Coperta ~ivlsiunea grafica: 00;0" DUMITRESCU

ClEJ1.lE!mAll lF~1lJM®A§lE

lllJJ®.AClUl111
cliif)u/ de !;drbiitoare ru e ~ cmului mDnalwl impadobitd pe.~are II poartd aceasld carte. Neam ell ~ra~urun lemn de la ,'J,!!linastirea tutu, (inceputut ueaculm XIX).

Datordm smerttet ,

d

.

AJ1.lE .1'®IDX())Xlllllll
Rugaciunile, Sfintilor Parinti publicate ut:._-~Aghioritul in APANTHISMA (Constantinopol, 1799), traduse In romaueste la Manastirea Neamtul (1827), date acurn pe 51 ova noua ~i grai Indreptat, eu 0 postfata, note ~i cornentarii de Virgil Candea la
EDITURA

Editor: Sori[] DUMfTRESCU

© Anastasia

Str. Venerer .

13, sector 2, Bu~ure~ti; TeJ./r.'ax 2115745

Editura Anastasia

[SBN 973-9374-51-4

k" ANASTASIA

-_

ugaciuni felurite, preafrumoase, de marturisire si umilinta, adunate de la deosebiti Sfinti Parinti

RUGACIUNE CATRE .~T01TrrrORUL ~] IUBrtORUL DE OA>lENI

DU~INEZEU ~] pARINTE A CEWlIl'mm SFlNTI
PAlm.'T.I!UJI NOS'rRI) VASH..E CE.l MAREI

tapane, DumnezeuJe al tuturor, Parinte preabunule, Celce de-a pururea esti si diinuje~ti. eel CU des<lvarsire fara de Inceput, mai Inainte de tap vecii ~i Care tot vesnica ai fiinta21 nicl Incepand, nici incetand. Cel·ce cu fiin~;e~ti Intru totul nein~eles, cu marlmea necuprins ~i cu bunatatea nemarginit. Adancul eel izvorator ~i negdH al puterli *£
a! IIl~elepcitlnji.

Pe Tine bine Te cuvantez pentru ca ai cautat cu mila ~icu Tndurari spre ticaLo~ia mea si m-ai izbavit de tina ~ide noroiul lumn acesteta rele ~i desarte ~ide cursele cele dintru dansa, multo ~i felurite, ale vicleanului stapanitor al mtunericuhn veacului acestuta, Pe Tine bine Te cuvantaz, Doamne, pentru eel.ai minunat spre mine, paclto5ul, milele Tale, §i intru toate preaiubitor de oameni Te-ai

fkut

mie, hranitor

yi

ocarmuitor,

pazitor

~i spri-

jinitor, scapare, mantuitor ~i purtator de grija al sufletului ~i 201 trupului. Pe Tine bine Te cuvantez, Doamne, pentru ca ai aratat spre mine, nevrednicui, multa si nemarginlta Ta iubire de oameni. Cki desl in fie~are zi prin lenevireamea rna "and diavolului, Tu ma pazesti ~i mil mantuiesti ~i in cursed Ie lui rna scou, Pe Tine bine Te cuvantez, Doamne. pentru ca rni-ai daruit tayia pocaintei pentru pikatete mele ~j rni-ai aratat nenumarate pricini de Intoarcere de la rautatea mea, Pe Tine bine Te cu-

vantez, Doamne, ca neputlncios fiind, lntare~ti slabiciunea mea ~inu ma l~i ell totul sa cad! ~j indata tmt Intinzi de sus mana. de ajutor ~icatre Tille rna Intorci. Ce-Ti voi rasplati Tie, Stapane preabunule, pentru tcate bunatali1e pe care le-al facut ~i le fad cu mine, pacatosul? Ce rnulturnire i~ voi aduce Tie? Asadar, din zi ~ipan a In noapte, ca 0 randunea voi glasui ~j ca 0 privigbetoare voi striga si nu vci lnceta s5 Te binecuvantez 'in toate ztlele ~jietii rnele pe Tine, facatorul ~ide bine datatorul ~i urtiitorul mel! de grijii, [desi] eu, Doamne, p

nu sunt vrednic sa graiesc catre Tine, pentru ca sunt foarte pacatos, Multume·SCll-Ti Tiel Duarane, pentru ca indetung mi-ai rabdat gl:e~eWe ~i panci aCLIm nemuncit m-al Iasat, Multumescu-'p Tie, Doarnne, pentru eli nnu voiesti moartea pacatosului, ci sa se tntoarca ~i sa fie viu'". Cad eu sunt vrednic sa patimesc rmrlte ~isa fiu lepadat de lit fata Ta, Doamne, Tnsa iubirea fa de oameni cea nepcmenitoare de rau indehmg a rabdat pentru mine. Multurnescu-Ti Tie, Doamne, desi I1U sunt vrednlc a multumi indeajuns pentru nepomenirea Ta de rau, Miluje~te-maJ Doamne, Indrepteaaa calea sufletului meu ~icalea vietii rnele spre vola Ta ~i ma ocarrnuieste precum stie milostivirea Ta. Pentru multimea indurariler Tale, fa-rna desavarslt spre tot I~crul bun al hunei placerii Tale 51asa 510bozeste din ticalosu 1 met] tru p, " C~ Tie se cuvine a ne milui. si a ne mantui pe noi, Dumnczeule, si Tie. sl~va si multurnita si inchinaciune inaltam, irnpreuna' 51 U~uia N&scut Fiului Tau ~i Pr~asfaf1tului ~ibll'nului ~ide via1,i f'JcatoruJui Tau Duh, acurn si pururea 51in vecii vecilor. Amin, • ,

n,a

RUGACIUNE CArRE PREASF.lNT"~ NASCArOARE DE IlU~l:<EZEU
A NOMo.FII.AXULllJ ALI.v[ lOAN OIACOl\'UI.

EVGltENICOS. FR."'-n M.UOJ Efl'IiSEANIJLi

eu via\<lli cu cuvantul, si mal neprihanita decat toata zidir •• cea curate, ganruta sau slrntit •. Nascatoare de Dumnezeu cu totul netntinata, Niiscatoare de Dumnezeu cu totul laudata, cea eu nurne
de Doamna,
ell

multe nume si eu mari nume nusi Maid. a lui Durnne-

mita, toata luminatii, toata $f~nta, toata cu daruri aica a lui Dumnezeu preacurata pentru ca derat numjrea aceasta nu pot sa aflu si sa-ti aduc tle aHa mal buna, Olaf aleasa si mal durnnezeiasca, Maica a lui Dumnezeu, pururea fecicara. c~rata ~i cu totul curata ~i preacuratg, atill C1.; mmtea, cat si cu cuvantul, eu d uhul ~i ell trupul. Ceez ce pe CuvantuI ~j Dumnezeu eel curat si preacu rat, pe Domnul nostru IiSU5 Hristos, di~ ureecuratele tale sangerari'~, fara de rnaterie fj ind ~ifjxa de trup, Lei intrupat ~i cu adevarat ornerJ~sctrun I-ai Jmprumutat ~i,prin covarsirea faptel bune, infrico~at(lr ~i ai presus de cuvant lam ca~ te-al facut al Celui ce pentru noi, oamenii, si pentm a noastra mantulre, bine a volt a pleca ~~_ ~rile ~i a Se pogori catre ticalosia noastra, Nii$catoare de Dumnezeu eu totul fani prihana, rea preacuraraa ~ineYntinata, atat cu purtarea, cat !?i
daruita. Mireasa nenuntita

zeu fecloara, mai desfatata d~ca.t cercrile, mai stra.lucita decat soarele, mai cinstita decat reate zidi-' rile, mal sfanta decat heruvimii, ruai sHivita decat serafimii, Stapana a tngerilor, Dcamna a lumii, buna si ell totu l buna si Jacas preabun al lui Dumnezeu' Celui singur b~n ~i p·reabun.. Primeste ca 0 milostive. cu dragoste. aceasta midi ~i smerita -rnultum.re, f;icuta dupa putere, cera ce estl inchmani totdeauna de toata zidirea !?1ai stapanire peste toate, Primeste .cu blandete rugfciunea de rob, ceea ce, fllnd de a rudenie ell

*i estl iubitoare a tuturor, pur tandu-le de grija ~i cercetandu-i, Preamllostioo. Asculta-ma pe mine, preadulce StapaDa mea, Preasfanta de Dumnezeu
lascatoare.
de Dumnezeu 1mpodobita

oamenii,

~tii eu deadinsul

neputinta

full omenesti

si ell daruri

'--

_

10

11

~----------------I~
de Dumneaeu daruita, cea care din fire, asernenea lui Dumnezeu, ai blande]e, seninatate, bunavoin~a~{bunatate, Imparateasa care cu stralucire stai pururea de-a dreapta lui Dumnezeu Celui bland ~ibun, care esti Impodobita cu haina de aur a sfintelor fapte bune .1 eu multo feluri de daruri ale Sfantului Duh. ' Ceea ce pest-e toate dornnesti ~i pretutindeni ajungi ~i toate le poti, ca 0 JL.1aica a. atotputemicului Dumr.eseu, si pe top cei din nevoi Li mangai si de ispite li slobozesti si necazurile Ie usurezi, usureaza, rogu-ma, ~isarcina cea grea a pacatelor mele, a pacatosuJu.i ~j netrebniculul robului tau, pentru care ispitele ~ele lumesti vin asupra-rni, si mate faradelegil. mele sp.la-I~ prin va,sa,ea lacrimilor mele. Coo. co L-ai nascut pe Mielullui Dumnezeu, eel ce ridica pacatul lurnii, ridica Impietrirea mintii mele celei iobitoare de pacat Da sutletului meu urnilinta ~i ochilor mei izvcare de lacrimi ~~plans f.kator de bncurie: Izba\le~te-ma, Staoana mea preasfenta, de smintelile celui viclean ~i de nesuferitete isplte lumesti intru care din tana.r~ varsta am cazut, si ini~ mea, care de nenumarate scarbe ~i necazuri si primejdu este de-a puruJ2 rea stapanita} 0 rnangaie si 0 vindeca, Mfulgfuerea cea dulce a lumu, NMejdea celor de7.nadajdui\i, Ajutorul celor neajutorati si frica de Dumnezeu ~I dragostea Lui tntr-tnsa si\la~luind-{), ~i de loam tmpresurarea ~imahnirea pe dansa izbavind-c. ell mila ta cea bogata induiceste-o. Pana cand, St'ipana mea preabuna. strig ~isunt parasit. glasuiesc ~i nu sunt auzit? Dar cu dreptate sunt trecut cu vederea, Maica. a lui Dumnezeu. preacurata, pentru c.a dill pricina aplecarli catre cele rele ~i a deprinderii biruit fiind totdeauna d~ vra.j'rn~\Jl, inCI?Datorul raut:api, supus sub mana lUI rna rae. Deci opresre C\'I rugaciunile tale nebunia vrajma*ului asupra mea, sfararrutcli puterea ta rnaiestriile lui cele potrlvnlce. Viforul, 11rtrcita invaluire' ~iIntunertcul prefa-mi-Ie in ltniste pace ~i luminal pretutindenea fiindu-ml de fata ~i totdea.una strajuindu-ma ~i teats mintea mea cuvantul si Iapta catre ceea ce se covine indreapta-le, cu totul sfintindu-ma si luminandu-rna si pe toate ale mele dit~e fapta b~mi povatuindu-le, lar voia cea buna preasfanta a Fiului tau ~iDumnezeului meu a 0 paai si a 0 face ell osardie sileste-ma, indernnandu-ma can-e. implinirea porundlor celor vii

*i *i

*i

13

care tntaresc vcinta mea cea trandava ca, mantuiJ flind, S_tapana_mea de Dumnezeu Nascatoare, ~f lmpihitie1 cerurllor prin tine Invrednicindu-mf, sa te slavesc pe tine cea slavita ~i prea binecuvantata
in vecii vecilcr, Amln, amln, amin,

RucAclUNE

CATRE~

DOMNUc NOSTRU LISUS URLS1'OS A Cl!I.lJI. ~TRll Sf'Il'iI'4'i AmNTELm P
NOSTRU .lOAN GUItA I)E ,",,'UR, J?E CARE 0 SPUNEA iN ,FIECARE ZT

I
I

)

oartne Dumnezeul meu, Gel mare ?i jn1rko~at ~i sfavlt, Facator 1:( toata zidirea vazuta ~igilndita" eel ce paze~ti asezaraan-: tul Tau 91 mila Ta celor care Te iubesc pe Tine si pazesc pbrundlc Tale, si arum si tctdeauna Iti mul[umesc Tie pentru toate facenie Tale de bi~e cele fa cute rnie, cele aratate 9i nearatate, Ca ~i p5rla acum Te laud ~j Te slavesc s! Te maresc pentru milele Tale cele bogate si Indurfirfle Tale pe care in -chip mirumatIe-ai arjtat spre mine, spriiinindu-ma inca din pantecele maicii rnele si Intru toatr grij±ndu-Te de mine pazind ~i ocar~uind cu cuviosie cele ale mele, numai din ounatatea si iuhirea 'ta de oameru. Cad n-ai trecut C1.1 vederea smerenia mea pentru nevrednicia ~i impatimirea mea, ci din iubirea Ta de oameni si rnilostivirea Ta nu ai rncetat a-mi face. bine ~j a ~;l pa~i. ~adar, pana

*i

15

la batranete ~ caruntete, Dumnezeul meu sa nu
rna parase~ti.

Iisuse, Iisuse, numele eel bun, dulceata, dorirea ~inadeidea mea, Cel ce Te-al facut om pentru noi ~itoate cu intelepciune le-al iconomlsit" ~i le-al tocmit pentru mantulrea noastra, rna rearturisesc Tie, Doamue, Dwnnezeul meu, cu toata inima mea, Imi pice genunchii trupului .;;i ai sufletului, aratandu-Ti Tie, Dumnezeului rneu, toate pacatele rnele, Pleaca-Ti ~j Tu urechea spre rugaciunea mea *i iarta paganatatea inimii mele. Am pacatuit am neegiuit, am gre~it, Te-am 1ntaratat, Te-am amarat pe Tine, bunul meu Stapan ~i hranitor ~i purtator de grija. Nu este niei un fel de rautate gr<\ita sau negr~iimpe care nu am facut-o cu lucrul si cu cuvantul, cu cunostinta ~ieli necunostinta, cu arnintirile ¥ eu gandurile, cu cova-sire ~i peste masura paciUuind, 9i de multe ori fagaduind a rna pocai, tot de atatea ori intru aceleasi plicate am caaut, Mal ell lesnire se vor numara picaturile de ploaie decat rnultirnea pacatclor mele, pentru ci_ au covar~itcapul meu ?i ca 0 sarcina s-au ingreuiat. cad din tineretite mele si pan.a acurn poftelor celor ne-

cuvioase descluzandu-le usa porniri neinfranate ~i rara de randuiala am uneltit, intinandu-mi haina Sfantului Botez, cea tesuta de sus, biserica trupului meu maniind-o, tici10sul meu suflet ~ patimile necinstirii eu tutul spurcindu-l ~i toata faradelegea ~ioedreptatea lucrand. Pe care, daca .~ vrea eu de-amanuntul sa le pomenesc, nu rna va lasa vremea pcvestindu-le. Dar Hindea toate le stii Tu - cad nu este eidire nearatata Inaintea Tu, 'toate fiind goale si descoperite tnaintea ochilor Tai -v de ce s-ar cuveni a spune stiutorului cele ce nu-Ti sunt necuncscute? In!l~l ~iin.ima mi se zdrobeste, 9i suffetul, ~icu totu! intru adancu, nedameririi ma afund, aducandu-ml aminte tii oe cand pacatuiam nu am aratat nici cea mai mica fapta de pDdin~a. $i vremea taierii este aproape, sorocul morp_i este de fap., dar vrernea pocaintei nicaier]. Pentru aceasta s-a tulburat sufletul meu este pJin de durere ?i de intristate. C~ci nepregatit fiind, cand socotesc ~i

*i

cercetez cele despre mine, nimic din destul spre dare de raspuns nu aflu, nici vreun chip si mijloc prin care rna Val Izbavi de focul eel vesnic. Dar

16

----_]~

L

17

daca "dreptul abia se rnantuieste'", eu, pa.eatosul. unde mil vol arata? ~i daca abia dup.! multe scarbe' impara~a lui Dumnezeu este mostentta de cei vrednici, Jar calea vietii este str.amta sl necajlta, atuncl eu, intru desfatare ~ijntru nefnfranare totdeauna petrecand, cum rna voi Invrednici de manwire? ~j dad ntoata dreptatea omului este ca 0 zdreanta lepada~ul", dar atsta norol ~j nedreptate cum se V~ socoti? ~j daca 'Ipentru un cuvant desert trebuie sa dea cineva seama'?', eu, pentru atfitea pacate ce raspuns potrivit vol avea? Vai, suflets, oaci iata asa au sporit faptele noastrel Scurta e~te viata ~ipentru pu~il1a vrerne, lute trecand, 5i cafre moarte trimitar.d. Dar vesnica este rnunca pac~to~,Hor, ca ~i impara~ia dreptilor. ~i vlata nici uneia din ele nu se curma prin moarte. Deci ce voi !ace? Ce voi lucra? In ce bezna rna vel arunca? lnlrkosata este moartea, mai ales cea a pacito5ilor, fiindca ~i rea este. cad l.moartea pacatosil~r cumplita este"", dar "ell mult mai infricosat lucru este a cadea in rnainite Dumnezeului cel~i viu"lJ dintru care nimeni nu va putea sa ne scoata, ~
J

Deci, cand va veni sa Se sl;ivea5ca Intru sfintii Sai ~1sa rasplateasca Iiecaruia dupd Iucrurile lui, cand scaunele se VOT pune n~mitarnicul Judecater infriccsat va sedea, cand raul eel de foe va trece pe dinainte ~i stralucirea ~i bucurla dreptilor gatite se vor arata ~i toate milioanele ingeri-ler ~itop oamenii cei din veac, jmpreuna ell toata zldirea, cea V3zuta :?} rea gandita, cu cutrernur VOl"sta de fata, ce voi face eu atunci? De rusine plio fiind, de coo~tjjnta mustrat, de tnati tndrazneala ~idarea de rgspuns lipsit, suspin din toate parlile. Ah, rele! Co voi plange mal intai, ce voi suspina apoi, pentru ce rna voi tangui? Pentru lipsirea de bunatfi~i sau pentru chinul durerilor? Pentru nemargintrea muncii 331.1 pentru despa~rea de Dumnezeu? Pl!mgi, ticaloase suflete, aducandu-ti aminte de cele ce te vor intarnptna dupa ie~irea din trup, caci vet n fcarte grele ~j dureroase. ~i striga: Dumnezeul Puterilor, Durnoezeule eel vesnic, Dumnezeul milei al mdurarilor, sa nu rna parase~tH Sa ou rna treci GU vedereal Sa nu departezi de la mine mila Ta! "la aminte spre ajutorul rneu,

*i

*i

18

___

___l;~

19

Doarnne al rnantulril mele1"1~ ca: stiu milostivirea Stapanl.llui rneu, 9tiu nepomenirea de rau a Iubitorului de oameni §i ca voitor, al rnilei este, "Care nu voieste moartea pacatosului, ci 5a se Intoarca ~isa fie viu?". ~i "Care voleste ca toti sa se mantuiasca ~ila cunostlnta adevarului sa vieu)Q1 mai ales eel ce se intorc de la pilcat. Cad .nu a venit sa cherne pe eei drepti ci pe cei pacatosi la pocaint.a"~1.Caci .nu au trebuinta eei sanj:to~i de doctor, ci eei ce rau patimesc"ld. Deci, asa allandu-ma si aja socotind, nu rna abat din nadejdea cea buni nici nu rna deznadaiduiesc de mantuirea mea. Acurn am !nceput a gr;ii catre Domnul rneu: liEu sunt pamant ~icenu~a"\Q, "vierme sl nu om, ocara a camenllcr ~idef~imare a norodului'?" .Da-m! mie cuvant Iatru deschiderea gurii mele?", Cel ce dai rugaciunea celui ce se roaga, cad de Ia Tine este "toaqi darea cea buna.si tot darul desavarsit de sus este, pogorandu-se d~ la Tine, Parintele I~minilor=, ca sa rna rog dupa cuvilnta sl sa cer ccle de folos, ~isa nu ma intorc smerit ~i usinat, ci dor bandind cele ce am nadajduil Si asa rna voi duce. bucurandu-ma Tntru deplina adeverire a inimii, 20

Miluieste-rna, Dumnezeule, dlipa mare mila Ta, cO spre 1'i~e a nadiijduit sufletul rneu, Miluieste-ma, Doamne, cO neputincio s s unt. Doctorul sufletelor ~i al trupurllor, ca ~j cum as sta inaintea lnfricosatului Tau Scaun, ca cum m-d.? atinge de preacuratele Tale picioare, asa rna rag ~ieel' §i rna supun, eu zdrcbita ~ smerita inima: Cureteste-ma pe mine, p<'icatosul. larta-mi mie, netrebrucul ~i smerttul. Cauta din sfant lacasul Tau spre ticalosia mea, Prj.. veste dintru inaltimile Tale cele sflnte spre rugaci~nea smeritului robului Tau ~i au trece co vederea rugaclunea mea. ~Slabe~te-ma, ca sa rna odihnesc mai iriainte de a rna duce?" aco;o de unde nu ma vel mal tntoarce. Ca un om am pacatuit, ca un Dumneseu iarta-ma. Cad T(I'cuno~ti. Stapane, alunecarea lesnic1QJsa a firii omenesti ~i cum ca "plecat este cugetul omului eu oserdie spre cele rele inca din tinerete'?'. Adu-Ti arninte ca. din pamant suntem. Adu-r'j aminte Tu singur esti curat ~i fara de pdhana ~i neintinal, iar noi top intru certari ~icanonisirt suntern, Adu-Ti aminte de lndurarile Tale cele din veac ~i de mila Ta, ~i sa nu ma osandesti eu faradelegile mele, nici sami raspla-

*i

J.

21

tesrl dup' pacatele mele. Stiu multimea faradeleca mare este ~i' Du~ar. Oat stlu si fara noianul iubirii Tale de oarneni, ca nemarglnlt este ~inebiruit, Ca Tu e~ti Cel ee ridici pacatul luma,
gilur mele, Care te-al pogorat oaia rea din eer pe pamant ca

sa

cauti

r.itacita Ii pierduta, Pastorul eel bun, Cel ,;,
oi Ii ai venit in lurne faptura mainilor

i~ pui sufletul pentru Miluieste,

sa man-

eu. Sa nu te scarbesti de mine, nevrednicul, ci Indura-Te spre faptura Ta, Cel ce pentru mine cnrce ai rabSUIlt

tuiesti pe cei pacat~i~ dintru care eel dintai
Milostive,

Tale.

reg. tmblanzeste-Iel M;i rustnez, lnduple~i Manese tmparatul", dar nu s-a ca s-a calt, A pacatujt ~iDavid~ rnai inainte de ace la, dar plangandu-si pacatul s-. miluit. Mult. pilde de acest fel am, care potolesc !i mangale mahniciunea mea, care genese de la mine deznadajduirea si hranesc nadeidea rnantuirti mele. Mangaie ~iTu Inlma mea, Parinte.e jndurarilor ~i Dumnezeu a toata mangaierea. Odihneste-o ~i fa-i
Ma ca-Tel A padtuit pierdut, pentru bine cu izvorul cosate carora milei tale Ii .1 bunatatilor. lar dad ~Iulte pe mine,

ai facut din veac, rnari ~i rrununate, slavite ~iinfrinu este nurnar.

dat s! semnele

ranilar

ai primit

si m-ai vindccat

~terge rznile mele co leacul mil~5tivirii si cu bu retele iubirii de oameni. Caci toate le poti sl nlmic nu 1ti este Tie cu neplItinta. Da umilinta i~~ii mele
lacrimile mele ~isuspinarea ca pe ale ~ica pe ale .lui Petru, eel dintai dintre Apostoli, Primeste-mi aceasta marturislre si podinta, Cel ce a! primit gandul bun al ralharulul pe cruce. Primeste rodiil buzelor mele ca pe 0 jertfa vie, bine primiti1 lntru miros de buna mireasma, desfranatei

curvarul, Ina vel mantui ...mai roulta .;;i rna' mare mlnune vel face, Ca at:tt de mare este puterea milesti1Jirji ~, a iuhirii Tale de oameni, tncat ~i din noroi marg:tritar face ~i din nu al gheenel fiu allmpani-

tei, primeste

celei impietrite,

usureaza-mi

greutatea

constiln-

tiei savar~e~te.
Si inca voi striga catre Domnul meu sl catre Dumnezeul meu rna. vel ruga: Odirmuie!jot~ tama-

~ita vietii rnele dupa voia Ta, lntareste-ma
frica Ta. intemeiaza-mi intru dragostea

intru ~icu multirnea bunatapi Tale sfar~it bun ¢ vredruc iubirii Tale de oameni daruieste-mi, Cauta cu mila ~i eu
Ta

22

23

~i----------------~~
iubire de oameni spre oasele mele ~ispre incheietu:rile mele ~ispre teats alcatuirea fapturij mele", ~j I. lac de repaos ~ide odihna cilauzind ticalcsul meu suflet, asazf-l. cad muJte Iacasuri sunt la Tine~e.tfiecaru'ja dupa vrednicie impa;pndu-i. ~i Tnca rna reg ~i cer: Oil, Doamne, 9i dar de. pricepere nevredniciei mele, ca s.a intekg cele bine pHkute Tie si mie de folos. Si I1U numai sa Ie 'riteleg, ci sa~Ie ~irmpllnesc, ca s'a nu fiu biruit ~isa nu fiu Impreuna cu cei deserti, sa nu iaptuiesc oele necuvioase, Prin nemarirea desarta sa ma smeresc "mpreum eu eeLsmeriti. cu ce patirnesc impreuna sa patimesc, celor ce gre~esc sa Ie iert, Pentru cl stiu ca de flu voi ierta, nu mi se va ierta". Pentru aceasta rna rog: larta toatc tuturor celor ce irui gr~c mie, cad nLJ..Jisunt de vin.i, ci eu, ticalosul, eel ce nu fac vola Ta ~inu paaesc poruncile Tale, Celor ce rna .iubesc pe mine, rasplateste-Ie eu bogatele Tale daruri. Pe parintii cei duhcvnlcesf si fra~Hpe care mi i-ai dat, miJui~te-i Milostive, ea ~i pe mine, ell judecatile pe cat. le stii, indurandu-Te CU iubire de oameni.

~------------------~
Aceste cuvinte ale rugaciunii mele sa miiloceesca pentru mine ~ieftt traiesc ~j dupa ce vel muri eu. "Sa se tndrepteze rnarturislrea aceasta ~i lacrunile ca 0 tiimaie inaintea Ta"30. Astept in fiecare zi mOMtea cea de netrecut, Trupul meu eel ricalos ingrcparii dandu-se, se va strica, ~iTu iI vei Tnvia, Datatorule de viat.l nepieritor,in vremea Tnvieripl. far duhul meu i~ mainlle Tale il pun. Odihneste Sfin!e Stapane, intru lumina viilor si in la:cas~1 celor ce se veselesc si pe parintii, stramosil ~ipe fratii mel) robii Tai blnecredinciosi, ~i pe eei ce mi-au poruncit rnie, nevrednicului. sa rna rag pentru dansii, ~l tuturor celor ce mtru bun~reredinta s-au sav3Y.'Si~iarta-le. Caci. desi am pacltuit, dar'nu ne-am d~p.irtat de la Tine, l~ici,>amfntins rnainile noastre catre dumnezeu strain?", ci pe Tine Te-am cunoscut, ~ipe Tine Te-am iubit, ~intru i Tine am crezut, si Tie ne InGhinam, Unuia Durnnezeu in Treime, dire"fine ne rugam, ~iintru Tine nadejdile mantuiril le punem. Miluieste-ne pe noi dupa mare mila Ta ~ine mantuieste intru imparatia 'fa cea cereasca.
25

c~i

24

iii
Cu adevarat, Doamne al rneu, Doamne, asa sa Sf faca acestea intru noi, cei ce nadajduim. apre Tine, peutru c:a m.u~ta ~inecovarsita bunatate a Ta ~j pentru milostivirea ~i iubirea Ta de oameni cea negraita, pentru rugaciunile preaslavitei, prealaud~tei,.predbinecuvantatei ~ieu dar daruitei, preasfintei Stapfu1ei noastre de Dumnezeu Nascatoare ~ ~lIrure~ F'eci~i Maria, ale P~te:i1or celor ceresti jllO\Clegatoare" ?I ale tuturor sfmblor care din veac bine Ti-au plaeut Tie. Amin. Amin. Amin.
RUC.'CILNE cArRE
NAscATOAREA DR DUMNEZEU

IMPARATEASA TtITUROR
A

tm

CA.lI5T

MON!oH1Jl;I'

ubitoare de oameni, iubitoare de bine, iubitoare de milostivire, Maid Fecioara, rntreasa a lui Dumnezeu, Stap"na ~i Doamna a toata zidirea cea vazuta ~i gandit~, ca ceea ce in chip negrait ai nascut pe Facatorul ~i Stapanul acestora ~i pentru aceasta al 'lndrazneala catre Dansul neasemanata. Cauta cu dragoste spre mine ticilosul ~i nevrednicul robul Tau. care in lenevire yi it) trandavire necurmat vietuiesc ~ico dulcetile ma amagesc ~i rna mangm, ~i tot trupul mi-l intinez urin vedere. prin auzlre, prin lirnba, prin pipaire prin mirosire, *i tn scurt sa aic, cu totul m-am facut pacaL *i nici o parte nu mi-a ramas sana"toasi. Cad 0 data biruit flind de pacar, sunt tras catre orice vrea eL Pentru aceea, de mare ajutor imi este trebcinta. care, in afara de at Tau. nu se afi;lln toa!a zidirea,
l

Atotputernlco.

27

Asadar, nu rna trece cu vederea, Preacurata, Cad top m-au trecut cu vederea ~i au trecut pe langa mine, vazimd nevindecarea mea - prorocii, apostolii, dascatii, dreptii, dumnezeiestii pa.rin~i~i am ramas singur, ca un mort in mormant, tntru cele intunecate ~iin umbra mortii. Si nu este nlmeni care sa-mi aiute nicidecum. ~ai avand putina ram.i~ita de viatcI, cu mic glas strig dltre fine, prealaudata Nascatoare de Dumnezeu, ceea ce toate Ie po~, ceea ce toate le 5avar~e~ti.Pentru ca cele ce tu wei ~iIe volesti, acelea ~i Fiul tau Ie voieste. cad tu, Imparateasa luturor, foamea :;;j setea Lui 0 saturi, adica mantuirea oamenilor, sl pentru nceasta te-a fatut pe tine Meica a Lui, ca s'a irnplinesti doririle Lui. Caci se bucura si se veseteste ~d ceri ingaduillta pentru eel ob~sit;i} mill si ales pentru mine, eel ce port rana pe tot trupul, Cerceteaza neputinta mea, Binecuvantatol Tamaduieste rarule rnele, Preaslavitc! Vezi chinuirea sufletului meu, cea cu dar dcinlita.. intru deznadajduire rna aflu ~icurand va cadea in iad sufletul meu, de nu imi vei aiuta rnie, tu, Stapana. Ai miles-

Dar

tivire, ai iubire de oameni, de aceea nu trece cu vederea aceasta ticaloasa rugaciune a mea ce ti se aduee tie din buzele spurcate, ci stai de fata ;"ie, celui c~ de-a pururea te cbem si-mi fii mie ~angaiere netntinata. Sg-mi fii mie indemnare nestricata, lin;lte preaplina, podoaba, Mire.s' prea frumoasa a Parintelui celui ceresc, sa.-ml fii mie aparatoare, pazitoare, partinitoare, scapare, ajutiitoare, acoperamant in toata vremea ~iloculi ziua ~i noaptea cand dorm, iar dupa ce rna scol, cand umblu. Tn toata viata mea Iii eu mine nedesp,ltpta. C;ki DO~i, ~i nimic nu Tti este ell neputinta. N.i.padirile Ii navalirtle celor potrlvnici risipeste-ie st le pierde de la mine, Preasfanta. In vremea iesirii ticalosu.ul meu suflet sargu:ie~te-te, ~i de 511nida cea netrecuta si Tnfricosatii. a viclenllor draci izbaveste-ma, Sa nu' lasi. Stii~ana mea de Durnnezeu Nascatoare, sa se bucure ei de mine. ci Fiul tau ~i sfinpi Ingeri sa se bucure de mantuirea mea, jar vra.ima~ii Lui ~i ai zidirii Lui, eu desarte nadeidi sa se amageasca. Si In ziua cea de obste si infrieo~ata a Judecatii a toata lumea, de rnunca cea ve~I

m'---

_

28

29

nica izbaveste-ma tiu ~iDum~ezeu milostiva

~1arie, Mireasi'i a lui Dumne'zeu, ca sa te laud, bine sa te cuvantez si sa te mat-esc pe tine, cea mai inalta decat toate ostile arhatlgheIilor cea mai cinstita decat heruvimii, cea mai siavitii decat
J

si al slavei celei negraite a Fiului ~o~tenitor arata-ma. Aia, rnult-

RUGACIUNE cAmE SFANrUL DUH GEL DE 0 FllNTA

~I DE UN SCAUN CU 'fATAL A SFANruLuI
SIMEON NODI.

sr CU FIUL

'fEOLO&-""

serafirnii,

Maica lui Dumnezeu

cea (.urata,
J

nadej-

dea mea cea adevarata

~iintemeiat:i rurea *i in vecil vecilor. Amin.

acum

~ipt;:...t' /

Viata rea fericiti ~ivesnica ~ Dreapta ceo atottiitoare intru tot Sfinte ~i de via\it Facatorule si iidito~e Duhule eel ce estl ca stapanire de 'aceeasi cinste cu ~ T~~ui ~ia Fiului, Carora in trei ipostaze deopot~lV~ Le este vrednicia, dumneseirea, unirea gandirii ~iconglasuirea spre U(1UP7,Vino, Doamne at meu, pe ~are Te-a dorit ~.i doreste ticalosul rneu Te
=uflet. VInO. Cel ce Tu Insuli Te-ai facut dorinta lntru rrnne m-~j facut Te doresc pe Tine,

cu totul neapropiat". Vino, bucuria mea cea nemc~tat5
Vl~~

*1

sa

est

mea, mangaierea sufletului meu. Fa-te cu rmne un duh, preabunule Stapane, fara de amestecate, fara de mutate, f5ra de schimbare, Durnnezeu eel peste toate. Fa-Te mie toa~e_Jntru reate hrana negraita;¥.l ~i cu totul necheltuita, care. de-a pururea se versa in 31

*i desfatarea

~i slava. Vina, sufi area mea,

buzele sufletului meu si curge ca uri izvor In inima mea, jmbracaminte care straluceste ~i CtI totul arde pe draci, curatire care rna spala pe mine prin nestricacioase si sfinte lacrirni, pe. care venirea Ta le daruieste cel~r catre care vine. Fa-Te mie, Doamne, lumina netnserata ~i scare neapus, In tot lccul stralucindu-ma pe mine, Cela ce nu te tntorcl dinspre nimeni, ca nu ne acoperim ell intunericul

sa-mi tai voia mea ~isa las-cele ale mele intru purtarea Ta de grija, ~i de acolo sa nadaiduiesc folosul. caci la Tine este vlata mea, lumina mea, mantuirea mea 9i pe Tine bin'e Te cuvantez ~iTe slavesc ~i Tie rna inchin, irnpreunfi ~i Celui fara de Inceput slobozitorului Tau Parinte ~i elui de 0 vesnicie cu C
Tine ~i de
0

sa

fire cu Tine
~j

al Lui Fiu, totdeauna,

ileum

~j

pur-urea

In

vecii vecilor, Amin.

pacateior

noastre,

nevrand

a vern catre

Tine.

rea cea pierzatoare

de I. mine, Doamne, toata 10;;1\"~i lmi da mi. in\elepprea desavarsita a ochilor. Pune Iimbii mele frau, arata urech'lie mele bine supuse sfintelor Tale porunci, da-mi rabdart tntru scarbe, in~lepte~te ~i intare~te inima mea lntru scarbe, intelepteste ~i 'ntareste
inima tntru lndelunga-rabdare, Intru mllostivire,

Departeaza

in dragoste, intru srnerita cugetare, in pace catre sine-mi :?i catre top, intru illtoarcere de la lenevi-: rea ~i trandavia dracilor, intru care ea tntru niste dulceti m-am desfatat Da-rni mie deslusire lamurita Intru ganduri, pe care anume se cuvine mal
mult a le alege. Da-mi mie sa cunosc diavolului ~i

sa rna

mestesugurile

lepad de ele ~i de el,

~iru totul

32

RUG.4CIUNI1: NAscATOARE

CArRE

PR8ASFANTA DE DIDINEZEU

~wALES iN VREMEA jMrARTI\~IRlJ
CD DUMNEZEIF-lITILE TAINE
A Llll FU.OlHBI, I>R.EASf]]'trfITUl. PAI'RlA.RJI AL CONSTM'11NOP01.ULllf"'

CARR 58 CJT8STE

eintinata cu adevarat ~ipreacurata Fecioara ~i e Durrrneaeu NascawiJrc, d minune tnfricosata pentru lngeri, iar pentru rnuritori r-etalcuita scm, mai degraba, ~i pentru unii, si pentru altil, cutrernuratoare si necuprinsa cu ~intea; paTg~ neamulul nostru; I~~ul eel preacurat al Dumnezeirii; ogorul" rnantuiril noastre, Ceez ce pe Unul din Treime, pe Dcrnnul nostru Iisus Hristos. desavarsit Durnnezeu Iiind si om desavarsit, mai presus d~toata mintea ~i 'cuvant pentru de nemargiuita bunatate lrai adus noua, ca prin framantatura cea omeneasca firea noastra de caderea cea veche sa 0 rnantuiasca si la vrednicia eea de demult iarasi sa 0 1l1toarca, fndreptare a celor . ce cad fiind ~idllpa aceasta mantuitoare lconomie
~'-----~-~

a Cuvantului lui Dumnezeu. Ceea ce ~ipe mine, eel nevrednic de toata sprijinirea ~i purtarea de ,g_rija, ca unul care de bunavoie totdeauna pacatulesc, In toata vremea, ~ilocul, ~i lucrul, cu covar~irea sarguinte] de foarte multe prirne'dii ma izbavesti. C~uta ~iacurn spre ticalosia mea iii, dupa obicei, cerceteaza-ma. cad sunt stramtorat si nu am ce sa rae. Daca la rnultirnea rautatilor mele calor nenumarate caut, ma ~iiddepart.! de infricosatele taine pe sine-rat ~i cu totul nevrednic, Daca prca multa vreme nu ma apropu de acestea, rna fac ca unul ce mil voi imparta.~jsore osandii, cu totul supus vriljmasului. De aceea, multi mea cea nemarglntta a fiiradelegilor mele aruncand in noianul rndurarilor celor necuprinse" ale Fiului Tau ~j Dumnezeu, ~i pe Tine tare mlilocitoare punandu-te lnai nte, Indraenind, acum, ma apropii. Deci foloseste catre Dansul lndrasneala ta de i"Iaica, preacurata Stapami, ~i rullostiv fii-L mie pe Acesta, rogu-ma, A~a stai langa mine, Preacurata, ~i a nu te scars best: de mine, eel CE'. sunt tinut de multe pacate, eel ce ~i eu fa pte, ~ieu cuvinte, ~i cu poruirl ale cugetului, ~j ell nenumarate uneltiri ~i Inchipuiri,

~----

3S

~.--------------~~
si c~ dobandirea de drace~ti fa~arnicii1 prin toate sirntirile m-am netrehnicit, Arata-te rnie ajuta.toare rnacar in ceasul acesta, ~i roaga pe Domnul CeJ lesne de unblanzit si nepomenitur de rau, sa nu IDa arate pe mine desert de darul Lui lepadandu-ma, ci trecand cu vederea gre~alele mele cele multe, prin sfantul Lui Trup sl prin cinstitul ji de via~ facatorul Sfulge, sa rna sfinteasca. sa rna lumineze, sa rna mantulasca ~i fiu M Lurninit sa Dui faca, intru sfintele Lui porunci umbland ~i jndreprandu-ma, iar catre pacet sa nu ma mai intorc si sa nu rna mai jntinez. Ca fara de osanda imp~rta~indu~ma eu nestricatul ~i tnfricosatul dar, ~iprimind Inca de aid ~j mai desavar~ite arvunele [veaculuil ce va sa fie, sa rna izbavesc de vesnicele munci si sa dobandesc viata cea ve*nica ~rin tine, nadeidea mea si partinitoarea ce.a adevarata, slavind ~i marind pe Tatal, pe FIUI !i pe Sf:\ntul Duh, pe preasfintita ~i fericita 'l'reime, tn vecii vecilor, Amin.
RUCACIUNE cArRE PREASFANTA ~I CoA DE a FIINTA TREI~lE A LUI JOAN DIACONU~
CARll A fRATE AL LUI MARCU, l\1ITROPOIJTIJL .I1fESULUI, NOMOFILAX AI. MaltU BlSfJUOU

rosr

sr

I~=---- -~

nule Dumnezeule, Cela ce Te proslavesti tntru lnchtnata Treirne, Parinte, Fiule ~i Duhule Sdnte, Firea cea fericita, Ftinta cea mai presus de fiinpi, Bunatatea cea nemasurata. Vistieria bunatatilor cea nadesertata Adancul milostivirtl eel nem~rginitJ Noiilnu'i iubirii de nameni eel nepovesttt. Treimea cea Preasfanta ~imcepatoare de via~, Care numai din bunatate ai adus dintru nefiinta tntru fiinta toata aidirea cea mai presus de lu;ne si cea di~ lume si porti grija ~i 0 p_i, Care ai izba~it lurnea de in~eiaciu[l~ cu buna\loint.a a lui Dumneseu-Tatal 51cu in.'iasi lucrarea Cuvantului ~icu verurea Duhului Sf~t si firea ncastta de pacat 0 ai izbavit. Tu rna lurnineaza, Dumnezeule eel mai presus de lumina. Tu rna sfinteste, Dornnul Cel mai pre-

37

sus de sfintenie, Tu rna curateste, eel unul curat *i, lmbunatatcste rna, Durnnezeule eel in trei ipostasuri, Cel unu! bun si mal presus de bunatate. Indumnezeieste-ma pe 'mine ell Darul Tau prin impartasireoH, eel unul adevarat Dumnezeu. intar~te-ma, 'eel tare, invia.Zli-ma Cel viu ¢ fara de moarte, Tn\elepje~te-rna, eel preaintelept, intraripeaza-ma spre dumnezeiasca dorinta a dragostei Tale, cu Tine rna fmprleteneste, Dumneseul Cel mai presus de fUntil, mai presus de viata" ~imai presus de lumina, ~i nu malnstraina de hunatatea Ta
nestricacios. pentru nevredntcia mea.

sufletelor si-al trupurilor noastre.al vietli si al rnortii sl suflarea tuturor este in mana Ta, Bucuri facind bine ~i mteleptesti ,f<ituind, Usturand, mahnesti ca un lntelept Doctor, dar vindeci ca un leo Darn minunat, Pedepsesti partnteste ~i mlingai iar"'ii ell blandele, ridicand lenevirea no as Ir.. Siava intelepciunii Tale celei multe, Slava proniei ~iputerii Tale celei negraite, SlaviiIubiri! Tale de oarneni celei nemarginite,
Isbaveste-ne pe noi de loP. vrajma~ii vazuti

Multumesc Tic! Stapane Dumnezeule atotputern ice: ci dilltru nefi.inta-fntm fiin~a m-al adus pe mine, ca m-ai aidlt si a.i pus peste mine mana Ta. cad "minunata s-a facut cunostinta Ta di.ntru
mine?",

Tainele Biserieii rn-ai sfinlit, !i din tinere]e rna hranesti cu toate bunata~ile Tale, Cel ce "de5chizi mana Ta si umpli toati vietatea debunavointa':". ca Ttl esti Dumnezeu si izvor al bunatatilcr, inceputul ~i'sfar!ituJ a toate. Tu, Doamne, "'iii ~i ,tlp;;n al

pentru ca dupa chipul Tiu ~i dupa aseman are m-ai racu~ buna credinta mi-ai daruit, cu

nevazuti, Mantuie~te-ne pe nol de toata ispita, Intinde mana buna, ajutatoare, tare, care sa ne scoata pe nci din apele cele adanci, din valurile rnari" ale lumii, din fundul deznadajduirii celei cumplite, Ocannuieste viata uoastra, eel ce esti Iccnomul eel mare si Povatuitorul eel minunat Faca-se voia Tat preabunule, ~ipeste nail precurn in cer, a¥ ~i pe p&mant Mangaie inima mea eu dulceata 'Ta cea nespusa, eel ce esti bucuria cea mincnata a lngerilor, Usureaza sufletului meu intelegerea bucuriei si a desf~Uarii Tale celel vesnice ce va sa fie. Invredniceste-ms ~i acum ~i d~pa viata aceasta sa fiu lmoreuna cu Tine, Dcmnul ~i Dumnezeul 39

*i

38

meu, ca sa vad bogatia bunat'lii Tale ~i sa dobandesc 'imparatia Ta, sa rna umpJu de bunatatile Tale ~i sa privesc rata Ta totdeauna, ' A~a, lmparate sfinte, Dumnezeule Preabunule, Cel in trei ipostasuri, racatoful meu si Ziditoru] a toate, pentru rugjciunile Preasfintei Nasc.:"'itoare de Dumnezeu, ale sfintilor 'fngeri celor cu chip dumnezeiesc si ale tutur~r sfintilor celor din veac. Cad Tu e~ti inceputul ~i izvoru1'"a tot darul eel desavar~jt ~i toata darea cea buna?", a Mintea cea fara de Inceput, Parintele Lumi nilor. $i Tu esti Cuvantul eel iubitor de oameni, DomnuJ lis us Hristos, FiLlI lui Dumnexeu celui VIU, Care ai ishavit lumea ~i neamul omenesc de vrajma~ia putrivnicului. ~i Tu
esti Dumneze.ul eel mangaietor
l

PRf.~SF,"~TA A.1UI

RUGACIUNE CArRE NASGArOARE DE

DUMNIIZ~U

CHIBD.. uATRArr.'1Jl. OrN CONSTANTINO POl."

Nasditoare

reasfanta Stiipiina, de Dumnezeu. ceea ce ai nascut pe Mantuitorul ~i Domnul nostru Ilsus Hristos, ceca

ce voiesti ~i doresti ell toli oamenii, lntru slava unuia nascut Flului tau intrand, sa te vada pe line, cea aleasa mai Inainte de tnterteierea lum», unealta
a rnantuirii neamului nostru Eu, netrebnicu1 ~i ecuratul n robul till, te rag pe

Duhul

eel Sfan~

de la Care toata dar ea bumiti\ilor izvora~te 10toata TH:\.\lt:a.\:Jed 1\~, un\.\\o. \)\lm\\~'l.e.\l c.e\ \atldat \n trei Inchinate iuostasuri. slava ~i multurnita ~iinchtnacume tnaltam, Tatalui ~i Fiului ~iSfantului Duh, acum ~i,pururea ~iin vecii vecilor, Amin.

tine cea rnai curata decat soarele ~imai cinstita de.cat ingerjj~ prirneste rugaciunea mea ~i nu ma lepada pe mine. Caei cer de la cugetarea#~i asezarea ta cea milostiva ~iiubitoare de oameni sa te rogi Fiului tau Celui milostiv, ca una ce ai tndrazneala, pentru mine, pacatosu]J ca sa asculte Intlnata mea rugaciune pe care cu zdrobire ~i cu smerenie am facut-o, ~isa nu 0 defairne pentru ca iese din inima
41

spurcata, cl ca un Tndurat ii multmilostiv, prin rugaciunea ta, a Preacuratei Maicii Lui, sa Se piece

~i,pre mine cautand, sima rniluiasca ~i a-rni ierte s s mle mate pacatele mele, cate In toata viata mea am
nelegiuit. iti v~i ~arinle

RUG.J.CIUNE MARTURISITOARE CArRE: IUBITORUL DE OAMENl DUMNEZW ,I TATAr.
A 1.111~'ICFIIFOll e-WS'J: XAi"ITOPOL"

Asa fa, Doamna mea Preasfanta Fecioara, iar eu
fi_

tie dater

sa

propovaduiesc

de-a pururea

tale ~idarul tau eel negrait, di binecuvantata ~iell daruri daruit~ esti in vecii vecilor. Amin.

arturisescu-ma Tie Parinte, Doamne, Iacatorule a] cerului si al pamantului, lesne iertatorule, 'indelung-rabdaterule, iubitorule
'de oameni, preabunu le, nepomenitorule de rau,

rnult milostive, iubitorule de blne, milosarde, indurate st rnilostive Dumnezeu le. Tu stii. Ttl cunosti

Tale asezarninte. Si mai tnalnte de nemitarn tCUI~1 ~itnfrlccsatu! Tau 'divan, constiinta tmi arata c3 nu este pacat pe care nu l-am facut cu cuvantul, eu

neputinta ncastra ~imai ales a mea, eel pacatos' ~i nevrednlc cerului ~1 pamantului. Cad eu sunt cu totul lntinaciune !?i spurcaciune, calca.nd in fiecare zi ~i ceas sfintele Tale porunci ~idumnezeiestile

fa.pta, cu cugetarea mintfi, cu privirea iscoditoare, prin toate simtirile mele ~jl spunand pe scurt, eli tea-a viata rni-am cheltuit-o ural !iii curveste petre-

43

~~----------------,~
cando Cad car. sunt faptele cumplite ale vi.pi pe care nu le-arn savarsit eu cu toate madularele mele? 0, milostivtrea ~('bunitatea Ta ~inecunostinta 9! tlcalosla meal cad Tu m-ai fcicut pe mine cu toata intelepciunea dintru nefiin~ lntru fiin~ ~ ~~~ zidirea aceasta preafrumoas.a ~i preapotr)vl~ a~ supus-c mie, Preabunule, ~icu slavitul Tau chip ~l aserndnare m-al cinstit, Iar eu, nebunul ~j preanepriceputul, nacunoscator catre Facitorui aratandu-lIla, peste masura Tndurarile Ta este nemarginita, tosi neasemanata, bunatatea pracura de bine

Tale c~le iubitoare de oameni le-arn scarbit. Dar fiindca mila
Ta de neurmat'",

iar ingaduinta ~indelunga-rabdare i

cea catre

pa~a-

m-ai suferit

pe mma

pa~a asta:zi, asa ~i parra la sfar*it. nu rna lepada ~i Cad Tu esti Cel ce voiesti .ca top oamenii sa se mantuiasc.a '~ispre cunostinta celor luer,ate fwde Tlne] sa vjt'.:"~J,prin care unul nascut F'I.ul ~u~ Dcmnul nostru si Dumnezeu, pentru negdilta mila a bunavoirii Ta1~, plecand ceturlle, S-a pogor5t, in pantece fecioresc a intrat, piilmuire a primit, cruce a rabdat ~itngropare a suferit, Deci eu mai mult de44 nu te scarbi de mine.

cat toti am plc.i.t"i! ~ipe toti i-am intrecut cu fara~ delegile, Drept aceea, mai ales pentru rnine s-au ricut acestea, asadar lntru mine sa se fad minunata mila Ta. cad pentru paciito~ieste bunavoirea Ta ~i iconomia ;;i negraita'' pogorare a unuia nascut Flului tall. Deci sa nu pui Inaintea mea pacatele mele pe care le-arn f,acut eu lucrul, ell cuvantul, cu ganduf cu aducerile-aminte, noaptea ~i ziua, de vail:':~i fara de vole, din rapire si din cugetare la aratare ~I intru ascuns, din obicei Tndelungat ~ vechi, in toata ziua, ~iceasul, ~iminutul, ~iclipa si, spunand pe scurt, cu toata miscarea ~j asezarea mea trupeasca, sufleteasca !?lgandi-oare. Stii, Doamne, ca nu este pe pamant altul care sa se tavaleasca Intru pacate, curvii si urate lucruri ca mine. Si nu este eu putjnta a afla pe altul Care sa f sav.;sit faptele mele de cl.nd intr ea ga lurne ai adus-o tntru fiintii si dintru nefiInta ai alcatuit-o eu vola stapanjril T~e. Cad eu en 'r~uta~ile~i ell viclesugurile mete rn-am facut asernenea satanei, incepatorul rautiipl ~i ma minunez cum rna \IDe pamantul ~inu rna Inghile. de .tatea ori nelegiuind ~ilepadand ~eziimin!ele Tale cele sfintel Mil; muff

45

~I----------------W
decat ~tramo~i~ am calcat poruncile Tale cele fira de moarte ~i sfinte 9i de desfatarea raiului m-am instrainat. UClgator de trate m-am factlt mai mult decat Cain] sufletul meu omoralldll-I prin trup: l-am tntrecut pe LamehEtS] mintea mea ucigand-o si simprile netrebnidndu-le prln dulcetile cele urate; rnai mult dedit cet de pe vremea potopului am nelegiuiti fa~ade co\'ar~irea relelor mele nirnic nu au facut sodornitenii; egiptean m-am facut] Farao[l impjetrit la inima fa~ de cuvinteie Tale; mai tare ca cei ce au cartlt In pustie ~i au calcat legea 'fa ~imal mull decal ninivitenli am nelegiuit. Ce sunt, pe . lang. faptele mele de bun~voie, faradelegi!e lui Manase si pacatele lui David 5i ale lui Solomon, fiul sau, ale multor altora, di~ timpul Legii s! mai dinainte de Dar? Decat top mai rau am nelegiult, rnai rnult ca talharlli si ca vamesul am grC5}t, mai Inuit decal curvarui ~ neinfrana~ea am vie~it, rnai nlu decat curva trupul ~isufletul rni-am jntinat, ~-am asemanat, urrnand dracilor celor urati si ~l tutu Tor vcilor lor. ~ ., .Dar ~u~ Milostive ~oam~e. minunate fa ~i spre nll?e milele Tale. :'~~ ell rrune semn spre bine?", a~~nc al ne~ame~Jr]1 de rhu ~i a] bunatatii, PacatUlt~m} ca rnmeru altul am nelegiuit, Doresc sa rna p.ocales.c. .dar nici un ceas nu pot sa pazesc hotar.arile-_Cr~~lt-am mai mult decit perii capului meu ~ecat rusipul ~idecat picaturile apei, Dar Tu ca u~· md:I~l1g-rabdator sl iubitor de oameni a~ta indu:fuile Tale :;;i mila Ta spre mine. Oa ne~julls este n~lanul milei Tale ~ neasemanata si necuprinsa cu
~~i
faJ

mintea pe langa

e.5~e cepomen

irea de rau si bunatateo

'fa .

;i

mai mult decal Petru

m-am lapadat

de Tine fara

de cainta sl. spunand pe SCUl"t~ mai mult decat to~i pag,5nii pagane~te am nelegtuiqi mai-marilor rau-

lar ~re~~hle .mele, ue~i sunt marl ~ide neasernuit n~l~nul milostivirii Tale eel nernarginit, S~I:tca 0 picatura de nimic ~i nu numai ale mele ct :;1 ~le celor care din veac au gre%it chiar mai mult ca mme - daca va fj cineva acurn care sa rna fi intrecut pe mine cu rautatile . P:~tru aceasta alerg I~tine, bunuJ meu Sta~aD ~l.Fa.~to:r: ~l dat'itoT 31vietii mele 9i.!P marturisesc ~le, mllostiV:ll m~ll ~llmne:zeu, cele ce am faptuit JdT Tu, punand inamte mila Ta obisnuita, axata

:ilL..-

_

46

47

___

___Jm

-i(i
ne~?stivul, neslmtitorul, neiubitorul de saraci n~l~b~torul de straini, neimpacatul, neprietenul: z~daratorul, luptatoru, sudultorui, obrasnicul, batau9ul~iubitorul de galcevi, in aadar graitoFul. netre_bnicul~, nebunul, baticcoritorul", netema~rul, uratorul b~r1elui,urator.il de frate, uratorul de fapte bu~e, ,hubtarui, ~ecrezatorulJ lnsusl iudecatul", o~andltull nepocaitul, nernarturisitul, eel fara de raspuns, care tut felul de inversunare ~i de [[rfide... lege a~ lucrat, cu sufletul lmpreuna cu trupul, si ca.re p~~tru aceasta de toata iubirea de oameni si mllos_tl~lrea sunt nevrednic, dar vrednic de lllU11~ cea fara de sfarsit". Drept esti, Doamne, ~i dreapta este judecata Ta dar tctdeauna biruieste iubirea Ta de oarneni ~iin' toarce de la aceea aceasta. Deci "nu ell mania Ta sa ma_ mustri pe mine'?', "ea de te vei uita la faradelegi, Doamne. cine va suferi,",,73? Stiu dar ca mai mar_ete~ei am sa rni se iertemie, r;indci mal mult d.ecat t0ti am gresit s. "faradelegile me le au cover~It capul meu?", Am intinat pe eel "dupa chip" al meui7~ Netrebnica am Iacut haina sufletului rneu S-a stms radia duhului meu. Buzele mele cu totul

spre mine indurarile Tale cele de demult ~j IDa miluicjte pe mine eel IT mai mult decii.t toti cu fapta ~ico voln\' am gre~it, truf~uJ, mandrui, iubitorul de slava desarta, maltul cu cuge!ul, fnaltul ell spranceana'!, l~garofatulJ diSPl'etuitorul~, semetul, il.lbitorul de st5panire, paradosu15~, necunoscatoruli nemul~rnltorul. iubitorul de podoaba rnalachiul, preaculvarulw~cunoarul, pangaritul. pierdutul, ru~inatul, intinat\lt neinfranatul, stricatul, rasfa~1tut neru~inal1Jl~l, in)patimitorul, neleglwtul, iubitorul de dulceti, Tndracitul cu pantecele". Indr~citul cu gatleju'l~. dosfal.tul, imbuibatul, beti\11.11, abalutulfi4, somnorosul, ~enevo5ul, iscoditonl\. vjdeanul, zavistnitUI, pizmuitorul, clevetltorul, paratorul, uci!!,ajui, tilharul, hotul, nedreptul, Iacomul.;$,rapit()rnl, iubitorul de avert, ca,rnatarul, SU~ paniciosulGi, rninclnosul, urat ~tigatorul.! avarul, pomenitor1.l} de rau, impietritul ell mima, nelnduplecalul~. nesupusul. neascultatoruJ, graitorul Impotrivil"', bar{itarul, detaimatorul, !ojJutorur, ItI.torul in ras, graitorw de murdarii, jllriitorul stramb, biltjocor~tarul.t amii,gltorui. ocii.ra.torul. maniosul. razbunatorul., prigonitorul, amanLl., neinduratorul,
l

48

49

le-arn spurcaL Ochii mi i-am mangatat ell vederile cele necuvioase ~i ffira rost, cautand rninciuna li de~eTti.ciullea. 0, de cat. ori am fagaduit sa, rna pocalesc ~im-am aratat rnintind, defaimand boga~a bUniit'\\ii Tale fa\<!de mine. 0, de cate ori ma gaduiesc Tie 10 biserici sa lepad cele rele ~l dupa ce am ie~jt lntru aceleasi ~ichlar mat rele rauta~ cad, fiindci uit legfunintele din pricina deprinderii mele celei rele 9i necurate. De nceea. folose~te, Slapane, mila fa cea in fire sadita, ~j noianul iubirii Tale de oameni celei neruprinse mal amana mania Ta fata de mine ~inu ma rapi mai inainte de a rna pocai. nici nu rna taia ca pe un porn neroditor, ca sa: nu rna fac priveliste tngenlor ~i oamenilor, stalp de rusine" ~i pilda altora, care sa se Intelepteasca prin grabnica IDea os~mdasi taiere. Daschide-mi usa Ta mie, celui ce bat, Intinde-ml mana Ta mie, deJui ce rna afund, caci adancul dulceplor rna viscoleste ~i de nu ma v~ Intampina iubirea Ta de oarneni, oricate voi .savar~ eu, nimic nu sunt, Mate tiran irni sta asupra-mi: vTajma~ul, firea aceasta, voirea mea cea rea ~iobiceiul, Acum vremea vietil mele s-u stins, secerisu 1

fa:

*i

morpi este aproape ...secera este ascutita, securea mi-a aiuns langa radacina ~i eu tot spre mai rau sporesc. Hotul sap. peretele sufletului meu, vrajma*uL eel de obste JlCCl un leu racne~te, cautand numaidecat sa rna Tngrutalt;~, calea este gata, 50rocul s-a impiinit, zapisul este pregati~, par.asii stau ca niste muncitori netrecutl, cumpana este ati.rnala~ iar eu, ticalosul, sunt adus [I. judecata], j_at""'TIici~a nu-rni vin in sirntire, Vai mie! Ce mii faa? Undo so ma due? Daruieste-mi pocainta, Stapane, ~iintelegere a celor faptuite de mine ~i lacrimi potrivite cu spurdtctunea dezrnierdarilor rnele. Sa nu rna rapesti pe mine nepregatit ~j nemarturislt. Tu vezi punlr~a cuptorul ganduriJol", eel ridicat ~j infocat asupra ticalosului meu trup, deprinderea cea rea, plecarea catre cele rele, deci rnantuieste-ma pentru singur. mila Ta cea nemarginita, rniluieste-ma pentru bunata tea. Ta cea nemarginita, miluieste-rna pentru buniitatca Ta cea mare si nepovestita, Cad precum nu este cu put;n!;; de numarat grqeJile rnele, tot asa nemarginita si cu covarsire mai malta este mila Ta ~i iubirea Ta de oarr.eni. De aceea, revarsa 51

'§!!L-

_

50

____

_J1f,l

in dar peste mine bunatatea Ta cea nedO'iertati pe potriva greselilor rnele, dici cu osardie totdeaun~ este plecat cugetul meu spre cele rele. Adu-Tl
aminte ce este ipostasul rneu, cad pamant sunt, sl m-am asemanat de~rt;jdunii, ~ica furnul au trecut zilele mele. Adu-1'i aminte ca intru pacate sunt

Deci cine rna mine, tic.ilosul?

va plange? Cine rna va tanguj pe
Tu esti rnilostiv
~j

lesne

iertator,

al milei ~ial mduranlor, avand sadit In Tine noianul iubirii de oameni ~iadancul indeOumnezeule
lungii-rabdari. Deci pleaca-Te ticalosiei mete, pri-

nascut, Insa la Tine este milostivirea, deci rnantuieste-ma pentru mila Ta. Cad dupa poftele tru~ului umbland. ~itoatii viata In noroiul d~ce~ior tavalindu-ma, bucune dracilor sl lipsit de iubirea 'fa de oamenl m-am facut din pruncie pant.. aC~lffi inselandu-ma si am,a,gindu-ma nictodata nevomrl voilur Tale sa l~rmez, nesocotird ca ne,:iuferi~ este urgia lngrozirii Tal e asupra p.icato~lI~r, m~t ~u frlca tiiierii mortii ~icu frica nelDitarnICuh,j1 Tau jude! inlelep!indu-ma. .. Cad care fapta urat:.a ell covarsrre ~I cu prea multi sarguinr. nu am savar~it, pncinuind pacate?
j

meste-ma pe mine, eel ee rna rug, imbratiseaza-ma Vindeca indr~ptarea sufletului meu, sl cu judecatile care stii mantuieste-ma, Nu am lacrirni fierbinti. Nu am marturisire adevarata, nici altceva din cite ar aiunge sa traga spre mine milostivirea Ta. Nu este lucru preaslavit dad vei mantui pe eel drept, dad. vei milui pe eel iubitor de fapte bune, d doar daca spre mine, eel ce peste masurs am gre~it, vei min una rnilele 'Tale. ~tii neputinta firii omenestt, pentru ca intru aceasta Te-al rmbracat cu milostivire. Sa nu birupe mine, eel ce rna lntorc, tasca rnultituea rautatilor mele rnilostivirea nernasurata. Treci cu vederea faradelegile

Ta tea mele ~i

Mintea prin urate tinat,

aduceri-ilminte

mi-am ~purc~t.
ell

trupul prin amestecari ell

necurate

totul rru-am.1?0

duhul, prin 'invoiri rele mi-am .netr~bruClt, insumi mania Ta 0 am intarata.t *L urgra Fa

ca un doctor vindeca ranile cele netamaduite ale sufletului meu, Vezi-mi bubele-cate sunt, cad peste tot trupul este rana mea ?i nu-mi este OJ putin!<i a pune leae, sau untdelemn, sau tamadum, Tie unuia
Dumnezeului meu, preabunule M~ter, aruia toa-

am a\>tat 52

53

te !tt sunt cu putin~, cu lesnire Tp este a "ind~ca acestea si a nu mai laM nici 0 rami. a rautapi. Mantuieste-;'a iar.lsi strig, pentru mila Ta, caci pentru ea ai adus 'toati lurn ea aceasta [nuu fiinta. Pentru ea, Te-al pogorat catre not, eei ce cu nenumilrate gte~el1Ti-am gre~it Tie l}i Te-am intara.ta.t. ~atOl~ sunt cu nenumarati talanti, iarta-mi mie pe eel mal multi, ca ~i at mlilt sa T~ iubesc. Cre~it-am, Dumm nezeule, gresit-arn Tie, marturisesc, dar sa Il.U IJUl. osandesti potrrvit Faradelegilor mele, nici sa-Tl IDtorci fata Ta despre mine. ci auzi~ fac.i-s~ mie mila ta ~i,mal vartos, vestita si ar.l_tata fie mJ]os~virea Ta catre mine, eel ce peste masura am gr~ll Cad Ttl esti Dumnezeul celor ce se pocaiesc. Indelung-nlbd'and f.radelegil. noastre "pe cal sunt de departe rasariturile de apusuri'?', si na!bind prin pocainta pacatele noastre ca eapada ~i ca lana. Deci, cite am gre~it pana acum din tinerete, iartii-mi-Ie ca un preabun ~imultmilostiv. ~ida-rnl mie vrerne de poca.in~a ~i Iacrimi de-a pururea ctlrgatoare, Straluceste-mi faeli. sufletului meu prin mgrturtsire, pe care am tntunecat-o ~iarn stins-o cu faradelegile mele, ~i cu haina tea d,intai., cea 54

curata ~j neintinata, cu care m-am imbracat de la botez, iara~i imbraca-ma prin cercctarea Ta, dandu-mi mie Tndrazneala ~iarvuna de mantuire dln eele de aiei. Prin rnijloclrea !\1aicii celei care rara de sam anta ~imai presus de fire L-a nascut pe Cuvantul Tau eel fara de Inceput ~i mai inainte de veci, cu folosintele eluiitorilor Tai eel or Mra de materie si f~ra d. trupuri, prin soliile propovaduitorului poca.ll1~ei,ale clnstitutului, slilvitulul Proroc, f:naintemergatofuluj ~j Botezatorulut loan, rue sfintilor, slavi~lor ~i intru tot Iaudatllor Apostoli si aie celui de-al doilea prcpovaduitor al pocaintei '[Dan Preainteleptul, eel cu crcinte de aur", si aletuturor sfjn!H~r celor ee din veac bine Ti-a~ placut Tie. Caei bmecuvanrar esti Impreuna cu unul na~ut Fiu] Tau ¥ cu facatorul de viat;i si preasfantul Tau Duh, acum ~i pururea si in eel fara de sfarsit veci
ai vecilor, Amin.' ,

RUGACJUNE CiiTRE
PREA.SFii.NTA NAscATOARE DE DuMNl!:Z8U CU CARE, PIlECUM" SPUN \JNII, SE nOG--\. PotARF.I..E GRlGORE P~LAMA, ARl1ttP1SCOPlJl, 1'ESt\LONICUUJ~ PRECUM tN VlAlA LUI SI:: VfOE'"

ecioara, Stapana, Nascaroare de Dumneseu, ceea ce ai ngscut pe Dumnezeu Cuvantul eu trup. Stiu, cu adevarat stlu, ca D.U se covine, nic; se cade ca eu, eel atat de desfranat, eu ochi spurcati, sa vad icoana ta, a celei preacurete, a celei pururea fecioara, a celei ce ai si trupul ~isufletul curat ~i nespuruat, ~i sa o sarut cO buze necurate si intinate sau sa rna rog. Cael cu dreptate este ca de mine, eel deshanat curatia fa sa se scarbeasca ~i sa rna urasca, Da; fiind~a, umnezeu, pe care L-ai nascut, S-a D facut om ca sa cneme pe cei pictito~ Ia pocainta, pentru aceasta Indraznind ~ieu, rna apropii de tine, cu lacrimi rugandu-ma. 56

Primeste aceasta marturisire a greselilor mele celor rnulte 9~grele ~i0 du unuia nascur Fiului Tau ~i Dumnezeu, rugandu-tc Lui ca sa fie milestiv tlcalnsului ~itilvalituluJ IIl.U suflet Ciici pentru muttimea faradelegilor mele sunt oprit a cauta I. Dansul ~i a cere iertare. De aceea pe tine te pun Inainte rugatoare ~imiilocitoare, pentru ci multe 1i mari daruri dobandind eu de Ia Ziditorul meu Dumn ... u ~ uitandu-le pe toate ~inemuritor aratandc-ma, ticalosul ~i nernultumitorul, "m-am alaturat dobitoacelor celor rara de minte ~im-am asemana! lor'?", aflandu-rna sarac de fapte bune, bogat de patimi, plin de ruslne, lipsit de dumnezeiasca indrazneaJa, osandit de Durnnezeu, facfu1du-rna de plangere Ingerllor, de ras dracilor :joi uraciune oamenilor, mustrat de con~tii[}ta, rusinat de lucrurile mele cele rele, ~i fiind mort rnai Inainte de moarte, siogur osandit mai inainte de judecata, si muncit de dcznadejde l1lai inainte de munca oc~ fara de 5far~jt De aceea, numai la sprijinul' t~u alerg, Stapana NascatQare de Dumnezeu, eel ce sunt dator cu nenumarati talanti, eel ce intru dezn.adajduire cu curvele am ebeltuit avutia parinteas57

ca, eel ce am curvit mai mult decat curva, eel ce am facut faradelegi ruai multe decal Manase, cela ce m-arn facut nemilostiv mai mult decat bogatul, tela ce sunt sluga Iacoma, vas al g:lndurilor rele, vistierie 3 cuvintelor celor urate :,;i spurcate, strain de toata lapta buna, Milui~te-ma pe mine eel smerit, milostiveste-te spre mine eel neputmcios. Mare mdrazneala ai 1a eel ce 5-a nsscut din tine. I\limeni nu are putere precum tu, Maica Iui Durnneseu, cad toate Ie PO'~i, ca ceea ce esti mal presus de toate xidirile ~i nimic nu-b este Tle cu neputlnta, numai de vei vol. Deci nu t~ece cu' vederea lacrirnile mele, Nu te iptoarce de catre susplnul meu. Nu lepada durerea inimii rnele. Nu rusina nadejdea mea cea catre nne, ci cu rugaciuoile tale de Maica silind nesilita mtlcstivire a Fiului tau celui bun ~ Dumnezeu, invredruceste-ma pe mine, ticalosul ~i evreduicul n robul tau, sa-mi tau frumusetea mea cea veche dintru rnceput ~i sa leplid gr~zavia patlmilor; sa rna desfac de pacat ~isa rna robesc de dreptate, sa rna dezbrac de spurcaciunea dulcetii celei trupesti 58

si sa rna irnbrac intru sfintenia curatemei celei suflete~1j, sa mor lumii ~i sa viez fiintei celei bune. Calatorind eu, impreuna calatoreste cu mine, pe mare inotand, lmpreumi cu mine inoata, priveghind, intareste-ma, necajindu-ma, mangaie-rna~ slablnd la suflet, imbarbateaza-ma, Imbclnavindu-ma, vmdecare Imi daruiesre, nedreptatindu-ma, iabaveste-rna, napa.sl'Uind~-ma, indrepte'aza-ma, spre mo~te pnmejduindu-ma, degrab apucand, scoate-ma. Vrajmasilor celor nevazuti in toate zilele tnfricosat rna ~rata, ca sa cunoa~cii tol,:ice! ce cu uedreptate rna asupresc, al cui rob sunt eu. Asa, preabuna Stapana, Nascatoare de Durnnezeu. asculta ticaloasa mea rugaclune ~i I1U rna rusina de nadeidea mea Intru tine, cea care, dupa Dumnezeu; esti nadeidea tuturor rnarginilor p~mantului. Fterberea I:rupului meu nototeste-o, trufia ~i rnandria gandului desert din mintea mea .terge-Ie, ruilucirile de noapte ale duhurilor vicJene'sl hantuielile de ziua ale ganduriJor necurate din n'wna mea irnputineaza-Ie. Invata-ml limba ceo spurcata sa gr~iasca cele de folos, pova\uie~te-mi ocbii sa vada drept (aptele cele bune ~i adevarate. Picioarele mel. in59

~I-----------------~
calea maioile mele sfinteste-Ie, ca sa le ridlc cu vrednicie catre Cel preainalt, Curateste-rni ruga mea. pentru ca fATateama sa-L nurnesc 'rata pe Dumnezeu eel infriccaat ~ioreasfant, Deschide-mi urechile ca sa aud simtitor ~i ganditor cuvintele cele mai dulci depe lui Durnnezeu, cat.mlerea ~i fagurul ale Sfintelon Scripturi ~j sa vieluiesc potrivit lor, fiind tntarit de Tine. Da-mi drepteazf-le sa alerge cea fericita a poruncilor

r;iI, lmpiedicare

•Ac_easm marturisire

iii

adue lie, Slapan. mea

Nascatoare de Dumnezeu, lumina ochilor mei celor Intunecati, mangaierea sufletului meu tea care dupa Dumnezeu; esti folositoarea ~i mld~·dea mea:

~a~.r, cu ~Iande\e primeste-o ~irna euralelle de
toata spurcaciunea trupului ~ia duhului vredniceste in veacul acosta de acum

fara

~irna Inde osan-

vreme de pocainta. de intoarcere a gandurilar~ de: rnoartea rea napraznica fereste-ma, osandit de COTI~tlint:a flind. jzbave;>te-ma ¥~' pe urrna de toate, mai fii lang. mine la despartirea sufletul.ri de ticalosui rteu trup, sila aceea nesuferita inlesnind-o, rerea cea nespusa usurand-o, stramtorarea ducea

da sa rna trnpartasesc eu preasfantul ~ipreacuratul trup ~i sange al Fiului ~i Dumneaeului tau iar in eel ce va sa fie, cu dna cea preadulce 5i cereasca a deslatalii raiului, unde este lae~ulluiuror celor ce se veselesc. Ca aceste bunatap dobandindu-Ie e~., ~e\~ednkul, sa slavesc In vecii vecilor preacinstrt ~~d~ mare ~uvjinta nurnele Fiuiui ~iDUll1J

llemangaiati mangai~d-o,de fata cea mtunecoasa a dracilor ixbavindu-ma, de cercetarea cea preaarnarf a vamesilor celor din aer ~isH.panitorHor inrunericului slobozindu-ma ~izapisele pacatelor mete celor multe rupandu-le. Cu Dumnezeu rna Tmpneteneste, invrednkeste-ma fericirii de a sta de-a

n:.zeulu: taLI, Celui ce prlmeste pe top. cei ce pocaiesc din tot sufletul, pentru tine, ceea ce te-al

dreapta Lui la lnfricosata judecata ji bunatatilor celor vesnice ~i nestrlcacioase fa~ma mostenitor, 60

rjc~t mijlocitoare !i eheza~uitoare tuturor pacato~!Ior. Cad prin tine, prealaudata !i preabuna ~tap~na, ~e . mantui,~te toata firea orneneascg, laudand ~I bmecuvantand pe TataJ,.pe Fiu) ~j pe Sfilntul Duh, Treimea cea preasfanta !i de 0 fiinta, totdeauna, acum ji pururea i?i til vecii vecilor. Amm.

RUGAClum: CAmE DO.MN!JL NOSTRU IlSUS HRISTOS. cu MUL1'A UMlL1NTA 91 C£RERE
A Sl'ANTlJl;ll lOAN Dl\M.ASCt](NW'

curvit. Mai mult decal ninivitenii fara de pacainta am gre~lt. Mai melt decat Manase ,.faradeJegile s-au lngreuiat rn-am garbovit

mele au covarsit caput meu 9i ca. a sarcina grea peste mine?" ~i m-am chinuit ~i
pana in sfarsit Pe Duhul Tau eel

Indurate
Iisuse Hristoase,

51 mult milostive Doamne,
Dumnezeul meu, Cel ce ai venit

tn lurne sa mautuiesti pe cei pacf\to~i, dintre care eel dintai Stint eu, IDiluie~te-ma tnainte de sfarsitul rneu, caci ~tiu ca tufricosata ~i &tra~r'1ca judecata

Sfant L-am man iat Porundle Tale nu le-a-n ascultat Avutia Ta am risipit-o. Harul Tau l-am intinat. Arvuna pe care mi-ai dat-u mie lntru faradelegi am cheltuit-o, Sufietul meu, eel Jacut cu cinste,
d~p~ chipul Tau, l-arn spurcat. Vremea pe care dat-e rnie spre pocaintJ cu vrajma~ii T~ii am vietutt-o, Nici 0 porunca nu am paalt. Haina
~i-a.i.

rna

asleapta

In fata intregli

zidiri, cand toate
4

.

faptele m~le celt nccurate ~i purcate vo_rJi deSco s oente, pentru ca sunt de neiertat ~Lnevrednice de lertare, covar~ind cu rnultimea lor nisipul maTii, de aceea nici nu indraznesc~ Sfapane, sa cer iertarea lor.
MaJ mull decat to~i oamenii

ell care m-at lmbracat ell totul am lntinat-o, Faclia eugetarii drepte am stins-o. Fata mea De care ai
stralucit-o, eu am netrebnicit-o intru pacate. Oehii mei De care i-ai luminat de bunavoie l-am orbit

.1'.

Ti-arn

gre~it

Tie.

Buzele pe care de multe ori le-al sfintit cu durnnezeiestile Tale Taine, eu cuvinte de rusine le-arn
SPUI'Cilt.

Mai mult decat curvarul am,vletuil Mai mult decat eel dater cu zece mii de talan!i m-am tacutdator Tie. Mai mult decat Mai mult decst
CUIVa

vamesul

rau am vamuit de curvie, am

Mai ;"ult dedit talharul pe sine-rei m-am amoral.
eu, iubitorul

Stiu cd voi sta inaintea infricosatului Tau scaun ell un osandlr eu, preaspurcatul, Stiu atuncl toate cele faptuite de mine vor f ~adite si nimic

ca

nu se va ascunde inaintea Ta. De aceea 'rna rog 63

62

~----------------~~
Tie, preaindurate *i multmilostive, iubirorule de oameni, Doamne, "nu cu mania 'fa sa ma rnustri pe mine'?". Nu ale ~iusa nu rna certi"8!!, caei cu neputinta este (ata de faptele rnele, ci doar "nu eu rna nia'ra sa m~ mustri pe mine". Voi dobandi aceasta de la Tine daca nu rna vel certa. cu mania Ta, nlct eu iutimea Ta ~i nu vei arata mente si iutime Inaintea i~gerilor ~i a oamenilor, spre rusinarea sl ocara mea. Doamne, .,nu cu marna Ta sa rna mustri pe mine". Daca mania unui rmparat trecator nu 0 poate nimen1 suferi, cu cat rnai mutt nu VOlsuferi eu, t.ic51osul, mania Til, a Domnului meu. Doamne, nu cu mania Ta sa mri rnustri pe mine, nici ell iutirnea 'fa sa mil certi", 1?tiu ca talharul a cerut ~iindata a dobandit iertaree. ~tiu ca desfranata din tot sufletul s-a aproptat de Tine ~i a fost Iertata. Stiu ca vamesul din adanc a suspinat ~i s-a Tndrept~t. lar eu, preaticalosul, pe top coversindu-i cu pacatele, nu voiesc sa le urmez lor cu pociinta.. Pentru ca nu am lacrimi nelncetate, nici marturislre curata ~i adevarata. Nu am suspin din adancul inimii. Nu am suflet curat, Nu am dragoste dupa Dumnezeu. Nu am saracie duhovni'I

ceilscii8Y• Nu am rugaciune nelncetata. Nu am in(raDare de patirni in trup. Nil am curatenie a. gandurilor. Nu am vointa plecata lui Dumnezeu. Dec; cu ce chip sau eu ce indrazneala voi cere iertare? Doamne, "nu cu mania Ta sa rna mustri pe mine". De multe ori, in biserica umilindu-rna, cad la Tine, dar iesind afara, tndata rna poticnesc in pacate. De care ori m-ai miluit, iar eu Te-am maniat De cate ori Indelung ai rabdat, tar eu nu m-am . inters de I'] pacat, De cate on m-ai ridicat. iar CU, poticnindu-ma, iar am cazut. De. cate on m-ai ascultat, dar eu nu To-am ascultat, De cate or; m-al chernat, iar eu ou '[t-arn slujil. Tie. De cate ori m-ai clnstit, Iar eu nu Ti-arn multumit. De care ori cand pacatuiam, m-ai ;ugatca u·n bun Parinte ~i'ca pe un flu m-ai sarutat ~i brateie deschizandu-mi-le, mi-ai strigat: "Scoala-te, nu te terne, stai, vit-o inapoi, DU te cert, nu rna scarbesc de tine, nu te lepad, nici nu rna impietresc fa~a de zidirea Mea, fiui Meu, chipul Meu, omui pe care l-am zidit cu mainile Mele ~ilntru care M-am 'Imbracat(f9O" pentru care Mi-am vars<lt sangele, Nu Ma Intorc, dinspre oaia Mea cea cuvantatoare care s-a pierdut, daca vine

64

65

la Mineo Nu pot nu-i dau vrednicia dintai. Nu pot sa nu 0 numar cu cele nouazeci ~Lnoua de oi, did numai pentru ea M-am pogorat pe pamant ~iam aprins facla, adici trupul Meu, ~iam maturat casa,

5'

zilele mele toate ~isfar~itul a sosit "92 Ci deschide, descbide, deschide mie, Doamne, eel ce cu nevred-

si am chemat puterile ceresti prietcne sa ne veseiim pentru gasirea ei", Deci toate acestea, ca un bun si iuhitor de oameni, mi le-ai daruit rule, Stiipane. dar eu, tidilosui, oe toate defaimandu-le. in tar strain. ~i departata a pierzarn rn-am dus. Ci, Tu, Preabunule,

nieie bat ji nu-mi inchide u~ milostivirii Tale. C,ci daca vel inchide Tu, cine imi va deschide? Daca nu rna vei mi.lui Tu, cine tmi va ajuta? Nirneni altul, nirneni, ct nurnai Tu, eel din fire milostiv ji Indurator. ,..MUuie~te-maJ Doamne, ca neputln005 sunt'?', pentru ca rn-a s~abanogjt vrajmasul ~i neputindos ~j zdrobit rn-a facut, Jar eel nepu .. tincios ~i zdrobit nu poate sa se vindece singur, eel zdrobit nu poate .~ S€ vmdece singur, Gel zdrobit nu poate sa-si ajute lui Insusi, Deci ,;milwieste-ma, Doamne, ca neputincios sunt'' "Vindeea-ma, Doamne, ci s-au tulburat oasele mele, s-a tuJburat ~is-a zdrobit sufletul meu, Dar eel ell oasele zdrobite nu poate sa se scoale ~isa caurc doctor, nu poate sa. alerge ~isa scape de vrajmas, Tu, dedi rna cauta, Stapane, eel ce ai venit sa caue oaia cea pierduta, Tu cerceteaza-ma pe mine,
U!i14

intoarce-ma iar si nu Te iuti asupra mea, ticalosul, Doamne. nlci cu mania Ta 'sa nu rna mustri. Milo.stive, cl-rnai rabda-rna. Nu Te grabi sa rna tai ca pe srnochinul eel neroditor, nici cu porunci sa fiu secent mal inainte de vreme din vlata aceasta, ci da-mi viata randuitii mai dinainte ~i cala.uze~te-ma catre pocain~aJ Doamne. Deci "llU CU mania Ta sa ma mustri De mine, tapane, nici cu iutimez ta sa rna certi. JI,Iljluie*te~ma}
Doamne, putincios caci neputincics sunt''" eli sufletul, necu gandul, neputincius ell rnintea, nepu"Intru d~ertkiune
S-lIU

eel ce am cazut intre talhari.

Caci nu numai mort,

tincios cu vointa. Cad ja.ta ml s-a dus puterea, mi
s-a dus vremea. ispravit

ci cu totul mort rn-au lasat Deci, "vindeca.-ma, Doamne, neputincios sunt" si purred rn-a facut vrarmasul. Jar eel neputincios putred este cu

ca

*i

66

67

totul doborat, este aruncat cu totul, ca un starv ticalos. EI doar cheama pe doctor, .triga dupa ajutor, cauta lmprejur CIl ochii, cand va venl ~j-l va cerceta "eel ce vindeca pe cei zdrobi~j ell inima?" ~inTndrepteaza pe cei surpati?" ~il,U1antuie~tepe eei deznadajdulti?". "Vindeca-ma, Doamne, ca s-au tulburat oasele mele ~j sufletul meu s-a tulburat foarte." Tulburare trupeasca ~j sutleteasca rn-a CUPrln5, Stapane, cad lTI patimi trupesti am caaut, trupul ~i sufletul batjocut5 dracilor te-am facut, :,Vindeca-ma, Doamne. ca s-au tulburat. uasele mele", cele re sustin pe omul eel dln1!untru, adica; credinta, intelepciunea, nadejdea, dreptatea, lnfranarea, evlavia, blandetea, smerlta cugetare ~irnilostivirea. Aceste oase s-au zdrobit, Stapane. Deci "vindeCii-ma, Doamne, ca s-au tulburat oasele mele ~ sufletul meu s-a tulburat foarte". cad, iata, vad ca a sosit ceasul vie~ii meJe ,,~i sufletul rneu 5-3 tulhurat foarte". Viid calea tea lung;; ~i grea catre cele de dincolo ~ ca 11u sunt pregatit pentru dansele, ".;;i sufletul meu s-a tulburat foarte". vad pe camatar «i lmi cere d·.toria ~inu-i pot pia!; "~i sulletul rneu

s-. tulburat foarte". Vad pe iliac .ratimdll-mi zapisul" ~ipe gealati cii .scrfu?nesc asupra mea lI~j sufletul meu s-a tulburat Ioarte" Vi\d multi parasi, iar partinitori nici unul ,,*i sufletul meu s-a t~lburat foarte". C<\ m-am umplutcu totul de tulburare si de Intunecare, rna Infiorez si rna cutrernur, ma tnfricosex ~i mi se rup cele dinl~l)ntrll ~i nu stiu ce sa fae sau cu ce chip sa ma arat Judecatorului meu. Ma lntunec, rna tulbur, rna neciijescj nu ma pricep ~i de aceea ,.,sufletul rneu s-a tulburat foarte", "MiJlIje~te-mii, Doarnne, ca s-au tulburat oasele mele si snfletul meu s-a tulburat foarte." Videanul nu rT1ceteaZel. sa rna supere, vr.fjmtl~ii nu se opresc Itlptandll-ma~ razboiul din trup ma irnboldeste neconteniL gandurile viclene nicidecum IlU se astarnpara. ne, Ca toate cele ale rnele sunt tncurcate ~i ticalease. lata, vezi impctrivirea asupra mea, razboiul trupului, cuptorul patirnilor sl slabiclunea puterii sufletului meu. De aceea, Doamne, pana cand nu Te milostivesti, pana cand nu aperi, pana cand nu
IISi Tu, Doamne, pana dindl"!f.l Lata, veal, Doam-

68

69

Te grabe~ti, pana cand nu vegi,.pana cand treci ell. vederea? Doamne, lntru mila Ta mannueste-rna, Nu rna trece cu vederea pe mine, nevrednicul, pentru mila Ta, Cad nebagarea Ta de seama se face cadere a mea, Stapane. Pentru aceasta .mtoarce-Te, Doamne, Izbaveste sufletul meu ~i rna mantuleste pentru mila Ta'jlM. Ca un Indurator miluieste-ma. Ca un milostiv lndura-Teo Ca lIO iubitor de oarneni "mantuie~te-ma pentru mila Fa", iar nu pentru faptele me le, cad sunt rele, nu pentru ostenelile rnele, cad sunt neputincios, nu pentru gandunle sau cuvintele mele, cad sunt spurcate ~i necurate, ci nurna; pentru mila Ta, mult milostive Doarnne, mantuieste-ma. far duca voiesti sa rna judeci, Stapane, iaW, eu rostesc eel dintai osanda mea, eu marturisesc c.i SL1ntvrednic de rnoarte. Oed "mantuie:}te-ma pentru mila 'Ta". La iubirea Ta de oameni scap, Preabunule. Nu am ceva vrednic sa-Ti erat. Milostenle cer; dar sa nu-rni ceri pretul ei. iAdu-Ti arninte de cuvintele Tale, Doarnne, cum "ca se pleaca gandul omului cu dinadinsul spre cele rele din tineretea lui'?". c~i ,!omul desertaciunii .s-a asemanat ~izilele

lui ca umbra tree?", ~i "njmeni nu este curat de Intinaciune'?". ~i "iata ca. intru faradelegi m-am zarnish; ~j In p~l-c;atern-a nascut maica mea(jllH. Cad "de vei lua aminte la faradelegile noastre, nimeni nu va putea suferi, Doamne/Utl;, Pentru aceea, mantuieste-ma pe mine, nevrednicul robului Tau, pentru mila Ta. Iar nu pentru lucrarile mele. 'Caci de vei milui pe eel vrednic, nimic nu este de mlrare. De vei mantui pe eel drept, nL1este ceva. deosebit, ..Mantuieste-rna pe mine pentru mila Ta". Fa asupra mea minunata mila Tal Doamne. Arat'i. intru mine mllostivirea Ta, Stapane. Mtire~te spre mine iubirea Ta de oameni, Sfinte. Arata peste mine milele Tale cele dintru inceput, Doamne. 'ISi sa nu intri la judecata cu robul Ta\.l.""11ii Cad de vei vol sa te iudeci cu m ine, se va astupa gura mea, neavand eu ce sa gr.ciie.sc sau ce sa raspund. De aceea1llsa nu intri Ia iudecata cu.robul Tau", ~i a s nu cantaresti pacatele mele cu masura T3 cumpJita "ci lntoarce rata Ta de catre pacatele mele ~i toate faradelegil. mele sterge-le"'" ~i .mantuieste-ma pentru nula Ta, Doamne". 91 "mila Ta sa-mi urmeze in toate zilele vietii mele"IOIi. Sa-mi

70

7J

urrneze rolla Ta, Doamne, mie, celui ce diu m-srn abatut de I. Tine, celui ce de-a pururea fug de Tine si catre pacat de-a pururea rau alerg_ Aceasta numai cer, rna tog ~irna cersesc J,Mantuieste-ma pentru mila Ta", l\1antuie~te-ma mal inainte de a merge la judecatile cele de dineolo sau, mai adevarat zicand, la chlnurile cele de dincolo, unde nu este pocillnta, nicl marturisire. "Gad zice: in iad cine se va rnfrturisi Tie?rllIll Pentru aceea, "mantuie~te~mapentru mila'Ta, ca nu este intru moarte eel ce Te pomeneste pe Tine, nici In iad eel ce se marturiseste Tiejn!~. Ca acelo nu este po·diinta, llU este iertare celor ce nu se poczlesc ~inu se marturlsesc aiei. De aceea, mantuieste-rna oe mine ..nevrednicul robu 1Tau, care ma pocaiesc Tie 51 rna marturisesc pentru mila Ta, Doarnne. si ~u ~entru faptele rnele. Cad Tu aj zis. Doamn~: "C;juta~ ~i veti afla, bateti 1i Sf va deschide voua ~i orlcate veti cere, crezand, veti lua"!", De aceea, !!miluie~te-mapentru mila Ta", lubitorule de oameni, Stapane, ea ~iIntru mine: sa se slaveasca nurnele Tau eel preasfant ~i preaproslavit, Doamne

Dumnezeul meu, eel ce pentru mine Te-al ficut ca mine. Ca *1eu Impreuna cu tcti sfintii numarandu-ma, sa Te slavesc pe Tine, Iisuse Hristoase, preabunule ~iiubitorule de oarneni Durnnezeul meu, impreumi eu Parintele Tau Gel tara de inceput 1i ell preasfantul si bunul si de viata facatorul Tau Dub, acum *i pururea ~iin vecii vecilor, Amin,

(Cel care rosteste [a"ceastd n.f$1ociune) In Hecate s(!llnI ell umIlil1trl, daca ar oeni asupra lui f"fr-icofcltlli cees f!{ monti In noapteQ aceea. cu mila lui DumllllZlZU se izbi1L'efle de mUlled.)

72

RCGACIUNE DE UM!WI'I'A cATRE DOMINE NAscATOARE DE
DUMNEZEU ~1Al ALES PENTRU VREMEA Ci\ND VREA CINE-VA SA. SE

IWARTA~EASCA

reaneprihanita Maid a lui Dumnezeu, care esti rna! presus de toata mintea 50i cuvantul. Preasfanta Fecioarii care rovarsesti toata Iecioria, ca ceea ce sl mai inainte de durnnezeiasca nastere ai fest Fe~ioa..r.a rnai presus de tcate fecioarele, si intru ins~i rasterea, ~j dupa nastere, la fel ai ram as. 'Tu, prin care firea oamenllor' cea de mult ciizut'i Sl de la Dumnezeu depfirtata, din hotararile'" iubiril de oameni celei negraite si ale pogorar.i'" celei neasemanate s-i! unit cu
fir~a cea dumnezeiasca Tu, prio care ~i irupacare, si fericita, care nicidecurn

ta noua, suntem iara*i chematl Inapoi, ~j pe Fiul tiiu ~i Dumnezeul nostru aflam milostiv citre noi prin mijlocirile tale cele neobosite catre Dansul ~i prin rugaciuuile cele preaputernice. Pe tine, Stapana, te chem, sl tie rna rog, cea milostiva ~i iubitoare de oameni ~laica a lui Dumnezeu Celui rnilostiv ~i iubitor de oameni. stai lang.i mine ~i in ceasul acesta, cand mai mu1t ca altadata am nevoie de ~i mai mare acoperamant ~i' sprijil'le:ala de la tine. Caci fiind eu cu totul necura~e ~i oroi de pacate ~ila~ cuprinaator al tuturor n

n

patimilor celor de sutlet piersatoare, vreau sa ma apropil de preacurate.e si tnfrtcosatele taine ale Fiului tau ~i DumDezeul~inostru~dar ma ingroaesc ~j de cutremur sunt tinut, cautand la multimea. faradelegilor mele, Cad care dinsimturile mele

nu le-arn folosit

faU

eu, ticalosul? Ce ~neltire si

nascocire diavcleasca nu am savarsit cie, de bunavoie 9i cu covarsire?

nu a suferil abatere sau amestecare sau schimbare. ~idupa aceasta prea Inlrico~ata unire prin zavistia vicleanului ~i prin desertaciunea minpi noastre, caaand din starea cuverri-

preanecuvioase ~ijnchipuiri desarte nu garit? Ce fel de roble nu mi-a stapanit dcsavarsit rnintea? Cad eu nu rna Invart ca un rob nurnai Tn patimile in care, ca un ticalos, am casut mai lnainte.

co

cu ce ga~duri rn-am pan-

fatarni-

74

75

~,------------------~
Iar mintea nu mi-o tulbura doar chipurile rele pe care le-arn adunat, nestapanindu-ml simturile, dear faptele sau cuvintele altora, pe care din ncgriia le-arn auzlt sau le-arn "azul. Ci mi-am ri5ipit wemea vietii mele ticaloase cu cele care nu s-au facut ~inici nu se vor face, care nu s-au auzit sau vazut, pe care le-a adunat rnintea mea tea patimasa si putreda, copilareasca sl neroditcare, tmpreuna cu facatorul rautatii, ca ~icum ar fi adevarate. lntru atatea ~i ~a marl rele aflandu-rna eu, ticalosul, de uncle ca acestea, mai presus de fire 9i preadurrmezeiesti, la care ~i Ingen. a privi de-esc, am socotit sa rna apropii, Stapana mea. 9i rna tern ca nu cumva, Co un nevrednic, legat fiind de maini ~ide picioare, ca eel neimbracat In haina de nUI1Ui, sa fiu aruncat in intuneric, in lac de lumina ~i de impartaslre a durnaezeiescului Dar, osandtt fiind sa locuiesc in Tntunericul eel potrivit mie. Dar ce sa fac? Cu nevrednicie impW'tii~indu-ma c_unlste Taine prea mfricosate ca acestea, pedepse ca acestea l;iiruai rele dedit acestea astept sa sufar. Tal' dad raman mull.'a vrerne neimpru_·t~t de ele avand ca pricina nevrednicia mea, In adancul relelor cazand, nu bag de searna ~i astfel rna fac vinovat de aceleasi pedepse sau de altele si mal rnarj. Stramtorat sunt asadar dip amandoua partile, de aceea fl aierg catre tine, ajutatoarea cea preatare cu adevarat si nebiruita. Milostiveste-te dar preacurata l\1aicii ~ lui Dumnezeu, spre ~ine, ~if~ losind catre Fiul tau tndrazneala ta tea de Maiti cere-mi mie iertare greselilor rnai inainte Iacute *i ma arata pe mine nevatamat de rocul araator al: Tainclor Lui celor de via~a Iacatcare. Si mai ales. fiindca, ma.i prE::SU5 fire. ai puterealucratonre de la fel ca vointa II~, "nv-edniceste-mz sa rna curatesc ~isa rna luminez prin Impartasirea acestora. ':;'~!mi 1'Ljutas~ petrec raln2.~ita vietil ~ele intru pocamifi~ cu sfintenie ~i en smerenie Tn lucruri, in cuvinte, 1n ganduri ~i intru toate mlscarile sufletului ~iale trupului, de-a pururea fii,l~du-ml de fata, tndreptandu-ma, 5prijinindu-ma, poviituindll-l~a. puterile cele potrivnice surpandu-le si ca pe un rob, desi netrebnic, .1 bunata~i tale, cfu"pre toate pay\ile ocrotindu-ma ~i pazlndu-ma. Adevarat, Stapanil cu totul bmecuvantata. sa nu lutorci desarte rugaciunile me le cele nevrednice

}l\L-

_

76

______ ~~m~

__

77

~i preaticaloase, iesirli ticalosuluj

ci ~i'in viata aceasta, ~i in vremea meu suflet, ~ila jnfricosata ~i la nemitarnica Iudecata ceea ce va sa Iie, fii de fa~a, ajutandu-mi ~j de toate cele urate izbavindlJ~ma~ pentru ca prin darul tau fiind mantuit, sa te binecuvantez *i sa te slavesc ~i cu razele tale luminandu-ma, spre lauda, spre slava ~itnehinaciunea Treimii Celel preabune *i a toate lucratoare ~i fericite sa tind intru toti vecll vecilor. AmiL1.

RucAclUNE

CkfRE

SFM'TULDUH
A UJIIO;\..~ DJACON1..ll., fRA'fEI..E LVI A-L'\.RCU, .. \HTROPOllTUI. EFF.SUI.m, ~I ~O!'l:lOF'JJ...AX AL MA_IW lUSElUa"~

angaietorule bunule, Duhule Sfinte, Duhule al adevarului, eel ce din TaW negrail)i nei,nteles purceai, Cel ce est! Implin ltor al Sfintei s! Incepatoarei de viatJ_ Treimi, al unuia Durnnezeului nostru, eel ce Impreuna cu 'rata] ?1 eu Fiul esti inchinat ~i slavit, eel cu adeva rat Dumnezeu adevarat ~i incusnnezeitor, eel ce sfintesti ~iluminezi ~i lacasuri ale Tale jj fad
pe cei vrednici de primirea Ta si de darul

Tau

eel ce est! impreunf ziditor ell _Mintea cea dintai ~i ell Cuvantul a toata faptura.cea gandlta ~isim~talld, eel ce unpreuna at binevoit la venirea catre noi ~ilntruparea Cuvantului Celul Impreuna eu Tine vesnic, ~iImpreuna ai sfintit firea noastra,
jar dupa slavita Lui lnaltare la ceruri 'Te-ai pogo-

79

rat fiint~*te1l7 pe pamant, eel ce pr~tuti.Ddenea esti si toate le pllnesti 1; in chip de limbi de foe T~-ai' aratat peste Sfintii Apostoli ~i i-ai umplut de darul ~i pnterea To cea negriiiti, it printr-insil toata lurnea la cuno.stinta adevarului q. ai pova~t1It. Tnsup, '[mp~rat~ ceresc, iubitorule de o~en~, iubitorule de daruiri ~idaruitoruie de daruri man, lesne tnduratorule 51mult mtlostlve, vistieria bunatatilor si diWitoruie de viala, cauta cu blandete di~ SLUltele iniiltimi ale slave; Tale celei sfinte spre ticalo~~a *J srne~enia mea in eiua ~i ceasuJ, ace.s~a ~1in toata vremea ~i locul in care. :u n~vred~cl~ chem nurnele Tau eel preasfflnt il Inchinat. '?' sa nu Te scarbesti de mine .. iubitorule de bunatate, pentru necuviinctoasele mele fapte, gan~uri rele ~i acate cele din pruncie si pan3 acum. CI precum p ai ajutat de demull lui Manase s! lui David spre._podiinta, precum talharuh.ti celui bine cunoscator pe C~ce, precum curve! spre buna intoarcere~ p:r~ cum )-"i insutlat pe Sfintii Proroci ~iTeologi at grait printr-insii, precum si acum ~i p.ana I.a sfarsitul veaculul ajuti spre faptz bu"~ ~. Inca lui Dumneseu tuturor c~ior ce voiesc, asa ajuta-mi *i mie

pac~tosului, celui ce alerg la blandetea ~i darul Tau. Scoatc-ma din fundul desertaciunii si din adancui nestiintei 9] al orbirii, eel ce ai izbavit lumea din irtj"liichmea vraJm.?ului. Sfln\e!le-mil ell puterea Ta cea facatoare de \'iata, eel ce esti firea cea sfintitoare, Lumina cea mai lnainte de veci, de la care' toata darea bunatitiior iZ\lor~te Ia toata zidirea. Arde-mi multirnea cea nemasurata a greselilor mele, eel ce ai ars mestesuginle balaurului
celui potrivnic ell focul dumneaeirii Tale celei ne-

*l

materiale. Zdrobeste capul lui sub picioarele rnele spre pace. Cu anne de lumina inconjoara-ma. Cu pavaza credintel apara-ma. Cu platosa drepta\ii acopcra-ma, Cu cuvantul lu: Durrmeaeu gura mea o sfmteste. Duh drept tnnoieste tntru cele dinlauntru ale mete ~ ell Duh stapanltor alunecarea cugetului rneu 0 intareite. lncununeasa-ma in chip gandit OJ cununa ve~nidi a slave: ~i a cinstei celei de la Tine. Cu buchetul faptelor bune celor sfintite impodob~te-ma, Cel ce tii toata puterea ceruri.ur. Pros.tiveste-rna, Mangaietorule bunule, cu darurile Tale cele de multe teiur]. Daruleste-mi

so

ai

mie duhul intelepciunii, al priceperii, al sfatului, al tariei, a1 cunostintei, al evlaviei, al ternerii de Dumnezeu. Hraneste-rna cu roadele Tale cele sfinte eel ce umpli U;at5 vietatea de bunavcirrta si de Cu lnfranare ~icu nepatimire i[}temeiaz~viata mea. ell bunatatea blandetii Imbunatateste-rni inima. Cu taria credintei zideste-mi casa' 5~fletului. ce linistea bunata~ii paze~te-mi ganduriJe. Cu milestivirea fndurarii indupleca vointa mea cea nemulturnitoare. Cu suferirea indeluogii rabdari indrepteasa-mt lenevirea. Pace dulce daruieste puterilor sufletului meu, Cu bucurie desavar~ita pierde mahnirea mea cea din pacat ~i prin dragdstea cea curata catre aproapele fa-rna desavarsir spre iubirea fa, Tu, Mangaietoruie bunule, mintea mea cea 111tunecata de pacia patimilor cu stralucirea puterti Tale celei rnantuitoare 0 lumlneaaa. Partea cea cuvantatoare'" care s-a supus necuvantarii intelep~e~te-o~i sttipani poftele cele necuvantatoare a fa-a si la calea cea dreapta a voii Tale celei sfinte pova\uie~te-o, Duhul meu eel sfarsit de raceala lenevirii sl omorat de gerul pacatului 'incalzeste-l

dill':

cu darul Tau eel f"ciitor d. viata. Mania Intoarce-o numai asupra pacatului ~i asupra sarpelui celui pierzator, lar pofta nurnai catre fine, eel ce estl cuI mea dorirllor. Partea cuvantatoare fa-o sa carmuiasca toate ~i sa Ie Indrepte dupa voia 'fa cea preasfanta si ma incredniceste at "in Duh :;;i in adevar"!" sa rna luchin Tie Mangaietorului Dumnezeu ~iTie sa-Ti sluje;c. pe Tine sa Te slavesc, oe Tine sa Te laud, Tie sa-Ti multurnesc pentru toate; Cel ce totdeauna, in veci, esti slavrt intru cele jnalte de Sfirrtele Puteri cele de trupuri. Tu, Mangaietoruic bunule, Dumnezeule preabunule, esti s'var~torul Sfintelor Taine ale Biseridi, Prin line m-am n5scut a doua oarasi am fast zidit din nou ~im-am tnnolt ~im-am apmpiat de DUI1lnezeu. Prin Tine cu ungere imparateasdi m-am lnsemnat ~im-am pecetluit'" ca fiind in partea lui Dumnezeu si in daruirea harului Tau. Prin Tine de rnasa cea ft:ira de moarte a Tainelor celor facatoare de via? m-am invrednicit ~i10 chlpul lui Hristos rna fae 5i Dumnezeu dupa dar. 'Iu esti al preotiei adevara't savar~itor, celor casatori?'Z\' spre lnfranare ajutator, celor teoorelrucl de curatie da-

r.;.

82

83

~-----------------oo
tater, celor jnstraina~ de viatal22 catre pod..in~ povatuitor. Tu imi ajuta mie, celui ce rna primejduiese, cu puterea Ta cea negriiita, Atotputernice, Spriiineste neputinta mea ~i fie-Ti mila de lenevirea si trandavia mea. Nu rna lasa sa flu ccara dracilo~ celor vatamatori de suflet. Nu rna parasi robit de patimile cele de rusine, ci da-mi, lesne Indurate) ca pana la rasuflarea cea mal de pe urrna, lntru curatenie ~iluare-arninte *i frica de Dumnezeu aiungand I. sfarsitul vietii acestia, ~j dovedindu-ma vrednic inca de alcl de parga. vietf celei vesnice 51 a desfatarij ce va .sa fie, sa dobandesc bunataiHe cele ceresti, ~1 pe Tine eel proslavit, Mangaietorul Dumneaeu, sa Te Sla\lCSC ~isa-Ti multumesc, ~isa m~ inchln Impreuna si Tatalut, ~i Fiului, In vecii vecilor. Arnin,
RUGACIUNE
CATRE PREASFWrA NAscATOARE DE Dm.1NEZEU

tapana mea

de Dumnezeu Nascatoare, nadejdea ~j scgparea mea, cunosti gdnduriJe ~i faptele mele ~ineputin~ f rii mele celei smerite, deci tie i1i infati~ez suf1etul meu tntristat ell multe pacate ~i cu ganduri necuvioase, Tu, stapana., v(:!ZJ ranile ~i, ubele sufletului meu. h Da-mi tamaduire, turnand picatura rnilostiviri; tale celei iubiloare de oameni. Cauta, Stapana mea de Dumneaeu Nascatoare, ~i bland fa-L mie pe Fiul tau ~i Dunmezeul tuturor. eel ce-rn! va descoperl inaintea tngerilor ~i a oamenilor gandurile ~i faptele mele cele viclene, caci te prtmeste ca pe 0 maica Iubitorul de oamenl cand te rogi pentru 5UfJetul pacatos ~idezmidiijduit ca 0 scapare ~i rnijlocitoare a pacatosilor. Miluieste-ma pe mine, eel ce rna invelesc In noianul ispitelor, eel ce m~ bizui

85

pe mila ~; pe partinir •• ta cea rmlosarda, eel ce Tm; tndrept ochlul sufletului spre noianul Indurarilor tale sl Iti aduc tie suspinare din inima zdrobita, Nu fuceta ruga~du-te pentru mine, smeritul ~iticalosul, ca prin sprijinirea ta sa ma lnvredniC€SC de iertarea faptelor mele celor multe ~i cumpllte. Cad sprea aceasta scapare a pac.ito~ilor te-a randuit pe tine Fiul tau ~i Dumnezeul nostru, Facatorul ~j Sti.panu~ a toata zidirea, ~i pentru ca prin mijlocirea ta catre Dansul, dooandind mantuire, sa rnaresc ~i tia slavesc numele tau eel preasfant ~i preacinstlt, al Maicii lui Ilurnnezeu celei preabinecuvar-tate !?i preacurate, al preaslavitei Imparatese a tuturor, acum ~ipururea ~ilntru nesfarsiti! vee! ai vecilor, Amin.

RUC.A.CIUNE l)E UJl-ltLINTA
cATRE SFANTA TREIMF.

umnezeule eel intru unimea firii cu trei lumini, eel ce dintru nefiinta lntru fiinta toate le-al adus ~icu buna r~nduiala ell masurti Ie-zi impodobit ~i ell I~mm~. soarelui Ie-ai stralucit :j.i ne-al aidit pe nOI dupa chipul Tau 51 zsemanarea Ta. CnsU9}preabunule Durrmezeu Ie: straJuce~le ochii nost-i, ~uzul curateste-l celelal;e simtiri tntareste-Ie . Rlsipeste toata ;le1nvii~1tur1il illmineaza min~ea noastra prin semnele Tale, Povaluie~te-ne pe nor ru razele dW11nezeiestii Tale ins~f1ari spre deslusirea adev~r~lui ~i rnintii, spre prlrrurea celor bune, SPI'~~ug~a rea de cele rele, spre depar-area de cele vatamaloare spre alegerea celor folositoare. Cad fara dllln~ezeiasca Ta luminare, orbi fiind cu adevarat, nu putem sa deslusim nici intru judecap ~d~evarul. nici intru Iapte btnele, nici intru bunatap tolo~l1l. ci cu prefacerile lucrurilar amagindu-ne, de zeo ~e mii de ori gresim.

*i

cea~"\

87

Ridica rnintea catre intelegerea celor de nevoie, povatuieste llrnba spre v~rbirea celor de tolos, Domoleste pornirile patimilor care tulbura mintea noastra, nlfraneaza mania, stinge vraiba n>scuta de ea ~i surpa pomenirea de rau, prefficand acestea in ravna dumnezeiascii si In caldura cinstitoare de Dumnezeu a credintei, 10 blandete ~inepomenire de rau, Potoleste porta ~iiubirea de materie miseuta din dansa, ji opreste iubirea de c:;~tig, schimband acestea in grija pentru fapta buna ~i in dragoste catre aproapele, In dor de sporlre ~i crestere creslineasca ~i in poftire a vesnicelor buna:tati. Doamne, cu rnasura virtutilor imocdobeste Iaptele noastre, lmmneaza cu 'b5rbape ~i tarie neputinta noastra, stinge zburdarile trupului, ~i de toata desfranarea si aprinderea izbaveste-ne, daruindu-ne intreaga Inpslepciuee'" ~i cucernicie. Da-ne curnpana dreptatii, care lmparte fiecaruta dreptul lui. lntareste priceperea noastra pe temeiul celor judecate drept, Paeeste-ne pe noi. Doarnne, de bantuiala, de \'atamare napraznici si de cadere, de clevetirea celor rai, de urgia tiranllor, de ispitele diavolesti ~ide 88

toata supararea Iereste-ne, pentru ca, savaT~ind
dupa poruncile Tale drumul vietli acesteia, eu pia·

cere de Durnnezeu, talantul eel dat noua curat sa-l pazim. CU lndurarile Tale cele nemarginite ~i

9i

eu milostivirile Tale cele nemasurate. vrednici sa ne facem dumnezeiescului Tau dar si fericirii Tale

celei de-a pururea, laudandll-T~ nel~cetat pe Tine,
Tatal si Fiul si Duhul

nostru, carlli~ Ti se cuvine slava ~i stapanirea fT; vecii vecilor. Amin.

Stant;

pe unul Dumnezaul

____

_JE

RucAclUNE DE CERERE CATRE pR,EASFi\NrA NASC.'TOARE
DE- DUMNEZ-8U

rirneste. Preamilostiva Sliipana buna, tlciloasa mea rugac.iune ce se educe Tie din gura netrebnica, pen-ru ca pe toate le stf ~i mai ales neput.nta mea. Caci eu prin tine scap Ia bunatatea Ftufui Tau ~l prln tine, Doamna mea, m-arn departat de calea care duce spre moarte, De aceea tu bine stii si faptele mele ~i miscorile
male cele din noapte ~i din vi, cu lucrul ~i cu cuvantul, cu ~tiinta ~iell nestiinta. Dec! tu rna indrep-

Iml
j

teazj Gad pe tine te-am ales m ijlncitoare catre Hristus Dumnezeul nostru, tu rna rmluieste, tu Trn:i aiuta, tu Irni fi i rnie incemnatoare spre tot lucre. bUD, dupa voia Fiului tau ~i Dumneaeului nostru. Tu 9tH preahuna Stipana ca din tineretile mere
l

~~inca din bratele maicu mele spre tine rn-arn arun-

cat, ~ie m-ain Incredintat si, cu toate ca pe sine-mi r.ju m-am cahi\.lzit, n-am stiut i:lltiiscapare, aparare, 90

ocrotire sau catre Dumnezeu rniilccitoare decat pe tine. far acum, Stapana mea, to ate faptele mele cele necuvioase le arat tie. Miluie~te-ma ~j ?terge p.ic.a~ tete rnele, caci tu cunostl. Stapana mea de Dumnezeu Nascaooare, c.a sunt 0 oaie piercuta ~l ca ua strain smerit, neavand unde sa-rni plec capul decat la tine, Maica lui Hrlstos si Dumnezeul meu. Tu e..~ti,Stapana, Ajutatoarea mea. Tu, Curatirea 12010 • mea. Tu, Acoperamantul meu. LU, Chezasuitoarea mea catre Durrmezeu. 'Iu, Tatal meu. 'Iu, Maica mea. Tu, Pova'ultcarea mea. intru tine lrnl pun ~ tcata nadeidea mea. III cuno~ti saracia mea. cad poenimeni altul nu am dedit De tine ~i pe Hristos, Gel ce nascut din tine. De aceea sa au te. scarbesti sa nu rna lepezi De mine! Bunl. nici sa nu bir~i~Eita rmrhimea diLltatilor mele bunatatea tao Caci tu ai nolan de rnilostlvire ca ceea ce e~ti Maica a lui Dumnezeu Celui preumilostiv. Sa vre. dear 51m-arn mantuit. Nimenl nu se impotriveste ~ie,pentru cii estl Maica a lui lisus Hristos Dumnezeul meu Cel care toate le-a facut Stiu ca multe sunt pacatele rnele ~i nu sunt vr~dnic a cfiutu

s-a

ca

91

~i vedea Tniil~nea cerului pentru multimea faraa delegilor rnele, dar daca tu vei privi [spre mine], nimeni nu te va putea opri. Ajuta-mi, Stapana de Dumnezeu Nascatoare, mie, celui fara indrazneala, dar sa nu mi se socoteasca tndrasneata drept pacat, ci mai vartcs iartil-rna si-rm dii umilinta, Da-mi izvor de lacrimi. Da-mi suspiuare ~i zdrobire de. inima ca sa-mt pll.ng pacatele me te. Clici eusunt cel care mal mult decat toata flrea am savar~it nelegiuire inaintea Fiului tau 9i Dumnezeu sl stiu, Stapana mea, ca . stint f<ira de. raspuns, nevrednic de toata iubirea de oamenl si vrednic de toal:..9:nunca. Pentru aceasr ta prin tine scap la mila Ftu!u! tau, a bunului rneu Stiipan ~i Facator. Deci tu calauz~tc-ma 9-i inva~-ma, de Dumnezeu Nascatoare. in dar cer mila ta cea bogata, miluieste-ma precum voiesti. Sa nu ma 1epezi de la Iata ta. Sa nu ma il1dep~·tezi de acoperarnantul tau, nici sa nu rna jnstrainez de milostivirea tao Miluie~te-ma 'PC mine, eel ce spre tine tmi pun toata nadeidea mea ~i arata stapanlrea ta intru mine. Nasditoare de Dumnezeu. Cad de rna vei mantui oe mine, pacatosul, mare Vet Fj

mi 13 ta, mare milostivlrea ta, mare nepomenirea ta de rau, mare indelunga-rjlbdarea til, iar daca vel milui pe eel vredruc, nici un lucru minunat nu va fi, Oe aceea mal ales mie aiuta-mi, spre mine milestiveste-te mai tare, mie Intinde-mi mana; celui ce zac ios, lenesul, trandavul, nernultumitorul, impietritul, neumilitul, juratorul strarnb, graltoru] de rau, desiranatul, hulitorul, ocara.torut clevetitorul, eel plin de !oatil fapta rea si d. cuvintele vi- . ciene ~j de ganduri urate, strain'si desert de toata fapta buna ji vrednie de toata munca 'ji pedeapsa. Adevarat, SI:.:1pana mea preasfanta de Dumnezeu Nascatoare, mllostiveste-te spre mine, lipsitul ~l ticalosul, li fa cu mine milele tale cele bogate ca, fund mannnt, sa laud pe eel ce &a intrupat din tine, Hristos Dumneseul ncstru ~l pe tine sa te maresc, Mantuirea mea. Spriururea mea, Manga,jerea mea, Pazitoarea mea in toate zilele vietii mele, Aiuta-rni mie, Sfanta Stapana mea, ajuttl-mf. $i mal tare strig: ajuta-mil 1?i invredniceste-ma in toate zilele vietii mele sa fae voia Ftului tau si Dumnezeului meu ~j sa rna tern de Dansul ~i s~-i slujesc cum se cade ~iasa sa rna s5.v5.r~esc, Stapana mea 93

92

de: Dumnezeu Nascitoare~ sf de sfintii lng:cri sa fiu calauzit la lacasurile Lul cele du~nezeiesti si cu chip de lumin.a~ prin rugaciunea ta cea bin'e primita, Cii Lui I Se cuvlne toata slava, cinstea !iii incbimlC1unea, lmpreuna cu Tatal ~icu Duhul, in vecf vecilor, Amin.

RUCACItJNE
CATRE DUMNEZEU ~I TATAL CE~ FARA DE rNCEPliT A LUI N1CHIFOR VLEMMIDE"'!i

tapane Atottutorule, Mintea cea mat presus de tnceput, mal presus de via1a ~j mai presus de Dumnezeu, Parmte, Fijn~aI18' cea.rnai presus de nume, Iavcrul eel pururea vesnic si ascuns si mal presus de minte a] izvoarelor de ~ia~ cureitoare ~i de lumina mcepatoare ale bunattipi !l slavel. CBl c. ai tntant margin!j. cerului intru puterea negriiiti a Duhului Tau celui prea-

sfant, prin Fiul rae ji Cuvantul eel atotputerruc, precum ~tii Tu Insuli, 9i ai in2i]~at pamantu, in goll~7 cu nori aiinva.uit adancul'". Bunatatea cea si mai presus de.cuget, lubirea de oameni cea preanemarginita, Dumnezeu 1 a toata mangalerea ii nadeJd.d, care priu Duhul Tau eel Sfant ai jntafit mai Inta1 Puterile cerurilor, iar dupii aceea L~aj revarsat peste Sfintii Apostol! in chip d. foe. C,I ce ai birievoit sa se $av.ir~eascii taine cea mare ~i

95

intricosata a tntn.parii unuia nascut Ftului Tau ~i Dumnezeului nostru, pentru mantuirea noastra, Cel ce estl hulit de noi, pacitosU, sl nu Te manii, e~ti defiirnat ~j suferi, tigaduit' ~j indelung rabal. sl ni le dai noua, celor ce asa suntem, pe toate din destul spre desfatare, vrand t. pe totl 5<\-i aduci la pocainta. eel ce Intregil zidiri Il fad totdeauna bme cu ~i1a T" si cu multimea indurarilor True, dand bogate dar~ri celor ~e T. chearna pe Tine. lnsuti Preabunule Stapane, prime~te ~i rugaciunile mele, ale netrebnicului robului Tall, care nurnai la tine nadajduiesc. Milcstiveste-te spre mine, ~i ell frlca Ta ingradeste toata viata. mea,
Pierde sarcinile cele rele ale pacatelor rnele. Lumi-

delegile cele mal rnainte Jacute de mine. intare"?te-nia spre slavirea Til !}i a unuia lJa~cut Fiului Tau ~ia Preasfantului ~i e vi'li facatorului Duhului Tau. d lnvredni~te-ma co prin faptele bune sa petrec pe pam ant ca in cer. Si peste toate acestea, lmbraca-ma ca Intr-o pava.;;i tare eu rabdarea cea pana la sfar~it, ~ifntareste, Stapime, putreziciunea vointei mele celei alunecacioase, mie, celui ce stau Inaintea sfintei slavel Tale ~i astept mila T'J. cea mare . ~ibogata. Cad "mila Ta, Doarnne, este mare ~i up temlca peste toti cei ce nadajduiesc spre TineuJJl• in mila Ta nadafduiesc. Nu am unde privi in afara de mila Ta, ".Mila Ta este lnaintea ochilor rnei,"!" Mila Ta totdeauna sa ma sprijineascf pe mine, nMi1a Ta sa rna urmeze 'in toate zilele vietii mele.."l;tJ
Mila Ta

neaza oehu sufletului meu. Trupul meu curate~e-l, cugetul meu intelepteste-], inima mea smereste-o. ,,1nt{larce ochii rnei, ca sA nu vad desertficiune.":" .Pune straja gurii mele ~iu~ade lngradire lmprejurul buzelor mele."I;» Izbaveste-rna, ea sa rna illtore eu gand intarit dinspre roam dulceata pamanteases. Povatuieste-ma, ca sa savarsesc calea cea stramta si n~cajita. Trage-mi rnintca mea la cer, Da-mi la~imi de pocainta ca sa plang pentru fara96

sa

Ilk;'

intampine

pe mine. j n eel' este mila

Ta . .,Plin este pamant.ul de mila Ta. f[IS~ labavee-e-rna, Doarnne, de toata bantub.la w,ljmasilor relor nevazuti ~j vazutl, de toata prime]dia sufleteasca ~j trupeasca ~i de toaUi rusinarea cea din patirni de tot rna slobozeste, Prtmeste toate ~!avlrilet laudele 91 rugaciuniJe mele aduse Tie .ca tamaja lnaintea Ta"l~ ~i proslaveste intru mine 97

numele Tau eel Sfant. Ocoleste-mz cu Puteri sfinte, ca intarit aflandu-ma :}i de dansele Ia cele de Iolos tnteleptindu-rna, de toate ,agetaturile potrivnicilor ~era~it sa rama[J ~iIntru tcata cunostin\'I, bine ~i fara de prihana sa petrec, Tot gfuldul, tot cuvantul, tot lucrul mE:U dupa voir. 'Ta preasfanta Indrepteaaa-le, ca tntru toate sa urnblu dupf legile Tale cele mantuitoare. Co a To est. mila, a Ta este stapanirea, a Ta este puterea, a Ta este telria ~i ie slava ~i multumita ~i lnch.naciune lnruT lam, Impreuna ~i unuia nascut Fiului Tau ~iPrensfantului si de viata facatorului Dubului Tau, acum ~i pururea si in ~ecii vecilor, Amin.

RucAclUNE CArRE
PREl"SFANT'A NAScATOARE De DUMNEZEU

ti U S1sunt tare incredintat, Preacurata Nascitoa.Je de Dumneze~, ca nu sunt
vrednic, nici in stare sa caut si sa privesc spre

ina1timea ceru.ui, Irrcovoiat fiind de greutatea

pa-

catelor rnele, Deci cu dreplate este ca eu, desfranand, eu, spurcatul, eel ce am gresit mai mult de-

cat tot omul, sa fiu ur.it, ca un necurat, de tine, cea
curata, de tine, cea fara prihana, de tine, cea neIntinatfi, ~i cu sufletul, ~i eu trupul. Dar fiindca

te-al aratat r.1.aica Acelu.ia ce ... u a venit sa cheme n p. eel drepti, ci pe oei pacilto!i la pocain\"" "', iata cu frica rna apropii de. tine, cerand sa iau iertare
prin tine gresehlor mele celor nepovesttte. Deci sa nu m[ treci cu vederea, Stapami. de Dumnezeu Nascatoare, nici pe mine eel lenes, necurat, nevrednic cerulu.i ~ipamantului ~i vredruc d. toata munca Ii pedeapsa, eel ce mai mult decal

99

toal:a firea omcncasca am gre~H,ci urmand milostivirea ~iiubirea de cameo! a Fiului ~iDurnnezeului celui bun, cauta spre mine ell ochiul tau eel milostiv ~iprimeste aceasta proasta ~itrandavii rugaciune a mea, ~i ducand-o Fiului tau ~i Dumnezeu, cere-rni rnie iertare, Preacurata, de cele ce nebuneste in viata am savar~it, lmputerniclndu-ma en rugaciunile cele hine primite titre Fjui tau, sa intampin cu osardic ;;i slujbele cele de amiaza. ~i de noapte ~ide miezui noptii si de dimineata, Asa, Stapaml de Dumnezeu Nascatoare, nu lepada susplnele mele cele din inima, nu trece cu vederea tanguirile melt:. cl cauta spre dorul rneu eel infocat catre tine, TlU stinge n;idejdea mea spre tine, ci primeste ticaloasa mea cerere, nu ma lepada pe mine de la fata ta, ca nu cumva vicleanul vraima~1 aflandu-ma pustiu ~igal de acoperamantul ~ spniineala ta, sa rna smereasca !?i sa rna lnghita eu desavarsire. Pentru acensta Yntampina-ma ~ima sprfjineste. Preafaradeprihana, pe mine, pacitosul si smeritul. Si rna senate din tiranla cea arnarf a diavolLlILli. lzbave~te-ma de pandirea ~i de bantuiaJa vlcleni-

lor draa si rna Invredniceste fara de impiedicare sa vietuiesc ~iimpara~ia ~rulu.i sa a dobandesc, pentru ca ai putere, fiind Naka a lui Dumnezeu, Ca ~ieu, prin tine dobandind mantuire, totdeauna sa maresc sl sa slavesc spriiinirea ta cea adevarat'i .;;i temeinica, pentru d binecuvantata e~ti in vecii vecilor. Amin.

JOO ------~

DOMNUL

RUGAClUNE NOSTRU

CAmE USUS HRISTOS

.1 lUI Dumnezeu eel fad de pacat, care dupa alegerea Ta cea de b.unavoie Cruce ai rabdat ell trupul ~j Te-al jertfJt ~:ntu.irea noastra, a pacatosilor, ~i fara stncaciune cu trupul moarte ai gustat ca sa mantuie~tj fire.a noastra cea cazuta si robita intru cele rnai de ios ale parnantulu]. GeJ ce ai fost vazut mort, vlaf&.Lumii Tale ai izvorat, moartca al omorat *1 ai stricat temnita iadului ca pe un cort, Ploaia ne:stricadunii, Preascumpul margaritar din dumnezeiescul Fulger'", Strugurele eel de viata purtator care izvora~te dulceata mantuiril a toata lumea, Lumina rea adevarata si neinserata, Cuvanlul, inte1epciunea ~i uterea I~i Dumnezeu si TataP lui, Stralucirea slavei Lui. Necuprinse si n~ajunse lisus ~i necercetate Hristos'", eel Singur Indurat ~i milostiv, varsa peste mine, pacatosul~ bunatatea

lilLie

A CUVIOSULrn P.WNrfJ.U[ N051'RU

EFREMU"

~:[l~U

Ta cea multa si, primind rug;;ciunile mele, sterge rnultimea nemasuratelor mele fiiradelegi ~i a pacatelor ~i irni daruleste rnie toate cererile rode. Sa nu ma departezi de I. Tine pe mine, neindreptatul, sa nu rna lepezi pe mine, rrandavul ~i nerabdatorut, sa nu imi zici mie, ticalosul, la cea de-a doua venire a Ta cand vel judeca toata Jumea.: ..,Ce aj su(edt pentru Minel Cae! eu nu sunt deloc in stare sa sufiir. 1n eiua aceea Lnfrito~ata ~i strasnica vel zice, Doamne, noua pt'icatosilor: "Stiti CU de-amanuntul cat am suferit pentru voi, o~Q~en[lor! Dumnezeu mndl pentru vol M-iIJ'Jllntrupat Nevazut fiind, pentru VOl am umb1at pe pam.int, arataDdu-Ma. Pentru voi am flamanait, am tasctnt, M-am ostcnit. Pentru VUl am fast gonit ~i cu pietre am fast lmproscat, FOra pacate fiind, pentru voi am fost osandit. si nevinovat fiind, pentru vo! am fQst pfilmuil !i scuipat, Nepatirnitor fiind, pentru voi am fost rastigl'lit ~inemuritor flind, pentru VDi am fost omorat, Moarte de ocara am rahdat, Pentru VQi cu suli~ in coasta am Iost tmpuns ~i o!,:etamestecat cu isop =?i cu (jere I\ti 5-a dat sa beau. $i ~a patirnind,
J l "

102

103

pironit fiind pe Cruce, nu M-am rnaniat, batiocorit mod, nu am blesternat; Eu, Stapanul. Cei ce Stint mai presus de orice vina, acestea toate le-arn nibdat pentru VOl, ca sa va fac pe voi ceresti ~isfinti. Imparapa. cereasca v-aru daruit voua, Ral nestricacios v-am dat voua, pe toti frati v-am nuruit, Tatalui v-arn adus, pe Duhul rram trimis. Dar

pana la gandurile videne ~iamintlri vci fi cercetat, atuncl ce fel de frica ~i cutremur rna va cuprinrle pe mine, ticalosul? ~i ce fel de munca

rna

Sfant

vel ce ati f~cut, 0, oarnenl,

pentru

Mine?",

La acestea ce voi zice eu, ticalosul, eel foarte rau ~ip~kat05, pagan ~iinti nat? Atunci mucenicii i~ VOrarata ranile, schingiuirile, rnadularele tiiate ~irabdarea lor pana la capat, iar pustnicil i~ivor arata pustnicia lor; aiunarea staruitoare, privegherea. necastigarea, lacrimtle ~i rfbdarea lor cea pana . ia sfar~it. Dar eu, trandavul, pacatosul, vinovatul,
ce am sa-Ti arat altceva decat rodul rusfnii mele,

va astepta dupa aceasta? ~ C~u!ii-m.l., Doarnnel Cru!ii-ma, Induratel Cruta-ma,. unule Bunule, ~isa. nu rna judeci pe mine nevrednic de indurfuile TaJe "nici cu mania sa rna mustri pe mine"!". Sa nu pomenesti faradeIegile mele cele de dernult, nici cele de :uran~.l

Tie

Domnulul

Durnnezeului

dreptatea,

rar rrue

lacomia p.lntecelui, iubirea de desfatiri.,'mu1ia cuvantare, somnul indelungat, multa castigare, nerabdarea, slava desarta, lenevirea, trandavia? Deci, daca vei cere searna de la mine, Doarnne, pentru vremea cea data rnie spre pociin~ii pentru lenevirea mea, ce raspuns it! voi cia Tie? ~j daca ~i "peDtru un cuvant desert", dupa cum este scris'" .!iii

;~~i~ea fetel."'" Adu-Ti anunte, Doamne, ca .milele Tale din veac suntjnl• Tn neam ~iin neam peste tot norodul tau. Adu-Ti arninte, Doamne, diu I.scapare ~i mantuire Te-al facut noua"!", tuturo~ celor ce mld[jduir.n spre Tine. Mllostiveste-Te ~I rna miluieste numai pentru bunatatea fa. Intireste sufletul meu eel slabanogit cu trandavirea le~evirii. eel ce indreptezi pe cei slabanogi~i ~i vlndeci pe cei zdrobiti. (;,'\ iata, farMeiegile rnele sunr mari ~itari, multimea pacateior mde ~ulti ~i nemarginita, rugaciunea mea neD~.tmcl.oasa. l~r i.n'Jartosirea inlm.ii rnele a uscat ochii mel. NeVOla trupulu'i rna indeamna sa-mi deavinovatesc pacatele ~ilsnevlrea ma sileste sa parasesc calea.
105 -------'''''

Dar Tu cunosti, Stapane, nepasarea ticalosiei mele ~i(ate rele necugetate'" ma lupta pe mine ~iTu vezi preaiscnsita rautate a vrajma~ului care este asupra mea. Sprijineste-rna dupa mare mila Ta si rna mantuleste pe mine.. paganul! cu darul si c~ indurarile T~le, pentru rugaciunea Preacu~alei Stapa:nei noastre Ndscatoare de Dumnezeu ~i a tuturur srintllor TaL C1: bun ~i lubitor de oarneni Dumnezeu est], Hristoase, Dumnezeul n05tru, ~i Tie slava ~i ~ul~umjta ~i Inchinactune ttl iniil!lim, trnpreuna eu eel far. de inceput al Tau Parinte ~j cu Preastantul ~i bunul ~ide viata fa~ catorul Tau Duh, totdeauna, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor. Amin.

iJiD

RucAClUNE

cAmE

PRE,\srANrA

NAsCArOARE

DE DUMNEZEU

~reaSfanta Stapana Nascatoare de Dumnezeu, Doamna lumii, lauda mea, nadejdea mea, scaparea meal partlnitoarsa mea, acoperamantul, mangaierea, veselia mea, tniIuieste-ma pe mine eel stapii.nit de multe gresale . si arata lndurarile tale cele grabnice titre mine, pacatosul ~i cu totul spurcatul. Ceea ce ai nascut Lumina cea adevarata, lumineaza ochii cei tntelegiltori1!1 ai iniml: mete. Ceea ce ai purtat ill pantece Izvorul nemuririi, inviaza-ma pe mine, eel omorat de pacat Maica cea buna a Celui bun, cea iubitoare de oarneni a Celui iubltor de oamenl, cea rnilostiva a Celui rnilostiv, a Prealnduratului Durnnezeu, da umilin~ ~i adrobire in inima mea, scoate-ma din robiile cugetelor rnele ~i aruleste-rm d mlnte mahnitii ~i osten itoare intru aceasta 51avire~ a tao Si lmi da mie lacrimi de pociin!:" ~j de umi(jn~a,'ea sa laud ~i sa slavesc Intru tot sfant numele Tatalui 5i al Fiului si al Sfantulul Duh, acum ~ipururea ~i'in veci! vecilor. Arnin.

~L_

~~

107 -------""

"",----------'1
RucAcLUNE Si?fl.NrUL, CATRE DUI-I'u

I

.~----------------~~

*j ·n~descrisa.

uhule, eel singur bun, eu totu! sfant si de viata facator, Ia Tine cad eu eel vinovat de' toata munca sf vrednic de toam pedeapsa, 1'e Tine Te reg, 00':"",,1 si Dumriezeul meu, V1aj:.acea de-a pururea vietuitoare ~inetncetata, Lumina cea adevfuat2L ~ineinserata, sa nu ma surpe pana. la srarsit potrivnicul, ci sa Impara"test, Tu Intru mine, Puterea cea atotputernlca
Stapanirea deplina, nec~prins;l ~i de

netrecut'", Bunatete deplina ~i Pricma a tot lucrul bun 5i de folos, eel ue tnvleai din nou toa~
firea zidirji, prin Care cei neputinciosi
SE:

presus de simtire, Stralucirea cea neinteleasa, Viata tnatg. Puterea toata ..Slava toata, Durnnezeul tuturor, eel purtator de grija ?i rnilostiv. Blnevces-e ca tot al Diu sa rna fac ~i.sa vietuiesc de acurn dupa voia Ta. Ridica maduarele mele zdrobite de pacat. Lumineaaa inima mea ]n~un_ec.ata de pofta rea rea 91 1nIJiaza sufletul meu eel ornorat de pacate. lnceteaza vulunle rnari'" ale patimilor Milu.este saracia mea 5i d.a pricepere ne-. simtirii mele. izbave~te-m.a de 'tot vrajma~ul care dinauntru sau din .afara se scoala asupra mea. lzbnveste-rnf de tat lucrul rau ~iiarta toete greselile nelegiuirii rnele ~i sade~te intru mine dragostea Til tea desavar~jta.__ ,. Scrie nurnele rubului tau in Cartea vietii *j-ffi! darureste mie sfarstt bun, pentru Co, purtand biruinta nsupra diavoluhri, sa rna Inchin fara de rusine'i:naiJ.,tea scaunului Tie inima mea, Stapane, impara~E:i Tale. Faca-se parnant bun, prirnind

tntaresc,

din Care vine a doua nastere, a doua plazmuire si toata cunostinta noastra. Prin Care suntem lu~inati, pentru a vcdea pe Domnul, Izbavitorul ~i M'ant~itorul nostru. Prin Care toate viaza *i petrec, lntelepciunea cea negr~iita~ Cunostinta cea mai

sa-

lnanta buna 51sa roureze Darul Tau "in dansa roua de viata ve5~ica 5.i sa secere dintr-lnsa Darul Tau SI10pul eel' bun: adica rnchi n~re cu um.linta. infranaTe, priveghere. iac:L1ITJi. "lntoarce'-te, sufletul

108 ------~

109 ------~.

meu, la odihna Tall 151, prin post, Intoarce-te, sufletuJ meu, la staulul raiului prin rea patimire ~iprin scarba, S. se afle sufletul meu, Doarnne, lntru lumina Ta cea negraita, lmpreuna cu ceata sfintilor Taj. A!a, Stipiine al tuturor, eel necuprins ~i neInteles, asculta-rna pe mine, ne.trebnicul si nevrednicul robul Tau, ajuta-mi sa tree ~i sa ~av~'~esc calea cea stramta ~i necajlta, ca sa rna invrednicesc a dobandi fagaduintele Tale ~i sa strig intru desfatarea raiului: Slave Tatzlui Celui fard de moarte ~iFiului Celui fara de moarte ~iDuhului Sfiint Celui (ara de moarte, mare cuviinti sl inchmaciune Lor, in vecii vecilor. Amia. "

PREACURATA

RUC,ICIUNE C.~TRE NAscATOARE DE DUMNEZEU

eea ce singura eetl bucurie celor scarbiti ~i partillitoare celur ce s€nedreptatesc. mangaierea celor ce plang !?i ajutor celor neaiutorati, cercetare celor neputinciosi, aCQperamant ~i sprijineala celor ce se chinuiesc, liman celor ce se 'invifcreasa sl toiag orbiter, povatuitoare celor yataciti ~i Sc.1p'are tare celor clin ne~oi, Nascatoa-e a lu'i Dumnezeu cu totul (ara de prihana, ia aminte Ia aceasta ticaloasa ~i netrebnica rugaciune a mea, pe care 0 aduc tie ell inima stransfi si scapa-ma de viforul eel rau at gandLlfilor. Izba~e~te-ma de somnul eel greu care mi s-a pricinuit din lenevire si departeazf de la mine trandavia cea cumplita.
it

Iabaveste-ma

de tirania

cea

amara

dracilor, scoate-ma'din obiceiul Gel rau al patimilor ~i, precum stii, mantuie~te-ma pe mine, nevredrucul robul tau, eel ce intru tine, dupa Dumnezeu, mi-am pus nadejdile rnantu itii, 111

Da-rn. mie, Preacurata, cu osardie sa fac poruncile Fiului tau ?i Dumnezeului nostru si sa pazesc tctdeauna asezarnanturile Lui cele mantuitcare !i rna intire!!e sa-I lnalt cu cuget treaa !i cu minte desteapta ca.ntii.ri de slavire bine primite. Cad nadaiduind 1ntru tine, Pricinuitoarea bunatatilor !i Ajutatoarea, aduc aceasta cerere, a¥dar,.sa au cad din nadejdea cea catre tine. Prcacurata. nici sa. rna intorc smerit si rusinat, ci sa a.flu prin tine, de Dumnezeu daruita Stapa£la} sfar~it grabnic cererilor mele, Ca totdeauna, ca pe 0 ajutitoare a nuastra, a pikato~1lor, ~i impliniloare a cererilor rnele, sa te laud ~isa te maresc pe tine, acurn ~i pur urea 9i in vecii vecilor, Amin.

RUG-ACTIJNE DE CE:R~RE CATRE SFANTA TREIME

totputemica, de via\li faeatoar. ~i de lumina incepatoare, Sfanta Treime, Care tntrcaga zidire cea din lume ~i cea mai presus de lume, numai din bunatatea Ta al adus-o dintru nefiinta intru fiinta si porti grijil· de dansa 9i 0 tEi, C~e lmpreuna cu 'celela'lte negraite faceri de bine ale Tale catre neamul ornenesc i-ai darui t si pocairca pana la moarte centru neoutinta lrllp~lui. Nu ma lasa pe mine, tlcalosul, sa mar 0 data GU faptele mele cele rele, nici sri rna fac hucurie pierz8.torul ui, izvor.r] rautatii s! pismultorul. Cad vezi, MHostiva, cat de mare este bantu.iala ~i vrajma~ia aceluia asu pra noastra si caU: ticalosia, moleslrea ?i lenevlrea mea, deci Indreapta, rogu-ma, bll~;jtatea Ta cea ncasemanata spre mine, eel ce in fiecare zi ~i ceas Te 'iTItara.t pe Tine, prin calcarea pcruncilor Tale celor cinstite 51 vii. Si toate cele gresite de mine in viata mea paoli in ceasul de acum, eu faptele sau eu cuvintele sau cu gandu-

113

rile, Iasa-rni-le ~iml Ie larta ~i ma invredniceste a s!\Jdr*J' rfirn(i~ita v1e~iimole Intru pocainta si urniljnta .;;i intru pazirea sfintelor Tale porunci. Deci, ori de dulceata amagindu-ma~ in multe chipuri am gresit; ori de pofte lumesti fara de socoteala.si vatamatoare inselandu-ma, rn-am m.anjit; ori de iutime ~i e manie dobitoceasca d po-nit fiind, pe unii din Irati! mei i-arn scarbit: orl in cursele lirnbii de neil1lat~rat, felurite ~'itari, rn-am prins, ori prin vreunui din simturi!e mele sau ~i prin toate, vrand
sau nevrand, stiind sau nestiind.

RUCAClUNE

CAmE

1m]
preacurata.

reasfant. Stapan' Nascatoare de Dum neaeu, ceea ce singura esti
~i eu sufletul.si eu trupul, ceea ce sin- '

m

PR£ASFANTA NAscATOARE
DE DUMNE~EU A SFANTUtUl EfREl'tlSmULu,

cu socoteala, nebuneste

duri viclene ~i desarte constiinta

am aluuecat:

robit sau chiar

ori cu gan-

ml-am tntlnat,

ori in vreun alt chip am pacatuit, sUlpa(lit de pripealam si de ohicei rau, iartd-mi-le si mi le Iasa toate, cu tOlul Indurala si preabuna. ~i'imi darui~te mie

gura esti mal pres us de toata curapa ~i totreaga Intelepciune'" ~ifecioria, ceea ce singura te-ai racut toau la<:a~ a tot darul Preastantulul Duh, sl de aceea ch iar puterile cele nemateriale si lngerest: eu neasemlinare Ie covarsesti prin curjitia !joi sfi~terua sufletului si a trupului, ' Cauta spre mine pimgaritul, necuratul ~iintinatul cu sufletul ~i cu trupul, cu Intinaciunea Impatimirii ~i a vietii mele celei dezmierdate. Curale~te-mi mlntea cea p3tima~a s! 0 spala, lndrepteaza-rnl garxlurile ceie niU'icite ~i orbite. lndrepteaza-mi ~i povatuie~te-mi slmtirile. lndeparteaaa

de acum Inainte osardie ~iputere, spre a face !'Ivaia ta cea buna ~i bineplacuta st desavarsita" Ca
I~J.

de rautatea cea intunecata si inceto~ata fitnd lzbavlt prin poca.nta cea cu ch'ip de iUlTIina, ~i ca intr-o zi [rurnoasa umbland. curut sa rna arat, nevrednicul, Jubirli Tale de oameni, laudandu-Te ~ slavindu-Te in veci. Amin.

obiceiul eel prearau
curatelor

*i ural

care rna asupreste, aJ ne~i al patimilor. Opres-

pareri nesucotite'"

115

~I
te-ma de la pacatul cu fapta'" SI daruieste trezie'" ~idreapta socoteala'" intunecatei ~i tic£oasei rnele minti, spre indreptarea greselilor ~i caderilor mele, Ca de intunericul pacatului izbdvindu-ma, sa rna mvrednicesc a te slavi~i a te laude ell indrazneaIa: pe tine, cea singura ad eva rata Maica a adevaratei Lumini, a lui Hristos Dumneaeul nostru. Ca tu singura Irnpreuna eu Dansul ~ipria Dansw e~ti binecuvantata si preaslavita de toata zidlrea cea v,azuta ~i cea n~vazuJj, acum ~i pururea ~iIn vecii vecilor, Amin.
RUGACIUNE CATRE
I1JB1TORUL DE OAME:Nl DOMNEZEU ~I TAT.'L A NOMOFlL>\J((J(,lJ) lOAN :OL\._CO~"'UL EVGHENICOS CI!L.I'QA.IENIT MAl SUSIM

umnezeule eel mare ~iinfricosat si preainalt, eel rnimmat ~i. mal presus de filn~ ~i mal presus de in~elepdune, 00] ce esti bun, ~i atotputernic, eel deplin si cu totul desavar~it, eel mai tnalnte de vecl ~j necuprins, eel rnal presus de orice lucru si nume, a Caru'[ Intelepciune CUJ109tJn~a este n~masurata ~i neinteleasa, judecatlle necercetate ~ica]le neurmate'". eel ce numal din iubire de oameni, milostivire ~Icovarsirea bunataJ;.ji ai adus zidlrea cea vazuta ~icea nevazuta dintru nefiin\ii lntru fjjnt-a, Ina; int.; dand fiin\a Puterilor Ingeresti ~; lard de materie, lnchinatoare 5i laudatoare netncetat ale mare\iei Tale celei negrffire, apoi pe eel dill urma 111ger, lumea cea micall;3, faciindu--l pe om dupa chipul ~i dupa asernanarea Ta, a Dutnnezeului celui neva-

*i

I~I

*i

-------1l7------J'.'I

zut, inchipulre a in~lepciuniii a ~tiin~ei ~i a puterf Tale. Pe care, dup;; ce s-a departat de voia ta ~i a cazut din petrecerca cea fericlta ~i din durrmezaiasca slava, prin lconomia Intrupdrf unuia nascut FlUIUl Tau, a Dornnului s! Dum nezettlui ~iMantuitorului nostru Iisus Hristos, care a plecat cerurile ~j a binevoit a Se pogon titre ticalosia noastra, l-ai zidit a doua oara ~i l-ai indumnezeit, ~i in starea cea dintai I-ai asezat Cel ce prin venirea ~i prtn darul celui ce purcede de la Tine, Pariritele luminilnr, a Preasfiintului ~i ounului ~j de via~a facatorului Duh, ne-al vestit noua toate, ~LDe cele lipsite le-al implinit, ~i prin Sfinp i Apostoli taina Sfintei Treimj curat ne-al aratat-o ncua, ca sa Te cunoastern pe Tine, singur adeviiratul Dumnezeu ~j pe C~I pe Care L-ai trimis, pe Tisus Hristos. Gel ce primesti sa fli numit Tatal nostru, iar inima orneneascj cea curata 0 faci ~i 0 chemi scaun 5i biserica sfanta Tie ~ivii in fiecare din cei vredniciimpreuna cu unul nascut Fiul Tau 51ell Preasfantul Tiu Duh '111 ltica~ Ja dansul I~ci'r[e;o. eel ce ~j pe mine, nevrednicul, m-ai invrednicit sa ajuDg la acest

r~

chip ~ivarsta, Dumnezeul meu, Irnparate nevazut, de mul\i talanti m-ai facut datornic. lnsuti, Puternice, mare intru tarie Doamne, ascull! proasta ~i smerit mea multumire ~icerere adusa Tie din gura netrebnica, din limb! nevrednica si 'din buze spurcate. Asculta-ma ell rnilcstivire,~ ceasul acesta, fndeluog-rilbd~torule si Nepomenitorule de rau, Stapane Durnnezeule, cinstite!1i:i Paruite Atottlitorule, eel ce de toata zidirea estllaudat iii slavit fara de tacere, cauta cu blandete spre ticalosla, rnolesirea ~ilenevia mea ~ischirnbi} in sarguinta vcinta mea cea trandava ~i50COteala cea .ubitoare de pacat In pofta neincetata a uinelui, in lucrarea faptei bune, In dar de jmparatia Ta care },se ia prin nevointa ~ide eei sllitori se cucereste"!" ¥ in dobandire de bucuriile cele vesnice. fn\la~~ma "a sav.ir?i sfintenie intru frica Ta"t6i• Straluceste peste mine Soarele eel gimdit"', Lumina cunostintel celei adevfirate'". impaca si Imblanzeste i~im~ mea, eel ce al tmpacat toate ~i cu cele ceresti le-al unit pe cele D;imante~ti, prin "pacea care covarseste toata mintea'?", a unula nas~i 119

118

Il"'"

cut Fiului Tau, a Mantuitorului nostru Iisus Hristos. De bucurie ~ide veselie adevarata umple-rna, Bucuria cea negr;iita a lngerilor, Irnbie-rna cu dorul dragoste! Tale, Culme a doririlor. Inalta-ma peste tulburariJe lumesti, {spite ~inecaeuri, Limao lin al celor inviforatL nu la~l, BW1uJe, zidirea ta sa se mute din tntuneric in Intuneric'" si de [a intinaciunea patimilor ia ve~nka munca. [~biive~te-nia de smintelile ~i de toata bantuiala putrivnicului, eel ce l-ai zdrobit pe acela cu puterea Ta cea negraita sl ai omorat indrazneala lui s! nebunia noastra c~ Patimirea Hristosul.n Tau p'rin Cruce. A~ar..ain sufletul rneu frica "fa tea bogata, pcmenbea numelui Tau infrkosator, dorlre a bun,itatilor Tale cele de nepovestlt, spre a gandi ale Tale, ale 1'.1. a Ie grill, ~itntru ale Tale a petrece. Daruieste-m! mie, Doamne, simtaminte de milam, bunatate, minte smerita, socoteala masurata, giind iubitor de bunatate, inima zdrobita, OlIget potolit, luare-aminte neincetata, credinta adevarata, blandere curata, Inf ranare fara de patima, roadels Sfantului Tau Duh, ca intru bucuria La cu tou oarnenii sa fiu in pace ~i pe to~ sa-i iubesc curat

si tuturot sa plat .. eu top sa flu prieten ~iprin drataresc, sa nu rna lepezi pe mine, [ndelung-rahdatorule, pentru pacatele mele. sa nu Te tngretosezt de mine pentnt uratele mele lucrar]. Precum intru multi ai minunat milele Tale ~i tntru A~ez;lmantul Ge] vechi si in eel nou'" numai din bunatatea fa ~i pentru ;ilin~ ~ivoirea acelora slujitort ai Tai ~i prieteni *i prietene i-ai ascsa-. a.~a minuneaza milele Tale si spre mine, nevrednicul, Durnneaeufe preabunule ~iiubitorule de oameni, mare~te lndurarile Tale, arata mtlosnvtrea Ta sl, pocalndu-ma, prirneste-ma cu mllostivire De mine} eel ce mai rnult decat tot omul am greeit 9i maj ales [daruieste-mi] ca din toata inima sa rna intorc catre Tine, sa vreau eu adevarat, sa starui ell tat sufletul, sa rna pocaiesc desavarslt ~isa. rna martunsesc curat, 5a rna reg dupa cuvlinta ~i cu lacnmi sa 9terg zapisuJ pacatelor me Ie. lnsuti toate mi le daruieste mie, Datatorul bunatatilor, ca 5a rna pot bucura Intru Tine, Domnul meu, totdeauna, ~i neincetat sa ma rag ~iintru toate sa multumesc. 121

gDstea catre aproapele lntru dragostea T. sa rna in-

sa

120

Ca sa nu rna mai port fica un vierrne, sf nu ca un om, ocara a oamenllor ~idefaimare a ~oToduluj'1I11I, trupeste. ci cu totul duhovniceste, cu nu totuJ crestineste, ~iell placers de Durnnezeu ~iintru curata marturie a constiintei rnele sa primesc particica sfinteniilor Hristosului Tau, iar la sfarsit, cu veselie p.irasind viata aceasta .. sa rna invred~icesc ~i partii celor mantuiti lntru Imparapa Cerurllor Ii de negraitele bunatap 5a rna indulcesc, eu darul ~i cu iubirea de oarneni a unuia nascut Fiului Tau; a Domnului nostru Jisus Hristos si a Preasfiintului !i bunului, ~i de viaJ:<ifaciitor~I1ui Tau Duh. cu Care Tie se cuvine toata slava, cinstea s! Inchi naciunea in veci, Amin

RUOACIUNE

cATRE

PREA SrANTA NAsCATOARE DE DUM:l\IEZEU

mteacurata

Stapan;i,

Nascatoare de Durnnezeu, ceea ce ai nascut pe Dumneaeu Cuvantu; cu tru p, cea mai inalta deeat toata zidirea cea vazutii ~i cea nevuuta, decat 10-' gerti si decat toata firea cea gandiUi.~ ceea ce poru grija de nearnul omenesc, Spniinlrea celor nediji~, Nadejdea celor deznadajdui~, Aiutorul celor neaiutoratt, Limanul calor lnvitorati. tea cu firea Maid a lui Hristos ~i ell voi rea Maid a crestinllor, La tine cad ~ pe tine te rag, Fecioara Stapana N~citoare de Dumnezeu, miluieste-ma pe mine eel nevrednic cerului ~i pamantului, Milui~te-ma, cea cu totul fara prihana ~inu ma lasa sa ajung bucurie dracilor. MiJuie~te-ma ~i flU te scarbi de mine pacatoscl, spurcatul ~i necuratul. Milostive!te-te spre mine, ticalosul. Cauta spre rcbul tau sl ajutatcare arata-te mie, celui deznadiijduit 9i cescumpamt, ~i roag. pe Tubitorul de oameni, Fiul tau~iDumne123

""Ili

\ill
zeul meu, sa rna izbaveasca de faptele mele cele rele ~i de vesr.ica munca. Stai neclintita rugandu-te pentru mine, netrebnicul robul tau, cad mult poate rugaciunea Maicii spre imblanzirea Stapanului. Stiu, cu adevarat stiu, nu se cade, nicl se cu~ine ca unul atat de spurcat ~j atat de neJnfranat ca mine sa te numeasca si sa te cheme pe tine cea preacurata si eu totul fara prihana, ell buee spurcate ~iintinate. Dar fiindca numai tu e*ti dupa Durnnezeu nadejdea mea ~i alta scapare nu !till, rna reg si m. plec bunatii\ii tale celei nemarg~nitc, deschide-mi rnie, nevrednicului, Stapana. u~a milei tale si a milostivirf Fiului tau ~iDumnezeului meu ~i rna Invredniceste, prin mijlocirea ta, sa dobandesc iertare de gre*elile mele cele multe ~i rna imp5.rt~esc eu preacuratele ~iinfricosatele Ii de vial. facatoarele Lui Taine. Aj<l, Stapana mea, Preasfanta de Dumnezeu Nascatoare, ascultama pe mine, tlcalosul si nevrednicul robul tau ca tctdeauna binecuvantez ~i sa slavesc preas(.int numeJe tau, In vecii vecilor, Amin..
RucACll"NE OOMNUL NOSTRU c ATRE USUS I-fRISTOS SAVA
m

ca

A CUVIOSULUlIOAN DIN DAlJATHA

sa

j

sa

tapane Doamne Iisuse Hristcase, care peste prietenul Tau Lazar ai plans 1i lacrimi de lntristare ~j de milostivire ai: varsat peste dansul, prlmeste lacnrnile amadidunil mele, Cu patirnile Tale, vindeci patimile mele. ClI ranile Tale, tamaduie~te raJ)ile mele, Cu sangele tau. curateste sangele meu ~i amesteca in trupul meu rnireasma Trupuiui Tau celui de vla'~ radUor. Fierea ell care de la vrajma~i ai fost adapat sa tndulceasca sufletul meu de amaraciunea cu care rn-a adapat potrivnicul Trupul Tau eel Intins pe lemnul Crueii sa ridice catre Tine mintea cea trasa jos de draci, Capul Tau pe care l-ai plecat pe lemnul Crucii sa tnalte capul rrteu eel palmllit
de pctrivnici. Preasflntele Tale maini, cele pircnite

de necredinciosi pe Cruce. sa rna aduca spre Tine din prapastia pierzarii, precum a fagaduit prea-

125

sfanla gur. Ta. ra~ Ta, care a primil palrnum Sl scuipari de la eel blestemati, sa straluceasca rata mea cea intinata prin farad'degi. Sufletul Tau pe care, pe Cruce fiind, l-ai dat Parinte.ui Tau, sa rna calauzeasca spre Tine prin darul Tau. Nu am imrna durercasa spre cautarea Ta. Nu am pOcain"j:a, nici umilin~a care tntorc pe fii catre rnostenirea lor. Nu am, Stapane, lacrima mangaietoare. Intunecaiu-s-a min tea mea tntru cele lumesti ~i materials ~inu poate privi catre Tine cu durere. Racitu-s-a inima mea de multirnea ispitelor ~inu se poate iIJ,.. fierbanta cu lacrimile dragostel catre Tine. Ci Tu, Doamne Jlsuse Hristoase, Vistieria bunarna dureroasa, ca 5a ies eu tal sufletul spre cautarea Ta. Pentru ca fara de Tine strain sunt de fot binele. Daruieste-mi dar rnie, 0, Bunule, darul Tau. Parintele care Te-a scos din sanurile Sale in afarti de timp ~i vesnic sa innoiasca Tntru mine trasaturile ch ipuiui Tau. Pariisitll- Te-am eu, Tu IlU rna parasi pe mine. Iesit-am de la Tine, ie~i spre cautarea mea si du-ma in pasunea 1'a si numarli-rna lmpreuna CUoHe turmei Tal~ celei alese ~irna hrata~lor, daruieste-m; mie poca'nta

neste Impreuna cu ele din verdeata dumnezeiestilor Tale taine, al carer lacas este inima cea ~rata, Intru care se vede straJ~cirea descoperirilor Tale, mangaierea ~i odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine tnttu scarbele ~i intru chinurile cele de multe feluri. Carei straluciri si not sa ne invrednicim, cu darul ~icu iubirea Ta de oameni, a Mantuitorului nostru cilor, Amin Iisus Hristcs, acum ~i'in vecil ve-

desavar~jta~j ini-

126 -----'~

RucAcrUNE

cA.'mE

PREAS FANTA N-'SaTO.~llE DE nu,MNEZEU

III

A SFAN1'tJLUl

]OAN DMIASCHIN"~

iiscatoarea Lummii celei neinserate,

rna rag ~ie, ia aminte la mine, eel ce te chem. di(:j m-am Intinat si rn-am spurcat si lntunecat rn-arn

cu lacrimile pocaintei pe mine, eel ce m-arn innegrit si intuneric rn-am f.icut Ridica-ma pe mine, eel omo~at prin multa trandavie, tu, care at nascut viata mea, ~ipe mine, cel Instramat de Dumnezeu ~i de lngert, intoarce-ma ia~i catre dansii, Cu adevarat lnfricosata rninune, cum a suferit Domnul nostru pacatele mele! Cum nu rn-a pogorat indatii in fundul iadului de viu pe mine, ticalosul! Cum nu a trimis de sus. toiag nevazut sau sable sa mao
batal Ci tu,

Iacut CU, rata~itul, Am pangar{t pamantul ca un ticalos Stapana, CU pacatele rnele cele multe. De aceea, el striga acum tanguindu-se iuipolriva mea
catre Judecatorul eel nernitamic, aducand asupra

Stapana,

prin rugaciunile

tale, cu ade-

varat rni-al dannt mie viata, cautand pQ('wnta mea, pe care daruieste-o robuiui tau, Preabuna, 'cad tu irni esti rnie zid, ~i lirnan, ~i tarie, Straluceste-rni
lumina Ietii tale celei durnnezeiesti'", rnie, celui ce dorm tn noaptea leneviril. Daruie~te-mi mie umilin~, Stapami, susptne neincetate ~i lacrimi. Spala

mea ca martori cerul cu stelele si soarele. Asadar, m-a cuprins vifurul gfuldurilor si rna afund In deznadajduire. Sufletul meu este cuprins de cutremur, asteptand, vai, osanda. Nascatoare de Dumnezeu, toata »adeidea mea spre tine am PU5-0 eu, ticalcsul, lata, de toata rusinea este pJimi tata TObului tauc Ci .·oagaA,..neincetat pe eel pe care L-ai nascut, sa. Se milcstlveasca spre mine. nevrednicul. Tu in.a~ dezleaga legaturile mele cele nedezlegate, ceea ce ai nascut lumii pe lib'vitorul. lnalbe~te-m~

tntinaciunile mele ceJe sufletestl ~ida-rni mie desavarsita iertare, ca ceea ce esti om purtator de Dumnezeu si ai nascut Oumnezeu purtator de om. Cu ochi ginditori te voi vedea ce tine, Marie, preacurata, ~irna vel bucura. 0, tariel 0, nadejde nemseI"~i!0, via\ii ~i dulce lumina a rohuJui tau! Primeste rugaciunea aceasta din limba lntinata *i din gura
]29

128

spurcata.

Acum e vrernea

aiutorului,

deci rnantu-

!~
I
I

reste-ma de patimi, gresale S1necaauri. Acum Stapana, sa se bucure d~ mi~e ingerii si dUhurile dreptilor, ca sa slavesc cu multumita ~ ell veselle preasfant numele tau. Prealaudata, stiu ca PO~ cate voiesu de la Dumnezeu pe Care L-ai nascut.

I

nUGACIUNE

cATRE

sfANTuL DUIi."~

I
I

ino, Duhule, intru tot cinstit, atotfacator, atcttiitor, atotcercetator. preaintelept, preaputernlc, Tntru toate puternic,
neschirnbatcr'", darnic, statomic'", nehotarrucit'", nelnimpli-

teles, de neurrnat'",

cu nesffu~ita putere, pururea
bun, a toatii lumea

cu nemarginire

I

niter dupa fiin\a ji neincaput de nimeni dupa putere, viata 'insa~i ~i izvon., vietll. intelepciunea Ins5~i ~itzvorul intelepciunii. puterea Tns~i ~i lzvorul puterii, Preabunule ~itntru tot indurate Dumnezeule. Vino, Intalepclunea cea adevarata.a tuturur celor ce vor sa se mantulasca. Vino, Unule titre unul, aki eu unul sunt precurn rna veei. Vino ~i Te sa-

1.~luie!te intru mille ~irna curateste vaIirea ~ibtintuiaia potnvnicului.

de loam na-

Bine Te cuvantam pe Tine .. a toate lmparate Preabunule, cad de la Tine avem fiinta. suflarea,

cugetarea,

[darul del a cunoaste

pe Dumuezeu,

131

adica pe Tine Preasfinte Duhule, pe Tatal eel fara de inceput si pe unul nascut Fiul Lui. Bine Te cuvantarn pe Tine, cad de la Tine avem lntelegerea Jrumusetii cerului, a drumului soarelui, a rotunjelii lunii, a bunei podoabe a stelelor, a bunei potriviri dintre toate acestea ~i a miscarii de multe Ieluri. Bine Te cuvantam pe Tine, dci de la Tine avem ln~elegerea schimbarii ceasurilor, a prefacerilor vremilor, a prirnenirilor vanturilor, a mersului ani lor. Mul~u~]m Tie~ caei de la Tine avera nadeidea Im paratiE':l Cerurilor; a etnstel latocmal cu a ingerilor, a vederu'" slavei, acum ca in niste ogltnzi ~i enigme, dar nu dupa multa vreme, pe cca desavarsit.a ~icurats. Multumim Tie, cad Tu ne dai iscusi~ta plugMiei, buc~tele, m~~te~ugurile, legile, obicelurile, virtutile, purtarile bune'". Ce limbs va putea spune, Stapane, maririle Tale cele mai presus de cuvant ~j de intelegere, mari ~i minunate? Cid Tu esti izvorul eel pururea curgator ~i ncsccat al curateniei ~iat sflnteruei, Adancul covarsitor, nemargfnit si neaiuus aI Intelepciunii si al put~rii; Noianul nemasurat si necuprius al -4ePi ~j al nemuririkCornoara nedesertata ~j neim132

pupnata a cunoasterii ~i a priceperii; Vistieria tuturor, negolita li necheltufta a bunatatii Ii milostivirii, Tu i-ai insuflat pe proroci, iar ei au vestit mai dinainte eele ce vor sa fie!i Intruparea CeJui unul nascut au propovaduft. Tu, catre Maria cea cu daruri daruita venind, cea hotarata mai lnainte de veci sa. fie Maica a lui Durnnezeu, cea aleasa din toate neamurile, oa 0 fara de prihana ~ipreacuraIii ai facut din preasfintitul pantece aJ acesteia lacas . al Cuvantului ~ Dumnezeu ~irrrpreuna cu Dansul ai savar~it preasfanta Lui umre'", Tu impreuna cu Hristos Cuvantul ai fest. ca. Cel de 0 fire ell Dansul Ii de 0 fiinta Ii impreuna cu EI ai facut dumnezeiestlle semne cele mlnunate. Jar dupa ce S-a suit EI 'Ia ceruri si a stat la dreapta Tatalui In chip nedespartit, CO 1I~ Durnnezeu ai venit I. sfin\ii Lui uceniei Ii apostoli in chip d. limbi de foe Ii i-ai umplut de cuvant, de. in~lepciline ~i de 'indrazneala 9i i-ai facut puternici Intru semne'", Deci Tie rna rog! la Tine cad, Tie ma inchin, apJeaciAe spre mine. robul Tau !ii cu bunatate cesceteaza-rna pe mine si scoate-ma din adancul gresalelor celor de vole ~i elor nestlute, Curateste-rna c
133 ------->~

I
de toata spurcaciunea trupului si a duhului. Sfinte~te-ma. intelepteste-ma, da-~i pricepere s~r~ toata cunosttnta cea mantuitoare, povatuieste-rna, arata-rna viteaz ~i neinduplecat de patimi, mai tare ca toata puterea cea potrivnica, Suflil intru mine blandete, tndelunga-rabdare, adevar, dreptate, tacere si temelia tuturor (aptelor bune, Infranarea. Fa-rna bjseridi vrednica slavei Tale. Stapanitor intru mine sa fii Tu, pazitor s! diitator de toate dar~rile ~ale cele bogate, ~i Tie. impreuna cu TattiJ ~I cu Fiul, dupa datorie lauda W aducem, tutdeauna, acum pururea in vecii vecilor. Amin.

~
RUGACIUNE NAscATOARE cAmE DOAl>~A DE DUMNEZEU CAN·D SUNTEM SUPARATI DE GANDURl RELE •

*i

*i

de Durnnezeu Nascatoare, ~one*te de la mine, pacatosul ~inevrednicul robul tau, trandavia, uitarea, . necunosrinta, Ienevlrea reate g~durile cele rele, urate ~ihulitcarc, alunga-le din ttcaloasa ~ia_ma~ rata mea, i.niTnrL, din snffetul meu eel Intinat ~i din mintea mea cea intunecata. Stinge vapair. patimilor me le ~ima miluieste ~iImi ajuta. cati neputincios ~i tieli os su nt eu. Isbaveste-mf de aducerlle aminte ~i de pripelile fara judecatSIfU cele viclene care vin asupra mea ~i dezleaga-rna de toate raptete rele din ncapte ~j din zi. Ca preabinecuvantata e~ti ~i slavit este numele Tau eel sfant, In vecii vecilor. Arnin,

SLipan'

mea

*i

135

Y-<'

~c-----------------,~

Parinte
~j

W

IlUGI\CIUNE cArRe: SF'ANTA TREIr-1E

RUOACIUNE cArnE PREASF'liNfA NAscJ.TOARE
DE DUMNEZEU A LUI OIM1TRIE, MITROPOIITUL ROSTOVlD...Ul, ca. DE CllRAND ARATAT SFANJ' ~I DE MlNUNl FAcATOR tN itUSI.1\., PE CARE 0 SPUNEA FIECt\RE ZI'"

Fife una in trei ipostasuri, nenascut ~ifara de lnceput, Ftule nascut

de lnceput ~iDuhule purees si una ~i Imparatie, care ell puterea fa cea negrillta si preatare tii 5i pazesti toata zidirea rea vazuta ~i nevazut'a. AparJ.-~e impreuna
dumnezeiesc, Dumnezeire cu dreapta Ta cea atottiitoare

tara

rn

eea

~i lumineaza

partea

caltuzltoare din noi lU, ca "drept sa lndreptam cuvantul adevarului T5u"'~. Iabriveste-ne de toata paodirea vriijma¥ului ir.cepator al riiutatH ~iridica

*it ~i am

de pe nol jugul eel greu al pacatului, Caci am grerelegiuit inalntea ochilor Tai celor a toate

reasfa.nta de Durnneseu Nascatoare Fecioara, acopera-ma .)i rna paze~te De mine, robu t tau, de toata rautatea sufletulut 9' a trupului ~i de tot vraimasul eel vazut ~inevazut.
.Bucura-te, ceea ce esti ell dar damita Marie, Domnul este eli tine. Binecuvantata est! tu tntre fernei ~j binecuvantat.este rodul pantecelui tau(ll~1 di ai nascut pe Mantuitorul sufJetelor noastre. Bucura-te si te veseleste Nascatnare de Dumnezeu

vazatori, dar sa nu ne pierz; pe noi pentru faradelegile noastre, ci prirneste cuvintele de slavire
care din buze spurcate se aduc slavei Tale celei preacurate ~i ne curate*te de toata tntlnaciunea

Indrazneale, al Tatalul si al Fiului ~ial Sfantului Duh, acum ~i pururea ~i in vecli vecilor. Amin.
ell

trupului ~i duhului, ca neincetat, a
numele Tau}

Fecioara' ~i te roaga: pentru robul tau. Doamna ~i
Stapami a tngertlor ~iMi'lica a crestinilor, aiuta-mi mie, robului tau. 0, Marie, cu totul fara de prihana, bucura-te Mireasa nenunuta, Bucura-te, bucu-

5.3 laudam preasfant

]36 -------'''''

137-------"'""'

ria celor necajjp ~j ffiangaierea celor scarbiti, Bucura-te, hrana celor flamanzi ~i limanul celor invifora? Bucura-te, cea mai s(anta decat sflntii ~i decal toata zidirea mai cinstita, Bucura-te, sfintenla Tatalul, lacasul Fiului si umbrirea Duhului Sfant Bucura-te, palatul de allui Hristos Dumnezeul nostru, lmparatul tuturor. Bucura-te, maica sarrnanilor ~i toiagul orbilor. Bucura-te, laude crestinilor ~iajutatoarea cea gata a celor ce te c:he~~ rna pe tine, Preasfanta Stipana mea, paze~te-ma sub acopenilllantul tau, ec.ici in preacuratele tale mfiini Imi pun duhul meu. Fii alutatcare ~iacoperamant sufletului meu in ziua cea infricosata a judecatii S1 roaga-te pentru mine, nevredni~ul, sa inlru c~-~t ~iHmpeztt in rai. Sa nu rna lepezi, Doamna meal pe mine, robul tau, ci ajuta-mi mie ~ida-rn; tmplinirea cererii. Izbave~te-m~ de toata primejdia, bantuiala, nevoia ~i neputiota ~i daruieste-rni pocainta mai inainte de sfarsit. Ca prin rmilocirea ~icu ajutorul tau mantuindu-ma in vlata aceasta de: acuru de tot vraimasul vazut *i nevaz~l, umbland cu placate de Dumnezeu in vola iubitului tau Fiu ~i Dumne-

seulul nostru, iar la ziua cea Infrico~ata a judecatii izbavjndu-ma de vesnica 51lnfricosata munca, sa 'rna inchin, sa. multu~esc sf sa slavesc intru tot sfant numele tau in ~ecii ve~i1or. Amin.

himma

m'--

_

138 ~~

_j5c"

'flI
RucAcLUNB

cA.'l'RE

IUBITORUL DE OAMENJ
DUMNEZEU ~I TATAL

eI ce prin cantari fara. tacere *i cu laude neincetate esti slavit Illnlru cei de sus..m d. Puterile cele g,indite; Gel ee ji corul obstesc al Iirilor!? il Iaci sa-Ti inalte cuvantare de laude dupa cuvintele ce sunt Intr-Insele'~; eel ce ~j de Ingeri, ~j de oameni, -?i de vietatile cele necuvantatnare, ~ide stihip!ii5 intru tot ceasui esti laudal 9' de toata suflarea ~izidirea cu vrednica cuviinpl esti prearnarit, lmpreuna cu unul nascut Fiul Tau ji eu preasfantul Tau Duh. Puterea rea izvoratoare S1 neimputinata si pricina dintai'" a. izvoarelor de putere curgatoar~ ale Durnnezeirfi ~i ale luminii. eel preadepl in intru toate cele ce sunt, de catre cei mai sus de necercetat, depasind cunostinta tuturor; de cet mai de j05 eu totul neinteles, iar tntru cei din mijloc cu desavarslre necunoscut'", Bunatatea cea necuprinsa ~ipururea vietuitoare. eel ce Intorci toate spre ceea ce este de 140

folos, fiind lnceput aJ buoata.tiP"'. ~i 1e imbunezi *i in bunatatea lor Ie paze~ti. Cel ce cu atat de tare dragoste ne-al iubit pe noi lncat pe Fiul Tau eel unul naseut I. nearnul nostru L-ai trirnis, ~iS-a intrupat, prin iconornia Lui cea lnfricosata, prln Cruce ~imoarte, din stricaciunea rnortii ~i din leg.lurile iadului cele nedezlegate ne-al izb'vlt eel ce esti bun spre cei nemultumitori ~iTe bUCUTi de rnantuirea celor pierduti. eel ce pe top cei pacato~i . ca mine, numal pentru nadejdea lor, cu mila ii ingrad~ti ~i e~ti mal iubitor de fii fa\il de ei decal orice parinte, Preainalte, Necuprinsule, Preabunule Parinte, Atoatefacatorule, Atotputemice, toti ne Inchlnam Tie si Tie ne rugarn, chernand spreajutor 51spri1in ~iI~le Tale si indurarite Tale. Asculta, Doamne, tid.1oasa mea ~g.iciune, a netrebnlcului si nevrednicului robului Tau. Yeti mintea mea cea'schimbatoare zac!\nd Inaintea bun.tatii Tale ~iasteptand ajutorul eel de sus, de la dreapta Ta cea atottiitoare ~icautand mantutrea. ' Tu cunosti, Stapane ~Cel ce cerci inimile ~i rarunchii"'", cit ~iintru cele de-a. dreapta ~itntru

*i

J

_ylli

l>IJ,iI!'--

141

cele de-a stanga ~i prin firea mea ~i prin uevazu}H vrajmasi, rleimpacat razboi am de-a pururea. Cad daca abat spre cele de-a dreapta, Indata se jnmulteste asupra mea nedreptatea mandrilor ~l rna fa~ spurcat ~i de scarba inaintea Ta Doamne, "Cd 0 zdreanta lepadata s-a socotit roata dreptatea mea"'l'OII. ad. ticalosul meu trup il vei griji cat D de putin pentru neputinta lui, tndata ca 0 mare 5<11baticita se fac ~ min tea, ~iInirna, ~i nu pot birui nebunia nestapanita a pantecelui ~i nu rnai am pace, ci din toate partile sunt tras de ganduri catre pofte necUVl03S€ ~i de aceea cad cu totul Intru cele de-a stanga. Dar precum m-al labavit, Doamne, pentru lndurarile Tale cele multe din desertaciunea ~i ratacirea lurnii, a~i1 ~iacum, Doarnne, Doamne, puterea mantnirf mete si Durnnezeul meu, scapa-ma 'in

~a

Caci foarte putina a ramas osardra mea s! "am dizut ca frunzel~U:2(l1eu, ticalosul, din Ienevirea mea ~j din lepadarea inimii mere. Deci, varsa, Doamne,
in sufletul curatind meu, trandavia
0

picatura lui

din apele darului

Tau,

~i ceata ~iorbirea, ~iindemnandu-l spre Iupte duhovnicesti. in nolan nernarginit de placed rna aflu, Doarnne, ~i in necontenite schimban de patimi rna primeidulesc eu, ticalosul.
Chem adancul indurarilor Bunule, Tale, Carmuitorule a toata lumea. nu mil inghitj mantuleste sidirea Ta, ca sa

ianW cuptorul patimilor, Cauni spre inima mea cea desfr5nat.a, Cel ce CU vola fa toate le-al adus intru fi in ta, 5~ f.i-o sa se Intoarca 5i sa
se schirnbe, lrecand'int;·-o
~l

vjata mal buna. T;imicelui ce zic de cursele mantuieste

te-mi mie, trandavului

~i pacatos-rlui, Izbaveste-ma si

~inu fac, osardie
potrivnicului curatel

Iuminare si tarie, ca cele ce Ie

spun. sa Ie ~i tmpllncsc.

chip desavar~it mea cea ascunsa

~e miue, ticalosul, si in gresaleie osa'rdie~j

eel ce 'in sinea

si ale strkaciunu noastre

rna

mea sunt de-a pur urea feluri. Faca-mi-se'mie

Infa~urat In toaia rautatea
mele cele de multe tarie prin puterea

numai din bu~atatea Ta, pentru ~t1gacilmile Pr~aSt'ipanei Wiscatoare de Durnnezeu

Ta, "ca.d lauda puterli noastre Tu ~ti":!III, Doamne.

!i ale tuturor sfintilor Till C. Tie se cade a ne milui ~ia oe mantui pe noi, Dumnezeule, ~iTie slava si
143
___J'"

142

rnultunuta ?j Ir.chinaciune inal~.m, trnpreuna cu unul nascut Fiul Tau st cu Preasfantul ,i. bunul 9i de via~ facatorul Tau Duh, acurn ~i pururea ~iin vecii vecilor. Amin.

RaG~CJUNE CArRE

OOMNUL NQSTRU
CAND

usus HRlSTOS
URATE

NE V[N GANDUru

A. Sf"A:N1ULm SIMEON DIN MUNTEI.E MINUNA-p:'1I

tapane Doamne Iisuse Hristoase, Cuvantul lui Dumneseu eel fan! de moarte, Mesteru 1 ~i Carmuitorul acestel firi uriase, Fiul unul nascct; care fa!'a de ani din ,alii ai straluci- ~i acelasi din Sfanta Fecicara In chip Ilegrait ai iesit si Te-al intrupat neschjmbat sl neamestecat precum doar Tu ~tii, ca sa lzbav~~ti pe cei pe care. i-ai zidit, din robia vrajrna.'?ului. eel ce de Tatai nu Te-ai despartit 51jmpreung cu not, netrebnicii robii Tail ai petrecut, Lumina nepatimirii, gonitoru! retunericulu: necunostlatei. stralucirea sufletelor treze, bucuria Tntregii lurni a dreptmaritorilcr, d'esfatarea ingeriLor si a suf'letelur, eel ce cu totul e~ti frumusete. farA. saiiu, Cel Intru tot iublt, intru tot PQfta ~i dorire, pa2a covarsttoare a rnintii celor cu adevarat ihtiriti irttru Tine, Ce. din fir'e bun, Indurat ~I milostiv.·

145

Coneste de la mine} ticalosul, gandurile care rna supara .. cici stii, Cunoscatorule de inimi, Cel ce vesi cele ascunse ale inimii rnele, ca sunt (ara de voia mea. larta-rni-le, Stapane al tuturor, sa nu-rni fie socotite mie lntru pacat; Ci rnilostlv fa~ candu-Te mie, trimite--mi darul Tau de I. scaunul eel sfant al slavei Tale ~iacopera neputinta mea, nelrebnicul rob al Tau. "lntelepteste-rna sl mavoi inva\:a porunc:ile Tale"204 ~i ~oi fi ~j~. Vinde·d ranile sufletului meu ;;i lurnineaza ochii cugetului meu ea sa inteleg de-a pururea, Doamne, iconomia Ta facuta lntru mine. Caci a innebunit cugetul meu, asadar ce-Ti voi zice TlC, mai inainte Cunoscatorule, care ncerci inimile ~j rarunchii'?", Tu ~tij ca "inseteaza de Tine inima mea ca un pamant uscat":IDO. sadar, trimite darul Tau, Doamne. ca sa A vie .i sa sature foarnea mea sa adape setea mea. Cad de Tine doresc ~iinsetez, Lumina adevarului, Datatorul rnantuirii, Deci. varsfi, Doamne, 0 picatura a rnilei Tale, ca sa se aprinda ca 0 vapaie in Inlma mea. ~isa mistule marikinii s! ciulinii ei, adica gand\lrile cele rele, ~isa se facil mtntea mea ca un rob, numai pe Tine sa Ta doreasca ~i sa Te caute,

*j

.i

Mantuitorullumii. Izbaveste-ma, Doamne, de loti nevazutii vrajrna~i eei ce ~aneaza sufletul meu ~j Irni daruieste ca fara de pacat ji in pace sa savarsese cealalta vrerne, in petrecere curata, in viata bin. placuta, in rahdar. neinvalulta ~i dupa mul~mea indurarllor Tale, da-mi iertare gr es elilor rnele din tiecare zi, Asa, SUi,,",,' singur bunule, asculta rugadunea mea si Implineste cererile inimii mele, ca sa rna fac biserica a Darului Tau, pentru ca, locuind el in mine, sa-ml stranga cugetul ca un frau, ca nu cumva, ratacind, sa-Ii gre;;esc Tie ~i sa fiu 5C05 ilfara din lum.ina Ta, ca Tie se cade a ne milui ~i 11 ne rnantui pe noi, Hrlstoase Durnnezeul nostru, ~iTie slava ~i mulfumlta ~itnchmadune inal~m, lmpreuna GU Gel f.ira de lnceput al Tau Parinte .;;i cu Preasfantul ~i bunul ~j de via~a facatorlll Tau Duh, acum ~j pururea ~i in vecii vecilor, Amin.

146 ----__]~~

I

~
In\eleasa • vietii celei vesnice, Adancul darului, eel
ce luminezi cugctclc noastre spre mtelegerea mi-

RucAclUNE
CA~RE SFANTUL DUH

tapane Doamne, necuprinsule, Duhule eel intru tot sfant, atotputernic ~i viata facator, care din Tat.~J purceai ~i de
tntru Fiul Te odihnesti, Lumina cea gandita
~j

nunilor Tale, eel ce pe toate le impli~e~ti, dar nu Te sfar~e~i, eel ce rugaciunile tuturor le prirnesti, eel ce toate Ie pi, le Inteleptesti, le limpezesti, le descoperi, aratand ea esti de 0 fiinto cu Tatal si cu Fiul. eel co dai povatui;e mintii ca ~ vada cel~ nevazute prin dumne2~iesti1e Scripturi, eel ce le savfjl'~e~ti pe toate lntru t'o~ spre folos dupii masura fiecaruia, ~l 'intru cei lucratori fi Intru cei prfvitorl'", lnaltlmea cea neatinsa 9] adancul care pe toate le

neincetata ~i mai presus de 'jn~Iegere, Puterea cea ueasemuita ~i vie, eel ce risipesti rmmtli, Gel ce fae! cele ce nu sunt, eel ce paze~ti zidirea sa nu cad a, eel ce al i'cut podoabela ceresti ~i Ie d.; lor dupa putere sa se tndulceasca pururea de suf area Ta cea sfintitoare. Prtn Tine s-a despar~t unirea lirnbilor, prin Tine se jnnoieste foata aidirea, venind jara~i la inceputul ei, prin TIne "tot

sufletul viaza ~iell curatie se Tnulta".2tI7, ptin line toata vietatea prirneste suflet. Ce:1 ce mlsti zidirea lntreaga ~iii dai putere, eel ce pe toate le cuprinal ~ituturor Ie stai de fata, eel ce tuturor celor vrednid Ie dai sfintenie dupa masura faptei bune. Slava
cea prearninunata, Bucuria cea negraita
j

pnarta, Cel ce ne duel de mana la ceruri, desl noi pururea Te maniern, Te ispitim si Te liltaratim. 1.nsu~ dar, Mangaietorllie bune, nu rna parasi pe mine, eel ce in fiecare zl 19 gresesc Tie ~i Te lntar~L .Nu To departa de mine . Ia aminte 'pre ajutorul rneu, Doamne al mantuiril mele'?". Ma rog bunat;l~jj Tale, Slapane, da-rni dar de pricepe re licalosiel rnele, easel Inteleg ~i sa lucrez cu cei deserti. cele bine

placute Tie ~i mie de folos, Intareste-ma,
fiu rapit ~i dus lrnpreuna

ca sa nu
Daruies-

Veselia

cea mal presus de minte, Vistieria cea I~

OJ

totul ne-

te-mi sa ma srneresc fara slava desarta, sa patimesc lrnpreuna cu cei ce patimesc, sufar ispitele ~i

si

------------~

149

_J""

lara de fatirnicie, fara prihanire sa lucrez voile Tale. A?a, Stapane .1 tuturor, Preabunule, curateste-rna de pacatele mele ~ide ispitele ce vin asupra mea. lzbaveste sufletul meu din mana celor mandri, "caci spre Tine a nadajduit sufletul met! ~iin umbra aripilor Tale voi nadajdui"21~. Doamne, Inalntea fa sunt, fa cu mine mila Ta cea mare si
mele, batand razboi pentru mine c'u vrajma~jj mei, diei nu cunosc rautatea lor uneltita asupra mea. Numai Tu Ie cunosti ~i mai lnainte ie ajuta saraclei

RUC~ClUNl!
CArRl:; srANl'p. TREJ~1E ASFANTuI.1.1l

rOAN GUllA DEATIR

lava Tie, slava Tid Siavii intru GeJui'rari'de rnas-ura mai pres-us de t'oata Iiinta ~i dumnezeirea, unul singur Dumneeeu. Slav" Tie, preainteleptule ZiditOT ~i Stapanitor a toate ~i Facator de bine al nostru ~j Datator, pentru tca';e cate suntern !:it cate "Vern. Slava Tte, Celui ce ne sulerl pe noi. n~vr.dnicii ~i p(kii.to~ii, sa starn inaintea siavei Tale. Slava Tie, 0, fericita -Trelme, In desavar~itt'i preacurata unime'" a firii, Parinte, Ftu!e si Sflnte Dubule. Slava Tie, .f?.:\cat.orul a toata firea cea galldit.i ~l sbntita, Slava Tie preabunului, atotputerrucutul, mai pre-sus de fiin~a~ milostivului si induratului Parinte ~iStapful, Ma lnchin cu sunet~1 ~ico trupul rnarirfi Tale, eu, aidlrea Ta tea preanetrebnkii. Laud lnteDoamne Dumnezeul nostru, ce: de sus ~i pe pamant"~JI,

vezi pe toate, deci Tie Ti se cade a ma izbavi pe mine. Doamne, da~n;in1e in cealalta parte a vietii r mele sa petrec viata neprihamta ~i curata ca ~a aflu har inaintea Ta, ~i ma mantuleste 'ntru fericirea Ta cea covarsitoare si rnilostivirea Ta cea negriii.ta. Cad intru' Tine si' de la Tine este vietuirea mea, fiintarea, cunoasterea a tot gandul bun, si Tie slava cu buze nevrednice, lauda, mu~~u!)lita si tnchinaciune 'Ip inal] eu, pacatosul *i nevrednicul rohul Tau, ~i deopotriva Parinteiui Tau, zidttorul Cel fara de inceput *i Celui de 0 fiin\a ~i de 0 fire al Lui Flu, totdeauna, aCU[I1 ~i pururea ~iIn vecli
vedlor. Amm.

*j

J

lepciunea

Ta cea necercetata,

multumesc

purta~ti

Tale de grija celei cu totul neintelese, Preabine15]

------'ffl

cuvantee indelunga rabdar ea T. cea cu totul neasemuita ~l preabuna, Dunrnezeule, Treimea cea preasfanta ~i preafericita, mantuieste-ma. Dumnezeule, .Iauda mea sa n-c treci sub tacere.C<:J3.Ja arninte spre rugaciunea mea ~i nu ma parasi. "214 Dumnezeule Preasfinte, prin Cuvantul Tau si prin Duhul Tau, <finteste-rna. Cu cuvantul Tau ~ide~te-ma din nou ~i u c Ouhul Tau puvaluieste-ma. Mintea mea cea omorata s-o Invle Cu~antul Tau, iar vointa mea, Duhul Tau preasfant. Doamne, eel mare intru tarie ~ puternic, sad .. te in inima mea dragostea legilorTale, supune Cu~antului simtirile mele, tntareste cuge~ tul meu, lumineaza mintea mea cu raeele adevarului Tau, rntoarce vointa mea catre Tine. Cel singur eu adevarat dcrit, deprinde limb. mea sa zicii totdeanna: .Doarnne Iisuse Hristoase, Fiul lui Durnnezeu, miluieste-ma". Doamne, prin fericita Fecioara, curateste-rna pe mine, pacatosul ~i rna mantuieste. Doarnne, prin Crucea Ta pazeste-ma, Doamne, prin sfinti, Taj Inger! ingradeste-rna, Doamne, prin sfintii marturisltor! ai adevarulul intrarmeaza-ma. Doarnne, prin toti sfintii trimite peste mine- mila Ta, Doamne Iisuse, in dar ruiluies-

eel rascumparat prin sangele ~i numele Tau preascump, Duhule allui Dumneaeu eel preasfant, vino Te 5aH15lule~te Intru mine, sterge spurcaciunile cele de multi ani ale pacatelor mele, gone~t. de la mine duhurile desfranarii §i ale videsugului, straluceste in inima mea f;'klia darurilor Tale, opreste-ma ~iImpiedica-mf de la ilnpatimlrile veacuIui acestuia, trage-ma cu totul catre dragostea de-a pururea veculrli. Preasfanta Treirne, prin Indurarile Tale mllulndu-ma. mantuleste-ma. L;vredniceste-ma sa-Ti malt cu evlavie rugaciunea des.ava~5itii si de r:iumne~eu inv5.tata: ~iatal nostru Care e~ti l~ ceru-i, Snnteasdl-~e nurnele Tau"~~5. Doa~e Dumnezeule, da-ne noua, '(Obilor Tai, rug3.mu-ne, ca intru nelncetata mjntuire a sufletului ~ia trupului sa ne veselim, ~iprin mijlocirea s1avitei si fericitei pururea Feciuarei Maria lnvredniceste-ne pe noi ca, izbavlndu-ne de scarba aceasta de acum, sa ne Indulcim de vesnica bucuriel prln Domnul nostru Iisus Hristos, cu Care, tmpreuna cu Sfantul Duh, viezi ~i imparate~ti in vern vecllcr. Amin.
te-ma pe mine,

*i

152

RUCACtUN~ C<mE DUM~EZEU ~t TATAl eEL tuBITOR DE OA~1.EN[

dimineataamia.a ~i10 Te laudam, bine Te cuvantam, ne inchinam Tie, Doarnne Durnnezeul eel Intru cei de sus, T~taJ eel cu totul fira de lnceput, ell desavar~ire mai presus de vesricte. R[di3:cina cea fara de tnceput si atotpricinuitoare a odraslelor celor mai presus de fiinta. a Fiului Tau celui dumnezeieste Incepator s. a Duhului T~u celui de viala Incepator. Cel ce e~tj mai presus de .,cum?" sau ..unde?'?", d in chip simplu ~i de nedescris ai cuprins in Tine mai dinainte teats nint:a~Li.eel ce revers: din plinatatee Ta h.lmina. buna, gandil-a. lzveratoare ~icare straJucesle toat.a rnintea, sl pe cea rnai pres us de lume. ~i pe cea din lume. eel ce spre toate cele ce Stint 1~ intinzi bunatatea 'fa cea durnnezeiasca, ~ich lar rna! presus de tcate. nici cele de sus atingandu-! culmea, nici cele de j05 depasind-o'", eel ce pe noi, care ne depihtam de Tine, ne intorcl spre Tine

.eara,

si ne intare~ti, ne Imbunezi. ne lurninezi, ne innoie~ti ~ichemi iara~i pe cei ce Te doresc catre viata cea adevarata, eel ce pe toate Ie Tneonjuri eu nemutare sl de sine- Ti le urnpl; ~i tuturor cu bunatate Ie Impart; cele ale Tale pe cat poate pnmi firea fieciiruia di~tre cei ce se rnantulesc, l}i ramaL de sine-Ti, neiesind din inaJpmea nernarginlta. Mul~umesc Tie, Stip1ne preabunule, ca rn-ai invrednicit pe mine, pacatosu! ~i nevrednicul robul Tau, sa fntampin ~i in ceasul de acum ta1a sfintei slaver Tale lntru rnarturisire ~isa-Ti aduc Tie cantare de Iauda ~i slujb' I. vreme. Multumesc Tie ca pururi aduci asupra mea cele de rolns ~j mantuitoare dupa mare mila Ta ~idupa multimea indurarilor Tale, Multornesc Tie cti ~i In cele de-a stanga ~IIn cele de-a dreapta ma paze~ti ji imi dai totdeauna mijloace de aflare a vietii. Multumesc Tie ca Imi aju~ in chip vizut *j nevl1zut, cuooscut ~j necunoscut, ca unul ce sunt prins de toate cele p.lmante~ti, sa rna unesc lntreg cu amintirea de Tine, cea de lumina datatoOire si mantuitoare. Multumesc Tie pentru toate cat. ai iacut si fad spre min~~ tidl~su ~ ~i netrebnicul robul Ta~.
~i (ericirea

:11

_

)~

------------~

)55

De aceea, Preabunule Stapane, "lndrepteaza rugaciunea mea ca tamaia tnatntea Ta"21~ 5i primeste-o ca pe 0 mireasma de bun miros lntru Jertfelnicul eel gandit ~i sfant. Caci, iata, ndic spre Tine ochii sufletului ~iai trupului, Imi inalt spre Tine
mintea si inima. Prirneste-ma ~i acurn pe mine, slava fa eel ce laud, multumesc cea negniita,

ale tuturor sfintilor Th. Ca bun si iubi!or de oameni
Dumuezeu esti ~i Tie slava si ~ulturnita si Inchi-

naciune iOciltam, impreuna 'eu u~u1 ncis~ut Fiul ~j cu Preasfantul si bunul si de viati faeatorul Tau Duh, acum ~i pururea ~iin'vecii veclJor. Amin.

Tau

cUI:ate~te-~ade

si binecuvantez

toata spurcaciun€4

trupului si a duhului ~i fiu al Lurninii si prieten al silei ma ~ti. Sa nu te scarbesti, Iubitor~]e de 5U(lete, de mme, eel ce in fiecare zi [Ii gresesc Tie ~iTe lntarat Stiu ca de toate pacatele m-am fa~ut vinovat, Insa, desi foarte mult Ti-arn gresi; Tie la
indurar: le Ta le d'e-a pururea al~rg. des!

pest'e ~a-

sura Te-am intaratat pe Tine, ~i Labunatatea Ta n.izuiesc, Deci sa nu treci eLI vederea rugaciunile mele, ale pacritcsului. cad neaiunsa este bogatia 'mdurarilor Tale. Sa nu rna parase~ti, cacl spre 'Tine nadajdulesc ochii sufletuiui rneu, Ci, precum ID-a acopetit darui Tau p~na acum, tel Stepanei
~L·

ase ~i pana la sf.ir~it de Dumnezeu ~i

sa nu-l iei de la mine, pentru rugaciunile Preaclll;anoastre
_

Nascatoare

156

J<"

RucAcrUNE
DOMNUL NOSTRU

cATRE
USUS HRISTQS

silitori se rape~tef(:l2t} spre fngrozire! hid ~j cu tremur de munca cea vesnica. Pune In sufletul meu

A LUI lOAN lWGHENICOS, OlACONUL, NOMOFIJ..A:XUL

~I Fll.OSORJL'·

dorui dooondirii bllc~rjjlor ceresti, ca sa defaim desfatarile eele pii.mante~. desarte si lumesti ~isa
iau Tnca de aid arvuna vietii celei pururea vecui-

toare ~i a fericirii celei ce va sa fie ~ sa petree in lume ca un rnai presus de Iume, asa cum Tu,
oarnne, Iisuse Hristoase,

Fiul lui Dumnezeu eel viu, care Te-al aratat in lume CB. sa ridic! pacatol lumii, Cel ce pentru mantuirea oamentlor Te-al facut om fara de pacat, ca sa ne scapi din riit.kirea vrajm~ului, sfintind firea

noastra, si
ouncscut

sa ne innoiesti

viata ye~nica, facandu-ne
nostru Dumnezeu.

Doamne, Ziditorule minunate, l-ai zidit pe om dintru tnceput ~i voiai sa petreaca el totdeauna. Strii1uce~te peste mine Soarele dreptatii, Lumlna lumii, Razele cele blande si de viata facatoare ~i incalze~te racealn cugetarii ;:;j a fu.i'i mele celei nepricepatoare. Puterile cunoseatoare= ale Su-

pe adevaratul

f1etului meu lumlueaza-le,

mlntea intelepteste-rni,

Ridic5 de la mine toata neslmtirea ~inepricepereal toata tranda'Via ~i lenevirea, toata faptulrea urata ~idesfatarea, toata nepasarea ~i obisnuinta
cea rea. [ntoarce, [ubitorule de oameni, Doamne,

cugetul lntareste-mi. parerea intemeiae-o, ibftiptutrea lndrepteaa-o, simtirea pazeste-o, deschizaiurile cele din afara [ale trupului] spre tare st prin care

mintea mea cea iubitoare de pacat spre vointa buna ~i sarguitoare, spre Irnplinire sarguinc.:ioasa
a poruncilor Tale celor de via~ datatcare, spre pof .. tire a bunatatilor TaJe celor negraite, spre dorire

vine razboiul tnvata-le, cchii il1franea.zi-i si lndrum~-i sa vada neted sl drept, urechile deschi'de-mi-Ie spre ascultarea ~i priceperea intelepciunii Tale ~ia
sfintelor Tale cuvinte ~i desfata-le ca la "lin glas de veselie si de lauda in cantec de sarbatoare"Z".3

neincetata a impara?ei

Tale care t1se sileste
158 -------"""

~j

de

rnirosul st5pane~te-1 sl fa-I S3 caute buna mireas-

'm'--

_

159 _~

Jk'"

ma, a mirului Tau eel gaod;l Mire "eel rna; frurnos impodobit decal to~ oamen;i""', vesteieste gusrul, indruma pipaitul ca sa tinda cu cuviosie spre laud. slavei Tale si spre tndestulata facere de bine aproapelui nostru, iar picioarele sa alerge co osardie pe cal•• ceo dreapta a sfintelor Tale porunci ~i pace sa vesteasca. Sadeste in. inima mea frica Ta cea preacurata 111 rintr-insa catre dragostea p Ta tntraripeaaa-ma, Pune intru mine, Doamne, Dumnezeul meu, amintirea nestearsa a srantuluj ~i mfrioosatnhn Tau nume, de unde vine adevarata bucurie, Jacandu-ma blserica Tie, locuind ~i urnbland Irttru mine, cu tctul sfintindu-rna, luminandu-rna *1veselindu-ma; preadulce Iisnse Hrtstcase, ell darul Tau eel negrait *i "fa-~i laca~ intru mine"'l!;::i,nevrednicul, Tmpreuna cu Tatal si cu Sfantuf Tau Duh, ca ale Tale sa le gandesc, ale Tale sa le graiesc, ale Tale sa Ie fac, ale Tale sa le cuget, ca sa viesl Tu intru mine ~ieu intru Tine, ~i intru ale Tale sa vietuiesc sl sa rasuflu neincetat, Departeaza de la mine. iubitorule de oameni Doamne, toata slava desarta si mandria li "inima zdrobita ~ismerita ~i duh drept 160 --------',~

innoieste tntru cele dinlauntru ale mele.."". A~a Doamne, "eel ce spre cele smerite privesti", Iacandu-le ale Tale cu puterea Ta cea mai inainte vazatoare ~icuprinzatoare pe cele inalte ~imandre de departe le cunostl'?", care nu au nici 0 apropiere de Tine. Pune Intru mine. Iubitorule de bine, Doamne, necurrnata ~inelncetata cugetare la moarte, temeiul filosofiei celei 'bune22~, purtare de grija pentru plecarea din lurnea de aid, aducere-arn.nte de ceasul sTar~ilului meu, pomenirea despartirii sufletului de trup, cad "pamant sunt sl in pamant rna voi duce,,~g. Si va fi rrumusetea ~ea, cea facuta dupa ch[pull~ Dumcezeu, pbcita, neslavita, ftiri1 chip, c.a nu d upa multa vreme va fi putrezlclune, spurcactune ~imancare vierrnilor. Vai, ci I!de~er~clune este tot omul ce viaza, Cum trece omuJ, ca un chip, dar In zadar se tulbura:u:!Jo. "Omul e ca iarba si allele lui ca umbra tree. Cad ca floarea se vestejeste'?" ~ica un vis trece ~i se risipeste tot o01UI. Ca [urn in mid este suflarea noastra ~itoata slava omului ca ffoarea ierbii. Surpa, Doamne, ~iomoara cugetul meu eel trupesc, ca sa nu fac ceea ce urasc, nici sa nu iubesc
fI~

161

ceea ce rna scarbe~te~ nici "sa nu caut la desertsclune 9i la nebunii mincinoasa?". Fa neputiucioasa, Doamne, toata uneltirea potnvnicului si stinge sageple vicleanului cele aprinse, cu tari~ Ta cea atotputernica, Ia de la mine, indetuug-rabdatorule ~i Tntru tot bunule Doarnne, poftele lumesti ji pornirile patima~e, ca sa nu mii tulbur Tn zadar, ca sa nu voiesc sil plac oamenllor, ci Tie, bunul rneu stiipan, Facator de bine ~iParinte duoa dar, ca sa scap de Iurnea cea amagitoare si de Wtcrul lumi! ~isa rna fac pe deplin aJ Tau, ~I Fa~atorului ~iDurnnezeului *1 MantuitoruJui meu. "Patrunde cu frica fa carnurile mele"?', Ce:1 ce I-.Ii cmorat pe ucigas ~) preacuratele Tale main] sl picinare le-al pironit pe Cruce, ca sa yade~ti p~_ catul ?i fn~e.laciunea vrajma.suJui. Ridica-ma din noroiul neburriei, din tartar~ll.ltliirii si din iadul lmpietririi, Cel care numai cu voirea ~i ru glasul Tau eel atotputernic ai ridicat pe Lazar din rnormant a patra zi S1 cu moartea Ta cea de viata facatoare l-ai lnvial pe om ~i I-ai sculat pe Ad~ impreuna ell tot neamul, 162

____

~!E

,

Binevoieste, Doamne. sa petrec eu Irrtru sine-ml sl intru fl"u~usetile sufletului, si catre ele sa-mi ~m mintea ~i to~ta sargUhlta ~i· ilmta, sa-m; Ins chipui stralucirea cea gandit.ii ~i lrumusetea cea neasemanata, sa 'Te doresc pe Tine. Mirele eel gan~ dit .1 sulletelor, eel "(rumos cu podoaba mai mult decat fiij oamenilor''P', bucuria Ta cea negrail'a sa 0 portesc ~i sa nu rna lipesc de cele trecatoare, sa nu rna amagesc cu podoabe vremelnice ~i sa nu rna plec celor ce rau rna sfatuiesc, Spala prin stropirea curateniei si In scaldatoerea lacrimilor celcr fierbinti spurceciunea rauti~i1or mele. Straluceste faclia mea sufleteascli pr.in untdelemnul facerii de btne sl al dragostei celei adevarate catre aproapele. invrednice~t.e-ma. Doamoe, sa-Ti aduc Tie 'in loc de mir bine mirositor, in IDe de mir scump *i de rnult pret, vlata curata, trrtru pocain\fi agonisita de min~. lncredinteaza viata mea [ngeruh» pacii eel credincios pa~itor, suf1'.u-ea mea taberei Sfantului Inger sl, pe scurt, Ingerului celui luminos, pcvatultor, ajutator. aparator al ticalosutui meu sutlet. Ca $1 acum, 01 nevinovatie ~i rara de 163

osanda fmpartasindu-ma Particelei sfinteniilor Tale, trupului ?i ~angelui Tau celui de viaia facator, sa ma sfintesc .\ii sa rna lumlnez, iar dupa viata aceasta sa fiu randuit in corturile dreptilor; in lacasurile sfintilor, in partea celer ce din veac bine '[i-au placut Tie -jii sa rna invredrucesc iinpara~ ~ei Tale celei vesnice, iubttorule de oameni, Doamne. Pentru rugacluntle Preacuratei Maicil Tale, ale Preabinecuvgntatei Stapanei rnele Nascatoare de Dumnezeu ~i ale tuturor sfintiior tai. Amin.

RUGACIUNE

cATRE

Srfl.NrUL DUll

mparate ceresc, Preasiinte, Preabunule, Duhul adevarului, care intru 0 fiin~ e~ti unit CU amandoua dumnezeiestile ipostasuri, eel ce unpreuna cu Tatal ~icu Fiul e~ti inchinat si sl.!vit, care ai grait prin proroci. eel ce ai urnplut pe Sfinlii Apostoli de sfintenie ji de darul eel de la Tine. eel co lmparti. tuturor potrivit puterii darurile Tale ji desparti precurn vrei d'rujrile. eel ce dai credindosilor cunostinta ca 0 buna mireasma1l5, eel ce sufh tntru mine viata ~iimi darulesti infelegere. eel co dai suffetului barb'\ie, rabdare si dreapta socotlnta, bunacuviinta cea tainici ~i preafrurnoasa. eel ce estl tot intru sine-Ti ~iintrl prin toate Duhurile cele ceresti, Intelegatoare. curate, preasubtiri ~i ngeresti Puteri, Cel ce De ceJe I de sus ~i pe cele de jos Ie tmplinesti ~i pe toate lmpreuna le carmuiesti. eel ce inteleptesti pricinile tuturor'". eel ce Luminezi spre 'mtelegere tot

165 ------>'"

ce se misca, eel ce fad ca cele oe vor fi sa fie vitzute ca impreun.a cu trupul si Ie vada pe cele din ceruri, Toate bunata~€ din Tine ca dintr-un iavor se varsa, lncrarea cea buna, intelepciunea, puterea, man,gaierea, bucuria, parhatia sufletului. MullUmesc Tie d rn-ai tnvrednicir pe mine pacatosul sa tree lurtgimu aile! al carei sfarsit, imi este necunoscut :}1 sa ajung fara, piedica pina in ceasul acesta, De aceea, prtmeste-rna, Doarnne, ~i acum, oe mine nevrednicul robul Tau, eel ce rna aprcpii de TIlle si rna rog .sa dobandesc ajutorul iau si danlie~te-~i curapre prin pocainlCi de spurcaciunife mele preaurate. lucrand'" in chipurlle pe care le stii, ale intelepciunii Tale oelei de. necerratat, maTItuirea mea, st gonInd lenevirea sl rrandaca cele ce sunt de fati. Gel ce dai sufletelor via salashnte tntru mi~e. Risipeete g§.nd~ril.e cele

Intelenteste-ma sa gra1e.sc cele trebuincioase ~i sa 'fae -c~l~folosttoare.In vrernea rugaciunii opreste robirile mintil mel ~i toate abaterile ei ingra~e~te-le, si 0 povatuieste 111 calea Ta, ca sa fie neraticita catre Ti_ne' ~i ia arninte necontenit la privirea!~~ slave! Tale. Risipe~te toate urzelile cele cu rnulte viclenii pornite asupra viepj rnele, de toata: puterea cea vicleana ~i uc~gatoare de om. Caei rnamtea Ta stau, pe Tine Te laud ~i bin. Te cuvantez ~1Tie rna, tnchin. Impreuna cu eel fara de inceput Pncmuitor al tiiu Parinte ~iq..l eel de 0 fiin~ si de Q fire C'I..I Tine Flu al Lui, totdeauna, acum ~i pururea ~iin vecil vecilor. Amin,

;;i

viclene ?i nednstite ~iscoate-le din inirna mea. Doruoleste pornirile cele fara de socoteala ale trupului meu. ODre~te mi~carile cere p~Himage ale sufletullJi rneu, Ridlca ~i d-epirteaz<i'de cugetul meu c:ugetarile putrede ~ grijile desarte ~i Jnvata-l pe el sa se indeletnioeasca numai cu cele cuviincioase,
]66
Y"'>.

IH
Umparapa
~ide-a

.RUGACIUNE cArRE SFANTA TREIME

Iii

RUGACTUNB cATRE DVMNEZEU ~I TAT!.L eEL IUBrrOR DE OAMENI

cea rara de tnceput pururea vecuitoare, Lumina cea in trei son, dumnezeiasca Incepatoare cea a toate tiitoare 0 Dumnezelre In tre! ipostasuri, Care de nenurnaratele Puterl cele gandiLe neincetat esti ,I'viti, primeste aceste rugaciuni ale noastre, ale. nevrednicilor rohilor Tiii ~ine iark1 noua orice de voie saa fiirade vole Ti-am gre~it Tie, Stap;;nuL rrostru eel lesne de lmpacat, Am grasit inaintea Ta, sa r.u ne dill pe noi vrajmasilor nostri spre mancare, ci fa cu noi dopa bla-tdetile Tale, Izbav es te sofleteie noastra de toata ~apadirea lor *i ne da noua tirie asupra lor ~i ne Invata, ca neincetat sa lucram vola fa ill toate zilele vietii noastre, Ca Tie se cuvine toata slava cinstea si inchinaciunea 'Tata:lui Fjulul si Sfantu~ lui Duh: acum ~i purur~a in ,,~ij veci.ior. Amin.

*i

Ii multumim Tie intru tot bunule Stilpane, Parinte mai presus de (iinta, mal presus de minte ~ rnai presus de cuvant, lntemeierea cea mai presus de mn~ ~i ascunsf ~i lntartrea cea neclintita, Nascator cu totul fara de Inceput al Fiului Tau Celui de viat3 f;icatOT a earui marime [}U estc cu putintii a 0 spune datorita ne.5far~irii nem(\r-ginirii:tl~, Gel simplu ~imal presus de simplitate ~i de unitate'", eel decat to.ta tritelegerea mai lnalt, Bunatate cu totul nemarglniru si nepovestita, Mul~umim Tie ca ne-al daruit noua necredinciosilor ca slobozi 91 CU fericire sa, rostim numele Tau eel negrait, de neinteles ~inecuprins [de minte] ~i,lucrul eel mai infricosat, sa To chemam Tata pe Tine, eel lntru eel din inaltime neinteles, iti multumim Tic, Dumnezeule, Cel ce bine ai voit ca unul nascut Fiul Tau, prin care veacurile le-al facut, sa se fad om, ~i prin infricosatele

ill

*i

168

:fii,O~

169

------'I!

Lui patimi ~iprin Crucea tea mantuitoare, din tirania diavolulul ~idin stricaclunea mortii ne-ai seas fp multumirn Tie, Doamne al Puterilor, eel ce ceasul .1 treilea ai varsat Duhul Tau eel Preasfant peste Sfjn~i Apostoli ~i i-ai umplut pe ei de darul, de Intelepciunea ~i de priceperea venite de la Tine, pentru mantuirea neamuhu nostru . insu~ iubitorule de oarnenl, Stapane, auzi cuvintele rugii meJe primeste rugaciunea mea, a

u:

*i

pacatosului,

~j

precurn

m-al zidit numai din buna-

tatea Ta, tot asa, pentru ea, rnantuieste-ma, Cad din faptele mele nici macar 0 urma stearsa de mantuire nu am, ci doar asteptarea mu~dlor de multe felurL C.~d daca ~j "pentru un cuvant desert mi se va cere searna In zlua cercetarli"241 nenurnaratelor faradelegi cu care am gre~it eu, ticalosul, ce raspuns VO? putea da eu? De aceea, deznadajduit fiind de once lndreptare prin fapte, alerg dear la bunatataa Ta, care covarseste tot cuvantu] si toata mintea ~i! tinand-o ca 'p~ 0 ancora tare a n~dejdii, rna rog marturisindu-rna' Am gresit, cura~e~te-m., Doamne. Am nelegiuit, iart.'l-ma, Stapane, Te-am Intar'ta~ Imblanaeste.' Te 170

~ipfu<e*te de acum lnainle ticalosu! rueu suflet neintinat ~icu con~tiint:a curata. Izbaveste-ma ~i ma mantuieste de valul eel mult involburat ji mult turbat al greselilor mele eelor de voie sau far. stiinta ~irna indrepteaza la limanut co totullin at voi~ Tale eelei de vialil fiic.'llpare 1i mantuitoare .• Da-rni mie intru cuvantul Tau jntelepchrne si Tntru frica fa insufla tirie."2~ Adu-ti ~mlnte de ~ine cu mila! Doarnne, cand chem eu ~umele Tau eel preasfant ~ilnchinat, si-mi daruieste mie 9j cea!alta parte a zilei acesteia pa*nidi ~i fara de pacat.Invredniceste-ma sa Te iubesc *1 sa rna tern de Tine din toata inirrra ~isa rae tntru toate vela Ta cea sfanta, pentru rugaciunile Preacuratel Stapanei noastre Nas~ catoare de Dumnezeu ~i ale tuturor sfintilor Tiii. Ca bun si iubitor de oarnenj esti si Tie slava ~i multtlmita si lnchinaciune inal~rn~' i~pTeuna cu unui nascot Fiul Tiiu .' cu Preasfantul ~i buaul si de viata faeiitorul Tau Duh, tctdeauna, acum ~i pururea ~i in vecn vecilor, Amin.

~r;;

oarnne Iisuse Hristoase, Fiul lui Durnnezeu, rniluieste-ma, Doamne Iisuse Hristoase, Fiullui Dumnez~u. ajuta~mi mie. DOdIJ1~ ne lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, sadeste frica fa in ioirna mea. Doamne lisuse Hristo~, Fiul lui Durnnezeu, Il'patrunde CU (rica Ta carnurile mele'?", Doamne Ilsuse Hr.stoase. Fiul lui

m

Rue'clUNE
CATRE DOMNUL NOSTRU

IISUS HRISTOS

Oumnezeu, paze1te-ma sub acoperarnantul Tau. Doamne Ilsuse Hristoasc, Fiul lui Dumnezeu, fer~te-ma de toata barrtuiala ceo vicleana a potrivnicului, Doamne lisuse Hrtstoase, Flul lui Dumnezeu, acopera-ma de intunecarea vrajma~jlof celor vazu~ ~i nevazup care-mi fae rau, Doamne lisuse Hristoase, Fiullui Dumnezeu. goneste giinduri!e cele viclene, urate, hulitoare ~i cartirile din ticalosul ~i sarmanul meu suf1et. Doamne Us-use Hristease, Flul lui Durnnezeu, goneste de I. mine pe tot vd!jma~ul ~ipotrivnicul v3zUt ~inevasut Doarn172

ne Iisuse Hristoase, fa cu mine ceea ce imi este de folos. Iisuse, Fiul lui Dumnezec, ajuta-mi rnie. Iisuse, NumeJe eel mantuttor, mantuieste-rna, Ji5~, Mantuirea mea, Tntare,o;te-rua intru frica Ta, Ilsuse, Fiul lut Dumnezeu, CU'fate~te-ma de toata necuratia si faradeiegea. Iisuse, Fiul lui Durnnezeu, lnvata-~a sa fac voia fa cea sffuJta ~i sa pazesc porundie Tale. Iisuse, Piul lui Dumnezeu, paze~te-ma de Hmba mea. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, paze~te-ma in ziua ~iin noaptea aceasta f;ira de pacat, lara de.smlnteaia sl nesuparat de toata bantuiala rea a uratorului de bine ~i a stricatorului de sutler diavol. Dcamne Ilsuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, slobozeste-ma de toate patimile, Doamne lisuse Hristcase, jzba\le~te-ma de ne..

fereste-m'a de toata ispita si pripeala'", Doamne Iisu~e Hristoase, da-mi suspin netncetat, urnilinta si aducere-ammte de moarte, Iisuse, Fiul lui Durnnezeu, deschide ochli inlmii rnele co sa viid folosul rugaciunii ~ial citirii. lisuse, Piul lui Dumnezeu, inyarn-rna tum. se cade sa ma rog, si sa chern numele Ta,~ eel sfant, Iisuse, F.iullui D~nezeu, ~iDum173---~_1T'"

cunostinta

si de uitare.

Dcamne

lisuse

Hristoase,

..JI!=

nezeule preadulce, eel ce pentru mine eli trupul cruce *i moarte ai rabdat, cum ~tii si cum voiesti rniluieste-rna pe mine p5.catosul ~i nevrednicul rob .1 Tau. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dunmezeu, Dumnezeule, Mantuitorul meu, Dulceata cea !1egrlHki.1Numele eel mantuitor, daruieste-mi mie, nevrednicul rob al Tau, urnilinta si luminare a inimii, pentru ca, luminat fiind, vars cu desfatare lacrirni tntru rugaciune curata, pentru ca prin putine iacrimi sa *tergi zapisul eel mare a. pacatelor mele ~i prin pup.na suspinare sa stingl rocul arzator. Caci de 'imi vel da sa plang aid, StapanE:, ma vel izb;ivi de.acel foe nestins. ' Stlu, ell adevarat ~tiu, lndelung-rabdatorule Doamne, cii in fiecare zi ~i ceas Te intfu'olt ~i Te manii peste masurii. Dar bunatatea ~iindelunga rabdarea Ta sa biruiasca rautatea ~i al1l;Jxaciunea mea. Cad daca maica, de~i copilul sau e neascultater, nu poate sa-l paraseasca, invinsf de milcstivirile sale, cu cit rnai vartos bunatatea Ta, rniscata de nemarginitele Tale lndurarf, va birui rautatea mea. l\¥, Dumnezeule al rnilei ~ial indurarilot; izbaveste-rna de urzel ile cele viclene ale spurcatu-

;ii

lui §i cumplitului razboinic care in Iiecare ceas ~ine necaieste sufletul rneu in ganduri rele ~i urate, Puterea Ta cea l1egraita, Hristoase, care a certat vahrrile rnarii, sa-l eerte pe el si nelucrator sa-I faca ~i departe de la mine, robul T~u, sa-l arunce, caci in fiecare zj i~innciejte asupra mea rnaI iestriile lui ~ise sarguie;;te sa stapaneasca cugetul meu eel slab ~j sa rna desparta de Tine ~ide dumnezeiestile Tale pnrunci. Ci trimite degraba, Stapane mult milcstlve, ajutoIul.tau ~j gonesta de Ia mine, netrebnicul robu.l Tau, pe balaurul eel mare. lmpreuna cu toate gandurile lui cele viclene ~I spurcate, pentru ca sa Te laud curat si sa Te sla.vesc pe tine, impreuna cu eel fara de in'ceput al tiu Pannte ~i cu de viat.a facatorul Tau Duh, acum ~i pururea ~j In vecii vecilor. Amin,

*i

174

-"""@i

oamne lmparate ceresc, MfuJg:iietoruie, Duhui adevarului, railcstiveste-te spre mine, pacitosul robulTau, si Irni iarta mie, nevrednicului, toate cate Ti-arn g;esit Tie ca. un om, sau rnai bfne sa zic, nu ca un om, 'ci ca un lipsit de omenie sl mal rau decat dobitoacele cele necuvantatoare, 'de voie ~i [ara de vcie, din lenevire, din obiceiul Gel rau, din rapire sau din neluare-aminte: ori de m-am jurat pe numele Tau eel .sfant, ori de l-am hulit, sau pe cineva am ocara~ sal! am scarbit, sau am devetit in mania mea, sau am min-pt. sau am dormit peste rnasura, sau pe vreun sarac venit [a mine nu l-am bagat tn seama, sau pe vreun frate l-am vatamat *i I-am amarat, sau m-am mandnt, sau rn-am maniat sau, stand eu la rugaciune, mlntea mea cea rea a umblat ra.tacilld in lumea aceasta, sau peste masura rn-arn desfatat, sau nebuneste am ras, sau lucruri rele am cugetat, sau

m

RU~.ACIUNE

CAIRE SFANTUL DUW"

frumusete strainti am vazut ~ide Jansa mi s-a ranit inlma, sau cele necuvuncloase am barrit. sau am vaz'ut pacatul aproapelui rneu si am ras si nu mi-am adus arninte ca pacatele mele sunt nenumarate, sau de rugaciunea mea nu m-am griiit, S3_U altceva rau am facut ~iam uitat, cad aces tea toate ~i mai multe am faptult. Tu, Sta:paoe, rniluieste-ma pe mine. ticalosul. ~itrui iarta rnie ca un bun ~iubii tor de oameni, ca sa ma inchin 50i bine sa cuvan-, tez tntru tot ctnstit numele Tau 'ill veci. Amin.
l

1.I_

176

RUGACIUNE CATRE SFANl'A TREIME
A LUl A,i'f'IlOlJ PANDECrUF"~

oartne Durnneseule Atotthtorula, Cel In Sfanta Treime inchinat, Cel mare ~irninunat, Cel ce paze~ti a~ezamantul Tau si mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine ~i pazesc p~runcile Tale. .Adu-Ti aminte de tndurarile Tale si de. milele Tale, caci din veac sunt.'?" Ridica, StipCinule bunule, pacetele mele, Gel indurat ~iIndelung-rabdator cad .la tine, Domnul Dumneeeuj nostru, este dreptatea, iar la mine rusinea fetei ca in ziua aceasta'?". Gael am greslt inaintea Ta, Doarnne, ~i nu am ascultat gtasul Tau, ca sa umblu tntru porunciJe Tale, pe care le-al pus 'maintea fetei noastre, ci m-am lepadat de Tine, Doarnne, DU~1nezeul meu, ~is-ao licit de mine toate relele cele marl. Dar nici asa IJU rn-am tntors la paz a poruncilor Tale ci, tinandu-ma de obiceiul rneu eel rau, fae cele rele inaintea ochilor Tail Dcamne, ell ade~ varat, rlrept esti intru toate cele pe care ni le-af fa178 __J>'"

cut noua, Ca stiu ca pacatele mele Imi stau mie lmpotriva, caei foarte multe sunt faradelegile mele rnaintea Ta, Doamne, dar rnilostivirea Ta, Doamne, sa ma 'ntampine pe mine. Ca Tu esti lntru noi, Doamne... numele Tau eel sfant peste noi s-a chemat, Inceteaza. urgia maniei Tale ~inu rna rusina De mine pana Ia sfar~it, nici nu pomeni faradelegile mele cele de demult, nicl cele de curand, nici nu rna socoti nevrednic de Indurarile Tale. Am pacatuit, cur'(e9te-rna, Doarnne. Am nelegiuit, iam-rna, Stapane. Am gr~it, Imblanzeste-Te, Sfinte. Arata fata To, Doamne, peste robu! Tau cel legat ~itrimite-mi ajutorul Tau, Putemice, si scoate-ma din toata ticalosia ~idin toata r'filde!~gea. ~i rtsfpeste. Sttipane, toata primeidia, pentru rnilcstivirea Ta, Nu ma da pana la sfar~it jntru pierzare pentru faradelegile mele, d sa-mi vina de grab, mai inainte, 1ndurarile Tale, Doarnne, Dumnezeul meu, caa rnilele Tale din veac sunt spre zidirea Ta. Fii rnie, Doamne, zid tare catre fa~ vyajma~ilor mei si nu L~sasa piara in malnlle lor sufletul ce se rnarturlseste Tie, ci pleaca, Doamne, urechea Ta

*i

179

~l rna auai si cauta din cerul eel stant al Tau spre pierzania sutletului roeu. A.5culta, Doamne, ruga~ ciunea robului Tau, ia aminte spre cererea mea, arata catre mine fata Ta si ma vo: mantui, C;j_d nu intru dreptatea mea blzui'ndu-ma ttl aduc Tie rugaciunea aceasta, de vreme ce pururea T~ int;ir.§.~ ci spre Iudurarile Tale cele rnulte, Asculta, Doamne, milostiveste-Te, Stapane, ia aminre ~i rna cruta, Sfinte, caci vartos la serbicie sunt, Doar daca-~i va schimba aracul pielea, Imlvoi schirnba ~i eu vointa foarte rea. Teate napii!i'tile au venit peste mine si eu tot nu m-am Inters la pociinta, ci inca am ~i adaugat pacatelor mele, Tu, Doamne, esti Parintele nostru, uia_rnot suntem tina; fapturi ale mairulor Tale'?". Nu Te mania spre noi foarte, nici pcmenl raradeLegile noastre, ci cauta, Dcamne, diei tot. suntem poporul Tau. Adu-Tj arninte de miner Stapane, ~i trimite-rni indurarile Tale. Ca Tie se cuvine toata slava, dnstea si inchinaci unea, TatiHui ~i F'iului ~iSfantului Duh, acum ~i pururea ~iIn vecf vecilor, Amin.

cArRE

RUGACIUNE DUMNEZEU

eEL IU13J'fOR DE OAMENp

sr TATAL
lIl

tapane~ Doarnue, Atottiiterule;:;i facatorule al tuturos; Tatal Indurarllor ~iDurnnezeul milei, Cel ce din pamanr ai zidft pe om ~il-ai f'cut dupa chipul ji dup •• sernanarea Ta. ca ~.i printr-Insul sa se slaveasca pe paJDant numele Tau eel de mare cuviintti, ~.i fiindca s-a stricat eJ prin calcarea poruncilor Tale, iar;i51spre mal bill€: zidindu-l a doua oara, l-ai suit la ceruri, Mlllturnes_cu-Ti Tie cli ai jurnultit spre mine marirea T~ si nu m:a.:i dat vraj masilor rnei ca desavarsit sa mi sfiisie pe mine, nid nu m-ai lasat sa pier ~entrl1 farad~legi1e rode, Deei ~iacum, rrrult rnilostive ~ iubitorule de bine, Doarnne, Cel ce nu voi'~ti .moartaa pacatosului, c:i Ti a.!?tep'!:i~i Jl prlmesf 'intoarcerea, Cel ce vindeci pe cei zdrobiti ~i5farama.~,
-lntoarce-ma
~j

pe mine la podiil"l~,

~jJ

zdrobit fiind,

infu.pt.azti-Il)a, sfaramat Jiind, eindeca-ma. ,Ad"~Tj aminte de ludurfirile Tale ~i de bunstatea Ta din

181

\'eac"~1 cea necuprinsa de rninte ~i uita fariirlelegile mele cele nenumarate, care cu lucrul, cu cuvantui *i cu cugetul te-am savar*it Dezleaga impietrirea i_nimiimele si da-mi mie lacrimi de umilinta spre curatirea spu'rcaciunii mindi meie AUii~m~ Dnamne, fa arninte Iubitorule d~ oame~j. [l)ilosti~ ""*te-Te, indurate, *i de tirania patimilox care domnE';SC intru mine slobcaeste tici105UI, meu -sutlet, ca sa nu ma rnai stiipaneasca, pacatul, nicl sa rna mal silufasca raabcintcu! drac, nici la voia lui sa ma real traga, cl, cu mana fa rea tare din .stapa.nirea tui rapindu-mii, sa domnesti Tu tntru mine,
Bunule si [ubi toru Ie de oamenl, Doamne 51

mele, nici neindreptat ~_i nepregatit sa rfipesti Sufletul meu, ci :fii-ma desjvar~It prm desavarsirea Ta ~i a~a scoate-rna din viata aceasta, til fara de oprire trccand de voievoz.i 9-i stapanjj tntunericultu, prm darul Tau sa vad ~i eu trumusetea negraiti a slavet Tale celei ncapropiate, lrnpreuna ttl totl sfintii TaL intru care s-a sfinti'; si s-a davit atot~instit~~ :;1de mare cuviinp numela Tau, al Tata,lui ~ial Fiu, lui ~i a] Sfantului Duh, ileum ~i pururea ~i vecii vecilor, Amin,

sa

binevoiesti sa rna. fac tot at Tau ~i sa vief;u.i'es'cde acum inainte dupa, voia Ta. Da,-mi mie, pentru bunatat~a Ta cea negraitt -curatire a inimii, paz3 guril, indreptare a faptelor, cuget smerlt, pace gandurilor, Iiniste puterllcr mele sufletesti, hucurie duhovniceasca, dragoste adevarata, indelunga rabdare; bunatate, bl§ndetel credinta nefatamica, ln-

franarea cea preacuprinzatoare, ~i de toate rodurile cele bun. umple-ma ell darul Sffuliuilli Tau Duh, ~i sa nu flu Iuat de aici la iumatate a ziielcr """-------lB2

RUG.i:CTUNE cATRE

usus

DO~TNUL

NOSTRU

HRTSTOS

A tUJ GttENADID SClIOI.ARIOS, PATRIARHUl <:ONS'fANTINOPOLULur~

rul Tau Iucreaza fara de satiu intru noi de diminea\1i pana seara ~i pana i~ cealalta dimmeata. pentru ce noi, la vremile hotar3.te, nu-Ti vom multumi Tie. binefacatorul nostru? • , Ci lart~-ne nouf. Hristoase, Lesne-iertetorule, ca trairea acestei vieti vrernelnice, nevoile firii ~i
randulala in care ai voit sa ne asesi pe noi ne rrsipesc ~i nu ne lasa te cugetam pe Tine neince-

tapane Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeule adevaret, [mparate • prealnalt; preasfant, preabunule, rnilostive, Cuvant de-a pururea vecuitor al lui Dumceeeu sl Tatal eel fara de inceput, 'F'a(:iCltora tcata zidirea, iar al omenirii 91 Innoitor, prin lubirea Ta de oameru cea lui *l sangelui nostru *i ai sa\lar*~t curet leonemia cea negriiita *i mai presus de fire. Daca sfintele si cele mai presus de ceruri Puteri niciodata nemirginita, pentru care Te-al facut parta~ trupu-

sa

rea dumnezeirii Tale, pentru ce noi, srn~ri1ii sl pamantenii robii Tai, eei cumparati eu cinstitul Tall sange ne vom satura Te 15uda~ pe Tine cu min-

nu s-au saturat, niei nu se vor satura, ci nelr-cetat laud. cu glasuri gmditoare marunea sl stralucl-

tea ~icu gura?

9i daca

sa

tat cu mintea st cu limba st sa Te laudarn fara tacere. Pentru aceasta, ca pe 0 parga a @ndurilor zilnice ~ia graiurilor noastre i~ acucem Tie slujba de dimineata, de amiaza ~i de searaz5~, Deci rna lnchin Tie, Ziditomlui ~i Parintelu! meu, *i totodata Celui far. de 'inceput al Tau Parin!e si faditoruiui de via\a Dull at Tau, imi plec geDuDchii mlrnil ~iai trupului cu frica fl ell cutre-nur, Tie, Celui atotputernic si intricosat ~ipreabunului meu Stap.n, ~i ~ multumesc pentru toate cele pe cafe i le-ai facut 51le fad cu mine. Cu mana fa m-ai zidit, cu insuflarea Ta mi-ai dat viata, cu purtarea 'fa de grija m-ai crescut, cu darul T~u rni-ai facut cunoscuta credinta cea adevarata, Tainele Sfintei

iubirea Ta de oameni ~ida184

Tale Biserici m-ai tnvatat, m-ai Impcdobit cu buna-

185

t.l.~levrernelnice ale reusltel omenesti, de primeidii m-ai izbavit, din boale m-ai sculat, spre cele de folos in chip nevazut m-ai indreptat; m-ai povatuit sJ rn-ai Incalait ca pe un pui al Tau ~ica pe a (aphJ~J. a dragostei Tale. Dar cum mdraznesc eu sa povestesc bins facerile Tale, care sunt noian nedesertat, adanc necuprins, ina.l~me: ocvii.zutP N u indraanesc sa multumesc pentru cele rnai lnainte facute si rna Intampina rnultimea tacerilor noi, asa incat ~urnai faptuJ ca-Ti pot multumi, cat de mare dar este! 0, smerenia mea! O. bunatatea Tal cad pana si multurairea sl lauda, singurele pe care Ie pot adu::' Tie''pentru toate, si accsten sunt darul Tau. 0, drago,tea T. cea covarsitoaret Cad toata bog.p, bunatatilor Tale ai revarsat-o peste mine. 0 singura multumlre curata cunosc, Implinirea voilor Tale. Dar de va fi J,duhul osarduitor, iar trupul neputincios" [Tu, Doamne, ai eis ac:easta),,-"', osardia duhului se stinge prln gandurtle cele vremelnice, Tu, Doamne, Lnsa, singur e~ti putemlc ca ~i cointa sa 0 aprinzi ~j trupul sa-l jnta~ti. Doar asa voi multurni curat, daca volnta mea se va uni eli voia Ta dad toata

*i

inima mea se va lipi de dragostea Ta, hwredrncerte-rna de aceasta, Hristoase hnparate, Fiu al dragoste. lui Durnnezeu ~iDurnnezeule preabunuie. Dar de ce sa- Ti gniiesc despre cele de ast"; ~i despre cele de ~aine? Ce bine tmi pot dori mie, pe care sa nu-l voiesti Tu Tnainte de mine? ~i cine stie binele meu in afara de Tine, singurul care pop sa-lsi faci, chiar dad: eu tmi tagaduiesc binele meu? Iar dad este nevoie ~ide rugadune catre bunatatea Ta, pentru mine se roaga taina iconomiei Tale, Crucea care a primit sa fii pironit pe ea, lrlalca Ta cea sfanta ~j preafaraprlhana, care mai pres us de fire a, slujit Tamei, ~i eel ce s-au facut pa_na la tnoarte curati rgvrtitcri ai in\la~aturli ~i petrecerli ~ale celei ceresti. Deci acestia rug§_l1du-se pentru nune, "vej deschide ~i astaz! dupa obicei mana Ta ~irna vei umple de buna voire'?" ~i "rna va sprijini dreapta Ta"'i5«l. ar dad pacatele mele vor astupa iZVOfUI l iubirii Tale de onmeni. atunci ~terge-I,e, trece-le cu vederea, iart.a.-1e, trimite-Ie intru adancul uitarii. Iertarea' greselilor este lucrarea Ta neincetata, ~ristease, lmparate. Caci cugerul nostru, al oamenilor, strabate mai lute ca lumina, cuvantul este alune187
.I>'4

186

citoT, lucrurile sunt facute din rnatene si tin de grosimca accasta tntunecoasa. De 3e:eeat' nici un trup nu S£ va lauda tnaintea Ta. Dar Tu, Doamne. singur curat si .raT";:' de- pikat fiind, singur poti ierta
pacatele noastr«. Paseste, llsnse al meu preadulce,

RucACIUNE
DE C£RE-RE SI lJM.(LlNTA

CATRll S,ANTA TRllrME A SFAi'STULUI 6L'dEON
LOGOFATUL p,.reTAFRA5TUL lAMBICE"'"

k'l sruruar

viata binecinstitorilor crestini ~iadevaratllor robl at bunat5tii Tale 'iudelungate, reus-ita 5i necurmeta1~7r Jar dupa. viata aceasta de acum, pe care ai a~~zat-oell masuri si hotare numai de fine stiute, prlmeste-ne Intru viata ~i Impara~ia cea de-a pururca vecuitoare, ducandu-ne de mana nu pentru vrednicia noastra, cl pentru bunatatea Ta. Asa,
Doamne, imparate, nepomenitorule Tie se covine toata slava, cinstea

arinte, Fiule, Duhule, Treime Sfantii, bunatete nesecata. . care revarsa tuturor frurnusete mult indra_gitii de sa~iu, mantuieste-mf Indura-Te, curate!jote-ma. Am pacatuj~ am neleguut !i Ill-am stricat, Am

mrii

*i tnchinaciunca
,-,

de rau.

Ca

:?~ celui fata, de laceput
intru unimea Sfantului

a.1 Tau Parinte '

cu. Care
I

in vecii vecilor, Amin.

Duh si viezi si 1.mparatesti

pacatult, am nedrepthnt s! am gresit Am Cost prune ell chip 'intunecos ~iinnegrit, ~icopilandru spurcat netrebruc, tan", c. 0 scirll,vje lepad.t.i, barbat indaratnic ~i cu totul necurat. Am fast barbat

*i

mat ~i netrehnic, barbat spurcet ~j cu tctu. intinat, lar la raruntete pctrezidune ~i (Jangarir~. Cad ina

din scutece, dunmezeiescnl

dar al Duhului, dum-

nezeiescul Bntez, nebuneste l-am lepadat. M-am spurcat ell spurcaciunea pa~atului, m-am intunecat cu Inturtericul nestapanirii, Din pruncie am alergat spre fapte scarboase ~i pena la batranete am

189

_J"~

in desfranari, Tot darul bUI] l-am trecut cu vederea, toata pagfmeasca uraciune am savaY~it~o. M-am jntinat cu noroiul rautiitii, m-am lipsit de virtutile de suflet hranitoare, m-am departat de dumnezeiestile daruri, m-am instrainat de vesrncele bunatati. Am parasit haina cea preafericita, de sus tesuta Sl sflntita. Nu am voit viata fecloarelor, nu
trait ~m iubit purtarea celor infranil~i. Am Iuat haina

brati*at ochllor

toata reaua

duhoare. vrednic

Am gre*it cerurilor,

aerului, marii si 'intregii eidiri. Pacatuiesc
Tai ~j nu sunt sa privesc

tnal-rtea
in sus.

M-am lipsit de avutia cea parinteasca,

Asadar, desi

nevrednic, primeste-ma pe mine, fiul eel curvar, care urat si scarbos m-arn facut, si iarta-ma. C.ki

am cazut acum in noaptea vietii, f~tru Intunericul
patimllor, ill pr.apastiil trupuhil eelui stricator de

neagra a patimi.or, lrnbracaminte putreda, leproasa, tntunecata, vesmant al trupului ClI totul tntinat ~j man tie urata, porfira a putreziciunii. Ve:?mantul nestricaciunii l-am rupt ~j m-am trr.bracat L-U lucrurile neclnst-ril. Ochi ul eel preacurat l-am urit ~j cu ochiul desfranat rn-arn imprietenit Prio atingerea de faptele urate ale neinframirii m-am spurcat totdeauna ~ipretutindenea. Am gonit frica Ta de la mine ~i darul eel curatitor. Dor grabnic spre
pacat am vrut. Faclie fiind, m-am desfatat intru

suflet Straluceste-ma

Izbaveste-rna afara pe mine, eel ce am caaut tntre tUharii neimblanzj~ ~l care sunt plin de rani si de rea duhoare.

tot acum cu rasa pocaintei. de iad ~ide intunericul eel mal din

Cu ploile pocaintei celei preadulci mfintuieste-ma de ranile patunilor sufletesti. Eu insumi a~ alergat spre cele scarboase. E~ lnsumi m-am unpins

catre necerape, umple-ma de preabuna mireasma. Eu insumi m-am lipsit de dumnezeiescul acoperamant, Eu lnsuml m-am dezbracet de darul Dunu-

murdarit. in tot clupul am savar~it faptele urate si desavarsit le-arn lucrat pe cele scarboase. Panil

lui. Am spus ci voi umbla pe cararile manluir'ii, dar
mai tare m-am pornit catre necuratie si mai tare m-am abatut la .lucruri rele. Am spus c~ voi primi

la bi.itl"iin~te

am fast stapanit de pofte, [rnbracat fiind cu sl~va nemuriril, arum port haina mortii, Eu, care prhnisem toata buna mireasma, am im-

frica Ta cea hranitoare de suflet si ca rna voi Incinge cu brau de mantulre, dar Ifl~i tare am lzgu191

190

~-

f.i"'"

nit de la mine toata frica ~i mai tare am lubit faptele urate. 0; cum m-am fagaduit tn rata iogerilor, ca lmi voi curflp sufletul ~i Imi vol subtia gandul, ca imi voi chinui trupul, ci 1mi VOl alege via~ sfinpta. Am spus di voi goni de la mine toata necurapa, am spus ca voi clnstl mai mult fapta curata, dar mai tare ml-am Incuibat viclenia, mal tare m-am pornit spre ucideri. Am spus eli voi umbla pe dirarea stramta a curatiei, a sfintitei linisti, dar mai tare am dorit spre pofte, ~i mai mult am alunecat in scarnavi]. 0, cum s-a dus dumnezelesaul dill' al Duhuluil 0, cum s-a dus stlntenia trupului' 0, cat sunt de pdJlga.r~tJ plin fiind de lepra! 0, cum am fast respins din sfintitele praguril Desi eu, Intunecatul si posmogitul, port chipul cu adevarat diannezeiesc ~imare al munahului, dar 5aVar~egc spurcaciunile desfranarilor, Am ajuns la caruntete. dar nu am Liltreaga 'intelepchme. Lumina ochilor trupului s-a dus, ceata ochilor inimti a {recut, mainile ~i picioarele mi s-au muiat, dar nu s-au potolit blestematiile, nu rni-a pierit clevetlrea. 0, cum de nu rn-am inteleptit la vremel Cum, nici la caruntete, nu am Iugit de putreziciunel 0, de ce vremea nu

mi-a hari1zit nepatlmirel O, de ce am vrut destrab.iJarile dradlorl 0, de De am iubit naravurile satanei! Ci jnvredniceste-ma. Q, Treime Preaefanta, sa rna tnfrtcosez netncetat de vapaia gheenei, de rnarea focului atotmistuitor si de. oceanul eel arzjitor, sa ma cutremur pururea de judecata mortii, de cercetatorii cei amari ai cugetelor inimii care 0 data cu faptele vcr lnfati~.~i cuvintele ~i gandunle cele netrebnlce. Ca niste calai rna vor pari atune! pe mine, eel cu totul tntinat, faptele, deprinderile cumplite, lucrarile rautiitilot, gandurile urate, asupririle, 'nchipuirile. Invredniceste-ma, 0, Trelme, sa nu fj u aruncat ca vreascurile In cuptor, nlci ce hrana spre tndestulare liarei, sa. nu rna dovedesc nestapanit ~i iute, Did sa-mi mai creasca rautatea cea veche, ct fa-mi \J~OQ:ra sarcina pacatelor, ca sa rna intorc de la salbaticia mea prosteascx, sa rna abat de la viclenia mea uracloasa. Supune-rni mlntti patimile cele spurcate, greu de .tapanit, unite !i topite In flrea mea. Fa ca tot eaWl sa pazeasca dumnezeiescul cuvant. ell puterea Ta lntlire~te-mi puterea cea neputincioasa Cu lumina Ta luminea193-----~""

192

za-mi lntunericut inimii. ell curatia ta curateste-mi minteacgo. Jzbaveste-ma de rana 'rautati i c~le·i stricatoare de suflet'Scoate-mii nevatamai de I. draci, neintinat, rara de prihana, de fa cei potrivnicl, de la supararaa dlavelului ~i de la tirania lui cea siln;ea ~icurnplita, Daruieste-ml acurn darul dumnezeiesculut Duh ca sa Implinesc cuvintele Tale. sa pazesc legile Tale, sa m.J tern de .iugroairea T~ care desavarsit lucreaza, sa fac cele ce se cuvin ' Tie ~irna rnantuiesc. Clu·ate~te-ma de pangarirea j; spurcaciunea tupului, Umple-mi mintea de curatenia Ta. Paaeste-ma neunpiedicat, ca intr-o zi cu burn randuiala, ca sa merg pe dumnezeiestlle cai, lzbaveste-ma de luc-ul fara de rod si de osteneala prearea a nebuniei necunostintei, 'care intra Inlru mine de 1(1 dyad ~i lese dinlauntru, din ininni. in vremea mortii, in ziua judecatii celei rnfrlco, sate a nelegiuirilor mele, batei.i1e crunte ale constiinte), rnustrarile arnare ~isage~le infocafe care rna vor arde, ma "or piiljoli} rna vor topi, ce putere le va opri? Cine le va stirige? in foe rna arunca lucrarea raula\ii, mo. instralnat de cunoasterea [Ta] la Judecata, ~ivoi auzj: "Nu te stiu pe tine, putre-

ziciun e. Sta; departe de bun;itap, rautate, videnie, suffer intunecat ~i netrebnic'?", Aproape este taie:ea mortii. S-a apropiat arum sabia ~far~ihllui. Inger de foe aspru, lngrozitor, purtator de sulila, s..lbatic se pogoara, laind, secerand inirnile cele neroditoare. Vai mie, s-a apropiat ea UJ1 leu ~i ca un balaur. Vai mie, de fata este, foe sufland si arsand, cu palos lnlricosat ~iC1I tctul infocat. S'e arata necrutator Cata de mine, ticalosul. Se arata gata sa rna topeasca, 5a rna. mistuie, araandu-ma eu totu1. Nici uri sprijin nu-rni ramane mie, chinui. tului. Nimern nu imi ajuta mie, stricatului, Nirreni nu aude tanguirile mele, Nimeni nu vede osteneliJe irrimii rnele, caci tu, suferind rnuncile cele tainice, numai tu le ~tiilntru aSCUIlS, 0, iuima! Suflete, mi se pare ci te vad Intunecat de moartea cea arnara, ing:albenit de fnca, fugind, nesurerind sa vezi Tn~erul, posornorat de lacrimi plin. Te vid mistuit de moarte, privirul in ios, tmpilat, trist, lepros ~i netrebnic, got inti nat ~i ranit. 0, cum te vei duce tu dezlegat de trupl 0, cum vei Ii tu tinut de vra.ima~iile dracilorl 0, cum vei fi bagat tu lntru adancul muncii! 0, cum vei suspina

*i

195

~
I

;'

in fuocul tarlaruluil Mil lnainte de a 51:! arara iudecata te-ai osandit, Mai Inainte de gheena, In gheena te duci. Mai uiainte d. tartar, prapastia tartaralui vezi. Mai Inainte de intuuerie, ai cazut In cumplit tntuneric. 0. cum te vei scula la judecata cea vesnica, trist ~i lio de lntuneric, batanp dc-te tn piept 1i sfa~iindu-ti haina! 0, cum vei sta hi judecatd ieaintea Domnului lrnprcuna cu spurcatul !i pangiirituJ tau trup, cu legituri gandite tinut ticaloseste, legat cu lanturi.e de nedesracut. ale gresalelorl 0, cum vei f astzat cu eel csandi~[ 0, cum vel fi pus tmpreuna ttl rnultimea dracilorl 0, cum ve. auzi: .Du-te intru intuneric, in t09 vecil arza.ndu-tejr'211;'!. Daca ai suspina acum sau ai lscrima, mai rnalnte de a se arata sabia mortii, poate se va rnilostivi Stapanul, po ate te va rendui intre cei rnantuiti. Ded suspina, inlma, mai inainte dE':: sfirsit roaga-te cu frica si ell cutrernur; 0, P5rinte, Fiule, Duhule, Treime Sfonl., mantu~e~te~mjdirrcolo de vrednicia mea peste na deide, 0, roc curaptor de pacate, cura~itol' de gresa'ele sufletului. spal. sufletul rneu de intinacluni, ;l.ipanejte cugetele sufletului rceu, tr.drepteaaa

*i

pomiree minlii. spre plans Tffipara~e~te peste 50cotehle mintli, ea sa-rni plang multele rnele vinevalli, sa, m.! tanguiesc pentru multele rode datorii ~i~ura.te~te-miinirna de spurcaciuni, pentru ca sa suspin cu amar 9i sa lacrlmez netncetat, 01 Domnule .1 Domnilorl 0, Atottiitorule! Pe mine robul patimilor, eel plin de- rusine, 5Capa-llla de rusinea cea vesnica, de gheena ~i de Intunencul eel mai din afara. Lumineaea-rni ganduri1e sufletului Jngrozite .. care tremurf cz niste vinovate. piing: ~j se tanguiesc1 ca niste osandite, ca sa s5vaqesc rugaciuni curate ~i neinceta:e. Da-mi ('ura~re a. rnintii, lini~te sutleteasca, omerare a vcirilor celor urate", defaimare i'I lucrurilor trecatoare, cuget emerit ~i dragoste, lacrirna inimii care lnveseleste, suspinurile pline de mir ~i tangu.rile sfinpte, irujneunf eli puterea de raza purtatoere a infranarii. Dz-m. rrse sa-wi biruiesc cu aripile postiril pantecele eel fara de rusine ~i infocat, Daruie9te rnintii mele !itapa nirea gandurilor. [nfraneaza-mi ~i In\elepteste-sui pentecele care cu totul m-a biruit ~i Dl-3 ti~'losit, rn-a arnetit si rn-a spurcat, rn-a tntunecat ~l m-~ netrebntclt, aprinaandu-rnl acurn ganduri 197
_JC~

*i

196 --------"",

urate care, val mie, pana la urrna cu totul ma vor pierde, Acum m-a afundat intru intunericul iadului ~in-a pravaM in beana rea mare. Mahn] rea zar ~arnic.a ~i fierbinteala inimii, mania iute ~i zavishalonebunia, lntunericul Ienevirii, noruJ trandaviei rni-au gonit darul Duhului. Slava desarta omeneasca ~i Iauda stricacioasa trm aduc necinste peste masura. lat mandria, turbarea dracilur rn-a impreunat pe mine cu nebunia patimilor. Cu amar suspina inima de trei ori tid'iloasa. In ceasul eel infricosat, tn ziua judeditii, heruvimli VOl" sta de fata cu ~rica ~iserafimii se vor spauuanta cu cutrernur. Invredruceste-rna sti Hcrlmea pururea, sa plang, sa suspin in toata vrernea ~i locul, in cea.sul in care judecatorul va ie~i la Judecata, Se va dati cerul sl va tremura pamantul~ Sf! va Ingrozi rnarea, se va Iopi toata aidirea, Jar EI va fi aprig eLI eel ce all nelegiuit. Vor- rasuna trambite!e cu putere, cetele celor fara de trupurl vor alerga, suHetele cele netrebnice Ie vor chir-ui, sufletele cele ir tinate Ie vor arde. Cand vet sedea pe trou inaLt, cand ma vel judeca pe mine osanditul, sa nu rna pui pe mine, blestematul, lmpreuna ell ieaii cei
~L______

blestemap, ci cu oile cele fericite, ca sa nul desfatez in lacasunle randuite. dreptilor, 0, Lumina 111treit stralucltoare! 0, Treime preasfantal Treime dupa fete ~i unime dupa mntal Numai pentru credinta rnea si [ara nadeide, rnantuieste-ma, Fa-ma imparat puternic peste patimi. Slobozeste-raa de tot pacatul, Lumineaza-ma. Jnfrurnuseteaza-ma pe mine, eel lntunecat. Cauta spre mine cu ochi PfE2.milostiv. Daruieste-m; Inger de raze purtator, at minpi ajutator, in\latator, partinitor, pO\la~uitor iodreptator spre mantuire, pazitor sufletului ~i trupulul meu, Stinge izbucnirile rauttitil mele. Izvoraste-mi ploi de lacrimi, cad nu celor rara prihana. celor luminap.. le-ai ~ezat leacul rnarturisirii, ci ai caruit cbipurt de pocain~a rnie, spurcatului ~i netrebnicului. Caci nu cste fel de rautate, de viclenie, pe care. sa nu-l fi faCllt in toata vremea SI locul, 9i acum imi plec Tie genunchii inimii mele, lm, paratic! Tale Irni pice grumazu, bunatitii Tale aduc rllgiciune. Iarta multirnile gre~emDr' mel e. Uit~ grelele datorii ale mele. Nu rna lipsi de bunatatile cele vesnice. Nu ma scoate ·afara de la roasa ceil nemuritoare. Nu rna instraina de bucuria sfintilor,
199
_J'-"

198

\iiI
lnvrednlceste-ma sfintitei imp.irta~id spre stergerea gre~elilor celor multe, spre dezlegare, spre curapc, spre rnantuire, iar in ceasul eel de pe urma ~i amar .1 mortii, trimite-mi iogeli blanzi, luminaji, C3 sa biruiasca palcurile dracilor, sa-mi rapeasca suflelul din rnunca ~isa-l duca f;ira de pacat sus, catre eel intreit Luminator si singur Imp""t ~i sa-l lnvredniceasca bucuriei sfintilor, Primeste drept mijlocitoare pentru mine bunatatea fa ..nerautatea; nepomenirea de rau, milostivirea, Irrdurarea cea de5avar*il:.a. Primeste drept rnijlocitoare pe Maica cea prealnalta, pe bucuria lumii, rata Maid. si Fecioara, dumneselasca scara, tolagul eel netnsufletit, tronul.. Primeste miilocitoare randuiala ~i ceata aruncatoare de fulgere a cerestilor Inger: celor Tara de trupuri, Prlrneste mijlocitor luminat ~i de raze purtatot pe [naintemergatorul Tau eel sfintit, pe eel mai inainte de scutece propovaduitor ~ide Dumnezeu ~raitor"liJ. pe eel ce mai Tnainte de Stapanul a stralucit celor din intuneric=. Primeste rniilocitoare cetele sfintilor, cetele prorocilor, ale patriarhilor, ale mucenicilcr, ale tuturor §1L__ _ 200

~
I
sfintilor celor de lumina purtatorl. Ca btne s' Te cuvantez ~i cu dorire sa 'Te maresc, ca sa-Ti versuiesc curat "Tie, Celui pe Care bloc Te cuvanteaza Puterile ceru'rilor intru to? vecii cei nemarginip ~i nernasurati, Ca Tie se cuvine stava, cinstea ~isl1\;panirea, intru tali vecli cei nesfar~i1i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful