ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Μηνιαίο οικονομικό περιοδικό
επιχειρηματικές ευκαιρίες, συμβουλές επιχειρήσεων, ευκαιρίες
χρηματοδότησης, αναπτυξιακά προγράμματα, συνεχής οικονομική
ενημέρωση, εκθέσεις ειδικά γεγονότα

επιμέλεια :

CQA-ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ 23 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2011
Τεύχος 23 – Δεκέμβριος 2011
Διανέμεται Δωρεάν

Περιεχόμενα Δεκέμβριος ’11
πρακτικές
συμβουλές για
επιχειρήσεις

προγράμματα
επιδότησης

3

Ενίσχυση 70% μέσω του
προγράμματος DIGIMOBILE για δαπάνες
τεχνολογίας

4

Συνεχίζεται το πρόγραμμα
Στήριξη επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών ανέργων
και νέων επιχειρηματιών,
μέχρι 15-01-2012

7

Χρονοδιάγραμμα για
Ενεργές προκηρύξεις

5

Επιταγή αρχικής
επαγγελματικής
κατάρτισης στους
Καταρτιζόμενους σε
Δημόσια και Ιδιωτικά
Ινστιτούτα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης

8

Υλικά συσκευασίας –
κίνδυνοι στα τρόφιμα

επιχειρηματικά

12 Ειδικά γεγονότα,
υπηρεσίες

ΚΡΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Επιχειρησιακό οικονομικό περιοδικό
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : CQA – ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ : Δουλγεράκη Μαρία

Θεοδούλου 18, Τ.Κ. 714 10, Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 319135, Φαξ: 281 810 1811, Κιν. : 6974730630
Website : www.doulgeraki.gr E-mail: info@doulgeraki.gr
Μηνιαία έκδοση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Διανέμεται δωρεάν σε επιχειρήσεις στην Κρήτη, Σαντορίνη, Ρόδο,
Καστοριά καθώς και σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Επίσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 6.520 επιχειρήσεις.
Οι απόψεις των συντακτών δεν ταυτίζονται με τις απόψεις του
ιδιοκτήτη και εκδότη του περιοδικού. Απαγορεύεται, η με κάθε
τρόπο, αναδημοσίευση των περιεχομένων του περιοδικού, χωρίς
την έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη.

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

2

Επ ι χε ιρ η μ α τ ι κά

Ενίσχυση 70% μέσω του
προγράμματος DIGI-MOBILE
για δαπάνες τεχνολογίας
Έναρξη αιτήσεων από 19-12-2011

Η

δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 20072013 και θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις που θέλουν
να πουλάνε και να προβάλλουν προϊόντα και υπηρεσίες
τους μέσω «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smart
phones)
και
μικρών
φορητών
υπολογιστών
(υπολογιστές- ταμπλέτες).
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ζήτησης και
της αξιοποίησης mobile εφαρμογών στην ελληνική
οικονομία και όχι η απευθείας ενίσχυση της προσφοράς
τους. Για το σκοπό αυτό χρηματοδοτούνται
επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και
ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών.
Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κύκλο
εργασιών μικρότερο από 10 εκ. ευρώ και προσωπικό
λιγότερο από 50 εργαζομένους) με έναρξη πριν από την
1/1/2011 που δραστηριοποιούνται σε όλους τους
τομείς της ελληνικής οικονομίας. Εξαιρούνται ελάχιστοι
κωδικοί (01.01-01.07, 02.10, 02.30, 03, 05, 84, 97, 99).
Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, θα λάβουν επιχορήγηση
για την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση
καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω
smartphones που θα είναι είτε τύπου B2C (Επιχείρηση
προς Καταναλωτή) είτε τύπου B2B (Επιχείρηση προς
Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να
αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμους
εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευών κινητών
επικοινωνιών και υπολογιστών ταμπλετών (tablet-pc)
και να διατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου
«Λογισμικού με τη μορφή Υπηρεσίας» (Software-as-aService).
Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να
«κατεβαίνουν» και να λειτουργούν στη συσκευή
κινητής επικοινωνίας. Οι εφαρμογές που επιδοτούνται
στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει να υλοποιηθούν σε
μια τουλάχιστον πλατφόρμα έξυπνων συσκευών

(ενδεικτικά, τουλάχιστον μία μεταξύ των Nokia Symbian,
GoogleAndroid, AppleiOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft
Windows Phone/Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές
ταμπλέτες, Palm/HP'sWebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo &
MeeGo κ.λπ.).

Ενδεικτικά παραδείγματα mobile εφαρμογών
που
θα
μπορούσαν
να
ενισχυθούν,
περιλαμβάνουν:
mobile εφαρμογές που επιτρέπουν σε
στελέχη της επιχείρησης την πρόσβαση σε
επιχειρησιακά δεδομένα,
υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και
υπηρεσιών προς πελάτες,
εφαρμογές παροχής υπηρεσιών και
προϊόντων, αξιοποιώντας το γεωγραφικό
στίγμα του χρήστη και υπηρεσίες
destination management,
υπηρεσίες
για
την
παροχή
προσωποποιημένης πληροφόρησης, τη
διαχείριση του πελατολογίου κ.λπ.,
υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης,
υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και
εφαρμογές τιμολόγησης,
υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων και
πληρωμών για επιχειρήσεις ενοικιάσεως
αυτοκινήτων, παραγωγής θεαμάτων,
κινηματογράφους κ.λπ.,
διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και
οργάνωσης ταξιδιών,
παρακολούθηση και διαχείριση στόλου
οχημάτων, κράτηση θέσεων σε ταξί,
λεωφορεία κλπ.
Επιδοτούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας
λογισμικού και/ ή υπηρεσιών λογισμικού με τη
μορφή «Software as a Service».
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο
διαμορφώνεται από την επιχείρηση και δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου
εργασιών
της
τελευταίας
χρήσης
της
επιχείρησης. Ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι
€10.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η
επιχείρηση υλοποιήσει ή αξιοποιήσει native
mobile ή web mobile εφαρμογές και €2.000 ευρώ
για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει
web mobile portal.

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

3

Συνεχίζεται το
πρόγραμμα Στήριξη
επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών ανέργων
και νέων επιχειρηματιών
μέχρι 15-01-2012

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότ
ητας και Ναυτιλίας τέθηκε σε
εφαρμογή
το
«Σχέδιο στηριξης
επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών
ανέργων και
νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»,
προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και το οποίο
στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και
των
ανέργων
με
επιδότηση
100%
συγκεκριμένων δαπανών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους
επιχειρηματίες
που
δημιούργησαν
επιχείρηση μετά την 1/1/2011 και σε
ανέργους 18 έως 64 ετών που σκοπεύουν
να δημιουργήσουν την δική τους
επιχείρηση.

Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων
(εκτός
Ανώνυμης
Εταιρείας)
που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους σχεδόν
τομείς της ελληνικής οικονομίας (εξαιρείται από
τη δράση το λιανικό εμπόριο, η γεωργία, η
αλιεία, και οι τομείς εστίασης).

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: α. από
10.000€ έως 20.000€, για συγκεκριμένες
δαπάνες και για χρονική διάρκεια έως και
δύο έτη και β. χρηματοδότηση έως 15.000
€, για τη δημιουργία νέας θέσης
απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι θα
διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες η
θέση αυτή.
Επιλέξιμες δαπάνες:
Ενοίκια - Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό,
τηλεφωνία, ύδρευση κ.λπ.)
Δαπάνες Ίδρυσης Εταιρείας (έναρξη σε
εφορία, εγγραφή σε επιμελητήριο κα)
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και
Λογιστική Υποστήριξη) έως 10%
Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου
Δαπάνες Κατάρτισης επιχειρηματία
Αποσβέσεις Παγίων και Δαπάνες Αγοράς
εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιάμεσων
προϊόντων
Νέα Θέση Εργασίας έως 15.000 €
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά από τις 15.11.2011.

www.tavernakrites .gr

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

4

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ
Μέχρι την 30/12 οι υποβολές αιτήσεων στο Πρόγραμμα "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - Επιχορήγηση έως 45% για τις εναλλακτικές τουριστικές
δραστηριότητες
Μέχρι την 28/12 οι αιτήσεις στο "Μέτρο 123Α" - Επιχορήγηση έως 65% για
μεταποίηση αγροτικών & κτηνοτροφικών προϊόντων
Τρίτος κύκλος υποβολής των αιτήσεων στον "Νέο Επενδυτικό Νόμο 3908/2011"
Έναρξη αιτήσεων από 1 Απριλίου 2012
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 1) με 100% επιχορήγηση
λειτουργικών δαπανών για ανέργους και νέες (μετά την 1/1/2012) επιχειρήσεις.
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 2) με 100% επιχορήγηση δαπανών
κατάρτισης προσωπικού και κόστους μισθοδοσίας 1 εργαζομένου για επιχειρήσεις με
ίδρυση πριν την 1/1/2011 και 5 τουλάχιστον εργαζομένους.

ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το πρόγραμμα "Χορήγηση Επιταγής (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης" στοχεύει να υποστηρίξει τους
καταρτιζόμενους στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και Ιδιωτικά) που είναι κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστεροι και να τους
προσανατολίσει σε ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της
χώρας και κατά συνέπεια προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης. Η «επιταγή» είναι ένα εφάπαξ χρηματικό
ποσό που καταβάλλεται ετησίως στους δικαιούχους, σε δύο δόσεις.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης έχουν όλοι οι καταρτιζόμενοι,
έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν
εγγράφει σε οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) και δύο (2) εξαμήνων σε όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ.
και Ι.Ι.Ε.Κ. της χώρας.
Η «επιταγή» συνίσταται, για όλους τους καταρτιζόμενους σε Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ., σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό:Το ποσό αυτό ισούται με τα δίδακτρα, τα οποία καταβάλλουν για δύο εξάμηνα κατάρτισης οι έλληνες και αλλοδαποί
υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε. που καταρτίζονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου
Μάθησης, ήτοι 367€ ανά εξάμηνο, ή συνολικά σε αυτή τη φάση στα 734€ (2 Χ 367€) για το έτος κατάρτισης.
Ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα αίτησης επανυποβολής για συμμετοχή του για ως και δύο ακόμη εξάμηνα,
εφόσον το τρέχον εξάμηνο της φοίτησής του το επιτρέπει και ο οδηγός κατάρτισης της ειδικότητας το προβλέπει. (Στον
δικαιούχο η επιταγή χορηγείται αρχικά για τα δύο εξάμηνα (φθινοπωρινό και εαρινό εξάμηνο) και κατόπιν
επανυποβάλλει
αίτηση σύμφωνα με την ετήσια πρόσκληση ενδιαφέροντος).
Το ποσό της «επιταγής» προσαρμόζεται κάθε φορά στο ποσό των ανωτέρω διδάκτρων, όπως αυτά καθορίζονται κάθε
φορά από την κείμενη νομοθεσία.
Ειδικά, στην περίπτωση των καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ. που δικαιούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να
καταβάλλουν δίδακτρα μειωμένα σε σχέση με αυτά που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, το ποσό της «επιταγής»
ισούται με το ύψος των μειωμένων αυτών διδάκτρων.

Περίοδος υποβολής: από 24/10/2011 έως 16/12/2011

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

5

Υλικά Συσκευασίας

και οι κίνδυνοι που κρύβουν
Μία σειρά από
πιθανούς
κινδύνους που
κρύβουν τα
υλικά
συσκευασίας και
ενδέχεται να
επηρεάσουν την
ποιότητα του
τελιού
προϊόντος.

Η

συσκευασία και τα υλικά
συσκευασίας
συνεισφέρουν
κατά ένα μεγάλο μέρος στο
κόστος της βιομηχανίας νωπών
προϊόντων και των τροφίμων. Πολλές
επιχειρήσεις στην προσπάθεια να
μειώσουν το κόστος, επιλέγουν υλικά
συσκευασίας
κακής
ποιότητας,
αυξάνοντας τους κινδύνους να αλλοιώσουν το προϊόν τους και να μη φτάσει
ασφαλές στον καταναλωτή. Αναγκαίο
κρίνεται λοιπόν να εφαρμόζεται κάποιο
σύστημα σύμφωνα με το οποίο θα
γίνεται αξιολόγηση, προκειμένου να
επιλέγονται τα κατάλληλα υλικά
συσκευασίας και το τελικό προϊόν θα
είναι ασφαλές.
Στο
σημείο
αυτό
θα
αναφερθούμε
στα
υλικά
που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή

των υλικών συσκευασίας και στη
συνέχεια θα αναφερθούμε στους
κινδύνους
που
ενδέχεται
να
παρουσιαστούν. Τα υλικά λοιπόν είναι
α) το μέταλλο (σίδηρος, λευκοσίδηρος,
αλουμίνιο)– (Μεταλλικοί περιέκτες,
λεπτά φύλλα μετάλλου), β) το γυαλί
(βάζα, μπουκάλια), γ) το χαρτί, χαρτόνι
επιχρισμένο χαρτί (Χαρτόκουτα, Χάρτινοι περιέκτες τροφίμων), δ) τα
πλαστικά (φιλμ, περιέκτες, μπουκάλια),
ε) τα λαμιναρισμένα υλικά συσκευασίας (σύνθετα υλικά συσκευασίας τα
οποία είναι κατασκευασμένα από
διάφορα στρώματα απλών υλικών
συσκευασίας όπως χαρτί, πλαστικά
φιλμ, λεπτά μεταλλικά φύλλα) (συσκευασίες γάλακτος, χυμών), στ) προϊόντα
από κυτταρίνη & σελοφάν (φιλμ), ζ)
κεραμικά υλικά (περιέκτες), καουτσούκ

και
ελαστομερή
(πώματα)
και
η)διάφορα άλλα, π.χ. ξύλο, ύφασμα.
Οι κίνδυνοι που μπορούν να
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της
συσκευασίας είναι βιολογικοί, φυσικοί
και χημικοί. Η κάθε επιχείρηση πρέπει
να αναγνωρίζει το είδος του κινδύνου
αλλά και να τον αντιμετωπίζει. Όσον
αφορά τα υλικά συσκευασίας πάντα
λαμβάνεται υπόψη και η τελική χρήση
τους, δηλαδή η φύση του τροφίμου για
το οποίο προορίζεται όπως επίσης και η
επεξεργασία που πρόκειται να υποστεί
στην βιομηχανία τροφίμων. Γενικά
όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι
επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης υλικών συσκευασίας εντάσσονται
στην κατηγορία των επιχειρήσεων
χαμηλής επικινδυνότητας για την
ασφάλεια των τροφίμων.

Αφι έρ ωμα

ΥΛΙ ΚΑ Σ ΥΣ Κ Ε ΥΑΣ ΙΑΣ
Οι κίνδυνοι λοιπόν που ενδέχεται να
παρουσιαστούν είναι οι κάτωθι:
1. Οι Βιολογικοί κίνδυνοι, δεν είναι
τόσο σημαντικοί για τα υλικά
συσκευασίας από την στιγμή που δεν
αποτελούν θρεπτικό υπόστρωμα στο
οποίο μπορούν να αναπτυχθούν. Η μόνη
εξαίρεση αφορά τα υλικά συσκευασίας
που αφορούν τις ευαίσθητες ομάδες
κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα οι
βρεφικές τροφές που θα πρέπει να
παράγονται σε ένα περιβάλλον όσο το
δυνατόν πιο άσηπτο. Επιπλέον είναι
ασφαλές τα υλικά συσκευασίας μετά
την παραγωγή τους, να αποθηκεύονται
σε κατάλληλους χώρους ή εντός
δεύτερης συσκευασίας έτσι ώστε να
προστατεύονται
από
επιμέρους
επιμόλυνση. Η εφαρμογή βασικών
κανόνων βιομηχανικής πρακτικής, από
την εταιρεία που παράγει υλικά
συσκευασίας, είναι απαραίτητη καθώς
και η εφαρμογή ενός κατάλληλου
προγράμματος απολυμάνσεων, το οποίο
μαζί με ένα αξιόπιστο και λειτουργικό
σύστημα μυοκτονίας- απεντόμωσης
μειώνει την πιθανότητα μεταφοράς
μικροοργανισμών
πάνω
στις
συσκευασίες τροφίμων ή στην γραμμή
παραγωγής
μέσω
σκόνης,
απορριμμάτων,
τρωκτικών
και
εντόμων. Οι σωστοί κανόνες υγιεινής
του προσωπικού στους χώρους
παραγωγής υλικών συσκευασίας είναι
σημαντικοί, για να μην υπάρχει
επιμόλυνση των τροφίμων. Εκτός από
τα προαπαιτούμενα προγράμματα και
τις Παραγωγικές Διαδικασίες μπορούν
να
εξαλείψουν
την
πιθανότητα
μικροβιολογικής επιμόλυνσης μέθοδοι
όπως η αποστείρωση περιεκτών.
2. Φυσικοί κίνδυνοι. Ο φυσικός
κίνδυνος αφορά οποιοδήποτε ξένο
σώμα βρεθεί
μέσα στο υλικό
συσκευασίας, με αποτέλεσμα την
μεταφορά του στο τρόφιμο. Αυτό
μπορεί είτε να είναι τμήμα της
συσκευασίας, είτε μπορεί να είναι
κάποιο άλλο ξένο σώμα. Στην 1η

περίπτωση στο τέλος της παραγωγικής
διαδικασίας θα πρέπει να γίνεται
οπτικός έλεγχος του παραγόμενου
υλικού συσκευασίας για παρουσία
φθορές. Στην περίπτωση παραγωγής
γυάλινων υλικών συσκευασίας θα
πρέπει να εξετάζονται για εσωτερικές
ρωγμές και χαράγματα με την βοήθεια
ειδικής κάμερας. Άλλα ξένα σώματα που
μπορεί να βρεθούν ανάμεσα σε υλικά
συσκευασίας
είναι:
εξαρτήματα
γραμμών
παραγωγής,
προσωπικά
αντικείμενα, σκόνη, σκουπίδια, πέτρες,
σκόνη κ.λπ.

(αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ έως
και V της Οδηγίας 2002/72/ΕΚ και των
τροποποιήσεών της). Το ίδιο ισχύει και
για
τις
βοηθητικές
ύλες
που
χρησιμοποιούνται
όπως
χρώματα,
ρητίνες, πρόσθετες ουσίες (π.χ. για την
παραγωγή του λεγόμενου masterbatch),
έτοιμα πλαστικά φιλμ, κόλλες και
επικολλητικές ρητίνες, μελάνια, βερνίκια,
επιχρίσματα
(π.χ.
στην
εκτύπωση), μη πλαστικά υποστρώματα
(π.χ. χαρτί, αλουμινόφυλλο κλπ.) Ακόμα
θα πρέπει να είναι γνωστές οι τεχνικές
προδιαγραφές και οι περιορισμοί που
είναι δυνατό να υπάρχουν κατά την
παραγωγική διαδικασία (π.χ. η
αρχική ουσία να μην ξεπερνά τις
προδιαγραφές που τίθενται από τον
προμηθευτή ή/και την νομοθεσίαΟδηγία 2002/72/ΕΚ, Παραρτήματα V
και VI). Παρόμοιες απαιτήσεις
βρίσκονται στην ειδική νομοθεσία
και για τα υπόλοιπα υλικά
Θα
πρέπει
να
συσκευασίας.

Προληπτική ενέργεια για την εξάλειψη
του φυσικού κινδύνου είναι η σωστή
συντήρηση των μηχανημάτων, οι
καθαριότητες και η εκπαίδευση του
προσωπικού στους κανόνες Ορθής
Υγιεινής και Βιομηχανικής Πρακτικής,
αλλά και πρακτικές στην παραγωγή
όπως το φύσημά τους με αέρα πριν την
πλήρωση τους ή
την απομάκρυνση
ικανού
αριθμού
Η Δήλωση Συμμόρφωσης, είναι μία
γυάλινων
γραπτή δήλωση που βεβαιώνει ότι τα
περιεκτών,
πριν
υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται
και
μετά,
τη
γραμμή
σε επαφή με τα τρόφιμα είναι
παραγωγής,
σε
κατάλληλα για τρόφιμα και διέπονται
περίπτωση
που
από όλες τις κανονιστικές ρυθμίσεις και
σπάσει μια φιάλη
τους απαιτούμενους νόμους.
κατά τη διάρκεια
της παραγωγικής
διαδικασίας.
3. Χημικοί κίνδυνοι. Οι χημικοί
κίνδυνοι είναι οι πιο σημαντικοί
κίνδυνοι στην παραγωγή υλικών
συσκευασίας τροφίμων. Οι χημικοί
κίνδυνοι αφορούν ιδιαίτερα τον τομέα
των υλικών συσκευασίας από: μέταλλο,
πλαστικό,
κεραμικά,
καουτσούκ,
επιχρισμένο χαρτόνι και από σύνθετα
και λαμι-ναρισμένα υλικά. Οι έλεγχοι
που θα πρέπει να γίνονται στον πεδίο
των υλικών και αντικειμένων αφο-ρούν
στην εφαρ-μογή των γενικών απαιτήσεων του Κανονισμού 882/ 2004,
των
ειδικών
απαιτήσεων
των
Κανονισμών 1935/2004 και 2023/
2006 και των ειδικών κανόνων για τις
ομάδες υλικών και αντικειμένων που
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του
Κανονισμού 1935/ 2004. Δύο είναι οι
κατηγορίες των μεγαλύτερων χημικών
κινδύνων που αντιμετωπίζει μία
εταιρεία υλικών συσκευασίας: α) η
χρήση μη εγκεκριμένων 1ων και 2ων
υλών και β) ο κίνδυνος μετανάστευσης
χημικών ουσιών από το υλικό
συσκευασίας στο τρόφιμο.
α. Όσον αφορά τις πρώτες ύλες για την
παραγωγή των πλαστικών υλικών
συσκευασίας
υπάρχουν
κάποιες
επιτρεπόμενες
αρχικές
ουσίες

ζητούνται πιστοποιητικά
τους
προμηθευτές
επιχειρήσεων.

από
των

β. Οι εταιρείες θα πρέπει να ελέγχουν το
τελικό προϊόν για να διαπιστώσουν
κατά πόσο αυτό μπορεί να μεταβιβάσει
τα συστατικά του στα τρόφιμα. Εδώ θα
πρέπει να υπολογίζονται η συνολική και
η ειδική μετανάστευση. Για τα πλαστικά
υλικά συσκευασίας θα πρέπει να
εξακριβώνεται ότι τα τελικά προϊόντα
της διαδικασίας παραγωγής δεν
μεταβιβάζουν τα συστατικά τους στα
τρόφιμα
σε
ποσότητες
που
υπερβαίνουν τα 60 mg των συστατικών
που
απελευθερώνονται
ανά
kg
τροφίμων ή προσομοιωτή τροφίμων
(mg/kg)
(όριο
συνολικής
μετανάστευσης). Επίσης πρέπει να
ελέγχονται και τα όρια της ειδικής
μετανάστευσης
που
καθορίζεται
ξεχωριστά για κάθε εγκεκριμένη αρχική
ουσία, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους
τοξικολογικούς δείκτες (ADI, TDI)
(Παραρτήματα ΙΙ έως και V της Οδηγίας
2002/72/ΕΚ).
Οι παραπάνω δοκιμές θα πρέπει να
γίνονται από την παραγωγό επιχείρηση,

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

7

σε διαπιστευμένο εργαστήριο, για κάθε
προϊόν (υλικό συσκευασίας) και τα
πιστοποιητικά
αυτών
να
είναι
διαθέσιμα όταν ζητηθούν.
4. Ιχνηλασιμότητα. Η υποχρέωση για
τήρηση αρχείων ιχνηλασιμότητας στα
υλικά και τα αντικείμενα σε επαφή με
τρόφιμα καθορίζεται από το άρθρο 17
του Κανονισμού 1935/2004 και είναι
απαραίτητο κομμάτι για την υλοποίηση
και την εφαρμογή του συστήματος ISO
22000. Σύμφωνα με αυτό οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν
συστήματα και διαδικασίες έτσι ώστε
να ξέρουν ανά πάσα στιγμή, τι
πρώτες
ύλες
και
υλικά
συσκευασίας
έχουν
χρησιμοποιήσει
για
την
παραγωγή
των
τελικών
προϊόντων τους.

ε. Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις
ουσίες οι οποίες υπόκεινται σε
περιορισμό στα τρόφιμα σχετικά με το
επίπεδο της ειδικής τους μετανάστευσης, και, εφόσον ενδείκνυται,
κριτήρια καθαρότητας.
ζ. Προδιαγραφές σχετικά με τη χρήση
του υλικού ή αντικειμένου, όπως:
i) τύπος ή τύποι τροφίμων με τα οποία
αυτό προορίζεται να έρθει σε επαφή,
ii) χρόνος και θερμοκρασία κατά την
επεξεργασία και την αποθήκευση των
τροφίμων με τα οποία έρχεται σε
επαφή,

iii) αναλογία εμβαδού της επιφάνειας
επαφής με τα τρόφιμα προς τον όγκο η
οποία τηρείται για να διαπιστωθεί η
συμμόρφωση
του
υλικού
ή
αντικειμένου.
Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να
επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό των
υλικών και αντικειμένων, καθώς και
των ουσιών για τις οποίες εκδίδεται.
Ανανεώνεται, όταν ουσιαστικές αλλαγές
στην παραγωγή επιφέρουν αλλαγές στη
μετανάστευση ή όταν νέα επιστημονικά
στοιχεία είναι διαθέσιμα.

5. Δήλωση Συμμόρφωσης. Είναι
μία
γραπτή
δήλωση
που
βεβαιώνει ότι τα υλικά και
αντικείμενα σε επαφή με
τρόφιμα είναι κατάλληλα για
τρόφιμα και διέπονται από όλες
τις κανονιστικές ρυθμίσεις και
τους απαιτούμενους νόμους. Η
δήλωση συμμόρφωσης είναι
απαραίτητη να εκδίδεται για τα
υλικά συσκευασίας τροφίμων και
να συνοδεύει μαζί με τις
αναλύσεις της γενικής και της
ειδικής μετανάστευσης τα υλικά
συσκευασίας κατά την πώληση
τους.
Η δήλωση συμμόρφωσης θα
πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής
στοιχεία:
α. Ταυτότητα και διεύθυνση του
υπεύθυνου της επιχείρησης που
κατασκευάζει ή εισάγει υλικά και
αντικείμενα, καθώς και τις ουσίες
τις προοριζόμενες για την
κατασκευή αυτών των υλικών
και αντικειμένων.
β. Ταυτότητα των υλικών και
των αντικειμένων, καθώς και
των ουσιών των προοριζόμενων
για την κατασκευή αυτών των
υλικών και αντικειμένων.
γ. Ημερομηνία της δήλωσης.
δ. Επιβεβαίωση ότι τα υλικά και
αντικείμενα πληρούν τις σχετικές
απαιτήσεις που καθορίζονται στο
ειδικό νομικό πλαίσιο που διέπει
τα υλικά συσκευασίας καθώς και
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1935/2004 ή τον απαιτούμενο
κανονισμό.

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

8

Επ ιχ ει ρ η μ α τ ι κά

 Υπηρεσίες- ειδικά γεγ ονότα

13 η Διεθνής Έκθεση
Συσκευασίας, Μηχανημάτων,
Εκτυπώσεων & Αποθηκεύσεων
17 – 20 Φεβρουαρίου 2012

Δουλγεράκης Ι. Ζαχαρίας
Διδάκτορ Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Βιομηχανικές εφαρμογες
Μηχανολογικες μελέτες
Διακριβώσεις οργάνων

Θεοδούλου 18, Ηράκλειο Κρήτης
Κινητό : +30 6972 856713

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
τηλ. : 6972856713

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ
Περιοχή: Πελοπόννησος / Ν. Κορινθίας / Διμηνιό
Είδος ακινήτου:
Οικιστικό: Μονοκατοικία
Εμβαδό: 350-400 τμ
Στοιχεία ιδιοκτήτη: Θοδωρής Κανακάκης
e-mail: theod27@gmail.com
Τηλέφωνο: 6972026868
Σχόλια: 65 m2 ισόγειο 65 m2 α όροφος θέρμανση
καλοριφέρ -αιρκοντίσιον. Επιπλωμένο. Σε μικρή
απόσταση από τη θάλλασα.

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

9

 προβληθείτε

Προβληθείτε στο περιοδικό μας και παρουσιάστε το προϊόν ή τη δραστηριότητά σας
με 1 ευρώ την ημέρα. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων στο
2810 319135 ή στείλτε email στο info@doulgeraki.gr

 Δείτε τα προηγού μενα τεύχη στο site:

http://www.scribd.com/doulgeraki

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας
Ευχαριστούμε
τους 1.978 συνολικούς αναγνώστες (Total Readers),
τους 159 οπαδούς (followers) και
τους 191 αναγνώστες του προηγούμενου τεύχους.

Καλές Γιορτές
Ευτυχισμένο και δημιουργικό το νέο έτος !

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

10