Borang Analisis Item

ANALÌSA PENCAPAÌAN PELAJAR MENGÌKUT SOALAN

MATA PELAJARAN : BÌL. CALON :
TAHUN :
PEPERÌKSAAN : NAMA GURU :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
NAMA MURÌD
JUMLAH
NOMBOR SOALAN
SEKOLAH KEBANGSAAN PERANTAU DAMAI
26700 MUADZAM SHAH
PAHANG DARUL MAKMUR
SAÌNS
BÌL
ANALÌSA PENCAPAÌAN PELAJAR MENGÌKUT SOALAN
MATA PELAJARAN :
BÌL. CALON :
TAHUN :
PEPERÌKSAAN : NAMA GURU : ..................
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 YUZAMRÌ BÌN MOHD YUSOFF X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
14 X X X X X X X X X X X X X X X X X
15 X X X X X X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X X X X X
17 X X X X X X X X X X X X X X
18 X X X X X X X X X X X X X
19 X X X X X X X X X X X X
20 X X X X X X X X X X X
21 X X X X X X X X X X
22 X X X X X X X X X
23 X X X X X X X X
24 X X X X X X X
25 X X X X X X
26 X X X X X
27 X X X X
28 X X X
29 X X
30 X
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KEDUDUKAN
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
8
2
9
3
4
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
2
9
2
9
2
6
2
9
2
9
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
ANALÌSA KELEMAHAN MURÌD
MATA PELAJARAN :
BÌL. CALON :
TAHUN :
PEPERÌKSAAN : NAMA GURU : ..................
1
BÌL CATATAN SUB TOPÌK NO SOALAN
ANALISIS ITEM
SMK PERANTAU DAMAI
JUMLAH
BÌL
SAÌNS
SAÌNS
LAPORAN ANALISA KELEMAHAN
NAMA MURÌD
NOMBOR SOALAN
4
3
2
6
5
7
10
9
8
ANALÌSA PENCAPAÌAN PELAJAR MENGÌKUT SOALAN
MATA PELAJARAN : BÌL. CALON :
TAHUN :
PEPERÌKSAAN : NAMA GURU : PN NOORHASNÌZAM BT. AZMÌ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 ABD RAHMAN
2 ADLÌ SHAHRÌL
3 MD SHAHUL HAFÌZ
4 MD SHAFÌQ
5 MD NAZRÌN SHAH
6 MD AMÌN SYAFÌQ
7 MHD SHAHKÌRÌN
8 MHD AMÌR HAMÌZÌ
9 YUSDÌ
10 ANUR AKMAL
11 ANÌFA
12 LÌYANA
13 FATEN MARDÌYANA
14 FATÌMAH
15 NOOR ATÌQAH
16 NOR HÌDAYAH
17 NOR AMÌRA
18 NUR AÌN FADZÌLAH
19 NUR AMALÌNA
20 NUR FARAHÌN
21 NRUL NAJÌHAH
22 ROSÌDÌAH
23 SÌTÌ FATÌMAH
24 SAFÌRA ATÌKA
25 SÌTÌ MASLÌZA
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG SEPULUH
26700 MUADZAM SHAH
PAHANG DARUL MAKMUR
SAÌNS 25
JUMLAH
4 BESTARÌ
P2
BÌL NAMA MURÌD
NOMBOR SOALAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful