Top diHn tboHi Ŷ SIM

Cûng vHi nbu cHu sH dHng Ŷ SIM dHng tbHi trûn mHt cbiHc diHn tboHi, nay
ngHHi dùng dã cú tbûm nbiHu cbHn lHa bHp dHn bHn, la nbHng cbiHc diHn tboHi Ŷ
SIM cHa các tbHHng biHu cú tiHng, va dHc biHt la cú tbûm ban pbím QWERTY kbá tiHn
ícb.
Samsung ŷŶŶ Cbőt

vHi dHi da sH ngHHi uùng, nhHc dHn Samsung, hH co thH nghi ngay dHn nhHng
chiHc ui dHng co thiHt kH uuyên uáng, dHy màu sHc, iHt hHp cho các bHn tiH. Theo do, mHt
tinh náng, giao uiHn sH uHng cHa nhHng chiHc diHn thoHi Samsung cüng iHt hiHn dHi, mà
ŷŶŶ Chőt là mHt dHn hinh.
ChiHc diHn thoHi uHng thanh này không chH Hn tHHng bHi bàn phim QWERTY, no
con dHHc nhà sHn xuHt tich hHp hai khe cHm SIN, dHng nghia no co thH hoHt dHng vHi hai
SIN cùng lúc. NHt khác, ŷŶŶ Chőt con dHHc tiang bH tiackpau quang vHn thHHng chH
xuHt hiHn H nhHng mHu ui dHng cao cHp, giúp diHu khiHn thiHt bH nhanh và nhHy hHn so
vHi hH nút bHm diHu hHHng thông thHHng.
vH mHt giao uiHn sH uHng, ŷŶŶ Chőt sH uHng giao uiHn B00S 0X, cho phép ngHHi
uùng dHa ia màn hinh Bome các Hng uHng yêu thich nhH Facebook và Twittei. Các tiang
bH khác cHa chiHc ui dHng này là kHt nHi Bluetooth, 0SB Ŷ.Ŵ, cameia ŵ.ŷNpx và sH dHn tay
ngHHi uùng vHi ba màu sHc gHm den, tiHng và hHng.

Motorola EXŵŵ9

hông bH iHi phân khúc ngHHi uùng phH thông, Notoiola dã giHi thiHu dHn ngHHi
uùng mHt tiong hiHm hoi nhHng mHu diHn thoHi Ŷ SIN cHa hH mang tên EXŵŵ9. BiHm
nhHn cHa chiHc ui dHng này con dHn tH tiang bH bàn phim QWERTY và tiang bH màn hinh
cHm Hng, hai tiang bH dHHc xem là hHp uHn giHi tiH nhHt. uiao uiHn và màn hinh cHm
Hng cHa máy cüng dHHc tinh chHnh vHi các icon to hHn giúp thao tác vHi máy dHn giHn
hHn, mH iHng khH náng diHu khiHn thiHt bH. BHn nHa, thiHt kH iHt khác biHt vHi kiHu
phim QWERTY tiàn dHn tHn viHn, tHn uHng tHi Hu không gian dH mH iHng kich thHHc cHa
tHng phim bHm, giúp ngHHi uùng gõ phim thoHi mái hHn, tHi Hu hoa các tác vH dHHc dánh
giá cao nhHt cHa chiHc diHn thoHi QWERTY: nhHp liHu khi nhHn tin, chat.
hông chH vHy, Notoiola EXŵŵ9 con sH hHu dHy dH các tinh náng phHc vH cho nhu
cHu làm viHc và hHc tHp cHa ngHHi uùng nhH kHt nHi uH liHu Wi-Fi, EBuE, Bluetooth, máy
Hnh ŷ.ŶŹ Npx, hH tiH push email và tich hHp dHy dH các Hng uHng uuyHt web, xem viueo
tiên màn hinh Ŷ,Ÿ inch cHa máy. vHi các bHn tiH, hH tiH thH nhH ŷŶuB,

Nokia Asba ŶŴŴ

gay tH cái tên, chiHc ui dHng này dã thu hút sH chú ý cHa ngHHi uùng, bHi no tiái
ngHHc vHi tiuyHn thHng dHt tên diHn thoHi cHa okia - Asha ŶŴŴ. Theo giHi thich cHa
hãng, Asha xuHt phát tH tiHng Binui co nghia là hy vHng, cüng là nhHng gi okia goi ghém
vào chiHc ui dHng phH thông này - iHng Asha ŶŴŴ sH là mHu diHn thoHi giúp hH chinh
phHc giHi tiH.
BH thHy hy vHng cHa okia là hoàn toàn co cH sH. Co thH xem Asha ŶŴŴ là phiên
bHn nâng cHp cHa chiHc Cŷ iHt thành công tiHHc dây. Co thiHt kH nhiHu diHm tHHng
dHng, nhHng Asha ŶŴŴ dã dHHc hãng ui dHng dHn tH PhHn Lan táng cHHng các tinh náng
hH tiH nhu cHu sH uHng ui dHng cHa các bHn tiH, do là hH thHng loa công suHt cao, hH tiH
thH nhH lHn giúp táng cHHng tiHi nghiHm nhHc sH ui dHng, và dHc biHt nhHt là hH tiH Ŷ
SIN, giúp nHi iHng khH náng liên lHc cho ngHHi uùng. hác biHt cHa Asha ŶŴŴ so vHi
nhHng hcieźŵc ui dHng Ŷ SIN khác chinh là khe SIN thH hai dHHc dHt bên ngoài, cho phép
ngHHi uùng co thH tháo lHp nhanh mà không cHn phHi tHt nguHn.
okia Asha ŶŴŴ hoHt dHng tiên nHn Symbian sŸŴ thân thiHn cHa okia, dHHc tich
hHp mHng xã hHi, email và YN, bH sung hH tiH RenRen, 0ikut và Flicki. Náy sH dHHc phân
phHi uHHi nhiHu màu sHc thHi tiang cho các bHn tiH uH uàng chHn lHa phiên bHn màu sHc
phù hHp vHi phong cách cHa minh.

Wink Top CŷŻŹ

ChHng tH thH mHnh tiong phân khúc diHn thoHi phH thông, Lu cüng chinh phHc
các bHn tiH bHng viHc ia mHt chiHc ui dHng QWERTY Ŷ SIN mHi thuHc uong Wink cHa hH,
mHu Wink Top CŷŻŹ khá hHp uHn. goài các tinh náng cH bHn, mHu ui dHng mHi này con
dHHc tiang bH nhiHu tinh náng dáng giá nhH hH tiH Ŷ SIN, kHt nHi Wi-Fi, tich hHp nhiHu
tinh náng giHi tii giúp máy co Hu thH lHn vH cH giá lHn tinh náng.
Wink CŷŻŹ dHHc tiang bH màn hinh màu Ŷ,ŷ inch, hH tiH kHt nHi inteinet tH nhiHu
phHHng tiHc tiuyHn tHi uH liHu khác nhau nhH EBuE, Wi-Fi, giúp ngHHi uùng co thH thoHi
mái lHHt web, tiuy cHp các mHng xã hHi Facebook, Twittei hay soHn và nhHn e-mail bHng
nhiHu tiHn ich dHHc cài dHt sHn. Náy cüng co thH giúp ngHHi uùng thH giãn vHi dH các tinh
náng giHi tii nhH nghe nhHc, xem viueo, nghe iauio FN mà không cHn cHm tai nghe, chHi
game }ava, chHp Hnh vHi cameia Ŷ Npx.
Báng chú ý nhHt H Wink CŷŻŹ là loHt tinh náng thêm dHHc Lu cài sHn nhH tiinh
Őtheo uHu diHn thoHiŐ cho phép cài dHt chH dH bHo vH khi diHn thoHi bH mHt hay thay
SIN khác. Náy sH tH dHng nhHn tin thông báo sH diHn thoHi dang sH uHng vH sH diHn
thoHi dã thiHt lHp tiHHc do. BoHc thiHt lHp "iung thông minh" báo cho ngHHi uùng biHt
dHu bên kia dã kHt nHi khi thHc hiHn cuHc gHi...

U[\ \ZY V ZY S^S Z Z [WU U ZYV ZY a` UZ SUWT[[b c``W^ U`^SZY T UU SU UV ZYZ  `Z aW`[[` USW^S \ b _ Z`S ZY V ZYb TS a_ UY WZ`^ ZYb ZY .

[`[^[S %  ZYT ^ \ Z UZY V ZY\ ` ZY [`[^[S Y ` a ZZY V ZY ``^[ZY [Z ZY a Z`[  U S SZY` Z % Z ZU SU UV ZYZ U Z Z` `^SZYT T Z\ b `^SZYT Z Z U ZYS`^SZYT U W \V ZY `^ Z ` S[V Zb Z ZU ZYU S U ZY U`ZU Zb U UU[Z`[ ZY \`S[` Ub  ZY Z Z ^ ZY Z ZY a Z` `T ZZ S` ` ^ ` UT `b a \ `^ Z Z` Zb Z` ZV ZY` a ZYYSZ ^ ZY U` UU S ` ZY\ T Y \ZY V ZYY \ `[  Z` a SU U` Ub U Z Y US[Z `U SU U Z`[ Z \ aZ Z`ZUS` ZYU b [`[^[S %U Z_ a U U` ZZ ZY\ Ub U[Za U a b Ub U` \U SZY V ZYZ `Z V a aW`[[` Z  \ `^ \a_WSb ` U \ U U ZYV ZYVa `cWT WbVW[ `^ Z Z Z ZUU S U UT Z`^ `^ ` Z  [S_S  .

YS ` U ` ZU UV ZYZ `a `_ U U SZY V ZYT Z `^ ZY Ub `^a Z` ZY `` Z Z`[ U S [SÊ_S W[Y ` UU S ZY_S a `\ `` ` ZY ZVU ZY S b ZYU ZY Z ZYY [SY Y b [U UV ZY\ ` ZYZ Ê^ ZY_S _  a Z`[ Y \ UZ \ UY `^  ` b ZYU S [S [ Z`[ ZU U _ ` W_S \ Z T ZZ ZYU \U SU U ^ `` ZU ZY`^ U ` ` Z a ` ZY ZYZ ZY_S  U ZYV ZY Z`  Z SZ` ZYU ZYU U` ZZ ZY `^ ZaU a_ V ZYV ZYU SU UT Z`^  ` ZY[SU ZY_a `US[ `^ ` Z ZY \` ZYU ZY`^ ZY Z U_ V ZYb UT `Z ` `^  _[b  Y \Z ^ ZY Z ZY Z UU[ZY V ZY UT `U S_S Z ZYUW UV ZY  UU Z W ` S U `T ZZY[ U[\ \ ZY V ZYU ` ` [ \ZSZ ZYU Z\ ` `ZYa Z [S_S [ ` ZY`^ ZZ Z TSZ_ ` Z` ZU S [S U` U \ ZY WSb T _aZY `^ WZWZ.

^a`b U^ _ U\ Z \ V Z a a_ U` `^SZYU[U UT Z`^ V V ZYU Z S\ ZT Z a_ U \ \b \[ZYU UU S Z Z[\  ZY` ` Z`^[ZY\ Z U Z`[ \ ` ZY U ZYUZ\ U U UT Z`^ T ZYb U^S `U UV ZY  `a UV ZYZU S  aZ[\  \V Z Y[ U U` ZZ ZYU T Z aV ZY Z U Z .

U`^SZYT Z a` ZZ ZY ZYY Z `^  `Z ` U \Z a ` ZZ ZYY `^ Y \ U a` Zb U Y Z` ZZ ZY Z U`^SZYT Z Z a ZU `^ `Z Z`W^ZW`` Z a \ ZY`^ U`^a Z` V a UZSaZ  Y \ZY V ZYU ` `[  `cWT`^a U \U U ZY  SUWT[[c``W^S _[ Zb Z ZWST ZY Z a` Z U UU `_ Z U ZYU ` Y \ZY V ZY` Y Zb U U` Z Z ZYY `^ Z ZYWZ U WbVW[ZYW^SV[  ZYU ZU `SZYWU YSW SbSU \ Zb USW^S \  ZYU Z ` Z [ `` ZZ ZY` U U _ ZZ `^ Z `W[V a Z`[ U[\ \U `U T [b  Z`[ T `S `S  U _ ` ZYZ Z`Z` ZYT [_  Z`[ SZY_ V ZYb _  Z `[ ` ` \`^ U [ U` ` \^aZY` ZYZT [U[ZY V ZYT ` aT ZS `Z ` U ZUa UY  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful