You are on page 1of 2

DkUCu|tuurfabr|ek maakt het versch||

ue u8uCulLuurfabrlek ln ulfL ls een veel besproken onderwerp ln de lokale medla ulL


pro[ecL waarbl[ 7 fabrlekscomplexen alle rl[ksmonumenL worden geresLaureerd en een
nleuwe besLemmlng krl[gen werd aanvankell[k geprezen Al vanaf heL begln echLer waren er
ook krlLlsche gelulden vooral over heL porLlersgebouw daL nu ln gebrulk ls als u8u
CulLuurfabrlek PeL zou Le duur zl[n en Le grooLs van opzeL voor een relaLlef klelne
gemeenLe ue laaLsLe weken wordL heL nleuws over dlL pro[ecL gedomlneerd door negaLleve
berlchLgevlng Len burgercomlLe van veronLrusLe lnwoners heefL de noodklok geluld ue
gemeenLe zou Le veel geld ln de u8u sLoppen om heL pro[ecL ln sLand Le houden
naar ml[n menlng wordL ln deze dlscussle een klassleke fouL gemaakL Zoals Cscar Wllde al
zel Len cynlcus weeL van alles de prl[s maar van nleLs de waarde" uaL heL u8u complex ls
behouden en voorzleL ln de behoefLe van zeer veel dankbare gebrulkers ls van onschaLbare
waarde voor de lndlvlduele burger de gemeenLe de reglo en heL naLlonaal hlsLorlsch
belang velen weLen daL Le waarderen Maar dle poslLleve gelulden drlngen onvoldoende
door ln de dlscussle dle Leveel gaaL over geld en Le welnlg over waarde en waarln respecL
vaak ver Le zoeken ls
WaL maakL nu daL lk bll[ word van de u8u? AllereersL dlenL Le worden gezegd daL heL u8u
fabrleksLerreln onlosmakell[k verbonden ls meL de geschledenls van onze gemeenLe ue
karakLerlsLleke gebouwen zl[n lndusLrleel erfgoed en zl[n op heL nlpperL[e behouden voor
volgende generaLles Plermee wordL rechL gedaan aan de arbelders dle hler kelhard hebben
gewerkL en aan de vele gezlnnen voor wle hler rulm Lweeenhalve eeuw heL brood ls
verdlend voor en LegensLanders zl[n heL er over eens daL de resLauraLle van een groLe
schoonheld ls nleL voor nleLs krl[gL de u8u veel landell[ke en zelfs lnLernaLlonale aandachL
en wordL meL bewonderlng gekeken hoe men hler zoleLs mools heefL kunnen reallseren Lr
zl[n LerechL prl[zen ulLgerelkL voor zowel de archlLecLuur als de sLedenbouwkundlge aanpak
PeL porLlersgebouw ls een mulLlfuncLlonele parel PeL herbergL een LheaLer een popzaal
een van de moolsLe blblloLheken van nederland de vvv een muzlekschool de raadszaal
vele klelnere zalen en een caferesLauranL Slnds dlL gebouw besLaaL heefL heL culLurele
leven ln de gemeenLe een enorme boosL gekregen Men kan genleLen van gerenommeerde
cabareL en LoneelvoorsLelllngen ue popzaal en heL fllmhuls zl[n zeer succesvol en
regelmaLlg ulLverkochL ue rulmLe wordL ook lnLenslef gebrulkL voor educaLleve doelelnden
en bl[eenkomsLen van allerlel verenlglngen dle hler een plek hebben gevonden
naasL vele andere onLwlkkellngen ln onze gemeenLe zeLLen de acLlvlLelLen op heL u8u
complex de gemeenLe Cude l!sselsLreek weer op de kaarL !ulsL ln de AchLerhoek waar veel
[eugd wegLrekL moeL een gemeenLe zlch zlen Le onderschelden aanLrekkell[k en leefbaar
zl[n ue waarde van de u8u wordL nleL bepaald door de gehaalde omzeL maar veel meer
door de ulLsLrallng dle heL heefL op de gemeenLe en haar lnwoners Als samenblndend
hlsLorlsch symbool en hedendaags kloppend harL
ulLeraard kan de u8u nleL leders harL bekoren Maar er zl[n ook mensen dle noolL gaan
zwemmen 1och heefL de gemeenLe drle zwembaden Cok daL kosL meer geld dan heL
opleverL maar ze zl[n onmlsbaar voor een leefbare gemeenLe ue u8u ls een groLe
lnvesLerlng waarmee hlsLorlsch erfgoed van naLlonaal belang ls behouden 1egell[kerLl[d
bledL heL hele complex nog vele mogell[kheden en kansen dle zowel de leefbaarheld als heL
economlsch kllmaaL van onze gemeenLe en de reglo versLerken ln dle zln zlL de onLwlkkellng
van heL gehele u8ulndusLrlepark nog ln een opsLarLfase
vanzelfsprekend dlenL de beslulLvormlng omLrenL de u8u democraLlsch Le zl[n veranLwoord
en LransparanL en meL een deugdell[ke flnanclele onderbouwlng Coede communlcaLle
hlerover naar de lnwoners van onze gemeenLe kan veel onrusL wegnemen
Maar laLen we vooral LroLs zl[n op de u8u als monumenL en als meer dan geslaagd pro[ecL
om van de gemeenLe Cude l!sselsLreek een fl[ne woonplek Le maken ue mensen dle zo
ageren Legen de u8u moeLen weLen daL er velen zl[n voor wle de u8u een bl[zondere plek
was en ls dle nleL meer weg Le denken ls ulL heL dagell[ks leven ln daL llchL zou heL goed zl[n
als de dlscussle ln de pollLleke arena Lussen de llefhebbers en de veronLrusLen meL meer
respecL zou worden gevoerd

aul van de Meeberg