You are on page 1of 6

TCVN

TIU CHUN vit nam

TCVN 5937: 2005


Sot xt ln 1

Cht l ng khng kh Tiu chun cht l ng khng kh xung quanh


Air quality - Ambient air quality standards

H ni

2005

TCVN 5937: 2005

TCVN 5937: 2005

Li ni u
TCVN 5937: 2005 thay th cho TCVN 5937: 1995. TCVN 5937: 2005 do Ban k thut Tiu chun TCVN / TC 146 "Cht l ng khng kh" bin son, Tng cc Tiu chun o l ng Cht l ng ngh, B Khoa hc v Cng ngh ban h nh.

TCVN 5937: 2005

TCVN 5937: 2005

tiu chun vit nam

TCVN 5937: 2005


D tho Sot xt ln 1

Cht l ng khng kh xung quanh

Tiu chun cht l ng khng kh

Air quality - Ambient air quality standards

1 Phm vi p dng
1.1 Tiu chun n y qui nh gi tr gii hn cc thng s c bn, gm l u hunh ioxit (SO2), cacbon oxit (CO), nit oxit (NOX ), zn (O3), bi l lng v bi PM10 ( 10 m) v ch (Pb). 1.2 Tiu chun n y p dng nh gi cht l ng khng kh xung quanh (ngo i h ng r o c s sn xut) v gim st tnh trng nhim khng kh.

2 Gi tr gii hn
Gi tr gii hn cc thng s c bn trong khng kh xung quanh qui nh trong bng 1.

TCVN 5937: 2005


Bng 1: Tiu chun cht l ng khng kh xung quanh n v tnh: Micro gam trn mt khi tiu chun ( g/Nm3) Thi gian trung bnh Thng s 1 gi 8 gi 24 gi 1 nm Ph ng php xc nh Pararosalin Ghi ch: T ng ng vi

SO2

125

50

TC WHO

Quang ph hng CO 30000 10000 ngoi khng phn tn o m u vi NO2 200 40 NaOH Hunh quang O3 Bi l lng (SPM) Bi 10 m 150 50 120 300 80 200 140 ho hc Ly mu th tch ln Ly mu th tch ln Quang ph hp Pb 1,5 0,5 th nguyn t

TC WHO

TC WHO

TC US EPA

(Nh TC tr c y) TC Singapore

(PM10)

Cc n c ASEAN

Ch thch: PM10: Bi l lng c kch th c ht t 10 m tr xung; Du gch ngang (-): khng qui nh.

________________________________