -*_-^
*-/

loo>

^i/

|*Jo«.<^t

— Des.

L*_j.

^o

>x

—soCna/

-m/o (-»,*)
XI.
OiLa__jjo

:;»/Inc.
L<.oL L_>oi

[1199
Uo J_>P i~v»-

De Narkia.
_oia-v_f

^o

— Des. ov~

|oov»o

Ji«iria:>

Llso&jo I*;**

J__3 v ;__>)
(

[1200
:(J»olLal.) Ijoov* ;»/

XII.
\t\

De baptismo
i»lf
Jj/

Sephoris, Vizanis, al. Inc.

V_?o

oiu.^

— Des.

a)

Loo wju_*-£sso

^

J_*l__> tx*_.\ ^»/

;;->*

©v_ ja-j
vel b)
o>.\

[1201
—._->. Li»
Kuu» *v l£_«/

k*__

^iJj o;^f

[l

202
*Vi/o

XIII.
looi
I

Martyrium.

Inc.
.

ov~s

Jia.s.0

__~fco* (p*o|L

al.) Ijoov» looi
f

L/

oi^to

—Des.
^;

a)

uoio__

_ijf

...|ooi

«i_o

f__x>

a2u«j

oi«^/ fc_».L

^_o/ ...^^o »«j»

yoo\_i>

^j_Cnjj

[1203
yo,

vel

b)

.

—__

JJo

v m^_v9 |&_a£o

—_oLSjo

.

,.ja_^ v/o _^«>?» v/

^W

...Mt

[1204
;

Wright, Apocryphal Acts of thc Apostlcs, 172-333 (lemmata IV-XIII ex editione sequente inseruimus) Bed.tan, Acta martyr. ct sanctor. III, 3-175 (commixto altero exemplo cum editione superiore). Emend. (ad edit. l arn ), Th. Noeldeke, Zcitschrift dcr Deutsch. Morgenl. Gc;
||

sellschaft,

XXV
Ex
lib.

(1871),
I

671-79.

Abr. Geiger,

ibid.

XXVI

(1872), 799-804.

Exc.
E.

(epithalamium Ecclesiae, emendatius),

Pretjschen,

oporam conferentc G. Hoffmann, Zwei

262

THOMAS
Uymnen (Giessen, 1904), 11-17. — Ex lib. IX de anima, emendatius), A. Bevax, The Hymn of the (carmen Soul, containcd in the Syriac Acts of St. Thomas, Texts and G. Hoffmann, Studies, V, N°3 (Cambridge, 1897), 10-30; Zwei JJymnen der Thomas-Alten, Zeitsciirift fur die neuTESTAMKNTLICIIE WlSSKNSCHAFT, IV (1903), 18-27 (hePreuschen, op. cit., 18-27 (ex editione superiore) braicis litteris), J. Halevy, Cantique syriaque sur saint Thomas, Revue semitique, XVI (1908), 84-92 cf. Bedian, t. cit., 110-15. Fragmenta alius exempli (ex lib. II-V, VH-XII) Agn. Smith Lewis, Acta mythologica apostolorum, 192-228.
gnostischc
||

;

||

;

||

;

||

2.

Acta.
s

I.

Inc.
«

(OHW-Ti-U

i

^A
s

s

!M0>->
s

:

ti*M

:

ih<?
s

CfHr

M\S'rt\M°
s

ftm
s

«

H£'flA?,
i

fcTtfft
.

- Des. htl^
i

M-hb hVht VM\L !Ms

¥>

af

LV£o^

(Dth^

(D-fr&w^

i

</7lA»U«::
II.

[1205
regis Indorum.
i

De aedibus
i
i

Inc

(Dh 00
i

hVW. VIMh
ta
''•

9°tiA
i

Mlfcft
:

*

wfau
«

$Ym thWC? fl Des. a>K£fa1 Atfs
:

«

(Dhov^-Pl

£fl,A-

h°%l
asina.
i

[1206

III.

De dracone. De

Inc.
s

(D(D&h
X\z°
5

i

(IaVC?
i

s

Wm
Des.

i

£
Ai

ihC

i

-llfl i

nhlW
i

i

hliVtxl
i

<0#<Sfl

JMlft/h
i

-

*

i

cdaka

^iva^i

(Dhm<*>-

i

£hc£
(Dfrh
s -

°m

i

(DKZtyincP

fPlh*
IV.

[1207

De muliere daemoniaca.
i

Inc.

ihWCf

s

(D~fcfr
s

«

VI

C
(D

s

(Dftfc

K/hH-fl
s
s

s

hln

s

J&^AflHP
i

— Des.
6
s

(D^&th

0*>Ol

i

Atf-A-tf**-

KA 9°t\M
occisa.
s

(D-frofyfr

s

a>-Nllfr

[1208
s

V.

De muliere
:

Inc.

(DOtF

s

(D&A
s

H^lHC
s

L

s

fl/h*
s

H&.££A«
s

- Des.
s

'm/h

tf>luf lh

7A.fi:

(DhJ^&ti? tfvM s. h a V\
. .

tiffl-p

WM

s

°M1
s

O)

::

[1209
of the Apostles,

E. A. 336-81.

Wallis Budge, The Contendings

3.
«3.

Acta. Inc. mutil. (proxime ab

initio)

|6TOYHg

JtgH<TJt>
jiov-

nz:oejc|...

|&ooc

ji^ji

&e

neTJt«*.T<uyeoejcy

JULHHcye
Des. mutil.

lino?uc JtqTOYKO jtovjutHHoje juui^y^h
Patrol. Or.


II

Ti2io
I,

E. Revillout, Les anocryphes coptes, [1904], 197-98.

3

THOMAS
4.

263

ACTA (EPITOME).

Inc. ]* JmJiiilimlffilj fip/JfL. /;fib

JnqnJbmi
ul.

(unL.iip\

mnutpbmi

nlt

i\^nnL.umn^Uf ^buinnu
(al.

bi-

Qiubnnnu***
DeS.

^isii 111J1I1 iuil Jliill. itiuu
iifi

^nnuji/uj iintu 1111

uin)

i/hihfj-m^
.

iu liltnum niiilipt
111 11

ni-iiitiliinL./crhiuu
/1

(al.mtipminL./crbmu)i ki bibuii
j

unt-tin

mpbmilt

nuilnnly li, {on<Cli^ii n^^miinL.m^-*** mtl/*hi}
spurii, 369-87.

I2II

Tshbrakhian, Libri apostolorum
ACTA (FpITOME).
InC.
]*

JmJiiihmli/ili

imilit/[ili l^/ili

h

Jfimu/ili

utiLiupbuii Jlt fibiuii-li
11/1

i\^nnL_uiunh ur * *^\bmnnu f

bu QnJ<Cuiuul;u***
i/' iiiniilishili

'-Snniuunbu
tiiii lil
y

Jmuu
P

mp[umii<Chu
Abiili

— DeS. mumuimm
^)^nJJmiti.

ui nli

uiiji

n

tfl,/!
i

unnnili

Jittiiu

ttfi***

JtuJiJ
[l2I2

JimiLD,**

ui lt li y

TSHERAKHIAN,
5.

Op. tit.,

401-416.

Praedicatio. a) Inc.
<S)

Cj^ <y
.

«—H

f>~> ^ULi j^ Ofrj

^sCJ^ (JL. ed.) J>.

f^> p^

Jl*j

-^fe

— Des.
ajj

0}_\\1

i^«\3j

<d

^JJI

*»1 <Jj-k*c

J»m» «^

p&a# Ow:*^

(

s

cod.)

[1 2

1

Lewis,
b)

op. cit., 67-78.

inc

a>\ii

s

J»f«
s

s

^TfJt.

*

HVWM i...
Kfl-e
5 :

h9°i
*

i

9°(tX

pTr* htl+CM-....

^
9>

fl^lWW^s <V\™*
-ff-^^dA
s

f UAr

s

— Des. <DV(KBudge,

-MWiV

ftflJ&V-fclf

^

rft&h
J&rt,-n/h

*

i...a>hm*
o/>.

[1214
«V., 265-87.
|)^f/#£#«#

6.

MARTYRIUM.
1

InC.

uijhnL.<^binbi^
|)^">/il#V<^7#

\d*nJJujih

um miijihu

pbin
Pl.ii*
1

h

111n1.l1 \\

[iJ uilimi
fiuij.

— DeS. bm

nuuum iiuiii
,

bu J nnnJly n
***

nmai/fiL./€rhLU
i

-^itn

111

miii nli innli

Jiuin iu~

tiiitiiiii/

itiu fiuil, iJiii

[l2I^
Op. tit.,

TSHERAKHIAN,
7.

388-400.

Martyrium.

Inc. mutil. (non

admodum

procul ab

initio)

|CCJ-

&JTJI e&p<u eTecjJULJiTJto(T ctjulhji eSo>\ cy^ ejteg neJiTiJ.cjTpejipiincy^
Des. mutil.

jip&ix&^A

n&q «u&cwk
?)

cy<5,poq

[1216

Fragmenta (eiusdem recensionis Manuscr., 139-40.

Crum, Catalog.Coptic

264

THOMAS
Martyrium. a)
cpl\j a;AI

8.

Inc.

<:>x%

Jl JLjdl

^j-lc
s

^J-

Uj*>

OlO

Olc^l

^^5
.
.

— Des.
^LIj

^

Jjil JUjJl*

Js»

«3

«oU^ < Ij^aj
[

^u!

.

w^i)

^JIj
Lewis,

^ \y
*

pp

Cx.

r*l

*~~*

I2I 7

op. cit., 79-83.

b)

Inc.
s

a>M
*

i

Jtf°£"te

(D&h
s

:

*"7ft
Des.

'.

MPCf
s

*

ifl
;

«

tf^

a

mfth,
<h<T-f*
s

<»AMl
!M<:

s

fD-A-fc**»s

*

d& ">
5

?£'A-

A0A

a

m£h,
o/>.

h°°

g<D£A<DG*1l

TJO^

a

A^flWi

^:... flJfr^? «
Budge,
9.

[1218
c#., 287-95.
IllC.

ACTA ET MARTYRIUM (EpITOMe).
tanlijtuu
ul.

ilktJt

<jiui/tiujrili/ujuu
ijf/dku/l/tj i/Jtli

^KiiJiuumuJt
u/i/ i/n
iiiljuiji

JiOuiuuu
Jt

*nn.L.niu

iuii itipl, 111 1 nli
11

Des.
Jt

tjmluni aiu
ul.

^tjinni_uiG-uihrliJthy
iiitui

ul.
Jt

mnXli

111 1

uaiuiu

^TjilJiuu.

huii/itiii/h /j/t/i

iJiiuii

«.
Tsherakhian,
28-30.
op. cit.,

Tl2I9

428-36.

— Cf.
jfc\so

Synax. armen.,

10.

De aedibus
ID.C.

regis Indiae oratio
:

metrica auct. Iacobo Sa-

RU6ENSI. a)

o\\tt.*o\ uLafitt i*.&3o

lioiaj L*\ioj

tA ooi vv*>
,

L*;»

«^t*

|^&iO

— DeS. ^A^ |b~a^*L

oi\

:

[«a.\»

L>oo|G\ U~\>

^©v»t i^-^i oov\

^bo/o ^oo/

^j^

[1220

R. Schroeter, Gedicht des Jakob von Sarug uber den Palast, den der Apostcl Thomas in Indien baute, Zeitschrift

der Deutsch. Morgenl. (tesellschaft, XXV, (1871), 32948 Bedjan, Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, III
;
||

(Parisiis, 1907), 763-94.
b)

Inc. ut a)

— Des.

0019

<n-^>

*.~«jo

oi*^>\

m-

o>\

oov*?

001 t.^»^>

(Lis

**>

^

^jj oiLo-\p

[1221

Schroeter, Nachtracge zu dem in dieser Zeitschrift Bd. S. 321 ff. veroeffentlichtcn Gedicht des Jakob von Sarug « Ucber den Palast...», ibid., XXVIII (1874), 586-

XXV,
:

618.
1 1
.

Acta

in

India.

Oratio metrica
}*•»»v>

auct.
L»-.».o

Georgio Alkosensi.

Inc.

^

. 2>N

y\ ... ^ cov»k*si*

L»o|L u.;*o o/
Io^ajo
:

|mAa ^^a^
Lua»

—Des. Lu^»
[1222
L

U+**± l»-\* *a»oo\ •

L.(ao oyV»«

o^*£o

L*!J>>

Gr. Cardahi, Z$er thesauri de arte poetica Syrorum (Romae, 1875), 130-35.

THOMAS
12. Laudatio metrica auct. Iacoho Sarugensi. Inc.
*.*j.*>j

265

^_aji/j |;_
*__b_j
«.^s

L_>po |»__._\L

"fc_

1*0/9

u\ 001
001 fco/j
:

:

[*j/j

Leai^

00

j*-L/o

—Des.

t~_o\*.

u>»a !Loo>$m oipo-3

.ooo

k*/t ^-30 L_»o^o [sooj

[1223

P. Bedjan, llomiliac selectae Mar-Jacobi Sarugensis, III (Parisiis, 1907), 724-62.
.13.
A/7CfL

Inventio et Translatio in Armentam sub Iuliano. Inc.
iklll

j;-*II /'

<£lUUt±Uin
1

ll III III

1

^klllllll
1/

lll.lllij

"*(** f

IfL.

II 11 III

*nnpu
11 1111

un/ uipkin
ninli

ikpyuibpli

i/mii uiii ii.-nlijn/ifi
i/

— DeS.

"*-

uiui*-

1111I1 i/fifi

/1/1I1

1//11 iul.Ii j///t/ilr

,

pinnL.il uiknL.ny
i

pdpIjnL.-'

prpiJUp

/•//////////

/f/Ii/ili,

p

ilm/ii 11**» in/// 'li f

Tl224

TSHERAKHIAN,

Op. tit.,

417-27.

14. Oratio metrica de dubitatione Thomae auct. Iacobo Sarugensi.
\

Inc.

|^oiL« fLL_

:

|

_$
U

(|

90160 al.) )!___
|J/j

|&_->o

~<o ^o L._*v$
:

No

+s

. i\iJ- ;__»

Des.

L_a_o

l**>^«» 001 i^»^3

L___o_ ^o ^j/ ^09

^__ofioo

[1225
P. Bedjan,

Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis*

II

(Parisiis, 1906), 649-69.
15«

EADEM.

IllC.

{^nn&u/iP pupL 1111 p
upuiu<k i[/
h
:

ill.

n U j/i/j ^nJpLJi jzuiy
(?)

uhcrujL.

iioiim Jrrh n/i/i'

IspujupL-p

— DeS.

nn iuuh~
uii// liiujl/ y

l/u//////i/<S 11111

unL-tin

liiiuiii Itl

///////

punn<?nL.*

////// j/ilh 111

<£ujL.uiuiujnkiui

i>nfiu///iilil fin f

1/11/liiiiL.iiiuit***)

Tl226

Synax. armen., 481-83.
16.
**«!

Laudatio panegyrica auct. Elia Nisibeno.

Inc. Jui~l

->LA j~-_.,Vl
or,JLi

^ ^*:J[I — Des.
<u)

jl_$Wl ** ixo-JI ^IL

jul
••

Ulj jl^-Vl /_J^J «•-*••{•••

0ujjl3Ij
*> **

L/
:

[1227

Yacoub, Discours religieux pour lcs principales fetes de Vannee par Elie III patriarche des Nestoriens de VOrient (Mossoul, 1873), 210-13 Discours religieux par Elie III... Discours pour les principales fetes (ibid., 1901), 214-17 I. suppresso Eliae nomine, in vJwji u&S Liber homiliarum in usum ecclesiae Sancti Marci (Kahirae, 1874),
;
||

;

||

136-40.

Thomas

mon.

Vid.

Thathul

et soc.

34

266

THOMAS
et

Thomas, Stephanus
VlTA AUCT. IOHANNE
Lxa^voaj/

Zotas mon.
EPHESI.

in

Mesopotamia, saec. VI.
|*L*A fc^J

EP.

InC.

oo*i«

og^Oi. >6o

^ao

\

U^o_.i»» (aA-so
u.5©,

— Des.

^-»Coo liMop ^Aoi I^^aa

U-21

9&*

&h

M°t*>

ua^

^o

[1228
Land, Anecdota syriaca,
II,

104-18.

(— Iohannis Ephes.

De monachis

Orientalibus, cap. 13).

Thoros.

Vid.

Theodorus Salahunius.

Til m. Vid. Apatil.

Timolaus m.

Vid.

Agapius

et soc.

Timotheus

apostolus ep. Ephesi.
InC.
\\nL.pp.

— Ian. 21.
iim iiqjLuifli
utoulr/nu
i/Ii

PASSIO (EPITOME).
t*iiiiiiiii)l r
lt

^fu/nfJ lpf ,u

f^p
f,

|

(it

uiuiiitiaitia

— Des.

u f /p>iuuiiu/j i/ujpmpuuo-ujl. uiouuituupt,,
I

puuui Juli tuu Uaiiui
Iti/iujjp,

p

iniSli itiiu

pp ouuiu o~l.

-

p

ilimit u...

1229

Vitae

et

Passiones sanctor.

II,

390-91.

Timotheus m. Gazae
19.
Passio auct.
)

in Palaestina,

f 304.

Sept. 19, aug.

Eusebio.

a)

Inc.

^o^ ^^0 ^Sooj/o f

L * L * ^ 00*

'^

»*o»o

^o

t*fcwi

— Des.

yft\,?kAJ \±*'<^

^aoso poio pabft^O) ^o aa*i.L| ^taoa^o

va^|fiu |La~. ^oo

[1230
the
et sanctor.

Cureton, History of
Bedjan, Acta martyr.
recensione
b)
...^joio

Martyrs in Palestine, 9-10 (conserta hace I, 214-17
;
J|

cum

altera).

Inc.

ut a)

|a;oo ^£0«$« ^*LjL Looi |ki*
^jo ICujlso^ ||x>Lo

— Des.

W**o

l«o>a»

>m.°i^/

o^~.L/ pabo^o,

[1231
;
||

Assemani, Acta martyr. occid., 184-85 G. G. Kirsch, Chrestomathia syriaca... cum glossario (Hofae, 1789) [non vidimus] ed. altera curante G. H. Bernstein, I.
;

Chrestomathia
cit.

(Lipsiae,

1832),

211-13

;

||

Bedjan,

loc.

Timotheus anachoreta.
Tir. Vid. Apater.

Vid.

Onuphrius.

VAHAN
Tiridatus rex Armenorura, saec.
1.

267

III.

— Arraen., tre 21.
X

EXSEQUIAE.
/1

InC. (?)

]*«^ fcTujn.LUL-niib $iiij.iuui jlrui <^uiL-Ui~
u/u mn[il/iiL/tJ hmi/n
tTi^jJu*
ItL.
111 111 111

uinq*b
11 111
1

*\\i ifiuumu.
1

uiJbuujiu
1[11/111

Des. [cruj~

rinl, 111

u/l/ii

fi

Ltl.

l/mmmuhmi
I

n

**/////

uiJl\Ii

i

I232

Alishan, Eclogarii ex Armeniae
2.

historiis* 1,

215-17.

Vid.

Gregorius Illuminator
in Creta.

;

— Tertag.
ht n.

Titus apostolus
VlTA.
'hui

— Aug. 25.
— DeS.
uihubuji
itiniuiiuilih

InC.

jO nuujii ann jh^miiiml/L\ *^\oqnu n jy-ni_n[d-u

qtiau/q

qLuuiuidtii-fd-nLAJ

quih* qnti
fitruinJb
[

iiihuh

mi

mJbuhiifriiili

Lun.iUL.tr i

<?LUUUiujuiLjfib t

n ^mi mmti

nnnL-iP ihuin.D***
Vitae et Passiones sanctor.
II,

I2 33

392-95.
1.

Tryphon
Passio.
Itl.

ra.

Nicaeae, sub Decio.
1-y»

— Febr.
<

Inc.

Sph^h'^" "PH-h ^Lu*- UJUlut 'i auj i
'itnttuj

J iu[uWiuljh uji
ujnJJt^

«Co/i

— Des.
^
f

^ /*

"*- utop*

p

<

*"' /1-*,

uPpLnili ^nhjtnbji
h*~P

Lunofa-pqu

u/iqhttiL.[ir nL-l/

,n*

n[i

i/Jimn u/Lnnri\u
hi/iu Jtuihtl,***

ihujn.LUL.nntj* luuui gl.

n

•^utl/iiuTiXbini uh*
II,

qp

Tl234

Vitae et Passiones sanctor.

396-408.

Vahan Colthenus
I.

et soc. ram. Sergiopoli (Rosaphae),

f 717.
nii


ji

Armen., areg 20.
PASSIO.
Inc.

\\ <£ui

Jbtil/iuiju/L
***
t

uni

/ili

Jmqujljmi

u/minlilihiib.

onn inhuuiltnq

|*

J uiuiiihml/t/
uipl/ni

nnbutl/ujini /rrhuibii

tfmi*

1/i'if/t

nn P /uui uiu^nuiuhh uin
unnnih
l|
i

J^uj^Jbinn
quitjti

DeS. JlfUJ~
^J.
^{K*
~

tm

/Jhi.li

u/^ujuuji.

[unuimiJuifihuiJ
\^iiil
itii

qnnnfiu

^uuinL.cfni

Epilog.

[i

XunJi
ujIi

miun Jl/mini
[1111111
:

jrth mlin***

qujJbbujih <^un uiuiujqh
ujJljb
i

nu uibm

ntinL.Lt

Jiutn D***

[l235

Bibliotheca armenia* XIII, 11-59.

Exc. L. Alishan,

Qiu-zfilij* ^uy/iLrtilTiut, Z^wjhij

-

Mnemo;

syna patriae Armenorum, II (Venetiis, 1870), 133 et seq. Id., Eclogarii ex Armeniae historiis. I, 557-60 (cap. 1-2)
11-18
(e

II,

cap. 4-7).

268

VALENS
PASSIO.
IllC.
:

2.
t/n/i
/i)
I,

W^"
4
1

uLiif/titqiiii. 1/1111/1111/1111 niih
fi

p

ii/minl,

hpq

f

iii/i

umlnuili...

\ft- Ibi/ul.

<f iHiIiiiliiiiljii

tfnii\ //""/

/'" hiul/in/ni

-

uih.». y^ntL/i/L/lip

— DeS.
ii

ij Ijiii/hiui/

iim

ii/>li ||

iu<CujIi
t

/{}"" «-o~ tu tfi

/niii/iii/tli

uintfuihnt

p 7^^/^ lcrnL.111fj111I1nL.fcrh uihh ... f,l huiuti) p i/iiim
Bibliotheca armenia,
t. cit.,

*iu/nq

niu/tp /unu~

ri2 36

61-91.
I,

Exc. Aucher, Sanctorum Acta plcniora,

211-16.

Valens m.

Vid.

Pamphilus

et soc.

Vardan
30.

et soc.

mm.

in

Armerna, cca 454.
I.

— Armen.,

hrotits

Historia
(Hbr. I-VII).
i/h /1

auct.
InC.
111/

Elisaeo.

De Vardan duce eiusque
(al.

sociis
fi/ili-

prOOem.
om/V
,

\\u/liu t/nn

ihuuli npnj)

u/imnm

m/im/i/1)
/1

ifmiih

*iu/nn

u/ininl, /imt/ilfih
infi/if, i/fih
il/i

IllC. Fiarrat.

^\ujhqp
*tu/nn

/i 111 11 11 111 /

mi/i/ fih ^iipttil/niJblruinf

iiip/iiuiii<Cpu

DeS.
lin/iin
X

hqntfu

p

<^hui

m/il/i/f t

,

ul.

j

l"/l'

i/mhl/iui/m/
f

nnpcrnq
II.

1237

De Leontio,

Ioseph

et soc.

(lib.

VIII).

Inc.

VV"^
i/

uimmiilil, /m/ii/ji

milli inl^/uulil I,
i/liuij/i

mh

un/iph fcriuq.uiL.npp

^21 tunXl, m
f>
/

uihn.ntfh

Iiiiiii/iiij/i

— Des.

p

uhcr mhmu/muiph
ptuquinli
Inc.
X

/Y\luuj/i

LupfuLun<^n

p ULU^uiuhu

''y^nL.^LUii/nt.^

[1238

III.

DE CHOREN, ABRAHAM ET

SOC.

]**/£

ut^uil/hpuip Ir/im-

Ith/hujqu

p

l/iuu/iuhu

l/uiilth

p
t

hfrrtpu
ui/:iu/f u p

p

tntit/uipnh

— DeS.
IrqltL.

f*

ur

r

11/liiiimhiui/m
[,

<CnqJrL_np fi/ituq

tfinfmuq/ih

m/

ihnf/nt^

jhpf/fiuu

x

[1239
PRINCIPIBUS

IV.

DE

QUI

PRO FIDE
Itl.

CAESI

SUNT.
X

InC.
"J^

{\ujqq-lfh
I,

WptShhuin hnl/nL. frnpuinp
frL.

^\iunn.ffli
ttit/

^iuqnt.p**»

/u

nl,

nmli

^phq
/p

m/tp

f

trh

n/i

/uit

litufiim/lutputqh

— Des.

l/tuinm~

/i/rm/fih

hp//liiiiL.np ufi/tntfh

X

|^*L

uhp*** <CujuqiiL.p funuuiutqh/nq
uh/i
X

tih/il, /1, 1111/I1

^uintiL.crn/

/1

V

J\* \\*

p

"if,/i

fl240

Libelli apud Armenios celebratissimi an. 1904 editiones iam undetriginta numerabantur, quae recensitae sunt in Z,»Ai,t h» y\>fno [,l..»/ Handes Amsorea, XIX (1905), 32122. Ed. princeps Abr. Ast apattsi, ^tce «^«""^^^b-iA
:
:

"CC'8 1'

i

'' \^u["ir i"i,u u *j

uofnuifiupiutjii

z^uMjntj

:

Histona sancti

VICTOR
Vardan

269

et commilitonum eius, ducum exercitus Armenorum (CP., 1764) [non vidimus]. Editiones postremae, quae omnium loco essc possunt Kh. Iohannisseants, bvfe^
:

ii/mitiifin!_f(f

/11'//

\\

miin :i/hm'hi/

11 11 111

y\'hi\f,

1

111111.

1

111 11

011 l/hiul/li

\

Elisaei historia

Vardani et
;

soc.

eius,

norum
Y^njitl^

Andsevensium (Mosquae, 1892), 9-182; (Venetiis, 1893) Mich. Pacha Phorthughal,


;

ad fidem exempli ed. Mechitharia111

il in 11

11

111 111 1,

mji

iliiiii'h

\\

mini m'hn/hi/

ku

/^mjni/

iiimf, iim iiifji:

Elisaei doctoris liber de Vardano et soc. ac de bello Armenorum (Venetiis, 1903) [non vidimus] ed. ad fidem

exempli Andsevansium (Tifiis, 1904) [non vidimus]. Emend. Gabr. Nahabedian, n^'£_'Z"'7y "'7^^ t , "^l^lht Eli,

\

:

saei

correctiones, fH1.8jr 110,1^

Polyhistor,

LXV

(1907),

211-15. Fragmenta (variarum recensionum). F. A. Conybeare,
\}njiikt>
luujiniTni-P^lruJi/i,
^iniii.uf/ii.nn/y,
:

Elisaei fragmenta,

AlTb^tU lilTUOrbUB» VII (1893), 130-33.
\fnlnkh
ujuitnifiii-P-tru/ti

— Asdurian,
:

'hn/tmti

Jtt

m

^mmmtinmiii/hL /i

EHsaei

historiae fragmenta nuper reperta, fMLSUTUL*U?% (1906), 8-9, 59-64, 110-14.

LXIV

Varus

et soc.

mm.

in

Aegypto, sub Maximiano.
jiui
iii

— Oct.
[i

19.
tjili

PASSIO.

InC.

\? L -

ontfi^

nu

||* itinuht/tA

i

yiiunu/i
T* in

iiuii/i

*\^nei/jnh iiijiuiliiiiih,

iiiii/fi

^iiijuintiiliiun

ilknnn***

:

mili
/t

no~
iuu~

nuiuiuu n

nJjiit^

nn uuuil^n i\^n huiinnu
tri^ trifuJL.

DeS.

/111111111111/,

nmi

utripu \\iL,iiujuiuiii/iiu
uiuinf^ BL. t/nn

[ihn. linuiu Ji iffiiuiiu nuitifili* P'"f

nnu

^4/1 ***

"^J/yU

l

Tl24I
II,

Vitae et Passiones sanctor.

370-81.

Varus, qui
Verthanes.

et Giut. Vid.

Thathul
et soc.

et soc.

Vid.

Aristaces
filius

Victor Romani
parm. 27.
i.

m. Antiochiae, sub Diocletiano.
ep.

— Copt.,
(non pro-

Laudatio auct. Iohanne

Prooem.

inc.

mutil.

cul ab initio)
cu

|t6

<J.p<5.

<$.

IieKgHT
^KejJtie

TCttT 62:611 JieJlT<U2:00V

n^Kpo^THC.

<j.ycw
inc.
I.

&e ovnpo^jtcwcTHC ne

njlOTTC
^.2ten

— Narrat.

fcJOK^HTJ<S.JIOC

ne^^q T^ULJO

JT£6JlJlOTTe JIJIOV& gJ &<5.T
?\<5.<5.Y

— Des. mutil. (proxime ab extremo)

THpTh
jc

zjji

T^-p^^H. JlCfCiJtOY epcwTJi neTjiKOVj cy<*. nT nnocf &jtji Te;x;<s.pjc...
JtOJTOpTp
g,J

nexc|
U. Bouriant, Eloges du martyr Victor,
fils

[1242
de Romanos,

.

27o

VICTORINUS
MBMOIRES DE LA MlSSION
ARCHEOLOGIQUE FRANCAISE

Emend. R. Caire, VIII (1892), 148-242; cf. num. 5. On Soutn-Coptic Texts, N° II A Criticism on M. Atkinson, DourianVs « Kloges du martyr Victor... », Proceedings of the Royal Irish Academy, 3 ser., III (1893), 225-78. 0. von Lemm, Kleine koptische Studien, Bulletin Acad. de St.-Petersbourg, 5 e ser., XIII (1900), 63-64. Exc. G. Steindorff, Koptische Grammatik (Berlin, ed. 2 (1904), 46*-58\ 1894), Lesestiicke, 35*-47*
; ;

AU

2.

Passio (Laudatio

?),

saidice. Inc. et des. mutil.

si.

X
3.

Fragmentum. Fr. Rossi, Di alcuni manoscritti copti, che conservano nella Hiblioteca Nazionale di Torino, Memorie Accad. di Torino, ser. 2, XLIIl (1893), 326-29. Exc. (alius exempli), 0. von Lemm, op. cit., Bulletin, (1899), 413.
auct,

Laudatio

Pseudo-Theodosio

ep.

Hierosolymorum

inc.

*f ccwtgjul en«UT<s.npo

eTT^ve &ho<?

eSo?\

nn&r

jijjul

nextxoejc jc

ne;x;c

niJtojio^ejtHC JuyHpe JiTe

nuovTe

nn<uiTOKp<s.TU)p

Des.

JiTejii"

linejioTOj
julji

liTJiTe?\JOV irrenpoc$op<L eTOV<s.<L&
cjiocj juinejt^oejc...

nccwxu.

ne[1243

n<u eSo?\ gjTOOTq... ^<ulhji
op. cit.,
i

Bouriant,
4.

243-63.
1
i

(DM fl^lMA ^.P^AJ^tfft ^h9°^± towito^ nnM hn i ?hr"p i (VhinM — Des. a>jwiM^Pib A^*mc ft^d^ oWW« fci- hCA-fcn « a>nv? +0 fl*4> wo»VMi*-\r « KA-+ s. -fltMi 1-h9°6*1< [1244
Passio.
.

Inc.

i

i

*

i

i

i

i

i

i

i

i

:

i

.

Fr. M. Esteves Pereira, Acta martyrum, I, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aethiop., ser. 2, XXVIII (1907), 229-47.
5.

Miracula

(?),

saidice. Inc. et des. mutil.

Fragmentum. Bouriant,
dationis auct. Iohanne ep.
;

op. cit.,
cf.

147-48 (quasi pars lau-

supr.

num.

1).

Victorinus, Victor, Nicephorus
Claudio.

— Ian. 31.
jj*

et soc.

mm.

Corinthi, sub

PASSIO. Inc. u_»/ oy»tsi

aiM l~l*%*

l*cn«» **^©ij |Laj;^*caVioo fLo<.\.«->

Des.

a^^o o>soa3 ^/

luL*jo U*;a |LS» voo>^-\f |Lo«^>
;
||

[1245
Bedjan, Acta

Assemani, Acta martyr. occ, 60-64 martyr. et sanctor. IV, 8-14.

ZARA
Xenophon,
19.
I.YlTA.
dl- /~p
IllC.
|"k/i

271

(Maria), Iohannes et Arcadius.
nult uplil/ii/nmni

— Arraen., arats
liniiiu

/it_

utltm h
i) uttu

^\uhunthiiuf
,

uho-ujuintSU

l

n/<f~ ul. ipnifcr

— Des.

uiiuinnL_nnhun Xhii
~^*umnL.o-ni

hf/pujtip* np*** ***iupuiuuh/nd
hi-

h uhpmu uhp

u/, /'!//" i/u

,

mnL.hrmunnL.n <Cuiuujuhi
iiiill y
li
x

pui^hmhltui/iutu uhuutuu,

p

*-

l

\Kiinu~
T
I

uinu* . *

246

Vitae et Passiones sanctor.

II,

515-26.
<\

2.

VlTA. InC.

^b

J*l

^a J>/~S\
joJZ -V
.

Jla A3jlLJI

£y

^j u$"
cll

JUI jtfjfi
uul

dWl

— Des.

>
JlLi

ui ^ScIjJI

sLU
.

JUj,

U

y* ^JJl

jjA-l

UjS M j*

.

.

^ dUif
:

c**j

[1247

Dispersae familiae 696-706. restitutio, Al-Machriq, XII (1909),
G. G-raf, j^iji ccu, -w JaVI ^U-^I

Zachaeus

ra.

Vid.

Alphaeus

et soc.

Zacharias pater Iohannis Baptistae.
1.

— Nov.

5.
initio)

Passio (Synaxarium

?).

Inc.

mutil. (proxime ab

|&Hjuljt

pcu^HC

i\e

iiTepeqctMTejUL <e>ii<uaj^2S:e <j.cjajTopTp

JieTJieil^q

— Des. mutil.
E.

[1248

Fragmenta.
gellis.

Revillout,
ser.,

La sage-femme Salome,
pa-

Journal asiatique, 10 e

V

(1905), 456-59 in imis

2.
nmI<j*

COMMENTARIUS AUCT. IACOBO EdESSENO.

Inc.

\i

—A*a*

^f ^|a*

^

|*^f ^ftsoL/t v *

[><»

coiofiv*/

|J

.

..'^A.oL/? ooi coioC^./ \+&\ \u(f >aoL
»

.

Des.

*^

fc^>

<w<>»

P^ ^

^/

[1249

W. Wright, 7wo Epistles of Mdr Jacob, Bishop of EdesThe Journal of Sacred Literature, N. S., X (1867) 438-40 (text. syr., 15-17) et seorsum (= paragraphus 7a epistulae prioris ad Iohannem stylitam).
sa,
3.

Vld.

Iohannes Baptista.

Zara

Abraham
18.
Inc.

mon.

in Aethiopia, saec.

XV.

— Aethiop., sane
1&&9
s

M
?
i

Vita.
i

(post longiusculam inscriptionem).
i i
:

s

(\£K?

hfl\\Ml<h>£
s...

(\hC9°H°

6\n &<K<L 1£:A «... il^(h\b httlSk WViY b-dhfL ^lf^l Wl\<*»* hf'> hX
i «

*

*

a

272

ZENON
(D-t\

?-t

i

-Des.

+
i

s

nw-

a

hc

w*

«

Mn->

*

fcn

s

hncvr ^n
a :

a Vi a (DfJtxMl

W

i

hA:

Kmh^

:...

h"»

Jfc/HWI»
[1250

iYi..;hT*"

B. Turaiev, J^Yae sanctorum indigenarum, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aethiop., ser. 2, XXIII (1905), 15-36.

Zenon m.

Vid.

Eudoxius
in

et soc.

Zia mon. Gilu
can. post.,
VlTA.
|„-.i*\\a*oy

urbe Persidis, saec. IV- V. feria IV mensis ineuntis.
I^X^

— Syr.

(nestor.),

InC.

|00l ts^l y ~

k>&* »-c»o^ix»A^s f*>N>ft\ ^^ft.i.0 |^ok* fcu*a
.

J-mM>
L*oi
:

— Des.

oiLoA..a

c*J-«/

v&^) k^^>

^o^i^
398-423.

oy>*J*>

>oa*o

...^C^-^o

ov^ *.^oiax>v<^

^bo-.**»* Jjoi IjLLs t^l^Cv..

...Lu* cAiaj

[1251

Bedjan, Acta martyr.

et

sanctor.

I,

Zota m.

Vid.

Thomas

et soc.

APPENDIX.

Aaron thaumaturgus.
Vita.

Prooem.
s

I

inc.
s

flft*

D

s

/*VWl

s

%%*h

s...

nhjfirtfttl

:

flJJkJ^h^A
1£"A
:

-flrh-i*

/"A^s — Prooem.
s

II inc.
s

H±i ^KVh^s
Narrat.
tf'A*
s
s

Wlth

:...

<»Hh £7D

'W
s

inc. ut

suo loco notatum

est.

M1UW1A.C Md^i — — Des. flV-HH.s j^Ah £ ;f*£/W
:
s

r/iH'** «

W+AW
113-56.

s

^<P0A

4rh«
;
||

s...«

fl^h*

s...

K^

::

[i

Id., Vitae sanctorum indigenarum, Turaiev, loc. r.it. Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aethiop., ser. 2, XX (1908),

Aaron Sarugensis
Vita auct.
|k

coenobiarcha in Armenia Minore, f 337.
Inc.


Svr. iacob., iar 28.

Pseudo-Paulo eius discipulo.

^

*}f

^JL»

«JL~/

u»ao

^oj-aco *~ l^>^

|ooi ^*/ ...|tn^9 «~»oia.*iA.f Lo>«3i *-*~*-J

^^iio

DeS.
«-.jo/

lia* ...oiLoA«o |tOf aJi.\
...o>LaL\«p ^*>o.^Cmoj

Ltu>«4>«)

ov>*3o«)

.

«-.so/j

L9aja.xn*3/

|*o«o|L «.*** «M

f.iia^<ypo

^oa^a^o

«\ |ooiL

F. Nau, Zes legendes syriaques d^Aaron de Saroug, de Maxime et Domece. d" Abraham, etc, Patr. Or. V, 5 [1910],
1

703-749.

Abraham Syrus
Vita. Inc.
S

patr. Alexandriae, saec.

X.


I

Copt., choiac 6.
jtl

Jl

'

i51

^j

c^jti Jy.!l
*2*l <j'

^Voa

^jjl
l

(j£)

)1

«JLj
«

ll

SjuJl oj*

/%-SCJlc.

s^-^"— •L»l

»_jj>Lll

.b
:

Ul fJxJuII
Edi coepta a L. Leroy, Bistoire d Abraham
'

le

Syrien,

35

274

ABRAHAM
patriarche copte d^Alcxandrie,
e 2 s6r. (1909), 390-400.

Revue

de l'Orient chretien,

Abraham
ILaiiQ_.ov2>o

Antiochea, f 400. VlTA AUCT. STEPHANO. InC. LaL/j ^tti^
in
|jLa:oo
IfOA.

mon.

— Syr. iacob.,
^) uJ*
.

nis. 18.
u.^0 \~+i>

|ooi u»Oiok*/ >Ooi^»/

|o>-iOAio

— DeS. ba±)
.

...tvi\v y*o

[*+*) [\Qfttt»Q>v.^a

~*o/

...|L v b^

ov^ yooov oiLa_\»9

L*jcu;

^o

][*>

w^*

F. Nau, />es lcgcndcs syriaques d^Aaron de Saroug, de ct Domccc, d^Abraham, maitre dc Barsoma, et de Vempereur Maurice, Patr. Or. Y, 5 [1910], 708-73.

Maxime

Andreas
Acta,

apostolus.
saidice. Inc. et des. mutil.

von Lemm, Koptische Miscellen, § de St.-Petersbourg, 6 e ser. 2) W. Pleyte et P. A. A. Boeser, Manus(1910), 63-64. crits coptes du Musee d^antiquites des Pays-Bas (Leide,1897), 272-74 (cf. supr. Andreas ap., num. 7) von Lemm, loc.
Fragmenta.
1)

0.

LXVIII,

Bulletin

Acad.

;

||

cit.,

65-66.

Barsauma
Vita.

Syrus.
des.
i

(Omissa parte extrema)

MA

s

^'Thll
i

Y

i

HI:
:

s

OIC

i

X\®°

s

TR^HflC (Ofrwfth
s

M1 HflW) \bM hW h9°
m

:

«

:

:

|V7£

(D^Oh^a^
S.

X\tn>

.

ft^

.

(D1T&- :<...>

[149

70, 401-409 (unde

et ibid. IV (1909), 135-39, 264corrigendum quod benevolentius quam accuratius nobis ab ipso editore indicatum fuerat).

Grebaut,

loc. cit.,

Bartholomaeus

apostolus.
saidice.

Praedicatio in Oasi,

Inc

et des. mutil.

Fragmentum. O. von Lemm, Koptiscke Miscellcn, § LXXII, Bulletin Acad. de St.-Petersbourg, 6 e ser. (1910), 81-82.

Basilius et Gregorius.
1.

Laudatio panegyrica auct. Severo

Antiochensi (Homilia caL»^
*-.ojj Ljp/

thedralis

XXXV),

interprete Iacobo Edesseno. Inc

...L*^oj ovfioo^oa^f oy»&^»/j <.aaQ°> |fcw»&oa£
j

171

a

Exc.

W.

Cureton, Corpus Ignatianum (London, 1849),
;

215

J. B. Lightfost, Tlie Apostolic Fathers, II, 1 (London, 1885), 175 ed. 2a (1889), 183-84. Cf. Assemani, Bibliothccac Vaticanae catalogus, III, 90.
;
||

2.

Laudatio panegyrica auct. eodem (Homilia cathedralis LXVI)

GREGORIUS
INTERPRETE E0DEM.
...)e^H
Exc.
IllC.

275

l*o>^f

^v

^lfia» 0>)0O>:>

t)—

Ljooaj L<»ai0.ir» V J) uj/ •
#

(J

[171 b
176-77
;

— ed. 2a,

Cureton,

0/?. cit.,

185-86.

215-16 Lightfoot, op. Assemani, t. cit., 237. Cf.
;
jj

cit.,

3.

Laudatio
a)

panegyrica

auct.

eodem

(Homilia

cathedralis

LXXXIV)

interprete Iacobo Edesseno.
Vid.
supr.

num.

171

;

ubi

add.

Ligiitfoot, op.

cit.

ed. 2a, 187.
b)

Interprete Paulo Callinicensi.
U00^

Inc.

)

^VviN

|*A

t^fo

^l
C

...L*i~CSioo b*l [.***+

l^

^l
t. cit.,

[171
243.

Cf.
I)e

Assemani,

eodem argumento exstant Homiliae cathedrales CII et CXVI, sjriace, interprete Paulo Callinicensi. Cf. Assemani, t. cit., 246, 248 (vid. etiam 545, 546).

Dionysius Areopagita.
Narratio de vita sua.
(...|^
OOI
:

a) Inc. w»*Jl/o) \&xa~ u^o*.»

(«-Jl»/)

o/ (^.o)

Lj/

|o>J^)J)

U^sf

|ooi/^

L»»jL/ i^»lf o>x»;s

^o (\fi*

— Des.
W
.
)

a) !;&•«

)^J>j

Lj/

'"^

>v> l^

Vl*V

».f

Oy300V»(o

^J

|^o)

|oAU

*-t

OOa^

|fcoOjO*0

^so/ ...01*»

^a*
01

[255 a
...nxoj^j ov=>a~

vel b)

\?

^o uxt&x»; Lu/

^

|J/

L^oAva ILaiaxaa IsAo

r »/ ...^AL

Itl^

[255b

M. A. Kugener, Une autobiographie syriaque de Denys VAreopagite, Oriens christianus, VII (1907), 312-38.— Cf. supr. p. 60).
EADEM.
U £**
Inc. U*-a* |ooi/j LjvjL/ i*ao/j 6>a»P *M l&o<n..+

Lt^a^
JjLa.\

v*xu.« o/

Ls/

Lgoo^f)J

— Des.

v>^*» «-^*~
L>/

uaoL

^o
Lj/

:

|k*:u.

.

/

)J/

kAj

fio^o
C

...|^30 La/

.

|fcooA«.j

6v^oo>A

u»a»io

[25 5

Kugener,
Vitae epitome,

loc. cit.,

294-312.

syriace.
;

Vid. num. 255

ubi add.

Kugener,

loc. cit.,

340.

Gregorius Illuminator maioris Armeniae.
Historia auct. Agathangelo.

num. 328-31; ubi add. G. Ter-MekertTSCHIAN et St. KANANIANTS, \\n.t„f.J u/hi^l. y/ V/ <!),„, „,/?„ fj /,,*/, Agathangeli historia Armenorum, ^\tt„„,/„„f f,ftft 4"//",'/ ^tttjntf Libri historici Armeniae I, 2 (Tiflis, 1909), 1-474.
Vid. supr.
:

'

i

276

MACCABAEI

Maccabaei martyres.
1.

— Aug.
____\_-SOO

1.

Laudatio auct. Gregorio Theolooo.

Inc.
v_>

^Aoij

^a^o

__>

l__

M-X-J ^^.
...o%\j

^_^

OOl

DeS.

IfOMO

|joL_\_0

0>i>_J yOJOl *-0

\X v __s_0O

;„

}.«.a»>fl.~>

oy_ <._._*-©o

R. E. Bensly (et W. E. Barnes), Thc fourth Book of Maccabees and kindred Documents in Syriac (Cambridge, 1895), text. syr., 56-74.
2.
a)

Laudatio auct. Severo Antiochensi (Homilia cathedralis
IriC.

LII)

INTERPRETE IACOBO EDESSENO.
wbo
;_>_\a_,_o

|La.__%. "*_£-*

|.^ax f.N^ soon.>\ aQ
;_.—__
f___._>

l_-_.Lv-» JloJ-ooj
^__o/ ...|La__t/

v

oo>-ao_oLj
:

— Des.
*-__.

ooi

:

^ooy-

&->/ U

_\_~_._. v __o

|Lor>«^>—

^)jo>.L/

_-oi&-o-_v_}

90-102; _= R. Duval, Lcs Homiliae cathedrales de Severe d"Antioche, I, Patr. Or., IV [1906],

R. L. Bensly,

op. cit.,

7-23.
b)

Interprete Paulo Callinicensi.

Inc.

|.___ p__£j ^b
ooi |;_ e_

oo>-_-ao v

oov-o-_Lj |L_____ ^-^.oj
^__>o/

— Des.

u_»j ooi

|____

L_v

*•%_•- U*

^£c*

...oiLa__§_>

:

wjfo>» o>__v| ^_o

Bensly,
3.

qp. c#., 76-88.

Passio

S.

Mariae, quae et
iM
|

Samone, et VII filtorum
______

eius.
|_oo>_o

Inc
*__>«

^_|;___-/
{_;_.

___

v

_ |L-o/ J_jo__*

[_sa_^.j|,_ |ooi -\-7

—Des.

.

—_/f

U»*->

|_)o__ ...a____Lf

:

ooi*;_

ipfcoj

„oio,.___

*_o

|oy_\

*-*©/ ...^ooiLaJ-*

Bensly,
4.
p_i|,

op. cit.,

104-115.
|joo>_/

Laudatio metrica. Inc
l-___o

&_-*
:

:

M-S^

|jZi{ fc__-L fj&o

U_o a_o

^__N»i

— DeS.

^>a_a_i_,Jo

|Lo ».-_-- w»o«yi\

m

^»o>-/ ^oov-- _)/o

...|La____Q_

v oo%_-_

Bensly,

op. cit., 126-54.

Mahduct.

Vid.

Sultan Mahduct.
D. N. Iesu Christi.

Maria Virgo mater

Protevangelium Iacobi.

Des

fl>r_i£~»

_

f*vli?ft
;

s

hltt
«hS

•*

P>(l'd

h ITM*
-

i

PCfifti

_

<£<?i-

lh<h

i

a>M

f#di>

^

*

a+R-

MAXIMUS
<™
s

277

_V-H._vfl._i.CV

5

(ntn&WJ

1...

^"7.7

::

[616

M. Chaine, Apocrypha dc B. Maria Virgine, Corp. Scr. Christ. Or., Scr. aeth., ser. 1, VII (1909), 3-19.
Liber de transitu B. V. Mariae Iohanni ap.
suppositus. Des.
:

H
a

Mr +W
:

-fWAMl

:

hrW
j

s

__£_*Jth

a

llfcW
1

a

^<P0A

UM't
:

a

^d

GIY/Hl
ojo.

« A-flr/rlh

AA9°h s _V<i>

fc9"j__Mf.

*...

A£1K>

a

[639

Chaine,

c#., 23-48.

Apocalypsis B. V. Mariae per Iohannem ap.

Des.

AAKfDA
a...

5

A

AiDCTh
£<n>«
s

:

JP/7I14_

a

+Tf-lCf s AiY-Aa

:

IIJVMIC

s

-MtflCf

fc-tth

aWl+

*»ft7fi_<_

rThJ&CIJ-Th s...

h*M «

[653

Chaine, op.

cit.,

53-80.

Maria Aegyptia.
Vita auct. Sophronio.
^__a__-_\

— Des.
ov__-.£.-\

b) *_-._s_-L
__.Oia_»a__.o

^-__n_-->

!*o. |_>___._,Lj

_-___>

oo\\o

U-*vJ» .00>___>jo

Mf 50 *

[684 a

Bedjan,

loc. cit.

supr. ad.

num. 684.

Mauricius imp. CP., f 602.
HlSTORIA MORTIS.
!---_-_.

IllC. l-X-fe-tt |oo.

U->J |Lo_c__<h>
.

Iv^OjO jL^I^co
oi_n_-~---~L

|-\_-LoL

**

— Des.

|ooio

__oia_.__

>a_\-_

[i_>o.o

\»f

U__._>

l___.9_._09

0001

^-»*o

ot-o^U 1*1 \iaSm

F. Nau, Les legendes syriaques d'Aaron de Saroug, de et Domkce, d" Abraham, maitre de Barsoma, et de Vempereur Maurice, Patr. Or. V, 5 [1910], 773-78.

Maxime

1

Maximus

et

Dometius.
Inc.
|cvy_\

VlTA AUCT. PSEUDO-Pp_SOI.
u_>__Ai__o__ oooi
..

©.;_-

l___-O0

u_»a__§.[____]i_\|o9

J-s^ ^-.p»
Cs___a

^_____o

____ _a_a______

a_

^-«jj

DeS.
w_j

|-i-_>-->/

*-\co9 Ijcn-»
|_n_>o^_
Jooi

<vooiLa__n__j
.

:

__;__/

.

a._j->

;_av^_)

...|_a.\v

^o

_-____.

.

J*o.

U_o

^__o/

^uj

»___

u.___\_o

[742 a

F. Nau, Les legendes syriaques (VAaron de Saroug, dc Maxime et Domece, (VAhraham, etc, Patr. Or. V, 5 [1910],

752-62.
Exc. (alius exempli)

Nau,

ibid.,

762-66.

278

PTOLEMAEUS
in

Ptolemaeus m.
11, payni 11.

Aegypto, sub Diocletiano.

— Copt., mesore
ji»l ISlcj <Jyl ISU

Miracula (VI).

Inc.

cr iJuJI ^Jw-

i>

^ijj^* Oy^*J-Vl iJjJu J, ( s i c )

^j' ^Vj <j^
.

— Des.
f-

^ILLj hjth
,

Oul

a*Vl (^l

u VI

^ 4.^^

y

.

»1

j^lll

«.^ 0'jUj

jJI

»L»jlj

0}i) UJ.I

L. Leroy, Les miracles de saint Ptolemee. Patr. Or. V, 5 L1910], 779-803.

Symeon Bar-Sabbae

et soc.

Vid. num. 1117-1119; ubi add. ad num. 1117, M. Kmosko, apud R. Graffin, Patrologia syriaca, I, 2 (Parisiis, 1907), 715-78 ad num. 1119, Id., ibid., 778-959.
;

Samona.

Vid.

Maccabaei mm.

-3s$&

INDEX PRIOR.
SANCTORUM NOMINA QUAE DEPRAVATE
TRANSCRIPTA SUNT.
«

wCft&pti

i

Mercurius.
i

lAflHLWl
'I*n6
i

i

Claudius.
s

""dh

i

X?* }

Maba

Sion. Vid.

hCfl-FA
:

Gabra Krestos

Tacla Mariam.

(lege

Crestos

:

Christus).
i

fWTJP-ft

i

Sisinnius.

l'(\6
i

i

^A4»A
i

Gabra Mas-

nJ\A"^

s

°V}h,tl

Basalota-

<kal.

Michael.

*£d>
i

i

a V}h,fr

Fere Michael.

h9°6-£tl
rais.

Emeraies.

Vid.

He-

hdP°i

i

Aragavi.
s

Y^t-h^ttrjfty
sis.

Iohannes

Odsunen-

hO-WC
W\&>9*1\

Abunafer.

i

Anorevos (Honorius).
i

\\uijitf.£u t

[^'"["ifrz^ji

Bardie-

thPtMWh Eustathius. ThC^ Tertag.
i

sus.

^tun^uuyfi) Iohannes Garniensis.
<)^*_f«,

-hhA
not.

i

VWT^
i
r

i

Tacla Haima-

Giut (qui

et

Varus). Vid.

Thathul.
i

-MriA

tiCh
ham.

i

hjfo Tacla MlCV ?u
i
i

Iesu.

i^nqfiyuujgfi)
]

Vahan Colthenus.
Narses

Zara Abra-

utJppnbujgfi,
nensis.

Lambro-

1-UO hlfrCPtl

Gabra Endreias

]* tfujp/rtj{i f

Gregorius Chelathen-

(Gabra Andreas).

sis

;

Iohannes Chelathensis.

280

INDEX PRIOR
Khostrov
(lege
:

]iwuuifinJ
trov
:

f

Chos-

SeJtOCjep, Onuphrius.
JI<S.&pOOY, Nahrou.

Chosroes).

\*riin/.'bintjfi,

Moyses Chorenen-

n^XieCJlHV, Panesneu.

sis.

njceil^
Dserents. Vid.

,

Pesunthius.
Pigimi.

\yjrnlfbtj)

Iohan-

JIJ2UHJ,

nes Khelathensis.
\]jiuj/Tijft,

n<5&5>\, Pegol.

Narses Klaiensis.

UJJTOVf

,

Sinuthius.

\\nnbn% f Iohannes Kozern.
\(*uMUuiTffi<$ji,
djihr. Vtd,

&Hp<U,
Mana-

Herais.
Orsisius.
Vid.

Gregorius

gCttpCJHCJ,
chomius.

Pa-

Gregorius Pirangus-

nasp.
|P#i/£f/m^, (Mastots), Mesrob.
\yfuftfj-uifi, Mechithar.

ZiCWWpe, Gore

(Djore).

Wfrr"if> Mirakh.
y^ujljniffilfi

)*+)<i2>l

,

Abrosimas.

Vid.

Miles et

(Iacovik),

Iacobus

soc.

Intercisus.

u.^/
&\frl!!'[

,

Abhai.
,

HfcVffrF"

1

-^
Narses.

un

-1!t>

ju»jo©i*o>/

Adurhormizd.

\^pfiuinnunfiij. 1 ***) } Iazdbuzid.
{\nuufil{* Iusik. Vid. Aristaces.
'~yj/rjiu/ u, i

|o^fo>/

,

Adurparva. Vid. Sultan
et soc.

Mahduct
,

^^o/ Augin.
ov*)*~l
,

^

JiuL.nb,

Symeon.

Ahudemmeh.
lov^fiu/),

(" 'bnji^ujjff

(Snorhali),

Narses

lo^lM
Klaiensis.

(lo^k./:

Aeithalas.

f

Vid.

Acepsimas.

nL^uiufr/j* Susanik.
et soc.

Wu/jLufbny Oski

ux|

,

Amai.

Vid, Thecla,

Mariamne

*i\u-qlrbfmu, (Pelenius), Apelles.

et soc.
v*o>j/

W^jjuuiui/j^u,
\\
/fUjjuiuLjji,

Aristaces.

(aL ^ov/). Vid. Anahid.

Gregorius Vekaiaser.
Verthanes. Vhd. Aris-

l] iifo^ufbtju,

^o^a
U.SO
,

,

Babovai.

taces.

Babai (Bebaia). Vid. Sarbe-

\)u/bnni.fuui f Sanducht.
tffnjujin, Tiridates.

lius.

\*+*

,

Badimus.
,

{^Xbhijfi* Iohannes Odsunensis.

y^ioy^

Behnam.
,

vxA^oa

Iacobus Baradaeus.

INDEX PRIOR
Bisoes (IXOJCWJ).

281

,

U—

1

,

Zia.

|

_©^

&__

,

Martjres Beth Gar,

mienses. Vid. Narses et soc.
Luiooi

Habib.

— Vid. Guria et soc.
et soc.

^
,

,

Martjres Beth-Huzaini.
__»
,

— Stephanus
U_
,

|_.oa^»

Martjres Beth-

Hala.
,

Seleucienses.
.*._*_> ;_

___.
|

Alphaeus.
,

Barbasjmas.
Bardiesus.

»;__»

Martjres

Homeritae

vxa_*»_

,

(Himiaritae). Vid. Aretas et soc.

}_»-*- ;_
|L»_

,

Barhadbesaba.

„___

,

Haphsai.

Vid.

Aeithalas et

;_,

Bar Edtha.
,

Apsees.

f__i_ ;_
L.i_s.

Iohannes Bar-Phencaie.

t£_;_
LV_
,

,

Harpat.
,

;_
,

,

Sjmeon Bar-Sabbae.

_jjU

Arethas.

L»o«;_
}__.;_

Barsauma.
Barsabias.

|Cs__ (|„»J)

,

Ennatha.

Vid.

Paulus

et soc.

,

|ov_«

—ia^

(al.

|©^_;_a^), Gobde-

Jk^poo^ (>^>»-°©v{,)
gerd (Tahmiazdgerd).

,

Tahmaz-

laas.

jilfc-oia^ (al. «j»|fc__^), Guhstazad.
Vid.
f^
1

«_££

,

Tatak.

Sjmeon Bar-Sabbae.
|ov_L_ov»
(al.
,

—u

^
,

Iabalaha.

jjM_.a^), Sabas Gus«i_>«u
,

Iazdbuzid.
,

niazdad.

_ojv__ (_„>o*_«jm)

Iazdoi (Iazdin-

duct). Vid. Christina.

ojt
\

,

Dadas. Vid. Gobdelaas.
o>iSju
,

lazdapnah.
,

_o>
soc.

Dosas. Vid. Heliodorus et
v;_____

Iesusabran.

\~jf

,

Denha.

__|o>_
f__o
,

,

Mahanos. Vid. Iesusabran.

9t_oiooi
_.oi
,

,

Hormizd (Hormisdas).*

Micha.
,

Haso. Vid. Abdas et soc.

|_>^^ovoo

Mihrnerses. Vid. Sultan
et soc.

Mahduct
|?fo
,

Varda.

Vid. Daniel et

Varda.

^—9
)
1

,

Muain.
,

v

*

Mana.

Vid. Sapor, Isaac et

L^oi

,

Zota. Vid.

Thomas

et soc.

soc.

36

282

INDEX PRIOR
Mariab.
Vid.

^ov»V»

,

Heliodorus

a3

,

Phusik
,

(al. Posi).

et soc.

^a^x^

Phinees.
,

Axauo^^
P
,

Sab;is Pirgusnasp.

Narses.

»o^9, Perozes (Firuzes).

L*j^

,

Martyres Nagranenses.
soc.

Vid.

l^^iao^o;^
Arethas et
nasp.

,

Grogorius Pirangus-

vxoj-;^>
u»oi^x»
,

,

Sabriesus.

^^0«
L*o«
,

,

Sultan Mahduct.
Vid. Iabalaha.

Sinoi (Senoi). Vid. Miles et

Sauma.

soc.

ioo;£u£a
soc.

,

Sanatruk.

Vid.

Sapor et

jaajao

,

Corebor. Vid. Eleutherius

et soc.
010
,

Kasdoa (Kazo).

Vid,

Gobdelaas

\^-\

,

Abdas.
et soc.
,

U*-©i^-*

Abdhaicla. Vid.
soc.
(al.

Symeon

Bar-Sabbae et
>xa*.^v
,

v^;*
Ebediesus).
,

,

Kardag.

Abdiesus

^tto^
^o*-*
soc.
,

,

Sadoth.

u*imvi\ ».^ (t^—U -^*)
Masih.

Abd

al-

Sahin (Sain). Vid. Abdas et

|_^.\o\

,

Abselamus.

Vid.

Petrus

^u^
po**

,

Sallita.

Abselamus.

,

Samona.
,

Vid.

Gurias et soc.

I^a^

,

Avida. Vid. Iazdapnah.
,

Va^
Od jL
,

Sarbelius.

"Mi^

Azazail.
,

^oov

Acepsimas.

Tharbo (Pherbutha).

INDEX ALTER.
AUCTORUM ET INTERPRETUM NOMINA
SINCERA VEL EMENTITA.
-*«*«

Abraham Bar Edtha. Abraham grammaticus Gregorius
Illuminator 12. Abu H-Baracat Discipuli Domini
2, 3.

Athanasius Iesus Christus D. N.
1.

Athanasius Severus Antiochensis
3.

Akraeus (al-Akrdvi) Hormizd 'archimandrita 3. Addaeus {Addai) ap. Apostoli 2 Crux D. N. Iesu Christi 3.

Adam

Babaeus (Babai) Christina
doi).

(Iaz-


;

Thaddaeus. Agathangelus Gregorius Illuminator 1,2. Alexander ep.Alexandriae Petrus
Cf.

Babai Georgius hieromon. m. Bar-Hatar Symeon Stylita 1.
Besa Sinuthius
Bisoes (Psoi)
1, 2, 3, 4.

Maximus

ct

Dome-

tius

(cf.

Appendix).

Alexandrinus

4.

Amphilochius ep. Iconii Basilius

Magnus

1, 3.
1.

Anatolius Sarbelius et Bebaia
25.

Cedron Macarius Aegyptius 2. Chosrovik Rhipsime, Gaiana et
soc. 3.

Andreas Cretensis Maria Virgo
Antonius Symeon stylita 4. Arakhel Aniensis Narses Parthus
3.

Christophorus Isaac Tiphrensis
2.

1,

Arakhel Valalesensis (Bitlisensis) Barlaam et Ioasaph 5 Gregorius Illuminator 7. Asat Barlaam et Ioasaph 2. Athanasim ep. Alexandriae Antonius ab. 1, 2, 3 Maria Virgo 22 Menas, Hermogenes et
; ;
;

(Chrysius) Iohannes in puteo 1, 2, 3. Chrysion Iohannes in puteo 3. Constantinusep. Siut Claudius m. Cosmas diac. Symeon stylita 3. Cyriacus Thaddaeus, Samucl et

Chryses

Israel.

Cyriacus Amidensis Iacobus Ba-

radaeus
Cyrillus

2.

Eugraphus.

Alexandrinus

Iesus

284

INDEX ALTER
;

Christus D. N. 13 Menas m. 3 Theodorus Stratelates <>.
;

Cyrillus

Scythopolitanus Abra-

mius
ab.

ep.

Crateae

;

Euthymius

Daniel magister Mekhithar Sassunensis. David pr. Ioseph Dvinensis m. 2. Dionysius Areopagita Dionysius

Ares et soc. Apphianus Domninus Hadrianus et Eubulus Martyres omnes 1 Martyres Palaestinenses Pamphilus et soc. Paulus, Valentina et Ennatha; Peleus et soc. Petrus Abselamus Silvanus Procopius Theodosia v. m. Timotheus m. Eustathius cp. Thracensis Michael
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

archang.

5.
;

Areopagita 2 (cf. Appendix) Michael archang. 8 Petrus et Paulus 10, 11, 12, 13. (Cf.
; ;

Euthalius diac. Iohannes ap. 10 Lucas ev. 2 Marcus ev. 3
;

;

Matthaeus

ap.

ev. 4

;

Paulus

nomen

sequens).

Dionysius Apostoli 8. Dionysius draconarius Theodorus Stratelates 2, 5. Dioscorus Alexandrinus Macarius Etcoviensis.

ap. 2. Ezcchiel Paulus

Tammanus.

Fclix Probus, dronicus.

Tarachus

et

An-

Elias Libanus ab. 1. Elias Darensis Iohannes ep. Tellae.

Elias Nisibcnus Apostoli 12; D. N. Iesu Christi 12
;
;

Crux Mar;

Tevartha Sultan Mahducht et soc. Gagik mon. Narses regum filius. Gcorgius cp. Alcxandriae IohanGabriel

tyres XL Sebastenses 6 Pethion 3 Thomas ap. 16. Elias ep. Psoi Gore (Djore) 2.
Elisaeus doct. Armen.
soc.

nes Chrysostomus Gcorgius Alkoscnsis
11.

1.

Thomas

ap.

Vardan

et

mm.

Malchus Clysmensis. Emmanuel Garammus Hormizd
Elisaeus
3.

Arabum cp. Gregorius Uluminator 4. Gcorgius Varda Iacobus Intercilohannes Baptista sus 6
Gcorgius
; ;

Tahmazgerd

1.

Enaniesus Patrum Vitae
;

1.

Ephraem Syrus Iohannes Baptista 3 Martyres Orientales 2
;

Petrus et Paulus b* Silvester papa 5 Stephanus protom. 8. Ephraem Manasse ab. Epiphanius ep. Constantiac Apostoli 7 Iesus Christus D. N. 3; Prophetae 1, 2. Euchodius cp.Romae Maria Virgo
;

;

;

Georgius Iacobus Sarugensis 1. Grcgnrius (interpr. Armen.) Silvester papa 2. Gregorius {intcrpr. Armen.) Stephanus Ulniensis et soc. Grcgorivs archidiaconus G-regorius Illuminator 17. Grcgorius Narekcnsis Apostoli 11; Crux I). N. Iesu Christi 6 Maria Iacobus Nisibenus 6
;

;

15a.

— Cf.

Evodius.

Virgo

28.

Evodius archiep. Michael archang. 6. Evodius ep. Romac Maria Virgo Cf. Euchodius. 15 b
.

Grcgorius Philomartyr{ Vekaiaser) Georgius m. 7 Iohannes BapIohannes Chrysostotista 3
;

;


;

mus

Eusebius ep.
sius

Caesariensis
;

Agapius

AedeAlphaeus
;

Onuphrius 3; Pueri VII Stephanus papa. Ephesini 7
1;
;

Cf.

Gregorius

(intcrpres

Antonius,

Zebinas

et

soc.

Armen.)

;

;

INDEX ALTER
Gregorius pr, Gregorius Theologus. Narses Skevrensis Gregorius

285

lohannes ap. Maria Virgo 9

(cf.

Lambronensis

3.

Gregorius Tathevensis Gregorius

Gregorius
3.

Narekensis 2. Thaumaturgus Maria Virgol6; Stephanus protom

Gregorius Theologus Basilius et

Gregorius

(cf.

Appendix)

;

Maccabaei mra. (in Appendice).

ffananias interpr. Iohannes Baptista 10.

Hclladius Basilius Amphilochius).

Magnus

1 (cf.

Hieronymus Patrum Vitae Paulus Thebaeus 1,2, 3, 4.

1

;

Iacobus diac. Pelagia quondam meretrix. Iacobus Gregorius Chelathensis

Appendix). Iohannes Bcth-Aphthoniensis Severus Antiochensis2. Iohannes ep. Birthcnsis Maria Yirgo 27. Iohannes Chrysostomus Elias proph. Gregorius Illuminator 13 Iesus Christus D. ,N. 8 lgnatius Antiochensis 5 Iohannes Baptista 1 Maria Virgo 17; Meletius Antiochensis ep. Patrum Vitae 24 Petrus et Paulus ap. 15 Stephanus protom. 5. Iohannes Damascenus Barlaam et Ioasaph 3. lohannes diac. Gregorius llluminator 14. lohannes Ephesinus ep. Abraham inclusus Abraham et Maro Arethas et soc. 1 Hala Zelolacobus Baradaeus 1 tes Iohannes Nazaraeus mon.
'

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

neom.
lacobus Edessenus Z&ch&vms pater Iohannis Baptistae 2 Basilius et Gregorius (cf. Appendix)
;

Maccabaei mm.
;

(in

Appendice).

Malchus mon. in Mesopotamia Maria et Euphemia Patrum Vitae 14 Susanna monialis Theophilus et Maria ascetae Thomas, Stephanus et Zotas. lohanncs Erzcnkanus Gregorius
;

;

;

;

lacobus Sarugensis Ephraem Syrus diac. 4 Gurias, Samonas Habib diac. 2 et Habib 4 Iesus Christus D. N. 5 Iohannes ap. 12 ; Iohannes Baptista
;

;

;

Illuminator 16. Iohannes Gethsemanensis Barlaam et Ioasaph 4. Iohannes ep. Keftensis Pesunthius
ep.

6 Maria Virgo 24 MartyMartyres XL res omnes 2 Sebastenses 3 Paulus ap. 14 Pueri VII Ephesini 9 Sarbeliuset Bebaia 2 Sergius et Bacchus 3 Silvester papa 5 Stephanus protom. 7 Symeon stylita 6 Thomas ap. 10, 12.
5,
;
;

lohannes

ep.

Maiumcnsis Petrus
3.

;

Hiberus ep.
14.

;

;

Iohannes utonachus Maria Virgo lohannes Sabaita Barlaam et Ioasaph 1, 2. lohanncs ep. Thcfsalonic. Demetrius m. 2.

;

;

;

;

;

;

Iacobus pr. Rhipsime, Gaiana et
soc. 3.

Iohanncs ep. Victor
1.

Romani

filius

Iaruthiun Edessenus Iacobus et

Iohannes vitaxa Dado.
Io ias

Iohannes apostoli
;

3.

Icsudcnah Basrensis Ionas Anbarensis 3 Patrum Vitae 15. Iesuiab Hadiabenus Iesusabran. lesviab Nisibenus Augin archi-

mandrita

3.

Thathul, Varus et Thomas 2 Ircnaeus cp. Lugdun. Iacobus et lohanncs ap. 2. Istiac Apater et Herais. Isaac Ardsrunius Maria Virgo
12.

lohannes Denha patr.

;

286
Isaac Pantaleon mon.
Jsaias Arzanenus chisius.

INDEX ALTER
Petrus et Pnulus ap. 16 Stephanus protom. 9. Narses Tarsensis Georgius m. 10.
;

Ionas et Bara-

Apoli m. 1 ; lustus, Ischyrion Apoli et Theoclia. Iulius Akfahsensis (Chebehsensis)

Na rses

Iadz buzid.

Nearchus Poljeuctes m.
Nerses Vid. Narses.

Anub Ari Didjmus Epime lohannes et Sjmeon mon.
;
; ;

;

Nicodemus Maria Virgo

4.

;

Nicolaus ep. Iesus Christus D. N.

Macarius Antiochensis m.

Karapet
9

ep.

Sassun. Mesrob doct.
1.

Palladius

(Ilelenopolitanus
;

ep.)

Abraham Cascarensis
nes Bar-Phencaie Vitae 4, 9.
;

Iohan-

Koriun Mesrob doct.

Patrum

Pambo Cjrus mon.
Labubna (Lerubna) Abgar
Leontius
ep.
1.

Neapol.

lohannes

Eleemosjnarius. Lerubna. Vid. Labubna.

Paphnutius Onuphrius 1, 2, 3. Patrophilus Barsimaeus ep. m. Paulus Callinicensis Basilius et Gregorius 3 b (in Appendice) Maccabaei mm. 1 b (in Appendice).

Marcianus Probus, Tarachus et Andronicus. Marcus mon. Malchus captivus. Marcus pr. lohannes m. e Phanidjoit.

Paulus

ep.

Monembasiae

Cjrus
(in

et Iohannes.

Paidus Aaron Sarugensis
pendice).

Ap-

Mari Ionas Anbarensis 2. Marinus Sarbelius et Bebaia 1. Mekhithar Gos Khostrov Gazacenus neom. Menas ep. Nicii Macrobius m. Menas ep. Prosopidis Isaac patr. Alexandr. Mesrob pr. Narses Parthus 1. Michael hieromon. Syrus (interpr.) Sergius et Martjrius 1 n. Michael Syrus patr. Antiochiae Abhai ep. Nicaeae. Michael Augin archimandr. Moyses Chorenensis Maria Virgo 12; Rhipsime, Gaiana et soc.
1.

Petrus eremita Sabriesus. Philippus IesusChristus D. N. 6. Philothcusdiac. Iesus Christus D.

N.

9.

Philoxenus Mabbugensis trum Vitae 6.

ep.

Pa-

Phoebamon
4.

ep.

Akhmim. Coluthus
1,

Prochorus diac. Iohannes ap.
2, 3.

Proclus QP. ep. Clemens ep. An-

cjrae m.
Proclus ep. Cyzici Iohannes Baptista 4.

Psoi [Bisoes) Maximus et Dometius (in Appendice).

Rhipsimius ep. Rhipsime, Gaiana
Narses Klaiensis Michael et Gaet soc.

archang. 1. Narses Lambronensis lohannes ap. 9 Narses Klaiensis 3. Narses Mokensis Maria Virgo 13. Narses Syrus (Leprosus) Crux D. Iohannes N. Iesu Christi II Baptista 7; Mart jres omnes 3;
briel
;
;

Sabriesus

Patrum Vitae

18.

Salama interpr. Aethiop. Claudius m. Isaac Tiphrensis 2. Samuel Apater et Herais 1. Samuel ep. Arm.en. Sanducht 2
; ;

INDEX ALTER
Thaddaeus ap. 3. Samuel Skevrensis Narses Lambronensis 1. Saropion Marcus Atheniensis. Sarapion ab. Antonius ab. 5. Sarapion Matthaeus pauper. Sarapion cp. Thmueos Macarius
et

287

Theodorus Stratelates.

Thcodorus Ascalonita Petrus Hiberus 1. Thcodorus solitarius Maria Virgo
29. Theodosius ep.
ria

Aegyptius

1.

Virgo chang. 3.
;

19

Alexandrinus MaMichael ar;

Sarapion. Yid. Sarapion. Sergius Apoli m. Iustus, Apoli et Theoclia. Vahle Hormizd archiSergius
;

Theodosius ep. Hicrosolym. Georgius m. 8 Victor Romani filius 3.

Theodotus ep. Ancyrac Georgius

mandrita

2.

m.

9.

Severianus ep, Gabalorum Michael arehang. 2. Severus ep.Agnopoleos (Nesteraveh)

Theophilus Gurias,

Samonas

et

Marcus

ev. 6.

Habib 1. Theophilus Macarius Romanus. Theophilus ep. Alexandr. Raphael
1
;

Habib

Severus Antiochensis Basilius et

archang.
Theopistus Dioscorus
1.

Appendix) Gregorius (cf. MiLeontius et Publius 2 chael archang. 4 Sergius et
;
; ;

Alexandr.

Thomais Febronia

1.

Bacchus 4
(in

;

Maccabaei
?)

mm.
5.

Thomas
16.

ep.

Marga Patrum Vitae

Appendice).
Sebastensis

Sisianus {Stephanus

Timotheus ep. Alexandr. Athanasius Alexandrinus 2; Maria Virgo 22 Menas m. 5. Timotheus Carcarensis Maria Virgo 26.
;

Martyres
Socrates

XL

Sebastenses

Scholasticus
1, 2.

Silvester

papa
3.

Sophonius (Sophronius)

Apostoli

Hierosolymorum Maria Aegyptia 1.2 (3). Cf. Appendix. Stephanus Mastots catholicus. Stephanus Rhipsime, Gaiana et
Sophronius
ep.

Vardan Magnus Gregorius llluminator 15. Vardan Gregorius Philomartyr
2.

soc. 3.

Stephanus Sebastensis. Vid. Sisianus.

Vardan Iohannes Odsunensis. Verus Probus, Tarachus et Andronicus.

Symeon Mane v. Symeon ep. Beth-Arsam. Arethas
et soc.
1 (2, 3).

Zacharias
1.

Mitylenensis
2.

Symeon Symeon Stylita

Hiberus

Petrus

Cf.

Zacharias

Scholasticus.

Tacla Sion Samuel Valdebbanus. Tanebo Thalelaeus. Thaddaeus ap. Crux D. N. Iesu Christi. Cf. Addai (Addaeus)

ap.

Theodoretus (Abdas, Beniamin et Iacobus Nisibenus 1 soc.) Iulianus Sabas. Theodorus Theodorus Orientalis
;

;

Zacharias Scholasticus Severus Antiochensis 1. Zacharias ep. Zeos Iohannes Colobus 1. Zadoi Ionas Anbarensis 1. Zenobius Glakensis Antonius et Cronides. Zenophilus Barsimaeus m. 1.

Zosimus Maria Aegyptia

2.

CONSPICTIIS VILUIINIS.

Praefatio
Libri saepius
allati.

........
.

v
xi

Mensium tabulae.
Menses syro-arabici Menses armenii. Menses coptici et aethiopici
Bibliotheca hagiographica orientalis.

xvi
xvi

...
nomina

xix
1

Appendix
Index
prior.

*273

Nomina sanctorum quae depravate
279
et

transcripta sunt

Index alter.

Auctorum

interpretum

sincera vel ementita

.

283

FOR REFERENCE
NOT TO BE TAKEN FROM THIS ROOM

.B57

IO569

Tfl£

& QUEEN>s

INSTITUfE OF MEDIAEVAL STUDIES

PARK CRESCENT

T0R0NT0-5, CANADA

/tfif