Predmet: Računarske komunikacije Teme za seminarski rad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Internet servisi i servisi mobilne telefonije u funkciji poslovnog komuniciranja Učenje i rad na daljinu Elektronsko izdavaštvo On-line marketing Elektronsko tržište Sigurnosni aspekti elektronskog poslovanja Elektronska vlada Infokiosci i elekronsko poslovanje Internet bankarstvo Internet marketing Platne kartice i e-poslovanje Elektronske kartice Elektronska uprava Mobilno bankarstvo Mobilna trgovina Softverski agenti

Student bira 2 teme Upustvo za pisanje 1. Rad kucati u fontu Times New Roman, velicina fonta 11. 2. Naslove kucati fontom Arial velicine 12 i boldirati ih (heading).. 3. Strani nazivi treba da budu ispisani u Italiku. 4. Tekst treba da bude poravnat obostrano. 5. Format papira je A4. 6. Gornju i donju marginu postaviti na 2.5, a levu i desnu na 3 cm. 7. Dokument mora da ima: a. 15 do 20 strana, uključivši, naslovnu stranu, sadržaj i literaturu. b. 1 - 5 šeme nacrtane Wordovim alatima za crtanje c. potreban broj slike d. potreban broj tabela (minimum jedna) e. jedan WordArt tekst

naslovnu stranu –ulepšaj sa grbom Fakulteta ako je moguće .skinuti sa sajta 8. Brojevi stranica su na gornjem delu stranice – desno 10. Dr Miomir Todorović Rad se donosi odštampan i povezan u jednom primerku i u elektronskoj formi (na disku) a predaje prema dogovoru: . najmanje jedno nabrajanje brojevima j.f. najmanje jednu fus notu i. nikada!! Prof. U zaglavlju (svake stranice) treba da piše naziv fakulteta i seminarski rad sve podvučeno 9. jedan osenčen pasus (uvodni) g. literaturu koja treba da bude sortirana po autoru k. jedan uokviren pasus h. Posle naslovne strane dati sadržaj 11. Na kraju rada dati literaturu i adrese korišćenih sajtova Rad NE slati poštom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful