INSTAURAREA REGIMUL NAZIST

Naşterea mişcării naţional-socialiste şi apariţia NSDAP Mişcarea nazistă a fost una din multiplele mişcări anti-democratice detip fascist active în
Europa în perioada interbelică, dintre care cele maimulte au inclus antisemitismul ca pe unul dintre punctele centrale aleprogramului lor politic. În Germania, criza politică acută a anilor 1920-1930 avea să ducăla colapsul treptat al democraţiei, facilitând totodată ascensiunea laputere a NSDAP. Numirea lui Hitler în funcţia de Cancelar alGermaniei în ianuarie 1933 a fost urmată de trecerea rapidă, într-operioada de numai câteva luni, de la democraţia parlamentară laregimul totalitar. Nefiind multumiţi doar cu acapararea puteriipolitice, juridice şi cu deţinerea controlului asupra multora dintreinstituţiile statului, naziştii au vrut să schimbe integral structurasocială în conformitate cu propria lor viziune. Această viziune a fostimplementată prin preluarea organizaţiilor de tineret, a sindicatelor şia diferitelor asociaţii profesionale. In plus, naziştii au folosit teroareaorganizată cu scopul de a-şi intimida adversarii politici şi ideologici.Toate acestea au culminat cu stabilirea şi punerea în funcţiune a uneireţele de lagăre de concentrare pentru prizonieri politici şi altecategorii de persoane considerate indezirabile. Naziştii s-au folositfoarte mult de propagandă pentru a inocula germanilor propria lorviziune asupra lumii. Au preluat instituţiile culturale şi au reorganizatsistemul educaţional. Realizările politice şi economice ale naziştilordin primii ani cât şi efortul de a-şi plasa activităţile într-un cadru legalau condus la o largă susţinere a regimului, uneori chiar şi din parteaacelora care nu se considerau nazişti.

Prăbuşirea Republicii de la Weimar Republica de la Weimar a fost creată după înfrângerea Germaniei înprimul război mondial şi
se poate spune că nu a reuşit să se consolideze şisă găsească suficientă susţinere din partea populaţiei în primul rânddatorită lipsei unei tradiţii democratice în istoria Germaniei moderne. Încă din primii săi ani, republica s-a văzut nevoită să facă faţăviolenţei politice şi agitaţiei propagandistice anti-democrate a mişcărilorşi partidelor de extremă stânga şi dreapta. Acestea din urmă proliferau şidatorită crizei economice aproape permanente cu care avea să seconfrunte în acea perioadă Germania. Obiectivul final al tuturor acestorgrupări radicale era prăbuşirea Republicii de la Weimar. Chiar de la începuturile republicii, Partidul Naţional-SocialistMuncitoresc German fondat în 1919 şi condus din 1920 de către AdolfHitler a combinat activitatea politică cu violenţa de stradă şi a încercatîncă din 1923 să preia, prin organizarea unui putsch, conducerea înBavaria. Deşi lovitura de stat a eşuat, partidul nazist a continuat să lupte şisă aştepte momentul prielnic preluării prin orice mijloace a puterii. Ultimii ani ai Republicii de la Weimar au fost caracterizaţi de o crizăpolitică constantă şi de o rapidă prăbuşire economică. Acest lucru apermis naziştilor să se impună drept principala mişcare politică popularăde protest, anti-capitalistă, anti-democratică, anti-liberală şi singuracapabilă să oprească "ameninţarea comunistă." Preşedintele Paul vonHindenburg, care încerca să stabilizeze sistemul politic german, a fostconvins de către anumite facţiuni

Şcolile şi organizaţiile de tineret. a fost înfiinţatîn martie 1933. centrele culturale şi artistice. folosirea violenţei instituţionalizate.conservatoare să îl numească pe Hitler.totodată. Actul de Împuternicire prin care Hitler capătă puteri discreţionare. Dictatura "legală" Pe 27 februarie. Peste doar o lună. naziştii au desfinţat toate celelalte grupări politice şi au suprimat libertatea de asociere şi libertatea cuvântului. sistemul educaţionalgerman a fost folosit pentru a propaga naţional-socialismul în rândul tinerilor. pe 23 martie. care larândul său avusese grijă să se prezinte ca un respectabil lider politic. în unele cazuri. în ianuarie 1933. Regimul terorii de stat după 1933 Una din trăsăturile distincte ale regimului nazist a fost. clădirea Reichstag-ului din Berlin a fost incendiată. Lagărele au devenit. Sistemulriguros organizat de terorizare a populaţiei a culminat cucrearea lagărelor de concentrare. re-educareaoponenţilor politici ai regimului. instrumente de exploatare aprizonierilor prin muncă forţată. în ciuda opoziţiei social-democrate şi în absenţa blocului comunist (ai cărui reprezentanţi fuseseră arestaţi). cultură şi educaţie în al Treilea Reich Naziştii au preluat curând controlul total asupra presei şi radioului şi s-aufolosit de acestea pentru a răspândi propria ideologie. În acelaşi timp. Începând din acel moment. cel de laDachau. Reichstagul adoptă. au folosit situaţia drept pretext pentru suprimarea libertăţii politice în Germania.liderul celui mai numeros partid de opoziţie din Reichstag (parlamentulgerman) în funcţia de Cancelar al Germaniei. HOLOCAUSTUL: UN AVERTISMENT AL ISTORIEI 17 Propagandă.renunţând parţial la radicalismul anilor de început. Primul lagăr. încăde la început. Aceste lagăre au fostfolosite pentru suprimarea şi.au fostdeasemenea subsumate acestui efort general de educare a tinerilor în spiritnazis . Eroareafatală a conservatorilor conduşi de aristocratul Franz von Papen a fostaceea că au crezut că vor putea să-l controleze astfel pe Hitler. Au înfiinţat în acest scopchiar şi un Minister al Propagandei. Naziştii. încă de la început. care i-au acuzat pe comunişti de acest incident.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful