You are on page 1of 34

AB KATILIM SRECNDE YEREL YNETMLER N ATIK YNETM YAKLAIMLARI

Atk Ynetimi ile lgili AB Direktifleri ve Trk Mevzuatna Aktarmlar


Betl DORU evre ve Orman Bakanl Atk Ynetimi Daire Bakanl 15-16 HAZRAN 2006

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

ERK
AB ATIK MEVZUATI LE ATIK YNETMNE LKN ULUSAL MEVZUAT AB ATIK MEVZUATININ TRK MEVZUATINA UYUMLATIRILMASI ALIMALARI MEVCUT MEVZUATIN YEREL YNETMLERE GETRD SORUMLULUKLAR
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 2

AVRUPA BRL ATIK YNETM POLTKASI


zel Atk Grubu zel Atk Grubu Atk Yalarn Bertaraf Atk Yalarn Bertaraf
(75/439/EEC) (75/439/EEC)

Titanyum Dioksit Endstrisi Titanyum Dioksit Endstrisi Atklar Atklar


(78/176/EEC) (78/176/EEC) (86/278/EEC) (86/278/EEC)

(75/442/EEC) (75/442/EEC) (2000/532) (2000/532)

Atk ereve Atk ereve Mevzuat Mevzuat Atk ereve Direktifi Atk ereve Direktifi

Atk Katalou Atk Katalou Tehlikeli Atk Direktifi Tehlikeli Atk Direktifi
(91/689/EEC) (91/689/EEC)

Artma ve Bertarafa Artma ve Bertarafa likin Direktifler likin Direktifler Evsel Atk Yakma Evsel Atk Yakma
(94/67/EC) (94/67/EC) (89/429/EEC & 89/369/EEC) (89/429/EEC & 89/369/EEC)

Artma amuru Artma amuru Pil ve Akmlatrler Pil ve Akmlatrler


(91/157/EEC) (91/157/EEC) (94/62/EC) (94/62/EC) (96/59/EC) (96/59/EC)

Tehlikeli Atk Yakma Tehlikeli Atk Yakma Atklarn Yaklmas Atklarn Yaklmas Atklarn Dzenli Atklarn Dzenli Depolanmas Depolanmas

Ambalaj ve Ambalaj ve Ambalaj Atklar Ambalaj Atklar PCB/PCTlerin Bertaraf PCB/PCTlerin Bertaraf Hurda Aralar Hurda Aralar
(2000/53/EC) (2000/53/EC) (2000/59/EC) (2000/59/EC)

(2000/76/EC) (yukardaki 22 (2000/76/EC) (yukardaki direktifi yrlkten kaldran) direktifi yrlkten kaldran) (99/31/EC) (99/31/EC) (96/61/EC) (96/61/EC)

Atklarn Tanmas Atklarn Tanmas Atklarn Snrtesi Atklarn Snrtesi Tanmas ve Kontrol Tanmas ve Kontrol
(Regulasyon 259/93) (Regulasyon 259/93)

Liman Kabul Tesisleri Liman Kabul Tesisleri Atk Elektrik , , Atk Elektrik Elektronik Ekipmanlar Elektronik Ekipmanlar
15-16 Haziran 2006, Ankara

Entegre Kirliliin Entegre Kirliliin nlenmesi ve Kontrol nlenmesi ve Kontrol

(2000/95/EC and 2000/95/EC) (2000/95/EC and 2000/95/EC)


REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 3

TRKYEDE KATI ATIK MEVZUATI


evre Kanunu evre Kanunu (2872/ 1983) (2872/ 1983) (5491/2005) (5491/2005)
Basel Szlemesi Basel Szlemesi (1994) (1994)

Tbbi Atklarn Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmelii Kontrol Ynetmelii (1993-2005) (1993-2005) Atk Yalarn Kontrol Atk Yalarn Kontrol Ynetmelii Ynetmelii (2004) (2004) Atk Pil ve Atk Pil ve Akmlatrlerin Akmlatrlerin Kontrol Ynetmelii Kontrol Ynetmelii (2004) (2004) Atk Bitkisel Yalarn Atk Bitkisel Yalarn Kontrol Ynetmelii Kontrol Ynetmelii (2005) (2005)
15-16 Haziran 2006, Ankara

Kat Atklarn Kat Atklarn Kontrol Ynetmelii Kontrol Ynetmelii (1991) (1991) Ambalaj ve Ambalaj Ambalaj ve Ambalaj Atklarnn Kontrol Atklarnn Kontrol Ynetmelii Ynetmelii (2004) (2004) Hafriyat Topra, Hafriyat Topra, naat Yknt ve naat Yknt ve Atklarnn Kontrol Atklarnn Kontrol Ynetmelii Ynetmelii (2004) (2004)
REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

Tehlikeli Atklarn Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmelii. Kontrol Ynetmelii. (1995(1995-2005) (1995-2005)

Atklarn Alternatif Atklarn Alternatif veya Ek Yakt Olarak veya Ek Yakt Olarak Kullanlmas Hakknda Kullanlmas Hakknda Tebli Tebli (2001-2005) (2001-2005)

TRKYEDE KATI ATIK MEVZUATI


EREVE ATIK YNETMEL EREVE ATIK YNETMEL Kat Atklarn Kat Atklarn Kontrol Ynetmelii Kontrol Ynetmelii (1991) (1991)

Tbbi Atklarn Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmelii Kontrol Ynetmelii (1993-2005) (1993-2005)

Tehlikeli Atklarn Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmelii Kontrol Ynetmelii (1995(1995-2005) (1995-2005)

YAKMA YNETMEL YAKMA YNETMEL

DZENL DEPOLAMA DZENL DEPOLAMA YNETMEL YNETMEL

Atklarn Alternatif Atklarn Alternatif veya Ek Yakt Olarak veya Ek Yakt Olarak Kullanlmas Hakknda Kullanlmas Hakknda Tebli Tebli (2001-2005) (2001-2005)
15-16 Haziran 2006, Ankara

Ambalaj ve Ambalaj Ambalaj ve Ambalaj Atklarnn Kontrol Atklarnn Kontrol Ynetmelii Ynetmelii (2004) (2004) Hafriyat Topra, Hafriyat Topra, naat Yknt ve naat Yknt ve Atklarnn Kontrol Atklarnn Kontrol Ynetmelii Ynetmelii (2004) (2004)
REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

ATIKLARIN TAINIMI ATIKLARIN TAINIMI YNETMEL YNETMEL

ATIK YNETMNE LKN AB MEVZUATININ UYUMLATIRILMASI ALIMALARI


ncelik verilen Direktifler 75/442/EEC 2000/76/EC 99/31/EC 259/93/EEC 91/689/EEC 94/62/EC 75/439/EEC 96/59/EC 91/157/EEC 93/86/EC 2000/53/EC Yrrle Giri Atk ereve Direktifi.... 2006, Aralk Atk Yakma Direktifi .2006, Aralk Dzenli Depolama Direktifi....2006, Aralk Atklarn Tanmna ilikin Direktif .2007, Aralk Tehlikeli Atk Direktifi....2005, Mart Ambalaj ve Ambalaj Atklar Direktifi......2004, Haziran Atk Ya Direktifi.2004, Haziran PCB/PCT Direktifi 2006, Aralk Atk Pil ve Ak Direktifi ........2004, Haziran Atk Pil ve Aklere ilikin Direktif.2004, Haziran Hurda Aralara ilikin Direktif2006, Aralk

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

ATIK YNETM PRAMD


nleme Minimizasyon Yeniden Kullanm Geri Dnm Enerji Geri kazanm Bertaraf

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

AMALANAN ATIK PRAMD


D.DEPOLAMA N LEM GER KAZANIM TEKRAR KULLANIM MNMZASYON NLEME ATIK RETC SORUMLULUU
veya dier metotlar Yakma dahil

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

ENTEGRE ATIK YNETM (EAY)

Evsel, tbbi ve tehlikeli atklarn minimizasyonu, kaynanda ayr toplanmas, ara depolanmas, transfer istasyonlar oluturulmas, tanmas, geri kazanlmas, bertaraf, tesislerin iletilmesi, kapatma ve izleme-kontrol srelerini ieren bir ynetim biimidir.

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

LGL MEVZUAT VE YEREL YNETMLERN SORUMLULUKLARI


Kanunlar: 5393 Sayl Belediye Kanunu 14 ve 15. maddeleri 5216 Sayl Bykehir Belediyesi Kanunu 7. maddesi Kat atklarn toplanmas, tanmas ve geri kazanlmas ile evre ve insan salna olumsuz etki yapmadan nihai bertarafna ilikin ykmllk, yetki ve sorumluluklar Belediyeler ve Bykehir Belediyelerine verilmitir.

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

10

evre Kanunu
2872 sayl evre Kanununun (Deiik 13.05.20065491/8.md.) 11. maddesi gereince, Bykehir Belediyeleri ve Belediyeler, evsel kat atk bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, iletmek veya ilettirmekle ykmldr. Her trl atk ve art, evreye zarar verecek ekilde, ilgili Ynetmeliklerde belirlenen standartlara ve yntemlere aykr olarak dorudan ve dolayl biimde alc ortama vermek, depolamak, tamak, uzaklatrmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktr.
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 11

KATI ATIKLARIN KONTROL YNETMEL


Ynetmelik, 14 Mart 1991 tarihinde 20814 Sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle girmitir.Bugne kadar uygulamada grlen aksaklklar zerine; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayl Resmi Gazetede - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayl Resmi Gazetede - 02.11.1994 tarih ve 22099 sayl Resmi Gazetede - 15.09.1998 tarih ve 23464 sayl Resmi Gazetede - 18.08.1999 tarih ve 23790 sayl Resmi Gazetede - 29.04.2000 tarih ve 24034 sayl Resmi Gazetede - 25.04.2002 tarih ve 24736 sayl Resmi Gazetede Olmak zere 7 kez deiiklik yaplmtr.
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 12

KAKY Blmleri
I.Blm:Ama, kapsam ve terimler II.Blm:Kat atklarn retimi, bertaraf ve geri kazanlm malzemelerin zendirilmesine ilikin blm IV.Blm:Kat atklarn kaynanda ayr toplanmas, tanmas ve transfer istasyonlar ile ilgili hususlar V.Blm:Kat atklarn dzenli depolanmas blm. Kat atk depo tesislerinin yer seimi, atklarn depolanmas ve atklardan kaynaklanan sznt sularnn ve depo gazlarnn bertaraflar ile ilgili teknik detaylar, evsel atklar ile depolanmas yasak olan atklar, artma amurlarnn depolanmas, depo tesislerine ruhsat alnmas, iletme ve kontrol ile kapatma, yeillendirme ile ilgili esaslar
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 13

KAKY Blmleri (Devam)


VI.Blm: Kompost ile ilgili dzenlemeler VII.Blm:Yakma ile ilgili dzenlemeler VIII.Blm:Kat atk ileme tesislerine inaat ve iletme ruhsat verilmesi ile ilgili dzenlemeler X.Blm:eitli ve geici hkmler kapsamaktadr

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

14

Hafriyat Topra, naat ve Yknt Atklarnn Kontrol Ynetmelii

Ama Hafriyat topra ile inaat ve yknt atklarnn evreye zarar vermeyecek ekilde ncelikle kaynakta azaltlmas, toplanmas, geici biriktirilmesi, tanmas, geri kazanlmas, deerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

15

Hafriyat Topra, naat ve Yknt Atklarnn Kontrol Ynetmelii


Belediyelerin Grev ve Yetkileri (Madde 8) l belediye mcavir alan ierisinde il ve ile belediyeleri, byk ehirlerde bykehir belediyeleri, bykehir belediyeleri dnda ise ile belediyeleri, Hafriyat topra, inaat/yknt atklar ile doal afet atklarnn toplanmas, geici biriktirilmesi, tanmas, geri kazanlmas ve bertaraf ile ilgili ynetim plan hazrlamakla, Hafriyat topra ve inaat/yknt atklar geri kazanm tesisleri sahalar ile depolama sahalarn belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve iletmek/ilettirmekle, Depolama sahas yerinin seimi, inaat veya iletilmesi srasnda evre ve insan saln olumsuz etkilemeyecek ekilde gerekli tedbirleri almak veya aldrtmakla, Hafriyat topra ve inaat/yknt atklarnn toplanmas, tanmas ve bertaraf bedelini belirlemekle,
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 16

Hafriyat Topra, naat ve Yknt Atklarnn Kontrol Ynetmelii


Hafriyat topra ve inaat/yknt atklar iin toplama, tama hizmeti verecek firmalarn adresleri ve telefon numaralar ile nakliye bedellerini halkn bilgilenecei ekilde ilan etmekle, Hafriyat topra ve inaat/yknt atklarnn toplanmas, geici biriktirilmesi, tanmas ve bertaraf faaliyetlerini denetlemekle, Belediye snrlar iindeki hafriyat topra ve inaat/yknt atklar geri kazanm tesisleri ile depolama sahalarna izin vermek ve gerektiinde bu izni iptal etmekle, Toplanan inaat/yknt atklarn ncelikle altyap almalarnda kullanmak/kullandrmakla, Belediye snrlar iinde oluan, toplanan, geri kazanlan ve bertaraf edilen hafriyat topra ile inaat/yknt atklarna ilikin istatistiki bilgileri valilikler aracl ile yl sonunda Bakanla bildirmekle, Doal afet atklarnn ynetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluturulan Kriz Merkezi kararlarn uygulamakla, ykmldrler.
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 17

Ambalaj ve Ambalaj Atklarnn Kontrol Ynetmelii


Ama evresel adan belirli kriter, temel koul ve zelliklere sahip ambalajlarn retimi, Ambalaj atklarnn evreye zarar verecek ekilde dorudan ve dolayl bir ekilde alc ortama verilmesinin nlenmesi, ncelikle ambalaj atklarnn oluumunun nlenmesi, nlenemeyen ambalaj atklarnn tekrar kullanm, geri dnm ve geri kazanm yolu ile bertaraf edilecek miktarnn azaltlmas, Ambalaj atklarnn ynetiminde gerekli teknik ve idari standartlarn oluturulmas.
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 18

Ambalaj ve Ambalaj Atklarnn Kontrol Ynetmelii


Mahalli idarelerce alnacak tedbirler (Madde 8) Belediyeler; Ambalaj atklarnn kaynanda ayr toplanmas iin ekonomik iletmeler veya yetkilendirilmi kurulular ile birlikte, ambalaj atklar ynetim plann hazrlamak ve/veya hazrlatmak ve bu amala oluturulacak planlarn onaylanmasn, Ambalaj atklarn ekonomik iletmeler veya yetkilendirilmi kurulular ile birlikte kaynanda ayr toplatlmas veya toplattrlmasn, Ambalaj atklarnn kaynanda ayr toplanmas konusunda ekonomik iletmeler veya yetkilendirilmi kurulular tarafndan yaplacak almalarn desteklenmesini, Kaynanda ayr toplanan ambalaj atklarnn ayrlmasn salayacak tesislerin kurulmas, kurdurulmas veya bu amala kurulmu tesislerden yararlanlmasn,
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 19

Ambalaj ve Ambalaj Atklarnn Kontrol Ynetmelii


Ambalaj atklarnn evsel atk toplama aralarna alnmamasna ynelik tedbirlerin alnmasn, Ambalaj atklarn dzenli depolama sahalarna kabul edilmemesi iin gerekli nlemlerin alnmasn, Ayr toplama almalar ile ilgili bilgilerin her yl ubat ay sonuna kadar Bakanla gnderilmesini, Bakanlktan geici alma izni veya lisans alm geri kazanm tesisleri ile ilgili gerekli tedbirlerin alnmasn salar.

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

20

Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmelii


Ama Tbbi atklarn retiminden bertarafna kadar; evreye ve insan salna zarar verecek ekilde dorudan veya dolayl bir biimde alc ortama verilmesinin nlenmesi evreye ve insan salna zarar vermeden kaynanda ayr olarak toplanmas, nite iinde tanmas, geici depolanmas, tanmas ve bertaraf edilmesi
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 21

Belediyelerin ykmllkleri( Madde 9) Belediyeler; Tbbi atklarn geici atk depolarndan veya konteynerlerinden alnarak toplanmas, tanmas, sterilizasyon ilemine tabi tutulmas ve bertaraf ile ilgili detaylar ieren Tbbi Atk Ynetim Plann hazrlamak, uygulamak ve halkn bilgilenmesini salamakla, Tbbi atklar geici atk depolarndan alarak bertaraf sahasna tamak/tattrmakla, Tbbi atk bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, iletmek/ilettirmekle, Kuracaklar tbbi atk bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri iin n lisans/lisans almakla, Tbbi atk tama aralar iin tama lisans almakla,
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 22

Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmelii

Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmelii


Geici atk depolarna yap ruhsat vermekle, Tbbi atklarn ynetimiyle grevli personelini periyodik olarak eitmekle/eitimini salamakla, Tbbi atklarn ynetimiyle grevli personelin zel giysilerini salamakla, Salk kurulularndan toplanan, tanan ve bertaraf edilen tbbi atk miktarlarn kayt altna almak, bu bilgileri yl sonu itibari ile valilie gndermek ve talep edilmesi halinde Bakanln incelemesine ak tutmakla, ykmldrler.

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

23

Atk Yalarn Kontrol Ynetmelii


Ama Atk yalarn retiminden bertarafna kadar, evreye zarar verecek ekilde dorudan veya dolayl bir biimde alc ortama verilmesinin nlenmesini, evre ve insan salna zarar vermeden geici depolanmasn, tanmasn, bertaraf edilmesini, Atk yalarn ynetiminde gerekli teknik ve idari standartlarn oluturulmasn, Geici depolama ve geri kazanm tesislerinin kurulmas ve bu tesislerin evreyle uyumlu ynetimi.
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 24

Atk Yalarn Kontrol Ynetmelii


Belediyelerin Grev ve Yetkileri (Madde 8) Belediyeler, Atk yalar belediye evsel kat atk depolama sahasna kabul etmemekle, Atk yalarn su, toprak gibi alc ortamlara dorudan verilmesini ve kanalizasyona boaltlmasn nlemekle, Belediye hudutlar ve mcavir alan snrlar iindeki yerlerde kurulacak atk ya geri kazanm tesislerine inaat ruhsat vermekle, grevli ve yetkilidir.
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 25

Atk Pil ve Akmlatrlerin Kontrol Ynetmelii


Ama Pil ve akmlatrlerin retiminden balayarak nihai bertarafna kadar; evresel adan belirli kriter, temel koul ve zelliklere sahip pil ve akmlatrlerin retiminin salanmas, nsan salna ve evreye zarar verecek ekilde dorudan veya dolayl olarak alc ortama verilmesinin nlenmesi, Etiketleme ve iaretleme ile pil ve akmlatr rnlerinin kalite kontrolnn, ithalatnn kontrolnn ve ierdii zararl madde miktarnn kontrolnn salanmas, thalat, ihracat ve transit geilerine ilikin esaslarn belirlenmesi, Ynetiminde gerekli teknik ve idari standartlarn salanmas, Zararl madde ieren pil ve akmlatrlerin retilmesinin, ihracatnn, ithalatnn ve satnn nlenmesi, Atk pil ve akmlatrlerin geri kazanm veya nihai bertaraf iin toplama sisteminin kurulmasna ve ynetim plannn oluturulmas
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 26

Atk Pil ve Akmlatrlerin Kontrol Ynetmelii


Belediyelerin Grev ve Yetkileri (Madde 8) Belediyeler, Bykehir statsndeki yerlerde Bykehir Belediyeleri: Atk pil ve akmlatrlerin belediye kat atk dzenli depolama alanlarnda evsel atklarla birlikte bertarafna izin vermemekle, Kurulu ve iletme giderleri pil reticileri tarafndan karlanacak geirimsizlik koullar salanm, nemden ari ve meteorolojik artlardan korunmu atk pil depolama alanlarnn kurulmas iin kat atk dzenli depolama alanlarnda cretsiz olarak yer tahsis etmekle, reticilerin ehrin muhtelif yerlerinde yapacaklar atk pil ve akmlatr toplama ilemlerine yardmc olmak ve ibirlii yapmakla, Okullar, halk eitim merkezleri, mahalle muhtarlklar, elence yerleri ve halka ak merkezlerde pilleri ayr toplama ile ilgili reticilerin sorumluluu ve program dahilinde gerektiinde retici ile ibirlii yaparak pilleri cretsiz olarak ayr toplamakla, halk bilgilendirmekle, eitim programlar dzenlemekle, Belediye snrlar iinde bulunan atk pil ve akmlatr bertaraf tesislerini ve tama firmalarn denetlemekle, grevli ve yetkilidir.
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 27

Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmelii


Ama Tehlikeli atklarn, retiminden nihai bertarafna kadar; nsan salna ve evreye zarar verecek ekilde dorudan veya dolayl biimde alc ortama verilmesinin nlenmesi, retiminin ve tanmasnn kontrolnn salanmas, thalinin yasaklanmasna ve ihracatnn kontrol, Ynetiminde gerekli teknik ve idari standartlarn salanmas, retiminin kaynanda en aza indirilmesi, retiminin kanlmaz olduu durumlarda, retildii yere en yakn mesafede bertaraf edilmesi, Yeterli bertaraf tesisi kurulmas ve bu tesislerin evresel bakmdan salkl bir ekilde kontrol, evreyle uyumlu ynetiminin salanmas.
28

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmelii


Belediyelerin Grev ve Yetkileri (Madde 8) Belediyeler, Bykehirlerde ise Bykehir Belediyeleri: Evlerden kaynaklanan tehlikeli atklarn ynetimine ilikin plan ve programlarn hazrlamakla ve kurulacak sistemi neri halinde mahalli evre kuruluna sunmakla, Atk reticileri ve bertaraflar ile beraber veya istemesi durumunda ayr olarak ortak atk bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmakla, Atklarn bertarafna ilikin tesisler ile ilgili plan ve projeler hakknda valiliin uygun gr ile birlikte Bakanln onayn almakla,

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

29

Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmelii

Belediye ve mcavir alan snrlar iinde faaliyette bulunan atk bertaraf tesislerinin inas ve iletilmesinde bu Ynetmelikte belirtilen ykmllk erevesinde gerekli nlemleri almak veya aldrmakla, Tehlikeli atk bertaraf tesisi kurulmas iin belirlenen yer mcavir alan iinde ise, bu yerin imar planna ilenmesini salamakla,

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

30

Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmelii


Belediye ve mcavir alan snrlar iinde faaliyette bulunan ve tehlikeli atk reten tm tesislere inaat ve iletme ruhsat verilmesi aamasnda, tehlikeli atklarn bertarafnn bu Ynetmelik hkmleri dorultusunda salandnn tesis sahibi tarafndan belgelenmesini salamakla, Gerek ve tzel kiilerce kurulacak ortak atk bertaraf tesislerinin planlanmas, inaat ve iletilmesi aamalarnda yaplacak almalar desteklemekle, ilgili tedbirlerin alnmasn salar.

15-16 Haziran 2006, Ankara

REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri

31

Bitkisel Atk Yalarn Kontrol Ynetmelii


Ama bitkisel atk yalarn retiminden bertarafna kadar, evreye zarar verecek ekilde dorudan veya dolayl bir biimde alc ortama verilmesinin nlenmesi, Atk yalarn ynetiminde gerekli teknik ve idari standartlarn oluturulmas, Geici depolama, geri kazanm ve bertaraf tesislerinin evreyle uyumlu ynetimi
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 32

Bitkisel Atk Yalarn Kontrol Ynetmelii


Belediyelerce alnacak tedbirler (Madde 8) Bykehir belediyeleri ve belediyeler; Yetki sahasnda bulunan lokantalar, sanayi mutfaklar, oteller, tatil kyleri, motel ve yemekhaneler, hazr yemek retimi yapan firmalar ile dier yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanlm kzartmalk yalarn kanalizasyona dklmesini nlemekle, Snrlar dahilinde kullanlm kzartmalk ya reten iletmelerin lisansl geri kazanm tesisleriyle veya valilikten geici depolama izni alm toplayclarla yllk szleme yapmalarn salamak, buna ilikin kaytlar ilgili valilie bildirmek, szleme yapmayanlara gerekli cezai ilemi uygulamakla, 2008 ylndan itibaren kullanlm kzartmalk yalarn hanelerden toplanmas iin gerekli sistemi kurmak, halk bu konuda bilgilendirerek atk ya toplama faaliyetlerini 2008 yl itibariyle balatmakla, ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alr.
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 33

LGNZ N TEEKKRLER

www.atikyonetimi.cevre orman.gov.tr
15-16 Haziran 2006, Ankara REC Trkiye - AB Katlm Srecinde Yerel Ynetimler iin Atk Yaklamlar Semineri 34