POSEBNE VRSTE KREDITA I NJIHOVA EVIDENTIRANJA

Seminarski rad iz predmeta Računovodstvo banaka

Mentor:

Studenti:

Sarajevo, decembar 2010. godine

Sehic, Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja

SADRŽAJ

POJMOVNIK.............................................................................................................3 2. UVOD..................................................................................................................4 3. KRATKOROČNI KREDITI.......................................................................................5 3.1. Lombardni kredit.............................................................................................6 3.2. Rambursni kredit.............................................................................................9 3.3. Revolving krediti............................................................................................10 4. SREDNJOROČNI KREDITI...................................................................................13 4.1. Potrošački krediti...........................................................................................13 5. DUGOROČNI KREDITI........................................................................................14 5.1. Hipotekarni kredit..........................................................................................14 5.2. Stambeni kredit.............................................................................................16 5.3. Investicioni krediti.........................................................................................17 6. OSTALI SPECIFIČNI KREDITI..............................................................................18 7. ZAKLJUČAK ....................................................................................19 8. LITERATURA......................................................................................................20

2

namještaja.kratkoročni kredit na temelju zaloga pokretnih stvari ili vrijednosnica (izuzev mjenice). odnosno založnoga prava na nekretnini.novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata.  RAMBURSNI KREDIT .kredit koji banka otvara uvozniku robe za plaćanje uvoza robe uz pokriće različitih dokumenata koji su na nju preneseni. 3 .imaju rok dospijeća duži od pet godina. a obračunava se od dana dospijeća potraživanja. odnosno za premošćenje tekuće nelikvidnosti  LOMBARDNI KREDIT . gornja je promjenljiva.  POTROŠAČKI KREDIT .imaju rok dospijeća do jedne godine.  KAMATA . potrošnje.cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok. a služe za finansiranje većih investicija. bijele tehnike itd.kredit s rokom od 2 do 5 godina.kratkoročni kredit za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavlja sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku.  SREDNJOROČNI KREDITI .  KRATKOROČNI KREDITI . Dok je donja granica dosta čvrsta.Sehic. koje ostaju vlasništvo zajmoprimca. Služe za finansiranje tekuće poslovne djelatnosti.  HIPOTREKARNI KREDIT .  REVOLVING KREDIT . Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja POJMOVNIK  KREDIT . ali su do trenutka otplate u posjedu banka.srednjoročni kredit daje se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila.dugoročni kredit (s rokom dospijeća od deset do dvadeset godina) koji je osiguran upisom hipoteke.)  DUGOROČNI KREDITI .

prvo što radimo jeste traženje sredstava za finansiranje. a njih većinom nalazimo u bankama uzimajući kredit. pitanja su koja dobro pokazuju koliko podrobno moramo da se raspitamo o svakoj stavci prije nego što se upustimo u kreditiranje. potrebno je i određeno osiguranje da ćemo mi taj kredit i vratiti. pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade . razlikuju i u zavisnosti od banke u kojoj ih podižemo. UVOD Budžet je svakako stavka zbog koje vrlo često stavljamo prst na čelo i zapitamo se koliko smo ispravnu odluku donijeli. 4 . koji ćemo kasnije uz naknadu (kamatu) vraćati u jednakim mjesečnim ratama. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 2. kao cijene korišćenja tih sredstava.Sehic. otplate kredita. započeti mali biznis. i većina ljudi danas vraća čak i više od jednog kredita. kuću. Cilj ovog seminarskog rada je istaći karakteristike i opisati posebne vrste kredita i njihova evidentiranja kod banke. osim po sopstvenim karakteristikama. kredit može da vam pomogne. A koliko je mudro upuštati se u kredit. trebali bismo da prikupimo informacije o uslovima odobravanja kredita od više banaka i procijenimo koja banka nam pruža najpovoljnije uslove shodno našem sadašnjem i budućem finansijskom stanju. Krediti se. Kredit je određeni novčani iznos koji nam banka ustupljuje na korišćenje na određeno vrijeme. na koliko vremena je opterećenje kućnog budžeta optimalno i da li sada podizati kredit ili sačekati još nešto. U ovom radu ćemo detaljnije obraditi vrste najčešće korištenih specifičnih kredita sa aspekta ročnosti tj. najčešće se kao osguranje javlja hipoteka i žirant. Poslije odluke da su nam potrebna dodatna sredstva u vidu kredita. Ukoliko želimo da kupujemo nešto čija je cijena veća od naših mjesečnih primanja. Kredit je postao svakidašnjica u današnjem vremenu.kamate. novi automobil. Želimo kupiti stan. Danas ne možemo ni jedan veći projekat započeti bez finansiranja iz kredita. da li uštedjeti za ovo ili za ono? E. Da bi dobili kredit. a onda su nam u "pomoć" došli krediti.

U principu kratkoročni krediti dati za povremena obrtna sredstava imaju tretman samolikvidirajućih. RAMBURSNI KREDITI) • Srednjoročni krediti (POTROŠAČKI KREDITI) • Dugoročni krediti (HIPOTEKARNI KREDITI) 3. a mogu biti i dugoročne ali specifične za tu banku: • Kratkoročni krediti (LOMBARDNI. za pojedini posao i sl. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Svaka banka ima svoje ponude koje mogu biti sezonske. već i od konjukturnih prilika. jer on zavisi ne samo od stepena razvijenosti na kome se privreda nalazi.Sehic. kao i iz sredstava koja su nastala multiplikacijom depozita. kratkoročnih kredita koje ona koristi kod drugih banaka i finansijskih organizacija u zemlji i inostranstvu. 5 . Oni predstavljaju jedan od najvažnijih aktivnih bankarskih poslova. Kratkoročne kredite banke odobravaju za zadovoljavanje kratkoročnih potreba korisnika za obrtnim sredstvima. realizovanja monetarno-kreditne politike makro sistema i značajnu komponentu u strukturi aktive i plasmana banaka. i to u prinicipu za povremene zalihe ili za pokriće potraživanja od kupaca. KRATKOROČNI KREDITI Kratkoročni bankarski krediti predstavljaju jedan od važnijih izvora finansiranja privrednih tokova. REVOLVING. kad prestanu da postoje povremene zalihe ili se naplate potraživanja od kupaca. Skoro da nema preduzeća koje ne uživa kratkoročni bankarski kredit i nije moguće odrediti ukupan iznos potreba za kratkoročnim kreditom. za sezonske potrebe. Banka odobrava kratkoročne kredite iz apsorbovanih i kod nje centralizovanih depozita po viđenju. kratkoročni krediti se ne koriste samo za finansiranje povremenih obrtnih sredstava nego se čak i dio trajnih obrtnih sredstava finansira iz kratkoročnih bankarskih kredita. jer se obično otplaćuju u momentu kada prestanu da postoje razlozi zbog kojih je kredit uzet tj. Poseban izvor za kratkoročno kreditiranje potreba privrednih preduzeća predstavljaju i krediti koje bankama odobrava centralna banka. U uslovima savremenih tržišnih struktura.

Od iznosa založene vrijednosti zavisi i iznos lombardnog kredita. Knjiženje lombardnih kredita je veoma jednostavno. 6 . Hartije od vrijednosti se procjenjuju po tržišnoj vrijednosti. hartije od vrijednosti. Osnovna karakteristika lombardnog kredita je što odlučujuću ulogu ima bonitet zaloga. Putem zalaganja on se zaštićuje od potencijalnih gubitaka koji bi mogli nastati ako bi se roba morala prodati hitno i po svaku cijenu. Tržišna vrijednost imovine koja se zalaže odnosno vrijednost koja se kotira je osnova za dobijanje kredita.Sehic. Jedino je izuzetak zlato na čijoj se vrijednosti dobija kredit u 100% iznosu. Kad se zalaže roba najširu primjenu ima skladišnica ili varant i konomsman. Lombardni kredit(kredit na zalogu) je kratkoročni bankarski kredit koji preduzće može dobiti na bazi založenih pokretnih realnih vrijednosti kao što je zlato i druge dragocjneosti. račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate i račun „Prihodi od provizije i drugih nadoknada“ za iznos provizije i troškova. U momentu otplate lombardnog kredita o roku dospjelosti zadužuje se račun „Gotovina“ a odobrava se račun „Lombardni krediti“ za bruto iznos datog kredita. Banka je dužna da čuva zalog i da vrši sve radnje povezane sa zalogom. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. Lombardni kredit se angažuje za pribavljanje transakcionog novca za tekuću proizvodnju ili promet radi osiguranja tekuće likvidnosti.1. nominalni iznos kredita) i kada se zalog preda banci. a da nije primoran da hartije od vrijednosti ili robu prodaje u nevrijeme ili kada su tržišne prilike nepovoljne. Uobičajni rok zaloga iznosi tri mjeseca. Založeni kredit za preduzeće debitora ima dobru stranu što mu daje mogućnost da svojim finansijskim obavezama tačno i na vrijeme odgovara. dok je lična kreditna sposobnost preduzeća skoro sporedna. Za iznos odobrenog lombardnog kredita zadužuje se račun „Lombardni krediti“ a odobravaju se račun „Gotovina“ za neto iznos datog kredita. Lombardni kredit se može realizovati tek nakon potpisivanja ugovora o lombardnom kreditu gdje su utvrđeni uslovi(rok i kamata. U vanbilansnoj evidenciji kod lombardnih kredita za procjenjenu vrijednost zaloga zadužuje se račun „Ostava na čuvanje“ a odobrava se račun „Ostavljači ostava na čuvanje“. Lombardni kredit Lombard je stari aktivan bankarski posao. Njega su prvo praktikovali bankari iz Lombardije koji su ga prenijeli u Englesku i po tome je i dobio današnje ime. ne prelazeći 60-75% odnosno tri četvrtine dnevne vrijednosti zaloga. trgovačka roba i druga pokretna dobra koja su lako i brzo utrživa – kotiraju na finansijskom tržištu. ali se lombardni kredit odobrava ispot te vrijednosti. Ovi računi se gase suprotnim knjiženjem u momentu otplate lombarnih kredita o roku dospjelosti. učini ih mobilnim i funkcionalnim a da ih pri tome ne otuđi – proda. Preduzeće zalaže sredstva koja su momentalno van proizvodne funkcije i dobivenim kreditom ih aktivira.

3. u iznosu 50. 7 . kamata iznosi 1500 KM.000 70. 9. Prema datim podacima lombardni račun izgleda ovako : Bruto iznos lombardnog kredita Kamata Provizija Troškovi Neto iznos lombardnog kredita U dnevniku data kreditna transakcija će se proknjižiti na sljedeći način : R. OPIS Naknade za usluge Naknade za bankarske usluge Obračun provizije i troškova Gotovina Naknade za usluge Za naplaćenu proviziju i troškove Lombardni kredit Gotovina Za odobreni lombardni kredit Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Za vanbilansnu evidenciju zaloga Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1.br. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 2.500 500 40 47. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2.Sehic. a troškovi su 40 KM(mjeseci se računuju po 30 dana).000 70. 7.000 KM.960 2. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 1.000 1. 1. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata KONTO 182 960 200 182 169 200 994 999 180 950 200 180 180 950 200 180 180 950 DUGUJE 540 POTRAŽUJE 540 540 540 50. Otplata lombardnog kredita je izvršena o roku.000 50. provizija 1%.000 KM. 4.N. Rok dospjeća datog kredita je 4 mjeseca. 6. 5. 8. Kao zalog lice je položilo robu u vrijednosti od 70. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja U cilju ilustracije knjiženja lombardnih kredita pretpostavimo da je banka odobrila lombardni kredit fizičkom licu N.000 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 50.

mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 4.34 100.326.67 60 mjeseci 7% Mjesečni anuitet 19.53 50.000 70. 12. mjesec Gotovina Lombardni kredit Za povrat kredita Ostali vanbilansni računi Ostali vanbilansni računi Isknjižavanje zaloga iz vanbilansne evidencije 200 180 180 950 200 180 200 169 999 994 375 375 375 375 375 375 50.hypo-alpe-adria. 11.980.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS Valuta: EUR Nominalna kamatna stopa: 7. 13.000 do 100. mjesec Kamate po datom kreditu Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4. (EKS od 7.ba 8 .Sehic.000 70.12 Napomena: Kamate su izražene na godišnjem nivou i podložne su promenama.00% Prevremena delimična ili konačna otplata: 2% Refinansiranje kredita sredstvima druge banke: 4% Naknada za obradu zahteva za izmenu kolaterala: 2.000 86.67%) Rok otplate: od 12 do 60 meseci Bez žiranta Obezbeđenje: 100% garantni depozit Jednokratna naknada za obradu kredita : 1.00 RSD Naknada za odustajanje od ugovora bez saglasnosti banke: 0.80 990.5% Prikaz mjesečnih anuiteta u EUR Rok otplate 12 mjeseci Kamatna stopa 7% Iznos Mjesečni anuitet 1. mjesec Gotovina Kamate po datom kreditu Za naplaćenu kamatu za 3. 1 www.000 50. Za obračunate kamate za 3.00% god.06 1. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 10. 14.000.652.000 Osnovne karakteristike lombardnog kredita ponude :1 Iznos kredita: od 1.000 8. Uslovi pod kojima se odobravaju krediti podložni su izmenama.000 4.

najsigurniji i najjeftiniji spoljno-trgovinski kredit. koji će prodavac eskontovati kod svoje banke ili ga dalje koristiti za svoja plaćanja ili ga prodati na finansijskom tržištu. Akceptiranje mjenice kojom se obavlja plaćanje uvoza robe u rambursnom kreditu može izvršiti domaća banka uvoznika. Rambursni kredit je najčešći.2. Rambursni kredit Rambursni kredit je vrsta kratkoročnog kredita kojeg preduzeća koriste isključivo u međunarodnoj razmjeni kako pri izvozu tako i pri uvozu.) stavljajući ga na raspolaganje izvozniku. polise osiguranja i sl. Kredit kojim se vrši plaćanje „prekomorskog uvoza ili izvoza putem bankarskog(mjeničnog) akcepta. osiguranog robnim dokumentima“. Nedostatak je u tome što ga mogu odobravati samo međunarodno priznate i poznate banke pa su preduzeća iz nerazvijenih zemalja upućena na posredništvo stranih banaka. banka izvoznika ili neka treća prvoklasna banka u trećoj zemlji. Shema: Rambursni kredit 9 . Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 3. To je ustvari akceptni kredit koji banka otvara uvozniku uz pokriće na njeno ime prenesenih robnih dokumenata(konosman. teretnice.Sehic. Kod ovog kredita kupac-uvoznik i prodavac-izvoznik ugovorom se obavezuje da će se plaćanje izvršiti akceptom rambursne banke.

9. poslije iscrpljenja. kupoprodajni ugovor 2. Revolving krediti koji su formalno kratkoročni a efektivno srednjoročni sa rokom dospijeća od 1 do 3 godine su pokriveni(realni) krediti (uglavnom zalihama i potraživanjima od kupaca). Banke kao davaoci revolving kredita moraju s obzirom na to da drže raspoloživa novčana sredstva u pripravnosti. kod kojih se akreditivni iznos. ispostavlja mjenicu koju sa otpremnim dokumentima dostavlja svojoj posl. dostavlja mjenicu i otpremne dokumente 8. izvještava da će akceptirati mjenicu 4. pored redovne kamate i proviziju na neiskorišteni iznos odobrenog kredita. preuzima robu 11. podnošenje mjenice na isplatu 12. i 14. banke 3. o tome izvještava izvoznika 5. akceptira mjenicu i vraća je izvozniku.Sehic. isporuka robe 6. Koraci su slijedeći: 1. od korisnika ovih kredita tražiti plaćanje. dostavlja dokumente i tereti za proviziju 10. Revolving krediti Revolving krediti su takvi kratkoročni krediti za obrna sredstva koji se automatski po iskorištavanju obnavljaju – sve do iskorištenja ugovorenog maksimalnog iznosa u ugovorenom roku.banci 7. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Prethodna shema pokazuje detaljno postupak odvijanja davanja i korištenja rambusnog kredita u međunarodnoj trgovini. Praktikuju se kod dužih isporuka kako bi se skratio postupak oko ponovnog otvaranja i postigle određene uštede u bankarskoj proviziji kao trošak za korisnika datog kredita (prihod za banku kao davaoca odnosnog kredita). a dokumente šalje banci uvoznika i tereti je za proviziju. ponovo obnavlja sve do ugovorenog maksimalnog (ukupnog) iznosa ili broj puta u ugovorenom roku.3. zahtjev za isplatu i plaćanje 3. Oni omogućuju korisnicima datih kredita da povlače novčana sredstva u skladu sa dinamikom svoih potreba (za obrtnim sredstvima) i da ih otplaćuju prema svojim finansijskim mogućnostima u okviru ugovorenog roka. iskup mjenice 13. zahtjev za akcept mjenice kod ugled. 10 . Oni imaju inače posebnu primjenu kod međunarodnih dokumentarnih akreditiva.

Sehic. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 1.5 162. Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 1. mjesec Kamate po datim kreditima 4. Revolving kreditna kartica je kartica s odobrenim osobnim limitom potrošnje koji predstavlja revolving.50 162.5 162.50 11 .000 KM. Kreditna kartica se kao i debitna. mjesec Kamate po datim kreditima 6.50 162. na primjer 5 ili 10 % iskorištenog kredita. Oni se kod banke kao davaoca datih kredita knjiže tako što se u momentu odobrenja i iskorištenja zadužuje račun „Kratkoročni krediti za obrtna sredstva“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi) za iznos odobrenog i iskorištenog kredita.000 162. Ako klijent ne želi troškove platiti odjednom. mjesec Žiro račun 5. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 3. Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 2.5 162. Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 2.50 162. R. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Kratkoročni krediti za obrtna sredstva se po pravilu otplaćuju zajedno sa pripadajućom kamatom odjednom o roku dospijeća.br. Odobreni dati kredit je u potpunosti iskorišten i u roku vraćen zajedno sa pripadajućom kamatom. odnosno "samoobnavljajući“ kredit. OPIS Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva 1. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je odobrila komitentu kratkoročni kredit za obrtna sredstva u iznosu od 15.5 162.000 POTRAŽUJE 15. tada nepodmireni troškovi postaju iskorišteni dio odobrenog kredita na koji klijent plaća kamatu. mjesec KONTO 121 204 180 950 204 180 180 950 204 180 180 950 DUGUJE 15. Klijent sukladno svojim željama sam odlučuje o iznosu kredita koji će koristiti. sa rokom dospjeća od 5 mjeseci. (revolving kredit) Žiro račun Za odobreni kratkoročni kredit 2. Prilikom otplate zajedno sa kamatom zadužuje se račun „Žiro-račun“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate po osnovu datih kredita.50 162. Banka kao izdavatelj kartice utvrđuje minimalni postotak iskorištenog kredita koji se mora plaćati mjesečno. mjesec Žiro račun 3.50 162. o načinu te o tempu vraćanja kredita. može koristiti za podizanje gotovine na bankomatu te za plaćanja u trgovačko-uslužnoj mreži. uz kamatu od 13 %.

ba 12 . finansijskog stanja klijenta.50 162.5 162. 180 950 204 180 204 121 162. 8.000 11.5 162.5 15.Sehic. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 4. Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 3.Fiksna kamatna stopa . 12. Ukupni iznos mora biti otplaćen po isteku roka kredita Kamata: .50 162.sparkasse.50 162.5 10. 9. mjesec Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Za obračunate kamate za 5.5 162. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 4.000 15.Varijabilna kamatna stopa vezana za EURIBOR . mjesec Žiro-račun Kratkoročni krediti iza obrtna sredstva (revolving kredit) Povrat kredita 204 180 180 950 204 180 162.Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno ili kvartalno Obezbjeđenje: Mjenice firme i lične mjenice vlasnika Mjenice firme ili firmi garanata Zalog na nekretnine i pokretnu imovinu (pojedinačno ili u kombinaciji) 2 www.Varijabilna kamatna stopa sa klauzulom o promjenjivosti .50 162. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7. Karakteristike revolving kredita ponude :2 Iznos kredita: U zavisnosti od svrhe finansiranja. datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke Rok otplate: do 36 mjeseci (uz obavezu povrata cjelokupnog kreditnog iznosa svakih 12 mjeseci) Način otplate: Klijent po potrebi povlači i vraća odobrena sredstva. mjesec Žiro račun Kamate po datim kreditima Za naplaćenu kamatu za 5.5 162.

).000 KM. To je jedna posebna vrsta kredita koja je.000 50 50 13 . posjeduje li štednju itd. Potrošački krediti Potrošački krediti daju se pojedincima (domaćinstvima) za kupovinu trajnih potrošnih dobara (automobila. Za izvršene usluge banka je naplatila proviziju u iznosu od 50 KM. po pravilu u roku od 1-5 godina. 4. utvrđivanje perioda reistraživanja kreditne sposbnosti.br.Sehic. kako je riješio stambeno pitanje. Tamo gdje nije „demerkaciona“ linija ošto izdvojila kratkoročne i dugoročne kredite. kao i za finansiranje preduzeća za razne svrhe do pet godina. određivanje obima kredita. da li je zaposlen. gdje se precizno ne mogu svrstati u jednu od ove dvije globalne grupacije između njih se interpoliraju srednjoročni krediti. SREDNJOROČNI KREDITI Srednjoročni krediti su posebna vrsta kredita koja zauzima mjesto između kratkoročnih i dugoročnih. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 4. bijele tehnike itd. namještaja. OPIS Potrošački kredit 1.1. Da bi se utvrdila kreditna sposbnost potencijalnih korisnika potrošačkih kredita najčešće se traže sljedeće informacije: lične informacije i karakter lica. R. Primjer knjiženja kroz dnevnik : Banka je izvršila gotovinsku isplatu potrošačkog kredita fizičkom licu u iznosu od 5. Dospijevajući. Kod ovih kredita primjenjuje se uprošćena procedura i obično se traže najosnovnije informacije o debitoru kako bi se ograničio rizik kreditne delikvencije. a ne prelazi pet godina. Naknade za bankarske usluge Naplata provizije KONTO 169 200 200 960 DUGUJE 5. a najčešće se koriste za kreditiranje stanovništva za potrošna dobra i stambene kredite. Nakon toga slijedi kreditna ocjena o prihvatanju (ili neprihvatanju) kreditnog zahtjeva. obzirom na faktor vrijeme. Namjene za koje se koriste srednjoročni krediti su dosta brojne.000 POTRAŽUJE 5. bilans njegovog dohotka. Rok koji je duži od godine dana. mogućnost plaćanja mjesečnih rata i zaključivanje ugovora. negdje na sredini između dugoročnog i kratkoročnog koji se daje na „srednji rok“. a isplaćuju se u mjesečnim ratama. Gotovina Za isplatu potrošačkog kredita Gotovina 2.

1. Odobravaju se na temelju dugoročnih izvora sredstava komercijalne banke. intabulacijom. a služe za financiranje većih investicija. itd. 14 . u jednakim otplatim ratama(anuitetima). Otplata se može izvršiti odjednom na kraju otplatnog perioda(fiksna hipoteka). dražbi. osiguranja nekretnine od različitih rizika. Ovi krediti se obično otplaćuju u periodičnim vremenskim razmacima(mjesečno). Svoja prava hipotekarni vjerovnici ostvaruju preko suda.). Hipotekarni vjerovnik (banka ili druge specijalizirane financijske institucije) vraćanje kredita osigurava tzv. polica osiguranja korisnika kredita od posljedica nesretnoga slučaja vinkulirane u korist kreditora i sl. Budući da sigurnost naplate potraživanja leži u vrijednosti nekretnine.Sehic. odnosno pravnim postupkom uknjižbe založnoga prava na nekretnini. već založno dobro ostaje na raspolaganju dužniku i može biti predmetom kupoprodaje. Predmet hipoteke može biti. nad kojima se založno pravo stiče nad kojima se založno pravo stiče upisom u registar brodova i registar zrakoplova. tražeći da hipotekarni zalog bude izložen javnoj prodaji. primjerice brodovi i zrakoplovi. hipotekarni kredit u pravilu se odobrava u visini do 70% promjene ili procijenjene vrijednosti nekretnine. odnosno založnoga prava na nekretnini. pa se njihovo odobravanje u pravilu uvjetuje založnim pravom na nekretnine (hipotekom). stambeni ili poslovni prostor. Hipotekarni kredit Hipotekarni krediti su dugoročni krediti odobreni na bazi realnog imovinskog pokrića građanima ili preduzećima za finansiranje nekretnina (izgradnje stanova. poslovnih zgrada. DUGOROČNI KREDITI Dugoročni krediti imaju rok dospijeća dulji od pet godina. Sticanjem hipoteke vjerovnik nema pravo posjeda zaloga. dvadeset i više god. rok na koji se odobravaju hipotekarni krediti je uglavnom do 30 godina. Zbog dugoga roka na koji se odobravaju (npr. parkinga. dugoročni su krediti za vjerovnike razmjerno visoko rizičan posao. a nerijetko se zahtijevaju i drugi oblici osiguranja kredita poput solidarnoga jamstva (jedne ili više osoba). tj.). trgovinskih centara. 5. Odoborenju hipotekarnog kredita prethodi rigorozni sistem provjeravanja finansijski situacije(kreditne sposobnosti) korisnika i mogućnosti mjesečne otplate datog kredita. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. temeljem kojega dospjela nenaplaćena potraživanja može namiriti iz vrijednosti zaloga. skladišta i druge nekretnine nad kojima se založno pravo stiče upisom u zemljišne knjige. koji je osiguran upisom hipoteke. zemljište. ali i pojedini oblici pokretnina. gospodarske zgrade. na bazi amortizacionog plana(amortizaciona hipoteka). Dužnik je pritom obvezan voditi brigu o očuvanju vrijednosti založene nekretnine..

000 5. R. na njegov zahtjev hipotekarni kredit za kupovinu stana u iznosu od 600. on se naplaćuje iz prodajne vrijednosti hipoteke.000 360a 360 180 950 204 360a 180 30. uz učešće 20% i kamatu 15%.000 30.000 *20*)) Dugoročni kredit stanovništvu za 2.000 35. Primjer knjiženja kroz dnevnik: Banka je odobrila M.000 KM. Vanbilansno se evidnitra hipoteka.000 POTRAŽUJE 480.000 5. za stamb. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja Hipotekarni krediti se knjiže tako što se zadužuje račun „Hipotekarni krediti“ a odobrava se račun „Žiro-račun“ (ili neki drugi). 15 . Žiro račun Odobrenje hipotekarnog kredita po odbitku gotovinskog učešća (600. Otplata se knjiži tako što se za iznos dospjelog anuiteta zadužuje račun „Žiro-račun“ a odobrava se račun „Hipotekarni krediti“ za iznos glavnice i račun „Prihodi od kamata“ za iznos kamate. OPIS Hipotekarni kredit 1. pri čemu ostvarena razlika pripada njemu. Prema amortizacionom planu dospjeli prvi mjesečni anuitet iznosi 35.000 KM.br.Sehic. U slučaju da dužnik ne otplaćuje hipotekarni kredit o roku dospijeća.000 3. Kamate po datim kreditima Naplata I anuiteta KONTO 360 204 DUGUJE 480. pot.000 KM a na kamatu 5.J.000 –(600. sa rokom dospjeća od 16 godina. 4.000 30. stambene potrebe/analitika Anuitet dospio na naplatu Kamate po datim kreditima Prihodi od redovnih kamata Obračun kamata za I anuitet Žiro-račun Dugoročni kredit st.000 KM od toga se odnosi na glavnicu 30.000 5.

Što znači da banka polaže pravo na taj stan ukoliko mi ne isplatimo kredit. osim kada varira kurs valute za koju je vezan kredit. a kamate su od 6. Stambeni kredit je na rok do 30 godina.5 % . 3 www.000€ Indeksiran u : Evrima Kamata (EKS): 10. Odnosno.71 % Učešće: 10. vrlo se često dešava da banke počnu dizati kamate za stambene kredite sa promjenjivom kamatom što je jako nezgodno po osobne finanasije. Za razliku od promjenjive fiksna kamata omogućuje da za vrijeme trajanja otplate kredita uvijek je ista rata kredita.10 %.2. Svrha ovih kredita osim same kupovine može da bude i uređenje i/ili adaptacija stambenog prostora. kada kupujemo stan uz pomoć kredita. U zavisnosti od naših primanja i spremnosti da ga otplaćujemo. Veliki oprez se navodi na kamatu kada su stambeni krediti u pitanju.ba 16 . obavezno se nalaže provjeravanje fiksnu kamatu! Za vrijeme financijske krize.raiffeisenbank. mi formalno postajemo njegov vlasnik ali i u principu na taj stan stavljamo hipoteku u korist banke koja nam je odobrila kredit.000 do 200.00 % Rok otplate: 72 . Pri realizaciji stambenog kredita banka "trenutno" postaje vlasnik nekretnine koju smo kupili i ostaje to do momenta dok kredit u cijelosti ne isplatimo. Karakteristike stambenog kredita ponude :3 Naziv kredita : Stambeni krediti koji nisu osigurani kod NKOSK Iznos kredita : od 10.00 % Depozit: 0. Stambeni kredit Stambeni kredit je jedan od najpopularnijih na našem području i bez njega se rijetko kad i kupuje neka nekretnina. banke nude različite uslove korišćenja ove usluge.71 % Kamata (EKS za Klijente): 10.360 meseci Ostale informacije: Data kamatna stopa je minimalna.Sehic. iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5.

Razlikujemo : • Investicione kredite za osnovna sredstva • Investicino kredite za obrtna sredstva. Bržim obrtanjem investicionih kredita banka povećava ponudu novčanog kapitala. za izgradnju i nabavku opreme sa troškovima montaže. 17 . Krediti za stalna obrtna sredstva koriste se za obnavljanje sirovina i materijala za redovno poslovanje.Sehic. gotove proizvode i određeni nivo novčanih sredstava i potraživanja trajno vezanih u procesu normalnog odvijanja procesa rada za sve vrijeme dok taj proces traje. na izgled racionalna investiciona kreditna politika banaka je za preduzeće upravo tragična. Takva. Za banku je najosjetljive područje poslovanja investiciono kreditiranje. Krediti za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava koriste se prije svega za podizanje novih građevinskih objekata kao i za rekonstrukciju postojećih. a cilj banke je što kraći otplatni rokovi. sadnica. Radi se o kreditimaa koji više ili manje potpuno nadoknađuju sopstvena sredstava preduzeća. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 5. To su krediti koji se ppraktično najsporije obrću. nedovršenu proizvodnju i poluproizvode. Neophodna dugoročnost investicionih kredita za osnovna sredstva takođe dokazuje zašto je odobravnje tih kredita kod banaka nepopularno. remonta i velikih opravki. Zato se često nazivaju i kapitalni krediti. kao i pribavljanje industrijskih prava (patenanta i licenci). za nabavku i podizanje stoke. pošumljavanje i slično.3. odnosno što brže obrtanje kapitala. Investicioni krediti Banke se nerado prihvataju dugoročnog kreditiranja iz sopstvenih izvora.

“ 4 4 http://hr.Sehic.su tipično kratkoročni krediti na manje iznose koji se nude isključivo penzionerskoj populaciji. U ovom slučaju dobro proverimo isplativost samog refinansiranja.je namijenjen samo i isključivo studentima i koristi se za finansiranje studija ili studentskih potreba poput plaćanja smještaja i hrane u studentskim domovima A ukoliko se odlučimo za kredit i nakon nekog vremena prestanemo da budemo u mogućnosti da isplaćujemo kredit. Uzimanjem kredita za refinansiranje dobijamo mogućnost da jednim novim kreditom izmirimo obaveze ka drugim zaduženjima.služe za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji. dok se kamata plaća mjesečno. bez obzira da li su ona dospjela za plaćanje ili ne. i to preko interneta. Zdravstveni krediti .wikipedia. Poljoprivredni krediti . OSTALI SPECIFIČNI KREDITI „Penzionerski krediti . Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava u svrhu izmirenja naših obaveza kod jedne ili više banaka. Najbrži su jer se odobravaju istog dana. jedno od mogućih rješenja je i refinansiranje tih obaveza. gdje se iznos kredita vraća tek na isteku roka kredita. jer bez obzira što vam novi kredit može umanjiti visinu mjesečne rate. koji se odobravaju za jedan dan. najjednostavniji su jer su neophodna samo dva dokumenta (zahtjev i lična karta). a daju se poljoprivrednicima najčešće pod posebnim uslovima vraćanja. Web-Krediti su najbrži. najjednostavniji. i najmoderniji način kreditiranja. najmoderniji . Web krediti U posljednje vrijeme postali su popularni takozvani web krediti. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 6.su jedna specifična vrsta kredita koja služi za ispomoć finansiranja troškova za zdravstvene potrebe.bez odlaska u banku. elektronska komunikacija putem web-a. Studentski krediti . produženjem roka otplate ukupni troškovi mogu da se uvećaju.org/wiki/Kredit 18 .

i klijenta. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 7. Kredit je dužničko-povjerilački posao u kome banka kao povjerilac stavlja na raspolaganje određenu količinu finansijskih sredstava klijentu . pored ostalog. Novčani krediti). Robno-novčani. to je vaš problem. prema kriteriju ročnosti (Kratkoročni. Paul Getty (nekada najbogatiji čovjek na svijetu) 19 . prema obliku u kojem se daju (Naturalni. uvećana za ugovorenu kamatu. prema namjeni. uključuje definisanje kao najvažnijih uslova: kamate.dužniku. kao povjerioca. U ovom radu su obrađeni samo neki od specifičnih kredita kao i način njihovog evidentiranja. ZAKLJUČAK „Ako dugujete banci 100 $. garancija i sl. Prema različitim kriterijumima krediti se mogu razvrstati. u formi koja.“ 5 Odobravanje zajmova poslovnim kompanijama. ali takođe i jedna od najrizičnijih usluga. to je problem banke. što znači da postoji obaveza dužnika da plasirana sredstva vrati. odnosno prema upotrebi (Potrošački i Proizvođački krediti). vladama država i pojedincima sigurno je jedna od najvažnijih usluga koje banke i njihovi najsličniji konkurenti pružaju javnosti. Ako dugujete banci 100 miliona $. Bitna karakteristika kreditnog posla je povratnost. Srednjoročni i Dugoročni krediti) itd. Slika br. Povjerenje između banke. vremena otplate.1 5 J. od presudne je važnosti u međusobnim odnosima. načina otplate.Sehic.. Koji od njih će korisnik izabrati zavisi od potrebe i ispunjavanja uzlova uzimanja kredita kod izabrane banke. naročito kod kreditnih poslova. kao dužnika.

Mr. Dr.Sehic.raiffeisenbank.ba  http://hr.Mr. Serifovic : Posebne vrste kredita i njihova evidentiranja 8.wikipedia.org/wiki/Kredit 20 .ba  www. Haris Jahić. LITERATURA Knjige:  Radojko Lukić.hypo-alpe-adria. “Računovodstvo finansijskih institucija” Internet stranice:  www.ba  www. “Bankarsko računovodstvo”  Prof.sparkasse. Hrvoje Šapina. Mehmed Jahić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful