P. 1
skriptasociologija

skriptasociologija

|Views: 3,261|Likes:
Published by Alex De Large

More info:

Published by: Alex De Large on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Nastanak sociologije menadžmenta
 • 2. Predmet sociologije menadžmenta
 • 3. Mesto soc. menadžmenta u sistemu nauka
 • 4. Odnos soc. menadžmenta i srodnih nauka
 • 5. Sociologija menadžmenta i opšta sociologija
 • 6. Sociologija menadžmenta i sociologija rada
 • 7. Sociologija menadžmenta i socijalna ekologija
 • 8. Sociologija menadžmenta i sociologija kulture
 • 9. Sociologija menadžmenta i ekonomija
 • 10. Sociologija menadžmenta i tehnologija
 • 11. Sociologija menadžmenta i psihologija
 • 12. Sociologija menadžmenta i političke nauke
 • 13. Sociologija menadžmenta i organizaciono ponašanje
 • 14. Sociologija menadžmenta i poslovna etika
 • 15. Metod sociologije menadžmenta
 • 16. Menadžment kao društvena pojava
 • 17. Pojmovno određenje menadžmenta
 • 18. Karakteristike menadžment procesa
 • 19. Razvoj misli o upravljanju (menadžmentu)
 • 20. Teorije menadžmenta
 • 21. Klasična škola menadžmenta
 • 22. Teorija naučnog upravljanja
 • 23. Klasična organizaciona teorija
 • 24. Teorija međuljudskih odnosa
 • 25. Bihejviorističke teorije
 • 26. Kvantitativna teorija menadžmenta
 • 27. Sistematski pristup
 • 28. Situacioni pristup
 • 29. Menadžeri kao društvena grupa
 • 30. Društvena uloga i društveni položaj
 • 31. Pojam profesije
 • 32. Pojam zanimanja i karijere
 • 33. Delatnost i uloga menadžera
 • 34. Ličnost menažera
 • 35. Pojam čovekovog prirodnog okruženja
 • 36. Ekološka sredina – pojam i karakteristike
 • 37. Ekološka kriza – uzroci i posledice
 • 38. Karakteristike narušavanja ekološke ravnoteže
 • 39. Ekološki pokreti
 • 40. Sociološki aspekti zaštite životne sredine
 • 41. Nauka i zaštita životne sredine
 • 42. Međunarodna saradnja u zaštiti životne sredine
 • 43. Odnos društva prema čovekovom prirodnom okuženju
 • 44. Upravljanje prirodnom sredinom
 • 45. Etika zaštite životne sredine
 • 46. Globalizacija – pojam, uzroci i posledice
 • 47. Sociološki pojam globalizacije
 • 48. Ekonomska globalizacija
 • 49. Politički aspekti globalizacije
 • 50. Globalizacija i novi svetski poredak
 • 51. Globalizacija i kulturni identitet
 • 52. Globalizacija, nove tehnologije i promene u procesu rada i upravljanja
 • 53. Uticaj globalizacije na menadžment
 • 54. Pojam korporativne kulture
 • 55. Kultura i multikulturizam
 • 56. Upravljanje kulturnom raznolikošću
 • 57. Značaj poslovne etike za menadžment
 • 58. Pojam i karakteristike poslovne etike
 • 59. Odgovornost i etika poslovanja
 • 60. Vrste poslovne odgovornosti
 • 61. Tipovi poslovne odgovornosti
 • 62. Oblici odstupanja od etičkih normi
 • 63. Značaj etičkih kodeksa za upravljanje
 • 64. Odgovornost menadžera
 • 65. Pojmovno određenje radnih grupa
 • 66. Vrste i oblici radnih grupa
 • 67. Pojam i vrste timova
 • 68. Karakteristike virtuelnih timova
 • 69. Radni moral u grupi
 • 70. Norma radnog morala
 • 71. Pojam i značaj motivacije
 • 72. Pojam i klasifikacija motiva
 • 73. Teorije motivacije
 • 74. Pojam liderstva
 • 75. Odnos liderstva i menadžmenta
 • 76. Teorije liderstva
 • 77. Stilovi liderskog ponašanja
 • 78. Vrste lidera
 • 79. Lideri i sledbenici
 • 80. Liderstvo i moral
 • 81. Pojam komunikacije
 • 82. Značaj komunikacije
 • 83. Vrste komunikacije
 • 84. Verbalna komunikacija
 • 85. Neverbalna komunikacija
 • 86. Problemi i nespoazumi u komunikaciji
 • 87. Karakteristike komunikacije u organizaciji
 • 88. Komunikacija odevanjem
 • 89. Konflikti – pojam i vrste
 • 90. Načini rešavanja konflikata

1.

Nastanak sociologije menadžmenta
krajem 80-ih i početkom 90-ih godina XX veka u okviru soc. rada; je tesno povezan sa razvojem naučne organizacije rada, naučno-tehnološkim revolucijama i progresom. I (1784.) i II (1884.) industrijska revolucija dovele su do promena u organizaciji i upravljanju, do podele rada pa je početkom XX veka upravljanje preduzećima preraslo u posebnu naučnu disciplinu. Prvu naučnu koncepciju organizacije proizvodnog procesa ustanovio je Frederik Tejlor koji je pokušao da za svaku radnu operaciju odredi ''najbolji jedini način'' da se ona izvrši (merenje osnovnih radnikovih pokreta za izvršenje posla u određenom periodu, a ne u punom radnom vremenu, samo kod najboljih, a ne prosečnih radnika- to je dovelo do zamora radnika- zamor zavisi od ličnih i socijalnih elemenata i zato radna sredina treba da bude prilagođena radnikovim psihološkim i biološkim potrebama). Industralizacijom je došlo do monotonije rada – činjenica je da na radnika utiču ek. motivi, ali i potreba da pronađe sredinu kojoj će pripadati. Na razvoj soc. menadžmenta uticali su brojni faktori,a najznačajniji su oni koji se odnose na karakter društvenih i proizvodnih odnosa i oni koji se odnose na uticaj teorijskih socioloških sistema(marksizam i funkcionalizam) i zato soc. menadžmenta ima različit razvoj u različitim delovima sveta, a u usponu je u visoko razvijenim tržišnim društvima (zapadnim) i u zemljama u tranziciji.

2. Predmet sociologije menadžmenta
Osnovni predmet proučavanja je upravljanje u tržišnim društvima radi upoređivanja sa upravljanjem u netržišnim društvima da bi se rezultati praktično primenili u novim uslovima. - Prilikom određenja predmeta soc. menadžmenta treba poći od prdmetnog određenja posebnih soc. i ukazati na njihov odnos prema opštoj sociologiji. Opšta soc. je najopštija teorijska nauka o ljudskom društvu, njegovom nastanku, strukturi i razvoju. Osnovni cilj takvog proučavanja je objašnjenje odnosa društva prema čoveku i prirodi i objašnjenje društvene pojave. Društvena pojava predstavlja povezano ljudsko delovanje koje uslovljava promene u prirodi, društvu i na samim pojedincima čija se ponašanja povezuju. Postoje 2 vrste društvenih pojava: društveni procesi (jednostavni, pokretljivi i često kratkotrajni procesi) i društvene tvorevine (stabilnije, složenije pojave koje predstavljaju ukupnost društvenih procesa). Soc. je i empirijska nauka jer ispituje konkretne oblike,uzroke i posledice društvenih pojava i zato su formirane posebne sociologije koje proučavaju pojedine društvene pojave. Odnos opšte i posebnih soc. određen je odnosom njihovih predmeta proučavanja Soc. menadžmenta kao posebna sociološka nauka za predmet proučavanja ima menadžment kao društvenu pojavu i sve njegove veze sa društvom kao ukupnošću svih društvenih pojava. Menadžment je društvena pojava karakteristična za proces upravljanja, a u tom kontekstu upravljanje se zasniva na skupu metoda, principa i sredstava čiji je cilj povećanje dobiti. Sociološki pristup izučavanju menadžmenta kao društvene pojave omogućava zasnivanje soc. menadžmenta koja za svoj predmet proučavanja ima samo jedan aspekt društvenih odnosa. Ti društveni odnosi vezani su za upravljanje i to u procesu planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole kako bi se iskoristili svi resursi i ostvarili utvrđeni ciljevi, a ti društveni odnosi zavise od prirodnog, društveno-političkog i kulturnog okruženja,a vezani su za ukupnost istorijskih okolnosti u kojima se menadžment odvija.

3. Mesto soc. menadžmenta u sistemu nauka
Mesto svake nauke u sistemu nauka određeno je njenim predmetom proučavanja, stepenom njene razvijenosti i srodnošću u predmetu proučavanja sa drugim naukama. Određenjem predmeta proučavanja soc. menadžmenta određeno je njeno mesto u sistemu nauka i njen odnos prema drugim naukama- definisan je njen odnos prema opštoj i prema posebnim sociologijama, kao i prema drugim naukama koje u stvari izučavaju menadžment.

4. Odnos soc. menadžmenta i srodnih nauka
Da bi se preciznije odredio predmet soc. menadžmenta prvo treba utvrditi njen odnos prema opštoj i prema posebnim sociologijama kao i sa drugim naukama.

5. Sociologija menadžmenta i opšta sociologija
Veza između soc. menadžmenta i opšte soc. je u predmetu proučavanja. Opšta soc. gradi pojam upravljanja i izučava njegov značaj za društvo, a soc. menadžmenta izučava ukupan proces upravljanja, istorijski razvoj,faktore koji na njega utiču, razvoj, veze... Društveni odnosi u procesu upravljanja utiču na međuljudske odnose koji čine suštinu menadžmenta, a međuljudski odnosi u procesu upravljanja utiču na ostale društvene odnose. Odatle soc. menadžmenta u svojim istraživanjima polazi od saznanja do kojih je došla opšta soc. , a opšta soc. koristi rezultate proučavanja upravljanja do kojih je došla soc. menadžmenta jer su ona značajna za objašnjenje opštih zakonitosti i kategorija društva.

6. Sociologija menadžmenta i sociologija rada
Sem po predmetu proučavanja odnos soc. menadžmenta i soc. rada utvržuje se i polazeći od saznanja da je soc. menadžmenta nastala iz soc. rada. Soc. rada za predmet proučavanja ima rad kao društvenu pojavu; i gradi opšti pojam rada; a bavi se i izučavanjem rada koji je vezan za upravljanje. Soc. menadžmenta se bavi samo jednim delom čovekove radne delatnosti i društvenih odnosa koji su vezani za upravljanje Odatle soc. rada koristi saznanja soc. menadžmenta,a soc. menadžmenta koristi saznanja o mestu i značaju rada u društvu, njegove karakteristike i suštinu.

7. Sociologija menadžmenta i socijalna ekologija
Soc. ekologija je nastala pošto se shvatilo da se prirodni i socijalni svet ne mogu odvojeno posmatrati. Predmet soc. ekologije se odnosi na izučavanje specifičnih veza između čoveka i njegove životne sredine, na njihov uzajaman uticaj sa stanovišta očuvanja prirode kao okvira čovekovog života. Čovek svojom radnom delatnošću utiče na prirodnu sredinu, da bi sebi stvorio društvenu i tako može da naruši ekološku ravnotežu u prirodi. U procesu upravljanja menadžer svojim odlukama može da naruši ekološku ravnotežu zbog sopstvenih interesa i ciljeva. Ta povezanost ukazuje na odnos socijalne ekologije i soc. menadžmenta.

8. Sociologija menadžmenta i sociologija kulture
Soc. kulture proučava društvenu prirodu kulture i njene veze sa društvom. Pojam kultura obuhvata materijalnu i duhovnu kulturu, a njen cilj je da olakša, održi, produži i unapredi ljudsko društvo. Kultura može doći do izražaja samo kada se pojedinac posmatra kao deo društvene celine. Procesi upravljanja su važni kriterijumi kulture na osnovu kojih se neki postupci mogu procenjivati kao kulturni ili nekulturni, a menadžment kao metod upravljanja doprinosi razvoju i napretku ljudks evrste. Kulturni razvoj društva zavisi i od menadžment aktivnosti u upravljanju, kao što je za menadžment značajan uticaj kulture na proces upravljanja- to je veza!

9. Sociologija menadžmenta i ekonomija
Ekonomske nauke za predmet proučavanja imaju ekonomsku sferu društvenog života – ona podrazumeva i obuhvata proces upravljanja, planiranja, organizacije, kontrolu da bi se iskoristili svi resursi i ostvarili postavljeni ciljevi – osnovni cilj svakog preduzeća je ostvarivanje profita. Profit obezbeđuju menadžeri kao upravljači i menadžment kao savremeni metod upravljanja - to je veza!

10. Sociologija menadžmenta i tehnologija
Tehnologija se bavi proučavanjem aparata koje je čovek napravio i koristi u procesu rada. Razvoj tehnologije utiče na položaj čoveka u procesu rada, upravljanju i na njegove ukupne međuljudske odnose. Nove tehnologije su uvele mnoge novine u menadžment proces – nova sredstva, tehnike, metode upravljanja. Zato soc. menadžmenta mora da obrati pažnju na razvoj i značaj tehnologije za čoveka, organizaciju i društvo – to je veza!

11. Sociologija menadžmenta i psihologija
Psihologija proučava psihičke funkcije, emocionalne, motivacione funkcije, ponašanja, psihička stanja, uslove i efekte posebnih ljudskih delatnosti (radna,stvaralačka, organizaciona). Psihologija proučava unutrašnje subjektivne doživljaje koji izazivaju određenu vrstu ponašanja. Soc. menadžmenta se bavi proučavanjem društvenih odnosa u procesu upravljanja i mora da uvaži psihičke elemente motivacije, osećanja, raspoloženja u procesu rada i međuljudske odnose u menadžment procesu. Pri proučavanju menadžmenta moraju se uzeti u obzir psihičke pojave, a pri proučavanju psihičkih pojava moraju se uzeti u obzir brojni faktori iz društvenog, kulturnog i političkog okruženja koji utiču na psihičko ponašanje svih učesnika u procesu upravljanja - to je veza!

12. Sociologija menadžmenta i političke nauke
Političke nauke izučavaju politiku, upravljačku delatnost i organizaciju vlasti. Politika je ono područje društva u kome se obavljaju upravljačke delatnosti i ona podrazumeva svako usmeravanje društva pomoću države ili političke stranke kao specijalizovane društvene organizacije.Rezultati istraživanja političkih nauka mogu koristiti soc. menadžmenta koja se bavi pitanjima i problemima politike organizacija, političkom strukturom, hijerarhijom vlasti . Soc. menadžmenta interesuje ukupno društveno-političko okruženje menadžmenta što utiče na menadžment proces – tu je veza !

13. Sociologija menadžmenta i organizaciono ponašanje
Organizaciono ponašanje analizira pojedince, grupe i organizacije, faktore, uzroke i posledice ponašanja na poslu, a rezultate koristi za rešavanje problema i unapređenje ljudskih resursa. Soc. menadžmenta izučava mehanizme upravljanja u okviru prirodnog, društvenog, političkog, ali i organizacionog okruženja i zato je šira naučna disciplina od organizacionog ponašanja, ali se one međusobno dopunjuju. – to je veza!

14. Sociologija menadžmenta i poslovna etika
Politička etika izučava moralno ponašanje(sud o dobrom i lošem, uspešnom i neuspešnom poslovanju) u svim sferama poslovnih aktivnosti (cilj je da se svi obavežu na etičko ponašanje) pa samim tim i etičko ponašanje u upravljanju – to je veza!

15. Metod sociologije menadžmenta
U najširem smislu metod kao način istraživanja koji se primenjuje u nekoj nauci obuhvata opšti pristup, metodološki i tehnički postupak,a to su osnovne karakteristike metoda. Opšti pristup sadrži prethodna stanja i principe pomoću kojih se rezultati znanja tumače i upućuju na predmet istraživanja. Metodološki postupak ukazuje na proceduru koju treba sprovesti utvrđenim redosledom da bi rezultati istraživanja bili tačni i pouzdani. Tehnički postupak obuhvata tehnike istraživanja i sredstva koja se koriste u naučnoistraživačkom radu. Metodi koji se koriste u izučavanju soc. menadžmenta se dele na osnovne i posebne,a soc. menadžmenta koristi i osnovne metode koje koriste sve nauke. Najvažniji osnovni metodi su: analiza i sinteza, apstrakcija i konkretizacija, generalizacija i specijalizacija, indukcija i dedukcija i aksiomatski metod. Svi ovi metodi nastali su iz posmatranja i ispitivanja,tj iz eksperimenta. Analiza je rastavljanje celine na delove pri čemu se saznaje struktura istraživane pojave i njene suprotnosti. Sinteza je sjedinjavanje različitih elemenata u jednu celinu. One vode ka korišćenju apstrakcije i konkretizacije. Apstrakcija je analiza izdvajanja opšteg odbacivanjem posebnog ili posebnog odbacivanjem opšteg. Konkretizacija je misaoni postupak suprotan apstrakciji. Iz ovih metoda razvili su se metodi generalizacije i specijalizacije. Generalizacijom se dolazi do pojmova

zakona i teorija. Specijalizacija polazi od opštih odredaba predmeta istraživanja da bi saznala njihove posebne odredbe (klasifikacija je oblik specijalizacije). Indukcija iz posebnih, pojedinačnih saznanja saznaje predmet u celini i stiču se opšta znanja. Dedukcija iz opšteg stava izvodi poseban. Posmatranje se sastoji od zapažanja, konstatovanja i opisivanja određene društvene pojave.Da bi posmatranje dalo rezultate mora se obaviti na dovoljnom broju slučajeva, mora da traje dovoljno dugo, mora biti objektivno i pouzdano.Obično posmatranje je slučajno dok je naučno posmatranje sistematizovano, planski vođeno, usmereno ka tačnom saznavanju pojava. Postoji slobodno i kontrolisano naučno posmatranje, direktno i indirektno, sa ili bez učestvovanja, pojedinačno ili masovno. Kod slobodnog posmatrač sam odlučuje da li će u određenoj situaciji sprovesti posmatranje i na koji način,a kontrolisano je vezano za unapred određenim planom. Direktnim posmatranjem posmatrač direktno posmatra pojavu koju istražuje,a kod indirektnog se posmatra druga pojava koja je u odnosu sa pojavom koja je predmet istraživanja.. Posmatranjem sa učestvovanjem se istraživač uključuje u život i rad sredine koju istražuje,a kada ne uzima učešće u životu sredine to je posmatranje bez učestvovanja. Pojedinačno se odnosi na pojedinačne slučajeve, a masovno na seriju društvenih pojava. Naučno posmatranje je pogodno za prikupljanje podataka o ponašanju menadžera i ostalih učesnika u procesu upravljanja pri čemu treba voditi računa o brojnim društvenim i psihološkim faktorima koji utiču na sam menadžment. Ispitivanje je vrsta istraživanja kojom se prikupljaju podaci- anketa, intervju... Osnovni metodi koje se koriste u izučavanju menadžmenta kao društvene pojave su: komparativni statistički metod i metod razumevanja. Komparativni metod se odnosi na utvrđivanje sličnosti i razlika između pojava, na njihovo upoređivanje u cilju otkrivanja osnovnih veza među njima. Pri prikupljaju podataka najčešće se koristi komparativno-istorijski metod (pri upoređivanju jedne društvene pojave u okviru istog društva u različitim periodima njegovog razvoja, i za upoređivanje jedne pojave u različitim društvima.) Cilj ovog metoda je da se utvrdi ono što je zajedničko ali i različito. Ovaj metod u soc. menadžmenta služi za prikupljanje podataka o promenama u upravljanju, društvenim odnosima, položaju učesnika i njihovim međusobnim osnosima. Statistički metod je kvantitativni metod istraživanja masovnih pojava. Ovim metodom se ispituju karakteristike pojava u masi slučajeva i na osnovu njih se određuju njihovi odnosi i sve to zajedno se matematički obrađuje da bi se dobili rezultati na osnovu kojih se utvrđuje kvantitativan značaj karakteristika u masi. Od statističkih metoda koje su značajne za proučavanje menadžmenta izdvaja se metod korelacije. Ovaj metod se primenjuje u istraživanju odnosa i stepena međuzavisnosti određenih društvenih i ekonomskih indikatora. Nedostatak statističkog metoda je što se njime saznaje samo kvantitativna i to numerička određenost pojava i ne može pružiti celovito objašnjenje pojava koje se istražuju. Metod razumevanja je izgrađen na filozofiji vrednosti i njegovu suštinu čini otkrivanje i razumevanje ljudskog ponašanja. Ovaj metod obuhvata razumevanje značenja ljudskih delatnosti i društvenih pojava koje se ostvaruju shvatanjem suštine i značenja. Pošto su sadržaji soc. menadžmenta smisaonog i vrednosnog karaktera i pošto je u procesu menadžmenta neophodno razumevanje ljudskog ponašanja, metod razumevanja je moguće primeniti za proučavanje predmeta sociologije menadžmenta. Posebni metodi koji se koriste u izučavanju menadžmenta predstavljaju kombinaciju osnovnih metoda ili su na njih oslonjeni i to su: analiza sadržaja, metod studije slučaja i kibernetički metod. Analiza sadržaja predstavlja prikupljanje podataka o društvenim pojavama u toku naučnog istraživanja. Podaci se prikupljaju iz raznih dokumenata (štampani tekstovi, audio-vizuelni zapisi, prikupljeni preko interneta, bilo kakva informacija o proučavanoj pojavi). Postoje 2 vrste analize sadržaja: kvalitativna- koja otkriva i evidentira prisustvo određenog sadržaja i utvrđuje njegova svojstva i kvantitativna- koja određuje način prezentovanja sadržaja. Metod studije slučaja se koristi za proučavanje mikro ili makro slučajeva, tj. za istraživanje određenih slučajeva u određenom vremenskom periodu na različitim prostorima i za istraživanje predmeta koji imaju zajednički sadržaj ali se u istraživanju obrađuju različite komponente. Osnovna vrednost ovog metoda je u saznavanju suštine i sadržaja predmeta istraživanja, a osnovni nedostatak je

njegove misli su značajne za unapređenje radnih i životnih uslova radnika. 17. i osnova su za preduzimanje odgovarajucih ciljeva – željenih stanja kojima org. Podaci se beleže matematičkim oznakama. koordiniranja i kontrole da bi se iskoristili svi organizacioni resursi i ostvarili postavljeni ciljevi organizacije. crkvenim delatnostima. upravljanje putem pokusaja i gresaka jer su tadašnji vlasnici industrijskih preduzeća iako bez iskustva postajali menadžeri pa su odluke donosili prema sopstvenom mišljenju. pa programi na osnovu kojih se postavljeni ciljevi ostvaruju. zatim se određuju pojedinačni ciljevi za svaki deo org. Kibernetički metod je usmeren na upravljački sistem koji posmatra kao skup određenih delova. teži u procesu planiranja polazi se od izbora ciljeva. kada se ljudski rad zamenjuje radom mašina. Ovde se određuju resursi. To je pojam koji se koristi da bi označilo upravljanje organizacijom. podela zadataka. znanju. U početku se sistem upravljanja i organizovanja rada bazirao na pokušajima i greškama – i to je tzv.tj. ali je to u stvari americki izraz za rukovođenje. trenutnoj situaciji. liderstvo i kontrola. Karakteristike menadžment procesa Menadzment proces se sastoji od 4 osnovne faze: planiranje. vrši se podela rada. sistem vlasti jedne grupe ljudi… 18. metode i tehnike i ravija se u modernu naučnu disciplinu. pristupe. Menadžment kao društvena pojava Menadžment je posebna naučna disciplina koja se bavi istraživanjem problema upravljanja određenim poslovima u raznim društvenim i poslovnim sistemima. preduzećima. on je pokusavao da poboljša i unapredi životne i radne uslove svojih . podsistema i elemenata. Naucno objasnjenje je poslednja faza u postupku naucnog saznavanja . planiranje odrazava buduce aktivnosti. državnim i vojnim aktivnostima. utvrdjuju se naucni zakoni. crkva i vojska Upravljanje u savremenom smislu nastaje u 18. Ove odluke se baziraju na prethodnom iskustvu. Robert Oven je reformator ukupne misli o upravljanju. Ovaj metod podrazumeva prikupljanje i sistematizaciju relevantnih podataka koji se odnose na menadžment proces. Razvoj misli o upravljanju (menadžmentu) Prvi pisani tragovi o menadžmentu su vezani za upravljanje javnim radovima. upravljačka struktura preduzeća. rukovodstvo. organizovanje. korektivne akcije ukoliko se otkriju odstupanja od ciljeva… 19. Podaci se misaono obradjuju. veku sa pojavom industrijskih revolucija (preduzeća. Sastoji se iz procesa planiranja. Vodjenje je menadžerska aktivnost koja se sastoji u obezbeđivanju vođstva u smislu korišćenja uticaja i motivacije na zaposlene kako bi ispunili postavljene zadatke i ostvarili ciljeve organizacije. ali se ovaj nedostatak može zanemariti ukoliko se pojave javljaju periodično. 16. fabrika). Ako se utvrdi postojanje veza. čime dolazi do niza promena u poslovanju kao i u promenama u misli upravljanja. strateško planiranje. dakle. klasifikuju se u odredjene vrste pojava i na kraju se proveravaju postavljene hipoteze i veze izmedju pojava pomocu logickih postupaka. utvrdjuje se njihova uzrocnost ili neuzrocnost što je cilj svakog naučnog objašnjenja. definišu poslovi. Kontrola je faza koja omogucava da se sve planirane aktivnosti ostvare – definisanje standarda. Njime se utvrdjuju veze izmedju pojava. Proveravanje naucnih saznanja nije moguce odvojiti od naucnog objasnjenja jer se stalno vrsi proveravanje izvedenog i usvojenog zakljucka o vezi izmedju pojava tokom citavog procesa naucnog objasnjenja. monitoring.. kao sto su drzava. i planovi se mogu praviti za duze kao i za krace periode Organizovanje sledi nakon planiranja i obuhvata više aktivnosti istovremeno koje se usmeravaju na pretvaranje donetih odluka u akcije.u ograničenom opsegu jer se kroz 1 slučaj ne može doneti zaključak o pojavi u celini. Pojmovno određenje menadžmenta Menadžment se najčešće prevodi kao upravljanje. ovlašćenja i odgovornosti. merenje performansi. zakoni razvoja pojava i uzrocne veze izmedju pojava. organizovanja. To je veština koja razvija nova znanja. Planiranje je aktivnost u kojoj se donose odluke o ciljevima organizacije i osmišljavaju se akcije neophodne da bi se postavljeni ciljevi ostvarili. i vezani su za najstarije org.

Osnovna karakteristika klasične škole je u tome što se posebna pažnja posvećuje upravljanju proizvodnjom i upravljanjem preduzećem u celini. menadžer treba pravilno da oceni izbor radnika koji će raditi određeni posao selekcija i obučavanje radnika za rad na određenim poslovima da mogu primeniti nove metode rada podela rada i specijalizacija u cilju povećanja efikasnosti. tj. veka dolazi do ubrzanog privrednog rasta i razvoja. a i bankrotirao je ipak su njegove misli značajne zbog činjenice da je vodio racuna o zaposlenima. podele rada (ovde je uvideo potrebu da se specijalizuje i umni i fizicki rad). nalaženje najboljeg načina da se određeni posao obavi insistiranje na primeni naučnih metoda u realizaciji posla. gradio je stanove. škola međuljudskih odnosa. pošto je uveo raščlanjivanje svakog rada na sitne delove i izvršio merenje vremena potrebnog za izvršenje tih poslova. kao i do odvajanja funkcije vlasnistva od upravljanja i profesionalizaciju rada samih menadzera i nastanka menadzmenta kao posebne naucne discipline 20. deci zabranio rad. dolazi do nove vrste radnih zadataka koji zahtevaju podelu rada i specijalizaciju Osnovni nedostaci klasične škole su povećanje nezaposlenosti. Teorija naučnog upravljanja Naučno upravljanje započinje radovima Frederika Tejlora koji se smatra tvorcem naučne organizacije rada i upravljanja. isticao je veliki znacaj specijalizacije rada. Dzordz Simens i mnogi drugi posle desetak godina. sistemski pristup. Čarls Babidž je takodje dao značajan doprinos misli o upravljanju. situacioni pristup… 21. insistira se na autoritetu. umesto iskustvenih načina rada. . Tejlor je razradio i “sistem diferencijalne stope” – i on se odnosi na sistem nagradjivanja. redovnom informisanju. jasno utvrdjenim autoritetima – na ovaj nacin je utemeljena formalna organizaciona struktura preduzeca. kooperacija menadžera i zaposlenih Tejlor je osnivač studije vremena. Teorije menadžmenta Menadžment se razvijao kroz veći broj škola i kroz veliki broj pristupa – klasicna škola. skratio radno vreme (sa 13h na 10.5h). poboljšao osvetljenje u radnoj sredini… Iako njegove ideje nisu bile prihvaćene. disciplini. zanemaruju se pojedinci. Naučno upravljanje danas se posmatra u okviru klasične škola menadžmenta koja je imala i svoj drugi deo u vidu klasične organizacione teorije koja se delila u 2 osnovna pravca: teorija administrativnog upravljanja i teorija birokratskog menadžmenta. stvaranja velikih industrijskih preduzeca. On se zalagao za primenu naučnih metoda u istraživanju i planiranju proizvodnje. ove ideje prihvatili su Endrju Karnegi. od kojih je mnoge sam razvio i primenio. Li Rosvel. Krajem 19. delio je profit sa zaposlenima (radi njihove motivacije) Danijel Mek Kalum – njegov pristup upravljanju se zasnivao na pravilnoj podeli posla i odgovornosti.zaposlenih. kao i zanemarivanje ljudstva u organizacijama (isticanjem samo znacaja organizacije) 22. kvantitativna škola. Osnovni smisao njegovog naučnog istraživanja je u cilju utvrđivanja najboljeg nacina kako jedan posao treba da se obavi On je svoju filozofiju zasnivao na 4 principa: razvijanje i primena novih naučnih metoda umesto iskustvenih. Klasična škola menadžmenta je prva škola menadžmenta nastanak menadžmenta kao nauke se vezuje za Henrija Touna koji je 1886. počeo da zagovara ideju o nastanku menadžmenta koji će objediniti poslove inženjera i biznismena. u Americi se pojavljuje prvi naučni pristup menadžmentu (Scientific Management – naucno upravljanje) koji se bavio pitanjima kako povećati produktivnost rada i kako motivisati radnike da prihvate nove metode u procesu rada da bi došlo do porasta produktivnosti rada. bihejvioristička škola. koncentracije i centralizacije kapitala.

koji je bio povezan sa porastom proizvodnih rezultata zbog pomeranja zaposlenih sa jednog na drugo radno mesto. Administrativno upravljanje . planiranja. kontrole…U ovakvom sistemu tesko dolazi do promena. Pored Elton Mejoa. i podrazumeva preciznu podelu posla. prodaja. Ova škola je u literaturi poznata po Hotornskom efektu. Teorija međuljudskih odnosa Proučavanjem teorije međuljudskih odnosa bavila se škola međuljudskih odnosa. da pronađu načine uticaja na zaposlene da se ponašaju onako kako to odgovara onima koji upravljaju Tu je i Oliver Seldon – koji je rekao da biznis ima dušu i da menadžment mora da ima društvenu odgovornost Džakob Moreno – analiza grupnog ponasanja . kao i izmedju pripreme posla i njegovog izvršenja – čime dolazi do odvajanja funkcije upravljanja i funkcije izvršenja. Hotornski eksperimenti su sprovedeni u Western Electric Company u Čikagu.tvorac je Maks Veber. organizovanja. koji je smatrao da psiholozi treba da proučavaju posao i da pronalaze ljude koji najviše odgovaraju za određeni posao. jasnu podelu autoriteta. izbor rukovodioca na osnovu znanja i stručnosti. a ističe se da visok moral utiče na zadovoljstvo poslom kao i na povećanje produktivnosti. discipline. 23.pokretač je Anri Fejoa. Radnici postaju značajniji faktor. mada su ipak mnoge kompanije odbacile ovu teoriju (General Electric. razmena finansijske funkcije obezbedjenja – zastita imovine i lica racunovodstvene – izvestaji.Takođe je i tvorac “funkcionalnog sistema organizacije preduzeća”. jer u suprotnom dolazi do frustracija. Posebno se ističu oni motivacioni faktori koji su se odnosili na odnos rukovodioca prema zaposlenima. čija pojava predstavlja prekretnicu u razvoju misli o upravljanju. komandovanja. Njegov pristup se zasniva na tradicionalnom pristupu organizaciji. statistika administrativne – upravljanje Birokratsko upravljanje . Klasična organizaciona teorija Deli se u 2 pravca: teorija administrativnog upravljanja i teorija birokratskog menadžmenta. Po njemu postoje 3 tipa autoriteta: racionalno-pravni vodja – postuje se njegov autoritet koji je utvrdjen polozajem tradicionalni vodja – njegov autoritet podrazumeva postovanje na osnovu tradicije harizmatski vodja – njegov autoritet izaziva postovanje jer se veruje da ima odredjenu harizmatsku moc Birokratska organizacija se u praksi pokazala veoma uspesnom. u cilju eliminisanja monotonije na radu. kao i da su ljudska osećanja mnogo važnija od drugih faktora jer svaki radnik ima potrebu da pronađe svoju sredinu (kojoj bi pripadao). razvoju škole medjuljudskih odnosa su doprineli i mnogi drugi. osnivač industrijske psihologije. Škola međuljudskih odnosa polazi od osnovne pretpostavke da su ljudi drustvena bića. koordinacije i kontrole. evidencija. on je jedinstven i primenljiv u svakom preduzeću. Xerox…) 24. istraživanjem odnosa osvetljenja na učinak – koji je veći ako je osvetljenje bolje (to je bila polazna hipoteza) medjutim. ali lako dolazi do nezadovoljstva zaposlenih (radnika). i da rad u organizaciji podrazumeva usmeravanje ljudi i odnosa između njih. pravila. umora i monotonije. utvrdili su da porast učinka treba povezati sa ljudskim faktorom. Smatrao je da se menadžerska praksa moze obaviti u nekoliko faza. prezicno programirane karijere. fiksne zarade. koji predviđa strogu podelu rada izmedju rukovodioca i radnika. On je smatrao da je upravljanje najvažnija funkcija koja se sastoji od predviđanja. između ostalih i Hugo Munsterberg. kako je to isticao Elton Mejo. i sve aktivnosti je podelio u 6 grupa: tehnicke – procesi proizvodnje komercijalne – kupovina.

Danas se za ovaj pristup u menadžmentu koristi pojam nauka o upravljanju (Management Science). nedovoljna realnost. objašnjeno je ponašanje pojedinaca/grupa u okviru organizacije. kao i Abraham Maslov koji je na osnovu ovih Henrijevih potreba definisao svoju hijerarhiju ljudskih potreba Osnov bihejviorističke teorije menadžmenta je istraživanje čoveka i njegovog ponašanja u procesu rada gde se u prvi plan ističe briga za čoveka i njegovo raspoloženje uvođenjem odlučivanja na niži hijerarhijski nivo – čime su izvršene značajne promene u smislu organizacione strukture. Maks Vortman. teorije verovatnoće. Bitni su Henri Marej koji je definisao 20 osnovnih potreba koje ljudi teže da zadovolje. kao i njihovu međusobnu povezanost. Daglas Mek Gregor. Kvantitativna ili matematička škola menadžmenta. kao i nedostatke – nemogućnost primene u svim situacijama.- Abraham Maslov – teorija motivacije zasnovana na hijerarhiji potreba Daglas Mek Gregor – teorija X i Y 25. Kvantitativna teorija menadžmenta Utemeljivači kvantitativnih disciplina u oblasti menadžmenta su Dzejms Mek Kenzi i Volter Souhart Bitne karakteristike kvantitativne teorije menadzmenta su : primena naucne analize na menadzerske probleme poboljsanje sposobnosti menadzera da donese odluke oslanjanje na matematicke modele izrazeno koriscenje kompjutera i informacione tehnologije Danas rešavanje problema u menadžmentu započinje konstruisanjem matematičkih modela koje konstruišu timovi stručnjaka tako da model na simbolički način prikazuje sve bitne faktore za nastale probleme. marketing… organizacioni – koordinacija i integracija procesa rada u okviru organizacionih delova i poslovnih funkcija . teorije uzoraka. polazi od primene i korišćenja kvantitativnih metoda radi optimalnog poslovanja putem upravljanja. istraživanje i razvoj.. mogu se utvrditi efekti svake promene. koji se sastoji iz više podsistema i elemenata. stabla odlucivanja. takodje se matematickim modelima i kompjuterima moze predvideti i buducnost zasnovana na proslosti i sadasnjosti. što obuhvata – informatiku.. složenog dinamičkog sistema. statistiku. Bihejviorističke teorije Ove teorije se bave proučavanjem ljudskog ponašanja u okviru organizacije pri čemu je veliki značaj dat zaposlenima. Fred Luthans… Najznacajniji doprinosi ovog pravca su: konceptualni – jer su formulisani koncepti. programiranje. a sa menjanjem varijabli. finansije. 26.a dominiraju: tehnički – proizvodnja i distribucija proizvoda/usluga. uprošćavanje stvarnosti… 27. sve ove tehnike imaju svoje prednosti – podižu efikasnost odlučivanja (npr. Sistematski pristup Sistemski pristup se bavi proučavanjem organizacije kao jedinstvenog sistema. racionalnost…). u cilju racionalnog odlučivanja. tu su takodje i Kris Argiris. metodoloski – jer su kao rezultat istraživanja postavljeni koncepti operacioni – jer je ustanovljena odgovarajuća menadžerska politika zasnovana na konceptualnim i metodoloskim osnovama Kritike bihejviorističkih teorija su te sto se previše isticao ljudski faktor. matematiku.

menadžeri su potrebni svakom društvu da bi se regulisali ekonomski i drugi društveni procesi koji zahtevaju preuzimanje delatnosti upravljanja koju kao svoju dužnost obavljaju menadžeri. Situacioni pristup počinje sa Meri Parker (dvadesetih god. Takođe. ugled i statusni položaj. a faktori koji utiču na njega su : zanimanje. Istraživanje Dzoan Vudvord (1965). razumevaju se odnosi celine i delova. je pokazalo da se oko 100 britanskih firmi međusobno razlikuju po veličini.institucionalni – aktivnosti organizacije u odnosu na okruženje Osnovni elementi svakog sistema su – ljudski. Pošto aktivnosti menadžera zavise od konkretne situacije. i obrnuto. autoritet. ipak ovaj koncept nije moguce u praksi potpuno primeniti. Oni u zavisnosti od tipa društva zauzimaju odgovarajući društveni položaj. materijala. stila i načina života. Oni su vezani za odgovarajuće tehnike i upravljačke veštine. kako se okruženje vremenom menjalo. već način upravljanja zavisi od konkretne situacije i konkretnih uslova. materijalni. informacije o rezultatima i stanju organizacije u okruzenju. jer se granice saznanja sve vise pomeraju 29. ovo znači da ako je okruženje relativno stabilno će i poslovne operacije i performanse organizacije biti lako predvidive.. 28. Društvena slojevitost se analizira kroz postojanje društvenih slojeva – i ovde se razlikuju viši. moć. Menadžeri kao društvena grupa Kao društvena grupa. zanimanja. Ovim istrazivanjem je u stvari nastao situacioni pristup. Najčešće se menadžeri posmatraju u okviru klasno-slojne i profesionalne strukture stanovnistva. ukazuje se na vezu okruženja i organizacije. Dzordz Homans (koji je podelio sisteme na interne i eksterne). Klasno-slojna struktura stanovništva pokazuje podele koje polaze od vlasništva. ne postoji najbolji način za upravljanje. Dzej Lorsh (struktura org. raspoloživih informacija i od vremena donošenja odluke do preduzimanja odgovarajuće akcije)… Sistemski pristup ima veliki značaj. finansijski i informacioni. zavisi od stope promena faktora u okruženju. visoke prihode. jer se ovde sistemi proučavaju na raznim nivoima. energije povratne informacije (feed back) – informacije o rezultatima rada koje se vraćaju pojedincima Predstavnici sistemskog pristupa menadžmentu su Herbert Sajmon (koji se bavio pitanjima upravljanja u državnoj administraciji). obrazovanja i znanja. Situacioni pristup Po ovom pristupu. tako su se razvijali i novi pristupi menadžmentu. proizvode/usluge. analiziraju promene jednog sistema. iako potiskuje pojedinca u drugi plan. Po Stoneru sistem čine: podsistemi – delovi ukupnog sistema sinergija – celina je veca od zbira njenih delova (u smislu da se organizacionom saradnjom ostvaruje veća saradnja) otvoreni/zatvoreni sistemi – otvorenost se odnosi na povezanost sa okruženjem / zatvorenost se odnosi na nesaradnju sa okruženjem granice sistema – koje sistem odvajaju od okruženja tokovi – svaki sistem ima svoj tok informacija. delatnosti i proizvodnim linijama. sto je normalno. društvenog statusa i uticaja. srednji i niži slojevi (kao i odgovarajući međuslojevi) Društveni status se dobija rođenjem ili se stiče. onda to znači da ne postoji najbolji način za organizovanje i da nije svaki način organizovanja podjednako efikasan. 20 veka). lične sposobnosti. koja je definisala zakon situacije po kome su menadžeri stalno morali da analiziraju okolnosti u kojima se njihove organizacije nalaze i da u skladu sa tim definišu svoje koncepte upravljanja. stil života… . i tako se i razvio koncept strategijskog upravljanja U poslednje vreme sve vise dolazi do integrisanja. doslo se do zaključka da tehnologija ima izuzetno veliki značaj i uticaj na poslovni uspeh organizacije. do spajanja i preplitanja pojedinih pristupa. i kao socioprofesionalna grupa stoje na vrhu profesionalne stratifikacije jer imaju zavidan nivo obrazovanja. Pol Lorens. imovina i prihodi.

33. 30.Veliki doprinos analizi menadžera kao društvene grupe dao je Henri Mincberg koji je posle dugogodišnjih istraživanja zaključio da je menadžerski posao u svojoj suštini nepovezan posao. faktora zavisi postojanje ljudskog društva i njegove prirodne strukture. društvenih grupa. ljudima ili društvenim grupama. kao i u skladu sa verovanjem da će odredjeno zanimanje biti popularno ili perspektivno u budućnosti. prirodni uslovi su podlozni promenama društvene – društvena sredina. čineći tako posebnu celinu u okviru postojeće društvene podele rada da se obavlja relativno trajno i na ustaljen način da je osnovni/najčešći izvor prihoda kojim se obezbeđuje egzistencija i društveni položaj da iziskuje posebno znanje. To je specijalizovana. razgraničena od drugih društvenih delatnosti. usitnjenosti i kratkoće. koji se odnosi na ukupnost mera. Delatnost i uloga menadžera Piter Draker je delatnost menadžera video kao ukupnost 5 aktivnosti i to su: 1) planiranje koje se odnosi na utvrđivanje ciljeva organizacije i na moguće načine kako bi se ti ciljevi ostvarili: 2) organizovanje koje se odnosi na analizu aktivnosti. klimatski….Za razvijena društva je karakteristično da je manjina i na vrhu i na dnu hijerarhijske lestvice. 4) merenje koje se odnosi na aktivnosti kontrole pri čemu se za efikasnost kontrole zahteva definisanje standarda. delatnosti. tj. Pojam zanimanja i karijere Zanimanje predstavlja skup sličnih ili istih poslova. To je evolutivni redosled radnog iskustva nekog pojedinca u datom periodu. 32. uslova i prir. edukacije i inovacije znanja u smislu profesinoalnog razvoja svih zaposlenih. Pojam profesije Profesija predstavlja društvene grupe koje čine ljudi koji se bave istim zanimanjem. da je pun različitosti. kao i globalna organizacija društva i društveni odnosi koji tu postoje. Pri izboru profesije. društvenih odnosa. Osnovne karakteristike zanimanja su: da je specijalizovana delatnost. Vršenjem određenih uloga. da se odvija kroz usmene kontakte. društveno potrebna i priznata delatnost koju obavlja manji ili veci broj ljudi pod određenim uslovima koji se uglavnom odnose na društvenu podelu rada. dok se većina nalazi u sredini (srednji sloj stanovništva). 3) integrisanje koje se odnosi na grupu aktivnosti menadžera u smislu motivisanje i komunikacije. On je otkrio da menadžeri 1/3 svog radnog vremena koriste sa radnicima. . od prir. materijalnih i drugih vrednosti. Društveni položaj je mesto koje pojedinac ili društvena grupa zauzimaju u sistemu raspodele društvene moći. i 5) razvoj. klasna diferenciranost. organizaciona struktura… Društvena struktura – stabilan sistem odnosa između društvenih delatnosti. kao i ugleda u društvu Društvena moć je sistem nejednakih mogućnosti učestvovanja u donošenju odluka Društveni ugled je društvena ocena vrednosti uloge koju pojedinac ili grupa obavljaju Društvene delatnosti se odvijaju u okviru određenih uslova (koji su međuzavisni) i dele se na: prirodne – geografski. Izbor profesije se takođe vrši i na osnovu predstave koju ljudi imaju o sebi. društveni položaj. institucija i organizacija 31. obrazovanje i veštinu Karijera predstavlja ukupnost svih poslova koji su na sistematski način povezani. Društvena uloga i društveni položaj Društvena delatnost (društvena uloga) je svesno usmerena ljudska aktivnost u kojoj se troši psihofizička energija da bi se ostvarili određeni efekti na nekom predmetu. 1/3 sa partnerima izvan organizacije i 1/3 za sve druge aktivnosti. sa ciljem da se zadovolji neka lična ili društvena potreba. obično se biraju oni poslovi koji su u skladu sa karakternim osobinama određene ličnosti. . zauzimaju se i određeni društveni položaji.

a to su: 1) monitor – Uloga menadžera je da posmatra okruženje. koja se odnosi na obavljanje određenih ceremonijalnih i simboličkih dužnosti. za organizaciju značajne odluke. II – Informativne grupe uloga koje se odnose na delatnosti uzimanja i davanja informacija u okviru i izvan organizacije. prikuplja sve relevantne informacije o okruženju. dobavljačima i samoj organizaciji. pa se u tom smislu razlikuju: 1) uloga glave kuće.Podela menadžera se može izvršiti na 2 načina: po horizontalnoj i vertikalnoj hijerarhijskoj strukturi organizacije. indirektno. III – Grupa donošenja odluka predstavlja i obuhvata različite aspekte odlučivanja i definišu se 4 uloge : 1) preduzetnik – Uloga menadžera je da kreira takvu klimu i da donosi takve odluke kojima će se afirmisati inovativnost. definišu ciljeve. na odlučivanje koje proizilazi iz odgovarajućih i relevantnih informacija i tako ova grupa obuhvata 3 pojedinačne uloge.‘radnici’. Nivoi menadžera zavise od velikog broja faktora: veličina. kancelari… Oni su najodgovorniji za funkcionisanje svake organizacije i poseduju najveću moć. tradicija.a u horizontalnoj o tipovima. priroda aktivnosti organizacije. dekani. preko ljudi i pomoću informacija. najdirektnije su odgovorni za rezultate rada menadžera nižeg nivoa. 2) portparol-spiker – Uloga menadžera je da daje informacije o svojoj organizaciji i da je predstavlja u najboljem svetlu. rektori. koja će dovesti do prilagođavanj novim uslovima… 2) alokacija resursa – se odnosi na donošenje odluka u vezi bitnih organizacionih resursa u pravcu ostvarenja postavljenih ciljeva 3) pregovarač – Menadžer ima pregovaračku ulogu u smislu donošenja odgovarajućih odluka u vezi sklapanja raznih ugovora i sporazuma sa poslovnim partnerima 4) rešavanje problema – Menadžerska uloga se odnosi na preduzimanje niza značajnih mera kako bi se prevazišli i rešili određeni problemi. namera. prve linije. predsednici. . tako je ona direktna posledica autoriteta koji proizilazi iz pozicije menadžera u grupi. Pomoću informacija je informacioni nivo. To su najčešće rukovodioci pojedinih poslovnih jedinica. što znači da menadžeri direktno rade i sami obavljaju neki posao.- Poseban značaj Mincbergovog istraživanja odnosi se na identifikaciju 10 osnovnih uloga koje menadžeri obavljaju. konkurentima. . a u korporativnom vlasničkom obliku preduzeća CEO (chief executive officer). 2) uloga lidera. a i generalni direktor. kupcima. koja podrazumeva da menadžer mora da vodi sve zaposlene u organizaciji ka određenom cilju. i menadžeri rade na osnovu informacija i to je ‘administrativni stil’. organizaciona struktura. tj funkcije: I – Interpersonalne gupe uloga u kojima se odvija komunikacije među ljudima. 2) Srednji nivo menadžera je veza između top menadžera i tzv. Kanali prikupljanja mogu biti formalni i neformalni. Direktno se odnosi na akcioni nivo. . Sve menadžerske grupe podelio je u 3 pojedinačne uloge. 3) interni davalac informacija – Uloga menadžera se odnosi na prenošenje i saopštavanje svih važnih informacija. upoznaju spoljne i unutrašnje faktore okruženja organizacije i donose sve. znači da menadžeri rade preko drugih ljudi i to je ‘liderski stil’. starost organizacije. njihovo ostvarivanje.20ak godina kasnije Henri Mincberg je revidirao svoje ranije stavove i suštinu menadžerskog posla je video u preduzimanju akcija i to direktno. sa različitim organizacionim delovima ili poslovnim funkcijama u okviru organizacije. U vertikalnoj strukturi se govori o nivoima menadžera. je akcioni nivo. titule menadžera i sl. odluka i sugestija svim zapolsenima u organizaciji. povećati kreativnost organizacije. On je pod ulogama smatrao skup organizacionog ponašanja povezanog sa odgovarajućim položajem. U privrednim organizacijama se nazivaju izvršnim direktorima. Tako se u svakoj organizaciji mogu razlikovati 3 osnovna nivoa menadžera: 1) Top menadžeri su na vrhu organizacioni hijerarhijske strukture organizacije. Odgovorni su za funkcionisanje celokupne organizacije. odgovaraju top menadžerima. 3) uloga onog ko povezuje organizaciju sa spoljnim okruženjem. Njihov broj i struktura zavise od veličine organizacije. Pomoću ljdi. strategije.

Najčešće se navodi da dobar menadžer treba da bude: 1) vredan i radan – da njegov rad bude uzor drugima. a u cilju ostvarivanja specifičnih zadataka u okviru pojedinih objekata. Pojam tip obuhvata sistem osobina koji se može razlikovati od drugih sistema. Jedna od prvih tipologija ličnosti je Hipokratova. 3) posten i pravican. marketing. pružanje tehničke pomoći. Od osobina zavisi čovekovo ponašanje na radu. flegmatik (retko i sporo reagovanje. motivi i karakterističan način zadovoljavanja potreba. tzv. Pod osobinama ličnosti podrazumevaju se osnobine temperamenta i karaktera i spoosbnosti. Ličnost menažera Osobine ličnosti bitno određuju odnos prema radu. 8) jaka i stabilna licnost – da se nicega ne plasi. sangvinički tip (brza promena raspoloženja sa izraženom sklonošću ka vedrom raspoloženju. odlučnost. vršenje usluga. Tako tipologije obuhvataju 2 ili više razlikovanih tipova. A na osnovu oblika ponašanja i njegovih psihičkih osobina stvorena je tipologija ličnosti.3) Niži nivo menadžera. a to je proces socijalizacije. mišljenja i opažanja u cilju pravenog odlučivanja i dobrih međuljudskih odnosa. a u socijalnoj sredini pojedinac se razvija i formira kao ličnost. pored znanja i sposobnosti on mora da poseduje odgovarajuće osobine ličnosti. razlikuje pojedinice u određenim psihičkim funkcijama. 6) kreativan i mastovit – otvoren prema novim idejama. Da rešavaju operativne probleme i donose operativne odluke. 35. a ponegde i administratori. Biološki faktori su nervni endokrini sistem i telesna konstitucija. finansije. tj osnovnim načinima reagovanja ličnosti. druge ljude. Osobine koje čine ličnost se formiraju biološkim nasleđem i tokom života u socijalnoj sredini u kojoj deluju nasleđeni socijalni uslovi. odgovorni su za zaposlenje. da motivišu zaposlene. melanholik (retke reakcije uz dominaciju dugotrajnih i intenzivnih osećanja tuge i zabrinutosti). usluge. kao što je i čovekovo ponašanje određeno uslovima rada koji opet povratno utiču na njegovu ličnost. da veruje u sebe. ali staloženost). On je ličnosti podelio na ekstrovertni tip(okrenutost ka spoljašnjem svetu. 9) komunikativan – jedan od odlucujucih faktora za uspesnost menadzera. Svi zaposleni u organizaciji koji ne obavljaju menadžerske poslove se nazivaju izvršiocima. O tome šta je ličnost i šta se podrzumeva pod time pojmom postoje različita shvatanja. menadžeri prve linije direktno odgovaraju za proizvodnju. računovodstvo…) 2) Odgovornost generalnih menadžera je vezana za celu organizaciju ili za određeni broj organizacionih jedinica koje se sastoje od više poslovnih funkcija. uz površne emocije). u odluke i akcije koje preduzima. 3) Odgovornost projektnih menadžera se vezuje za koordinaciju napora svih zaposlenih iz više poslovnih funkcija i organizacionih delova. određuju čovekovo ponašanje u procesu rada. a razlikovanje određenog broja tipova u koje se pokušavaju svrstati sve osobe ili deo osoba je tipologija. Menadžement interesuje ličnost koja će uspešno voditi menadžment proces i kja će uticati na oblikovanje satvova vrednosti. sklonost ka agresivnom ponašanju. Pojam čovekovog prirodnog okruženja . nepokretljivost. 4) energican i ambiciozan – da istraje u teskocama i da bude odlucan u ostvarivanju postavljenih ciljeva. To su lideri. koji razlikuje: kolerički tip (intenzivna osećanja. 5) fleksibilan – da se brzo i na pravi nacin prilagodjava. razdražljivost. za pojedinca karakterističan način ponašanja. 34. Jungova tipologija. prema stvarnosti) i introvertni tip (karakteriše ga okrenutost prema sebi. Da bi jedan menadžer bio uspešan. teško ispoljavanje osećanja. Za Nikolu Rota ličnost je jedinstvena organizacija osobina koja se dormira uzajamnim delovanjem pojedinaca i socijalne sredine i tako određuje opšti. 2) inteligentan – da brzo uci i prilagodjava se promenama. 7) optimista – sa pozitivnim stavom i pozitivnom energijom. Po horizontalnoj strukturi menadžeri se dele prema odgovornosti i tako se razlikuju 3 osnovna tipa : 1) Odgovornost funkcionalnih menadžera je vezana za određene organizacione delove u kojima se obavljaju određene poslovne funkcije (proizvodnja.

atmosfera – vazdušni omotač koji obavija Zemlju. vrste…) koje su uzajamno uslovljene i koje deluju jedna na drugu. populacije.biljke – veoma značajni proizvođači organskih materija. 2) biogene materije organskog porekla.Čovekovu sredinu čini ukupnost i međuzavisnost prirodnih i društvenih faktora i elemenata.Evropski autori češće koriste termin okolina.Jedinstvo svih ekosistema čini jednu jedinstvenu celinu koja se naziva biosferom. Ona obuhvata deo litosfere. kao poslednja karika u nancu je čovek. sadrži kiseonik i štiti nas od kosmičkih zrakova i UV radijacije . Na dnu su biljke koje koriste minerale i sunčevu energiju koju transformišu u sopstveno tkivo. vazduh. pa mesožderi. Tipičan lanac ishrane liči na piramidu. Geografska sredina pojmovno označava sredinu u kojoj se odvija društveni život kao neophodan uslov čovekovog života. 36.U literaturi ne postoji potpuna saglasnost o određenju čovekovog prirodnog okruženja. lance i cikluse ishrane. hidrosfera i litosfera). . Pod čovekovom sredinom. a američki termin sredina. rude. Sredina je prostor koji je naseljen živim organizmima i energetski i kibernetski je samoregulisana. Odnos između žive i nežive prirodne sredine označava se pojmom ekosistem (eko=stan. Životna sredina predstavlja prostor u okviru koga na određeni organizam deluju mnogobrojni faktori i u kome živa bića čine određeni skup različitih kategorija (jedinke. Lanci ishrane obezbeđuju energiju koja je potrebna za opstanak živih organizama. životinje i mikroorganizmi). celu hidrosferu i niži deo atmosfere.poredak). i 3) mrtve materije (minerali. od kojih su neki ograničeni . Ekosfera je kao životna sredina sastavljena od biosfere i socio-ekonomskog sistema. i bitan element energetskog toka . U energetskom smislu. sistem=sastav. . zatim su životinje koje se hrane biljkama.Čovekova prirodna sredina se deli na živu prirodnu sredinu (biljke. Sredina obuhvata okruženje.litosfera – zemljiste na kome ljudi žive. Prirodna sredina je skup prirodnih činilaca(voda. .Pod čovekovom okolinom se najčešće podrazumeva sveukupnost uslova i uticaja koji čoveka okružuju i sa kojima je povezan. Ovakvo određenje čovekove okoline podrazumeva prirodnu okolinu u širem smislu. po shvatanju Danila Markovića podrazumeva se ukupnost prirodnih uslova i društvenih tvorevina u kojima čovek živi kao prirodno i društveno biće. od Sunca. . Zato ekosistem najbolje raspoređuje energetske tokove. životinje i mikroorganizmi) i na neživu prirodnu sredinu (atmosfera. zemljište…).hidrosfera – ukupnost vodene mase na Zemljinoj kugli i u atmosferi . i na vrhu piramide. sastoji se od minerala koje čovek koristi. uslove i uticaje. Između žive i nežive komponente ekosistema vrši se stalna razmena materije i energije. Biosfera se sastoji iz: 1) živog sveta (biljke. Osnovna karakteristika ekosistema je uzajamno delovanje između elemenata koji ga čine. biosfera je otvoren sistem što znači da energiju prima spolja. stene i sl). Lanac ishrane počinje od nižih i ide ka višim vrstama.Biosfera kao površinski omotač Zemlje u kome egzistira živi svet je polazna osnova za određenje ekološke sredine.. azot i druge korisne elemente .životinje – potrošači energije i mineralnih sirovina koje biljke sardže . U pogledu materije.a veštačka sredina je ona koju je sam čovek stvorio pri čemu ovu sredinu čine i prirodni faktori.a broj jedinki se smanjuje od osnove prema vrhu. Biosfera funkcioniše na osnovu neprekidnog i stalnog proticanja energije i kruženja materije. Ekološka sredina – pojam i karakteristike . Prirodnu komponentu čovekove sredine čini celokupan prostor koji je čoveku dostupan. pri čemu od te povezanosti zavisi njegov život i njegova delatnost. biosfera deluje kao jedinstven sistem u kome su svi delovi uzajamno povezani i uslovljeni. njihovu međusobnu povezanost i promenljivost i brojne promene u okruženju.mikroorganizmi – sićušni živi organizmi koji obavljaju veoma značajnu funkciju u kružnom kretanju materije jer rastvaraju organsku materiju na njene sastavne delove i oslobađaju tom prilikom kiseonik. jer se odnosi na sav materijalni svet kojičoveka okružuje. Socio-ekonomski sistem je veštački stvorena . Biosfera je životna sredina svih živih bića.Pod sredinom Darvin je podrazumevao kompleksni sistem u kome svaki deo utiče na celinu kao što i celina utiče na svaki deo. Osnovni elementi čovekove prirodne sredine su: .

a ogleda se u: 1) zagađenim površinskim vodama. energetska tehnologija. Ekološki pokreti . 1896-te godine. i formirana je Agencija za zaštitu okoline. 3) globalnom zagađenju atmosfere.Za označavanje ekoloških problema koji dovode do negativnih promena u biosferi i u ljudskom društvu upotrebljavaju se termini ekološka kriza ili kriza okoline. 5) promenama reljefa. i to su tzv. Ekološki problemi su uticali na mnoge organizacije. Kao rezultat rada ove Agencije nastala su i određena pravila i standardi u skladu sa kojima su kompanije bile dužne da posluju.Nastanak ekoloških pokreta se vezuje za 50-te godine 20 veka. i odnosi se na vreme u kome je narusšvanje ekološke sredine poprimilo karakter ekološke krize. 7) izumiranju biljnih i životinjskih vrsta. obradive zemlje i sl). 37. dolazi do zagađenosti životne sredine čime se ugrožava opstanak svih živih bića pa i samog čoveka. Ekološka kriza – uzroci i posledice . Sociološki aspekti zaštite životne sredine . Ona se bavila pitanjima i problemima zaštite sredine od štetnih posledica koje su činiče industrija čelika. a ekološka kriza je postala prioritetan problem savremenog društva koji se mora rešavati. Sva resenja ekoloskih pokreta podrzavala je aktuelna vlada svojim propisima i zakonskom regulativom. 4) klimatskim promenama. mrtva jezera. Ovaj sistem obuhvata odnos čoveka prema ukupnoj okolini. . Karakteristike narušavanja ekološke ravnoteže .Poslednjih godina se velika pažnja posvećuje očuvanju prirodne sredine. 39. sastava i stabilnosti zemljišta. Svoje delovanje je usmerio na rešavanje pitanja zagađivanja. otklanjanja otpada i drugih ekoloških problema. “zelene stranke” sa svojom ekoloskom politikom 40. . Ugrožavanje čovekove prirodne sredine je poprimilo globalni karakter. čistoj vodi. Ekološka kriza je nastala sa naučno-tehničkim revolucijama kao što su: informaciona tehnologija. Uzroci koji su doveli do ekološke krize su u poremećenoj ravnoteži između prirodnih sistema za održavanje života i industrijskih. koji bi pomogli u otklanjanju brojnih negativnih posledica ekološke krize i u sprečavanju daljeg narušavanja .U evropskim zemljama.Narušavanje ekološke ravnoteže je posledica brzog industrisjkog razvoja. Prvi ekološki pokreti su organizovani u SAD. a tek 1970 su doneti prvi zakoni o očuvanju prirodne sredine – zakon o čistom vazduhu. UV zračenje). ekološki pokreti su uglavnom delovali kao političke stranke. uništavanjem ozona i ozonskim rupama.80-ih godina 20og veka ekološki pokret u Americi se znatno proširio i ojačao. Ekološka kriza se ispoljava u iscrpljivanju prirodnih resursa i zagađivanju čovekove sredine (voda koja nije za piće. 6) uništavanju vegetacije i šuma.Savremeno društvo je suočeno sa izraženim zagađenjem. smog. vidljivim promenama klime (pregrevanje planete. Ekološka ravnoteža je narušena ako se taj sklad poremeti i tada dolazi do ekološke krize. . radijacija i izumiranje bioloških vrsta). 9) oboljevanju i smrtnosti zbog zagađene životne sredine.Ekološka sredina može biti uravnotežena i neuravnotežena. 38. 8) iscrpljivanju mineralnih i drugih izvora. laserska.a kasnije i sve proizvodne organizacije u zemlji. . . proizvodna tehnologija i robotika. biotehnologija. tehnoloških i demografskih potreba čovečanstva. nuklearna kosmička tehnologija. Uravnotežena sredina podrazumeva sklad delovanja uslova i uticaja u okruženju i kao takva omogućava normalan život živim bićima. 2) zagađenim podzemnim vodama. automobila. na njihov menadžment i vodeće menadžere jer su orgnizacije morale da prate i da se pridržavaju zakonskih propisa o ekološkim pitanjima. sa mnogim globalnim problemima i krizama (od zagađenja prirodne sredine do nedostatka hrane.sredina u kojoj čovek živi i u kojoj stalno proizvodi i prerađuje osnovne prirodne sirovine stvarajući nove sirovine i nove proizvode. tehnologija novih materijala.Zaštita čovekove živptne sredine predmet je brojnih naučnih istraživanja čiji je osnovni cilj dolaženje do rezultata koji bi pomogli u praktičnom rešavanju narušene ekološke ravnoteže.

koja je obuhvatila pitanja međunarodne zaštite životne sredine. Na razvoj socijalne ekologije je uticalo interesovanje sociologije za probleme čovekove sredine.Velika pažnja se posvećuje obrazovanju za zaštitu čovekove životne sredine. Od tada pa do sada je doneto mnogo takvih dokumenata. Kao rezultat globalne saradnje među državama nastaju brojna dokumenta koja se bave pitanjima zaštite čovekovog prirodnog okruženja. i zato je ona i nastala i razvijala se pod uticaje bioekologije 42.Međunarodna saradnja u zaštiti životne sredine se ostvaruje na različite načine i kroz različite oblike. civilizacijskog.Ovakav razvoj ekologije doveo je do nastanka socijalne ekologije. . jer se došlo do saznanja da su poremećaji u prirodi posldeica poremećaja odnosa koje čovek stvara u društvu. godine. Zato su organizovane brojne međunarodne konferencije o zaštiti životne sredine i specijalizovane agencije koje su se bavile pojedinim pitanjima zaštite i unapređenja čovekove sredine. posebno nude UN. . godine. ekonomskog.Ekologija je nastala iz potreba bioloških nauka. sociološkog aspekta. . savezi država. i u tom smislu je istaknuta odgovornost države da svoje građane upozna sa rizicima i opasnostima koji mogu ugroziti ekosistem i ljudsko zdravlje. Nauka i zaštita životne sredine . . osnivač učenja o organskoj evoluciji.Naučna proučavanja ekoloških problema veoma su značajna osnova u saznavanju ekoloških zakonitosti koje vladaju u prirodi jer pružaju mogućnost usaglašavanja društvenog razvoja sa prirodnim zakonitostima i pružaju čoveku mogućnost da zaštiti svoju sredinu.Rešavanje problema i krize čovekovog prirodnog okruženja. Sociološki pristup međunarodnoj saradnji podrazumeva globalni pristup u očuvanju ekološke ravnoteže u prirodi kao jednom od najznačajnijih uslova opstanka svetskog društva.ekološke ravnoteže u prirodi. U svom istorijskom razvoju ekologija promenila svoja osnovna polazišta. ekologija. Reč ekologija prvi je upotrebio Ernest Hakel (ekologija = oikos = dom). . Značajna je i Bečka deklaracija 1983. i pošto se ona nije bavila uspostavljanjem i održavanjem ravnoteže između prirodne i socijalne sfere nastala je soc. koja se određuje u najopštijem smislu kao nauka o međusobnom dejstvu društva i prirode. a obrazovanje iz ove oblasti postalo je sastavni deo života u savremenom društvu.Na nivou UN rešavaju se brojni ekološki problemi. gdoine i podrazumeva ekološki način posmatranja ljudskog društva i to u procesu planiranja i razvoja velikih gradova. Ostvaruje se sa pravnog. Međunarodna saradnja u zaštiti životne sredine . globalne kompanije. Takvim pristupom ekologija postaje i društvena nauka.U razvoju ekologije se mogu razlikovati nekoliko posebnih faza. sredinom 60-ih godina 20-og veka. . uglavnom su polazili svi teoretičari koji su se bavili izučavanjem ekologije. Organizovan naučnoistraživački i obrazovni rad u ovoj oblasti počinje 60-ih godina 20-og veka kada se na mnogim univerzitetima u svetu osnivaju centri za edukaciju u ovoj oblasti. 41. . Termin socijalna ekologija ulazi u upotrebu 1921. Ovakva naučna saznanja su značajna za zaštitu i unapređenje kvaliteta čovekovog života. kao i razna stručna udruženja. Na značaj obrazovanja za zaštitu čovekove životne sredine ukazano je u Stokholmskoj deklaraciji prve konferencije UN-a o čovekovoj sredini 1972. ali je stvarni tvorac moderne ekologije Čarls Darvin. Od Darvinovog i Hekelovog određenja ekologije kao nauke o odnosima između živih bića i njihove sredine. UN su usvojile “Program za čovekovu sredinu” (UNEP) kojim se usmerava svest javnosti na opasnost koja preti čovečanstvu zbog narušavanja ekološke ravnoteže. Socijalna ekologija je nastala iz humane ekologije.

a 1990 “Strategija o upravljanju otpadom”.Prva konferencija UN o ljudskim naseljima (Vankuver.).SZO – Svetska Zdravstvena Org.1) koncepcija održivog razvoja – ovaj koncept podrazumeva ravnotežu između potrošnje resursa i sposobnosti prirodnih sistema da zadovolje potrebe budućih generacija. .Samit u Njujorku. Medjutim u savremenom svetu je sve više prihvaćeno saznanje da ekološke krize i katastrofe mogu dovesti do uništenja čovečanstva. . a u trećoj fazi sva roba koja ne može više da bude u upotrebi neće se koristiti. podstiče i ostvaruje aktivnosti u oblasti naučnih proučavanja ekoloških problema i zaštite čovekove sredine. 1972. Osnovni cilj ovog programa je ponovna upotreba pa onda reciklaža.Ugrožavanje čovekove prirodne sredine je značajan problem savremenog sveta.UNESKO – razvija. polako se prevazilaze političke razlike koje postoje između pojedinih zemalja u cilju traženja rešenja za nagomilane ekološke probleme. Ova predviđa razvoj novih tehnologija za reciklažu i ponovnu upotrebu otpada. . Usvojeni su: . . Ovaj samit se bavio polotičkom i ekonomskom realnošću u visokorazvijen i u zemljama u razvoju.).. pa spaljivanje ili zakopavanje otpada. . 1991.1) deklaracija Dai-Dong obuhvata i predočava zavisnost prirodnog i društvenog sistema. – bavi se pitanjima zaštite zdravlja.SAD – u Kaliforniji je donet program upravljanja otpadom.Druga konferencija UN o zivotnoj sredini i razvoju (Rio de Zaneiro.FAO – Org. . 1997. . postoje brojne strategije o upravljanju otpadom: .).U zaštiti i unapređenju čovekove životne sredine sve značajniju ulogu ima i saradnja država u pojedinim regionima. za neki drugi posao i kompaniju je sirovina. 1982. Ekološke krize su postale bitno obeležje savremenog društva. i zato sto su ekološki problemi postali globalni problemi koji karakterišu savremeno društvo. 2) preporuke za međunarodnu saradnju u cilju unapređivanja uslova življenja u naseljima.Nemacka. . posebno kada je u pitanju izvoz prljavih tehnologija. i on polazi od toga da ono što je otpad za jedan posao i kompaniju. Usvojene su: 1) deklaracije o ljudskim naseljima. Na konferenciji su doneta odgovarajuća dokumenta: 1) deklaracija o čovekovoj okolini. 43. Doneta je: . Usvojena je: 1) deklaracija o obrazovanju u čovekovoj okolini .). 3) konvencija o promeni klime.Prva konferencija UN o covekovoj okolini (Stokholm. po kome se u prvoj fazi u ponovnu upotrebu vraća sve ono što je otpad. životne sredine i opasnostima koje životna sredina može imati za čovekovo zdravlje.Nezavisna konferencija o životnoj sredini (Kina. Problemima zaštite čovekove životne sredine bave se i pojedine specijalizovane agencije Ujedinjenih Nacija: .MOR – Medjunarodna Org. 1976. 1977. Rada – bavi se problemima radne sredine i ukazuje na njenu povezanost sa životnom sredinom i na povezanost problema zagađivanja u životnoj i radnoj sredini.). 1992. razmenu otpadnog materijala… . je donet “Zakon o reciklazi otpada”.Osnovni razlozi neusaglašene međunarodne saradnje su uglavnom u suprotnim interesima između pojedinih razvijenih i nerazvijenih zemalja. Tako npr. i 4) konvencija o biodiverzitetu. 2) Rio deklaracija o životnoj sredini i razvoju. a takođe se i pojedine države pojedinačno bave određenim ekološkim problemima. Odnos društva prema čovekovom prirodnom okuženju .EU – 1989 je donet “Zeleni dokument”. u drugoj fazi sve ambalaže moraju da se vrate u prodavnice. 2) akcioni plan za razvoj aktivnosti u cilju zaštite čovekove sredine . neetičnost izrabljivanja prirodnih resursa siromašnih zemalja od strane bogatih zapadnih zemalja. UN za poljoprivredu i ishranu – zalaže se za racionalnu upotrebu i zaštitu voda . Zakljuceno je da je postojeća tehnologija veliki zagađivač i da razvijene zemlje moraju da omoguće razvoj nerazvijenih zemalja na račun sopstvenih resursa. .Prva konferencija UN o obrazovanju (Tbilisi. Uz učešće 112 država osnovni zaključak je da je zaštita životne sredine prvenstveni interes ukupnog čovečanstva i da zato sve države moraju da daju svoj doprinos.

4) iscrpljivanje energetskih izvora.Upravljanje društvenim razvojem u pravcu koji neće narušiti ekološku ravnotežu u prirodi podrazumeva konkretne aktivnosti menadžera i menadžmenta u organizacijama. 1990 je pri UN formiran Poslovni savet za održivi razvoj koji je trebao da razradi aktivnosti preduzeća. 44. Osnovna karakteristika ovog načina razmišljanja o ekološkim problemima se odnosi na to da propise i regulativu o prirodnom okruženju treba primeniti samo onda kada dobit nadmašuje troškove. Prema ovom modelu organizacije treba da se bave onim aktivnostima koje usaglašavaju prirodnu delatnost sa ekološkim aktivnostima. praktična primena nije dala očekivane rezultate. Upravljanje prirodnom sredinom . proizvodnja koja je zasnovana na razvijenim proizvodnim snagama nije vodila računa o zakonitostima koje postoje u prirodi. . Medjutim.Narušavanje ekološke ravnoteže u razmerama koje dovode u pitanje opstanak života na Zemlji je započeo industrijalizacijom. . i c) pristup elastičnosti. Ovaj koncept je teorijski zasnovan na 3 ekonomska koncepta: a) koncept neopadajućeg bogatstva – odnosi se na održavanje prirodnog bogatstva (pored već stvorenog društvenog). 2) tržišni stav – njime se zadovoljavaju potrošaci koji od proizvođača traže da njihovi proizvodni procesi odgovaraju određenim ekološkim standardima (npr. Naime. Tako organizacije preuzimaju ulogu usmeravanja aktivnosti u očuvanju čovekove prirodne sredine i svojim akcijama bitno utiču na upravljanje čovekovom prirodnom sredinom. čiji resursi u suštini čine osnov proizvodnje. Po Frimenu. zalaganja idu u pravcu njene primene. prema Danilu Markoviću su: 1) brz i nekontrolisan prirodni priraštaj stanovništva. U industrijski razvijenim zemljama. potrebna je takođe i planska ljudska aktivnost koju će društvo usmeravati na osnovu naučnih saznanja. U tom smislu definisani su okviri za procenu preduzetih akcija o očuvanju prirodne sredine. Pirsu i Dodu.Kako bi ovaj koncept (okvir) održivog razvoja bio prihvaćen u praksi. Moderna industrija je glavni i osnovni uzrok ekoloških problema. . i ovaj pristup je nazvan “nijanse zelenog”. a takođe one izvoze svoju zastarelu tehnologiju u nerazvijene i zemlje u razvoju. na nekim tržištima kupci traže proizvode koji se lako mogu reciklirati. i tu industrija hartije dobija veći značaj…).. jer preduzeća nisu bila voljna da snose troškove za održivi razvoj ako njihova konkurencija iz drugih država (koje imaju slobodniju regulativu u ovoj oblasti) ne mora da snosi te iste troškove. b) koncept neopadajućeg prirodnog bogatstva – koje se konstantno mora održavati. 3) iscrpljivanje sirovinskih izvora. postoji način primene ovog koncepta u organizacijama i on podrazumeva donošenje pojedinačnih odluka kojima će se štititi prirodna sredina. zbog čega i dolazi do energetske krize. . 2) proizvodnja koja ne vodi računa o uslovima prirodne sredine. zagađene prirodne sredine. Prema Stoneru mogu se izdvojiti dva okvira za razmisljanje o prirodnoj sredini: okvir trošak korist i okvir održivog razvoja.Ekološka kriza je uslovljena i globalizacijom ekonomske proizvodne aktivnosti koja je rukovođena ostvarivanjem profita. zakonitostima biosfere čime je narušen i osnovni ekološki princip. a sve u cilju očuvanja prirodnih bogatstava. . a obuhvata: 1) legalni stav – organizacije koje prihvate ovaj stav su dužne da primenjuju sve zakonske propise o zaštiti prirodne sredine. znači ukoliko se ostvaruje određena korist od bilo koje regulative u ovoj oblasti. Ovakav način razmišljanja i praksa doveli su do narušavanja ekološke ravnoteže u prirodi jer su ispuštene iz vida činjenice da se ekonomski interesi ne bi mogli ni ostvariti da nema zdrave prirodne sredine. 5) razvoj tehničko-tehnoloških sistema koji dovode do zagađivanja prirode. onda ova regulativa/propis/deklaracija nema svoju primenu. 2) okvir održivog razvoja.Potrebno je definisati ciljeve društvenog razvoja koji treba da bude usaglašen sa ekološkim zakonima koji vladaju u prirodi. 1) okvir trosak-korist (Cost-Benefit Framework). Ovaj stav je veoma podsticajan jer traži od firmi stalnu inovativnost.Najznacajniji globalni ekološki problemi u savremenom drustvu. ekološki problemi se regulišu tako što se ekonomski troškovi uračunavaju u troškove proizvodnje. kada su troškovi veći od koristi.Ispoljavanje ekoloških problema nije u svim zemljama isto. koje su prinuđene da uvoze ovu tehnologiju zbog raznih ekonomskih i finansijskih problema. Međutim. demografske ekspanzije… . radi kvalitetnijeg života.

Poslovna etika i etika zaštite čovekove prirodne sredine se nalaze u neraskidivom odnosu. “dubokoj ekologiji”. društvena i lična odgovornost… . jer samo tako ostvaruje uslove za kvalitetniji način života. pri čemu je ta obaveza i odgovornost mnogo veća od one koju propisuje zakon i drugi propisi iz ove oblasti. po kome bi se živelo u većoj harmoniji sa planetom Zemljom.Rasprave koje se vode o ovom pitanju odnose se na moguće načine upravljanja koji bi zadovoljili kriterijume o očuvanju prirodnog okruženja i tako unapredili kvalitet čovekove prirodne sredine. dok se drugi tome suprotstavljaju. 2) naturalistički princip – po njemu neživa priroda ima svoju unutrašnju i moralnu vrednost. do koga se mora doći bez obzira na moguće posledice u narušavanju ekološke ravnoteže i ugrožavanju čovekove sredine. Jedni tvrde da upravljački procesi nemaju obavezu u zaštiti životne sredine (bar ne veću od one koju od njih zakon zahteva). ne treba zlostavljati životinje ili ih koristiti u nevažnim eksperimentima. . za traženje investitora koji bi ulagali u “zelene kompanije”… 4) tamnozeleni stav – zasniva se na tzv. jer pored potrošača postoje i interesne grupe koje traže od organizacija postovanje standarda o okruženju. ne treba eksploatisati prirodna bogatstva radi lične koristi. treba poštovati planetu…. što podrazumeva da menadžment i menadžeri imaju obavezu i moralnu odgovornost da zaštite čovekovu prirodnu sredinu. .Etika zaštite životne sredine podrazumeva zaštitu ukupnog čovekovog okruženja kao okvira njegovog života.Postoji nekoliko principa etičkog poslovanja: 1) minimalistički princip / princip štete – podrazumeva sprečavanje uzroka koji dovode do neopravdane štete. . jer nužno je pomiriti dva osnovna cilja – profit i ispoštovati nametnuta pravila o zaštiti čovekove prirodne sredine. .Do sada ni društvo ni organizacije nisu dali konačne odgovore o tome ko je odgovoran za zaštitu čovekove životne sredine. zalažu se za obrazovanje zaposlenih u vezi ekoloških problema. kao sastavni elementi ekosistema. Glavni problem je taj što se u prvi plan ističe profit. Ovakav Frederikov stav se podudara sa humanističkim principom etike zaštite životne sredine. i ona se zasniva na moralnoj odgovornosti čoveka da ne ugrožava sredinu u kojoj živi. Postavljaju se pitanja dvojnosti moralnih stavova kupaca. 45. po kome se od poslovanja zasnovanog na principu štete zahteva da pronađe načine sprečavanja moguće štete. jer ona stvara profit. . za korišćenje materijala koji može da se reciklira. a njemu se suprotstavlja Robert Frederik. Ovaj princip koristi Norman Bouvi. Etika zaštite životne sredine . po kome poslovanje ne krši ovaj princip sve dok poštuje zakone o zaštiti životne sredine. Ovako je korporativna etika veoma bitna za opstanak i profitabilnost. 3) biocentrični princip – zasniva se na naturalističkom pristupu da moralnu vrednost imaju sva živa i neživa bica. čak i ako ne krši ni jedan zakon o zaštiti životne sredine. i to čine da bi pridobili nove klijente. niti utvrdili precizne metode koje bi dale jasan odgovor na pitanje kako ostvariti pretpostavke za kvalitetnijim načinom života. Ovaj stav ostavlja pitanje kako bi se upravljalo organizacijama. podiže produktivnost i izgrađuje dugoročni uspeh.Rukovodioci organizacija sve više češće se priklanjaju stavu da je dobra etika dobra za poslovanje. ali je on u svakom slucaju izazov za buduce generacije. Rasprave se vode i oko moralnog odnosa potrošača prema proizvodima koji ugrožavaju životnu sredinu.3) stav interesnih grupa – nadovezuje se na tržišni stav i dopunjuje ga.

dolazi do globalnog zagrevanja planete. a umesto njih nastaje viša forma društvene zajednice – čovečanstvo kao jedno jedinstveno društvo. savremene države se organizuju u blokove.U tako ujedinjenom čovečanstvu postoje suprotni interesi između pojedinih država. da žive u bednim sanitarnim i zdravstvenim uslovima. sve načine zaštite nestanka već ugroženih vrsta. Globalizacija – pojam. . 2 osnovne protivrečne tendencije (posledice) koje utiču i određuju ostale protivrečnosti savremenog društva su: 1) povezivanje sveta u jednu ekonomsku celinu – naime. . ali je potrebno i njeno određenje sa šireg naučnog stanovišta. .Sadržaj i posledice globalizacije mogu se bliže odrediti sa različitih aspekata – ekonomskog.Uglavnom. . npr. nacionalne. pošumljavanje. smanjenja zaliha sveže vode za navodnjavanje.Najznačajniji faktor globalizacije je ekonomski faktor. pod globalizacijom se podrazumevaju određeni društveni procesi koji sve više imaju svetski karakter bez obzira na geografske.Kvalitetniji način života počiva i na principima humanizma kao filozofskog. Sociološki pojam globalizacije . i tada nacionalne barijere nestaju. što znači da zaštita životne sredine podrazumeva smanjenje zagađenja. religiozne i blokovske barijere. što za posledicu ima zaoštravanje odnosa. nauke i tehnike.U sociološkom definisanju globalizacije kao društvenog procesa se polazi od njenog određivanja sa ekonomskog aspekta. problem zagađene reke može se korigovati samo ako se utvrdi da je načinjena šteta ljudima koji tu reku koriste – znači on polazi od čovekovog licnog interesa. Termin “međunarodni” podrazumeva odnos između suverenih država. gladi i bolesti. da je njihova ishrana siromašna. koji se ispoljava kroz transnacionalne korporacije i koji stvara nove uslove za ostvarivanje svojih interesa. nestaju mnogi oblici biljnog i zivotinjskog sveta… . da se smanjuju prinosi. U tom smislu. . Ti njihovi međusobni odnosi se uspostavljaju jer proizvodnja prevazilazi nacionalne granice pošto ne može da podmiri potrebe u sirovinama (ili u finalnim proizvodima). ekološkog. a karakterišu se kao: 1) duboka ekologija – polazi od toga da treba zaštititi sve ono što ima vrednost po sebi i u sebi jer će tako svet biti bogatiji. podelu sveta. i ovako određena globalizacija uključuje u svoj sastav globalizaciju komunikacija. poslovne aktivnosti koje neće ugroziti prirodno okruženje. 46. .Postoje 2 pristupa o tome šta čini suštinu etike zaštite životne sredine. da dolazi do smanjenja obradivog zemljišta. sa ovog principa. razne načine stvaranja i razvijanja alternativnih goriva. sukob oko svetske dominacije. 2) borba za oslobođenje od svih oblika ekonomske i političke zavisnosti. ograničenje ribolova. šumska prostranstva. političkog. etičkog i naučnog pogleda na svet. borba za ostvarivanjem prava za slobodnim nacionalnim i kulturnim razvojem. civilizacijskog i sociološkog… 47. je posledica razvoja proizvodnih snaga i sredstava komunikacija.Termin “globalizacija” je zamenio termin “međunarodni” i to u samoj svojoj suštini. potrebe za novim institucijama koje će se ovim pitanjima baviti i koje će počivati na jasno definisanim etičkim principima. Humanisti ističu da milioni ljudi na Zemlji žive u siromaštvu. kao i nove podele rada koja je pratila ovaj razvoj. . Termin “globalizacija” se odnosi na ujedinjavanje čoveka u jedno jedinstveno svetsko društvo. 2) površna ekologija – njene pristalice zastupaju suprotno stanovište od pristalica duboke ekologija.4) homocentrični princip – posmatra moralnost iz ugla ljudskih bića i njihovih potreba. da je veliki problem rast stanovništva. rasne.Globalizacija se sa sociološkog aspekta može odrediti kao društveni proces povezivanja konkretnih društava u odnose međuzavisnosti i kulturne povezanosti tako da nastaje jedinstveno svetsko društvo i . Na taj način su različite nacije bile upućene na saradnju. u svim oblastima društvenog života.Globalizacija kao savremena društvena pojava. globalni problemi se moraju rešavati na globalnom nivou. uzroci i posledice .

Sve vise se kreću finansije. 3) razvijanje svetskih tržišta – čiji su kritičari Harvi. u demokratskom postupku. Globalizacija i novi svetski poredak . usporen ekonomski razvoj i obuzdavanje deficitnih troškova. - 49. Ovde se pod globalizacijom podrazumeva mikroekonomski proces čiji su nosioci preduzeća kroz prekograničnu kooperaciju. 2) užem smislu – se podrazumeva poslovanje preduzeća.Sa ekonomskog aspekta globalizacija se može posmatrati u užem i širem smislu. čine se pokušaji sagledavanja budućeg razvoja društva i traže se putevi kojima bi se ostvarilo povezivanje i objedinjavanje čovečanstva. .svest o pripadnosti tom društvu. uz postovanje i očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta svakog učesnika i uz postojanje ravnopravnosti svih subjekata.Za rešavanje globalnih problema savremenog društva ne postoji ni opšta saglasnost ni potpuna saradnja. globalizovani svet treba urediti stvaranjem međunarodnih organizacija i institucija. 50. tehnologije. Naučni pristup u istraživanju ovako značajne i složene pojave je veoma važan jer bi se mogle predvideti i posledice budućeg razvoja društva. Ekonomska globalizacija . Smisao globalizacije sa ekonomskog aspekta podrazumeva 3 osnovna procesa: 1) porast svetske proizvodnje – preduzeća sve više koriste informacione tehnologije kako bi povećala svoju proizvodnju u onim zemljama u kojima su cene niske. 2) uspon azijskih tigrova – vodeće zemlje sveta preusmeravaju svoje proizvodne aktivnosti prema Aziji gde je radna snaga jeftinija a radnici relativno dobro obučeni. globalizovani svet treba urediti stvaranjem novog svetskog poretka u kome bi odlučivale najrazvijenije i politički najmoćnije države. kao i promene koje bi . ili putevi kojima bi se nametala volja i hegemonija vlasti jakih i moćnih na čelu sa najrazvijenijom zemljom (pa se ovde posebno spominje dominacija Amerike i njena težnja da vlada svetom). 48.U razmatranjima globalizacije sa političkog aspekta. znanja. menjanje oblika kretanja robe.Oba shvatanja polaze od toga da savremeni globalizovani svet treba urediti stvaranjem novog svetskog poretka. svojina i kontrola aktive kao nematerijalni kapital – i sve to je posledica oštre podele sveta. Blok i Kastel. multinacionalne saradnje i razvoja sa globalnim programima koje zastupaju brojne globalne organizacije. Politički aspekti globalizacije . . usluga. Ističe se da su to putevi demokratskog dijaloga i solidarne saradnje. Osnovni globalni problemi su oni koji proizilaze iz ravoja tehnike i tehnologije i oni koji nastaju sa političkom podelom i političkim odnosima u savremenom društvu. samo što se razlikuju po tome kako i na koji način to treba učiniti. Po drugom shvatanju. takođe dolazi i do ugrožavanja kulturnih identiteta i suverenosti država. kao i rezultat praktičnog pristupa opravdanja određenog političkog ponašanja ili političke situacije u pojedinim zemljama. niti zasnovana na naučnom proučavanju. . Ovakva shvatanja su uglavnom rezultat ideoloških orijentacija različitih autora. Po jednom shvatanju. i ovde se podrazumevaju svi oblici ekonomskog povezivanja između nacionalnih privreda i to preko svetskog tržišta. kretanja kapitala u vidu stranih direktnih investicija. jer su moderne tehnologije dovodile do značajnih promena u procesu rada i radnoj sredini. Svetska tržišta rade na tome da primoraju vlade da teže monetarnoj i fiskalnoj politici koja promoviše nisku inflaciju. ali je po tom pitanju veoma bitno naučno proučavanje globalizacije i sociologija čiji kritički stav o budućnosti čovečanstva i naučnim predviđanjem treba da ukaže na zakonitosti u razvoju društva.Sa globalizacijom je takođe došlo i do brojnih socijalnih problema. Dolazi do saradnje društava.Shvatanja o povezivanju globalizacije sa novim svetskim poretkom nisu naučno potkrepljena. U: 1) širem smislu – podrazumeva povezivanje nacionalnih privreda u jednu jedinstvenu svetsku privredu. znanje. na celu sa ekonomski najrazvijenijom i politički najmoćnijom državom.

51. nove tehnologije i promene u procesu rada i upravljanja . znanja i kapitala i nastaje globalizacija ekonomije. i on je određen kulturom kao i njegovom tradicijom. povećanje kvaliteta proizvodnje kao i produktivnosti rada – ovako su nove tehnologije dovele do značajnih promena u procesu rada.a evidentno je i postojanje ugrožavanja i narušavanja kulturnog identiteta nekih naroda. što opet dovodi do novih problema u ujedinjenom čovečanstvu. Sadržaj kulturnog identiteta pojedinih naroda je izraz njihovog kolektivnog stvaralastva. . Globalizacija. imaju sposobnost prilagođavanja brzim izmenama i novim zahtevima proizvodnje.Uzroci koji su doveli do ovakvog stanja se mogu naći u razvoju novih tehnologija – razvoj mašinskog sistema. što dovodi do realne opasnosti da pojedine države budu ograničene u svom suverenitetu. vrednosti. i globalizacije nastaju velike promene a sa njima i globalni problemi kao sto su ekološka kriza. Takođe je ubrzan proces globalizacije. . To je proces prenošenja. čime se ugrožava ekonomski razvoj slabijih. . a nove tehnologije pružaju nova sredstva komunikacije za efikasno i efektivno kontrolisanje svetskog tržišta rada. Rad sve više zavisi od računara. Korišćenje kompjuterske tehnologije menja iz osnova čovekov odnos prema radnoj delatnosti. U tom odnosu novih teh. polozaju čoveka u radnoj sredini i u procesu upravljanja. čime mašine zamenjuju ne samo čovečije fizičke već i njegove umne sposobnosti. jedinstvo ekonomskog. nacije i narodi međusobno povezani i zavisni.Globalizacija je kao proces ujedinjavanja čovečanstva.mogle nastati sa stanovišta zakonitosti civilizacijskih promena u ljudskom društvu u celini. i da njihovi narodi izgube svoj kulturni identitet.Globalizaciju je moguće posmatrati i sa civilizacijskog aspekta.Nove tehnologije se zasnivaju na principima funkcionisanja proizvodnje koji imitiraju rad čovečijeg mozga. U ovakvoj globalnoj ekonomiji vodeću ulogu imaju oni koji imaju moć koja je zasnovana na znanju i kapitalu. dolazi do promena u komunikaciji među učesnicima u procesu rada.Nastaje nova međunarodna podela rada na bazi novih mogućnosti koncentracije i centralizacije kapitala kao i znanja i u tim okolnostima nastaju multinacionalne kompanije. . i mikroelektronika koja predstavlja razvoj treće tehnološke revolucije.Kulturni identitet naroda je identitet po kome se jedan narod razlikuje od drugog. tako da se i razvoj globalnog komunikacionog sistema nalazi izvan kontrole pojedinih država. Globalna kultura je kultura neke političke zajednice (države) ili etničke zajednice (nacionalna kultura). tako da opstanak nacionalnih država predstavlja polaznu pretpostavku očuvanja kulturnog identiteta pojedinih naroda. automatizacija. Odgovor na pitanje šta te promene sa civilizacijskog stanovišta znače za razvoj društva. . 52. predavanja i održavanja ideja. Globalizacija i kulturni identitet . kriza u oblasti ekonomskog života.U tesnoj vezi sa kulturom se nalazi tradicija. U takvom društvu postoje uslovi za dominacijom ekonomski najjačih. Globalizacija ekonomskog zivota se ispoljava preko velikih korporacija i banaka.U pojmovnom određenju kulturnog identiteta polazi se od kulture kao ljudskog stvaralaštva koje rezultira materijalnim i duhovnim tvorevinama. informacione tehnologije. socio-kulturnog i političkog sistema u kome su države. . međutim treba imati u vidu da ne postoji samo jedna civilizacija već više njih koje se nalaze u sukobu.U ujedinjenom čovečanstvu postoji potreba da se očuva samostalnost i suverenost nacionalnih država bez obzira na različite stepene njihove ekonomske razvijenosti i njihove nezavisnosti. treba da pruži sociologija. omogućen je daljinski nadzor menadžera nad radom radnika. Nove tehnologije karakterišu skraćeni životni ciklusi. snižavanje troškova proizvodnje. . u političkim odnosima i na nacionalnom i međunarodnom planu . Tako je kultura ljudski način postojanja ili života. obrazaca i modela sa jedne na drugu generaciju. što dovodi u pitanje njihovu ekonomsku i političku samostalnost i očuvanje njihovog kulturnog identiteta.

Stvaranje modernih tehnologija i elektronskih sredstava komunikacije uticalo je na promene u procesu rada i na promene u procesu upravljanja. a globalni menadžment dobija svoje pravo mesto i značaj. ostvaruju se zajednička ulaganja. upravljanje koji se širi na manipulisanje novcem i na sagledavanje viška zaposlenih. na njihovu materijalnu egzistenciju i socijalnu sigurnost. Naravno.Globalizacija je značajno uticala na savremeni menadžment. dobavljačima.. 2) lokacija – faktor koji se odnosi na integraciju različitih organizacionih operacija. ovim promenama se pojedinačna društva moraju prilagoditi a posledice tih promena prevazići i ukloniti. jer se tu razmenjuju ugovori koje tek treba zaključiti ili koji su tek u fazi projekta. To su: 1) blizina – faktor koji doprinosi bližoj saradnji menadžera sa potrošačima. Težnja za profitom i što nižim troškovima proizvodnje dovodi do seljenja tehnologija iz razvijenih u manje razvijene zemlje sveta. rada i upravljanja postoji višestruka povezanost. Promene u procesu rada koje nastaju razvojem moderne tehnologije utiču i na socijalni status pojedinaca. Globalni menadžment ima različite poslovne forme: 1) direktni i indirektni uvozno-izvozni poslovi zbog kojih se otvaraju predstavništva i zastupništva. sklapaju sporazumi o licencama. jer tehnološki napredak sve više smanjuje potrebu za radnom snagom. sve više zamenjuju globalna preduzeća i nacionalne granice u svetu biznisa sve više nestaju. oblicima davanja prava da se koristi ime. Uticaj globalizacije na menadžment . jer organizacije koje svoj uspeh i profitabilnost orijentišu samo ka nacionalnom ili lokalnom tržištu ne mogu opstati i zato one svoje poslovne aktivnosti vezuju za svetsko tržište.Razvojem međunarodnih organizacija dolazi do razvoja međunarodnog menadžmenta. Globalizacija je uticala i na povećanje značaja i obima međunarodne tržišne konkurencije jer dolazak konkurencije iz sveta remeti odnose na domaćem tržištu i ugrožava pozicije domaćih organizacija.Zahvaljujuci modernim tehnologijama u savremenom globalizovanom svetu smanjena je razdaljina između proizvođača i korisnika određenih proizvoda. 3) stav – To je faktor otvorenosti i on podrazumeva otvorenost prema međunarodnom i globalnom menadžmentu. a ove promene se ogledaju u položaju čoveka u procesu rada. konkurentima.Između globalizacije. . . . stvaraju strategije… . koja dobija globalni karakter i koja se povećava. brzem transportu sa jednog na drugi kraj sveta. U ovim okolnostima.Sva 3 faktora koja prate globalizaciju u međunarodnom poslovanju usko su povezana sa pojmom konkurentnosti. ali u isto vreme je pružena šansa domaćim organizacijama da se oprobaju na svetskom tržištu.sa procesom globalizacije nastaju i sistemi u kojima se ujedinjuju kapitali. utiču na nove oblike upravljanja. a u takvim uslovima se smanjuje mogućnost zapošljavanja. međuzavisnost procesa globalizacije i procesa rada stalno raste. . Reč je o nezaposlenosti. ustupaju se razni dugovi. . Podrazumeva se širenje menadžerskih aktivnosti na više različitih država.Postojeći oblik trgovine u uslovima globalizacije predstavlja trgovinu onim što ne postoji. Ova pokretljivost ima pozitivne i negativne posledice koje se ogledaju u ugrožavanju psihofizičkog integriteta čoveka i individualnosti pojedinih naroda. ukidaju se čvrsti odnosi valuta i kontrole kapitala u medjunarodnoj delatnosti čime je finansijska delatnost uspela da se osamostali od privredne delatnosti.Proces globalizacije je uticao da se 3 međusobno povezana faktora ujedine i da tako ujedinjeni karakterišu savremeni menadžment. 53. . Danas multinacionalne org. za šta se koristi termin transnacionalni menadžment. tako da se roba koja se proizvodi u jednom delu sveta korsti i u drugom. čime poseban značaj dobija menadžment.

veći stepen rizika. ciljeve i filozofiju organizacije. koji se odnosi na vrednosti. ponašanje članova grupe. i na objašnjenja zašto se nešto radi. pravnih i posebno kulturnih faktora. da poznaju kulturne obrasce i nacionalnu kulturu. Konta i Dirkema: 1) interpretativni – temelji se na subjektivističkom shvatanju da se svet može tumačiti ali se ne može menjati. . a zasnivaju se na pristupima Hegela. postoje različiti pristupi u donošenju odluka. . iznalaženje novih izvora kapitala. obuhvata i odnosi se na svaki oblik organizacije u vlasništvu akcionara kojom upravljaju plaćeni menadzeri. usluge. novih potrošača. carine. 2) karakter koji upućuje na socijalni karakter kulture u smislu da je ona obeležje grupe. dok je cilj istraživanja kulture njena spoznaja jer ona nema nikakvu posebnu funkciju.Definicije korporativne kulture su brojne.troškovi radne snage. stabilnost poslovanja. .2) global sourcing. pa je zato organizacija u stvari kultura čiji sadržaj čine simboli koji manifestuju određena značenja za sve članove organizacije. . lokalni običaji. sirovine. s tim što se uvek moraju poznavati propisi. sirovina. Pojam korporativna kultura. kultura organizacija. politički odnosi… 2) slabosti su težnja ka svetskoj dominaciji pojedinih zemalja i organizacija koje negiraju pojedine kulture i nacije. 3) način nastanka koji se odnosi se na proces njenog nastanka. sredinom 80-ih godina. To su proizvodi. čime je proizvodnja postala efikasnija. dominiraju 2 osnovna pristupa u organizacionoj teoriji.Šajn razlikuje 3 osnovna elementa kulture jedne organizacije i to su: 1) primarni faktori – odnose se na vidljive strukture i procese u organizaciji. širenje i osvajanje novih tržišta. i uglavnom obuhvataju sledeće elemente: 1) sadrzaj. obuhvata više nivoa. i 4) uticaj koji se odnosi se na ponašanje članova organizacije. povećavanje jaza između bogatih i siromašnih. a ove promene se posebno odnose na jačanje konkurencije. stopa inflacije. tj. lako ih je uočiti. konkurencija. produbljivanje protivrečnosti između mocnih i onih koji to nisu… 54. kultura. rezultat zajedničkog iskustva. materijali. komunikacije. neizvesnost u odlučivanju.Koncept korporativne kulture nastaje prvo u Americi i to uvođenjem kulture u organizaciona istraživanja i menadžment teoriju. pa u tom smislu ona ima kulturu čija je funkcija da integriše i stabilizuje organizacije. ali ih je teško odrediti. planiranje postaje složenije. krediti. 2) proklamovane vrednosti – odnose se na strategiju. da vode računa o ekonomskim faktorima . materijala. neoklasična forma globalnog menadzmenta uticala je na praksu otvaranja međunarodnih organizacionih delova u drugim zemljama. ekonomskih. Fihtea. po Hajnenu. mediji… . da u promenama obezbedi uslove njihovog boljeg funkcionisanja. . Npr.U savremenom pristupu konceptu korporativne kulture. 2) funkcionalistički – temelji se na shvatanju organizacije kao socijalnog fenomena reda. pri čemu do izražaja posebno dolaze one specifičnosti koje se ogledaju u različitostima političkih. Sve te različitosti su karakteristika svih faza menadžment procesa. Pojam korporativne kulture . Lideri moraju da raspolažu velikim tehničkim znanjima. tj. zbog jeftinije radne snage. norme.Menadžment u uslovima globalizacije ima svoje pozitivne i negativne efekte: 1) prednosti su veća profitabilnost. osnovna načela i simbole. energije.Savremeni globalni menadžment doživljava značajne promene i u sferi upravljanja organizacijom u okviru jedne zemlje.

kulture su menadžerska briga o samom sebi. Kolektivizam – uvažava i posvećuje pažnju zajedničkim interesima i ukupnim društvenim odnosima u okviru jedne grupe. poštovanje svih aktera u poslovnom procesu. postoje prilagodljive i neprilagodljive korporativne kulture. Visok stepen izbegavanja neizvesnosti odnosi se na one kulture u kojima se oseća neprijatnost pri susretu sa neizvesnim situacijama. 3) izbegavanje neizvesnosti – podrazumeva nivo tolerancije prema riziku kao i prema nekonvencionalnom ponasanju. 4) kvantitativan stil života se vezuje za materijalna dobra oličena u novcu koja utiču na izvestan stepen agresivnosti u njihovom sticanju. shvatanja. a osnovni faktori multikulturizma su – entitet. pol. osećanja. . . i ukoliko je ona veća onda se očekuje nejednaka raspodela moći između institucija. Po njima postoje 2 nivoa kulture koji utiču jedan na drugi: 1) nevidljivi – to su vrednosne orijentacije koje poštuju svi zaposleni. nacionalnih i verskih razlika.Za savremeni menadžment multikulturalizam je neophodnost jer se ne upravlja na isti način u svakoj organizaciji i u svakoj zemlji. Pod multikulturalizmom se podrazumeva uvažavanje postojanja različitih kultura. starost… . Ovde se više ceni ustaljeni proces menadžmenta koji umanjuje rizik. 2) vidljivi – to su norme grupnog ponašanja izražene u vidu uobičajenih i vladajućih modela ponašanja. moći) – podrazumeva distribuciju moći. najbližim saradnicima ili o nekom proizvodu koji je značajan za tu radnu grupu. Po njima. 2) individualizam. Dzon Koter i Dzejms Hesket su pokušali da odrede faktore koji jednu organizacionu kulturu čine uspešnijom od drugih. Vremenom su se vrednosti i vrednosni sistemi menjali. socijalna odgovornost…Zadatak savremenog menadžera je da spozna vrednosne orijentacije zaposlenih i da ih usaglasi sa društvenim vrednostima.one se prenose i kao tradicija i ostaju nepromenjene. . adekvatna nagrada za uložen trud. fizička sposobnost.3) osnovne premise – to su nesvesna. partikularizam koji se odnosi na nivo u kome kultura ističe pravila u određjenim odnosima ili koji se odnosi na prihvatanje fleksibilnosti u datoj situaciji. istorijskih. organizacija. drustvenoekonomski.Za razliku od Šajna. kvalitativan stil života koji podrazumeva orijentacije prema duhovnim vrednostima i odnosima među ljudima. dugoročnoj orijentaciji. tj.Fons Trompenars je utvrdio 5 različitih načina ponašanja u okviru kojih pripadnici različitih kultura mogu da održavaju uzajamne odnose: 1) univerzalizam. korektan odnos prema zaposlenima. 2) osnovne vrednosti neprilagodljive korp. kolektivizam – podrazumeva nivo kulture koji ističe individualnu slobodu u odnosima ili se odnosi na poštovanje grupnih interesa i dogovora. koja se odnosi na nivo jedne zajednice prema kratkoročnoj. To su stilovi grupnog ponašanja. Vrednosti i norme povezuju ljude i usmeravaju ih prema određenim ciljevima. interesnim grupama i zaposlenima.Koter i Hesket su doneli zaključak da korporativna kultura može imati značajan uticaj na ekonomski učinak firme.tj. zbog kulturnih. kulture su briga menadžera o kupcima. One su različite u raznim kompanijama. . u odnosu na promene. Kultura i multikulturizam . misli. kulturni…Danas je došlo vreme vezivanja za profesiju.do izražaja dolazi zajedništvo. . 55.Kasnije je uvedena i 5-ta dimenzija nacionalne kulture – vremenska dimenzija. To su stilovi ponašanja zaposlenih. znanje i etiku.tj. grupa i pojedinaca. od kojih svaka ima svoje osnovne vrednosti i zajedničko ponašanje: 1) osnovne vrednosti prilagodljive korp. iz različitih razloga – generacijski.Girt Hofstejd je odredio 4 glavne dimenzije koje čine bilo koju nacionalnu kulturu: 1) individualizam – podrazumeva uvažavanje samo svojih sopstvenih interesa. i kao takve one predstavljaju polaznu osnovu za vrednosti i delovanje. socijalno i kulturno ponašanje.Osnov korporativne kulture čine vrednosti i norme koje determinišu njeno ekonomsko. bez pogovora prihvaćena verovanja. rasa. koji polazi od toga da se zajedničke vrednosti pretvaraju u zajedničke osnovne premise koje deluju iz dubokih slojeva podsvesti. . 2) distanca snage (tj.

uspeju da prevaziđu probleme multikulturalizma imaće prednost u odnosu na druge kompanije prilikom zapošljavanja radnika. Ouči je tvorac teorije “Z” koja je nastala kao rezultat kombinovanja najbitnijih faktora japanskih i americkih organizacija. 56. a org. sudara i dodira kultura. a njene osnovne karakteristike su: 1) dugoročna zaposlenost 2) odlučivanje koncenzusom (glasanjem) 3) individualna odgovornost 4) sporo napredovanje u poslu 5) kombinacija strogo formalne kontrole i samokontrola svih zaposlenih 6) usmeren specijalistički razvojni put u karijeri 7) holistički pristup koji vodi racuna o interesima organizacije. i to je pojava koja bitno utiče na savremeni menadžment.Multikulturalizam je nužna pojava u uslovima različitosti.Istražujući pitanja i probleme upravljanja kulturnom raznolikošću u cilju poboljšanja učinka organizacije.Istražujući nacionalne kulture. nasleđeno – to je onaj nivo kulture koji se meri ili ostvarenim rezultatima ili nasleđenim stanjima. manjina. Tejlor Koks je predložio 6 argumenata: 1) argument troška – ako organizacija ne upravlja pitanjima i problemima multikulturalizma na pravi način. 57.. . 4) specifično. 2) argument nabavke resursa – ako org. uticajno – povezana je za nivo koji ističe objektivnost ili više emocija i subjektivni nastup kao značajno uticajan. povećanja troškova. difuziono – podrazumeva nivo koji je usmeren u određenom pravcu ili je pristup nekom problemu prilično slobodan i obuhvatan. koje prevaziđu ove probleme ostvaruju prednost u troškovima. 5) argument rešavanja problema – heterogenost grupa koje odlučuju i rešavaju probleme u velikoj meri dovodi do boljih odluka.tj.tj. ali uključuje i porodicne interese. može brže da reaguje na brojne unutrašnje probleme u organizaciji kao i na probleme u spoljašnjem okruženju. 5) ostvareno. tj. onda dolazi do slabog učinka na polju integracije radnika. Upravljanje kulturnom raznolikošću . 4) argument kreativnosti – nivo kreativnosti org. Viljem Ouči je pokušao da napravi razliku između američkog i japanskog menadžmenta kao najuspešnijeg i najrazvijenijeg. Ova menadžerska aktivnost je veoma složena jer obuhvata mnoštvo elemenata. Za uspešan menadžment kulturne različitosti veoma je važno menadžersko obrazovanje. imaće uspeh u poslovanju. 6) argument fleksibilnosti sistema – sposobnost za upravljanje različitošću povećava adaptivnost i felksibilnost u org.Menadžeri moraju da se bave pitanjima upravljanja različitostima.3) neutralno. 3) argument marketinga – Organizacije koje imaju uvid u kulturnu osetljivost u odnosu na druge nacionalne kulture. biće povećan ako postoji različitost u perspektivama i suženo polje isticanja konformizma prema normama koje su dominirale u prošlosti. moraju se uvažavati kulturne razlike i koristiti mogućnosti koje im ta različitost pruža. Značaj poslovne etike za menadžment . .posebno žena i nac. . jer takva fleksibilna org.

Započinje se sa edukacijom iz oblasti poslovne etike.Pod poslovnom etikom se podrazumeva i organizaciona ili korporativna kultura koja se odnosi na pravila etičkog ponašanja. čije poznavanje je od značaja za razumevanje modela civilizacijskog ponašanja. a poslovna etika počinje da otvara pretpostavke za razvijanje nove etičke svesti učesnika poslovnog života. primenjujući načela poslovne etike na praktično poslovno ponašanje. Značaj poslovne etike je posebno vidljiv u savremenom društvu koje je opterećeno brojnim krizama i protivrečnostima. . daju se primeri uspešnih odnosno neuspešnih etičkih primera. 58. etičke principe i specifična etička pravila koja kompanija nastoji da primeni. Na odnosu lične i društvene odgovornosti. tako da su se i savremene organizacije našle pred izazovom kako prevazići brojna pitanja i probleme i kako odlučiti da bi se uskladili lični interesi sa organizacionim i društveno-ekonomskim. . kulturi usmene i pismene komunikacije – što je bitno za kontakt poslovnih partnera. . na socijalne uloge i određen nivo društvene odgovornosti korporacija. kada se krše etičke norme i pojedinac stiče ličnu korist na račun opštih interesa kompanije..Sa razvojem savremenog društva stvoren je novi koncept poslovnog ponašanja koji polazi od uvažavanja prava i interesa drugih i od ostvarivanja opštih društvenih interesa koji obuhvataju i kvalitetno radno okruženje u kome poslovni uspeh. 60ih i 70ih godina 20og veka ustalio se nov koncept korporativne društvene odgovornosti koji se odnosi na etičko ponašanje. Znači. i oni se nalaze u određenoj zavisnosti od opštih kuturnih obrazaca. ili koja se neće tolerisati. kulturi govora i lepog ponašanja. ali zato se mogu razviti određene vrednosti. Etički kodeks mora da ima jasno izražene osnovne principe i očekivanja i mora se primenjivati. Poslovna kultura je veoma važna jer se temelji na opštoj kulturi. pa se u tom smislu iniciraju programi za razvijanje osnovne etičke svesti. osoba se obavezuje da posao obavi i spremna je da prihvati odgovornost za neuspeh ili grešku. poštovanje drugih i poštovanje vlasništva. primeri koji će razjasniti razloge primene etičkih normi i onda kada to neće doneti profit ili će ga znatno umanjiti. usmeravajući pojedinca na moralni odnos prema drugima. jer se njime definišu vrednosti i na njima zasnovana ponašanja koja se ili očekuju.Elementi koji ulaze u sastav poslovne etike su: 1) odgovornost – lična. korporativna. . . kao i norme etičkog ponašanja pretočene u poslovni bonton. stvarajući norme o ponašanju. dobronamernost.Pod poslovnom etikom se podrazumevaju i vrednosti moralnog ponašanja. i može biti korporativna društvena odgovornost. Iz njih su nastala i moralna pravila koja treba da sledi kompanija. . jer se svako rukovodi sopstvenim sistemom vrednosti i iskustvom. Nakon završene etičke obuke uglavnom se koriste fiktivni scenariji koji simuliraju situacije u kojima bi se zaposleni mogli naći obavljajući svoj posao (te moguće situacije se odnose na mito i nedozvoljene poklone) tako da zaposleni imaju priliku da u skladu sa konkretnom situacijom odlučuju i o tome razgovaraju sa svojim kolegama ili menadžerom. Etičkim kodeksom se uspostavlja viši moralni nivo u org. . ali i etičkih i verskih osobenosti. 3) korporativna kultura.Poslovna etika se kao disciplina razvijala usklađujući opšte i konkretne vrednosti. Pojam i karakteristike poslovne etike . Ova odgovornost može biti lična.Pod poslovnom etikom se podrazumeva obaveza da se posao obavi na odgovarajući način i podrazumeva se odgovornost za njegovo neobavljanje. Naravno u svakoj kompaniji važi pravilo da se ne može očekivati da svi zaposleni imaju iste etičke vrednosti. kao i etičke norme koje određuju način ponašanja. i na globalnom i lokalnom nivou. knjigama i drugim materijalima iz oblasti etike. 2) odlučivanje. tj.Iz etičkih programa slede i etički kodeksi koji su veoma značajni za etičko poslovanje organizacija. koji imaju različite oblike i ciljeve. Ovi elementi korporativne kulture koje treba primeniti su: držanje obećanja. . osnovne vrednosne sisteme. zaposleni razgovaraju sa menadžerima. društvena. .Tako etika dobija na značaju. Oni se odnose na upoznavanje zaposlenih sa člancima.Pod poslovnom etikom se podrazumeva i poslovna komunikacija koja je nastala iz odnosa kulture i etike u poslovanju. pomoć drugima.Pod poslovnom etikom se podrazumevaju i principi i pravila ponašanja zasnovani na opštoj i poslovnoj kulturi. konkurentnost i ostvarenje profita zavise isključivo od prava i dužnosti koji se primenjuju u odlučivanju. a nastaje i poslovna etika kao posebna naučna disciplina.

. i zato se često dešava da ljudi upadaju u moralne dileme koje su povezane sa situacijama gde postoje alternativni izbori koji nisu u skladu sa etičkim normama. Pojam odgovornosti sadrži više elemenata koji ulaze u njegov sastav.Društvena odgovornost podrazumeva obavezu menadžmenta da preduzima odgovarajuće akcije koje će doprineti blagostanju i interesima društva ali i organizacija. razni pokreti.Zbog ovih etičkih dilema kompanije koriste etičke kodekse kojima se reguliše poslovno ponašanje i tako se eliminiše potreba za dodatnim zakonskim rešenjima i mogući problemi koje sa sobom donosi slobodan izbor. Tako ima shvatanja da ljudsko ponašanje ima 3 kategorije: 1) kodificirane zakone (zakonske standarde). a time i mogućnost slobodnog izbora. Tako se tokom 80ih godina 20. ali i čovekov odnos prema samom sebi. koje su poklanjale svoja sredstva dobrotvornim org. kao ideja da treba činiti ispravne stvari zato što je to ispravno a ne zato što je u nečijem interesu. Ona je i normativna disciplina jer formuliše one vrednosne norme koje bi se poštovale u svim poslovnim procesima. pa u tom smislu pojedinci i organizacije imaju određen stepen slobode u ponašanju. koji ustanovio je 2 osnovna principa u poslovanju: 1) princip dobročinstva po kom se zahtevalo od onih srećnih članova društva da pomažu onim manje srećnim (nezaposleni. Izučavanje etičkog ponašanja korporacija je postalo aktuelno 60-ih i 70-ih godina prošlog veka pojavom raznih društvenih pokreta.Društvena odgovornost Endrju Karnegija: . . koja nije vezana za pisane zakone. a sadržaj tih normi se izražava sudovima o dobrom i lošem. stari…) direktno ili indirektno (kroz razne institucije – crkvu. bolesni. vezuju se za početak 20. a kasnije su ta očekivanja preneta na org.Odgovornost je verovatnoća da će neko odgovarati za neku svoju radnju ili će biti podvrgnut sankciji. Kao princip etike i kao vrednosti spomenut je altruizam. za pomoć nezbrinutim licima. 59. veka razvija nov koncept korporacijske društvene odgovornosti.Oba ova principa su i danas aktuelna posebno u američkoj poslovnoj praksi. 5) norme poslovnog ponašanja. Ovaj princip se odnosio na brigu o onim stvarima koje mogu doprineti napretku i progresu društva u celini. Altruizam je jedan od motiva koji oblikuju ponašanje menadžera. . Od velikog značaja za definisanje poslovne etike je i ukupna etička misao koja počiva na određenju osnovnih principa moralnosti. a može se razlikovati i više vrsta odgovornosti u zavisnosti od kriterijuma od kojih se pri tome polazi. To su pravila kojima se reguliše šta je legalno a šta nije. društvo u celini). Etičke norme su nepisana pravila ponašanja. uspešnom i neuspešnom poslovnom ponašanju. Na etičnost u poslovanju je uticalo i čovekovo ponašanje. 2) slobodan izbor (personalni standard) – odnosi se na ponašanje koje nije zakonom regulisano. U početku se dobročinstvo smatralo obavezom. ali je zato određena normama i vrednostima koje govore o tome šta je dobro a šta lose. a cilj je da se svi učesnici u poslovnim procesima obavežu na etičko ponašanje. veka i Endrju Karnegija.4) poslovna komunikacija – interpersonalna i odnosi sa javnoscu.Osnovna načela na kojima počiva društvena odgovornost. 2) princip preuzimanja odgovornosti je preuzet iz Biblije i počivao je na religioznim shvatanjima. . Odgovornost i etika poslovanja . Ona obuhvata odnos čoveka prema društvu. 3) etika (socijalni standard).Poslovna etika je teorijska disciplina koja pristupa objašnjenju različitih moralnih shvatanja o osnovnim vrednostima i etičkim principima koji se mogu primeniti na celokupnu oblast poslovanja. Norme su utemeljene na vrednostima koje se zasnivaju na osnovnim etičkim principima. .Predmet poslovne etike je skup moralnih pravila ponašanja u svim poslovnim aktivnostima usmerenim ka uspešnom i profitabilnom biznisu. . kao i moralna praksa koja predstavlja polaznu osnovu za zasnivanje poslovne etike sa svim elementima koji je čine. Takođe je i praktično-normativna disciplina jer se u konkretnoj praksi primenjuju ustanovljena etička pravila poslovnog ponašanja.Poslovna etika je uvek bila pod jakim uticajem društva i okruženja u kome se razvijala. . koji su kao pisani standardi i vrednosti ponašanja ugrađeni u zakonske propise i u tom smislu su primenjivi na sudu.

Fridman ističe da je primarni zadatak svakog biznisa efikasna proizvodnja dobara i usluga. Po njemu svaka kompanija ima 3 osnovne dužnosti koje su povezane sa dimenzijama društvenog delovanja: 1) dužnost je odgovornost kompanije da identifikuje i analizira sva promenljiva društvena očekivanja. Ovde se podrazumeva odgovornost kompanije prema potrošačima i dobavljačima. Post. . Eitčka pitanja koja se rešavaju u okviru ove oblasti odnose se na probleme osnovnih institucija u društvu. gde vlada i poslovna zajednica imaju odgovornost da rade u interesu društva. Akerman i Kerol su autori 3 različita pristupa novom poimanju korporativne društvene odgovornosti: 1) Preston i Post smatraju da postoji interakcija između biznisa i potrošača koji su tržišno orijentisani.. ili konkretno određenje onih zahteva društva na koje treba odgovoriti.Sve ove ideje o društvenoj odgovornosti produbljuje Strand koji definiše veze između društvenih principa. koji ukazuju na odnos etike i društvene odgovornosti. 3) Kerol smatra da postoje 3 dimenzije društvenog delovanja: 1) drustveni principi. U drugoj fazi kompanija zapošljava stručnjake koji bi trebalo da reše ove socijalne probleme.Pristupi društvenoj odgovornosti Prestona. On polazi od toga da društvo kao celina odlučuje koji socijalni principi će biti povezani sa poslovanjem. . Dakle Fridmanovi stavovi se baziraju na podeli socijalne odgovornosti između raznih delova društva. . 2) drustveni procesi. 3) menadžerske vrednosti i stavovi. Posta. 3) treći nivo se odnosi na internu politiku. dok rešavanje socijalnih problema treba prepustiti pojedincima i vladinim službama.Osnovni problem u teoriji društvene odgovornosti je precizno definisanje vrednosti. odnose između kompanije i zaposlenih. Realizacijom tih odnosa nastaju socijalni problemi koji se moraju rešavati kao sekundarne. 2) konflikt individualnih vrednosti i organizacionih ciljeva. Po njemu se korporativno se može posmatrati u okviru 2 nivoa: 1) mikronivo – veze između preduzeća i okruženja 2) makronivo – koristi društvenu odgovornost kao polaznu tačku korporativnog društvenog učešća. 5) kulturne razlike. Akermana i Kerola: . bez prevara i obmana. 3) socijalna politika. Ovi problemi se uglavnom rešavaju individualno i to onda kada se pojave. netržišne veze. Jedan od najvećih poslovnih izazova današnjice je kako se etički ponašati a pritom postići visoke performanse? Na ovaj izazov odgovor treba da pruži poslovna etika. 2) Akerman smatra da kompanije u traženju rešenja nastalih društvenih problema moraju da prođu kroz 3 faze: U prvoj fazi top menadžment i predsednik kompanije mora da usvoji i vodi odgovarajuću politiku. 3) dužnost kompanije je da odgovori na dimenziju socijalne politike tako što će adekvatno reagovati pri rešavanju socijalnih problema. 4) pritisak konkurencije i upotreba neetickih sredstava. akcionarima. Preston i Post smatraju da javno mnjenje i vlada u velikoj meri ograničavaju i sprečavaju ove tržišne i netržišne veze i odnose.Većina etičkih problema se može pojaviti u okviru 4 nivoa: 1) društveni (prvi nivo) ili socijalni. postoji samo jedna i jedina društvena odgovornost u poslovanju. društvenih procesa i socijalne politike. U trećoj fazi politika firme i rešenja stručnjaka se objedinjuju po pitanju tog istog socijalnog problema.Ima mnogo primera nepoštovanja etičkih principa u poslovanju.Koncept društvene odgovornosti Miltona Fridmana: . 4) personalni (četvrti nivo) – odnosi se na obaveze i odgovornosti zaposlenih u kompaniji. izražena u stavu da treba da se koriste resursi i energija u aktivnostima projektovanim radi uvećanja profita. tj. . odnos prema pojedinim rasama i određenim etničkim grupacijama… 2) poslovni (drugi nivo) čini odnos između zaposlenih i stejkholdera. 2) dužnost kompanije je da definiše ukupan pristup za sve odgovore na promenljive zahteve tržišta.Prema shvatanju Miltona Fridmana. pod uslovom da se igra po pravilima otvorene i slobodne konkurencije. Najizrazitije determinante neetičkog ponašanja su: 1) lična korist koja se stavlja iznad interesa kompanije. . . tržištu u celini. prema bankama.Preston. . misli se na probleme utaje poreza.

Da bi se ovi problemi otklonili i time odgovornost svela na minimum. Ono što društvo traži od firmi. od posebnog su značaja stavovi i vrednost top menadžera koji svojim ponašanjem u velikoj meri utiču na definisanje etičkog ili neetičkog ponašanja zaposlenih. i može biti moralna odgovornost jer je izražena kroz lični sistem vrednosti. Takođe postoje i etički odbori koji se bave razmatranjem etičkih pitanja i koji pokušavaju da otkriju neetička ponašanja do kojih dolazi u kompaniji. 60. Stoga nije slučajno što se suštinom poslovne etike smatra odgovornost. iako se to odstupanje moglo izbeći. Kada odluke i akcije nisu u skladu sa ledalno utvđenim normama sledi posledična odgovornost.Utvrđena odgovornost može biti priznata i prihvaćena.Društvena odgovornost polazi od moralnih zahteva da se čini dobro. Moralne odgovornosti imaju prvenstvo u odnosu na druge tipove odgovornosti.Posoje 4 tipa odgovornosti kompanije i to su: poslovna. Priznata odgovornost se priznaje kao realna činjenica. . Svi zaposleni u kompaniji imaju pravo da traže da se uprava ponaša moralno i imaju pravo da očekuju da će se tako i ponašati. ali se ne prihvata jer je posao neodgovorno obavljen. U nekim slučajevima društvo ima pravo da kompanijama nametne izvesne zahteve koji su u interesu opšteg društvenog dobra i određene uslove da bi se one uopšte bavile biznisom. .Postoji više vrsta poslovne odgovornosti.Pravna odgovornost podrazumeva zadovoljavanje određenih društvenih zahteva koji svoju osnovu dobijaju u pravnoj regulativi. .Uzročna i agentska odgovornost mogu biti pripisane i utvrđene. Osnvno pravilo moralnog ponašanja jeste da se drugom ne nanosi zlo i da se poštuju ljudska prava zaposlenih.Poslovna odgovornost polazi od ciljeva zbog kojih je kompanija formirana i od interesa vlasnika i njenih zaposlenih. . Ako se taj zahtve ne ispuni vrši se zamena kadra onim koji su sposobniji da postavljeni cilj ostvare i dođu do profita. kompanijiskim kodeksom ili etičkom ideologijom menadžera. Uzročna odgovornost predstavlja direktnu odgovornost za nešto što jeste ili je propušteno da se uradi. Prethodna odgovornost je utvrđena zakonom ili ugovorom i predstavlja legalan standard za odgovorno ponašanje. Tipovi poslovne odgovornosti . definišu etički principi i izdvajaju specifična etička pravila koja kompanija namerava da primeni u svojoj poslovnoj praksi. Od posebnog značaja su etička pravila poslovnog ponašanja kojima se utvrđuju osnovne vrednosti. Agentska odgovornost predstabvlja indirektnu odgovornost. 61. kao odgovornost za posledice nastale zbog neobavljenog ili neadekvatno obavljenog posla. Ako moralno ponašanje ne dovodi do profita zaposleni nemaju pravo da od uprave traže da se ponaša nemoralno da bi ostvarili profit. Država prisiljava kompaniju da poštuje pravnu regulativu i ima ulogu da sankcioniše one kompanije koje krše pravne norme iz ove oblasti. jer je vezana za prihvatanje i izvršavanje poslovnih obaveza.Sve navedene vrste poslovne odgovornosti čine legalnu odgovornost jer su regulisane važećim zakonodavstvom. pravna i socijalna odgovornost. naziva se društvenim odgovornostima. . Pripisana odgovornost se odnosi na procenjenu odgovornost. Utvrđena odgovornost je dokazana odgovornost jer se dokazalo da se u obavljanju određenog posla odstupilo od važećih standarda. za izdate ili propušteno izdavanje naredbi. Vrste poslovne odgovornosti . u skladu sa opštim moralnim ponašanjem. Prihvaćena odgovornost je i priznata i prihvaćena odgovornost za neizvršavanje ili neadekvatno izvršavanje posla. . moralna.Moralna odgovornost proizilazi iz morala i moralnih normi. Ona može biti poslovna ili radna odgovornost. Upravljačke strukture imaju poslovnu odgovornos da stvaraju profit. Ovi tipovi odgovornosti su međusobno povezani i često se preklapaju. . a procena se vrši po osnovu procenjenih moralnih faktora. Razlikuje se prethodna od posledične odgovornosti koja može biti uzročna i agentska odgovornost.. . Moralne obaveze vezane za odgovornost važe i kada zakonom nisu verifikovane bez obzira na to da li ih društvo podržava ili ne. U skladu sa legalnom je etička ili moralna odgovornost koja je regulisana profesionalni.

Tajni dogovori – Do njih dolazi između pojedinaca ali i između organizacija. loš kvalitet. Oblici odstupanja od etičkih normi . traže se rešenja i vrednosti na kojima počiva društvo.Amoralni menadžment – se odnosi na menadžere koji nisu nemoralni. nedovoljna lojalnost prema kompaniji. a zato je Arči Kerol identifikovao 3 tipa menadžerske etike: . Njihov glavni cilj je ostvarivanje ličnih interesa. iskreni. preterana samouverenost. . prikrivanje i netačno prikazivanje stanja u izveštajima. Etičke dileme i nedoumice sa kojima se menadžer sreću u svojoj karijeri čine srž menadžerskog posla.U osnovi svakog tipa odgovornosti stoji spremnost moralne osobe da ako ne obavi posao na odgovarajući način prihvati odgovornost za neuspeh ili učinjenu grešku. ali je i pored toga poslat proglas na preko 300 adresa svim dobavljačima i drugim poslovnim partnerima.Što se tiče lične poslovne odgovornosti postoje menadžer-savršen agent i menadžer-nesavršen agent. Oni ne obraćaju posebnu pažnju u svom poslovnom ponašanju ili krše postavljene etičke norme. . 62. . . Nissan krajem 90-ih godina uveo etički kodeks po kome se svim zaposlenima zabranjuje da uzimaju bilo kakve poklone ili da dobijaju bilo kakve druge pogodnosti od poslovnih partnera ili vladinih zvaničnika.. Kerol tu razlikuje 2 grupe menadžera. Drugi krše etičke norme bez svesne namere. 63. Jedni krše etičke norme sa namerom.Zloupotreba medija – Karakteristična je i veoma izražena u savremenom svetu jer mediji imaju velike mogućnosti za razne vrste zloupotrebe. Svrha im je različita. Etičke kodekse danas imaju mnoge firme i mnoge javno ističu spremnost da poštuju određena moralna načela i moralne principe u poslovanju. Najčešće su se dešavale na berzi.Industrijske krađe i špijunaže – za sada nema načina da se na pravi način zaštiti od njih . izbegavanje održavanja date reči.Prevare – su klasičan tip etičke erozije.Korupcija -često je sastavni deo mnogih poslovnih aktivnosti kao nemoralna i nelegitimna pojava. Tako u menadžerskoj praksi može doći do odstupanja od etičkih normi. nepridržavanje dogovorenih uslova i rokova.Moralni menadžment – vodi računa o moralnim normama i trudi se da ih u svakoj prilici poštuje. Sa ovim kodeksom su upoznati svi zaposleni. pošteni. .Menadžeri se u svojoj poslovnoj praksi mogu naći pred brojnim dilemama kao što su: pohlepa. posebno zbog sukoba ličnih i organizacionih interesa. uzdizanje ličnih iznad kopmanijskih interesa. 64. Ovi menadžeri se trude da budu pravični. ali nisu ni potpuno moralni. Tako je npr. pošto smatraju da se odgovarajuće moralne norme ne mogu primeniti u svetu biznisa.Nemoralni menadžment – se odnosi na one menadžere koji poseduju veoma niske menadžerske principe i koji se uglavnom ponašaju suprotno ustaljenim moralnim normama.a njih označavaju : . Posebno u uslovima razvijene informativne tehnologije i telekomunikacija.Etička pitanja se u savremenim organizacijama regulišu kreiranjem odgovarajućih etičkih kodeksa. Ona nameće pitanje odnosa moralnog i pravnog jer ono što je pravno legitimno nije i automatski moralno. korumpiranje i td. etičkih komiteta i razvijaju programe za etičku obuku kako bi se eliminisale etičke dileme i nedoumice u poslovanju. . stvaranje profita firme po svaku cenu. nepoštovanje zaposlenih. Menadžer-savršen agent odgovorno izvršava svoju osnovnu obavezu izraženu u uvećavanju vlasnikovog bogatstva. vesti o nemoralnom ponašanju i nepoštovanju etičkih normi se veoma brzo šire.Organizacije sa najvišim etičkim standardima su često najprofitabilnije u svojim granama. uglavnom zbog ličnog nemara.Konflikti interesa – su veoma česti u praksi i predstavljaju značajan problem menadžera.U savremenom menadžmentu protiv ovih pojava se bori svim sredstvima. Iz tih razloga mnoge organizacije posebnu pažnju posvećuju razvoju etičkih kodeksa. . Odgovornost menadžera . da drže obećanja i datu reč. Menadžer-nesavršen agent neodgovorno izvršava svoju osnovnu obavezu zato . Značaj etičkih kodeksa za upravljanje . .

i one su same sebi dovoljne. Međutim postoje i neetičke povoljne profitne prilike za vlasnika kompanije. i one postoje u okviru globalnih društvenih grupa. 65. I mogu biti informacione asimetrije koje podrazumevaju odnos između vlasnika kompanije i menadžera. društvena grupa je trajan i relativno stabilizovan skup ljudi čiji su članovi svesni pripadnosti grupi i neposrednih posledica koje iz te pripadnosti proizilaze. Gledište o neinstumentalizovanoj poslovnoj etici menadžera polazi od toga da u biznisu nema poslebnih pravila koja obuhvataju moralne obaveze menadžera kao ličnosti. Svaki vlasnik kompanije teži da dođe do menadžera-savršenog agenta.Poslovna etika menadžera može biti instrumentalizovana i neinstrumentalizovana. Globalne ili totalne društvene grupe su one u okviru kojih se obavlja proces svih životnih delatnosti na datom stepenu razvitka ljudskog društva. Takav pristup podrazumeva obavezu menadžera da uvećava vlasnikovo bogatstvo. Vlasnik kupuje menadžerske usluge i teži da ih plati što jeftinije. a to je sklonost ka prevari radi ličnog interesa.a to su radne grupe. Ljudski rad predstavlja svesnu i svrsishodnu delatnost. One mogu biti negativne eksternalije pod kojima se podrazumeva povoljna prilika za vlasnika preduzeća koja je štetna za društvo. Društvena grupa je skup manjeg ili većeg broja ljudi koji vrše određenu delatnost pomoću određenih sredstava u cilju zadovoljavanja određenih društvenih i ličnih potreba. U sociološkom smislu. U odnosima koji se u grupi uspostavljaju. Između članova grupe nastaju i postoje određeni odnosi i na osnovu tako međusobno uspostavljenih odnosa dolazi se do saznanja o izvesnim zajedničkim vrednostima. Tako se na samom početku javlja predugovorni oportunizam. već ga čini svojim bogatstvom. one se dele na globalne i parcijalne.Rad je svesna i organizovana delatnost koja je određena stepenom razvoja sredstava za rad i karakterom društvenih odnosa u okviru kojih se obavlja. . Kada menadžer postane agent vlasnika kompanije i dobije ovlašćenja za donošenje i sprovođenje odluka može da ispolji i postugovorni oportunizam u vidu skrivenog delovanja ili nezavisne selekcije.Rad kao složena društvena pojava ima izuzetno veliki značaj za čoveka i društvo. . Čovek obavlja veliki broj delatnosti u okviru određene društvene grupe. u njima su se obavljale sve društvene delatnosti. više ili manje su određene njihove zajedničke uloge i njihove pozicije. Parcijalne društvene grupe su one društvene grupe u kojima se vrše 2 ili više funkcija.U zavisnosti od toga da li se u nekoj od društvenih grupa vrše sve društvene funkcije na datom stepenu razvoja društva ili ne. Ali se postavlja pitanje da li menadžer može biti savršen.Najznačajnije parcijalne društvene grupe u one u kojima se odvija radni proces. Radne grupe deluju u cilju efikasnijeg obavljanja određene delatnosti i zbog raspodele rezultata . Vršenje čovekove radne delatnosti se javlja i u odnosu koji postoji između ljudskog rada i svih ostalih društvenih delatnosti i ponašanja ljudi u društvu. Njihov nastanak je posledica društvene podele rada. pri čemu se moraju uvažavati osnovni etički principi.Društveni karakter rada se ispoljava kroz određeno udruživanje više radova u jedan jedinstven rad.a menadžer teži da postigne što višu cenu za svoj rad. Tako se radne grupe mogu odrediti kao parcijalne društvene grupe u kojima se odvija radni proces. Na ovim osnovnim principima na kojima se zasniva racionalna svest menadžera definisan je agentov moralni pristup poslovnoj politici. složenu delatnost koja se odvija u okviru određenih društvenih grupa i delatnost kojom se stvaraju određene materijalne i duhovne vrednosti koje imaju društveni značaj. Pojmovno određenje radnih grupa . a tokom istorije. Gledište o instrumentalizovanoj poslovnoj etici menadžera odgovara menadžeru-savršenom agentu. Tada je i lična etika menadžera instrumentalizovana. . tako da je grupni način života bio najvažniji oblik ispoljavanja čovekove društvenosti i najvažniji element koji ga povezuje sa društvom. s obzirom da se njegovi interesi razlikuju od vlasničkih. . .što ne uvećava vlasnikovo bogatstvo. Od sistema vrednosti menadžera zavisi uspešnost kompanije. Vršenje čovekove radne delatnosti javlja se kao međuljudski odnos koji se ispoljava na 2 načina – u odnosu čoveka prema ostalim učesnicima u procesu rada i odnosu prema radu kao konkretnoj delatnosti. Sa sociološkog stanovišta rad obuhvata specifične veze koje postoje između čoveka i njegove radne delatnosti i između društva kao ukupnosti svih društvenih pojava i čovekove radne delatnosti kao društvene pojave.

Norme o ponašanju se vezuju za prihvatanje određenih ideja. . Razvoj nauke i uticaj tehnike stvorili su uslove za stvaranje novih oblika organizovanja radnih. Neformalne veze nastaju jer formalne veze nisu dovoljne ili ne odgovaraju interesima jednog broja članova radne grupe. . brže i kvalitetnije rešavanje problema. Fromalne timove planski formiraju menadžeri u organizaciji i oni su sastavni deo formalne organizacione strukture. U njima se pojedinačne potrebe ili interesi podređuju potrebama tima kao celine. . posebno po tome kakva sredstva rada se u njima upotrebljavaju i kakve vrednosti čovek u njima stvara. Ostale ekonomske grupe su se podelom rada javile kasnije. a njihov osnovni zadatak je da rešavaju svakodnevne probleme.stepena kontrole i sl .Za radnu grupu su posebno značajni međuljudski odnosi. smanjenje administrativnih troškova. One dopunjuju formalnu organizaciju radne grupe. U radnoj grupi se ostvaruju procesi komunikacije jer se bez nje ne bi mogla ostvariti koordinacija ponašanja koja utiče na uspešnost odvijanja procesa rada i upravljanja. do veličine oganizacije i tipa upravljanja. obuhvata menadžera i sve zaposlene koji su njemu direktno odgovorni.a pojedinci koji ih obavljaju su obuhvaćeni hijererhijom u onoj meri u kojoj vrše pojedine uloge. Sve one se međusobno razlikuju. razrada kanala komuniciranja. . Prema Stoneru osnovne funkcije neformalnih timova su: stvaranje i održavanje normi o ponašanju.Timovi u kojima postoje i formalne i neformalne veze su supertimovi ili timovi sa viškom učinka. pomoć u rešavanju problema.a ima i onih timova u kojima postoji formalna i neformalna organizacija. Pojam i vrste timova . pravni problemi i sl. Njihova osnovna funkcija je ostvarivanje organizacionih ciljeva. Komisija ili odbor je uglavnom stabilna celina. Lider se u formalnoj organizacionoj strukturi bira ili imenuje. najčešće vrste formalnih timova su: Komandni tim.i po rešavanju odmah se raspuštaju. verovanja i vrednosti koje utiču na ponašanje i tako postaju karakteristika prihvatljivog i očekivanog ponašanja svih članova tima. Projektni timovi su privremene male grupe koje se formiraju u cilju rešavanja trenutnih problema.Neformalni timovi nastaju u okviru formalne organizacione strukture. Formalne veze se uspostavljanju u okviru formalne organizacije radne grupe koja propisuje način komuniciranja.U proizvodnim društvenim grupama.Male društvene grupe se u organizaciji nazivaju timovima. Po Stoneru. čiji se osnovni zadatak odnosi na specifične probleme i na odlučivanje o njima. .zajedničkog rada. Uloge koje u organizaciji postoje povezane su nezavisno od toga ko ih vrši. U njima postoje formalne i neformalne veze. od karakternih osobina ličnosti kao učesnika u procesu rada. dok u neformalnoj lideri sami pribavljaju tu ulogu tokom interakcijskih odnosa između članova grupe. Istorijskim razvojem društva proizvodne društvene grupe su se razlikovale po veličini i karakteru tehnoloških i društveno-ekonomskih odnosa.U svakom društvu postoji veliki broj parcijalnih društvenih grupa. norme o ponašanju i kohezivnost tima.Grupne procese u timovima kao malim grupama karakterišu liderske uloge. .U svakoj radnoj grupi postoje formalne i neformalne veze. Na njih utiče veliki broj faktora.Najznačajnije prednosti malih grupa su: efikasnot zajedničkog rada i zadovoljenje potreba. zadovoljavanje potreba statusa i sigurnosti. 66. sklonost ka kompromisnom odlučivanju.Proizvodne društvene grupe su osnovne društvene grupe. veća fleksibilnost. . Vrste i oblici radnih grupa . Dobri i loši međuljudski odnosi u radnim grupama utiču na ukupan proces rada u organizaciji kao celini. To su timovi čiji sastav čine 3-10 zaposlenih iz različitih sektora organizacije.Najznačajniji nedostaci su: opasnost od izbijanja konflikta. smanjenje organizacionih i ličnih tenzija. 67. Najznačajnije su one radne grupe u kojima se odvija proces materijalne proizvodnje. organizaciona struktura počiva na postojanju uzajamne povezanosti uloga koje vrše pojedinci u cilju ostvarivanja precesa proizvodnje. . . posebno proizvodnih grupa. gubitak ličnog identiteta. povećanje discipline na radu.

zadovoljstvo. upravljanja. nejasnoca u izrazima…Prateće pojave nejasnoća koje postoje u određivanju radnog morala su i brojni faktori koji utiču na moralne stavove u procesu rada i to su: duh grupe. U suprotnom. umor.Radni moral je skup normi o ponašanju čoveka u radnoj sredini.68. . oblike organizovanja rada. nedostatak određene uloge i korisnog izbora na poslu… . jer one karakterišu ukupno čovekovo ponašanje u društvu. podržavanje ciljeva radne grupe kao i ciljeva šire društvene zajednice… .Kao posledica razvoja informacione i telekomunikacione opreme u savremenom globalizovanom. izneverena očekivanja u napredovanju na poslu. Karakteristike virtuelnih timova . Tako se kao skup moralnih zahteva navodi: kreativan odnos prema poslu. a regulisano je: društvenim normama. jer je rad društveni proces. Norme radnog morala još nisu uobličene kao celina. plata i drugi ekonomski stimulansi. fizička okolina. solidarnost sa članovima radne grupe. One se mogu usvojiti tako da ih učesnik u procesu rada oseća kao svoju unutrašnju obavezu (potrebu) koja će motivisati njegovo ponašanje. Radni moral je društveni proces u kome je povezano ponašanje pojedinaca usmereno ka stvaranju materijalnih ili duhovnih tvorevina. .Informativne mreže koje pomažu kompanijama i preduzetnicima da se povežu i tako zajednički rade. i normama radnog morala. 69. časovi rada. tj. Virtuelne korporacije čini privremena mreža kompanija koje se veoma brzo udružuju kako bi iskoristile promenljive prilike na svetskom tržištu. moralnim normama. ispoljavanje samoinicijative. jer se ponašanje po moralnim normama ne javlja kao potreba već kao prinuda. . i to zbog neslaganja u oblicima u kojima se radni moral ispoljava. pri čemu se oni međusobno ne moraju poznavati. zarade. javljaju se virtuelni timovi.Radni moral je složena pojava čije značenje upućuje na višeslojnost moralne prirode koja ga karakteriše. . a raskidaju se nestankom potrebe za takvim savezništvom. sklon konfliktima i ispoljiće negativan odnos prema radu. tako da se partnerstvo zasniva na tehnologiji. onda će on biti izuzetno motivisan da se angažuje u poslu i ispoljiće pozitivan odnos prema radu. . način obavljanja rada. radni uslovi. U virtuelnoj korporaciji. ako su mu zahtevi nametnuti. komunikaciji koja se odvija putem kompjutera da bi se proces rada ubrzao. što dovodi do nezadovoljstva radom. . izolacija svog rada unutar zajednice. i uključuju motive. pa se zato samo ističu konkretne dužnosti i pravila ponašanja u radnoj grupi. stavove i zadovoljstva učesnika u radnom procesu i radnoj grupi. Norme su zasnovane na shvatanju o položaju i značaju rada u društvu. rukovodjenja kao moralne ili nemoralne.Kao najznačajniji izvori frustracije na poslu uglavnom se navode: odsustvo vlasništva nad proizvodnjom. Virtuelni timovi ne moraju biti sastavni deo virtuelnih korporacija.Pojmovno određenje radnog morala je još uvek neprecizno i nejasno.Odnos prema normama radnog morala može biti dvojak. menjanje tehnike u uslovima rada. kao novih poslovnih organizacija u budućnosti.U virtuelnu korporaciju se unose najjače specijalnosti tako da se formira organizacija koja će sve prednosti savršeno oblikovati i organizovati. Radni moral u grupi . kooperativa. visoko razvijenom svetskom društvu. biće pesimističan. To su timovi koji rade zajedno na rešavanju određenog problema i to kroz mrežu kompjutera. kompanije koje je čine dele ukupne troškove. uvažavanje od strane rukovodioca preduzeća.Kompanije u sastavu virtuelne korporacije razvijaju odnose poverenja jer sudbina korporacije zavisi podjednako od svih partnera. agresivnosti…. motivacija. znanje i (svetsko) tržište tako da svaki partner daje svoj doprinos na najbolji mogući način. jer samo tako čovek može da prosuđuje određen proces rada. drugarstvo. beznačajnost rada. mogućnosti ispoljavanja stavova i interesa radnika. Osnovne karakteristike virtuelne korporacije su: .Partnerstva nisu trajnog karaktera već se sklapaju povodom određenih povoljnih prilika na tržištu. interesantnost i sigurnost posla. intepersonalni odnosi. Ako radnik usvoji norme o ponašanju koje se od njega očekuju i ako ih prihvati kao svoju unutrašnju potrebu. solidarnost. zalaganje u radnom procesu. I može biti usmeren samo na prosto izvršavanje obaveza u procesu rada. uspešnost grupe. .Sadržina radnog morala se najčešće iskazuje normama radnog morala. ekonomska nesigurnost posla.

70. tj. Kreativnost ličnosti – stepen kreativnosti ličnosti u procesu rada određuje određene potrebe. koji je usmeravaju i njome upravljaju i to radi ostvarenja određenih ciljeva. razvijaju se u skladu sa moralnim konceptom svakog društva i menjaju se sa promenom sistema vrednosti nastalom promenom njihovih socijalnih ili političkih nosilaca. moć… 71. istorijski period i karakterne osobine ličnosti jer ljudi učestvuju u stvaranju i prihvatanju tih normi o ponašanju u procesu rada. doživljaj potrebe.Etički univerzalisti smatraju da postoje univerzalne vrednosti i elementarne dužnosti koje mora da ispoštuje svaka zajednica i društvena grupa.Etički relativisti i etički pozitivisti osporavaju postojanje apsolutnih moralnih normi i vrednosti. kulture i grupa koje ga konkretnije oblikuju i pretvaraju u kodekse koji obuhvataju sve oblasti društvenog i profesionalnog života. i obrnuto. . pravilima ponašanja u okviru formalnih i neformalnih odnosa u radnoj grupi. Etničko poreklo – tradicija. kao i pravila ponašanja – čime je i nastao kodeks o ponašanju u procesu rada i radnoj grupi zasnovan na normama radnog morala.Svako društvo (društvena grupa) ima potrebu da formira norme radnog morala. klase i grupe. od istorijskog perioda u kome su nastale i od toga kakav status vrednosti dobijaju u odnosu na druge pojave.Sigurno je da postoji jedan opšti okvir koji je zajednički za sva društva.Moralne vrednosti se odnose i na proces rada i na ukupne odnose u okviru radne grupe u kojoj se proces rada odvija.Postoji veliki broj faktora koji opredeljuju ulogu pojedinih potreba i to su: Sistem vrednosti koji se razlikuje u svim društvima zbog različitosti tradicije. sistem vrednosti. ali vrednosti na kojima se ove norme zasnivaju su različite. Motivacija je proces pokretanja aktivnosti radi ostvarenja određenih ciljeva na određenim objektima i regulisanja načina na koji će se postupiti. Nivo ekonomske razvijenosti – ako je zemlja na nižem nivou ekonomske razvijenosti onda su fizioloske potrebe primarnije. Na formiranje normi radnog morala utiču: ukupni moralni koncept društva. a mlađi fizioloske potrebe i potrebe za priznanjem. . status. kao što su i kriterijumi za njihov odabir različiti. To su faktori (unutrašnji i spoljašnji) koji izazivaju određenu aktivnost i koji tu aktivnost usmeravaju prema raznim objektima i koji regulišu način na koji će se ta aktivnost obaviti. . Potrebe višeg reda – za postizanjem uspeha.Čovekova ukupna aktivnost (a time i aktivnost u procesu rada) je određena motivima i motivacijom. kulture. Norma radnog morala . aktiviranje organizma. Kao norme radnog morala su isticani: kooperativnost. i ostvarivanje tog cilja. tip kulture. Postoje različita shvatanja o tome da li postoje vrednosti i moralne norme koje ljudi uvažavaju ili osećaju da bi ih trebalo uvazavati: . solidarnost. Oni ističu raznolikost i suprotnost u moralnim shvatanjima i suđenjima . Odredjenja vrednosti i kategorijalnog sistema vrednosti se razlikuju u zavisnosti od naučne discipline koja ih razvija. Kritika radnog morala je da su ponekad norme radnog morala poistovećivane sa tehničkim pravilima u procesu rada. uspehom i moći u odnosu na ostale učesnike u procesu rada. istorije i sl. poslovni uspeh. kultura i istorijski razvoj etničke grupe određuje njen opšti okvir. Pojam i značaj motivacije . Status u hijerarhiji – društvena uloga i položaj su povezani sa potrebom za priznavanjem. . priznavanjem i samopotvrđivanjem. Motivi su unutrašnji činioci koji pokreću na aktivnost. zamišljanje cilja kojim se potreba može zadovoljiti. egoizam. Uzrast – stariji uglavnom imaju potrebe pripadanja i priznanja.Moralne norme kao i norme radnog morala postoje u svakom društvu. ali se on prelama kroz prizmu konkretnih društava. .Proces motivacije je javljanje potrebe. drugarstvo. Sistem vrednosti je skup međusobno povezanih vrednosti karakterističan za odredjene kulture. . samopotvrđivanjem.

teorija dvojne motivacije. Neki su univerzalni. a to su:Motiv za prestižom i ugledom. Njihovo zadovoljavanje je neophodno za održavanje života.poštovanjem i priznanjem od strane drugih članova grupe. . da sadašnje zaposlene stimuliše da bolje rade i ostvaruju rezultate i da i njih ohranri da ostanu u organizaciji. To je univerzalni motiv jer je karakterističan za sve ljude. .Najšira podela motiva je na biološke i socijalne motive. .a većina autora ga smatra urođenim motivom. da se ostvari kao stvaralac. U četvrtoj grupi su interne ego-potrebe za samopoštovanjem i osećanjem lične vrednosti i ekstrne ego-potrebe za statusom u grupi. očuvati svoj društveni položaj i da će biti ravnopravan sa drugim ljudima. ciljeva pojedinaca i radne grupe nastalo je više teorija motivacija za rad. za spavanjem i odmorom. Biološki motivi počivaju na biološkim potrebama i kao takvi postoje skoro kod svih pojedinaca. seksualni. Najvažniji biološki motivi su: motivi za hranom.bogatstvom. U savremenoj psihologiji prihvaćene su: teorija hijerarhije potreba. Motiv za samostalnošću se ogleda u težnji pojedinca da ima samostalnost u odlučivanju. Motivacija u menadžmentu ima najmanje 3 osnovna zadatka: da buduće zaposlene ohrabri da se pridruže organizaciji. U prvu grupu spadaju biološke potrebe ( za vodom. a neki karakteristični samo za pojedina društva. Drugi je princip progresije po kome se potrebe na jednom nivou ne aktiviraju dok se one na prethodnom ne zadovolje.Gregarni motiv ili motiv za društvom. Mogu biti urođeni i univerzalni. Pored motiva sigurnosti. Značajna je i za međuljudske odnose jer je povezana sa ponašanjem ljudi.Socijalni motivi se zasnivaju na psihološkim potrebama i to onim koje se mogu zadovoljiti samo neposrednim kontaktima sa drugim ljudima. Pominje se i altruistički motiv koji počiva na ženji pojedinca da drugom pomognu. Petu grupu čine razvojne potrebe koje se manifestuju u čovekovoj potrebi da se razvija i izrazi kao ličnost. Manifestuje se u težnji pojedinca da bude prihvaćen i priznat od društva. ali je regulisano društvenim normama. Prvi je princip deficitarnosti pokome zadovoljene potrebe nisu motivator ponašanja.Polazeći od toga kako se shvata uticaj motiva na aktivnost ličnosti i tražeći vezu između rada i motiva.72. a menadžeri motivacijom pokušavaju da pronađu način da ljude podstaknu da se ponašaju u pravcu postizanja organizacionih ciljeva. Pojam i klasifikacija motiva . kao složen i bitan motiv se pominje i motiv za sticanjem imovine koji se manifestuje u posedovanju materijalnih dobara. U okviru ove grupe motiva mogu se izdvojiti njegovi osnovni oblici. saznavanjem i motiv radoznalosti. . vazduhom. Motiv za samoaktualizacijom i stvaralaštvom se ispoljava u čovekovoj težnji da istakne svoje sposobnosti. Drugu grupu čine potrebe sigurnosti.Motiv za ličnom afirmacijom ili samopotvrđivanjem. da sarađuje i izbegne usamljenost.Među motivima se kao značajni pokretač ljudskog ponašanja pominje motiv sigurnosti koji se manifestuje u težnji pojedinca da situaciju održi nepromenjenom jer mu ona obezbeđuje egzistenciju. Teorije motivacije . teorija pravičnosti ili društvenog upoređivanja i teorija očekivanja.koji se ogleda u težnji pojedinca da se u društvu istakne izgledom.materinski motiv. Tvorac teorije potreba je Abraham Maslov i on je smatrao da je ljudsko ponašanje određeno potrebama koje se hijerarhijski mogu podeliti u 5 grupa. Motiv za postignućem se manifestuje u težnji pojedinca da postigne zavidne uspehe u nekoj delatnosti. jer vođenje kao f menadžmenta podrazumeva uticaj na zaposlene kroz različite aspekte motivisanja.Motivacija je značajna za liderstvo. . U teoriji Maslova značajna su 2 principa. 73. Ovaj motiv proizilazi iz čovekove potrebe za sigurnošću da će obezbediti sredstva za život. potreba za određenom T tela. da u njemu bude prihvaćen. Postoji veliki broj socijalnih motiva. . hranom. da u njemu ima određeni položaj.Suština teorije hijerarhije potreba se odnosi na stav da potrebe utiču na ponašanje i stavove zaposlenih i zato menadžeri teže da utvrde uslove u kojima ljudi mogu da zadovolje svoje najvažnije potrebe i da to čine svojim radom. Motiv za moći ili dominacijom. Treću grupu čine socijalne potrebe koje se odnose na potrebu za pripadnošću grupi. Manifestuje se u težnji pojedinca da bude u društvu. znanjem . odećom…). a njčešće se spominju: . za aktivnosšću. a da pri tom ne ostvare ličnu korist. skloništem.

.Teorija očekivanja je nastala na shvatanjima Viktora Vruma koji ističe da pre nego što se uloži odgovarajući napor treba razmotriti očekivanja u pogledu odnosa između napora i perdormansi. liderstvo kao akt ponašanja. liderstvo kao individualnost sa ličnim efektima. i u tom smislu lider je imao ulogu vođe puta. u literaturi se pominju i: samoliderstvo.Pored ovih pristupa. liderstvo kao najznačajniji faktor integracije. Suština je u tome što ljudi mogu da biraju one načine ponašanja od kojih mogu da očekuju da će nešto dobiti. finansija. da uključuje korišćenje različitih uticaja i da se koristi za ostvarivanje ciljeva organazacije. U savremenom društvu. odnosno uvažavanje određenih moralnih normi. veku postoji preko 350 različitih definicija liderstva koje su rezultat brojnih sprovedenih istraživanja. . jer je kao takav znao kuda treba ići i u kom pravcu treba voditi (narod). Bas je izložio 12 mogućih pristupa u definisanju liderstva.Pod liderstvom se podrazumeva nejednaka raspodela moći i različiti aspekti moći koji liderima omogućavaju da utiču na svoje sledbenike.U savremenom društvu se sve više govori o novim formama motivisanja od kojih se većina odnosi na ravnopravno uključivanje menadžera i zaposlenih u realizaciju programa ili planova za sticanje vlasništva nad organizacijama u kojima rade.Postoje brojna shvatanja. Ova teorija predstavlja matematički model za pronalaženje motivacionog napora. .Pored brojnih definicija liderstva ipak se mogu izdvojiti određeni zajednički elementi ili karakteristike koje su sadržane u skoro svim pojmovnim određenjima i odnose se na: .Pod liderstvom se podrazumeva aktivnost na oblikovanju ponašanja svih zaposlenih u organizaciji u cilju kreiranja specifične korporativne kulture. U jednom nizu su faktori zadovoljstva koji utiču na postizanje rezultata u radu. liderstvo kao instrument za ostvarivanje ciljeva.Pod liderstvom se podrazumeva dinamičan i fleksibilan proces koji reguliše odgovarajuće ponašanje. . odgovornosti. . On polazi od 2 nezavisna niza faktora koji utiču na produktivnost.Pojam liderstvo potiče od staropersijske reči koja se prevodi kao “ići.Liderstvo podrazumeva najmanje 3 elementa – ljude. To znači da liderstvo postoji između ljudi. pristupi i određenja. tako da lideri imaju veću moć od svojih sledbenika. liderstvo kao vežbanje uticaja. Ovu teoriju je razvio Stejsi Adams ali su učestvovali i drugi autori. priznanja i napredovanja jer su bazirani na sposobnostima. . Sa razvojem industrije. liderstvo kao odnos moći… . . Neki od njih su: liderstvo kao orijentacija prema grupnim procesima.Teorija pravičnosti ili društvenog upoređivanja polazi od toga da od zadovoljstva na radu zavisi stepen pravdenosti u procesu rada.Tvorac teorije dvojne motivacije je Hercberg.. Zadatak menadžera je da pažljivo planiraju motivacione procese pošto izmežu ljudi postoje velike razlike. saobraćaja.Liderstvo se kao složena menadžerska aktivnost može odrediti kao proces uticaja na druge da rade na ostvarivanju ciljeva organizacije. Po Hercbergu ljudi mogu biti zadovoljni ili nezadovoljni poslom u organizaciji. radnih uslova i zarada i utiču na negativan odnos prema radu. putovati”. . U drugom nizu su faktori nezadovoljstva koji su rezultat politike preduzeća. fenomen liderstva je veoma složen i značajan i njegovo proučavanje je sve izraženije. 74. timsko liderstvo i strategijsko liderstvo. Pojam liderstva . međuljudskih odnosa. Stepen pravičnosti se posmatra kroz odnos između onoga što pojedinac ulaže u procesu rada (napor) i onoga što za to zalaganje dobija od preduzeća (zarada). .Pod liderstvom se podrazumeva postojanje određenih vrednosti. oblika rukovođenja. a neki autori kao što je Bernard Bas su pokušali da grupišu ove različite pristupe u definisanju liderstva. liderstvo kao iniciranje struktura. . uticaj i ciljeve. Motivacioni napor je rezultat množenja verovatnoće da će uloženi napor dovesti do očekivanog ishoda i subjektivne vrednosti koja se pridaje tom ishodu. pojam liderstva se sve više vezuje za privredne delatnosti i organizaciju. . Benis i Nenus navode da u 20. trgovine. Ova teorija je imala značajne efekte na menadžersko upravljanje jer su oni morali da prihvate shvatanja pravičnosti od strane zaposlenih.

Menadžment se razvija u pravcu odgovarajućih struktura putem kojih razvija ljudske kapacitete. 75. što znači ako je liderstvo menadžment proces onda se i menadžer može angažovati kao lider. Dobar menadžer bi trebalo da poseduje 3 grupe veština – tehničke. ekstravagancija. težina. i lideri su podložni uticaju svojih sledbenika. izgled…) i psihičke osobine ličnosti (originalnost. i to kroz viziju kao odraz budućnosti na osnovu koga lider uspeva da ubedi sledbenike da ga slede u akciji ostvarenja određenih ciljeva.Centralna kategorija pojmovnog određenja liderstva je uticaj. oni moraju kao vrhunski menadžeri imati viziju o željenoj budućnosti koju treba da ostvare. . sposobnost za timskim radom.U procesu donošenja različitih odluka menadžmentom se ostvaruje upravljanje ukupnošću. pod kojim se podrazumeva razvoj poverenja i entuzijazma među ljudima kako bi mogli na pravi način da razviju svoje talente i svoje sposobnosti. .Sva osnovna polazišt au objašnjenju liderstva mogu se svrstati u 3 karakteristične grupe i to su : teorije karakternih osobin aličnosti. Te osobine se odnose na fizičke (visina. . komunikaciju. Teorije liderstva . ali u okviru ovog stava postoje odstupanja. Odnos liderstva i menadžmenta . Liderstvo podrazumeva dvosmeran tok jer i pored uticaja na druge. Da bi menadžer prerastao u lidera odnos sa ljudima mora da izgradi do perfekcije.Polušavajući da otkriju karakterne osobine lidera istraživači u okviru ove grupe teorija polazili su od 2 pristupa: poredili su karakterne osobine ličnosti onih osoba koji su postali lideri sa onima koji to nisu.. Da bi lideri ostvarili svoj uticaj na druge. i odnosi se na primenu onih aktivnosti ili onih stavova sledbenika/potčinjenih kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi.Između menadžera i lidera postoje razlike u odnosu na njihove veštine. . i poredili su osobine uspešnih sa osobinama neuspešnih lidera. otvoreniji i samopouzdaniji.Liderstvo kao proces uticaja na druge da rade na ostvarivanju ciljeva organizacije se zasniva na tehnikama za vršenje uticaja bez bilo kakve prinude. . . tako da liderstvo postoji samo tamo gde ima sledbenika – odnosno bez sledbenika nema ni lidera.Teorija karakternih osobina ličnosti spada u grupu starijih shvatanja. uticaj se odnosi i na motivisanje. U uslovima savremenog društva sve više dolazi do oslobađanja od klasičnih stereotipa. održavanje dobrih međuljudskih odnosa. istraživanja su pokaza da postoje . dok je liderstvo povezano sa promenama u poslovanju.Menadžment podrazumeva upravljanje materijalnim resursima. . a u liderstvu se razvija orijentacija ka ljudima u smislu procesa naređivanja i uticaja na njih kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi. dok se liderstvom utvrđuju smernice za akciju i to kroz viziju kao odraz budućnosti na osnovu koga lider ubedi sledbenike da ga slede u akciji ostvarenja određenih ciljeva. Po ovoj grupi shvatanja svi lideri imaju neke zajedničke osobine po kojima se razlikuju od sledbenika. istraživanja su pokazala da su lideri kao društvena grupa uglavnom pametniji.O odnosu liderstva i menadžmenta postoje suprotna mišljenja. a danas između njih postoje značajne razlike. samopouzdanje…) Osnovna ideja ove grupe pristupa lidestvu se sastojala u tome da ako se prepoznaju osobe kojie imaju određene osobine koje su navedene moguće ih je identifikovati kao uspešne lidere. .Menadžment je povezan sa ukupnošću poslovnog procesa. organizacione i veštine iz domena međuljudskih odnosa (koje treba da budu uvek u skladu). Nekada su se lideri i menadžeri izjednačavali. moralnost u ponašanju. dok se liderstvom se utvrđuju smernice za akciju. 76. kao što su: . Prema prvom pristupu. Prema drugom pristupu. dominantnost. Takođe.Menadžment svoje ciljeve ostvaruje kroz rešavanje problema i kontrolu. dok se liderstvo odnosi na aktivnost upravljanja ljudskim resursima . bihejviorističke teorije i kontigentne teorije.

prirode problema. i briga za liude i održanje grupe (uvažavanje) koja se odnosi na orijentaciju lidera prema podređenima.Da bi se objasnilo ponašanje lidera vršena su brojna istraživanja. faktori strukture zadataka i moći lidera. participativni i stilovi orijentisani ka ostvarenjima. a koji će se primenjivati zavisi od konkretne situacije u kojoj se nalazi organizacija ili sam lider. identifikacijom ciljeva. Uspešni lideri mogu da komibinuju ove 2 orijentacije. . podržavajući.Transakciono liderstvo se odnosi na motivaciju podređenih da izvršavaju određene delatnosti pri čemu im lider pomaže predlaganjem ideja. Koji će stil liderstva menadžer primeniti zavisi od sopstvenih liderskih sklonosti. Ona su pokazala da postoje razlike između lidera i to u pogledu 2 osnovne dimenzije ponašanja. To znači da će lidersko ponašanje zavisiti od većeg broja situacionih faktora koji će uticati na liderske stilove.Noviji pristupi liderstvu su: transakciono. Polazeći od tih funkcija ponašanja lidera sprovedena su nova istraživanja i kao rezultata je nastao dvodimenzionalni model stilova liderstva. Tvorci ovih ideja su Tanenbaum i Šmit. inspiriše ih i daje im snagu da ostvare uspeh i u najtežim situacijama. . a druga na uvažavanje. povećanjem stepena međusobnog razumevanja i poverenja između saradnika. a najčešće se pomilju: . motivisanja. . sposobnost i veština. prdobijanje kao stil. osećanja sigurnosti. To je dvodimenzionalni pristup liderstvu u kome stil vođenja zavisi od zrelosti sledbenika i prirode zadatka. . znači da brinu i za proizvodnju i za ljude.lider treba da balansira između ove 2 orijentacije.Pristup put-cilj je pristup zasnovan na teoriji očekivanja i on polazi od pokušaja objašnjenja kako lidersko ponašanje pože pozitivno da utiče na motivaciju i zadovoljstvo na radu. zajedničkom radu i podeli odgovornosti. koji tako privlači veliki broj sledbenika. Ovi lideri uglavnom imaju jasnu viziju budućnosti. Prema ovom pristupu ne postoji univerzalan ni najbolji i jedini način ostvarivanja liderske delatnosti. adaptivnost… . razvijen sistem vrednosti. .. kontrole i sl. pri čemu uspešne vođe u jednoj oblasti nemaju uvek iste psihičke karakteristike kao i vođe u drugim oblastima. Jedna dimenzija se odnosi na iniciranje strukture. Većina autora preporučuje umerenost. obezbeđivanjem nagrada. Ipak znatan broj autora se slaže da postoje neke osobine ličnosti karakteristične za sve lidere: inteligencija.Kontigentne teorije liderstva polaze od konkretne situacije u kojoj se lideri i organizacije nalaze i tako utvrđuju uspešnost liderstva. Prema ovoj teoriji potrebno je usaglasiti stil liderstva sa odgovarajućom situacijom da bi se obezbedio uspeh. Posebna karakteristika transformacionog liderstva je to da se odnos između lidera i sledbenika zasniva na saradnji. Ti stilovi su označeni kao direktivni. brigom za zaposlene.Hersi-Blanšov pristup. harizmatično i transformaciono liderstvo. prihvatanje odluka i sl. . uvek imaju nove ideje – ovo je Hauzova teorija . tj orijentacije ponašanja na zadatak. ukazivanjem na viziju.Transformaciono liderstvo se vezuje za lidere koji imaju viziju i sposobnost da vrše promene. . U skladu sa mogućim kombinacijama ponašanja. To su : briga za rešavanja problema (iniciranje strukture) koja se odnosi na orijentaciju lidera da izvršava postavljene zadatke i rešava probleme. a ne toliko na naređivanju. ali i na odnose prema ljudima proizilaze 4 stila liderstva: naredbodavni stil. Ponašanje se može naučiti pa je tako školovanje lidera dobilo veliki značaj .Fajdlerov pristup polazi od teze da ljudi ne postaju lideri jer poseduju odgovarajuće sposobnosti. Svaki od ovih stilova može dovesti do pozitivnih rezultata. Fajdel ističe 3 osnovne grupe faktora koji podrazumevju odnose lidera i podređenih. već zato što se suočavaju sa različitim situacijama i različitim odnosima sa podređenima. . On se sastojao iz 2 dimenzije koje se odnose na orijentaciju lidera prema rešavanju problema u procesu proizvodnje. poverenju. vrste org. Istraživači su pošli od osnovne pretpostavke da liderstvo ne zavisi od psihičkih osobina lidera već od njegovog ponašanja koje zavisi od komuniciranja. Postoji više kontigentnih pristupa liderstvu.Bihejvioristička teorija liderstva nastaje sredinom prošlog veka.Vrum-Jetonov pristup je model koji uključuje i brigu i kvalitet. nepredvidivi su. i da motivišu sledbenike da im u tome pomognu.određene lične karakteristike koje razdvajaju uspešne od neuspešnih lidera. razjašnjavanjem osnovnih zadataka i uloga podređenih. vremena i td. agresivnost.Harizmatično liderstvo čija je osnovna karakteristika lična harizma lidera kao dar. participativni stil i delegiranje kao stil vođenja.

. u Hongkongu se briga izražavala kroz međusobno druženje radnika. pri čemu se radnicima pomaže da završe posao. od tipa organizacije. Vršena su istraživanja u Velikoj Britaniji. i u ovakvom stilu liderskog ponašanja. opisan je kao neko ko pokazuje simpatije prema članovima tima koji imaju (lične) probleme. i u rešavanju problema pored oslanjanja na svoje sposobnosti. pa je zato i spreman da posveti svoje vreme razgovoru o njegovoj karijeri. on podstiče učešće svojih saradnika u odlučivanju. brige za zaposlene. ponašanje lidera zavisi i od kulturne tradicije u okviru koje oni obavljaju svoju delatnost.Polazeći od dvodimenzionalnog modela stila liderstva razvijen je koncept menadžerske mreže da bi se objasnilo zašto su neki lideri uspešni. tip menadžmenta na “pola puta” obuhvata stil u kome se lider brine i za ljude i za proizvodnju. razlikovanje ovih vrsta lidera. . sistema vrednosti. i osnovna tema različitih teorija o liderstvu. .Briga za ljude i briga za proizvodnju se izražavaju na različite načine u svakoj istraživanoj zemlji. načina rešavanja problema. klupski tip menadžmenta (menadžment seoskog kluba) obuhvata stil koji pokazuje značajnu brigu za ljude dok je briga za zadatke veoma mala. 78.Autokratski ili diktatorski tip je okrenut uglavnom zadacima koje obavlja. . Svi ovi faktori utiču na ponašanje lidera i određuju njihov stil ponašanja. opisan je kao neko ko je spreman da razgovara o procesu rada i da u tom smislu pruža relevantne informacije vezane za realizaciju posla.Izbor stila liderstva zavisi od više faktora : od znanja menadžera.77. lider koji je orijentisan prema ljudima. njihovih veština. Ovde se polazi od dva aspekta liderstva koji se odnose na brigu za ljude i brigu za proizvodnju. . i demokratski menadžment koji obuhvata stil timskog menadžmenta u kome lideri podjednako brinu i za ljude i za proizvodnju.U zavisnosti od pristupa koji pojedine teorije koriste.Demokratski tip je okrenut prema ljudima. dominira centralizacija odlučivanja. a u Japanu razgovorima sa podređenima o njihovim problemima i učenjem novih veština. On ne uvažava mišljenje svojih saradnika. strah i kažnjavanje. . razvija odnose kooperacije. poverenja u saradnke. a polazeći od ostvarivanja ciljeva i zadataka org.Briga za ljude (uvažavanje) i briga za proizvodnju (iniciranje strukture) su dve osnovne kategorije ponašanja lidera. . a lider koji je orijentisan prema proizvodnji. u USA se nije razgovaralo o problemima vezanim za posao. i rezultati su pokazali da su dimenzije orijentacije prema ljudima i orijentacije prema proizvodnji u predstavljale dva osnovna tipa liderskog ponašanja u zemlji. . podstiče timski duh i grupno odlučivanje.Briga za proizvodnju se u UK izražavala kroz zabranu kašnjenja na posao. prirode problema. Osnovna ideja na kojoj se ovakvo liderstvo zasniva.a neki ne. moguće je razlikovati 2 osnovne vrste lidera: . autoritarni tip menadžmenta obuhvata autokratski stil liderstva po kome lider pokazuje veliku brigu za proizvodnju a malu za ljude (zaposlene). a u njihovom ostvarivanju oslanja se na prinudu. i tako je u zavisnosti od orijentacije lidera prema navedenim dimenzijama u menadžerskoj mreži moguće identifikovati 5 potencijalnih stilova liderstva: osiromašeni menadžment je stil koji je veoma malo orijentisan prema ljudima i prema zadacima jer lider ne preuzima lidersku ulogu. počiva na različitosti 2 dimenzije: autokratsko-demokratska dimenzija. osećaja sigurnosti. Dakle. Briga za ljude se u UK ogleda u pružanju pomoći radnicima kako da koriste novu opremu. odnosi se na povecanje zainteresovanosti i motivisanosti podređenih da bi se postigli što bolji rezultati u poslovanju. Stilovi liderskog ponašanja . u USA se zahteva da se u kontaktu sa pretpostavljenim obavezno koristi zvanični ton razgovora. nisu se slali pisani nalozi. koja se odnosi na obim u okviru koga lideri dozvoljavaju podređenima da učestvuju u odlučivanju. usmerenosti ka ljudima ili ka proizvodnji.Dakle. u Hongkongu sastancima sa podređenima i otvorenom međusobnom komunikacijom. i liberalno-direktivna dimenzija koja se odnosi na obim u okviru koga lideri diktiraju aktivnost podređenih i od njih zahtevaju da rade onako kako im oni nalože. Podstiče podređene da iznesu svoje mišljenje.Po Mjuciku i Reimenu. i od orijetnacije prema ljudima. Vrste lidera . i u Japanu kroz proveru kvaliteta rada. u zavisnosti od različitih kulturnih sredina.

da definisu plan za ostvarenje svoje vizije. stručnost za upravljanje. izuzetna sklonost za komunikaciju.Brojne teorije i mnogi istraživači su se bavili odnosom lidera i sledbenika.Model razmene između lidera i članstva se zasniva na tome da lideri iz različitih razloga uspostavljaju različite vrste veza sa različitim grupama sledbenika. Liderstvo i moral 81. imaju izuzetno snažan uticaj na sledbenike i njihovo ponašanje. a u procesu odlučivanja sebe shvata samo kao jednog od članova radne grupe. Kompleksan odnos između lidera i sledbenika se uglavnom razmatra u okviru 3 pristupa. postignu dobre rezultate i da budu zadovoljni na svom radnom mestu. Od članova koji pripadaju ‘in’ grupi se očekuje da zadatke obavljaju mnogo bolje nego što bi to drugi činili. da definišu plan za ostvarenje svoje vizije. entuzijazam i emotivnost podstaknuti idejama lidera i spremnost sledbenika da žrtvuje lični interes radi opštih ciljeva. Ostvaruje se u skladu sa određenim pravilima i normama. da pokazu spremnost preuzimanja rizika i da se u svakom smislu angažuju kako bi ostvarili promene. Njihova karakteristika jeste moć da ostvare promene u svim sferama društvenog života. Posebnu naklonost lidera ima ‘in’ grupa. . . pri čemu se informacija prenosi usmereno. Karakteriše ih visok nivo samopouzdanja. i ta moć se zasniva na posebnim kvalitetima i na prirodnom daru koji imaju i koji ih čini sposobnim da te promene i ostvare. Te reakcije se odnose na: viši nivo učinka od standardnih. Njih karakterise visok nivo samopouzdanja. a to su: model razmene između lidera i članstva. ali podređenima daje slobodu u obavljanju radnih zadataka. treba spomenuti harizmaticne lidere koji imaju sposobnost da podstaknu ljude da se angažuju na ostvarenju ciljeva organizacije. a prima se izborno. i veoma lako i brzo mogu da svojim ponašanjem i tehnikama rada inspirišu svoje sledbenike da postignu visok nivo radnog učinka.I na kraju.Komunikacija je specifična forma opštenja koja odgovara čovekovim potrebama i podrazumeva razmenu informacija među ljudima putem znakova i simbola. privrženosti i poštovanja lidera.Harizmatični lideri imaju sposobnost da podstaknu ljude da se angažuju na ostvarenju ciljeva organizacije. veliki stepen divljenja. ‘In’ status se stiče na osnovu karakteristika kao što su godine. stručnost za upravljanje. pol ili na osnovu verovanja da određena osoba ima posebne kvalitete za obavljanje određenog posla. Pristupa se preciznoj analizi. i da imaju daleko pozitivniji stav prema svom radnom mestu nego što ga imaju članovi ‘aut’ grupe. atributivni pristup liderstvu i transformacioni(harizmatski) pristup liderstvu. pokažu spremnost preuzimanja rizika i da se u svakom smislu angažuju kako bi ostvarili promene. Osnovna polazišta istraživanja bazirala su se na tezi da liderstvo ne postoji ako ne postoje sledbenici.Atributivni pristup polazi od liderskog tumačenja uzroka određenog ponašanja sledbenika. . . Pojam komunikacije . Imaju izuzetno snažan uticaj na sledbenike i njihovo ponašanje. visok stepen brige za zaposlene. a ‘aut’ grupu čine svi ostali podređeni koji nemaju nikakvu naklonost lidera. 3) direktni demokrata koji zajedno sa podređenima donosi odluke. kombinacijama. tumačenju i pronalaženju uzroka određenog ponašanja sledbenika i sugeriše se na moguće mere koje bi se preduzele u odnosu na ponašanje sledbenika. Kultura . visok stepen brige za zaposlene. izuzetna sklonost za komunikaciju. Slobodan tip lidera koji se spominje u literaturi kao još jedna vrsta lidera u potpunosti zavisi od svojih saradnika. postave osnovne orijentire za aktivnosti unutar organizacije na način koji te aktivnosti čini značajnim i koje su vezane za priznate društvene vrednosti. 2) liberalni autokrata koji samostalno donosi odluke. 80. ali veoma pažljivo prati njihove aktivnosti.Iz ove dve dimenzije. . Mjucik i Reimen su došli do 4 suprotne vrste lidera:1) direktivni autokrata koji samostalno odlučuje i neprekidno prati aktivnost podređenih. Lideri i sledbenici .Transformacioni(harizmatični) pristup liderstvu se zasniva na specifičnoj vrsti reakcije sledbenika u odnosu prema lideru. i 4) liberalni demokrata koji donosi odluke zajedno sa podređenima i daje im slobodu u obavljanju radnih zadataka. 79.

komunikacijom. U tom smislu. 6) Prenošenje (transmisija / razmena). U tom smislu. Znakovi su sredstva komunikacije. U tom smislu. U tom smislu. način. U tom smislu. sredstvo. Na osnovu funkcija ovih znakova počiva njihova komunikativna funkcija koja se sastoji u prenošenju informacija koje se prenose znakovima kao sredstvima komunikacije. . Definicije komunikacije su veoma brojne i one obuhvataju sledeće pojmove: 1) Simbole(reči / govor). Po Nikoli Rotu. je proces prenošenja ideja. kom. je proces simboličke razmene informacija. Funkcija reprezentovanja – znakovi sa ovom funkcijom predstavljaju i označavaju stvari i pojave (Biler ih naziva simbolima). pri čemu specificnost komunikacije počiva na simbolima. U ovom smislu. je slanje poruka preko nekih sredstava. kom. U tom smislu. U tom smislu. Ekspresivna funkcija – znakovi sa ovom funkcijom izražavaju unutrašnja stanja. kom. je proces koji obuhvata 5 pitanja – ŠTA. kom. 2) Razumevanje. U tom smislu. kao instrumentima. prenosnik. Tako je kom. tj. komuniciranje podrazumeva opštenje među ljudima. kom. 3) Interakciju (odnos). . je čovekova potreba da deluje efektivno i to da bi se ojačao njegov ego. kom. Uspešna komunikacija zahteva od svih učesnika da se. koji se javljaju kao spontani izraz određenih emocionalnih stanja. Najznačajniji sistem simbola je jezik (pomoću koga ljudi komuniciraju). koja je u stvari reakcija na draž koja je postala određeni znak. KOME i SA KOJIM EFEKTOM (se neko nekome obraća)? . je mehanizam ispoljavanja moći. je proces prenošenja neke situacije po određenom planu. . 12) Namera. menja ponašanje. 13) Moć. radi označavanja određenih pojava koje čovek konstruiše. Apelativna funkcija – znakovi sa ovom funkcijom izazivaju nečiju pažnju i aktivnost. KAKO. U tom smislu. 5) Proces.a to su skupine glasova ili linija i oblika. poruka se upućuje primaocu sa svesnom namerom da se utiče na njegovo ponašanje. kao manipulacijom simbola. misli. U tom smislu. 9) Kanal. motive. a sredstva kojima se informacije prezentuju i prenose mogu biti reči. U tom smislu. komunikacija je verbalna razmena misli i ideja. se može upravljati kolektivnim stavovima ljudi. Informisanje može biti namerno ili nenamerno. uslove. vrsta kom. znakovi se dele na: prirodne.U društvenim naukama. informacija pomoću simbola. . kom. I veštačke (arbitrarne). U tom smislu. KO. pokreti. slike. a pored jezika tu je i komunikacija koja je zasnovana na neverbalnim simbolima. svaki komunikativni čin u svojoj osnovi ima neku ciljnu pobudu upućenu od pošiljaoca ka primaocu. a koji se tumači od onoga ko ga zapaža. situacija. 10) Diskriminatorno reagovanje. sredstva i ciljeve. Osnovna karakteristika znaka je da stoji umesto nečega i time ukazuje ili izaziva određenu aktivnost. oblikuje vrednosti i norme koje odgovaraju konkretnim uslovima ljudske interakcije i koji obezbeđuju najefikasnije postizanje ciljeva. zasnovanih simboličkih sistema i njihovih značenja. U psihologiji je komunikacija vrsta interakcije koja se ostvaruje znakovima. je proces koji povezuje razjedinjene delove živog sveta u jednu celinu. 16) Masovno komuniciranje. glasovi. 15) Propaganda. i drugi znakovi. proces u kome razumemo druge i trudimo se da i oni razumeju nas. 7) Povezivanje. je proces u kome poruke postaju zajedničke za dve ili više osoba. kom. U tom smislu. sredstvima komunikacije. Biler razlikuje 3 funkcije i 3 vrste znakova. je biološka interakcija. 14) Vreme. kom. U tom smislu. kom.Komunikacija se ostvaruje na osnovu informacija koje jedan od učesnika upućuje drugom ili ostalim učesnicima. 8) Zajedništvo. 11) Pobuda. U svakom drustvu postoji konvencija o značenju simbola. bez obzira na mnoge faktore.razrađuje forme i pravila komuniciranja.Danas se razlikuju dve vrste znakova: signali i simboli.Takođe postoje i klasifikacije koje polaze od funkcije znakova. 4) Smanjenje neizvesnosti. što pomaže onome ko emituje znak (Biler ih naziva signalima). pridržavaju ustanovljenih pravila ponašanja. tako da je moguće uzajamno razumevanje među ljudima.

6) interpersonalna i intrapersonalna. gest. i 9) poslovna komunikacija. telefonske linije. Efektivnost komunikacije mogu da umanje poruke koje su slabo kodirane. uverenja. i sastoji se iz procesa kognitivne i afektivne obrade. U menadžmentu. 2) verbalna i neverbalna. razvoj komunikacionih veština kod menadžera i lidera.Uz primenu različitih kriterijuma moguće je razlikovati više vrsta ljudske komunikacije. prijatnog/neprijatnog osećanja. a kako će se to izvesti. Komunikacija u organizaciji je proces gde posiljalac prenosi određenu vrstu informacije primaocu kroz komunikacioni proces. komuniciranje omogućava normalno funkcionisanje bilo koje organizacije.I treba odgovoriti – kada se pruka dekodira. što je u stvari kod) koju će primaoc primiti (putem kanala komunikacije – to su putevi kojima informacije putuju.Polazeći od značaja komunikacije kao procesa opštenja i kao vrste interakcije. 82. čije je vraćanje u stvari proces recipročne razmene informacija pri čemu se reorganizuje njena struktura znaćenja. a to su: 1) signalna i simbolička komunikacija. reč.. komunikacioni kanali određuju strukturu modela komuniciranja koja se može odnositi na odnos čovek-čovek. tako je i kultura sistem simboličkih oblika. mašina-mašina). 4) posredna i neposredna. kanali komunikacije koji su puni statike. 8) usmena i pismena.Komunikacioni proces započinje kada jedna strana ima ideju koju želi da prenese drugoj strani. Zato je od izuzetnog značaja je životno iskustvo i saznanje posebno koje imaju menadžeri. Može se zasnivati na . 83. . komunikacioni proces se nastavlja tako što će primalac preneti novu poruku prvobitnom pošiljaocu. kao i pritisak vremena ili organizaciona struktura. što znači da svaki učesnik u komunikaciji ima svoju sopstvenu informaciju – sistem. Može biti ostvarena i bez namere osobe koja proizvodi signale. Vrste komunikacije . označava dve stvari: fizicku / materijalnu stvar (predmet. . da bi mogli da rekonstruišu i razumeju prošle događaje kao i da projektuju budućnost. Savremeni razvoj društva sa novim tehnologijama koje su potpuno izmenile način komuniciranja traže i nove veštine komuniciranja. . znamenje. kao aktivnosti vezane za ljudski rod. Značaj komunikacije . radio i TV signali. mišljenja. a informaciju stavlja u kontekst jasnog/nejasnog značenja. Reč “simbol” potiče od grčke reči “symbolo” što znači znak. proizilazi i njen značaj u procesu upravljanja. Zadatak pošiljaoca je da tu ideju transformiše u formu (da prevede ideju u oblik – da je kodira.Signalna komunikacija je izvor informacija o stanju i osobinama za osobu koja uočava signalne znakove. odnosno povratna informacija. Na dekodiranje utiče veliki broj faktora koji deluju u celokupnom čovekovom okruženju i to je presudan čin u komunikaciji jer upućena poruka mora da ima povratnu informaciju). grupe i organizacijakoje učestvuju u ukupnom komunikacionom procesu. zavisi od ličnosti komunikatora. Interpretacija je značajan trenutak stvaranja novog načina mišljenja. čovek-mašina. . . koji uobličava vrednosti. npr. zvučni signal. stavove u misao koja se glasovno izražava kroz reči i rečenice. Interpretacija je fenomen koji povezuje ono što je osećajno i spoznato u komunikaciji. . procesu može doći do brojnih potencijalnih prepreka koje se pojavljuju kao faktori koji oštećuju jasnost poruke. navike.U kom. Komunikacijom treba upravljati. Ovaj deo procesa se naziva feedback. kao i razvoj veštine govora i veštine slušanja. samo ljudima shvatljiv smisao. nedovoljno precizno dekodirane. prihvatljivog/neprihvatljivog stava.Bitno svojstvo čoveka je njegova sposobnost da stvara simbole što mu je otvorilo put u civilizaciju. i posto kultura time zavisi od simbola. 3) glasovna i neglasovna. bitnog/nebitnog saznanja. sliku.Svaka ličnost ima sopstveni referenetni okvir i sistem vrednosti iz koga proizilazi njen interpretativni sistem.Komunikacioni proces treba razumeti (dekodirati – to je najkomplikovaniji deo procesa komunikacije. koji se sastoji iz više faza. 5) jednosmerna i uzajamna. fiber-optički kablovi. neki nematerijalni. kodiranje je akt oblikovanja informacionih sadržaja u poruku. 7) masovna komunikacija. predmet koji čovek zapaža) i čovekovu zamisao – nešto što se nalazi s one strane čulnog. Pošto se čovek služi simbolima.

Oni služe kao sredstva povezivanja. Da bi se mogla primeniti etička pravila u poslovnoj komunikaciji. Društveni karakter jezika karakteriše uzajamni uticaj normativne i uzualne komponente. intonacija). konferencija. Simbolička komunikacij počiva na znakovima koji su nosioci značenja. Značenja izgovorenih glasova uvek moraju biti poznati onima kojima se govor upućuje jer u suprotnom govor ne bi bio sistem komunikacije. zahvaljivanje i izvinjenje (kao izraz lepog vaspitanja i opste kulture) – sva ova pravila veoma znacajno uticu na poslovnu komunikaciju u celini.Usmena komunikacije se iskazuje usmenim govorom. telefoni. unapredjenje. .Masovna komunikacija je povezana sa masovnim komuniciranjem preko mas-medija. Najvažnija vrsta simboličke komunikacije je jezik. uvazavanje razlicitih stilova zivota. autoritet (sposobnost rukovodjenja). sa ciljem upravljanja poslovnim aktivnostima. preko kojih se poruke upućuju većem broju ljudi. pohvala. potvrdi. Pod tehničkim sredstvima se podrazumevaju zvučnici. zato se i naziva unutrašnjim govorom. ljubaznost. a pismena isključivo pismenim putem. samodisciplina (odnosi se na vladanje sobom).paralingvističkim znakovima (ritam. posredovanja i integracije.Verbalna komunikacija se najčešće realizuje kroz govorni model koji određuje nameru govornika da putem iskaza nesto saopšti. ali koriste različite jezike.Poslovna komunikacija se odnosi na prenos informacija različitim modelima i različitim kanalima komunikacije između pojedinaca.. rečima i vezama reči. poverenje. radio. putem raznih vrsta pokreta i položaja tela i na prostornim odnosima između učesnika komunikacije.Od oblika usmenog poslovnog komuniciranja.Verbalna komunikacija se služi govorom ili pismeno. dok se za posrednu komunikaciju koriste određena pojačala. . . Jezik je to govor kao sistem komunikacije zajednički za određenu skupinu ljudi. Znači. sednica. . Pisano poslovno komuniciranje omogućava prenos informacija između poslovnih partnera u cilju ostvarenja određenih poslovnih aktivnosti i to isključivo pismenim putem. vazduh. poslovnih sastanaka. korektna kritika (upucena sa stilom.Glasovna komunikacija predstavlja ljudski govor. Komunikacija koja se odvija unutar jedne ličnosti naziva se “monolog”. preko javnog govora. 84. film. u obliku konsultacija. Normativna komponenta jezika se odnosi na to kakav bi jezik . spremnost na odgovornost. Govor je sistem glasova i glasovnih kombinacija koje pojedinac proizvodi svojim govornim organima. grupa i org. a intrapersonalna je ona koja je usmerena prema sebi.Interpersonalna komunikacija je komunikacija između 2 osobe. svi ljudi se služe govorom.Kada se komunikacija ostvaruje korišćenjem nekog tehničkog sredstva razlikuju se posredna i neposredna komunikacija. Govorni model sa činovima koji se odvija između dva sagovornika se zove “dijalog”. sredstva komunikacije između pojedinih članova i društva. . Za bilo koju ljudsku zajednicu zajednički simbolički verbalni sistem se naziva “jezik”.Jednosmerna komunikacija se ostvaruje preko sredstava mas-medija. simpozijuma. Međutim postoje i glasovi koji prate ljudski govor. nacin komuniciranja (umece slusanja i stil ophodjenja). nacin obracanja (uctivost i ljubaznost). odnosno dezintegracije u društvu. Kod neposredne komunikacije se ne koristi tehnička aparatura. bitni su poslovni susreti kao formalno organizovani skupovi poslovnih partnera. Jezik i govor su sredstva opštenja. ne sme biti usmerena protiv licnosti). oni su sastavni deo neverbalne komunikacije. Uzajamna komunikacija se odnosi na emitovanje komunikacionih znakova koji zavise od povratnog dejstva i reagovanja drugih osoba. cvrstina i odlucnost u kriznim situacijama. Potpuno neposedna komunikacije ne postoji.Termini “govor” i “jezik” imaju različito značenje. kompjuteri.Za razliku od verbalnog govora pomoću reči. preko pisama na koje se ne dobija odgovor. Verbalna komunikacija . argumentovana. u govoru pomoću gestova se mogu naslutiti društveni odnosi između ljudi koji dolaze u dodir. . izazov (odnosi se na veliko zalaganje u cilju postizanja odredjenih rezultata). u svim poslovnim kontaktima je neophodno ispoštovati određena pravila poslovne komunikacije kako bi se ostvarila uspesna poslovna saradnja. izmeni. poslovnih razgovora. . a nisu fonetska građa reči. TV. a tu se misli na: ljudsko dostojanstvo (treba ga sacuvati i uvazavati). . . kongresa. štampa. .

recimo karakteristike teritorije na kojoj se jezik govori. .Osnovni problem svakog sistema komunikacije odnosi se na pitanje njegove efikasnosti. smetnje izazvane visokom T. izraziti mišljenje o samom sebi.Čovek stalno koristi i neverbalne komunikacione znakove kao što su: naglašavanje pojedinih glasova pri govoru. telesni izgled u ceilni. jer jasnije ističe neku odliku stvari ili ljudi nego reč i neposrednije deluje. socijalne karakteristike grupa koje ga govore…Misli se na dijalekt čije formiranje se može objasniti i time što se jedinstvenom jezičkom sistemu suprotstavljaju neke prirodne granice i zone. zato što su manje kontrolisani (pa govore otvorenije o osobi koja ih manifestuje).Ljudi koriste neverbalni sistem zato što je neverbalnim znakovima moguće izraziti neke pojave koje je u verbalnim znakovima teško ili nemoguće izraziti. Načinom odevanja se mogu upućivati informacije o statusu. 86. pa i unutrašnje smetnje kao što su: umor. To može biti i samostalan način saopštavanja kojim se kazuje ono što izgovorene reči ne saopštavaju. grupnoj pripadnosti. Pažljivom posmatraču svaki neverbalni znak može mnogo da kaže o ličnosti sa kojom je u kontaktu. . ličnim karakteristikama. jer ako ona nije shvaćena to znači da komunikacija nije uspela (ili je samo delimično uspela). telesni dodiri. akcenata.Ometanje pažljivosti pri prijemu informacije od strane raznih faktora kao što su: fizikalne smetnje. vlažnosti. Neverbalna komunikacija . . hod. Među nesporazumima koji nastaju oko verbalnih poruka Veldal navodi smetnje u komuniciranju: . Komunikatori često koriste pojmove koji nisu opšte poznati i prethodno ne proveravaju da li ih slušaoci poznaju. .Ograničena sposobnost prijema reči one osobe kojoj je komunikacija namenjena.Na promene u jezičkom sistemu utiču vanjezički usovi komuniciranja. buka. zato što dopunjava.trebao da bude (npr. trenutnom stanju i namerama osobe određenog fizičkog izgleda. način slusanja. i tada nastaju nesporazumi između strana koje komuniciraju. u kojoj meri je određena poruka ispravno shvaćena. diferencijacije naglasaka. razlike u odstojanju pri razgovoru sa drugima. način odevanja. pospanost… . pravopis u književnom jeziku). Informacija može biti dobro formulisana i adekvatna sadržajuo kome izveštava. rukopis… . . zato što je snažnije sredstvo saopštavanja. modifikacije postojećih dijalekata i silčnih jezičkih odlika).Neverbalni komunikacioni znakovi dopunjuju sadržaj verbalne komunikacije ističući ono što je rečeno ili menjajući smisao onoga što je rečeno. a ako primalac informacije nije u stanju da je prihvati komunikacija nije uspela.Veoma važan neverbalni komunikacini znak je i izgled pojedinca (fizicki). 85. Na neuspešnost komunikacije može da utiče i prezentovanje prevelike količine informacija. crte lica – sve to predstavlja komunikacioni znak za drugoga pa i tada kad pojedinac nema nameru da bilo šta saopsti stvara se određeni utisak o osobinama. Uzualna komponenta jezika se odnosi na to kakav jezik u stvari jeste u svojoj praktičnoj upotrebi.Neformulisanje ili nedovoljno jasno formulisane pretpostavke koje treba znati da bi se saopštenje razumelo. način pozdravljanja. usmeravanje i zadržavanje pogleda. Informacije koje se putem neverbalnih sredstava komunikacije prezentuju su raznovrsne. menja i pojačava verbalno izlaganje u celini. Međutim i u okviru istog dijalekta mogu da se ispolje određene pojave u zavisnosti od drugih društvenih i grupnih karakteristika (npr. način odevanja i doterivanja. drugi pokreti. Problemi i nespoazumi u komunikaciji . promene u izrazu lica.

grupe. želja.. . Sa psiholoskog aspekta podrazumeva izražavanje misli. Prednosti usmene komunikacije se odnose na brzinu i efikasnost. Sa sociološkog aspekta se realizuje između ljudi koji pripadaju istoj grupi. oglasa. može doći do prilično velike formalizacije… . povremeno su nužne revizije. treba da se koriste simboli sa preciznim značenjem. korišćenje stereotipnih fraza. svaki simbol treba u toku komunikacije da zadrži svoje značenje. usmerenost pogleda i gestovi. pisma.Pismena komunikacija ima mnogo oblika: dopisi. 2) razumevanje – primalac mora da shvati poruku. video opreme. . Sa kulturnog aspekta doprinosi napretku pojedinca. memorandumi. tempo. Razgovor se izučava sa različitih aspekata.Pored ovih postoji i veliki broj drugih faktora koji otežavaju komunikaciju. manje su mogućnosti pogrešne interpretacije… Nedostaci pismene komunikacije su ti što ona može biti preobimna. interpretacija pojedinih izraza i delova teksta mora imati u vidu celinu teksta. homonima.U org. onda će i komunikatori na različite načine prihvatiti i interpretirati iste podatke.Nepostojanje komunikacionog kanala. zaboravljanje… . ne može se baš sve zapisati. lakše se moze podsetiti. . postoje brojne prepreke koje ugrožavaju kom. profesiji. znakovi moraju imati ista značenja.Kao forma usmene verbalne komunikacije. 4) akciona faza – podrazumeva preduzimanje odgovarajuće akcije nastale kao rezultat komunikacije. Ograničenja i nedostaci usmene komunikacije se odnose na ograničen broj učesnika u komunikaciji. grupa ili org. bilteni. nekom drugom pojedincu. pogrešne interpretacije. pri čemu nisu navedene druge informacije relevantne za pitanja o kojima se raspravlja niti je pružena mogućnost da se traže objašnjenja i obrazloženja dolazi do nesporazuma u komunikaciji.Uticaj nesvesnih i delimičnosvesnih mehanizama se posebno odnosi na predrasude o određenoj osobi ili kategoriji osoba što bitno utiče da se određenim stavovima pridaje drugačiji smisao od onog koji bi dala osoba bez predrasuda..Različitost načina opažanja i mišljenja se razlikuju. 87. . koja se odnosi na razgovor. težiti tačnom tumačenju stava sagovornika. i kako bi se izbegli problemi i nesporazumi. satelita ili na neke druge načine. Kada se daje jedna jednostrana informacija ili interpretacija nekog događaja. 3) prihvatanje – želja primaoca za usvajanjem poruke.Po Rejmondu Lesikaru postoje 4 faktora koja utiču na efikasnost komunikacije u organizaciji: 1) formalni kanali komunikacije. novina… Prednosti pismene komunikacije se odnose na to da ona za sobom ostavlja trag komuniciranja. osećanja. . procesu u org. org. izveštaji. se najčešće koristi verbalna komunikacija s tim što je češća usmena.Kako bi komunikacija bila uspešna. 3) specijalizacija rada. i društva u celini. kao pošiljaoci prenose informacije. .Komunikacija u organizaciji je proces u kome pojedinac. intonacije. Karakteristike komunikacije u organizaciji . termini koji se koriste moraju biti precizno definisani. el. 2) struktura autoriteta u organizaciji. pored razgovora odvija se putem telefona. Sa aspekta menadžmenta doprinosi lakšem i efikasnijem ostvarivanju ciljeva organizacije. kao i izraz lica.Konfuzno i neadekvatno prezentovanje saopštenja. ne zasnivati vlastitu argumentaciju na pojedinim neuspelim formulacijama sagovornika. Loše. da postoji manja potreba za objašnjenjima.. značenja reči moraju ostati neizmenjena. treba poštovati određena pravila koja se odnose na značenja: treba da bude jasna funkcija korišćenja simbola. kao što su: gomilanje reči koje nemaju pravo značenje. kao primaocu. i 4) “vlasnistvo nad informacijama”. . Da bi komunikacija bila efikasna mora se imati u vidu : 1)pažnja – primalac mora biti skoncentrisan da bi mogao da pravilno primi poruku. U kom. Sa gnoeološkog (nauka o saznanju) aspekta je proces proširivanja saznanja. ali i na mogućnost brzog otklanjanja mnogih nesporazuma u poslovnim aktivnostima. org. nejasno i pogrešno argumentovano izlaganje može biti neshvaćeno ili pogrešno shvaćeno. pošte. grupi ili org. beleške. treba biti kooperativan. . slanje poruka putem telefaksa. brojni faktori koji oštećuju jasnoću poruke i nazivaju se “buka”. problem pasivnog slušanja.

kao što su strah. utiče na ostvarivanje onoga šta je pošiljalac želeo da kaše (prenese). na instrukcije o načinu obavljanja poslova. Nesporazumi u ovoj grupi potiču i od različitih pogleda na život u zavisnosti od obrazovanja. . podnošenje izveštaja o rezultatima. Po drugom shvatanju postojanje konflikata predstavlja izraz realnih odnosa u organizaciji i poželjno je.Pored verbalne. jer sve su to značajne veštine kojima lideri i menadžeri utiču na svoje saradnike kako bi ostvarili postavljene organizacione ciljeve. Svi kanali komuniciranja obrazuju odgovarajuće komunikacione mreže koje obuhvataju ukupan tok informacija i komunikacija između svih zaposlenih u organizaciji. postoji vertikalno i horizontalno komuniciranje. Kom.Komunikacioni kanali u organizaciji mogu biti formalni i neformalni.. Kom. od nižih ka višim nivoima podrazumeva davanje sugestija od strane nižih nivoa. i obrnuto.Nesporazumi u komunikacije u okviru organizacije se dele na: individualne. U ovoj grupi mogu se pojaviti nesporazumi koji su povezani sa postojanjem različitih ciljeva i interesa. Formalna komunikacija u org.Sa sociološkog stanovišta.Organizacioni nesporazumi obuhvataju one nesporazume koji su povezani sa značajnim razlikama u moći i društvenom statusu. u okviru org. . pratiti i podržati njegovu viziju i moraju aktivno biti uključeni u sve organizacione tokove. Više od 50% poruka koje jedna osoba saopštava drugoj su poruke neverbalnog karaktera. ističući ono što je rečeno ili menjajući smisao rečenog. semantički i problemi efikasnosti. od viših ka nižim nivoima je usmerena na ostvarenje upravljačkih odluka. koji se označavaju kao fizički. a u cilju rešavanja brojnih problema. fiziče smetnje i organizacione nesporazume. i svi oni se mogu svrstati u 3 osnovne grupe:tehnički. Da bi sve to bilo ostvareno komunikacija mora biti tome prilagođena tako da u org. interesa. Problemi efikasnosti su vezani za pitanja efekata date poruke. Tu spadaju i pogrešni komunikacioni kanali. Odnose se na lična psihološka stanja. postoje veoma različiti kanali komuniciranja. i sa stanovišta prevazilazenja negativnih socijalnih implikacija postojeće organizacije u odnosu na druge organizacije. konflikti se proučavaju sa stanovišta njihove ekonomske racionalnosti i profitabilnosti. Neformalna komunikacija se vezuje za sve oblike komunikacije koje u organizaciji mogu postojati. 88. odnosno koliko kom. na razna obaveštenja. . iskustva. informacije…. nerazumevanje i emocije.. .Prema nivoima na kojima se komunikacija ostvaruje. . moraju imati u njega poverenja. vaspitanja. Tehnički problemi su povezani sa pitanjem koliko određeni simboli zaista prenose poruku. u upotrebi je i neverbalna komunikacija. Semantički problemi su povezani sa pitanjem da li poruka sadrži pravo značenje. Konflikti – pojam i vrste .U komunikaciji u okviru org. Vertikalno komuniciranje se obavlja između različitih hijerarhijskih nivoa u okviru organizacije. postoje 2 osnovna shvatanja. se ostvaruje posredstvom formalnih komunikacionih kanala. mogu se javiti brojni problemi. ciljeva i ovo shvatanje je prevaziđeno.Da bi zaposleni sledili lidera. nedostupnim formalnim kanalima komunikacije i sl. . pri čemu ono može da se ostvaruje od vrha hijerarhijske lestvice do njenog najnižeg nivoa. Konflikti su neminovna prateća pojava savremene .. navika. Komunikacija odevanjem - 89. ređe se javljaju i vezani su za nemogućnost primaoca određene poruke da stupi u kontakt sa pošiljaocem.U menadžerskoj praksi velika pažnja se posvećuje konfliktima i upravljanjem konfliktima kao i njihovim rešavanjem. semantički problemi. razlike koje proističu iz upotrebe jezika i sl.Fizičke smetnje su nesporazumi u kom. moraju razumeti šta kaže. . i to onda kada znakovi neverbalne komunikacije dopunjuju sadržaj verbalne kom. Po prvom shvatanju postojanje konflikata nije poželjno u organizaciji jer oni onemogućavaju ostvarivanje org. O prirodi konflikata u svakoj org. pružanje relevantnih informacija… Horizontalno komuniciranje se vezuje za komuniciranje organizacionih delova na istom nivou.Individualne smetnje su različita opažanja. definisanje procedure i prakse. . .

. sukobi interesa. . 2) međusobni ustupci strana koje su u sukobu. on izražava unutrašnju konfliktnost pojedinca.Intragrupni konflikt nastaje u grupi i povezan je sa izneverenim očekivanjima u odnosu na ostvarivanje ciljeva zbog kojih je grupa i osnovana. razlike u moći i društvenom statusu… . U izboru načina rešavanja konflikta uvek treba upotrebiti onaj način koji je najadekvatnije primeren karakteru konflikta i potrebi ostvarivanja organizacijskih ciljeva. pravnih i političkih odnosa i ustanovljenih etičkih vrednosti u društvu.Polazeći od uzroka koji dovode do konflikata prema Mijatu Damjanoviću postoje sledeće vrste konflikata: . Načini rešavanja konflikata . nejasno definisani ciljevi i zadaci. obaveze. prava.Interorganizacijski koji nastaje između raznih organizacija u društvu. Najčešći uzroci konflikata su: loš menadžment. . 3) rešiti ukupno rešenje problema koji je i izazvao sukob. .Interdepartmentalni koji nastaje između više organizacijskih jedinica u okviru jedne organizacija.Intrapersonalni konflikt koji nastaje kao posledica suprotnosti između očekivanog i postojećeg.Postoji više mogućih načina rešavanja konflikata: 1) stišavanje sukoba između strana koje su u konfliktnoj situaciji. i od opšte društvene klime.Razrešenja svih mogućih konflikata imaju svoje pozitivne i negativne strane. . nerešene nadležnost. društveno-ekonomskih. a pojava ovih konflikata zavisi od različitih interesa org. međutim ne treba dozvoliti da oni pređu određenu granicu preko koje se njima ne može upravljati. između vrednosti i interesa.organizacije rada.Intergrupni konflikt nastaje između formalnih i neformalnih grupa. . .Interpersonalni konflikt koji nastaje kao posledica suprotnosti između pojedinaca zbog različitosti njihovih ličnih interesa i ličnih svojstava. odgovornosti. koje su u sukobu. 90. .Intraorganizacijski konflikt koji nastaje između pojedinih grupa i organizacionih jedinica i posledica je njihovih interesnih orijentacija i načina njihovog zadovoljavanja. problemi i nesporazumi u komunikaciji.Intradepartmentalni koji nastaje u okviru organizacionih delova koji su formalno ustanovljeni i imaju svoje autonomne ciljeve i zadatke u okviru celine organizacije. neadekvatan sistem nagrađivanja.Postoje različiti uzroci koji dovode do nastanka konflikata i u skladu sa tim različite posledice koje konflikti mogu proizvesti. . sukobi kultura. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->