SILA8US

SLkCLAP ť SMÞ ulAn AnuALAS ÞAuAnC
MA1A ÞLLA!A8An ť 8uAuA?A ALAM MlnACkA8Au
kLLAS ť vlll
SLMLS1L8 ť 1 uAn 2
1APun ť 2011Ŵ2012
kCÞL1LNSI DASAk MA1LkI ÞLM8LLAIAkAN kLGIA1AN ÞLM8LLAIAkAN INDICA1Ck ÞLNILAIA
N
ALCkAS
I
WAk1U
SUM8Lk
8AnAN AIAk 1aLap Muka Þenugasan
1ersLrukLu
r
Þenugasan
1ldak
1ersLrukLu
r
1. Mendesskripsikan
kelarasan bodi caniago di
minangkabau2. Mendeskripsikan
kelarasan koto piliang di
minagkabau3. MengidentiIikasikan
sistim demokrasi yang
khas di minangkabau
berdasarkan kelarasan
kelarasan bodl Chanlago
O pengerLlan kelarasan
O slsLlm kelarasan slsLlm
demokrasl bodl Canlago
O clrlŴclrl kelarasan 8odl
canlago
O cara pengambllan
kepuLusan dalam 8odl
Canlago
kelarasan koLo Þlllang
O kepemlmplnan koLo
plllang
O slsLlm kelarasan koLo
plllang
OclrlŴclrl kelarasan koLo
plllang
Ocara pengambllan
kepuLusan koLo plllang

uemokrasl khas
Mlnangkabau
O bodl canlago
Omen[elaskan pengerLlan
kelarasan
Omen[elaskan slsLlm kelarasan
slsLlm demokrasl bodl Canlago
Omembedakan clrlŴclrl kelarasan
8odl canlago
Omen[elaskan cara pengambllan
kepuLusan dalam 8odl Canlago


OmencerlLakan kepemlmplnan
koLo plllang
Omen[elaskan slsLlm kelarasan
koLo plllang
OmenyebuLkan clrlŴclrl
kelarasan koLo plllang
Omen[elaskan cara pengambllan
kepuLusan koLo plllang

Omendeskrlpslkan bodl canlago
OmeencerlLakan demokrasl koLo
plllang
Omen[elaskan pengerLlan
kelarasan
Omen[elaskan slsLlm kelarasan
slsLlm demokrasl bodl Canlago
Omembedakan clrlŴclrl kelarasan
8odl canlago
Omen[elaskan cara pengambllan
kepuLusan dalam 8odl Canlago


OmencerlLakan kepemlmplnan
koLo plllang
Omen[elaskan slsLlm kelarasan
koLo plllang
OmenyebuLkan clrlŴclrl
kelarasan koLo plllang
Omen[elaskan cara pengambllan
kepuLusan koLo plllang

Omendeskrlpslkan bodl canlago
OmeencerlLakan demokrasl koLo
plllang
1erLulls
dan llsan
2 x 43 m

2 x 43 M
2 x 43 M


Aoqkoso koyo
loJooqţ?ulfla
n andrlal

usaha lkhlas
8uklLLlngglţ
ursţ
zulkarnalnl

!asa Surya
ÞadangŦ
Muzzamll

Aoqkoso koyo
bodi Caniago dan Koto
Piliang


1.MengidentiIikasi
kepemimpinan yang ada
di Minangkabau.2.MengklasiIikasikan cara-
cara pengangkatan
penghulu di Minagkabau
3.MengklasiIikasikan
Iungsi dan kedudukan
penghulu di
Minangkabau


4.Mendeskripsikan
O demokrasl koLo plllang
Odemokrasl khas
kmlnangkabau
O unsurŴunsur plmplnan dl
mlnangkabau
O pembanLuŴpembanLu dl
mlnangkabau
O slfaLŴslfaL penghulu dl
mlnangkabau
O [enls dan makna pakalan
penghulu dl
Mlnangkabau

O cara pengangkaLan
penghulu
OsyaraL men[adl penghulu
O arLl malewakan gala
Operesmlan pengangkaLan
penghulu

O kedudukan penghulu dl
mlnangkabau
Ofungsl dan peranan
penghulu dl mlnangkabau
O pengerLlan allm ulama dl
Mlnagkabau
Ofungsl dan Lugas allm
ulama dl mlnangkabauO pengerLlan cadlak pandal
dl mlnagkabau
O kedudukan cadlak pandal
OmengldenLlflkasl demokrasl
khas kmlnangkabau


Omen[elaskan unsurŴunsur
plmplnan dl mlnangkabau
Omen[elaskan pembanLuŴ
pembanLu dl mlnangkabau
Omen[elaskan slfaLŴslfaL
penghulu dl mlnangkabau
Omembedakan [enls dan makna
pakalan penghulu dl
Mlnangkabau

Omen[elaskan cara
pengangkaLan penghulu
Omen[elaskan syaraL men[adl
penghulu
Omen[elaskan arLl malewakan
gala
Omen[elaskan syaraL peresmlan
pengangkaLan penghulu

Omen[elaskan kedudukan
penghulu dl mlnangkabau
Omen[elaskan fungsl dan
peranan penghulu dl
mlnangkabau
Omen[elaskan pengerLlan allm
ulama dl Mlnagkabau
OmenyebuLkan fungsl dan Lugas
allm ulama dl mlnangkabau

Omen[elaskan pengerLlan cadlak
OmengldenLlflkasl demokrasl
khas kmlnangkabau


Omen[elaskan unsurŴunsur
plmplnan dl mlnangkabau
Omen[elaskan pembanLuŴ
pembanLu dl mlnangkabau
Omen[elaskan slfaLŴslfaL
penghulu dl mlnangkabau
Omembedakan [enls dan makna
pakalan penghulu dl
Mlnangkabau

Omen[elaskan cara
pengangkaLan penghulu
Omen[elaskan syaraL men[adl
penghulu
Omen[elaskan arLl malewakan
gala
Omen[elaskan syaraL peresmlan
pengangkaLan penghulu

Omen[elaskan kedudukan
penghulu dl mlnangkabau
Omen[elaskan fungsl dan
peranan penghulu dl
mlnangkabau
Omen[elaskan pengerLlan allm
ulama dl Mlnagkabau
OmenyebuLkan fungsl dan Lugas
allm ulama dl mlnangkabau

Omen[elaskan pengerLlan cadlak


2 x 43 M

2 x 43 M

loJooqţ?ulfla
n andrlal

usaha lkhlas
8uklLLlngglţ
ursţ
zulkarnalnl

!asa Surya
ÞadangŦ
MuzzamllAoqkoso koyo
loJooqţ?ulfla
n andrlal

usaha lkhlas
8uklLLlngglţ
ursţ
zulkarnalnl

!asa Surya
ÞadangŦ
Muzzamll
kepemimpinan di
Mnangkabau
5.Mendeskripsikan unsur
cadiak panda
6.Mendeskrpsikan
kepemimpinan tungku
tigo sajarangan.


1. MengidentiIikasikan
arsitektur khas rumah
gadang Minangkabau
2. MengidentiIikasi Iungsi
Rumah Gadang di
Minangkabau.3. MengidentiIikasikan
bagian-bagian tertent
dari rumah gadang di
minangkabau


dl mlnangkabau
O fungsl cadlak pandal dl
Mlnangkabau
Ogabungan dan unsure
plmplnan dalam
masyarakaL dl
Mlnangkabau
O Lungku Llgo sa[arangan
O pengerLlan arslLekLur dl
rumah gadang
Omembekan benLukŴ
benLuk rumah gadang
O arslLekLur rumah gadang
Omembeda benLukŴbenLuk
uklran dl rumah gadang
O cara penempaLan uklran
dl rumah gadang


O rumah gadang sebagal
monumen dl
Mlnangkabau
O rumah gadang sebagal
lembaga dl Mlnangkabau

O ruang depan rumah
gadang
Oruang Lengah rumah
gadang
O ruang rapaL rumah
pandal dl mlnagkabau
Omen[elaska kedudukan cadlak
pandal dl mlnangkabau
OmengldenLlflkasl fungsl cadlak
pandal dl Mlnangkabau
OmengldenLlflkasl gabungan
dan unsure plmplnan dalam
masyarakaL dl Mlnangkabau
Omen[elaskan Lungku Llgo
sa[aranganOmen[elaskan pengerLlan
arslLekLur dl rumah gadang
Omembekan benLukŴbenLdakan
benLuk rumah gadang
Omen[elaskan arslLekLur rumah
gadang
Omembeda benLukŴbenLuk
uklran dl rumah gadang
OmengldenLlflkasl cara
penempaLan uklran dl rumah
gadang

Omen[elaskan rumah gadang
sebagal monumen dl
Mlnangkabau
OmengldenLlflkasl rumah
gadang sebagal lembaga dl
Mlnangkabau

Omen[elaskan ruang depan
rumah gadang
pandal dl mlnagkabau
Omen[elaska kedudukan cadlak
pandal dl mlnangkabau
OmengldenLlflkasl fungsl cadlak
pandal dl Mlnangkabau
OmengldenLlflkasl gabungan
dan unsure plmplnan dalam
masyarakaL dl Mlnangkabau
Omen[elaskan Lungku Llgo
sa[aranganOmen[elaskan pengerLlan
arslLekLur dl rumah gadang
Omembekan benLukŴbenLdakan
benLuk rumah gadang
Omen[elaskan arslLekLur rumah
gadang
Omembeda benLukŴbenLuk
uklran dl rumah gadang
OmengldenLlflkasl cara
penempaLan uklran dl rumah
gadang

Omen[elaskan rumah gadang
sebagal monumen dl
Mlnangkabau
OmengldenLlflkasl rumah
gadang sebagal lembaga dl
Mlnangkabau

Omen[elaskan ruang depan
rumah gadang
2 x 43 M

2 x 43 M


2x 43 M

Aoqkoso koyo
loJooqţ?ulfla
n andrlal

usaha lkhlas
8uklLLlngglţ
ursţ
zulkarnalnl

!asa Surya
ÞadangŦ
Muzzamll

Aoqkoso koyo
loJooqţ?ulfla
n andrlal

usaha lkhlas
8uklLLlngglţ
ursţ
zulkarnalnl

!asa Surya
ÞadangŦ
Muzzamll
1. MengklasiIikasikan cara
hidup di rumah gadang
2. MengidentiIikasi cra-
cara khas mendirikan
rumah gadang
Minangkabau


3. MengklasiIikasikan
rangkiang di
minangkabau

gadang
O cara duduk dlrumah
gadang
Ocara berblcara dl rumah
gadang
O arLl berbuaL dan
berLlndak dl rumah
gadang


OpengerLlan rumah adang
Ocara mendlrlkan rumah
gadang
Ocara mencarl bahan
bangunan rumah gadang
Oupacara mendlrlkan
rumah gadang
mlnangkabau

Oasal nama rangklang
Okegunaan rangklang bagl
masyarakaL
Ofungsl rangklang bagl
masyarakaL mlnangkabau
OmacamŴmacam rangklang

O pencak sllaL dan dasar
gerak pencak sllaL
O manfaaL pencak sllaL
O kelndahan gerak pencak
Omen[elaskan ruang Lengah
rumah gadang
Omen[elaskan ruang rapaL
rumah gadang

Omen[elaskan cara duduk
dlrumah gadang
Omen[elaskan cara berblcara dl
rumah gadang
Omen[elaskan arLl berbuaL dan
berLlndak dl rumah gadang


Omen[elaskan pengerLlan rumah
Cadang
Omen[elaskan cara mendlrlkan
rumah gadang
OmengldenLlflkaslkan cara
mencarl bahan bangunan
rumah gadang
Omen[elaskan upacara
mendlrlkan rumah gadang
mlnangkabau

OmenyebuLkan asal nama
rangklang
Omen[elaskan kegunaan
rangklang bagl masyarakaL
Omen[elaskan fungsl rangklang
bagl masyarakaL mlnangkabau
OmenyebuLkan macamŴmacam
rangklang

Omen[elaskan pencak sllaL dan
Omen[elaskan ruang Lengah
rumah gadang
Omen[elaskan ruang rapaL
rumah gadang

Omen[elaskan cara duduk
dlrumah gadang
Omen[elaskan cara berblcara dl
rumah gadang
Omen[elaskan arLl berbuaL dan
berLlndak dl rumah gadang


Omen[elaskan pengerLlan rumah
Cadang
Omen[elaskan cara mendlrlkan
rumah gadang
OmengldenLlflkaslkan cara
mencarl bahan bangunan
rumah gadang
Omen[elaskan upacara
mendlrlkan rumah gadang
mlnangkabau

OmenyebuLkan asal nama
rangklang
Omen[elaskan kegunaan
rangklang bagl masyarakaL
Omen[elaskan fungsl rangklang
bagl masyarakaL mlnangkabau
OmenyebuLkan macamŴmacam
rangklang

Omen[elaskan pencak sllaL dan2 x 43 M


2 x 43 M

Aoqkoso koyo
loJooqţ?ulfla
n andrlal

usaha lkhlas
8uklLLlngglţ
ursţ
zulkarnalnl

!asa Surya
ÞadangŦ
MuzzamllAoqkoso koyo
loJooqţ?ulfla
n andrlal

usaha lkhlas
8uklLLlngglţ
ursţ
zulkarnalnl

!asa Surya
ÞadangŦ
Muzzamll

1. Mengapresiasikan
pencak silat sebagai
permainan nagari di
Minangkabau


2. Mengapresiasikan aneka-
tari-rian rakyak sebagai
permainan anak nagari
3. Mengapresiasikan teater
tradisional randai di
Minagkabau
4. Mengapresiasikan seni
gamat sebagai permaiana
anak Nagari

5. Mengapresiasikan seni
tabuik sebagai
Permainan anak nagari6. MengklasiIikasikan
macam-macm kerawitan
sllaL
O hakekaL pemalnan
pencak sllaL
O macamŴmacam Larlan
rakyaL
O gerak Larlan rakyaL
Okelndahan dan keasllan
gerak Larlan rakyaL
OpengerLlan randal
O gerak Larl dalam randal
Oalur cerlLa dalam randal
OmendemonLraslkan
dlalog dalam randal
Omen[elaskan Larl gamaL
OperLun[ukan Larlan gamaL
Osyalr dan alaLr muslk
dalam gamaL

Opermalnan Labulk
OperLun[ukan Labulk
sebagal permalnan anak
nagarl
OkarawlLan yang
dlgunakan dalam LabulkŦ
karawlLan
OalaL muslk Llup
dasar gerak pencak sllaL
Omen[elaskan manfaaL pencak
sllaL
Omen[elaskan kelndahan gerak
pencak sllaL
Omen[elaskan hakekaL
pemalnan pencak sllaL
Omen[elaskan macamŴmacam
Larlan rakyaL
Omen[elaskan gerak Larlan
rakyaL
Omen[elaskan kelndahan dan
keasllan gerak Larlan rakyaL
Omen[elaskan pengerLlan randal
Omen[elaskan gerak Larl dalam
randal
Omen[elaskan alur cerlLa dalam
randal
OmendemonLraslkan dlalog
dalam randal
Omen[elaskan Larl gamaL
Omen[elaskanperLun[ukan
Larlan gamaL
men[elaskan syaldan alaLr
muslk dalam gamaL
Omen[elaskan permalnan Labulk
Omen[elaskan perLun[ukan
Labulk sebagal permalnan anak
nagarl
Omen[elaskan karawlLan yang
dlgunakan dalam LabulkŦ

OMen[elaskan alaL muslk Llup
OMen[elaska alaL muslk pukul
dasar gerak pencak sllaL
Omen[elaskan manfaaL pencak
sllaL
Omen[elaskan kelndahan gerak
pencak sllaL
Omen[elaskan hakekaL
pemalnan pencak sllaL
Omen[elaskan macamŴmacam
Larlan rakyaL
Omen[elaskan gerak Larlan
rakyaL
Omen[elaskan kelndahan dan
keasllan gerak Larlan rakyaL
Omen[elaskan pengerLlan randal
Omen[elaskan gerak Larl dalam
randal
Omen[elaskan alur cerlLa dalam
randal
OmendemonLraslkan dlalog
dalam randal
Omen[elaskan Larl gamaL
Omen[elaskanperLun[ukan
Larlan gamaL
men[elaskan syaldan alaLr
muslk dalam gamaL
Omen[elaskan permalnan Labulk
Omen[elaskan perLun[ukan
Labulk sebagal permalnan anak
nagarl
Omen[elaskan karawlLan yang
dlgunakan dalam LabulkŦ

OMen[elaskan alaL muslk Llup
OMen[elaska alaL muslk pukul

4 x 43 M2 x 43 M2 x 43 M

sebagai kesenian
minngkabau


O alaL muslk pukul
alaL muslk gesek


Men[elaskan alaL muslk gesek Men[elaskan alaL muslk gesek

ulkeLahul oleh kepala Sekolah Þadangţ 4 !unl 2011
SMÞ ulan Andalas Curu MaLa Þela[aran

Zufrlmarţ AŦMaŦ Þd MarLallzaţ SŦÞdSILA8US
SLkCLAn ť SMÞ DIAN ANDALAS ÞADANG
MA1A ÞLLAIAkAN ť 8UDA¥A ALAM MINNANGkA8AU
kLLAS ť Ik
SLMLS1Lk ť 1 DAN 2
1AnUN ť2011Ŵ2012
kCÞL1LNSI DASAk MA1LkI ÞLM8LLAIAkAN kLGIA1AN ÞLM8LLAIAkAN INDICA1Ck ÞLNILAIAN ALCkASI
WAk1U
SUM8Lk 8AnAN
AIAk 1A1AÞ MUkA Þ1 Þ11
1Ŧ Mengk|as|fkas|kan
8eberapa macam adat
|st|adat d| M|nangkabau
aŦ Adat nan sabana adat
bŦ Adat nan d| adatkan
cŦ Adat |st|adat
dŦ Adat nan taradat
eŦ Adat basand| syarak
2Ŧ Meng|dent|f|kas|kan
Makna dan hakekat
a|am takambang [ad|
guru


1Ŧ Adat nan sabana adat
2Ŧ Adat nan d| adatkan
3Ŧ Adat |st|adat
4Ŧ Adat nan taradat
SŦ Adat basand| syarak


1Ŧ Makna a|am dan
hubungan manus|a
dengan a|am
2Ŧ A|am takambang [ad|
guru dan
penerapannya

O Men[e|sakan Adat
nan sabana adat
O Men[e|askan Adat
nan d| adatkan
O Men[e|askan Adat
|st|adat
O Men[e|askan Adat
nan taradat
O Men[e|askan adat
basand| syarak

O Men[e|askan makna
a|am
O Men[e|askan
hubungan a|am
dengan manus|aŦ

O Men[e|sakan Adat nan
sabana adat
O Men[e|askan Adat nan d|
adatkan
O Men[e|askan Adat
|st|adat
O Men[e|askan Adat nan
taradat
O Men[e|askan Adat
basand| syarak

O Men[e|askan makna
a|am
O Men[e|askan hubungan
a|am dengan manus|aŦ

Men[e|askan a|am
ter1u||s
dan ||san


1ertu||s
dan ||san
8x 4S M4 x 4S M

4N6k454 k4Y4
P4u4N6ţ¥ULIIA
N ANDkIAL

USAnA IknLAS
8UkI11INGGIţ
DkSţ
2ULkAkNAINI

IASA SUk¥A
ÞADANGŦ
MU22AMIL


3Ŧ Mengan|a||s|s ke|ndahan
da|am karya sastra
M|nangkabau
Mengana||s|s N||a| mora|
da|am karya sastra
m|nangkabauMengana||s|s C|r|Ŵc|r|
karya sastra m|nangkabau

Meng|dent|f|kas| 1ema
karya sastra prosa
M|nangkabauMengana||s|s n||a| et|ka
dan h|stor|s da|am tambo
dan kaba m|nangkabau

ke|ndahan da|am karya
sastra
ke|ndahan da|am pu|s|
dan prosaMengungkapkan n||a|
mora| da|am karya sastra
M|nangkabauClrlŴclrl karya sasLra
mlnangkabau
ClrlŴclrl pulsl dan prosa
1ema dan cara
pengungkapannya
Þengungkapan l Lema dan
laporannyaka dalam


nllal kelndahan dalam
Lambo
nllal se[arah dan eLlka
dalam Lambo
O Men[e|askan a|am
takambang [ad| guru
dan penerpannyaŦ


O Men[e|askan
ke|ndahan da|am
karya sastra
O Men[e|askan
ke|ndahan da|am
pu|s| dan prosa
O Mengungkapakan
n||a| mora| da|am
karya sasrta
m|nangkabauO Men[e|askan c|r|Ŵc|r|
karya sastra
M|nangkabau
O Men[e|askan c|r| pu|s|
dan prosa

O Men[e|askan tema
dan cara
pengungkapannya

O Men[e|askan
pengungkapan tema

O Men[e|askan n||a|
ke|ndahan da|am
tambo
takambang [ad| guru dan
penerpannyaO Men[e|askan ke|ndahan
da|am karya sastra

O Men[e|askan ke|ndahan
da|am pu|s| dan prosa

O Mengungkapakan n||a|
mora| da|am karya
sasrta |nangkabau
O Men[e|askan c|r|Ŵc|r|
karya sastra
M|nangkabau
O Men[e|askan c|r| pu|s|
dan prosa


O Men[e|askan tema dan
cara pengungkapannya
O Men[e|askan
pengungkapan tema


O Men[e|askan n||a|
se[arah da|am tambo2 x 4S M
2 x 4S M

2 x 4S M


2 k 4S M


4 k 4S M


4N6k454 k4Y4
P4u4N6ţ¥ULIIA
N ANDkIAL

USAnA IknLAS
8UkI11INGGIţ
DkSţ
2ULkAkNAINI

IASA SUk¥A
ÞADANGŦ
MU22AMILMendeskr|ps|kan n||a|
ke|ndahan dan pend|d|kan
da|am pantunţ petatah
dan pet|t|h


Mengana||s|s makna
p|dato
Adat m|nangkabau

1ema dan amanaL
Mengungkapkan amanaL1Ŧ ÞengerLlan panLun dan
kelndahannya
2Ŧ nllal pendldlkan dan
nllal moral dalam
panLun
3Ŧ lungsl peLaLah dan
peLlLlh
4Ŧ A[aran dalam peLaLah
dan peLlLlh

1Ŧ ÞengerLlan pldaLo adaL
2Ŧ 8ahasa dan makna
pldaLo adaL

O Men[e|askan n||a|
se[arah da|am tambo

O Men[e|askan tema
dan amanat

O Mengungkapkan
amanat da|am tambo

O Men[e|askan
pengert|an pantun
dan ke|ndahanya
O Men[e|askan a[aran
yang terdapat da|am
petatah dan pet|t|h
O Mengana||s|s fungs|
petatah dan pet|t|h
O Meng|dent|f|kas|
a[aran yang terdapat
da|am petatah dan
pet|t|h


O Men[e|askan
pengrt|an p|dato adat
O Men[e|askan bahasa
Sdan makna p|dato
adatŦO Men[e|askan tema dan
amanat

O Mengungkapkan amanat
da|am tamboO


O Men[e|askan pengert|an
pantun dan ke|ndahanya
O Men[e|askan a[aran yang
terdapat da|am petatah
dan pet|t|h
O Mengana||s|s fungs|
petatah dan pet|t|h
O Meng|dent|f|kas| a[aran
yang terdapat da|am
petatah dan pet|t|hO Men[e|askan pengrt|an
p|dato adat
O Men[e|askan bahasa dan
makna p|dato adatŦ4 k 4S M


2 k 4S M4N6k454 k4Y4
P4u4N6ţ¥ULIIA
N ANDkIAL

USAnA IknLAS
8UkI11INGGIţ
DkSţ
2ULkAkNAINI

IASA SUk¥A
ÞADANGŦ
MU22AMILulkeLahul oleh kepala Sekolah Þadangţ 4 !unl 2011
SMÞ ulan Andalas Curu MaLa Þela[aran

Zufrlmarţ AŦMaŦ Þd MarLallzaţ SŦÞd

f°f– O½ °– f° ff¾f° O¾¾¯ ff¾f°¾¾¯ ¯f¾ .

f°f– On n ff¾f°  nf°f– Onff½ °–f¯ f° ½¾f° ff¯  .

f°f– ff¾f°9f°– O ½ ¯¯½°f° ½f°– O¾¾¯ ff¾f° ½f°– On n ff¾f° ½f°– Onff½ °–f¯ f° ½¾f°½f°–  ¯f¾f¾ . - 9 °–f¾f° 9 °–f¾f° @ ¾ @ f @ ¾  O¯ °© f¾f°½ °– f° ff¾f° O¯ °© f¾f°¾¾¯ ff¾f° ¾¾¯ ¯f¾ .°f°–f f O nf°f– @-9.

f°f– O¯ ¯ ff°n n ff¾f° nf°f– O¯ °© f¾f°nff½ °–f¯ f° ½¾f° ff¯ .

f°f–  O¯ °n ff° ½ ¯¯½°f° ½f°– O¯ °© f¾f°¾¾¯ ff¾f° ½f°– O¯ ° f°n n ff¾f°½f°– O¯ °© f¾f°nff½ °–f¯ f° ½¾f°½f°– O¯ ° ¾½¾f° nf°f– O¯ °n ff° ¯f¾ ½f°– @ff½.f -.

 - @ ¾ O¯ °© f¾f°½ °– f° f°¾f° ff¾f° O¯ °© f¾f°¾¾¯ ff¾f° ¾¾¯ ¯f¾ .@ 9- -  J@D D.

f°f– O¯ ¯ ff°n n ff¾f° nf°f– O¯ °© f¾f°nff½ °–f¯ f° ½¾f° ff¯ .

f°f–  O¯ °n ff° ½ ¯¯½°f° ½f°– O¯ °© f¾f°¾¾¯ ff¾f° ½f°– O¯ ° f°n n ff¾f°½f°– O¯ °© f¾f°nff½ °–f¯ f° ½¾f°½f°– O¯ ° ¾½¾f° nf°f– O¯ °n ff° ¯f¾ ½f°– ¯     .     .f¯     °–f¾fff .  °–f¾fff 9f f°– €f °f° f D¾fff¾ °–– ¾ f°f° f¾ff 9f f°– .

81.503. /3.3494 !.3 503::/ 3.     .81.3 O ¯f¾½f°– O¯ °– °€f¾ ¯f¾ f¾¯°f°–f f O ¯f¾f¾ ¯°f°–f f O°¾ °¾½¯½°f°  O¯ °© f¾f°°¾ °¾ ¯°f°–f f ½¯½°f° ¯°f°–f f O½ ¯ f° ½ ¯ f° O¯ °© f¾f°½ ¯ f° ¯°f°–f f ½ ¯ f° ¯°f°–f f O¾€f ¾€f½ °– O¯ °© f¾f°¾€f ¾€f ¯°f°–f f O© °¾ f°¯f°f½fff° ½ °– ¯°f°–f f O¯ ¯ ff°© °¾ f°¯f°f ½ °– ½fff°½ °– .7.-4/.8.:     03.         9f f°– €f °f° f D¾fff¾ °–– ¾ f°f° f¾ff 9f f°– ..8.°f–f f ½ f°f°½ °– O€°–¾ f°–f¾f¯ ¯°f°–f f f¯f ¯°f°–f f O¯ °© f¾f°½ °– f°f¯ f¯f .-.3.3.7..3  03/0391.9..3 1:38/.30/:/:.f¯   .°f–f f O¯ ° f°€°–¾ f°–f¾ O½ °– f°nf f½f° f f¯f¯f ¯°f°–f f ¯°f–f f O f°nf f½f° f O¯ °© f¾f°½ °– f°nf f O¯ °– °€f¾ ¯f¾ f¾¯°f°–f f  O¯ °© f¾f°°¾ °¾ ½¯½°f° ¯°f°–f f O¯ °© f¾f°½ ¯ f° ½ ¯ f° ¯°f°–f f O¯ °© f¾f°¾€f ¾€f ½ °– ¯°f°–f f O¯ ¯ ff°© °¾ f°¯f°f ½fff°½ °– .3.3.°f°–f f .3 503::/3.-.3.°f°–f f O¯ °© f¾f°nff ½ °–f°–ff°½ °– O¯ °© f¾f°¾ff¯ °©f ½ °– O¯ °© f¾f°f¯f ff° –ff O¯ °© f¾f°¾ff½ ¾¯f° ½ °–f°–ff°½ °– O¯ °© f¾f° f° ½ °– ¯°f°–f f O¯ °© f¾f°€°–¾ f° ½ f°f°½ °– ¯°f°–f f O¯ °© f¾f°½ °– f°f¯ f¯f .°f–f f O¯ ° f°€°–¾ f°–f¾ f¯f¯f ¯°f°–f f O¯ °© f¾f°½ °– f°nf f    .-.°f°–f f  Onff½ °–f°–ff° O¯ °© f¾f°nff ½ °– O¾ff¯ °©f ½ °– ½ °–f°–ff°½ °– O¯ °© f¾f°¾ff¯ °©f Of¯f ff°–ff O½ ¾¯f°½ °–f°–ff° ½ °– O¯ °© f¾f°f¯f ff° ½ °– –ff O f°½ °– O¯ °© f¾f°¾ff½ ¾¯f° ½ °–f°–ff°½ °– ¯°f°–f f O€°–¾ f°½ f°f° ½ °– ¯°f°–f f O¯ °© f¾f° f° O½ °– f°f¯f¯f ½ °– ¯°f°–f f O¯ °© f¾f°€°–¾ f° .3.3.:      03/08758.8 0502253.4/.:   03./.f¯    °–f¾fff 9f f°– €f °f° f D¾fff¾ °–– ¾ f°f° f¾ff 9f f°– . .

°f°–f f O¯ °– °€f¾–f °–f° f°°¾ ½¯½°f° ff¯ ¯f¾fff .°f°–f f O¯ °– °€f¾¯f –f f°–¾ f–f ¯ f–f .°f°–f f O¯ °© f¾f°°–– ¾f©ff°–f°  O¯ °© f¾f°½ °– f° f¾ ¯f–f f°– O¯ ¯ f° ° ° ff° °¯f–f f°– O¯ °© f¾f°f¾ ¯f –f f°– O¯ ¯ f ° ° f° ¯f–f f°– O¯ °– °€f¾nff ½ ° ¯½ff°f° ¯f –f f°– O¯ °© f¾f°¯f–f f°– ¾ f–f¯°¯ ° .3   O½ °– f°f¾   03/0391.-.8.39079039 Of°– ½f°¯f /.: ½f° f ¯°f–f f O¯ °© f¾f f°nf f ½f° f ¯°f°–f f O¯ °– °€f¾€°–¾nf f ½f° f .3/ 3..39:3: 948..3 .7.°f°–f f O¯ °– °€f¾¯f –f f°–¾ f–f ¯ f–f .°f°–f f O¯ °– °€f¾–f °–f° f°°¾ ½¯½°f° ff¯ ¯f¾fff ./.33.3/ ¯°¯ ° 3.78909:7. ¯f–f f°– .: ..°f°–f f O¯ °© f¾f°f°– ½f° ¯f–f f°– ½f° f ¯°f–f f O¯ °© f¾f f°nf f ½f° f ¯°f°–f f O¯ °– °€f¾€°–¾nf f ½f° f .       .3/.°f°–f f O¯ °© f¾f°f°– ½f° ¯f–f f°– .°f°–f f  O¯f–f f°–¾ f–f  ¯ f–f ./.°f°–f f  03/0391./.f¯   °–f¾fff 9f f°– €f °f° f D¾fff¾ °–– ¾ f°f° f¾ff 9f f°– .-. °–f¾fff 9f f°– €f °f° f D¾fff¾ °–– ¾ f°f° f¾ff 9f f°– .°f°–f f .3 -..8.-..f¯   .3.3.87:2.: O¯ ¯ f° °  °¯f–f f°– Of¾ ¯f–f f°– O¯ ¯ f ° ° f° ¯f–f f°– Onff½ ° ¯½ff°f° ¯f–f f°–    03/0391.3.3 -. O°––¾f©ff°–f° 03/08758.: Of°– °–f¯f –f f°– Of°–f½f¯f 0502253.°f°–f f O–f °–f° f°°¾  ½¯½°f° ff¯ ¯f¾fff  03/08758.3:38:7 .81:38 O¯f–f f°–¾ f–f #:2..3 0502253. ¯°f°–f f O€°–¾nf f½f° f  .77:2.5.°f°–f f O¯ °© f¾f°°–– ¾f©ff°–f°  O¯ °© f¾f°½ °– f° f¾ ¯f–f f°– O¯ ¯ f° ° ° ff° °¯f–f f°– O¯ °© f¾f°f¾ ¯f –f f°– O¯ ¯ f ° ° f° ¯f–f f°– O¯ °– °€f¾nff ½ ° ¯½ff°f° ¯f –f f°– O¯ °© f¾f°¯f–f f°– ¾ f–f¯°¯ ° .          .3.3.-.3/ –f f°– 23./.

8.7.-.81..      O.f¯    °–f¾fff 9f f°– €f °f° f D¾fff¾ °–– ¾ f°f° f¾ff 9f f°– .:     03. ./.     03.3 7:2.7..3..f¯ .8.3      03/0391.7.3 3.81...:   –f f°–   Onff  ¯f –f f°– Onff nff ¯f –f f°– Of f f° ° f ¯f –f f°–  O½ °– f°¯ff f°– Onff¯ ° f°¯f –f f°– Onff¯ °nf ff° f°–°f°¯f–f f°– O½fnff¯ ° f° ¯f–f f°– ¯°f°–f f Of¾f°f¯ff°–f°– O –°ff°f°–f°– f– ¯f¾fff O€°–¾f°–f°– f– ¯f¾fff¯°f°–f f O¯fnf¯ ¯fnf¯f°–f°– O½ °nf¾f f° f¾f – f½ °nf¾f O¯f°€ff½ °nf¾f O ° ff°– f½ °nf O¯ °© f¾f°f°– °–f ¯f–f f°– O¯ °© f¾f°f°–f½f ¯f–f f°– O¯ °© f¾f°nff  ¯f–f f°– O¯ °© f¾f°nff nff ¯f–f f°– O¯ °© f¾f°f f f° ° f ¯f–f f°–  O¯ °© f¾f°½ °– f°¯f f f°– O¯ °© f¾f°nff¯ ° f° ¯f–f f°– O¯ °– °€f¾f°nff ¯ °nf ff° f°–°f° ¯f–f f°– O¯ °© f¾f°½fnff ¯ ° f°¯f–f f°– ¯°f°–f f O¯ ° f°f¾f°f¯f f°–f°– O¯ °© f¾f° –°ff° f°–f°– f–¯f¾fff O¯ °© f¾f°€°–¾f°–f°– f–¯f¾fff¯°f°–f f O¯ ° f°¯fnf¯ ¯fnf¯ f°–f°– O¯ °© f¾f°½ °nf¾f f° O¯ °© f¾f°f°– °–f ¯f–f f°– O¯ °© f¾f°f°–f½f ¯f–f f°– O¯ °© f¾f°nff  ¯f–f f°– O¯ °© f¾f°nff nff ¯f–f f°– O¯ °© f¾f°f f f° ° f ¯f–f f°–  O¯ °© f¾f°½ °– f°¯f f f°– O¯ °© f¾f°nff¯ ° f° ¯f–f f°– O¯ °– °€f¾f°nff ¯ °nf ff° f°–°f° ¯f–f f°– O¯ °© f¾f°½fnff ¯ ° f°¯f–f f°– ¯°f°–f f O¯ ° f°f¾f°f¯f f°–f°– O¯ °© f¾f° –°ff° f°–f°– f–¯f¾fff O¯ °© f¾f°€°–¾f°–f°– f–¯f¾fff¯°f°–f f O¯ ° f°¯fnf¯ ¯fnf¯ f°–f°– O¯ °© f¾f°½ °nf¾f f°        O. /:5/7:2.3.     °–f¾fff 9f f°– €f °f° f D¾fff¾ °–– ¾ f°f° f¾ff 9f f°– .8.3 7.3.3.-.3/ 23./.8203/7.

980-.5708.33..8..7.          O. 03. 9..      O.3 503. 5072.7     03.3..81. 5072.8. °© f¾fff¯¾½ O.3 ¾f Of f½ ¯f°f° ½ °nf¾f O¯fnf¯ ¯fnf¯ff° ff O– fff°ff O ° ff° f° f¾f° – fff°ff O½ °– f°f° f O– ff ff¯f° f Ofn f ff¯f° f O¯ ° ¯°f¾f° f– ff¯f° f O¯ °© f¾f°f–f¯f O½ °©f°ff°–f¯f O¾f f°ff¯¾ ff¯–f¯f O½ ¯f°f°f O½ °©f°f ¾ f–f½ ¯f°f°f°f °f–f Offf°f°– –°ff° ff¯f      fff° Off¯¾½ f¾f– f½ °nf¾f O¯ °© f¾f°¯f°€ff½ °nf ¾f O¯ °© f¾f° ° ff°– f ½ °nf¾f O¯ °© f¾f°f f ½ ¯f°f°½ °nf¾f O¯ °© f¾f°¯fnf¯ ¯fnf¯ ff°ff O¯ °© f¾f°– fff° ff O¯ °© f¾f° ° ff° f° f¾f°– fff°ff O¯ °© f¾f°½ °– f°f° f O¯ °© f¾f°– ff ff¯ f° f O¯ °© f¾f°fn f ff¯ f° f O¯ ° ¯°f¾f° f– ff¯f° f O¯ °© f¾f°f–f¯f O¯ °© f¾f°½ °©f° ff°–f¯f ¯ °© f¾f°¾f f°ff ¯¾ ff¯–f¯f O¯ °© f¾f°½ ¯f°f°f O¯ °© f¾f°½ °©f° f ¾ f–f½ ¯f°f°f°f °f–f O¯ °© f¾f°fff°f°– –°ff° ff¯f  O.3.7/ 3.3.8.:  03.7    03.       .8. °© f¾f°ff¯¾½ O.3.-.207.3803 .8.5072.. °© f¾f°ff¯¾½ O.5708.3.2 2. .5708. °© f¾fff¯¾½ f¾f– f½ °nf¾f O¯ °© f¾f°¯f°€ff½ °nf ¾f O¯ °© f¾f° ° ff°– f ½ °nf¾f O¯ °© f¾f°f f ½ ¯f°f°½ °nf¾f O¯ °© f¾f°¯fnf¯ ¯fnf¯ ff°ff O¯ °© f¾f°– fff° ff O¯ °© f¾f° ° ff° f° f¾f°– fff°ff O¯ °© f¾f°½ °– f°f° f O¯ °© f¾f°– ff ff¯ f° f O¯ °© f¾f°fn f ff¯ f° f O¯ ° ¯°f¾f° f– ff¯f° f O¯ °© f¾f°f–f¯f O¯ °© f¾f°½ °©f° ff°–f¯f ¯ °© f¾f°¾f f°ff ¯¾ ff¯–f¯f O¯ °© f¾f°½ ¯f°f°f O¯ °© f¾f°½ °©f° f ¾ f–f½ ¯f°f°f°f °f–f O¯ °© f¾f°fff°f°– –°ff° ff¯f  O.3.5708.7 7..3.3./ 3.8. !072..3.30...3.3 2.9.-:80-.3/..80-./843.3....7  03.37.5708..:     03.8..907 97.980-.390.3..2.3803 9.-.3.

°© f¾f°ff¯¾– ¾  f ½ff f .-.9f°° ff¾    €¯f .fff 9 . °© f¾f°ff¯¾– ¾ .0803..:  Off¯¾½ ff¯¾– ¾  .80-.f 9                      9f f°– ° .3 233.ff9 f©ff°        .

°© ¾ff° f °f°¾f f°ff f .. - O O O O O  D  .9--9- D.    .--- D O -  . °© f¾f° f ¾f f .°f°–f f  f¾f f f  f°f°¾f f°ff f  f°f°ff f  f f¾f° ¾ff  f°f° f ff° n  f¾f f  f°f°ff f  f f¾f° ¾ff      .@9-  . °© f¾f° f f f¾f° ¾ff . °© f¾f° f °f°ff f .D 9@ .f°f f° f f ff¯ ff¯ f°– ©f  f¯ff¯ f°–©f – f° – ½ ° f½f°°f  O O @-9. - @@9. °– °€f¾f° °–f°ff¯ . °© f¾f° °–f° ff¯ °–f°¯f°¾f  -. °© f¾f° f °f° f ff° .@ @D- 9@- . °© f¾f° ¯f°f ff¯ .@9. °–f¾€f¾f°  f°f°¾f f°ff f f½f ¯fnf¯ f f  f°f° f ff° ¾f f .f°fff¯ f° °–f°¯f°¾f  .

°© f¾f° ¯f°f ff¯ O . °© f¾f° °–f° ff¯ °–f°¯f°¾f  .   D. - - 9- D -- D D@@-  D-- D 9- . °© f¾f° f°f° f ff° O . °© f¾f°ff¯ 9-- @¾ f°¾f°      @ ¾ f°¾f° J@D . °© f¾f° f °f° ff f O . °© ¾ff° f °f° ¾f f°ff f O .    . °© f¾f° f ¾f f O .      .D.@ 9@@ O . °© f¾f° f f¾f° ¾ff O .

°f°–f f   . °–f°f¾¾ -f ¯f ff¯ ff ¾f¾f ¯°f°–f f  .   . °–f°f¾¾ ° ff° ff¯ ff ¾f¾f . °–f°f¾¾ .

°–°–f½f°°f O ¯f ff¯ff¾f¾f . °– °€f¾ @ ¯f ff ¾f¾f ½¾f .°f°–f f  .°f°–f f  . n ff¾f¾f¯°f°–f f   . °–f°f¾¾ °f f f° ¾¾ ff¯ f¯ f°f f¯°f°–f f  O   ° ff° ff¯ff ¾f¾f O ° ff° ff¯½¾ f°½¾f O  .

 nff¾f¾f ¯°f°–f f O .

°© f¾f° n ½¾ f°½¾f  O . °© f¾f° ¯f f° nff½ °–°–f½f°°f O . °© f¾f° ° ff° ff¯½¾ f°½¾f O . °© f¾f° ¯f f° nff ½ °–°–f½f°°f .    O.   . °© f¾f°n½¾ f°½¾f .   .°f°–f f .      - 9- D -- D D@@-  D-- D 9- .        . °© f¾f° ° ff° ff¯ ½¾ f°½¾f . °© f¾f° ff¯ ff¯ f°– ©f – f°½ ° ½f°°f  . °© f¾f° n n ff ¾f¾f . °© f¾f° ° ff° ff¯ff¾f¾f O . °© f¾f° n n ff ¾f¾f . °© f¾f° °f ¾ ©ff ff¯f¯     .°f°–f f O .    O. °© f¾f° ° ff° ff¯ ff¾f¾f . °© f¾f° ½ °–°–f½f° ¯f  O . °© f¾f° ½ °–°–f½f° ¯f . °© f¾f° °f ° ff° ff¯ f¯ ff¯ f°–©f – f° ½ ° ½f°°f  O . °–°–f½ff° °f ¯f ff¯ ff ¾f¾f ¯°f°–f f  .D. °–°–f½ff° °f ¯f ff¯ ff ¾f¾f°f°–f f   O . n½¾ f°½¾f  O  @ ¯f f°nff O ½ °–°–f½f°°f 9 °–°–f½f° ¯f f° f½f°°ff ff¯ O -f ° ff° ff¯ f¯ O -f¾ ©ff f° f ff¯f¯ .

°–°–f½f°f¯f°f        . °© f¾f° ¯f f°f¯f°f . ° ¾½¾f° °f  9 °– f°½f°° f° ° ff° f°½ ° f° ° ff°°f ff¯ ½f°° ½ ff  -f½ ° f° f° f°½ °f¯f ff¯ ½f°°  °–¾½ ff f° ½   ©ff° ff¯½ ff f°½      . °© f¾f° ½ °– f° ½f°° f° ° ff°f O . °© f¾f° ½ °–f° ½ ff f O .            9f f°– ° . °–f°f¾¾ €°–¾ ½ ff f°½ . °–f°f¾¾ €°–¾ ½ ff f°½ O . °© f¾f°f©ff°f°–  f½f ff¯ ½ ff f°½ O .9f°° ff¾     O O O O O O O O O .ff9 f©ff° . °–f°f¾¾ ¯f°f  9 °– f°½ ff f ½ f  ff¾f f°¯f°f f¯°f°–f f ½ ff f    f ½ff f . °– °€f¾ f©ff° f°–  f½f ff¯ ½ ff f° ½  . @ ¯f f°f¯f°f . °© f¾f° ff¾f f° ¯f°f ½ f f f        O . °–°–f½f° f¯f°f ff¯f¯  . °© f¾f° ½ °–f°½ ff f .        O. °© f¾f° f©ff° f°–  f½f ff¯ ½ ff f°½ . °– °€f¾ f©ff° f°–  f½f ff¯ ½ ff f°½   O .D. °© f¾f° °f ¾ ©ff ff¯f¯  . °© f¾f° ¯f f° f¯f°f O . °© f¾f° ½ °– f° ½f°° f° ° ff°f . °© f¾f° ff¾f f° ¯f°f½ ff f       O.      - 9- D -- D D@@-  D-- D 9- . °–°–f½f° f¯f°f ff¯f¯   O  O .

   €¯f .fff 9  .f 9          .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful