Robert E. Gompf and Andras I. Stipsicz- 4-Manifolds and Kirby Calculus

 

    
!#"$&%('*)!+-,./1032
4*576 -% ;9 8 :=< +7>?'A@B0 : @DC&E
FHGJIDKJLNMPONQRQRMDSUTDTWV
X-YRZ[]\ ^`_HYRab^dc&egfh[R^`ibYR_?[R^Ajlk`monqp7arjts&YR\bmUju^Avwc]e*xYRyb[&monz{]m|^}jua~n
x€‚(ƒ„A…‡†
ˆŠ‰Œ‹Ž‘&o’o’“D”–•—• V™˜ šœ›JRž(Ÿ ›} o¡£¢#¤¦¥ ¡J§‡¨  R©¤ª§‡«N¥
X-YRZ[]\ ^`_HYRab^¬c&e­z7ab[]®¯vmUj‘mon]°?±}x°²xx3³´n&µ¶{]·`[]ZRY„m|^nbf¹&¸{ ºNYR{b_*»\(^½¼
¾£¿ ƒ`¼€À7{ba]Á][]\‡v
ˆŠ‰Œ‹Ž‘&o’o’“D”–•—• V?© ¡„Âœr©£Â(ÃÄ ŸRÃ(©½¤Œ§ Åo¡ §;¤Æ¢(¥

9 

 ”¯‹Žl
¯• U” 
 • •— 
—l M "!ŽOM#%$'&)(
L /RQROM #0$'&)132$,45$ *'67 $,8
- S .¯' 

*,+

KJS:RM TBIONGRIDKJLNM<;ŠONT<=„OMDItO>">?# TDG==`LNMDIBSUQ%@A#%( -BDC M O/‡IDTEGFH - *JIK $L)MK4
E 2L$2$)M
O /RN
Q E OJI L$ ** 8
S .¯'L /RQ ONGJIDKJLN<M ;ŠON<T =AOMDI O >">?#qTDKG ==`LNMDIBSU%Q @,#0P 9<Q F B IK M JI 2,4 B Q B 
9 KJS€TB
O /„QIDKJ S H JO S#oOM #NT}'L > I O U / B LoG /RQROI L'/V8
I LL2'R 
T ;;SWM S =RMDL QRG .¯SU%Q @,#qIDKJXS :RM TBIONGJIDKRLNMPGRT "/S-FHQJL @`ZS []
Y \ >"> GRTBIBM—OIBLNM[ Y 8
B ?SoGJM SUW
^`_)acbdJef)bKgih5j)kmlonqpsrnokmlkmtunqpvtJwxpywXnqz{p<| tGkmtun }qzw~€snqkmzt‚|ƒtJw }qps„…ps}qpvt€vp
„…z }5nqjpZwxk‡†'ps}qpvtunqkˆ| ‰)nqz Šz‰mz‹ƒŒWz „Ž ‘<|ƒt)k‡„’z ‰“wxl5|ƒl”k‡n5kml”€s~} }qpvtunq‰‡Œ•~tJwxps}qlnqzuzwŽ–
— n5kml5Š}qpsl pvtunqpyw•„…}qz ˜|`nqzŠz‰mz ‹kmlny™ l›škmpsœVŠz kˆtunyzƒ„…nqpvt<„…}qz žnqj)pVŠps}ql Šps€snqkmšŸp
zƒ„ojJ| t)w‰mpv{zwŒ nqjpvz } ŒN¡?¢`k‡}q{Œ£€y|ƒ‰m€v~)‰m~)l¥¤c¦„…z }§œVj)km€¥j0| t0pv‰mpvWpstn¥|} Œ | tJw
€vz WŠ}qpvjpvt)l kmšŸppsrxŠzl k‡nqkmztGkml`‹ kˆšpvtA–<¨Zw)wxkmnqkmz tJ| ‰Knqz Š)km€vl`kmt)€v‰m~)wp©€vz WŠ)‰mpsr'
lŒxWŠ)‰mpv€cnqkˆ€3| t)wªnqpvkmt‚l ~x} „?| €spvlv5|ƒŠ)Š‰ˆkm€y|nqkmzt)lWzƒ„›‹Ÿ| ~‹p§nqj)pvzƒ} Œu«Aps„…l €cjpsnq¬
Špvt€vkm‰mlZ|ƒtJw§psrxz nqkm€`l Wzuz nqj3ln }q~)€snq~x}qpvlv–h5j)p­nqpsrn¦kmlVkmtunqpvtJwxpyw<„…z }›lnq~Jwxpvtunql
|ƒtJwW}qpvl py|ƒ}q€¥j)pc}ql¦kˆtWnqz Šz‰mz‹ƒŒ|ƒtJwW}qpv‰ˆ|ƒnqpyw§|ƒ}qpv| lv)| tJwWkml5l ~kmn¥|ƒ{)‰mp®„…z }V|ƒt| wx
š | t€vpyw‹ƒ}¥|wx~J|ƒnqp”€vz~x}ql p–¯J|ƒWkˆ‰mkˆ|ƒ}qk‡n°ŒœVk‡nqj•{)| l km€¦|ƒ‰ˆ‹ pv{}¥|ƒkm€Z|ƒtJwwk‡†'ps}qpvtunqkˆ| ‰
nqz Šz‰mz‹ƒŒ7kml›| l l ~)WpvwŽ– 

MDS ‘O.¯S 

!#"%$'&#(!)
K„O RIBSWM
£IBM L(QRG ¯I L
* O +u L Q„T
* -, ŽO .‘ L QRT
* 0/1J O SUT
* F `S RQ 2
K„O RIBSWM
GRM3‘ O ¯SUT -, ŽO . ‘L QRT
* GJM3l O ¯SUT 5476!8
* KJS L 9, G RM L ¯SUTDT
* ?SUT oG OM .U: OI L L; WGJM3<NSUT
* F `S RQ 2} V £IBMDL QRG ¯I L IBL oONG NSIDKRSWLNM
K„O RIBSWM
L S= T GJM3l O ¯SUT
* 0>@? BA O „Q `SWM#TDG
* HIDKJSWM ¯L RTDIBM G ¯I L RTL;& S RI RM OI L RT
* 0bC L oOM IDK ¶IBM O RT3u LNM OI L
ONTDT WOI L L; ¯L S=­
TDGJM3l O ¯SUT
* 
EDFGH#IFJ
KL'&NMPO!&QO!)
K„O RIBSWM SHR O RQ S `L Q SUTŠO RQ M Q O NM O T
* 0?R O RQ SUT
J=

6

H

8ˆL,8

M ¥! / '>

8* 8 

!‚=>

J=

§L,8 

@> ;

K=0=

L,8 * 8

F

ƒ"/KS > 

L,8‡MK8

§== / 

J=

* 8

MK8 8

L)M
* & 

'/

§. '/ 

S

6 >

WMK8 

. '/

KS 

#

$
2'& 

! 

>">‘?= ".3:@

ƒ !". 

/ 

":.

­. '!‚=> 

/ > 

S

MA& 

. 

. '/ 

'/ 

/ > u@

M

­.

\ /

6 '!=>

P

* &

,. 

/ 0:@

* 8* 8

J= 

O 

. <"/

-

* 8 8

6

& 

. §"/%M ¥! / '>

-

9

* 8‡MK8

*

§== / 

L,8ˆL,8

* 8ˆL,8

* 

/ '>

L,8 8

6

K 

. '/

8 8

8‡MK8

6

\ /

8 

ƒ! 

/ 

'/

2'& 

'/

&& 

.

O L
O 2

Q @A# JS ! 

& 

< 

"

< 

 

""

* 0R?O RQ 

S QJS.¯L'!‚=`LoT I L'/RT
* MK8 * 8 F‘! S/RT L'/IDKRMDSWS R?SWSuSoONOM Q T=>" IBI"/SoT
* MK8‡MK8 F‘! S/RT 'L / ‘LoGJM Q M @,# Q JO SNM—O!ŽT
* MK8ˆ$,80C›"/"/KSG/(G !X@`SWM T#O /„5Q uM—O !"/KSoT
* MK8ˆ2,80/1 JO !‚=> SUT
K„OJ=RIBSW§M $,8 Q M @A# .WO >".WG > G„T
* $,8 80R?O /RQ > S ! BL <NSUT
* $,8ˆL,8 - GJM SNSWM #
* $,8 * 8 F?SUK /´TDGJM SNSWƒM #
* $,8‡MK8 , KRO /RQ > SUTMD S <,tT IBSUQ
* $,8ˆ$,8 1S > OI .<NS Q M @,# .WO >".WG > GRT
* $,8ˆ2,8 - ="/TBIBM G .¯IDGJMDSUT
* $,8“&A8 - ="/TBIBM G .¯IDGJMDSU<T "/ Q M @,#qQ JO SNM—O !ŽT
K„JO =RIBSW§M 2,8 HLNMDS=S JO !‚=> SUT
* 2,8 8 > G ! @"/SoT™O /„QMDS > OIBSUQ .¯'L /„TBIBM G .¯I 'L /„T
* 2,8ˆL,80/i! @}SUQ„QJSUQ­TDGJ3M lO .¯SUTO /RQ´IDKJS <M .¯'L !‚=> S ! S/£IDT
* 2,8 * 8;M—O /. KJSUNQ .¯BL <NSWM T
MK8ˆL,8

6

6 

/ > 

7&Q#M  N$ )
K„O RIBSWM ™M O —KJSUQ ¯L<NSWM THO RQMDSUTBL GRI L RT
* ?S I L RT#O „Q­S= O SUT
* SUTBL GRI L L; T oG tOM I SUT
* 0/ RI PT GJM3l O ¯SUTMDS < T IBSUQ
* GJM3l O ¯SUT#L; NS JSWM O bI `S
K„O RIBSWM S/ RI PO RQ ]C S ‘ T KJSWI : RM OI L „T
* 0bC S l T KJSWI : `S TŠO RQ „M OI L RT
* KJS€IBL `L L L; 7]C S ‘ T KJSWI : RM OI L „T
* KJS€IBL `L L L;& S RI HTDGJM ‘ O ¯SUT
* 0R oKRSWM NS ‡G„TO RQ NS JSWM—O .W: SUQ „M OI L RT
* POI L RO L -QRL
K„O RIBSWM
L `LNM Q T ŽT , ¯L `LNM Q T ŽT#O RQ´S=( LNI 
* L `LNM Q T NMDLoG „T
* ! , ¯L `LNM Q T ŽT
J=

6

6

3&A8 

/.

&A8 8

F u:/ '/

&A8ˆL,8

1

&A8 * 8

i>">""= ".

&A8‡MK8

- 

.

J=

O 8 

>">"?= ‘. / 

.

9 

= '> S#

O 8* 8

9 

= '> S#

O 8‡MK8

3?S

<S /

O 8ˆ$,8

1

L2 
* 
*
$ *
$'&
2'&
&J$ 
OJI 
O M 
& 
&
L I &
LL$
L * &
L *
L *

J= 

8 

8 8

6 @

L$2 

> c#A=

L'& I

:@ 

/ %:@

:@ 

>‘>"?= ". 

/ 0S / 

! 

ƒ!

S 

= 

'/

L O* 

'/

ƒ. 

! u4

L)MŽ2 

 

'/ >‘>?#£@> x;§"/S

¥. @

L I

'> '/

ƒ.

= /.u">

6 @ 

$ 

!=>

®S / 

. 

L 

"/KS > ƒ 

O 8ˆL,8 

8ˆL,8 

/ 

/

'> '/

O 8 8

6

.

uI M

L O M 

'/

L L 

. 

>"

0:@

*JI'* 

'/

* L I

x;§/

¥. @ 

! 

/ 

".

**JI 

T

**
* M I
* MŽ2

2 

 

F ,@„G> GRI©.¯LNM (TO/„Q­S= (LNI‘.  T 

* 8‡MK8 H´LNMDSS= (LNI".WO
K„OJ=RIBSWM uI 8 - #!‚=> S .¯I ".7M-,¥!ŽO /. ‘'L > QRT
* uI 8 8 - #,!=> S .¯I ".€O /RQ­O >‘! LoTBI ,¥.¯'L !‚=> S= 0! O/. ‘L'> QRT
* uI 8ˆL,8 6 'L /RTBIBM G .¯I 'L /RTŠ;L yT #!‚=> S .¯I ".7!ŽO /. uL'>tQRT
* uI 8 * 8 M-,¥!ŽO /. ‘'L > QR©T ;§ ID0K /JL yT #!‚=> S .¯I ‘.HTDIBM G .¯IDGJMDS
* uI 8‡MK8 C ONKG SNSIDKRSWLNM #q'L / yT #!‚=> S .¯I ".M-,¥!ŽO /. u'L >tQRT
„K OJ=RIBSWM 8 - IBS ‘/´TDGJ3M lO .¯SUT
* 8 8 6 'L /£IDO .¯IHTBIBM G .¯IDGRMDSUT
* 8ˆL,8 \Q M @,#qQ tJO SNM O !ŽT#;L - IBS "/´T GJ3M lO .¯SUT
* 8 * 8 /P< OM O /£IDT;L - IBS "/­O /RQ .¯'L /‡IDO .¯IHTDIBM G .¯IDGJMDSUT
* 8‡MK8 - IBS "/´TDGR3M ‘O .¯SUTPO /R0Q SoONKG SNSIDKRSWLNM #

*

6

6 

8* 8 

 ( #MP)
K„O RIBSWM
L tGJI L RT
L GJI L „TŠL; TBL ŽSS= (SWM TBSUT OM I
*
L GJI L „TŠL; TBL ŽSS=( SWM TBSUT OM I
*
L GJI L „TŠL; TBL ŽSS=( SWM TBSUT OM I
*
K„O RIBSWM
?LNIDOI L
`LNMDIDO ‡I oGJMDSUT
* 0C TBI#L; ¯L ŽL qG„TBSUQ JLNIDOI L
* RQRS= L; `LNMDIDO ‡IQ O NM O T
* RQRS= L; M ŽLBN< SUTHO RQ­MDS OIBSUQ´L }SWM—OI L RT
J=

6

L,8

*O $
**
M I 2
M

L
M 
M 
MŽL'&
M * 2
MMŽ2
MŽ$ *
MŽ$$

'!

.u

§‘/ 

L,8ˆL,8

- '> '/

'!

.u

§‘/ 

3L

MŽ2 I

L,8 * 8

- '> '/

'!

.u

§‘/ 

*

$ IK 

* 8ˆL,8 
* 8 * 8 

©?@>‘ LSNM

RQJS=

*O $

- '> '/ 

* 8 8

\ /

* 22

L,8 8

J=

6

- '> '/

* $'& 

* 8

›

\ /
\ /

OJ=„KA#

( 

'/¦4”"!‚= 

/ W:S

`. '!! '/>?#
­"!‚=

Q @,# ! 

/

/ 

JS 

/ 

'/ 

! 

> 

= 

'/

MŽ$$

$ **
$ **
$ * 2
$ *
$)M
$$ * 

 

RK SX=„ONTBI?I¥;™L­QJS.WONQJSUTHMDSu=RMDSUTDS/£I¶O£=`SWMƒ L(Q­L; S= => LoTƒ.<NS SNM Lx;IDK "/NM-,¥!ŽO/. ‘L'> Q
IDKJSWLNMƒ#8 B M L'! OQRSUTBSWMDIbL; K/JSUOMƒ>"#7.¯L'!=> SWIBSi?S'/RLNM O/.¯S4 IDKJS IDKJSWLNMƒ#¶K„ONT RLoGJM TDKJSUQ 
"/‡IBLPO <, M IDGRO>M O"/ ‘LNMDSUTBI&L; QJSUONTbO/„QIBS. K/
(GJSUTu4O§> GRT K¶S.¯LoTy#(TDIBS!=T GK==`LNMDI"/KS
.¯'
L !‚=> =S "/‡IBSWM O .¯I 'L /R3T @`SW¥I ;™SWS / Q .<NSWM TB S :RS > QRT?TDG .—K ONT SoONKG SNS-IDKJSWLNM #4rO >?SNuS @„M O ".
SNSW'
L ! SWIBƒM # O /„Q yT #,!=> S .¯I ".IBL =`'L > L S#4W"/ ONQRQ I 'L / IBž
L ! LNMDS­IBL =`'L > L S'".WO ><tQJSUONuT 8
(H
G ! SWMDLoG„XT @`L(L (T7OMDS­JO ==`SUOƒM "/KS IDKROI-Q T .WGRT T3T !ŽL‡LNIDK M-,¥!ŽO /+ u'L > Q„T ‘MD'L ! IDKJS
<IDKJ uS S;<TD=`KG 'L @ " ª/‡S I;.¯I;L uMLN'L ID!KJSWMPO Q IB LT .u=`?'L=> >‘L "/JS'SU TBuT I 8 T 9 <KJ 7S uS ;<=RMD=`SU'L TB"S /‡/‡uI 9I 4Z<N@„'L ƒM > GKQ !ŽS'"/S S´ WT ID"KJ/‡S IBS So/RJO QJ=„SUT7QIBIBL L LN"/‡IDKRIBMDSWL M-QRQ G .¯T S ,
.u?=>""/JSUT?
O /RQ =RMDSUTBS /‡I "/KS%.u> ONTDƒT ".WO >­@„GJ7I "!‚=`LNMDIDO /‡I¶IBL =}'L > L S'".WO >½IBS . K /
‡GRSUT¶IDKROI
KRBO <NXS /JLN<I =„MD S <, LoGRT >?# JO ==}SUOM SUQ "/=S =}LoƒT IBLNM # >‘ IBSWM OIDGJMDS 8
O @`SWIBIBSWM =`SWM yT =`S .¯I .<NS'L / IDKJS7ƒM TBS;L `M-,¥! O /. ‘'L > Q­IDKJSWLNM #4¦ 3I TPGRTD S ‘G >]IBL
B LNM€
.¯'
L /RƒT QJSWM7IDKJSK TBIBLNM # ;L IBL =`'L > L S#8 H O /. ‘'L > QRT3KRO <N%S @`SWS / N
O .¯S /‡IBM O >ŠIDKJS !ŽSq;L
!ŽOIDKR
S !ŽOI ".WT ‘LNM7BL <NSWM-O .¯S /‡IDGJM #8 9 KJSŽIBL =`'L > L S# ;L W!ŽO /. u'L >tQRT€;L #Q "! S /„T 'L /RT 
IDGJƒM L #8?.W3F GJ3M > ID<NKRSUTLoKG O So/„K Q7T GJ,¥! 3M lOO /.¯SU. ‘T 'L A > Q­KRONIB®T L @}=`SW'L S > L / S;™# S >"3T > G!3/RG QJ. SWK M—TBKRIBL‡OML QJQSWƒTM "4A/ID.¯KJS™SWIDMDKJS-WS KR/ON"<T /JSW@`IBSWSWS S / /‡IDTBGK IBSU.¯ONS KQ / # ,
*
=RM 
L SNMDSUTDGT "/hIDKJ%S :RS > Q ‘LNM ! LoTBI-;L ?IDKRScI ;;S /‡I SWIDD
K .¯S /‡IDGJM #8 R3"SoK , Q "! S /„T 'L /RO >
!Ž
O /. u'L >tQŽIBL =`'L > L S#£;ŠONTŠMD S <N'L > GRI 'L /.:WSU Q @A#qIDKJS ,¥.¯L @`LNM Q T !.O /„QT GJM SNSWM #ŽIDKRSW-L ,
MDS ! uT 4;?K ". N
K ;™SWMDS7QR S <NS > L =`SUN
Q "/ IDKJS 2 I T "/‡IB L =`L ;;SW3M lG >&IBL‡'L >tT ‘LNM€O /RO >?# :"/KS
S= K TBIBS /.¯S3O /RQ­G /
(GJS /JSUT T
(GJSUTBI 'L /RTJO @`LoGJ<I !ŽO /+ u'L > Q„T;;L Q ‘! S /RT 'L / $,8 9 KJS
MDSUT G > I "/KS IDKRSWLNM # KRON£T > 'L /KS T ‘/.¯S !ŽOIDGJM SUQ "/‡IBL O TDKG @ BS .¯£I ;§ IDK O <NSWM # O >?SN=S ,
@RM—
O ".„O <NLNxM 8 \ /Q ‘! S /RT 'L / MK4}KJxL ;™ S <NSWM 4}IDKJSWMDS ;ŠON§T /JLNIPS /JLoKG SoK´M L‡'L ! IBLqJO ==>"#
IDKJS ‘G /„QRO ! S /‡IDO > K I /JuS #IBƒM ". IB L =„MDBL <NS3IDKJSUTBSIDKRSWLNMDS !ŽuT 4}O /RQONTHOŽMDSUT G > uI 4
<N:RSWM—MTB#IMD>" S IB<NI 'L > S >tGJ;ŠI ON'L T / .W/JO L ! ;§0S / "/JO @`LoGJOI M-;§,¥!Ž IDO K /.HN ‘'L "> .QK„OIBL S =`> 'L B > MDL SWSSU#Q !ŽIDKJO MD/ LoG T-SoQ KtT ID.¯KJBL S <NSWM # & I IDKR uT O8 I79 IDKJKJSS 
K I /JuS #IBƒM ‘. .¯LoG > Q @`S =`SW3M uLNM ! SUQ "/ Q "! S /RƒT 'L /%MK4=„MDBL < QJSUQIDKRO§I ;™S "S'/JLNMDS 
T !ŽL‡LNIDK TBIBM 
G .¯IDGJM SUTO /RQ ;™LNM ;§ IDKIDKRSqG /RQRSWƒM >?#"/KSIBL =}'L > L S'".WO >i!ŽO /. u'L >tQRT¶KG =
9

K

K" 

 

IBLKJL'! SWL'! LNMƒ=„K T!?lO/RQž=RMDLB< QJSUQ IDKROI7IDKJS@ lG/RQ„O! S/£IDO>SNMDLoGK=˜ T3TDG IDOJ@>"# 
BT ! O >"> A 8 9 KJSMDSUTDG> I"/KS IDKJSWLNM#
§> SUQ
(G". ,>"# IBL O .¯L'!‚=> SWIBS .u> ONTDTƒ?:.WO ,
I 'L /;L `.u> LoTDSUQ¦4RT"!‚=>?#£.¯L'//JS.¯IBSUQ IBL=`L'> LS'".WO>¦M-,¥! O/. ‘L'> QRTu4JO/RQ­IBL=`L'> LS'‘.WO>¦M-,
!Ž
O /. u'L >tQ3IDKRSWLNM #/JxL ; TBSWS !ŽT .u> LoTBS>?#7MDS> OIBSUQ IBLIDKJSIDKRSWLNM#-L; `K?SoK , Q"!ŽS/RT L'/RO>
!Ž
O /. u'L >tQRuT 8 B MDSWSUQ !ŽO / TMD S <N'L > GJI L'/D;ŠONT ‘!! SUQ OIBS>"# ‘L'>"> L;;SUQ @,# IDKJS O L
.¯Lo
G /‡IBSWMDMD S <N'L >tGJI 'L /;L - "! 'L / FH'L /RO > QRTB'L /V8?T ‘/KSGSoONKG SNS€IDKJSWLNM # ?lQ `SWMDS/‡I O>”SNS=,
L'! SWIBƒM #7O /R£Q /J'L />""/RSUOM~O /RO >?# T T A 4'FH'L /RO > Q„TB'L /ŽTDKJL ;;SUQ IDKROI T !ŽL‡LNIDK‚M-,¥! O/. ‘L'> QRT
OMD0
S !7G . K Q }SWMDS /‡I uMD'L ! IDKJS M-K ?SoK , Q "!ŽS /RT 'L /RO >i.¯LoG /£IBSWƒM =„OMDIDuT 8 \ / ‘O .¯uI 4;IDKJS
=RM SU
Q ".¯I 'L /RGT !ŽONQR0
S @A# IDKJS ,¥.¯L @}LNM—Q T ! O /RQ TDGRM SNSWM #ž.¯'L / ªS .¯IDGJM SUT ‘LNMŽT ! L(LNIDK
M-,¥!Ž
O /. u'L >tQRT ‘O "> SUQ !£ TBSWM JO @>"#4(M SUTDG > I "/S "/­O QJM—O !ŽOI ".7.u> ONTD0
K @`SWcI ;;SWS /­IDKRS€IDKJ=S ,
LNƒM SUT?;L ;T ! L(LNIDK O /RQ IBL =}'L > L S'".WO >­!ŽO /. ‘'L > QR3T "/IDK T¶Q "! S /RƒT 'L /¦8 B LNM€=S O !‚=> S 4
IDK tT tT?IDKRS7'L />?#Q "!ŽS /RT 'L / "/N;PK ".—K O : SUQ KJ'L ! SW'L !ŽLNM =„K ƒT ! cI #A=`S-;L •.u> LoTBSUQ
!Ž
O /. u'L >tQ T¶MDuS =„MDSUTBS /‡IBSUN
Q @,#N‘/K:/ IBS >"#%! O /Ž# Q `SW'L ! LNM =„K tT ! cI #A=`SUuT 4rLNM ;?KJSWMDS
IDKJSWM S OMD S ! O /. ‘'L > QRT€KJ'L ! SW'L !ŽLNM =„K ".G@AGJXI /JLNIQ }SW'L !ŽLNM =„K ".-IBL 8 ? \ / lO .¯uI 4
IDKJSWM SŠOM SG /.¯LoG /‡IDJO @>?# !ŽO /Ž#7TDG .—K ª=S (LNI ‘.  T 8 A P7/J<S !"SoK£I½IDK "/ ;L }Q "! S / , 
T '
L /‚M3ONT;MDuS =RMDSUTDS /£I "/SO =„K„ONTBSIBM O /RƒT I 'L /‚@`SW ¥I ;™SWS /%> xL ; ,&O /RQ K ?SoK , Q "!ŽS /RT 'L /RO >
IBL =`'L > L S#4”;PKJSWMD S ;;S :/RQ G /
(GJS >?#%.¯'L !‚=>‘".WOIBSUQ =AKJS /J'L ! S /RO O /RQ Q .<NSWM TBS .¯'L / ,
/J
S .¯I 'L /R7T ;§ IDKLNIDKJSWXM :RS > QRuT 8GFH'L /RO > QRTD'L / 7T =RMDL SNM O ! ;L ™O /RO >"#P:"/SIDKRSŽTBS >. N, QRGRO >
T G ›;ŠON§T .¯S /‡IBM O >]IBLqT ! L(LNIDK M-,¥!ŽO /+ u'L > Q´IDKJSWLNM # uLNM L 
O /KS-,cHN">">tT#S
‡G„OI 'L /R
#NSUOM 
T 4RG /£I ‘> •I ;ŠONT#TDKG =`SWM TBSUQJSUQ "/ M?lTB S <NSWM O >bMD S <N'L > GJI 'L /„•T >tOIBSWM A @A#O /RO >?# T T
;L=S ½=„IDOKJ/RS QR- WT S FH"@}'L SW/RƒM S-O , >tQRTB'L IB/ IBS T#/´LNS M
‡?S'GR"O/RI O >r'L /RJO T==„ G MDLoG O . K´Oq4/„ Q­MDSU TD G q4> ID uT 8 q4;?K ". KT "!‚=>‘?:RSUT™O /RQ
G > IDT];L SoONG SNS™IDKRSWLNM #4; uM 'L ! FH'L /RO >tQRTB'L /3IDKJMDLoKG SoK3IDKJS - S ?@`SWM S-,  IBIBS /
9 KJS;MDSUTD
S
(GROI 'L /RT 4HOMDS =RƒM "!ŽOM ">?#D"/!O /JuS SoOI +<NS Q M S .¯I 'L /¦4¶O /RQ MDS
(G MDS @„O > O /.¯S @A#
=`LoT I +<NS MDSUTD
G > IDT 8 9 K„O I uT 4ZSoONKG SNSIDKJSWLNM # =RMDL <NSUT3IDKR£S /J'L /J=S K TBIBS /.¯Sq;L #T ! L(LNIDK
!Ž
O /. u'L >tQRT;T OI T #,"/S <OƒM LoGRWT .¯'L /RTDIBM O "/‡IDuT 4 IDKJS /J'L /J=S K TBIBS /.¯S¶;L ®.¯'L //JS .¯IBSUQ , TDG !
yT =>" IBI "/KSo
T 4RO /RQIDKR S /J'L /J=S K TBIBS /.¯S3;L ~Q }SW'L ! LNƒM =„K T ! WT @`SW¥I ;™SWS /N=AO M T;L o! O /2,
‘ 'L > KQR"uT > 8­S P7!Ž/JO S /Ž#3/RSWGRSUTBQR S T] lG OH>oQ =S J`O SW!‚MDS =/‡> I]SU®T JO =.¯'L =R! MDLoS O ‘.—MDK 'L ! ‘LNMO ID>"SNKJuSS @R.¯M LNO MD"M .iSUSNyT =`SW'L 'L ! /RQ SW"IB/KM #S#=S K TBIB S /(.¯O S /RMDQ7SUTDyT G #> ! IDuT , 8
=> 
=SQ KS M TB.¯@AIBI #0S ".7/.W.¯IBO SL >".W=}MDG 'L SU> >TDGRL G uTS> 8ID#!T 9 ? K =A OTPM MD IBI S" .W. qGK 4›>/=`O M SW
‡>?M GJ# KRS JO ‘4”LN=„;P M THK ID!Ž‘KJ. O SK /!Ž.O u>"'L Lo> xL>tTBQR;?I T TP=`;§xL'L ;™/JIDS7SWK 3M IB lT L­G ! >­TBO SNSW>"S-S > /JID™SWKJM SWGS O IB>I "3/£IBIBS /(SW.—GM K /R! /O @}>]
(SWGJTBM—IBS T M—A G ‘LN. MT,
IDGJM S ;L <O M-,¥!ŽO /. ‘'L > Q ?‘LNZM ID¦T @`LoG /RQROM # * ,¥!ŽO /. ‘'L > Q A ;§ IDKJLoGJVI > LoTDTb;L ‘/ uLNM !ŽOI 'L /¦4
;ŠON
T .¯MDSUOIBSUQ O /„Q QJ S <NS > L =`SUQ "/£IBL´O :/RS-OM I "/ IDKJ‚S > OIBS & I T @,# IBL =`'L > L S'tTBIDT
TDG . K´ONT?F ,@„G > GRuI 4 B S //¦4RHOMDSWM 4 Q JO => O /¦4 Q M @A#4HS >.<"/¦41LoGRM NS 41'L >+ ‘TBS /O /RQ
;LSN- LoIBSWO O M > /AT/¦# 81IDKRRP;ŠOL O I ;;#¬So S ONIB<NL KG SWSNM =R4JSŽMDIDL IDKR<NKJS?S SWIDLN/RKJƒM uS#SWSoLN/JOƒM #IL .;.<N;™SONTDTŠKJMDSUL KRTD;POG /„T> IDQ TO"8 MD.WS JO H=‘!‚=`G SU.—=`‚QKhLoTD@,I T #"?! @ID> £SKJS S 8 ;Š=R/ONMDT-<N=S S ,¥yT FH/‡=`IDS'L GR/£/RO I3O >">?> 'L#QR/4]TD'L IDOKJ/q!XS JO @@„IDKJ TDI SSW Lo/LNGRM.¯# ST
;ŠONT J
<NF?S ƒM /‡! I-SUO ;L Q @„ §O ;§So/RONQJ IDKG 'L K SN/RS­SUIDKJ˜Q IDS KJ@ASW#hLN/JƒM OxL#;§>"4;>©>KJSU@„L KQ GJ;;SNI7 SS<NIDKJ;LSWM §S 4 ;P! Q KRLo OƒMTBI@AIŽ# TDID.WO O >?>";™IB.WL GOM > OGRI IBT7IB=„S KRM !‚O ON.¯T-=„I uI S I4 /£ 'LIBIBL/JSW=`M SWSUM—'L Q uT > L8 OS'- TB1P‘ID/TS .¯/RSOO M IDSTDKJT G„S­O /T ON".¯/KQ S S , 8 

 

K""

IDKJS .WO>".WG> GRTIBL .¯L'/RTBIBM—G.¯I3/JSu; !ŽO/. ‘L'> QRT©;3 IDK /JL<NS>›SoONGKSNS=,¦IDKRSWLNMDSWI". =RMDL=`SWM ,
I SUT 4 TB'L ! S­;L 3;PK ".—KhOM S /J'L /RO>?SNSu@RM—O". LNM S <NS/ /JL'/RTy#!‚=> S.¯I‘.J4 O/RQhIBL¬TDKJL;
IDKROI LNIDKRSWMŽ=S O !=> SUT OMDS´Q }SWL'! LNMƒ=„K". LNMŽIBL¬QJS.¯L'!‚=`LoTBS­IDKJS! "/£IBL T‘!‚=> S
= 
S .¯SUuT 8 9 KJS "/„T ?SoK‡I =RMDBL < QJSUQ @,# IDKJ£S .WO>".WG>tGRT"/‡IBL­IDKJS£"/‡IBSWMƒ/RO> TBIBM—G.¯IDGJMDS L;
‘;§!ŽLNM;O ID/K O ./R uO 'LO >t>"QR#P/J7T:S "/! .¯S 'L SU!‚TDM-KJ,¥=!ŽSU>T =S O ;3/.O ‘ID'L/RK > O QR>?SoT# ON8 T KG \ T SN/ SŽO ON/„IDQR Q KJQ SW.¯ LNI'L ƒM /‡'L # ID/¦O IB4o.¯LNTDI#GR.¯IBM MDL =RSU=`ƒMO'L IBƒT Sq> "L /KSOS7# / .¯ 'L S /<NS/J /žS .¯q!I4 'L LN/RMDS‚T™PKR=`rBO Lx<NT;™"S?/SWM3S .¯ l!S?G>½OSWƒM IBQSNL(SU L'T Q ,>
.¯
L <NSWM #-;L />" ONTDAK @`SWM S3> SUQ-IBLO¶IDKRSWLNM #3;L Q ƒM @A#Q JO SNM O !ŽT ‘LNM MDuS =RMDSUTDS /£I "/S - IBS "/
TDGR3M ‘O .¯SUT 8
P7/JS ;
L ™IDKR£S !ŽO "/ SNLoO >tT;L ŠIDKJS =„MDSUTBS /‡I @`L‡L  T€IBN
L =RMDL <, QRSŽO /¬=S =}LoƒT I 'L /
L; Q M @,# .WO >".WG > GRT3IDKRO‚I T @`LNIDK S > S ! S /£IDOƒM # O /RQ .¯'L !‚=RMDSUKRS /RT .<NS 4~T ‘/.¯SqIDKRSWMDS
O ==`SUOM T IBL @`S /Jž
J
L =RMD S < LoGRT M S uSWMDS /.¯S "/ IDKJN
S >" IBSWM OIDGJMDS´IDK„OITDOI tyT :RSUTŽS IDKJSWM
L; IDKRSUTBS .¯'L /„Q I 'L /RT 8 S­KRO <NS­OIBIBS !‚=RIBSUQ O .¯'L !‚=> SWIBSq=S =`LoT I 'L /¦4®=RMDL <,tQ "/KS
.WOMD S l
G >W=„MDL‡;L lTŽ;L €IDKRS !ŽO "/ IDKJSWLNMDS !ŽTqO /RQ .¯'L /RTDIBM G .¯I 'L /RT 4™S IDKJSWMqQ MDS .¯I >?#hLNM
IDKJM LoKG SoKMD S ‘SWMDS /.¯SUT€IBL´IDKR£S >" IBSWM OIDGRMDS ?/JLNIDJO @>?# IBL ;O /„Q  ‘LNXM .WOMD S lG >
IBMDSUOI !ŽS /£IDT ;L HKRO /RQ > uS @}L KQ #IDKJSWLNM # "/žSNS /JSWM O >#Q "!ŽS /RT 'L /RT A 8 9 K T T-OGI > SUONTBI
=„OM I >?#-IBL3O <N'
L tQ .¯'L /P<NuS #"/KS-O lO > TB3S ‘!‚=RMDSUTDƒT 'L /-;L Q ƒM @A#G.WO >".WG > G„T ONT @}S ‘/KS BG„TBI
=‘.¯IDGJMDSUTP
O /„N
Q /JLNI =RMDL(;L lT 8 B LNM¶SUONyT # MD S uSWM S /.¯S 4;™S-KRO <N‚S "/.u>tGRQJSUQ´O / "/RQJ=S ­;L 
"!=}LNM ID
O /£IPQ JO SNM O !ŽuT 4 u'L >"> xL ;§"/S IDKJXS S'> LoT TDOM #­;L o/JLNIDOI 'L / "/ 6 KRJO =RIBSWM * 8 9 KJS
MDSUONQRSWM3TDKJLoG > Q /JLNIBS IDK„OXI ;™SqKRBO <N S "/.u>tGRQJSUQ Q ƒM @A# Q JO SNM O !ŽTMDuS =RMDSUTDS /£I "/S´O >">
L; ~IDKRS !ŽO ‘/cI #A=`SUT¶;L i.u> LoTDSU¦Q 4rT "!‚=>"#%.¯'L //JS .¯IBSUQ M-,¥!ŽO /. ‘'L > QRT ?lONT <, uS ;;SUH
Q ‘MD'L !
IDKJ7S .WGJMDM S /£©I =`SWM yT =`S .¯I .<NSH;L ]IDKJSHIDKJSWLNM # A 4/RO ! S >"#£.¯'L !‚=> =S TDGJ3M lO .¯SUT™;L ]M OI 'L /RO > 4
S>">‘?=RI ".­O /RQ SNS /JSWM—O >?cI #A=`S 4PO yT #!‚=> S .¯I ". @„GR I /J'L /.¯'L !=> =S !ŽO /+ u'L > Q O /RQ O / 
M MDSUQR
G .u?@> 0
S /J'L /RyT #!‚=> S .¯I ‘.­'L /JS 8 ? S KRO <NS O > TB˜
L "/.u>tGRQJSUQ O / =S O !=> S ;§ IDK
S <NS / 8 IDKROI !?SoK‡7I @`GS MDMDSUQRG .u"@> S 8 A 6 KRJO =RIBSWM * O >tTB%L =RMDBL < QJSUT¶O / ‘/RQJ=S ‘LNM
L <NSUTO /RQ MDS > OIBSUQ L =`SWM OI 'L /„T TDG .—K ONT 1'L >. lTBS /D! L <NSUuT 4 C > G . ¥I ;§tTBIDT
Q M @A# ! B
O /R£Q > L SoOƒM IDK !£".ŠIBM O /RT ‘LNƒM !ŽOI 'L /RuT 8 9 KJS#IB=S I™K„ONoT @`SWS />"?@`SWM O >‘>?#yT =RM "/> SUQ ;§ IDK 

S= SWƒM .u TBSUiT "/£IBS /„QJSUQ7IBXL "/.¯MDSUONTDS™IDKRS#MDSUONQJSWM oT .¯'L !=RMDSUKJS /RƒT 'L / + !ŽO /A#7;L AIDKJSUTDSOMDS
>J
O @`S >"> SU£Q ;§ IDK´O /´ONTBIBSWƒM tT O /„Q´TB'L >.<NSUQ ‘/ 6 KRJO =RIBSWM L,8
S !ŽO "/"/S SNLoO >];L ½IDKJS @`L‡L % T#IBL "/‡IBMDL(Q„G .¯7S M-,¥!ŽO /. ‘'L > Q­IDKJSWLNƒM #%‘/0 IDT
9 KJS€M 
.WGJM MD
S /£ITDIDOIBS 8 9 KJSWMDSŽOM S !ŽO /Ž# @`L(L (T€BO < O >"tJO @> S-'L /¬IDKJSŽT KG @ BS .¯uI 4V@„GJI€LoGJM—T T
O >"!ŽLoTBI™G /
(GJ§S "/qQJSUT .¯ƒM ?@"/KSIDKJSHIDKJSWLNM #@ uM 'L !.IDKJS =`'L "/‡I ;L < uS ; ;L ]Q `SWMDS /‡I O > 

IBL =`'L > L S#8 9 KRS7LNIDKRSWMMD S ‘SWMDS /.¯S ‘MD'L ! IDK T < uS ;<=`'L "/‡7I T Q M @,# G D + LoGJM€IB=S I 

RHO T O!Ž‘MD/£SWLNIBM MDS 4 S /RQ QRS SUON> S QT !ŽO IBS/RL /£Q ID@`OQ ‚S M #¬.¯M 'L@,O !‚# /„=Q > S > GS! TDSG GR/‡MD ID+S O>?;PM # #KJJO SWIB=M L S=RMDBL uI Lo<N8 O SW. ƒM VK >tOJO 8 M= ID9 TL KJ.u;L .WSW ™GJMDSIDM KJoT OSŽ;™MDS IBSP=S !ŽKR BOI O <N/A;;S?# SWIBM M M £S S SU u"Q SW/RMDyTIBS =XL / .¯.—MDSUKJSUTNQ L‡Lo ‘@ALNTD# SM
SoONK
G SNS7IDKJSWLNM # ONTHJO ==>" SUQ­IB%L M-,¥!ŽO /. u'L >tQRuT 4/JLNIDJO @>?# G ?‘'L /JS7;L IDKJGS ! LoTBIHMD=S ,
.¯
S /‡IŠMD S uSWM S /.¯SUT uM 'L ! IDKJS < uS ;<=`'L "/‡I ;L &IDKJS€TBS >. N, QRGRO >AS
‡G„OI 'L /RT A 4JO /RQ G G q4
 q4  ~'L / - S "@}SWƒM S-,  IBIBS /IDKRSWLNM #8 9 KJSUTBG
S =RM BL < QJS QJSWIDO "> SUQIBM SUOI ! S /£IDT 4
TBL LoGJM-JO ==RMDLoO .—K IBL SoONKG SNSIDKJSWLNM # T3IBLT NSWI . KhIDKJ%S !ŽO "/ž QJSUONT7O /RQ JO ==>"".WO ,
I 'L /„oT ;§ IDK MD S ‘SWMDS /.¯SUT uLNMŠQJSWIDO ">tuT 8 - "!">tOƒM >?#4NIDKJS?IDKJSWLNM #Ž;L V.¯'L !‚=> =S TDGJ3M lO .¯SU•T T
.¯
L <NSWMDSUQ "/QJSWIDO ‘>›"/  q4}O /RQ yT #!‚=> S .¯I ‘.€IBL =`'L > L S# 3T .WOMD S ‘G >">?#IBMDSUOIBSUQ "/   

.<
M  RTDL
PK SO <NL tQ 

 

K

™S€OJSoO"/ ‘L,.WGRT™L'/IDKJS!ŽO‘/OJ==>"".WOI L'/„T IBLGM-,¥!ŽO/+ uL'> QIBL=`L'> LS#
G //JS .¯SUTDTDOMƒ# .¯LB<NSWM OJSNS-L; ~LNIDKJSWM¶ONTy=`S.¯IDT?L; IDKJSUTBSIDKRSWLNMƒ SUTu8 B LNM 

IBL `L L WO -, ŽO /. ‘'L > QRT4£IDKJS?MDSUONQJSWMtT~MDS ‘SWMDMDSUQ IBL }O- ‘IBSWM;LoGJM@RMƒ S rQtT.WGRT ,
T L RT ŠF IDKRLoG o0
K ;™SIBMDSUO7I 1'L >. lTBS / .WO >‘.WG > GR<T ‘/TBL'! S7QJSWIDO"> 4„IDKJSMDSUONQJSWM7 TO>tTBL
MDS ‘SWMDMDSUQIBL $ ! ‘LNM?IDK tT * , Q "!ŽS /RT 'L /RO >bIBS . K /
‡GJSMDS> OIBSUQ IBL Q M@A#0.WO>".WG> GRTu8
P7/RSLNIDKRSW£
M /JLNIBuS ;™LNMDIDŽK # MD S ‘SWMDS /.¯N
S T Q M @,# T >tOIBSUTB£I >" TDI G ;L =RMDL @> S !Ž‚T "/
> L;9, Q"!ŽS/RT '
L /RO > IBL =`'L > L S# + ! O /Ž# ;L PIDKJSUTB0
S =„MDL @> S !ŽT-OMDS­Q MDS .¯I >?#¬MDS >tOIBSUQ IBL
M-,¥!ŽO/. u'
L >tQRTŠO /RQ Q ƒM @A# .WO >".WG > GRT 8
K tWT @`L‡L % TPQ .<,tQJSU%Q "/£IBL uLoGJ3M =„OMDIDuT 8 9 KJXS :RM TBWI =„OM 3I .¯BL <NSWM—3T "/‡IBMDL QRG .¯IBLNM #
9 
!ŽOIBSWM 
O >oO /R7Q @„ONƒT ".½IBS . K /
‡GRSUT uLN®M > OIBSWM]GRTDS 4 ON¦T ;™S >">oONT&O /€LoGJI >"‘/JS½;L (IDKRiS .WGJMDMDS /‡I
TBIDOIBS€;L &IDKJS¶IDKJSWLNM #q;L ›M-,¥!ŽO /+ u'L > Q„T™O /„QT GJ3M lO .¯SUWT .¯'L /£IDO "/RSU0
Q "/ IDKRS !08 OMD§I L T
LoGJ3M !ŽO "/=S =}LoƒT I 'L /­;L Q M @,#%.WO >".WG > GRT 8 \ §I tT#SUTDTBS /‡I O >">?# "/RQJuS =`S /RQRS /£IŠ;L OMDI
4=S K.¯uS =RE
I uLNM­TDG . K S > S ! S /‡IDOM # /JLNI 'L /„TqON%T "/‡IBSWM TBS .¯I 'L / ‘LNƒM !ŽuT 8 9 KJN
S > L S'".WO >
QJuS =`S /RQRS /.¯S;L ~IDKRS-TDS .¯I 'L /RTH;L OMDI L T?JO ==RMDL K"!ŽOIBS >"# S'.<NS / @A# B "SoGJMDS I 8 8
?F¶ONTDKJSUQ OMDMDL ;P§T ‘/RQ ".WOIBS'L />?#qL .u.WONT 'L /„O >]LNM !"/JLNMPQRuS =}S /„QJS /.¯S 8 A OM I * I SUT
IBL SNSWIDKJSWM IDKJS#¥I ;™L =RMD S < LoGR®T =„OM ID­T @A# =RMDSUTBS /‡I "/KS! LNMDS#ONQ <O /.¯SUQŽJO ==>"".WOI 'L /„T];L
O >".WG > G„uT 4oO /R£Q .¯'L /„T TBIDT ;L 5:<N3S ! LoTBI >?#G"/RQJuS =`S /RQRS /£`I . K„JO =RIBSWM iT ‘/£IBS /RQRSUQ IBL
Q M @A# .W
.¯
L <NSW<M .WGJMDMDS /‡I;M SUTBSUOƒM . KOMDSUON©T ;3 IDK "/‚M-,¥! O /. ‘'L > Q IDKRSWLNM # O /RQqIDKJS ©M .¯'L //JS .¯I 'L /„T
IBL LNIDKJSWM3Q tT .u?=>"‘/JSUuT 8 K "> ‚S ;™SqKRBO <NSqOIBIBS !‚=„IBSUQ IBL "/.u> G„QJS-IDKJ S ! LoTDIMDS .¯S /‡I
QJ S <NS > L =! S /‡IDuT 4}T G . K £O SNLoO >® §T ‘/J S <, IDJO @>?#QJL‡'L !ŽSUQ @,#IDKJS3M—JO = Q .—KRO /KSNS7;L IDKJS
:R
S >t¦Q 8 - 'L > GRI 'L /RT¶IBL´=S SWƒM .u TBSUT3O /RQ¬IDKRSŽIDJO @> SUT3QJSUT .¯ƒM ?@`SUQJO @`BL <N%S .¯'L !‚=RƒM tTBS OMDI
MK8 9 KJS @`L(L .W
O / @`S´GRTBSUQ ONT O SNM—ONQRGROIBSIB=S uI 4W;§ IDK SUO . K ;L HIDKRS :RM TDI ¥I ;™L
=„OM IDX
T =RM BL < Q "/KS S /JLoKG So˜
K !ŽOIBSWƒM tO > ‘LN‚M /JSUOƒM >?#¬OTBS ! SUTDIBSWM 8 9 KJSqIBL =".WGT "/ IDKJS
IDK M %Q =„OMD3I =RMDBL < QJS3TDKG ==> S ! S /£IDOƒM # !ŽOIBSWM O >›"/‡IBS /RQJSUQ´IBL "/‡IBMDL QRG .¯SOqTBIDGRQJS /‡I
IBLŽM SUTBSUOƒM . N
K "/%M-,¥!ŽO /+ u'L > QIBL =`'L > L S#8 
£S ;™LoG > Q >" NS IBLIDK„O / 1PL @ Q M @A#H ‘LNM=S (IBS /„T .<N S .¯'L !£! S /£IDT3'L / =RM S >""! , 
"/„OM #¬QJM O ‘IDT;L ?IDK T @`L‡L ”4iHOƒM SoOMDSWI 6 'L ! @„T ‘LN‚M !ŽO /A# KJLoGJM—T;L cI #A="/KSO /RQ
IBS .—K /".WO >™TDKG ==`LNMDuI 4 ŠOM @„OM O ™SWSWIB'L / ‘LNM3MDSUTD'L >.<,‘/KSLoGJM7IB=S ,¦MDS > OIBSU˜
Q =RMDL @> S !ŽuT 4
O /RQIDKRXS HOIDKJS ! OI ".WO > - .u S /.¯SU<T 1SUTBSUOM . K \ /RTBI IDGJIBS uLNM#IDKJS MKJLoyT = IDO >‘ ¥I # Q„GJM , 

"/SN=„OM I7;
L ?IDKJ0
S .¯'L >"> JO @`LNM OI 'L /V8 9 KJ%S :RM TDI7ONGJIDKRLN‚M ;§ TDKJSUT7IBL IDKRO / NLoK / / I ,
/A#‡M 
S 4 ™MDS /RQRO / C G ">+ uL #,> SO /„Q LoO < 1§ S . ‘LNM™IDKJS iM .WOMD S lG >/JLNIBSUT ‘/ IDKJ§S .¯LoGJM—TBS
L'/ ;PK ".—K OM I L0;ŠONT @AONTBSU¦Q 4 - S >"!ŽO /¬F A@AG > GJuI 4 G , L HOIDTDG ! LNIBL O /RQ ONG >
H
S >.<"/ ‘LNM#KJS >?= lG >.¯'L !£! S /£IDT 4 O /„Q 6 O ! SWMD'L / C LNM QJ'L /E ‘LNM#O /RyT ;™SWƒM "/KS "//(G ! SWM ,
O @> S
‡GJSUTDI 'L /RT 'L / * ,¥! O /. ‘'L > QRuT 8 9 KJSTBS .¯'L /„Q ONGJIDKJLNM ;;LoG > ‚Q >" NS#IBL3IDKRO / O'L > L
J
CZO /R T Q.WO K 4tT NL loO K !/˜">"H# LN uLNM SoM#O ID/¦KR4S 1WM 'L .¯/'L /R- TBIDIBOSW/‡ƒM /hITDO KG /R=DQ =`LNT}MD'L IŠ> I O O U /R/ Q- KJ:US JO >?=­@3HL U QRGJ ‘LNM M "/KKJSS ID>?=KR lS G .¯>;LoQ GJ M T TB.WS¶GRT;L T ] 'LIDK/RuT T 4
;™LNM ”8 R?S¶
O > TBXL ;ŠO /‡IDT;IBL7IDKRO /-IDKJ7S FHuS =„OMDI ! S /‡I™;L ›HOIDKJS ! OI ".WTŠOI 6 \ 3M <"/JS
‘LNMIDKJSTDG ==`LNMD©I =RMDBL < QJSUQ­Q„GJƒM "/KS =„OMDI#;L ½IDKJS ;™LNM ”8
q4

;
; ">
' "/KS 
= '> S'". >M ¥! 
'/ u8 3>
KS 

L `SWMDI
1 @

/

L 

½O RQ´F RQJM ONT

§8 C '!‚= 

/ 

/ 

U

I „T

=:

\ 8 - "= ".

< 

 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
U

5.2

5.6

5.7

5.1

4.6.3

5.3

5.5

6.3

6.2

5.4

6.1 

 

«Az ‹km€y| ‰wpvŠpvt)wpvt€vp®zƒ„Knqj)p­l ps€snqkmzt)l›z „K|ƒ} n 

0  

JK SX:RM TBI<=AOMDIPL; IDKJSUTDS /JLNIBSUT7 T?QJS <NLNIBSUQIBL%"/‡IBMDL QRG.u"/KS-IDKJSL ‘G/RQRO! S/‡IDO>
IDKJSWLNM S!ŽTu4©/JLNI L'/RTqO/RQD.¯L'/RTBIBM—G.¯I L'/RT L; 7M-,¥!ŽO/. uL'>tQ IDKJSWLNM#8 9 KJS­IDKJSWLNMDS! T 
"/ 6 KROJ=RIBSWM
OMDSG"/‡IBS/RQJSUQ­IBL%"/ ‘LNMƒ! IDKJS3MDSUONQJSWM¶OJ@`LoGJIIDKJS =RMDSUTBS/‡I?TBIDOIDG„TPL;
IDKJS .u> ONTDT ?:.WOI 'L / ;L ŠIBL =`'L > L S'".WO > O /„Q¬T ! L(LNIDK M-,¥!ŽO /. u'L >tQRuT 8 \ / 6 KRJO =„IBSW M L0;™S
;§‘>">V=„x
O # yT =`S .u O >OIBIBS /‡I 'L /IBL • “ ¯'
–”–• "/NM-,¥!ŽO /. ‘'L > QRT "/ ‘LNƒM !ŽOI 'L /;L ~IDK T 
"/RQ TBSWS ! T~IBX
L @`<S "/.¯MDSUONT "/KS'>"# "!‚=`LNMDIDO /‡iI "/-IDKRS?G /RQRSWM TBIDO /RQ ‘/KS?;L `IDKJS?T ! L(LNIDK
TBIBM—G .¯IDGJMDSq;L O M-,¥!ŽO /. u'L >t¦Q 8 B "/RO >">?#4 6 KRJO =„IBSWM * S'.<NSUT ‘GRMDIDKJSWM lO !">‘ SUT€;L =S ,
O !‚=> SUT7;L 3M-,¥!ŽO /. u'L >tQRT-O /RQ O TDKJLNMDI M S <, uS ; ;L ?IDKJS .u> ONTDƒT ?:.WOI 'L / ;L 7.¯'L !‚=> =S 

TDGR3M ‘O .¯SUT 8 9 KJMDLoKG SoKRLoGJIŠIDKJS :RM TBIŠIDKJM SW7S .—KRJO =RIBSWM §T ;;S ;3">">=RMDSUTBS /‡9I < OM LoGRT™=S O ! ,
=> SUT];
L ”.¯'L !‚=„O .¯`I M-,¥!ŽO /+ u'L > Q„uT 8®HLoTBI ;L „IDKRSUTBSŠ=S O !‚=> SUTLNƒM ?S'"/ROIBS ‘MD'L ! .¯'L !‚=> =S
SNSW'
L ! SWIBM ".W.¯'L /RTBIBM G .¯I 'L /RuT 4oO /RQ O lO ƒM >?#=S ,=>‘".u I&Q T .WGRTDƒT 'L /;L AIDKJST ! L(LNIDK-IBL =`'L >2,
LS#;L ŠIDKJSUTB£S ! O /. ‘'L > QRT .WO / @`‚S S'.<NS /V8 H´LNM SqTBL =„K TBI ".WOIBSUQ =S JO !‚=> SUT ;§">">®@`S
S'.<N
S / "/ OMDI * ?‘S 8‡SK8?4”"/ 6 KRJO =RIBSWM—3T &A4 O O /RQ uI A 8
9 

  

  

 
  

S ONTDT G! SHIDKROI#IDKJS¶MDSUONQJSWM< T lO!">"tOM;§ IDK IDKJS7@„ONTƒ".WTŠL; &O>?SNSu@„M O".?IBL=}L'> LS#4
TDG. K ONTHKRL'! LNIBL=A# IDKJSWLNM#O/„Q T‘/KSoG> OMHKJL'! L'> LS#O/„QN.¯LoKJL'!ŽL'> LS#8 SG;§">">
GRTDSIDKJS7IBSWMƒ!ŽT “–°”
W  7‰ŸA’  ” 4 ¦J"!‡”u§ŸA’J ” L; O ! O/. ‘L'> Q¦4 • •Ÿx
WÆ ”D’
#<O” 
ƒM qLoNGR“ T Ÿ ‘LNAƒM !Ž’J TH” ;L O %/R$Q •W ”ƒ 

l “J” & ’JL;R O  (' @„G;§/R"Q>">›> S0@`S7;§GRIDTDKJSULoQ GJIq;§QJIDSuKJ:Lo/GJ"IH/SS= ID=KJ>""S.u!0 IH8 QJSU- T".¯!£Mƒ""=R> OIMƒ L'>?#/ 4
L; ½IDKJSIDKRSWLNMDS !ŽuT 8 ?FHSWIDO "> SUQ IBMDSUOI ! S /‡IDTP;L IDKJSUTDSIBL =".W3T .WO / @`S ‘LoG /RQ "/V4JS 8‡SK8?4
 q4  AO /RQ  q8 A FHuS :/ I 'L /RT½;L q ? )!o
— O /RQ •—
‹ ‹ŽJ R Ÿ ’ • 4 “–u‰
u” ¦Ž
 ¯‘  (' 4
‹  +” *Ÿ• l“ 
“D”–• O /„Q £‹ ¯¦Ÿ” ?uŸ• 'q ' OMDS S'+<NS / IBL TBSW3M <NS ONT7O
MD S ‘SWMDS /.¯S "/5 ‘LNMDIDK .¯'L !‘/KS Q ƒT .WGRTDT 'L /„uT 8 B LNM¶T "!‘> OM#MDSUONTB'L /RT 4;™S3KRBO <NS "/.u> GRQJSUQ
Ic;;L TDS .¯I 'L /R
T ? - S .¯I 'L /RT 8‡M¬O /RQ $,8ˆ2 A "/£IBM L(QRG .u"/KS
Ÿ(“B'
x ”¯“–tŸ• l

U  •—•W”¯• O /RQ
• ° ´• l“ K
x “B”¯• 8;3F /-,F, Q "! S /RƒT 'L /RO >K!ŽO /+ u'L > Q ? ;§ IDK =`LoTDƒT ?@>?#G/J'L /JS !‚=„¥I #‚@`LoG / ,
QROƒM # A T#GRT GRO >">?# QRS /JLNIBSU%Q @A#/. + ;;SGRTD1S 0 "/0.¯'L /‡IB=S (ID§T ;PKJSWMDS€IDKRS !ŽO /. ‘'L > Q T
.¯'
L /P<NS / S /‡I >?#IDKJLoG SoK£I;L RONT½§O @`LoG /RQ„OM #.¯'L !‚=`'L /JS /£I&;L „TB'L ! S™LNIDKJSW`M !ŽO /+ u'L > VQ 8 \
;™<
S ;§ T K-IBLS !‚=„K„ONT .:WSIDKROI;IDKJ<S M-,¥!ŽO /. u'L >tQ T S
(G ?==`SUQ ;§ IDK XO .¯'L !‚=> =S -TBIBM—G . ,
IDGJM S 4`;;SQJS /JLNIB0
S I @A#32 ? @`S "/S O .¯'L !‚=> =S • “ W'
—” A 8 S­QJuS :/RS 4 ONT7IDKJS
G ==}SWM#KRO >+ yT =AO .¯S;L 4"/0.¯L(LNM Q ‘/ROIBSUuT 4 46587 ?:9<;>=@?@?@?=A9 A%B DC 9  IFE'+
K
LNIDKJSWƒM ;§ TB7S ;™SGRTBSTBIDO /„QROM Q /JLNIDOI 'L /¦8  

7N#$'  F TBSu=„OM OJ@> SRHONGRTDQJLNM IBL=}L'> LS'".WO>qT=„O.¯SH. tT O/I,F,
Q‘! S/RT L'/„O> q ?)!N
N JcN“K1L ‰NMH‹ŽJR Ÿ ’ . ‘LNM&S <NSWM# =`L'"/£IPO B . IDKJSWMDS© T&O/
L=`S/‚/JS?SoKA@`LNM KJL(L(QRQ L; SO ‘/T.];PK‘. KG T~KJL'!ŽSWL'! LNM=„K‘.;IBLO/ŽL=}S/ TDGK@„TBSWI½L; 
4 8 F =„O M ? QUV=XWYU A L; `T G. KŽOX/JS?SoKA@}LNM—KJL‡L Q-O/RQŽKJL'!ŽSWL'! LNM=„KtT! To.WO>"> SUQŽO
L >"> S .¯I 'L /;L ®. KROM IDT 7 ? QZUV=XW[U A C"\ B^]_E TŠO/ l • . › I© TŠOG.¯LB<NSWML;

u(Ÿ“ 8;F .¯'
.ž4‡IDKROWI T 4R` 7 QU C"\ B^]aE 5 . 8 9 KR3S !ŽJO =bWYc%deW<Uf ; ?‘'L /^W[U ? QZUhgRQZc A A T;IDKJS 
l“BJ
 J•–  l  J 
xl @}SWcI ;;SWS /IDKR7S .—KROMDIDT ? Q U =XW U A O /„Q ? QZc[=XWYc A 8 9 KJS=`L'"/£IDT™L; 
"G

* 

M 

 


. ¯. LNMDMDSUTy=`L'/RQ"/KS IBL£=`L'"/‡IDT<"/ 7 ?:9<;>=@?@?@?=A9 A C 9 5 IFE 5  f ; 4 uLNMƒ!wO
TDG@!ŽO/. ‘L'> Q Y1
. L; bQ"! S/RTƒ L'/ , 4,;PK".—K T.WO>"> SUQŽIDKRS ,}’o“ ' L; .ž8 9 KJS
IBL=`L'> LS'".WO>`! O/. ‘L'> Q . ;§ IDKO/¬OI>tONT 7 ? QZUV=XW[U A CV\ B ; ]aE T¶O Kœ‰ ‹ŽJR u ’
?!Ž OJ5 =ATu8 ƒ= \ LF/= * IDKR=@?@S ?@?Z.WON= TB S A +5 ~IDKJS 4 IB. M O/R T§Tƒ .WIOL'>‘/> SUQ ‘GO /.¯•–I‹‚ L'x/RTa WYcT! d O/W<.Uf ‘L'> Q¦? \ 8 =\ /BIDKR]S A/JLNOIDMDOS I K L'/¦ , 4
;™S%;§">">/JLNI Ty=`S.u. °# IDKRSOI>tONTGS'.<,‘/KS IDKRS K , TBIBM—G.¯IDGJMDSL; .ž8 (?LNIBS­IDKROIG@A#
QJSu:/ I L'/¬O K , TBIBM G.¯IDGRMDST=}S.u":RSUTO K , TDIBM G.¯IDGJMDSqL'/ . uLNM-O>"> I  8
F !ŽOJ=HV . 
. 7 T­O K ‰ ‹Ž @`SWI¥;™SWS/!IDKJS I¥;™L K ,¥!ŽO/+ uL'> Q„T-. O/RQ
. . tT !K L'/ S <NSWM#˜. K„OMDI L; ?IDKRS S'+<NS/ K , OI> ONTB; SUTu8 F KRL'! SWL'! LNM=„K T! 
?VP"
. .  T]O K œ‰ª’ #H”ƒ‹“ £t•–‹ . K@`LNIDK$ O/RQ f OMDS K ,¥! OJ=„Tu8 9 ;;L K ,
TBIBM—G.¯IDGJMDSUT#L'/. OMDS u•Ÿq 
+ &IDKJS QJS/‡I I¥#0!ŽOJ= Q% T< TBLNIBL=".?lKJL'! LNIBL=".
IDKJM LoGKSoK­KJL'! SWL'! LNMƒ=„K T! T A IBLqO K , Q`SWL'! LNM=„KtT! @`SWIc;;SWS/IDKJSTBIBM G.¯IDGRMDSUTu8 
SG;§">‘>›/JLNI€Q TDI"/KSoG T K0@`SWI¥;™SWS/ TBLNIBL=". K , TBIBM G.¯IDGJMDSUTu4rO/RQH ‘MDS
‡GRS/£I>?# GRTBS
K , Q`SWL'! LNM=AK T!ŽTŠIBL% QJS/‡I. # !K ,¥!ŽO/. uL'>tQRTW;§ IDK´SUO. K LNIDKJSWM8 S-TDO#IDKROI
!
. T
W? •W” ’ . I TG.¯L'!‚=„O.¯IO/RQ& P. (
5 ' 8 SN.WO>">#O¬Ty=„O.¯S . O •— "'! ( “
. T G. K IDK„OI ,
. R-2 ), + T O€T! L(LNIDK
‹ŽJR u ’ . AIDKJSWMDS§ T O :/ IBS#TDGK@ATBSWI*2 ), + ¹
!ŽO/. uL'>tQ¦8 9 KJS , ‰ª’‘‹ ”ŸJ•–A ’u•/. 7 9 B CC C 9 C C 
E ;§">">›@`S7QJS/RLNIBSUQ @A#
0 + "/ =AOMDI".WG> OMx4 0  THO£.¯L'!=„O.¯I!ŽO/. ‘L'> Q´O/RQ IDKJS @}LoG/RQROM#1 0  TPIDKJS
?:2, BA ‰B’‘‹ ”ŸJ•–J}b•  ”¯“D” 2 f ; 8
F / “–Æ”u¦l J L; ŠIDKJSE/ G.u>‘ QJSUO/ <NS.¯IBLNM Ty=„O.¯S  TT‘!‚=>?# O . KRL'".¯S L; 

L'/JS#4 LNMƒ@ I½L; `IDKJSTBSWI~L; }LNM QJSWMDSUQ@„ONTBSUT~G/„QJSWM IDKJSO.¯I L'/ L; AIDKJS3.¯L'//JS.¯IBSUQSNM LoGK= 
3 ?:, + A 57 ]B 3 ?:, + A C QJSWBI ? ] A4 IFE 8 9 KJS‚. KJLoTBS/¬S
‡G+< O> S/.¯SG.u>tONTDT 
TPMD S ‘SWMDMDSUQ´IBLONT?IDKJS7TDSWI?;
L Z •— l # ” @„ONTBSUT + IDKJS3MDSUTBIHL; IDKJSX@AONTBSUT ? ;PK".—K ‘LNMƒ!
IDKJS LNIDKRSWMS
‡G .< O > S /.¯‚S .u> ONTDT A OMDS IDKRS }” !‡ l # ” @„ONTBSUuT 8 F /LNƒM S /‡IDOI 'L / .WO / @`S
S'.<N
S / @A# : K"/KS O /´LNM QRSWƒM "/KS ?lKG =­IBLŽ S <NS / =`SWƒM !3GRIDOI 'L /RT A ;L GO S'.<NS / @„ONT uT 8 

7N#$'  D CbSWI . @`SO T ! L(LNIDK ,F, Q "! S /„T 'L /RO >3!ŽO/. ‘L'> Q¦4PKRS/.¯S I
ONQ!£ IDT¶O ¦"!‡”uu,}’  ”5 .6 . ;§ IDK :@`SWM T TBL'! LNMƒ=„K".IBL ?lTBSWS4&S8‡SK8?4
 q4  A 8 F .¯L'/RTƒ TBIBS/‡I . KRL'".¯S L; ¶LNMƒ S/£IDOI L'/ L; €IDKJS´IDO/SNS/£ITy=„O.¯SOI
S <NSWM #˜=`L'"/‡I-L; . T.WO>"> SUQ O/ “—¦”Ÿ¦l L; .ž8 ? # .¯L'/RTƒ TBIBS/‡I;;S !ŽSUO/
IDKROI OI-SUO . ˜
K =`L'"/‡IG"/ . IDKJSWMDS0 T7O .—KROMDI ?87 =9 A ! OJ=="/KS "/‡IBL ;§ IDK IDT
TBIDO /„QROM Q LNƒM S /£IDOI L'/V4‡TDG.—K IDKROI;:<9>==RMDSUTDSWM3<NSUT~LNMƒ S/£IDOI L'/qOI S <NSWM#‚=`L'"/‡IVO L;
78 A 9 
K T . KR'L ".¯S 4bKJxL ;™ S <NSWM 4›.WO //JLN7I @}GS !ŽONQJS ‘LNM€ S <NSWM #N!ŽO /. uL'>tQ¦8 . T3.WO>‘> SUQ 
“–¦Ÿ” ¦Ž
 W ” . < I7ONQ ! IDT7O /hLNƒM S /‡IDOI 'L /¦4 O /„Q . T “–¦Ÿ” ” ’ + O/ LNM S/£IDOI L'/
L; . t§T : SU¦Q 8 9 KJS3TDIDO /RQROM Q .¯'L / <NS /‡I 'L /;L ªLoGR¥I ;ŠOM Q /JLNƒM !ŽO >Z:RM TDI =RMDL <,tQJSUT
O / LNM S /£IDOI 'L / ;L ! P. "/RQ„G .¯SUQ @A# O / LNƒM S /£IDOI 'L / ;L . ¦VFŠ_I O B P. 

IDKJXS @„ONT T ??F;>=@?@?@? =? f ; A ;L 5 = P. §T =}LoƒT I .<NS . 9?
@ =?F;>=@?@?@?=? f ; A TPO =}LoƒT I .<NS
@„ONƒT TŽ;
L 5 = . 4<;?KJSWMDSIDKRS <NS .¯IBLN
M @ TBIDO /RQR@T ‘LNMqIDKJS LoGJcI ;™OM Q /JLNM !ŽO > <NS .¯IBLNM 4
;P
K ". K tT IDO /KSNS /‡I;IBL . @AGJiI /JLNI;IBL Y. O /„Q =`'L "/‡IDT~LoGJI~;L .ž8 - "/.¯S#LNM S /£IDOI 'L /
=>t
O # TŽO NuS # MD'L > S´IDKJMDLoKG SoKRLoGJI M-,¥!ŽO /+ u'L > Q IDKJSWLNM #4W;™S ;§">‘>™O >";™xO #( T @`S .WOMD S lG >
O @`LoGJI-yT =`S .u. #,"/SO : (SUQhLNƒM S /£IDOI 'L /h;L ?IDKJS ! O /. ‘'L > Q .ž8 \ §;;0
J
S . K„O /KSNSIDKJS
LNƒM S /£IDOI 'L /q'L /q S <NSWM # .¯'L !‚=`'L /JS /‡I ;L . 4(IDKJS /RuS ; L @ BS .¯•I ;§">">K@`SHQJS /JLNIBSU Q @A# .ž8 
"G  

 

  
$ 

?:.b= Y
. A  W O I SUWQ¬O IDKR`S S¶TDKJ}L ’o‹ ID” K„O¦NI™ O U LN• M • S L;‡ PIDOIDI KJSL LNMT `S S £IBSURQ SUT;ŽO O t.ON ‘TDL T Q . ?lTD SWS
S #IDKJS´O }S „Q 2 L;  A LNMR. JL ¯L „O ¯I ™STDKJLoG Q GRTBS L WO
IBS KRL L L L
IBS —KRO RT
IDK T ŠO HLNM S ‡IDO I WO SUONT
`S7S=( IBS RQRSUQ IBL­IBL `L L WO O .‘ L QRTHONT ;S ¦VPF ,F, Q S RT L RO ¯L JS ¯IBSUQ
ŽO .u L tQ. T¶LNM S £IDO S . :? .b= Y. A 5 }O RQ O LNM S ‡IDOI L ¬L; . T
T
O KJL ¯SL; O NS JSWM—OIBLNML; ¶IDKJS NMDLoG ?:.b= Y. A KJS „QRG ¯SUQ
LNM S £IDOI L L; P. WO }SŽTDSWS ONTIDKJS O NSŽL; . B :? .b= Y. A G RQJSWM
IDKJS ŽO :? .= P. A
L;# IDKJS L S=J O ¯I TBS
(GJS ¯SL;# IDKJS
A 
f ; ? P.
„O MH?:.b= Y. A LNMDSWLB<NSWM . 5 . B ?:.b= Y. A
IBSWM ŽT L; „G ,
Q SUT IDKJS LNM S ‡IDO I L; . WO `S­MDS AKJM ONTBSUQ ONTu L L PT KJS T L(LNIDKD,F,
Q S RT L „O ŽO +u L Qb. THLNM S ‡IDO S . IDKRS-TDIBM G ¯IDGJMDS NMDLoG L;; IDKJS-IDO NS ‡I
„G RQ S . 4 . ? PK —K T ?:, A A WO }S¶MDSUQ„G ¯SUQIBL IDT ¯L JS ¯IBSUQ ¯L ,
`L JS ‡I :? , A
OMDSUQRG ¯I L ;ST `S . O LNM S £IDOI L ‘ LNMT.
?LNIBS€IDKROIŠIDK TŠO RM LoO KIBL LNM S ‡IDO I WO ­SUONT `SHS=( IBS RQRSUQIBLŽOM IBM OM
?‘MDSUO A <NS ¯IBLNM „G RQ SUT ? = CbS O A 
"G 7N#$' . F qOI ONT 7 ? QUV=XWYU A C \ B^] E L qO@‘? MDSUO A ,F, Q S „T L RO
ŽO . uL tQ . TPO N‹  ”+*• l“ “B” . &SUO —K W[U tTOŽKJL SWL ŽLNM „K T `SWI ™SWS
Q U O RQO L `S T G „TBSWI;L; !4 ? QRS £I „SUQ IDK 8 A JO RQIDKJS?IBM—O RT I L @l G ,
I L „TeWYc d W Uf ; OM SŠKRL L LNM „K
L S= ŽO .u L tQRT&OM S WO RL 4 WO LNM S ‡IBSUQ
K T T `S WONGRTBS IDKRS ¯L JS ¯IBSUQ NM LoG ?:, 4 A SUT ? , A TBLO
¯L S=b
,F, Q ŽS RT L RO N< S ¯IBLNMT „O ¯S T WO JL WO ´LNM S 4£IBSULNQ M S ‡IBSUQ¬ON—KJTL‡O´LoT MDSUO
O ¯L S= tTBL LNM „K T IDK 4 5 4 ?@?@? 4 IDK g
<NS ¯IBLNM¶T „O ¯S IDKJS€LNM QJSWMDSUQ „ONT T ? = A 
"G 7N#$'  FwT ŽL‡LNIDK ‘? M SUT hIBL }L L WO A u• ' `SWI ™SWS S `SUQ ,
Q oT L = ;RV
. T#O T L(LNIDK ?‘MDSUT IBL `L L WO A KJL LNIBL NV .
?  BA IDKRMDLoG oKS }SUQ„Q oT ; O tTBLNIBL S= tTBIDT rIDKJS L; L ORQ A ;. OMDS
u•  IDKJS TBLNIBL / ( IBS „T L KJSWLNM S ? KJSWLNMDS
T ¯L AO ¯I#IDKJS ­O T L(LNIDK TBLNIBL
£I . WO }S¶S= IBS RQJSUQIBLŽO ‹-‰ 
V .
. IDKJMDLoG oKhQ }SWL ŽLNM „K T ŽTTDG —KhIDKROI
WÆ” Ht• ' ;O TBLNIBL
L;@= 5 tQ O O Ž„Q O . ‘L 5 Q . Sd OM S L ‘ LN‹ M;WSUÆO ” —K l '-u• ™L5  ? }Lo. rT TIDKJSWMD7S T T;oO3G Q O`M SWA L TDG LNŽM „O K T.‘ gL QRL;T
. KJL 8 LNIBL IBL Q IDKRMDLoG oK´Q }SWL LNM „K T T ?K K O „T ;ŠIBL 8
HR O < Q tT `S RTBSUQ IDKIDKJS RMDS ROM SUT ™S TBIDOIBSO5u S .IDKJSWLNMDS ŽT3O RQ
‘¯K L L QR, BŽT S ¯O IDGJ+MDu KJLSUSWTQ LNMM SS TŽOQJIBSUS Q=RIBSUL Q QRIDu S KRLNMqS L S RN< TBONSWIBTM M T OIBSUW‡TOIBIS IDNLKRSWSHM lRO M ¯L? IIDS KROI­L;O R ID,FKJ,LoQ G A o™K IDS KR„IDS KJT S L RJ5O LNI L OO RL;2Q , 

5 WONTDSUTPOMDSIDKRS€L £IBSWM SUTBI -L JSUT IBSWM ŽT#L; ONT T WOI L 
$   ? O A  •U”  . t• RK |‰Œ‹  R  ’  A’ 
J  U R’ "! 5 M ” ”¯“D”´t•K o‰B l  • . “ £ J” }’ —”D’ 

\ ©. / @
;§/ 
/
ƒ / 
'/ y= .u?:
.u>
V"/
ƒ /
! / '> 
4 

,
Ÿ W

+ 4­. >"> 
8‡SK8?4
J== / 
8 B
/ '/. '!‚= . u4©; 
>
y> . >">?#
:/
'! '> S# '/ "/:/
. "/ 8 \ / 
; #4 ƒ / J@">" c#D. / 
">?#
@ 
/ 
= '> S'‘. >®! / '>
7; >"> 3/ 
"! / '/ >V. '// .
! / '> 

ƒ / J@> 
/ 
/
ƒ / 
'/ 

+ 
 4 / 
‘!‚=>?# ž. '‘.
S /
S
K= 
/
8
" 

/ 

.
+ 
9
ƒ / 
'/

. /ž@ 
/
 "! JS
/ 
/ 

+ 
! J= 
/ 


%> '/KS 
. 
/.
+ 
+ 
= 
/ 

/
!
X@ / 

+ !
+ 8 \ / 
> u4
ƒ / J@">" ¥#
. /D@
u=
'>‘> x; 8 9 
! 
‘! / '/ >›! / '> 

ƒ / J@> ‚ 
.
GS 
= 
/KS /
@ / > 5 "
; ". % 3
. /%@ 
. 
©. '// .
. '!
+
= '/ / 3 
. '/ ;
y= .u # /
ƒ / 
'/
ž8
+ + @,# : K"/KS
( 
J== 
.
ƒ / J@">‘ ¥#. /
ƒ">?#@ 
/ 
@
ƒ# 
> 
. 3@ / > 
. s8 !!
8‡MK8ˆL * 8 

/

3/

! / '> 

/ 
/ = / 
'/
9  @ .
. '!‚=> 
" ! /
0. '!‚=> 
'! 
.
y= . @,# 

>

ƒ
K@

  

'> '! = ".J8 6
 . '// . ˜S 
'/ > .
y= 
= !];§
@ 

'/ 

>

L 
"! / '/ > 

. 

'! '! = ƒ! @ ¥; / 
/ ?: £;§
4 / 
/  '/ /.
'!=> ! / '>
©. / '/". >">?# ƒ /
¦8
K= 3
>" "/ 3
L +
4 
/Ž#
+ 
. ‚ 7. / '/". >">?# 
/
@,#N.
ƒ"/KS 

•4;§
ƒ / 
> 
) 8 

!
y=V8 
= '> S'". >
@ ¥; / ! @ 

Ÿq 
‘/KS 9 9  

!
y=V8 = '> S'‘. >
'! 
=,#9 
\
KS 
! @ 
"/KS u8 
/ 
=A# u4 
/ 9 
/
9
I 
\ 
=A# 
/ '/ 9 
! 
! $,8 O
4® 
Ÿq 
8 •#
9 
©. '!‚= . 
/ /Ž# !
0 
=,# ‘/
. /%@ 
/ 
/
4 /˜ 
,
= # 

S 
'! = ƒ! 
. 
u uq 

% /
9 
-9 
. 8 9 ;
= 
?@>?# "/KS > 
@! / '> 
 "/
! / '> 

'! = !
£ u
Ÿq 

'! 
=". £ %
KS 
'! ƒ= ! ; ". 0! J= 
8 
"/KS 

y= /
;§
£= >""!£"/ ƒ 4;
u; 
! 
/
. '/ . 
>
u. > ?:. '/ = @> ! 
"! / '/ > ! /
'> u8 9 
!
8 ˆ8 2 
! '/ 
. 
>
KS
/ '/
u:/ 
#D" / uS 
I 

4 

! ¥! / '> 
I / 

.
'/>?#%"/ 
"/KS '/ 3"/
ƒ!
`u. > ?
: . 'V
/ 8

!#"

°
“

$


'

&% 

J)› uD 

£ 

+* 

!

% 

u 

u -­
, 
Ÿ 

 

('

° J 

2 

 


K ‰ •l“K
x “B”Žt•-u•Ÿq 
q J” N“— !N AK ‰ •l“K
x “B”  . J W' 
 Q% t•
 K ‰B’ #¶”‹“ £u•—‹ —”u ,;” ”u  ”¯‹ M “B”ƒ # ”W“ W £u• K+*£‰ •Ÿl“ 
x(“D”7u• R „” 
 qu•Ÿ'q '3J¥ £“yJ !J K!œ‰B’ #H”‹“ £u•—‹7• M
ƒJ•W” u„”Ÿl '  ” Kœ‰ ‹ŽJR u ’
. o’‹-‘•Ž R „”- A’J
—” ’RK * ‰ •Ÿl“ 
x(“D” Ÿ“q” # ”W“X' ' J €• ,;” , ‘u•W”—” 
£u•€•¦' ”¯‹ ”Ÿ#’'œ”–• ,N ’ u“ 5 I M    ¶GJM•=RMƒ‘!ŽOM# O"! "/ ! O/. ‘L'> Q IDKJSWLNM#  T IBL‚.u> ONT T. # IBL=}L'> LS'".WO>! O/. ‘L'> QRTu4 
8 S8?4AIB£
L S'.<NS7O.¯L'!‚=> SWIBS >" TDI#L; e,F, Q"! S/RTƒ L'/RO>1?.u> LoTBSUQ A IBL=`L'> LS'".WO>›! O/. ‘L'> QRTu4
O/RQIB7L :/RQO§;™Ox#IBLHIBS>">A;PK".—KIBL=`L'> LS'".WO>,!ŽO/. ‘L'> QRT›.WOMDM#T!ŽL‡LNIDK7TBIBM G.¯IDGRMDSUT
?QJlKRSWBOIBSW<NM S !K "/JS¶, OIDKJI > S€ONTBIBSULNT IDA O 8 >ZB /‡GJG MD! IDKR@`SWSWƒM M#! ;L LN &MDIDS KR4SU.TB rSIDKRKG SW=­MDS IBL T™Q 'L }/JS€SW'L TD! G .LNKƒM =„OK I > TON! T 4K8 ;;\ 7S/0;™! LoLoG TB> IP%Q Q >"" !NSHS IB/ L ,
T 'L /RT™IDK T#O "! .WO //JLNWI @`S¶O .—K S <NSU
Q uLNMPO >"SNuS @RM O ".HMDSUONTB'L /„T ?.= c8 9 KJSWLNMDS ! 8ˆL,8 **
O/RQ /1 SWƒM .u TD©S $,8 8 uI ?. A A + "/IDKJLoTBWS .WONTBSU­T ;™©S ;§">">'‘!‚=`LoTBS lGJMDIDKJSW­M .¯'L /RQ I 'L /RT ?>" NS
T‘!‚=> 7S .¯'L //JS .¯I .< cI # A ‘LNMIDKJ S !ŽO /. ‘'L > QRTŠOIPKRO /„¦Q 8 B LNM?O @}SWIBIBSWM?G /RQJSWM TDIDO /RQ "/KS
L; ŠMDSUTDG > IDT .¯'L /.¯SWƒM /"/KS0M-,¥!ŽO /+ u'L > Q„uT 4›;™S ;§">‘>`.¯'L /.u> GRQJS IDK TTBS .¯I 'L /ž;§ IDKIDKRSW-L ,
MDS ! 3T .¯'L /.¯SWM /"/KS !ŽO /. ‘'L > QRT#;L ;Q "! S /RƒT 'L /­Q `SWMDS /‡I ‘MD'L ! MK8¶FHTDTDG ! S3IDKROIHIDKJS
!Ž
O /. u'L >tQR›T ;™SOMD<S ;™LNM "/KS7;§ IDK-OMD<S .u> LoTBSU¦Q 4Ž.¯'L //RS .¯IBSUQ O /RQ-LNƒM S /£IBSU¦Q 8 9 KR©S .u>tONT , 
T ":.WOI '
L / =RMDL @> S !]tT?SUONT # "/Q ‘! S /RT 'L / O /RQ .u> ONTDƒT ".WO >`"/Q "! S /„T 'L / L,8 3=
IBL KR'L ! SW'L ! LNM =„K T ! IDKJSWMDXS tTŠ'L />?#'L; /JS€IBL =`'L > L S'".WO > ,¥!ŽO /. u'L >t0
Q ;§ IDKIDKJSJO @`L <NS
=RM 
L =}SWM I SUuT 4O /RQ7IDK ­T TIDKJWS .u ƒM .u> hS 2 5 7 9 B 8 C C C 9 C C 5 E'+ I½ONQ ! IDT½O¶G /
(GJS 
TDLNIB
L =A# .u> ONT T;L ~T ! L(LNIDKTDIBM G .¯IDGJMDSUT 8 B LNM , 5 L,4AIDKJES ?‘LNM S /£IBSUQ A IBL =`'L > L S'".WO >­L,
!Ž
O /. u'L >tQRT&OM <S =RMDS .u TDS >?#IDKJSPT GJ3M lO .¯SUT W;§ IDGK SNS /(GR-T +5? + 5 I = =ƒLF=@?@?@? A + ‘/G=„OM ,
I".WG > OM 4 L T~IDKJSHyT =„KJSWM S 2 8 O /RQ ;tT IDKJS L, Q "! S /RT 'L /RO >JIBLNM GRT 5 8 5 2 ; 2 ; 8
F >">IDKJSUTBS-IBL =`'L > L S'".WO >o! O /. ‘'L > QRT .WOMDM # G /
(GJS7ƒT ! L‡LNIDK TDIBM G .¯IDGJMDSUT ?lG = IBN 

L TB-L ,
IBL =,# A + O .¯IDGRO >">"#3IDKJSUTD§S !ŽO /. ‘'L > QR­T .WOMDƒM #G.¯'L !=> =S TBIBM G .¯IDGJM SUT~ONoT ;™S >"> 8 9 KJ<S .u> ONT T 2,
:.WOI '
L /‚=RMDL @> S ! "/ Q "! S /„T 'L / * T O ! 'L /SIDKJ§S ! LoTDoI =`L =„G > O`M "/‚.¯'L /‡IBS !‚=`LNM OM #
!ŽOIDKR
S !ŽOI ".WuT 8¶3F > IDKJLoKG SoN
K ;;S ;§">">]Q T .WGRT §T .¯'L /RTBIBM—G .¯I 'L /RT?;L * ,¥!ŽO /+ u'L > Q„§T "/IDKJS
=RM SUTB
S /£9I <N'L >tG ! S 4K;™S ;§">">”/JLNIONQRQJM SUTDTŠIDKJS .u> ONTDƒT ?:.WOI 'L /%=RM L @> S ! "/­Q "!ŽS /RT 'L /
I tT /JxL ;§/ IDKROI7 S <NSWM #¬IBL =`'L > L S'".WO > * ,¥!ŽO /+ u'L > Q ONQ ! IDT7OG /
‡GRSŽT ! L(LNIDK
* 8 \
TBIBM—G .¯IDGJMDS $ + IDKJWS .u> ONT T ?:.WOI 'L / =RMDL @> S ! ;L „IBL =}'L > L S'".WO > * ,¥!ŽO /. ‘'L > QR®T uT 4NKJL ;9,
S <NSWM 4RTDI ">">„G /RTB'L >.<NSU¦Q 8/RQJSWM—TBIDO /RQ "/S * ,¥!ŽO /. ‘'L > QRTŠKJ'L !ŽLNIBL =A#qS
‡G +< O > S /‡IŠIBL-IDKJS
Q ‘! S /RT 'L /„O >;yT =AKJSWMDb
S 2 ;;LoG > Q @}S­O !ŽO BLNM TBIBuS =D‘/ IDK T Q MDS .¯I 'L / + TDSWS­IDKJS
* ,
.¯'
L / BS .¯IDGJMD0
S @`S > L ; 8? B LN@M ‘GRMDIDKJSWM-Q T .WGRT T 'L / ;L * ,¥!ŽO /. u'L >tQRuT 4~TBSW5
S ‘LNM =S O !=> S
P  

$ DA
KL‹Ž$ R  PM  ’O u• ‹ ” '‹ ? “ L £ WOM S 2 L BS ¯IDGJMDS A •—‘‹  ' }” ” ’ U •W”D’ N‰
LNM?IBL }L L WO ŽO .‘ L QRT™L; ½Q S „T L R, 7IDKJSWMDS T#TDL „K TBI WOIBSUQ ŽO ,
—K JSWM uLNM QJSUO
IDK `LNIDK IDKJS S= TDIBS ¯S RMDL S O RQ IDKJS (G `SWM­L;
JL TBLNIBL ŠT ŽL‡LNIDKqTBIBM G ¯IDGJM SUT L ŽO .N< S IBL `L L WO ŽO . uL tQ OMDIDT;L; AIDK T
IDKJSWLNM
}S S ‡I L JSUQ OIBSWML IDK T N< L G S?‘S
KJSWLNM S
A TBL
KJSWM S ;SL
S ‡I L ­L RSIDKJSWLNMDS ? PK —K T ‘O tTBS ­Q S RT L A V
 q4 q4
 

J u

q4 !#" 

,

ƒ 

q8 

'"/. ,U 6 '/ . 

 q  

= '> S'". >¦! / '>
B
. "/ # 
>""/KS ;§
@
/ '/ 
=". ! 
.
ƒ#N;§‘>">®@ ‚! / '/
> 
;
'/>?# ! / '/ '/ 

J ƒ 

’ 

"! / '/
$ 

= ‘.
0! 
/.
= @> ! /
/ !X@
'/ S' / = '> S'". >! / '> ¦8 

'/ "/ 
'> ! 
8‡SK8?4 9 
! 8ˆL,8ˆL 4 
! ; ". 0 > X"/ ‘! / '/ M 

  

& 

$ 

  
 }’ , J N“ , 
• l“ “D”–• . J

. =t•¬
‹ '
x , ‰B’‘‹Ž”uJ•— JAN q ?)!N
N3‹ŽJR u ’
2 c
$ JA’ Y. 5 ' M o ”ŸN ”¯“D”N“B” JR '©oR ”¯ '7‹ŽJY'-•—‹ 
J
Ÿ 

‚J
q q­u•Ÿ'q ' MJ  “Ÿl
u  N“ 3 J”¯“D”Ž“D”-•–‹ ‹ R u ’ • 
;@=@?@?@?= 
,N‹Ž”ƒ‹“ £
0q . • 
Ÿ (HJP'•—‹' ‹ŽJ„ u ’ ‹ ”‹“–‰
* 
‡
%q . u•q’ #H”‹“ £
q •u‹ ” J 3”W“B” ' ‹- !A ” H‹Ž” JR "! (' 
 ”W“B”3u• •—‹' ´•l“ 
“B”G . M 

!#"

$

   

-Ž, QO . uLSRRtO Q T L „O™S
(O GJLN.IB ‘SL OQRT IDKJSWC]LNSWM I S . ?`K S´O¬K T S L‡„LNKRIDONK T .JW: SUL T¯IDLKJSAT `O ¯S I O,F, Q }SUK„S O „< T LNL MRL;O 
 A’ , 5 
$   . t• N‹Ž” ‹ “ £
” . u•’ ¶” ‰
, 5 ‡t•Ž• ¦ ”¯‹ ” ¶t• W •W” ”W“B”“D” Œ”+* l •
‹ “ £ 
B " / >">"#4Z;
M ‘! / '/ >•! / '> u8
! / '> ¦8

!#"

$ 


q 

!

; ".
@ 

!‚=
ƒ!

7, ƒ 

£q
M 7 
Ÿ 
u
Ÿ ° ƒ
 J ' J`

ƒ

y= .u >i@ 

/ '/. '!‚= . 
"! / '/ >

J 

7 

M

# 

 Ÿ

Ž 

•K
u´”+*£‹  ”–• , u‘® ” !o # ”  }” l J• ­ A’ ' 
\ /GSN
S /JSWM O > 4£IDKJS#IBSWMƒ! ”+*Žl
P•—‹ Ž•Ÿl“ 
x(“D” T½GRTBSUQ-IBLMDS ‘SWM IBLT!ŽL‡LNIDK TBIBM—G. ,
IDGJM SUT /JLNIQ }SW'L ! LNMƒ=„K".-IBL´IDKRSS'.<NS/¬L'/RS L'/ OT! L(LNIDK !ŽO/+ uL'> Q .ž8 9 KJSUTBS
.¯LNMDM SUyT =`'
L /RQIB£L !ŽO /+ uL'> Q„T™KRL'! SWL'! LNM=„K".HIBL . @AGJI</JLNIQ`SWL'! LNM=AK".HIBL£ Iu8
F /JLNIDKJSWMTBLNMDI¶;L ™TBIBM G .¯IDGJM S ‘MDS
(GJS/‡I>?#GRTBSUQ @,#IBL=`L'> LS'tTBIDT 
 
  
T O ¦”
–” , u•W”  ° }” “ J $ N‰ M• l“ 
“D” 4©;P
K ". D
K tT QJuS :/RSUQ @A# O / OI > ON£T ;?KJLoTBS
IBM O /„T I 'L /@ ‘G /.¯I 'L /RT;MDSUyT =`S .¯I#O-TDG IDJO @> SPIBƒM O /SoG > OI 'L /q;L ?‘S 8‡SK8?4  A 8~F /Ž# 
T !ŽL‡LNIDK!TBIBM—
G .¯IDGJMDS¬QJSWIBSWM !"/JSUT­O C , TBIBM G .¯IDGJMDS 4€O /RQ IDKJS .¯'L /P<NSWM TBS KJ'L > QRT ‘LNM
, 2 q4~TBHL uLNM-LoGJM =„GJƒM =}LoTDSUT C , TBIBM G .¯IDGRMDSUT3OM SqS
(G .<O > S /‡IIBLT ! L(LNIDK
TBIBM—G .¯IDGJMDSUuT 8     


 

V 

"!$#&%

S @`SuS'"/­LoGJMHQ T.WGRT T L'/­OJ@`LoGJI§M-, Q"! S/RT L'/RO>¦!ŽO/. ‘L'> QRT<@A#­QJSu:/"/KS IDKJS °R‰ 
”W“ •U” 
l J Ÿ“–‹ L; HO .¯L'!‚=„O.¯Iu4™LNMƒ S/‡IBSUQ¦4~IBL=`L'> LS'".WO>©M-,¥!ŽO/. uL'>tQ .ž8ž1PS.WO>">
IDKROI;PKJS/ . T~LNMƒ S/‡IBSUQ¦4A I;ONQ! IDT;O ‘G/RQRO! S/‡IDO>.u> ONTDT . B ?:.b=/ Y. + A 8 

"G 7N#$' DF 9 KJSyT #!! SWIBƒM ‘.7@">""/RSUOM ‘LNƒM !
% V 8 ?:.b=/ Y. + A 8 ?:.b=/ Y. + A 
QJuS :/JSUQ @A# % ? Y= A 5
= . 5
B  WT .WO >"> SUQ´IDKJS ° ”¯“—•W”
xl u“–‹
L; . 8 - "/.¯S @A# 'L "/.WOM SŽU QRGRO >‘ ¥I # 8 ?:. + A
5 8;?:.b=/ Y. + A = % T€QRuS :/JSUQ
L'/ 8 ?:. + A 8 ?:. + A ON§T ;;S >‘> 8
(?LNIBSŽIDKROI ‘LNMID
K T€QRuS :/ I 'L / ;L % ;;S 'L />"#N/JSWSUQ IDKRS IBL =}'L > L S'".WO >~TBIBM G .¯IDGJMDS
L; . 8 6 > SUOƒM >?#4 % ? [= A 5 I . LNM T O IBLNM T 'L / S > S ! S /‡uI 43KRS /.¯S %
QJSUƒT .¯S /RQRT IBLhO =„O M "/KS'L / KR'L ! 'L > L S# ! L Q IBLNM T 'L /¦8 •# . KRL‡LoT ‘/KS O @AONT T ;L 
?:. + A )9 LNM ƒT '
8% IBM—O /RT ‘LNƒM !ŽT7L G /¦/R4oQJ;™SWM-S O .WO @A/ ONT MD uST=RIBMDM—SUO TB/RS /‡T ‘I LNƒM !Ž% OI @, 'L # / O K !ŽONOT IBƒM K . ”8 0 9 K KJ8 S 6 !Ž'L O/„IBTBM S 2 
‡GR0 S /£I ;L>?#
IDKJS3QJSWIBSWƒM !"/„O /£IPQRSW[I 0 §T "/„QJuS =`S /RQJS /‡I™;L ½IDKJS . KJ'L ‘.¯S;L IDKJ S @„ONT T#L <NSWM 7+ ;™S
TB'L !ŽSWI "! SUTQJS /RLNIBSIDK ©T @,#QRSWI % 8 

'

' 

(

*) (,+ 

-

(/. 

'

'

' 

( 

0(

'

'

21

'

'

,3 

 
 

O  

5
)  

F
D 

D 
 KJS?O }LN< SHQRS I L ŽL; WO `SS= IBS RQJSUQqIBL ¯LoKRL-, 

L L
IDK OM IBM OM ¯L(S S ‡I¶M  KJS 5 }IDKJS7IDKJSWLNM NS RSWM ,
O +:WSUT IDKJS€L P< LoGRT ŠO IBL RL JLNM S ‡IDO S ŽO . ‘L QRT LN8 Mh.‚LNM S £IDO S JIDKJS
GRT L ½V 8 :? . A 8
:. 8 A .<NS qIDKRS +<NSWM TDO L(S S ‡I
?
8
KRSWLNMDS RMDSUTBSWM <NSUTIDKJS ‡IBSWM TBS ¯I L uLNM JLNIBS IDKROI T€O TBL ŽLNM „K T .
;B:? . A KRONT JL ¦, IBLNM—T L KJSqQJS I L O TBL NS JSWM—O .:WSUTIBL JL ¯L „O ¯I
ŽO .u L tQRT . ™S G„TBS ¯L AO ¯I TDG `LNMDIBSUQ ¯LoKJL ŽL L ? PK K T L WOM S
QRG„O &IBL­LNM—Q ROM ´KRL L L A KJS £IBSWM—TBS ¯I L ‘LNM L; ;O ¯L AO ¯I ŽO . ‘L Q
RLNI KRO NS . ;SM S LBN< S IDT `LoG RQROM
WO }SŠQJS RSUQ ‘ LNM IDKJS™LNM S ‡IBSUQ 
I ?T HIDKJS#TDO S QJSUO oO JLNIDKRSWM „O M
ŽO .u L tQH. V KJS ŽO
V 8;:? . A
8 :? .b= Y. A T .<NS ONT
?
[= A 5
= . ?lO RQqIDKJS¶TBS ¯L RQ NMDLoG T ¯L „O ¯I TDG `LNMDIBSUQ IDKJS
JL ¯L „O ¯I WONTBS A LoGRMPQ T WG„TDT L ™S
ŽO GRTDS
?
5
M  IDKJSQRS I L L;½ IDKJS ‡IBSWM TBS ¯I L 5u LNM ;S3KRO N< S
Y . T O€T L(LNIDK ŽO +u L Q IDKRS ? Y= A WO `S ‡IBSWM RMDSWIBSUQ ONT~IDKJS ‡IBSWM ,
TBS ¯I L (G }SWM L; ¯SWMDIDO qTDG ŽO . uL tQRT . LNMŠO `SWIBIBSWMŠG RQJSWM TDIDO RQ ¶L;
IDK tTbMDS OI L ™S JSWSUQ3O IBI S RMDS AOM OI L bC SWIZ. `S;O¶T ŽL‡LNIDKT,F, Q S „T L RO
ŽO .u L tQ ŽF ONTDT \ B 8 :? . A tT “B” “D”–•W” ”D’ ' O LoTBSUQ ]LNM S ‡IBSUQ T GJM ,
l O ¯ S B . ~? IDKRSWMDS A TŠT€IDO KRS S ‘ G R`QRSUO QRQ S ‡IDO oV ONTD
T#L;. T A G K IDK„OI ;? A 5 \ ?lF oO
8 
” ”¯$ “ '$”W)B ”WN‹Ž#$'” +D  :? . ” . A — ”7 ”3W “D ” •W ” “D’ ”–•U”“–¦”” ’ ” ’'~ •—‹ ”¯‹ ” ’oJ’£‰ ‹Ž”D’ •„  “ W ’ –” ”
#
8
$ “ / S S ‡IDTL; 8 :? . A OMDS , ¯LNMDMDSUT }L „QJS ¯S IDK Q ? BA , „G RQ SUT
LN< SWM. ? = MDL `LoT I L
LNM \ B 8 :? . A IDO NS IDT L WOM S¶QRGRO 5
BA
?
8
:
?
.
O
R 

Q
J
Q
S
J
N
L
B
I
P
S
D
I
KRS ¯LNMDM SUT `L RQ Q ? BA , „G RQ S
U . 
\ A%B
A
KRS W: SWMDLTBSWIL;# O NS RSWM ŽTBS ¯I L L;Š IDKJS „G „Q S U .
}SŽOT L(LNIDK
TDGRM3‘ O ¯S€M S RMDSUTBS ‡I \ 
 
DF. KJS RM L }LoT I L tTPO TBLIBM GJS .e . KRONT `LoG RQROM LNM T JL ,
¯L AO ¯I LNM RL JLNM S ‡IDO S -O RQ=IDKJS O RO L NLoGRT TDIDOIBS S £I¬KRL QRT IDK 8 ,
¯L(S S ‡IDT . ;S¬O L ¹IBL `S JL JLNM S £IDO S ? SWS /1 SWM TBS
? AA
?LNIBSIDKROI .[ . T½T
¯L JS ¯IBSUQ £IDKRS 7IDKJS HR GJMDS =: KRSWLNMDS 8 :? . A 5
:? . A K T
SUT¶IDK„OI ‘ LNM3O´T
¯L JS ¯IBSUQ -, ŽO .‘ L Q S N< SWM ¬TDS ,
L R8 QKJL ŽL L S S ŽS £I WO `S¶MDS RMDSUTDS £IBSUQ qO ‘‹-‹Ž”W“ •U”D’ T „KJSWMDS G —KO
SWM T L
JLNI }S?O S `SUQRQ
NS JSWM O „GJI L JS WO ONTDTDG SIDKROI™O
SWM T L ^2 8 . ‡IBSWM TBS ¯IDT IDTBS .& L IBM O RT N< SWM TDSQJLoG S `L ‡IDT 

G }LoTDS~IDKROIZ. T LoTBSUQ3O „QLNM S £IBSUQ LNM [= B 8 :? . A IDO NS#TDGJM3l O ¯S
MDS „MDSUTBS ‡IDOI .N< SUT %UO RQ c¶L;J IDKJS L WOM S#QRG„O T \ 5 ? A O RQ 5 ? A
G `LoTBS lGJMDIDKRSWM LNMDS€IDKROI U O RQ cKRO <NS `SWS KJLoTDS NS JSWM WO RTBL IDKROI
IDKJS M ‡IBSWM TBS ¯I L „TqOMDSO ?IBM O RT N< SWM—TBS KRS LNM S £IDOI L „T L; U O RQ c 

u:/ '/
% . /£@ 
/
.
'
! '> S# ;§ 
@
ƒ"/KS G8 
/ 
# S / 
4 
>" W"/ 
@ 
ƒ / J@> 7! / '> 8 B
ƒ / J@> 4 
"/.u> '/ 
S' /0@,#
3/ 
> 6
.u 

+ 
 
+ 
! = 
"/ 
. '/
! + /
!0 / '! = ƒ!
9
/ NL 
'/¦8 9
u:/ '/ >
S / 
>"
/ '/. '!= 

+ 
! / '> ;
N. '!‚= . >?# 
==
.
'! '> S# ; ‘. 
 '"/. 
> 
"/ #
'! '> S# 8 9 ‚"/ 
. '/
ƒ!
0. '!‚= . ! /
;§‘>">/ §. /S X ®; 
!
X W@ / 
#8 

9
ƒ#%.
©; #

J@
.u / 

£/ '/ 

/ 

.
,U
'> 

! W 4 /
`= ƒ"/S ' % . /G@
u:/
ƒ /
! J= ' %

/ 

9
+ 
+ 
 %S' / 
% ( 
+ 

/ 
. '/  S
K=% i. '
! = . >?# == 
"/
'
) (
/ '/. '!‚= . §.
8 \ / 
. 
'/ ;
;§">">5! ‘/>?#
% 8
X
'
ƒ"/KS
! / '> 

#

u:/ '/ 

"/ 

. '/

\ 

! 
! / '> V4 
/ ' 
. '/ / ! @
›. 
"/ K@! / '> 
> '/X; W/
7>" > o= u= 

! / '> ¦8
.u> 

+ 
. 
/ ! @ 
"/KS )

 
/ ! / >¦.u> 

+  

u© 

J

?

X‘/ 

+ 
 '/
‡8 MK8 8 B 
/ 
/ 
.
+ 
0S / ƒ". . '/ 
/ "/KS
8 

0 

9 

.

u= 

; 

( 

. /‚@ W"/ =
`"/ ž8 B
X@
'/¦8
@ 
!
u. >
u  

.
!)

8 

•

Ÿ

Ÿ 

J

. 

= '/
+ 
y= '/ "/KS 
@ / > 3

- K==
u= 
/
- == 
 "/ 

ƒ! 
. '/ 

/ 

/ 

>">

ƒ / ¦8 B
( 
> 
'"/. U 
/

@ / . 
/ 
8 9
ƒ /

V4

<"/ 
/ "/KS 
"! / '/ >
ƒ /
8 §S ‘/¦4

J u ' )› u 
'
 

3@ / 
! / 

/ '/
'> N;§ 

ƒ.u
MK8ˆ$,8 L @ 8
u;§". 9 
! 

žM ¥! / '> 
# . 
= 
8 - . /
'/ 3. / 
! 
/
K@> = '"/ u8

9 

Z.u> 

' 
£ 

/

%

' 

/. ;§
q@ / > 

> ( 
'"/. U
q@ / > §@,# 3 
ž8 

;3">">Z@ 
! 

X= = ƒ '/ > 

. '!‚= .
/ '/ ƒ / J@> 4 / 
/ > S
.
.u / 
; 
>"> x;
@
/ '/ ƒ / J@> 8 

(
o 
‘!‚=>?#X. '// . ¦4 
/G@A# 
‘!‚=>?# . '// . 

+ 8 9 ‘!‚=>"
'/
'! '> S# > ! / <. /%@
u= 
/ %@,# / 
"!£! 
'/G;3">">K/ @ / ! @ 
"/KS ‘/S / 
>q4Ž@ 
"!£! 
'/ 

"/ 
. 3 > '/>?# ‘/ 
/ 

%

'

% 

> ! / 
. s8 =

v Ÿ 

+ 

!  

0 

( 

/ S / 
'/ 

#

+ 
/ 

". >">?#4 
/ 

. 

0 

8 

   

IBLSNSWIDKJSWMW;3 IDK IDKRS: (SUQLNMƒ S/‡IDOI L'/L; bIDKJS€O! @ S/‡IM-,¥! O/. ‘L'> Q-. ONT T?S'/O 
T "S'/
IBL7 S <NSWM#"/‡IBSWM TBS.¯I L'/£=`L'"/‡I L; U O/RQ c‚"/ IDKJS uL'>‘> Lx;§‘/KS;™Ox# q8 
•# .¯'L /.WOIBS /„OI"/KS =`LoT I.<NS @„ONTBSUT7L; ?IDKJSIDO/KSNS/£I Ty=AO.¯SUT 5 = %UhO/RQ 5 = %c OI
O =}'L ‘/£I O B %U g c ;;S SNSWI-O @„ONƒT T;L 5 = . 8 9 KJST ?S'/¬L; PIDKJS ‘/£IBSWM TDS.¯I L'/
OI O 7T =`LoT I .<N‚S . ;IDK T @„ONƒT T 7T =`LoT I .<NS 4&O /RQ /JuS SoOI .<NS LNIDKJSWM;§ TDS8(PLNIBSqIDKROI
IDKJST ?S'/ QJL‡SUT /JLNI7QJuS =`S /RQ¬'L / IDKJS LNM—QJSWM3;L 7 \ = E 4o@AGJI3QJL(SUT7QJuS =`S /RQ 'L / IDKJS
LNƒM S /£IDOI 'L /„T~;L U O /RQ c8`(?xL ; ;;SHOMD3S "/ŽIDKJ§S =`LoT I 'L /-IBXL S'.<NS?IDKJ<S SNSW'L ! SWIBƒM ‘. 
"/‡IBSWM =RM SWIDOI '
L /;L % IDK T#QJSUƒT .¯ƒM ?=RI 'L /=S => O "/„TŠIDKJS /RO ! S;L ­ uI 8 
% $ ? [=$)BA Nu#$• ' ” +D £‹F ”¯V “ N “ Y =  B ‘•  8 %?:. Ua+ g A c J A
ƒ’ J\ = ” -’ B ,  ­8 ?:•–.  !'+  A • Ž # ”
$ v“ Ÿ FHTDTDG ! S€IDKROI ;§tTOŽT ! L(LNIDK L, ‘LNƒM ! 'L /b. M uS =RMDSUTBS /‡I "/KS IDKJ S "!ŽJO SNS;L
B 8 ?:. + A G /RQJSWMIDKJ S !ŽJO = 8 ?:. + A  8 ?:. + A ‘/RQRG .¯SUQ @,# 
 8
FHTDTDG !ŽLS lGJMDIDKJSWM ! LNMDS7IDKROI ;7 T¶TDG ==`LNMDIBSUN
Q ‘/ O­T ! O >">]IDG @„G > O7M /JS ?SoAK @`LNM KJL(L(Q
L; %U”8 6 KRL‡LoTBS7 O L, ‘LNƒM ! 8 T "!£"> OƒM >?# uLNM €O /RQ c8 B "/RQ £O .¯L(LNM Q "/„OIB S . K„OMDI
?:9 = [ =
=? A OM LoG /RQ­SUO O .—/RK Q "/‡%IBSWc M TB S GT .¯IS' .'L <N/ S /˜=`'L @,"# /£ZI 7 O
B 5 %I Ua=?g 5 c%IF"E/%4Š;PO K /R‘Q . K ONTD%TDU0G !Ž ©T S­S'ID+<NKRS O/ I
@,# 7 9 5 I = 5 IFE 
; 5 1?:9= A : 9 : ” 4 8 5 1?
=? A : 
: ? ? ;PKJSWMDS  T­˜
O @AG !‚=
‘G /.¯I 'L /
>
L .WO >".:WSUQ OM LoG /RQ I B 80;§ IDK "/‡IBuS SNM O > BA 8 B 'L >"> L ;§"/KS ! i I T€SUONT # IBL TBSWS
IDKROI % ? [= A 5 % ; 8 4 KRS /.¯S€IDKJS€ONTDTBSWMDI 'L /SUONT ">?#@ u'L >"> xL ;PuT 8`(?LNIBSIDKRO9I ‘LNM
IDKJS >tONTBI#¥I ;™£L =RM L =}LoƒT I 'L /R•T ;™SONTDTDG !ŽSUQIDKROhI . TO T ! L(LNIDK M-,¥! O /. ‘'L > ¦Q 8
F SoO "/¦4(IDKJSHJO @`L <N3S =RM L =}LoƒT I 'L /ŽJO ==>" SUoT . . KRONT @`LoG / , 
 )5 DF %  3
QROƒM #hLN%M  T /J'L /.¯'L !‚=„O .¯I ?lGRT "/S TDG IDJO @> 5
S <NSWM T 'L /„T ;L 'L "/.WOM SU QRGR O >‘ ¥I # A 4#O /RQ
OT "!£"> OM?TDIDOIBS ! S /£IKR'L > QRT?BL <NSWM 8 ;§ IDKRLoGJI?IDKRS7LNM S /£IDJO @">" cI #´ŽK #,=`LNIDKJSUTBSUuT 8 \ /
OM @ IBM OM #¶Q "! S /„T 'L /RuT 4WIDKRS;TDO ! •S ! SWIDKJL Q€;L .¯LoG /‡I "/KS§‘/£IBSWM TDS .¯I 'L /RVT S'+<NSUT]IDKJS "/ ,
IBSWM TDS .¯I 'L / =„O ƒM "/S@?"/.u> G„Q "/KS€MDS >tOI .<NS <NSWM—T 'L /RT A ‘LNMŠO /A# cI ;;L KJ'L !Ž'L > L S#£.u> ONTDTDSUT
L; 5.¯'L !‚=> S !ŽS /£IDOM #-Q "!ŽS /RT 'L /¦4NO /RQ-IDK `T T JO SoO "/ŽQ„GRO >(IBLIDKJ<S .WKG ==„MDL(Q„G .¯ZI =AO M , 
"/S 
q8 9 KJS­'L />"# Q `SWMDS /.¯S T7IDKROIqK ?SoK , Q ‘! S /RT 'L /„O >~KJ'L ! 'L > L S#˜.u> ONTDTDSUT
.W
O //RLNI3O >?;ŠO # XT @`SŽM uS =RMDSUTBS /‡IBSUQ @,#¬TDKG @! O /. ‘'L > QRuT 4bTBL'L /J S !7GRTBIO >‘> xL ; T ! L(LNIDK
.Ÿ#.u> SUW
T ;§ IDK­T "/KSoG >tOƒM I SUuT 8
I 1S O .W/RO Q >">;%IDKRc OI7OMDO S .¯.¯'L 'L !‚!==> =S> =S !TBIBTDMKG G @.¯!ŽIDGJO M /SŽ. u'L 'L / >tQRuT. 4IDS'KJ.<NS /SUT7IDO KJ/¬uS #!LNM O SMDS/£IDOO I> TB 'LDL / .W'LO //R'L /uI "4½.WOO /R>">?Q# 
. %U!
LNƒM S /£IBSU¦Q 8F /´SUONT #´OM SoG ! S /‡IHT KJxL ;PTPIDKROIHIDKJSIBM O /„T <NSWM TBS "/£IBSWM—TBS .¯I 'L /´;L o.¯'L ! ,
=> =S hTDK
G @!ŽO /. ‘'L > QRGT T O >?;ŠO # T =`LoT I .<NS 8 \ / =„OMDI ".WG > OM 4 ? K ; = K 8 A I .
K ;@= K 8 2!OMDS IBM O /RT <NSWM—TBS >?# "/£IBSWM—TBS .¯I "/KS .¯'L !‚=> =S .WGR3M <NSUT "/ 0O .¯'L !‚=> =S T GJM ,
lMDOSU.¯T SG > 2©I 8 uLN3F M€=O =/A>?#N#"/K=„S<O !ŽMHLN;L MD ;S;S QJ!XS @`>‘"SU.WQROQRIBS;SUQ OM .¯So'L G !! =S >/£=S ID T 4N.W'L GR/J3M S<NSU.WuT O 4¦/ =R=RMDMDL L <,<NtQJS;SUIDQ KRS;K TD;¶O ! O /R•S Q =`LoK T I KR.<BO <NcI #S
/J%
L .¯'L !! 'L / .¯'L !=}'L /RS /£uI 8?lFH7T ;;GS ;§‘>">]TBSWS 4rIDKRS-TDS >. ,¥‘/£IBSWM TDS .¯I 'L / ;L ;%O .¯'L 8 !‚=> =S
.WGJM <NS .W
O / @`S /JuS SoOI .<NS 4”.= c8 - S .¯I 'L /NL,8ˆL,8 A
‘LNƒM !Ž uT 8 <S ?!ŽB LNO NM€S#O O¶! TDKJLNLNM S3MDI½QJQ SW?IDSNO M "SU> SUTDQ´T 'L IB/7MDSUO O/RI !Q S@R/‡ƒM uI S 4`TB#HSWS M S .W O >">(ID KJA WS8 .uB > LNONMHTDT £O ?:S'.W.O<NI S /'L /T #,;L ”!"!Ž/‡IBSWuS IBSNƒM M "O.J>4 

'

(

  

(

' 

( 

(

'  ' 

uI 

 


JSUOM ‘LNMƒ! L'/ IDKRS :/ IBS>"#žSNS/JSWM—OIBSUQ ‘MDSWS OJ@`S>"tO/ SNMDLoGK= ] IDKRSM O/”4
T ROIDGJMDS¶O/RQ%=„OMƒ I¥# L; OMDSQJSu:/JSUQ%"/IDKJS uL'>"> Lx;§"/S ;ŠO#}V 9 KJS “BJ . M F? A
L; T¶IDKRSŽQ "! S /RƒT L'/ L; ] 8 /1 IBS/RQ O/RQ¬Q OJSNL'/RO>".:WS LB<NSWM ] 4 8 9 KJS
/(G! @}SWMP;
L  T ? 4 T?MDSUTy=`S.¯I.<NS>"# A L'/ IDKJS7Q OJSNL'/RO>VtTPQJS/JLNIBSUQN@,# 8 ?‘MDSUT=V8
8f ? A \ + = ID\ KJAS Q I}SWM ?S ! /L(.¯S3Q L 8A u LNMP S8f <NSWtT#M # IDKJ\ S Bb•– !']XA+  “B ”T U ’o? ’ LNA IDL;KJ SWM;38 TBB S‘8 /RO>">?#4 T ” # ”Ÿ . 
 M #) ) +D ' - G ==`LoTBS?IDK„OI TPO / "/‡IBuS SNM O > ‘LNƒM !08 
 - KJxL ;gIDKROI TH S <NS / ? \ = \ A 
I ?! L §Q L A ?) 5 =@?@?@? =A, A uLNM ” # ”¯“ '
@„ONƒT T 7 \ ;>=@?@?@? = \ E 8
I MDL <NS¶IDKROI  T S <NS /% ” # ”WX“ ' !ŽOIBM 2 ŽMDuS =RMDSUTDS /£I "/S KRONT S <NS /Q tJO SN'L /RO > 8
M £ MDL <NSIDKJSJO @`BL <NS7TBIDOIBS ! S /‡IDT?-O ‘IBSWMPM uS => O .u"/KS ” # ”¯“ ' ;3 IDK  ; ”  • WJ}” 8
( CbSWI , @`SIDKJ0S @">"‘/JSUOM ‘LNƒM ! BL <NSWM MDuS =RMDSUTBS /‡IBI SU˜Q @, # 5 IDKJ,`S 8 !ŽOIBƒM 2
, ?:, B A 8 MDL <NSIDKROI , ™O /RQ ŠOMDSS
‡G +< O > S /‡< 
"G 7N#$'!) D  
?‘M ? A 5  ? A M SUyT =V8 A 8 T T ° } ’£”•—o l„ #  ” ” JqLN}ID” KJ!£SW ƒM l;§ # ” TBM S 8 ’£” o„  ” . ?M ? A 5 ? A
I 9 KJS ’‘“D” 
• ‹ 5 ; ;L IDKJS ‘LNƒM !ŽT ;O /RQ ? S'.<NS /´'L / ] ;@= ]
MDSUT =}S .¯I +<NS >?# A TQJuS :/JSUQ'L / ] ; ] 8 8 "/IDKJS ‘'L >"> L ;§"/KS§;™xO #8 \ 8[= B ] 5 ] ; ] 88
yT =>" IONT
5 ; O /RQ 5 ; ;§ IDK = B] 4¶IDKJS / ? [= A 5
; ? Y;>= ; A 8 ? 8 = 8 8 A 8 \ ' 4 I IDKJS / ' 8 QJS /RLNIBSUT¶IDKJS ' , ‘'L > QTDG ! * + ‘LNM
/JuS SoOI +<NS ' ;;SIDO NS '
IBN
L @`S C ' C ? A + :/RO >">"# . ' 5 I 4 IDKRS / IDKJES ‘LNƒM ! '
S
(GRO > TŠIDKJS :WSWM L uLNƒM ! 'L /­IDKJS€IBƒM .< O >”SNMDLoKG = ?‘M uS =RMDSUTBS /‡IBSU0
Q @,#qIDKJS€S !=R¥I #%!ŽOIBƒM 2
L /¦8 9 KJS ‘LNƒM !1'L / ] 5  MDuS =RM SUTBS /£IBSUQ @A#IDKJ£S ! OIBƒM 2 L; L; 
' A @,#QJuS :/ I '
;§‘>">@`SQJ
S /RLNIBSU0
Q @A# 8
M ? \ 3F= \ /*A ?S ! > S L !Ž§Q S L /£A I ‘LN9 M~O B >"> \ ] BbtT ] .W8`O (?>"> LNSUIBQgSIDO KRO
ŸI “ªŽ T½ 
S ”¯<N“–S u•/£l  
 I ”W ”WB^‹ ] Ÿ” ­T . .K„ OM O ?.¯\ IBSW=AƒM 9 TBAI ‘.J8
F / S > S ! S /‡I \ B ] T “—‘‹-  l # ” . `;™‚S .WO //JLNI ;ƒM IBS \ ON!T : ? B ] =!: B A 

G /> SUTDT : 5 8 B LNMO /Ž# 9 B ] IDKJSWMDS tT N 

O =„ƒM "! I +<NSqS > S !ŽS /£I \ TDG .—K IDKROI
9 5 : \ + IDKJXS ‘/£IBuS SNSWM C : C WT .WO >‘> SUQ­IDKJS ’ # u•—q ¯‘  (' ;L 9Z8
( t<T .WO >"> SUQ R‘‹ UJ’  N“ . &QRSWI 5 8
O /S > S ! S /£1I 9 B ] QJuS :/RS 3 B ] @,# 3 ? A 5 ?:9 = A 8 \ /IDK T ;™xO #N;™S
B LNM
SNSWIPO KJ'
L ! 'L ! LNM =AK T ! 3 V ] ] 8 
  +D  )› ” u“–‹
u• ,„u‹ UJ’  “7 # 3=t•3J uŸ• ‹ “ £u•—‹ 
$ v“ Ÿ B 2 %O @„ONƒT T Y;>=@?@?@?= B ] O /„Q IDO NS IDKJS QRGRO >Z@„ONT T B ] ? S'+<NS /
@,#
? 
A 5 B A 8 - ‘/.¯S 3 ? A 5 ? = A 4 IDKJ3S ! OIBƒM 2 Ž;L 3 "/ŽIDKRSUTBS
@„ONTDSU®
T tT ? = A 8 D
F ! OIBƒM 2 BL <NSWM  ­T "/P<NSWMDI ?@> S ?‘L <NSWM A qQRSWI 5 4
KJS /.¯S€IDKJXS > S !! O u'L >"> xL ;PuT 8
I . . T O .u> LoTBSU˜
Q M-,¥!ŽO /. u'L >t

Q ?lTDL Y. 5 ' A 4 
 M #)  D Q  M BL <NS­IDKRO
IDKJS / % tTG /"!ŽL(QRG > OM 8 ?  V~§F ==>?# 'L "/.WOM S3U QRGRO >" cI #8 A
@‘>""/ 
"S'/

'

'

'

'

'  

'

'

'

'

' 

'

'

'

'

)

'

-

-

)

''

-

)

'

'

'

'

'

'

' 

(

( 

( 

(

'

'

'

( 

( 

(

' 

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

' 

(

( 

(

(

' 

(

( 

'

,( 

( 

(

' 

(

(

( 

   

1
/
SWM TDS   

F
D   

L QRG tOM PKRS P. T­O KJL
 )! ' • ”¯“D” ? 0 A 5
S ‡IDO S O RQ ¯L RS ¯IBSUQ IDK
IDKJS L S=J O ¯I´KJL L L
:8 ? . A 8 :? .= P. A
IDK ; ?:. A 5
tTG

WO `S€S= IBS RQJSUQIBL TDKJL IDKROI % TPG/2,
! 
>  ; /
L L T „KJSWM S ?lF , ŽO . ‘L Q 0 TO ,‹‰ 

I T .u> LoTBSUQV4 LNMƒ2,
?2 A bLNM-S
‡G +< O S ‡I
? 

/ J@> /
.
;B? 0 A 5 ? A JS T !L@„TBSWM3<NSUT¬IDKROI
@,#
> '/KS
TBS
(GJS ¯S
GRT L „QRG ¯SUTO TBL'! LNM=AK T! 

lO ¯I ! ‘LNMO ¯L „O ¯I &LNM S ‡IBSUQ M-,¥!ŽO/+ uL'> Q . 

+ 
;§
L QRG OM . „O RQ-L . Y. tTO€Q T BL'"/£I½G/ L'/L; 

+ 
KJL'!ŽL'> LS#T=„KJSWMDSUT S ¯L „T QJSWM#IDKJS€M S OI L `SWI ™SWS
O RQ ;B?
Y. + A "/
! LNM SQJSWIDO">"/
LNMDL OM 
O RQ /1 SWM TBS
#
?

PLNIBS?IDKROI~IDKJWS =„O ƒM "/KS
A 
% QJSUT.¯M ?@`SUQ 
S ŽOM
? A TG L QRG OM uLNM S <NSWM „O M ?:.b=/ Y. A 8 
  +D  DF£   •U”§  V ”“B”¯• l“–
xl  W ”ŠX• '‹-‹Ž” l“— 
7¯‘  }”DN“ u“–‹ 
q J”;• !o“v ] ;
] to• R‘‹ UJ’  Ÿ“ )› u” ? ] = A
   ”;•   r •• J”;• ‹
?:9= A 5 
Ÿ“–‹7• ? ] = A 5 ? ] ;>= C ] ; A ? ] ; = C ] ; A = ,­J”¯“D” ] ; 5 7 B^] C
C ] ; u• Ru‹ U’ ( “7 # uŸ• 
I  e9 B ] ; E  “D” # ”¯“
$ “v Ÿ \ I 5 B ] ;eg ] ; 4rIDKJS / ? Y= A 5 I uLNMO >‘> B ] ;u4V.¯'L /‡IBM ONQ ".¯I ‘/KS
IDKJS@ ‘O.¯I-IDKROI C ] ;‚ TG /"! L QRG > OM 8 B LNMŽO /A# 9 B ] ;;%S .WO /hIDO NSIDKJS >‘"/JSUOM
lSG> S /!Ž.¯IS /£L'I/ B6 ] ; ?:9;§= IDKA 'L / ?:] 9= ; + A @,# 5 IDKJS¶? G = /"A! ‘L LNQRM-G O >tO>"> ƒM ¥I #B ;L ] ; C ] ?.=;; s8IDKJCbSWMDS S !£ !ŽT O3O G /8ˆL,
(8 GJA S 8
R?] S 5 /.¯]1S 9; ] B + ]IDKR; S74JTBG L /"9 ! 5 L QRG > OƒM?:9 ¥I # ;L A ? B^] ] =; C ] ]; A 8 u 'L >‘S> xL ;PKRBO T <N ‘XS MD'L /J! L ; IDKR=RLS MDBL l<NO SU.¯Q´I¶IDIDKRKROOII
;
; ;
QJSWI 5 QJSWI C ] ; |QRSWI C ]; 5 QJSWI C ]; 8
FHTO .¯LNMD'L >‘> OM #4JIDKJS ‘'L >"> L ;§"/KS GRTD S ‘G >}L @„TDSW3M < OI 'L / .WO / @`S !ŽONQJSNV
KL  $' $ ”&Q&N‹ŽB J l“– *ž DF  J D  J ”q•U0”•W”  (7 ' Y ;>Q =@"?@! ?@?<] = u•E ” uu• R• q ,)› J Ÿ” } ’ 7 Y ;>”­=@?@’£?@”? = ”¯“–‹7E  AtJ•  

 •—u
• X ” –“D” ” !Ny“ J ] 
L IDKJS TBS .¯I 'L /¦4V;™S7'L />?#N.¯'L /RƒT QJSWM€G /"!ŽL(QRG > OM ‘LNƒM !ŽuT 87F?7T ;™S
B LNMIDKRS7M SUTBI€;
;§‘>">NTBSW
S ?.= s8 9 KJSWLNMDS ! 8ˆL,8 *JI A 4A"/RQRuS :/ IBS ‘LNƒM !ŽVT ;3">">J@`iS ! LNMDS "/£IBSWM SUTBI "/KS ‘LNMLoGJM
=„GRM =`LoTBSUuT 8&FŠI;IDKJSTD
O ! SPI "! S 4A‘/RQJuS :/ IBS ‘LNƒM !ŽT~ONQ ! I~O <NSWM #‚/‘.¯<S .u> ONTDT ?:.WOI 'L / 
T .—KJ
S ! S 8
” R‘‚‹ |J’  “ u“—‹7• ; 8 JŒ’£” i}”D’ J ] ;>= ] 8
!#" $ $ D QP ~ A’£ ” oR • 

“D”–• ”
xl # ”¯ 'XM ( # G”  ”3•W‹ ”7“ª . ™•— !A' (“D”Ž A’ “–  (' < u”  ” '­“D”Ž” ( # ‰
 Ÿ” q
\ /IDKJS ‘'
L >"> xL ;3"/KS IDKJMDLoKG SoK O­TDSWƒM SUT¶;L ™=S (SWƒM .utTBSUT ;™S ;§">">ZS'.<NSŽO / LoGRI >""/JS
L; ;IDKJGS =RMDL(;L ;L 9 KJSWLNMDS ! 8ˆL,8 MK8 9 KJS =RMDL(;L MDSUTDIDT¶'L /IDKJS u'L >"> xL ;§"/SqIDKJSWLNM S !04
;PKRLoTB
S =RMDL(;L ]MDS
(G M SUT#TB'L ! SQ .WG > IŠO >?SNuS @RM O ‘.SNSW'L ! SWIBM # ?.= s8  A 8
!#" $ $ D Q$F
] 5 I  A’ ? A 5 I £ u”  ”¯“D” +” *Nu• ‘• ˜ ”J
|”Wv“ 
?
=
\ B^] ,   \ \ A 5 I ?  

ƒ.u

8ˆL,8 uI . /0@ 
/
; 

'! '> S# y= 
8
* ¥! / '> 

> / >?#o
4  

+ +

+ 4
'// .
;§
P7/ 

! =>?# 

+ 
I 
.
'! '> S# 
/. 47"/.u> ƒ '/ "/ . 
/
/
. '!‚= . u4 ƒ /
+ 8 \ / . u4 
> ® /
'/>?#X > 

I 4 ' % /"!
u8
X. '/ 
> '/%@ ¥; / ' % /
'>"> #G$,8 * 8 L /
ƒ.u §$,8 * 8 *
8•(
6 
‘/01 ! 
8ˆL,8ˆL @ /"! >
ƒ#0= 

'

'

'

'

'

'

' 

( 

'

'

'

( 

(

' 

'

(

(

' 

'

(

' 

' 

( 

( 

'

'

.

'

'

' 

(

'

(

(

' 

'

' 

 

(

' 

L 

 
 

NSMDSUTDG I ;S WO SUONT ONTDT . £IBSWM TDS ¯I L uLNM ŽT IDK­T RO ,
<
IDGJM S 
 
+D   u• ? U’oA ’ 5 ? = B ” A t•”  #  ”
 t•3” # ” ~ A’ 


O NS-9 B] IDK :? 9 =A9 A 5 ;S WO ONTDTDG ŽSŽIDKROIa9 T RM I .<NS
¯S T3G L QRG tOM bIDKJSWMDS T BH] IDK ?:9= A 5
PL T I ] ONT
T AO ?:9= A -T „O :? 9 = A
¯S C T AO ?:9= A tT]G L(Q„G OM CbS ŽO
L T „O :? 9 = A T G L QRG tOM3O RQ L < LoGRT hKRONT T ROIDGJMDS R?S ¯S .
T AO ?:9= A T JL :WSWM L JIDKJSO `LB<NS7T IBI „MDL ¯SUT T WO `S€MDS `SUOIBSUQ 
 M #) ) +D  ' MDLN< SIDKROI 
 ? = A tT#S N< S RIDKJS C T „O !:? 9= A 5 ? 
I ? [= A TŠL QRQ JIDKJS C T „O :? 9 = A 5 

M 
5
KRS?TBL GRI L RT L;b IDKRSHO `LBN< SHS= SWM TBSUT ¯L SWIBS?IDKJS RMDL(L;r L; bC S O

¯LBN< SWM T IDKJS WONTBS ?KJS
” “D”¯‹  ?LNIBS´IDKROI@bC S ŽO
KJSWLNMDS
K(GRT IDKRLoGJI LoTDTqL; NS JSWM O I ™S WO 
? ;A 5
ONTDT G SIDKROI ? ; A AO „Q RMDL<NSIDKJS3IDKJSWLNMDS
RQ„G ¯I L L ? ; A 
„QRG ¯I 4 L ;S JL gIDKROI ;
HO RQ
HOMDS `LNIDK TBL LNM „K 3IBL
FHTDTDG S­IDKROI 8 9 B ] 5 ] ; 5 ] 8 T
5 8 ? 8f BA
IDKJS <NS ¯IBLNM´T „O
IDKJS LNMDIDKJL NL RO ¯L S S £IL; ;O RQ B ] T AO RT
IDKJS ¯L S S ‡I#L; 8 ? ] = A F ™S JSWSUQ T#O ­ONGJIBL LNM „K T L; ? ] = A
ŽO h9-IBL KJS ¯S ;IBL 8 LNM IDKRS RMDL(L;R L;J IDKJS ‘ L L
„MDL `LoT I L
TBSWS  
 } ’ $ 9$= )BNN#$“B'” “—‘+‹-D  l  ” ”¯ ”¯S‹ ” •W‘” •3 ( ] • 5 , ( ?: 9=A9 A 5 :? ,e=? = A BA ] 9
#
 }’ “B” (“B ”W“—u• l q”W ”W‹ ” ‘• ” ”W“B”-t• ¬ ‹ “ £u•—‹ ? ] = A
‹Ž   "! 9 •—‘‹-u “  ‹ “ £t•–‹ ”+*Nu• ‘• }”W J”¯“ 9 “ u• (N“—‰ 
HT"/KS-IDKJSOJ@`L 

> u4K;

. / 

">?# .u> 

# ‘/ 

. '/

! W;§

ƒ?S'/

I 8 

q 

-

)

% 

)

\  

)

-

L 

"/ 

! 
. '/N; 

' 

‘/

I

'

)

8 - " /. ' 
/"! 
>
K4
J@

¦4 

/ 

)

- 

/ ;

ƒ.u

' 

) 

- 

° 

q

' 8

'

'

‚ G
u

J



)

-

) 

-

8

8

-

) 

.
y= //"/KS 
. '!‚=> ! / 
"/
'
! J=="/KS 
/.
q8
J
J

y= /

'

©. '!‚=>

' A ( 
!
ˆ8 L,8 MK8
4 I 4 / 0=

9

'

- 

y= /

'

J@

)› 

v 0

Ÿ

' 

!
˜ 7= ƒ‘! 8
I+ ; £. /
;§
8 ( ; y=>"
'
y= / 
/‘! 
> 4@,# 
£
! !
8ˆL,8 L 
/ 
@ >?# 
8 
/. 
I "S'/
y=>" ‘/KS = ,. <. /0@
u=
¦8

% 

/

'> '/

9 

' 

/¦4 

'

;§ 
4

uiq ' 

' 

'

' 

'

v Ÿ 9 
>
- ‘/. ' /"!
y= /
y= /
'/ y= / 

'
y= / 
</ '/
\ 

 u
I i

'

-

3= 

!!

8ˆL,8 2,8

8ˆL,8 2 .
.
; /
£> 
S / 
>‘ ¥#4<;
. / 
! @,# "/ . '/ '/
8 •#
' 
/
‚@ 
'! ƒ= ".
'
) 
) 
! 


 
S '/ >. '!‚=> ! / 
/
y= /
'
8 >">”;
/
0 /
'! ƒ= !
'
8 B
i=
'>"> x;3"/KS§= =  '/
'
9 

!!
u4W;§

)
) 
N ' '

'
Ÿ ° 
Ÿ
  ' '
Ÿ  Ÿ 
J JKq 
JKq 

 X 

4 

J
G   

'

Ÿ

'
x ”¯“–t•Ÿl

O @`BL <NS =RMDL=`LoT I L'/ .¯L'/.u> GRQJSUTPIDKJSX=„MDL‡L; ½L; 9 KJSWLNMDS! 8ˆL,8 MK4bTƒ"/.¯S_9 = "/
9 KRSJ
] OM S .—KROM O.¯IBSWMƒ TDI".% ;-O/RQ 8 OMDSS <NS/¦4 O/RQ IDKJSS
‡G„O>" I SUT ?:9 =A9 A 5
?[ = A 5 T KJLx; IDK„OIh9= ­OMDS=RM "! I.<NS¶S> S!ŽS/£IDTu8
‘ON'L GJ>"IB> L'L ;P!ŽuT LN8 M 
=„9 K KJ ƒT SDF!Ž .W uT ON8 TB ^S \ /¬9 , KJIDK S5 T =R MD.WL(ON;L TB5 %S H;L L XI  GTTMD=RO L >MD=`TBL LLo<NT SUT QI KJ xL'L :R;§/ M /¬TBuI 8ˆ4IDL,KR@A8 OO#h I =S.S' % +=<N9˜S>""/.uXT ‚I ".—/ KR.¯'LO M/RO TD.¯IB IBM SWGMƒ.¯SNtITBL( IL'SU".J/T4`ONL; TI
.W
O /£@}<S ! JO ==`SUQ-IBLO .WO /J'L /‘.WO >JS > S ! S /‡I;QJuS =`S /RQ "/KSH'L />?#'L / ?:9 =A9 A 8 9 K t`T QJSUO
S= IBS /RQRTIBN
L SNS /JSWM—O > , O /„Q 4½O /RQ =RM BL <NSUT MDL =`LoT I 'L / 8ˆL,8 O "/¬IDKJS . KROM—O . ,
IBSWƒM tTBI ".‚.WONTBS 8 B LNM 9= /JLNXI .—KROM O .¯IBSWƒM TDI ".J4&IDKRS =RMDL(;L ;;L ŠIDKJ-S , 5 5 L0.WONTDS
'

' 

'

' 

'  

  

*

RM LB< QJSUTO/7ONGRIBL'! LNM=„KtT! ! OJ=="/KS?IDKJSW/JL'/.—KROM O.¯IBSWMƒ TDI". <NS.¯IBLNM—T S IDKJSWM`"/‡IBL
IDKJSTDGK@ATy=„O.¯S L  LNM ‘/£IBL L 8 (?Lx; ‘LNM SNS/RSWM O> , O/RQ 4
IDKJS-Ty=>‘ IBI"/KSR,  5 ? L L A ? ?:, ˜L A ? L A A
.¯'
L ! @"/JSUQ ;§ IDK "/„QRG.¯I L'/%S'.<NSUTPIDKJSM SUTDG> I<"/´IDKJSX/JL'/.—KROM O.¯IBSWMƒtTBI". .WONTBS8 B LNM
QJSWIDO ‘> T#TBSWS  q8
L :/tTDKHIDKJS;QJSUƒT .¯ƒM ?=RI 'L /¶;L K"/„QJuS :/ IBS ‘LNƒM !Ž›T ;;iS !7GRTBI&QJSWIBSWƒM !"/RS~IDKJS~IBMƒ"=> SUT
9 §
?‘M O / 4 ƒT ?S'/ROIDGJMDS 4 4i=„ OƒM f cI # O A /R ‘Q LNM ;?? K A ". 5 K O 4 ‘LN ƒM ! f 4„L @ ;§<, IDLoKhG„TID>?KJ# SUTDC %S ? ‘/ <A OCƒM O M/‡FIDT7? =S A O TD/RIDuT Q 8
- ‘/.¯SM F? A 5
S /J=S (‚I > S 8 !£!ŽO 8 S'+<NSUT-'L /JS ‘GJM IDKJSWM3M SUTBIBƒM ".¯I 'L / ‘LNM 
? A M F? A ?8 !ŽL(§Q L 8 A 8 9 KJ% 
"/P<OƒM 
O /‡IDTŠ;L S <NS /N"/‡IBSWM TBS .¯I 'L /5 ‘LNƒM !ŽT 8 
  +D D 9 B ] u•
Ÿ(N“ª'
x ”¯“–tŸ• l
< Ÿ” ?:9=A9 A  ? A ?! L Q O A
  “ l 
u  “ ™
t•3” # Ÿ” i Ÿ”  ”•– !'A “B” ? A t•3’ # u•—q ¯ G” 'Ž
$ v“ Ÿ (?LNIBS¶IDKRO©I . V9 iT .—KROM O .¯IBSWƒM TDI ".3‘/ ? ] = A 4JIDKJS /R9 4  •T . KROM—O . ,
IBSWƒM tTBI ".§‘/H? ]  = A 4K;PKJSWMDS SN4 S /JSWM OIBS€IDKJS f TDG !! O /RQRuT 8 
•# 9 KJSWLNMDS ! 8ˆL,8 MK4 5


5 ? 8 BA ? 8f BA 4
O /RQO . KROM O .¯IBSWM TBI ". <NS .¯IBLNMPKRONT;L(Q„ Q .¯'L !‚=`'L /JS /‡ID•T "/ IDK T /RuS ; @„ONƒT uT 8 - "/.¯S?IDKJS 

T
(GROMDS™;L `O /3L QRGQ /(G !X@`SW`M ­T .¯'L /KSN4 M GRS /£I IBL ! L QRG > L O 4';™SKRO <NS#IDKROI ?:9=A9 A 5 
?:9 4 =A9 4 A ? BA ? f BA 5 ? A ?! L Q O A ? \ 
Tb S <NS /V4
IDKJS / I TO .—fKROM O .¯IBSWƒM TDI "f.€S > S ! S 8 /‡uI 4;PK ". 0
K 8 "!=>" SUT;IDKROI ? A I ?! L Q O A 8
L ; IDKROIPO >">¦.¯'L /RTDIBM O "/‡IDTŠ'L /­IDKJS€IBƒM ?=> S ?‘M O /”4RT ?S'/ROIDGJM S 4,=AOƒM ¥I # A KRBO <NS
9 LŽTDKJx
@`SW
S /L uLoG /„¦Q 4;™SŠQJuS :/JS™§O =„OM I ".WG > OM O , Q "! S /RƒT 'L /RO >Ž‘/£IBSWM TDS .¯I 'L / ‘LNƒM !08 6 'L /RƒT QJSWM
IDKJS ! OIBƒM 2 .¯LNMDMDSUyT =`'L /RQ ‘/KS IBL IDKJS F#,/"/!Q tJO SNM O ! ;L 7IDKJS¬=S K.¯uS =RI 'L /RO > CZ S
O >?SNuS @„M O > V 

=

-

)

-

)

-

)

-

)

-

)

-

)

-

)

-

)

-

)

-

)

' 

'

' 

' 

'

'

'  

' 

' 

'

'

'

'

-

)

'

-

)

' 

-

) 

-

)

-

) 

)

-

' 

' 

'

'

'

L

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

L

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

> 
5 

I

L
L

L  

I
L 

I

L

I

I

? 

FHT™IDKJS!ŽOIBMƒ2 L; &O @">""/JSUOM uLNM ! L'/  4 > 
§S'.<NSUT#O =`LoT I+<NS?QJSu:/ IBS4‡S <NS/V4
G/"! L QRG > OM uLNM ! ;§ IDK ? A 5 O 8 ? 6 KJS. IDKJSUTDSTBIDOIBS! S/‡IDT@A#Q OJSNL'/RO>‘.:"/KS
>
OŽT >""BL So<NK£SWI€M JO @„+ GRTD@`S7Su;™;L ©OM /JSqLNIDIDOKRI O 'LI7/VID4 KJ uSM 'L QJ! SWIBSW/JMƒxL !;²‘/R'L O/ /£IG> 
 T ;§/JLN">"I >QJOS/ž/JLN"/PIB<S OIDMƒKR OO/‡II@LB"<N>""SW/JMSUO7M8 A ‘LNMƒ•!0# 8
1P
S .WO >">}IDKROI  TŠGRTBSUEQ ‘LNMŠIDKJS uLNƒM ! .¯LNMDM SUyT =`'L /RQ "/KS3IBL-IDKJS!ŽOIBMƒ2 L; L; q8?Tƒ"/KS
> 
O /RQ O /R2QONVT @AG "> Q ‘/K?S! @L > §Q,L . L (A T 'L4B ‘/JLNS M].W S O <N/ SWM @„#G =„"O> Q M KG ? =´ =O / A%B"/RQJuS :/ IB;§SH IDG K /"! L QRI G ?> !OM L ‘Q LNƒMO ! A 4 
4 C C 
5 >  ;3 IDK 5 ? A O /R2Q 5 M F? A 8 ? 9 O NS 5 O /„Q 5 f8  8 A
L6 /„TBS
‡GRS /£I >?# 9 KJSWLNMDS ! 8ˆL,8 M "!=>" SUT™IDKJS ‘'L >"> L ;§"/KSK8
'
I

I

L

'

'

'

( 

'

' 

( 

M 

 


$u• U ’o ’ J” D +D  P u• u•  ‹ •W“” £(  4u•  !  }’£f ” „ ”  R‘‹ u•U’ ” ” “ ” “–‹  ?t•
#
8
8 

f  

>
 

? 

u• ‹ “ £ 

8
¯S?IDKJS RS oOI .<NSQJS IBS uLNM > ¶O `SUOM T LNM S ¯L , 
 
DF DD 
L
,
ŽO +u L Q´IDKJSWLNM ­IDKRO > ATDL S3ONGJIDKRLNM TPGRTDSIDKJS RLNIDOI L > 
‘LNM
IDKJS JS oOI .<NS­QJS IBS ‘LNM F OIBM 2 uLNM7IDKJS OIBIBSWM uLNM TL RIDO JSUQ ‘MDL
IDKJSŽO `LN< S ŽOIBM . MDS N< SWM T ´O ~T „T¶L ¬IDKJS Q O NL RO ? KRS IDK T O
„ONT T —KRO NS MDS N< SWM—T IDKJS-T RTHL; N< S ¯IBLNM T A S
WO IDK T ŽOIBM 2 IDKJS
> 
, ŽOIBM 2
RQhO 
 M #) ) +D D   bC SWI `SO „QJS IBS ½G L(Q„G OM ‘ LNM
‘—LNKRM OM O >¯IB SW= M TDI = S S O SR£Q´IO 9 B^] IDKJS IDK tON?:TD9 T =A9 WA OI5 L ? KJA SWLN? MD€S  V L .<NS;A IDKRS RM L S
O RQ > ?
> A 5 
I MDLN< SIDKROI 5
‘G LNM ŽT L QRIDKJG SŽLNOMMQJS O‘ LNM Ž.IB<NST S Wl? ONTBMSWTBO SS ID KJSWIDMKJS SW MDA S T JOIDKMDL´ST TDGL (—G K }¯SWSŽM ŠIBQRS KRSULT ™¯ŽM S RN< O SWI M L QJWOL;S # O `IBS S´G N< T SWM L ŽtQROSWG M IBNM OS M
? LNM?S= O S JIDKJSWMDS3OMDS LNMDS€IDK„O L QJS IBS u LNM ŽTŠL;½ M O A 
 M #)  D +D MDLBN< S™IDKROI½IDKJS }LoT I .N< S;QRS IBS u LNM T ; 5 > , ]O RQ
5 ? -, A OM S JLNI½S
‡G + < O S ‡I £O IDKRLoG oK7IDKJS 7K„O N< SS
(GRO M O oT „OIDGJMDS
O R8 Q „OM I uLNM ,
?  V LoG £IIDKRS (G `SWML; 1<NS ¯IBLNM—T?L; S NIDK IDK
MDSUT }S ¯I#IBL ;PO RQ 8 A 
S JL ¯L RT QJSWMHIDKJS £IBSWM TDS ¯I L Hu LNM wL; O LoTBSUQ -, ŽO .u L tQ^. M S WO
IDKROI-IDK tT tT7O ™O (TŽG L QRG OM LNM IDKJS­TDO NS´L;? T
I SWI GRT-MDSUTDIBM ¯I
LoGJM—TBS .<NSUTqIBLhIDKRST
¯L JS ¯IBSUQ WONTDS
¯S ; ?:. A 5 ?IDKJS RM TBIO RQ
IDKJSIDK M Q KRL L L SUT O RQ ¯LoKRL L L SUT < O T K ? L WOM S´QRGRO I A ;O RQ
:? . A 5 8-:? . A 5 ?R L ? :? . A = A KRONT RLŽIBLNM T L ATBL ¯L £IDO „T
O &8 IDKJS? ¯L A KJL ŽL L WO uLNM OI 8 L O `LoGJI . 3FHT¶IDKJS JS= (I¶IDKJSWLNM S 1TDKJL ?T
ONTDT RSUTŠIBL `L L WO -, O .‘ L QRT#G ´IBLqKJL LNIBL 
$  D +D F ? K IBSUKJSUONQ A J”•—‘‹  '
}” ”D’ U •W”D’  )!N N
J‰Œ‹Ž R N ’ • . ;  A’ . 8 “D” ‹ '´”  #  ” ;
5
$ “ J¦• N” >M HT KJL LNIBL IDKRSWLNMDSWI ­OM oG ŽS £IDT L RS WO TDKJL IDKROI
O T
¯L RS ¯IBSUQ IBL `L L WO -, ŽO +u L Q . TKRL LNIBL S
‡G + < O S ‡IIBLO 
, ¯L S= L; ½IDKJS ‘LNM ; 2 8 KJSWMDS ; 2 8 QJS JLNIBSUTPIDKJS ;SUQ NS
-L;‘? LN, r¯M T S }LoAG KJ
‡S SWGJIBSW¯M IS7A QJL;S JSUT?Ž, TO O„IBKJM SWON¯MDT SUSUT T T3 O RIDQBK £IB? ST€NIDSWKJM;S ; S 2£IB8 GM A SUT HS ŽJLNO 0 I? 2 qIDKJS3A ON™Q„SQ ; WI O2.N< 8 S L L;N„Š M IDLoIDO G KJS
O TBL ŽLNM „K T V ? ; 2 8 A 0 ?
A ONT ‘ L L PT O NS 9 B 2 8 O RQ
ONTDT G S¶IDKROI TŠIBM O „T N< SWM TBS¶IBL 9 ½O RQT L(LNIDK O JS oK `LNM KJL(L(QqL; f ; :? 9 A
!#" 

$ 

'

‚ Ÿ 

Ÿ  


‚q 

Ÿ 

 ' 

Nq 

 

J 

° 

-

) 

o G J
- +
'
) 
Ÿ

Ÿ 
 Ÿ / uS 
u:/
ƒ!"
J==
<!
7. '!
- "/. 

! '/>?# ‘/ M ¥! / '> 
# 
/
J4 '!
X/ 
'/
/ uS 
u
: /
ƒ!08
!
ƒ
%>
! @ "/
'!
J@
 !
ƒ @,# 
"/S >"> ?S'/ '/ 
JS '/ > 8 6 . 
7@,#
@ ƒ 3. /KS 
"/KS 
?S'/
oM 
.
u8
‚;§">">Z. >"> !
ƒ 

¥!
ƒ 58 

'

. 

.

ƒ ". > ! / 
/ 
)

u:/ ‚.
ƒ! u8 B
S' / 
/"! 
>
ƒ! 
!
= > 4
B
O
= ƒ c# 
= .

' 

/

‚/ x; 
 

>">
'

%

!#" 

'

)

- 

/

' 

J Ÿ

J

u:/ 4 /‘! 
>
ƒ!08 B "/
8 - '> 
= @> !
' 
'/ 9 
!
8ˆL,8ˆL 8

O 

8 

/ 

/

X! 

.
/". 
. ƒ?= '/ 
>"> /"! 
>
'/>?#˜:/ >?# ! /A#
u:/ 
,
# !!
ƒ". 
43. / @ 
# > S 8
+ £/ ! @ x4 x; 
/ uI
u:/
! 
/
M I 8 

= ƒ 
u:/ 
> / u4 >
KS
u#
/ !X@
 6 /

ƒ!

'

-

) 

> 

. 

/ 

/ ”4 ?S'/
o> /KS
;§

8

. '/ ƒ 
>"; x# 

?:. 

/ 

‘/ 

/"! 
>
ƒ"!‚=>?#˜. 

'! '> S' 
/
+ 


+ 

.
'! '> S'". >o"/
.u> ƒ?: 
= '> S'". >¦M

$

'

6 >

\ /

X
</
4 I 8 

/˜"/

;§

J==>"# 

 

@ 

. '/
ƒ!
%.u>
M ¥! / '>
+ . >"> 
> x8 B
ƒ"!‚=>"‘.u ¥#4`>
ƒ" .
'// .
. 8 - "/.
: 
/
I 4
.
'! '> S' 

/ 
@,# '"/. ,U 
>" c# 4 /
'! 
§/ 
'/V4
% . '/ "/
'
+ 

ƒ! '/ J@
ž8
‚/ 
!
x; u4
¥! / '>
K=
'! 
=,#8

)› 

, q 

"/KS
'! 
=,#
v
/. q
Ÿ 
"!‚=>"# . '// . 
= '> S'‘. >oM ¥!
¥. '!‚=>
ƒ! 
* 
+
6

@ 
/
+
' L y=
M ¥. >">q4 /.
u:/
£.u>
+ 

y#!!
ƒ‘. ' ' !
ƒ‘. o;§ £"/ 
/ '! = ƒ! 3 

*  

!
+£ 
/

/

D
ƒ 
x  
’ 
£q
Ÿ # ' %
' % 

u 

". 

/ '>

0  

S ! / 

'! 

* 

'/ 
=A#

£S'> "/KS0! J= 
8§F / " /KS

uS 
/ i@,#
' '
'>"> ; u8 9
' ' 
!
0"/ ‚/ ?S A@ 

* 

?

. /
x; 
> / 
/ 
; 


* 

S 


S
4,; §. / @

+

K= 
"/ 
/

8 

  
$

HS JS­IDKRS !ŽOIB; Mƒ2 3 ? + ; A 5 ? + A HONT ? + A 5 ' ? +Pf ; ?:9 A = +Pf ; ?:9 A A ?lO/RQ
? + A 5 ' ? + f ?:9 A = + f ?:9 A A ‘LNM 9 .u> LoTDSqIBL 9 A 4o;PKRSWMDS ' ? 3 ; = 3 A QJS/RLNIBSUT
IDKJS>‘"/"/KS /(G! @`SWM€L; ;IDKJS I¥;™L´LNMƒ S/‡IBSUQ >""/ (T 3 ;O/RQ 3 8 8? B LNM !Ž8 LNMDS OJ@`LoGJI
>"‘/,‘/KS/‡
G ! @`SWM T TDSWS - S .¯I L'/£MK8ˆ$,8 A \ ItT/JLNI™KROM QqIBL7TDSWS?IDKROI 3 ? + A MDSu=„MDSUTBS/‡IDT
% ‘/ 
O /JO ==RMDL =RM OIB<S @„ONT tTu4£KJS/.¯S7. %
5 % 4‡IDKJS3S'> G"/SX!ŽOJ=„T +";ŠO/RQ + 8
.¯LNMDM SUyT =`'
L /RQ "/KS7IBL . ;O /RQ . 8 OM SKJ'L ! LNIBL =".J8 9 KJS =RMDL(;L ];L IDKJSIDKRSWLNMDS! /JL;
SUONT ‘>?# ‘'L >"> L ;PuT 8
FHTDTDG !ŽS ‘LNM O ! 'L !ŽS /£I~IDK„OeI . T O :/ IBS 6 .¯'L !‚=> =S ;§ ID‚K .¯S >"> T½;L `Q "!ŽS /RT 'L / 
MK8 B LNM 3O : (SUQ7KJ'L ! 'L > L S#€S > S ! S /‡I . B ?:. + A IDKRS =„O M ?:.b= . A ›T .WO >‘> SUQ
O ? M-, Q ‘! S /RT 'L /„O >&LNM S /£IBSUQ A $  
—Z“ ”& J’ R  ( '´• '
—” . ;IDKJS !ŽJO = \ \ g . 
? ;§ IDK \ B ?:. + O /A A @`QJS-uS :T /JKJSUxL T7;§/O / IDK„ TBO'L I! O LN/ŽM # =AK LNƒM T !S /‡IB SUQ?:IB. L =`+ 'L > A L S' ".WO >`M-f,¥! ?:.O /+ . ‘ 'L A> Q ‘LN MT
) 5 I =@?@?@?=yMK8? \ I .W 

KJ'L !ŽLNIBL =A#´S
(G .<O > S /‡IPIBL­ O :/ IBS 6 .¯'L !‚=> =S ”4`KJS /.¯S 4`IBLO 'L "/.WOM SŽU Q„GRO >" cI #
yT =A
O .¯S 8 A (PLNIBS€IDK„OI#IDKJS uLNƒM !7G > O % ? [= A 5
= . ;=S IBS /RQRTŠIDKJSQJuS :/ I 'L /
L; ›‘/£IBSWM TDS .¯I 'L / uLNM !ŽT™IBL 'L "/.WO,M SU QRGRO >" ¥I #ŽyT =„O .¯SUT 8 - "/.¯S?IDKJS€TB'L > GJI 'L / ;L 7/1 SWM ,
.u TDS 8ˆL,8 uI J
O ==>" SU§T ;§ IDKJLoGJ7I . K„O /KSNS 4bIDKJGS "/‡IBSWM TBS .¯I 'L / ‘LNƒM ! %g;L ™O 'L "/.WO,M S U
QRG„O >" ¥I #hyT =„O .¯S TŽG /‘! L(Q„G > OM 8 9 KJ0
S =„MDL‡;L H;L 9 KJSWLNM S ! 8ˆL,8ˆL$ .WO /D@`S­SUONT ">?#
! L 
Q ?:„SUQqIBLqTDKJxL ; IDKJS ‘'L >"> xL ;3"/KS-MDSUTDG > uI 8
’ J J‰B’u‹ u” J•—  JA M $ ° ”
Z“ ”& ’ JN  ('
!#" $ $ D +D% ) ,iŽ•—‘‹  '
ƒJ`” 
” b
• '
—”¯• . ; J }’ . 8 “B£” ‹ q ' ”  #  u”  # %
5 %  “D” # ”¯“ u“
” '
Ÿ ,„u‹ UJ’  “ u“–‹  ”W“B” )” *otŸ• ‘• J J‰B’‘‹Žu” J•—  JAN M $ ° ”
Z“ ” & ’ JN  ('
• '
—” . ,   %
5 
$ v“ Ÿ 9 KJS =RMDL(;L \ ~;L IDKRS :„M TBI?TDIDOIBS ! S /£XI =RMDL .¯SWSUQRT <NSWM @„OI "!1ONTHIDKJGS =RMDL(;L ~;L
S ! 8ˆL,8ˆL$,8 T~M uS =R;MDSUTBS /‡IBSU£Q @,#-IDKJS?T #,!!ŽSWIBƒM ".<!ŽOIBM 2 B 0 ? ' ' A
9 KRSWLNMD 
"/3§
O @AONT uT 4 IDKJS /3IDO NS + B 3 f ? A%B ? * ; 2 8 A O /RLQ uLNƒM ! . 5 
* ; 218 0 8 
™S .WONGRTBS#;L }IDKJS#G /‘! L(Q„G > OƒM cI #?;L ? 8 S 8?4‡QJSWI 5 BA 4 .] T½O ? M-, Q "! S /RƒT 'L /RO > A
L "/.WOM S3U QRGRO >" cI #qyT =AO .¯STDOI T #"/KS %
5 8 
'
S u'L >‘> xL ;§‘/KS´IDKJSWLNMDS ! QRGJSŽIBL H 8 B M SWSUQ !ŽO / .WO / @`S M uS SoOM QJSUQhONT
9 KJ@
IDKJS?IBL =`'L > L S'".WO >}TBIBMDS /KSNIDKJS /"/KS;L ]IDKJS?JO @`BL <NS€KJ'L !ŽLNIBL =A#ŽIDKRSWLNMDSWI "..u> ONTDT ?:.WOI 'L /
MDSUT G > IDuT 8 - 'L ! 7S QJSUONT;;L bIDKJS =RMDL(;L r;L 9 KJSWLNM S ! 8ˆL,8ˆL'& ;§‘>">K@`S?Q tT .WGRTDTBSU Q "/£>tOIBSWM
.—KRJ
O =RIBSWM uT 8
Q !ŽO /¦4 q4 A V N“3” # ”WX“ 'GR‘‹ UJ’  N“€X• '‹-‹ u” l“–

!#" $ $ D +D ' ? B M SWSU 
Wu ° `”D“ u“–‹ 
 ”¯“D”)” *otŸ• ‘•Ž´•—‘‹  '
ƒ}”
x ”D’
W? •U”D’ 7q ? )!N 
N J‰Œ‹ŽJ
 R‰
 ŸN ’ . • K
u (' %
5 
u•­” # Ÿ” X ‡t•‹ŽJ R Ÿ ’ t• R „” Jq q 
,N‹Žƒ” 
‹ “ £u•—‹ MJ
u%• U’£’  ”W“B” “D” +” *£'
xl ' ,i ’ #¶”¯“DŸ” 7‹ ” ‹ “–‰ 
‡t•–‹ (' ”–£• -‹ŽJ R ŸN ’ • ,   J_” !o # Ÿ”  ”W“ •U” 
l  J Ÿ“–‹ 7Š‹ Ÿ• 3J} ” 
 ”¯•W” ,‹ ƒ” 
‹ “ £t•–‹ (' ”– •
—“–“—¦”–•7Ž•—‹ ' ´• l“ 
“Bx” ‚`JJ•U” u„u” l ' ~•–u‹-‰ 
 '£
ƒ}”
x ”D’ •–‹  J‰Œ‹  R u ’ •3“D”’‡u” ”¯“–‹-° `”D£’  qG,N‹Žƒ” ‹ “ £u•—‹ ' 
 ”Wu“° ”W“ •U”
xl J u“–‹7Ÿ• 
F u:/

  

'

' 

' 

(

'

) (

+ 

-

' 

'

'

' 

' 

'

' 

+

'

'

' 

'

'

'

'   

'   

2 

 


RS´Ty=`S.u O><.WONTBS ?‘IDKJSIBL=`L'> LS'".WO>§M-, Q"! S/„T L'/RO> L'"/.WOMS U 6 L'/ BS.¯IDGJMDS A QJS=,
TBSWM <NSUTO.¯LNMDL'>">tOM#AV
KL$'$ &Q&NBJ DF D q N’ )!o
— R‰ ‹ŽJR u ’ . t•,‹q '­” u  #  ”Ÿiq
2 i u” . t7• ,N‹Žƒ” ‹ “ £ 
£q  ” J‰ •  ”¯“D” 
1uS SoOM—
Q "/KS T ! L(LNIDK!TBIBM G .¯IDGRMDSUuT 4IDKJScI ;;D
L !ŽO ‘/
(GJSUTBI L'/RTH?‘S= K TBIBS/.¯S¬O/RQ
G/
‡GRS /JSUTDT A .WO / /JL ; @`S uLNM !3G >tOIBSUQ´ON9T ‘'L >"> xL ;?uT 8
 8 / tTBIBS /.¯SNV K ". K T ‘!‚=>?# .¯'L //JS .¯IBSUQ IBL=`L'> LS'".WO><! O/. ‘L'> QRT ?‘LNM
S
(G .<O > S /‡I >?#4"/‡IBSWM TBS .¯I 'L / uLNƒM ! T A .WOMDM #­T ! L(LNIDK´TBIBM—G .¯IDGJMDSUT 
D 8 /
(GJS /JSUTDTWV \ ‡IDKRiS "/‡IBSWM TBS .¯I 'L / ‘LNƒM !
QJL(SUVT .WOMDM #¶OT ! L(LNIDKTBIBM—G . ,
IDGRMDS 4?KJL ; !ŽO /A# /J'L /RQ }SW'L !ŽLNM =„K ".T ! L(LNIDK ! O /. ‘'L > QRT .WO / @}H
S ‘LoG /RQ
;3 IDKIDKJSTD
O !ŽXS "/‡IBSWM TBS .¯I 'L /5 ‘LNƒM ! 
L >‘> xL ;§‘/KSŽIDKJSWLNMDS ! T ‘>"> GRTBIBM—OIBS ;PKROI ;;S ,/JL ;gJO @}LoGRIPIDKJS7O /RyT ;™SWM T ‘LNM 
9 KRS u'
O/RQ D 8~F?TDT G ! S€IDKROI . T#O T "!‚=>?#£.¯'L //JS .¯IBSUVQ 4.u> LoTBSU¦Q 4JLNM S /£IBSUVQ 4RT ! L(LNID0
K M-,
!Ž
O /. u'L >t¦Q 8
K >""/¦4 D A
% t•q” # Ÿ”  Ÿ” ˜ ” •— !} “B
” ?:. A
!#" $ $ D +D ?1PLo
u•’ # t•–  W ‚” @' 
K TrIDKJSWLNMDS ! IBS >"> T&GRuT 4 uLNM&=S O !=> S 4IDKROI]IDKRS IBL =`'L > L S'".WO >,!ŽO /. ‘'L > Q .¯LNMDM SUyT =`'L /RQ ,
9 
"/SŽIB5
L > QRL‡SUT /JLN7I .WOMDM #O /A#T ! L(LNIDKTBIBM G .¯IDGRMDS 8?F /JLNIDKJSWM .¯'L /RTBIBM—O "/£IH'L / IDKJS 
"/‡IBSWM TB
S .¯I 'L / uLNƒM ! ;L ¶O T "!=>?# .¯'L //JS .¯IBSUQ T ! L(LNIDK M-,¥!ŽO /. ‘'L > Q ;ŠONT uLoG /RQ @A#
FH'
L /RO > Q„TB'L /¦4.= s8~O > TBL 6 LNM 'L >"> OM #%L,8‡MK8ˆL 8
L /RO > Q„TB'L /¦4  A  ”  ”¯“—•Wƒ” 
l  J Ÿ“–‹ % 
!#" $ $ D  ?FH'
•–‚‹ x •—‘‹  '
J}ƒ” 
” ’ 0
U’ •W”D’ J‰Œ‹  R u ’ . uN
• }” !£ l # ” ’£” o„  ”  u” 
% u•7”  #  u” •q , 

(?LNIBSIDKRO`
I @,# 1PS !ŽOM 8ˆL,8ˆL ?. A IDK tT&IDKRSWLNMDS !gIDO NSU•T .WOMDS#;L ”! O /. ‘'L > QRZT ;§ IDGK =`LoT , 
I +<NSPQJuS :/ IB<
S "/£IBSWM—TBS .¯I 'L / ‘LNƒM !ŽT ONiT ;™S >"> 8½F?T ;™<S ;§">">JTDL‡'L /qTBSWS 4 9 KJSWLNMDS ! 8ˆL,8 *JI
O/RT ;;SWM T ‘LNM¶QJuS :/ IBS3O /RQL QRN
Q "/£IBSWM—TBS .¯I 'L / uLNƒM ! uT 8 B LNM "/RQJuS :/ IBS€ S <NS / "/ ,
IBSWM TDS .¯I 'L / ‘LNƒM !ŽT @`SUT tQJSUT 9 KRSWLNMDS ! 8ˆL,8ˆL "!=>?#"/KS7IDKROI?IDKR S .¯L(S .u S /‡I?;L
> tT# S <NS / IDKRS u'L >‘> xL ;§‘/KS-SUTBI "!ŽOIBSK„ONWT @`SWS /%=RMDBL <NSUQbV
O 4 O! A . u•7•–u‹  '
ƒJ`” 
” ’ §
W? •W” ’ §“–u‰
!#" $ $ D  ? B GRM GJID
u” ”D’ •–
‹  J‰Œ‹  R u ’J A’ % t•”  #  u” iq L ' >  i Ÿ” ,;” ( # ”
P7/   

'

'  

'

'  

'

) 

- 

C' C  

L 

'  

RK S ;A ; ‰Ÿ`JxW”ƒ 
“B” TDIDOIBSUT IDKROI "/ IDKJSOJ@`L<NSIDKJSWLNMDS!  * C ' C T KJLoG> Q˜@`S
IDKJS­M ?SoK£I O/RT;;SWM IDK T‚.¯L'/ BS.¯IDGJMDS4ŠKJLx;™S <NSWM4W T TBI">‘>;L=`S/¦8DP7/ IDKJS­LNIDKRSWM
KRO /„Q ?lONT ;;S ;§‘>">?TDSWS "/ IDKJS /JS= ITDS.¯;AI; L'/ A 4€O>">7"/‡IBSWM TBS.¯I L'/ ‘LNMƒ!ŽTO>"> Lx;™SUQ
@,# 9 KJSWLNMDS! T
8ˆL,8ˆL 4 8ˆL,8 *JI O/„Q IDKJS , 6 L'/ BS.¯IDGJMDS .WO/ @`S MDSu=RMDSUTBS/‡IBSUQ ONT 
"/‡IBSWM TB
S .¯I L'/5 uLNM !ŽT#L; T"!‚=>?# .¯L'//RS.¯IBSUQ¦4AT!ŽL‡LNIDK M-,¥!ŽO/. ‘L'> QRTu8 9 K‡GRTIDKJSL'/>?#
9 

  

&

MDS! O"/"/KS
(GJSUTBI L'/ ‘LNM7O/„Ty;;SWM "/KS "/¬IDKRST‘;A!‚; =>?# .¯L'//JS.¯IBSUQ˜.WONTBS0>" SUT "/
IDKJSQ}SWM S/.¯S@`SWI¥;™SWS/ B GJM—GJIDO TMDSUT G> I#O/RQ­IDKJS , 6 L'/ BS.¯IDGJMDS8
S /J=S I?M SUTDG > I "/RQ".WOIBSUT¶KJL; !3G.—K ;;S /JLx;gOJ@`LoGJIHIDKJS O/RTy;™SWMHL; D 8
9 KJG
FHT~XO .¯'L /„TBS
‡GRS /.¯S;L 9 KJSWLNMDS ! 8ˆL,8ˆL'&A4 IDKJSPKJ'L ! SW'L !ŽLNM =„K ƒT !*¥I #,=}SPL; `OT! L(LNIDK¦4 
T ‘!‚=>?#X.¯'
L //JS .¯IBSU¦Q 4£LNM S /£IBSUVQ 4A.u> LoTBSUQ M-,¥!ŽO /. ‘'L > Q . T QJSWIBSWƒM !‘/JSUQG@A#7IDKJS<=AOMƒ I¥#
L; %wO /„Q IDKJS­¥I ;™L /(G ! SWƒM ".WO >©"/P<OƒM O /‡IDT ?:. A O /RQ 8 ?:. A 5 M  8 ?:. + A 8
\ /0.¯'
L /£IBM—ONTBIPIBL 9 KJSWLNMDS ! 8 8 O 4}IDKJSWMDS §T /J‚L :/ IBS /RSUTDTŠMDSUTDG > I™'L /IDKJS /(G !X@`SWM#;L
/J'
L /„Q `SW'L ! LNM =„K ‘.&T !ŽL‡LNIDK3TBIBM G .¯IDGJM SUTr'L /O#IBL =`'L > L S'‘.WO >'M-,¥!ŽO /+ u'L > VQ 8 9 KJS /JL ;§/
MDSUT G > IDTHOMDS ;L IDKJS ‘'L >"> L ;§"/KSq¥I #,=}S 8 ?l3F / ‘/RQ ".WOI 'L / ;L IDKRS =„MDL‡;L ;L ;IDK tTPMDSUT G > I
?IBl=SO /RuI Q8 T - ‘!SWS"> O O>tM;TBL 'L /J9 SUKJT ASWLN;§MDS">"! >@}uIS S'8 * .<N8 S 8/%A > OIBSWM#'L /¦4K.= s8 6 LNMD'L >">tOM # * 8 * 8“&7O /RQTDKG @„TDS
‡GJS /‡I
” Jƕ–u‹  'D
ƒJ}”
x ”D’ M˜q ? )!N 
N€‹  R u ’ •
!#" $ $ D  DF ?  A )› 3

“—“D”–• JA’N° "! q  ”-  ”W“ •U” 
l  J Ÿ“–‹7• L , ? > A ? M , BA 
? ’L u•' l  
xBA J¥JA ’ #Hƒ” ‹ “ £? ' 
AMq]•–‹ LF= ´Ÿ• l“ uI 
' “D ”–u• BA ”D'
uD
—“–X“ ' ° i?:R,  ”W  ' BA‹ J AP’'
G SoKJLoGJI#IDKJ S > ONTBWI =„OMDIP;L IDK TTBS .¯I 'L / ;;S3O >?;™xO #(T?ONTDTDG !ŽSUQ­IDKROIPIDKRS M-,
9 KJM LoK
!Ž
O /. u'L >tQRT ;™0
S .¯'L /RT QJSWM SUQ ;™SWMDS­T "!‚=>?# .¯'L //JS .¯IBSU¦Q 8 9 K TONT TDG !‚=RI 'L /ž.WO /˜@`S
MDS >tO (SUQ "/ TD'L ! S .WONTBSUuT 4Z@„GJI¶IDKJ‚S SNS /JSWM O >i.WONTBS ?lOM @ IBM OM # lG /RQ„O ! S /£IDO >­SNM LoKG = A 
TŠIBL(L 
Q .WG > I™IBLqTBIDG„KQ #4RT "/.¯SNV 
“q” # ”¯“ 'oR ”¯ ' “D”–•Wu” ”D’ !ov“ J  J”¯“D”Žu•Ž•—‹ ' 
!#" $ $ D  
›

U’ •U”D’ ©“—¦Ÿ” ”D’ J‰Œ‹ŽJ
 R Ÿ ’ . ,   ;B?:. A
5 ‚
\ / OMD‚
I L­;L #IDK tT <N'L > G !Ž£S ;™ S ;§‘>">­=RMDL <NS 9 KRSWLNMDS ! 8ˆL,8 ** ‘MD'L ! cI ;;L Q }SWMDS /‡I
=`'
L "/‡IDT-;L <, uS ; ?Q/ (SWM .u TBSUT MK8ˆ2,8‡M? @ A O /RQ $,8ˆL,8ˆL ?. A A O /RQ QJSUQRG .¯S´O IDKRSWLNMDS ! ;L
H OM NB
L < ?Q/ (SWM .u TB£S $,8 8 uI ?. A A IDKROIIDKJSWM £S .WO / @`‚S /JLO >?SNLNM IDK ! ‘LNXM .u> ONTDT + °#"/KS
;L.u.¯'L> RLo/G TD/R/„SUS£Q QJ.¯SWM-IBM SU,¥TB!ŽQ IDO O M-/R/,¥Q !Ž. u"'L/KO >tS©/QR+:T u'L /?‘> LN Q„IB%M SuT >"8,F#3,¥=R!ŽM O SU/TBS + u/£'L IB> SUQ„ Q T SN ‘LNMDLoM™KG O =A/A›T #> SU: ON QRSUT&-Q GR, TbIBDL M ‘,L A .W8 GR9 ZT K(!ŽGROuT 4£"/ID>"KR#?SH'L Q /7 T "!‚.WG => cI >?##
O /‡ID%T ;;S¬KRBO <NS¬Q T .WG„TDTBSUQ G /‡I ">7/J xL ; IDKRS "/£IBSWM—TBS .¯I 'L /
‘LNƒM !
9 KJS "/P<OƒM 
%X4(LNM•! LNM S§SNS/JSWM O>‘>?#-IDKJS3.¯LoKJL'!ŽL'> LS#ŽMƒ"/S ?:. + A 4oO/RQŽIDKJS ‘G/RQRO! S/‡IDO>
SNMDLo
G = ;?:. A QJuS =`S /RQ'L />?# 'L / IDKJSŽKR'L ! SW'L ! LNM =„K T ! ¥I #,=`S ?"/ lO .¯uI 4KR'L ! -L ,
IBL =,#¥I #,=}S A ;L ½IDKJS ! O /. ‘'L > ¦Q 8iP¶GJMG > I "!ŽOIB7S SNLoO > 4„KJL ;; S <NSWxM 4 T#IBLqTBIDGRKQ # •—‹ 
M-,¥!Ž
O /. u'L >tQRuT 8 P7/ 'L /JS KRO /„¦Q 4›;™ S /JSWSUQ :/JSWXM ‘/ <OƒM O /‡IDTO /RQ ;™xO #(T3IBN
L .¯'L !‚=AGJIBS
IDKJS ! "/LNM QJSWMIBLQ TBI ‘/KSoG TD K /J'L /RQ }SW'L ! LNƒM =„K ".3M-,¥!ŽO /. ‘'L > QRT 8 - S ?@`SWM S-,  IBIBS / 
"/P<OƒM 
O /‡IDT&O /RQ - S "@}SWƒM S-,  IBIBS / @„ONT ‘..u> ONT TBSU­T ;§">">'@}©S "/‡IBMDL QRG .¯SUQ "/ - S .¯I 'L /‚L,8‡MK4
O /RQ ;; S ;§">"> TBSWSTB'L ! S JO ==>"".WOI 'L /„T€;L ŠIDKJS /JxL ;3> SUKQ SNSŽ;L #IDKJS - S ?@`SWM S-,  IBIBS / 

l;§G ‘/>"> .¯I Q 'L TB/ I ‘/KIBSoL G ID TDKRK S KRSN'L SW! 'L ! SW'L SW! IBM LN# M =„;L K -".‚IDKJ@„S¬GJIG /R/JQJ'L SW/RM Q >?#,}‘/KSWS'L ! M-LN,¥!ŽƒM =„O K /"..G u'L M->t,¥¦Q !Ž8 O /\ / . u'L ID>tKQRuT %T 8N;ŠP7O / # ID;™KJSS
LNIDKJSWMqKRO /R¦Q 4o;™S´O > TBL /RSWSUQ O ! SWIDKJL Q IBL QJS .u QRS ;?KJS /˜M-,¥!ŽO /. ‘'L > QRGT S'+<NS /˜@A#
Q }SWMDS /‡I .¯'L /RTBIBM—G .¯I 'L /RTMDSUTDG > I ‘/¬Q `SW'L ! LNM =„K ".‚!ŽO /. ‘'L > QRT 8 OMDI L JO @`LoGJI 

'

)

-

)

-  

'  

O 

 


M WO WG GRT
.
NS-O ŠO IBLQRSUO IDK -, ŽO . uL tQRTPQJS JSUQ <OMƒ2,
<
LoGRT?TBIDO RQROM—Q ¯L RTBIBM—G ¯I L RT HT
M WO WG GRT#L JS WO ?lG „QJSWM lO <NLNM OJ@> S
M WG ŽTBIDO ¯SUT A RMDL<NSIDKROI -, O . ‘L QRT QJS RSUQ Q }SWMDS ‡I ¯L RTDIBM G ¯I L RT OMDS
O ¯IDGRO Q }SWL ŽLNM „K
IDKJS J=S ITBS ¯I L ™S RMDSUTBS ‡ITBL ŽS ‘O OM¶S= JO SUT€L; ?lT
.¯L'/ ,
JS ¯IBSUQ A -, ŽO . ‘L QRT­O RQ!QRSWIBSWM JSIDKJS ¯LNM MDSUT `L RQ
‡IBSWM TBS ¯I L uLNM !ŽTu8 
LNMDS ¯L WOIBSUQO RQ ŽLNMDS ‡IBSWMDSUTBI ¯L „TBIBM G ¯I L „T `S TDKJL
OMDI * 8
LNM™LoGJM™L WONT L RO }GRTBSP;L —KROM O ¯IBSWM tTBI ONTDTBSUT (IDKJS?MDSUONQJSWM T M S uSWMDM SUQŽIBL - S. ,
I L L ‘LNM;O qBL <NSWM < S ;L „O NMDLoG RQ OIBSWM O RLNM™IBL ' ‘LNM ŽLNMDS?QJSWIDO‘> Tu8
;§‘>">¦S' £; # 
>›;§
M ¥! / '>
u:/
@,#
Q @A#0. >". > 
/
. '/ 
. '/ u8 "/KS Q @,# . >". >
'/ . / /
.u . ! 
/.
=
iM ¥! / '>
u:/ ‚@A# 
/ i. '/ 
. '/ 
. 
>‘>?#  '! = ".J8
\ /
£/ 
. '/ ; = 
/
'! 
!£">" 
!‚=> 
‘!‚=>?#
/ .
M ¥! / '> 
/
ƒ!"/
.
y= '/ "/S "/ 
. '/
H
i. '!‚=>"". 
/ !
i"/ 
"/S©. '/ 
. '/ ¦;§">">)@
;§/ "/ 
,.u. ƒ '/ >
V. 
. ƒ "..u>
u4
©
B 
'/
8‡M 
/
, u;
¦@ . AS 
/  !
ƒ > 
 !e  

Y

%‘2 L S QR5 T JL 7 9 KJSŠBRMDT SUTBS ‡CeI­SUC TBC TB9 IbL CS=CV J5 SO „ONE T S™T L; „S=¯TDJ SG O K-O ?SU2-Tq, ŽL; O A .5 ‘LoL TBSUQ Qb¶IDT]KJIDT S KRS ‡-IB, SWQ M TB¯S L ¯S I RJLT S L¯IBR uSULNO Q M£T AKJO SWMD2S , 

T7 IBM +< O ¶IDKJSWM S= O SUT-OMDS RMDL< 8 tQJSU Q IDKRS ‹  ”)* 4 ; “ W” l # ”´•  —”¯•
!?476 +N< L S =e5 ?@ID?@KJ? ?Q4S = L 4 A; < 5 LoG„7? T FE ‘MDA SWSL 4 =@ O?@?@¯?I =L KJS­L;MD SUA 4TDG ‘LNI M 5 4 B T „4 O ¯ 7 S A FbE LT-JL IDS
KJSW4 O ,F , Q IDO NSŽS R7 IDFTKJE S L R
(?‘OIDGJKRLNO¯I I L S ‡T I,
S= „MDL ªS ¯I +<NS T AO ¯SH476 476 ; 5 2 8 TŽIDKRS ‹  ”+* “ U” l # ”  }” O RQ
476 8 T?IDKJS ‹  ”)* “ W” l # ”   }” HT RTBIBSUONQL; 4 ½L JS7QRS JSUT?IDKJS
MDSUO RMDL BS ¯I .N< ST „O ¯SUT 6  B 476 O RQ ? L =@?@?@?<= A B #IDKJS ™S
WO QJS JLNIBS 
IDT ‹ )!‡” }” ‡• “ª’N A ”–• L V ; V_?@?@?V  PK K
OMDS´QRS JSUQ G IBL 7G I WOI L
B 4 PLNIBS´IDK„OI476 WO `S ¯LB<P,
SWMDSUQ ¬IDKJS  }” “B’ } ” KROM IDT VF4 476 ? 5 =@?@?@?=A, A ?KJSWMDS
? ;>=@?@?@?= A 5 ;€V ?@?@?bV ™V V 4 ;€V ?@?@?bV KJS , Q S RT L RO ]T AKJSWMDS
2 8 K„ONT; O´G 
‡GJS ¯L S=¬ TBIBM G ¯IDGJM SŽONT 476 ; ½TBL ™S WO G„TBSŽIDKJS T `L T_2 8
O RQ5476 ‡IBSWM KRO NSUO
L ,  

MDLN< SIDKROI 476 T ¯L „O ¯I?O RQ ; ?Q4 6 A 5 
 M #) )  
TBS
(GJS ‡I 476 8 tT#O LoTBSUQ RT
¯L JS ¯IBSUQ -, ŽO .‘ L Q 
K„OI tT 6 ; LNM PK K < O GRSUTPL; 
I MDLN< S-IDKROI <;B? 6 A 5 8 . ,
, T 6 LNM S £IDO S
M MDLN< S?IDKROI ?Q476 A 5 . 5 ? 5 =@?@?@?=A, A O RQ ?Q476 A 5
LNIDKJSWM TBS ? LNMHOŽTBL GRI L JTBSWS / O S
A
;
? (  HV SWIBSWSWM S /1JJ S™O IDKJS S l G ¯I L ART f d ‘ LNMIDKRS™O RS ¯L(LNM Q „OIBS —KROMDIDTL; 476 
ONTDT B 8 ?Q476 8 A .N< S ONTIDKJSH‘ G RQRO , 
 KJL IDKROIIDKJS KJL L L
S ‡IDO ONT T L;¶ IDKJS´TDG O .‘ L Q 5 7 9gV V B 476!8 C 9 5 FE NS RS=,
M OIBSUT 8 ?Q476 8 A KJL ‘GJM IDKJSWM LNMDSPIDKROI 
<= A 5 O RQ ¯L GRQJSPIDKROI
?
5 

/ ;
'> u8 9

= 

/ 
"!‚=>

'!

@ ‘. 
!‚=>
.u>
¦4 "!=>?# . '// .
! / 
!‚=> 
. M ¥! / '> 
•M "! / '/ > y= 
"/ 
. '/
ƒ! '

'+ ƒ"/. 
+ 
I 4 

ƒ , >q8 P 
!=>
0=
,
@ #
,


yv ƒ 

'
8 
@ , 
. '/ 

'/ 

% u4
C /
I
I 

.
.
4 '/ . / 
/ 

8 9 
> "/KS y= . 
"! / '/ >. '!
I 21
=> ˜= 
. 
y= .
N 
/


yv 
x
°
+ 

"/KS 
"/
©4 '/
u:/


vy ƒ 

8 
>3= 
. 
y= .
8 \ 
/ 

4 
/ ;
. / 
/
@A#  

q4§; ‘. 
, u 

ƒx
° '
u:/
K=
! > "=>"". '/ž@,#
8D(
. / @
.
ž@,# 
 

)
`
4
; 

0

° .
I 

 

 

q8 9
L "! / '/ > y= 
/
‚. '!‚=> 
.
4
; £. / 
#,! @ '> 
/ 
"/ ƒ. /S J@>?#8 

/ >?#4 

.u>  

ƒ / 

ƒ;§ 8

F
°

! /
' B

ƒ!"/

-

)

-

8

+ 

'> '/¦4 

/. '/ 
!‚=> 7MK8ˆL,8‡MK8

- x; 
><.u> 

4 

J@> 

£

¦4 ƒ"!‚=>?# . '// .

+ 

8 -

8

7 

)
L : :
I 
!‚=> K
M 8ˆL,8‡MK8  

W. '!= . /
NM ¥! 
/ '> ¦8 

'! '> S# .u>
K@! 
/ '> 
x;
ƒ! 

/ •.

7; ". 

"/

+ B 

/ 

'

8 6 '/ 

>
+ 

I

•.

S' /

I 

/  . '/.u> 

/
S /

8 

  ? "  S S SWOI M 4!6 8 QJS ? JLNA AIBS~IDKJS Ž5 O . ‘L Q 476 5 8 IDK€IDKJ? S~L  # `”D LoT V IBHSLNL M JS LN£I IDO¯IL L lGR TBKRSPS IDK ¯ST
JLNIDOI L IDK ¯L S= ¯L DG oOI L PK —K “D”–•W”W“ # ”–• LNM S £IDOI L ¬L 476!8 A
MDLBN< S IDKROI€IDKRSWMDS T JLLNM S ‡IDOI L , „MDSUTBSWM3< Q `SWL LNM „K T }SWI ;SWS 476 8
O RQ 47678
FHT ­IDKJS7MDSUO WONTBS I TPSUONT ­IBLTBSW; S7IDKROIHO ­I ;L­Q TDI ¯I `L ‡IDTL; 476!8 S
L ­OŽG
(GJS „MDL ªS ¯I +<NS JS ?
476 A AO RQ­O I ™LH?lQ TBI ¯I A RM L ªS ¯I .<NS JSUT
5476 8 £IBSWM—TBS ¯ISUO K LNIDKJSWM ; S= O ¯I ; L JS }L £I
KJS WOMDIBSUT tO RMDL QRG ¯I476 H476 RMDL< tQJSUTHIDKJS JS=( I¶S=J O ; S-L;™ ; OT ,
¯L JS ¯IBSUQ -, ŽO +u L Q ¬IDKJS G JSWIDK u LNM 7G O ?Q476 476 A 5 
8 2 8 -2 8 A 5 œO RQ I T JLNIŠKROM QŽIBL-TBSWS?IDKROI 8 5 V KJL(LoTBS
?
IDKJS­KJL ŽL L S S ŽS £IDT \ 5 2 8 7 „I@? E PO RQ 5 7 RI@? E 32 8 #ONT O „ON;T T
‘LNL M ¯L R8 TB? 2IBM—8 G ¯I#2LNID8 KJSWM A -, IDKJOS Ž. ‘L OIBQRM T2 ‘MDL;L IDKJSO `L<NSIDL K JSUT T „™ONS T T ‡IBMDTqL SQR
‡G GR¯O S€PO IBL
NS J L; SWM—L O 
L `SWM OI L ‘ LNMPI ;LqT L(LNIDK ,F, Q S „T L RO ŽO +u L Q„T IDK `LoG RQROM 
"G 7N#$'  D bC SWIe. ;>=A. 8 `SŠLNM S ‡IBSUQ ,F, Q S „T L RO ŽO .‘ L QRT O „Q ONT ,
TDG S€IDKROI
P. ? 5 = A OMDS ¯L AO ¯I ¯L Q S RT L , :WSWMDLŽTDG ŽO . ‘L QRT
L;½ IDKJS }LoG RQROM SUT F?T TDG S l GJMDIDKJSWM LNMDSIDKROI V ;
TO ´LNM S £IDOI L ,
8
MDS N< SWM—T Q `SWL LNM AK T tQJS £I +
; IDK < O l? O RQ­T L‡LNIDK
IDKJS ¯LNM RSWM T A ™S NSWIO JS ²LNM S £IBSUQ ŽO . uL tQ rQJS JLNIB8 SUQ b. ; _. 8 ?‘LNM
. ; . 8 . 5 %; 5 8 O „Q 5 Q A
¯LNM JSWM—T TSUONT -Q S „T L (V 
 
  KJS#L `SWM OI L -L;` T L(LNIDK
PS O ¯SO ´O oG OM `LoG RQROM qTDG KONT 7 :? 9<; =A9 8 %A B 8 C 9; LNMh9 8 FE
O-T L(LNIDKL JS RGRT ¯L AO ¯I qTDG `LNMDIBSUQqT L‡LNIDKEl G ¯I L „T TBSWS oGJMDS
K oKJSWM Q ŽS RT L RT IDKRST O S WO `SQRL JS ? WO JL WO A 7G I
IDKJS „MDS < LoGRT L QJS IDKJS€S= IBM OŽQ S RT L RT™L; 
>
@,#£1 !

/ 

'/ 

/
8ˆL,8ˆL .

;§

. '!‚=> 
/ 

/ 

! / '>

'  

' 

;§ 

) 

==

-

8 

. '/ KS '/V4V; ".
ƒ / 
'/ q= 
"/KS  

/ 
'/¦4 /. 

iF ‚/ ©. '/
ƒ / 
'/ '/
* 8
'! = ! @ c; /

K8

3‘/

'/ 
"/ 

/ 
"/ 

>›. 4¦ 3 
#
3= 
. 
"> "/ 

. 
.
§‘/ 

/Ž# c;
4 / 
/Ž# ¥; 
. >?# '/ X= '‘/ u8 

"/. W= '"/ 
" /.
= 

/ = 
.

=
,
‚/
=>"#
˜M ¥! / '> V8 •#
ƒ! >
Q 

// 

+ 
 
4 / i /
'! '> S# > ! /

= 
/  

!
ƒ 
‘/ 
£@
' 

+ + 
.
§M ¥! / '>
'!
J@
'/ <;
9 £. '/ 
= 
'/
c; 
! 
"! / '/ >5! / '> ;3
9

G.
. '// .

 >"
>‘"/ 

. 

!‚=> 

' 

=

ƒ"!

+ 

6

@ 

  
>
X"/ 
. ‚S /
%@ / 
#8

ƒ

q8 
>

@

ƒ / 
"! / '/ >,! / '> 4 / 
! 

0
)
ƒL
. '!‚= . u4. "! / ƒ '/ 
@! / '>
@ /
ƒ 8 
!
! 
9  / 
/ 
'/ 
"/KS '! = !08 •# / °#"/KS W;§ 

, 9 /
ƒ! 
"/KS
‚. ƒ/
; ‚S
0/ u;
ƒ /
! / '> ¦4 /
@,# 
+
X@A# 

/
9 
 8
+ 
  

= 
'/ 
! 
"/KS. ƒ/
1 u=> . / /KS > W@ / 
# . 
!
'/ 4 ‘/KS . '!‚= . >?# ==
ƒ!
\ / ?S 
"! / '/ 4 
!
. /˜@
'/ 
. / 
=
, W! 
>5@A# 
"! / '/
- 

9 

 

o

y#‚"/ "! / '/‚L
I
I @A# 
/. '/ +
8 8
B "S
'/". >">"# @,#ž! > ? =>"#,"/S
8

zwpv‰Ž„’zƒ}Zl Wzuzƒnqj)kmt)‹•€vz }qtps}qlVkˆt7wkmWpvt)l kmz t –

F1yT =`S .u O >W.WONTBS ;L ¶IDKJN
S .¯'L /„TBIBM G .¯I L'/ L; F?Su:/ I L'/ 8 * 8ˆL TŽIDKJS ,}’o“ '
•(‹ ;PKJS /N;; S S'> GJS3O > 'L /KSqIDKRES ?:, BA , Q"! S/„T L'/RO>¦@AO>"> %; 8 0 f ; 8
O/„Q tT ;™S>">2, QRSu:/JSUQ ?‘/RQJSu=`S/RQJS/‡I L; 3IDKJS
9 KRS MDSUT G> I tTQRS/JLNIBSUQ @A#6. ; .
S! @`SUQRQ"/KSoTŠL; 0 f ; A ;?KJS/JS <NSWMPSU8 O.—K P. T§.¯L'//JS.¯IBSUQ¦8 9 KJS@`LoG/„QROM#qT G!
L; .¯L = SUT&;L JIDKJ©S !ŽO /. ‘'L > XQ tT]QJS /JLNIBSUQ @,# . + + 5 I 4NIDKJS/ . 5 0 @A#    

L I 

 


QJSu:/ I L'/¦8F3/RLNIDKJSWM™T=}S.utO>.WONTBSHL; rIDKJS7.¯L'/RTBIBM G.¯I L'/£S'.<NS/ "/ F?Su:/ I L'/ 8 * 8ˆL 
T7IDKJ0
S .¯'L //RS .¯IBSUQ TDG ! ;L H¥I ;™L .¯'L //JS .¯IBSU¦Q 4;LNƒM S /‡IBSU3
Q ,F, Q "! S/RTƒ L'/RO>•!ŽO/. ‘L'> QRT
. ;PO /RQ . 8 V 
"G 7N#$'  . B LN
M ) 5 =ƒL,4> SWI 0 . <@`SqS ! @`SUQRQJSUQ Q T Tu4 O/RQ > SWI
9V 0 ; 0 @`SŠ
O /-LNƒM S /‡IDOI 'L / ,¦MD S <NSWM ƒT "/KS€Q `SW'L ! LNM =„K T !08 9 KJS™ƒT ! L‡LNID‚K ! O / ,
8 
. ‘'
L >
Q ?:. ; %"/‡I 0 ; A  ?:. 8 %"/‡I 0 8 A T .WO >"> SUQqIDKJS
J}ƒ” 
” ’-• ‹ . ;E . 8
L; . ; O /R
Q . + IŽQJL(SU£T /JLNI QRuS =}S /„Q 'L / IDKJS .—KJ'L ".¯SUT ;L 0 LNM 9 ?lT "/.¯S O /Ž#
Ic;;LLNƒM S /‡IDOI 'L 8 / ,q=RM SUTBSW3M <"/KSŽS ! @`SUQRQ "/KSoT;L ~OqQ tT OM S3T ! L(LNIDK >?# tTBLNIBL =". A 8 \ /
=„OM I ".W
?@, #QR uS :GI /A> O I.¯M L 4V'L =E/V 8SU A T .;L bIDQRKRS S¶/JLNT OIBSU! T€S IDKJ! ‚S O /!Ž. ‘O 'L /> +Q u'L .ž> NQ 8 ;™?l§F ‚S SoSNO SW"I /V@A4#+ ID KJ‚S 5 .¯'LI /4 /JIDKJS S.¯IB/%SUQ¬E TDG . !w5 ;L 2 
(?LNIBSPIDKROuI 4,@,#ŽQJuS :/ I '
L /¦4NIDKJ<S @`LoG /RQ„OM #7T G !g;L . ; O /R-Q . KRONT IDKJ§S .¯'L //JS .¯IBSUQ
TDG ! Y. ;E Y. 8 ON%T @`LoG /RQ„OM #4TBL !?:. ; . 8 A 5 Y. ;E Y. 8 8 IDK tT MDS >tOI 'L /
!"SoK£I=S => 
O ‘/­IDKJXS /RO !ŽSUTP;L IDKJSL =}SWM—OI 'L /RuT 8 9 KJ S IBSWM OIBSUQ JO ==>"".WOI 'L /;L IDKJS
.¯'
L //RS .¯IBSUQT G !.L =`SWM OI 'L / ‘LNM 47678 = 476!87O /RQ 2 8 R2 8WS'+<NSUT;LNIDKRSWM™=S JO !‚=> SUT ;L 
T ‘!‚=>?#£.¯'
L //JS .¯IBSUQ M-,¥!ŽO /. u'L >tQRuT 8 
 M #) )  F  C .<NS / M-,¥!ŽO /. u'L >tQRT . ; O /RQ . 8 ;3 IDK ‘/£IBSWM TDS .¯I 'L /
‘LNƒM !Ž T %y4RT KJxL ; IDKROI % % 5 % % 8
I H´S LN4JM S0IDKJSNS S/ /JSWM % O>">?5 #4=R%MDL <N S­IDKR%OI8 . h. 5 . ; 6. 8 O/RQ T-O KJL'! L'> LS#
* , yT =AKJSWMD 
 
 % 9 KJS .¯'L / <NSWM—TBS¬;L 7IDKJS JO @`BL <NS¬=S SWƒM .u TDS T­O > TBL IBM GRS ? ! q4
K9 RSWLNMDS ! BA 47/RO ! S >"# IDKRO0
I . 1. TO .u> LoTBSU¦Q 4PT !ŽL‡LNID¦K 4?T "!‚=>"#˜ .¯'L //JS .¯IBSUQ M-,
!Ž
O /. u'L >tQ O /RQ %.yT =>" IDTHONT ; 4rIDKJS /IDKRSWMDS OMDS . ;@=A.
.TDG .—KIDKROI
. 5 . ; . 8 S'.<,‘/KS¶IDKJSyT =>" IBI "/KS 8 ; 8 uLNM %?lONT 5 8 % A + ! LNMDSWBL <NSWM 
tTHO ?lT !ŽL‡LNID
K >"#´S !X@`SUQRQRSUQ A KR'L ! 'L > L S# T =„KJSWMDS 8 (?LNIBS IDKRO7I @A# JO ==>?#"/KS IDKJS
MDSUT G > IŠ;L 1/1 SWƒM .u TBSUT 8 * 8 ?‘S A O /RQ 8 * 8ˆ$ ?lO A 'L /J S .WO /´SUONT ">"#£=RMDL <NSIDKROIPIDKJS "/‡IBSWM ,
TBS .¯I 'L / ‘LNƒM ! ;L 3E , 4!6!8ŽE 476!8 TS
‡G +< O > S /‡IIB
L , ?:,e= I A 4
TBL7IDKJSUTB7S "/‡IBSWM TBS .¯I 'L /E ‘LNƒM !ŽT ;PK ".— K .¯L <NSWMO >">=`LoTDƒT ?@> SQJuS :/ IBS ?.= s8 9 KRSWLNMDS !
8ˆL,8 *JI A 
O /RQ L QRž
Q "/RQJuS :/ IB‚S .WO /RQ QROIBSUT .WO / @}S MDSUO >".:WSUQ @A# T ! L(LNIDK ! O /2,
IB‘'LL > QRIDuTKJ8 S (P‘/£LNIBIBSWSM TDO S >.¯TBI L´ 'L ID/ KRO ‘LNI3ƒM ID!‚KJ£S ;L "/‡47IBSW6!M 8ATBSE‚.¯IL 47'L 6!/ 8 ‘LN?ƒM .=! c8 ;L /1 2 SWƒM8 .u TBS 2 8 E8ˆL,8476& ?8 . tT 8 TB'L !# LNƒM =„KJSWK -L ".,
AA 9
MDS ! 8ˆL,8ˆL'&A4AIDK •T "!‚=>" SUT~IDKROIŠIDKJSUTBS !ŽO /. u'L >tQRT;OM S¶KR'L ! SW'L ! LNM =„K ".J8 F?©T ;™7S ;§">">
TBSW S > OIBSWM 4[2 8 2 8 E 476 8 uT 4"/ lO .¯uI 4AQ }SW'L !ŽLNM =„K ".?IBL 476 8 EL 4 6 8 8
L >?#/J'L ! O > §T "/IDKJS <OƒM JO @> SUT 7 =@?@?@? = E OMDXS /RLN§I ;™S >">2, QJuS :/RSUQ ‘G /.¯I 'L /RT 
'
L'/54!6 4K@„GJI uLNMO ,N‚‹ +!‡Ÿ” `” J(• =`'L >?L #/J'L ! O >SO­;L &QJuS SNM 4 SW; S :4 8 S 8?4RO =`'L >?#/J'L ! O >
TDOI tT °#"/KSTO7? A 5 
O ? A uLNM3O >"> B 4²O /RQ 4 B ; 4 4bIDKJS
|”Wv“ •Uu” ;L ZO T
;™
S >">2, QJuS :/JSU¦Q 8? \ <O <O / TDKJSUTH'L / %O =`'L "/‡I B 4  7 IFE IDKRS / I < O /tTDKJSUT?'L / 
IDTŠ
S /‡I MDSS
‡G +< O > S /.¯7S .u>tONTDT B 476 8 A
0

+ 

'

'

'

'

+

'

'

' 

'

'

'

+

'

'

'

)

' 

-

)

'

- 

  


L

QJS NMDSWS IDKJS ¬IDKJS
7 

N 

#$
'   

 O TO´KJL L NS JSWLoG„T `L JL O L;#
TBSWI 5 7 B 476 C O7? A 5 FE T WO SUQ IDKRS S' ”W“ • “ W —” ¯LNMDMDSUT }L „Q
IBLIDKJS `L JL tO O KRS ¯L S= T G ŽO + uL Q„TŠL; 476 OMDS WO SUQ ‹  ”)* 
“ U” l # ” ŽO .‘ L QRT
I;KRONT `SWS RMDLBN< SUQ `IDKROI™O ¯L S= RMDL BS ¯I .<NS ŽO . ‘L Q WO `S PM I ,
IBS ONT€IDKRS W: SWMDL´TBSWI€L;; O ¯L S ¯I L L; ŠKJL L NS JSWLoGRT }L JL O T ?LNIS <NSWM
¯L S= ŽO . ‘L Q KJL ™S <NSWM WO `S S `SUQRQJSUQ 476 TBL RLNI3O ¯L S=
ŽO .u L tQRTŠOMDS RMDL BS ¯I .N< S
-S <N, ŽS HO ‘LN.u M¯L L tRQRTT QJTSWOMIDIKT PS RN< KSUS T?`IDSWKJM S TDGJ¯LM ‘ „O TB¯IB„SUM TOO MDI‡IDW47T G 6 }OLoM TD;SU™Q S S }RKJT M KJSWLBLNL< MDSQJS IDKRl GJOMDI ID.KR SWIDM&KJS=O S J RO Q „QJIDKJS S SUT;AL;IB; S, 

L ªS ¯IDGJM S ™IDKRS IDKJSWMDS S= tTBIDT O T L(LNIDK -, ŽO +u L QD. IDK 5
?
=
/ ( SWM tTBS l? O A A L RT QRSWM#IDKJSK `SWM TDGJM ‘ O ¯S
2 5 7 L V ;V 8 V B 476 C 5 FE 476 =
PKRSWMDS TPO }LoT I .N< S ‡IBS NSWM 
$   ? SWS#O TBL M  A ” S' ”W“ • (“ W —” 2 t•¶•–‹
]•–u‹-‰ 
 ' }” ” ’ ‹  ”+; *7• “ ¯ —” 

u• |’o’ ” ; u•?” ( # N ”
8  ? A >  }’ 5 ? BA ? 8 ; ? 8 A ½
”W“B” 5 ? 

t•” # ” ; ” u•”  #  ”
J”¯“D” 5 8
A
A
8
 }’ 5 ?
A 


KRS
I G ¯I L KJSWLNM S 1TDKJL ?T¶IDKROI_2 476 T¶OT L(LNIDK
-, KRŽSWOLNMDS . uL tQ IDKJS ll? O TB¯SWIS ID/ KR( OSWI M <t; TB?S 2 A 5 ? A ‘AL L PLNM?T9QJ ‘MDSWL IBSWM IDKJS C]S ‘T —KJ SWI ™:LS R 3G„}TBSWI M ¯L O JS,
„GRIBS IDT „OM I M O O RQ T ROIDGJM S ? = KRSWLNMDS
?LNIBSIDKROI 2 T
BA
O ¯L S= hTDGJM3 lO ¯S ~KJS ¯S I-ONQ IDT KJSWM ONTDTDSUT ;?2 ARB 8 ?2 A O RQ 
8 ? 2 A B 
? 2 A ¯S 2 5 ? 2 A 5 M ?  A O RQ 
8; 2 5 
? 2 A  ? 2 A }IDKJS ONT TBSUT 8 8 ? 2 A O RQ ;? 2 A QJSWIBSWM JSIDKJS3M O ­O RQIDKJS
T ROIDGJMDS L; R2 ?QR?SWMDS ?2 A QJS RLNIBSUTIDKJS IBL }L L WO /;G SWM —KROM O ¯IBSWM T ,
I ´L;T 2 A ´LNM SWLBN< SWM ;? 2 A 8 ? 2 A ? L Q A O RQ l? T ¯S <;B? 2 A 5 BA
KJS ¯ShIDKJS „OM I !L; tT QJSWIBSWM JSUQ 
TS N< S  8 ? 2 A 5 
; ?2 A L RTBS
(GJS £I ™SL
JSWSUQ IBL QJSWIBSWM JS ; ?2 A O RQ ?2 A LNM ,
QJSWMHIBL ¯L „GJ IBS S WO &IDK„OI?IDKJS-IBLNIDO KRSWM tONTDTHL; 476 8 T ;?Q4 6 A 5
? A Y = B 416 ; ?Q475 6 A P KJSWMDS¬­IDKJQRS S JJLNS=IB SUI THIDS KJS NOS JSW9 M—OIBLNM€½L;QJ S JLN8IBSq?Q47ID6 KJS „G A TD„OIO tT ,
? hA B 8 ? 2 A L; B 8 ?Q4 6 A < O-IDKRS€S `SUQRQ oV 2
476 
 
  ” J ”¯“ A 9 U8 • •W”¯• “B” 2 ”W“ “D” 9 8 !N=  # 2 ” @5' ;? 2 ” A —5 ” ? ? 2 A A 5 9
 }’ 8 ? 2 A 5 ? 8
? 8 A  A’ 8; 2 5 ? A 8 # o’£’ l u•€” # ” ´ u•€” # ” 
"G

\ 

7 = 

X= '>?#/ '! > ›8 9
! / '> u8
yv 
x

\

'! S /
= '>?#/ '! > 

. >‘> 


I
X. '!‚=>
K@! / '>

•@ / = 

/A#£. '!‚=> = 
/
0. '>‘> . '/
'! S /
. '!‚=>
! / '> ¦4 x; 
4i. /ž@ 
! @
! / '> 
= 
. 8

:

uS

.
. >"> 

/ 
= '/ "/KS

ƒ

' 

. ! / '> . / @ §; ƒ
= '>"#,/ '!£ > u8 ( 
# 
‘/
4
/ 
>">•. '!‚
= >

•# . '/ ƒ ƒ"/S Ž#,= 
. ®"/ 
4; ©;§‘>">'= 

!‚=>
M ¥! / '> ©;§ 
/ ' % + "/%= 
‘. > 4K;
;§">‘>
x;
§
X"/ u:/ 
/
ƒ! ' 
y:
. '/ 
"/ =
@,# 9 
!
8ˆL,8ˆL / 
4 
/ 

!
DM ¥! / '>
; 
3
'
6 '/ .

' % . s8
ƒ.u
8* 8 L
8 6 '/ 
Ž#,= 
.

!: 

;

G=

$

ƒ 

!#" 

"/

uS  

: 

0M : 

2 :

:

J

)› ˜Z 
M :

I 

8

' 



2 

M 2: 

!
'>">
8 
. c8
6 

: 
,­ 

x;

;
B
9
ƒ/

.u> 

M 

!

3#,=
!

;

'

ƒ=> /
•. '!

8 (

L  

.

ƒ!"/"/KS 
!
8ˆL,8ˆL

-

: :

'! 

/

'

+ 

/ 

ƒ!£"/ 
/ 
/ 

= '> S'". > 
>
. 
. ƒ 
!
§L 4 /
ƒ"/.

= ƒ c# 

! "/ 

@A#
'
ƒ!£"/ 
/ 
"/ 

> 6
ƒ/N.u> 
 

XS / 

+ 

X> !! 4
;§">"> / 
= >">?@ .
, 
!X@ 
‘/K
S ) 

8 

/

N 

ƒ
: 

‚x 
)
uZq

L :  M :
* 

\ !‚=>"‘.u B /. '/ 9
v Ÿ 9
M ¥! / '> + 
. 

!
‡8 MK8ˆLL
ƒ.u
9
O 8 8 @
=
£ = 
¥#4 / 
/ 
?S'/
. '!‚=> 
. 4 /. % 
! 

+ 8 - "/.

DL
4
.u>
* 

"S'/
8 
/ 

".
8
H 

/ 
/.
'
I+

8 6 '/ 
/ >"# ;
'/>?# /

0. '!‚=
81 . >‘>
'
+
+ / 


+ 4K;
\
#,‘/KS ) +
q8 /
£/
) +
+ 
 

+ 

+ 

J

q8 )› <

: < `  Ÿ '
Ž

: %2 : 
: * J 

u
Ÿiq 

: * 
> 

-J ƒ 


- ,­
) 

:
Ÿ o 
 u '
:  2 :
J 

u 

 J 

-

)

'

: 
 u

u # :

M 

:

Ÿ 

LL 

 


$ “v Ÿ 1 SUTBIBM ".¯I3IDKRSIDO/SNS/£I‚@„G/RQ> S 5 476 L; 476 IBL 2
8 \ I-T=>" IDT3ONT-IDKJS
IDO/KSNS/‡I­@„G/RQ> S 5 2
L; [2
O/RQIDKRS•/JLNM !ŽO>Ž@AG/RQ> S @[2
V 5 4!6 C 2
5 5 2
@Y2
? 
•#¬IDKJS K I/JSu# =RM L(QRG.¯I uLNM !3G>tO ;™SK„O <NSIDKROI -? 5 4 6 C 2
A 5 ? 9 A 5 

?  B; ?2
A  8 ?2
A A ?  ; ?
@[2
A A „= TBL 
 ; ?2
A  8 ?2
A 5 ? 9 A ?  ; ?
@Y2
A A f ;
5 ? M 9 2 9 8 A ?  ; ?
@[2 
A  8; ?
@Y2
A A ?
R?S/.¯S4RIBL=„MDLB<NS C]S!!ŽO 8 * 8 ;;SL'/>?# /RSWSUQ­IBLqQJSWIBSWM !"/JS ; ?
@Y2
A 8 
    )› ”­~“—•3Z ”¯“
U  •—• 7 J”7“–‹ŽZŸA’J ” @Y2
” R • : 9 ?
$ “v Ÿ - G==`LoTBS3IDK„OIa-2 
 T¶O­KŽ#,=`SWM TDGJM3 lO.¯S7L; ;QJSuSNMDSWS : ?lQJSu:/JSUQ @,# O/JLNIDKRSWM
KJL'!ŽLSNS/JSWLoGRT7=`L'>?#/JL'! O>&L; ;QJSuSNM SWS : A "/‡IBSWM TBS.¯I"/KSb2
IBM O/„T <NSWM TDO>">"# "/ 7 5
2
g *2 
? - "/.¯S B; ?
@Y2
A 5 ?
@Y2
A O/RQT*2 
.WO/@`So. KJLoTBS/IBL<@`S~O#TBS.¯I L'/L; @Y2

2
4);™SoSNSWI]IDKROI ; ?
@[2
A 5 0 ? 7 A 8 - ‘/.¯S 2
 5 2 
 5 : 2 ; B ?Q476 + A 4
O/RQ£"/ 8 ?2
+ A L'/JS?KRONT 0 2 ;Fg_2
 5 ) ? 0 2 ; A 5 ) ? + A 5 Z9 4£ID KJS§> S!!ŽO  

.  

.

‘L

L PT
L'/„TBS
‡GRS/£I>?#4

'>"> ; u8

6

A  8 ? 2 A 5 ? 9 9 8 A ? 9 8 9 8 A
5 ? A9 ? 8 A9 8 =
O RQ IDK T
SUT½IDKRS RM TDI TBIDOIBS S ‡IŠL; bC S ŽO KJSPIBSWM 9 8 = 2 WO
`S ¯L „GJIBSUQ qIDKJS ‘L L
P ‘LNM 8 L QR Q 7?IDKJ SP 2 IBSW M A = 4196 8 = 2 5 5 8 ™O A V Y:? =99 41=A8 9 6= A 2 T~ L 5 QR5 Q (KJ? S ¯A= S8 47= 6 2   T~55 L QRQŽ8 ?ON= T LN ™IB 2 S S ID KRO5 I
T S <NS ‡IDKRS ;?2 A 5 ? A 9 ? L Q A JTBL 8 ?2 A 5
L RTBS
(GJS ‡I
MDL `LoT I L
SUT&IDK„OI  T~S <NS tT S <NS PK —K ¯L GRQJSUT~IDKJS
RM L‡L; &L; ]C S ŽO 
IDK IDKJSPMDSUTDG IDT~L; F]C S ŽO IDKJS RMDL(L;A L; KJSWLNM S
T DGRTBI~OT S
¯L AGJIDOI L
¶GJM AOMDI WG OM —KJL ¯S L;™ IDKJSŽKJL L NS JSWLoG„T `L JL O IDKJSŽQJS I L
L; 2 KRONT JL `LNMDIDO ¯S RT ¯S
K’£”&#!N“D” ” J  A ’  O;; ”¯“— • A’ O 8 ”¯“D“ ”  ' ‹-‹ l)!( •” M }” A(’ • ”  ' S' ‹-”¯“—l•  • “ ¯ – ”–• ” R5
7 B 476 C O ? A 5 FE “D”3•—‹
• ¯‹Ž „  ’ • 476 ? 5 = A ” ; 

u•’ ¶” ‹ “ £ 8
$“ 
IDO 
IDKJS ¯L‡S S £IDTqL;€ IDKJS ŽL JL O T O l? KJL L NS JSWLoGRT A
`L JL O AL;½ QJS NMDSWS R, < OM O SUT ‡L RSQJS JSUT#O `L ‡I 54 ? PKRSWMDS
QRS }S „QRTPL , O RQ A L P<NSWM TBS bO `L ‡I B 4 QJS JSUT¶O `L JL O
O T `S . IDKJS ¯L‡S S £IDT KJSŽTBSWI 5 7 B 476 C O;? A 5 FE T 


; ?2 

/ 

o‘!‚=>"
@ 7. '!‚=
0"/
)

+

0 )
:

+

:G

M 

§:

= 

. '!‚=

-

) 

> 
'/¦8

P

)

+  

”

#  


q 

,

I

) 

' 

!!

J
N 

M :

8* 8 4

I ! 

8* 8 8 9

-

)

:

-

.

¦4

'! S /

9

ƒ! 

) +
) +  

/.

§L 4 
/£ 1: 

§=

:

2 

!! 

:+

' 

:

2

:

+

- 

= 
". > . '".
§/ " !‚= 
/. 4 ƒ"/.

: 

! /
'>"> x;3"/KS ; x# 

ƒ!

˜M 

/¦4 
/
M; : 

 '/
8‡MK8 O "!‚=>" 
!!
8* 8 8 

= 

) 

)
) +
:8 (

-

- 

'

I 8 6 '/ 

/¦4,; ". ‚. '/u. > 

!

- 

; >"> 8 \ 
/ >?#4

8* 8O 

‘!‚=>

= '>?#/ '! >®"/ 

,i , Ÿ ƒJ 
)” 
 
)”
J ž  

) 
 J u G

o. /
-

u:/ '/ 

,  

ƒL 

u

' 

W Ÿ 

•#
,‘/KS
.
.u /
! '/ '! >  "/
'! S / 

v Ÿ 

= '>?#/ '! >
uS :£‘/
ƒ J@> u4 '/
u:/
G= '"/ W"/
; 

u= /
'/ 
/
: 8 6 '/ 
>?#4 %= '"/
u:/
= '?> #/ '! >
G@,# y= .u °#" /KS
 .
.u / u8 9
7 

I 

 

 

L *

O KA#A=`SWM TDGRM3 ‘O.¯S­G/> SUTDT 5 I 4ŠO/RQ .u> SUOMƒ>"# 7 5 7 @ ‘LNMŽO>"> B 4 4;KRS/.¯S 

IDKJS KA#A=`SWM T GJM3 lO .¯SUTqL; 7 QJSuSN; MDSWS :D‘/476 OMDS =„OM O!ŽSWIBMƒ.:WSUQ @A# IDKJS =`L'"/£IDTL;
?Q4L !‚= > =S X7 IF.¯E L(A Q "4 ! S 5/RT 47'L 6/ , f TDG 8 @„-yT =„"/KOSo.¯GS;>tL;O MŠ47KA6 #,=}SWf M—; TD4GJTƒM3" l/O.¯.¯S™SUTWIDKJ.¯LNS™MDTƒMD"SU/KTySo=`GL'> /ROM]QLIB@L£ ªS=}.¯L'ID‘T`/£.WIDTŠO/ L; ½@`OS
.¯'
QJSUƒT .¯ƒM ?@`SU7Q @A#¶S
(GROI 'L /RT ?lyT =`S .u. °#"/KS#IDK„OI]IDKJS \ !‚=>‘".u I B G /.¯I 'L / 9 KJ; SWLNMDS ! ‘O ‘> T A 8
K T&T KG @„yT =„O .¯S#KRONTMDSUO >K.¯L Q "!ŽS /RT 'L /GL,4NIDKJ©S =`'L "/£IDT;L 476 f .¯LNMDM SUyT =`'L /RQ ,
- ‘/.¯S;ID 
"/SHIBL3T ! L(LNIDK A
K #A=`SWM TDGR3M ‘O .¯SUT ‘LNƒM !²XO .¯'L //JS .¯IBSUQ T KG @„TBSWuI 4';?K ". £K ! SUO /RT IDKROI 'L /JS 
T !ŽL‡LNIDK¬A
K #,=}SWM—TDGJ3M lO .¯‚S .WO / @`SŽT ! L(LNIDK >?#QJ S ‘LNƒM ! SUQ IBLO /A#LNIDKJSWMT !ŽL‡LNIDK 'L /JS 4
O /RQ IDK T =RMDL <NSUT3IDK„OI ; T3Q `SW'L ! LNM =„K ". IBL 8 8 9 KJSqJO @`BL <N%S =RM L‡;L s4®‘/ lO .¯uI 4 

TDKRxL ;PT#IDK„OI ;§tT#O !X@ S /£I >?#% TBLNIBL =".¶IBL 8 "/5476 8
\ / IDKJ%
S >"?SoK‡I;L 6 > O "! 8 * 8 4• I tTSUONyT # IBL TBSWSIDKROI 2 ; 5 476 8 8 ?F?uS :/JS
2*; 5 7 L V ; V 8 V B 476 C 5 IFE 8 A •# IDO "/KS IDKJS
(GRONQJƒM ‘. TDGJ3M lO .¯S
2 8 5 7 L V ; V 8 V B 476 C L 5 ; ; 8 E ? ;P; K ‘. K T3Q }SW'L !ŽLNM =„K ". IBL
2 8 @,# 6 > O "! 8 * 8 BA 4o;;SqTBSWS IDKROI 2 8 4!6 476 8 ?(?LNI ".¯S IDK„OIIDKJS !ŽJO =
?47 6 L ; V ; 47=6 ; L O V /R Q ; A 2 8 - SWL S L O V> TB L L / ; (V SW ƒM ;.u tLTBS V * 8ˆ; L, 8 ; ®8 A S'+<N SUTH%S O /J/ SWSU QTB'L !ŽONQ„LNQ M =„I K 'L /RƒT ! O >½@`IBL(SW¥I'L ;™> T3SWS IB/L
TDKRxL ; IDKROI 2 5 476 8 8 E‚2 476 8 ?QCbS !! O * 8 8 &ŽO /„Q´TDKG @„TDS
‡GJS /‡I#IB=S I A 8 9 KJS .WONTDS
: 5 MS'.<NSUT?
O /´=S JO !‚=> S€;L OŽƒT "!‚=>?# .¯'L //JS .¯IBSUQ .¯'L !‚=> =S ­TDGJ3M lO .¯S ;§ ID
K ; 5 I+
TDG . K OTDGJ3M lO .¯0
S GT .WO >"> SUQ 
O N‰ • “ W'
—” 8 •#hO >?SNuS @RM O ". SNSW'L ! SWIBM ".0! SWIDKJL QRGT I
‘.W•MDO 'L#/ !gID@`KJIDSPS KJTDS=RKJMDQ L S ;§<}/ŽSWLoM GRIDS KRT /£OI ‘IŠLN O ƒM O > !7>"IB>GL =`> O 'L * > , L T S'GJ‘3M .W lO5 O >K.¯SU=`L T;?'L "O/£MD>
I SH ;L Q A `<SW uS* 'L ;D ! ;™8LNM §S =„.WK O "./£?.W.=O c>"8 >Y92 KJSW LN MD” S ! * * , 8‡TDMKGJ8 3M lA O 4R.¯TBS L 8 

 M #) )   DF 1PSUO>".:WSO>">]ID;AKJ; S@?"/„QJSu:/ IBS A S <NS/ G/‘! L(Q„G> OM uLNM !ŽT
O >"> xL ;™SUQ @A# 9 KRSWLNMDS ! 8ˆL,8ˆL O /RQ IDKJS , 6 'L / ªS .¯IDGRMDS ONXT ‘/£IBSWM TDS .¯I 'L / ‘LNƒM !ŽT€;L 

T ‘!‚=>?#£.¯'
L //JS .¯IBSU¦Q 4 •–‚‹ x M-,¥!ŽO /+ u'L > Q„uT 8

I"/‡IBSWM TB-S .¯KRI Lx ;'L / ID uKRLNOM I !‚+ O ./RQ T34 O ?:. Tƒ"A!‚5 =>?# I 4½.¯L'IDKJ/S/J/ S.¯. IBSUQ¦ 4~TTƒKJ! 'L !ŽL‡LNSWID'L Kž! M-LN,¥M !Ž=„KO/‘.-+ uL'IBL > Q 2 ;§8 IDK ? €S <NS / V 

F ==>?# 9 KJSWLNMDS !ŽT 8ˆL,8 *JI 8 O /RQ 8ˆL,8ˆL'&A8 A
3
HLNMDS=S J
O !‚=> SUTP;L T "!‚=>"# .¯'L //JS .¯IBSUN
Q M-,¥!ŽO /+ u'L > Q„<T .WO / @`S S'.<NS /N@,# SNS /RSWM ,
O >"+:"/KS IDKRS-JO @`L <NS .¯'L /RTBIBM G .¯I 'L / ;L 2
8 9 O NSŽKJ'L ! L SNS /RSWLoGR7T =`'L >?#,/R'L ! O > T O ;L 

QJuS SNM SWS : "/ , <OƒM JO @> SU9T ?) 5 =@?@?@?=A,‚L A 8i(PLNIBS#IDK„OI~SUO . K O QJuS :/JSUT½O€ŽK #P,
=`SWM TDGR3M ‘
O .¯ S "/476 8 - KG ==`LoTBSIDKROIHIDKJS M "/‡IBSWM TBS .¯I 'L /¦4<2 5 29? :P;>=@?@?@?= : A 5
7 B 476 C O ? A 5 I ?) 5 \ =@?@?@?=A, L A+E 4§ T O T ! L(LNIDK T KG @!ŽO /+ u'L f> 8 Qh;L
.¯'
L !‚=> =S ŽQ "! S /RƒT 'L /L "/476 8 / IDK T .WONTBS 2 oT .WO >‘> SUQ O
ƒ‹  u” ”€° ”W“ •U”
xl J
TDGR3M ‘O .¯S ;L <!7G > I tQJuS SNMDSW
S ? :;>=@?@?@? = : f8 A 8•# SNS /JSWM O >"+:"/KS 6 > O ‘! 8 * 8  I .WO /
@`<
S =RM BL <NSUQIDKROI™IDKJSHQ }SW'L !ŽLNM =„K ƒT !g
¥I #,=`SP;
L Z29? :P;>=@?@?@?= : f8 A QJuS =`S /RQRT~'L />?#-'L /
IDKJS !7G > I tQJuS SNMDSWS ? :;>=@?@?@?<= : f8 A 8(PLNIBSIDK„OWI ;§ IDKJLoGJWI > LoT TŠ;L ZSNS /JSWM—O >" ¥I # ;™S .WO /
ONTDT G ! S€IDKROI?SUO . K : L,8#­IDKRS Cb S lT . KRSWI :LR3#A=`SWM =>tO /JS 9 KJSWLNMDS ! 8‡MK8ˆLL ?.= s8
/ (SWƒM .utTBS O 8 8 ? @ A A 4”;;SK„O <NSIDKROI ;B?29? :; =@?@?@?= : f8 A A 5 8 
 M #) )    B LNM 2 5 29? :;>=@?@?@? = : f8 A =RMDL <NSIDKROI

21      

' 

L)M 

 
 

 8 2 5 ?  8 4 ; :? , BA  8   A
I =8; 2 5 ; ? ?:, BA A 8
M  ? 2 A 5 ? ?:, BA 8 A
( IDKJS-:? , TBS ¯L BARQ tT#I S <NS S ‘S 2, K I JS ONTDT 8 ?2 A < O TDKJSUT ?lKJS ¯S TPS <NS A 
?:, BA O RQ 
 KJL !IDKROI ;? 29? ;>=@?@?@? = f8 A A 5 ,  PKJSWMDS , -5 
 B 8;? 29? P;>=@?@?@?= f8 A A T O RM I .<NS ONTDT ? € VC]SWI 9 5
8KRL ?2 IDKROA I PYKJ2 SW5MDS ;N ^S J?@SW?@M ? O IBSUT 8 ?QP47KR6 SW MDS A O RQ 2 oV T2 O
0¯L 476 S= tT½IDJKJS S„S G R}Q SUQ„S Q IDK 
; ? A 5 9 LNMDSWLN< SWM 9 8 = f2 8 5
O RQ 9 T „M I +<NS KROM O ¯IBSWM tTBI
ONT T ¯L „GJIDOI L RTO RQ­SUONT OM IDK SWI S QIDKJS3TBL GJI L A
KRS3TDGJM ‘ O ¯SUT129? F= A O RQ 29? F= F= A OMDS , TDGJM3 lO ¯SUT ?lKJS ¯S-Q `SWL LNM „K €IBL
29? A 5 2 A 2 ? F= A tT~Q `SWL LN; M „K ŠIB;LL476!8 4 6 8 ? S WO }O TBLIDKROI%29? BA 5
2 ; 5 476 8 %29? A 5 2 5 476 476 O „Q629? A 5 2 5 476 8 476 8 A F
LNIDKJSWM ¯L SWIBS £IBSWM TDS 8 ¯I L TDGRM3‘ O ¯SUTOMDS TDGJM ‘ O ¯SUT€L; NS JSWM—O I `S H? LNM3IDKJS
QJS I L L; ½TDGJM3 lO ¯SUT#L; NS JSWM O rI `STDSWS S ¯I L
A
47TDGR6 M3‘ HO ¯IDS KJ?@SW?@M ? KJ¯HSUL TD47S;6 TDGJS=M ¬ ‘ O? TD ¯GJSUMT ‘ O ¯5 SUT , }WAS O ¯£L IB`SWSM—TBS S=¯. N< I S „MDL ªSUS O ¯IIDK¬+O N< LNS IDŽKJSWO M , .u L tO­QRT TK l? T `L(SWLN¯M IDSTDK GJIDMKJ¯‘ L S O ¯RSUMDT¶L S=QL; ,
G ¯I 476
476 S `SUQRT KRL L LNM „K WO TBL ¯S L 47R6 S ¯IBA SU„Q GJ~I~F G„TDK GRO }SWM—TDJGJLNM I,
¯L SWIBS ‡IBSWM TBS ¯I L RT £O RQ-IDKJS JSWSUQ JLNI `ST
lL;O P ¯QRSPS L;N MD47SWS 6 ? R; =@?@?@?@?@??= 4!6 A VTDWG O —Kh`O SP`QJLS JJSUL Q -O O T33KRG L I 2, LKJNL S JLSWLoNSGRJT-SWL;LoH G„T QJS`NL MDSWS JL ; O
IDKJS RM TBIE? A; BA <OM O SUT &KJL ŽL NS JSWLoGRT7L; QJS NMDSWS 8 IDKJS RS= (I ? 8 BA
<TDGROM3M ‘ OO ¯S SUT +&N< O S RQ TBLIDKJL SO `LKJN< SS ¯¯LL RTBAIBM—GJG ID¯OI I L L L;T ™ S IDu KRI#S IBLŽK„IDOKRM SO ¯MDIBSUSWONM QJTBSWI M (G }SWM—T€L; O 


: 

. '/ 

; 

+ 

x;

3

:

4J;

:

.u>

- 

> 
/¦8

3 

.

M

:

4
. '!‚=>
u:/ '/

L
£‘/ 

4; 

# 

/  

!

3 

'! 

. '/
­S / 

/ 
".# > 

8 

/  

/

) +˜"/ 

! @ 
"/KSK8 
. '!=> >"‘/ i@ / > ;§
ž = ƒ"! 8 6 
. ƒ ".
'> '/V8

ŽE$ 

/ 

'

 

.

* 

= ". 

. 
> c#A= 

L ƒL ƒL 

.

: 

/.

: >4K; 
"! %.u>
)
+ /

=

- 

/

*

L ƒL 

3

:
+ 

/

:

+ 

)

L

+ 

: 
: 

/ u#0.u>

+ S /

+ ! 
'/

<. '!‚=

9

:

@

:

:

:
+
:
+ 

-

-  

:

:

* 
.
- . '/ 

/. 

'! 

= ‘.

K8 1 . >"> > 

©S /
‡
8
K
M
* 8

E‚2 
> ¥#,= 8

8 

>">

B 

. . / @ ‚S' / @,#
,‘/KS 
˜L Ž#,= 
. 
"/ 
. "/KS .
X"/ 
!
. '!‚=> 
. 8 9 
. Z;§">">'@ •. '!‚=>
= 
. •! / '> 
‘/. 
=

 

.
.&.&. 
!X@
'> '! = ". >">?#X‘/ '!
@ 
>">?# /
. '!‚=> <"/ 
. '/ 4 /
u#G/ 
/ `@ ‘!‚=>?# . '// . ¦8
A#,=

 
. 

. /@
u:/ ‚@,# X! > '! S /
o= '>?#/ '! >
uS
:
: 
.
= '>?#/ '! >i
'! S /
uS 1: 
"/
*
 : 
)
ƒ J@> u4 '! S /
uS
: "/
 / 
)
ƒ J@> u4 /
'/V8 9 £. '!‚= 
'/
 . 
. ƒ ‘. / ! @ 
. S' /0@A#
J@
. '/ 
. '/ W> 
8
P


!

. '!‚=>  

Y  

) 

´IDKtTPOJ==`S/RQ.  ;™S ;§‘>">5=RMDSUTBS/‡IPIDKRS <NSWM#0@„ONTƒ".WTPL; o.—KROM O.¯IBSWMƒtTBI". .u> ONTDTBSUT
‘ LNM# O ~!ŽLNM LNMD- S€S QJ.¯I SW ID'L O/ "> SU$,Qq8ˆ2IBMD;L SU ™OIDIK! TS/‡<NI'L TB> G SWS!Ž S 87FŠ qI8 IDB KRLNS7MPSO/„> IBQSWMƒL;/R ;OIDIKJ+<NS S¶TBQRSSu.¯:I /L' / I L';;/„S‚T ;3TBSW"S>">Z S' .<NqS 4
O
(G ". qM S <, uS ; ;L ½T ="/­TBIBM G .¯IDGJMDSUTO /RQ F M O.€L=`SWM OIBLNM T ?lTBSWS3O> TDL - S.¯I L'/RT3L,8‡M
O /RQ $,8ˆ2 A 8 \ /IDKRS u'L >‘> xL ;§‘/KSK4". ;§‘>">`QJS /JLNIBSO / , Q ‘! S /RT 'L /„O >”! O /. ‘'L > ¦Q 8 S 

;§‘>">oyT =`
S >">£LoGJI½IDKJS™T =}S .utO >£MDS >tOI 'L /RTO ! 'L /KS¶IDKJ©S . KROM O .¯IBSWM TBI ".©.u> ONTDTDSUT½;L RIDO /KSNS /‡I
@„
G /RQ > SUT;;L ­M-,¥!ŽO /. ‘'L > QRuT 8 
@„G2 /R Q > SUET K ? " ? BA,qM;@„ G P/„-Q#) > SUT7#M MDSUM yT &#=V8) A ) PBL );<N SWM9 KJ. S­;§TBSW"I >">i;L @` 7S TBQJ'L S ! /RLNLNM IB=ASU˜QK T @A! # .u> %SONTDTB? SUTŽ% ;L _MDQSUT ?=VBA8 A , 8
% 
P@ < LoGRT >?#
O /RQ % ONQ ! 7I SNMDLoG = TBIBM G .¯IDGRMDSU7T ;§ IDKIDKJS IBS /„TBLNM =RMDL QRG .¯I¶;L
>"‘/J3
S @AG /RQ > SUTŠON3T !3G > I ?=>"".WOI 'L /¦8
\ / 

  

<  

L$ 

‡  $ ~•—$‘)B‹-Nu#$ '“– ' 2   A’ ” !N; “ ?:. • A “D ” A’  8;R?:. ‘ 'A u• “D” ‹ — “ £„ _ —!ou“  'Žu• • ‹ “–‰
8
$ “ SŠL .N< SŠOHK ‡I uLNM RM LB< IDKROI 5 8 ?:. A IDKJS RMDL(L; (L; „IDKJS
LNIDKJSWM;TBIDOIBS S ‡I ‘L L ?T½IDKJSTDO S „OIBIBSWM MDL .O NS RM O ŠIBL `L L ;S JL
IDKROI 8 :? . A 5 .b= ? = A PKRSWMDS .b= T¶IDKJSŽTDSWI€L; ™KJL ŽLNIBL
ONTDTDSUT
L; ŽO „T u M L . IBL ;O RQ ? = A T7IDKJS5/ S `SWM -, O C]O JS­T AO ¯S IDK 
? ? = A A 5 ‘LNM 5 O „Q 8 ? ? = A A 5 ŠG RQ S¶IDKJSWLNM ­IBS TGRTIDKROI
O „Q .b= RQ ? BA rOMDS TBL LNM AK ? PKJSWMDS 
-Q ? BA T~IDKJS ONT T . ¶T „O ¯S ‘LNM
Q ? BA , „G RQ SUT A ™F SUONT ´OM oG S ‡I?T KJL PT?IDKROI }LNIDK ? = A O „Q RQ ? BA OMDS
KJL ŽLNIBL S
(G .<O S £; I#IBLE476 „O RQ´IDK T .<NSUTPIDKJSQJSUT MDSUQ TBL ŽLNM „K T
KJS
RM L‡L;A IDKROI 5 :? . 8 A MDSUTBIDT L IDKRS ‘ O ¯I IDKROI `LNIDK ? 8 = BA O RQ ? BA
OMDSKRL LNIBL ­S
(G .< O S ‡IŠIBL 6
8 :? . A ? IDK T G IDO —KJLoTBS T A TG„TDG ,
KJS TBL LNM „K T
O WO SUQ ; AO RQ ;? A T#IDKR; S ~“—• ”W“ U  •—• L; IDKJS ¯L S= JS AG RQ S
OM ;RV
?:. A T€IDKRS TBL LNM „K T +<NS MDL `LoT 2,
IL
O RQ ;B? A T½IDKJS “ • l¦8 ” U”¯ ‰ £ }” ' W  • • L;} IDKJS#MDSUO JS AG RQ S 
. ~F qO IBSWM ROI +N< S L ATBIBM G ¯I L IDKJSWLNMDSWI QJSUT ¯M RI L ŽL; ; l? O RQŽL;
ŠO ? L AOMDS IDK S ¯I L 
; A WO `S .<NS 7IDKJS9 ‘L L
A G `LoTBS
IDKROI_.KRONT3O , QJS ¯L `LoT I L ¬O RQ . tTO Q ? BA , AG RQ S JLNIBSqIDKROI
‘ LNMŽSUO K ¯S ?V
. ŠIDKJS „G RQ S
LBN< SWM
T WO RL WO IBM .< O
< LoGRT TPIBM .< O bL IDKJS , T NS SWIBL L; . `O „Q T ¯S Q ? BA L tT „¯OL M JS¯IBIDSUK Q T
TDG K¬O­IBM .< tO .U: OI L WO }S S= IBS RQJSUQ LBN< SWM7IDKJS , T NS SWIBL
IBM +< O .U: OI L IDK IDKJS ; WO JL WO „IBM .< O .U: OI L ŽLBN< SWM#SUO K , ¯S }QJS RSUT O ŽO 
V 8 Q ? BA 5 2 uLNMS <NSWM , ¯S 8 &KJS ¯SŽONT TBL tOIBSUT3O (G `SWM?‘IDKJS
QJS NM SWSL; A IBL S N< SWM , ¯S ­IDK T ŠO ™SQJS RSO ¯L —KRO 
K’£” &# ” }’ • .R 'DF ” ” (}N’   ” u• .  J  @}' ’­W ”u•´  }A’£’ ” ” A” ’£” W  • •  ” B ´‰ª8 ’£:? ”. ‹-A‰ 
 %

)›
J #

yJ

+ 

%

J 

+ 
‚
J” 
J

X
JJ 

Ÿ 

Ÿ 
vJ u

'/>?#S' 
"/
­= 
"/KS
%
•=


+ + 
! /
'>"> x; 
! W=
/¦8 B '! >"S u@ ". = '> S# ; 
/ ;
 i
'! 
=A# .u> 

+ 
ƒL q4¦; 
! J=
'! 
4 /
£
i"> /Ž@ S cH . /
y= . 0;§ 
ƒL 

) L /
ƒ# >"> 
ƒL
I 
ƒL 
8 / >
% 
/ 
'! = ". ; 

3.u> #,"/S = .
q@ / >
8 /
y# 
S ! /
x;
3@ 
ƒL /
'! 
=A# 
> / 
WS'
ƒ 0 '! = ƒ!08 9

4 /
=
%
'/ 
.
o@ 
/


+ 

'! 
=A# 
> /

8
v Ÿ 

'! ƒ= ! % 
;3 
J@>?# . 
/ ?S'/ 

9
+ 
>">"# . >"> 
4 /
X. '!=>
>""/ @ / >
3 
Z 

% 
 

£ '! ƒ= ! S' / @,# = 
3 8 - " !£"> ƒ>?#4
+ 
'/
‡8 MK8 4 / 

>>"‘/ @ / > 
Ÿ› 
% G 

ž8 3/ > ƒ/ 
@ 
. '/ 
".
ƒ. ƒ?= '/ 
/
. /‚@ ©S' /"/
'>"> ;§"/KS; #8 6 '!‚=
W;§
- . '/ $,8ˆ2,8 - K== 
. '!‚=  '/ / 

q@ / > + /
3 
6 
.
. >"> 0 * 
4
0@ / > 1 3 

. 
/ '/". >">?# ƒ > 8
0-*
P@ >?# 3 
ƒ > '/ 
> '/
ž4 / 
‘/. 
§. '// . V4
I 
. 
, >" '/ . / @ 
/ 
> '/¦8 6 '!‚= ƒ"/S 
ƒ , >‘ '/G;§
7. / '/". > ƒ >" '/ 
. 0L ¥. >"> u:/
! J=
9 0 

# L ¥. >"> 0 4 /.
,.u
/ ! @
uS 
9 
# L ¥. >"> 8 \ / ©; #0;
u:/ . ,. "/ )8 

)›


Ÿ °
Ÿ ‚ 
Jž £u,
!3 
J %  
J 

ƒx
'

JJ
° 

 ž

u u 
§ G  

+ 

ƒ
ƒ 

•— l  A’ ” l“– # l 
U l M
(?LNIBS€IDKROIW.  5 I 4RTDL7IDKRS€IBMƒ.< O>".:UOI L'/ .WO/0@`S.—KRO/KSNSUQ­L<NSWMIDKJS , T NS> SWIBL'/

DT G.—KhON;ŠO# IDK„OIG IS= IBS/RQRT7LB<NSWM IDKJS L, T NS> SWIBL'/¦4~IDKJS/ 3 T3IBMƒ.< O> 8 9 K T
‘KL'">"So> KJL;PSWMŽTEQ u"MD! L'! S/„TID KRL'SH/RO l>WO.¯.¯I´S>"ID>tTuKR4O;™I%S ;PKRQRSL / /J;;LNIS :;Š/„OQ /£I´O/ŽIB# L ! S= LNIBM SS/RQ L@„IDTBKJIBM—S GIB.¯M I. <,L't/ROTu>"4Š.:UTO"I/ L'.¯S´/ OIB>"L >
!ŽJ
O =AT 0 * Q ? BA 5 2 ; OMDXS /(G >"> KR'L ! LNIBL =".?L'/.¯S ' 4 L,8
 ƒ # ”W‰ª’‡” o}” D
’
W  •—•  B 8 ?:. + A 3 .
ƒ‰
!#" $ $ .  )› ” Ž
 
WÆ’£”¯• ,    ” Z ”¯“ D
W  • • ;? 3 A ’£ ” o}” ’ @'  ” uŸ• 
‹ “ £u•—‹ $ v“  •—‘‰ 
l  J ' Ž
$ v“ Ÿ ™LNIDK ;O /RQIDKJS€JO @`BL <NS€L @ATBIBM G .¯I 'L /%.u> ONT T ]OMDS /ROIDGRM O >”;§ IDKqMDSUyT =`S .¯I
IBXL .¯'L /‡I "/(GJLoGR`T !ŽJO =AuT 8 - "/.¯SŠSUO .  K >""/J©S @„G /RQ > ©S .WO /‚@`S#MDuS SoOM QJSUQ ONT IDKJ<S =„G >">2,q@„O . 
L; ;IDKJS IDONGJIB'L > L S'".WO >`>‘"/JS @„G /RQ > S  476 4 9 KRSWLNMDS ! 8‡MK8 * KRONT¶IB0
L @`GS =RMDL <NSUQ 
"/ 

L2 

 


L'/>"# ‘LNM 58 9 KROI£=RMDL(L; c4ŠKJLx;™S <NSWM4§tT SUTDTBS/‡I O>">?# .¯L'/‡IDO"/JSUQ "/ IDKJSN=RMDL(L; ?L;
O "! L,8ˆL,8 8
6 >t
FgT ‘!"> OMPOMƒSoG! S/‡IS'+<NSUTHO/ L@„TBIBM—G.¯I L'/ IDKJSWLNMDSWI".7QJSUT.¯Mƒ"=RI L'/ ‘LNM ;B? A L;
O3MDSUO >5>""/J3S @„G /RQ > S .ž8 ? B LNM§! LNMDS¶OJ@`LoGJI™L@„TBIBM G.¯I L'/qIDKRSWLNM# TBSWS€O> TBL  
LNM q8 A
(?=S (I ;;S LoGJI >"‘/JS IDKJS QJuS :/ I '
L /g;L ´IDKJS LNIDKJSWM 6 KJSWƒM / .u> ONTDTBSUT ?Q> A "/
L !‚=> =S ,F,q=> O /JS @AG /RQ > S >£8 ? B LNM-O MDSUO > ,F, 
8 ?:. + A ?) 5 LF=@?@?@? =A, A ‘LNM7O .¯'
=>t
O /J§S @„G /RQ > S  . 'L /J7S .WO /%=RMDL .¯SWSUQT "!">tOƒM >?#3O /„ Q SNSWIŠIDKJS - I S uS >2, K I /RuS #
.u> ONT TBSUT ? AB ?:. + A = ) 5
=@?@?@?Z=A,`8 A \ 1> 5 3 ; ?@?@? 3  TOqTDG ! ;L
8
.¯'
L !‚=> =S >‘"/JS @„G /RQ > SUT 3 c4&IDO NS ;?Q> A B ?:. + A ?‘IDKJS q¦N Z ”W “ D
W  •—• A IBL
@`SIDKJ3
S .WKG =£=RM L(QRG .¯I ;?Q> A 5 ?  ;? 3 ; A A -?@?@? E?  ; ? 3 A A B ?:. + A ? 9 KJS
.¯'
L !‚=`'L /JS /‡IŠ;L ;?Q> A ‘/ 8 ?:. + A ©T .WO >"> SUQqIDKRS )  Z ”¯“ 
W  • • ?Q> A ;L !>£4RTBL 
;?Q> A 5  ;B?Q> A ?@?@?  ?Q> A 8 RPS /.¯S ?Q> A TŠIDKJS <O > GJS¶;L IDKJ
S ) S > S !ŽS / ,
IDOM # yT #!! SWIBƒM ". =`'L >?#/J'L ! O >&;L , <OƒM JO @> SUT? S <O > GROIBSUQ¬'L / ;? 3 ; A =@?@?@?= ; ? 3 A 8
(?LNI#
O >">Y,F,q=> O /JS @„G /RQ > SUT~OMDS€TDG !ŽT™;L ›.¯'L !=> =S  >"‘/J§S @„G /RQ > SUuT 4(KJxL ;™ S <NSWM 8 B LNM#IDKJS
QJuS :/ I 'L /;L 6 KJSWƒM /0.u> ONT TBSU§T "/IDKRLoTBS .WONTBSU3T ;;XS /RSWSUQ´O-IDKJSWLNMDS !08
>3!#; "  $?@. ?@$?  ”¯3“D.” 2uJ •q,­ J?”¯-•“D ”='>"3 
–IB” I "/KS J }M ’ "N/“B.u%” ?=‹
> S  ‹ A V +  +” V “*"  ° }!o %” # Ÿ”u. ,}
ƒ•’ K ‹
u”¯• M  )” (*+  RV ‰ +  > J }?:. £” • + u ‘A•A ’   •” 

? + A u•?7‹J‹“ £u•—‹ JA’G ”3”¯ ”¯‹ ”Ÿ¦“X'3•X'‹-‹ ”ul“–
  'J‹-lN •X 
 G
”
U • •W”¯• ;? 3 A “D”7  \ ! + 
B LNM?IDKJ
R=R?M SWL MD=}%S SW;;M S I S =RSUT½'LMDL(/TD;LKJ>"# ½LoGO S'/R> .Q <NQ´S@`O <S ID/´KJ. 0S OKR/RS ".O/RN> QRLSUG SN Q .¯LoI@AGR+#7<NTPSqIDTBKJIDTBOSIBIBuS MDS = SU!ŽON;L QRS P/£SWIM ID8KR uLN%S M?MD.¯L MD'L BSU/„SO TB.¯>¦IBI M@„.<G G ..¯/„:WI SQ 'L > ¶SU/hTŠV ;L TB> SWS  O.0" /R Q ?‘qMD4 uS+ =+ > IDO O KJ.¯qSS 8
IDKJ S :@`SWM 4 ;3 IDK 476 f ; A 4~O /Rž
>476 ? > .A 8 \@A<I O . TŠ SU<ONyT OŽ#IDIBKRL S TB!ŽSWS€JO ID=RKROPOI V O 47Q 6 ?QSN>? >SWA I-A 5 ID KJ3  S . /RuS >1;O /R;uNQ4K@A;PG SN/RKJSWQ I¶SWMD> SIDS KJO?3 S V 4 47T# 6 ‚O ,q@„?Q>"> G "/J/RA 7S Q >@„%S G O /R.ž Q ?Q8 > > SH A O /RG Q>">
>;™0S ; SNSWIŽ47ID6 KR?QO> 1I A O T¶V O 4 ?:. f ; + ,q @AAG /R Q > S 8 3F ?Q4==6 >"?Q#,> "/AŸS+ IDAKJS T CbO SWM—!O #P'L , /RR3'L M—! T .LNK M =„9 K KRtT SW!0LNMD8˜S ! 1uS =`SUOOI 
IDK tT "/RQRG .¯I .<NS­TBIBuS = O /RQ yT =>" I > "/‡IBL >""/R0
S @„G /RQ > SUT + IDKJS .¯'L !‚=`LoT I 'L /
L ¶IDKJS
;

.¯LNMDM SUyT =`'
L /RQ "/KS0=„MDL ªS .¯I 'L /RXT ;3">">`S'.<NSIDKJSQJSUT MDSUQ +8 9 KJ S .u> ONT TBSUT -? + ?Q> A A 5 
 ;? + ?Q> A A ?@?@?  ? + ?Q> A A B ? + A OMDS QJuS :/JSU¦Q 4ŠO /RQ T "/.¯S´IDKRSUTBS
.u> ONT TBSUT-OMDS­
S > S ! S /‡IDOM # T #,!!ŽSWIB ƒM ". =}'L >"#,/J'L !£ O > T;L ? IDKJS; ; ? 3 A uT 4 IDKJuS # OMDS "/
\ ! + 8 9 KJS KJ'
L !Ž'L ! LNM =„K tT ! + T "/ BS .¯I .<NS 4PTBL + f ? 3? + ?Q> A A A Tqž
O ;™S >">2,
QJuS :/JSUQ .¯LoKR'L ! 'L > L S# .u> ONTDuT 4;PK ".—K tuT 4§@,# QJuS :/ I 'L /¦4#IDKRS )  6 KJSWƒM / .u> ONTDT;L
>.u> ONT TBSUT . 8 ? 9 KRA%SB M SUO >#?:. O /R+ O > L A SoGJ;L S­ &O ;L HS'.ID<NKJS S´/ JO @` BL ,q<N@„S G /R=„Q MD,L> S .¯SU T T QJuS . :/J8 SUB T LN-M?I O3 S M uSSU>2O , >[ ,FK,q= I > /RO /JuS #S
@„
G /RQ > S  . IDKJS $ Jl8 “ ¯> !o° 
U  •—•W”¯• O ? AhB ?:. + A .WO /0@`SQJuS :/RSU%Q @A#
IDKJS uLNƒM !7G > O O ? A 5 ? BA 8 ?  4 A 8 9 KJ£S /J=S I =RMDL =`LoT I 'L / TDG !! OƒM .:WSUT
IDKJWS ! LoTDiI "!‚=`LNMDIDO /‡ZI =„MDL =`SWMDI SUT;L AIDKRS 6 KJSWƒM /¦4 - I S uS >., K I /JuS #O /RQ 'L /‡IBM BJO S'‘/
.u> ONT TBSUuT 8!C]SW!
I > . QJS /JLNIBS;O 4 ,q@„G /RQ > S O /RQ  . O /OM @ IBM OM # ,q@„G /RQ > S 8 

+

+ < 

 L'& 

 8 $ ?: . $)BNA #$= ' ? 2 Aa FB  :? . J” A   A# ’ ”¯O‰B’£”? }A1”DB ’ (“B?:. ”¯“–At• l “D” W;  ”W•u•U‰B”–’£• ” `?Q”D> ’ A B ‰
N‹ N )! ' ”¯ ”¯‹ ” ‘• J ”@'7’£” 8 ” A’ R ' ” A’  ”–•
” N“ l  “
•   l "! (•W”D’q ”-’£” R l M 
I ”–•U” W  • •U ”–• “D” A  “ªN  “D”–• ”
l  (• ‹Ž • 3? > A 5
? ?Q> A A = ? A 5 ? ? A A  A’ O ? A 5 ? O 3? A A N“€ l (• 

+ 

, ‚ ’ 


)›

Ÿ u
  

)› 

‹Ž HV . 
MÆ’£ Ÿ” l?  l¦”–K• I/J;?QSu> #
L ? O7?  A 

Ž
J
Ÿ £J 

o

Ÿ 

'
x

Ÿ 

,

+ 

J  u 

®­J 

 

o

ƒ

u 

i J

, 

  

.

)›
+   

7q 


 
ƒJ °J

ƒJ °J 

Ÿ

RMDL QRG.¯I ‘LNMƒ!7G> O A ›“h’Nu“D”
x • ‹3•ž ŸA’  ”–• ,;”  # ”  ”
> A 5 -?Q> A ;?Q> A = ?  A 5 ? A ?  A = JA’
O7? A TO7?  A A 5 I 
 M #) ) 2 %  - KJLx; IDKROIG. >( . tT3O .¯L'!‚=> S= ,F,q=> O/JS@„G/RQ> S4
IDKJS/H> 4
5 > >£8 R?SWMDS > TBIDO /RQ„T ‘LNM¶IDKJS‚.¯L'/ BGSoOIBS @AG/RQ> SL; > .ž8
? - SWS  ‘LNMPOŽTB'L >tGJI 'L /¦8 A
I MDL<NSIDKRO I ? > A 5 ? BA ?Q> A ?
S T&'L /J©S ! LNMDWS . K„OM O .¯IBSWƒM TBI ‘..u> ONT T&IDK„O®I ;3">">@`SŠGRTBSUQ "/LoGRM½OƒM SoG ! S /‡IDuT 4
9 KJSWM •
/RO!Ž
S >?#4oIDKJS /;G > SWoM .u> ONT T~;L rO /ŽLNƒM S /£IBSUQ M SUO >P,F,q=> O /R•S @AG /RQ > S 8 S?QJuS :/J<S I 'L />?# 
"/ IDKJN
S .WONTBN
S ;PKJSWMDb
S . TŽO / , Q "! S /„T 'L /RO >W.u> LoTDSU¦Q 4#T ! L(LNIDK !ŽO /+ u'L > Q O /RQ 
;1 . T O¬T ! L(LNID¦K 4™LNƒM S /‡IBSUQ  ,q@AG /RQ > ; S 8 C]SWI bVV .  ;£@`S´O SNS /JSWM ". 
T !ŽL‡LNIDK TB
S .¯I 'L / ;L ; . O /RQ 5 f ? I A @}0
S IDT :WSWM L TBSWuI 8 ? •#žSNS /JSWM ".
;™S ! SU
O / IDKROI IDKJS ‘!ŽJO SNS P?:. A "/‡IBSWM TBS .¯IDT IDKJS ‘!ŽJO SNS­;L PIDKJ5
S :WSWM L¬TBS .¯I 'L / ;L 
; . IBM O /RT <NSWM T O >">?#8 A 9 KJS lG /RQRO !ŽS /£IDO >`.u> ONT T€;L ;IDKRS :WSWMDLTBSWI dQJuS :/JSUT€O
KJ'L !Ž'L > L S#N.u> ONT T B 
?:. + A 4ATD%L IDT 'L ‘/.WO,M SŽU QRGRO > 0 ? A S'.<NSUT¶M TBS
IBL O /´S > S ! S /‡§I "/  ?:. + h f A 8
Ku,&#}’  ” ;.  ' . )›H  ” A
W’   • '• P’£? ” o;RA  l5  J 0 £?u£•
ƒ )A%B ‹  ’ +?:!. ' + 
W A • ’£• ” u• u” A ’ ‚•”-J©ˆ R  ' ”W£“ J
W   • ”• 
 ; . 
O ! O /. ‘'L > _Q .ž4oIDKJS )  - I S uS >2, K I /RuS #X.u> ONTDT½;L 5 IDT½IDO /KSNS /‡`I @„G /RQ > S 5 .
B LNM 
T?QJ
S /JLNIBSUN
Q @A# ?:. A 8 - ‘!"> OƒM >"#4 ‘LNM€O /LNM S /£IBSUQ !ŽO /+ u'L > Q´'L /JS7QRuS :/JSUeT O ?:. A
O /R 

Q ?:. A 8 \ e. TH O .¯'L !=> =S !ŽO /+ u'L > VQ 4„TBL 5 . ONQ ! IDTH£O .WO /R'L /".WO >­.¯'L !‚=> =S
TBIBM—G .¯IDGJMDS 4 ?:. A T½QJuS :/JSUQ-ON­T ;;S >">q8 B LNM IDKJS u'L >"> xL ;§"/S.¯'L !‚=AGJIDOI 'L /RT TBSWS  q8 
 7& )5.  9 KJS IBLNIDO > 6 4 KJSW; ƒM /.u> ONT Tr;L IDKJoS .¯'L !‚=> =S 7=RMDL BS .¯I .<NS T =„O .¯S
47 6 8 ?Q47t6 §T S'+ .<N S A /
5 ONT ;8?Q476B LN MqA =S5 JO ? !‚=> S + 4A  ;B?Q4 4”6;P KJA SWM 5S + ?:, TP IDKJBAS7+TDIDO O /R/RQRQ OM NQ ;B?QSN4 S 6 /J8 SWAM O5IBLNM€* ;L+ 4 

=

+

+

+      

8I?Q 4 6!?8 T A 5 /1P 8 SWM TBSUT ?lO A O RQ ? A ™S WO TBSWS¶IDKROIZO7?Q476 A 5 ? 8 A 4 ;
AOMDI WG OM O; ?Q47678 A 5 P8
M KJ; SIBLNIDO I S uS ., K I JS ONTDTHL; ; 6 tT ? 6 A 5 ? A 4 ; ?KJSWMDS
B ? 6 8 A TŠIDKJS NS JSWM—OIBLNMPL; ? 6 8 A 5 8
* + J8

ƒ"/KS
ƒ.u 
". > x4

( 

"/%= 

9 

> - > 

+ 

8‡MK8ˆ2

* + J8 

/ 

/ u#0.u>
S /

@

+

; 7. / 

(

+ 

8

4”;

+ 

 
 

L O

JK S9 ‘L'>"> L;§"/KS7=RM L=}LoTƒ I L'/ QJSUT.¯M ?@`SUT&IDKRS§! LoTBIi‘!‚=`LNMDIDO/£I M S> OI L'/RT~O!ŽL'/KS
.—KROM O.¯IBSWMƒ TDI". .u> ONTDTDSUTu8 
 ”$ “B ”W$  )BlN  J#$J'• 2?Q > A 5 >?Q> A  A. ’ t •q?Q> A , ‰B’ ‘‹ ”Ÿ?QJ> •–A J}?! •L(
Q<‹ L A  ”+*  ’ ŸŸA“­’J ”‘ ) ”u 
, €‹ “D” # ”¯“  8 4 ;?Q> A 5 I V “­ •—‹ ' 8
W? •U”D’ X“–Æ”u ”D’ , ‰ª’‘‹ ”ŸJ•–A
‹ŽJ R u ’ . ,;£” ( # ” ?:. A  ?:. A ?! L §Q L A ,­‡u ” ?:. A = . u•q” uRq 
 ”€W
ˆ  ”WX“
Ÿ(“B'
x ”¯“–tŸ• l
 ?:. A . 
 M #) . Q B "/„Q¶IDKJS MDS > OI 'L /O ! 'L /KSIDKJS 'L /‡IBM DJO S'"/O /RQ 6 KJSWƒM /.u> ONTDTDSUT
L; PO .¯'L !‚=> =S @„G /RQ > S >( .ž8 \ /ž=„OMDI ".WG >tOM 4T KJxL ; IDKROI O<;B?Q> A T S'.<NS /ž@A# 
=8; ?Q> A L 8 ?Q> A ?!? ° V ?TBL
S /1 SWƒM .u TBSUT 8‡MK8ˆ2 LNMPTBSWS  q8 A
(?LNIBS7IDK„O
I ;™S-QJS /JLNIBS-IDKJS / G > SW7M . K„OM O .¯IBSWƒM TBI ‘.3;L ; O !ŽO /. u'L >t^
Q . @,# ?:. A
;PK "> S IDKRS /;G > SW`M .u> ONTDT½;L }7
O @„G /RQ > S > tT QJS /JLNIBSUGQ @,# ?Q> A 8 ? 9 KJS ,? ‹ “ £ 

/;‚O G .u>> SWLo3M TDSU.—¦Q KR4O.¯M 'L O !‚.¯IB=SWƒM> =StTB I ",F.7, ;LQ "!Ž%O S .¯/R'L T !‚ 'L =/R>O =S >” !Ž!ŽO O//+ u.'L ‘'L> VQ > Q 4(O ;3/R"Q >">¦7 @`)AS-;>=@QJ?@S?@/J?LN=IB) SUQE @AT## GO =A O8 MDA I \ I 'L . /;L T
,
?‘IDKROI tuT 4>) OMD S =`LoT I .<NXS "/‡IBuS SNSWM T¶O /RQ ) ; ?@?@? &) * 5 , A *4}IDKJS / IDKJS =RMDL QRG .¯I 
B?:. A ?@?@? ?:. A .WO /@`S# S < O >tGROIBSUQ 'L /ŽIDKR9S ‘G /„QRO ! S /‡IDO >.u> ONTD
T . q4‡QJuS :/"/KS
IDKJS ZJ”¯“ (£‹ —”¯“ .¯LNMDMDSUyT =`'L /RQ ‘/KSIBL¬IDKJ0
S =„OMDI I 'L / 7 )A;>=@?@?@?=) * E 8 FwT ‘!"> OM
QJuS :/ I 'L / S'.<NSUT - I S ‘S >2, K I /JuS #E?lO /„Q 'L /£IBM DJO S'"/ A /‡G ! @`SWM T½;L ¦.u> LoTBSU¦Q 4‡T ! L(LNIDK
?QJ‘LNS ƒM /R SLN/£IBSUIBXQSUQ @,A # ! O /2. ‘'L O > /RQRQ uT 8 \8 e 2 2˜q8 T#? •‚O #.¯'LƒT >"!‚?So=K‡> I]=S JO @„TDGRGRTB3M S ‘O ;L .¯ S /J4JLNIDIDKROS€I ¥I 'L ;™/ L ;;6 •S KJ;§SW"ƒM >"/0>;L /( ‘IBG S ! / @`.¯SW'L M / TŠ ‘G„OMDTBSS
;
IDKJS 6 KJSWƒM / /(G 8 !X@`SWM T 8 2 O /„Q =8; 2 B ;§ IDK3IDKJ©S .¯LNMDMDSUyT =`'L /RQ "/KS 6 KJSWM /X.u> ONTDTDSUT 
8 ?2 A = 8; ?2 A B ?2 + A 8 \ /¬IDK X
T "/£IBM L(QRG .¯IBLNM # . KRJO =RIBSWxM 4½KRxL ;™ S <NSWM 4`;;S ;™LoG > Q
>" NSHIB 
L !ŽO NSIDKJSQ TBI "/.¯I 'L / .u> SUOM 8 A
O .u> LoTDSU¦Q 4bLNƒM S /‡IDJO @> ‚S !ŽO /. u'L >tQ;L 
 MDL <NSŽIDKROI . . T¶0 
 M #) ) 2  
L QRQ­Q "!ŽS /RT 'L /¦4(IDKJS / ?:. A 5 I 8
ILNƒM S /£IB- SUKJ0Q LxM-;=,¥! IDKRO O/I7. ‘'L. > Q . T?4RO IDKR.uS > /LoTBSUQ¦?
@ 4}LNAMƒ S/‡ IB5 SUQ T %GJM3? l O.¯S= S! A @}5SUQ„QJ SUQ 8 ? "/ O/OM@ IBM OMƒ#
(?x
L ; ;;SqIDGJƒM / LoGJM7OIBIBS /‡I 'L /hIBL IDKJ£S M-, Q ‘! S /RT 'L /„O >o.WONTBS 4 TB
L . QJS /JLNIBSUT-O
M-, 
Q ‘! S /RT 'L /„O > ?.u> LoTBSU¦Q 4RLNƒM S /£IBSU¦Q 4AT ! L(LNIDK A !ŽO /. ‘'L > ¦Q 8 9 KRS /J=S (IPIDKJSWLNMDS ! S'+<NSUT
O­M S > OI 'L / @`SWcI ;;SWS / IDKJSqƒT ?S'/ROIDGJMDS ;L . O /RQ¬IDKJ£S :RM—TBI 'L /£IBM BJO S'"/ž.u> ONTDT;L < IDT
IDO /KSNS /‡<I @„G /RQ > S 5 . 8
G . K T ?S'/ROIDGRMDSIDKJSWLNM S ! ‘LN7M M-,¥!ŽO /. ‘'L > QRT A . t•
!#" $ $ . Q DF ?QR 3M :WuS @RM—
 •—‹ ' §
W; ? •W” ’ WN“—¦Ÿ” ” ’ J‰B’‘‹Žu” J•—  JAN‹ŽJ „ u ’ © JŸ”  ‘••— !A' (“D” ?:. A
u•3” uRZ q O<;B?:. A = . X?
S !‚=„KRONƒT .:WS€IDKROIPO .¯SWM IDO "/´T ! L(LNID0
K M-,¥!ŽO /. u'L >tQ . ONQ !£ IDT‚O .¯'L !‚=> =S TBIBM—G . ,
9 L 
IDGJM S ?lTDL ‚I TŽO
‹  +” * • “ ¯'
–” A 4;™S ;§">‘>;QJS /RLNIBS GI @A#D2•8 B LNMqO .¯'L !‚=> =S
‘TDMDGR'L 3M ! ‘O .¯9 TS KR2˜SWLN;;MDSS! KRBO <N8‡SMK8 IDKRLHO?lI O O /R; 5Q ?2 ‘MDA 'L 5! ID8; KR?XS 2 A QJ S /‡L I  ¥I8 # ?2 A8 ?2 .= s8 5 / ( SW2 ƒM .ut5
TBS ?8‡2 MK8A uIA A 9I 4} ‘O 'L /„>"> Q­L ;PTBL T
9   

-

) 

+

2+   

)

' 

0

-  

< 

 L 

IDKROI IDKRS 6 KJSWMƒ/˜/(G!X@`SWM =8; 2 S
(GRO> T * ?2 A L ?2 A ? ™S> Lx;X4i;™S0;§">">™TDKJL;
IDKROI ; ?2 ARB 8 ?2 + A TG. KROM—O.¯IBSWMƒ TBI".E ‘LNM IDKJS%"/£IBSWM—TBS.¯I L'/ ‘LNMƒ! ? @}S.WONG„TBS 
IqMDSUQRG.¯SUT ! L Q§L IBL ?2 A A 4HTBL CbS!!ŽO
?ID!KJSWL LNQ M S O ! A 43@AO# /„Q S= ID=RK(MDGRSUT TDTƒ"/K?S 2 8 A IDK T0 "?/ 2 A IBSWM !ŽT­I L;? ! 6 L 8ˆL,QWKJ8ˆSWL M MƒI A / 8 "!‚/( G=! >"Sh @}SULT SW@RM—IDTuIDKR4HOO"O/I /„ QID8;KJ SO2 > TB ‘L L' >"> LL@„;§TD?"SW2/KM S A,
<4 "/KS IDKROI ‘LNM O /Ž# .u4 > LoTBSUQ¦47LNMƒ S/‡IBSUQ M-,¥!ŽO/. ‘L'> Q ;™S KRO <NS ?:. A  4 ?:. A 5

8 ?:. $A  8f ?:.. AQ  ? ? 8 ?:? L‡. SWIDA KR SWM 8f ‘LN?:M . 3A G O A ; N?:. “ A ‹ A 5  ”+* ? • “ ¯ ;—”?:. 2 A ” 8  ?:. ”!(A A ”¯“ 
84; 2  8 2 5 ? ?2 A  ?:. A A u•H’ # u•— ¯ ” '
?84 ?22 AA tt•H• ” U# ’o” ’ “ l  “  2 u•?•—‘‹  ' }” “€” ”D’ ( # NN‹  ”  ”+l*-' • “ ¯ —;” ?2 A ” 

8
?LNIBSIDK„OIL‘ LNM7QRS 
?2 A ;SQJL JLNI3M SUO JSWSUQD2!IBL `SqO ¯L S=
ŽO .u L tQ . . tTO 4 , „G RQ S O MDSUONQ ŽO NSUT?TBS RTBS ¯LoGRM TBS .
. TO ¯L S= ŽO . uL tQ IDKRS . . KRONTO ROIDGJM—O ¯L S= TBIBM G ¯IDGJMDS
?R L ™S N< SWM £O 4 , TBIBM G ¯IDGJM S L 7IDKJS `SWM T l? QRS
3G I WOI L
}SWM TBS A
WO `S-QJS JSUQH‘ LNMO 7G —K QJSWM ONTDT¶L; ŽO . ‘L QRT G KOTBIBM G ¯IDGJMDS-L O
ŽO . uL tQ tT WO SUQ´O N ‹ • l‰ ‹  ”+*­• l“ (“D” LNM O ™SKRO <NS 
"G 7N#$' . P F  ‹ • l‰ ‹  ”)* • l“ “D” L IDKJS „G RQ S .
.
T O¬T L(LNIDK `SWM TDS JSUOM ŽO ¶V .
. ¯L<NSWM Q T G K IDKROI
85 Q
F O LoTBI , ¯L S= TBIBM G ¯IDGJMDSQJS JSUT7O ROIDGJM O ;LNM S ‡IDOI L L hIDKJST L(LNIDK
ŽO .u L tQT. (T ¯S#IDKJS —KJL ¯4S?L; ´M SUQRG ¯SUT~IDKRSPTBIBM G ¯IDGRMDS NMDLoG qL;} IDKRSIDO NS ‡I
„G RQ SŽIBL ?:, 4 A ? , A
¯SO O LoTBI , ¯L S= TBIBM G ¯IDGJMDS T
T `S „SUQ KJSWM tONTDTBSUT ŽO NS7TBS RTBS ´IDK T OIBIBSWM WONTBS3IDKJS KJSWM ONTDTDSUT
O TDL¬QJS `S RQ L IDKJS­O LoTBI , ¯L S= TDIBM G ¯IDGJMDS KRLoTBS ‘ LNMŽO LNM S ‡IBSUQ
ŽO . uL tQ1. ;S™L ¯L RT QJSWM½O LoTBI , ¯L S= TBIBM G ¯IDGRMDSUT NS RSWM OI HIDKJS +<NS
LNM S £IDOI L LNM3O .N< S IDKJS ¯LNMDMDSUT `L RQ
KJSWM ONTDTBSUT¶L; ? .= A OMDS
QJS RLNIBSUQ :? .= A B 8 :? . A KRS ‘ L L ŽIDKJSWLNM S „MDLB< QJSUTHO RS ¯SUT ,
TDOM ¶O „QTDG S £I ¯L RQ I L uLNMIDKJS;S= TDIBS ¯S L; RO 7O LoTBI , ¯L S= TBIBM G ¯IDGJMDS
L ­IDKRS -, ŽO .‘ L Q . 
$ . Q F ? ¬G O TBSWS O TDL A “  !N # ” J‰Œ‹Ž R N ’ .
. ;”  # ” :? .b= A 5 :? . hA B :? . A
 }’7N ‹ • l‰ ‹  ”+*7• l“ “D” 
;B?:.b= A 8 ?:. A ? L Q A  A’ =8; .b= 5 ?:8 . A  ?:. A ?
# ”W“ •U”¯ ' P 
“ B 8 :? . A ” ” J l 8 5 :? . A  :? . A  A’ ” F!N“ R” —” 
 8 :? . A ? L(Q A  ’ ” ”W“B”qu•   ‹ • l‰ ‹  ”)* • l“ “B”
.  5 ;?:.= A
? LNMIDKJS RMDL(L;¶ TDSWS /1 SWM TDS ? A = O tTBL /1 SWM TDS l? O A A ¯S
IDKJS RMDL(L; L; ~IDKJS PL(SWIDKJSWM ‘LNM 3G OŽL ´GRTBSUQ RMDL `SWMDI SUTPL; ; ?2 A T OI T RSUQ
IDKJS RM TDI KRSWM ONTDT ;:? .b= A L;; O O ŽLoTBI , ¯L S=
TBIBM G ¯IDGRMDS RO S 

!#"

$  

L 

(

ƒ! >

Ÿ”
X Ž 

Ÿ  

(
u:/"/KS

;
\
! / '> ¦8 

q@ / > 4
5 
0. '!‚=>
! / '> 
/ 5 

x; 
4 
.
'/
©:@
. / @
u:/
! . ;§ 7.u>
! / '> W. >"> 
/ 
Ÿ v

Ÿ 

! 
<

¦4©:@

3 

8 

Ž

u 

 

  

Ž
 u

/ 

>">?# /
@
. '!‚=>

>
K#0! 
/ 8©P ®. 
4
0/ 
>o. '!‚=> 
. 
8
u:/"/KS3! > ?=>"". '/@A# )”:@ ƒ§
; 
•! / '> 8 - . 
.
'/
8 B ƒ! >">?#4; 

x 

/ 
Ÿ v
 
;§ %>‘"/ 
! J=

%X8 

L

V N
 

L `
q 

‚
ƒJ 
x ‚ƒ


* 

˜L 

5

Ÿ  

'/
.

5

5 6

G@ / >
ƒ"/KS % 

. 

/ 

>"!
¥. '!‚=> 
.
u:/
/ 
> ƒ / 
'/ '/ 
!
! / '> ž4 ƒ"/.
§. '". 
. 
.
WS
K= 
/KS /

@ / >
8 P7/. / >"!
¥. '!‚=> 
.
% 
3 
3 L +
+
y= .u?: ¦4 6
ƒ/ .u>

o! 
/ 8 \ / §>
3.
ƒ/0u. >
6
;§‘>"> >
u= /
'/ 
>"!
¥. '!‚=> 
.
%. 
/ + 
/
ƒ /
! / '>
;
'/>?#. '/ ƒ 
"> !
¥. '!‚=> 
.
›S / 
"/KS
i'
S /
ƒ / 
'/V8 B
%S' /
‚.
y= '/ ‘/KS 6
ƒ/ .u>
5 

/
@,#

'>"> x;3"/KS 
! = 

 / . 

+ 8 9
ƒ# /
.u / ®. '/  '/ 
/. 
/ >"!
¥. '!=> 
. 

'/ 
M ¥! / '>
8

$

!#"
J 

Ÿ v
 

u

5

$

, 

  


J 
!
§L 
 
' J
+ 
!
<L ,  Ÿ  

N=

B

=

:

6

q4

ƒ.u

G(
ƒ/ .u> 

>

V

Ÿ

J Ÿ 

, W 

L

*

*

J

L
‚  y
ƒ

+ 

`J
J ž N
ƒJ
 K
x

8‡MK8ˆL . + . s8 >
ƒ.u
uI 8 8 *
ƒ! > '/>"#
N= = 

/ >"!
¥. '!‚=> 
. 

 u 

8
- " /. 
y:
@ #
A
/ ! ?> # 

*JI 

 


IDKROI 8; .= 5 * ?:. A L ?:. A O/„Q ;?:.b= A  8 ?:. A ?! L Q§L A 9 KJSWL-,
MDS ! 8‡MK8 * KJL'>tQRTF uLNM&O/O>"! LoTDI ,¥.¯L'!‚=> S= !ŽO/+ uL'> Q¶ONT›;;S>">q8 •# 9 KJSWLNMDS! 8‡MK8 $,4
IDKJS€S= K TBIBS/.¯SL; O/´O>"! LoTBI ,¥.¯L'!=> S= ­TBIBM G.¯IDGJM S TO‚.¯LoKJL'! L'> LS'".WO>
(GJSUTBI L'/V8 
 MDL <NS¶IDKROI 2 4F?2 8 R218 A E ?2 8 R2 8 A O/„Q@476!8ŽE 476!8 
 M #) ) 2  % 
QJL /RLNIONQ ! IO /A#­O >"! LoTBI ,¥.¯'L !‚=> =S TDIBM G .¯IDGJMDS 8
IT !Ž L‡ LNIDH¦K LN4KMD.uS§> LoSNTDSSU/J Q SWM-M—O,¥!>">?#O 4Ž/=„. ‘MD'L LB><N/Q S .‚?lGRTON"Q/K!S 9 IDTŠKRSWO LN/MDSO ! >"! Lo8‡TDMKI 8 ,¥.¯$ 'L A !‚ID=KR>O=S I O3TBIBTM"!‚G .¯=ID>?GJ#XM S .¯L'//JS4 .¯IB?:.SUQVA 4
8 
TŠL QR¦
Q8
L /RT 8 . 5 ?:. A O /RQ 8; . 5 * ?:. A L ?:. A =S (IBS /„QIDKJS
9 KJS QJuS :/ I '
/JLNI '
L /RT€;L 8 O /RQ =8; IBLO >">i.u> LoTBSU¦Q 4&LNƒM S /‡IBSUQ M-,¥!ŽO /+ u'L > Q„T ?‘ S <NS / IBL !ŽO /. ‘'L > QRT
;§ IDKJLoGJIŽ
O / O >"!ŽLoTBI ,¥.¯'L !‚=> =S TBIBM—G .¯IDGJMDS A 8 9 KJS /J=S I ‘LNƒM !7G > O KRONT ‘G /„QRO ! S / ,
IDO >o‘!‚=`LNMDIDO /.¯‚S "/ IDKJS TBIDG„KQ #;L ™IDKJSŽT ! L(LNIDK¬TBIBM—G .¯IDGJMDSUT¶;L •M-,¥!ŽO /. ‘'L > QRT 8 ? B LNM
SN
S /JSWM—O >".:UOI 'L /RTTBSWS 9 KJSWLNMDS ! ®T L,8‡MK8 O O /RQ 8‡MK8“& + ‘LNM½JO ==>"".WOI 'L /RT]TBSWS 4NS 8‡SK8?4 9 KJ=S ,
LNMDS ! L,8 8ˆ2,8 A C]SWI 2 @`SO .¯'L !‚=> =S TDGR3M ‘O .¯S ?lTDL O MDSUO >¦M-, Q "! S /RT 'L /RO >5!ŽO /. ‘'L > Q A
;§ IDK )oV K
 2 OŽT ! L(LNIDK ?/J'
L /„T "/KSoG >tOM A 4K.¯'L //JS .¯IBSUQ .¯'L !=> =S 0.WGJ3M <NS "/ uI 8
G /.¯I 'L / B LNƒM !7G > O A u” l  "!£ J” !(Ÿ” (7• hK ' + ? K A
!#" $ $ . Q ' ?lFHQ D
 } ’ J”#•U”¯ —‰Œ  ”¯“—•Wƒ” 
l  J ' K 8 ,;<” ( # ” L +F? K A L 5 K 8> ;B?2 A K ? ,­ ”W“B”
J 
; ?2 A K ‹ ”D J• ; ?2 A = K B A 
$ v“ Ÿ 1SUTBIBƒM ‘.¯I;IDKJSHIDO /KSNS /‡WI @„G /RQ > S#;L Z2 IBL K O /RQqJO ==>?#. K„OM O .¯IBSWƒM TBI ‘..u>tONTDT
.¯'
L !‚=AGJIDOI 'L /RTWV 5 2 C K 5 5 K ,@ K 4;PKJSWMD
S @ K K T IDKRS /JLNƒM !ŽO >W@AG /RQ > S
L; K "/ 2 + KRS /.¯S ; ?2 A K 5 ; ? 5 2 C K A K 5 ; ? 5 K A K  ; ?
@ K A K 5 
P? 5 K A K  P?
@ K A K 5 ? K A  ?
@ K A K 5 L L + ? K A P?
@ K A K ? 9 KJS
TB'L >tGJI 'L /;L !/ (SWƒM .utTBS 8‡MK8 ? @ A /JL ; S'.<NSUT ;?2 A K 5 L L +F? K A K 8J4K;PK ‘. K
=RM B
L <NSUTIDKRSONQ BG /.¯I 'L / ‘LNƒM !3G > O 8
F=T "!‘> OM#OM SoG ! S /‡IPTDKJL ;PTWV 
,;” $ (  $”)BN (#$' 2 ?:. A = \ › “? !N%  #? \ u” = \ A “–Æ?u” ! L ”D<Q ’ L JA ‰Œ? ‹ŽJ R ŸN ’ . J A’ \ B 8 ?:. + A
#
8
$ v“  Ÿ 1PuS =RMDSUTBS /‡I \ B 8 ?:. + A @A#.O / S ! @`SUQRQJSUQdLNƒM S /‡IDJO @> S TDGJ3M lO .¯S
. 8 9 KJS / 8 ?:. A = \ 5 8 ? 5 . C A = 5 8 ? 5 A  8 ?
@ A 
? ; ? 5 A ; ?
@ A A  P? 5 A  P?
@ A  ?
@ A 5 % ? = A 5
\ 8 ?!ŽL(§Q L A ?'(?LNIBS\ IDKROI ;B? 5 A 5 I O /RQ ? 5 A 5 ? A I ?! L <Q L A 4‡ƒT "/.¯S 
T™LNƒM 
S /£IDJO @> S 8 ? /­IDKRSH=S =RMDSUT T 'L / 8 ?:. A = \ ©;™S€IBL(L qIDKJS !ŽL(0
Q L7MDSUQRG .¯I 'L /
L; IDKJXS "/‡IBuS SNM O >bKR'L ! 'L > L S#%.u> ONTDT \ 8 A
FHTDTDG !£"/KSIDKRO-I . T LNM S /£IDJO @> S 4ŠIDKJSTDO ! SMDS > OI 'L / KJ'L > QRT ‘LNMqKJ'L !Ž'L > L S# S >2,
S! S /‡IDT ;§ IDK 8 ,¥.¯L(S .u S /‡IDTWV B LNM B 8 ?:. + 8 A 'L /JS KRONT 8 ?:. A = 5
% ? [= A ? 9 
K T S
(GROI 'L /% ©T .WO >"> SUQqIDKRS 0 u“–G‹ (  ?.= c8 / (SWƒM .utTBS $,8“&A8 * A 8(?LNIBS
O > TDL€IDKROI MDL =`LoT I 'L / 8‡MK8 O KJ'L >tQRT½ S <NS /. .wKRONoT @}LoG /RQROM #LNM `T /J'L /.¯'L !‚=AO .¯uI 8  

-

) 

-

)

-

)

+

'

) 

(

(

'

-

)

'

-

(

)

(

- 

< 

 * 

S ŽOM 
E
?
LNMO JL , 

M
#) 
. Q MDLB<NS-IDKJS ¬G ‘ LNM 7G OGRT
LNM S £IDO S , „G RQ S  ? A WO `S QRS JSUQ NS IDKRS /;G SWM ONTDT
tO
HGRT
8 , ¯L‡S S £IDT ?O RQ  ?:. A = .  ?:. A ? ŽL(Q A ‘LNM
. LoTBSUQ A
8
M L }LoT I L
TDKJL ?T€IDKROI + IDKJSWMDS T JL ,¦IBLNM T L
:. A ?# ‘LNM
?
S=J O S + . T¶T
¯L JS ¯IBSUQ A ]IDKJS ?:. A <O T K THS
‡G +< O S ‡I¶IBL
}S 3S <NS K T T JLNIŠIBM GJS uLNMO -, ŽO 8 . uL tQRT T ¯S IDKJS RMDSUTBS ¯S¶L; 
TD¦, IDIBT LNMO T ŽL -O ID.KJ‘ LS Q .L Q ‘? HS MDSUQR(G IDKJ¯IS L / JM
(8 GJ?:. SUT½TDGJA M3 lO ¯S 8= ?:. S ¯8I A L T JLNI A L ‡IBIDL K JL KJ‡SWIBMDM SŠ.< S= O , 
8 ?:. A
5 ? > A O RQ ;B?:. A 5 8 ? lO ¯I 8 ?:. A . ‘IDT#IBL­O tONTDT
L;r LNM QRSWM
8
:? . A O RQ „O M T JL ‡IBM .< O IDKqO ONTDT 8 ?:. 8 A IDK
JL ‡IBS NSWM +u I A PLNIBS O tTBL­IDKROIT ¯S ;:? .= A  8 :? . A ? L Q A MDL `LoT 2,
IL
SUT½IDKROI™IDKJS RM—TBI KRSWM ONTDT;L; bO O LoTBI , ¯L S= TBIBM G ¯IDGJMDS
T#O KROM O ¯IBSWM TBI €S S S £I AONT ™S JSWSUQJSUQ PKRS RMDL<
KJSWLNMDS
L QJS L RTDIBM OIBS KJL wGRTDS ‘ G —KROM O ¯IBSWM tTBI ONT TBSUT OMDS ™SQJSUT ¯M `SIDKJS
ONT T WOI L L; Q ? A e2Q ? A 2 ? A O RQ 2 ? A , „G RQ SUT¶LBN< SWM3O -, ŽO .‘ L Q
. ? ?LNIBS;IDK„OIbIDKJS WONTDS%2 ? A 5 Q ? BA ŠONT]O MDSUONQ ¶Q T WGRTDTDSUQOI]IDKJS }S
L; IDK T#TBS ¯I L A
Q ? A ‰ }’  ”¯• 1> ;  }’ > . “B”u• ‹ “ £ 
$ . +D  
 ;?Qa> ; A 5 ;?Q> 8 A  A’ 8 ?Qa> ; A 5 8 ?Q> 8 A “D” # ”¯“ 8 N“¶” # ”¯“ ' u“ ? ;>= 8 %A B
8 ?:. A ?:. A ”¯“D” t•  Q ? A ‰ A’J ” >  ; 5  ; ?Q2> Q A ?  A }‰ ’ }8 ’ 5  ” 
8 ?Q> A “ ”¯“– ‹ “D” 3 Q ? A ‰ A’J ” >  —”q“B” ’ —”D’
2Q ? A ‰ A’  ”–• 1> ;  A’ > 8 “D”7u• ‹ “ £
 ;?Q> A 5
J•W” „” l '
 8 ?Q>a; A 5 8 ?Q> 8 A ?
2 ? A ‰ }’  ”¯• ;  A’ “D”u• N‹ N“ ‡  8 ? ; A 5 8 ? 8 A = 
I 
O ; ? ; A 5 O ; ? 8 A  A’ ? ; A 5 P? 8 A 8
2 ? A ‰ A’  ”–• ;>= 8 . “D”t• ‹ “ £  8 ? ; A 5 8 ? 8 A
M 
 }’ O<;B? ; A 5 O<;? 8 A N“B” # ”W“ O; ? ; A ? 8 ? ; A A ? L Q A ­ A’ “
” # ”¯“ ' ‘“ ? O;>= A B ?:. A 8 ?:. A  O<; ? A ? L Q A ”W“B”
u• 2 ? A ‰ A8 ’  ”  . • ( O<; 5 8 O; ? A  }’ 8 5 8 8 ? A
IDKJSO `LN< S IDKJSWLNM S ŠIDKJS ŽO V 8 :? . 8 A
:? . A QJS JLNIBSUT IDKJS 

$ l“ ¯>!o • R“D” ? IDKJS ¯LoKJL L L ONTDT B 8;:? . A T# O ‡IBS NM O +u I
L; 8 ?lTDL  8 ? L Q A A }IDKJS 8 ? 8 A ? L Q A S-QJL JLNI .<NS3IDKJS
QJS I L L;
l G NS JSWM O I A
O SUQ 
 M #) ) 2 D  MDLN< S IDK„OI . = B 8;:? . A OMDS .‘ IDT-L;€
S S ŽS £I 8 B 8 :? . 8 A RIDKJS 8 ? A 8 ? L Q A
I MDL L„<NTDS IBM G KJ¯I SWLNL MDS IDKJSWLNM ?lOLNAM ? KJ€SW LNMDS V O NS-O ? A O RQJQS ¯L? A `TBLoSWST I L ´ L; eA . O RQ
O
KJSWLNMDS
RM LBN< S KRSWLNMDS
M ?T 


X
q@ / > 
"/KS 

ƒ! >
. / @ 
4 / 

ƒ / J@>
‡8 MK8“&A4
6 > "!
.u>
¦8

4

¥.

.u / 

"/KS 1 !
u:/
"> 

8ˆL,8‡MK8

-

)

%/ '/ 
> ˜.u> ˜"/ 
!
§L
B

8‡MK8 O
x; 

  /
L
ƒ '/ "/ 
= ƒ '/
+ 
!‚=> 4V 
"!=>?# . '// .
4 
/ 
/ "/KS 
> /
% @ ‘/KS 
/V8 9  ©/ 
>‘>M ¥! / '> u4 "/. 7"/ 
= 
/.
'
L
ƒ '/
<!
‚L 
. '/ 
 
­/
'/ K8 9
+ 
+ 

! / '> 
8‡SK8?4 
/ ƒ 
. 4A. s8 - . '/ * 8‡M ;§ ‚/ '/ ƒ >
4 ' % 

>"
 .u> 
/

 8 \ / . u4
•L ‘/ 

/ 

= 

o
/
'
/
ƒ  

"
>
?
>

#
§
; 

X
u
.
>
•
" 

/
;§ 

+ 
+ 
/ 0"/ uS X>" u8 ( 
> 
"/. 
!
§L 4 = 
'/
8‡MK8 O "!‚=>‘
§:
ƒ/.u> 
/ >"!
¥. '!=> 
.
6 
£. 
. 
". > ! / u4 <;
/
0; /0=
,"/S 9 
!
8‡MK8 * 8 
! '/
9
u. > ?:. '/
ž8 ( 

. '/¦8

$

!#"
# 

;

L 
.

#

) ,i) ,i

) ,i

+ 

M

L 

u

Ÿ 

\ / 

Ÿ

*

J@ 

J 

u:/ '/ 

J==>?# @

+ 

!

9 

‘/KS 9 

. '/ 

! 

J
L yu,
Ÿ 

J

 

4 

/

8‡MK8ˆL I
ƒ#8 B

8‡MK8ˆL I 4=

8

 

!

9

9

WM 
!

J 

+  

+ 

! 

WM

6
8‡MK8ˆL I @ 

!

©M 

!

9 

!

# , 

+ 

! J= 

.
'! '> S# .u>
4 
/ 
>" ¥#8  

> ! /

Ÿ 

# u 

ƒ
+  

Ÿ0  

!04
8 \
u 
!
§L
" / >">”S /

°

Ÿ ‚ 

ƒ. ƒ?@
M ¥! / '>
i@ uS'‘//"/KS 

J

J 

4W;

J 

J 
  
Ÿ
L Ÿ
, 

J 
J 

q 
L Ÿ
J 

Ÿ 
© ,i

yu, 

ƒ ". u. >
M q@ / > 
> 
# .

yu, 

yu

*

L 

. 
/
;

J

5 Ÿ 

I  `

#+  

>W.
L 4 *
L

4

8

+ 

J 

u

WM 

 

/
+ 
/ "/ uS >V>"
 / S'
>"

:

8 

/

8‡MK8 $,8 

. '!‚= 
. 

 '/ 

/

q8 

* L 

 


JK L .IDKROIL uLNM7O/ 2 ?:, A ,q@„G/RQ> S ;™S KRO <NS 88 ? A O ? A ?! L Q<L A 8
V S WO (IDKROI O ? A 5 ? BA ?  4 A  ?  4 A ?! L(Q<L A + @A#IDKJS 
K I JS RMDL QRG ¯I ‘LNMƒ!3G> O-QJSWIBSWMƒ!"8 /RS 3?  4 A "/IBSWM !ŽT#L; IDKJS  ? A T8 A 
‚S .u> LoTBS-IDK THTDKG @ATBS .¯I 'L /N@A#
(GJLNI"/SqIDKJS ” •u
Ÿ ”
a' ”¯“  J}” )› ”N“B”W‹
GRTDSUQ "/ < OM LoGRGT => O .¯SU£T "/ IDKJS­IB=S uI 8 ? 9 KJ0
S =RM L‡L; ¶OJ==`SUOM T‚"/
 D q4™TBSWS´O>tTBL
/ (SWƒM .utTBS 8ˆL,8 * ? @ A 8 A
O /JS 9 KRSWLNMDS ! A u” . ”´
ƒ‹ '
x
!#" $ $ . +D'DF ?QC] S ‘T .—KJSWI : R3#A=`SWM =>t

‹  +” * , ‰B’‘‹Žu” J•—  JANb• W‹ 
 R u ’ 476  u•3  S' ”W“  J }”Ž  4 6 
 u”  
” ,‹ ‹ “ £u•—‹7• ?:. g A  ?:. A J A’ ?:. g A  ?:. A N“B”
uŸ• ‹ “ £u•—‹7• Ÿ“ ) ,2 J A’ • ( “ U” 
l  JJ• Ÿ“ ) 5 ,2 
2 DF  # ) B-O M O  ); S ;§">‘>/JL ; T NSWI . KIDKJS€IDKJSWLNM #;L &T ="/TBIBM G .¯IDGRMDSUT
O /RQIDKRS M€MDS > OI 'L /IBL 8 ?:. A 8 B LNM3O / L @„TBIBM G .¯I 'L / ,¦IDKJSWLNMDSWI ‘.ŽJO ==RMDLoO .—K ;L ™IDKJS 

TDO !ŽS /JLNI 'L /RTTDSWS - S .¯I 'L / $,8ˆ2,8
S / MDSUO > ,F,q=> O /JS @„G /RQ > S  . 'L /JS .WO / O >";™xO #(TMDSUQ„G .¯SIDKJS
B LNMO S'.<N
TBIBM—G .¯IDGJMDS SNMDLoKG = 3 ?:, + A IBL ?:, A @,# "/‡IBMDL(Q„G .u"/KSO 13 S !ŽO // O /N!ŽSWIBƒM ".3'L / 
8 9 KJS C› S SNMDLoKG = ?:, A 3T /RLNI .¯'L //RS .¯IBSU¦Q 4rKJxL ;™ S <NSWM 4bO /RQ IDKJS =}LoT T ?@">‘ ¥I #q;L O
lGJMD?:, IDKJA ASWMrQRM uS SU=}QRS G /„.¯QRI T] 'L 'L /€/ ;L 7O JID.—KRKRSOM TBO IBM.¯GIBSW.¯ƒM ID GRTDIMD"oS .©SN.uMD> LoONKG TDT½=;L IB L 2 8\ ?: A, TDA G ?l. §O K-.¯OH'L /MDSU/RQRS G .¯.¯IBSUI Q 'L /7.¯'L =S !‚ K=`TB'LIDuT/J4 S /‡Ib ;L
.] T½O / “–Æu” ¦Ž ¯ ” @„G /RQ > S 4NO /RQ-IDKJWS . KJ'L ‘.¯S;L }O¶M SUQRG 4 .¯I 'L /G T O / “–¦Ÿ” ¦ l  J ‘LNM 
?.= s871PS !ŽOM 8 8 *,+ /JLNIBS-IDKRO7I @A# QJuS :/ I 'L / 3 ?:, + A g ?:, A 5 2 ?:, A A 8
O /RQ-IDKR<S >""/JS @„G /RQ > S;QJSWI tT&IBM .<,tO >, IDKJSTBIBM G .¯IDGJMDS
- ‘/.¯S ;B?lQJSWI A 5 ;B? A 
SNMDLo
G =­;L .WO / @`S€MDSUQRG .¯SUQIBL 2 ?:, A 4K;™SKRBO <NS 
  2 D  )› 0
” ŸA’  ”  . t£• “–¦Ÿ” ¦Ž W ”q # ;? A B ; ?:. + 8 A
# J‡R
Guƒ• q ”¯• i  ” . “–Æuu” • 
ƒ¦Jl  }JJ”
x•7 ”DN’ “BM”  “B‹ u” l“–
|”DN’ ' L ?:. + 8 A J ,­£ 
Ÿ­u•HuŸ• ‹ “–‰ 
8
\ tT?IDKRS ID
O /KSNS /£XI @„G /RQ > S 5 .ž4bIDKJS LNƒM S /£IDJO @‘>" ¥I #;L !ŽSUO /RT¶IDKROaI . T¶O /
LNƒM S /£IDJO @> •S !ŽO /. u'L >tEQ ?.= s8 - S .¯I 'L / 8 BA 8~F > IDKJLoKG SoK 2 ?:, A `T .¯'L //JS .¯IBSU¦Q 4A `I ­T /JLNI
OŽƒT "!‚=>?# .¯'L //JS .¯IBSUQ SNMDLoKG = + uLNM , * ;™S3KRBO <NS < ;B?2 ?:, A A5
 8 ? S-O >?;ŠO # T
MDSUQ„G .¯SIBLhIDKJS .WONTBS , * @,# TDG !!"/KS ;§ IDK O IBƒM .< O ><@„G 8 /RQ > S . /RS .¯SUT ,
TDOƒM #8 A 9 KJSG /+<NSWM TDO > ?lQJLoG @> S A .¯BL <NSWMŠ;L 2 ?:, A T IDKRS •  R!ov“ J 2[O ), ?:, A 8 C]SWI
Q 1§ S ! O // O /5? 8 S 8?4P2 ?:, A , A @„G /RQ > S + IDKJ§S .¯LNMDMDSUT =}'L /„Q "/KS 
 . @`SO /ŽLNM S /£IBSU 
=RM "/.u?=„
O >' ‘M O ! S @„G /„Q > S ;§">">”@`S€QJS /JLNIBSUQ @,#   .ž8 
"G 7N#$' . D 9 KJ7
S @„G /RQ > S  . T •  AA ¯ ” +  . .WO /0@`S
.¯
L <NSWMDSUQ @,# %O =RM "/.u?=„O >2[O ), ?:, A ,q@AG /RQ > S  =   . TDG . KIDKR OI€IDKJSŽQRLoKG @> S
.¯
L <NSWƒM "/KS  =     TIDKJSŠG /+<NSWM TDO >,.¯BL <NSWM ;V 2[O ), ?:, A 2 ?:, A :@`SWM ,
;§tTB
S 4› 8 S 8?4  = 
h2
?:, A
5  8 ?QRPS /.¯SqO´yT ="/ TBIBM G .¯IDGRMDS .¯'L !‚=RƒM tTBSUT
O =„ƒM "/.u?=AO >2[O ), ?: , A ,q@„G /RQ > S  =    .IBL SNSWIDKJSW%M ;§ IDK O / tQJS /£I ":.WOI 'L / 
}V  =   2 ?:, A
5   8 A B 2 K"/KS TDG . K O .¯BL <NSWM ;L   O •  

(? 

- ;
° Z1 . >"> 
/ u# = 
./  &

&

&

&

&

 <  

**

•Ÿl“ 
“D” MDSUO >".:WSUT ONTŠO •  u,}’  ” 8~F Ty="/ TBIBM—G.¯IDGJMDSHL'/ 5 5 . IDGRMƒ/RT
. "/£IBLqO •  ‹ŽJR Ÿ ’ 8
L !wTy=`S.¯IBM O>bTBS
(GJS/.¯SUT<;;S SNSWIHO/­S= JO.¯I?TBS
(GJS/.¯S
B MD'
; ?:. + A  ; ?  + A  ; ?2 ?:, A + A  8 ?:. + A =
I 
8
8
8 
8
;
;PKRSWMDS 
2 ?:, A + 8 A#
5 8 O /RQ ? BA S
(GRO> T 8 ? A "/ 8 ?:. + 8 A ?.= s8 1PS=,
?
!ŽOM 0$,8ˆ2,8 ? @ A A 8 9 KRS=S (SWM .u TBX
S @`S > L ; TDKRxL ;PT?IDKROIPIDKRS3QJLoGK@> SX.¯LB<NSWM—T?L; 
OMD7S "/ , .¯LNMDMDSUyT =`'L /RQJS /.¯§S ;§ IDKqS > S ! S /‡IDT™;L ; ?   + 8 A 8•#ŽIDKJS¶ONTDTDG!‚= ,
I 'L /´IDKRO<I :@`SWM ;§tTBS?IDKRXS .¯BL <NSW7M /JSWSUQRTPIBL @`TS 2[O ), ?:, A ; 2 ?:, A 4RIDKR; SyT ="/TBIBM—G . ,
IDGJM SUT&OMD©S "/ , .¯LNMDMDSUyT =`'L /RQJS /.¯iS ;§ IDK3S > S ! S /‡IDT;L !?) A f ? BA ?   + 8 A 8
K <T ! SUO /RTHIDKROI¶OqMDS
‡G MDSUQ .¯L <NSWM=S K TBIDT B \ ! ) 4`KJS /.¯5
S ? @A#´=S JO .¯I /JSUTDT A
9 
 ? BA 5 ? A 5 I 8
8 
J} D’ $ $l¦)B” NU”¯#$'‰ %£ 2 } ” D'DF
W  )›•—J• ” 2 ? ?:, A A y‰ B u,} ’ 8  ” ?:. ¶+ V  A J. Ruƒ•t• ”¯• Ÿ•  AŽ WŸ•  ”€  #!  u” ‘•P •U ” 
W” ‰
#
’ #H”W“Bu” ¶• ° • l“ ; 
“B”¯•“B” 8 N“ª‹ ” l“—
|” ’ ' 8 ?) A f ; ; ? BA
5 NSWM ) ,­£ 
Ÿ t•
uŸ• ‹ “ £ 
0q ?:. + 8 A ?9? )› ”qÆ’£Ÿ” l 
— l  J  ?:. + 8 A ,   J” •Wu” 7
• ° ¬• l“ K
x “B”¯•7uX• 3
J R
— P  §—”
‹ ”–•
;J R
—i JR '´ Ÿ ”¯“
Ÿ,x •—  "! 
?:. + 8 A ? A
vD •U”•  • l“ K
x “B”
ƒ“–“B”¯• A’  "! q I B 
O !ŽO /+ u'L > Q .OMDS 
 M #) ) 2 D %  - KJL ;gIDKROI€IDKJSŽQJLo; KG @> S .¯L <NSWM T3;L ;0 
"/
, .¯LNMDMDSUyT =`'L /RQJS /.¯S ;§ IDKS > S ! S /‡IDT;L ?:. + 8 A 8
I ?ƒT "/KSŽL @„TDIBM G .¯I 'L /IDKJSWLNM #4`TDKJxL ; IDKRO3I +  T?O .¯'L //JS .¯IBSUQ C› S SNMDLoKG = O /RQ
. T¶O 6 .¯'L\ !=> =S 54}IDKRS / O /Ž# =„ƒM "/.u?=AO > ,q@„G /„Q > S  THIBƒM .< O >bL <NSWMIDKJS ,
T NS > SWIB'L /R. ; 8  T ƒT "!‚=>?#‚.¯'L //RS .¯IBSU¦Q 4JTDKJxL ; IDKROI %C . T;IBƒM .< O > 89? - SWS - S . ,
I 'L / $,8ˆ29 ‘LNM]MDS > OIBSUQ3Q T .WG„TDT 'L /RT 8 A KRO®I .WO / ;™S;TDxO #€JO @}LoGRI 8 C . + < ;? A 5 
? ° V HTBSIDKRS ‘O .¯I?IDKROI ‘LNMPO /Ž# C› S SNMDLoKG =V4 8 ? A 5 I ? A 
S¬TDxO # IDK„OIIDKRS LNM S /£IBSUQ ! O /. ‘'L > 6Q . ; T­yT ="//RJO @> S + 8 ?:. A 5 I 8 (?LNIBS
IDKRO3I ;PKJS / . TPT "!‚=>"# .¯'L //JS .¯IBSUQ ?lTBL ?:. + 8 A 5 I A 4„IDKJS7yT ="/­TDIBM G .¯IDGJMD S T
G /
‡GRS 8 

I ?lO /„Q TBIDO /RQROM Q A JO @„G„TBS;L PIBSWƒM !‘/J'L > L S# ;™S 
 )5. D '  •# T >"?SoK‡E
;§‘>">`MD S ‘SWMPIBLq 
O !ŽO /. ‘'L > 0
Q ;3 IDK 8 ?:. A 5 I ONTHO • ° ! O /. ‘'L > ¦Q 4RO > IDKJLoG SoK´IBS . K ,
/‘.W
O >">?#ŽIDK tWT "!‚=>" SUT;IDKRS . KJ'L ".¯S3;L O =„OMDI ".WG >tOMyT ="/TBIBM G .¯IDGJMDS 8
I O B /LN. uM'L O>tQŽ* O ,¥>?!Ž;ŠO O /# .T™ ‘'L K„> ON^Q T . O7yT =;™"/ŽS7TDK„IBO M <NG S .¯IDGJ MDS8; 8?:. ? \ A / 5 lO .¯uI 8 4K?:.. V. A § tT~ LNqƒM 4r STBL/‡IDOJO /@> SLN4‡ƒM IDS KJ/‡S ID/ JO @ ID> ST
* ,¥!Ž
IDO /KSNS /‡<I @„G /RQ > 7S T#IBƒM +<, O >q4 ƒT "/.¯S 8 ?2 ? * A A 5 I 8 A
M % F T ST <N"!‚S / =>??l# T ‘.¯/'L .¯/‚S /J@`S LN.¯IDIBKSUQ TBID?O/JIBLNS %I ! /JS /‡S .¯IDSUT-TDOTDOMDSŽM ">?S #D
(G .u.> <LoOTBSU> S Q /‡A IM-IB,¥L ! O /?:. ‘. 'L > A DQ < .O / tTDTqK "yT /=S "A/ 8 \
T L,¦IBLNM T 'L /¦4IDK T¶S
(G .<O > S /.¯S /RL > 'L /KSNSWMKR'L > QR8 uT 8 ? - SWS O > TBL 6 LNMD'L >2, 
; ?:. + A KRON
> OƒM # $,8“&A8ˆ2,8 A 

      

'

 

 
 

* M 

LoK>""/ T 9 KJSWLNM S! ? 9 KJSWLNM S! 8ˆL,8ˆL A ;ŠONT]TDIDOIBSUQL'/>"# ‘LNM]T"!‚=>?#§.¯L'//JS.¯IBSUQ
M-,¥!Ž
O /. uL'>tQRTu8 \ I.WO/£@`S<SNS/JSWM O>"+:WSUQ IBL3OM@ IBM OM#5?.u> LoTBSUQ¦4(T! L(LNIDK A M-,¥! O/. ‘L'> QRT
;§ IDK IDKJS ‘L'>"> Lx;3"/KSIDKRSWLNMDS! MDSu=> O.u"/SIDKJS¶ONTDTDG!=RI L'/OJ@}LoGRI
% ;§ IDKqIDKJS
ONTDT G !‚=RI 'L /IDKROI . TPyT ="/¦89? - SWS G D bLNM ' ‘LNM?OG=„MDL‡L; s8 A
K >""/¦4 D A . u•Š¶•—‹  `
W? •W” ’ b• ° J‰Œ‹ R u ’
!#" $ $ . +D ?1PLo 
 u”  ?:. A I ?! L Q 2 A ?
\ /­IDKJSMDSUTDI#;
L IDK TTBS .¯I 'L / ;;S ;3">">”S'.<NS <OƒM LoGR<T @„G /RQ > S .¯'L /RTDIBM G .¯I 'L /RTPO /RQ
QJuS :/JSL =`SWM OIBLNM T¶'L /RGS .WO / ONT TB,L .utOIBS7IBL­OyT =‘/ TBIBM—G .¯IDGJMDS 8 ? B LNM lGJMDIDKRSWMHQJSWIDO ‘> T
TBSWS ' q4 ;D q8 A 9 KJS "!‚=`LNMDIDO /.¯S;;L JIDKJSUTBS .¯'L /„TBIBM G .¯I 'L /„ZT "/3Q "! S /„T 'L / ‘LoGJM
@`
S .¯'L ! SU­T .u> SUOM 'L /.¯©S ;™©S SNS /JSWM O >".:WSŠIDKJWS /JLNI 'L /3;L AyT ="/7TBIBM G .¯IDGRMDSUTIBL •  #•Ÿl“ 

O /R%Q >" TBI™IDKJS€yT =`S .¯IDO .WG > OMŠMDSUTDG > IDiT @AONTBSUQ'L /IDKROI#IDKJSWLNM # ?.= c8 - S .¯I 'L / L,8‡M A 8 
“D”–• 
S SNMDLoKG = 2[O>), ?:, A .WO / @`S .¯'L /RTDIBM G .¯IBSUQhONTO´TDG @SNMDLoKG = ;L #O L , Q "! S /„T 'L /RO >
9 KR‚
MDSUO >;O >?SNuS @RM O 4 IDKRS   #3N“ª’¬N !(x” ¯“B K  8 •#¬QJuS :/ I 'L / K  5 5 ? A ? A 4
;PKRSWMDS 5 ?  A TIDKJSIB
S /RTDLNMHO >?SNuS @„M O ?  A * O /RQ ?  A TIDKJ S QJSUO >VSNS /RSWM ,
OIBSUQ @,#S > S ! S /‡IDTH;L IDKJS ‘LNƒM ! ? ? * ?[=? /B 5 ? A = ? B 8 SŽQRS /JLNIBS
IDKJGS .¯'L !‚=> =S ?:.WOI 'L /;L K  @,#4  8 9 KJS ‘'L >"> xL ;3"/KS O >?SNuS @„M O ".7TBIDOIBS ! S /‡I .WO /
@`S uLo
G /R¦Q 4JS 8‡SK8?4‘/  q8 
4  $ t•;$t)Bu• N‹ #$'“ £2
3 qD 7  ”#’N,u“D” 5
x}L • ' ‹ u<• ,iU’o¶’ u`Ÿ•  ‹ Ÿ” %“  £” 
P
ƒN‹ ‹ ' l“— +” **  !‡  ”#3¯“B “B’-• 4  !‡ x” W“ª
5 
0 8 ?Q4 A 0 8 ?Q4 A ? ,­ ”¯“D” 0 ?Q4 A 5 7  O >9  )  E A ? £ ‡t• ,  '
,;” !‡” i ,i%
ƒ‹  )” * L * ‰B’u‹ u” J•—  JA]“B” “B”¯•Wu” ¦
 l  JJG• 2[O ), ?:, A 4 i J”–•W”
“D”-‘“–“B” J’ 
Wq ¯ ”ŽJ A’­tu• ‹ “ £
 J #” , u‘ ’£Ÿ” ' ‚”  ”W‹ @' 2  M , 5 L ' t•
” # Ÿ” i Ÿ” 4 
5 0 8 ?Q4 A 7  G”
ƒN“—“D”–• JA’  "!N
ƒ‹  )” * L * ‰B’u‹ u” J•—  JA&“B” “D”¯‰
•UŸ” ¦ l  J 2  2[O>), ?:, A 4 4 •   ‘•Ž  qN ,i J¥JRuŸ• N‚‹ N“ ‡
AM ‘“—“D”D’ K
U  W ”
“D” “D”–•UŸ” ¦' l JR• • Ÿ” 
–” 2 5 2 D2 f •3 2 O ), ?:, A ‰Œ‚‹ |J’  x” 
 M #) .  6 KJS . ´IDK„OI ‘LNM¶IDKJS3M SUO > 6 >"`LNM QO >?SNuS @„M ON§T ;™S KRO <NS K ;
5
4%FH=SWKIBSW ƒM 8 !
5 ‘/J S = 4 K  uLN
5 M 0 , 8 ?Q4 MKA 8 O /RQ K 
5 0 8 ? A 587 L iL
(GROIBSWƒM / 'L /".7!ŽOIBƒM ".¯SUT E 8 

FHTDTDG ! ˜
S /JL ; IDK„OI . tT O yT =‘/ !ŽO /+ u'L > Q ;§ IDK=O : (SUQ*yT =‘/ TBIBM G .¯IDGJMDS 
.‚
O /„Q }V  = Z2 ?:, A
5  8HT "/KS7IDKJS¶JO @}L <NS .¯'L !‚=> =S 
=
MDuS =„MDSU TBS /‡IDOI 'L / 2 ;L h2[O ), ?:,  A 4]'L /J‚S .WO /¬ONTDTBL .u OIB SŽ IDKJS <NS .¯IBLNM @„G /RQ > S 2 .
IBL  =   .ž8 - S .¯I 'L /RT-;L 2 . OMDSID4 KJS • ° ”“ • L <NSW-M .ž8 \ ?Q "!3. 
T7 S <N
S /¦4;IDKJS / IDKJ0
S @„G /RQ > S 2=yT =>" IDT7ONRT 2 5 2 2f ?.¯LNMDMDSUT =}'L /„Q "/KS IBL IDKJS
QJS .¯'L !=}LoƒT I 'L / 2 5 2 4 H2 f A + TBS .¯I 'L /„TP;L 2 4 ?2 f A OM SIDKJ_S  •–  l # ^
” Jq}” !£‰
S .¯I .<NS >?#8 9 KJGS @„G /RQ > S7ONTDTBL .u OIBSUQ IBL  = 
. @A# IDKJS 
l ” Mq• ° ”“ • 4MDSUyT =`
2[O># ), ?:, A ,¦MDuS =RMDSUTDS /£IDOI 'L / 4  tT¶IDKJS   #3“B’ ŸA’  ” 4 ?:. A ;L ™ ID KJSŽyT =‘/ TBIBM—G . ,
IDGJM S 8 9 KRS O .¯I 'L / ;L 4  'L / 2 "/RQRG .¯SUTqO / O .¯I 'L / ;L IDKJS 6 >"`LNM D
Q @AG /RQ > S
4l ?: . 
— A l 'L / 8IDKRS71SyT .W=O "/J>">#LNMIDK„@„OG I /R uQ LN> MS QJ2 uS : /‘/K. S + IDIDKRK S TH=RO ƒM .¯"I/ .u'L ?/ =„O >7T @„.WOG >"/R> SUQ Q > S IDKR S   #3 “B’´. G‹ ;L  ‰
L / 'L /. ?‘LNM S
( G .<O > S /‡I >?#4
5 . . ;™S : SUQ O ! SWIBM ". +hO /RQ O / LNƒM S /‡IDOI '
1

'   

21

)  

(  

-   

&

&

& 

<  

* $

MDSUQ„G.¯SUQ IDKJSTBIBM G.¯IDGJM SSNMDLoGK=¬L; 5 . ‘MDL'! !3 ?:, + A IBL 2 ?:, A A 8 9 KJSWMDS£tTO
.W
O /J'L /".WO>L@ ªS.¯IONT TBL,.utOIBSUQ IBL­IDKJS‚! SWIBMƒ".$+ L'/ .ž4¦;PK".—K THIDKJS ” # ‘‰Ÿ # ¦

J}ƒ” 
l J rV ?:. + 5 . A ?:. + 5 . 5 . A ? ?lFHT;GRT GRO> 4 ?:. + A QJS/RLNIBSUT
IDKJS <NS .¯IBLNM-T =„O .¯S ;L K , TBS .¯I 'L /RTL; ŠIDKJS@<NS.¯IBLNM @AG/RQ> S  . 8 A 9 K TX.¯L'/ ,
/J
S .¯I 'L / .WO /ž@}£S =„G >"> SUQ @AO . ¬IBL IDKJS 2[O>), ?:, A ,q@„G/RQ> S  = 
. 4 QJSu:/"/KS
O .¯BL <OƒM O /‡IHQ }SWMDS /‡I OI 'L / V ?:. + 2 A ?:. + 2 5 . A L' / IDKJS3ONT TBL,.utOIBSUQ
 
@„
G /RQ > aS 2 .ž8 
 
.  \ I T€O´TBIDO /RQ„OM Q ‘O .¯I;L ŠQ }SWM S /£I O >®SNSW'L ! SWIBMƒ# ?.= c8 G A
IDKROIž
O .¯L < OM O /£IQ `SWMDS /‡I OI 'L / 'L / IDKJS ONTDTBL .u OIBSUQ @„G /RQ > S QRSWIBSWƒM !"/JSUTqO
<ID3 KJ") .¯ES 9S ? Cb<N SSWA <M , TD<2,O O 6 8 > GJ.?Q<SUR?Q IDSW0O MDS, .¯ ‘'LLN3 /ƒM ) !*/R ?S 'L.¯I/3A 'L IDQJ/KJS ©S /JLN=RIBƒM SU"/TQJ.uSWID"IBKR=„SWS OƒM !£>C› "S#/J,q@„SUO TG>?SN/„OuS Q @„3> M S O¶) ;L ? `2 ID.¯KJLNS?:M , MDC›SUA yTA ©S ,=`< SN'L O MD/R> LoGRQ G SU"/=Q S IB, L8 ‘A LN ƒMRP! 4oS O //R'L .¯/Q S 
  4,;?K ". %
CIDZKJ S~SO ON>?T SNTBuS ,L @R.uM tONOT]IBSUTDK Q OI .W.¯ O BLT /0 <# O@`ƒM3 S O) =„/‡?I?G 2 >"Q > SU}£Q ?:, SW@„MA OSA /£. 5 I OIB3 LI ) P'L /?2[= 'LO /­), ID?:KJ , 8 SA ?A ON(?8 TDA TDLN,L\ IB/€S€.u IDOIDKJKRIB1SSUOQ I# ‘'L ID@„>"KJ> G xL S /R;3.¯Q "LN/K> 1SMDS MD2 SUT =} QJ'L S /„/R. Q LN"8 IB/KSUS T

G @@„G /RQ > S3;L #IDKJS 6 >‘}LNM—Q @„G /RQ > S 4 ?:. A 4 5 . O .¯IDT7'L / IDKJS
- ‘/.¯S 5 . TO TDK
yT ="/JLN§
M @AG /RQ > S 2• 8R?S /.¯S-'L /J‚S .WO /QJuS :/JS7%O !ŽJO = ?‘IDKJS 6 >"`LNM Q !7G > I ?=>"".WOI 'L / A
K V ?:. + 2 5 . A ?:. + 2 A ? 
"G 7N#$' .  DF B LNM 
O S'.<NS / 1§ S ! O // O /N!ŽO /. ‘'L > ^
Q . ;3 IDK  O : SUQ T ="/
TBIBM—G .¯IDGJMDS  =   .ž4RIDKJXS .¯'L !‚=`LoT I 'L /
5 K d
V ?:. + 2 A ?:. + 2 A 

T .WO >"> SU4 Q IDKJS ‘“ª'
 ”¯“B q“ ;L #IDKJSyT ="/ ! O /. ‘'L > Q . 8 \ #Q "!3. T S <NS / ?lTBL
2 5 2 2 f A 4&IDKRS F M O . L =`SWM OIBLNM ?V ?:. + 2 A  ?:. + 2
A "/‡IBSWƒM . KRO /SNSUT
yT ="/JLNM T™;
L L ==`LoT IBST ?S'/V8
O >">"#4;;S3=S O !£"/JSIDKJS7JO @`BL <NGS .¯'L /RTBIBM G .¯I 'L /RTP'L / M-,¥!ŽO /. ‘'L > QRT 8©(?LNIBS7IDKROI
B "/R
2[O>), ? * A
5 2 Q ? L A
5 7 G / I
(GROIBSWƒM / 'L /RT E 5 2 O7? ; BA 5 2 J8 ? B LNM B 2 O7? BA
ONTDTD,L .u OIBSIDKJS !ŽJO = V  S'.<NS /0@,#R9 9" f ? ;§ IDK
(GROIBSWƒM / 'L /".!3G > I 2,
=>‘".WOI '
L / A + IDK TŠQJSWIBSWƒM !£"/JSUTŠO /­O .¯I 'L /­;L e2[O7? BA 'L /IDKJS "! JO S'"/ROM #
(GROIBSWƒM / 'L /RT
\ ! 4­S'.<"/KS IDKJS7QRLoK
G @> XS .¯L <NSWTM 2[O7? BA 5 2Q ? L A 2 ? * A 6 ? A - "!£"> OƒM >?#4
;™S KRB
O <NS IDKROZI 2 O ), ? M A 5 2 Q ? L A %2Q ? L A V B LNM½WO =„O M ? 4 = A B 2Q ? L A %2Q ? L A 4
IDO NS7IDKJXS >"‘/JSUOMIBM O /R3T uLNƒM ! OI 'L /  QJuS :/JSUQ @A# 9 f 4 9 ff ; =}O /RQ SNSWI?IDKJS
QJSUƒT MDSUQG /.<NSWM—TDO > ?lQJLoKG @> S A .¯BL <NSWaM 2Q ? L A 2Q ? L A 2 ? M A 8
\ /h
Q "! S /RT 'L / MIDKJSWMD0
S T7O /hO > IBSWƒM /ROI .<NS ?lO /RQhL @ <, LoG„T >?# S
(G .<O > S /£I A ;ŠO #
L; HQJuS :/"/S yT =‘/ TBIBM—G .¯IDGJMDSUuT 8 CbSWI 7 @`S­O M-, Q "! S /„T 'L /RO >;LNƒM S /‡IBSUQ / G .u>‘ QJSUO /
<NQJSuS .¯:IB/JLNSM O yT =„• O .¯° S • l“ TBL 
IDKJ“D” Sq uyT LN#M !7.! ONSWIBT?ƒM ‚O# =„SNOM Lo MPKG ;L= ;L , Q 7]"! ST /RtT TB'L 'L ! /ROLN>M =„
‡K GR"O.7IBSWIBML /2 'L /"? . M A<N8 S .¯ IBLNSM
yT =A
O .¯SUT 7 44 =7 f ;3 IDK KJSWƒM !£ I O /D! SWIBM ".WT O /RQ O : SUQ tTB'L ! LNM =„K T !?V 7 
R?'L ! ?87 =7 f A .¯'L !‚=„OI ?@> S ;§ IDKIDKJXS !ŽSWIBƒM ".WuT 8
 

&  

&

&

1

1 

 * 2 

 


SWIBM NMDLoG L; O.T TBIBM G ¯IDGJMDS 

M
#) 
.  
 MDLBN< S IDKROI IDKRS T
? = f = A T TBL ŽLNM „K HIBL/2 Q ? A 2 Q ? A 5 2[O , ? A ?
F
IDKJS7O `LN< SŽQJS I L `SWM tTBS ™S NSWI¶O O IBSWM ROI .<NS QJS I L ´L;
T TBIBM—G ¯IDGJMDSUT7LB<NSWMqO -, O . ‘L QrV F •  • l“ “D” ‘LNM IDKJS -, Q S RT L RO
?‘LNM S £IBSUQ A S ŽO O ŽO .‘ L Q . T O „O M L; 12Q ? A , „G RQ SUT-2 .
O RQ O TBL ŽLNM „K T ?V . 0?R L ?2 4 =X2 f A ¯L „OI S IDKŽIDKJS SWIBM WT
¯S IDKJSR2Q ? A , AG RQ SUT 2 OMDS .<NS &IDKJS RM „O „G RQ S 
.
WO `SSUONT ¯L „TBIBM G ¯IBSUQ
? GJI-IDKJS ¯L S­TBIBM G ¯IDGJM SUT-L; 2 4 O R QD 2f IBL-,
NSWIDKJSWM7IBL ŽO ‡IBL 2 Q ? A 2Q ? A 5 2[O , ? A O RQ NSWI  
. IDKJS
TDL LNM „K tT }V  2 ? A 5 2 ? A WO `SqQRSWM .<NSUQ ‘MDL A K T
TDKRL PT;IDKROIŠIDKJSHIBM S ? 2 = A QJSWIBSWM JSUT;O7T TBIBM G ¯IDGJMDSHL -. ŽIDKJS RMDS < 2,
LoGRT;TBS RTBS ŽIDKJS?LNIDKJSWM™K„O RQ ™S?K„O N< S¶O MDSUONQ TBSWS KJL IBL-QJSWM .N< S 2 O RQ 
?QJPS K KI L ¯RLNT½MDM L;SU& T `T L RŽQRTDT™IBIBM LŽG ¯IDIDKJGJS MDSUT LB}N< LNSWMM—Q O 7-, G Q I S RWT OIL RL O A ‘MDO L .‘ L Q .1 OMDRSHTBLL PID< KRS€LoGRI ™T L 

S
(G .< O S ‡I
T IDKJS G
(GJS Q S RT L 
 
.  I T RL dIDKROI , 5
PK K ? 2 :? , A A T IDTONT7O C SqO NS RM O KJS T IBI ­L; ? 2 ? A A ONT
P< O?M 2 O ‡? IDT#A QA T WGRT TB?SU2 Q ? A A S ¯I L `S S= L IBSUQ IDKRS™QJS I L L; RIDKJS -, ŽO . ‘L Q 
4 
87

X 
W '! = ". 

7

y#!!

L 

#

S

L

) 

=

y="/ 

.

M

3==>?#"/KS
J@
u:/ '/ :@ ;§ 4; GS 
/ >
/ 
u:/ '/
y="/ 
.
NM ¥! / '>
M "! / ƒ '/ >
   

ƒ /
13 ! // /˜! / '> 

= 
L q@ / >  

/ 
/£ '! = ƒ!
" 

'
!
.
'
‚
!
= 

? 

@
>
<
§
; 

3
! 
". u8
5
P7/.
L q@ / > 
S' /¦4
‚= ƒ‘/.u?= >Z@ / > 

= 

. /˜@ 
">?# . '/ 
. ¦8
. .Ÿ#.u> 
. 
/ 

S
! J=ž"/
L
L

) M /
S 

=&

+ 

'! = !

M #

M
. / @
ƒ
'! Z8 9 
=& 

x;
ƒ?=>
ƒ!‘/
y=‘/ 
.
'/ 
‘/ 
=  

/ 8P/ 
/ ¦4Ž; 
>
K# 
/
x;
ƒ 
/ 

; ". 0.
y= '/
 ! > ?=>"". '/
'!
4
¥;
6 >‘
=& 

u:/ '/
y="/ 
.
XM "! / ƒ '/ >! / '> 
@ >"# 
> / u8  

3 )

; ".

3 ) 
"/

ƒ /

3 )

* 

.

\ ž ,/ x;§/
y=>"
› >?S u@

;§" >‘>@ 
=> '
*
%"/ - . '/NL,8‡MK8

M 

8

9 

"/ 

/
y=>‘ "/KS
u:/ '/ 

"! / '/ "/
M
3 )
•M ¥! / '> 

  

 9  0  oK£I L; SoONGKSNS=,¦IDKJSWLNMDSWI‘. M SUTDG> IDT ?lTBSWS - S.¯I L'/ L,8‡M O/„Q SUTy=`S.u O>">"# 9 KJSWL-,
MDS! L,8‡MK8 O A 4&G/RQJSWM TBIDO/„Q"/KS IDKJS !(”Ÿ(•  
l J3 TDKRLoG> Q > SUONQ G„T?IBL­O @`SWIBIBSWM
G/„QJSWM TBIDO/RQ"/KS L; ~IDKJS T!ŽL‡LNIDKTBIBM G.¯IDGJMDS7L; oM-,¥!ŽO/. ‘L'> QRT8 9 KRSXSNS/(GRT ‘G/.¯I L'/ 
tTQJuS :/JSUQ'L / 8 ?:. + A ONT ‘'L >"> xL ;?TWV B LNM \ B 8 ?:. + A 4,.¯L'/RTƒ QJSWM 
? \ A 5 !‘/ 7 SNS /‡GRT ? A C . MDuS =RM SUTBS /£IDT \ 4q8 S 8?4 5 \ E =
;PKRSWMDS M 
O /SNSUT]L <NSW®M .u> LoTDSU¦Q 4.¯'L //JS .¯IBSU¦Q 4LNƒM S /‡IBSUQT GJ3M lO .¯SUT]T ! L(LNIDK >?#HS ! @}SUQ„QJSUQ 
"/hIDKJ0
S M-,¥! O /. ‘'L > 3
?.— KRJO I =RA IBSW5 M I T¶QJO S/R<NQ LNIB SUQ Q ? \ . IBA L­8D IDKR(?S-I LNIBQR ‘S´LNSUMqT ID.¯KRƒMO O?>"=R‚I> I \@, 'L # /B ID;L KR S´ 8 JO ?:.@} uLNL + M<N S4!A 6!QJ8 uS8:9 8 /KJC] 0S I O 'LIB:RSW/ M—MTBIŽ 'L / TB? S ;™.¯\ I GS A 'L ;§/ 5 ">";L >& HTDKJ?ID\KL ;A T 4
.¯SWMDID
O ‘/ IBS . K /
‡GRSU@T ?‘MDS ! L <,‘/KST "/SoG > OƒM I SUT?O /RQ IDKJS @> xL ;9, KG = =„MD,L .¯SUT T A ;PK ‘. K
S'.<NX
S =„OMDI O >V‘/ uLNM !ŽOI 'L /´JO @`LoGJI ‘LNMPLNIDKJSWM !ŽO /. ‘'L > QRT#ON3T ;;S >‘> 8 GS .u> LoTBSIDK T
.—KRJ
O =RIBSWGM ;§ IDKhO @RƒM S W"/‡IBMDL QRG .¯I 'L / IBL - S ?@`SWM S-,  IBIBS / IDKRSWLNM # O /RQ IDT-GRTB%S "/
G /„QJSWM TBIDO /RQ "/KS 8 

\ /

>""S

476 8
­IDK T#TDS ¯I L ™S `QJSWIBSWM RS€IDKJS ¯L RTBIBM—O £IDTPL ´IDKJS NS JSWM O L; T L(LNIDK
S `SUQRQJSUQ7TDGJM3 lO ¯SUT 476 8 MDS RMDSUTDS £I HO .<NS -S S ŽS £I L; 8 ?Q476 8 A M S WO
?Q/ (5 SWM 7 t 9¬TBS V V ?‘ S B A A 47ID6!KR8OI C 9 8 5 ?Q47F6 E 8 QRS A J5 SUTPO &NO S RJQhSWM OIDKJIBLNS M¯ L 5 S= RB MDL BS ¯?QI47.<N6!S 8 JA S
8
KJS ¯S ? A 5
5 FE 
 M #) DF Q KJL IDKROI 5 7 9 V V B 476!8 C 9 
 

TPO T L(LNIDK ¯L JS ¯IBSUQ TDG ŽO . uL tQL; 476 8 MDS „MDSUTBS ‡I B 8 ?Q476 8 A
?  V F IDKJS
I G ¯I L KJSWLNMDS IBL RMDLN< SIDKROI tT T L(LNIDK
O RQ RMDLBN< SPIDKROI I £IBSWM TDS ¯IDT IBM O RT N< SWM—TDO -S=J O ¯I `L ‡IDT IDK }LoT I .<NS 


 
Y  

\ / 
. '/ ; X;§‘>"> 
! @ 
. `" /
ƒ.u
8* 8  

/. 

!

° 
/ = 

ƒ!"/
X. '/
u= 
/ "/S '
S 
+ 

 4
u:/
 S
I 

"/
'/
XS / 
/ > ! / 

/
0. '!‚=> 
/ 

! 
>?#
+ + . >"> 
. 0>""/ 

+ 4

=

I 8

- ;
0
¦4”. '// .
K@! 
/ '>
\
§==>?#
!‚
= >"".u B 
/ . '/ 
o‘/ 
. 
/ 

9

u= 

! 
>">?#G"/ 

/ "/KS :

= 
. >?# :X= '"/ 

I

+ 

0 !
`;§ G= ƒ 

* &

8 *O 

 

" 

  

T "S'/¦4}TDL
 ? 0 =  A 5 :P? / O.—K .¯L'!‚=`L'/JS/£I"/‡IBSWM TBS.¯IDT€TDL'! S.¯L'!‚=> S= >""/JS
=`LoT I+<NS>?# + .¯L'/.u> G„QJS .¯L'//JS.¯IBSUQ/RSUTDT ‘MDL'! IDKtT ‘O.¯Iu8 A
- ‘/.¯S 0 T O .¯L'//JS.¯IBSUQ .¯L'!‚=> S= £.WGRM3<NS3"/476!8K4£IDKRS?ONQ DG/.¯I L'/ uLNM !3G>tOTDKJL;PT
IDKROI L + ? 0 A L 5 0 8  ;?Q476 8 A 0 5 : 8 * :P=RIDK(GRT
' 

? A 5 ? 8 A 5 ? BA ? A ?
K T RMDL<NSUTIDK„OI; ? A 8; ? BA ?
A ONT ™S TBSWS OIBSWM7L ? A
O ¯IDGRO ŽS
(GRO T 8 ? BA ? A IDKJS€O `LB<NS€S= JO S ™S —KJLoTBSO „OMDI WG OM
MDS „MDSUTBS ‡IDOI .<NS uLNM B 8 ?Q4 6 8 A ONT I ŠONT TDKJL
O
;IDKJS
„OM I WG OM KRL ¯SL; IDKJSKJL ŽL NS JSWLoGRT `L JL tO tO T JL `LNMDIDO ‡I#MDL S 
IDKJS ‘L L
;S
RMDSUTBS ‡IO SWIDKRL(Q ‘LNM ¯L RTBIBM—G ¯I ŽT ŽL‡LNIDK´T GJM ,
lQJO S ¯SUT-MDS R•—MDSU"TD!S £(I “ TDG< OAM TBSWLoIDGRT€T-L;KJ 9L 47Ž6!L 8´L O RQ¬IDKJONTS TBSUT ªMDSUTDL .TB< IDOM I IDKJSqT IDK o`G L OM R`L L ‡O IDT T
K T ŽSWIDKJL(Q bIDKJS `S NS JSWM O +W: SUQIBL´OM IBM OM ´O S £I -, ŽO + uL Q„T .
O RQ IDK T ŠO ™S WO 7S= LNMDS IDKJS `SUKROB< LNM]L;J IDKJS NS ‡GRT7l G ¯I L F?TDT G S
IDKROIHIDKJS5? LoTBSUQ A T ŽL‡LNIDK `LNM S £IBSUQTDGJM ‘O ¯SUT ;¶O RQ 8 ‡IBSWM TBS ¯I¶SUO KLNIDKRSWM
IBM O „T N< SWM TDO 
B 476 8 F IDKJLoG oK ; 8 T JLNIHO T ŽL‡LNIDK TDGJM3l O ¯SEl? OI 
I l O TŠIBL `S€O ŽO .u L tQ A ITBI `QJS RSUT#OŽKJL L L ONTDT PK —K TŠS
‡G„O rIBL
;  8 B 8 ?Q476 8 A
O -, „O JS oK `LNM KJL(L(Q L; PIDKJS £IBSWM TDS ¯I L
`L ‡I (IDKJS?G L ; 8 T L QJS SUQ l? G qIBL7MDS N< SWM T IDKJSHO S £I™LNM S ‡IDO ,
I L A L 5 7 ? ;>= 8 %A B 418 C ; 8 5 = C ; C 8 C 8 C 8 E V I ™L , Q S RT L RO
Q tT (T ‡IBSWM TBS ¯I 7SUO —K­LNIDKJSWM qL RS `L ‡I IDKJS -, „O S WGJI#LoGRI™IDKRS „O M
? = A O RQ´MDS O ¯S I IDK ? = A PKJSWMDS TŠL RIDO JSUQ `SWMDIDGJM 
5 7 ? ;>= 8 A B 4 8 C ; 8 5 = C ; C 8 C 8 C 8 E ? C FC BA
IBL­O K S N< SŽIDKROI 5 
T¶T ­IDKJS NM O „KL; 5  bKRS ¯S
I T#SUONT ­IBLTBSWSIDK„OIPIBL `L L WO I TPO O ‡G GRT ?lO RQ KJS ¯S78 TBL T A 
MDS O
? = A IDK ? = A ;S7S ROIBSIDKJS7T oG OM `L ‡I „GJI ;S7QJL
JLNI KRO NS3S IDKRSWM?IDKJS-O S ‡I ŽO +u L Q476 8 l? T ¯S ™S WGRI?LoGJI O RQ IDKJS
GRS I „O A LNM€IDKJS-KJL L L
ONTDT?L; ; 8 ?lT ¯S7IDKJS-TDG „TBSWIDT O RQ
OMDSKRL L L NLoGRT ? = A A
5 2 TIDKRS   l? TDSWS oGJMDS 
 DF DF ?LNIBS7IDKROI 
O RQ S ¯I L
OA RQ T O S .u SWM I~TDGJM3l O ¯S#L ŽIDKJS ?R L @?Q/1J O S
A 
K S ;S ¯LoG Q GRTBS3O ­LNIDKJSWM S . ‘SWMDIPT GJM3 lO ¯SIBLS „OIBS }IDKJS3TDGRM3 ‘O ¯S 
TŠIDKRSL RI ŽO —KJL ¯S `S WONGRTDS I TŠIDKJS3G
(GJS
ŽO NS (GRT S .‘ SWMDI#TDGJM3l O ¯S
‘I LNL MPIDKJS ?R A L ­QJL ? IDLNKJM S RMDLNL MD¯S3SUTDO T?`LoQJGJSUTI ¯M ` SUTQO O R`QLB<NIDSKJ}S L M JS S .‘ “BSW”WMD‹ IPTDGJ”–M •‘ O ¯ SU”3TH•—TBSW "S ! (S  “, 
N ™S WONGRTBS ™S ;LNM NSUQ L WO OMDLoG RQ IDK tT ŽSWIDKJ# L(Q tTL< O Q ‘ LNM
S N< SWM -, ŽO .‘ L Q . O „Q „O M3L; IBM O RT3N< SWM TDO ‡IBSWM TBS ¯I TDGRM3‘ O ¯SUT ;7O RQ
8 I RONT ™S rONT ‘LNMIBM O RT3<NSWM TBSTBS + , ‡IBSWM TBS ¯I L RT
+ 0

:

L 

* : ˜L

L

:

: L

:
: 
: DL + ; £;3">"> %>
'/¦4
:
9 = 
. 
‘> >?# 
>
:
: L 8 \/
J@ 
!‚=> 7; 7.
= 
‘. >
u= 
/ 

:
x;3/ž"/ 6 > ‘!
8* 8 4 

+ + G ;
= 
". > W. '".
'! S /
<= '>?#/ '! >=> # </ "!‚= 
/
'> 8
\ /
'>"> x;3"/KSK4; ;3">">”= 
/ !
§. '/ 
. "/KS ! 
.
u= 
/ "/S
ƒ
'! '> S#ž.u>
u4o@,# 
"/KS ;§ ž= '>?#,/ '! >
u:/"/KS '
K@ 
/ 
/
'> ,‘/KS
ƒ"/KS > 7= '"/ u8
;§‘>"> 
/ @
S / 
>" 
@
ƒ# !X@ / 7M ¥! / '>
ž4
9 3! 
/ "/ V; # ; . / => 
@
, 
S / 
/. '/
8 
! 
.u> 
!
¦4 ƒ / 
. 
/ 

"/ 
. 
. 
/ 
>">"# "/
8 >
KS

+ 

§/ 
! 
. 
"> 
@ 
! / '> 4, 
">"> u:/
'! '> S#%.u> 4K; ". 0 
> 

‘/ 
. '/ 

0
+ 8 \ / NM q@ >">/ ?S A@
= '"/
4 
/ '/ + 
! 
> 
= 
‘/KS 
!X@ /
ƒ / 
'/ '/ 

¥; L "! / ƒ '/ >
I 
•"/ 
. "/S .
§‘/ '/ = '"/ ©"/ 
M q@ >"> 8
. 
= 

/
u=> . W;3
4;
ƒ@"/KS
0
0
0 @ ‘/ 0@,# = 

I 

. 

0 8 Z "!=>?#
GS J= 

3
y# 
= '> S'". >">"# 3 / // > 
/ 
/.
u=> .u"/KS 0
;§
; 
>""!£"/ 
" /KS > §= '"/
0
/ . /S 
! @ / 3! / '> 
‘/. X;
.
S'> @ .
'! '> S# .u>

+ 

" /.
K@
'! '> S
3"/ 0 / 0
8

0
L,8 

B ?S
X
° . 

. '/ 
= ¦>""/ 
!‚=> §2,8ˆL,8“& 8
- . '/MK8ˆ2
- 
"> X;
. > 
/A# 
. 
>""!"/
4 
.
-  

= "! >¦. '". @ .
X < 
/ 
!"/‘! >S / 
.
- 
= `>""/ ”8 B !
J@ 
>""/ 
/ 
- 
.
- . 
'/ MK8ˆ$,8 •#
'"/S
= . 
. ƒ?@
J@ 
4 '/ 

‚ 

 ' 
.
; %;
D> . >">?# 
/
4 ! 

>" 
° 
8 
# M ¥! / '> 
/
= 
/ 
>">?# "/ 
. ‘/KS 
. 

/ 

"/0 u4 <; >"> 
/ 
> ¥"/ 
. '/ u8  

/ 

( 
/

4 /.
£
8 •#
4”@ 3; 
/
0 / 
/ 

 

5476!8 

 

*

R 

  

ªxpvk‡„…ps} n›l ~} „?|ƒ€vpoztnqjp ®z Š„K‰mkmt – 

M #) DF  1uS =RM SUTBS /£I : B ?Q476 8 + A @A#ŽIDKRS¶G / L'/ŽL; :>""/JSUT"/E476!8
NS JSWM O>”=`LoT I L'/¦8•#qMDSu=`SUOI"/KSIDKR8 S¶OJ@`L<NS=„MDL,.¯SUT Tu4 MDS! LB<NSO>‘>„IDKJS€T‘/KSoG> OM
`L ‡IDT L; `IDK T;G/ L'/-IBL SNSWI™OTƒ! L‡LNIDK MDSu=RMDSUTDS/£IDOI.<NSHL; : V8 KROI• T~IDKRS<SNS/‡G„T
L; IDKJSMDSUT G> I"/KS-TDGJM ‘O.¯S 
S =`'L >?#,/R'L ! O >QJuS :/‘/KS#IDKJS :¶Q TDI "/.¯VI >""/RSU¦T "/€IDKJS™JO @}L <NS;=S SWMƒ.u TDSi T]O§=RMDL QRG.¯I
9 KRo
L; :X>""/JSUOZM =}'L >"#,/J'L !£ O > uT 4O /RQ7TBL€QJL‡SU­T /JLNI½TDOI 3T °#IDKRSŠAK #,=}LNIDKRSUT T&;L RIDKJS \ !=>"".u I
G /.¯I 'L / 9 KJSWLNMDS ! S <NSWM #,;PKJSWM S 8 •#0=`SWMDIDGJƒM @"/KS7IDK WT =`'L >?#/J'L !tO >`IBLq‚O SNS /JSWM ".
B 
?lKJ'L !ŽL SNS /JSWLoGRT A QJuS SNMDSW=S , S: :W=}SW'L M >"L#,TB/JSW'L I~!£;L "O O > A O› 4}'L /J"/-S IDSNK SW ID­T T€;ŠOqO #7T !Ž'L /JL‡LN§S ID.—K KRO MDuS/K=RSNMDSUSUT TDIDS KR/£SIDOTDI GJ.<N3M lS-O .¯;L S
: B ?Q4 6 8 + A ?lONT~IDKJ9
QJuS :/JSU%Q 8 @A#IDKJS =`'L >?#/J'L !tO >„ S <NSWM #,;PKJSWM S 4@„GJI#L @RIDO ‘/RT‚O .¯'L !‚=> =S TDG @!ŽO /. ‘'L > ¦Q 8
G >tOƒM .:UOI 'L / =RMDL .¯SUTDT QJSUT .¯ƒM "@}SUQ JO @`BL <NS .—KRO /KSNSUT ;
L />?# "/ O
'
9 KRSQRSUT "/KSo 
T ! 
O >">¦/JS ?SoAK @`LNM KJL(L(Q;L ?lTB£L <I TO > L .WO >5=RMDL .¯SUTDT A 4@„GJWI ;™XS > LoTBS€IDKJ8 XS =RMDL =`SWMD¥I #
IDKROI IDKJS­MDSUTDG > I "/KS !ŽO /. ‘'L > ˜
Q TŽO .¯'L !=> =S TDKG @!ŽO /. u'L >t¦Q 8 R?xL ;™ S <NSWM 4#IDKJS¥I ;™L
=RM ,
L .¯SUTDTDSU3T .¯'L "/.u QJ S ‘/ OT !ŽO >">Z/JS ?SoAK @`LNM KJL(L(Q;L 4`O /RQ IDKJS3M SUTDG > I "/SŽT ! L(LNIDK
TDGR3M ‘O .¯SUT OM S­MDS > OIBSU˜
Q @,#hO T ! O >">ŠT ! L(LNIDK TBLNIBL =,# ;L 476 8K8 ? 9 K GT .¯'L //JS .¯I 'L /
;§ IDK
O >?SNuS @RM—O ". SNSW'L ! SWIBƒM # TBSW3M <NSUT€ONT¶@O ‘GRMDIDKJSWMPM SUONTB'L / IBL .—KJL‡LoTDS dONTHL ==`LoTBSUQ
IBLŽLNIDKRSWM - S . ‘SWMDITDGJM ‘O .¯SUT#'L /´IDKJS R?L = ®>‘"/”8 A 
™LNIDK OƒM SoG ! S /‡IDTqJO @`BL <NS ?‘IDKJS O >?SNuS @RMD-L ,qSNSW'L ! SWIBM ". O /„Q IDKJS .WGJI , O /RQ ,q=„ONTDIBS A
SoB
O <NS´IDKROI ? L A 5 I O /RQhIDKROI * B 8 ?Q416 8 + A .WO / @`SqM uS =RMDSUTBS /‡IBSU˜
Q @A#hO
IBLNM G„uT 8 6 O / ;™S MDuS =RM SUTBS /£I3IDK T >tOIBIBSWM7KJ'L !Ž'L > L S# .u> ONTDXT ;§ IDK¬TDGR3M ‘O .¯SUT3;L ©SNS /‡G„T
Q }SWMDS /‡I uMD'L ! F / SUONyT # OƒM SoG ! S /‡I¶T KJxL ;PT¶IDK„OI ?lƒT ! L‡LN IDK >?# A ;™S .WO / O >?;ŠO # T 

ONQRQ IBL IDKJ S SNS /(GRTWV IDO NS´OIBLNM G„ T "/hO T !ŽO >">iM-, Q T 0
476 8 Q T B'L "/‡I ‘MD'L !
IDKJS3TDGJ3M lO .¯SOI?K„O /RQ´O /RQ­IDG @}SIDKJS¥I ;™LqT GJ3M lO .¯SUTIBL SNSWIDKJ SWM 8 \ §I .u> SUOM >?#QRL‡SU3T /JLNI
.—KR
O /KSNS´IDKJS KJ'L ! 'L > L S#˜.u> ONTD
T ?‘IDKRS´IBLNM GRT M uS =RMDSUTBS /‡IDTŽIDKJS I .u> ONTDuT 4ŠT "/.¯S I T O
@`Lo
G /RQ„OM #0"/ 0 A 4¦@„GJIHL @ <, LoG„T >?# I¶ONQRQRT IBLIDKJGS SNS /‡G„uT 8 9 K t3T THIDKJS-MDSUONTD'L /
;PA
K #‚;™SHOMD7S "/‡IBSW MDSUTBIBSU%Q "/ IDKJS ‹-  R‘‹ ‹ =}LoT T ?@> S < O > GRSP;L VSNS /JSWM—OMDuS =„MDSUTBS /‡I "/KS
O S'+<NS / KJ'L !Ž'L > L S# .u> ONTDuT 8 ? - SWS IDKRSqQJuS :/ I 'L /;L 8 A - "/.¯£S ;;S K„O <NES uLoG /„Q¬O
0
IBLNM G„T MDuS =„MDSUTBS /‡IDOI .<NS¶;L * ­TDKJL ;§"/KS ? * A 4K;™S .WO /%/JL ; QRSWIBSWƒM !"/JS ? * A
@,#q=S J
O !"/"/KS‚ IDT#MDuS =„MDSUTBS /‡IDJO @">" cI #@,#O /´S !X@`SUQRQJSUQ­T =„KJSWMDS 8 
•–‚‹ $x $£)B'´N”W#$'£‹  ”DD’£’£Q”D’. •  )›”W “B” x” 
W  •—• * B 8 ?Q476 8 + A
—J '©—”“D” “B”¯•WŸ” ”D’ ' 
 

"/ S /
= '"/

+ M I 

  

  

"

RK S£=RMDL(L; #L; IDKtTTBIDOIBS! S/‡I T3O/ ‘/£IBSWMDSUTDI"/KS OJ==>"".WOI L'/ L; §1LoK>""/ T 9 KJS=,
LNMDS! 8ˆL,8ˆL O/RQ IDKJS´IBS. K/
(GJS0;;S ;§">">ŠQ Tƒ.WGRTDT‚"/ IDKJSN/JS= (IqTBS.¯I L'/ + KRS/.¯S
IDKJS0=„MDL‡L; 3;§">">@`S%S'.<NS/ OIŽIDKJS­S/„Q L; ?IDKJS /RS= (IŽTBS.¯I L'/¦8 MDL=`LoT I L'/ L,8 8‡M
TDG SSNSUTBIDTIDKROI3IDKJSŽMDuS =„MDSUTBS /‡IDOI .<NSUT S'.<NS/ @A#IDKJS S
‡GROI L'/RT19
 

5 I
TDKRLoG > Q€KRBO <N•S !‘/"!ŽO >JSNS /JSWM—O ‘LNM&IDKRS .u> ONTDTDSUT : B 8 ?Q4 6 8 + A ? : 5 =ƒLF= * =@?@?@? A 8
K WT .¯'L / BS .¯IDGJMDES ?# ‘MDS
(GJS /‡I >?#­OIBIBƒM ?@„GJIBSUQIBL 9 KR'L ! A ;ŠONTMDS .¯S /‡I>?#0=RMDL<NSUQ G„T"/KS
9 
S "@}SWƒM S-,  IBIBS /IDKRSWLNM #AV
- 
•–; ‹  • “ ¯Ž
—”“B” “D”–•Wu” l  "! : B
!#" $ $ DF  ? G  q4  ! A 
?Q476 8 + A ? : B A ( R
•
‡
!
u” (•­'
 
 ”D Ÿ• 
8•–‚‹ x 
ƒ‹  )” *%
u “ # ”€“B” “B”¯•Wu” l° F!  J” !o # 8 Ÿ” ? 0:1, N‚‹ BA N? :1’ )! ' L
UA  •—Jc• M /” )›!‡Ÿ”Ž(‡• •  ‹ J " !” 
 ”#•—
‹ ' 7• “ W'
—”¯•™“D” “B”¯•WŸ” l° "! : Z 3”
ƒN‹  +” *3• ¯‹ŽJ R u ’••  # ”‹-° R‘‹Ž
!(Ÿ” (Ÿ• 
HT "/KS 9 KJSWLNMDS ! L,8 8ˆ$ ;;
S .WO /QJSWIBSWƒM !"/RSPIDKJS < O > GRSP;L bIDKJS ‘G /; .¯I 'L / 'L / S <NSWM #
S> S !ŽS /£•I "/ 8 ?Q4 6 8 + A VV + : B  iT /J'L /:WSWMDKL 4‡IDKRS / ? : A 5 8 ? C : C BA ? C : C 0L A ?
?qPL /@ /R<S Lo.¯IBGRSUT Q >?# .¯'L !‚? I=A > =S 5 TDIGR8 3M A ‘O .¯9 SUKJTUVSWLNMDS ! L,8 8ˆ$ KRONGT @`SWS / SNS /JSWM O >‘.:WSUQ IBL¬O >">ŠT "!‚=>?#
.¯'
O >‘.:WSUQ 9 KJ'L ! 9 KRSWLNMDS !04  A S •Wž
” (' 
!#" $ $ DF &% ? 9 KJS SNS /JSWM 
K 2 u•30
ƒJ}”
x ”D’ ™•—‹  <
‹  )” * 
“ # ”3° ¬0
W? •U”D’ ™•—‘‹  '
J}ƒ” 
”D ’

‹  +” *3• “ ¯'
–” 2 P
ƒ}”
x ”D’ •—
‹ ' bJ¦“D”D £‰ª’‘‹ Ÿ” J•– A M• “ ¯'
–” K 
2 “B” “B”¯•Wu” ‘•  ”­•¯‹ ” ,‹ ? )! '
W  •—•´-• K X Ÿ” + ? K A + ? K A 7 l”  ”
‹-  Ru‹Ž !‡Ÿ” ‡•u• ¦  }”DN
’ '£ G”
‹  )” *“D” “D”–•UŸ” ¦' l # ” 
 )DF  9 KJSWLNM S ! L,8 8ˆ27.WO /‚@`S™QJSWM .<NSUQ-ONT O / JO ==>"".WOI 'L /;L AIDKJS
SN
S /JSWM—O >".:WSUQ ONQ DG /.¯I 'L / ‘LNƒM !7G > O ? 9 KRSWLNMDS ! L,8‡MK8 O A O /RQ-IDKJ§S /J'L /P<O / TDK ‘/KSPMDSUT G > I
9 KRSWLNMD
?<N‘MDSWuS M So@AOOM—I SQ "!! > SUTDL,T#IBžL 8‡;LMK 8“L&A, l8 GQ /R"- !ŽQR‘/OS .¯/R!Ž S T S @`'L /£/RLNIDOIDO K>¦>ŠSNyT L,M#8‡LoMK!‚KG 8“&==„>T OS A /R.¯ONI Q "§T .L,;;TD8‡MKSKG 8>‘@O> 4 !ŽKR9 O 'L KJ/> HQSW. uLN'L uMDLN>tS QRM!]TyT ;L#L, ¶!‚8 yT =8ˆ#2£> !‚S .W.¯O=I /"> .XS .¯@`M-I S€,¥".! =S (OM-IB/,¥S!Ž./R ‘'LO QR>/SUQR2Q T,
‘O 'L >"+> :UQROuT I 8 'L ? /¬B LNO GM > TB! L LNTDMDKJSŽL ;PJO @`uT 4­LoGJ"/ IT=„#,O!‚MDI =‘.W> SG .¯> OI "M .‚4&!ŽIDKRO O/I+ uID'L KJ> SQ„THMDS TD
‡SWGS MD6 S KR! JO S =R/‡IBXI SWM "/ uI 9 8 A KJSW9 LNMDKJS ‚S ! SNS L,/R8 SWM8ˆ2 ,
IDKROhI 2 @`S?T "!=>?#G.¯'L //JS .¯IBSU%Q .WO / @}3S ;;SUO NS /„QIBL3MDS
(G M "/KSIDKROI™IDKJS :RM TBI ™SWIBI 
/(
G ! @}SWM ;B?2 A @}SH S <NS /¦8 9 K •T iT @`S .WONGRTDS ‘LNWM .¯'L !‚=> =S TDGJ3M lO .¯SUTŠIDKJSH S <NS //JSUTDTŠ;L
;B?2 A T¶S
(G .<O > S /‡I¶IBL­IDKJS Q ONK > SW7M .¯'L /„Q I 'L / ?.= s8 9 KJSWLNMDS ! uI 8 8‡M A 4 O /RQIDK T
> OIBIBSW3
M "!‚=>" SUT;IDK„OIIDKJS !ŽO /+ u'L > 0
Q tT#yT #,!=> S .¯I ".J8
I 9 KJSWLNMDS ! T L,8 8ˆ$ O /RQ L,8 8ˆ2 OMDS lO > TBHS ‘LNM­IBL =}'L > L S'".WO >¶S !X@`SUQRQ "/KSouT 8 C]SWS
O /RQ ">".=:u#/RT  ~TDKJL ;;SUQIDK„OI : B 8 ?Q4 6 8 + ; A .WO / @`S3M uS =RMDSUTBS /‡IBSUQ @A# 

OIBL =}'L > L S'".WO >™S !X@`SUQRQ ‘/KS­;L PO TDGJ3M lO .¯S ;L WSNS /(GRT : 8 ?‘MDLoG /RQJSUQ QJxL ;3/ A
IDKROIKRONT ž
O /JLNƒM !ŽO >§@„G /RQ > S ? 8 S 8?4#IDKJSS ! @`SUQRQ "/S =S (IBS /RQ„TŽIBL O / S ! @}SUQ„Q "/KS
L; HO .¯'L !‚=> =S ˜>""/JS @„G /„Q > S L <NSWM A 8 B GRMDIDKJSWƒM ! LNM S 4 < ; ?Q476 8  A T JO @`S >" O /¦4
O /RQ !‘/"!.:WSUT™IDKJ S SNS /‡G„T;L ~TDG .—K´MDuS =„MDSUTBS /‡IDOI .<NSUTP;L : ¦8 9 KJuS #­O > TB£L SoO <NS O 

IBL =`'L > L S'".WO >”!"/"!ŽO >KSNS /(GRT;IDKJSWLNMDS ! uLNM#OM @ IBM OM # KJ'L ! 'L > L S#£.u> ONTDTBSU©T "/qT "!‚=>?#
.¯'
L //RS .¯IBSUQ´IBL =`'L > L S'".WO >¦M-,¥! O /. ‘'L > QRuT 8
9        

  

 

  

 

M

JK SWLNMDS! L,8 8ˆ2 O/„Q LNIDKRSWM´OMSoG! S/‡IDT0"/P<NL'>.<,‘/KS IDKJSS= K TBIBS/.¯SL;
LNMƒ S/£IDOI L'/ ,¦MDS <NSWM T"/SQ`SWL'! LNM=„K T!ŽTu4L'/JS.WO/qQRSWIBSWMƒ!"/JS ‘LNM%2 8 2 8 O/RQ
476 8AE 476 8?lTBSWS I D A V
!#" $ $ DF  €• • (‹ ”< ( \ 5 218 7 =RI@? E JA’ 5 7 =RI@? E 2 8 N“B” 
 ” Ž #  J(
? C C BA ? C • C D •–BAt•3? ”¯  ”¯ ‹ #  u” J(‘•—X•  '  ? 8 \ ?2 A 8 5 2 ? 8+ A A 5 I 5 I i ”u ? \ / A 5
I” (V ” “  J? 7” Y;,VN; ‚‹ N’ )! '%A
U 5 • • ; ? C ;P ; ;C  BA 8 ? C Y8 ; BC £ L 8A ?Q 476 ; C8 E C 47? C 6 8 C+ A BA , ?  C C ; C C 4 4 C PC ; 8 C C
,;§
#
“D” # ”¯“—•W3”  ”Pv“ N ”¯3• P8 ; 8 J A’ 8 8 V N“ C P; C 5 C 8 C ,;©” 8 ( 8# ” 8 ? Y; V; 8 8 8 A 5 I 
 M #) DF  MDL <NS-IDKROI ? \ A 5 ? A 5 I "/ 9 KJSWLNMDS ! L,8 8 O ?lO A 8 B LNM
?.¯LC =C 5 SUT I BA;L :? 7C /R=„QC @I ? EO BA -T ! 8 2 L(8 ? €LNO ID /RK Qq MDV MDuS SU=R9 TBMD'LO SU>+NTB<NS S S?/‡C IDIDKJOC S¶I Q.<NT "ST / B'L So uLN"G /‡M > I OƒM .¯\ L I = SU uT SU8 T¶A ;L B LN"/M2189 2 KR 8 SW7LN =RMDS @I2 ! ? 8E 4 L,;§C 8 IDC 8 OK Q ? t@ SNT ªAS 'L /‡TB‘G„/£SWSTI
/ (SWƒM .utTBXS L,8 * 8ˆ2 ?‘S A 8
O !=> SUTJO @}L <NS OM S <NSWM # yT =`S .u O ><M-,¥!ŽO /. u'L >tQRT ?Q476 8 4 2 8 D2 8 O /RQ
9 KJS =S 
47S 6 /(8AGRE T 47 lG 6 /8 .¯A I 8 'L / 9 K t T "/ TIDKJIDSUKJTDSS MD.WSUONONTBTDSU'L uT /8 B ;;LNSM ! KRBO LN<NMDS¬S¶MDTBSUL TDG !3> IDG T™.—;LK &"ID/ K ‘tLNT ƒM !Ž"/ROVQI 4('L TB/ SWS JO @` Lo GJI]O ID/RKJQ S
SN

ED q8 C&OIBSWM3'L /ž;™£
S ;§">‘> TDKJxL ;dLNIDKJSWM7=S O !‚=> SUT;L WM-,¥! O /. ‘'L > QRT ‘LNXM ;PK ". K 
T7O‚
I > SUONTBGI =„OMDI tO >">?# /JxL ;§/ + IBL QJL TBKL 4 KJL ;; S <NSWxM 4i;™SK„O <NS­IBL Q T .WG„TDXT .¯SWMDIDO ‘/
IBS .—K /
(GJSUWT =RM SUTBS /£IBSUQ "/IDKJS ‘'L >"> L ;§"/KS-TBS .¯I 'L /RT 8 
HT"/KS

9 (

(

(

(

(

(

( 

( 


Y 
\ / IDKJSN=RMDS < LoGRTqTBS.¯I L'/ ;;S .¯'
L /RT QJSWM SUQ O ! SWIDKJL Q ‘LNM .¯L'/RTDIBM G.¯I"/KS T! L(LNIDK
TDG@!ŽO/. ‘L'> QRT uM L'!wL'/RSUTKRO <"/KS ?!‘> Q A Tƒ"/KSoG> OM I SUT + ;™SŽQ Q /JLNI . KRO/SNS IDKJS
O! @ S/‡I§!ŽO/+ uL'> Q/. LNMPIDKRSKJ'L ! 'L > L S#0.u> ONT TL; ½IDKJSTDGRM3 ‘O.¯S8 \ /´IDKJS ‘L'>"> L;§"/KSK4
;™So;§">‘> Q T.WGRTDTrO/RLNIDKJSWZ
M ! SWIDKRL(Q ‘LNM]M SUTB'L >.<"/KS#T "/KSoG > O¦M =`'L "/£ID
T /JLx;X4 KJL;;S <NSWMx4
;™S;§">">5.—KRO/KSNSX@`LNIDK . 
O /RQ­IDKJSKR'L ! 'L > L S#0.u> ONTDT#;L ½IDKJST GJ3M lO.¯S8
;
;
9 O NS 5 7 ? =(O A B 476 4 8 C O B E 5 7 ?
V ? =B?:9 = A AhB 476 4 8 C 9 ? 5

; 

E 476 5; 418 ? 9 KJS€yT =„O .¯S %.WO /0@`S =RMDL BS .¯IBSUQ­IBL IDKJS :„M TBIŠLNMIBL IDKJSTBS .¯'L /„Q ;
lS'O .<N.¯IBSULNT¶M %O ;L .¯ 'L 47!‚6 => =S 4>""/J8 S 8 @„\ GGI /R T7Q > SUSONTByT IB#¬M G IB.¯L IDGR=RMDMDSL <NIBSL ID5K„8 OI7? 9 IDM KR.<, S tO =R>"M .:WL S ªS .¯I BL 'L <N/ SWM <47;R6 V ;  I 47V 6 
O /RQ BL <NSWM 476 ; ; V I q8 A‚9 K `T :@RM OI 'L / ;JV 0476 ; T .WO >"> SUQŽIDKRS ¦J Kq? )!o
— 

L <NSWM 476 ?lO /RQ .WO / @}S SNS /JSWM O >‘.:WSU£Q ;3 IDKqO7T "!£"> OM ‘LNƒM !7G > OIBL7O /A#@476 
u,}’  ” B
LNM 6 A 8
K<; &#V  0D 47 DF6 ; t•3)›” ” RZ› q”¯ “  (£‹ —”¯“ ;? A = 416 ;  G ”
‹  )” *  }£” uA’  ”
$ v“ Ÿ \ 5;;S¶QJS > SWIBSHIDKJS "!ŽJO SNSH;L rIDKJS :WSWMD L-TBS .¯I 'L / L uM 'L ! 54,;;S SNSWI  L
5
4 8 7 IFE 8 (PL ;gIDO NSŽIDKJS QRGRO >Z@„G /„Q > S 5 RP'L !H? =34 A+ O­TBS .¯I 'L / \ B ? A 

 
 

(

( 

(

( 

(

( 

(

( 

(

 

(

(

(

(

( 

( 

( 

( 

( 

( 

#  

) 

- MŽL 

  

  

"

L; IDK TG TX@,# QRSu:/ I L'/ O ? :@`SWM;§ TBS >""/JSUOM A !ŽOJ= \ V  4©8 1PSUTBIBMƒ".¯I"/S \
IBL  L 4W;™S SNSWIO .¯L'/‡I"/(GJLoGRT£! OJ= 4 8 4©4O/RQ .¯L'/ <NSWM—TBS>?#4PO T! L(LNID K
!ŽJ
O = 4 8 4 IDKROI£ T‚>"‘/JSUOMŽO> L'/KS >"‘/JSUT‚"/ 4 8 S= IBS/RQRT IBL O TBS.¯I L'/ L; 8
(?x
L ; IDKJXS !ŽJO = ? ;>= 8 A ;L?# ‘LNMPS= JO!‚=> S A S'.<NSUTPOŽTDS.¯I L'/ ;§ IDK­OŽT"/KS'> S:WSWM LK8
? 9 KRSWMD‚S T¶O­T "/KS'> SG>""/RS 7 ; 5 IFE L'/ ;PK".—K IDKJSŽOJ@`LB<NS!ŽOJ= T¶IDKRS :WSWMDL
KJ'L !Ž'L ! LNM =„K tT !08 A79 KRiS "/‡IBSWM TBS .¯I 'L / /‡G ! @`SWMbL; JIDKJS :WSWMDL?TBS.¯I L'/X;§ IDK€IDKJS‘!ŽOJSNS
L; IDK tT?TBS .¯I 'L /N T ?.= c871S !ŽOM 8ˆL,8ˆ2 ? @ A A + .¯L'/RTDS
‡GJS/‡I>?# ; ? A 5 4}KRS/.¯S 

B? A 5 ;? A 5 ?
3ONQRL RI , 
 DF DF DF KJSWMDS T½O 7O IBSWM ROI .<NS ŠO IBL „MDLB<NS O 
; IDKJS?QRS I L -L; rIDKRS RM TDI KJSWM ONTDT .<NS
KJSWLNM S
?LNIBSHIDKROI
476 ONQ IDT~O , QJS ¯L }LoT I L IDKŽL JS , ‡L RS ,&O RQ I ;L , ¯S T ;S WO
IDK -L;] IDKJS , T NS SWIBL ´ONTŠIDKRS?S
(GROIBLNM PK SPIDKJ;SHI ™L , ¯S TŠOMDS¶IDKJS¶TBLoGJIDKRSWM
O RQ´IDKJS JLNMDIDKRSWM ­KJS T „KJSWMDSUT2 O RQ L; 476 L QJSWIBSWM JS ;? A ? PK —K
WO `S .N< S ŽO ¯L —KRO = O
A ™S ¯L „OMDSHIDKJSPIBM +< O .U: OI L RT
L; LBN< SWMHIDKJSTBLoGRIDKJSWM ­O RQ RLNMDIDKJSWM ­KJS T „KJSWM SUT 
 M #) DF D  MDLN< S IDKROI .
‘? MDSUT
A QJS JLNIBSUTHIDKJS ¯L S= ¯L(LNM Q ROIBS
L IDKJS3TDLoGJIDKJSWM ? JLNMDIDKJSWM A KJS tT „KJSWMDS€L; 476 ; }O „Q ‘? MDSUT h9 A TIDKJS ; `SWM
¯L(LNM Q „OIBS O¬IBM .< tO .:UOI L ;IDKJS L<NSWMqIDKRSS
(GROIBLNM ™S KROB<NS 5 O RQ
9 5 
? LNM¶O ´O RT ™SWM „TBSWSIDKJS€IBS=( I }S ‘ LNMDS / O S
A
KRS NS JSWM OIBLNMŠL; 8 ?Q476 ; A WO }SPMDS RMDSUTBS ‡IBSUQ IDKJS S ^2 ; IDKJS
O `LBN< S7S= SWM TBS3IDKJSIBM +< O .U: OI L RT +N< SIDKJS3IBM O RT I L l G ¯I L  L IDKJS
¯L ŽL }LoG RQROM ¶L; „IDKRS , ¯S T PK K T½O ŽO -L; AQJS NMDSWS
L „TBS
‡GRS £I
 %?
2 A 5 PK —K­O TBL „MDLBN< SUTPIDKJS O
 ‡IBSWM TBS ¯I hIDKJS , TBS ¯I L 
 M #) DF D 2 RQ O T ŽL‡LNIDK!TBS ¯I L L;
IBM O „T N< SWM TBS qOT S `L ‡I IDK RS oOI .N< S€T 9? PLNIBS¶IDKROI;IDK T ; N< SWM RSUT LoGJM
T ¯L <NS ‡I L }O RQ lO ¯I .<NSUT?O-IDK M Q RM L‡L; IDKROI ;? A = 4 6 5 A 
’ H $ ” ‹ $)BN“ #$'£ D +D  F N“- *(”D’ N B 47678 ”-‹  R  ’ 4!6!8 7 E t•

KJS -, ŽO .‘ L Q 476 8 ; 7 E ONQ IDT&O „G RQ S~TBIBM—G ¯IDGJMDS;LBN< SWM 4!6 ; V ¯S
™S KJL(LoTBS7O JS L ? 476 A 476!8 TDT JIDKJS ŽO ? A 5 g L
PKRSWMDS T~IDKJS RS AONTDT €IDKRMDLoG oK O RQ
.N< SUT O ¯L S= RS AG RQ S
;
TBIBM—G ¯IDGJMDS ¶V 47678 7 E 
476 IDO O NS JSWM TBS ¯I L ‘? S
O JLNIDKRSWM JS JLNI NL IDKJMDLoG oK L A ;SHTBSWS?IDK„OI ;? 476 8 7 E A = 416 ; 5
K(GRT O „Q 476 8 7 E OM S TDL LNM „K ONT ¯L S= JS „G RQ SUT
AOMDI WG OM (IDK„OIIDKJS OMDSQ `SWL LNM AK
K T¶Q `SWL LNM „K tT „MDSUTBSWM3N< SUT€IDKRS LNM S ‡IDOI L RT€L;™ IDKJS -, ŽO .u L tQRT rO RQ ™S
WO —KJL‡LoTDS I7IBL RMDSUTBSWM3<NS­IDKRSLNM S £IDOI L RT L; PIDKRS `SWM T I uL L PT7IDKROI .
wQJS JLNIBSUT IDKJS ŽO NSL;H IDKRS W: SWMDL TBS ¯I L 
ŠIDKJS IDKRS´MDSUTBIBM ¯I L L;¶
IDKJS 
;   

© / > ƒ/ ©; # =
6 > ‘! L,8ˆL,8
§:
ƒ/ .u> iS' /£@,# 9 
!
8‡MK8 *
6 
. '!= ƒ '/G;§
'/ I 4 '/ 
/
c; GL ¥. 
‘/ 
> '/
W; ‘>
¥; £L ¥. >"> 
/
X/
ƒ/ 
! = 
/
8 9
ƒ!‘ /
. / @ <S' / @A# . ,. "/ 4. s8 6 > "!
8‡MK8ˆL 4K; 3. '!=
ƒ
ƒ/ /
/
ƒ/ 
!£ y=
u8 

"/S 

y=›8 ? 
! y= 
"/ 
, >" '/¦4 
/ 
/ / y; 4
§@ 

/ 

'/
.

ƒ/ 

"/
Z8

B

<S /
J@
ƒ.u
. '!! 'G
/ @ / 

/ 

/ 
"S'/0. '/ 

. 

/

u4 

"/%=  


£q 

V 

oS '"/S 

/ 
". > x4 

? 

‘/
:@ 
/ 

° 

. "/KS 

. '/

I 

ƒ?:

-

) 

 

8

$ 

u 

M ¥! / '> 
>""/ 3 

§"> "/ •=

'!

. 

u= 
/ 
@,# 
.Ÿ#,.u> 
•8 •#
+ . / @
ƒ , >‘ '/ WS' 
/  '/ /. '/? 
'/ 
#
WL ¥. >‘> u4; ‘. G 7! J=
uS ! 8 6 '/ 
/ >?#
4; ". > =
u. > "!08

•>"‘/ </

9 
. / . 

/

4 / 

! 
. '/ 
"/
B ‘/ 
>?#‚"/ 
‘/KS'> W= '"/ o;§ / uS 
?S'/¦8 ( 
/ '/¦4 / 
"/ . <S' 
%=

# ƒ 

v Ÿ 9
;
.
;
3

‚. '!‚=>
y=›8
£; 
!‚=> &A8ˆL,8 * 8

ƒ/ 

9

9

4'@,# 
=
8 ( 

>"> + ; 3. /
ƒ/
; ".
, >‘ '/

9

u:/ '/ 
!
6 

"/ 

! §@ / > 
.
®P/.
£! ‘/KS
4
X! J=
'
3
3 4 

KS 
/
4 S'
A
X. '!‚=> >""/ •@ / >
' 

"/KS 

3 

S

u# 

= !
= 
"! JS 

8 

•#

; 

"/KS

S / 

) 

'! = ‘. 7. '!‚=> N>‘"/ 
'! = ".J8

= 

/

ƒ / 
'/ 
. '/ 

'/ 

"/

0:@
54 
/

ƒ". 

. '/
- 

8‡SK8?4 

8

@ / > u4"!‚=>?#"/KSK4 

M ¥! / '> u4 /
u8 \
'>"> x;
ƒ‘. '/

;  

  

 

 

M *

OJ@`LB<NSQ`SWL'! LNM=„K T! IBL 3 L “D” # ”¯“—•W”–• IDKJS£S'+<NS/ LNMƒ S/£IDOI L'/„Tu4Tƒ"/.¯S 
"/‡IBSWM TB
S .¯IDT ?lKJL'> L'! LNMƒ=„K". A :@}SWM—T©=}LoTƒ I.<NS>?#4;?K"> S 3 "/ 476 8 7 E ‘/£IBSWM TDS.¯IDT
:@`SWM ¦
T /RuS SoOI .<NS>?#8 9 KJS`=RMDL BS.¯I L'/ 8 V  4 8#IBL?IDKJS~L TBS.¯L'/RQ ‘O.¯IBLNM­ T¦/JL§> L'/KSNSWM
O @„G /RQ > S !ŽJO =V4­@„GJI I3; KRONT7O <NSWM# "/‡IBSWMDSUTBI"/S =RMDL=`SWMDIc#AV ‘LNM-O =`; L'"/£IO B 41; 8
IDKJS "/P<NSWM TBN
S ‘!ŽJO SNS f ? O A TqO T‘/KS'> S =`L'"/‡I£. O 5 I 4?O/RQ f ? I A 5 476 8
K ©T .W; O /0@`S <NSWM ?:RSUQ8 SUONT ">"#4 ƒT "/.¯S 8 f ; ? O A .¯'L /RT tTBIDTŠ;L O >‘>¦>""/JSU©T "/58 4 8 ? 5 =`L'"/‡IDT
9 
L; 476 A SN'L "/KS¬IDKJM LoKG SoK O O /„Q IDKJS´LNM ?S'"/¦4•;PK ".—K T O G /
(GJS0>""/JS + O 5 I
O /RQIDKRSyT =„O .¯S;L ½O >">¦>""/RSUTŠIDKJMDLoKG So; K I . YO 5 I 8 6 'L /RTBS
(GJS /£I >"#4RIDKJS !ŽJO = 8 T#O 

@tKJ'
L > 'L ! LNM =AK T ! @`SW¥I ;™SWS / * 8 f ? I A O /RQ 4 8 7 IFE 8 \ 3 ;@= 3 8 OMD©S .¯'L !‚=> =S X>‘"/JSUT 
"/ 4 8 "/‡IBSWM TB
S .¯I "/SSUO . KhLNIDKJSWGM "/ IDKJS LNƒM "S'"/¦4]IDKRS / O > IDKJLoG SoK IDKJS XM =RMDS ‘!ŽJO SNSUT 
8 f ; ? 3 A OMD0
S /JLNGI !ŽO /. ‘'L > ; QRT ƒT "/.¯S 8 f ; ? 3 A 5 8 f ; ? 3 - 7 IFE A 8 f ; ? I A
IDKJ S .u> LoTDGJMDSUT3 5 ? 8 f ? 3 * 7 IFE A A OMDS .¯'L !‚=> =S >""/JSUT ‘/ 58 (?LNIBS IDKROI3 ;
O /RQ3 8 OMDS-Q T B'L "/‡uI 4}ƒT "/.¯GS "/ /JLNIH'L />?#´ID; KR S =`'L "/‡IDTP;L ;IDKJGS >""/JSUT ; 3 s45@„ GJI?O >tTBL 

IDKJS M?Q M S .¯I 'L /RuT 4„OM S3MDS .¯LN M—QJSUQ ?‘/´IDKJS 476 , lO .¯IBLNM A 8 GS .WO >" > 8 f ? 3 A IDKJS 
q¦N
 l“BJ J• u“–‹ O /RQ3 ¬IDKJS y“  ”W%“ l“BJ J• ŸN“—‹ ;L 3 4 8 8 CbSWI 2 @`S O
.¯'
L !‚=> =S T GJ3M lO .¯0
S ;§ IDK B 2*O /RD
Q : hO /RS ?SoŽK @`LNM KRL‡L H
Q Q 2=;L ;PK ‘. K 
T @ KJ'
L > 'L !ŽLNM =„K ".3IBLO /¬L =`S / TDG @„TBSWI 7 ;L ; 4 8 ? ;3 IDK ! JO ==`SUQ IBL I B 4 8 A 8
1P
S ! BL <"/KS Q O /RQ M uS => O .u"/KS˜ %I ;§ IDK 8 f ?8; 7 A 54; ;™S SNSWI´O /JuS ; .¯'L !‚=> =S
!Ž
O /. u'L >tQ 2-°8 ?1S .WO >‘>RIDKROI Q 7 E O /RQ 8 f ?87 A  8 f ? I A OMD§S @ KJ'L > 'L !ŽLNM =„K ".J8 A 
"G 7N#$'
DF DF % 9 KJSTDGJM ‘O .¯T
S 2  WT .WO >‘> SUQ­IDKJS W’ , c‰  ;L 2 OI 8
/;P (K IB".S Kq/RQ KR"ON/KTŠS T "!8 ">tIBOL oM =R2 MD L =`"/ SWMDIDI KR SUS¬T;LIBL @P< LoV½GRTIDKJ;™S xO !Ž#4JO = 'L /JN S T™L @RO ID@O "KJ/„'L T´> 'L DO ! !ŽLNM JO =„= K t¶T ! V 2 @` SW¥I ;™SWS 2 /
2  ; f ; ? A O /„/Q 2 7 E 4JO /RQ f 8 ; ? A toT @ KR'L > 'L ! LNM =„K ".™IBL 476 ; 8 9\ KJS?TDG @„TBSWI
Z f ? A T .WO >‘> SUQIDKJS )” *A
—” l A 
(“ # ” ?‘LNM +” *Ž
—” l  JA •  ”W“B” A 8 / uLNM !ŽO >">?#4
;PKR
S / ;™S @> xL ; KG =2 OI 4K;;SM uS => O .¯S€IDKJS =`'L "/‡I ;§ IDKIDKJSyT =AO .¯S€;L O >">¦>‘"/JSUT
SN'
L "/S€IDKJMDLoKG SoK 4Ž;PK ‘. ‚K T~XO .¯L =A#-;L 476 ; 8 F?T "/-IDKJ§S .WONTDS;L  4 8 4A+ K ;>= K 8
OMDS .¯'L !‚=> =S .WGR3M <NSU3T ‘/2D‘/£IBSWM TDS .¯I ; "/KS SUO .—K LNIDKJSWM?IBM—O /RT <NSWM TDO >‘>?# ?lO /RQ'L />?# A "/ 
4IDKJS / IDKJ£S .u> LoTDGRMDSUTK 5 ? f ? K * 7 E A A ;§">">­@`SŽQ T ª'L "/‡I "/ 2 8 HLNMDS
SN
S /JSWM—O >">?#4'@,#G@> xL ;3"/KS€KG = 'L /J§S .WO / MDSUQRG .¯S#IDKR§S /‡G !X@`SWM~;L 5"/‡IBSWM TBS .¯I 'L /£=}'L ‘/£IDT½;L
IBM O /„T <NSWM TDO >">"# "/‡IBSWM TBS .¯I ‘/KSX.¯'L !‚=> =S G.WGJM <NSUuT 8 - "/.¯S 2 toT .¯'L /RTBIBM G .¯IBSUQ ‘MD'L ! 2 @A#
QJS > SWI "/KS¶IDKJ<S =`'L "/‡I O /RQ S'> G "/KS7@„O .  5 476!8 7 =R@I ? E 42*K T~Q `SW'L ! LNM =AK ".™IBL
;L2o ®E @4 > L 6 ;§8 "8 /K9S K KG =­TrL IB@„LŽTBIDSWKRM S< OT I ! 'L L(/ LN! IDK LNI.W.O<IBOuS IBSNSULNT&M ID#KJ8 S ‘'L >"> L ;§"/KSPQRuS :/ I 'L / IDKJS;=S (IBS /RƒT 'L / 
"G 7N#$'
DF DF B LNM€OqT !ŽL‡LNID¦K 4}LNƒM S /‡IBSUQ !ŽO /. ‘'L > Q .ž4AIDKRS .¯'L //RS .¯IBSUQ T G !
. 5 . E 4 6 8 T .WO >"> SUQ IDKRS W’ , c‰  ;L T. 8 9 KRST =„KJSWMDS 476 ; "/ IDKJS ;476 8
TDG !!ŽO /RQ T .WO >‘> SUQ IDKJS ”+*Ž
–” ; l JA;•  ”¯“D” 4O /RQ IDTKJ'L ! 'L > L S# .u>tONTDT 476 • T
GRT GRO >">?#­QJS /JLNIBSUQ @,# 5 476 B 8 ?:. + A 5 8 ?:. + A 8 ? 476 8 + A + /JLNIBS
IDKROI % ? = A 5 8 /1 IBS /RQ "/SIDKJ3S ! JO = 8 V 476 8 7 =R@I ? E 04 8 "/ IDKJS
L@ <, LoGR§T ;ŠO #4¦;™S7L @RIDO "/ O ! JO = ¶[V .  . ;§ IDK IDKJ S =„MD S <, LoGR<T =RM L =}SWM I SUTWV   

+  

'  MM 

 

" 

  

?T O Q}SWL'! LNMƒ=„K T! @`SWIc;;SWS/ .  476 ; O/„Qb." 7 E 4;PK"> S f ; ? A 5 476 ; 
TŠIDKRSS= .¯Su=„I L'/RO>bTy=AKJSWMDS8
S .—KJ'L ".¯SŠ;L „IDKJSŠT ?S'/7;L < T½TBL'! Su;PKROI½OM@ IBM OM#X"/3IDKJSŠT! L(LNIDK TBSWIBI"/KSK4oTƒ"/.¯S
9 KR•
.¯'
L !‚=> =S N.¯'L / DKG SoOI 'L / S'.<NSUT€O / LNMƒ S/‡IDOI L'/ ,q=„MDSUTBSWM3<"/KSTBS>. N, Q`SWL'! LNM=„K T! L;
47T"6S'/´8 ;L ID KRO3I IBLMD S JO<NSNSWMM TBSWSUS TŽ;3ƒT ?IDS'K´/RT7IDKR;L O HI?TD;L S .¯L' /Rf Q ; ? KJI L'A ! 5 L'>3 LS# "/.u>IDONKJT S3TBSUKRTu'L 8 > 'L ! SLNM KR=„OK <N".SN.W. ONKJTBLoS TB8 S/ - "/IDKJ.¯SS
. 5 . E 476 8 4o;™SK„O <NS­IDKROI 8 8?:. A 5 8 L?:. A O /RQ ?:. A 5 ?:. A 
? 8 ?:. A 5 8 ?:. A BA 8H´LNMDSWL <NSWM ?:. A 5 ?:. A 4”.¯'L /RTDS
‡GJS /‡I >?# 8; ?:. A 5  

=8; ?:. A 
 M #) DF D  LNMO ¯L S= T GJM3 lO ¯S 2 RMDL<NS-IDKROI?IDKRS RM—TBI KRSWM tONTDT
TDOI tT RSUT ;?2 A 5 ;?2 A ? A ? ? € V ?TBSHIDKJSHONQ BG ¯I L ‘LNM 7G O
A 
"G 7N#$'
DF DF O NS´OT L(LNIDK TDGJM ‘O ¯S
IDKRST L‡LNIDK -, O . ‘L Q .
O RQ L G O `L ‡I ; B QJS RLNIBSIDKRS „MDL ªS ¯I L
PLoN< T SWGJM TBMDSS ŽO N S ? f ;5 ? f ? A T#. IDKJS T WO SUQ IDKRS ¦ L;l“ª  ¶RV • . “—‹ L; . IDKJKJSS
5
7 EAA
“ ”W“ l“B J• N“—‹
‘T LNM ¯?S LN¯IBL S€RIDTBKRS O
(I#GJST £I ¯S=S ¯S „B I T L JR‡LNOIDIKJbS¶O´T AS=T KJ SW¯MDSL(S RLNIIDK¬L RTDHOG r lO T Ž¯„I OKJSWMD.‘ S L KRQT ON„T€‘? S OON<MDI™S JL;LN] M+ IDŽKJOS¶IBT¯LNMDIDTLoO TD`T L(IBM LNO ID„K bT A O ,
5
7
E
T oG OM I OI?IDKJS `L ‡I g f ; ? A ŽL(QJS SUQ´L 7 ? ; = 8 A B 4 8 C ; 8 5 FE
KRS?TDGJM ‘ O ¯S KRONT;IDKJS¶TDO S NS ‡G„T;ONT O RQ IDKJS¶O `LBN< S¶QJSUT ¯M RI L l? T ¯S
 5 B 8 ?:.
=

bS ŽO
C
 5  B 8 ?:.
? LNM
A
A
A
IDK tT ONTBIŠTBIDOIBS S ‡I ;S WO OM oGJS O3Q }SWMDS ‡I ŠO }V PKJS ™S L G ™S
MDS O ¯S IDT -, „O JS oK `LNM KJL(L(Q 
5 476 8 7 RI@? E ½O RQ PKRS ;S IDO NS
IDKJS RM L }SWMŠIBM O „T uLNM ; L; ™S€MDS tO ¯S¶O T ŽO JS oK `LNM KJL(L(QqL; 
IDK
O `SWML; 476 PK —K¬MDS „MDSUTBS ‡IDT3IDKRSTDO ŽSKJL ŽL L
ONTDT 476 8 ONT
‡GRTIDKJSS= ¯S RI L RO T „KRSWMDS L? ?LNIBS7IDK„OI PKJS T JLNI
„IDKJS L 9, G
RM L ¯SUTDTHQJL(SUT RLNIHO `S ¯I ?LNIBS O TBL IDK„OI?IDKJM LoG oKJLoGJIHIDKJS3O `L<NS-OM oG S ‡IDT
™SONTDTDG ŽSUQ­IDKROI tT#OŽT L(LNIDK´TDG ŽO .‘ L QL;& IDKRS -, ŽO .‘ L Q . A
FHTDTDG S JL IDKROI ™S´KRO N< S´I ;L TDGJM3l O ¯SUT ;@= 8 . £IBSWM—TBS ¯I SUO K
LNIDKJSWM IBM O RT N< SWM T O OI ™O „Q IDKROIŽIDKJS´T L;H IDK T ‡IBSWM TBS ¯I L T F
LNM S BQ `SWMDS ‡I O ~IBL `L L WO QRSUT ¯M RI L L; #IDKJS L , G RM L ¯SUTDT3O RQ IDKJS
RM L }SWM IBM—O RT ‘ LNM ŽT WO `S .N< S IDKJS ‘ L L
ŠO L G ONT
™S?O M SUONQ TDO SUOM SWM ™S DGRTBI MDS O ¯SPO -, „O JS oK }LNM—KJL‡L Q L; IDK
L; O `L ‡I E KJS RMDL `SWM IBM O „T uLNM ŽT 
5 476 8 7 O -, „O JS oK `LNM KJL(L(Q
L; ;?O „Q 8 WO SUONT `STBSWS ONT u L L PTWV S WO KRL‡LoTBS7I ™L JSUT ;>= 8
8
NL IDKJMDLoG oK
7
4
6
TDG KhO ŠO ¬IDK„OI7IDKRS „O M—TE? = g ? ; 8 A A
O RQ ? := +g? ; 8 A A ¯LNMDMDSUT `L RQ < O€OQ }SWL LNM „K T IDKROI MDS <NSWM TBSUT IDKJS
; O RQ
LNM S £IDOI L „TPL;
K T T `LoTDT S `S WONGRTBS ;S7OMDS3M S N< SWM T qO
L QRQ ‡G `SWM&L;„ LNM S ‡IDOI L RTIBL 8 QJS ‡I . €IDKRS `LoT I +N< S™QJLoG S `L ‡I ; g 8 IDK 

8 

/ 
"/
.u>

@> x; K=
N"! JS

(
ƒ! + . '/ 
‘/. 
‘/KS > ƒ ¥# 
.
9

. '!‚=>

B* 

y: 

0  

"/. 
/ >"# 

.


•45= 

!

9

N= '"/ 

.

+ 

/ 

 £. >">
y

=

: 
/. '/

ƒ/N.u>
8‡MK8 &A8

6
ƒ! > 

"/
ƒ!
˜M ¥! / '> 
 
. '/ž@,#
8 9
+ 
q J u 
8 
J Ÿ

74

K. u= '/ > =
7 •= 
> 
/ 
! 
@! / '> 
/  !
4
\

+ 
. u= '/ > y=
8 / . u4 
0/
! >`. 
‘/KSK4
= '"/
! 
>
'/ 


I 8 

! S / 
4 /  @A#
J@ 
. ƒ"= '/ ƒ"/. 
+ 


®
4
.
c
8 

£
!
!
A
&
8
‡
8
M 

B 

+ 
i> 
! / ©; 7. / 
S 7"/ 

/ i; # `; / ; 3@> x; K=
4;
u=> . M q@ >‘>o/ ?S A@ 
=
4 /
; / ;
0 @A#
7= = 
/
! 
4K;
u=> .
ƒ! >">5/ ?S A@ 
‘/ ;§
N:@ 

4`; ".
u= 
/ 
!
'! '> S# .u> G"/
! ‘/ 

K. u= '/ > y= 
8 (
§; / 
§/ "/ 74
@> ; K=
= ,.
3/ 
. 83( 
>
KS
J@
ƒS ! /
; 
! 

!
K@! / '>
M ¥! / '> ž8 

 X/

;

=

! 

= 
>

S '"/S 
/
ƒ /

/ 

! 0/ ;
‚;
c; 
. 

/ 
>">?#
4 /
ƒ?S'/ 
‚"/ 

/ > = '> S'‘. > 
. ƒ?= '/
@> x; K= 
/
ƒ! i. /£@ <S' /£‘/
'>"> ;§"/KS; #8 •#G@>
K# ;
ƒ>"
;
u=> . XM q@ >">/ ?S A@ 

M q@ >">”/ ?S A@
X= '"/ ' 8 9 =
0 
/

. / 
">"# @ 
/
'>"> x;
. / . 
S 
"/ 
‘/ 
.
; #
£= 
'
0
.
y= '/ 

'! ƒ= ! 
0 0 
3 + 3 
'/ 
/

8 9 3 <= 
"@> @ .
;
0 4 
! @
ƒ / 
'/ 
/ °# 
=  
@> o= 

"/ 
. "/KS 
. '/ 
= ,. 
/
;§"/KS =

0 

= 
/
¥; %>""/
3

0

'"/ 

+ 

.

8

;§
!

3 

"/KS /
;§ 

 

  

 

MŽ$

IDKJS</RSuSoOI.<NSPL'/JS 3 ;"g 3 8 8 \ ”;™SPGRTBS#IDKJS#M SUTBIBMƒ".¯I L'/-L; qIBL S'> GRS .,"/‡I 0 O/RQ
476 E 8 3 "? /£;§I 0IDK IDO KJ> L'SH/KLNSŽMƒ IDSKJ/‡SIDOMWI @}L'Lo/RGTW/R.¯QRLNOMDMƒM SUSUTyT=`4‡L'ID/RKJQSX"/K=RS MDL.¯=`LNSWMDM#MDSIB.¯M IO>?/R# TA ‘8 LN-Mƒ!Ž"/T .¯S 3 ;OM S7 S
‡G„E OO>r/RIBQL
;
‘3.¯MD'L 8'L !‚! =>ID7 =S KJ ŽS E TD"GJ/‡O3MIBMD lSWS O M .¯TBQ §SS .¯T ;™I B'L S?'L "//‡Q uI tQ4„ID;/JKJgLN‚S I "AK /‡8 #AIB8oSW=`M(PLNTBIDSLNKJ.¯IBSUISƒT 'L ID.:W/K„SPO=`§IIDKR'L ""O//‡I;I IDIDKJKJS 3S .WB ‘ON/£TBIBSSWM ;L TDg ­S .¯.¯I 'L 8 !‚'L /£KR=ON> iTS=T¶ =`QLo.WtTDGJT OJ M3I =<N.=`<NSUST§SU+O"IDMD/­KJSUQOS
MDSUONTD'L /‚ TIDKROI IDKJSŠIBM O /RT <NSWM—TBWS "/£IBSWM—TBS .¯I 'L /-;L „cI ;; L .¯'L !‚=> =S .WGR3M <NSUoT "/7O .¯'L !‚=> =S
TDGR3M ‘O .¯S tT#O >?;™xO #(§T =`LoT I .<NS ?.= s8i1S ! OM 8ˆL,8ˆ2 ? @ A A 8 
SqK„O <N£S ! LNM S uM SWSUQJ'L ! . ;;S =`SW3M ‘LNƒM ! IDKJ£S @> xL ; , KG = "/IDKJSŽT !ŽL‡LNIDK .WOIB=S ,
SNLNM #8FHTDTD
G ! SIDKROI ;PO /RQ 8 "/‡IBSWM TBS .¯IPSUO .—KLNIDKRSWM?IBM O /„T <NSWM TDO >">"# ?lO /„Q´'L />?# A 
"/ 4Z@AGJIIDKJST ?S'/¬;
L #IDKR£S "/‡IBSWM TBS .¯I 'L / XT /RuS SoOI .<N S /JL ; 8 •# IDO ,‘/KS 476 8 "/ ,
TBIBSUONQ¬;L 476!8%;™SŽMD S <NSWM—TBS IDKJS T "S'/;L ;IDKJS ‘/£IBSWM TDS .¯I 'L / =`'L "/‡IH;L 3 ;O /RQ 3 8 "/
K @`LNM KJL(L(Q¬;L B 476 8 A 4~KRS /.¯S ? 0 = 0 g ? 3 ; 3 A A
0 ? ;PKJSWMDS 0  T3O /JS ?SoA
O SoO "/ @`S .¯'L ! SUTŽLNƒM S /£IDOI 'L / ,¦MD S <NSWM T "/S Q `SW'L ! LNM =„K ".IBL ? 0 = 0 g ? ; 8 8 A A 8
J
\ /D. E 476 8 IDKRS =RMD
L =`SWMqIBM O /RT ‘LNƒM !ŽT ;§">">©@`SQ T B'L "/£uI 8!FH£T @` S ‘LNMDS 4 5
* 4©;PKRSWMDS B 8 ?Q476!8 + A T IDKJS SNS /RSWM OIBLNM 476 ; + T "/.¯S 8 5 4©;™S
KRBO <NS ; 8 5 ; 8  5 I ONTMDS
‡G MDSU¦Q 8 9 KRSWMDN
S T /J˜
L .¯'L !‚=> =S
O /RO > L SoGJS­;L ¶IDK GT =RMDL .¯SUTDTW 

V 2iE 4!6!8¬4 KRONT /RL .¯'L !‚=> =S TBIBM G .¯IDGRMDS 4;4 T ‘/.¯S . 2 T
.¯'
L !‚=> =S ”4&IDKJS / ; ?2oE 476 8 A 8 ?2oE 476 8 A 5 L ; ?2 A 8 ?2 A KRONTIDKJS
;M '
‘;§LN‘M >"L >/KSo@}ONS KGS =„SNGRSOTBM SUID ¥I KJQ #SW4§LN‘/ .=MDSW s8I ". O9 MD=„I KJGJSWL,MLN=`8 MDSLo! TB9 SUT-KRSWS 8‡MDMK S ID8 KR* SWuT M8 4+ KR9;™xL KJS;™S S KR<NJOBO SW<N@`M S BL43<NQJO S SU/JT =RLN.¯IDMDM KRL ?@`SW.¯NMSUSUTDQ T;ŠO IŽT#!KJ/JIBSWLNL MD I S SN;™@`SWISS >".W>2OON, TMDGRGLoTDG S IB/RSU QQ I
IDKJS =RM L @> S ! ;L 3KRBO <,"/Sh˜
O /JuS SoOI .<NS ‘/£IBSWM TDS .¯I 'L / =`'L "/£I B ;g 8 VhIDO NS
IDKJS .¯'L //JS .¯IBSUQ T G ! ;L ; O /RQ 8 ;3 IDK 3 ; O /RQ 3 8 "/ 476 8 8 P7/JS .WO / SUONT , 
">"# TBSWS IDKROI ? 0 = 0 g ? 3 ;
L / ,¦M S <NSWM T "/KS Q `SW'L ! LNM ,
3 A A ;§">">@`S¬LNƒM S /‡IDOI '
=„
K ".IB

L ? 0 = 0 g ? ; 8 A A ONT 8 M S
‡G MDSU¦Q 4#KJS /.¯S IDKJSL =`SWM OI 'L / .WO / @`S .WOM ,
Mƒ SUQ­LoGJuI 8 \ / .¯'L !‚=„GRI "/KSŽIDKJS3KJ'L ! 'L > L S# .u> ONT TBSUT?O /„QTBS >. N,¥"/‡IBSWM TBS .¯I 'L /„<T ;™S3KRBO <NS
; 5 ;  3 ; 5 ; * 4W@AGJI 8 5 8 - 3 8 5 8  8 (?LNIBS
IDKRO I "/ IDK T .WONTDS ; 8 5 ; 8  B8 5 ; 8  4½TBL ;™S KRBO <NS
M O tTBSUQIDKRGS ‘/£IBSWM TDS .¯I 'L / /‡G ! @`SWM ?lO /„Q KRONT¶Q tTDJO ==`SUOMDSUQ uMD'L ! ; g 8 A 8 9 L
.¯'
L !‚=> SWIBSPLoGJM™QJSUT .¯ƒM "=RI 'L /¦4;™S !ŽS /£I 'L / IDKJ3S .¯LoG /£IBSWM =AOMDI ;L rIDK toT > ONTBI;L =}SWM—OI 'L /rV
\ B
;g THOIBM O /RT <NSWM TDGS ‘/£IBSWM TDS .¯I 'L / =}'L ‘/£3I ;§ IDNK =}LoƒT I .<NS-T ?S'/ ?lTBLIDKJS
MDuS SoG > O7M @> xL ; , KG 8 = ;;LoG >tQ ;;LNM N=`SW3M uS .¯I >"# A 4¦;™S !?SoK‡IGRTBS 476 8 ;§ IDK 3 ;¶O /„Q 3 8 
"/„T QJS#IBL-MDSUTB'
L >+<NS 8o(?SWSUQ > SUT T IBL TDxO #4(IDK T >tONTBI;L =`SWM OI 'L /  T =„GJM S >?#-IBL =}'L > L S'".WO >
O /RQKRON3T /RL O >?SNuS @RM O ‘.SNSW'L ! SWIBƒM ". .¯LoG /‡IBSWM =„OMDuI 8 9 KRSUTBS <NSWM ƒT 'L /RT#;L IDKJ S @> L ;9, KG = 

=RM ,
L .¯SUTDT ;§‘>">V@`S-GRTBSUQ "/ MDSUTB'L >.<"/KSQJLoKG @> XS =`'L "/‡IDT?;L •"!! SWM—TBSUQ T =„KJSWMDSUuT 8 /‡I ">
/J
L ; 4 B KRONTO >";™xO #(7T @`SWS / O­T ! L(LNIDK =`'L "/‡I?;L 8E?lF .¯IDGRO >">"#4 uLNM€IDKRS-T O NS
L; ~T ‘!‚=>"".u ¥I #£;™S3ONT TDG ! SUQ IDKROI ;ŠONT?OT ! L(LNIDK T KG @!ŽO /+ u'L > VQ 8 A‚9 KJ S @> L ;9, KG =
=RM ,
L .¯SUTDiT T~ S <NS / ! LNMDSPG„TB S ‘G >"/ IBMDSUOI ‘/KST "/SoG > OƒM I SUT&;L bO3TDGJ3M lO .¯S + IDK T IBL =".
;§‘>">@`S
Q tT .WGRTDTBSU0
Q ‘/IDKJS /J=S IPTBS .¯I 'L /¦8

'

'

+

'

.

.  

+

+

.

.

.

+ MŽ2 

  

  

"

JK S ‘L'>"> L;§"/KSŽO>"SNSu@RM O".7SNSWL'! SWIBM ".MDSUT G> I ?lTBSWS4AS8‡SK8?4   A S'+<NSUTPMƒtTBS€IBL
IDKJS /RLNI L'/­L; ¯? , ‰B’' ,` ?‘IDKJSM S <NSWM TBS =RM L,.¯SUTDT A 8 
“B l $ J A$)B¦ N
u #$'“ ” D K +D J ‚ 
‚‹   S+” *- • •W3” W ‹Ž('J ¦R  Ÿ ”™ £’ •–‹‚W‘ x,N ’‚‹
‹ “  £ ”) *
•q “ 4 W'6
–; ” M 2 ,
 J ¦ K J8 •5 
#
K K 5  )› Ÿ” D ”W“B”­t• •—
‹ 
ƒ‹  )” *¬• “ ¯'
–”$5 • 
Ÿ   2 t• 
W‘ ,N’ 
‹ “ £ 
q  0
” W’ , c‰  5  !5 J A’ K‚u‚• J”­)” *Ž
–” l  JAN•
u “ # ”x ”
•W '  (' eK]
—J  ” .¯'L /‡IBM O .¯IBSUQ ° 2 
F .¯LNMDMDSUyT =`'L /RQ "/KS-TBIDOIBS ! S /‡IHKJ'L >tQRT uLNM?T ! L(LNID0
K M-,¥!ŽO /. ‘'L > QRTUV 
 $  8 $)BN #$' D +D . ‚ E ” J‰Œ8 ‹ŽJ R Ÿ ’ .
J¦  J•. •  ”¯“D” f ,  
f
J¦  J5 •´•   ”¯“Du” ” 4 5 ,   4746 8 Ÿ5 N“ Ÿ• ‹X ” Ÿ”J ‰Œ‹ .  R5  uG ’ E 47 6 8 „ u‹-)›‘ J” “– '
-  ' . 
47 6 8 ?7 =R@I4 ? E “D”–?Q•47 6 A 8  7 =R@I ? E “D”–•  A
J — ”
u, •UŸ” q0 ”7£ u( “ `”¯ !Jƒƒ“ U’
f
$ v“ Ÿ F=IDKG @„G > O<M /JS ?SoAK @`LNM KJL(L(Q;L f "/ . TQ `SW'L ! LNM =AK ".?IBL IDKJS /JLNM !ŽO >
@„
G /RQ > 1
S @ f f 4;?K ". K tT O / LNƒM S /‡IBSUQ L,q=>tO /J0
S @„G /RQ > SqL <NSWM f 8 - "/.¯S 
P?
@
A 5 8 5 4NIDKRS IBLNIDO >JyT =„O .¯S™;L >@ T]L @ < LoGRT >?#€Q }SW'L ! LNƒM =„K ".
IBL 476 f 8 f 7 =R@I ? E 4 f .¯'L /RTBS
(GJS /‡I >?# !?:. @ f A 5 f 2 8 # IDO "/KS IDKJS¬G / 'L / 
5 ?:. @
f A ‘'L >" > L ;P0 TP O4;™T "S!L ‘@R> OID<M O "=„/­OIBLoIBGRSW<M ƒM / :R+ M TB/RI#LNIBONS3TDTDIDSWKRMDOI IH'L /¦IDKJ8 GS 9 .¯KJ'L S /.u.W>ONGRTBƒT S 'L ;L / /JL 4 ;gKR.ONT
;§ IDK 4 8 5
/JLŽKR'
L > 'L ! LNM =„K ".3.¯LoG /£IBSWM =AOMDuI 8
\ /q
O >?SNuS @„M O ".<SNSW'L !ŽSWIBM #4R O .¯'L !=> =S TDGJM ‘O .¯S iT .WO >"> SUQ ‹-  Ru‹Ž . ¦ I;QJL(SU•T /JLNI
.¯'
L /‡IDO "/ O /Ž#´M—OI 'L /RO > ,¥.WGJ3M <NS 4rTB L 3I 3T /JLNI?IDKRXS @> L ;9, KG = ;L ~O /JLNIDKJSWM .¯'L !‚=> =S
TDGR3M ‘O .¯S 8 - ‘/.¯SPIDKJ7S @> xL ;9, QJL ;§/qL =}SWM—OI 'L / M SUQRG .¯SUT™IDKJS¶TBS .¯'L /RQ ™SWIBI ”/(G ! @`SWM 8
;LO R/RID£Q KR@©S > !L ;§O "//K.S ‘'L QR> ¦Q xL ;§4 /q®I .WIDO KJ/GSP@`M—OS I M uS'L =}/RSUO O>*IB SUQ-,¥'L .W/GJ>?3M #<NSU:uT /4 ;™IBS 3S >"# SNSW!ŽIŠO O /Ž#/JuS I ; "! T SUGJuT 3M 8 lO - .¯IDS OMD2 I "/S 4, ‘MD.W'L O ! >‘> SU2 Q
O ‹-° „u‹Ž ‹ U’£”W ;L 2•8 9 KJGS !"/"!ŽO >›!ŽL(QJS >­ T /JLNI€O >?;ŠO # TG /
‡GJS 4}T "/.¯S ‘LNM
TB'L !ŽS 2 IDKJS LNM QJSWM¶;L •@> xL ;3"/KSQJ; xL ;§/ tT ; "!‚=`LNMDIDO /‡uI 8 B LNM=S JO !‚=> S 4¦@> xL ;3"/KSKG =
47TDGR6 3M 8 ‘O ¥I.¯;§TS ‘2 .¯S7?lOON/R<T NQ ;™S@> ;§L ;§">"">”/K=RSqM BL KG <N= XS 47> O6 IBSWM A 4„47TB/L 6 2 'L K„/ON.¯<T GS ! .WO LN/NMDS€=„IDMDKRL(O Q„/G .¯'L S/JSIDKJ!S-"TD/O "!!ŽGSO >5.¯! 'L !‚L QJ=S > =S > 8 
 MDL <NSIDKROI 476 ; 476 ; O /„Q 4!6 8 OMDXS !£"/"!ŽO >q8 
 M #) )@D +D  DF 
I!ŽO >q 8@- ?lKJ3F xL .¯; IDG„IDO KR>"O>?#`I 4 . ‘ >LN: M OT&/Ž S # <NS : /¦4o IDKJMKS 4r/7IDIDKJKJS S#.¯AK LN#AMD=`M SUSWyT M =`TDGR'L 3M/R ‘Q O ".¯/KhS S2 TD
GJ?‘3M ;L lO .¯- -S S .¯2 I 'L ;L/ - 8 *S A.¯I  ZT 'L !£/ "/8 2* , 
W
T !£"/"!ŽO >q8 9 KRS =RMDL(;L ];L ½IDK T#TBIDOIBS !ŽS /£I <T ! LNMDS .¯'L !=>"".WOIBSUQ
+ *:  T#L QR¦Q 8 A
(?x
L ; ;™SMDSWIDGRƒM /IBL M L =}LoƒT I 'L / L,8 8‡MK4AO /„0
Q =RMDL <NXS uI 8
$ v“  $ y“  •–  l  J ,' FHTDTDG ! S´ IDKROI * B 8 ?Q476 8 + A .WO /D@`S´M uS =RMD=S ,
TBS /‡IBSUQ @,#!O /! S !X@`SUQRQRSUQ!yT =„KJSWMDS
476!8K8 9 KJS / 8 5 ? * A 8 5 4TBL
@> x
L ;§"/SKG =
476 8 S ?SoK‡IŠI "! SU•T S'.<NSUT#O7yT =„KJSWMDS 476 8 E O 476 8 ?‘IDKJ7S =RMDL =`SWM
9 

$.    

+  

 

>  /  
    

MA&

IBM O/„T uLNM ! A ;3 IDK! 8 5 8 \ ŠQJS/JLNIBSUT¶IDKJS KJL'! L'> LS#N.u> ONTDT¶L; ;IDKJS- S= .¯Su=,
I 'L /„O >T =„KJSWMDS‚"/ IDKJS ) @> Lx;9, GK= ?) 5 =@?@?@?= O A 4]IDKRS/ 5 * 1  ; ©"/ 
?Q476 8 E O 476 8 + A 8½F§==>?#,‘/KS MDL=`LoT I L'/ L,8ˆL,8 IBL 34;;SX;Mƒ IBS 476 8 E O 476 8
8 
"/ IDKJS ‘LNƒM ! ‚E 476!84V;?KJSWMDS tT€O­T! L(LNIDK¦4]T"!=>?# .¯L'//JS.¯IBSUQV4Z.u> LoTBSUQ ! O/ , 
. ‘'
L > ¦Q 4bO /„Q 7 ;  8 = 8  =@?@?@?=   = 
   E S'.<NSUTO0@AONT T€L;
S > OIBIBSWM™ONTDTBSWMDI L'/V4£L'/JSL'/>?#‚/JSWSUQRT IBL . KJS. ŽIDKROI O>">RIDKJS 
? + A 8 9 L <NSWƒM . #-IDKJ§
O @`8 BL <NSŠS > S !ŽS /£IDT½OMDSŠLNMDIDKJL SN'L /„O >‡IBL 5 *  ; }O /RQ3IDKROI½IDKJS•! OIBMƒ2 L;
J 
"/IDKJSUTBS7
S > S ! S /‡IDT¶KRONT¶QJSWIBSWƒM !"/„O /£I ?.= s8 6 LNMD'L >">tOM # 8ˆL,8 * A 8 9 KJS "/£IBSWM—TBS. ,
I 'L /£!ŽOIBƒM 2 ;L ž"/ IDK oT @„ONT oT tT =S O .¯I >"# IDKJS ? > A ,¥!ŽOIBƒM 2 54‡TB#L  T~O /Ž S <NS /V4 
T ‘!‚=>?#£.¯'
L //JS .¯IBSUQ ?lKJS /.¯SyT ="/ A !ŽO /+ u'L > %Q ;3 IDK´T ?S'/„OIDGJMDS ? A 5 O 8 - G . K O 
T !ŽL‡LNIDK ! 
O /. ‘'L > ¦Q 4JKJxL ;™ S <NSWM 4`QJL(SU<T /JLNI=S K TBLI ? @,#01LoK >‘"/ T 9 KJSWLNM S ! 8ˆL,8ˆL A 4rTBL
LoGJM?LNƒM ?S'"/„O >]ONTDTDG !‚=RI 'L /´JO @`LoGJI?IDKJS7MDuS =RMDSUTBS /‡IDJO @">‘ ¥I #;L * B 8 ?Q476 8 + A ;ŠONT
lO > TBS 8 9 K ©T =RMDL <NSUT M L =}LoƒT I 'L /0L,8 8‡MK8
F ƒT "!"> OMqOM SoG ! S /‡%I S'.<NSUTIDKJH
S u'L >"> xL ;§"/S IDKJSWLNMDS ! + IDKJS =RMDL(;L  T > S uIIBL IDKJS
MDSUONQRSWM;ONT™O /Ž=S SWƒM .u TBS 8 ? - SWS /1 SWƒM .u TBSU©T $,8“&A8“& ? @ A O /R Q $,8“&A8 & ?lQ A ‘LN©M ! LNMD<S SNS /JSWM—O >
<NSWM ƒT 'L /RuT 8 A
 . u•J ”W‹ —”D’o’‡”D’•  ”W“B”
!#" $ $ DF D Q  ? G   A ¶•—• ‹ ” (
  ” •—‘‹  '
ƒJ`” 
” ’

W? •W” ’
•—‹ ' R‰ ‹ŽJ R u ’ . ¬J A’ (   
8 ?:. + A u£
•
Ÿ(“B'
x ”¯“–tŸ• l
?  ‘x” u“ ‘ \ B 8 ?:. + A ,;G” ( # ” % ? \ = \ A 
% ? \ = A ?! L <
Q L A ? )› Ÿ”  8  ?:. A ?! L Q 2 A ?
?I ".J4&° O /RV Q IDMDKRL O<NIS IDIDKJK„S O.¯I 'L ID!KJ=NS > S @! > xL S ; /‡, IKG =;L Š;L 0O /JO S ?.—SoKRAK O@}M LNO M—.¯KJIBSWL‡ƒM L tQTBI ";L .´ ™S 0O > S .—! KROS /£M O I .¯IB TSWƒM .—tTBKRI O".ŽM O yT .¯=AIBSWKJƒM SW MDT S ,
KRONT7O /h S <NS / "/‡IBSWM TBS .¯I 'L / uLNM !04 IDKJS / JO ==>?# 9 KRSWLNMDS ! 8ˆL,8ˆL ,+ .= s8O > TBL /1 SWM ,
.u TDX
S $,8“&A8“& ? @ A 8 A 

 
[   S  <
  Y
F uIBSWM
(GJLNI "/KS ¥I ;™L IDKRSWLNMDS !ŽT7IBL QRS ! 'L /RTBIBM OIBSIDKJSGRTB S lG >"/JSUT T€;L IDKJS @> L ;9, KG =
=RM ,
=SSN JSW'LLO !!‚.¯SUSW=TDIBT > MSU4•"GT . ;™A ;3S ID"KR>";§>SW"@}LN>">©MD%S S =`!ŽS'SW.3MT-<N ‘S LNQJ/ ƒM S ! ! "/ 'L ID/RKJ- TDSS IB.¯M @I O > I'L L "/ ;9/KS´, &AKG 8ˆID=L,K„8 O;L I3 'L O S /J%S T @`"/KuS.WS'OSo"/G /˜> OGR;3£M TB S .WIDKhGJ@3M > <NIDxL KJ;S S­, "KG / ¥I =„;™T€QRL SWIBIDL?lO O ">?ID> SNGJ+ uS ƒM @R!Ž/ M—LNO O MD"/ S.
OM @ IBM OM # ?lƒT "/KSoG > OM A .¯'L !=> =S .WGR3M <N£S "/‡IBL´O­T ! L(LNIDK 'L /JS 8 ? B LNM7IDKJ‚S =RMDL(;L lT€TBSWS
  bLNM  q8 A
 JJ•–° F!  N“
‹  )” * • “ ¯'
–”¬J }’ K 2 
!#" $ $ DF Q ” 2 ” ˜
J  • •–  W ' •–° "!'   “ M
‹  +” *
u “ # x” )› Ÿ” D J”¯“D”t•q
‹  +” *• (“ W'
—$” 5 J A’
´‹  ¶V 5 2 • K
u    t•ŽN

‹  •–  l  J 7•W” # ”W“ª© ¯? , c‰  • J }’  ” 
y“  ”W“ l“BJ J• ŸN“—‹ K 5 u•Ž•–‹ 
‹  +” * 
(“ # x” 
 }a’ K ”¶ •HA # ” )› Ÿ”  J”¯“D”Ht•?‚
‹  )” *-• “ W'
—”
!#" $ $ DF +D ” 2 J
5 J ,­£ 
Ÿ

 —”
Ÿ,•WŸ” q ”  “  ”W“ ¯? , s‰  5 )› ƒ” “B”W‹ , Ž M
 }’­‹  ¶V 5  2 • 
Ÿ (  u•30
J

ƒ‹  •–  l  J˜ •U” # ”W“ªN­ ¯? , s‰  •7J A’

&

& 

&

'

'  

'  

'      M O 

 

" 

  

(• R ' ”“—‹Ž
W“y • •–°"!N• ?   .N”  ” N“— !N  
7 5 7 ? ; = A B 4 8 C ;
8
8 5 IFE A  •€•— "!  “– l¦”–•u
O !‚=> SU<T ;§">">@`S ;;LNM NSUQLoGJI§"/­QRSWIDO">ÆV
9 KJS ‘L'>"> L;§"/KS-Ic;;L Tƒ"!‚=> S¶=S J
K ; 587 9 V V B 476 8 C 8 5 9 9 8 E 476 8 =
K 8 5 7 9 V V B 476 8 C 8 5 9 E 476 8 ?
L =`'L > L S#7;L K ;~O /RQ K 8 4oO /RQŽIDKJS /G;;WS ;3">">(QJSUT .¯Mƒ?@`S
B M TDI®;™SW;§">‘>‡QJSWIBSWM !"/JS™IDKJS#IB
IDKJS3=RMDL=`SWM;O/„Q IBLNIDO >}IBM O /R3T uLNƒM ! T ;L K ;©"/ŽIDKR§S @> L ;9, KG = ?lO /RQONT ŽIDKJS?MDSUONQJSWMŠIBL
QJL IDKRSTDO! S ‘LNM K 8 A 8 
 5 $ I$)BV NI #$'V  D B  47 6 8 ? )›)› £” ©”
u~ “—“ • # W”–a• 
(K “ ; _”  K AR’; Ku• 8 ,“D‹ ”-ƒ” •–‹ ‹ “  £ )”
%*Ž
–q” q' • <  ”W“B” ” , °   
# 
,i   ‘•Æ’£Ÿ” l ™” ’ ,­£‘ ” K
8 t7• ,N‹Žƒ” ‹ “ £  
q 2 8 J }’  X• J}”•—  "!'( “ 
N° q
$ v“ Ÿ 9 KJS :„M TBITBIDOIBS ! S /‡3I tT#O /­L @P< LoGR§T .¯'L /RTBS
(GJS /.¯S€;L ½IDKJS \ !‚=>"".u I B G /. , 
I '
L / 9 KJSWLNM S !08 OM—O ! SWIBƒM .:WS K ;0"/ IDKRS ‘'L >"> L ;§"/KSž;™xO #AV 9 O NS IDKJSyT =„O .¯S;L
=RM L ª
S .¯I .<NS >""/JSUXT "/ 476 8 =„ONTDT ‘/KS­; IDKJMDLoKG SoK 5 I V I V + IDK TyT =„O .¯%S .WO / @`S
=„OM—
O ! SWIBƒM .:WSUN
Q @A# L V ; B 476 ONT 3  5 7 9 V V B 476 8 C L 9 5 ; E 8
‘F LNM >"; "ID/JKJS S 3 >""/JSUT 3 "; /‡ ;IBSWMO TB/RS Q .¯ID3 T K; f ; ;" /4,;P=S K J‘O . .¯K I >?"#/‡IB'L SW/JM TB£S S .¯! I LNK MD£S ; 'L=}/'L >?‘#G/£7I "/ @`SUT 8 QJRPSUT S / .¯S 4(IDKJ=S S !Ž.¯uS JO=„= I
47?lO 6 /RQ KV ;PTB„S /RIBL Q " /S A T; L O V , ; &!IBLŽJO ID= KJ=SS KLN.¯IDuS KJ=RSWI 3M ID"KR/£OIBISWM—@`TBLNS .¯IDKI 'L / V =`'L "/‡”IŠ!Ž;L JO = 3 IBL  4(;§TBL IDKK ;iK ;T
KJ'L !ŽSW'L ! LNM =„K ‘.¶IBEL 476 ; ;§ IDK V O /RQ V ®tQJS /£I ":RSU¦Q 8 S7GRTDSIDKJS3T O ! S 
QRSUO uLN
M =„OM O ! SWIBƒM +:"/KS K 8 - IDOMDI "/S ;§ IDK-IDKJSHTDO ! SPTDSWI ;L ¦>""/JSUoT SN'L "/KSIDKJM LoKG SoK 
4`'L /J‚S .WO / SUONƒT ">?# =RM BL <NS-8 IDKROI K 8 g 3
  5I7 =  E 4r=S .¯uS =„I "/IDKRGS .WONTDS
;L I V V;PKJS /%;™S€KRO <NS K 8 g 3
L ; 5 7 E 8 R?S /.¯S 4RIDKJS !ŽJO = L V ; ;    
? ;§ IDK L ; 5 A S'.<NSUT IDKRSPQJSUT M SUQŽKJ'L ! SW'L ! LNƒM =„K T ! @`SWcI ;;SWS /E476 O /„Q K 8 8
M =}'L ‘/£uI 4;?KJLoTB S /RS ?SoK , 
 DF . 9 KJS3JO @`BL <NS =`'L "/‡I B K 8 tTPO ƒT "/KSoG > O§
@`LNM KJL(L Q .W
O / @`7S !ŽL(QJS > SUQ ?lKG =´IBL KJ'L !ŽSW'L ! LNM =„K tT ! A 'L /´O .¯'L /JSBL <NSWMHIDKJS€ƒM ?SoK‡I ,
KRO /„QJSUQIBMD S ‘'L "> ,/RLN§I "/b2 )8 ? - SWS B "SoGJMDXS L,8ˆL,8 A
” q¦<l“BJJ• Ÿ“–‹ K 

  

5 

  

'

'

'  

 

km‹jun ‘jJ| t)wpywWn }qps„…zkm‰ t)zƒny– 

 

>  /  
    

M 

?S= (I;™S‚;§">">›@> L;²GK= 476!8OI B K ;¶O/RQ O/„O>?#P:WS IDT?IBLNIDO> O/RQ =RMDL=`SWM
IBM O/„T uLNM !ŽTu8 S‚;§">‘>V;™LNM L'/ IDKJS‚. K„OMDI Q 5I7 9hV V B 476 8 C 9= B 4 E
.¯L'/‡ID
O "/"/S + "/ IDK T0. KROM I K ; T­QJSUT.¯Mƒ"@}SUQ @,# IDKRS¬S
‡G„OI L'/ 8 5 9 
9 88 KJS / =`SW3M ‘LNƒM !"/KS IDKJS ; @> Lx; , GK=V4<;™SMDSu=> O.¯ S IDKJS ; . KROM IQ 418 ;§ IDK 
5 7 ?
-V ? =B?:9 = A A B 476 4 8 C 9>? 5 
E
476 4 8 ? 6 L'/RTBS
(GJS/‡I>?#4
IDKJSqIBLNIDO >™IBM O /RT ‘LNƒM ! ;L K ; "/ ?Q476 8 A 5 476 ; 8 E 476 8 TXS'+<NS/ @,# IDKJSI¥;™L
S
(GROI 'L /RT 8 5 9 69 8 O /„Q 9 ? 5 
?›(?xL ; 476 4 8 .WO/ @}S.¯L<NSWMDSUQž;§ IDK
Ic;;D
L .—KROMDIDTWV ] ; 5 7 ?
= =A9 = A+E 4 O /RQ ] 8 5 ; 7 ? =?[=A9= A+E 4 + ‘LNM

5 I IDKR; 3S =`'L "/‡I ?
= =A9 = AB^] ;•.¯LNMDM SUyT =`'L /RQRT~IB5
L ? = =A9 = AhB ] 8 8 9 KJS?TDG @„TBSWI 

7
4
6
4 8 tX
T S'.<NS /˜@,# 9 5 D

"/ ] ;-O /RQ @,# 9 ? 5 ž 
"/ ] 4;TBL ‘/ ] ;
IDKJS IBLNIDO > IBM O /„T uLNM ! ;L K ;3KRONTIDKJS ‘LNƒM ! 7 8 5 9 H9'8 =T9 5 
8 E =V;?K ". K T
S
(G .<O > S /‡I~IBL 7 8 ?
 
8 BA 5 I =9 5 
E ? 9 K toT .WGJ3M <NS T~IDKJSHG / 'L /Ž;L r¥I ;™L
.WGJM <NSUTWV
7 8 5 I = 9 5 
E O /RQ 7
 
8 5 I = 9 5 
E ?
S :RM TB›I .WGR3M <NiS "/€IDK T]G / 'L /.¯'L /RT TDIDTb;L IDKJS;TDSWI 7 ?
= I = I A C
B 4 E 4;PK ‘. K TbIDKJS
9 KR` 
"/‡IBSWM TB
S .¯I 'L / ;L AIDKRS=S .¯uS =„I 'L /RO >.WGJM <N<S ;§ IDK ] ;u89?(?LNIBSPIDK„OI T "/.¯S#IDKRS#=S ,=`'L /JS /‡I
L;   WT L,4JIDKJS .WGJ3M <NSK„ONWT !3G > I ?=>"".u ¥I #-¥I ;™KL 8 S ;§‘>">AQ T .WGRTD•T !7G > I ?=>‘".u I SUoT !ŽLNMDS
IDKJLNM LoKG SoK >?# ‘/ - S .¯I 'L / &A8 8 A 9 KRGS .WGR3M <NS 7
 '
8 5 I = 9 5 
E THIDKJS 
"/‡IBSWM TB
S .¯I 'L / ;L AIDKR<S =RMDL =`SWM IBM O /R3T uLNƒM ! K ; ;L K ; ;§ IDK ] ; + IDKRS \ !=>"".u I B G /.¯I 'L /
S !‚TDKRxL ;PTIDKRO I I TO T ! L(LNIDK .WGJ3M <NS 8 - ‘!"> OƒM >"#4r'L / ] 8 IDKJSqS
‡GROI 'L /RT
9 KRSWLNMD
QJSUƒT .¯ƒM ?@"/SqIDKJSqIBLNIDO >~IBM O /„T uLNM !‚OMDS 7 8 5 9 69 8 =_9 ? 5 E =&O /„Q IDKJSUTBSOMDS
S
(G .<O > S /‡I™IBL 7 9 8 ?? 8 9 BA 5 I =h9 ? 5 E ?„§F SoO ‘/¦4RIDK WT tTŠIDKJSG / 'L /q;L
7 9 8 5 I = 9>? 5 E O /„Q 7 ? 8 9 5 I = 9 ? 5 E'+
IDKJWS :„M TB`I .WGJ3M <NS 7 ??[= I = I A+E tT½IDKJ<S "/‡IBSWM TBS .¯I 'L / ;L }IDKJS#=S K.¯uS =RI 'L /RO >.WGJ3M <NWS ;§ IDK ] 8 4
;P
K "> SIDKRS LNIDKJSWXM .WGJ3M <NS 7 ? 8 92 5 I =9 ? 5 E tT?IDKRS "/£IBSWM—TBS .¯I 'L /;L ™IDKJS
=RM 
L =}SWM&IBM O /RT ‘LNƒM ! K ; ;§ IDK ] 8 8oP .¯LoGJ; M TDS 4N'L / ] ; g ] 8 IDKJSŠ¥I ;™LHS
(GROI 'L /„TQRuS :/JS
IDKJS´T O ! S .WGJ3M <NS 8 ?1PuS => O .¯2
S ?ž;§ IDK 8 A F .u.¯LNM Q ‘/KS IBL¬IDKJS \ / <NSWM—TBS B G /.¯I 'L /
S !04 K ; tT3T !ŽL‡LNIDK O /R˜
Q "/‡IBSWM TBS .¯IDT7IDKJS=S K.¯uS =RI 'L /RO >©.WGJ3M <NSIBM O /R3T <NSWM TDO >">?#
9 KRSWLNMD 
"/ IDKJS-cI ;;L =`'
L "/‡IDT 7 ? V = I = I A+E 57 ? V = I = I A+EbB ? 6 'L /RTBS
(GJS /‡I >?#4bO 
T ‘/KS'> 7
S @> L ;9, KG =´KRONWT S'+<NS /­IDKJXS .¯'L /K:SoGJM OI 'L /%SoGROM—O /£IBSWSUN
Q @A# 9 KJSWLNM S ! L,8 * 8 8
(?LNIBS­IDKROI tT /RLNI7OT ! L(LNIDK =`'
L "/£I7;L IDKJ0
S .WGJM <NS K ; 4i.¯'L /„TBS
‡GRS /£I >?# IDKJS
‘KJ KSW'L MD;!ŽS /'L .¯5 > SL S;L # K P; .uID->KJON STDT3LNL ƒM;L? #4?S'‘IDON/RKJ T O £S >i.W=„O .W/MDGJL M =`<N@`SSWSMO TBIB/„SWM S Q O / /RID3T KJ" u/ LNSƒM ID!=S KJ KS .¯"uS/ u=R'L I47>"> 6'LxL ;§/R8,O E"/>©47S .W6 GJ;™8NM <NxO tS#AXT 8 V /J\ L /RO TB> ,IB'L SU"/K/ONSNSVQ SW4`MID;;KJIDSKRS­SIBKRLNQBO ID<N+O S ,>
9
IBM O /„T uLNM !‚QJL(SUXT /JLNI . KRO /SNSqIDKJSKJ'L ! 'L > L S# .u>tONTDET ?.= s8 CbS !£!ŽO &A8 8‡M A 8 \ / LoGJM
.WONTB
S 4;;S7TDO ;=IDKROIIDKRSIBLNIDO >&IBM O /RT ‘LNƒM ! .¯'L /‡IDO "/JSUQ IDKJS=S K.¯uS =RI 'L /RO >Z.WGJ3M <N S ;§ IDK
!7
G > I ?=>"".u cI #XL,4‡TBL ;?KJS /‚;™SIBL‡L -IDKJ§S =RMDL =`SWM IBM O /RT ‘LNƒM ! ?‘IDKRMDuS ; IDKJS#=S K.¯uS =RI 'L /„O >
.WGJM <NSŠx
O ;™xO # A 4,;™WS ;;SWMD<S > S u`I ;§ IDK K ; ‚L 8 ? \ / 6 KRJO =RIBSWiM &?IDKJSQRS >"".WOIBWS /JLNI 'L /-;L
IDKJS !7G > I "=>"".u cI # ;L £O .¯'L !‚=> =S %.WGJ3M <NS ;§‘>">@`SQ tT .WGRTDTBSU%Q "/­QRSWIDO "> 8 A 9 KJSWM 7S tT#O /
O > IBSWM /ROI .<N S ‘/£IBSWM =„MDSWIDOI 'L / ;L IDKJS3IBSWM ! §L 7JO ==`SUOƒM ‘/KS£"/IDKJS3JO @`BL <NS ‘LNƒM !7G > O V 

(        $ I 

 

" 

  

™L RM O —KJSUTŠL; ]IDKJS WGJM3<NS K ; SWSWI qIDKJS€QJLoG S `L ‡I JO RQSUO —K RM O —K
`S ¯L RS ¯IBSUQIBL-O ¯L L; ]O RMDL BS ¯I .<NS JS 476 8
¯S tT;Oa •– l # ”
QJLoG S `L ‡I IDKJS#T RT&L; „IDKJSŠKJL L L ONTDTDSUT&L; „IDKJSŠI ™L RMDL BS ¯I .<NS JSUTOMDS
IDKJS¶TDO S ‘LNM™SUO —K RM O —K PLNIBS€IDK„OI . ™S L G OT, 
QRLoG S `L ‡I
IDKJS KJL ŽL L
ONTDT¶L; ;IDKJS RMDL `SWMHIBM O RT ‘LNM
`S3IDKJS TDO ŽS-ONT¶IDKRS-KRL L-,
L tONTDTP;L IDKRS3LNM RO ? SWM TBSUQ A TDGJM3 lO ¯S `T ¯S ™S-ONQRQ ; ½O RQ 8 ½IBL
(O RQŽIDKRSUTBSPI ;L7IBSWM ŽT WO ¯S „SUO —KLNIDKJSWM „OMDI WG OM 8 5 8 IDK T
WONTBS PS WO IDKROI -Q T WG„TDT PIDKJST L(LNIDK £IBSWM RMDSWIDOI L -L; AIDKJS L , G RMDL-,
¯SUTDT ™S ‡IBMDL(Q„G ¯SUQO ONQ„Q I L RO AL `SWM OI L ? IDKJLoGJIŠO ­O NS RM O NSWL SWIBM
O RO L oGJS A RO ŽS IDO
IDKJS ¯L JS ¯IBSUQTDG
IDK 476!8 O „QGRT
;@= LNM
; = 8 IBL M SUTBL .<NS3O ‡IBSWM TBS ¯I L }L £I ?‘IDKJS KJL ¯S3QJS `S RQ -L ´IDKJS7T ­8 L;
IDKJS £IBSWM TDS ¯I L `L £I A HT IDK tT tOIBIBSWM SWIDKJL Q IDKJS WONTBS ;L ™O JS oOI +<NS
TBS + , ‡IBSWM TBS ¯I L ;L RO ŽSWM TBSUQT GJ3M lO ¯S ™S —KRO NSŠIDKJSŠKJL L L tONTDT
IBL 5
IDK 8 5 8 uLNM#O }LoT I .<NS?QRLoG S }L £I;IDKJSHKRL -L ,
L
ONT T ?lO RQ TDL´IDKJS TBS + , ‡IBSWM TBS ¯I L A ;L
`S G KRO NSUQ¬G RQJSWM€IDK T
RM L ¯SUTDT O ´IDKJS ¯L JS ¯IBSUQ TDG
IDK 476 8 ½KJL ; S <NSWM JLNI3L QJSUTBIBM L T
O ¯L =S qTBIBM G ¯IDGJMDSHL R. „GJIŠO TBL O K OIBSUT~IDKRS S `SWM -, IBIBS <OM 2,
O ‡IDTH;L I ? = S ¯I L
A LNM€IDK T?MDSUONTBL ID™@K S-47G„6 TD8 GRO G RMD S ‘SWM¶IDG KJS7LN;M S¶Q KRRBO O<NM SNV
L 9, G qONT L `LoTBSUQqIBLIDKRS ¯L RS ¯IBSUQqTDG 
 $ 47 6$8)BN#$' D  F8 P’ , ° "!    •–  l # ” l“BJ J• # ”¯“—•W”7'’ W  ” N° • 47(6 •—8 ‰
“D”DJ’ 
—”¯• 
@'
 ¯? , ° F! 
 `” !£' l # ”'’ W ” N° (•—  "!
 "!
 
W“D”D•W”–• 8 @' V 
“  %
”  ”W “ ,i
Ÿ
–”–• •— ! 7  ” ,N‚‹ N’ )! '
W  • •
 J A’q ‘•€•W”¯ –‰  ”¯“—•Wƒ” 
l  J¬“D” “B”¯•W”W“ # ”D'’  R '  
” ~“—• © X ”¯•W” uJ X“  ”¯“–‰
 l  JJ•  •7£ ,? ‹ “ £ 
Ž  ”¯“ “Du” ¦ l  J 

@ /.
7.
W!
<"/
K@> §= '"/
4 / 
. 0@ /.
9 ;
;§‘>">K@ 3. '// .
. =,#
= 
. >""/ 3"/
8 - "/. 

 
@> o= '"/ u4 
?S'/
'! '> S# .u>
¥; = 
. •>‘"/ 
! 
. %@ /. ¦8`(
• ¦; 7@> ; K= 
+( ) ? 
K@> <= '"/ u4
'! '> S# .u>
G= = 
/
ƒ!];§">">›@ 
!
'!
> S# .u>
ƒ"S'"/ > "!£! 
. 4 "/. ;
3 / 3 
q4 /
c;
ƒ! . /. > . 
8 \ /‚= 
". > 4 
 "/ 
. 8`1 . >">
`"/ . 
"/KS 
!
G"/ ƒ= 
'/
©@> x; K=G=
. ©; "/ 
. 
/ 
 '/ > = 
'/ ;§ 
/ >?S u@ ".3S '!
ƒ‘. 
/ > S
4/ ! >?# 
,"/S X. '// . 
! ;§ 
/ 
‘/KS 3
3
'> 
/N"/ 
. '/ = '‘/
. '‘.
u= / ‘/KS '/ 
?S'/
3
3 
‘/ 
. '/ = '"/ 8 "/KS >
X! 
"/ 
.
0/ uS 
> ¥"/ 
. '/ 
/G"!! 
. 4J; ;3">">'. /KS
'! '> S#X.u>
  L 7;§ 
 M +
= ƒ 
K@> 3= '‘/
'!
> S# .u> 
/ 
> ¥"/ 
. '/

;§">‘>Z@ 
/. /S 
/ 

= ,. 8 9 ,‘/KS
. '// . 
! ;3
4 ; 
4`/
'/>?#
x# 
/A# . '!‚=> 
.
'/
@ 
> 
// "> 
/ ‘/
ƒ
- ?@ S 
/ 
. c8 - . '/ L,8‡M 8 B 

'/¦45; 
>">?# = 
"/ ƒ#
@> x; K= 
== 
. '// . 
! ;§
8 - !£!"/KS K=›4';  

Q "! S /„T 'L /-MDSUONTBL'/„Tu4(OXSNS/JSWMƒ". K ,¥!ŽOJ= \ V & . L; bOTDGRM3 ‘O.¯S "/‡IBL
B LNMŠ
O M-,¥!ŽO/. ‘L'> Q . T7O/ž"!£! SWM T L'/ •;§ IDK L'/>"# IBM O/RT <NSWM TDSQJLoG@> S=`L'"/‡IDT
N
ONT¶T"/SoG> OMƒ I SUTu8 R?S/.¯S4¦@A# @> Lx;3"/KS GK=IDKJS-QJLoGK@> SX=`L'"/‡IDTPL; ;O£SNS/JSWM ". ! OJ=V4
;™S .WO/IDGRMƒ/N I"/‡IBLO/ S! @`SUQRQ"/SK4AO/RQ IDKJS-KJL'! L'> LS# .u> ONTDT?L; IDKJS7MDSUTDG> I"/KS
TDG @!ŽO /. ‘'L > Q .WO /­SUONT‘>?# @`S .¯L'!‚=AGJIBSUQ´GRT‘/KS-IDKJSOJ@`LB<NSX=„Mƒ"/.u?=> SUTu8
Q M-,¥!ŽO /. ‘'L > ¦Q 8 M BL <NSHIDKROI 
M #) )@D  %  C]SWI . @`SPOƒT "!‚=>?# .¯'L //JS .¯IBSU 
‘ONLNQ M !£, IDT;>tO O M SN@„SONTS t/JT LoTDKG G So.—¦K K4;IDIDKRKJOS­I™OTBS >‘>.¯'L@„/RONQ ƒT T KJS 'L > ! S ! 'L >S L /£SID# ©T .W;L O H/ IDKJ@`S SPMD,FuS , =„ u'L MD>SUQ TBS @/‡>IBxL SU;9 Q , @,KG # = S . ! E@}SU, Q„47QJ6!SUQ8
yT =AKJSWMDSUT ?.= s8i1
S !ŽOM 8ˆL,8‡M A 8
I C L IDKRMDLoKG SoK IDKJSJO @`L <NNS .¯'L !‚=„GRIDOI 'L / ‘LNM IDKJS .WGJM <NS K 8 5 7 8 5 9 E 8
L <NSŠIDKROI½IDKJ©S =RMDL =`SWMIBM O /RT ‘LNƒM ! K tTO¶T !ŽL‡LNIDGK .WGJ3M <NWS "/ ?Q476!8 A 5 476!8ŽE 476!8 
MDB
O /RQ 7I THIDO /KSNS /‡IHIBLIDKJS-=S K.¯uS =RI 'L /R8O >­.WGJM <NS 8 9 K‡G„TPIDKJS T !ŽL‡LNIDK ‘/KS ;L ;IDKJS7ƒT "/ , 

So
G >tOM .WGJM <NS K 8 ? SoGROM O /‡IBSWSUQ @A# 9 KJSWLNMDS ! L,8 * 8 BA .WO / @`S7O .—K S <NSUQ @A# OƒT "/KS'> S
@> x
L ;9, KG =›4;PK "> SIDKRGS .¯'L /:SoGJM OI 'L / SoG„OM O /£IBSWSUQ @A# 9 KJSWLNMDS ! L,8 * 8ˆL0/JSWSUQ„T !ŽLNMDS
@> x
L ;9, KG =AuT 8 ? B LN3M ! LNM XS .¯'L !‚=>"‘.WOIBSUQ­=S O !=> SUuT 4RTBSWS - S .¯I 'L /N&A8ˆL,8 A  

< 

    

    
 

 

$

?Q4 6 8 A 8 ?Q476 8 476 8 A WO JLNI }SŠMDS „MDSUTBS ‡IBSUQ
8
­O ´S }SUQ„QJSUQT AKJSWMDS 476 8 476 8 ?  V IDOIBSIDKJS RMDL(L; L; MDL `LoT 2,
IL 
O RQ ¯L tGRQJS IDK KJSWLNMDS
A

( M LB<NSŽIDKROI . B ?Q4 6 8 A T¶MDS „MDSUTBS ‡IBSUQ O SWM TBSUQ T AKJSWMDS
?V 2 8 476 8 }IDKJS IDK T 8 SWM T L KRONT `LoT I +<NS3QJLoG S `L £I ?  VŠF ‘IBSWM
L
G O ]IDKRS-QRLoG S `L ‡IDT u L L *IDKJS RMDL(L;~ L; MDL `LoT I L
´O RQ
¯L tGRQJS IDK KRSWLNMDS
A
7G NS (GRT .N< S
KJSWLNM S
? A ‘ LNM?SUO —K KRL L-, 
 SUO +W: SIDKJS
L ONTDT 5476 8 4!6 8 ? € V ?R L O T L(LNIDK WGJM N< SUT WO `STBS „OM—OIBSUQ 
O T S L 9, G A
L
G K ;HOI 5 V V ;S WO MDS , 
 DF  ' ?LNIBS7IDKROI
MDSUTDS £I;IDKJS RM L }SWM;IBM O RT ‘LNM K ; ŽO qS }SUQ„QJSUQ T AKJSWMDS ; ;S¶KROB<NS DGRTBI TDS ,
OM OIBSUQIDKRS O NSUTŠL; V bO RQ V bG „QJSWM IDKJS ŽO 5476
K ;™L; MDL `L-,
TIL
K T SUO „T;IDK„OI K ; 5 K ;  5  B ?Q4 6 8 476 8 A
WO `S3M S RMDSUTBS ‡IBSUQ OqT AKJSWMDS-O IDKJLoG oK WO RLNI ? = /1 SW8 M TDS
? AA
?R S ¯S ? A 5 ? A 5 O RQ ?  A 5 bTDKJL IDKROI€IDKJS NS ‡G„T
lG ¯I L T9l OM u M L `S JSUOM
M MDL<NSIDKROI 

B 

*

@ # / ! @
,
y= 
'/ L,8 8‡M / 0. '/.u>  

@> x;§"/S K=
. '/.u>
7;§

4 
>">

1 

>"

X"/ 
;§

!"/"! ! 

/

+ 

E

8 

!

9

E
K= 

8

S /

( 

§= = 
"! JS 

/

ƒ!

3S' /
x;

 ! 

E
+ 
! 
° \ £
8ˆL,8 *JI 8

@,# 9
! /Ž# ! 

L,8 8 O @

. 

/ 

= 

.

<. / @ 

P  

'!

u=

®; G. /

I

; 

* ! L
. // 
. s8
x;3"/KS
I 4 

u=

@A# / "!£!
y=
K@> = '"/ u8 
=  '/ L,8 8‡M /

I 

L

i@

=

y= 
! J=

KS
*
* 2˜L

Y   e 
  <  

. // 

!

3@,#%@> ;§"/KS =
i@A# / ! @ 
/ 

/ 

 '/£L,8 * 8 * 8 9 o! /
. / @
u= 
/
@ #
A
y= 
> 
/.
4
L
*
I / 
/. '/ 

'! @ "/KS‚>""/
x8 

* 

u= 
/ 

+ 
/ §"!£! 
'/
<= 
K@> = '"/ u4 '>‘> x;
= 
!
8ˆL,8 *JI 8
9

> S#%.u> §"/
@,# 
"/KS'> 7@> x;  

u=
u= 

=

E
+ 
ƒ.u GL,8 * 8ˆ2 . 8
GS /

S .u> LoTBS¬IDK t0
T . KRJO =RIBSWM @,# ‘/£IBMDL QRG.u‘/KS IDKRS }”¯q ”W“(!o‰ ´  ”u  # N“—ÆJ‘• L; O
T!ŽL‡LNIDK¦4.u> LoTBSUQ¦4;LNMƒ S/‡IBSUQ¦4;T‘!‚=>?# .¯L'//RS.¯IBSUQ M-,¥!ŽO/. ‘L'> Q . 8 9 KJS­QJSu:/ I L'/ 
"/P<N'
L >.<NSU3T /JLNI 'L /RTHTDG .—KONTHyT ="/ TDIBM G.¯IDGJMDSUT4F7 M O.L=}SWM—OIBLNM T?O/„Q <OMƒ LoGRT§@„G/ ,
Q>  S .¯'L /RTBIBM—G .¯I 'L /RT IDKJSUTBS­OMDSLoGJI>‘"/JSUQ OI IDKRSS/„Q L; PIDK T-TBS.¯I L'/¦8 ? B LNM O
.¯'
L !‚=> SWIBS€IBMDSUOI ! S /‡I?TBSWS  q4 GG q4  &LNM -D q4 ‘LNM=S O !=> S 8 A
4 ?:. CbSWA I 4 . @`O S/RQ€O L ƒT QR! ¦Q L‡87LNCbIDVK SW I 4
.u>% LoTB5SU¦Q 74J LNM BS /£ IBSU8VQ ?:4„. T "+ !‚ =A >?C#  .¯'L 
//R S .¯IB?:.SUQ A M-?,¥!Ž!ŽL(O <Q /L+ uA+'L E > Q @`S ;§ID KJIDK S
TBSW8 I™;L ›.—KROM O .¯IBSWƒM TDI ".PS > S ! S /£IDT + MDS .WO >">AIDKROI ‘LNM B
<%!O /R8 Q \ B 8 ?:. + A IDK T
! SU
O /„T b= \ \ 8 5 % 4 ? \ = \ A ?! L §Q L A ? B LNM;O S'.<NS /£! SWIBƒM ". +7'L / . 4 B
<%
O/RQ =}SWM IDGJM @„OI 'L / B ?:. A IDKJ£S ! L QRG >"½yT =AO .¯S  ? + A ;L #TB'L > GJI 'L /RT¶;L ŠIDKJS
? =`SWMDIDGJƒM @}SUQ L A / ! IDK 'L t/JiT L ! =`'LL > QRSqG S >"J
‡TGR=„OO I .¯ 'L S / tT .WXO O /ž.u> Lo@`TBSSU¦Q QJ4(uS LN:ƒM /J SUS VQ/‡ID8 JO @B >LN3S MŽ! O O SN/S . ‘/J'L SW> MQ ". ;L b!ŽQ SW"!ŽIBƒM "S ./RT O /R'L Q/
=`SWMDIDGJƒM @„OI '
Q ‘! ? + A 5 ; ? 8 ? * ?:. A L ?:. A A A 4o.= s8 9 KJSWLNM S ! L,8‡MK8ˆL)MK8 9 KJS T =„O .¯S 

 ? + A T¶OqTDG @„ TBSWIH;L O / "/K:/ IBSQ "! S /„T 'L /RO >bT =„O .¯
S  ;PK ".—K THKJ'L ! LNIBL =,#
S
(G .<O > S /‡I~IBL 47 6 8 ? 3S =`LoTByI =`'L /JSIDKRS?QJuS :/ I 'L / ;L rIDKJS ! 'L /JL =`'L > SS
(GROI 'L /„uT 4 
 ? + A O /R
Q  G /‡ I ">AIDKJS¶S /RQ;L bIDK TŠTBS .¯I 'L /V8 A 9 KJS¶JO @}L <NSKJ'L ! LNIBL =,#qS
( G .<O ,
>
S /.¯XS ! SUO /RT ? + A tT‚O =`4 'L >?#/J'L ! O >`ƒM ‘/KS
5  q4,;PKJSWMDS B 8;? + A +
/JLNIBS€IDK„OIT "/.¯S B 
% 
O /RQ 8 ?:. A tTŠL(QRVQ 4 Q "! ? + A 5 L TŠ S <NS /¦8 - "/.¯S 
 ? + A TŠ‚
O .u> LoTBSUQ­O /„QLNƒM S /‡IBSU0
Q !ŽO /. ‘'L > Q ?.= c8i1PS !ŽOM 0L,8‡MK8‡M?. A A 4” I™QJuS :/JSUT#O
KJ'L !Ž'L > L S# .u>tONTDT  ? + A B 8 ? + A 8 

)

-

'     $L 

  

  

"

¯L JS ¯IBSUQ B
O RQ 84 :? . A 

M
#) 
DF. Q SWM . -IDKROI . . tT T
4
TPL(Q„Q AIDKRS Q  ? A T?S <NS LNM¶S <NS 8 ?:. A T KJL *IDKROI¶Q  ? A T
L QRQ 
"G 7N#$'
DF. D KJS }”¯ ”W“(!o‰ ­ ”  # “–4 l 2 V

L; „IDKJS™T ,
¯L JS ¯IBSUQ RT ŽL‡LNIDK -, ŽO +u L QR.? IDK 8 ?:. A O „QqL QRQ A L B

T QJS JSUQ=ONT 2 ? A 5 a=  ? A X= PKRSWMDS Q  ? A 5
Q  ? A IDKJS 2 ? A 5 QJS I L 
$ DF.  ” }”¯ ”W“(!o‰ ´ ”
l 2 V

u• ’ ¶” ‰
‹ “ £u•—‹  # “–l
”P•—‹
J‰Œ‹  R  ’ . ] l” 2 ’ |”¯• ½’£” ” A’
J” •W” ­‹Ž” l“— N“ ”W“ “ D l  “¶ “—¦” ¦ l R‰ “B”¯•W”¯“ #  "!’ —‰
U” ‹ “ £u•—‹ ?VP. . ;” ( # ” 2 ? A 5 a2 ? A ?
ŠONT 
 )DF. .  

 JS ¯LoG Q GRTBS7IDKJS TDO S QJS I L . 84 :? . A
S N< S „GJIŽT ¯S IDKROI WONTBS  ? A B 8 4 ;B?  A 5 ;IDKRS S `SWM -, 
4 IBIBS lG ¯I L ;LoG Q ¯L ‡IDO RL ‘LNM ŽOI L O }LoGRI^. ? LNMIDKJS WONTDS
8I :? . A KJ5 S WON„TDTBS SWS4 IDKJ:? .SS A R5 QL;½ IDT K RT#LNTBI S ¯¯LBI N< L SWMDSUA Q LoGRMQJS I L ¬IDK T WONTBSqIDKJS
<QJOS `GJS SRQRL;S a2¯S T ;8 ’‡S ” 2, ” G AR’ QJ• SWM—L TB IBL‡IDL KJQ S ™—KJS€LoT TB S ŽIDK SWtIBT M WONTBSHLO RQ `‘ LNSWM#MDIDTDGRO MN„S¶OL;I L RMDS < I K = T
/ ( SWM tTBS ? A
KJSWLNMDS
¯L SUT u MDL =IDKJS l O ¯I½IDKROI½IDKJS
M KJSŠO oG I L;R IDKJS#T 

LNM S £IDOI L L;r IDKJS ŽL(QRG T „O 4 ¯S ? A QJS `S RQRT½L O ONQRQ I L RO —KJL ¯S l? O
LNM S £IDOI L uLNM L ?:. A ?:. A JIDKROI T œO ‹  )! ' “–Æ” ¦ l ‘LNM. A
O RQ QJS `S RQ L PKRSWIDKJSWM RMDSUTBSWM N< SUTLNMM S N< SWM TBSUTIDK T OIBIBSWMLNM S £IDOI L
™SKRO N< S7O G„T;LNMHO (GRT#T IDKJS ‘ LNM 3G O-L; KJSWLNMDS
SWIBM 3IDKJSŠS
‡GROI L RT½QJS
2 
( F?T O ¯L RTDS
‡GJS ¯S#L;„ O ¯SWMDIDO -T
™S3KROBN< SIDKROI12 ? A 5 ? BA 2 ? A PKJSWMDS a5 8; ? 84 :? . A A ´IDKJS
T
¯L JS ¯IBSUQ WONTBS
I ™SPONTDTDG ŽSUQ IDKROI<; :? . A 5
K T ONTDTDG RI L 
 LNM™IDKJSTDO NSPL;` T
WO `S SUONT M S O ( SUQ ¬IDKJS NS JSWM O WONTBS ;S SWSWI7L ¬O ‘ S IBS K WO
M OIDKRSWMIDKRO ­SUTDTDS £I O ]Q WG I SUT 
"G 7N#$'
DF.  KJS ¯LoKJL L L
ONTDT B

8
:? . A TO `”¯ ”¯“ !N‰
KJSTBSWIqL; „ONT tONTDTBSUTŽL; 1. 
­ ” D•— W  • • L; 1. + 12 ? A 5
`S QJS JLNIBSUQ 
;
8
:? . A PLNIBS¬IDK„OI ONT´O ¯L RTBS
(GJS ¯S L;
PS ŽOM l? Q A B   B 
KRS T
¯L JS ¯IBSUQ -,
ŽO . uL tQ. TŽL; •–u‹  ” (' ” + HSUO —K „ONT ONTDT TDOI T „SUTŽIDKJS S
‡GROI L 
8 5 =8 ; :? . A 5 
:? . A  :? . A PKJS ¯S´IDKJS ŽL(QRG #T „O ¯SUT  ? A .<
JL W: SWMDL P < OM tO £IDT¶KROBN< S Q S „T L HW: 4 SWMDL ? KJSWMDS tT JL JL S=J O S-L;Š O
T
¯L RS ¯IBSUQ -, ŽO + uL Q IDK
PK —K tT L; ŠT S3I `S IDKJS
S= TBIBS ¯S7L;; OT S ¯I TBIBM—G ¯IDGJMDS F8 ‘ LNMHS=J O S
SUTPIDKROI¶IDKJS ŽO .‘ L Q
OIPK„O RQ­KRONTT SHI `S A 


ƒ # 

¦4 

/ 

‘!

+ 

i ] 
/¦8 B 

% 

"!‚=>"# . '// . V4 
/ 
x; 

/ 

"!

+ 

¦8

q
M ¥! 
/ '>

9

=>"#. '// . 

u:/ 

‘!
+

¦4 !

$

!#" 

° 
J  Ÿ
 u 

   

/¦4•@ 
/ 

%

% 

/

ƒ /
ƒ / 
/

;

P7/ G. > 

ƒ"/. 0"/ 
.
+ 
/. '/ ; > . '/ "/ /
" / 
/ 

. '/V8
I 4 
/

7. '/ 

/.

% 

‘!‚=>?#£. '// . 
">"# 
/ 

;
u:/ '/¦8

% 

/ 

‘!

- 

4

= 
?S'/0‘/ 

. 

ƒ! 

!

+ 

+

$ 

!  

+

ƒ"!

<%

'/

L

8

\

4

. 

"/ y#!!

% 

S

. 

. 
'/
8 9 
V@ 
c#,
4 . s8 

# " /
4; 

'/

% 4

u:/"/S 

"/ 

(

% 

L
/ '/
" /
ƒ / 
"! 
‘!‚=>?# . '
/ / .
M ¥! / '>
K /.
y#!‚=> . ". 
/ 
‘!‚
= > ¥#,= 8

%;

8 9 
'/>?#
u;

! 

% 

!= '/ 
. /‘. >

q
+ 
% 

@ ". .u>
I 8 9

u4
. '/ 
/. 

+ 8 (
% 
% 8 9
( 
"!=>?#˜. '// .
M 

.
@ ". .u> 
y: 
'/ 

4 /.
N! 
>" y= .
+ S' "/KS 
/ '/
K8 9 
/
,/ ;§/ 
!‚=>
;§ 

; ".  
"!‚=> c#A= +
4 
. 
4 
!‚=> 45‘!‚=>"
G! / '>
'! '> S# .u>

(

*

;

- ?@ 

8

9

@A# 

4

u:/ '/N 
+ 

I 4 

'/ J@
8
B

L,8‡MK8 * . '!
'! 
.
u= /
'/ / 
 '/ >. '". 
/
­ u4 , ? u J
4 
> 
/ 
'/¦4
ƒ! > 
! L,8‡MK8 * 8
9 

"!=>"".u c# ; 
! 
> 
"/
 S / 
>•. 
/ >  . > u8  

Ÿ 

;§‘>">§@ 
/
1 !
L,8‡K
M 8‡M
! / '> 

%

4

ž@,#
u:/ '/ + "/ 
/D!
ƒ". + / ˜= 
@ 
?= .
'/>?# 

?S'/G"/ 9
y= . 

.

X.
.
+ ;

'/ 

!X@"S ¥# 
'/
3! 
>" 
'/ 

+
u= / "/KS '/ ;
‚=>
‚
! "/

;

B
. /ž@

I @,#

J 

%
% 
)› £ q
 u  
J
# 
% ' § 
` < 
' / 
u 
 
Ÿ 

+ 
  J 
›  Ÿ  

 
, X 

% 

% 

9 £. 
>
%
u
u= / /. § ; >‘> /
ƒ.u XL,‡8 MK8ˆL2 . 8

9

+ 

)

I 

Ÿ °
;§ 

< 

    

 
 

    
 

$ *

uLNM S;IDGJM ŠLoGJM½OIBIBS £I L IBLHLoGJI ŠIDKJS oONG NS=,¦IDKJSWLNMDSWI „O NMDLoG RQ

JSWSUQRSUQ uLNMQJS
2 ™S .<NS€IDKJS LoTDI `LNMDIDO ‡I;IDKJSWLNM S ŽT ¯L ¯SWM
S }SWM -, IBIBS P<OM O ‡IDT7O „Q S `SWM -, IBIBS „ONT ONTDTDSUT ?L RMDL(L; ‘T7L;
IDKJSUTDS¬TBIDOIBS S ‡IDT
`S .<NS
IDKJS RMDSUTBS ‡I5<NL G ŽS ™S HGRTBS IDKRSUTBS
MDSUT G IDT;IBL-O „O PW: S¶IDKJS€T ŽL‡LNIDKIBL `L L L; &IDKJS -, ŽO . ‘L QRTŠQ T WGRTDTBSUQ tOIBSWM
—KRO RIBSWM T ? PS oOM Q ¬IDKJS „MDL‡L; lT #TBSWS IDKJS TDKRLNMDI JLNIBSUTqIBL ŠOM QRTqIDKJS S RQ L;
IDK tT™TDS ¯I L A M TDI ™S
(GJLNIBS < O TDK 3O RQ JL P<O TDK 3M SUTDG IDT ¯L ¯SWM 
™S

/ "/KS 

/ '/ 
>""/"/KS
iS S 
".•@ . AS 
/
% 4K; S'
/
u:/"/KS 
!
<"!‚= 
/ 
! <. '/. ƒ/"/KS 
/˜"/
ƒ / 
/ 
/ @ ".%.u>
u8ž(
=
- "@ ƒS
- ?@ S 
! /
;§‘>">§@
S' / ‘/
= 
/
'> ! + ;
;§">"> 
> 
/ >?# 
! 
= '> S# 
M ¥! / '> 
ƒ.
 "/ >
. J=
u8 1 uS 
"/S
=
u4
 /
x; 
/ 

. '/¦8 B •; 
/ "/S / 0/ '/ / ‘/KS 
> ©. '/. ƒ/"/KS 
%X8

2 

$ 

DF.  ? O TDK PIDKRSWLNMDS ŽT A  4 •U” ( . t•€•–‹
W •W” ’ 
“–¦” ” ’ ~•—‘‹  ' }” ”D’ R‰ ‹Ž R  ’  8 ?:. A
 }’ |’o’
4
. 5 . ; . 8  A’ 8 ?:. A ? 5 = A J” 2 
. o’‹- ‘•- ‹ ” l“—  •— l # ”3• — N“ “ #  “D” J” 2 
. u•¬ ²”W‹ ”D’£’£”D’ • ”¯“D”  8  A’ 5 
:8 ? . A J” 2 
$ DF.  ? PL P< O TDK -IDKJSWLNMDS ŽT A
24 t•-•—‘‹  ' }” ”D’ ‹  ”)*­• “ ¯ –” ? ” —” 84 ?2 A u• U’£’ A  A’
8? ON? 2G `A SUT D A ” 2 “B” !(? ” } ”W;“ª? N2 uA ' A H5  ?:.b= A u•q •—‘‹  ' }” ”D’ • ' ‹-‰ 
 ” l 7‹  R  ’´ A’ 84 :? . A
” 2 ? ; :? .= A A 5 ?
PS WO IDKROIO , ‘ LNM
?¯L S= TBIBM—GA ¯O IDRGJQMDS rKJS 5 ¯SŽTŽTO / •XN< 'SW‹ M h¯L  ”T Jl S ¯IBSUS Q¬¯“–I ‹ T L ŽHO .S ¯+u I L . Q ŽI ONO Q T . uJL IDL tTŽQRRT?OQJS K„NO OS <NJSŽSWM—L LoOQRTBIBI Q S ,
4 KJSŽT „O ¯S L;Š O LoTDI , ¯L S=¬ TBIBM G ¯IDGJMDSUT¶IDO SUQ
T JL JS „I O RQ
¯8L RS ¯IBSUQ ¯L RTBS
(GJS ‡I ;:? .b= A WO `S-QJS JSUQH‘ LNM€O­T S ¯I ŽO .‘ L Q
?:.= A ONT ;?:.b= A ‘LNM~O ­IDO SUQ ? LNM IDKJSQRS I L 7L; }IDO SPO ŽLoTBI ,
¯L S= TBIBM G ¯IDGJMDSUT¶O RQ LNMDS O `LoGJI€T S ¯I ŽO +u L Q„TPTBSWS K„O RIBSWM A
¯SS N< SWM T
¯L JS ¯IBSUQ ¯L S=
T GJM3l O ¯S T ONK SWM }KRL JS S ¯WS7O T £IBSWS M ¯RI MDSWI
?
NS JSWM—O .:WSUT
?
oK‡IL; HS I L
A
BA
KRSWLNMDS
¶ONT~TDO ¶IDKROI IDKJS ONTDTBSUT ; ? 2 A OMDS „ONT ONT TBSUT½L;A IDKRS ¯L ,
S= TDGJM3l O ¯S-2 l? O RQIDKJS ONT TBSUT ;B:? .b= A OM S S `SWM -, IBIBS „ONT ONTDTDSUT
L; IDKJS-T S ¯I -, ŽO . ‘L Q ?:.b= A A KJSL uL L
`LNMDIDO ‡IPMDS OI L `S=,
I ;SWS „ONT ONT TBSUT¶O RQIDKRS7T ŽL‡LNIDK IBL `L L ´L;~ IDKJS -, ŽO +u L Q. ŠONT „M TBI
RM LBN< SUQ
MDL RKJS ŽSWM?O RQ ´M L O GH  ´IDKRS WONTBS 8 
KJS WONTDS
L; JS oOI +<NSHTBS + , ‡IBSWM TBS ¯I L RT? IDKŽIDKJS¶ONTDTDG RI L IDK„OI. T L; ]T S#I `S A
ŠONT RMDLN< SUQ
U: T < OIDK O RQ U: O L 
. t• 
$ DF.  ? S JSWM O .W: SUQONQ DG ¯I L 5u LNM 3G tO A €• • (‹ ” 
 ”¯‹ ” ’o’£”D’ “–Æ” ”D’ `” ” ’¶• (“ W —” e!‡” ‡• ? A  •U”¯ —‰Œ ”¯“—•W” l
 8 ?  A’ 5 A ” N“” ”W“X' }”W —”¯“ !N‰­ ”  •— W  • • B 
!#" 

$

Ÿ

&% 

/ "/KS
%
J ƒ  

8

E

L,8
* 8 

+ 

­ 

$

!#"

8 !

K@
ƒ 

9

1 . >">

 

,  

;4DI ) 

G

Ÿ

$

!#"
J

4]I £

I 

®

J

ƒ!

J

%

Ÿ 

I 

 

J

I 

%

Ÿ

I

I 

 

! 

Ÿ

' 

u 

J

I 

ƒ 
x 

4  u

% 

'/ 
7   £/ '/ uS / 


u 
# #,!‚=> . ".0! / '> 
!£ 
/ >"!
I 8
. '!‚=> 
4 /. ƒ"!‚=>?# . '// .
y#!‚=> . ‘. ! / '> 

8 9 
>"!
¥. '!‚=> 
. 
!
@,# / '/ !‚= ¥# /
. '// . 
/ >?# 

. / @
u:/
y#,!=> . ". ! / '> 

/A# 
! @A#W8 B
u:/ '/ 
! 
>"!
. '!‚=> 
. 
/
!
J@
y#!‚=> . ". ! / '>
6 J=
uI 8 
# "!‚=>"#%. '// .
. '!‚=> 
. Q > 4 /. #,!‚=> . ".J4
- ‘/.
L,8‡MK8“& L S / 
>" GL,8‡MK8“&
8 \ / >"?S
<F u:/ '/žL,8‡MK8ˆ$ '/ %. /˜"/ ƒ= 
! L,8‡MK8“&
x#,‘/KS
W.u>
W@ ".©.u>
©. '!
9
=> 
. 
/
‚.u> 

/ @ ".G.u>
- ?@ S
y#!‚=> . ‘.M ¥! / '> 

8 9
'>"> x;§"/S"!‚= 
/ 
> '/ @
c; / @ ƒ".X.u> 
/ 
! 
= '> S#
M ¥! / '>
; 3:
=
@A# Q '/ "! 
/
H x;
`"/
.

I 8 9 .
V/ uS 
> ¥"/ 
. '/ ;3 
!‚= '/ 

"!=> ¥#,=
; W=
@,#0P
•U 
/
q8
- J@3U 

žL 
/ 
.
y= .
¦4V. '/

u

,  

/ ‘/KS 

J 

• 

 o 

? 
'

I 

Ÿ 

u

4

ƒL 

£ 

 

J ƒ 
N
ƒ

4

L,8

%

Ÿ 

( '/  


#, 

 

J 

!
J u

: 

>‘
C /
u ­
ƒJ  

I )› Ÿ Ÿ 

/. '/
 '
3 


#

! > 


G 
Ÿ +
, 
° 
 
Ÿ 
7 

x 
(

% $)M 

  

  

"

;” ( # ” L + ? A ˜L  8 C ? A C ? . u•G 7•—‘‹  ”(' ”qJA’ + ? A4 I
. ,  “¯l“ª“ '• JN“B” 8 ? 
 ”u  ”•¯‹ ”3 }” R (' ’• u“
9 KRS ‘L'>"> L;§"/KSHIDKJSWLNMDS!dQJSUT.¯Mƒ"@}SUTIDKJS<.¯L'//JS.¯I L'/‚@`SWI¥;™SWS/ - S?@`SWMS-,  IBIBS/G@„O ,
T‘..u>tONTDTBSUTPO /„Q­IDKJS @> L ;9, KG =0=RM ,L .¯SUTDT 8
S @> L ;9, KG = ‘LNƒM !7G > O A ” . ” •–u‹  '
J}”ƒ 
”D’ J‰
!#" $ $ DF.  ? 9 KJ%
‹ŽJ R u N
’ •–u‹  ‚” (' ” ,    % 5 7 C ) 5 =@?@?@? = E . 5 . E 476!8
u •  N
” ¯? , c‰  . J A’ > B 8 ?:. + A ’£u” ”–%•  ” $  
“ ” & J’ R©  ” 
,N‚
‹ N’ )! ' 
W  •—• B 8 ?:. + A 7 ”7)” *A
—” l J}}•  ”W“B” i Ÿ” N ”H•Uu” o D •–

U  •—•W”¯
• . ” uR • 7 > C ) 5 =@?@?@?Z= E 
S @> L ;9, KG =E uLNM !3G >tO3KRON•T @`SWS / =RMDBL <NSUQ ‘LNMŠ S <NSWM #£M-,¥! O /. ‘'L > H
Q ? ;3 IDKJLoGJI;IDKJS€ONT ,
9 KR§
TDG !‚=RI 'L / IDKRO1I . T€0
O !ŽO /+ u'L > Q ;L ŠT "!‚=> S3cI #A=`S A + IDKJ‚S SNS /JSWM O >i.WONTB£S T€T ‘!"> OM
IBL 9 KJSWLNMDS ! L,8‡MK8 4¦@„GRIHTB'L !ŽuS ;PKRO7I ! LNMDGS .¯'L !‚=>"".WOIBSUQ IBEL uLNM !3G >tOIBS  q8 \ /
=„OM I ".W
G > OM 4 IKRONT#O >tTB‚L @`SWS /´TDKJL ;§/IDKROhI . TŠ;L ƒT "!‚=> SH¥I #,=`S IDKRS @> L ;§/KG =
!Ž
O /. u'L >tQ . E 476 8 uT 8 9 KJSW4LNM S ! L,8‡MK8 .WO /%@}S SNS /JSWM O >‘.:WSUQIBLŽO /OƒM @ IBM OM # .¯'L / ,
/J
S .¯IBSUQ TDG ! . E ;§ IDK ? A 5 I+ JO SoO "/¦4;;LS uLNM !3G >tOIBSIDK §T SNS /JSWM O >"+:UOI 'L /
L'/>"# ‘LNhM . ;L T ‘!‚=> SH¥I #,=`S 8 8
” ( ­ ”•–u‹  'G
J}ƒ” 
” ’ R‰ ‹ŽJ R u ’ . ’£ƒ”
ƒ‹-‰
!#" $ $ DF. Q €• • (‹ 3 
•W”–• • . 5 . E ,­ ”¯“D” . u0• •–u‹  ” (' x” 84 ? A 5 I ,­ u” 
—” 
8 ? + A ( • J
 Ÿ“ ,)!ŽA D •–t• 7 > B 8 ? + A C ) 5 =ƒLF=@?@?@? = 8 ? A+E
>a; H?@?@? >  C B  % E ?
,   > 8 5 • Ÿ”  % 5 7 
 DF.  \ /¬O .u.¯LNM QRO /.¯S ;§ IDK¬IDKJSqQJuS :/ I 'L /;L #IDKJS - S ?@`SWM S-,  IBIBS / 
"/P<OƒM 
O /‡IDuT 4A;™S¶ONTDTDG ! SUQIDKROIŠIDKJS M-,¥!ŽO /+ u'L > Q„T "/qIDKJS€JO @`BL <NS¶IDKJSWLNMDS ! T#OMDSHƒT "! ,
=>"#%.¯'
L //JS .¯IBSU¦Q 8 9 KJSUTBS7MDSUTDG > ID§T .WO / @`SSUONT ">"#=S IBS /RQJSUQ IBLIDKJS SNS /JSWM O >­.WONTBS
L /.¯S?JO SoO "/¦4(IDKJ4 SPQ .WG > I SUT½OMDS?IBS . K /‘.WO >RM OIDKJSWM;IDKRO / SUTDTDS /£I O >"//ROIDGRMDS 8 9 KJS
'
ONTDT G !‚=RI 'L / 8 ?:. A!4 tuT 4rKJxL ;™ S <NSWM 4›! LNM S lG /RQ„O ! S /£IDO >q87(?LNIBS 4 ‘LNM¶=S O !‚=> S 4
IDKROI 476 8 ONQ ! IDoT @`LNIDKq O .¯'L !‚=> =S ŽTBIBM G .¯IDGJM S?O /RQqXO ! SWIBƒM ‘.<;§ IDK =}LoƒT I .<NSPT .WO >tOM
.WGJM < OIDGJM S
TBL 49 KJSWLNMDS !ŽT L,8‡MK8ˆ2 ? L A O /RQ L,8‡MK8“& ? BA ;™LoG > Q .¯'L / ".¯7I ;§ IDKJLoGJIHIDKJS
ONTDT G !‚=RI 'L /'L / 8 8 
 M #) )@D 2  DF 6 'L ! @"/"/S 9 KJSWLNM S ! L,8‡MK8 O 4]IDKJS ONQ DG /.¯I 'L /H ‘LNƒM !7G > O
? L 8‡/MK/R8 S &.¯IBA SUQO /R.¯Q 'L !‚9 =KJ> SW=S LN MDSTDGR! 3M ‘O L,.¯8‡MKSU<T8“&A;§4 =RIDMDK BL <N4S ?92 KJA SW4 LNMDS 8! L,8 8ˆ2 OI > SUONTB5I ‘LNMT "!‚=>?#
.¯'
I'L />" # :H/T "IB/KS S­>?#žIDKR!Ž£S O SN/AS #˜/JSW@„M ONO T >‘"..0:WSU.uQ >tONONTDQ TB DSUGuT 8/.¯8 I? 'L / uLNVƒM !7§F =G => O >?#4®=R9 MDL KJ<NSWS LNMDIDS KR! OI7L,O 8‡MK!Ž8 O O IB/L + u'L O > Q @„ONKRƒT ON TT
7 \ ;>=@?@?@?<= \ E ;L 8 ?:. + A 8 A
M L <N?S T ? ‘* /KA Sq;L ID KR9S KR@SW> xLLN;9MDS , ! G = L, ‘8‡LNMKƒM 8ˆ2!7G uLN> OTM . ? 9 KJ;L SW #LNT MD"S !‚! => L,S-8‡MK¥I #,8 =}A S O 8H/„?Q €?  BA V ;L \ 9 KJSW LN8 M 5S ! , L,48‡MK8ˆ2,I 44
=RM B
IDKJS / @> xL ; I¶KG = , I ‘! SUT¶O /RQyT =>" I?L h%O .¯L =,# ;L 47678@ ‘MD'L !¹IDKJS-MDSUTDG > I "/KS
!Ž
O /. u'L >tQ + .  8 5 I 4i@> L ; KG =3. 'L /.¯S 4™MDuS =RMDSUTDS /£I-IDKJ0
S .u> ONTDTDSUT ,  0@A#
yT =AKJSWMDSUTŽ;
L T
‡GROM S O /RQ IDKRS / .¯'L /.u>tGRQJSIDKRS=S K TBIBS /.¯S ;L "/K:/ IBS >?#ž! O /Ž#
, G  

 

(      

(

(   

< 

    

    
 

 


$$

„ONTƒ".3.u>tONTDTBSUTW. Z2 % 5 I 8 A (PL; =RMDL<NS 9 KJSWLNMDS! L,8‡MK8ˆ2 ? * A ;§ IDKJLoGRI;IDKJS€T‘!‚=> S
Ic#A=`SONTDTDG !‚=RI 'L / GRTƒ"/KSHIDKJS<SNS/JSWM O>‘.:WSUQŽONQ DG/.¯I L'/ ‘LNMƒ!7G> O¶L; 9 KJSWLNMDS! L,8‡MK8 O 8 
•# O /RO >?# :"/KS IDKJS SNS /JSWM O ;L PS ! @`SUQRQJSUQhTDGJ3M lO .¯SUT3O/„QhOJ==>?#"/KS 9 KRSWLNMDS!
L,8‡MK8 O 4 '
L /J3S SNSWIDT;M SUTBIBƒM ".¯I 'L /„T~'L /ŽIDKRS?TBSWI;;L ¦@„ONT ".3.u> ONTDTBSUT + ‘LNM =S JO !‚=> S 4,@A#‚.—KJL‡LoT , 
"/S¶J
O ==RMDL =RƒM tOIBS™M uS =RMDSUTBS /‡IDOI .<NSUT~;L ¦.¯SWMDIDO ‘/ŽKJ'L ! 'L > L S#G.u> ONTDTDSUiT "/ 8 ?2 + A O/RQ
IDKJS /qJO ==>?#"/KS 9 KJSWLNMDS !Ž•T L,8‡MK8“&O /„ Q L,8‡MK8 O 4 'L /J3S .WO /TDKJL ; IDK„OI I B 8 ? 2 + A T
IDKJS7G /
(GJS @„ONƒT ". .u> ONTDTP;L IDKJS * , TDGR3M ‘O .¯S 2 ?.= s8 - S .¯I 'L / * 8 BA 8P7/IDKJS LNIDKRSWM
KRO /„¦Q 4RIDKJMDLoG SoK´IDKJ S SNS /JSWM O >".:WSUQ ONQ DG /.¯I 'L / u LNƒM !7G > OŽ;L 9 KJSWLNMDS ! L,8‡MK8 O 4/JL ;9,
> SU
Q SNS;L ~IDKJS7TBSWIH;L o@„ONT ". .u> ONTDTBSU3T S'.<NSU7T "/ ‘LNƒM !ŽOI 'L /JO @`LoGJIPIDKR S SNS /(GRT ‘G /.¯I 'L / 
‘/£IBMDL QRG .¯SUQ­OIPIDKJS @`uS S'"//‘/KS3;L IDK WT .—KRJO =RIBSWM 8 
 M #) DF. Q  - KJxL ;*IDKROI . 5 2 E 4!6!8O /RQ 5 E * 476!8,E‚L I 476!8OMDS
KJ'L !ŽSW'L ! LNM =„K ‘.‚@„GJGI /J'L /RQ }SW'L ! LNƒM =„K ".GM- ,¥!ŽO /. u'L >tQRuT 8 ?lFHT ;;S ;§">‘> TBSW%S "/ - S . ,
I 'L / 8 * 4&IDKJS =S K TBIBS /.¯S ;L ŠTDG .—K =„O M T > SUONQ„T€GRT¶IBL´%O =RMDL(;L ;L ™IDKJS =S K TBIBS /.¯S ;L
S= LNI ".  uT 8 A 

S !ŽO "/„QJSWM;;L ]IDK T TDS .¯I 'L /%.¯'L /RT TBIDT™;L ]O7Q ƒT .WGRTDT 'L /Ž;L ]yT ="/ TBIBM G .¯IDGRMDSUT
9 KJS?MD
O /RQIDKRSQJuS :/ I 'L / ;L IDKJS ! L QRG >"}yT =„O .¯S  ? + A 8 ? 9 K TŠLoGJI >"‘/JS tWT "/£IBS /„QJSUQIBL 

@`S¶TDKJLNMDI + ‘LNMO !ŽLNMDSQJSWID
O "> SUQQ tT .WGRTDT 'L / TBSWS  q4 G G q4 P q4 -D rLNM
@  

A
D 2   # ) B-O M O  ); ¯L M TBI ™S=SP ¬Q G T WG„IDOTDMT½T ŽOIBM TBIB¯M SUG T ¯E ID= GJPMDSUK T L S -¬, QJO S . ‘L I QRL T
PS WO ~IDKROI-Q ? A 5 7
2Q ? A 5 7 ] B Q ? A C QJSWI? ] A 5 E K T OIBIBSWM C S NMDLoG T TDL LNM ,
„K ´IBL IDKJS NMDLoG L; 7G I
‡G„OIBSWM L RT PTBLH2Q ? A tTQ }SWL ŽLNM „K IBLH2 
ShO TBL JL IDKROI 2 O , ? A 5 2Q ? A 2Q ? A ; KJS ¯S32 ? A T TDL LNM ,
„K €IBL^2Q ? A 2 Q ? A 7 ? = A+E ?K S Q ? A 5 2 2Q ? A 7 ? = A+E ? =
IBS= I ‘L L
HS I L
A KJS •  !o“ 2[O , ? A TqQJS JSUQ ONT
2[O , ? A 5 7 ? ] = hA B Q ? A Q ? A C QJSWIB? ] A 5 QJSWI? A+E ? 
; M #) DF. QP MDLBN< S IDKROI 2[O , ? A T TDL LNM „K IBL IDKRS C S NM LoG
2 2Q ? A 2Q ? A 7 ? = = +A E ? ? ?T ; ´T OM QJSUONT bL RS WO QJS JS-IDKJS
,NMDQLoG S RT T TBL L „ŽO RLNTM „K ?NIBMDL LoQG ^? 2[A O A , ? A ONTh2 R2Q ? A 7 ? = A+E JLNIBSHIDKROI;IDK T 
S WO &IDK„OI ‘ LNM€O LNM S £IBSUQ S ŽO tO -, ŽO +u L Q. rOT TBIBM G ¯IDGJMDS
SUO „T?OqQJLoG S ¯LBN< SWM  
 L;~ IDKJS3LNM S ‡IBSUQLNM IDKJL JLNM ŽO u M—O S
„G RQ S 
.
€O RM „O 2[O , ? A , „G RQ S  
.
¯S IDKRSWMDS
;
THO ROIDGJM—O e 2 , RM OI L 2[O , ? A
2 ? A bIDKJS O `LBN< SŽO „O L MDSUT G IDT
IDKJS ‘L L
QJS I L 
"G 7N#$'
DF.  F F •  • l“ “B” u LNMh. T#T `S RSUQ 
-O „M ,
AO Z2[O , ? A , AG RQ S  
. O RQ O „G RQ S ŽO  
2 ? A 5  
PK K T V 2[O , ? A 2 ? A `SWM TDS S  
 

8

1 . >">
L
= ". 
>
= ".

>)

L

L 

= 

/

)

1 . >‘>
! /
@ / >

.u?= >
; ". 

) 

.

'/‚M ¥! / '> u8
Z; "> ‚@A#
u:/ '/
Z S
K=  '! 
 '! = ". 
)8 
/.
M 
 '!

L 21 
. s8 

>) M 
u:/

L 

) 


)

K=

L

*

8

M 
 '! = ‘. 
‘/KS "!‘> 
u4 '/ £. /

L 21 
'+ /

13 ! // / M ¥! / '> 

ƒ /
=& 

@ # §= ƒ"/.u"= >
A
) M q@ / >
=&

K@> . 8‡MK8 * L

L 

/ 

>
'>"> ;§"/KS

M

L 21
F u:/ '/

L
L 21
* ‘! / '/ > y="/ S
S 
= < '! = ".

0/ 

.
y="/ 
/ # !
ƒ".
8 9 0>
ƒ/ '/ 4
L
L
L 4
4›; ">
L
8 9
°
v

L

S 
/ x;
L
'>"> ;§"/KS
M 

B ­;
. '!‚=>

L 

/

)

q:@ 
'/
u:/ '¦
/ 8

$

M q@ / >
) M 

M 

>

  K
x

=&M 

:@

M

4

4 

J@ 

y= .u?: 
/
 @ / > ! J= 
;§ 4 8 8?4

= 

› S
u:/

K= 

y=‘/ 
.
'/ ƒ! > !
8 - "/. 

/ > S# 

> 7"/

@,# : "/S G= ƒ"/

=M   

8 $2

R? S 

  

  

"

¯S O Ty="/ BT IBM—G.¯IDGJMDS T S'+<NS/ @,# : K"/KS O =RM "/.u?=„O>/2[O ), ? M A ,q@„G/„Q> S 
=  . IBL SNSWIDKJSWM­;§ IDKO/X QJS/‡I?:.WOI L'/ }V  =  2 ? M A
5  8  

•# ONTDTD,L .u OI ‘/KS QRSWBI ? ] A IBLIDKJS =„O 5
M
?
= 

2
O
), ? M A 4o;™S SNSWIŽO KJL'! L'!ŽLNM ,
]
R
A
B
=„K T! \ V
V 2 O ), ? M A 2 ; + GRƒT "/KS \ O >‘"/JS @„G /RQ > S 3 5  =  U 4 .WO/ @`S
ONTDTDL,.u OIBSUQIBLqIDKRSyT ="/ TDIBM G .¯IDGJMDS ? 9 KJSMDSUT G > I "/KS‚.¯L'!‚=> S= >"" /JS@„G/RQ> S 3 T
.WO>"> SUQIDKJS ’£
” ”¯“–‹7  AJ ;  }‚” ŸA’  ” ;L &IDKRS S'.<NS /´yT ="/ TBIBM G .¯IDGJM S8 
”W“—$‹-  A$J )BNH#$' ° }” D Ÿ2 A ’ %  ‚” 33  S )› J•WŸ” ž” D ( ' ”  “ Ÿ• uG•Z J”¯!o“  # Ÿ” 
W  • • • °  ;? •3 l“A KB
x “B”8-?:. ,  + !A ’£”¯‰
3 •¯
 lu°• ™”¯• ;? 3 A  ?:. A ?! L §Q L A JŸ” 
–”´ €u•­ž

Ÿ(N“ª'
x ”¯“–tŸ• l
¬”W ”W‹ Ÿ” q 
“ ” # ”WX“ '˜
Ÿ(“B'
x ”¯“–tŸ• l8 
”¯ ”¯‹ Ÿ”  B
<% J”¯“D”u• h•  • l“ 
“D” ,  
›
’£” ”¯“–‹-° A H  }” u,}’  ” 3d•W lt• X'  "! ; ? 3 A 5 ˆ # ”¯“ ' “–Æu” ”DD
’ J  •—•—q ¯ ' 

ƒ‹ Ž
 
M J‰Œ‹  R u ’q£’‹-  ‘•7• ° H•Ÿl“ 
x(“D” . u•P•—‘‹  '£
ƒJ`” 
” ’ 
 ”’‡u” ”¯“–‹-° }J
 H  }0
” u,}’  ”’‡u” ”¯“–‹-° `”– •  ” •  Ÿ• l“ 
x(“D” J A’ J” •Wu” 7
• ° • l“ K
x “B”¯• ?:. A u•° N‰ 
ƒ“–“B”¯• A’£Ÿ” ”
—” ? # l ;? 3 A A ,    ” •W” 

% 5 7 B 8 ?:. + A C  8 ?:. A ?!ŽL(§
Q L A+E 
Ÿ(“B'
x ”¯“–tŸ• l
”W ”W‹ Ÿ” ‘u• 
$ v“ Ÿ CbSWI  QRS /JLNIBS´IDKJS =„ƒM "/.u?=AO >%2 ; ,q@„G /RQ > %S .¯LNMDMDSUyT =`'L /RQ "/KSIBL 3 8 •#
/ (SWƒM .utTBXS L,8‡MK8 M IDKJSWM XS T#O /´=S JO .¯IPTBS
(GJS /.¯S 
/.
&

&

&  2[O , ? A 2 ; 2 ? A =
8
KJS ¯ST2[O , ? A tTOŽQJLoG S ¯LB<NSWMHL; 2 ; 2 ? A L RTBS (
GJS ‡I RIDKJSWM SS= tTBIDT
O T TDIBM G ¯IDGJMDS IDK QJSWIBSWM „O £I RS „G RQ S IDKJS RM „O AG RQ S
¶IDKJS ¯L S?TDIBM G ¯IDGJMDSUT~L;  O „Q  A 
 ?‘L „IDO JSUQ ¯L
ONQ IDT#OŽ QJLoG S ¯LBN< SWM PK —K T2[O , ? A 2 ; 2 ? A `SWM tTBS 

KJS NMDLoG 2 ; 2 ? A ONQ IDT¶ID; KRMDSW; SŽQ `SWMDS ‡I RL £IBM +< O ½QJLoG S ¯LB<NSWM T
/2? (; K SWM T 2t ‘TBL S ? L PA TL? Pu MDKJA L SWMDI S^IDT;KJ2 SSU; ONl T O Ž¯I-IB2 L ID; KRTBSWOT7SHI OIDKRQROLoI;? 2G IDKRSUS TBSH¯2 LQRN< LoSWG ? M A A S O R¯8LQA <NSW2[5 M O T,OMD8 Sa? 2 A ; 8R?2[LN=IBO S¬, IDO ?KRtTBOA L I
T ¯S_2 ; 5 2 ? A „IDKJS NMDLoG 2 ; b2 ? A WO `S€S }SUQ„QJSUQ 2 ? A
2 ? A 2 ? A 
 M #) DF. Q ' MDLN< SIDK„OI3IDKJSQJLoG S ¯LBN< SWM ; V 
S= IBS RQRTrIBL?OQJLoG S ¯LBN< SWML;P 2 ? A 
 ; ? 2 A ; ? 2 ? A A 5 9
T NS RSWM OIBSUQ IDKJS€S S S £I ?:9= ; A ? LNM 5 2 ; b2[O , ? A IDKJS NMDLoG

S
(GRO T :? 9= A PK S u LNM 5 2 2 ? A ;S7KRO N< S
5 ? = A =B? 9 = A
 5 2[O , ? A ]IDKJS ;S KROBN< S 5 :? 9= A ¯L „TBS
‡GRS £I 2[O , ? A
2 ? A 12 ? A TIDKJS#G
‡GRS QJLoG S ¯LB<NSWM PK —K WO `S™S= (IBS „QJSUQ7IBLOHQRLoG S
¯LN< SWM?L; 2 ? A A 
­IDKJS7O }LN< S3S= SWM TDSIDKJSWMDS3S= tTBIDT?OqT
TBIBM G ¯IDGJM S IDK QJSWIBSWM „O £I „G ,
Q S   TŽT RO S ~KJS ¯S 5 8 ?  A 5 8 ? A 
8 ?:. A T ¯S 8 ? A T™IDKJS L Q 7MDSUQRG ¯I L L; ; ? A JIDK tT;L ATBSW M3<OI L RMDL<NSUT
MDL `LoT I L
PLNIBS IDKROI . . T¶T
¯L JS ¯IBSUQ &IDKJS T TBIBM G ¯IDGJMDS 

) 

/.
y="/ 

!£ 

\

L 

J@

3 

= 

M

-

ƒ.u 

3 
+ "/. 
 '/ L,8‡MK8 2,8‚( 

/ 7/ '/ ƒ

M + 
#

K@> §.
K@> £. 
/
M . /0@ 
! @ 

2

K@> £.

\ !,9 

8

(

\ "
! 9

K@> . 

y="// J@> 4 
!
<L 

/ >?#4 

%= ƒ" /.u"= >i@ / >
/ 

:@ ;§ 8 

> ! /

+ ; ">
) M 4 
/ ;
M 

/
2 8
I 

! 

=

K@> o.

@,#

.

•# 
> 

M 
.
y# 

) 

M

M 
K@> .

M 8 6 '/ 
.
%;§
ƒ!"/ / ‚>""/  @ / > 3 
@ "/ @,#‚. '!X@"/"/KS
3. ,.Ÿ
# .u> 
. 

K@> . 
; ". 0
) M 

M 

=

9 GS
'>"> ;
'!
9 
ƒ.u
‡8 MK8ˆL2,8 \ ©

M
; 
‘/.
L 4 
S 

/ 
©S / 
>

>)

B

M

9 

@> G. 
4o. c8 

)

M
0"/ 

8

)

9

M

2

y="/ 
.
; 
§

/. I 
. '/
3 4 @ 
"!=>?#0. '// . ¦4

8

L

M 
S
)
I 
/ >?# 
/ 

>
M

(

u8

>)

\ !
(
- + . '/
) 
; ". . /G@
;

, >

(

)

-

M

) (

ƒ!"/ / 3@ /

3 

-

K= \ ! 9
L
I - 8
) M 
K@> 

'/%=
y="/ 
.

4 

< 

    

 


    
 

$'&

L'/   ? 8 S8?4 IDKJSTy="/ ; TDIBM G.¯IDGJMDS ;§ IDK QJSWIBSWMƒ!‘/RO/£I >""/JS£@„G/RQ> S 3 A T
G/
‡GRS + IDKRSq TDO! SKJL'> Q„TX. ?:. + 8 A 5 I ? 8 S8?4`;PKJS/ IDKJSWMDS% TX/RL L,¦IBLNM T L'/ 
"/ 8 ?:. + A A 8 9 KJS S= K TBIBS/.¯SqL; O Ty="/ TBIBM G.¯IDGJM S L'/ O/ OMƒ@ IBM OM# M-,¥!ŽO/2,
‘ 'L MD> LQ =`. LoT I/J L'L ; /0$, ‘L'8“&A>"> 8‡LMH;P?T.= s ‘8 MDL'O!> TDL£ID1KJSS!Ž lOO.¯M I7%ID$,KR8“O&AI 8ˆ$ 
A 8% 5 ' 4­;PK".—K T3O .¯L'/RTDS
‡GJS/.¯SqL;
(?LNIBSPIDKRO1
I ‘LNM O : SUQ-S> S! S/‡I B 
% IDKRS<!ŽOJ= 0L 5? B 8 ?:. + A A
S'.<NSUT¶%
O !ŽJO =="/KS ‘MD'L ! 8;?:. + A IBL
<% 8 \ 8;?:. + A KRONT7/JL0L,¦IBLNM T L'/ ?‘S8‡SK8?4 
. . T-T "!‚=>"# .¯'
L //JS .¯IBSUQ A 4™IDKJS­JO @}L <NS !ŽJO = T7L @P< LoGRTƒ>?#¬O @ BS.¯I L'/¦8 (?LNIBS4
KJL ;; S <NSWxM 4JIDKROI;IDK T ! JO =%tT /JLNWI .WO /J'L /".WO > + I™QRuS =}S /„QRT~'L /IDKJ7S . KJ'L ‘.¯SH;L B
<% 8
\ 8 ?:. + A K„ON•
T L,¦IBLNM ƒT 'L /¦4K/JS IDKJSWM;;L rIDKJS¶JO @}L <NS ! JO =„T ?q8 S 8?4(IDKRSP'L /JS ?:. A 

% ONTDTBL .u OI "/S€IDKJ©
S :RM TBI 6 KJSWM / .u>tONTDT½;L AIDKRSQJSWIBSWƒM !"/„O /£`I >""/RiS @„G /„Q > S IBL3O€yT ="/
TBIBM—G .¯IDGJMDS 4O /RQ¬IDKJSJO @`BL <N S ! JO = 8 ?:. + A 
<% A ;§">‘>½MDS !ŽO "/ tTB'L ! LNM =„K T !ŽT
@`LNIDK !ŽJO =„THOMDS-TDGJM BS .¯I 'L /R§
T @„GJ§I /RLNI "/ ªS .¯I 'L /„§T "/ SNS /JSWM O > 8 \ / - S .¯I 'L / uI 8‡M
;™3
SMDSU<NS TDS IB/;3ƒM """.¯>"/´I>„QRIDLoKRuS GJ: S M /JTD=RSS?M >.<NOSUTBSU/JST /uS IB;.¯L S!Ž;LIDKR iJO S = L,¦.WIBONLNTBM—8-S T ?:. 'L ;P/ + KR S"/ A/3 . 8 ?: . T ?:. + T "!‚A A ;P8=>"K\ # / ". .¯£KID'L K /;§ T?/J">"S TB>.¯S @}IB.¯SUISH¦Q 'L O 4#/¦/%KJ4` S KJTB/'L L .¯! ;;S SLN<N;;M SW=ANS M K 45.W T;™O ! / S 
QR
S /£I . #ŽIDKJS€TBSWIP;L &yT =‘/ TDIBM G .¯IDGJMDSUT ?:. A ;§ IDK 
% < O ;? 3 A ONTQRSUT .¯ƒM ?@`SU%Q "/
L =`LoT I 'L /0L,8‡MK8 2,8 
MD 
•# IDO "/KShIDKJScI ;;˜
L =RMDL BS .¯I 'L /RT V 2[O ), ? M A Q ? L A ?lQJSWIBSWM !"/JSUQ @A#

2[O>), ? M A Q ? L A Q ? L A A 4 ;;ShQJuS :/JS IDKJS  •–  l # ” J¥}” !‡ l # ” M • ° ”“ ŸR‰
Q Q ? L A ,q@„G /„Q > SUT 5  = 
4 8 ? 9 KJS
’  ”–• ONTIDKRS ONT TB,L .utOIBSUI
TBS .¯I 'L /RT7;L 4 ?‘MDSUyT =›8 f A OMDSIDKJS  •— l # ” J¥}” !‡ l # ” M •   “—• 8 9 KRSqQJ S N4 , 
"/ I '
L / ;L 2[O ), ? M A ?lONT­O TDKG @SNMDLoG = ;L Q ? L A Q ? L A A "!‚=>‘ SUTŽIDKROIQJSWI 
O /RQ QJSWI f.OMDS @`LNIDK tTB'L ! LNM =„K ". IBL IDKJShQJSWIBSWƒM !"/„O /£I >‘"/JS @„G /„Q > S;L -IDKJS 

yT ="/
TBIBM G .¯IDGJM S 8 (P=S I ;™S´=S JK ; ?@ I-IDKJS JO @}L <NS´MDuS =RM SUTBS /£IDOI 'L /RT GRT ‘/KSIDKJS
=RM SUTB
S /£IDOI 'L /¬;L 2[O ), ? M A ONT 2 2 Q ? L A 2Q ? L A 7 ? = = A+E ? 3F / S > S ! S /‡I
5 <= ;>= 8 B 2 ; ^2Q ? L A ^2Q ? L A 8 5 2[O>),\ ? M A ©T S'.<NS /%@,#O-G / •I .¯'L ! ,
=> =S /(
G ! @`SWM 7O/RQ3¥I ;™LHG / I
‡G„OIBSWƒM / 'L /RT ;@= 8 B  T&O
(GROIBSWƒM / 'L /¦4 IDKJS /
IDKJS™MDuS =RM SUTBS /£IDOI 'L / L ? = ;>= 8 A ? A 5 ; 8 ? 8
(GROIBSWƒM / 'L /".i!7G > I "=>"".WOI 'L / A MD=S ,
TDG > IDT "/  =  
5 5 . + IDKR4  S !ŽJO = 4 QJuS :/JSUQ ONT 4 ? <= ; = 8 A ? A 5
; S'.<NSUT  =   
5 + :/RO >">?# f ? = ;>= 8 A ? A 5 8 D#, S > QRT
S . KJS . NSUQ GRƒT "/KSIDKRS TB-L , 
 =   
5  f®8 ? 9 KJSUTBS­TBIDOIBS ! S /‡ID£T .WO /˜@`%
! LNƒM =„
K  T !QJSUƒT .¯ƒM ?@`SUQ "/ /1 SWƒM .u TDS L,8‡MK8 MK8 A P7/JD
S .WO /dSUONT ">?#*TBSWS ‘MD'L ! IDK T
MDuS =„MDSUTBS /‡IDOI 'L / ,¦IDKJSWLNMDSWI ‘.7QRSUT .¯ƒM ?=RI 'L /IDKROI 5 . 4
5 R?'L ! ? 4 = f A 8 HT , 
"/S7ID
K WT TB'L ! LNƒM =„K 4 T ! ;™ SQJuS :/JS¶IDKJS   #3“B’q‹ ’ l  
 l  J K ONTIDKJS€L @ <, LoGRT
!ŽJ
O = K V ?:. +  5 . A  ?:. + f A 8
T "/ - S .¯I 'L / 8‡MK8ˆL,4HIDKJSWMDS TqO / O > IBSWM /ROI .<NS ;™xO # IBL QJ=S , 
 DF.  FH 
:/RSqyT =‘/ TBIBM 
G .¯IDGJMDSUTWVŽFHTDTDG !ŽSqIDKROI 7 tT3O M-, Q "!ŽS /RT 'L /RO > / G .u>‘ QJSUO / <NS .¯IBLNM
yT =A
O .¯S 8 F •  Ÿ• l“ 
x(“D” uLNM 7 N
T S'.<NS / 'L /.¯˜
S ;;S : O =„O M ;L RPSWM ! I , 

O / L, Q ‘! S /RT 'L /„O >®.¯'L !=> =S <NS .¯IBLNM-yT =„O .¯SUT 4 4 O /RQ f 4]O / TB'L !ŽLNM =„K ƒT ! ;L
IDKJS .¯LNMDMDSUyT =`'L /RQ "/KS QJSWIBSWƒM !‘/RO /£3I >""/JSUT 8 
5 8 f O /„Q O /N TB'L ! LNM =AK T ! 

( 

( 

(  

& 

21

( 

21 

& 

&  $ O 

 

" 

  

HV>7 4 R?L'! ? 4 = f A TDOI T3 °#"/KS ?? A ?? A 5 C ? C 8u Q 8(PLNIBS3IDKROI
IDKJSŠTy#!! SWIBM#XSNMDLoGK=-L; „O¶Ty="/ TBIBM G.¯IDGRMDS•tTZ TDL'! LNM=„K‘. IBL_2[O ), ? M A 8 C > L@AO>">?#4 
. . tT
O 1§ S!ŽO// O/%!ŽO/. uL'>tQ¦4 IDKJS/´O‚=„O ML; Q ? L A ,q@„G/RQ> SUT  . ;§ IDK 
QR
S /£I ?:„SUQ QJSWIBSWMƒ!"/„O/£4 IX>‘"/JSG@„G/RQ> SUT 8 4
5 8 f O/RQ O/ž TBL'! LNM=AK T! 
HV 5 . RP'L ! ? = f A ? ;§ IDK ?? A 1 ?? A 5 C ? C 8 Q A T§@A#´QJSu:/ I L'/
O • ° ­•l“ K
x “B” uLNM . + IDK T-yT ="/ TBIBM G .¯IDGJMD%S T uMDS
(GJS/‡I>?# QJS/RLNIBSUQ˜@A# IDKJS
IBƒM "=> S ? = A 8F?3T "/­IDKJS7yT ="/0.WONTDS 4AIDKJ S =RMDL(;L ½;L IDKRSS
(G .<O > S /.¯S;L ½IDKJS3¥I ;™L
QJuS :/ I 'L /R©T T#O /´SUONyT #=S (SWƒM .utTBS 8
CbSWI L 3 /RQ "/KS-. IBLQRS /JLNIBB S€ 
ID%XKJS€8 QJ?1SWIBS SW.WƒM O !>">&‘/RIDKRO /£O<IWI ;™>"‘/JS33S KR@ABO G<NS3/RQ ON> TDS?T G;L ]! IDSUKJQ S<T =;B?:"./ A TB5IBM G .¯4AIDKRGJSM S/.¯S
.¯LNMDM SUyT =`'
IDKJ%S !ŽJO = ?:. A >
<% tT3O / TD'L ! LNM =„K tT !08 A B GJMDIDKJSWƒM !ŽLNMDS 4o> SWI QRS /JLNIBS
IDKJS yT =„O .¯S;L Q ? BA ,¥.¯'L //JS .¯I 'L /RT'L / 3 8 #D.—KJL(LoT "/KS ] B  O /RQ .¯LoKG =>""/KS 

I ;3 IDKIDKJS Cb4 S <2, 6 +<, ID0 

 ?:. + 
A  ?:. O + .¯ 'L /4 /JS .¯I 5 'L / . 'L A /? . ;™S SNSWI3O .¯L < OM O /£I7Q `SWMDS /‡I OI 'L / 

   
. ! -2[O , ? A ,  

F
D
.   

#".< $% &'9C( ) &* & +$% , < &* " ,.- , /&$%021+<# 1 43 # ,5 6 0&$78 09 &*1: 
&1& ':;; 

&<=3>+? $A@CBD > FE P? 2[O E , /? G A A 5 HE ? 2 /? G A A HE ? 2 ; <A I 
7>">* *2J, +> & ;K
 LC D< 2N, MO.@D< U; )T> & $ 
P, & 3>, I ,: 7> "* *.,J+> &R Q ;* *8 O P&O7$B D< , S 
T  

 
,# V, 3> 
4 5  @ XWY3  1 ] B  Z? &, 
(
C #< . N, MO.D< [  A Q V7? +\ W) & ) 6D  6 ,TB< $% &';, $ , I 
> ]+'W57>"* * ^1V+> &   
4 !, &6 ,+#W 4
 :? . 6_ 4 A :? . 4 . A ? 
' P 
_
_
` [047?%a&bK cMO* &$%,a0c"* 7>*   K &>, 1.&< &&7? $< 6&$
4 A :? . f A = 
5 K d 
 :? . 
_
_  

=&

1 . >‘> 

"S

3 

=&

3

=& 

1 

J

=&

>)

M

3] B  

M   

> %4^F &* * ,: d<ef 8gh%i &$[j ,lk\m jnhi 
s"7>* ,Y64 ) 
(@

Q   

5

X

k\o6p dce h o6p jJe o &bq r7>  

66$%">"$

y #z|{} x^~A~ # €q‚RƒR„ZxK…A†K‡ˆŠ‰ u ‹ [*6 r F6  4
tquwv(u^tu !#"  #x/
Q 
&$Œ, %$%7:&bL
B# + $1 C66 4 #" >X &>,YB# +? $%1 Ž66 a0D,D
"*^Œ678 & I b/* * ,+#W &^, &bV P7$#&b/&bS P064 07&$ &'
Q
$ %"*! $%> 1‘B# + $1 C66 P '’ $% &'@
“ &*^*” 
‹ YGn, 04 &* I &$< Š6 , I “ 0: & &•04 &b/* ,
I 
ei h:– &—˜e h o6p jJe o – !™&š T!
› ™š T› š 1’& +#Wœ ‘0 6$% 
+›; 
, 3> , 

 +> &^ &
 &4– š &
 › 
* Až  ’& $ š E nŸ %  J›c 
& ’& 
Q
7 $%0" )&b š - %¡ %¢ 6G'›<@ šZ£ Wc'’& Š I = š ‹›L^( Œ+>",>* l&b ¤D6 $%&$ 
=
=
b/&$%04 I š ¥› 
š ‹›6› I &, 
¦ l )7’& *W)&$% '6 ,:*D &*
š
_ 
&$&$%04 &*8b\$< &0 r&b 5 §@¨›c©NbL [0 6$% +: H&+#’D"Œb\$0ª [Š6 ¤D I
Q 
^* *8,$&75!b/$0« 
& 5 &,P, &6 
)¬rD,1& )6 $6J&7 $% 6&$r+'Wœ–@ 

Q

!

X

7

E
= F= F=
0 5 . .
.

. 

5

.

.

7 ; =@?@?@?<= E 

= = =

.

[O 

< 

   

     

P‰"G”4 Rx\~x/€8 tuvLu^t u ` r’& 6&$ 67> &

4 š T. ›H&b

m h g —6if p gK¡Jb/&$%04X Œ, 3> ,
& š T›
@FBD 04^* $%*W I š ‹›
!™&š T› –
™š ‹› – 

c Y’& 6&$467> & Y&b p j k — m hg —˜if p g š B
›¡Jb/&$%04@!&$
!™&š ‹› 
6  

š ¥– Œ›) &>,
š &C– Œ› &6 a> 
I &,
_
™
™ 

^ – ™ 
,#" % I ’& %$
$ š T›<@!©NbRr V % $W I Q Q * *q"6 ) 
Q 
&  $ š T›6 , 6 P> œ $ , $% 1.¡Jb/&$%0446 * b^n,"> &* š &$
Q
&'wn6 *b\n," &*/› Y$ 67 !64 c0 6$% +>@
Q

. 5 7 B
E 4 ;
5
5
.

. C 5 E
%f 5 ;
B . 

f . 5 7 B . C 5
B .
5 4 %f
4 .

›5&b
#‰ zˆŠx/…‰ tuv(u t'&u )( $’& T Y ‹, 0 % &b 
‹678 & š
_+* 
6 * b^n,"> &*L*6 ,T¡Jb\&$<04 š , $% ,5 &[ ‘%"+>67> & )&b ™&š
››) V -,#" &*K6
_+*
. š T›<@
™
¦
U[ & , 'b/W§ 57> & &b;¡Jb\&$%0: ™ š ¦ › 
 0/( &*w
*
*
Q
1& +$< 3FE š š G'›6›
3HE š
š ¡›
š ¡›6› š &$0&$ 41& $% &* *W ™š › 
*1 Q [
› 2 @ &@ I
3HE š š K›6›6›r+'W• b/* * 1Y, 3> ©Nb
3HE š š K›63
04 6$<w¤‘ b\WD 1 
3 Q 54 2 Yb\&$ * 1 [b\&$<0c"*^  š R› 
-[1’& c 5¡Jb\&$<0  @ “ &* 7 6 1Y ),^0 3FE š š K›6›
,^0 ™š › I
)
*1 
. &  
. +?’& 04 7 3HE š š K›6›  ™ š ›Y P & 6
Q
* 1
0&$%7> 0@•BD 3FE š š ¢›6›
3HE š
š ¡›6›
©˜0 I P A’& Y T678* 6 1
Q 
&b 3FE š š G'›6›4 &‘©N0 ©˜0 @ š  •0 ' , $%*^ $ I œ678* 6 1
Q 
&b
/( . &* 1& +$% 3FE š š K›6› Y"7 ,#" •6=, 04 
G@¨› U;C
¦ 
& $‘ &, I +'8
W S 3>¡#@ G@ ¡ 4 I ™š ›678* & 
 @ ©N4 4 TbZ"D
*
, &04 Š &*Œb/ &  ‘ ‹67>*^6 1 
^ , ‘’# )I  ‘ ‘+>">,* 
9$ š T›R &+ Œ1 ’& +'Wc OQ b\* * Q 1V$ 7$% 6 Š ”&b E š G'›K©N0 © b
› ›
: ©N0 I  +š ;
: 1 ’&  =&
¦  ©˜0 
 š ‹› I
™=< š :
&, +š ;
› š: ›
1’&  =&
¦ ©N0 1 
 š ‹›<@
: 
™ <
™ ™  

&$! š -A›nn 
I r1 "$%’| "$%3
> ^H?
/K V &*1& +>$% |J’| &*^" ,
¡Jb/&$%0 I &>, A
@ E B Dš Cš -A›6F
› EG E I V¡Jb/&$%H
0 >  l E ™ Jš I ›<@ ` 678* 6 1
*
› M POFJš I › &+ ; ¤D6 , ,6‘ 04 1 $%WŠJ’ &* " ,¡Jb/&$%04r &
!™&Jš I › G LKOJš I N 
* * > K 
^* *8, &6 
) *b^n,>" &*?7> $ &bR )"$%’| "$%Q
> @
Q
_
Q
©NS
b RT VE U š G'›Œ &X ’D &,‘:©˜0 ’D Q
W I ‘ r0: Y
7 X [Z
K
K
©˜0 , 3> ,; & :]\Z_^ : E : S 
RT E U š G'›nJ- ,'" ’| $%^ &Š@ ("% I L^," L V04 7
X Vš ` K › Z K Jš I ›!+ Q œ )6 >V&b” &6D 6 ,5+8",* I 
b/&$V 47 ’& 
67> &A
$ a5bdc Vš `eK ›X 
¤D7$ % E X š a!› , 3> &œ 04 1 $%W
’ &* " , 6 * b^n,"> &*O¡Jb/&$%0P@ ` Y1&$"7&b[04 7>g 
f Gih 7 Jš I)j Rlk› š d
m p nf m#h
m o ef o(› &rd 
c Jš I `eK ›! &p 
a \Zq^9rts a š $ r bf I aubvc Jš I `eK › &,
_
Q
_ 
w \Z wyx.¡ z r š ${
w|b
r &O+#W47 ' Q  S0"*78*  8› I &,a‘P &A
Q 
8›<@ š ©˜PbZ & I f &P+ 
, '3 ,Y &! ;1&$"7P&bK+>">,* [ &"60&$78 04X&b
}~-€ +‚ „¦ ƒ Z I ,"^1 
;6$% ’# &* &Y ;b\$< &0 [+>",* }~†… ‚ „¦ ƒ Z I @
` r1 bZ &6&$!&b( 4 a ; +A’&
& P Π04 &>b\ a&b( [bZ &! O
Q
04 !
7 ‡ RT VE U'ˆ š G'› Z R k š , 3> ,5 b/6 P
$ S 3> 5¡#@ G@ -- ›S ! c,"+8* )A’& $
04 7 :$ 66$%^6 ,:6 S Š6$% &'
* R k3‰ RT VE U'ˆ š G'›<@¨›4MX>6- ,'" Š*Š
W f§ &X
Q 

.

4 .

2

5

2Q

2Q

]B 2 ,
<]
\= B
\= 5
2 , 5
]\=
2 ,
2
2Q 5
5
2
2 ,
4 H, f 5
.
V2[O ,
4 <= ;>=
5 ; ;
B
5 4 .
5
5 f .
f <= ;>=
Q
] B 

2 ,

] ] 5 

 

7

4 

 

 t 
c šJI ` K ›"!f‹ l &*^* ,
K › _ L,#"& ' G 
_ 
* %
' & G)( ; w j a b* ,+ a  & , ' &* *W 4.-0/
<
Q
a › Q a &
1a‰.2‡z3q… tuvLu^t8tu54 ‡6 ©NH l&F $%,6 
6 > F !7> &$< š w j O 
, Š &*^*W 4 b/&$%0 "+867> & O&b87:9; c šJI `eK ›R < !1 &"1& 1&$%"7
f G[h 7 šJI)j RFk ›V &[b/$ *W&@ ` c6 &';bZ_ " Q I Z Rlr
k &+#’# "*WP3¤
&* *X * 04 Š&bS Yb\&$<0 š w j 4 ›0<
b _ +#W P +A’& , $%7 &br )(f 
& I ΠΠ &6W:66 [ X [6 +> * 76 $9>
R =@? . ‚ BA C ƒ Œ -#, " &*>6 ["+>1&$"7
(ED b f + D  
&Š - @MX6 -,#" '*W I GF p|m hi m p fnm'h m o efof C 1’&  &
( r b)f + r šIH C › G -;b/&$V 3¤D , H C b I - & b/$ *WaJ7:90c šJI `eK ›<@
_ 

!7>$#,>"l?c Jš I `
_ 
:d<e $# mf o˜p j k e ‹m o p d h I

y 6 &$) & &* W' $ & I ; [0&$% 4Š’& Š;6% , $; $ & LK8eFeg hNM
4
d<eOpo8ghj k e m &b X678 & 7:9PFc šJI `eK ›q &>,) Œ1 &"1& X1&$"7 fŒ@RQS 1 6
_ 
078* 6 ,œ7> & [ &œ7>$A’& [ ,'"& Š% &bF 07>* 5&b
7 9 t 
c Jš I `eK ›R+#W š 77>$&7$% 6 ›R047>* &'
b f‹^F š 1"* $ › £ & &%
_
04 &>b\*^, I &, "" &*O &$% 044&b; & &*WD š &@ 1@ I ©N047>*  
">
` &$ 0‘›)1& $% &* 7 6 a6§ 3>>6 ‘,^0 > &*H6 6 1@ &$‘0&$ +"
B#&+* ’Y07>* &, ) % $W & &*W# [+> & S'1&$">,56 ; TTGU
< &$
;WV ‡ @

< 

b\6 $l^S,#" S)7$ 78 $% I Q O $% X$% &,W 
6
, $<+ H XK?h k F<h o m&—Y k j jnh 
š &$ZO4e e=Do e&gh›S -#, " @3&$ w bG7 9 &,0a bc šJI `eK › I 6 -,'" 
_ 

$ ;1 ’& +#W

[ ! a G 4 &, > K G E X š aO› /
` \O4eifDg kqm o p d<h\]^ š r ›R ”, 3> , &” !6 l&b ; w j a < b*= 6b/W#^1r 6
-,#" @ 4 •, 3> "1&1& 6 I 50&7* 5 -,'" : $ !m p fnm#h
› b_7Z9G0 
c Jš I `eK ›! ^63 ! +A’& - ,'" 
kJ M p&o<k p j I > r I b š w j a!L
_
&, r b f I  r & š w j aOY
› b`7Z9ay 
c Jš I ` K › *^*F 6b/W‹ a- ,'"> &
_
Q 
* * @R©Na1& $< &* I X X&O* $  $'] š r › ‰  ^Œ 0#&Y04 &b/* , I
Q
Q
+>"Hb S S& [ )1& $< 7 $"$%+> cb bd K Jš I › I r6* ":6 f]hg š r ›l&b
Q
e 
;7 $"$+ ,‘- ,#" >
[! 

a G 4 &, ?
> K x E b G E X š aO›

1’& $% 6 ;6: :0#&04 &b/* ,q@
1a‰.2‡z3 tuvLu^tiLu BD 1"* $% !&bŒ 04#,">* K7> & j]kg š r ›; &‹ $% 6 b/$0 
T 
6"$% ` : -,#" , 3>> 1P a0#,>"* l67> & Y04 AW§&c"cc"
Q 
6$% &>6’& $% &* * WSb/$0) š @ &@ I Œ'W#7?& 6 (&b> H©˜07>* ^'" ` &$ 0
04 AW4&X+? r 63 ,?›”&$X V1 &"1& [1&$"7Yf.0: W:&X &Œb/$ *W&@ŒMO , $H
04 7lm 7 9 ) 
c Jš I `eK ›fd KXJš I › Z c Jš I `HO ›'d KXJš I ›!1’& P+#W
_
_
š w j a j b|› \Z š [ ! a j >? K x E b ^ E X š aO›6› / 
[$ 047>" % Q  .* ^ $% 6 Ž&bZlm 5 6* "C 
'6@cMX6- ,#" '*W I lm O k š 4 ›r [ a0#& š 3> 6 c, 04 &*/›X04 &b/* , I 
6• .BD $%,DJ W'7 ‘ $%1"0 ' 047>* ;> cb/&$ &*^06 &* *H3¤# ,L
b bnd KŒJš I ›) 

 

 
  
   
- 

"+>6 ( š w j a j b|› + š w j a!›6*’& P7 $"$+ ,. -,#" 
 P3¤# , b Q 
 0#& š 386 P, 0 > &*\›)04 & b\* ,L@¬V œ .1& $%^P% œ&b r
&, bP * ^04 6 
% 1"* $< ;&b! a3$% 
nW#7 ‘ ">Š6 $ ,L@TU[ :& $ 
&>, š & a ’& Y &*$ &,W‹6 ?› I f ,' & &)b/$ *W. ‹1& $% &* @ )> 
Q
7 ' §0"6">6 ."$5 &%"07 C . K Jš I 
› 4 @2© 5"$%Y"5 
Q 
 7> & P&br7 $"$+> 
 B W= Jš I › G ( ™ š r j bd
› b B = Jš I › d K Jš I › + r
e 
‘ §0 6$< I &,`b b d K Jš I › - $ • : D, 0 %D . K Jš I ›4"+>6 
e
b/&$ > % •&$$ 67,> 1‹0D,"* O67> & * *!&:*  f& ™@Ž© b š r j b›: 
Q
Q
b/$0 S%"+>67> & I • B# + $1 C66 5- ,#" ^* *L &,04 r6* "
Q 
&b[ œb\&$%0 š w j 4 › š &* * , o h%ifd k Fg hT6* " <› I b 
@ l¤D $% œ¡#@ G@ ¡ š Š›<@ ©˜ 
&6 a :1 &"1& Y1&$"7 f ,' c& &b/$ *WT§ ‘67> & a&b 6* "
,#"& 'j]hg š r › ^* *H A’& P 1"*^ $% 
š bN@ “ 04 $ S ¡#@ G@ ¡&¡ š Š›6› I  aY
Q 
&$$% 67, 16a $ ," +>* 
6* "@SU; & $; &, I b . K Jš I 
› 4 
=b\&$a ‹1& $%^7> &$ š r j b|›: œ67> & 5&b;6*^" ]hg š r ›4 I ™  bZ & I 
04'&C"+804 &b/* , &b ' & @ BD œ •+> &6 ,Ž1 &"1& ‹1&$"7 f C &Yb/$ *W 
7:9 ! 
c Jš I ` K › I 467> & 4&A
b f C J- ,'" ’| &* > 4* &6 ;&bO6* "[&bX
_
B# +? $%1 Ž66 - ,'" A 
2 cn &* * , F p|m h%i O4eifDg kHm o p d<h š ]hg š r ›6› C 2 
Œ )04'&a04 &b/* ,&bK, 0 %, 0 ]hg š r › x -Vb/&$X $%+>6$% $W . K @ š 1 &^ I
™ 
&%"0 1& $% % [&b r &, bŠ@¨›œ© ; &,04 r]
fR! f C EGHR k & 

Q
Q
3¤D ,47 'H&$%$ 67, 1;6)$ ,">+>* 6*^"
@ ‹ * * S& [ &,’ &Š 1& [&b
Q 

+’& )+> &6 ,56 6 14 &, R k n &œ* 6 $ š bN
@ l¤D $% )¡#@ G@ ¡ š ,8›6›<@
` . ¤# &$ 0 ">0404 $% 6 Y §065^07&$ &ŠY7$%&7? $% Y&b
0D,"*^!67> & ]hg š r › 6 œ7>$&7 $ 4 >"$ œ YS 3>>C¡#@ G@ ¡§1 ’& 
_ 
, ? 0&$%7> 09 '’ $% &'!&b I @ 

‰#€>z|‰2 tuv(u tvLu"! hj I F%h p[m k Opo8g$#cd%e  hdAjnhi&%le o k h jnhi&l% dge m h%i('— O pk ) egwi
* k j,+ . K šJI ›5eii&- #
. j,+Dh m o k †ˆPm j o fdAjZf o h•d%e o<o h m oDe i kJ m jJe0/ b2143576Le o5p
m#h h o<k ™ dO4hj o<k d r p i?oh o jZf o F p j k e b bd eK šJI ›cj,+DhO4ei&f#g kFm o p d h%]kg š r › k\m)p
% dgwe m hi m f FNO pk ) e&gwiPe ) & e ) i k O:h m k e 
m OeAe&j,+8O
z G š / ™ ^ š ¢X šJI ›Nx ¡&9 šJI ›6›6› /
G

6qf o j,+Dh o O4e o h:% p +#e Oe&gwe m8#e o<k h j p j k e e ) I
M&hdjJe o[m o p d h<; C šJI
›M=; K šJI
›6›:iŠhjnh o O 
-&%rj,+DhA_++#* eO4ege m8#‹dg p_+m%* m ; ]hg š r › <
?@) . ™K šJI ›9
j,D+ h d>#+ e k d<hVe ) r p i b8%GD+ h d<h!j,+ hfO p ogR ` 3 1
k\m)p4m O4ee&j,+ kJ M p&o<k p j!e ) I 5

š j,+ p j ^k m % p e o<k h j p j k e e ) j,+Dh
k h mcp e o<k h j p j k e ) e o ] g š r ›>5
bB;DC š f& F_ E › k\mkJ iŠhoh iŠh [
j e)
m k M&h kJ"H h # k j k e JI 5K'L5 I
3 Z

E

M!o ee )BNJmPO hjJd>+RQS5  “(T 0AU$ SC¡#@ G@ ¡&¢"*  T I b/&$Y1 T T $% T% T P&b r U&,
b5 T 0D,"* X67LU& T ]hg ‰ ' & JU‹0#&0AU&>b\*^,q@.©N4, 0 T > VU&
+ T 07>" T , "% 1§ T  W8U&DNBD 1 T $P©˜, T ¤ ` T &$ T 0 I <C YU
Q
Q
,^0 ] š r › G ¦ k š / ™ ^ š ¢X šJI ›+x;¡&9 šJI ›6›6› / ` T 7>$'&b#&b#&$% T 'FU+> * WV&b ]hg š r ›
7$%# TVT ,;^T T b\*^* ^1 UWXW ` T , TVYT $%04 U& Y *  T +>">,* T &b Y TJT *^* 7 Y 
Q
Q

¡ 

 

7 

 

&7 T $PU Y &$;lm g š Y UY3¤ T ,T7 T $ Y "$+ U Y b|›S’ T $ Y T 04#,">* K7LU& T VU&‹+ T
Q 
, T Y 3 T , 
Y Y T Y &77 T $
%]kg š r ›&br Y Y U&1 T Y +>">,* T @ B T
Q
Y T , TVYT $%04 LU& Y *^ T +>">,Q * T  Y $% ’# U&*FA’ T $:f& I &$% T Y U+> * Y W•b\* * Q @ r YT
Y U Y +'W§$ T Y $% Y ^1 Y $%’D U&* 76RU Y ;&b Y ^
+>">,* T b/$0 Y T T YT , 7LU& T 
' & Y ]hg š r › T 1 TVY Y )7>$ T b T $%$ T ,&$% T Y U Y H&b Y T 0D,"*^#7LU& T 2 T ’ T 
Q
Q 
bO Y > Y )&b 0&$ TDY LU&. T 07 T Y @ £ W U&U&* W6 1 Y T , TVYT $%04 U& Y
* ^ T +>">,* T Y VU&+ T  Y U Y U Y $%’D U&* 76RU Y ‘, T 7 T >,H Y T &$< T Y U Y 
Q 
&b ; C Jš I
› M; K Jš I
› š U&>,P&b; C šJI
› MB;yk šJI
› MB; K šJI
›[^ Y T
_*
+
_*
+
_+*
_+*
_+* 
> 07>* W4 T YT ,5V U& T ›<@
` T U+A’ T n*  YT ,T7$&7 T $ Y T V&b]hg š r › š J@ T @ I %0' Y > T <U&,•&$% T Y U+> *w 
Y W›Œb/* * b/$0«1 T T P$ U&

* U& 
U&*W Y [7$&7 T $ Y T O&b Y T &7 T $ U Y &$%V '’&*’ T ,^ Y T
Q
, T 38 1 T ,#
" U Y @ ` T 0L
7 U& Y T %K&b Y T 0D,"* &L
7 U& T I T ’ T $ I K67 T U&*
Q
W 2 b\&$ T ¤ U&07>* T I Y T 0#,>"* ?6L
7 U& T T "> YT $ T ,œ 
Y ‘B T + T $%1 Ž YYT Y T &$g 
S U&* ,>6 Y T &$WYb U& * Y :+ T 07 U& Y I U&* Y "1 Y T WY7 T U&*^*q Y T $V7>$&7
, U+?’ T @ ` T 07 U& Y T &b:]hg š r ›a&$%1 L 
U YT Pb\$%0 Y T
T $ Y T P, "% T 2
¤T  YT T &<
b U‹+">,6* " Y  
a b c Jš I ` K ›, T 7 T ,^1œ>*W Y T
_
1 T 0 TVY $%W‹&b I Wc©Nb š w j a!› 
6* ’ T Y T B T + T $1 Ž YYT T ,#
" U Y I Y T T Y T $
a 4 &$
+ a šIH › + ™ 3 A ƒ G 0AU|¤ ( ^ šIH › + H b I - j
‚ e 
T $ T šIH ›c, T YT Y T V U&* U$4"$’ U Y "$ T &b Jš Idj r
› U Y H @BD T Y c+",
Q
7$%A’D , T Uc+">,:b/&A
$ wU& T * * I Y U&
, U$%, U& 
U&* W#^H7$%A’D , T Y T 0L
7 U& Y T 
Q 
&b ] g š r ›<@ š B TVT U&*^6A 
l¤ T $% T ¡#@ G@ ¡ š +›<@¨›
0 U$ S¡#@ G@ ¡&¢ I b\&$ . K Jš I › 4 U&* 04 YAT ’ T $WL
7 U&$ š r j b|› 
 Q T F U Q  “ T D
1’ T 4$% T Y U.%0' Y =0#,>"* X6L
7 U& T 2 ™ T V U&<# T š r j b›" Y , T &b U
Q 
D, 0 T >D . K Jš I ›"+86L
7 U& T @U[ Y T Y T $:L 
U&, I R ` 3 
*^*H+ T U‹, T 
Q
™
0&$%7> 0 Š’ U$% U& Y * W Y T V U& T . K Jš I <
› -@ ` T 1 T T P$ U&* UW Y a7$’ T
Q 
>, T 7 T , T T b/$0 r U&,Zb 7$D TVT , U&R™ b\* * V W”MO# T 7 T $ Y "$%L
+ U Y š r  j b  ›
Q 
U YY T &$$ T 7?>, 1)04#,">* >67 U& T U$ T 0*w
š E G 4 j -A› U&, Y $W Y 7$A’ T Y 
&1&"c ' & @ ` TJY œ7 T $ Y "$L
+ U Y [V U&.+ T ^ T ,‹+#W U&= 
U$% 
 G š r j b ›
Q 
 Y T L
7 U T B W= Jš I › I U&, Y T L
7 UP$ U&0 TVY $% 6 T ,‹
0 D,"* R6L
7 U T "!$# C A ] (g ' š r ›
k&%
1*)’ T,+ Y T , T,+ ).- T , /
0 *0.&1&d
W 2 )1
b V2
, T,+43 Y 0 TVTVY"Y T 5D2
, ) 0 T,32+ ). 3  . K Jš I ›
+6 + + L7 U T *1 ) $’ ) 3 71 - T , 6 
)8+ 0 T9+ *0 6 Y ). 3:+ N@ ;- . ™K Jš I › 1- ) Y ) +<3 Y= U>-<, Y V3 3 , ™ +6 
UL7 U Y _ )b . K Jš I › G - I  Q T ’ T - I Y T - T Q )?0?0@) 3 1 T,3 T - U0q+ T 3 3 ) YT 0WaA
0 U 3 W‘@
7 *) 3 Y+
™
? 

B
? 

B
= k j / / / j = b ;4 j )
7
2 

& 

7
W
U
b
A 

b
›
B 

)
+ 

1
 

C 

) YYT,3
Y Y T
T Y Y Y
Y T T T
šr j
<
Q
0 ) Y - T , 6 
) :
+ 0 T/+ *0 6Y ). 32+ @¬ T,3 T I Ab - . K Jš I › G - Y TD 
0 *0.&1&W
T , 6 U Y ). 321 + U&,/ 

0 U +E+ ; ] g š r › < ;, T,+ , T 7 T,3 F
, 3 š r j b|›<@ šZ` .2
7 -D, 6 ™ TG+ /
0 Y ) 3 ’ U>-E) U 3 Y+ Ab 0 U 3 )Hb *0^, + ) Y . K Jš I › G 
A
- U 3 I
, &+ Y U) 3 - T,+6 0 Y+ U@
+ 6 Y YT+ /
0 YD+Y - 6 Y6 - T &b
Q
™
0 U 3 ) Hb *0 , + I 3 T 0 6:+Y4623 , T - +Y U 3 , Y T - T 0 U Y ). 3 + TVY TVT,3 ; ] g ' š r › U 3 ,
Y T,+FT A
<
Q
= L =  L O= N/@ ` T - T,+E6 0 Y ) 3 1YAb -%0 6 0 U T U>- TI62+6 U0?0 P
W VU0?0 T , * p g/g¨—
; ] g 'KJ š r J › < Hb -M
d o e m<m<Jk m ) e o OfDg p h I b @ U0 + Al¤ T -E
) +T ¡#@ G@ ¡ š A›<@¨› 

 

 
  
   
¢

1a‰.2‡z3 tuvLu^tqu ` T , T 3 3 ) Y ). 3 &b U + 7:) 3 ˆ +FY - 6 Y6 - T U 3 , Y T  *)? T &b U 
/0 *0.&1&WG-E) T,3 Y U Y ). 3 &b I - T , 6 ).- T U‘0 TVY - )? r 30Y T Gn0AU 3 )bA*0 , I @r© 30Y T
U@A’ T U>-1 6 0 T,3 Y I  Q T ’ T - I Q TI62+T , U§- J7LU>-PU&0 TVYT -cb U&0/)?0W &b!0D, 6 0?) + 7 U T,+ 
5-- T,+ @7 3 2, ) 3 1 Y &’ U>- ). 62+ 0 TVY -E)? + @”© Y VU 3 T + Q 3 ; U z t < Y U Y U + 7:) 3 ˆ +Y - 6 
0 *0.&1&D
W -E) T,3 Y U Y ). 3 3¤ T ,YbA- 3 T 0 TVY -E) r VU 3 3 )?VU0 0W:, TVYT -%0) 3 T
Y6 - T U 3 , 
+6  +Y - 6 Y6 - T,+ Ab -U0?0@ YT -V0 TVY -E)? + 3 I @ 

‰#zˆŠx/…‰#… tquwv(u^tqu 4 ‡ 6 B  Y U Y Y T š 623 7 T - Y6 - T ,8›”B T ) 
T -%1 ) Y YT,3 T , 6 U|
3:+ U&,>/0 ) Y - T , 6 
) :0 T4+ *0 6Y ). Q 32+ ) Y T U>-%0 3 )? - T 72- T,+T,3 Y U Y )’ T &b k š , TVY ›
) + B @HM 3 
0 6T Y U Y ) b . ™K šJI › 4 U 3 k š TVY ›G 4 I YT,3 bH-1 T,3 T - )?
0 TVY - )? r U 3 + 0AU0 0q7 T - Y6 - LU Y )? 3 b bGd K šJI › Y T 0 :6 0?) + 7LU T ] g š r ›  T,+
3 Y 5 3 Y U) 3 - T2 6 
) 8 0 T,+ @
7 0W ) 3 1 Y T T ) Y 6 T,3 * S5bH-%0 6 0 U
4 y6 & 7:

Y ).

- 

-ax ¡- > s a j
+ Y U Y )bNa + *0 ’ T,+ Y T B T ) T -1 ) YYT,3 T , 6 U Y ). 32+ U 3 a ) + 3 Y ) T,3 Y )?VU0?0 W
6 T - Q I Y T,3 + a + ™  ‚ 3 A e ƒ / šZ` T 6 -’ U Y6 - T YT %- 0 > U Y+ 3 a'W M 0?) @- 
0 6 0 Y )780?)?VU Y ). 3 @¨›
3 . K šJI › G -@t2- UY1 T,3 T -E)?0 TVY -E)? r I Y US T
4 ˆ 6 B 6 77@ + T"Y U Y k šJI › G - U 
Y T ¡JbH<- 0 e & b 623 ) Y 0 T,3 1 Y 1 T,3 T P- U™ Y ) 3 1! KXšJI _+* ›]EG * U 3 7@ + ) Y )’ T Q ) Y
- T,+ 7 T Y Y Uc7:- T U ++ ) 1 3 TI 0/*0.& 1&W/-E) T,3 Y U Y ). 3 @ š “(T V U0??0 bH-E 0 F¤ T -E
) +T ¡#@ G@ ¡DY U YY T" ) 0 T,32+ ). 3 & b# KXšJI _+* › ) + 3 T bA- I Q ) Y . ™K šJI › G -@¨›5B  Q Y U Y
bA-U1*) ’ T,3P+ 78) 3 ˆ + Y - 6 Y6 - T$ Y T B T
) T %- 1 ) YYT,3 T , 6 U Y ). 32+ U 0/) Y - T:6 
) :0 T
+ *0 6 Y ). 32+ ) Y TG3$6 0$ T "- e G k š TVY ›&% ; e < ) + 6 T -E @ ( - ’ T Y U Y ) =
3 Y U Y
V U + T Y T - T26 
) 80 TI+ *0 6 Y ). 3 ) +623 7) , 6 T š 6 7 Y ‹ 
18U 6 1 T T , 6 ) ’ U0 T,3 T ›<@ B 6 77@ + T 
0 TVY -E)? + U 3 b k j b ™ b,d K šJI › U>- T +(6 ' 
) T,3 Y 0 W + 0AU0?0
Y U Y r k j r ™ U>- T 1 T,3 T - )?T
7 T - Y6 )- LU Y ). 32+ @lM 3 
0 
6 T bA- 0 Y T U@A ’ T ) + 62++ ). 3 Y U Y ) b* e,+ s e - 4 I Y T,3
Y T B T ) T - 1C) YYT,3 ) 3 ’ U>-E) U 3 Y+ & b I .
3 6:+ ) 3 1)0/ 26 0?) + 7LU T,+ 5-- T,+ 7 3 ) 3 1
Y š r k j b k › U 3 š r ™ j b ™ › U>- T T , 6 U0 @! 6 - Y T %- 0- T I + Q Y U Y ) b/ e + s e - L 4 I
Y T,
3 Y T ’ U0 6 T,+ & b Y T B T ) T - 1C) YYT,3 ) 3 ’ U>-E) U 3 Y+ 62+ ) 3 1\] g + š r k ›
U 3 ] g - š r ™ ›
- #W -@ š +62+6 U0 I / T,3 YT,+ Y T 32- + Y M T - 3 
0 U ++ & b Y T1TVYT %- 0/) 3 U 3 Y 
) T 0 
6:3 0 T & b Y T + 7:) 3 ˆ1+ Y - 6 Y6 - T2 @¨›
3 . ™K šJI › G 4 @lB  Q Y U Y bA
- U + 7:) 3 ˆ + Y - 6 Y6 - T
4 ‚6 B 6 77@ + T Y U Y k šJI › G -U 

0 

0
)
L
7 

U 

5  

U
)
U 
Y T 
26 +
T 3 Y 32+ 623 7) , 6 T - T26 
) 80 T + *0 6 Y ). 3 @FB  Q b 6 - Y T <- 0- T
Y U Y U 3 T ) 1 @- $ & b Y T š + ) 3 1 6 0 U>- ›H7@*) 3 Y 5-E- T,+ 7@ 3 ) 3 1 Y Y ) + - T:6 
) :0 T
+ *0 6 Y ). 3 V U 3 T 0 T 0 T A3 Y T 5 3 T  ’ T - Y T 72- T Y ) ’ T + 7 U T43546 7 - + I Q T - T
z T,3 YT,+ Y T ^) 0 T,32+ ). 3 & b Y T 0 26 0?) + 7LU T 5-- T,+ 7@ 3 ) 3 1 Y Y T + 7:) 3 ˆ 
18U 6 1 T 
+ Y - 6 Y6 - T/ @ š98 kJ j:W ` T 623 ) , 6 T,3 T,++ & b Y T - T:6 
) :0 T7+ *0 6 Y ). 3 2 6 7 Y )
T , 6 ) ’ U0 T,3 T 2 bA*0?0. Q + bA- 0 + Y U 3 U>- M T - 3  T )?0 Y T - W&@§M 32+ ) T -E) 3 1 Y T
R k  U Y ). 3 1*) ’ T,3 #W f !f C 3 Y T LU + T 0/ 26 0?) + 7LU T š bN@ “ T 0AU> - S ¡#@ G@ ¡&¢› 
5 0780 TVYT,+ Y T + *0 6 Y ). 3 @¨›
[! '[! 'a G & 'ayx

G 

 

7

G T U@A’ (
T T ¤ T -E
) +T 1*)’ T,+ U[b U).-E0W TVY U)?0 T" T,+ 5-E) 7 Y ). 3 &b Y T 0/ 26 0?) + 7LU T
] š r ›bA- §
U 0AU 3 ) bH*0 ) Y . K šJI › G 4 @ £ W T 0 TVY ) 3 1 U 3 &7 T,3 3 T )1 @-6 
$ &b Y MT + ) 3 1 6 0 U>-S7@*) Q 3 Y &b Y™ T 0/ 26 0?) + 7LU T Q T 1 TVY Ua0DU 3 )bA*0 ‰ '&
) Y @ 623 >U -W ) T 0-7 )? Y 35 6 7 - + @ ` ) +D+E Q + I ) 3 7LU>- Y ) 6 0 U>- I Y U Y
Q
; [ < bB;AC O k š '& _FE ›7) + 3$6 0?0 0*0.&1 62+ @U 3 YT Y T - U 3 I Y T 1 T,3 T -PU Y b0; ™ š & _FE ›VU 3 T ) T,3 Y )3 T U +Y T 3:- +Y M C T - 3 
0 U ++ &b Y T Rlk˜J32- U Y ). 3
72-EA’ ) T 'W Y T LU +T 7@*) 3 Y 32-PU Y )? 3 š ]hg š r ›6› Z ]hg š r ›<@B;) 3 T Y ) + 3 
2- U Y ). 3 ) + Y TAY U 6 Y *0.&1*)?VU 09R k 9 623 0 T A’ T -j[ 35 6)7 - + I T 5 3 
0 6 TDY U Y
Q
G -@ ` ) + + + I  T ’ T - I Y U Y ; [ < ) + 3 3 6 T - ) 3 ;AC O k š f& › 
 6)7- + j [ 
Q
2 ) 047:0W ) 3 10U 5 3 Y -PU )? Y ). Q 3 Q ) Y
YT U ’ T  +T -%’&U Y ). 3 bH-DU0 0  U>-PU Y_FT E -6
) +FY )? T 0 T 0 ,T 3 Y + / Q ) Y z š .
/ › ^ - G ¦ k š / ™ ^ š ¢X šJI ›px ¡&9 šJI ›6›6› ^ -
4 I
) @T @I z š ‹
/ ›A ^ -@ š “ T VU 0?0 Y U YY T 7 >U -E) Y W &bLz š .
/ ›) + TVYT -%0/) 3 T #W §
I I bN@ 
¤ T -E
) +T ¡#@ G@ -@¨› ` ) + 5 3 Y - U )? Y ). 3 + Q +AY U Y )b I ) + U + 0/ Y š + ) 07:0 W
F 
5 323T YT ›)Gn0AU 3 )bA*0 Q ) Y . ™K šJI › G 4 I Y ,T 3F3 P >U -PU YT -E) +FY )? T 0 T 0 ,T 3 Y / 
VU 3T ¤;) +Y bA- Q )? ¦k š / ™ ^ š ¢X x ¡&l9 ›6› ^ -@ B ) 3 T . ™K G 4 I Q T AU ’ T
x ¡&”9 ›6› G ¦ k š / ™ x . ™ šJI ›6› ^ - I Q )  ) + 1- T U YT - Y U 3 ^ - ) 
Y U Y ¦k š / ™ ^ š ¢X]
/ ™ x . ™ šJI › 4 @H¬ ,T 3 T T 1 TVY M
U 5 3 Y -PU ) Y ). 3 3 T T 3 3 
U  >U -PU YT -E) +FY )?
T 0 T 0 ,T 3 Y / b 1 3 U ’ ) 3 1 Q + , 6 >U - T 0 ,T +E+ Y U 3 . ™ šJI › ) 3 U Q + *0 6YT ’&U 0 6T @ 
‰#zˆŠx/…‰#… tquwv(u^t 8u 4 ‡ 6 B  Y U YY T - T T ¤;) +Y +3 + 0$ Y /+ ) 0780W 5 323 T YT 
Gn0AU 3 )bH*0 I
) Y 3 G ¡ Q š ^ ›<@ š98 k j :W B ) 3 T ¡ š ^ › ) +"T ’ ,T 3 I Q
T AU ’ T
Q 
Y U Y 4 ) +  >U -PU YT -E) +FY )? I + Y T 5 3 Y -PU )? Y ). 3 ,T + 5-E) T U ’ T )^07:0?) ,T +AY T
+ *0 6 Y ). 3 @¨›© 3 b U Y I Y ) + - ,T +6 0 Y 2 5 6 7:0 T ) Y ;- TVT 0AU 3 + ` T - T 0 -@ ¡#@ ¡
2 U 0?- T U W ):0?) ,T + Y T T ¤ ) +FY,T 3 T &b š 0 >U - T › Q T ¤ Y )? * ¦ + b!#" T Y ). 3 $ &%'
(
T )T (:3 ) Y*T ST ’ ,T 3 ) 3 YT - +T Y )? 3 bA-+ 
4 y6 -’ T(Y U Y )b ) + U 3 3 Y - )’$) U 0 *3 T 8U Y )’ 0 
Y ,T 3 bH- U
4 Y T bA-+ M U -^ , VU 3:3 Y T - T U 0?) 6 T U + 
Y T ) 3 YT - +T Y ). 3 bA-+ 
&bU + $ Y + ):0/.45 323 T YT %0DU 3 )bA*0 I š98 k j W ` U S TY T  >U -PU YT -E) +FY )?
G 1 1 3 k B  54 T - T Y T ’ T Y - +gB  >U - T 0?) 3T >U -E0/. ) 3 T ,T 3,T 3 6
T 0 T ,T 3 Y / 2
Y 4 ) Y 
+ , 6 U>- T -^ , 0;- Y ) + / 4 TI U’ T + / ™ + G U L - S š ›x U G - S š M U 7^ , › 
0 T U ) 3 Y D/U 5 3 Y -PU )? Y )? 3 ¨›
` T U @A’ T >U - 6 ,T 3 )Y 5 6 :0 T 84 ) Y Y T 6 - T 0. U 0 T 2-PU )? ` T - T 9¡$&%' ¡*9 
0 S ) ,T +) , 6 )? S$0/.D0 T U 62+Y 
U 2-$&b=&b 
 3 U 0 2+ 3 + ` T - T , ¡$ ¢ 4 
26T<Y  
‰#€>z|‰2 tuv(u t;:qu š+; „I3 < ›=< + h ) e o O U ^ , d p F<hœdV+ po6p djnh o<k> h%i p|m F%h k m
j,D+ hTe gK# hm p j k Mh‹i'h # 
+ j,D+ hŠo o e=o h o j 
# j,+ p j 
k jnh o6p OdU f k OeAifDg po) e o O * k j,= 
/) 3 ( ^ š / j ‹
/ › + @
/ ?O : ?†W ? = B AW ?$=B? - h+Cf p g mLU 5 L6 e o)p g/gKe&j,+ h oQ hm p j k MhiŠh ) —
/ › + E
/ ?O" : ?†W ? = B FW ?O =B? - L U 5
kJ 
k jnh ) e o O m e

) o6p OQU D% /) 3 ( ^ š / j .
G €8z€?„Z„\‡>zIH tquvLu^tKJLu š  3 U 0 2+ 3 › ?@) I k\m p m<k Op8o gK# d%e  hdjnh%i m O4ee&j,+ ' —
O p
% j,D+ h 
k ) egwi * k j,+ hm p j k MhTiŠh # k jnh k jnh o<m hdAj k e ) e o O š k Z5 hR5 % . ™K šJI › G 4 ›P4 
35EG U -^ , 5
1a‰.2‡z3 tuvLui;LLu7M T U ’ T"Y T - T  *0 2+) ) 3 b U )Y bA-
0? +T %0DU 3 )bA*0 2+
4 ) Y >U - 8) Y -P>U -.b 623 *U ,T 3 Y U 0N- 6 + ; TTGU < W; V ‡ < M T - )/*) 3 U 0N2-$&b&b
` 

 

 
  
    

-E*0?0 U>-.¡$&%' ¡ š 4 )? ) + Y T + U* T U + M T - T , ¡$ ¢ 4 › 62+T U 3 U 3 U0/. + ) + 
 " R Cš ¡›n(5 323 T Y ). 32+ 32Y T 2-E) 3 
)/LU0PR Cš ¡›n9 623 0 T!} Z I 4 ) Y 
™ š } › j ; I < G , ; & < š “(T VU0?0 Y U Y U 3 R Cš ¡›n9 623 0 T A’ T - U7%0AU 3 )A*0 I ) + 
TVYT - /) 3 T $.G) Y+ + T 5 3 T - 3 
0 U ++ ™ š } › ¨› M T U 3 U0/. + ) + - T , 6 ).- T H- Y T 
-E) *) 3 U 0 2-$ 2 4 T ’ T - ) + 6  - T2T 0?)?VU YT Y U 3 Y U Y 6 Y 0?) 3 T U ’ T
) 3 U0?0 . 4T *) ’ T U + S TVY   Y T :-  M T - T ¡$&%' š , › š + ) /)?0 U> 6 Y 0 ) 3 T  Y T 2-E  M T - T ¡$&%' 4 )?0 0 T *) ’ T,3 ) 3 " T Y )? 3 , 4 &%'¨› T
- T,F+ Y -E)? Y 6 - F+ T 0 ’ T,+ Y P) 3 )?V U Y ) 3 Y T 2-$ Y U YM623 T - Y T *) ’ T,3 . @ Y T,+FT,+)
R ` 3 š /.› G 4 H- + :) 3 ˆ9F+ Y - 6 Y6 - T,+ 4 ) Y z š /.› G ¦ k š / ™ ^ š ¢X šJI ›x•¡&9 šJI ›6›6› G
4 M T LU + )? ) T U  Y T 2-$ ) A
+ Y U Y ) I T 5 @ + T,+ U + I k I ™ 4 ) Y
. ™K šJI  › 4 Y T,3 A- U 3 UFK2-E* 2-E) U YT TVY -E)? Y T 26 0?) + LU T ] š r ›) +
T Y .* T 5 @ + T I U + šJI k ^ ¦ ›&% ~
R ; 4 j = < % ~ ;šJI ™ ^ ¦ › T , 6 /) 
I  ^ ¦ 4 ) Y ( ¤ T TVY -E) + :  U 3  T)(83 TJY T TVY -E) r 7 3 I U + Y T *) ’ T,3
:  + 3 I  ^ ¦ U 3 DY T 3 U Y6 - UK0 2- 26 Y TVY -E)? 3 R f ; 4 j = < š +E+6 TY U Y
T U :  ) +  + T,3 ) 3 +E6  U 4 UI. Y U Y Y ) + 5 32+ Y - 6 Y ). 3 2-A ’ ) T,+ U + $ Y 
TVY - )?7 ¦ 3 I ¨›c© D3 Y ) +¦ 4 UI. Y T + T , 6 T,3 T r ) 3 Y -E 26 T,+ U0. 3 3 T S TVY04 TVT,3
3 Y U Y A- =90 U>- T T,3 6  ]^ A 3 š r ›9) +
I k ^ U 3 I ™ ^ ”© Y V U 3 T + 4 D 
) T +-  )? Y Y T$ ).- T Y 2- 26 Y ]^ + A 3 + š: k ›f*]^ - A 3 - š: ™ ›A- +6 ) Y U:0 T 
TVY - )? + :  3 I  š ¬ T - T /  G / + I  b7; ™šJI  E › ) + Y T - T,F+ Y -E)? Y ). 3  Y T
+ 8) 3 ˆ + Y - 6 Y6 - T 3 I  ¨› M T ) T,32+ ). 3 H+- 6 0 U  4T ’ T - GYT 0?0 + 62+ Y U Y 4 G 
) ] A 3 š r › G ) L] + A 3 + š: k ›#x ) L] - A 3 - š: ™ ›#x , ) 8/0 .$) 3 Y U Y 3 T 
Y TM+ $ Y DU 3 ) A*0 2+ ] B A 3 B š:  › ) + 3 T 8U Y ) ’ T" ) T,32+ )? 3 U0 2 T,3 T"T Y .* 
T U ++6 Y ). 3 . K šJI  › 4 ) +D62+ T ) 7
3 Y T U>- 6 T,3 Y Y U Y @ Y 26 0?)
šM 
+ U T,+ ]^ B A 3 B š:  › ™U>- TM+ Y AU 3 ) H*0 2+  Y T"T ¤$ T YT ) T,32+ ). 3 ¨› M ) +
U>- 6 T,3 YG+ 4 + Y U Y AJ
- =0 U>+- T T,3 6  ]^ A 3 š r › G 5 :0 TVY ) 3 Y T 
6 Y 0 ) 3 T  Y T 2-$  M T - T ¡$&%' š , ›  YT Y U Y) H- T ¤4U* :0 T*I4 T 5 3 
0 6 T
Y U Y R `
- "!
- 4 A- U
¡ U 3  # ! l¤ T -E
) + T ¡$&%' , ¢$ " ) /)?0 U>) T U + 2-EA ’ 1T M T - 
T + ¡$&%' U 3 ¡$&%' , 4 U + 4T 0?0 ) 3 Y T,F+ T V U F+ T,+ . ™K šJI ™ › G
4 T,3 T84 T T,3 5 623 YT -/- T26 
) :0 T+ *0 6 Y ). 32+ 3 I ™ £ . + Y6 .$) 3 - T26 
) :0 T,+
U0. 3 Y T 0 ) 3 T,+  l¤ T -E
) F+ T ¡$&%' ¡ š ›  3 T V U 3  Y U) 3 Y T - T , 6 ).- T A+- 6 0 U T
" ) /)?0 U>- - T U + 3 ) 3 *) ’ T,+ Y T 2-$ < M T - T ¡$&%' 9$  YT - 4 T$ T 5 @ + T I
U + šJI ^%$'& ›%)( $*& < 4 T ’ T - T ¤ Y - U 5 :0?) V U Y ). 32+ U>-E) F+ T H- Y T ,U Y Y U Y
Y T ¢0AU 3 ) H*0  U0. 3 4 )? I ) + 6 0?0 T UF U>- Y) ) + U 
).-E
0 T 623 0 T  ’ T - &
4 ) Y T - 33$6 $ T - ; & < ™ 2 P- U Y T - Y U 3 R A © 3 U ) Y ). 3 Y T T,+ 5-E) Y ). 3 
- T26 
) :0 T,+  ’ T - $*& š ) 3 Y T V U + T  3 T 8U Y ) ’ T+ T 0 \() 3 YT - + T Y ). 3 ; & < ™ › ) + /- T 
5 80?)?V U YT Y U 3 ) 3 Y T V U + T  Y T :0. 4  6 H- 6 0 U T 

 

 

 

 "!#$

% U'& ) 3 /) 3 Y - 26 T Y T Y T -. %)(0DU 3 )A*0 2+) ) Y ) +Y ) T Y :- T,+T,3 Y - T T+* (
U*80 T,+ M ) +  UF YT - ) +1 T & YT Y Y T T,+ 5-E) Y ). 3 T - Y U) 3 ,U*)?0?) T,+ 
580 T+* +6 - ,U T,+ T84 )?0?0U0 4 U. + LUI. + T 
) U0U YYT,3 Y ). 3 Y Y T T,3$62+ 623 ,(
Y ). 3.- ) 3 Y -E 26 T ) 3 UF YT -0$/ ( T T *) 3 4 ) Y U TVY U)?0 TP+Y6 .G T 0 0?)/ Y )?
+6 - ,U T,+ Y T,+T T+* U* :0 T,+ 5:0 T+* +6 - U T,+ H-+ U 
0 U ++4 ) TDT,3 6 BY 
+ 4 Y T+ T 
) U0D:-* T - Y ) T,+ %)0( AU 3 )H*0 :+21 A- T+* U*:0 T*XYT"T+* ) +YT,3 T 
) 3K(:3 ) YT 0/. DU 3 . T+* Y ) + $ Y +Y - 6 Y6 - T,+ 3 3Y T Y T - U 3 4T 6:3 T -4(
+Y U 30T 0 0?)/ Y )? +6 - U T,+ U).-E0/. 4 T 0?0 + YT,+T+6 - U T,+ +T -5& T U + $ T+* U*80 T,+ 
A- Y T0Y T -.7
6 ).-) .FVU0? 6 0 6:+ 2- T,+T,3 YT ) 3 Y T 6 - Y T - UF YT - + Y T 
2- T,+T,3 Y & *0 6 T 98;- Y U Y - T U + 34 T64 ) 0?0 - TVY6 - 3 Y Y T" ) + 62+E+ ). 3 T 0 0?)/ Y )?
+6 - ,U T,+ ) 3 UF YT -N A- U8- T U0/ T :-PU)? U 3 ) 3 UF YT -9 A- U /- T
Y *@*0.**)?VU0 @*) 3 Y :& ) T)4 h +FY Y T Y T - T + +Y U YT ) 3 Y ) +  UF YT - 4 )?0?0 
T 2-;& T ) 3 UF YT - + U 3 9$ T8(83 ) + Y ) +  UF YT - 4 ) Y U 3 6Y 0?) 3 T 
Y T 
0 U +E+ ) ( VU Y ). 3 5:0 T+F
* +6 - U T,+ - T T+* U*:0 T,+ 5:0 T+F* +6 - U T,+
< T &' +6 - U T,+  T,3 T -PU0 Y .$ T;#= 4 )?0?0 T *)>& T,3 ) 3 UF YT -  T74 )?0?0 T+* U*) 3 T 
580 T+
* +E6 - U T,+ A- Y T ) T - T,3 Y ) U0 Y *@*0.**)?VU0@*) 3 Y $& ) T)4-2 T,3 T < 623 (
0 T,+E+ Y T - 4 ) +T +Y U YT?= 4 T74 ) 0?0@- T 8U>- ) T - )? 5:0 T+* +6 - ,U T,+ U +Y T
+ U*

T 

@ ACBDAFE.G5HJILKDM:NPORQTSVUXW)Y:Z
[]\_^`badc;afeg` iDhjiVhjikh l 5:0 T+* +6 - ,U T R ) + U 3m+nfnpo o?q ojrtsvuxw,)pyrvm ) Y T - T ) + U 
*0?- ) DUF WR Z{z Y U 5:0 T+* 6 -5& T z +6  Y U Y A-D T,3 T -E) R=Fb z
Y T ) 3 & T - +T )AUF T O k < = = ) + U + $ Y|m}ndn~o o?q or€r'uxw M m 1 Y U Y ) +) Y *@*0.**)?VU0?0/.
U - T U0/;( ) T,32+ ). 3 U0 Y - 62+ M T AUF ) + VU0?0 T U < +ƒ‚ n ‚O‚ w oL+ ojrv=„m}ndn~o o?q or
… l + / Y AUF W I Z†z < I U 
0. +T -E) T,3 YT %)(0AU 3 )H*0 g= 4 )?0?0 T
# F ˜w p q o ‚); 
VU0?0 T U < z ‡ ( =2m}ndn~o oˆq or # F ˜w p q o ‚)… ) T U < @ ++ ) 
:0/. + ) 3 6 0 U>- = ( T - O k < = = 0.$ S + 

9 

 

PJ
 


0?)S T U ( T -) 3 U *0.- )? T 0 0?)/ Y )? ( 2- U Y ). 3 ) T ) Y U + U 3 T )/ @- $ 
C U 3 U 3 -E) T,3 Y U Y ). 3 ( 2- T,+FT -5&$) 3  ) T - ) + W C Z < C = ‰ R ) 3 Y U 3
T 0?0 /) Y )? +6 - U T*'4 ) Y 5 6 Y ) 3 4 ) Y Y T AUF +/ 
T H- T *)>&$) 3 T+* U*:0 T,+ T 0?0?)/ Y ) +6 - U T,+) 4 T 5 3:+Y - 6 Y U 35 k}( ( 2- U Y ). 3 
;& T - 35 k A- + US T / Y )>&&U Y )? 3 M US T U0?09580 T+* :- T Y ) & T 0?) 3 T,+ ) 3 35 
*) 3 Y - 6  Y T @*) 3 Y9} G W W , b 35  . U ++ 
) U Y ) 3  = C W0= k b 35 k
Y Y T 0?) 3 T ( H W W b 35 + = C H G = k - 4T LU>-PU* TVY -E) TJY T/+TVY +6 
0?) 3 T,+ . 35 k Y ) + T U + . Y F+ TVT Y U YY ) + U*/)?0/. 0?) 3 T,+ *)>& T,+ U 3 T ( +E TVTVY 5 & T 35 ^ ( } - ) T H- T U @*) 3 Y b 35 ^ ( } - Y T - T ) + U 623 ) 6 T<T 0 T T,3 Y 
Y T U@ & T U*/)?/0 .7*) 3 Y - 6  h - T & T - U0?0 Y T,+T 0 ) 3 T,+ ) 3 YT - +T Y T U 
Y T - Y P- U 32+ & T - + U0?/0 .) Š3 } l AUF D W 35 ^ ( } - Z 35 kV U 3 T4 T)(83 T ) A3 Y T 
A*0?0. 4 ) 3 4 U.XW 8;- b 35 ^ ( } - U ++ 
) U YTAY 
T LU>P- U* TVYT -4 Y T/623 ) 6 T
0?) 3 T  Y T U@; & T U*/)?/0 .8*) 3 Y - 6  M ) + AUF V U 323 Y T<T+*4YT,3 T Y 
35  6 Y ..:0. 4 ) 3 6 35 U YL} 4 T - T :0 U TQ} . Y T+ TVY  U0?0@0?) 3 T,+ *) 3 
Y -E 6  ) Y) + D V U 3 _& ). 62+ 0 . T(T+*4YT,3 T Y < 35 = N G 35  35  - T,+6 0 Y ) 3 
) 3 U 35 k ( ( 2P- U Y )? 3  35 35 & T - 35 k 
\!#"ya%$'\ iDhjikh&Dh &('-; & T Y U Y Y ) + ( 2P- U Y ). 3 ) +93 Y Y T Y - >) &$) U#0 R (9 623 0 T & T R < M T 5 :0 T+*M+6 - ,U T,+ U /) YY ) 3 35 k ( ( 2P- U Y )? 32+ & T - 35 k U>- T U0 + V U0 0 T
3 ) &%'
8 odw> m F w,uVr + svuxw,)pJr,m,s Y T,+ T 5 :0 T+*/+6 - ,U T,+ 4 )?0?0 T4 ) + 62++ T ) 3 " T Y ). *
h - T T,3 T - US0 R ( ( 2- U Y ). 32#
+ 4 )?0 0 T2 ) + 62++ T ) 3 TVY U)?0 0 U YT - 3 =
M T Y Y U0 + LU T  Y T U@ & T 623 0 T235 35 Z 35 k +  TVY ) T,+ 4 )?0?0 U0 + 
T T,3 YT $.R l 
R 9 YT Y U Y Y T T+* T Y ). 3 U0 +  T - T ) 3 YT - + T Y+ T U ( T R l R Z 35 k Y P- U 32+ & T - + U0?/0 .4) 3 3 T @*) 3 Y)+ ) Y ) + U F+ T Y ). 3  Y T#( :P- U Y ). 3
< 3 6 - +E6 + T 6 T,3 Y/ ) + 62+E+ ). 32+ 4T74 )?0?0 3 Y4 ) + Y ) 3 6 ) + TVY!4TVT,3 U + T Y ). 3 1
UAUF 1 U 3 ) Y+ ) AUF T*K4 )? ) + U +6 ;AU 3 ) H*0 =
T+* Y64T T,3 T P- U0?+) T Y T U@ & T 5 32+ Y - 6 Y )? 3 l 7+ 4 T+ U 4-Y T @*/0 . 3 /) (
U0 $
+ T)(:3 ) 3 Y T 0?) 3 T,+ LU ++ ) 3 Y - 6 y 
} b 35 U>- T 0?) 3 T U>- 5 :) 3 U Y ). 32+ 
Y!4 0?) 3 T U>- @*/0 . 3 /) U0 + < 3 6 - V U + T*(Y T,+ T0Y!4 0 ) 3 T U>- @*/0 . 3 /) U0 
+ 4 T-T
T C G H U 3 T k G =-,<T,3 T P- U0?+) ,) 3 Y ) + *) 3 Y R&$) T)47GY US TAY04  T,3 T -E)  ) ( 
* T,3 T 62+ C up/.)w6p q ojr @*/0 . 3 /) U0 + T C U 3 T ) 3 Y T & U>-E) U:0 T,+ HNj j ' . U 
T,3 T - U0 @ + ) Y ). 3 U>- 6 T,3 Y)5 €10 G ( H W2 W2 k b 35 + T C < HNj j = G3 - U 3 
€ + Gk( H W2 W4 b 35 + T k < HSj j = G3 - < Y T 6 5- & T,+ ) 3 35 5-- T,+ @ 3 (
) 3 Y Y T @*/0 . 3 /) U0 ,+ = ) 3 YT - + T Y T U  Y T -4) 3 % @*) 3 Y+ } k j } j } U 3 }5
M US T Y T U*/)?0 .76 G,( = C T C xL= k T k + = C W = k b 35 k - 8 6 U P- U Y ) - @*/0 . 3 /) (
U0 + M T 6 - & T,+ 5-- T,+  3 ) 3 Y Y T @*/0 . 3 /) U0 +  Y ) + U*/)?/0 .P _& ). 62+ 0 . 
*>) & T UD 3 T ( + TVTVY 5; & T - 35 ^ ( } k j / / / j }95 - U 3 U 3 . Y04  6 5- & T,+ ) 3 6 ) 3 (
YT - F+ T Y"T U  Y T - Y P- U 3:+ & T - + U0?0 . ) 3 ( }  + ? G , j / / / j % - M $62)+ U + T A- T* U 
AUF D W 35 ^ ( } k j / / / j }5 - Z 35 k V U 3 T T)(:3 T U 3 U0 Y 6  D V U 3 (
3 Y T T+* YT,3 T Y 35  :0? 4 ) 3 6 T U ! 
}  T)(:3 T,+ U 3 T+*4YT,32+ ). 3 Y U8AUF
D W 35 % 3 59 Z 35 k YT*  4 T & T - Y U Y<Y ) + AUF ) + …g‚Jq(U1 62
3 0 T DUF  

<,= 

  

 + ) 3 T U0 Y 6  Y T m m … m+w,or6( T - ) + 35 k < T VU 62+FT U T,3T -E)? 6 U - )? 6 -5& T ) 3
359 ) + UG5*$. 35 k = Y T - T U>- T/+ ) 3 6 0 U>- ( T - + U + 4 T 0?0 1 3 U* T 0/. 6 U -E)? 
6 - & T,+4 )? U>- T 623 ). 32+ Y04 0?) 3T,+ < " ) 3 T YT - T U>- T 3 + ) 3 6 0 U>-0 ) 3 T U>+6 + LU T,+ 35 4Y T ( - +Y 5 3:+Y - 6 Y ). 3 < - T,+E6 0 Y ) 3 M) 3 R % R Z 35 k = 8U & T U
( T - 623 0 T = . U 0?) YY 0 T U 62+T 3 Y U Y )? 374 T +FY )?0?0VU0?0 D W 35  % 3 5 Z 35 k
U < + ) 3 6 0 U>- = ( :P- U Y ). 3 U0 Y 6  D W 35 % 35 Z 35 k ) +73 Y U ( T - 6:3 0 T*
+ ) 3 T ) T - T,3 Y( T - + AUI. 3 Y T ) T -+ )?F M ) + S$) 3 ( 2-PU Y ). 3X1
V U0?0 T U ! m) s}r + m q >R# F w˜p q o ‚)… 1 4 )?0?(0 T ) + 62+E+T ) 3 UF YT -#94) 3. TVY U)?0 9 YT
Y U Y T U 2 
T+* T Y )? 3 U0 +  T - T ) 3 YT - + T Y+ T U 
( T - D O k < = =JY -PU 3:+ & T - + U0?0. ) 3
U 623 ) 6 T @*) 3 Y) + Y T T+* T Y ). 3 U0 +  T - T,+  Y T :0. 4 ( 6 + U>- T +T Y ). 3:+ 
D W 
3 5  

% 35 

Z 35 k

\!#"ya%$'\ Di hjikh i h ' -;& T"Y U Y(Y TM+ U* -T ( :-PU Y ). 3 VU 3

.

)( 

T$ T :3 T   + ) 3
U0?0( 6 U -E)?D 6 - ,T + LU +E+ ) 3 
T - + U 3  DU 3 YT 

% @*) 3 Y+ ) 3 35 ) 3 T,3 T -PU0 @ + ) Y )? 3 U 3BY US ) 3 
5&  

Y -E 6  YT,+T @*) 3 Y+  U Y U>- TY TM+ ) 3 6 0 U>- (
4 . 
VU 3 T A 623 ) 3 +6  U ( 2-PU Y )? 3  U Y T,+4 -E 3 P) Y T @*) 3 Y+ U>- T 3 Y
) 3 T,3 T -PU0N@ + ) Y ). 3 A- T+* U*80 T* ) U0?0 H 6 - U>- T 3 Y T + U* T < :- T Y ) & T;=
0?) 3 T U 3 4 T T,3 T -PU0 )+ T Y ) + UFK2-E8U Y 6 -5& T,+  )/ T - T - TVT < " TVT U0 + 
* T -E
) +T 9$ , 9 < = =
 4 Y US ) 3 Y04  T,3 T -E)  6 :)? + T C U 3 T k < ) 3 YT - +FT Y ) 3 T U  YT - ) 3
} k j / / / j } = U 3 5 32+Y - 6 Y ) 3 Y T 5-E- T,+ @ 3 ) 3 o m … r'odn / 6 - & T,+ ( = C T C x
= k T k + = C W0= k b 35 k - '
4 T VU 3 T)8( 3 TYT DUF D W 35 ^ ( } k j / / / j } - Z 35 k
) 3"Y T + U* T 4 UX. W 8;- b 35 ^ ( } k j / / / j } - Y US T Y T7623 ) 6 T 6 :)?NT # 0 + % G
= C T C x = k T k 4 )? L 
U ++T,+ Y - 6  U 3 Y T,3 T)8( 3 T D < = G = C W = b 35 k
< 3 YTM3 Y U Y )? 3 4 T+ TVY ) T,+ 5 3 62+FT Y T 6 -5& T ) 3!35 4 ) Y YTMk /* T (
3 T 6:+ @ *0/. 3 / ) U0 T):( 3 ) 3 ) Y = . :0. 4 ) 3 6 35 U YA} k j / / / j } $4 T T+* YT,3
D Y U ( 2-PU Y ). 3 W 35 
35 Z 35 k 4  +T7( T - + U>- T 6 :)? 6 - & T,+) T,3 T 
 $ YDT 0 0?)/ Y )? 6 -5& T < ) T U Y - 62+,= 32+T 6 T,3 Y 0/. Y ) +
Y T T,3 T -E)? ( T -1) + U + 
2-E$ T,++ 2 -E & ) T,+ U *0. - )? T 0 0?)/ Y )? ( 2-PU Y ). 3 3 35 3#5 T T,3 ) 3 
3 Y T  *)? T Y T 6 :)? @ *0/. 3 / ) U0 + T C U 3 T k 4 T 4 )?0?0  U'& T4 ) T - T,3 YY .$ T,+ 
+ ) 3 6 0 U>- ( T - + YT Y U Y ) W I Z 35 k ) + U ( 2-PU Y ). 3+6 JY U YVp ndn ( T - +
U>- TDY -E) Y T,3 9 < I = G  Y ) + U>- 6 T,3 Y + 4 + Y U Y W 35 35 Z 35 k 
62+Y U & T ( T - + 3 Y$ ) T - )? Y Y TAY - 62+ M T U@ & T : -$ T:6 - T
T U + ) 0/. T,3 T - U0?)+ T,+ Y P 6 -5& T,+-4 ) Y T - TVTD )/ T - Y U 3-) W M US T T C j T k T,3 T - )?
+ / Y 6 - & T,+ ) 3 3 5  T - TVT z; M T U*/ )?0/. ( = C T C x = T + = C W = b 35 k  T - TVT (z 6 - & T,+ * )>& T,+ U < 3 T ( + TVTVYv= 5 & T - 359 ^ T k C k T k 0?k 4 ) 3 6 
Y T z @ *) 3 Y+ Y T ) 3 YT - +T Y ). 3 ( T C T k - K
4 T TVY
R\.2 2 i hikh h < + m O p … o ) ‚ n+.35 z 35«p/. O o q sCp Njsvo …m uƒnp)w Q # F w˜p q o ‚)…
359 z 35 Z 35 k % * + m}w4m q,+ m m m … m}wvojr # F m+w]odsp r ‚Opo n>mP.r}uxw M m ‚ ) m m … uƒs
k<
< 
z ^ ,= z ^ /=5       

PJ
 
 4 )?0 0 - TVY6 - 3 Y Y ) + S$) 3 ( :-PU Y ). 3 ) 3 UF YT - 9 3 4 4TY6 - 3 LU S Y 
Y T VU +T T 0?0 )/ Y )? < T - TVT ( )J= 6 -5& T,+ M TG3 T+*4Y 2-*@ + ) Y )? 3 T,+ 5-E) T,+Y T
+ ) 3 6 0 U>- ( T - +  T - Y U) 3 T 0?0?) Y )? ( 2-PU Y ). 32+ 35  35 82- U 2-$ =+TVT 
* T -E
) +T 9$ , / < = 
T 

e :e $ adc;afeg` i hikh ˆh 6 ‚ wp m m … m+w,or r +x‚ or,m ‚ ) q,+ m .ym m w5m m r'uƒw M m+s T C p … . T %
q,+ m]svo …m uƒnp)w r}uxw M m+s o … q,+ m )p O ofn # 6 G ( = C T C x = k T k + = C WR= k b 35 k - p w4k m
p OcF ojm …kq n # o s ‚ q ‚=o ojr q ‚ z k G)( H W W  b 35 + / G H x7 H - ‰ 35 /
M T ( T - + ) 3 35  35 Z 35 k 5/) 3 A- :0. 4 ) 3 6  6 - & T,+ U* ( 
:) T,3 Y 0/. ) + Y *8)? Y z k U>- T VU0?0 T# s +_q p odn # F m+wvs l ( T - -E)*) 3 U Y ) 3 A- U 
6 - & T U*$:) T,3 Y 0/. ) + Y *8)? Y z G ( H W W b 35 +  G H - ‰ 35 ) + 
VU0?0 T U r'u_s o # F m+w YTJY U Y Y T @*0/. 3 /) U0 + T C U 3 T k VU 3 T  +FT,3 + 
Y U Y U Y 0 T U +Y 3 T + ) 3 6 0 U>- 6 -5& T ) 3JY T U*/)?0. 6 4 )?0 0 T U* :) T,3 Y 0/.) + Y *:) Y 
z W M US T* H- T+* U*:0 T* T C G H ^  U 3 T k G H x x l (:+ Y U)?0 ( T / ) :0?) T,+ 
U + 6 0 T -  U>- U YT -E) +Y )? , T,3 T Y T ,U Y Y U Y 9 < 35  35 = G ,
Y U Y U T,3 T -E) ( 2-PU Y )? 3 U + , / + ) 3 6 0 U>- ( T - + l +4 T74 )?0?0 +TVT ) 3 UF YT - 
35  35 U /) Y+ T 0?0?)/ Y )? ( 2-PU Y ). 3:+ 4 ) Y 3 0/.M 6:+ ( T - + U + + ) 3 6 0 U>- ( T - +
" ) 3 T UM 62+ ( T - U + 6 0 T -  U>-PU YT - ) +Y )?7/ 4Y T - T U>- T +E6  ( T - + ) 3DY +T
( :-PU Y ). 32+ ;8 - U 5:0 TVYT 0 ) +Y + ) 3 6 0 U>- ( T - + ) 3T 0?0?)/ Y ) ( 2- U Y ). 32+) +TVT 
 TT - 
 3 YTM3 T+4* Y +T Y ). 34T4 )?0 0 + 4 YT - 5 3:+Y - 6 Y ). 3:+ 
T 0?0 )/ Y )? +6 - U T,+ U $& ) 3 + ) 3 6 0 U>- ( T - + ) T - T,3 Y A- YT U@ & T T+* U*:0 T,+ 
4 TAY ) 3 S 35 35 U + T ) 3 T 6 )/K T4 ) Y U 3 T 0 0?)/ Y )? ( :-PU Y ). 3
4 T2 T,3 YT ) Y . < , = M T ) 3 & U>-E) U 3 Y+  < , = U>- T T U + . Y I5 6 YT W
R.\ 2 2 i hik
h Dh 6 ‚ w ,q + m ' O p … o ) ‚ n . < , = * m + p M m k < < , =4= G , j 9 < < , =4= G
, / j X < < , =4= G ^ 9 j < < , =4= G , j K < < , =4= G , j k < < , =4= G % p … . # … p)nfn #&%
 < < , =4= G , / / K o … rvm < , = o œ
s p r ‚ O3o n>Pm .|svux,w )pJr,m %2 < < , =4=Fods .ym # … m .p … .
Cm u p)nps ,q + m M ‚ o … <r p)w m . u p n ‚ )) ^ 1 k B  b ; < 3 5  3k 5  E = 5
% T - T 4T 6:+T Y T 5 3 & T,3 Y ). 3 Y U Y T,3 YT,+JY T VU 3 3 )?VU0# T,3 T -PU Y -/- )/*) ( 

3 U Y ) 3 A- ; < 3#5  E = ) 3 ; < 35 35 E = G ; < 35  E = M ; < 35 E = 
4 )?0 T B  ) + YT *0.**.P
0 U ++ YTT+* T Y ). 3 U0 +  T - T Y T ? :0. 4 ( 6 
< T,3 T - U Y ) 3 Y T ? ; < 3 59 = ( U Y - = ";) 3 T Y T5( T - Y TT 0 0?)/ Y )? ( :-PU Y ). 3
) + T+* U Y 0/. YT :0. 4 ( 6  UIE 6 :)? 6 - & T* ) Y+ *0.**. 
0 U +E+ ) + T 6 U0 Y ) ^
1 B  l + T A- T*LT & T -. T+* T Y )? 3 U0 +  T - T Y T 80. 4 ( 6 4 )?0?0 T U +T Y )? 3 
k W < , = Z 35 k M 62+ < , 7= U + ) +A *) 3 Y7+T Y )? 32+)K4  +T 5-- T,+  3 ) 3 
/*0.**. T 0 T T,3 Y+ U>- TY T 
0 U ++T,+ B  b ; < < , = E = < ? G , j / / / j = / l /- T 
5 3 & T,3 ) T,3 Y LU + ) + H- ; < < , = E = VU 3 T *) & T,3 $.I U 3 *) 3  j B k j / / / j B I Y 
D0G ) ^ 1 k B  j B j B k ^ B j B ^ B j / / / j B ^ B j ^ x B x B x B  / 3JY T( - +Y 
LU + ) +); k ƒ T+* :0?)?
) Y 0. + :0?) Y+ U + , M ^7, K4 )?0 T ) 3 Y T+FT 5 3 LU + ) + k ƒ
‚ C
‚
) + *) & T,3 . 
k M < ^ = / l ++6 T Y U Y < , = Z 35 k 5 3 Y U) 32+ U 62+ ( T U 3 0 TVY < , 
= k O T,k3  YTJY T < 
0. +6 - T Y T - T 6 0 U>- 3 T ) @- $  YT6:3 ). 3       

 

<,=  

,

 

UP 62+ ( T - U 3=Y T  T+* T Y ). 3 U0 +  T - T M T,3 < , = ) + + ) :0/. C 5 3 (
3 T YT ; < < , = E = G E M E U 3 Y T ) 3 YT - +T Y ). 3 H-+  ‚ k ƒ EG k O k k 
) + 623 ) 26 0 U>-  T,3 T < . -E*0?0 U>-.$ ) , / #B U0 + T AU>- S , /$ ,*, = Y T 
@ 623 U>- . [ < , = ) + U *0.**. +  T - T Y U Y ) + ; & < [ < , = = EG; & < R =
M T AU 3 )A*0  < , = ) + VU0?0 T Y T … uVr}n m+uƒs  < , = " ) 3 T E YT - T AU) 3 E) 3 
LU + ) A
+ T 0 T T,3 Y+ ( B k ^ B j / / / j B ^ B j B x B x B ^ - U>- T - Y * 3 U0 Y 
; < < , = E = Y T,+ T *0?**. 
0 U ++T,+ VU 3 T - T :- T,+T,3 YT ) 3 Y T 5 :0 T T,3 Y 
< , = G < , = ^ ) 3 Y < , = YT ) 3 YT - +T Y )? 3 DU Y -E) * ; < < , = = ) 30Y ) + LU (
+ ) + ) + ^  YTAY U Y < , = G < , = ^ ) 3 Y < , = ) + 3 Y UG
0. +T E AU 3 )H*0  ) Y 
U + U <  *0.* *. +  T - T;= @ 623 U>+- .* M 62+  0?) 3 + M T - T , /$ /  T,+ 3 Y
UFK8/0 . ) 3 Y ) + V U F+ T* U 3 Y T ) 3 YT - F+ T Y ). 3 A+- ) + U0?0. 4T Y  T ^ < 4 )? 
) + ) @ ++ ) 80 T A- U + $ Y r}n ‚ s'm . %)(0AU 3 ) A*0 g= l Y6 U0 /0 . bm M m+w # 6:3 ) 26 0 U>A+-  
6 - + U + Y T ) 3 YT - + T Y )? 3 H-  GU %)(0AU 3 ) A*0 4 ) Y <  
*0.* *. +  T - T;= 
@ 623 U>- . 1 4 T4 )?0?D
0 *>) & T U 3 T U + . 2-$ 9 Y ) ++ Y U YT T,3 Y 0 U YT - 3 < + TVT * (
T -E
) + T $ ) , ) < T;=4= M T ) 3 YT - F+ T Y ). 3 H+-  ‚ k ƒ T ) 3 ^ V U 3 TT+* :0 U) 3 T 
$. Y T ,U Y Y U Y 
< , = ) 
+ Y T DU 3 ) A*0 4 T TVY $. :0 6 :) 3 AU 
5- ) 3 Y Y T 
) UFP- U* 5-- T,+  3 ) 3 Y Y T ^ (0DU Y -E) * < 82- Y T T)(:3 ) Y ). 3  :0 6 :) 3 
+ TVT * U*80 T %' / A- U 2-$  Y T U ; & T/+ Y U YT T,3 Y + TVT -E*0?0 U>- . ) / )
U 3  * T - 
) + T 9$ ) &% < = = 
\!#"ya%$'\!$ i hikh gh54 6 "  47Y U YlB  ^ B  K k < ? G , j / / / j = U 3 gB x B x B ^ 
V U 3 T - T :- T,+ T,3 YT . T  T TG+  T - T,+ )
3 <,=
4 6 '-; & T"Y U Y U  /*0.* *. T 0 T T,3 Y ? b0; < < , = = 4 ) Y ? G ^ / U + 3 T
E 
Y T A*0?0. 4 ) 3 A+- + W B  ^ B < ?"G 
 =  < ^ B  ^ B ^ B = < ? j j ) T - T,3 Y
) 3 )? T,v+ =  < / ^ B  ^ / / / ^ B  = < 4 T - T ? j / / / j ? U>- T+ ) * ) T - T,3 Y ) 3 )? T,v+ = 
- < ) ^ / B  + ^ B  - + ^ / / / ^ B  = < 4 T - T ? k j k / / / j ? U>- T<T )  Y ) T - T,3 Y ) 3 )? T,v+ =
< 8 o …gq W 82- Y T U Y Y U Y U 3 T 0 T T,3 Y ? G ‡ s x 1  B  ) + ) 3 ; < < , = = 
3 T TVY(+ Y!4 T 6 U Y ). 32+ < ? s B G U 3 ? s DdG = *>) & k) 3 I5 32+ Y P- U) 3 Y+ H- YE T
) 3 YT T - + ‡ j k j / / / j M T 5 3 ) Y )? 3 ? G ^ / U 3 Y T U 6  . ) 3 T 6 U0?) Y .
< 1  =  U 1  ) 8/0 . Y U Y + ‡ + % U 3 Y T,3 UGV U + T (9 ._((V U + T U>- 6 T,3 Y 
5 3 k 
0 6 T,+ Y T + *k 0 6 Y ). 3 =
4 " 6 '-; & T Y U Y T & T - .  /*0.* *. T 0 T T,3 Y4 ) YG+ 6 U>- T ^ /) 3 ; < < , = = V U 3 
T - T 2- T,F+ T,3 YT $."U +  T - T ) 
3 < , = < 8 o …kq:W M T ( - F+ Y) V U + T,+ V U 3 T U 32+E 4 T - T 
$. Y6 :) 3 Y T+  T - T,+ - T 2- T,+ T,3 Y ) 3  j / U 3 B  Y * TVY T - 1 U8  *) T 
Y T *) 3 Y+ 4 T - TAY T :0. 4 ( 6 + U>- T T - H- T ) 32+6 - T,+ Y U Y"Y T - T,+6 0 Y ) 3 
+6 - ,U T ) + U Y6 U0?/0 .I) 
3 < , = :8;- Y T  *0.* *. T 0 T T,3 Y+  Y T 0 U + Y Y .$ T* 3 T
V U 3 - T 2- T,+ T,3 Y) . Y T 6 - & T z k 5" T Y ). 3 /$ )$ U 3 2- TVT 6 - Y T - =
Q + ) 3 Y T ( T - +6 * T P- U Y ). 3 AU 3 . T 0 0?/) Y )? +6 - ,U T,+ V U 3 T 5 32+ Y - 6 YT 
A- 
 Y T+ ) 3 *0 T<T+* U*80 T < , = l ++E6 T Y U Y z ‡ ( T 0 0?/) Y )? ( 2P- U Y )? 32+  WR  Z
z  < ? G , j / = U>- T *) & T,3 M T # F m+w s,u O R k R ) + T)(:3 T U + A*0?0. 4 + W M US T
=  b z  < ? G , j / =M+6 B 
Y U YY T ( T - + >  G  O k < =  = U>- T T,3 T -E)  U 3 BY US T
- T 6 0 U>- 3 T )  @- $ 2+  Y T,+ T( T - + ) 3 R  Y * @*0.* *)?V U0?0 . 4 T+ T 
) . UD5* .  

)/ 

 

PJ
 
 

  ) 3 T U R  Q + ) 3 U ( T -5( 2- T,+T -5& ) 3  - ) T,3 Y U Y )? 3 ( - T & T - + ) 3  ) ( 
T - ) +  TVY04 TVT,3 Y T  6:3 U>-. ) ( Y -E) YT AU 3 )H*0 2+ R  ^%$ >  4 T
V U 3 *0 6 T Y T,+T AU 3 )A*0 2+ Y * TVY T -AU 3 5 32+Y - 6 Y U 3 T)4 AU 3 )A*0 R
R 
4 )? 4 )?0?0GU /) Y U z ‡ ( T 0?0?)/ Y ) ( 2-PU Y ). 3! WR k R Zz k z M T$k )  T ) ( 
+-  ) + Y . T Y T - T,+E6 0 Y ) 3 %)(0DU 3 )A*0 /)/ Y T T,3 3 YT  *)? T 
Y T ) T -  ) + 5* 3T Y T ( :-PU Y ). 32+ 5 3 Y U) 32+ U 62+ ( T - < 4 (
T & T - Y T - T ) + 3 +6 T T,3 T,3 T 3 < +TVT T AU 9$ ) = U 3 R k R ) +
U 4 T 0?0 ( T)(:3 T %)(0AU 3 )A*0 M T T 0?0?)/ Y )? +E6 - U T < U = ) +/ T)(:3 T U +(Y TQU ( A*0 
( T - +6  5* :) T,+  < , = ) 3 LU>- Y )? 6 0 U>-  < U = G < U ^ , =  < , =
1t\.2 3 iDhjiVh:Dh ";) 3 TY T6( 2P- U Y ). 3 < , = Z 35 k VU 3 T  +T,3 Y G5 3 Y U) 3
UP 62+ ( T - 
Y T U@ & T 5 32+ Y - 6 Y ). 3 *>) & T,+ U 4 T 0?0 ( T)(:3 T %)(0AU 3 )H*0  Y ) +
3 Y 
0 T U>- A- Y T T)(:3 ) Y ). 3  ( T - +6 /) 3 Y U Y Y T - T,+6 0 Y ) 3 AU 3 )A*0 
4 ) 0?0 U & T U r ‚Opo n mF. + Y - 6 Y6 - T U + 4 T 0?0 M T .$
0 )? U ( A*0 2P- U 3  T 5 & T -E) 3 
5 32F+ Y - 6 Y ). 3 V U 3 T UF;:0?) T=Y  < , = U0. 3 „/P- T 6 0 U>- ( T - + Y 5 32F+ Y - 6 Y U 
5 80 T+*0T 0?0 /) Y )? +6 - U T 4 )? ) + ) T /-  )? Y Y T %)(0AU 3 ) H*0  < U = T (
(:3 T U@ & T < + TVT " T Y ). 3 )J= 7
3 Y ) + 4 UI. 4 T V U 3 Y U0 S7U@ 6 Y < U = U + U
r ‚Opo n>mP. svuxw@)pJr,m 1 YT Y U YY T 5 80 T+*D+ Y - 6 Y6 - T 3 < U = ) + 3 Y7623 ) 6 TT1
) Y/T T,3 2+ 3 Y T  *)? T,+ 4T AUS T ) 3 Y T 5 32+ Y - 6 Y ). 3 T U0 4 U. (+ Y ) 3 S 
< U = U + U + / Y %)(0AU 3 ) H*0  U 3 0T 6 /) ) YN4 ) Y U 3 U> - :) Y - U>- . < 5 LU Y ) 80 T;= 
5 80 T+* + Y - 6 Y6 - T84 T,3 4 TG3 TVT ) Y Y ) + U0 + 4 - Y T,3 Y ). 3 ) 3 Y U YY T
- T,F+ Y -E)? Y ). 3 Y U Y Y T ( 2P- U Y ). 3 R k Z{z k 5 3 Y U) 32+ U 62+ ( T - ) + 3 Y & T - . F+ T -E) ( 
62+ 3 ,U Y) ) U 3 T 0?0?/) Y ) +6 - ,U T R U + 9 < R = G  LY T,3 ) Y U /) Y+ U 3 T 0 0?/) Y )?
( :P- U Y ). 3 4 ) Y U 62+ ( T - < # B M T - T 9$ ) , / = T74 )?0?0 3 Y 3 TVT Y ) + U Y
) 3 6 - 0 U YT (- U>- 6 T,3 Y+
T+* Y54 T/ TVYT +- ) 3 TY T - T 0 T & U 3 Y ) 3 &&U>-E) U 3 Y+  < U =  T *) 323 ) 3 4 ) Y < / =
" 6 K@ + T Y U Y > ) + U- T 6 0 U>- ( T - ) 3 < , = U 3 T /)  -   4 )? 4 )?0?0 T 
T,3 YT $. $ >030 + T 5- & T"Y U Y < , = ^ $ > ) + + ) :/0 . 5 323 T YT W M T 3 - AU0 

).- 
0 T Y Y T ( T -7V U 3 T 5 3 Y P- U YT U0. 3 Y T - T DU) 3 ) 3  T /) +  T - T  U 3 . 
U 3 6 U* T,3 Y T - T  Y ) + ) :0 ) T,(+ Y U Y < / = G 
+ T Y )? 3 ZQ + ) 3 Y T " T ) T - Y (
< < , = ^ $ > = % ( < < , = ^ $ > = ) +1+ ) :0 .M5 323 T YT T 0?0 ( S 3 4 3 :-* T - Y ) T,+ 
Y T 6 0 T -  U>- U YT -E) + Y )? 9) :/0 . Y U Y 9 < < / =4= G /&9 < < , = ^ $ > = ^ 9 < = G
/&9 < < , = ^ $ > = U 3 9 < < , = ^ $ > = G 9 < < , =4= ^ 9 < $ > = x=9 < = G , / j + Y T 
6 0 T - U>P- U YT -E) + Y )   < / = ) + /A%' M ) + T U 3:
+ Y U Y < < / =4= G / / j U 3 + ) 3 T 
k < < / =4= G , 4 TI U'& T ; < < / = = EG 
 / 3 Y T A*0?0. 4 ) 3 4 T T,+ 5-E ) T U 
5 3 & T,3 ) T,3 Y LU + ) + H- Y ) + A- TVT U T 0 ) E U 3 -E E 6  $ + T<Y T - T 6 0 U>- ( T - + U0? 3 
4 )? Y T ( T - +6 ) + T - A+- T Y  T ) 3 Y T0Y04 5* 8) T,+  Y TP36 
0 T,62+ 
< , = ‰ < , = M $62
+ Y TY04 M5* 8) T,+  < , = ‰ < , = U>- T ) 3 < / = 2- & ) ) 3 ,
+  T - T,+  + 6 U>- T ^ / < 5-E- T,+ @ 3 ) 3 Y ( B k ^ B j / / / j B ^ B j B x B x B ^ - = 
4 )? - T U0 +) T Y04 ^  + ) 3 Y T ) 3 YT - + T Y )? 3 AU Y -E) * M T F+ T Y ). 3  T U 
< , = ) 3 YT - + T Y+ Y T @ 623 U>- .  < , = ^ $ > ) 3 U/
)?-E
0 T* U 3 4T AU. U ++E6 T
Y U YY T *0 6 ) 3 AUF ) T,3 Y ) (T,+ Y T,+ T 
).-E
0 T,+ M T,3 U F+ T Y ). 3 X W 35 k Z < / =  

 

<,=  

)

 

) + 5 32+FY - 6 YT $. +T)4 ) 3 YT Y!4 +T Y ). 32+ Y T < , = + Y * TVYT - ";) 3 T
X G ^ / Y TG *0?**. 
0 U ++T,+ X U 3 D Y TG+T Y ). 3 U 3=Y T ( T -*)>& T 
- T /*0.**. T 0 T T,3 Y+ < - Y * 3 U0 Y Y T 2- T & ). 62+ , = H- 4 )  Y T
Y!4 
) 3 YT - + T Y )? 3 AU Y -E) * U + Y T H-+ Ck O k  / M (:3BY T /) +E+ ) 3 % *0.**.
- U LU + ) + ; < < / = = '4T4 U'& T"Y  U S Y  < , = ^ $ > H-<U
T 0 T T,3 Y+ H< 
 T,3 Y 9 YT Y U Y ; < [ < < , = ^ E$ > = E = G ; < E = ) + + LU 3:3 T . ) 5*8) T,+ 
Y T /;( Y - 62+  3 T ) + Y T( T -  < , = Z 35 k U 3 YTJY04  Y T - + U>- T 
 /*0.* 62+ Y  ) 3 < , = 6 Y *>) & T 3 3 T -E *0?**. T 0 T T,3 Y+ ) 3 < , = ^ $ > 
T  F+ T Y T *0 6 ) 3 AUF W8[ < < , = ^ $ > = Z [ < < , = ^$ > = ) 3 +6  U 4 U.
Y U Y Y T,F+ TJY -E) U>- T ) T,3 Y ) (T@+ / 3 T)4  *0?* *. T 0 T T,3 Y+ < - T :- T,+T,3 YT .
Y -E) = U'& T TVT,3 TVYT YT 
\!#"ya%$'\ iDhjikh/J h '-; & TAY U Y Y T,+ TJY -E) U & T+ T 0 d(() 3 YT - + T Y ). 3 l + 4 T4 )?0?0 
+ TVT ) 3 U T,3 Y) Y T,F+ T Y -EG) U>- T  *0.* *) V U0?/0 . 3 3 Y -E>) & ) U0 l K:/0 . ) 3 " T ) T - )( 
C) YYT,3 Y T - . 2- & T Y U Y Y T  *0.* *. 
0 U ++ T,+  Y T,+ T Y - ) V U 323 Y T - T 
(
- T,F+ T,3 YT $. +  T - T,+ ) 3 < / = < 8 o …kq:W Q F+ T Y T U Y Y U Y < / = U /) Y+ U 5 :0 T+* 
+ Y - 6 Y6 - T U 3 K < < / =4= , = 
U  Y T U ; & T (0 T,3 Y ). 3 T /;( ) T,32+ ). 3 U0 Y -E) ) 3 G [ < < , = ^ $ > = 
U + U 26 U0 
).-E
0 T ) 3 < Y T Y )?- 
).- 
0 T = ) 3 YT - F+ T Y ) 3 ) Y"Y - U 32+ & T - + U0 /0 . U Y
U= *) 3 Y) U 3 + ) 3 T < , = ^ $ > ) ++ ) :/0 .F5 323 T YT Y T,+ T Y04 
).-E
0 T,+ V U 3 
T 5 3 Y - U YT ) 3 < , = ^$ > . 5 3 Y P- U Y ) 3 T U 
)?-E
0 T 3 @ Y + ) T,)+ 4 T
V U 3 5 32+ Y - 6 YY!4 3 T)4 
0. F+ T +E6 - U T,+ < T,3 T *0.* *. T 0 T T,3 Y,+ = ) 3 < / = 
Y T,F+ TM+6 - ,U T,
+ 4 )?0 0 LU).- 3 3 Y - >) &$) U0?/0 . 4 ) Y Y T Y -E)  *4T -E
) F+ T ) , ) 3  ‚ ƒ
< 2-E & ) 3 Y U Y Y F+ T Y -E) U>- T43 Y  *0?* 62+ Y  T - = 

R\.2 2 i hikhji LDh < + m .)up)nDr}ofw4r}n m,s o 5… [ < < , = ^ $ > = F5‚ u … . m OcF m ./.ym . .)odsPO;s o … 
< , = ^ $ >D5 < + m+s}m . o s O s r<p … F mr +x‚ s}m … q ‚F m€o … < , =p … . .)ods ‚ o …kq )vw ‚O q,+ m
s'm5r q o ‚)… p … . ),w ‚ O mpJr + ‚ q,+ m}w 5 < + m0s o + m+w5m,s7o … < / = ._m# … m . FV# q,+ m
p F ‚M m .)odsPO s
+ p M m s}m}n ) o …kq m}w s'm5r q o ‚)… ^ / 5
< ;8 - YT :- T AU ) , , +TVT " T Y ). 3 9$ /$ = M T U ;& T +  T - T,+ 
+ 6 U>- T ^ / ) 3 YT - +T Y 3 0. Y T Y -E) Y 4 ) BY T 5-- T,+  3 ) 3 
).-E
0 T,+4 T - T 
26 U0 
% T,3 T#4T U'& T A 623 / / *0.**. T 0 T T,3 Y+ < , + T - T,+ U 3 )(Y -E) = A4 )? Y T ) 3 YT - +T Y )? 3 DU Y -E) * ) + / < ^ = M ) Ck O k  YTY U YY ) + AU Y -E) * U + 
TVYT - /) 3 U 3 Y ^-, ):0/. ) 3 Y U YY T *0?**./
0 U ++T,+ 0?) +YT U@;& T A-+ U$LU (
+ ) + ; < < / = E = < #B -*0?0 U>-. , $/ , )J= l + ) /)?0 U>- U>- 6 T,3 Y 2C -;$& ) T,+ U/C LU + ) + 
A-; < < U = 
= 4 ) Y ) 3 YT - +T Y ). 3 AU Y -E) * U < ^ = M / < U ^ , = k O k  M k O k  / 

E 
T VU0?0 Y U Y < U = G < , =  < U ^ , =  T,3 T Y T U ++T - Y ). 3:+ k < < U =4= G ,
U 3 ; < < U = E = EG E k  O VU 3 T 2-E & T $. ) 3:6 Y ). 3 M T T 0 T T,3 Y+ 
+ 6 U>- T ) 3DY T U@ & T LU + ) + U>- T Y -E) < U 3 VU 323 Y T - T 2- T,+T,3 YT $. + T - T,+v= 
U0?0 Y T - T 0 T T,3 Y+ ) 3Y ) + LU + ) + U>- T + T - T,+ M T + T - T 4 ) Y + 6 U>- T ^ U
) + 5 32+FY - 6 YT $. +T)4 ) 3 +T Y ). 32+  < , <= Y * TVY T - = T,3 T ) Y *)>& T,+ -E) +TY U
+T Y )? 3  < U = Z 35 k < #!U0 + " 4* T -E
) +FT ) , , / < U =4= 3DY ) + 4 UI. 4T VU 38(:3   

% 

 

PJ
 


) +A *) 3 Y +T Y ). 32+ ) 3 < U = .= *4T -E
) +T,+ , /$ , < U = U 3 < = 4 T S 3 4 Y U Y
k - T 2- T,+FT,3 Y+ ; - , M ^-, T T,3 ) 3 D 3 Y T U>-E) Y . U Y62+ Y T
) 3 k YT O - + T Y )? 3 A-+  < U = ) + T 6 )>& U0 T,3 Y(Y U < ^ = M < / U ^ , = ; ) U ) +T & T,3
U 3 Y < / U ^ , = , M < , U ^ , = ^-, ) U ) +  < T VU0?0 YT 
0 U ++ ) ( VU Y ). 3 
) 3 T)(:3 ) YT A+- + = T 5 3 
0 6 T 

C 

e:e $ adc;afeg` i hikhjikiVh < + mLo … M p)w,oZp …kq s ‚ ) ,q + mm}ndn~o oˆq orLs,uxw@)pJrvm < U =p)w5m m o M m …
p s ) ‚ nfn ‚ * s 9 < < U =4= G , / U p … . k < < U =4= G , j + m … rvm < < U =4= G , / U ^ / /
6 ‚ w ,q + m s,o mJ… p q uxw4m * m + p M m X < < U =4= G ^ 9 U -<+ m … r,m K < < U =4= G / U ^ , p … .
 < < U =4= G 5„‚ w5m ‚ M m+w % < U =7ods9s o o … o Uo s m M m … 5 
k
" ) 3 T < U = U ) Y+ UM5 :0 T+*I+Y - 6 Y6 - T < #! T AU>- S ) , 9 = ) Y U + U ( - +Y 
T - 3 
0 U ++ U +84T 0?0 TI62+Y - T AU>- S T - T Y U Y k < < U =4= ) +DY T ' *) 3 VU>-T 
26 U0@ < / ^ U = D < 4 T - T D ) + YT *0.**.G
0 U +E+ Y T7( T - = ) 3 LU>- Y ) 6 0 U>- 
k < < / =4= G  T U 3 ) 3 Y U Y < / = ) + U / ) ( +E6 - U T < . YT 
0 U ++ ) ( VU Y ). 3 
5:0 T+* +6 - ,U T,+ < / = ) + ) 3 U Y ) T /- )? Y YT / ) ( +6 - U T R 5 
" T Y )? 3 , ) = M US ) 3 UG- T 6 0 U>- 3 T )/ @- $  UG 62+ ( T - U 3 U +T Y )? 3
) 3 < U =  3 T VU 3 T)(83 T(Y T 3$6 
0 T,62+ < U = ‰ < U = M T 5 :0 T T,3 Y < U = G 
< U = ^ ) 3 Y < U = ) + U + ) :0/.5 323 T YT DU 3 )A*0 4 ) Y @ 623 U>-+.* [ < U =
) + U *0?**. + T - T U 3 YT ) 3 YT - +FT Y ). 3 H-  < U = ) + T 6 ) && U0 T,3 Y Y 
U < ^ = M/ < U ^ , = ; < T,3 T < U = ) + + 8) 3 H- U0?0 U T62+Y 3 YT/T - T Y U Y 
< U = ) + U 4 T 0?0 ( S 3 4 3 AU 3 )A*0 VU0?0 T Y T ofn …g‚ w # F m+w U ++ 
) U YT Y Y T 
@*0/. 3 /) U0 D < HNj j = G H x Px  O k U 3 [ < U = ) + YT " T ) T - Y ( ( T - T 
/*0.**. +  T - T & < / j ) j U ^ , = < ;8 - - T0 TVY U)?0 +)$+TVT " T Y ). 32+ )$ )$ 9$ ) 
- J = 
!\ #"y%a $'!\ $ i hikhj!i &ˆh 4 6 &('-E & T(Y U Y ) z ‰ < U = ) + U - U Y ). 3 U02580 T+* 6 -5& T
< + z 35 k 6= 4 ) Y z  G ^ U G ^ / Y T,3 z ) + U +T Y ). 3 Y T T 0 0?)/ Y )?
( :-PU Y ). 3 < U = Z 35 k < 8 o …gq WZQ +FTAY T U 623 Y )? 3 H- 6 0 U , &%' , U 3 Y T 
U Y Y U Y < < U =4= G } <4< / ^ U = D = =
k
= T  T:+ ) 3 < U = :8 ) 3 U 3 T  T ) 3  < U x , =
4 6 & "  4Y U Y < U x / 
) 3 YT :0. 4 ( 6  < U = 3#5 
4 " 6  T,3 Y ) . ) ) +A *) 3 Y 5*:) T,+  < / = ) 3 < / = #" ) /)?0 U>-E0. *+ 42Y U Y / < U ^ , = 
) +A *) 3 Y 5*:) T,+  < / = VU 3 T T  T T ) 3 < U =
4
6 "  47Y U YY T +6  Y T ( T -U 3 U +T Y ). 3 ) 3 < )J= VU 3 T - T :- T,+T,3 YT 
$.<U Y - 62+ + 6 U>- T ^-, < 8 o …k:q W T,+ *0>& T YT+ ) 3 6 0 U>-E) Y . YT623 ). 3 U Y - 62+
U 3 U +  T - T - T 2- T,+FT,3 Y ) 3 U ( T - U 3 U +FT Y ). 3 U + ) + 62++T ) 3 " T Y ). 3 $/ , =
= 4 ) Y Y TDY -E)>& ) U0 T 0?0?)/ Y ) ( :-PU Y ). 3 & P A
4 \ 6 M US T Y T ( T - +6  < U N
4 T - T & e ) + Y T ) T AU 323 +6 - U T  T,3$62+ r TVYT -+) 3 TJY T  U>-PU e YT -E) +FY )?
3$6  T - + Y T - T,+6 0 Y ) 3 DU 3 )A*0  < U j r = Z & e
T+* Y 4 T#4 )?0?0 TVYT -+/) 3TY T " T ) T -)( C) YYT,3 LU + ) 1
0 U +E+T,+  < U = < U 
/ =
TVY / b ; < < U = E = T U8" T ) 
T -+)( ) YYT,3 U + )? 
0 U ++ 4T 4 )?0?0 (:3 Y T 5 3 (
+Y - U) 3 Y+ H- / 2-E & ) T $. Y T T,3 T -PU0?)+ T U  6:3 Y ). 3 A-+ 6 0 U M T - T $/ &%' 9$  

 

<,=  

 

R\.2 2 i hikhjiiDh o M m … p r =‚ o # ‚ ) 
< , =m O F m ./._m .]o … p ' O p … o ) ‚ n . I * + ojr +
+ p)s]svo O3o n>m q #=o m % p …L# K m+o F m}w m Y o qjq m …<F p svojrXr}np s s / b; < I E = ‚ ) I * ofndn
M p … ods + ‚)… ; < < , = = ‰ ; < I = 5 

E
E
MTw ‚'‚ ) 5 M T T,3 T -PU0?) T U 623 Y ). 3 H-+ 6 0 U + 4 + Y U Y H-<U 3 . +  T - T R ) 3 
< , = ‰ I U $& ) 3 + 6 U>- T ^ / 4T U & T + / < R = + /$ < l U Y -E)>& ) U0 Y - 62+ Y 
Y T/+  T - T Y  Y U) 3 r < R N =  U 3 UFK:0. M T - T /$&%' 9$ = l 3 T 0 T T,3 Y U>-. 
5 :) 3 U Y - ) U0 U>- 6 T,3 Y + 4 + Y U Y 3 < ; < < , = E = j  ‚ k ƒ = EG < E j ^ = 
3 0. Y T ) T,3 Y )?VU0 0/.  623 Y ). 3 U + Y T 2-* T - Y . Y U Y ) Y ) + 0?) 3 T U>- U 3 Y US T,+ 
3 T YT & U0 6 T,+ j 4/ 3 T U T 0 T T,3 Y + 6 U>- T ^ $/ 4* T -E
) +T ) , < = 3 4 
2-E & T,+ YT 0 T AU
Y US T,+ 
!\ #"y%a $'\ iDhjikhi h '- & T Y U Y ) UP0?) 3 T U>- 623 Y ). 3 W < j ^ = Z
/ 3 T U T 0 T T,3 Y + 6 U>- T ^ / Y T,3 E) + ) T,3 Y )?VU0 0/. E < ;8 Y T & U0 6 T,+ j 
Y T+ *0 6 Y ). 3;+TVT V i = 
f= j vb ; < < U = = U>- TDY T 
0 U ++T,+ ) 3:6 T $. U Y - 62+ U 3 +  T - T U +
U@ & T T,3 T -PU Y ) 3 U Ck E O k  +6 AU 3 Y T,3=Y T T,3 T -PU0?) T U 623 Y )? 3 A-4( 
6 0 U + 4 +<Y U Y /†& U 3 ) + T,+ 3 =(U 3 =Sx < + ) 3 T"T U VU 3 T - T :- T,+T,3 YT 
$. U Y - 62+ 4 ) Y +T 0 (( ) 3 YT - +T Y )? 3 = 8T,3 T ) Y & U 3 ) +E T,+ 3 YT4+6 ;- 6 Y T . 
T,C 3 T - U YT " ) 3 T Y T ) 3 YT - +T Y ). 3 AU Y - ) *  < U = ) + U < ^ = C Mt/ < U ^ , = Ck O k  M 
k / & U 3 ) +E T,+ 3 Y T+6 + LU T{U < ^ = M / < U ^ , = C k < YT Y U Y 4 T 
Uk & O T U Y6 U0 0/. :- & T Y U Y ) < U = ) + U +6 ;AU 3 )A*0  k U %)0( AU 3 )H*0 I 
+ ) :0 T"Y .$ T U 3 / bB; < I E = ) + U " T ) T -)( C) YYT,3 LU + )?
0 U ++ I 
Y T,3
/ & U 3 ) +E T,+ 3 ; < < U = E = ‰ ; < I E = = M (83 ) + YT 5 6Y U Y ). 3 Y T
" T ) 
T -+)( ) YYT,3 LU + )? 
0 U ++T,+  < U = $4 T U'& T Y  TVYT -+/) 3T Y T && U0 6T,+ / < D =
U 3 / < X = < T VU0?0 Y U Y D U 3 X U>- T Y T *0.**.D
0 U ++T,+ Y T ( T -U 3 U
+T Y )? 3 - T,+ T Y )>& T 0/.* = l 8U) 3 YT T,3 T -PU0?)+ T U  6:3 Y ). 3 H- 6 0 U +E 4 + Y U Y 
A- U 3 .2 U + )? 
0 U ++ / 4 T U'& T / < D = G U 3+ </ < U D xgX = G / < X = M T 
0 U ++
U D x8X VU 3 T - T :- T,+T,3 YT . U +6 - ,U T  T,3$62+LUF1 Y US TtU ) +A *) 3 Y 5*8) T,+ 
Y T ( T -  3 T 5* . YT/+T Y ). 3 U 3 - T,+ *0>& TJY T+ ) 3 6 0 U>-@*) 3 Y+ ";) 3 T
< U D xX = G U Y T T,3 T -PU0?)+ T U 623 Y )? 3 A-+ 6 0 U + 4 +
Y U Y + / < X = + U ^ $/
" ) 3 T / < X = 5X G ^ U <  / = LY T @ ++ ) :)?0?) Y ) T,+ A-/ U>- T YT T 0 T T,3 Y+ 
Y T+FTVY
( } < s D = b ; < < U = = + U <  / = j + + U ^ / -0/
E  

T 0?)?VU YT 8U 6 T YT - TVY )? U>-+ 6 ,T 3 Y+  V & + 4 Y U Y U0 0 Y T,+T 
0 U ++T,+ U>- T
U Y 6 U 0 0/. "4 L U + )? 
0 U ++T,+
G e ;e IH i hjiVhji Dh < + mFs'm q€‚ ) F p s,or„r'nwp)s s}m+s ‚ ) < U =BN U
/ Q ods.m C up)n q ‚
( } < s D = b ; < < U = = + U <  / = j + + U ^ / -0/
E 
\!#"ya%$'\!$ i hikhji Dh 4 6 & "  4 Y U YAYT - T,+6 0 Y  *4T -E
) +FT ) , , / < = ) + *
(
Y )DU 0 ) T 4 T VU 323 Y T $ T / U ^ , ) +A *) 3 Y 5*:) T,+  < / = ) 3 < U = 4 T,3
U /$ "  4 Y U Y < / =/ ,T + 3 Y 5 3 Y U ) 3 % ) +A *) 3 Y 5*:) T,+  < / =  

 

PJ
 


"  4 Y U Y(Y TM *0.**. 
0 U ++ Y T -^ , ( Y - 6:+ ) 3 < )J= H 6:3 ) 3 4* T -4(
4 6& 

) +FT ) , , / < g= VU 3:3 Y T - T 2- T,+T,3 YT $. U 3 T $ TT +  T - T
M T &&U0 6 T,+ Y T " T ) T -)(C) YYT,3 623 Y )? 3 3 Y T U ;& T 
0 U ++T,+ U & T 
TVT,3 TVYT -+/) 3 T W R ` ƒ < } < s D =4= G  O   U i  YT Y U Y A- Y T
‚
/ ) ( +6 - ,U T < / ="YT 
0 U ++ b; < < / = E = ) +"YT 3 0/. LU + ) I
0 U +E+ 8;-E
Y T ,U YY U Y R ` ‚ ƒ G  Y T T,362+ 6:3 Y ). 3F- VU 3 T 5 6YT 3 DU 3 .
T 0 T T,3 Y+ ; < < U = E =R1 ) 3 
0 6 ) 3 Y T *)>& T,3 LU + ) + M ) +)  4T & T -  T,+
3 Y ) :0 . Y T S 3 4 0 T T  - WX; < < U = E = Z E ) 3 T,3 T -PU0 T U & TM+FTVT,3
Y U Y - ) +3 Y 0?) 3 T U>- U 3 ) 3 T,3 T -PU0 Y T - T ) +M3 S 3 4 3 4 U. 5 6Y ) 3 
- < ‡ x = ) 3 YT +- +  - < ‡ = U 3 F- < =
8 ) 3 U0?0 . 4 T + 4Y U Y R G)(  C W/ k W  W/ b 35 + 1  G - ‰ 35 
" T Y )? 3 , ) ) + ) 3 U Y) ) T -  )? Y 35 3#5 1 YT Y U Y 6 :)? 6 - & T,+
) 3 35 V U 3 T U>P- U* TVY -E+) T $.7@*) 3 Y+  Y T 2- T Y >) & T7+ LU T 35 < l  ) ( 
T,3 T 6:+ 6 :)? *0 . 3 ) U0 ) 3 ) &&U>- ) U:0 T,+ U + , 5 T ' 
) T,3 Y+  T,3 T TVYT +- /) 3 T,+
U@*) 3 Y  35 5 3 & T - + T /0 . U @*) 3 Y ) !
3 35 TVYT +- ) 3 T,+ U @*/0 . 3 /) U0 6 Y U 
5 32F+ Y U 3 Y U Y - # ! 0 U) , ) ,*, =

R\.2 2 i hikhji' gh 6 o. svo. .)o 9m+w5m …kq ox‚ o …kq s ( } k j / / / j } - b 35 o …Ym m … m}w˜p n ox‚ 
s,o q o ‚)… 5 N #]m m … m+w6p)n ox‚ svo q o ‚)… * m O m%p …+ m+w5m q,+ p q9q,+ m o
‚ o …gq st}  p)w4m …g‚ q9‚)… p
C u p .)wvojr r'uxw M m
p … . …g‚€q,+ w4mvm ‚ ) q,+ m O p)w5m r ‚ nfnpo … mp w 5 Q < + m0s'm q:‚ )9r'u F or}s o p)s svo …m
,q + w ‚ u m + q,+ m,s'm ox‚ o …kq s) ‚ w O sOp9svu F s o pJrvm ‚ )35 ods ‚O‚ w oL+ ojr q ‚ 35 L5 ?@) * m!p/./.
p ox‚ o …kq q ‚ ( } k j / / / j } - %9q,+ m s}m q7‚ )tr}u F ojr+s o p)s svo …mXq,+ w ‚ u mS+ } k j / / / j } j 
.ym # … m+c
s p + #„o m+w o nwp … m ;
‰ 5
 YTJY U Y ) b ( } k j / / / j } - Y T,3 ;
G ;8 - 3 Y T 0? 3 *) 3 Y Y T
+TVY ( } k j / / / j } - Y T .$ T -:0 U 3T ; ) 3  35 TVYT -+/) 3 T,+ U@*) 3 Y ) 3 Y T 
26 U0 :- T Y ) & T+ LU T < 35 = & 35 < T,3 TJY T U@ & T 5 32+FY - 6 Y ). 3 *) & T,+ U 
AUF D W 35 ^ ( } k j / / / j } - Z 35 $. \Z ;
b & 35 / M T AUF
D VU 3:3 Y TDT+4
* YT,3 T Y 35  6 Y $. :0. 4 ) 3 6 Y T 0 U YYT -JU Y"Y T @*) 3 Y+
( } j / / / j } - 4 T VU 3 T+4
* YT,3DYT AUF Y D W 35 35 Z 35 < l @*) 3 Y N 
Yk TT+* T Y ). 3 U0 +  T - T & T - }  5-- T,+  32+ Y U ).- T Y ). 3 Y - 6 v}  @+ 
4 T VU 3 ) 3 YT -2- TVY D < N = U + Y T +FTVY  6 8)? + LU ++ ) 3 Y - 6  ( } k j / / / j } - U 3 
U $& ) 3 U 2- T,+ 5-E) 
T Y U 3 T,3 Y U Y?}  = 3 3 T VU 3 T U + )?0. +TVTAY U Y D ) + ) 3 T Y )>& T*
U 3G+ ) 3 T 4 T S 3 4 Y T 6 0 T -7 U>-PU YT -E) +Y ) + Y T 5:0 T+D
* +6 - ,U T,+ ) 3 35
< #B " T Y ). 3 , )J= ;4 T U'& T Y U Y R 35  35 
!\ #"y%a $'!\ $ i hikhji :Dh 4 6 .  $ + ) 3 ( } k j / / / j } - ‰ 35 T+* 80?)?
) Y 0/. < ) T *(
* (
) 3  * T,3 T 62+ 5- ) 3 U YT,+ H- T U }  =  Y - 6  Y T U@ & T 5 32+Y - 6 Y ). 3
U 3 :- & T"Y U Y  D0 G R
4 6 '-;& TDY U Y B D ) + ) 3 ,U Y) U 6 8)? .$ T - +6 - U T . + 4 ) 3 Y U Y Y T
) 3 YT - +T Y )? 3 ) Y 4 ) Y U . T -80 U 3 T ) + U/ 6 8)? 6 -5& T  

 

*

  
 
 
  
  

@AA
SVU MW UyY  MW 
S FOQUJK MW

4 T4 )?0?0 :- T,+T,3 Y Y T - TVY 2+ A-5 32+FY - 6 Y ) 3 Y T+ U* TT 0 (
0?) Y )? +6 - U T,+ < U = 3 " T Y ). 3 ) 4 T4 ) 0?0 2-;& T Y U Y YT 3 T)4 0/.M5 32+Y - 6 YT 
AU 3 )H*0 2+ U>- T ) T -+ )? Y YT 3T,+ T)(:3 T U@ & T 82- - T U@ 6 Y
T 0?0 )/ Y )? +6 - U T,+ +TVT U0 + 8" T Y ). 3 9$ )
8 ).- + Y 4 T 4 )?0?0 + 4 Y U Y Y T / ) ( +6 - U T R 5 ‰ 35 U /) Y+ U 3 T 0 0?)/ Y )? ( ( 
2- U Y ). 3 T U & T U0.- T U . T,3 Y )? 3 TAY U Y U0?0/ ) ( +6 - ,U T,+ U>- T ) T -+ )? 
U 3 + ) 3 T @ Y R 5 U 3 < / = U>- T / ) ( +6 - ,U T,+) R 5 U ) Y+ U s O‚'‚Jq,+ T 0 0?)/ Y )?
( :P- U Y ). 3 3 Y T A*0?0. 4 ) 3  4 T4 )?0?0 T+* :0?)?
) Y 0/. T,+ 5- ) T U +ƒ‚ n ‚O‚ w o + or T 0 0?)/
(
- R 5 < + TVT U0 + 5  TT 5 = 5 T VU0?5 0 Y U Y R 5/ U + TVT,3 T)(:3 T U +
Y )? ( 2P- U Y ). 3 Hg
(  C W W W b 35 + C x x x G -0/ T  U 3 T Y ) +4+FTVY6 
+ 0 /)  Y 0 . k < # B 0 U) , ) ,*, = U 3 - T kT)(:3 T R 5 $. Y T - T 5 3 & T,3 ) T,3 Y T 6 U Y )? 3 
3 Y ) + +T Y )? 3

R 5 G)(  C W/ k W  W/ b 35 + C5 ^ 5k x7 5 ^ 5 G -0/
< M T A*0?0. 4 ) 3 5 32+FY - 6 Y ). 32+#4 6 0 4 - S T - T Y 0. A- Y T -E)/*) 3 U0 T 6 U Y )? 3
U +64T 0 0 4 T T - T 0/.  U 3 T Y T + )/ 3:+ A- YTI+ US T + ) :0?)?
) Y .* = TVY @ k G
( C G j G - U 3 @ G ( C G ^ j G ^ - T+ S T)4 :- T Y ) & T 0 ) 3 T,+
) 3 35 k T VU 0?0 Y U MY + S )T 4  T U 32+Y U Y k Y T - T ) +M3  .$ T -:0 U 3T 35 ‰ 35 
5 3 Y U) 3 ) 3 .@ Y @ k U 3 @  3 YTJY U Y @ k j @ ‰ R 5 l AUF W R 5 Z @ 
35 k 4 )?0?0 T 5 32+FY - 6 YT U 3 $. +T * :0?)?
) Y 0. TVYT -+/) 3 ) 3 Y T ( T - +4 T 4 )?0?0
+ 4 Y U Y ) + U 3 T 0?0?) Y )? ( :-PU Y ). 3 P8;- } b R 5 4 T T)(:3 T < } = ) 3 Y T 
A*0?0. 4 ) 3 4 IU . W
; < 35y=
T 623 ) 6 T .$ T -:0 U 3T ! 
) } bdR 5 ) +73 Y ) 3 @ k Y ,T 3 Y U S T Y 4
G
<
+ LU 323 T $. } U 3 @ k U 3 )T (:3 2T L} = !; @ 
; TAY TAY U 3 ,T 3 Y :0 U 3 T pR 5 U Y 
} U 3 
) } b @ k ‰ R 5* 
Y ,T 3 0 TVY !
; @ / 
)T (:3 2
T <} = G !
M 2-;& T Y U 1Y WNR 5 Z @ ) + U 3T 0?0 )/ Y )? ( 2-PU Y )? 3 4T 3TVT Y  T S Y U Y 
A-8 ,T 3T -E)? b @ 
Y T ) 3 & T - +FT )DFU T O k < = ‰ R 5 ) + U + $ Y T 0 0?)/ Y )? 

< 
6 - & T . Y T 5:0 )?VU YT g= )T (:3 ) Y ). 3  ) ; ,T 3 Y,T + Y T .$ T -+:0 U 3 T
+ U 323 T $. U 3 @ k 
Y ,T 3 O k < = G <4< ; R 5 = ^ @ k = % ( } b @ k + Y T
Y U 3 ,T 3 Y :0 U 3T LR 5 U YQ} ) 3 YT - +T Y + @ ) 3 -0/ l ,T 3T -E)?@*) 3 Y b @  U+ 
5$- ) 3 U YT,+  W ^ W H W ^ H  U 3 Y T 5-E- T,+ @ 3 ) 3 T 6 U Y )? 3 ; ) +
T 4 ) Y R 5 $4T TVY Y U Y ; R 5
H < C ^ k = G <  ^ = / 3 YT - +T Y ) 3 Y ) + :0 U 3 
T 6 U 0 +
5 5
(  C /W W /W  b 35 + C5 ^ 5 7
j H < C ^ k = G <  ^ = -0/
k 
k x ^ G 
 YT"Y U Y @ k ‰ ; R 5 H- T & T -. 8+ ) 3 T @ Y ; 5 7U 53 R 5 55 3 Y U )5 3 @ k . 
)T (83 ) Y ). 3 l 0?) YY 0 T 5 6 Y U Y ). 3 < ,U Y - )+RU Y ). 3 9 C ^ U 3 ^ =1+ 4 +
Y U Y Y T ) 3 YT - +T Y ). 3 ; R 5 ) +T 6 U0 Y Y T 623 )? 3 ( k C G k U 3  G 4 ) Y ( < C x C k x C k x k = x H <  x  x   x = G U 3 H < C ^ k = G 
<  ^ = -0/ M T ( - +Y 5@ 3 ,T 3 Y Y ) +M6:3 ). 3 ) + @ k  ,T 3 T Y  TVYT -+) 3 T

F9 

 

PJ
 


< = 4T 3 0/. U'& TDY  -* Y T @ *) 3 Y+ 9@ k A - Y TI+TVY ( H < C ^ k = G 
<  ^ = U 3 < C x C  k x C k x k = x H <  x   x   x = G - U 3
Y T,3 U Y +T *) 3 Y+9} b0@ k A- 4 )  Y T Y U 3 T,3 Y ) 3 YT - +T Y+ @ ) 3 82} G W W W b k Y TDY U 3 T,3 Y :0 U 3 T 3R 5 ) + *)>& T,3 $. YTJT 6 U Y )? 3
< C ^ = x < ^ = G M ) + :0 U 3 T ) 3 YT - +T Y+ ) 3 G W ^ W H W ^ H 
) Qxk H G   T U 3 ) 3 Y U Y3} b k ‰ R 5 U Y6 U 0 0/. + U Y ) + (T,+ 
< C x C  k x7 C k x7 k = x H <  x7  x7  x7 = G / 
3:+T 6T,3 Y 0/. '4 T U & T ) T,3 Y ) (T O k <  W ^ W H W ^ H = 4 ) Y
( < C x C  x C  x = x H < x  x  x = G j>H < C ^ = G < ^ = - j
k
k 

k k 
 
4 )? ) + U 6 :)?7 6 -5& T ) 3 Y T .$ T -:0 U 3 T ; G)( H < C ^ k = G <  ^ = - Y U Y
) + ) Y ) + U 3 T 0?0?)/ Y ) 6 -5& T 78;- T,3 T - )? b Y ) + ) 3 & T - +T )AUF T ) ++ $ Y 
O k

 YT U 0 + Y 

) + U + T Y ). 3  
\!#"ya%$'\ iDh &Dhikh Q + ) 3 YTD+ U* T TVY  2-;& T Y U Y"YT 5:0 T+* +6 - U T
R G)(  C W/ k W  W/ b 35 + C ^ k x  ^  G - U /) Y+ U 35 k}( ( 2- U Y ). 3 
;& T - 35 k YT"Y U Y < + ) 3 T R  U +(T & T,3 ) 3 YT - +FT Y ). 3 A-+ = Y ) + ):0 ) T,+ Y U Y
R ) +4 ) T - ) Y 35 k 35 k
l 3 Y T - T,+ 5-E/) Y )? 3  < / = V U 3 T *)>& T,3 ) 3 Y T A*0?0. 4 ) 3 4 U.* < M ) + Y ) T
Y T13 T)4 T,+ 5-E/) Y )? 3 V U 3 T T,3 T - U0?+) T"Y  < U = H- U0?0 U 
/$ = Y ) + T U + . Y +TVT
Y U Y ) 4T >) & ) T/3 $. Y T E 5 ( U Y )? 3 < k j  = \Z < k x U k x U ? j  x U x U25 ? =
< U b E j G , j / / / j % = 4T TVY Y T %)( ) T,32+ ). 3 U0 - T U0 Y - 6:+ 5 U + U 6 Y ) T,3 Y
>) & ) ) 3 P) Y 6 - Y T "- $. Y T E ( U Y ). 3 < k j  = \Z < ^ k j ^  = 4T TVY U 3 T)4
< + ) 3 6 0 U>- = AU 3 ) H*0 
I M T + ) 3 6 0 U>-E) Y ) T,+  I 5-E- T,+ @ 3 Y Y T (V* T @*) 3 Y+ 
Y T E ( U Y ). 3 3 5 =+ ) 3 T 1 ) 3 5 3 Y P- U + Y Y Y T E 5 ( U Y ). 3 U@ & T€1 Y T
U Y ). 3  E ) + …g‚ q A- TVT A- T+* U* :0 T* b 3 ) + U (
*4T @*) 3 Y 
\!#"ya%$'\!$ i h&Dh &ˆh54 6 '- & T Y U Y Y T ) 3 26 T E ( U Y ). 3 3 5 G 3 ! E 5 U +
T+* U Y /0 . , (
*4T @*) 3 Y+ ( T k j / / / j T k 3 I )+ U
4 6 "  4Y U Y U 3 T /)  -   Y T ) AUF T  T U (
*4T @*) 3 Y T  ) 
5 3 T & T - Y T ) ( ) T,3:+ ). 3 U0 - T U0 :- T Y ) & T + LU T 5
( U Y )? 3 3 ) =3 Y T + U* T AU 323 T - U + 3 5 < # !=U0 + Y T
4 " 6 T)(83 T U 

E 
. T - T 0 0?/) Y )? U Y ). 3 T)(:3 T T H- T *4T -E
) + T,+ ) /$ = '-; & T Y U Y ! E ) + 
R U 3  U + % 5- 3 T - @*) 3 Y+ < 5-E- T,+ @ 3 ) 3 Y Y T-(
*4T 
 T -  ) Y ] 
@*) 3 Y+  Y T E ( U Y ). g3 = 4 T - TY T ) 3 :6 T TVY -E)? ) + + ) 3 6 0 U>- 6 Y ; & T - 4 ) 
Y T 5 :0 T+* < U 3 + $ Yg =F+ Y - 6 Y6 - TG3 U Y6 P- U0?/0 . T+* YT,3 :+ < 8 o …kq:W  6 YT
9 < ! E = = M T 6 Y ) T,3 Y ! E ) +62+E6 U0?/0 . V U0?0 TBY T o ofnfn ‚ * r<p s}m + TVT 8 /) )(
6 -T ) ,
M T - T ) + U V U 3 3 )?V U0 4 UI. Y - T,+ *>0 & T 5 :0 T+* + ) 3 6 0 U>-E) Y ) T,+ < # ! " T , (
Y ). 3 / = Y ) + 2- T,++ ) + U>- Y )? 6 0 U>- /0 . + ) :0 T ) 0
3 Y T U ; & T V U + T T V U0?0 Y U Y
)
)
S 

0  

5 

U 

0
Y T623 Y + 623 T Y T Y 3 T,3 Y 6:3 T  Y T+  T - T R ) + U + $ Y
UY     
 
 
  
   

 !#"$&% -('
) -+* 

AU 3 )H*0 

&-R +'+ + + + , - 4 ) Y [ ` , 5 4 T 0 TVYT Y T
` , ( b X 
5 3 T ((0 ) S T43 T ) @ - $ 2+ Y T4+ ) 3 6 0 U>- @*) 3 Y+ ) 3 I U 3 TVY U DU 3 )A*0 I k
4 ) Y [ I k , kk 5 K , 0 6 ) 3 , 5*:) T,+ ` Y I k  3T TVY+ U + $ Y 
AU 3 )H*0 I-, I k % k /. kk `
1t\.2 3 iDh &ˆhiDh 82- Y T + US T I5 3 & T,3 ) T,3 T* 4T4 -E) YT  4 3YT T,+ ) 3 ( 
6 0 U>-E+) RU Y ). 3 2- T,++ ) 3 Y ) + + T 
) U04VU +T T+* :0 )?
) Y 0/.* 0. 4 6 5 U Y Y T
(
*4T 5 *) 3 Y+ ( T k j / / / j T k - U 3 T+* YT,3 YT E ( U Y )? 3 Y Y T - T,+6 0 Y ) 3 +E6 -4(
) YT+*4YT,3 2<+ Y -E)>& ) U0?0. Y Y TT+* T Y ). 3 U0 6 -5& T,+ M T 6 )( 
U T 
, 35 5 1
Y ) T,3 Y I , , 3 59 ! E  ƒ&$)? 62+ /0 .U /) Y+ U 5 :0 T+* +Y - 6 Y6 - T Y ) + U
+ / Y AU 3 ) H*0 + ) 3 T Y T 6 Y ) T,3 Y 10 , 359 ^ , W W  $. Y T E (
U Y ). 3 H W W Z ^ H W W ) + < T,+ :) YTY T :- T,+ T,3 T  Y T (
* T @*) 3 Y+
(  W W - = U AU 3 ) A*0  ) T -  )? Y 2 
04350 , 0  & R < T VU0?0 Y T 
T)(83 ) Y ). 3  Y T<Y U 6 Y *0.* *)?V U0 6:3 0 T 0 Z 35 k A- " T Y ). 3 /$ /$ = 3 Y T 0 U 3 ( 
6 UF T  :P- U 3  T 5; & T - )+ '4 T U & T1 62F+ Y1+ 4 3 Y U Y 5 , 3 5 ) + Y T 6 :0 T 
2- U 3  T 5 & T - I :P- U 3  T U0. 3 , +  T - T,+ < Y T ) AUF T,+  Y TAT+* T V(
Y ). 3 U0 6 5- & T,+ ) 3 5 , 3 59_= # !" T Y ). 3 , T,+ *0 6 Y ). 3 - T T,3 T - U0
+ ) 3 6 0 U>-E) Y ) T,+ 4 )?0?0 T0 ) + 62+F+ T ) 3 UF YT - 
\!#"ya%$'\!$ i h&Dh h54 6 '- & T Y U Y" k < I = , , < 8 o …kq:W 8 )?- + Y TVYT +- /) 3 TDY T 
62
3 U* T,3 Y U$0 - 6  I k 62+ ) 3 Y T ,U YY U Y 5 ^ ( T k j / / / j T k - ) + Y T/ 6 :0 T 
5; & T -  I k U 3 Y T,3 UFK:/0 . Y T " T ) T - Y ( U 3 6 U* T,3 Y T - T =
6 YT Y T 6 0 T -  U>- U YT -E) + Y )? 9 < I =
4 6  
4 " 6 "  4Y U Y k < I = , < # !  TT  LUF T ) =
 YTY U Y $. *4T -E
) F+ T ) /$&% < U = U 3 < =(Y T 5 :0 T+* +6 - ,U T I ) + U / ) (
+6 - ,U T* + < . Y T U0 T 2-) ( T  TVY -E) F+ Y U YT T,3 Y 4 T 6 5 YT ) 3 " T Y ). 3 , )J= ) Y
) + ) T -  ) Y R 5 U 3  < / = M T :- T Y )? 3 2- k W; ,  Z Y 
Y T( - + Y ,U Y -7) + U D
3 T 0?0 /) Y )? ( :P- U Y ). 3 U 3 ) Y T,+ T,3 :+ Y U D3 T 0?0 /) Y )? ( :P- U Y ). 3 
 W I Z !  R M T8( T - +   W I Z ! U>- T Y -E) T+* T Y & T Y T 5- 3 T - @*E ) 3 Y+ 54 T - T Y T ( T - + U>- T :)?0?0. 4 V U F+ T,
+ E Y T + T >0 & T,+ T,+ *>0 & ) 3 
Y T , + ) 3 6 0 U>- @*) 3 Y+  T,+73 Y  U 3 T Y T T,3 T -E)? ( T - + 4 T U'& T$T)(:3 T
U
3 T 0?0 /) Y )? ( 2P- U Y ). 3  I & T - ! E  R  YT Y U Y Y T ( - + Y U Y -/  

9 5 ,  *)>& T,+ U + T Y ). 3 
:) 0?0. 4 VU +T ! E ) 3 I 

W I

Z 35 k 

PJ
 


1 Y ) + +T Y ). 3 ) + 4U 5*$. Y T 


  (  !# 
  *

 4 Y US T & Y  T U +6 - U T  T,3$62+ U < T &' & C , R U 3 & k , = 
AUF*) 3 T & ‰ +6 Y U YJY T _( U * ) + ) 3 YT - +T Y+ ) Y ) 3 / U x /@*) 3 Y+ U 3
& ) + ) 3 & U>-E) U 3 Y 623 T - YT , 9 - Y U Y )? 3 U>- 623 Y T _( U * ) + < " TVT 8 ) 6 - T ) /$ =
M ) + - Y U Y ). 3 T)(83 T,+ U E ( U Y ). 3 X W & Z & 4 ) Y / U x / (V* T @*) 3 Y+
1 A- T 6 T,3 Y /0 . VU0 0 T Y T + #„o m+w5m+nfnpo o?q ojrapyr q o ‚)… M US ) 3 Y T E ( U Y ). 3 X vX k 
3 &  U 3 - T,+ *0>& ) 3 Y T % < / U x / =+ ) 3 6 0 U>-6@*) 3 Y+ < &  = ! E 
U + T H- T* 4T TVY U + / Y AU 3 )A*0 I < U x , = M T ) T U + *4T -E
) +T ) /$&%
T+*4YT,3 Y + *>0 & T Y T A*0?0. 4 ) 3 
\!#"ya%$'\!$ i h&Dh ˆh54 6 '- & T"Y U Y4 k < I < U =4= , , U 3 Y U Y 9 < I < U =4= , , / U / 
R 4 ) Y / U x / 5- 3 T - @*) 3 Y+ 
4 6 "  4 Y U Y & !X ) +7  T /-  )? Y Y
3 Y T :- T Y )? 3 2- W &  Z & Y Y T 6 Y ) T,3 Y U 3 7Y T,3
4 " 6 *4YT,
Y Y T - T,+ *0 6 Y ). 3 8"  4 Y U Y"k Y T - T,+6 0 Y ) 3 AUF W I < U x , = Z 35 k ) + U 3
T 0?0 /) Y )? ( 2P- U Y )? 3 U 3 Y U Y ) Y U /) Y+ U + T Y )? 3
4
6 '-; & T Y U Y I < U = T 5  F+ T,+ U + Y T7( T - +E6  U 5* :) T,+  I < , =
3 W I < U = Z ! U 3 5 €(
4 \ 6 TVYT +- /) 3 TY T 36  T - + ) 3 6 0 U>- ( T - + ) 1 
6 YTAY T 6 0 T -  U>P- U YT -E) F+ Y )? U + ) 3 6 0 U>- ( T - T,+ 5- ) TAY TAE Y * @*0.* *. 
Y T+ ) 3 6 0 U>- ( T - +  Y ) #
+ ( 2P- U Y ). 3
U 3 & ! 
1t\.2 32$ iDh &ˆh 
h54 6 . Y US$) 3 Y T 2- 26 Y  Y T +6 - ,U T,+ &
- T,+ *>0 &$) 3 Y T + ) 3 6 0 U>-E) Y ) T,+  Y T 6 Y ) T,3 Y &  & ! ! < X tX ! = U 3 A T+* YT,3 ) 3 
2- k W &  & ! Z & Y Y T - T,+E6 0 Y ) 3 DU 3 ) A*0 I < U x , j x , = 54 T TVY U
+ ) 3 6 0 U>- ( :P- U Y ). 3 I < U x , j x , = Z & !X R  A3 Y ) + V U + T*4Y T ( T - U + 
T,3$62+ ";) /)?0 U>- ( 2- U Y ). 32#+ 4 )?0 0 T2 ) + 62++ T ) 3 UF YT - 9$   9,

  
 
 
  
  

" ) 3 TY T :- :6 Y
4 6

5 , RFk 3 RFk3Rlk3Rlk U /) Y+=+ ) *$ ) T - T,3 Y : - T Y )? 32+

Y  U Y - + A4Y T / ) ( +6 - ,U T I < / = , I < / j / = U +7+ ) *. ) T - T,3 Y < z ‡ =T 0 0?)/ Y )?
( :-PU Y ). 32+ M T Y T -8AU 3 )H*0 2+ I < U = < A- U / = U'& TP3 +6  H- TVT 
1 Y T U@ & T 5 32+FY - 6 Y ). 3 *)>& T,+ 3 0./ 3 T 4 UI. Y (:3 U 3 T 0?0?) Y )? ( :-PU Y ). 3 3 
Y ,T +FT DU 3 )A*0 2+ YT Y U Y ) 4 T 2- T Y &  Y YT +FT 5 3 U Y - 4 T TVY
U & ( ( 2-PU Y ). 3 I < U x , = Z ! E  R h - T T,3 T -PU0 0/. YT ) T,3 Y ) ( VU Y ). 3
I < U j = , I < j U = :- & ) T,+ Y!4  ) T - T,3 Y ( 2- U Y ). 32+ 3 Y T/+ U* T 5:0 T+* 
AU 3 )H*0 I < U j =  Y 8( 2- U Y ). 32+ U /) Y +T Y ). 3:+) #! * T -E
) +T ) , < ?= 8 3
" T Y )? 3 ) 4 T 4 )?0?0D2-;& TY U Y I < / j U = ,eI < U = ) +) ) 3 ,U Y) ) T /- )? Y 
Y T T 0 0?)/ Y )? +6 - ,U T < U =
U DU 3 ) ,T +Y U Y ). 3 Y T U Y Y U Y U +6 - U T
4 " 6 M T AFU & Z & !X  R ) + &  ,T 362+pU VU 3 T *) & ,T 3 U + U  6 :0 T :-PU 3 T 5 & T - 35 k 2- U 3  T ) 3
/ U |x / *) 3 Y + < ) 3 Y T 5- 3 T -@*) 3 Y + M & !X = M T U Y ). 32+ X  3 & U 3
X k 3 ) 3:6 T U E  E ( U Y ). 3 X j X k  3 &  M $62+ E U Y + 3 Y T
< + ) 3 6 0 U>- = AU 3 )H*0 < &  '= ! E 
\!#"ya%$'\ iDh &Dh ?h TVYT -+/) 3 T Y T Y *@*0.**. Y T 6 Y ) ,T 3 Y < &  }= ! X j X k 
U 3 (83 Y T (
*4T @*) 3 Y +TVY < … s * m+w W " TVT T AU ) &%' =

8 ) 3 U0?0. 4T *)>& T 3 T - T T,+ 5- )/ Y ). 3  < U = W M US T U T,3 T - )? 8) )( 
* T,3T 62+ @*0/. 3 /) U0 }  :) T - TVT < U j )J= ) 3 Y T & U>-E) U:0 T,+ < HSj  C j k j  =
< Y U Y ) +)} ) + * T,3 T 62+  T - TVTYU ) 3 YT & U>-E) U:0 T,+ < HNj = U 3  T ( 
- TVT ) ) 3 <  C j k j  =4=  ) 0 T U * T,3 T 62+ @*0/. 3 /) U0 ) 3 Y T &&U>-E) U:0 T,+
< C j / / / j "= T)(:3T,+ U +6 +TVY 35  U :) /* T,3 T 62+ @*0/. 3 /) U0 ) 37Y T
& U>-E) U:0 T,+ < H C j / / / j"H  C j / / / j ! = *)>& T,+ -E) +FT Y U +E6 +TVY 35  35 ! < #B Y T
0 U +FY LU>-PUF-PUF D" T Y ). 3 , )J= T)(:3TN < U = U + ( Tdb 35 k 35 + } < T = , - 
2-E T Y ) 3 < U = Y YT ( - +FY ,U Y - 35 k 359K 4 T  Y U) 3 U AUF 4  +T
( T - + U>- T 6 :)? 6 -5& T,+ ) 3 35 :T,3 T6 < U = U /) Y+ U 3 T 0?0?)/ Y ) ( :-PU Y ). 3 
!\ #"y%a $'\ iDh &D/h : h "  4 Y U Y Y T :) * T,3T 62+ @*0/. 3 /) U0 } VU 3 T  )(
+T,3 ) 3 +E6  U 4 U. Y U Y(Y T U ;& T"T 0 0?)/ Y )? ( 2-PU Y ). 3 U /) Y+ U +T Y ). 3 < 8 o …k:q W 
3:+ ) T - } Y T A-+ H T C < C j j = x  T < C j j = A-- T,3 T -E)? 6 :)? 
@*0/. 3 /) U0 + T C j T k U 3 + 4 Y U YDk T U 5 k 3T,3 Y k  Y T 6 -5& T *)>& T,3 U +
( < H W/ j  C W W  = b 35 k 35 + T C < C j j = , T < C j j = , - ‰
) + U +T Y )? 3 kYT T 0?0?) Y )? ( 2- U Y ). 3 % 4 AU k 3 . +T Y ). k 32+ k < U = Z 35 k 
4 T (:3 ) 3 Y ) + 4 U. ;=
 YT Y U Y+ ) 3 T 35 k 35 ) + U 5:0 T+* +6 AU 3 )A*0  35 < $. Y T
+ U* T TVY JY U Y 4T 6:+TJY T  T 35 k 35 k?‰ 35 U + U 6 U - )? +6 - U T* 
#B R N ) 3 " T Y )? 3 , )J= Y TG+6 - ,U T < U = ) + U 5:0 T+* 2- T Y )>& T AU 3 )A*0 
< #B T)(:3 ) Y ). 3 , ) = l TVT - T,+6 0 Y < 26 T Y 6 U + T $ A- *0.-+ )?
T 0?0 )/ Y )? +E6 - U T,+) U 3 h *) + T 
3 U $ ) 3 T,3 T -PU0 4
= + 4 +Y U Y H- (V* T U
U0?0 Y T U@ & T %)0( AU 3 )A*0 2+ < U = < U = U 3 < U = U>- T. ) T - )?F M T,+T 
) T -+ ) + + 4 ) 0?0 T2 ) + 62++FT ) 3 " T Y ). 3 )$ #! U0 + M T - T 9$ ) , $/  

9/ 

 

PJ
 


\ƒe \2 iDh &Dh/J h < * X‚ O o … o O p)n % svo Opo n # r ‚)…V… m r q m . % m+nfn~o o?q ojr2s,uxw@)pJrvm+s * o q,+ s'm5r
q o ‚)… cs p)w5m .)o 0m ‚ O€‚ w oL+ oro q,+ m}odwTuxn>m}w r + p)w6pJr q m+w,o s q or}sp)w5m€m C up n 5 
!\ #"y%a $'\!$ i h&Dhji LDh 4 6 '-;& TDY U Y < , =  < , = 62+ ) 3 Y T 5 32+Y - 6 Y ). 3 
< , = < , 35 35 y= ) + 62+E+T U YJYT T *) 3:3 ) 3 P " T Y ). 3 ) , < 8;- Y T
+ *0 6 Y ). 3;+TVT T AU ) , =
< U = ) + U/580 T+* :- T Y ) & T AU 3 )A*0 ) Y ) +73 Y U
4 6 & "  4Y U Y U0 Y 6  
580 TVYT ) 3 YT - +T Y ). 3 6:3 0 T,++FU , $/ < 8 o …k:q WQ +T 4* T -E
) +T , ) , ) U 3 Y T U Y
Y U Y < U =  < U = =
@Af@A  KˆU Z UJKDM:W  UyZ K M  

M T - T ) + 3T - T )@- Y U 3 Y 5 32+Y - 6 Y ). 3 - T 8>U - ) 3 T 0?0 )/ Y )? +6 - ,U T,+ T,+ ) T,+
Y T ( T - +6 * T -PU Y )? 3F1 Y ) + ) + Y T 0?*8U>-E) Y /) Y -PU 3:+ H- AU Y ). 3 < #B U0 + 
" T Y )? 32+ 9$ ) U 3 9$ = T T *) 3AY T ) + 62+E+ ). 3 $. 6 Y 0?) 3 ) 3 Y T0 T)(:3 ) Y )? 3 ) 3
Y T 5 :0 T+* VU YT -.* < 82-N- T2 TVY U)?0 + +FTVT  =
8;- U *)>& T,3 T 0 0?)/ Y )? +6 - ,U T WR Z{z  $ +T =9b z U 3 U 3 T )/ @- $ 
=) + -+ )? Y ( db 3 +>+ + L , - +E6  Y U Y Y T - T ) +3 + ) 3 6 0 U>- ( T ) 3 O k < = 8 ) * U *0./- )? +T Y )? 3 ‡ W Z O k < = ‰ RF Y T-( :-PU Y ). 3
b Y TT 0 0?)/ Y )?7 6 -5& T O k < = U + U 623 ) 6 T 
W O k < = Z 9 YT Y U Y A-( 
*0?- ) < U T 0?) U 3g= - 6 +Y - 6 Y 6 - *T  3 T 4 T T 
0 U>- T Y T -E)/*) 3 Y  T
‡ < = b O k < = <
b = M U S ) 3 Y T"T 0 T ,T 3 Y + - T -%T ) 3 T U ( T - < A-FT
U 3 . (V* T @ + ) Y )>& T ) 3 YT T - = 4T TVY U 5;& T -1 

$ + ) 3 3 T 2-PU 3  Y U Y 
5;& T -7*)>& ,T + U +T Y ). 3 W Z O k < = $. )T (:3 ) Y ). 3 T s < = , ‡ < = A- U € 0?0 
Yb ' 6 0?0 LU S O k < = Z  . Y T AUF (W Z *)>€ & T,3 U + < = , 
) 3 Y T - 4 - 2+ Y U S T , ( < j W = 
b  O k < = + <W = , - ‰  O k < = /
M - TB 2- T Y ). 3 Z ) + U 3=T 0?0?)/ Y )? ( 2-PU Y ). 3 4 €  +T ( T -;& T - T U  @*) 3 Y
b ) + VU 3 3 )?VU 0 0/. ) ,T 3 Y ) (T 4 B ) Y O k < = 4 ) 4T ) &$) 
T . 
   

Y T < 3 3 ( A- TV;T = E € ( U Y ). 3 < j W = Z <  j W = ;4 T TVY B LU S O k < = Z T3 3 
Y T Y T - U 3 ) E € U Y + A- TVT 0/. U + < j W = , < - j WQx < € =4= j Y ,T 3 Y T 
6 Y ) ,T 3 Y k , ! E € 4 )?0?0 'U & T U ) T - ,T 3 #Y ( 2-PU Y ). 3
Y k ) + ) T - )? Y    O k < = 
\!#"ya%$'\ iDhi hikh '-;& T Y U 
6Y ) Y U + U ) T - ,T 3 Y T 0?0?) Y )? ( 2-PU Y )? 3 < 8 o …gq W 8;- H , < j W = b k Y U S T
a <H = , € 
b U 3 TVYT -+/) 3 T Y T ( T - + Pa = ) +6 U 0?)+ T Y T ( T - & T 
b -PU 4 U 3 U 3 U 0.* 62+ R k ( ( 2-PU Y )? 3 R k  
M T A- TVT E € ( U Y ). 3 ) T,3 Y ) L( T,+ T ) T - T,3 Y ( T - + & T - T U  ,  :+ 4 T,3 
UFK:-8U T,+ ) 3 4Y T 5-- T,+ @ 3 ) 3 ( T - + a O k < = *) & T U3TV( A*0 5 & T - 
a O k < = T +FTVT A- Y T 5 32+Y - 6 Y )? 3DY U Y a O k < ^ ( € - = U 3 O k < ^ ( - =
U>- T ) + 
- ) ( :-PU Y ). 32+ W Y T AUF < j W = , < € j W ^ <   0.* = < € =4= *) & T,+ 
- ) + %T,3 T . 6 YY ) 3  O k < = 6 Y AR U 3 *0 6 ) 3 I) 3 k & ) U
Y T ) + 
)
)  

- ) + 4T TVY U 3 T)4 T 0 0?)/ Y )? +6 - ,U T R € 8";) 3 T UG- T 6 0 U>- ( T - ) +
Y + +  c
 

 #  

9)

U?TV( A*0 5;& T - YT O uxn q o o n m # F m}w a O k < = GY T /*0.**. 
0 U ++ UD- T 6 0 U>( T - ) + *)>& T,3 . D , T a O k < = b ; < R € E = / M T - T,+E6 0 Y ) 3 +6 - U T R € 4 )?0?0 3 Y 
T ,T 3+ )/ 3 ) ( VU 3 Y 0/.4 3AY T  *)? T,+ AU T < 3 U* T 0/.Z=Fb Y T Y - )>&$) U0?)+RU Y ). 3 ‡
U 3 Y T +T Y ). 3 = h - T 2- T 
) +T 0/. )9 < R = ,  < T,3 T74T AUI. U ++6 T Y U Y
R U+ 
U 62+ ( T - = YT,3 ) T - T,3 Y  *)? T,+  ‡=U 3 *)>& T2 ) T -+ )?
< U Y 6 U 0 0/. T H- AU Y ). 3 T 6 )>& U0 T,3 Y):+TVT T)(83 ) Y ). 3 ) &%' , = + 6 - ,U T,+ M T 2- T ( 
26 - 4
T ,T + 5- ) T U ;& T ) + VU0?0 TAY T n ‚ m p)w,o q,+ O ojr q w6p … s,) ‚ w O p q o ‚)… ‚ ) O uxn q o o npojr}o q #
T0U 0? 3 Y T ( T - O k <==
+T * Y 4T ) + 62++AY T z ‡ < + $ Yg= & T - + ). 3 Y T * T - U Y ). 3 < #B U0 + 
" T Y )? 3 9$ )J= " ) 3 T 4 T + ) :0/. - T & T   <  O k < =4= U 3 *0 6 T ) Y 
LU SD) 3 < U + k = 4 ) Y U ) T - ,T 3 Y ( :-PU Y ). 3 4 T VU 3 - T A-+ 6 0 U YT Y T$ T)(83 ) Y ). 3 
0.*8>U - ) Y /)? Y - U 32+ A-+AU Y ). 3 ) 3 Y T H*0 0. 4 ) 3 4 U .XW 32+ ) T - Y T T 0 0?)/ Y )?
+6 - ,U 1T W R Z z U 3 (V* U ,T 3 T - )? ( T - O k < = = , < = b z = J T ,T 3 YT
U 
0. +T Y 6 6 0 >U - 3 T ) @- $  Y 
D
T ( T - ) 3 . $  Y ) + ) + _& ). 62+ 0. 
) T -+ )? Y P   T 0 TVY ) 3 P) 3 Y $ H- U 3 - T *0 6 ) 3   
& ) U U ) T - ) +  :W  k Z [ < ^ ) 3 Y $ = , [ $  4 T TVY U 3 )T 4 
AU 3 )H*0  YT"Y U Y [ $ ) 32T -E) Y + U Y -E)>& ) U 0 ( ( :-PU Y ). 3 & T - k
[]\_^`badc;afeg` iDhiDh &Dh 8;-"U ) T -+ ) +  2W  k Z [ $ U + U @ & *T 0 TVY
T ,T 3 YTJY T U + *0 6YT &&U 0 6T Y 1
T T - TVT Y T DFU 
 W ( Y / -  k Z 
< [ $ = , k M ,T 3 *0 6 ) 3 $. U + U @;& T ) + VU 0 0 T U N m m … m+w6p)n~o/>;m . Q n ‚„m p)w,o q,+ O ojr
q w6p … s,) ‚ w O p q o ‚)… ‚ ) O uxn q o o npojr}o q #?T 
\ƒe \2 iDhi h i h < J 1+TVT U 0 + M T - T @9$ ) = s s,u O m q,+ p q q,+ mFm}ndn~o ?o q or
# F w˜p q o ‚)… W Z z r ‚ …kq p)o … sœp r'uƒs o # F m}w 5 ?@) j N .ym q m}w O o … m n ‚„m p)w,o q,+ O ojr
q w6p … s,) ‚ w O p q o ‚)… s * o q,|+ q,+ m]sp O m O uxn q o o n~or'o q #T % q,+ m … p … .  J p)w5m .)o 9m ‚ 
O‚ w oL+ ojr N p … . * odnfn F m ._m …g‚ q m . F># € Q 5

3 6 - ( - +Y < U0/ T 2-PU)? T TVY - )? = 5 32+Y - 6 Y ). 3 10?*8U>-E) Y /) Y -PU 3:+ H- AU (
Y ). 3 8U & T U + T 
) ( D) T,3 Y ) ( VU Y ). 3 A- T U T
, F YT Y U Y @ Y 2-)( 
T,++FT,+ VU 3 T T - H- T + ) 6 0 Y U 3 T 6:+ 0/.G 3 ( T - + W-" Y U>- Y ) 3 4 ) Y - T 6 (
0 U>- ( T - + k j / / / j $ 3 323T 8U Y )>& T ) 3 YT T - + T k j / / / j T  U 3 ) T - ) + + 
 W;  k Z [ $  4 ) Y 6 0 Y )/:0?)?
) Y .lT  U 3 T)4 AU 3 )A*0  € A A € VU 3 T 5 3 (
+Y - 6 YT l + Y T 3 Y U Y )? 3+6 * T,+FY+) YT4 ) T - ) + Y .$ + T Y T - T,+6 0 Y ) 3 
AU 3 )H*0 -4 )?0 0 T T,3 3 0/. 3Y T 6 0 Y )/:0?) 
) Y ) T,+ T  Y T AUF +  < l 8U) 3*4 T
U ++E6 TY U Y 5 3 Y U) 32+ U 62+ ( T - = M T + / Y & T - + ). 3 Y T 0.*8U>-E) Y /)?
Y -PU 3:+ H- AU Y ). 3 AUS T,+M+T,32+FTAT & T,3 A-6 6 0 Y ):0?)?
) Y . T ,  Y ) + 5 32+Y - 6 Y )? 3 
 4T & T - $ U +13 580 T+* U 3 U0.*"U 3 T,+Y - . +Y T( :-PU Y ). 3 YTY U Y U 0.*)(
U>-E) Y /)? Y - U 32+ A-+AU Y ). 384 ) Y T , , ) + Y - )>$& ) U0 ";) 3 T Y T 3$6 
0 T ) < U = ‰ < U = 
5 3 Y U) 3 - T 6 0 U>- ( T - + ) 3 U ) Y ). 3 Y Y T 62+ ( T - 0?*8U>-E) Y /) Y -PU 3:+ H- AU (
Y ). 3:+ VU 3 T T - H-+ T74 ) Y ) 3 < U = - T,+6 0 Y ) 3 ) 3 < U = € + A A € ?‰ < U = € + A A € 
R.\ 2 2 i h i h h < J = < + mXo … r}n~uƒsvo ‚)… < U = € + A A € u‰ < U = € + A A € o … .)uVrvm,s
p … o s ‚ O‚ w o + o s O ‚)… ,q + m ),u … .p O m …gq p)n m w ‚ u o s 5 < + m … uVr'n>m}u_s < U = € + A A €  

9A% 

PJ
 
 k j / / / j T , , = o s7s,o Opo n # r ‚)…V… m5r q m . o  , ‚ w , / p … . * < T k j T = , , 5
s s,u O o …m q,+ p q * < T j = , , p … .!U b%Fq,+ m„r ‚Opo n mF.svuxw@)pJr,m < U = € A o s
s o o … o  < U = € A Fods s o o …% p … . q,+ o s ‚ rvr}uxwvsto HU#ods]m M m … p … . o s ‚ ./. 576 ‚ w
q,+ m o …M p)w,o p …kq s ‚ ) < = € A * m + p M m < < = € A }= , < < =4= , , / ^ / p … .
X < < = € A += , X < < =4= , ^ 9 /

<T

%T,3 T* 62+ ) 3 ( T - +6 U 3 0.*8U>- ) Y /)? Y -PU 32+ H-+DU Y ). 3 - T T U YT 0/. U 
U*/)?0/.
, ( < = € A + j j b j * < j = , , - + ):0.5 323 T YTAT 0 0?)/ Y )?
+6 - ,U T,+ VU 3 T 5 32+Y - 6 YT H-E Y T LU + )? T+* U* :0 T < , = . T AU ) ) &%
U 3 M T - T , $/ /  Y!4 T 0 T T,3 Y+ < = € A U 3 < N = € J A J U>- TI T )( 
-+ )?7) , NU 3 < ^ , = < ^ N N = ) + T & T,3 M $62+ A-1  U0?0 < = € A
4 ) Y * < j = , , U>- T  T - )?  6Y ) ) + T & T,3 YT - T U>- T<Y04  T )( 
-+ ) + Y .$ T,+ W Y +T 4 ) Y  < 4 T,3 < = € A ) + + 8) 3g= U 30Y +T 4 ) Y
< 4 T,3 < = € A ) + 3 32+ :) 3g=
T & T,3
1t.\ 2 3 iDh iDh ˆh T T  T - Y U Y . T - A-+/) 3 U 0.*8U>-E) Y /)? Y -PU 3:+ H- AU (
Y ). 3 4 ) Y 6 0 Y )/80?)?
) Y . , 3 Y T T 0?0 )/ Y )? +E6 - U T =4 T 5- T U YT U 3T)4C )(
0.**. 
0 U +E+ D € < Y T 
0 U ++ Y T 6 0 Y )/:0 T ( T -;& T - Y T  +FT,3 @*) 3 Y = = 4 ) Y
Y T 2-* T - Y . Y U Y D , D € < 4 T - T D ) + Y T *0.**.
0 U ++ GU- T 6 0 U>- ( T - = 
3:+T 6T,3 Y 0/. 1 + ) 3 T D ) + 3 0. 3 T - U 2-E) /) Y )>& T 
0 U ++:1 Y T - T ) + 3 +T Y )? 3
< l +T Y ). 3 ) 3 YT - +T Y+ U T,3 T - )? 
A- € Z z T & T,3 ) Z z U + U +FT Y ). 3
( T -7) 3 3T *) 3 Y) 6Y ) 3 ; < € E = Y T 
0 U ++ D ) + )>$& ) + ) :0 T . = 
. ) 3 Y - 26 
) 3 Y TD3 Y ). 3 ˜w p q o ‚)… p)n F n ‚ * . ‚ * … 8 ) 3 Y6:+ T 0 U 3 " YT - 3 
8U & T U + ) :0 T 4 U. Y  TVYT -+/) 3T Y T " T ) T -)( C) YYT,3 LU + )? 
0 U ++T,+ 
< = € A < 
/ = < " TVT " T Y ). 3 9$ $ = 
\ƒe \ 2 iDh i h h <  V & = s s,u O m ,q + p q * < j = , , p … .€n m q D € A .ym …g‚Jq m ,q + m
o w,o O o q o M mXr'wn p svs € b ; < < = € A E = 5 < + m K m+o F m}w m Y o qjq m … F p svojr r'wn p)s s}m+s ‚ ) 
< = € A < 
/ = r ‚ Opo wvods}m ,q + m s}m q 
, ?  ƒ , ( } < s D € A }=4= + 
^ ^ <  / = j + + 
^ ^ -0/
‚ 

  

 

    

   

       

    

 

 

 

 YT Y U Y < = € A , < = € A % < = < 4 T - T < = ) +JYT h ) 0 3 - ( T -
D < HSj j = , H x ?x k = U 3 1 U + 4T + U 4 ) 3 " T Y ). 3 ) , 1 U 3 .
" T
) T -+)( ) YYT,3 LU + )?1
0 U ++ / ) + - Y * 3 U0 Y <; < < = E = ‰ ; < < = € A  E = 
T U0 +  U'& T / < D € A ,= ,  + ) 3 T D € A VU 3 T - T :- T,+T,3 YT .U Y - 62+ 4 ) Y
+ 6 U>- T  . (:3 ) 3 U +6 ) Y U:0 T - T 2- T,+T,3 Y U Y ) & T A- YT Y T - LU + ) + T 0 T T,3 Y 
; < < = € A  E = , E E 54 T VU 3 (:3 U 3 U ) Y ). 3 U0 - T,+Y -E)? Y )? 3 3 Y T 
+ TVY  LU + )? 
0 U +E+ T,+) U +P+ 4 3 A- < = T U>-E0?) T -I < TVY U)?0 + U>- T 0 T Y Y Y T
- T U T - = , >) & T,3 U 3 UFK2-* :-E) U YT - T :- T,+T,3 Y U Y )>& T* Y T T,3T -PU0?)+ T U  6:3 Y ). 3 
A+- 6 0 U < M T - T /$&%' 9 =+ 4 +Y U Y U 3 . LU + ) 
0 U ++ 62+Y T U 3 T 0 T T,3 Y 
Y TD+ TVY *) & T,3 ) 3 M T - T ) )
M +E 4 Y U Y U0?0 T 0 T T,3 Y+  U>- T* ) 3 
U Y) LU + )?
0 U ++ T,+ < ) T  ` ƒ < g= ,  H
- U0?0 b = 4 TI3TVT T 0 )?VU YT
‚  

 c
 

 #  9 

8U 6 T Y T - TVY )? U>-+ 6 T,3 Y+) #!=" T Y )? 3 9$ $=" ) 3 TDY T " T ) T -)(C) YYT,3 LU (
+ ) 
0 U ++T,+ U>- T2 ) T - ) + ) 3 & U>-E) U 3 Y+ Y T + $ Y %)0( AU 3 )H*0 2+ < = € A 
<
/ = (Y T A*0?0. 4 ) 3 5-*0 0 U>-. VU 3 T! T - )>& T A- M T - T ) ) < #B
M T - T 9$ ) , / =
G e ;e IH i h iDh gh < +FTVT U 0 +  U

U 

 V>V  8$ i = 

< = € A o s ). o 0m ‚O‚ w o + or q ‚ < = € J A J o 
o p odwvs4= 5   

( 

j - , svsvu O m q,+ p q
/ 5 < + m …
( N j N - < p s u …g‚ w .ym+w5m .  

M $ 62+) A- U (
* T  U0?0 AU 3 )A*0 2+ < = € A U>- T/ T -+ )?  6 Y<Y T .
U>- T LU)?- 4 ) +T 3 3 ) T - )?F < 8;- T & T,3 4Y T LU>-E) Y .  TVYT -+) 3 T,+Y T 
 T - ) + Y . T = 32+T 6 T,3 Y 0/. SY TY *@*0.**)?VU0'AU 3 )H*0  < = U ) Y+
) 3K:( 3 ) YT 0/. A U 3 . + $ Y+Y - 6 Y6 - T,+ l K:0/. ) 3 YT :0? 4 ( 6 A-+ 6 0 U < M T )(
- T /$&%' =  3 T VU 3 2-;& T Y T + U* T H- < =  3 59 3 YT Y U Y .5 6Y ) 3 
Y T ) 3 YT - +FT Y ). 3 A-+  < =  35 4T  Y U) 3 U2-E M T - T , /$ ) /$
" T ) T -) (C) YYT,3 Y T -. T 5 T,+ - T 5 :0?)?VU YT H- Y T AU 3 )A*0 2+
< , = € A + ) 3 T < < , = € A = , , #B T A U>- S /$&%'&%' M TM+6 - U T,+ < , = € A 4 ) Y
*  < j = , , U 3 j
/0U>- T VU0?0 T H ‚ n m pyr + m M s,uƒw,)pJrvm+s M T ) T -4( 
 ) + 
0 U ++ ) ( VU Y ). 3 ) 3 Y ) + VU +T ) + W 

ƒ\ e \2 iDhi h/: h <  1+FTVT U0 + M T - T 9$ ) ,*, = < , = k A € p … . < , = k A .p w4m
.)o 0m ‚O‚ w o + or ) ‚ w)p)nfn p … . 5 ?@) j j N j N , q,+ m … < , = € A o s .)o 0m ‚O‚ w oL+ ojr
q ‚ < , = € J A J o ( j - , ( N j N - -q,+ m+s}mp)w5m … m M m+w . o 0m ‚O‚ w oL+ ojr q ‚ < , = 5
1t.\ 2 32$ iDh iDhJ h54 6 M -E 6  6 Y Y T 0 U +Y T)4 LU>-PUF- UF 2+)4 T A$ 6:+T 3 0/. 
3 Y TP+ ):0/.F5 323 T YT VU +T* ) T 4 T,3  /=U 3 * < k j = , ,  
, J/ U 3 * < k j = , DYT,3 k < < = € + A € - = , E € U 3 + )/)?0 U>- +FY U YT T,3 Y+
< Y M T - T + ) ) Y - 6  ) ) 9 = *0 A- Y T,+T T 0?0?)/ Y )? +6 - ,U T,+#4 ) Y (83 ) YT 
623 U* T,3 Y U0 - 6 

)$Y T,3BY T 
0 U ++ ) ( VU Y ). 3 ) + 6 BT U + ) T -RW M T
) T -+ ) + Y .$ T  < = € + A A € ) +# TVYT -+) 3 T $. U 3AY T 6:3 U* T,3 Y U0 
- 6  k < < = € + A A € = < #B M T - T 9$ ) , / =
T AU 9$ ) , 4 T 4 )?0 0 +FTVT Y U Y U0 0 ) T - ) + + Y T @ 623 (
4 6 3 
U>-+. [ < = YT h )?0 3 - ( T - T+4* YT,3Y  < = 2-;$& ) 3 Y U Y < = € + A A € 
) +I623 ) 6 T 0/. TVYT -+) 3 T H- ) Y+D36 
0 T,62+ . *0 6 ) 3  < A= Y ) Y+  6:3 U>-.*
< " TVT U0 +  J =
4 " 6 T AU) 3 0/.A 62+T 3 Y T 0.*8U>-E) Y )? Y - U 32+ A-+AU Y ). 32+ 4 ) Y3 3 T - 
6 0 Y )/80?)?
) Y . 1 Y T,+T U>- T Y T 3 T,+ 4 )? G U & T U *0?- ) ) 3 YT -2- TVY U Y ). 3 
3 J ) Y ) + +E 4 3 $. 
6 )?- .4VU0? 6 0 62+
Y U Y U 0.*8U>-E) Y /)? Y -PU 32+ A-+AU Y )? 3 4 ) Y 
6 0 Y )/80?)?
) Y . Y -PU 32+ A-+ + Y TDT 0?0 )/ Y )? +6 - ,U T ) 3 Y 0U Y -E)>& ) U05 323T YT +E6 W 
< = C < / ^ , = 3 5  < , ^ , = 3 5 < #B * T - 
) +T 9$ ) , < g=4=  

 

             

9 @A A 

KDW W O xK 

M Z 

S 

PJ
 


W)Y:U K x SgW

4 T! T,+ 5- ) T - T,+6 0 Y+ 5 3 T - 3 ) 3 YT 3 -E) 6 T,+ ( 6  U).-PU 

0 U +E+ ) ( VU Y ). 3  5 U Y 5 :0 T+* +6 - ,U T,+ T U ++E6 T Y U Y Y T - T U T -) + 
U*/)?0?) U>- 4 ) Y Y T LU + ) 3 Y ). 32+ U0/ T 2- U)? T TVY -. < +TVT* T &'   =
[]\_^`badc;afeg` iDh hjikh-M 4 /5 :0 T+*D+E6 - U T,+ k j  U>- T .ym) ‚ w O p q o ‚)… m C uƒo M p n>m …kq 
) Y T - T U>- T 5 3:3 T YT 5 
 :0 T+* + LU T,+ U 3 1 U +6 - T Y )>& T* 2-* T - *0.)( 
+-  )?- DUF W
1 4 ) Y + $ Y ( T - + U 3 @*) 3 Y+ = k j = b 1 +6  Y U Y 
 ) + :) *0. -  )? Y  k < =  = < ? , , j / =
M 4 D5 :0 T+* +6 - ,U T,+ U>- T 5 32+ ) T - T Y . T Y T+ U* T < H-E YT 
0 U +E+ ) ( (
V U Y ). 3 *) 3 Y 2&$) T)4 4T U * Y 3 49= ) Y T . U>- T1T H+- DU Y ). 3 T 6 >) & U0 T,3 Y Y
) +3 Y U>- 0Y + TVT Y U Y )  k U 3  U>- T T H- AU Y ). 3 T 6 >) &&U0 T,3 Y)Y T,3 k ) + 
) T +-  )? Y   U i  0
3 Y T H*0?0? 4 ) 3 4 T64 ) 0?0 T,+ 5- ) T Y T" T H- AU (
Y ).
3 T 6 >) & U0 T,3 T 
0 U +F+ T,+ 85 U Y 5 :0 T+*+6 - U T,+ 3 - T - Y  ) + 62+
+ Y T 

0 U +E+ ) ( V U Y ). 3 4 T8( - + Y T)(:3 TDY T 6  U).- U ) T,3:+ ). 3 (U 5 :0 T+* +6 - U T
M T r%p …?‚)… ojr%p)n F u … .
n>m / ~ ) + $. T)(:3 ) Y ). A3 Y T TVYT - /) 3 U 3 Y 0?) 3 T 623 0 T  Y T 
5 Y U 3 T,3 Y 623 0 T % & < ) 3 LU>- Y )? 6 0 U>- k < / ~ = , k < =4= M T+ U T  *0.) ( 
+-  )? + T Y ). 32+  Y T YT,32+ - @ 4 T - / ~ ) + U (83 ) YT ( ) T,32+ ). 3 U0 < 5 :0 T+*k=
& T Y - + LU T*K4  + T2 ) T,32+ ). 3 ) + T,3 YT $. } < =
[]\_^`badc;afeg` iDh h &Dh-M T ‚ .p odw6p .)o O m … s,o ‚)… < =  Y T 5 80 T+* +E6 - U T 
) + T)(:3 T ) 3 Y T H*0?0? 4 ) 3 4 U.XW 
) } < = , A(
- U0?0 
< = , 

U 3 ( } < = - ) + U @ 623 T + T 6 T,3 T 
< = , ) +  T%} < = ) + 3 3 T - 
< = , , ) ( } < := - ) +7623 @ 623 T 6 Y ( } < = ! - ) + @ 623 T 
< = , /) ( } < := ! - ) +7623 @ 623 T
1t\.2 32$ iDh hi h54 6 l < LU>- Y ) U0 /0 . T)(83 Tg= AUF 89W &
35 ) 2
+ T)(:3 T 
$.7U *0. -  )? 0?) 3 T 623 0 T 
) 3 Y T A*0?0. 4 ) 3 4 UI. W|8 ) * U LU + ) +
D C j / / / j D H- Y 
T & T Y - + LU T ; C < =  *0. -  )? + T Y ). 32+  U 3 

U ++ $
) U YT D C < H = W / / / W D < H = b 3 5 Y H b & , ( b + Y T - T ) + U 3 ?
4 ) Y D  < D= ,  - < YT"Y U Y U0 Y 6  D  < H = ) + 3 Y U 4 T 0?0 ( T)(:3 T T 0 T T,3 Y 
3#Y T P- U Y ). D C < H = W / / / W D < H = b 35 AUS T,+4+ T,32+ T ) H b &A = M T DUF +
 , ) 3 26 T . Y T @ 4 T - +  Y T V U 3 3 )?V U00?) 3 T 623 0 T U>- T V U0 0 T
- U0?0
Y T o n~uxwvojr%p …?‚)… ojr%p)n O p o s M 4 < = V U 3 T *>) & T,3 U + Y T AU * ) 6  & T " 
 
 )  <  & = U 3 < := , 
)  & , A- U0?0     \  YT
Y U Y Y T 5 3 ) Y ). 3 < = , ) :0?) T,
+ Y U Y T U ) 
} < = b ( j , - W8 } ! C < =
! / 
A- + 
 T ! Y T,3 Y T - T U>- T 0?) 3 T U>-E/0 .M) 3 T T,3 T,3 Y+ T Y ). 3:+ D k j  ƒD b ; < / ~ = 
T,3 T / ~ U /) Y+ 0?) 3 T U>-E/0 .) 3 T T,3 T,3 Y<+ T Y ). 32+ D k  D ‚  < ? , j / / / j = 
5 32F+ T 6 T,3 Y /0 . } ! < :=
 x , ) T } < = ) + 6:3 @ 623 T 
37Y ) + :( 3 U0 +T Y ). 3  

            

  

4

9

  8   PJ
 
 

l + )/)?0 U>- T)(:3 ) Y ). 3 Y T 6  U).- U ) ,T 32+ ). 3 H - 5 :0 T+* 6 -5& T,+ *) & T,+
< + ) 3 T Y T0YT,3:+ -8@ 4T - + / +  3 Y U (
Y T H*0 0. 4 ) 3 W < 3 5 k = ,
4 6 

/) YM *0?- ) +T Y )? 32+v= z ) + U 5:0 T+* 6 -5& T T,3$
62+ , < ) T U„/;( 
) T,32+ ). 3 U0 Y - 62+v= Y T,3 / ) + < *0.- )?VU0?0/. = Y -E) &$) U0  T,3 T YT + LU T 
 *0./ - )? +FT Y ). 32+ /  ) + , ( ) T,32+ ). 3 U0 Y ) + ) :0?) T,+ C < z = , 
8;- U 5:0 T+* 6 - & T  T,3$62+
/ 4 T (:3 Y U Y} < z = , ) ; < /  = ) +
623 @ 623 T $ T,3 T < z = , , 
+ )3 T 
Y ) +JT U + . Y „& T - ) . Y U Y < 3 5 = ,
U 3 < 3#5 k 35 k = ,
Y T VU 3 3 ) VU0 623 0 T Y T / ) ( +6 - U T < / = ) +Y -E)>& ) U0 XT U } < < / =4= , , 
T,3 T < < / =4= , l +Y U 3 U>- U0 T 2-PU)? T TVY -E)? U>- 6 T,3 Y4+ 4 + Y U Y
Y T :0. 4 ( 6 =: -$ T,+E+  T,+M3 Y  U 3 T Y T 6  U).-PU ) T,32+ ). 3 =+ ) N) + U 
:0? 4 ( 6  X 
Y T,3 < N = , < = / T VU0?0 Y U Y U +6 - ,U T ) + VU0?0 T O o … o O p)n
) Y T - T ) + 3 G-PU Y )? 3 U0 , (( 6 -5& T ) 3 < 4 )? 5 6 0  T :0? 4 3  4 3g= & T -. 
58 0 T+*/+6 - U T U / ) Y+ U7 ) 3 )A U0; T 0 !   6 Y1 U + 4 T U'& T U0.- T U . 
T,3 Y ). 3 T 1 Y T / ) 3 )A U0 /  T 0 / )/ Y 3 Y T4623 ) 6T* #! Y T T+* : 0 U 3 U Y ). 3 
T A- T *4T -E
) +T /$ /$ , /$ < Y(Y6 - 32+ 6 Y)8 
 4 T & T - X Y U Y ) < =
 Y T,3  U +
U 623 ) 6 T 
) 3 )A U0  T 0   = 3 Y T H*0?0? 4 ) 3 4 TN4 )?0?0 A$ 6:+ 3 / ) 3 )A U0      

+6 - ,U T,+

[]\_^`badc;afeg` iDh h h-M T +ƒ‚ n ‚ O‚ w oL+ ojr 2uxn m+w9r + p)w6pJr q m+w,o s q or 9 < = GU +6 - U T 
) + *) & T,3 $. 9 < = , k k < k  x   = / < YT Y U Y . M T - T , &%' , )$ 

9 < := , ‚ ~ ƒ 5 ‚ ~ ƒ , k < , k < = x < X=4= b E = 

TVYT -+/) 3 T 
!\ #"y%a $'\ iDh
h Dh " 6 K@ +T Y U Y z k U 3 z U>- T 580 T+* 6 -5& T,+
Y T 6  U).-PU ) T,32+ ). 3 U 3 *0.-+ )? 6 0 T - U>-PU YT -E) +Y )  z k z 
< 8 o …gq W5" 6 ; +FT Y U Y r < z k = r < z = 32+6 0 Y T AU>- S ) &%' ) < = U 3 5 3 
0 6 T
) r < z k = ,  ) Y ) + - , ) z k ) + U 3AT 0?0 )/ Y )? 6 -5& T < ) T 
Y U Y < z k z = ) +
) Y ) + T,3$62+ , = U 3 < z k z = , / ) r < z k = j r < z = 
$/ = M T U@;& T 5 6 (
Y U Y ). 3 VU 3 T"T+* YT,3 T Y  TVYT -+/) 3 T Y T 6  U).-PU ) T,32+ )? 3 < < j =4= 
Y T 5:0 T+P
* +6 - U T,+ < j = ) 3 Y - 26 T ) 3 " T Y ). 3 ) $/ l +E+6 /) 3  
) , , < < j =4= , - , A- , A/ U 3
4 T TVY(Y U Y < < j =4= ,
< < j =4= , / )
)
l +6 - ,U T ) + m m ‚ O m q w,oj%r p)nfn # wvuxn m . ) Y T - T ) + U *0./- )? DUF W 
z Y "U5:0 T+* 6 -5& T z +6 JY U Y k < ˆ5= 35 k H- T & T -. b z l K T U0?) 3 
Y  T AU>- S ) &%' ) < = ) Y ) + T U + . Y +TVTAY U Y ) ) + T TVY -E) VU0?0/. - 6 0 T Y T,3
< = ,
l + Y T A*0?0. 4 ) 3 Y T - T +E 4 +Y T 5 3 & T - +T YT U@;& T
+Y U YT T,3 YT,++T,3 Y ) U0?0/. *0 2+ H- + ):0. 5 323 T YTD+6 - U T,+ < M T T,3 T -PU0:VU +FT
4 ) 0?0 T *)>& T,3 ) 3 M T - T ) &%' / =
s pts,o Opo n # r ‚)…k… m5r q m . %PO o … o O p)nbsvux,w )pyrvm * o ,q + < = , 
\ƒe \ 2 iDh h h ?@) od
%:,q + m … o sLm}o ,q + m}w m m ‚ O m q w,o<r p)nfn # wvuxn m . ‚ w F o +ƒ‚ n ‚ O‚ w o + or q ‚ 35 5
%T,3 T* ) 3 - T - Y 6:3 T - +Y U 3+6 - ,U T,+ 4 ) Y , 
4T 3 0/. 3 TVT2Y                    

) + 62++ T TVY -E) VU0?0/.D- 6 0 TG+6 - ,U T,+ 

9*9 

PJ
 
 

 

f\ i h h gh 32+ ) T - Y T *0.-+ )?P0?) 3 T 623 0 T  35 k 4 ) Y
k <  = , <
 =
TVY  T,3 YTDY T < ( T - 4 ) +FT;= :- T Y ) &$)+RU Y )? 3 Y T
3 (9 6:3 0 T  3
35 k M T 5:0 T+*+6 - ,U T  ƒ&$). 6:+ 0/.) 32 T -E) Y+ U7AUF 

< 3
5 k = 4 U>- T )? V U0?Y0 6 T- 328+ od) Yw> ) m 3 F Y w, uVr U + s,T uƒw, )pJTVrvY m+-Es ) V U) 0?3 0/. L- U>6 - 0Y T)? 6 +0 U>6 - - ,U C T , M 35 T/k +6 - 3U5 T,k + /
< 8; - Y T ) + 62++ ). 3 - 6 0 T +6 - ,U T,+ & T - 6 -5& T,+ #@ + ) Y ) & T T,362+ +TVTDY T
YT+*4Y U YT - M T - T ) &%' / = 
\ƒe \2 iDh h/: h ?@) ods:p]s,o Opo n # r ‚)…V… m r q m . %%O o … o O p)n %9m m ‚O m q wvojr%p)nfn # w,uƒn m .
s,uƒw,)pJrvm %9q,+ m … #ods F o +ƒ‚ n ‚O‚ w oL+ ojr q ‚ p 8 ofw ;> m F w,uVr + svuxw,)pyrvm 5 < + m s,uxw@)pJrvm 
ods F o +ƒ< ‚ n ‚O / ‚ =w oL5c+ Y ojr m q + ‚ p M ! m o C , 3, 5 k 5 35 k ods p … .y.m) ‚ w O , p q < o 3‚)5… ƒm = C N ux, o M 3p)n 5 m …k qq 3‚ 5 ! NCro ) 5
q,+ m mF. o nwp … p q o ‚ …nF m) ‚ w4m ._m}w r'o s'm 585 I Q - O‚ w5m ‚M m+k w % ods O o … o O p)n o  , , 

2    

N r) 5

._m}w r'o s'm 5 
5 
NCr Q Q 5

M T U ;& T! T,+ 5-E)/ Y ). 3 U ++T - Y+DY U Y k , < 35 = N , 35  35 ) +/3 3 /) 3 (
)D U0 5 3:+T 6T,3 Y 0/. /) 3 )AU0 U 33 3 ) 3 )AU0 +6 - ,U T,+ VU 3 T T H-+DU Y ). 3
T 6 )>& U0 T,3 YL1 A- T+* U*:0 T U 3 k . M T - T + ) &%' U 3 ) &%' 9 (Y T 
52- ) +T
+ ) : 0/. 5 323 T YT /) 3 )DU0 +6 - U T,+-4 ) Y 6  U).-PU ) T,32+ ). 3 
U Y ). 3 T 6 ) &&U0 T,3 T 
0 U ++T,+ - T 2- T,+T,3 YT $. 35 35 35 U 3
Y - TVT T A-+A
35 k: 35 k < M T ) + 62+E+ ). 3 YTM3 3:+ ):0.I5 323 T YT VU +FT ) + @ +Y @ 3 T
623 Y )?0 Y TJT,3 Y T+T Y ). 3 = YTDY U Y U0 Y 6  35 ) + 3 Y - 6 0 T ) Y VU 3 
T :0. 4 3 6 Y U / 
) Y UG- 6 0?) 3  #B " T Y ). 3 ) , %T,3 T M T - T ) &%' VU 3 
T - T  -PU +FT U + H*0?0? 4 + W l + ): 0. 5 323 T YT 5 : 0 T+* +E6 - U T U + 6  U).-PU
) < U YT -#@ ++ ) 
:0/2. :0? 4 ) 3 6 = ) Y U / ) Y+ U < @ ++ ) :0. + ) 3 6 0 U>- = 
) T,32+ ). 3
35 k ( ( 2-PU Y ). 3 9 T+* Y
4 T Y6 - 3 Y Y T VU +FT,+ < = , U 3 , 
\ƒe \2 iDh h/J h ?@) odsXpsvo Opo n # r ‚ …V… m5r q m . %BO o … o O p nys,uƒw,)pJrvm * o q,+ < = , %
q,+ m … o sp / ) Csvuxw,)pyrvm 5 nfn / ) Csvuxw@)pJr,m,sp w4m ._m ) ‚ w O p q o ‚)… m C uƒo M p n>m …kq,% + m … rvm   

.)o 0m ‚O‚ w o + or 5

. *>) & T,3 + T & T -PU05 32+FY - 6 Y ). 32+ D/ ) ( +6 - ,U T,+ < 5 ) 3 " T ,(
3 , )$ < / = ) 3 " T Y )? 3-) ,  < / = U 3 < / = ) 3 " T Y )? 3 ) / = T 4 ?) 0 0 +TVT 
- T U 6Y Y T,+ T 5 80 T+* +E6 - U T,+ ) 3 UF YT - + U 3 9$ 

T U & T U0?- T U 
Y ). 

\ƒe \2 iDh hi$LDh ?@) #o s4p O o … o O p)nRr ‚Opo n mF.Fs,uƒw,)pJrvm * o q,+ < = , , %q,+ m … 
o scp … m}ndn~o ?o q or s,uƒw,)pJrvm 5
1t\.2 3 iDh hjikikh YT Y U Y < = , , ) :0?) T,+ < $. T AU>- S ) &%' ) < U =4=DY U Y 
A- FU K2-*:-E) U YT Y T :0 6 -E) VU 3 3 )?VU0 AUF AUF + =Y AU580 T+* 6 - & T z 
. TVYT - /) 3 ) 3 Y T ,T 3$62+ Y T T,3 T -E) (  T -  3 T VU 3 5 :0 TVYTY T U@;& T
- T U + 3 ) 3 Y + 4 Y U Y I
U 580 T+* +6 - U T74 ) Y < = , , U /) Y+ U 30T 0 0?)/ Y )? 
( :-PU Y ). 3   YT Y U Y Y T 5 3 & T - +T ) +3 Y Y - 6 T W YT / ) ( +6 - ,U T < / =
U 3 Y T -PU Y ). 3 U 0 +E6 - U 
T 35  35  Y U ) Y T 0?0 )/ Y )? ( 2-PU Y ). 32+ U0 Y 6  

6 

U 

?
)
P
U 

) 

.
) 

Y T 

,T 32+ 32+ Y ,T +
T +6 - ,U ,T + >U - T U 3
 - T,+ T Y )>& T 0/.* 

  

4

  8   PJ
 
 

T V U0 0 Y U Y Y T ,U*)?0/.

9 

< = € A + j j b j  j * < j = , , + ) :0/.5 323 T YT T 0?0 )/ Y )? +6 - ,U T,+ 4 U + T)(:3 T ) 3 " T Y )? 3*) ) Y Y6 - 32+ 6 Y
Y U Y<Y T ,U*)?0/. 5 3 Y U) 32+ UD- T 2 - T,+T,3 Y U Y ) & T A- T U  T A-+AU Y )? 30T 6 )>& U (
0 T,3 T 
0 U ++ + ) :0/./5 323 T YT0T 0?0?) Y )? +6 - U T,+ h - T 2- T 
) +T 0/. 

, ( 

\ƒe \2 Di h hi &ˆh @? ) o sVp O o … o O p n % svo O3o n # r ‚)…V… m5r q m .€m+nfnpo o?q ojr s,uxw@)pJrvm % q,+ m …
q,+ m}w4mFodsœp svuxw,)pJr,m < = € A b svuVr +q,+ p q p … . < = € A .p w4m ._m ) ‚ w O p q o ‚)…
m C uxo M p)n m …kq5 ‚ w4m ‚M m}w % < = € A :p … . < N = € J A J p)w5m .ym ) ‚ w O p q o ‚ … m C uƒo M p n>m …kq o 
 , N p … . ( j - , ( N j N - ‚ w 
 , N , , p … . ) 3 < j = , /) 3 < N j N = , , % o 5 m 5% < , = k A tods .ym) ‚ w O p 
q o ‚)… m C uxo M p)n>m …kqRq ‚ < , = k A J ) ‚ wcp)nfn j N 5 
6 :0?) 3 Y T U @ & T - ,T +E6 0 Y 4 ) Y -*0?0 >U -. ) ) JU 3 M T - T ) ) 9 K4 T U & T 
\ƒe \2 iDh hi.iDh < * ‚ s,o Opo n # r ‚ …V… m5r q m .Fr ‚Opo n mF.]svuxw@)pJr,m,s k p … .  * o q,+ 
<  = 
, p w4m .ym) ‚ w O p q o ‚)… m C uxo M p)n m …kq o  k o s .)o 0m ‚O‚ w o + or q ‚  5
< l 8U ) 3XY T VU +T T 0?0?)/ Y )? +6 - U ,T +N4 ) Y P3 3 Y - )>&$) U 0 623 *U ,T 3 Y U 0 - 6 4 )?0?0 
T 5 32+ ) T - T 0 U YT - 2+FTVT )T (:3 ) Y ). 3 ) &%' / U 3 Y 
T +6 +T 6 ,T 3 Y Y+T * Y =
8 ) 3 U 0?0. $4 T Y 6 - 3 6 -(U YY,T 3 Y ). 3 Y Y T , /VU +T
[]\_^`badc;afeg` iDh hji h  < = , / LY ,T 3 ) + U svuxw@) pJr,m ‚ ) m m … m+w6p)n q #„o m 
 2 f\!$ iDh hji ˆh . *4T -E
) +FT ) &%' <Y T 2-E 26 Y z z 0Y 4 5€( 
:0 +T * 6 -5& ,T + ,T 362+
$/P) + U +E6 - U T ,T 3 T -PU 0 Y . T "k ;)/)? 0 >U - 0/. 
Y T +E6 -4( 

U ,T + < j = < j
)J= >U - P
T +6 - ,U ,T +  ,T 3 T -PU 0 Y .$ T 1 U + 4
T 4 )?0 0 +FTV*T 
k < < j =4= , , < #B *4T -E
) +T &%' , =  ,T 3 T 4T 'U & T A 623B+T * *U :0 ,T + 
+ ) :0/.5 3:3 T YT 580 +T * +E6 - U ,T +  ,T 3 T -PU 0 Y . T 
\!#"ya%$'\ iDh hi Dh '- & T<Y U YY T 580 +T *+6 - U T z k z ) + ) 3 )AU 0 4 ,T 3
r < z  =
, < ? , , j / = < 8 o …kq:W TVYT -+) 3 T  < z k z = U 3 5 3 
0 6 T Y U Y
z k z  ,T +3 Y 5 3 Y U ) 3 U *0.**)?VU 0?0. ,T +E+,T 3 Y ) U 0 +  T - T = l + )T 4 U Y 
- T 580?)?VU YT >U - 6 ,T 3 7Y + 4 + Y U Y < j = ) + /) 3 )AU 0 4 ,T 3 j
/$
8;- Y T VU +T , , +TVT * T -E
) +T ) 9 < =

 Y 6  ) + S 3 4 3 U@ 6 Y
Y T 
0 U +E+ ) ( VU Y ). 3 K/) 3 )DU0 +6 - U T,+ ' T,3 T - U0
Y . T %T - T 4T *)>& T U T)4 - T 0 T & U 3 Y - T,+E6 0 Y+ U 3 T+* U*:0 T,+ - T<T+* U*:0 T,+#4 )?0?0 
T *)>& T,3 ) 3 
UF YT - M T A*0?0. 4 ) 3 Y T - T < 26 T Y , ) T,+T S T - = + 4 +
Y U Y A- U (
*4T0Y *@*0.**) VU0 Y .$ T Y T - T U>- T 3 0/. (:3 ) YT 0/. AU 3 . < T H-+DU Y ). 3
T 6 >) & U0 T,3 T 
0 U ++T,+ = +6 - U T,+ T,3 T -PU0 Y .$ T1 ) 3 5 3 Y -PU +FYJY 4 U Y64 T
+ U 4 A- T 0?0?/) Y )? +E6 - U T,+

\ƒe \2 iDh hiK gh 6 ‚ w#._m . …g‚)…V… m m p q o M m€o …gq m m m}w s k p … . %Rq,+ m}w4m:p)w4m )‚ … n #
# … o q m}n # O p …# ._m ) ‚ w O p q o ‚)… m C uxo M p)n>m … rvmr}np svs}m,s ‚ )Rsvuxw,)pyrvm,s ‚ ) m m … m+w6p)n q #=o m * o q,+
q,+ m m o M m … k j p s# wvs q p … . s}m r ‚)… . 
9m qjq o … u OcF m}w s 5   

PJ
 
 / ) :0?) T,+
Dh hji : h Y ƒ VU 3 T + 4 3Y U Y0Y T 5 3 ) Y ). 3 < = , 
Y U Y]} < = , ‚ k k < := x9 < = 4 T - T k < = U 3 9 < = T T,3 3 0/. 
3 9 < = U 3 < :=    . Y TT 6 )>&&U0 T,3 Y A-+ 6 0 U Y ). 3 < = < *)>& T,3 ) 3 
T AU>- S ) &%' ) < U =4= 4 T S 3 4 Y U Y ) ) + U +6 - U T  T,3 T -PU0 Y .$ T* YT,3 A+ T YT )AUF T Y T :0 6 -E)?VU 3 3 ) VU0 AUF ) + /;( ) T,3:+ ). 3 U0 .U - T,+E6 0 Y 
 :) T -E)  2  ) 3 ,U Y)Y T ;(( VU 3 3 )?VU0 A~ ƒ UF T,+E+T,3 Y ) U0?0/. T $ T2+T U 
580 T+* +6 - U T  T,3 T -PU0 Y .$ T ) 3!35 ‚ k 4 ) Y T - TVT z 4 ) Y z 3 0/. 
T T,3 ) 3 D 3 9 < = U 3 < = . UF;:0/. ) 3 UG- T,+6 0 Y , ) T,+T S T - ) Y VU 3 T 
2-E & TAY U Y A- U 3 z (V* TJYT 2- T Y )>& T+ LU T435 5 3 Y U) 32+ 3 0/. (:3 ) YT 0. 
AU 3 . T A-+AU Y ). 3 Y . T,+ 5 :0 T+* +6 - U T,+  T - TVT zK " ) 3 Tg} < = T ( 
T,32+ 3 0/. 3 YT Y *@*0.**.  XY T U ;& T U>- 6 T,3 Y 0 T U :+(Y Y T :- 
M T - T ) &%' ,  U 3 U0 + + 4 +<Y U Y U +6 - ,U T 5 T,3 T - U0 Y . T ) + 2- T ,(
Y )>& T* ):0/. ) 3 Y U Y ) Y ) + 6 U  0 T -  T,3 T* A- T+* U*:0 T* k < = ) +<T & T,3 . Y T 
2-E$ T26 - T *) & T,3 ) 3 " T Y ). 3 9$ , U +6 - U T  T,3T -PU0 Y .$ TL1 U + U +6 AU 3 ) ( 
A*0  + T 35 1 VU 3 T"T 6 )/; T 4 ) Y U T +  TVY  T,3 
)?0  T,3 T < U YT :0? 4 ) 3 6 = 4 ) Y U T +  TVY ( 2-PU Y ). 3 M T U@;& T 
0 U ++ ) ( VU Y ). 3 - T,+6 0 Y+ U 3
M T - T ) &%' , 3 4 + 4 Y U Y YT T,362+ +E6  U ( 2-PU Y ). 3 ) + 3 T T,+E+ U>-E)?0/.
U Y 0 T U +Y $/
t\

1 .2 3 i     

M T 6 ,T +FY ). 3 

TVYT

-+/) 3 ) 3 Y T + ):0.45 323 T YT Y * @*0.**)?VU0 AU 3 )A*0 2+

< ) 3 LU>- Y )? 6 0 U>- ) 3 YT - +T Y ). 3 A-+ +v= 5-E- T,+ @ 3 ) 3 Y /) 3 )AU0 +6 - ,U T,+ T,3 (
T -PU0 Y . T ) + VU0 0 T < U YT - ' T - ++ 3 0\ =Y T m m ‚ m w6p oL+ # C uVm+s q o ‚)… H--/) 3 )AU0
+6 - ,U T,+  T,3T -PU0 Y .$ T T VU0?0 Y U YYT T - ) + Y . T U + )80/. 
5 323T YT/+ $ Y %)0( AU 3 )H*0 ) +# TVYT -+/) 3 T . Y - TVT/ U Y U4W ) Y+ 6 0 T - U>-4(
U YT -E) +Y )?9 < X= ) Y+ + )/ 3 U Y6 - T < .= U 3 YT LU>-E) Y . ) Y+ ) 3 YT - +T Y ). 3 A-+
M T T *- UF .G0?) YT -PU Y6 - T AU) 3 0. ) + 6:++T,+ Y T @ ++ ) 80 T & U0 6 T,+ 9 U 3 
/) 3 )AU0 +6 - U T,+ # T,3 T -PU0 Y . T*<+ 4T 3 0/. - TVY6 - 3 Y Y T LU>- ) Y . 6 T,+FY ). 3 
2- ) T . < #B M T - T  &%' , 9 = :8;- ) +Y -E) VU0>- T U + 32+) T *-PUF . T U0 + 4 ) Y Y T 
 U>-PU YT -E) +FY )? 3$6  T - + 9 < = , 5k < < = xB9 < :=4= U 3 k < = , ) < := xX&/ 9 < =
-PU YT - Y U 3 Y T<T 6 )>& U0 T,3 Y ) 3 && U>- ) U 3 Y+ 9 < := U 3 < = M 62+ 4 TN4 6 0 0?) S T<Y  

5-E- T,+ @ 3 ) 3 Y /) 3 ) AU0 +6 - U T,+ 
TVYT - /) 3 T Y T4+TVY LU).- + < ? j = b
E
E
<
< 
 T,3 T -PU0 Y .$ T 4 ) Y 9 := , ? U 3 k = ,
s p O o … o O p)n?svux,w )pyrvm ‚ ) m m … m+6w p)n 
\ƒe \ 2 iDh h$i JDh <   = K u ono
‚ s}m ,q + p q odS 

<
<
<
q #=o m 5< + m … k := %  = p … . &/ 9  = k < := 9 < = / N K m m
6 o m uxw4m 5 5 Q
< M T U@ & T ) 3 T 6 U0?) Y ) T,+ U>- T A- T 6 T,3 Y 0/. VU0?0 T Y T
‚ m ,q + m+w U 3 ‚ my‚ O€‚ n ‚ M 
o # p ‚ O&p >p)u o … m C 
u p)n~o q o m,s   = l + 4T64 )?0?0 +FTVT ) 3 " T Y ). 3 &% U0 +Y U0?0 
LU)?- + < ? j = b E E + U Y ) + .$) 3  U 3 / ?  ?JU Y6 U0?0.5-E- T,+ @ 3
Y +6 - U T,+  T,3 T -PU0 Y .$ T < & ) UJ9 , ? U 3 k , =  4 T - T,+Y - )? Y 6 - +FT 0>& T,+
Y + ) :0/. 5 3:3 T YT+6 - ,U T,+8Y T U 32+ 4 T -& T 5 T,+ 0 T,++9+ U Y ) + ,U Y -.JU 3 /- T 
580?)?VU YT„1 A- YT 2- T 
) +TI+FY U YT T,3 Y+TVT " T Y ). 3 &%' < " TVT U0 +  0\ =
M T U ;& T - T,+E6 0 Y+ 3 0/. T U0 4 ) Y 9 < = U 3 k < = H- Y T,+T Y T LU>-E) Y .I    

  

4

c12

  8   PJ
 
 

30

BMY line
c12 9 h

25 

,

0-signature line
c12 8 h

20
15
10

Noether line
c12 2 h 6

5
0

0

1

2

3

4

5

6
h 


  ( !+   !+ "
 
!+(("   
!+   * 

~ VU 323 Y U0 4 U. + T - T 5;& T - T .  0?) 3 + M T - T , /$ /  ) ) ++ :) 3
Y ,T 3 < ~ = ) + ) &$) + ) :0 T $. , Y$62+  0?) 3 + M T - T U0?0. 4 + U 3 T & T,3 A-+ 
~ ) =9 )>&$) T,+ k < = U 3 ˆ -+ ‚ ~ ƒ 9 < = <  / = 3 Y T,+T VU +T,+<Y T - T U>- T
Y!4 ) 3 YT - +T Y )? 3 H-+ + U'& ) 3 T 6 U09 U 3 k ) 3 U0?0 Y T -VU +T,+ < 9 j k = 
TVYT - /) 3 T,+ ~ 3 
 U ) + 62+E+ ). 3 U@ 6 YY T T *- UF . s o o … +6 - U T,+ 
VU 3 T H 623 < #! U0 + M T - T  &%' , 9 = T84 )?0?0 - TVY6 - 3 Y Y T T *-PUF . 
2-E :0 T H- +6 - U T,+  T,3 T -PU0 Y .$ T ) 3 " T Y ). 3 &%'
" 6 A>U -E)+,) 3 Y T 
0 U ++ ) ( VU Y )? 3 - T,+6 0 Y+#4T U'& T 6 YT + ,U>- ;4T U'& T
# O o … o O p)n % svo O3o n # r ‚)…V… m r q m . % r ‚Opo n>mP.Fsvuxw,)pJr,m€ods .ym 
\ƒe \2 iDh h&;LDh …LJ
) ‚ w O p q o ‚)… m C uxo M p)n>m …kq q ‚F‚)… m ‚ ) q,+ m s,uxw@) pJrvm+s235 % 35  35 % 35 35 % p
O m OcF m+w ‚ ) q,+ m) p O ofn # , ( < = € A +    * <  = , , - ‚ w[p s,uxw@)pJrvm
‚ )ƒ m … m}w˜p n q #=o m 5 <
‚ q m q,+ p q r ‚)…gq p)o … s q,+ m Csvuxw,) pJr,mp s < / = / =
3 3T /)/ Y * T H-"U 3 U Y6 - U 0 T,3 T -PU 0?)RU Y ). 3 M T - T ) &%' , ) +E 4 ) 3 U
& T -.M
0. +T 5 323 T Y )? 3 TV!Y 4TV,T 3AY 7T + $ Y U 3Y 7T *0.- )? +FY - 6 Y 6 - ,T + 
580 +T *M+6 - ,U ,T + 1 Y ) + 6 ,T +FY ). 3 ) +)* 4T & T - $+Y )?0?0* ,T 3 < #! -E*0?0 >U -. ) /*9
U 3 Y T +6 +FT 6 ,T 3 Y Y+T *4vY = W
G e?` \ "Jc9 \ i h h &Dikh < * ‚ svo Opo n # r ‚ …V… m5r q m .r ‚Opo n mFL. s,uƒw,) pJrvm+s  p … .  p w4m
.ym) ‚ w O p q o ‚)… m C uxo M p)n m …kq o  ods .)o 0m ‚ O€‚ w oL+ or q ‚  5 
T H- T 6Y 0?) 3 ) 3 Y T 3 -E) 6 ,T + ( 6 U )?-PU 
0 U ++ ) ( VU Y ). 3 <5:0 +T *D+6 - U ,T +
< 4 ) Y  6 Y Y T + )80 T 5 3:3 T Y )>& ) Y . U ++6 Y ). 3g= 4T ,T + 5-E) TBY T " T ) T -)( 
) YY,T 3 ) 3 & >U -E) U 3 Y + +E6 - U ,T +  ,T 3 T -PU 0 Y . T
C 
\ƒe \2 iDh h& &ˆh <  a  U i = ?@) / o sœp K m}o F m+w 
 Y o qjq m … F p s,orXr'nwp svs ‚ )
% q,+ m … / ,  <
p O o … o O p)n s,uxw@) pJrvm 
‚ )ƒ m … m}w˜p)n q # m * o q,+ < 
= ,€ 
=5  

‚ w4m ‚M m}w % ~ < <
5 

4
=
=
,
, 

+ "!$# %&# ')( *+!$# *+!-,.')( /1032 '+#
($($, # 46587 % 9 , (-; (<($;+#=% />'1?@# % ($A+!$#=, 0 9 #A+'B+# ! 9.,.C>;)($9 DFEG# # !
;D *I/1(-;# : # :KJML # 1:-: #&!@( : (-; (F 0N/>!F# %O; % ($;+# !-## : , : ( : PA: //1(-; 51Q '+: , 0N/>9.:B 3 ER, (-: ;TS ++‚ 3 =ƒ 13 H C
: A+**8/>!@(-,.'C (R9.# 1: ( B+#
0N/>! ($,./>'U,.'#&VA+, W 9.#&')(X%&/ *9.# : (-!$A+%
(-A+!$# :KJ

/ 

 

PJ
 


 YT Y U Y $. M T - T /$&%' GYT 
0 U +E+T,+  < = U>- T U0 4 U. + LU + )?4
0 U ++T,+ 
U]6 U  0 T - +6 - ,U T M T U@ & TAY T - T +Y U YT,+"Y U Y A- U /) 3 )AU0 +6 - ,U T 
T,3 T - U0 Y . T YT,+T U>- T Y T 3 0/. LU + )? 
0 U ++T,+ .7U 3 U0/. ,) 3 Y T " T ) T -)( 
C) YYT,3 6:3 Y ). 3 H- + ) :0/. 5 323 T YT 5:0 T+*P+6 - U T,+ < - T T  T -E) 3 Y U Y
Y T V U F+ T , , 3 TVT2+ + T 
) U0GU YYT,3 Y )? 3g=  3 T VU 3 2-;& T

ƒ\ e \2 iDh h& iDh <  U & = < + mr &‚ +ƒ‚ O‚ n ‚ # r'nwp svs}m+s  < = ‚ )p O o … o O p)n %
s,o O n # r ‚)…V… m5r q m . r ‚ O n>mP.s,uƒw,)pJrvm p w4m .)o 9m ‚O‚ w L+ ods O o …M p)wvo p …kq s -JO€‚ w4m 
w5m5r'o s'm+n #&% o ) D W 
N ods)p …„‚ wvo m …gq p q o ‚ … w4m+s}m}w M o … . o 0m ‚O‚ w L+ ods O F m q * m m …
O o … o O p)n % s,o O n # r ‚)…V… m r q m .]r ‚O n mF.ts,uxw@)pJrvm+s %2q,+ m … D & < < N =4= ,  < = 5 
- T T+* U* :0 T,+ + ) :0/. 5 323 T YT+6 - U T,+ ; T,3 T - U0 Y . T U>- T 2-E & ) T 
$. Y T 580 TVYT ) 3 YT - +T Y )? 32+ T,+ 5-E) T ) 3 " T Y )? 3 , ) T U'& T U0.- T U .
+TVT,3 Y U Y < / = 35  35  < )J= 35 35K < / / = 359  35 U 3 
< % =  < / )J= U 3 < / / / = U>- T / ) ( +E6 - U T,+ ;8 - U0 0= YT -7 6 0 Y ) T - TVT,+N4 T 
U&T
s p 
\ƒe \ 2 iDh h & h < + m r ‚ O n m q m o …kq m+wvs}m r q o ‚)… s,uƒ,w )pJrvm < z  / / / z  = o P
O o … o O p)n % svo O n # r ‚)…V… m5r q m .€s,ux@w )pJrvm ‚ ) _m … m+6w p)n q # m % Pm .yr,m ?q o …F,q +

m p F ‚ M mL%r p)s}m,s
< o 5 m 5% * + m … < z  / / / z  =7ods < / = €< )J= < % = < / / = < / )J= ‚ w < / / / =4= 5 
& T 0?) 3    +T -5& T Y U YY T 5 :0 TVYT ) 3 YT - +FT Y ). 3I+E6 - U T,+ 4 ) Y 6 0 (
Y ) T - TVT,+ < )$ )$   , = U 3 < / / )$ )$ )$ )$ )$  = U>- T  T - )  6 Y3 3 ) ( 
T - )?%)0( AU 3 )H*0 :+ M ) + +Y U YT T,3 Y VU 3 T 2-;& T . 5 6 Y ) 3 Y T 
 U>-PU YT -E) +FY )? 3$6  T - + Y T +6 - ,U T,+ U Y U 3 < +TVT * T -E
) +T , ) , )J= UFK:0/._(
) 3 28 - TVT AU 3 + M T - T , $/ / Y T,3 :- & ) T,+ YT2 T,+ ).- TG T - ) + 
. M T - T ) &%' / ) Y T ( - +Y T - 3 
0 U ++ U /) 3 ) AU015 :0 T+
* +6 - U T ) +
U ) T - ) + ) 3 && U>- ) U 3 Y) 6Y ) 3=Y T U@ & T Y!4 T+* U*:0 T,+ < :
= U +" ) ( 
T - T,3 Y ) $
& ) + ) :)?0?) Y ) T,+ ) 3 ; <  E = < +TVT 4* T -E
) +T , ) , ) < T;=4= 5 32+FT 6 T,3 Y 0/. YT,+T 
580 TVYT ) 3 YT - +T Y ). 32+ U>- T 3 3 ) T /- )?F 
T 
0? +T Y ) + +FT Y ). 3 4 ) Y U 6 ) SD & T -5& ) T)4 Y T 
0 U ++ ) ( VU Y ). 3 5€( 
:0 T+D* +6 - ,U T,+ ) 3 T,3 T -PU0 < 4 ) Y 6 YY T + ) :0 T 5 323 T Y )>& ) Y . U ++E6 Y ). 3?= M T
6  U)?-PU ) T,32+ ). 3 < = U 3 +6 - U T,+ T,3 T -PU0 Y .$ T 
T)(83 ) Y ). 32+ Y T 
4 T - T *) & T,3 - T 8U>- 0 T,++ Y T 623 U* T,3 Y U0;- 6  Y T + U* T VU 3 T + U) U@ 6 Y
M T - T + ) &%' ,  ) &%' , ) &%' / / () &%' / ) U 3 T DU>- S ) &%' , 9$ 3 YT - T,+FY 
, "U>- :) Y -PU>-+.
Y ) ++T Y ). 3 4 T 4 ) 0?0 - T 5 32+ ) T -I580 T+* +6 - U T,+84 ) Y 
623 U* T,3 Y U0 - 6 1 4T 4 )?0 0 + UI. - T U@ 6 Y+6 - U T,+  T,3 T -PU0 Y . T ) 3
" T Y )? 3 &%'- Y T 6  U).- U ) T,32+ )? 3 ) + - , 4T U'& T Y T A*0?0. 4 ) 3 
- T,+E6 0 Y 
\ƒe \ 2 iDh h &ˆh ?@) < = , ‚ w &% ,q + m …F,q + m O o … o O p)n r ‚ O n Fm .svux,w )pyrvm o s
.ym ) ‚ w O p q o ‚)… m C uxo M p)n m …gq q ‚ pFr ‚ O n Fm . svux,w )pyrvm * + or + p/. O o q :
s p N +ƒ‚ n ‚ O‚ w + or Q
m}ndn~o ˆq or # F ˜w p q o ‚)… N o ….,q + m s'm … s'm ‚ )<H m # … o q o ‚)… 5 
5 
:QS5
[]\_^`badc;afeg` iDh h &Dh l +6 - U T 4 ) Y < = , , ) + VU0?0 T w ‚ m}wvn # m+nfnpo ?q ojr < #B
U0 + T AU>- S ) &%' ,*, =         

  

4

  8   PJ
 
 

) 

- ) + Y .$ T U 37T 0?0?) Y )? +6 - U T 4 ) Y 9 < =  U 3
+ < := + ,
) 4+ TVYT -+/) 3 T . ) Y+ 623 U* T,3 Y U0 -E 6 < #B M T - T 9$ ) , / =
M T VU +FT (:3 ) YT 623 U* T,3 Y U0 -E 6 /) + 6  - T ) 3 YT - T,+FY ) 3  - T,+E6 0 Y+ U@ 6 Y
Y T7+ / Y+ Y - 6 Y6 - T,+  T 0?0?)/ Y ) +6 - ,U T,+ 4 ) Y(:3 ) YT 6:3 U* T,3 Y U0$- 6 4 T - T 
*)>& T,3 ) 3 " T Y ). 3 ) ) J & T -. T 0?0?) Y )? +E6 - U T4 ) Y 9 VU 3 T 5 32+Y - 6 YT
< 6 Y  ) T -  ) + = A- Y T LU + ) T+* U*:0 T,+ < , = U 3  6:+ ) 3 
Y T ( T - +6 U 3 2Y T 0.* 8U>-E) Y /)? Y -PU 32+ A-+AU Y )? 3 * T - U Y ). 32+ 8;- /- T
U@ 6 Y < 2-* T -E0 . = T 0?0?) Y )? +E6 - U T,+/+ TVT  U i " 6 - U T,+ 4 ) Y < = , 1 
T,+ ) T,+ Y T / ) ( +6 - U T,
+ 1 U>- T Y T 2-E)AU>-+."U 3/+FT 5 3 U>-.€6  U).-PU +E6 - U T,+) 
. T - T 0 0?/) Y )? +6 - U T,)+ 5 80 T+* Y - ) U 3  3 - ) 6 T,++E6 - U T,+ < 8;-"U TVY U) 0 T 
T,+ 5-E/) Y ). 3  T U  Y T,F+ T 
0 U +F+ T,++ TVT 
 = l 5 :0 T+* +6 - U T ) +
V U0?0 T U=+ # m}w4m}ndn~o ˆq or < - T,+  w,o O p)w # ‚ .Šp)odw6px= svuxw,)pJr,m ) ) Y4 U + < = , /
< - T,+  < = , )J= U 3 U /) Y+ U 0. V U0?/0 . Y -E) &$) U0 ( ( 2P- U Y ). 3 & T - M T - T U>- T 
+ T & T,3 T A+- AU Y )? 3 T 6 >) & U0 T,3 T 
0 U ++ T,+  .$ T - T 0?0?/) Y ) +6 - U T,+    \ 
U0?0 Y T,F+ T +6 - U T,+ U>- T 2-E T Y >) & T l +6 - U T ) + V U0?0 T U s'm5r ‚ … .p)w # ‚ .p)ofw˜p
s,uƒw,)pJrvm ) ) Y U /) Y+ U (:3 ) YT 5; & T - 4 )  ) + U2-E) AU>+- . 6  U).P- U +6 - U T l 
+ T 5 3 U>- . 6  U).P- U +6 - U T U /) Y+ UF ( ( 2P- U Y )? 3 & T - 35 U 3  U + ( - + Y 
TVYY ) 3$6  T - T 5 6 U0 Y , l r ‚O n mF. q ‚ wvuƒs ) + U 5 6 Y ) T,3 Y  3 $. UG0 U YY )? T
) + -  ) Y E  T,3 T ) Y ) + ) T -  )? Y l 5 :0 T+* +E6 - U T ) +
U
3 … w,o C uVm+s9svuxw@)pJr,m ) Y T$ 6 :0 T 5 & T -  ) + UA/ ) ( +6 - ,U T
R\.2 2 i h h & gh < + TVT   = ndn … w,o C ukm,s s,uƒw,)pJrvm+s;p)w5m ._m ) ‚ w O p q o ‚)… m C uƒo M 

M

T! ) T   

)n m …gq,% + m … r,m . o 0m ‚ O‚ w L+ ojr 58< + m7o …kq m+wvs}m r q o ‚)… ) ‚ w O$‚ );p … … wvo C ukm+ss,uƒw,)pJrvm o s
m M m …X5 ndn … wvo C ukm+s0s,uxw@)pJrvm+scp)w5m w ‚ }m r q o M m 5
3ƒ& ). 62+ 0/.AU 3 3 -E) 6 T,+ +6 - ,U T  U +  < = , E ";) 3 T Y T2 6 80 T 5;& T - 
) + UJ/ ) ( +E6 - U T*K4T U'& T 9 < = , , / < = , 9 2T,3 T ~ , <  = ;
 YT Y U Y  0?) 3 + M T - T , &%' */ 9 ):0?) T,+ Y U Y U 3 3 - ) 6T,+ +6 - ,U T ) +3 Y
+ 8) 3 3 U Y) U 3 3 - ) 6T,++6 - ,U T ) + ) T - )? Y  < , = A  " T Y )? 3 ) )
 YT"Y U Y<YT U@ & T 
0 U ++ ) ( VU Y ). 3 - T,+6 0 Y+ )80/. M T - T ) &%' / $ . M T )(
- T , , &% 4T U0 + +FTVT(Y U Y +6 - U T,+54 ) Y < = , U>- T 6 U  0 T - T+* T Y H- Y T 
2- )AU>-.DU 3 +T 5 3 U>-+.t6  U).- U +6 - U T,+ 
2 f\ i h h &K: h " 6 K@ +T Y U Y   < ? , , / )J= U>- T 6 U - U Y )? @*0/. 3 /) U0 +
) 3 ) & U>-E) U:0 T,+ U 3AYT +6 AU 3 )A*0  , (  C W / / / W  35 +  < C    = x
 <  5  = ,  ? , , / ) - ‰ 35 ) ++ Y < T VU0?0 Y U Y , < / / / =
) + U / ) ( +6 - ,U T = Y ) + T U + . Y +TVT Y U Y )   + U Y ) + . ( H W W  
35 +  < H   = ,  ? , , / ) - , U 3 ( H W W  35 +  < H   = , 
 ? , , / ) - ,  Y T,3DYT ) 3 YT - +T Y )? 3 
(  C W / / / W  35 + C ,  , 
 , - , 5 , , - ) +T Y .* < ,<T,3 T -E)  *)? T,+   + U Y ) + . YT,+T 
2-E* T - Y ) T,+ = 4 Y T E ( U Y ). 3  C W2 W2 W W4 5 W4  C W4 W4 W 
W 5 W  < *)>& T,3 335 = ) 326 T,+ U (V* T ( @*) 3 Y A- TVT ) 3 & *0 6Y ). 3 3  

p           

,T 3 T Y T 6 Y ) T,3 Y ! E ) + U 3 3 E- ) 6 ,T + +6 - ,U T
8 ) 3 U0?0. $4 T 0?) +YY T+6 - U T,+4 ) Y ,  

% \ƒe \ 2 iDh h&;JDh O o … o O p)n r ‚ O n mF.svuxw,)pJr,m
359 % ƒm ‚O m q wvjo r%p)nfn # w,uxn>m . ‚ w ‚ )bnp svsX?? 5 

* o q,+ 

< = 

PJ
 


, 

o s m+o q,+ m+w

M T T,3 T - U0?)+RU Y ). 3 M T - T ) &%' 9 + 4 + Y U Y U T TVY -E)?VU0?0.P- 6 0 TP+E6 -4( 
U T ) + 8) *0.-+ )? Y Y T 2- T Y )>& )+RU Y ). 3 5 < = U 3 (9 623 0 T 
z
< 4 T - T z ) + VU0?0 TDY T F p s}m r}uxw M m Y T - 6 0?) 3 = U 3 ) Y ) + T H- AU Y ). 3AT 6 )>&_(
U0 T,3 YDY  3 T YT A-+ 5 <  3 = 4 T - T 
z ) + U *0?- ) G0?) 3 T 
6:3 0 T 
- T & T - 5 < 3 = U 3 5 < 3 = U>- T T A-+AU Y ). 37T 6 ) &&U0 T,3 Y
)  <  = <  = < /  / = X8;-AU T  TV Y -E) VU0?0/. - 6 0 T +6 - ,U T 4T U & T
; <  E = , E AE  ~ ) +T & T,3 ) Y T 5-- T,+  3 ) 3  T - 3M36  T - < = z ) + 
U Y )? 3 Y . T 
UM- 6 0 T+6 - ,U T ) + TVYT -+) 3 T . Y T
T & T,3 %T,3 T Y T T A-+A 
LU>- ) Y . 1) Y+ ) 3 YT - +T Y ). 3 A-+ ~ U 3 P. ) Y+N( - +Y TVYY ) 36  T - < = Y ) +
0 U +FY ) 3 YT T -) +
T 6 U0 Y / < z = l 3 T U + 4. 5 6Y U Y ). 3+ 4 + Y U Y Y T + )/ 3 U Y6 - T
< = U6 T TVY -E)?VU0?0. - 6 0 TI+6 - U T ) +  U 3 9 < = , /&9 < z = 3:+T 6T,3 Y 0/.
4 TG U'& T < = , S% 9 < z = , 9 9 < z = U 3 9 < = , , < z = M T T,36:+ 
623 Y ). 3 - < ) 3 Y - 26 T ) 3 " T Y ). 3 /$ , = U + TVT,3 TVYT -+/ 
) 3 T H- T TVY -E)>( 
VU0?0. - 6 0 TI+6 - U T,+ & T - LU +T 6 - & T,+ 
U>- :) Y -PU>-+. T,362+  * YT,3 ) 3 Y T 
" T Y )? 3 ) , 4 T VU 3 - T 2 - T,+FT,3 Y"Y T
3 Y U Y )? 3 ) 3 Y - 26 T U YY T T * ) 323 ) 3 
U Y ). 3 T 6 )>& U0 T,3 T 
0 U ++T,+ D T TVY -E)?VU0?0. - 6 0 T+6 - ,U T,+ & T - Y T
Y!4  T A-+A 
6 - & T z $. Y T )% (0A U 3 )H*0 :+ z 35 U 3 z  35 1 Y T H-+ T -I) +/+ : ) 3
U 3 Y T 0 U YYT -4) + U 3 32+ : ) 3 )% (0A 
U 3 )A*0 l 0. 3 YT 0?) 3 T,+ Y T  +T -5& U Y ). 3 
A*0?0. 4 ) 3 M T - T ) &%' 9 4 T TVY<Y U Y  U + < = ,
) ) Y VU 3 T :0. 4 3
6 Y U / ) Y U < @ ++ ) 
:0/. + ) 3 6 0 U>- = 35 ( ( 2-PU Y ). 3 -) Y ) + 0 U ++  
\!#"ya%$'\ iDh h i D
L h "  4 Y U Y < z 35 = 35 U 3 < z  35 = 35 U>- T ) ( 
T 
- )?F < 8 o …kq:W M US T U +T Y ). 3 Y T"Y -E)>& ) U0 35 (9 6:3 0 T z 35 z
U 3 80. 4 6 YT ) 3 YT - +T Y ). 3 U ( T - 4 ) Y Y U Y+T Y )? 3 8"  4 Y U Y U YT :0? 4 ) 3  4 3 Y T 2 -* T - Y -PU 32+ A-+ Y T-( T - 4 T TVY z  35 =
l s,uƒw,)pJrvm ‚ )bnp svs?? ) + . T):( 3 ) Y ). 3 U458 0 T+*+6 - U T 4 ) Y < = ,
U 3 < = , , l 3 T+* U*: 0 T U +6 - U T 0 U ++  <VU 3 T 5 32+Y - 6 YT
( - $. YT ( U Y ). 3 T,3T -PU YT $. <  = 
$. Y US ) 3 YT 6 Y ) T,3 Y 3 
<    = / l +6 - U T 4 ) Y 3 ( - U + ) YE+7623 )>& T - + U0@5 & T - ) + VU0?0 T U 8 ‚ )
s,uƒw,)pJrvm Y T,+FT +E6 - U T,+ U>- T 0 U ++  M T U@ & TT+* U* : 0 T U % * +6 - U T
) + ) 3 ,U Y) ) T - ) Y U  * ) &$) 3 U 58 0 T+* +Y - 6 Y6 - T 37Y ) +
0 U YYT - A U 3 )A*0  3 YT Y U Y <   = , l 3 . +E6 - U T  0 U ++  
U + < := ,  ) T ) Y+ ) 3 YT - +FT Y ). 3 A-+ ) +3 T 8 U Y ) & T T)8( 3 ) YT M T - T U>- T
+6 - ,U T,+ 0 U ++   Y T - Y U 3 % * +6 - U T,+ < #B   = Y T 58 0 TVYT 

0 U +E+ ) ( VU Y ). 3 YT,+T+6 - U T,+)  4 T & T - ) ++FY )?0?0<0 U S ) 3 ' T 3 0/. 3 YT Y U Y
U +6 - ,U T 0 U ++   U + 9 ,   U 3 
 
3 +6 D 
U>-. U/ ) 3 ) A U0@5: 0 T+*G+6 - U T ) +T ) Y T < , = 35 
< / = T TVY -E) VU0?0/D. - 6 0 T       

  

4

  8   PJ
 
  

< )J=  0 U ++  
< % = T A-+AU Y ). 3 T 6 ) &&U0 T,3 YY U +6 - ,U T74 ) Y U 3 T 0?0 )/ Y )? ( 2-PU Y )? 3 < = U +6 - ,U T  T,3 T -PU0 Y .$ T
l + 4T - T AU>- S T T U>-E0?) T - +6 - ,U T,+ ) 3 
0 U ++FT,+ < , = U 3 < / = U /) Y 35 ( ( 2- U Y ). 32+
< U YT -  +E+ ) :0/..:0. 4 ) 3 6 = +6 - U T,+ ) 3 < % = VU 3 T"T 6 )/K T 4 ) Y < @ ++ ) 80/.
+ ) 3 6 0 U>-
= Y - 62+ ( 2-PU Y ). 32+ b8 ) 3 U0 0/. +6 - ,U T,+ T,3 T -PU0 Y .$ T < ) T ) 3 
0 U ++ < =4=
U ) Y T + TVY ( 2- U Y ). 32+ # T,36:+
#/ 1 U YT - +E+ ) :0/. :0. 4 ) 3 6 82Y T  U>-PU YT -E) +Y ) 36  T - + =5:0 T+I
* +6 - U T,+Y T A*0?0. 4 ) 3 4VU 3 T 2-;& T 
\ƒe \ 2 iDh h i iVh ?@) ods …g‚ q p w,uxn>m .tsvux,w )pJr,m %2,q + m … * m + p M m < =
 p … .
9 < :=
 5 < m %r p)nfn ,q + p q ) ‚ )
w p O o … o O p n wvuxn m .svux,w )pJr,m % < = , % % < z
= p … .
9 < := , , < z = / = ?@) o s O o … o O p)”n p … . < :=
 %,q + m … < :=
 5 
T 
0? +T Y ) + ;& T -5& ) T)4 4 ) Y U +Y U YT T,3 Y 4 )? 4 ) 0?0 T6:+T 6 0 0 U YT - 3 W 
\ƒe \ 2 iDh h i&ˆh r ‚ O n Fm . s,uƒ,w )pJrvm o s .ym ) ‚ w O p q o ‚ … m C uxo M p)n m …kq q ‚ p w ‚ 
'm5r q o M m svux@w )pJr,mto  < = ods m M m … 5 ?@) < = o s ‚ ./. % ,q + m r ‚ O n Fm .Xsvux@w )pJr,m o s
m}o ,q + m}wLm+nfn~o ?q ojr ‚ w ‚ )bnwp)s s ?? 5
M T $ S +  U i    U 3  \ *) & T4+ . +YT AU Y )?U 3 5:0 TVYT T (
+ 5- )/ Y ). 32+ 5:0 T+* +6 - ,U T,+ 1 T - T74 T U'& T 6:+Y ) 0?)/ YT Y T U + T Y+
4 )? /)/ Y T +Y ) 3 YT - T,+Y ) 3 A- Y T Y * *0?**)?VU0 *) 3 Y & ) T)4 4T U & T
U * YT ) 3 Y ) + & *0 6 T   

7 

 

"2! T 

 6   

!" # %$ ( & ' ( 
)*+ ( 
, ( #-. (/012 3 
* 4
#-5 
6-52,2 < 87. ( # -55 
6 95 

: ';< # * 5 
0 
, << = 5=  
0>?2< 
0@0(/ 
0> 1:-5AB+ 0 (C- D, ( 
E 
+:5!:
#25 (/) 

2+5. C <+" 
)  & 2* 
<C <A?1 1 
F <2 &G 5. D? <F:1-< & 2H 

: IJ 
J 
  

2KLNM m5r q uxw5m,s ‚)…Fq'O m  ‚QP ‚ w . o sSRUT O m ‚ w4mR WV < X< ( 
<Y & Z-. ( 
* = 1/ (<[Y9\< ( ]^ < 
& ' ( 
:0 _5ZY 
!9/`  & 2*a b # :0 4 
9
#2< (Ycd$ = _
ZN6ZY 
/J ( #
#2Y XY 12G X<2,2 ' )/24-  '2A` (0( (
' : / ZN4 # < * ,-ZYC ZY 
C:2 = : 
N & ' ( 
G
&:-ef:<4< # * gA Dh87. ( # -55 
&GJiZa2d <2*2j 1 ' ( 
f: 
< #2k +-<2 & 9 <2*: (H2E Z) 
C:2lA 2 
N: 8 0 ( 
< A
m?:--< * 
&:2n 
5 
:2#? 
0( 
Y-.22, b?2,
(& 
' : / A   

  

   
 $ 
 
 
 
  

ACBDA KDM:N SkW
[]\_^ `badc;afeg ` hjiVhjikh 8  c4c _D .)o'R m … s,o ‚)… p)n  O p … .xn>m /`G, -& 
 _(:<2& b  . ( :<b e ( &
X (
 (0  
 
92 G.2/0 !  
A 
<N 
; (/*Z 2f b # , << < , A 2 &:[9m:A ) A )J= _* ;ZN ZY  

*-< #" )# #  ( &
X (
gA)
$ 6:Y6 
h& X < 1: ( 
!, (9 %"  (* %"  '& )(+*   _ #-9 & ( # -_:< 
0 
( 5f/Y# &b:! 
0 ( ,2/ A < b 
'2@ I  
[ 
( 5#.2 
0@ ( /,2 
, 5 
[22 -."
- F. ( 
&2 ( A = l & 

8 0(<h$A
m:_*ZNZY 
// 0  r ‚ w5m .Y51_    r ‚ r ‚ w4m _ 
 < a / &:0 <   =4= p qjq pJr O o … 
p qjq pJr O o … & Rp _ 

w5m Jo ‚)… _2  < Y 

&:0 = p qjq pJr O o … s 5O m}w4m 5    P m+n q
s 5O m+w5m A < 9:! 
0Fj.2-5<2f:<4 ( #
#2# 

2 ._m,s+r,m … . o … 
p)s+rvm … .)o … Fs eO m+w5m,s _ 2-.2, & 2A = Y&*5 G. % 
6/2% o … .ym43 
65A
576 !\ #"y%a $'\ hjikh &Dh 8 0()$A
mY ZYN /;( 
&2 (lm ( 5A <2Z -5/,2 
g 2`ZY cc c ) A 8 , $_ 
)N. (:< 
8 , 89";: =(< A?> :9 k%:<5 
0j0( ( :< 
0j .2 
-e2h [9/[6 
8 ' Y2< 
\D 
5,&Za4:9 & 
@ 
*22j 
>C7J ( # <-5 
3i*-.9 @"  _ 

C
A ,2E @-.2 ' -j F  
-A <9-52 
2_ n/ -*k. ZN2 
 CB -.2ED 2 < - d E52*  
- = n7J ( # <-5 
" GF
#" IH A < 9  -KJ * 2 (? 2 < L5D  (@m:A
m:A = _eZaE 
* 2 "/ -*=  H E52*C/ -* NM 
A                  m 

% 

 
 

   

belt sphere
cocore

core

attaching region
attaching sphere 

  !   ! !  * 

 <218 7. ( # -e 
92/#.), (! ,24 X< ( ;87. ( # -e 
 

 2M  M  "/2Q
XD 
0 M  ZY%2
0(Q. < D? 
 
 _Y, iA ]^ A  n% 5 
: $Y20(*. < = 2  _ 
2 E.2 
0      @., (<,2% ' ( 3%2 EJ25 
0 
  0bZY?"/2Q D5: (!F f < &ge 
* 
* 
" $
# ZY 
 0&/ % ' % _./ 554 
Y:C< &/2(
* ' %(6  A G *#H5_ -?" C8/7  
-*-.2A*E ) D>@2 
, +<- #-.  % ,1# * 32#-. 
CiZa C-52,2h :
m:Aaj2 E.2 
9
0 # * :%   )I< 
;>=@?BAG/ DC9GZYk<F ED 
 ! & 
e_D
R pK ML J p*
R N = M
GAaH 
)I=@?J 4
# * )PT
O %  !_h 4 
2*E D5:
(n b? ! &
* 
eR 
QD# )PO %  NZY! 
O %  S 'UD% A
$) b:/ h &:[22; #[C:. (h*  
-*V )I # 4 ' 1 
&-5:* ! #X W  

<Z Y2&!
)P# ^ 
*)P# B B h [ m <\] 1 
l2 '<3 )I #-?2C 42 E 
J 25 -` 
Y0(10 )P5# 87J^ ( &!_D -51 
<9 
. ZN-&2+ ' (_ 
G25 
0
&5 X (/(C "a*7 5<C " a H 7 &
A " @-e: 

: _g17J ( # <-5 
i*-.& 
C "aR7 -J25N (9 (G  
-*4 
h 5
)P# * ^!A
576^bDcedgf]hji8kmlnkZopkq r G`)tsDu vm Yx
c w@_5 ZN C ( # -e 
62 E.2 
0(z y|{~} €ƒ‚ 
g& 
s„W & ' (
1/Q f… 
w† W &5 X (/&ZY 
/Z 2D`.)/ -5 
:A /` 
`J25 
C02< 
E ( # - 
‡ 2M yˆ‰€ ZY 

l.f?2 E.2 
01 M y 52
G`)ts^u vm 6 w@_ 
FZY5 
<F& 
‡ ZY 

JCk
1 #< (FZYF 
( 
:2 k (5
-. ( 
*A J`! (5 
)-. ( 
*aZ) 

J, 2-. (9 &-5 -. ( 
Q 
M y ZY 
/ 
, M W , * <5 
:2_.†
‡ ZY/ 
l.G%  
-ZY2 ER 
G`)ts@u vm )Š
c w@A >@ 
, (/15:f ' ‹ 
GBŒ Ž
c <BmC487. ( # -55 
i*-.4 5 C ' ŒW 52 

h< & 
24& 
C>_6 E.h 52hb X< 1 
0# ( # -

m/m 

B  

< ~# * 
nC ' 2<lA:" G-5:< 

:2_ '  ŒW 52 
< & 
2G*G 
EJNC X< 1 
0( rŒW 52r)mGBŒc Fmv!A" 9, (Q<_ZN;ZY 

5 
: ' ;52Y ` 
:0; 
e)'AW0AGW 52 
$W &5 X (/ f  
-* 

< 8 # * C, (Q/1 f<& & Y 
' < &:
(  ( # -*# 
<A
"5<F X< 1 
0(b (j+-5& 
O %vU 
DC ' ZY><F ED 
 ! & 
553 
)I- &  
- D 

0 O %U !_5Zab-5/[9 (b X! & 

0 * A > 2Za6, (‹
W
*
-5:<4*> '< &/9
0 ZY 
_ ZN 
nH2 
2 #2Q# 
)] $Œnf:#2<
-. ( 
*G (
O %vU A N>, ( #-. (/V
0 # ZYj%2„ W 87. ( # -5/ Y92, (5
I, 1  % ' UD% _aZN+ :<0? X &5 
#22 #2*& kJ? 
2* 
M :1@-2<0(2H5-J (/Q O %U A=_aZa /dn22 #2*& 
) ()]  Œn 6
) …)]e Œn !_hZY?Za?5, E%--<22He
-.%v (U 
* M ' ( U? :%
U (lƒ
A )I <‹
W \D< 1 
#- D,2<90(Z E2&@ ' W
&:
(k<<, (H ' (
)]wG (* )]w!A " f/E2> @<2<[k5:f5 

-< ,2< &/2`E5 2, (# ' (  
-& 
2a l X! & 
0(` O %U 

DC ' ) D D2": h (Q %vU ) )]|eŒn !_.ZY/<?/)1[ ZY":J2/ 
0 (-+ ' 
1
^  
A $) _ ZN E2_l:;f5 2, ("-.2) (" (b 

< ( 
, 
'< & 

0 *0
A " 02< _JE '< & 
0(YZY 

 )v E#C (5 
0< (!,_5 !:`b (/D0 (- p A N ?B=C %U ) …)]RŒn : 
' 
C<<F EA >@;ZY 

): N ( &! &,2a; 
NE ( W 

< (/,G * _e?2E X< 1 
0(Z) 

..G (/ 
4 
2*E D2
ZY 
%U ) …)]! Œn !A
576^bDcedgf]h ‹i^kmln/ kFi8k b / W 
6 
:<2+ nC (0 *  '‹6 _ 
C:< 
09 W G Cj 
W 1 ' ( 

hE #fY:[D 
01E/ (/Q 
5 (1Z) …' A " 4-5:< 

:2_ / W 52 :bb (C2NZN6:< 
&b2 #- A
&Y:! 
0f-5< l1 m W 5 
 M/ _*ZY 
!& 
G-5 .-. ( 
*A
" nC /E, (2,2j5k (2 #- _ 2><9 
E+5Z +1  
-> 
<G 
2 E.2 
0( 
# e/ DC )I-d F 
*<<0( 
0@-. ( 
*#5  6 G
ZY 
DC (, ( #-5, !A \D/, !* / ) )]x vm  6
' T 

G_;<F: 
,iZa 4 '< & 
0(Y (9 
# ) 
M) D D2+:; (E-J (/Q !A)_e X 2<
 HG#<G:G ,iZa&
W & ' ( 
N:?.b /2:< 
0
/ 
" m W 
E W 
† 
)' 6* b < 
2Q:5 
f &5 X (/ZY", (2,2 
. (5:` !_* 

0( 
2&ZYa&:) !2Q:eAa\r 
q 
0(Y$A GE '  

 6 G1_JG 
Y 5 
5lAh\D
& 
/:<_D X  #E 

&5Z +; <2*:5G &5 X (/4 
2:</0 & m W 52h ' _e 
/Y 
)87. ( # -5/; 1f. (:9 ,O  ' U M
A )I 9, (5<,) 
7J ( # <-5 
_g.0( 
@ZY>… 
 6 G?_ 2k, (<GZY 
 ' U A $) 
:Y:[ 
0&#. (:C 
1-.2 
l6 :</0C m W 5A
…q )] Evm W 
2gZYr 
 6 GhRW 52g 
;02< _ ` 
Z +
'< & 
*
0 )I 
5, ' U ) …) vm  6 ' U ) ) /  6 / D,-5 X * ) …) vm  6 
A 
W 5 
) # ' :<24 (0 …' 6 O 'U A Y*2_Q… 
W 5
   

     

!  

"  

$#   

&%

(' *),+

-

/.

- 

'10")

2 

3  

4 

=: 

<

57 

698

;: 

"

?>A@

=:4B

,C 

ED<C 

8

'1F) 

HG

8  

J  

"

6

8

I+

m

/ 

` 

G 

   
 

 >!#"$%&%'(') *%,+.-0/1
1

0

2

0 

$ 2 34 57698;:=<4)>!@?BA CED4!GFDH:IJ'KL1 

% ( 
?.#:<2> ? & ' ( 
C ZY 
"4. (5:?, ( #-. (2*b87. W
# <-5 
<
O 'U j
A q * 
 c $_ G 
G[ ZYk:E*F2 „W 87. ( # -e 
3 

'
U
O 

  
-5 
a b2 /2Q 
6 ;NM52, (l_( ;/ ;5Z+*`Z 2 
:<& 
W 5Y j 
O 'U . (:<, ( &-J (2QA " 4 &QC0(N W
#25 (_ Za E / _Qh: D 
h2„ W 87. ( # -e 
& O 'U A < 
0 
9 
W 5G W 5*+# 
2* + &:-@ 
2 
RO ' )tq 0($A !_ 5
' ` # (  PO*_Q D 
)87. ( # -5/ & O 'U 2/RQ 3 ? A N HS'T O QJUQ S :N:/ 
( & ( # -5/h‹
O ' e` N87. ( # -5/h f 
) [ V l \ _, WA VY2 &:Y
[ XA GA
m !A
" F
&2 (( 
 [Z_ </0?>2:</0+ W # 
6, +*Z E 2* 
+:[ 
0?9, (2,2H ZY>?-. (5 
? D 
… 
W -5_ !
W 5 
:! 
01/Z +; 

&2 (;]
c \A
U^ q M 
ŒI_ƒ _.# 
;4Z +E/ -*" 
; ,[D 2 -92 G.25 
0(
O %U O 'U _ <:!,<F Y2k*%1, (5 (@5:6% 25F ?2 E.2W 
/0( % O 'U 9
A )]" G 
E G:!@ + Z 5:GC 
G5Z +# #  
2 E.2 

0 # &% O 'U -j %  
-Š 
)IkN M2, (j0
Œ 6 < vm 6*  

+

B 

: 

#

:

' ")  

m 

B 

/
B

/ 

:--5 
&: 
0M#"*‹2# * Ah2:<_ % M
) % 'UD% 6 O ' U /`!
/ 
H[D 2H-5AV"i YZa 
2* 'F W  ' ZY %  ' UD% 
:!9* 
ŒW 
f 
*&C[D 2C2 G.2/0b O %U _2C*#  
-`W 

0&f X< &2+:! 
0 -5GZNf 12? < #G5:E:<5 
0 &:-% 

#7J ( # <-5 
# % 'UD% &% …'UD% 5:h- 2, & 
 &  

7 
D<a I, 4 
N422 #2*N )]…|Œn (92!, -*C : - < ' UD% A 
h2/0b & ' (
3C E ( 
-5 2,
( C O % 
5,2*
-< 2, (9 (* D<a ', Y/12!_D9/ 2<4-. ( 
*`-52
&:0b 
N 
, -1  'UD% A _D lZN;:!‹ 
ŒW 
Y # W )*94[D 2 
2 E.2 
0G ;:</0&-5<_*ZN; 
9 'UD%
P = K Q?Q J0O % )'Z) 
!,E0 (- )]! Œn !7
A $) b-5< 

0(_<"552
C O % : 

<E D2%%& '< & 
0(; & 
ŒW 22_ :G/_ @, <2-. (@5 2 W 
F E2 
b %vU ) …)]5Œn !-A )I bN: * ' UD% W 55 v E O % 
<2
F Y2f 
'0 a 7 _ b: <2< 
, (9 #2!?2 &/-5 E5h.)<Z E 
A GY 

&_`, <2-. (2, 
# ( 
_ 
,4ZN?v E?F (/h X! & 
0
* , <2-. ( 
04 +C 
2Qi@
 & ( & 8 _ ZY 
!F< 1 
26&<F ED 

55 
O % …'UD% A
h ‹" %5 ( 4-.2 
2; `552hZ) 
<":--.2:2" 
+- ED ( 
 #-52* 
)mŒ 6 / m  m  !_eZNE, (< 
f
#-. *Y3 
Π6 G : 

2_ 'U W e2av ER 
O _ 
2*9:< 
01 
GW 
 ' 
(0# 
[ A >@v E ) )]! G  6 '  6 $4
'  $A) W 
552z CE EM 
O , 2-. (+5 2,F E2 4 
*0< 
 )]CV!R
A "i; 
5:< 
3
E< '&: b 
*</ 2,
(4 X < ( 
 )]CV 6  

 )]CV"!!|
A )#/ N ( &-5/ 
r
 a 
2
W 
*<2,
(?  S Q A N ?B= _.f02<: 
09-e 
A 
_; <2*24$W &
X (
5 C , 2-. (/0G #87.2*h 
Q0!h:b 

/ 
,0 
)I, A J D< 
fm:A G A O)I@ !AaYY 
*0$ )]C9a 
/21& 
% KQ J = R P Q J
)' ( 
' O Q J =V= R P Q J  C )' ; # G, <2,_e  W 55r 
C O !A "  

2f E: C3:< 
2 Y5 
[E55a .6, ( #-e T)*))< & 

@  

/55 v E! 
O _hZY (+ 
h<= E.C
, 
*- ) - [ O \.! 6 )]C9|)I, A
\2,
(Cm:AW$ !A q  _<N: ,GiZa 0/ W e 2 v E O 2A 1; 
 
/ _e46 3 
h2 29O4 33 / A >@f, Ef2 
<Z E 
J55 
O 
8  
&, (52, (CZY 
2, (5Q21)
(2&$W &5 X (/ O
O 6 g)PO
) Y!<9 I,2R ) J #-5 AW$ A OB!/A >@Z) 

 & 
' ( f -J ( 
0( 

-.<-.2,F Eb
K 
J ! 
b$A GA \`)'~ !A      

' 

)

8

8 

8 

9/6

8

698 

46

8

8

#

8

8

8

8 

C:

B

8 

8

8

8

8 

B

8

8 

hceb6587 i^kmlnk:9kR" ` 
 :< ED 
/FY  ))]w !A 5:< 
/ ( 
…) C,!
 …)]w!_DGc C _ w@_D-2 E2N;02!: $;&  _DZY 
!C/` :
( 

9< #W < 8 -5 
(0(0( 
Z) 
</,22h, (* 
(C X< ( / 
G A` &b:$; 8 
6 
2*iC 
 ) …<) B RI) 2,_e 
 ) )]w ! _nw : B !_ 
/[b ;G ' 1 
b 5< S : ( :. ( >=BW 
D 
2A ) Zd ( # -.?;G/ …<) B 
9, (* 
( 
& : 
0 
#:=BW 
D 
Y 
0</1!24 vE 

]

8 

$ 

2 2 1 <0( 
J-. (
(9-5 
; ZYlA`2@;9h.24<5 X ! #2

m/$ 

`  

   
 

* C9 :
(":. () =W D//?f --. (f2,
(l_5-< vED 
00; 6 ; U 

) ) !A
576^h 5 ,h|i^kmlDk ^k E%:4 X TGBŒ c   m+*xW &5 X (/d 6" ' < 
'  ŒW 2G 
687. ( # -e 
f ?. (5:+5  'UD% W 552 vE
O % A ) N =DA J D #-eb$A
m:A A   

<B

F %  

B 

 

!#"%$&"!

h
Ši^k kmlDk g0 
CU.61, ( &-5,0W &5 X (/4ZY. (5: DC W 
, ( #-. (2 +n 
 ( 
* ( 8C
U C EiZa =, ( &-5,+5 & ' ( 

)'2 ZY 
! &2 .@2 #-i`!A "i *C 
4 <2*2l_b <2*
C =:
O p = K Q Q ? R*T ? S N A N ?=F 
DC 6
C
U C 
9;. (:<# <2*: (lA
C )'2 
:Z EY U C9` 
9 
2*E D5: (& p

C Z)&G 1 ' (
# 
2& ' (
M U C &:</0#22_*!9: U C , 2-. (5` : / < U C  

E (5`Z 2A B & ' (
…C ZY9G0(F E245Y2, ( &-J (< (9 
a/2 
JQ Kp A N Q O p = K Q P ? 45 

( U Ck_ 
U C 6 N/N/2C O p = K Q P ? 5A
&
'

)( * 

,+- .

*

0/ 

1

- 

32

54 

?36 

2 

4

#

"+

J  

+

#7 

. 

$) b: 
9; <2*2_6 

< ( M 

#7

U C ˆC -2 E2 !2W 
: (gA()tq ;:! <2*: (, (E2* (&[98;:R\ _ ' Y 
#-5A(+  

a: 
,`:! 
0;rŒW a 
gN #N-G ; ( # -G :< 
0 
ŒW ,2/ _*652, ( &-J (< ( )]C  U C9 < &/2 b2/:FE Y,2 
, ( ‹W
-5 

4 ( U C Z)?E # ( # -i*-.A NZ ::; ( # BW & ' (

 m W 52A 
-. ( 0( 
h2 E Gb< 5. D E ' 

, 

8

+-

1
f

0
handles

critical points 

$ 2 3 R>! (#+=< 
> +"%?!%?!+A@CB,+D< 

H
E +DB,"&F@HG)( %?!+31

JE<1 # l_, ( #-5,h &
X (
1-5r)]C U C9` :J Eb &NW 
2, ( #-. ( (l_ <Y T[ V \ _[ V iD\ A h5< 
 
2b 
:aQ  

& * ? '5, ( C [ / m \ ZY! U ) / 6 U C U ) mv 6
C 
.-..2" 
Q -J2/ X < /2@ <?BJ S Q5L = A N ?= )'ZY@ ,< 

-. ( 
*G ( DC9!A NkLD55 (l_ ,</`-. ( 
*f ) !4 '5, (H: 
D 
k # 22H ($ 
+<:/9,! 
-. ( 
*_  % < u ' % < _ 
2",< 

Y-. ( 
*CZY 

), 2-. (= H529 
)'ZY 
d, +) H
>

/  

H 

2

#

JI

A

JK

5>
8

LNM 

L

OK

LNM

2

8 

L

m 

 G> >
m 

?J S Q N = Q

3

/

.- ( 
* !Af\‹q 0($AW$A&\D
& 
/:<_e4 (5, ( 3W
-5,b &5 X/ (/ZY%, ( #-e,/ bJ (5:4ZY 
/ & 
9- -. !# '5, (
C [ 
fZ)x U ) 6 DC>_ -<v ED 

0%% H ; 
42, ( 3W
-. (
(h a (, ( #-5,; & ' ( 
25A " %, (*<;ZY+, ( #-5,b_lZN
& #,E 

D5 
2G &*f52 
&Y (, ( &-5,` 
0A 
& &2 
&2! 
, ( #-5 

:
(_ 
5,ZNG? ( D5 D529 &*4:! 
01 W
0( (5Y 
* CC0(F E2", ( #-5,;. (:A --e 
0& # 2<Y, ( 
(l_
ZN! 
D5:)* ^W & ' (
4-5) & j 
62, ( #-. ( (?, ( W 
!,2H X< ( %< 
0(5 
: ( [ ]^ \ A Nj5EA1f 2 1# ? ( 
[ V \
)] 6 
!_ 6<*>\.2 & [ ^ \5)]
\ !8
_ q<2 &F ;5 
e 
[ 3\
)] 6 Z !_g1 -. ( 0(/ &5 X (/-53 
)]C U C9ZY+
C 6  6 $4Z 2D 
1G? -J ( 
0( 
a512, ( #-. ( ($ 
)'Z)>:! 
0@ &:-5G:: 
( & ( # -5/#2 G.25 
0( !A )) ZN E2_N-  6 $_ 2H 
)]C U C9G &f 
-. ( 0( 
5E2, ( &-J (< (" + (? C /) & * :e_l 
,E 
:! 
0G 1:-5 &Z 2D .h # 2#&  
-0
A ) )* ( # ( # -e 

2 E.2 
0b g< # * W &
X (
5 
`5Z +2E< # * 5:5* 
[ V \ _ fE5 
2, ( &-J (< ( a1 -. ( 0( 
$ W &
X (
"< 1 
2C & * "<,A 
q  #-5B_ q25 &lKL (2E$W & ' (
bZ)G 
*<2,
(G ' < 
1 
&5b2, ( #-. ( 
(< 
)I 2 16m:A GA GO&5@m:A GA GX !A
576^bDcedgf]hji8k k kGY4 < 4 1&@52, ( #-. ( (jZY 
n / W 
5_ ZN = m W 52#n<G/ W 5< 
)tq 0(4$A Z !Ad4-< 2,F E-e 

1 62, ( &-J (< (#ZY 
# W 
_Q (G m W 5CGW 5-A )IY
D!h ZN 952h ' < 5 
Y4 5S 
j q 0(<6$A GA N ( #-e:6ZY 
5:<,2 
g2, ( #-. ( ( 
A
I

Œ+ N#,< 

Z 

> 

 

1 

1 

B

. 

>

:  

G 

+

. 

B 

0/

8

0/

>A@

8 

8

2
1

0
1
0
1

1

0 

 >! (#+=< 
> +"%?!%?!+ +D@%,W%,+DBG"#1

m

/ 

` 

\

576^h 5  

   
 

#52, ( #-. ( (9 ' YQ4 (2< I,A q  

#2, ( &-J (< (4 ' (O ZY4 ' (Y52A
576^bDcedgf]hji8k kFi^kGY? &
X (
5 S ' ' ) \2, ( m:A &2< ,E% 
5%2, (/ #-. ( ( ZY 
<S u m@22A @ 
4 (F/ 5+ f2< 

5 F X< ( < (0(  )' ' ' 6 #2<H E2= 
F ' ( 
(0( G>
)' ' 
' !%
A >@>, (<,! n2, ( #-. ( ( S ' 
' 5 
0 S
' 
< (0( (0(F E2?F2, ( #-. ( 
( ' ' A V2/ 
b5: 
' 

' ' 
, E2 
u mb D.-5:< #!F Y2: ( 
_
6   _Z) 
)*=  = ' 6 [ = = m =   = ' \ A g .?
(2 

' 
5Y 
[ 

_ 5+ 
6 )
A Ja<"-. ( 
Q ' 
C ( # 02 (5C, < 
5:2 
[ = * = ' \ _hZY 
!nZa" < &/F Y? k:
& . = . 6 m:A`2  54 (1- . = . 6 m:_ ? 
Q 9 ( 
5
. =._ mb X 
 6
<A " ' ( 
Z)Y
& &2 
:2C:YG5 

,v E 
' _ 
=:1j (5n 
Q!2,C ( 0>2 1J ( 
5: < 22A \D 
5, 
% /Q<2, 
 % -<2 
2f ( % ) ) 
 ) 
 5)'ZY& Œ&, -5 
2`  

G/ D< - D, !_ Za 
Q<- % r 
GBŒW N:<2&  % _ 
5 

0 , +<26 
2, ( #-. ( (gCA $Y N: *6D & #<;5 
, < 
5:f-.< f: (5_.Za&@:!>5/ 

 
%Q" < _l5 

5 
,2N b2 

0# 
2aZ) 

.Z 2DY 
,<26ZNG2 A
576^h 5 ,h|i^k pk 9pk!J D-5 

S 
E, ( #-eYS :</S 0E &:-eaC< Z= W
8 X & # 6! 
20( 
0 

;2, ( #-. ( ( X 
_ 
)I 
 #-5 !A > : 2 -J! E:
(f & &E [G 

[N 
f2h-5 
,2 
,h|i^k0/pkFo^kq

F %

8 

0/ 

B   

L

L 

L 

L

L 

L 

2

L

1 

L

J?

L

L

G 

L

<

L

L 

2=

L

L

L

L

F %

0/  

8  

>@4, ( 
11 #-51*F*!! & 

09C:<5 
0% &:-> h†GW 
5 
A -. ( 
Q 

=.Z< 
2d 
niZa kZN 6 
* )" " 6 [8m " " \ 6 )*= = 6 [ = m = \ A N ( &-5: W 

0 ( # 02 (, < 
5:2_ ZN eD @:#" 6 = U " 6 = U = _ 
# )*= = 6 )*= U = U = YL5
D 2)f:! 
0 &:- #   A 
5 
g &:-f-2 / E 2 0D 5<: (66 
[ =  _5 ZaN<vE2* (5,N: (5 
)*= 6 %$ '& _ cN( cBmv!_a 
2*E5D :
(6 D .< )*= *) U %$ '& = l :2
(,_`2 
FY2 
0++02<: & ) )mG  6 A?_ J D #-e1$A
m:AW$D)I@!_
*  
a W 5 
vE(O ZY 
aJ  
bm:A &* <2<[C;<0(l_ `W 
Eb:h6 ( ( & -5 
E20(FE2+" 6 mb 
= 6 = 

Da 0 E ' < E ( ( # -55 
h2,/ (9 l55)I9, 
ZY ( 
*<2, (d E.&ZYH W 2, (=/ um:A )#N ( &-5:ZY 
H (
-< * :,-/.10 / 6 m !) 
@\2, (Hm:A A%Y 
)5 
6 
; 
2+j)'-J (<FE
M? T L& NS ; P = K QQA N ( #-5:<YZY& 
5 
5)I W 55h EzO  

S
) J </#$A GA Z !A@
> 1, (/:/ 
; /2% X< ( )Y - 
[ 
55f*%0( 
5 
0$W 5 
)'$W ) (* + 
b. (:A…" %-5:< 

:2_ 
. (5:C a )Y - eE E).E587J ( & -5 
6 TO 8 A;_JZavE 
5 
2TOb
8 &< 
b5 
) ErO _G ' # (5 ? T L32 P J p A N ?=@ O8 A

8  

8   

5

8 

8 

4+

8 

8 

8 

8 

8

L 

8

8

8 

8 

L 

8

8

6 

8 

8  

B 

8 

>A@ 

8

8 

8 

m 

 G> >
m 

576^h 5 

J

/
O

D

b ‹q  8 W 55 E O 8 Z) ` *5 G.g _ 5 
@2 E.2 
09 
*  O ? K ? R ?J T O N<#TK N = Q P = K Q1 vE3O 8 _ AWA_ , ( &-5
@  

55"> vE O 8 6  ZY ( <5 (f I, ( :h (
( # -5/:_: b: 
 
h& (
( # -5/) &:-? , ( #-e
4 1 ' ( 
A`\D Z 
b-5 2,
(  
: = & 
h& ( ( # <-5 
2, ( I) Y 
2*  

Y h7: / A
'10")C\D Z 
5:RO 8 3 O 8 _ef Z) 
2VO 8 W 5 
6 vE MO 8 _. 
87. ( # -5/b 
;, (2,2< 8  8 A0) N =@A q 
5C92 EJ25 
S 0 8 S ?
 /Q 0} 
8
8 

O 843 O 8 A N ( &-5:ZY 
H 6 
2 
H. |O 3 O !6
A )tq 4 
-. ( 0( 
 ( 
(l_g 
#-5$A \A BAq f@0 W 0 ( #! 
# (_ 
b.0( 
5 
0f \D2, (?BA
mv
,h i8kN/pkNpk

F % &%

' )  

J 

# 

(6 #-5 
2G + ':2_ Za9,E9 5 E2>, 
kD & #<22_ >
F 
52;,EC.2F:<2j 
% <6 N/,2 
04/ .A9>@&ZY 

1: 
26:602< -52 ( &2DA
R T ? S N A N ?=|?XL p ? *
R TDp A TDpN J()]C U CV 
5 d
Hi8k pk@k(= O p = K Q Q ? *
<p = P Q R ? N 2Q P NS ?BAP? T@N = p AmA p O N = 4
R pT S
=S ? A O p AA O Q O p = K Q S5p JUQ p A
p = K Q S ?XLA O Q Sp:R Q N = Q 3 <p = P Q p A
A p O Q N =x?J 3Q J&? L N = JUQ p)S N = N = Q 3
A p O Q N = p = &?BJ QJI?J S NXR K A p = Q ? S K 

JX?,? L
\D--. ()Zab:<?3 
ŒW 5 7 #& 
W & ' ( 
1_D ' ( 
ZN29*C
W 
7 B _ZY 
b$
c ŒJA 2CbJ2 
N-e 7 5h
#2< ( 
†|ŒMHm:_ 
+:</0-5E 7 B ;
#25 ( 0 m:A6\ 
,E5
 6 ! m 

E< 
, 
%/:0E5>9 C5
#2
(; 29-5<2_ ZN4
-.<>2 "J4 
( 
*!
A " 
E Z ( 
1 @, (<5,fH  
-F 
a 7 :9-52&":< 
0H-5 7 B :7 7 )' ' C #-5 
_h*  

*0<: 
0&‹ 
E2, D52 
2,24! 

C2Z 2 ' ( 6, D, E 7 !A
>@&ZY/ 
ZN E &f5:G 
2, ( #-. ( (b:<# <2F/+5 

&52_*1 /,2 
0E 
J_D9Za;ZY/ 
b : († 
C 2 ; 
5 (f M U C ZY 
# 

2 J 
5 4x
c ŒJ A $) :ah% - -. ( 
(  

< '  (, ( #-5, & ' ( 
^C Z) U C , ( &-5,_( 
,aN &2b. 

D52) &Qb52l h0(Z E2E 
5 J_ 6ZN` :<2 
(
(0 
, ( #-5,h. (5:#. X <)-< ,2/0E #
0(h 
152A`\ ( #/ #2
ZNf%:!F 

D552C 1/ Q?52) 
De2 &*?:02_l / Za VES _l*
'U A
)' ' D #-e b<-5 

0" W  ' *F9
W -e,9 
)X
\
` -. ( (9$A G A O02<
F Y2h 9!#, ( 
2, ( 52A 
' D & #_(*G5a2, ( &-J (< (E (f, ( #-5, -5 
-)]C U CV 
! & 
26 
pK 
&2, ( #-. ( (F (H 
)]C C<;E X ( 

ZYV
A ) >@4
C 6
CU 
E <2*2A q <_ZaG0( 
G&, (/ 
: M
C …
C  

M
:
)I/0 )m <
C , +.
C
C9!_42 &v E66, (/ 
:
C (
ZY5 
<b` 
J D 
l5/A 26ZaN 
,`5: 2<‹ 
ŒW 5 % U ' UD% 
=J/Q-52d1 )]e Œn W 0(/2n F?-5:& r
C p P ?Q"
)' E! 
06Y (2` l, 51, D, !
A " Q 
F E2_(ZNY!&Y5. D
"

.

:

.

% ,+- .

*

N/

#

#

7

#

$# 

5# 

7

C

#

$#

7

$#

#

7

(C 

C

H 

I  

+ 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

m

/ 

`  

   

,-e 
h ZYlA -|" &< & ? < <_*ZNY:<-5 

0b ? <) '5, ( 
*m! A)
$ ;: 
`/ E<< (1-52 E2N- -.i#  
2 .2 
0 
:! 2 
d !C 6/,2/ 
0> 
.A 9  #-5_5q 0(<?$A \j ZY 
 )2,<.2+ W  m W 
_J%;5 2, ( &-J (< (
)PO 

g m W 
 GW A 
M O
>

> 

+ 

. 

core of dual handle

1
2
1

0 

$ 2  G4 ? ? 04> 
+, N1

0

D1 x D1
D01

D 2 x D1

1

1
2 

 >! >

576^h 5

,h|i^k0/pk^k 
#-eb$A G A &
G 
1m W 52A
F %

J

?B

( ,B U4%?!+G1

N (!, Q2, ( #-. ( (5. X a5. 52e/!J W
D< 
6$A GA AR)]" Y &22- C!2ZBE, 2Y?, , 2

B 

CZN%2Z 
J D< 
+$A GA _ ( #"5"2, ( #-. ( (51vE% & 
52 C2,2:<A>@9Z 2Da,2:; ,5,2  

0 -6-5 g52
ZY 
@ 

,2RŒ  m# ŒJ_NmCc Œjc  A!) \…q 0($A O*Ad ?& 
_lZY< 
% O % U 6 %U   %U U A9"i hZN4 X < 9. (:@5 5C ZY 
' 6 &% …'UD% +0( 
5 
04 (0 %U U 'UD% _g#7J ( # <-5 
 -. 

+ 

2 

B 

/

m 

 G> >
m 

X 

MC  
!02lA#$) Z NZ F 

,@H20(*. <   %U :7  % _ 
&% 6 &*%  &  %U  A 2 %U   'UD% 
…)mŒ3nmv W 5 
:!2 DC>_5 &*%  'UD% 
Nb,2 
/ 
‹
0 ŒW A 5 
`-5 ,25 

< E<5 

5 d
Hi8k pkpk )mŒ*Hvm O p = K Q 7 %U p = p Œ O p = K Q 7 % ) m6Š
c Œc  
<p = P Q <p = Q K„K Q T J ? N Q jA O p A-A O Q p AmA p O N = S,T O QJUQ…?XL 7 % N =@A'Q J S Q A S A O Q P Q K A
S'T O Q JQ‹?XL 7
p S
S K N = pYS N = K Q T ? N =DA
%U AtJ = Q J Q 
JX?,? L 
S ;Q,A O
"i `Za#+ -5 7
% :7j 7 %U 6 
"-   -. W 

(d$A G A O*_Za% 
ZY/ 
h2 %vU - ZY ' UD% ":_! 
Za0n%-e ? E <7 "% /Q"-< 2ED, ( 
0 
7 

%
U  

, (%vU <, (lA:6/_lZaC@ -e 

/2Q
X 7 %U |7 % ZY"&:. E 
5:<f # 2 _: D 
5 
0) 5 
* . (:< W 5 & #2b (* b & ' (
lA 
'UD% *
\-.2E De 
_(ZNb 
2* X 7 %U 6 %U 'UD% ZY %U  

'UD% ZY 

' UD% 
7J ( # <-5 
1 &%U !FG %U _ …'UD% FG
&:-5 -5 
0 )X6m /   'UD%(_ >Za9 
2* ' 7 % 6 %  'UD%9ZY 
&*% ' UD% /Eh ED ( Z 2_D 6 b /#;Za2
F W LD5287. ( # -e 

7
*7  % ' UD% A`\* 
[ V iD\J <2 ZAW$f X G: I5-  J ' ( 
?%v U <6%  
EDZ-. ( 
*_ [ ]?^ \ \AW$1 ' 
E< (gA 
<9 
E ( # 4
#-. * #v E_ Z) 
<kZN9Z) 

`5 
E 
j 
 

\2,
(R 
ZA
m:(
A ) \E 
!
[ V in\ Y 2 O*A \1 [ ]?^ \ \ A O*A 
2 

2 

2  

,

.

:

#

.

% ,+- .
#

*

N/

# 

$#

#

7 

#   

2  

2  

2 

2  

2 

- 

H

2 

> 

1

B

A 

$ 2  W 
4! "& ? G1

/
Ši^k0/kml pkI;FE2iZa ŒW 52 7  7 8 ) _$Œ _  :<21 
DC>_ O p = K Q S KN Q) 7
vE 7 8 
0(ZE2#*f ' ( 
ZY 
0- D,2<A "  -. 

h:! 
06-e =

 7  
 )]C (7 8 !_Q-5/0) (0( J2 
-e 
7 8 )tq 
0(#$A ! A,+ b& 
*< #25 
:&:0_ &-52;Z) 

 
Q!2,
h)( *

' 

,+- .

* 

mm

/ 

`  

   
 

F (&-. ( 
* )'ZY 
4 
4 3 , D
&2 (nmC 
4 )]C 97 !AT"i ZN 
:--e -. (
($A GA O1 C/Y 
*< #2/:E:0_lZNGZY/ 
gvEf9< (/,E  

2, () X ;-55 
0
:7> CA 1bf52, (+0(F E2;f <0( 
5 -5/,_ 
46 Y0(Z E2h62< 6 
;< 

A
576^h 5 ,h|i^k pktl@lnkf\ Zk: 62/b. ` 
87. ( # -5/ S S 
9<  

0E525
A ) \ 
q 0(< ZA
m6 ' 6ZN2A 
" 
4H '5 #2*) I,:5% 

/0> ,2/ 
: ( ' < 
, ( #-e6 # E2Y ' Y5. 
2A 
8h 5>hc i^k pktl k…) [Mh \] N Q = p = rA
?rJQ Kp A N Q O p = K Q Q ? *R T ? S N A N ?= S ?BJ 
QJUQ P N = JQ p)S N = N = Q 3
L?J p ? *R TDp A TDpN JM)]C U CV N A NSET ? SS N P K Q*AP?QA
L JX? R ?= Q…AP?!A O Q…?BA O Q J P p S Q Q = Q…? L O p = K Q S K N Q S JUQ p A N = p =D= N O N„Kp A N = 
<p = Q K„K N = O p = K Q TpN J Sp = N S ? AP? T@N Q S
N A O N = K QQ K S 
5 

2@ ;-/  ; 
#:C?5. 
2f:<0(F E2d !
I, (5r 
* C‰ [ m \ _ %2C:&2:<" ( # -5/:_ 6 A1,2 
# Y;E02< 
( # / -& 
& X ( * ‹
)'2 nCV!A " C-e,  

& * > '5, (r 
C [ m \ _ <1 I, (602<: 
0":e? <2 
5. 52 
D5 
`, ( #-5 2 &2Q )%, D
#25 ( W<mC5_ "4ZY 

( 
E. D552 &Q3 
E: 
2` ( ' `Z) 
<& 
& E5`.Y 
Y2C: '5 
A 
25 
E /2_QZNY & 9 
D5&C 
5 

: 
0)-5 g,! 
-. ( 
*0 
)tq 0(Y$A X !_
ZY5 
<, <2-. (N 1&5b,2 

:
(lA 6 Y ( & (5z E /2 
(S_ 10<52Q M Z & 5E?< 2, <><5 
04. ZN2j ZN ",< 

-. ( 
* l # 
.A 
! 
:2N 
* E5 &a 
Q/ ! # W 
/:6:0G &5b 

_:Z) 
<
6 : C<E 
L D5
(4$A GA
m )I, A
q 0(<$A !A
9 

8 

F %

0/

.

0/ 

/

#

$#

#

8 

#

7

8

#

7

#

7 

#

#

H>  

>

+

+ 

 )( #! ! )
+ 9( !% !(U4 + N%,"4> "1 
5 d
Hi8k pkmlopk„LrC ' N S ? R*TDp A p = ?=n= Q A'Q A O Q=e)]C
U CV p 

/
R3N A /S•p O p = K Q Q ? R*T ? S N A N ?=
N A O Q 3Šp A K x?= Q O p = K Q N L U C 6
?J 
Q <p = pK S ? p)S4S R Q&A O p A A O QJUQ N S Q 3Šp A K |?= Q
=@? O p = K Q S N L U C 6 
$ 2  

:

.

.

% ,+- .

*

?

> D? B

#

N/

O p =

$# 

G

. 

B? ?

$#

# 

D@

3> D?

#

# 

!. 

-

7

#

#

7

K Q NL

C 6
?BJ=@?M O p = K Q S N L
C 6 

JX?,? L
"i U C 6 _Q2#*# 
N2, ( &-J (< (f :)]C 
 :  
2
U C9 

/
( W 5‹)'ZY 
!9/a (5& -.; 5YZNb:< !A "ig 
. 

32 

4. 

32

7G

. 

.

mmm 

 G> >
m  

# <b4 ( / W 5b†C 
h, (52,2l_24iZa / W 2 fh.
, (2,2C19m W 
3)I/,)52  
$GEvE;, (52,2:<W 

09-e2;l_g25,_ 6, (2,6 
, (2,2" 1 ' (
@!A 
2:<_ 
; m W / 5N5,2 
( / W A N (* 
*5 
0YG 
5, (l_ ZNN2/
/ & 
:a 

5h ( W 5A " U C 6 _J&
1 

::0( &2Q2/
& 
:2Y 
W 52A 
#2b &-< -J (< (" X (/ ZY6*%:--5D 
091< #1:0( &2Q6 ? 
5l2, ( #-. ( (gA 

576^h 5

G

:

.

,h|i^k0/pktli^kh 
'G, ( #-e,_*, (2,2C & ' ( 

.
#2< (4c$GA

F %

), ED 
04 
<2?E5< 
G -. ( 0? ` 
E2, ( #-. ( 
(_JZa Z 
!1 #2 

0< 
-. ( 0A ZabvE62C 5 E2g_D#5 W 
, ( #-. ( 
(? ()]C U C9)< 1 
2C<2 
:FE#,2 
, ( #-5 ?Z)?< # 
( & -*4 -.Aa_6, ( #-5: (?  ( # -45 ( # ( 040 (-5 
n 
J Dn 
422Q 
/=F< #F ' ? />ŠW , ( #-5 .A q „ W 
25,_EZNj[< H, ( #-5:
(? 
_ @  
Bj 
0(:0 
; 
42, ( #-. ( (2_`H '&<2& >*j
0< 
4 -. ( 0 
D& ' C # + 

&/H? 
0(5:0? 4
/>ŠW , ( #-5 D2A ) / \D? 
Š
[ V iD\ _
[ ]?^ \ A 
5%2, ( #-. ( ( †
)]C 9ZY 
n5Z +* W 5" W
&/2)9-<22Q:
(% )]CV Ja<d m W 5T 
)'ZY%" <2*: (@< (2
( 1, < &! & 
2C>02!: 2_Y +:! 
0H< 
? b2<
GW 5_ :<2nFj:<1 %C59-. ( 
Q_ 0(F E2+2 
: (l
A ))52 
0(# 
k @ & 7.2, _`/,42#:</0>-52:
#-e 
, (2,2lA|q f9 ( & ( 0F 
)]C U CV!_ :fZYjQF5C2, (3
W
-. (
(H 
)'ZY 
j52E <2Hk/ ,2 
0" 
5 nGHLD5990< ( E2 
:F E ŒW ! 
4 n. 
 % )]C U CV 6 % )]C % C %U   
/C '2
02!:2>@& 
ŒW 52& 
)' (,1ZNCv EC !2Q2k2f, C5 
[D !A 
. (5:G -.<:  % )]C U C9 %U )]C U CV / LD52&* (0 
,1, +2, )<-5
9 
)]C C %U C %vU !_N5 ' ‹ 
C <2*2l_N# 

j.%2,< 
J2 
2,d=% %
' < f 
7 6 Š) 
R 7 A )*)) 

?k:! 
0 -eF & ŒW 5 7 _ 
k.2?-5k #
)mŒ3dvm W 5 7 _e

2 22) 
Q!2, ( EJ/
C %U _
6 / _ HZa@v E 
, [
A V2 &:<[ m:A GA \`)I !A \:<  ZY9:
" 
[  % )]C U CV!_@ % )]C U C  
a0(F E24*1[ " A 
!A 5 _ Zaa 
ba, ! 
G, (‹ W
" b-5:/ 
:2_ % )]C  6 % )]C
-5 
 % )]C U C . p )]C U C9 )'Z) n/gQ;:.2 

;0 (~- e*b5
F Y2 
0 
6! 
, ( &-5 ._2 

0 

 % )]C U C  b0< (-5 % )]C U C  
:G 
292 < 
0#G<5 
?, ( #-e 9Z) )' ), +*5F E 
2Q_5 
0/ 
% )]C U C  6 % )]C % C %U  !A " C 
aE, ( #-5,_, D
#25 ( W 
5 & ' (
l_ZN f5` 
(G /Q-5 % )]C l % )]C$b 
*  ‹
)I<
& 

:! X , ( ( & ( 0` 
!_J #h 
A1,2 Cb# 
2, ( &-J (< ( 
)]C # 
*  ‹ G, ( #-5 % )]C … % )]C !A q N, ( ( # ( 0_ 
,+F E:2*N ' < f 
: (/h &:[ 
 &.b&e. D : C LD5
"+  

.

!+    

9

6  

8 

K

L

L

L

L 

2

L 

H  

.

6    

+

6  

6

2 

8   

mm,G 

` 

  % )]C  

E: 
5 
0f (!ŒW 
2h 

% )]C 

6    

   


6 ?.#&., ( &-5 + h, D</ 

b2 

0#, ( ( # ( 0 
 % )]C  !A
% )]C

.  

q  

_gZaC, ( 
G&,7.2,G h 
& # vE2E (@1 ( # ( 0% h 
< 
2Q2 & ' (
ƒ)]C U C9!A ) \ [ V iD\ _M[ ]?^ \; X 4 # % 
/A " 7  

ŒW 5+,2/ 

0H )mŒ9 mv W 7 _)2
6 m:_) 7 6
7 u 
 7 :A 5,2  

041-562 
/ & 
:2b&/ 02<: < 7 7 ' ( 
2 
&2-.2,F E?! 
=0 (-5‹ 
ED 
@2 
: (5 7 6 _ 7 6 
7A
" G 
G2 
@<2[2H2, 
+:f1 ( # ( 0@ 
)]C U C9G 
65 <02lA
NZ :?:9 pK 3Q P J pN %pK]K ,2  

0@-52_ AWA_ (?
Z) 

6 m:_ 
2 ,5 
=,2 
) 3Q ? R Q,AtJ N %pBK„K !A +< - -. ( 0 4.2 
E 2> ?/b 

 4\2,
( XA G
A " NZa1< 

#! 
ŒW 5 7 v E W 
† 
ŒW 
7 B _ +05< 
4251 
&><0" ;+ ( 
h5< 

'  % )]C U CV!A \-.2E D5 
_ ZN%-5 
,""5 
922 #2* 7 * 7 7 B _
ZY 
H+
0(d-.2 
0" (=?/ 
2, (nZN-5<n X< ( +/Q< &2 
: 
:0&2,<.24 " 
)4 L De (S "$A GA
m )'<2 
:F E # <2*: (@ 
5,2+ (
4
)]C -7 B ) 

‹ 6 bN0(F E2G (2 (faN02Q -5,2 !A
" ) 
)2 

T 
E<E D2+: X / _1Œ _ ! mf C %U , (52,2l_lQ?5> W 
/b<01 a1 X < 7 ) 7 7 B @.#2
F Y2%"? 
/j
A ) \
\2,
( ZA
m& ' f&$ W 
&2 (`A 0fZ)@ << 
052 
% #v E2 7 )  7 )'d E! 
0j? !2Q:
( ( %, % 
n[ !_ 
2C # E2G02!:9 
a<02G h5< 
b ( % )]C U C9!
A 1b62 &/ 
0 
-.<: (g_ 5
F Y2 
0%k 
J D_N 
k51 20(Q4 
*-:
( " 
0(F E21<
#-5;-< *  ( 
:  

4 X , ( #-5,_. <2*2jW 1 ' ( 
_ 
 'UD% )]C C 
% )]C U CV 6 'UD% )]C C !5A )]" 2Q ' % )]C U C9 ZY 
Y E
(`, <2-. (2, g ( 
e52_*2C< Z :aY. ( W 
:<1 -.<: <), 2-. (- 90(lA
576^h 5 ,h|i^k pktl 9k < 1 
h,7.2,` e5h # E2 (h-<22Q:
( 
)]C9h0(F E2:.v EA K

L 

M

L 

 

H

L

L

L

L 

<# 

7

K

M

L

L

<#

7

>  

2

F % 

2 

0/" !#" 

2    


$ 

    

!  

"%$#$&" 

!

),ED 
0# 
-J2521Z)4 ZNY
&2 (() J D< 
b$A GA
m,$!_eZa6 ZB, (/ 

5 2, ( #-. ( (5 ., ( #-5,_, (2,2 W 1 ' ( 
gC ZY 
U C 6 A
N ` -. ( ("$A GA
m _ Za#F< #:RC b 
f2, ( &-J (< (
ZY 
n> +* / W 5? W / )' C W 5?
C 6 !A VY W 

`: 
C 2 2f9 (@ h W 5 C m W 
2A N J 3W
-5 
$A
m:AWD$ )'~ !_Q C 
g < 
2Q/ :5 
2 
C F ;zO _ Z);b 
lN*5 G.g 
m W 52 )I5 
q 0(N$A
m X ; 6 !_( ( !2Q:eN 
 f! 
:! G<lA , < 
0b J #-5h$A
m:AWD$ )Iv !_D<2 & 

0;5 
:! 
0#ZY/ 
5 h-.2C (< ( 
,2h '< &/0A *5_*;5. DZY  

.E, ( &-52-.2E D52? ZN<2Z :< 
09!2Y `3 
GW 52 

DC _ bZN1v E1 (&
V 
q 0($A
mm:|
A )]" C 6 _ 2@#. (5: 
(B 

J

B

B 

B 

2 

D 

8

B

+ 

.

G  

.

, 

2

. 

 Z- 


9   

 

mm 

†
p 
Z m  

 

$ 2 34 
3

+

@ DB

B 

,<04 ? @ + 1 

$ 2 3 # GG B ( 
-?  'B D< 1 

 
2 E5`.(O G5:`ZN9:<4Z+ W 5_ 
%5 
;0( 

04/bZ+2! & 
2lA > 2 C 6 _ 5<@/:0< 

G 
2> QQ pp J" N p BJ p:R !
A q k<:CZN F </0C5 

, (<, (l_ e E4:*k</!
0 C d 
*z C ) 6 G W 52 E-e 

ZY )I
Z Y2 
0 !_hZN% ZY<% / W  m W 5 2 F ^O 
)I< & 

0 C 
f (2Hj <2*2@!Ak\D/,… 
C eCˆ 
* C v E4 
&6. (: _ZNG fY5, E 6 ;5_e? &ZNEv EGZ< 
2T 
C   
H ( &4587J ( & -5 
<  >_a QQ pŠp J
' 
 6 ;O
S'T@KN AmA N = 4 02*5 ;5AN*5_ 
;2, ( #-. ( (  (2 W &
X (
5h: 
22Q 
/4E &E )Y0(:<@-5 

0(_E2< 
0&5 
:0< &):
-<2,<-
( X E0( 

04 0f ZN %, -52b h?5. D k|
A )I:E 
_ 
<2a 
 < 1 

&:02N n lY.2` 
<2 k_D 
:)-.2E D2- C 6  - C7J ( # <-5 
A 
" `.2, ( #2  # EJ! ( #Y #!2Z , ( 
2, (5a <2N 
nC h 

S
q 0(<$A
mm:_DZa1-522*` #)/ X ! &: (#&G/:0<  

A >@
/
S
 : <(_J5?< Z 
/ #-59 G:) W 5 8 ). (:T 
O 6 
b:! 
0#0(
( 
S A`;:</0#0( (4 2<F m W 5; 
-5 
_:< 
0 m W 5 
, +F E:2* 0( 
/0Y 0 
55 
[D 
f 
[D 
 8 A;E2/01 &
X (
!C ZY/ 
l.G < 
2Q:5 
E + ( 
E0( 

0& &:e
- JQ Q J S Q S <2*: (l_. 1Z) (Y
(Y 02< 
iZaf 
:[@C j.++ ED (CN M2, ( ).<  ) )X < )tq 
0("$A
,m G &Z)2
C

8

6 C 

 GW

8

3B

.

= 2 

B 

8 

D<C 

C 

8 

D  

?B

( 

8

8 

8

8

4

8

?  

8

mm,$ 

`  

   

/ 6 <2*:5AK>@4 GW 2EG. ' _ *F<2ZY/02f:< 
0 
!2 
DC _*&21:! 
06 W 
M)'ZYS 2 C 6  
5Z+*2 
! & 
2lA 
<2b2k 6:--.2:GG 
<26 
_ ZNE2_ 5;<: 
, ( 

2, (9 E:<4Z)=25-. ( 
QC ( %. (:!2& E@:< 
0 
0(
(b ? m W 52A1Y+Z) 

.2, ( #1< 
2bZY2@ZN1 
2Q '?2 
. (5:<2E*k0(F E2nN M52, (H @0 DC A q C D &-5_ q 0(4$A
mm 
.2, ( #2G&-5 
5:6 
:0< Z)F
< 
q 0(<#$A
m †
A q 0(#$A
m,$"< ZY6
)I (587. ( # -5/v K Q = S S'TDp Q S )&Z vm 
)&Z G !_e2<+ &bZY4&< 
0(  

5; 2!+/ / _
m:_ G_ A
C 

(

B 

(32
8 

. 

B

$# 

B 

$ 2 3 > G-?  0
< D> %,+;4%&%'4(H* )>!W%,+;-G1 

$ 2 3 >5 # GG B ( 
-?  'B D< 1 

< Z 
:0< & ' O 4 O M !4 A < Z (
8
O
O
A ) N =DA 8  

2+ ' ( 4.f*
0( 
5 
0? -5-J (<4 ',2#>! 
: (5A S " # 
:0< /f & (&D & #< 
S 
 : <(A <2ZBf 
:0! ' 
8A
(m W 5) 
N:<2: O 6
) \ J D< 
b$A GA ZA 
> :; 2)9 
G,2 

:
(+ [ 
[f 
? )Y0(:!@ 
:0<+ 
GW 54 

 " 2* Xk4 ' 1  

:# &
X (
j ZYn 
q 0(2$A
mm?
$A
m A

576^h 5

,h i8kFo^kmlnk ' b)
' ;(B AP?BJ S 4 6 O
F % &%

'10")

8   

8

8 

8 

B 

+ 

 Z- 
 

 

mmLZ 

   


L(5,1)

L(5,2) 

$ 2 3 # GG B ( 
-?  'B D<;"#1 

q  ;2N-5,2  ZY9 
…q 0()$A
m,$_, ( &-5 _ h@ Aq 
2!j / 5_ , (5<,Y W 1
 ' (
†C Z) )]CV 6 ' A
'1F) 

: 

0

,B

" !#" 

  

 
" 

 

" 

46 

&

! 

N J P N p J p:R 
;2,<
- (+ a9$W 
#25 (-)'2 
:FE5. D 
1 
:0< 
S 8 Aq Z6_DZN;, (5 
b; , ( #-e,h$W & ' (

C ZY U C 6
A )tq C?2 
:ZEjE< ( U C 6 _@\2, ( ZA ZA 
- D,2) 
`/ 
0 (` f:N lY-5E
(`2,
(lS A>@< #): 
< 
 +* W 
 _Z) 
<4N. (5: 
O8 6 S 8 K: <(_9ZN 
!2Z &:<5 
00( (5) N2 &/ 
092; 
8 Af:< 
0 
0(
( 2<j m W 6/ 8 8 _5ZY 
!ZaE<2Z Y#-e  (4e 

)tq 0(<b$A
Lm Z !A
+

7

. 

G

. 

4 

$ 2 3  G-?  0
< D> %,+;4%&%'4(H* )>!W%,+;- G1 

1 
0?5:*C 
f <2*:5_ 5 ( C / Wb/ 5 m W 2fZY/ 
. 
8 _Z)0" 
a E.` `m W 52r)I O 8 6 v!_
PMO
ZN9 ' < N*#0( 
5 
*
0 G> W 5 
/a 
1-5<a&N M2, 
0E< (0(1)-5/2
-.-.2/ 
:<45/2, 
090( #2* ( 
/042E,2*<† 
)tq 0(&$A
Lm Z !A
)tq 9" ( <2*:5+_h (+/ k25& >2:5 

=>, ( E2Q ( ' 
< 
2Q: (` W -2 ED 
090( 
/0(AE\_l ' b 
D &-5_ [ \ A >@1VGW 52
S 8 
(09!2)/ DC . X <_Je) 

<2"JE[ 2@+/ 
[2
+

D 

D

5B

9

? 

/ 

mmL\ 

`  

   


)I q 

0(a$A
mL\ !_Q6ZNa f  
2(ZY 
6 '< & 
0(2A8q W.56$W 52_ 
<E:f & '< & 
0(M)'* J D #-e6$A
m:AW$D)Iv !A(" ?E 8C 6 _JZaf 
< #6:YE/15Z+*$W 5_5545 
iCE ( W 
$W 52aZY 

.;87. ( # -55 
h Pw O  8 _Z)( 
w / 
ab*5 G.` W 
52A " #-e: 

: _ X  C 6 _QY5 (3 
C . 
W_e m W …GW 52 
8 6 w O O A ) >@&-22Q;2<5Z +2
f;, E nC 6 ) Pw O
' & Y2 
0 DC 
H02<Y 
= \2, (] 
ZA A )*j2 W 587J ( & -5 
<  

8 [ \ _ & DC 6 w O O 
wO
O D2h E Pw O 

G? +*# &5 X (/%ZY gC 6 :Ek.# 
2>*@:! 
0 W 
$ W 521 C A _ C 6
Za% H 2 k[- ![ 
6 W& $ W 529:<2 C A \D/ & 

:< 
_ 
C 
9 (2 &- 
51, (2,2 ŠC 
C
#-5 
j, (2,2l_Y2Š 
C 
9< &/2dx 
C 
>4* E.G W 52& 
[ ?5v\ A >@, (/15:E9, ( #-5 i@ Y
$W / #2 (5J5. D& 
&/1b &M 
GW 52A
B

. 

32

B 

-D
.

2 2

- 

8

= 

8

B

8 

D 

B

8 

D

8

+

: 

8 

8

.

=32

5B

!. 

2

8

5B 

2

8

8

B 

$ 2 34 F? B
-?  'B D< 1

] hceb6587 i^kFi^kmlnk 2*5<#5 2:<[ \5ae 
W & ' (
E 
b Zn: Qf2 „W 87. ( # -55 
B  wO O .aZ!2 , ( ‹W
-. ( 5 / 
2. PwO 806   m W 52 )' 0 Z)6  
-e2 

 @-.< f 
0kF:! 
0 5 

2_) NM52, (B 
@ !2Q:
(W 
E! 
0 !AY 
6,/@
#-5 

2)5:E*@ ZN " (2Š)' <2*2@6W 

J D2 C  W 52  $ W 
‹ 
)]C D 2@a:b<2 
:2C#, +2,b 
W 5 
/2A q aY5 
/2b l !,KLa:0(5 #2Q( 
[ ?5\ _ #* 
)' X a 
:[ J
#-5/ 
n J: C C B : 2<# 5 
2f X< ( B*f:< 
06< 
0( 
W 5_ZY5 
 ( 
Qh:! 
01-52 O O B 
C_2-.2,F E2 

A "i C 
C B :), (2,2l_D2& (C, (5<,N6[D   

/Q<2,X W 

R
0 O O B 2<&< E<2G (,:A " D C )I2, 3 
/ #-56, (2,2l_(2 
 
. (5 4
& #<21 
[ 
C_ZY 
!1ZN 12C< #; 
a2 G.22|)I: X 
1

D 

: 

9B

8 

8

B

8

B

B 

- 2 

2 

2 

2 

 Z- 
 

 

mm>O 

   
 

< 
0b-5:</25, -5 
2` OF E<2 # vEb (e-. ( 
* !A:"i .ZN 
*-< a 
, D, ; g‹ 
GW 7 :<24 H!Q _Q292a g W 52aZY  

,2 7 _g†
C F  Q @F C B !
A $Y #5:b X DC B 
, (2,2l_.Za#vE 
C2F, (* #-5  6 O  _ O 6 O : - <<)I
 C F  !_ O B 
j 
Q ,!A#\D
&/ 
:<_ 6 O IO 8 _ 
[ 2 )I†
C B F O
: -5 E<(_ O B 6 : - <  8 )]C F O  8 D_ C B F O  O O 8 
O 6 O 

h1, (Q< D #-e6ZY DC DC B , (52,2l_ )]C9 6 A
" ?2 &/ 2EZYB '< &/0( ' 9 
GW 52A VY2
† 
)I, iA J 3
W
-5 
$A
m:AWD$ )I@ : 2N:<a 
<E D2b ) )mG  6 _2 (0(6a5 2,/ ( 

h Y< &/2* 
.Zaf2 
bZ) 
<4 '< &/0# ( 
, <2-. (4 A "i 
/G+[ T 
)I AWA_ 2 EJ25 
0 r
O 6 
k> !2Q2 W &5 X (/e€ _ ZN4 
-.2 '1f '< & 
0 ( *9< ( 
0#< 
0(; Z) WPY &! E<R 
E2, 
D2/  ˆ)tq 
0(N$A
>m OB!A`2Eh < &* <2*: ( ( /,2E*G 
< 
2Q: (5 p O 5…€ < & 
2 GZ +NZN T 
)I-& G  
-n  6 25 

+

+ 

,   

2 

,   

% 

<  

2 

*  

2 

F
e   

6 

' 

G 

2  

! 

k  

< 

&
  

D 
.2A ) 
(0(@/b X!3
W  

0E-.2a (4 (h< ( 
,2 < 
2Q: (g_; E50(5 1 *2 h 7.2,h 
2<g 55N:< 
3
0 )I ZNN/ #-5  

Y-<v E2 
#\2, (E$A
ma Z)2GZN : W 
<02 ( &:&
- O %U …)]rŒn b. 52&: M !O …)]rŒn )]RŒn !A 
_*Y-e( 
)  a +*2 
E-.2E D2`Y<2 g:! 
0#* 
GW ) 
$ W &5 X (/ C ZY C 6 € _h 
h, ( & & ( &:5;< 1 
( 0C* 
'</0b 2 lNG X! & 
0A )C, +F E:2Qr 
)I1 & )-5<, 
„ ZN & 
-.2 '6):< #2* 
 G, (!, b[D  B Tp J pBK„K Q K  E-e 
0  

Y 2,
(#  )tq 0(<h$A
m !A )]" *Z E2_QZNY, (2,aj 
Y/ :< ZY25A 
 € 8 
h6:< 
0C &:-g_2 6 #-. O _55ZaE
"
# O 
A 

*-< B #-. O ? X ) ( #G (n Y 
B 

8

8

8

8

8

8

8  

8

8  

D

8 

6  

246 

B 

-+ 

!  

2

+ 

8  

?

8 

$ 2  -B'D< !? ."%>#( ?X
* #( %,+ 

# 1
B

1;,YZaY:<5<:</6< () ( '< & 
0; G, <2-. (# /
) )mG  6
_2ZNh
& #25 
:2Gh Zn b0 X! & 
0;, 2-. (5 
0Y 6*G  
W 
0: Za 
&-5)5& 
iZY 
 
q 0(<2g$A
m 6$A
mLX3)'ZY 
 6 Y 
9 (5:<"< ( 
, / W '< &/09/q 0(<G$A
m !AG D #0(", ( E2`W 
(g_ZaG2 Z O 8 ZY 
4E5:< < 
2Q: (+ & 
) )LDe (Fm:A
m:A G !_  

6

2

B 

mm 

`  

   

K
K' 

$ 2   

-B'D<

! "%>#( ?) 
 
> '
B !!#
? 

$ 2   +%,

'

B@CB

<

? 

+%

H1 

1

ZY5 
<k, 2-. (E "9:<j <2*: (k ( S 896 4  * * * O 8 ŽS _
0(F E2>*@!0(QX W 52@5< 
6 
@ (6-5 
,<2A $) Z Za9< (C10(> 
:Nb-. (F E) 
Q0 ?, 2-J (5 
?<0(*X W 2#iZY 
()tq 0($A
mLX !_ 
H%0(:F ET 
 , 2-J (5G$
.  . 'EiZY 
2A $Y 5:fZ) 
&4<0( 
-.25` (b <2*: (4 O 8 )' ( 
€ 8 
902<] !_h *2 
=@?BA -.2C ( 
E <2*: (" O *
A ) JX?v?XL
<,Z 9) ' ( 1. (_e2 M5-+ 
Yv E 
<,Z he[4 (lA 

n twists
n
K 

$ 2 34 3

F? B
-?  '
B D<

K

K'

+D@B-0/
-G)>! + 

B

6B/ 

?

%, 

H !> !(U4% ! 
?

-? 

?

K'

'

@CB D< 

! 1
? 

 Z- 
 

 

mmLX 

   


#-5f$A
m:AW$D)I@: W 5 
25C E*O 
:b0(ZE24*4:<//01GW 5; &[D 2< 
 
 A 5 
 

ZY+ 
jq 0(G$A G )I< 
0&E:J Ef, ( E2* ("ZY2T 
j 
0(:FE!A >@ 

* D, `, (E2* (G < 
0h. 6 
:.2 

2 ,X - Y-<22Q8 # '/n ) \ / 
iZY 
/N 
9E, ( 

2, (1 <2A >@b9 D-5  

3 
GW -5<R 
Ok 
C 
Qz C
)' W 2, (@ 
N02<: 
01 
( # ( 0 :[6G ED (5 
[1. (529* 

< j_Q
&:0(/h 
*< .2 
0-5<2# 
* :_*52#0( 
h (& 
, Y e( 
GW zA )I/ 
65:<- D,2<N ' a, (5<, 
06 I,2 

6f5 
:0< & Za)02<
Z Y) f:5!:f< I,2a 
9\2, ( \A GA >@ 
# 
;, ( &-5 h2„ W 
*<2, (f O b, (< , b-e5 O B  
-5 

|
O 5;< E!& ?_ Za&:<6ZY@5 
[ 
>-e:< 
2 C,  
j 
GW / 
AHY 

*<2, 
O 8 
j-e:< 
2 E B 6 O d 
q 0(<f$A G A J D2@&5 
[?%F 
:G5FE2b<0(*G ZY@ 
* 
)I AWA_ 
2Q '@?, ( 
/:E  CZY M O 8 >:[44 
6 +.
M B !A  ( # 
E2 ( O 8 ZNb;)<2a OkN/[&-55 
0  

*<2,/0 B < E<2+ 
.  .5-. ( 
Q2A N2 Z / 
E2 _lZa#-e B * 

[& &, ( #-5 
O B A )#N ( &-5:;ZY9 
GW 
&2 (JD_ q 0()$A GDm:A 
B 
1-5<23 
O O :C/ -5 
Ck/Q<2,G< E<2F 
.  ..-. ( 
* 
N1 &10(l_ ZY 
!%, +*/b1
0(@ ƒ)'-5v ED 
2@5:* 
O B 
!; 
< 
2Q: (C ' (Ž
O> 
&Y E (5 Z 2n !_D C.Y, ( #-529<2,3 
E 
6
-< E (5;-5:<:0<:-5> L D5
(nm:A
m:A GA9_ & 
*<2, (>-5< 
0C 
C 
0(F E2# 
] !!_*&R
 
 Ja G. C>:A " #-5:/ 
:2_ O  

N6 
 6 / )I4ZN6T 
ED 

Z Y)b-5 5,h<,<;52,n !_ 

f /2j*j 
0"%$ W 
C @† 
 6 mAn\D
& 
/:<_ 
, <2-. ( 
 6 6m:A

576^bDcedgf]hji8kFi^k k!>@# Z 
J
0/

8

8 

<B

8  

3

2+ 

8 

8 

8

8

S
S' 

+ 

$ 2   


576^ h 5
O

O

B

=< 

% ! "&# @20?!N%, ,B "&#( %?!+G 

>-G ?

,h|i^kFi8kFo^k 2<[f 
2,E/*q 
/ -J (<FE b ' 5 / A

F %

G-< 

UB 1 

0( $A G / : 
*<2,
(&*5 G.

/ 
#-e 
' : (l_ZN6ZY 
/5-e 
,66 (5 W <59 : ( :q 0W
1 
<G$A G ZY?f : (" q 0(E$A GBGA&)) ZNE2_ ( #f<
#-5G D #-e2

m,G

/ 

`  

   


5<#q 0( $A G b< Zn: 5 
 
; # / 5a -.<:
( ( &0(* 
/[eA > /<@ '< & 
0 (
%.& 

2F W '< &/0_ -5:< 

:< 
+  

[D 2 U >! & 
/_aZN+ fC 
Q< 5,?, (,-C b K N =`; N = 
= R P QJ*A
B

n 

$ 2 34 ) -0/
G > + G

6B/
B

?

%,G
B 

G-< 

B 9
D 1 

 5: "%G
>%, % 0+D@ @9B'D< !? "#1

K 

 :

576^h 5 

)+4% ? 6 

6 / 1 

0(1$A G $_ D5 
 +2 a5 
!02 Q1 X< 1 
06 ( & ZN EiZY 
2A2)Y Z *2a 
`2 
: ) )  
)) Z *2Yh2 
:b ` 
/--5 

0 
,h|i^kFi8k i8k
q C[  / O 
O 8 Z)> 
eq 
F/ -* )  

020(*. < 5Y N&5/ 
:6!

D

F %   

 

<B 

 
 

w ? R T ?= Q =@A K N =`;6 
E W 1 ' (
M€ 
E2 G.2/0h ‚ O 
* (€ _ 
a, +*ZE 2*_QE, ( 
2, (1 w 
( 
* [ A>@S ): & 

E 
*229  

/[ -# E  
-A K N =n; NZp BJ p:R J6/ 
[ k 
8 6 O 8  : <) 
;02! 

+ 

"

F"  

1# 

!  

&

"

!

B

4

LM

+   

   

 

m,GDm 

 … 
 

-< 2, (j  
Q S )' Fn
& &< (> ‚ O ZY5 
<H 
9m em4 D,-5 
:4< E<@ (5 
?-. ( 
* !_Y 0?ZY 
' < &: ( -.2 ' 
0>ZY/< 
!C,< (2 !2:C: 2! (5Y-J (/Qr)I2 2 
&q 
0(Y$A GZ !A 

2:<_J# 
:0< 3 +*2 
9! & 
2 -%  
-
A " 
) <2*2
‚ O !_e22!+, (< 
01/G/:0<
)I AWA_J < 
2Q: (+ 
D D2 (
ZY
/ 

`   

>
[  

[
C   

,   

j 

( 

4 

Y  

4 

-5 
,2E/ q 0(C$A GZ )I-j F/ -*j 

S 
!_D 
ZY 
0G5 0(CG0(1 E2!4, ( 
0A (4 (
#<2[15:a ' 
2
W , (< 
0( a< 
0(, ( #-. (2* _l&0(% 2b b-.2" (% 
< 
2Q: (" AbhZN 45 
:0< &-<22Q; 
S -e 
E/ 
[DY " ( 
? 
:, +F E:2Q ED 
G, +2,   
-e2N 5C 0Q N 3Q R Q N S A'QJ R ? Q S 
ZY4
† 
q 0($A G\j[ M\ A )I; &< h
&:0; b 
&v E6 (5
C/ 
.1 

ZN2lA+\D 
A1S 
2,% h2C & v E2jJ1S -v E2kFD 
002! 

-< 2, (5) 
* 
`  
-52 M ) O - 8 _./ #-5!
-< *  Y 2 $A GA
,m GA 

8 

4

LM  

4

LNM

"  

8

 

8

8 

4 

$ 2   
 ? 
)"$+D@B( ,B +"&"%?! G"?! ?! 

$ 2   )
? ;
<
!? " %,
B 

-? DB'D<
1

;+ #"#1
<

  :9, ( &-J (2QE > !2Q2j 

[" 
O 8 )I AWA_ F: 
/ ( /Q_ < 
2Q2C[ !_*ZNYZ) 
# fLD52 K N =`; N = 3= R P Q J ,Œp)  !A
>@%ZY 
/0(F E%%, +F E:2*CZ 2D4 E (/0>/A q 
<_) "5:4 < 
, 
)PO 8 O 8   6 )mQ  @Q  6 )'ZY0 Q F O 2 2
"

8 

8  

C

6 

8  

6 

46 

8 

8

m,GBG 

`  

   
 

h5 
:g2
0(Q. < D)  !_ ` (0h , ( # ( 0b,+2,` ZY : 
)PO 8   6 _l02<:2j*@ R QJ N N p =d  )I AWA_ +< 

O 8  . (5 
0Yb/[ 
‹ 
O 8 
*<2, 
0  ,f (,_(< E<2n!A
>@ D 1 !2Q:
(4 "*&!0(QX W 59<h 
q 0()$A GOj)I : 
6/Q<2, (-. ( 
*h  ZY h-. (F E6<0(@ !A 

6 

3

6   

K1 

$ 2 3 R(U+G-? (#! +DB?!#N%, ;
<
B? ? 1

h ( *
)
 [ \ 
C,Œp)   

Ši^k:9kmlDkq  _ 8 
)PO   6 X E? +*3 

 &.R A
8 a 

,+- .

' 

8

* 

+:J E_ <-22*>/
A >@CLD5# K N =`; N = |= R P Q J
8 

6 

(0( 5 
4LD5
( , 
JF:-5-5 
2 =* -5 
f/ (/Q_  

( # ( 0 ( [  
# <2*2 W &5 X (/Ef-5 

0& )PO 8  
ZY 
6[> )* )m€_  / )m€  6 _ZNNZ) 

(a 

[ 
0* E.< -<
&:!  

46. (:T 
O 8  W 50A $) G5: ,Œp)   E<20(
ZN 
E!6b < 
2Q: (? (*9 (b  )I2, 
!_ r 
O 8A 
5 d
Hi8k 9pk k^?BJ  = 
S 
 P ?Q
 N Q= P JX? S S Q KS N =` ; = N Q J B= J Q R A O 
,Œp) 
 Q K S A O Q S N = Q V= R P Q Jj?XL†A NXR Q S A O A 
R N = S A O QM= R P Q J 
 T O A N S N A N S A O QM= R P Q J*?XL T ? S N A N Q = 3Q J J ? S4S N = SG3
+ 

(B  

8 

8 

.

:

.

% ,+- .

?XLR= Q

0/

7

8 

8

# 

A N Q = Q J 

#

8 

*

6 

46 

C

C 

#

J ? S4S N = S 

!E C: Za9<0  
* +?Z [D  B @<0(/0 
2!B, (/0H  5<2:  vE<, (< 
0_;2 S B ZY 

) 

2*2Cv E / _5 &:ZNG-e#-5/b. ZN22 
8 A> 
2:<_
,Œp) 
B 6 A $Y Z ZNG! ' < B 5[/Q z
A "i) 
2 4E: 
2!, (/0f!065a;<0(9 b, (< 
0f #b 

[D 
0G E.2A
JX?,? L 

q

8

8

8

8 

C

8 

.

,Œp)
C 

5

ftf„b 5 $i8k:9kZopk 


. 

8

8

8

T O

Q KN =`; N = j=

R PQJ

NS S
7

RR

QAtJ N # z 
A

O 

A

N S C Œp)  

8 

6

ZaG (b )/b S _ZaGZY 

.6E<45<, (< 
0 
 9=5<, (< 
0"  AH"i1/#2 
H<2[2 :1?0(1:
-<2 E2lA 

JX?,? L 

"

8

8 

  

576^h 5  

 

m,G 

 … 
 

,h|i^k:9pk i8k E) 
2,G5:`
0(2& G. l<, (/0(  

-*4 
E :</Qh9!2[D 
0C 
E :! 
,6.VY2 
2 #2/Y # E2A
F %

B 

8 

q a<6!:<,<ZY2: ( CŒp)   8 !_ N: Qb[D  
3O
)' */ 
( # ( 0 (5 [ ) 
!2Q:e BW & ' (
@a. (5h Q N LLQ J A S J
L # Q0#
‡ _(2 E.22, ( #-5, ',)' < 
2Q:5 
52 ZY/h-.2 2@
ZY 
D‡ 6  A4 
b>JC, (<,2k2, 
+ ' ( ? 

[" 
:0< XW 

0b\2
XKL 
0 < ) 
</ $A ZA
m,G`I)  ! _ 0< 
/E ' ( 
ZY \ 
, 
 )PO  6 4
6 6 G5 
, ( ( & ( 060 (-f 
/ 2G* ) 6 mv 6 O _ 
<G 
YC & :-9# O   O  
5 
0#1, ( ( & ( 0? 
( & -5 
< _ 
-52
&:0 b@0(5 
:‹E /ZY 

N.,+ <2n I,A 1g ‡ 8 
2 bG 
*<2, (?* E.h 26 ZN 1 &5 X (/_ZY‡ / <2*2 
#5:Yh < 
2Q2. (5:C/  A0) \ VY2 &:[@m:A G A \`I)  M9[ 8 :\ A  

8 

5
:

.

d

.

% ,+- .

J

8 

Hi8k 9pk:9k ^?BJ
*

ED

ED  

8 

= 3‡ S P ?Q 

,Œp)
C  

8 

6 ‡

8

` D, B 5 
 ( 
Q X< ( ‡ /G -< *   -. (
(G$A ZA G_*2  

-JCb5[@ /eO 8 EJ ' A4# ( 
%Z , ( #-5 
/: (F 
G: 
E  
-4 12- D,6/Q<2, (Z)j‡ ZN ' ( _55Y) 
h2 
#5:G!@ 
Q!2, (b:--.2:6@5 
:--.2:b 
"-5<;Z)" --. ( 

0(Y
T 
q 0(<b$A G _e #v EG &,7.2,Y ( 
D5lZa2A 

JX?,? L 

8 

8

8 

(##! ! 

$ 2  

? 

? B
+ @ ?!L%, ,B "&#( %?!+G"#1
>

hceb6587 i^k:9kNpk6Y6 I,):Z

]

/ Q<2, (Y:-5-J2: 
,2/ 

0&-e< 

N6 1 
4 
2f b-  :hb 
*<2,
(-5</0E 
ZN2 
W LD52C ( 
( & ( 0E 
<20) V2 1:[9m:A GA \`)I !A " 5 
_QZN:
#-e 

b< 
0
-5 
< 
0. ZN2 )PO 8 n 
**Q  ) )PO 8 d 
** 
Q  ~Q  !_ ZY/< 
ZY;:‡ @.f:[2> .&Q% #  K Q&-22* 
04#0(Z E2 
2/:FE6 
_!:Y?2 G.22 I,A
h
Ši^k:9k~kq G '< #2C[D r 
)  N/1. (:<f  / W 5_
R N = ?>Q N Q =DA   

Œp)  B  

 B !
ZN6LD5bz L J 3
6 

'

)( * 

,+- . 

8

6

# 7 #

*

#

#

3C

" #$$%
&$(') "+* , .- 

0/ 1
&-2 *  435
&')%6879:7;1-< 
=0
&#%6 
,>1- B #0
?'0 6
&@ 
" #0$$%
&$9

,G

7 

`  

   

$ 
1# 1  1-1
"
&-
& , 
0%
&+#%6 , 51')
! 
E 
 $ 

E 

& B 9 $  
= 1,E
= 
" 6/ 
&- '61'$(')0
& " 61-
&1')
 
 

& 
+ 

0 1- * , #' 1 eGW 1-1$%
@ @$6 9 $%
&#0$ * % 
')610
&+ % " 
E %1 -10'1%6 9-) -1-11 =06 /  !1')
&
& 

, 0/ 1 ')5
LA '%
&+ * #5- 
')5
LA '%
&+ …q(
79 G  9)
&1') 
, 0 

?$$1
? 

0 -1
&
, 0/ 6!6    jq %
79 GBG59
) $ 
 # 
+ 

 $% * ')6/ " 
&-< 9z" , 
1< -1 

&+
') "5* ,^O 8 * -1-11 1 
GW 11-$%
& 1- $+  #  

& 
1$% 1-1# *  

, 0/ 1<')5
LA '%
&+ ')6/ " 1
&-  1  
&O 8 / * 
-1 

&+9 q1 
 1# 1<vE 
W 11-1$%
&& 6
 

&- --1%%61$('# 
J 5 
0'
=79:79:7
-
&/ 610#
&9 > 
$$  

10  1 " $%
&/ 35
&')%6RZ59:79 
2')6/ " 1
 
')+
LA '%
& , $$ , 0/ 66   % 

A ')
& 
- 
')6/ " #6 , ! * 6
, / 6  *  
!, 0/ 1?$$-1  

*  & 1 

M  
- 
0
&1')
?, , 0/ ')5
LA '%
&+9 ')6E
&1%
&+
' 6') 
 1 
S K ; ? J 5L J  N = 5- 

/ 
&-= * 5 -1#0/ * 
,+%0 
xq %0
&=79>O 1- 79 9 ) 
#0
 1#   W 
 $% 

+  

+ 

#

8 

"5* E##0+  

‹q %
79 G 59  
1 
,1$('0 16')
 
/ W , 0/ 9 
" 6 %%6179 Z59 G 1-79 Z59 Z / /
&-1#
&$ * / " $ * 
, 6$$% 
5 d
Hi8k 9pk pkQL J N =
?>Q N Q =DA ? L(AQ K ; ? J L J  N = †?= 
N Q = N J 
;>=@?BA 
Q K S AQ 0% 
"*) < AQ S N = Q &= 4QJM?XL 

/
B

5+# 

.

:

.

% ,+- .

* #

1# 

576^h 5#

 J !=@?J K AP? 

> 1#  
, 0/ <')+
LA ' %
& q %
79LX1 > 1#

J ? S4S N = S ? L Q L J N = N S ?,A N = Q 
LJ?
=7&?J N Q=DA K Q Q N LNQJ A S J„L # Q

S Q KL7 

,h|i^k:9pk ^k
/
W  

AQ? A 

 1
, 0/  6/ " #
 % 0%
&+#$%
3
&%, 
0 , ') 
9 )]"  
-1#0/ * ' D- 
1' 
0, ')
 * GW ')6$%0†) $
' 
&' 

0 6#-@  

661 / S 
" #0#
&- *  
9 
" %
&')
&$$
')611
&')
&- * 1-1 

9 1 
2')6$% " 05-!')
& 0
&#$
 
, ')
 1
 
 
610%
&+#$% 
9 6/ " #0
 % J 5 
'
79 Z59,G`) 9 > 1#!, 0/  -!1')
& * 1 
60%
&+#$%
…) 1-@!35
&, 
 , ')

2 * + 

&1 7 W / 1%, 6$-1 #0 
G  = K Q" ? N Q S 9: 
9% 11-$% 
5-W 
%
& / -
 * #' 1V 
GW 11-1$
& #T
9 " " #' 1$#&(/ * '$6
&- / 1 W
, 6$-1= 
1' 
' 
-
&')0%
&- …GW 11-$% 
5- *$# 7 W 1-1$% 
9H)  

$$  

*5" 
0 
0, ')
&9 
O&%4, 35
&')6' 
#9 1,E
 1 " " 
* )#06$ W
$# * \59 59 LX ; -
&$$ " '? 
, ')
& E 
* O % < / 6 61
/ 1$% " $%!
D1 

)#06$$# * 9 59 >OB 1j
- E##0% 1 

/ " $%
&-9 "  ( 51   

$$ 
/ + 1'$6
&- 1/ " $ * ')61
&')
&- 7 W / 1%, 6$-1 1vE
? 
1' @ 11-$%
-1
&')6/ " 6 W 
%69 GW 11-$% 
5- * -
&')0
&-@ * , /
&-2$)   ) S 89 " , 

%
& 1- '0 1+6 
0- 
   ‚ ,  
')6/ " 61
& ,  
& 

/ *
&1') - 
1 
$) = /? 
-1# , 6/ > / #0 9
h
Ši^k:9kml pk 
8
 0- 

&- 0
&
&- , 0/
&-?$) 
 * O 8 ) S 8 
')6/ " 6
&+   ‚ *
9 
K N =`; N = AtJ NE3 , ? 1
 * / / 
0'
F %

8

<>A@

> 

8

+

B

8

B

B 

+ 

? 

'

)( * 

,+- .

* 

1 3 

   

  

 … 
 

w / #0 <[ \ 1 

 
')5
LA '%
&+ , 9

w

L

,GZ 

6 ,C Œp)

L 

 !, *

L 

1-

6

G

L

LHL 

 
, / 

6/ 
/
& ')6E
&1%
&+  
" 
 
$!51 / #0 ? $
&# " % W 
1 ,Œ@68, 0/ $ $
&# ')6/ #%61 , ')6/ " 6
&+ ,  1 Œp)   
 1
, 0/ , 9 2?')6, 1
 $!51 " 0 % 8 1
$) 
, 0/ , W / 1, 6$--1
LD
&-KJ 5 
0'
79 Z59,G`) 'v
&$ 9 

'4$ 
10' E##0+, HGW 11-1$% 
- * C #0

& * -
W 

0/ 
9 3 ')
2#'0 ŒW 1-1$%
 
8/ 

 " 6/ "5* #XW 
' 1 ŒW ')
&$$ C 1< 
6/ "5* *5"
, 
&-
,…w GW " 
0
&
) 1 
…

w ? 1
 1/? 
0, GW 11-1$
& 
9 1g C / " $ * ')6
&')
&- 1 )]CV 6 ‚ 9 '0 7 W 1-1$%j

) %, " 60%$%
 / 

&$ * ')
&#
& 
0 " 
)]C # 7 W 11-1$%v
 6 89 " , 
0%
&+ 
$) - 

/ 11? 
11-$% 
5- *  

1 '61'$ , $ )]CV9 >
' D 1- 
1, ')
& z C 0
" 
W 

&+ ! , 6$$% J '0 <')6/ " 6
&+ , 1 3
&%, 
0 
, ')

‡  
9 >
" 25 ‡ ++ †) 
-1-2 
J / " $
79:79 G  
& 
-1- 
')0
?, 3
GW 11-1$%
? 1< '$6
&- 
1, ')
‡ 19 >
0%
&+ ‡ 
1# @‡ 6  
 11-1# * 0
&#%6 -

&1- 
0%
&+#%6 v E 

‡ 9 $  1
'$
& 6 [ ‡ \ 
)]CV
6 w , 0/ 
'6'$ 
09 >
1 
1  -
&')0
 
 

&') %6 , 0/ - * / #0 9
"

(C

2

L

(B 

8

C

L

L

+

6 

,

6

8 

L 

L

L

L 

L

L

L

L

L

3

L

8

= K Q" ? 
N A? A ?J 

= K Q 
L J Q KN =`; 
Q=AQ AtJ NE3 ?XL 

S NS 
- 
N    

‚ Q S J N Q  ?Q 
E3  

N S N Q
S
N 
?J A ‹A9Q =DA'QJ S Q A N ?=VL?J ?XL  

 =
 

JX?,? L >

 1
/ 
5- , J / " $% 
79:79 G59 q 
6 
1- 
1 /
 1# ‡  
(- 

" 
  1 ‡ 69: 
9% ‡   ')6+ 
&-  6/
')6 $$# M O 8 ,  
6 1'0 ‡ ! E 
0'$p) M >9 
&  6 ‡ ‡  6 ‡ # 6 ,Œp)  > 9
)# 1
&' 
< 
%61&9 3 / $#0$ * 
')6/ " 
 * ')61 1')@') "5* ‡ B , 
" #0$$%
&$ 
') 
9 1 

&') 
‡  
61 % 8 -  
" #$$%
&$ ') "+* B ,  6FE
& * 
, 0/ 15 J / " $%
79:79 G=

1vE
 6 ‡ ‡ B 6 ‡ B 6 ,Œp)  B 1 1'0 ! 
, 0/ 1=')5
LA '%
&+ , 

5

.

:

d

. 

# ?=n=
Hi8k 9pkmlDlnk QARC 4Q
S 3Q S # J N 4Q 7 =…?J" QJUQ :?J N Q =DA'Q
A&JQ S'T Q # A AP?A 9Q # =@?= <N # K ?J" Q JQ
= 7eA Q KN =`; N =  AtJ N ?XL, =
K Q ? 7 Q K SN A SK N =`; N = T N J N = 
% ,+- . 

*

Q # 'A Q 

2

L

L

8

L

L

C

L

L

L

L 

L

L

L

3G

*

8

L

#

#

L

L

9 

L

8

B 

L 

#7

C

L

L

L 


/
/ 
- ' 
1
&- ')6/ " 
- , 1-1$% 
5- * % W 
W 1-1$%
&1$ 6 )]CV 0%6< 

&-@ 1,E
? '61'$;9q1

/ " $% 
%,  

#
W 11-$%
&  W 11-1$%
&& 6
' "1" $ * 1
=# E

" 0 " 60%%6@ 
, 
=#'0 11 1
W 1-1$%
& 1-< 
=$# 
$$;/ " $ * /  ') 
@ 
1 " ') 
6 1'0 1
" %0ME#10 
&9
576^h 5 ,h i8k 9pkml k b
ph h 5 $bDf 5 gc F E
& -1#0/ , @ 
0
&
&- $)  O 8 ')61 1') 0%
&+
&- 35
&, 

1, ') 
% 0%
&+
&B

8

,B

B

F % &%

3/

=

-' *)

' 

+

%

. 

,+

H) 

` 

,G\  

   
 

11-# * , 6$$% 1
 
-1#0/ / $$51S
&%6 0 1+ -?,
&'0
')60 1 
&/ 
&--
&- ')6$$%
&')%6 ,;'%0'$%
& + % 0
&#%6 
!- S 1')
&-= * 9 1 ')6$$%
&')%6 1-1 E %1 ')6$$%
&')%6 , %
&
&- -1  
8 09 $ 
&')E 
 * -1-11 
&-@1-19 

†C 
 #0# * 7W / %, 6$- ) 1@
&')
&#0$ * ')6/ " ') 0 W

&+#$%
9 FE
= 
6/ 
0' " 5, 1# 
E 
* 6/ 6$% * '$ )]C  

" 
&
&+
&- * 
&/ 
&--
&- '$%6
&- 0%
&+
&- 
, ')
&‡ 9 E
 1
0/

,  )]C  %<
‡ 
&')
&0#0$ * 0
&#$ 
9V) N =DA ?# 

&1-4,
35
&')6879 G5 
'80
&$FY
 * GW 6/ 6$ * '$0 * jGW ' * '$%
0 = $ 
 
)]C9 6 )]C C  * -1 6 11%6 ,(')
?-1 
5 : " 9E< 6 

11-#0%
& , / 4$! H) 0%
&+
&- 6
'
 DC 9 3  1# * #XW 
' 1 1-1& * 8'<18 $)  9 $
= 1# / $#*)
& 

# /
&? 
 
&4-1/ C 7 1')
 * $) ŠO O ' 0F E $ , 

7 ) * J / " $%
79 #9 9 

"  0%
&+
&- W / 1, 6$- € $ 
 
1- 
8- 60%
&+
&- 
0#61$$ * 1$$ 6/ 6$% 51M ) 9: 
9%: [ \ 6 / )m€  9 L
D
$! W 
1@ 1/ 
Œ()  943  1#? 
/
1 
? 1
&-4 * 

& 
$F Y& L
D1%%6 79 Z59 = " 6%6@79 Z59 Z59 q1 0#%61$$ * $$ W
/ 6$ 1  € 56F E
" ')
&!- 
, 0%611 0#%61$ 1/ 
0 , 0/ 6 
6  1#=
& 
$F Y
& , / ')5L
A '%
&+ O V
9 q D 5
&-  -
&')0% 

=/ #
,  / " 9  -L
D1
 WPE $ 
&- ; * / / 
'$
&#
, 0/ 68 
%68 
10 " >, 
v)m€ 9 1 '$$%
&-< 
K N =`; N = RL?J 
z, € j
9 ) $@ 

J 5 
'Y
Z59 59 `) 9 $qM € '$%6
&- " v E
 # 
$) 
, 0/ 161 $#& 1#;
E 
* 6` Y 
@
&$
&/
& " %0 6+0F E $$ * % 
6/ 
1†9 ) N =DA (q1 1 $ " #0;')61 ') 
" 
&
&1 
%#$%

'$0  )m€    0%6 * 1 
!- 1$ " ')&
 )m€  9  
1- 
01- 
$# 
&0
&'$$ 1# 9[ X\ 
)m€  ' 
-L
D1
&-  

/ #
, 6 

& 
#, )m€ €   
& ')61- 
 
$6?
W 
') ,
+ 
&1') 
9 61 $#& WPE#$
&- * / / 
0', 0/ 6 
D1%
#
&$ 
 " 1,E 

&'$0E D1
&V
- [ o`\ 8 [ T\ 11- * 1'0 , 0/ 
&$F Y
&- *
'$%6
&- W / 1%, 6$<
- [ T\ 9
U^
F E
& 
&/ 
&-1-1 €V} O )m€ '$%6
&@
- " E
 1# 
@00%6 

11 " ?
, 
v)m€  " $% -1%
&') 
1/ ,  1 "  
1' 
1# 
$) 5, 0Ž
/ E 1 
& 6
&'0 09 ) N =DA 1
 " $% ')6/
&!, 6/ 

* 
W % 
0 S ,
+ 
&1') 
9  1
 1S
, ') 1#3-  F E5$9 46/ "  

$)  , 0/ , 1- " E
? 1# -+
&
&/ 
&- ! 
O #9 

8 

'10")

1 

8

6 

8 

698

+ 

8

8

8 

8   

4

5:

B

'1F)

B 

L 

C 

8 

8 I 

66

+

B

B 

8

6

8 

8

6

6

6

6 

B

' ")   

6 

L 

8 

> 

 F  

!

53 , #&
2 1vE
%0 * -1#0/ -
&')0< 
2-  11-1$%
E 
TO % 
1$% 
 1/ 
… )tq(
79 GBG 
1)tq(
79 GBG % x 6 
"! 
1- =7W 1-1$%
#'0 
&-~ PMO #3)$ #  W 11-1$%
& 11- ,(') 
@O 
8

D 

8 

8 


 

,GO 

&/ ! " * -1#0/ % 7W 11-$% 
#'0 1
&-@9 1 

 E5% '1--1# 

3O O 9
 
64 % 4 
E5% 1-1$%
-
&')6/ "! 60%%64, O =
" ! , - gO 6 ! U #  9 ! 
& 
" ! -!1')O O -
&')6/ " 6
& 
)$ U  

# )$ 

U # )$ U
U # )$ ! 9
?'@ 
! " 
 
/ 
1-1$% 
-1
&')6/ " 6%%6 % W 1-1$%
 U U +7W 1-1$%
  1" !:, GW 1-1$%
&! 
 

& 9() 1 !=
& 
0$;')61 1')6, " -!1') 
, 1-1$% 
-1%
& " 4 -!1') ! , VΠW 11-$%
1- W 14 1-1$
 ! )mΠ !u v W
1-1$% 
9 6/ " #
 % 6 O ! O / " $%
!! 79 G59 G 1- 6 ! O O O 
5 
0' 
79 59 ) 9  )$ U U # )$ U  6 U O /  

E5 1! 11-1$
-
&')6/ " 6! 0%%6V 
) / " $%
79:79 G  %! 6F E
& * W , 0/
&1! 
59 3 / $#0$ * ` )$ U U # )$ ! U 6 O ! U / W , 0/
&- 1) 9
3 1')
7 W 1-1$%
& #
0F E $5 
61$ * +
&%6   
1! 5 # 
$) 
&- 9
* " 6%6 79 Z59 #5 
1$-
"
&') 
&/ ? ,E 
$) 5 1/ 
#+  

0 
#
?/ * 1'0 @$)  , 1! 5&09 ) 35 

q % 
79 GX59 
)

8

8

8

8

8

2

2

2

2

8

2

2

2

AC

8

C

B

8

2

8

2 

0
0 

$ 2   W 
4! 
+,
$)+G"& 
+DG) B
!? " 
)+L%%B? ? )+D<;+G!+ *"%>) ,B 1

0

0

U 4-handle 

 5 3

 6 / 

6B/1 

4 "
&'%, * 
@$! " 
&' 
&! $ * /  
/ ! 
E 
1# 
@#'! 1 '%0'$%
& / , ! 

1-1$%
&#
6FE
& * O 
- O TO 6 g)$ 9 
O 
'$
&#0$ * " '<) -1 6+$ * , 6/O ! / = ! O ! U ,  U6/
! U 9 
1
$# 
'%'$%
= 1-1 

&/ 
&-1-
&-4-1 6 

)$ 

9
$
&#0$ *  

&')*O ! / 01 E 

&$ * O  8 1
1U 1Z+ 
" 6U ! / ! U / 9 
1 
#' 18'%0'$
 …) * -1 
1%%6~
/ 
0-1 , O
9 )]" 

<'0 
& ' 4 1# * 8-1  eO  1#?
&' + 
0
&')  
0 E 
0
&$ * 6')
#
=/? %
&$ * " '#  ! 
/ 
/ !  / 
0-1 
1Z +1
&$ * - 

0/ 1
&- " 4 "5* 9  
$) 
eO
O  
# 

GW  

,   

,G 

 
  % 0 
79 / 1'$$%
&- M? T L K N =`; 9 
1 1,E
 " ') 
1 
,gO ! O 9 

$)5 / #0 T[ \ =
,+ 1%
&- 1- 
@'
" $'$ *  

801 E 

&- 
,GW " 1 

&! % " 5- 1')!
&%6 + + -1R) * 1
?/ 
-! , " 5, , 
" 6%%6 79 Z59  ')6/ " #
! ‹q(
79 GX5+ 1'0 (1 O O 9-)  

 < E % 1 ! " 
0
&?+ 
0
&')  

" 6&9$q %1
79  ? 1 

" ') 
!
!, O O  '0 61
'%0'$
+
& ! 16 51- ! 
 

 
1  

U
U 
" #0# 1
?6$-  U
U - U
U 9
q 

B

8 

8

8 

8

B

8 

8  

0

0  

$ 2 34 5 # G)" , # G B "%>) ? %&%? *+ @ <44! $"&"&+N( ? %, %,+
%, (U+G ?!(U4)>!#( +=< >+G"%? %?!+GH+D@ 6 / 6 / 1 

0& O ! O 1-O ! 3 O 9
-1#0/ , ? 11-# * 
1/ ,  11-1$% 
-1%
& 11
&- * -0 zW 
1  2 1-1$% 
-
&')6/ " 6%61@ 
=/
" ') 


" #0#
&-< * " $ 
9
6
')61
&')
&- 
/‰C .% DC 6 
 
40/
TC 
1 

0C 6 C # 7 W 1-1$% 
9 3 / $#0$ * 6 ')61
&')
&- 
/ , '$%6
&- 7W / 1%, 6$-1 
1
&- * 
&/ E5  7 W 1-1$%
& 11-1# * 
/ / 1!- #'0 W 
1446$ 
7 W 11-1$% 
9  / 
2' -0  
/ 1%, 6$-1  O O 1w

)] w 

& 6 / " $ * ')61
&')
&- '$%6
&- / 5 

7W / %, 6$-1 @
&$F Y
$$ " 60%$%
=+ 
0
&')%64, 0/ 
')
" ?, 
E
& , / 
6` Y 
0 61# 

9 q
/ " $%
&  
0
&/ 11?' 

$$
%%
" ') 

& ,(
&$$ " ' 
1, ')
&235
&')%6 9 j) 
9:9%@ q % 0
9 LZ9 
^bDcedgf]hji8k pk k fgc 
Bk ; 
‡ 
'$6
&- " 60%$ * -1')6
&')
& 60%
&+#$%
@ , ') 
1- $% 
~C ‡ 
 W 11-$%
v E 
T 
‡ 9 ",
U )$ ?=<0F E $ 11-1$% 

 1- 
#
0   

6   

1  

 e 

‡  
&
&'0
! 

9 
T~K rC #" 1#-  * -
&+%, * 1  !  !  
10?=/ " 1# " 
& 
E
& 1
" 05!
- ')  ') 

&  
'0 1
& 
, ' W 
0&(9 ) 1 
$
/ 5 ')0 
9 3 

q % 
79 BG , 
?')
& " 6-1
')61 1')%6 $%,; / * -1/
&10%619 16$ 1 !- 1')
& =0X W
E 
0

&$%„, W 

&')%6 V 
‡ 9 T@K N = 8 / 1%, 6$-<11
&-8 * 1%
&$ *
/ * "1" $'#%61 , " ')
&!-  
9 3 1' </ 1%, 6$- =< 
1$#=1
&%6 W 
0 5 - , ) 
&1') 
- 
, 0/ #%6 
0')6+  
/ / 
0
&- 
, ')
')6/ 
5 

^h

,h|i^kN^ktlDk

F %

8

8

+ 

+ 

7.  

D 

7
.
G

8 

8 

8 

8

:

B

N

0/

:

0 

*

% 1

8 

8

8 

L

8

L

+

B

,+ 

8

8

8 


 

,GX

, 6/ ‡ 9 6E 
0
&$ * ;, * / / 
0
&-8'$%6
&-4 , ')
% 861$ * 01 E 

- 1$%
" 6!11$#0%
& 7W / 1%, 6$- = 
1$# 
&%6 + + - $$ 

" $ 1/? 98q *=" $ 1/? 6 
' , 0/ " !) T@K  N = 0 N BJ  
*E 

, 
&'0 @')6/ " 61
&, ‡ 1- 
&-
, 
&' " $1/ ? 1# 
 " 
, 0/
&- 9 " :, ‡ 1-jC>#0 
0%
&+
&- 1 
& 
' 6@ 6
&'0

&-j

) 
0%6<, 
')
& " 6-1 

&')%6 1- " % ,1/ 
0 

&'† E 

9) 

& 1 1- 1$% 
 /? 
, 
')
& " 61-1')6/ " 6
&+ 
1- 1 -1#? $$- 

0/ 
?9 6 E 
0
&$ * 5 * 
1' -1
&')0#
&- 1%
 " 
$$ -1 

0/ 
" $ 1/ 9
 

$ 2  3 5B G

2

<

!? >1

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2  

$ 2  3 550>) G-<
!?   %? G 1

$$     -0 %0 * -1#/ ,  *4" $1/ , 
" 

& ,  '0 
20 " 4 

9 )tq / 
2
& 
0$ " $1/ / 6 

35
&')6 \59#9 
-#0/ 
& 
0$FY
& 1# , 
" $1/ 1 ,  W , 0/
& " 

&Dq %1
?79 / % 1 
7W 11-1$% 
9 
?
& 
$FY&#%62$$ ,E
= 
1! 
5, 
&'0 9E 
0
, 
 

1-2 
&
$$ 
$)
&-2@ 
=/ " $%
&
" 6$%
! * 
1'0 1#! * ‹E 
')
& 6
&- * 
&-
, 0/ ) " ,;$! 9
) 35 
j

q % 1 
79 8,  
) 
6#FE 
T@K  N =  6
@ 
0
&')%6 , 0/ 
*  9 '0 8, 0/ $$ 
 
1$ 
 1/ 
, 
=')
& " 6-1 W 
1-1$% 
9 '0 =,1 
" $ /?
&- " 

& $$
E50%$%
 
" ') 
0
( 
') 

,! 
')
& " 6-1! 
GW 1-1$%
1%6 V

) " 10 
&-  " 1 -1 8,! 

B

B B  8

/
B   

 
 1 5+1-  
') ')
, 1
GW 11-1$
!$$ 
1 
, 
 W 1-1$% 
9 ) * 

/ 
-@, " 6%%679 Z59 # 
'E 
0/ %, * -1%0
&')$ * # 
&
 " 1 

& 
+ 
0
&') -
&%0
&- '), 9^q %1
& 79 GX@1-479 9 ; " vE
 1# 1 " ') 

?')
&') 
1
1-!')%6 9 
1vE
$
&- * E 
01
&- %?, ? 1
'
, 
6$%‹
E 


9 q= 

& 
0$' 
%, 
-1- !E 
0
1-4
&-1
9)  
+ !- 1'1  1
?0 "  1 ')
& " 61- " $1/ = 
 
 "  

1-1$%
6+ " 


" 
&
&
&- * ') 
!GW 1-1$%
7  
?-1#0/ 
 1#  
-1
&%, * 6 
1
&/ " 1 

,( 
/ W 
&')! %6 , %  
')5')0 

, 7 9 "  1 
& *  

) 
<-1- , j 
O O  1# 1 " $1/ 
')0
& " 61-1 #'0 1 …GW 1-1$% 
$%6= 

&$%!'%0'$
, 7 1- 1
&$%
'%'$% 
 " ' / 
0-1 , 
@#' 1 '0'$% 
, 7 9 
" 0+, 
')6/ " $% 

&- * 
E < 1#  

, 0/ 8/ 1=
 
1$% 
 /? 

) * " 6%6 79 Z59 #9
8 

! 

B  

8

8 

1 ')6/ " ') / 1, 6$- 
=-

? 

? K Q=, 

9 3 / $#0$ * , ')6/ " ') 
9 
& 

z 

]
)
C 

6   

1 

%
$  

" 

>19 
/ " $% 

U |)]C
6 
%,8C 
1-1$%
!'$%6
&- 
& 
11- 1 
- $%
, * 

W 11-1$
   

-
"
&1-11 6 % 1$% 
 /? 

/ -!1$ 59 1 6$ 
& 
0'
79 59 9 , 
6 
& 11-1$
-
W
')6/ " 6%6 
& % - $%
! 6/ #'$$ * 1 
0% 1-1$%
!-
&')6/ " 6%6 9
) 
 
6FE
& -
&')6/ " 6%%6<6V 
C ;1-8 
% " -1
- x) -!1$FY 
6
C 9Š" ,! 
0%6$ -
&')6/ " 6%64- 

&-4 * 1')0
& 1-
;% 
-

') 

&-1 '  
& 

& 
1$%?-
&')6/ " 6%6 $$$ 
- 

&- * 
')
& -
9 
 

 "1" 60
C 7 W -/
&161$ 1-1$% 
- * %  W !7 W 11-$%
&9 

')61 1') -1#0/ , …C …
9 ) 35 

/ " $%
Z59 Z59:7,  

&$#Z E
=' 
9 
$
&#0$ *  C 6 C # 1-1$%
&)  

&'H
GW 1-1$%
@x 
/ C 
& 
#
& 

GW 1-1$% 

&'0 W 1-1$%
?
&1 
0#
& W 11-1$
1-< 
W 11-$%
?
& 
#
& 
1Z +1 
7 W 11-1$% 
9 " 
 ')
& 11- 
1- 
= 
GW 11-1$%
&&9 31')
 C 
, 0/
&- * 6$ 1 1 -  1-
&'0 - 1$@GW 1-1$%
7 ') "+* , 6/ 
GW
1-1$%
7 , C % 
6$%
& ,') 
1-') ')
+ 
0' 1
&- 7 #' 
&- 
DC $%6 

&$% '%0'$%
, 7 1- 
#' 1 / " 
&0
&$$ * - /
!
) " + 
0'0 6< 
, ')=,  

9 1 1
') 
, 7 1- /
') ')
, 7 1  

=<')
&#
2 " 

 % 0F E $ / $ 1-1$% 
9 
/ @ 
" 
E5 1
/ " $% 
%, 6$$% / /
&-1#
&$ * # 7 #' 
&- $%6
W , 0/
&- / 
0- , 7 
9 ;8 
1/ / / #0F Y 
(
01, 0/ 
1-1$% 
5- * , 
C =6
,  C * -1-= W , 0/
&-/ 
0-1 
&'0 @$) 
 ')6/ " 6
&+ 

&8#' 1 W 1-87 W 1-1$%
& ')
&#
'$%6
&- / 1, 6$- r9 q1
/ " $%  

2- $% 
, 1
2-1 
 1-1$%
v E 
! 
O % 1$% 
! 1/ 
…  0  
q % 0
279 79 1 
/ 1 
<-1 
6/ " 1' Š 
O O , †  
E
& 1- 
^bDcedgf]hji8kNpkZopk 

:f]h %Bkq
(W
jC 

!
6 g) 
C 
…C
C 6 C # C 

C 

R 
Q K A N Q 
J 
|)]C 
U 
 U C 5)]C #   C  U C 0)  

2 |]
)C U C 6 U C
C …q 

C U C  W 6 U C C 

6 
…C
C
C 

#
vE …O 8 3O 8 ! O 8 O 8! 3 O 8  

G 0) 
FE

G \`) 3" )]C U C 
ZE 

8

'

.

0

8

9B

B 

8 

8 

,+

B

B

8

8

8 


 

4! 3

B

,  -1- 9 
$$(
 1% 1'0 -1 
6/ " 1/ 
53
&')6 Z59# 1- $   #! -1$%
& ,7W -1! 3 /
&%61$(GW 11-1$% 
-1%
& 
$% * ?-1
&')6/ " 6
 w‰O O wO O 9 " $ " 6$%
=
-1$%
11-1$ 
 -1%
& % W 1-1$%
& / 0
 

,+%
&-< 
-   

1-1$%
& * 1')
&1=1-
 0 " 60%%6 79 G59 O+9
O

O

8

8

6 

8

8 

8 

8

8 

8 

B 

n

0

U 4-handle 

$ 2  3 5 76 / 
-G)>!W+ 

6 / 1

B

1 # 9) Pw O % ! 'UD%  )]" 1 / " $ 
-
&0')0 " W 
%6 9 1# ' * 0 * # ! 
- $%
, 1-1# * 1/ 
& 
0$ 
0vE
( 

&/ #9 G59 5 1# * 1%
&$ *" 
&
&+
&- 0 " ' 
0
&$ W 
FY
&-? 
, 11-/
&$6 " , '$%6
&- %
&
&-?7W / 1%, 6$-) gW / 1%, 6$, * 
&-9 79 FE
&4 " 0
&
&#6 , =  - * 4')61 1') 
* -1#0/ 
" 
&
&1?'$%6
&- 7 W / 1%, 6$- % / , 11-1/
&+$ " / 

$$ -
&-!')
, 06/ 1 ')6 1')%6| 
) 
0'H
Z59 #9 ) '  1#  

' 

$%0 1/ , '$0%, * 1 '$%6
&-87 W / 1%, 6$-1 % 8#%# * , 1-1/
&+$ 
" 90q 1
1'$ #$% * , / %, 6$-1 , 
&-<-1/
&10%6j 
 7 

5 
0'
Z59 G59 G`) ' 9 
^bDcedgf]hji8k pk:9k ^gf]h h 5 5 b h Bk 
81 ')61-1 
 1-1$%
&
~C
 ‡  

‡ ?2'$%6
&- ')61
&')
&- 1?=
&')
&#0$ * 0%
&+#$% 

1, ') 
z 
C 0%
&+
&- !1- 

1 
0 #

 j 
O 9 3 1') 
1
21'$ 1%6
…)mG} 
 )$ ( 6/ "5* ,
+ 1F E#$%
&1') 
6 * W 11-1$
' 
 
/
& 1,E
 1') 

2 " )mG  / " S $
79 #9:D7 ) - |) 9: 
9%  
11%
-1  11-1$
 eE
&') 11-1$%
% 1 
9 3 / $#0$ *  
8 6/ "5*

,+ 1F E#$%
&1')
…) S }  )PO !/ " $%
& # * O W 11-1$ 
! 
11% "  

1-1$%
 6/ /
WPE
&') 11-1$ 
9 )tq 
&
! 6/ "+* ,
+1Z E $%
&')
& 

9:9 
1 

&/ 59 9 r
, [ \ 9 <" " #' 1$#  * O W 11-1$
?v E 
 
, ')‹
‡ 
$$ 
1
?- $
, W 1-1$%‹
) 1') 
1S
S >W 11-$%
$$ 1vE
S 6n Y 

&')6 * 01 E 
0$% * " $%=% W 11-$%
 1/ /
&- 9
q %0  

1/
 1#-C  W 11-$% 
g
9 q 1-1$%
-
&')6/ " 6%6 ,
/
‡ % 1Z + 
W1!
- GW 1-1$% 
-@ 
&1') 
@ w 6 GR )t‡ W 11-1$%
&&(9 ) 
1 1$ 
 -1
&
&= 
1$% 
='0 1#') 
0'#9 
1 < 11-1$%
-
&')6/ " W 
%6<, C. 6
ŒW 11-$%
& #
/ 
" 
&/ #
& 11-1 
z, ŒW 11-1$
& 9 
‡ 9
3 1')R
C 0%
&+
&- 1 1
116 , W 1
- W 1-1$%
& - 

0/ 
&- * w r9 )]" 
, ') 
11-1$
nC ‡ - 

/ 
&-?v E 
‡j " 61')  

0%
&+#$ W 
% * , C / " $%
& 1#  
11-$%
 
&- E 
W 11-$%3
) ) )mG 6 
^h
'10")

5

,h i8k^kFi^k

F % &%

b

' ) 

D 

B B 

: 

(

I 

:

N

*

&%

.

%

F &% 

8

8

8

8 

8

J

<B

8

B

8

8

/

8

8

8

+  

24698 

BG
B  

 
 % , 1-<61$ * %, 
W 1-1$%
‡  
&- " v) 6 " )t‡  1
$11# 

,?35
&')%6 #9:79  % 61$ * 
&/ ! 1 - 

0/ 1
@ 
@, 0/
&- #'0 11
'%'$%
, 
|GW 11-1$% 
g) Pw O  
9 
@$$')6/ " 1
@ 1=
" $'$ * 

/ " $%
& 
&$% ?9 
@& , ‹‡ 6 O ) / " $%
79:79 G 
, / 
$$ 
- 

0/ 
&- *  

 E##0+ '$$%
&- 
% K Q J&= Q J+ )]C 
) '0 $?- 

0/ 
& 
 11-1$%
 ') 

') 
% $
&- * "
&'1
&-=vE 

‡  "  9 " g
, ‡ 0%
&+#$% 

& )]C  - 

&-V)  / " $%
79#9:7D) - 
?35
&')%6 #9:7  
 1

&+ *  /
! =+ 
0
&')6</ #0 @, C 9R" , ‡ 
6%
&# $% 
 
& )]C  6  61
=' 
" 
&)]C  
, 

10? 6/ 6$% * % 
&- ')5
'%
&+9 

 
6/ 
0'$$ * +
' -1
 

)]C  
 1 

&$%„, W 

&')%6 /? 
,; 
/ W 
&')%6j 
‡ 09 ) ; -
 
 
$% 
‡ 
 
0, ')
01 E 
0
! ‡ - " '%9 
& 
+ 
0
&')61

‡ 1,E

&$$ W -1

&-<%61 ')
80
&#%6 -1

&-<
&# 
6

‡ -1

& 6
69 
‡ 1-< 
E 
01  <0%
&+#%61 " 
& 
E
& 1
6 ,
;9 $% 
01#Z E
&$ * )]C 6 ) C  1 

C  1
')v E 
, C ')
& " 6-1 
 1 
0%
&+#$% 
- $%
')v E 
:, ‡ 9 

8'
83
, O WT)$ W  11-1$
& / " $% 
&9  
, 0 

1' 11-1$%

`C
 ‡ - 

0/ 
&- v E 
‡ "  ) 6F E
&= #C 0%
&+
&- 
9 ) 
E 
& 

$=, 0/ 12$%
&= v) …) 6 <,  5
&- ‡  

#
61$ * 
O W 1-1$%
& DC‰ ‡ %9
C.0%
&+
&- !
9 ) 
&
 11-1$
& #0
-11 1 
& * 
@, ') 1#
')$ * 6j

C  "   * 
&% + 
0
&')6 " %6 
10
W ')5
'%
&+%, ‡ 60
&#$ 
9 |" , ‡ 0%
&+
&-  
&
 1-1$%
& 
$$ !

C 6 ‡ ! O 1Š
- ‡ !3 O H
9 " 
& 
0$ 
@  1-1$%
& $$!# 

=- $%
&?, W 1-1$%
& C E 
‡ 1- 

& 
1$% 1-1$%‹
C 6 C 
$$ 
8- 

0/ 1
&- * )]C / 5- 1$% G59 ) 
& )]C  
E
&  !  

W + 
0
&')6 " %0=, C 1-@ 1/ ‹ 
‡ !0%
&+#$% 
` C 6 ‡ O 9 
4 
 
4
8-10& W 11-1$%
& C v E 

" $'%$ *  

" 1 0' 4 ,? 

/
W 
&')6  
611%  
-1#0- 11-1$
-
&')6/ " 6%6 , 
q % W
`
/
4
/ 
0
79 Z59 
W 11-$% 
, $%
&= 1
W 11-1$
(
, C 1- 3 E50%$%

q % 0
79 \`) = <-1  6
 
%  

& " 1 1
&- +8 
 9 

#' 
W 11-1$%
& r, )]C 4 T N J
4 N S Q;9: 
9% #'0 
W 11-1$%
& , C. 
1# 
* ')6 
W 11-1$
& , 9 
<1$ 
q % 1
@79 \`)   

&' W 1-1$%
 6F E
& * " % ,-1/ 
/'$$ * "1" 64 %
@ $$!1-  

6$ -
&+ 1
&!#0' 4 6@  
11-# * , 
W 1-1$% 
, ,
+ 1%
&<
- ) 4 '), 9
q % 0
79 Z9  
&

#
0  

q
%    

7
9 

`
\
)  

= 

1 

)
'   

&   

1 

"
"1" 
! 
! 
O  O #  1-
&- * 
<6F E
& '%04 '$% 
9 3 1')
2 
8#'0 11
'%'$%
, T
GW 11-$%
/ 1 
 1 /
'%0'$%
 
#
-16
6')
 

"
&'%, * 
?, 0/ 9 $ 6 @
= 1,E
 * 
-1

&-@, 0/ ')5
'%
&/ +
, '0'$%
& 111 v E 
W 1-1$%
& 
='8- 2 1 '
= * 51 

" 
&
&+! 
$' + 6#0-@, 0/   
6Z E
&@-1#0/@1 ,
+ 1F E#$%
&$ * 1-
W 
 
')5
'%
&+ 
!  

0
&')%6 1/? 
, " #$$%
&$' E 
% 

 E % 1 " 1') 

&- W  35
&%, 
 , ') 
e
9 )]" , ') 
$# 
-
 1%%6 

H

D

8

=+

8

6

">  

+

8 

8

+ 

8 

<B

,

698 

698

8

8

8

8

698

8

8

8

B

B

B

B

B

D 

+ 


 

B B 

 "+* W E #0  

35
&')%6 Z59:79 
/ /
&-14 #
&$ * 

!) < 
" +4 , 
, " 6%%6 79 Z59  1#r 6 )]C 9 
= 1# '$%
&#0$ * E $% 

1%6 
')0
, 
*GW 11-1$% 
1-@ 1
') ')
, 1
MGW 11-1$ 

" 
&
&
4 
1 
, nC 
9 

8 

1

2

0

1 

$ 2  5 
 W 
4!>#(#+=<
> +"%? %? + +D@W/1 

n
n
T0

(a)

(b) 

 5 W-0/
-G) !W+ 

B /
?

%,

)!

B 
G

)tq( 
79 \ % 
* 0 ! " 69 
& " ') 
0
&;, #%0# * W 1-O W 11-1$
& vE 
0%
&+#$%
 , ')
& 
1- " vE
*  1 
')0
&')9  
@0/
@, " $/?2,  W 
1-1$%
& vE 
4 9
S
q 1$$ * 
')6- 
-1 8 1-1$%
&RC E 

9
" ') 

&- ? 
,  

6/ 1@ 1
@/ 1-1#0- -
&')6/ " 60%%6 , S q %1
79 O+9 31') 

W 11-1$ 
, 
W 
&')%6† ‡ / 1 
6$
&- =%
&$, % 1$%,„W  

1/ q % 0 
79 % 
, 0/ ?6 R
GW 11-1$
 ! $$1 
- 

0/ 
&- 9 
1
W 
&')%6| 
‡ 5 E $% 
 1!!
- ‡ | 
O  
1 
% 

2')
, 

GW 1-1$% 
Š
9 "  / 
-1
&$'#
@ -1
&$ % , 0/ 6  
1')
 
#'0 1 '0'$%
  1$$ 6/ 6$% 1 † O ! O ?9 1 " 
E % 1
# /
& $$ 0  # 1
, 0/ ')5
'%
&+ 6  1$-2,
+ 1$2 )]C 
T J ? N Q 1#! 
-
1
')5
'%
&+! * -
&'$#0= 1#!  

1 #0-@0/ $ 

^h

 6

'10")

5/

,h i8k^kNpk
4 8

F % &% 

b

' )  

1$ZY 

1 10#6 , 

B 9
D 1

G <

8

4

!

8 

8

B

8

8

8 

8 

8

B

B

->@

8

7
B  

 
  2
0

1 

$ 2 34 5 >!#(#+D< 
> +G"%? %?!+G + 
@ / 1
m

n
or
(b)

(a) 

$ 2  3 5 -0/
-G)>! + 

B 3/
?

%,

)!

B 
G

G < 


B KW:
D KN1 

 1
 1 1- 11$-- 

0/ 
 
/ W , 0/ 9()  
#1/
&! 
 

E
&2 6 2 
10/ $ 1-1$% 
Q`‡ 160ZE5$ 11')
? $$ 1 0FE $ 

/ / 1- 9 3 "
&' '$$ * 
, 0/
" #$$%
&$ ') "+* , ‡ 1-
&- * '1 E 

- 

0/ 1
&- *  * - "1"  
&$%  
?$% 
E
&$ ,‡ #1-@ 
& 
$$=  

!1- 9 
1  
/ 1# 
10$ ')6E
&%6 
 
E 
0 
E
& $ 
O 610%
&+#$%
235
&%, 
 
0, ')
& / * - 

0/  

/ W , 0/ 09 ) 3 

5 
'
79 Z59 X59  

')6E
&6 q %1
79 ) 

35
&')6 Z59:7 =
& 
$F Y
 " 6%6 79 Z59 -1
1 
')+
'%
& ,  

$' 
5 6#- , 0/ 1?=,
+$ 1
0% 
"*) @ u 19
-   q % 1
79 ) 
1e
- ) 1
& "
&')F E
&$ * (9 ) 
#0
? 1# 
? "5* , 06/ / )  
) R) * M "1" 
6
0- # 1- 2$$ -5
& 1 " 0
& 
E
 
W , 0/ 
  
'
/
& 
* , 0/ 1 * ') 1 11- 
0')066&51-@ 
')+
'%
&, 
uRG j
- 0G 
) 1!
- ) 5
& "
&')F E
&$ * 9 1 q( 
!79 
" 
&
&+ 6Z E
&
C %, w 6 )]C 8u G 1T
-  6 )]C  G59 
^h 5 ,h i8k ^k @k b 
%, * -1%0
&')$ * # , w  6 G! # E(

) 
&-  

/ 1%, 6$-1 0, ) 1e
- )  , q( 
79 #
?-1 
6/ " 1'#r9 )]" "
6/ 

)tq % 1
& 79 79 G 
" ') 

 1
 
& 11 
- $%
W 01- 1#%6H
, , 0/ 6&9 
& 
0$F Y
? " ') 
1
% * -1- 1/ 
!, 1$, W 9 
0& " ') 

,  * 0
&
&- 7 W / 1%, 6$- #01  W O W 1-1$% 

E 
610%
&+#$% 

, ') 
9 
^bDcedgf]hji8k pk pk 45 ^  o ceb f ^ Bk 
6F E
" ')
&!- 
&, 
')61 1')4-#0/ = , ! €1$
- O ! €#ƒ
9 ) 
$# 

& 
0$Z Y
& 

€ W 1-1$%
& v E 
O †9 q 2-1  

&+? "1" 6'  

0'
\59 G59 Z`) 
>@

I>A@

+

B 

B 

B

F % &% 

' ) 

B 

J

'10")

8

N 

:

.

F + % 

,+ 

* 

.

%

8 


 

Z
B

blackboard framing 

$ 2  5 

U 3-handle 

 LJ# 1

0
0
0
0

0

U 3-handle

0

U 3-handle 

1 

$ 2  3 3

 

9 
& 35
&')%6 79 1# S * 1-1$%
!-
&')6/ " 6%6=, W / 1%, 6$€ '4
6FE
& * @-1#0/ 
9 ;@ 
')0
& " 61-11 1-1$%

-
&')6/ " 60%%6!4S, ! S € / " $ * ')06 
-1#0/ % 8<! 
?% *
)&Z T) '), 9 
9 q1
/ " $% 
q %0
79 X4  
" ') 

 

/
! 4
q % 0
?79)7 -q %0
79:7 1 
) '), 9
5  

'   

7
9
5 
) 9†)]" < 

9
$# 
 
6*

W 1-1$% 
=-1-
&- # / 1- %  
" 

&=-
&+ W 
1
&-4 * 0-1$ ')60')6 9 
…GW 11-1$
& $$ $% * 
, 0/
&- *  

$' 
5 6#- , 0/ 1S ')6/ , 6/ 
1Z +1
?, 0/ , 
=')
& " 6-1
#' 1 '%0'$%
 9 ! ;S 

 ')61 ! 1')%6 / !
2'$
&#0$ * 
&'$$ 1#
S 
# 

" 0
&
& 
# 
 6 #
9 
=
W
#  6
/ 1 1-1# * ,   /  !  !   6F E
& * 
 =$$ 
) "1" 6
&$ * 0%
&+
&- !
&-2 * 6
W " 6+ ')6/ " ')%, * 1 
=')6/ " 6
&+ 
, S j) + ! S :9 " p, € '$%6
&- 
& ! S S $$%
&- * #'0 11? 
6%65 ) W
'$ -1 ! 
W 11-1$%
 11-# * 1$$$ 
$$%
&- 59: 
9% 1
" # 
!
) -#0/ " #0, 
=#'0 1 0 
6%6 , 1
W 11-$% 
9 1
g)
€  

& 
 $$   

!% 
" #, 
1-1$%
&
$ * v E 
 /  ! S 9 1
&
" # ')6/ " 0
W -/
&161$ 11-1$%
& -1-1
&-  

$$  *  
0%61$-#0/
 

-1
&')$ * # 
! 11-# * ,
[ ;\

B

IB

8

8

B 

B 

8

8

8  

L

8

8

8

B

JB 

L

8

L

3B  

\
B  

 
 blackboard framing

U 2 3-handles
4-handle

0 

 LJ 1 

$ 2  3  
76

€ 95) 
$$5-' 1  1-1#0%
& / 

 7 W -1/
&%61$ 1-1$% 
5- * € 

& 
$$ * 35
&')%6RZ59 G59
/ 

=  
0 †O ! € 9 3 1')
‹O 6 W 1-1$%
# W 11-1$%
#^O ! € $$  

0%8 11-$%
-
&')6/ " 6%6 %
&'0 xŒW 11-$%
, € 
& 
0# 9ŒW 
1- )mŒu W 1-1$% 
9 
1vE

1 -
&')0%
&- 1
 
1 11-1$ 
 - * ')6/ 
, 6/ 
/ W 1-1$% 
, O  
6$ * ! 

&- - 

0/ 
 …ŒW 11-$%
7 ,
€ 
& 
0#
& )mΠu* W 1-1$%
7 ,8O
€ 9:" , 7 1 ')
 
& 7 1 ')

/
)PO ! ^ ) + ! -#'0 11 " 

 
! # )PO < !  

1- 7 1 


&')!,;6$ 1 7 ! / 7 ! 69 
/ W 11-1$

& 
#
&
W 1-1$%
 16 
#'0  
6%6  # 
9 q ')6 E
&1%
&1') 

$$ 0)  

&
$$ 1-1#- F Y 
! 59 ) 35 
(
q( 
!79:!7 #9 
& 6
 $$ $$$%
!
&'0 
11-# * ')6/ " 6
&+ , € %~, € '$6
&- 9 ' / W 1! 1-$%
p, € 
& 
0#
&
…GW 1-1$% 
1 6
?#' 1 '%0'$%
? / - 
, 6/  

)  

  

')
, 
W 1-1$%
( * ')61
&') / ! /   !  " !- 1') #' 
? 
 
W 1-1$% 
9 " , ') 4
! 1%6 ,1 1
W 1-1$% 
#6$/ - 1- 1 
W 1-1$% 

1-@ ! M
GW 11-$% 
') "+* , 

1
& 
0#
&-2, 6/ W 1-1$%
# W 1-1$%

O 

€ 9 1&& 
, 0/ 16 
GW 11-$%
 
61
- 

0/ 1
&! - * 

" 1') 

&-  135
&%, 

, ') 
9 3 ') 


&/ 1 11-1$%
& :, O €
1vE
1-
5 
=')61 1')62  ')6/ " $% 

9 
9 
q( 
& 79:!7 
1- 79:7 G5R9 ) 6 6
W 1-1$% 
T 
q % 1
79:7 G !#' 
&-<# 9 
^h 5 ,h i8k ^kpk b ‹q - ,  * , -
&+%, * R 
q % 0 
79:7 G -O ! 4 9
4
q 1- @') " %
&, 
1
1 0 
-9 q -@ 

" $ 1/ 16 , " %0 , ') " %
& 
, 4 ! 9 

0%, * # 
0 " < 
O 6F E
&4 * q % 
=79:7 G 
" 
&
&+ 
+ 
W 
S
&')6 z, O % 8 
, ')50-11#

&?-4 8')+0-1#…
4GW " $1
& 
9 
 , 2-1  

& " 5, # 
-1#0/ 
" 
&
& <
9 ) N =DA
35 

5 
'
79 59 ) 9  1 

?# 
1 
#'0 11 " 1 

& , 
W 11-1$
& 

 
/ 
15- , / " $% 
79 \59 * 
E 
%, * 
')
&')
& ,  " 
E W
! 
1 " ') 

& :, ‡ n ‡ %
&
&e
- ) 
0' 
79 \59 \9
4 

8 

8

8 

:

B

+

F % &% 

' )
8

8

8

'10") 

B

'1F)

B

8 


 

O
B

0

0
0

0
0
U 4 3-handles
4-handle

0 

$ 2 34 

1

0 11-1$%
" ') 

, ! S 90) 35 

0'
79 59 ) 9 " $ = 

/ $#0 * Tq(
79 9 #! 
')
& " 61-1ME#$ 
,2)]C 6 ZE
& 
* q %1
79  * 
U^

' ") 

B

B

B 

  

 

3
&')%6 79 G5 
<+ -!1')
&- ')6/ " $% 

8 
,?/ vE
& , 11-1$% 
-1%
&
1 /
&$ * 11-1$%
" %2')0
&#%6 '1')
&$$#%6 1- 1-1$%
$-1 '0 Ž) W  

% " %
& #
 
'%
& , 
 
 

& *  
&$#FE

1-1$%
" 
&
&+#%61, 6FE
& " %)]C C )  

&/ 79 G59,G9 
? 
6 
1 ' 1 " 
% = 
&')%6 -1
&')0% 
& 
!U / E
&  
!')6
 , ?% * -1 W
#0/ 6;
&$$5( 
 " 
0#%6;,1 $%  " 1- -  1#(
+ -!1')
& 3
&')%6! 
G59 G59 
&
N J ?Q S #
? 
' +6$, % * '$'$19"  


 
&')%61 
 
 - * 
? 11-#0%
& , 1-1$% 
5-%
&$%
&-11 

1 
* 1- 
&$#
&- ')6 1')%6
9 
&
')61 1')%61=$$ 1  
1- * 
W / %, 6$-1 @ 

&'0 1Z +1
&, ?% * '$' 1$ 1(
9 
* $ , '$%#
 
+ !- 1')%6 ,; 
#%6 , W 1-1$%
&r ) 35
&')%6 Z59:7 % 1' 
'

&$/ 1#
 
/? % 1% * ,, 0/ ')+
'
& # 

&1') 

&- < 

9 " 35
&')%6 Z59 Z5 

1

 
* 6 W
" 0
&
&1')
, W 11-$%
&= ! 1 " 
7<
/ %, 6$-1 -1
E
&$% " %0 * -#0/ , !
&$#F E 
1-1$% 
-1%
& )]C U C 9
q 1$$ * 6
 

0  "  ') 

& 
1- *  
&/ # %0# * -1/
&%61
, 6/ 1
" 
0 "
&')F E
,1 1-1$% 
5-%
& )  1')6 
*  35
&')%6 Z59 \561 
& "
&'$F Y&1 -/
&161 1-7 % * '$' 1$ 1! 35
&')%6 Z5 9 O+9
" 

7

B

HB 

B

"! $# &% 

!

 
6 % 11-1$%
0$-11‹) 
%%6 79 G59 / 9 FE
& " % , 11-1$%
& 7 
1- 7 ,  
/ 
1-
Π#' 
&- / 1, 6$- 6!
 " 
! 1 
#'0 W 
1 " 1 
!
, 7  g) # 7 60$-11 %($6 -1 
% " 9 7 ) 1 

7 6 % ' UD% 1-0 

011 %;
9:q
/ " $ 
q %1 
Z59 ; W
1-1$%
$-
!6 3GW / 1%, 6$- 1' " S E
&rS ) #, 

#'0 MGW 1-1$% 
 1# 

$%
& $%
-1 
6/ " 1' 
) 5 
0'
79 G59 9  
1# 

1-1$%
!$- 
' 1
&-  
#'0 ? " 

, 7 ) 11$)
&-=% , 6/ 1# , 

9 

8

J 

8 

8 

8

8 

8 

X
B

)7 / 

 
 

$ 2  
 W 
4! "& ? 
6  

 

/ /41
6 

$ 2  
 E 4!W"& ? 1 

1-<$ '0 
&-< 
, 0/ |) '0 <@ '
 
&$$FW - 

&-
&$%
W
/
&+ , ) ) 6 51') 
% 1 $%6 

& "
&')  
0
&#%6 , 9:" 
$
& * -& W 11-$%
!$-
&  * -#0/ 921 
!/ " $ * 
& 6

#' 1 $$ , 7 1- " 10 
& % 16 
W 11-1$
7 jq %0
Z59 G
) 1 

 1
#' 1 $$ ,;
&'0 W 1-1$%
# 
$%61
&-…E 
'$$ * 9?1 
' 

" 0' , , 0/ 6  1
 
E51 * 1? 
-1$%
W 1- #6 9
) 35 

35
&')%6 Z59:7 , -
 11- 

" ?0' 
, , 0/ ')+
'%
&  

9 
^h 5 ,h+9kmlDktlDkq % 0

Z59   W 11-1$%S
v E 
S 
$%
& $% 
9 E

) * % * '$' 1$ 1  1# %  W 11-1$
v E 

9 )  - 
1$% 

7

8  

"

8

698

8

F %

8

B

8 

8 

8 

 

)7! 

 

n 

$ 2  
 5W/ 
G > + 

B 

! !? 
+%&%,!

?

%,

)!

B 
G

G < 

B 9
D 1 

$ 2  
 K4!W"& ? 1 

1/ 
')
& " 6- V) 
')5
'%
&+,; 
$' 
5 6#- , 0/ 1 
&  

"*)  6 #9
3 $-1TGW 11-1$
&
,+ 1%
& %/ 0
 
9Tq %0
YZ59:7< 1   

')
-1  / E
@ 
W -1/
&1%6$ ' 
9z"  
7W -1/
&1%6$E 
0%6 GW
1-1$%
& 7 1- 7 $$ 
#' 
&- $%6, 0/
&-  1- 9 ! " #$$%
& $ 
' E

-1 

0/ 1 
, 0/ 16 $$ 11- 2-1  " 9 
g) # 7  , ') 
, 0/ 1<- 

/ 
&=#0#0$ * / * 1'0 " #$$%
&$ 
' E
&  1-1 -1 6 -1 9 
0$-
7  * "  v E 
6

1'
-1 †9 " " 0')') 
 1 /
&1 
, /  = 'S , 1-  9: 
9% 

, 0/ 
')61
&')
&- 1/ $%6@6/
- ?V 
q % 0Y
Z59 Z593 1')

/ * 
" 0
&')
&-
 
$-
 * * "5* 
#
$$% 
&- 1
 * - -1 6
, 6/  
0
& ,  
$! 1- 1 
'0 6')
$$ 
&')  
0
& 
1$%1=$) g9 " , 
1- #
0%
&+
&- 5
'$$ 
/ v E 
 = K Q
N A N ?=2, 
 1/ 0
& "
&')  

%
&#61!, 1- 1-@  = K Q S , AtJ A N ?B=  

9 

$$ 

&- - 

0/ 1 

 
, 0/ ?, 7 
9 
/ 6
&$%
&/
&+# * 
1- 
& 
0$; * - 1!% 
?- $%
W 01- #%6 9 1 1
?/ " $ *

JB

8 

+

8

8

8

8

8 

8 

8

8

#

)7 G 

 


3  2

K1

K2

add

subtract

5

2

5
2 

$ 2  
 K4!W"& ? "#1
2
3

5

3

2 

) G7+ 

$ 2 

'

D@@9B D<

! )G >

B )>!W"& ?>G1
? 

"
&  =01-1 vE 
" #0$$%
&$5-1 ; 7 * / 5  " #$$%
&$6 1-W 

/ Vq %0
YZ59 \ ) 1'0 
11
& 1
-1-1%%6 8 
" 
E %1 11 
9
" , 1 
GW 11-1$
& #
#' 
&-  !  
E 
 % 
& 
1
@, / 
')5
'%
&+P
9 V
&'$$ # %, 
@%
& 
@, 0/
&- $) 
" 
&
&+4 GW
1-1$% 
5- * C 5 
& 
'161'$1    ‚ , ? )]C 1 
!+ 
0
&')6=, 0/ 6Z E
& % 
& "
&')  1 ( * 
$!51/ #0 
, ) " 6%679 Z59 9   
E
? 1# %, 
$-1
7 vE 
7 1
& 

' 1
 1
 ,  )]C  * 0
" $'  * 6  !-1-11 

110')=-
"
&1-16  
1 
! 
-1- 
110')! 11-1$
&r)tq %1
Z59 O 9
) 1 '0 6= 
1- * = 1$%„, W  0
E 
0
&  
%6 51- 
, 0
/ 1$ 
 1 

-
"
&1-
&+ , 
4'0 16')
4, 1- 9   
41 
, / 
')5
'%
&+ $$ 
6F E
& *
J

8 

8 

L

8

) 

) 

L 

8

6 

L

8

L

u 

8

G 

L 

 (6



L

L

L

u  

G ,C Œp) 

L 

 )7 

 

1

B

2
1

2 

 G 

$ 2  


'2

2

'1

1

+ @ 

"%?!" !? )G (#
*) ! 

2 

-? %?!+G1 

1 

 %  
, / 8')+
'%
& , % 1- 1
0%6 T)Pu , 1-1$% 

-1-%%6?-†)X ,  
1')%6 9 
! 1# 1( 1-1
"
&-
&;, '0 6') 

, 0%
&+#%68, )  1
=-1$%
=01-8#6 / " $
& 01')
='0 16  

%
&#6,
& 
 # $$ ' 1   

$)  1/ 
1 
%62 "1"
&#0 @ 
, 0/1$ 9 1 , 0/1$ '8$ 
? "1" $%
&-@ 

" 0
&
&1') 
, W 11-1$
&  

35
&')%6 Z59:79 
^h 5 ,h 9pktlDk k b ! 
&
' †q0
/ 1$T)  * 1 1
-1 $%
W 1- 1>W 
%6 29 ) -5
&! 
?$)  1/ 
')6/
? 
3  1# * 1-1$%
$-1
' 
=, 6$$% 
&- * 1 
$-
 # 
W
E 
0
&!%9
&')0%
 

E 
0 0$-

" $'%$ * 1- '0 
& '  1# 
, / 
')5
'%
&+ 0, / ,
+ 1%
&- 9
F E
 $%0% / , / 1$ 
1$ * 0$-11 / * 1-1 ,6
#XW 
' 1 ' E
v E  

6
=1-<')6/ "  

& 
1$ , 0/ 1 
q % 0
Z59 
9 )# 
& ' 
1 0 
9 " " #' 1$# 1# 1 ""
&! 
, / 
1
& 
?%61
&- 1/ 
!,(01-1 / 

2

L

F % &%

0/

' )

'10")

'1F) 

2

2
1 

$ 2  

EAG!%? > 
) ! "& ?>G1

1

)77 

 


n 

n 2

0

n 2 

 

0

0 

$ 2  
  ?#+D<;+DB> !? "%<

+D@B6 /
-G)>!#" + 

6B/1
B 

61- 
VO W 1-1$% 
vE 
MO 
&$ZY
&-  
=-W 
$ 
, 
2-1  11-1$%
 1$ 
/? 
 zq %
Z59 X4 47W 1-1$% 

-1-1
&- 9T" ,!
 10') 11-1$%
& 0  (
 $$ 
&')E 
) " , $!  
 $$;

&-!')
&-8 * G59 1 6F E
& -1%
&') " 5, # 
-1 
6/ " 1/ 
*+"
& , 
&
=/ 1%, 6$-1 61$ * -
"
&1- 6! 
 / 5- 1$% G59 
= 1# 1
&- ,
$  

& 

1
q 

0 

/  

$
e)  

(  

' 

*   

0 

' 

, 

&
$! 
51 / # 

"1" *
" 
#0 % |[  \  
& 
'0 11 
,; 
110')  

&')61- 0 , 6/  

1 , 6$$ 
&- *  
/
 " 
0#%6 6 ')6$ 1/ 1 1- 
1 'U 
9 
 '@ 
1 
, 1$ 
&'0 1Z +  

& 
$% 
10=1-
&! 
" 6$% * 9 

$- 
1-1'#
&-2! 
q % 0
Z59 /   1#RO ! 3 O -1 
6/ " 1 '
9  $-
@ 
&
&- * -1#61$F Y&1 
/ #0 [ \ 9 

6/ " # 
%!
O ! 3 O n q % 
Z59 #9
9kmlnkZo^k 

^bDcedgf]h&%

b

8

(' *)

8

8 

8

'10") 

8 

8

8 

1

1

1

0

1

1 

$ 2  
 3

 6 /

6 / !? " 

-? #+D<;+DB>)-?!( 

%,+ / 

 

.  

 / 1 

& !N A J A  K N TQ S 
 

d . % ,+- . * p
9 ktlDkFi^k
Q,AC 4Q = K Q" ? #7 N Q= 7 N J
T ? S Q3A A = 8 JQ AmA # N = #N J #,K Q SN =<A9Q N BJ
S 

: 

5 

7

#  )7Z 

 

K1
0

K2
0
0 

4  0( ,+"&" 
4! "& G1
Q=DA N JQ K N = 
 = N S / L J Q Q J N N =H?XL N Q  ? = S 
N S ; N = N =DA'QJ S Q A N = $AQ K N =`; N = S N = K Q<AtJ = S Q J S Q N =DA'QJ S Q A N ?=
N A
NS ?A N = Q 5L J ? C YQ J S N =  

Q = C 6
O 
QJUQ
=  

?B=A9 *Q J O
NQ S Q K S O O N LRAQ L J  N = ?>Q N Q =DA $?XL NS Q Q = = ‹O 3 O 
$ 2  
 )

7

B

%?

? 

8 #  

D?

!

8

8

  

# 

8

 

# 7 

#

!

8

8

8

JX?,? L
* q %
Z59 #
4' ' 1
 * 11- 
')61 , @ 
E 
0')69:"  1
'
, 
&$%,„W ')6B$$5'0 
* G5+1-  
 

$$ , 0/ 16 $$1 
11' 1
&- 9 
' 1
 1 " ')
&-!0
 1 1
&+%
&$ * , 6+, 
0
& , 1
" ') 

+- 
& 1) &9 
& 

'4 " 
 1-  * , 6/ 

& , 
-1#/  

= 
*
, 0/ O W 11-1$%

1/ / 1-Tq(
Z59 X59 

8

8

8 

5

ftf„b 5 9pkmlnk:9k QA-C
N =DA'Q J S Q # A N ? =…L?J 
T <N # 
? J 
.

?

.

-  

 K Q"O ? O
N A?= ‹A C  O =4 K 3 Q S O = JQ
N AN Q ? =  

4Q 
= 
Q =!C

#7

8 

!

8

8 

!

8 

3 ')
jC 1  -1- + 
0
&')%6 , / ! % % * -1#0// 1
')6/ " 6
&+ % 5-1- , 0/ 9 3 1/ C % …O O * -1-1 W , 0/
&) " , $!  
=-1#0/@ 1-<$-1 
6
=')6/ " 6
& , 1 vE 
  1# 
% , 0/ =
&')6/
& -1- 9  "" $ * " 6%%6 Z59#9:79 
 ')6$$# * ! "
&'$ '
?,  

&/ , 4$$  

 " 6%%6 Z59 G59:79
JX?,? L 

8

8  

N G AP?  = w K Q O ?
O N A N Lw - G N S =Q K QQ = S = HQAP= ? 
= T J A N K J N L NS ,K ? S Q ? 7  = N L? K  N„K A 
 N A S@S  ?B=n= Q A'Q S S'T@KN AmA N =

5 ftf„b 5
9pkmlnk pk QATC'4Q
AQ ? K Q C NS N Q ? ?BJ T 
.

.

N  

w 

8

N A? &
A?J

w

B

?BA9Q J NS Q 
= K Q S 8A Q =
8  

#7 

# 

8 

<# 

!

8

#

#

#

#

 

6 (
/ " $%
&,! 
'0 / 1%, 6$-1 1'$ 1-
O&% - )]  1- % ? 
 @%, $$ '$%6
&- / " $ * ')61
&')
&- 7W / 1%, 6$-1 1,E
 
1'0 11-1$% 
-1
&')6/3W
" 6%619 q1=/ 
6 ')61
&')
&- 
1/ " / $%16; 

 

&/ X59#9LZ<1 
05'#
&-@
M) '), 9$ 5 
0'
Z59#9 ) 9
+  

)7\ 

 
 

)( #! ! ; ! 

  
 >  

 

? BU1

?

F> 

vE 
6$$# * Z59#9 \59 
 
# " 6%%6 Z59#9:7 $$1 
, ! $$% 
&-  1 E 
W
1/ -1$%
& " vE -
&- # %;; 1$$ 6/ " '  
 11-1# * , 
1%6rC ,
W - W 11-1$
&9 "  $$5 
%,  61$ * 
,+ 1%
&-=?
 1$$ 6/ 6$%1 

5!
2')610- 
1-1$% 
'1')
&$$#%6 9 V
&'$*
$ ) " 6%6 79 G59 X 1q %0
79 O  1# $)mŒ! W 1-1$%
@1- eŒW 11-1$% 
' 
'1')
&$$%
&- %, 

#' 1 " 

,; 
$# 
 
0
&')! 

&$% " 

,; 
, 0/ 
0XW
E 
0
&$ * @ 1Z + 
" 6 
) 0 
6#0-1$%
& , , / 6 z9 qR Π6 G5 1   
…q( H
Z59 ,G59 
'')
&$$#%6 ')61 , 
00? 11-1$%
&&9 
 1# 
1')
  

11 +
 "5* '$=, , 0/
&-
&/?
&-1-16 , + 
E#$ 
 * W / 1%, 6$-  1 

@=
&
&+$$ * *1Z +1
 * 4-0 4'1')
&$$
W 1-1$%
GW 11-$%
" %&9 1# 
@' 1) 
 = 
@#'0 '%'$% 
1$-
%  , *  

W 1-1$%
&= *  "5* DC 
&9 1 
61$ * ')6‹/ W

W 1-1$%

" $'#%6<5'' 10 
&< 

#0
 
M GW 11-$%
& 11 E 
? 
)tq % 0
Z59 5 
, 0/ 1 1-'#
&- * - 1$%
W 0- #%6 
9 " ,  
'' 05
' 
&- 1')
= 
" 0
E5% ' 
* $-1 

0= 11-1$%
& v E  

r
GW 11-1$ 
1# 
 ='1')
&$ 
&/ E5? 
&/ , 6/ 
W 1-1$%3
) 1 
& 116$ 1- 
00 
?'')
&$$ "  
, 0
9
5 

^h

9pktlDk @k

,h
vE 

'10")

F % &% 

b

' )  

B

H

B

n

n 

)( #! ! ; ! 

  
 >5

? 

? BU1

F> 

%, * 
,
+1ZE $%
&')
xq %0
Z59 59 ) V
&/
&/  

1# 11-1$% 
$-
& '@
" 
, /
&
- /1$% 
$ * 
0'
Z59#9 G`) '9 
^h

5

,h

F % &%

9pktlDk pk

b

' ) 

B 

 

)73O 

 

3  1# %, 
<#'  GW 1-1$%
& 4 !  Šq %
=Z59)7
) , 0/ ')5
'%
&+6FE
& 
&$#FE
 
$' + 6#0- , 0/ 6 +
 

/ 
GW 1-1$% 
5- * 6 W , 0/
&-) 0%6 +XW 11-
&- 0 
, 6$!50)tq %1
79 GO 9 ) 
')6/ "  

, 0/ 16
&$ * 1 

0'
Z59#9 G`) '9
8

'10")

8

0
1
1 

$ 2  
 
/ 

-0/U? % 0
+ KU ) !#"#1

0

U 3-handle 

)( #! ! ; ! 

  
 

? 

? BU1

F>

/ -
&$, '1')
&$$GW 11-$%
 W 11-1$
" % 0  ‹q %
H! Z59LZ59 
1
W 11-1$
;#' 
&-= 
E51:O g)$ # GW 11-$% 
6 g)PO  

'0 + 
0
&') 

&$% " 

!, 
rGW 11-1$% 
) / 
0- 69: 
9% "  ! O  
11Z + 
" 6+ ,
+ 1%0
&- 9 
'1')
&$; * 
01  @ 11-1$
&9 " , ') 
* '')
&$$ GW " % ' 
@/ -1 
$%5 $
jq(
RZ59LZ * 
1%#$ * 
$-1 0
GW 11-1$ 
9  

! 16 
 "1" 6
 1#C  # %0# * 1-1$% 
- * 
'1')
&$$ GW " %&9 
& 
' 
1/
 1# 1 
! #'0 1 " ! 

!, 

W 11-1$
+ 
0
&') 
'1')
&$$1M GW 11-1$
7 #  " 9  

9 
1
')6/ " $%
&/
&+# * -1 , 
#' 1 " 
0 
$$5
!
&/?
&-1-
&-  

1 

= 1

11%6 ,  % 1*

# GW 11-1$%
&  
 1 7  %  
#0 
1 1$# 
&%6 + + 
- Q 6 Q % 2 
#'0 1'%0'$%
 ,
7 ) '), 9 
W G " % 6F E
& * q % 1*

Z59 ,G9 
' #0
 $
  * 
 } 
4 "+* 0-1$$ * 0 0) 
" 0
&')6/ " 6 

&/?
&-1-1 
2 1-<
5
&1- 8/ %
&+ "5* 
-0#61 $%61 Q 29 
 "5* 
$$ "1"
&#  
-#0/ ,
+ 
&1')
, 1-1$%
$-
& 
* 9 , 
 1 
$-
&& $$ "1"
&#   " 11=-1 
 > 
+ 

B

8

2B

I

8 

8

B

B

8 

B

8

8 

,   

5

+

(  

)7 

 
  % 0
Z59LZ9) % </  
# GW 11-1$%
& +! 
0
&')  1
" ') 

 

 

, 0/ 1=/1!
1')
 11-  " 9 7 9
/ 
 
0 
$?')6E 
0
 1# $$ ?'1')
&$ W , 0/
&- )519 3 " W
" 6
 1# C <0%
&+#$%
11-1$ 
/  - * % C 6 1-2 1# 
= 1vE

$% '#
&-@…GW 1-1$%
7 #' 
&-2 W , 0/
&-1!5   1#!6$#
&, 6/ 

& , 
=-1#/R9 " , 6  11!%62 
# GW 11-1$%
& 1 
1
7 + 
& g) # 7 -1  
6/ " 1' 
w O
O ) ')
8C 6 9? $
&#0$ * 
!
7 - 

/ 
&=xO
O W 1/ / 1- , g) # 7 9
* 11Z + 
&
&0, " 0/

')611
&')
&- W 
1/ -
&') 6! / " 6%%6 ,(%
&
&- W / 1%, 6$-1 [ h \ %!, 6$$%  1#
6
)]wH O
O 9  
!' / 
'$%6
&- / 1, 6$
- , 6/ # 7 
* 0'1')
&$$ 7 1- 
&4--1  
5:7 W 11-1$%
&&9 * 11Z + 
&
& ,
5:7 W 1-1$%
-1-1%6 
 -1  
6/ " 'T 
C 1-8 

 W 11-$%
 
C 
1#'')
&$ 7 ) / #, 
W 11-1$%
0$-
& 9 1 
& C 6 ( * /
 

- 6$#
&- W , 0/
&- 1) 
 ( 1
-#0/ 
!' '')
&$%(#61 W
1-1$% 
89 " , C 16
&/ " * 1(')611
&')
&- 13- C / " $ * ')61
&')
&!
- ) %
# $%
& 6
W 11-$%
 
=18 / $#0
& 
1$% , 6/ [ >5\ 9 3 1/ / #0F Y& 

1,E
 
, 6$$% 
q 

8 

. 

2 

8  

8 

. 

32 

?B

8  

B 

B

B

B

. 

2

B 

2

B

d
9 ktlDkpk
Q,AC Q =?BJ N Q =DA'Q  = K Q" ?
N A 8C 6 Q=
p

K 

=

Q
= 
T ? S4S N  K QRAP? S K N QzGQ  = = Q K K]Q K QS AP?‹ ?L A',QA J N S = K N N =/ ( L JG =Q =` ;>=@=?B A K N Q S S ? rK N L A'Q z=L *J ? ?= K AN LQrN JA Q SNS A
?XLA9Q( N BJ 
„L S ? rAQ =
EQ  = Q K Q J S N = VAQ =`;=~ ?BA =  = K Q
N N„K J K N L
C N S ?B=n= Q A'Q = ‹C NS S N T~K ?=n= Q A'Q 0AQ = QJ S N = =
/
N S ? K A'Q L J Q =`;>=@?BA =  = K Q
N]K]KT JQ S Q J QrAQ N Q ? ?J T N S A T Q
?XLA9Q  = N L? K 3
C 

5

.

:

.

% ,+- .

*

#7

#

B

#

 

7 

#

#

# 

2

#

77

#

7

.

32

B 

B

## 

B

7

" 

" 0')') 
% '2 
+ 1%
?-1 '1$% "" $ * 1 " " 6%%6 1')
?% 6ZE
& 
'$ 
!  0$-
 
GW 1-1$%
&9 
^h 5 ,h 9pktlDkml pk b " -
&+%, * 
, / $# '$6
&- / %, 6$-   q %W 
0
Z59 L\59 
& ' * 1 1 
 * ')6/ "  1 

&')%6, 0/9

F % &%

-' *)

U 3-handle
4-handle

0  

$ 2  
  
#N%? @ 0%,-? " 4,<04 ? @ + 1 )7X 

 

; 
C 
11-1$ 
 - * , 
, /  # ) W 11-1! $
& # )]w_GW 11-$%
&  
vE
 1# %,C 0/ " $ * ')61
&')
&-  1
& C ,O O -1 
6/ " 1' 
wO ! O w
w
9z) N =DA q
&'0 W 1-1$%
7 *C 1 

51 > DC 
1'0 1##' 1 GW 11-$% 
…C $%6 '')
&$ 7 9 
1#-5
&! 
 W ')61-1%6/ " $ * # 1  
E
2# 
vE  1 

&/ 1#  

 $%0% 1/> # ' 

"1" $%
&- #0# * " %0 , '$%6
&- 0%
&+#$%
7W / 1%, 6$-1 - 

0/ 

1  

1? 
* #
-  
6/ " 1'#9 
 
, ')&) [ ^ \ -[ &b`\  

$
[ \  1#  

! $%% 1/ 1# ' 
"1" $%
&- #0# * %
0 "
" 0
&
&#61 -1 

0/ 
  

1
*<" 
&
&+? 
F E5$ " 99) N =DA
"1" $ * )  # v E 

0'
79 \59:D7 ) 9 
U^ 

 
" 
&
&+#%6 ,  
0F E $  " % 
@0/
@ /? 

, 
&$#0 
& 
0#09 
& 
@' / 1 " $#
 * (= JQ
S ' J A NS
/ E
& 1/
&$ * E 
%6 1- " 
0/ #%6 , 
& 
#0 - , 0
&$#05')6 W 

6#%6 ,(
&$#0 * 
& 
#0
/ 1$% " $ * 6 

& 
0#* ) 
& " 9 
&$# 
*  
=6 
- --12=-1
&$% 
< 
& 
# ;  

% 2
W
$# ,
+$! ;9 ) V
&'$$ 1# 
&$#0 #

&$%
&/
& , 1
, 

@ " 6 


& 
0# 0/ $$ * 
& 
0#12 
 
0
&$, 1

" / " 1/ 8 

-
&0%
&-  " 9 
* #
-1 

0/ 
& - " - 
X W / E
& * ?')6‹/ W
" $ 

 
, 
&$#%61& * 0% 

&$#%6 8 
, 0/ 
&$# 6 #9 " 

& *  

1# 1-1 
X W 1 / v E
& - '0 1
 
) 0Z E5$ 0 "
" 0
&
&
&- * 983 "1" 6
 1# (= BJUQ
S ' J A N S AtJ N N K 9: 
9% % ' 

&- 1')
&-4< 

&/ " *4" 
&
&+#%6 * 1- 
W ?/ v E
&9 E
 1# 

='$%6
&-27 W / 1, 6$-<')61 1')
&- 1# 5 
0'
?79 \59:D7 ) 3) 1
=-1 $% 

, 11-$% 
5- * 0
&$F Y& !!-1  
6/ " ' & O 9
'10")

1

C 

8 

8 

8 

8

8

C

8  

'1F) 

> 

+

' ")

1 

+

+ 

+ 

(= JQ
S ' J A NS '?B=NQ A JQ6 1#8 * 2# E

) " 0
&
& 1
<FE5$ " % 1
80/
1/ 
,
& 
0#0 
W
$#  11$- 
1-0 
XW 0 0FE $ ?$$11
&6$FE
&- (  

#

/ * $
&$ * ')1 + 

/ " $%
&9 q
/ " $% 
, " 
&
&#%6= , 
, 0/ 
.< . 6 " U < "? < ' 6 ' !  

"  * 0- < 1 

E
& 2 
=/ " $ 
'
&! " 6 <;~  5 #
=  /  
- 
XW 
0ZE5$ 9 )# 
& ' , * 0
&$%,! # 1
'
&3 6  JQ W FE5$ # 

'
& " 6 < % { , 8$$  9 
'
" 6 <; 6 G $ 0FEW 
$ * [ †h\ 9 ) 
E 
& ! 1
&
" 
&
&+#%61 $% * 6FE 

@FE5$ 0 " 
1')
@ 
2
&$%
& /
&+ < ' ) 
& ,
+ 1$  ' ')6/ / 1
& %  
& 
>W 
0& ' 6 )" U <" ' 6 " U < ' " 6 < ' 6 ' $
9  
/ 1%, 6$-1 
C '#
&- ')6 
&') 
0$$ *
W 160Z E5$ " 
&
&+#%61 * 

W
'
79 \59:D7 )  #
'1-1-1#
& , 
' 7 W " 

&& 9 ) 
* #
6/ 
6/ " 1' 
j 
O  * q 

&-1/   

&/ #9 G59 GO 1')
? 
* #
=/ " $ * ')611
&')
&-8% 
1$% 
'0 1#') 
0
' G5; #
 
& 
0$$ *  8
-1 
6/ " 1' 
O #9 
 
 
E 
& 1# 
E
&< 
& 
    
- 
X W 
&hceb6587 
9 kmlnkmlDlDk 

#

+

6

2   

:

B

+

+ 

98

6 

2 

2

2

2

+ 

2 

+

LZ

/ 

0ZE5$ 6%
) %, nC 6 
1 ? 

) , 
/ 

 
 

 

6/ 
/
& " 60%$%
 0FE $FY
  
1-1$%
-
&')6/ " 60%%6 ,C
O 
; * -!1' '1')
&$$RGW 11-1$%
 W 1-1$%
" %5) + -!1' W 

&$# % ')0
& " 61-11 
&1 
0# 9 1 -6
, 3" 6 < 
[ \ 9
" $%
 < 
B 

98

1

1

1

1
1 

$ 2 34 
  !+ !? 

31

G-> 

1$$ * (
@')61- 
 1


&') , $% " 6 * -#0/ 9 V
W
'$$ 3
&')%6!G59 G # 1!')610 ,(51 ')61
&')
&-2 
1/ % 

6/ 
/
& %  
/ + < 
9 2% / " $
&!, / 
$% zW 
" " 
0#%6')6 , -1-11
W , 0/
&- 1)  -1#0/ 
$)5 % 9 ; 12 

& 
0$ ' 

 
&<$-
? 11-$%
&E  

= 

1! 
5 < 
q % Y
Z59 >O+9  1 , 0/ 
 " 
0#%64')6 ,!' +60 
6/
0-1 , 1
#'0 '%0'$%
& " 1 , 1$$  @ 
 11' 
1- 
& -0& 
W , /
&- 1) 
 ?# 1-4 
 
9  
'0 56
 

61')610
&+$ *  6 1  % 1
 " %62')
& " 61- 
1 
 6/ 6
= 
9 , #'0 1'%0'$%
= 1RŒ<01-1 2 
 11' 
') 1+
&- % 6 %, 0/ ? $$ 1')
&
 * Π * 

0'
Z59 #9 G ' 9 
1 
'0 1
$! 
51 1/ 
!, 
?0-1 ')
& " 6-1  
'0 1
 
+ 
0
&')6 1/ 
( 
& 
$ 
 " = 

&')%6 " 6 ,1 
, ')
& 
35
&')6 
G59 G59 1 

E 
0
 " 
0#%6 $%  -   j 
q % 
Z59 9 

# % *
W , /
&- 1! 
5  -1#0/+1- 
&/ v E
% #, 

"1" $ *  ! $$ ' E
&! 11  6 1-1-1  ,Π
  
 
, 0/ ,
&' ')6/ " 61
&  '), 9 q % 
Z59 9 1 " 05')
&!- 1
 
q 
)

8 

8 

8

8

8

L

C

8

L 

 

 

LZ 

1# * W , 0/
&- 1) 2 $)-1#0/ " 60%$ * $)  1 
')6/‹W
" 6
&+ 
" 
&
&+?  
1/ / - 1-  ?  21 

')6/ " $%
&/
&+# * 1/ / 1- '), 9 " 6%%6TG59 G59 9
8 

8 

1
1 

$ 2  
  + !? 
> + $1 


8$ zW " " 
0#%6  
,$  
6 1 

8
#
4$$ 
&- 
' 1 
7W / %, 6$- * 
1/ % 

9 q
/ " $% 
6+0FEW 
$% * , 
35
&% 
W %
& E##0+ " 
& 
E
&- 1- 
 1/ % 
 1 

&/ G59:79 X9 $% 4-  1 
,1$ , / " $%, * 2')6
&')
&- 
/  

T9 q=
/ " $% 
/ * 0/ " $ * ')61
&')
&- ')6/ " $
 
, ')
&
O 1vE 

" " 
* 1#0O
w
 
 

&/ X59#9LZ 
6
' 6/ 
/
&   * $% 
 " - - 9 35 

5 
'
9 59:7 - 
, 
?
/ " $%3
O 6 ] 9  1 
/ " 0 "1" $'#%6@ 
&@
#

/ 1$ * 

&
&-  1
W / 1%, 6$-  1-1 
1-1$% 
- *  1' 4-5
& 
' 1

1- 
$%  " 1- -  ')
 1
@')61
&')
&- 1/>5'' 10 
 
 
%?, 1
7 W / %, 6$- 9 
$$
/ 
 1? "1" $'#%6 / 

'$%6
&$ * 235
&')%6= 
Z59 5 1 

?$$ 

? 1# $%  " 1-@- " 0v E -

')6/ " $%  

, / v E
& 
&!- '   

* , '$%6
&- 0
&
&- W / 1%, 6$-1 
 1# , $! -#0/ 9356/
1 
, 1$ / v E
& $ z W " 1'$ 1- 

E 
/ X W 
1 ')606 < $) @-1#/ tq % 1
Z59 LX 11-6 '$ " tq % 1
Z59 G 
1- '0 16@ 
0%6 , @'$ " tq % 
Z59 G # 1'0 
& , 6
/ [ !d \ 9 
 1 
, 0/ '0 11
&!… 
q % 0
& Z59 LX=1- Z59 G #
6F E
& ,  
'
,;
&$%„, W
')606 ,;515%
&
&- /  9 6/ " #r
q( H
Z59 LX % " 6 W 
%69 
G59 59 Z59 
 1#rq( 
! Z59 G , 6$$% 
&-< * ! 3$% - < 
%6 / 6
'%'$% 
 #6 1#!O O
O
O
G 
'), 9 5 
'
79 G59 \  % 
$ -  
6/ " 10/ 1
&- * $% 
- @ 1
?$% 
, -1#0/ 
&! 
 6 #9 , ')  010$# %6@+ ?% *
'$' $ 1 ,( 
?')
& " 6-1 $% 
10 W 
6/ 
0' " +,(, W 1-1$%
&v E 

 '0 #
'$ 1
&-8')6/ " $%
< , ')
& * 
+ 

& 
.  . '), 9  
W 

&/ 59:79  #
=$$ ,
+1Z E $%
&+ 

" 6$%6/ " 1'$$ * $% 
" 
1- - 9  
# 


&'), 1
$% z W "  /  

 " 1 

&
-1 6 '0 116 
& 
&$%„, W 

&')%6 9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8  

8

8 

B

-+ 

B

B

B 

B

8

8

8 

8 

8 

8 

8  

B 

8 

LZBG

n 

 
  n

n

n 4

n 4

n

1

1 

1

1 

!+ ?  

$ 2  
 
n

0%,+ ,B

G > 

,"&7E( ,B +G"&"%?! >1
B

1

n 1

0

1

*%,+ G >+.(# 4"%>31 

$ 2  
 3

 + !? 

G->

1
n

n 9 

$ 2  
 ) 
 !+ !? 

G >

%,+ ,B 

,"&7E(# "%>31
B

5 ,h 9pktlDkml k b ; 

-
&
 
 
6#FE 
W " $ 1/? Rq %W 
0
79 59 1?') 
$$ * 
/
 
$1 
 1# 

&W
') 1+ 

&- 3
&')%6 59#9 

!#
') " %
& ,
&/ 
&-1-
&-=
&$$ " ' 
, ')
& 
] 
- / *  
')6/ " $%
 
0, ')
& '), 92! 1 " 
0.O 1- 9 

= 
 GW 1-1$% 
5- * 64 
$% 
, XW 11-1
&- AtJUQmL ? N]K ;>=@?BA  4Vq %0
YZ59 GBG59 
v E
= 1#
O
9 N =DA $%  " $%61 / 
-1 

^h

F % &%

3/

-' *)

1 

B B 

> 

,B  

8  

8 

1

8  

 

LZ 

$ 2 34 
 ) 4,<04 ? @ 
+  
+=G 

B

0%,)+D?!)(U B@ 
+=<;+ + *"%>) ,B G1

# 1

&1-,( 
?$%6 #/ , 1
W " $/?9 1 ')
&#
& j 1# * 
' $% - 9 1#? 1 "1"
&1 , * '0 1
 
$%
&1 , 
$%62#0/ 
, 
W 0 " $%
&,E @$$(')5
'%
&+… G  
W / %, 6$- 6 - 
'$$
&- 
? N = JQ ? ? K ? S'T Q JQ9 35 

V[
B\ , = 
-1
&')0 " 61, 
1  1% 1/ 1, 6$- 9
; 
1- 
, 0/
&- $)  S 51- 
"1" 6
 1
&- , 6/ 
* 11-$%
$- 
9 E 
1# '$=

&- , 06/ * = 
1
&1') 

, $% z W " !-$% z W - 19 N =DA q %0 - 
?'
, 0$-11 E 
&u W
, 0/
&- ) 51 ; q % 1@
Z59 G 59 
& 1 

&1 
0$'
 * q % 
Z59 LX 
1- $%  " / 
-11&9  1? !- 1
| 
q1
&1 1- V 
V

[ …\ 
9  

1# 
 
%6 !, $
?%,(

" $')
S  * / 

& 
$ W / %, 6$- 
, 
/ " $% 
1%, 
#
?$-1 v E 
6/ 6$%6'$$ * 160Z E5$ ' E 
9  

'10")

1 

-

,B 

&7

#  

F  

F 

B 

B

slide

1 

$ 2  
 5 

 
11- 
01- 1-1#0%
&;, 1-1$% 
-1%
& 
')610- 
S J 3Q J MA9Q ?J 9 tq
/ 0
= "" $'#%6, 1  
* 2 %6 8-1/
&10%61 

9:9% [ 5\ 9 
& 

-1- 1-1$%
!= / 1%, 6$- 1# 1 "1"
&1 % 11-1# *  
 
% 
,  
#' 1 
6%6 -1 "1"
&#0 1 
+ 
0% ,  
1 
/ 1, 6$- 61% 
" $')
&- * 

&!,; 1
 1-1# * ,( 
11-1$% 
9  / FE #
& 

, 6$$% 8-
1%6 9 q 1%, / % * , #6 
- 

 
 W " 

O U 
 6 9 

 

=7 

=7

.

LZ

7 

 
  

 

9k kmlDk 
8O< 
€ X_Œ   

&/ 
&-1-112, 
" 
0
 W / 1%, 6$- (% 10/ $ , 0/ 
6 PO   1' 

 1! /
$%
&? +0€ 9 
&4 
" %  ?- 

0/ 
&?
&/ 
&--1 
O  U 3 
‰€ 11 
&! $ * " "5* 1- S J 3QJ 6  !   

" 05')
&-!1
, 
&/ vE ! PO +  U (1- 0
" $' % *  O U U 
6$1=/ " O O U U 9 
1
0/ + / 1%, 6$- 1
&- *  

* 6  11
&$ * - 

0/ 
& 
" -1 
6/ " / * 
 "5* '$02,  1-  "5* , 

 =- 

/ 
& -1 
6/ " / "  "+* 9 q†Œ 5 * 
&$%,„W
-1 
6/ " 1/ , O  " '
&% 
 
-
& * 0
NM1
&')%6  
1!'
?%! 
')
&! "
&'%, *  
/ # 
, 1- 
?$ #  
* 6 
"  

j€ % , 0/ 1( 9
h ( *
)
9ŒW 

,+- .

'

*

0/ 

1 

D7

2

B 

 
0
#
 
E 
$ 
&$#%6 
 

&4 
1 
* 1-8#' 1@ 1-1$%
&9 

1,E
 

& ;#'0 @ 11-$%
 ]C U C 1 
=

&'),  

* 6
C - ')6E 
0
&$ * *  

* 6
'$%6
&- / 1%, 6$-Š€ 0
&$FY
&- 
! 

€ # 7  

7 #'0 1
&-8 * 9  " #0'1$#&, '$%6
&- 1W 
0
&
&-2/ 1%, 6$-15 € 1-|€ 1
'20 1, 0/ € &€ * 
1
&1') 

, 
 
0
& %,1- 61$ * %, 1 

@= ')6/ " ') 1%
&
&- / %, 6$- 6 

11-# * 5 € # € 93 / $#0$ * 5'$%6
&- 0%
&+
&-@/ %, 6$-1 € 1-j€ #

?J N Q =DA'Q ? ?J =DA 9: 
9%( 

?@')6/ " ')0 
?J N Q=DA'Q / 1%, 6$-8 4 1 W
-1# * € # € '), ?9 1 " 
X%,;1- 6$ * %g, € '
01, 0/
&- … € 
* 
1 
0%
& 
1' = 1#
&'0 
 
* 6 >W " 
0
" 
& 
E
& %
&#61 W 

0'
Z59 G59 G - 9 -1 

&+0
&$#%6@ % #' 1 11-$%
& 1# 
 
* 
6 8O  € ' 
 
" 

&- ! #'0 1< mŒu W 11-$%
1- 
W 1-1$%
 
@')6/ " $%
&/
& , PO 
 U  €  * 
0< 

E5 1 11-$%
-
&')6/ " 6! %6=,  ! O U U  " -
!- 9 
mΠu W
1-1$% 
#'0 1
&  PO "   % @ 
" !- 1') , 0/ 1- 1')
&- * 

&/ 
&-1-1 9 

 1#( 

 
* 63 € " !- 1')
& / 1%, 6$- % ?' 61'$6
&/ 
&--1 
!
U 
, O U 9 , 

0 
6 1 , 0/
&j
- O ! U U 

&') E 
€ 9 1
')0
& " 61-1 = 
1 

&$#Z E
1-1$% 
5- * € # 7 " -1 
-  9 

'$$  " ')
&!- 0*
JQ Q J S N = †AQ S J 3QJ 9 
^h 5 ,h 9pk pk k b 
0  
0%
& -4 
&%?
E 
0$, $$ '0 16')
&,
Œ  G '), 9 5 
0'
79 #9 G9 #  
* 6 O U  (= S
EQ J 6+ 

1%6@|
O 9  * & E 
1$Z Y
? *
 6 ' 
9
&')%
')61
&')
&- 13/ W
/  
 
* 9 
E
! 1# ,  * 0/ + " 0 " 

&/ 
&-1-1r y
( } €, / 1%, 6$-1 
,=-1/
&%61  1ƒ
- Π 
4'$ 1%6 / "
€ ƒy } € 1- 1')
& 
6/ " 1/ 6 ?, 3 Œ V - 
" / " 1/ , 3 Œ 6 <xG59  

$# 
' 
  1# 

 
& 
0#
&- * / 
0-11 z, y #'0 
&6/
&   
=
" 6+ 9 N =DA * ')6+ 1 1 / " 
 

& / 5 
+ 

2 
32 

8

8

8

8

#

8

8 

+

2

2F % &%

N/

0/

' ) 

D7 

B

'10") 

HB 

+ 

 

LZZ

/ %, 6$-1 ' 
"1" 0 / #
&- * / 5 / " 6/ " ' %9 1 

0 E 
0$ * 9
q 
79 
 
0 
* " E
 1# * 1%
&$ * " 
&
&+
&- 0 "  

, 11-/
&$ 0 " ,!@'$%6
&- ;0
&
&- W / 1%, 6$- 9 *  
')61 1')%6  
/
= 5 
'
79 \59:7   V 

0'
Z59#9  ' 
2 1 $ #
] 79 35 

/ " $%
79#9 59 0vE
= 1# * W / 1%, 6$')61 1')
&-2 *  " 05')
&-!1
?, 6/ 1- 
XW !0FE $ " 0
&
&#6 
$$ 
-1 
6/ " 1' † O  
0'
Z59 #9  - 9
U^ 
E 

# E 
#
&/
&+ 
&$#12') 0-10/ 0%
&+
&-  1 
1F E#$%
&1')
 " 
 
* 9

'1F)

: 

:

B 

?+

' ") 

9pk pkZopk
Q,An€ Q = = N L? K P=@?BA^= Q Q S4S J N„K ? T A
N A

7  = K Q,A 4Q = K„K ? ?BAP? T~N N J K Q0Q 4Q 
Q N =€ Q = = S J 3Q J
?= T JX? Q S  = N L ? K N Q ? ?J T N AP?T€
O 
9Q JQ…O N S ?= Q!?XL AQ
A
?‹O U = K Q S ? QJ(O 
N A S AtJ A JQ BJ ? T 
]j 
€ O 
1
'%0'$
 ! 
JX?,? L 0%
*€ 6 €
O 1-2$% 

! 

$ 
 U 6
O 9 3 1')
 $$ 6/ " '# % 6/ " '2 9 
6/ " '=
&/?
&-1-1
&-<'0'$%
& 9W / 1, 6$-2% |
7@#
 " ' 
/ " $%
79#9 9 15 
'0 
1/
 6 1- 
* 6 " -!1')
&
€
O1 

*O !11
&- * 
1 
0 O 6 9 (O 6 
$  # 7 
1 

7 GW 11-$%
#'0 1
&-  O 6  1-  # 7 
 U W 1-1$%
vE 
O 
/ " $%
79#9:7 - 9 

&T€ " + 
 / 1%, 6$-1 €
O ! O U 1-T€
O 4! 3 O U
#
=-1 

&+ 5 
0'
Z59 \59 ;1')
 
=$# 
6
  "  ! 3 ') 

9 
 , ') "  ! 6   
0
  
6/ 6$% * '$ , 

&')%6,DO O U 
5

d

.

:

.

% ,+- .

* 

N/

##

5:

8 

# 

7

=7  

# 

<#

8

#

7

# 

#

# 

8 

8 

:

B 

2 

8

2 

2

8 

8

8

8 

8

8 

G

- 

/ 
&-= * 1 
" 6$%
!,
&' 1 
&9 35 

-1' 16 , "  ') 

& -" 9 / " 
 " %, - 61$ * %,- = 
E
& 9 
&$€
/ %, 6$-1?/ * 
 
/ 
 * 
, 6$$ 1 
4$$ [ \ 9

35
&')6#9:7?.Z59 \ , ,1 

$ * ')61
&')
&- 7 W / 1%, 6$-$€ 
 "   
E 
 1
& 

 1'0 
&
&+$$ * !- 


+

8

8

/ 

O S N U T@K N S ?BN =n= Q ?Q A'Q ? &J T  N AP?3= N € L ? K
O N 4AT3  O U 7 

JX?,? L 3 ')
R€ !/ " $ * ')6
&')
&- 1 
1,E 
m€  6 m€  
1FE 
00$ +
'%
& 

&/ 1- m€  6 
m€ *) 
' Y  
W 

&/ 
E 
*
&$%
&/
&+, m€ !!0
" 
&
&+
&-@ * / / 
0
&-@ "  

 '0 
' 1/
@
&/ 
&-1-
&- %,  79 3 1') 
" m€ 6  1 
5 

„L0€

: 

.

d

.

% ,+- . *
9pkN/pkFi^k
Q,A € Q
N S =@?BA S,T~N = AQ =j€ O 8

#

7

!

8

# 

8

8

8

6

9 

698

:

!

8 

<#

8

8

6

698

8

698 

G

8 

6nY 
E#$
6 6/
rGW "  

 16
/ $ 1-1$%
! 
&- 1- 1 
1- - 1$% 
 1/? 
%,` 6 7+'), 9 
0'
0\59#9 9 $€ O ! O U (`W 
1
&- , 6/ € *  

* 6 ?'%'$%
 11-11 6/
(GW -1  4€ ! 3 5%
, 0/ 1 - 

0/ 
&- * 
11 
0/ $5, 0/ , 261-€ O O U 

8 

8

8

8 

 


LZ\  

 

 11
&- *  
* 6  1
 1 
, 0/ 9 ,
 
8 

 " 6$#' " , ; 
&4 "  vE 
 @ 1
 " 6$#' " 
vE6-1')6$$%61 #-$
" 6+ 
&| 6 7@ 
/ " $%
79#9 $$ 
+ 
0' 1 

, 0/ 69

B

3 
† 6 7 
 

 * 
?#6  1#MO ! O
O
O
G
9 
?  

#!
?' 0
" $') 

* * 0/3W
$" * ')61
&')
&- !6 " / 1, 6$- 9 
" vE
&- 1=, / 1%, 6$-1 
W 1-1$%
&@ 
6$$# * Z59 #9 Z59 >')6$$# * , " 6%6 Z59 G59 - W 

0'
Z59 G59 G   # %R, ‡ € 2 *
&/?
&-1-1
&- " 
0
@% 0FE $ 
/ $; 11-1$%
8 7 W / 1%, 6$- 1-8%, / 
! 0-@, ‡  1! 3 $$ 6/ " ' 
€ H‡  
& 
2' " $% 
€ …y O O  y O O % x‡ 
1 
, 
@ 11-1$% 
9 3 
 1… 
‡  
& 0
E 
0
 1

 
* 9 6/ " # 

  " 6%6 Z59 #9:741- 
0'
Z59 #9 O  9 
 1#= 
')6-1 W 
%6 6  
/ 
0-14, ‡ 0# 1
&- %, 1- 61$ * %,!  

 / / 
0
& " 

 € 

&')9 
‡ 01 E 

&$ * 86$
" 6+9  " #' 1$#&
[ ‡r\ m€  00%6 / 1! 
16` 
Y 
9 
^h 5 ,h 9pk pk pk b
* 0
&!- 1' -1/
&%614 
" 5,, " 6 W 
%6 Z59 G59:7 ! ')6 1')  1! 3 $% 1=# /
&=8  # ,  * 
, ')

‡ n 
‡ O O ‡ O O , 1-6$ * %:, ‡ 60%
&+#$% 
9
q! #%# * 0%
&+#$%5

W / %, 6$…- € %…  7 " v E
 

 1F EW 
$%
&') 
,( 1
, 6$$ 1=#
&/
& 
 ‹€
O ! O U
€
O ! 3 O U 9 
 

1F E 
0$ ') E 
, € !61 " 9 
 " m€ 1 6n Y 

E#$ 
6@6/
?/ / 

&j
- GW " 
0 
j 
€ 9
1 
/ 5
E##0#%6 , 
&
-
&  1
 K ; ?= S AtJ A N ?B=e[ @7\ 9 Z E
&
rGW " 
0
O % 0Z E5$+0/ $+ 1-1$%
 7W / 1%, 6$M- € 
' 1 

/ 1%, 6$…- € * 
1 
0 1 O %' 1  
, 0/ 6 

& 
$%
, 0/
&-@'0'$% 
11- 1
&@ 
 
#6 9  1F E#$%!
&$ * 
?' 1! ( O ! 
1- 
6$ 
<! % * 
8
&$%„, W -1  
6/ " 1/ *, O O 1# 0#
&
&'1
GW 
" 
*
O  1 6 @ 1
6$%
9 "" $ *  1 5
&9
- GW " 1 

O 
 / 1, 6$-= 6/ 
6/ " 1' 7 W " 

 
0'
Z59 G5 9 O 9
2 * 
'0 
/ " $%
&#
" 
&$$ *
' 7 W " 

&9 tq 6/ 
, / $%
&, 
( 
&
#
!-1#0- [ @7\ D 
[ \ D [ h\ D [ R\ 
0';
\59 G59  5 ( 

& 
$ '
 $$; "
& 9 <q?-0 %0 * -#0/ , 
1'0 / 1%, 6$-1 

0'
& Z59:79 - \59 G59:7 
1R
- \59 G59 ,G - 9 
^h 5 ,h 9pk pk @k b )3 "1" 6
! 1#-€ / " $ * ')61
&')
&- 9 v E
 1#-€ 
0/ " $ * ')61
&')
&- 9 R, € $4'$%6
&- 1Š
- O  1$$ 6/ 6$% 1& " E 

1#…€ 1= 
@/
@ 
0
&')%6 , / 
&1') 
6/ 
6/ " 1/ *5"
 * 
^bDcedgf]h9pk0/k:9k

4! 3
8

8 

8

8 

8  

8

+

8   

B

8

8 

8

8 

8

8 

8

8

6

F % &%

N/

N 

' ) 

J 

'10") 

:

8 

8

8 

8

8

#

#

#

98

"

8

8

8

8 

+ 

>

98

98

.

:

B

F % &%

N/ 

' ) 

 

  LZO 

0 

&-1/   

&/ #9 G59 GO ?3€ 9&q 1- @')1+ 

/ " $%
2 1,zO 
6+0FE $ 6/ 6$% * 9
q? * € V
- O " vE
= 1#€ 1-<€ 
&')6/
-1 
6/ " 1'?#, 

')611
&')
&- 
1/ /  % * / " $ * ')61
&')
&- 61 " / 1%, 6$- 9 $  

/ / ! % 
( 1# 1- 
 
*+" 
&
& , 
" 
E %1;
5 
0' 

€ 1<
- € '11 
- 
&- * 
&%?35
&% 
W %
&4 E##0+ '), 9 
1 

&/ G59:79 X59 
q

'10") 

8

   

 

! 

1 W / 1%, 6$-1&+ 
0 
* 6 ' %0'$%
& 1 1# 
10$
&1 
0$FY&#%6 5 '$$
&- Q =
S J 3QJ *J A N ?= K
S J 3QJ  6/ 
/
& 
1 S J 3QJ  
/ 1#
 
$$ 

-B 

D7

D7 

D7 

6-  !')6
 9 35 

V 6$, 
&<[ \;, ,0 
!
&-119
h
9kZopkmlDk 
 
!51  0%
&+
&- W / %, 6$- % '$6
& 
1$# 
&%6 + + M- Q O !  9 ! Q = S J Q J ?6 ( 
 " 
#%6 
, 
&/ E5 +0 Q 1- 6$11 O  * * - 
6/ " 10/ ,  

11-# * 09
4 6 S 
1

&$%, W -  
6/ " 10/ ,  1 
#0
!6FE
&  " "5*  * 
mG 9 ) 
E 
&(1')
= 6$-2 1 
O !  1$% , 6/ %  11-1# * 
VGW 11-$%
- W 1-1$% 
! %= 
 ')
&  

" 0' , 
#'0 11
'%'$%
2, <

GW 11-1$ 
 "  9 1 '%0'$%
8 - 

0/ 
&- * % 
6/ 6$% * '$  
 @Q  6 ! 1'0 ' 
 * " / %F E

&$%
&/
&9 ; "
&', * 1 '$0 
@%
& - $% 

@4%6 X W 1-
&/ 
-1 35
&')6 79 Z5 q % 
79 GO 9 
$ 
,  @Q  
K ?= N A Q 
6F E
& * 6/
" #0$$%
&$ ') "5* , 9 R, € 6 O 
-
 
12 1
> W
, 0/ 19 tq1  

&1 
0$;' 

?/ * 1,E
 '0 1+6 
#0%0#0$ * 9 
& 
  0%
&+
&-  , ( 
 
 @Q  1- 6 <u , 11  

&$ #F E
&$ * " 0/
+ 

0 1- 
59 V
E 
0 1
40%
&+#%6 ,  

E 

& 
<%61 ,  1- 8 -5
& : 
&') 
-1  
6/ " 1/ 
*+"
1
&- * 

&  
* 
$%6
=, 0/ #6 *   

%
&+ 5 1- 
2'$$! 

& 1  
* % ?>Q ,N Q=DA  S K ? T Q

9 q 
& 
$ W / 1%, 6$<
- €  1 -1
"
&-1 6 ' 6')
,
# 6
$%616% 
1- 
# , $) 5;M O -1  
6/ " 1/ *+"
 11 
&$ * - 

0/ 
& * "
&'%, *  
* ')+
'
& # ?, 
&'0 $) ')6/ " 61
&9  

1#
& 1 
0 
* % ')5
'%
&+ ?0F E $†9 q 21-1#0- 
 
* 
6 O #00@ 1
 11-1# * ,!GW 1-1$% 
5- *  35
&')%6 Z59 G  

" #$$%
&$ ') "+* , .- 

/ 
&-< * 
=, 0/ 1 1' <'4
 * '$ 
6 #9  1-1#-<  
0%
& ')0
& " 61-<
& 
 
0
& % 
+ 

')+
'%
&&1-  
 
* ')5
'%
&+ 
$; 1
, 0/ 1 ')5
'%
&+9 
  
' "
&'%, * W / 1%, 6$-1 * 0#%61$ 

0 
0%
& 6 $) ? O 1  / % % * 1) , 
&/  11-1#0
& , GW 1-1$% 
5-%
& 
&1
E 

vE
'

.

)( * 

,+- .

* 

1

(B

8 

+ 

=7

8

8 

8

8

6

8

6

5B

8 

< 

6

6

6 

<

<6 

6

  

# 

#

"B  

B 

 


LZ  p
q 

1 

$ 2  
 33#" "%>4(# 

J 

$$(')5
'%
&+#
+ 
0$9  < 
$# 
' 

, 0 

&+$ * 
 1
 
/
N =DA'Q J K$S J 3QJ 1 ,E6- ')6, 1%6 % / 

&1 
0$ 0#%6$  

%
&9 
^bDcedgf]h9pkZopk k 
K Q= S S,T Q  !- 

&- 
‹ W  
* 6  

1! 
5 tq % 
Z59 G 7 9 3 ')
 
')6/ " $%
&/
&+ , 
1$# 
&6 0 5 - , 

1! 5 !=6$- 1" ! O  $ ! 1$%
&1! " ')
&!#0
" 
&'
&$ * 
6 
'$%6
&- +0%
&+
&- W / 1, 6$- 1# 1vE 

& 1X W ) 

6#0- " $%6 '), 9
q % 0 
79 )79 
'0 $%
&1 " ')
 #0
&  1
@ 11-1# * , 
-1 

1-1$%
! E 
( O % 1$% 
1/ 
(  ;9  " #' $#&   6 O ! O 1  6 O 6  9 

D7

# I

0/ 

8

8 

8

(B 

8 

8 

9pkFo^kZopk b vE
 1# G  6 S '), 9 5 
'
79 59 9 
q 
 ;$% 
€ %$ 
= 
%$ %
&+ ,zO  
* 
W ')%6 
&W 

0#
&- * *= " )  =  "9 vE
2 1# € -1 
6/ " 1' 
 4%
&
&- / 1%, 6$- 9  1
" $1 ?0%64')6E
&%6 9# 

1# 
M1  '& =  & " 0%6 +XW 11-1
&- 6!O  

&1
 1# %0 
&' W 
0
& #
='%0'! $
&  " ! 6%ZE
?$)  1/ 
09 N =DA 3 " $% O + 6$0 $%6‹O O 
, zO , 0-1 9  
')6
&' 6$^h

5

,h

F % &%

'10")

' ) 

8 

8 

3

8

L

L

B

6 

L

L  

9gq - , 11-/
&$ -6/ 1 1- 1  " $% ,€ 6$-?9 
1' 6
?')
& " 6-1  
)51 ')6/ " $%
&/
&+ 
E
 1# , 
G5 1
@$%
&1 " ')
 =-1+
& 1
&/?
&- ŠO #9 

N =@A 5 
'
79 Z59 ,G - 9
4
U^ 

$$ 

$# 
 5 
0'
Z59:79 '  1#  11
&-2 * >W  
* 
6= 

?BJ J ? Q =!J N = S q( 
Z59 GZ59 q 1-  4  -
&')%
&- *  

1 1
 # -1 6+ , 6/  ,( 
6$- 0 #'0 1
&-2-!10   

* 
1- + 
0
&')  
1%0- -1 
 9 N =DA /? %
&$ * " 
, 0/> 
 
* 6
O 9 
*@" 1 *   1  6 2 
W / 1, 6$- @ E 
1$F Y
?%  ') 
 

O ! 4 9 1# -1+
& 1
W , 6$- * / / 
* 0
" 
&
&+ q 1-  0 
+ 
0
&')01 E 
0
&$ *  6/ 6$6'$$ * 6+0F E $ ('%'$%
1-  

0 
+ 
0
&') " 6+9 
= # 
0$4  1'0 W / 1, 6$- ' 
1
&- * 0#61$ 
+ 
0$ 
 
* 6 $! 5 O#,
9 !$%
&#0$ * 
1' / %, 6$-1#
$% * '$6
&1- %
&
&- 9  
')6 E 
0
, 6$$ , 6/ 
?, 6$$ 1 1 

&/ , V 6 1$ 9
6

8

'1F) 

: 

' ")

B

 

8 

-+

,B

8

=B

B 

  

 

 

LZX

0

0

0 

$ 2 34 
  
 
%,+ BG)" 
1 

8h 5>hc 9kZo^k i8k [ l \ (= ,K ? S Q ?BJ N Q =DA'Q = N L ? K *€ ? = S ? 
T 
A ?J N Q =DA'Q 7 = N L? K ‹C 
5 ftf„b 5
9pkZopk:9k r= ,K ? S Q ?J N Q =@A'Q ?=n= Q A'Q  = N L? K M€ N S JQ K N Q
N =jO 
N =@A'Q BJ K
S J Q J &?= K N =n; 

' $= 
1/ 

, 0/ ')+
'
&!#

E
&  

 
0
&/ Z59 O+9)79 

.

#

#

B

#

. 

7 

. 

7 

7

#

#

=7 

# 

JB   

&/  0% 
€ nC 1--
&')6/ " 6
RC 1-1$%
W 
- * 9 1
&? 
116, >W 1- W 11! -1$
& P O ! #9 *  

* 6='%'$%
& 
C 
' 
" $')
 ? * P O  2 % $%6 , 
& 
0$ * 

'2 
1/
 #, 
'0 6C ! #0C 11 W 11-1$
&9!3/ $#$ * 
'

&$! / 1#
W 1! 1-1$%
& * 
01 
= 11-$% 
5- * " -
?-1 81-8 
0 
0
€ PwO 
 9  € 
11-1 GW 11-$% 
5- * 1- 
&1') 
1 
')6$$# *
, 6$$% 9 
 
'-
&8, V 6 $ 
 " 0+, = / / 
0
!€ $O # 
& 
1 

€ 
&$/ 1#
' E
&?,!
&$%„, W 

&')%6 0
& 
1$%1 @ 
/ %, 6$-<€

&/ 
&-1-
&-4 O = 1' 0%
&+
&- ') 0-1+?9 
€
9  € 11-1 7W
-1/
&1%6$ 035
&%, 
 , ')
H 
O  * 1
80/
<#0 1/
&+ " 
&')
&- 
" 6%%6279 Z59 Z 1-8
#
-16 
9 4$% 
1#
"1" 6' - 
= ; ' W 
0 [ l \  " v E@
6$$# * Z59 59 Z@-1
&')$ * * W -1/
&10%61$(
&'0 1 1
& 

&8* 
 
0
&/ Z59 59:7 ?')06$$# * 9 q? 1 " 5, 
 
62 %
) 

6#0-@ " $%?, € 9  

 1-1#0(
- ) 

6#0-@ " $%, O % 

/

& 11- =
' 
!, 6/ O ‹ € * ' =$%6 
, ')

‡ -= 
6$ 11 * 6/
!0%
&+#%6 
W " 0
& 
E -1  
6/ " / ~, ‡ 9  
1(0  *
& 1T 
[ h\ 6 * 
1'0 -  
6/ " 10/ ')6/ " 6%%6 , Q =
A
N S A S ' 
‡ $%6 '0'$% 
1- 
6$ =%!#, 
\  9  !
1#-? 
&$F Y
 1
&

& =  * W 
 
0
&(3 O#9 35 

5 
0'
9 G59:79 
3 ')
 
   1# * '$6
&- 0%
&+
&- W / 1%, 6$- ' 

&$F Y
& * 
$ 
 
* 6 $! 2e 
O (
 $-4$ 
2
&!- 1')
 
 
* , 

'0 W / %, 6$-1! #, , /
&-@$! 
5!| 
O  1# 1 
-@ 

JX?,? L

3

"D

8

D 

8

B 

D   

J+

1

B

B

B

+

'

,B

B

B

L\ 

 
  

 

 , / vE
& 1# 
')
& ,  
1 
 

& * ? 
0 
* -
&0')0 " %6;, 

/
W / %, 6$- 9  , ')
1vE 
$%
&- * , 11- 
1' / vE
&> 1/
&$ * 
$ 1 " 1- -  3
&')%6RZ59! 1
, 6$$ 1  
0
&/ , ?% * [ l \ 
6/
&
&- * q
&121- V 1 

…[ \  9

B 

8h 

5>hc
I?J N Q @
= A A 
Q= #
L # A 
= 7
N =|A NS 

. 

9kZo^k^k
Q,A5 = 4Q A ? L J Q K N =`; S N = O Q S # J N N = 
N ?B= T JUQ S Q J N = 
N Q ? ? J T N<# B = N L ? K S  7 N =DA'Q J K S J 3Q J=7 

= z
Q AtJ = S L ?J Q N =DAP?  7 K ? N
= T 
= ? = = N S ?BAP? T 7
= 

T UJ Q S4S N = Q V?BJ N Q =DA A N ?= T J Q S Q J N = + N Q ? ?BJ T NS
#
= Q3JQ K N Q 

=n= Q J       

   

* [ l \ " 0vE
&- 
1$1 1 

&/ % 1-1$%
$-
& $ $ W
$% 
&- 1- q
&1 1- V 1 

<[ \!
&$/ 1#
&-  
11-1$%
$-1
&? W 

0'
Z59#9,G  9 
$# 
" " 
$ " E
&')
& " 6-1  

&/ , 
610%
&+#$%
W / %, 6$-1( 

TO  
" $')
&- * 
 
&- O W 1-1$% 

E 
& O  1-1$%
$-2 0 

&- 1- --1%%61$/ E
 + -!1')
&- 9 
* " 0+,  1' 
 
' 
&$ (
& 
0$ZY
&?< 
'
 1 

†O  

" $')
&-@ * * 5
&-<')6/ " ') W / %, 6$- % 11-1# * R[ \ 9 2 1#
' 
61
 

&-1 $% z W " & 1-1$%
$-
&  
0$/3W !- 1! / E
!-
&')0%
&- 
&$% 
1- = 
60
&#$
'
61$ * , 0 / v E 
9 q1 -1 

&+ "1" 6' 
% *  

&/ 11 ) 

6#0- " $%16; 
9

[ 8\ † [ R\ 9 * 
1 

&/ 1! 

&- ! 
" #' $#0$ * 
, $  
-1') E 
* 
&')
&+
*
&#0=, / * 
W / 1, 6$- E #&9 1 
' -


1' E##0+ 
* /
&1 , + 
0$ 
 
* -1#0/ & - 
& 6
61$ * 

&-? " E 

E##01')
11-1 
 $%  " 1- -  9 q + !- 1')%6  1T

E #0 1 
*+"
&,! 
 E #0( 

9:9%5 [ h~lB\ z [ \ z [ 3\ - [ ^\ &9 q=-1-1%61$ 

&-  

9:9%: [ †\ [ ƒ\ [ h :\ [ 3\ 9 
 + 
" 0 
 
$ 
%6 , 
 
0
&/# 1' ? / " $'%  * 
" 0+, !!
" $'% " 0
E5% $% 
0# 

0
&'$$ , 06/ 35
&')%679 # 
"+* , , 0/
&- #' 1 '0'$%
 
&1')
11-1$%
<$-1
 - 

0/ 
&
-1 
6/ " 1/ 
 

& 1
<')0
& " 61-1 11-1$% 
-1%
&  "  "5* 9
$%  " @6$#
&- W , 0/
&-@'0'$% 
 
0 
* -1#0/ 61$ * '0 1
& 

W / 1%, 6$-8 * 
" $' W $$ %  
W $$ 
 1%%
&-8 W 

1 
* 6 

0 $$  

& 
$% W / 1, 6$-? '61'$$ * -1  
6/ W
" '  
0%6$ 61 
9  * 
&$%„, W -1  
6/ " 1/ , 

&1-1 1 1
&$ * 
E 
 9 
$$
 1% 1 -  
6/ " 10/
" $'%$ * 5 
'*
Z59 59  

&$% 9 
@/
< "1" $%
& -1-14>W , 0/
&- ) " ,$)  1'0 ' 

' 1%
E
&- * $% $ 
 " 1- - $ 
q % I

Z59 G 9 *  ')61 1 ' W 
%6<,#%0# * $% z W " tq % 
Z59 >O (% 0 1$-8 
='$%
&# 1# 1
&

'6'$$ * 1!- 1')
-1 
6/ " 1/ ,  
')0
& " 61-1 W / %, 6$-19
S ;Q,A 
JX?,? L ?XL Q ?JQ  

6F E
&4, 0/
&- $) 

- 

0/ 

GW 1-1$% 
5-%
& 
C C % = "
&' 
&- -1  
6/ " 1/ DC  ! nC 9 ,  

$ 1 " 
/ * 
1/
 1# 
'$%6
&-=7 W / %, 6$- C #
C # C 

8

B 

.

B

0

:

B

/    

(B

B

IB

B

+ 

B 

,B #

 

 

! 

+ 

 

 

 

L\

1 %61# 
1
 +? * ? 

&/ , 6/  

&/ X59#9 \ % 1-1 ')6/‹W
" ') 0%
&+
&- ZW / %, 6$- 9 
!  
< 0
<, 11')%6 %
U  _C U _C 1- 
C 6FE
& * " 
&')%6 < 1
0
, ')&9 
$')61-1%%6 1#0+ 

& 1# 0
 
* $$ 
 %-1 1 " 
7  
& 
 
1/
&- C 2
1 2 1-1$%
-1
&')6/3W
" 6%6 ,  C 9 ? 
, 

' '1')
&$ >W1- ZW 1-1$%
& 1- = 

" 0+, , ! 6$$# * Z59 59 Z 
' 


&$/ 1#
W 1- 7W 11-$%
&9 
 

C # GW 11-1$%
& # W 11-1$%
&) -2 * " 6%%6=Z59 G59 5 
1
&- , 6/ C * 
1/ / % ') " %
& ,O ! O TO ! 3 O 9 * 

1  " 0-
-1  
 

= 1# 
$ 
&-8/ $#0$ * , 6/
C 
9 11#, 
$%  " -1-1 > W , 0/
& 

- ) " , $! 5  

?1 -  
6/ " 10/ 
 

& 
')
& " 61- 7 W / 1, 6$-  1 ' 

$$!-
&
@ * C C 

&1-1 DC nC 9  1 41-#0# /
& 6 ' 
 4$$!'), 9  
0
&/ X59 #9,G59   
< "1" $ * 
,  

*   

&/ 79 G59 ,G59 
2-
&+%, * 1|

GW 11-$% 
5-1
&M C 1$
- C 
* 1
# E
-1 
6/ " 1/ 1-4')6/ " #
 
6F E
&4 11-$%
 1') 
0
&9 , 

@') 1$- 
 
 

& 
&

1 * $-19 
GW 11-1$
& 
 $- 
-16 
9
) 
E 
& 
/ 1
"
&')! 
')0
&#%6, '1')
&$$1 1-1$%
" %0 
& 
$9
* $6 ')6/ " #%6  
, / ' 1 
* 6
@'
&$/ 1#
> W?17W 1-1$%
& 1-4#00
 

W 1- W 1-1$%
& @
0Z E5$ 4 

&1
 1# 

')
&#
 
&/  0%61$; 11-1$% 
- * C #, 
 1'0 @ 
* 
&/ 1 W
' 1
&- 1+$ 

&'0  $ 1-1$% 
5- * C 9  
'  
  

&

W 1- W 11-$%
&  1'0 -1-1> W , 0/
&- ) " , $! 5 1- #,  

"" $ * q % 
Z59 1- 1

& 1$% $)  $$ 

F E $
& * 1-1$% 

$-
& 
 1%0
&- 9 
^h 5 ,h 9pkFo^k @k b 
v E 
# , 
&' +  

Π 
0
 0%
&+
&W / %, 6$
- € 1# '<
?
&$Z Y
&-@  * mΠu W 
0 
* 6<  
1- *  mŒ u W 
1 
* 6@ 51 U 9 N =DA q % 
Z59 G\ '

&- 
6Z$ E 
M
Π
 ' 
9 
1

A> 

>

.

A 

+

B

B 

B

8 

2

8 

2

8

8

8 

2

(

8

4  

J 

=B 

B 

F % &%

' ) 

8

B

8

2 

1
1 

$ 2  
 

; 
C 
' $%6
&- (0/ " $ * )' 61
&')
&- 7W / 1, 6$- 9 
?% *  
W 

&/ Z59 59 \ -
&- 1)'
= 1#, ? 
' 
&$ * $# 
w 8C w w 
-1, W
U
, 
6/ " '  ]C -u1w 
]C -u1w 
9 N =DA  
'

'10")

1 

8

2 

B 

8 

8 

8 

8 

8 

L\BG 

 
  

 

W! W 11-1$%
&& DC
O 9 $ , 6$$%  -1
&')$ * , 06/ 4$$ 
1 

&/ X59#9,G  

6$$# * X59#9)79
$% 6 %= 
')
& *1
+ 
0$! 
1 
0%
& % $% zW " 1- $% zW
- 1 
" 
&
&+ W / %, 6$-  
* #%; ')6E
&1%
&+;
&$#
;, / $ * ,
/ E
& -$$% 40#%61$')+
'
&9 
$$ 
6 * 
&1 
0$FY&1! 
$% zW 
" " 
0#%6@
/ v E
'$$%
&-2 z? K L S Q= A
NS AM[ \ 9 
$$ 

 1# 1
& 

   

% 1 
1 1- -1
&$% 
$!?')6/ " 6
&+ % =')5
'%
&+ 

 ')
, ! 
= 
 

&@ *  0#61$ 
 
* -1#0/ ,( 6ZE
& 
W / %, 6$- (
9  " 
, 0/ V6$%, 
&  
1 

&-< 1!5
&-<')6/ " ! 6
&+ 
  
1 
* -1#0/@9 
&H 
O  5 Q  6$-  & O  
1-4
" 
0, 0/ Y
V 6$, 
& !  *<" ! @
& 4   16$ 9  1# 
=/ " O ‰O  *  =   = 1 
& " 
, 0/ !  "5* 2 1# 
  
 "1" 
&- 
&# <6$
-1 
 

 " 9  9 * % 
0#<1-  E 
2 1 / " 
' -1e-  
,  *  
5  <j 
q % 
Z59 GO+9 , 1%$$ ')5
'%
&+ 
#  6 % 
&$ * '0 1
&
' 
&-4 # 
=
& 
1$ ')+*
'
& 1 1$
  u$ U 9 

&, 
$)2$$(
11' 1
&-4
')
" ?1
&# 
2  

" 

'  "  , 1$$ \     9 q1
&'0 2')6/ " 6
&+ 
+ 
0
&') +  

1 
* ')+
'%
&'0 11
& , 6/ uT ,Œ 
  9 
  

1& -&
&' = ; 
q % 0
Z59 G 61- 
 # 
 0% 1
, 
')
&
& * "  ,Œ 
  9 1& 1
=1 
$%66% 
1-1
1- / 
-1 
, # 
6Z E
& *     " 9 
B

*

8 

+

B

.

B 

8

8

8 

L

L

6 

2

L

/ 

8 

<B 

L

L

L

L

L

L

L

L 

L

L

n
p
q

K

p
q 

$ 2  
  

np

+ @ "&#H% ?!" %U1

5 ,h 9pkFo^k pk b 3 1  * V 6$%, 
&  1# 
W / 1%, 6$-1&q %W 
0
Z59 GX #
-1 
6/ " 1'TO 6ZE
& * 
?
&/ " * $) 9 V
&'$$; 1# 

 1 
&-@ 1 #0'4)! 3 $ * 1$%
" 0vE  1# 
' -1-2 7W 1-1$% 
`W  

1- O O 
& "
&')FE
&$ * 9   1  1# $%  " 1- @# 
"
&'$ '
&,WV 6$, 
&@ 9 
E
 1# 
$%
&1 " ')
& (1- ~u… ;#
!-1 
6/ " 1' , 
*  

 9 35 

/ " $%
Z59 59 G59  1 
& ')61-1 
0 $%
&1! " ')
& 

' 
/ 
1#
&% 
 _ _       9  1 
61$ * 1 

&$#%61/ 612$%
&1 " ')
&  " 20%
&+#%6W " 
& 
E5 -1 
6/ " 1/ 
^h

F % &%

' )

B 

'10")

8 

8

8

8  B 

L

8

8

C

L

L 

L

C  

  

 

 

L\
B

K 

$ 2  
 
0

1 

$ 2  
 

G B 

G B 

-? 

1 

DB'D<;"$+ @ 6 G 1

#
    1-    ,   / - 
?$# 

1
&-  * + 
0' 1 6 1 
6$- 0 1 '), 9 $ 
0'
Z59 59 X 9  

1 
, 1$5/ vE
 
S K  '$0'$+ " 
#%6 6 

&')
&+
- * 1/ ' 1/
 -!
 9 '0 0 9  / vE 
' 
!- 
FE
&- , 6/ V6$%, 
& 
  
/ !$) TO# 
0'
Z59 59 X ' 1 % / 6
&$ * 

&8-1
&')$ * 9 )3 "1" 6 
1# 6
=')6/ " 6
&+ , 1 $) / 
0-1, 
1 
')6/ " 6
&+  1- # 
')+
'%
& , 1
&
#0

#  
13-  
& "
&')F E
&$ * tq % 
Z59  9 ; 
€ 
 
/ %, 6$- 
&-=, 6/
O  * 
 
* 6  1- $% 

 € 
 
6$-  16$ 1
&- - 0 

= 
0 
* 9 
&  51 | 
€ # 
' " 1$$ +  0 6 <  

11-# *  93 1') 
! 

 
* ')5
'%
&+0  ,   
0$  $$ 
+ 
! 0
&')  
-  "   
')$ * 61') 
1- % $$ 
 " ' 
O 
"   

?9  ' 
 
&- 1')
%  " ' =?'0'$%
 ?9 
I    

B

+ 

B

8 

B

6

I  

1

8

8

8 

n

n

Q U{ }
8

r
K1
K2

K2 

$ 2 34 
 5 3

L .
< -G) 1

1
r

7

L\ 

 
  1
& $$ 
 
1 1$#
&6 0 5 -2, & @ 1
 
1%
&- 
1 
* 6 
 $$ 
 
/
 '  1-@0 
6$1 
&')61- / 
9 1 

1 
 
* -1#0/ % -
&$% 

&-21-@ 
')+
'%
&6 
 1- 

&/ 1@ 
0%
& 11' 1
&- 9 <')6/ " 
 1
')5
'%
&+ 

 1# @ 
* '  

10  

*  1
&-2, 06/ 
0FE $ 
6$ ,  * X 0#%6 ,$ 
  )  )  9  '0 1
& 

=$% "
, 
= 
0 
* 6  , 6/ % 61$ 0$% "
& 9q1  

& 
$ ' 

?-1†-    
0 j 9 
^h 5 ,h 9pkFo^kpk b 3  * 2$/3W !- 1) < 1# 
 
* 6 ) " ,!$!  
')+
'%
& 1-  6F E
&: O#9  *  ' 6')
& , &9 @0

& 
0$$ * 
$% 
( C 
= 7 W -/
&161$; 1-1$% 
5- * %  W 7 W 1-1$%
&9 
 1 
& / " $%
79 \59   ')61 1') 1-1$% 
5- * ,  1 
- $%
 C >
9 ! ! 
&
' 
1# 1
1%6<, > W W 1<
- GW 11-$%
& , C. 1  1-1# * w O O 
1 
r
w  
? 1/ 
!, W 1-1$%
&!g, C 9 

8 C 
" $ 1/? , " 

& 6
0 " $
&#&9 35 

q % @
Z59 #9 
v E
 1# nC <$%
&1 " ')
 9 1' 61
 %  

" 
&0%6 
* 2 
'$$
&-2  N 6 Q RL J  N  Q T  S N  5,  9 
 1# * <  

 -1  

&+ 1 
0& -1
"
&-1 6< 
0
* < 
6 (9 1')0
& " 61-1  

-1  
6/ " /   
 %, 
/ - ;9 
 1# 
 
*
$%
& " ')
1 -1
&')0 " 6@! 
q( 
Z59 # 9: 
9% $
&1 " ')
& #
" 
&'
&$ * 

<'$ , W / 1%, 6$-1 5'' 10  11-#0%
& , " $ 1/? 6=, " 1 

& 
6 $
&#?0 " 1
9  -4 $0% 1/ , 
01@ * 0#%61$ 
 
*
-1#0/ + @+ 
0$ 
1 
* -1#0/ ,  
0/
?/ 1, 6$- 9
3 "1" 6
 1#   # 
?#%6, ! 
$/3W !- 1)  1) X W
) 

&- 9 35 
M
q % 0
Z59
59 3 1  # 
?$/3W !- 1) ! 
?0/
? 
1
&1') 

, V 6$%, 
& &9 N  RV
&- 1') 
4 
'j

 # 1
& $% -  9 
 

-1+
& 
&1- "   
&/ 
 
@
0 9   " 
2 1# 
$/3W !- 1)  6@ $! ! 
O ! 
1
&1') 
, V 6$%, 
&  9 35 

 W
' 
Z59 #9
 9 

8

<  

F % &%

' )

I> 

B

B

8 

'10")

1 

B 

# 

#    

B

B

'1F)

8

B  

7

a1

a2

an

a3

.... 

  
 5 
 3#"
"%>)(#74" 
+=G) ) 
B*
+@ 
 ?!)U 

G
B

>

-?! 1
< 

6/  
& 

0'
& %  
0
&/ 5Z 9 59 \5 
1@ 
, 6$$%  

5

B

% ,+- . *
9pkFo^kml pk Q   Q N S N  N  # Q #,N Q  S<N 
QUQ S  N ,B  N L  S  N Q 7 Q  S Q=7 Q  N Q  N 
T Q S Q N 
N Q  T N<#  9
S Q Q # Q L 
Q  # 4 Q  S L  Q N   7 

.

:

O

d 

„L

.      

  L\Z

r

n
K2

K1 

$ 2  
 5 

T NQ S 
 L S Q  N S S  Q Q N  N S  @ 
 7 T UQ 4S S N  Q
N  # Q #N Q 

 

4Q UQ N Q N  NS  Q 
T N S
#    

N S Q  N  Q Q N  
 N Q  N  T UQ S Q N  

# 

 T  Q  S
N Q  

10 1- 
0$ 

* -1#0/  *  
0
$/3W -!1) 

1 #$%
&+$ * * V 6$%, 
&  
0'
& Z59 59 X  1- ' 
& "1" $ * 
1 

&/ Z59 59 \415 
'
Z59 59 9  
&$FY
@ " 
&%61
&- -1 
6/ W
" /  
 1#= -1'%6 ,*V 6$%, 
&  " -!1')
&- 8'6'$
-1 
6/ " 1/ 
 

&8 1
/ %, 6$-1|q %
Z59 
O+9 1 - 

0/ 
&
@-  
6/ " 10/ 
 

& 
 
$ 
0 
* -#0/ ')61 1')
&- , 6/ 
1- 1- 1 0
&$F Y
&- * $%  " 1- -  *  
0
&/ Z59 59 \59
q 1$$ * 
')6- 
 
6/ 6$% * , W / 1%, 6$†
- € 1
&- * #%W 
1$ 
0 
* 6 †w†W ')6/ " 6
&+%
&
&- $) 9 ! 3
&')%6 79 Z5 
$%6

')? 6/ 6$ * 

&')
, PO O    1#4 PO   , 

#
&$ , 0) w 1- 1
%6 X W 1-
&- / 
0-1 8 
')6/ " 6
&+ 
, , 0/ '61'$ &9 3 1')

€ 
&-8, 6/ O  0 Q * 
-1-2 
W 1-1$%
1- W 11-$%
, 
&'0 ')6/ " 6
& > 
m€  $$ 

? 1%
& , 
PO   * w 0
&$#0 6
, 
&'0 
W 1-1$% 
9 , 
1 
 
* ')5
'%
&+ 1-> W , 0/
&- $%66% 
1-1
 + 
&  
')
& " 6-1 

&$#%6
u   9    
11-# * , 35
&%, 
! 
0, ')

‡ 
O ,  
9 j 
O  ` ‡ $$1
" 1') 

&- * 
 1 
')6/ " 61
& ## 
W 

$%  
1, ')
! % -1-1%61$  11-1# * ')6/ " 6
& 
" 
&
&+ 
‡ - 

0/ 
& =
&$#6  Π
   69 
?')61'$ 1-

 L 

 

B 

B

B 

B

B 

+ 

6

L 

L 

B

=

L

6

L 

L

L

L

L

"

L 

L

L

L

L

L

K

L

M

C

L

L

Q  S 3Q 
S T Q  Q QS Q  L m€ Q  N  NSS 

N   

w   

 
   w 
 
5 ftf„b 5
9pkZopkml pk 
Q  4Q 
  Q" Q    N   Q 
 Q S Q       S  S  T Q S Q        

     
S  Q   Q Q  Q S   T 
S

‚H
‚ 
 ‚  / 

    T          S 2  Q     - 
-  
  S   
    - 
- 

5
:

6 

. d . % ,+- . *
9pkFo^kmlDlnk (€ 
Q Q 7 9Q Q N N S
N Q  79 L L u L K M L C,Π
 

Q

.

.

N Q  

 
L 
 
L  

7

D7

6

#

#7

3/

7

#

<

6

<

#

6

<

6

<

6

6

6

A

6

C7

G 

 


L\\ 

   

 

3 ')
 1
 

* ')5

'%
&+,  #
+ 
0$;
'  

&'0
= " 6%6 Z59 59 #9 
=/ #0 2, ,- % 2
& "
&')  1=
W 


-1#-@0- 
0
&- 0 -1 

0/ 
&- * 0%
&+ - 0-1 
0  
=$) 
/ #  " 6%6 79 Z59 '0  %1$ * 6 
& 
 
%
&- " 0
&
&#6 9
$
&#0$ * + '0 
,   ')
& " 61- = ' 1
, " 0
&
&#6 
, 
 9 
1
')6$$# *  1
2,  * ')6/ " ') 7 W / %, 6$- % 
   
'), 9 5 
'
Z59 59 , 9  " #' 1$#&( 1 *5" 
& / " $%
& 1#  
" 6%$ *
&/ " * -1 6 1%6@, 6/ 6$% * " 

& %, 1-261$ * %, - 
1/ !
- 1$#&9  , 
   11/ 5!- $#0% * $$ , 6$$%  ! ?, 6/ 
&1 
1%6@, 6/ 6$% * " 

& * V
&/ # #9
59 #; 1R 
O  ') 1+ 

W 
/ " $%
! 1 
')6  

9 35 

35
&')%6 Z59:7?, ')6/ "  
  , 
& 
$
1-1$% 
5- *  9 #
&/
&1$% 1  " 6%6 Z59 59 ' 
"  
&,  m€ ) 1 
 
" 
&
&+#%6 , PO 9 35 
3
[ \ 9 

$# 
0 " 
& 
0#
&- * / 
0-11 
0'
Z59
59
  =  1 

$$ 
/ 
 ew , 
&/@9 1 
1 2
&1 
0# , =
&' 
6/
&+ 
,  11-
&-2 * " , ')61
&' 1 
11-1 
0')66 8 
-1#0/@ 1
&' ')61<')6+0% 1
& 2
&$# 9  
, 0 

1 m€ 11! 
w 
-1-%%61$ 
&$#9 
^h 5 ,h 9pkFo^kmlopk b 6/ " 1
 
m€ , 0#61$; 
1 
* 62 * 9 
 

1$F Y
 
8
&$#%6 , @ 1)   
& €   @ + 
0$ 

1 
* 6  

, 6
$  tq % 
Z59 

9 
6/ " 14
 
m€ , 0#%61$  
* 6@0) " , $) 1-  
1$F Y
 

&$#%61 
&@6
')+
'%
&  #9 q + 
0$  
* % 6
=')+ 
„, W 
'
&   
$F Y
 * * $+ " j 
€ ! 1$$ 6/ " '#9
@6/ " >
 
m€ ,  
0$5 
0 
* 6= 
W ')6/ " 6
&+ $) % $)  
1/ 

59  / * ! 
' * '$'#9 
U^ 

& ' 1# 
 11-1# * , 
W " $ 1/ tq % 0 
79  16/ W
$% * " 1 

?9 6/ " #0 
% !- 
0'
Z59 #9
 9
h
q 

&-/ |[ z\ 
[ M\ "  
&- 1# * 6/ 6$% * W " 

 11-1 ')6‹/ W
" ')6')6+0')% $%
 " 6$%6'$+7 W / 1%, 6$- 9
&!- 1')
 1# * 11/ 5!- $# * 3/ W
/ 
' , 0/ - 6 ' 

&$F Y
&- 
+ 
0
&')%6 , / ,! '$%6
&- 
/ " $ * ')61
&')
&- " 6$6'$ 7 W / 1%, 6$- 9 1 / 
&-1%
&+(@, q 

&`- W
/  $0 '#%6  

&/ #9
59 
O+(9 q -@ 16/ 6$% * " 1 

1# -5
& : 
11- 0/ + 1')60')$% 
7 W / %, 6$- 9
; 
T 
€ 
2 
< 1-1# * ,? ')6/ " ') 0%
&+
&- 7 W / 1%, 6$- %  

   9 
 1# * / #0 , - " 
&
&+ 
m€ 9  
" 

*  " +, 
6/ 
0'$$ *  
' 

& ! 
W 11-1$% 
- * 9   W 

0'
#9
59 &  
 1# 
*5" 
& / " $%
&   ;1-   € 
1
? 00%6 9 

I 

L

B

( 

8

<

6

B

B

, 

G 

<

+ 

B

.  

+

F % &% 

-' *) 

'10")

'1F)

' ") 

B B 

'

) 

B 

'

6

)

1

6 

6 

8

6

8

6 

  

 

 ; 

L\O 

; 
3€ 
#%61$ 6/ 6$% * W " 

 9: 
9% m€   6 
& 
* + 
0$  

* 6 0%
&+
&- , /
&- $) O % $) 2/ >W 
0
9 3 1  # 
$) , 0/ 6€ 
0'
?79 Z59
 ' !6 
& % 

& "
&') 
?
& 
0# 
   ‚  * 
/ #0 X
 U 
&- 1')
&/ - 9 3  1# 
/
6$-1 , 
& 1 
0 
* + 

 
" 

& 1 
 
0#%61$( 
0 
* ')+
'%
& 6<% -1#61$9  ,  * ')6/‹W
" ') 0%
&+
&- 7 W / 1%, 6$-  %    81- €  <0#61$ 
6/ 6$% * " 1 

+ 1  1# %,

" 
&
& -  1
& X
 U 
" 
&
&+ 

$) 5 , / 6, 
 m€ 9   %,  
=, 0/ , 6/  * ' +6 W 
1 
@ 5% '%0'$%
& 
" 
&
&1 
'$
& 9 )  -+
& 
@
&$#
u 
,Π
   " % % Šq 1
='
, #0# *   

" 
5 1
5 
' 
9 

'

)

1

B  

6 

6

1

6

L 

L

L 

0

K

L

!

M

L  

C

L 

% 

!

&

" ! "$ 


  -
&$1 % -1  11-1$%
&  
S / " $%
79 \59 Z 1>W 
%6?, W 11-$%
& ' 
&(
&'0 11'$ " 0$%
&/ 0
&$#
&- , 0/ 16 , 
W 11-$%
&9 

$$; +5- 1')
1 
1#%68,  %
&#6 " 
& 
 W 11-$%
& 
1# 
&6$ 
& 
&
" $%
&/ 1- $ / 
& 1-1$%
" ') 
1
& W
1-1$%
& ')6/ " #% $%
2 % @-10'1%6 ,  
* 6 $) 1O#9 1 
#6 -

&$% "
&- * 3 9 5 1$ 1R [| 
l \ [ lB\ 9 

/  
 #6 1#? 
11-1$ 
 - * > W 1-1$%
# w W 11-$%
&
Pw O !  1 
?/ 
1-1# * Pw O !  1' !11
&- * 
-1- > W , 0/
&- 
W 11-1$
&?8 w†W ')6/ " 6
&   9: 
9% 1
 11-1# * 
,!
&/ 
&-1-1@ O -, w -1 6+-1  9  , ') 1
$# 
7 W / ! 1%, 6$ ')6+! 1 '6'$ ')6$$%
&')%6<, w 11 
&$ * , 0/
&- 
W " 

& O 
O 

5 1'0 #
1
&- , 6/ 1
-  j 
O * " 1 ? 1
&%! 
%0 
+ +  1- -1-1 1
2')
& ! , 

W 11-1$%
&& - 
1 
* 6 1
&

, 0/
&-4 " 

&?6 
&' Pw O  9 
 $$ -
&

1'0 
1 
* * 

004 
<, 0/ ')+
'
& , 
1)  1- " - 6 % 
Š 
q % =

Z59 59  1
2 * /? 6$ 
 

1 1
2-1'#
& 1# 
< 

-1 
6/ " 1/ 
 

& 
 1-1#0%
& , 
" ') 

&- 7 W / 1%, 6$-19  1 
w†W ')6/ " 6
&+ 1$) <% <-=6
&' ')6/ " 6
&+  
/
3w
W 1-1$%
&9 
^h 5 ,h+9kFi8ktlDk  1$F Y 

O W , / $ * , 
W " 1 

& O ! "  O ! O 

&' " ') 
 
:, q( 
Z59 5 -@')6/ " #
? 
" ') 
0
&9
q <$% 
01#
=-
&')0 " %6@, ')61 1')%6 
&'$$; 1# W 1-1$%

'<
'1')
&$$%
&-< * #' 18 "1" 0 " 0#

W 11-1$%
 " 6%6 79
59 X 
# W 11-1$
# 
W 11-1$
 9 1-1- W 1-1$%
  
0/ 

&/   
?'')
&$$ 
W 1-1$% 
9  !
& * '0 
& ' 1# 
')5')
,  

W 1-1$%
')
& " 61-1 1) 
&- 
W -1 
?  1
&-=, 6/ 

W -1 
?
8 

+

+ 

D 

D

8

8 

8

8

8

D

B B 

 

8

F %

B B 

8 

L\ 

 
  0
6 

  
 55

G-B 

B?! ;.K4! %,+.* 4> 1 

 *?" 1 
+ 
0% + + 9 1-1-1 W 11-1$%
!( 
0/ 

" 1 11 
 
%!, -1  + + - 
&
&/  
1$# 

&6 0 5 -?, 9 
-  5%$% 
‹q %
0Z59 " 111 
-1
&'%'$% 
9 6/ " #
 % 
W -1/
&10%61$' 
q %
*Z59 7 1 


10 -1%
8-1%' 11- 
01
&# 1
W 1-1$% 
 1
& 0$-
 
@#'0 1 
6%6 +8 

-1'0 9  
10-
  
W 1-1$% 

&')6/
& $% 

&$ % 5-  
11- 
" 
 
? 
6%6 
1- 
 
W 11-$%
 
&')6/
&= 
1
&$ -
&$% 

&-Q 9 

B B 

B

B

- 

$ 2  
 5  
 

-? <;#)"%?!+B )>!G1 

^h 5 ,h 9pk i8k k b 
/ 
? " % , ' 
& !q(
Z59 7  

?6 

1 
 
W 1-1$%
1-4 
 
 111- 
0
&# %  
 

& 
#XW 
' 1 -1 5 9 
 
-1 
*  
& 
" -  1
W 11-1$%

F % &%

0/ 

' )

B 

  

 

 ; 

L\X 

1
&4-@ 
/
<q %
YZ59 5 4@'
 11 
= 
W 1-1$% 

1- 
, ') 

" #0#  
 $$9  ')6/ " # 
% 
0'
Z59:79#9
q
&'0 " ') 

 q(
Z59 5 - 
 1 1-!1'1@ 

&1 W
) 

6#0- " $%1?, O ! O 92) - 
& 
')
& " 61- ) -  
6$0; 
) 

6#0-2 " $%1 ')0
& " 61- 11- 
! 1
?-1 
6/ " /+ 
 6/ 
/
& 
&$ " , 1$ / #6
-
&- '%0'$
 
& 
&-2 * 
 

Y&1 
1 
 
!  $$6 1# 
* 
&')6/ ;
M # 1- '$%6
!  

$ 
" '
&9 
& 
@' / 1$% 
10$ * 5 
1$F Y
' 
&= 1111  

W 1-1$%
=1- 
, ')
& 11 1- 
0
&#  
 

& 
" 1'
&  

/ 
0
&$ * 

&- 
&/
&/ 
1# 
&
#
=-1 6+!, 6/
&'0 < 
9 35 

 

6$ %62! 
0'
Z59:79
 9 
?1 
5 
" 6 @/ #6
 8 
, ; % < 
BW ')50-1#

" 
&
&+
&-8 * / 

')6$$#
9 1
&  

-
&')
&1- +  $$ "1"
&# 8-
&- '%0'$
 1# " 
0 1+$
" #0' 1$# /
 ! 
& %  11-1 -1! 
=- -1 "1"
&#09 1 * 
'  

 Q 
# W 11-1$ 
%
&+% 
* 9  

7 W / 1%, 6$

B B

'10")

B B

8  

9  

blackboard framing

3

3

or 

4 ! ;)+%'% !+G 

$ 2  
 5 


=? 

?

2+ 7 4> "#1

A@ DB 

 %,  =#0# * 11-$% 
5- * (6$-=#%6 
!' " 

#'0 112'%0'$
&@ 1#? 
* 6- 
 
6%6 
 

&4 
#'0 11 
$$ , 
W 11-1$
&9 
& 
8' " 1 1
$$  

1- %' 
-
&- '%0'$%
1#%6 9 
81 " ') 

 1'0 

* #'0 11
'%'$%
 6 
& * !T O#=  

='61'$ * - 

, / 

>O 

 
  )' 5
'%
&+61-? 
& 
01, 0/ 
1 
$6 * 1- 

W 1-1$%
0$-
&9 35 

q %0
Z59 Z59 
 1#; 
$' + 6#0- , 0/ ! " 
& 

&- 
& 
" 10  

$$  

9 1& 
 
=
&/ 
&-8 
" 
51/ %1 * 2, / 
')5
'%
&+9  , ') 
" 0 
5% -1 '1$%
& % , 0/ 6 #6
 
& 

$-8 
W 11-1$% 
11- 
W 1-1$% 
 # 06 
 
66 
 

&  

#' 1 $$9   
#%6  1= "1"
&#0= q %1
Z59 \59 

 1
, 0/ $ 0/ $#% * % 4$-1 
 
= > W , /
&- 
W 1-1$% 
9 4, ') 

$# 
" 
0#%62-1  
0 , 6/ $-1 11-1 
W 11-$% 
61$ * * 
 
* 
2 
+ 
0% , 
=7 W / 1%, 6$-< 1'  #'0 
&- 9  " #' $#& 

')5
'%
&+ , / 1 1, 0/> 
/
@ * % '0 
& * ')
 

$) 5 1/? 
, 
!#'0 1?'%0'$ 
% 
-
&- '0'$% 
9
&' 
, 
/ $#0 *  1 / 
 , 0

&+$ * 
, 

&- <?$-1  
<* W 1-1$% 

1
& , ')
?#0
?$- 1- 
%9

B

B  

(a)

(b) 

$ 2  
 5 > ? -?! ;;K)>! G) 

B * !G1 

^h

5

,h

F % &%

9pk i8kZopk 

% 0
5Z 9 Z -1%
&')$ * 9

q 

B

b

' )

! 
&' 
 

1 #$%
&1')
,; 
  6/ " ') 

&, 

  

 ; 

 

>O 

&' 
2-1%
&')$ * # , , 0/
&-  $-
& 1- 
W 1-1$%
?6 
& 
* -
&- '%0'$%
  1
& % , 0/ @')+
'%
&='0 
&? *
Π
  9 
 1# 1 ""
& "   
& # %0# * W 1-1$%
 
 tq(
879 \  -1
&'%'$%
@#%6 9  

<-5
&  

>W 
&')%6  6/ " #
* 1 

H
q % 1
Z59 
Z 1- 
0'
Z59 59 - 9  S
EQ xq(
\59#9  

/
?,  1-1$%
&  
S tq % 0
?79 9  S
EQ zq %
\59
59   

#%6  
0, * 1# 1-  z, q %0
79 #
-1 
6/ " 1'=, 
w  u
5n 
 0
 
&- / " $%
79 \59 Z '), 9 5 
0'
79 \59 O 9
U^ 

& %0 * -1#0/ , 7W / 1%, 6$- + 
 "1" 6
 1# 6
#'0 11
'%'$%
 = 
>W , 0/
&- 1! 5= 
 11-1# * ,  
> W 1-1$% 
9 
& 
- 

/ 
& 
&/?
&-1-1
&- 
W " 

O  0 5$ 0/ $ 1-1$% 
9
)  ' -#0/ 
')6 1')
&- ,  
/ 1, 6$-=
&- , 6/  * 

$ 1
' ')61 ')%66 
O 5 
'
&* Z59
5 9 O 1- 
" 
&')
&-1 
  

# 
 
 #61? 
1
& $% 
01#
"1" 6' 48-
&$1%
, 0/ 169 
8 

0  
<6$- 1#%6  1 -0  
, 
0
&1')
<#'  %
-10 
&- $
&  -1  

&+ ')6$% =1-1'# 

&'0 " % , $$ 1 1$
6
&-8@14-
&- '0'$%
#%6 tq % Y
Z59 O 
9  , 0/ ') W

'
& #
@
&$$ W -
1
&- 5 -1
&- '%0'$
@#%6 !1- 
#0
@, 0 

@
" 
, 0/ " %
&9 
?61$ * '#'  # 1
&
 
<#'0 '%0'$%
 W 
"
& 1 6 4 
, 

&1')
<#0'# 
2/ 1 0
&'$' 1$#
<% , 0/ 1 #  
9 

! 1# , 1$$ 6/ 6$% 
  $ # W 11-1$%
& , 0/ 6 #
!
&$$ W
-
 
&-   
, 

&1')
#0'9  " 0')') 
5 
 
, 
0
&1')
#' #
, 
1
&$ * 

 "1" 
&
&- , 6/ 
#%62 
& 1'2
-6
? % ')61, 10%6 '), 9
q % 0;

Z59 )79 
#
 1# %, 
W 11-1$
! 11( 
 W 1-1$%
& 16
! 
, 
W

&1')
#0'!')60% , 0/ ')5
'%
&+ $$ -
"
&1- 6 1'0 #0' ')06
&    

& 1$%
& #'0 1 '0'$%
1 

&')%6 1/ 
 % 6

&$% 
"  

9 
'10")

'1F)

8

C

8

B

8 

B 

B 

B

B 

' ") 

B 

5
5 

$ 2  
 5 
> #( ? @ ? 
; @9B'D< !?  G "%?! ; ,B
@

,#(#7 ,B (1
B 

 
- +#
, 
-
&- '0'$%
#%6 ,  0%
&+
&- 1-1$%
W 
 -1%
&  1# 
= 

& 
0$ , 0/1$ ,    , 1 

#

+

<

>O 

 
 

 

1 -1$%
& 
/ " $ * 
1 
?$$ W 1-1$%
&  9: 
9%;0
" $')
-?% 
')+
'
& 1< 
W 1-1$% 
5- *   - 
&< "1" $ * 
06$$# * Z59 59
59 ,  

#
W 11-$%
& 
&<
&'0 W 11-$%
 
0 
O , 6/ 

W 1-1$% 
5- * 
 %
&% 
-')61
&') 1-6 ')6W 
"! 

&')
&- 
1/  
&/ 
&!O O 
1/ / 1- -1
&$% 
W 
1/ / 1-=, 6/ 

 9 
^h 5 ,h+9kFi8k i8k 6/ " 4

 
m€ ,  # %0# * '%0'$%
? 11-1$
r€ ‡ 
 
'$%6
&- 
, ')
m€.0%
&+#$%
 1 *  1 
0 5 
0'
&
Z59:79 '
79 \59 \  1-79 \5 9 O  9 35 

?$… q % 
\59:79 
 ')6/ " $% 

? -10' 1%6 , %0 * '$' 1$ 1 62 11-1$ 
 -1%
&&
?/  

8 # ?% * / 
&@$+  $ 
8 1
81 
1#%6 '
9 
<-' 10%6 , 

W 1-1$%
 W 11-$% 
'1')
&$$#61 1'0 11
&
- "  5-
&- 
$$% $-1
& 1 W
- 
W 11-$%
& 0 " 60%%6 Z59 #9 X9 '')
&$$ W 11-1$
 
W 11-1$%
" % 
1 <| 
q( 
Z59 9 
 1# 
=#'0 11@'%0'$%
, 

W 11-1$%
+ 
W 

&') 
 " 111 - <,! 
-
&- '%0'$%
4 1 1
" 6+ 
%
&- 9 
W
B 

B

?

B

8  

B 

8

<

6 

F %

B 

B 

+

B

n

n 3 

$ 2  
 5W4>
(U(##! 4%?!+G1 

, 
; 

W 11-1$
&/ 
$-2 ,  
W 11-1$%
 1'0 
'

&$ * -8/1$% 
10$ * 1- 
& 


 
W
" %&9 , 
 1) , 

W 11-1$%
 
&14#'0 
&- 
, 0 

2
&/ 
2 
-1  " 1  

'1')
&$$8-
&- '%0'$ 
 
& 
@' -
&+%, * %  
') ')
@, 
1')
 
-
&- '%0'$%
 / 
0-12, 
#' 12'%0'$%
, /  
%'$
&#? * -
&$% 
! 
Q  
/

&/  9 $% 
01# 
&$ * %, 
+

-+ 

  

 ; 

 

>OB 

#' 
&- >W , 0/
&- / 
0-1 ,; 
-1
&-'%0'$% 
+ 
& 
'-
&+%, * 
|Q 29 
' $% * 
&-!1')
 1 '
= * $-1
& 11-1 
 
W 1-1$% 

1-&q %
Z59:7
5-1'10
&- 
&$% 9 
W 11-1$
$-
" ') 

&-1 
, 
 1$-
& 1- 
W 11-$%
&?#
, / $$ * / $# 9 W 11-1$
$-1
? 1 
q % 0.

Z59 X59 
 
, 0/ $ / $#0% * 0$-11 >W , /
&- 
W 11-$%
&#
')
" 
1# 
0$-11 
W 1-1$%
')0
& " 61-1? 
W 11-1$%
 1# -1+
&  0$- 
9 

/ 1!
'# 
, $1 
 
& / 
 

1# 
1%6 , -
&- '%'$%
& 

&/ 1 1$)  q % I

Z59:7   
W 1-1$%
20$-
2% 1 1$ 

, 
W 1-1$%
&  
" 
&
&+ 1#%6 $ 6 
2$$!0 

0  1 
35
&')6P 
\59 
9 
8'
&1 

 1# 1 11-$%
$-
@ #$- * / #61
$" 

" #0#12 
 W 11-1$
& 1- -1 6+, 6/ * 1 
=-1
&'%'$%
& 61- 
& ' +60 
1-= 1# % ')
!6$ * + 
0
&') 1
" $ 

61') 
9 
" ') 

 $$# 
&?
 " ' q % 
Z59 X59 3 0! 6
$%, W " ') 

/ $$ $$ 1- " 1$$;6< 
=1-2
&$/ 1#
 * 51 , % 2  

1$, W " ') 
 
&<
"
&# % 2 
= 1$%„, W " ')
& 
'0 1
&- 9  1& 

'<$-1
?-
&-8'%0'$%
&  

&' <  
,( 1
* 
0
> W , 0/
&- 
W 11-$%
&
" 0 -
&- # 
1- # 
& 
# 
" " 
* 9 161? 
/ 1%, 6$ * $%  " -1 " ') 

&-1  35
&')%6 Z59 
1 

&- 61$ * / 

1
 1# 

W , 0/
&
- 1)  1$) 
&- , 6/  
-
&-2'%0'$%
&&9
I+ 

+

B

B 

$ 2 34 
 5 ) 
!W"& ? G1 

^h

5

,h

F % &%

9pk i8k:9k

b

' ) 

-
&, * 

1
, / $# '$%6
&-</ 1%, 6$- 1 8|q %W 

0
5Z 9:7!#9
V
"
&# 5 
'
5
Z 9#9 
 -
&-2'%0'$% 
#%6 9 

'10")

>O

7 

 
  0
0 

$ 2  
 3

 K4>
"& ? >> ,B + -G( !? .E)+GN%%B? ?  ?! 

1

2

U 3-handle
4-handle 

>#N% 

$ 2  
 ) 
 

0%, !? " 0
< -? @2+G 1 

? @

1 
=/ 
1 
, 1$ 0'    2|q % 
Z59:7
59  1
&-< * 0#XW 
1 6 
#' 1 $$ \   9 1-  

&+ -1 
0 ##%6 1=1-#0- 

* / 
& -
&-'0'$%
#%66 
&&q %
5Z 9:7  

$
'
Z59 Z59
59 
B

+

B

1 

$ 2 34 
 

!" %?! * ) !G1
?

1 

W 

   


  

>OZ

1
1

1

1

1

1 

  
 5W B? G%?!+G
+

% 

@

, ?!+=G"

>-B 

=G ,B G)"%?! 

F? B

;
< + #"#1 

 

8& 35
&')%6 79
5 1-1$%
-
&')6/ " 60%%61 #
<-1 

&- 
&#
& 

& 
$% * 64/ 1, 6$- T  S  U 9 35, #& 
1 
61$ * -10& ?% *
-1#0/ ,  
'
 9 
 
& 
0$ZY
< 
'
, # W 
0# * ')6/ " ') "  U  U  % U 0%
&+
&- 9 V
&'$$ #=,  
  
11-# * 0%
&+#%6 9 
2')6W 
0
&
&- 
&  
U 

 1/
 !')61
&')
&
-   
&'0 ')6/ " 61
&
" #0#
&$ * 9 
1 % !$%6 
& 
0$ * 1
?' 0 
1/ 
1#  

?#0
? >W 11-$%
& 
%, U  1- *  
, 6$$% =
&/ #  1# U  ')61
&')
&- 9 
&hceb6587 9k:9kmlnk , U  -10')61
&')
&- + 

 ?, / $ * 
, W 11-1$%
& 
! 

')611
&') 
')6/ " 6
&+ , 
'), 9 " 6%%6=79
59 1- -
&$  

&$

W 11-$%
& , 6/  $%6 %U ! #' 1 $$  ')
&#
&  

11-# * U  1#  
@')61
&')
&- 
1/>, 1 
0%61$ ')6/ " 6
&+ , 

U ! 9 
'8 1$-@ 
0
& , 
= 11-1$% 
- * 62 1
')611
&')
&- / 1%, 6$U  *  

&' 11 
& , 1 
&')%6 1- 1
& 
&')  
 * #'0 11
- $ W 11-1$%
&   ! U  $%6 

W " 

&!6 1' 

1/ /
&- 9
! 
 -1
&')0%
 
U % U  
/ 1 
6 * -
&')%  

W / %, 6$- U 9 
'<$% * - 1 * #%61$  + 
0$ 
 
*
-1#0/ S  35
&')%6 Z59 59 
& 
+ 
" 
 

& 1$%-#0/ 
 


$&" 

" 

!

+ 

.  

G

4 

2

A 

.    

B 

B 

B

G

.

B 

 


>O\
! 

 

U !   

 

5- 1 
1 " 
%1 #%6 , #'0 11? 
1W

U

1- $
&,  111 % * -1#0/ 
" 
0/ " 6
&- 68 
1 
* -1#0/9 
 -11 
? -1#0/ 
" 0' 

#1- 
 

* ')+ 
,„W 
'
& , U   !9 
-1 

& ')6$% $ 
&$ " , 1$9 
'$$ 

0
& 
1$%1 -1#0/ Q  Q  ,   ,   U 9 
 1# 
 1
&-< * -6  

* 6< 
=
&%0
-1#0/ U 1
& * -16 ! 
* 6< 
=')6/ " 6
&+ % ')5
'%
&+ 210' 

& 1   
9 
$% * - 

!, / ')5
'%
&+ =
& "
&') 
 
2') "5* , S  U 1' 
<-1#0/. -& 9 
& %, U S 
, 0/ 16-
1
&-@% 
& "
&') / * - 
, 06/ 6
- 

&-@ * 
')6- 
/ 
0-1  ! W , 0/ U
&- 1) 9 
 * $)  ')+
'
& #'0 
&  # 
1 
-
&')0%
&-  
1-2  1-1, ')6/ " 6
&+  
U %#$%

& 
0$F Y&#62 1 

, $$% 
W 1-1$%
& 
  1- 
0-4 
$$% # $%
/ 
&=, 1'0 -1#/ 9
q %0 
' '$%
&#0$ *<" 
, 0/ % * 1- V6$%, 
& / 
& 6 
 ! W , 0/
&')6/ " 6
&+ 0
" 
&
&+ U  6-1 1
 " 1 -1 
5 , -1
&- '%'$%
& 
 '0 #

&')
&#0$ * -1 6+ , 6/ 1
')6/ " 6
&+
" 
&
&1  1+ 
" 0 
1

W 1-1$%
& ,  , 0/
&-=$!  U -10#6 % U $%6  

 % 1 * '0 16 ')+
'%
& 1 
$ - 0 V 6$, 
& &5 
'#9 9 
 " #' 1$#& 

5 
' "
 

W 1-1$%
#' 1<'%0'$%
& 
$-1 11-1$
&  
] ! W , 0/
&- $! ')6/ " 6
&+ 9 q 1$$ U* 
' " 
, 0/ 
* / 
& 6 
11-1$%
&, ,
9 1 ,!') 

#
1 $$% 
&- 20$- 

+ ! W , /
&-')6/ " 6
&+  
†W , /
&- ')6/ " 6
& '0 $=
&') 
$ z W - 1 , W , 0/
&- 1! 5&9 , 

-1
&- '%0'$%
& 
" 
&
&+ W
1-1$%
&  
&
$$ 
1$) 
&- , 6/  

1 
* -1#/ , 11
' $-1

 
* ' 
& 1- 
 
&/ "  5-1
&- 1# 
1 

%#U $%
 1-1 
6-<$)  '), -9 q % 
Z59:7  
-- , W 11-1$ 
$-
&&9 # 
& '  
* %'0 1 $$ #%6 , W 1-1$%
&9  

 1#  " 
 % 1( 
* 
, % * / 
& 
5 %  '0 11 
6  
11-$%
& , 10/ " $ * 
10  

0#61$  
* -#0/ += + 
0$ 
1 
* -1#0/  *  
0
0$/3W
- ) 5  5 
'
Z59 59 X  9 1
& 
1 
/ " $'%$ * 0
&  

! 
11-# * , 
W 11-1$ 
 - *  
1

&!- 1')
&-< 
'
U U 9 
" #0' 1$#& 
, 0/ =, 0/ 1$# 
$$ #$- 9 
^h 5 ,h+9k:9pk pk 

0 
 1
/ 
< 
q % 1
& Z59:7
1- Z59:7 @ * 
&/  
+" - " 
, / % * / 
& 6  

U #9 
8h 5>hc 9k:9pkFo^k  Q Q  .Q    S   Q  T  T  S  

7 

2 

4 

2   

I 

J

  

B

-

.

,

F %

N/

B 

 
 
 U   Q T   Q Q  ,Q  Q
  
U 

T 
LQ   
S      U    S U    T UQ S Q Q S  ,Q    
 U   4Q UQ  Q  S  T    S Q Q Q   S Q  
S S 

T S  SQ 
   S
 QS Q    S  Q Q & Q Q S US Q  3Q Q +  
    3Q  Q 
U     Q   

.

L 

7 

L

J

L 

# 

8

7 

#

#

7 

8

#

D7

#

7

7

#

#

#7 

   


  

>OO 

   Q UQ    Q S     Q     S    Q S  Q S  S
 


T

#

#

# 

# 

  


# 

#

'4/ 
 

& 1 
1 
-#0/ , 

Q S  

# 

 
&$ZY& 

 U  * V 6$%, 
&   " 6%6R* Z59 59 $ U 1 " 1-2- 2 

+ 
0$ ' 
 1 

&/ Z59 59 \9 
' 
1/
$$ ')5
'%
&+#
+
W 
0$ 
0'
&Z59 59 X  1- '9  
' -
&, * U  % U 1  U  %  U  * =1  
&$# 
1-1$%
-1
&')6/ " 6 W    

L

B

B

8 

B 

8 

(

8  

%6 , 
0/
/ %, 6$- 9 *  

&/ 79
59 

'? 1
&?/  

-1
&')6/3W
" 6%61!# 

? * " %')0
&#%61 '1')
&$$#%61 $-1
&!1- "+* U &9 
1
?$# 
1'$-
& $-
&! 
] ! W , 0/
&-  5 
'
Z59#9
 
W
- ')
& 
1' 4$-1
& ! W $% zW " 9 , 

#0 
W 11-1$%
&? -
&- '0'$%

! 
#6 "5* U  / * $ 
1% 
$-
& 11-1 
 
&S
W 1-1$%
&9 , 

%' $$ #%6 1 1
&
?/ 
&
&')6/ 
" %
&  9 
^bDcedgf]h9pk:9kFi^k &hf„b h ^ gf]h Bk V
&'$$, 06/ / " $
@79 \59 1# 


&$# 
- $%
  U ,  U   #  U  1 1-1$%
?-
&')6/ " 60%%62,   U  1# 0- 

&-2 * 1')
& 1-1
1 1 1-1$%
&, 1-
 -1/ 1- 1')
& -
&')6/ " 6%%6@,   
1#= $20- 

&- * 1-
9  #
/ " $% 
 
&  ')61 U 1') 
* -1#0/ , 1 -1
&')6/ " 6%%6 8 1
'
-1/  7 U  9 
1
')61 1')%6 
& 
0$F Y
& / /
&-1#
&$ * = 

&$# 
' 
1#=% 
0
&$# 
%0 * -1#0/ ,   U  % 1 W? 7 W 1-1$%
&9 '0 
W
1-1$%
8!- 1')
& !- $ 
W 1-1$%
    # #' 
& >W , 0/
&/ 
-1=,  
#' 1='%0'$
!, 9 '
W 1-1$% 
!- 1')
& W 1-1$% 
51%, U   
0 
#
 * 0 
1/ " 6  > W 7 W 1-1$%
&9 
^bDcedgf]h9pk:9k:9k  5 
 b ^gf]h ^ h 8d ^gh ^ k ! 
& 
35
&')6879
5; * 11-$%
-
&')6/ " 60%%6<,  U  1!- ')
& -!$(-1
&')63/ W
" 6%6 ,   9 
$$( 

 8 1 !- 1$(-
&')6/ " 6%6  

61? %  
' 
% 1 W !7 W 11-1$
&!  U 9 
&@ 
1' 
-
&')6/ " 60%%6 ,  U #
1 
$
&- * 1
&- 

 1%0
&- -
&')6/ " W 
%6 ,   10-
  U 9 ;  

% * %
&$%, +
/ 

&$ * 

&- 

&/ 
  U  9: 
9% + 
"  

" ') 
1 
, 
$# 
1-
  U  
( 
W / 1%, 6$- 9 1 
 
6 % ? 
-#0/ ,  U  
-
&- '%0'$%
1#%6 , W 11-$%
& 
1 
 
&
 > W , 0/
&- 
W 1-1$%
&+1" 1 10' 
6 $$')5
'%
&+(1 9 ; 1$-   
/ " $ * 
-1- > W , 0/
&- / 
0-1=?
&'0 , 
%61$ 
W 1-1$%
& ,  U  
& 
-1-2 W 1-1$%
, 
&'0 W 1-1$% 
,  U  1-2 7 W 11-$%
%, U  9 
,; 
 1     
0%6$ %
&#6 6  
/  

& 
? 
/ %0 / # 
, 1 
-1#0/ 1- 0
 
0  

61 ,($$ ')+ 
„, W 
1- $$%  

'
&9 356/ 
/
&!% 
&% 
  1
%
&#6 6 
0
&#%686 
 
0
 
&<
- 1$F Y 
9  " ')') 

'*1 
1$$ * 
/ " $%, * %6 '+$ * * * * V6$%, 
&/ 
&9  

+-

.

0

&%  B  

8

. 

(B 

2

B 

.

G 

*

#* 

*

&0

. 

&%

% 

.

*

+ 

2

B  

2 

9B 

J 2 

I 2 

2 

-B  

2 

2 

2

. 

>O 

 
 

 

1 

$ 2  
 

10 
? 1-1$% 
5- * ,:q %
Z59:77 " -1
- 9 
 
0
/ 
?
& 
0$ 
&$# 
? 1-1$% 
- *   " 0-
-  

$,  
W1- 7 W 11-$%
&?8 
< 

&$# 
 1U 1-1$ 
 - *  U  
1-< 
&8 "1" $ * 
# 
" 05')
&-!1 
111 1 !1-$% 
5- * 6 9 , 
  
&? 
W -7 W 11-$%
& !- 1$F Y
 Pw 
 ]w 
1- 1 

11 
 * 6$ 
 1 + 1
/ 1%, 6$- 9 1& 
! 
 
* -1#0 /! 

1 ,  ' 
01, 0/
&- ! 0 ! W , 0/
&- 1$)  w 

1- 
!' / 1+ 6= " , Pw 
 / " $ * * 

101 
!')6/ " 6
&+ 
+ -
&- '0'$%
& 111 1

%
&- !- 1$ 11-$%
-
&')6/ " 6%%6 , 
/ $# " 05')
&!- 1
2 
 %,  
   " W 1-1$%
8$-1
& 9 
61
&/ " *  1! ')61
&')
&-81- / " $ * ')61
&')
&- 9 @ # '
 
w 
1-? 
' 6') 
,-
&+ '#%6 ,1 % ? 
')
& " 6-1
! 
# w* W 1-1$%
& -5
& / # 
* [ >5\ 9 
11-# * 
^h 5 ,h 9pk 9pk @k b
/ 
&- !  5 
'
Z59:79 '  * #'0 W 
18'')
&$$ 1-1$%
&! = % 1 #9 0& % * -1#0/ , S 

')6/ " $%
&/
&+ , + +% U  79 V
"
&# ,  11-1$
&  
9 
 1'  1-1$%
&   06/ " # 
% 35
&')6 \59
59
3 1 -%
&')$ * 1# " % , ')61
&' 
"1" $'#%61!, 1
$%0 1/
, !- 1$F Y& 
& 
1$!  
0%61$ / 1%, 6$- " %  U 9 

 1- 

W 11-$%
& 
&$# 
% * -1#0/@51- $% 
 1
= 
')0
& " 61-1 !- 1$ 
W 1-1$%
& 8 
- 1$ 11-1$%
=-
&')6/ " 6%6 9 

0, * 1# $- 
 
 
')
& " 61-1 0$-11  
 
=!- 1$
-1#0/ 1-8%, 
%
& 
1-1$%
&  1# 
')
& , 1- 1 

+ 
0
&')6 1/? 
T u  1
& -1-1 11-$%
& ')0
& " 61-1 
1')
- $ 11-$%
&9   1# -+
& 
$-
$%5 4$ 
 
!- 1$-1#0/+
! 
1#
/ 1! 
- 1$ 11-1$
&!$%+  $ 
 
^bDcedgf]h9pk:9k pk Tf Tb@f Tb cec 
^gb65
Dk!3 "1" 6

!#  

6 
& 
&$# 
11-$% 
5-1
&  U ?1-  U ?1- <-1  
6/ " 1/ 
 U 9 
& 
'414@ 11-$%
-
&')6/ " 6%%68, 
" % 

 # a U / " $ * * " 1$$8 
<#'0 11 -#4' , 06/ U 
 9  
')6+
5 , * '$' $ 16
#
 *+" '$$ * 6 
& 8  

^h

5

,h+9k:9pk^k F % 

B 

8 

2

. 

2

2B

" 2

D

8

E:

8 

8 

D 

)2 

+

I32 
2

8

8 

2 

2 

2 

F % &%

8

' )

8

B

8

8

( 

.

'10") 

'1F)

1

8

8

8

8

L

L 

*

8

.

-F .

* 

2  

2 

. 

* 

0

.

*  

7 

8 

   


  

>OX

, 6$$% , 0/ 
1%
&-2 *  
-1#0/ ,  ')6 

W 1-1$%
& -
&-='%'$%
& -? 
&  ! W , 0/
&- 1) #1-? 1
& " 1 
1' 

6=$$5
&/ 1')5
'%
&+9 
!#
 
&=6 
&= 

&1')
, ?% * 
V 6$, 
&8/ 
& /  
" ') 

-
&+'$( 1# , U , 6$$% 
&-< * 
2
" $'% -1
& '#%6@, 1
" ') 
1
&9  
#0
 # -1 

& '0 6')
, 
-1
& '#%62/ * 0
& 
1$% 2 -1 

&+ -1  
6/ " 1/ 1-8 - 
0
& 7W
/ %, 6$- # a 9  1 # a 
" 1$$  
1-1$%
-1#0/ ,  
' 2  1-8
 

 
# 
')61 1')%6 
&/ 5 10'  

1U -2
" $' -1
&- '%0'$%
& ')6 
0 ' 2+ 9 ')6/ / 6 %X W 
1#6<  


 
11-$% 
5-1
& % 8')61
&')
&- 
1-@ , 0/ '$%6
&-@/ %, 6$- # 9  1 ' 
1
? 
06
1W
-1$ 
 - * " -
!- 1- 
& "1" $ * 
" 
 % 1 " 05')
&!- 1
1 
!6 
&
-1 
6/ " 1/@9 
^h 5 ,h 9pk 9pkpk b 3 " $%  !  !   !  ! 9 
1# , / $# / 1%, 6$- 1
&- , 06/ =') " %
& , !  * 6$ 1 *
' * '$' " 
/ #6! 
, 
 

 , ')0  1# / %, 6$-@!1
& *
&/?
&-1-1   % 4')6/ " $%
&/
&+ ? 5 
'
Z59 Z5 9 O  

& ' %! 1 1- 
6$ %! * # # a 
; 
-
&
 
 
6# 
 W " $ 1/ tq % 0
?79 1- $ 
- -
W 

 # 
W 11-1$% 
6$ 
&-@$%6 ! W , 0/
&-2$% 
, 
, 6$ 51 tq % 
Z59 

9 

8 
&- 
5 
'
Z59 #9
  1#
-=9 
< 1#
# 9  

 61$ * 6

1' ?/ %, 6$- ')
 * 
&$%„, W -1  
6/ " 1/ 
,( 
(61'#

6/ 6$% * " 1 

 " '  
-1
&% * [ 3\ 9 
&hceb6587 9k:9kml pk b  

#0
/
& 1
& % 1 
, 1$; 

& 
$ 
6$ %6 8<6$ " $%
&/ #  
e
9 q1
/ " $% 

 "" 6

 
1- 
01- 
& 
0$  ' =') "5* ,  ,( / 1%, 6$- 1- 
" $') 

% * 5 
&- -  
6/ " 10/  ?9 
& 
$$ 
6@%
, / $ *  , / %, 6$-1')6+1 ? '0 #
6 
& = 11-1$ 
 -1%
& 
$% 6 1- 
  / 1$ 
1$ *=" $$$$ 
, 6$ 1 -1# ' 

 5 9 1 ' 
@-6

1 ) 

6#0- " $%<, ?9 35 

5 
0'
\59
59
, $% '# 
1' @ " $9  , ; !  6 
,( 

& 1$% W 1-1$% 
5-%
& 
' 
/
 1# $$1#'0 1 -1#?, W 
1- 
W 11-$%
&, / 1%, 6$-1 $
?  % 
 ')
& " $$ ' @ 
 0
9 1 
= * -1   -
&+%, * 
> W 11-$%
=>, .% 8') "5* , 
 # 
 
-#0/1- $%
& 
1 
&- !- 01? 
%0 * / 
&9  

W 11-1$%
& , '4

" 
&
&+
&- ?#'% 8
&- " 6 #' 
&-  

 5
&-  % , / ')5
'%
&+ 1##0 

&$$ W -

&- 
&' 1 
1 

&0
&$$ * 11 
#0'  ')61
&')@
&'0 " %?,
&- " 6&9  

* / 
& $$ 
&- 1 , / $ * , , 0/
&-@#'! / $# , / $ *  
1-< 
=')
& " 6-
&1')
 
 

&8 1
&
=, 0/
&-<#' $$ - 

0/ 1
  

1-1$%
& ,;
&'0 " 1$$ ' 
 9  1 " 5')
&- 
N
M1
&') 
, ')! 1# 
2     

2 

)2

+   

F % &%

' )

8

I

8

8

8 

8

8

'10")

8

1 

8 

B B 

-  

8 

8  

%

' )  

L  

8

D

( 

L  

= 

L

,  

 
  1- 
6/ " 1/ 
 

& '$6
&- W / 1%, 6$-1 -1 

0/ 
&- "  "+* * 
% 
&')%6< W 1-1$% 
5- *  #  
9 <
/ " $% 

=$$ 1 

1 " ')
&-!
, 1$ * Y& $%6#% 1/ ' 0, / #%61! 3
&')%6 9 59 

&@ 
&$# 
% * -1#0/ ,   U 1  

$ " 5')
&- 

, 
0  
16$%
 1-1# * ')6/ " 61
&# 1'0 
$$% 1 6$

')6/ " 6
&+,  " %0 9 q
/ " $ 
;
' ')61 1')?@ 1-1$% 
- *
,    % 

&%0
 11-1# * "1"
&#01@ j
9 q %0 
-4
) 

6#0- -1
&')6/ " 6%%6<,  9 
'4$% * - 1 * 
/ 
, 
0'Y
\59
59
59  
&8
')6U 1 1') ! U   @ 11-$% 
5- *  
/ " $%
79 \59 (!  
0


" $'$ * 

 0
) 

6#0- -1!
&')6/ " 6%%6<, 

9 q 1$$ * + 
-1- 11-1$%
&  
 " 
&')0%
&W / %, 6$-  
* 1
0%6$ -1#U 0/ ,  U 93 / $#0$ * 
' 
U 0  
@06$%

')6/ " 6
&+!, U  ! 6$ 
 ')6/ " 61
&,  * -1  
6/ " 1/  

-1-8 ')0
&#

€ 
/ " $%
79 \59 9 q1 @-1 

&+ "1" 06'0 ( 

5 
0'
\59
59 Z  * [ n\ 9
B

+

B

'10") 

9

.

J32

I 

. 

B    

 

"

!-$ 

 

3$

&!

 -1
&')0%
" 1-@ " ') 

&!, 6/ 
&$%
&/
&+# * 5% 
" 6,  

" " 6
,($ * Y&= 
&%/
&=, % * -1#0/  1 

5 
&' W 
%6 9 356/
, 1 -10'1%6 " #$$%
&$  1# , 35
&')%6 #9:7  
 
-1'161 #

&0
&$$ * 1-
"
&1-
&+9 
-1 50%6 , / # 
0$
NM1
&') 

-1 
0 % 
" 6+ , 1%6 `W!-<$ zW -1/
&1%6$; " 6$% * 9 8 
" 
&
&+ 

&')6 + 1 
&' 11 
, '$%, * "  1') 
1
& $$ 
 "
&'$'
, 
[ p\ 2
& 
0$ "1" 6' , 1- 
0-1 1 

 S    Q  Š[
\ 5 
1-1$%
& 1-  1') 
1
& 68 
&/9 1  
* 
5,  1-1$%
& 
?#0 W 
0# * 1W ')6/ " $%
5
&&5 , ! " 1 " 6
& !')6 
&1
&! 
1
 


@ 11-$% 
5- *  0- 

&- * 1')
&081-
9 V
&'$$! 1# # 

&1-<, 35
&')%6879

-
&')0
&-2 
6/ 6$ * 1-8')6 6/ 6$% * ,  
%? 11-1$%
 1') 
 
5 1
'0 14')6/ " $%
       U  9 1
-
&0')0 " %6<$$% 1 @')6 
&%
&$ * -
1
 1')%61 
'0 " < 

')6 6/ 6$% *  "  9 


<
&$ 
&') 1-1$%
 
 % 0
&
&- 1 
0 , -/
& W 
6V 
w 9 , 
 1/ / 1% 0 $ 1-1$%
%, 
&')
&# * (
'  1/

w
59  
&$ * 
0 1
&-4 1# , M w 5 
1/ / % -1-1%61$ 
0 5$ 11-$%
!$$ 1 


&') 6  


&+ -' 10%6 , "  1 ' W 

0
& 1')
 
1'$ 1%6 ]w 3 
]w_u !- 1')
& 6/ " 1/ 6 
19 * 2$† 
[ on\  V
&/ # 
Z59 \59 X  
&$%  
' -


S'T  S  * Q 6 

? " 6% 
&$ * %
&
&- 0 $Z Y&#%6,   " 
1 
= 6/ "5* 9 ; ')61 1') 8 "  1') 
1 

 
6 % <0 W 
$F Y&#%6 
,  
9 3 '0 4 5$F Y&#%61
?
&' 1
0%
&+
&- '), 9
5 
0'H
Z59 \59
 9  
0 =
5
&-  
!
&' 
W 11-1$%
9  

8

#

+

D7

8

1 

+

:

B

:

" 

8  

>

# 

8 

B    

 

  

 '61'$$ * 0 $ @ 
 1
#' 1 
6%6<- 

0/ 
&2
&$%
&/
&+ 
,  ]w  '), 9 / " $%
!79#9:7 - -

&1-1  
%, 1- 61$ * 
%, 1
&$%
&/
&+ #10 
&9 "1" $ *  1 
&'0 
W 1-1$%
, 5
1 

&$%
&/
& , 0%6
&- 
&'0 
W 1-1$% 
# 1# &# ') '0 1-    
1-
5
&-1  
 %, - 61$ * %, -   9?1 , ')0 
5 
/ * 
/ - 

- '0 6')
, 9…q -1 

& ;
' 0 
1/
 * 6/ "5*  1# 
  (9 
&2 
=-1 

&1')
 
 

& 21- $$ 
 #0%0# * 

&$%
&/
&!,  ]w 6
&- 
&'0 $ W 11-1$ 

 $
&$ * ') '0 1 
   x
9 q
&'0 
W 1-1$%
  


&1-1# $% * 
, 
1- $$ 

 1 #$%
& %, 1- 61$ * %,    !    !9 
1 -  -   

;@'0 6 ')
& " 6-1 '0 116 
-  
* #%# * ') 1-1#0%
&& 9  ,  * W 11-1$%
   0 $ , 
* = 
/ 1 1
 *-   !  -   ! 1
&1')
-   + 9: 
9% -  
') ' * '$% 
9=3 1')
-  1-
"
&1-
&+ , " ') 11-#0%
& 

'$ "  Ž[ -  \    
S Q  @ &Q NQ  
 Q  SS , 9 

?')6'$ 1-
 '), 9 0 " 60%%6 #9:79 
Z  

46

8

+

8

8

9

698

698

8  

8

6 B

8

"  

8 

 

#

698

#

7  

5
:

d

.

.

% ,+- .

*

S 

* 

Q

# 

9pk ^kmlnk
  

Q 

 ,Q  Q

"  

C7 

  Q 

  8 

#

8  

698 

 Q   

S

S'T  

3 ')
 ]w   * 0 5$FY&#%6 


&1-18 
 9
1 , -/  4%, -1/  7 1- 1 '$%6
&- ')6/ " 6
&+ 

')61'$-
 1#  -1/  "  1') 
1
%, 1- 61$ * ,% 0 W 
$ 9 q@ "  1-1$% 
 
'$%6
&- ')6
&')
&- 0%
&+
&- 7W / 1%, 6$-  
  "   0 $61- 1

&/  ')%6 0 5$FY&  
   ]w   ]w 9 1 , -w 711- , 1 

w
59 
0
& 
1$%1  

 ')%61#
 
     S4S  
1-  
&! 
w 7 ! 1
% Q  S4S      '), 9 1 

&/ #9:79
 9 
1
#1 1 , 
]w $ / " $%
&! # %, 2
5
&-1, 6/    

&8 1

5
&10%6 11 
9 1 
'4-1

 " 8 1') 

=@ 

0 5$F Y&#%6<,   1#

&1-1  
 9  ?' 
 x 
[ |l 9\ 1# 
"  1') 

& 1
 1$% 1 ' 1#0') 
0F Y&#6 ; ')6/ " $
2 1') 
1
& 
6  1#

&1-< 
  "  5-1
&-@
#01
 
1 
0!, 1 

&2-1/
&10%6 79 
^h 5 ,h 9pk ^k k b 3 "1" 6
 # 
= 0
&
&- 
&') 11-1$
  

 # 1-1$%
&  

 6 
&8 "  ') 

9 

= 
&$# 

'$0 "     ? 1##1 1
& %, 1- 61$ * %, 

&1-1 4 
"  1') 
0 
6 9 


 #%0# * 110%
&+
&- 
&') 11-$%
 
 1 
&')
&0# 
$ * ')61
&')
&- 9 
' -

! 2 4Q  &Q    , 
 5$ &#%6 
,  1#

&1-1  
  " 1 
6 / "+* 93  1# 1  

/
< ')6  ' 6')
8,0%
&+#%6 ,?$$ 1 
09 

< 
2 S 

8 

8

B  

" 

: 

6

6

6 

B

#

# 

6 

8 

8 

98

8 

8 

?:

F % &% 

8 

-

0/

' )  

8 

 

698 

'10")

1    

 
  

 

"     # > 1 
0%
&+#$%
@%, 

1- 6$ * , "   )' , 9 &
/ / #9:79
9
…q 4')6/ " $%

&') 1-1$%

  1
2 S ' 9Q  SS -  
    
')%6 ')6/ " $
0 5$ &#%6 ,  9>61 1') 
1 # 
9  
-1 

0/ 1+ ,1')%62-1 
 ]w z 
1-!1')
& 
/ " 1/ 6 9 3  1#4-   " (9: 
9% -  / " "  
1- 
 1
@')+
'
& 6/ 6/ " 1/   M   
9
& 
0$ 

,Q LQ

'1F)
8 

 Q 

S4S

#

7  

698 

1 

B   

# 

6

8 

8

8 

8

6 

8 

8 

H

8

6  

0
&$# 
'
? 9 #6/ " #0
%  
0
&/ #9:79 1- " 6 
%6 #9:79 X59
U^ q 8
&$ 0%
&+
&-
" $
 1-1$% 

- 

 1
% Q  SS   

  # 0 $ %, 1-261$ * %,  9 )  -5
& 
&$#

"  - #6/ " #
% " 6%%6 #9:79 X59 ) -+
& 1 ')6/ " #
% 

 
1$ -
1%6 ,  ‚   ]w  
-/
&16 ,  

(61'#

!- 1$  
 
 
, =
& 
'
&')%6# $/ #9:79 O 
B

' ")
8

6

#    

8

9 

6  

 
35% 
,
&$ 1%
* '$
& "    1- 
0 '$
&
-    '), 9 " 6%6 #9:79 Z!' 
-1 

&-10= 
1' 
%6 1-11 20 $ 1 1-1$%
,')5-/
&16
  
  
& " 9 
 
9 , 610%
&+#$% 
 
1$
&$ * , 1
? 
* #
& # 

1
?/ 1#
&- 6-( 1 
')+
'
& 0 " !,  
')6 6/ 6$% * / * 


&- 9 
 

 "" 6 
1# -1/ % " 2 1') 
1
9 
 2 '$%, * $$ 
"  1') 
0
& 6 9 1 
1') 
0
& ?- - 

0/ 
0 $ &#%61 
1- ,  " 6/ "5* 9  
,  

!' 6/ "
#0 

!% 
6  1- 
& -

   9 3 1')
1-  ?
5
& 
 
1 
  -   -  3   9 1&  
') ' * '$ 
9 ) 
 
& % -
"
&1-1 6= '0 16')
!, 16/ "+* / 
  

9 , 
?' 1
? 1 
6/ "5* % ' 1
& * , $$   

& 
0# 
,  ]w !  
')6$$%
&')%6 , 11-1$
& ')6/ " 0 ') '0  1  $$ '0 11
6 * 11-$%
,  1'   !  !9 
1 
' 1
& * 
 # %0# * ') 1-1# * ;1-8 
 

&$$ -1
 
&- QQ Q  S4S       9 $
&#0$ * 
  %,5- 61$ * %, :9 q! 1 
0/ 
  u    9 
 
 
!-1%0
&')%6 6 
& 5 * ') ' * '$ 

   ' 1
&   
% -  - 8u  
5
&-1( 1 
&$ *  " @ ') 
 

%   9 
/ /
&-1#
&$ * 1 '), 9 0 " 60%%6 #9:79 
Z 
5 d
9pk ^ kZopk   S  ,Q Q Q   Q 
 *"   

9 

L

8

L

L 

L

698 

6 

8 

L 

L   

+  8 

698   

HG 

#

# 

  : 

.

. 

% ,+- . 

Q  Q  T
S  #  Q S 
   

*

6 

#

698

C7

#

97

698 

 8      S UQQ 
% . Q    S  
   )  
*

698 

 

,  

 

 

  

7 

 #

8 

 S  .Q97  Q S Q 

  S'T  
S Q T   A  * 3Q  Q S 

 

2  

 

 

B 

  # 1-1$%
&  
0'
Z59 \59
 
'$0%, * "  1') 

& 1# 
&')! &
- ?6 9
3  1# ,  "  1') 

& 1- 6 0%
&+
&- 1 -1$%
 

')6/ " ')5 / 1%, 6$- 
? 

5 

^h

9pk ^kFi^k

,h

F % &%

q

')   '10")

! 

   

" 

 


8 

   

8

9 ! 

 

! 

698 

1 

     ! 1

&$# 
2, 11-1/
&$ '$ ! ,    
" $$%
&-<' 
8 
 (1- 
1$ 6   1- 6 
 ! 9 1 #$%
&$ * !
(61!'#

-!1$ ,       
 ')
& " 61-$11- 
 
 51 
1
- "     
6/ " 1/9 * 

&$#  

%68, " 6%6=Z59 \59 O
&$% * '
' +6 

? 1-1$%
-
&')6/ " 6%%6')6 
&1%
&+$ * 9
@ $, * 1 
0%
&+#%61 6 11-$%
 % 1 
&')
&0#0$ *
')611
&')
&- 9 1#  " ')  S
EQ
&/ / #9:79
59 
U^
q? ')6/ " $

&')? 11-1$%

 ;'$, * 1
')6/ " $%
<0 $ & 
%6 ,  " 6/ "5* 
9 $ 
 1# ]w  9 ) - 1
& 

&$# 
 "  1') 

&  1# 1 ""
&  

&$# 
'

( 

698   

8   698

8

6 

 

'1F) 

' ")

1

.

.

% ,+- .

*    

8  

 

# 

#   

  Q ,Q  Q Q  
     S  QUQ   Q 
^‡ T S  .<  S   T 
   
  S'T  S  * UQ   Q S
   ‡   Q  Q    

#

#

# 

8

8 

5 d
9pk ^k:9k
Q  
 Q S 
  S     
T
 
 Q   Q < 
 ‡ 
 
.< Q "  "
S,T  S  * UQ 
  ' T U Q 
 Q T Q  T 

 

8 

:

B 

7

# 

#

7 

 

S 

C7

#   

, 
@ 6/ "+* 
' 
/
2 #   , 
&'0 
9 
1
&        1
&-  
1$ * - 1$ &1 
/ "
       1# 
&1-1!
&' 8 11-1$%
   

  

+ 
0
&')6 1/ 
=,  
')
, % 1
') ')
@, 9 $%
&#0$ *  * 
0 5$ &#%6 
,  - 

0/ 1
&?20 $ &#%6 ,   1-  

1')%6 ') '0 1 -  $$ 
 - 9  "  " 93/ 
$#$ * "  1') 
0
&1-2-1  

&1')
?'$0
& " 1$$ '  
1%0
&- 9  
61$ *
-1 ' 1$% *  1# 
')6 1')%68, -
"
&1- 6 '0 6')
, 6/ "5* 
, ( 
/ 1' 
&
' 8 1# , 6/ "5* &  % - " 
& 

1-1$%
& # 
 
$$ 1
 9 
/ * 
1/
? 1# , $$
( &    9 31')
0 5$ 
&  
1 
?0
1
&-@ 6/ "5*
, 6/  9 
^h 5 ,h+9k ^k ^k  
1$ 1 " 0 " 60%%61 , " 1- - &9 

+ 

L

L 

K

L

L

L 

L  

8 

F % 

5

S  8 

: 

d

.

.

*
#

% ,+- . 

Q S 

8

N 

9pk ^k @k 

8 

9 

8 

" 
*   

  ,Q  Q  Q ˆ     S  'S T  
UQ Q T Q Q   9Q #  # Q   
Q Q # T S     

7 

 
  1" " $ * 
" 
%1 " " 6%%6  
-
&+% * / " 9
1 / + 

&= 4
&+= 11-1$
&9 = 35
&')%6 #9:7 
-1 

"  ! 
"   1-@0 
, 
 " @ 1') 
1
& 6  " @ 1') 
1
& 
6 9 "  ') 

6 
&0') @ " 8 1') 
1
 6  
1-   '$$%
&- 
S,T    , 
 " / 1%, 6$-  9 
" 6%%6 Z59 \59 Z<  1#?,  * $% '$ -1 
6/ " 1/  

1 
"  "  1- * "  1') 
0
26 " 1$$ ' 
 
1') 

6 9 3 
0 ‡ (9 
^h 5 ,h 9pk ^k pk 
 
 1# , ^ 
5 
/ 1%, 6$- !  -1/ %; 
0
&#%6 " 
&! 
 
&$%, -1  
6/ " 1/ 1# 0 5$ 16/ 6$% * 1$  
 %,  
! " '  
?-
&+% * / " 9 
0  
# 
!   11-1$%
&(  
 %  ') 

 " ](u*
 

#0
?61-1 
6/ " 1'#9 
&hc 6587 9k pk^k  
 
0, * 1# 
" 
&
&+ 6 ,? "  ') 


# 

& % # ,?35
&')%6 #9:7 $% 
    
4 "  1') 
0
 

" 
5 1 
&1
05'#
&-  1-1$%
 9 3 1')
 
P ]  
, /
  
@1<
-  5  1')6  
*   1#     
1 1
?
&')%6  " 6/ "5* 9 1 11 1 
&')%6 - 2 

  
- 

/ 
& 0 $ &#%62,  9 
1 
1 -

&-8 / " , 6/  

"  1') 

&=, 3
&')%6 #9:7 8 6 
, 1
" 0
&
& 
&')6 9 * 0' 
0 6 
-
1%61 6
' 
%, * 1# 1/ " 
1 #0 1-  

   ')6 ;% / 1 
 
&')%6 9  
" 60%$% * ,
&/ " *
-6/ 1-@61
&/ " * 0
 1$%
&- 1! * 
?
 
&/ # 
9 

1  
 

 
%61, 1
'0 1#') 
0' '$ 
" 3 1
&' 
%6 #9:79 #   3 
&')%6 #9:79
<, 6$$% 
%%6 #9:79
7 1- 

" 0
&
& 
&')%6 9 1 
' "  
 1# 
&
#
 
/
 *  
11 

00$ 11-$% 

] 
]  

9 q * 11-1$%
  
0 
! 
1-1$%
?/ " 
] 9 31')
=$$; 1 

 
0%61 , " #
1# 
10$(% 

& "
&') 11-1$ 
/ "  " 6%%6 Z59 \59 Z51%  
 ')
& ='0 1
&
'  1# 

* # 

!,  1 
11-1$% 

] 9 1')>

 ]   ] 
1- 6
, 1
 
061 , " -1
&'$$ * 
" ]  
11  

6 

&$%
&/
&+
&' 2' 
9 


 
  
; 
   # 1-1$%
& 
26 
& * % * -1#/ -
&- '0'$% 

#6 9 
&  6 
&8 
1/ 1%, 6$- ,   % 1 
0 '16 
'$ " 8 ') 

, 6/ # 9 1& 
 
  ,!$$ "  1') 
1
& 
6 @ '61'$$ * -
&+ 1
&-     ‚  
V

w  

1/ 
, 11-$%
&  * 
2')
& " 61-
&')
)  61')
@
1

-&   1 #6  " 6%%6 Z59 \59 9 $  

 
&! 1#  

 

+

+

L

L 

,+ 

<   

=7 

8 

8  

F % &% 

' ) 

: 

'10") 

:

B

8 

5: 

%

N

' *)

L 

: 

B 

L

8

L  

8 

8

=

8

6

'10")

8  

"  

8  

8 

8 

8

698 "

698 

:

B

" 

"

!-$ 

3$

&!

" 

"

1 

"

&

! 

698 5 

B 

6

8  

  

 

 

    Z 

0
&#%6 " 
& 
 -1 
6/ " 1/ , ') 01% 
&$ * 6   '), 9
5 
0'
Z59 \59  < 1
')0
& " 61-
&1')
-
"
&1-1 6 ' 6')
, 0
" 

&+#%68,  * % * -1#0/@9* 1
'6'$ " 8 1') 

6 
1 
, 6$$% '0 #0') 
0 &#%6 ( 1'0 $ $$ - 

%4  

#%6 , 1-1$%
& 6')

1 
 "
&'1
&- 
%#$%
')6 
&6 , 
, 0/ 1=')5
'%
&+9 

9pk ~kmlnkQ    S'T  S  * UQ   ,Q Q 
 Q"S  Q     Q   Q Q     S Q  Q    Q S'T  S   * Q Q    
&Q     S QQ   Q S  * UQ =Q Q S Q   
Q 
z    ! / - 

9QQ  S Q   
  Q  
 
q %0 
< * 
5
&1-  
9 31')


&1-1 
# % 

')
&=0 
1/
 1# #'0 1
&-  % % 11 
 "  1') 
1 
9 
  
11- / / 
0
&- -  #  '0 
6$ 
 
@')0
@, 
1 " 1 

/ / 
0
&-  # 9 
2/ / 
06
5
&1- 
5
:

. 


Q Q 
 # 
 97 

d

.

% ,+- . 

*# 

#7

#

#

#

#

=7

#  

#

# 

C7#

7 

# 

#

#

$% '$(-1 
6/ " 1/ , 6/
-1 11-$%
 
 -

&1-11  

?! 
1 $%
&+? " 1 2 " 4 1') 

64 

11-1$ 
 - * 9231') 

-/ % "  1') 
0
 , 
/ " $% 
%
&/ 
&-1  5 
& *  

1# -1/ % "  1') 

, 1- 61$ * %,   

& 9 '0   

 11-$%
   * 
?
& 
# ,  79 )  

&^ 
 
  / 5- 
 1')

&' 
&$%, 
0
&')%6 , ')6+0% 
& 

& 
1/ 
  '), 9 5 
'
\59 #9 9  

&1-1 
8%, 1-261$ * 
%, < 

& 9  

&1 
0$ &#%6 = #0%0# * 6  , 6$$% / /
&-1#
&$ *
, 6/ 
-1
1%%6 ,  1-  1 1
&$ * ' 1#0') 
0 
&- * 

'$0 '#%6 , "  1') 
0
&9 

8

8   

8 

8  

8    

$ 2  
  
  

)W% .
+ "%>-? H" %%BG)( %G ,B #" +G- / 1 

#0
! 1# 
! "  ') 

 1#
5
&-1 
( 
11 
" -!1')
, 0/ 1,  !    
6
1-!')
&-8 * 
1
& 
&') 1
&$ 1- 
6 
& 0/ $ , 0/ 5-q(! 
Z59:7Z 1-1'#
&9  1
 #/ $; 
 < 
10 " ') 
0
,  / #' 
& "  
+ #0

8

8

8

8 

/ $  )1- 1 
0/ $ , 0/ , 
/ $ , / =, 9 

. 

# 

 


\ 

Q

5

.

- 

Q 5
9pk @k k

ftf

#

8

# 

!
8 

#7

8 

8

/ #'0 
& 

8 

7 

7

#

7

698 

#

698 

 

 

   ,Q  Q   Q"  . Q      

Q    "  
   S Q T Q S Q  Q  9Q 

 S Q  Q  Q    Q S  S    Q &Q  

0/

 
 !
8  

#

# 7

# 

^h 5 F %,h+9k~kFo^k 
 
    #, ! * 0%
&+
&- 7 / 1%, 6$ ?
&')
&0#0$ * ')6/ " ') -+<H 8  698 
1
," 8   < ! < 8 
10 
698 + 
0
&')6 " %09 
 1# 1 , 0/1$')6/ " $% 

&$ * -
 

0/ 
&+" 8   1')
, 8  698  1
8- 1$ 
&')2 " ')
8,4 8  698 9 
 


0'
79 Z59
  
" 
&
&+ < * " 60%$ * 610%
&+#$%  

1, ') 
 
& "1" $ *  
/ 
-, 
" 
%1 " 5, 9 6/ " #
%  " 

%6 #9:79 9

9pk ~kFi^k * ) % 
1 '0 41- ) " ,  9    T    

 "   S Q / -
Q     SS    
Q  Q 6 
   

S  Q 

Q   "   S UQ T UQ S Q  Q   ,Q  Q S  Q  

 
  
  

   21-    2
 
%6  
" 9 * 
1 
0$ 5
'%
&+ 1 

&/ 
 
   
) 6/ *     5 *    / " $ *  1#   923 / $#0$ * 
       1-        
 1 

4 
#2-
&
&206 " -!1') 9 
1# 
10$ " % 
 

& 
  1-    61- 

& 
# 
5  
0 
0/ ,   
5

d

.

:

.

% ,+- . 

* 

#

1

L

L

6

L

8 

698

8

#

L

6 

6

6

7

8 

#

8

# 

#

7

#

8

8

6

8

6

698

8

698 

6

6

(

6

698

8

698 

8

8

6

6

8

698

8

698

698

" 0 5$$ * %  
&' 
= 
" %01 68 
&
 
1 " ')
& $%,  

 

 $$ $$06
&$%
&/
&+ 9 1+ 
" %0 
 

&  
1-  61- 

&1 
0#
 01')
 
&
 " ')
& 1 
 
/
-1/
&%6 9 
 

+ 
0
&')6 " 0 6,   $ #10 
& 6  
1')
%$%,   
* , / 1$ 5 
'
Z59 O+9 ?  1#/"  
" 0 0 $$ * %
 5 
&1')
$%
&    9 1 
$ #
&/
& 
,! 
" " 6%6 , 6$$% ?, 06/ 
, ')= 1# * '$     

" 
&
&+
&- * 
&/?
&-1-
&- 
, ')
 % 4 11-# *  1'0 , 6$$%  * 

/ 
15-?,5
& 
 " 6%%6 #9
59 
0'
79 Z59
  "" $%
&- 
&$# 

1-1$% 
1') 
1
6 
  9
8

698

8

6

8 

698

698

8

6

698

8

6

8

8

698

6

6

8

8 

8 

B

698

B

6 

&hc

6587 9k @k:9k 
"  " 6%6  1


&4, 6')6/ " ')?7 / 1%, 6$-1 

 1 

2 1
8 , ')
8/ * 
861')6/ " ') " " 
0$ *
&/ 
&-1-
&- 1- % 
/ " $%
&? 1# $$ 0%
&+
&- 7 / 1, 6$- -/ % " = ') 

& '), 9 " 6 
%6
59:79L\9 q1 ')6/ " $% 

&
&!
8 
'0 " +, * ;
&'0 1 
1-  
1# "1" $%
&  * 0%
&+
&- 7 / 1, 6$- 9 
@/ " 
1- 1')
& 

6 

698 

  

 

 

    O

')6/ /# 
-1#0/ , 1!
') 

&1')
&
5 * 
   @   @ )6/ *   

6 

8

6

6 

8

6 

6

5 * 
   @   @ )6/*    
1
$% 
,  
0'$!/ "  6/ " 1/ * 6/ 6$%6'$ $% 
10 5  
9 1& $%, + "   
/ -1-1$
/ %  ')
& $%,  / #

" ) 6/ *    * * 
0%6 + / " 9 " 
&'0   - 

&
/ "    * < ) < 9 ; 
 
@ 
 
0
&$ , 
<-%
&') 
" 05-!')?   g ,; 1
&
/ " 9  1   
&  '$%6
&- 9 
6 
& * " .< < 
* 1
* , 0/ 1$  1
/ " "   
" -
&')
&-1= 4/ " "     9  1
 
-6/ 
') 1# $%

 " , 
2, 0 

" !- 1')  % , 

2#
&$ 
9:9 
1 

&/ LX59
,  
9 1 " $%, 8 

 $1
&-< 16/ 6/ " / 
!0
1
&- 9 
, "    1
&2')611
&')
&-< , ')
&
- 1$ " #0
' 1#0') 
0 
&! 
*  
, ') 1#  -1/ % " ? ') 

&# ( 
&
!'11(

5
&1-1
&')60 0/ $ -1  9 tq1 ')61
&')
&-<7 / %, 6$- % , 6$$ 1# 
  
 5$9  ,  '$6
&-  
& 
* , 0/ $   1# 
* 
$ 6/ 6$% * '$ !- 1$! " " 
&')  
    =
' 1#0') 
0'
&$%
&/
&+ , -  '), 9 " 6%%6 #9:79 ‹9 q?/ 0

&1 
0$ 7
/ %, 6$-15
? 
 '), E9 V
&/ # 
#9:79 
O ' 

6

6

8

8

698

8

6

698

8

8 

8

6

8

698

6

6

8

6

O1  

6

8

6

8 

8

8

6

8

698

698 H

6

6

% 

IG

8 

8

8

8

6

8 

5 ftf 5
9pk@k pk   , Q  Q       Q Q SS  
  S S,T  Q - S Q Q Q  Q S Q  S  
   
S 
  
"1" $ *  
*@, 0/1$=1- 1 

##%6 #%,  

*
&$%
&/
& ,   $%,    9
.

.

N

#

7

6

+

698

8

698

8

#

C7

# 

  

 T

S 

# 

 
&

6 

1 
$%
&- * 

& ')1+ 

/ " $%
 
')6 
0 
,5 1
')6$$# *  

" 0
&
&1')
,
%6 11/
&$ * 
0 
& 
, ')
  ;
&/ / 59:79 
O 9
q / " $% 

/ " $% 
1
? 1 
? 
, 6$$% =
5 
' 
9 
^h 5 ,h 9pk ~k @k 610- 
 1
  0
&
&- / 1, 6$-  1# # 

1-1$%
&  

0'
?79 \5 9 O  
9 
&
#
-&2! 
q %0
Z59:7\5 161$ * -
"
&1-@6 
 / 5-
59  *  6/ " 
  1-< 
 
0
&')%6
" 06 
- 1-@-1 

0/ 
"  !
&' 2' 
9 q  #14'$6
&- 0%
&+#$%

1, ')
@- 1$! 
"  9 
 1# 
')
& " 6-1 
+ 
0$ 6/ 6$% * '$ -1 $%
 * 
 * -1+
& 1 ')60-') 

# 
-1' %6 #  -  1'0 

& 1- '0 1#') 
0'
&$%
&/
&+ 
0  
#'0 11 " 

, 
1-1$%
-?')6/ " 1
    

" $'$ * 9   Mq1 
#'0 112 " 1 

/ " $%, *  * ' 16  

8  

8

8

' )

8

6

,B F % &%

1

8

698

6

8

8

2B 

2 

8

8 

 
  n

U 3-handle
4-handle

0 

$ 2  
 @6 / 

G >
+ G B / 1

/ 
-1 ?-1
&- '%0'$
1- '1')
&$$%9 
& -= 
#'0 1 "  

1- " 1$$ %!'   
0%61$ " ') 

9
; 
 
'$%6
&- %
&
&- 7 / %, 6$-% ?
&/ 
&-1-
&- " 
0
2-!1$ 

"  9 0 
 1#    / -L\9  35