!NST!TUT PEND!D!KAN CURU NALAYS!

A
KENENTER!AN PELA]ARAN NALAYS!A
Berkuat kuasa mulai November 2010PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 1 -
KANDUNGAN MUKA SURAT

1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 2
2. Falsafah Pendidikan Guru 2
3. Pengenalan Program Bina Ìnsan Guru Semester 4 3
4. Matlamat dan Objektif Program BÌG 3
5. Objektif Buku Panduan dan Modul Pelaksanaan BÌG 5
6. Garis Panduan Pelaksanaan Ceramah/Bengkel 6
7. Maklumat Pelaksanaan Ceramah/Bengkel 6
8. Panduan Aktiviti Kemasyarakatan 10
9. Peraturan dan Arahan Tetap Program BÌG Semester 4 16
10. Panel Penggubal dan Pemurnian Modul BÌG Semester 4 18


PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 2 -

FaIsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan
Negara.


FaIsafah Pendidikan Guru

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta
menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang
bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 3 -

PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU SEMESTER 4

Program Bina Ìnsan Guru Semester 4 mencakupi satu aktiviti ceramah, bengkel dan satu aktiviti khidmat
masyarakat. Melalui program ini pelajar akan didedahkan dengan kefahaman yang menyeluruh berkaitan pembinaan
insan guru yang seimbang, hubungan guru atau sekolah dengan komuniti serta akauntabiliti profesionalisma guru ke
arah meningkatkan kualiti pendidikan.

Aktiviti ini juga bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. Bakal-bakal guru
dilatih supaya berupaya berfikir secara positif dan meningkatkan motivasi kerjaya keguruan. Mereka didedahkan dengan
kepentingan semangat berpasukan, kerjasama dan tanggungjawab terhadap profesion, masyarakat dan negara.
Kesedaran tentang kepentingan hubungan komuniti dan perkhidmatan sosial perlu diterapkan kepada bakal-bakal
pendidik supaya mereka berupaya bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu tugas secara
bersama. Mereka perlu dilatih supaya berfikir secara reflektif dan kritis ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri
serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan dalam kehidupan seharian.

2 MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG)

Program Bina Ìnsan Guru ( BÌG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak,
nilai-nilai kerohanian dan keguruan, daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip
Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Pembinaan insan guru merupakan
usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah
PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 4 -

mulia dan guru adalah pembina generasi negara. Program BÌG bermula dengan Perkhemahan Ì (4 hari 3 malam) yang
dilaksanakan pada awal semester pertama dan diikuti dengan aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan sepanjang tempoh
pengajian mereka di Ìnstitut Pendidikan Guru. Aktiviti-aktiviti yang dirancang ini bertujuan memberi pendedahan kepada
pelajar tentang ciri-ciri dan kualiti insan guru yang unggul mencakupi enam domain utama kandungan kurikulum BÌG.
Fokus aktiviti perkhemahan ÌÌ, ceramah, seminar, bengkel dan khidmat masyarakat ini adalah untuk memberi peluang
kepada pelajar :

1. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang
berbeza.
2. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau aktiviti
3. Menghayati ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan.
4. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya
keguruan.
5. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi, kebolehan berdikari dan penampilan
diri yang sesuai.
6. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
7. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani (spritual) dan sosial.
8. Memupuk semangat berpasukan, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara
berkumpulan.
PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 5 -

9. Berupaya berfikir secara refleksif dan kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil
tindakan penambahbaikan secara berterusan

OBJEKTIF BUKU PANDUAN DAN MODUL PELAKSANAAN BIG


Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BÌG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut:

i. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BÌG di semua institut perguruan guru,
ii. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BÌG di semua institut
pendidikan guru, dan
iii. Memastikan pelaksanaan BÌG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang
ditetapkan.
.
PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 6 -4 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CERAMAH/ BENGKEL

1. Pengendalian ceramah/bengkel dilaksanakan di bawah kendalian Jabatan Hal Ehwal Pelajar (HEP) ÌPG.
2. Tugasan ceramah/bengkel ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 4 jam .
3. Pelaksanaan ini mengambil kira kesesuaian tempat dan kemampuan kewangan semasa pihak institut berkenaan.
4. Pengisian ceramah/bengkel hendaklah melibatkan gabungan ketiga-tiga tajuk yang diberikan berkaitan dengan
tema-tema berkenaan.
5. Setiap pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan reflektif berkaitan ceramah/ bengkel yang dilaksanakan.
Panjang laporan adalah antara 350-500 patah perkataan untuk dibentangkan dalam sesi pembentangan.
6. Laporan hendaklah berbentuk refleksi kendiri ( Kepentingan kepada diri, kerjaya , organisasi dan komuniti )
7 Laporan ini hendaklah dihantar kepada Tutor Kumpulan selepas aktiviti dilaksanakan.


5 MAKLUMAT PELAKSANAAN CERAMAH/BENGKEL

5 KANDUNGAN TAJUK

Tajuk Pembinaan Insan Guru yang Seimbang
1.1 Guru sebagai insan mulia.
1.2 Kualiti peribadi dan professionalisma seorang guru.
1.3 Pembelajaran berterusan dan seluas hayat.


PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 7 -

TAJUK 2 Guru dan Hubungan Komuniti
2.1 Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan.
2.2 Guru sebagai agen perubahan masyarakat.
2.3 Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan.

TAJUK Guru dan AkauntabiIiti ProfesionaIisme
3.1 Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia.
3.2 Guru reflektif menjana keberkesanan tugas.
3.3 Etika dan moral professional.
3.4 Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru.

52 MASA 4 Jam
(2 Jam ceramah , 1 Jam bengkel, 1 Jam sesi pembentangan laporan refleksi)
5 TEMPAT Dewan/Bilik Syarahan
54 BILANGAN PESERTA Semua peserta PGSR

55 SUMBER/ PERALATAN
1. LCD
2. Kertas ( A4 dan mahjong )
3. Komputer riba
4. Papan putih
5. Pemadam papan putih

PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 8 -

5 HASIL PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PRESTASI

Hasil Pembelajaran Ìndikator Presatasi
1. Memahami konsep pembinaan insan yang
seimbang meliputi aspek ilmu pengetahuan,
kemahiran dan sahsiah keguruan.
1.1 Menjelaskan konsep pembinaan insan guru yang seimbang.
1.2 Menganalisis kepentingan ilmu dan kemahiran dalam
pembinaan insan guru.
1.3 Menjelaskan ciri-ciri kualiti peribadi dan profesional seorang
guru.
2. Memahami peranan guru sebagai agen
perubahan, membina hubungan komuniti dan
memberikan perkhidmatan pendidikan secara
adil dan saksama.


2.1 Menjelaskan peranan guru sebagai agen perubahan dalam
masyarakat.
2.2 Merancang strategi membina hubungan sekolah dan
komuniti.
2.3 Menjelaskan peranan guru dalam merealisasikan konsep
pendemokrasian pendidikan dan cabaran-cabaran yang
dihadapi.


3. Memahami akauntabiliti dan komitmen guru
dalam konteks pelaksanaan tugas, kualiti
perkhidmatan serta etika dan moral
professional.


3.1 Menjelaskan akauntabiliti dan komitmen guru dalam
memberikan perkhidmatan berkualiti.
3.2 Menganalisis peranan guru dalam melaksanakan dasar-
dasar dan wawasan pendidikan negara.
3.3 Menjelaskan kepentingan mengahayati dan mengamalkan
nilai dan etika keguruan.
3.4 Kebolehan menggunakan pemikiran reflektif dalam
meningkatkan keberkesanan diri.
PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 9 -


PROSEDUR PELAKSANAAN
Langkah / Masa Ìsi Kandungan Strategi Pelaksanaan Fokus Hasil Pembelajaran
2. Sesi
penyampaian
input berkaitan
tajuk yang telah
ditentukan.
(120 minit)
2.1 Ìsi kandungan berkaitan tajuk
yang ditetapkan.Syarahan/ kuliah menggunakan
bahan-bahan sokongan
tertentu.


Membina kefahaman dan
penghayatan peserta
terhadap kandungan
ceramah/ syarahan.
3. Aktiviti peserta
secara
berkumpulan
atau
bersendirian
menyiapkan
laporan refleksi
( 60 minit )
3.1 Berdasarkan tugasan yang
dikemukakan kepada peserta
berkaitan tajuk-tajuk dalam
ceramah/syarahan.


Peserta menyiapkan laporan
3.1 Memberikan taklimat
tugasan kepada setiap
peserta.
3.3 Peserta secara individu
atau kumpulan menyiapkan
laporan refleksi hasil
ceramah/ syarahan
Mengintegrasi
pengetahuan sedia peserta
dan pembelajaran baru
berkaitan tajuk
ceramah/syarahan.
Memantapkan penguasaan
kandungan tajuk ceramah/
syarahan.
4.Pembentangan/
Soal jawab/
Rumusan
( 60 minit )
4.1 Penjelasan terperinci isi
kandungan ceramah/
syarahan berdasarkan
perspektif peserta.
4.2 Rumusan penceramah
berkaitan ceramah/ syarahan
dan membuat penilaian
terhadap peserta.
4.1Peserta membentangkan
laporan refleksi masing-
masing yang telah disiapkan
4.2 Penceramah membuat
rumusan berkaitan ceramah
yang telah dijalankan dan
memberi penilaian hasil
laporan berkenaan.
Merangsang pemikiran dan
refleksi peserta terhadap
tajuk seminar ceramah
/syarahan.
PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 10 -

7 PANDUAN AKTIVITI KEMASYARAKATAN

Jabatan HEP perlu menyediakan plan kontigensi bagi setiap aktiviti atau program yang dilaksanakan bagi
menghadapi kemungkinan luar jangka.

8 TUGASAN PELAJAR

Peserta dikehendaki mengikuti program sehingga selesai danmenyediakan satu laporan reflektif berkaitan aktiviti
yang telah diikuti berdasarkan panduan yang telah ditetapkan. Laporan ini perlu disediakan secara individu.

9 AKTIVITI KEMASYARAKATAN
9 PengenaIan
Aktiviti khidmat masyarakat ini direncanakan dalam program Bina Ìnsan Guru ( BÌG ) Semester 4 dengan tujuan
semua pelajar dapat menjiwai dan merasai kesempitan kehidupan di kawasan yang dipilih untuk aktiviti ini.
Kesempitan dan kekangan kehidupan akan memberi pendidikan secara langsung kepada bakal pendidik,
seterusnya mempengaruhi pelatih membuat keputusan dalam dunia pendidikan.
92 Jenis Khidmat Kemasyarakatan
9.2.1 khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas)
9.2.1 bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam)
9.2.3 gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat
kebajikan).

9.3 Khidmat Pendidikan Kepada Komuniti
9.3.1 kelas tambahan
9.3.2 klinik subjek/ bimbingan pembelajaran.
9.3.3 kem motivasi dan kerjaya
9.3.4 kempen kesedaran pendidikan.
PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 11 -


Program Khidmat Masyarakat
Tema
1. Jenis Khidmat Kemasyarakatan.
2. Khidmat Pendidikan Kepada Komuniti.
Tajuk
1. Khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat
penjagaan warga emas)
2. Bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam)
3. Gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat
komuniti, dan khidmat kebajikan).
4. Kelas tambahan
5. Klinik subjek/ bimbingan pembelajaran.
6. Kem motivasi dan kerjaya
7. kempen kesedaran pendidikan.
Masa / Tempat
1. 6 jam
2. Kawasan yang difikirkan sesuai oleh pihak HEP
Bilangan Peserta 1. Semua pelajar PGSR
Sumber / Peralatan
1. LCD
2. Kertas ( A4 dan mahjong )
3. Komputer riba
4. Papan putih
5. Pemadam papan putih
6. Peralatan gotong royong / peralatan yang akan digunakan mengikut kesesuaian
program.
7. Kain rentang program.
PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 12 -

Program Khidmat Masyarakat
Hasil Pembelajaran dan
Ìndikator Prestasi


Hasil Pembelajaran

Ìndikator Presatasi
1. Berjiwa merdeka dan
perkasa.

1.1 Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
1.2 Membina kemahiran membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah.
2. Kerohanian dan akhlak
keguruan.
2.1. Memahami konsep nilai dan etika keguruan.
2.2. Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri
terhadap kerjaya keguruan.
2.3. Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan.
3. Berilmu, beramal dan
berbakti.

3.1 Mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama
dan tanggungjawab.
3.2 Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.

4. Berakauntabiliti dan
amanah.

4.1. Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.
4.2. Menunjukkan kepekaan dan bertindak balas secara
positif kepada realiti persekitaran.
4.3. Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan
hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak
berkaitan.
4.4. Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan
peranan.

5. Kreatif dan inovatif 5.1. Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.
5.2. Berupaya berfikir secara kritikal, analitikal dan
PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 13 -

Program Khidmat Masyarakat
kreatif dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti.
5.3. Berupaya berfikir secara reflektif dalam nilai
kelemahan dan kekuatan diri untuk melakukan
penambahbaikan.
Plan Kontigensi Jabatan HEP perlu menyediakan plan kontigensi bagi setiap aktiviti atau program yang
dilaksanakan bagi menghadapi kemungkinan luar jangka.


PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 14 -


Langkah /Masa Ìsi Kandungan Strategi Pelaksanaan Fokus Hasil Pembelajaran
1. Persediaan Perancangan
( 2 Jam )
Perancangan Persediaan Perancangan
- Bentuk JK Kerja dan spesifikasi
tugas.
- Memberi penjelasan,
kefahaman tentang tujuan
program.
- Membina plan kerja.
- Menyediakan proposal program.
- Menentukan lokasi program.
- Dapat menguasai
kemahiran membuat
pengurusan secara
strategik strategic
planning management )

- Dapat mengaplikasikan
analisa SWOT / 4WÌH
untuk menjana strategi.

- Melatih diri membuat
rundingcara secara
profesional

- Dapat menguasi
kemahiran membuat
keputusan dan menghargai
keputusan secara
musyawarah.
Hala tuju program - Mendapatkan mandat /
maklumat program daripada
pihak HEP dan pihak-pihak
berkaitan.
- Ketua Jabatan HEP
- Ketua Unit BK-HEP
- Pensyarah Tutor
- Pihak atau agensi yang
berkaitan dengan
program.
Analisa Persekitaran - Tinjauan lokasi
- Analisa SWOT atau 4W1H
Ìsu dan matlamat
program
- Bergantungan kepada lokasi
dan sasaran di mana program
ini akan dilaksanakan.
Contoh:-
- Program yang melibatkan
Rumah Anak Yatim, agensi
yang terlibat seperti Jbtn.
Kebajikan Masyarakat Negeri,
ADUN, JKKK dan lain-lain.

Menyediakan Plan - Menyediakan kertas cadangan
yang lengkap

PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 15 -

Langkah /Masa Ìsi Kandungan Strategi Pelaksanaan Fokus Hasil Pembelajaran
Tindakan Program - Mengadakan mesyuarat JK
Kerja dan agihan kerja.
- Menyediakan jadual program
yang lengkap untuk edaran
semua JK dan pihak-pihak yang
terlibat.
- Melaksanakan taklimat awal
program kepada semua ahli
yang terlibat.

2. Semasa dan Selepas
Program dilaksanakan
(4 Jam)
Semua JK Kerja
bertindak dan
melaksanakan
tanggungjawab
mengikut bidang dan
spesifikasi kerja yang
telah ditetapkan
- Melaksanakan semua tugasan
dalam bidang kuasa yang telah
ditetapkan.
- Berhubung dengan pihak
bertanggungjawab jika berlaku
sesuatu masalah .
- Menyelaras semua kerja
mengikut keperluan semasa.
- Membantu JK-JK lain
melicinkan program.
- Melaksanakan semua aktiviti
yang telah dirancangkan
mengikut jadual.
- Dapat mengetahui prinsinp
penggunaan ruang dan
tanggungjawab.
- Mendalami jiwa masyarakat
yang pelbagai dalam
proses menyesuaikan diri
di alam pendidikan.
Membuat penilaian
program dan membuat
refleksi.
- Mesyuarat akhir / postmortem.
- Menyediakan laporan reflektif
untuk dihantar kepada tutor.
- Mengembalikan semua barang
dan peralatan pinjaman.
- Menghantar surat penghargaan
terima kasih kepada agensi luar
yang terlibat.
-
- Dapat menguasi
kemahiran membuat
keputusan dan menghargai
keputusan secara
musyawarah.
- Dapat membuat penilaian
dan refleksi diri tentang
menghadapi perubahan
dalam bidang perguruan.
PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG SEMESTER 4
PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 16 -

Peraturan dan arahan tetap program Bina Ìnsan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan
aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar, berdisiplin, selamat dan mencapai objektif.
Peraturan dan arahan tetap adalah seperti berikut:

1. Peserta mesti mematuhi semua arahan, jadual aktiviti dan melibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti
BÌG.
2. Peserta hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim, kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama
lain.
3. Peserta hendaklah mengawal diri sendiri, berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang
perkhemahan .
4. Peserta yang beragama Ìslam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk
waktu solat.
5. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan.
6. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan.
(Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran)
7. Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan.
8. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan.
9. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar.
10. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran.
11. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang aktiviti
adalah ditegah.
12. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama )..
PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 17 -

13. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti .
14. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali.
15. Peserta dilarang menganggu dan merosakkan flora dan fauna atau merosakkan habitatnya.
16. Peserta dilarang keluar dari lokasi aktiviti kecuali dengan kebenaran.
17. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri, peralatan dan harta persendirian.
18. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator.
19. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran.
20. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan.
21. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan /
Urusetia.

PERINGATAN

O Semua petugas yang diIantik / tutor diminta berada di Iokasi dari muIa sehingga tamat aktiviti
O Mentor / tutor diminta bersama peIajar pada setiap aktiviti yang dijaIankan


PANDUAN PELAKSANAAN
DAN MODUL PROGRAM BINA INSAN GURU
- 18 -


AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN
MODUL PRORAM BINA INSAN GURU ( BIG ) SEMESTER 4
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH ( PGSR )
NOVEMBER 200

Nomo

Joboton J Inst|tut
1. Haji Aleas bin Md Ìsa
(Penyelaras)
Penolong Pengarah
Pusat Pembangunan Akademik
Ìnstitut Pendidikan Guru Malaysia
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 1, Enterprise Building 3, Blok 2200
Jalan Persiaran Apec Cyber 6, 63000 Cyberjaya

2. Encik Ahmad Sukri bin Mustaffa Pensyarah/Fasilitator BÌG
Ìnstitut Pendidikan Guru
Kampus Darulaman
Bandar Darulaman
06000 Jitra, Kedah
3. Encik Mohamad Hafedz bin Salleh Pensyarah/Fasilitator BÌG
Ìnstitut Pendidikan Guru
Kampus Darulaman
Bandar Darulaman
06000 Jitra, Kedah
4. Haji Norhizan bin Zainol Pensyarah/ Fasilitator BÌG
Ìnstitut Pendidikan Guru
Kampus Temenggong Ìbrahim
Jalan Datin Halimah
80350 Johor Bahru

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful